Službeni glasnik BiH, broj 2/21

Na osnovu člana 10. stav (2) Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 46/20) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08 ), na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 40. vanrednoj (telefonskoj) sjednici, održanoj 30.12.2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O ODOBRAVANJU GRANT SREDSTAVA DRUŠTVU CRVENOG KRSTA/KRIŽA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom odobravaju se Grant sredstva Društvu crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine u iznosu od 175.000,00 KM, za izgradnju kapaciteta i opremanje hitnog operativnog centra u Sarajevu, u cilju poboljšanja komunikacije i koordinacije sa organizacijama Crvenog krsta/križa u strukturi Društva crvenog krsta/križa u Bosni i Hercegovini.

Član 2.
(Obezbjeđenje sredstava)

(1) Sredstva u iznosu od 175.000,00 KM obezbijediće se iz Budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2020. godinu izmjenom strukture rashoda, na način da se stavka 613400 "Nabavka materijala1' umanji za navedeni iznos, i uveća stavka 6143000 "Grantovi neprofitnim organizacijama - Grant Crvenom krstu/križu BiH11 za isti iznos.

(2) Sredstva iz stava (1) ovog člana će se koristiti na osnovu člana 2. "Memoranduma o saradnji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Društva crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine" u cilju realizacije programskih aktivnosti utvrđenih članom 1. ove Odluke.

Član 3.
(Realizacija)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 4.
(Izvještaj o utrošku sredstava)

(1) U skladu sa članom 10. stav (3) Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, korisnik sredstava iz člana 1. ove odluke dužan je Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, dostaviti kvartalne izvještaje o namjenskom utrošku sredstava utvrđenim članom 1. ove Odluke. Završni izvještaj će se dostaviti po utrošku dodijeljenih grant sredstava.

(3) Izvještaj osigurava informacije o aktivnostima, kao i o troškovima i relevantnim plaćanjima, koji se dokazuju odgovarajućom fmansijskom dokumentacijom.

(4) Ukoliko korisnik sredstava u propisanom roku ne dostavi izvještaj, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine pokreće postupak za povrat uplaćenih finansijskih sredstava.

(5) Sa korisnikom sredstava iz stava (1) ovog člana, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine zaključuje Ugovor o dodjeli grant-sredstava.

Član 5.


(Stupanje na snagu i objavljivanje)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 279/20
30. decembra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!