Službeni glasnik BiH, broj 47/24

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (2), a u vezi sa članom 12. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), rješavajući po Prijavi koncentracije fizičkog lica Saif-a Jaffar Suhail Markhan Alketbi (..)**, zaprimljenoj dana 15.11.2022. godine pod brojem UP-01-26-1-029-1/22 na 7. (sedmoj) sjednici održanoj dana 24.04.2024. godine, donijelo je


ZAKLJUČAK
1. Odbacuje se Prijava koncentracije fizičkog lica Saif-a Jaffar Suhail Markhan Alketbi, (..)**, radi nepostojanja koncentracije, u smislu člana 12. stav (1) Zakona o konkurenciji.

2. Obavezuje se fizičko lice Saif Jaffar Suhail Markhan Alketbi, (..)** da uplati administrativnu taksu u iznosu od 1.000,00 KM (hiljadu konvertibilnih maraka) u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

3. Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće BiH (u daljem tekstu: Konkurencijsko vijeće) je dana 15.11.2022. godine pod brojem UP-01-26-1-029-1/22 zaprimilo podnesak pod nazivom Prijava koncentracije iz predostrožnosti (u daljem tekstu: Prijava) gdje se navodi da je riječ o transakciji posrednog sticanja 43,4% udjela u Fortenova Group d.d., Marijana Čavića 1, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska (u daljem tekstu: Ciljano društvo) od strane sticaoca fizičkog lica Saif-a Jaffar Suhail Markhan Alketbi, (..)** (u daljem tekstu: Podnosilac prijave ili Sticalac).

U Prijavi se, između ostalog, navodi sljedeće:

- Prijava je podnesena, u smislu člana 16. stav (1) Zakona o konkurenciji, obzirom da je pravni osnov predmetne koncentracije (..)**.

- Podnosioci prijave su naveli da predmetnu koncentracije imaju namjeru prijaviti organima nadležnim za konkurenciji u Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji.

- Kako se navodi u dopuni Prijave od 09.02.2023. godine ista se podnosi Konkurencijskom vijeću iz predostrožnosti, jer po mišljenju Podnosioca prijave, Predložena transakcija ne ispunjava pragove za podnošenje prijava u Bosni i Hercegovini koji su predviđeni članom 14. stav 1. Zakona. Ciljno društvo je ostvarilo prihod od 8 miliona BAM u BiH ali Sticalac nije ostvario nikakav prihod u BiH u 2022. godini (ni u 2021. godini). Isto tako isključuje mogućnost da Ciljno društvo ima tržišni udio od preko 40% na određenim tržištima proizvoda u Bosni dok je tržišni udio Sticaoca nula na bilo kom tržištu u Bosni i Hercegovini.

- Postoji Izjava o tačnosti i istinitosti podataka u prijavi koncentracije koju je 02. februara 2023. godine potpisao Saif Jaffar Suhail Markhan Alketbi (u dvojezičnoj formi) sa kopijom pasoša istog kao i dokaz o uplati administrtivne takse (..)** .

Konkurencijsko vijeće je zatim naknadno zaprimilo podneske Podnosioca prijave zaprimljene pod brojem UP-01-26-1-029-2/22 i broj UP-01-26-1-029-3/22 (dana 13.12.2022. godine i dana 12.01.2023. godine).

Zahtjev za dopunom informacije Konkurencijsko vijeće je uputilo aktom broj UP-01-26-1-029-4/22 dana 23.01.2023. godine, aktom broj UP-01-26-1-029-7/22 dana 15.02.2023. godine i aktom broj UP-01-26-1-029-9/22 dana 03.03.2023. godine na koji je odgovoreno podneskom zaprimljenim pod brojem UP-01-26-1-029-5/22 dana 01.02.2023. godine, podneskom broj UP-01-26-1-029-6/22 dana 09.02.2023. godine, podneskom broj UP-01-26-1-029-8/22 dana 23.02.2023. godine, podneskom broj UP-01-26-1-029-10/22 dana 08.03.2023. godine te podneskom broj UP-01-26-1-029-11/22 dana 16.03.2023. godine.

Konkurencijsko vijeće je nakon zaprimanja punomoći za primanje pismena od Podnosioca prijave, aktom broj UP-01-26-1-029-12/22 dana 23.03.2023. godine, zatražilo i informaciju, između ostalog, da li je odlučeno o predmetnoj transakciji u zemljama u kojima je, kako je navedeno u Prijavi, ista prijavljena – Srbija, Crna Gora, Slovenija te ukoliko jeste da dostave odluke kojima je odlučeno po istom (ili informaciju u kojoj je fazi postupak ocjene) kao i infomaciju da li podnosilac prijave ima namjeru prijaviti transakciju u Republici Hrvatskoj obzirom da je Ciljno društvo iz Republike Hrvatske.

Podnesak sa odgovorom zaprimljen je dana 04.04.2023. godine pod brojem UP-01-26-1-029-13/22 u kojem je, između ostalog, navedeno da su Prijave koncentracije u Srbiji i Crnoj Gori podnesene 15. novembra 2022. godine te 30. novembra 2022. godine u Sloveniji te su postupci još uvijek u toku. Prijava konventracije u Republici Hrvatskoj nije podnesena obzirom da pragovi za prijavu nisu ispunjeni.

Konkurencijsko vijeće je dana 30.06.2023. godine pod brojem UP-01-26-1-029-14/22 zaprimilo podnesak Podnosioca prijave u vezi sa zaštitom podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu.

Obzirom da protok vremena Konkurencijsko vijeće se obratilo još jednom Podnosiocu prijave aktom broj UP-01-26-1-029-15/22 dana 22.11.2023. godine u kojem je zatražilo informaciju da li ostaju kod Prijave, da li je došlo do nekih promjena/dešavanja koje bi bile od važnosti Konkurencijskom vijeću za odlučivanje po istoj te da li je o predmetnoj transakciji/koncentraciji bilo koja jurisdikcija, odnosno tijelo za konkurenciju osim Konkurencijskog vijeća BiH u međuvremenu odlučilo te ukoliko jeste potrebno je da navedene akte dostave Konkurencijskom vijeću.

Konkurencijsko vijeće je dana 01.12.2023. godine pod brojem UP-01-26-1-029-16/22 na traženo zaprimilo podnesak Podnosioca prijave u kojem se navodi da Podnosilac ostaje kod podnesene Prijave te da nije bilo promjene u strukturi predložene kupoprodaje/transakcije.

Konkurencijsko vijeće je dana 23.02.2024. godine pod brojem UP-01-26-1-029-17/22 zaprimilo podnesak Podnosioca prijave u kojem se navodi da niti u jednoj jurisdikciji još uvijek nije odlučeno po pitanju prijave koncentracije, koje su također podnesene u novembru 2022. godine.

Uz navedeno, istaknuto je da je u međuvremenu došlo do internog rekonstruiranja u smislu da je Merkator BH d.o.o. Sarajevo pripojen privrednom subjektu Konzum d.o.o. Sarajevo.

Po prijemu cjelokupne dokumentacije Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je Prijava kompletna, te izdalo Potvrdu o prijmu kompletne i uredne Prijave, u skladu sa članom 30. stav (3) Zakona, dana 23.04.2024. godine pod brojem UP-01-26-1-029-18/22.

1. Učesnici predmetne transakcije


Prijava koncentracije se odnosi na posredno sticanje 43,4% udjela u društvu Fortenova grupa d.d., Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska (u daljem tekstu: FNG ili Ciljno društvo ili Fortenova grupa), od strane fizičkog lica Saif-a Jaffar Suhail Markhan Alketbi, (..)**.

Predložena transakcija se odnosi na direktno sticanje 100% udjela u ruskom društvu SBK ART LLC, 125363, Ruska Federacija, Moskva, opštinski okrug Južni Tušino, Skhodnenskaya ulica, 6 (sjedište do 26. januara 2023. godine bilo je 125167, Ruska Federacija, Moskva, opštinski okrug Koroševski, Leningradsky pr-kt, 37A, zgrada 4, sprat / kancelarija 10/33 A73) (u daljem tekstu: SBK Art).

SBK Art posjeduje 41,82% depozitnih potvrda u Fortenova Group STAK Stichting, (u daljem tekstu: FNG STAK) koja je matično društvo FNG grupe društava.

Odvojeno od navedenog Predložena transakcija obuhvata i kupovinu 1,59% depozitnih potvrda FNG STAK od Sberbanke Rusije.

1.1. Podnosilac prijave


Fizičko lice Saif Jaffar Suhail Markhan Alketbi, (..)**.

U prilogu podneska koji je zaprimljen pod brojem UP-01-26-1-029-3/22 dana 12.01.2023. godine dostavljen je pregled vlasničkih udjela Saif Jaffar Suhail Markhan Alketbi u sljedećim društvima, zajedno sa ostvarnim prihodima u 2021. godini i to:

- (..)**.

Posjeduje i (..)** koje je osnovano kao društvo posebne namjene u aprilu 2022. godine za potrebe predmetne trsansakcije.

Saif Jaffar Suhail Markhan Alketbi, (..)** ne posluje u Bosni i Hercegovini, tj. nema u vlasništvu niti pod svojom kontrolom ni jedno pravno lice i nije ostvario prihod u 2021. godini ni 2022. godini u Bosni i Hercegovini.

1.2. Ciljano društvo


Matično društvo Ciljnog društva je (..)**.

(..)**.

Fortenova grupa, registrovana na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem 081179147, je jedno od najvećih društava u Jugoistočnoj Evropi sa više od 100 robnih marki u svom portfoliju. Posluje na šest ključnih tržišta Jugoistočne Evrope na kojima plasira preko 4.000 proizvoda i pruža veliki broj usluga. Ključni sektor poslovanja FNG su sektor maloprodaje, sektor za proizvodnju napitaka, sektor za proizvodnju jestivih ulja, sektor za proizvodnju svežeg i obrađenog mesa, sektor za proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i poljoprivredna proizvodnja.

1.2.1. Povezana društva Ciljanog društva u Bosni i Hercegovini


Fortenova grupa u Bosni i Hercegovini u vlasništvu ima sljedeća povezana društva i to:

- KONZUM trgovina na veliko i malo d.o.o., Kamenolom br 10, Sarajevo-Ilidža, Sarajevo registrovan na Općinskom sudu u Sarajevu pod brojem 65-01-0623-10

- M-BL Društvo za trgovinu na veliko i malo d.o.o., Aleja Svetog Save 69, 78000 Banja Luka, registrovan na Okružnom privrednom sudu u Banja Luci pod brojem 57-01-0255-17

- MERCATOR-BH Trgovina na veliko i malo d.o.o., Blažuj bb, Ilidža, 71000 Sarajevo registrovan na Općinskom sudu u Sarajevu pod brojem 65-01-0542-10

- PIK BH d.o.o., Svetosavska ulica bb, Laktaši, registrovan na Okružnom privrednom sudu u Banja Luci pod brojem 57-01-0258-13

- Sarajevski kiseljak d.o.o., Kraljice Mira 7, Kiseljak, registrovan na Općinskom sudu u Sarajevu pod brojem 51-01-0359-19

- Super Kartica d.o.o., Ložionička 16, Sarajevo, registrovan na Općinskom sudu u Sarajevu pod brojem 65-01-0492-14

- Zvijezda d.o.o., Rajlovačka bb, Sarajevo, registrovan na Općinskom sudu u Sarajevu pod brojem 65-01-0828-08

- BOREAS d.o.o. Kreševo, Polje bb, Kreševo, registrovan na Općinskom sudu u Sarajevu pod brojem 51-01-0159-09

- ZEOS eko-sistem, Društvo za postupanje sa otpadnom električnom i elektronskom opremom, Tvornička 3, Ilidža, Sarajevo, registrovan na Općinskom sudu u Sarajevu pod brojem 65-01-0492-12.

2. Pravni osnov predmetne transakcije


Prijava transakcije se odnosi na posredno sticanje 43,4% udjela u društvu Fortenova grupa d.d. od strane fizičkog lica Saifa Jaffar Suhail Markhan Alketbi, (..)**.

Pravni osnov predmetne transakcije predstavlja (..)**.

Pored objelodanjenih dokumenata (..)**, kako se navodi u Prijavi, postoje i drugi propratni dokumenti koji omogućavaju provođenje Predložene transakcije i uglavnom se odnose na finansiranje.

U skladu sa prvim navedenim gore Ugovorom, Kupac će direktno steći 100% udjela u SBK ART d.o.o, koji posjeduje 41,82% depozitnih potvrda koje je izdala FNG STAK, koje je krajnje matično društvo FNG grupe društava.

Zasebno od toga, Kupac će preko Ugovora o Založnim instrumentima položenim na čuvanje kupiti 1,59% depozitnih potvrda koje je izdala FNG STAK i to od Sberbanke iz Rusije.

Sveukupno Kupac će posredno steći 43,4% depozitnih potvrda koje je izdala FNG STAK te oba koraka čine dio Predložene transakcije putem kojih će steći 43,4% udjela u Ciljanom društvu.

3. Ocjena predmetne transakcije


Članom 12. Zakona propisano je šta se sve smatra koncentracijom, dok su članom 14. Zakona propisani uslovi pod kojima su učesnici koncentracije obavezni podnijeti prijavu Konkurencijskom vijeću.

Analizom dostavljenih podataka i informacija Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da predmetna transakcija po svom obliku ne predstavlja koncentraciju, u smislu člana 12. stav (1) Zakona jer se ne radi o pripajanju dva nezavisna privredna subjekta budući da fizičko lice kupuje privredni subjekt – ciljano društvo. Također, transakcija se odnosi na posredno sticanje 43,4% udjela u društvu Fortenova grupa d.d. od strane fizičkog lica Saifa Jaffar Suhail Markhan Alketbi te nije riječ o sticanju kontrole kupovinom većine dionica ili udjela osnovnog kapitala, što bi se smatralo koncentracijom u skladu sa članom 12. stav (1) Zakona.

Na osnovu navedenog, fizičko lice nije bilo u obavezi podnijeti Prijavu te je Konkurencijsko vijeće odlučilo kao u dispozitivu ovog Zaključka.

4. Administrativna taksa


Podnosilac prijave na ovaj Zaključak, u skladu sa članom 2. Tarifni broj 108. tačka d) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06, 18/11 i 75/18) dužan je platiti administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

5. Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovog Zaključka nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovoga Zaključka.

Broj UP-01-26-1-029-20/22
24. aprila 2024. godine
Sarajevo


Predsjednica
Adisa Begić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!