Službeni glasnik BiH, broj 2/21

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 15. Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 46/20), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 23. sjednici, održanoj 29.12.2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O RASPODJELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE NAMIJENJENIH ZA SANIRANJE EKONOMSKIH ŠTETA UZROKOVANIH EPIDEMIJOM COVID -19


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom Vijeće ministara Bosne i Hercegovine određuje raspodjelu finansijskih sredstava Budžeta institucija Bosne i Hercegovine utvrđenih Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 46/20) u iznosu 13.000.000,00 KM iz člana 3. Tabela 3. na poziciji Rezervisanja 9999-2, tačka 3. "Sredstva za saniranje ekonomskih šteta".

Član 2.
(Raspodjela sredstava)

Sredstva iz člana 1. ove odluke bit će alocirana entitetima i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine za saniranje ekonomskih šteta u zdravstvenom sektoru uzrokovanih epidemijom virusa COVID - 19 u Bosni i Hercegovini kako slijedi:

a) Klinički centar Univerziteta u Srajevu 3.500.000,00 KM;

b) Sveučilišna klinička bolnica Mostar 3.500.000,00 KM;

c) Univerzitetsko-klinički centar Banja Luka 4.000.000 KM;

d) Javna zdravstvena ustanova "Zdravstveni centar Brčko distrikta Bosne i Hercegovine" 500.000,00 KM;

e) Univerzitetsko-klinički centar Tuzla 1.500.000,00 KM.

Član 3.
(Prijenos sredstava)

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine izvršit će prijenos sredstava zdravstvenim ustanovama iz člana 2. ove odluke na osnovu instrukcija sa elementima za uplatu koje su utvrđene zdravstvene ustanove dužne dostaviti Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine radi realizacije obaveza propisanih ovom odlukom.

Član 4.
(Izvještavanje)

(1) Zdravstvene ustanove iz člana 2. ove odluke dužne su dostaviti izvještaj o utrošku sredstava Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa namjenom propisanom ovom odlukom.

(2) Zadužuje se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine da po prijemu izvještaja iz stava (1) ovog člana dostavi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine objedinjen izvještaj o realizaciji ove odluke.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 278/20
29. decembra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!