Službeni glasnik BiH, broj 75/20

REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA NA DAN 31. DECEMBRA 2019. GODINE NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI


REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2019.

Sadržaj


Odgovornost za finansijske izvještaje

Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja

Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti - bilans uspjeha

Izvještaj o finansijskom položaju - bilans stanja

Izvještaj o novčanim tokovima

Izvještaj o promjenama na kapitalu

Napomene uz finansijske izvještaje

ODGOVORNOST ZA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE


Uprava je dužna osigurati da finansijski izvještaji preduzeća NOSBiH Sarajevo za svaku finansijsku godinu budu pripremljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) koje je objavio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, a koji pružaju istinit i fer pregled stanja u kompaniji, kao i rezultate poslovanja za navedeni period.

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava očekuje da će NOSBiH u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju finansijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi finansijskih izvještaja obuhvataju sljedeće:

- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika;

- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena;

- postupanje u skladu s važećom zakonskom regulativom, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u finansijskim izvještajima; i

- sastavljanje finansijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će NOSBiH nastaviti poslovanje nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom tačnošću prikazuju finansijski položaj NOSBiH. Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine NOSBiH, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prevare i drugih nepravilnosti.

NOSBiH

Hifzi Bjelevca 17

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina
26. februar 2020. godine


generalni direktor
Dr. Milodrag Košarac, s. r.Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja
Vlasnicima i Upravi Nezavisnog operator sistema u Bosni i Hercegovini


Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza usljed prevare ili pogreške i izdati revizorski izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viši nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu sa MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati usljed prevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbiru, utiču na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu tih finansijskih izvještaja. Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne procjene i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:
Napomene na stranicama od 8 do 27 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja
Mišljenje sa rezervom
Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja Nezavisnog operator sistema u BiH prikazanih na stranicama od 4. do 27., koji se sastoje od izvještaja o finansijskom položaju – bilans stanja na dan 31. decembra 2019. godine, izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti – bilans uspjeha, izvještaja o novčanim tokovima i izvještaja o promjenama na kapitalu za godinu koja je tada završila, te sažetog prikaza značajnih računovodstvenih politika i drugih napomena.
Prema našem mišljenju, osim efekata navedenih u Osnovi za mišljenje s rezervom, priloženi finansijski izvještaji fer prezentiraju u svim značajnim odrednicama finansijski položaj Nezavisnog operator sistema u BiH na dan 31. decembra 2019. godine, te rezultate njegovog poslovanja i promjene u novčanom toku za godinu koja je tada završila u skladu s Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.
Društvo nije formiralo umanjenje vrijednosti za potraživanje od kupca na dan 31. decembra 2019. godine u ukupnom iznosu od 3.617.289 KM, za koje postoji velika neizvjesnost naplate. Naime, naplata ovog potraživanja je neizvjesna obzirom da je ugovoreni rok naplate istekao, te da Društvo nije u mogućnosti da iskoristi instrumente obezbjeđenja naplate za navedeni iznos. Skrećemo pažnju da je Društvo tokom 2019. godine evidentiralo i potraživanja za zatezne kamate u iznosu od 148.022 KM, a koje su uključene u gore pomenuti iznos. U skladu sa zahtjevima Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 9: ˝Finansijski instrumenti˝, Društvo bi trebalo formirati umanjenje vrijednosti za naprijed navedeni iznos. Da je Društvo postupilo u skladu sa zahtjevima MSFI-a 9, višak rashoda nad prihodima za godinu koja je završila 31. decembra 2019. godine bi se povećao za iznos od 3.617.289 KM.
Obavili smo reviziju u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u paragrafu o revizorovim odgovornostima za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo od Nezavisnog operator sistema u BiH u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standarde etike za računovođe (IESBA) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Uvjereni smo da su revizorski dokazi koje smo prikupili dostatni i primjereni kao osnova za izražavanje našeg mišljenja.
Odgovornosti Uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za finansijske izvještaje
Osnova za mišljenje sa rezervom
NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI
IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI - BILANS USPJEHA ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2019.
Napomene na stranicama od 8 do 27 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.


NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU - BILANS STANJA NA DAN 31. DECEMBRA 2019. GODINE


Napomene na stranicama od 8 do 27 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.
Potpisao za i u ime NOSBiH dana 26. februara 2020. godine:
Generalni direktor
Dr. Milodrag Košarac, s. r.


NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2019.


Napomene na stranicama od 8 do 27 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.


NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. DECEMBRA 2019.


Baker Tilly Re Opinion d.o.o.

Grbavička 4, 71000 Sarajevo

 

direktor i ovlašteni revizor

ovlašteni revizor

Nihad Fejzić, s. r.

Ezita Imamović, s. r.

Sarajevo, 26. februar 2020. godine

 

 


 

 

2019.

2018.

 

Napomene

KM

KM

Prihodi od vlastite djelatnosti
5

77.256.324

68.790.867

Ostali prihodi
6

300.837

287.660

UKUPNO OPERATIVNI PRIHODI

 

77.557.161

69.078.527

Pomoćne usluge

7

(71.190.740)

(72.148.926)

Materijal i energija

8

(158.673)

(142.838)

Ostale usluge

9

(1.194.727)

(1.090.278)

Troškovi zaposlenih

10

(3.786.812)

(3.876.266)

Amortizacija

11

(1.110.181)

(498.804)

Ostali troškovi

12

(1.439.104)

(1.743.540)

UKUPNO OPERATIVNI RASHODI

 

(78.880.237)

(79.500.652)

Finansijski prihodi - kamate

-

152.031

9.554

Finansijski rashodi - kamate

-

(347.618)

(369.689)

VIŠAK RASHODA ZA GODINU

 

(1.518.663)

(10.782.260)

 


 

 

31.12.2019.

31.12.2018.

 

Napomena

KM

KM

Dugoročna imovina

 

 

 

Nekretnine, postrojenja i oprema

13

9.475.759

9.924.045

Nematerijalna imovina

14

261.963

352.467

Finansijska imovina po amortiziranom trošku

15

146.229

146.229

Dugoročni avansi

16

449.535

24.950

Dugoročna razgraničenja

-

61

3.254

Ukupno dugoročna imovina

 

10.333.547

10.450.945

Kratkoročna imovina

 

 

 

Novac i novčani ekvivalenti

17

1.221.936

688.136

Potraživanja od kupaca

18

17.940.022

13.265.948

Ostala potraživanja

19

111.518

85.464

Potraživanja za porez na dodanu vrijednost

-

1.335.599

1.786.293

Zalihe

20

38.557

72.380

Ukupno kratkoročna imovina

 

20.647.632

15.898.221

UKUPNA AKTIVA

 

30.981.179

26.349.166

PASIVA

 

 

 

Trajni izvori sredstava

 

 

 

Trajni ulog

-

1.649.278

1.649.278

Neraspoređeni višak prihoda

-

3.076.179

4.594.842

Ukupno trajni izvori sredstava

 

4.725.457

6.244.120

Dugoročne obaveze

 

 

 

Obaveze za dugoročne kredite

21

7.121.839

8.295.757

Obaveze po osnovu najmova

22

78.062

-

Odloženi prihod

23

536.701

282.090

 Ostale dugoročne obaveze

-

-

223

 Ukupno dugoročne obaveze

 

7.736.602

8.578.070

Kratkoročne obaveze

 

 

 

Obaveze prema dobavljačima

24

15.992.900

9.852.423

Obaveze za porez na dodanu vrijednost, neto

-

190.547

1.330

Tekuće dospijeće dugoročnih kredita

21

1.173.917

786.876

Kratkoročni dio obaveza po najmovima

22

113.736

-

Ostale obaveze

25

1.048.020

886.347

Ukupno kratkoročne obaveze

 

18.519.120

11.526.976

UKUPNA PASIVA

 

30.981.179

26.349.166

 


 

2019.

2018.

 

KM

KM

POSLOVNE AKTIVNOSTI

 

 

Višak rashoda za godinu

(1.518.663)

(10.782.260)

Usklađenje za:

 

 

Amortizacija materijalne i nematerijalne imovine

1.110.181

498.804

Gubici od rashodovanja materijalne i nematerijalne imovine

2.852

-

Usklađenje za promjene u kratkoročnoj imovini i obavezama:

 

 

(Povećanje)/smanjenje potraživanja od kupaca

(4.674.074)

7.593.347

Smanjenje/(povećanje) ostalih potraživanja

3.248

(547.478)

Smanjenje zaliha

33.823

-

Povećanje obaveza prema dobavljačima

6.140.477

1.788.632

Povećanje ostalih obaveza

350.667

65.742

Povećanje/(smanjenje) odloženih prihoda

254.611

(208.137)

Neto novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti

1.703.122

(1.591.350)

NOVČANI TOK IZ INVESTICIONIH AKTIVNOSTI

 

 

Povećanje materijalne imovine

(341.350)

(3.461.478)

Povećanje nematerijalne imovine

(49.900)

(51.662)

Smanjenje depozita

-

234.654

Novčani tokovi iz investicionih aktivnosti

(391.250)

(3.278.486)

NOVČANI TOK IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI

 

 

(Smanjenje)/povećanje obaveza po kreditima i najmovima

(778.072)

2.974.020

Novčani tokovi iz finansijskih aktivnosti

(778.072)

2.974.020

NETO POVEĆANJE/(SMANJENJE) NOVCA I NOVČANIH EKVIVALENATA

533.800

(1.895.816)

Novčana sredstva na dan 1. januara

688.136

2.583.952

Novčana sredstva na dan 31. decembra

1.221.936

688.136

 


 

Trajni ulog

KM

Neraspoređeni višak prihoda

KM

Ukupno

KM

Stanje 31. decembra 2017.

1.649.278

15.377.102

17.026.380

Višak rashoda nad prihodima

-

(10.782.260)

(10.782.260)

Stanje 31. decembra 2018.

1.649.278

4.594.842

6.244.120

Višak rashoda nad prihodima

-

(1.518.663)

(1.518.663)

Stanje 31. decembra 2019.

1.649.278

3.076.179

4.725.457

 


Dužni smo komunicirati so onima koji su zaduženi za upravljanje u pogledu, između ostalog, planiranog obima i datuma revizije, te u pogledu značajnih nalaza revizije, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koji se identifikuju tokom naše revizije.
Ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li finansijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.
Zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove zasnovane na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi Uprava i, bazirano na prikupljenim revizorskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnosti NOSBiH da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtjeva da skrenemo pažnju u našem revizorskom izvještaju na povezane objave u finansijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizorskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg revizorskog izvještaja. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu uzrokovati da NOSBiH prekine s vremenski neograničenim poslovanjem.
Ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila Uprava.
Stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizorske postupke koji su primjereni u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o djelotvornosti internih kontrola NOSBiH.
Prepoznajemo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikazivanja finansijskih izvještaja, zbog prevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizorske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizorske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja nastalog usljed prevare je veći od rizika nastalog usljed pogreške, jer prevara može uključivati tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
Revizorove odgovornosti za reviziju finansijskih izvještaja
Uprava je odgovorna za pripremanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja usljed prevare ili pogreške. U sastavljanju finansijskih izvještaja, Uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Nezavisnog operator sistema u BiH da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako Uprava ili namjerava likvidirati NOSBiH ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini. Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa finansijskog izvještavanja kojeg je ustanovio NOSBiH.


Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!