"Službeni glasnik BiH", broj 46/21 18.11.2021.

Ovdje možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Službene novine Kantona Sarajevo broj 46/21 [18.11.2021.]

Akti iz ovog broja:

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE KANTONA SARAJEVO
UPUTSTVO ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE STUDENATA
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "B1-A"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "B1-A"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE-ETAŽNO VLASNIŠTVO U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ F, LAMELA F 9, IZGRAĐENOM U NASELJU LUŽANI, OPĆINA ILIDŽA, KOJEG ĆE KANTONALNI STAMBENI FOND SARAJEVO, KAO PRODAVAČ, ZAKLJUČITI SA KUPCEM NEKRETNINE
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "B1-A"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI STANA U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELE B 2, IZGRAĐENOM U NASELJU DOBRINJA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, KOJI ĆE KANTONALNI STAMBENI FOND SARAJEVO, KAO PRODAVAČ, ZAKLJUČITI SA KUPCEM NEKRETNINE
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI STANA U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELE B 2, IZGRAĐENOM U NASELJU DOBRINJA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, KOJI ĆE KANTONALNI STAMBENI FOND SARAJEVO, KAO PRODAVAC, ZAKLJUČITI SA KUPCEM NEKRETNINE
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE - ETAŽNO VLASNIŠTVO U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELE B 2, IZGRAĐENOM U NASELJU DOBRINJA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, KOJI ĆE KANTONALNI STAMBENI FOND SARAJEVO, KAO PRODAVAC, ZAKLJUČITI SA KUPCEM NEKRETNINE
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU NAZIVA ULICI NA PODRUČJU OPĆINE STARI GRAD
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3C"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "O-2"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3C"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "3C"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-34"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-35"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT"3C"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-34"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA, OBJEKAT "B1-A"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ŠIP, OPĆINA CENTAR SARAJEVO, OBJEKAT "K-36"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINE NA LOKACIJI ROSULJE, OPĆINA VOGOŠĆA SARAJEVO, OBJEKAT "LAMELA 1"
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA NACRT UGOVORA O KUPOPRODAJI GARAŽNOG BOKSA U STAMBENO-POSLOVNOM OBJEKTU NIZ B, LAMELE B2, IZGRAĐENOM U NASELJU DOBRINJA V, OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO, KOJI ĆE KANTONALNI STAMBENI FOND SARAJEVO, KAO PRODAVAČ, ZAKLJUČITI SA KUPCEM NEKRETNINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
UREDBU O OSNIVANJU KABINETA PREDSJEDAVAJUĆEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRODAJU AMORTIZOVANIH STALNIH SREDSTAVA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA TEKST SPORAZUMA O SUFINANSIRANJU PROJEKTA OPĆINE VOGOŠĆA "DOGRADNJA I NADZIĐIVANJE UPRAVNE ZGRADE KULTURNO SPORTSKOG CENTRA VOGOŠĆA - "JASMIN ISANOVIĆ ŽUTI" U VOGOŠĆI"
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI KABINETU PREMIJERA ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA PRIVREDE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA UČEŠĆE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020 DUBAI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA UČEŠĆE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020 DUBAI
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O PROGLAŠENJU STANJA PRIRODNE NESREĆE OD POPLAVA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU FINANSIRANJA CIJELE ILI DIJELA MINIMALNE MJESEČNE NETO PLAĆE (U FBiH) ZA MJESEC JULI, AUGUST I SEPTEMBAR 2021. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNE USTANOVE SREDNJA ŠKOLA ZA OKOLIŠ I DRVNI DIZAJN PRIJE ISTEKA MANDATA, BROJ 04/01-1-2121/21 OD 02.11.2021. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA RAD PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA, JAVNE USTANOVE INSTITUT ZA RAZVOJ PREDUNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU SLUŽBENOG PUTOVANJA DIREKTORU ZAVODA ZA INFORMATIKU I STATISTIKU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU SLUŽBENOG PUTOVANJA SEKRETARU VLADE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU SLUŽBENOG PUTOVANJA ŠEFICI KABINETA PREMIJERA
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O ODOBRAVANJU SLUŽBENOG PUTOVANJA DIREKTORU ZAVODA ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
ODLUKU O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE INSTITUT ZA RAZVOJ PREDUNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O ISPLATI NAKNADE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O ISPLATI NAKNADE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠILACA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE INSTITUT ZA RAZVOJ PREDUNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA KANTONA KARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU V.D. PREDSJEDNIKA I V.D. ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, 1 (JEDNOG) ČLANA I 1 (JEDNOG) V.D. ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE OPĆA BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "FOND MEMORIJALA KANTONA SARAJEVO"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "NARODNO POZORIŠTE" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "NARODNO POZORIŠTE" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKA FILHARMONIJA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SARAJEVSKA FILHARMONIJA"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "COLLEGIUM ARTISTICUM" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "COLLEGIUM ARTISTICUM" SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KAMERNI TEATAR 55"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MES - MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL - SCENA MESS"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "MES - MEĐUNARODNI TEATARSKI FESTIVAL - SCENA MESS"
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU 1 (JEDNOG) V.D. ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU 1 (JEDNOG) ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA UČEŠĆE NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2020 DUBAI
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SKUPŠTINE TURISTIČKE ZAJEDNICE KANTONA SARAJEVO
Ministarstvo zdravstva KS
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA UNUTAR POZICIJA RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U FINANSIJSKOM PLANU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
Ministarstvo zdravstva KS
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA UNUTAR POZICIJA RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U FINANSIJSKOM PLANU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
Ministarstvo zdravstva KS
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA UNUTAR POZICIJA RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U FINANSIJSKOM PLANU ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O RAZRJEŠENJU PRAVOBRANIOCA I RASPOREĐIVANJU NA MJESTO ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA GRADA SARAJEVO
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA VRŠENJE FUNKCIJE PRAVOBRANIOCA GRADA SARAJEVO
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POKRETANJE SPORAZUMNOG RASKIDA UGOVORA O IZRADI GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE OBJEKTA BIVŠE ZGRADE SDK KOD VJEČNE VATRE U SARAJEVU
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA POTPISIVANJE SPORAZUMA SA "DEUTSCHE GESELLESCHAFT FÜR ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GmbH" (GIZ ORF MMS) U REALIZACIJI PROJEKTA "NABAVKA KANTI ZA SITNI OTPAD ZA GRAD SARAJEVO"
GRAD SARAJEVO - Gradsko vijeće
ZAKLJUČAK
OPĆINA CENTAR - Općinski načelnik
ODLUKU O PRIHVATANJU I RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA TRANSFERA U BUDŽET OPĆINE CENTAR SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD - Općinsko vijeće
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNE LICITACIJE ZA RASPOLAGANJE NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DODJELI U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE NOVO SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO - Općinsko vijeće
ZAKLJUČAK
OPĆINA STARI GRAD - Općinski načelnik
RJEŠENJE O POSTAVLJENJU KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA OPĆINSKOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE STARI GRAD SARAJEVO
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE TRNOVO ZA 2021. GODINE
OPĆINA TRNOVO - Općinsko vijeće
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA BUDŽETA OPĆINE TRNOVO ZA 2021.GODINU
Ministarstvo privrede KS
PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI MINISTARSTVA PRIVREDE KANTONA SARAJEVO
KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA ZA PROIZVODNJU, INŽINJERING I KAPITALNE INVESTICIJE U KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO
KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING I KAPITALNE INVESTICIJE U KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO
KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA U KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO
KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA U KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!