novi_oglasi2003.JPG

Godina VIII
Utorak, 16. novembra 2004. godine 

Broj/Broj
51 

Godina VIII
Utorak, 16. novembra/studenog 2004. godina
 


ISSN 1512-7508 -    srpski jezik
ISSN 1512-7486 -    bosanski jezik
ISSN 1512-7494 -    hrvatski jezik

 

OGLASNIK JAVNE NABAVE 

01 - JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETAWE 

011 -NABAVKA ROBA 

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO PRAVDE 

Na osnovu ~lana 20. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine raspisuje 

JAVNO NADMETANJE 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU SPECIJALNIH POLICIJSKIH VOZILA ZA ODJELJENJE SUDSKE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

I. PREDMET NADMETANJA 

1.    Nabavka jednog specijalnog putni~kog vozila marke VW "Kombi" 2,5 TDI PD sa slijede}im tehni~kim karakteristikama 

-    Dodatna oprema 

2.    Nabavka jednog specijalnog putni~kog vozila marke VW "CADDY" Furgon 1.9 TDI sa slijede}im tehni~kim karakteristikama 

-    Dodatna oprema