novi_oglasi2003.JPG

Godina VIII
Srijeda, 22. septembra/rujna  2004. godine
 

Broj/Broj
43 

Godina VIII
Srijeda, 22. septembra 2004. godina
 

ISSN 1512-7486 -    bosanski jezik
ISSN 1512-7494 -    hrvatski jezik
ISSN 1512-7508-    srpski jezik


SLU@BENE OBJAVE 

ODUZIMANJE DR@AVLJANSTVA 

Federalno ministarstvo unutra{njih poslova - Federalno ministarstvo unutar- njih poslova, na osnovu ~lana 30. Zakona o dr`avljanstvu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 13/99 i 6/03), ~lana 28. stav 3. Zakona o dr`avljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`- bene novine Federacije BiH", broj 43/01) i ~lana 23. Zakona o unutra{njim pos- lovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 42/02, 46/02 i 19/03), donosi 

RJE[ENJE 

Oduzima se dr`avljanstvo Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Herce- govine ABDELAZIZ (Abdelmagid) OSAMI, ro|en 13. 11. 1961. godine u mjestu Imbaben, Egipat, koje je stekao rje{enjem Ministarstva za civilne poslove i komunikacije broj 07/2-204-197 od 24.12.1997.godine. 

O b r a z l o ` e n j e 

Rje{enjem Ministarstva za civilne poslove i komunikacije broj 07/2-204- 197 od 24.12.1997. godine primljen je u dr`avljanstvo Bosne i Hercegovine AB- DELAZIZ OSAMA, ro|en 13. 11. 1961. godine u mjestu Imbaben, Egipat. 

Komisija za razmatranje statusa osoba naturaliziranih poslije stupanja na snagu Ustava Bosne i Hercegovine do stupanja na snagu Zakona o dr`avljanstvu Bosne i Hercegovine, dostavila je ovom Minis- tarstvu predmet prijema u dr`avljanstvo za osobu ABDELAZIZ OSAMA, sa preporukom da se preispita pravna valja- nost rje{enja o prijemu u dr`avljanstvo. U preporuci se navodi da je imenovani primljen u dr`avljanstvo RBiH na osnovu tada va`e}eg ~lana 9. stav 5. Zakona o dr`avljanstvu RBiH (po osnovu ~injenice da je bio pripadnik oru`anih snaga RBiH), a naknadnom provjerom Federalnog ministarstva odbrane/obrane je utvr|eno da isti ne prolazi kroz evidencije lica koja su bila pripadnici oru`anih snaga RBiH. 

U toku preispitivanja ovo Ministar- stvo je izvr{ilo uvid u spise predmeta prijema u dr`avljanstvo imenovanog i provjeru dokaza o ispunjavanju uslova za prijem u dr`avljanstvo propisanih ~lanom 9. stav 5. Zakona o dr`avljanstvu BiH - Pre~i{}eni tekst ("Slu`beni list RBiH", broj 30/96). 

Utvr|eno je da je ABDELAZIZ OSAMA primljen u dr`avljanstvo Bosne i Hercegovine rje{enjem Ministarstva za civilne poslove i komunikacije broj 07/2-204-197 od 24.12.1997. godine na osnovu ~lana 9. stav 5. Zakona o dr`av- ljanstvu RBiH, odnosno na osnovu ~injenice da je bio pripadnik oru`anih snaga RBiH. 

Ovo Ministarstvo je u skra}enom postupku na osnovu provjere u eviden- cijama lica koja su bili pripadnici oru- `anih snaga RBiH, koje vodi Federalno ministarstvo odbrane/obrane, utvrdilo ~injenice bitne za rje{avanje stvari. 

U postupku preispitivanja pravne valjanosti rje{enja o prijemu u dr`avljan- stvo RBiH imenovanog ovo Ministarstvo je izvr{ilo provjere u slu`benim evidencijama lica koja su bila pripadnici oru`anih snaga RBiH, a koje vodi Federalno ministarstvo odbrane/obrane. 

Federalno ministarstvo odbrane/obrane aktom broj 06-01/14-8.6-918-8/03 od 22. 03. 2003. godine i 06-01/14-3.6- 324-5/03 od 29. 08. 2003. godine, obavijestilo je ovo Ministarstvo da se imenovani ne vodi u evidencijama navedenog Ministarstva. 

U toku postupka, ovo Ministarstvo nije bilo u mogu}nosti saslu{ati imenovanog s obzirom da se nije odazvao na javni poziv objavljen u dnevnim novinama "Dnevni avaz" i "Oslobo|enje" dana 15. 04. 2004. godine. 

Ovo Ministarstvo je ponovo zatra`ilo provjere od Federalnog ministarstva odbrane/obrane aktom broj 05/1-1-13-4- 2974 od 02. 09. 2003. godine u kojem je navelo ~injenice da je imenovani ro|en 13. 11. 1961. godine u mjestu Imbaben, Giza, Egipat, s obzirom da nas je Federalno ministarstvo odbrane/obrane aktom broj 06-01/14-3.6-324-5/03 od 29. 08. 2003. godine obavijestilo da lice istog imena i prezimena, a razli~ite godine ro|enja i dr`ave ro|enja prolazi kroz evidencije navedenog Ministarstva. Na ponovno zatra`ene provjere obavje{teni smo aktom Federalnog ministarstva odbrane/obrane broj 06-01/19-3.6-324- 12/03 od 09. 09. 2003. godine da lice ABDELAZIZ (Abdelmagid) OSAMA, ro|en 13. 11. 1961. godine u mjestu Imbaben, Egipat ne prolazi kroz evidencije navedenog Ministarstva. 

Iz gore navedenog ovo Ministarstvo je utvrdilo da je ABDELAZIZ OSAMA prilikom podno{enja zahtjeva za prijem u dr`avljanjstvo prilo`io la`nu potvrdu o pripadnosti oru`anim snagama RBiH, te na taj na~in stekao dr`avljanstvo RBiH. Ovim su se ispunili uslovi za oduzimanje dr`avljanstva propisani odredbom ~lana 23. stav 1. ta~ka 1. Zakona o dr`avljanstvu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 13/99 i 6/03) i odredbom ~lana 24. stav 1. ta~ka 1. Zakona o dr`avljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 43/01) - da je dr`avljanstvo Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine ste~eno pomo}u prevare, la`nih informacija ili skrivanja bilo koje relevantne ~injenice koja se odnosi na podnosioca zahtjeva. 

Imaju}i u vidu odredbe ~lana 8. ta~ka 2. b. Konvencije o smanjenju osoba bez dr`avljanstva, ~lana 15. Zakona o dr`avljanstvu Bosne i Hercegovine i ~lana 13. Zakona o dr`avljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine, doneseno je rje{enje kao u dispozitivu. 

Ovo rje{enje je kona~no u upravnom postupku i protiv istog nije dopu{tena `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor tu`bom kod Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rje{enja. Tu`ba se podnosi u dva istovjetna primjerka, a uz tu`bu se prila`e i ovo rje{enje u originalu ili prijepisu. 

Broj 05/1-1-13-4-222
5. maja 2004. godine
Sarajevo 

Direktor
Mirsada Beganovi}-@uti}, s.r. 

(so-790-a/04) 


NATJE^AJI
OGLASI
KONKURSI 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima u Republici Srpskoj ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 25/03), Odluke Vlade Republike Srpske, o utvr|ivawu kriterija za izbor i imenovawe direktora Fonda penzijskoinvalidskog osigurawa Republike Srpske broj 02/1-020-1021 od 20. 08. 2004. godine, Odluke vlade Republike Srpske broj 02/1-020-1022 od 20. 08. 2004. godine, Vlada Republike Srpske raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVAWE DIREKTORA FONDA PENZIJSKO-INVALIDSKOG OSIGURAWA REPUBLIKE SRPSKE 

I - Vlada Republike Srpske imenuje direktora Fonda penzijsko-invalidskog osigurawa Republike Srpske (u daqem tekstu: Fond) sa sjedi{tem u Bijeqini. 

II - OPIS POSLOVA 

Direktor zastupa i predstavqa Fond; organizuje rad i poslovawe u fondu, rukovodi radom stru~ne slu`be Fonda i odgovoran je za zakonitost rada; donosi Pravilnik o radu uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora i druge op{te akte; sprovodi odluke i zakqu~ke koje donosi Upravni odbor Fonda i nadzorni odbor Fonda; vr{i poslove naredbodavca za izvr{avawe finansijskog plana Fonda i odgovoran je za namjensko kori{}ewe sredstava Fonda; rje{ava u drugom stepenu  o pravima iz penzijskog i invalidskog osigurawa, s tim {to mo`e ovlastiti radnika stru~ne slu`be Fonda da rje{ava u drugom stepenu; donosi uputstva i daje instrukcije vezane za rad i poslovawe Fonda i stru~ne slu`be Fonda; imenuje i razrje{ava zamjenika; pomo}nike direktora Fonda i direktore Filijala, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora Fonda; zakqu~uje ugovor o radu sa radnicima Fonda; odlu~uje o prijemu radnika u radni odnos, o wihovom raspore|ivawu u toku radnog odnosa, prestanku radnog odnosa i o drugim pravima, obavezama i odgovornostima u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i Poslovnikom o radu; vr{i raspore|ivawe radnika iz jedne organizacione jedinice filijale kao i iz centralne slu`be u filijalu i obratno; odlu~uje i o drugim pitawima iz oblasti rada i poslovawa Fonda koja zakonom, Statutom ili drugim propisom nisu data u nadle`nost drugom organu. Direktor za svoj rad odgovara Vladi Republike Srpske. 

III - OPIS POSLOVA 

Direktor se imenuje na period od 4 godine. 

IV - STATUS 

Aktom  o imenovawu direktora utvr|uje se radno-pravni status, plata i druga primawa po osnovu rada. 

V - OP[TI USLOVI 

1.    da je dr`avqanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine; 

2.    da je stariji od 18 godina; 

3.    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili entiteta, u periodu od tri godine prije dana objavqivawa konkursa; 

4.    da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za obavqawe poslova u navedenom organu; 

5.    da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak; 

6.    da se na wega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava BiH. 

VI - POSEBNI USLOVI 

1.    zavr{en pravni ili ekonomski fakultet (VII stepen stru~ne spreme); 

2.    najmawe 5 godina iskustva u rukovo|ewu na vi{em nivou osim op{tih i posebnih uslova, cijeni}e se i druga znawa i sposobnosti, a naro~ito: 

1.    zvawe doktora nauka, magistra ili druga specijalisti~ka zvawa; 

2.    polo`en pravosudni ispit; 

3.    potrebno stru~no znawe iz oblasti penzijsko-invalidskog osigurawa. 

VII - SUKOB INTERESA 

Kandidati ne mogu obavqati du`nost, aktivnost ili biti na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbom Zakona o sukobu interesa ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 34/02). 

Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u politi~koj stranci - ~lan 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Republike Srpske. 

VIII - Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispuwavawu op{tih i posebnih uslova i dokaze kojima se potvr|uju druga znawa i sposobnosti. Svi kandidati koji ispuwavaju uslove iz ovog konkursa bi}e pozvani na razgovor. 

IX - Prijave se mogu dostaviti li~no ili po{tom u Ministarstvo rada i bora~ko-invalidske za{tite u Sekretarijat ministarstva, ulica Vuka Karaxi}a broj 4, sa naznakom "Javni konkurs za izbor i imenovawe direktora Fonda penzijsko-invalidskog osigurawa Republike Srpske". Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa konkursa. 

X - Javni konkurs }e se objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske", "Slu`beni glasnik Republike Srpske", "Slu`beni glasnik BiH". 

(so-786-a/04) 


Na osnovu ~lana 21. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04 i 37/04), Agencija za dr`avnu slu`bu, u ime Vije}a ministara Bosne i Hercegovine, raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA DIREKTORA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO VIJE]A MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE 

1/01 Direktor Ureda za zakonodavstvo 

Opis radnih zadataka: obavlja poslove rukovodnog karaktera i odgovoran je za obavljanje poslova i zadataka koji su zakonom i drugim propisom utvr|eni kao zadaci Ureda za zakonodavstvo; odgovoran je za sveukupno rukovo|enje Uredom, naro~ito u pogledu racionalnog i zakonitog kori{tenja finansijskih i materijalnih resursa dodijeljenih Uredu; podnosi Vije}u ministara BiH godi{nji izvje{taj o aktivnostima Ureda i plan aktivnosti koji se utvr|uje za svaku narednu godinu; daje pravna mi{ljenja o najslo`enijim pitanjima koja se postavljaju iz nadle`nosti Ureda; raspore|uje zadatke na dr`avne slu`benike i ostale zaposlene u Uredu, te potpisuje sve akte iz nadle`nosti Ureda. 

Direktor Ureda za svoj rad odgovara Vije}u ministara BiH. 

Uslovi: Pored op{tih uslova propisanih ~lanom 22. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine (dr`avljanin BiH, stariji od 18 godina, univerzitetska diploma ili druge akademske kvalifikacije VII stepena stru~ne spreme, zdravstvena sposobnost, regulisana vojna obaveza, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u roku od tri godine prije dana objavljivanja upra`njenog radnog mjesta u "Slu`benom glasniku BiH", da se ne vodi krivi~ni postupak i da nije obuhva}en ~lanom IX.1 Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove: 

Broj izvr{ilaca: jedan (1). 

Status: dr`avni slu`benik na polo`aju sekretara sa posebnim zadatkom. 

Napomena za sve kandidate: 

Potrebni dokumenti: 

Ovjerene kopije: fakultetske diplome, uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca), uvjerenja o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), popunjen obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu koji se mo`e dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu ili na web stranici Agencije www.ads.gov.ba, uvjerenja o polo`enom pravosudnom ispitu i dokaz o radnom iskustvu. 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 30 dana od dana objave javnog oglasa u "Slu`benom glasniku BiH", putem po{te preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu
"Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta direktora Ureda za zakonodavstvo Vije}a ministara Bosne i Hercegovine"
Trg Bosne i Hercegovine broj 1
71000 Sarajevo 

 

(so-789-a/04) 


PROGLA[ENJE UMRLIM 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Tabakovi} Nedeljku, kao sudiji pojedincu, u pravnoj stvari predlaga~a Kucalovi} Hikmete, radi progla{enja nestalog lica za umrlog na osnovu ~lana 62. Zakona o vanparni~nom postupku Br~ko Distrikta BiH, izdaje 

O G L A S 

Poziva se nestali KUCALOVI] ADMIR sin Seada, sa posljednjim prebivali{tem u Br~kom, ro|en 03. marta 1966. godine u Br~kom, a koji je nestao u vezi sa ratnim dejstvima 05. maja 1992. godine da se bez odlaganja javi Osnovnom sudu Br~ko Distrikta BiH u Br~kom a istovremeno se poziva svako lice koje ma {ta zna o nestalom i njegovom `ivotu, da to bez odlaganja javi ovom sudu. 


(so-1287/04) 


POSTAVLJENJE PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Tabakovi} Nedeljku, kao sudiji pojedincu, u pravnoj stvari tu`itelja ZIMONJI] \URE iz Poto~ara - Br~ko, zastupan po punomo}niku Milenku Marjanovi}u advokatu iz Br~kog, protiv tu`ene SIMONOVI] - ZIMONJI] RADMILE iz Salzburga - Austrija, sada nepoznatog boravi{ta, radi razvoda braka, donio je dana 07. 09. 2004. godine 

RJE[ENJE 

Za privremenog zastupnika tu`ene Simonovi} - Zimonji} Radmile postavlja se ZELJI] MIODRAG advokat iz Br~kog, koji }e vr{iti prava i du`nosti zakonskog zastupnika dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojavi pred Sudom, odnosno dok Organ starateljstva ne postavi staraoca. 


(so-1288/04) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji @eljku @ivkovi}, u pravnoj stvari tu`itelja ZLATKA KIKI] IZ DONJE SKAKAVE, zastupanog po punomo}niku Borislavu Stojakovi}, advokatu iz Br~kog, protiv tu`enog PETRA PAVLIJI]A IZ DONJE SKAKAVE, ~ije je bli`e boravi{te nepoznato, radi naknade {tete, izvan ro~i{ta dana 07. 09. 2004. godine, donio je slijede}i 

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog suda broj P. 185/04-I od 07. 09. 2004. godine, u pravnoj stvari naprijed imenovanih stranaka, radi naknade {tete, tu`enom PETRU PAVLIJI]U iz Donje Skakave, ~ije je bli`e boravi{te nepoznato, i koji nema punomo}nika u ovoj parnici, odre|en je privremeni zastupnik i to u osobi Milenka Marjanovi}a, advokata iz Br~kog, koji }e u ovoj parnici vr{iti sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika tu`enog, sve dok se on ili njegov punomo}nik ne pojave pred sudom, ili dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tu`enom postavio staratelja. 

(so-1289/04) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje slijede}i 

O G L A S 

Kod Osnovnog suda Br~ko Distrikt, u toku je postupak po tu`bi tu`itelja Bo{kovi} Rade iz Br~kog, ulica Franje Juki}a broj 6, protiv tu`enog Bo{kovi} Radoslava, sin Trifka iz Br~kog, ulica Danila Ki{a broj 2, radi razvoda braka pod brojem P-9/04-II. 

Tu`enom BO[KOVI] RADOSLAVU iz Br~kog, ~ije je prebivali{te i boravi{te nepoznato postavlja se privremeni zastupnik u li~nosti Risti} Slavice, advokata iz Br~kog, koja ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika, sve dok se tu`eni ne pojavi pred sudom ili mu Organ starateljstva ne postavi staratelja. 


(so-1290/04) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje slijede}i 

O G L A S 

Kod Osnovnog suda Br~ko Distrikta u toku je parni~ni postupak po tu`bi tu`ioca Jeremi} Ilije, protiv tu`ene Jeremi} ro|. Ko~i} Rade, a radi razvoda braka, pod brojem P-78/04-II. 

Tu`enoj Jeremi} ro|. Ko~i} Radi iz Br~kog, ~ije je prebivali{te i boravi{te nepoznato postavlja se privremeni zastupnik, Bogdanovi} Zoran advokat iz Br~kog, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`enu kao zakonski zastupnik sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojavi pred Sudom ili joj organ starateljstva ne postavi staraoca. 


(so-1326/04) 


PUTNE ISPRAVE 

Ministarstvo vanjskih poslova ogla{ava neva`e}im: 

1. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine [tutgart 

a)    paso{ broj 0060486 izdat 12. 03. 1999. u SJB Prijedor na ime Banjac Miljka, JMB 0611945166958, 

b)    paso{ broj 3792465 izdat 20. 06. 2001. u MUP Kantona Sarajevo na ime Montiljo Tatjana, JMB 3108983175100, 

c)    paso{ broj 4219736 izdat 29. 10. 2002. u PS Kotor Varo{ na ime Ili} Petko, JMB 2211968102743, 

d)    paso{ broj 3534375 izdat 05. 09. 2002. u MUP USK na ime [eri} Alma, JMB 3009985165031, 

e)    paso{ broj 1627053 izdat 25. 08. 2000. u GK BiH [tutgart na ime [ok~evi} Goran, JMB 0104973390074, 

f)    paso{ broj 4274151 izdat 04. 09. 2002. u GK BiH [tutgart na ime Pele{ Nada, JMB 1907962128008, 

g)    paso{ broj 0106426 izdat 28. 05. 1999. u GK BiH [tutgart na ime Dizdarevi} Samir, JMB 2507969120156, 

h)    paso{ broj 4462919 izdat 10. 07. 2003. u GK BiH [tutgart na ime Bungur Merima, JMB 2303986128018, 

i)    paso{ broj 4132884 izdat 06. 02. 2003. u GK BiH [tutgart na ime Dobri} Sabiha, JMB 2406970125004, 

j)    paso{ broj 4461234 izdat 22. 05. 2003. u GK BiH [tutgart na ime Dobri} Tarik, JMB 230997120009, 

k)    paso{ broj 3643907 izdat 27. 12. 2001. u CJB Doboj na ime Mil~i} Nedeljko, JMB 3004945123598, 

l)    paso{ broj 1562236 izdat 02. 11. 1999. u GK BiH [tutgart na ime Bender Anita, JMB 1102962198822, 

2. Ambasada Bosne i Hercegovine Be~ 

a)    paso{ broj 4262708 izdat 04. 12. 2002. u Ambasadi BiH u Be~u na ime Abdulaziz ^elibagi}, JMB 1208942183899, 

b)    paso{ broj 3362319 izdat 15. 05. 2002. u Ambasadi BiH u Be~u na ime Novakovi} Dragoljub, JMB 1504975162518, 

c)    paso{ broj 3390815 izdat 20. 01. 2003. u Ambasadi BiH u Be~u na ime Mustafi} Mustafa, JMB 3001978180902, 

d)    paso{ broj 3874848 izdat 22. 08. 2002. u Ambasadi BiH u Be~u na ime Zari} Branislav, JMB 1109965103533, 

e)    paso{ broj 4471637 izdat 24. 09. 2003. u Ambasadi BiH u Be~u na ime Ljubijanki} Esma, JMB 1010957117502, 

f)    paso{ broj 3390815 izdat 17. 09. 2002. u Banjaluci na ime Tel|e{i Tibor, JMB 0805977103027, 

g)    paso{ broj 3505648 izdat 14. 08. 2002. u PU Vare{ na ime Lagger Gordana, JMB 2510957178990, 

h)    paso{ broj 4673645 izdat 26. 12. 2003. u Banjaluci na ime Kuzmanovi} Ranka, JMB 0511964108522, 

i)    paso{ broj 3366955 izdat 11. 09. 2002. u Ambasadi BiH u Be~u na ime Zoran Gospi}, JMB 2204956170003, 

j)    paso{ broj 4164010 izdat 26. 09. 2002. u Zenici na ime Damir Mustaba{i}, JMB 2211985120062, 

3. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Bonu 

a)    paso{ broj 4208224 izdat 23. 01. 2003. u GK BiH Bon na ime ^avki} Nihad, JMB 1803970110010, 

b)    paso{ broj 4650764 izdat 27. 04. 2004. u GK BiH Bon na ime Halilovi} Enver, JMB 0510969184239, 

c)    paso{ broj 3653410 izdat 06. 02. 2002. u CJB Doboj na ime Vukovi} Jasna, JMB 1808972126250, 

d)    paso{ broj 4183901 izdat 28. 11. 2002. u GK BIH Bon na ime Red`i} Sadet, JMB 1604985160062, 

e)    paso{ broj 3387110 izdat 10. 12. 2001. u GK BiH Bon na ime Popovi} Mirjana, JMB 2808979166944, 

f)    paso{ broj 1349431 izdat 06. 02. 2001. u GK BiH Bon na ime Gluhi} Muharem, JMB 0501976192205, 

4. Ambasada Bosne i Hercegovine u Bernu 

a)    paso{ broj 3920812 izdat 21. 05. 2002. u Srebreniku na ime Hod`i} Hajrudin, JMB 0107970183301, 

b)    paso{ broj 4019405 izdat 19. 09. 2002. u Srebreniku na ime Hod`i} Hajrija, JMB 2701974188738, 

c)    paso{ broj 1790891 izdat 23. 02. 2001. u @ivinicama na ime Dautovi} Meho, JMB 2020982183920, 

5. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Milanu 

a)    paso{ broj 4139016 izdat 11. 03. 2003. u GK BiH Milano na ime Kiti} Jovo, JMB 1506963123587, 

b)    paso{ broj 1154501 izdat 23. 03. 2000. u GK BiH Milano na ime Smlati} Razija, JMB 0608968117457, 

c)    paso{ broj 3406764 izdat 24. 11. 2002. u GK BiH Milano na ime Sulejmanovi} Ljiljana, JMB 0505985197800, 

d)    paso{ broj 3403782 izdat 09. 01. 2003. u GK BiH Milano na ime Magli} Albin, JMB 1612967102090, 

e)    paso{ broj 4139560 izdat 15. 04. 2003. u GK BIH Milano na ime Lazi} Stojan, JMB 2501967123605, 

f)    paso{ broj 3405446 izdat 08. 08. 2001. u GK BiH Milano na ime Had`ovi} Refija, JMB 2703975135029, 

g)    paso{ broj 4207805 izdat 18. 09. 2003. u GK BiH Milano na ime Seferovi} Jablanka, JMB 1001966136537, 

6. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Istanbulu 

a)    paso{ broj 3498434 izdat 04. 06. 2002. u Cazinu na ime Beganovi} Haso, JMB 1201937112458, 

b)    paso{ broj 3831534 izdat 07. 01. 2002. u MUP-u Kantona Sarajevo na ime Hod`i} Nermin, JMB 0412975151960, 

7. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu 

a)    paso{ broj 3509710 izdat 19. 08. 2002. u Zavidovi}ima na ime Joldi} Senada, JMB 2407971198826, 

b)    paso{ broj 3751703 izdat 05. 06. 2002. u Banjaluci na ime Pilipovi} Munib, JMB 1108954160024, 

c)    paso{ broj 3770171 izdat 08. 08. 2002. u Zenici na ime Cutrona Elma, JMB 0210966195031, 

d)    paso{ broj 3917212 izdat 20. 07. 2002. u Doboju na ime Radi} @eljko, JMB 0107962121577, 

e)    paso{ broj 4113751 izdat 08. 12. 2002. u GK BiH Minhen na ime Ljubomir @uk, JMB 0604959172180, 

f)    paso{ broj 3733882 izdat 28. 07. 2001. u Grada~cu na ime Bego Britvarevi}, JMB 0612976181943, 

g)    paso{ broj 4607801 izdat 30. 03. 2004. u Banjaluci na ime Mladen Gruji}, JMB 2006980100079, 

h)    paso{ broj 3724088 izdat 23. 05. 2002. u Mrkonjic Gradu na ime Eremija Mile, JMB 2110984103252, 

i)    paso{ broj 4463806 izdat 03. 07. 2003. u Minhenu na ime Ma~kovi} Dijana, JMB 0304978127648, 

j)    paso{ broj 0484450 izdat 04. 02. 1999. u Banjaluci na ime Radomi Daniel, JMB 2907981103028, 

k)    paso{ broj 4235471 izdat 26. 02. 2003. u Minhenu na ime Mustafi} D`emila, JMB 0405957116051, 

8. Ambasada Bosne i Hercegovine u Ljubljani 

a)    paso{ broj 3401159 izdat 29. 10. 2003. u Ljubljani na ime Mrkaljevi} Elvira, rodj. 10. 05. 1978. u Kotorskom, 

b)    paso{ broj 4222186 izdat 2003. godine u Mrkonji} Gradu na ime Kosti} @eljko, ro|en 15. 09. 1961. u Mrkonji} Gradu, 

9. Ambasada Bosne i Hercegovine u Kopenhagenu 

a)    paso{ broj 0936334 izdat 01. 12. 1998. u Sarajevu na ime Rizvanovi} Amira, JMB 0102990188146, 

b)    paso{ broj 0936491 izdat 07. 12. 1998. u Sarajevu na ime Rizvanovi} Hazim, JMB 0610969181358, 

10. Ambasada Bosne i Hercegovine u Atini 

11. Ambasada Bosne i Hercegovine u Berlinu 


(so-794-a/04) 


OSTALE OBJAVE 

Ogla{ava se neva`e}im poslani~ka legitimacija broj evidencije 01/4, serijski broj: 0000004, na ime HAD@I] IZET, poslanik u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH. 

(so-784-a/04) 


UPISI U SUDSKI REGISTAR 

BR^KO DISTRIKT BiH 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2719/02 od 7. 2. 2003. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

STR "SLOBO" vl. Ivkovi} Slobodan vr{i uskla|ivanje radnje, a u skladu sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH. Preduzetnik }e poslovati pod nazivom Trgovinska radnja "]OBI" s.p. Dubrave, Br~ko Distrikt BiH. Preduzetnik }e poslovati pod nazivom Trgovinska radnja "]obi" s.p. Dubrave, Br~ko Distrikt vl. Ivkovi} Slobodan, Skra}eni naziv je "]obi" s.p. Dubrave Br~ko Distrikt vl. Ivkovi} Slobodan. Preduzetnik je Ivkovi} (Petra) Slobodan, iz Bijeljine, ulica Filipa Vi{nji}a broj 66, JMBG 0109965180054 odluka o osnivanju od 29. 12. 2002. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

Djelatnost je: 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n.; 52.482 Trgovina na malo satovima. Lice ovla{teno za zastupanje je Ivkovi} (Petra) Slobodan iz Bijeljine, ulica Filipa Vi{nji}a broj 66, JMBG 0109965180054 bez ograni~enja ovla{tenja. 

2502/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2528/02 od 12. 2. 2003. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Vr{i se preregistracija. Puni naziv Preduzetnika glasi: Samostalni preduzetnik za trgovinu "Dim"Br~ko, vl. Plavi{i} Du{anka, s.p. Skra}eni naziv glasi: "Dim" Br~ko, vl. Plavi{i} Du{anka, s.p. Osniva~ je Du{anka Plavi{i} iz Br~kog ulica Branislava Nu{i}a 27, JMBG 2203957107082 l.k.broj 931/96. Sjedi{te Preduzetnika je: Br~ko, ulica Katand`i}a bb, Buvlja pijaca. 

Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom, potpuna odgovornost. Svu po{tu Preduzetnik }e primati na adresu prebivali{te osniva~a. Lice ovla{teno za primanje po{te je osniva~. Osniva~ je i zastupnik Preduzetnik, bez ograni~enja. Djelatnost je: 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima. 


2503/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2516/02 od 12. 2. 2003. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

STR "BLIZANCI", tr`nica "Arizona", vlasnik Radi} Vasilija, osnovana rje{enjem Odjeljenja za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj Vlade Br~ko Distrikta, broj 3-32-320-356/01, uskla|ivanje sa propisima Br~ko Distrikta BiH, tako da }e ubudu}e poslovati pod punim nazivom: Samostalni preduzetnik za trgovinu "B&V" tr`nica "Arizona", Br~ko Distrikt, vlasnik Radi} Vasilija, s.p. te pod skra}enim nazivom: "B&V" tr`nica "Arizona", vlasnik Radi} Vasilija, s.p. Osniva~ samostalnog preduzetnika je Radi} Vasilija iz Br~kog, ulica Blagoja Simiki}a broj 1 JMBG 0504953186509. l.k.broj 5876-97 Br~ko. 

Lice ovla{teno za zastupanje samostalnog preduzetnika je vlasnik Radi} Vasilija zastupnik bez ograni~enja. Samostalni preduzetnik za obaveze u pravnom prometu odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

Djelatnost preduzetnika su: 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama. 

2504/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2715/02 od 7. 2. 2003. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

TR "EDIN" vl. Li{i} Kadrija, vr{i uskla|ivanje radnje u skladu sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH. Preduzetnik }e poslovati pod nazivom Trgovinska radnja "EDIN" s.p. Gornji Rahu} Br~ko Distrikt, vl. Li{i} Kadrija. Skra}eni naziv je: "Edin" s.p. Gornji Rahi}, Br~ko Distrikt, vl. Li{i} Kadrija. Sjedi{te radnje je; Gornji Rahi} broj 81 Br~ko Distrikt. Osniva~ je Li{i} (Bahrije) Kadrija iz Gornjeg Rahi}a, JMBG 2605963181554. odlukom o osnivanju od 28. 12. 2002. godine. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

Djelatnost je: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavao- nicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, {kolj- kama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n, ; 52, 620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama. Lice ovla{teno za zastupanje preduzetnika je: Li{i} (Bahrije) Kadrija iz Gornjeg Rahi}a broj 81 JMBG 2605963181554 bez ograni~enja ovla{tenja. 


2505/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2717/02 od 12. 2. 2003. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

STR "MI[^I]" vl. Mi{~i} Meho, vr{i uskla|ivanje radnje u skladu sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikt BiH. Preduzetnik }e poslovati pod nazivom trgovinska radnja "Mi{~i}" s.p. Dubrave Br~ko Distrikt vl. Mi{~i} Meho. Skra}eni naziv je; "Mi{~i}" s.p. Dubrave, Br~ko Distrikt vl. Mi{~i} Meho, Preduzetnik je Mi{~i} (Azema) Meho iz Br~kog ulica Prof. Murata efendije Sinanagi}a broj 26 JMBG 1805957181505 odlukom o osnivanju od 29. 12. 2002. Osniva~ ogovara cjelokupnom svojom imovinom. 

Djelatnost je: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 52.470 Ostala trgovina na malo specijaliziranim prodavao- nicama (osim oru`ja i municije); 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 55.300 Restorani. Lice ovla{teno za zastupanje je Mi{~i} (Azema) Meho iz Br~kog, ulica Prof. Murata efendije Sinanagi}a broj 26 JMBG 1805957181505 bez ograni~enja ovla{tenja. 

2506/BR 


 Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2637/02 od 19. 2. 2003. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za "UNICO" Br~ko, osnovano rje{enjem Osnovnog suda u Bijeljni broj Fi-119/2000 od 15. 3. 2000.g. vr{i uskla|ivanje sa propisima Br~ko Distrikta, promjenu naziva i promjenu sjedi{ta, tako da }e ubudu}e djelovati pod punim nazivom: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge "TRANSPROM" Brezik bb, Br~ko Distrikt, te pod skra}enim nazivom: d.o.o. "Transprom" Brezik bb, Br~ko Distrikt. Sjedi{te dru{tva je u Breziku bb, Br~ko Distrikt. Osniva~ i direktor dru{tva je Vukanovi} Zoran sin @ivka iz Gradi{ke ulica Savska bb, Gradi{ka, JMBG 2204963420031.l.k.broj 756/96 Gradi{ka. Za zamjenika direktora dru{tva imenuje se Pudi} Jasminka k}i Milorada iz Br~kog ulica Tursi}a broj 26 JMBG 2712961186509.l.k.broj 1628/96 Br~ko. Lice ovla{teno za prijem sudskih i drugih slu`benih pismena je zamjenik direktora Pudi} Jasminka.Osniva~ki kapital ~ini nov~ani iznos od 5.000 KM. 

Dru{tvo u unutra{njem i spoljnotrgovinskom prometu obavlja slijede}e djelatnosti: 01.110 uzgoj `itarica i drugih usjeva i nasada, d.n.; 01.300 uzgoj usjeva i uzgoj stoke; 15.320 proizvodnj sokova od vo}a i povr}a; 15.330 prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n.;15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti; 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti; 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masno}a; 15.610 Proizvodnja mlinarskih proizvoda; 15.620 Proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda; 15.710 Proizvodnja sto~ne hrane; 15.811 Proizvodnja hljeba i peciva; 45.211 visokogradnja; 45.212 niskogradnja; 45.220 podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.310 elektroinstalacioni radovi; 45.320 izolacijski radovi; 45.330 postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hla|enje; 45.340 ostali instalacioni radovi; 45.410 fasadni i {tukatorni radovi; 45.420 ugradnja stolarije; 45.441 farbarskih radovi; 45.442 staklarski radovi; 45.450 ostali zavr{ni radovi; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.10 Posred- ni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluporizvodima; 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizovima; 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drve- tom i gra|evinskim materijalom; 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om i ko`nim proizvodim; 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duvanom; 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko ode}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i TV ure|ajim; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51.510 Trgovina na veliko krutim, teku}im i plinovitim gorivima i rodnim proizvodima: 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama; 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko uredskim ma{inama i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonama i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52.330 trgovija na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima: 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom rovom i pisa}im priborom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavnicama; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 60.240 Prevoz robe u drumskom aobra}aju; 60.300 Cjevovodni transport; 63.110 Prekrcaj tereta; 63.120 Skladi{tenje robe; 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju (poslovi {pedicije); 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava; 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme; 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 71.330 Iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i kompjutere; 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, na drugom mjestu nespomenuto; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi, savjetodavni poslovi u vezi sa porezom; 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.140 Savjetovanje u vezi sa poslovanjem i upravljanjem; 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko Savjetovanje; 74.300 tehni~ko ispitivanje i analiza; 74.400 Promid`ba (reklama i propaganda); 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nespomenuto. 

2507/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2621/02 od 13. 2. 2003. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Preregistruje se trgovinska djelatnost, koja }e poslovati pod slede}im nazivom: Trgovinska radnja "SAMS" vl. Miladin Blagojevi} s.p. Br~ko ulica H. Aganovi}a bb. Skra}eni naziv je:"SAMS" vl. Miladin Blagojevi} s.p. Br~ko. Sjedi{te je u Br~kom ulica H. Aganovi}a bb-Buvlja pijaca preduzetnik u sastavu ima izdvojne poslovni prostor sa sjedi{tem u ulica H. Aganovi}a bb Br~ko, koji posluje pod istim nazivom: Djelatnost: 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama. Radnju zastupa u pravnom prometu vlasnik Miladin Blagojevi}-bez ograni~enja. Za obaveze preuzete u pravnom prometu osniva~ odgovara svom svojom imovinom kojom raspola`e. 


2508/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2526/02 od 19. 2. 2003. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Vr{i se preregistracija. Puni naziv Preduzetnik glasi: Samostalni preduzetnik za kamenoreza~ke radove "FT" Br~ko-Stanovi, vl. Todi} Vaso, s.p. Skra}eni naziv glasi; "FT" Br~ko - Stanovi, vl. Todi} Vaso, s.p. Osniva~ je: Todi} Vaso iz Br~kog ulica Slavka Ba{i} 17 JMBG 0305964181522. Sjedi{te Preduzetnika je: Br~ko-Stanovi bb. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom, potpuna odgovornost. Svu po{tu Preduzetnik }e primati na adresu prebivali{ta osniva~a. Lice ovla{teno za primanje po{te je osniva~. Osniva~ je i zastupnik Preduzetnika bez ograni~enja. Djelatnost je; 26.700 rezanje, oblikovanje i obrada kamena. 


2509/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1222/02 od 27. 9. 2003. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se Trgovinsko komisiona radnja "PLAY BOY" s.p. Br~ko Distrikt vl. Kubatlija Sa{a ulica 8. marta 37. Skra}eni naziv je:"Play boy" s.p. Br~ko Distrikt vl. Kubatlija Sa{a. Sjedi{te radnje je: Br~ko Distrikt, Br~ko u 8. Marta bb. Osniva~ je: Kubatlija (Riste) Sa{a iz Br~kog ulica Edhema Mulabdi}a 37 JMBG 0402971174138, Odlukom o osnivanju od 20. 9. 2002. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Djelatnost je: 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima: 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom rovom i pisa}im priborom; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavnicama. Lice ovla{teno za zastupanje je: Kubatlija (Riste) Sa{a iz Br~kog ulica Edhema Mulabdi}a 37 JMBG 0402971174138 bez ograni~enja ovla{tenja. 


1094/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1223/02 od 30. 9. 2003. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke:Privatno preduze}e za proizvodnju, trgovinu i usluge "TERA-TURS" s.p. sa p.o. Br~ko, vr{i preregistraciju preduze}a u skladu sa Zakonom o preduze}u Br~ko Distrikta BiH. Preduze}e }e poslovati pod nazivom Preduze}e za proizvodnju, trgovinu i usluge "Tera-turs" d.o.o. Cerik Br~ko Distrikt, skra}eni naziv Dru{tva je "Tera-turs" d.o.o. Cerik Br~ko Distrikt. Sjedi{te Dru{tva je: Cerik broj 54 Br~ko Distrikt. Osniva~ Dru{tva je: Dragi~evi} (Dragoljuba) Milan iz Cerika broj 54 sa osniva~kim ulogom u iznosu od 5.000 KM, upla}enog kapitala u novcu. 

Pored do sada registrovane djelatnosti, djelatnost preduze}a se pro{iruje i sa: 36.141 Proizvodnja ostalog namje{taja, d.n.; 36.142 Ru~na izrada drvenih predmeta, popravak namje{taja; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravka motocikla; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n.; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.486 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama; 52.610 Trgovina na malo putem po{te; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei; 55.403 Kafane; 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom saobra}aju; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 74.400 Promid`ba (reklama i propaganda). U spoljnotrgovinskom poslovanju Dru{tvo mo`e obavljati sve poslove iz registrovane djelatnosti. Lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva je: Dragi~evi} (Dragoljuba) Milan iz Cerika broj 54, JMBG 2908957181944, bez ograni~enja ovla{tenja. 


1095/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1229/02 od 30. 9. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se Preduzetnik pod nazivom: Trgovinska radnja "MUSIC SHOP BOOM" vl. Trumi} Senad s.p. Sjedi{te je u Br~kom, Tr`nica Arizona. Osniva~ je Trumi} Senad iz @ivinica, \ur|evik, Nevren~a 35. Djelatnost je: 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i TV ure|ajima. U pravnom prometu osniva~ za obaveze odgovara svom svojom imovinom. Lice ovla{}eno za zastupanje je Trumi} Senad, bez ograni~enja. 

1096/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1123/02 od 30. 9. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva~ "KS" trgovinska radnja tekstilo s.p. Kari} Senida, Br~ko, Tr`nica Arizona je Kari} ro|. Hod`i} Senida iz Srebrenika. Samostalni preduzetnik odgovara za preuzete obaveze cjelokupnom svojom imovinom i ima potpunu odgovornost. Zastupa radnju neograni~eno u okviru djelatnosti, bez ograni~enja ovla{tenja. U vezi s prijavom za upis u sudski registar obavlja poslove: 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizovima; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama. Samostalni preduzetnik u odnosu na tre}a lica ima sva ovla{tenja i ima potpuna odgovornost. 


1097/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1228/02 od 27. 9. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Vr{i se upis preduzetnika pod nazivom: Prevoznik Taksi "DENI] M" vl. Deni} Mahir s.p. Sjedi{te je u Br~kom ulica R. Ahmetba{i} 4. Osniva~ je Deni} Mahir iz Br~kog ulica R. Ahmetba{i}, JMBG 1403978181504. Djelatnost je: 60.220 taksi slu`ba. U pravnom prometu vlasnik za obaveze odgovara svom svojom imovinom. Lice ovla{teno za zastupanje je vlasnik Deni} Mahir, bez ograni~enja. 

1098/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1217/02 od 27. 9. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Juri} Bari sin Nike iz Gornje Skakave broj 96A, Br~ko Distrikt BiH JMBG 1510962181548 vr{i preregistraciju Autoprijevoznika "JURI]" Gornja Skakava bb pod nazivom: Samostalni preduzetnik za prevoz "Juri}-transport" vl. Juri} Baro s.p. Skra}eni naziv je "Juri}-transport" vl. Juri} Baro s.p. Sjedi{te je: Gornja Skakava broj 96A Br~ko Distrikt BiH. Djelatnost: 60.240 prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju u pravnom prometu vlasnik osniva~ za obaveze preuzete u tom prometu odgovara svom svojom imovinom. Lice ovla{teno za zastupanje je vlasnik osniva~ bez ograni~enja. 

1099/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1146/02 od 26. 9. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se preduzetni~ka djelatnost pod nazivom: Autoservis "BALUKOVI]"vl. Balukovi} Slobodan s.p. ulica M. Crnjanskog 1, Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv je: "Balukovi}" vl. Balukovi} Slobodan s.p. Br~ko. Sjedi{te preduzetni~ke djelatnosti je: Br~ko ulica M. Crnjanskog 1 Br~ko Distrikt BiH. Osniva~ preduzetni~ke djelatnosti je Balukovi} Slobodan sin Atifa iz Br~kog ulica Bakije Selimovi}a 103, Br~ko Distrikt BiH JMBG 1909961181528. Preduzetnik }a obavljati slijede}e djelatnosti: 50.200 odr`avanje i popravak motornih vozila. Osoba ovla{tena za zastupanje preduzetni~ke djelatnosti je Balukovi} Slobodan ' preduzetnik bez ograni~enja ovla{tenja. Preduzetnik za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

1100/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1235/02 od 30. 9. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Samostalna ugostiteljska radnja "POKRETNI GRIL 94 BR^KO" vl. Mehi} Meho, osnovana rje{enjem broj 05/4-300-221/99 od 14. 5. 1999 god. Sekretarijata za privredu Op}ine Br~ko, vr{i uskla|ivanje sa propisima Br~ko Distrikta BiH. Osniva~ samostalnog preduzetnika je Mehi} (Hasan) Meho iz Br~kog, Bra}e Simi}a broj 8 JMBG 2507949181531, l.k.broj 1456/95. naziv preduzetnika glasi: Ugostiteljska radnja: "Pokretni gril 94" vl. Mehi} Meho s.p. Br~ko, Br~ko Distrikt BiH, Bra}e Simi}a broj 8. Skra}eni naziv glasi:"Pokretni gril 94" vl. Mehi} Meho s.p. Br~ko. Sjedi{te preduzetnika je na adresi prebivali{ta osniva~a u Br~kom, Br~ko Distrikt BiH, Bra}e Simi}a broj 8. Na adresi sjedi{ta, preduzetnik }e primati svu slu`benu po{tu. Djelatnost preduzetnika je: 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 55.300 Restorani; 55.402 bifei. U pravnom prometu vlasnik preduzetni{tva za obaveze preuzete u tom prometu odgovara svom svojom imovinom kojom raspola`e. Lice ovla{teno za zastupanje radnje je osniva~ Mehi} Meho i ovla{teni zastupnik Mehi} (Meho) Ibrahim iz Br~kog, Bra}e Simi}a broj 8 l.k.broj 2057/96 JMBG 0601975181506, svi bez ograni~enja. 


1101/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1219/02 od 27. 9. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Uskla|uje se status i oblik dru{tva "VEB" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Br~ko, Palanka b.b. osniva~a i direktora Vukas Mevludin JMBG 1307966181569 i broj l.k. 4815/96 sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH i preregistruje se u "Veb" d.o.o za proizvodnju, promet i usluge Stevana Sremca broj 2 Br~ko Distrikta BiH i dosada{nje sjedi{te Palanka b.b. mjenja se i prelazi u Stevana Sremca broj 2 i obavlja}e slijede}e djelatnosti iz {ifri djelatnosti: 36.110 Proizvodnja stolica i sjedala; 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za poslovne i prodajne prostore; 36.130 Proizvodnja kuhinjskog namje{taja, osim stolice; 36.141 Proizvodnja ostalog namje{taja, d.n.;36.150 Proizvodnja madraca; 45.420 ugradnja stolarije; 45.430 postavljenje podnih i zidnih obloga; 45.441 farbarski radovi; 45.450 ostali zavr{ni radovi; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i TV ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima ostalim proizvodima za ~i{}enje; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 60.240 Prevoz robe u drumskom aaobra}aju; 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju. Dru{tvo }e se baviti i spoljnom trgovinom u okviru registrovanih djelatnosti. 

Osniva~ d.o.o. "Veb" je Vukas Mevludin JMBG 1307966181569 i l.k. broj 4815/96, sa mjestom prebivali{ta Stevana Sremca 2 sa ovla{tenjima bez ograni~enja. Za zastupanje u pravnim poslovima je ovla{ten osniva~ i direktor Vukas Mevludin i za poslovanje odgovara do visine osniva~kog uloga, a poslova}e u skladu sa propisima i na~elom ~uvanja poslovne tajne. 

1102/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1215/02 od 27. 9. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Vr{i se promjena naziva Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "AVDI]-KOMERC" d.o.o. za prijevoz, trgovinu i usluge, [atorovi}i bb, Br~ko Distrikt BiH i vr{i se dopuna djelatnosti Dru{tva. Dru{tvo }e ubudu}e poslovati pod nazivom: "FUDEX" d.o.o. [atorovi}i. Dru{tvo }e ubudu}e obavljati slijede}e djelatnosti: 01.240 uzgoj peradi; 15.120 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa peradi; 45.211 visokogradnja; 50.200 odr`avanje i popravak motornih vozila; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima: 55.401 barovi: 55.402 bifei: 55.403 kafane; 60.211 prijevoz putnika u me|ugradskom saobra}aju, redovni (linijski); 60.212 prijevoz putnika u gradskom i progradskom saobra}aju, redovni (linijski); 60.220 Taxi slu`ba; 60.230 ostali prijevoz putnika u cestovnom saobra}aju; 60.240 prijevoz robe (terea) u cestovnim saobra}aju. Dru{tvo }e obavljati djelatnosti vanjskotrgovinskog poslovanja. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

1103/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1162/02 od 27. 9. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se Samostalni preduzetnik trgovinom na malo "M.A." Br~ko vl. Sadmir Muj~inovi} s.p. Skra}eni naziv Preduzetnika glasi"M.A." Br~ko, vl. Sadmir Muj~inovi} s.p. sa sjedi{tem u Br~kom Tr`nica "Arizona" Dubrave, Podru~je Ibis. Osniva~ Preduzetnika je: Sadmir Muj~inovi} JMBG 2511976181966 iz Grada~ca, Gornji Lukavac bb koji je zastupnik Preduzetnika i istog zastupa u unutra{njem prometu sa neograni~enim ovla{tenjima. Preduzetnik za svoje obaveze u pravnom prometu odgovara svojom cjelokunom imovinom. Djelatnost Preduzetnika je: 52442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo na drugom mjestu nepomenuto; 52450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima. 

1104/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1216/02 od 27. 9. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se Samostalni preduzetnik. Puni naziv Preduzetnika glasi: Samostalni preduzetnik za usluge "VUKOVI]" Donji Brezik vl. Vukovi} Danko s.p. Skra}eni naziv Preduzetnika: "Vukovi}" Donji Brezik vl. Vukovi} Danko. Osniva~ je: Vukovi} Danko iz Donjeg Brezika bb JMBG 2305976181509. Djelatnost je: 60.220 taksi slu`ba. Sjedi{te preduzetnika je: Donji Brezik bb. Zastupnik je osniva~ bez ograni~enja. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom, potpuna odgovornost. Adresa na koju }e se slati sva pismena je sjedi{te Preduzetnika, lice ovla{teno za primanje po{te je osniva~. 

1105/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1230/02 od 27. 9. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se Samostalni preduzetnik trgovinom na malo "CENTAR-DB" Br~ko, vl. Dragi{a Todi} s.p. Skra}eni naziv Preduzetnika glasi: "Centar-DB" Br~ko, vl. Dragu{a Todi}, a sjedi{te mu je u Br~kom-Donji Brezik bb. Osniva~ Preduzetnika je: Dragi{a Todi} JMBG 140997718154 iz Br~kog - Bre- zik bb, koji je zastupnik Preduzetnika i zastupa ga u unutra{njem prometu sa neograni~enim ovla{tenjima Preduzetnik za svoje obaveze u pravnom prometu odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Djelatnost Preduzetnika je: 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima. 

1106/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1233/02 od 27. 9. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Uskla|uje se status samostalnog preduzetnika sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikt BiH i mijenja se naziv preduzetnika. Umjesto dosada{njeg naziva STR "BLAMAS" vlasnik Tursunovi} Selima, predu- zetnik }e poslovati pod nazivom: Trgovina "Blamas" vl. Tursunovi} Selima s.p. Dubrave bb Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv je: "Blamas" vl. Tursunovi} Selima s.p. Dubrave. Sjedi{te preduzetnika je: Dubrave bb, Br~ko Distrikt BiH. Osniva~ preduzetni~ke djelatnosti je Tursunovi} Selima k}i Red`epa iz Gornjeg Rahi}a 174, Br~ko Distrikt BiH. 

Preduzetnik }e obavljati slijede}e djelatnosti: 52.110 Trgovina namalo u nespecijaliziranim proda- vaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i te`nicama.Osoba ovla{tena za uastupanje preduzetni~ke djelatnosti je Tursunovi} Selima-preduzetnik bez ograni~enja ovla{tenja. Preduzetnik za svoja obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

1107/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1212/02 od 27. 9. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Karaman Veljko sin Milovana iz Brezova Polja bb Br~ko Distrikt BiH, JMBG 010699956190013 vr{i preregistraciju Prevoz lica putni~kim motornim vozilom u javnom drumskom saobra}aju. Karaman Veljko prevoznik "TAXI" slu`be, pod nazivom: Samostalni preduzetnik "TAXI SLU@BA - VELJO" vl. Karaman Veljko s.p. Skra}eni naziv je: "Taxi slu`ba-Veljo" vl. Karaman Veljko s.p. Sjedi{te preduzetnika Brezovo Polje bb Br~ko Distrikt BiH. Djelatnost : 60.220 taksi slu`ba. U pravnom prometu vlasnik osniva~ za obaveze preuzete u tom prometu odgovara svom svojom imovinom. Lice ovla{teno za zastupanje je vlasnik osniva~ bez ograni~enja. 

1108/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1167/02 od 26. 9. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Privatno preduze}e za uvoz i izvoz "TIMKO" sa p.o. Br~ko vr{i preregistracije preduze}a u skladu sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikat BiH. Preduze}e }e poslovati pod nazivom Preduze}e za uvoz i izvoz "Timko" d.o.o. Br~ko Distrikt ulica Plazuljska bb. Skra}eni naziv Dru{tva je: "Timko" d.o.o. Br~ko Distrikt. Sjedi{te dru{tva je: Br~ko Distrikt, Br~ko ulica Plazuljska bb osniva~i Dru{tva su: Kure{ (Milan) Biljana iz Br~kog ulica Prof. Alekandra Nikoli}a broj 2 JMBG 0509952156969 i "UNITRADE" Trgovinsko i uslu`no dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u export-import Ljubu{ki ulica Metkovska bb. Osniva~ki kapital preduze}a iznosi 445.010, 00 KM od ~ega na osniva~ke otpada: Kure{ Biljana 222.505, 00 KM u osnovnim sredstvima, a "Unitrade" Ljubu{ki 222.505, 00 KM u novcu. Pored do sada registrovane djelatnosti, djelatnost preduze}a se pro{iruje i sa: 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.200 odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 odr`avanje i popravak motocikla;51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.421 Trgovina na veliko ode}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo putem po{te; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 55.300 Restorani; 55.401 barovi; 55.402 bifei; 55.403 kafane; 60.240 prevoz robe u drumskom saobra}aju. U spoljno trgovinskom poslovanju Dru{tvo mo`e obavljati sve poslove iz registrovane djelatnost. Lice ovla{teno za zastupanje dru{tva je: direktor Kure{ (Todora) Tomo iz Br~kog, ulica Prof. Aleksandra Nikoli}a broj 1 JMBG 0101950151960, bez ograni~enja ovla{tenja. Preduze}e za uvoz i izvoz "Timko" d.o.o. Br~ko Distrikt, vr{i osnivanje podru`nice preduze}a koja }e poslovati pod nazivom Preduze}e za uvoz i izovz "Timko" d.o.o. Br~ko Distrikt, Podru`nica "Timko 2" Bijeljina-Pavlovi}a put bb. Sjedi{te podru`nice je Bijeljina-Pavlovi}a put bb. Djelatnost podru`nice je: 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.200 odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima: 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|eviskim drvetom i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom; 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima: 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, p}ima i duhanom; 51.180 Posredni{tvo u trgovini specijaliziranom za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda, d.n.; 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizovima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama, uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove; 51.390 nespecijalizirana Trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko ode}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima ta ku}anstvo, radio ure|ajima i Tv ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, stalom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51.510 Trgovina na veliko krutim, teku}im i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.530 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama; 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje, 51.640 Trgovina na veliko uredskim ma{inama i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodim; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim predmetima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materialom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo putem po{te; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 55.300 Restorani; 55.401 barovi; 55.402 bifei; 55.403 kafane; 60.240 prevoz robe (tereta) u cestovnom saobra}aju. Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice je: direktor Kure{ (Todora) Tomo iz Br~kog ulica Prof. Aleksandra Nikoli}a broj 1 JMBG 0101950151960, bez ograni~enja ovla{tenja. 


1109/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1181/02 od 1.109. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Uskla|uje se status samostalnog preduzetnika sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikt BiH i mijenja se naziv preduzetika. Umjesto dosada{njeg naziva SUR piceria "TO^AK" vlasnik Muj~in Nermin preduzetnik }e poslovati pod nazivom: Restoran "GRIZZIA" vl. Muj~in Nermin s.p. Dubrave bb, Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv je: "Grazzia" vl. Muj~in Nermin s.p. Dubrave. Sjedi{te preduzetnika je; Dubrabe bb, Br~ko Distrikt BiH. Osniva~ preduzetni~ke djelatnosti je Muj~in Nermin sin Sejfudina i Grada~a, Hazna 74. Preduzetnim }e obavljati slijede}e djelatnosti: 55.300 Restorani. Osoba ovla{tena za zastupanje preduzetni~ke djelatnosti je Muj~in Nermin - preduzetnik bez ograni~enja ovla{tenja. Preduzetnik za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 


1110/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1257/02 od 3. 10. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Preregistruje se SZTR "ZLATARA BEGI]" vlasnik Begi} Emina u samostalnu preduzetni~ku radnju "Zlatara Begi}" Zlatarska radnja-Kona~ko brdo broj 7 Br~ko Distrikt vl. Begi} Emina s.p. sa sjedi{tem Kona~no brdo broj 7 Br~ko Distrikt BiH, skra}eni naziv je: "Zlatara Begi}" Br~ko vl. Begi} Emina s.p. i obavlja}e slijede}e aktivnosti i {ifri djelatnosti: 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.730 popravak satova i nakita, osniva~ s.p. je Begi} Emina l.k.broj 578/94 i JMBG 1403967186504 mjesto prebivali{ta ulica Bosanskih Kraljeva broj 32 (stara adresa P. Kaurinovi}a broj 32) Br~ko Distrikt BiH. Za zastupanje u pravnim poslovima ovla{teni su osniva~ Begi} Emina i ovla{teno lice Klari} Miroslav l.k.broj 9420/96 i JMBG 1305964181534 i za poslovanje odgovara osniva~ svom svojom imovinom a poslova}e u skladu sa propisima u na~elom ~ucanja poslovne tajne. 

1111/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1243/02 od 3. 10. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se samostalma preduzetni~ka radnja "REA" Trgovina na malo mje{ovitom robom-Me{e Selimovi}a broj 6 Br~ko Distrikt vl. Rendi} Adnana s.p. sa sjedi{tem u Me{e Selimovi}a broj 6 Br~ko Distrikt BiH i obavlja}e slijede}e dijelatnosti iz {ifri djelatnosti: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopoisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, osniva~ s.p. je Rendi} Adnana JMBG 0604970186517 i l.k. broj 1675/02 mjesto prebivali{ta Me{e Selimovi}a broj 22 Br~ko distrikt BiH, a ovla{teno lice je Rendi} Edin JMBG 1502967181519 i l.k.broj 1676/02 mjesto prebivali{ta Me{e Selimovi}a broj 22 Br~ko Distrikt BiH. Za zastupanje u pravnim poslovima ovla{tena je osniva~ Rendi} Adnana i za poslovanje odgovara svom svojom imovinom a poslova}e u skladu sa propisima i na~elom ~uvanja poslovne tajne. 

1112/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1246/02 od 3. 10. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Elektro servis "PUDI]" S.Z.R. ~iji je vlasnik Pudi} Novak vr{i preregistraciju samostalne zanatske radnje u Samostalnog preduzetnika, u skladu sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH. Samostalni preduzetnik }e ubudu}e poslovati pod punim nazivom "Pudi-" elektro servis Br~ko ulica Cvijete Zuzori} 20/3 vl. Pudi} Novak s.p. Osniva~ i zastupnik samostalnog preduzetnika je Pudi} (Ljube) Novak iz Grbavice bb Br~ko Distrikt BiH JMBG 3008955181516 posjeduje l.k.broj 2764/00 izdatu u Br~kom.Sjedi{te samostalnog preduzetnika je u Br~kom u ulica Cvijete Zuzori} 20/3, a djelatnosti su: 45310 i 52720. Preduzetnik odgovara za svoje obaveze u pravnom prometu cjelokupnom svojom imovinom. 

1113/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-713/02 od 2. 10. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Uskla|uje se status i oblik dru{tva d.o.o. "KEHONJ]-PEKI]" sa p.o. preduze}e za gra|evinarstvo i trgovinu, Br~ko, Mao~a b.b. Osniva~i su: Peki} [emsudin JMBG 0110956181542 i l.k. broj 55/02 i Kehonji} Muhamed JMBG 2201955181517, paso{ broj BH 868836. Peki} [emsudin je ujedno i direktor sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH mijenja sjedi{te iz Mao~e b.b. u Osmana Dervi{evi}a b.b. i preregistruje se u "KEHONJI]-PEKI]" d.o.o za gra|evinarstvo, trgovinu i usluge, Osmana Dervi{evi}a b.b. Br~ko Distrikt BiH i obavlja}e slijede}e aktivnosti iz {ifri djelatnosti: 14.110 va|enje kamena za gra|evinarstvo; 14.210 va|enje {ljunka i pijeska; 45.110 ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi; 45.211 visokogradnja; 45.212 niskogradnja; 45.213 odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.230 izgradnja autocesta i drugih prometnica, uzleti{ta u zra~nim lukama i sportskih terena; 45.241 izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45.242 odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; 45.250 ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju posebno izvo|enje ili opremu; 45.450 ostali zavr{ni radovi; 45.500 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gradnju ili ru{enje sa rukovateljem; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama, uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko ode}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om;51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima ta ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, stalom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima ya {iroku potro{nju; 51.510 Trgovina na veliko krutim, teku}im i plinovitim gorivimai srodnim proizvodima; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.640 Trgovina na veliko uredskim ma{inama i opremom; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespe- cijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina namalo duhanskim proizvodima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim predmetima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavnicama; 60.240 prevoz robe (tereta) u cestovnom prometu; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.400 Djelatnost ostalih agencija u prometu; 71.100 Iznajmljivanje automo- bila; 71.320 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gra|evinarstvo; 71.330 Iznajmljivanje uredskih stro- jeva i opreme, uklju~uju}i ra~unala (kompjutera); 71.340 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, na drugom mjestu nespomenuto. Dru{tvo mo`e u okviru gore navedenih djelatnosti obavljati i spoljno-tr- govinske djelatnosti. 

Osniva~i d.o.o. "Kehonj}-Peki}" su Peki} [emsudin JMBG 0110956181542 i l.k. broj 55/02 sa mjestom prebivali{ta Osmana Dervi{evi}a b.b. (stara adresa: Starine Novaka b.b.) i Kehonji} Muhamed JMBG 2201955181517 paso{ broj BH 868836 adresa prebivali{ta Zaima Mu{anovi}a 7 (stara adresa: M. ]api}a 7. 

Osniva~ i direktor preduze}a je Peki} [emsudin sa ovla{tenjima bez ograni~enja. Za zastupanje u pravnim poslovima je ovla{tem osniva~ i direktor Peki} [emsudin za poslovanje odgovaraju do visine osniva~kog uloga, a poslova}e u skladu sa propisima i na~elom ~uvanja poslovne tajne. 

1114/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1155/02 od 2. 10. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Topalovi} (Ante) Vinko iz Br~kog, Dubrave bb vr{i preregistraciju samostalne zanatske radnje "KAMENOREZAC" Dubrave i uskla|uje je sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH, koja }e poslovati pod nazivom Preduzetnik za obavljanje zanatske djelatnosti "KLESARSTVO TOPALOVI]" Br~ko, Dubrave bb, vl. Topalovi} Vinko s.p. Preduzetnik }e obavljati djelatnosti pod {ifrom broj 26.700 rezanje, oblikovanje i obrada kamena. Preduzetnik u pravnom prometu odgovara svom svojom imovinom, ovla{tena osoba za obavljanje pravnom prometa je Topalovi} Vinko iz Dubrava bb. 


1115/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1262/02 od 4. 10. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se samostalna preduzetni~ka radnja "VRETENO" Gril-Vase Pelagi}a b.b. Br~ko Distrikt BiH vl. Svrdlan Ru`ica s.p. sa sjedi{tem Vase Pelagi}a b.b. Br~ko Distrikt BiH, skra}eni naziv je "Vreteno" Br~ko vl. Svrdlan Ru`ica s.p. i obavlja}e slijede}e aktivnosti iz {ifri djelatnosti: 55.300 Restorani; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, osniva~ s.p. je Svrdlan Ru`ica l.k. broj 1868/98 i JMBG 1810965186528 mjesto prebivali{ta Vase Pelagi}a b.b. (stara adresa Steve Sidora b.b.) Br~ko Distrikt BiH. Za zastupanje u pravnom prometu ovla{ten je osniva~ Svrdlan Ru`ica i za poslovanje odgovara svom svojom imovinom a poslova}e u skladu sa propisima i na~elom ~uvanja poslovne tajne. 

1116/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1834/02 od 17. 12. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Vr{i se preregistracija Videa klub "SPEED" Gornji Rahi} u oblik samostalnog preduzetnika, pa je novi naziv: Samostalna radnja za Iznajmljivanje videokaseta i plo~a "Speed" Gornji Rahi} broj 145 Br~ko Distrikt BiH. Osniva~ je Li{i} Armin sin Red`epa iz Gornjeg Rahi}a broj 145 Br~ko Distrikt BiH JMBG 0207975181506.  

Djelatnost Preduzetnika je: 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i ku}anstvo; 92.340 ostale zabavne djelatnosti na drugom mjestu nespomenute. Preduzenik za svoje obaveze u pravnom prometu odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Zastupnik Preduzetnika je Li{i} Armin sin Red`epa sa mjestom prebivali{ta u Gornjem Rahi}u broj 145, Br~ko Distrikt BiH JMBG 0207975181506. 

1583/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1833/02 od 19. 12. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Preregistruje se STR "BREZA" i autoprevoz- ni~ka djelatnost, koja }e poslovati pod slede}im nazivom: Samostalni preduzetnik za trgovinu i usluge "Breza" vl. Peranovi} Milorad s.p. Br~ko, ulica Nikole Tesle broj 60. Skra}eni naziv je:"Breza" vl. Peranovi} Milorad s.p. Br~ko. Osniva~ je Peranovi} Milorad iz Br~kog ulica Nikole Tesle 60 JMBG 0806958181501 l.k.broj 885/96 Br~ko. Sjedi{te je u Br~kom ulica Nikole Tesle broj 60. 

Djelatnost: 52.110 Trgovina na malo u nespeci- jaliziranim prodavnicama prete`no hranom pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proiz- vodima; 60.240 prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu; 63.110 Pretovar tereta. Radnju zastupa u pravnom prometu vlasnik Peranovi} Milorad bez ograni~enja. Za obaveze preuzete u pravnom prometu osniva~ odgovara svom svojom imovinom kojom raspola`e. 

1582/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1695/02 od 23. 12. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Dragan Milosavljevi} iz Beograda JMBG 1701966710308 i l.k.broj L. 13484, vr{i osnivanje Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge "IP" Br~ko Distrikt BiH, sa sjedi{tem u Br~ko Distrikt BiH, ulica Petra Ko~i}a broj 4, a koje }e obavljati slede}e djelatnosti:22220 {tampanje, d.n.; 37100 recikla`a metalnih ostataka i otpadaka; 37200 recikla`a nemetalnih ostataka i otpadaka; 45110 ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi; 45120 povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju; 45211 visokogradnja; 45212 niskogradnja; 45213 odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45220 podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45230 izgradnja autocesta i drugih prometnica, uzleti{ta u zra~nim lukama i sportskih terena; 45241 izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45242 odr`avanje hidrogra|evinskih objekara; 45250 ostali gra|evinski radovi koji zahtjevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45310 elektroinstalacioni radovi; 45320 izolacijski radovi; 45330 postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hla|enje; 45340 ostali instalacioni radovi; 45410 fasadni i {tukatorni radovi; 45420 ugradnja stolarije;45430 ostali instalacijski radovi; 45410 fasadni i {tukatorni radovi; 45420 ugradnja stolarije; 45430 postavljanje podnih i zidnih obloga; 45441 farbarski radovi; 45442 staklarski radovi; 45450 ostali zavr{ni radovi; 45500 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gradnju ili u{enje sa rukovaocem; 50101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51130 Posredni{tvo u trgovini gra|eviskim drvetom i gra|evinskim materijalom; 51140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom; 51160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima; 51170 Posredni{tvo u trgovini hranom, p}ima i duhanom; 51180 Posredni{tvo u trgovini specijaliziranom za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda, d.n.; 51190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51230 Trgovina na veliko `ivom stokom; 51240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama; 51250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pi}ima; 51350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama; 51370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama, uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove; 51390 nespecijalizirana Trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 51410 Trgovina na veliko tekstilom; 51421 Trgovina na veliko ode}om; 51422 Trgovina na veliko obu}om; 51430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima ta ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 51440 Trgovina na veliko porculanom, stalom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje; 51450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 55100 Trgovina na veliko krutim, teku}im i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51520 Trgovina na veliko metalim ai rudama metala; 51531 Trgovina na veliko drvetom; 51532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama; 51630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje, 51640 Trgovina na veliko uredskim ma{inama i opremom; 51650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu; 51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore; 51700 Ostala trgovina na veliko; 52110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima; 52260 Trgovina namalo duhanskim proizvodima; 52320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; 52330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodim; 52410 Trgovina na malo tekstilom; 52420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim predmetima; 52441 Trgovina na malo namje{tajem; 52442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n.; 52450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 52460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materialom; 52470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52482 Trgovina na malo satovima; 52483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52485 Trgovina na malo cvije}em; 52486 Trgovina na malo gorivima; 52487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama; 60211 prijevoz putnika u me|ugradskom saobra}aju, redovni (linijski); 60.212 Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobra}aju (redoviti) linijski; 60230 ostali prijevoz putnika u cestovnom saobra}aju: 60240 prevoz robe (tereta) u cestovnom saobra}aju; 63110 prekrcaj tereta; 63120 skladi{tenje robe; 63210 ostale prate}e djelatnosti u kopnenom i rije~nom saobra}aju; 63400 djelatnosti ostalih agencija u saobra}aju; 67110 poslovanje finansijskog tr`i{ta; 70110 stvaranje novih nekretnina; 70120 kupnja i prodaja vlastitih nekretnina; 70200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina; 70310 agencija za promet nekretninama; 70320 upravljanje nekretninama uz naplatu ili po ugovoru; 72100 pru`anje savjeta u ra~unalnoj opremi (hartware); 72200 Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softvara); 72300 obrada podataka; 72400 izrada baze podataka; 72500 odr`avanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih ma{ina i ra~unalsnih sistema (ra~unala); 72600 ostale srodne ra~unalne aktivnosti; 73101 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim znanostima; 73102 ista`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim znanostima; 73201 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u dru{tvenim znanostima; 73202 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u humanisti~kim znanostima; 74120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.140 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; 74150 upravljanje holding dru{tvima; 74200 arhitektonske; 74300 tehni~ko ispitivanje i analiza; 74400 promid`ba (reklama i propaganda); 74500 agencija za zapo{ljavanje i posredovanje radne snage; 74841 djelatnost organizatora sajmova, izlo`bi i kongres; 74842 djelatnost dizajniranja, aran`iranja i dekoracije; 74843 ostale poslovne djelatnosti, d.n.; 80422 obrazovanje ostalih. Spoljno trgovinski promet vr{it }e se u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. Dru{tvo }e u unutra{njem i spoljnotrgovinskom prometu zastupati direktor i osniva~ Dragan Milosavljevi} iz Beograda ulica Bla`e Jovanovi}a 24, JMBG 1701966710308 i l.k.broj L .13484 i poslovat }e u skladu sa na~elima dobrih poslovnih obi~aja i morala. 

1678/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2047/02 od 24. 12. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Uskla|uje se status samostalnog preduzetnika sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikt BiH i mijenja se naziv preduzetnika. Umjesto dosada{njeg naziva STR "NEWA", preduzetnik }e poslovati pod nazivom: Trgovina "Newa" vl. Pra{talo Milena s.p. Dubrave bb, Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv je: "Newa" vl. Pra{talo Milena s.p. Dubrave. Sjedi{te preduzetnika je u Dubravama bb, Br~ko Distrikt BiH. Osniva~ preduzetni~ke djelatnosti je Pra{talo Milena k}i Vase iz Br~kog ulica Mehmedagi}a 22, Br~ko Distrikt BiH. Osniva~ preduzetni~ke djelatnosti je Pra{talo Milena k}i Vase iz Br~kog ulica Mehmedagi}a 22, Br~ko Distrikt BiH. Preduzetnik }e obavljati slijede}e djelatnosti: 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52, 620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama. Osoba ovla{tena za zastupanje preduzetni~ke djelatnosti je Pra{talo Milena-preduzetnik, bez ograni~enja ovla{tenja. Preduzetnik za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

1679/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2016/02 od 24. 12. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Vr{i se preregistracija STR "SEDI" Br~ko. Puni naziv Preduzetnika glasi: Samostalni preduzetnik za trgovinu "Sedi" Dubrave vl. [e~i} Semir, s.p. Skra}eni naziv glasi "Sedi" Dubrave vl. [e~i} Semir s.p. Osniva~ je [e~i} Semir iz Grada~ca, [ehitluci bb JMBG 1009972181359. Sjedi{te Preduzetnika je Dubrave-Arizona. Zastupnik Preduzetnika je osniva~, bez ograni~enja. Osniva~ odgovara cjelokupnim svojim sredstvima, potpuna odgovornost. Adresa na koju }e Preduzetnik primati po{tu je Br~ko, Omerbegova~a bb. Lice ovla{teno za primanje po{te je ^andi} Mina iz Br~kog, Omerbegova~a bb, JMBG 0309965186507. Djelatnost Preduzetnika: 52450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 52484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52470 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (samo muzi~kim, video i CD kasete); 52620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama. 

1680/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1980/02 od 24. 12. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se Samostalni preduzetnika odr`avanja motornih vozila Autopraonica "GREGUS" Br~ko, vl. Dra`en Gregus, s.p. Skra}eni naziv Preduzetnika glasi: Autopraonica "Gregus" Br~ko, vl. Dra`en Gregus, s.p. Sjedi{te preduzetnika je u Br~kom, Grbavica 1a, a osniva~ je Dra`en Gregus, JMBG 2403977181504 iz Br~kog Grbavica 1a. Osniva~ je i zastupnik preduzetnika i istog zastupa u unutra{njem prometu sa neograni~enim ovla{tenjima. Preduzetnik za svoje obaveze u pravnom prometu odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Djelatnost Preduzetnika je: 50200 odr`avanje i popravak motornih vozila. 

1681/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2031/02 od 24. 12. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Vlasnik d.o.o. "DA^AJ" vr{i uskla|ivanje poreduze}a sa Zakonom o preduze}ima, te promjenu sjedi{ta i osniva PJ. Ubudu}e dru{tvo posluje pod nazivom: "Da~aj" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Br~ko. Skra}eni naziv je: "Da~aj" d.o.o. Br~ko. Sjedi{te je u Br~kom ulica R. D`. ^au{evi}a 43. Osniva~ka sredstva iznose 5.000, 00 KM. Djelatnost je nepromjenjena. Vlasnik i lice ovla{teno za predstavljanje je Da~a ]azim iz Br~kog ulica S. Majstorovi} 45, JMBG 190796550000, bez ograni~enja. Ostalo nepromijenjeno. 


1682/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1982/02 od 24. 12. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Vr{i se preregistracija samostalne radnje pod nazivom "PADENA" Br~ko u novi oblik i to Samostalni Preduzetnik "Padena PDN" Samostalne trgovinske djelatnosti, Trg Mladih bb, Br~ko Distrikta BiH, vl. Nada Pavlovi} s.p. Osniva~ Preduzetnika je Nada Pavlovi} k}i @ivote, sa prebivali{tem u Br~ko Distriktu BiH, Br~ko ulica Josifa Pan~i}a broj 4, JMBG 2403941186518, l.k.broj 4092/99. Sjedi{te Preduzetnika je Br~ko Distrikt BiH, Br~ko, Trg Mladih bb. 

Djelatnost: 52470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unalima. Zastupnik Preduzetnika je osniva~ Nada Pavlovi} koja zastupa Preduzetnika bez ograni~enja, a preduzetnik za svoje obaveze u pravnom prometu odgovara svojom cjelokupnom imovinom-potpuna odgovornost. 


1683/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1793/02 od 24. 12. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Vr{i se preregistracija Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u za export import "MINAS" Br~ko u Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge "Minas DA" d.o.o. Br~ko Distrikta BiH, a sjedi{te Dru{tva je Br~ko Distrikt BiH, ulica Bulevar Mira. Osniva~ je Nasiha Rejzovi} k}i Salke iz Br~kog, ulica Zmaj Jovina broj 22, JMBG 0606939186501, sa osniva~kim kapitalom u iznosu od 5.000,00 KM u novcu. 

Djelatnosti: 15840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i bonbona; 15860 prerada ~aja i kafe; 51210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51230 Trgovina na veliko `ivom stokom; 51310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 52110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52210 Trgovina na malo vo}em i povr}em: 52270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima, duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama.  

Spoljnotrgovinski promet vr{i se u okviru upisanih djelatnosti.Za obaveze u pravnom prometu Dru{tvo odgovara svim svojim sredstvima-potpuna odgovornost. ^lan Uprave Dru{tva je osniva~ i direktor Nasiha Rejzovi} k}i Salke iz Br~kog ulica Zmaj Jovina broj 22, JMBG 0606939186501. Nasiha Rejzovi} je i direktor Dru{tva i zastupa dru{tvo u unutra{njem i spoljnotrgovinskom prometu u okviru upisanih djelatnosti bez ograni~enja. 


1684/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2022/02 od 24. 12. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Maksimovi} Ilija sin Jove iz Br~kog ul Marina Dr`i}a broj 1, JMBG 2707950181528 vr{i preregistraciju SZR-zlatara "MAKSIMOVI]" pod nazivom: Samostalni preduzetnik "Precizno bravarski servis "Maksimovi}" vl. Maksimovi} Ilija s.p. Skra}eni naziv preduzenika je: "Precizno bravarski servis "Maksimovi}" vl. Maksimovi} Ilija s.p. Sjedi{te preduzetnika: Br~ko ulica Kona~ko brdo broj 11. 

Djelatnost: 28.510 povr{inska obrada i presvla~enje metala; 28.520 op{ti mehani~ki radovi; 28.630 Proizvodnja brava i okova; 36.220 proizvod nakita i sli~nih proizvoda; 52482 Trgovina na malo satovima; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama; 52.730 popravka satova i nakita. U pravnom prometu vlasnik-osniva~ preduzetnika za obaveze preuzete u tom prometu odgovara svom svojom imovinom. Lice ovla{teno za zastupanje je vlasnik - osniva~ bez ograni~enja. 


1685/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2018/02 od 24. 12. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

STR "KOKA" osnovana rje{enjem Odjela za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj Vlade Br~ko Distrikta BiH vr{i uskla|ivanje sa propisima Br~ko Distrikta, tako da }e ubudu}e poslovati pod punim nazivom: Samostalni preduzetnik za usluge i trgovinu "Koka" Tr`nica "Arizona", vlasnik Kokotovi} Dragan s.p. Lice ovla{teno za zastupanje samostalnog preduzetnika je vlasnik Kokotovi} Dragan sin Vojislava iz Bijeljine, ulica \ure Jak{i}a broj 1 JMBG 2809959174130 zastupnik bez ograni~enja. Lice ovla{teno za prijem po{te je Kokotovi} Goran iz Br~kog ulica Marka Maruli}a bb. 

Djelatnost preduzetnika su: 17.230 Proizvodnja tkanina od ~e{ljanog prediva vunenog tipa; 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama. 

1686/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2023/02 od 24. 12. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

SZR pekara "[ILJO" vl. Musli} Smajo, osnovana Rje{enjem broj 3-35-350-93/01 od 27. 6. 2001. godine od strane Odjeljenja za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj Br~ko Distrikta biH, vr{i uskla|ivanje sa propisima Br~ko Distrikta BiH. Osniva~ samostalnog preduzetnika je Musli} (Sait) Smajo iz Br~kog, Huse Buri}a broj 10, JM;BG 25099481522 l.k.broj 3604/96, Naziv preduzetnika glasi: Zanatsko-trgovinska radnja Pekara "[iljo" vl. Musli} Smajo s.p. Br~ko, br~ko Distrikt BiH, Banjalu~ka 9. Skra}eni naziv glasi: Pekara "[iljo" vl. Musli} Smajo s.p. Br~ko. Sjedi{te preduzetnika je u Br~kom, Br~ko Distrikt BiH, Banjalu~ka 9, na kojoj }e preduzetnik primati i slu`benu po{tu. 

Djelatnost preduzetnika je: 15.811 Proizvodnja kruha i peciva; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima. U pravnom prometu vlasnik preduzetni{tva za obaveze preuzete u tom prometu odgovara svom svojom imovinom kojom raspola`e. Lice ovla{teno za zastupanje radnje je osniva~ Musli} Smajo, bez ograni~enja. 

1687/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2030/02 od 24. 12. 2002. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Pozderovi} (D`evad) Nedim iz Br~kog ulica D. \uri}a broj 18 vr{i preregistraciju STR "Pozderovi}-\ora" Gornji Rahi} broj 293 i uskla|uje status sa Zakonom Br~ko Distrikta BiH, tako da sada posluje pod nazivom Preduzetnik za obavljanje trgovinske djelatnosti "Pozderovi}-\ora" Br~ko, Gornji Rahi} broj 293, vl. Pozderovi} Nedim s.p. 

Preduzetnik }e obavljati djelatnosti pod {ifrom: 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila i 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom. 

1688/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikt BiH rje{enjem broj D-2412/02 od 6. 1. 2003. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Kafe Bar "STOP" vl. Ignjatovi} Ranka, vr{i preregistraciju djelatnosti u skladu sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikt BiH. Preduzetnik }e poslovati pod nazivom Kafe bar "Stop" Br~ko Distrikt BiH, vl. Ignjatovi} Ranka s.p. Skra}eni naziv je Kafe bar "Stop" Br~ko vl. Ignjatovi} Ranka s.p. Preduzetnik je Ignjatovi} (Velimira) Ranka, Br~ko, ul. Me{e Selimovi}a broj 14, JMBG 2111954187970. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom Odluke o osnivanju od 12. 12. 2002. godine. Djelatnost je: 55.401 bar; 55.402 bife; 55.403 kafana. Lica ovla{tena za zastupanje su: Ignjatovi} (Velimira) Ranka iz Br~kog, JMBG 2111954187970 i Ignjatovi} (@ivorada) Gojko iz Br~kog, JMBg 1004951182973, oboje ul. Me{e Selimovi}a broj 14, bez ograni~enja ovla{tenja. 


2066/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikt BiH rje{enjem broj D-2408/02 od 6. 1. 2003. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Preduzetni~ka trgovinska radnja "PEJI]-PROM" Dubrave vl. Peji} Z. Zdravka s.p. Sjedi{te radnje je u Br~kom, Dubrave-Tr`nica Arizona lokal broj 466. Skra}eni naziv radnje je: PTR "Peji}-prom" Dubrave vl. Peji} Zdravka s.p. Osnova~ je Peji} Zdravka Zdravka iz Karakaja bb kod Zvornika, JMBG 2608960188891, koja radnju zastupa bez ograni~enja ovla{tenja i za obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Djelatnost: 52410 Trgovina na malo tekstilom; 52420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama. 

2067/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikt BiH rje{enjem broj D-2609/02 od 6. 1. 2003. godine upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva~ STR "OZREN", vlasnik Vasi} Ljubinka vr{i preregistraciju u samostalnog preduzetnika. Samostalni preduzetnik }e ubudu}e poslovati pod punim nazivom: Trgovina kozmetikom i pozametrijom "Ozren" Dubrave bb, vlasnik Vasi} Ljubinka s.p. skra}eni naziv preduzetnika je: "Ozren" Dubrave, vl.Vasi} (Pane) Ljubinka iz Br~kog ul. M. Petrovi}a broj 3, JMBG 1805956198064 l.k.br. 5011/97, Br~ko. Sjedi{te s.p. je Dubrave bb (tr`nica "Arizona"), Br~ko Distrikt BiH. Djelatnost preduzetnika je: 52.330 Trgovina na malo kozmetikom i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.482 Trgovina na malo satovima. Preduzetnik odgovara za svoje obaveze u pravnom prometu cjelokupnom svojom imovinom. 


2068/BR