novi_oglasi2003.JPG

Godina VIII
Ponedjeljak, 28. lipnja/juna 2004. godine
 

Broj/Broj
29 

Godina VIII
Ponedjeqak, 28. juna 2004. godine
 

ISSN 1512-7494 -    hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 -    srpski jezik
ISSN 1512-7486 -    bosanski jezik

 


SLU@BENE OBJAVE 

UDRU@ENJA 

Ministarstvo pravde, rje{avaju}i po zahtjevu Asocijacije za kvalitet u Bosni i Hercegovini, Zenica, ulica Fakultetska broj 1, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 33., a u vezi sa ~lanom 28. st. 1., 2. i 5. Zakona o udru`enjima i fon- dacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01), donosi 

RJE[ENJE 

O UPISU U REGISTAR UDRU@ENJA 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde upisuje se udru`enje pod nazivom: 

    Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini 

    Asocijacija za kvalitetu u Bosni i Hercegovini 

    Asocijacija za kvalitet u Bosni i Hercegovini 

    Skra}eni naziv Udru`enja je: AQBiH; AQBiH; AQBiH. 

    Naziv udru`enja na engleskom jeziku je: Bosnia & Herzegovina Quality Association 

    Sjedi{te Udru`enja je: Zenica, ulica Fakultetska broj 1. 

2.    Udru`enje je upisano pod registarskim brojem RU-162/04, knjiga registra I, dana 29. 4. 2004. godine. 

3.    Udru`enje ima svoj znak. Znak udru- `enja se sastoji od natpisa velikih slova QA, podvu~enih trakom sa natpisom BOSNIA & HERZEGOVINA. Slovo Q i traka su plave boje, a slovo A i natpis u traci su `ute boje. 

4.    Danom izdavanja ovog rje{enja regis- trovano udru`enje ima slobodu djelo- vanja na cijelom podru~ju Bosne i Her- cegovine i u obavljanju svoje djelat- nosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

5.    Ciljevi odnosno djelatnosti za koje je udru`enoje osnovano su: 

6.    Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica danom upisa u registar ovog minis- tarstva, a lica ovla{tena za zastupanje udru`enja su: Safet Brdarevi}, Zenica, ulica Safvet bega Ba{agi}a broj 2A; Mirsad Begi} Sarajevo, ulica Isevi}a Sokak 4 i Sabahudin Ja{arevi}, Zenica, ulica Dobrovoljnih davalaca krvi broj 4. 

O b r a z l o ` e n j e 

Asocijacija za kvalitet u Bosni i Her- cegovini podnijela je zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva prav- de. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju: Zajedni~ki sporazum o osnivanju udru- `enja, Statut udru`enja, Odluka o imeno- vanju upravnog odbora, Odluka o ime- novanju lica ovla{tenih za zastupanje udru`enja, te drugih potrebnih dokume- nata, utvr|ena je njena usagla{enost sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i da su ispunjeni zakonski uslovi za upis u registar, te je na osnovu toga rije{eno kao u dispozitivu ovog rje{enja. 

Pravna pouka: Protiv ovog rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe, u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Minis- tarstva u tri primjerka. 

Broj RU-162/04
29. aprila
2004. godine
Sarajevo 


Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

 

(fu-192/04) 


Ministarstvo pravde, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja oboljelih od hroni~- nog hepatitisa C, Sarajevo, ulica Husrefa Red`i}a broj 9, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 33., a u vezi sa ~lanom 28. st. 1., 2. i 5. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01), donosi 

RJE[ENJE 

O UPISU U REGISTAR UDRU@ENJA 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde upisuje se udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje oboljelih od hroni~nog hepatitisa C 

    Udru`ewe oboqelih od hroni~nog hepatitisa C 

    Udruga oboljelih od kroni~nog hepatitisa C 

    Skra}eni naziv Udru`enja je: UOHCV; UOHCV; UOHCV. 

    Sjedi{te Udru`enja je: Sarajevo, ulica Husrefa Red`i}a broj 9. 

2.    Udru`enje je upisano pod registarskim brojem RU-152/04, knjiga registra I, dana 21. 4. 2004. godine. 

3.    Udru`enje ima svoj znak. Znak Udru`enja su velika, {tampana slova tamnoplave boje "HCV", koja predstavljaju skra}enicu od latinske rije~i "Hepatitis C Virosis", a ispod slova u lijevom uglu znaka je trougao `ute boje oivi~en tamnoplavom bojom, a u produ`etku trougla sa desne strane je puni naziv Udru`enja. 

4.    Danom izdavanja ovog rje{enja regis- trovano udru`enje ima slobodu dje- lovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju- ~ivo svoj registrovani naziv. 

5.    Ciljevi odnosno djelatnosti za koje je udru`enje osnovano su: 

6.    Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica danom upisa u registar ovog minis- tarstva, a lice ovla{teno za zastupanje udru`enja je: Mirsad @i{ko, Sarajevo, ulica Husrefa Red`i}a broj 9. 

O b r a z l o ` e n j e 

Udru`enje oboljelih od hroni~nog hepatitisa C podnijelo je zahtjev za upis u Registar kod udru`enja Ministarstva pravde. Uvidom u dostavljenu dokumen- taciju: Zajedni~ki sporazum o osnivanju udru`enja, Statut udru`enja, Odluka o imenovanju organa upravljanja, Odluka o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje udru`enja, te drugih potrebnih dokume- nata, utvr|ena je njena usagla{enost sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i da su ispunjeni zakonski uslovi za upis u registar, te je na osnovu toga rije{eno kao u dispozitivu ovog rje{enja. 

Pravna pouka: Protiv ovog rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe, u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Minis- tarstva u tri primjerka. 

Broj RU-152/04
21. aprila
2004. godine
Sarajevo 


Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. (fu-192/04) 


Ministarstvo pravde, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja svako na svoje, Ilid`a-Bla`uj, ulica Nadosijek broj 59, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 33., a u vezi sa ~lanom 28. st. 1., 2. i 5. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01), donosi 

RJE[ENJE 

O UPISU U REGISTAR UDRU@ENJA 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde upisuje se udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje svako na svoje 

    Udruga svatko na svoje 

    Udru`ewe svako na svoje 

    Sjedi{te Udru`enja je: Ilid`a-Bla`uj, ulica Nadosijek broj 59. 

2.    Udru`enje je upisano pod registarskim brojem RU-168/04, knjiga registra I, dana 27. 5.2004. godine. 

3.    Danom izdavanja ovog rje{enja regis- trovano udru`enje ima slobodu djelo- vanja na cijelom podru~ju Bosne i Her- cegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj regis- trovani naziv. 

4.    Ciljevi odnosno djelatnosti za koje je udru`enje osnovano su zalaganje: 

5.    Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica danom upisa u registar ovog ministarstva, a lice ovla{teno za zastupanje udru`enja je; Alija Bi~o, Ilid`a-Bla`uj, ulica Nadosijek broj 59. 

O b r a z l o ` e n j e 

Udru`enje svako na svoje podnijelo je zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju: Odluka o osnivanju udru- `enja, Statut udru`enja, Odluka o imeno- vanju lica ovla{tenog za zastupanje udru- `enja, te drugih potrebnih dokumenata, utvr|ena je njena usagla{enost sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i da su ispunjeni zakonski uslovi za upis u registar, te je na osnovu toga rije{eno kao u dispozitivu ovog rje{enja. 

Pravna pouka: Protiv ovog rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe, u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Minis- tarstva u tri primjerka. 

Broj RU-168/04
27. maja
2004. godine
Sarajevo 


Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. (fu-213/04) 


PROGLA[ENJE UMRLIM 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Zaimu Ze~evi}u, kao sudiji pojedincu, u vanparni~nom predmetu predlaga~a ^irkovi} Pere iz Br~kog, radi progla{enja nestalog ^irkovi} Jovana za umrlog, je na ro~i{tu 10. 07. 2003. godine donio rje{enje o objavljivanju 

O G L A S A 

Nestali ^IRKOVI] JOVAN, sin Pere i ^irkovi}, ro|. Bogdanovi} Save, ro|en 20. 01. 1966. godine u Bijeloj, op}ina Br~ko, sa posljednjim prebivali{tem u Bijeloj, navodno je umro u decembru mjesecu 1991. godine u mjestu Ma{i~ka [agovina, op}ina Oku~ani, R Hrvatska. 

Poziva se sam ^irkovi} Jovan, kao i ostala lica, kojima su poznati bilo kakvi podaci o `ivotu ili smrti nestalog ^irkovi} Jovana, da to jave sudu u roku od 3 mjeseca od dana objavljivanja ovog oglasa. 

Po proteku roka od tri mjeseca od dana objavljivanja ovog oglasa, Sud }e donijeti odluku povodom podnesenog prijedloga. 

(so-943/04) 


LIKVIDACIJE 


Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine objavljuje slijede}i 

O G L A S 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta broj L-19/04 od 24. 06. 2004. godine otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "SISTEM-MHS" d.o.o. za trgovinu, export-import i usluge, Brka bb-Br~ko, upisano u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli, rje{enjem broj U/I-4554/00 od 05. 09. 2000. godine, reg. ul. 1-11836. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja rje{enja u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

_______________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine objavljuje slijede}i 

O G L A S 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta broj L-18/04 od 24. 06. 2004. godine otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom "DRVOMARKETING" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za usluge, trgovinu i zastupanje Br~ko, Brka bb, upisano u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli, rje{enjem broj U/I-5098/00 od 20. 09. 2001. godine, reg. ul. 1-11849. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja rje{enja u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

_______________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine objavljuje slijede}i 

O G L A S 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta broj L-20/04 od 24. 06. 2004. godine otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za izvo|enje gra|evinskih radova, trgovinu i uslugu "PALMINA" Br~ko, Gornji Rahi} bb, upisano u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli, rje{enjem broj U/I-4128/00 od 01. 06. 2000. godine, reg. ul. 1-11719. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja rje{enja u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

_______________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine objavljuje slijede}i 

O G L A S 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta broj L-15/04 od 24. 06. 2004. godine otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom "SUMMER" d.o.o. za pru`anje usluga, proizvodnju i promet Br~ko, Zanatski centar broj 26, upisano u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli, rje{enjem broj U/I-281/01 od 23. 03. 2001. godine, reg. ul. 1-12093. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja rje{enja u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

_______________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine objavljuje slijede}i 

O G L A S 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta broj L-3/04 od 18. 06. 2004. godine otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za gradnju, unutra{nju i vanjsku trgovinu "DOBITAK" Bukvik-Br~ko, Vitanovi~ki put bb, upisano u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli, rje{enjem broj U/I-1949/99 od 23. 09. 1999. godine, reg. ul. 1-11368. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja rje{enja u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

_______________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine objavljuje slijede}i 

O G L A S 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta broj L-11/04 od 18. 06. 2004. godine otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom "VERSEN-TRADE" Dru{tvo jednog lica za proizvodnju, promet i usluge sa p.o. Mao~a bb-Br~ko, upisano u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli, rje{enjem broj U/I-1614/98 od 29. 05. 1998. godine, reg. ul. 1-10432. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja rje{enja u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

_______________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine objavljuje slijede}i 

O G L A S 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta broj L-6/04 od 18. 06. 2004. godine otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge "LAUS-TREND" (d.o.o.) Br~ko-Dubrave 7b, upisano u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli, rje{enjem broj U/I-2597/98 od 16. 11. 1999. godine, reg. ul. 1-11428. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja rje{enja u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 

_______________ 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine objavljuje slijede}i 

O G L A S 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta broj L-7/04 od 18. 06. 2004. godine otvoren je i zatvoren likvidacioni postupak po slu`benoj du`nosti nad du`nikom Dru{tvo jednog lica "BE[I] AUTOSTAKLO" za trgovinu i usluge sa p.o. Gornji Rahi} bb-Br~ko, upisano u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli, rje{enjem broj U/I-1573/98 od 26. 05. 1998. godine, reg. ul. 1-10419. 

Protiv ovog rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja rje{enja u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i "Slu`benom glasniku BiH". Po pravosna`nosti ovog rje{enja du`nik se bri{e iz sudskog registra. 


(so-545-a/0-4) 

UPISI U SUDSKI REGISTAR 

BR^KO DISTRIKT BiH 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2066/02 od 25.12. 2002. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "SEJA" d.o.o. za trgovinu i usluge Dubrave bb, Br~ko. Naziv dru{tva je "SEJA" d.o.o. za trgovinu i usluge, Dubrave bb Br~ko. Skra}eni naziv je "SEJA" d.o.o. Dubrave. Sjedi{te Dru{tva je Dubrave bb, Br~ko. Osniva~ Dru{tva je Haurdi} Sejfo, sin Mehmeda, iz Srebrenika ul. M. Ibrahimovi}a. Osnovni kapital Dru{tva je 5.000,00 KM u novcu. 

Dru{tvo }e obavljati sljede}e djelatnosti: 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgo- vina motornim vozilima na malo 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelo- vima i priborom; 50.402 Trgovina na malo moto- ciklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalima; 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom; 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima; 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom; 51.180 Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda; 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51210 trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.50 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama; 51.370 Trgovina na veliko kafom ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama, uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i Tv ure|ajima; 51440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje. 51450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51.510 Trgovina na veliko krutim, teku}im, plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na velio ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama; 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko uredskim ma{inama i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninom, bombonima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavao- nicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovna na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo orpemom za rasvjetu i ku}anskim predmetima d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgoivna na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica; 70.310 Agencija za saobra}aj nekretninama. 

Dru{tvo }e obavljati djelatnosti vanjskotrgovin- skog poslovanja. Osoba ovla{tena za zastupanje Dru{tva je Haurdi} Sejfo - osniva~ i direktor bez ograni~enje ovla{tenja. Dru{tvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Osniva~ odgovara za obaveze Dru{tva do visine osnovnog kapitala Dru{tva. 


1770/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1988/02 od 24.12. 2002. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Trgovinska radnja "REVIJA" Mao~a - Pruta~e vl. \onli} Admira, vr{i uskla|ivanje radnje sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikta. Preduzetnik }e poslovati pod nazivom "Trgovinska radnja "Revija" s.p. Mao~a, Br~ko Distrikt, vl. \onli} Admira. Skra}eni naziv je "REVIJA" s.p. Mao~a, Br~ko Distrikt vl. \onli} Admira. Sjedi{te radnje je Mao~a - Ruta~e, Br~ko Distrikt. Osniva~ je \onli} ([ahbaza) Admira iz Br~kog, ul. K. Bjeleti}a broj 10 JMBG 2102970186500, odlukom o osnivanju od 16.12.2002. godine. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

Djelatnost je 52.110 Trgovina na malo nespe- cijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonama i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovna na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n. 

Lice ovla{teno za zastupanje je \onli} [ahbaza Admira iz Br~kog, ul. K. Bjeleti}a broj 10, JMBG 210297016500 bez ograni~enja ovla{tenja. 


1771/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2050/02 od 25.12. 2002. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Ostoji} (Cvijetina) Sre}ko iz Br~kog osniva Samostalnog preduzetnika koji }e poslovati pod punim nazivom: Trgovina - komision "ESTRADA SRE]KO" Br~ko Trg Mladih bb, vlasnik Ostoji} Sre}ko s.p. Skra}eni naziv: "ESTRADA SRE]KO" Br~ko vl. Ostoji} Sre}ko. Osniva~ i zastupnik samostalnog preduzetnika je Ostoji} (Cvijetina) Sre}ko iz Br~kog, ul. Prote S. Avramovi}a broj 30, JMBG0710965181544 LK. BR. 4383/00 Br~ko bez ograni~nja. Sjedi{te s.p. je u Br~kom Trg Mladih bb. 

Djelatnost preduzetnika je: 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima i 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama. Preduzetnik odgovara za svoje obaveze u pravnom prometu cjelokupnom svojom imovinom. 

1772/BR