novi_oglasi2003.JPG

Godina VIII
Utorak, 18. maja 2004. godine 

Broj/Broj
21 

Godina VIII
Utorak, 18. maja/svibnja 2004. godina
 

ISSN 1512-7508 -    srpski jezik
ISSN 1512-7486 -    bosanski jezik
ISSN 1512-7494 -    hrvatski jezik


SLU@BENE OBJAVE 

UDRU@EWA GRA\ANA 

Ministarstvo pravde, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja gra|ana "Pravi put muslimana", Sarajevo, ulica Rafaela Gao- na broj 71, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 33., a u vezi sa ~lanom 28. st. 1., 2. i 5. Zakona o udru`enjima i fon- dacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01), donosi 

RJE[ENJE 

O UPISU U REGISTAR UDRU@ENJA 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde upisuje se udru`enje pod nazi- vom: 

    Udru`enje gra|ana "Pravi put mus- limana" 

    Udruga gra|ana "Pravi put musli- mana" 

    Udru`ewe gra|ana "Pravi put mus- limana" 

    Sjedi{te Udru`enja je: Sarajevo, ulica Rafaela Gaona broj 71. 

2.    Udru`enje je upisano pod registarskim brojem RU-141/04, knjiga registra I, dana 5. 3. 2004. godine. 

3.    Danom izdavanja ovog rje{enja regis- trovano udru`enje ima slobodu djelo- vanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju- ~ivo svoj registrovani naziv. 

4.    Ciljevi odnosno djelatnosti za koje je udru`enje osnovano su: 

5.    Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica danom upisa u registar ovog minis- tarstva, a lice ovla{teno za zastupanje udru`enja je: Rasim Ba{i}, Sarajevo, ulica Rafaela Gaona broj 71. 

O b r a z l o ` e n j e 

Udru`enje gra|ana "Pravi put musli- mana" podnijelo je zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde. Uvidom u dostavljenu dokumen- taciju: Odluku o osnivanju Udru`enja, Statut udru`enja, Odluku o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje udru`enja, te drugih potrebnih dokumenata, utvr|ena je njena usagla{enost sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i da su ispunjeni zakonski uslovi za upis u registar, te je na osnovu toga rije{eno kao u dispozitivu ovog rje{enja. 

Pravna pouka: Protiv ovog rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe, u roku od 15 danas od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 

Broj RU-141/04
5. marta 2004. godine
Sarajevo 

Ministar
Slobodan
Kova~
, s. r. 

(fu-179/04) 


PREDSTAVNI[TVA STRANIH LICA U BOSNI I HERCEGOVINI 

Na osnovu ~lana 6. Odluke o osni- vanju i radu predstavni{tava stranih lica u Bosni  i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 15/03) i ~lana 193. Zakona o upravnom postupku ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/02), Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine rje{avaju}i prijavu firme "ALIMENTI NATURALI - PRODOTTI BIOLOGICI" D.O.O. BELE BARTOKA 4/III, BEOGRAD, iz SRBIJE I CRNE GORE, donosi 

RJE[ENJE 

O UPISU U REGISTAR PREDSTAVNI[TAVA STRANIH LICA U BOSNI I HERCEGOVINI 

1.    Upisuje se u Registar predstavni{tava stranih lica u Bosni i Hercegovini, pod rednim brojem RPSL - 167/04, pred- stavni{tvo firme "ALIMENTI NATU- RALI - PRODOTTI BIOLOGICI" D.O.O. BELE BARTOKA 4/III, BEOGRAD, iz SRBIJE I CRNE GORE, sa slijede}im podacima: 

    1.1. Naziv i sjedi{te osniva~a: 

    "ALIMENTI NATURALI - PRODO- TTI
BIOLOGICI" D.O.O. BELE BARTO- KA
4/III, BEOGRAD, SRBIJA I CRNA GORA 

    1.2. Sjedi{te predstavni{tva u Bosni i
Hercegovini: 

    Sarajevo, Kolodvorska 10. 

    1.3. Poslovi predstavni{tva: 

    - istra`ivanje tr`i{ta, 

    - obavljanje propagandnih i informa-
 tivnih poslova i 

    - predstavljanje osniva~a. 

    1.4. Osoba odgovorna za rad
      predstavni{tva: 

           DAMIR DOBRI]
      (JMB 0505964120026) 

2.    Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja. 

O b r a z l o ` e n j e 

Firma "ALIMENTI NATURALI - PRODOTTI BIOLOGICI" D.O.O. BELE BARTOKA 4/III, BEOGRAD, iz SR- BIJE I CRNE GORE, podnijela je ovom Ministarstvu prijavu za upis u Registar predstavni{tva stranih lica u Bosni i Hercegovini. 

Ministarstvo je razmotrilo prijavu i ocijenilo da su ispunjeni svi uslovi propisani Odlukom o osnivnaju i radu predstavni{tava stranih lica u Bosni i Hercegovini, te odlu~ilo kao u dispozitivu. 

Taksa na Rje{enje je upla}ena u skladu sa ~lanom 8. stav 1e. Odluke o osnivanju i radu predstavni{tava stranih lica u Bosni i Hercegovini. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog rje{enja ne mo`e se izjaviti `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od dva mjeseca, od dana prijema rje{enja. 

Broj 02-1-19-5519/04
11. maja 2004. godine
Sarajevo 

Ministar
Dragan
Doko
, s. r. 

(so-699/04) 


POSTAVQEWE PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Herce- govine, po sudiji @eljku @ivkovi}, u pravnoj stvari tu`itelja TUZLANSKI KANTON, zastupanog po Kantonalnom pravobranila{tvu Tuzla, protiv tu`enih SARAJEVO OSIGURANJE DD - FILIJALA BR^- KO i ENESA RIBI] IZ VRA@I]A, op}ina ^eli}, nepoznatog bli`eg boravi{ta, izvan ro~i{ta dana 11. 05. 2004. godine, donio je slijede}i 

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog suda broj P. 129/00-I od 11. 05. 2004. godine, u navedenoj pravnoj stvari, obzirom da je iz podataka spisa evidentno kako je nepoznato sada{nje prebivali{te, odnosno boravi{te za drugo- tu`enog iz tu`be, drugotu`enom ENESU RIBI] IZ VRA@I]A, op}ina ^eli}, odre|en je privremeni zastupnik u osobi HALIDA RIBI] sina Alije, iz Vra`i}a, koji }e u ovoj parnici vr{iti sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika tu`enog sve dok se osobno drugotu`eni ili njegov punomo}nik ne pojavi pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je drugotu`enom postavio staratelja. 

(so-697/04) 


ZELENE KARTE 

Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini ogla{ava neva`e}im slijede}e zelene karte: 

BIH /08/ 0089032    BIH /08/ 0086338 

BIH /08/ 0083294    BIH /08/ 0102620 

BIH /08/ 0098126    BIH /08/ 0085839 

BIH /08/ 0089575    BIH /08/ 0104088 

BIH /08/ 0096186    BIH /08/ 0091887 

BIH /08/ 0090786    BIH /08/ 0087206 

BIH /01/ 0505424 

(so-687/04) 


UPISI U SUDSKI REGISTAR 

BR^KO DISTRIKT BiH 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1955/02 od 23. 12. 2002. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se "PRELJEVI] COMPANY" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge - Omerbegova}a b.b. Br~ko Distrikt BiH, a skra}eni naziv je "Preljevi} Company" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH. 

Sjedi{te d.o.o. "Preljevi}-Company" je na Omer- begova~a b.b. i obavlja}e slijede}e djelatnosti iz {ifri djelatnost: 01.110 Uzgoj `itarica i drugih usjeva i nasada, na drugom mjestu nepomenute; 01.120 Uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala; 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; 01.212 Uzgoj goveda za mlijeko i priplod; 01.221 Uzgoj ovaca i koza; 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi; 20.101 Proiz- vodnja piljene gra|e, osim nesastavljene gra|e za podo- ve; 20.102 20.102 Impregnacija ili kemijska obrada drveta; 20.103 Proizvodnja nesastavljene drvene gra|e za podove; 20.200 20.20 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, plo~a iverica i drugih panela i plo~a; 20.300 20.30 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 25.230 Proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo; 26.61 26.610 Proizvodnja betonskih proizvoda za gra|evinarstvo; 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova; 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije; 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; Proizvodnja prikolica i poluprikolica; 36.110 Proizvodnja stolica i sjedala; 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za poslovne i prodajne prostore; 36.130 Proizvodnja kuhinjskog namje{taja, osim stolica; 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, na drugom mjestu nepomenuto; 50.101 trgovina motornim vozilima na veliko; 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.200 odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila ; 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim proizvodima i poluproizvodima; 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom; 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima; 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom; 51.180 Posredni{tvo u trgovini specijalizira- noj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda d.n.; 51.190 posedni{tvou trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 trgovina na vleliko mesom i mesnim proizvodima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugimpi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama; 51.410 trgovina na veliko tekstilom; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i TV ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evin- skim materijalom i sanitarnom opremom; 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore; 55.300 Restorani; 60.240 Prevoz robe, tereta ucestovnom saobra}aju. 

Dru{tvo ograni~ene odgovornosti }e se baviti i spoljnom trgovinom u okviru registrovanih {ifri djelat- nosti. Osniva~ d.o.o. "Preljevi} Company" je Preljevi} (Vehbije) Nermin, ulica Zaima Mu{anovi}a broj 24, stari naziv (M. ^api}a broj 24) Br~ko Distrikt BiH, LK broj 1323/97, JMBG 2806971181526.  

Za zastupanje u pravnim poslovima ovla{ten je osniva~ Preljevi} Nermin i direktor je Preljevi} (Mehmeda) Mediha, ulica Zaima Mu{anovi}a bb, Br~ko Distrikt BiH, LK broj 4643/02, JMBG 2003980186500 za poslovanje odgovaraju do visine osniva~kog uloga, a poslovat }e u skladu sa propisima i na~elom ~uvanja poslovne tajne. 

1700/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1902/02 od 23. 12. 2002. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

SUR Disko Bar "Galaxy" vl. ]osi} @eljko, vr{i preregistraciju djelatnosti u skladu sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH. Preduzetnik }e poslovati pod nazivom "DISKO BAR GALAXY" Br~ko, Br~ko Distrikt BiH vl. ]osi} @eljko s.p. Skra}eni naziv je "Disko Bar Galaxy" Br~ko Distrikt BiH vl. ]osi} @eljko s.p. Preduzetnik je ]osi} (Milenka) @eljko iz Br~kog, ulica Tursi}eva broj 12 Br~ko Distrikt BiH JMBG 0809955181518. 

Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Odluka o osnivanju od 12.12.2002. Djelatnost: 55.401 Bar; 55.402 Bife; 55.403 Kafana. Lice ovla{teno za zastupanje je ]osi} (Milenka) @eljko iz Br~kog, ulica Tursi}eva broj 12, Br~ko Distrikt BiH, JMBG 0809955181518 bez ograni~enja ovla{tenja. 

1702/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2002/02 od 23. 12. 2002. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Zlatarska radnja "Kod \ilasa" vl. ]ato Zula s.p. dopunjuje djelatnost: 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima. 

1703/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1770/02 od 23. 12. 2002. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge "SIMI COMMERCE" export-import Br~ko vr{i preregistraciju preduze}a u skladu sa Zakonom o preduze}u Br~ko Distrikta. Preduze}e }e poslovati pod nazivom Preduze}e za trgovinu i usluge "SIMI COMMERCE" d.o.o. Br~ko Distrikt Gredice bb, skra}eni naziv je "SIMI COMMERC" d.o.o. Br~ko Distrikt. Sjedi{te Dru{tva je Br~ko Distrikt Br~ko Gredice bb. Osniva~ Bogdanovi} (Rade) Slobodan iz Br~kog, ul. Njego{eva broj 4 JMBG 1308955163395, sa osniva~kim ulogom od 5.000,00 KM. upla}enog kapitala u novcu. 

Pored do sada registrovane djelatnosti, djelatnost preduze}a se pro{iruje i sa: 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko ; 50. 102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila ; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravka motocikla; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima d.n. 52.481 Trgo- vina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei; 55.403 Kafane; 60.240 Prijevoz robe (teeta) u cestovnom saobra}aju; 74.200 Arhitek- tonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjeto- vanje; 74.400 Promid`ba (reklama i propaganda); 74.841 Djelatnosti organizatora sajmova, izlo`bi i kongresa; 74.842 Djelatnosti dizajniranja, aran`iranja i dekoracije; 74.843 Ostale poslovne djelatnosti d.n. 

U spoljno trgovinskom poslovanju dru{tvo mo`e obavljati sve poslove iz registrovane djelatnosti vr{i se promjena lica ovla{tenog za zastupanje tako da umjesto dosada{njeg direktora preduze}a Ivo{evi} (\ure) Milana iz S. Novo Sarajevo. Imenuje se kao lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva direktor Leti} (Dragoljuba) Jelena iz Br~kog, ul. Njego{eva broj 4, JMBG 3010979186505 bez ograni~enja ovla{tenja. 

1704/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1721/02 od 15. 1.2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Privatno preduze}e "DM-FARMA" sa p.o. Br~ko vr{i preregistraciju preduze}a. Preduze}e }e sada poslovati pod punim nazivom: Trgova~ko preduze}e "DM-FARMA" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Br~ko sa sjedi{tem u Br~kom, ul. Bra}e ]uski} 34. Skra}eni naziv: "DM-FARMA" d.o.o. Br~ko. Vlasnici i osniva~i: Lackovi} Miodrag, sin Milana, iz Batajnice, ul. Mladih Gorana 88 i Lackovi} Desanka, k}i Nikole, iz Batajnice, ul. Mladih Gorana 88. Dru{tvo zastupaju bez ogrnai~enja Lackovi} Miodrag u svojstvu direktora JMBG 2411956180853 lk T 74943 Beograd i Lackovi} Desanka u svojstvu zastupnika, JMBG 2010958715318, l.k. T 76269 Beograd. Dru{tvo je osnovano na osnovu ugovora o osnivanju - pre~i{}eni tekst br. 01/02 od 25.11.2002. godine Osnovni kapital dru{tva je 5.000 KM sa udjelima osniva~a Lackovi} Miodraga i Lackovi} Desanke oboje po 2.500 KM u novcu. 

Djelatnost je 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem, i sto~nom hranom; 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom; 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima i 85.200 Veterinarske djelatnosti. 

2369/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2353/02 od 17. 1.2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

SZR "SAMANTA" ~iji je vlasnik Peri} Spomenka iz Grbavice Br~ko Distrikt BiH s ciljem uskla|ivanja sa odredbama Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH, vr{i preregistraciju u Samostalnog preduzetnika. Samostalni preduzetnik }e ubudu}e poslovati pod punim nazivom "SAMANTA" Modni frizerski salon Br~ko ul. Banjalu~ka bb. vl. Peri} Spomenka s.p. Osniva~ i zastupnik Samostalnog preduzetnika je Peri} (Cvijetina) Spomenka iz Grbavice bb Br~ko Distrikt BiH JMBG 1310968186518 posjeduje LK 469/93 izdatu u Br~kom. Sjedi{te preduzetnika je u Br~kom ul. Banjalu~a bb a djelatnost je 93.020 frizerski saloni i saloni za uljep{avanje. Preduzetnik odgovara za svoje obaveze u pravnom prometu cjelokupnom svojom imovinom. 

2370/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2385/02 od 17. 1. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

STR "MILAN I" tr`nica "Arizona" vl. Mi{ura Goran vr{i preregistraciju u skladu sa Zakonom o preduze}im BD BiH sa podacima: Puni naziv radnje glasi: Trgova~ka radnja "MILAN I" Br~ko vl. Mi{ura Goran samostalni preduzetnik. Skra}eni naziv: Trgovina "MILAN I" Br~ko vl. Mi{ura Goran s.p. Sjedi{te Br~ko, tr`nica "Arizona" II/206. Radnju zastupa Mi{ura Goran bez ograni~enja. 

Djelatnost: 52.120 Ostala trgovina u nespecijali- zovanim prodavnicama; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.620 Trgovina na malo na {tanodvima i pijacam. Vlasnik Mi{ura Goran sin Jove iz Janje, ul. Kara|or|eva 22, JMBG 2608956190008 l.k. 8212/02 Bijeljina odgovara za obaveze u pravnom prometu cjelokupnom svojom imovinom.  

2371/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2614/02 od 15. 1. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Topi} Milan iz Br~kog vr{i preregistraciju Trgova~ke djelatnosti u skladu sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH. Puni naziv radnje glasi: Trgova~ka radnja "TOPI] M" Br~ko vl. Topi} Milan, samostalni preduzetnik. Skra}eni naziv: trgovina "TOPI] M" vl. Topi} Milan s.p. Sjedi{te radnje je u Br~kom, Kona~ko brdo, Zelena pijaca lokal 30, u okviru Trgova~ke radnje postoje dva {tanda red II sto 13 i 15. 

Djelatnost 52.110 Trgovina na malo u nespe- cijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.620 Trgovina na malo {tandovima i pijacama. 

Vlasnik radnje-samostalni preduzetnik Topi} Milan, sin Mitra, iz Br~kog, ul. Kozara~ka 18, JMBG 2707950190063, lk 4911/99 Br~ko, zastupa preduzetnika bez ograni~enja, a za stvorene obaveze u pravnom prometu odgovara cjelokupnom imovinom. 

2372/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2554/02 od 20. 1. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Uskla|uje se status samostalnog preduzetnika sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH i mijenja se naziv preduzetnika. Umjesto dosada{njeg naziva STR "ROJAL" preduzetnika }e poslovati pod nazivom: "Trgovina "ROJAL" vl. Osmanba{i} Nihad s.p. Ogra|enovac bb. Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv je "ROJAL" vl. Osmanba{i} Nihad s.p. Br~ko Distrikt BiH. Sjedi{te preduzenika je Ogra|enovac bb, Br~ko Distrikt BiH. Osniva~ preduzetni~ke djelatnosti je Osmanba{i} Nihad sin Hasana iz Ogra|enovca broj 92, Br~ko Distrikt BiH.  

Preduzetnik }e obavljati slijede}e djelatnosti 52.110 Trgovina na malou nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima. 

Osoba ovla{tena za zastupanje preduzetni~ke djelatnosti je Osmanba{i} Nihad - preduzetnik bez ograni~enja ovla{tenja. Preduzetnik za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

2373/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2451/02 od 20.1.2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Uskla|uje se status samostalnog preduzetnia sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikt BiH i mijenja se naziv preduzetnika. Umjesto dosada{njeg naziva STR "OBU]A" vlasnik Moranjak Mirzet BiH. Skra}eni naziv je "OBU]A" vl. Moranjak Mirze s.p. Dubrave. Sjedi{te preduzetnika je Dubrave bb, Br~ko Distrikt BiH. Osniva~ preduzetni~ke djelatnosti je Moranjak Mirzet, sin Vehida iz Grada~ca, [ehitluci bb Grada~ac. 

Preduzetnik }e obavljati slijede}e djelatnosti: 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama. Osoba ovla{tena za zastupanje preduzetni~ke djelatnosti je Moranjak Mirzet - preduzetnik bez ograni~enja ovla{tenja. Preduzetnik za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

2374/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2654/02 od 16.1.2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Preregistruje se SUR caffe pizzerija "CENTURI" vlasni{tvo Pavla Lovri}a u Caffe pizzerija "CENTURI" br~ko Distrikt BiH, Gornji Zovik vlasnik Pavle Lovri} s.p. sa sjedi{tem u Gornjem Zoviku. Skra}eni naziv nema. Djelatnosti preduzetnika su: 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei; 55.403 Kafane; 55.510 Kantine (menze); 55.200 Opskrbljivanje pripremljenom hranom; 92.340 Ostale zabavne djelatnosti na drugom mjestu nespomenute. Osniva~ s.p. je Pavle Lovri}, LK br. 264/01 JMBG 0906967181500, iz Gornjeg Zovika br. 11. Osniva~ je ovla{ten za zastupanje bez ograni~enja a za poslovanje odgovara svom svojom imovinom. Samostalno preduzetni{tvo se osniva na neograni~eno vrijeme. 

2382/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2281/02 od 15. 1. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Gra|evinsko fasadersko preduze}e "Kolor Ton" d.o.o. Br~ko osnovano rje{enjem Osnovnog suda u Bijeljini Br. Fi-771/99 od 3. 9. 1999. godine vr{i uskla|ivanje sa propisima Br~ko Distrikta, i promjenu sjedi{ta tako da }e ubudu}e poslovati pod punim nazivom: Gra|evinskok fasadersko preduze}e "KOLOR TON" Br~ko, ul. Hilandarska broj 15, te pod skra}enim nazivom: "KOLOR TON" Br~ko, ul. Hilandarska broj 15. 

Osniva~i dru{tva su Pani} Vojko, sin Ilije, iz Br~kog, JMBG 3105951181509, l.k. br. 3086/96 Br~ko i Pani} Danijela iz Br~kog JMBG 2409976186500 lk br. 1268/95 Br~ko. Lice ovla{tena za zastupanje dru{tva je Pani} Vojko, osniva~ i direktor bez ograni~enja, koji je ovla{ten i za prijem sudskih i drugih pismena. Osniva~ki kapital dru{tva ~ini oprema vrijednosti 12.8654,00 KM sa udjelima osniva~a od po 50%. 

Dru{tvo }e u unutra{njemi spoljno trgovinskom prometu obavljati slijede}e djelatnosti: 45.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi; 45.120 Povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju; 45.211 Visokogradja; 45.212 Niskogradnja; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 Izgradnja autocesta i drugih saobra}ajanica, uzleti{ta u zra~nim lukama i sportskih terena; 45.241 Izgradnja hidrogra|evinsih objekata; 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Elektroinstalacioni radovi; 45.320 Izolacijski radovi; 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hla|enje; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.440 Molerski i staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.500 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje sa rukovaocem; 50.301 Trgovina na velikodijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila ; 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 trgovina na vleliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugimpi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom iz za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim `iveznim namirnicama, uklju~uju}i ribe {koljke, i rakove; 51.390 nespecijalizirana Trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i TV ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko por- culanom, staklom, tapetama, sapunima deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku poro{nju; 51.510trgovina na vliko krutim, teku}im i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalaicjskim mateirjalomi opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama; 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko uredskim ma{inama i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, obrtni{tvu i plovidbu; 51.660 Trgovina na veliko pljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore; 51.700 ostala trgovina; 52.110 trgoivna na mao u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo  u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 60.240 prevoz robe u drumskom saobra}aju. 

2383/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-65/02 od 23.1.2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

RE "MELISA &ADISA" vl. Ibri} Senad, vr{i uskla|ivanje radnje u skladu sa Zakonom o preduze}u Br~ko Distrikta. Preduzetnik }e poslovati pod nazivom TRGOVINSKA RADNJA "MELISA&ADISA" s.p. Gornji Rahi} Br~ko Distrikt vl. Ibri} Senad. Skra}eni naziv je:"MELISA&ADISA" s.p. Gornji Rahi} Br~ko Distrikt vl. Ibri} Seand. Sjedi{te radnje je: Gornji Rahi} broj 81, Br~ko Distrikt br~ko. Osniva~ je Ibri} (Ra{ida) Senad iz Gornjeg Rahi}a, JMBG 1011964181557 odlukom o osnivanju od 29. 12. 2002. godine. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

Djelatnost je: 52.110 Trgovina na malo u nespe- cijaliziranim prodavnicama; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivima, kola~ima, tjesteninama, bombonama i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 ostala Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei; 55.403 Kafane. 

Lice ovla{teno za zastupanje preduzetnika je Ibri} (Ra{id) Senad iz Gornjeg Rahi}a broj190, JMBG 1011964181557 bez ograni~enja ovla{tenja. 

2384/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2144/02 od 16. 1. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Preduze}e za proizvodnju, trgovinu i usluga "FUTURA 2001" d.o.o. Br~ko, ul. Srpskih oslobodilaca Br~kog 24, vr{i preregistraciju i uskla|ivanje sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH. Preduze}e }e ubudu}e poslovati pod nazivom: Preduze}e za proizvodnju, troginu i usluge "FUTURA 2001" d.o.o. Br~ko ul. Bosne Srebrene 24, skra}eni naziv: "FUTURA 2001" d.o.o. Br~ko, sjedi{te: Br~ko ul. Bosne Srebrene broj 24, osniva~ je ili} (Vida) Ne}o iz Br~kog ul. Trg Kobi}a broj 26/7 JMBG 2210954181512, osniva~ki ulog (kapital) dru{tva je 5.000,00 KM u nocu, udjel osniva~ je 100%. 

Djelatnost dru{tva je: 17.300 Dovr{avanje tekstila; 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda; 17.510 Proizvodnja sagova i prostira~a za pod; 17.520 Proizvodnja u`adi, konopaca, upletenog konca i mre`a; 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila osim odje}e; 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda; 18.210 Proizvodnja radnih odijela; 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim one {ivene po mjeri; 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri; 18.230 Proizvodnja rublja; 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e; 22.220 [tampanje; 22.230 knjigove{ki izavr{ni radovi; 22.240 Priprema i izrada {tamparske forme; 22.250 Ostale usluge u vezi sa {tampanem; 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalnim i industrijskim, hemijskim proizvodima; 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.500 Trgovina na malo rablje- nom robom u prodavnici; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi, savjetodavni poslovi u vezi s porezom. 

Dru{tvo u okviru registrovane djelatnosti obavlja i spoljnotrogovinsku djelatnost. 

Lice ovla{tena za zastupanje dru{tva bez ograni~enja je direktor Ili} (Spasoja) Jadranka iz Br~ko, ul. Srpski Oslobodilaca 26/7, JMBG 2709956186524. Dru{tvo za obaveze iz pravnog prometa odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

2385/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2544/02 od 5. 2. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za promet i usluge "KOMUNALIJE-HRGOV^I]" Br~ko Dubrave broj 46 vr{i uskla|ivanje preduze}a u skladu sa Zakonom o preduze}u Br~ko Distrikta. Preduze}e }e poslovati pod nazivom Preduze}e za usluge i promet "KOMU- NALIJE-HRGOV^I]" d.o.o. Br~ko Distrikt ul. ^au{evi}a broj 20. Skra}eni naziv dru{tva je: "KOMUNALIJE-HRGOV^I]" d.o.o. Br~ko Distrikt. Sjedi{te Dru{tva je Br~ko Distrikt, Br~ko ul. ^au{evi}a broj 20. Osniva~ dru{tva je Hrgov~i} (Ive) Krunoslav iz Br~ko, Dubrave broj 46, JMBG 2003959181507, sa osniva~kim ulogom od 5.000,00KM upla}enog kapitala u novcu. 

Pored do sada registrovane djelatnosti djelatnost dru{tva se pro{iruje: 37.100 Recikla`a metlanih ostataka i otpadaka; 37.200 Recikla`a nemetalnih ostataka i otpadaka; 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hla|enje; 50.101 Rrgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 tRgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priboorm za motorna vozila; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 52.441 trgovina namalo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima; 52.481 Trgovina na malouredskom opremom i ra~unalima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom saobra}aju. 

U spoljno trgovinskom poslovanju Dru{tvo mo`e obavljati sve poslove iz registrovane djelatnosti. Lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva je direktor Hrgov~i} (Ive) Niko iz Dubrave broj 46. br~ko Distrikt JMBG 2808956181636, i zamjenik direktora Hrgov~i} (Ive) Krunoslav iz Dubrava broj46 JMBG 2003959181507 bez ograni~enja ovla{tenja. 

2437/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2331/02 od 6. 1. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Vr{i se preregistracija. Puni naziv preduzetnika glasi: Samostalni preduzetnik za trgovinu "ELZET" Dubrave - Arizona vl. Krndija Oleg s.p. Skra}eni naziv glasi: "ELZET" Dubrave-Arizona vl. Krndija Oleg s.p. Osniva~ je Krndija Oleg iz Br~kog, ul. I. Andri}a 2, JMB 1308970191761, lk broj 377/97. Sjedi{te preduzetnika je Dubrave - Arizona. Osniva~ odgovra cjelokupnom svojom imovinom potpuna odgovornost. Svu po{tu preduzetnik }e primati na adresu prebivali{ta osniva~a. Lice ovla{tenoz a primanje po{te je osniva~, zastupnik. Osniva~ je i zastupnik preduzetnika bez ograni~enja. Djelatnost je 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom. 

2357/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2383/02 od 16. 1. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva~ STR "Sami-prom" Kari} Galib vr{i uskla|ivanje sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH. Naziv firme je: Trgovinska radnja "Sami-prom" vl. Kari} Galib s.p. Dubrave - Ariozna. Skra}eni naziv je: TR "Sami-prom" vl. Kari} Galib s.p. Dubrave Arizona. Sjedi{te je u Dubrave - Ariozna II-404. Br~ko Distrikt BiH. Osniva~ je i nadalje: Kari} Galib iz Ljenobuda 106, Srebrenik, JMBG 1002937183301 lk broj 82/93 PU Srebrenik. Djelatnost je: 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima. Kari} Galib i dalje predstavlja i zastupa radnju. U pravnom prometu sa tre}im licima za obaveze radnje odgovara vlasnik svom svojom imovinom kojom raspola`e. 

2358/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2348/02 od 16.1.2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Vr{i se preregistracija SZR u preduzetnika pod nazivom: Frizerski slaon "Mira A" vl. Avgustinovi} Mirjana s.p. Sjedi{te je u Seonjacima bb. Osniva~ je Avgustinovi} Mirjana iz D. Skakave bb, JMB 0301964186529. Djelatnost je 93.020 frizerski saloni i saloni za uljep{avanje. Vlasnik za obaveze salona odgovra svom svojom imovinom. Lice ovla{}eno za zastupanje je Avgustinovi} Mirjana, bez ograni~enja. 

2359/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2359/02 od 16.1.2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Vr{i se preregistracija SZR "DINARA" puni naziv preduzetnika glasi: Samostalni preduzetnik za zanatske radove "TRIMEX" Br~ko vl. Milan Maglov s.p. Skra}eni naziv glasi: "TRIMEX" Br~ko vl. Milan Maglov s.p. 

Osniva~ je Milan Maglov iz Br~kog ul. gajeva 35, jmb 1603956382106. Sjedi{te Preduzetnika je Br~ko, Gajeva 35. Osniva~ odgovra cjelokupnom sovjom imovinom, potpuna odgovornost. 

Svu po{tu Preduzetnik }e primati na adresu sjedi{ta Preduzetnika. Lice ovla{teno za primanje po{te je osniva~, zastupnik. Osniva~ je i zastupnik Preduzetnika bez ograni~enja. 

Djelatnost je: 45.211 Visokogradnja, 45.212 Niskogradnja; 45.220 Proizvodnja krovnih konstruk- cija i pokrivanje krovova; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.420 "Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima.  

2360/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2503/02 od 31. 1. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Vr{i se preregistracija Samostalne zanatske radnje pod nazivom SZR "LIMARSKO-KAZAN- D@IJSKA" vlasni{tvo Majstorovi} Nikola u novi oblik pod nazivom Samostalni preduzetik "LIMAR- SKO-KAZAND@IJSKA" Samostalne limarsko-ka- zand`ijske djelatnosti, ul. Tome Maksimovi}a broj 2. Br~ko Distrikt BiH vl. Nikola Majstorovi} s.p. Sjedi{te Preduzetnika je br~ko Distrikt BiH Br~ko ul. Tome Maksimovi}a broj 2. Osniva~ je Nikola Majstorovi}, sin Radovana, iz Br~og, ul. Tome Maksimovi}a broj 2, JMBG 1208962181507. 

Djelatnosti: 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala; 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda d.n.; 45.220 podizanje krovnih konstruk- cija i pokrivanje krovova; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.450 Ostali zavr{ni radovi. 

Zastupnik preduzetnika je osniva~ Nikola Majstorovi} iz Br~kog. Za svoje obaveze u pravnom prometu preduzetnik odgovara svojom cjelokupnom imovinom-potpuna odgovornost. 

Zastupnik preduzetnika zastupa istog u okviru upisanih djelatnosti, bez ograni~enja. 

2421/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2168/02 od 4.2.2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

SZTR "STOP" ~iji je vlasnik Je{i} Pero iz Br~kog, s ciljem uskla|ivanja sa Odredbama zakona o preduze}ima Br~ko Distrikta, vr{i preregistraciju u Samostalnog preduzetnika. Samostalni preduzetnik }e ubudu}e poslovati pod punim nazivom "SANTANA" Trgovina na malo mje{ovitom robom Br~ko ul. Banjalu~ka bb vl. Je{i} Ana s.p. Osniva~ i zastupnik Samostalnog preduzetnika je Je{i} (Filipa) Ana iz Br~kog ul. Banjalu~ka bb JMBG 1703960186510, posjeduje LK 367/95 izdatu u Br~kom. 

Sjedi{te Samostalnog preduzetnika je u Br~kom ul. Banjalu~ka bb a djelatnosti su: 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}em i duvanskim proizvodima; 52.120 ostala Trgovina na malo nespecijalizovanim proizvodima; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, bombonama i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo duvanskim proizvodima. 

Preduzetnik odgovara za svoje obaveze u pravnom prometu cjelokupnom svojom imovino. 

2422/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2074/02 od 4. 2. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Konoba "HARLEY" ~iji je vlasnik Bebi} Marko s ciljem uskla|ivanja sa odredbama Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikta vr{i preregistraciju u Samostalnog preduzetnika. Samostalni preduzetnik }e ubudu}e poslovati pod punim nazivom "HARLEY" Caffe bar i trgovina Donja Skakava bb Br~ko Distrikt BiH vl. Bebi} Marko s.p. Osniva~ i zastupnik Samostalnog preduzetnika je" Bebi} (Ilije) Marko iz mjesta Donja Skkakava 220. Br~ko Distrkt BiH. JMBG 1303971181512, posjeduje LK 3223/01 izdatu u Br~kom. Sjedi{te Samostalnog preduzetnika je u Donjoj Skakavi bb (Seonjaci) Br~ko Distrikt BiH, a djelatnosti su: 55.401 Bar; 55.402 Bife; 55.403 Kafana; 55.510 Kantine (menza); 50.102 Trgovina motornim vozilima; 55.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.200 odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.302 Trgovina na malo djelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i ku}anstvo; 92340 Ostale zabavne djelatnosti na drugom mjestu nespomenute. Preduzetnik odgovara za svoje obaveze u pravnom prometu cjelokupnom svojom imovinom. 

2423/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2138/02 od 3. 2. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Samostalni preduzetnik za trgovinu "INTER- DISKONT" Ra`ljevo broj 25, Br~ko Distrikt vlasnik Simiki} Goran s.p. Skra}eni naziv preduzetnika glasi: "INTERDISKONT" Ra`ljevo broj 25,Br~ko Distrikt vlasnik Simiki} Goran s.p. Osniva~ samostalnog preduzetnika Simiki} Goran sin Mikajla iz Ra`ljeva broj 25 Br~ko Distrikt JMBG 0403963181504 lk br. 937/97 Br~ko. Lice ovla{teno za zastupanje samostalnog preduzetnika je vlasnik Simiki} Goran - zastupnik bez ograni~enja koji je ovla{eni za prijem sudskih i drugih slu`benih pismena. Samostalni preduzetnik za obaveze u pravnom prometu odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

Djelatnosti preduzetnika su: 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom,pi}ima i duvanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.450 Trgovina na malo ekektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.485 Trgovina na malo cvije}em. 

2424/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2731/02 od 3. 2. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

STR "NINA" ~iji je vlasnik Radi} Borislav, ul. Plazulje bb Br~ko Distrikt BiH s ciljem uskla|ivanja a odredbama Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH, vr{i preregistraciju u Samostalnog preduzetnika. Samostalni preduzetnik }e ubudu}e poslovati pod punim nazivom:"AUTODIJELOVI NINA" Trgovina na malo autodijelovima Br~ko tr`nica Arizona vl. Radi} Petra s.p. 

Osniva~ i zastupnik Samostalnog preduzetnika je Radi} (Cvijetina) Petra ul. Plazulje bb Br~ko Distrikt BiH JMBG 0308974186505 posjeduje LK 1456/95 izdatu u Br~kom. 

Sjedi{te preduzetnika je u Br~kom na tr`nici Arizona a djelatnost je: 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.203 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom. 

Za svoje obaveze u pravnom prometu preduzetnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

2425/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2729/02 od 4. 2. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Stani{i} Branislav vr{i preregistraciju Samostalne trgovinske djelatnosti bez poslovnog prostora Br~ko, vl. Stani{i} Branislav pod nazivom: Samostalni preduzetnik za trgovinske djelatnosti "Brane" Br~ko vl. Stani{i} Branislav s.p. Br~ko pijaca "Buvljak" skra}eni naziv: "Brane" Br~ko, vl. Stani{i} B.s.p. Sjedi{te je br~ko pijaca "Buvljak". Osniva~ je Stani{i} Branislav, sin Voje iz Bijeljine, naselje Dvorovi, Beogradska bb, JMB 1111953191598.  

Djelatnost: 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na maloodjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima.  

Lice ovla{teno za zastupanje je vlasnik - osniva~ Stani{i} Branislav bez ograni~enja. 

2425/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2705/02 od 3.2.2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

STR "^ARLI" tr`nica "Arizona" vlasnik Ad`i} Nenad, osnovana rje{enjem Odjeljenja za urbanizam, imovinske odnose i privredni razvoj Vlade Br~ko Distrikta broj 3-32-320-627/01 od 12.12.2000. g. vr{i uskla|ivanje sa propisima Br~ko Distrikta BiH, tako da }e ubudu}e poslovati pod punim nazivom: Samostalni preduzetnik za trgovinu "^ARLI PLUS" tr`nica "Arizona" Br~ko Distrikt, vlasnik Ad`i} Nenad, s.p. Skra}eni naziv preduzetnika glasi: "^ARLI PLUS" tr`nica "Arizona" vlasnik Ad`i} Nenad, s.p. Osniva~ samostalnog preduzetnika je Ad`i} Nenad, sin tE{e, iz [amca, ul. cara Du{ana bb, JMBG 0412958121276 lk br. 949/95 [amac. 

Lice ovla{teno za zastupanje samostalnog preduzetnika je vlasnik Ad`i} Nenad- zastupnik bez ograni~enja. Lice ovla{teno za prijem po{te je Aleksi} Slavko iz Br~kog, ul. Osmana Dervi{evi}a bb. Samostlani preduzetnik za obaveze u pravnom prometu odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

Djelatnost preduzetnika su: 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.442 trgovina namalo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, na drugom mjestu nespomenuto; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima. 

2426/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2790/02 od 6 .2. 2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Privatno preduze}e za proizvodnju, unutra{nju i spoljnu trgovinu "VASI]" sa p.o. Br~ko vr{i uskla|ivanje preduze}a u skladu sa Zakonom o preduze}u Br~ko Distrikta BiH. Preduze}e }e poslovati pod nazivom Preduze}e za proizvodnju, promet i usluge "VASI]" d.o.o. Br~ko Distrikt, skra}eninaziv Dru{tva je "Vasi}" d.o.o. br~ko Distrikt. Sjedi{te dru{tva je Br~ko Distrikt, Br~ko ul. Tina Ujevi}a br bb. Osniva~i Dru{tva su" Vasi} (Riste) Vojo iz Br~kog ul. Filipa Vi{nji}a broj 29 JMBG 2510946181515, Vasi} (Ilije) Dragica iz Br~kog, ul. Filipa Vi{nji}a borj 29 JMBG 2010955186527 preduze}u pristupa i novi osniva~ i Vasi} (Voje) Mladen iz Br~kog, ul. Filipa Vi{nji}a broj 29 JMBG 0208980181502 sa osniva~kim ulogom u iznosu od 5.000 KM upla}enog kapitala u novcu, a na osniva~e otpada: Vasi} Vojo 1.668,00 KM u novcu, Vasi} Dragica 1.666,00 KM u novcu, Vasi} Mladen 1.666,00 KM u novcu. 

Pored do sada registrovane djelatnosti, djelatnost preduze}a se pro{iruje i sa: 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja, za poslovne i prodajne prostore; 36.130 Proizvodnja kuhinjskog namje{taja, osim stolica; 36.141 Proizvodnja ostalog namje{taja; 36.142 Ru~na izrada drvenih predmeta - popravak namje{taja; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.301 Trgovna na veliko dijelovima i priboorm za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priboorm za mtorna vozila; 50.402 Trgovina na malo mootcklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovima dijelovima i priborom; 50.404 odr`avanje i popravka motocikla; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima d.n.; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 trgovna na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 55.300 restorani; 55.401 barovi; 55.402 Bifei; 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom saobra}aju; 74.400 Promid`ba (reklama i propaganda); 74.841 Djelatnost organizatora sajmova, izlo`bi i kongresa; 74.842 djelatnost dizajniranja, aran`iranja i dekoracije; 74.843 Ostale poslovne djelatnosti d.n. 

U spoljno trgovinskom poslovanju dru{tvo mo`e obavljati sve poslove iz registrovane djelatnosti. Lica ovla{tena za zastupanje Dru{tva su: Vasi} (Ilije) Drgica iz Br~kog, ul. Filipa Vi{nji}a broj 29 JMBG 2010955186527, zamjenik direktora Vasi} (Voje) Mladen iz Br~kog, ul. Filipa Vi{nji}a br. 29 JMBG 0208980181502 i osniva~ Vasi} (Riste) Vojo iz Br~og, ul. Filipa Vi{Nji}a borj 29, JMBG 2510946181515 bez ograni~enja ovla{tenja. 

2427/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1120/02 od 16. 9. 2002. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge "PARTNER TRADE" Br~ko. Skra}eni naziv Dru{tva glasi: D.o.o. "Partner Trade" Br~ko , sa sjedi{tem u Br~kom ul. Osmana Dervi{evi}a bb. Osniva~i Dru{tva su: Nermin Tabakovi} JMBG 2710963180017 iz Tuzle Donje Brdo broj 1, koji je i direktor Dru{tva i Dragan bo`i} JMBG 1503965180074 iz Tuzle Poljana broj 198. 

Osniva~i kao i direktor osniva~ Nermin Tabakovi} zastupaju Dru{tvo u unutra{njem i spoljnotrgovinskom prometu bez ograni`enja. Za preuzete obaveze prema tre}im licima Dru{tvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

Osniva~i za obaveze Dru{tva su odgovorni do visine svojih osniva~kih uloga. Osniva~i upisuju osniva~ki ulog u stvrima u vrijednosti od 19.376,00 KM, a udio svakog osniva~a iznosi 50%, 9.688,00 KM. 

Djelatnost dru{tva je: 50101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50303 Posredovanje u trgovini dijelovima i pribororm za motorna vozila; 50500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metlaima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51130 Posredovanje u trgovini drvenom gra|om i gra|evin- skim materijalom; 51140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima 51150 Posredovanje utrgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom gvo`|arskom robom; 51160 Posredovanje utrgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima; 51170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}ima i duvanom ; 51180 posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto; 51190 Posredovanje u trgovini raznovr- snim proizvodima; 51210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51220 Tgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51230 Trgovina na veliko `ivom stokom, 51240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama; 51250 Trgovina na veliko srovim duvanom; 51310 Trgovna na veliko vo}em i povr}em; 51320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51330 Trgovina na vleiko mlijekom imlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima; 51360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima; 51370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama, uklju~uju~i ribe, {koljke i rakove; 51390 Nespecijaizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanksim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51421 Trgovina na veliko odje}om; 51422 Trgovina na veliko obu}om; 51430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 51440 trogvina na veliko porculanom, staklom, tpaetama, sapunima deterd`entima i ostalim prizvodima za ~i{}enje; 51450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51510 Trgovina na veliko drvetom; 51532 trgoivna na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51530 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim maerijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inam; 51630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje; 51640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom; 51650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i plovidbu; 51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i i traktore; 51700 Ostala trgovina na veliko; 52110 trgovina namalo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima 52120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim rodavnicama; 52210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodma 52230 Trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima; 52240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombo- nama i slatki{ima; 52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52260 Trgovina na malo duvanskim proizvodima; 52270 ostala Trgovina na malo hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52441 Trgovina na malo namje{tajem; 52442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo na drugom mjestu nepomenuto 52450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 52460 Trgovina namalo metalnom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, paprnatom robom i pisa}im priborom; 52481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unalima; 52483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52485 Trgovina na malo cvje}em; 52486 Trgovina na malo gorivom; 52487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama; 52500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavnicama; 52610 Trgovina na malo putem po{te; 52620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 55110 Hoteli i moteli; 55230 Ostali smje{taj za kra}i boravak; 55300 Restorani; 55401 Bar; 55402 Bife; 55403 Kafana; 55510 Kantine (menze); 55520 Snabdijevanje priprem- ljenom hranom; 70110 Stvaranje novih nekretnina; 70120 Kupovina i prodaja li~nih nekretnina; 70200 Iznajmljivanje li~nih nekretnina; 70310 Agencije za promet nekretnina; 70320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru; 74400 Reklama i propaganda; 74700 ^i{}enje svih vrsta objekata; 74840 Ostale poslovne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute. 

Pored ovih djelatnosti Dru{tvo }e obavljati i spoljnotrgovinski promet robe i usluga u skladu sa va`e}im zakonskim propisima iz ove oblasti. 

1053/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-672/02 od 19. 9. 2002. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Vr{i se preregistracija Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "GRO GROUP" Br~ko u Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge "AGRO GROUP" Br~ko Distrikt BiH, umjesto ranijeg skra}enog naziva firme D.O.O. "AGRO GROUP" Br~ko, novi skra}eni naziv firme glasi:"AGRO GROUP" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH, umjesto ranijeg sjedi{ta firme u Br~kom, ul. Vojvode @ivojina Mi{i}a broj 8, novo sjedi{te firme glasi: Br~ko Distrikt BiH, ul. Dejtonska bb. Osniva~i firme su Mladen Terzi}, sin Jovana, iz Br~kog, ul. Ice Volovskog broj 48, JMBG 1410965181501 i Goran Trupl, sin Nenada, iz Br~kog, ul. Vukosava~ka broj 22/a, JMBG 0303955181509, sa osniva~kim kapitalom u iznosu od 2.500,00 KM u novcu svaki pojedina~no, odnosno ukupno 5.000,00 KM u novcu. 

Djelatnosti: 01110 Uzgoj `itarica i druih usjeva i nasada d.n.; 01131 Vinogradarstvo; 01211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; 01230 Uzgoj svinja; 01240 Uzgoj peradi; 15110 Proizvodnja, prerada i konzerviranje `ivotinjskog mesa, osim mesa peradi; 15130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesnih proizvoda; 15510 prerada mlijeka i Proizvodnja mlije~nih proizvoda, osim proizvoda sladoleda; 15610 Proizvodnja mlinskih proizvoda; 15811 Proizvodnja hljeba i peciva; 15820 Proizvodnja dvopeka i keksa, Proizvodnja trajnog peciva i kola~a; 20101 Proizvodnja piljene gra|e, osim nesastavljene drvne gra|e za podove; 20300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata 20400 Proizvodnja drvne ambala`e; 25220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa; 25230 Proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo; 25240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa; 36630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda na drugom mjestu nepomenute; 37100 Recikla`a metalnih ostataka i otpadaka; 37200 Recikla`a nemetalnih ostataka i otpadaka 45211 Visokogradnja; 45212 Niskogradnja; 45220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45310 Elektroinstalacioni radovi; 45320 Izolacijski radovi; 45330 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hla|enje; 45340 Ostali instalacijski radovi; 45410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45420 Ugradnja stolarije; 45430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45440 Molerski i stalarski radovi; 45450 Ostali zavr{ni radovi; 50101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50200 Odr`avanje i popravka motornih vozila; 50301 Trgovina na veliko dijelovima i piborom za motorna vozila; 50302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priboorm; 50402 Trgovina na malo motocklima i njihovim dijelovima i priborom; 50500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 5110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima 51130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom; 51140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom; 51160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om i ko`nim proizvodima; 51170 Posredni{tvou trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51180 Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odre|ene ili skupine proizvoda d.n.; 51190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51240 Trgovina na veliko sirovom i {tavljenom ko`om; 51250 Trgovina na veliko sirovim duvanom; 51310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama; 51370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51380 Trgovina na veliko ostalim `ive}im namirnicama, uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove; 51410 Trgovina na veliko tekstilom; 51421 Trgovina na veliko odje}om; 51422 Trgovina na veliko obu}om; 51430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 51440 Trgovina na vleiko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje; 51450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51470 trgovina na vleiko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51510 Trgovina na veliko krutim, teku}im i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51620 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom; 51630 trgovna na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51640 Trgovina na veliko uredskim ma{inama i opremom; 51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em uklju~uju}i i traktore; 51700 Ostala trgovina na velio; 52110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima, duhanskim proizvodima; 52120 ostala Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52210 trgovina namalo vo}em i povr}em; 52220 Trgovina na malo mesom i emsnim proizvodima; 52230 Trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima; 52240 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52410 Trgovina na malo tekstilom; 52420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52441 Trgovina na malo namje{tajem; 52442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima d.n.; 52450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima; 52460 trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom, i ostalom gra|evinskim materijalom; 52470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unarima; 52482 Trgovina na malo satovima; 52483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52485 Trgovina na malo cvje}em; 52486 Trgovina na malo gorivima; 55300 restorani; 55400 Barovi; 60240 Prevoz robe (tereta) u cestovnom saobra}aju; 63.120 Skladi{tenje robe; 63400 Djelatnosti ostalih agencija u saobra}aju; 70200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina; 71100 Iznaj- mljivanje automobila; 74130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mijenja; 74150 Upravljanje holding-dru{tvom; 74200 Arhitektonske i in`inje- rijske djelatnosti, tehni~ko savjetovanje. 

Spoljnotrgovinski promet vr{i se u okviru upisanih djelatnosti. Dru{tvo ima neograni~ena ograni~enja u okviru djelatnosti u pravnom prometu. Za obaveze u pravnom prometu Dru{tvo odgovara svim svoim sredstvima - potpuna odgovornost. ^lanovi Uprave Dru{tva su osniva~i Mladen terzi}, sin Jovana, iz Br~kog, ul. Ice Volovskog broj 48, JMBG 1410965181501, drugi osniva~ Goran trupl, isn Nenada, iz Br~og, ul. Vukosava~ka broj 22/a, JMBG 0303955181509 i direktor Dru{tva Dragan Tomi}, sin Petra iz Br~ko Donji Brezik broj 83, JMBG 1501972181504. Direktor Dru{tva je Dragan Tomi} iz Br~ko, Donji Brezik broj 83. 

Direktor i osniva~i zastupaju Dru{tvo u unutra{njem i spoljnotrgovinskom prometu u okviru upisane djelatnosti, bez ograni~enja. 

1057/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1012/02 od 25.9.2002. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Preduze}e za trgovinu, konsalting i transport "TCT" d.o.o. Br~ko Distrikt registrovano kod Osnovnog suda Bijeljina Fi-792/98 od 22.6.1998. godine kao dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u vr{i kod Osnovnog suda Br~ko Distrikta uskla|ivanje sa zakonom, odnosno preregistraciju preduze}e sa ulogom stranog ulaga~a kao i dopunu djelatnosti. 

Strani ulaga~, Marchsisio Bartolo JMBG MRCBTL42T26H150R, broj paso{a 819891 M, Questura di Cuneo, Via Turcotto 8 - 12030 Cavallermaggiore (Italia) sa ulogom od 5.000,00 KM (50%) od ukupnog osnovnog kapitala postaje saosniva~ sa dosada{njim osniva~em Dragi} (Mi}e) Du{an JMBG 1001952181505 LK 147/98 MUP Br~ko ul. Radomira Cvetkovi}a broj 5, Br~ko Distrikt BiH koji u~estvuje sa 5.000,00 KM (50%) u osnovnom kpaitalu. Skra}eni naziv firme ostaje isti: "TCT" d.o.o. Br~ko Distrikt. Lica ovla{}ena za zastupanje u pravnom prometu su vlasnici: Marchisio Bartolo i Du{an Dragi}, direktor Stanisavljevi} (Milorada) Mane JMBG 1311981181505 LK 1732/99 ulica Cara Du{ana 20/III i zamjenik direktora Stanisavljevi} (Ilije) Milorad JMBG 1310946181512, LK 4187/96 ul. cara Du{ana 20/III. 

Djelatnost: 24120 Proizvodnja koloranata i pigmenata' 24130 Proizvodnja ostalih temeljnih anorganskih hemikalija; 24140 Proizvodnja ostalih temeljnih organskih hemikalija; 24150 Proizvodnja hemijskih mineralnih gnojiva i du{i~nih spojeva; 24160 Proizvodnja plasti~nih masa u primarnom obliku; 24170 Proizvodnja sinteti~kog kau~uka u primarnom obliku; 24200 Proizvodnja pesticida i drugih agrohemijskih proizvoda; 24300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja ikitova; 24510 Proizvodnja sapuna, deterd`enata, sredstava za ~i{}enje i poliranje; 24520 Proizvodnja parfema i toaletno-kozmeti~kih preparata; 24660 Proizvodnja osta- lih hemijskih proizvoda na drugom mjestu nepomenutih; 25110 Proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za vozila; 25210 Proizvodnja plo~a, lisova, cijevi i profila od plasti~nih masa; 25220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa; 25230 Proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo; 25240 proizvdonja ostalih proizvoda od plasti~nih masa; 34300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore; 37200 Recikla`a nemetalnih ostataka i otpada; 45500 Iznajmljivanje ma{ina i preme za granju ili ru{enje s rukovateljem; 50101 trgovina motornim vozilima na veliko; 50102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50303 Posredni{tvo u trgovini dijelo- vima i i priborom za motorna vozila; 50500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51110 Posred- ni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama, i poluproiz- vodima; 51120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima 51130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|. materijalom; 51140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avonima; 51150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom; 51160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima; 51170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duvanom; 51180 Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda, na druogm mjestu nepomenut; 51190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51210 Trgovina na veliko `itaricama sjemenjem isto~nom hranom; 51220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51230 Trgovina na veliko `ivom stokom; 51240 trgovina na vleiko sirovim i {tvljenim ko`ama; 51250 Trgovina na veliko sirovim duvanom; 51310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima; 51360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima; 51370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom iz a~inima; 51380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama, uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove; 51410 Trgovina na veliko tekstilom; 51421 Trgovina na veliko odje}om; 51422 Trgovina na veliko obu}om; 51430 Trgovina na veliko el. aparatima za ku}anstvo i radio ure|ajimai TV ure|ajima; 51440 Trgovinana veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostlaim proizvodima za ~i{}enje. 51450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51470 Trgovina na veliko ostlaim proizvodima za {iroku potro{nju; 51510 Trgovina na veliko krutim, teku}im i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51531 Trgovina na veliko drvetom; 51532 Trgovina na veliko gra|evnskim materijalom i sanitarnom opremom; 51540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama; 51630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{ina za {ivenje i pletenje; 51640 Trgovina na veliko uredskim ma{inama i opremom; 51650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i obrtni{tvo i plovidbu; 51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama prik- lju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore; 51700 Ostala trgovina na veliko 52460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 60240 Prevoz robe (tereta) u cestovnom saobra}aju; 61200 Rije~ni, jezerski i drugi saobra}aj na unutra{njim vodenim putevima; 63110 Prekrcaj tereta; 63120 Skladi{tenje robe; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63220 Ostale prate}e djelatnosti u pomorskom i rije~nom saobra}aju; 63400 Djelatnost ostalih agencija u sabra}aju; 70110 Stvaranje novih nekretnina; 70120 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina; 70200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina; 70310 Agencija za saobra}aj nekretninama; 70320 Upravljanje nekretninama uz naplatu ili po ugovoru; 71100 Iznajmljivanje automobila; 71120 Ra~unovod- stveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi, savjetodavni poslovi u vez s porezom; 74200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnsti i tehni~ko savjetovanje; 74400 Promid`ba (reklama i propaganda); 92330 Djelatnost sajmova i zabavnih parkova. 

1059/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1128/02 od 18. 9. 2002. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Mje{ovito preduze}e "Londoncom" d.o.o. Br~ko, vr{i preregistraciju preduze}a u skladu s Zakonom o preduze}u Br~ko Distrikta BiH. Preduze}e }e poslovati pod nazivom Mje{ovito preduze}e za trgovinu na veliko i malo "Londoncom" d.o.o. Br~ko Distrikt ul. Me{e Selimovi}a borj 7. Skra}eni naziv je "Londocom" d.o.o. Br~ko Distrikt, vr{i se promjena sjedi{ta te novo sjedi{te dru{tva je u Br~kom ul. Me{e Selimovi}a broj 7. 

Osniva~i Dru{tva su: Jokovi} (Marka) Vidimir Victor Velika Britanija London broj 10, Blondel str. SW 11 broj paso{ 018127850 izdat u Londonu i Radakovi} (Ilije) Dragomir Beograd ul. Jurija Gagarina broj 116 JMG 0907968330026 broj paso{a 002821586 MUP Beograd sa osniva~kim ulogom od 5.000,00 KM upla}enog kapitala u novcu. 

Djelatnost preduze}a: 19.100 {tavljenje i obrada ko`e; 19.200 Proizvodnja ko`ne galanterije, sedlarskih i rmenarskih proizvoda; 19.301 serijska proizvdonja obu}e; 19.302 prizvdonja obu}e od plasti~nih masa; 19.303 Proizvodnja obu}e po narud`bi u malim serijama; 20.101 Proizvodnja piljene gra|e, osim nesastavljene drvne gra|e za podove; 20.102 Impregnacija ili hemijska obrada drveta; 20.200 Proizvodnja furnirskih listova, {perplo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli; 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.400 Proizvodnja drvne ambala`e; 20.510 Proizvodnja ostlaih prozvoda od drveta; 20.520 Proizvodnja proizvoda pluta, slame, pletarskih materijala; 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i poliranje; 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata; 50.101 trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.200 odr`avanje i popravka motornih vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljopriv- rednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 Posredni{tvo u trgovini, gra|evinskim drvetom, i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{i- nama, industrijskom opremom, brodovima i avonima; 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom; 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima; 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom; 51.180 Posredni{tvo u trgovini speicjaliziranoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda d.n. 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51.220 trgovina navleiko cvije}em i sadnicama; 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 trgovina namlo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 trgovina namalo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatomrobom i pisa}im priborom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei; 55.403 Kafane; 55.520 Catering; 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom saobra}aju; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.210 Iznajmljivanje ostlaih kopnenih saobra}ajnih sredstava; 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.400 Promid`ba (reklama i propaganda).  

Vr{i se promjena lica ovla{tenog za zastupanje tako da mjesto dosada{njeg Jokovi} Vidomira Victora iz Velike Britanije, London broj 10, Blondel str. 11, broj paso{a 018127850, imenuje se kao lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva, direktor Radakovi} (Ilije) Dragomir iz Beograda ul. Jurija Gagarina broj 116 JMBG 0907968330026, brojpaso{a 002821586 MUP Beograd, bez ograni~enja ovla{tenja. 

1032/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2600/02 od 29.12.2002. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Vr{i se preregistracija SUR "KING" Br~ko. Puni naziv Preduztnika glasi: Samostalni preduzetnik za usluge i trgovinu "KING" Br~ko vl. Radovanovi} Milan s.p. Skra}eni naziv glasi:"KING" Br~o vl. Radovanovi} Milan s.p. Osniva~ je Radovanovi} Milan iz Br~og, ul. S. Kulenovi}a bb, JMB 2120956181515. Sjedi{te Preudzetnika je Br~ko Kona~ko Brdo bb. 

Djelatnost je: 55.300 restorani; 55.402 bifei i 55.403 kafane. Osniva~ osniva i Podru`nicu sa sjedi{tem u Br~kom, Kona~ko Brdo bb. Djelatnost Podru`nice je: 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima. Osniva~ odgovara cjelokupnim svojim sredstvima, potpuna odgovornost. Osniva~ zastupa i Preduzetnika i Podru`nicu. bez ograni~enja. Adresa na koju }e Preduzetnik i Podru`nica primati po{tu je sjedi{te Preduzetnika a lice ovla{teno za primanje po{te je osniva~. 

1774/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2096/02 od 29.12.2002. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Muratovi} Kemila, k}i Jakuba, iz Br~kog, ul. Stari rasadnik broj 415, JMBG 0103965186526, vr{i uskla|ivanje statusa - preregistraciju STR "ALKOALMA" vlasnik Muratovi} Kemila u samostalnog preduzetnika pod nazivom: Samostalni preduzetnik za trgovinske djelatnosti "ALKOALMA" Br~ko vl. Muratovi} Kemila s.p. Skra}eni naziv preduzetni{tva je "ALKOALMA" Br~ko vl. Muratovi} Kemal s.p. Sjedi{te preduzetni{tva je u Br~kom, ul. Stari Rasadnik broj 415. Djelatnost je 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima. U pravnom prometu vlasnik osniva~ preduzetnika za obaveze preuzete u tom prometu odgovara svom svojom imovinom. Lice ovla{teno za zastupanje je vlasnik osniva~ bez ograni~enja.  

1775/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2170/02 od 29. 12. 2002. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

STR "BUVLJA PIJACA" vl. Aleksi} Jela, vr{i uskla|ivanje rdnje u skladu sa Zakonom o preduze}u Br~ko Distrikta BiH. Preduzetnik }e poslovati pod nazivom Trgovinska radnja "Buvlja Pijaca" s.p. Br~ko Distrikt vl. Aleksi} Jela, ul. Kantard`i}a bb. Skra}eni naziv je: "Buvlja Pijaca" s.p. Br~ko Distrikt, vl. Aleksi} Jela. Sjedi{te radnje je: Br~ko Distrikt Br~ko, ul. Kantard`i}a bb. Osniva~ je Aleksi} (Ljubomira) Jela iz Br~kog, Grbavica bb. JMBG 0907962186527 odlukom o osnivanju od 17.12.2002. godine. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

Djelatnost je: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavao- nicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivima, kola~ima, tjesteninama, bombo- nama i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alko- holnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima d.n.  

Lice ovla{teno za zastupanje preduzetnika je Aleksi} (Ljubomira) Jela iz Br~kog Grbavica bb, JMBG 0907962186527 bez ograni~enja ovla{tenja. 

1776/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2536/02 od 4.2.2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Uskla|uje se status samostalnog preduzetnika sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikt BiH i mijenja se naziv preduzetnika. Umjesto dosada{njeg naziva SALON SPORTA I ZABAVE "[KORPION" predu- zetnik }e poslovati pod nazivom: Preduzetnik za ugostiteljstvo i usluge "[KORPION-T" vl. Tursu- novi} D`evad s.p. Mao~a bb, Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv je "[KORPION-T" vl. Tursunovi} D`evad s.p. Maro~a. Sjedi{te preduzetnika je Mao~a bb, Br~ko Distrikt BiH. Osniva~ preudzetni~ke djelatnosti je Tursunovi} D`evad, sin Mehe iz Mao~e 60, br~ko Distrikt BiH. 

Preduzetnik }e obavljati slijede}e djelatnosti: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`o hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.313 Poljoprivredne apoteke; 55.402 Bifei; 60.230 Ostali prijevoz putnika u cestovnom saobra}aju; 92.712 Djelatnost kladionica; 93.020 Frizerski slaoni i saloni za uljep{avanje. 

Osoba ovla{tena za zastupanje preduzetni~ke djelatnosti su Tursunovi} D`evad preduzetnik, bez ograni~enja ovla{tenja. 

Preduzetnik za svoje obveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

2428/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2392/02 od 4.2.2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

SUR Kafe-bar "[OLE 89" vl. Pezerovi} Abdu- lah, osnovan Rje{enjem broj 3-35-352-55/00 od 4. 2. 2000. godine od strane Odjeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i privredni razvoj Br~ko Distrikta BiH, vr{i uskla|ivanje sa propisima Br~ko Distrikta biH. Osniva~ samostalnog preduzetnika je Pezervoi} (Alija) Abdulah iz Br~kog b. Jeidnstva broj 6 JMBG 0604948181536 LK br. 1053/95. Naziv preduzetika glasi" Ugostiteljsko-trogivnska radnja "[OLE 89" vl. Pezerovi} Abdulah s.p. Br~ko, Br~ko Distrikt BiH, ul. Musala broj 53. Skra}eni naziv glasi : "[ole 89" vl. Pezerovi} Abdulah s.p. Br~ko. Sjedi{te preduzetnika je u Br~kom, br~ko Distrikt BiH, ul. Musala broj 53, na kojoj }e preduzetnik primati slu`benu po{tu. 

Djelatnost preduzetnika je: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 55.300 Restorani; 55.401 Bar; 55.402 Bife; 55.403 Kafana. 

U pravnom prometu vlasnik preduzetni{tva za obaveze preuzete u tom prometu odgovara svom svojom imovinom kojom raspola`e. Lice ovla{teno za zastupanje radnje je osniva~ Pezerovi} Abdulah, bez ograni~enja. 

2429/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2652/02 od 4.2.2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Privatno preduze}e "ACOMTRADE" sa p.o. Br~ko osnovano rje{enjem Osnovnog suda u Bijeljini br. Fi-1769/93 od 8.11.1993. godine vr{i uskla|ivanje sa propisima Br~ko Distrikta promjenu naziva i promjenu sjedi{ta, tako da }e ubudu}e djelovati pod punim nazivom: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge "AS 1" Br~ko, ul. Petra Ko`i}a broj 2, te pod skra}enim nazivom: D..O. "AS-1" Br~ko, ul. Petra Ko~i}a broj 2. Sjedi{te dru{tva je u Br~kom, ul. Petra Ko~i}a broj 2. Osniva~ i zastupnik dru{tva je Simiki} Joka, k}i Stojana, iz Br~kog ul. Ivana Franje Juki}a broj 20 JMBG 1503949186518 lk br. 323/96 Br~ko. Za direktora dru{tva imenuje se Simiki} Spasoje, sin Pantelija, iz Br~kog, ul. Ivana franje Juki}a broj 20 JMBG 2111936181507 lk br. 115/01 Br~o Distrikt. Lica ovla{tena za prijem sudskih i drugih slu`benih pismena su osniva~ i direktor. Osniva~ki kapital ~ini nov~ani iznos od 5.000 KM. 

Dru{tvo u unutra{njem i spoljnotrgovinskom prometu obavlja slijede}e djelatnosti: 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; 01.212 Uzgoj goveda za mlijeko i priplod; 01.230 Uzgoj svinja; 01.240 Uzgoj peradi; 01.420 uslu`ne djelatnosti usto~arstvu, osim veterinarskih usluga; 50.302 trgovna na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i durgim pi}ima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 55.300 restorani; 74.120 ra~unovodstveni, knjigo- vodstveni i revizijski poslovi, svjetodavni poslovi u vezi s porezom. 

2430/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2215/02 od 31.1.2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Vr{i se preregistracija D.o.o. "VIDKOM" Br~ko. Puni naziv Dru{tva glasi: Dru{tvo sa ograni`enom odgovorno{}u za promet i usluge "VIDKOM" Br~ko. Srka}eninaziv glasi: D.o.o. "Vidkom" Br~ko. Osniva~i su Kasavica Vida iz br~kog ul. D. Pravice 15, Jmb 2806945181526 i Supilo Slobodan iz Br~kog l. P. Jovanovi} 3 JMB 0208943170002. Sjedi{te Dru{tva je u Br~kom, ul. D. Pravice 15. Osniva~ki ulog je 5.005 KM i to sa 80% udjela osniva~ Supi} Slobodan a sa 20% Kasavica Vidak. Osniva~i odgovaraju do visine osniva~kog udjela a Dru{tvo cjelokupnom svojom imovinom, potpuna odgovornost. Dru{tvo o unutra{njem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa direktor - osniva~ Kasavica Vidak bez ograni~enja. 

Djelatnost dru{tva: 24.140 Proizvodnja ostalih temeljnih organskih hemijkalija (katran-bitumen); 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, sredstava za ~i{}enje i poliranje; 24.620 Proizvodnja ljepila i `elatina; 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata, zemljani radovi; 45.212 Niskogradnja; 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 Izgradnja autocesta i drugih saobra}ajnica, uzleti{ta u vazdu{nim lukama i sportskih terena; 45.310 Elektroinstalacijski radovi; 45.320 Izolacijski radovi; 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hla|enje; 45.340 Ostali instalacijski radovi; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.500 Ostali zavr{ni radovi 50.200 Odr`avanje i popravka motornih vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 51.200 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 Posred- ni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom; 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenom ko`om; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom i mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama 51.370 Trgovina an veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama, uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 trgovina na velio obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za odma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklarijama, lakovima, bojama, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enja; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, teku}im i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim mateirjalom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim strojevima; 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim strojevima; 51.630 Trgovina na veliko strojevima za teksitlnu industriju i strojevima za {ivenje i pletenje; 51.640 trgovina naveliko kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.610 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priklju~cima i oru|ima uklju~uju}i traktore; 51.700 ostala Trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 ostala Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.240 Trgovina na malo hljebom,pecivom, kola~ima, tjesteninom, bombonama i slatki{ima 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 ostala Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52.410 Trgovina na malo tekstilom 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.442 Trgovina na malo za rasvjetu i ku}anskim predmetima na drugom mjestu nespomenutom; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim mateirjalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robomi pisa}im priborom; 52.610 Trgovina na malo putem po{te; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.740 Popravci, na drugom mjestu ne spomenuti; 55.402 Bifei; 55.403 Kafane; 60.211 Prevoz putnika u cestovnom prometu, linijski; 60.240 Prevoz robe (tereta) u cestovnom prometu u cestovnom prometu; 63.400 Djelatnosti ostalih agencija u prometu; 63.120 Skladi{tenje robe; 67.110 Poslovanje finansijskog tr`i{ta; 67.120 Posredovanje u poslovanju s vrijed- nosnim papirima; 74.200 arhitektonske i in`injerske djelatnosti tehni~ko savjetovanje. 

Upisane djelatnosti Dru{tvo }e obavljati u unutra{njem i spoljno trgovinskog prometa. 

2418/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2557/02 od 30.1.2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Uskla|uje se sa odredbama Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikt BiH, status dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "NUMCO" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Gornji Rahi} bb, Br~ko I mijenja se sjedi{te Dru{tva. Naziv Dru{tva je: "NUMCO" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu ul. M. ]. ]ati}a 34, Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv je "NUMCO" d.o.o. Br~ko. Sjedi{te dru{tva se premje{ta iz Gornjeg Rahi}a bb u Br~ko u ulicu M. ]. ]ati}a 34, Br~ko Distrikt BiH. Osniva~ dru{tva je Musi} Nedim, sin [ahbaza, iz Ogra|enovca bb, Br~ko Distrikt BiH. Osnovni kapital Dru{tva je 5.000,00 KM. 

Dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 ostala Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonama, i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 trgovna na malo duhanskim proizvodima; 52.270 ostala Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim prozvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priboorm; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama; 52.620 Trgovina na malo na {tanodivma i tr`nicama; 55.300 Restorani. 

Dru{tvo }e ubudu}e obalvjati djelatnosti vanjskotrgovinskog poslovanja. Osoba ovla{tena za zastupanje Dru{tva je Musi} Nedim - osniva~ i direktor bez ograni~enja. Dru{tvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom. Osniva~ odgovara za obaveze Dru{tva do visine osnovnog kapitala. 

2419/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2486/02 od 4.2.2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

STR BRA]A MUJI]" vl. Muji} Mujo, vr{i preregistraciju radnje, u skladu sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH. Preduzetnik }e poslovati pod nazivom Trgovinska radnja "BRA]A MUJI]" vl. Muji} Mujo s.p. Skra}eni naziv je TR "BRA]A MUJI]" vl. Muji} Mujo s.p. Preduzetnik je Muji} (Mehmeda) Mujo, Dubrave, Tr`nica "Arizona" Br~ko Distrikt BiH. JMB 2012942183300. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Odluka o osnivanju od 32.12.2002. godine. Djelatnost je 52.410 Trgovina na malo tekstilom. Lice ovla{teno za zastupanje je Muji} (Mehmeda) Mujo iz Tuzle, ul. Omladinskih radnih brigada broj 37 JMBG 0209950180036 bez ograni~enja ovla{tenja. 

2431/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2183/02 od 6.2.2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Preregistruje se Privatno preduze}e za unutra{nju i spoljnu trgovinu "Pik Trade" sa po Br~ko u preduze}e pod slijede}im nazivom: Preduze}e za trgovinu "Pik Trade" d.o.o. Br~ko, ul. Omerovi}a broj 3. Osniva~ je Panteli} Dragan iz Br~kog, ul Omerovi}a broj 3 JMB 2306954181528. 

Djelatnost je: 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bonbonama; 51.370 Trgovina na veliko kafom, `ajevima, kakaom i za~inima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko el. aparatima, radio i TV ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ost. proizvodima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.700 ostala Trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no hranom, pi}ima i duvanom; 52.210 trgovinana malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i emsnim proizvoidma; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i dr. pi}ima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i kompjuterima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; 74.200 Arhitektosnek iin`enjerske djelatnosti; 93.020 frizerski saloni i saloni za uljep{avanje;. 

Dru{tvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovnskog prometa u okviru upisane djelatnosti. Osnovni kapital dru{tva iznosi 5.000 KM a sastoji se od uloga u stvarima. Osniva~ snosi rizik poslovanja do visine osniva~kog uloga. Lice ovla{}en za zastupanje je osniva~ Panteli} Dragan bez ograni~enja.  

2432/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2677/02 od 12.2.2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Samostalna trgovnska radnja "ELEKTRO-INO" Tr`nica, vl. Bri~i} Ragib, vr{i uskla|ivanje preduzetnika u skladu sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikta. Preduzetnik }e poslovati pod nazivom Trgovinska radnja "Elektro-Ino" s.p. Dubrave, Br~ko Distrikt, vl. Bri~i} Ragib. Skra}eni naziv je "ELEKTRO-INO" s.p. Dubrave Br~ko Distrikt vl. Bri~i} Ragib. Sjedi{te preduzetnika je Dubrave tr`nica "Arizona" Br~ko Distrikt. Osniva~ je Bri~i} (Hamze) Ragib Ora{je ul. 8. ulica broj 75 JMBG 1206955181515, odlukom o osnivanju od 17.12.2002. godine. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

Djelatnost je: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 ostala Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavao- nicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombona- ma, i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 trgovna na malo duhanskim proizvodima; 52.270 ostala Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijali- ziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim prozvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.487 ostala Trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama (osim oru`ja i munice); 52.620 Trgovina na malo na {tanodvima i tr`nicama; 55.300 restorani; 55.401 barovi; 55.402 bifei; 55.403 kafane. 

Lice ovla{teno za zastupanje je Br~i} (Hamze) Ragib iz Ora{ja, ulica 8. ulica broj 75. JMBG 1206955181515, bez ograni~enja ovla{tenja. 

2433/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-710/02 od 12.2.2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

STR "DADO" vl. Leti} Anka, vr{i uskla|ivanje radnje u skladu sa Zakonom o preduze}u Br~ko Distrikta BiH. Preduzetnik }e poslovati pod nazivom Trgovinska radnja "DALE" s.p. Br~ko Distrikt vl. Leti} Daliborka ul. Dejtonska broj 175. 

Skra}eninaziv je: "DALE" s.p. Br~ko Distrikt vl. Leti} Daliborka. Sjedi{te radnje je: Br~ko Distrikt Br~ko ul. Dejtonska broj 175. Osniva~ je Leti} (Steve) Daliborka iz Br~og Dejtonska broj 175, JMBG 2502982286504 Odlukom o osnivanju od 30.12.2002. godine. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

Djelatnost je: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 ostala Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavao- nicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombo- nama, i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alko- holnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovna na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim prozvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama. 

Lice ovla{teno za zastupanje preduzetnika je Leti} (Steve) Daliborka iz Br~kog, ul. Dejtonska broj 175, JMBG 2502982186504 bez ograni~enja ovla{tenja.  

2434/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2807/02 od 10.2.2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "Euro Still" Br~ko vr{i uskla|ivanje preduze}a u skladu sa Zakonom o preduze}u Br~ko Distrikta. Preduze}e }e poslovati pod nazivom Preduze}e za proizvodnju, usluge i proemt "Euro-Stil " d.o.o. Br~ko Distrikt ul. Petra Ko~i}a broj 3. Skra}eni naziv je "Euro Stil" d.o.o. Br~ko Distrikt. Sjedi{te je Br~ko Distrikt Br~ko, ul. Petra Ko~i}a broj 3. Osniva~ dru{tva je Mili} (Manojla) Slavko iz Br~kog ul. Pere Marjana broj10. JMBG 1609941170014 sa osniva~kim ulogom od 5.000,00 KM upla}enog kapitala u novcu. 

Pored dosada{nje djelatnosti, djelatnost predu- ze}a se pro{iruje i sa: 20.520 Proizvodnja proizvoda od pluta, lsame i pletarskih materijala; 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko ; 50. 102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila ; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 odr`avanje i popravka motocikla; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 55.401 barovi; 55.402 bifei; 55.403 kafane. 60.240 prevoz robe, tereta ucestovnom saobra}aju; 74.200 arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje.  

U spoljnotrgovinskom poslovanju Dru{tvo mo`e obavljati sve poslove iz registrovane djelatnosti. Lica ovla{tena za zastupanje preduze}a u unutra{njemi spoljnotgovinskom poslovnju su: direktor Mili} (Slavke) @eljko iz Br~kog, ul. Biskupa Josipa Stadlera broj 14/b (stari naziv ul. Milaka Te{i}a br. 14/b), JMBG 0512965170007, i zamjenik dirketora Mili} (Manojla) Slavko iz Br~kog, ul. Pere Marjana broj10, JMBG 1609941170014 bez ograni~enja ovla{tenja. 

2435/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2315/02 od 10.2.2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Ordinacija op{te mediicne i medicine rada dr. ZlatkoJakobovi} vl. dr. Jakobovi} Zlatkok vr{i uskla|ivanje preduzetnika sa Zakonom o preduze}u Br~ko Disrikta. Preduzetnik }e poslovati pod nazivom Privatna ordinacija Op{te mediicne i medicine rada "Ordinacija medicine" - dr. Z. Jakobovi} s.p. Br~ko Distrikt vl. Zlatko Jakobovi ul. @eljezni~ka broj 1. Skra}eni naziv je "ORDINACIJA MEDICINE-dr. Z. JAKOBOVI]" s.p. Br~ko Distrikt, vl. Zlatko Jakobovi}. Preduzetnik je Jakobovi} (Ivice) Zlatko iz Br~kog, ul. Branka Radi~evi}a bb JMBG 309946181518, odlukom o osnivanju od 26.12.2002. godne. Osniva~ odgovara cjelokupnom sovjom imovinom. Djelatnost je 85.121 djelatnost medicinske prakse. Lica ovla{tena za zastupanje je osniva~ Jakobovi} (Ivice) Zlatko iz Br~kog ul. Branka Radi~evi}a bb JMG 3009946181518 bez ograni~enja ovla{tenja. 

2436/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2402/02 od 3.2.2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

"VENBOS" Dru{tvo sa ogrnai~enom odgovor- no{}u Br~ko osnovano rje{enjem Osnovnog suda u Bijeljini vr{i u skla|ivanje sa propisima Br~ko Distrikta BiH, tako da }e isto ubudu}e poslovati pod punim nazivom Dru{tvo sa ograni~enom odgovor- no{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge "VENBOS" Br~ko ul. Pavla Gaji}a broj6 te pod skra}enim nazivom d.o.o. "Venbos" Br~ko ul. Pavla Gaji}a broj 6. Osniva~ dru{tva je Macanovi} Vojislav, sin Novice, iz Sarajeva ul. Ejuba Ademovi}a broj 2, JMBG 1409934170007 lk br. 6886/99 Sarajevo. Za direktora dru{tva imenuje se Macanovi} Grujo sin Novice iz Br~kokg ul. Mihajla Pupina broj 1 JMBG 2001933171772, lk br. 6883/99 Br~ko. Lica ovla{tena za zastupanje su osniva~ Macanovi} Vojislav i direktor Macanovi} Grujo. Osniva~ki kapital ~ini nov~ani iznos od 5.000 KM. Potpuna odgovornost do visine ulo`enih sredstava. 

Dru{tvo u unutra{njem i spoljnotrogovinskom prometu obavlja slijede}e djelatnosti: 20.101 Proizvodnja piljene gra|e, osim nesastavljene gra|e za podove; 20.103 Proizvodnja nesastavljene drvene gra|e za podove; 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, plo~a iverica i drugih panela i plo~a; 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.400 Proizvodnja drvene ambala`e; 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; 25.230 Proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo; 26.610 Proizvodnja betonskih proiz- voda za gra|evinarstvo; 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinarstvo; 26.630 Proizvodnja gotove smjese; 45.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Niskogradnja; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, nisko- gradnje i njihovih dijelova; 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.320 Izolacijski radovi; 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hla|enje; 45.340 Ostali instalacijski radovi; 45.410 Fasadnii {truktarurni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proiz- vodima i drugom `eljeznom robom; 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proiz- vodima; 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom; 51.390 nespecijalizirana Trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.440 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.510 Trgovina na veliko krutim, teku}im, plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama; 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za ndustriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore; 51.700 ostala Trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonama, i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim prozvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 60.240 Prevoz robe, tereta u cestovnom saobra}aju,71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje. 

2415/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2429/02 od 27.1.2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Uskla|uje se sa odredbama Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikt BiH status Dru{tva sa ograni`enom odgovorno{}u "SANTO" d.o.o. za trgovinu ezport-im- port i usluge. Gornji rahi} bb Br~ko i mijenja se sjedi{te dru{tva. Naziv preduze}a je: "SANTO" d.o.o. za trgovinu, export-import i usluge ul. M. Krle`e 18, Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv je "SANTO" d.o.o. Br~ko. Sjedi{te Dru{tva se premje{ta iz Gornjeg Rahi}a bb Br~ko u Br~ko u ulicu M. Krle`e 18 Br~ko Distrikt BiH. 

Osniva~ Dru{tva je Muji} Sanel sin Himze, iz Br~kog ul. J. Du~i}a 7, Br~ko Distrikt BiH. Osnovni kapital dru{tva je 5.000,00 KM. 

Dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti:25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa; 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa; 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih proizvoda; 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterija); 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 trgovina na velliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom iz za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim `iveznim namirnicama, uklju~uju}i ribe {koljke, i rakove; 51.390 nespecijalizirana Trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i TV ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod igrijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.640 Trgovina na veliko urdskim ma{inama i opremom; 51.700 ostala Trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 ostala Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonama, i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 trgovna na malo duhanskim proizvodima; 52.270 ostala Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim prozvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.730 Popravak satova i nakita; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei; 55.403 Kafane, 60.240 Prevoz robe, tereta u cestovnom saobra}aju. 

Dru{tvo }e i ubudu}e obavljati djelatnosti vanjskotrgovinskog poslovanja. Osoba ovla{tena za zastupanje Dru{tva je Muji} Katica -direktor bez ograni~enja ovla{tenja. Dru{tvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Osniva~ odgovara za obaveze Dru{tva do visine osnovnog kapitala. 

2416/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1597/02 od 28.12.2002. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Preduze}e za me|unarodnu {pediciju, vanjsku trgovinu i usluge "Delta{ped" Dru{tvo sa ograni~e- nom odgovorno{}u sa p.o. Br~ko-Mao~a, upisano u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli rje{enjem br. U/I-1769/98 od 11.6.1998. godine u reg. ul. 1-5372 prestaje sa radom sa 25.11.2002. godine na osnovu Odluke o prestanku dru{tva "Delta{ped" d.o.o. Br~ko-Mao~a, u skra}enom postupku bez postupka likvidacije, a po prijedlogu osniva~a. 

Osniva~i dru{tva Numanovi} D`evad i Numanovi} Hidajeta nastanjeni u Br~kom ul. Meksuda Had`iefendi}a bb, preuzimaju obavezu da isplate sve neizmirene obaveze dru{tva, ako iste postoje, prema povjeriocima. Protiv rje{enja povjerio- ci mogu podnijeti prigovor ovom sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja. Po pravosna`nosti rje{enja sud }e brisati dru{tvo iz sudskog registra. 

2417/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-977/02/02 od 17.9.2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Uskla|uje se status Dru{tva sa ograni~enom odgovornos}u za proizvodnju, promet i usluge "GREDA-COMPANY" Brka bb.sa Zakonom o o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH. Naziv preduze}a glasi "GREDA COMPANY" d.o.o. za proizvdonju, promet i usluge. Skra}eni naziv preduze}a je "GREDA - COMPANY" d.o.o Brka. Sjedi{te predu- ze}a Brka bb, Br~ko Distrikt BiH. Osniva~ preduze}a je Zej}irovi} Vedad iz Br~kog ul. 3. pje{adijskog bataljona bb JMG 1205981181500 br. Lk 3850/00 PU Br~ko Distrikt BiH, sa osnovnim kapitalom od 5.000 KM u novcu. 

Djelatnosti preduze}a su: Uzgoj `itarica i drugih usjeva i nasada d.n. Uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala, vinogradarstvo, Uzgoj vo}a, oraha i sl. usjeva za pripremanje za~ina i napitaka, Uzgoj goveda za proizvdodnju mesa, Uzgoj goveda za mlijeko i priplod, Uzgoj ovaca i koza, Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, Uzgoj svinja, Uzgoj peradi, Uzgoj p~ela, proizvdonja meda i p~elinjeg voska, Uzgoj ostalih `ivotinja d.n. Uzgoj usjeva i Uzgoj stoke (mje{ovita proizvdonja), uslu`ne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, uslu`ne djelatnosti u sto~arstvu, osim veterinarskih usluga, Uzgoj i za{tita {uma, iskori{tavanje {uma, {umarske usluge, va|enje kamena za gra|evinarstvo, va|enje kre~njaka i krede, va|enje {ljunka i pijeska, proizvdonja prerada i konzerviranje `ivotinjskog mesa, osim mesa peradi, proizvdonja, prerada i konzerviranje mesa peradi, proizvdonja proizvdoa od mesa i mesa peradi, prerada i konzerviranje krompira, Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, prerada i konzerviranje vo}a i povr}a d.n. prerada mlijeka i proizvdonja mlije~nih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda, prozvodnja sladoleda i drugih zamrznutih smjesa, Proizvodnja mlinarskh proizvoda, Proizvodnja hljeba i peciva, Proizvodnja svje`e tjestenine i kola~a, Proizvodnja dvopeka i keksa, proizvdonja trajnog peciva i kola~a, Proizvodnja {e}era, Proizvodnja kakaoa, ~okolade i bombona, Proizvodnja suhe tjestenine, prerada ~aja i kafe, Proizvodnja za~ina i dodataka jelima, Proiz- vodnja ostalih prehrambenih proizvoda d.n. Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda d.n. Proizvodnja destilovanih alkoholnih pi}a, Proiz- vodnja etilnog alkohola iz fermentisanih materijala, proizvdonja vina iz gro`|a, Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, Proizvodnja ostalih nedes- tilovanih fermentisanih pi}a, Proizvodnja piva, Proizvodnja slada, Proizvodnja mineralne vode, Proizvodnja bezalkoholnih pi}a, Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljene drvne gra|e za patosenje, Impregnacija ili hemijska obrada drva, Proizvodnja nesastavljene drvne gra|e za patosenje, Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel plo~a, plo~a iverica id rugih panela i plo~a i Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, proizvdonja drvne ambala`e, Proizvodnja ostlaih drvenih proizvoda, Proizvodnja proizvoda od pluta slame i pletarskih materijala, izdavanje knjiga, izdavanje novina, izdavanje ~aspisa i periodi~nih publikacija, izdavanje zvu~nih zapisa, ostala izdava`ka djelatnost, {tampanje novina, {tampanje d.n. knjigove{ki zavr{ni radovi, priprema i izradba {tamparske forme, ostale usluge u svezi sa {tampanjem, Proizvodnja sapuna i deterd`enata, sredstava za ~i{}enje i pliranje, Proizvodnja plo~a, listova, cjevi i profila od plasti~nih masa, Proizvodnja ambala`e od plasti~nih amsa, Proizvodnja proizvdoa od lasti~nih masa za gra|evinarstvo, Proizvodnja ostalih prozvoda od plasti~nih masa, Proizvodnja cigle, crijepa i proizvoda od pe~ene gline za gra|evnarstvo, Proizvodnja, kre~a, Proizvodnja betonskih proizvoda za gra|evinarstvo, Proizvodnja gotove betonske smjese, Proizvodnja brava i okova, proizvdonja stolica i sjedala, proizvdonja ostalog namje{taja za poslovne i prodajne prostore, Proizvodnja kuhinjskog namje{taja, osim stolica, Proizvodnja ostalog namje{taja d.n. ru~na izrada drvenih predmeta - popravak namje{taja, reckla`a metalnih, ostataka i otpada, recikla`a nemetalnih ostataka i otpadaka, ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, visokogradnja, niskogradnja, odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, izgradnja autoputeva i drugih saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, izgradnja hidrogra\evinskih objekata, odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, elektroinstalacijski radovi, izolacijski radovi, postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hla|enje, ostali instalacijski radovi, fasadni i {trukaturni radovi, ugradnja stolarije, psotavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski radovi, staklarski radovi, ostali zavr{ni radovi, davanje u najam ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem, trgovina motornim vozilima na veliko, trgovina motornim vozilima na malo, Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim djelovima i priborom, odr`avanje i popravak motocikla, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama, i poluproizvodima, Posredni{tvo u trgovni gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}isntvo i drugim metalnim roizvodima, Posredni{tvo u trgovini tekstilom odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, posredni[tvo u trgovini hranom, pi}ima duhanom, posredni[tvo specijalizovano za trgovinu odre|enim proizvodima ili grupama proizvoda d.n. Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, Trgovina na veliko `ivom stokom, Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za`inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, nespecijalizirana Trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom, staklom tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom , Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku ptoro{nju, Trgovina na veliko krutim, teku}im, i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i rudama metala, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko `elejznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko ostacima i otpacima, Trgovina na veliko alatnim ma{inama, Trgovina na veliko gra|eviskim ma{inama, Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje, i pletenje, Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore, ostala Trgovina na veliko , Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, ostala Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima, Trgovina na malo kruhom, pecivomk kola~ima, tjesteninom, bombonima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo duhanskim proizvodima, ostala trgovina na mao hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalziranim prodavaonicama, poljoprivredne apoteke, Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvdoima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odjevnim predmetima, Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo,d.n. trgovina namalo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radoure|ajima i Tv ure|ajima, Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, stkalom i ostalim gra|evinskim materijalom, trovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, Trgovina na malo satovima, Trgovina na malo sportskom opremom, trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivima, ostala Trgovina na malo u specijaliziranim prodavoanicama, Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, Trgovina na malo putem po{te, Trgovina na malo na {tandovima i r`nicama, ostala trgovina na amlo izvan prodavnica, popravk obu}e i ostlaih ko`nih predmeta, popravak elektri~nih aparata za doma}instvo, uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, popravak satova i naktia, popravci d.n. hoteli i moteli sa restoranom, hoteli i moteli bez restroana,omladinski hoteli i planinarski domovi, kampovi i kampirali{ta. Ostali smje{taj za kra}i boravak, restorani, barovi, bifei, kafane, kantine (menze) opskrbljivanje priprem- ljenom hranom(catering) prevoz putnika u drumskom saobra}aju, redovni (linijski), taksi slu`ba, ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju, prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, pretovar tereta, skladi{tenje robe, ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, djelatnost ostalih agencija u saobra}ju, agencija za promet nekretninama, iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, ra~unovodstveni knjigovodstveni i kontrolni poslovi: savjetodavni poslovi u vezi poreza. Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, reklama i propaganda, agencija za zapo{ljavanje i posredovanje radne snage, ~i{}enje svih vrsta objekata, fotografske djelatnosti, djelatnost pakovanja, sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, frizerski saloni, i slaoni za uljep{avanje,d jelatnosti vezane za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, ostale uslu`ne djelatnosti d.n. Preduze}e }e obavljati i vanjskotrgovinsko poslovanje u okviru registrovanih djelatnosti. 

U pravnom prometu preduze}e ima sva ovla{tenja u okviru upisane djelatnosti. Za svoje obaveze u pravnom prometu preduze}e odgovara cjelokupnom imovinom.  

Za obaveze preduze}a osniva~ odgovara do visine svog udjela. 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju preduze}e zastupa uprava - direktor Zej}irovi} Vedad imenovan na mandatni period od 4 godine bez ograni~enja ovla{tenja. 

1051/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-939/02 od 20.09.2002. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Vr{i se preregistracija Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "DMD Intercomerc" Br~ko d.o.o. pod slijede}im nazivom: Trgovinsko preduzee "DMD INTERCOMERC D.O.O. Sjedi{te je u Br~kom, ul. Ciglaan broj 2. Osniva~ je Dragi} Dragan iz Novo Sada, ul. Petra Ko~i}a broj 15 JMB 2201953300039. 

Djelatnost je: 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malodiejlovima i priborom za motorna vozila; 50.101 trgovina motornim vozilima na veliko; 50.200 odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima iamzivima; 28.510 povr{inska obrada i presvla~enje metala; 28.520 op{ti mehani~ki radovi; 28.610 proizvodnaj sje~iva; 2.620 Proizvodnja alata; 28.710 Proizvodnja ~eli~nih buradi; 28.720 proizvdonaj ambala`e od lakih metala; 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda; 28.740 proizvdonja zakovica, vij~ane robe, lanaca, i opruga; 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem, sto~nom hranom,; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51.230 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima jestivim uljima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bonbonama; 51.370 Trgovina na veliko, kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51390 nespecijaizovana trgovina na vleiko hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om 51.430 trgovina na velik elektri~nim aparatima za doma}instvo, rado i tv ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku proizvodnju; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim gorivima, 51.520 trgovina naveliko metlaima i rudama metala; 51.530 Trgovina na veliko drvetom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod; 5.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.620 trgovina naveliko gra|evinskim ma{inama; 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu dnustriju; 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.660 Trgovina na veliko polj.ma{inama, priklju~cima, i oru|em, uklju~uju}i traktore; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivima, kola~ima i tjesteninama; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo duvanskim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 trovina na mlo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.450 Trgovina na malo el.aparatima za doma}instvo, rdo i TV ure|ajima; 52.460 trna na malo `eljeznom robom, bojama, staklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, `asopisima; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.260 Trgovina na malo na {tandovima i pijacama; 60.240 prevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 pretovar robe; 63.120 skladi{tenje robe; 63.210 ostale prate}e djelatnosti ud rumskom saobra}aju; 74.130 istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mjenja; 74.200 arhitektonske i gra|evinske aktivnosti; 74.400 reklama propaganda. 

Drutvo ima pravo da obavlja poslove spoljno- trgovinskog prometa u okviru upisane djelatnosti. Osnovni kapital je nov~ani iznos od 5.000,00 KM. Osniva~ snosi rizik poslovanja do visine osniva~kog uloga. Lice ovla{}eno za zastupanje je osniva~ Dragi} Dragan, bez ograni~enja. 

1050/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2143/02 od 29.12.2002. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

STR "Ta{a" se preregistruje u preduzetnika pod nazivom; Trgovinska radnja "Ta{a" vl. Boji} Vladoje s.p. Sjedi{te je u Br~kom, Tr`nica Arizona bb. Osniva~ je Boji}  Vladoje iz Bijeljine, JMB 1702955180079. Djelatnost je 52420 Trgovina na malo odjevnim proizvodima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima. Za obaveze u pravnom prometu osniva~ odgovara svom svojom imovinom. Lice ovla{}eno za zastupanje je Boji} Vladoje, bez ograni~enja.  

1778/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-939/02 od 20.09.2002. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Vr{o se preregistracija Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "DMD Intercomerc" Br~ko d.o.o. pod sliejde}im nazivom: Trgovinsko preduzee "DMD INTERCOMERC D.O.O. Sjedi{te je u Br~kom, ul. Ciglaan broj 2. Osniva~ je Dragi} Dragan iz Novo Sada, ul. Petra Ko~i}a broj 15 JMB 2201953300039. Djelatnost je; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malodiejlovima i priborom za motorna vozila; 50.101 trgovina motornim vozilima na veliko; 50.200 odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima iamzivima; 28.510 povr{inska obrada i presvla~enje metala; 28.520 op{ti mehani~ki radovi; 28.610 proizvodnaj sje~iva; 2.620 Proizvodnja alata; 28.710 Proizvodnja ~eli~nih buradi; 28.720 proizvdonaj ambala`e od lakih metala; 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda; 28.740 proizvdonja zakovica, vij~ane robe, lanaca, i opruga; 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem, sto~nom hranom,; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51.230 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima jestivim uljima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bonbonama; 51.370 Trgovina na veliko, kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51390 nespecijaizovana trgovina na vleiko hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om 51.430 trgovina na velik elektri~nim aparatima za doma}instvo, rado i tv ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku proizvodnju; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim gorivima, 51.520 trgovina naveliko metlaima i rudama metala; 51.530 Trgovina na veliko drvetom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod; 5.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.620 trgovina naveliko gra|evinskim ma{inama; 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu dnustriju; 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.660 Trgovina na veliko polj.ma{inama, priklju~cima, i oru|em, uklju~uju}i traktore; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivima, kola~ima i tjesteninama; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo duvanskim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 trovina na mlo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.450 Trgovina na malo el.aparatima za doma}instvo, radio i TV ure|ajima; 52.460 trna na malo `eljeznom robom, bojama, staklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, `asopisima; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.260 Trgovina na malo na {tandovima i pijacama; 60.240 prevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 pretovar robe; 63.120 skladi{tenje robe; 63.210 ostale prate}e djelatnosti u drumskom saobra}aju; 74.130 istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mjenja; 74.200 arhitektonske i gra|evinske aktivnosti; 74.400 reklama propaganda. 

Drutvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru upisane djelatnosti. Osnovni kapital je nov~ani iznos od 5.000,00 KM. Osniva~ snosi rizik poslovanja do visine osniva~kog uloga. Lice ovla{}eno za zastupanje je osniva~ Dragi} Dragan, bez ograni~enja. 

1050/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2495/02 od 31.3.2003 godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Uskla|uje se status i oblik dru{tva "MODUS- TEK" d.o.o. za trgovinu i usluge export-import Br~ko, Cvike Glogorevi}a 15, osniva~a Zejnilovi} Lidije JMBG 2203972308515 i broj LK 870/2000, mjesto prebivali{ta Gornji Rahi} bb. Direktor preduze}a je Senada Crnogor~evi} JMBG 0403969186508, LK broj 79/00 sa prebivali{temu Bijeloj bb, Br~o Distrikt BiH. Sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH i preregistruje se u "C BIT" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Mujki}i III/37 Br~ko Distrikt BiH i dosada{nje s jedi{te iz ul. Cvike Gligorevi}a se premije{ta u Mujki}e III/37 Br~ko Distrikt BiH, d.o.o. obavlja}e slijede}e djelatnosti iz {ifri djelatnosti: 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; 01.212 Uzgoj goveda za mlijeko i priplod; 01.221 Uzgoj ovaca i koza; 01.240 Uzgoj peradi; 01.251 Uzgoj p~ela, Proizvodnja meda i p~elinjeg voska; 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja na drugom mjestu spomenutih; 22.140 izdavanje zvu~nih zapisa; 22.310 umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa; 22.320 umno`avanje (reprodukcija) videozapisa; 22.330 umno`avanje (reprodukcija) ra~unalnih zapisa; 30.010 Proizvodnja uredskih ma{ina; 30.020 Proizvodnja ra~unala (kompjutera) i druge opreme za obradu podataka; 45.110 ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi; 45.211 visokogradnja; 45.212 niskogranja; 45.213 odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.310 elektroinstalacijski radovi 45.320 izolacijski radovi; 45.330 postavljanje instalacija za vodu, plin , grijanje, ventilaciju i hla|enje; 45.340 ostali instalacijski radovi; 45.410 fasadnii {truktarurni radovi; 45.420 ugradnja stolarije; 45.430 postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.440 farbarski i staklarski radovi; 45.450 ostali zavr{ni radovi; 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom; 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom; 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i TV ure|ajima;  51.440 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.630 Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju i strojevima za {ivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko uredskim ma{inama i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za ndustriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 51.640 Trgovina na veliko uredskim ma{inama i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaoni- cama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonama, i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 trgovna na malo duhanskim proizvodima; 52.270 ostala Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim prozvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama; 52.620 Trgovina na malo na {tanodivma i tr`nicama; 52.720 popravaka elektri~nih aparata za ku}anstvo, uklju~uju}i radioopremu, televizijsku oprmu i ostalu audioopremu i videoopremu; 52.740 popravci na drugom mjestu nespomenuti; 55.300 restorani; 55.400 barovi; 55.510 kantine (menze); 60.220 taksi slu`ba; 60.240 prevoz (robe) tereta u drumskom saobra}aju; 63.110 pretovar tereta; 63.120 skladi{tenje robe 70.310 agencije za promet nekretninama; 70.320 upravljanje nekretninama uz naplatu ili po ugovoru; 71.100 iznajmljivanje automobila; 71.330 iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uklju~uju}i ra~unala (kompjutere); 71.340 iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme na drugom mjestu nespomenuto; 72.100 pru`anje savjeta o ra~unalnoj opremi (hard-wareu); 72.200 savjetovanje i pribavljanje programa opreme (software); 72.300 obrada podataka; 72.400 izrada i upravljanje bazama podatka; 72.500 odr`avanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva i ra~unalnih isstema (ra~unala) ; 72.600 ostale srodne ra~unalne aktivnosti; 74.120 ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi, savjetodavni poslovi uvezi s porezom; 74.130 istra`ivanje tr`i{ta i isitivanje javnog mnijenja; 74.140 savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; 74.150 upravljanje bolding dru{tvima; 74.200 arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje; 74.300 tehni~ko ispitivanje i analiza; 74.400 promid`ba (reklama i propaganda); 74.500 agencija za zapo{ljavanje i posredovanje radne snage; 74.600 djelatnost tra`enja izgubljenih osoba i za{tita; 74.700 ~i{}enje svih vrsta objekata; 74.810 fotografska djelatnost; 74.820 djelatnost pakiranja; 74.830 tajni~ke i prevoditeljske djelatnosti; 74.840 ostale poslovne djelatnosti na druogm mjestu nespomenuto; 80.101 pred{kolsko obrazovanje; 80.410 voza~ke {kole; 80.422 obrazovanje odraslih na drugom mjestu nespomenuto; 92.720 ostale rekreativne djelatnosti na drugom mjestu nepsome- nuto; 93.010 pranje i hemijsko ~i{}enje tekstila i krznenih proizvoda; 93.050 ostale uslu`ne djelatnosti na druogm mjestu nespomenute. 

Dru{tvo mo`e u okviru gore navedenih djelatnosti obavljati i spoljno-trgovinske djelatnosti. Osniva~ d.o.o. "C BIT" je Zejnilovi} Lidija a direkor je Senada Crnogor~evi} sa ovla{tenjima bez ograni~eja. za zastupanje u pravnim poslovima je ovla{ten osniva~ Zejnilovi} Lidija i direktor Senada Crnogor~evi} i za poslovanje odgovaraju do visine osniva~kog uloga a poslovat }e u skladu sa propisima i na~elom ~uvanja poslovne tajne. 

2420/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1873/02 od 19.12.2002. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

STR "NAPREDAK" Dubrave, Tr`nica "Ari- zona", VI.Taletovi} Nafija vr{i preregistraciju radnje u skladu sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH.Preduzetnik }e poslovati pod nazivom Trgovinska radnja "NAPREDAK TRADE" Dubrave, Tr`nica "ARIZONA", Br~ko Distrikt BiH, Vl. Taletovi} Nafija s.p. Skra}eni naziv je TR "NAPREDAK TRADE" Dubrave, Tr`nica "Arizona", Br~ko Distrikt BiH, Vl. Taletovi} Nafija s.p. Preduzetnik je Taletovi} (Alije) Nafija iz Br~kog, Brod bb, JMBG 2509961188307. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom.Odluka o osnivanju od 12.12.2002. 

Djelatnost je: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom,pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovna na malo ribama, {koljkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo, hljebom, pecivima, kola~ima, tjesteninama, bombonama, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima. 

 Lice ovla{teno za zastupanje je: Taletovi} (Alije) Nafija iz Br~kog, Brod bb, Br~ko Distrikt BiH, JMBG 2509961188307, bez ograni~enja ovla{tenja. 


1948/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1835/02 od 17.12.2002. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Uskla|uje se sa odredbama zakona o preduze}ima Br~ko Distrikt BiH status preduzetnika "Stomatolo{ka ambulanta" Dr. Rami} Osman iz Gornjeg Rahi}a. Preduzetnik }e ubudu}e poslovati pod nazivom: Stomatolo{ka ambulanta "Dr. Armi} Osman" s.p. iz Gornjeg Rahi}a 242 Br~ko Distrikt BiH. Srka}eni naziv je "Dr. Rami} Osman" s.p. G. Rahi}. Sjedi{te preduzetnika je u Gornjem Rahi}u 242, Br~ko Distrikt BiH. Osniva~ je Rami} Osman, sin Ibrahima, iz Br~kog ul. Mujdanova~a broj 50. Preduzetnik }e obavljati djelatnost: 85.130 djelatnost zubarske prakse. Preduzetnik za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Osoba ovla{tena za zastupanje je Rami} Osman - preduzetnik bez ograni~enja ovla{tenja. 

1949/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1843/02 od 17.12.2002. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Mi~i} Juro, sin Mije, iz Br~kog, Donja Skakava bb JMBG 1507963181516, vr{i uskla|ivanje statusa preregistraciju STR "Oliva" vlasnik Mi~i} Juro, u samostalnog preduzetnika,pod nazivom: Samostalni preduzetnik za trgovinu "OLIVA" Dubrave, vl. Mi}i} Juro s.p. Skra}eni naziv je "OLIVA" Dubrave vl. Mi}i} Juro s.p. Sjedi{te: Dubrave bb (Tr`nica "ARIZONA") Djelatnost: 52.410 Trgovina na malo tkestilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, na drugom mjestu nespomenuto. U pravnom prometu vlasnik osniva~ za obaveze preuzete u tom prometu odgovara svom svojom imovinom. Lice ovla{teno za zastupanje je vlasnik osniva~ bez ograni~enja.  


1950/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1779/02 od 14.12.2002. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Simi} Gordana k}i Milo{a iz Br~kog ul. Dr. Safeta Muratovi}a broj 11 JMBG 2311962186508 vr{i preregistraciju STR "GOMI" vlasnik Simi} Gordana u samostlanog preduzetnika pod nazivom: Samostalni preduzetnik za trgova~ke djelatnosti "GOMI" vl. Simi} Gordana s.p. Skra}eni naziv: "Gomi" vl. Simi} Gordana s.p. Sjedi{te preduzetnika je Br~ko, trg Mladih bb. Djelatnost 51.21 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om;  52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima. 

U pravnom prometu vlasnik osniva~ za obaveze preuzete u tom prometu odgovara svom svojom imovinom. Lice ovla{teno za zastupanje je vlasnik osniva~ bez ograni~enja. 

1951/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-1916/02 od 20.12.2002. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Preregistruje se TR "KI]O" vl. Softi} Sead u samostalnu preduzetni~ku radnju "KI]O" Trgovina na malo mje{ovitom robom - Gornji Rahi} b.b. Br~ko Distrikt vl. Softi} Sead s.p. sa sjedi{tem Gornji Rahi} b.b. Br~ko Distrikt BiH, skra}en inaziv je "KI]O" Br~ko vl. Softi} Sead s.p. i obavlja}e slijede}e aktivnosti iz {ifri djelatnosti:52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonama, i slatki{ima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim prozvodima; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 

Osniva~ s.p. je Softi} Sead LK broj 3126/94 i JMBG 0609971181529 mjesto prebivali{ta Gornji Rahi} bb Br~ko Distrikt. Za zastupanje u pravnim poslovima ovla{ten je osniva~ Softi} Sead i za poslovanje odgovara svom svojom imovinom, a poslova}e u skladu sa propisima i na~elom ~uvanja poslovne tajne. 


1952/BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH rje{enjem broj D-2248/03 od 6.3.2003. godine, upisao je u sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Na osnovu odluke osniva~a vr{i se uskla|ivanje stautsa dru{tva EUROSERVIS sa odredbama Zakona o privrednim dru{tvima Br~ko Distrikta BiH. Mijenja se adresa ovla{tenog lica Behlulovi} Seada, tako da je nova adresa Br~ko, ul. Branka ^opi}a broj 30. Dopunjuje se djelatnost dru{tva te }e pored registrovane djelatnosti dru{tvo obavljati poslove 74.843 Djelatnost posrednika pri registraciji motornih vozila; Osniva~ki ulog je pove}an na 540.461 KM. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

2557/BR