SADR@AJ

JAVNO NADMETANJE

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU PUTNI^KOG AUTOMOBILA

JAVNO NADMETANJE

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA ZA NABAVU ROBA I VR[ENJE USLUGA ZA 2005. GODINU

IZMJENA JAVNOG POZIVA ZA PONOVNO JAVNO NADMETANJE TENDER BROJ 106-035/04 - LOT 3 ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A

ZA NABAVKU VOZILA ZA POTREBE JP ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO

JAVNO NADMETANJE

ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA ZA 2005. GODINU

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR PONUDA ZA ISPORUKU RA^UNARSKE I UREDSKE OPREME

JAVNO NADMETANJE

ZA PRIKUPLJANJE I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA ZA 2005. GODINU

JAVNO NADMETANJE

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA SUKCESIVNU ISPORUKU DIZELA I NAFTNIH DERIVATA ZA 2005. GODINU

JAVNO NADMETANJE

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA ZA KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA U BIHA]U ZA 2005. GODINU

JAVNO NADMETANJE

ZA ISPORUKU POTRO[NOG KANCELARIJSKOG MATERIJALA, [TAMPARSKOG REPROMATERIJALA I [TAMPANIH OBRAZACA

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA ZA NABAVU I PRU@ANJE USLUGA ZA 2005. GODINU

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU LO@ ULJA

JAVNO NADMETANJE

ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA

JAVNO NADMETANJE

ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA SA CIJENOM ZA ROBE I USLUGE ZA 2005. GODINU

JAVNO NADMETANJE

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA ROBE I USLUGE

JAVNI POZIV

ZA JAVNO NADMETANJE ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU ROBA ZA 2005. GODINU

PONI[TAVA JAVNO NADMETANJE

(TENDER BR. 064 -036)

PONOVLJENO JAVNO NADMETANJE

(TENDER BR. 070 -038)

PONI[TAVA JAVNO NADMETANJE

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU ROBA, OPREME I VR[ENJE USLUGA

PONOVNO JAVNO NADMETANJE

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU ROBA, OPREME I VR[ENJE USLUGA

PONI[TAVA DIO JAVNOG POZIVA

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA, VR[ENJE USLUGA I USTUPANJE RADOVA

PONOVNI JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA DO KRAJA 2005. GOD.

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE

U CILJU PRIKUPLJANJA PONUDA ZA ISPORUKU MOTORNIH VOZILA ZA POTREBE VF BIH

JAVNI POZIV

 ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU PREDNADMETANJA

JAVNI OGLAS

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA U 2005. GODINI

PONI[TAVA

OBJAVLJENI PONOVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDIOCA ZA NABAVKU BIOHEMIJSKOG ANALIZATORA "KONELAB" 20 XTI (ISB),

PONOVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUDIOCA ZA NABAVKU MEDICINSKE OPREME ZA POTREBE JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC

PONI[TAVA

JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU UNIVERZALNIH PRISTUPNIH SERVERA

PONOVNO JAVNO NADMETANJE

ZA NABAVKU UNIVERZALNIH PRISTUPNIH SERVERA

PONI[TAVA

JAVNI POZIV BROJ 04-10.16M ZA IZGRADNJU PRISTUPNE TELEFONSKE MRE@E PRESJENICA OP]INA TRNOVO

JAVNO NADMETANJE

(TENDER BR. 010-05)

PONOVNO JAVNO NADMETANJE

ZA NABAVKU O^NIH PROTEZA ZA POTREBE KLINIKE ZA O^NE BOLESTI KCUS-A

JAVNO NADMETANJE

ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU LIJEKOVA

JAVNO NADMETANJE

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU MA[INA ZA PRANJE VE[A

PONI[TAVA

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PUTNI^KOG VOZILA, INFORMATI^KE OPREME I UREDSKIH URE\AJA

OBJAVLJUJE

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU PUTNI^KOG VOZILA

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE

TENDER BROJ 107-029/04 ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU ZA[TITNE OPREME

JAVNI POZIV

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU I SUKCESIVNU ISPORUKU ROBA I VR[ENJE USLUGA U 2005. GODINI

PONI[TENJE PONOVNOG JAVNOG NADMETANJA

ZA IZNAJMLJIVANJE IP INFRASTRUKTURE I RJE[ENJE POVEZIVANJA MZ U SISTEM OP]INE NOVO SARAJEVO

PONI[TENJE PONOVNOG JAVNOG NADMETANJA

ZA ISPORUKU I IMPLEMENTACIJU PROGRAMSKE OPREME U OKVIRU PROJEKTA JEDINSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA GRADA SARAJEVA - OP]INA NOVO SARAJEVO

PONOVNI JAVNI POZIV

ZA ISPORUKU I IMPLEMENTACIJU PROGRAMSKE OPREME U OKVIRU PROJEKTA JEDINSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA GRADA SARAJEVA - OP]INA NOVO SARAJEVO

JAVNO NADMETANJE

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA ZA ISPORUKU ROBA  I  PRU@ANJE USLUGA ZA 2005. GODINU

JAVNI POZIV

O JAVNOM NADMETANJU ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA ZA POREZNU UPRAVU KANTONALNI URED BIHA] U 2005. GODINI

JAVNI POZIV

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA

JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU ROBA

JAVNI POZIV

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU ROBA I PRU@ANJE USLUGA

JAVNO NADMETANJE - TENDER

ZA NABAVKU ROBA I PRU@ANJE USLUGA ZA 2005. GODINU

JAVNI POZIV

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU ROBA I PRU@ANJE USLUGA

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE

U CILJU PRIKUPLJANJA I ODABIRA PONUDA

JAVNO NADMETANJE

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU PUTNI^KOG AUTOMOBILA PO SISTEMU STARO ZA NOVO

JAVNI POZIV

ZA JAVNO NADMETANJE ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA SNABDIJEVANJE KANCELARIJSKIM POTRO[NIM MATERIJALOM I PRIBOROM

JAVNO NADMETANJE

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJU USLUGA ZA 2005. GODINU

JAVNI POZIV

ZA JAVNO NADMETANJE ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU, IZRADU I UGRADNJU LABORATORIJSKOG I PROJEKTOVANOG NAMJE[TAJA I OPREMANJE PROSTORA

JAVNO NADMETANJE TENDER broj 08-003/04

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU OPREME, MATERIJALA I IZVO\ENJE RADOVA ZA POTREBE TERMOELEKTRANE "TUZLA"U TUZLI

JAVNO NADMETANJE- TENDER Broj 04-12.17

ZA SUKCESIVNU ISPORUKU PREHRAMBENIH PROIZVODA I SITNOG INVENTARA ZA POTREBE DIREKCIJE SARAJEVO U 2005. GODINE

PONI[TAVA JAVNO NADMETANJE

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA VR[ENJE USLUGE IZVO\ENJA GRA\EVINSKO ZANATSKIH RADOVA NA SANACIJI OBJEKTA BA@DARNICE, TENDER BROJ 466-GU-004 LOT BROJ 28

JAVNO NADMETANJE

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU MATERIJALA I VR[ENJE USLUGA ZA POTREBE ELEKTRODISTRIBUCIJE TUZLA ZA 2005. GODINU.

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU MEDICINSKE OPREME ZA POTREBE JZU DOM ZDRAVLJA KALESIJA

JAVNO NADMETANJE

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU VOZILA

IZMJENU JAVNOG OGLASA ZA

PRIKUPLJANJE I ODABIR PONUDA ZA GRUPE ROBA I USLUGA ZA 2005. GODINU U DIJELU TEKSTA SADR@AJ PONUDE ZA GRUPE OD 1 DO XVIII

JAVNO NADMETANJE

ZA NABAVKU ROBA I PRU@ANJE USLUGA ZA 2005. GODINU

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE

 ZA NABAVKU VOZILA

DJELIMI^NO PONI[TAVA POZIVZA JAVNO NADMETANJE

PONI[TAVA PONOVNO JAVNO NADMETANJE

O ODR@AVANJU JAVNE RASVJETE, GRADSKIH SEMAFORA I SVIJETLE]E SAOBRA]AJNE SIGNALIZACIJE I GRADSKIH SATOVA I DISPLEJA NA TERITORIJI OP]INE ZENICA ZA PERIOD OD 01. 01. 2005. - 31. 12. 2005. GODINE

JAVNO NADMETANJE

ZA OGRA\IVANJE I URE\IVANJE DVORI[TA OKO ZGRADE U DRVARU

JAVNO NADMETANJE

ZA PRU@ANJE USLUGA FIZI^KE I TEHNI^KE ZA[TITE OBJEKTA

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

ZA PROVO\ENJE PROGRAMA UNAPRE\ENJA ORALNOG ZDRAVLJA DJECE-POLAZNIKA PRVOG RAZREDA OSNOVNE [KOLE

PONI[TAVA SE DIO JAVNOG NADMETANJA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA TENDER 11/04

PONOVNO JAVNO NADMETANJE - TENDER

ZA PRIKUPLJANJE I IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA UZIMANJA POD ZAKUP KANCELARIJSKOG PROSTORA  ZA POTREBE UPRAVE ZA [UMARSTVO KANTONA SARAJEVO

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA USLUGE PRANJA VOZILA I VULKANIZERSKE USLUGE

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA USLUGE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I  DERATIZACIJE PROSTORIJA KOJE KORISTI KANTON SARAJEVO

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA ZA IZVO\ENJE RADOVA NA ADAPTACIJI PROSTORA U KALESIJSKOJ ULICI BROJ 2

JAVNI POZIV

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA ZA USTUPANJE RADOVA U 2005. GODINI

JAVNO NADMETANJE- TENDER BROJ 04-12.25.

IZVO\ENJE GRA\EVINSKIH RADOVA ZA INTERVENTNE INVESTICIONE ZAHVATE NA TK MRE@AMA NA PODRU^JU DIONI^KOG DRU[TVA BH TELECOM DIREKCIJA SARAJEVO U 2005. GODINI

PONOVNO JAVNO NADMETANJE TENDER Broj 04-12.16

ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA IZGRADNJU PRISTUPNE TELEFONSKE MRE@E PRESJENICA, OP]INA TRNOVO

JAVNO NADMETANJE

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA POTENCIJALNIH IZVO\A^A (PARTNERA) ZA IZRADU II FAZE LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA[TITE OKOLICE ZA OP]INU TUZLA (LEAP)

JAVNO NADMETANJE

ZA USTUPANJE RADOVA

JAVNO NADMETANJE

ZA USTUPANJE RADOVA

JAVNI POZIV ZA PREDNADMETANJE

RADI DOSTAVE ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU NABAVKE  SPECIFI^NOG POTRO[NOG MATERIJALA ZA POTREBE INVAZIVNE KARDIOLOGIJE

JAVNI POZIV

ZA PREDNADMETANJE RADI DOSTAVE ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU NABAVKE MATERIJALA ZA UGRADNJU - IMPLANTATA ZA POTREBE ORTOPEDSKO - TRAUMATOLO[KE KLINIKE

JAVNI POZIV

ZA PREDNADMETANJE RADI DOSTAVE ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU NABAVKE LIJEKOVA ZA LIJE^ENJE SISTEMSKIH INFEKCIJA, SISTEMSKI ANTI-INFEKTIVI IZ GRUPE J (PO ATC KLASIFIKACIJI) ZA POTREBE 0J-A KCUS-A ZA GODINU DANA

JAVNI POZIV ZA PREDNADMETANJE

ZA DOSTAVU ZAHTJEVA RADI IZBORA PRIHVATLJIVIH I SPOSOBNIH PONUDILACA ZA OBEZBJE\ENJA ISPORUKE LIJEKOVA SA LISTE LIJEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA

JAVNI POZIV ZA PREDNADMETANJE

ZA IZBOR POTENCIJALNIH IZVO\A^A RADOVA VISOKO I  NISKO GRADNJE , SA ILI BEZ GRA\EVINSKOG MATERIJALA ZA OBNOVU ILI IZGRADNJU STAMBENIH I DRUGIH OBJEKATA NA PODRU^JU BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2005. BUD@ETSKU GODINU

JAVNI POZIV ZA PREDNADMETANJE BROJ OS-01/04

OSIGURANJE IMOVINE I ZAPOSLENIKA  JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU PREDNADMETANJA

PONI[TAVA JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU PREDNADMETANJA

PONOVNI JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU PREDNADMETANJA

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU PREDNADMETANJA ZA IZVO\ENJE RADOVA NA ADAPTACIJI I REKONSTRUKCIJI PROSTORA SLU@BENOG ULAZA, KANCELARIJA U PRIZEMLJU OBJEKTA PO[TE DOLAC MALTA SARAJEVO

JAVNI POZIV ZA PREDNADMETANJE

ZA IZBOR POTENCIJALNIH DOBAVLJA^A ZA ISPORUKU GRA\EVINSKOG MATERIJALA ZA OBNOVU ILI IZGRADNJU STAMBENIH I DRUGIH OBJEKATA NA PODRU^JU BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2005. BUD@ETSKU GODINU

OGLASI KONKURSI NATJE^AJI

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U SLU@BI SKUP[TINE TUZLANSKOG KANTONA

KONKURS

ZA POPUNU RADNIH MJESTA

OGLAS

ZA UPRA@NJENU POZICIJU PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA REGIONALNE DEPONIJE "US REG - DEP" d.o.o. BIHA]

OGLAS

ZA UPRA@NJENU POZICIJU DIREKTORA REGIONALNE DEPONIJE "US REG-DEP" d.o.o. BIHA]

KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU "DOM PENZIONERA" TUZLA

OGLAS

ZA IZBOR KANDIDATA ZA IMENOVANJE ^LANOVA POVJERENSTVA ZA KONCESIJE HERCEGOVA^KO- NERETVANSKE @UPANIJE S TERITORIJA GRADA MOSTARA

ISPRAVKA

JAVNOG OGLASA ZA IZBOR ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINI^KOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU