SADR@AJ

JAVNO NADMETANJE BROJ 03-36-1620/04 ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA ISPORUKU SITNE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I PLASTENIKA

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA U 2004. GODINI

PONOVNO JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA NABAVKU U^IONI^KOG NAMJE[TAJA

JAVNO NADMETANJE ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU AUTOMOBILA

JAVNI POZIVZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ISPORUKU INFO KIOSKA-A ZA POTREBE OP]INE NOVO SARAJEVO

OGLAS O SPROVO\ENJU JAVNOG NADMETANJA RADI IZBORA NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU LIJEKOVA ZA LIJE^ENJE HEMOFILIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE

JAVNI OGLAS ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA NABAVKU ROBE

POZIVZA NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU REZERVNIH DIJELOVA, OPREME I MATERIJALNIH SREDSTAVA

JAVNO NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RA^UNARA, RA^UNARSKE OPREME I KLIMATIZERA

JAVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU ROBA I VR[ENJE USLUGA ZA 2004. GODINU

PONOVNI POZIV PONU\A^IMA

PONOVNO JAVNO NADMETANJEZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

JAVNO NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA VR[ENJE USLUGA PISMENOG, SIMULTANOG I KONSEKUTIVNOG PREVO\ENJA

JAVNO NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA VR[ENJE USLUGA SERVISIRANJA RA^UNARSKE OPREME I INTERNE MRE@E I URE\IVANJA WEB STRANA GRADA SARAJEVA

OGLAS O JAVNOM NADMETANJU ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A

PONOVNI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR IZVR[IOCA ZA IZRADU GLAVNOG-IZVEDBENOG PROJEKTA VISOKONAPONSKOG DALEKOVODNOG KABLA10 (20) KV ZA POTREBE KOMPLEKSA "TERME-ILID@A" OP]INA ILID@A

PONOVNI JAVNI POZIV

JAVNO NADMETANJE - TENDER ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA ISPORUKU OPREME ZA JEDINSTVENI INFORMACIONI SISTEM FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPO[LJAVANJE

PONOVNI OGLAS O JAVNOM NADMETANJU ZA IZVO\ENJE RADOVA

PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZVO\ENJE RADOVA NA IZGRADNJI PARTERA l PARKING PROSTORA U ^APLJINI

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE I ODABIR NAJPOVOLJNIJIH PONUDA ZA UGRADNJU STOLARIJE I KRE^ENJE POSLOVNICE VISOKO

PONOVNI POZIV PONU\A^IMA

PONOVNI POZIV PONU\A^IMA

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVO\ENJE RADOVA NA DJELIMI^NOM ^I[]ENJU I REGULACIJI RIJEKE DOBRINJE

PONOVNI POZIV ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU ROBE I VR[ENJE USLUGA U 2004. GODINI

PONOVNI POZIV PONU\A^IMA

JAVNO NADMETANJE ZA IZRADU ULI^NE RASVJETE

JAVNO NADMETANJE ZA REKONSTRUKCIJU LOKALNIH PUTEVA

JAVNO NADMETANJE ZA IZVO\ENJE RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIONE MRE@E U MZ PO@ARIKE

JAVNO NADMETANJE ZA IZVO\ENJE RADOVA NA IZRADI BUNARA BV-2 U IZVORI[NOJ ZONI DOMA@I] OP]INA GRADA^AC

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A NOVIH SANITETSKIH AUTOMOBILA

IZMJENU JAVNOG NADMETANJA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR PODOBNIH IZVO\A^A ZA IZGRADNJU KANALIZACIJE ZA STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT U ULICI SAFETA ZAJKE-NASELJE RAJLOVAC

OGLAS PONOVLJENO JAVNO NADMETANJE ZA MODERNIZACIJU-ASFALTIRANJE LOKALNE CESTE U MZ SOKOLAC

PONOVNO JAVNO NADMETANJE ZA IZVO\ENJE RADOVA NA IZGRADNJI DIJELA PRIMARNE INFRASTRUKTURE ZA POTREBE "BOSMAL CITY CENTAR" U SARAJEVU

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZVO\ENJE RADOVA NA ODVODU MOKROG ^VORA U OBJEKTU MZ VRSTA

JAVNO NADMETANJE ZA URE\ENJE RIJE^NIH KORITA I ZA[TITE OD POPLAVA NA PODRU^JU KANTONA SARAJEVO IZ PROGRAMA ZA 2004. GODINU

JAVNO NADMETANJE ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA IZVO\ENJE JAVNE RASVJETE NA PODRU^JU OP]INE HAD@I]I, KANTON SARAJEVO

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA I IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A ZA IZVO\ENJE RADOVA NA IZMJE[TANJU DIJELA VRELOVODA I IZMJE[TANJU DIJELA KABLOVSKE TRASE 110 kV, ZA POTREBE IZGRADNJE POSLOVNOG CENTRA - MERCATOR - "NOVI MALL" - C FAZA, NASELJE AL. POLJE

JAVNI POZIV ZA PREDNADMETANJE RADI IZBORA PRIHVATLJIVIH I SPOSOBNIH PONU\A^A ZA IZVO\ENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI SPORTSKE DVORANE "MOJMILO" SLU@BENE OBJAVE

UDRU@ENJA

RJE[ENJE

RJE[ENJE

RJE[ENJE

OGLASI KONKURSI NATJE^AJI

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE REKTORA UNIVERZITETA U BIHA]U

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA

OGLAS ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE KANDIDATA ZA DIREKTORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVA^- KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA

OGLAS ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE KANDIDATA U NADZORNI ODBOR MI "SOKO" D.D. MOSTAR

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA FONDA KANTONA SARAJEVO ZA ZA[TITU I ODR@AVANJE GROBALJA [EHIDA I POGINULIH BORACA

JAVNI NATJE^AJ ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA U FEDERALNOM MINISTARSTVU RAZVOJA, PODUZETNI[TVA I OBRTA, I TO:

KONKURS ZA PODNO[ENJE PRIJAVE ZA RASPODJELU ZA SANACIJU STAMBENIH JEDINICA