LOGO-FED_2003-oglasni.JPG

Godina XI - Broj 15 

Subota, 20. 3. 2004. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 


ABS BANKA DD SARAJEVO 

SPISAK 

INSOLVENTNIH (BLOKIRANIH) PRAVNIH I FIZI^KIH LICA KOJI IMAJU OTVOREN RA^UN 

KOD ABS BANKE DD SARAJEVO NA DAN 31. 1. 2004. GODINE 


R/B  


NAZIV/IME  


Sjedi{te  


Adresa  


Transakcijski ra~un  

15 i vi{e dana  

30 i vi{e dana  

90 i vi{e dana  

Mje{ovita roba Vra~o Tarik 

Visoko 

Hlap~evi}i bb 

199-047-00043075-27 

  

  

AMZ Skr{o Visoko 

Visoko 

Gornje mo{tre 52 

199-047-00040353-45 

  

  

str Mizan Visoko 

Visoko 

Oslobodilaca bb 

199-047-00042957-90 

  

  

doo Oling Olovo 

Olovo 

Branilaca 1 

199-047-00043154-81 

  

  

Sole Visoko 

Visoko 

Topuzovo polje 45 

199-047-00042894-85 

  

  

Interporest Busova~a 

Busova~a 

Skradno bb 

199-047-00042694-06 

  

  

RK Bosna Visoko 

Visoko 

Luke III A-2 

199-047-00040625-05 

  

  

doo Maks Olovo 

Olovo 

Olovo 

199-047-00043173-24 

  

  

Hotel Visoko, Visoko 

Visoko 

Omladinska 2 

199-047-00040274-88 

  

  

10 

str Casper, Visoko 

Visoko 

Had`ijina voda 38 

199-047-00043049-08 

  

  

11 

str Merlin Vare{ 

Vare{ 

Zelena pijaca 

199-047-00042978-27 

  

  

12 

sur Estrada Visoko 

Visoko 

Gra~anica 

199-047-00041932-61 

  

  

13 

sur Carozza Visoko 

Visoko 

Pinjagi}a 19/3 

199-047-00042912-31 

  

  

14 

szr Autolimar Visoko 

Visoko 

D. Mo{tre 

199-047-00044751-43 

  

  

15 

Autoprevoznik Ahmedovi} Hajrudin 

Vare{ 

Vare{ 

199-047-00042967-60 

  

  

16 

Mobilux str Vare{ 

Vare{ 

Armije BiH 

199-047-00043131-53 

  

  

17 

str Amina Vare{ 

Vare{ 

Luke bb 

199-047-00043057-81 

  

  

18 

BDM Building djl Vare{ 

Vare{ 

Armije BiH 

199-047-00042951-11 

  

  

19 

sur Stavnja Vare{ 

Vare{ 

Dabravine bb 

199-047-00042987-97 

  

  

20 

Taksi prevoz Vare{ 

Vare{ 

Armije BiH 42 

199-047-00042928-80 

  

  

21 

sur Nikovac Vare{ 

Vare{ 

Armije BiH 91 

199-047-00043008-34 

  

  

22 

str Zlaja Vare{ 

Vare{ 

Ljepovi}i bb 

199-047-00043036-47 

  

  

23 

DI Zvijezda dd Vare{ 

Vare{ 

Ponikve bb 

199-047-00040189-52 

  

  

24 

Ma{ura doo Visoko 

Visoko 

Sahinovi}a broj 5 

199-047-00042838-59 

  

  

25 

Otrant commerce Visoko 

Visoko 

dr. D`ananovi}a 

199-047-00040278-76 

  

  

26 

str Hari Visoko 

Visoko 

Ra{idovi}a 30 

199-047-00042263-38 

  

  

27 

Kapija str Olovo 

Olovo 

Tuzlanska bb 

199-047-00045535-19 

  

  

28 

Zenex doo Busova~a 

Busova~a 

Skradno bb 

199-047-00042522-37 

  

  

29 

Renome doo Busova~a 

Busova~a 

Busova~a 

199-047-00042494-24 

  

  

30 

Mi{el promet doo Vitez 

Vitez 

Dubravica bb 

199-047-00043421-56 

  

  

31 

Mj. roba Mosti} Hasan 

Visoko 

^ar{ijska 21 Visoko 

199-047-00043402-16 

  

  

32 

Brix komere doo Bijeljina 

Bijeljina 

Ive Andri}a 117 

199-047-00044801-87 

  

  

33 

JKP Gradska groblja Visoko 

Visoko 

Podvisoki 36 

199-047-00040187-58 

  

  

34 

Gro{o stiv doo Sarajevo 

Sarajevo 

Bulevar Me{e Selimovi}a 

199-047-00045910-58 

  

  

35 

Euro Alfa doo Olovo 

Olovo 

H. K. Grada{~evi}a bb 

199-047-00043509-83 

  

  

36 

str Jasmina Breza 

Breza 

Breza 

199-047-00043458-42 

  

  

37 

Monex doo Visoko 

Visoko 

Radovlje 62 

199-047-00040247-72 

  

  

38 

Taksi Had`iabdi} Nihad Olovo 

Olovo 

Olovo 

199-047-00043174-21 

  

  

39 

Mega prom doo Visoko 

Visoko 

Kolo{i}i 23 

199-047-00043691-22 

  

  

40 

O D`elajn i company doo Tuzla 

Tuzla 

Rudarska 71 

199-047-00046119-13 

  

  

41 

Doks doo Pale 

Pale 

Me{e Selimovi}a bb 

199-047-00046271-42 

  

  

42 

Export Miki doo Banja Luka 

B. Luka 

Motike br. 56 

199-047-00046268-51 

  

  

43 

GMBiH doo B. Luka 

B. Luka 

Veljka Mladenovi}a bb 

199-047-00046269-48 

  

  

44 

Ragiprom doo Fojnica 

Fojnica 

Gojevi}i bb 

199-047-00046648-75 

  

  

45 

A.C.A. System doo Sarajevo 

Visoko 

Azize Sa}irbegovi} bb 

199-047-00046778-73 

  

  

46 

2F International doo Sarajevo 

Sarajevo 

Sime Milutinovi}a 15 

199-047-00046876-70 

  

  

47 

Dinex str Fojnica 

Fojnica 

Bosanska br. 138 

199-047-00044106-38 

  

  

48 

Kalen doo Zenica 

Zenica 

Kamberovi}a ~ikma bb 

199-047-00045333-43 

  

  

49 

Smaji} comerc doo Fojnica 

Fojnica 

Nadbare bb 

199-047-00043360-45 

  

  

50 

MISS szr Fojnica 

Fojnica 

Mehmeda Spahe 

199-047-00043539-90 

  

  

51 

Zdravljak sur Fojnica 

Fojnica 

Bosanska bb 

199-047-00043696-07 

  

  

52 

Lucijana tours doo Sarajevo 

Sarajevo 

Bulevar Me{e Selimovi}a 

199-047-00045911-55 

  

  

53 

BT trade Visoko 

Visoko 

Rosulje bb 

199-047-00040243-84 

  

  

54 

Kooperacija ZZ Kiseljak 

Kiseljak 

Kiseljak 

199-047-00044199-50 

  

  

55 

Treneks doo N. Travnik 

N. Travnik 

Trenica 5 

199-047-00043286-73 

  

  

56 

Velepromet uslu`ne djelatn. Visoko 

Visoko 

Gornje Rosulje 16 

199-047-00040249-66 

  

  

57 

Operativa doo Posu{je 

Posu{je 

Bartola Ka{ica bb 

199-047-00046748-66 

  

  

58 

A&S Frizerska radnja Dobojak S. Viso 

Visoko 

G. Rosulje 29 

199-047-00040545-51 

  

  

59 

str Mje{ovita roba D`afi} Husein 

Visoko 

Dvor 1 5 

199-047-00044742-70 

  

  

60 

Buregd`inica ]evabd`inica Mehanovi} 

Olovo 

Branilaca bb 

199-047-00043675-70 

  

  

61 

Poklon snop Avaz Mandra D`enan 

Visoko 

Podvisoki 29 

199-047-00043189-73 

  

  

62 

Zdravlje i ljepota kozm. Salon Sejdi} S 

Visoko 

Zanatski centar Visoko 

199-047-00043188-76 

  

  

63 

Skr{opromet doo Visoko 

Visoko 

G. Mo{tre 52 

199-047-00040229-29 

  

  

64 

Valjevac doo Visoko 

Visoko 

Jalija 45 

199-047-00040125-50 

  

  

65 

Gradina str Olovo 

Olovo 

Bosanska bb 

199-047-00044336-27 

  

  

66 

Seni str Visoko 

Visoko 

Gr|evac bb 

199-047-00043120-86 

  

  

67 

Autolakirerska radnja szr Visoko 

Visoko 

Zagornica bb 

199-047-00045287-84 

  

  

68 

Maksumi} commerce Fojnica 

Fojnica 

[ehidska bb 

199-047-00040283-61 

  

  

69 

KRM komerc doo Olovo 

Olovo 

Bosanska bb 

199-047-00043107-28 

  

  

70 

sur Lelo Olovo 

Olovo 

Branilaca Olova bb 

199-047-00044373-13 

  

  

71 

doo ^ubi} Posu{je 

Posu{je 

Trg fra Rufina Sili}a 

199-047-00046746-72 

  

  

72 

PP centar doo Mostar 

Mostar 

Kneza Vi{eslava 12 

199-047-00046267-54 

  

  

73 

KP Trid doo Mostar 

Visoko 

Kralja Tomislava 16 

199-047-00046266-57 

  

  

74 

Rudnik `eljezne rude Vare{ 

Vare{ 

Rudarska bb 

199-047-00043306-13 

  

  

75 

Karming doo Zavidovi}i 

Zavidovi}i 

Mustajba{i}i bb 

199-047-00045433-34 

  

  

76 

Delta doo Visoko 

Visoko 

Karavdi}a 20/3 

199-047-00043015-13 

  

  

77 

str Mj. Roba O~uz Enes 

Visoko 

Uvori}i bb 

199-047-00043293-52 

  

  

78 

Charli frizerski salon Zuki} Faris 

Visoko 

Donje Rosulje 8 

199-047-00042536-92 

  

  

79 

[ampinjon doo Breza 

Breza 

Jasike bb 

199-047-00042078-11 

  

  

80 

Mecom doo Sarajevo 

Sarajevo 

Stari grad 

199-047-00042399-18 

  

  

81 

str Gold Fojnica 

Fojnica 

Novo Naselje 3/6 

199-047-00043512-74 

  

  

82 

szr Bosanska pekara Fojnica 

Fojnica 

G. Mahala bb 

199-047-00044340-15 

  

  

83 

Motel san Remo Visoko 

Visoko 

D. Mahala 9 

199-047-00042069-38 

  

  

84 

Senik doo Olovo 

Olovo 

Sarajevska 91 

199-047-00048867-14 

  

  

85 

Imamovi} doo Tuzla 

Tuzla 

Kap. Grada{~evi}a br L-5 

199-047-00043248-90 

  

  

86 

Autoprevoznik Begi} Galib Visoko 

Visoko 

Luke br L2 

199-047-00043221-74 

  

  

87 

szr Stolar Vare{ 

Vare{ 

Ambre Slugi}a br.3 

199-047-00042931-71 

  

  

88 

str Dvojka Vare{ 

Vare{ 

Ambre Slugi}a br. 9 

1 99-047-00042934-62 

  

  

89 

doo Jasen Olovo 

Olovo 

Jasen bb 

199-047-00044803-81 

  

  

90 

str Div Vare{ 

Vare{ 

Pr`i}i bb 

199-047-00043108-25 

  

  

91 

UZOR STR Fojnica vl.Tutnjevi} Raif 

Fojnica 

Hadrovi}i bb 

199-047-00047759-40 

  

  

92 

Luke doo Olovo 

Olovo 

Olovske luke bb 

199-047-00043341-05 

  

  

93 

JP Aerodrom Visoko 

Visoko 

Had`ihasanova br 23 

199-047-00040262-27 

  

  

94 

Puri{evi} doo Visoko 

Visoko 

Zanatski Centar Sebilj 2 

199-047-00043160-63 

  

  

95 

Nevzetpromet doo Visoko 

Visoko 

Okoli{}e br. 65 

199-047-00042738-68 

  

  

96 

Drinalijek doo Fojnica 

Fojnica 

Bolni~ka bb 

199-047-00044185-92 

  

  

97 

sur Caffe Macho Vare{ 

Vare{ 

\. \akovi}a bb 

199-047-00042932-68 

  

  

98 

Intertabak doo Visoko 

Visoko 

Kakanjskih Rudara br 4 

199-047-00044748-52 

  

  

99 

Jato doo Mostar 

Mostar 

Petra Kre{imira IV BB 

199-047-00044704-87 

  

  

100 

Braga doo Fojnica 

Fojnica 

Gojevi}i bb 

199-047-00046647-78 

  

  

101 

Haas ex-im doo Visoko 

Visoko 

Grajani bb 

199-047-00048260-89 

  

  

102 

Snaga DD Vare{ 

Vare{ 

Put mira br 1 3 

199-047-00049721-71 

  

  

103 

Vimar doo Visoko 

Visoko 

Arnautovi}i 42 

199-047-00040217-65 

  

  

104 

Auto-mehani~ar szr Visoko Beba D`ev 

Visoko 

G. Rosulje br 106 

199-047-00043282-85 

  

  

105 

Ale-Tram doo Fojnica 

Fojnica 

Ostru`nica br 16 

199-047-00040216-68 

  

  

106 

FAIRE LAVIE CAFFE DISCO BAR Fojnica 

Fojnica 

Ostruznica Polje 

199-047-00045636-07 

  

  

107 

Adi {ped DOO Visoko 

Visoko 

ul. Kakanjska br. 14 

199-047-00040363-15 

  

  

108 

AUTOPREVOZNIK Omanovi} [efko 

Visoko 

Bradvebr18 

199-047-00042915-22 

  

  

109 

AUTOPREVOZNIK Feti} Eldar 

Vare{ 

Budo`elje bb 

199-047-00042926-86 

  

  

110 

SUVENIR SZR VARE[ 

Vare{ 

Ambre Slugi}a 

199-047-00043043-26 

  

  

111 

PERUN DOO VARE[ 

Vare{ 

Put mira 39, Vare{ 

199-047-00049119-34 

  

  

112 

CENTAR CAFFE BAR SUR VARE[ 

Vare{ 

Armije BiH bb 

199-047-00043276-06 

  

  

113 

MAGI] SUR Visoko 

Visoko 

[. Hanovi 

199-047-00043906-56 

  

  

114 

VIS-PANDA doo Visoko 

Visoko 

Kralja Tvrtka 44 

199-047-00042819-19 

  

  

115 

AHMI] STR VISOKO 

Visoko 

Kolo{i}i bb 

199-047-00047182-25 

  

  

116 

Poljoprivredna Apoteka STR Mo{tre l 

Visoko 

Donje Mo{tre 

199-047-00043133-47 

  

  

117 

ESO Restoran Sur Visoko 

Visoko 

Tu{nji}i bb 

199-047-00048670-23 

  

  

118 

KENO STR OLOVO 

Olovo 

Sarajevska bb 

199-047-00044402-23 

  

  

119 

METALRAD TTU Busova~a 

Busova~a 

Polje bb 

199-047-00046262-69 

  

  

120 

KALIMERO SUR OLOVO 

Olovo 

Branilaca olova bb 

199-047-00044445-88 

  

  

121 

Mesara Bosna Vare{ 

Vare{ 

Armije BiH br40 

199-047-00041967-53 

  

  

122 

AMANDA STR VARE[ 

Vare{ 

\ \akovi}a p+5 

199-047-00043690-25 

  

  

123 

TRI O djl Olovo 

Olovo 

Tuzlanska bb 

199-047-00042809-49 

  

  

124 

FDK-MEMI] doo Sarajevo 

Sarajevo 

Eniza Cocali}a br 11 

199-047-00047123-08 

  

  

125 

FEM DJL VISOKO 

Visoko 

M. Patka br.27 

199-047-00041562-07 

  

  

126 

Gas Metal DOO VISOKO 

Visoko 

Naselje Luke 

199-047-00040251-60 

  

  

127 

Visokogas doo Visoko 

Visoko 

Naselje Luke br 2/1 6 

199-047-00040349-57 

  

  

128 

BIO[TICA JKP OLOVO 

Olovo 

H. K. Grada{~evi}a bb 

199-047-00043355-60 

  

  

129 

SAGITARIUS EXPORT-IMPORT doo 

Visoko 

Gazi Husrefbegova br 1 

199-047-00045643-83 

  

  

130 

In styl Vare{ 

Vare{ 

4. april S-32 

199-047-00042971-48 

  

  

131 

Kristal STR Vare{ 

Vare{ 

Strije`evo bb 

199-047-00043927-90 

  

  

132 

Orbit STR Vare{ 

Vare{ 

Vijekovi}i bb 

199-047-00045701-06 

  

  

133 

Lelo SUR Restoran 

Olovo 

Branilaca Olova 

199-047-00044373-13 

  

  

134 

Vodenica doo Breza 

Breza 

Bosanskih namjesnika 80 

199-047-00047699-26 

  

  

135 

Fudo vl. Veli} Fudo Breza 

Breza 

Bukovikbr 112 

199-047-00043474-91 

  

  

136 

Fatma Breza 

Breza 

Pod`up~a bb 

199-047-00043322-62 

  

  

137 

Valentino Visoko 

Visoko 

Varo{ka br 1 

199-047-00045280-08 

  

  

138 

Kafana SUR Visoko vl. Alihod`i} Rabija 

Visoko 

Carica br 23 

199-047-00043051-02 

  

  

139 

Sekom Busova~a 

Busova~a 

T. Jovi}a 21 

199-047-00044768-89 

  

  

140 

STR Tim Bunjo Vasvija 

Visoko 

^ekrek~ije bb 

199-047-00043826-05 

  

  

141 

Central SUR Tulumovi} Mensur 

Fojnica 

Bosanska b 

199-047-00040977-16 

  

  

142 

Vi-{ped doo Visoko 

Visoko 

Kakanjskih Rudara br 4 

199-047-00040317-56 

  

  

143 

Op}ina Visoko-Stambena oblast 

Visoko 

Jalija 50 

199-047-00041925-82 

  

  

144 

Office company doo Visoko 

Visoko 

Tabhanska 10 

199-047-00042046-10 

   

145 

Alergy company doo 

Zivinice 

Lug 

1990500006414020 

  

  

146 

Altum doo 

Tuzla 

Fo~anska bb 

1990500006419555 

  

  

147 

Arena djl 

Tuzla 

  

1990500006403060 

  

  

148 

Armex-Comerc doo 

Gra~anica 

Doborovci bb 

1990500006019430 

  

  

149 

Art Company doo 

Bijeljina 

Kneza Milo{a bb 

1990500006244373 

  

  

150 

ATS doo 

Tuzla 

Stupine B6 

1990500006151350 

  

  

151 

Autocentar d. d. 

Tuzla 

Rudarska 38 

1990500006147276 

  

  

152 

Autoremont PSC 

Banovi}i 

Branilaca Banovi}a bb 

1990500006346029 

  

  

153 

Avena 

Gra~anica 

Gra~anica 

1990500006012640 

  

  

154 

Balkan d. o. o. 

Kladanj 

Centar 17 

1990500006296559 

  

  

155 

Bedem-Hne 

@ivinice 

Tuzlanskog odeda bb 

1990500006250290 

  

  

156 

Begacril doo 

Gra~anica 

Industrijska zona 

1990500006005074 

  

  

157 

Begos doo 

Gra~anica 

Skver 1 

1990500006017005 

  

  

158 

Bioplast doo 

Gra~anica 

Varo{ bb 

1990500006008566 

  

  

159 

Brokoka 

Gra~anica 

Babi}i bb 

1990500006005656 

  

  

160 

Budu}nost H. O. 

@ivinice 

Jezero 

1990500006458549 

  

  

161 

C.P.M. doo 

Srebrenik 

Svale 21 

1990500006426830 

  

  

162 

Company Ritam 

Tuzla 

Rudarska 72 

1990500006181711 

  

  

163 

Dag-Com D. O. O 

Grada~ac 

Kerep bb 

1990500006406460 

  

  

164 

Dizdar Turs 

Gra~anica 

Soko bb 

1990500006020594 

  

  

165 

Dilld.o.o 

Gra~anica 

  

1990500006111677 

  

  

166 

Koding d.o.o. 

Gra~anica 

Gra~ani~kih gazija bb 

1990500006232442 

  

  

167 

Megatti d.o.o. 

Gra~anica 

Industrijska zona bb 

1990500006007111 

  

  

168 

Dunav Alpe Adria doo 

Bijeljina 

  

1990500006023400 

  

  

169 

D`ile comerc 

Banovi}i 

  

1990500006628390 

  

  

170 

EMMMF 

Tuzla 

  

1990500006170847 

  

  

171 

Erste d.o.o. 

Tuzla 

  

1990500006404320 

  

  

172 

Fagus Aeo DOO 

Gra~anica 

Soko bb 

1990500006009245 

  

  

173 

For-tu company 

@ivinice 

  

1990500006247186 

  

  

174 

Godizak doo 

Kladanj 

Centar bb 

1990500006323137 

  

  

175 

Goleti}doo 

@ivinice 

\ur|evik 

1990500006422853 

  

  

176 

Harf doo 

Tuzla 

  

1990500006625380 

  

  

177 

Hef Bay d.o.o 

Tuzla 

Ismeta Mujezinovi}a 21 

1990500006190926 

  

  

178 

Helas d.o.o. 

@ivinice 

  

1990500006223712 

  

  

179 

Hotel Tuzla d.o.o. 

Tuzla 

Muharema Fizovi}a 19 

1990500006160856 

  

  

180 

HSV Velprom doo 

Tuzla 

Tr`ni centar Siporex 

1990500006314010 

  

  

181 

Idas comerc d.o.o. 

Gra~anica 

Pribava bb 

1990500006004783 

  

  

182 

Izing d.o.o. 

Grada~ac 

Lukavac g 26 

1990500006420816 

   

183 

Kalabrija turs d.o.o. 

Gra~anica 

Gra~anica 

1990500006007305 

   

184 

Kandela d.o.o 

Tuzla 

Rudarska 21 

1990500006176667 

  

  

185 

Koksno-hem.kombin.dd 

Lukavac 

@eljezni~ka br. 1 

1990500006471838 

  

  

186 

Kona d.o.o. 

Kladanj 

centar bb 

1990500006299081 

  

  

187 

Kooperativa -LukavicaZZ 

Gra~anica 

Lukavica bb 

1990500006184330 

  

  

188 

Kurtuma kornere 

  

Vlasenica 

1990500006306640 

  

  

189 

Kvartet d. j. l. 

@ivinice 

l ulica 

1990500006403356 

  

  

190 

Leprikon d.o.o. 

Tuzla 

Rudarska 11 

1990500006148052 

  

  

191 

Merd`an doo 

@ivinice 

  

1990500006259210 

  

  

192 

Ming Cofe doo 

Bijeljina 

[aba~kih |aka bb 

1990500006326530 

  

  

193 

Motel Yet Star 

@ivinice 

1. ulica 

1990500006292291 

  

  

194 

MTV-Komerc 

Br~ko 

[aba~kih |aka bb 

1990500006330210 

  

  

195 

Office line 

Tuzla 

  

1990500006148820 

  

  

196 

Opel doo 

Lukavac 

  

1990500006296750 

  

  

197 

Petrol AG doo 

Bijeljina 

  

1990500006024180 

  

  

198 

Phonexd.o.o. 

Gra~anica 

  

1990500006016714 

  

  

199 

Picolo 

Lukavac 

  

1990500006575531 

  

  

200 

Plastika Mufti}d.o.o. 

Gra~anica 

Pribava bb 

1990500006019721 

  

  

201 

Prijatelji H.O 

@ivinice 

Omladinskih brigada 

1990500006414123 

  

  

202 

Prodens doo 

Gra~anica 

  

1990500006006040 

  

  

203 

Progres 

Lukavac 

  

1990500006516943 

  

  

204 

Ro-trade 

@ivinice 

  

1990500006282780 

  

  

205 

Rudnici "Kreka" 

Tuzla 

  

1990500006330024 

  

  

206 

Sajo-prom 

Lukavac 

  

1990500006481050 

  

  

207 

Spre~a doo 

Kalesija 

  

1990500006248640 

  

  

208 

Steko doo 

Kalesija 

  

1990500006173070 

  

  

209 

Strijelac d.o.o. 

Lukavac 

Sarajevska 5 

1990500006321973 

  

  

210 

[alung d.o.o. 

^eli} 

Celi} bb 

1990500006239911 

  

  

211 

[amija-Promet d.o.o. 

Gra~anica 

Stra`evac bb 

1990460006018751 

  

  

212 

Tehnika d.o.o. 

Lukavac 

Partizanski put bb 

1990500006420234 

  

  

213 

Ugostiteljstvo "Konjuh" 

@ivinice 

Tuzlanskog odeda bb 

1990500006441574 

  

  

214 

Venecija trg. Radnja 

Zivinice 

Oslobo|enja bb 

1990500006271048 

  

  

215 

Vis komerc d.o.o. 

Bijeljina 

Vidovdanska 53 

1990500006326144 

  

  

216 

Zin-Nik prom d.o.o. 

Lukavac 

Bistarac Donji bb 

1990500006491626 

  

  

217 

@ivinicepromet doo 

@ivinice 

II Ulica 

19905000062750205 

  

  

218 

@ivinicetrans 

@ivinice 

  

1990500006238068 

  

  

219 

LIPA COMERC 

Sarajevo 

Azize [a}irbegovi} 102 

1 99-049-00050987-55 

  

  

220 

ALHOS 

Sarajevo 

Te{anjska 24 A 

199-049-00051047-69 

  

  

221 

WOOSLEY 

Sarajevo 

Stupsko brdo 12 A 

199-049-00050834-29 

  

  

222 

ZAVITAN 

Sarajevo 

Fra An|ela Zvizdovi}a 6 

199-049-00050735-35 

  

  

223 

SPOT INVEST 

Sarajevo 

Sekerova 33 

199-049-00050123-28 

  

  

224 

ADRIA MERC 

Busova~a 

Kaonik bb 

199-049-00051479-34 

  

  

225 

"BEN&D@EN" 

Sarajevo 

Cicin han 66 

199-049-00050619-92 

  

  

226 

TERMINAL 

Sarajevo 

Bla`ujski drum bb 

199-049-00050712-07 

  

  

227 

ZEMI 

Sarajevo 

Mustafe Behmena 21 

199-049-00050683-94 

  

  

228 

APRIL 

Sarajevo 

Alipa{ina bb 

199-049-00050688-79 

  

  

229 

AMIRA[ KOMERC 

Sarajevo 

Stupsko brdo bb 

199-049-00050681-03 

  

  

230 

KRANK COMPANY 

Sarajevo 

A. Sirije 

199-049-00051030-23 

  

  

231 

SUR ITALY 

Sarajevo 

E. [ehovi}a 8 F 

199-049-00050830-41 

  

  

232 

2 NV MARKETING 

Sarajevo 

Juki}eva 71 

199-049-00050836-23 

  

  

233 

ZZ FRAN 

Mostar 

Franjeva~ka bb 

199-049-00051962-40 

  

  

234 

FITTICH 

Sarajevo 

Zmaja od Bosne 74 

199-049-00050516-13 

  

  

235 

VIDEOTEKA FAZLA 

Sarajevo 

Ko{evo 18 

199-049-00051090-37 

  

  

236 

BH MEKUM 

Vogo{}a 

Barice 26 

199-049-00051046-72 

  

  

237 

AZH KOMERC 

Sarajevo 

Bardak~ije 31 

199-049-00050596-64 

  

  

238 

KONOBA AS VOGO[]A 

Vogo{}a 

Donji Hotonj bb 

199-049-00051016-65 

  

  

239 

DEM-NAP 

Sarajevo 

Azize Sa}irbegovi} 98 

199-049-00051529-78 

  

  

240 

PAM-NAM 

Sarajevo 

Azize Sa}irbegovi} 98 

199-049-00051910-02 

  

  

241 

ZENITH 

Sarajevo 

Danijela Ozme 2 

199-049-00050495-76 

  

  

242 

D@IN 

Sarajevo 

Dugi sokak 13 

199-049-00051092-31 

  

  

243 

MINASCO 

Sarajevo 

D`emala Bijedi}a 178 

199-049-00050906-07 

  

  

244 

ATLANTIK 

Pale 

Kalovita brda bb 

199-049-00051289-22 

  

  

245 

KAR-KOMERC 

Fojnica 

Bakovi}i bb 

199-049-00050835-26 

  

  

246 

JAHIC PROMET 

Kre{evo 

Gunjani bb 

199-049-00051961-43 

  

  

247 

IVO[EVI] 

Fojnica 

Gojevi}i bb Fojnica 

199-049-00050959-42 

  

  

248 

BP TRADE 

Sarajevo 

Branilaca Sarajeva 20 

199-049-00050586-94 

  

  

249 

BTC 

Sarajevo 

D`eneti}a ~ikma 2 

199-049-00050061-20 

  

  

250 

RAGIPROM 

Fojnica 

Gojevi}i bb Fojnica 

199-049-00052757-80 

  

  

251 

JAJ^ANKA 

Jajce 

Jezero bb 

199-049-00050984-64 

  

  

252 

SAVPROM 

Sarajevo 

Mihrivode 54 

199-049-00050595-67 

  

  

253 

NECKAR 

Sarajevo 

Titova 50 

199-049-00050043-74 

  

  

254 

KOD HASE GRIL 

Vogo{}a 

Ugorsko H/3 

199-049-00051302-80 

  

  

255 

TRENEX 

Novi Travnik 

Trenica 5 

199-049-00050809-07 

  

  

256 

AMS "GRADNJA" 

Gora`de 

Ul. 43 DUB-e 22 

199-049-00055231-30 

  

  

257 

KRUNA doo 

Sarajevo 

Stupsko brdo14 

1 99-049-00050965-24 

  

  

258 

RIMINI 

Sarajevo 

Ba~i}i 

199-049-00050941-96 

   

259 

SHUN FENG 

Sarajevo 

Sokolova~kog bataljona 1 

199-049-00050896-37 

   

260 

SIGUN-COMERC 

Sarajevo 

Behd`eta Muteveli}a 49 

199-049-00052483-29 

   

261 

HARD doo 

Sarajevo 

Stupsko brdo bb 

199-049-00050863-39 

  

  

262 

ILIRI TRADE 

Sarajevo 

Stupsko brdo bb 

199-049-00050709-16 

  

  

263 

Veki 

Sarajevo 

Sulejmana Filipovi}a 11 

199-049-00050771-42 

  

  

264 

Eurogold 

Sarajevo 

Josipa Vanca{a 32 

199-049-00051516-20 

  

  

265 

Picerija Fratelo 

Sarajevo 

Bulevar M.Selimovi}a 97 

199-049-00051104-92 

  

  

266 

Saiborg 

Sarajevo 

F.Be~irbegovi}a 23-a 

199-049-00056207-12 

  

  

267 

Euroljiljan 

Sarajevo 

M.Tita 52 

199-049-00050961-36 

  

  

268 

Vedo 

Sarajevo 

Sarajevske olimpijade 13 

199-049-00052442-55 

  

  

269 

Letex 

Sarajevo 

Antuna Hangija 

199-049-00051878-98 

  

  

270 

Cuker-company 

Sarajevo 

Mihrivode 22 

199-049-00050940-02 

  

  

271 

A{~eri}-poliklinika 

Sarajevo 

Tepeba{ina 1 

199-049-00056280-84 

  

  

272 

AIR BOSNA 

Sarajevo 

Kasindolska bb 

199-049-00052250-49 

  

  

273 

SAJO PROM 

Sarajevo 

Stupsko brdo bb 

199-049-00050726-62 

  

  

274 

MOST 

Sarajevo 

Aleja lipa 66 

199-049-00051507-47 

  

  

275 

SATEX 

Sarajevo 

Bistrik 9 

199-049-00050676-18 

  

  

276 

SPAHI] PROMEX 

Sarajevo 

Safeta Zajke 97 

199-049-00055067-37 

  

  

277 

Proeuropska narodna stranka 

Sarajevo 

[trosmajerova 65 

199-049-00052486-20 

  

  

278 

Gora`danka 

Gora`de 

Ferida Dizdarevi}a 4 

199-049-00055132-36 

  

  

279 

CH Elektrotehnik 

Sarajevo 

Geteova 1 3 

199-049-00051969-19 

  

  

280 

SAIND 

Sarajevo 

Velikih drveta 16-a 

199-049-00050998-22 

  

  

281 

HELIOS OSIGURANJE 

Sarajevo 

Kralja Tomislava 77-b 

199-049-00050759-60 

  

  

282 

DOMINO 

Sarajevo 

Kotromani}a 48 

199-049-00050446-43 

  

  

283 

HARIX 

Gora`de 

Trg branilaca grada bb 

199-049-00050555-90 

  

  

284 

BA^I] COMPANV 

Ora{je 

UIXI67 

199-049-00052150-58 

  

  

285 

SUR PAPILON 

Maglaj 

  

199-046-00032698-70 

  

  

286 

MESNICA KRPI] 

Maglaj 

  

199-046-00032578-42 

  

  

287 

KAFE BAR BANKOK 

Maglaj 

  

199-046-00032677-36 

  

  

288 

NTV AS MAGLAJ 

Maglaj 

  

199-046-00032643-41 

  

  

289 

EUROTRANSPORT 

Maglaj 

  

199-046-00032571-63 

  

  

290 

SUR VENECIJA 

Maglaj 

  

199-046-00032714-22 

  

  

291 

COLOR RTV SERVIS 

Maglaj 

  

199-046-00032701-46 

  

  

292 

MESNICA SPAHI] 

Maglaj 

  

199-046-00032570-66 

  

  

293 

DOO CORIDA 

Maglaj 

  

199-046-00032079-84 

  

  

294 

STR LJILJAN 

Maglaj 

  

199-046-00032710-44 

  

  

295 

STR KOKO 

Maglaj 

  

199-046-00031152-52 

  

  

296 

ADELISA SZR 

Maglaj 

  

199-046-00032750-11 

  

  

297 

SENZUAL 

Zavidovi}i 

  

199-046-00032564-84 

  

  

298 

INSTALATER DOO 

Maglaj 

  

199-046-00032763-69 

  

  

299 

BOSNATURIST 

Maglaj 

  

199-046-00031472-62 

  

  

300 

MED@LIS IVZ 

Maglaj 

  

199-046-00032704-52 

  

  

301 

DOO ^ARLI 

Maglaj 

  

199-046-00031967-32 

  

  

302 

STR [TAMPARIJA 

Maglaj 

  

199-046-00034141-09 

  

  

303 

STR MARKET 

Maglaj 

  

199-046-00032479-48 

  

  

304 

STR INOPROMET 

Maglaj 

  

199-046-00032987-76 

  

  

305 

UG MAM MAGLAJ 

Maglaj 

  

199-046-00032009-03 

  

  

306 

MESNICA MEHINAGI] 

Maglaj 

  

199-046-00035123-70 

  

  

307 

KAFE GALERIJA 

Maglaj 

  

199-046-00035544-68 

  

  

308 

DOO H-AIDA 

Maglaj 

  

199-046-00032759-81 

  

  

309 

DOO TIB KOMPANIJA 

Maglaj 

  

199-046-00031886-81 

  

  

310 

KNJI@ARA EDO 

Maglaj 

  

199-046-00032797-64 

  

  

311 

ZLATARA IRMA 

Maglaj 

  

199-046-00032548-35 

  

  

312 

STR ARKO 

Maglaj 

  

199-046-00032713-25 

  

  

313 

ZFR RADNIK 

Maglaj 

  

199-046-00035005-36 

  

  

314 

STR HENEX 

Maglaj 

  

199-046-00032658-93 

  

  

315 

NAMOS DOO 

Maglaj 

  

199-046-00032711-31 

  

  

316 

WINER CLUB DOO 

Maglaj 

  

199-046-00032534-77 

  

  

317 

RASAPROMET DOO 

Zavidovi}i 

  

199-046-00034921-94 

  

  

318 

]EHAJI]-S DOO 

Maglaj 

  

199-046-00036200-40 

  

  

319 

SUR KAMENI ZAMAK 

Maglaj 

  

199-046-00033476-64 

  

  

320 

STR IRMA 

Maglaj 

  

199-046-00032773-39 

  

  

321 

BINGO DOO 

Maglaj 

  

199-046-00032343-68 

  

  

322 

KOPROM DOO 

Maglaj 

  

199-046-00031137-97 

  

  

323 

STR ISI] SENAD 

Te{anj 

  

199-046-00031731-61 

  

  

324 

ZVE^AJ 

Te{anj 

  

199-046-00030750-94 

  

  

325 

KOP 

Te{anj 

  

199-046-00030793-62 

  

  

326 

RIVELLA 

Te{anj 

  

199-046-00032755-93 

  

  

327 

GRATEX 

Doboj Jug 

  

199-046-00031091-41 

  

  

328 

@AREX 

Usora 

  

199-046-00032694-82 

  

  

329 

BOSNAPREVOZ 

Doboj Istok 

  

199-046-00033575-58 

  

  

330 

GRILL MELIHA 

Te{anj 

  

199-046-00030222-99 

  

  

331 

PEKARA MAGLI] ISMET 

Te{anj 

  

199-046-00030950-76 

  

  

332 

FAMIX 

Te{anj 

  

199-046-00031818-91 

  

  

333 

STR MELI 

Te{anj 

  

199-046-00032640-50 

  

  

334 

STR POKR. TRGOV. MAKAREVI] J. 

Te{anj 

  

199-046-00032634-68 

  

  

335 

STR POKR.TRG.HASUKI] I. 

Te{anj 

  

199-046-00031045-82 

  

  

336 

BIFE PENZIONERI- 

Te{anj 

  

199-046-00032235-04 

  

  

337 

GRIL ALJOSKI 

Te{anj 

  

199-046-00032892-70 

  

  

338 

METALTEX 

Te{anj 

  

199-046-00031474-56 

  

  

339 

BIFE XY 

Te{anj 

  

199-046-00031384-35 

  

  

340 

STR FERMI] JASMINKA 

Te{anj 

  

199-046-00032633-71 

  

  

341 

RATEX 

Doboj Jug 

  

199-046-00031282-50 

  

  

342 

EUROPULS USORA 

Usora 

  

199-046-00032543-50 

  

  

343 

RELAN 

Te{anj 

  

199-046-00034292-41 

  

  

344 

SAMINA 

Jelah 

  

199-046-00030831-45 

  

  

345 

STR D@ENI 

Te{anj 

  

199-046-00032802-49 

  

  

346 

OAZA 

Te{anj 

  

199-046-00030812-05 

  

  

347 

STR TRAVAN^I] 

Te{anj 

  

199-046-00035030-58 

  

  

348 

STR SUBA[I] SUADA 

Te{anj 

  

199-046-00031066-19 

  

  

349 

FESSA PROM 

Te{anj 

  

199-046-00030805-26 

  

  

350 

STR DU]AN 

Te{anj 

  

199-046-00032612-37 

  

  

351 

ALFA I OMEGA 

Te{anj 

  

199-046-00031364-95 

  

  

352 

STOL. RADNJA KRD@ALI] E. 

Te{anj 

  

199-046-00032476-57 

  

  

353 

DRVOPROIZVODI 

Te{anj 

  

199-046-00034866-65 

  

  

354 

ELEKTRON DOO 

Doboj Jug 

  

199-046-00031831-52 

  

  

355 

STR PINK TE[ANJ 

Te{anj 

  

199-046-00033728-84 

  

  

356 

AUTOEXPORT DOO 

Te{anj 

  

199-046-00032352-41 

  

  

357 

STR MJE[OVITA ROBA vl.Suba{i} S 

Te{anj 

  

199-046-00031066-19 

  

  

358 

UR BUFET PENZIONERI vl. Halilovi} E. 

Te{anj 

  

199-046-00032235-04 

  

  

359 

STR BINA vl. Salki~evi} Sabina 

Te{anj 

  

199-046-00031968-29 

  

  

360 

DIJAMANT- Disco klub 

Te{anj 

  

199-046-00031491-05 

  

  

361 

NOR DOO JELAH, 

Te{anj 

  

199-046-00032780-18 

  

  

362 

MULABDIC 99 TE[ANJ 

Te{anj 

  

199-046-00031720-94 

  

  

363 

EUROIN@INJERING doo 

Te{anj 

  

199-046-00033924-78 

  

  

364 

TEDY COMPANY doo 

Te{anj 

  

199-046-00030850-85 

  

  

365 

STR vl. PEKI] D@ENANA 

Te{anj 

  

199-046-00031087-53 

  

  

366 

PANORAMA UR 

Te{anj 

  

199-046-00030924-57 

  

  

367 

ZFR HRVI] vl. Hrvi} Vahdet 

Te{anj 

  

199-046-00030954-64 

  

  

368 

JASAREVIC KOP 

Te{anj 

  

199-046-00030140-81 

  

  

369 

SZR MESNICA HB vl. Sinanovi} B. 

Te{anj 

  

199-046-00034467-98 

  

  

370 

DAYTON DOO 

Te{anj 

  

199-046-00033169-15 

  

  

371 

SUR A[^INICA vl. Muratovi} Hazema 

Te{anj 

  

199-046-00031814-06 

  

  

372 

SUR 2M vl. Blagojevi} Milan 

Te{anj 

  

199-046-00034681-38 

  

  

373 

STR MJE[OVITA ROBA vl. D`inali} F. 

Te{anj 

  

199-046-00032587-15 

  

  

374 

DINO-Z EXPORT IMPORT 

Te{anj 

  

199-046-00031816-97 

  

  

375 

TERA ZZ 

Te{anj 

  

199-046-00034737-64 

  

  

376 

BOSNAEXPRES DD 

Te{anj 

  

199-046-00030869-28 

  

  

377 

\ULISTAN vl. Kanti} Ibrahim 

Te{anj 

  

199-046-00031289-29 

  

  

378 

PAHOLZ DOO 

Usora 

  

199-046-00031681-17 

  

  

379 

Korzo ~evabd`inica 

Gornji Vakuf 

Mehmed b. Sto~anina 

1990520008104340 

  

  

380 

Trenex doo 

Novi Travnik 

Trenica 5 

1990520008005890 

  

  

381 

ATP [pedicija 

Bugojno 

Slobode 163 

1990520008516590 

  

  

382 

Contrast 

Novi Travnik 

  

1990520008446466 

  

  

383 

Vezir asoc. za sport i kulturu 

Travnik 

Potur Mahala 64 

1990520008618735 

  

  

384 

SUR LA-BEL 

Vitez 

Bukve 61 

1990520008331909 

  

  

385 

KRAJINAPUTEVI JP 

Biha} 

  

1990450002081960 

  

  

386 

ASMAL DOO 

Biha} 

  

1990450002129975 

  

  

387 

UNATRANS DD 

Biha} 

  

1990450002198748 

  

  

388 

[EMSO TOURS DOO 

Biha} 

  

1990450002055091 

  

  

389 

JANEDIN DOO 

Biha} 

  

1990450002014157 

  

  

390 

ADUNA JP 

Biha} 

  

1990450002078468 

  

  

391 

VAHTRANS DOO 

Biha} 

  

1990450002055285 

  

  

392 

INTERTEHNA DOO 

Biha} 

  

1990450002034915 

  

  

393 

MB LIPOVA^A 

Biha} 

  

1990450002168581 

  

  

394 

2DCOMERC DOO 

Biha} 

  

1990450002047331 

  

  

395 

EKVADOR DOO 

Biha} 

  

1990450002050144 

  

  

396 

BIGROS DD 

Biha} 

  

1990450002010859 

  

  

397 

BA-CO DOO 

Biha} 

  

1990450002011538 

  

  

398 

UNA-INVEST DOO 

Biha} 

  

1990450002030065 

  

  

399 

NEJLA TR 

Biha} 

  

1990450002043936 

  

  

400 

MUJAD@I] DOO 

Biha} 

  

1990450002054121 

  

  

401 

IFTI]-IN@INJERING DOO 

Biha} 

  

1990450002038504 

  

  

402 

LUKEMERC DOO 

Biha} 

  

1990450002026573 

  

  

403 

ZITOPRERADA DD 

Biha} 

  

1990450002318058 

  

  

404 

K-L DOO 

Biha} 

  

1990450002039037 

  

  

405 

UR AMIGOS 

Biha} 

  

1990450002023275 

  

  

406 

CITRUS DOO 

Biha} 

  

1990450002200106 

  

  

407 

RED@I]-MERC 

Biha} 

  

1990450002055603 

  

  

408 

TR EL-S DOO 

Biha} 

  

1990450002051987 

  

  

409 

MODVAL 

Biha} 

  

1990450002023372 

  

  

410 

BIMARK DOO 

Biha} 

  

1990450002063530 

  

  

411 

CERI] TR 

Biha} 

  

1990450002012702 

  

  

412 

EGE DOO 

Biha} 

  

1990450002020365 

  

  

413 

FELIX DOO 

Biha} 

  

1990450002082154 

  

  

414 

EDO GPU DOO 

Biha} 

  

1990450002011441 

  

  

415 

DOTI^NI DOO 

Biha} 

  

1990450002076625 

  

  

416 

VIA MEDIA DOO 

Biha} 

  

1990450002026379 

  

  

417 

UNA PAK DOO 

Biha} 

  

1990450002035497 

  

  

418 

PEKARA BOSNA SZR 

Biha} 

  

1990450002033363 

  

  

419 

IN@INJERING BOSNA 

Bos.K rupa 

  

1990450002033751 

  

  

420 

EMO GRA\EVINAR 

Bos. Krupa 

  

1990450002012217 

  

  

421 

ADO EDO DOO 

Bos. Krupa 

  

1990450002021723 

  

  

422 

TPM DOO 

Bos. Krupa 

  

1990450002011829 

  

  

423 

TR STILL 

Bos. Krupa 

  

1990450002195547 

  

  

424 

UR 2E 

Bos. Krupa 

  

1990450002027446 

  

  

425 

KRU[NICA PREVOZ 

Bos. Krupa 

  

1990450002027737 

  

  

426 

HHMT DOO 

Bos. Krupa 

  

1990450002056837 

  

  

427 

DELKOM DOO 

Bos. Krupa 

  

1990450002012702 

  

  

428 

E BADI] DOO 

Bos. Krupa 

  

1990450002022596 

  

  

429 

UR AM 

Bos. Krupa 

  

1990450002047816 

  

  

430 

KEDI DOO 

Bos. Krupa 

  

1990450002027834 

  

  

431 

KRZNAR DOO 

Bos. Krupa 

  

1990450002028513 

  

  

432 

REKI] AUTO SHOP 

Bos. Krupa 

  

1990450002027931 

  

  

433 

SR @AN 

Bos. Krupa 

  

1990450002049562 

  

  

434 

TR MAJA 

Bos. Krupa 

  

1990450002043742 

  

  

435 

PODGRME^ DOO 

Bos. Krupa 

  

1990450002069932 

  

  

436 

[IP UNA DOO 

Bos. Krupa 

  

1990450002079147 

  

  

437 

UNITED DOO 

Bos. Krupa 

  

1990450002063627 

  

  

438 

D@IGUMOVI] 

Bos. Krupa 

  

1990450002026931 

  

  

439 

KAMELEON BUTIK 

Bos. Krupa 

  

1990450002016291 

  

  

440 

UR NERC 

Bos. Krupa 

  

1990450002397113 

  

  

441 

MASTER JASMIN 

Bos. Krupa 

  

1990450002008628 

  

  

442 

SENCO COMPANV 

Bos. Krupa 

  

1990450002012120 

  

  

443 

D@ELIL DU]AN DOO 

Bos. Krupa 

  

1990450002027349 

  

  

444 

MN DOO 

V. Kladu{a 

  

1990450002148502 

  

  

44b 

]ORAGA KOMERC 

V. Kladu{a 

  

1990450002463724 

  

  

446 

Zidar-Kovar-Gra|evinar 

V. Kladu{a 

  

1990450002329116 

  

  

447 

ZDRAVLJE FENIX 

V. Kladu{a 

  

1990450002175850 

  

  

448 

BUR. FONTANA 

V. Kladu{a 

  

1990450002246181 

  

  

449 

TR F NERMIN 

V. Kladu{a 

  

1990450002188270 

  

  

450 

AGROKOMERC D. D. 

V. Kladu{a 

  

1990450002077490 

  

  

451 

ORNAMENT 

Bu`im 

  

1990450002081281 

  

  

452 

\ULIC-TRANS DOO 

Bu`im 

  

1990450002022305 

  

  

453 

BUTEX DOO 

Bu`im 

  

1990450002397986 

  

  

454 

CO-DE DOO 

Cazin 

  

1990450002044906 

  

  

455 

RAD DOO 

Cazin 

  

1990450002025409 

  

  

456 

LU DOO 

Cazin 

  

1990450002036467 

  

  

457 

3-DZI DOO 

Cazin 

  

1990450002039280 

  

  

458 

LULIC DOO 

Cazin 

  

1990450002045390 

  

  

459 

PAPIRO DOO 

Cazin 

  

1990450002192540 

  

  

460 

BOSNA DOO 

Cazin 

  

1990450002031130 

  

  

461 

ERC-PROMET DOO 

Cazin 

  

1990450002168480 

  

  

462 

FAMILY SHOP DOO 

Cazin 

  

1990450002146850 

  

  

463 

AJLA DOO 

Cazin 

  

1990450002020460 

  

  

464 

ELEKTROMETAL 

Cazin 

  

1990450002016480 

  

  

465 

UR MLADOST 

Bos. Petrovac 

  

1990450002056640 

  

  

466 

DOO GRADAP 

Bos. Petrovac 

  

1990450002070610 

  

  

467 

HOLIDEY UD 

Bos. Petrovac 

  

1990450002207280 

  

  

468 

MOONLIGHT UR 

Bos. Petrovac 

  

1990450002356950 

  

  

469 

BOSNAPLAST DOO 

Bos. Petrovac 

  

1990450002329790 

  

  

470 

POLJOPRIVREDA 

Bos. Petrovac 

  

1990450002075650 

  

  

471 

SCORPION UR 

Bos. Petrovac 

  

1990450002056540 

  

  

472 

MALI PREDAH DOO 

Bos. Petrovac 

  

1990450002064010 

  

  

473 

RIFKODAM DOO 

Bos. Petrovac 

  

1990450002079430 

  

  

474 

Infografika DOO 

Klju~ 

Branilaca BiH bb 

1990440002110721 

  

  

475 

Gradvin Comerc Doo 

Klju~ 

Branilaca BiH bb. 

1990440001187087 

  

  

476 

Centar ZZ 

Klju~ 

Branilaca BIH 170 B 

1990440001710208 

  

  

477 

Ramadan doo 

Klju~ 

Branilaca BIH broj 58 

1990440001709723 

  

  

478 

[iroko srce Ur 

Klju~ 

BRANILACA BIH 60 B 

1990440001728250 

  

  

479 

Dinatel DOO 

Klju~ 

Branilaca BiH 83 

1990440001851925 

  

  

480 

Autoservis DOO 

Klju~ 

Branilaca BiH 129 

1990440001847851 

  

  

481 

Caldera DOO 

Klju~ 

Branilaca BiH bb. 

1990440001949895 

  

  

482 

Sana DOO P.O. 

klju~ 

Branilaca BiH 99 

1990440001845232 

  

  

483 

Sconto Prom DOO 

Klju~ 

Branilaca BiH bb Klju~ 

1990440001825735 

  

  

484 

Phoenix UR 

Klju~ 

Halinovska bb 

1990440001855223 

  

  

485 

Tempic Fa DOO 

Klju~ 

M. Tita bb 

1990440001259934 

  

  

486 

]uprija UR vl. ^akanovi} Senad 

Klju~ 

Ul. Branilaca BiH bb. 

1990440002032248 

  

  

487 

Centar za kulturu i informisanje JU 

Klju~ 

Branilaca BiH bb. 

1990440001866087 

  

  

488 

Bido TR vl.Me{anovi} Abid 

Klju~ 

Sanica bb. 

1990440001954745 

  

  

489 

Duhan DOO 

KLJU^ 

UI.Atifa D`afi}a 38 

1990440001957364 

  

  

490 

Jaguar UR vl.Alagi} Almir 

Klju~ 

Ul.Oslobodilaca BIH bb 

1990440001850276 

  

  

491 

[korpion Caffe Bar vl. Huski} Amir 

Klju~ 

Branilaca BiH 72 

1990440001994321 

  

  

492 

Bife kod Ti~e UG vl.Ti~evi} Velid 

Klju~ 

Pudin Han bb. 

1990440001983942 

  

  

493 

Klju~ Vulkanizerska radnja vl.Kanje{i} 

Klju~ 

Branilaca BiH bb 

1990440002290559 

  

  

494 

Dibes Transport DOO 

Klju~ 

Kami~ak br.22 

1990440001835823 

  

  

495 

Kairo no}ni bar vl. Merdanovi} \evad 

Klju~ 

Ul.Oslobodilaca BiH.bb. 

1990440002100051 

  

  

496 

Mahala TR VL. RE[I] KENANA 

Sanski Most 

Hamzibegova br. 59 

1990440001848530 

  

  

497 

Mustang Caffe Bar vl.Muslimovi} Najil 

Klju~ 

Ul. Zeni~ka br.1 

1990440002020026 

  

  

498 

Sg Komerc Doo 

Klju~ 

Halinovsko vrelo bb. 

1990440001256636 

  

  

499 

[ehi} Enes Elektroinstalater 

Klju~ 

Bebi}i bb. 

1990440002056304 

  

  

500 

Palma slasti~arna vl. Medija 

Klju~ 

Branilaca BiH BR.111 -a 

1990440002130509 

  

  

501 

UR RIO Caffe bar }evabd`inica 

Klju~ 

Branilaca BiH bb. 

1990440002616188 

  

  

502 

Hoffer T.P. D.o.o. 

Sanski Most 

Aleja {ehida bb 

1990440001279916 

  

  

503 

Bastasi Sur Vl. Ismet Me{i} 

Sanski Most 

Bu`imsko naselje bb 

1990440001200958 

  

  

504 

STILL FRIZER.SALON VL. ^USTI] 

Sanski Most 

MUHI]I 10 

1990440002035546 

  

  

505 

Sumrak Kaffe Bar Sur Vl. Hod`i} E. 

Sanski Most 

TOMINA BB 

1990440001227536 

  

  

506 

Agrar-Hb Doo 

Sanski Most 

[EHOVCI 152 

1990440001188930 

  

  

507 

AMIR TR VL. OKI] SULTANIJA 

Sanski Most 

BU@IMSKO NASELJE 

1990440002185023 

  

  

508 

Automehani~arska radnja Kami} 

Sanski Most 

Omladinska 7 F 

1990440001698665 

  

  

509 

BISTRO "TAXI" VL. DELKIC 

Sanski Most 

L. PALANKA BB 

1990440002018183 

  

  

510 

FARMA INTEGRA 

Klju~ 

Botonji}i bb 

1990440001969480 

  

  

511 

CAFFE MELI VL. KALTAK SEBIHA 

Sanski Most 

Donji Kamengrad 19 

1990440002015564 

  

  

512 

Cati} Comerc Doo 

Sanski Most 

Bulevar V korpusa 34A 

1990440001202025 

  

  

513 

DINA Gril VI. Kadiri} Jedina Sanski 

Sanski Most 

Naselje 17 vkbbr 

1990440002397259 

  

  

514 

Edin Huzejirovi} Str 

Sanski Most 

NOVO NASELJE 5 

1990440001255957 

  

  

515 

Edo Limar. -Brav. radnja Burni} Edin 

Sanski Most 

HUSIMOVCI 57 

1990440001187960 

  

  

516 

Em-An Djl 

Sanski Most 

LUSCI PALANKA BB 

1990440001219097 

  

  

517 

GALERI BISTRO VL. HAJIRIC 

Sanski Most 

PRVOMAJSKA 9 

1990440002186866 

  

  

518 

HAN UR RESTORAN vl. Ha{i} 

Sanski Most 

Klju~ka 11 

1990440002465741 

  

  

519 

KASHMIR UR 

Sanski Most 

ULICA 17.V.K.Bbb 

1990440001856387 

  

  

520 

Kod Fajde Ur Badnjevi} Vahid 

Sanski Most 

G KAMENGRAD 

1990440001245578 

  

  

521 

Lami DOO 

Sanski Most 

KLJU^KA 14 

1990440001268955 

  

  

522 

Melisa Tr Vl. Naki} Mirhad 

Sanski Most 

PODLUG 16, SANSKI 

1990440001241019 

  

  

523 

Neptun Bistro Ur VL. DUBICA RAIF 

Sanski Most 

DELICA BROD BB 

1990440001733876 

  

  

524 

PASTRIK UR vl. Marosi A. 

Sanski Most 

PRIJEDORSKA 21 

1990440001266239 

  

  

525 

RIO UR vl.Osmanolaj Red`o 

Sanski Most 

Prijedorska bb 

1990440001868803 

  

  

526 

Rolex Caffe Bar vl. Klju~anin B. 

Sanski Most 

TRG LJILJANA 

1990440001233550 

  

  

527 

SLAP UR VL. KAU^ MIRSAD 

Sanski Most 

HAMZIBEGOVA BB 

1990440002171637 

  

  

528 

[KORPION UR vl. Emini} Sabahudin 

Sanski Most 

Hrustovo 28. Sanski Most 

1990440001856969 

  

  

529 

TR INTIMA vl. Tro`i} Sadmira 

Sanski Most 

Prijedorska 50 

1990440002341872 

  

  

530 

Vo|enje Posl. knjiga Had`i} Reuf 

Sanski Most 

SANSKA 38 

1990440001199794 

  

  

531 

Nari Djl 601-32431 

Sanski Most 

BANJALU^KA 40 

502016000101-12570 

  

  

532 

Caffe bar ACO vl. Hod`i} Ermina 

Sanski Most 

M. C. ]ati}a bb 

1990440002117123 

  

  

533 

[umorezac Doo 

Sanski Most 

Bu`imsko Naselje bb 

1990440001754537 

  

  

534 

Specijalno zavarivanje ^irki} Doo 

Sanski Most 

LOLIN SOKAK BB 

1990440001184468 

  

  

535 

Hamzi Doo 

Sanski Most 

PRVOMAJSKA 1 75 

1990440001266627 

  

  

536 

Sana Drvna industrija D. D. 

Sanski Most 

Zdena 

1990440001201540 

  

  

537 

Sen~i DOO 

Klju~ 

Branilaca BiH 67 

1990440002007028 

  

  

538 

Emila Doo 

Sanski Most 

Vrhpolje bb 

1990440001259740 

  

  

539 

Agrokonsult Doo 

Sanski Most 

Klju~ka bb 

1990440001259158 

  

  

540 

BAZAR BISTRO VL. MUJANI] EDIN 

Sanski Most 

@ELJEZNI^KA BB 

1990440002155535 

  

  

541 

Bijelo dugme Cafe 

Sanski Most 

PRVOMAJSKA 131 A 

1990440001271865 

  

  

542 

BOSFOR BISTRO VL. HOD@I] IZET 

Sanski Most 

TOMINA BB 

1990440002135844 

  

  

543 

CAFFE-BAR Q. UEEN VL. ^ELI] 

Sanski Most 

PRIJEDORSKA BB 

1990440002016534 

  

  

544 

Centar slasti~arna vl. Raif Muhamed 

Sanski Most 

Fajtovci bb 

1990440001906730 

  

  

545 

Ceri} Senad stolarska radnja 

Sanski Most 

POBRIJE@JE 108 

1990440001263232 

  

  

546 

^au{evi} promet Doo 

Sanski Most 

10 Oktobar 10 

1990440001838733 

  

  

547 

Dom zanatska zadruga 

Sanski Most 

ALAJBEGOVI] SOK. 128 

1990440001257412 

  

  

548 

\uzel DOO 

Sanski Most 

STANI^NA 5/IV 

1990440001218515 

  

  

549 

Em-An Djl 

Sanski Most 

LU[CI PALANKA BB 

1990440001219097 

  

  

550 

Foto MOMENT 

Sanski Most 

PRIJEDORSKA BB 

1990440001740666 

  

  

551 

Javori Doo 

Sanski Most 

Lolon sokak bb 

1990440001842031 

  

  

552 

KIN-SHOP DOO 

Sanski Most 

BRA]E PODGORNIKA 

1990440001821273 

  

  

553 

Korkari} Doo 

Sanski Most 

BANJALU^KA 11 

1990440001209882 

  

  

554 

Kum Tr ^au{evi} Orhan 

Sanski Most 

MUHI]I BB 

1990440001243832 

  

  

555 

Reningsborg-Trans 

Sanski Most 

MUSE ^AZIMA ]ATI]A 

1990440001218030 

  

  

556 

River Ur Veli} Mirsada 

Sanski Most 

PRVOMAJSKA 271, SAN 

1990440001212695 

  

  

557 

SABBA RESTORAN 

Sanski Most 

LU[CI PALANKA BB 

1990440001853283 

  

  

558 

SASK DOO 

Sanski Most 

MUSE ]AZIMA ]ATI]A 

1990440001880055 

  

  

559 

Stolarija-Smajlovi} Zr 

Sanski Most 

HUSIMOVCI 121 

199-440001183692 

   

560 

TEN LONG DOO SANSKI MOST 

Sanski Most 

PRIJEDORSKA 16 

1990440002028271 

  

  

561 

ZMAJ HA[I] DOO 

Sanski Most 

KLJU^KA 11 SANSKI 

1990440002013236 

  

  

562 

@eger Doo 

Sanski Most 

Prvomajska 257 

1990440001842322 

  

  

563 

HUGO PEKARA Vl.Sale{ Mina 

Sanski Most 

SALE[A SOKAK 88 

1990440001248973 

  

  

564 

Altona Caffe bar Ur 

Sanski Most 

HUSIMOVCI 167, 

1990440001729220 

  

  

565 

CAFFE-BAR QUEEN VL. ^ELI] 

Sanski Most 

PRIJEDORSKA BB 

1990440002016534 

  

  

566 

Bor Promet DOO 

Klju~ 

Dubo~anska bb 

1990440002006931 

  

  

567 

LE KOMERC DOO 

Sanski Most 

DONJI KAMENGRAD 

1990440001956006 

  

  

568 

SUPERMARKET TR VL. MID@AN 

Sanski Most 

TOMINA256 

1990440001986076 

  

  

569 

Teliskop-Custi} Doo 

Sanski Most 

PRIJEDORSKA 1 

1990440001182237 

  

  

570 

HMS DOO 

Sanski Most 

VAHIDBEGOVA BB 

1990440001182140 

  

  

571 

Tank-Comerc Doo 

Sanski Most 

DONJI KAMENGRAD BB 

1990440001257509 

  

  

572 

DIJAMANT CAFFE BAR VL. 

Sanski Most 

PRIJEDORSKA BB, 

1990440002050775 

  

  

573 

ELI Obu}arska radnja 

Sanski Most 

Hasana Kiki}a 3. 

1990440001851634 

  

  

574 

Gerber Sur Selman Emir 

Sanski Most 

PRVOMAJSKA 43 

1990440001251689 

  

  

575 

Inter-Dinex DOO 

Sanski Most 

Donji Kamengrad bb 

1990440001247615 

  

  

576 

Tali} Irfan salon zabavnih igara 

Sanski Most 

BANJALU^KA 8, S. 

1990440001226275 

  

  

577 

NK PODGRMEC 

Sanski Most 

MUSE ]AZIMA ]ATI]A 

1990440001258091 

  

  

578 

Ferotex Doo 

Sanski Most 

D`evar bb 

1990440001841934 

  

  

579 

FENIX-AE COMPANY 

Sanski Most 

MAHALA 23 

1990440001854059 

  

  

580 

Kamengra|anka Tr VL. JAKUPOVI] 

Sanski Most 

D. KAMENGRAD 

1990440001280498 

  

  

581 

Mediplast SZR 

Sanski Most 

Vedro polje br. 6 

1990440001909155 

  

  

582 

Sanakeram Doo 

Sanski Most 

Husimovci bb 

1990440001261874 

  

  

583 

TK BOSNA DOO 

Sanski Most 

LU[CI PALANKA 

1990440001218418 

  

  

584 

Drvna industrija DOO Klju~ 

Klju~ 

Ul. Branilaca BiH 42 

1990440002106550 

  

  

585 

Ko`enji} turistik DOO Klju~ 

Klju~ 

Donja Sanica 

1990440001855020 

  

  

586 

Nujko DOO Klju~ 

Klju~ 

Krasulje 

1990440001190480 

  

  

587 

STR KEMO VI.Konjevi} Kemal Klju~ 

Klju~ 

Ul. Branilaca BiH 96 A 

1990440002275030 

  

  

588 

UR GOLD Vl.lmamovi} Bakir Klju~ 

Klju~ 

Cazinska br. 2 

1990440002124010 

  

  

589 

CUCA DOO 

Klju~ 

Branilaca BiH 104 

1990440001699050 

  

  

590 

Hald`aem DOO Klju~ 

Klju~ 

Branilaca BiH 92 

1990440001869570 

  

  

591 

TR AS Promet Klju~ 

Klju~ 

Pudin han bb 

1990440002104125 

  

  

592 

^evabd`inica Afrodita Klju~ 

Klju~ 

Branilaca BiH bb 

1990440002502504 

  

  

593 

Hamedovi} DOO Klju~ 

Klju~ 

Branilaca BiH bb 

1990440001847366 

  

  

594 

Autoprevoznik Sabi} Emir Klju~ 

Klju~ 

Dubo~ani bb 

1990440001849694 

  

  

595 

ZR Eurograf Klju~ 

Klju~ 

Stari grad bb 

1990440001840867 

  

  

596 

Plava dolina UR vl.Muratagi} Mirsada 

Klju~ 

Vele~evo bb 

1990440001838636 

  

  

597 

BL DOO Klju~ 

Klju~ 

Velagi}i bb 

1990440002002178 

  

 

598 

DIN-A DOO Klju~ 

Klju~ 

Branilaca BiH 

1990440001849791 

  

 

599 

Bes export DOO Klju~ 

Klju~ 

Kami~ak 90 B 

1990440001849597 

 

 

600 

Mak beton ZR Klju~ 

Klju~ 

Kami~ak bb. 

1990440002011781 

  

  

601 

ZR Gra|evinar vl.Egrli} Vahid Klju~ 

Klju~ 

Egrli}i br.34. 

1990440002006834 

  

  

602 

OBP Venecija vl. Arnautovi} Edin 

Sanski Most 

Fajtovci bb. 

1990440002372710 

  

  

603 

TR AMI vl. Tro`i} Aida 

Sanski Most 

[ehovci 21 

1990440002161930 

  

  

604 

TR AJLA vl. Musti} Mirjamin 

Sanski Most 

Vahid begova 54. 

1990440001263030 

  

  

605 

UR Caffe Galija vl.Buljuba{i} Jasmin 

Sanski Most 

Vrhpolje 

1990440002008480 

  

  

606 

ARI DOO 

Sanski Most 

Omladinsaka br.7 F 

1990440002158630 

  

  

607 

NIN KOMERC DOO 

Zenica 

Bistua Nova 

199-051-00075670-16 

  

  

608 

MB MILK DOO 

Kakanj 

Zgo{}a 42 

199-051-00075114-35 

  

  

609 

DERLI] DOO 

@ep~e 

Ravne bb 

199-051-00076305-51 

  

  

610 

M-ZOVKO DOO 

Zep~e 

Dobojski put bb 

199-051-00076570-32 

  

  

611 

KLINKHAMMER DOO 

Zenica 

S. Radi}a 4 

199-051-00077308-49 

  

  

612 

Isra Kornere doo 

Zavidovi}i 

Dav.Put 38 

199-051-0007699710 

  

  

613 

Ukus SUR 

Zenica 

Fakultetska 40 

199-051-00075172-55 

  

  

614 

B.STIL doo Zenica 

Zenica 

I.ZEN Brigade 15 

1990510007014116 

  

  

615 

Kapensa PUPUD 

Zenica 

Sarajevska 135 

1990510007619396 

  

  

616 

Dubint doo 

S. Brijeg 

Ivankovi}a dolac bb 

1990530009029775 

  

  

617 

Jasmina 

Blagaj 

Blagaj bb 

1990530009022112 

  

  

618 

Uniprom 

Konjic 

Prkanj 16 

1990530009110380 

  

  

619 

Mopek 

Mostar 

Ju`ni logor bb 

1990530009082155 

  

  

620 

Vodovod 

Mostar 

Mile Budaka 106 

1990530009031715 

  

  

621 

Gradex 

Mostar 

Blagaj bb 

1990530009094183 

  

  

622 

Bio ^itluk 

^itluk 

^erin bb 

1990530009085259 

  

  

623 

Hepok 

Mostar 

Carski vinogradi 

1990530009035498 

  

  

624 

Radimljapromet 

Mostar 

[ehovina 34 

1990530009072552 

  

  

625 

Mopek 

Mostar 

Ju`ni logor bb 

1990530009082155 

  

  

(so-94-a/04) 


INVESTICIONO-KOMERCIJALNA BANKA 

DD ZENICA 

SPISAK 

INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA SA STANJEM 31. 1. 2004. GODINE 

R. br.  

Naziv  

Sjedi{te  

Adresa  

Ra~un  

Partija  

15 i vi{e dana  

30 i vi{e dana  

90 i vi{e dana  

1. 

"DIONIS" DD 

Zenica 

Kulina bana 9 

134010 

013797 

  

  

2. 

"BIRA-PROM" DOO 

Zenica 

Bilmi{}e 103 

134010 

072385 

  

  

3. 

"HAMBURGER" SUR 

Zenica 

Kulina Bana bb 

134010 

114968 

  

  

4. 

"BOSNATOURS" PP 

Zenica 

Sarajevska 1 1 1 

134010 

076168 

  

  

5. 

"DUHAN" DD 

Zenica 

Fra Grge Marti}a 11 

134010 

040763 

  

  

6. 

"SUKNO-INTER" DOO 

Zenica 

Kanal 28 

134010 

071706 

  

  

7. 

"MODRINJE" STR 

Kakanj 

Zgo{}anska M4 

134020 

039497 

  

  

8. 

"MADAM VEMUAS" 

Kakanj 

Plandi{te 13 

134020 

024365 

  

  

9. 

"AIDA" STR 

Kakanj 

Zgo{}anska bb 

134020 

025917 

  

  

10. 

"DUMANAC" STR 

Kakanj 

Dumanac 10 

134020 

027566 

  

  

11. 

"KLAS-PROMET" 

Busova~a 

Buseljanski put 15 

134040 

007768 

  

  

12. 

"MEDINA" 

Zavidovi}i 

Drugi kilometar bb 

134030 

005542 

  

  

13. 

"ZADRUGAR" ZZ 

Zavidovi}i 

Zlatnih ljiljana bb 

134030 

008549 

  

  

14. 

"H-AIDA" DOO 

Zavidovi}i 

Kova~i bb 

134030 

009131 

  

  

15. 

" BOSANKA" STR 

Zenica 

Crkvice 25 

134010 

025728 

  

  

16. 

"SER" DOO 

Zep~e 

Novi [eher bb 

134010 

129421 

  

  

17. 

AUTOPR JOVANOVIC D 

Busova~a 

Tisova~ka bb 

134040 

003985 

  

  

18. 

"IVAN^ICA" DOO 

Busova~a 

N. [ubi}a Zrinjskog 

134040 

012133 

  

  

19. 

"EUROPA" SUR 

Busova~a 

Kaonik bb 

134040 

021542 

  

  

20. 

"NI\O" - M. I FRIZ. SALON 

Busova~a 

La|ana bb 

134040 

015528 

  

  

21. 

"MARIJANA" SUR 

Busova~a 

Kaonik bb 

134040 

018050 

  

  

22. 

"MILA"-FRIZ. SALON 

Busova~a 

N. [ubi}a Zrinjskog 

134040 

020087 

  

  

23. 

"ERUDIT" DOO 

Zenica 

M.Tarabara 7 

134010 

083055 

  

  

24. 

"VIFRUIT" PPPP 

Visoko 

H. -bega Grada{~evi}a 

134010 

098769 

  

  

25. 

"BOSNA 2" SPUD 

Zep~e 

Golubinja 

134010 

118654 

  

  

26. 

"BOSS-KOMERC" 

Zenica 

Prve zen. brigade 21 

134010 

024564 

  

  

27. 

"OLIMPIK" SUR 

Busova~a 

Kanjon La{ve-Grablje 

134040 

004664 

  

  

28. 

"SEM" CAFE-BAR SUR 

Zenica 

Studenac 24 

134010 

085965 

  

  

29. 

"TIP-TOP" STR 

Zenica 

Dervi{a Imamovi}a 4 

134010 

033294 

  

  

30. 

"SOFRA" UR 

Zavidovi}i 

Zlatnih ljiljana bb 

134030 

032896 

  

  

31. 

"DIJAMANT" UR 

Zavidovi}i 

D.Lovnica 

134030 

033478 

  

  

32. 

"AGROBOSNA" 

Busova~a 

Ka}uni 

134040 

007089 

  

  

33. 

"HIDRO" SZR 

Busova~a 

Kacu n i 

134040 

003597 

  

  

34. 

"BIN^E" STR 

Zenica 

Donja Vra}a 165 

134010 

076362 

  

  

35. 

AUTOPR. IMAMOVI] RIZAH 

Kakanj 

S. ef. Merdanovi}a 

134020 

046772 

  

  

36. 

"LIVINGSTON" 

Kakanj 

Zgo{}anska bb 

134020 

051816 

  

  

37. 

"LIBERTAS" 

Kakanj 

Zgo{}anska bb 

134020 

034453 

  

  

38. 

"KARI]-SKS" 

Zenica 

Z. Dizdarevi}a 18/1 

134010 

125832 

  

  

39. 

STARI HOTEL NEMILA 

Zenica 

Patr. lige 83 

134010 

128742 

  

  

40. 

AUTOPR. BA[I] ZEHRUDIN 

Zenica 

Dobriljeno 18 

134010 

130682 

  

  

41. 

"SLOGA" TR 

Zavidovi}i 

Naselje Krivaja bb 

134030 

036776 

  

  

42. 

"IRIS" CAFE-PIZZERIA 

Zavidovi}i 

Patriotske lige bb 

134030 

026106 

  

  

43. 

"DEMIRI" SLASTI^AR. 

Zenica 

M. Tarabara 6 

134010 

132040 

  

  

44. 

"OBU]AR" 

Kakanj 

Zgo{~anska ZIS 3 

134020 

013113 

  

  

45. 

"BH"-BUREGD@INICA 

Kakanj 

7. muslimanske bb 

134020 

041631 

  

  

46. 

"DOLAR" 

Zavidovi}i 

Gazi-Husrevbegova 

134030 

042790 

  

  

47. 

"DU]AN" 

Kakanj 

D. Kakanj 31 

134020 

045220 

  

  

48. 

AUTOPR. HUMKI] EDIN 

Zavidovi}i 

Ajvaz dede 5 

134030 

051423 

  

  

49. 

"PANORAMA" 

Zavidovi}i 

Skroze bb 

134030 

038619 

  

  

50. 

"MAGNOLIJA" Restoran 

Zenica 

Stara ~ar{ija 13 

134010 

052888 

  

  

51. 

"LAILA" TR 

Kakanj 

311. lahke brigade 

134020 

037460 

  

  

52. 

"URA" ZAN. RADNJA 

Kakanj 

Zgo{}anska K-2 

134020 

052010 

  

  

53. 

"MONAKO" 

Kakanj 

S. ef. Merdanovi}a 

134020 

047063 

  

  

54. 

"DOLINA" TR 

Kakanj 

Brnj 5 

134020 

054532 

  

  

55. 

"A-D" STR 

Zenica 

Lisa~ka 37 

134010 

114677 

  

  

56. 

"AS" STR 

Busova~a 

Ka}uni 

134040 

011745 

  

  

57. 

"ALEX" TRG. RADNJA 

Zavidovi}i 

S. Radi}a bb 

134030 

030956 

  

  

58. 

AUTOPR. IKANOVI] FADIL 

Zavidovi}i 

Zlatnih ljiljana 

134030 

049871 

  

  

59. 

AUTOPR. KARAJ^I] 

Zavidovi}i 

27. jula bb 

134030 

038716 

  

  

60. 

AUTOPR. STAR^EVI] 

Zavidovi}i 

Dolina 25 

134030 

040365 

  

  

61. 

"FAST FOOD -M" 

Zenica 

Blatu{a 1 

134010 

122437 

  

  

62. 

"NERKA" 

Zenica 

Aska Bori}a bb 

134010 

077041 

  

  

63. 

AUTOPR. IKANOVI] I 

Zavidovi}i 

Me~evi}i bb 

134030 

040171 

  

  

64. 

AUTOPR. MAHOVAC 

Zavidovi}i 

Sinanovi}i bb 

134030 

039783 

  

  

65. 

AUTOPR. MUHAREMOVI] 

Zavidovi}i 

Hajderovi}i 287 

134030 

045312 

  

  

66. 

"BESKA" MJE[. ROBA 

Zenica 

Juraja Neidharta 25 

134010 

091106 

  

  

67. 

AUTOPR. DELI] S. 

Zenica 

Kranj~evi}a 8-A 

134010 

048135 

  

  

68. 

"BELMA" UR 

Zavidovi}i 

S. Radi}a 39 

134030 

016212 

  

  

69. 

"ESKADA" TR 

Zavidovi}i 

Pinkasa Bandta bb 

134030 

045215 

  

  

70. 

"ITD" Cafe slasti~arna 

Zenica 

I zen. brigade 

134010 

096635 

  

  

71. 

"RIBAR" SUR 

Zavidovi}i 

Zlatnih ljiljana bb 

134030 

025330 

  

  

72. 

"TESAR" SZR 

Zavidovi}i 

Me}evi}i bb 

134030 

040559 

  

  

73. 

"URANAK" STR 

Zenica 

H. bega Grada{~evi}a 

134010 

096053 

  

  

74. 

"VIBEKO" GRAF. STUDIO 

Zavidovi}i 

Pinkasa Bandta bb 

134030 

043178 

  

  

75. 

"BOJOPLAST" PUP 

Kakanj 

Zgo{}anska bb 

134020 

020679 

  

  

76. 

"COLOR" SZR 

Kakanj 

Zgo{}anska P+A+M 

134020 

014083 

  

  

77. 

"FEJZI]-Z" SD 

Zavidovi}i 

Lovnica 

134030 

023584 

  

  

78. 

"HERA" SR PRZ.KAFE 

Zavidovi}i 

S. B. Ba{agi}a 

134030 

028240 

  

  

79. 

"IMT ALISA" DOO 

Kakanj 

Zgo{}anska 5 

134020 

020873 

   

80. 

"MODRINJE" TR 

Kakanj 

Modrinje 

134020 

043183 

   

81. 

"ORAH" DOO 

Kakanj 

Pedi}i 67 

134020 

049779 

  

  

82. 

"MISS" TR PARFIMERIJA 

Zavidovi}i 

S. B. Ba{agi}a 

134030 

033284 

  

  

83. 

"NASKO" GRIL 

Zavidovi}i 

  

134030 

035127 

  

  

84. 

S. S. M. MESNICA STR 

Zenica 

Bistua Nuova 5-A 

134010 

077623 

  

  

85 

AUTOPR. BASIC MIRSAD 

Zenica 

Dobriljevo 31 

134010 

130779 

  

  

86 

"BEHAIJA" TR 

Kakanj 

Zagra|e 

134020 

034550 

  

  

87 

"JASMINA" TR 

Kakanj 

Zgo{}anska 

134020 

047451 

  

  

88. 

"L'OREAL" SZFR 

Kakanj 

Vatrogasna 24 

134020 

041146 

  

  

89. 

"SAN-TALETOVI]" TUPD 

Zavidovi}i 

Dubravica bb 

134030 

053266 

  

  

90. 

"ADMIR" 

Kakanj 

Zgo{}anska 

134020 

036684 

  

  

91. 

"PRIMUS-ORHIL" 

Kakanj 

Zgo{}anska 

134020 

045123 

  

  

92. 

AUTOPR. D@ANAN ASIM 

Zenica 

Habiba ]upovi}a 4 

134010 

094792 

  

  

93. 

AUTOPR. HOD@I] HUSO 

Zenica 

Lukovo Polje bb 

134010 

117781 

  

  

94. 

AGENCIJA "KOLT" 

Zenica 

U{}e 13 

134010 

075780 

  

  

95. 

KROJA^ KUPRE[AN SZR 

Zenica 

M. S. Serdarevi}a 11 

134010 

049105 

  

  

96. 

AUTOP. VEISPAHI] H. 

Kakanj 

311. lahke brigade bb 

134020 

056763 

  

  

97. 

"MARKET JASMIN" STR 

Zenica 

Obalni bulevar 4 

134010 

089069 

  

  

98. 

"JASSA" PPUD 

Busova~a 

Aprila 33 

134040 

002142 

  

  

99. 

"DALILA" STR 

Busova~a 

G. Bilalovac 

134040 

017080 

  

  

100. 

"GAGA" Minimarket 

Busova~a 

N. [. Zrinski 

134040 

020475 

  

  

101. 

VUJICA NIKOLA Autopr. 

Busova~a 

Polje 

134040 

024549 

  

  

102. 

"ORBIS-[PED" 

Zenica 

A. Goldbergera 9 

134010 

014282 

  

  

103. 

"DAKA-PROM" DOO 

Zenica 

Kanal 68 

134010 

127384 

  

  

104. 

"MUKY-COMERCE" 

Zenica 

Bistua Nuova 137 

134010 

128354 

  

  

105. 

"ATP" DOO 

Zavidovi}i 

Kuljam bb 

134030 

036291 

  

  

106. 

"INTERSPOT" DOO 

Zavidovi}i 

Zlatnih ljiljana 

134030 

039686 

  

  

107. 

"ALMIR O" DOO 

Zenica 

Lon|a 90 

134010 

137569 

  

  

108. 

"OMITEX" 

Zenica 

Crkvice, Lamela 1 

134010 

005649 

  

  

109. 

"DODI" PTU 

Zenica 

Odmut 7A 

134010 

090039 

  

  

110. 

"MUHOLOVAC EKOL." 

Zavidovi}i 

Skroze bb 

134030 

024554 

  

  

111. 

"DRA^I" STR 

Zenica 

Tr`ni centar 

134010 

143195 

  

  

112. 

"NATUR" DOO 

Zenica 

Ibrakovi}a put 13 

134010 

112834 

  

  

113. 

"OSKAR-TRADE" 

Kakanj 

Rudi ^ajavec bb 

134020 

027081 

  

  

114. 

"KOBA-COMERC" DOO 

Zep~e 

Begov Han 

134010 

094016 

  

  

115. 

"21. DECEMBAR" 

Zenica 

Stjepana Radi}a 1 

134010 

154059 

  

  

116. 

"KALEN" DOO 

Zenica 

Kamberovi}a ~ikma 

134010 

141546 

  

  

117. 

"PRIM" DOO 

Zenica 

Sarajevska 135 

134010 

124959 

  

  

118. 

"[UMI] COMERC"DOO 

@ep~e 

Radovlje bb 

134010 

131070 

  

  

119. 

"ACOMA" DOO 

Zenica 

Trg BiH 4 

134010 

053470 

  

  

120. 

"KARMING" DOO 

Zavidovi}i 

Krivajska bb 

134030 

008646 

  

  

121. 

"ALMA" TR 

Kakanj 

Bi~er bb 

134020 

003898 

  

  

122. 

"DINSKA MEJA" 

Kakanj 

Dumanac 29 

134020 

032222 

  

  

123. 

"SEN-BA" DOO 

Zenica 

Aska bori}a 41 

134010 

088778 

  

  

124. 

"IMEA" DOO 

Zenica 

Kranj~evi}a 10 

134010 

061133 

  

  

125. 

"BADE" DOO 

Zenica 

Aska Bori}a 15 

134010 

018647 

  

  

126. 

"MR SPEKTAR" 

Kakanj 

Branilaca 15 

134020 

045705 

  

  

127. 

"TRSTIONICA" DOO 

Kakanj 

Bre`am 

134020 

050264 

  

  

128. 

"ZLAJA" UR 

Kakanj 

Zgo{}anska 51 

134020 

023007 

  

  

129. 

"PRINCEZA LEDI Dl" 

Kakanj 

Bilje{evo bb 

134020 

056278 

  

  

130. 

"OBALA" Kaffe 

Zenica 

Obalni bulevar 16 A 

134010 

130488 

  

  

131. 

"ENERGO-HOLZ" DOO 

Nemila 

Patr. lige 

134010 

152216 

  

  

132. 

"RIBNICA" STR 

Kakanj 

Jahorina 

134020 

019806 

  

  

133. 

"SIKI" Buffet 

Kakanj 

Naselje TE 

134020 

049294 

  

  

134. 

"ALGRO AUTO DADO" 

Kakanj 

Ro{}evina 36 

134020 

058703 

  

  

135. 

"ROSSETO" Cafe bar 

Zenica 

M.S.Serdarevi}a 8 

134010 

110409 

  

  

136. 

"GRUPP" DOO 

Zenica 

Fakultetska 1 

134010 

040957 

  

  

137. 

"POLOM" SOR 

Busova~a 

Zanatski centar 1 

134040 

031824 

  

  

138. 

"LANE" SUR Cafe Grill 

Busova~a 

Ka}uni 

134040 

005246 

  

  

139. 

"CRNI" Diskoteka 

Busova~a 

Ka}uni 

134040 

010096 

  

  

140. 

"D@ENO" SUR 

Busova~a 

Ravanjski put 

134040 

010969 

  

  

141. 

MESNICA A.C. 

Busova~a 

Ivice Maru{i}a 

134040 

026780 

  

  

142. 

"UNIKOM-PROMET" 

Zenica 

Masarykova 48 

134010 

012342 

  

  

143. 

"SEKOM" 

Busova~a 

T. Jovi}a 21 

134040 

001366 

  

  

144. 

"BLA@EVI]" MESNICA 

Busova~a 

Branitelja domovine 

134040 

033667 

  

  

145. 

"DACO" STR 

Busova~a 

Polje 

134040 

033279 

  

  

146. 

"KOMPLET" STR 

Busova~a 

M. Alaupovi}a 

134040 

029011 

  

  

147. 

"SN" STR 

Busova~a 

Merdani 20 

134040 

009611 

  

  

148. 

"UKUS" PEKARA 

Zenica 

M. Tarabara 14 

134010 

096344 

  

  

149. 

"VEJZPROM" DOO 

Zenica 

ZAVNOBIHA BB 

134010 

001381 

  

  

150. 

"BIFE" UR 

Ka ka nj 

Zgo{}anska bb 

134020 

044929 

  

  

151. 

"FIERA" BUFFET 

Kakanj 

Zgo{}anska bb 

134020 

035035 

  

  

152. 

"SANELA" UR 

Ka ka nj 

Zgo{}anska bb 

134020 

058024 

  

  

153. 

"UNIVERSUM" TR 

Kakanj 

Zgo{}anska bb 

134020 

030185 

  

  

154. 

"BRAGA" DOO 

Busova~a 

Gojevi}i bb 

134040 

035607 

  

  

155. 

"KIPERTRANS" DOO 

Zenica 

ZAVNOBIHA136 

134010 

055022 

  

  

156. 

"MOST GRAD" DOO 

Zavidovi}i 

Zlatnih Ljiljana bb 

134030 

010295 

  

  

157. 

"OAZA-E" 

Zavidovi}i 

Naselje Centar Lame. 

134030 

001371 

  

  

158. 

"HERMA PROMET"DOO 

Busova~a 

Ka~uni bb 

134040 

027362 

  

  

159. 

"SLAMS" DOO 

Kakanj 

O. Masli}a 84 

134020 

030088 

  

  

160. 

"RVI-NBA" DOO 

Zenica 

Crkvice 42 

134010 

031451 

  

  

161. 

"UNIRAD" PO 

Zenica 

Ko~evska ~ikma 6 

134010 

023982 

  

  

162. 

"KUPALISTE"TR 

Zavidovi}i 

Zlatnih Ljiljana 

134030 

051811 

  

  

163. 

"METALING"DOO 

Zenica 

Armije BiH 8 B 

134010 

060551 

  

  

164. 

"MESNICA KOD MUJE" 

Zavidovi}i 

Patriotska liga bb 

134030 

031441 

  

  

165. 

"ENIGMA" 

Zenica 

Bilimi{}e 86 

134010 

061812 

  

  

166. 

"IZGRADNJA-INVEST" 

Zenica 

Strosmajerova 1 1 

134010 

003903 

  

  

167. 

"TAXUS" - 

Busova~a 

Tisova~ka 

134040 

034152 

  

  

168. 

"NA[ MOST" - UG 

Zenica 

Mar{ala Tita 22 

134010 

149694 

  

  

169. 

"AR-ES" - DOO 

Kakanj 

Brnjic 6 

134020 

006614 

  

  

170. 

"AUTOP.-KUBAT N l HAD 

Kakanj 

S. ef. Merdanovi}a 110 

134020 

041728 

  

  

171. 

"AUTOP.- ZAIMOVI] M. 

Kakanj 

Lahke brigade 311 

134020 

037557 

  

  

172. 

GRAD. DEMOKR. STRAN 

Zavidovi}i 

Pinkasa Bandta bb 

134030 

043566 

  

  

173. 

"VALJEVAC" DOO 

Visoko 

Radovlje bb 

134010 

166087 

  

  

174. 

"BANJOTRANS" 

Zep~e 

E. Ajanovi}a bb 

134010 

024661 

  

  

175. 

MARKET "HAMIDA" 

Zenica 

Hamida bb 

134010 

020684 

  

  

176. 

"RES" - DOO 

Zenica 

Ko~evska ~ikma 3 

134010 

004291 

  

  

177. 

"DINA"-STR 

Kakanj 

Zgo{}anska 

134020 

042019 

  

  

178. 

"ELAN ROSS" - DOO 

Zenica 

Bilimi{te 101 

134010 

011275 

  

  

179. 

"MARKET" - TR 

Kakanj 

Brnj 

134020 

042892 

  

  

180. 

TURIST.ZAJEDNICA 

Zavidovi}i 

S. S. Ba{agi}a bb 

134030 

041044 

  

  

181. 

"GESTING" DOO 

Busova~a 

Ka}uni 

134040 

001754 

  

  

182. 

"NAMYX" DOO 

Zenica 

Crkvice 50 

134010 

011663 

  

  

183. 

AUTOMEH.Be}iragi} 

Zavidovi}i 

Dubrava~ki put bb 

134030 

039007 

  

  

184. 

"KEMIKO" DOO 

Zavidovi}i 

Patriotske lige bb 

134030 

008064 

  

  

185. 

"DISKOPAK" DOO 

Zenica 

Sarajevska 151 

134010 

042509 

  

  

186. 

"SPEKTRA-KOMERC" 

Zavidovi}i 

Bosanska bb 

134030 

013884 

  

  

187. 

"DAMI-KOMERC" 

Zavidovi}i 

Zavidovi}ki put bb 

134030 

053169 

  

  

188. 

"NOVA LINIJA" DOO 

Zep~e 

Begov Han 

134010 

127190 

  

  

189. 

"LA BAMBA" Cafe bar 

Busova~a 

Branitelja domovine 

134040 

012812 

  

  

190. 

"ASKO-PROMET" DOO 

Zenica 

Masarykova 48 

134010 

056477 

  

  

191. 

"FAMI"-STR 

Busova~a 

Mostarska bb 

134040 

023385 

  

  

192. 

"RMU ZENICA" DOO 

Zenica 

Stjepana Radi}a 2 

134010 

171519 

  

  

193. 

AUTOREMONT -DD 

Zenica 

Zmaja od Bosne 1 

134010 

050366 

  

  

194. 

"TERRA" - JP 

Zenica 

Dobr. davalaca krvi 4 

134010 

033876 

  

  

195. 

"DURAK"-STR 

Busova~a 

Ka}uni 

1 34040 

007477 

  

  

196. 

"[E-HA" - STR 

Busova~a 

Ivice Mru{i}a 

134040 

006604 

  

  

197. 

"ORBIS" -DOO 

Zenica 

Fra Ljube Hrgi}a 1A 

134010 

019520 

  

  

198. 

"A.G.E." -DOO 

Zenica 

Klopa~ki put 28 

134010 

092464 

  

  

199. 

"EKRO-PROM" - DOO 

Zenica 

Bulevar kralja Tvrtka l 

134010 

000314 

  

  

200. 

"MARKET-KOMERC" 

Zenica 

Gora`danska 23 

134010 

173362 

  

  

201. 

"BOSNATURIST" 

Maglaj 

Peta ulica bb 

1 34060 

000386 

  

  

202. 

"ALFA-MK" - DOO 

Zavidovi}i 

Potkle~e bb 

134030 

036873 

  

  

203. 

"]EPEL" - DOO 

Zavidovi}i 

Ribnica 143 

134030 

001080 

  

  

204. 

"MONTEX-K" - DJL 

Zavidovi}i 

Travni~ka 33 

134030 

022711 

  

  

205. 

"PERKOVI]" - DOO 

Busova~a 

Polje bb 

134040 

023191 

  

  

206. 

"M. SAA" - PPU 

Zavidovi}i 

Gazija 

134030 

021450 

  

  

207. 

"LM[-[PED" - DOO 

Zavidovi}i 

Radni~ka bb 

134030 

012914 

  

  

208. 

"ZMAJEVAC" - DD 

Zenica 

S. B. Ba{agi}a 2 

134010 

168318 

  

  

209. 

"PALIR" - GD 

Zenica 

Sarajevska 139 

134010 

123019 

  

  

210. 

"KAPENSA" - DOO 

Zenica 

Sarajevska bb 

134010 

126317 

  

  

211. 

"BORAC" - TR 

Kakanj 

Zgo{}anska bb 

134020 

043377 

  

  

212. 

"LEJLA"-TR 

Zavidovi}i 

Markovac bb 

134030 

018152 

  

  

213. 

"SAAB PROM" - STR 

Zenica 

Hafizovi}a 78 A 

134010 

133883 

  

  

214. 

"AS-[IBONJI]" - Bufet 

Zavidovi}i 

Hajderovi}i 

134030 

026591 

  

  

215. 

AUTOP. IMAMOVI] 

Zavidovi}i 

Perovi}i 

134030 

056564 

  

  

216. 

CENTAR ZA KULTURU 

Zavidovi}i 

Radni~ka bb 

134030 

013981 

  

  

217. 

"SOJKIC" - DOO 

Zavidovi}i 

Krivajska bb 

134030 

041335 

  

  

218. 

"AGROZE"-STR 

Zenica 

Sarajevska 63 

134010 

126026 

  

  

219. 

"BIM TREYD"-DOO 

Kakanj 

1. maj bb 

134020 

018933 

  

  

220. 

"ALL-STAR"-KAFFE 

Kakanj 

Zgo{~anska 

134020 

027469 

  

  

221. 

"PARK"-BUFFET 

Kakanj 

Ti~i}i 

134020 

024850 

  

  

222. 

"ALFA"-FAST FOOD 

Zenica 

Prva zeni~ke brigada 9 

134010 

047553 

  

  

223. 

"MA@ESTIK"DOO 

Zenica 

Zuki}i 21 

134010 

055798 

  

  

224. 

MZ-"PA[IN KONAK" 

Zavidovi}i 

Pa{in konak bb 

134030 

038522 

  

  

225. 

"POSTOJNA" 

Zep~e 

Golubinja 50 

134010 

010693 

  

  

226. 

"TARGET"-TR 

Zenica 

Adolfa Golbergera 7 

134010 

145135 

  

  

227. 

"POLJOKOMERC"-DPP 

Busova~a 

Zagreba~ka 

134040 

030078 

  

  

228. 

"SEKOM" DOO 

Busova~a 

T. Jovi}a 

134040 

001366 

  

  

229. 

"METEORTEX" DOO 

Kakanj 

ZPO bb 

134020 

001279 

  

  

230. 

"KIKO" KAFE 

Busova~a 

M. Alaupovi}a 

134040 

037547 

  

  

231. 

"HMT" DOO 

Zenica 

@eljezni~ka 1 

134010 

033779 

  

  

232. 

"VEJZPROM" DOO 

Zenica 

ZAVNOBtHA bb 

134010 

001381 

  

  

233. 

"DISTRIBUT.CENTAR" 

Kakanj 

31 11. brigade bb 

134020 

069470 

  

  

234. 

"MISBAH" 

Zenica 

[kolska 2 

134010 

034846 

  

  

235. 

"GRAB" - UR 

Zavidovi}i 

Krivajska bb 

134030 

032120 

  

  

236. 

"LOVAC" UR 

Zavidovi}i 

H.K.Grada{~evi}a 

134030 

032993 

  

  

237. 

"WINER-CLUB" DOO 

Maglaj 

Aleja ljiljana bb 

134060 

000968 

  

  

238. 

"ELMON" SZR 

Zavidovi}i 

Narodnog fronta 41 

134030 

026882 

  

  

239. 

"SE-EL" TR 

Kakanj 

Omera Msali}a bb 

134020 

053562 

  

  

240. 

"TREND" SZR 

Zavidovi}i 

Naselje Klek L. IX 

134030 

029113 

  

  

241. 

"NANDA" Cafe pizeria 

Kakanj 

Sehida 31 

134020 

041922 

  

  

242. 

"MB-MILK" - DOO 

Kakanj 

Zgo{}a 42 

134020 

062292 

  

  

243. 

"BETA" - DOO 

Kakanj 

Zgo{}anska LC 

134020 

059382 

  

  

244. 

"VIKO" - DOO 

Zavidovi}i 

Vikovi}i 

134030 

024069 

  

  

245. 

"ELVIRA" - STR 

Kakanj 

Zgo{}anska 

134020 

026693 

 

 

246. 

"GTU" - DOO 

Busova~a 

9. april bb 

134040 

000978 

 

 

247. 

RMK-IN@ENJERING 

Zenica 

Zmaja od Bosne bb 

134010 

029608