LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina XV/VII
Ponedjeqak, 7. 2. 2011. godine 

Broj/Broj
9 

Godina XV/VII
Ponedjeljak, 7. 2. 2011. godine
 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2 - JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3 - JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4 - JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41 - JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6 - JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61 - JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62 - JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63 - JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7 - JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91 - JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", je: 

Jedna stranica od{tampanog teksta na dva stupca    290,00 KM
Od toga PDV 17%     42,14 KM 

Jedan stubac visine 22 cm    145,00 KM
Od toga PDV 17%     21,07 KM 

Jedan cm jednog stupca    6,60 KM
Od toga PDV 17%     0,96 KM 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT BANK DD     338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III. 

Prijem  oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica D`emala Bijedi}a broj 39/III. 

Tel.: +387 (33) 722-049; fax: +387 (33) 722-074
     E-mail:  oglasi
@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet  adresa:    www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
                                         www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE - OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE – izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata  na "Slu`beni glasnik BiH", za I polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). 

Tekstovi oglasa javnih nabavki/nabava, uz narud`benicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tene osobe ugovornog organa, dostavljaju se li~no, putem faksa ili po{tom, do utorka do 16 sati, na zakonom propisanim obrascima. 

Tako zaprimljeni oglasi bit }e objavljeni u prvom broju "Oglasnika javnih nabavki/nabavi" u ponedjeljak. 

Svi oglasi primljeni mimo zakonom predvi|enog roka, podrazumijevaju objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabavke/nabave". 

Ugovorni organi su du`ni izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od  momenta izdavanja fakture uz obavezni poziv na broj fakture. 

OBAVJE[TENJE 

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 5. 5. 2005. godine OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). 

Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO.

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: sekretar Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata:  722-054, Faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op}e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{we, a uplata se vr{i UNAPRIJED  - [tampa: GIK "OKO" d. d. Sarajevo  - Za {tampariju: Fehim [kaqi}  - Reklamacije za neprimqene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/
I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002.  
Internet izdawe: http://www.sllist.ba - godi{wa pretplata 200,00 KM. 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE 

1 - JANAB 

11 - JANAB 

JKP "SVETI MARKO"
ISTO^NO SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JKP "Sveti Marko" 

Kontakt osoba: Trapara Vawa 

Adresa: Kara|or|eva broj 2 

Po{tanski broj: 71123 

Grad: Isto~no Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4400538910000 

Telefon: 057/321-310 

Fax: 057/321-311 

E-mail: www.svetimarko@zona.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

JN-07/11-1 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 - Nabavka pogrebne opreme u vrijednosti do 80.000 KM 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

JKP "Sveti Marko" Isto~no Novo Sarajevo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

JKP "Sveti Marko" Isto~no Novo Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci od potpisivawa ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koj su po ~lanu o ZJN iskqu~eni iz prava ugovarawa o JN 

Potrebna dokumentacija: 

1.    potvrda/uvjerewe nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom i ostalo navedeno u stavu 1. ta~ka a. ~lan 23. ZJN BiH, koja nije starija od 3 (tri) mjeseca 

2.    potvrda/uvjerewe nadle`nog suda da ponu|a~ nije u predmetu postupka za progla{ewe ste~aja, za izdavawe naloga za prisilnu livkidaciju i ostalo navedeno u stavu 1. ta~ka b. ~lan 23. ZJN BiH, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca 

3.    potvrda/uvjerewe nadle`nog suda da ponu|a~ nije pravosna`nom odlukom osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu od 5 (pet) godina, koji je prethodio datumu podno{ewa ponude, koja nije starija od 3 (tri) mjeseca 

4.    potvrda/uvjerewe nadle`nog suda da ponu|a~ nije pravosna`nom odlukom progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 (pet) godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{ewa ponude, koja nije starija od 3 (tri) mjeseca 

5.    uvjerewe nadle`ne poreske uprave i UIO o izmirenim direktnim i indirektnim porezima, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca 

6.    potvrda/uvjerewe o izmirenim doprinosima za penzijsko-invalidsko osigurawe koje nije starije od 3 (tri) mjeseca 

7.    potvrda/uvjerewe o izmirenim doprinosima za zdravstveno osigurawe koje nije starije od 3 (tri) mjeseca 

Svi zahtijevani dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije, izdate od strane navedenih nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini u svrhu u~e{}a na tender i ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca ra~unaju}i unazad od datuma predaje ponude. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koji nisu registrovani za obavqawe navedene djelatnosti. 

Potrebna dokumentacija: 

1.    ovjerena kopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima i legalan dokument koji daje ovla{tewe potpisniku tendera kao i svu vezanu dokumentaciju (kopija ovla{tewa rukovode}e osobe iz registracije firme i ovla{tewe direktora firme, ako on sam nije ovla{tena osoba za ovaj tender), koje nije starije od 3 (tri) mjeseca 

2.    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, identifikacioni broj i poreski broj (ovjerena kopija) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stawa i uspjeha za 2009. godine i prvu polovinu 2010. godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    lista glavnih isporuka dobavqa~a izvr{enih u posqedwe dvije do tri godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima uz obezbje|ewe dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili ukoliko takve potvrde ne mogu da se obezbijede iz razloga izvan dobavqa~eve kontrole, samo uz izjavu dobavqa~a o izvr{enim isporukama. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 25. 02. 2011. godine. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 ~asova u sjedi{tu JKP "Sveti Marko" ul. Kara|or|eva broj 2 Isto~no Novo Sarajevo.   

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 3. 2011. godine do 12,00 ~asova 

Ponudu dostaviti prema tenderskoj dokumentaciji u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ - ponuda za tender 07/10 a ORIGINAL/KOPIJA LOT ___." 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

30 dana nakonkrajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 3. 2011. godine, ul. Kara|or|eva broj 2, Isto~no Novo Sarajevo 

LOT 1 - otvarawe u 12,15 

(1-11-1481-11) 

11 - JANAB 

MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA
REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo trgovine i turizma 

Republi~ka diirekcija za robne rezerve 

Kontakt osoba: Zora Vulin 

Adresa: Nikole Pa{i}a 46 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Telefon: 051/316-311 

Faks: 051/326-332 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji mlijeka 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kupovina sterilizovanog, homogenizovanog trajnog mlijeka pakovawe sa 2,8% mlije~ne masti-pakovawe tetrapak 1/1 sa ~epom 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA 

Vrijednost ugovora 142.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te Republi~ke direkcije za robne rezerve 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA?
(~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Detaqnije u tenderskoj dokumentacij 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~lan 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Bi}e definisano tenderskom dokumentacijom 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA
(~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavqawe djelatnosti koja je predmet ovog postupka, osim onih koja su iskqu~ena iz prava u~e{}a u postupku javnih nabavki prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama i koji su u sudskom sporu sa Republi~kom direkcijom za robne rezerve.   

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE DJELATNOSTI
(~lan 24. ZJN) 

-    rje{ewe o upisu u sudski registar (prva registracija i sve naredne sa svim prilozima) 

     poreski identifikacioni broj (PIB) 

Fotokopije svih gore navedenih dokumenata moraju biti propisno ovjerene i ne starije od 6 mjeseci. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Detaqnije u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Detaqnije u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    ponu|ena cijena    u~e{}e 90% 

    2.    rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od dana objavqivawa oglasa. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM i upla}uje se na ‘iro ra~un ugovornog organa broj 562 099 000 1486340. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
(~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zatvorene ponude dostaviti na adresu: Republi~ka direkcija za robne rezerve, Nikole Pa{i}a 46, Bawa Luka, sa naznakom:"Ponuda za nabavku mlijeka - NE OTVARATI", u roku od 30 dana od dana objave obavje{tewa o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH". Ponude se predaju neposredno ili putem po{te. 

Sve ponude koje pristignu nakon nazna~enog roka ne}e se razmatrati i bi}e vra}ene neotvorene. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Devedeset (90) dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA
(~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

8. 3. 2011. godine u 14,00 ~asova 

Prostorije Republi~ke direkcije za robne rezerve, ul. Nikole Pa{i}a 46, Bawa Luka 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Republi~ka direkcija za robne rezerve ne snosi nikakve tro{kove u ovom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora, na osnovu odredbi ~lana 12. Zakona o javnim nabavkama i pri tom ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezna pojasniti razloge svog postupka 

(1-11-1484-11) 

11 - JANAB 

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
PRIJEDOR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Prijedor 

Kontakt osoba: Sini{a Obradovi} 

Adresa: Vo`da Kara|or|a 2 

Po{tanski broj: 79101 

Grad: Prijedor 

Identifikacioni broj: 4400715040002 

Telefon: 066/713-858 

Fax: 052/232-238 

E-mail: domzdravlja@prijedor.com 

Internet adresa: www.domzdravljaprijedor.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Laboratorijski reagensi za rad na biohemijskom
        analizatoru "Cobas Integra 400 Plus" 

LOT 2    Laboratorijski reagensi za rad na hematolo{kom
        analizatoru "Orphee Mytic 18" 

LOT 3    Potro{ni materijal za hematolo{ku laboratoriju 

LOT 4    Potro{ni materijal za stomatolo{ke ambulante i
        zubnu tehniku 

LOT 5    [tamparske usluge 

LOT 6    Nafta i naftni derivati 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

ZU Dom zdravlja Prijedor 

Vo`da  Kara|or|a 2 

Prijedor 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, JIB, telefon, kontakt lice 

-    ovjerena kopija rje{enja o registraciji 

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od 90 dana od dana objavljivanja obavje{tenja 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima, ne starije od 90 dana od dana objavljivanja obavje{tenja 

-    uvjerenje da se protiv ponu|a~a ne vodi ste~ajni postupak ili postupak likvidacije 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ispunjenje uslova iz ~lana 24. ZJN, registracija i identifikacioni broj firme 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ispunjenje iz ~lana 25. ZJN, bilans stanja i uspjeha za posljednji obra~unski period 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ispunjenje uslova iz ~lana 26. ZJN, lista glavnih isporuka dobavlja~a u posljednjoj godini 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 70% 

    2)    na~in pla}anja    u~e{}e 20% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti  28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 35,00 KM po lotu. 

Uplatu iznosa za otkup tenderske dokumentacije izvr{iti na ‘iro ra~un broj 5620070000030125 sa naznakom za broj lota. 

Preuzimanje tenderske dokumentacije o uplati u zgradi Medicine rada svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 ~asova. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 3. 2011. godine 

Prijedor 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaanja ponuda u tenderskoj dokumentaciji. 

(1-11-1485-11) 

11 - JANAB 

AD KOMUNALAC BIJELJINA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: AD  "Komunalac" 

Kontakt osoba: Jeremi} Andonija 

Adresa: Milo{a Crnjanskog 7 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bijeljina 

Identifikacioni broj: 4400305650008 

Telefon: 055/203-859; 055/210-147 

Fax: 055/206-601 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Investicioni plan za 2011. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Opis vozila za koje se nabavlja nadogradnja: 

[asija: Tip-Mercedes benz. 1717 god. 1992. 

-    Ukupna nosivost: 18000 kg 

-    Snaga motora 120 KW 

-    Osovinsko rastojanje 3850 mm 

Nadogradnja autosme}ara 

-    Zapremina sabirnog sanduka 14 m3 

-    Zapremina usipnog korita cca 2,00 m3 

-    Maksimalna du`ina nadogradnje uklju~uju}i i rastojanje do kabine 5900 mm 

-    Ugra|en ure|aj za istresanje kontejnera 1,1 m3 l kanti od 80 do 360 litara prema standardu EN 840 

-    Visina za utovar sme}a cca 900 mm 

-    Sistem prihvatanja i pra`njenja tip "Potisna plo~a" 

-    Stepen sabijanja sme}a 1:6 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Jedna nadogradnja 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Monta`a nadogradnje na vozilu u mjestu isporu~ioca. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Isporuka u {to kra}em roku od potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% od ponu|ene vrijednosti 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od ponu|ene vrijednosti 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju oni ponu|a~i koji putem pismenih dokaza obezbijede da nemaju smetnji za u~e{}e u skladu sa ~lanom 23. ta~ka a, b, c, e i sl. {to se dokazuje dokumentacijom navedenom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Sadr`ani u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Sadr`ani u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Sadr`ani u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    -     cijena    80% 

    -     rok isporuke izra`en u broju radnih dana    10% 

    -     na~in pla}anja    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 1. 3. 2011. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje 50,00 KM, izvr{iti uplatu na ‘iro-ra~un broj 554-001-00000055-13 ili blagajni AD "Komunalac". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 3. 2011. godine do 14,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 3. 2011. godine u 12,00 ~asova 

AD "Komunalac" Bijeljina, Milo{a Crnjanskog 7 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Za sve eventualne dodatne informacije zainteresovani ponu|a~i se mogu obratiti na adresu i telefone kao pod I.1. 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a. 

(1-11-1494-11) 

11 - JANAB 

KLINI^KA BOLNICA MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Klini~ka bolnica Mostar 

Kontakt osoba: Anita Prskalo, dipl. iur. 

Adresa: Kralja Tvrtka bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227224680006 

@irora~un: 338 1002200717786 

Telefon: 036/336-529 

Faks: 036/322-712 

E-mail: pravnasluzba@kb-mostar.org 

Internet adresa: www.kb-mostar.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka broj 398/11 od 26. 1. 2011. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Sredstva za odr`avanje higijene 

LOT 2 Pribora za odr`avanje higijene 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Sukladno specifikaciji iz natje~ajne dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sukladno natje~ajnoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1 godina od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, GOSPODARSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti sve relevantne dokumente ne starije od 3 mjeseca kojima dokazuje da nema ograni~enja za sudjelovanje u postupku javne nabave sukladno to~kama ~lanka 23, ZJN. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Da je ponuditelj registriran u sudski registar za djelatnost iz predmeta otvorenog postupka, a koja se dokazuje ovjerenom fotokopijom rje{enja o upisu u sudski registar, ne starije od 3 mjeseca. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - GOSPODARSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ponuditelj je obvezan dostaviti dokumenta ne starija od 3 mjeseca kojima dokazuje svoju ekonomsku i financijsku podobnost za sudjelovanje u predmetnom postupku iz ~l. 25 to~ka b) i d) ZJN BiH 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Ponuditelji je obvezan dostaviti relevantne dokumente iz ~lanka 26. to~ka a), d) ZJN 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu 

LOT 1 - Sredstava za odr`avanje higijene 

LOT 2 - Pribora za odr`avanje higijene 

Redni broj 

Kriterij 

 

Bodovi 

1. 

Cijena 

u~e{}e 

80% 

2. 

Uvjeti pla}anja 

u~e{}e 

10% 

3. 

Rok isporuke 

u~e{}e 

10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti nakon objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nov~ana naknada za natje~ajnu dokumentaciju iznosi 50 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Ponuda mora biti na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 9. 3. 2011. godine do 8,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

LOT 1: 9. 3. 2011. godine u 9,00 sati 

LOT 2: 9. 3. 2011. godine  u 9,15 sati 

Ravnateljstvo KB Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 7,30 sati do 14,30 sati u Slu`bi za pravne poslove Klini~ke bolnice Mostar, uz dokaz o uplati od 50,00 KM nepovratnog iznosa. 

Uplata se vr{i na ‘iro ra~un KB Mostar na broj 338 100 2200717786 kod UniCredit banke d.d. Mostar. 

Sva uz ponudu prilo`ena dokumentacija treba biti originalna ili ovjerene fotokopije, slo`ena i ozna~ena rednim brojevima, po~ev{i od rednog broja 1. Svi relevantni dokumenti ne smiju biti stariji od tri mjeseca. 

Sve stavke u specifikaciji ponude trebaju biti popunjene. 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enom omotu sa punom adresom ponuditelja, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem brojem faksa i sa naznakom: "LOT broj _____i (naziv lota), Ne otvarati - otvara Povjerenstvo 9. 3. 2011. godine u ____ sati. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e prisustvovati po jedan ~lan. 

(1-11-1505-11) 

11 - JANAB 

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD FO^A
PRIVREDNA JEDINICA "DRINA" FO^A 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Kazneno-popravni zavod Fo~a 

Privredna jedinica "Drina" fo~a 

Kontakt osoba: Dragan Dosti}, 065/561-953, Daniela Ivanovi}, 065/210-323 

Adresa: Studentska 2 

Po{tanski broj: 73300 

Grad: Fo~a 

Identifikacioni broj: 4401416180015 

Telefon: 058/210-060 

Faks: 058/210-154 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka: Prehrambenih proizvoda i potro{nog materijala za li~nu u kolektivnu higijenu, alkoholnih i bezalkoholnih pi}a, koncentrovane sto~ne hrane za sviwe, goveda i ovce, koncentrovane sto~ne hrane za koke nosiqe i suvomesnatih proizvoda 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Prehrambeni proizvodi i potro{ni materijal za
        li~nu i kolektivnu higijenu 

LOT 2    Alkoholna pi}a 

LOT 3    Koncentrovana sto~na hrana za sviwe, goveda i ovce 

LOT 4    Koncentrovana sto~na hrana za koke nosiqe 

LOT 5    Suvomesnati proizvodi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

LOT 1 - 165.000,00 KM 

LOT 2 -   85-000,00 KM 

LOT 3 - 300.000,00 KM 

LOT 4 - 130.000,00 KM 

LOT 5 -   40.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te kupca, Studentska 2, Fo~a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Zavr{ava 31. 12. 2011. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

U tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

U tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

U tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 80% 

    2)    rok pla}awa (120 dana - 15 bodova,
        90 dana 11 bodova, 60 dana 7 bodova i
        30 dana - 4 boda)    u~e{}e 15% 

    3)    rok isporuke (2 dana - 5 bodova,
        od 2 do 5 dana - 2 boda)    u~e{}e   5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 9. 3. 2011. godine do 10,00 ~asova. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 3. 2011. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 9. 5. 2011. godine ili 2 mjeseca ili 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 3. 2011. godine u 11,00 ~asova, LOT 2 i 5 u 12,00 ~asova 

10. 3. 2011. godine LOT 3 i 4 u 12,00 ~asova 

KPZ Fo~a, Studentska 2, Fo~a 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti na broj ‘iro ra~una 555-010-00009030-83 kod Nove banke. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Kazneno-popravni zavod Fo~a 

Kontakt osoba: Dosti} Dragan, 065/561-953, 

Daniela Ivanovi}, 065/210-323 

Adresa: Studentska 2 

Po{tanski broj: 73300 

Grad: Fo~a 

Identifikacioni broj: 4401416180015 

Telefon: 058/210-060 

Faks: 058/210-154 

E-mail: kpz.pjdrinafoca@gmail.com 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Kazneno-popravni zavod Fo~a 

Kontakt osoba: Dosti} Dragan, 065/561-953, 

Daniela Ivanovi}, 065/210-323 

Adresa: Studentska 2 

Po{tanski broj: 73300 

Grad: Fo~a 

Identifikacioni broj: 4401416180015 

Telefon: 058/210-060 

Faks: 058/210-154 

E-mail: kpz.pjdrinafoca@gmail.com 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Kazneno-popravni zavod Fo~a 

Kontakt osoba: Dosti} Dragan, 065/561-953, 

Daniela Ivanovi}, 065/210-323 

Adresa: Studentska 2 

Po{tanski broj: 73300 

Grad: Fo~a 

Identifikacioni broj: 4401416180015 

Telefon: 058/210-060 

Faks: 058/210-154 

(1-11-1517-11) 

11 - JANAB 

MJE[OVITI HOLDING ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE
ZAVISNO PREDUZE]E "ELEKTRO-HERCEGOVINA" AD TREBIWE 

OBAVJE[TEWE 

O PONOVNOM POSTUPKU NABAVKE 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: MH ERS ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe 

Kontakt osoba: Neboj{a Rikalo, dipl. el. in`. 

Adresa: Trg Jovana Ra{kovi}a 6 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebiwe 

Identifikacioni broj: 401354720000 

Telefon: 059/279-829 ili 059/279-841 

Faks: 059/260-678 ili 279-888 

E-mail: nrikalo@ers.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. (u kancelariji kod Neboj{e Rikala, dipl. el. in`.) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka, zamjena i sanacija 35 kV postrojewa u TS
        Trebiwe 2 i TS Industrijska zona Volujac 

LOT 2    Nabavka i snacija 10 kV postrojewa u TS Trebiwe 2 i
        TS Industrijska zona Volujac 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

TS Industrijska zoran Volujac i TS Trebiwe 2 u Trebiwu. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Rok izvr{ewa definisan u tenderskoj dokumentaciji. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, 3.000,00 KM. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Nepotrebni 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da - bankarska garancija na iznos od 5% vrijednosti ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nepotrebni 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa va`e}om odlukom Savjeta ministara BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i do 4. 3. 2011. godine u kancelariji kod Neboj{e Rikala, (ili slawem na dostavqenu e-mail adresu) u vremenu od 8,00 do 15,00 ~asova, od dana objavqivawa obavje{tewa u "Slu`benom glasniku BiH", uz dokaz o uplati 100,00 (stotinu) KM po lotu. Primalac "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe, svrha doznake: "Uplata za tendersku dokumentaciju, na ra~un 56200800002287-32 (Razvojna banka Bawa Luka - Filijala Trebiwe). Tako|e, potrebno je dostaviti ID broj i ta~nu adresu i naziv firme. Ukoliko se podnese ponuda bez prilo`enog dokaza o pla}enoj naknadi za otkup tenderske dokumentacije ista se ne}e otvarati ni ocjewivati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavqaju samo na jednom od jezika konstitutivnih naroda u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajwi rok za dostavqawe ponuda je 10. 3. 2011. godine do 12,00 ~asova. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Definisan u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvarawe ponuda u prostorijama MH ERS ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe dana 10. 3. 2011. godine u 13,00 ~asova. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ponude koje prispiju nakon krajweg roka za dostavu ponuda (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~u ne otvorene i ne}e se razmatrati. Na koverti mora stajati upozorewe: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA ZA NABAVKE". 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u slu~ajevima navedenim ~l. 12. ZJN. 

(1-11-1519-11) 

11 - JANAB 

OP[TINA DERVENTA U IME UGOVORNIH STRANA (MINISTARSTVA ZA QUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH, FONDA ZA POVRATAK BiH i ZEDP "ELEKTRODOBOJ" AD DOBOJ) 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op{tina Derventa u ime ugovornih strana (Ministarstva za qudska prava i izbjeglice BiH, Fonda za povratak BiH i ZEDP "Elektrodoboj" a.d. Doboj) 

Kontakt osoba: Strini} Mile i Goran Panti} 

Adresa: Trg oslobo|ewa 3 

Po{tanski broj: 7440 

Grad: Derventa 

Identifikacioni broj: 4400164060007 

Telefon: 053/315-103; 053/209-749 

Faks: 053/315-105 

E-mail: javnenabavke.derv@gmail.com 

Internet adresa: www.derventa.ba   

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Elektrifikacija lokacija/objekata realizovanog povratka u nasequ Velika Bukovica, op{tina Derventa 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka roba (elektro-materijala) prema specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

"Elektrodistribucija" Derventa, @eqezni~ka bb, Derventa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Rok za nabavku i isporuku robe ne mo`e biti du`i od 30 kalendarskih dana od dana potpisivawa ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavqawe poslova koji su predmet nabavke, osim ponu|a~a koji spadaju u kategoriju ponu|a~a iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 24. Zakona o javnim nabavkama. Da je ponu|a~ registrovan za obavqawe djelatnosti koja je predmet ugovora, za{to je potrebno podnijeti dokaze navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 25. Zakona o javnim nabavkama. Ocjena ekonomskog i finansijskog stawa ponu|a~a }e se izvr{iti na osnovu dokumenata koji }e se definisati u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 26. Zakona o javnim nabavkama. Ocjena tehni~ke i profesionalne sposobnosti  ponu|a~a }e se izvr{iti na osnovu dokumenata koji }e se definisati u tenderskoj dokumentaciji. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa odlukom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 ~asova u prostorijama Op{tine Derventa. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Nov~anu naknadu uplatiti na ra~un op{tine Derventa kod Nova Banka a.d. Bawa Luka, broj 555-008-01252003-39, svrha doznake: "Uplata za tendersku dokumentaciju zanabavku elektro materijala za V. Bukovicu, vrsta prihoda 729124, buxetska organizacija 9999999, op{tina 027. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavqaju na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 3. 2011. godine do 11,30 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

120 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 3. 2011. godine u 12,00 ~asova 

Op{tina Derventa, Trg oslobo|ewa 3, u prostorijama Op{tine 

(1-11-1521-11) 

11 - JANAB 

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: Miljenko Mihajlovi}, dipl. ing. arh. 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 4400928890000 

Telefon: 051/342-806 

Fax: 051/342-618 

E-mail: javne.nabavke@kc-bl.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ponovni tender broj 01 -576-1/11 od 26. 1. 2011. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka 1500 tona mazuta (ulje za lo`enje srednje "S") 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao kod II.4. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

FCO Banja Luka, istovareno u rezervoar mazuta Klini~kog centra Banja Luka - Paprikovac 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. 

Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar, sa svim prilozima izdato od nadle`nog suda, kojom se dokazuje pravo da obavlja relevantnu profesionalnu djelatnosti koja je predmet nabavke (ne starije od tri mjeseca) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Izjava da ponu|a~ pristaje na odgo|eno, bezavansno i beskamatno pla}anje. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Ponovni otvoreni - me|unarodni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda na bazi ni`e navedenih potkriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 70% 

    2)    rok pla}anja    u~e{}e 20% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti faksom u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. 

Na ime otkupa tenderske dokumentacije pla}a se 50,00 KM + PDV. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 3. 2011. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

15 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

22. 3. 2011. godine u 10,00 sati 

Klini~ki centar Banja Luka, Dvanaest beba bb, sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" ponuda za snabdijevanje Klini~kog centra sa 1500 tona mazuta na adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, ul. Dvanaest beba bb. 

Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 22. 3. 2011.godine do 9,00 sati. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00-14,00 ~asova u kod {efa Slu`be za javne nabavke i istra`ivanje tr`i{ta Majki} Du{ana, dipl. pravnika uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 50,00 KM + PDV. 

Uplata se vr{i na ‘iro ra~un klini~kog centra Banja Luka broj: 

571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a.d. Banja Luka u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. 

Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u ponovnom otvorenom me|unarodnom postupku. 

Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 
BOSNIA AND HERZEGOVINA
REPUBLIC OF SRPSKA
CLINICAL CENTER BANJA LUKA 

REPEATED PROCUREMENT NOTICE 

Section I: CONTRACTING AUTHORITY 

I.1. OFFICIAL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY 

Organization: CLINICAL CENTER BANJA LUKA 

Contact person: Miljenko Mihajlovic, Architecture Engineer 

Address: Dvanaest beba bb 

Postal code: 78000 

City: Banja Luka 

ID number: 4400928890000 

Telephone: 051/342-806 

Fax: 051/342-618 

E-mail: javne.nabavke@kc-bl.com 

I.2. ADDRESS FROM WHICH FURTHER INFORMATION CAN BE OBTAINED 

As in I.1. 

I.3. ADDRESS FROM WHICH DOCUMENTATION CAN BE OBTAINED 

As in I.1. 

I.4. ADDRESS TO WHICH TENDERS/REQUEST TO PARTICIPATE MUST BE SENT 

As in I.1. 

I.5. TYPE OF CONTRACTING AUTHORITY (Article 3 of the Law on Public Procurement) 

I.5.a) Public enterprise 

I.5.b) On entity level 

Section II: SUBJECT OF THE CONTRACT 

II.1. TYPE OF CONTRACT: 

- goods 

II.2. IS THERE INTENTION OF SIGNING OF FRAMEWORK AGREEMENT? (Article 32 of the Law on Public Procurement) 

No 

II.3. TITLE/REFERENCE ATTRIBUTED TO THE CONTRACT BY THE CONTRACTING AUTHORITY 

Repeated tender no. 01-576-1/11 dated 26. 1. 2011. 

II.4. DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT: 

Procurement of 1500 tons of mazut (heating oil-medium "S" class) 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT 

- as in II.4. 

II.6. SITE OF DELIVERY OR LOCATION OF PERFORMANCE OF SERVICES OR WORK 

FCO Banja Luka, unloaded into the reservoir of Clinical Center Banja Luka-Paprikovac 

II.7. DIVISION INTO LOTS: 

No 

II.8. WILL VARIANTS BE ACCEPTED? 

No 

II.9 DURATION OF THE CONTRACT OR TIME LIMIT FOR COMPLETION 

Contract enters into effect on the day of its signing by the contracting parties and shall last until all contractual obligations have been fulfilled. 

Section III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION 

III.5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - PERSONAL SITUATION (Article 23 of 

the PPL) 

It is necessary to submit evidence together with bid issued by appropriate authority that there are no obstacles from Article 23 of the Law on Public Procurement. 

These documents cannot be older than three months. 

III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION - SUITABILITY TO CONDUCT PROFESSIONAL ACTIVITY (Article 24 of the Law on Public Procurement) 

-    Name of the bidder with its address, phone-fax number and identification number and name of the contact person. 

-    Registration certificate from court register with ali enclosures including activity which is subject of procurement issued by competent court, evidencing bidder's right to perform relevant professional activity which is the subject of procurement (i.e. not older than three months). 

III.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION-ECONOMICAL AND FINANCIAL SUITABILITY (Article 25 of the Law on Public Procurement) 

-    Statement of a bidder accepting deferred and interest-free payment. 

Section IV: PROCEDURE 

IV.1 TYPE OF PROCEDURE: 

Repeated open international procedure 

IV.2 CONTRACT AWARD CRITERIA (ARTICLE 34, PPL): 

The most economically favorable bid according to the below mentioned criteria: 

1.    Price    70% 

2.    Payment deadline    20% 

3.    Delivery period    10% 

IV.3. APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENCES (Article 20,IAL): 

Yes 

IV.4. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS (Article 18, PPL): 

Tender documents can be obtained via fax within 3 days following the receipt of request for delivery of tender documents. Fee for tender documentation is paid in amount of 50,00 BAM + VAT. 

IV.5. LANGUAGE REQUIREMENTS REGARDING TENDER 

One of the official languages in Bosnia and Herzegovina 

IV.6. TIME LIMIT FOR RECEIPT OF TENDERS/REQUESTS TO PARTICIPATE: 

Until 22. 3. 2011. up to 9,00 hrs. (time) 

IV.7. MINIMUM TIME FRAME DURING WHICH THE BIDDER MUST MAINTAIN VALIDITY OF ITS TENDER: 

15 days after the final deadline for submitting bids. 

IV.8. DATE AND PLACE OF TENDER OPENING: 

(Article 33 of the PPL and Article 13 of the IAL) 

22. 3. 2011. Clinical Center Banja Luka, Dvanaest beba bb, meeting room at 10,00 hrs. 

Section V: ADDITIONAL INFORMATION 

Bids must be submitted in one sealed envelope with a full bidder's address, phone and fax number, name of contact person with reference: "NE OTVARAJ- OTVARA KOMISIJA", Bid for providing Clinical Center Banja Luka with 1500 tons of mazut, to the following address: Klini~ki Centar Banja Luka, Dvanest beba bb, Banja Luka. 

Tender should be presented in person to the protocol of Clinical Center or by recommended mail until 22. 3. 2011. up to 9,00 hrs. 

During opening of bids, one representative of each bidder may be present upon presenting of written authorization. 

Tender documents can be obtained every working day from 8,00-14,00 hrs, from Chief of Service for Public Procurement and Market Research -Majkic Dusan with certified third copy of transfer order confirming payment of non-refunding sum of 50,00 BAM + VAT. 

Payment should be performed to the account of Clinical Center Banja Luka, account no. 

571010-00001017-20 at Komercijalna banka a.d. Banja Luka for the purpose of purchase of tender documents. 

Clinical Center is not responsible for any incurred expenses of Bidder in repeated open international procedure. 

Contracting Authority holds the right to cancel tender or to reject all tenders in any time before signing of contract in accordance with Article 12 of the Law on Public Procurement of Bosnia and Herzegovina (Official Gazette of B&H, no. 49/04). 

(1-11-1522-11) 

11 - JANAB 

"VODOVOD" DOO DRU[TVO ZA VODOVOD I KANALIZACIJU
PODRU^NA JEDINICA 2
MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: "Vodovod" d.o.o. Dru{tvo za vodovod i kanalizaciju Podru~na jedinica 2 

Kontakt osoba: Duda Sal~in, dipl. ing. gra|. 

Adresa: Trg Ivana Krndelja 40 

Po{tanski broj: 88104 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227094700000 

Telefon: 036/502-701, 036/502-732 

Fax: 036/502-737 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Duda Sal~in, dipl. ing. gra|. 

Adresa: Trg Ivana Krndelja 40, Mostar 

Telefon: 036/502-701; 036/502-732 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Omba{i} Alma, dipl. ecc. 

Trg Ivana Krndelja 40, Mostar 

Telefon: 036/502-721, 036/502-721 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kontakt osoba: Omba{i} Alma, dipl. ecc. 

Adresa: Trg Ivana Krndelja 40, Mostar, slu`ba protokola 

Telefon: 036/502-701; 036/502-721 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javna nabavka kancelarijskog materijala putem otvorenog postupka broj 194-01/11 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Kancelarijski materijal: obrasci, pribor i papir 

LOT 2 Kancelarijski materijal: toneri 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljan opis i koli~ina su dati u specifikacijama koje su sastavni dio tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

FCO skladi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

24 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3. 3. 2011. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 3. 2011. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 3. 2011. godine u 12,30 sati 

Mostar, Trg Ivana Krndelja 40, Vodovod d.o.o., Podru~na jedinica 2 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije otkupa iste. 

Uplatu za preuzimanje tenderske dokumentacije izvr{iti na ‘iro ra~un "Vodovod" d.o.o. Dru{tvo za vodovod i kanalizaciju Mostar kod SPARKASSE Bank d.d. Filijala Mostar broj 1990530009031715, ili na blagajni ugovornog organa na adresi Trg Ivana Krndelja 40 sa naznakom za tender dokumentaciju Javna nabavka kancelarijskog materijala LOT (....). Upla}ena nov~ana sredstva su nepovratna. 

(1-11-1535-11) 

11 - JANAB 

"VODOVOD" DOO DRU[TVO ZA VODOVOD I KANALIZACIJU
PODRU^NA JEDINICA 2
MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: "Vodovod" d.o.o. Dru{tvo za vodovod i kanalizaciju Podru~na jedinica 2 

Kontakt osoba: Duda Sal~in, dipl. ing. gra|. 

Adresa: Trg Ivana Krndelja 40 

Po{tanski broj: 88104 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227094700000 

Telefon: 036/502-701, 036/502-732 

Fax: 036/502-737 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Duda Sal~in, dipl. ing. gra|. 

Adresa: Trg Ivana Krndelja 40, Mostar 

Telefon: 036/502-701, 036/502-732 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Omba{i} Alma, dipl. ecc. 

Adresa: Trg Ivana Krndelja 40, Mostar 

Telefon: 036/502-701, 036/502-721 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kontakt osoba: Omba{i} Alma, dipl. ecc 

Adresa: Trg Ivana Krndelja 40, Mostar, slu`ba protokola 

Telefon: 036/502-701, 036/502-721 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javna nabavka hlora putem otvorenog postupka br. 193-01/11 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka gasnog hlora (uklju~uje preuzimanje praznih boca, transport do dobavlja~a, ba`darenje boca, punjenje i transport do sjedi{ta ugovornog organa) i te~nog hlora (natrijev-hipohlorid). 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljan opis i koli~ina su dati u specifikacijama koje su sastavni dio tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

FCO skladi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

24 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3. 3. 2011. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 3. 2011. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 3. 2011. godine u 12,30 sati 

Mostr, Trg Ivana Krndelja 40, Vodovod d.o.o., Podru~na jedinica 2 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije otkupa iste. 

Uplatu za preuzimanje tenderske dokumentacije izvr{iti na ‘iro ra~un "Vodovod" d.o.o. Dru{tvo za vodovod i kanalizaciju Mostar kod SPARKASSE Bank d.d. Filijala Mostar broj 1990530009031715, ili na blagajni ugovornog organa na adresi Trg Ivana Krndelja 40 sa naznakom za tender dokumentaciju Javna nabavka hlora. Upla}ena nov~ana sredstva su nepovratna. 

(1-11-1536-11) 

11 - JANAB 

DJE^IJI V RTI] "^IKA JOVA ZMAJ" BIJEQINA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Dje~iji vrti} "^ika Jova Zmaj" 

Kontakt osoba: \or|e Peri} i Vera Ra{inac 

Adresa: Svetog Save 9 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bijeqina 

Identifikacioni broj: 4400442130003 

Telefon: 055/204-808, 055/207-108, 055/222-080 

Faks: 055/201-233 

E-mail: vrtic@bijeljina.com 

Internet adresa: www.vrtic.bijeljina.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Meso i mesne prera|evine 

LOT 2    Lo` uqe za grijawe i dizel gorivo za potrebe 2 put-
        ni~ka vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor o nabavci robe po lotovima 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Po potrebi kao u tenderskoj dokumentaciji 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti dokumentaciju predvi|enu: 

- ~lanom 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti dokumentaciju predvi|enu: 

- ~lanom 24. ZJN 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti dokumentaciju predvi|enu: 

- ~lanom 25. ZJN 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti dokumentaciju predvi|enu: 

- ~lanom 26. ZJN 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 7. 3. 2011. godine do 12,30 sati. 

Uz uplatu u iznosu od 50,00 KM na ‘iro ra~un ugovornog organa br. 554 001 00003953-56, vrsta prihoda 722591, buxetski korisnik 0005400. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Srpski 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 3. 2011. godine do 12,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

45 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 3. 2011. godine u 13,00 sati 

Kao pod I.1. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i svoje ponude dostavqaju sa tra`enom dokumentacijom u jednoj zatvorenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za nabavku robe", Ne otvarati. 

Na pole|ini koverte nazna~iti pun naziv ponu|a~a sa punom adresom i brojem kontakt telefona i faksa. 

(1-11-1548-11) 

11 - JANAB 

MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA USK-a
BIHA] 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBEE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{njih poslova USK-a 

Kontakt osoba: Hamlat Alibegovi} ili Jasminka D`ani} 

Adresa: 502. vite{ke brigade 2 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Telefon: 227-765, 223-060 

E-mail: administracija@mupusk.gov.ba 

Internet adresa: www.mupusk.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Ulica 501. slavne bb (zgrada Oslobo|enja, I kat, Odsjek za komercijalne poslove ili 3. sprat zgrada Oslobo|enja). 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Ulica 501. slavne bb (zgrada Oslobo|enja, I kat, Odsjek za komercijalne poslove) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka kancelarijskog i {tampanog materijala za 2011. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Nabavka kancelarijskog materijala 

LOT 2 Nabavka {tampanog materijala 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dva lota 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

K MUP Biha}, 502. vite{ke brigade 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje od 1. 1. 2011. godine i traje do 31. 12. 2011. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Odredbe ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Solventnost tokom prethodna tri mjeseca u odnosu na rok dostave ponude 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    cijena    u~e{}e 80% 

    2.    rok isporuke    u~e{}e 10% 

    3.    uslovi pla}anja    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u ulici 501. slavne bb (zgrada Oslobo|enja), svakim radnim danom od 7. 2. 2011. god., u vremenskom periodu od 11,00 do 14,00 sati, uz prilog pismenog zahtjeva i podno{enja dokaza o uplati tro{kova tenderske dokumentacije na iznosu 50,00 KM, a u korist depozitnog ra~una Vlade USK broj 3380002210005877 kod UniCredit Zagreba~ke banke, Vrsta prihoda 722631, broj bud`etske organizacije 1201001, op}ina 003. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 3. 2011. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Tri mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 3. 2011. godine , ulica 502. vite{ke brigade  2 (sala za sastanke) LOT 1 - u 13,00 sati LOT 2 - u 14,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka, bez obzira kada su poslane, kao i ponude koje su neprihvatljive, ne}e biti uzete u razmatranje. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo naknadnog pismenog tra`enja dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda, kao i dodatne informacije u tu svrhu. Ugovorni organ ne snosi nikakave tro{kove ponu|a~a nastale po ovom dodatnom obavje{tenju o nabavci, zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ejeva navedenih u Zakonu o javnim nabavkama, o ~emu }e biti obavje{tenje o otkazivanju. 

(1-11-1549-11) 

11 - JANAB 

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10/11 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl. ecc. 

Adresa: J. ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033/237-655 

Fax: 033/440-658 

E-mail: visnjas@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Esnaf Puri{, dipl. ing.ma{. 

Adresa: Gli{e Jankovi}a 8 

Telefon: 033/774-923 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Kadri} Amel, dipl. pravnik 

Adresa: Terezije 38, soba broj 38 

Telefon: 033/204-575 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, Terezije 38, soba broj 20 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Materijal za monta`u vodomjera 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Materijal za monta`u vodomjera 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljan opis i koli~ine su date u specifikacijama koje su sustavni dio tenderske dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco skladi{te ugovornog organa u Sarajevu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. stav 1. ta~ka a, b, c, d, e, i f ZJN BiH, da ponu|a~ nema ograni~enja za u~e{}e u postupku javnih nabavki (u formi kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji) 

-    izjava dobavlja~a obavezno potpisana i ovjerena koja se nalazi u tenderskoj dokumenaciji 

Napomena: Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca, ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Original ili ovjerena fotokopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra (ili rje{enje o registraciji) ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta koje nije starije od tri mjeseca od datuma izdavanja (~l. 24. ZJN BiH) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2009. godine (~lan 25. stav 1. ta~ka b. ZJN BiH) 

-    potvrda banke o aktivnosti transakcijskog ra~una koja nije starija od tri mjeseca 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH" broj 29/09 od 14. 4. 2009.) 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 2. 3. 2011. god. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 50,00 KM. 

Uplatu izvr{iti u korist "UniCredit Bank" d.d. Sarajevo, broj ra~una 3389002208274753, uz naznaku: "Za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni  KJKP "ViK" d.o.o. - Sarajevo,  J. ^ernija 8. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 3. 2011. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 3. 2011. godine od 14,00 sati 

Sarajevo, Terezije 38, prostorije KJKP "ViK" d.o.o. - Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade ponude. 

(1-11-1555-11) 

11 - JANAB 

JAVNO PREDUZE]E "BRO]ANAC"  DOO ^ITLUK 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Javno preduze}e "Bro}anac" d.o.o. ^itluk 

Kontakt osoba: Mirjana Krasi}, dipl. in`. stroj. 

Adresa: Duhanski put bb 

Po{tanski broj: ^itluk 

Grad: 88260 

Identifikacijski broj: 4227057250002 

Telefon: 036/642-507 

Fax: 036/642-617 

E-mail: brocanac@tel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Ugovor o isporuci roba i radova za Javno poduze}e "Bro}anac" d.o.o. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je: 

LOT 1    Nabava vodovodnog materijala 

LOT 4    Periodi~ni pregled i servisiranje (odr`avanje)
        aparature za kloriranje vode 

LOT 11    Nabava goriva i maziva 

LOT 15    Nabava plinskog klora i polielektrolita 

LOT 17    Osiguranje motornih vozila, djelatnika i imovine 

LOT 18    Nabava komunalne opreme 

LOT 19    Servisiranje crpnih agregata i elektromotora 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Prema dokumentaciji natje~aja. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto isporuke roba i lokacija izvr{enja tra`enih radova fco ^itluk 

II.7. PO DJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan i vi{e lotova, ali za svaki lot zasebno. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor }e biti sklopljen na razdoblje od tri godine a po~et }e se primjenjivati od 1. 4. 2011. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Dostaviti dokaze iz ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama, ne starije od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Dostaviti dokaze tra`ene u  dokumentaciji natje~aja. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Dostaviti dokaze tra`ene u  dokumentaciji natje~aja. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    80% 

    2)    uvjeti pla}anja    10% 

    3)    rok isporuke od momenta narud`be    10% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Dokumentacija natje~aja za izradu ponude se mo`e preuzeti osobno ili }e se dostaviti po{tom. 

Uvjet za preuzimanje je bespovratna uplatnica za  dokumentaciju natje~aja za svaki lot prema predo~enom iznosu: 

LOT   1 - 100,00 KM 

LOT   4 -   80,00 KM 

LOT 11 - 100,00 KM 

LOT 15 -   50,00 KM 

LOT 17 -   50,00 KM 

LOT 18 -   50,00 KM 

LOT 19 - 100,00 KM 

Uplatu izvr{iti na transakcijski ra~un broj 3381202200003662 kod UniCredit banke d.d. ili na blagajni poduze}a. Ponu|a~i koji su sudjelovali u prethodnom postupku javne nabave, za pojedini lot, dokumentaciju natje~aja mogu preuzeti bez naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zahtjev za sudjelovanje mo`e se podnijeti svakim radnim danom (8,00-13,00 sati) od dana objavljivanja do 4. o`ujka 2011. godine. 

Rok za dostavljanje ponuda, bez obzira na na~in dostave, je 7. o`ujka 2011. godine do 12,00 sati. 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda biti }e 8. o`ujka 2011. godine u 12,00 sati u prostorijama Javnog poduze}a Bro}anac d.o.o. ^itluk. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorno tijelo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~u u postupku javnog nadmetanja. 

Ugovorna strana zadr`ava pravo da prihvati ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

Zakasnjele ponude ne}e se razmatrati i biti }e vra}ene neotvorene. 

Obavje{tenje o javnoj nabavi objaviti }e se u "Slu`benom glasniku BiH". 

(1-11-1559-11) 

11 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
ZAVISNO DRU[TVO RMU ZENICA DOO ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Zavisno dru{tvo RMU Zenica d.o.o. 

Kontakt osoba: Sanela Imamovi}, Predsjedavaju}i Komisije 

Adresa: Stjepana Radi}a 2 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 21830330007 

Telefon: 033/751-983 

Fax: 033/751-780 

E-mail: sa.imamovic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

ZD R-IO-02-5-22/11 

Nabavka elektromotornih vitlova za rudarske jame "Raspoto~je" i "Stara jama" za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno dru{tvo RMU Zenica d.o.o. Zenica 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka elektromotornih vitlova za rudarske jame "Raspoto~je" i "Stara jama" 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehni~koj specifikaciji iz Aneksa V tenderske dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

ZD RMU Zenica d.o.o. Zenica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Krajnji rok za isporuku je 3 (tri) mjeseca od dana obostranog potpisa ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija za ponudu mora iznositi 1,5% ponudbene vrijednosti (bez ura~unatog PDV-a), a minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 (trideset) dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za dostavu ponuda. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti od 120 dana od dana otvaranja ponude tj. Opcija ponude plus 30 dana. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava kojom se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da ponu|a~ nema smetnji u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavijanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    da ekonomsko finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije 

-    da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave tendera u "Slu`benom glasniku BiH" 

-    ukupan promet u zadnje 3 (tri) godine ne smije biti ispod 200.000,00 KM, a ako je dobavlja~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije manje od jedne godine 70.000,00 KM 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    Ponu|a~ mora imati uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje dva ugovora ~iji su karakter i kompleksnost istovjetni onima koji se odnose na predlo`eni Ugovor (isporuka vitlova) u predhodne 3 (tri) godine (u 2008., 2009., 2010.), a ~ija ukupna vrijednost ugovora je minimalno 50.000,00 KM; 

-    Pismo autorizacije: U slu~aju da ponu|a~ na tenderu nudi robu koju nije sam proizveo, potrebno je da bude ovla{ten od proizvo|a~a da isporu~i tu robu 

-    Ponu|a~ mora imati servise te u skladu sa tim tehni~ki opremljen i kadrovski osposobljene za servisiranje ponu|enih vitlova 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 8. 2. 2011. godine, do 9. 3. 2011. godine, uz dostavu zahtjeva za izuzimanjem tenderske dokumentacije, sa navedenim imenom i prezimenom kontakt osobe, kontakt telefonom ili e-mail adresom, soba broj 305. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 50,00 KM 

U cijenu je ura~unat PDV. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeissn Bank d.d. Sarajevo, SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BIH -otkup tenderske dokumentacije za Tender broj ZD R-IO-02-5-22/11 - Nabavka elektromotornih vitlova za rudarske jame "Raspoto~je" i "Stara jama" za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno dru{tvo RMU Zenica d.o.o. Zenica 

IBAN CODE: BA391610600000043340 

Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...). 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem UniCredit Bank d.d. Sarajevo na ra~un broj 3389002208746755 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije  

Tender broj ZD R-O-02-5-22/11 - Nabavka elektromotornih vitlova za rudarske jame "Raspoto~je" 

"Stara jama" za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno dru{tvo RMU Zenica d.o.o. Zenica. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 3. 2011. godine do 09,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 3. 2011. godine u 10,00 sati 

Sarajevo, sala broj 145 

(1-11-1579-11) 

11 - JANAB 

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla 

Kontakt osoba: Trkulja Miroslav 

Adresa: Trnovac bb 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209390440007 

Telefon: 035/303-655 

Fax: 035/272-301 

E-mail: info@ukctuzla.ba 

Internet adresa: www.ukctuzla.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj 01/1-49-1-85/11 od 21. 1. 2011. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka prehrambenih proizvoda za potrebe ugovornog organa - ustanove 

LOT 1    Bra{no i peciva 

LOT 2    June}e meso 

LOT 3    June}e meso sa kostima 

LOT 4    Tele}e meso 

LOT 5    Pile}e meso i iznutrice 

LOT 6    Proizvodi od pile}eg mesa 

LOT 7    Pra{kasti proizvod od mlijeka 

LOT 8    Svje`e i termi~ki obra|eno mlijeko 

LOT 9    Kiselo mlije~ni proizvodi 

LOT 10    Svje`i sir 

LOT 11    Masti ‘ivotinjskog porijekla 

LOT 12    Mlije~ni proizvodi 

LOT 13    Fermentirani mlije~ni proizvodi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, "Franko-istovareno sjedi{te kupca" - magacinski terminal 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Na period od 2 godine od dodjele ugovora, uz mogu}nost produ`enja ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

 Da, bezuslovna bankarska garancija u visini 10% vrijednosti ugovora sa uklju~enim PDV-om. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nalazi se u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. Dokazi kao i izmirene obaveze po osnovu javnih prihoda ne mogu biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Nalazi se u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Nalazi se u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Nalazi se u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni me|unarodni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    90% 

    2)    uslovi pla}anja    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti od momenta objavljivanja ovog obavje{tenja.  

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 58,50 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 3. 2011. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

22. 3. 2011. godine u 12,00 sati u prostorijama Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, zgrada Uprave - sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00-16,00 sati na Expeditu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, uz dokaz o uplati 58,50 KM nerefundiraju}eg iznosa. 

Uplata se vr{i na ‘iro ra~un Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla broj 1321000307930097 kod NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. 

Sva, uz ponudu prilo`ena dokumentacija treba da bude originalna ili ovjerene fotokopije, specificirana, slo`ena i ozna~ena rednim brojevima, po~ev od rednog broja 1. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene dokumente kao i neblagovremeno dostavljene ponude bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "Ne otvaraj - otvara komisija". 

Ponude dostaviti na adresu: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, Trnovac bb, Tuzla, sa naznakom: 

"Nabavka prehrambenih proizvoda za potrebe ugovornog organa-ustanove (ponovna objava)". 

Ponude se predaju li~no na Expedit Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klini~ki centar Tuzla ili po{tom preporu~eno. 

Vrednovanje i izbor najpovoljnije ponude vr{it }e se po svakom lotu. 

Ponu|a~i su obavezni u okviru lota za koji se prijavljuju ponuditi sve tra`ene stavke, u protivnom ponuda }e se smatrati nepotpunom i kao takva se ne}e ni razmatrati. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klini~ki centar Tuzla ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 24/06, 70/06 i 12/09). RE- NOTIFICATION ON PURCHASE 

Goods 

Section I: CONTRACTING AGENCY 

I.1. FULL NAME END ADDRESS OF CONTRACTING AGENCY 

Organization: Public Health Institution University Clinical Center of Tuzla 

Contact person: Trkulja Miroslav 

Address: Trnovac bb 

Post Code: 75000 

City: Tuzla 

Identification number: 4209390440007 

Telephone:++387 35/303-655 

Fax: ++387 35/272-301 

E-mail: info@ukctuzla.ba 

Internet address: www.ukctuzla.ba 

Section II: CONTRACTING SUBJECT 

II.1. TYPE OF CONTRACT 

Goods 

II.2. IS THERE INTENTION FOR FRAME AGREEMENT CONCLUSION ? (Clause 32 Public Purchase Law) 

No 

II.4. CONTRACTING SUBJECT DESCRIPTION 

Purchase of foodstuffs for Contracting Agency (Institution) needs. 

LOT 1    Flour and rolls 

LOT2    Baby-beef meat 

LOT 3    Baby- beef meat with bones 

LOT 4    Veal meat 

LOT 5    Chicken meet and giblets 

LOT 6    Chicken meet products 

LOT 7    Powder products of milk 

LOT 8    Fresh and thermally processed milk 

LOT 9    Sour milk products 

LOT 10    Fresh/ cottage cheese 

LOT 11    Animal fats 

LOT 12    Milk products 

LOT 13    Fermented milk products 

II.5. TOTAL AMOUNT (NUMBER OF UNITS) AND/OR CONTRACTION VOLUME 

It is given in tender documentation 

Section IV: PROCEDURE 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open, international 

IV.4. CONDITIONS UNDER TENDER DOCUMENTATION CAN BE OBTAINED (Clause 18 Public Purchase Law) 

Tender documentation can be obtained by the time when this notification is to be published. Compensation for tender documentation amounts 58,50 BAM. 

IV.6. CLOSING DAY FOR ENTRIES/OFFERS AND REQUESTS 

March 22nd, 2011, until 10,00 h. 

(1-11-1587-11) 

11 - JANAB 

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 8/11 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl. ecc. 

Adresa: J. ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033/237-655 

Fax: 033/200-313 

E-mail: visnjas@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Karamustafi} Ra{id, dipl. ing. gra|. (za sve lotove) 

Adresa: Terezije 38 

Telefon: 033/203-059 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Kadri} Amel, dipl. pravnik 

Adresa: Terezije 38, soba broj 38 

Telefon: 033/204-575 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. - Sarajevo, Terezije 38, soba broj 20 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka kanalizacionog materijala 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Beton i separacija 

LOT 2 Betonske i drena`ne cijevi, {ahtovi i ivi~njaci 

LOT 3 Poliesterske slivni~ke kace 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljan opis i koli~ine su dati u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

-    Mjesto isporuke je definisano u tehni~koj specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije - (za LOT 1) 

-    Fco skladi{te ugovornog organa u Sarajevu (za LOT 2 i LOT 3) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. stav 1. ta~ka a, b, c, d, e, i f ZJN BiH, da ponu|a~ nema ograni~enja za u~e{}e u postupku javnih nabavki (u formi kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji) 

-    izjava dobavlja~a obavezno potpisana i ovjerena koja se nalazi u tenderskoj dokumenaciji 

Napomena: Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Original ili ovjerena fotokopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra (ili rje{enje o registraciji) ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta koje nije starije od tri mjeseca od dana izdavanja (~l. 24. ZJN BiH) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2009. godine (~lan 25. stav 1. ta~ka b. ZJN BiH) 

-    potvrda banke o aktivnosti transakcijskog ra~una koja nije starija od tri mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    atest od ovla{tene institucije o ispitivanju materijala navedenog u specifikaciji, uz potvrdu da }e se isti kvalitet navedenog materijala dostavljati naru~iocu (za LOT 1) 

-    certifikati proizvoda i atesti o kvalitetu izdati od strane proizvo|a~a ili nadle`ne institucije iz zemlje porijekla proizvoda; ukoliko je certifikat ili atest napisan na nekom od stranih jezika, isti obavezno mora biti preveden na jedan od slu`benih jezika BiH i ovjeren od strane sudskog tuma~a ( za LOT 2 i LOT 3) 

-    izjava proizvo|a~a o isporuci originalnih roba dobavlja~a u skladu sa tehni~kim zahtjevima (za LOT 2 i LOT 3) 

-    izjava proizvo|a~a robe o garantnom periodu (za LOT 2 i LOT 3) 

-    ponu|a~ je du`an dostaviti kataloge ponu|enih roba ( za LOT 2 i LOT 3) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

    (za  LOT 1) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    (za LOT 2 i LOT 3) 

    1)    cijena    u~e{}e    95% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH" broj 29/09 od 14. 4. 2009.) 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 2. 3. 2011. god. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju (po lotu) se napla}uje u iznosu od 50,00 KM. 

Uplatu izvr{iti u korist UniCredit banke na ‘irora~un 338-900-22082747-53, uz naznaku: "Za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni  KJKP "ViK" d.o.o. - Sarajevo,  J. ^ernija 8. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 3. 2011. god. do 09,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 3. 2011. godine od 12,00 sati 

Sarajevo, Terezije 38, prostorije KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade ponude. 

(1-11-1591-11) 

11 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01-2-3/2011 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. 

Kontakt osoba: Irma Dajd`i}, tel. 033/751-775 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-759 

E-mail: i.dajdzic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo, narand`asta zgrada, kanc. broj 325 (Irma Dajd`i}) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Realizacija opti~kog spojnog puta HE Salakovac-35/10 kV @elju{a 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

01-2-3/2011- Realizacija opti~kog spojnog puta HE Salakovac-35/10 kV @elju{a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljne specifikacije i zahtjevi dati su u Aneksu broj 5 tenderske dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Podru`nica ED Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

120 dana od dana uvo|enja u posao 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bakarska garancija sa rokom va`nosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10 % ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da ponu|a~ nema smetnji za u~e`}e u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    da ekonomsko i finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora, 

-    da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave tendera u "Slu`benom glasniku BiH", 

-    da ponu|a~ ima ukupan promet u zadnje dvije godine minimalno u iznosu od 100.000,00 KM, a ako je po~eo sa radom manje od godine dana 50.000,00 KM. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    uspje{no realizovana najmanje tri ugovora u period 2008-2010. godine iz oblasti projektovanja i realizacije nadzemnih i podzemnih opti~kih kablovskih sistema, u vrijednosti od minimalno 30.000,00 KM (ili ekvivalent u drugoj valuti) po ugovoru, 

2.    autorizacija proizvo|a~a za isporuku opreme (OPGW kabl, ADSS kabl, ovjesna oprema, spojne kutije, opti~ke razdjelnike, ormare za TK opremu za slu~aj da ponu|a~ nudi robu koju nije sam proizveo, 

3.    ponu|a~ je registrovan za obavljanje poslova projektovanja i izvo|enje radova u predmetnoj oblasti, 

4.    zadovoljen uslov za voditelja gra|enja: diplomirani in`injer elektrotehnike ili in`injer elektrotehnike s tri godine radnog iskustva na poslovima gra|enja i polo`enim stru~nim ispitom, 

5.    osiguran pristup mehanizaciji, opremi i alatu koji su potrebni za obavljanje predmetnih radova (oprema za elektromonta`ne radove na ugradnju nadzemnih opti~kih kablova, oprema za gra|evinske radove, fuzioni splicer, OTDR sa predvlaknom, test set). 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do: 8. 3. 2011. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi: 50,00 KM 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije broj 01-2-3/2011". Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~ili klauzulu: "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) 

IBAN CODE: BA391610600000043340 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr`i se putem UniCredit Bank d.d. na ra~un broj 3389002208746755 u korist JP EP BiH sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije broj 01-2-3/2011". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 3. 2011. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 3. 2011. godine 

JP EP BiH Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala 145 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda: u 13,00 sati 

(1-11-1596-11) 

11 - JANAB 

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikta BiH 

Kontakt osoba: Aida [erifovi} 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacioni broj: 4600082130006 

Telefon: 049/240-616 

Faks: 049/240-616 

E-mail: aida.serifovic@bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1., odnosno na web stranici  www.nabavka.bdcentral.net 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Ponude dostaviti sa naznakom "Ne otvarati- ponuda za nabavku - "LOT 1- Izrada statua za nagrade za Pozori{ne susrete BiH, LOT 2 Uli~ni transparenti i bilbordi, LOT 3 Izrada biltena, ulaznica i plakata, LOT 4 Izrada plakata, LOT 5 Reklamni materijal, LOT 6 [tampani reklamni materijal, LOT 7 Informativni plakat" i po predmetu broj: 13-000260/11 na adresu: Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjeqewe za stru~ne i administrativne poslove, Bulevar mira 1, 76100 Br~ko ili donijeti li~no na {alter protokola Vlade Br~ko Distrikta BiH ili na mjesto otvarawa ponuda do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. ovog obavje{tewa o nabavci 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b ostali, na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Izrada statua za nagrade za Pozori{ne susrete BiH 

LOT 2    Uli~ni transparenti i bilbordi 

LOT 3    Izrada biltena, ulaznica i plakata 

LOT 4    Izrada plakata 

LOT 5    Reklamni materijal 

LOT 6    [tampani reklamni materijal 

LOT 7    Informativni plakat 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao pod II.3. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot, za vi{e lotova, za sve lotove  

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, 2% od ukupne vrijednosti ponude, s tim da ista ne mo`e biti mawa od 2.000,00 KM 

Detaqno u tenderskoj dokumentaciji 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Napomena: Sva tra`ena dokumentacija (original ili ovjerene kopije) iz Odjeqka III je obavezna i eliminatorna 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom Vije}a ministara BiH. 

Detaqnije navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti, bez nov~ane naknade, na web stranici http://nabavka.bdcentral.net/. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 3. 2011. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Opcija ponude minimalno 120 dana, nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 3. 2011. godine u 12,15 sati 

Zgrada Vlade Br~ko Distrikta BiH,  drugi sprat, kancelarija 74 

(1-11-1597-11) 

11 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 08-704/0001/11:A 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP "Elektroprivreda BiH" Sarajevo 

Termoelektrana "Tuzla" Tuzla 

Kontakt osoba: Amra Halilovi} 

Adresa: 21. aprila 4 

Po{tanski broj: 75203 Bukinje 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: 035/305-131 

Fax: 035/305-009 

E-mail: amra.halilovic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Termoelektrana "Tuzla", Tuzla 

Komercijalna slu`ba - Tel. 035/305-131 

75 203 Bukinje - Tuzla 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Termoelektrana "Tuzla", Tuzla 

Komercijalna slu`ba - tel. 035/305-131 

75 203 Bukinje - Tuzla 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.2. i I.3. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Isporuka hljeba i peciva za restoran DI 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Robe kao pod II.3. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji i tehni~kom opisu 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Termoelektrana "Tuzla", Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, iznos tra`ene garancije za ponudu je 1,5% od ponu|ene vrijednosti bez ura~unatog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za dostavu ponuda. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija, sa rokom va`nosti 30 dana od opcije ponude. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a za 10% ugovorene vrijednosti. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Rje{enje o upisu u sudski registar kojim se dokazuje pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i uvjerenje o registraciji PDV obveznika - ovjerene fotokopije 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1. Prema ta~ki 6.4. i 6.5. Tenderske dokumentacije. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Navedeno u ta~ki 6.6. i 6.7. tenderske dokumentacije. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Dodjela ugovora }e se vr{iti na osnovu najni`e cijene tehni~ki prihvatljive i kompletne ponude (kompletnost ponude je eliminatorni kriterij). 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 7. 2. 2011. god. do 7. 3. 2011. god. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S, IBAN CODE: BA391611000001117595 na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se na ra~un broj 1321000108050151 (NLB Tuzlanska banka) u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 3. 2011. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 3. 2011. godine u 11,30 sati, TE "Tuzla", Tuzla, sala za sastanke. 

(1-11-1622-11) 

11 - JANAB 

AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE SARAJEVO 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Agencija za vodno podru~je rijeke Save 

Kontakt osoba: mr. sci. Goran Mirkovi}, dipl. ing. hem. 

Adresa: Grbavi~ka 4/III 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4201295900008 

Telefon: 033/467-224 

Fax: 033/455-694 

Internet adresa: www.voda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka certificiranih referentnih materijala i specijalnih plinova za Laboratoriju za vode, Butila/Sarajevo. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Nabavka certificiranih referentnih materijala 

LOT 2 Nabavka specijalnih plinova 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Jedan za svkai lot 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Laboratorija za vode, Butila, op}ina Ilid`a/Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

LOT 1 - kraja aprila 2011. godine 

LOT 2 - sukcesivna isporuka do kraja decembra 2011. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Po 500,00 KM za svaki lot 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ }e biti odbijen ukoliko ne predo~i dokaze u smislu ~lana 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, ta~ka (1) a) do f). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, i moraju biti izdati od nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini ili nadle`nih organa zemlje u odnosu na kandidata/ponu|a~a koji je u pitanju. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    porezni i identifikacioni broj ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima. Ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dostaviti relevantne dokaze ponu|a~a u skladu sa ~lanom 25. stav (1) ta~ke c i d 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti relevantne dokaze ponu|a~a u skladu sa ~lanom 26. stav (2) ta~ke a, d 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni ponovljeni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude. 

Financijski dio ponude mora sadr`avati cijenu sa svim porezima. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa Odlukom Vije}a ministara Bosne i Hercegovine o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 24/09). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Pregled tenderske dokumentacije sa dobijanjem potrebnih informacija se mo`e izvr{iti u prostorijama  ugovornog organa u Sektoru za upravljanje vodama u periodu 14. 2. - 25. 2. 2011. godine u vremenu od 8,00 do 12,00 sati. 

Zahtjev za u~estvovanje u postupku javne nabavke (preuzimanje tendera) se dostavlja putem faksa ili preporu~ene po{te ugovornom organu najkasnije do 1. 3. 2011. godine do 12,00 sati. Nov~ana naknada za tendersku sdokumentaciju iznosi 100,00 KM. Uplatu izv{riti na bankovni ra~un broj 1540012000133180 INTESA SANPAOLO BANKA BiH ili na blagajni preduze}a. 

S obzirom da se radi o ponovljenom postupku javne nabavke, ponu|a~i koji su u prvom objavljivanju otkupili tendersku dokumentaciju ne moraju ponovo vr{iti uplatu za istu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude moraju biti na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 3. 2011. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 3. 2010. godine do 11,00 sati 

Agencija za vodno podru~je rijeke Save, Sarajevo, Grbavi~ka 4/III 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", web stranici Javnih nabavki (www.javnenabavke.ba). 

(1-11-1629-11) 

11 - JANAB 

MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA RS
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS 

Kontakt osoba: Milovan \uri} 

Adresa: Bulevar D. Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: 051/334-364 

Faks: 051/334-395 

E-mail: umf@mup.vladars.net 

Internet adresa: www.mup.vladars.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Vidi Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Vidi Aneks A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge {tampawa 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka {tampanih obrazaca, evidencija, kwiga i blokovske robe 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

[tampawe obrazaca, evidencija, blokovske robe i kwiga 

II.5. OBIM OKVIRNOG SPORAZUMA 

100.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Bulevar D. Maksimovi} 4, 78000 Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Jedna godina, isporuka sukcesivno po potrebi 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    dokaz o pla}enim porezima/uvjerewe uprave za oporezivawe ne starije od 90 dana, original ili ovjerena kopija 

-    dokaz o pla}enom zdravstvenom osigurawu zaposlenih/zavod za zdravstveno osigurawe, potvrda/uvjerewe ne starije od 90 dana, original ili ovjerena kopija 

-    dokaz o pla}enim doprinosima za penziono osigurawe/Zavod za PIO, potvrda/uvjerewe ne starije od 90 dana, original ili ovjerena kopija 

-    potvrda da se ne vodi postupak ste~aja ili likvidacije ili da nije objavqeno okon~awe ste~aja ili likvidacije/dokaz registarskog suda, original ili ovjerenu kopiju ne stariju od 90 dana 

-    uvjerewe da pravno lice nije pravosna`nom presudom osu|eno na bilo koje kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa/dokaz nadle`nog suda, original ili ovjerena kopija ne starija od 90 dana 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    rje{ewe o upisu u sudski registar iz predmeta nadmetawa/original ili ovjerena kopija 

-    jedinstveni identifikacioni broj/original ili ovjerenu kopiju 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stawa i uspjeha po uslovima iz tenderske dokumentacije/uslov pozitivni bilans uspjeha 

-    izjava o cijenama prema uslovima iz tenderske dokumentacije 

-    izjava o prihvatawu pla}awa u roku od 30 (trideset) dana o dana isporuke 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka, usluga dobavqa~a izvr{enih u posqedwoj godini dana s vrijednostima, datumima i primaocima uz osigurawe dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka, usluga koje su izdali primaoci, ili izjavu dobavqa~a o izvr{enim isporukama, uslugama 

-    opis tehni~ke opremqenosti i osposobqenosti dobavqa~a za vr{ewe tra`enih usluga 

-    ponuda mora biti kompletna, tj. moraju biti ponu|ene sve stavke iz specifikacije, ina~e se nepotpune ponude ne}e uzimati u razmatrawe 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od 3 dana od prijema zahtjeva za dostavqawe tenderske dokumentacije. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 3. 2011. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda   

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 3. 2011. godine u 11,00 ~asova 

Bawa Luka, ul. D. Maksimovi} 4 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata naknade za tendersku dokumentaciju vr{i se na ra~un Javnih prihoda RS, br. 5620990000055687, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 0712108, {ifra op{tine 002, nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju. Sredstva upla}ena za tro{kove tenderske dokumentacije se ne vra}aju ponu|a~u. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS 

Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove 

Kontakt osoba: Jasna Kova~evi} 

Telefon: 051/334-394 

Faks: 051/334-395 

E-mail: tender@mup.vladars.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS 

Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove 

Adresa: Bulevar D. Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Telefon: 051/334-394 

Faks: 051/334-395 

(1-11-1633-11) 

11 - JANAB 

AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BiH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Alina Aganovi} 

Adresa: Vase Pelagi}a 11a 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 4401650960008 

Telefon: 051/223-440 

Fax: 051/223-452 

E-mail: aod@bih.net.ba 

Internet adresa: www.aod.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci, isporuci i instalaciji ra~unarske opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji   

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji   

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Banja Luka i Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

21 dan od dodjele ugovora         

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalana bankarska garancija za ozbiljnost ponude 2% ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`nosti opcija ponude + 30 dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e dostaviti origanainu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla ukoliko bude izabran u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti 15 dana nakon izvr{enja ugovornih obaveza. Izjava ponu|a~a da }e dostaviti garanciju za garantni period u iznosu od 5% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti garancije do kraja garantnog roka + 30 dana a koju je du`an dostaviti najkasnije 15 dana prije zavr{etka isporuke. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ovla{teni distributer i ovla{teni serviser (ovla{tenje proizvo|a~a ponu|a~u). 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena predmeta ponude    u~e{}e 50% 

    2)    garantni rok    u~e{}e 20% 

    3)    postgarantni servis    u~e{}e 20% 

    4)    rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 3. 2011. godine do 13,30 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 3. 2011. godine u 14,00 sati 

Banja Luka 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Alina Aganovi} 

Adresa: Jadranska bb 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4401650960008 

Telefon: 033 /220-308, 220-307 

Fax: 033/220-308 

E-mail: aod@bih.net.ba 

Internet adresa: www.aod.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Dijana Kova~evi}, Dragica Duno 

Adresa: Vase Pelagi}a 11a, Jadranska bb 

Po{tanski broj: 78000, 71000 

Identifikacioni broj: 4401650960008 

Telefon: 051/223-440, 033/220-308 

Fax: 051/223-452, 033/220-308 

E-mail: aod@bih.net.ba 

Internet adresa: www.aod.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Dijana Kova~evi} 

Adresa: Vase Pelagi}a 11a 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 4401650960008 

Telefon: 051/223-440 

Fax: 051/223-452 

E-mail: aod@bih.net.ba 

Internet adresa: www.aod.ba 

(1-11-1645-11) 

11 - JANAB 

OP]INA ILID@A 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ JN 07/11 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op}ina Ilid`a 

Kontakt osoba: Marina Pehar, Mirsada Had`i} 

Adresa: Butmirska cesta 12 

Po{tanski broj: 71210 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200319720000 

Telefon: 033/775-775 

Fax: 033/637-862 

E-mail: JN.Ilidza@gmail.com 

Internet adresa: www.opcinailidza.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o raspisivanju javnog nadmetanja broj 07/11 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka, isporuka, monta`a i odr`avanje u garantnom roku uredskih stolica za uposlenike Op}ine Ilid`a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dati u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Ilid`a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% od ukupne ponu|ene vrijednosti ponude bez ura~unatog PDV-a a minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 2% ponu|ene vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Garancija za ponudu se mo`e dostaviti u jednom od slijede}ih oblika: 

- bezuslovna bankovna garancija. 

NAPOMENA: Postupanje sa garancijom za ozbiljnost ponude vr{i}e se po pravilima utvr|enim Zakonom o javnim nabavkama BiH, pod zakonskim aktima i op}im aktima ugovornog organa. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava ponu|a~a da }e ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, obezbijediti bezuslovnu garanciju poslovne banke za dobro izvr{enje posla u visini od 10 % od ugovorene vrijednosti koja }e poslu`iti za pokrivanje svih {teta i tro{kova koje ugovorni organ mo`e imati ukoliko izabrani ponu|a~ prekr{i ugovor o izvo|enju radova, sa rokom va`nosti odre|enim u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. stav (1) a, b, c, d, e i f - Zakona o javnim nabavkama ne stariji od tri mjeseca, original ili ovjerena kopija. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan (prilo`iti aktuelni izvod iz sudskog registra) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da je ponu|a~ imao pozitivno finansijsko poslovanje za posljednji obra~unski period. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    -     cijena    100% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 7. 2. 2011. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 50,00 KM. 

@iro ra~un broj 3380002210024598 UniCredit Bank 

Ili Blagajna Op}ine Ilid`a 

Vrsta prihoda 722612 

Op}ina 078 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Podnose se na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 3. 2011. do 11,30 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 3. 2011. god. u 12,30 sati 

Op}ina Ilid`a, sala broj 1, prvi sprat 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Op}ina Ilid`a 

Kontakt osoba: Marina Pehar, Mirsada Had`i} 

Adresa: Butmirska cesta 12 

Po{tanski broj: 71210 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200319720000 

Telefon: 033/775-680 op}ina 

Fax: 033/637-862 

E-mail: JN.ilidza@gmail.com 

Internet adresa: www.opcinailidza.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Op}ina Ilid`a 

Kontakt osoba: Muratovi} Almedin, Zukanovi} Lejla 

Adresa: Butmirska cesta 12 

Po{tanski broj: 71210 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200319720000 

Telefon: 033/775-682 

Fax: 033/637-862 

E-mail: JN.ilidza@gmail.com 

Internet adresa: www.opcinailidza.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Op}ina Ilid`a 

Kontakt osoba: Pisarnica Op}ine Ilid`a 

Adresa: Butmirska cesta 12 

Po{tanski broj: 71210 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200319720000 

Telefon: 033/775-600 

Fax: 033/775-600 

E-mail: JN.ilidza@gmail.com 

Internet adresa: www.opcinailidza.ba 

(1-11-1650-11) 

11 - JANAB 

OP]INA ILID@A 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ JN 08/11 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op}ina Ilid`a 

Kontakt osoba: Vreto Selver 

Adresa: Butmirska cesta 12 

Po{tanski broj: 71210 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200319720000 

Telefon: 033/775-752 

Fax: 033/622-483 

E-mail: JN.Ilidza@gmail.com 

Internet adresa: www.opcinailidza.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o raspisivanju javnog nadmetanja broj 08/11 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i monta`a plastenika na podru~ju op}ine Ilid`a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Ilid`a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje obostranim potpisivanjem i zavr{ava izvr{enjem ugovornih obaveza, a u skladu sa tenderskom dokumentacijom i ponudom izvo|a~a radova. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% od ukupne ponu|ene vrijednosti ponude bez ura~unatog PDV-a a minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 2% ponu|ene vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankovna garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava ponu|a~a da }e ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, obezbijediti bezuslovnu garanciju poslovne banke za dobro izvr{enje posla u visini od 10% od ugovorene vrijednosti koja }e poslu`iti za pokrivanje svih {teta i tro{kova koje ugovorni organ mo`e imati ukoliko izabrani ponu|a~ prekr{i ugovor o isporuci robe, sa rokom va`nosti odre|enim u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. stav (1) a, b, c, d, e i f - Zakona o javnim nabavkama ne stariji od tri mjeseca, original ili ovjerena kopija.     

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da je ponu|a~ imao pozitivno finansijsko poslovanje za posljednji obra~unski period.   

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    cijena    90% 

    2.    rok isporuke i monta`e kod krajnjeg korisnika    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 7. 2. 2011. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

@iro ra~un broj 3380002210024598 UniCredit Bank 

ili Blagajna Op}ine Ilid`a 

Vrsta prihoda 722612 

Op}ina 078 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Podnose se na jednom od zvani~nih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 3. 2011. godine do 11,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 3. 2011. godine u 13,00 sati 

Op}ina Ilid`a, sala I, prvi sprat 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Op}ina Ilid`a 

Kontakt osoba: Vreto Selver 

Adresa: Butmirska cesta 12 

Po{tanski broj: 71210 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200319720000 

Telefon: 033/775-752 

Fax: 033/622-483 

E-mail: JN.Ilidza@bih.net.ba 

Internet adresa: www.opcinailidza.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Op}ina Ilid`a 

Kontakt osoba: Muratovi} Almedin, Op}ina Ilid`a, Zukanovi} Lejla, Op}ina Ilid`a 

Adresa: Butmirska cesta 12 

Po{tanski broj: 71210 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200319720000 

Telefon: 033/775-682 

Fax: 033/637-862 

E-mail: JN.Ilidza@bih.net.ba 

Internet adresa: www.opcinailidza.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Op}ina Ilid`a 

Kontakt osoba: Pisarnica Op}ine Ilid`a 

Adresa: Butmirska cesta 12 

Po{tanski broj: 71210 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200319720000 

Telefon: 033/775-600 

Fax: 033/775-600 

E-mail: JN.Ilidza@bih.net.ba 

Internet adresa: www.opcinailidza.ba 

(1-11-1655-11) 

11 - JANAB 

[UMSKO GOSPODARSKO DRU[TVO
"HERCEGBOSANSKE [UME" DOO KUPRES 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: [umsko gospodarsko dru{tvo "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres 

Kontakt osoba: Stipe Filipovi} (mob: 063/363-275) 

Adresa: Splitska bb 

Po{tanski broj: 80320 

Grad: Kupres 

Identifikacijski broj obveznika na PDV: 281038670003 

Broj ra~una: 3060090000487051 kod Hypo Alpe-Adria Bank 

Telefon: 034/274-801 

Fax: 034/274-800 

E-mail: stipe.filipovic@tel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka broj: 01/1-06/2011 i 01/1-07/2011 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Putni~ko motorno vozilo u karavanskoj izvedbi
        (1900 do 2000 ccm,) novo - 6 komada 

LOT 2    Kombinirani radni stroj (rovokopa~-utovariva~)
        - novi 

LOT 3    Kombinirani radni stroj (rovokopa~+utovariva~) 

        - rabljeni 

Prema specifikaciji lotova i tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

[GD "Hercegbosanske {ume" Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ponude se mogu dostavljati za svaki lot pojedina~no 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

- ~lan 23. ZJN 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

- ~lan 24. ZJN 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

- ~lan 26. ZJN 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda- ocjenjena prema kriterijima iz tenderske dokumentacije za navedene lotove. 

    -     cijena (s ura~unatim porezom)    95 bodova 

    -     na~in pla}anja    5 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Sukladno ~lanku 37. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju zainteresirani mogu preuzeti u Direkciji poduze}a, osobno ili elektronskom po{tom, nakon objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Naknada za tendersku dokumentacije iznosi 50 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Ponuda se dostavlja na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 3. 2011. godine do 10,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

Direkcija Kurpes, 10. 3. 2011. godine u 11,30 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju osobno ili putem po{te na adresu ugovornog organa s nazivom ponu|a~a i naznakom lota za koji se prijavljuje. 

(1-11-1658-11) 

11 - JANAB 

[UMARSTVO "PRENJ" DD KONJIC 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: [umarstvo "Prenj" d.d. Konjic 

Kontakt osoba: Alispahi} Nevres 

Adresa: Sarajevska 31 

Po{tanski broj: 88400 

Grad: Konjic 

Identifikacioni broj: 4227243630001 

Telefon: 036/726-575, 062/331-515 

Fax: 036/727-127 

E-mail: prenj@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora broj P-306/11 od 31. 1. 2011. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka nove ma{ine kombinerke bager-utovariva~ kako  je detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

1 kom. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Konjic, BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

U skladu sa rokom isporuke najpovoljnije ponude. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, 2.000 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Garancija treba da va`i 30 dana du`e od validnosti ponude 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

1.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak 

2.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 (pet) godina 

3.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom progla{eno krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 (pet) godina 

4.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja PIO/MIO da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za PIO/MIO osiguranje ne starije od tri mjeseca 

5.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem poreza ne starije od 3 (tri) mjeseca 

    Potvrda o solventnosti izdata od strane poslovne banke. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

1.    ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~nim prilozima, ne starija od 3 (tri) mjeseca 

2.    kopija uvjerenja o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

a)    da je solventan 

b)    da pozitivno posluje u zadnje dvije godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dobavlja~i u pogledu tehni~ke i profesionalne sposobnosti trebaju ispuniti sljede}e minimalne uslove: 

a)    uspje{no iskustvo kao osnovnog ugovara~a u realizaciji najmanje 3 ugovora ~iji su karakter i kompleksnost isti ili sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor, u prethodne tri godine 

b)    spisak servisnog osoblja sa kopijom M2 obrasca, kopije saobra}ajnih dozvola servisnih vozila i potvrda o uplati doprinosa 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    60% 

    2)    tehni~ke karakteristike    u~e{}e    25% 

    3)    servisna podr{ka    u~e{}e    5% 

    4)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

    5)    garantni rok    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH", uz dokaz o uplati naknade za tendersku dokumentaciju. 

Uplata se mo`e izvr{iti na ra~un [umarstva "Prenj" d.d. Konjic broj 1604605500024829 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, Filijala Konjic, svrhe doznake - za javne nabavke. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 3. 2011. godine (srijeda) do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Dana 10. 3. 2011. godine (~etvrtak) u 11,00 sati 

Pristigle ponude }e se otvarati u Konjicu na adresi Sarajevska broj 31 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zatvorene i zape~a}ene ponude na originalnoj tenderskoj dokumentaciji sa naznakom: "PONUDA ZA NABAVKU ROBA - KOMBINERKA BAGER-UTOVARIVA^ - NE OTVARAJ" dostaviti li~no ili na adresu navedenu pod I.1. 

Dokumenti unutar ponude trebaju biti slo`eni i svaka stranica numerirana. 

Predstavnik ponu|a~a mo`e prisustvovati javnom otvaranju ponuda samo uz predo~enje pismenog ovla{tenja ponu|a~a. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku. 

Tokom provo|enja postupka javne nabavke, sva komunikacija izme|u ugovornog organa i ponu|a~a, obavljat }e se u pismenoj formi. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

(1-11-1659-11) 

11 - JANAB 

[UMARSTVO "PRENJ" DD KONJIC 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: [umarstvo "Prenj" d.d. Konjic 

Kontakt osoba: Alispahi} Nevres 

Adresa: Sarajevska 31 

Po{tanski broj: 88400 

Grad: Konjic 

Identifikacioni broj: 4227243630001 

Telefon: 036/726-209, 062/331-515 

Fax: 036/727-127 

E-mail: prenj@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora broj P-192/11 od 24. 1. 2011. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Rezervni dijelovi za traktor LKT-81 

LOT 2 Ulja i maziva 

LOT 3 Eksploziv i eksplozivne materije 

LOT 4 Rezervni dijelovi za buldo`er CAT D6N 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Konjic 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do 31. 12. 2011. godine od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

1.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak 

2.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 (pet) godina 

3.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije pravosna`nom odlukom progla{eno krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 (pet) godina 

4.    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja PIO/MIO da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za PIO/MIO osiguranje ne starije od tri mjeseca 

5.     original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem poreza ne starije od 3 (tri) mjeseca 

6.    potvrda o solventnosti izdata od strane poslovne banke 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

1.    ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~nim prilozima, ne starija od 3 (tri) mjeseca 

2.    kopija uvjerenja o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ovo ograni~enje se odnosi na ~lan 26. {to }e posebno biti popisano u dijelu tenderske dokumentacije koji se odnosi na uputstvo ponu|a~ima. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 70% 

    2)    na~in i uslovi pla}anja    u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH", uz dokaz o uplati naknade za tendersku dokumentaciju. 

Uplata se mo`e izvr{iti na ra~un [umarstva "Prenj" d.d. Konjic broj 1604605500024829 kod Vakufske banke d.d. Sarajevo, Filijala Konjic, svrhe doznake - za javne nabavke. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 100,00 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. (srijeda) 3. 2011. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

LOT - 1 dana 10. 3. 2011. godine u 8,30 sati 

LOT - 2 dana 10. 3. 2011. godine u 9,00 sati 

LOT - 3 dana 10. 3. 2011. godine u 9,30 sati 

LOT - 4 dana 10. 3. 2011. godine u 10,00 sati 

Pristigle ponude }e se otvarati u Konjicu na adresi Sarajevska broj 31. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zatvorene i zape~a}ene ponude na originalnoj tenderskoj dokumentaciji sa naznakom: "PONUDA ZA NABAVKU USLUGA broj LOT-a - NE OTVARAJ" dostaviti li~no ili na adresu navedenu pod I.1. 

Dokumenti unutar ponude trebaju biti slo`eni i svaka stranica numerisana. 

Predstavnik ponu|a~a mo`e prisustvovati javnom otvaranju ponuda samo uz predo~enje pismenog ovla{tenja ponu|a~a. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku, te zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ponudu, odbije svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na osnovu odredaba ~lana 12. ZJN i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan pojasniti razloge svog postupka. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

(1-11-1661-11) 

11 - JANAB 

OP[TINA SRBAC 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op{tina Srbac 

Kontakt osoba: Nenad Srdi} 

Adresa: Mome Vidovi}a 7 

Po{tanski broj: 78420 

Grad: Srbac 

Identifikacioni broj: 44011255660003 

Telefon: 051/740-001 

Fax: 051/740-152 

E-mail: opstinas@inecco.net 

Internet adresa: www.srbac-rs.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da, za period do 31. 12. 2011. godine 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka goriva i maziva za potrebe Administrativne slu`be Op{tine Srbac za period do 31. 12. 2011. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka goriva i maziva za potrebe Administrativne slu`be Op{tine Srbac za period do 31. 12. 2011. godine. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Teritorija op{tine Srbac, benzinska pumpa/e izabranog isporu~ioca robe. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zaklju~ivanje okvirnog sporazuma na period do 31. 12. 2011. godine, uz zaklju~ivanje pojedina~nih ugovora u navedenom periodu. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 85% 

    2)    na~in i uslovi pla}anja    u~e{}e 15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, kako je dato u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti na adresi nazna~enoj u ta~ki I.1. 

Krajnji rok za preuzimanje tenderske dokumentacije je 28. 2. 2011. godine. Nov~ana naknada (nepovratna) za tendersku dokumenta- ciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 3. 2011. godine do 9,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Minimalno 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 3. 2011. godine 

Prostorije Op{tine Srbac, sala br. 2 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama Op{tine Srbac (kancelarija br. 8), svakim radnim danom, pod uslovima nazna~enim u ta~ki IV.4. od 8,00-14,00 ~asova, uz dokaz o uplati nepovratnog nov~anog iznosa za preuzimanje tenderske dokumentacije. 

Uplata se ima izvr{iti na ‘iro ra~un br. 5510180000997326 kod Nove Banjalu~ke banke sa naznakom vrste prihoda 729124, svrha uplate: tenderska dokumentacija. Otvaranje ponuda izvr{i}e se dana 9. 3. 2011. godine u 9,00 ~asova. 

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom; "Ponuda za ______ "NE OTVARAJ PRIJE 9. 3. 2011. godine do 9,00 ~asova". 

(1-11-1663-11) 

11 - JANAB 

JP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO
GRA^ANICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Gra~anica 

Kontakt osoba: Mulabdi} Jasmin 

Adresa: Skver bb 

Po{tanski broj: 75320 

Grad: Gra~anica 

Identifikacioni broj: 4209326430006 

Telefon: 035/702-007 

Fax: 035/702-007 

E-mail: vod.kan@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku roba i vr{enju usluga u 2011. godini broj 01-22/11 od 24. 1. 2011. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 2    Vodovodni i kanalizacioni materijal: spojnice,
        armature i fiting za vodovod 

LOT 3    Vodovodni i kanalizacioni materijal: vodovodne i
        kanalizacione cijevi 

LOT 4    Spojnice, armature i fiting za nove i izmjenu
        postoje}ih priklju~aka 

LOT 5    Vodomjeri - isporuka novih i popravka i ba`darenje
        starih 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

fco Gra~anica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova, sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Jedna godina od dana potpisivanja ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koji po ~lanu 23. ZJN isklju~eni iz prava ugovaranja o javnim nabavkama, (detaljnije navedeno u tenderskoj dokumentaciji). 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a mogu ostvariti ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti iz predmeta nabavke, uz pru`anje dokaza o registraciji (detaljnije u tenderskoj dokumentaciji). 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti relevantne dokaze u skladu sa ~lanom 26. stav (2) ta~ke a), b), d) i e). 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da   

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 8. 2. 2011. godine do 4. 3. 2011. godine na osnovu pismenog zahtjeva. 

Nov~ana naknada za tentersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM +PDV za svaki lot. 

Uplatu izvr{iti na ra~un kod NLB Tuzlanska banka d.d. Gra~anica broj 1321800309734160. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 7. 3. 2011. godine na protokol JP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Gra~anica do 11,00 sati. Sve ponude koje prispiju nakon tog termina (bilo po{tom ili dostavlja~em) bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene i ne}e se razmatrati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Tri mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavi}e se istog dana 7. 3. 2011. godine po lotovima (detaljnije u tenderskoj dokumentaciji). 

Upravna zgrada JP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Gra~anica, prvi sprat kancelarija direktora 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku javne nabavke, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama. 

Sva prilo`ena dokumentacija mora biti original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca. 

Ponu|a~i koji dostavljaju ponude za vi{e lotova, mogu dostaviti u zasebnoj koverti jedan primjerak op}e dokumentacije ( original ili ovjerene fotokopije) koja se odnosi na lotove za koje se dostavljaju ponude, a u drugoj koverti finansijski dio ponude za svaki od ponu|enih lotova. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

O rezultatima postupka javne nabavke ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

(1-11-1665-11) 

11 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podru`nica Elektrodistribucija Mostar 

Kontakt osoba: Maksumi} Jasmin - tel. 061/568-256 

Adresa: Adema  Bu~a 34 

Po{tanski broj: 88000   

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4200225151133 

Telefon: 036/502-100 

Fax: 036/502-112 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 103-R-02/11 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Toneri, ketrid`i, riboni 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada ED Mostar, A. Bu~a 34, Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Iznos tra`ene garancije za ponudu je 1,5% od ponu|ene vrijednosti bez ura~unatog PDV-a, a minimalno 2000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana (120 dana) od krajnjeg roka za dostavu ponuda 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne}e se tra`iti 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da ponu|a~ nema smetnji za u~e{}e u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za djelatnost koja je predmet nabavke 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje dva ugovora za isporuku tonera, minimalne ukupne vrijednosti 20.000,00 KM bez PDV-a, u prethodnih 2 (dvije) godine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 7. 3. 2011. god. 

Zahtjev za izdavanje uputiti na faks: 036/502-112 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 20,00 KM; RA^UN ZA UPLATU: 1606100000008742, 

Vakufska banka d.d. Filijala Mostar 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 3. 2011. god. do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 3. 2011. god. u 11,00 sati 

A. Bu~a 34, zgrada ED Mostar,  sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se otvaraju u zgradi Podru`nice Elektrodistribucije Mostar, sala za sastanke na adresi A. Bu~a 34, Mostar. 

(1-11-1674-11) 

11 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podru`nica Elektrodistribucija Mostar 

Kontakt osoba: Maksumi} Jasmin - tel. 061/568-256 

Adresa: Adema  Bu}a 34 

Po{tanski broj: 88000   

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4200225151133 

Telefon: 036/502-100 

Fax: 036/502-112 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 103-R-01/11 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kancelarijski materijal 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada ED Mostar, A. Bu}a 34, Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Iznos tra`ene garancije za ponudu je 1,5% od ponu|ene vrijednosti bez ura~unatog PDV-a, a minimalno 2000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana (120 dana) od krajnjeg roka za dostavu ponuda 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne}e se tra`iti 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da ponu|a~ nema smetnji za u~e{}e u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za djelatnost koja je predmet nabavke 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje dva ugovora za isporuku kancelarijskog materijala minimalne ukupne vrijednosti 30.000,00 KM bez PDV-a, u prethodnih 2 (dvije) godine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 7. 3. 2011. god. 

Zahtjev za izdavanje uputiti na faks: 036/502-112 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 20,00 KM; RA^UN ZA UPLATU: 1606100000008742, 

Vakufska banka d.d. Filijala Mostar 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 3. 2011. god. do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 3. 2011. god. u 10,30 sati 

A. Bu}a 34, zgrada ED Mostar,  sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se otvaraju u zgradi Podru`nice Elektrodistribucije Mostar, sala za sastanke na adresi A. Bu}a 34, Mostar. 

(1-11-1675-11) 

11 - JANAB 

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Nermina Pa{i} 

Adresa: Veljka Mla|enovi}a bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 4402964170008 

Telefon: 066/811-511, 033/279-370, 051/456-040 

Fax: 051/450-301 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke potro{nog materijala kancelarijskog, kompjuterskog i ostalo broj 11-07.2-451-1/11 od 28. 1. 2011. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Unificiran kancelarijski materijal 

LOT 2 Standardni kancelarijski materijal 

LOT 3 Kancelarijski materijal - ostalo 

LOT 4 Kompjuterski materijal Konica Minolta 

LOT 5 Kompjuterski materijal HP 

LOT 6 Kompjuterski materijal-ostalo 

LOT 7 Kompjuterski materijal EPSON 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Sadr`ano u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan-nekoliko-sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

24 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ mora biti registrovan za obavljanje djelatnosti za koju dostavlja svoju ponudu (dokaz ovjerena kopija upisa u sudski registar) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Cjenovno najpovoljnija ponuda 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se dobiti svaki radni dan nakon objave oglasa do 15. 2. 2011. godine od 9,00 do 16,00 sati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 7. 3. 2011. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 3. 2011. godine 

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH u 11,30 sati 

(1-11-1700-11) 

11 - JANAB 

MH ERS ZP "ELEKTRO-HERCEGOVINA" AD
TREBIWE 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: MH ERS ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe 

Kontakt osoba: Neboj{a Rikalo, dipl. el. in`. 

Adresa: Trg Jovana Ra{kovi}a 6 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebiwe 

Identifikacioni broj: 401354720000 

Telefon: 059/279-829 ili 059/279-841 

Faks: 059/260-678 ili 279-888 

E-mail: nrikalo@ers.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUME
NTACIJA 

Kao pod I.1. (u kancelariji kod Neboj{e Rikala, dipl. el. in`.) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Nabavka auto guma 

LOT 2 Nabavka uqa i maziva 

LOT 3 Nabavka rezervnih dijelova za teretna vozila 

LOT 4 Nabavka rezervnih dijelova za putni~ka vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Centralni magacin MH ERS ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot, vi{e lotova ili za sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Rok izvr{ewa definisan u tenderskoj dokumentaciji. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Nepotrebni 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nepotrebni 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i do 3. 3. 2011. godine u kancelariji 26 kod Neboj{e Rikalo, dipl. in`. el. (ili slawem na dstavqenu e-mail adresu) u vremenu od 8,00 do 15,00 ~asova, od dana objavqivawa obavje{tewa u "Slu`benom glasniku BiH", uz dokaz o uplati 40,00 (~etrdeset) KM po lotu. Primalac "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe, svrha doznake: "Uplata za tendersku dokumentaciju, na ra~un 56200800002287-32 (Razvojna banka Bawa Luka - Filijala Trebiwe). Tako|e, potrebno je dostaviti ID broj i ta~nu adresu i naziv firme. Ukoliko se podnese ponuda bez prilo`enog dokaza o pla}enoj naknadi za otkup tenderske dokumentacije ista se ne}e otvarati ni ocjewivati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavqaju samo na jednom od jezika konstitutivnih naroda u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajwi rok za dostavqawe ponuda je 8. 3. 2011. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Definisan u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvarawe ponuda u prostorijama MH ERS ZP "Elektro-Herce- govina" a.d. Trebiwe dana 8. 3. 2011. godine u 13,00 ~asova. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ponude koje prispiju nakon krajweg roka za dostavu ponuda (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene i ne}e se razmatrati. Na koverti mora stajati upozorewe: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA ZA NABAVKE". 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u slu~ajevima navedenim ~l. 12. ZJN. 

(1-11-1707-11) 

11 - JANAB 

JU SREDWO[KOLSKI DOM BAWA LUKA 

PONOVQENO OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JU Sredwo{kolski dom Bawa Luka 

Kontakt osoba: Vladimir Jagodi}, direktor 

Adresa: Vojvode Stepe Stepanovi}a 44 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401610580008 

Telefon: 051/466-224 

Faks: 033/465-161 

E-mail: sdbl@blic.net 

Internet adresa: www.srednjoskolskidom.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka prehrambenih i neprehrambenih artikala {iroke potro{we, hqeba i bra{na, vo}a i povr}a za 2011. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Otvoreni postupak za prikupqawe ponuda za odabir najpovoqnijeg ponu|a~a za nabavku prehrambenih i neprehrambenih artikala, hqeba i bra{na, vo}a i povr}a za 2011. godinu 

LOT 2    Hqeb i bra{no 

LOT 3    Prehrambeni i neprehrambeni artikli {iroke pot-
        ro{we (riba, jaja, tjestenine, so i za~ini, mlije~ni
        proizvodi, uqe i ostale masno}e, konzervirano i
        smrznuto povr}e, ~ajevi i sredstva za odr`avawe
        higijene 

LOT 4    Svje`e vo}e i povr}e 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, dva lota i tri lota. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Period u mjesecima: 12 mjeseci od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    izvod iz sudskog registra da ponu|a~ nije pod ste~ajem, ili pred likvidacijom, ili u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, ili obustavio, ili ograni~io poslovne aktivnosti (original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca) 

-    izvod iz sudskog registra da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{ewe ste~aja, za izdavawe naloga za prisilnu likvidaciju ili postizawa sporazuma/aran`mana sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka (original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca) 

-    izvod iz sudskog registra da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude (original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca) 

-    izvod iz sudskog registra da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{ewa zahtjeva ili ponude (original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca) 

-    uvjerewe da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}awem doprinosa za socijalno i penzijsko osigurawe u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemqi u kojoj je registrovan (original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca) 

-    uvjerewe da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}awem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili u zemqi u kojoj je registrovan (original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    rje{ewe o upisu u sudski registar (ovjerena fotokopija, ne starija od 3 mjeseca) 

-    uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (original ili ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stawa i uspjeha od 1. 1. do 31. 12. 2009. godine 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.     cijena     u~e{}e 60% 

    2.     kvalitet     u~e{}e 20% 

    3.     uslovi i na~in pla}awa     u~e{}e 10% 

    4.     rok isporuke     u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do isteka roka za prijem ponuda. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 50,00 KM po jednom lotu. 

@iro ra~un 562-099-00000552-02 kod NLB Razvojne banke Bawa Luka 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 3. 2011. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 3. 2011. godine u 13,00 ~asova 

JU Sredwo{kolski dom Bawa Luka 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju li~no ili putem po{te u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za LOT ___ ne otvarati" sa imenom i adresom ponu|a~a. 

Adresa na koju se ponude dostavqaju je: JU Sredwo{kolski dom Bawa Luka, Vojvode Stepe Stepanovi}a 44. 

Sve ponude zaprimqene nakon navedenog roka smatra}e se ni{tavnim i vratit }e se ponu|a~ima na adresu navedenu na pole|ini koverte. Svi ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni o odlukama koje su donesene u pogledu cijene ponuda ili obustavqawa postupka u zakonskom roku. 

(1-11-1710-11) 

11 - JANAB 

OP]INA TOMISLAVGRAD 

PONOVNA OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Op}ina Tomislavgrad - Op}inski na~elnik 

Kontakt osoba: Ivan Papi} i Bo`e Kova~evi} 

Adresa: Mijata Tomi}a 108 

Po{tanski broj: 80240 

Grad: Tomislavgrad 

Identifikacijski broj: 4281006390009 

Telefon: 034/356-402 

Fax: 034/356-444 

E-mail: ivan.papic@tomislavgrad.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na lokalnoj razini. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Sukcesivna nabava lo` ulja i motornog goriva dizela za motorna vozila za potrebe Op}ine Tomislavgrad i osnovnih {kola na podru~ju op}ine Tomislavgrad 

LOT 1 

Nabava i isporuka LO@ ulja za potrebe Osnovne {kole Ivana Ma`urani}a Tomislavgrad, 

LOT 2 

Nabava i isporuka LO@ ulja za potrebe Osnovne {kole Stjepana Radi}a Prisoje, 

LOT 3 

Nabava i isporuka LO@ ulja za potrebe Osnovne {kole Fra Mije ^ui}a Bukovica, 

LOT 4 

Nabava i isporuka LO@ ulja za potrebe Carinskog terminala Tomislavgrad, 

LOT 5 

Nabava i isporuka LO@ ulja za potrebe Tijela uprave Op}ine Tomislavgrad, 

LOT 6 

Nabava i isporuka dizel goriva za potrebe Osnovne {kole Stjepana Radi}a Prisoje. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Trideset {est mjeseci od dodjele ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Nema 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Nema 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Nema 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Dokazi ponuditelja da nema smetnji za sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH ("SIu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da, sukladno zakonu, podzakonskim aktima i Odluci VM o obveznom preferencijalnom tretmanu doma}eg ("SIu`beni glasnik BiH", broj 29/09) 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati besplatno u roku tri dana po prijemu zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za podno{enje ponude je 7. 3. 2011. godine do 12,00 sati. 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda je 7. 3. 2011. godine u 12,00 sati u zgradi Op}ine Tomislavgrad, Mijata Tomi}a 108. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Op}ina Tomislavgrad ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~itelj zadr`ava pravo poni{titi nadmetanje ili odbiti sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu s ~lankom 12. ZJN BiH. 

(1-11-1728-11) 

11 - JANAB 

MJE[OVITI HOLDING  "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE"
MATI^NO PREDUZE]E AD TREBIWE 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Mje{oviti Holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Mati~no preduze}e a.d. Trebiwe 

Kontakt osoba: Du{an Ri|e{i} 

Adresa: Stepe Stepanovi}a bb 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebiwe 

Identifikacioni broj: 4401355450006 

Telefon: 059/277-133 

Faks: 059/277-193 

E-mail: dridjesic@ers.ba 

Internet adresa: www.ers.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka dva putni~ka motorna vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 

Putni~ko motorno vozilo, dizel, snaga motora 100-110 KW, radna zapremina motora 1950-1990 ccm, oblik karoserije limuzina, pogon 4 Motion, du`ina vozila 4760-4780 mm, me|uosovinski razmak 2700-2720 mm, bli`e definisano u tenderskom dokumentu 

LOT 2 

Putni~ko motorno vozilo, dizel, snaga motora 170-190 KW, radna zapremina motora 2950-2970 ccm, EU 5 norma izduvnih gasova, oblik karoserije limuzina, pogon na sve to~kove, mjewa~ automatski, to~kovi 8Jx17, du`ina vozila 4900-4930 mm, me|uosovinski razmak 2900-2920 mm, bli`e definisano u tenderskom dokumentu. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

LOT 1: jedno vozilo 

LOT 2: jedno vozilo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te dobavqa~a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Prema tenderskom dokumentu. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, ne stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokaz da je ovla{}eni trgovac i serviser za vozila iz programa za koji se dostavqa ponuda. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    60% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e    25% 

    3)    kvalitet (tra`ene tehni~ke
        karakteristike)    u~e{}e    5% 

    4)    postprodajni servis i garantni rok    u~e{}e    5% 

    5)    uslovi pla}awa    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 ~asova, po~ev od dana objavqivawa ovog obavje{tewa u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nov~ana nadoknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Uplata nov~ane naknade se vr{i po pismenom zahtjevu za otkup tenderske dokumentacije. 

Mjesto preuzimawa: Sjedi{te ugovornog organa u Trebiwu, li~no ili putem e-maila. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 7. 3. 2011. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

50 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 3. 2011. godine u 12,30 ~asova 

Mjesto: Kao pod I.1. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskom dokumentu 

(1-11-1729-11) 

11 - JANAB 

JU "DJE^IJI VRTI]" BIHA] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JU "Dje~iji vrti}" Biha} 

Kontakt osoba: Skali} Aldina, dipl. pravnik 

Adresa: 502. Vite{ke brigade 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4263094500007 

Telefon: 037/226-608 

Fax: 037/226-608 

E-mail: vrtic.bi@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba i usluga za potrebe JU "Dje~iji vrti}" Biha} u 2011. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka svje`eg mesa, prehrambenih proizvoda, vo}a i povr}a, goriva i to: 

LOT 1    Svje`e meso (junetina i teletina) 

LOT 2    Prehrambeni proizvodi, pile}e meso i mesne prera-
        |evine, mlijeko i mlije~ni proizvodi, kruh i pekarski
        proizvodi i sredstva za odr`avanje higijene. 

LOT 3    Vo}e i povr}e 

LOT 4    Kancelarijski materijal i {tamparske usluge 

LOT 5    Materijal za rad sa djecom 

LOT 6    Osiguranje imovine 

LOT 7    Osiguranje radnika (kolektivno) za posljedice
        nesretnog slu~aja 

LOT 8    Gorivo: euro disel; super 95 

LOT 9    Usluge pedijatra 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Ukupan obim i koli~ina roba nalaze se u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

U periodu 2011 godine, sukcesivna isporuka na osnovu zahtjeva ugovornog organa. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    naziv i ta~nu adresa ponu|a~a 

-    cijena u KM za navedenu robu sa ura~unatim PDV-om 

-    rok odgode pla}anja 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

-    ovjerena fotokopija dokaza o poreznom i identifikacijskom broju poreskog obveznika. 

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od 90 dana 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima PIO i zdravstvenog osiguranja, ne starije od 90 dana 

-    ovjerena izjava dobavlja~a da nema ograni~enja za u~e{}e u postupku javne nabavke po osnovu ~lana 23. ZJN. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

1)    cijena 

2)    kvalitet 

3)    rok isporuke 

4)    na~in pla}anja 

5)    ponu|eni popust 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbjediti do 7. 3. 2010. godine. 

U prostorijama JU "Dje~iji vrti}" Biha}, 502. vite{ke brigade bb 77000 Biha} 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 3. 2011. godine do 12,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

U slu~aju otvorneog postupka (~l. 33 ZJN, ~l. 13. UPZ) 

14. 3. 2009. godine u 12,00 sati, LOT 1, LOT 2, LOT 3 

15. 3. 2009. godine u 12,00 sati, LOT 4, LOT 5, LOT 6 

JU "Dje~iji vrti}" Biha}, 502. Vite{ke brigade bb, 77000 Biha} 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu na osnovu originalnog 2ahtjeva za dostavljanje ponuda Ugovornog organa, u zape~a}enoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ" i obaveznom naznakom lota  na adresu JU "Dje~iji vrti}" Biha}, 502 Vite{ke brigade bb, 77000 Biha}. 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i i predstavnici uz pismeno ovla{tenje. JU "Dje~iji vrti}" Biha}, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavljanje ponuda, zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima 

(1-11-1735-11) 

11 - JANAB 

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 13/11 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl. ecc. 

Adresa: J. ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033/237-655 

Fax: 033/440-658 

E-mail: visnjas@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Remzo [laki, dipl. polit. 

Adresa: J. ^ernija 8 

Telefon: 033/237-655 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Kadri} Amel, dipl. pravnik 

Adresa: Terezija 38, soba 38 

Telefon: 033/204-575 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo,  Terezija 38, soba 20 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka raznih vrsta roba 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Topli i hladni napitci 

LOT 2 Sredstvu za odr`avanje prostorija i li~nu higijenu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljan opis i koli~ine date su specifikacijama koje su sastavni dio tenderske dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

FCO skladi{te ugovornog organa   

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    dokazi iz ~lana 23. (stav 1) ta~ka a, b, c, d, e. i f ZJN BiH, da ponu|a~ nema ograni~enja za u~e{}e u postupku javnih nabavki (u formi kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji) 

-    izjava dobavlja~a obavezno potpisana i ovjerena koja se nalazi u tenderskoj dokumentaciji (strana br. 21) 

Napomena: Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca od dana izdavanja. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Original ili ovjerena fotokopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra (ili rje{enja o registraciji) ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta koje nije starije od tri mjeseca od datuma izdavanja (~l. 24. ZJN BiH). 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2010. godine (~lan 25. stav 1. ta~ka b. ZJN BiH) 

-    potvrda banke o aktivnosti transakcijskog ra~una koja nije starija od tri mjeseca 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Za LOT 1 i LOT 2 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{enju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09 od 14. 4. 2009. godine). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 8. 3. 2011. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 50,00 KM. 

Uplatu izvr{iti u korist "UniCredit Bank" d.d. Sarajevo broj ra~una 3389002208274753 uz naznaku: "Za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo, J. ^ernija 8. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 3. 2011. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 3. 2011. godine od 12,45 sati 

Sarajevo, Terezija 38, prostorije KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade ponude. 

(1-11-1736-11) 

11 - JANAB 

JP ELEKTRORPIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podru`nica Elektrodistribucija Tuzla 

Kontakt osoba: za komercijalna pitanja Jasmina Muji}, tel. 035/304-392; za tehni~ka pitanja Rizah D`ani}, tel. 304-378 

Adresa: Rudarska 38 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 035/304-300 

Fax: 035/304-355 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podru`nica Elektrodistribucija Tuzla 

Ulica Rudarska 38, 75000 Tuzla, protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender 108-GUEDTZ/11-4 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka radijatora za transformatore 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Koli~ina prema specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Centrlano skladi{te Elektrodistribucije Tuzla (Mitra Trifunovi}a U~e 5) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema zahtjevu ugovornog organa iz tenderskog dokumenta 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% od vrijednosti ponude ili ukoliko je iznos manji od 2.000,00 KM na iznos od 2.000.00 KM sa rokom va`enja 120 dana od dana predaje ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti sa rokom va`enja definisanom u tenderu 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Izvod iz sudskog registra sa svim ovjerenim prilozima ne stariji od tri mjeseca kojim se potvr|uje da je ponu|a~ registovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke a za fizi~ka lica uvjerenje nadle`nog tijela da mu je dozvola da se bavi djelatno{}u koja je predmet nabavke jo{ uvijek va`e}a 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stanja i pozitivan bilans uspjeha za posljednje dvije poslovne godine 

2.    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran poslednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

3.    ostali uslovi definisani tenderskom dokumentacijom 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2 ta~ke a, b, c, d i e 

2.    ostali uslovi definisani teaderskom dokumentacijom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Uputstvom o izmjeni i dopuni uputstva o primjeni ZJN ("Slu`beni glasnik BiH",  broj 24/09) i Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09) 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 9. 2. do 4. 3. 2011. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM sa PDV-om. 

Uplata se vr{i na ra~un kod Raiffeisen Bank 1610250001390348 za pla}anja unutar BiH ili na ra~un 501012000-978-000-13 SWIFT RZBABA 25 za pla}anja van BiH. Primalac JP Elektroprivreda BiH, Podru`nica Elektrodistribucija Tuzla, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije za __". 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 3. 2011. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 3. 2011. godine, Tuzla, Rudarska 38 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Datum i vrijeme otvaranja ponuda: 

9. 3. 2011. godine 

1. 10,30 sati - Nabavka i isporuka radijatora za transformatore 

(1-11-1741-11) 

11 - JANAB 

FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO/PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje  

Kontakt osoba: Anja Ba~i} i Eldijana [abanovi} 

Adresa: Dubrova~ka bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227137790008 

Telefon: 036/445-675, 033/723-120 

Fax: 036/313-284 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Kao pod I.1. 

Telefon: 036/445-675 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Kao pod I.1. 

Kontakt osoba: Anja Ba~i} 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko/pen- zijsko i invalidsko osiguranje, broj UOFZ-417/11 od 21. 1. 2011. godne 

Nabavka dva putni~ka automobila za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao pod II.3. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Federalni zavod za MIO/PIO, Dubrova~ka bb, Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Trajanje ugovora }e se definirati ponudom ponu|a~a i potpisanim ugovorom. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Garancija za dobro izvr{enje posla u visini od 10% od vrijednosti ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ovjerena izjava ponu|a~a kojom se ponu|a~ obvezuje da }e ukoliko bude izabran dostaviti ugovornom organu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla u visini od 10% od vrijednosti ugovora s rokom va`nosti: rok izvr{enja + 30 dana. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

Dokumenti ili uvjerenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca na dan otvaranja ponuda. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Po ~lanu 24. ZJN - dostaviti dokaze. 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda sa slijede}im potkriterijima: 

    1)    cijena     95% 

    2)    rok isporuke    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se dobiti svaki radni dan od 7. 2. 2011. godine do 3. 3. 2011. godine uz prilo`eni dokaz o uplati 50,00 KM na ra~un Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, broj 1549212001477916 otvoren kod INTESA SANPAOLO BANKA, s naznakom: "TRO[KOVI TENDERA FZ MIO/PIO " broj 417/11. 

Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 8. 3. 2011. godine na Protokol Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Dubrova~ka bb, Mostar. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

120 dana nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

8. 3. 2011. godine u 11,15 sati 

U zgradi Federalnog zavoda za MIO/PIO, Mostar, Dubrova~ka bb, III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti s potpisom, pe~atom i naznakom: "NE OTVARAJ" Tender broj 417/11 

Na prednjoj strani koverte navesti: "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK" - "NE OTVARAJ", Tender broj 417/11. 

Na pole|ini koverte navesti punu adresu, naziv, kontakt telefon i kontakt osobu ponu|a~a. 

Sve stranice ponude (sa prilozima) treba numerirati. 

Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a, te zadr`ava pravo da pribavi ili odbije svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN BiH. 

(1-11-1742-11) 

11 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO
ZAVISNO DRU[TVO ELDIS TEHNIKA DOO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine dd Sarajevo Zavisno  dru{tvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Nada Burazorovi} za tehni~ka pitanja 033/762-723; Aida Nik{i} za komercijalna pitanja 

Adresa: Bla`ujski drum bb, Ilid`a 

Po{tanski broj: 71210 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200036180009 

Telefon: 033/762-720 

Fax: 033/762-722 

E-mail: eldis_@bih.net.ba-Nada Burazorovi} 

            niksic.aida@gmail.com-Aida Nik{i} 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 110-01-OTP/11-Nabavka opreme za izgardnju elektrodistributivne mre`e i objekata 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 - SF6  postrojenja 

LOT 2 - Bakar 

LOT 3 - Monta`ni materijal za priklju~ne ormare 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Za svaki LOT prema specifikaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Zavisno dru{tvo Eldis Tehnika d.o.o. Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za svaki LOT prema specifikaciji od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a, za svaki LOT pojedina~no, minimum 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Za svaki LOT prema tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija prema formi i sadr`aju kao u Aneksu 7 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, ne stariji od tri (3) mjeseca od datuma roka za dostavu ponuda. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bavi odre|enom djelatno{}u. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-     da ekonomsko finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora. 

-    da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude. 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2008. i 2009. godinu 

-    da ponu|a~ ima ukupan promet u zadnje dvije godine minimalno u iznosu od 1.000 000,00 KM, a ako je ponu|a~ po~eo sa radom manje od godine dana 500.000,00 KM za LOT 1 i LOT 2, odnosno da ponu|a~ ima ukupan promet u zadnje dvije godine minimalno u iznosu od 200.000,00 KM, a ako je ponu|a~ po~eo sa radom manje od godine dana 100.000,00 KM za LOT 3 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji u posljednje dvije godine najmanje 2 ugovora ~iji je predmet bila isporuka opreme koja je predmet ugovora, tj. iste ili srodne namjene za svaki LOT pojedina~no. 

-    referenc lista isporuka u posljednje dvije (2) godine, sa navedenim realiziranim ugovorima i njihovim nov~anim vrijednostima. 

-    autorizacija proizvo|a~a za isporuku opreme koja je predmet svakog od lotova pojedina~no za slu~aj da ponu|a~ nudi robu koju nije sam proizveo. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa zakonskim propisima o obaveznom kori{tenju proferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 08.02.2011. do 02.03.2011. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi KM 50,00 po LOT-u 

Pla}anje izvan BiH se vr{i preko Raiffeisen bank d.d. B&H, SWIFT RZBABA2S, Zmaja od Bosne, Sarajevo BiH, za JP EP BiH dd-Sarajevo ZD Eldis Tehnika sa naznakom-otkup TD broj 110-01-OTP/11 za LOT broj____. Kod davanja naloga za pla}anje nazna~iti klauzulu: "sve tro{kove snosi nalogodavac"(our...) IBAN CODE: BA391611000001171139 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem Sparkasse Bank d.d. na ra~un broj 1994970099866658 u korist JP EP dd Sarajevo ZD Eldis Tehnika "Otkup TD broj 110-01-OTP/11 za LOT broj ____." 

Tenderska dokumentacija se izdaje na pismeni zahtjev ponu|a~a sa prilo`enom kopijom uplatnice za otkup tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 3. 2011. godine u 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda za LOT 1 i LOT 3 

15 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda za LOT 2 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 3. 2011. godine 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Zavisno dru{tvo Eldis Tehnika doo Sarajevo, Bla`ujski drum dd, Ilid`a, 71210 Sarajevo, velika sala 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Otvaranje ponuda }e se izvr{iti dana 7. 3. 2011. godine u slijede}im terminima: 

LOT 1 - 11,00 sati 

LOT 2 - 11,15 sati 

LOT 3 - 11,30 sati 

(1-11-1747-11) 

11 - JANAB 

"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO
CENTAR PO[TA SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10.2.7-13.73.1-148/11 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: "JP BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Edin Ljumanovi}   

Adresa: Zmaja od Bosne 88 (za tendersku dokumentaciju - Protokol) 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200682210021 

Telefon: 033/723-454 

Fax: 033/723-454 

E-mail: edinlj@bhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci roba za odr`avanje tehni~ke ispravnosti i funkcionalnosti objekata CP Sarajevo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka roba za potrebe odr`avanja elektro
        instalacija 

LOT 2    Nabavka roba za potrebe odr`avanja bravarije 

LOT 3    Nabavka roba za potrebe odr`avanja vodo instalacija 

LOT 4    Nabavka roba za odr`avanje stolarije i sitnih
        gra|evinskih radova 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Precizirano specifikacijom u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo - Centar po{ta Sarajevo - FCO skladi{te CPS (Put ‘ivota bb) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ponude se mogu dostaviti za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1 (jedna) godina 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna neopoziva i bezuslovna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude u iznosu od 

LOT 1 

Nabavka roba za potrebe odr`avanja elektro instalacija = 500 KM (slovima: petstotina KM) 

LOT 2 

Nabavka roba za potrebe odr`avanja bravarije = 500 KM (slovima: petstotina KM) 

LOT 3 

Nabavka roba za potrebe odr`avanja vodo instalacija = 500 KM (slovima: petstotina KM) 

LOT 4 

Nabavka roba za odr`avanje stolarije i sitnih gra|evinskih radova = 500 KM (slovima: petstotina KM) sa rokom opcije ponude + 30 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Kako je navedeno u TD 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e u slu~aju dodjele ugovora, obezbijediti neopozivu i bezuslovnu (bez prigovora) bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla-ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti: trajanje ugovora + 30 dana, na na~in kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Kako je navedeno u TD 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~l. 23. Zakona o javnim nabavkama, na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaci - sadr`aj ponude 

-    sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave nadle`nih organa ne smiju biti starije od 3 (tri) mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a kako je to navedeno u TD 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Originalna potvrda bar jedne poslovne banke prihvatljive za Ugovorni organ kojom se dokazuje da ra~un dobavlja~a u zadnja 3 (tri) mjeseca, prije podno{enja ponude nije bio blokiran. Navedena potvrda ne mo`e biti starija od datuma objave obavje{tenja za predmetnu nabavku. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

 Kako je navedeno u TD 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ponu|a~ je obavezan ukoliko ‘eli koristiti pogodnosti preferencijalnog tretmana utvr|enog Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", br. 50/05, 105/06 i 24/09) dostaviti dokumente: 

-    izjavu kojom potvr|uje - dokazuje da roba koju nudi ima najmanje 50% porijeklo iz BiH, odnosno, uz izjavu i certifikat Vanjsko-trgovinske komore BiH o bh. porijeklu robe. 

NAPOMENA: Ponuda ponu|a~a koji ne dostavi predlo`eni dokument bit }e tretirana bez primjene referencijalnog tretmana ako ispunjave sve druge uslove ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

Ukoliko ugovorni organ ustanovi da je ponu|a~ dostavio la`nu izjavu, odnosno ne mo`e dokazati da predmet nabavke ima porijeklo iz BiH, bit }e tretiran u skladu sa odredbama ~lana 23. stav 1. pod g) Zakona o javnim nabavkama BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah po objavljivanju od 7. 2. 2011. godine do 4. 3. 2011. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM po svakom lotu (sa ura~unatim PDV-om). 

Pla}anje je potrebno izvr{iti na ra~un broj: 3389 0022 0875 2866 kod UniCredit Bank, u korist "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo - Centar po{ta Sarajevo, uz naznaku: "Otkup tenderske dokumentacije za nabavku roba za odr`avanje tehni~ke ispravnosti i funkcionalnosti objekta u CP Sarajevu" (naziv lota). 

Ponu|a~ je du`an, prilikom prezimanja tenderske dokumentacije, uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 3. 2011. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60  ({ezdeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 3. 2011. godine u 12,15 sati 

Zmaja od Bosne 88, Sarajevo, kancelarija 106 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U razmatranje }e se uzeti samo ponude koje stignu na Protokol Ugovornog organa najkasnije do 9. 3. 2011. godine do 12,00 sati. Neblagovremeno pristigle ponude, kao i ponude koje nisu prispjele ili predate na Protokol, u navedenom roku, bez obzira kada su poslane, ne}e se razmatrati i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

Predstavnici ponu|a~a mogu prisustvovati javnom otvaranju ponuda uz pismeno ovla{tenje ponu|a~a. O rezultatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni. 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivanja validnosti dokumenata, odnosno analize ponuda, primjenom ~lana  14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH  (Slu`beni glasnik BiH, br: 3/05), a u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda naknadno pismeno zatra`i dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti bitini aspekt ponude, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti, a time se ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurencija. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu u pismenoj formi od ugovornog organa, tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije nakasnije 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponude tj. do 28. 2. 2011. godine putem faks 033/723-454 sa naznakom za "Tim za pripremu tenderske dokumentacije o nabavci roba za odr`avanje tehni~ke ispravnosti i funkcionalnosti objekata u CP Sarajevu". 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva  navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

Tekst obavje{tenja o javnoj nabavci, objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" od   7. 2. 2011. godine, na web stranici www.bhp.ba, web stranici Javnih nabavki www.javnenabavke.ba. 

(1-11-1759-11) 

11 - JANAB 

ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD
UGQEVIK 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: ZP Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik 

Kontakt osoba: Vesko Koji}, dipl. ek. i Mla|o Stjepanovi}, ing. za{. na radu 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-281, 055/774-160 

Faks: 055/771-183 

Internet adresa: www.riteugljevik.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak interni broj 137/10 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka HTZ opreme za potrebe preduze}a 

LOT 1    Nabavka radnih odijela za potrebe preduze}a 

LOT 2    Nabavka ~izama za potrebe preduze}a 

LOT 3    Nabavka grudwaka, bundi i futrovanih pantalona za
        potrebe preduze}a 

LOT 4    Nabavka plitkih cipela za potrebe preduze}a 

LOT 5    Nabavka dubokih cipela za potrebe preduze}a 

LOT 6    Nabavka rukavica za potrebe preduze}a 

LOT 7    Nabavka paste, pe{kira, antifona i respiratora za
        potrebe preduze}a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskom dokumentu. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugqevik" a.d. Ugqevik, DDP - magacin kupca 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, 2% od vrijednosti ponude (za ponude preko 100.000,00 KM) u formi bezuslovne bankarske garancije sa periodom va`ewa opcija ponude + 30 dana za svaki LOT odvojeno. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da, dato u tenderskom dokumentu. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Da, dato u tenderskom dokumentu. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokaz iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim prilozima (original ili ovjerena kopija). 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Detaqnije u tenderskom dokumentu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Detaqnije u tenderskom dokumentu 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti ODMAH. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 117,00 KM sa ura~unatim PDV-om. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

10. 3. 2011. do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 3. 2011. godine u 11,00 ~asova 

ZP "Rudnik i TE Ugqevik" a.d. 

Ugqevik, Upravna zgrada sala 116 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak Tender broj 137/10 (naziv tendera, naziv lota) - ne otvaraj". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatrawe. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{ove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavqawe ponuda. 

Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata. 

Otkup tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenog ugovornom organu na faks: 055/774-382, kontakt osoba Svjetlana Stani{i}. 

Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sqede}e ra~une: 

u KM 55500100000074-38 

Nova Banka Bijeqina 

Na devizni ra~un 

FIELD 32 (AMOUNT)    EUR 

FIELD 56a
(INTERMIDIARY)    DEUTSCHE BANK AG
    FRANKFURT/M 

    FRANKFURT AM MAIN 

    SWIFT: DEUTDEFF 

FIELD 57a (ACCOUNT
WITH INST.)    936 2419 00 

    Nova banka AD BIJELJINA 

    SWIFT: NOBIBA22 

FIELD 59
(BENEFICIARY)    /54000-01-000074/ 

    RUDNIK I TERMOELEKTRANA
    ZDP UGLJEVIK 

    UGLJEVIK 76330 

(1-11-1763-11) 

11 - JANAB 

ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD
UGQEVIK 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: ZP Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik 

Kontakt osoba: Mihajlo Maksimovi}, dipl. ing. IT, 

Vesko Koji}, dipl. ek. 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 400449490005 

Telefon: 055/774-241, 055/774-281 

Faks: 055/771-183 

Internet adresa: www.riteugljevik.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak interni broj 128/10 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

"Nabavka ra~unara i ra~unarske opreme za potrebe preduze}a" 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

LOT 1    Nabavka personalnih ra~unara 

LOT 2    Nabavka laptopa 

LOT 3    Nabavka {tampa~a, skenera i multifunkcionalnih
        aparata 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugqevik" a.d. Ugqevik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, detaqnije u tenderskom dokumentu. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da, 10% od vrijednosti ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Da, detaqnije u tenderskom dokumentu. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~i moraju zadovoqiti uslove definisane u ~lanu 23. ZJN BiH na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavqawe predmetne djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Detaqnije u tenderskom dokumentu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Detaqnije u tenderskom dokumentu 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti ODMAH. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 117,00 KM sa ura~unatim PDV-om. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

11. 3. 2011. do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

11. 3. 2011. godine u 11,00 ~asova 

ZP "Rudnik i TE Ugqevik" a.d. 

Ugqevik, Upravna zgrada sala 116 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak interni broj 128/10 - Nabavka ra~unara i ra~unarske opreme za potrebe preduze}a - Ne otvaraj", navesti lot na koji se konkuri{e. Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatrawe. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{ove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavqawe ponuda. 

Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata. 

Otkup tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenog ugovornom organu na faks: 055/774-382, kontakt osoba Svjetlana Stani{i}. 

Uplate za otkup tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sqede}e ra~une: 

u KM 55500100000074-38 

Nova Banka Bijeqina 

Na devizni ra~un 

FIELD 32 (AMOUNT)    EUR 

FIELD 56a
(INTERMIDIARY)    DEUTSCHE BANK AG
    FRANKFURT/M 

    FRANKFURT AM MAIN 

    SWIFT: DEUTDEFF 

FIELD 57a (ACCOUNT
WITH INST.)    936 2419 00 

    Nova banka AD BIJELJINA 

    SWIFT: NOBIBA22 

FIELD 59
(BENEFICIARY)    /54000-01-000074/ 

    RUDNIK I TERMOELEKTRANA
    ZDP UGLJEVIK 

    UGLJEVIK 76330 

(1-11-1764-11) 

11 - JANAB 

JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (JP HT d.d. Mostar) 

Kontakt osoba: Nikola Pa`in 

Adresa: Kneza Branimira bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227270100006 

Telefon: 036/395-218 

Fax: 036/395-292 

E-mail: nikolapazin@hteronet.ba 

Internet adresa: www.ht.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. (Ured: Protokol; tel: 036/395-201, faks: 036/395-279) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. (Ured: Protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava ADSL CPE opreme, temeljem odluke Uprave dru{tva broj D-3-5-30/11 od 24. sije~nja 2011. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabava terminalne ADSL CPE opreme za instalaciju na strani korisnika, a odnosi se na ADSL djelitelje, combo, 4-portne i WiFi ADSL CPE ure|aje. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Sukladno tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

DDP [iroki Brijeg, Centralno skladi{te JP HT d.d. Mostar na adresi Trn bb. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da. 

LOT 1: ADSL djelitelji, combo ADSL CPE; 

LOT 2: 4-portni ADSL CPE; 

LOT 3: WiFi ADSL CPE; 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

LOT 1: 2.000 KM; 

LOT 2: 2.000 KM; 

LOT 3: 6.000 KM. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje. 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Da, 2% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje. 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Sukladno ~lanku 6. dokumentacije za nadmetanje. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Sukladno ~lanku 6. dokumentacije za nadmetanje. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Sukladno tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Sukladno tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriterij za dodjelu ugovora je: 

-    ponu|ena cijena    70% 

-    kvaliteta    30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da, ukoliko je primjenjivo. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Dokumentacija za nadmetanje na hrvatskom jeziku mo`e se preuzeti svakim radnim danom u prostorijama JP HT d.d. Mostar, Kneza Branimira bb, Protokol (prizemlje), uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje s naznakom: "Dokumentacija za nadmetanje; ADSL CPE oprema": 

- za ponuditelje iz BiH u vrijednosti 50,00 KM na ra~un 3381002202007207 kod UniCredit banke d.d. u korist JP HT d.d. Mostar; 

- za strane ponuditelje u iznosu od 26,00 EUR na ra~un IBAN BA393380604819621582, SWIFT: UNCRBA22 kod UniCredit banke d.d. u korist JP HT d.d. Mostar. 

Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Najkasnije do 7. 3. 2011. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

7. 3. 2011. godine u 12,10 sati 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Kneza Branimira bb 

(1-11-1768-11) 

11 - JANAB 

JP [PD ZDK DOO ZAVIDOVI]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP [PD ZDK d.o.o. Zavidovi}i 

Kontakt osoba: [ibonji} Halid, dipl pravnik 

Adresa: ul. Alije Izetbegovi}a br. 25 

Po{tanski broj: 72220 

Grad: Zavidovi}i 

Identifikacioni broj: 4218431050005 

Telefon: 032/877-837 

E-mail: komerc@spdzdk.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe - Rezervni dijelovi za vozila za potrebe JP [PD ZDK 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Broj predmeta nabavke -9/11 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te Ugovornog organa-Alije Izetbegovi}a 25 Zavidovi}i 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

LOT 1    Rezervni dijelovi za vozila iz programa Volkswagen 

LOT 2    Rezervni dijelovi za vozila iz programa FAP, TAM i
        INECO 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. zjn) 

Dokumentacija kojom ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kao je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Najni`a cijena tehni~ki zavodoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, na n~in i pod uslovima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciji iznosi 50 KM po lotu 

Uplata na broj ra~una 1020320000013296 kod Union banke d.d. Sarajevo 

1610550016400016 kod Raiffeisen banke Sarajevo 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu sastaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 3. 2011. godine u 10 sati u sjedi{tu JP [PD-ZDK d.o.o. Zavidovi}i 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 3. 2011. godine u 12 sati u sjedi{tu JP [PD-ZDK d.o.o. Zavidovi}i 

(1-11-1769-11) 

11 - JANAB 

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 09/11 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl. ecc. 

Adresa: J. ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033/237-655 

Fax: 033/200-313 

E-mail: visnjas@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba za LOT 1: Esnef Puri{, dipl. ing. ma{. i Ismet Imamovi} 

Kontakt osoba za LOT 2: Esnef Puri{ i Ramiz Majstori} 

Kontakt osoba za LOT 3 i LOT 4: Esnef Puri{ i Enver ^erkez 

Kontakt osoba za LOT 5: Esnef Puri{ i Fadil ^au{evi} 

Adresa: Gli{e Jankovi}a 8 

Telefon: 033/774-920 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Kujund`i} Elma 

Adresa: Terezija 38, soba 36 

Telefon: 033/200-313 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, Terezije 38, soba 20 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka vodomjera i rezervnih dijelova za vodomjere 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

09/1   LOT 1    "Materijal, alati i oprema za opravku i
            kalibraciju vodomjera" 

09/1   LOT 2    "Rezervni dijelovi za dozir pumpe i dozirne
            sisteme" 

09/11 LOT 3    "Industrijski vodomjeri" 

09/11 LOT 4    "Ku}ni vodomjer" 

09/11 LOT 5    "Rezervni dijelovi za vodomjere proizvo|a~a 

            IKOM" 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljan opis i koli~ine su u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

FCO skladi{te uguvornog organa u Sarajevu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a kojom se obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje ugovora u iznosu 10% ugovorene vrijednosti (sa rokom va`nosti: 30 dana od isporuke robe) - za LOT 2 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Garancija poslovno prihvatljive banke, neopoziva, bczusluvna, naplativa na prvi poziv - za LOT 2 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    dokazi iz ~lana 23. (stav 1) ta~ka a, b, c, d, e i f ZJN BiH, da ponu|a~ nema ograni~enja za u~e{}e u postupku javnih nabavki (u formi kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji) 

-    izjava dobavlja~a obavezno potpisana i ovjerena koja se nalazi u tenderskoj dokumentaciji 

Napomena: Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Original ili ovjerena fotokopija Aktualnog izvodu iz sudskog registra (ili rje{enja o registraciji) ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja (~l. 24. ZJN BiH). 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2009. godine (~lan 25. stav I ta~ka b. ZJN BiH) 

-    potvrda banke o aktivnosti transakcijskog ra~una koja nije starija od tri mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    tehni~ki katalog sa nazna~enim pozicijama iz specifikacije roba koje ponu|a~ ponudio uz katalo{ku oznaku proizvoda koji se nudi - za LOT 2 

-    garancija ponu|a~a o osiguranom servisu na teritoriji BiH i obezbije|enom suportu za naru~ioca - za LOT 2 

-    originalna autorizacija proizvo|a~a rezervnih dijelova da }e ponu|a~u biti isporu~eni originalni rezervni dijelovi koji se nabavljaju sa godinom proizvodnje identi~noj godini narud`be ili maksimalno lagerovani jednu godinu sa naznakom da }e za dijelove koji podlije`u ispitivanju uz iste biti isporu~eni i atesti i certifikati za LOT 2 

-    garancijska izjava proizvo|a~a o ispravnosti i funkcionalnosti za sve isporu~ene dijelove - za LOT 2 

-    certifikat o odobrenju tipa izdat od Instituta za mjeriteljstvo BiH - za LOT 3 i LOT 4 

-    izjava da }e vodomjeri biti blombirani va`e}im ‘igom sa oznakom godine identi~noj godini isporuke, ispitani u laboratoriji imenovanoj od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH - za LOT 3 i LOT 4 

-    izjava da }e ponu|a~ dostaviti naru~iocu spisak isporu~enih vodomjera koji mora sadr`avati serijske brojeve isporu~enih vodomjera, godinu proizvodnje, godinu ba`darenja, naziv i oznaku tipa vodomjera. Uz spisak vodomjera koje isporu~uje ponu|a~ je naru~iocu obavezan dostaviti i ispitne protokole isporu~enih vodomjera sa rezultatima ispitivanja, ovjerene od strane laboratorije koja je izvr{ila ispitivanje i ovla{tene organizacije za verifikaciju vodomjera - za LOT 3 i LOT 4 

-    ponu|a~ je du`an za sve vodomjere dostaviti dokaz o kvalitetu u skladu sa zahtjevima EN29002 (me|unarodni i/ili nacionalni atesti o kvalitetu) i ISO 4064/dio 3 - za LOT 3 i LOT 4 

-    izjava da }e ponu|a~ (za sve vodomjere) obezbijediti servis i rezervne dijelove - za LOT 3 i LOT 4 

-    ponu|a~ je du`an dostaviti za sve vodomjere odgovaraju}u tehni~ku dokumentaciju na bosanskom ili engleskom jeziku, koja obavezno mora sadr`avati i listu rezervnih dijelova - za LOT 3 i LOT 4 

-    izjava ponu|a~a da }e isporu~ivati vodomjere sa priborom za ugradnju (vijci sa maticama i dihtunzi) - za LOT 3 

-    izjava ponu|a~a da }e isporu~ivati vodomjere sa priborom za ugradnju (navojni holenderi) - za LOT 4 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da - a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{enju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 2. 3. 2011. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi po jednom lotu 50,00 KM. 

Uplatu izvr{iti u korist "UniCredit Banka" d.d. Sarajevo broj ra~una 338-900-22082747-53 uz naznaku: "Za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo, J. ^ernija 8. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 3. 2011. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 3. 2011. godine od 12,45 sati 

Sarajevo, Terezija 38, prostorije KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade ponude. 

(1-11-1773-11) 

11 - JANAB 

MINISTARSTVO PRAVDE BiH SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Bosna i Hercegovina Ministarstvo pravde BiH 

Kontakt osoba: Jogun~i} Sla|an, Stru~ni saradnik za javne nabavke 

Adresa: Trg BiH 3, Sarajevo 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200793630003 

Telefon: 033/281-516 

Fax: 033/201-619 

E-mail: sladjan.joguncic@mpr.gov.ba 

Internet adresa: www.mpr.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Zgrada prijateljstva izme|u Gr~ka i Bosne i Hercegovine, Trg BiH 3, 71000 Sarajevo (soba 1003/X) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Zgrada prijateljstva izme|u Gr~ka i Bosne i Hercegovine, Trg BiH 3, Protokol Ministarstva pravde BiH (soba 1022/X) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Sukcesivna nabavka goriva za potrebe Ministarstva pravde BiH 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Na period od 2 (dvije) godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da se ponu|a~ ne nalazi ni u jednoj situaciji predvi|ena ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriterij  ocjene  ponuda je najni`a  cijena tehni~ki prihvatljive  ponude,  ugovor }e  se  dodijeliti izabranom dobavlja~u koji je dostavio tehni~ki zadovoljavaju}u ponudu sa najni`om cijenom. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se dobiti svakim radnim danom od 10,00 - 16,00 sati, na adresi: Ministarstvo pravde BiH, Trg BiH 3, 71000 Sarajevo - soba 1003 Sla|an Jogun~i}. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

8. 3. 2011. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponude se otvaraju na javnom otvaranju ponuda, u prisustvu ponu|a~a koji ‘ele prisustvovati, uz obaveznu prezentaciju pismenog ovla{tenja, 8. 3. 2011. godine, u prostoriji 1013/X sprat u Zgradi prijateljstva izme|u Gr~ke i Bosne i Hercegovine, Trg BiH 3, Sarajevo u 12,00 sati. 

(1-11-1781-11) 

11 - JANAB 

JP "KOMUNALNO BR^KO" DOO
BR^KO DISTRIKT BiH 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP "Komunalno Br~ko d.o.o. Br~ko Distrikt BiH 

Kontakt osoba: Zaim Kurtovi} 

Adresa: Studentska 13 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacioni broj: 600244130005 

Telefon: 049/216-349 

Fax: 049/216-349 

E-mail: zaim.kurtovic@komunalno.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Ponude dostaviti sa naznakom: "NE OTVARATI- PONUDA ZA NABAVKU I UGRADNJU VODOMJERA SA RADIJSKIM SISTEMOM O^ITAVANJA ZA POJEDINA^NO MJERENJE POTRO[NJE VODE U STAMBENO-POSLOVNIM JEDINICA- MA U ZGRADAMA KOLEKTIVNOG STANOVANJA na adresu: "JP Komunalno Br~ko" d.o.o., Studentska br. 13, 76100 Br~ko putem po{te ili donijeti li~no na mjesto otvaranja ponuda do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. ovog obavje{tenja o nabavci. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da, na period od dvije godine 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i ugradnja vodomjera sa radijskim sistemom o~itavanja za pojedina~no mjerenje potro{nje vode u stambeno-poslovnim jedinicama u zgradama kolektivnog stanovanja. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i ugradnja vodomjera sa radijskim sistemom o~itavanja za pojedina~no mjerenje potro{nje vode u stambeno-poslovnim jedinicama u zgradama kolektivnog stanovanja Sve detaljnije opisano u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

655.200,00 KM sa PDV-om 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Br~ko Distrikt BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema rokovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora dokazati da nije isklju~en iz prava u~e{}a u postupcima javnih nabavki u skladu sa ~lanom 23. ZJN (detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji). 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru (detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji) kojim se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odre|enom djelatno{}u. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Napomena: Sva tra`ena dokumentacija iz Odjeljka III je obavezna i eliminatorna. Ponu|a~i trebaju dostaviti originale ili ovjerene kopije tra`ene dokumentacije. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni - okvirni sporazum 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom Vije}a ministara BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Dostaviti zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije i dokaz o upla}enoj nov~anoj naknadi. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM, a upla}uje se na ‘iro ra~un JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. broj 141-601-00037359-17 (kod Bosna Bank International BH ) uz poziv na vrstu prihoda 601901, {ifra op{tine 099. Mo`e se dobiti do 8. 3. 2011. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 3. 2011. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

120 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 3. 2011. godine u 13,15 sati 

Br~ko JP "Komunalno Br~ko" d.o.o., Studentska 13, Br~ko 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ treba ponudu dostaviti u skladu sa zahtjevima navedenim u tenderskoj dokumentaciji. 

(1-11-1783-11) 

11 - JANAB 

JKP "^ISTO]A" DOO CAZIN 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JKP "^isto}a" d.o.o. Cazin 

Kontakt osoba: Sedin [i{i} 

Adresa: Generala Izeta Nani}a bb 

Po{tanski broj: 77220 

Grad: Cazin 

Identifikacioni broj: 4263351910009 

Telefon: 037/512-735 

Fax: 037/514-273 

E-mail: jkp_cisto@bih.net.ba 

Internet adresa: www.jkpcistoca.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci i isporuci roba u 2011. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku i isporuku roba u 2011. godini prema lotovima kako slijedi: 

LOT 1    Beton i betonska galanterija (ivi~njaci, betonske 

        cijevi), 

LOT 2    Asfalt 

LOT 3    Armaturne mre`e, ‘eljezo, kre~, cement, 

LOT 4    Kameni agregati (nasip, tampon, mje{avina za beton,
        frakcije i sl.) 

LOT 5    Limarsko-bravarski materijal, 

LOT 6    Rezervni dijelovi, oprema i pribor za vozila i meha-
        nizacije, (za program MANN, IVECO, MERCE-
        DES, FAP i ICB), 

LOT 7    Gume za vozila (za teretna, radna i putni~ka vozila), 

LOT 8    Pogonsko gorivo, 

LOT 9    Ulja i maziva, 

LOT 10    Kancelarijski materijal, 

LOT 11    Vrtlarska oprema i alat 

LOT 12    Prodaja recikla`nog otpada (stari papir, najlon, PET
        IMET ambala`a i sl.) 

Naru~ilac }e robe nabavljati tokom 2011. godine u zavisnosti od ukazane potrebe {to }e se definisati pojedina~nim narud`bama a koli~ine naru~ilac zadr`ava pravo da pove}ava ili umanjuje u odnosu na koli~ine u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

U tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JKP "^ISTO]A" d.o.o. Cazin; Generala Izeta Nani}a bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

U skladu sa potpisanim ugovorom. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an da prilo`i slijede}u dokumentaciju: 

1.    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, 

2.    uvjerenje nadle`nog suda da odgovorno lice ponu|a~a nije osu|ivano za ozbiljan profesionalan prekr{aj, 

3.    uvjerenje o izmirenim doprinosima za PIO i socijalno osiguranje, 

4.    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, 

Uvjerenja ne mogu biti starija od 90 dana a fotokopije moraju biti ovjerene. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an da prilo`i slijede}u dokumentaciju: 

1.    naziv i adresu ponu|a~a, broj telefona i faksa 

2.    ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa potrebnim prilozima. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Nema posebnih uslova 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija i to: 

    a)    cijena    u~e{}e 70% 

    prema slijde}oj formuli: Bnc = C/Cn x 70, gdje je: 

    C - cijena iz ponude ili (najpovoljnija ponu|ena cijena) 

    Cn - cijena ponude koja se mjeri, 

    Bnc - broj poena. 

    b)    odgo|eno pla}anje    u~e{}e 30 % 

    i to: 

    30 bodova za najdu`e odgo|eno pla}anje,
25 za drugog po du`ini odgo|enog pla}anja,
20 za tre}eg po du`ini odgo|enog pla}anja,
i tako redom po primjeru na prethodne... 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama JKP "^isto}a" d.o.o. Cazin od 07:00 do 15:30 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 50,00 KM i mo`e se uplatiti na blagajni ili na TR: 3385202200242373 ili 161-035-00069200-22. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajni datum za dostavljanje ponuda je 7. 3. 2011. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda }e se izvr{iti 7. 3. 2011. u sjedi{tu JKP "^isto}a" d.o.o. Cazin u 12:30 sati u ulici Generala Izeta Nani}a, 77220 Cazin. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda se dostavlja u zape~a}enoj koverti na adresu ugovornog organa sa naznakom: "NE OTVARAJ - PONUDA ZA ROBE U 2011. GODINI." 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo pismeno ovla{teni predstavnici ponu|a~a. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku te zadr`ava pravo da u skladu sa va`e}im propisima prihvati ili odbije u cijelosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti postupak ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora a u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

(1-11-1785-11) 

11 - JANAB 

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH SARAJEVO 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ 01-16-3-527-1/11 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH 

Kontakt osoba: Davor Bilo{ 

Adresa: Trg BiH 3 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacijski broj: 4200862970008 

Telefon: 033/707-625 

Fax: 033/284-751 

E-mail: davor.bilos@mkt.gov.ba 

Internet adresa: www.mkt.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Javna nabavka digitalnih mikrovalnih veza Javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine, digitalnih linkova za uvezivanje pet informativno tehni~kih centara u sustav digitalnih veza i oda{ilja~a za pokrivanje digitalnim signalom podru~ja Sarajeva, Banja Luke i Mostara 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka digitalnih mikrovalnih veza i digitalnih linkova za uvezivanje pet informativno tehni~kih centara u sustav digitalnih veza i oda{ilja~a za pokrivanje digitalnim signalom opreme prema tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok izvr{enja: 75 dana od dana potpisivanja ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Bezuvjetna bankovna garancija u visini od 2% od vrijednosti ponude. 

Dostavlja se uz ponudu. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Rok va`enja garancije ponude: 30 dana du`e od va`enja ponude. 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Da nema smetnji za u~e{}e u postupku javne nabave u smislu ta~. a, b, c, d, e, f ~lanka 23. ZJN. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u sjedi{tu ugovornog organa (kao pod I.1.), soba 418, u radnom vremenu od 10,00 do 14,00 sati uz pismeni zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije, i dokazom o uplati naknade za tendersku dokumentaciju, a najkasnije do 22. 3. 2011. godine. 

Cijena tenderske dokumentacije iznosi 200,00 KM. Uplate za tendersku dokumentaciju se vr{e na ra~un broj 3380002210018390 kod UniCredit Bank, vrsta prihoda 722153, bud`etska organizacija 0902999. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu prije otkupa tenderske dokumentacije izvr{iti uvid u istu,  uz prethodno dostavljeni pismeni zahtjev. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Slu`beni jezici utvr|eni Ustavom BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se primaju do 29. 3. 2011. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

Minimalno 120 dana od datuma otvaranja ponude 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obaviti }e se 29. 3. 2011. godine u 11,15 sati u prostorijama ugovornog tijela, soba 402 na 4 spratu, zgrade prijateljstva izme|u Gr~ke i BiH, (visoka zgrada). 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a uz obavezno predo~eno i predano pismeno ovla{tenje. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti svakim radnim danom od kontakt osobe. Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom i kontakt telefonom ponu|a~a dostavljaju se na adresu ugovornog tijela (kao pod I.1.) ili putem po{te, uz naznaku "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU DIGITALNIH MIKROVALNIH VEZA I DIGITALNIH LINKOVA ZA UVEZIVANJE PET INFORMATIVNO TEHNI^KIH CENTARA U SUSTAV DIGITALNIH VEZA I ODA[ILJA^A ZA POKRIVANJE DIGITALNIM SIGNALOM Tender broj (navesti broj) - NE OTVARAJ". 

Neblagovremene ponude bi}e vra}ene neotvorene. 

(1-11-1787-11) 

11 - JANAB 

ZP "ELEKTRO DOBOJ" AD DOBOJ 

PONOVNO OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj 

Kontakt osoba: Lazi} Sini{a i Risti} Dragica 

Adresa: Nikole Pa{i}a 77 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400014500009 

Telefon: 053/209-736, 053/209-734 

Faks: 053/241-344 

E-mail: info@elektrodoboj.net 

Internet adresa: www.elektrodoboj.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ponovna nabavka pribora za niskonaponski samonosivi kablovski snop 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Nabavka je podijeqena na sqede}e lotove: 

LOT 1    Nabavka prohrom trake i ‘abica 

LOT 2    Nabavka zateza~a 

LOT 3    Nabavka izolovanih vododihtuju}ih spojnih ~aura 

LOT 4    Nabavka presanih kabl stopica 

LOT 5    Nabavka kabl plasti~nih vezica, zavr{enih
        izolacionih kapa i upozorovaju}e trake 

LOT 6    Nabavka lim crijepova i vijaka za drvo sa kukom za
        ku}ni prikqu~ak  

LOT 7    Nabavka RVS i metalnog savitqivog crijeva 

LOT 8     Nabavka pocin~ane trake i ukrsnih komada sa
        me|uplo~om 

LOT 9    Nabavka odvodnika prenapona 

LOT 10    Nabavka ~etveropolnih rednih stezaqki 500 V, IP 40
        za prikqu~ke 

LOT 11    Nabavka izolovanih vododihtuju}ih prikqu~nih 

        stezaqki za NN SKS 

LOT 12    Nabavka stezaqki za prihvatawe NN SKS-a 

LOT 13    Nabavka odvojnih, strujnih i zavr{nih stezaqki 

LOT 14    Nabavka univerzalnih konzola za NN SKS 

LOT 15     Nabavka dvodijelnih obujmica sa kukama i pocin~ane
        mehani~ke za{tite za uzemqewe 

Koli~ine detaqno navedene u TD. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Na centralno skladi{te naru~ioca, a na zahtjev naru~ioca na skladi{te radnih jedinica. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu podnijeti za jedan, vi{e ili za sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Isporuka u roku do 60 dana od dana zakqu~ewa ugovora. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija banke na iznos od 1% od ukupne vrijedosti ponude, detaqno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije zakqu~ewa okvirnog sporazuma, najpovoqniji ponu|a~ je du`an dostaviti bankovnu garanciju koja je neopoziva, bezuslovna, bez prava na prigovor i naplativa na prvi poziv u vrijednosti 10% od ugovorene vrijednosti, a naru~ilac vra}a najpovoqnijem ponu|a~u garanciju banke datu za ponudu.     

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi prema ~lanu 23. ZJN BiH - nazna~eni u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e    94% 

    2) garantni rok    u~e{}e    4% 

    5) rok isporuke    u~e{}e    2% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 8. 3. 2011. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM, upla}uje se na ra~un broj 562005-00000150-91 Razvojna banka Doboj. 

Tendersku dokumentaciju dostavqamo po{tom ili e-mailom, prema zahtjevu dobavqa~a, koji treba jasno nazna~iti predmet nabavke, na~in kako ‘eli da TD bude dostavqena, te prilo`iti kopiju naloga kao dokaz o izvr{enom pla}awu u iznosu od 50,00 KM u korist gore navedenog ra~una naru~ioca.  

Zahtjev za dobijawe TD mo`e se poslati faksom ili predati li~no u sjedi{tu naru~ioca. 

Ponu|a~i koji su u prethodnom postupku otkupili TD u ovom postupku }e istu dobiti bez naknade. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 3. 2011. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 3. 2011. godine u 12,00 ~asova 

Upravna zgrada ZP "Elektro Doboj" Doboj 

Nikole Pa{i}a 77 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba za preuzimawe tenderske dokumentacije i dostavu zahtjeva za u~e{}e je Risti} Dragica, tel. 053/209-734, a za ostale informacije Lazi} Sini{a, tel. 053/209-736. 

(1-11-1789-11) 

11 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
ZD RUDNIK MRKOG UGLJA  "KAKANJ" DOO KAKANJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj 

Kontakt osoba: Mladen Glu{ac, dipl. ecc., Nermin Begovac, dipl. ing. rud. 

Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 

Po{tanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Identifikacioni broj: 4218055050007 

Telefon: Mladen Glu{ac, dipl. ecc. 032/552-540, 

Nermin Begovac, dipl. ing. rud. 033/777-417 

Fax: 032/552-530, 032/552-531, 032/552-540 

Internet adresa: www.rmukakanj.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o pokretanju postupka nabavke roba za provo|enje otvorenog me|unarodnog postupka javne nabavke roba broj: 525/11 od 17. 1. 2011. godine - Nabavka rudnog drveta ~etinara i hrastove daske 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka rudnog drveta ~etinara i hrastove daske: 

LOT 1 Rudno drvo ~etinara 

LOT 2 Hrastova daska 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Koli~ina prema tehni~koj specifikaciji - tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Okvirni sporazum 2 (dvije) godine, odnosno dva ugovora od po 12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da bi u~estvovali u postupku javne nabavke dobavlja~i trebaju dostaviti originalnu garanciju za ozbiljnost ponude (u daljnjem tekstu: garancija za ponudu). Iznos tra`ene garancije za ponudu je 2% od ponu|ene vrijednosti bez PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 2% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za dostavu ponuda. 

Garancija za ponudu mora se dostaviti za svaki lot posebno. 

Naprijed navedeni uslovi odnose se za svaki lot posebno. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana (120 dana) od dana otvaranja ponuda. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava o obezbje|enju garantnog depozita za dobro izvr{enje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a u slu~aju dodjele ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an predo~iti dokaze iz ~lana 23. stav 1. ta~ke: 

a)    da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom 

b)    da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije 

c)    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

d)    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 godina 

e)    da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje (PIO/MIO, zdravstveno osiguranje) 

f)    da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza (uvjerenje nadle`nog organa uprave za indirektno oporezivanje i nadle`ne porezne uprave) 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    izvod iz sudskog registra, ne stariji od tri mjeseca (ovim izvodom mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne nabavke) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

U skladu sa ta~kom 6.4. i 6.5. tenderske dokumentacije 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa ta~kom 6.6. tenderske dokumentacije 

Kandidati koji zadovolje kvalifikacione kriterije ulaze u krug kandidata koji se vrednuju putem kriterija za dodjelu ugovora. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni me|unarodni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    maks. 70% 

    2)    uvjeti i na~in pla}anja    maks. 20% 

    3)    vremenski rokovi realizacije ponude    maks. 10% 

Detaljna razrada kriterija data je u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, prema Odluci Vije}a ministara BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 22. 3. 2011. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 117,00 KM sa PDV-om za LOT 1, a za LOT 2 - 58,50 KM sa PDV-om, a po uplati navedenog iznosa ugovorni organ }e ponu|a~u izdati izlaznu poreznu fakturu. 

Tenderska  dokumentacija se izdaje nakon dostavljenog pismenog zahtjeva ponu|a~a kod Edina Kaspera. dipl. pravnik, a ugovorni organ }e u roku od 3 (tri) dana po prijemu pismenog zahtjeva dostaviti tendersku dokumetnaciju ponu|a~u. Uz podno{enje zahtjeva dostaviti i primjerak uplate tro{kova za izuzimanje tenderske dokumentacije. Sredstva su nepovratna. Uplata se vr{i na ra~un broj: 

- IK BANKA d.d. ZENICA 1340200000009427 

- UNICREDIT BANKA d.d. SARAJEVO 3389002208041953 

sa naznakom "Za izuzimanje tenederske dokumentacije - NABAVKA RUDNOG DRVETA ^ETINARA I HRASTOVE DASKE LOT BR. ___. 

Kontakt osoba za izimmanje tenderske dokumentacije je Edin Kasper, broj tel/faks: 032/552-530. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 3. 2011. godine u 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

22. 3. 2011. godine u 13,00 sati 

Prostorije komercijalne slu`be Rudnika Kakanj 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Na koverti obavezno navesti: rije~i: "PONUDA ZA NABAVKU RUDNOG DRVETA ^ETINARA I HRASTOVE DASKE LOT broj:____ Ne otvarati do 22. 3. 2011. godine, do 13,00 sati". 

Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerisane, potpisane od strane odgovornog lica i ovjerene. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. 

Ugovorni organ zadrta pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. SUMMARY OF POCUREMENT NOTICE 

A. CONTACT DATA 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. Sarajevo 

ZD Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. Kakanj 

Alije Izetbegovi}a 17 

72240 Kakanj 

ID number: 4128055050007 

www.rmukakanj.ba 

Contact persons: 

Mladen Glu{ac, dipl.ecc. 032/552-540 

Nermin Begovac, dipl. ing, rud. 033/ 777-417 

B. TVPE. OF CONTRACT 

Goods 

C. SCOPE OF SUPPLY 

Pit construction wood - pine wood and oak board 

D) TYPE OF PROCEDURE: 

Open 

E. BIDDING DOCUMENTS 

Bidding documents can be taken over till March, 22. 2011. 

Bidding document charge is: 

LOT 1: 117.00 KM, VAT included 

LOT 2: 58.50 KM, VAT included 

Our Bank accounts are as follows: 

- IK BANKA d.d. ZENICA 1340200000009427 

- UNICREDIT BANK d.d. SARAJEVO 3389002208041953 

F. DEADLINE FOR SUBMISSION OF BIDS 

March 22., 2011, 10,00 am 

G. OPPENING OF BIDS 

Date: March 22, 2011, 13,00 pm 

Place: Kakanj Coal Mine, Commercial Department 

(1-11-1790-11) 

11 - JANAB 

PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ REPUBLIKE SRPSKE AD BANJALUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 4/11 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d. Banjaluka  

Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93   

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banjaluka, BiH 

Identifikacioni broj: 1878182 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj RS a.d. Banjaluka 

Kontakt osoba: Rajko Komljenovi} 

Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93   

Grad: Banjaluka 

Telefon: 051/246-037, tel/faks: 215-570 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka 1.- 251/ 11 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor o nabavci elektro, gra|evinskog materijala za grijanje i vodo materijala. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikacijama u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Centralni magacin kupca, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1 Nabavka elektro materijala 

LOT 2 Nabavka gra|evinskog i materijala za grijanje 

LOT 3 Nabavka vodomaterijala 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Trajanje ugovora je godinu dana od zaklju~enja ugovora (sukcesivna isporuka) 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Uslovi navedeni u ~lanu 23. stav 1 ta~ka a), b) c), d), e), f) g) ZJN BiH (detaljno navedeno u TD) 

Dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

U skladu sa ~alanom 24 ZJN BiH da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    ponu|a~i trebaju imati na raspolaganju stovari{te maloprodaje i veleprodaje za robe koje su predmet nabavke 

-    ponu|a~i bi trebali da imaju na raspolaganju dva dostavna vozila za prevoz robe do skladi{ta kupca 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 8,00 ~asova do 15,00 ~asova u Slu`bi za logistiku, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 100,00 KM i mo`e se uplatiti na blagajni Preduze}a ili na ‘iro ra~un br: 565-501-4200000-338 koji se vodi kod Bobar banke Bijeljina. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 3. 2011. godine do 9,30 ~asova 

Po{te Srpske, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 3. 2011. godine u 10,00 ~asova 

Po{te Srpske, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

Napomena: 

Rok isporuke: maksimalno 5 dana od dana prijema narud`be 

Uslovi i na~in pla}anja: minimalno 30 dana po ispostavljanju fakture. 

(1-11-1793-11) 

11 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH" DD SARAJEVO
ZD RUDNIK MRKOG UGLJA "KAKANJ" DOO KAKANJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

ZD Rudnik mrkog uglja "Kakanj" d.o.o. 

Kontakt osoba: Mladen Glu{ac, dipl. ecc., Damir Huski}, ecc. 

Adresa: Alije Izebegovi}a 17 

Po{tanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Identifikacioni broj: 4218055050007 

Telefon: Mladen Glu{ac, dipl. ecc. 032/552-540, 

Damir Huski}, ecc. 032/554-638 

Fax: 032/552-530; 032/552-531; 032/552-540 

Internet adresa: www.rmukakanj.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o pokretanju postupka nabavke roba za provo|enje otvorenog postupka javne nabavke roba broj 947/11 od 26. 1. 2011. godine - Nabavka prehrambenih proizvoda za 2011. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka prehrambenih proizvoda za 2011. godinu: 

LOT 1    Ulje 

LOT 2    Povr}e i ri`a 

LOT 3    Za~ini 

LOT 4    Riba 

LOT 5    Proizvodi od lisnatog tijesta 

LOT 6    Tjestenina 

LOT 7    Kafa 

LOT 8    ^aj i dodatak za ~aj i kafu 

LOT 9    Kisela voda 

LOT 10    Sokovi gazirani 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Koli~ina prema tehni~koj specifikaciji - tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do realizacije predmeta nabavke, ali ne du`e od jedne godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an predo~ili dokaze iz ~lana 23. stav 1. ta~ke: 

a)    da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom, 

b)    da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije, 

c)    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, 

d)    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 godina, 

e)    da je ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje (PIO/MIO, zdravstveno osiguranje), 

f)    da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza (uvjerenje nadle`nog organa Uprave za indirektno oporezivanje i nadle`ne Porezne uprave) 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    izvod a sudskog registra, ne stariji od tri mjeseca (ovim izvodom mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet otvorenog postupka javne nabavke) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

U skladu sa ta~kom 6.4. i 6.5. tenderske dokumentacije. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa ta~kom 6.6. tenderske dokumentacije 

Kandidati koji zadovolje kvaliiikacione kriterije ulaze u krug kandidata koji se vrednuju putem kriterija za dodjelu ugovora. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    ponu|ena cijena    maks. 70% 

    2.    uvjeti i na~in pla}anja    maks. 20% 

    3.    vremenski rokovi realizacije ponude    maks. 10% 

Detaljna razrada kriterija data je u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, prema Odluci Vije}a ministara BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 9. 3. 2011. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 58,50 KM sa PDV-om po lotu, a po uplati navedenog iznosa ugovorni organ }e ponu|a~u izdati izlaznu poreznu fakturu, 

Tenderska dokumentaeija se izdaje nakon dostavljenog pismenog zahtjeva ponu|a~a kod Edina Kaspera, dipl. pravnik, a ugovorni organ }e u roku od 3 (tri) dana po prijemu pismenog zahtjeva dostaviti tendersku dokumentaciju ponu|a~u. Uz podno{enje zahtjeva dostaviti i primjerak uplate tro{kova za preuzimanje tenderske dokumentacije. Sredstva su nepovratna. Uplata se vr{i na ra~un broj 

- IK BANKA d.d. ZENICA 1340200000009427 

- UNICREDIT BANKA d.d. SARAJEVO 3389002208041953 

sa naznakom: "Za izuzimanje tenderske dokumentacije - NABAVKA PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA 2011. GODINI LOT BROJ____. 

Kontakt osoba za izuzimanje tenderske dokumentacije je Edin Kasper, broj tel/faks: 032/552-530. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 3. 2011. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 3. 2011. godine u 13,00 sati 

Prostorije komercijalne slu`be Rudnika Kakanj. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Na koverti obavezno navesti: rije~i "PONUDA ZA NABAVKU PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA 2011. GODINU LOT broj _______ Ne otvarati do 9. 3. 2011. godine, do 13:00 sati". 

Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerisane, potpisane od strane odgovornog lica i ovjerene. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

(1-11-1802-11) 

11 - JANAB 

FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01-14-1-100-1/11 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 

Kontakt osoba: Amira Ma{ovi} 

Adresa: Alipa{ina 41 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200750400044 

Telefon: 033/201-756 

Fax: 033/201-756 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o javnoj nabavci roba 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijih dobavlja~a za dodjelu ugovora za nabavku roba iz programa donatorske pomo}i odr`ivosti povratka za bud`etsku 2011. godinu, odnosno do odabira dobavlja~a za bud`etsku 2012. godinu po lotovima kako slijedi: 

LOT 1 Sadnice vo}a jabuka 

LOT 2 Sadnice vo}a kru{ka 

LOT 3 Sadnice vo}a {ljiva 

LOT 4 Sadnice vo}a breskva/nektarina 

LOT 5 Sadnice vo}a tre{nja/vi{nja 

LOT 6 Sadnice vinove loze 

LOT 7 Sadnice jagodi~astog vo}a 

LOT 8 Plastenici 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

U skladu sa programom utro{ka sredstava "Transfer za raseljena lica i povratnike" Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Lokacije povratka u Bosni i Hercegovini 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje od dodjele ugovora, a zavr{ava do potpisivanja novog ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet ovog postupka, osim onih koja su isklju~ena iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09), {to dokazuju: 

-    naziv i ta~na adresa potencijalnog dobavlja~a 

-    specifikacija dostavljene dokumentacije 

-    potvrda/uvjerenje o pla}enom porezu i PDV-u za 2010. godinu 

-    potvrda/uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO, za minimalno 5 radnika, za period 1. 1. - 31. 12. 2010. godine, ne starije od 3 mjeseca (original ili ovjerena kopija) 

-    potvrda/uvjerenje o izmirenim obavezama prema Zavodu za zdravstveno osiguranje za minimalno 5 radnika, za period 1. 1. - 31. 12. 2010. godine, ne starije od 3 mjeseca (original ili ovjerena kopija) 

-    potvrda da se ne vodi postupak ste~aja, likvidacije ili da nije objavljeno okon~anje ste~aja ili likvidacije (dokaz iz sudskog registra, original ili ovjerena kopija, ne starija od 3 mjeseca) 

-    potvrda da odgovorno lice ponu|a~a nije osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u proteklih 5 godina (dokaz nadle`nog suda, original ili ovjerena kopija, ne starija od 3 mjeseca) 

-    potvrda da odgovorno lice ponu|a~a nije progla{eno krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u posljednjih 5 godina (dokaz nadle`nog suda, original ili ovjerena kopija, ne starija od 3 mjeseca) 

-    ovjerena izjava ovla{tenog lica da nema smetnji iz Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

1.    rje{enje o upisu u sudski registar (original ili ovjerena kopija, ne starija od 3 mjeseca) 

2.    uvjerenje o poreskoj registraciji i PDV broju 

3.    rje{enje o ispunjavanju minimalnih i tehni~kih uslova za obavljanje registrovane djelatnosti, za svaku djelatnost iz odabranih lotova, izdato od strane nadle`nog organa 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    bilans stanja, bilans uspjeha za 2010. godinu sa minimalnim ukupnim prihodom od 720.000,00 KM (ponu|a~i sa manjim ukupnim godi{njim prihodom ne}e se ocijeniti sposobnim) 

2.    potvrda poslovne banke o bonitetu firme da  u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje ra~un nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    potvrda/uvjerenje o broju stalno uposlenih (uslov: najmanje 5 radnika), ovjerena u nadle`nom PIO/MIO, ne starija od 3 mjeseca (original ili ovjerena kopija) 

2.    lista glavnih isporuka dobavlja~a u posljednje 2 (dvije) godine, s ukupnim vrijednostima, datumima i primaocima, uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci, ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan kontrole dobavlja~a, samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama 

3.    uvjerenje/zapisnik o postojanju vlastitog rasadnika, izdat od strane resornog zavoda za poljoprivredu, u odnosu na 2010/2011. godinu 

4.    deklaracija o zadovoljenju minimalnih sanitarnih i fitopatolo{kih uslova u skladu sa va`e}im zakonskim propisima u BiH, za oblast prometa vo}arstva 

Navedena dokumentacija je eliminatorna. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

U odnosu na LOT 8 

a) Samo najni`a cijena 

U odnosu na LOT 1; LOT 2; LOT 3; LOT 4; LOT 5; LOT 6 i LOT 7 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    ponu|ena cijena    u~e{}e    80% 

    2.    posjedovanje rasadnika    u~e{}e    10% 

    3.    broj ponu|enih sadnica po sortama    u~e{}e    5% 

    4.    rok isporuke    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Preferencijalni tretman doma}eg }e se primjenjivati u skladu sa Odlukom Vije}a ministara BiH, broj: 50/09 ("Slu`beni glasnik BiH", broj: 29/09). Ukoliko ponu|a~ u ponudi izjavi da je roba doma}eg porijekla, du`an je da dostavi potvrdu nadle`ne institucije o porijeklu robe, u protivnom, isto se ne}e tretirati kao doma}i proizvod. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 14. 2. 2011. do 3. 3. 2011. godine. 

Za podizanje tenderske dokumentacije obavezno je dostaviti kopiju uplatnice o pla}enoj nepovratnoj naknadi za tro{kove tenderske dokumentacije u iznosu od 50,00 KM po lotu. Uplate se vr{e na: 

Jedinstveni ra~un - Trezor Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3389002211529491 kod UniCredit banke Sarajevo, vrsta prihoda: 722631, op}ina: 077, Bud`etska organizacija: 5301001, u svrhu: "Otkup tenderske dokumentacije (navesti broj lota)". 

Na uplatnici obavezno upisati PDV broj ponu|a~a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u Bosni i Hercegovini. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA U^E[]E 

7. 3. 2011. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do odabira novog dobavlja~a 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 3. 2011. godine 

Sarajevo, ulica Terezije 56, i to po lotovima: 

LOT 1 u 11,00 sati 

LOT 2 u 11,30 sati 

LOT 3 u 12, 00 sati 

LOT 4 u 12,30 sati 

LOT 5 u 13,00 sati 

LOT 6 u 13,30 sati 

LOT 7 u 14,00 sati 

LOT 8 u 14,30 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. Obaveze i odgovornost: 

Ponu|a~i su obavezni da svoje ponude donesu u roku, vremenu i mjestu utvr|enom u ovom obavje{tenju o javnoj nabavci, te da postupaju u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09) i u tom smislu preuzmu sve obaveze i odgovornosti utvr|ene pomenutim aktima. 

Ponuda treba sadr`avati formalno-tehni~ki dio i finansijski dio, koji treba biti posebno upakovan i zape~a}en za svaki lot, te skupa upakovan u jednu zajedni~ku kovertu koja }e tako|e biti zape~a}ena. 

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, na osnovu odredaba ~lana 12. stav 2. ta~ka b. Zakona o javnim nabavkama BiH, pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan pojasniti razloge svog postupka. 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponu- |a~a, sa naznakom: "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE - ODR@IVOST POVRATKA, ZA LOT BROJ _____ - NE OTVARAJ", dostaviti na adresu: 

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 

Alipa{ina 41 

71000 Sarajevo 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 

Kontakt osoba: Amira Ma{ovi} 

Adresa: Alipa{ina 41 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 420075040004 

Telefon: 033/201-756 

Fax: 033/201-756 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 

Kontakt osoba: Amira Ma{ovi} 

Adresa: Alipa{ina 41 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 420075040004 

Telefon: 033/201-756 

Fax: 033/201-756 

(1-11-1804-11) 

11 - JANAB 

JP @ELJEZNICE FEDERACIJE BiH DOO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 7587/10 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP @eljeznica Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: @eljko Bo`i} 

Adresa: Musala 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200450270001 

PDV broj: 20045027001 

Reg. broj: 065-0-Reg-06-000614 

Telefon: 033/223-381 

Fax: 033/650-030 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj: UD-7335-4.6./10 od 04.11.2010. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka akumulatorskih baterija ravrstano u ~etri lota: 

LOT 1    Akumulatorske baterije za vagone i {inska vu~na
        sredstva tip NiCd 

LOT 2    Akumulatorske baterije za vagone i {inska vu~na
        sredstva tip Olovne 

LOT 3    Akumulatorske baterije za SS ure|aje tip NiCd 

LOT 4    Akumulatorske baterije za SS ure|aje tip Olovne 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do kona~ne isporuke robe, a najdu`e 12 mjeseci. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, 2.000.00 KM za LOT 1 i LOT 4 

Za LOT 2 i LOT 3 ne treba garancija za ponudu. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Garanciju dostaviti u formi bezuvjetne garancije poslovne banke dobavlja~a 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da, 10% od ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Garanciju dostaviti u obliku bezuslovne bankarske garancije 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da, u skladu sa ~lanom 23 ZJN (ta~ka a. b. c, d. e, f i g) i tenderskom dokumentacijom 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da, ~lan 24 ZJN prema tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da, u skladu sa ~lanom 25 ZJN (ta~ka a, b i d) i tenderskom dokumentacijom. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da, u skladu sa ~lanom 26 ZJN (stav 2. ta~ka d) i tenderskom dokumentacijom. 

Ako kandidat ne dostavi tra`enu dokumentaciju (od ta~ke III.5 do III.8) smatrat }e se da se nije kvalifikovao za daljnji postupak i njegova ponuda ne}e biti razmatrana. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 80% 

    2)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 10% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju 50,00 KM ili 25,00 (EUR-a). Uplata se vr{i na ‘iro ra~un za KM 3389002207823509 UniCredit Bank Sarajevo, u korist JP @eljeznice  Federacije  BiH d.o.o.  Sarajevo, a za EUR-e IBAN:  BA393389002207823509, SWIFT: UNCRBA 22 for @FBH, UniCredit Bank Sarajevo EUR-a, sa naznakom: "UPLATA TENDERSKE DOKUMENTACIJE PO TENDERU BR. 7587/10".  

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama JP @FBiH d.o.o. Sarajevo, Musala 2, Sektor za nabavku i prodaju - soba 133, III sprat, od 11,00 do 13,00 sati, uz dokaz o izvr{enoj uplati, do 28. 2. 2011 godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

^etvrtak 10. 3. 2011. godine do 10,00 sati. 

Ponude u orginalu se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "PONUDA ZA U^E[]E U OTVORENOM POSTUPKU - TD 7587/10 - NE OTVARAJ" na adresu: JP @FBiH d.o.o. Sarajevo, Musala 2, na protokolu, soba 5, prizemlje. Na koverti obavezno nazna~iti naziv ponu|a~a. 

Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda, ne}e biti prihva}ene i vratit }e se dobavlja~u neotvorene 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Period va`enja ponude najmanje 90 dana ra~unaju}i od isteka roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

^etvrtak 10. 3. 2011. godine u 11,00 sati 

JP @FBiH d.o.o. Sarajevo, Musala 2, mala sala, prvi sprat. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Prije preuzimanja tenderske dokumentacije kandidati imaju mogu}nost da li~no izvr{e uvid u tendersku dokumentaciju na adresi navedenoj pod IV.4. Pismo sa osnovnim elementima ponude dostaviti na memorandumu ponu|a~a. 

Svi listovi ponude moraju biti sa numerisanim stranicama i uvezani prema numeraciji. Sve listove ponude trebaju parafirati ili potpisati lica koja su ovla{tena da zastupaju kandidata/ponu|a~a. Dobavlja~i koji su izvr{ili otkup tenderske dokumentacije u prethodno objavljenom otvorenom postupku za nabavku roba - akumulatorskih baterija ravrstano u ~etri lota prema TD 4304/10 nisu obavezni ponovo pla}ati tro{kove tenderske dokumentacije, odnosno pla}ati nakanadu za tendersku dokumentaciju. 

(1-11-1807-11) 

11 - JANAB 

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: RMU "Banovi}i", d.d. Banovi}i 

Kontakt osoba: Midhat Husi}, dipl. ecc. 

Adresa: Branilaca Banovi}a 36 

Po{tanski broj: 75290 

Grad: Banovi}i 

Identifikacioni broj: 4209329530001 

Telefon: 035/870-600 ili 870-404 

Fax: 035/876-734, 870-356 

Internet adresa: www.rmub.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora broj C121/10 od 3. 12. 2010. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Naziv lota: Meso june}e sa kostima svje`e broj lota: C-R 56a/10 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Data u tehni~kj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

RMU Banovi}i 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Jedan lot 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1 (jedna) godina 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ treba da dostavi bankovnu garanciju za ozbiljnost i osiguranje ponude datu na iznos 1%, visine ponude sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Uz ponudu prilo`iti izjavu da }e u slu~aju izbora najpovoljnijeg ponu|a~a dostaviti bankovnu garanciju na iznos od 5% vrijednosti ponude. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ treba da dostavi: 

- dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ treba da dostavi: 

- dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    -     ponu|ena cijena    u~e{}e    97% 

    -     uvjeti i na~in pla}anja    u~e{}e    3% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u prostorijama ugovornog organa  kancelarija 61, uz prethodnu uplatu od 50,00 KM na ra~un: 

- 1321300309179345 - kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla 

- 1610250007190075 - kod Reiffaisen Bank Tuzla 

Za INO ponu|a~e: 

Raiffaisen Bank d.d. BiH Sarajevo 

SWIFT code RZBABA2S 

Beneficiari: DD Rudnici mrkog uglja "Banovi}i" 

Account No. 501012000-22678 

IBAN: BA 391611250000210002 

Napomena: Ponu|a~i koji su tendersku dokumentaicju kupili u prvom postupku istu mogu izuzeti bez pla}anja. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 3. 2011. godne do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 3. 2011. godine u 12,00 sati u sali 34 - ugovornog organa 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

- Dato u tenderskoj dokumentaciji 

- Ovaj postupak je ponovljeni 

(1-11-1809-11) 

11 - JANAB 

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC
DIREKCIJA SOKOLAC 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac 

Direkcija Sokolac 

Kontakt osoba: Brankica Mari}, Tomislav Jovanovi} 

Adresa: Romanijska 1 

Po{tanski broj: 71350 

Grad: Sokolac 

Identifikacioni broj: 4400632340004 

Registarski broj obveznika poreza na dodatu vrijednost:
400632340004 

Telefon: 057/405-345, 057/405-339 

Fax: 057/405-342 

E-mail: brankica.maric@sumers.org 

             tomislav.jovanovic@sumers.org 

Internet adresa: www.sumers.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka vatrenog oru`ja za potrebe organizacionih dijelova javnog preduze}a 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka pi{tolja za potrebe organizacionih dijelova javnog preduze}a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

388 komada 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Centralni magacin u Sokocu-@ljebovi i magacin u Banjoj Luci. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Trajanje ugovora je od momenta zaklju~enja do momenta realizacije. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dobavlja~i trebaju dostaviti slijede}e dokaze: 

a)    izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadle`ni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja~ dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, niti da je u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan 

b)    izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadle`ni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja~ dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan 

c)    izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadle`ni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja~ dolazi, u cilju dokazivanja da nije osu|en sudskom presudom za kr{enje zakona u smislu njegovoga poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude 

d)    uvjerenje izdato od strane ovla{tenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan 

e)    uvjerenje izdato od strane ovla{tenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne poreze u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan 

Dokumenti ili uvjerenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. Posebno, kod dokumenata koji se odnose na ta~ku d) i e) datum izmirenja obaveza ne smije biti stariji od tri mjeseca, ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

1)    dostaviti ovjerenu kopiju identifikacionog broja (JIB), ne stariju od tri mjeseca 

2)    dostaviti ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar, ne stariju od tri mjeseca 

3)    dostaviti ovjerenu kopiju PIB-a (registracija obveznika poreza na dodatu vrijednost), ne stariju od tri mjeseca 

4)    dostaviti izvod nadle`nog organa da se ponu|a~ mo`e baviti prometom vatrenog oru`ja, ne stariji od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1)    dostaviti dokaz o porijeklu predmetne robe izdat od strane proizvo|a~a predmetnog oru`ja 

2)    dostaviti uzorak vatrenog oru`ja na dan otvaranja ponuda (u originalnom pakovanju proizvo|a~a sa propratnom dokumentacijom), radi provjere originalnosti i kvaliteta predmeta nabavke od strane ugovornog organa 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 70% 

    2)    rok pla}anja    u~e{}e 20% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Preferencijalni tretman doma}eg }e se primjenjivati u skladu sa Odlukom Savjeta ministara br. 50/09, od 26. 2. 2009. godine, objavljenom u "Slu`benom glasniku BiH", br. 29, od 14. 4. 2009. godine. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH", na sljede}i na~in: 

-    Uputiti pismeni zahtjev za izdavanje tenderske dokumentacije za nabavku vaternog oru`ja, po obavje{tenju o nabavci broj ___________, od  ___________ 2011. godine. 

-    Dostaviti dokaz o uplati za otkup tenderske dokumentacije. 

-    Zahtjev i dokaz o uplati dostaviti na faks 057/405-342. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

Uplatu izvr{iti kod "NLB Razvojne banke" a.d. Banja Luka, Filijala Sokolac, na ‘.r. 562-001-00000330-38 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponuda i svi dokumenti, kao i korespondencija u vezi sa ponudom, izme|u ponu|a~a i ugovornog organa, mora biti napisana na jednom od slu`benih jezika u BiH. Prate}i dokumenti i {tampana literatura, koju dostavlja ponu|a~, mogu biti napisani na drugom jeziku, pod uslovom da je dostavljen zvani~an prevod istih. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 3. 2011. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 3. 2011. godine u 12,00 ~asova 

U prostorijama Direkcije u Sokocu 

(1-11-1812-11) 

11 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
 PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10203-015/11-TK 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

Kontakt osoba: Naser Sikira, BSc menad`menta 

Adresa: Kakanj 

Po{tanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 032/771-153 

Fax: 032/771-025 

E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

10203-015/11-TK 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka cijevi i cijevnih elemenata u Podru`nicu
        Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

LOT 2    Nabavka termoizolacionog materijala (mineralne
        vune) u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj"
        Kakanj 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

U skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

U skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Minimalno 2.000,00 KM ili 1,5% ponu|ene vrijednosti 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e ukoliko bude izabran obezbijediti bankarsku garanciju od 10% vrijednosti ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku ostvaruje ponu|a~ koji doka`e da se na njega ne odnosi niti jedan slu~aj u ~l. 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ nije bio blokiran u proteklih 6 ({est) mjeseci 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 9. 3. 2011. godine. 

Zahtjev za u~e{}e sa pozivom na broj obavje{tenja u ta~ki II.3. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 20,00 KM (za ino ponu|a~e 10,23 EUR). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 3. 2011. godine (utorak) do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

-    10203-015/11-TK - LOT 1 - 15. 3. 2011. godine  (utorak) u 12,30 sati 

-    10203-015/11-TK - LOT 2 - 15. 3. 2011. godine (utorak) u 13,00 sati 

Podru`nica Termoelektrana "Kakanj"-mala sala 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istu preuzeti li~no ili ‘ele slanje po{tom (na navedenu adresu na zahtjevu) na ovla{teni faks broj: 032/771-025. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati u Slu`bi za komercijalne poslove (kancelarija 27). Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i su du`ni predo~iti zahtjev za u~e{}e i dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 20,00 KM po lotu (za ino ponu|a~e 10,23 EUR), na ime naknade tro{kova tenderske dokumentacije na ra~un ugovornog organa broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke, za firme izvan BiH na ra~un broj: 501012000-978-000-13, IBAN code: BA 391610600000043340, SWIFT RZBABA2S kod Raiffeisen banke, sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije (tender broj: 10203-015/11-TK (LOT br. ___). 

Kontakt osobe za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: 

- za lotove 1 i 2 [emsudin Hod`i}, dipl. ing. ma{., tel. 032/771-015 

Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. Zakona o javnim nabavkama BiH mogu se dobiti od kontakt osobe iz Odjeljka 1 (ta~ka I.1.) 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. 

Otvaranju ponuda na dan utvr|en u odjeljku IV.8., mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

Aneks A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

Kontakt osoba: Naser Sikira, BSc menad`menta 

Adresa: Kakanj 

Po{tanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 032/771-153 

Fax: 032/771-025 

E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www. elektroprivreda.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

Kontakt osoba: Edina Sikiri} 

Adresa: Kakanj-^ati}i 

Po{tanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Telefon: 032/771-155 

Internet adresa: www. elektroprivreda.ba 

(1-11-1849-11) 

11 - JANAB 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
 PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10203-017/11-TK 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

Kontakt osoba: Naser Sikira, BSc menad`menta 

Adresa: Kakanj 

Po{tanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 032/771-153 

Fax: 032/771-025 

E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

10203-017/11-TK 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

10203-017/11-TK Godi{nji ugovor za nabavku namirnica (prehrambenih artikala) za potrebe restorana Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

U skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku ostvaruje ponu|a~ koji doka`e da se na njega ne odnosi niti jedan slu~aj u ~l. 23. ZJN. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ nije bio blokiran u proteklih 6 ({est) mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista isporuka dobavlja~a u posljednje dvije godine s vrijednostima, datumima i podacima primaoca robe uz osiguranje dokumenta u formi potvrde o uspje{no izvr{enim isporukama roba koje su izdali primaoci roba, ili u slu~aju da je pravni subjekt prestao sa radom, ovjerenu izjavu dobavlja~a o uspje{no izvr{enoj isporuci robe. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 11. 3. 2011. godine. 

Zahtjev za u~e{}e sa pozivom na broj obavje{tenja u ta~ki II.3. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM (za inoponu|a~e 10,23 EUR). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 3. 2011. godine (~etvrtak) do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

-    10203-017/11-TK - 17. 3. 2011. godine  (~etvrtak) u 11,30 sati 

Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" - mala sala 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresovani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istu preuzeti li~no ili ‘ele slanje po{tom (na navedenu adresu na zahtjevu) na ovla{teni faks broj: 032/771-025. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati u Slu`bi za komercijalne poslove (kancelarija broj 27). Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i su du`ni predo~iti zahtjev za u~e{}e i dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 20,00 KM (za ino ponu|a~e 10,23 EUR), na ime naknade tro{kova tenderske dokumentacije na ra~un ugovornog organa broj: 338-900-22080909-38 kod UniCredit banke, za firme izvan BiH na ra~un broj: 501012000-978-000-13, IBAN code: BA 391610600000043340, SWIFT RZBABA2S kod Raiffeisen banke, sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije (tender broj: 10203-017/11-TK. 

Kontakt osobe za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: 

-10203-017/11-TK Mladen Ostoji}, tel. 032/771-173 

Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. Zakona o javnim nabavkama BiH mogu se dobiti od kontakt osobe iz Odjeljka I (ta~ka I.1.) 

Ugovorni organ, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. 

Otvaranju ponuda na dan utvr|en u odjeljku IV.8., mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

Aneks A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

Kontakt osoba: Naser Sikira, BSc menad`menta 

Adresa: Kakanj 

Po{tanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 032/771-153 

Fax: 032/771-025 

E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www. elektroprivreda.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

Kontakt osoba: Edina Sikiri} 

Adresa: Kakanj-^ati}i 

Po{tanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Telefon: 032/771-155 

Internet adresa: www. elektroprivreda.ba 

(1-11-1851-11) 

11 - JANAB 

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 025/11 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Lutrija Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Nihad Fo~o 

Adresa: Mehmedapahe 11 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200496180007 

Telefon: 033/223-001 

Fax: 033/223-001 

E-mail: nihad.foco@lutrija-bih.ba 

Internet adresa: www.lutrijabih.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Obavje{tenje o javnoj nabavci otvoreni postupak broj 025/11 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala, zamjenskih - kompatibilnih kertrid`a i tonera, sredstava za ~i{}enje i odr`avanje higijene za potrebe Lutrije BiH 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

LOT 1:    Sukcesivna isporuka kancelarijskog materijala 

LOT 2:    Sukcesivna isporuka zamjenskih-kompatibilnih 

        ketrid`a i tonera 

LOT 3:    Sukcesivna isporuka sredstava za ~i{}enje i
        odr`avanje higijene 

Detaljna specifikacija je predstavljena u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Lutrija BiH 

Mehmeda Spahe 11 

71000 Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za sve lotove ukupno, ili pojedina~no na jedan od lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Period: godinu dana 

Zapo~inje po potpisivanju ugovora i zavr{ava po isteku ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Podaci iz ~lana 23. ZJN navedeni u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

1.    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim prilozima; Ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    ovjerena kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2009. godinu. Ponude ponu|a~a koji posluje sa gubitkom ne}e se uzeti u razmatranje. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    opis i osposobljenost dobavlja~a, certifikati o zastupni{tvu i sl. 

2.    izjava da se tra`ena roba mo`e isporu~iti na cijeloj teritoriji Federacije BiH, po regionalnim centrima naru~iocima (Sarajevo, Zenica, Tuzla, Mostar i Biha}) 

3.    certifikati ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004 izdati od proizvo|a~a tonera i cartidga. 

4.    minimalni ispis 2000 stranica po toneru. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    cijena    80% 

    2.    na~in i uslovi pla}anja    10% 

    3.    rok isporuke od momenta narud`be    5% 

    4.    kvalitet uz dostavu uzoraka    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skadu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29 od 14. 4. 2009. godine) - 10%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti, uz zahtijev za dostavu tenderske dokumentacije i dokaza o upla}enom iznosu za otkup tenderske dokumentacije do 28. 2. 2011. god. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 50,00 KM po lotu. 

Pla}anje unutar BiH (KM): Raiffeisen Bank, Danijela Ozme 3, broj ra~una 1610000004520017 

otkup tenderske dokumentacije 025/11 za lotove 

Pla}anje izvan BiH (EUR): SWIFT ADRESA RZBABA2S 

Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina 

IBAN CODE: BA391611000001228466 

Adresa korisnika: Lutrija Bosne i Hercegovine 

Mehmeda Spahe 11, 71000 Sarajevo 

Bosna i Hercegovina 

Otkup tenderske dokumentacije 025/11 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude moraju biti dostavljene na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

9. 3. 2011. do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

9. 3. 2011. god. u 13,00 sati 

Lutrija BiH 

Mehmeda Spahe 11/III 

71000 Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, poredane po redosljedu koja su data u Odjeljku III. 5, 6, 7 i 8 kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista }e biti elimlnisana zbog nekvalifikovanosti i neuskla|enosti. 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol ugovornog organa, do roka navedenog u ta~ki IV.6. na adresu: 

LUTRIJA BiH, Mehmeda Spahe 11/III, 71000 Sarajevo BiH sa naznakom: "ZA JAVNU NABAVKU OTVORENI POSTUPAK BR 025/11 - NE OTVARAJ" 

Ako se konkuri{e za jedan od lotova, obavezno, navesti broj lota na koverti za koji se dostavlja ponuda. 

(1-11-1866-11) 

11 - JANAB 

BH TELECOM DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 05-2215/11 

ROBE