SADR@AJ

Broj/Broj 7/11

LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

1 - JANAB
OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

KLINI^KA BOLNICA MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

DD BH TELECOM SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA FEDERALNA UPRAVA POLICIJE SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO ZAVISNO DRU[TVO RUDNICI "KREKA" DOO TUZLA

DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM @EP^E

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO ZAVISNO DRU[TVO RMU

JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E DOO VARE[

DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM @EP^E

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA

JP VODOVOD I KANALIZACIJA "SREBRENIK" DD SREBRENIK

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

USTANOVA "DJE^JI VRTI]I" MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

JP "VODOKOM" DOO KAKANJ

MH ERS ZP "HIDROELEKTRANE NA DRINI" AD VI[EGRAD

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA TRAVNIK

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE  HERCEG BOSNE DD MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE  HERCEG BOSNE DD MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO

KJP "POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR" DOO SARAJEVO-ILID@A

KJP "POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR" DOO SARAJEVO-ILID@A

KJP "POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR" DOO SARAJEVO-ILID@A

JAVNA USTANOVA OP]A BOLNICA "PRIM. DR. ABDULAH NAKA[" SARAJEVO

JAVNA USTANOVA OP]A BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH NAKA[" SARAJEVO

MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA MOSTAR

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA MOSTAR

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA MOSTAR

VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BiH SARAJEVO

KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" DOO SARAJEVO

ZP "ELEKTRO DOBOJ" DA DOBOJ

"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO

MOSTAR BUS DOO  MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

JP @ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

JP @ELJEZNICE FEDERACIJE BiH DOO SARAJEVO

MUP KANTONA SARAJEVO

MUP KANTONA SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA BIHA]

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO  PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

BH TELECOM DD SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

NARODNA SKUP[TINA REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

OP[TINA KOZARSKA DUBICA

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPO[LJAVANJE SARAJEVO

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" DOO SARAJEVO

AGENCIJA Z STATISTIKU BiH SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB DD MOSTAR

REPUBLI^KI ZAVOD ZA STATISTIKU BANJA LUKA

JP @ELJEZNICE FEDERACIJE BiH DOO SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

BH TELECOM DD SARAJEVO

JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BiH DOO SARAJEVO

ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AD GACKO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "HIDROELEKTRANE NA NERETVI" JABLANICA

OP[TINA KOZARSKA DUBICA

OP[TINA KOZARSKA DUBICA

GRAD MOSTAR

OP]INA TEO^AK

MH ERS ZP "HIDROELEKTRANE NA DRINI" AD VI[EGRAD

RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK AD UGLJEVIK

OP]INA KUPRES

OP]INA SAPNA

FONDACIJA ZA ODR@IVI RAZVOJ ODRAZ SARAJEVO

FONDACIJA ZA ODR@IVI RAZVOJ ODRAZ SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO

OP[TINA BIJELJINA

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE J.P.[.-BANJA LUKA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO  PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

JAVNO PREDUZE]E DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO I OP]INA @IVINICE-MZ \UR\EVIK

JAVNO PREDUZE]E DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

JAVNO PREDUZE]E DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BiH DOO SARAJEVO

JAVNO PREDUZE]E DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

JAVNO PREDUZE]E DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

2 - JANAB
OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, [UMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE AGENCIJA ZA VODE OBLASNOG RIJE^NOG SLIVA SAVE BIJELJINA

5 - JANAB
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM @EP^E

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA" DOO TUZLA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO ZD RUDNICI "KREKA" DOO TUZLA

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OP]INA STARI GRAD SARAJEVO

OP]INA STARI GRAD SARAJEVO

INSTITUT ZA ZA[TITU ZDRAVLJA RS BANJA LUKA

SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE @UPANIJE ZAPADNOHERCEGOVA^KE GRUDE

@ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AD GACKO

ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AD GACKO

ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK AD UGLJEVIK

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

JP BH PO[TA DOO SARAJEVO

KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" DOO SARAJEVO

ZP "ELEKTRO DOBOJ" AD DOBOJ

KJP "SARAJEVO-[UME" DOO SARAJEVO

JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

OP[TINA GRADI[KA

OP]INA PROZOR/RAMA

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BANJA LUKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, [UMARSTVA I VODOPRIVREDE-AGENCIJA ZA VODE OBLASNOG RIJE^NOG SLIVA SAVE

JP "BH PO[TA" DOO CENTAR PO[TA SARAJEVO

JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

KJKP SARAJEVOGAS DOO SARAJEVO

SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

JP "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" BANJA LUKA

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

OP[TINA MODRI^A

OP]INA NOVI GARD SARAJEVO

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA SARAJEVO

GRAD BANJALUKA

OP]INA LJUBU[KI

KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" DOO SARAJEVO

OP[TINA GRADI[KA

6 - JANAB
DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH SARAJEVO

MINISTARSTVO SIGURNOSTI/BEZBJEDNOSTI BiH SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

JPK "VITKOM" DOO VITEZ

JKP "VITKOM" DOO VITEZ

JKP "VITKOM" DOO VITEZ

MINISTARSTVO PRAVDE BiH SARAJEVO

OP]INA ILID@A

GRAD ISTO^NO SARAJEVO

AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BiH TUZLA

ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK AD UGLJEVIK

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD" DOO SARAJEVO

REPUBLI^KI ZAVOD ZA STATISTIKU BANJALUKA

REPUBLI^KI ZAVOD ZA STATISTIKU BANJALUKA

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

MUP KANTONA SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

OP]INA ILIJA[

ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AD GACKO

ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AD GACKO

ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AD GACKO

OP]INA ZENICA

OP[TINA BIJELJINA

FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO/PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE MOSTAR

OP]INA ILID@A

VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BiH SARAJEVO

RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

JP ELEKTRORPIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

JP ELEKTROPRIVREDA HZ HERCEG BOSNE DD MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICE "HIDROELEKTRANE NA NERETVI" JABLANICA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "HIDROELEKTRANE NA NERTVI" JABLANICA

NARODNA SKUP[TINA REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA

OP[TINA BIJELJINA

RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK AD UGLJEVIK

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AD GACKO

7 - JANAB
DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

KLINI^KA BOLNICA MOSTAR

MINISTARSTVO FINANCIJA I TREZORA BiH SARAJEVO

AGENCIJA ZA RAD I ZAPO[LJAVANJE BiH SARAJEVO

JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

OP]INA STARI GRAD SARAJEVO

OP]INA STARI GRAD SARAJEVO

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

RADIO-TELEVIZIJA FEDERACIJE BiH SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

JP SKPC "MEJDAN" DOO TUZLA

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA TRAVNIK

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA TRAVNIK

SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA

OP[TINA GRADI[KA

OP]INA BIHA]

OP[TINA GRADI[KA

9 - JANAB
OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK AD UGLJEVIK

JAVNA USTANOVA "KAMERNI TEATAR 55 SARAJEVO" SARAJEVO

ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK AD UGLJEVIK

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BiH BANJA LUKA

JP "VODOKOM" DOO KAKANJ

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH SARAJEVO

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

OP[TINA BIJELJINA

BH TELECOM DD SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KKO VIJE]E BiH

AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE SARAJEVO

AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE SARAJEVO

ZP "ELEKTRO DOBOJ" AD DOBOJ

JP "BH PO[TA" DOO SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKKE" AD SOKOLAC

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ"

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ"

BH TELECOM DD SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "HIDROELEKTRANE NA NERETVI" JABLANICA

NARODNA SKUP[TINA REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA

OP[TINA GRADI[KA

10 - JANAB
OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

BOSNA I HERCEGOVINA UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BANJA LUKA

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

VLADA BR^KO DISTRIKTA Odjeqewe-Odjel za stru~ne i administrativne poslove

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I

VISOKO SUDSKO/SUDBENO I TU@ILA^KO/TU@ITELJSKO VIJE]E/SAVJET BOSNE I HERCEGOVINE

VISOKO SUDSKO/SUDBENO I TU@ILA^KO/TU@ITELJSKO VIJE]E/SAVJET BOSNE I HERCEGOVINE

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH ODJELJENJE-ODJEL ZA STRU^NE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE