novi_oglasi2003.JPG

Godina XIV
Utorak, 14. 9. 2010. godine 

Broj/Broj
76 

Godina XIV
Utorak, 14. 9. 2010. godine 

SLU@BENE OBJAVE 

OGLASI
KONKURSI
NATJE^AJI 

VISOKI SUDSKI I TU@ILA^KI SAVJET
SARAJEVO 

U skladu sa ~lanom 17. stav 1. ta~ke 1., 2. i 30. i ~lanom 36. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08 u daqem tekstu:" Zakon o VSTS BiH"), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet (u daqem tekstu "Savjet"), objavquje 

JAVNI KONKURS 

ZA UPRA@WENA MJESTA 

U sudovima i tu`ila{tvima kako slijedi: 

Rukovode}e pozicije: 

1.    Predsjednik Suda Bosne i Hercegovine 

2.    Predsjednik Osnovnog suda u Modri~i 

Sudije/Tu`ioci: 

1.    Jedan (1) sudija Kantonalnog suda u Mostaru 

2.    Jedan (1) sudija Op}inskog suda u Mostaru 

3.    Jedan (1) tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Tuzli 

Dodatne sudije: 

1.    Jedan (1) dodatni sudija u Op}inski sud u Cazinu 

2.    Dvoje (2) dodatnih sudija u Op}inski sud u Velikoj Kladu{i 

USLOVI 

Podnosilac prijave na konkurs treba ispuwavati osnovne uslove propisane ~lanom 21. Zakona o VSTS BiH: 

- da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine; 

- da je intelektualno i fizi~ki sposoban da obavqa sudijsku ili tu`ila~ku du`nost; 

- da ima diplomu pravnog fakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalisti~ke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog pravnog fakulteta, pod uslovom da je diploma koju je izdao taj pravni fakultet nostrifikovana u skladu sa zakonom; 

- da ima polo`en pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini ili Socijalisti~koj Federativnoj Republici Jugoslaviji ili u nekoj drugoj dr`avi, uz uslov da je uvjerewe o polo`enom pravosudnom ispitu nostrifikovano u skladu sa zakonom. 

POSEBNI USLOVI 

Pored ovih uslova, prijavqeni kandidati moraju zadovoqiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo kako je propisano odgovaraju}im ~lanovima Zakona o VSTS BiH: ~lan 23., 27., 28. i 31. 

Kandidati za dodatne sudije moraju ispuwavati profesionalne uslove za sudije onog suda u koji se imenuju. 

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Savjet uzima u obzir slijede}e kriterije: 

- Stru~no znawe, radno iskustvo i radni rezultati; 

- Sposobnost pokazana kroz objavqivawe nau~nih radova i druge aktivnosti u struci; 

- Stru~na sposobnost zasnovana na dosada{wim rezultatima u karijeri, ukqu~uju}i i sudjelovawe u organizovanim oblicima usavr{avawa; 

- Radna sposobnost i sposobnost analizirawa pravnih problema; 

- Sposobnost da nepristrasno, savjesno, marqivo, odlu~no i odgovorno obavqa du`nosti u okviru funkcije za koju se prijavquje; 

- Komunikativnost; 

- Odnosi sa radnim kolegama, pona{awe van posla, profesionalna nepristrasnost i ugled; 

- Iskustvo i stru~na sprema za rukovode}e poslove, za mjesto predsjednika suda, glavnog tu`ioca i zamjenika glavnog tu`ioca i 

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na ova mjesta mogu dobiti prijavni materijal direktno u prostorijama Savjeta, u Ulici Kraqice Jelene br. 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH i entitetskim ministarstvima pravde; entitetskim vrhovnim sudovima, kantonalnim i okru`nim sudovima, Apelacionom sudu Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, te entitetskim, okru`nim i kantonalnim tu`ila{tvima. 

Prijavni materijal dostupan je i na web stranici Savjeta: www.hjpc.ba. Uz prijavu, potrebno je prilo`iti i dopis kojim se nazna~ava da se kandidat prijavquje za ogla{eno mjesto u jednom od gore navedenih sudova/tu`ila{tava, uz naznaku broja konkursa. 

Kandidati koji su se ranije prijavqivali za bilo koji nivo u sudovima ili tu`ila{tvima u BiH po konkursima koje je objavqivao Savjet, ne moraju dostavqati drugi prijavni materijal. Obavezni su dostaviti obrazac za mjesto sudije i tu`ioca i popuwen obrazac IZJAVE o promjenama u statusu. Kandidati koji se ne nalaze na pravosudnoj funkciji, uz navedene obrasce, obavezni su dostaviti i dokumente tra`ene uz prijavni materijal koji nisu stariji od 6 odnosno 12 mjeseci. Tra`eni obrasci nalaze se na web stranici Savjeta, kao i u svim sudovima, tu`ila{tvima i ministarstvima pravde. 

Prijava se podnosi na adresu: Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine, Ulica Kraqice Jelene broj 88, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. 

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. 

Savjet zadr`ava pravo popune ve}eg ili maweg broja pozicija od raspisanog, na osnovu ~lana 33. stav 4. Poslovnika Savjeta ("Slu`beni glasnik BiH", broj 44/09). 

Nijedna prijava ne}e se izuzeti iz razmatrawa iskqu~ivo na osnovu pola, rase, boje ko`e kandidata, na temequ wegovog jezika, vjeroispovijesti, politi~kog ili drugog uvjerewa, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom mawinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili wegovog statusa po ro|ewu. 
U skladu sa ~lanom 17. stav 1. ta~ke 1., 2. i 30. i ~lanom 36. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08 u daljem tekstu:" Zakon o VSTV BiH"), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e (u daljem tekstu "Vije}e") objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA UPRA@NJENA MJESTA 

U sudovima i tu`ila{tvima kako slijedi: 

Rukovode}e pozicije: 

1.    Predsjednik Suda Bosne i Hercegovine 

2.    Predsjednik Osnovnog suda u Modri~i 

Sudije/Tu`ioci: 

1.    Jedan (1) sudija Kantonalnog suda u Mostaru 

2.    Jedan (1) sudija Op}inskog suda u Mostaru 

3.    Jedan (1) tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Tuzli 

Dodatne sudje: 

1.    Jedan (1) dodatni sudija u Op}inski sud u Cazinu 

2.    Dvoje (2) dodatnih sudija u Op}inski sud u Velikoj Kladu{i 

USLOVI 

Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uslove propisane ~lanom 21. Zakona o VSTV BiH: 
Sukladno ~lanku 17. stavak 1. to~ke 1., 2. i 30. i ~lanku 36. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08, u daljem tekstu: " Zakon o VSTV BiH"), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e (u daljem tekstu : "Vije}e") objavljuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA UPRA@NJENA MJESTA 

U sudovima i tu`iteljstvima kako slijedi: 

Rukovodne pozicije: 

1.    Predsjednik Suda Bosne i Hercegovine 

2.    Predsjednik Osnovnog suda u Modri~i 

Suci/Tu`itelji: 

1.    Jedan (1) sudac Kantonalnog suda u Mostaru 

2.    Jedan (1) sudac Op}inskog suda u Mostaru 

3.    Jedan (1) tu`itelj Kantonalnog tu`ila{tva u Tuzli 

Dodatne suci: 

1.    Jedan (1) dodatni sudac u Op}inski sud u Cazinu 

2.    Dvoje (2) dodatnih sudaca u Op}inski sud u Velikoj Kladu{i 

UVJETI 

Podnosilac prijave na natje~aj treba ispunjavati osnovne uvjete propisane ~lankom 21. Zakona o VSTV BiH: 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, sudija Safet Pizovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Kali} Munira, sina Zite iz Br~kog, Zaima Mu{anovi}a 45, zastupanog po punomo}niku Slavici Risti}, advokatu iz Br~kog, protiv tu`enih Kali} Have, k}eri Jusufa iz Br~kog, Petra Ko~i}a 61 i drugih, radi utvr|enja prava svojine, pod brojem 96 0 P 000650 09 P, dana 27. 8. 2010. godine, donio je slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Za privremenog zastupnika tu`ene Kali} Elvire, k}eri Sadila iz Br~kog, Petra Ko~i}a 61, sada nepoznatog boravi{ta, po prijedlogu tu`itelja da mu se postavi privremeni zastupnik, postavlja se Mirko Simi}, advokat iz Br~kog, koji }e vr{iti sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne postavi staraoca. 

Broj 96 0 P 000650 09 P
27. augusta 2010. godine
Br~ko 

(05-2-1962-G/10) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH u toku je parni~ni postupak pod brojem 96 0 P 0033531 09 P po tu`bi tu`itelja Be~irovi} Safet, sin Rame iz Br~kog, Ante Juri}a 15, JMB 0710923181501, zastupan po punomo}niku Mulahalilovi} Osmanu, advokatu iz Br~kog, protiv tu`ene Be~irovi} ro|. Hirki} [ahze, k}i Mahmuta, sada nepoznatog prebivali{ta, a radi razvoda braka. 

Tu`enoj Be~irovi} ro|. Hirki} [ahzi, k}eri Mahmuta, sada nepoznatog prebivali{ta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Despotovi} Aleksi, advokat iz Br~kog, koji }e zastupati interese tu`ene u ovom postupku. 

Privremeni zastupnik ima sva ovla{tenja zakonskog zastupnika u ovom postupku i tu`enu }e zastupati sve dok se tu`ena li~no ili njen punomo}nik ne pojave pred Sudom ili pak organ starateljstva ne obavijesti Sud da joj je postavio staraoca. 

Broj 96 0 P 003531 09 P
25. augusta 2010. godine
Br~ko 

(05-2-1963-G/10) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Karamehi} Selimu, u pravnoj stvari tu`itelja Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine, kojeg zastupa zakonski zastupnik Pravobranila{tvo Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, protiv tu`enog Lovri} Bla{ka, sina Vida, JMB 2410964181528, iz Gornjeg Zovika 11, Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine, radi raskida ugovora o zakupu, iseljenja i isplate duga, v.sp. 2.791,74 KM, van ro~i{ta, 18. 6. 2010. godine, donio je 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda, broj 96 0 Mal 007415 10 Mal, od 18. 6. 2010. godine, u pravnoj stvari tu`itelja Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine, protiv tu`enog Lovri} Bla{ka, sina Vida, JMB 2410964181528, iz Gornjeg Zovika 11, Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine, radi raskida ugovora o zakupu, iseljenja i isplate duga, v.sp. 2.791.74 KM, tu`enom Lovri} Bla{ku, kao licu ~ije je prebivali{te, odnosno boravi{te, sada nepoznato, postavljen je privremeni zastupnik Mihajlovi} Milenko, advokat iz Br~kog. 

Tim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog u ovoj pravnoj stvari sve dok se tu`eni ili njegov zakonski zastupnik ili punomo}nik ne pojave pred ovim Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enom postavio staraoca. 

Broj 96 0 Mal 007415 10 Mal
18. juna 2010. godine
Br~ko 

(05-2-1964-G/10) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Karamehi} Selimu, u pravnoj stvari tu`itelja "Br~ko-Gas" d.o.o. Br~ko, kojeg zastupa punomo}nik Vukovi} Jovan, advokat iz Br~kog, protiv tu`enog Majstorovi} @ivana, JMB 1306952880042, iz Br~kog, Alekse [anti}a 33, Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine, radi isplate duga, v.sp. 24.364.90 KM, van ro~i{ta, 23. 8. 2010. godine, donio je 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda, broj 96 0 P 000161 09 P od 23. 8. 2010. godine, u pravnoj stvari tu`itelja "Br~ko-Gas" d.o.o. Br~ko, protiv tu`enog Majstorovi} @ivana, JMB 1306952880042, iz Br~kog, Alekse [anti}a 33. Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine, radi isplate duga, v.sp. 24.364,90 KM, tu`enom Majstorovi} @ivanu, kao licu ~ije je prebivali{te, odnosno boravi{te, sada nepoznato, postavljen je privremeni zastupnik Ostoji} ^edomir, advokat iz Br~kog. 

Tim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog u ovoj pravnoj stvari sve dok se tu`eni ili njegov zakonski zastupnik ili punomo}nik ne pojave pred ovim Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enom postavio staraoca. 

Broj 96-0-P-000161 09 P
23. augusta 2010. godine
Br~ko 

(05-2-1976/10) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH u toku je parni~ni postupak pod brojem 96 0 P 004305 09 P po tu`bi tu`itelja tu`itelja ProCredit Bank d.d. Sarajevo, Filijala Br~ko, R. D@. ^au{evi}a 19, zastupana po zakonskom zastupniku Danijel [olaja, direktor, i u ovoj pravnoj stvari po punomo}niku Ismiru Salki}u, dipl. pravniku, protiv tu`enog Spremo (Stojan) Milo{ iz Br~kog, M. Raki}a 23, JMB 1212968102096, sada nepoznatog boravi{ta i prebivali{ta, a radi duga. 

Tu`enom Spremo (Stojan) Milo{u, sada nepoznatog prebivali{ta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Simi} Mirku, advokatu iz Br~kog, koji }e zastupati interese tu`enog u ovom postupku. Privremeni zastupnik ima sva ovla{tenja zakonskog zastupnika u ovom postupku i tu`enog }e zastupati sve dok se tu`eni li~no ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom ili pak organ starateljstva ne obavijesti Sud da mu je postavio staraoca. 

Broj 96 0 P 004305 09 P
27. augusta 2010. godine
Br~ko 

(05-2-2004/10-G) 

PUTNE ISPRAVE 

Ministarstvo unutra{njih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Sredi{nja Bosna objavljuje rje{enja neva`e}ih putnih isprava: 

- Rje{enje Odsjeka za administraciju Vitez broj 03/19-l3-7-250/10 od 10. 5. 2010. g. za objavu neva`e}e putne isprave broj A0087871, izdata dana 16. 3. 2010. g. u Vitezu, na ime Ida Hajdarevi}, 

- Rje{enje MUP-a SBK/KSB Travnik broj 03/1-13-7-1426/10 ZM od 1. 6. 2010. g. za objavu neva`e}e putne isprave broj 4903992, izdata dana 12. 8. 2005. g. u Travniku, na ime Draginovi} Nihad, 

- Rje{enje MUP-a SBK/KSB Travnik broj 03/1-13-7-1286/10 ZM od 13. 5. 2010. g. za objavu neva`e}e putne isprave broj 5776339, izdata dana 8. 01. 2008. g. u Travniku, na ime Be{li} Vinko, 

- Rje{enje MUP-a SBK/KSB Travnik broj 03/1-13-7-1259/10 ZM od 10. 5. 2010. g. za objavu neva`e}e putne isprave broj 5200447 izdata dana 22. 9. 2006. g. u Travniku, na ime Goran Sanel, 

- Rje{enje Odsjeka za administraciju Fojnica broj 03/12-13-7-1755-154/10 od 7. 5. 2010. g. za objavu neva`e}e putne isprave broj 4734865, izdata dana 3. 6. 2005. g. u Travniku, na ime Topalovi} D`avid. 

Broj 03/1-13-7-2-17/10 ZM
4. juna 2010. godine
Travnik 

(05-2-1528/10) 

USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA 

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 119, po zahtjevu Maru{i} Senada, sin Hamdije iz Stavaka bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 1687, katastarska op}ina ^inovi}i, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 1671/2 "Njiva" pristupni put povr{ine 60 m2

- katastarska ~estica broj 1672/9 "Njiva" oranica 5. klase povr{ine 864 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Maru{i} Senad Hamdijin, Kova~i, Stavci 4 km, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-10-000 119
26. augusta 2010. godine
Zavidovi}i 

(05-2-1968/10-G) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 120, po zahtjevu Ahmi} Benijamina, sin Hazima iz Me}evi}a bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 993, katastarska op}ina Me}evi}i, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 1085/1 "Podgaj" pa{njak 4. klase povr{ine 272 m2, {uma 4. klase povr{ine 218 m2

- katastarska ~estica broj 1085/3 "Podgaj" pa{njak 4. klase povr{ine 36 m2, {uma 4. klase povr{ine 287 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Ahmi} Benijamin Hazimov, Zavidovi}i, Me}evi}i bb, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-10-000 120
26. augusta 2010. godine
Zavidovi}i 

(05-2-1970/10-G) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 121, po zahtjevu Hod`i} Azema, sin Ibrahima iz Zavidovi}a, Alije Izetbegovi}a 17/9, zastupanog po punomo}niku Buri} Azemini, k}i Ibrahima iz Ali}a bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 769, katastarska op}ina Mustajba{i}i, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 628 "Brdo" {uma 3. klase povr{ine 217 m2, vo}njak 4. klase povr{ine 380 m2

- katastarska ~estica broj 630 "Brdo" vo}njak 4. klase povr{ine 154 m2

- katastarska ~estica broj 631/3 "Brdo" vo}njak 3. klase povr{ine 630 m2

- katastarska ~estica broj 631/4 "Brdo" vo}njak 3. klase povr{ine 410 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Hod`i} Azem Ibrahimov, Zavidovi}i, Alije Izetbegovi}a bb, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-10-000 121
26. augusta 2010. godine
Zavidovi}i 

(05-2-1972/10-G) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 122, po zahtjevu Karajbi} Ibrahima, sin Mehmeda iz Mustajba{i}a bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 96, katastarska op}ina Mahoje, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 246 "Zaba{~a" {uma 2. klase povr{ine 6764 m2

- katastarska ~estica broj 247 "Zaba{~a" livada 5. klase povr{ine 6544 m2

Prema podacima iz katastra suposjednici navedenih nekretnina su: Karajbi} Ibrahim Mehmedov, Karajbi} Be}ir Mehmedov, Karajbi} Eniz Mehmedov i Karajbi} Munib Mehmedov, svi iz Mustajba{i}a bb, op}ina Zavidovi}i, sa dijelom 1/4. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-10-000 122
26. augusta 2010. godine
Zavidovi}i 

(05-2-1974/10-G) 


Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-10-000 158, po zahtjevu d.o.o. "KEYSTONE" Sarajevo, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 471/01 K.O. Had`i}i, ozna~ene kao k.~. 792 zv. Stupovi, livada 6. klase, 7009 m2. Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisane u P.L. 471/01 K.O. Had`i}i je d.o.o. "KEYSTONE" Sarajevo sa 1/1 dijela. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 045-0-DN-10-000 158
3. septembra 2010. godine
Gora`de 

(05-2-1980/10-G) 


Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-10-000147, po zahtjevu d.d. "Malotona`na hemija" Gora`de, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 3367/01 K.O. Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 3900/18 zv. Centr. laboratorija, privredna zgrada, 1092 m2 i ekonomsko dvori{te 5111 m2, k.~. 3900/19 zv. Istr. Laborat. i mirt, privredna zgrada, 782 m2 i ekonomsko dvori{te 6142 m2, k.~. 3900/32 zv. upravna zgrada MTH, privredna zgrada, 244 m2 i ekonomsko dvori{te, 398 m2, k.~. 3900/36 zv. Pogon "111" MTH, privredna zgrada, 944 m2 i ekonomsko dvori{te, 4361 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisane u P.L. 3367/01 K.O. Gora`de I je d.d. "Malotona`na hemija" Gora`de sa 1/1 dijela. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 045-0-DN-10-000 147
1. septembra 2010. godine
Gora`de 

(05-2-1982/10-G) 


Na osnovu ~l. 63. i 67., a u vezi sa ~l. 88. st. 2. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Te{nju, Zemlji{noknji`ni ured 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 039-0-Dn-l0-000 999, a po zahtjevu Solo Fatime, k}i Mumina iz Te{nja, Poto~ani bb, zastupane po punomo}niku advokatu Prnjavorac Fuadu iz Te{nja, u toku je postupak uspostavljenja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u Posjedovni list broj 438, katastarska op}ina Meki{, ozna~ene sa: 

-    k.~. broj 406/1 zv. Ba{~a, njiva 6. klase povr{ine 2269 m2, {to odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 1326/1, upisana u zk. ul. br. 8529 k.o. Te{anj, 

-    k.~. broj 406/2 zv. Ba{~a, vo}njak 4. klase povr{ine 1078 m2, {to odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 1326/2, upisana u zk. ul. br. 8529 k.o. Te{anj. 

Prema podacima katastra Op}ine Te{anj posjednik navedenih nekretnina je Solo Mumina Fatima iz Te{nja, Poto~ani bb, sa dijelom 1/1, dok su prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda Te{anj kao suvlasnici navedenih nekretnina upisani Brka Nusret, sin Hasana, [i{i} Avdo, Omerovi} r. [i{i} Mevlida, [i{i} Mihad, sin Avde, [i{i} Muhidin, sin Avde, [i{i} Nurudin, sin Avde, [i{i} D`enana, k}i Avde, Brka Hasan, sin Hajrudina, Brka Sejid, sin Hajrudina, Fejzi} r. Brka Selma, k}i Hajrudina i Vehab r. Brka Azemina, k}i Hajrudina. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

039-0-DN-10-000 999
2. septembra 2010. godine
Te{anj 

(05-2-1990/10-G) 

PE^ATI - [TAMBIQI 

Ogla{ava se neva`e}im pe~at privrednog dru{tva UNIS LASTA d.d. Sarajevo, okruglog oblika, pre~nika 30 mm, na kojem je velikim slovima pisalo: "UNIS LASTA" TVORNICA BICIKLA I OPREME d.d. SARAJEVO ILID@A. U sredini je bio utisnut logo UNIS. Pe~at je bio bez broj~ane oznake. 

(O-719/10) 

OSTALE OBJAVE 

Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPP/I-7399/07, izdato 1. 8. 2007. godine od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka, na ime "VIATOR & VEKTOR-TRAN[PED" d.o.o. Sarajevo, Zmaja od Bosne 32, 71000 Novo Sarajevo. 

(O-746/10) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 1806041, za slu`beno pm/v CHEVROLET BLAZER S/T 4WD, broj {asije 1GNCT18Z6R0106311, registarskih oznaka 982-J-722, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, vlasni{tvo OSA/OBA BiH. 

(O-739/10) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 1787915, za slu`beno pm/v VW GOLF YX BEN. 1G1 1C1, broj {asije WVWZZZ1GZLW717166, registarskih oznaka 042-A-207, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, vlasni{tvo OSA/OBA BiH. 

(O-740/10) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 1736084, za slu`beno pm/v BMW 316, broj {asije WBAAC11020AB03558, registarskih oznaka 771-M-066, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, vlasni{tvo OSA/OBA BiH. 

(O-741/10) LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI 


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLIJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 


Ministarstvo odbrane/obrane BiH, Zajedni~ki {tab/sto`er OS, Operativna komanda/Zapovjedni{tvo OS, 5. pje{adijska/pje{a~ka brigada, saobra}ajna dozvola broj 00000533, za putni~ko m/v Golf III, registarskih oznaka 000243-A, broj motora 1Y608475, broj {asije WVWZZZ1HZVW086993, izdata 30. 3. 2009. od CKK/KL Doboj OS BiH 


154 


Ramos Schroder Maria Betania, identifikaciona iskaznica broj S101766, izdata od Ministarstva vanjskih poslova BiH 


155 


Avdi} Hasan, svjedo~anstva I, II i III razreda i diploma dj. broj 400-1/76, 1336/77, 1461-6/78 i 1656-14 Trgova~ke {kole u Br~kom 


156 


"KIKA - KK" d.o.o. 79220 Novi Grad, Petra Ko~i}a bb, Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPJR/1-2867-1/10, izdato 25. 6. 2010. godine od Uprave za indirektno oporezivanje Banja Luka 


157