novi_oglasi2003.JPG

Godina XIV
Utorak, 13. 7. 2010. godine 

Broj/Broj
57 

Godina XIV
Utorak, 13. 7. 2010. godine 

SLU@BENE OBJAVE

ZUKO DOO SARAJEVO 

IZVJE[TAJ 

NEOVISNOG OVLA[TENOG REVIZORA O SKRA]ENIM FINANCIJSKIM IZVJE[]IMA 

Vlasnicima Federacija BiH i Republika Srpska Neovisnog operator sustava u BiH 

Prilo`ena skra}ena financijska izvje{}a su izvedena iz financijskih izvje{}a Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini (NOS BiH) za godinu koja je zavr{ila 31. prosinca 2009. godine. Za sastavljanje navedenih skra}enih financijskih izvje{}a odgovorna je Uprava NOS BiH. Na{a je odgovornost izraziti mi{ljenje o uskla|enosti skra}enih financijskih izvje{}a, u svim zna~ajnim aspektima, sa financijskim izvje{}ima iz kojih su izvedeni. 

Obavili smo reviziju financijskih izvje{}a NOS BiH za godinu koja je zavr{ila 31. prosinca 2009.  godine iz kojih su izvedena skra}ena financijska izvje{}a, sukladno Me|unarodnim revizijskim standardima. U na{em izvje{}u od 12. velja~a 2010. godine izrazili smo pozitivno mi{ljenje na financijska izvje{}a iz kojih su izvedena skra}ena financijska izvje{}a za 2009. godinu. 

Mi{ljenje 

Prema na{em mi{ljenju, prilo`ena skra}ena financijska izvje{}a za 2009. godinu su u skladu u svim zna~ajnim aspektima sa financijskim izvje{}ima iz kojih su izvedeni. 

Poseban naglasak 

Bez uticaja na na{e mi{ljenje dali smo poseban naglasak u na{em izvje{}u od 12. velja~a 2010.  godine iz kojih su izvedena skra}ena financijska izvje{}a za 2009. godinu. Po tom osnovu bez uticaja na na{e mi{ljenje na prilo`ena skra}ena financijska izvje{}a za 2009. godinu, a kao {to je navedeno u izvje{}u revizije za 2008. godinu, skre}emo ponovo va{u pa`nju: 12. velja~e 2010. godine
Sarajevo 


ZUKO d.o.o. Sarajevo
Biljana Ekinovi}, ovla{teni revizor 

SKRA]ENO GODI[NJE IZVJE[]E O POSLOVANJU
NEOVISNI OPERATOR SUSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2009. GODINU 

Na osnovu Zakona o osnivanju neovisnog operatora sustava za prijenosni sustav u Bosni i Hercegovini, Neovisni operator sustava u BiH (NOS BiH) podnosi skra}eno financijsko izvje{}e o poslovanju za 2009. godinu 

u KM 

Skra}ena financijska izvje{}a o poslovanju 

Sadr`aj 

1. Kompanija NOS BiH 

Neovisni operator sustava u Bosni i Hercegovini 

2. Sjedi{te kompanije NOS BiH 

Sarajevo, Hamdije ]emerli}a broj 2 

3. Broj rje{enja o upisu u registar pravnih lica 

Ministarstvo pravde, broj:08-50.3-7-3/05; 12.07.2007.godine; Sarajevo 

4. Ime i prezime predsjednika Upravnog odbora 

Ilija Ko`ulj.dlpl.ing.el. 

5. Ime i prezime direktora kompanije NOS BiH 

Omer Had`i}, dipl.ing.el. 

Skra}eni bilans stanja NOS BiH 

 

AKTIVA 

 

a) Dugotrajna imovina 

8.236.057 

b) Kratkotrajna imovina 

1.600.076 

c) Ukupna aktiva 

9.836.133 

PASIVA 

 

a) Trajni izvori 

1.619.132 

b) Dugoro~ne obveze i razgrani~enja 

4.681.705 

c) Kratkoro~ne obveze i razgrani~enja 

3.535.296 

d) Ukupna pasiva 

9.836.133 

Skra}eni bilans uspjeha NOS BiH 

 

a) Prihodi 

5.933.153 

b) Rashodi 

6.395.982 

c) Vi{ak rashoda 

462.829 

   

Neovisno mi{ljenje revizora 

Pozitivno 


O`ujak 2010. godine
Sarajevo 


Direktor
Omer Had`i}, v. r. 


Predsjednik Upravnog odbora
Ilija Ko`ulj, v. r. 


Vanjski revizor
ZUKO d.o.o. Sarajevo IZVJE[TAJ 

NEZAVISNOG OVLA[TENOG REVIZORA O SKRA]ENIM FINANSIJSKIM IZVJE[TAJIMA 

Vlasnicima Federacija BiH i Republika Srpska Nezavisnog operatora sistema u BiH 

Prilo`eni skra}eni finansijski izvje{taji su izvedeni iz finansijskih izvje{taja Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini (NOS BiH) za godinu koja je zavr{ila 31. decembra 2009. godine. Za sastavljanje navedenih skra}enih finansijskih izvje{taja odgovorna je Uprava NOS BiH. Na{a je odgovornost izraziti mi{ljenje o uskla|enosti skra}enih finansijskih izvje{taja, u svim zna~ajnim aspektima, sa finansijskim izvje{tajima iz kojih su izvedeni. 

Obavili smo reviziju finansijskih izvje{taja NOS BiH za godinu koja je zavr{ila 31. decembra 2009.  godine iz kojih su izvedeni skra}eni finansijski izvje{taji, u skladu sa Me|unarodnim revizijskim standardima. U na{em izvje{taju od 12. februara 2010. godine izrazili smo pozitivno mi{ljenje na finansijske izvje{taje, iz kojih su izvedeni skra}eni finansijski izvje{taji za 2009. godinu. 

Mi{ljenje 

Prema na{em mi{ljenju, prilo`eni skra}eni finansijski izvje{taji za 2009. godinu su u skladu u svim zna~ajnim aspektima sa finansijskim izvje{tajima iz kojih su izvedeni. 

Poseban naglasak 

Bez uticaja na na{e mi{ljenje dali smo poseban naglasak u na{em izvje{taju od 12. februara 2010.  godine iz kojih su izvedeni skra}eni finansijski izvje{taji za 2009. godinu. Po tom osnovu bez uticaja na na{e mi{ljenje na prilo`ene skra}ene finansijske izvje{taje za 2009. godinu, a kao {to je navedeno u izvje{taju revizije za 2008. godinu, skre}emo ponovo va{u pa`nju: 


12. februar 2010. godine
Sarajevo 


ZUKO d.o.o. Sarajevo
Biljana Ekinovi}, ovla{teni revizor 


SKRA]ENI GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU
NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2009. GODINU 

Na osnovu Zakona o osnivanju nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini, Nezavisni operator sistema u BiH (NOS BiH) podnosi skra}ene finansijske izvje{taje o poslovanju za 2009. godinu: 


u KM 

Skra}eni finansijski izvje{taj o poslovanju 2009. g. 

Sadr`aj 

1. Kompanija NOS BiH 

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini 

2. Sjedi{te kompanije NOS BiH 

Sarajevo, Hamdije ]emerli}a broj 2 

3. Broj rje{enja o upisu u registar pravnih lica 

Ministarstvo pravde, broj:08-50.3-7-3/05; 12.07.2007 godine; Sarajevo 

4. Ime i prezime predsjednika Upravnog odbora 

Ilija Ko`ulj, dipl. ing. el. 

5. Ime i prezime direktora kompanije NOS BiH 

Omer Had`i}, dipl. ing. el. 

Skra}eni bilans stanja NOS BiH 

 

AKTIVA 

 

a) Dugotrajna imovina 

8.236.057 

b) Kratkotrajna imovina 

1.600.076 

c) Ukupna aktiva 

9.836.133 

PASIVA 

 

a) Trajni izvori 

1.619.132 

b) Dugoro~ne obaveze i razgrani~enja 

4.681.705 

c) Kratkoro~ne obaveze i razgrani~enja 

3.535.296 

d) Ukupna pasiva 

9.836.133 

Skra}eni bilans uspjeha NOS BiH 

 

a) Prihodi 

5.933.153 

b) Rashodi 

6.395 982 

c) Vi{ak rashoda 

462.829 

   

Nezavisno mi{ljenje revizora 

Pozitivno 


Mart 2010. godine
Sarajevo 


Direktor
Omer Had`i}, s. r. 

Predsjednik Upravnog odbora
Ilija Ko`ulj, s. r. 


Vanjski revizor
ZUKO d.o.o. Sarajevo 
IZVJE[TAJ 


NEZAVISNOG OVLA[]ENOG REVIZORA O SKRA]ENIM FINANSIJSKIM IZVJE[TAJIMA 


Vlasnicima Federacija BiH i Republika Srpska Nezavisnog operatora sistema u BiH 


Prilo`eni finansijski izvje{taji su izvedeni iz finansijskih izvje{taja Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini (NOS BiH) za godinu koja je zavr{ila 31. decembra 2009. godine. Za sastavqawe navedenih skra}enih finansijskih izvje{taja odgovorna je Uprava NOS BiH. Na{a je odgovornost izraziti mi{qewe o uskla|enosti skra}enih finansijskih izvje{taja, u svim zna~ajnim aspektima, sa finansijskim izvje{tajima iz kojih su izvedeni. 


Obavili smo reviziju finansijskih izvje{taja NOS BiH za godinu koja je zavr{ila 31. decembra 2009.  godine iz kojih su izvedeni skra}eni finansijski izvje{taji, u skladu sa Me|unarodnim revizijskim standardima. U na{em izvje{taju od 12. februara 2010. godine izrazili smo pozitivno mi{qewe na finansijske izvje{taje iz kojih su izvedeni skra}eni finansijski izvje{taji za 2009. godinu. 


Mi{qewe 


Prema na{em mi{qewu, prilo`eni skra}eni finansijski izvje{taji za 2009. godinu su u skladu u svim zna~ajnim aspektima sa finansijskim izvje{tajima iz kojih su izvedeni. 


Poseban naglasak 


Bez uticaja na na{e mi{qewe dali smo poseban naglasak u na{em izvje{taju od 12. februara 2010.  godine iz kojih su izvedeni skra}eni finansijski izvje{taji za 2009. godinu. Po tom osnovu bez uticaja na na{e mi{qewe na prilo`ene skra}ene finansijske izvje{taje za 2009. godinu, a kao {to je navedeno u izvje{taju revizije za 2008. godinu, skre}emo ponovo va{u pa`wu: 


- u vezi izlo`enosti NOS BiH riziku tro{kova kamata na nepovu~ena sredstva po ugovoru broj 37972, 


- vezano za potencijalne obaveze za zatezne kamate od dobavqa~a Siemens AG Austria i PB Parsons, 


- u vezi evidencija PDV-a iz osnova ITC mehanizma, izlo`enosti NOS BiH riziku potencijalnih obaveza po osnovu zateznih kamata na PDV i izmjeni poreznih prijava za teku}u godinu, 


- vezano za rje{avawa pitawa za potencijalne obaveze prema tri elektroprivrede. 


Tako|e, bez uticaja na na{e mi{qewe skre}emo va{u pa`wu i na sqede}e: 


- u vezi neuskla|enosti upisanog kapitala sa kapitalom iskazanim u poslovnim kwigama, 


- vezano za prekora~ewe finansijskog plana odobrenog od strane DERK-a. 


Za boqe razumijevawe finansijske pozicije NOS BiH a na dan 31. decembar 2009. godine i rezultata wegovog poslovawa za godinu koja je tada zavr{ila, te obima na{e revizije, skra}ene finansijske izvje{taje treba ~itati zajedno s finansijskim izvje{tajima iz kojih su izvedeni skra}eni finansijski izvje{taji te na{im izvje{tajem revizora o wima. 


12. februar 2010. godine
Sarajevo 


ZUKO d.o.o. Sarajevo
Biqana Ekinovi}, ovla{teni revizor 
SKRA]ENI GODI[WI IZVJE[TAJ O POSLOVAWU
NEZAVISNI OPERATOR SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2009. GODINU 


Na osnovu Zakona o osnivawu nezavisnog operatora sistema za prenosni sistem u Bosni i Hercegovini, Nezavisni operator sistema u BiH (NOS BiH) podnosi skra}ene finansijske izvje{taje o poslovawu za 2009. godinu u KM 

Skra}eni finansijski izvje{taji o poslovawu 2009.g. 

Sadr`aj 

1. Kompanija NOS BiH 

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini 

2. Sjedi{te kompanije NOS BiH 

Sarajevo, Hamdije ^emerli}a broj 2 

3. Broj rje{ewa o upisu u registar pravnih lica 

Ministarstvo pravde, broj:08-50.3-7-3/05; 12.07.2007 godine; Sarajevo 

4. Ime i prezime predsjednika Upravnog odbora 

Ilija Ko`uq, dipl. ing. el. 

5. Ime i prezime direktora kompanije NOS BiH 

Omer Haxi}, dipl. ing. el. 

Skra}eni bilans stawa NOS BiH 

 

AKTIVA 

 

a) Dugotrajna imovina 

8.236.057 

b) Kratkotrajna imovina 

1.600.076 

c) Ukupna aktiva 

9.836133 

PASIVA 

 

a) Trajni izvori 

1.619.132 

b) Dugoro~ne obaveze i razgrani~ewa 

4.681.705 

c) Kratkoro~ne obaveze i razgrani~ewa 

3.535.296 

d) Ukupna pasiva 

9.836.133 

Skra}eni bilans uspjeha NOS BiH 

 

a) Prihodi 

5.933.153 

b) Rashodi 

6.395 982 

c) Vi{ak rashoda 

462.829 

   

Nezavisno mi{qewe revizor

Pozitivno 


Mart 2010. godine
Sarajevo 

Direktor
Omer Haxi}, s. r. 


Predsjednik Upravnog odbora
Ilija Ko`uq, s. r. 

Vawski revizor
ZUKO d.o.o. Sarajevo 

(so-799-a-G/10) 

LIKVIDACIJE - STE^AJI 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH broj 96 0 St 000414 07 St od 1. 7. 2010. godine, zaklju~en je postupak ste~aja nad "GRADIS" d.o.o. za gra|evinarstvo, Bosne Srebrene 16, Br~ko - u ste~aju, zbog nedovoljnosti ste~ajne mase. 

Protiv ovog Rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu u roku od 15 dana od dana objavljivanja Rje{enja u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i u "Slu`benom glasniku BiH" Apelacionom sudu Br~ko Distrikta BiH. 

Broj 96 0 St 000414 07 St
1. jula 2010. godine
Br~ko 

(05-2-1627/10) 

PUTNE ISPRAVE 

Ministarstvo vanjskih poslova putem diplomatsko-konzularnih predstavni{tava progla{ava neva`e}im sljede}e nestale putne isprave Bosne i Hercegovine: 

1. Ambasada Bosne i Hercegovine u Berlinu: 

a)    paso{ br. 5129245, izdat 18. 7. 2006. godine u Berlinu, na ime Beganivi} [efika, JMBG 0808952185869 

b)    paso{ br. 5077933, izdat 11. 7. 2006. godine u Berlinu, na ime Muminovi} Milijana, JMBG  1710980125026 

c)    paso{ br. 5257015, izdat 5. 12. 2006. godine u Berlinu, na ime Filipovi} Darinka, JMBG 0801986125011 

d)    paso{ br. 0729303, izdat 27. 3. 2000. godine u Berlinu, na ime Barakovi} Hiba, JMBG 1205936185856 

2. Ambasada Bosne i Hercegovine u Be~u: 

a)    paso{ br. 6169964, izdat 16. 12. 2008. godine u Be~u, na ime Koroljevi} Biljana, JMBG 2906985186697 

b)    paso{ br. 5742201, izdat 15. 11. 2007. godine u Be~u, na ime Vo}ki} Petra, JMBG 0406956126254 

c)    paso{ br. 5318941, izdat 9. 2. 2007. godine u Be~u, na ime Silajd`ija Anel, JMBG 2108990193072 

d)    paso{ br. 6169964, izdat 16. 12. 2008. godine u Be~u, na ime Koroljevi} Biljana, JMBG 2906985186697 

e)    paso{ br. 5779343, izdat 18. 1. 2008. godine u Be~u, na ime Pa{kvan Dragica, JMBG 1809954195039 

f)    paso{ br. 53589076, izdat 29. 3. 2007. godine u Be~u, na ime Lasselsberger @eljka, JMBG 0706973125028 

g)    paso{ br. 5555364, izdat 26. 7. 2007. godine u Be~u, na ime Fuad Dedi}, JMBG 2001959143653 

h)    paso{ br. 6170127, izdat 31. 12. 2008. godine u Be~u, na ime Muja~i} Nermin, JMBG 1507972161943 

 i)    paso{ br. 6239313, izdat 16. 4. 2009. godine u Be~u, na ime Isakovi} Adni, JMBG 0603979170013 

j)    paso{ br. 6022113, izdat 8. 7. 2008. godine u Be~u, na ime Matija{evi} Dalibor, JMBG 2304983173043 

k)    paso{ br. 5319139, izdat 16. 2. 2007. godine u Be~u, na ime Ili} Denis, JMBG 2311984121035 

l)    paso{ br. 4467404, izdat 15. 5. 2003. godine u Be~u, na ime Gazi} Denis, JMBG 1907981100033 

m)    paso{ br. 5847319, izdat 14. 3. 2008. godine u Be~u, na ime Luki} Slobodan, JMBG 2910958121583 

n)    paso{ br. 5347316, izdat 19. 3. 2007. godine u Be~u, na ime Hamzi} Muhamed, JMBG 2503970183891 

o)    paso{ br. 5847406, izdat 14. 3. 2008. godine u Be~u, na ime Luki} Nenad, JMBG 0107967183139 

3. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u [tutgartu: 

a)    paso{ br. 5386023, izdat 13.04.2007. godine u GK [tutgart, na ime Curanovi} Senad, JMBG 2901976193827 

b)    paso{ br. 5745892, izdat 10. 12. 2007. godine u GK [titgart, na ime Mujki} Admir, JMBG  2508980180868 

4. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu: 

a)    paso{ br. 6339551, izdat 27. 6. 2009. godine u GK Bon, na ime D`evad ]ori}, JMBG 1012991150252 

b)    paso{ br. 5517841, izdat 9. 7. 2007. godine u GK Bon, na ime Sanela Jovanovi}, JMBG 1307977106933 

5. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u ^ikagu: 

a)    paso{ br. A0274557, izdat 7. 5. 2010. godine u ^ikagu, na ime Hod`i} Senver, JMBG 2009960153566 

6. Ambasada Bosne i Hercegovine u Kopenhagenu: 

a)    paso{ br. 5646142, izdat 11. 9. 2007. godine u Kopenhagenu, na ime Ninkovi} Ognjen, JMBG 2708963140010 

7. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu: 

a)    paso{ br. 6061109, izdat 25. 8. 2008. godine u Minhenu, na ime Delki} Amel, JMBG 3004987160019 

8. Ambasada Bosne i Hercegovine u Oslu: 

a) paso{ br. 5474473, izdat 2. 7. 2007. godine u Oslu, na ime Belma Jusufovi}, JMBG 1611983195019 

Broj 08/2-30-2-11660/10
29. juna 2010. godine
Sarajevo 

(O-810-a-G/10) 

ZELENE KARTE 

Ogla{avaju se neva`e}im slijede}e zelene karte Biroa zelene karte u BiH: 

BIH/51/0420454 

BIH/51/0450125 

BIH/51/0454849 

BIH/17/0503285 

(O-593/10) 


Ogla{avaju se neva`e}im slijede}e zelene karte Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini: 

BIH/07/0324762 

BIH/07/0310447 

BIH/07/0310692 

BIH/07/0312355 

BIH/07/0316356 

BIH/07/0332249 

BIH/07/0328956 

(O-624/10) 


USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 


Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`de 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-10-000 103, po zahtjevu Salki} Hasiba, sin Hasana, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 469/01 K.O. Had`i}i, ozna~ene kao k.~. 1797 zv. Karajzovina, livada 6. klase, 910 m2, k.~. 1830 zv. Karajzovina, {uma 5. klase 595 m2, k.~. 1831 zv. Karajzovina, livada 5. klase 8572 m2, k.~. 1834 zv. Karajzovina, livda 5. klase 1419 m2 i k.~. 2023 zv. Karajzovina, livada 6. klase 1542 m2. Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisane u P.L. 469/01 K.O. Had`i}i je Salki} Hasib, sin Hasana sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 045-0-DN-10-000 103
21. juna 2010. godine
Gora`de 

(05-2-1533/10-G) 


Na osnovu ~l. 63. i 67., a u vezi sa ~l. 88. st. 2. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Te{nju, Zemlji{noknji`ni ured 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 039-0-Dn-10-000 754, a po zahtjevu "TIK" d.o.o. Jelah, Mostarska bb, zastupanog po direktoru Topalovi} Mati, u toku je postupak uspostavljenja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u Posjedovni list broj 1831, katastarska op}ina Jelah, ozna~ene sa: 

-    k.~. broj 50/9 zv. Lipovci, ku}a i zgrade povr{ine 322 m2 i dvori{te povr{ine 356 m2, {to odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 5367/15, upisana u novi zk. ul. br. 8393 k.o. SP- Te{anj, 

-    k.~. broj 22/5 zv. Lipovci, njiva 4. klase povr{ine 138 m2, {to odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 5367/33, upisana u novi zk. ul. br. 8393 k.o. SP - Te{anj. 

Prema podacima katastra Op}ine Te{anj posjednik navedenih nekretnina je TIK d.o.o. JELAH, Mostarska bb, sa dijelom 1/1, dok su prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda Te{anj kao suvlasnici navedenih nekretnina upisani Karanov ro|. Lu~i} Lucija, Jazbec Mario, sin Milana, Zelji} Rade, sin Stojana, Mari} [tef, sin Ilije, \ogi} Ibrahim, sin Himze, Minspex d.o.o. Jelah, Tik d.o.o. Jelah, Lu~i} Ivan, sin Mate, Lu~i} Marko sin Mate, Priti{anac ro|. Lu~i} Ru`a, Lu~i} Ana, k}i Mate, Kalvare{in ro|. Lu~i} Marija, Jazbec ro|. Lu~i} Janja, Grafik komerc, Mulali} Ismet, sin Galiba, Mulali} Haris, sin Ismeta i Krajina Martin, sin Ante. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 039-0-DN-10-000 754
18. juna 2010. godine
Te{anj 

(05-2-1577/10-G) 


Na osnovu ~l. 63. i 67., a u vezi sa ~l. 88. st. 2. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Te{nju, Zemlji{noknji`ni ured 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 039-0-Dn-10-000 755, a po zahtjevu Krajina Martina, sin Ante iz Jelaha, Mostarska bb, u toku je postupak uspostavljenja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u Posjedovni list broj 1300, katastarska op}ina Jelah, ozna~ene sa: 

-    k.~. broj 50/1 zv. Lipovci, ku}a i zgrade povr{ine 110 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i njiva 4 klase povr{ine 699 m2, {to odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 5367/10, upisana u novi zk. ul. br. 8398 k.o. SP - Te{anj, 

-    k.~. broj 50/6 zv. Lipovci, pristupni put povr{ine 34 m2, {to odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 5367/30, upisana u novi zk. ul. br. 8398 k.o. SP - Te{anj. 

Prema podacima katastra Op}ine Te{anj posjednik navedenih nekretnina je Krajina Martin, sin Ante iz Usore, Siv{a, sa dijelom 1/1, dok su prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda Te{anj kao suvlasnici navedenih nekretnina upisani Karanov rod. Lu~i} Lucija, Jazbec Mario, sin Milana, Zelji} Rade, sin Stojana, Mari} [tef, sin Ilije, \ogi} Ibrahim, sin Himze, Minspex d.o.o. Jelah, Tik d.o.o. Jelah, Lu~i} Ivan. sin Mate, Lu~i} Marko, sin Mate, Priti{anac ro|. Lu~i} Ru`a, Lu~i} Ana k}i Mate, Kalvare{in ro|. Lu~i} Marija, Jazbec ro|. Lu~i} Janja, Grafik komerc, Mulali} Ismet, sin Galiba, Mulali} Haris, sin Ismeta i Krajina Martin, sin Ante. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 039-0-DN-10-000 755
18. juna 2010. godine
Te{anj 

(05-2-1579/10-G) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 096, po zahtjevu Kova~evi} Juse, sin Mehmeda iz Donje Lovnice bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 352, katastarska op}ina Donja Lovnica, ozna~ene sa: 

-    katastarska ~estica broj 1120/2 "Kotlina", oranica 3. klase povr{ine 610 m2, oranica 4. klase povr{ine 1640 m2

-    katastarska ~estica broj 1165/1 "Haluga", oranica 4. klase povr{ine 3254 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Kova~evi} Juso Mehmedov, Zavidovi}i, Bajramovi}i, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-10-000 096
24. juna 2010. godine
Zavidovi}

(05-2-1651/10-G) 


Op}inski sud Te{anj, Zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67., a u skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{njim knjigama FBiH ("Slu`bene Federacije BiH, br. 19/03 i 54/04), 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-10-000 792, a po zahtjevu Mare Juki} r. Raki}, k}i Ivana, i drugih, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana po novom premjeru u Posjedovni list br. 451 k.o. Rep~e, ozna~ene kao k.~. broj 549/1 Ljevaku{a, njiva 6. kl. u pov. 6977 m2 i njiva 7. kl. u pov. 13866 m2, 

a {to prema podacima starog premjera odgovara nekretnini upisanim u zk. ul. broj 531 K.O. SP-TREP^E ozna~enim kao k.~. broj 32/2 Ljevaku{a, njiva 6. kl. u pov. 6977 m2 i njiva 7. kl. u pov. 13866 m2. 

Prema podacima Katastra op}ine Te{anj posjednici su nekretnina sa po 1/8 Mara Juki} r. Raki}, k}i Ivana, Raki} Ilija, sin Ivana, Raki} Pero, sin Ivana, Raki} Mato, sin Ivana, Raki} Mijo, sin Ivana, Raki} Ivan, sin Ivana, Pratlja~i} Kata r. Raki}, k}i Ivana i Raki} Jozo, sin Ivana, dok su prema podacima starog premjera ZK ureda Op}inskog suda Te{anj, kao suvlasnici navedenih nekretnina su upisani Rako Mara, Kelava Cvijeta, Vrka{evi~ Anu{a i drugi. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko  u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 039-0-Dn-10-000 792
8. jula 2010. godine
Te{anj 

(05-2-1695/10-G) 

OSTALE OBJAVE 

Ogla{ava se neva`e}im PDV uvjerenje broj 04/5-1/ IV-17-1-5684-7050/05, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje Banja Luka, na ime ALDIJANA s.t.r., vl. Germovi} Ibro, 71000 Sarajevo. 

(O-602/10) 


Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o upisu u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPJR/1-1778/08, izdato od Uprave za indirektno oporezivaje BiH Banja Luka, na ime VILA HAN d.o.o. Grafika, marketing i dizajn d.o.o. Sarajevo. 

(O-610/10) 


Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj 742-E-931, izdata od Policijske uprave Novo Sarajevo, na ime Elektroprenos/Elektroprijenos BiH AD Banja Luka, Operativno podru~je Sarajevo, za vozilo sa podacima: 

Marka vozila: Nissan Trade 100 - teretno 

Boja: bijela 

Broj {asije: VWAKE0558WA786789 

Broj motora: BD30DLZ09810D 

Godina proizvodnje: 1998. 

Registracija va`i do 26. 4. 2011. godine 

(O-607/10) 

OSOBNE ISPRAVE I DOKUMENTI 


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPORABA
SLIJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 
Kapkovi} Hanifa, svjedo~anstvo I razreda broj 604/90 i II razreda broj 434/91 Gimnazije "Vaso Pelagi}" u Br~kom 


119 


"KONS TEAM" DOO [AMAC, Cara Du{ana 47, Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost broj 04/5-1/I-17-1035-3211/05 od 12. 11. 2005., izdato od Uprave za neizravno oporezivanje BiH, Regionalni centar Banja Luka 


120