novi_oglasi2003.JPG

Godina XIV
Utorak, 19. 1. 2010. godine 

Broj/Broj
4 

Godina XIV
Utorak, 19. 1. 2010. godine 

SLU@BENE OBJAVE 


UDRU@EWA - FONDACIJE 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev Fondacije "EDUKATIVNI BIZNIS START CENTAR", sa sjedi{tem u Zenici, ulica Travni~ka cesta broj 1, zastupanu po advokatu Ale~kovi} Kemalu iz Sarajeva, na osnovu ~lana 8. i ~lana 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08) i ~lana 193. stav 1. Zakona o upravnom postupku ("Slu`beni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04 i 88/07), u predmetu, upis u Registar fondacija, donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar fondacija kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Fondacija pod nazivom: 

    Fondacija "EDUKATIVNI BIZNIS START CENTAR" 

    Fondacija "EDUKATIVNI BIZNIS START CENTAR" 

    Zaklada "EDUKATIVNI BIZNIS START CENTAR" 

    Skra}eni naziv fondacije: "BSC", BSC", ,,BSC". 

    Naziv Fondacije na engleskom jeziku je: Foundation "Education Business Start Centre" Skra}eni naziv Fondacije na engleskom jeziku je: BSC 

    Sjedi{te fondacije je u Zenici, ulica Travni~ka cesta broj 1. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem RF-77, knjiga II Registra, sa danom 27. 7. 2009. godine. 

3.    Fondacija ima svoj znak na kojem je stilizovana figura zgrade crne boje, a ispod koje je crnom bojom ispisan skra}eni naziv Fondacije. 

4.    Danom upisa u Registar Ministarstva, Fondacija sti~e svojstvo pravnog lica i ima pravo djelovati na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine, isklju~ivo pod registrovanim nazivom. 

5.    Ciljevi i djelatnosti Fondacije su: iniciranje i podr{ka u ja~anju institucionalnih kapaciteta subjekata tokom implementacije njihovih misija vezanih za podr{ku razvoja poduzetni{tva i biz- nisa, podr{ka i zalaganje za obezbje|enje platforme za raz- mjenu najboljih iskustava, podr{ku razvoja biznisa i otklanjanju prepreka za razvoj poduzetni{tva, naro~ito u oblasti politike, tehni~kih i tehnolo{kih prepreka, iniciranje i podr{ka ja~anju veze izme|u formalnih i neformalnih obrazovnih sektora i pos- lovne zajednice, promoviranje regionalne razmjene iskustava istih ili sli~nih fondacija, pove}avanje svijesti o va`nosti uklju~ivanja mladih, malih i srednjih poduze}a za ekonomski razvoj i doprinos u razvoju poslovanja i poduzetni{tva, organizacija treninga, takmi~enja, kurseva i konsultacija u cilju izgradnje kapaciteta i unaprje|enja usluga korisnika, podr{ka uvo|enju procjena kvaliteta i efikasnosti usluga koje pru`a Fondacija, a u vezi su sa sistemom upravljanja kvalitetom, prikupljanje fondova za promovisanje ciljeva Fondacije, organizovanje zajedni~kih usluga i aktivnosti za korisnike usluga Fondacije, kao npr. poslovni sajmovi, virtualno uvezi- vanje, studijske posjete, transfer tehnologija, konferencije, promotivne aktivnosti i javni doga|aji, iniciranje u razmjeni obrazovnih planova, programa, trening materijala, trenera i sru~njaka izme|u potencijalnih korisnika, unaprije|enje mobil- nosti poduzetnika, studenata, profesora i stru~njaka, podr{ka prekograni~nim poslovnim mogu}nostima za korisnike usluga fondacije, podr{ka, iniciranje i obezbje|ivanje konsultanskih usluga za korisnike Fondacije i druge organizacije, organizovanje promotivnih aktivnosti u cilju promocije poduzetni{tva. 

    Ciljne grupe: korisnici interneta, dru{tveno aktivni visokoobra- zovani gra|ani zainteresirani za pitanja razvoja dru{tva i razvoj demokratskih odnosa; studenti, srednjo{kolci, aktivni korisnici interneta, u~esnici razli~itih foruma i drugih oblika elektronske komunikacije; gra|ani profesionalno vezani za sadr`aje istra`ivanja, zagovara~kih kampanja/sadr`aja i sadr`aje web stranice (novinari, politi~ari, dr`avni slu`benici, privrednici, poduzetnici koji koriste internet i elektronske komunikacije, predstavnici inostranih misija u BiH, monitoring , tijela, predstavnici NVO-a itd.), gra|ani koji ne koriste internet ali koriste druge javne medije posredstvom kojih }e dobiti informacije vezane za na{a istra`ivanja, zagovara~ke kampanje ili infomacije objavljene na web stranici Fondacije, ako i posredstvom sekundarnih doga|aja organizovanih u cilju popularizacije web stranice ili edukacije u sklopu projekata Fondacije. 

6.    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje je: 

-    izvr{ni direktor, Nino Serdarevi}, JMB 0709977190044, Zenica, ulica Tali}a brdo broj 6. 

7.    Fondacija je obavezna podnijeti zahtjev za izmjene i dopune registracije Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, u slu~aju nastupanja promjena iz ta~ke 1., 4. i 5. ovog Rje{enja, u roku od 30 dana od dana nastupanja promjena. 

8.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Fondacija "EDUKATIVNI BIZNIS START CENTAR", sa sjedi{tem u Zenici, ulica Travni~ka cesta broj 1, je dana 26. 5. 2009. godine podnijela zahtjev za upis u Registar fondacija kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar fondacija prilo`ena je Odluka o osnivanju Fondacije s potpisom osniva~a, broj 01/09 od 18. 5. 2009. godine, Statut Fondacije "EDUKATIVNI BIZNIS START CENTAR", broj 02/09 od 18. 5. 2009. godine, ciljevi Fondacije, Odluka o imenovanju lica ovla{tenog za predstavljanje i zastupanje u pravnom prometu, broj 04/2009 od 18. 5. 2009. godine, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, Odluka o imenovanju ~lanova Upravnog odbora Fondacije, broj 03/09 od 18. 5. 2009. godine, podaci o strukturi kapitala Fondacije. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni svi uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis navedene fondacije u Registar Ministarstva. 

Iz izlo`enog rije{eno je kao u dispozitivu. 

Administrativna taksa za upis u Registar fondacija napla}ena je u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj UP08-7-3-761/09
27. jula 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-283/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev Udru`enja gra|ana BIJENALE SAVREMENE UMJETNOSTI, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Ferhadija broj 13, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 8. i 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje gra|ana BIJENALE SAVREMENE
UMJETNOSTI 

    Udru`ewe gra|ana BIJENALE SAVREMENE
UMJETNOSTI
 

    Udruga gra|ana BIJENALE SUVREMENE UMJETNOSTI 

    Skra}eni naziv Udru`enja glasi: 

    BIJENALE SAVREMENE UMJETNOSTI 

    BIJENALE SAVREMENE UMJETNOSTI 

    BIJENALE SUVREMENE UMJETNOSTI 

    Sjedi{te Udru`enja je: Sarajevo, ulica Ferhadija broj 13. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 889, knjiga I Registra, sa danom 16. 11. 2009. godine. 

3.    Udru`enje ima znak, koji predstavlja preklopljena slova D i O, a uz slova D i O ispis Bijenale savremene umjetnosti. 

4.    Danom upisa u Registar Udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica i ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine, isklju~ivo pod registrovanim nazivom. 

5.    Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: pomo} u organizaciji Bijena- la savremenih umjetnosti, pomo} u promociji vizuelnih umjet- nosti, izdavanje ~asopisa za vizuelnu umjetnost, izdavanje ostalih publikacija i materijala iz oblasti vizuelnih umjetnosti, organizacija kurseva iz oblasti vizuelnih umjetnosti, organiza- cija te~ajeva i predavanja iz oblasti vizuelnih umjetnosti, pomo} u promociji bosansko-hercegova~kog stvarala{tva iz oblasti vizuelnih umjetnosti, pomo} u za{titi slobode umjetni~kog stvarala{tva. 

6.    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Udru`enja je: 

-    predsjednik Udru`enja, Edo Hozi}, JMB 1701953173540, Sarajevo, ulica Ferhadija broj 13. 

7.    U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene. 

8.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Udru`enje gra|ana BIJENALE SAVREMENE UMJET- NOSTI, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Ferhadija broj 13, je dana 29. 9. 2009. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

U toku postupka registracije, Ministarstvo je utvrdilo da zahtjev nije potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog kojih nije mogu}e izvr{iti registraciju. Ministarstvo je podneskom broj UP08-07-1-1344/09 od 8. 10. 2009. godine, zatra`ilo ispravku i dopunu zahtjeva. 

Nakon otklanjanja nedostataka Udru`enje je uz zahtjev prilo`ilo sljede}u dokumentaciju: Odluku o osnivanju Udru`enja gra|ana Bijenale savremene umjetnosti, broj 1.1/2009 od 19. 9. 2009. godine, sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru`enja gra|ana Bijenale savremene umjetnosti, broj 02/09 od 19. 9. 2009. godine, Odluku o imenovanju predsjednika Udru`enja gra|ana Bijenale savremene umjetnosti, broj 03/09 od 19. 9. 2009. godine, Odluku o imenovanju predsjednika Skup{tine Udru`enja gra|ana Bijenale savremene umjetnosti, broj 04/09 od 19. 9. 2009. godine, Odluku o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje Udru`enja gra|ana Bijenale savremene umjetnosti u pravnom prometu, broj 05/09 od 19. 9. 2009. godine, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis Udru`enja gra|ana Bijenale savremene umjetnosti u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde BiH, pa je doneseno Rje{enje kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj UP08-07-1-1344/09
16. novembra 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-413/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i Zahtjev Ko{arka{kog saveza Bosne i Hercegovine, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica ]emalu{a broj 6/III, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~l. 8. i 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08) i ~lan 22. stav 3. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 27/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Ko{arka{ki savez Bosne i Hercegovine 

    Ko{arka{ki savez Bosne i Hercegovine 

    Ko{arka{ki savez Bosne i Hercegovine 

    Skra}eni naziv Udru`enja je: KS BIH, KS BIH, KS BIH. 

    Sjedi{te Udru`enja je: Sarajevo, ulica ]emalu{a broj 6/III. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 892, knjiga I Registra, sa danom 24. 11. 2009. godine. 

3.    Udru`enje ima svoj znak. Znak ima oblik izdu`enog pravougaonika, plavo `ute boje. Sa lijeve strane je {est bijelih zvijezdica, a u sredini je silueta ko{arka{a u skoku. Ispod znaka je naziv KS BiH. 

4.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

5.    Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: razvoj i unapre|enje ko{arka{kog sporta u Bosni i Hercegovini, uskla|ivanje i koordiniranje rada, me|unarodna sportska saradnja, saradnja sa odgovaraju}im dr`avnim, dru{tvenim, nau~nim i stru~nim organizacijama i drugim organima i organizacijama na realizaciji zadataka i projekata od zajedni~kog interesa, dono{enje dugoro~nih i kratkoro~nih programa razvoja ko{arka{kog sporta u Bosni i Hercegovini, zastupanje i predstavljanje sporta u Me|unarodnoj ko{arka{koj federaciji (FIBA), obrazovanje i usavr{avanje kadrova/trenera, instruktora i sudija, dono{enje osnove sistema i kalendara takmi~enja Saveza i njihova realizacija sa udru`enim organizacijama, organizovanje doma}ih i me|unarodnih takmi~enja ko{arka{kog sporta u Bosni i Hercegovini, priprema kandidata za Olimpijske igre, svjetska i evropska prvenstva i regionalna me|unarodna takmi~enja, kao i briga o dr`avnim reprezentacijama i selekcijama. 

6.    Lica ovla{tena za zastupanje i predstavljanje Udru`enja u pravnom prometu su: 

-    Nikica Petrovi}, predsjednik Saveza, JMB 3108952191500, Busova~a, ulica 16. kolovoza bb. 

-    Nihad Imamovi}, potpredsjednik Saveza, JMB 0804950173515, Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovi}a broj 12. 

-    Dragan Despotovi}, potpredsjednik Saveza, JMB 2102952100011, Banja Luka, ulica Gorana Radulovi}a broj 5. 

-    Zdravko Kne`evi}, generalni sekretar Saveza, JMB 0307947173527, Sarajevo, ulica Josipa [tadlera 23A. 

7.    U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene. 

8.    Ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Ko{arka{ki savez Bosne i Hercegovine, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica ]emalu{a broj 6/III, je dana 6. 5. 2009. godine podnio zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

U toku postupka registracije, Ministarstvo je utvrdilo da zahtijev nije potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog kojih nije mogu}e izvr{iti registraciju. 

Nakon otklanjanja nedostataka, Udru`enje je dostavilo slije- de}u dokumentaciju: Odluku o osnivanju Ko{arka{kog saveza Bosne i Hercegovine, broj 01/09 od 27. 3. 2009. godine sa potpisom svih osniva~a; Statut Ko{arka{kog saveza Bosne i Hercegovine, broj 02/09 od 27. 3. 2009. godine; Odluku o imenovanju osoba ovla{tenih za zastupanje i predstavljanje Ko{arka{kog saveza Bosne i Hercegovine, broj 03/09 od 27. 3. 2009. godine; Odluku o imenovanju ~lanova Upravnog odbora Ko{arka{kog saveza Bosne i Hercegovine, broj 04/09 od 27. 3. 2009. godine, sa potpisom svih ~lanova Upravnog odbora Udru`enja; ovjeren potpis lica ovla{tenih za zastupanje i ovjerene fotokopije li~nih karata; Odluku Skup{tine Ko{arka{kog saveza Republike Srpske o pristupanju i osnivanju Ko{arka{kog saveza Bosne i Hercegovine, broj 093/09 od 20. 3. 2009. godine; Izvod iz sudskog registra Udru`enja Osnovnog suda Banja Luka, broj  F-1-75/03 od 23. 7. 2009. godine; Odluku Skup{tine Ko{arka{kog saveza Herceg Bosne o pristupanju i osnivanju Ko{arka{kog saveza Bosne i Hercegovine, broj 98/09 od 23. 3. 2009. godine; Uvjerenje iz Registra Udru`enja Federalnog Ministarstva pravde, broj 04-05-2-1247/09 od 9. 7. 2009. godine; Odluku Skup{tine Ko{arka{kog saveza Zenica o pristupanju i osnivanju Ko{arka{- kog saveza Bosne i Hercegovine, broj 101/09 od 25. 3. 2009. godine; Izvadak iz Registra Udru`enja Ministarstva za pravosu|e i upravu Zeni~ko-dobojskog kantona, broj 06-05-1764-1/01 od 31. 8. 2009. godine; Odluku Skup{tine "Ko{arka{kog saveza Kantona Sarajevo" o pristupanju i osnivanju Ko{arka{kog saveza Bosne i Hercegovine, broj 079/09 od 25. 3. 2009. godine; Izvadak iz Registra Udru`enja Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, broj 03-05-05-19914/09 od 24. 6. 2009. godine; Odluku Skup{tine Regionalnog ko{arka{kog saveza Tuzla, broj 14/09 od 25. 3. 2009. godine; Izvadak iz Registra Udru`enja Ministarstva za pravosu|e i upravu Tuzlanskog kantona, broj 06/01-05-16318/09; Rje{enje Vi{eg suda u Sarajevu, broj R-II-4/09 od 29. 8. 1994. godine; Izjavu Me|unarodnog ko{ar- ka{kog saveza od 16. januara 2008. godine; podatke o strukturi kapitala. 

Na temelju utvr|enog ~injeni~nog stanja, u skladu sa odred- bama Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini, Zakona o udru- `enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Herce- govine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis navedenog udru`enja u Registar udru`enja, je rije{eno kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj UP08-07-1-654/09
24. novembra 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-416/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev Fondacije "EDUKATIVNI BIZNIS START CENTAR" (BSC), sa sjedi{tem u Zenici, ulica Travni~ka cesta broj I, zastupane po punomo}niku Ale~kovi} Kemalu, advokatu iz Sarajeva, u predmetu upis promjene u Registar fondacija, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registru fondacija Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, kod Fondacije "EDUKATIVNI BIZNIS START CENTAR" (BSC), sa sjedi{tem u Zenici, ulica Travni~ka cesta broj 1, upisane pod registarskim brojem RF-77/09, knjiga II Registra, dana 27. 7. 2009. godine, upisuje se promjena, kako slijedi: 

-    Izmjene i dopune Statuta Fondacije broj 02/09 od 18. 5. 2009. godine. 

2.    Ostali upisi u Registru fondacija izvr{eni na osnovu Rje{enja broj RF-77/09, od 27. 7. 2009. godine, ostaju neizmijenjeni. 

3.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Fondacija "EDUKATIVNI BIZNIS START CENTAR" (BSC), sa sjedi{tem u Zenici, ulica Travni~ka cesta broj 1, upisana je u Registar fondacija kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem RF-77/09, knjiga II Registra, dana 27. 7. 2009. godine. 

Fondacija je dana 21. 9. 2009. godine podnijela zahtjev za upis promjena u Registru fondacija ovog Ministarstva. 

Uz zahtjev za upis promjena u Registru fondacija, prilo`ena je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, broj 05/09 od 20. 8. 2009. godine. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis promjene u Registru fondacija. Stoga je rije{eno kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM za upis promjena u Registar fondacija, u skladu sa ~lanom 29. ta~ka b. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi u tri primjerka putem ovog Ministarstva. 


Broj UP08-07-3-761/09
19. oktobra 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-365/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev Udru`enja gra|ana za ruralni razvoj i za{titu okoline ECO-LINE, sa sjedi{tem u Mostaru, ulica Adema Bu}e broj 94, za upis promjena u Registru udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine kod Udru`enja gra|ana za ruralni razvoj i za{titu okoline ECO-LINE, sa sjedi{tem u Mostaru, ulica Adema Bu}e broj 94, upisanog pod registarskim brojem 689, knjiga I Registra, dana 7. 4. 2008. godine, upisuju se promjene, kako slijedi: 

-    Mijenja se sjedi{te Udru`enja, tako da se umjesto dosada{nje adrese sjedi{ta: 

    "Mostar, ulica Adema Bu}e broj 94" upisuje: 

    "Mostar, ulica Vrap~i}i bb (Put za Uborak)". 

    Promjena Statuta Udru`enja. 

    Promjena i imenovanje ~lana Upravnog odbora Udru`enja. 

2.    Ostali upisi u Registru izvr{eni na osnovu Rje{enja broj 08-07-1-29/08, od 7. 4. 2008. godine ostaju neizmijenjeni. 

3.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Udru`enja gra|ana za ruralni razvoj i za{titu okoline ECO-LINE, sa sjedi{tem u Mostaru, ulica Adema Bu}e broj 94 , koje je upisano u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine pod registarskim brojem 689, knjiga I Registra, dana 7. 4. 2008. godine, podnijelo je zahtjev za upis promjena u Registru udru`enja. 

Uz zahtjev za upis promjena u Registru udru`enja prilo`ena je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, br. 61/08 od 6. 10. 2008. godine, Odluka o promjeni sjedi{ta Udru`enja, br. 62/08 od 6. 10. 2008. godine, Odluka o razrje{enju i imenovanju ~lana Upravnog odbora Udru`enja, ovjerena kopija paso{a ~lana Upravnog odbora i potvrda o privremenom boravku u BiH. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunje- ni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra ud- ru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis promjena u Registru udru`enja ovog Ministarstva, pa je rije{eno kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM za upis promjena u Registar udru`enja Ministarstva, u skladu sa ~lanom 29. stav b. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi u tri primjerka putem ovog Ministarstva. 


Broj 08-07-1-29/08
6. novembra 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-384/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev Udru`enja "Na{a Jugoslavija", sa sjedi{tem u Kiseljaku, ulica Sarajevska cesta bb, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 34. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

Odbacuje se zahtjev Udru`enja "Na{a Jugoslavija", sa sjedi{tem u Kiseljaku, ulica Sarajevska cesta bb, od 12. 6. 2009. godine, za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje "Na{a Jugoslavija", sa sjedi{tem u Kiseljaku, ulica Sarajevska cesta bb, podnijelo je dana 12. 6. 2009. godine zahtjev za upis u Registar udru`enja, kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju, Ministarstvo je utvrdilo da zahtjev sadr`i nedostatake i nepravilnosti, te da se navedeno Udru`enje ne mo`e upisati u Registar udru`enja, bez prethodnog otklanjanja istih, pa je u dva navrata, 30. 6. 2009. godine i 7. 9. 2009. godine, podnosiocu zahtjeva dostavljeno obavje{tenje, radi ispravki i dopuna zahtjeva. 

Obavje{tenjem broj UP08-07-1-859/09 od 7. 9. 2009. godine, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je ponovno pozvalo podnosioca zahtjeva da u roku od 30 dana uredi zahtjev, odnosno da iz naziva Udru`enja bri{e rije~ "Jugoslavija", da uskladi znak Udru`enja sa Zakonom, formalno uredi odluke o imenovanju organa Udru`enja, te Statut Udru`enja uskladi sa ~lanom 12. Zakona, jer }e u protivnom donijeti Rje{enje o odbacivanju zahtjeva za upis u Registar udru`enja. 

Podnosilac zahtjeva je podneskom od 5. 10. 2009. godine dopunio zahtjev kojim nije u cijelosti postupio prema obavje{tenju Ministarstva, broj UP08-07-1-859/09 od 7. 9. 2009. godine, i naziv Udru`enja nije izmijenio i uskladio sa navedenim obavje{tenjem. Naziv Udru`enja ne proizilazi iz osnovnih ciljeva i djelatnosti Udru`enja, a Stautut Udru`enja nije uskla|en sa ta~kom 4. navedenog obavje{tenja, odnosno ~lan 6. Statuta nije uskla|en sa Zakonom. Tako|er, Statutom udru`enja nisu jasno definisani organi Udru`enja, odnosno da li postoji predsjednik Udru`enja kao poseban organ Udru`enja ili ne, budu}i da su Statutom udru`enja utvr|enje njegove odre|ene nadle`nosti. Na osnovu navedenog je doneseno Rje{enje kao u dispozitivu. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja dozvoljena je `alba Komisiji za `albe Vije}a ministara BiH u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj UP08-07-1-859/09
30. novembra 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, v. r. 

(SR-393/09) UPISI U REGISTAR CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA BiH 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na temelju ~lanka 8. stavak 5. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 12. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe Svetog Ilije Proroka, Doljani, op}ina Jablanica, donosi 

RJE[ENJE 

Upisuje se promjena u Registru za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, subjekta upisa @UPE SVETOG ILIJE PROROKA, DOLJANI, OP]INA JABLANICA, upisane pod registarskim brojem 10/05, knjiga broj II, dana 20. 4. 2005. godine. 

1.    Mijenja se osoba ovla{tena za zastupanje subjekta upisa, pa se umjesto dosada{nje osobe ovla{tene za zastupanje, `upnika Branka Malekinu{i}a, upisuje: 

    `upnik Andrija Jozi}. 

2.    Ostali upisi u Registru ostaju nepromijenjeni. 

3.    Ovo Rje{enje, bez obrazlo`enja, objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH" na teret subjekta upisa. 


Broj 08-50.2-13-1/05
29. listopada 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, v. r. 

(SR-401/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na temelju ~lanka 8. stavak 5. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 12. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe Imena Marijina, sa sjedi{tem u selu Donji Svilaj, op}ina Od`ak, donosi 

RJE[ENJE 

Upisuje se promjena u Registru za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, subjekta upisa @upe Imena Marijina, upisane pod registarskim brojem 264/07, knjiga broj II, dana 15. 3. 2007. godine. 

1.    Mijenja se osoba ovla{tena za zastupanje subjekta upisa, pa se umjesto dosada{nje osobe ovla{tene za zastupanje, `upnika Filipa Karad`e, upisuje: 

    `upnik fra Ivica Vidak. 

2.    Ostali upisi u Registru ostaju nepromijenjeni. 

3.    Ovo Rje{enje, bez obrazlo`enja, objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH" na teret subjekta upisa. 


Broj 08-38-1-07/07
25. rujna 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, v. r. 

(FU-403/09) PUTNE ISPRAVE 

Ministarstvo vanjskih poslova ogla{ava neva`e}im sljede}e putne isprave: 

1. Ambasada Bosne i Hercegovine 

a)    paso{ broj 4145076, izdat 25. 2. 2003. godine u Berlinu, na ime Huski} Hamzo, JMBG 2005943100038 

b)    paso{ broj 4145077, izdat 25. 2. 2003. godine u Berlinu, na ime Huski} Zijada, JMBG 21109481050044 

2. Ambasada Bosne i Hercegovine u Be~u 

a)    paso{ broj 5036610, izdat 3. 4. 2006. godine u Be~u, na ime Sla|an Udov~i}, JMBG 1609983123358 

3. Ambasada Bosne i Hercegovine u Parizu 

a)    paso{ broj 5169923, izdat 29. 8. 2006. godine u Parizu, na ime Miroslav Leji}, JMBG 0909957174351 

b)    paso{ broj 5597524, izdat 21. 8. 2007. godine u Parizu, na ime [aban Bajramovi}, JMBG 2903981181538 

4. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u [tutgartu 

a)    paso{ broj 6209559, izdat 9. 3. 2009. godine u [tutgartu, na ime Pe{tali} Dejan, JMBG 0305991181518 

b)    paso{ broj 5312589, izdat 8. 2. 2007. godine u [tutgartu, na ime Topi} Obrad, JMBG 1206989160029 

c)    paso{ broj 5832020, izdat 7. 2. 2008. godine u [tutgartu, na ime Gasal Mirsad, JMBG 03`12956140007 

d)    paso{ broj 4462612, izdat 2. 7. 2003. godine u [tutgartu, na ime Kokor Nermin, JMBG 0801987170126 

5. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu 

a)    paso{ broj 5475052, izdat 25. 6. 2007. godine u Minhenu, na ime Dedi} Suvedin, JMBG 0107979162528 

6. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Istanbulu 

a)    paso{ broj 5234472, izdat 26. 10. 2006. godine u MUP-u Kantona Biha}, na ime @uti} Muhammed, JMBG 0102987114255 

7. Ambasada Bosne i Hercegovine u Briselu 

a)    paso{ broj 5318488, izdat 15. 5. 2007. godine u Briselu, na ime Ali~aji} Sanel, JMBG 2708979330049 

8. Ambasada Bosne i Hercegovine u Kopenhagenu 

a)    paso{ broj 5788487, izdat 11. 2. 2008. godine u Kopenhagenu, na ime Zolj Senad, JMBG 1710957150013 

9. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Milanu 

a)    paso{ broj 5307588, izdat 19. 2. 2007. godine u Milanu, na ime Sejdi} Nihad, JMBG 2305989172177 

(so-84-a-G/10) ZELENE KARTE 

Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini ogla{ava neva`im slijede}e zelene karte: 

BIH /07/ 0310825 

BIH /51/ 0422419 

BIH /51/ 0441908 

BIH /51/ 0399940 

(O-30/10) USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA 

Na osnovu ~lana 63. ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 017-0-DN-09-002722, po zahtjevu Mid`i} Saida, sina Husnije iz Biha}a, ^avki}i 33, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovnom listu broj 896/01, katastarske op}ine Zalo`je, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 1175 "Hendovci” njiva 6. klase povr{ine 4.700 m2. 

Prema podacima iz Posjedovnog lista br. 896/01 k.o. Zalo`je posjednik navedenih nekretnina je Mid`i} Said, sin Husnije iz Biha}a, sa 1/1 dijela. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 017-0-DN-09-002722
6. januara 2010. godine
Biha} 


(05-2-46/10-G) 


Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-09-000117, po zahtjevu Proizvodno transportnog i trgovinskog dru{tva Zovko Oil d.o.o. @ep~e, u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u Posjedovni list broj 520, katastarske op}ine Ljeskovica, ozna~ene sa katastarska ~estica broj 234/14, naziva parcele: "Bosnica"; kulture: njiva, klase 1, povr{ine 4000 m2, katastarska ~estica broj 235/5, naziva parcele: "Bosnica"; kulture: njiva, klase 2, povr{ine 93 m2, katastarska ~estica broj 268/3, naziva parcele: "Poslovna zgrada i hala, trafo stanica, restoran, bojenje ~eli~ne konstrukcije, bosnica dvori{te pos. zg. benzinska crpka, pos. zg. prijav. sa gar"; kulture: 1. privredna zgrada povr{ine 1353 m2, 2. privredna zgrada povr{ine 1353 m2, privredna zgrada povr{ine 11 m2, privredna zgrada povr{ine 101 m2, privredna zgrada povr{ine 539 m2, ekonomsko dvori{te povr{ine 7129 m2, benzinska stanica povr{ine 112 m2 i ost. nepl. zemlji{te povr{ine 102 m2

Kao posjednik navedenih nekretnina upisano je Proizvodno transportno i trgovinsko dru{tvo Zovko Oil d.o.o. @ep~e. sa dijelom posjeda 1/1. 

Pozivaju se osobe koje pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninam svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Osobe koje pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu postoje}ih dokaza. 


Broj 044-0-Dn-09-000117
4. januara 2010. godine
@ep~


(05-2-59/10-G) 


Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-09-000119, po zahtjevu Proizvodno transportnog i trgovinskog dru{tva Zovko Oil d.o.o. @ep~e, u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u Posjedovni list broj 629, katastarske op}ine Ljubatovi}i, ozna~ene sa: katastarska ~estica broj 1220/3, naziva parcele: "Morska repa"; kulture: njiva, klase 3, povr{ine 480 m2, katastarska ~estica broj 1275/2, naziva parcele: "Rezervoar gasa i morska repa", kulture: privredna zgrada povr{ine 40 m2 i ekonomsko dvori{te povr{ine 680 m2

Kao posjednik navedenih nekretnina upisano je Proizvodno transportno i trgovinsko dru{tvo Zovko Oil d.o.o. @ep~e, sa dijelom posjeda 1/1. 

Pozivaju se osobe koje pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Osobe koje pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu postoje}ih dokaza. 


Broj 044-0-Dn-09-000119
4. januara 2010. godine
@ep~


(05-2-61/10-G) 


Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-09-000143, po zahtjevu Dru{tva za osiguranje imovine i osoba "Zovko osiguranje” d.d. @ep~e, u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u Posjedovni list broj 521, katastarske op}ine Golije{nica, ozna~ene kao katastarska ~estica broj 3/1, naziva parcele: "Vijaka, autopraonica i distributivni centar", kulture: dvori{te povr{ine 455 m2, privredna zgrada povr{ine 557 m2 i privredna zgrada povr{ine 193 m2

Kao posjednik navedenih nekretnina upisano je Dru{tvo za osiguranje imovine i osoba "Zovko osiguranje” d.d. @ep~e, sa dijelom posjeda 1/1. 

Pozivaju se osobe koje pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesi dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Osobe koje pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu postoje}ih dokaza. 


Broj 044-0-Dn-09-000143
5. januara 2010. godine
@ep~


(05-2-63/10-G) 


Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-09-000121, po zahtjevu Proizvodno transportnog i trgovinskog dru{tva Zovko Oil d.o.o. @ep~e, u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u Posjedovni list broj 458, katastarske op}ine @ep~e-grad, ozna~ene sa: katastarska ~estica broj 226, naziva parcele: "Ku}a i dvori{te"; kulture: ku}a i zgrada povr{ine 126 m2 i dvori{te povr{ine 829 m2, katastarska ~estica broj 227/2, naziva parcele: "Dvori{te, benzinska pumpa i poslovna zgrada autopraonica", kulture: ekonomsko dvori{te povr{ine 1093, benzinska stanica povr{ine 170 i ostalo neplodno zemlji{te povr{ine 92 m2

U Posjedovnom listu 458 k.o. @ep~e-grad, predmetne nekretnine su upisane kao dr`avna svojina, korisnik Proizvodno transportno i trgovinsko dru{tvo Zovko Oil d.o.o. @ep~e, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se osobe koje pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Osobe koje pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu postoje}ih dokaza. 


Broj 044-0-Dn-09-000121
4. januara 2010. godine
@ep~


(05-2-65/10-G) 


Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-09-000129, po zahtjevu Zovko Marinka, sina Ivice iz @ep~a, u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u Posjedovni list broj 393, katastarske op}ine Tatarbud`ak, ozna~ene sa: katastarska ~estica broj 40/1, naziva parcele: "Rasadnik"; kulture: njiva, klase 3, povr{ine 807 m2, katastarska ~estica broj 40/3, naziva parcele: "Rasadnik"; kulture: njiva, klase 3, povr{ine  343 m2, katastarska ~estica broj 55/4, naziva parcele: "Rasadnik"; kulture: njiva, klase 3, povr{ine 70 m2, katastarska ~estica broj 58/14, naziva parcele: "Rasadnik"; kulture: privredna zgrada povr{ine 285 m2, privredna zgrada povr{ine 379 m2, privredna zgrada povr{ine 217 m2, privredna zgrada povr{ine 224 m2 i ekonomsko dvori{te povr{ine 3225 m2, katastarska ~estica broj 58/30, naziva parcele: "Rasadnik"; kulture: privredna zgrada povr{ine 119 m2 i ekonomsko dvori{te povr{ine 361 m2

Kao posjednik navedenih nekretnina upisan je Zovko Marinko, sin Ivice iz @ep~a, Tatarbud`ak bb, sa dijelom posjeda 1/1. 

Pozivaju se osobe koje pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Osobe koje pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu postoje}ih dokaza. 


Broj 044-0-Dn-09-000129
5. januara 2010. godine
@ep~


(05-2-78/10-G) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-09-000 124, po zahtjevu ]ebi} Samira, sin Mehmeda iz Zavidovi}a, Husein-kapetana Grada{~evi}a bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 474, katastarska op}ina Ribnica, ozna~ena sa: 

-    katastarska ~estica broj 65/3 "Crnatovo Polje”, oranica 4. klase povr{ine 1006 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je ]ebi} Samir Mehmedov, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-09-000 124
8. januara 2010. godine
Zavidovi}


(05-2-88/10-G) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH” broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-09-000 121, po zahtjevu Ferhatovi} Hidajete, k}i Kadre iz Zavidovi}a, Zlatnih ljiljana bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 1684, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ena sa: 

-    katastarska ~estica broj 1667/3 "Dublje”, ku}a i zgrada povr{ine 123 m2 i dvori{te povr{ine 175 m2

Prema podacima iz katastra posjednica navedene nekretnine je Ferhatovi} Hidajeta Kadrina. sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-09-000 121
8. januara 2010. godine
Zavidovi}


(05-2-90/10-G) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-09-000 117, po zahtjevu Smajlovi} Rahime, k}i Emina iz Zavidovi}a, Stjepana Radi}a bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 786, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ena sa: 

-    katastarska ~estica broj 485 "Stjepana Radi}a”, ku}a i zgrada povr{ine 39 m2 i dvori{te povr{ine 71 m2

Prema podacima iz katastra navedena nekretnina je upisana kao DRSV Smajlovi} Rahima Eminova, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zamlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-09-000 117
8. januara 2010. godine
Zavidovi}


(05-2-92/10-G) OSTALE OBJAVE 

Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola sa slijede}im podacima: 

Broj saobra}ajne dozvole: BH 1736315 

Broj {asije: WVWZZZ19ZJW615379 

Broj motora: GX347343 

Registarska oznaka vozila: 863T825 

Marka i tip vozila: WV Golf 

Vlasni{tvo vozila: Me|unarodna humanitarna organizacija "International Council of Voluntary Agencies” - ICVA 

Adresa: Radi}eva 1, Sarajevo 

Izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo 

(O-26/10) 


Ogla{ava neva`e}im "Uvjerenje o registraciji u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza". 

Uvjerenje je izdato od strane Uprave za indirektno oporezivanje za kompaniju Alarm Automatika d.o.o. pod brojem 04/1-UPP/1-6550/07. 

(O-28/10) 

LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI 


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLIJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 


Varga Imre, identifikaciona kartica broj CMD000346, izdata od Ministarstva inostranih poslova BiH Sarajevo 

Juhasz Zoltan, identifikaciona kartica broj D101100, izdata od Ministarstva inostranih poslova BiH Sarajevo 

Shawish (Ayad S. S) Ziad, CD iskaznica br. D100741, izdata od Ministarstva vanjskih poslova BiH 

AN SYSTEM d.o.o. Gora`de, Uvjerenje o registraciji PDV-a broj 04/1-UPJR/1-2183/08 od 10. 5. 2008., izdato od Uprave za indirektno oporezivanje Banja Luka 

Karali} Samir, svjedo~anstvo I razreda br. 868/84 od 19. 6. 1984., II razreda br. 760/85 od 21. 6. 1985., III razreda br. 569/86 od 4. 6. 1986. i diploma br. 753/86 od 13. 6. 1986. Srednje {kole za srednje usmjereno obrazovanje i vaspitanje "Vaso Pelagi}" Br~ko 

KA HELIOKOL DOO Ljubu{ki, Bana Jela~i}a bb, vl. (direktor) Toni Alilovi}, Uvjerenje o registraciji/upisu u jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza broj 04/1-UPP/1-31528/07 od 10. 9. 2007., izdato od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka (PDV broj 272254620003