novi_oglasi2003.JPG

Godina XIV
Utorak, 27. 4. 2010. godine 

Broj/Broj
34 

Godina XIV
Utorak, 27. 4. 2010. godine 

 

SLU@BENE OBJAVE 


SMAWEWE KAPITALA 

Na osnovu ~lana 169. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i ~lana 25. i 45. stav 2. alineja 1 Statuta "BNT Traktora i autodizalica" d.d. N. Travnik, sa sjedi{tem u Novom Travniku, Mehmeda Spahe 1, od 22. 5. 2008. god., pod brojem 052/2008, na prijedlog Nadzornog odbora d.d., dana 3. 3. 2010. god., Skup{tina d.d. donijela je 

ODLUKU 

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA RADI POKRI]A AKUMULIRANIH GUBITAKA ZA PERIOD OD 1. 1. 2005. DO 31. 12. 2009. GOD. O IZMJENI STATUTA DRU[TVA 

^lan 1. 

Ukupan akumulirani gubitak u "BNT Traktora i autodizalica" d.d. N. Travnik, sa sjedi{tem u Novom Travniku, Mehmeda Spahe 1, koje je upisano u sudskom registru privrednih subjekata u Op}inskom sudu Travnik pod MBS 1 -1675, isto ima porezni broj 4236053090000, na dan 31. 12. 2009. god., a koji je nastao u poslovanju Dru{tva u periodu od 1. 1. 2005. god. do 31. 12. 2009. godine, iznosi 4.793.488,00 KM (slovima: ~etirimilionasedam- stodevedesettrihiljade~etiristotineosamdesetosam i 00/100 kon- vertibilnih maraka). 

Akumulirani gubitak u iznosu 4.793.488,00 KM (slovima: ~etirimilionasedamstodevedesettrihiljade~etiristotineosamdesetosam i 00/100 konvertibilnih maraka), pokriva se sa 1.230.710,00 KM (jedanmiliondvjestotridesethiljadasedamstotinadeset i 00/100 KM) iz ostalih rezervi i 3,562.778,00 KM (slovima: trimilionapetsto{ezdesetdvijehiljadesedamstosedamdesetosam i 00/100 KM) na ra~un smanjenja osnovnog kapitala. 

^lan 2. 

Obavje{tavaju se povjerioci o smanjenju kapitala shodno odredbama ~l. 172. ZPD. 


Broj 03-03/3/2010
3. marta 2010. godine
Novi Travnik Predsjednik Skup{tine
Rahmija Grizi}, s. r. 

(05-2-934/10-G) 


UDRU@EWA - FONDACIJE 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev Udru`enja za unaprije|enje i razvoj kulturne ba{tine u BiH "Zlatne ruke", sa sjedi{tem u Ilija{u, ulica Bosanski put broj 254, u predmetu upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 8. i 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje za unaprije|enje i razvoj kulturne ba{tine u BiH "Zlatne ruke" 

    Udru`ewe za unaprije|ewe i razvoj kulturne ba{tine u BiH "Zlatne ruke" 

    Udruga za unaprije|enje i razvoj kulturne ba{tine u BiH "Zlatne ruke" 

    Skra}eni naziv Udru`enja glasi: 

    "Zlatne ruke" 

    "Zlatne ruke" 

    "Zlatne ruke" 

    Sjedi{te Udru`enja je: Ilija{, ulica Bosanski put broj 254. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 926, knjiga I Registra, sa danom 4. 3. 2010. godine. 

3.    Udru`enje ima svoj znak. Znak je okruglog oblika, podloga je bijele boje sa tekstom "Udru`enje za unaprije|enje i razvoj kulturne ba{tine u BiH "Zlatne ruke", u sredini znaka je sastavljena {aka iz koje izvire voda. 

4.    Danom upisa u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica i ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine isklju~ivo pod registrovanim nazivom. 

5.    Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: pomo} u unaprije|enju i razvoju kulturne ba{tine; pomo} u unaprije|enju i razvoju uslova `ivota; u~e{}e u razvijanju i implementaciji obrazovnih i kulturnih projekata; omasovljavanje i popularizacija vrijednosti u domenu kulturnog naslije|a; razmjena iskustava sa sli~nim organizacijama iz regiona i svijeta; podizanje svijesti mladih o zna~aju kulture; organizovanje tribina, javnih rasprava, seminara radionica, konferencija i drugih kulturnih manifestacija; izdavanje bro{ura, biltena i knjiga radi ostvarivanja ciljeva Udru`enja. 

6.    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Udru`enja je: 

-    predsjednik Udru`enja Sedika Dura~ak, JMB 2803961116945, Ilija{, ulica 126. ilija{ke brigade broj 59. 

7.    U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u roku od 30 dana od dana izvr{ene promjene. 

8.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Udru`enje za unaprije|enje i razvoj kulturne ba{tine u BiH "Zlatne ruke", sa sjedi{tem u Ilija{u, ulica Bosanski put broj 254, je dana 28. 1. 2010. godine, podnijelo zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Udru`enje je uz zahtjev prilo`ilo sljede}u dokumentaciju: Odluku o osnivanju Udru`enja za unaprije|enje i razvoj kulturne ba{tine u BiH "Zlatne ruke", broj 01/10 od 15. 1. 2010. godine, sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru`enja za unaprije|enje i razvoj kulturne ba{tine u BiH "Zlatne ruke", broj 04/10 od 15. 1. 2010. godine, Odluku o imenovanju predsjednika i dopredsjednika Skup{tine, broj 02/10 od 15. 1. 2010. godine, Odluku o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje Udru`enja u pravnom prometu, broj 03/10 od 15. 1. 2010. godine, Odluku o imenovanju predsjednika Udru`enja, broj 05/10 od 15. 1. 2010. godine, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis Udru`enja za unaprije|enje i razvoj kulturne ba{tine u BiH "Zlatne ruke" u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde BiH, pa je doneseno Rje{enje kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema. 

@alba se podnosi u tri primjerka putem ovog Ministarstva. 


Broj UP08-07-1-116/10
4. marta 2010. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-96/10) POSTAVQEWE ZASTUPNIKA 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH u toku je parni~ni postupak pod brojem 96 0 P 002940 06 P po tu`bi tu`itelja \onli} Sabahudina iz Br~kog, zastupan po punomo}niku Vasiljevi} Svetozaru, advokatu Kancelarije za pravnu pomo} Br~ko Distrikta BiH, protiv tu`enih \onli} Suada, \onli} Sabihe, \onli} Sabahudina, Ja{arevi} Besime, D`afi} Enisa, Gibi} Ganise i Kre{i} Suvada, a radi utvr|enja prava slu`nosti. 

Tu`enom \onli} Sabahudinu, sinu Kasima iz Br~kog, sada nepoznatog prebivali{ta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Mr|en Mirjani, advokatu iz Br~kog, koji }e zastupati interese tu`enog u ovom postupku. Privremeni zastupnik ima sva ovla{tenja zakonskog zastupnika u ovom postupku i tu`enog }e zastupati sve dok se tu`eni li~no ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom ili pak organ starateljstva ne obavijesti Sud da mu je postavio staraoca. 


Broj 96 0 P 002940 06 P
19. aprila 2010. godine
Br~ko 


(05-2-941/10) LIKVIDACIJE - STE^AJI 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH broj 096-0-St-08-000003 od 16. 4. 2010. godine, zaklju~en je postupak ste~aja nad Razvojnom agencijom Br~ko Distrikta BiH, Bulevar mira bb, Br~ko - u ste~aju, zbog nedovoljnosti ste~ajne mase. 

Protiv ovog Rje{enja povjerioci mogu podnijeti `albu u roku od 15 dana od dana objavljivanja Rje{enja u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i u "Slu`benom glasniku BiH" Apelacionom sudu Br~ko Distrikta BiH. 


Broj 096-0-St-08-000003
16. aprila 2010. godine
Br~ko 


(05-2-940/10) USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA 

Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu podnosica zahtjeva ProCredit Bank d.d. Sarajevo, Filijala Biha}, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovnom listu broj 621, katastarske op}ine Pokoj, ozna~ene sa: 

-    k.~. br. 583 "Mrkonji}a lug" ku}a i zgrada povr{ine 37 m2 i dvori{te povr{ine 71 m2. 

Kao posjednik navedenih nekretnina ozna~en je Had`i} Suljo, sin [abana iz Biha}a, Omera Mujad`i}a 55. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 017-0-DN-10-000454
2. aprila 2010. godine
Biha} 


(05-2-841/10-G) 


Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-10-000 043, po zahtjevu "Fortex" d.o.o. Gora`de, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.l. br. 718/05 K.O. Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 2579/1 zv. Centar, ku}a i zgrada 158 m2 . 

Prema podacima iz katastra posjednik nekretnine upisane u P.l. 718/05 K.O. Gora`de I je "Fortex" d.o.o. Gora`de sa dijelom 1/2 dijela i Forto Mirsad, sin Rasima, sa 1/2 dijela. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 045-0-DN-10-000 043
6. aprila 2010. godine
Gora`de 


(05-2-851/10-G) 


Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-10-000 044, po zahtjevu “Fortex” d.o.o. Gora`de, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.l. br. 1143/11 K.O. Gora`de II, ozna~ene kao k.~. 1282/1 zv. Splavi{te, privredna zgrada 1037 m2, ekonomsko dvori{te 7466 m2 i k.~. 1285/1 zv. Splavi{te, ekonomsko dvori{te 3608 m2

Prema podacima iz katastra posjednik nekretnine upisane u P.l. 1143/11 K.O. Gora`de II je “Fortex” d.o.o. Gora`de sa dijelom 1/1 dijela. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 045-0-DN-10-000 044
6. aprila 2010. godine
Gora`de 


(05-2-853/10-G) 


Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-10-000 046, po zahtjevu Pljevalj~i} ro|. Radovi} Zagorke, k}i Danila, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.l. br. 717/02 K.O. Gora`de II, ozna~ene kao k.~. 939/1 zv. Bare, ku}a i zgrada 83 m2 i dvori{te 512 m2

Prema podacima iz katastra posjednik nekretnine upisane u P.l. 717/02 K.O. Gora`de II je Pljevalj~i} ro|. Radovi} Zagorka, k}i Danila, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 045-0-DN-10-000 046
8. aprila 2010. godine
Gora`de 


(05-2-855/10-G) 


Na osnovu ~l. 88. a u vezi sa ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{njim knjigama Federacije BiH, (“Slu`bene Federacije BiH“, br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Te{nju, Zemlji{noknji`ni ured 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-10 000 445, a po zahtjevu Galija{evi} Amira, sina Alije iz, Te{nja, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su po novom premjeru u Posjedovni list br. 540 k.o. Meki{, ozna~ena kao: 

-    katastarska ~estica br. 464 zv. Do pa{njak 4. klase u pov. 4816 m2, koja odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 1375/3 upisana u zk. ul. br. 8213, k.o. Te{anj. 

Prema podacima katastra Op}ine Te{anj, posjednik navedenih nekretnina je Galija{evi} Amir, sin Alije iz Te{nja, dok su prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda u Te{nju, kao suvlasnici u zk. ul. br. 8213 upisani Hasagi} Arif, r. Kahvi}, Kahvi} Hamid, Kahvi} Mujo, sin Hasana, Kanti} r. Kahvi} Duda, k}i Hasana, Brka Nusret, sin Hasana, Brka Bedrudin, sin Sulejamana, Brka Osman, sin Sulejamana, Me{i} r. Brka Fajza, k}i Sulejamana, Brka Ra{ida, k}i Sulejamana, Husremovi} r. Brka Zineta, k}i Sulejamana, [i{i} Avdo, Omerovi} r. [i{i} Mevlida, [i{i} Mihad, sin Avde, [i{i} Muhidin, sin Avde, [i{i} Nurudin, sin Avde, [i{i} D`enana, k}i Avde, Brka Hasan, sin Hajrudina, Brka Sejid, sin Hajrudina, Fejzi} r. Brka Selma, k}i Hajrudina, Kahvi} r. Jaband`i} Niza, Vehab r. Brka Azemina, k}i Hajrudina, Musli} r. Hafizovi} Mirsada, k}i Ibrahima, Me{i} Muhamed, sin Juse, Dizdarevi} Juse Zehra, Me{i} Fuad, sin Juse. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 039-0-Dn-10-000 445
6. aprila 2010. godine
Te{anj 


(05-2-870/10-G) 


Na osnovu ~l. 88., a u vezi sa ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{njim knjigama Federacije BiH, (“Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Te{nju, Zemlji{noknji`ni ured 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-10-000 436, a po zahtjevu Bugarinovi} r. Bjelarevi} Ru`e, k}i Blagaja iz Vitkovaca, zastupanoj po punomo}niku advokatu Janji} Miroslavu iz Tesli}a, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koja se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana po novom premjeru u Posjedovni list br. 29. k.o. Vitkovci Donji, ozna~ene kao: 

-    katastarska ~estica br. 118 zv. DO njiva 7. klase u pov. 11389 m2, koja odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 528/2 zv. Do njiva 7. klase u pov. 11389 m2, upisana u zk. ul. br. 201, k.o. Vitkovci. 

Prema podacima katastra Op}ine Te{anj, posjednik navedene nekretnine je Bugarinovi} Ru`a, k}i Blagoja iz Vitkovaca, dok je prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda u Te{nju, kao vlasnik u zk. ul. br. 2201 k.o. Vitkovci, upisan Bjelarevi} Nedo, sin To{e iz Vitkovaca. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 039-0-Dn-10-000 436
5. aprila 2010. godine
Te{anj 


(05-2-872/10-G) 


Op}inski sud Te{anj, Zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67., a u skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 19/03 i 54/04), 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 039-0-Dn-10-000-278, a po zahtjevu Mahmutovi} Muharema, sina Omera, iz Jelaha, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u Posjedovni list broj 543 k.o. Jelah, ozna~ene kao: k.~. br. 313, zv. Ada, pa{njak povr{ine 458 m2 i k.~. br. 953/2, zv. Usora, rijeka povr{ine 5100 m2, {to prema podacima starog premjera odgovara nekretninama upisanim u ZK ul. br. 8214 k.o. Te{anj, ozna~enim kao k.~. br. 6018/2, zv. Ada, pa{njak 1. klase povr{ine 458 m2 i k.~. br. 6018/1, zv. Usora, rijeka, povr{ine 5100 m2

Prema podacima katastra Op}ine Te{anj posjednik navedenih nekretnina je Mahmutovi} Muharem, sin Omera, iz Te{nja - Jelah bb, dok su prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda Te{anj kao suvlasnici navedenih nekretnina u ZK ul. br. 8214 k.o. Te{anj upisani Be{irevi} ro|. Galija{evi} Nisveta, Galija{evi} [emsa, k}i D`emala, Galija{evi} Sabira, k}i Nurije, Terzi} Muhamed, sin Muharema, Hrvi} Smail, sin Huseina, Be{i} ro|. Galija{evi} Fikreta, Mahmutovi} Muharem, sin Omera, Galija{evi} Senija, Galija{evi} Ferida i Terzi} Sajda, k}i Muharema. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 039-0-DN-10-000-278
5. aprila 2010. godine
Te{anj 


(05-2-883/10-G) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (“Slu`bene novine FBiH”, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 032, po zahtjevu Sparkasse Bank d.d. Sarajevo, Trampina 12/VI, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 606, katastarska op}ina Donja Svinja{nica, ozna~ena sa: 

-    katastarska ~estica broj 326 “Dvori{te”, ku}a i zgrada povr{ine 48 m2 i dvori{te povr{ine 425 m2

Prema podacima iz katastra suposjednici navedene nekretnine su Hasi~i} Smail Ha{imov i Hasi~i} Mevlija Ibrahimova, Kova~i, [adi}i 25, sa dijelom 1/2. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-10-000 032
8. aprila 2010. godine
Zavidovi}


(05-2-885/10-G) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Sanskom Mostu 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu ovog Suda, po zahtjevu UniCredit bank d.d. Mostar, u toku je uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Pl broj 52 K.O. Zgon (49) i ozna~ene su kao: k.~. broj 5/13 zvana Ku}i{te, ku}a i zgrada povr{ine 74 m2 i dvori{te povr{ine 336 m2. Po podacima iz katastra posjednik nekretnina je Halilovi} Ferida Ale sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 022-0-Dn-Z-10-000 371
12. aprila 2010. godine
Sanski Most 


(05-2-931/10-G) OSTALE OBJAVE 

Ogla{ava se neva`e}im Uvjerenje o registraciji u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza broj 04/1-UPJR/1-4696-2/08 od 17. 7. 2008. godine, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje Banja Luka za dru{tvo "HARDLAB" d.o.o. Sarajevo, Stup-Bare 16H, 71210 Ilid`a, PDV broj 201330150009. 

(O-352/10) 


Ogla{ava se neva`e}im PDV uvjerenje broj 04/1-UPJR/1-3974-2/09, izdato 13. 8. 2009. godine od Uprave za indirektno oporezivanje Banja Luka, na ime Sabina Had`agi}, vl. AMEA s.t.r., Midhata Begi}a 3, 71000 Novi Grad Sarajevo. 

(O-354/10) LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI 


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLIJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 


Ra~i} Marija, slu`bena legitimacija broj 038, izdata od Ministarstva bezbjednosti BiH - Dr`avne agencije za istrage i za{titu 

62 

Kozamernik Mitja, identifikaciona iskaznica broj MO100769, izdata od Ministarstva vanjskih poslova BiH 

63 

"DAMJANOVI] KOMPANI" d.o.o. Banjaluka, Vasilija Ostro{kog 29, Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost broj 04/1-UPP/1-UPP/1-910/07 (ID broj 400798820004), izdato od Uprave za indirektno oporezivanje BiH Banja Luka 

64