novi_oglasi2003.JPG

Godina XIV
Utorak, 20. 4. 2010. godine 

Broj/Broj
31 

Godina XIV
Utorak, 20. 4. 2010. godine 

SLU@BENE OBJAVE 

UDRU@EWA - FONDACIJE 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev Udru`enja: Samostalni sindikat zaposlenika u avijaciji u Bosni i Hercegovini, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Kurta Schorka broj 36, zastupanim po punomo}niku Kemalu Ale~kovi}u, advokatu iz Sarajeva, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 8. i 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Samostalni sindikat zaposlenika u avijaciji u Bosni i Hercegovini 

    Samostalni sindikat zaposlenika u avijaciji u Bosni i Hercegovini 

    Samostalni sindikat uposlenika u zrakoplovstvu u Bosni i Hercegovini 

    Skra}eni naziv Udru`enja je: SSZA u BiH , SSZA u BiH, SSUZ u BiH. 

    Sjedi{te Udru`enja je: Sarajevo, ulica Kurta Schorka broj 36. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 875, knjiga I Registra, sa danom 13. 10. 2009. godine. 

3.    Udru`enje ima svoj znak. Znak Udru`enja je stilizovani krug u kome se nalazi oblik krila aviona i piste sa isprekidanom linijom koja pro`ima kroz krug, a u gornjem dijelu kruga je naziv: SSZA u BiH. 

4.    Danom upisa u Registar Udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica i ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine, isklju~ivo pod registrovanim nazivom. 

5.    Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: poticanje, pomaganje i promicanje za{tite prava radnika, poticanje, pomaganje i promicanje za{tite zdravlja radnika, poticanje, pomaganje i promicanje za{tite privatnosti i dostojanstva radnika, iniciranje i sudjelovanje u dono{enju prosuda o realnoj cijeni rada, za{tita sindikalnog djelovanja, rad na pobolj{anju kvalitete polo`aja radnika, organiziranje edukativnih predavanja s temom polo`aja radnika i za{tite prava radnika i sindikalnog djelovanja. 

6.    Lica ovla{tena za zastupanje i predstavljanje Udru`enja su: 

-    predsjednik Udru`enja Muamer Be~i}, JMB 1308973172679, Sarajevo, ulica Adija Mulabegovi}a broj 3/VI, 

-    zamjenik predsjednika Udru`enja Edin Mujki}, JMB 0903965171525, Ilid`a, ulica Tukovi do broja 25. 

7.    U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene. 

8.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Samostalni sindikat zaposlenika u avijaciji u Bosni i Heercegovini, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Kurta Schorka broj 36, je podnio zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

U toku postupka registracije, Ministarstvo je utvrdilo da zahtjev nije potpun, te da sadr`i nepravilnosti, zbog kojih nije mogu}e izvr{iti registraciju. Ministarstvo je aktom broj UP08-07-1-900/09 od 19. 8. 2009.godine zatra`ilo ispravku i dopunu zahtjeva. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`ena je Odluka o osnivanju Samostalnog sindikata zaposlenika u avijaciji u Bosni i Hercegovini, broj 02/09 od 21. 5. 2009. godine sa potpisom svih osniva~a, Statut Samostalnog sindikata zaposlenika u avijaciji u Bosni i Hercegovini, broj 01/09 od 21. 5. 2009. godine, Odluka o imenovanju ~lanova Upravnog odbora Udru`enja broj 05/09 od 21. 5. 2009. godine sa potpisom svih ~lanova Upravnog odbora Udru`enja, Odluka o imenovanju lica ovla{tenih za zastupanje i predstavljanje Udru`enja u pravnom prometu, broj 03/2009 od 21. 5. 2009. godine, ovjeren potpis lica ovla{tenih za zastupanje i predstavljanje i ovjerene fotokopije li~nih karata, primjerak znaka Udru`enja, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 09/02) za upis Udru`enja: Samostalni sindikat zaposlenika u avijaciji u Bosni i Hercegovini u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde BiH, pa je doneseno Rje{enje kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj UP08-07-1-900/09
13. oktobra 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-340/09) 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev "Udru`enja Pravni institut u Bosni i Hercegovini", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica A. B. [imi}a broj 3, u predmetu upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 8. i 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    "Udru`enje Pravni institut u Bosni i Hercegovini" 

    "Udru`ewe Pravni institut u Bosni i Hercegovini" 

    "Udruga Pravni institut u Bosni i Hercegovini" 

    Skra}eni naziv Udru`enja je: UPIuBiH, UPIuBiH, UPIuBiH. 

    Sjedi{te Udru`enja je: Sarajevo, ulica A. B. [imi}a broj 3. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem RU 916/10, knjiga I Registra, sa danom 10. 2. 2010. godine. 

3.    "Udru`enje Pravni institut u Bosni i Hercegovini" ima svoj znak. Znak Udru`enja je u obliku {tita tamno plave boje, a u sredini {tita nalazi se oznaka koja predstavlja paragraf `ute boje §. 

    Tamno plava boja predstavlja simbol slobode, a oznaka paragrafa predstavlja simbol zakona, propisa, vladavine prava, odnosno vrijednosti koje }e Udru`enje promovirati. 

4.    Danom upisa u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica i ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine isklju~ivo pod registrovanim nazivom. 

5.    Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: zalaganje za unapre|enje vladavine prava, demokratije i ljudskih prava; u~e{}e u nau~- no-istra`iva~koj djelatnosti iz oblasti pravnih nauka; u~e{}e u uporedno-pravnim istra`ivanjima; doprinos uskla|ivanju prava Bosne i Hercegovine sa pravom Evropske unije (acquis communautaire); u~e{}e u edukaciji i stru~nom usavr{avanju pravnika i drugih iz oblasti prava; pomo} u implementaciji programa i projekata iz oblasti prava; davanje prijedloga nadle`nim institucijama za dono{enje novih i izmjenu postoje}ih zakona i drugih propisa; u~e{}e u davanju stru~nih mi{ljenja, izradi elaborata, studija, analiza i dr.; objavljivanje stru~nih publikacija, te nau~nih i istra`iva~kih radova ili studija: u~e{}e u organiziranju nau~nih savjetovanja i stru~nih skupova povodom osobito zna~ajnih i aktuelnih pitanja iz oblasti pravne struke; razmjena iskustava sa odgovaraju}im sli~nim nau~nim i stru~nim ustanovama u zemlji i inostranstvu, a prije svega razmjena iskustava sa institutima, centrima, univerzitetima, pravnim fakultetima, strukovnim udru`enjima: zalaganje za provo|enje i ostvarivanje pravne etike i podsticanje pravne misli. 

6.    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Udru`enja je: 

-    direktor Udru`enja Muhamed Mujaki}, JMBG 2709981110028, ulica Grada~a~ka broj 18, Sarajevo. 

7.    U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u roku od 30 dana od dana izvr{ene promjene. 

8.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

"Udru`enje Pravni institut u Bosni i Hercegovini", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica A. B. [imi}a broj 3, je dana 16. 10. 2009. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

U toku postupka registracije, Ministarstvo je utvrdilo da zahtjev nije potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog kojih nije mogu}e izvr{iti registraciju. Ministarstvo je aktima broj UP08-07-1-2180/09 od 9. 11. 2009. i 11. 1. 2010. godine zatra`ilo ispravku i dopunu zahtjeva. 

Nakon otklanjanja nedostataka, Udru`enje je uz zahtjev prilo`ilo sljede}u dokumentaciju: Zapisnik sa sjednice Osniva~ke skup{tine, broj 01/09 od 23. 9. 2009. godine; Odluku o osnivanju "Udru`enja Pravni institut u Bosni i Hercegovini", broj 02/09 od 23. 9. 2009. godine, sa potpisom svih Osniva~a; Statut "Udru`e- nja Pravni institut u Bosni i Hercegovini", broj 03/09 od 23. 9. 2009. godine; Odluku o imenovanju lica ovla{tenih za zastupanje i predstavljanje Udru`enja, broj 04/09 od 23. 9. 2009. godine; Odluku o imenovanju direktora Udru`enja, broj 04-1/09 od 23. 9. 2009. godine; Odluku o imenovanju presjednika i ~lanova Upravnog odbora Udru`enja, broj 05/09 od 23. 9. 2009. godine; Odluku o imenovanju lica ovla{tenog za podno{enje zahtjeva za upis Udru`enja u Registar udru`enja, broj 06/09 od 23. 9. 2009. godine; Odluku o imenovanju predsjednika Skup{tine Udru`enja, broj 07/09 od 23. 9. 2009. godine; Odluku o opisu i otisku znaka Udru`enja, broj 10/09 od 23. 9. 2009. godine; podatke o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacija- ma Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|u- narodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis "Udru`enja Pravni institut u Bosni i Hercegovini", u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde BiH, pa je doneseno Rje{enje kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema. 

@alba se podnosi u tri primjerka putem ovog Ministarstva. 


Broj UP08-07-1-2180/09
10. februara 2010. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-74/10) 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev strane nevladine organizacije AFS Intercultural Programs, Inc. - AFS Interkulturni Programi, sa sjedi{tem u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, 71 W. 23rd Street, 17th Floor, New York, NY 10010, za upis u Registar stranih i me|unarodnih neprofitnih organizacija, na osnovu ~lana 33., a u vezi sa ~lanom 45. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar stranih i me|unarodnih neprofitnih organizacija kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, upisuje se Predstavni{tvo strane nevladine organizacije AFS Intercultural Programs, Inc. - AFS Interkulturni Programi, sa sjedi{tem u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, 71 W. 23rd Street, 17th Floor, New York, NY 10010, pod nazivom: 

    Office of AFS Intercultural Programs, Inc. in Bosnia and Herzegovina, 

    Predstavni{tvo AFS Interkulturni Programi u Bosni i Hercegovini. 

    Sjedi{te Predstavni{tva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini je: Sarajevo, ulica Nurudina Gacki}a broj 22. 

2.    Predstavni{tvo strane organizacije je upisano pod registarskim brojem 33, knjiga VII Registra, sa danom 11. 2. 2010. godine. 

3.    Predstavni{tvo strane nevladine organizacije ima svoj znak, isti kao i znak iz zemlje domicila. Znak se sastoji iz zakrivljene, horizontalno postavljene zastave u plavoj boji. Unutar zastave, na desnoj strani su horizontalno upisana velika {tampana slova "AFS" u bijeloj boji, a na lijevoj strani se nalaze dvije ukr{tene elipse u obliku slova ,,X" u bijeloj boji sa tanjom plavom linijom koja prolazi sredinom obje elipse. Ispod zastave, na desnoj strani, horizontalno je upisano "Intercultural Programs" {tampanim slovima u crnoj boji. 

4.    Danom izdavanja ovog Rje{enja, Predstavni{tvo strane nevla- dine organizacije u Bosni i Hercegovini mo`e u ime strane nevladine organizacije iz ta~ke 1. ovog Rje{enja, djelovati na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti }e upotrebljavati isklju~ivo registrovani naziv na jeziku zemlje domicila. 

5.    Ciljevi i djelatnost Predstavni{tva strane nevladine organizacije su: predstavljati misiju i interese Korporacije u BiH i raditi zajedno sa UG Interkulturni susreti u Bosni i Hercegovini na promociji misije Korporacije, odnosno pru`anju interkulturnih prilika u~enja u cilju pomaganja ljudima da razviju znanje, vje{tine i razumjevanje koje je potrebno za stvaranje ve}e pravde i mira u svijetu. 

6.    Osoba za zastupanje i predstavljanje Predstavni{tva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini je: 

    Mirela Hrnji}, JMB 2407984185022, iz Sarajeva, ulica Nurudina Gacki}a broj 22. 

7.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Strana nevladina organizacija AFS Intercultural Programs, Inc. - AFS Interkulturni Programi, sa sjedi{tem u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, 71 W. 23rd Street, 17th Floor, New York, NY 10010, je dana 7. 1. 2010. godine, podnijela zahtjev za upis Predstavni{tva strane nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini, u Registar stranih i me|unarodnih neprofitnih organizacija kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod nazivom: Office of AFS Intercultural Programs, Inc. in Bosnia and Herzegovina. 

Uz zahtjev za upis u Registar je dostavljena dokumentacija: akt Ministarstva vanjskih poslova, dr`ave New York o registraciji strane organizacije u zemlji domicila, Akt o osnivanju strane organizacije i njegove izmjene i dopune, Interni akti AFS Intercultural Programs, Inc. "Korporacija", izmjene izvr{ene na 8. decembar 2001., 22. septembar 2002., 5. oktobar 2003. i 27. januar 2007. godine, Potvrda od 24. 11. 2009. godine, akt o osnivanju Predstavni{tva Korporacije u Bosni i Hercegovini i imenovanju predstavnika Predstavni{tva ovla{tenog za predstavljanje i zastupanje Predstavni{tva u Bosni i Hercegovini, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje, ovjerena fotokopija li~ne karte. 

Uvidom u dokumentaciju je utvr|eno da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/02), za upis Predstavni{tva strane organizacije u Registar stranih i me|unarodnih neprofitnih organizacija kod ovog Ministarstva, pa je odlu~eno kao u dispozitivu Rje{enja. 

Na ovo Rje{enje je napla}ena administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM, u skladu sa ~lanom 29. ta~ka a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj UP08-07-5-20/10
11. februara 2010. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-80/10) 

UPISI U REGISTAR CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA BiH 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na temelju ~lanka 8. stavak 5. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 12. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog Registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi @upe Pre~istog Srca Marijina, sa sjedi{tem u Bijeljini, ulica Vojvode Stepe broj 3, donosi 

RJE[ENJE 

Upisuje se promjena u Registru za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, subjekta upisa @UPE PRE^ISTOG SRCA MARIJINA, SA SJEDI[TEM U BIJELJINI, ULICA VOJVODE STEPE BROJ 3, upisane pod registarskim brojem 19/05, knjiga broj II, dana 21. 4. 2005. godine. 

1.    Mijenja se osoba ovla{tena za zastupanje subjekta upisa, pa se umjesto dosada{nje osobe ovla{tene za zastupanje, `upnika Mije Peri}a, upisuje: 

    `upnik Marijan Brki}. 

2.    Ostali upisi u Registru ostaju nepromijenjeni. 

3.    Ovo Rje{enje, bez obrazlo`enja, objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH" na teret subjekta upisa. 


Broj 08-50.2-23/05
19. velja~e 2010. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, v. r. 

(FU-82/10) 

BRISAWE IZ REGISTRA POLITI^KIH ORGANIZACIJA 

Op}inski sud u Zenici, sudija Nermina Imamovi}-Dervi}, u vanparni~nom predmetu predlagatelja Centralna izborna komi- sija (Sredi{nje izborno povjerenstvo) Bosne i Hercegovine, Mula Mustafe Ba{eskije 6, Sarajevo, radi brisanja politi~ke stranke Nova demokratska stranka BiH iz Registra politi~kih organiza- cija, van ro~i{ta, dana 23. 11. 2009. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Utvr|uje se prestanak rada politi~ke organizacije Nova demokratska stranka BiH Zenica, zbog neobavljanja Statutom utvr|ene djelatnosti. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja i nakon proteka 30 dana od njegovog objavljivanja u "Slu`benim glasniku BiH" izvr{it }e se brisanje navedene politi~ke organizacije iz Registra kod Op}inskog suda u Zenici, pod brojem 043-0-R-IV-06-000009, ranije Registar Vi{eg suda u Zenici broj R-IV-2/02. 

Obrazlo`enje 

Predlagatelj Centralna izborna komisija (Sredi{nje izborno povjerenstvo) Bosne i Hercegovine podnio je ovom Sudu dana 27. 8. 2009. godine prijedlog za brisanje politi~ke organizacije Nova demokratska stranka BiH iz Registra kod ovog Suda. 

U prijedlogu navodi da je provode}i odredbe Izbornog zakona BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08 i 37/08) i Zakona o finansiranju politi~kih stranaka ("Slu`beni glasnik BiH", br. 22/00), utvr|eno da politi~ka organizacija Nova demokratska stranka BiH, upisana u Registar kod Op}inskog suda u Zenici, ne obavlja djelatnost utvr|enu Statutom du`e od godinu dana, jer uvidom u slu`bene evidencije Komisije, utvr|eno je da nije dostavljala finansijske izvje{taje i prijavljivala se za u~e{}e na Op}im izborima 2006. godine i Lokalnim izborima 2008. godine. Smatraju}i da su ispunjeni uslovi za brisanje iz sudskog registra, predlo`io je da Sud postupi po ~l. 24 stav 2. Zakona o politi~kim organizacijama. 

Odredbom ~l. 24. st. 2. ta~ka 4. Zakona o politi~kim organizacijama ("Slu`beni list SRBiH", broj 27/91) propisano je da politi~ka organizacija prestaje sa radom ako se utvrdi da ne obavlja djelatnosti utvr|ene Statutom za vrijeme du`e od jedne godine. Stavom 2. istog ~lana propisano je da nakon utvr|ivanja okolnosti iz prethodnog stava od strane Suda, politi~ka organizacija se bri{e iz Registra. 

Uvidom u Spisak registrovanih politi~kih stranaka koje nisu dostavile godi{nji finansijski izvje{taj u periodu od 2004-2008. godina, utvr|eno je da Nova demokratska stranka BiH nije dostavila ni jedan izvje{taj za navedeni period niti je u~estvovala na izborima 2006. i 2008. godine, iz ~ega proizilazi da ne obavlja djelatnosti utvr|ene Statutom za vrijeme du`e od jedne godine. 

Iz tog razloga Sud je na osnovu ~l. 24. st. 2. ta~ka 4. Zakona o politi~kim organizacijama odlu~io kao u izreci Rje{enja. 

Pravna pouka: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od 15 dana po prijemu istog Kantonalnom sudu u Zenici, a putem ovog Suda. 


Broj 043-0-F1-09-000001
23. novembra 2009. godine
Zenica (05-2-875/10-G) 

Op}inski sud u Zenici, sudija Nermina Imamovi}-Dervi}, u vanparni~nom predmetu predlagatelja Centralna izborna komisija (Sredi{nje izborno povjerenstvo) Bosne i Hercegovine, Mula Mustafe Ba{eskije 6, Sarajevo, radi brisanja politi~ke stranke Stranka ujedinjenih muslimana Republike BiH Zenica iz Registra politi~kih organizacija, van ro~i{ta, dana 23. 11. 2009. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Utvr|uje se prestanak rada politi~ke organizacije Stranka ujedinjenih muslimana Republike BiH Zenica, zbog neobavljanja Statutom utvr|ene djelatnosti. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja i nakon proteka 30 dana od njegovog objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" izvr{it }e se brisanje navedene politi~ke organizacije iz Registra kod Op}inskog suda u Zenici, pod brojem 043-0-R-IV-06-000003, ranije Registar Vi{eg suda u Zenici broj R-I-4/93. 

Obrazlo`enje 

Predlagatelj Centralna izborna komisija (Sredi{nje izborno povjerenstvo) Bosne i Hercegovine podnio je ovom Sudu dana 3. 8. 2009. godine prijedlog za brisanje politi~ke organizacije Stranka ujedinjenih muslimana Republike BiH Zenica iz Registra kod ovog Suda. 

U prijedlogu navodi da je provode}i odredbe Izbornog zakona BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08 i 37/08) i Zakona o finansiranju politi~kih stranaka ("Slu`beni glasnik BiH", br. 22/00), utvr|eno da politi~ka organizacija Stranka ujedinjenih muslimana Republike BiH Zenica, upisana u Registar kod Op}inskog suda u Zenici, ne obavlja djelatnost utvr|enu Statutom du`e od godinu dana, jer uvidom u slu`bene evidencije Komisije, utvr|eno je da nije dostavljala finansijske izvje{taje i prijavljivala se za u~e{}e na Op}im izborima 2006. godine i Lokalnim izborima 2008. godine. Smatraju}i da su ispunjeni uslovi za njeno brisanje iz sudskog registra, predlo`io je da Sud postupi po ~l. 24. stav 2. Zakona o politi~kim organizacijama. 

Odredbom ~l. 24. st. 2. ta~ka 4. Zakona o politi~kim organizacijama ("Slu`beni list SRBiH", broj 27/91) propisano je da politi~ka organizacija prestaje sa radom ako se utvrdi da ne obavlja djelatnosti utvr|ene Statutom za vrijeme du`e od jedne godine. Stavom 2. istog ~lana propisano je da nakon utvr|ivanja okolnosti iz prethodnog stava od strane Suda, politi~ka organizacija se bri{e iz Registra. 

Uvidom u Spisak registrovanih politi~kih stranaka koje nisu dostavile godi{nji finansijski izvje{taj u periodu od 2004-2008. godina, utvr|eno je da Stranka ujedinjenih muslimana Republike BiH Zenica nije dostavila ni jedan izvje{taj za navedeni peiod niti je u~estvovala na izborima 2006. i 2008. godine, iz ~ega proizilazi da ne obavlja djelatnosti utvr|ene Statutom za vrijeme du`e od jedne 

Iz tog razloga Sud je na osnovu ~l. 24. st. 2. ta~ka 4. Zakona o politi~kim organizacijama odlu~io kao u izreci Rje{enja. 

Pravna pouka: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od 15 dana po prijemu istog Kantonalnom sudu u Zenici, a putem ovog Suda. 


Broj 043-0-F1-09-000002
23. novembra 2009. godine
Zenica (05-2-876/10-G) 

OGLASI
KONKURSI
NATJE^AJI 

SKUP[TINA KANTONA SARAJEVO 

Na osnovu ~l. 25. Zakona o unutra{njim poslovima Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 22/00 - Pre~i{}en tekst, 15/02, 18/02 i 28/02) i ~lana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 34/03), te ~lana 10. Poslovnika o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj: 23/02), Nezavisni odbor za izbor i reviziju, na sjednici odr`anoj dana 13. 04. 2010. godine, raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR POLICIJSKOG KOMESARA MINISTARSTVA UNUTRA[NJIH POSLOVA
KANTONA SARAJEVO 

Pozicija i nadle`nost policijskog komesara uspostavljena je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o unutra{njim poslovima Kantona Sarajevo. 

Policijski komesar je rukovode}i policijski slu`benik zadu`en da rukovodi Upravom policije Ministarstva unutra{njih poslova Kantona Sarajevo. 

II 

Opis poslova i radnih zadataka policijskog komesara. 

Pod sveobuhvatnim nadzorom ministra unutra{njih poslova, komesar rukovodi svim policijskim operacijama u skladu sa Zakonom. 

Komesar policije rukovodi i nadzire sve policijske aktivnosti vezane za javnu sigurnost gra|ana, spre~avanje i otkrivanje krivi~nih djela. 

Komesar policije obavlja sljede}e zadatke: 

(i)    na dnevnoj osnovi planira, rukovodi i nadzire sve policijske aktivnosti; 

(ii)    neposredno rukovodi policijskim aktivnostima, a u vezi s tim organizira, planira, nadzire, usmjerava i koordinira rad policije; 

(iii)    donosi odluke o zapo{ljavanju i raskidanju ugovora o zapo{ljavanju u skladu sa Zakonom i nakon konsultacija sa ministrom; 

(iv)    raspore|uje i premje{ta zaposlene na i sa odgovaraju}ih radnih mjesta u Upravi policije, i donosi odluke o rasporedu i premje{tanju. Prije dono{enja odluke o raspore|ivanju ili premje{tanju rukovodilaca u Upravi policije, komesar policije }e konsultirati ministra i sa pa`njom uzeti u razmatranje njegovo mi{ljenje; 

(v)    priprema prijedlog bud`eta za potrebe policije i odgovoran je za sva finansijska i materijalna sredstva dodijeljena policiji; 

(vi)    priprema programe, informacije, analize i ostale materijale iz djelokruga policijskog rada; 

(vii) redovno informira ministra o preduzetim policijskim  
 aktivnostima; 

(viii) nadgleda rad Jedinice za profesionalne standarde, koja se
 sastoji iz unutra{nje kontrole, unutra{njih inspekcija i
 revizija, te razmatranja i razvoja na~ela. 

Mandat policijskog komesara traje 4 godine uz mogu}nost produ`enja za jo{ jedan mandat. 

III 

Kandidati treba da ispunjavaju sljede}e uslove: 

A) Op{ti uslovi: 

-    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; 

-    da je stariji od 18 godina; 

-    op{ta zdravstvena sposobnost; 

-    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou Bosne i Hercegovine; 

-    da se ne vodi krivi~ni postupak; 

-    da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine; 

B) Posebni uslovi: 

-    VSS/VII stepen stru~ne spreme; 

-    najmanje 10 (deset) godina radnog iskustva u policiji i na rukovodnim pozicijama (isklju~uju}i period od 1. marta 1992. do 14. decembra 1995.) i dokazanu sposobnost rukovo|enja slo`enim poslovima ("rukovodna pozicija" ozna~ava poziciju vi{eg inspektora ili vi{u); 

-    najmanje ~in glavnog inspektora policije i da je u tom ~inu osoba provela najmanje tri godine; 

-    da nije ~lan politi~ke stranke; 

-    da nije ili da nije bila na bilo kojoj poziciji u politi~koj stranci na bilo kojem nivou, ili postavljena na bilo koju poziciju od strane politi~ke stranke; 

-    da nije ili da nije bila ~lan izvr{nog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou; 

-    da joj nije izre~ena pravosna`na presuda za krivi~na djela sa umi{ljajem ili zloupotrebu polo`aja, kako je utvr|eno Krivi~nim zakonom i Zakonom o krivi~nom postupku u BiH; 

-    da joj nikada nije izre~ena disciplinska kazna za te`e povrede du`nosti; 

-    da na po~etku svog mandata ne ispunjava uslove za penzionisanje u skladu sa zakonom; 

-    kandidat daje pismenu izjavu o svom imovinskom stanju; 

-    da mu nije odbijena certifikacija IPTF-a; 

IV 

Potrebni dokumenti (original ili ovjerene kopije): 

-    biografija; 

-    izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci); 

-    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili kopija CIPS li~ne/osobne karte; 

-    dokaz o zavr{enoj {koli (diploma); 

-    uvjerenje o radnom iskustvu na rukovode}im pozicijama u policiji, s vremenskim periodima obavljanja istih; 

-    rje{enje o dodjeljivanju ~ina glavnog inspektora policije ili vi{eg ~ina; 

-    kopija akta ili akreditacije me|unarodnih policijskih snaga; 

-    uvjerenje da nije izre~ena presuda za krivi~na djela sa umi{ljajem ili za zloupotrebu polo`aja (ne starije od 3 mjeseca); 

-    izjave o ispunjenju uslova iz ta~ke III B, alineja 4, 5, 6, 7 i 9 ovog konkursa, te ~lana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine; 

-    uvjerenje o radnom sta`u; 

-    uvjerenje od poslodavca kod kojeg je u radnom odnosu, da ne ispunjava uslove za penzionisanje u skladu sa zakonom (ra~unaju}i i sta` osiguranja sa uve}anim trajanjem, tzv. beneficirani radni sta`); 

-    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca); 

-    ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci); 

U slu~aju da u dostavljenim dokazima, izdatim od nadle`nih organa, postoje odre|ene nejasno}e koje dovode Nezavisni odbor u dilemu oko ispunjavanja nekih propisanih op{tih i posebnih uslova ovoga javnog konkursa, Nezavisni odbor zadr`ava pravo da slu`benim putem tra`i o tome odgovaraju}e poja{njenje ili mi{ljenje od nadle`nih organa, kao i dostavu odgovaraju}ih akata kao dokaza. 

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana, od dana posljednje objave konkursa ili preporu~eno po{tom, na adresu: Skup{tina Kantona Sarajevo - Nezavisni odbor za izbor i reviziju policijskog komesara, ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a, br. 1., soba 115, 71000 SARAJEVO, sa naznakom "Prijava na konkurs - ne otvarati". 

Konkurs }e biti objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", "Dnevnom avazu", "Oslobo|enju", "Nezavisnim novinama" i "Dnevnom listu", kao i na web stranici Kantona Sarajevo (www.ks.gov.ba). 

Nezavisni odbor }e sa kandidatima koji ispunjavaju sve uslove obaviti intervju. 

VI 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-477-a-G/10) 

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BiH
DOM NARODA
PREDSTAVNI^KI/ZASTUPNI^KI DOM
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim imenovawima, imenovawima Savjeta ministara i drugim imenovawima Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/03) i ~lana 9. Poslovnika o radu Privremene zajedni~ke komisija oba doma Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine za sprovo|ewe procedure za imenovawe dva predstavnika akademske zajednice i jednog predstavnika nevladinog sektora u Komisiju za izbor i pra}ewe rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Privremena zajedni~ka komisija objavquje 

PONOVQENI JAVNI KONKURS 

ZA IMENOVAWE DVA PREDSTAVNIKA AKADEMSKE ZAJEDNICE I JEDNOG PREDSTAVNIKA NEVLADINOG SEKTORA U KOMISIJU ZA IZBOR I PRA]EWE RADA AGENCIJE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE 

U Komisiji za izbor i pra}ewe rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, u skladu s ~lanom 17. stav (1) Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije ("Slu`beni glasnik BiH", broj 103/09), upra`wena su dva mjesta predstavnika akademske zajednice i jedno mjesto predstavnika nevladinog sektora. 

Izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija, savjetnici ili drugi zvani~nici s javnim ovla{tewima, koji imaju privatni interes, koji uti~u ili mogu uticati na zakonitost, transparentnost, objektivnost i nepristrasnost u obavqawu javnih funkcija, odnosno u kojima privatni interes {teti ili mo`e {tetiti javnom interesu u sukobu su interesa (~lan 3. Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije). 

Kandidati predstavnici akademske zajednice i predstavnik nevladinog sektora moraju, u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovawima, imenovawima Savjeta ministara i drugim imenovawima Bosne i Hercegovine, te u skladu s odredbama Poslovnika Privremene zajedni~ke komisije, ispuwavati op{te i posebne uslove. 

Op{ti uslovi 

- da je stariji od 18 godina; 

- da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine; 

- da protiv wega nije pokrenut krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i vi{e godina; 

- da mu nije izre~ena zatvorska kazna za krivi~no djelo u~iweno s umi{qajem u skladu s krivi~nim zakonima u Bosni i Hercegovini; 

- da nije obuhva}en odredbom ~lana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine. 

Posebni uslovi 

Za predstavnike akademske zajednice: 

-    visoka stru~na sprema, 

-    akademsko zvawe - profesor univerziteta u nastavni~- kom zvawu, 

-    najmawe 10 godina radnog iskustva u akademskom zvawu u kojem se istakao, te s visokim moralnim ugledom. 

Broj izvr{ilaca: dva 

Za predstavnika nevladinog sektora: 

-    visoka stru~na sprema, 

-    iskustvo u relevantnoj oblasti koja je predmet Zakona. 

Broj izvr{ilaca: jedan 

Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskqu~ivo radno iskustvo nakon ste~ene visoke {kolske spreme. 

Potrebni dokumenti 

1)    radna biografija (CV); 

2)    ovjerene fotokopije rje{ewa o izboru u nastavni~ko zvawe, odnosno fakultetske diplome i li~ne karte izdate od CIPS-a; 

3)    uvjerewe o dr`avqanstvu Bosne i Hercegovine, ne starije od {est mjeseci; 

4)    dokaz o tra`enom radnom iskustvu u struci, izdat od relevantne institucije; 

5)    dokaz da protiv wega nije pokrenut krivi~ni postupak za krivi~no djelo za koje je predvi|ena kazna zatvora tri i vi{e godina, izdat od nadle`nog suda (ne stariji od tri mjeseca); 

6)    dokaz da mu nije izre~ena zatvorska kazna za krivi~no djelo u~iweno s umi{qajem u skladu s krivi~nim zakonima u Bosni i Hercegovini, izdat od nadle`nog policijskog organa (ne stariji od tri mjeseca); 

7)    ovjerena izjava da nije obuhva}en odredbom ~lana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine. 

Zabrana diskriminacije: Nijedna prijava ne mo`e biti izuzeta iz razmatrawa iskqu~ivo po osnovu kandidatovog pola, rase, boje ko`e, jezika, vjeroispovijesti, politi~kog ili drugog mi{qewa, nacionalnog i socijalnog porijekla, veze s nekom nacionalnom mawinom, imovinskog statusa, ro|ewa ili drugog statusa. 

Nakon provedenog javnog konkursa, kandidati koji budu ispuwavali uslove javnog konkursa bi}e pozvani na intervju. 

Ciq intervjua je da se utvrdi stru~nost i osposobqenost kandidata za vr{ewe poslova te krajwa i sveukupna ocjena kandidata. 

Prijavu s tra`enim dokumentima treba dostaviti najkasnije 15. dan od dana objavqivawa javnog konkursa u "Slu`benom glasniku BiH", po{tom, preporu~eno, na adresu: 

Privremena zajedni~ka komisija oba doma Parlamentarne skup{tine BiH za provo|ewe procedure za imenovawe dva predstavnika akademske zajednice i jednog predstavnika nevladinog sektora u Komisiju za izbor i pra}ewe rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije 

"JAVNI KONKURS 

ZA IMENOVAWE DVA PREDSTAVNIKA AKADEMSKE ZAJEDNICE I JEDNOG PREDSTAVNIKA NEVLADINOG SEKTORA U KOMISIJU ZA IZBOR I PRA]EWE RADA AGENCIJE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE - NE OTVARATI" 

71 000 Sarajevo, Trg BiH br. 1 

Neblagovremene prijave kao i neovjerene kopije ne}e biti razmatrane. 

_______________________ 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/03) i ~lana 9. Pos- lovnika o radu Privremene zajedni~ke komisija oba doma Parla- mentarne skup{tine Bosne i Hercegovine za provo|enje procedure za imenovanje dva predstavnika akademske zajednice i jed- nog predstavnika nevladinog sektora u Komisiju za izbor i pra}enje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Privremena zajedni~ka komisija objavljuje 

PONOVLJENI JAVNI KONKURS 

ZA IMENOVANJE DVA PREDSTAVNIKA AKADEMSKE ZAJEDNICE I JEDNOG PREDSTAVNIKA NEVLADINOG SEKTORA U KOMISIJU ZA IZBOR I PRA]ENJE RADA AGENCIJE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE 

U Komisiji za izbor i pra}enje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, u skladu s ~lanom 17. stav (1) Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije ("Slu`beni glasnik BiH", broj 103/09), upra`njena su dva mjesta predstavnika akademske zajednice, i jedno mjesto predstavnika nevladinog sektora. 

Izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih du`nosti, savjetnici ili drugi zvani~nici s javnim ovla{tenjima, koji imaju privatni interes, koji uti~u ili mogu uticati na zakonitost, transparentnost, objektivnost i nepristrasnost u obavljanju javnih du`nosti, odnosno u kojima privatni interes {teti ili mo`e {tetiti javnom interesu su u sukobu interesa (~lan 3. Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije). 

Kandidati predstavnici akademske zajednice i predstavnik nevladinog sektora moraju, u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine, te u skladu s odredbama Poslovnika Privremene zajedni~ke komisije, ispunjavati op}e i posebne uslove. 

Op}i uslovi 

PONOVLJENI JAVNI NATJE^AJ 

ZA IMENOVANJE DVA PREDSTAVNIKA AKADEMSKE ZAJEDNICE I JEDNOG PREDSTAVNIKA NEVLADINOG SEKTORA U POVJERENSTVO ZA IZBOR I PRA]ENJE RADA AGENCIJE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE 

U Povjerenstvu za izbor i pra}enje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, sukladno ~lanku 17. stavku (1) Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije ("Slu`beni glasnik BiH", broj 103/09), upra`njena su dva mjesta predstavnika akademske zajednice i jedno mjesto predstavnika nevladinog sektora. 

Izabrani du`nosnici, nositelji izvr{nih du`nosti, savjetnici ili drugi du`nosnici s javnim ovlastima koji imaju privatni interes, a koji utje~u ili mogu utjecati na zakonitost, transparentnost, objektivnost i nepristranost u obna{anju javnih du`nosti, odnosno u kojima privatni interes {teti ili mo`e {tetiti javnome interesu, u sukobu su interesa (~lanak 3. Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije). 

Kandidati predstavnici akademske zajednice i predstavnik nevladinog sektora, sukladno Zakonu o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine te sukladno odredbama Poslovnika Privremenog zajedni~kog povjerenstva, moraju ispunjavati op}e i posebne uvjete. 

Op}i uvjeti: 

Ministarstvo unutra{njih/unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/kan- ton Sredi{nja Bosna ogla{ava neva`e}im slijede}e putne isprave: 

-    putna isprava BiH broj 5776023 izdata 19. 12. 2007. godine od strane MUP-a SBK/KSB Travnik, na ime Jusufija Selma; 

-    putna isprava BiH broj 5902627 izdata 17. 4. 2008. godine od strane MUP-a SBK/KSB Travnik, na ime Razija Klisura iz Fojnice; 

-    putna isprava BiH broj A0050248 izdata 14. 1. 2010. godine od strane MUP-a SBK/KSB Travnik, na ime Jasmin Memeled`ija; 

-    putna isprava BiH broj 6130184 izdata 16. 10. 2008. godine od strane MUP-a SBK/KSB Travnik, na ime Petak Arnel 

Broj 03/1-13-7-2-10/10 ZM
29. marta/o`ujka 2010. godine
Travnik 

(so-449-a-G/10) 

USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA 

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 049, po zahtjevu Sinanovi} Hase, sin Bege iz Zavidovi}a, Sinanovi}i, zastupan po punomo}niku Hod`i} Fevzeti, k}i Ramiza iz Zavidovi}a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 741, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 1212 "Markovac" oranica 6. klase povr{ine 380 m2

- katastarska ~estica broj 1213 "Markovac" oranica 6. klase povr{ine 410 m2

Prema podacima iz katastra suposjednici navedenih nekretnina su Sinanovi} Haso Begin i Sinanovi} Amina Ramizova, Sinanovi}i, sa dijelom 1/2. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-10-000 049
8. aprila 2010. godine
Zavidovi}i 

(05-2-887/10-G) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 052, po zahtjevu Porobi} Edina, sin Nusreta iz Zavidovi}a, Zlatnih ljiljana bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 484, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ena sa: 

-    katastarska ~estica broj 1661/4 “Bara”, ku}a i zgrada povr{ine 265 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i livada 2. klase povr{ine 300 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Porobi} Nusreta Edin, Zavidovi}i, 17. jula 10, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-10-000 052
8. aprila 2010. godine
Zavidovi}

(05-2-889/10-G) 

OSTALE OBJAVE 

Ogla{avaju se neva`e}im diplomatske registarske tablice broj SA 87-A-018, koje se du`e uz saobra}ajnu dozvolu broj BH 3257750, za putni~ko motorno vozilo marke "[koda" tip Octavia, izdate od Policijske uprave Novo Sarajevo, vlasni{tvo Ambasade Slova~ke Republike Sarajevo. 

(O-336/10) 


LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI 

DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLIJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 

Ministarstvo odbrane/obrane BiH, Zajedni~ki {tab/sto`er OS, Koman- da/Zapovjedni{tvo za podr{ku/potporu, Komanda/Zapovjedni{tvo logistike, 5. bataljon/bojna logisti~ke podr{ke/potpore, saobra}ajna dozvola broj BH 0413481, za teretno m/v DAF, reg. oznaka 753-M-714, broj {asije 00192502, izdata MUP Mostar 

54 

Ministarstvo odbrane/obrane BiH, Zajedni~ki {tab/sto`er OS, Koman- da/Zapovjedni{tvo za podr{ku/potporu, Komanda/Zapovjedni{tvo logistike, 5. bataljon/bojna logisti~ke podr{ke/potpore, saobra}ajna dozvola broj BH 1800996, za teretno m/v DAIMLER BENZ, reg. oznaka 669-T-429, broj {asije 62413715016757, izdata MUP Mostar 

55 

Ministarstvo odbrane/obrane BiH, Zajedni~ki {tab/sto`er OS, Koman- da/Zapovjedni{tvo za podr{ku/potporu, Komanda/Zapovjedni{tvo logistike, 5. bataljon/bojna logisti~ke podr{ke/potpore, saobra}ajna dozvola broj BH 0409974, reg. oznaka 085-E-353, broj {asije 00193751, izdata MUP Mostar 

56 

"Ljiljan komerc" d.o.o. Zenica, Velikog sudije Grade{e 19, 72000 Zenica, Uvjerenje o upisu u registar obveznika Uprave za indirektno oporezivanje - PDV broj 218032780008 

57 

Rubi} (ro|. Peri{i}) Gordana, svjedo~anstvo I razreda broj 310 od 11. 6. 1971. Gimnazije "Vaso Pelagi}" u Br~kom 

58 

Staki} (Stako) An|elija, svjedo~anstvo I razreda dj. protokol broj 495-13/07 od 21. 6. 2007. JU Gimnazije "Vaso Pelagi}" u Br~kom 

59 

ORTA^KO DRU[TVO "ELMONT", \akona Avakuma bb, Kozarska Dubica, Uvjerenje broj 04/1-UPP/1-28588/07 (JIB), izdato u Kozarskoj Dubici 

60 

Zdravstvena ustanova Apoteka Pharm prima, Milo{a Obrenovi}a bb, Prijedor, Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, ID broj 403115480008, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje BiH. 

61