LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XVII - Broj 76 

Ponedjeljak, 22. 11. 2010. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLU@BENE OBJAVE 

UPISI U SUDSKI REGISTAR 

TRAVNIK 

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "LAMBER" d.o.o Gornji Vakuf-Uskoplje, u predmetu upisa u registar osnivanja dru{tva ograni~ene odgovornosti, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 04.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "LAMBER" d.o.o Gornji Vakuf-Uskoplje upisani su podaci o osnivanju dru{tva ograni~ene odgovornosti kako slijedi 

Firma: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "LAMBER" d.o.o Gornji Vakuf-Uskoplje 

Skra}ena oznaka firme: "LAMBER" d.o.o Gornji Vakuf-Uskoplje 

Sjedi{te: Hrasnica bb, Gornji Vakuf-Uskoplje, Gornji Vakuf-Uskoplje 

MBS: 51-01-0480-09 

JIB: 4236475750002 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju dru{tva ograni~ene odgovornosti, OPU -IP- 101/09 od 24.04.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Muratspahi} Suad 

Adresa: Hrasnica bb, Gornji Vakuf-Uskoplje 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 09DGB7305 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Muratspahi} Suad 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Muratspahi} Suad, adresa: Hrasnica bb, Gornji Vakuf-Uskoplje, li~na karta: 09DGB7305, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 36.110Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom,51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru djelatnosti i to: 

- trgovina na veliko prehrambenim proizvodima i 

- trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima 

Dru{tvo }e se baviti i pru`anjem usluga u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirnih djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju, a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog prometa 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registra djelatnosti u skladu sa ~lanom 27 Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju, naro~ito: 

- usluge u me|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. 

- izvo|enje investicioni radova u inostranstvu i ustupanje tih radova stranim licima u BiH 

Obavljanje vanjskotrgovinskog prometa u slobodnim zonama, te druge usluge iz registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa 

Broj 051-0-Reg-09-000346 

4. maja 2009. godine 

Travnik 

(SR-156/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "[AKI]-PROMET" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti za trgovinu, prevoz i usluge Kiseljak, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 15.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "[AKI]-PROMET" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti za trgovinu, prevoz i usluge Kiseljak upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: "[AKI]-PROMET" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti za trgovinu, prevoz i usluge Kiseljak 

Skra}ena oznaka firme: "[AKI]-PROMET"d.o.o. Kiseljak 

Sjedi{te: Kre{evska cesta bb, Kre{evo, Kre{evo 

MBS: 51-01-0554-09 (stari broj 1-3778) 

JIB: 4236010440007 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o usagla{avanju djelatnosti dru{tva broj OPU-I-P76/09 od 27.03.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: [aki} Mario 

Adresa: Kre{evska cesta bb, Kiseljak 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 04DPB0485 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 220.734,00 

Upla}eni kapital: 220.734,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: [aki} Mario 

Ugovoreni kapital: 220.734,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Saki} Mario, adresa: Kre{evska cesta bb. Kiseljak . li~na karta: 04DPB0485, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelantosti. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanjau okviru registr. djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju /SI. novine F BiH br. 2/95/ a naro~ito: 

- oblicim uvoza i izvoza robe, 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja u skladu s odredbama 51. 27 cit. Zakona a naro~ito: usluge u me|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge 

- posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. 

- zastupanje stranih firmi 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti, i poslova vanjskotrgovinskog prometa 

- usluge ugostiteljstva i turizma 

Broj: 051-0-Reg-09-000244, 

15.maj 2009. godine 

Travnik 

(SR-158/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi OSNOVNA [KOLA 'GROMILJAK" Kiseljak, u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 07.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa OSNOVNA [KOLA "GROMILJAK" Kiseljak upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi 

Firma: OSNOVNA [KOLA "GROMILJAK" Kiseljak 

Skra}ena oznaka firme: Nema 

Sjedi{te: Gromiljak b.b., Kiseljak, Kiseljak 

MBS: 51-05-0024-09 (stari broj 2-33) 

JIB: 4236197760000 

Carinski broj: Nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o imenovanju ravnateljice br. Ur.br.257/08 od 13.08.2008. Odluka o razrje{enju ravnateljice br. Ur.br. 139/08 od 28.04.2008. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma 

Srednjobosanski kanton/Kanton 

Sjedi{te 

Sredi{nja Bosna, Travnik Stani~na 43 

Reg. br./MBS 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 0,00 

Upla}eni kapital: 0,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Srednjobosanski kanton Kanton Sredi{nja Bosna, Travnik Stani~na 43 

Ugovoreni kapital: 0,00 

Procenat: 0% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu 

Frankovi} Lu~a, adresa: Polje Vi{njica bb Kiseljak . li~na karta: 04DPA9534, ravnateljica bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

80.102 Osnovno obrazovanje 

Broj: 051-0-Reg-09-000253 

7. maj 2009. godine 

Travnik 

(SR-159/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Gra|evinsko-trgova~ko i ugostiteljsko dru{tvo "LJUBUN^I]" export-import dru{tvo ograni~ene odgovornosti Novi Travnik, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 05.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Gra|evinsko-trgova~ko i ugostiteljsko dru{tvo "LJUBUN^I]" export-import dru{tvo ograni~ene odgovornosti Novi Travnik upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi 

Firma: Gra|evinsko-trgova~ko i ugostiteljsko dru{tvo "LJUBUN^I]" export-import dru{tvo ograni~ene odgovornosti Novi Travnik 

Skra}ena oznaka firme: GTUD "LJUBUN^I]" Export-import d.o.o. Novi Travnik Sjedi{te: Mehmeda Spahe 11/3, Novi Travnik, Novi Travnik MBS: 51-01-0462-09 (stari broj 1-3123) 

JIB: 4236122320004 

Carinski broj: 236122320004 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o pro{irenju djelatnosti dru{tva br. OPU-IP-79/09 od 28.04.2009., Odluka o izmjenama Statuta dru{tva br. OPU-IP-80/09 od 28.04.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Ljubun~i} Ismeta 

Adresa: Mehmeda Spahe br.36, Novi Travnik 

Li~na karta - JMB / Putna isprava: 04DQB2010 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Ljubun~i} Ismeta 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Ljubun~i} Ismeta, adresa: Mehmeda Spahe br.36, Novi Travnik, li~na karta: 04DOB2010, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registgrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

14.110 Va|enj e ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 19.301 Serijska proizvodnja obu}e, 20.101 Proizvodnj a rezane gra|e, osim nesastavlj enog materij ala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavlj enog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije,45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziramm prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziramm prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.310 Agencij e za nekretnine, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registriranih djelatnosti u skladu s odredbama 

Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju (Sl.novine FBiH br.2/95), a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe, 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog prometa 

- usluge u me|unarodnom transportu roba i putnika, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i si. 

- zastupanje stranih firmi 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa, 

- usluge ugostiteljstva i turizma. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: Gra|evinsko-trgova~ko i ugosteljsko dru{tvo "LJUBUN^I]" export-import dru{tvo ograni~ene odgovornosti Novi Travnik, Poslovna jedinica "LJUBUN^I]-GRADNJA" Novi Travnik 

Poreski podbroj: 4236122320039 

Sjedi{te: Mehmeda Spahe br.l, Novi Travnik, op{tina: Novi Travnik 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka osnivanju PJ br.27/06 od 02.06.2006. godine 

Djelatnost podru`nice 

45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom za vodovod i grijanje, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Ljubin~i} Esher, li~na karta:04DQB2009, Direktor Podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti. 

Broj: 051-0-Reg-09-000349, 

5. maj 2009. godine. 

Travnik 

(SR-160/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Trgova~ko uslu`no i privredno dru{tvo "EL-TORO" d.o.o. Bugojno, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 24.04.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Trgova~ko uslu`no i privredno dru{tvo "EL-TORO" d.o.o. Bugojno upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi 

Firma: Trgova~ko uslu`no i privredno dru{tvo "EL-TORO" d.o.o. Bugojno 

Skra}ena oznaka firme: "EL-TORO" d.o.o. Bugojno 

Sjedi{te: Sultan Ahmedova 122, Bugojno, Bugojno 

MBS: 1-1697 

JIB: 4236156900000 

Carinski broj: 236156900000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, OPU-IP-30/09 od 23.03.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Bajri} Nihad 

Adresa: Sultan Ahmedova 120, Bugojno 

Li~na karta - JMB / Putna isprava: 07DOC5705 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Bajri} Nihad 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Bajri} Nihad, adresa: Sultan Ahmedova 120, Bugojno, li~na karta: 07DOC5705, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranedjelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa,15.120    Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda odmesaimesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.41 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.860    Prerada ~aja i kafe, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnj a ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 18.300    Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecij alizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210    Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama,52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 74.820 Usluge pakovanja, 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati i vanjskotrgovinski promet u okviru registrovanih djelatnosti i to: 

-    spoljna trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izvoz 

-    spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima izvoz-uvoz 

Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovanih djelatnosti a naro~ito: komisioni, konsignacioni, kompenzacioni lizing poslovi usluge me|unarodnog transporta roba 

-    putnika,me|unarodna {pedicija i sl. 

-    zastupanje stranih firmi 

-    posredni{tvo u oblasti prometa roba i usluga Usluge u ugostiteljstvu i turizmu 

Dru{tve usluge u okviru registrovanih djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa Dru{tva. 

Broj: 051-0-Reg-09-000335, 

24. april 2009. godine 

Travnik 

(SR-161/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "INTER-BENZ" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Novi Travnik, u predmetu upisa registar promjene djelatnosti i promjene sjedi{ta dru{tva u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 23.04.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "INTER-BENZ" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Novi Travnik upisani su podaci o promjeni djelatnosti i sjedi{ta dru{tva u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: "INTER-BENZ" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Novi Travnik Skra}ena oznaka firme: "INTER-BENZ" d.o.o. Novi Travnik 

Sjedi{te: Bu~i}i b.b., Novi Travnik, Novi Travnik 

MBS: 51-01-0435-09 (stari broj 1-4924) 

JIB: 4236362550007 

Carinski broj: 236362550007 

Pravni osnov upisa: 

Potvrda statuta dru{tva broj OPU-2972/08 od 27.11.2008. godine. Odluka o usagla{avanju djelatnosti dru{tva broj:OPU-2973/08 od 27.11.2008. godine. Odluka o promjeni sjedi{ta dru{tva broj OPU-2974/08 od 27.11.2008. godine. Izmjena statuta dru{tva broj OPU-2975/08 od 27.11.2008. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Skoro Josip 

Adresa: Bu}i}i bb, Novi Travnik 

Li~na karta - JMB / Putna isprava: li~na karta: 04DQA8445 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: [koro Josip 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

[koro Josip, adresa: Bu}i}i bb, Novi Travnik, li~na karta: 04DQA8445, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

25.110 Proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za vozila, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija,28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih, proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliiko mesom i proizvodima od mesa,51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.120 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softvvarea, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ IZVOZ 

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa zakonom o vanjskotrgovinskoj politici (SI.glasnik R BiH br. 7/98), a naro~ito: 

-    oblicima uvoza i izvoza robe 

-    zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja 

-    usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti u skladu citiranim Zakonom i to: usluge me|unarodnog transporta putnika i roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenj, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i si. 

-    zastupanje stranih firmi 

-    ugostiteljsko turisti~ke usluge 

-    te druge usluge u okviru registriranih djelatnosti 

Broj: 051-0-Reg-09-000328, 

Datum: 23. april 2009. godine 

Travnik 

(SR-162/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "PETONJI]" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Jajce, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti i brisanje osobe ovla{tene za zastupanje u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 21.04.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "PETONJI]" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Jajce upisani su podaci o promjeni djelatnosti i brisanje osobe ovla{tene za zastupanje zamjenika direktora Veronika Petonji} u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: "PETONJI]" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Jajce 

Skra}ena oznaka firme: "PETONJI]" d.o.o. Jajce 

Sjedi{te: Buli}i bb, Jajce, Jajce 

MBS: 51-01-0425-09 (stari broj 1-5129) 

JIB: 4236409020001 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama Statuta, OPU-IP-55/09 od 02.04.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Petonji} Ljuban 

Adresa : Buli}i bb, Jajce 

Li~na karta - JMB / Putna isprava: li~na karta: 04DMA9041 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Petonji} Ljuban 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Petonji} Ljuban, adresa: Buli}i bb, Jajce, li~na karta: 04DMA9041, direktorbez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Trgovina na veliko `ivom stokom 

- trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima 

- trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama 

- trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima 

- ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim proizvodima 

Broj: 051-0-Reg-09-000258 

21. april 2009. godine 

Travnik 

(SR-163/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "MISTIKA" Proizvodno, prometno uslu`no dru{tvo, dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u, Vitez, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 05.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "MISTIKA" Proizvodno, prometno uslu`no dru{tvo, dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u, Vitez upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi 

Firma: "MISTIKA" Proizvodno, prometno uslu`no dru{tvo, dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u, Vitez 

Skra}ena oznaka firme: "MISTIKA" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Divjak 84, Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0102-09 (stari broj 1-590) 

JIB: 4236101910006 

Carinski broj: 236101910006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta radi uskla|ivanja djelatnosti br. OPU-IP-56/09 od 06.04.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: @uljevi} Marica 

Adresa: Divjak 84, Vitez 

Li~na karta - JMB / Putnaisprava li~na karta: 04DNA2793 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 26.290,00 

Upla}eni kapital: 26.290,00 

U^E[]EU KAPITALU 

Osniva~: @uljevi} Marica 

Ugovoreni kapital: 26.290,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Zuljevi} Marica, adresa: Divjak 84, Vitez, li~na karta: 04DNA2793, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

Zuljevi} Josip, adresa: Divjak 84, Vitez, li~na karta: 04DNA2794, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti osoba ovla{tena za zastupanje 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i poliranje,24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, 24.620 Proizvodnja ljepila i `elatina, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 55.300 Restorani, 55.510 Kantine, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz. 

Dru{tvo }e vr~iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrirane djelatnosti u skladu s odredbama. 

Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju (Sl.novine F BiH br.2/95), a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti u skladu sa ~l.27 citiranog Zakona, a naro~ito: usluge u me|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sil 

- zastupanje stranih firmi 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa 

- usluge ugostiteljstva i turizma. 

Broj: 051-0-Reg-09-000293 

05. maj 2009. godine 

Travnik 

(SR-164/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Gospodarsko dru{tvo "MEDIA GF" d.o.o. Vitez, u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 15.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Gospodarsko dru{tvo "MEDIA GF" d.o.o. Vitez upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi 

Firma: Gospodarsko dru{tvo "MEDIA GF" d.o.o. Vitez Skra}ena oznaka firme: "MEDIA GF" d.o.o. Vitez Sjedi{te: Ul. Stjepana Radi}a bb, Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0015-08 

JIB:4236437230003 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o razrije{enju i imenovanju direktora dru{tva br. 01-GF-412/09 od 11.05.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Grabovac Ru`ica (Ive) 

Adresa: Stjepana Radi}a bb., Vitez 

Li~na karta - JMB / Putna isprava: li~na karta: 04DNB3133 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Grabovac Ru`ica (Ive) 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Maksimovi} Bo`idar, adresa: Rijeka bb., Vitez, li~na karta: 08DNC1823, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

22.220 [tampanje, d.n., 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) video zapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 24.650 Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija, 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, 32.200 Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju, 32.300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate}e opreme, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 45.340 Ostali instalacioni radovi, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softvvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860    Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.120    Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.630    Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.740 Popravak d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300    Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 64.200 Telekomunikacije, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120    Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.210Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada sofhvarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

IZVOZ I UVOZ roba iz registrovane djelatnosti 

Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima 

Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima 

Broj: 051-0-Reg-09-000383, 

Datum: 15.maj 2009. godine 

Travnik 

(SR-165/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "KINO THEATRE" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Busova~a, u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 15.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "KINO THEATRE" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Busova~a upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: "KINO THEATRE" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Busova~a Skra}ena oznaka firme: "KINO THEATRE" d.o.o. Busova~a Sjedi{te: Branitelja domovine bb, Busova~a, Busova~a MBS: 51-01-0080-08 JIB: 4236449910000 Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o razrje{enju direktora br. 01-4/09 od 06.05-2009. godine Odluka o imenovanju v. d. direktora br. 05-5/09 od 06.05.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma : HRVATSKO KULTURNO DRU[TVO "NAPREDAK" Busova~a 

Sjedi{te: Bosna i Hercegovina, Branitelja domovine bb. 

Reg. br./MBS : 02-123 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 103.650,00 

Upla}eni kapital: 103.650,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: HRVATSKO KULTURNO DRU[TVO "NAPREDAK" Busova~a 

Ugovoreni kapital: 103.650,00 

Procenat: 100 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Vujica Tanja, adresa: Hrasno bb, Busova~a, li~na karta: 05DLB0900, v.d. direktor bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 92.110 Filmska i Video proizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.130 Prikazivanje filmova, 92.310 Umjetni~ko i knji`evno stvarala{tvo i scenska umjetnost, 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Djelatnost dru{tva u vanjskotrgovinskom poslovanju je: Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti; posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga; zastupanje stranih osoba iz okvira registrovane djelatnosti; prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta. 

Broj: 051-0-Reg-09-000378 

Datum: 15. maj 2009. godine 

Travnik 

(SR-166/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "TVORNICA VAPNA KRE[EVO" d.o.o. Kre{evo, u predmetu upisa u registar promjene osniva~a u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 14.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "TVORNICA VAPNA KRE[EVO" d.o.o. Kre{evo upisani su podaci o promjeni osniva~a u subjektu upisa, kako slijedi 

Firma: "TVORNICA VAPNA KRE[EVO" d.o.o. Kre{evo 

Skra}ena oznaka firme: "TVORNICA VAPNA KRE[EVO" d.o.o. Kre{evo 

Sjedi{te: Resnik b.b., Kre{evo, Kre{evo 

MBS: 51-01-0010-08 

JIB: 4236435610003 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Ugovor o prijenosu osniv~akog kapitala br. OPU-IP-22/09 od 03.04.2009., Odluka o izmjeni Statuta dru{tva br. 23/09 od 03.04.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Grbe{a Pero 

Adresa: Volujak b.b., Kre{evo 

Li~na karta - JMB / Putna isprava: li~na karta: 04DKA0542 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Grbe{a Pero 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Marijanovi} Zdravko, adresa: Fra Grge Marti}a 141, Kre{evo, li~na karta: 05DKA3245, direktor bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

14.110 Va|enj e ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enj e kre~nj aka i krede, 14.122 Va|enje sirovog gipsa, 14.130 Va|enje {kriljaca, 14.210    Va|enje {ljunka i pijeska, 14.220 Va|enje gline i kaolina, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 24.120 Proizvodnja boja i pigmenata, 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, 24.620 Proizvodnja ljepila i `elatina, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.260 Proizvodnja vatrostalnih kerami~kih proizvoda, 26.510 Proizvodnja cementa, 26.520 Proizvodnja kre~a, 26.530 Proizvodnja gipsa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n., 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.250Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 55-.300 Restorani, 55.510 Kantine, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.600 Istra`ne i za{titne djelatnosti, 74.820 Usluge pakovanja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu 

Izvo|enje investicionih radova 

Usluge me|unarodnog otpremni{tva 

Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti unutarnjeg 

prometa 

Me|unarodno prometno-agencijski poslovi 

Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga 

Zastupanje inozemnih firmi i konsignacija 

Posredni{tvo u oblasti prometa i usluga, komisione, kompenzacione, konsignacione i lizing poslove 

Broj: 051-0Reg-09-000279 

14. maj 2009. godine 

Travnik 

(SR-167/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Proizvodno prometno i uslu`no dru{tvo "DIVAN" d.o.o. Vitez, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 22.04.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Proizvodno prometno i uslu`no dru{tvo "DIVAN" d.o.o. Vitez upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: Proizvodno prometno i uslu`no dru{tvo "DIVAN" d.o.o. Vitez 

Skra}ena oznaka firme: "DIVAN" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Travni~ka bb., Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0284-09 (stari broj 1-4411) 

JIB:4218306070002 

Carinski broj: 218306070002 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o razrje{enju direktora broj: 1/09 od 26.02.2009. godine Odluka o imenovanju direktora broj:2/09 od 26.02.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Ja{arevi} Suad 

Adresa: 325.Brigade bb., Vitez 

Li~na karta - JMB / Putna isprava: li~na karta: 04DNB4056 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 374.360,00 

Upla}eni kapital: 374.360,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Ja{arevi} Suad 

Ugovoreni kapital: 374.360,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Ja{arevi} Suad, adresa: 325.Brigade bb., Vitez, li~na karta: 04DNB4056, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranedjelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

14.110Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enje kre~njaka i krede, 14.122 Va|enje sirovog gipsa, 14.130 Va|enje {kriljaca, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 19.301 Serijska proizvodnja obu}e, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 21.110 Proizvodnja celuloze, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.240 Proizvodnja tapeta, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i, duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300    Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 72.300 Obrada podataka, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

IZVOZ-UVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko pehrmbenim proizvodima i 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: 

- usluge me|unarodnog transporta roba i putnika 

- druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i si.) 

- ugostiteljske i turisti~ke usluge, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- druge usluge u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: Proizvodno prometno i uslu`no dru{tvo "DIVAN" d.o.o. Vitez, Podru`nica Zenica 

Poreski podbroj: 4218306070029 

Sjedi{te: Klopa~ki put br. 97, Zenica, op{tina: Zenica 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nice 01/01 od 14.09.2001. godine 

Djelatnost podru`nice 

Sve djelatnosti upisane u registar dru{tva sa kojima poslovnajedinica posluje 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Ribo Asim, li~na karta: 04DNA9765, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

Broj: 051 -O-Reg-09-000322 

Datum: 22. april 2009. godine 

Travnik 

(SR-168/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "LUXOR" d.o.o. Tvornica stolica Turbe, Travnik, u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 07.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "LUXOR" d.o.o. Tvornica stolica Turbe, Travnik upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "LUXOR" d.o.o. Tvornica stolica Turbe, Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "LUXOR" d.o.o. Turbe, Travnik 

Sjedi{te: Lagerska b.b., Turbe, Travnik 

MBS: 51-01-0326-08 (stari broj 1-4561) 

JIB:4236280400007 

Carinski broj: 236280400007 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje br. 1564/09 od 30.03.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma: "TVORNICA NAMJE[TAJA", d.o.o. Turbe - Travnik 

Sjedi{te: Bosna i Hercegovina, Lagerska b.b 

Reg. br./MBS: 1-1969 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 3.320.357,20 

Upla}eni kapital: 2.956.026,40 

UCESCE U KAPITALU 

Osniva~: "TVORNICANAMJE[TAJA", d.o.o. Turbe-Travnik 

Ugovoreni kapital: 3.320.357,20 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Ali} Nihad, adresa: Dola br. 17, Sarajevo, li~na karta: 05BRG2293, direktor bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta,20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 

Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima 

UVOZ-IZVOZ 

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgvoinskog poslovanja u okviru registrirane djelatnosti u skladu sa odredbama 

- zakona o vanjsko-trgovinskog poslovanja, a naro~ito: 

- zaklju~ivanje ugovora, zastupanje stranih firmi, komisioni, kompenzacioni, konsignacioni i lizing poslovi, posredni{tvo u oblasti roba i usluga, usluge u me|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i si. Obavljanje vanjsko-trgovinskog poslovanja u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti. 

Broj: 051-0-Reg-09-000315 

Datum: 7. 5. 2009. godine 

Travnik 

(SR-169/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Gra|evinsko-proizvodno i prometno dru{tvo "VLA[I] II" d.o.o. Travnik, u predmetu upisa u registar promjena sjedi{ta (adrese) subjekta upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 04.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Gra|evinsko-proizvodno i prometno dru{tvo "VLA[I] II" d.o.o. Travnik upisani su podaci o promjeni sjedi{ta (adrese) subjekta upisa, kako slijedi 

Firma: Gra|evinsko-proizvodno i prometno dru{tvo "VLA[I] II" d.o.o. Travnik 

Skra}ena oznaka firme: GPPD "VLA[I]-H" d.o.o. Travnik 

Sjedi{te: Krndija broj 6, Travnik, Travnik 

MBS: 51-01-0445-09 (stari broj 1-1378) 

JIB: 4236115200001 

Carinski broj: 236115200001 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o promjeni sjedi{ta dru{tva i izmjeni Statuta br. OPU-IP-126/09 od 13.04.2009. 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Halep Husein 

Adresa: Gole{ 60, Turbe, Travnik 

Li~na karta - JMB / Putna isprava: li~na karta: 07DFE7827 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 508.000,00 

Upla}eni kapital: 508.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Halep Husein 

Ugovoreni kapital: 508.000,00 

Procenat: 100 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Halep Husein, adresa: Gole{ 60, Turbe, Travnik, li~na karta: 07DFE7827, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovnaih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 40.111 Proizvodnja hidroelektri~ne energije, 40.114 Proizvodnja elektri~ne energije iz drugih izvora, 40.120 Prijenos elektri~ne energije, 40.130 Distribucija i prodaja elektri~ne energije, 45.110 Ru{enj e i razbij anj e obj ekata; zemlj ani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidro gra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430    Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442    Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.421 Trgovina na veliko odj e}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210    Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za oma}instvo, d.n.,52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati poslove spoljno-trgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti i to: 

- spoljna trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izvoz 

- spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz Dru{tvo }e obavljati usluge u spoljnotrgovinskom prometu i to: posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga zastupanje stranih lica 

- kompenzacioni konsignacioni i komisioni poslovi 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: Gra|evinsko-proizvodno i prometno dru{tvo "VLA[I] II" d.o.o. Travnik, Poslovna jedinica broj 1 Torlakovac Donji Vakuf 

Poreski podbroj: 4236115200028 

Sjedi{te: Torlakovac bb., Donji Vakuf, op{tina: Donji Vakuf 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivnaju Poslovne jedinice br. OPU-1330/08 od 

26.03.2008. godine 

Djelatnost podru`nice 

40.111;0.114;40.120;40.130;45.110; 45.211;45.212;45.213;45.220;45.230;45.241;45.242;45.250; 45.310;45.320;45.330;45.340;45.410;45.420;45.430;45.441;45.442;45.450;45.500. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Halep Amer, li~na karta: 06DFE4129, Voditelj Poslovnice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti PJ 

Broj: 051-0-Reg-09-000345, 

Datum: 4. maj 2009. godine 

Travnik 

(SR-170/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "ARAL" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Busova~a, u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u Poslovnoj jedinici Zenica u sudskom registru,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 07.04.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "ARAL" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Busova~a upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u Poslovnoj jedinici Zenica u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: "ARAL" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Busova~a 

Skra}ena oznaka firme: "ARAL" d.o.o. Busova~a 

Sjedi{te: Kaonik bb, Busova~a, Busova~a 

MBS: 51-01-0316-08 (stari broj 1-5026) 

JIB: 4218450780006 

Carinski broj: 218450780006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o razrje{enju rukovodioca PJ Zenica broj 14/09 od 13.03.2009. godine Odluka o imenovanju rukovodioca PJ u Zenici broj 15/09 od 23.03.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Nuroglu Huseyin, Nuroglu Murat, Nuroglu Sahin, Nuroglu Zekeriya 

Adresa: Atalar Cad, Burak APT, Kartal, Istambul, Turska, TURKEY, Halitpasa CAD., Burak APT, Kartal, Istambul, Turska, TURKEY, Arsin-R.Turska, TURKEY, Atalar CAD., Rahmanlar, Kartal, Istambul, Turska, TURKEY 

Li~na karta - JMB / Putna isprava: putna isprava: TR-N 069234,datum i mjesto izdavanja putne isprave: 25.08.2005., AmbasadaR.Turske u Sarajevu, putna isprava: TR-N 028413,datum i mjesto izdavanja putne isprave: Konzulat Ambasade R.Turske u Beogradu, putna isprava: TR-K 069235,datum i mjesto izdavanja putne isprave: 25.08.2005., putna isprava: TR-N 069194,datum i mjesto izdavanja putne isprave: Atalar CAD., Rahmanlar, Kartal, Istambul 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

UCESCE U KAPITALU 

Osniva~ Ugovoreni kapital Procenat 

Nuroglu Murat 400,00 20% 

Nuroglu Husevin 400,00 20% 

Nuroglu Zekeriva 800,00 40% 

Nuroglu Sahin 400,00 20% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Nuroglu Murat, adresa: Halitpasa CAD., Burak APT, Kartal, Istambul, Turska, TURKEY, putna isprava: TR-N 028413,datum i mjesto izdavanja putne isprave: Konzulat Ambasade R.Turske u Beogradu, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriran 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i dulianskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima 

Trgovina na veliko neprehrambneim proizvodima 

Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: 

Usluge me|unarodnog transporta roba, ugostiteljske usluge, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, druge usluge u okviru registrovane djelatnosti Dru{tvo. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "ARAL" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Busova~a, Podru`nica Zenica 

Poreski podbroj: 4218450780022 

Sjedi{te: Gora`danska br.16 B, Zenica, op{tina: Zenica 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice bg.06/06 Od 02.11.2006. 

Djelatnost podru`nice 

Podru`nica }e obavljati sve djelatnosti dru{tva upisane u registar. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Alihod`i} Irhad, li~na karta: 04DEA3581, Direktor dru{tva, Bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnosti Podru`nice 

Naziv: "ARAL" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Busova~a, Podru`nica Visoko 

Poreski podbroj: 4218450780049 

Sjedi{te: Sarajevski put bb., Visoko, op{tina: Visoko 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br. OPU-6448/08 od 11.09.2008. 

Djelatnost podru`nice 

Podru`nica }e obavljati sve registrirane djelatnosti koje obavlja i Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Nuroglu Murat, putna isprava: TR-N 028413, datum i mjesto izdavanja: Konzulat Ambasade R.Turske u Beogradu,rukovodilac podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja 

Broj: 051-0-Reg-09-000192 

Datum: 7. april 2009. godine 

Travnik 

(SR-171/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "[ERATON" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Donji Vakuf, u predmetu upisa u registar promjene sjedi{ta (adrese) subjekta upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 11.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "[ERATON" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Donji Vakuf upisani su podaci o promjene sjedi{ta (adrese) subjekta upisa, kako slijedi 

Firma: "[ERATON" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Donji Vakuf Skra}ena oznaka firme: "[ERATON" d.o.o. Donji Vakuf Sjedi{te: Kova~i bb., Donji Vakuf, Donji Vakuf MBS: 51-01-0098-08 JIB:4236454670009 Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva, radi promjene sjedi{ta broj OPU-IP-73/09 od 10.04.2009. godine, Ispravka odluke o izmjenama i dopunama Statuta dru{tva br. OPU-IP-73/09 od 23.04.2009. 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Habib D`enana 

Adresa: 707 Slavne Brdske brigade bb., Donji Vakuf 

Li~na karta - JMB / Putna isprava: li~na karta: 07DHB1800 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Habib D`enana 

Ugovoreni kapital 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu 

Habib D`enana, adresa: 707 Slavne Brdske brigade bb., Donji Vakuf, li~na karta: 07DHB1800, direktor bez ograni~enja ovla{tenje 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

92.710 Djelatnosti kockarnica i kladionica 

Broj: 051-0-Reg-09-000333, 

Datum: 11. maj 2009. godine 

Travnik                (SR-172/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "TVORNICA NAMJE[TAJA" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Turbe, Travnik, u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenig za zastupanje u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 07.05.2009. godine godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "TVORNICA NAMJE[TAJA" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Turbe, Travnik upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: "TVORNICA NAMJE[TAJA" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Turbe, Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "TVORNICA NAMJE[TAJA" d.o.o. Turbe, Travnik 

Sjedi{te: Lagerska bb, Turbe, Travnik 

MBS: 1-1969 

JIB: 4236267480000 

Carinski broj: 236267480000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka Nadzornog odbora broj:0702/09 od 30.03.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, Adresa, Li~na karta - JMB / Putna isprava 

Alibabi} Fikra, Srbljani, li~na karta: 

Alibabi} [erif, Velhovska41, Biha}, li~na karta: 

Arslanovi} Fadil, Arslani 63, Travnik, -li~na karta: 03DFA2550 

Bri{o Selman, Poljanice 8A, Travnik, li~na karta: 05DFD8344 

Burzi} Fikreta, Trg zlatnih ljiljana 10 B, Biha}, li~na karta: 04CLC3257, 

Fazli} Sakib, Se{i}i bb, Travnik, li~na karta: 07DFE9408, 

Gasal Fehim, Gradina 21, Travnik, li~na karta: 03DFA2672, 

Goti} Sakib, Cosi}i 60, Travnik, li~na karta: 04DFB6468, 

Grabus Husein, Krpelji}i bb, Travnik, li~na karta: 04DFC7725, 

Hasi~i} Edhem, Polje Slavka Gavranovi}a bb, Travnik, li~na karta: 

04DFD0579, 

Havi} Husein, Pokoj 21, Biha}, li~na karta: 04CLC1729, 

Ha~amovi} Muharem, Travnik, li~na karta: 03DFA3279, 

Junuzovi} Sead Bijelo Bu~je bb, Travnik, li~na karta: 04DFD2436, 

Koki} D`evaid, Bijelo Bu~je 64, Travnik, li~na karta: 06DFE4254, 

Marjanovi} Ivan, Mostar, li~na karta: 

Mrkonja Sedif, Hamand`i}i 42, Travnik, li~na karta: 03DFA1251, 

Mulali} Azem, Ferhadija 1, Sarajevo, li~na karta: 03BRC5988, 

Nevzudin Sefer, Travnik, li~na karta:, 

Prcanovi} Latif, Maline 56, Travnik, li~na karta: 04DFC6074, 

Tarak~ija [aban, Maline 94A, Travnik, li~na karta: 04DFC8256, 

Zahirovi} Fuad, Bijelo Bu~je bb, Travnik, li~na karta: 04DFD6868, 

Zolota Idriz, Bijelo Bu~je 58, Travnik, li~na karta: 04DFD5234, 

Sarganovi} Senad, Ul. ZAVNOBIH-A br. 17, Biha}, li~na karta:, 

]uri} Be}ir, Bijelo Bu~je bb, Travnik, li~na karta: 07DFE7236, 

^uri} Sabahudin, Bijelo Bu~je 25A, Travnik, li~na karta: 04DFB5648 

Firma 

Privredno dru{tvo za trgovinu, turizam, gra|evinarstvo, marketing i in`injering "SABOSS" d.o.o. Sarajevo 

Sjedi{te 

Bosna i Hercegovina, Mar{ala Tita br.29/IV 

Reg. br./MBS 

1-16338 Sarajevo 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPIS 

Ugovoreni (upisani) kapital: 7.588.749,50 

Upla}eni kapital: 7.588.749,50 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~    Ugovoreni kapital    Procenat 

Alibabi} Fikra    2.843,55    0,0375 % 

Burzi} Fikreta,     4.344,05,     0,0572 % 

Alibabi} [erif     36.317,76,     0,4786 % 

Arslanovi} Fadil,     6.872,68,     0,0906 % 

]uri} Be}ir     17.190,96,     0,2265 % 

]uri} Sabahudin,     15.560,78,     0,2051 % 

Fazli} Sakib,     17.598,51,     0,2319% 

Gasal Fehim,     17.320,63,     0,2282 %, 

Goti} Sakib,     20.868,12,     0,275 %, 

Grabus Husein, 1    3.671,26,     0,1802%, 

Ha~amovi} Muharem,     2.426,74,     0,032 %, 

Hasi~i} Edhem,     19.349,09,     0,255 %, 

Havi} Husein     2.130,35,     0,0281 %, 

Prcanovi} Latif,     17.598,51,     0,2319% 

Junuzovi} Sead,     16.514,81,     0,2176% 

Koki} D`evaid,     16.737,11,     0,2206 %, 

Marjanovi} Ivan     351,97,     0,0046 %, 

Mrkonja Sedif     17.052,03,     0,2247 %, 

Mulali} Azem,     1.359.975,48,     17,9209 %, 

Nevzudin Sefer,     17.320,63,     0,2282 %, 

Bri{o Selman,     17.320,63,     0,2282 %, 

[arganovi} Senad,     351,97,     0,0046 %, 

Tarak~ija [aban,     16.051,69,     0,2115%, 

Zahirovi} Fuad,     26.203,25,     0,3453 %, 

Zolota Idriz,     17.413,26,     0,2295 % 

Osniva~ 

Privredno dru{tvo za trgovinu, turizam, gra|evinarstvo, marketing i in`injering "SABOSS" d.o.o. Sarajevo 

Ugovoreni kapital 

5.889.363,68 

Procenat 

77,6065 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Ali} Nihad, adresa: Dola br. 17, Sarajevo, li~na karta: 05BRG2293, direktor bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200    Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 40.300 Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko,50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima,50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama ipoluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina naveliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softvvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220    Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710    Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju,a naro~ito: 

-    posredni{tvo 

-    komisioni, konsignacioni, kompenzacioni poslovi 

-    uskladi{tenje robe 

-    te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

Broj: 051-0-Reg-09-000314, 

Datum: 7. maj 2009. godine 

Travnik 

(SR-173/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "GARTEN-PROM" Jajce, u predmetu upisa u registar osnivanje dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 27.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "GARTEN-PROM" Jajce upisani su podaci o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, kako slijedi 

Firma: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "GARTEN-PROM" Jajce 

Skra}ena oznaka firme: "GARTEN-PROM" d.o.o. Jajce 

Sjedi{te: Kraljice Katarine br.28, Jajce, Jajce 

MBS: 51-01-0609-09 

JIB: 4236477290009 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju dru{tva ograni~ene odgovornosti br. OPU-1P-159/09 od 14.05.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: ^osi} Josip 

Adresa: Carevo Polje bb., Jajce 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 05DMB8227 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: ^osi} Josip 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

@una Esma, adresa: Zadarska 10, Jajce, li~na karta: 04DMA8023, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n.,01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja,01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo,52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.150 Upravljanje holding dru{tvima, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih, dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrovanih djelatnosti, i to: 

-    vanjska trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

-    posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga 

-    prevoz robe u drumskom saobra}aju 

-    skladi{tenje robe 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000401, 

Datum: 27. maj 2009. godine 

Travnik 

 (SR-174/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "DURAK COMMERCE" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Bugojno, u predmetu upisa u sudski registar osnivanje Podru`nice u Bugojnu u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 02.06.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "DURAK COMMERCE" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Bugojno upisani su podaci o osnivanju podru`nice u Bugojnu u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: "DURAK COMMERCE" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Bugojno 

Skra}ena oznaka firme: "DURAK COMMERCE" d.o.o. Bugojno 

Sjedi{te: Terzi}i br. 1/10, Bugojno, Bugojno 

MBS: 51-01-0534-09 

JIB: 4236476130008 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Podru`nice "DURAK COMMERCE" d.o.o. Bugojno OPU-IP: 124/09 od 18.05.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Durakovi} Adis 

Adresa: Hendek vr. VIII4, Bugojno 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 04DOB0188 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~ :Durakovi} Adis 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Durakovi} Ismihana, adresa: Hendek br.VIII 4, Bugojno, li~na karta: Bez ograni~enja ovla{tenja 

04DOB0185, direktor 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 05.011 Ulov ribe na moru, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila,50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110    Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama ipoluproizvodima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.23 0 Trgovina na vel iko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i sofbvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.312 Biljne apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova od trava, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.820 Usluge pakovanja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom poslovanju obavljati slijede}e djelatnosti: 

uvoz i izvoz prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u okviru registrirane djelatnosti 

-prevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu 

-obavljati vanjskotrgovinske poslove u slobodnim zonama, 

-konsignacijska skladi{ta i prodaja robe s konsignacijskih skladi{ta, 

-prodaja robe u slobodnim zonama, 

-zastupanje stranih pravnih osoba. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "DURAK COMMERCE" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Bugojno Podru`nica 1 

Bugojno, Bugojno 

Poreski podbroj: 4236476130024 

Sjedi{te: Kova~u{a V/4, Bugojno, op{tina: Bugojno 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice "DURAK COMMERC" d.o.o. 

Bugojno broj OPU-IP: 124/09 od 18.05.2009. godine 

Djelatnost podru`nice 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 02.011 Uzgoj i za{tita {uma, 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 05.012 Ulov ribe na moru, 05.020 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama ipoluproizvodima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i sofhvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima,,52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.312 Biljne apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova od trava, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.820 Usluge pakiranja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Durakovi} Ismihana, li~na karta: 04DOB0185, rukovodilac, Bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000410, 

Datum: 2. jun 2009. godine 

Travnik 

(SR-175/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Proizvodno-uslu`no i prometno dru{tvo "BHG-COMPANY" d.o.o. Travnik, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti, promjene lica ovla{tenog za zastupanje i prenos udjela u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 28.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Proizvodno-uslu`no i prometno dru{tvo "BHG-COMPANY" d.o.o. Travnik upisani su podaci promjeni djelatnosti, promjeni lica ovla{tenog za zastupanje i prenos udjela u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: Proizvodno-uslu`no i prometno dru{tvo "BHG-COMPANY" d.o.o. Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "BHG-COMPANY" d.o.o. Travnik 

Sjedi{te: @itarnica bb, Travnik, Travnik 

MBS: 51-01-0615-09 (stari broj 1-4939) 

JIB: 4236366030008 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju djelatnosti i izmjeni statuta broj:OPU-IP:213/09 od 27.04.2009. godine 

Ugovor o prenosu udjela od 20.04,2009. godine 

Odluka o opozivu direktora broj:26-4/09 od 27.04.2009. godine 

Odluka o imenovanju direktora broj:27-4/09 od 27.04.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Ba{i} Rasim 

Adresa: Hasiba Brankovi}a br. 2A, Sarajevo 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 03BTC7710 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Ba{i} Rasim 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Had`ovi} Emir, adresa: Trg Grada Prato br. 18, Sarajevo, li~na karta: 03BTD2130, direktor dru{tva bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 05.011 Ulov ribe na moru, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 32.200 Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju, 36.120 Proizvodnja ostalog namj e{taj a za urede i trgovine, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 40.111 Proizvodnja hidroelektri~ne energije, 40.112 Proizvodnja termoelektri~ne energije, 40.112 Proizvodnja nuklearne elektri~ne energije, 40.114 Proizvodnja elektri~ne energije iz drugih izvora, 40.120 Prijenos elektri~ne energije, 40.130 Distribucija i prodaja elektri~ne energije, 41.000 Sakupljanje, pre~i{}avanje i distribucija vode, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softvvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.740 Popravak d.n., 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 64.200 Telekomunikacije, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 72.101 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama, 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati i vanjskotrgovinski promet, kao i vr{enje usluga u tom prometu u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i to: 

a)    Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

b)    Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima UVOZ- IZVOZ 

1.Zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog prometa 

2.Usluge vanjskotrgovinskog prometa u skladu sa~l 27 citiranog Zakona, a naro~ito: 

- zastupanje strani osoba 

- posredni{tvo u prometu roba i usluga 

- konsigancioni, kompenzacioni, komisioni i lizing poslovi 

- ugostiteljske i turisti~ke usluge 

- me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, usluge me|unarodnog transporta robe i putnika 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama 

- druge usluge u okviru regisrovane djelantosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000350, 

Datum: 28. maj 2009. godine 

Travnik 

(SR-176/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "WorCon" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za gra|evinarstvo, unutra{nju i vanjsku trgovinu Travnik, u predmetu upisau registar promjena djelatnosti, pove}anje kapitala i imenovanje lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 16.04.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

ODBIJA SE prijava u dijelu kojim se tra`i upis pove}anja temeljnog kapitala subjekta upisa. 

II 

U sudski registar, kod subjekta upisa "WorCon" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za gra|evinarstvo, unutra{nju i vanjsku trgovinu Travnik upisani su podaci o promjeni djelatnosti i imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: "WorCon" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za gra|evinarstvo, unutra{nju i vanjsku trgovinu Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "WorCon" d.o.o. Travnik 

Sjedi{te: Podilova~a br. 25, Travnik, Travnik 

MBS: 51-01-0333-08 (stari broj 1-4044) 

JIB: 4236213800009 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta radi promjene i (pro{irenja)djelatnosti i pove}anja kapitala broj OPU-391/09 od 05.02.2009. godine 

Odluka o davanju prokure Dru{tva,broj OPU-450/09 od 10.02.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Medi} Jo`a 

Adresa: Luka~ka 8, Travnik 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 03DFA8544 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Medi}Jo`a 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Medi} Jo`a, adresa: Luka~ka 8, Travnik, li~na karta: 03DFA8544, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

Medi} Josip, adresa: Luka~ka br. 6, Travnik, li~na karta: 04DFC0620, prokurist bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju,71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 72.200 Savjetovanje i ponuda programske opreme (softvware), 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti Me|unarodni transport roba i usluga 

Zastupanje i posredovanje u prometu roba i usluga, te konsignaciona prodaja roba Izvo|enje investicionih radova, te ustupanje investicionih radova stranim licima u BiH 

Obrazlo`enje 

Op}inskom sudu Travnik dana 10.02.2009. godine podnijeta je prijava po podnositelj Medi} Josipu kao opunomo}niku za upis promjene djelatnosti, pove}enja temeljnog kapitala i upis prokure za subjekt upisa. Uz prijavu su dostavljeni dokumenti i isprave na osnovu kojih se tra`i upis ovih promjena u sudski registar za subjekt upisa. 

Ispituju}i formalne i materijalne uslove za upis u sudski registar u skladu sa 51. 53 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH, sud je utvrdio slijede}e: 

Prijavom za registraciju tra`i se, izme|u ostalog, i upis pove}enja temeljnog kapitala u iznosu od 12.909,00 KM. U notarskoj ispravi broj OPU 319/2009 god 05.02.2009. godine se navodi da pove}anje temeljnog kapitala odnosno udjela jedinog ~lana dru{tva sadr`i u unosu stvari u dru{tvo i to prikolice "Ljutomer" registarskih oznaka 516-A-009 i teretnog vozila marke Mercedes Benz registarskih oznaka 462-A-835, uz daljenje pobli`nje navo|enje oznaka i obilje`ja vozila. U sastavu notarske isprave, kao akta na osnovu kojeg se tra`i i mo`e izvr{iti upis promjena u sudski registar, je i nalaz sudskog vje{taka Dragana Mu~ibabi}a iz Viteza koji ova vozila procjenjuje na ukupnu vrijednosti od 12.909,00 KM, te kopije saobra}ajnih dozvola koje glase na Josipa Medi} i ugovora o komisionoj prodaji vozila broj 00254 i 00255 od 07.02.2009. godine Agencije za posredovanje u prometu "Europromet" Vitez, zaklju~enih izme|u Josipa Medi} i Jo`e Medi}. 

Sud je dana 16.02.2009. godine donio zaklju~ak kojim je nalo`io podnositelju prijave, da izme|u ostalog prijavu dopuni tako {to je potrebno dostaviti saobra}ajne dozvole koje }e glasiti na vlasnika udjela u dru{tvu odnosno Medi} Jo`u kao jedinog ~lana dru{tva, jer iste glase na Medi} Josipa. 

U podnesku podnositelja prijave od 18.03.2009. godine se isti}e da sud neosnovano tra`i dostavu saobra}ajnih dozvola koje }e glasiti na vlasnika udjela, ve} da je ugovor o komisionoj prodaji dovoljan dokaz da su iste vlasni{tvo ~lana dru{tva. Nadalje se isti}e da ovaj ugovor izme|u ostalog dovoljan za registraciju vozila prvi put, da registracija nije i ne mo`e biti osnov za sticanje prava vlasni{tva, da ne postoji obaveza evidentiranja vozila ukoliko se isto ne `eli staviti u promet, da ova evidencija slu`i samo u slu~aju ako je po~injena odre|ena {teta ili je po~injen prekr{aj, da je na osnovu ovog ugovora izvr{en upis kod MUP-a SBK Travnik na ime vlasnika,,WorCon" Travnik DOO Travnik i da su za ista izdane saobra}ajne dozvole. 

Zakon o privrednim dru{tvima u ~l.355 propisuje da temeljni kapital dru{tva se mo`e pove}ati uplatom ili uno{enjem novih uloga, dok ~lan 39 propisuje da ulog mo`e biti u novcu, stvarima i pravima ~ija je vrijednost iskaziva u novcu. Temeljni kapital dru{tva se pove}ava uplatom odnosno uno{enjem stvari ~ime se pove}ava udjel ~lanova odnosno ~lana dru{tva. Da bi se stvari mogle unijeti u dru{tvo na ime temeljnog kapitala i time pove}ati udjel ~lana dru{tva neophodno je da iste budu prije unosa u kapital dru{tva u vlasni{tvu ~lana dru{tva koji pove}ava svoj udjel. Ovisno o predmetnim stvarima koje se unose u dru{tvo, vlasni{tvo se dokazuje na osnovu razli~itih isprava. 

Zakon o osnovama sigurnosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Slub`eni glasnik BiH", br.6/06) u ~lanu 9 stav 1 ta~ka 48 propisuje da saobra}ajna dozvola je javna isprava koju izdaje nadle`ni organ i kojom se dokazuje vlasni{tvo odre|enog vozila, njegove tehni~ke i druge osobine i karakteristike. U konkretnom slu~aju, na ime temeljnog kapitala unose se vozila za koje se vodi slu`bena evidencija kod nadle`nog organa i za koja su izdate saobra}ajne dozvole. Imaju}i u vidu citiranu zakonsku odredbu saobra}ajna dozvola je javna isprava te kao svaka javna isprava ima dokaznu snagu i u istoj se navode podaci o vlasni{tvu, stoga je za registarski sud valjan dokaz o vlasni{tvu saobra}ajana dozvola kao javna isprava kojom se dokazuje i potvr|uje vlasni{tvo i kao takva ima ja~u pravnu snagu u odnosu na druge pravne osnove, sve dok se ista ne pobije u zakonskom postupku. Sud na temelju toga i tra`i da se dostave saobra}ajne dozvole kako bi se moglo utvrditi ~injenica da li su predmetna vozila vlasni{tvo ~lana dru{tva Jo`e Medi}. Postupak upisa u sudski registar je vanparni~ni postupak, dakle postupak u kojem se ne utvr|uje vlasni{tvo radi njegovog utvr|enja. Postupak upisa u sudski registar je u pravilu jednostrana~ki postupak i to vanparni~ni postupak, u kojem registarski sud na osnovu dostavljenih isprava utvr|uje da li su ispunjeni svih materijalni i formalni uslovi za upis, pa tako i ~injenicu da li stvari koje se unose u dru{tvo vlasni{tvo ~lana dru{tva. Momentom unosa vozila u dru{tvo ista postaju vlasni{tvo dru{tva i sa njima dru{tvo trajno raspola`e, te kao takva ~ine imovinu dru{tva kojom isto odgovara za svoje obaveze prema tre}im licima u pravnom prometu. Tek nakon unosa tih vozila od strane ~lana u dru{tvo i nakon dono{enja rje{enja o upisu u sudski registar kojim se pove}ava temeljni kapital unosom tih vozila, ispunjeni su uslovi za prijenos vlasni{tva nad istim i obaveza upisa u mati~noj evidenciji vozila koja se vodi kod nadle`nog organa. U podnesku predlagatelj navodi da su ova vozila ve} registrovana na subjekt upisa,,WorCon" DOO Travnik, mada nije jasno temeljem ~ega jer se isti}e da je ugovor zaklju~en izme|u Jo`e Medi} i Josipa Medi}, a ne,,WorCon" DOO Travnik, te je o~ito da je prenos izvr{en na osnovu nekog drugog pravnog posla. Predlagatelj je mogao izvr{iti prenos vlasni{tva nad vozilima na ~lana dru{tva i dostaviti saobra}ajne dozvole na ime ~lana dru{tva. Stoga za registarski sud jedini valjan dokaz o vlasni{tvu nad ovim vozilima su saobra}ajne dozvole kao javne isprave. Nadalje, ova vozila su ve} registrovana ( ne vr{i se registracija po prvi put), niti se radi o vozilima koja nisu u upotrebi jer ista posjeduju saobra}ajne dozvole i uredno su registrirani, a Zakona i Pravilnik o registraciji vozila propisuju rok, postupak i obavezu vlasnika da postupi u slu~aju kada takva vozila nisu u potrebi, a {to se ni kom slu~aju ne mo`e tvrditi za predmetna vozila jer i sam predlaga~ navodi da su ista ve} preregistrirana na subjekt upisa, dakle ista su i dalje u upotrebi. Dostavljene saobra}ajne dozvole glase na Josipa Medi} koji nije vlasnik udjela u dru{tvu, stoga i ne mogu biti osnov za upis pove}anja temeljnog kapitala dru{tva odnosno udjela ~lana dru{tva jer ista nisu njegovo vlasni{tvo u momentu upisa u sudski registar ve} vlasni{tvo druge osobe, cime nisu ispunjeni materijalni uslovi za upis pove}anja temeljnog kapitala u sudski registar. 

Imaju}i u vidu navedeno sud je donio odluku kao u izreci rje{enja pod ta~kom I u skladu sa ~lanom 57 i 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH. 

Ispituju}i prijavu i dijelu koji se odnosi na upis promjene djelatnosti i upisa prokure ispunjeni su svi formalni i materijalni uslovi, te je sud donio odluku kao u izreci rje{enja pod ta~ko II u skladu sa ~lanom 57 i 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000092 

Datum: 16.april 2009. godine 

Travnik 

(SR-177/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "AKORD" Gospodarsko dru{tvo za proizvodnju trgovinu i usluge d.o.o. Vitez, u predmetu upisa u registar osnivanje Poslovne jedinice u Bijeljini u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 26.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "AKORD" Gospodarsko dru{tvo za proizvodnju trgovinu i usluge d.o.o. Vitez upisani su podaci o osnivanju Poslovne jedinice u Bijeljini u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: "AKORD" Gospodarsko dru{tvo za proizvodnju trgovinu i usluge d.o.o. Vitez 

Skra}ena oznaka firme: "AKORD" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Hrvatskih branitelja bb, Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0579-09 (stari broj 1-4522) 

JIB: 4236266590006 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju podru`nice u Bijeljini broj OPU-IP-061/09 od 14.05.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Mlaki} Dragica 

Adresa: Ilije Petrovi}a bb, Vitez 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 05DNB5063 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Mlaki} Dragica 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Mlaki} Borislav, adresa: Ilije Petrovi}a bb, Vitez, li~na karta: 05DNB4677, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.130 Prikazivanje filmova 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e vr{iti vanjsko-trgovinski promet, kao i usluge u vanjsko-trgovinskom poslovanju u skladu sa Zakonom o vanjsko trgovinskom poslovanju i to: 

- vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjsko-trgovisnkom prometu i to: 

- zaklju~ivanje ugovora 

- zastupanje stranih tvrtki 

- komisioni, konsignacioni i kompenzacioni poslovi, 

- usluge me|unarodnog transporta roba 

- me|unarodna {pedicija i skladi{tenje 

- agencijske usluge 

- posredni{tvo u oblasti prometa roba 

- obavljanje vanjsko-trgovinskog prometa u slobodnim zonama 

- druge usluge u okviru registrirane djelantosti 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "AKORD" Gospodarsko dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Vitez-Podru`nica Bijeljina, Republika Srpska 

Poreski podbroj: 4236266590022 

Sjedi{te: Pavlovi}a put b.b.-TC FIS, Bijeljina, op{tina: Bijeljina 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice u Bijeljini broj:OPU-IP-061/09 od 14.05.2009. godine 

Djelatnost podru`nice 

22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa,22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa,22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa,28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala,28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 51.180 Posredni{tvo specijalizovano za trgovinu odre|enim proizvodima ili grupama proizvoda d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.450Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.500Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.130 Prikazivanje filmova 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Mlaki} Vjekoslav, li~na karta: 05DNB5165, rukovodilac podru`nica, bez ograni~enja 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000398, 

Datum: 26. maj 2009. godine 

Travnik 

(SR-178/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "\INFA" D.O.O. Bugojno, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 24.03.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "\INFA" D.O.O. Bugojno upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi 

Firma: "\INFA" D.O.O. Bugojno 

Skra}ena oznaka firme: "\INFA" D.O.O. Bugojno 

Sjedi{te: Sulatan Ahmedova bb., Bugojno, Bugojno 

MBS: 51-01-0135-09 (stari broj 1-5156) 

JIB: 4236418870000 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta dru{tva radi uskla|ivanju djelatnosti br. OPU-1421/08 od 23.07.2008. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Zhanger Wang 

Adresa: u BiH Jajce, D.Brigada, Kina: Zhejiang, Kina 

Li~na karta - JMB / Putna isprava :putna isprava: GI5084342,datum i mjesto izdavanja putne isprave: 30.01.2007., Ambasada R Kine u Sarajevu 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Zhanger Wang 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Zhanger Wang, adresa: u BiH Jajce, D.Brigada, Kina: Zhejiang, Kina, putna isprava: GI 5084342, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 30.01.2007., Ambasada R Kine u Sarajevu, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

Hanhong Ji, adresa: u BiH Jajce, D.Brigade, Kina Zhejiang, Kina, putna isprava: G 20433632,datum i mjesto izdavanja putne isprave: 11.01.2008., Ambasada R Kine u Sarajevu, izvr{ni direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanj e u trgovini tekstilom, odj e}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na vel iko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati i poslove vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrovane djelatnosti i to: 

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izvoz 

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz dru{tvo }e obavljati i usluge u vanjskotrgovinskom prometu, a naro~ito: 

- obavljanje spoljnotrgovinskih poslova u slobodnim zonama 

- usluge me|unarodne {pedicije 

- usluge me|unarodnog prevoza robe i putnika 

- skladi{tenje robe 

- agencijske usluge-posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga 

- komisioni, konsignacioni i lizing poslovi 

- zastupanje inostranih firmi i reeksport 

- druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslovi vanjskotrgovinskog prometa. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000127, 

Datum: 24. mart 2009. godine 

Travnik 

(SR-179/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "POLJOKOMERC" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti Kiseljak, u predmetu upisa u registar promjena djelatnosti u Poslovnoj jedinici No.l Vogo{}a, promjene sjedi{ta (adrese) u Poslovnoj jedinici No.l Vogo{}a i promjena osobe ovla{tene za zastupanje u Poslovnoj jedinici No.l Vogo{}a, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 28.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "POLJOKOMERC" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti Kiseljak upisani su podaci o promjeni djelatnosti u Poslovnoj jedinici No.l Vogo{}a, promjeni sjedi{ta (adrese) u Poslovnoj jedinici No.l Vogo{}a i promjeni osobe ovla{tene za zastupanje u Poslovnoj jedinici No.l Vogo{}a, kako slijedi 

Firma: "POLJOKOMERC" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti Kiseljak 

Skra}ena oznaka firme: "POLJOKOMERC" d.o.o. Kiseljak 

Sjedi{te: Dra`evi}i bb., Kiseljak, Kiseljak 

MBS: 51-01-0614-09 (stari broj 1-537) 

J1B:4236011680001 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama odluke o osnivanju podru`nice - uskla|ivanje djelatnosti podru`nice, promjena sjedi{ta podru`nice i promjena osobe ovla{tene za zastupanje u PJ No.l-Vogo{}a br. OPU-IP-77/09 od 07.05.2009. 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Musa Davor (Joze), Musa Dragan (Joze), Musa Jozo (Ive) 

Adresa: Dra`evi}i bb., Kiseljak, Ul. Jahiela Fincija 22, Ilid`a, Ul. Jahiela Fincija 22, Ilid`a 

Li~na karta - JMB / Putna isprava: li~na karta: 04DOA5800, li~na karta: 04BQB0591, li~na karta: 04BQC7111 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 181.343,30 

Upla}eni kapital: 181.343,30 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Musa Jozo (Ive), Musa Dragan(Joze), Musa Davor (Joze) 

Ugovoreni kapital: 163.199,00, 9.072,15, 9.072,15 

Procenat: 59,9945 %,5,0027 %,5,0027 %LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Musa Jozo (Ive), adresa: Ul. Jahiela Fincija 22, Ilid`a, li~na karta: 04BOC7111, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122Gajenje vo}nih sadnica, 01.132 Gajenje vo}a,01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce,20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 24.160 Proizvodnja plasti~nih masa, u primarnim oblicima, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.313 Po lj oprivredne apoteke, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.300 Restorani, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ IZVOZ 

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registriranih djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju (Sl.novine F BiH br.2/95), a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja u skladu s odredbama ~l.27 cit.zakona i to: 

- usluge u me|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, 

- posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. 

- zastupanje stranih firmi 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti i poslova 

- vanjskotrgovinskog prometa 

- usluge ugostiteljstva i turizma. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "POLJOKOMERC" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti Kiseljak, Poslovna jedinica "No 1" Vogo{}a 

Poreski podbroj: 4236011680028 

Sjedi{te: Igmanska 46, Vogo{}a, op{tina: Vogo{}a 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nice br. 195/03 od 19.03.2003. 

Djelatnost podru`nice 

52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama,52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Mehinovi} Rasema, li~na karta: 04BNB0253, Rukovoditelj Podru`nice, u okviru registriranih djelatnosti 

Naziv: "POLJOKOMERC" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti Kiselja, Poslovna jedinica "No 2" Had`i}i 

Poreski podbroj: 4236011680036 

Sjedi{te: Had`eli 23, Had`i}i, op{tina: Sarajevo 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nice br. 195/03 od 19.03.2003. 

Djelatnost podru`nice 

52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`ito hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Durmo D`emila (Husein), li~na karta:, Rukovodilac podru`nice, Kao u odluli broj 195/03 od 19.03.2003.g. 

Naziv: "POLJOKOMERC" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti. Kiseljak, Poslovna jedinica, "BLA@UJ" Bla`uj 

Poreski podbroj: 4236011680044 

Sjedi{te: Rakova~ka br.28, Bla`uj, op{tina: Sarajevo 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice "BLA@UJ" br. OPU-1811/07 od 08.10.2007. 

Djelatnost podru`nice 

52.120 Ostak trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavniciama. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice . 

Vili} Nada, li~na karta: 04CZA9550, Rukovodilac podru`nice, bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000377, 

Datum: 28. maj2009. godine 

Travnik 

(SR-180/09-TR 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "ZDRAVLJE" Dru{tvo za proizvodnju preradu i promet, ograni~ene odgovorno{}u Busova~a, u predmetu upisa u registar prenosa udjela u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 29.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "ZDRAVLJE" Dru{tvo za proizvodnju preradu i promet, ograni~ene odgovorno{}u Busova~a upisani su podaci o prenosu udjela u subjektu upisa, kako slijedi 

Firma: "ZDRAVLJE" Dru{tvo za proizvodnju preradu i promet, ograni~ene odgovorno{}u Busova~a 

Skra}ena oznaka firme: "ZDRAVLJE" d.o.o. Busova~a 

Sjedi{te: Ka~uni bb., Busova~a, Busova~a 

MBS: 51-01-0009-07 

JIB: 4236432510008 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta broj OPU -IP 212/09 od 27.04.2009. godine Ugovor o prenosu udjela br. OPU-ov-235/09 od 20.04.2009. 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Bleki} Azra, Brki} Nermin (Hamdije) 

Adresa: Fadila Jahi~a [panca 73, Sarajevo, Dragaljevo broj 4, Busova~a 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 09BRH7757, li~na karta: 04DLA6766 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 10.000,00 

Upla}eni kapital: 10.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Brki} Nermin (Hamdije)Bleki} Azra 

Ugovoreni kapital: 4.900,00, 5.100,00 

Procenat: 49%, 51 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Kari} Fikret, adresa: Tisova~ka cesta 27, Busova~a, li~na karta: 08DLB3813, direktor s ograni~enjem ovla{tenja radnji u okviru registriranih djelatnosti do iznosa ograni~enja 10,00,00 KM 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000347, 

Datum: 29. maj 2009. godine 

Travnik 

(SR-181/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "HOLZ-PLATE" d.o.o. Vitez, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 58 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 17.02.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "HOLZ-PLATE" d.o.o. Vitez upisani su podaci o uskla|ivanju djelatnosti kako slijedi 

Firma: "HOLZ-PLATE" d.o.o. Vitez 

Skra}ena oznaka firme: "HOLZ-PLATE" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Zabilje br. 23 Vitez, Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0057-09 (stari broj 1-4311) 

JIB: 4236238460008 

Carinski broj: 236238460008 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta broj:OPU-135/09 od 02.02.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: \otlo Slavica 

Adresa: Zabilje br.135, Vitez 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 05DNB5566 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: \otloSlavica 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

\otlo Marijo, adresa: Zabilje br.23, Vitez, li~na karta: 04DNA4817,    direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrirane djelatnosti sukladno zakonu o vanjskotrgovinskoj politici (SI. glasnik Bih br. 7/98) a naro~ito 

- oblicima uvoza i izvoza robe 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registriranih djelatnosti sukladno sa citiranim Zakonom i to: usluge me|unarodnog transporta putnika i roba, me|unarodna {pedicija, 

- skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, poslovi u slobodnim zonama i si. 

- zastupanje stranih tvrtki 

- ugostiteljstvo i turizam 

- te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000078, 

Datum: 17.februar 2009. godine 

Travnik 

(SR-182/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "POMINO" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Vitez, u predmetu upisa u registar osnivanja Poslovne jedinice br. 1 u Busova~i, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 28.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "POMINO" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Vitez upisani su podaci o osnivanju Poslovne jedinice br. 1 u Busova~i, kako slijedi 

Firma: "POMINO" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Vitez Skra}ena oznaka firme: "POMINO" d.o.o. Vitez Sjedi{te: Kulina Bana bb., Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0436-09 

JIB: 4236475240004 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Poslovne jedinice u Busova~i br. OPU-IP-325/09 od 12.05.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Raji}Dario 

Adresa: Hrvatske mlade`i 5, Vitez 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 07DNC0313 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Raji}Dario 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Raji} Dario, adresa: Hrvatske mlade`i 5, Vitez, li~na karta: 07DNC0313, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanj e u trgovini tekstilom, odj e}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, Ijuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namj e{taj em, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom,52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e se baviti i vanjskotrgovinskim poslovanjem i to: 

U okviru registrovane djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskoj politici, a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe, uvoz novih i polovnih vozila, autodijelova za vozila 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti, a naro~ito: usluge me|unarodnog transporta putnika i roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo,komisioni, konsignacioni, kompenzacioni poslovi, te utovar i sl. 

- zastupanje stranih tvrtki te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti dru{tva. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8)dana od prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000355 

Datum: 15. maj 2009. godine 

Travnik 

(SR-183/09-TR 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "POMINO" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Vitez, u predmetu upisa u registar osnivanja Poslovne jedinice br. 1 u Busova~i, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 28.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "POMINO" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Vitez upisani su podaci o osnivanju Poslovne jedinice br. 1 u Busova~i, kako slijedi 

Firma: "POMINO" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Vitez Skra}ena oznaka firme: "POMINO" d.o.o. Vitez Sjedi{te: Kulina Bana bb., Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0436-09 

JIB: 4236475240004 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Poslovne jedinice u Busova~i br. OPU-IP-325/09 od 12.05.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Raji}Dario 

Adresa: Hrvatske mlade`i 5, Vitez 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 07DNC0313 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Raji}Dario 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Raji} Dario, adresa: Hrvatske mlade`i 5, Vitez, li~na karta: 07DNC0313, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.121    Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanj e u trgovini tekstilom, odj e}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450  Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, Ijuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namj e{taj em, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom,52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te,52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e se baviti i vanjskotrgovinskim poslovanjem i to: 

U okviru registrovane djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskoj politici, a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe, uvoz novih i polovnih vozila, autodijelova za vozila 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti, a naro~ito: usluge me|unarodnog transporta putnika i roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo,komisioni, konsignacioni, kompenzacioni poslovi, te utovar i sl. 

- zastupanje stranih tvrtki te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti dru{tva. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "POMINO" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Vitez, Poslovnajedinica br. l  "POMINO" Busova~a 

Poreski podbroj: 4236475240039 

Sjedi{te: Zagreba~ka b.b., Busova~a, op{tina: Busova~a 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice b r. OPU-1P-325/09 od 12.05.2009. godine 

Djelatnost podru`nice 

Djelatnosti dru{tva upisane u sudski registar. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Raji} Dario, li~na karta: 07DNC0313, Direktor, bez ograni~enja 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8)dana od prijema rje{enja .@alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000385, 

Datum: 28. maj 2009. godine 

Travnik 

(SR-184/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "AKORD" Gospodarsko dru{tvo za proizvodnju trgovinu i usluge d.o.o. Vitez, u predmetu upisa u registar osnivanje Poslovne jedinice u Br~kom,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 27.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "AKORD" Gospodarsko dru{tvo za proizvodnju trgovinu i usluge d.o.o. Vitez upisani su podaci o osnivanju Poslovne jedinice u Br~kom, kako slijedi 

Firma: "AKORD" Gospodarsko dru{tvo za proizvodnju trgovinu i usluge d.o.o. Vitez 

Skra}ena oznaka firme: "AKORD" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Hrvatskih branitelja bb, Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0579-09 (stari broj 1-4522) 

JIB:4236266590006 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju podru`nice u Br~kom br. OPU-IP-62/09 od 14.05.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Mlaki} Dragica 

Adresa: Ilije Petrovi}a bb, Vitez 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 05DNB5063 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Mlaki} Dragica 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Mlaki} Borislav, adresa: Ilije Petrovi}a bb, Vitez, li~na karta: 05DNB4677, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 74.120    Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.130 Prikazivanje filmova. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e vr{iti vanjsko-trgovinski promet, kao i usluge u vanjsko-trgovinskom poslovanju u skladu sa Zakonom o vanjsko trgovinskom poslovanju i to: 

- vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjsko-trgovisnkom prometu i to: 

- zaklju~ivanje ugovora 

- zastupanje stranih tvrtki 

- komisioni, konsignacioni i kompenzacioni poslovi, 

- usluge me|unarodnog transporta roba 

- me|unarodna {pedicija i skladi{tenje 

- agencijske usluge 

- posredni{tvo u oblasti prometa roba 

- obavljanje vanjsko-trgo vinskog prometa u slobodnim zonama 

- druge usluge u okviru registrirane djelantosti 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "AKORD" Gospodarsko dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Vitez-Podru`nica 

Bijeljina, Republika Srpska 

Poreski podbroj: 4236266590022 

Sjedi{te: Pavlovi}a put b.b.-TC FIS, Bijeljina, op{tina: Bijeljina 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice u Bijeljini broj:OPU-IP-061/09 od 14.05.2009. godine 

Djelatnost podru`nice 

22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala,28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 51.180 Posredni{tvo specijalizovano za trgovinu odre|enim proizvodima ili grupama proizvoda d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.130 Prikazivanje filmova. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Mlaki} Vjekoslav, li~na karta: 05DNB5165, rukovodilac podru`nica, bez ograni~enja 

Naziv: "AKORD" Gospodarsko dru{tvo za proizvodnju trgovinu i usluge d.o.o. Vitez, Poslovna jedinica Br~ko 

Poreski podbroj: 4236266590049 

Sjedi{te: Malezijski put bb., Br~ko, op{tina: Br~ko 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nice br. OPU-IP-62/09 od 14.05.2009. godine 

Djelatnost podru`nice 

22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 51.180 Posredni{tvo specijalizovano za trgovinu odre|enim proizvodima ili grupama proizvoda d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodim, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.130 Prikazivanje filmova 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Mlaki} Vjekoslav, li~na karta: 05DNB5165, Rukovoditelj Podru`nice, bez ograni~enja 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000397, 

Datum: 27. maj 2009. godine 

Travnik 

   (SR-185/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "AKORD" Gospodarsko dru{tvo za proizvodnju trgovinu i usluge d.o.o. Vitez, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 25.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "AKORD" Gospodarsko dru{tvo za proizvodnju trgovinu i usluge d.o.o. Vitez upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: "AKORD" Gospodarsko dru{tvo za proizvodnju trgovinu i usluge d.o.o. Vitez 

Skra}ena oznaka firme: "AKORD" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Hrvatskih branitelja bb, Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0579-09 (stari broj 1-4522) 

JIB: 4236266590006 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o usagla{avanju djelatnosti dru{tva broj:OPU-IP-060/09 od 14.05.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Mlaki} Dragica 

Adresa: Ilije Petrovi}a bb, Vitez 

Li~na karta - JMB / Putna isprava: li~na karta: 05DNB5063 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Mlaki} Dragica 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Mlaki} Borislav, adresa: Ilije Petrovi}a bb, Vitez, li~na karta: 05DNB4677, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240    Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.130 Prikazivanje filmova 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e vr{iti vanjsko-trgovinski promet, kao i usluge u vanjsko-trgovinskom poslovanju u skladu sa Zakonom o vanjsko trgovinskom poslovanju i to: 

- vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjsko-trgovisnkom prometu i to: 

- zaklju~ivanje ugovora 

- zastupanje stranih tvrtki 

- komisioni, konsignacioni i kompenzacioni poslovi, 

- usluge me|unarodnog transporta roba 

- me|unarodna {pedicija i skladi{tenje 

- agencijske usluge 

- posredni{tvo u oblasti prometa roba 

- obavljanje vanjsko-trgovinskog prometa u slobodnim zonama 

- druge usluge u okviru registrirane djelantosti 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000396, 

Datum: 25.maj 2009. godine 

Travnik 

  (SR-186/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi AUTO KU]A "TRAVNIK" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Travnik, u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 28.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa AUTO KU]A "TRAVNIK" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Travnik upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa kako slijediFirma: AUTO KU]A "TRAVNIK" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Travnik 

Skra}ena oznaka firme: AKT "TRAVNIK" d.o.o. Travnik 

Sjedi{te: Mostarska bb., Travnik, Travnik 

MBS: 51-01-0143-08 (stari broj 1-2049) 

JIB: 4236171610000 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o imenovanju direktora broj 61/09 od 07.05..2009. godine Odluka o razrje{enju Direktora broj:60/09 od 07.05.2009. godine 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 1.954.747,84 

Upla}eni kapital: 1.954.747,84 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Halilovi} Mirsad, adresa: Kulina Bana br. 7A, Travnik, li~na karta: 04DFC6222, direktor dru{tva bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj:051-0-Reg-09-000394, 

Datum: 28. maj 2009. godine 

Travnik 

 (SR-187/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "FIRE-WOOD" dru{tvo za promet i usluge d.o.o. Busova~a, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 02.04.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "FIRE-WOOD" dru{tvo za promet i usluge d.o.o. Busova~a upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi 

Firma: "FlRE-WOOD" dru{tvo za promet i usluge d.o.o. Busova~a 

Skra}ena oznaka firme: "FIRE-WOOD" d.o.o. Busova~a 

Sjedi{te: Kaonik b.b., Kaonik, Busova~a 

MBS: 51-01-0296-09 (stari broj 1-4842) 

JIB: 4236345620000 Carinski broj: 236345620000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta radi pro{irenja djelatnosti br. OPU-IP-23/09 od 24.03.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Begi} Aldin 

Adresa: Kaonik b.b., Busova~a 

Li~na karta - JMB / Putna ispravali~na karta: 05DLA9880 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Begi} Aldin 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Begi} Alija, adresa: Sajtovi}i b.b., Busova~a, li~na karta: 04DLA5946, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

14.121 Va|enj e kre~njaka i krede, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.410    Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630    Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{tenje robe 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati i vanjskotrgovinski promet i vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: vanjska trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izvoz; vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvou. Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru djelatnosti dru{tva upisanih u sudski registar sulkadno Zakonu o vanjskotgovinskoj politici,a naro~ito: usluge u me|unarodnom prevozu,posredni{tvo,skladi{tenje,komisioni i kompenzacioni poslovi,lizing poslovi,zastupanje stranih firmi,kao i druge usluge u okviru djelatnosti dru{tva upisanih u sudski registae. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000235, 

Datum: 2. april 2009. godine 

Travnik 

(SR-188/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Proizvodno prometno uslu`no dru{tvo "SNAMA" d.o.o. Vitez, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 26.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Proizvodno prometno uslu`no dru{tvo "SNAMA" d.o.o. Vitez upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa,kako slijedi 

Firma: Proizvodno prometno uslu`no dru{tvo "SNAMA" d.o.o. Vitez 

Skra}ena oznaka firme: "SNAMA" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Bukve bb., Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0408-09 (stari broj 1-4870) 

JIB: 4236351600002 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju djelatnosti i izmjeni Statuta dru{tva br. OPU-IP-134/09 od 09.04.2009. 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Smaji} Mujaga 

Adresa: Dervi{ ef.Korkuta bb., Travnik 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 03DFA5612 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 482.342,00 

Upla}eni kapital: 482.342,00 

U^E[]E U KAPITALI 

Osniva~: Smaji} Mujaga 

Ugovoreni kapital: 482,342,00 

Procenat: 100 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Smaji} Mujaga, adresa: Dervi{ ef.Korkuta bb., Travnik, li~na karta: 03DFA5612, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti 

Smaji} Nada, adresa: Dervi{ ef.Korkuta bb., Travnik, li~na karta: 03DFA3700, zamjenik direktora bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.240 Uzgoj peradi, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja),15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljimai mastima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi 

55.510 Kantine, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati i vanjskotrgovinski promet, kao i vr{enje usluga u tom prometu u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju (SI.glasnik R BiH br.7/98), a naro~ito: 

- Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambneim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

- Oblicima uvoza i izvoza robe 

- Zaklju~ivanje ugovoroa o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja, 

- Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti u skladu citiranim Zakonom i to: usluge me|unarodnog transporta putnika i roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. 

- Zastupanje stranih firmi 

- Ugostiteljske i tursti~ke usluge 

- te druge usluge u okviru registriranih djelatnosti 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: Proizvodno prometo uslu`no dru{tvo "SNAMA" d.o.o. Vitez, Poslovna jedinica "SNAMA" 

Travnik 

Poreski podbroj: 4236351600029 

Sjedi{te: Kalibunar bb., Travnik, op{tina: Travnik 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br. 2/05 od 24.08.2005. godine 

Djelatnost podru`nice 

Djelatnosti dru{tva upisane u sudski registar. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Smaji} Mujaga, li~na karta: 03DFA5612, Direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti Smaji} Nada, li~na karta: 03DFA3700, Zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051 -O-Reg-09-000317, 

Datum: 26. maj 2009. godine 

Travnik 

(SR-189/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "Raji}-Company" Dru{tvo za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge d.o.o. Novi Travnik, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa i promjena osobe ovla{tene za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 05.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "Raji}-Company" Dru{tvo za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge d.o.o. Novi Travnik upisani su podaci o promjene djelatnosti u subjektu upisa i promjena osobe ovla{tene za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi 

Firma: "Raji}-Company" Dru{tvo za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge d.o.o. Novi Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "Raji}-Company" d.o.o. Novi Travnik 

Sjedi{te: Nevi} Polje b.b., Novi Travnik, Novi Travnik 

MBS: 51-01-0470-09 (stari broj 1-3784) 

J1B: 4236174120003 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta radi uskla|ivanja djelatnosti br. OPU-IP-18/09 od 31.03.2009., Odluka o promjeni direktora br. 6/09 od 27.01.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Raji}Nikica 

Adresa: Stjepana Radi}a 14, Novi Travnik 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 03DQA0771 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Raji}Nikica 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Raji} Narcis, adresa: Stjepana Radi}a 14, Novi Travnik, li~na karta:    03DQA0656, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.510 Proizvodnja cementa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odj e}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima 

Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju (Sl.novine F BiH br.2/95), a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti u skladu sa ~l.27 citiranog Zakona, a naro~ito: usluge u me|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. 

- zastupanje stranih firmi 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa 

- usluge ugostiteljstva i turizma 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000353, 

Datum: 5. maj 2009. godine 

Travnik 

(SR-190/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "OBZOR" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 07.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "OBZOR" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: "OBZOR" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez 

Skra}ena oznaka firme: "OBZOR" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Hrvatskih branitelja b.b., Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0514-09 (stari broj 1-2798) 

JIB:4236024820007 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i diopunama Statuta o uskla|ivanju djelatnosti br. OPU-IP-25/2009 od 24.03.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Boba{ Mirko 

Adresa: Kru{~ica bb., Vitez 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 04DNA3056 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 250.129,00 

Upla}eni kapital: 250.129,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Boba{ Mirko 

Ugovoreni kapital: 250.129,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Mato{evi} Aleksandra, adresa: Bila br. 45, Vitez, li~na karta: 03DNA0703, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

05.020 Uzgoj ribe, 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660    Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, iskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.410 Fasadni i {tukatumi radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 55.300 Restorani, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinsko poslovanje u okviru registriranih djelatnosti a naro~ito: 

vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru registriranih djelatnosti 

-posredni{tvo u oblasti prometa roba i usluga 

-komisione, kompenzacione, konsignacione i lizing poslove 

-izvo|enje, investicionih radova u inozemstvu 

-prevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu 

-zastupanje stranih firmi 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj:051-0 Reg-09-000332, 

Datum: 7. maj 2009. godine 

Travnik 

(SR-191/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "HORIZONT" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 07.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "HORIZONT" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi 

Firma: "HORIZONT" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez 

Skra}ena oznaka firme: "HORIZONT" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Hrvatskih branitelja bb, Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0515-09 (stari broj 1-1744) 

JIB: 4236025390006 

Carinski broj: 236025390006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta radi uskla|ivanja djelatnosti OPU-IP-24/09 od 24.03.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Boba{ Mirko 

Adresa: Kru{~ica bb., Vitez 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 04DNA3056 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 651.115,00 

Upla}eni kapital: 651.115,00 

U^E[]E l) KAPITALU 

Osniva~: Boba{ Mirko 

Ugovoreni kapital: 651.115,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Gari} Ranka, adresa: Ilije Petrovi}a br.35, Vitez, li~na karta: 04DNB0018, direktor bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnih ure|aja, 26.240 Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda od keramike, 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda, 26.260 Proizvodnja vatrostalnih kerami~kih proizvoda, 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnj a stolarij e, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila naveliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 55.300 Restorani, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinsko poslovanje u okviru registriranih djelatnosti, a naro~ito: 

- Vanjsku trgovinu prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru registriranih djelatnosti, posredni{tvo u oblasti prometa roba i usluga, komisione, kompenzacione, konsignacione i lizing poslove 

- Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu 

- Prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu 

- Zastupanje stranih tvrtki. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "HORIZONT" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, Poslovna jedinica "PALJUKE-HUM" Vitez 

Poreski podbroj: 4236025390022 

Sjedi{te: Hrvatskih branitelja bb., Vitez, op{tina: Vitez 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivnaju Podru`nice br. 14/05 od 25.05.2005. godine 

Djelatnost podru`nice 

14.110 Va|enje kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enje vapnenca i krede, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, te vr{enje minerskih poslova 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Hasi} Enver, li~na karta: 05CTI5438, rukovodilac poslovne jedinice, u okviru naloga i ovla{tenja direktora dru{tva 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 05l-O-Reg-09-000331, 

Datum: 7. maj 2009. godine 

Travnik 

(SR-192/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "STAMAL" Dru{tvo za trgovinu, distribuciju i usluge u zemlji i obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u prometu roba i usluga d.o.o. Kre{evo, u predmetu upisa u registar promjene osniva~a i promjene djelatnosti u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 25.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "STAMAL" Dru{tvo za trgovinu, distribuciju i usluge u zemlji i obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u prometu roba i usluga d.o.o. Kre{evo upisani su podaci o promjeni osniva~a i promjeni djelatnosti u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: "STAMAL" Dru{tvo za trgovinu, distribuciju i usluge u zemlji i obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u prometu roba i usluga d.o.o. Kre{evo 

Skra}ena oznaka firme: "STAMAL" d.o.o. Kre{evo Sjedi{te: Resnik bb., Kre{evo, Kre{evo MBS: 51-01-0091-08 JIB: 4236453190003 Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Ugovor o promjeni osniva~kog uloga broj:OPU-IP-19/09 od 02.04.2009. godine 

Utvr|ivanje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva broj: OPU-IP:25/09 os 03.04.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Kozadra Sanela 

Adresa: Bra}e Pranja broj 5,, Vogo{}a 

Li~na karta - JMB / Putnaisprava li~na karta: 03BNA1235 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Kozadra Sanela 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Selimovi} Alen, adresa: Mitra [u}ura 34 A, Vogo{}a, li~na karta: 04BNA3709, direktor bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.240 Uzgoj peradi, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 21.110 Proizvodnja celuloze, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, 24.620 Proizvodnja ljepila i `elatina, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.520 Proizvodnja kre~a, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n., 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, Ijuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina naveliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, Ijuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487    Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i Iogori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 60.300 Cjevovodni transport, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih, dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

izvoz i uvoz robe i usluga iz okvira registrovane djelatnosti 

izvoz roba i usluga koje se napla}uju uvozom roba i usluga u istoj vrijednosti (kompenzacioni poslovi) 

posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, te konsignacioni i lizing poslovi prodaje 

zastupanje stranih lica 

obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama 

prodaja robe sa konsignacionih skladi{ta 

carinsko skladi{te 

malograni~ni promet 

ugostiteljske i turisti~ke usluge 

usluge kontrole i kvaliteta i kvantiteta u izvozu i uvozu robe 

pribavljanje i ustupanje prava industrijske svojine znanja i iskustva 

usluge istra`ivanja, pru`anja i kori{tenja informacija i znanja u privredi i nauci 

me|unarodni drumski prevoz 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000278, 

Datum: 25. maj 2009. godine 

Travnik 

(SR-193/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo za trgovinu i transport "MAKI]" d.o.o. Jajce, u predmetu upisa u registar osnivanja dru{tva ograni~ene odgovornosti,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 22.05.2009. godine godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo za trgovinu i transport "MAKI]" d.o.o. Jajce upisani su podaci o osnivanju dru{tva ograni~ene odgovornosti kako slijedi 

Firma: Dru{tvo za trgovinu i transport "MAKI]" d.o.o. Jajce 

Skra}ena oznaka firme: "MAKI]" d.o.o. Jajce 

Sjedi{te: Mar{ala Tita br. 57, Jajce, Jajce 

MBS: 51-01-0590-09 

JIB: 4236476990007 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Dru{tva za trgovinu i transport broj:OPU-IP: 115/09 od 13.05.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Maki} Mensud 

Adresa: Kru{~ica bb, Jajce 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 08DMC4207 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Maki} Mensud 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Ta{o Selvedin, adresa: Divi}ani br. 55, Jajce, li~na karta: 07DMC1090, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom poslovanju obavljati slijede}e djelatnosti: 

izvoz i uvoz prehrambenih proizvoda u okviru registrirane djelatnosti 

prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu 

obavljati vanjskotrgovinske poslove u slobodnim zonama 

konsignacijska skladi{ta i prodaja robe s konsignacijskih skladi{ta 

prodaja robe u slobodnim zonama 

zastupanje stranih pravnih osoba i 

graditeljski i investicijski radovi u inozemstvu i povjeravanje tih radova stranim pravnim osobama u BiH. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000392, 

Datum: 22.maj 2009. godine 

Travnik 

 (SR-194/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "ECONOMIC" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 22.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "ECONOMIC" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez upisani su podaci o promjene djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi 

Firma: "ECONOMIC" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez 

Skra}ena oznaka firme: "ECONOMIC" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Poslovni centar 96, Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0062-09 (stari broj 1-269) 

JIB: 4236068280000 

Carinski broj: 236068280000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o pro{irenju djelatnosti i izmjene i dopune Statuta dru{tva br. OPU-IP-363/09 od 15.04.2009. 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Rajkovi} Franjo 

Adresa: Jardol, Vitez 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: - 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 9.032.719,20 

Upla}eni kapital: 9.032.719,20 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Rajkovi} Franjo 

Ugovoreni kapital: 9.032.719,20 

Procenat: 100 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Rajkovi} Franjo, adresa: Jardol, Vitez, li~na karta: -, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 22.120 Izdavanje novina, 22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.150 Ostala izdava~ka djelatnost, 22.210 [tampanje novina, 22.220 [tampanje, d.n., 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnih ure|aja, 26.230 Proizvodnja kerami~kih izolatora i izolacionog pribora, 26.240 Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda od keramike, 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda, 26.260 Proizvodnja vatrostalnih kerami~kih proizvoda, 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.130 Proizvodnja slavina i ventila, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za doma}instvo, 29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo 29.720 Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo, 30.010 Proizvodnja kancelarijskih ma{ina, 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, 31.100 Proizvodnja elektri~nih motora, generatora i transformatora, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije, 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 32.300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate}e opreme, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanj e obj ekata visokogradnj e, niskogradnj e i nj ihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103    Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovinana veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.312 Biljne apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova od trava, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 64.120 Kurirske djelatnosti, osim djelatnosti javnih po{ta, 64.200 Telekomunikacije, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.210 Izrada softvvarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 73.102 Istra`ivanj e i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 74.112 Ostali pravni poslovi, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.860 Djelatnosti pozivnih centara, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n., 91.110 Djelatnost poslovnih udru`enja i udru`enja poslodavaca, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinsko poslovanje u okviru registriranih djelatnosti, a naro~ito: 

Vanjsku trgovinu prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru registriranih djelatnosti, posredni{tvo u oblasti prometa roba i usluga, komisione, kompenzacione, konsignacione i lizing poslove. 

Prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu. 

Zastupanje stranih tvrtki. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "ECONOM1C" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez, Poslovna jedinica 

"ECONOMIC" Doboj 

Poreski podbroj: 4236068280034 

Sjedi{te: Nikole Pa{i}a bb., Doboj, op{tina: Doboj 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju PJ br. 27/00 od 30.10.2000. 

Djelatnost podru`nice 

50.101; 50.102; 50.103; 50.200; 50.301; 50.302; 50.303; 50.401; 50.402; 50.403; 50.404; 50.500; 51.120 51.130; 51.140; 51.150; 51.160; 51.180; 51.190; 51.220; 51.240; 51.400; 51.410; 51.421; 51.422; 51.430 51.440; 51.450; 51.460; 51.470; 51.510; 51.532; 51.520; 51.540; 51.550; 51.560; 51.610; 51.620; 51.630, 51.640; 51.650; 51.660; 51.700; 52.120; 52.320; 52.484; 52.486; 52.487; 51.390. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Stevanovi} Ostoja, li~na karta:, Prokurist, bez ograni~enja ovla{tenja u skladu sa Zakonom 

Naziv: "ECONOMIC" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, Poslovna jedinica 

"[PEDICIJA" Travnik 

Poreski podbroj: 4236068280042 

Sjedi{te: Dolac na La{vi, Dolac Na La{vi, op{tina: Travnik 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju PJ br. 3001/40-GD-l 1/05 

Djelatnost podru`nice 

63.110 Prekrcaj tereta, 63.120 Skladi{tenje robe, 63.400 Djelatnost ostalih agencija u prometu ({pedicija) 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

[uman Velimir, li~na karta:, Voditelj poslovne jedinice, neograni~eno u okviru registrane djelatnosti PJ 

Naziv: "ECONOMIC" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez, Poslovna jedinica "ECONOMIC" S Sarajevo 

Poreski podbroj: 4236068280026 

Sjedi{te: Lukavi~ka cesta broj 90, Sarajevo, op{tina: Sarajevo 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivnaju Poslovne jedinice br.1010-34 od 27.09.1999.godine 

Djelatnost podru`nice 

50.101; 50.102; 50.103; 50.200; 50.301; 50.302; 50.303; 50.401; 50.402; 50.403; 50.404; 50.500; 51.120;  51.130; 1.140; 51.150; 51.160; 51.180; 51.190; 51.220; 51.240; 51.390; 51.400; 51.410; 51.421; 51.422;  51.430; 51.440; 51.450; 51.460; 51.470; 51.510; 51.520; 51.532; 51.540; 51.550; 51.560; 51.610; 51.620;  51.630; 51.640; 51.650; 51.660; 51.700; 52.120; 52.320; 52.484; 52.486; 52.487. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Ple~i} Alma, li~na karta: 04BHT0479, Prvi zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru odluke o osnivanju Poslovne jedinice 

Naziv: "ECONOMIC" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez, Poslovna jedinica "Economic-J" Jajce 

Poreski podbroj: 4236068280069 

Sjedi{te: Pijavice b.b., Jajce, op{tina: Jajce 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedincie br. OPU-IP-21/09 od 

02.04.2009.godine 

Djelatnost podru`nice 

Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo,50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softvvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.402 Bifei (buffet), 55.510 Kantine, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Raji} Dragan, li~na karta: 04DMA0094, Voditelj poslovne jedinice, bez ograni~enja ovla{tenja u poslovima prodaje roba iz ponude Dru{tva "Economic" d.o.o. Vitez, a u okviru registrirane djelatnosti, za druge poslove potrebna je prethodna suglasnost direktora Dru{tva. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000363, 

Datum: 22. maj 2009.godine 

Travnik 

(SR-195/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za reviziju, ra~unovodstvo i poslovno savjetovanje "^ALUK REVIZIJA" d.o.o. Donji Vakuf, u predmetu upisa u registar osnivanja Poslovne jedinice u Travniku, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 22.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za reviziju, ra~unovodstvo i poslovno savjetovanje "^ALUK REVIZIJA" d.o.o. Donji Vakuf upisani su podaci o osnivanju Poslovne jedinice u Travniku, kako slijedi 

Firma: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za reviziju, ra~unovodstvo i poslovno savjetovanje "^ALUK REVIZIJA" d.o.o. Donji Vakuf 

Skra}ena oznaka firme: "^ALUK REVIZIJA" d.o.o. Donji Vakuf Sjedi{te: 770. Slavne Slb.br.lamela b-3/2, Donji Vakuf, Donji Vakuf MBS: 51-01-0356-08 JIB: 4236466170001 Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Poslovne jedinice Travnik, br. OPU-IP-160/09 od 15.05.2009.godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: ^aluk Mirsad 

Adresa: 717. Slavne lahke brigade 36, Donji Vakuf 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 04DHA3362 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 5.302,00 

Upla}eni kapital: 5.302,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: ^aluk Mirsad 

Ugovoreni kapital: 5.302,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

^aluk Mirsad, adresa: 717. Slavne lahke brigade 36, Donji Vakuf, li~na karta: 04DHA3362, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 55.401 Barovi, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softvvarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi;  savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.150 Upravljanje holding dru{tvima, 74.401 Priredivanj e saj mova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.,93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinski promt u okviru registrovanih djelatnosti i usluga iz strukture upisanih djelatnosti. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za reviziju, ra~unovodstvo i poslovno savjetovanje "^ALUK REVIZIJA" d.o.o. Donji Vakuf, Poslovna jedinica Travnik 

Poreski podbroj: 4236466170028 

Sjedi{te: Centar I, faza III (Fatmi}-zgrada zvana Karaulka) prostor br.9, Travnik, op{tina: Travnik 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice Travnik br. OPU-IP-160/09 od 15.05.2009.godine 

Djelatnost podru`nice 

Poslovnajedinica }e obavljati registrovane djelatnosti Dru{tva. Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice ^aluk Mirsad, li~na karta: 04DHA3362, Rukovodilac podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000391, 

Datum: 22. maj 2009.godine 

Travnik 

 (SR-196/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "FLUID-POWER" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Novi Travnik, u predmetu upisa u registar osnivanja dru{tva ograni~ene odgovornosti,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 21.05.2009.godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "FLUID-POWER" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Novi Travnik upisani su podaci o osnivanju dru{tva ograni~ene odgovornosti kako slijedi 

Firma: "FLUID-POWER" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Novi Travnik Skra}ena oznaka firme: "FLUID-POWER" d.o.o. Novi Travnik Sjedi{te: Trenica b.b. Novi Travnik, Novi Travnik, Novi Travnik MBS: 51-01-0585-09 JIB: 4236476720000 Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Dru{tva ograni~ene odgovornosti broj:OPU-IP-61/09 od 25.03.2009.godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Matijevi} Claudio, Petrovi} Tomislav, Turi} Dragan 

Adresa: Rijeka Brig br. 71/7, Hrvatska, Divjak bb., Vitez, Ive Andri}a br. 19 A, Novi Travnik 

Li~na karta - JMB / Putna isprava putna isprava: 003516231,datum i mjesto izdavanja putne isprave: 03.12.2007.godine PU/Rijeka, li~na karta: 03DNA0078, li~na karta: 03DFB0004 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.100,00 

Upla}eni kapital: 2.100,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~, Ugovoreni kapital, Procenat 

Petrovi}Tomislav, 700,00, 33,3333 %, Turi} Dragan 700,00, 33,3333%, Matijevi} Claudio, 700,00, 33,3333 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Petrovi} Tomislav, adresa: Divjak bb., Vitez, li~na karta: 03DNA0078, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softvvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, Ijuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.101 Prij evoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora. godine ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 71.100 Iznajmljivanje automobila 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

-Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru 

registrovane djelatnsoti, a naro~ito: 

- oblicima uvouza i izvoza roba 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti i to: komisioni, konsignacioni, kompenzacioni poslovi, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, usluge utovara i sl. 

- zastupanje stranih tvrtki, 

- usluge me|unarodnog transporta robe i putnika me|unarodna {pedicija, skladi{tenje 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registriranih djelatnoati poslova vanjskotrgovinskog prometa 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000326, 

Datum: 21. maj 2009. godine 

Travnik 

(SR-197/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno otpremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo, Travnik, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti dru{tva i podru`nica -poslovnih jedinica u subjektu upisa, promjene lica ovla{tenog za zastupanje u podru`nici Dolac na La{vi i podru`nici u Vitezu i brisanje poslovne jedinice u Novom Travniku,a na temelju odredbe ~lana 58 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 25.02.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno otpremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo, Travnik upisani su podaci o promjeni djelatnosti dru{tva i podru`nica-poslovnih jedinica u subjektu upisa, promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u podru`nici Dolac na La{vi i podru`nici u Vitezu i brisanje podru`nice-poslovne jedinice "Aurotours" Novi Travnik upisane u sudski registar rje{enjem br. U/I-386/02 od 12.08.2002. godine, kako slijedi 

Firma: "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno otpremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo, Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "AURO[PED" d.o.o. Travnik 

Sjedi{te: Donje Puti}evo bb., Travnik, Travnik 

MBS: 51-01-0027-09 (stari broj 1-1014) 

JIB: 4236015590007 

Carinski broj: 236015590007 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o usagla{avanju djelatnosti dru{tva broj OPU-2597/08 od 14.10.2008. godine, Odluka o brisanju podru`nice u Novom Travniku br. OPU-2600/08 od 14.10.2008., Odluka o izmjenama Statuta dru{tva br. OPU-2598/08 od 14.10.2008., Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju podru`nice Tomislavgrad br. OPU-2747/08 od 07.11.2008., Odlukao izmjenama i dopunama odluke o osnivanju podru`nice Livno br. OPU-2748/08 od 07.11.2008., Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju podru`nice Ora{je br. OPU-2749/08 od 07.11.2008.,Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju podru`nice Dolac na La{vi br. OPU-2750/08 od 07.11.2008., Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju podru`nice "Aurotours" Vitez br. OPU-2751/08 od 07.11.2008., Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju podru`nice Kamensko br. OPU-2776/08 od 10.11.2008., Odluka o promjeni ovla{tene osobe u podru`nici Vitez br. 35/08 od 01.09.2008.,Odluka o promjeni osobe ovla{tene za zastupanje u podru`nici Dolac na La{vi br. 33/08 od 01.09.2008. 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Bilan|ija Goran Lu~i} Dragan 

Adresa: Kneza Branimira 6, Mostar, Stjepana Radi}a br. 8, Novi Travnik 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 03BDA1655 li~na karta: 04DOA1527 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPIS 

Ugovoreni (upisani) kapital: 100.000,00 

Upla}eni kapital: 100.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Lu~i} Dragan, Bilan|ija Goran 

Ugovoreni kapital: 70.000,00, 30.000,00 

Procenat: 70% 30% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Lu~i} Dragan, adresa: Stjepana Radi}a br. 8, Novi Travnik, li~na karta: 04DOA1527, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli,26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanj e u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odj e}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om,51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerij skim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i sofhvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.101 Prij evoz putnika i robe, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e dj elatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrirane djelatnosti i zakona o vanjskotrgovinskoj djelatnosti i to: 

- vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

- dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju /SI. novine F BiH br. 2/95/, a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe 

- zaklju~ivanje ugovora, o posebnim oblicima vanjskotrgovinskih poslova 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti u skladu sa ~l 27. citiranog zakona, a naro~ito me|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi 

- me|unarodni transport robe utovar pretovar i sl. 

- zastupanje stranih tvrtki 

- obavljanje vanjskotrgovinskog prometa u slobodnim zonama 

- druge usluge u okviru registrirane djelatnosti dru{tva i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno opremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo, 

Travnik Poslovna jedinica Tomislavgrad 

Poreski podbroj: 4236015590023 

Sjedi{te: Kralja Tvrtka bb, Carinski terminal, Tomislavgrad, op{tina: Tomislavgrad 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nica-poslovnih jedinica broj 7/2002 od 26.6.2002 

Djelatnost podru`nice 

63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju i djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

[piki} Mijo, li~na karta: 03AYA0349, Ovla{tena osoba za zastupanje i predstavljanje Poslovne jedinice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti podru`nice 

Naziv: "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno opremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo, Travnik Podru`nica- Poslovna jedinica Livno 

Poreski podbroj: 4236015590031 

Sjedi{te: Carinski terminal Livno, Splitska bb., Livno, op{tina: Livno 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nica-poslovnih jedinica broj 7/2002 od 26.6.2002. godine 

Djelatnost podru`nice 

63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju i djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

\iki} Dragica, li~na karta: 03AXA0546, Lice ovla{teno za zastupanje, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti podru`nice 

Naziv: "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno otpremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti~evo, 

Travnik Podru`nica Poslovna jedinica Jajce 

Poreski podbroj: 4236015590040 

Sjedi{te: Carinski terminal Jajce, Brune Bu{i}a b.b., Jajce, op{tina: Jajce 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nica-poslovnih jedinica broj 7/2002 od 26.52002. godine 

Djelatnost podru`nice 

63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju i djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Svalina Janja, li~na karta:, Osoba ovla{tena za zastupanje, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti podru`nice 

Naziv: "AURO[PED"d.o.o. za me|unarodno otpremni{tvo, trgovinu i usluge Donje 

Puti}evo;Travnik Podru`nica-Poslovna jedinica Ora{je 

Poreski podbroj: 4236015590058 

Sjedi{te: Carinski terminal, Ora{je, op{tina: Ora{je 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nica-poslovnih jedinica broj 7/2002 od 26.6.2002. godine 

Djelatnost podru`nice 

63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju i djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Miki} Dijana, li~na karta: 06BVB4550, Osoba ovla{tena za zastupanje, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti podru`nice 

Naziv: "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno opremni{tvo, trgovinu i usluge Donje 

Puti}evo,Travnik, Podru`nica-Poslovna jedinica "AUROTOURS" Vitez 

Poreski podbroj: 4236015590074 

Sjedi{te: Poslovni centar FIS, Vitez, op{tina: Vitez 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br. 3/03 od 27.08.2003. 

Djelatnost podru`nice 

63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju i djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Lu~i} Vlatka, li~na karta: 04DQA2202, Ovla{tena osoba za zastupanje Podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti 

Naziv: "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno otpremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo, 

Travnik, Podru`nica-Poslovna jedinica Dolac na La{vi 

Poreski podbroj: 4236015590139 

Sjedi{te: Dolac na La{vi, Travnik, op{tina: Travnik 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br.27/03 od 27.10.2003. 

Djelatnost podru`nice 

63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju i djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Rajkovi} Goran, li~na karta: 04DFD3946, Osoba ovla{tena za zastupanje PJ, bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti podru`nice 

Naziv: "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno otpremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo, 

Travnik, Podru`nica-Poslovna jedinica Kamensko 

Poreski podbroj: 4236015590147 

Sjedi{te: Korita bb., Tomislavgrad, op{tina: Tomislavgrad 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nica-poslovnih jedinica br. 7/2002 od 26.06.2002. 

Djelatnost podru`nice 

63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju i djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

[piki} Mijo, li~na karta: 03AYA0349, Osoba ovla{tena za zastupanje PJ, bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti podru`nice 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-08-000909, 

Datum: 25. februar 2009. godine 

Travnik 

(SR-198/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "URBS-PROJEKT" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, prenosu udjela u subjektu upisa, promejena sjedi{ta (adrese) subjekta upisa i promjena lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 05.06.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "URBS-PROJEKT" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, prenosu udjela u subjektu upisa, promejeni sjedi{ta (adrese) subjekta upisa i promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi 

Firma: "URBS-PROJEKT" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez 

Skra}ena oznaka firme: "URBS-PROJEKT" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Stjepana Radi}a 2, Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0523-09 (stari broj 1-1515) 

JIB: 4236064370004 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta radi uskla|ivanja djelatnosti i promjene adrese br. OPU-IP-115/09 od 06.05.2009. 

Ugovor o prijenosu udjela br. OPU-Ov-243/09 od 05.05.2009. godine 

Odluka o razrje{enju direktora br. UP-MV-O/08 od 30.10.2008. godine 

Odluka o imenovanju direktora br. UP-MV-O/08 od 30.10.2008. godine 

Odluka o razrje{enju zamjenika direktora dru{tva br. UP-MV-O/09 od 18.05.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Lokmi} Senada 

Adresa: Stjepana Radi}a 15, Novi Travnik 

Li~na karta - JMB/Putna isprava li~na karta: 04DQA5830 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 4.000,00 

Upla}eni kapital: 4.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Lokmi} Senada 

Ugovoreni kapital: 4.000,00 

Procenat: 100 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Lokmi} Senada, adresa: Stjepana Radi}a 15, Novi Travnik, li~na karta: 04DQA5830, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljimai mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovinana veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softvvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih, dokumenata, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

U vanjskotrgovinskom prometu dru{tvo }e obavljati djelatnosti uvoza i izvoza u okviru registrirane djelatnosti 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) osam od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000373, 

Datum: 5. juna 2009. godine 

Travnik 

(SR-199/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "KADENA-V" d.o.o. za proizvodnju, prijevoz, trgovinu i ostale usluge, Jajce, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 10.06.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "KADENA-V" d.o.o. za proizvodnju, prijevoz, trgovinu i ostale usluge, Jajce upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: "KADENA-V" d.o.o. za proizvodnju, prijevoz, trgovinu i ostale usluge, Jajce 

Skra}ena oznaka firme: "KADENA-V" d.o.o. Jajce 

Sjedi{te: III Gardijske b.b., Jajce, Jajce 

MBS: 51-01-0309-09 (stari broj 1-1220) 

JIB: 4236107280004 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka Sup{tine Dru{tva o uskla|ivanju djelatnosti od 25.05.2009. godine 

Odluka o Uskla|ivanju djelatnosti i izmjeni statuta broj:OPU-IP-434/09 od 01.06.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Jake{evi} Kata 

Adresa: Carevo polje bb., Jajce 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 05DMB5332 

Firma: DATP "VRBAS" d.o.o. Jajce 

Sjedi{te: Bosna i Hercegovina, 

Reg. br./MBS 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 522.336,90 

Upla}eni kapital: 522.336,90 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Jake{evi} Kata, DATP "VRBAS" d.o.o. Jajce 

Ugovoreni kapital: 323.632,30, 198.704,60 

Procenat: 61,9585 %, 38,0415% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Jake{evi} Kata, adresa: Podmila~je 16, Jajce, li~na karta: -, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama ipoluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljimai mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e vr{iti vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom poslovanju u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i to: 

- vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

- dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju (Sl.novine F BiH br.2/95), a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskih poslova 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnostu u skladu sa 61. 27 citiranog Zakona, a naro~ito: me|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, me|unarodni transport robe i putnika, utovar, pretovar i sl. 

- zastupanje stranih tvrtki 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slolbodnim zonama i druge usluge u okviru registrirane djelantosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa 

- usluge ugostieljstva i turizma. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000442, 

Datum: 10. jun 2009. godine 

Travnik 

(SR-200/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Prometno uslu`no dru{tvo "NUHIT" d.o.o. Kiseljak, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 08.06.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Prometno uslu`no dru{tvo "NUHIT" d.o.o. Kiseljak upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: Prometno uslu`no dru{tvo "NUHIT" d.o.o. Kiseljak Skra}ena oznaka firme: "NUHIT" d.o.o. Kiseljak Sjedi{te: Radanovi}i b.b., Kiseljak, Kiseljak MBS: 51-01-0652-09 (stari broj 1-1806) JIB: 4236047360003 Carinski broj: 236047360003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o uskla|ivanju djelatnosti broj:OPU-IP-418/09 od 27.05.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Nuhi} Ned`ib, Nuhi} Sabra 

Adresa: Ribarska b.b., Kiseljak, Ribarska b.b., Kiseljak 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 04DPA3545, li~na karta: 04DPA6186 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 10.000,00 

Upla}eni kapital: 10.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Nuhi} Sabra, Nuhi}Ned`ib 

Ugovoreni kapital: 5.000,00, 5.000,00 

Procenat: 50%, 50% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Nuhi} Ned`ib, adresa: Ribarska b.b., Kiseljak, li~na karta: 04DPA3545, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i sofhvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

U vanjskotrgovinskom poslovanju, Dru{tvo obavlja vanjsku trgovinu prehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti, vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti i usluga iz okvira registrovane djelatnosti. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000432, 

Datum: 8. jun 2009. godine 

Travnik 

(SR-201/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "JUNIOR" Proizvodno privredno uslu`no dru{tvo d.o.o. Travnik, u predmetu upisa promjene djelatnosti u subjektu upisa i imenovanje zamjenika direktora u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 17.06.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "JUNIOR" Proizvodno privredno uslu`no dru{tvo d.o.o. Travnik upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa i imenovanje zamjenika direktora u subjektu upisa,kako slijedi 

Firma: "JUNIOR" Proizvodno privredno uslu`no dru{tvo d.o.o. Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "JUNIOR" d.o.o. Travnik 

Sjedi{te: Bosanska br. 141, Travnik, Travnik 

MBS: 51-01-0558-09 (stari broj 1-4767) 

JIB: 4236331320003 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju djelatnosti i izmjeni statuta br. OPU-IP-320/09 od 06.05.2009. Odluka o imenovanju zamjenika direktora br. 03/05/09 od 03.05.2009. 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: ^o~aj Ismet 

Adresa: Bosanska 141, Travnik 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 04DFC7257 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: ^o~aj Ismet 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

^o~aj Idriz, adresa: Bosanska 141, Travnik, li~na karta: 06DFE6086, direktor 

^o~aj Ismet, adresa: Bosanska 141, Travnik, li~na karta: 04DFC7257, osniva~ 

^o~aj Petrit, adresa: Branka ^opi}a 034 Novi Pazar, [ehidska br.9, Travnik, Srbija, putna isprava: 006847542,datum i mjesto izdavanja putne isprave: 01.10.2008., MUP R Srbije, PU Novi Pazar, zamjenik direktorabez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i proixvoda od skroba, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 55.300 restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZ VOZ 

- oblicima uvoza i izvoza robe 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa 51.27 citiranog Zakona, a naro~ito: usluge u me|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo,  komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. 

- zastupanje stranih firmi 

- usluge ugostiteljstva i turizma 

- te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000389, 

Datum:17.jun2009. godine 

Travnik 

(SR-202/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "BONIKOL" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti za trgovinu, turizam, posredni{tvo i usluge Kiseljak u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa i promjene sjedi{ta dru{tva,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 10.06.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "BONIKOL" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti za trgovinu, turizam, posredni{tvo i usluge Kiseljak upisani su podaci o promjeni djelatnosti, promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa i promjeni sjedi{ta dru{tva kako slijedi 

Firma: "BONIKOL" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti za trgovinu, turizam, posredni{tvo i usluge Busova~a 

Skra}ena oznaka firme: "BONIKOL" d.o.o. Busova~a 

Sjedi{te: Josipa bana Jela~i}a bb, Busova~a, Busova~a 

MBS: 51-01-0099-09 (stari broj 1-549) 

JIB:4236206420004 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o razrje{enju direktora dru{tva br. 1/2009 od 01.06.2009. godine 

Odluka o imenovanju direktora dru{tva br. 2/2009 od 01.06.2009. godine 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta broj:OPU-IP-164/09 od 02.06.2009. godine 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta broj:OPU-IP-168/09 OD 03.06.2009.godina 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Kom{i} Bo`ica 

Adresa: [kolska br. 1, Kiseljak 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 04DPA7555 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Kom{i} Bo`ica 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Kom{i} Ivan, adresa: Kneza Mislava bb, Busova~a, li~na karta: 05DLA9525, direktor Bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.740 Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i Iogori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencij e za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 92.610 Djelatnost sportskih objekata i stadiona, 92.620 Ostale sportske djelatnosti, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz 

Poduze}e }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registriranih djelatnosti u skladu s odredbama 

Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju (SI.novine F BiH br.2/95), a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja u skladu s odredbama ~l. 27 citiranog Zakona, a naro~ito: 

- usluge u me|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i si. 

- zastupanje stranih firmi 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa, 

- usluge ugostiteljstva i turizma. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000436, 

Datum: 10. juni 2009. godine 

Travnik 

(SR-203/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "ISMAIL TRANS" dru{tvo ograni~ene odgovornosti Jajce, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti i promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 17.06.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "ISMAIL TRANS" dru{tvo ograni~ene odgovornosti Jajce upisani su podaci o promjeni djelatnosti i promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: "ISMAIL TRANS" dru{tvo ograni~ene odgovornosti Jajce Skra}ena oznaka firme: "ISMAIL TRANS" d.o.o. Jajce Sjedi{te: Bile vode bb, Jajce, Jajce MBS: 51-01-0042-09 JIB:4236468890001 Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta dru{tva broj.OPU-IP-240/09 od 12.06.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: KaragaSuvad 

Adresa: Vinac bb., Jajce 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 04DMA5601 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Karaga Suvad 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Karaga \evada, adresa: Ipota bb, Jajce, li~na karta: 04DMB1618, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.240 Uzgoj peradi, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- izvoz i uvoz prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti 

- prijevoz robe i putnika u me|unarodnom cestovnom prometu 

- obavljati vanjskotrgovinske poslove u slobodnim zonama 

- konsignacijskih skladi{ta i prodaja robe s konsignacijskih skladi{ta 

- prodaja robe u slobodnim zonama 

- zastupanje stranih pravnih osoba i 

- graditeljski i investicijski radovi u inozemstvu i povjeravanje tih radova stranim pravnim osobama u BiH 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000468, 

Datum: 17. juni 2009. godine 

Travnik 

(SR-204/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "DABRA" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Travnik, u predmetu upisa u registar osnivanja dru{tva ograni~ene odgovornosti,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 28.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "DABRA" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Travnik upisani su podaci o osnivanju dru{tva ograni~ene odgovornosti kako slijedi 

Firma: "DABRA" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "DABRA" d.o.o. Travnik 

Sjedi{te: Luka~ka br. 7, Travnik, Travnik 

MBS: 51-01-0613-09 

JIB: 4236477370002 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka i izmjeni odluke o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u OPU:791/09 od 12.03.2009. godine, obra|ena pod brojem OPU-IP-412/09 od 26.05.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Bradi}Sa{a 

Adresa: Ferde Hauptmana br. 40, Sarajevo 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 05BSG1882 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Bradi}Sa{a 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Bradi} [a{a, adresa: Ferde Hauptmana br. 40, Sarajevo, li~na karta: 05BSG1882, direktor dru{tva bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 60.101 Prij evoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardvver), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softvvarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 85.311 Domovi za stare, 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e se baviti i vanjskotrgovinskim poslovima i to: 

- vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti UVOZ-IZVOZ 

- posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga 

- zaklju~ivanje ugoviora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja 

- zastupanje stranih lica iz okviru registrirane djelantosti 

- konsignacioni, komisioni poslovi i kompenzacioni poslovi 

- skladi{tenje, agencijske usluge i posredni{tvo 

- oprema i doprema robe ({pedicija) 

- transport i preuzim,anje robe 

- i drugi poslovi i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registriranih djelantosti 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000376, 

Datum: 28. maj 2009. godine 

Travnik 

(SR-205/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Export-import "IVA" Gospodarsko dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez, u predmetu upisa u registar osnivanje Poslovne jedinice br.9 u Zenici, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 03.06.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Export-import "IVA" Gospodarsko dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez upisani su podaci o osnivanju Poslovne jedinice br.9 u Zenici, kako slijedi 

Firma: Export-import "IVA" Gospodarsko dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez 

Skra}ena oznaka firme: Export-import "IVA" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Poslovni centar 96-2, Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0225-08 (stari broj 1-120) 

JIB: 4236046470000 

Carinski broj: 236046470000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o o snivanju Poslovne jedinice broj 9 u Zenici br. OPU-IP407/09 od 26.05.2009. 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: [aki}Anto 

Adresa: Rije~ka 34, Vitez 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 04DNA2960 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.650,00 

Upla}eni kapital: 2.650,00 

Naziv: Export-import "IVA" Gospodarsko dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez, 

Podru`nica-Poslovna jedinica broj 9 "IVA" Zenica 

Poreski podbroj: 4236046470174 

Sjedi{te: Aska Bori}a br.l 1, Zenica, op{tina: Zenica 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br. 9 Zenica br. OPU-IP-407/09 od 26.05.2009. godine 

Djelatnost podru`nice 

52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Voloder Danijela, li~na karta: 03DFA3512, ravnatelj podru`nice-poslovne jedinice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti Podru`nice/ Poslovne jedinice 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000429, 

Datum: 3. juni 2009. godine 

Travnik 

(SR-206/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Export-import "IVA" Gospodarsko dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez, u predmetu upisa u registar osnivanje Poslovne jedinice broj 10 u Livnu u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 05.06.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Export-import "IVA" Gospodarsko dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez upisani su podaci o osnivanju Poslovne jedinice broj 10 u Livnu u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: Export-import "IVA" Gospodarsko dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez 

Skra}ena oznaka firme: Export-import "IVA" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Poslovni centar 96-2, Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0225-08 (stari broj 1-120) 

JIB:4236046470000 

Carinski broj: 236046470000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Poslovne jedinice u Livnu broj OPU-IP-408/09 od 26.05.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: [aki} Anto 

Adresa: Rije~ka 34, Vitez 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 04DNA2960 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.650,00 

Upla}eni kapital: 2.650,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: [aki}Anto 

Ugovoreni kapital: 2.650,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

[aki} Anto, adresa: Rije~ka 34, Vitez, li~na karta: 04DNA2960, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i 

poluproizvodima, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.310 Agencij e za nekretnine, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 72.300 Obrada podataka, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovnia prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

Dru{tvo }e vr{itit i usluge vanjskotrgovinskog poslvanja u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa odredbama Zakona o vanjskotrovinskom poslvanju (Sl.novine br.2/95), a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja 

- usluge u vanjskotrgoivnskom prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa ~l.27 citiranog Zakona, a naro~ito: usluge me|unarodnog transporta robe i putnika, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacinoi i lizing poslovi te utovar isl. 

- obavljanje vanjskotrgoivnskog poslvoanja u slobodnim zonama,te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova spoljnotrgovinskog prometa 

- usluge ugostiteljstva i turizma. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: Export-import "IVA" Gospodarsko dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o., Podru`nica- 

Poslovan jedinica TRAVNIK 

Poreski podbroj: 4236046470026 

Sjedi{te: Bosanska 36, Travnik, op{tina: Travnik 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice-Poslovne jedinice br. OPU-1158/07 od 13.09.2007. 

Djelatnost podru`nice 

52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo dn. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Joki} Ivana, li~na karta: 03DFA8173, [ef Podru`nice, Bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

Naziv: Export-import "IVA" Gospodarsko dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez, 

Podru`nica-Poslovna jedinica "IVA" Kiseljak 

Poreski podbroj: 4236046470034 

Sjedi{te: Kre{evska cesta b.b., Kiseljak, op{tina: Kiseljak 

Akt o osnivanju podru`nice: Odlu,a o osnivnaju Podru`nice-Poslovne jedinice br. OPU-2378/08 od 25.05.2008. godine. 

Djelatnost podru`nice 

52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 55.441 Trgovina na malo namje{tajem, 55.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo dn. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

[aki} Ivona, li~na karta: 05DNB7239, Direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti Podru`nice-Poslovne jedinice 

Naziv: Export-import "IVA" Gospodarsko dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez, 

Podru`nica-Poslovna jedinica broj 3. "IVA" BUGOJNO 

Poreski podbroj: 4236046470069 

Sjedi{te: 307 Motorizovane brigade b.b., Bugojno, op{tina: Bugojno 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice za promet i usluge 3. Bugojno, 

broj OPU 2846/2008 od 23.06.2008. godine 

Djelatnost podru`nice 

52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo dn. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Joki} Mario, li~na karta: 04DNA2994, Direktor, Bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

Naziv: Export-import "IVA" Gospodarsko dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez, 

Podru`nica-Poslovna jedinica br. 4 "IVA" Kre{evo 

Poreski podbroj: 4236046470077 

Sjedi{te: Polje, Kre{evo, op{tina: Kre{evo 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br. OPU-4997/08 od 24.10.2008. 

Djelatnost podru`nice 

52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

[aki} Dragica, li~na karta: 04DNA3622, [ef Podru`nice-Poslovne jedinice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti Podru`nice-Poslovne jedinice 

Naziv: EXPORT-IMPORT "IVA" Gospodarska dru{tva za trgovinu promet i usluge d.o.o. Vitez 

Poslovna jedinica br. 5 @ep~e 

Poreski podbroj: 4236046470093 

Sjedi{te: @ep~e Prva ulica bb" @ep~e, op{tina: @ep~e 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju broj OPU-150/09 od 15.01.2009. godine 

Djelatnost podru`nice 

52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

^uturi} Natalija, li~na karta: 04DFC3656, [ef podru`nice, u okviru registrirane djelatnosti 

Naziv: EXPORT-IMPORT "IVA" Gospodarsko dru{tvo za trgovinu promet i usluge d.o.o. Vitez, 

Poslovna jedinica broj 6. "IVA" Mostar 

Poreski podbroj: 4236046470107 

Sjedi{te: Lacina bb, Mostar, op{tina: Mostar 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju poslovne jedinice br6 Mostar broj OPU-151/08 od 

15.01.2009. godine 

Djelatnost podru`nice 

52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Krpo Enesa, li~na karta: 03BEA1189, {ef Podru`nice, u okviru registrirane djelatnosti Podru`nice br. 6 Mostar 

Naziv: EXPORT-IMPORT "IVA" GOspodarsko dru{tvo za trgovinu promet i usluge d.o.o. Vitez, 

Poslovna jedinica br. 7 Kakanj 

Poreski podbroj: 4236046470131 

Sjedi{te: Alije Izetbegovi}a bb, Kakanj, op{tina: Kakanj 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju poslovne jedinice za promet i usluge broj 7 Kakanj broj OPU-546/09 od 20.02.2009. godine 

Djelatnost podru`nice 

52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Su{nja Goran, li~na karta: 04DLA4171, [ef Podru`nice-Poslovne jedinice, Bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti podru`nice-PosIovne jedinice 

Naziv: EXPORT-IMPORT "IVA" Gospodarsko dru{tvo za trgovinu promet i usluge d.o.o. Vitez 

Poslovna jedinica br. 8 Busova~a 

Poreski podbroj: 4236046470158 

Sjedi{te: Zagreba~ka b.b., Busova~a, op{tina: Busova~a 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju poslovne jedinice broj :OPU-IP-l 84/09 od 17.042009. godine 

Djelatnost podru`nice 

52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Koroman Aleksandar, li~na karta: 09DNC2765, [ef podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti Podru`nice-Poslovne jedinice 

Naziv: Export-import "IVA" Gospodarsko dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez, 

Podru`nica-Poslovna jedinica broj 9 "IVA" Zenica 

Poreski podbroj: 4236046470174 

Sjedi{te: Aska Bori}a br.l 1, Zenica, op{tina: Zenica 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br. 9 Zenica br. OPU-IP-407/09 od 26.05.2009. godine 

Djelatnost podru`nice 

52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Voloder Danijela, li~na karta: 03DFA3512, ravnatelj podru`nice-poslovne jedinice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti Podru`nice/Poslovne jedinice 

Naziv: Export-import "IVA" dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez Podru`nica-poslovna 

jedinica broj 10 "IVA" Livno 

Poreski podbroj: 4236046470204 

Sjedi{te: Gospodarska Zona Jug-Livno Prodajni centar "METROPOLIS", Livno, op{tina: Livno 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice za promet i usluge br. 10 Livno brojOPU-IP-408/09 od 27.05.2009. godine 

Djelatnost podru`nice 

52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Grbavac Zoran, li~na karta: 04DNA8555, rukovodilac, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih 

djelatnosti Podru`nice/poslovne jedinice 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000430, 

Datum: 5.6.2009. godine 

Travnik 

 (SR-207/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "IVAN AUTO" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Nova Bila, Travnik, u predmetu upisa u registar osnivanje dru{tva ograni~ene odgovornosti,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 09.06.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "IVAN AUTO" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Nova Bila, Travnik upisani su podaci o osnivanju dru{tva ograni~ene odgovornosti kako slijedi 

Firma: "IVAN AUTO" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Nova Bila, Travnik Skra}ena oznaka firme: "IVAN AUTO" d.o.o. Nova Bila, Travnik Sjedi{te: Dubrave b.b., Travnik, Travnik MBS: 51-01-0676-09 JIB: 4236477700002 Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju dru{tva broj OPU-IP-439/09 od 01.06.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Biljaka Ivan, Biljaka Lidija 

Adresa: Nova Bila br. 66, Travnik, Nova Bila bb, Travnik 

Putna isprava li~na karta: 04DFD2012, li~na karta: 06DFE5013 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Biljaka Ivan, Biljaka Lidija 

Ugovoreni kapital: 1.000,00, 1.000,00 

Procenat: 50%, 50% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Popovi} Marinko, adresa: Pokraj~i}i br. 28, Travnik, li~na karta: 04DFD0292,direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja}, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 

15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 34.100 Proizvodnja motornih vozila, 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijana, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robo:, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radb i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 60.211    Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru, registrirane djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju (SI. novine F BiH br. 2/05), a naro~ito: 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja, 

- zastupanje stranih tvrtki, 

- komisioni, konsignacioni i kompenzacioni poslovi, 

- usluge me|unarodnog transporta roba, 

- me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, 

- agencijske usluge, 

- posredni{tvo u oblasti prometa roba, 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, 

- druge usluge u okviru registrirane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

Pravni lijek 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000434, 

Datum: 9. juni 2009. godine 

Travnik 

(SR-208/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo ograni~ene odgovornosti "SOPO" Donji Vakuf, u predmetu upisa u registar osnivanja dru{tva ograni~ene odgovornosti, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 15.06.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo ograni~ene odgovornosti "SOPO" Donji Vakuf upisani su podaci o osnivanju dru{tva ograni~ene odgovornosti kako slijedi 

Firma: Dru{tvo ograni~ene odgovornosti "SOPO" Donji Vakuf Skra}ena oznaka firme: "SOPO" d.o.o. Donji Vakuf Sjedi{te: Alekse [anti}a b.b., Babin Potok, Donji Vakuf MBS: 51-01-0695-09 JIB: 4236478260006 Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Ugovor o osnivanju dru{tva ograni~ene odgovornosti, OPU-IP-139/09 od 07.05.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Omeragi} Omar{arif, Todorovi} Dejan 

Adresa: Friedrich-Ebert Str 3. Obrigheim, GERMANY Ves Donja br. 5 Lepoglava, Hrvatska 

Li~na karta - JMB / Putna isprava putna isprava: C8XNY3MXn, datum i mjesto izdavanja putne 

isprave: 19.11.2007. godine Gemeinde Obrigheim, putna isprava: 003908919,datum i mjesto izdavanja putne isprave: 19.12.2008. godine GK/Stuttgart 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Omeragi} Omar{arif Todorovi} Dejan 

Ugovoreni kapital: 1.000,00, 1.000,00 

Procenat: 50%, 50% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Omeragi} Naza, adresa: Alekse Santi}a bb, Donji Vakuf, li~na karta: 04DHA6217, prokurist bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukatumi radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.200 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.302 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.402 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em 51.320Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima 51.380Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom,51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.312 Biljne apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova od trava, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatim,52.410 Trgovina na malo tekstilom,52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 60.300 Cjevovodni transport, 61.100 Pomorski saobra}aj i saobra}aj u priobalnim morskim vodama, 61.200 Saobra}aj unutra{njim vodenim putevima, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.221 Usluge u pomorskom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 64.120 Kurirske djelatnosti, osim djelatnosti javnih po{ta, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme,71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.210 Izrada softvvarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada sofhwarea, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrovanih djelatnosti i to: 

- trgovina na veliko prehrambenim proizvodima i 

- trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima 

- Dru{tvo }e se bavito pru`anjem usluga u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovanih djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju, a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog prometa 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelantosti u sladu sa ~lanom 27. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju, naro~ito: 

- usluge u me|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija, skladii{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacijoni i lizing poslovi, te utovar i sl. 

- izvo|enje investiconih radova u inostranstvu i ustupanje tih radova stranim licima u Bih 

- obavljanje vanjskotrgovinskog prometa u slobodnim zonama, te druge usluge iz registrovane djelantosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000420, 

Datum: 15. juni 2009. godine 

Travnik 

(SR-209/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge export-import "TRENDY" d.o.o. Novi Travnik, u predmetu upisa u registar osnivanje Poslovne jedinice u Travniku u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 03.06.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge export-import "TRENDY" d.o.o. Novi Travnik upisani su podaci o osnivanju Poslovne jedinice u Travnik u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge export-import "TRENDY" d.o.o. Novi Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "TRENDY" d.o.o. Novi Travnik 

Sjedi{te: Kasapovi}i bb., Novi Travnik, Novi Travnik 

MBS: 51-01-0347-08 (stari broj 1-4702) 

JIB: 4236318900009 

Carinski broj: 236318900009 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Poslovne jedinice u Travniku broj :OPU-IP-133/09 od 27.05.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: ^aki} Semir 

Adresa: Kasapovi}i bb., Novi Travnik 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 04DQA7526 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 136.000,00 

Upla}eni kapital: 136.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: ^aki} Semir 

Ugovoreni kapital: 136.000,00 

Procenat: 100 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

^aki} Samira, adresa: Kasapovi}i bb., Novi Travnik, li~na karta: 04DOA7525, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru regostrovaniih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Poslove vanjsko-trgovinskom poslovanju subjekta upisa obavljat }e se u okviru registrovane djelatnosti 

U okviru djelatnosti iz prethodnog ~lana Dru{tvo ~e obavljati poslove vanjsko-trgovinskog prometa prema Odluci o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u F BiH (SI.novine F BiH br. 2/95), a naro~ito: 

- usluge u vanjsko-trgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa citiranim zakonom 

- usluge me|unarodnog transporta 

- komisioni, konsignacioni i kompenzacioni poslovi 

- zastupanje stranih firmi 

- skladi{tenje 

- posredni{tvo i 

- druge usluge u okviru registrirane djelatnsoti i poslova vanjsko-trgovinskog prometa. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge export-import "TRENDY" d.o.o. Novi Travnik, 

Poslovnajedinica "TRENDY SHOP" Travnik 

Poreski podbroj: 4236318900106 

Sjedi{te: Dom Armije Lamela II, Travnik, op{tina: Travnik 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br. OPU-3466/08 od 23.12.2008. 

Djelatnost podru`nice 

Djelatnosti Poslovne jedinice su djelatnosti dru{tva upisane u sudski registar. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

^aki} Samira, li~na karta: 04DQA7525, [ef poslovne jedinice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge export-import "TRENDY" d.o.o. Novi Travnik 

Poslovna jedinica "TRENDY SHOP" Travnik 

Poreski podbroj: 4236318900122 

Sjedi{te: Bosanska broj 161, Travnik, op{tina: Travnik 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice u Travniku broj: OPU-IP-l 33/09 od 27.05.2009. godine 

Djelatnost podru`nice 

Djelatnosti Poslovne jedinice su djelatnosti dru{tva upisane u sudski registar. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

^aki} Samira, li~na karta: 04DQA7525, [ef poslovne jedinice, Bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnosti 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000424, 

Datum: 3.juni 2009. godine 

Travnik 

(SR-210/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo ograni~ene odgovornosti "ZAR" Novi Travnik, u predmetu upisa u sudski registar izmjena naziva, pro{irenje djelatnosti, i promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 01.06.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo ograni~ene odgovornosti "ZAR" Novi Travnik upisani su podaci o izmjeni naziva, pro{irenju djelatnosti i promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa 

Firma: Dru{tvo ograni~ene odgovornosti "ZAR" Novi Travnik 

Skra}ena oznaka firme: D.o.o. "ZAR" Novi Travnik 

Sjedi{te: Mehmeda Spahe broj 1, Novi Travnik, Novi Travnik 

MBS: 51-01-0617-09 (stari broj 1-5086) 

JIB: 4236403410002 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjeni naziva dru{tva, promjena direktora izmjena Statuta dru{tva broj:OPU-lP 380/09 od 21.05.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Haselji} Fahrudin 

Adresa: Kalinska 9/5, Novi Travnik 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 06DQB6791 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Haselji} Fahrudin 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Perenda D`anan, adresa: Kralja Tvrtka br.3, Novi Travnik, li~na karta: 03DQA0049, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 17.110 Priprema i predenje vlakana pamu~nog tipa, 17.120 Priprema i predenje vlakana vunenog tipa, 17.130 Priprema i predenje ~e{ljanih vlakana, 17.140 Priprema i predenje vlakana lanenog tipa, 17.150 Priprema i predenje vlakana svilenog tipa, uklju~uju}i otpadnu svilu i pravljenje sinteti~kih ili vje{ta~kih filamenata, 17.160 Proizvodnja konca za {ivenje, 17.210 Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa, 17.220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa, 17.230 Proizvodnja tkanina od ~e{ljanog prediva, 17.240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa, 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.510 Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod, 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odje}e, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, 17.710 Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa, 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nih proizvoda, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 19.301 Serijska proizvodnja obu}e, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.241 Izgradnj a hidrogra|evinskih obj ekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 60.300 Cjevovodni transport, 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada, 90.030 Sanitarne i druge djelatnosti. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinsko poslovanje (izvoz-uvoz) Dru{tvo }e obavljati u okviru registrovane djelatnosti i to: 

- vanjska trgovina sa prehrambenim i neprehrambenim proizvodima 

- prodaja robe sa konsignacijskih skladi{ta 

- me|unarodna {pedicija 

- usluge u me|unarodnom transportu roba 

- zastupanje inostranih firmi u okviru registrovane djelatnosti, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000412, 

Datum: 1. juni 2009. godine 

Travnik 

(SR-211/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo za saobra}aj, trgovinu, usluge i proizvodnju "[KANDRO-COMERC" d.o.o. Bugojno, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 12.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo za saobra}aj, trgovinu, usluge i proizvodnju "[KANDRO-COMERC" d.o.o. Bugojno upisani su podaci o promjene djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi 

Firma: Dru{tvo za saobra}aj, trgovinu, usluge i proizvodnju "[KANDRO-COMERC" d.o.o. Bugojno 

Skra}ena oznaka firme: "[KANDRO-COMERC" d.o.o. Bugojno 

Sjedi{te: ^ipulji} I br. 1, Bugojno, Bugojno 

MBS: 51-01-0538-09 (stari broj 1-4499) 

JIB:4236257090009 

Carinski broj: 236257090009 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopuna Statuta radi pro{irenja djelatnosti br. OPU-IP-89/09 od 04.05.2009. 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: [kandro Senad 

Adresa: Armije BiH 1, Bugojno 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 04DOA3377 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: [kandro Senad 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

[kandro Samir, adresa: Armije BiH 1, Bugojno, li~na karta: 04DOA3377, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru reistrovanih djelatnosti 

[kandro Senad, adresa: Armije BiH 1, Bugojno, li~na karta: 04DOA3377, osniva~ i vlasnik bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.630    Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.700 ^i{}enje objekata, 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa su: 

U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti 

-Vanjska trgovina uvoz-izvoz proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti u unutarnjem prometu 

posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga 

prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica 

prodaja strane robe s konsignacijskih skladi{ta 

prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000371, 

Datum: 12. maj 2009. godine 

Travnik 

(SR-212/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Prometno i uslu`no dru{tvo "KARTAL" Vitez, d.o.o., u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa i promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 01.06.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Prometno i uslu`no dru{tvo "KARTAL" Vitez, d.o.o. upisani su podaci o promjene djelatnosti u subjektu upisa i promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, 

Firma: Prometno i uslu`no dru{tvo "KARTAL" Vitez, d.o.o. 

Skra}ena oznaka firme: "KARTAL" Vitez, d.o.o. 

Sjedi{te: Po~ulica bb., Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0600-09 (stari broj 1-4730) 

JIB: 4236324110001 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta radi uskla|ivanja djelatnosti br. OPU-IP-148/09 od 26.05.2009. godine 

Odluka o razrje{enju direktora br. 1/09 od 21.05.2009. 

Odluka o imenovanju direktora dru{tva br. 2/09 od 21.05.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Hrusti} Erdin 

Adresa: Crkvice 4 L, Zenica 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 07CTK7205 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Hrasti} Erdin 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U vanjskotrgovinskom prometu 

Hrusti}-Feti} Nadina, adresa: dr. ]ire Truhelke 10.C, Zenica, li~na karta: 08CTL5501, direktor bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanj e u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i dragim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina naveliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na vel i ko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina naveliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softvvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i, duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj , d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 65.230 Ostalo finansijsko posredovanje, d.n., 70.310 Agencije za nekretnine, 74.400 Reklama i propaganda, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina rpehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ u okviru registrirane djelatnosti 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ u okviru registrirane djelatnosti 

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskoj politici (SI.glasnik R BiH br.7/98), a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa citiranom Zakonom i to: usluge me|unarodnog transporta putnika i roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. 

- zastustupanje strnaih firmi 

- ugostiteljsko turisti~ke usluge 

- te druge usluge u okviru registravanih djelatnosti 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000411, 

Datum: 1. juni 2009. godine 

Travnik 

 (SR-213/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Proizvodno-trgovinsko dru{tvo "LUKI]" Kre{evo, s ograni~enom odgovorno{}u, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 05.06.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Proizvodno-trgovinsko dru{tvo "LUKI]" Kre{evo, s ograni~enom odgovorno{}u upisani su podaci o promjene djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi 

Firma: Proizvodno-trgovinsko dru{tvo "LUKI]" Kre{evo, s ograni~enom odgovorno{}u 

Skra}ena oznaka firme: PTD "LUKI]" Kre{evo, d.o.o. 

Sjedi{te: Kojsina 34, Kre{evo, Kre{evo 

MBS: 51-01-0625-09 (stari broj 1-3955) 

JIB: 4236094100001 

Carinski broj: 236094100001 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta radi uskla|ivanja djelatnosti br. OPU-IP-154/09 od 28.05.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Luki} Ivan, Luki}Pero 

Adresa: Kojsina 34, Kre{evo, Kojsina bb, Kre{evo 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 05DKA4093, li~na karta: 04DKA0655 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 72.200,00 

Upla}eni kapital: 72.200,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Luki} Ivan, Luki} Pero 

Ugovoreni kapital: 25.500,00, 46.700,00 

Procenat: 35,3186%, 64,6814% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Luki} Ivan, adresa: Kojsina 34, Kre{evo, li~na karta: 05DKA4093, direktor bez ograni~enja ovla{tneja u okviru registriranih djelatnosti 

Luki} Pero, adresa: Kojsina bb, Kre{evo, li~na karta: 04DKA0655, zamjenik direktora bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriravnih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

02.012 Iskori{tavanje {uma, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina (izvoz-uvoz) iz okvira registrirane djelatnosti unutarnjeg prometa 

posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga 

zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta 

prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica 

prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: Proizvodno-trgovinsko dru{tvo "LUKI]" Kre{evo, s ograni~enom odgovorno{}u, Kre{evo, 

Podru`nica "Pilana Dobreti}i" Dobreti}i 

Poreski podbroj: 4236094100028 

Sjedi{te: Ponir b.b., Dobrati}i, op{tina: Dobreti}i 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju poslovne jedinice br. 01/04 od 18.08.20004. godine 

Djelatnost podru`nice 

Podru`nica mo`e obavljati sve poslove u okviru djelatnosti dru{tva upisane u sudski registar. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Luki} Ivan, li~na karta: 05DKA4093, rukovoditelj, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000431, 

Datum: 5. juni 2009. godine 

Travnik 

(SR-214/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, prenosu udjela u subjektu upisa, promjena lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa i promjena obima ovla{tenja,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 28.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, prenosu udjela u subjektu upisa, promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa i promjeni obima ovla{tenja,kako slijedi 

Firma: EKONOMSKI FAKULTET TRAVNIK 

Skra}ena oznaka firme: EKONOMSKI FAKULET TRAVNIK 

Sjedi{te: Bunar bb., Travnik, Travnik 

MBS: 51-05-0026-09 (stari broj 2-219) 

JTB: 4236420000004 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Ugovor o istupanju osniva~a iz ustanove br. OPU-129/09, Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju br. 1/07 od 08.01.2007., br. OPU-130/09 od 12.03.2009., Odluka o razrje{enju i imenovanju dekana br. 302/09 od 24.03. 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Jusufrani} Ibrahim 

Adresa: Ivana Gorana Kova~i}a br.2, Novo Sarajevo 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 04BSD4822 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Jusufrani} Ibrahim 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu 

Jusufrani} Ibrahim, adresa: Ivana Gorana Kova~i}a br.2, Novo Sarajevo, li~na karta: 04BSD4822, dekan ustanove bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

22.110 Izdavanje knj iga, 22.130 Izdavanje ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 55.232 U~eni~ki domovi, 55.233 Studentski domovi, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 73.101 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama, 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 73.201 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u dru{tvenim naukama, 73.202 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u humanisti~kim naukama:, 80.301 Vi{e obrazovanje, 80.302 Visoko obrazovanje, 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n., 92.310 Umjetni~ko i knji`evno stvarala{tvo i scenska umjetnost, 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.610 Djelatnost sportskih objekata i stadiona 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000197, 

Datum: 28.5 maj 2009. godine 

Travnik 

(SR-215/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "MICHELANGELO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Kiseljak, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 14.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "MICHELANGELO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Kiseljak upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi 

Firma: "MICHELANGELO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Kiseljak 

Skra}ena oznaka firme: "MICHELANGELO" d.o.o. Kiseljak 

Sjedi{te: Ive Andri}a br.l, Kiseljak, Kiseljak 

MBS: 51-01-0240-09 (stari broj 1-1984) 

JIB: 4236173230000 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta dru{tva radi uskla|ivanja djelatnosti br. OPU-625/09 od 20.02.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Mi}i} Svetlana 

Adresa: Ive Andri}a br.l, Kiseljak 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 08DPB8855 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Mi}i} Svetlana 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Mi}i} Svetlana, adresa: Ive Andri}a br. 1, Kiseljak, li~na karta:    08DPB8855, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovinana veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i, duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrirane djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/95), a naro~ito: 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti u skladu sa ~l.27 citiranog Zakona, a naro~ito: usluge me|unarodnog transporta roba i usluga, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. 

- zastupanje stranih firmi 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti poslova vanjskotrgovinskog prometa 

- usluge ugostiteljstva i turizma. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000185, 

Datum: 14. maj 2009. godine 

Travnik 

(SR-216/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "TRADELLI" d.o.o. za trgovinu i usluge Kiseljak, u predmetu upisa u registar promjene osniva~a u subjektu upisa i promjene lica ovla{tenog za zastupanje, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 02.06.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "TRADELLI" d.o.o. za trgovinu i usluge Kiseljak upisani su podaci o promjene osniva~a u subjektu upisa i promjene lica ovla{tenog za zastupanje, kako slijedi 

Firma: "TRADELLI" d.o.o. za trgovinu i usluge Kiseljak Skra}ena oznaka firme: "TRADELLI" d.o.o. Kiseljak 

Sjedi{te: Sarajevski put 52, Kiseljak, Kiseljak 

MBS: 51-01-0611-09 (stari broj 1-538) 

JIB:4236178200001 

Carinski broj: 236178200001 

Pravni osnov upisa: 

Ugovor o kupoprodaji osniva~kog uloga br. OPU-IP-91/09 od 19.05.2009. i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta dru{tva br. OPU-IP-92/09 od 19.05.2009., Odluka o imenovanju direktora br. 412/09 od 21.05.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Bili} Anita, Bili} Mladen 

Adresa: Resnik bb., Kre{evo, Resnik bb., Kre{evo 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 04DKA0237, li~na karta: 04DKA0238 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 28.500,00 

Upla}eni kapital: 28.500,00 

U^E[]E U KAPITALI 

Osniva~: Bili} Anita, Bili} Mladen 

Ugovoreni kapital: 14.250,00, 14.250,00 

Procenat: 50%, 50 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Bili} Mladen, adresa: Resnik bb., Kre{evo, li~na karta: 04DKA0238, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

Bili} Anita, adresa: Resnik bb., Kre{evo, li~na karta: 04DKA0237, zamjenik direktora bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

17.160 Proizvodnja konca za {ivenje, 17.170 Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana, 17.210 Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa, 17.220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa, 17.230 Proizvodnja tkanina od ~e{ljanog prediva, 17.240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa, 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, 17.710 Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa, 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nih proizvoda, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i, poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Traovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, Ijuskare i meku{ce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima isvim ostalim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti 

Usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelatnosti (uvoz vo}a,povr}a i dr) 

Usluge me|unarodno transporta robe i putnika, osim zra~nog i `eljezni~kog prometa; te druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom robe (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, lu~ke i aerodromske usluge, agencijske usluge u transportu i sl.) 

Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, prodaja robe sa konsignacijskih skladi{ta strane robe, prodaja robe stranog porijekla i robe doma}e proizvodnje iz slobodnih carinskih prodavnica, uvoz i izvoz robe i usluga u slobodnim zonama. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000419, 

Datum: 2. juni 2009. godine 

Travnik 

(SR-217/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "PIK-ASS" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Novi Travnik, u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 15.06.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "PIK-ASS" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Novi Travnik upisani su podaci o promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi 

Firma: "PIK-ASS" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Novi Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "PIK-ASS" d.o.o. Novi Travnik 

Sjedi{te: Rankovi}i bb., Novi Travnik, Novi Travnik 

MBS: 51-01-0116-08 

JIB: 4236457770004 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjeni osniva~kog akta radi promjene osobe ovla{tene za zastupanje br. OPU-IP-442/09 od 01.06.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Marijanovi} Nikola 

Adresa: Rankovi}i b.b., Novi Travnik 

Li~na karta - JMB / Putnaisprava li~na karta: 07DQB8802 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Marijanovi} Nikola 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu 

Marijanovi} Sarafina, adresa: Rankovi}i bb., Novi Travnik, li~na karta: 04DQA6967, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA u unutra{njem prometu 

92.710 Djelatnosti kockarnica i kladionica, 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000445, 

Datum: 15. juni 2009. godine 

Travnik 

(SR-218/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "SAB" Dru{tvo za promet i usluge d.o.o. Busova~a, u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 15.06.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "SAB" Dru{tvo za promet i usluge d.o.o. Busova~a upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: "SAB" Dru{tvo za promet i usluge d.o.o. Busova~a 

Skra}ena oznaka firme: "SAB" d.o.o. Busova~a 

Sjedi{te: Tisova~ka 31, Busova~a, Busova~a 

MBS: 1-1471 

JIB: 4236016210003 

Carinski broj: 4236016210003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o imenovanju VD direktora Dru{tva broj 02-0332 od 03.06.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Su~i} Aran|ija, Su~i} Aran|ija l/3,mldb.Su~i} Darko 1/3, mldb.Su~i} Ivan 1/3 

Adresa: Bobetka 14 RH, Hrvatska, Podstrana, ul. Janka Bobetka 14, Hrvatska 

Li~na karta - JMB / Putna isprava 

putna isprava: 002179114,datum i mjesto izdavanja putne isprave: 29.06.2004., PU Split putna isprava: 002179114, 002186092, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 002186097 R Hrvatska 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 181.482,00 

Upla}eni kapital: 181.482,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Su~i} Aran|ija, Su~i} Aran|ija l/3,mldb.Su~i} Darko 1/3, mldb.Su~i} Ivan 1/3 

Ugovoreni kapital: 90.741,00, 90.741,00 

Procenat: 50%, 50 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Mravak Ankica, adresa: Ravan bb, Busova~a, li~na karta: 04DLA4326, ovla{tenja v.d. direktor dru{tva bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

22.220 [tampanje, d.n., 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom,52.483 Trgovina na malo sportskom opremo, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Osala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli bez restorana, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.102 Vu~a vozova, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz purnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Prtovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatera; ostale usluge turistima, d.n., 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati i vanjskotrgovinski promet i vr{iti usluge i to: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima 

- trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima Usluge u vanjskotrgovinskom prometu 

- usluge u me|unarodnom transportu robe 

- ugostiteljsjke i turisti~ke usluge 

- posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga 

- druge usluge u okviru registrirane djelatnosti dru{tva. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "SAB" Dru{tvo za promet i usluge d.o.o. Busova~a, Podru`nica "SAB-TRANSPORT" Vitez 

Poreski podbroj: 4236016210020 

Sjedi{te: [anti}i bb., Vitez, op{tina: Vitez 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br. 02/03 od 28.07.2008. 

Djelatnost podru`nice 

60.240 prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Su~i} Dragan, li~na karta:, Prvi zamjenik direktora, u okviru ovla{tenja utvr|ena odlukom o osnivanju Podru`nice 

Naziv: "SAB" Dru{tvo za promet i usluge d.o.o. Busova~a, Poslovna jedinica Vitez 

Poreski podbroj: 4236016210046 

Sjedi{te: [anti}i bb., Vitez, op{tina: Vitez 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju PJ od 12.12.2003. 

Djelatnost podru`nice 

51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.700 Ostala trgovina na veliko 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Grgi} Mladen, li~na karta: 04DNA5008, Prvi zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti poslovne jedinice utvr|ene odlukom 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000446, 

Datum: 15. juni 2009. godine 

Travnik 

(SR-219/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudijaHalisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Javna ustanova 

"LJEKARNA/APOTEKA" Kiseljak, u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zatupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 26.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Javna ustanova "LJEKARNA/ APOTEKA" Kiseljak upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi 

Firma: Javna ustanova "LJEKARNA/APOTEKA" Kiseljak 

Skra}ena oznaka firme: JU "LJEKARNA/APOTEKA" Kiseljak 

Sjedi{te: J.B. Jela~i}abb, Kiseljak, Kiseljak MBS: 

51-05-0023-09 (stari broj 2-200) 

J1B:4236369480004 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o razrje{enju du`nosti v.d. direktora, broj: 99/2009 od 11.03.2009. godine; Odluka o postavljanju vr{ioca du`nosti ravnatelja, broj: 100/09 od 11.03.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma: OP]INA KISELJAK, OP]INSKO VIJE]E 

Sjedi{te: Bosna i Hercegovina, J.B. Jela~i}a bb 

Reg. br./MBS 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 0,00 

Upla}eni kapital: 0,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: OP]INA KISELJAK, OP]INSKO VIJE]E 

Ugovoreni kapital: 0,00 

Procenat: 0% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu 

Juri{i} Nada, adresa: [kolska bb, Kiseljak, li~na karta: 08DPB8815, v.d. ravnatelj bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

52.311 Apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova po recepturi, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000343, 

Datum: 26. maj 2009. godine 

Travnik 

 (SR-220/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "VITE[KO PILE" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Bila, Vitez, u predmetu upisa u registar pove}anje osnovnog kapitala dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 11.06.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "VITE[KO PILE" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Bila, Vitez upisani su podaci o pove}anja osnovnog kapitqala dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u u subjektu upisa 

Firma: "VITE[KO PILE" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Bila, Vitez Skra}ena oznaka firme: "VITE[KO PILE" d.o.o. Bila, Vitez Sjedi{te: Bila b.b., Bila, Vitez MBS: 51-01-0023-08 JIB: 4236438550001 Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjeni i dopuni statuta dru{tva broj. OPU-IP-55/09 od 29.04.2009. godine 

Ispravka trhni~ke gre{ke u Izvorniku broj OPU-IP-55/09 od 29.04.2009. godine 

Elaborat o procjeni vrijednosti nekretnina po stalni sudski vje{tak d.i.a. Melisanda Vidovi} mart, 2009. godine 

Odluka o pove}anju kapitala temeljem vlastitog uloga u stvarima od 28.04 od 2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: [apina Dragan 

Adresa: Bila b.b., Vitez 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 03DNC1170 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 1.315.208,68 

Upla}eni kapital: 1.315.208,68 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: [apinaDragan 

Ugovoreni kapital: 1.315.208,68 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

[apina Dragan, adresa: Bila b.b., Vitez, li~na karta: 03DNC1170, direktorbez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.240 Uzgoj peradi, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softvvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti, a naro~ito: usluge me|unarodnog transporta putnika i roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, komepnzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. 

- zastupanje stranih tvrtki, 

- te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti dru{tva. 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrirane djelatnosti sukladno Zakonu o vanjskotrgovinskoj politici, a naro~ito: 

-    oblicima uvoza i izvoza robe 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000356, 

Datum: 11. juni 2009. godine 

Travnik 

(SR-221/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "GS-TVORNICA MA[INA TRAVNIK" dioni~ko dru{tvo Travnik, u predmetu upisa u registar pove}anja kapitala u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 03.06.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "GS-TVORNICA MA[INA TRAVNIK" dioni~ko dru{tvo Travnik upisani su podaci o pove}anju kapitala u subjektu upisa, kako slijedi 

Firma: "GS-TVORNICA MA[INA TRAVNIK" dioni~ko dru{tvo Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "GS-TMT" d.d. Travnik 

Sjedi{te: Slimena b.b., Travnik, Travnik 

MBS: 51-02-0009-08 (stari broj 1-1068) 

JIB: 4236029620006 

Carinski broj: 236029620006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o pove}anju osnovnog kapitala broj 2981-12/08 od 05.12.2008. godine, 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta br. OPU-IP-13/09 od 23.03.2009. godine 

Rje{enje Komisije za vrijednosne papire u F BiH br. 03/1-19-53/09 od 10.03.2009. godine 

Izvje{taj banke depozitara o upisu u uplati dionica br. 156/09-OJ211/AS od 03.03.2009. 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pove}anju osnovnog kapitala br. 1222-05/09 od 27.05.2009. 

Nalaz i mi{ljenje ovla{tenog sudskog vje{taka Leonti} Mi}e, dipl.ecc. o utvr|ivanju ulaganja u sanaciju objekata, popravke i rekonstrukciju ma{ina, alata i druge opreme u okviru GS-Tvornica ma{inaTravnik, D.D. Travnik u toku 2005.,2006 i 2007. godine od 06.02.2009. 

Nalaz i mi{ljenje ovla{tenog sudskog vje{taka Leonti} Mi}e, dipl.ecc. o utvr|ivanju ulaganja u razvoj tehnologije i tr`i{ta, ISO- 

Standarde i konsalting u okviru GS-Tvornica ma{inaTravnik, D.D. Travnik u periodu 03.01.2005. do 31.12.2006. godine od 20.01.2009. godine 

Procjena vrijednosti opreme Izvje{taj broj: I-PO-02-09-1 od februara 2009. 

Odluka o uspje{nosti emisije dionica u zatvorenoj prodaji br. 516-03/09 od 03.03.2009. 

Rje{enje Komisije za vrijednosne papire F BiH o odobrenju sadr`aja skra}enog prospekta br. 03/1-19-608/08 od 08.01.2009. godine 

Obrazac SP Skra}eni prospekt emisije vrijednosnih papira 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma: Dioni~ari "GS-Tvornice ma{ina Travnik" d.d., Travnik upisani u Registar Komisije za vrijednosne papire F BiH 

Sjedi{te 

Reg. br./MBS 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Dioni~ari "GS-Tvomice ma{ina Travnik" d.d. Travnik upisani u Registar Komisije za vrijednosne papire F BiH 

Klasa: I-obi~ne 

Broj dionica: 116514 

Vrijednost: 56.30 

Ukupno: 6,559,738.20 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Kopruner Kurt, adresa: Regensburg, Platz der Einhet 1, GERMANY, putna isprava: L0789809 5, datum i mjesto izdavanja putne isprave: direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.140 Proizvodnja le`aja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata, 29.220 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n., 29.320 Proizvodnja ostalih ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo, 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina d.n., 29.560 Proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne namjene, d.n., 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanj e u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dioni~ko dru{tvo }e obavljati i poslove vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrovane djelatnosti i to: 

- izvoz i uvoz proizvoda u okviru registrovane djelatnosti 

- konsignaciona prodaja i vanjska trgovina iz okvira registrovane djelatnosti Dru{tvo }e obavljati i usluge u vanjskotrgovinskom poslovanju i to: 

- posredovanje i zastupanje stranih lica, u okviru registrovane djelatnosti 

- drugi poslovi i usluge u vanjskotrgovinskom poslovanju u okviru registrovane djelatnosti. 

Obrazlo`enje 

Op}inskom sudu Travnik dana 24.03.2009. godine podnijeta je prijava za upis pove}anja temeljnog kapitala za,,GS-Tvornica ma{ina Travnik" DD Travnik. Uz prijavu je dostavljeno: Odluka o izmjenama i dopunama statuta OPU-IP 13/09 od 23.03.2009. godine zbog pove}anja temeljnog kapitala, Odluka o pove}anju osnovnog kapitala broj 2981-12/08 od 05.12.2008. godine, Odluka Nadzornog odbora broj 516-03/09 od 03.03.2009. godine, rje{enje Komisije za vrijednosne papire F BiH broj 03/1-19-53/09 od 10.03.2009. godine, rje{enje Komisije za vrijednosne papire F BiH broj 03/1-19-608/08 od 08.01.2009. godine, nalaz i mi{ljenje sudskog vje{taka Leonti} Mi}e iz Zenice iz januara 2009. godine o utvr|ivanju ulaganja u sanaciju objekata, popravke i rekonstrukciju ma{ina, alata i druge opreme u okviru GS-Tvornice ma{ina Travnik, nalaz i mi{ljenje vje{taka Mi}e Leonti} iz Zenice od 06.02.2009. godine o utvr|ivanju ulaganja u razvoj tehnologije i tr`i{ta, ISO-standarde i konsalting u okviru GS-Tvronica ma{ina Travnik, procjenu vrijednosti opreme od strane Divo{ Ahmeta sudskog vje{taka iz Zenice iz februara 2009., skra}eni prospekt emisije vrijednosnih papira, rje{enje Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH broj 02-2-19-4364/07 od 07.05.2007. godine kojim se registrira Ugovor broj 03-19-4410/04 od 08.10.2004. godine o kupoprodaji dionica preduze}a BNT-Tvornica ma{ina Travnik DD Travnik zaklju~en izme|u Agencije za privatizaciju u F BiH i orta~ke grupe, te uvjerenje iz registra nov~anih kazni za subjekt upisa. 

Zaklju~kom suda od 02.04.2009. godine je nalo`eno da se prijava dopuni tako stoje potrebno dostaviti prijavu popunjenu na novopropisanom obrascu, odluku o pove}anju temeljnog kapitala sa svim elementima koje u sebi mora sadr`avati propisanim ~lanom 142 Zakona o privrednim dru{tvima, dostaviti kompletan nalaze sudskih vje{taka jer su uz prijavu dostavljeni samo dijelovi i to u fotokopiji, zapisnik sa sjednice Skup{tine dru{tva, te sjednice Nadzornog odbora dru{tva. 

Postupaju}i po zaklju~ku sudu je dostavljena nova prijava, Zapisnik sa sjednice Skup{tine dru{tva od 25.02.2009. godine sastavljen od predsjedavaju}eg Skup{tine, te zapisnik broj OPU-5164-1/08 sastavljen od strane Notara Goran Halida iz Travnik koji je bio prisutan na ovoj sjednici, kompletan nalaz i mi{ljenje sudskog vje{taka Leonti} Mi}e iz Zenice iz januara 2009 i 06.02.2009. godine kao i nalaz sudskog vje{taka Divo{ Ahemta iz Zenice iz februara 2009. godine, te izvje{taj banke depozitara o upisu i uplati dionica za GS-Tvornica ma{ina Travnik DD Travnik od 03.03.2009. godine. Sudu je naknadno dostavljen Ugovor o kupoprodaji dionica preduze}a BNT- Tvornica ma{ina Travnik DD Travnik od 08.10.2004. godine zaklju~en izme|u Agencije za privatizaciju F BiH i Orta~ke grupe po Ugovoru o ortakluku broj 02-05-13-10021/1-04 od 30.06.2004. godine, Uvjerenje Agencije za privatizaciju F BiH broj 04-19-1502/08 od 23.06.2008. godine i dopuna ovog uvjerenja od 16.02.2009. godine., Zapisnik sa sjedine Skup{tine broj 1228/09 od 27.05.2009. godine, Odluka o izmjeni i dopuni statuta GS-Tvornica ma{ina Travnik DD Travnik, Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o pove}anju osnovnog kapitala broj 1222-05/09 od 27.04.2009. godine, Zapisnik broj OPU-IP 420/09 od 27.05.2009. godine sa~injen od strane Notara Goran Halida iz Travnik sa Skup{tine dru{tva od 27.05.2009. godine, izvod ra~una GS-TMT DD Travnik za period od 13.03.2009. godine do 15.03.2009. godine, te izvje{taj banke depozitara o upisu i uplati dionica Volksbanke BH DD Sarajevo broj 156/09-OJ211/AS od 03.03.2009. godine. 

Ispituju}i postojanje formalnih i materijalnih uslova za upis u sudski registar u skladu sa ~lanom 53 Zakona o privrednim dru{tvima ( "Slu`bene novine F BiH", br.27/05), sud je utvrdio slijede}e: 

Zakon o privrednim dru{tvima u ~lanu 131( "Slu`bene novine F BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 68/05, 91/07, 84/08 i 50/09) u stavu 2 propisuje da se temeljni kapital dioni~kog dru{tva mo`e pove}ati izuzetno za iznos investicionog ulaganja po zaklju~enom kupoprodajnom ugovoru u postupku privatizacije, nakon {to kupac izvr{i sve ugovorom preuzete obaveze, odluku donosi skup{tina. Nadalje u ~lanu 135 u stavu 4 se propisuje na~in uplate novih dionica propisuje da dru{tvo koje se nalazi u postupku privatizacije, pla}anje dionica mo`e vr{iti konverzijom potra`ivanjima prema dioni~kom dru{tvu. 

U odluci o pove}anju temeljnog kapitala od 05.12.2008. godine i izmjeni ove odluke od 27.05.2009. godine se navodi da pove}anje temeljnog kapital vr{i za iznosi od 1.345.007,00 KM i to emisijom novih dionica u ukupnom iznosu od 23.890 nominalne vrijednosti 56,30 KM. U ~lanu 9 ove odluke navodi da se pove}anje vr{i ulaganjem stvari ( uz popis svih stvari), ulaganjem u sanaciju objekta, ma{ina i opreme, te ulaganjau razvoj tehnologija, tr`i{ta, ISO standarda i konsalting, te u novcu. Procjena stvari, kao i ulaganja u sanaciju objekata, ma{ina i opreme te razvoj tehnologija koji se ula`u, su izvr{ili sudski vje{taci u svojim nalazima i mi{ljenjima koji su dostavljeni uz prijavu, a u kojim se nalaze i dokazi o vlasni{tvu nad stavrima, te akti na osnovu kojih je utvr|ena vrijednost pojedinih ulaganja. Za novac je dostavljen izvod Volksbanke BiH broj 25 za period 13.03.2009. godine do 15.03.2009. godine, o izvr{enoj uplati. Ugovor o kupoprodaji dionica preduze}a BNT -Tvornica ma{ina Travnik DD Travnik u ~lanu 6 strana 6 ugovorena je obaveza inestiranja u ukupnom iznosu od 1.345.000,00 KM u skladu sa Planom investiranja koji je prilog ovog ugovora u Aneksu 3 u kojem se detaljno navodi u ~emu se sadr`i obaveza investitora. Uvjerenje Agencije za privatizaciju broj 04-19-1502/08 od 23.06.2008. godine i dopunu tog uvjerenja broj 04-19-222/09 od 16.02.2009. godine se navodi daje kupac Orta~ka grupa "Global Sourching" Gmbh, menad`ment i radnici preduze}a "BNT-Tvornica ma{ina Travnik" DD Travnik izvr{ili obavezu uplate kupoprodajne cijene, obavezu investiranja, te obaveze po osnovu isplate zaostalih pla}a ~ime je u potpunosti izvr{ena obaveza iz Ugovora o kupoprodaji dr`avnog kapitala preduze}a,,BNT-Tvornica ma{ina Travnik " DD Travnik. 

Kako je subjekt upisa privredno dru{tvo koje je bilo u postupku privatizacije i isto imalo obavezu ulaganja po osnovu investiranja, te kako je nadle`na agencija za privatizaciju potvrdila sa su ove obaveze ispunjene, a sudu su ujedno dostavljene sve neophodne isprave, akti i dokumenti za upis pove}anja temeljnog kapitala, time su ispunjeni uslovi za upis u sudski registar pove}enja temeljnog kapitala u skladu sa ~lanom 131 stav 2 i ~lanom 135 stav 4 Zakona o privrednim dru{tvima u F BiH, te ~lanom 34 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH. 

Imaju}i u vidu navedeno sud je donio odluku kao u izreci rje{enja u skladu sa ~lanom 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000219, 

Datum: 3. juni 2009. godine 

Travnik 

(SR-222/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "CM-COSMETIC MARKET" d.o.o. Vitez, u predmetu upisa u registar promjene sjedi{ta Poslovne jedinice-Podur`nice-20 Mostar u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 18.06.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "CM-COSMETIC MARKET" d.o.o. Vitez upisani su podaci o promjeni sjedi{ta Poslovne jedinice-Podru`nice-20 Mostar u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: "CM-COSMETIC MARKET" d.o.o. Vitez Skra}ena oznaka firme: "CM" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Poslovni centar 96, Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0131-08 (stari broj 1-4563) 

JIB:4236280580005 

Carinski broj: 236280580005 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju poslovne jedinice broj:OPU-IP-l 10/09 Od 11.06.2009. godine 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Kafadar Vlatko, li~na karta: 03DNA0603, direktor podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja 

Naziv: CM-COSMETIC MARKET d.o.o. Vitez, Poslovna jedinica CM-Cosmetic Marke-20 Mostar 

Poreski podbroj: 4236280580242 

Sjedi{te: Stjepana Radi}a br. 25, Mostar, op{tina: Mostar 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice od 22.03.2006.g. 

Djelatnost podru`nice 

Poslovna jedinica kao dio Dru{tva se bavi svim registrovanim djelatnostima sa kojima posluje i samo dru{tvo i koje su registrovane u Registar dru{tva. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Kafadar Vlatko, li~na karta: 03DNA0603, direktor podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000464, 

Datum: 18. juni 2009. godine 

Travnik 

(SR-223/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "HIT" Dru{tvo za trgovinu i usluge d.o.o. Vitez, u predmetu upisa u registar brisanje Poslovne jedinice u Novom Travniku,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 03.07.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "HIT" Dru{tvo za trgovinu i usluge d.o.o. Vitez upisani su podaci o brisanju Poslovne jedinice u Novom Travniku, upisane u sudski registar Op}inskog suda Travnik br.051-0-Reg-08-000883 od 24.10.2008. godine, kako slijedi 

Firma: "HIT" Dru{tvo za trgovinu i usluge d.o.o. Vitez 

Skra}ena oznaka firme: "HIT" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Poslovni centar 96, Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0106-08 

JIB:4236455480009 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o brisanju poslovne jedinice u Novom Travniku broj OPU-IP-591/09 od 30.06.2009. godine 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog-'sada. 

Broj: 051-0-Reg-09-000520, 

Datum: 3. juli 2009. godine. 

Travnik 

 (SR-224/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Goran Duji}, a rje{avaju}i po prijavi Privatna zdravstvene ustanova Ljekarna/Apoteka "VITA" Kiseljak, u predmetu upis osnivanja ustanove,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 09.07.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Privatna zdravstvene ustanova Ljekarna/ Apoteka "VITA" Kiseljak upisani su podaci o osnivanju ustanove kako slijedi 

Firma: Privatna zdravstvene ustanova Ljekarna/Apoteka "VITA" Kiseljak Skra}ena oznaka firme: PZU-LJEKARNA/APOTEKA "VITA" Kiseljak Sjedi{te: @rtava domovinskog rata b.b., Kiseljak, Kiseljak MBS: 51-05-0028-09 JIB: 4236479230003 Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju privatne zdravstvene ustanove Ljekarne/Apoteke "VITA" Kiseljak br. OPU-IP-113/09 od 15.06.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Tuka Mijat 

Adresa: Banjska bb., Kiseljak 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 06DPB8885 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Tuka Mijat 

Ugovoreni kapital:2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu 

Tuka Mijat, adresa: Banjska bb., Kiseljak, li~na karta: 06DPB8885, ravnatelj 

Ravnatelj ustanove zastupa i predstavlja Ljekarnu neograni~eno (bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

52.311 Apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova po recepturi, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda u tri primjerka. 

Broj: 051-0-Reg-09-000527, 

Datum: 9. juli 2009. godine 

Travnik 

(SR-225/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "PROKO[KO JEZERO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Fojnica, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 25.06.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "PROKO[KO JEZERO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Fojnica upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: "PROKO[KO JEZERO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Fojnica 

Skra}ena oznaka firme: "PROKO[KO JEZERO" d.o.o. Fojnica 

Sjedi{te: Ul. ZAVNOBIH-a 1, Fojnica, Fojnica 

MBS: 1-5016 

JIB:4236382070001 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o pro{irenju djelatnosti i izmjeni Statuta broj:OPU-IP-301/09 od 11.06.2009. godine 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.240 Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 29.560 Proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne namjene, d.n., 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i drugih elektronskih komponenata, 33.200 Proizvodnja instrumenata i ure|aja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za upravljanje industrijskim procesima, 33.300 Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220    Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i sofhvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.232 U~eni~ki domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine,55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softvvarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.511 Djelatnost biblioteka, 92.610 Djelatnost sportskih objekata i stadiona, 92.620 Ostale sportske djelatnosti, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n, 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrirane djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskoj politici (SI.Glasnik BiH br.72/98), a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja 

- usluge u vanjskotrgvoinskom prometu iz registrirane djelatnosti sukladno navedenom Zakonu i to: usluge me|unarodnog transporta putnika i roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. 

- zastupanje stranih firmi 

- te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000462, 

Datum: 25. juni 2009. godine 

Travnik 

 (SR-226/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Proizvodno prometno uslu`no dru{tvo "AGRO-LA[VA" Vitez d.o.o., u predmetu upisa u registar brisanje Poslovne jedinice u Bugojnu,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 02.07.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Proizvodno prometno uslu`no dru{tvo "AGRO-LA[VA" Vitez d.o.o. upisani su podaci o brisanju Poslovne jedinice u Bugojnu, upisane u sudski registar Op}inskog suda Travnik br. U/1-86/02 od 21.02.2002. godine, kako slijedi 

Firma: Proizvodno prometno uslu`no dru{tvo "AGRO-LA[VA" Vitez d.o.o. 

Skra}ena oznaka firme: "AGRO-LA[VA" Vitez, d.o.o. 

Sjedi{te: Stara Bila bb., Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0014-09 (stari broj 1-1759) 

JIB:4236056780007 

Carinski broj: 236056780007 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o brisanju Poslovne jedinice u Bugojnu br. OPLMP 565/09 od 25.06.2009. godine 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Drmi} Zoran, Budimira @eljka 

Ugovoreni kapital: 672.296,00, 168.074,00 

Procenat: 80%, 20% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Drmi} Zoran, adresa: Kralja Tvrtka bb., Vitez, li~na karta: 05DNB7017, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 24.200 Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanj e u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odj e}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i sofhvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklj u~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda u tri primjerka. 

Broj: 051-0-Reg-09-000513, 

Datum: 2. juli 2009. godine 

Travnik 

(SR-227/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Zemljoradni~ka zadruga "AT" p.o. Donji Vakuf, u predmetu upisa u regista osnivanja zemljorani~ke zadruge, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 02.07.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Zemljoradni~ka zadruga "AT" p.o. Donji Vakuf upisani su podaci o osnivanju zemljoradni~ke zadruge, kako slijedi 

Firma: Zemljoradni~ka zadruga "AT" p.o. Donji Vakuf Skra}ena oznaka firme: ZZ "AT" p.o. Donji Vakuf Sjedi{te: Nova Travni~ka bb., Donji Vakuf, Donji Vakuf MBS: 51-05-0027-09 JIB: 4236478850008 Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Ugovor o osnivanju Zemljoradni~ke zadrute "AT" Donji Vakuf od 02.06.2009. godine Odluka o imenovanju direktora od 25.06.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: BulajaBe}ir Dervi} Sanela, Gromila Salih Hasi} Muharem Ne{ust Raif Safi} Fehim Sari} Naser, [utkovi} Hamid Sutkovi} Nermin ]ori} Mustafa  

Adresa: [eherd`ik bb., Donji Vakuf, 770. Slavne brdske brigade 30, Donji, Vakuf, Torlakovac bb., Donji Vakuf Karici bb., Donji Vakuf, Kru{~ica bb, Jajce, Prusac bb, Donji Vakuf, 770. Slavne brdske brigade bb., Donji Vakuf, Jemanli}i bb., Donji Vakuf, Alekse [anti}abb.,Donji Vakuf Blagaj bb., Donji Vakuf 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 04DHA5766 li~na karta: 04DHA1077, li~na karta: 04DHA2841, li~na karta: 04DHA4204, li~na karta: 05DMB5506, li~na karta: 04DHA4682, li~na karta 04DHA8460, li~na karta: 03DHA0118 li~na karta: 08DHB2369 li~na karta: 04DHA7615 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 500,00 

Upla}eni kapital: 500,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: 

Hasi} Muharem, Sutkovi} Hamid, [utkovi} Nermin, Gromila Salih, Bulaja Be}ir, Safi} Fehim, Ne{ust Raif, ]ori} Mustafa, Dervi} Sanela, [ari} Naser. 

Ugovoreni kapital: 50,00, 50,00, 50,00, 50,00, 50,00, 50,00, 50,00, 50,00, 50,00, 50,00 

Procenat: 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Kani`a Re{ad, adresa: Alekse Santi}a bb., Donji Vakuf, li~na karta: 04DHA2419, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.300 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.411 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.412 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.300 Restorani, 55.402 Bifei (buffet), 55.510    Kantine, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada, 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet Zadruge je promet u okviru registrovanih djelatnosti u unutra{njem prometu Zadruge. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda u tri primjerka. 

Broj: 051-0-Reg-09-000447, 

Datum: 2.juli 2009. godine 

Travnik 

(SR-228/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "MER-KUNI]" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Jajce, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 25.06.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "MER-KUNI]" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Jajce upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi 

Firma: "MER-KUNI]" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Jajce 

Skra}ena oznaka firme: "MER-KUNI]" d.o.o. Jajce 

Sjedi{te: Bravnice b.b., Jajce, Jajce 

MBS: 51-01-0720-09 (stari broj 1-4974) 

JIB:4236373160006 

Carinski broj: 236373160006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju i pro{irenju djelatnosti i izmjeni Statuta Dru{tva broj OPU-IP-513/09 od 16.06.2009. godine 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000471, 

Datum: 25. juni 2009. godine 

Travnik 

(SR-229/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "PERADAR" Dru{tvo za proizvodnju i prodaju peradi i sto~ne hrane Travnik, u predmetu upisa promjene djelatnosti u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 26.06.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "PERADAR" Dru{tvo za proizvodnju i prodaju peradi i sto~ne hrane Travnik upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi 

Firma: "PERADAR" Dru{tvo za proizvodnju i prodaju peradi i sto~ne hrane Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "PERADAR" d.o.o. Travnik 

Sjedi{te: Kraljevice br.7, Travnik, Travnik 

MBS: 1-4355 

JIB: 4236067980008 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o pro{irenju djelatnosti i izmjeni Statuta dru{tva br. OPU-IP-517/09 od 18.06.2009. godine 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.240 Uzgoj peradi, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 41.000 Sakupljanje, pre~i{}avanje i distribucija vode, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinj ama, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ IZVOZ 

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registriranih djelatnosti sukladno Zakonu o vanjskotrgovinskoj politici (SI.glasnik BiH br.7/98), a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti sukladno citiranom Zakonu i to: 

- usluge me|unarodnog transporta putnika i roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. 

- zastupanje stranih tvrtki 

- te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti.zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti sukladno citiranom Zakonu i to: 

- usluge me|unarodnog transporta putnika i roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. 

- zastupanje stranih tvrtki 

- te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda u tri primjerka. 

Broj: 051-0-Reg-09-000495, 

Datum: 26. juni 2009. godine 

Travnik 

(SR-230/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Marka Luji} direktora Proizvodno prometno, trgova~kog dru{tva "GROM-L" d.o.o. Vitez, radi upisa promjene ~lanskih udjelu u subjektu upisa "VITEZIT-CROMEN" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge Vitez, a na osnovu Rje{enja o dosudi Op}inskog suda Travnik br. 051-0-1-001326 od 07.02.2007. godine,a na temelju odredbe ~lana 66 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 10.09.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

VR[I SE ispravka Rje{enja ovog suda broj 051-0-Reg-07-000416 od 27.05.2009. godine,  te ovo rje{enje u potpunosti zamjenjuje Rje{enje od 27.05.2009. godine. U sudski registar za subjekta upisa "VITEZIT-CROMEN" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge Vitez upisani su podaci o promjeni ~lanskih udjela u subjektu upisa "VITEZIT-CROMEN" d.o.o. Vitez, na osnovu Rje{enja o dosudi Op}inskog suda Travnik br. 051 -0-1-001326 od 07.02.2007. godine, kako slijedi 

Firma: "VITEZIT-CROMEN" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge Vitez 

Skra}ena oznaka firme: "VITEZIT-CROMEN" DOO Vitez 

Sjedi{te: Tvorni~ka 1, Vitez, Vitez 

MBS: 1-1172 

JIB:4236143670005 

Pravni osnov upisa: 

Rje{enje o dosudi Op}inskog suda Travnik broj 051-0-1-06-001326 od 07.02.2007. godine 

Rje{enje o ispravci rje{enja o dosudi Op}inskog suda Travnik broj 051-0-1-06-001326 od 07.02.2007. godine, od 03.04.2007. godine 

Rje{enje Kantonalnog suda Novi Travnik broj 006-0-G@-08-000450 od 22.04.2009. godine kojim je preina~ena odluka ovog suda broj 05 l-O-Reg-07-000416 od 25.07.2008. godine i nalo`eno da se u sudskom registru izvr{i upis udjela podnosioca prijave 

"GROM-L" DOO Vitez u privrednom dru{tvu "VITEZIT-CROMEN" DOO Vitez na osnovu pravosna`nog rje{enja o dusudi istog suda broj 051-0-1-06-001326 od 07.02.2007. godine i ispravke istoga od 03.04.2007. 

OSNIVA^I / ^LANOM SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Skopljak Marijan 

Firma: 

POSLOVNI SUSTAV "VITEZIT", Proizvodno, prometno trgova~ko dru{tvo "GROM-L" DOO Vitez 

AdresaVitez, Vitez Sjedi{te, Bosna i Hercegovina, Vitez, Tvorni~ka 1, Bosna i Hercegovina, Vitez, Vu~jaci lamela C 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: - 

Reg. br./MBS 1-371, 1-695 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 18.091.892,00 

Upla}eni kapital: 18.091.892,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Skopljak Marijan 

Osniva~: POSLOVNI SUSTAV "VITEZIT", Proizvodno, prometno trgova~ko dru{tvo "GROM-L" DOO Vitez 

Ugovoreni kapital: 1.119.600,00, 16.409.968,00, 562.324,00 

Procenat: 6,1884%,90,7034%,    3,1082% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Mi{kovi} Josip, adresa: Kre{imira bb, Vitez, li~na karta: 04DNB4138, v.d. direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

24.610 Proizvodnja eksploziva, 24.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju, 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.820 Usluge pakovanja, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., Broj: 051-0-Reg-07-000416, datum: 10.9.2009. godine 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina (UVOZ-IZVOZ) prehrambenim i neprehrambenim proizvodima i okvira djelatnosti unutarnjeg prometa. 

-    Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica 

-    Usluge m|eunarodnog otpremni{tva 

-    Ugostiteljske i turisti~ke usluge s inozemstvom 

-    Me|unarodno prometno-agencijski poslovi 

-    Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga 

-    Zastupanje inozemnih firmi i konsignacija 

-    Posredni{tvo u oblasti prometa roba i usluga, komisione, kompenzacione, konsignacione i lizing poslove 

-    Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu 

-    Prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu 

Obrazlo`enje 

Op}inskom sudu Travnik dana 20.03.2007. godine podnijeta je prijava po podnositelju prijave Proizvodno, prometno trgova~ko dru{tvo "GROM-L" DOO Vitez zastupano po Marku Luji} kao direktoru dru{tva za upis promjene osniva~a u "Vitezit-Cromen" DOO Vitez. Upis se tra`i na osnovu rje{enje o dosudi Op}inskog suda Travnik broj 051-0-1-06-001326 od 07.02.2007. godine kojim je ~lanski udjel izvr{enika PS Vitezit DOO Vitez u pravnoj osobi "Vitezit-Cromen" doo Vitez a ~ine ga sredstva u iznosu od 562.324,00 KM {to ukupno iznosi 3,3% ugovorenog upisanog temeljnog kapitala PS"Vitezit"DOO Vitez u privrednom subjektu "Vitezit-Cromen" DOO Vitez, kao jedinog ponu|a~a-kupca po zaklju~ku ovog suda od 05.01.2007. godine dosu|en tra`itelju izvr{enja PPTD GROM-L DOO Vitez vlasni{tvo Marka Luji}. Prijava je dostavljena na izja{njenje subjektu upisa "Vitezit-Cromen" DOO Vitez koji u svom odgovoru navodi da se protivi upisu prijenosa udjela. Op}inski sud Travnik rje{enjem od 051-0-Reg-07-000416 od 18.06.2007. godine odbija zahtjev podnositelja prijave za upis promjene vlasnika udjela u subjektu upisa iz razloga {to rje{enje o dosudi na osnovu kojeg se tra`i upis u sudski registar ima nedostatke u pogledu samog udjela kao jedinstvene cjeline kako to propisuje Zakon o privrednim dru{tvima F BiH ( "Slu`bene novine F BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 68/05, 91/07, 84/08 i 50/09) i koji ujedno propisuje na~in, postupak i uslove podjele udjela kao i zasnivanja zajedni{tva nad udjelom, a time i same prodaje i prijenosa udjela. Na ovo rje{enje podnositelj prijave je ulo`io `albu, te je spis dostavljen Kantonalnom sudu Novi Travnik na daljnje postupanje. 

Kantonalni sud Novi Travnik je rje{enjem broj 006-0-G@-07-000552 od 26.05.2008. godine ukinuo rje{enje ovog suda i predmet vratio na ponovni postupak. 

Rje{enjem ovog suda broj 051-0-reg-07-000416od 25.07.2008. godine ponovno je odbijen upis promjene ~lanova u subjektu upisa iz istih razloga kao u i rje{enju od 18.06.2007. godine, jer rje{enje o dosudi nije provodivo jer isto sadr`i nejasno}e u pogledu udjela PS "Vitezit" DOO Vitez u smislu podjele ili zasnivanja zajedni{tva na udjelu. Na ovo rje{enje podnositelj prijave je ulo`io `albu, te je spis dostavljen Kantonalnom sudu Novi Travnik na daljnje postupanje. 

Rje{enjem Kantonalnog suda Novi Travnik broj 006-0-G@-08-000450 od 22.04.2009. godine preina~eno je rje{enje Op}inskog suda Travnik broj 051-0-Reg-07-000450 od 25.07.2008. godine i nalo`eno daje u sudski registar Op}inskog suda ima izvr{iti upis udjela podnositelja prijave "GROM-L" doo Vitez u privrednom dru{tvu "VITEZIT-CROMEN" DOO Vitez na osnovu pravosna`nog rje{enja o dosudi istoga suda broj 051-0-1-06-001326 od 07.02.2007. godine i ispravke istoga od 03.04.2007. godine. 

Imaju}i u vidu navedeno sud je donio odluku kao u izreci rje{enja u skladu sa ~lanom 66 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja/@alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda u tri primjerka. 

Broj: 051-0-Reg-07-000416, 

Datum: 10. septembar 2009. godine 

Travnik 

(SR-TR-231/09) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno otpremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo, Travnik, u predmetu upisa u registar brisanje Poslovne jedinice Carinski terminal, Ora{je, i promjena osniva~a subjekta upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 03.08.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno otpremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo, Travnik upisani su podaci o brisanju Poslovne jedinice-Ora{je, Carinski terminal osnovane Rje{enjem Kantonalni sud Travnik broj:U/I-766/03 od 21.01.2004. godine i promjena osniva~a subjekta upisa kako slijedi 

Firma: "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno otpremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo, Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "AURO[PED" d.o.o. Travnik 

Sjedi{te: Donje Puti}evo bb., Travnik, Travnik 

MBS: 51-01-0027-09 (stari broj 1-1014) 

J1B:4236015590007 

Carinski broj: 236015590007 

Pravni osnov upisa: 

Ugovor o prenosu udjela u dru{tvu od 06.11.2008., 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta br. OPU-IP-97/09 od 03.06.2009. 

Odluka o ukidanju i prestanku rada podru`nice-poslovne jedinice br. OPU-1P-98/09 od 03.06.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Biland`ija \ur|ica, Lu~i} Dragan 

Adresa: Kneza Branimira br. 6, Mostar, Stjepana Radi}a br. 8, Novi Travnik 

Li~na karta - JMB / Putna isprava: li~na karta: 04BDE2599, li~na karta: 04DQA1527 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 100.000,00 

Upla}eni kapital: 100.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Lu~i} Dragan, Biland`ija \ur|ica 

Ugovoreni kapital: 70.000,00, 30.000,00 

Procenat: 70 %, 30% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Lu~i} Dragan, adresa: Stjepana Radi}a br. 8, Novi Travnik, li~na karta: 04DQA1527, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, Ijuskare i meku{ce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovinana veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom,51.532 Trgovina na \eliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softvvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.,52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrirane djelatnosti i zakona o vanjskotrgovinskoj djelatnosti i to: 

- vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

- dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju /SI. novine F BiH br. 2/95/, a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe 

- zaklju~ivanje ugovora, o posebnim oblicima vanjskotrgovinskih poslova 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti u skladu sa ~l 27. citiranog zakona, a naro~ito me|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi 

- me|unarodni transport robe utovar pretovar i sl. 

- zastupanje stranih tvrtki 

- obavljanje vanjskotrgovinskog prometa u slobodnim zonama 

- druge usluge u okviru registrirane djelatnosti dru{tva i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno otpremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo,Travnik, Podru`nica-Poslovna jedinica Kamensko 

Poreski podbroj: 4236015590147 

Sjedi{te: Korita bb., Tomislavgrad, op{tina: Tomislavgrad 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nica-poslovnih jedinica br. 7/2002 od 26.06.2002. 

Djelatnost podru`nice 

63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju i djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

[piki} Mijo, li~na karta: 03AYA0349, Osoba ovla{tena za zastupanje PJ, bez ograni~enja u okviru regirstrirane djelatnosti podru`nice 

Naziv: "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno otpremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo, Travnik PODRU@NICA-POSLOVNA JEDINICA MOSTAR 

Poreski podbroj: 4236015590155 

Sjedi{te: Rodici b.b., Mostar, op{tina: Mostar 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice-poslovne jedinice u Mostaru broj OPU-2601/08 od 14.10.2008. godine 

Djelatnost podru`nice 

63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

[piki} Mijo, li~na karta: 03AYA0349, Osoba ovla{tena za zastupanje Podru`nice-poslovne jedinice, Bez ograni~enja ovla{tenja u okviru reg. djelatnosti 

Naziv: "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno otpremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo 

Travnik, Poslovna jedinica 2/1 Domaljevac-[amac 

Poreski podbroj: 4236015590082 

Sjedi{te: Carinski terminal br.l1, Domaljevac-[amac, op{tina: Domaljevac-[amac 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovnih jedinica br. 014/05/04 od 04.05.2005. godine 

Djelatnost podru`nice 

63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju i djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Mati} Janja, li~na karta:, [ef poslovne jedinice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru poslovne jedinice 

Naziv: "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno otpremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo Travnik, Poslovna jedinica 2/2 Sarajevo 

Poreski podbroj: 4236015590104 

Sjedi{te: Halilovi}i br.9, Sarajevo, op{tina: Sarajevo 

Akt o osnivanju podru`nice: odluka o osnivanju Poslovne jedinice broj 014/05/04 od 04.05.2005. godine 

Djelatnost podru`nice 

63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju i djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Torli} Muhidin, li~na karta:, [ef poslovne jedinice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru poslovne jedinice 

Naziv: "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno opremni{tvo, trgovinu i usluge Donje 

Puti}evo,Travnik, Podru`nica-Poslovna jedinica "AUROTOURS" Vitez 

Poreski podbroj: 4236015590074 

Sjedi{te: Poslovni centar FIS, Vitez, op{tina: Vitez 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br. 3/03 od 27.08.2003. 

Djelatnost podru`nice 

63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju i djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Lu~i} Vlatka, li~na karta: 04DQA2202, Ovla{tena osoba za zastupanje Podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenj u okviru registriranih djelatnosti 

Naziv: "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno otpremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo, 

Travnik, Podru`nica-Poslovna jedinica Dolac na La{vi 

Poreski podbroj: 4236015590139 

Sjedi{te: Dolac na La{vi, Travnik, op{tina: Travnik 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br.27/03 od 27.10.2003. 

Djelatnost podru`nice 

63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju i djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Rajkovi} Goran, li~na karta: 04DFD3946, Osoba ovla{tena za zastupanje PJ, bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti podru`nice 

Naziv: "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno opremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo, Travnik Poslovna jedinica Tomislavgrad 

Poreski podbroj: 4236015590023 

Sjedi{te: Kralja Tvrtka bb, Carinski terminal, Tomislavgrad, op{tina: Tomislavgrad 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nica-poslovnih jedinica broj 7/2002 od 26.6.2002 

Djelatnost podru`nice 

63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju i djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Spiki} Mijo, li~na karta: 03AYA0349, Ovla{tena osoba za zastupanje i predstavljanje Poslovne jedinice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti podru`nice 

Naziv: "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno opremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo, 

Travnik Podru`nica- Poslovna jedinica Livno 

Poreski podbroj: 4236015590031 

Sjedi{te: Carinski terminal Livno, Splitska bb., Livno, op{tina: Livno 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nica-poslovnih jedinica broj 7/2002 od 26.6.2002. godine 

Djelatnost podru`nice 

63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju i djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

\iki} Dragica, li~na karta: 03AXA0546, Lice ovla{teno za zastupanje, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti podru`nice 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda u tri primjerka. 

Broj: 051-0-Reg-09-000441, 

Datum: 3. august 2009. godine 

Travnik 

 (SR-232/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Goran Duji}, a rje{avaju}i po prijavi "DNOLUKA PREVOZ" d.o.o. Jajce Dru{tvo za prevoz, usluge i trgovinu Jajce, u predmetu upisa u registar osnivanje Podru`nice 1 Jajce, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 14.08.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "DNOLUKA PREVOZ" d.o.o. Jajce Dru{tvo za prevoz, usluge i trgovinu Jajce upisani su podaci o osnivanju Podru`nice 1 Jajce, kako slijedi 

Firma: "DNOLUKA PREVOZ" d.o.o. Jajce Dru{tvo za prevoz, usluge i trgovinu Jajce 

Skra}ena oznaka firme: "DNOLUKA PREVOZ" d.o.o. Jajce 

Sjedi{te: Kru{}ica 169, Jajce, Jajce 

MBS: 51-01-0242-08 (stari broj 1-3519) 

J1B: 4236064450008 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Podru`nice br. 1 Jajce broj.OPU-IP:245/09 od 26.07.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Huski} Mirhet 

Adresa: Kru{}ica 169, Jajce 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 03DFA3340 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 32.742,00 

Upla}eni kapital: 32.742,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Huski} Mirhet 

Ugovoreni kapital: 32.742,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Huski} Mirhet, adresa: Kru{}ica 169, Jajce, li~na karta: 03DFA3340, bez ograni~enja ovla{tenja direktor 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

45.110Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 80.410 Djelatnost {kola za voza~e, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n., 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinsko poslovanje u okviru registrovane djelatnosti i to: 

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ IZVOZ 

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima UVOZ IZVOZ 

- Dru{tvo }e obavljati i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u smislu ~l.27. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju (SI.novine F BiH br.2/95) a naro~ito: 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga 

- zastupanje stranih firmi 

- me|unarodni transport robe i putnika 

- komisioni, konsignacioni i kompenzacioni poslovi 

- skladi{tenje i pretovar robe. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "DNOLUKA PREVOZ" d.o.o. Jajce Dru{tvo za prevoz, usluge i trgovinu Jajce, Podru`nica i DISKO KLUB EVROPA Jajce 

Poreski podbroj: 4236064450024 

Sjedi{te: Hrvoja Vuk~i}a Hrvatini}a bb. Trgova~ki centar, Jajce, op{tina: Jajce 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nice br. OPU-IP-245/09 od 28.07.2009. godine 

Djelatnost podru`nice 

45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210    Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta 80.410 Djelatnost {kola za voza~e 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Huski} Mirhet, li~na karta: 03DFA3340, Rukovodioc, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda u tri primjerka. 

Broj: 051-0-Reg-09-000589, 

Datum: 14.august 2009. godine 

Travnik 

(SR-233/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "ANAMARIN" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Kiseljak, u predmetu upisa u registar osnivanja dru{tva ograni~ene odgovornosti,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 20.08.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "ANAMARIN" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Kiseljak upisani su podaci o osnivanju dru{tva ograni~ene odgovornosti kako slijedi 

Firma: "ANAMARIN" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Kiseljak 

Skra}ena oznaka firme: "ANAMARIN" d.o.o. Kiseljak 

Sjedi{te: Dugo polje bb, Kiseljak, Kiseljak 

MBS: 51-01-0816-09 

JIB:4236481990007 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u broj: OPU-IP:106/09 od 28.06.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Trogrli} Stipo 

Adresa: Dugo polje bb, Kiseljak 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 04DPA6226 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Trogrli} Stipo 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Trogrli} Stipo, adresa: Dugo polje bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA6226, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.240 Uzgoj peradi, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.403 Kafane, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 74.820 Usluge pakovanja, 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinsko poslovanje u okviru registriranih djelatnosti, a naro~ito: 

- vanjska trgovina sa svim proizvodima koji spadaju u okvire registrirane djelatnosti 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelstnosti 

- izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga 

- prodaja robe stranog porijekla i robe doma}e proizvodnje iz slobodnih carinskih prodavaonica 

- uvoz i izvoz robe i usluge u slobodnim zonama. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda u tri primjerka. 

Broj: 051-0-Reg-09-000588, 

Datum: 20. august 2009. godine 

Travnik 

(SR-234/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Proizvdno-uslu`no dru{tvo "ALUSIL-Zn" d.o.o. Bugojno, u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredaba ~lana 59 zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 06.07.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Proizvdno-uslu`no dru{tvo "ALUSIL-Zn" d.o.o. Bugojno upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: Proizvdno-uslu`no dru{tvo "ALUSIL-Zn" d.o.o. Bugojno 

Skra}ena oznaka firme: "ALUSIL-Zn" d.o.o. Bugojno 

Sjedi{te: Armije BiH 171, Bugojno, Bugojno 

MBS: 51-01-0171-08 (stari broj 1-5012) JIB: 4236381850003 

Carinski broj: 236381850003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje br. OPU-ov-1414/09 od 16.06.2009. 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Duri} Mirsad, Duri} Sadik 

Adresa: Slavinovi}i- Slanac broj 9., Tuzla, Slavinovi}i-Slanac broj 13., Tuzla 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 03BYA3108, li~na karta: 03BYA1132 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 10.000,00 

Upla}eni kapital: 10.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Duri} Mirsad, Duri} Sadik 

Ugovoreni kapital: 5.000,00, 5.000,00 

Procenat: 50 %, 50 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Vukovi} Zajim, adresa: Gromile III BB, Bugojno, li~na karta: 04DOA8881, direktor bez ograni~enja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 27.530 Livenje lakih metala,27.540 Livenje ostalih obojenih metala, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 29.130 Proizvodnja slavina i ventila, 29.410 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

-    vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz 

Dru{tvo }e obavljati i poslove i usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovanih djelatnsoti, a naro~ito: 

- oblici uvoza i izvoza robe 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja 

- usluge o vanjskotrgovinskom poslovanju, a naro~ito komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, skladi{tenje robe, oprema i doprema robe ({pedicija). 

- zastupanje stranih firmi 

- posredni{tvo u oblasti prometa roba i usluga 

- obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja u slobodnim zonama 

- druge usluge u okviru registrovanih djelatnsoti i poslova vanjskotrgovinskog prometa 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se se putem ovog suda u tri primjerka. 

Broj: 051-0-Reg-09-000474 

Datum: 6. juli 2009. godine 

Travnik 

(SR-235/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi BNT HIDRAULIKA DIONI^KO DRU[TVO Novi Travnik, u predmetu upisa promjene djelatnosti u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 31.07.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa BNT HIDRAULIKA DIONI^KO DRU[TVO Novi Travnik upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: BNT HIDRAULIKA DIONI^KO DRU[TVO Novi Travnik 

Skra}ena oznaka firme: BNT HIDRAULIKA D.D. Novi Travnik 

Sjedi{te: Mehmeda Spahe 1, Novi Travnik, Novi Travnik 

MBS: 51-02-0041-09 (stari broj 1-1049) 

JIB: 4236065000006 

Carinski broj: 236065000006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o pro{irenju djelatnosti i uskla|ivanju Statuta Dioni~kog dru{tva broj:OPU-IP-349/09 od 11.05.2009. godine 

OSNIVA^I /^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma: Dioni~ari DD BNT HIDRAULIKA, DIONI^KO DRU[TVO Novi Travnik upisani u Registar Komisije vrijednosnih papira F BiH 

Sjedi{te: Bosna i Hercegovina. Mehmeda Spahe 1 

Reg. br./MBS 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Dioni~ari DD BNT HIDRAULIKA DIONI^KO DRU[TVO Novi Travnik upisani u Registar Komisije vrijednosnih papira F BiH 

Klasa: obi~ne 

Broj dionica: 51426 

Vrijednost: 92.00 

Ukupno: 4,731,192.00 

Procenat: 100.0000% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu 

Kova~evi} Mirza, adresa: -, Novi Travnik, li~na karta: 04DQA3318, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.130 Proizvodnja slavina i ventila, 29.140 Proizvodnja le`aja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata, 29.210 Proizvodnja industrijskih pe}i, lo`i{ta i gorionika, 29.220 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za doma}instvo, 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n., 29.310 Proizvodnja traktora za poljoprivredu i {umarstvo, 29.320 Proizvodnja ostalih ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo, 29.410 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu metala, 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina d.n., 29.510 Proizvodnja ma{ina za metalurgiju, 29.520 Proizvodnja ma{ina za rudnike, kamenolome i gra|evinarstvo, 29.530 Proizvodnja ma{ina za industriju hrane, pi}a i duhana, 29.540 Proizvodnja ma{ina za industriju tekstila, odje}e i ko`e, 29.550 Proizvodnja ma{ina za industriju papira i kartona, 29.560 Proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne namjene, d.n., 35.201 Proizvodnja {inskih vozila, Popravak {inskih vozila, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.180 Posredni{tvo specijalizovano za trgovinu odre|enim proizvodima ili grupama proizvoda d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

U okviru registrirane djelatnosti dru{tva. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda u tri primjerka. 

Broj: 051-0-Reg-09-000400, 

Datum: 31. juli 2009. godine 

Travnik 

(SR-236/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "MOTOR AGENT" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Bila-Vitez, u predmetu upisa u registar osnivanje Poslovne jedinice broj 2 u Sarajevu u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 31.08.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "MOTOR AGENT" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Bila-Vitez upisani su podaci o osnivanju Poslovne jedinice broj 2 u Sarajevu u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: "MOTOR AGENT" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Bila-Vitez 

Skra}ena oznaka firme: "MOTOR AGENT" d.o.o. Bila-Vitez 

Sjedi{te: Bila 82, Bila, Vitez 

MBS: 51-01-0903-09 (stari broj 1-4948) 

JIB: 4236369640001 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Poslovne jedinice broj:2 Sarajevo broj:OPU-IP:915/09 od 24.08.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Rajkovi} Sa{a 

Adresa: Bila 82, Vitez 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 05DNB4277 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Rajkovi} Sa{a 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Rajkovi} Sa{a, adresa: Bila 82, Vitez, li~na karta: 05DNB4277, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 5 0.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

zastupanje stranih lica; posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u dr`avi, usluge istra`ivanja i pru`anja i kori{tenja informacija i znanja u privredi,nauci,usluge faktoringa, usluga testiranja,finansijski in`enjering i druge usluge; obavljanje spoljnotrgovinskih poslova u slobodnim zonama; privremeni izvoz i uvoz (lizing poslova); kompenzacioni,komisioni i konsignacioni poslovi. 

Dru{tvo }e obavijati poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrirane djelatnosti i to: spoljna trgovina prehrambeni proizvodima uvoz-izvoz; spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz. Dru{tvo }e obavljati i usluge u spoljnotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju i to:UsIuge u okviru registirane djelatnosti; ugostiteljske i turisti~ke usluge; me|unarodna {pedicija; usluge me|uunarodnog transporta roba i putnika; 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "MOTOR AGENT" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Bila-Vitez Poslovna jedinica br. 2 Sarajevo 

Poreski podbroj: 4236369640036 

Sjedi{te: Silve Rizvanbegovi} 11, Ilid`a, op{tina: Ilid`a 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice broj 2 Sarajevo broj:OPU- IP:915/09 od 24.08.2009. godine 

Djelatnost podru`nice 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, posredovanje u trgovini motornim vozilima 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko 50.402Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50. 403 Posredovanje u trgovini motociklim njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 71.100 Iznajmljivanje automobilima, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih srestava, 72.100 Pru`anje konsultanntskih usluga u vezi sa ra~unarskom opremom (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultatske usluge i izrada sofwarea 72.300 Obrada podataka 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka Ostale usluge reklame i propagande. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Rajkovi} Sa{a, li~na karta: 05DNB4277, Rukovodilac podru`nice, Bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti Poslovne jedinice 2 Sarajevo 

Naziv: "MOTOR AGENT" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Bila-Vitez, Podru`nica broj 1 

Poreski podbroj: 4236369640028 

Sjedi{te: Ilid`a-Za~ardak broj 20, Ilid`a, op{tina: Ilid`a 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivnaju Podru`nice br. 1 Ilid`a, OPU2887/07-1 od 28.12.2007. 

Djelatnost podru`nice 

50.101;50.102;50.103;50.200;50.301;50.302;50.303;50.401;50.402;50.403;50.500;51.540;60.240;71.100;71.210;72.100;72,210;72.400;72.220;72.300;74.402. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Rajkovi} Sa{a, li~na karta: 05DNB4277, Voditelj Poslovnice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se predaje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda u tri primjerka. 

Broj: 051-0-Reg-09-000622, 

Datum: 31.august 2009. godine 

Travnik 

(SR-237/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "VRBAS PETROL" d.o.o. dru{tvo za trgovinu, proizvodnju i usluge, Gornji Vakuf-Uskoplje, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 29.05.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "VRBAS PETROL" d.o.o. dru{tvo za trgovinu, proizvodnju i usluge, Gornji Vakuf-Uskoplje upisani su podaci o promjene djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi 

Firma: "VRBAS PETROL" d.o.o. dru{tvo za trgovinu, proizvodnju i usluge, Gornji Vakuf-Uskoplje 

Skra}ena oznaka firme: "VRBAS PETROL" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 

Sjedi{te: 317 Slavne brdske brigade bb., Gornji Vakuf-Uskoplje, Gornji Vakuf-Uskoplje 

MBS: 51-01-0601-09 (stari broj 1-4768) 

JIB: 4236334770000 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta radi uskla|ivanja djelatnosti br. OPU-IP-119/09 od 15.05.2009. 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: ^i{i} Ahmet 

Adresa: 317 "S" brdske brigade, Gornji Vakuf- Uskoplje 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 05DGA7915 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: ^i{i}Ahmet 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

^i{i} Ahmet, adresa: 317 "S" brdske brigade, Gornji Vakuf-Uskoplje, li~na karta: 05DGA7915, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i poliranje, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.103 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.200 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 54.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo obavlja poslove spoljotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti i to: 

- spoljna trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ-1ZVOZ 

- spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima U VOZ-1ZVOZ 

- Dru{tvo }e se baviti i pru`enjem usluga u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju (Sl.novine F BiH br.2/95), a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza roba 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog prometa 

- uslugama u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa ~l. 27 citiranog Zakona, a naro~ito: skladi{tenje, prevozom roba i putnika, agencijskim uslugama, posredni{tvom, komisionim, konsignacionim, kompenzacionim i lizing poslovima i sl. 

- zastupanje stranih firmi 

- obavljanjem vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa 

- usluge ugostiteljstva i turizma. 

Pravni lijek: 

Protiv ovogrje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda. 

Broj: 051-0-Reg-09-000409, 

Datum: 29. maj 2009. godine 

Travnik 

 (SR-238/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dioni~ko dru{tvo-Ugostiteljsko turisti~ko dru{tvo "LIPA" d.d. Travnik, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti, promjene lica ovla{tenog za zastupanje i promjene oblika poslovnog subjekta,,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 29.07.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Dioni~ko dru{tvo-Ugostiteljsko turisti~ko dru{tvo "LIPA" d.d. Travnik upisani su podaci o uskla|ivanju djelatnosti, promjeni lica za zastupanje u subjektu upisa i promjeni oblika poslovnog subjekta kako slijedi 

Firma: Dioni~ko dru{tvo-Ugostiteljsko turisti~ko dru{tvo "LIPA" d.d. Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "LIPA" d.d.Travnik 

Sjedi{te: Sume}e bb, Travnik, Travnik 

MBS: 51-02-0042-09 (stari broj 1-1955) 

JIB: 4236006760005 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o promjeni oblika i uskla|ivanju djelatnosti broj:OPU-470/08 od 12.02 2009. godine Odluka o razrje{enju i imenovanju direktora dru{tva od 28.02..2009. godine Rje{enje komisije za vrijednosne papire broj:03/2-19-43/09 od 19.03.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma: Dioni~ari "LIPA" d.d. Travnik upisani u registar komisije za vrijednosne papire F BiH 

Sjedi{te: 

Reg. br./MBS: 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Dioni~ari "LIPA" d.d. Travnik upisani u registar komisije za vrijednosne papire F BiH 

Klasa: obi~na 

Broj dionica: 302689 

Vrijednost: 12.50 

Ukupno: 3,783,612.50 

Procenat: 100.0000% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Had`ali} Senad, adresa: ^abru{a br. 101, Travnik, li~na karta: 03DFA4111, direktor dru{tva bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaj a nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima i svim ostalim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti 

Usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelantosti 

Izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranojh osobi u BiH 

Usluge u me|unarodnom transportu, roba i putnika osim zra~nog i `eljeznog prometa te druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom robe (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.) 

Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga 

Prodaja roba sa konsigancionog skladi{ta strane robe 

Prodaja robe stranog porijekla i robe doma}e proizvodnje iz slobodnih carinskih prodavnica 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda u tri primjerka. 

Broj: 051-0-Reg-09-000234, 

Datum: 29. juli 2009. godine 

Travnik 

(SR-239/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "VRAN KAMEN" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Fojnica, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 28.08.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "VRAN KAMEN" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Fojnica upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi 

Firma: "VRAN KAMEN" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Fojnica 

Skra}ena oznaka firme: "VRAN KAMEN" d.o.o. Fojnica 

Sjedi{te: Gojevi}i br. 72, Gojevi}i, Fojnica 

MBS: 51-01-0272-09 (stari broj 1-5093) 

JIB: 4236399710004 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta dru{tva i pro{irenja djelatnosti br. OPU-1P-546/09 od 23.06.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Stani} Branko 

Adresa: Novo naselje bb" Fojnica 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 04DIA1441 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Stani} Branko 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Stani} Marija, adresa: Novo Naselje bb, Fojnica, li~na karta: 07DIB0042, direktor dru{tva bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.211 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.930 Proizvodnja vina (gro`|e), 15.940 Proizvodnjajabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermeniranih pi}a, 15.960 Proizvodnja piva, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 22.110 Izdavanje knjiga, 22.150 Ostala izdava~ka djelatnost, 22.220 [tampanje, d.n., 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n., 36.400 Proizvodnja sportske opreme, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n.51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.610 Djelatnost sportskih objekata i stadiona, 92.620 Ostale sportske djelatnosti, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinsko poslovanje u okviru registriranih djelatnosti a naro~ito: 

1. Vanjska trgovina (Izvoz-uvoz) prehrambenim i neprehrambenim proizvodima 

     u okviru registriranih djelatnosti unutarnjseg prometa 

2. Usluge me|unarodnog opremni{tva 

3. Me|unarodno prometno-agencijski poslovi 

4.Posredovanje i zatupanje u prometu roba i usluga 

Zastupanje inozemnih firmi i konsignacija 

Posredni{tvo u oblasti prometa i usluga, komisione, kompenzacione, konsignacione i lizing poslove 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda u tri primjerka. 

Broj: 051-0-Reg-09-000533, 

Datum: 28. august 2009. godine 

Travnik 

 (SR-240/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "M - \ &" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, u predmetu upisa u registar osnivanja dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 03.09.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "M - \ &" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez upisani su podaci o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, kako slijedi 

Firma: "M - \ &" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez 

Skra}ena oznaka firme: "M - \ &" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Kru{~ica b.b., Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0960-09 

JIB: 4236483770004 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju dru{tva br. OPU-IP-835/09 od 12.08.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: \elilovi} Muris 

Adresa: Kru{~ica bb., Vitez 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 04DNA1931 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: \elilovi} Muris 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Proeenat: 100 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

\elilovi} Muris, adresa: Kru{~ica bb., Vitez, li~na karta: 04DNA1931, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Pro izvodnj a madraca, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softvvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63. 120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ iz registrovane djelatnosti 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ iz registrovane djelatnosti oblicima uvoza i izvoza robe 

-    zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja 

-    usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti, a naro~ito: 

-    usluge me|unarodnog transporta putnika i roba 

-    me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni poslovi, utovar i sl. 

-    zastupanje stranih firmi 

-    te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti dru{tva 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda u tri primjerka. 

Broj: 051-0-Reg-09-000611, 

Datum: 3. septembar 2009. godine 

Travnik 

(SR-241/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo za trgovinu i promet "[HAM" Bugojno d.o.o., u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 02.09.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo za trgovinu i promet "[HAM" Bugojno d.o.o. upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanju u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: Dru{tvo za trgovinu i promet "[HAM" Bugojno d.o.o. Skra}ena oznaka firme: "[HAM" Bugojno d.o.o. 

Sjedi{te: Sultan Ahmedova br.130, Bugojno, Bugojno 

MBS: 51-01-0128-08 (stari broj 1-4518) 

JIB: 4236266670000 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o promjeni osobe ovla{tene za zastupanje Dru{tva broj:OPU-Ip:273/09 od 07.08.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Hozi} Ahmet 

Adresa: Uzri~je bb., Gornji Vakuf-Uskoplje 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 05DGB6876 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Hozi}Ahme 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Fu{ko Semir, adresa: Vejzovi}i br. 31, Vejzovi}i, li~na karta: 03DQA0591, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanj e u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 55.520 Ketering, 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e vr{iti vanjskotrgovinski promet u okviru registrovane djelatnosti i to: 

- spoljna trgovina prehrambenim proizvodima IZVOZ-UVOZ 

- spoljna trgovinaneprehrambenim proizvodima IZVOZ-UVOZ 

- Dru{tvo }e v{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju (Sl.novine F BiH br.2/95), a naro~ito: 

- oblici uvoza i izvoza robe, 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa 51. 27. citiranog Zakona, a naro~ito: (usluge me|unarodnog transporta robe i putnika, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje robe, agencijske usluge i drugo) 

- zastupanje stranih firmi 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda u tri primjerka. 

Broj: 051-0-Reg-09-000610, 

Datum: 2. septembar 2009. godine 

Travnik 

(SR-242/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "METACOMM" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i {pediciju, Jajce, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, promjena adrese osnivat~a subjekta upisa i promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 28.08.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "METACOMM" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i {pediciju, Jajce upisani su podaci o promjene djelatnosti u subjektu upisa, promjena adrese osniva~a subjekta upisa i promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi 

Firma: "METACOMM" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i {pediciju, Jajce 

Skra}ena oznaka firme: "METACOMM" d.o.o. Jajce 

Sjedi{te: Bage 5, Jajce, Jajce 

MBS: 51-01-0750-09 (stari broj 1-4781) 

JIB: 4236335580000 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta radi uskla|ivanja djelatnosti i promjene adrese osniva~a br. OPU-IP190/09 od 27.05.2009. 

Odluka o razrje{enju direktora dru{tva br. 01-5/09 od 25.05.2009. 

Odluka o imenovanju direktora dru{tva br. 02-5/09 od 25.05.2009. godine 

OSNIVA^I /^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Sari} I{tvani} Valentina 

Adresa: Mitrasova 9, Jajce 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 09DMC6460 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Sari} I{tvani} Valentina 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Mari~i} An|a, adresa: Zdaljevac bb, Jajce, li~na karta: 07DMC2015, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 27.210 Proizvodnja cijevi od livenog `eljeza, 27.220 Proizvodnja cijevi od ~elika, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.210 Proizvodnja industrijskih pe}i, lo`i{ta i gorionika, 29.220 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za doma}instvo, 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n., 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 40.100 Proizvodnja i distribucija elektri~ne energije;40.210 Proizvodnja gasa, 40.220 Distribucija i prodaja gasovitih goriva distributivnom mre`om, 40.300 Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardvver), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softvvarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.150 Upravljanje holding dru{tvima, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati poslove vanjskotrgovinskog prometa i usluga u okviru registriranih djelatnosti, sukladno Zakonu o vanjskotrgovinskom poslovanju, a naro~ito: 

- vanjski promet na veliko i malo (uvoz-izvoz) 

- me|unarodni prijevoz robe u cestovnom prometu 

- trgovina u tranzitu, trgovina putem akvizitera i pokretnih prodavaonica 

- izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga (komisioni, kompenzacioni, konsignacioni i lizing poslovi) 

- usluge me|unarodnog otpremni{tva 

- zastupanje stranih tvrtki 

- me|unarodno prometno-agencijski poslovi 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda u tri primjerka. 

Broj: 051-0-Reg-09-000525, 

Datum: 28. august 2009. godine 

Travnik 

 (SR-243/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Proizvodno-trgovinsko dru{tvo "LUKI]" Kre{evo, s ograni~enom odgovorno{}u, u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa i promjena lica ovla{tenog za zastupanje u Poslovnoj jedinici Pilana Dobreti}i,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 23.07.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Proizvodno-trgovinsko dru{tvo "LUKI]" Kre{evo, s ograni~enom odgovorno{}u upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa i promjena lica ovla{tenog za zastupanje u Poslovnoj jedinici Pilana Dobreti}i kako slijedi 

Firma: Proizvodno-trgovinsko dru{tvo "LUKI]" Kre{evo, s ograni~enom odgovorno{}u 

Skra}ena oznaka firme: PTD "LUKI]" Kre{evo, d.o.o. 

Sjedi{te: Kojsina 34, Kre{evo, Kre{evo 

MBS: 51-01-0625-09 (stari broj 1-3955) 

JIB:4236094100001 

Carinski broj: 236094100001 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o razrje{enju direktora PTD "LUKI]" Kre{evo d.o.o. br. 6/2009 od 06.07.2009. godine Odluka o imenovanju direktora PTD "LUKI]" Kre{evo d.o.o. br. 7/09 od 06.07.2009. godine Odluka o razrje{enju rukovoditelja PJ Pilana Dobreti}i br. 8/09 od 06.07.2009. godine Odluka o imenovanju rukovoditelja PJ Pilana Dobreti}i br, 9/09 od 06.07.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Luki} Ivan, Luki} Pero 

Adresa: Kojsina 34, Kre{evo, Kojsina bb, Kre{evo 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 05DKA4093, li~na karta: 04DKA0655 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 72.200,00 

Upla}eni kapital: 72.200,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Luki}lvan, Luki}Pero 

Ugovoreni kapital: 25.500,00, 46.700,00 

Procenat: 35,3186%, 64,6814% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Luki} Ivan, adresa: Kojsina 34, Kre{evo, li~na karta: 05DKA4093, direktor bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

02.012 Iskori{tavanje {uma, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 02.020 Proizvodnja rezane grade, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.101 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina (izvoz-uvoz) iz okvira registrirane djelatnosti unutarnjeg prometa 

posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga 

zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta 

prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica 

prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: Proizvodno-trgovinsko dru{tvo "LUKI]" Kre{evo, s ograni~enom odgovorno{}u, Kre{evo, 

Podru`nica "Pilana Dobreti}i" Dobreti}i 

Poreski podbroj: 4236094100028 

Sjedi{te: Ponir b.b., Dobrati}i, op{tina: Dobreti}i 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju poslovne jedinice br. 01/04 od 18.08.20004. godine 

Djelatnost podru`nice 

Podru`nica mo`e obavljati sve poslove u okviru djelatnosti dru{tva upisane u sudski registar. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Luki} Ivan, li~na karta: 05DKA4093, rukovoditelj, Bez ograni~enja u okviru registrovarie djelatnosti 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda u tri primjerka. 

Broj: 051-0-Reg-09-000538, 

Datum: 23. juli 2009. godine 

Travnik 

(SR-244/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, postupaju}i po slu`benoj du`nosti radi upisa provo|enja postupka likvidacije nad privrednim dru{tvom UTP "AKVARIJUM" d.o.o. Bugojno, a na temelju odredbe }.ana 45. i 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27 05.43/09), dana 28.09.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa UTP "AKVARIJUM" d.o.o. Bugojno upisani su podaci o zabilje`bi Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 021258 09 L od 28.08.2009. godine o provo|enju postupka likvidacije kako slijedi 

Firma: UTP "AKVARIJUM" d.o.o. Bugojno - u likvidaciji 

Skra}ena oznaka firme: UTP "AKVARIJUM" d.o.o. Bugojno - u likvidaciji 

Sjedi{te: Sultan Ahmedova br. 80. Bugojno. Bugojno 

MBS: 51-01-0545-09 (stari broj 1-2039) 

JIB:4236250670000 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Rje{enje Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 021258 09 L od 28.08.2009. godine o pokretanju postupka likvidacije nad poslovnim subjektom UTP "AKVARIJUM" D.O.O Bugojno 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: ^uri} Ismet 

Adresa: Gromile I V/83, Bugojno 

Li~na karta - JMB / Putna isprava li~na karta: 04DOA3308 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 256.959,23 

Upla}eni kapital: 256.959,23 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~:^uri} Ismet 

Ugovoreni kapital: 256.959,23 

Procenat:100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu 

^uri} Ismet, adresa: Gromile IV/83. Bugojno, li~na karta:v 04DOA3308, likvidator bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.230 Ostali smje{taj za kra}i boravak, 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 55.510 Kantine, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje 

NAPOMENA 

Vr`i se upis zabilje`be provo|ena postupka likvidacije za subjekt upisa UTP "AK.VARIJUM" D.O.O BUGOJNO upisan u registar dru{tava pod MBS 51-01-0545-09 ( stari broj 1-2039 ) na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 021258 09 L od 28.08.2009. godine . Za likvidatora je postavljen osniva~ i direktor dru{tva ^uri} Ismet iz Bugojna. 

Obrazlo`enje 

Op}inskom sudu Travnik dana 04.09.2009. godine dostavljeno je Rje{enje ovog suda 51 0 L 021258 09 L od 28.08.2009. godine o provo|enju postupka likvidacije nad privrednim dru{tvom UTP "AK.VARIJUM" d.o.o. Bugojno sa sjedi{tem u Bugojno Ul. Sultan Ahmedova broj 80. Ovim rje{enjem za likvidatora je postavljen osniva~ i direktor dru{tva ^uri} Ismet iz Bugojna. 

^lanom 45. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH je propisano da }e registarski sud po prijemu rje{enja o provo|enju postupka likvidacije po slu`benoj du`nosti izvr{iti upis rje{ena i sa~initi zabilje`bu. Imaju}i u vidu navedeno sud je donio odluku kao u izreci rje{enja u skladu sa ~lanom 45. i 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda u tri primjerka. 

Broj: 051-0-Reg-09-000643, 

Datum: 28. septembar 2009. godine 

Travnik 

(SR-245/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Katana Ibrahima v.d. direktora JU Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin, u predmetu upisa u registar osnivanja JU Zavoda za zbrinjavanje metntalno invalidnih lica Drin, na osnovu Zakona o preuzimanju prva i obaveza osniva~a nad ustanovama socijalne skrbi u F BiH i Rje{enjem Kantonalnog suda Novi Travnik br. 006-0-G@-09-000 103 od 27.08.2009. godine,a na temelju odredbe ~lana 66 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 03.09.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar se vr{i upis osnivanja JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin, te su upisani podaci, kako slijedi 

Firma: JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin 

Skra}ena oznaka firme: 

Sjedi{te: Drin b.b., Fojnica, Fojnica 

MBS: 51-05-0034-09 

J1B:4236181330005 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Rje{enje Kantonalnog suda Novi Travnik br. 006-0-G@-09-000 103 od 27.08.2009. godine 

Zakon o preuzimanju prava i obaveza osniva~a nad ustanovama socijalne skrbi u F BiH (SL.novine br.31/08) 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma: Parlament Federacije Bosne i Hercegoivne 

Sjedi{te: ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 3, Sarajevo 

Reg. br./MBS 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 0,00 

Upla}eni kapital: 0,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Parlament Federacije Bosne i Hercegoivne, 

Ugovoreni kapital: ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 3, Sarajevo 

Procenat: 0,00 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu 

Katana Ibrahim, adresa: Mehmeda Spahe bb.. Fojnica, li~na karta: 04DIA0029, v.d. direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

85.312 Ostala socijalna za{tita u ustanovama sa smje{tajem 

Obrazlo`enje 

Op}inskom sudu Travnik dana 27.01.2009. godine podnijeta je prijava za upis JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin u Fojnici. Kao pravni osnov upisa navodi se Zakon o preuzimanju prava i obaveza osniva~a nad ustanovama socijalne za{tite u F BiH objavljen u "Slu`benim novinama F BiH", br.31/08 od 02.06.2008. godine. Uz prijavu su podnesene isprave i akti na osnovu kojih se tra`i upis u sudski registar. Zaklju~kom ovog suda od 06.02.2009. godine nalo`eno je da se prijava dopuni. Izme|u ostalog u zaklju~ku se navodi da osniva~ki akt na osnovu kojeg se tra`i upis Zavoda u sudski registar nije precizirao pravni odnos i polo`aj ovog Zavoda u odnosu na Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih Fojnica Drina bb sa potpunom odgovorno{}u osnovanog kod Okru`nog privrednog suda Sarajevo jo{ 1955. godine, za koji je registarski spis sa zbirkom isprava preuzeo ovaj sud i kao jedini upisani zavod u sudski registar ovog suda na podru~ju op}ine Fojnice, te je nalo`eno da se osniva~kim aktom precizira da li se radi o osnivanju Zavoda Drin nakon podjele Zavoda iz 1955. godine ili se Zavod osniva kao samostalni subjekt momentom upisa u sudski registar bez podjele Zavoda iz 1955. godine. Zbog ne postupanja po navedenom zaklju~ku ovaj sud je donio rje{enje broj 051-0-reg-09-000059 od 22.04.2009. godine kojim je odbijena prijava za upis osnivanja Zavoda Drin. Na ovo rje{enje je ulo`ena `alba od strane podnositelja prijave. 

Rje{enjem Kantonalnog suda Novi Travnik broj 006-0-G@-06-000103 od 27.08.2009. godine `alba je uva`ena, rje{enje Op}inskog suda Travnik broj 051-0-Reg-09-000059 od 22.04.2009. godine preina~eno i presu|eno tako se da u sudski registar ima upisati osnivanje subjekta upisa pod nazivom JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin a sve prema prijavama koje je predlaga~ podnio Op}inskog sudu Travnik dana 27.01.2009. godine i 16.04.2009. godine pod brojem 051-0-Reg-09-000059. 

Imaju}i u vidu navedeno sud je donio odluku kao u izreci rje{enja u skladu sa ~lanom 66 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda u tri primjerka. 

Broj:059-0-Reg-09-000059 

Datum: 3. septembar 2009. godine 

Travnik 

(SR-246/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Proizvodno i prometno dru{tvo "INOX-NILE" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Novi Travnik, u predmetu upisa u sudski registar promjene naziva i sjedi{ta dru{tva i upis u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 02.09.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Proizvodno i prometno dru{tvo "INOX-NILE" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Novi Travnik upisani su podaci o promjeni naziva, sjedi{ta i promjeni djelatnosti dru{tva u subjektu upisa kako slijedi 

Firma: Proizvodno i prometno dru{tvo "INOX-NILE" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Novi Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "INOX-NILE" d.o.o. Novi travnik 

Sjedi{te: Mehmeda Spahe br. 1, Novi Travnik, Novi Travnik 

MBS: 51-01-0944-09 (stari broj 1-4663) 

JIB: 4236309400001 

Carinski broj: 236309400001 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o promjeni naziva i sjedi{ta Dru{tva i izmjeni Statuta broj OPU-IP:747/09 od 28.07.2009. godine Anesk Odluke promjena naziva i sjedi{ta dru{tva i izmjeni Statuta broj.OPU-IP:787/09 od 04.08.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Lovre Begzada 

Adresa: ^atale 49 [ume~e, Travnik 

Li~na karta - JMB / Putna isprava: li~na karta: 06DFE3727 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: LovreBegzada 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Lovre Begzada, adresa: ^atale 49 [ume~e, Travnik, li~na karta: 06DFE3727, direktor dru{tva bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelantosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

28.110 Proizvodnj a metalnih konstrukcij a i dij elova konstrukcija, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 29.210 Proizvodnja industrijskih pe}i, lo`i{ta i gorionika. 29.220 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i sofhvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati i poslove vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registovane djelatnosti i to: 

- spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ Dru{tvo }e obavljati i usluge u vanjskotrgovinskom poslovanju i to: 

- zastupanje stranih lica 

- privremeni uvoz-izvoz (lizing poslovi) 

- kompenzacioni, konsignacioni i komisioni poslovi. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda u tri primjerka. 

Broj: 051-0-Reg-09-000578, 

Datum: 2. septembar 2009. godine 

Travnik 

(SR-247/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "BUBA COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez, u predmetu upisa u registar osnivanje Poslovne jedinice broj 6 u Novom Travniku, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 04.09.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "BUBA COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez upisani su podaci o osnivanju Poslovne jedinice broj 6 u Novom Travniku, kako slijedi 

Firma: "BUBA COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez Skra}ena oznaka firme: "BUBA COMMERCE" d.o.o. Vitez Sjedi{te: Poslovni centar 96, Jardol, Vitez MBS: 51-01-0020-09 (stari broj 1-412) JIB: 4236075060007 Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Poslovne jedinice broj 6 u Novom Travniku br. OPU-IP-947/09 od 31.08.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Jur~evi} Stipo, Jur~evi} Zdravko 

Adresa: Ilije Petrovi}a bb., Vitez, [anti}i b.b., Vitez 

Li~na karta - JMB / Putna : isprava li~na karta: 04DNA7258, li~na karta: 04DNA5507 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 3.924.547,00 

Upla}eni kapital: 3.924.547,00 

U^E[]E Li KAPITALU 

Osniva~: Jur~evi} Zdravko, Jur~evi} Stipo 

Ugovoreni kapital: 1.962.273,50, 1.962.273,50 

Procenat: 50%, 50% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Jur~evi} Dragan, adresa: Stjepana Radi}a b.b., Vitez, li~na karta 03DNA0315, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

Jur~evi} Slavica. adresa: Buhine ku}e bb., Vitez, li~na karta: 04DNA4012.prokurist uz ograni~enje ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnisti poslova koji se ti~u optere}enja i prenosa nekretnina bez posebnog odobrenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.120 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.830 Proizvodnja {e}era, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermeniranih pi}a, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata: zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila naveliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljimai mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovinana veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ. Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinsko poslovanje u okviru registriranih djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju (SI.novine FBiH br.2/95), a naro~ito: oblicima uvoza i izvoza robe; Zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja u skladu sa odredbama }l.27 citiranog Zakona a naro~ito: 

- usluge u me|unarodnom transportu robe, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar isl. zastupanje stranih firmi; obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa; usluge ugostiteljstva i turizma. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "BUBA COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez, Podru`nica broj 1 Vitez 

Poreski podbroj: 4236075060023 

Sjedi{te: Poslovni cenatr 96, Jardol, op{tina: Vitez 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nice 1 Vitez br. 15/03 od 22.10.2003. godine 

Djelatnost podru`nice 

28.110; 28.400; 28.510; 28.520; 28.720; 28.730:28.740; 28.750; 29.240; 45.110; 45.211; 45.212; 45.213; ; 45.442; 45.450; 50.1001; 50.102; 45.220; 45.310; 45.320; 45.330; 45.340; 45.410; 45.420; 45.430; 45.441 50.103; 50.200; 50.301; 50.302; 50.303; 50.500; 51.110; 51.120; 51.130; 51.150; 51.160; 51.170; 51.180;  51.190; 51.210; 51.220; 51.310; 51.320; 51.330; 51.340; 51.350; 51.360; 51.370; 51.380; 51.410; 51.421;  51.422; 51.430; 51.440; 51.450; 51.460; 51.470; 51.510; 51.531; 51.532; 51.540; 51.560; 51.570; 51.900;  52.110; 52.210:52.220; 52.230; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.330; 52.410; 52.420; 52.430; 52.441;  52.442; 52.450; 52.460; 52.481; 52.483; 52.486; 52.487; 52.620; 52.630; 55.101; 55.102; 55.231; 55.234;  55.300:55.401 ; 55.402; 55.403; 55.510; 55.520; 60.240; 63.110; 63.120; 63.210; 63.300. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Jur~evi} Slavica, li~na karta: 04DNA4012, Rukovodilac podru`nice, bez ograni~enja 

Naziv: "BUBA-COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez, Poslovna jedinica 3 Zenica 

Poreski podbroj: 4236075060040 

Sjedi{te: I Zeni~ke brigade bb-objekat paviljon, Zenica, op{tina: Zenica 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivnaju Poslovne jedinice br. OPU-2074/07 od 23.10.2007. 

Djelatnost podru`nice 

50.101; 50.102; 50.103; 50.200; 50.301; 50.302; 50.303; 50.500; 51.110; 51.120; 51.130; 51.150; 51.160; 51.170;  51.180; 51.190; 51.210; 51.220; 51.310; 51.320; 51.330; 51.330; 51.340; 51.350; 51.360; 51.370; 51.380; 51.410;  51.421; 51.422; 51.430; 51.440; 51.450; 51.460; 51.470; 51.510; 51.531; 51.532; 51.540; 51.560; 51.570; 51.900;  52.110; 52.210; 52.220; 52.230; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.330; 52.410; 52.420; 52.430; 52.441; 52.442;  52.450; 52.460; 52.481; 52.483; 52.486; 52.487; 52.620; 52.630. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Jur~evi} Slavica, li~na karta: 04DNA4012, Rukovodilac podru`nice, Bez ograni~enja ovla{tenja 

Naziv: "BUBA COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez, Poslovna jedinica broj 4 "BUBA-COMMERCE" Mostar Poreski podbroj: 4236075060058 

Sjedi{te: Put za aluminijum bb., Bri{}e Polje, Mostar, op{tina: Mostar Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br. OPU-561/08 od 11.02.2008. godine 

Djelatnost podru`nice 

50.101; 50.102; 50.103; 50.200; 50.301; 50.302; 50.303; 50.500; 51.110; 51.120; 51.130; 51.150:51.160;  51.170; 51.180; 51.190; 51.210; 51.220; 51.310; 51.320; 51.330; 51.340; 51.350; 51.360; 51.370; 51.380;  51.410; 51.421; 51.422; 51.430; 51.440; 51.450; 51.460; 51.470; 51.510; 51.531; 51.532; 51.540; 51.560;  51.570; 51.900; 52.110; 52.210; 52.220; 52.230; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.330; 52.410; 52.420;  52.430; 52.441; 52.442; 52.450; 52.460; 52.481; 52.483; 52.486; 52.487; 52.620; 52.630 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Jur~evi} Slavica, li~na karta: 04DNA4012, rukovoditelj poslovne jedinice Sarajevo, bez ograni~enja 

Naziv: "BUBA-COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez, Podru`nica broj 5 Dolac na La{vi, Travnik 

Poreski podbroj: 4236075060082 

Sjedi{te: Dolac na La{vi, Mostarska br. 14 Travnik, Travnik, op{tina: Travnik 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivnju Posnovne jedinice br. OPU-IP-138/09 od 15.04.2009. 

Djelatnost podru`nice 

Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, Ijuskare i meku{ce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, Ijuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Jur~evi} Slavica, li~na karta: 04DNA4012 . rukovoditelj poslovne jedinice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

Naziv: "BUBA-COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez, Poslovna jedinica broj 6 "BUBA- 

COMMERC" Novi Travnik 

Poreski podbroj: 4236075060104 

Sjedi{te: Stjepana Toma{evi}a bb., Novi Travnik, op{tina: Novi Travnik 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br. OPU-IP-947/09 od31.08.2009. 

Djelatnost podru`nice 

Poslovna jedinica }e se baviti svim registriranim djelatnostima sa kojima posluje i samo dru{tvo i koje su registrirane u Registru dru{tva. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Jur~evi} Slavica, li~na karta: 04DNA4012, Rukovoditelj poslovnice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda u tri primjerka. 

Broj: 051-0-Reg-09-000631, 

Datum: 4. septembar 2009. godine 

Travnik 

(SR-248/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Gra|evinsko uslu`no proizvodno dru{tvo "GRAND-MS" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, u predmetu upisa u registar promjene osobe za zastupanje u Poslovnoj jedinice "GMS SPORT" Sarajevo, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 04.09.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Gra|evinsko uslu`no proizvodno dru{tvo "GRAND-MS" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez upisani su podaci o promjeni osobe za zastupanje u Poslovnoj jedinice "GMS SPORT" Sarajevo, kako slijedi: 

Firma: Gra|evinsko uslu`no proizvodno dru{tvo "GRAND-MS" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez 

Skra}ena oznaka firme: "GRAND-MS" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Poslovni Centar 96, Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0405-09 (stari broj 1-662) 

JIB: 4236102720006 

Carinski broj: 236102720006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Podru`nice-Poslovne jedinice radi promjene ovla{tene osobe u PJ "GMS SPORT" Sarajevo br. OPU-IP-263/09 od 24.08.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: [aki} Mirjana, [aki} Mirko 

Adresa: Podgradina b.b., Vitez, Podgradina b.b., Vitez 

Li~na karta - JMB / Putna isprava: li~na karta: 04DNA2537, li~na karta: 05DNB4206 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 98.016,00 

Upla}eni kapital: 98.016,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: [aki} Mirko, [aki} Mirjana 

Ugovoreni kapital: 93.116,00, 4.900,00 

Procenat: 95,0008%, 4,9992 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

[aki} Mirko, adresa: Podgradina b.b., Vitez, li~na karta: 05DNB4206, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnih ure|aja, 26.240 Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda od keramike, 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda, 26.260 Proizvodnja vatrostalnih kerami~kih proizvoda, 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata;  zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 55.300 Restorani, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrirane djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju (Sl.Novine FBiH br. 2/95),a naro~ito: 

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru reg. djelatnosti UVOZ-IZVOZ 

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru reg. djelatnoisti UVOZ-IZVOZ 

- posredni{tvo u oblasti prometa roba i usluga, komisione, konsignacione i lizing poslove 

- izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu 

- prevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu 

- zastupanje stranih tvrtki. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: Gra|evinsko uslu`no proizvodno dru{tvo "GRAND-MS" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, Poslovna jedinica "GMS SPORT" Sarajevo 

Poreski podbroj: 4236102720065 

Sjedi{te: Kurta Schorka br.7, Sarajevo, op{tina: Sarajevo 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br. OPU-IP-22/09 od 03.04.2009. godine 

Djelatnost podru`nice 

51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Zirdum Sanjin, li~na karta: 04DNA3742, Voditelj Poslovnice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti Podru`nice-Poslovne jedinice 

Naziv: "GRAND-MS" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, Poslovna jedinica "GMS 1"Sarajevo 

Poreski podbroj: 4236102720073 

Sjedi{te: Trg djece Sarajevo br. 1, Kompleka BBI Centar, Poslovni prostor br. 23, Sarajevo, op{tina: Sarajevo 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice-Poslovne jedinice broj: OPU-lP-261/09 od 24.08.2009. godine 

Djelatnost podru`nice 

51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Zirdun Sanjin, li~na karta: 04DNA3742, Voditelj Poslovnice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti Podru`nice-Poslovne jedinice 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda u tri primjerka. 

Broj: 051-0-Reg-09-000623, 

Datum: 4. septembar 2009. godine 

Travnik 

(SR-249/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Gra|evinsko uslu`no proizvodno dru{tvo "GRAND-MS" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, u predmetu upisa u registar promjene osobe za zastupanje u Poslovnoj jedinice "GMS SPORT" Sarajevo, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 07.09.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Gra|evinsko uslu`no proizvodno dru{tvo "GRAND-MS" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez upisani su podaci o osnivanju Poslovne jedinice "GMS 2" Sarajevo, kako slijedi: 

Firma: Gra|evinsko uslu`no proizvodno dru{tvo "GRAND-MS" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez 

Skra}ena oznaka firme: "GRAND-MS" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Poslovni Centar 96, Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0405-09 (stari broj 1-662) 

JIB: 4236102720006 

Carinski broj: 236102720006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Podru`nice-Poslovne jedinice "GMS 2" Sarajevo br. OPU-IP-262/09 od 24.08.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: [aki} Mirjana, [aki} Mirko 

Adresa: Podgradina b.b., Vitez, Podgradina b.b., Vitez 

Li~na karta - JMB / Putna isprava: li~na karta: 04DNA2537, li~na karta: 05DNB4206 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 98.016,00 

Upla}eni kapital: 98.016,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: [aki} Mirko, [aki} Mirjana 

Ugovoreni kapital: 93.116,00, 4.900,00 

Procenat: 95,0008%, 4,9992 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

[aki} Mirko, adresa: Podgradina b.b., Vitez, li~na karta: 05DNB4206, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnih ure|aja, 26.240 Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda od keramike, 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda, 26.260 Proizvodnja vatrostalnih kerami~kih proizvoda, 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 55.300 Restorani, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrirane djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju (Sl.Novine FBiH br. 2/95),a naro~ito: 

vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru reg. djelatnosti UVOZ-IZVOZ 

vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru reg. djelatnoisti UVOZ-IZVOZ 

posredni{tvo u oblasti prometa roba i usluga, komisione, konsignacione i lizing poslove 

izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu 

prevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu 

zastupanje stranih tvrtki. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: Gra|evinsko uslu`no proizvodno dru{tvo "GRAND-MS" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, Poslovna jedinica "GMS SPORT" Sarajevo 

Poreski podbroj: 4236102720065 

Sjedi{te: Kurta Schorka br.7, Sarajevo, op{tina: Sarajevo 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br. OPU-IP-22/09 od 03.04.2009. godine 

Djelatnost podru`nice 

51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Zirdum Sanjin, li~na karta: 04DNA3742, Voditelj Poslovnice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti Podru`nice-Poslovne jedinice 

Naziv: "GRAND-MS" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, Poslovna jedinica "GMS 1"Sarajevo 

Poreski podbroj: 4236102720073 

Sjedi{te: Trg djece Sarajevo br. 1, Kompleka BBI Centar, Poslovni prostor br. 23, Sarajevo, op{tina: Sarajevo 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice-Poslovne jedinice broj: OPU-lP-261/09 od 24.08.2009. godine 

Djelatnost podru`nice 

51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Zirdun Sanjin, li~na karta: 04DNA3742, Voditelj Poslovnice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti Podru`nice-Poslovne jedinice 

Naziv: "GRAND-MS" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, Poslovna jedinica "GMS 1"Sarajevo 

Poreski podbroj: 4236102720073 

Sjedi{te: Trg djece Sarajevo br. 1, Kompleks BBI Centar, Poslovni prostor br. 23, Sarajevo, op{tina: Sarajevo 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice-Poslovne jedinice broj :OPU-lP-261/09 od 24.08.2009. godine 

Djelatnost podru`nice 

51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

[aki} Mirjana, li~na karta: 04DNA2537, Voditelj Poslovnice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti Podru`nice-Poslovne jedinice 

Pravni lijek: 

Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Novi Travnik, a podnosi se putem ovog suda u tri primjerka. 

Broj: 051-0-Reg-09-000625, 

Datum: 7. septembar 2009. godine 

Travnik 

(SR-250/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Gra|evinsko uslu`no proizvodno dru{tvo "GRAND-MS" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, u predmetu upisa u registar promjene osobe za zastupanje u Poslovnoj jedinice "GMS SPORT" Sarajevo, a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 04.09.2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Gra|evinsko uslu`no proizvodno dru{tvo "GRAND-MS" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez upisani su podaci o o osnivanju Poslovne jedinice "GMS 1" Sarajevo, kako slijedi: 

Firma: Gra|evinsko uslu`no proizvodno dru{tvo "GRAND-MS" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez 

Skra}ena oznaka firme: "GRAND-MS" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Poslovni Centar 96, Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0405-09 (stari broj 1-662) 

JIB: 4236102720006 

Carinski broj: 236102720006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Podru`nice-Poslovne jedinice radi promjene ovla{tene osobe u PJ "GMS SPORT" Sarajevo br. OPU-IP-263/09 od 24.08.2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: [aki} Mirjana, [aki} Mirko 

Adresa: Podgradina b.b., Vitez, Podgradina b.b., Vitez 

Li~na karta - JMB / Putna isprava: li~na karta: 04DNA2537, li~na karta: 05DNB4206 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 98.016,00 

Upla}eni kapital: 98.016,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: [aki} Mirko, [aki} Mirjana 

Ugovoreni kapital: 93.116,00, 4.900,00 

Procenat: 95,0008%, 4,9992 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

[aki} Mirko, adresa: Podgradina b.b., Vitez, li~na karta: 05DNB4206, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnih ure|aja, 26.240 Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda od keramike, 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda, 26.260 Proizvodnja vatrostalnih kerami~kih proizvoda, 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 55.300 Restorani, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih po