LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XVII - Broj 68 

Srijeda, 20. 10. 2010. godine
S A R A J E V O
 


ISSN 1512-7079
 

SLU@BENE OBJAVE 

SMAWEWE KAPITALA 

Na osnovu ~lana 357. Zakona o privrednim dru{tvima, "UNIBROKER" d.o.o. Sarajevo, osniva~i su donijeli 

ODLUKU 

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA "UNIBROKER" DOO SARAJEVO 

^lan 1. 

Osniva~i Dru{tva su dana 15. septembra 2010. godine donijeli Odluku o smanjenju osnovnog kapitala dru{tva "UNIBROKER" d.o.o. Sarajevo i to tako {to se dosada{nji upisani i upla}eni kapital u iznosu od 400.000,00 KM smanjuje za 150.000,00 KM. 

^lan 2. 

Osnovni kapital Dru{tva }e poslije smanjivanja iznositi 250.000,00 KM. 

^lan 3. 

Dru{tvo smanjuje osnovni kapital zbog pokri}a gubitka iz 2008. godine. 

^lan 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. 

15. septembra 2010. godine
Sarajevo 


Osniva~i
Michael Stradner
po punomo}niku
Berin Vrabac, s. r.
Arman Gali~i}, s. r. 

(05-2-2360/10) 


OSTALEOBJAVE 


NOTAR 


\emaludin Mutap~i} 


Stari Grad Sarajevo 


ul. Jeli}a br. 1A 


OTPRAVAK IZVORNIKA 

BROJ OPU-IP: 499/2010 

Dana 2. 6. 2010. godine (slovima: drugi juni dvijehiljadedesete godine) u 10,00 sati se preda mnom, notarom po imenu \emaludin Mutap~i}, sa slu`benim sjedi{tem u Sarajevu, Stari Grad i poslovnim prostorijama u ulici Jeli}a broj 1A, pojavio i obratio sa zahtjevom da notarski obradim njegovu izjavu volje: 

gospodin Abdurahmanovi} Sead, sin Senada, ro|en dana 23. 11. 1984. godine, JMB 2311984170168, po izjavi nastanjen u Sarajevu, ulica Behaudina Selmanovi}a broj 3, po zanimanju advokatski pripravnik kod advokata Amile Eterovi}, neo`enjen, ~iji je identitet utvr|en na osnovu li~ne karte broj 03BRC8302, izdata dana 26. 12. 2003. godine, MUP-u KS, Sarajevo Centar, koji postupa u ime i za ra~un NLB LEASING d.o.o. Ljubljana, ul. [landrova ulica br. 2, 1231 Ljubljana - ^rnu~e, R SLOVENIJA kao osniva~a "NLB Leasing" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za finansijski zakup, Sarajevo, skra}ena oznaka firme: NLB Leasing d.o.o. Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne br. 14c/I, Sarajevo, Sarajevo - Novo Sarajevo, MBS: 1-24890, posljednja promjena upisana Rje{enjem o registraciji Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-08-002789 od 22. 10. 2008. godine, a temeljem punomo}i ovjerene kod notarke Marine Ru`i~-Tratnik iz Ljubljane, OV-I 820/2010 od 12. 4. 2010. godine, APOSTILLE Republika Slovenija broj Ov-H 953/2010 od 12. 4. 2010. godine (u daljnjem tekstu: osniva~). 

Notar je provjerio i utvrdio da je prisutna stranka sposobna i ovla{tena za davanje izjave volje u cilju sa~injavanja Odluke o izmjeni Odluke o stranom ulaganju radi osnivanja-dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u - broj 1/04 od 1. 10. 2004. godine, a koja se odnosi na smanjenje kapitala. 

Notar je ispitao pravu volju prisutne stranke, objasnio pravne posljedice, prava i obaveze nakon sa~injavanja citirane odluke, a stranka svojim potpisom na ovoj izjavi volje potvr|uje da je razumjela sva obja{njenja i pravne posljedice koje nastupaju zaklju~enjem opisanog pravnog posla, te izjavljuje notaru da planirani pravni poslovi predstavljaju njegovu ozbiljnu namjeru. 

Prilikom pou~avanja stranke notar je pazio da se isklju~e zabune i sumnje, te da neiskusna stranka ne bude o{te}ena. 

Notaru je na uvid dotavljena sljede}a dokumentacija: 

-    Odluka o stranom ulaganju radi osnivanja-dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u - broj 1/04 od 1. 10. 2004. godine, 

-    Rje{enje o registraciji Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-08-002789 od 22. 10. 2008. godine, 

-    Punomo} ovjerena kod notarke Marine Ru`i~-Tratnik iz Ljubljane, OV-I 820/2010 od 12. 4. 2010. godine, APOSTILLE Republika Slovenija broj Ov-H 953/2010 od 12. 4. 2010. godine, ovjerena kod Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-OV-I-10-008022, 

-    Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra od 17. 6. 2008. godine, APOSTILLE Slovenija broj OV. 4053/2009 od 9. 9. 2009. godine, 

-    Redovni izvod iz sudskog registra/poslovnog registra od 7. 9. 2009. godine, APOSTILLE i 

-    Odluka o smanjenju osnovnog kapitala dru{tva NLB Leasing d.o.o. Sarajevo od 12. 4. 2010. godine, ovjerena kod notarke Marine Ru`i~-Tratnik iz Ljubljane, OV-I 821/2010 od 12. 4. 2010. godine, APOSTILLE Republika Slovenija broj Ov-H 954/2010 od 12. 4. 2010. godine. 

Frame3

 

Prisutni punomo}nik navedenog dru{tva, pod punom moralnom, materijalnom i krivi~nom odgovorno{}u izjavljuje da od dono{enja navedenog rje{enja o upisu u sudski registar Op}inskog suda u Sarajevu i predo~enih izvoda iz Republike Slovenije, nije bilo promjena u pogledu osniva~a i lica ovla{tenih za zastupanje koje se upisuju u sudski registar, a koje bi uticale na njegovo dana{nje zastupanje Dru{tva pred notarom, te insistira da se na temelju prilo`enih rje{enja danas pristupi sa~injavanju Odluke koja se odnosi na smanjenje kapitala. 

Prije dana{njeg termina za notarsku obradu isprave odr`ane su prethodne konsultacije i prisutna stranka izjavljuje da `eli notarski obraditi izjavu volje kako slijedi: 

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09), Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 4/98), te na osnovu ~lana 18. Odluke o stranom ulaganju radi osnivanja dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u br. 01/04 od 1. 10. 2004. godine, osniva~ dru{tva "NLB Leasing" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za finansijski zakup, Sarajevo, skra}ena oznaka firme: NLB Leasing d.o.o. Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne br. 14c/I, Sarajevo, Sarajevo - Novo Sarajevo, MBS: 1-24890, koje zastupa Abdurahmanovi} Sead, u svojstvu punomo}nika NLB LEASING d.o.o. Ljubljana, ul. [landrova ulica br. 2, 1231 Ljubljana - ^rnu~e, R SLOVENIJA, dana 12. 4. 2010. godine, donosi slijede}u 

ODLUKU 

O IZMJENI ODLUKE O STRANOM ULAGANJU RADI OSNIVANJA DRU[TVA SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U BROJ 1/04 OD 01. 10. 2004. GODINE 

^lan 1. 

Osnivanje Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u pod nazivom: 

Dru{tvo NLB Leasing d.o.o. Sarajevo upisano je Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-2060/04 od 8. 11. 2004. u Registar privrednih dru{tava u reg. ul. br. 1-24890, sa kasnijim izmjenama i dopunama. 

Ovom Odlukom osniva~ NLB LEASING d.o.o. Ljubljana, ul. [landrova ulica br. 2 1231 Ljubljana - ^rnu~e, R SLOVENIJA, vr{i statusne promjene, i to: smanjenje osnovnog kapitala Dru{tva. 

^lan 2. 

Osnovni kapital dru{tva "NLB Leasing" d.o.o. Sarajevo, upisan u Registar privrednih dru{tava Op}inskog suda u Sarajevu, upisan Rje{enjem o registraciji br. 065-0-Reg-08-001334 od 14. 6. 2008. godine, iznosi 1.300.000,00 KM. 

^lan 3. 

Dru{tvo "NLB Leasing" d.o.o. Sarajevo vr{i smanjenje osnovnog kapitala radi pokri}a gubitaka koje je Dru{tvo imalo, a u skladu sa revizorskim izvje{tajem, kojim je izvr{eno smanjenje osnovnog kapitala za iznos od 850.000,00 KM. 

Nakon izvr{enog smanjenja, osnovni kapital Dru{tva iznosi 450.000,00 KM (slovima: ~etiristotinepedesethiljada i 00/100 konvertibilnih maraka). 

^lan 4. 

Nakon izvr{enog smanjenja osnovnog kapitala iz ~lana 3. ove Odluke, osnovni kapital dru{tva "NLB Leasing" d.o.o. Sarajevo iznosi 450.000,00 KM. 

U skladu sa ~lanom 4. stav 1. ove Odluke, mijenja se ~lan 14. Odluke o stranom ulaganju radi osnivanja dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u broj 1/04 od 1. 10. 2004. godine, tako da isti sada glasi: 

"Osnovni kapital Dru{tva je 450.000,00 KM". 

^lan 5. 

Ova Odluka }e se u skladu sa odredbama ~lana 358. Zakona o privrednim dru{tvima objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dostaviti sudskom registru. 

^lan 6. 

Oglasom o objavljivanju ove Odluke u "Slu`benim novinama Federacije BiH", dru{tvo "NLB Leasing" d.o.o. Sarajevo obavje{tava povjerioce da je spremno izmiriti svoje obaveze ili za njih dati osiguranje. 

^lan 7. 

Rok za podno{enje prijave povjerilaca u skladu sa odredbama ~lana 6. ove Odluke je 8 (osam) dana od objavljivanja ove Odluke u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

^lan 8. 

Po proteku roka iz ~lana 7. ove Odluke Dru{tvo }e podnijeti prijavu za upis smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar. 

^lan 9. 

Ostale odredbe Odluke o stranom ulaganju radi osnivanja-dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u - broj 1/04 od 1. 10. 2004. godine, ostaju nepromijenjene. 

^lan 10. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i po~inje se primjenjivati odmah. 

^lan 11. 

Zakonski zastupnik Dru{tva ili lice koje on ovlasti }e pred nadle`nim sudom kao i u internim dokumentima Dru{tva, izvr{iti odgovaraju}e promjene definisane ovom Odlukom. 

Zavr{ne odredbe: 

Osniva~ izri~ito izjavljuje da je notar temeljem ove isprave ovla{ten da, ukoliko to bude potrebno, mijenja i ispravlja pojedine odredbe ove isprave po zahtjevima i primjedbama nadle`nog registra koje su{tinski ne mijenjaju pravnu prirodu ove Odluke ali su nu`ne za potpunu realizaciju i provo|enje ove notarski obra|ene isprave. O takvim radnjama notar se obavezuje da odmah obavijesti osniva~a. 

Prilozi su stranci predo~eni pa je stranka izri~ito odustala od ~itanja priloga izjavljuju}i da je upoznata sa njihovim sadr`ajem. 

Notar je stranku upozorio i pou~io: 

-    da punomo}nik osniva~a nije predo~io revizorske izvje{taje ve} zahtijeva da se na osnovu predo~ene dokumentacije sa~ini ova notarski obra|ena isprava ne tra`e}i od notara uvid u iste i osloba|aju}i notara od odgovornosti i provodivosti ovako sa~injene i notarski obra|ene odluke; 

-    da promjene definirane ovom notarski obra|enom ispravom moraju biti provedene kod nadle`nog suda i da proizvode pravno dejstvo tek upisom kod tog suda; 

-    da nakon upisa u registar nadle`nog suda promjene moraju biti provedene i u internim aktima Dru{tva; 

-    da notarske i sudske tro{kove snosi Dru{tvo. 

Pro~itano, odobreno, potpisano. 

Od ove notarski obra|ene isprave dobivaju: 

Otpravak: 

1.    Osniva~ (1) 

2.    Dru{tvo (2) 

3.    Op}inski sud u Sarajevu (1) 

Potvr|ujem da je ova notarski obra|ena isprava stranci pro~itana i obja{njena, a stranka je izjavila da istu odobrava te svojeru~no potpisuje i ovjerava, kako slijedi: 

Sarajevo, 2. 6. 2010. godine (slovima: drugi juni dvijehiljadedesete godine) 
OSNIVA^
NLB Leasing d.o.o. Sarajevo 


Sead Abdurahmanovi}, punomo}nik advokatski pripravnik kod advokata
Amile Eterovi}, s. r. 


Notar
\emaludin Mutap~i}, s. r. 

OTPRAVAK IZVORNIKA 

BROJ OPU-IP: 499/2010 

NOTAR 

\emaludin Mutap~i} 

Stari Grad Sarajevo 

Ul. Jeli}a 1A 

Ovaj otpravak izvornika koji odgovara u potpunosti izvorniku (originalu) i izdaje se na zahtjev Dru{tva. 

Sarajevo, 15. 10. 2010. godine 

NOTAR 

\emaludin Mutap~i}, s. r. 

NLB LEASING DOO LJUBLJANA 

[landrova ulica 2 

1231 Ljubljana - ^rnu~e 

R Slovenija 

PUNOMO] 

Kojom nas dvoje, Borut Simoni~, a kao predsjednik Uprave Dru{tva NLB Leasing d.o.o. Ljubljana, i Samo Turk, kao ~lan Uprave NLB Leasing d.o.o. Ljubljana, sa sjedi{tem u [landrova ulica 2, 1231 Ljubljana - ^rnu~e, R Slovenija, u ulozi osniva~a Dru{tva NLB Leasing d.o.o. Sarajevo 

opunomo}ujemo 

Amilu Eterovi} i Omara Eterovi}a, advokate iz Sarajeva, Ul. Branilaca Sarajeva br. 10/III, da u ime Dru{tva poduzimaju sve potrebne pravne radnje u postupku registracije - Uskla|ivanja Odluke o stranom ulaganju radi osnivanja dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u br. 01/04 od 1. 10. 2004. godine i Statuta, sa zakonom o leasingu FBiH i Zakonom o izmjenama Zakona o privrednim dru{tvima pove}anja i smanjenja osnovnog kapitala Dru{tva, a naro~ito: 

-    potpisivanje Odluke o izmjenama Odluke o stranom ulaganju radi osnivanja dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u br. 01/04 od 1. 10. 2004. godine (radi uskla|ivanja sa Zakonom o leasingu) pove}anja i smanjenja osnovnog kapitala Dru{tva, a sve u skladu sa Zapisnikom i izvodom odluka donesenih na 12. sjednici Skup{tine Dru{tva NLB Leasing d.o.o. Sarajevo od 12. 4. 2010 godine, sa obavezom nemijenjanja sadr`aja teksta predmetnih odluka. 

U slu~aju sprije~enosti punomo}enika, sve potrebne pravne radnje mogu obavljati advokatski pripravnici Advokatske kancelarije Eterovi}: Vedran Eterovi}, Mahir Omerhod`i} i Sead Abdurahmanovi}. Uprava NLB Leasing d.o.o. Ljubljana u ulozi osniva~a NLB Leasing d.o.o. Sarajevo 


^lan Uprave
Samo Turk, s. r.
Predsjednik Uprave
Borut Simoni~, s. r. 

Notarka MARINA RU@I^-TRATNIK potrjuje so NLB LEASING d.o.o. Ljubljana, [landrova ulica 2, Ljubljana - ^rnu~e, ki ga zastupata Borut Simovi~ in Samo Turk vlastnoro~no podpisal to listino - podpis na tej listini katerih istovetnost sem ugotovil - deponiran podpis OV DP 59/05 in 77/05 {t. OV-I 820/2010 V Ljubljani, dne 12. 4. 2010. 


Notarka
Marina Ru`i~-Tratnik, v. r. 

APOSTILLE 

(Convection de la Haye du 5. octobre 1961) 

1.    Dr`ava: REPUBLIKA SLOVENIJA 

1.    Da je ta javna listina 

2.    podpisana od MARINE RU@I^-TRATNIK 

3.    v svojstvu NOTARKE 

4.    opremljena s pe~atom, `igom MARINA RU@I^-TRATNIK - NOTARKA - LJUBLJANA 

5.    potrjuje 

6.    v LJUBLJANI 6. dne 12. 4. 2010. 

7.    (naziv organa oblasti) MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE REPUBLIKE SLOVENIJE 

8.    pod {t. Ov-H 953/2010 

9.    Pe~at (`ig): 

10.    podpis 

ELEONORA OSTERMAN 

VI[JA SVETOVALKA 1 

Notarka MARINA RU@I^-TRATNIK potvr|uje 

da su NLB LEZING d.o.o. Ljubljana, [landrova ulica 2, ^rnu~e, koga zastupa SIMONI^ BORUT i SAMO TURK, predsjednik uprave, ~lan uprave, obojica - ru~no potpisali dokument ~iju istovjernost saznala sam deponovani potpisi OV DP 59/05 i 77/05 

Broj OV-I 820/2010 

Ljubljana, dana 12. 4. 2010 

NOTARKA 

MARINA RU@I^-TRATNIK 

PE^AT 

MARINA RU@I^-TRATNIK 

NOTARKA LJUBLJANA 

Potpisana Bi{~evi} Emina Odlukom ministra pravde Kantona Sarajevo imenovana za stalnog sudskog tuma~a za slovenski jezik potvr|ujem da je ovaj prijevod identi~an sa originalom u cjelini napisanom na slovena~kom jeziku. 

Sarajevo, 28. 4. 2010. 

Stalni sudski tuma~ 

Emina Bi{~evi}, s. r. 

APOSTILLE 

(Convetion de la Haye du 5 octobre 1961) 

1.    Zemlja: REPUBLIKA SLOVENIJA 

    Da je ovaj javni dokument 

2.    Potpisan od strane MARINE RU@I^-TRATNIK 

3.    U svojstvu NOTAR 

4.    Opremljen sa pe~atom, `igom MARINA RU@I^-TRATNIK - NOTARKA - LJUBLJANA 

    potvr|uje 

5.    U LJUBLJANI 

6.    Dana: 12. 4. 2010 

7.    Ime organa vlasti: MINISTARSTVO ZA PRAVOSUDJE REPUBLIKE SLOVENIJE 

8.    Pod br. Ov-H 953/2010 

9.    PE^AT 

    REPUBLIKA SLOVENIJA 

    MINISTARSTVO ZA PRAVOSUDJE 19 

10.    POTPIS 

SUDIJA 

ELEONORA OSTERMAN 

VI[I SAVJETNIK I 

POTPIS NE^ITAK 

Potpisana Bi{~evi} Emina Odlukom ministra pravde FBiH imenovana za stalnog sudskog tuma~a za slovenski jezik potvr|ujem da je ovaj prijevod identi~an sa originalom u cjelini napisanom na slovena~kom jeziku. 


Sarajevo, 28. 4. 2010.
065-0-OV-I-10-008022 


Stalni sudski tuma~
Emina Bi{~evi}, s. r. 

Potvr|uje se da je ovu ispravu koja je validna za upotrebu u BiH svojeru~no potpisao i pe~atom ovjerio stalni sudski tuma~ za SLOVENSKI jezik EMINA BI[^EVI] sa sjedi{tem u Sarajevu. 

Taksa za ovjeru od KM 10 napla}ena i na ispravi poni{tena. 

Bosna i Hercegovina 

OP]INSKI SUD U SARAJEVU 

SARAJEVO, 15. 6. 2010. 

SUDIJA 

PREDSJEDNIK SUDA 

GORAN SALIHOVI], s. r. 

(O-861/10) 


KONKURSI
OGLASI
NATJE^AJI 


AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 


Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi s ~l. 1. stav 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 9/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ine Breza, objavljuje 


JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI BREZA 

5/240 

-    Gra|evinski inspektor - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu Javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. 

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to: 

1.    fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj od dr`ava, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 

2.    potvrdu / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, 

3.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2. Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba. 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa. 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i
Srednjobosanski kanton
ul. Ku~ukovi}i br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini Breza " 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1160-a-F/10) 

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Federalnog zavoda za statistiku, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U FEDERALNOM ZAVODU ZA STATISTIKU 

06/416 

-    Stru~ni savjetnik za statistiku zaposlenosti i nezaposlenosti - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu Javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba. 

Uslovi: Pored op{tih uslova, predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to: 

1.    fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 

2.    potvrdu / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS. 

3.    uredno popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ). 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa. 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu rukovode}eg radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Federalnom zavodu za statistiku " 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1161-a-F/10) 

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE 

06/415 

01.    Stru~ni saradnik za knjigovodstvene poslove i poslove planiranja i izvr{enja prora~una - 1 (jedan) izvr{ilac 

02.    Stru~ni saradnik za oblast zapo{ljavanja - 1 (jedan) izvr{ilac 

03.    Stru~ni savjetnik za ekonomsko - financijske poslove u oblasti za{tite obitelji i djece - 1 (jedan) izvr{ilac 

04.    Stru~ni saradnik za za{titu osoba sa invaliditetom i za{titu civilnih `rtava rata - 1 (jedan) izvr{ilac 

05.    Stru~ni saradnik za poslove revizije - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Opis poslova, za sve pozicije, sadr`an je u tekstu Javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. 

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to: 

Za poziciju 01: 

1.    fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 

2.    potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 

3.    uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski Kanton Gora`de, u Sarajevu ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br.19/V, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa. 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko - podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V
71000 Sarajevo
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1170-a-F/10) 

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

 Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj 12/10 od 01.10.2010. godine), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Ministarstva trgovine, turizma i saobra}aja Tuzlanskog kantona - Direkcije cesta, raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRA]AJA TUZLANSKOG KANTONA- DIREKCIJI CESTA 

4/243 

-    Stru~ni savjetnik za ekonomsko-finansijske poslove, na odre|eno vrijeme do povratka dr`avne slu`benice sa porodiljskog odsustva - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu Javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to: 

1.    fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 

2.    potvrda / uvjerenje o radnom sta`u, nakon sticanja VSS 

3.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
ul. Slatina br. 2, Tuzla
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu trgovine, turizma i saobra}aja Tuzlanskog kantona- Direkciji cesta" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1173-a-F/10) 

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 9/10 od 24.09.2010. godine), te zahtjeva za poni{tenje javnog konkursa broj 18/01-1-16788-8/10 od 06.10.2010. godine Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeni~ko-dobojskog kantona, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje 

PONI[TENJE 

DIJELA JAVNOG KONKURSA 

5/235 

Poni{tava se dio javnog konkursa objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 47/10 od 04.08.2010. godine i dnevnim novinama "Oslobo|enje" i "Dnevni avaz" od 28.07.2010. godine, za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeni~ko-dobojskog kantona i to za poziciju: 

03.    Kantonalni zdravstveni inspektor - 1 (jedan) izvr{ilac 

(so-1177-a-F/10) 

OP]INA ORA[JE 

Temeljem ~lanka 75. stavak 3. Zakona o socijalnoj za{titi ("Narodne novine @upanije Posavske", broj 5/04, te izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj za{titi "Narodne novine @upanije Posavske", br. 7/09), ~l. 19. i 20. Statuta Centra, Upravno vije}e Centra za socijalni rad Ora{je raspisuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ORA[JE 

1. Naziv polo`aja: ravnatelj Centra za socijalni rad Ora{je 

2. Opis poslova ravnatelja: 

-    rukovodi poslovanjem, organiziranjem i uskla|ivanjem procesa rada, 

-    predla`e poslovnu politiku, 

-    izvr{ava odluke Upravnog vije}a i drugih tijela Centra, 

-    odlu~uje o rasporedu rada, o produ`enom radu i o otpu{tanju djelatnika, 

-    izri~e mjere za povrede radne du`nosti, 

-    donosi pojedina~ne akte o pravima i du`nostima djelatnika i drugim pitanjima, sukladno op}im aktima Centra, ukoliko nekim od tih pitanja za dono{enja pojedina~nih akata nije izri~ito odre|ena nadle`nost Upravnog vije}a ili drugih tijela, 

-    izvr{ava i druge poslove utvr|ene zakonom i op}im aktima Centra. 

3. Kriteriji za imenovanje ravnatelja 

a) Op}i uvjeti: 

-    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, 

-    da je stariji od 18 godina, 

-    da nije otpu{ten s posla zbog disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave ovog natje~aja, 

-    da se na njega ne odnosi ~lanak IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 

-    da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, 

-    da nije na funkciji u politi~koj stranci, ili da }e odstupiti sa funkcije na koju je izabran, prije nego {to se izvr{i kona~no imenovanje. 

b) Posebni uvjeti: 

-    visoka stru~na sprema dru{tvenog smjera, 

-    najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima dru{tvenih djelatnosti, 

-    polo`en stru~ni ispit 

4. Dokazi o ispunjavanju uvjeta natje~aja: 

-    prijava, 

-    kra}i `ivotopis, adresa, kontakt telefon, 

-    uvjerenje o dr`avljanstvu, 

-    uvjerenje nadle`nog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca), 

-    dokaz o {kolskoj spremi-original ili fotokopija, 

-    dokaz o radnom iskustvu, 

-    vlastoru~no potpisana izjava na okolnosti iz to~ke 3. a. alineja 3, 4. i 6. 

Imanovanje ravnatelja se vr{i na period od 4 godine i mo`e biti ponovno imenovan. 

Prilo`eni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije na starije od 6 mjeseci. 

Krajnji rok za podno{enje prijave je 15 dana od dana objave u glasilu koje je posljednje objavilo natje~aj. 

Javni natje~aj se objavljuje u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Nablagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. 

Prijave se podnose osobno ili preporu~enom po{iljkom sa naznakom "NE OTVARATI" na adresu: 

Centar za socijalni rad Ora{je
Ora{je, Tre}a ulica broj 36
76270 Ora{je 

(so-1158-a-F/10) 

KLINI^KA BOLNICA MOSTAR 

ISPRAVKA 

JAVNOG OGLASA ZA UPRA@NJENE POZICIJE U UPRAVNOM VIJE]U KLINI^KE BOLNICE MOSTAR 

Sukladno Odluci o bli`im kriterijima za imenovanje u Upravne odbora zdravstvenih ustanova u vlasni{tvu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno jednog ili vi{e kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 54/10 i 59/10) vr{i se izmjena teksta Javnog oglasa za upra`njene pozicije u Upravnom vije}u Klini~ke bolnice Mostar iz reda uposlenika, biraju se 3 ~lana, objavljenog dana 22. 9. 2010. godine u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i Ve~ernjem listu, na na~in: 

-    u to~ki V. Posebni uvjeti, stavak 1. prva alineja se bri{e i stoje rije~i: 

    "zdravstveni djelatnici, odnosno zdravstveni suradnici VII stupnja stru~ne spreme". 

Rok za dostavljanje prijava produ`ava se za 8 dana od dana izmjene javnog oglasa. 

U ostalom dijelu teksta javni oglas ostaje neizmijenjem. 

(so-1162-a-F/10) 

LUTKARSKO KAZALI[TE
MOSTAR 

Temeljem ~lanka 22. Statuta Lutkarskog kazali{ta Mostar i odluke Upravnog vije}a od 6. 10. 2010. godine, Lutkarsko kazali{te Mostar, raspisuje 

NATJE^AJ 

ZA POSLOVE PROPAGANDE I MARKETINGA 

Uvjeti: 

-    da posjeduje vi{u stru~ni spremu (V[S) dru{tvenog smjera, 

-    poznavanje najmanje jednog stranog jezika, 

-    najmanje tri godine radnog iskustva na sli~nim poslovima, 

-    polo`en voza~ki ispit 

Kandidat je du`an dostaviti prijavu sa dokazima o ispunjavanju uvjeta sedam dana od dana objavljivanja, na adresu: 

LUTKARSKO KAZALI[TE MOSTAR
Trg hrvatskih velikana bb
88 000 Mostar 

Neblagovremene i nepotpune prijave nese }e uzeti u razmatranje. 

(so-1163-a-F/10) 

FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNI[TVA I OBRTA
MOSTAR 

Na temelju stavka 2. ~lanka 14. Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja malog gospodarstva ( "Slu`bene novine Federacije BiH", broj 18/09), stavka 3. to~ke VII. Odluke o usvajanju programa utro{ka dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera za poticaj razvoja, poduzetni{tva i obrta" utvr|enog Prora~unom Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetni{tva i obrta ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/10), stavka 2. to~ke VII. Javnog natje~aja za odabir korisnika grant sredstava " Transfera za poticaj razvoja poduzetni{tva i obrta", po projektu "Stipendiranje u~enika za obrtni~ka zanimanja", objavljenog u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 51/10 od 18.08.2010. godine i u dnevnim novinama "Dnevni avaz" i "Dnevni list" tako|er 18.8.2010. godine, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta, objavljuje preliminarne 

REZULTATE JAVNOG NATJE^AJA 

ZA DODJELU STIPENDIJA IZ SREDSTAVA "TRANSFERA ZA POTICAJ RAZVOJA PODUZETNI[TVA I OBRTA" PO PROJEKTU "STIPENDIRANJE U^ENIKA", 

Korisnici sredstava - stipendija, po projektu "Stipendiranje u~enika za obrtni~ka zanimanja ", koji su osvojili na utvr|enoj rang listi preko 50 bodova, su slijede}i u~enici: 

1.    Medina Bali}evac, Novi Grad Sarajevo 

2.    Meliha Perla, Gora`de 

3.    D`evad Veli}, Jablanica 

4.    Selmedin Keskin, Jablanica 

5.    Medina Neziri}, Novo Sarajevo 

6.    Semir Korda, Novi Grad Sarajevo 

7.    Lejla Ligata, Gora`de 

8.    Samra Sudi}, Gora`de 

9.    Bajro [ehi}, Biha} 

10.    Almina Musi}, Gora`de 

11.    Edita Herak, Gora`de 

12.    Emina Adilovi}, Gora`de 

13.    Amina Daut, Ilid`a 

14.    Rijad Kari{ik, Ilid`a 

15.    Mahir Velagi}) Jablanica 

16.    Ajdin Kova~evi}, Jablanica 

17.    D`enis Letuka, Jablanica 

18.    Zijad Kuki}, Jablanica 

19.    Rasim Luli}, Jablanica 

20.    D`ejnis Milanovi}, Jablanica 

21.    Elvedin [}uk, Jablanica 

22.    Jasmina Mehanovi}, Sarajevo 

23.    Amina Red`i}, Cazin 

24.    Ilderina [ljivo, Vogo{}a 

25.    Alem Ak{amija, Vogo{}a 

26.    Saliha Hajri}, Bugojno 

27.    Arijana Pikula, Sarajevo 

28.    Faruk Ramovi}, Gora`de 

29.    Almedin Garaplija, Gora`de 

30.    Emina Had`i}, Gora`de 

31.    Haris ]au{evi}, Gora`de 

32.    Tomislav Antunovi}, Mostar 

33.    Lorenzo Ahmetovi}, Had`i~i 

34.    Benjamin Kadri}, Sarajevo 

35.    Meli sa Deli}, Gora`de 

36.    Medina Alaim, Gora`de 

37.    Arnela Ahmovi}, Gora`de 

38.    Ermina Fehratovi~, Gora`de 

39.    Aldijana Ahmovi}, Gora`de 

40.    Josip Franji}, ^apljina 

41.    Alen Herak, Gora`de 

42.    Muhamed Katica, Sarajevo 

43.    Lejla Ivazovi}, Novi Grad Sarajevo 

44.    D`enana Boji}, Sarajevo Stari Grad 

45.    Emina Lagumd`ija, Sarajevo Centar 

46.    Berin Ho{i}, Ilid`a 

47.    Edina Sijami}, Ilid`a 

48.    Haris Kova~evi}, Jablanica 

49.    Almedin ^ili}, Jablanica 

50.    Haris Pa{i}, Novo Sarajevo 

51.    D`ana Kne`evi}, Sarajevo Centar 

52.    Merima Gabela, Gora`de 

53.    Lejla Hero, Novo Sarajevo 

54.    Amna Agi}, Novi Grad Sarajevo 

55.    Emina D`idi}, Sarajevo 

56.    Hazim Jahi}, Ilid`a 

57.    Slaven Kolar, Mostar 

58.    Alisa Prutina, Te{anj 

NAPOMENA: Po Javnom natje~aju ukupno se prijavilo 83 u~enika, od kog broja 15 u~enika nije zadovoljilo formalno pravne uslove Javnog natje~aja. Za preostalih 68 utvr|ena je rang lista prema objavljenim kriterijima. Na rang listi, 58 u~enika je osvojilo 50 i vi{e bodova i dobitnici su stipendija. O mjestu i vremenu potpisivanja Ugovora o dodijeli stipendija, dobitnici stipendija bi}e naknadno obavije{teni na ku}ne adrese. 

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta zadr`ava pravo da sa ove preliminarne liste bri{e u~enike, za koje se naknadno utvrdi da je u~injen eventualni propust prilikom sa}injavanja ove liste. 

Sukladno stavku 4. ~lanka 14. Pravilnika o postupcima u provedbi programa razvoja malog gospodarstva ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 18/09), u~enici koji nisu objavljeni na ovoj preliminarnoj listi, mogu ulo`iti prigovor u roku od 7 dana od dana objave ovih rezultata u "Slu`benim novinama Federacije BiH", radi provjere ~injenica i objektivnosti ocjene prijava. Prigovori se podnose na adresu: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta, Mostar ulica Stjepana Radi}a broj 33, sa naznakom: "Prigovor na rezultate Javnog natje~aja-stipendije ". 

(so-1168-a-F/10) 

JP "RADIO SANA" DOO
SANSKI MOST 

Na temelju ~lanka 12. Zakona o javnim preduze}ima u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05), ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), ~lana 27. Statuta Javnog preduze}a "Radio Sana" d.o.o. i Odluke o objavljivanju javnog konkursa broj 02-55/10 od 29. septembra 2010. godine Nadzornog odbora JP "Radio Sana" d.o.o. raspisuje i objavljuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP "RADIO SANA" DOO SANSKI MOST 

Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora JP "Radio Sana" d.o.o. Sanski Most. 

Izbor i imenovanje se vr{i na period od 4 godine. 

Opis poslova direktora JP "Radio Sana" d.o.o. Sanski Most: 

-    vodi poslovanje i preduze}e zastupa neograni~eno u okviru upisane djelatnosti, 

-    organizuje i rukovodi procesom rada preduze}a, 

-    izvje{tava Nadzorni odbor na njegov zahtjev, 

-    dosljednu provedbu eti~kog kodeksa u preduze}u kao i da osigura da sva lica postupaju u skladu s eti~kim kodeksom, tako {to }e protiv lica koja kr{e navedeni kodeks pokrenuti disciplinski postupak, 

-    vr{i izradu i realizaciju planova poslovanja, 

-    vr{i pripremu prijedloga o raspodjeli profita, 

-    zapo{ljavanje i otpu{tanje zaposlenika u skladu s postupcima utvr|enim u poslovniku ili poslovnicima te va`e}im zakonima te o drugim pravima zaposlenika po osnovu rada, 

-    i druga pitanja utvr|ena Zakonom, Kolektivnim ugovorom, Odlukom i Statutom preduze}a. 

Op}i uvjeti: 

-    da je dr`avljanin BiH, 

-    da je stariji 18 godina, 

-    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja konkursa, 

-    da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX.1. Ustava BiH), 

-    da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni pristup za koje po zakonu ne mo`e obavljati pozicije direktora. 

Posebni uvjeti: 

-    da ima visoku stru~nu spremu (VSS) sedmi stepen slo`enosti zanimanja (fakultet dru{tvenog smjera), 

-    da ima najmanje dvije godine radnog iskustva, 

-    da ponudi program rada i razvoja preduze}a u mandatnom periodu. 

Uz prijavu kandidati su obavezni dostaviti: 

-    uvjerenje o dr`avljanstvu, 

-    izjavu kandidata ovjerenu od strane nadle`nog organa iz ta~aka A/3,4,7,8. i 9. i B/ stav 4., 

-    potvrdu da nije osu|ivan za kazneno djelo ili privredni prestup od nadle`nog suda (ne stariju od tri mjeseca), 

-    uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od 3 mjeseca, 

-    kra}u biografiju, 

-    adresu i kontakt telefon, 

-    odgovaraju}u dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju) diplome o zavr{enoj {kolskoj i stru~noj spremi, radnom iskustvu, izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 

-    program rada za mandatni period. 

Natje~aj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i novinama "Unsko-sanske novine - Krajina". Rok za podno{enje prijave ra~una se od zadnje objave. Prijave se dostavljaju na adresu: JP "Radio Sana" d.o.o. Sanski Most, ulica Banjalu~ka broj 2, Sanski Most za Nadzorni odbor, sa naznakom: "Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora, ne otvarati". 

Nablagovremene i nepotpune prijave se ne uzimaju u obzir. 

(so-1169-a-F/10) 

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FBiH
SARAJEVO 

Na osnovu ~l. 5. st. 2. Zakona o Registru vrijednosnih papira ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99 i 33/04) i Odluke o uvjetima i kriterijima za izbor ~lanova u Nadzorni odbor i Odbor za reviziju Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine br. 04/1-49-2893/10 od 23. septembra 2010. godine, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR NA POZICIJU ^LANA NADZORNOG ODBORA I ODBORA ZA REVIZIJU REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

I. Nadzorni odbor Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - ~etiri ~lana 

Opis pozicije: Nadzorni odbor Registra je nadle`an da nadzire poslovanje Registra i rad Uprave Registra; usvaja izvje{taj Uprave o poslovanju po polugodi{njem i godi{njem obra~unu sa bilansom stanja i uspjeha i izvje{tajem revizije; podnosi Skup{tini godi{nji izvje{taj o poslovanju Registra; imenuje i razrje{ava Upravu Registra, predla`e raspodjelu i na~in upotrebe dobiti i na~in pokri}a gubitka; odobrava kupnju, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovine u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Registra; donosi op}a akta Registra; imenuje predsjednike i ~lanove Odbora za naknade i Odbora za imenovanja; odlu~uje po `albama ~lanova na odluke Uprave; obrazuje povremene komisije i utvr|uje njihov sastav i zadatke; saziva Skup{tinu. 

Mandat ~lanova Nadzornog odbora traje ~etiri godine. 

Kandidati moraju ispunjavati sljede}e op}e uslove: 

1.    da su dr`avljani Bosne i Hercegovine, da su punoljetni i da nisu stariji od 65 godina na dan imenovanja, 

2.    da se protiv kandidata ne vodi istraga, nije podignuta optu`nica, niti je izre~ena nepravomo}na osu|uju}a presuda za krivi~na djela, 

3.    da se na njih ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 

4.    da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 

5.    da ne posjeduju direktno ili indirektno vi{e od 5% vrijednosnih papira pravnog lica iz ~lana 6. stav 3. Zakona o Registru vrijednosnih papira, kao i banke, investicijskog fonda, penzionog fonda i osiguravaju}eg dru{tva, 

6.    da nije direktor, ~lan uprave ili dioni~ar sa 50% i vi{e dionica bilo kojeg dioni~kog dru{tva ili direktor, ~lan uprave ili vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, 

7.    da nije predsjednik ili ~lan nadzornog odbora ili upravnog odbora dru{tva ili institucije, 

8.    da nisu na funkciji u politi~koj stranci ili ~lanovi organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti, te da nisu ~lanovi nadzornog odbora banke, investicionog fonda, profesionalnog posrednika, berze, penzionog fonda, osiguravaju}eg dru{tva, 

9.    da ne obavljaju aktivnosti koje nisu u skladu sa principima za{tite investitora i nezavisnosti Registra, 

10.    da nisu u me|usobnom braku ili krvnom srodstvu u uspravnoj liniji niti u pobo~noj liniji ili u srodstvu po tazbini zaklju~no s tre}im stepenom, 

11.    da nema zabranu obavljanja aktivnosti u nadle`nosti Nadzornog odbora, 

12.    da nemaju direktni ili indirektni finansijski interes u Registru u koji se kandiduju, osim naknade za obavljanje te funkcije, 

13.    da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u Nadzornom odboru. 

Osim op}ih uslova, kandidati moraju ispunjavati i sljede}e posebne uslove: 

1.    da imaju visoku stru~nu spremu ekonomskog ili pravnog smjera i 5 godina radnog sta`a na poslovima visoke {kolske spreme, 

2.    da posjeduju stru~na i profesionalna znanja u obavljanju poslova, {to }e se utvrditi na osnovu prilo`enih referenci i putem intervjua, 

3.    da su na poslovima stekli visok ugled finansijskog ili pravnog stru~njaka i da su uspje{ni u obavljanju poslova (preporuka ranijih poslodavaca i drugo), 

4.    da posjeduju visoke moralne osobine i da imaju sposobnost savjesnog, odlu~nog, odgovornog i nepristrasnog obavljanja konkretne pozicije (intervju i drugo), 

5.    da poznaju propise iz oblasti tr`i{ta kapitala, {to }e se utvrditi putem intervjua. 

II. Odbor za reviziju Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine - 2 ~lana 

Opis pozicije: ^lan Odbora za reviziju, zajedno sa ostalim ~lanovima, ima du`nost izvr{iti reviziju polugodi{njeg i godi{njeg obra~una reviziju financijskog poslovanja Registra u slu~aju koji je odre|en statutom Registra vrijednosnih papira, te ima ovla{tenje zahtijevati sazivanje sjednice Nadzornog odbora Registra i Skup{tine Registra u slu~aju utvr|enom statutom Registra vrijednosnih papira. 

Mandat ~lanova Odbora za reviziju traje ~etiri godine sa mogu}no{}u reizbora. 

^lanovi Odbora za reviziju imaju pravo na naknadu za rad, sukladno odluci Skup{tine Registra. 

Kandidati moraju ispunjavati slijede}e op}e uvjete: 

1.    da su punoljetni dr`avljani Bosne i Hercegovine, 

2.    da se protiv kandidata ne vodi istraga, nije podignuta optu`nica, niti je izre~ena nepravomo}na osu|uju}a presuda za kaznena djela, 

3.    da se na njih ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava Bosne I Hercegovine, 

4.    da nisu na funkciji u politi~koj stranci ili ~lanovi organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti, 

5.    da nemaju osobni/financijski interes u Registru u koji se kandidiraju, 

6.    da ne postoje druge zakonske smetnje u obavijanju poslova u Odboru za reviziju. 

Osim op}ih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete: 

1.    da imaju visoku stu~nu spremu ekonomskog smjera i polo`en ispit za samostalnog ra~unovo|u, 

2.    da imaju najmanje 5 godina radnog sta`a na poslovima visoke {kolske spreme koja se tra`i, 

3.    da posjeduju stru~na i profesionalna znanja u obavljanju financijskih poslova, {to }e se utvrditi temeljem prilo`enih referenci i putem intervjua, 

4.    da su uspje{ni u obavljanju poslova (preporuka ranijih poslodavaca i drugo), 

5.    da imaju sposobnost savjesnog, odgovornog i nepristrasnog obavljanja pozicije (preporuke i drugo). 

Pri izboru kandidata uzimaju se u obzir rezultati i priznanja koje je kandidat stekao u oblasti za koju se kandiduje. 

Kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su du`ni dostaviti podatke o ranijim poslodavcima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije za kandidata i du`ni su iznijeti pitanja koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog izbora. 

Prijave podnosilaca prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 7 dana po zatvaranju javnog oglasa, ne}e biti uzete u razmatranje u daljem procesu izbora. 

Sve informacije u toku provo|enja postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01). 

Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor, smatra}e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju, a Komisija za vrijednosne papire }e izvr{iti izbor i objaviti kona~na imenovanja za poziciju u Nadzorni odbor i Odbor za reviziju, nakon odr`ane Skup{tine Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijave treba dostaviti i dokaze o ispunjavanju uslova javnog oglasa. 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave. Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili po{tanskom dostavom - preporu~eno, na adresu: Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, ]emalu{a br. 9/II, Sarajevo. 

Neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. 

(so-1171a-F/10) 

VLADA TUZLANSKOG KANTONA
TUZLA 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), ~lana 12. i 14. Zakona o osnivanju Javne ustanove Discipliski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 5/09) i ta~ke III Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 9/03, 12/03, 7/09, 4/10 i 10/10), Vlada Tuzlanskog kantona raspisuje 

PONOVNI OGLAS 

ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JU DISCIPLINSKI CENTAR ZA MALOLJETNIKE TUZLANSKOG KANTONA 

I. 

Objavljuje se oglas za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu Disciplinski centar), i to: 

Upravni odbor: 

1a)    predsjednik i jedan (1) ~lan koji se imenuju kao predstavnici osniva~a, 

1b)    jedan (1) ~lan iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Disciplinskom centru. 

Nadzorni odbor: 

2 a)    predsjednik, 

2 b)    dva (2) ~lana od kojih se jedan (1) ~lan imenuje iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Disciplinskom centru. 

Upravni odbor Disciplinskog centra obavlja sljede}e poslove: 

a)    donosi Pravila Disciplinskog centra, 

b)    imenuje i razrje{ava direktora, 

c)    utvr|uje planove rada i razvoja, 

d)    utvr|uje godi{nji program rada, 

e)    donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, 

f)    donosi Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Disciplinskog centra i druge op}e akte u skladu sa zakonom i ovim Pravilima, 

g)    odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi koje je Disciplinski centar osnovan, ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ, 

h)    usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, 

i)    rje{ava pitanja odnosa sa Osniva~em, 

j)    odlu~uje o kori{tenju sredstava Disciplinskog centra preko 5.000,- KM, u skladu sa propisima o trezorskom poslovanju bud`etskih korisnika, 

k)    odgovara Osniva~u za rezultate rada Disciplinskog centra, 

1)    odlu~uje o prigovoru zaposlenika Disciplinskog centra na rje{enje kojim je odlu~eno o njegovom pravu, obavezi i odgovornosti iz radnog odnosa, ukoliko zakonom ili drugim propisom nije druga~ije regulisano, 

l)    podnosi Osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taj o poslovanju ustanove, 

m)    vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Pravilima. 

Nadzorni odbor Disciplinskog centra obavlja sljede}e poslove: 

a)    analizira izvje{taje o poslovanju Disciplinskog centra, 

b)    u obavljanju nadzora nad upotrebom sredstava za rad, pregleda godi{nji izvje{taj o poslovanju i godi{nji obra~un Disciplinskog centra, 

c)    pregleda i provjerava zakonitost i urednost vo|enja poslovnih knjiga Disciplinskog centra, 

d)    izvje{tava Osniva~a, Upravni odbor i direktora Disciplinskog centra o rezultatima nadzora. 

Imenovanje ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Disciplinskog centra vr{i se u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03). 

Kona~no imenovane osobe ostvarivat }e pravo na naknadu u Upravnom i Nadzornom odboru u skladu sa odlukom Vlade Tuzlanskog kantona. 

Predsjednika i ~lanove Upravnog odnosno Nadzornog odbora imenuje Vlada Tuzlanskog kantona na period od ~etiri godine. 

II. 

Kandidat za imenovanje predsjednika odnosno ~lana Upravnog i Nadzornog odbora iz ta~ke I ovog oglasa mora ispunjavati sljede}e op}e uslove: 

-    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, 

-    da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina, 

-    da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje, 

-    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 

-    da nije osu|ivan za krivi~no djelo, 

-    da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prijestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti, 

-    da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 

-    da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 13/02, 16/02, 14/03 i 12/04). 

III. 

Pored ispunjavanja op}ih uslova kandidat mora ispunjavati i sljede}e posebne uslove i kriterije: 

-    da ima zavr{enu visoku stru~nu spremu odgovaraju}eg smjera, 

-    da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, od ~ega najmanje tri (3) godine radnog iskustva na najslo`enijim poslovima, odnosno poslovima organizacione prirode, 

-    da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke, 

-    da nema privatni finansijski interes u Disciplinskom centru, 

-    da nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, 

-    da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, 

-    da nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton. 

Izuzetno, ukoliko se na raspisani oglas ne prijavi kandidat koji ispunjava uslove iz ta~ke III. alineja 2. ovog oglasa, za ~lana Upravnog, odnosno Nadzornog odbora iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Disciplinskom centru mo`e biti imenovan kandidat koji ima najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u obavljanju poslova iz djelatnosti Disciplinskog centra. 

IV. 

Kanditat je du`an uz potpisanu prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova, tra`enih ovim oglasom, i to: 

-    li~nu kartu i CIPS-ovu prijavu o mjestu prebivali{ta, 

-    uvjerenje o dr`avljanstvu - ne starije od {est mjeseci, 

-    diplomu ili uvjerenje o diplomiranju, 

-    ovjerenu izjavu da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo - ne stariju od {est mjeseci, 

-    uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da kandidat nije ka`njavan iz oblasti privrednog prijestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti - ne starije od {est mjeseci, 

-    potvrdu nadle`nog organa o radnom sta`u iz koje je vidljivo da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, od ~ega najmanje tri (3) godine radnog iskustva na najslo`enijim poslovima, odnosno poslovima organizacione prirode, odnosno potvrdu nadle`nog organa o radnom sta`u iz koje je vidljivo da kandidat ima najmanje dvije (2) godine radnog iskustva nakon sticanja visoke stru~ne spreme na poslovima iz djelatnosti Disciplinskog centra (izuzetno za kandidate koji se prijavljuju za ~lana Upravnog, odnosno Nadzornog odbora iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Disciplinskom centru), 

-    potvrdu nadle`nog organa ili uvjerenje da se protiv kandidata nije vodio disciplinski postupak niti je otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao posljedica disciplinske mjere, u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije - ne stariju od {est mjeseci, 

-    ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine -ne stariju od {est mjeseci, 

-    ovjerenu izjavu da kandidat nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine - ne stariju od {est mjeseci, 

-    ovjerenu izjavu da kanditat nema privatni finansijski interes u Disciplinskom centru - ne stariju od {est mjeseci, 

-    ovjerenu izjavu da kanditat nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u - ne stariju od {est mjeseci, 

-    ovjerenu izjavu da kandidat nije ~lan niti jednog drugog upravnog odnosno nadzornog odbora, odnosno ukoliko jeste ~lan drugog upravnog odnosno nadzornog odbora, ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja - ne stariju od {est mjeseci, 

-    ovjerenu izjavu da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton - ne stariju od 6 mjeseci. 

V. 

Kandidati zaposleni u organima dr`avne slu`be koji u|u u u`i izbor i budu pozvani na intervju, prilikom obavljanja intervjua du`ni su prilo`iti rje{enje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa dr`avne slu`be za obavljanje dopunske djelatnosti. 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati su du`ni dostaviti kada budu kona~no imenovani za predsjednika odnosno ~lana Upravnog i Nadzornog odbora Disciplinskog centra. 

VI. 

Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. 

Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Tuzlanski list". 

VII. 

Prijavu sa tra`enom dokumentacijom, dostaviti putem po{te preporu~eno ili neposredno na pisarnici putem Ureda za zajedni~ke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, na adresu: 

TUZLANSKI KANTON
Ured Vlade Tuzlanskog kantona
Slatina broj 2, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
"PRIJAVA NA PONOVNI OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JU DISCIPLINSKI CENTAR ZA MALOLJETNIKE TUZLANSKOG KANTONA" - NE OTVARATI. 

Kanditati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. 

Neblagovremene ili nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatranje. 

(so-1172-a-F/10) 

@UPANIJA ZAPADNOHERCRGOVA^KA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI - GRUDE 

Na temelju ~lanka 8. Zakona u ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i Odluke o bli`im kriterijima za imenovanja u upravna vije}a zdravstvenih ustanova u vlasni{tvu Federacije BiH, odnosno jedne ili vi{e `upanija i Federacije BiH zajedno ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 54/10 i 59/10), ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DVA (2) ^LANA UPRAVNOG VIJE]A SVEU^ILI[NE KLINI^KE BOLNICE MOSTAR 

1. PREDMET OGLASA 

Ovaj oglas odnosi se na izbor i imenovanje dva (2) ~lana Upravnog vije}a Sveu~ili{ne klini~ke bolnice Mostar iz @upanije Zapadnohercegova~ke. 

2. OPIS UPRA@NJENE POZICIJE 

Zajedno s ostalim ~lanovima Upravnog vije}a donosi Statut Sveu~ili{ne bolnice Mostar, imenuje i razrje{ava ravnatelja i prije isteka mandata na koji je imenovan pod uvjetima iz ~lanka 54. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/97), utvr|uje planove rada i razvoja zdravstvene ustanove, utvr|uje godi{nji plan i program rada, donosi op}i program rada, donosi op}i akt o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova i druge op}e akte, sukladno zakonu i Statutu, odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi koje je zdravstvena ustanova utemeljena ako zakonom nije druk~ije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje koje drugo tijelo zdravstvene ustanove, usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad ravnatelja, odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog u Statutu te vr{i druge poslove sukladno zakonu i Statutu zdravstvene ustanove. 

3. MANDAT 

Mandat ~lanova Upravnog vije}a Sveu~ili{ne bolnice Mostar traje ~etiri (4) godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja. 

4. OP]I UVJETI 

Kandidati za poziciju ~lanova Upravnog vije}a Sveu~ili{ne bolnice Mostar predstavnici @upanije Zapadnohercegova~ke, sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i dugim imenovanjima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/04), Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08) i Odlukom o bli`im kriterijima za imenovanja u upravna vije}a zdravstvenih ustanova u vlasni{tvu Federacije BiH, odnosno jedne ili vi{e `upanija i Federacije BiH zajedno ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 54/10 i 59/10), trebaju ispunjavati sljede}e op}e uvjete: 

-    da su dr`avljani Bosne i Hercegovine; 

-    da su stariji od 18 godina; 

-    da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od 3 godine od dana objavljivanja upra`njene pozicije; 

-    da se na njih ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine; 

-    da nisu izabrani du`nosnici, nositelji izvr{ne vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH odnosno da nisu na funkciji u politi~koj stranci u smislu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH; 

-    da nemaju privatni financijski interes u Sveu~ili{noj bolnici Mostar u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH; 

-    da nisu osu|ivani za kazneno djelo nespojivo s du`no{}u u Upravnom vije}u Sveu~ili{ne bolnice Mostar; 

-    da nisu ravnatelji zdravstvene ustanove odnosno zavoda; 

-    da nisu ~lanovi ni u jednom upravnom odnosno nadzornom vije}u ustanove odnosno gospodarskog dru{tva s ve}inskim dr`avnim kapitalom. 

5. POSEBNI UVJETI 

Pored op}ih uvjeta, kandidati za navedenu poziciju trebaju ispunjavati i posebne uvjete: 

-    da imaju zavr{en VII stupanj stru~ne spreme pravnog, ekonomskog, tehni~kog ili zdravstvenog usmjerenja; 

-    da imaju najmanje pet godina radnog iskustva u poslovima svog stru~nog naziva; 

-    da imaju stru~no znanje iz djelatnosti zdravstvene ustanove, te da su upu}eni u sadr`aj i na~in njezinog rada; 

-    da imaju sposobnost upravljanja financijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu, 

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA 

Uz prijavu sa kra}im `ivotopisom (obvezno navesti adresu i kontakt telefon) kandidati su du`ni prilo`iti i dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, i to: 

-    izvadak iz mati~ne knjige ro|enih: 

-    uvjerenje o dr`avljanstvu; 

-    uvjerenje da nije osu|ivan za kazneno djelo; 

-    dokaz o stru~noj spremi (diploma); 

-    dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca ili uvjerenje o radnom sta`u od Zavoda za MIO/PIO); 

-    izjavu da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja ovog oglasa; 

-    izjavu da se na njih ne odnosi ~lanak IX.I. Ustava Bosne i Hercegovine; 

-    izjavu da nisu izabrani du`nosnici, nositelji izvr{ne vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH, odnosno da nisu na funkciji u politi~koj stranci u smislu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima; 

-    izjavu da nisu ravnatelji zdravstvene ustanove odnosno zavoda; 

-    izjavu da nisu ~lanovi ni u jednom upravnom odnosno nadzornom vije}u ustanove, odnosno gospodarskog dru{tvu s ve}inskim dr`avnim kapitalom. 

Izjave navedene u ovoj to~ki alineja 6, 7, 8, 9 i 10 moraju biti ovjerene kod op}inskog organa uprave ili javnog bilje`nika. 

Svi dokumenti trebaju bili originali ili ovjerene preslike ne stariji od 6 mjeseci, 

7. PODNO[ENJE PRIJAVA 

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete bit }e pozvani da pristupe intervjuu pred Povjerenstvom za izbor ~lanova Upravnog vije}a Sveu~ili{ne klini~ke bolnice Mostar iz @upanije Zapadnohercegova~ke (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za izbor) koje imenuje ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi. Tijekom intervjua svaki kandidat }e dobiti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. 

Osobni podaci o kandidatima su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa odredbama Zakona o za{titi osobnih podataka Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

Nakon intervjua Povjerenstvo za izbor }e utvrditi rang-listu kandidata koji su pro{li otvorenu konkurenciju, te istu dostaviti ministru radi proslje|ivanja Vladi @upanije Zapadnohercegova~ke u ~ijoj je mjerodavnosti imenovanje. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

Javni oglas bit }e objavljen u "Dnevnom listu" i "Slu`benim novinama Federacije BiH", 

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. 

Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti na protokol ili preporu~eno po{tom na adresu: 

@upanija Zapadnohercegova~ka
Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi
Ulica Stjepana Radi}a 1
88 340 GRUDE
Uz naznaku:
"Prijava na javni oglas za izbor ~lanova Upravnog vije}a Sveu~ili{ne klini~ke bolnice Mostar iz @upanije Zapadnohercegova~ke" - NE OTVARAJ - 

(so-1174-a-F/10) 

JU O[ "TODOROVSKA SLAPNICA"
VRNOGRA^ - VELIKA KLADU[A 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ( "Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03.), ~lana 157. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju ("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04) te na osnovu ~lana 112. Pravila JU O[ "Todorovska Slapnica" i Odluke [kolskog odbora broj 537-01/10 od 11.10.20l0. god. [kolski odbor na svojoj sedmoj redovnoj sjednici raspisuje 

KONKURS/NATJE^AJ 

ZA IMENOVANJE DIREKTORA
JU O[ "TODOROVSKA SLAPNICA" NA PERIOD OD ^ETIRI GODINE 

Opis pozicije direktora 

a)    rukovodi radom {kole; 

b)    zastupa {kolu i odgovara za zakonitost rada {kole; 

c)    stara se o ostvarenju Nastavnog plana i programa {kole; 

d)    odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada, odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, te u slu~aju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava Ministarstvo i Pedago{ki zavod; 

e)    podnosi [kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada; 

f)    izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora; 

g)    odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa 

h)    informira [kolski odbor o financijskom poslovanju; 

i)    vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima {kole; 

Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine. 

Svaki kandidat mora ispunjavati slijede}e uvjete: 

A) OP]E 

-    da je stariji od 18 godina, 

-    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine 

-    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije 

-    da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX. Ustava BiH), 

-    da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privrednog prijestupa nespojiv sa du`no{}u u ustanovi pet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, 

-    potvrdu da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (ne starije od 6 mjeseci) 

-    da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, 

-    da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.70/08) 

-    da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira 

B) POSEBNE 

-    da kandidat ima vi{u ili visoku stru~nu spremu (VI ili VII stepen), te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovaraju}e {kole, odnosno pedagoga ili psihologa i ima najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi; 

-    sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje upra`njene pozicije 

-    sposobnost nepristrasnosti dono{enja odluka 

Uz prijavu, koja treba sadr`avati kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidat treba dostaviti: 

-    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 

-    izvod iz mati~ne knjige ro|enih 

-    uvjerenje da nije ka`njavan za privredni prijestup (ne starije od 6 mjeseci, op}inski sud) 

-    uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (izdato od nadle`nog MUP-a) 

-    uvjerenje da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (ne starije od 6 mjeseci op}inski sud) 

-    uvjerenje o neka`njavanju (Kantonalni sud) 

-    ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom obrazovanju 

-    uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 

-    uvjerenje o radnom sta`u u nastavi 

-    ovjerena izjava kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira. 

Krajnji rok za podno{enje prijava je 15 (petnaest) dana od dana zadnje objave oglasa. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 

Prijave slati na adresu JU O.[. "Todorovska Slapnica" prijava na konkurs, Todorovska Slapnica 77231, Vrnogra~ 

(so-1176-a-F/10) 

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD
POSU[JE 

Na temelju ~lanka 24. Statuta Centra za socijalni rad Posu{je, Upravno vije}e Centra za socijalni rad Posu{je raspisuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD POSU[JE 

I. Objavljuje se javni natje~aj za izbor kandidata za radno mjesto ravnatelja Centra za socijalni rad Posu{je. 

II. Opis poslova ravnatelja Centra 

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje ustanove, predstavlja i zastupa ustanovu, poduzima sve pravne radnje u ime i za ra~un ustanove, zastupa ustanovu u svim postupcima pred sudom i drugim nadle`nim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima. 

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada ustanove. 

Mandat ravnatelja Centra traje ~etiri ( 4) godine. 

III. Op}i uvjeti za imenovanje 

-    da je dr`avljanin BiH, 

-    da je punoljetan, 

-    da ima op}u zdravstvenu sposobnost za vr{enje poslova radnog mjesta, 

-    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od tri godine prije dana objave upra`njenog mjesta, 

-    da se na njega ne odnosi ~lanak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine. 

IV. Posebni uvjeti za imenovanje 

Pored op}ih uvjeta kandidat treba da ispunjava i sljede}e posebne uvjete: 

-    zavr{ena visoka ili vi{a stru~na sprema socijalnog, humanisti~kog, pravnog, medicinskog ili ekonomskog smjera 

-    najmanje tri (3) godine radnog iskustva 

-    polo`en stru~ni ispit 

V. Potrebni dokumenti 

-    kra}i `ivotopis, adresa i kontakt telefon 

-    ovjeren preslik diplome o zavr{enoj stru~noj spremi 

-    uvjerenje o radnom iskustvu 

-    uvjerenje o dr`avljanstvu i preslika CIPS-ove iskaznice 

-    uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od tri mjeseca) 

-    dokaz o polo`enom stru~nom ispitu 

Natje~aj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH, i u "Dnevnom listu " 

Prijave sa tra`enim dokumentima dostaviti osobno ili preporu~eno po{tom na adresu: 

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD POSU[JE
- Upravno vije}e Centra -
Ul. Fra Grge Marti}a 42
88240 POSU[JE 

Uz naznaku: Prijava na natje~aj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Posu{je "NE OTVARATI". 

Nepravovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-1178-a-F/10) 


OSTAVINSKI POSTUPAK 


Op}inski sud u Sarajevu, i to stru~ni saradnik Du{ica Milosavljevi}, u ostavinskom postupku iza dne 6. 1. 2010. godine umrla [apina Marija, k}i Ante, ro|ena 12. 3. 1931. godine u mjestu Turbe - op}ina Travnik, dana 5. 10. 2010. godine, objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Kod ovog Suda pokrenut je ostavinski postupak iza dne 6. 1. 2010. godine umrla [apina Marija, k}i Ante, ro|ena 12. 3. 1931. godine u mjestu Turbe - op}ina Travnik, dr`avljanka BiH, sa posljednjim prebivali{tem u Sarajevu, JMB 1203931177658. 

Pozivaju se sve osobe koje raspola`u pravom na naslije|e iza umrle da se prijave ovom Sudu u roku od godinu dana od dana obajvljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Po isteku roka od godinu dana, Sud }e raspraviti zaostav{tinu na osnovu podataka sa kojima raspola`e. 

Broj 65 0 O 128673 10 O
5. oktobra 2010. godine
Sarajevo 

(O-846/10) 


PROGLA[EWE URMLIM 


Op}inski sud u Bugojnu, sudija Samil Rami}, u pravnoj stvari predlaga~a Jovanka Kisin, po punomo}niku Arifu Miralem, advokatu iz Donjeg Vakufa, radi utvr|enja-dokazivanja smrti za Gospava \ini} ro|. Kisin, k}i \oke, zastupanog po posebnom staratelju Sulejmanu Kahved`i} iz Donjeg Vakufa, po Rje{enju JU Centar za socijalni rad Donji Vakuf broj 04-35-240/10 od dana 30. 8. 2010. godine, na osnovu ~lana 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Navodno umrla Gospava \ini} ro|. Kisin, k}i \oke, ro|ena 25. 9. 1919. godine u Donjem Vakufu, Novo Selo, sa posljednjim prebivali{tem u Donjem Vakufu, navodno je umrla prirodnom smr}u dana 13. 3. 1993. godine i sahranjena po vjerskim obi~ajima na srpskom groblju u Uriji, op}ina Donji Vakuf, a grob umrle je obilje`en datumom ro|enja i smrti imenovane, imenom i prezimenom. 

S obzirom da se radilo o ratnim okolnostima umrla je bila upisana u mati~nu knjigu umrlih, koje su tokom rata izgorjele, pa je predlagatelj podnio prijedlog da se doka`e smrt Gospave \ini} ro|. Kisin, k}i \oke. 

Poziva se navodno umrla GOSPAVA \INI] ro|. Kisin, k}i \oke, kao i bilo koja druga osoba koja ima saznanje o kretanju iste poslije 13. 3. 1993. godine, da se jave Op}inskom sudu u Bugojnu, soba br. 4. 

Ukoliko se ne javi navodno umrla Gospava \ini} ro|. Kisin, k}i \oke, ili bilo koja druga osoba koja ima saznanje o kretanju iste poslije datuma smrti, a po isteku roka od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Sud }e donijeti odluku po prijedlogu. 

Broj 46 0 V 019980 10 V
7. oktobra 2010. godine
Bugojno 

(05-2-2324/10) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, po stru~nom saradniku Aidi Hidovi}, u vanparni~nom postupku predlagatelja Ive Bago, k}i Ivana iz Posu{ja, radi dokazivanja smrti Juke Bi{ko, sin Ivana i majke Anice iz ^itluka, op}ina Posu{je, ro|enog dana 18. 10. 1924. godine, u skladu sa ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Poziva se JUKO BI[KO, sin Ivana i majke Anice iz ^itluka, op}ina Posu{je, ro|enog dana 18. 10. 1924. godine, sa posljednjim prebivali{tem u ^itluku bb, op}ina Posu{je, koji je nestao u toku 1945. godine da se javi ovom Sudu u roku od tri (3) mjeseca od dana objave ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Istovremeno se pozivaju i sva druga lica koja znaju bilo {ta o `ivotu ili smrti nestalog Juke Bi{ko da se jave ovom Sudu. 

Broj 64 0 V 008906 09 V
7. listopada 2010. godine
[iroki Brijeg 

(05-2-2332/10) 


Kod Op}inskog suda u Ora{ju u tijeku je izvanparni~ni postupak predlagatelja Franje @ivkovi} iz Ora{ja, III. ulica broj 34, koji se vodi pod brojem 25 0 V 020312 10 V, radi progla{enja nestalog Markusa @ivkovi} iz Ora{ja, 6. ulica 21, umrlim. 

Stoga Op}inski sud u Ora{ju, na temelju ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku, objavljuje 

OGLAS 

Poziva se MARKUS @IVKOVI], sin Marijana, ro|en 1933. godine u Ora{ju, s prebivali{tem u Ora{ju, o istom nema nikakvih vijesti vi{e od 10 godina, da se u roku od 3 mjeseca od dana objavljivanja ovog oglasa javi ovom Sudu, a sve ostale osobe koje znaju bilo {to o `ivotu ili smrti nestalog, da to jave ovom Sudu u roku od 3 mjeseca od dana objavljivanja ovog oglasa, jer }e se nakon isteka navedenog roka nestali Markus @ivkovi} proglasiti umrlim. 

Broj 25 0 V 020312 10 V
12. listopada 2010. godine
Ora{je 

(05-2-2346/10) 


Op}inski sud u Kiseljaku, po sudiji Suvadu Beganovi}u, u vanparni~nom postupku predlagatelja Fejzi} Kjazima iz Dusine bb, Fojnica, radi dokazivanja smrti Fejzi} Dervi{e, na osnovu ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje 

OGLAS 

Fejzi} Dervi{a, ro|ena 10. 5. 1942. godine u Konjicu, Red`i}i, od oca Tahira i majke D`ule ro|ene Habibija, sa posljednjim prebivali{tem u Dusini, op}ina Fojnica, a koja je umrla dana 18. 7. 1993. godine u mjestu Dusina, op}ina Fojnica. 

Poziva se sama FEJZI] DERVI[A i svaka ona osoba koja bilo {to zna o njenom `ivotu ili njenoj smrti da u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" jave Op}inskom sudu u Kiseljaku, @rtava domovinskog rata 13. 

Nakon isteka roka od 15 dana Sud }e odlu~iti po prijedlogu za dokazivanje smrti Fejzi} Dervi{e. 

Broj 49 0 V 008388 10 V
7. oktobra 2009. godine
Kiseljak 

(05-2-2354/10) 


POSTAVQEWE ZASTUPNIKA 


Op}inski sud u ^apljini, sudac Emilija Zrni}, u pravnoj stvari tu`itelja Stjepan Jurkovi}, sin Mate iz Metkovi}a, zastupan po punomo}nicima Angeli i Petru Pulji} iz ^apljine, protiv tu`enika Liki} Jovo, sin Ilije, sada osoba nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja, donio je 

OGLAS 

Rje{enjem ovog Suda br. 53 0 P 032658 10 P od 5. 7. 2010. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. to~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavlja se Marko Ragu`, odvjetnik iz Stoca, za privremenog zastupnika tu`enom Liki} Jovi, sin Ilije, sada nepoznatog boravi{ta, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`enog kao zakonski zastupnik u parni~nom postupku, dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. 

Broj 53 0 P 032658 10 P
8. listopada 2010. godine
^apljina 

(05-2-2328/10) 


Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud Travnik, sudac Ivan Mati{i}, u pravnoj stvari tu`itelja Dragana Vrebca iz Viteza, [anti}i bb, protiv tu`enika Ana Vrebac, ro|ena Nikoli}, Ivo Vrebac, sin Ive, Niko Vrebac, sin Pere i Luca Vrebac, k}i Joze, svi sada nepoznata boravi{ta, radi utvr|enja prava vlasni{tva, v.s. 1.000,00 KM, je postavio Vi{nju Miku{, advokata iz Travnika, kao privremenog zastupnika tu`enika, a na osnovu ~lanka 296. Zakona o parni~nom postupku FBiH. 

Privremeni zastupnik }e tu`enike zastupati u navedenoj pravnoj stvari dok se tu`enici ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne postavi staratelja. 

Broj 51 0 P 038889 10 P
7. listopada 2010. godine
Travnik 

(05-2-2333/10) 


Op}inski sud u ^apljini, sudac Emilija Zrni}, u pravnoj stvari tu`itelja Manuel Pulji}, sin Zvonke iz Rotimlje bb, op}ina Stolac, zastupan po punomo}niku Marku Ragu`u, odvjetniku iz Stoca, protiv tu`enika Zvonke Pulji}a, sina Tomislava i dr., radi utvr|enja i preuknji`be, izdao je slijede}i 

OGLAS 

Rje{enjem ovog Suda br. 53 0 P 033299 10 P od 21. 9. 2010. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. to~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavlja se Petar Pulji}, odvjetnik iz ^apljine, za privremenog zastupnika tu`enim \uro Pulji}, sin Nikole, Marko Pulji}, sin Nikole, Vide Pulji}, sin Nikole, Lucija Pulji} ud. Joze, Delfa Pulji}, k}i Joze i Bo{ko Pulji}, sin Mi{ka, sada nepoznatog boravi{ta, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`ene kao zakonski zastupnik u parni~nom postupku, dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. 

Broj 53 0 P 033299 10 P
6. listopada 2010. godine
^apljina 

(05-2-2335/10) 


Op}inski sud u ^apljini, sudija Fatima @ujo, u pravnoj stvari tu`itelja Cecilija Pjevac ud. Jakova, ro|. Bukovac, k}i Mije iz ^apljine, Marka Maruli}a bb, zastupana po punomo}niku Branku Mandrapa, odvjetniku iz ^apljine, protiv tu`enika 1. Kvesi} Danica ro|. Pa`in, nepoznate adrese i dr., radi utvr|enja i uknji`be, izdaje slijede}i 

OGLAS 

Rje{enjem ovog Suda broj 53 0 P 033338 10 P od 11. 10. 2010. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavlja se Goran Lukenda, odvjetnik iz ^apljine, za privremenog zastupnika tu`enim Kvesi} Danica ro|. Pa`in, Pecek [tefica, Pjevac Vinko, sin Joze iz ^apljine, Rube{a Jozefina ro|. Pjevac iz Rijeke, Pjevac Stanka pok. Ilije iz Rijeke, svi sada nepoznatog boravi{ta, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`ene kao zakonski zastupnik u parni~nom postupku, dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. 

Broj 53 0 P 033338 10 P
11. oktobra 2010. godine
^apljina 

(05-2-2344/10) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Ljubu{kom, u pravnoj stvari tu`itelja Petar Milo{, sin Jerke iz Gruda, zastupan po punomo}niku Dragutinu ]orluka, odvjetniku iz Gruda, protiv tu`enika: Mate ]orluka pok. Tome, Petar ]orluka pok. Lovre, Jaka Boban ro|. ]orluka i Mate Gali} pok. Janje, svi tu`eni sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i uknji`be, VSP 3.000,00 KM, postavio je svim tu`enima privremenog zastupnika u osobi odvjetnika Slave ]utuk iz Gruda, Rje{enjem broj 63 0 P 008985 od 17. 9. 2010. godine, na temelju ~l. 296. st. 2. t. 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 63 0 P 008985 10 P
12. listopada 2010. godine
Ljubu{ki 

(05-2-2349/10) 


Op}inski sud u ^apljini, sudac Emilija Zrni}, u pravnoj stvari tu`itelja Ibrahim Muhamedagi}, sin Zuhdije iz Biha}a, Malo Zalo`je 19, zastupan po punomo}nici Moniki Rebac-Filipovi}, odvjetnici iz ^apljine, protiv tu`enika Hakija Kapi}, sin Mahmuta i dr., sada osoba nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja, izdaje slijede}i 

OGLAS 

Rje{enjem ovog Suda br. 53 0 P 033347 10 P od 20. 9. 2010. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. to~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavlja se Azra Kati}, odvjetnica iz ^apljine, za privremenog zastupnika tu`enim Muharemu Kapi}u, sin Mahmuta, Mehi Veledar, sin Omera, Husi Veledar, sin Muje, Ismetu Veledar, sin Osmana, Edhemu Veledar, sin Osmana, sada nepoznatog boravi{ta, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`ene kao zakonski zastupnik u parni~nom postupku, dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. 

Broj 53 0 P 033347 10 P
6. listopada 2010. godine
^apljina 

(05-2-2350/10) 


Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, po sudiji Buhi} Hasibi, u pravnoj stvari tu`itelja Hozanovi} Senad, sin Nezira iz Kudi}a bb, zastupan po pun. adv. Kadi} Ibrahimu iz Velike Kladu{e, protiv tu`enih 1. Rahmanovi} r. Deli} Bajrama, 2. Deli} (ud. Mehe) Alije, 3. Dizdarevi} Ahmet, sin Huseina, 4. Dizdarevi} Hasan, sin Huseina, 5. Dizdarevi} [efika, k}i Huseina, 6. Dizdarevi} Kadifa, k}i Huseina, 7. Dizdarevi} Ibrahim, sin Huseina, 8. Velja~i} Meho, sin Omera, 9. Velja~i} Red`ife, k}i Omera, 10. Mr`ljak r. Velja~i} Fatima, 11. Deli} Hase, sin Mehe, 12. Velja~i} [efik, sin Mene, 13. Deli} (`. um. Hasiba) Remzija, 14. Deli} Sead, sin Hasiba, 15. Pouraslan r. Deli} Enesa, k}i Hasiba, 16. Eski} r. Deli} Suada, k}i Hasiba, 17. Schafrath r. Deli} Senada, k}i Hasiba, 18. Deli} Fikret, sin Hasiba, su nepoznati i nepoznatog boravi{ta, radi utvr|ivanja vlasni{tva, vsp. 1.000 KM, van ro~i{ta za raspravu, dana 29. 9. 2010. godine, izdao je slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda br. 23 0 P 010158 10 P od 7. 10. 2010. godine, na osnovu ~lana 296. stav 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, u ovoj pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, tu`enima: Rahmanovi} r. Deli} Bajrama, Deli} (ud.Mehe) Alije, Dizdarevi} Ahmet, sin Huseina, Dizdarevi} Hasan, sin Huseina, Dizdarevi} [efika, k}i Huseina, Dizdarevi} Kadifa, k}i Huseina, Dizdarevi} Ibrahim, sin Huseina, Velja~i} Meho, sin Omera, Velja~i} Red`ife, k}i Omera, Mr`ljak r. Velja~i} Fatima, Deli} Hase, sin Mehe, Velja~i} [efik, sin Mehe, Deli} (`. um. Hasiba) Remzija, Pouraslan r. Deli} Enesa, k}i Hasiba, Eski} r. Deli} Suada, k}i Hasiba, Schafrath r. Deli} Senada, k}i Hasiba, Deli} Fikret, sin Hasiba, su nepoznati i nepoznatog boravi{ta, u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi Deli} Seada, sin Hasiba iz Velike Kladu{e, Zagrad bb. 

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene u postupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enoj postavio staratelja. 

Broj 23 0 P 010158 10 P
7. oktobra 2010. godine
Velika Kladu{a 

(05-2-2356/10) 


Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju izdaje slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju, referent zemlji{noknji`nog ureda Ned`ad Ljevakovi} u postupku predlaga~a \onlagi} Muhameda, po punomo}niku Mularifovi} Arifu, advokatu iz Te{nja, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, protivnicima predlaga~a Terzi} Hanumici, Karahod`i} Sadeti, Be{lagi} Muhamedu i Be{lagi} Fadilu, a koji su upisani kao vlasnici na nekretninama u zk. ul. broj 8491 K.O. SP-TE[ANJ ozna~enim kao k.~. broj 3909/6 Velika njiva Punda~a, njiva u pov. 4293 m2, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Kantonalnog zavoda za pravnu pomo} Zenica, po{to su isti upisani kao suvlasnici i isti su nepoznate adrese ili umrli, a u skladu sa odredbama ~lana 296. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH. 

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika i ista }e izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnik predlaga~ ili njegov pounomo}nik ne pojave pred Sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja. 

Broj 039-0-Dn-10-000 799
29. septembra 2010. godine
Te{anj 

(05-2-2357/10) 


Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju izdaje slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju, referent Zemlji{noknji`nog ureda Ned`ad Ljevakovi}, u postupku predlaga~a Raki} Mare iz Bukve i drugih, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, protivnicima predlaga~a Raki} r. Mati} Mari, Kelava r. Mati} Cvijeti, Vrka{evi} r. Raki} Anu{i, Ljevakovi} udova Salke Zulfi, Kotori} `. Rame Ajki, Kelava Mati, sinu Marka, Kne`evi} `. Nike Mari, Kelava Ivi, k}i Ilije, Kelava Miji, sinu Ilije, i Kotori} Rami, sinu Bege, a koji su upisani kao suvlasnici na nekretninama u zk. ul. broj 607 K.O. SP-TREP^E ozna~enim kao k.~. broj 32/2 ljevaku{a, njiva 6. kl. u pov. 6977 m2 i njiva 7. kl. u pov. 13866 m2, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Kantonalnog zavoda za pravnu pomo} Zenica, po{to su isti upisani kao suvlasnici i isti su nepoznate adrese ili umrli, a u skladu sa odredbama ~lana 296. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH. 

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika i ista }e izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnik predlaga~ ili njegov pounomo}nik ne pojave pred Sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja. 

Broj 039-0-Dn-10-000 792
29. septembra 2010. godine
Te{anj 

(05-2-2358/10) 


LIKVIDACIJE - STE^AJI 


Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Vahida Halilovi}, u likvidacionom postupku nad subjektom upisa pod nazivom "KIPOVI-COMMERCE" DJL za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam Tuzla, donio je dana 28. 9. 2010. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Obustavlja se likvidacioni postupak nad subjektom upisa pod nazivom "KIPOVI-COMMERCE" DJL za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam Tuzla. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora A{~eri} Vahid iz Tuzle, Albina Herljevi}a 7. 

Oglas o obustavljanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kove likvidacionog postupka snosi likvidacioni du`nik, kao predlaga~. 

Broj 32 0 L 011052 02 L
28. septembra 2010. godine
Tuzla 

(05-2-2326/10) 


Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanovi}, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "MARTINY" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Ante Star~evi}a 66, zastupanog po z.z. direktoru Sla|anu Kne`i}, vanraspravno, dana 8. 10. 2010. godine, donosi sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MARTINY" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Ante Star~evi}a 66. 

2.    Za likvidatora se imenuje Alpeza Jurislav iz Mostara, Kneza Vi{eslava 77 b, 88000 Mostar. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Registarskom odjeljenju ovog suda, na broj rje{enja U/I-163/200 od 27. 3. 2000. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa br. 1-2388, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Ro~i{te radi ispitivanja prijavljenih potra`ivanja odr`at }e se dana 13. 12. 2010. god. u 08,30 sati u prostorijama Suda (soba 108/I). 

8.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

Broj 58 0 L 070406 10 L
8. oktobra 2010. godine
Mostar 

(05-2-2329/10) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u likvidacionom postupku nad imovinom ,,AGROKOMPLEX NUTRITION" d.o.o. Gra~anica, van ro~i{ta, dana 8. 10. 2010. godine, donio je 

DOPUNSKO RJE[ENJE 

Dopunjuje se Rje{enje Op}inskog suda u Tuzli broj 032-0-L-09-000 025 od 10. 8. 2009. godine, tako {to se u izreci Rje{enja dodaje stav V koji glasi: 

Osniva~u ,,AGROKOMPLEX C. S. ZR. 8112 ZICHYUJFALU" Ma|arska, predaje se sljede}a imovina likvidacionog du`nika: 

- nekretnine upisane u ZK ulo`ak 26, politi~ka op}ina Srbac, k.o. Sitne{i, ozna~ene kao k.~. 497/6 I potku}nica II stambeni objekat ku}a, oranica povr{ine 13,34 m2 sa pravom svojine ,,AGROKOMPLEX NUTRITION" d.o.o. Gra~anica sa 1/1, nekretnina upisana u PL broj 842/1 Op{tina Srbac k.o. Sitne{i, ozna~ena kao 2063 sa pravom posjeda ,,AGROKOMPLEX NUTRITION" d.o.o. Gra~anica sa 1/1. 

- nov~ana sredstva u iznosu od 13.686,48 KM na transakcijskom ra~unu kod Intesa SanPaolo banka i nov~ana sredstva u iznosu od 612,13 KM na transakcijskom ra~unu kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, Filijala Tuzla. 

- potra`ivanja po osnovu nenapla}enih ra~una prema du`nicima koji su tu`eni, a prema spisku koji je sastavni dio kona~nog izvje{taja likvidatora Dru{tva o toku likvidacije predatog Op}inskom sudu u Tuzli, dana 10. 8. 2009. godine. 

Broj 032-0-L-09-000 025
8. oktobra 2010. godine
Tuzla 

(05-2-2330/10) 


Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad predlagateljem "ORMANSOFT" usluge, ugostiteljstvo, trgovina i promet, Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Busova~a, upisano u sudski registar Rje{enjem @upanijskog/Kantonalnog suda u Travniku br. U/I-556/03 od 19. 8. 2003. godine, mati~ni registarski broj subjekta 1-4535. 

Likvidator Ned`ad Orman, sin Hamde iz Busova~e, Ka}uni bb, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, a po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravne osobe u svim javnim registrima. 

Ovo Rje{enje bit }e objavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravne osobe. 

Broj 51 0 L 031279 10 L
1. oktobra 2010. godine
Travnik 

(05-2-2334/10) 


Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionom postupku nad firmom HALMETA d.o.o. Te{anj, Dru{tvo za proizvodnju i promet, Put Izudina Ali~ehaji}a bb, Bukva, Te{anj, odlu~uju}i po prijedlogu od 9. 8. 2010. godine, kojeg zastupa zakonski zastupnik \ulovi} Emir, iz Te{nja, Put Izudina Alije~ehaji}a bb, Bukva, Te{anj, nakon odr`anog ro~i{ta dana 23. 9. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom HALMETA d.o.o. Te{anj, Dru{tvo za proizvodnju i promet, Put Izudina Ali~ehaji}a bb, Bukva, Te{anj, mati~ni registarski broj upisa subjekta 43-01-0120-10. 

Za likvidatora se imenuje \ulovi} Emir iz Te{nja, Put Izudina Ali~ehaji}a bb, Bukva, Te{anj. 

Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza Dru{tva. 

Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj 43 0 L 039716 10 L
23. septembra 2010. godine
Zenica 

(05-2-2337/10) 


Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad predlagateljem Zadruga "VRANICA-BILJE" Gornji Vakuf-Uskoplje, upisana Rje{enjem Kantonalnog suda u Novom Travniku br. U/III-16/04 od 18. 11. 2004. godine, mati~ni registarski broj subjekta upisa 3-150. 

Likvidator Faruk ^ati}, sin Ra{ida iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, a po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravne osobe u svim javnim registrima. 

Ovo Rje{enje bit }e objavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagatelja. 

Broj 51 0 L 030470 10 L
7. listopada 2010. godine
Travnik 

(05-2-2340/10) 


Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad predlagateljem "^UNGA & LUCE" Dru{tvo za promet i usluge d.o.o. Busova~a, upisano u sudski registar Rje{enjem ovog Suda broj 051-0-Reg-08-000236 od 10. 4. 2008. godine. 

Likvidator Pero Budimir, sin Ilije iz Busova~e, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, a po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravne osobe u svim javnim registrima. 

Ovo Rje{enje bit }e objavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagatelja. 

Broj 51 0 L 029365 10 L
1. listopada 2010. godine
Travnik 

(05-2-2341/10) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom "POINTES" d.o.o. Tuzla, donio je dana 11. 10. 2010. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "POINTES" d.o.o. Tuzla, sa danom 11. 10. 2010. godine. 

Za likvidatora se imenuje Relji} Drago, advokat iz Tuzle. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Broj 32 0 L 024240 10 L
11. oktobra 2010. godine
Tuzla 

(05-2-2342/10) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom "RB PROMET" d.o.o. Grada~ac, donio je dana 7. 9. 2010. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "RB PROMET" d.o.o. Grada~ac, sa danom 11. 10. 2010. godine. 

Za likvidatora se imenuje Be{irovi} Razim iz Grada~ca, Red`e Porobi}a 157. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Broj 32 0 L 011809 10 L
11. oktobra 2010. godine
Tuzla 

(05-2-2343/10) 


Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionom postupku nad firmom Dru{tvo za trgovinu i usluge "OTTO CEMIA-TALAS" EXPORT-IMPORT d.o.o. @ep~e, Brankovi}i bb, osniva~a Rajkovi} Tado, sin Ive iz Brankovi}a bb, kojeg zastupaju punomo}nici Ljubovi} Bakir i Ljubovi} D`enana, advokati iz Zenice, odlu~uju}i po prijedlogu likvidatora Ljubovi} Bakira, advokata iz Zenice, za zaklju~enje likvidacionog postupka nad navedenom firmom, nakon odr`anog ro~i{ta dana 7. 7. 2010 godine, kome je prisustvovao likvidator Ljubovi} Bakir, advokat iz Zenice, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo za trgovinu i usluge "OTTO CEMIA-TALAS" EXPORT-IMPORT d.o.o. @ep~e, Brankovi}i bb, mati~ni registarski broj upisa subjekta 1-7988. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Ljubovi} Bakir, advokat iz Zenice. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra pravnih lica ovog Suda, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-7988 i svih javnih registara, a ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i Suda. 

Broj 43 0 L 032917 10 L
7. oktobra 2010. godine
Zenica 

(05-2-2345/10) 


Op}inski sud u Mostaru, kao likvidacijski, po likvidacijskom sucu Divni Bo{njak, odlu~uju}i o zahtjevu za pokretanje postupka likvidacije nad pravnim licem TRIX d.o.o. Mostar, Blajbur{kih `rtava bb, SPC Slavonija, Lamela II, zastupan po direktoru Ani ]avar, a svi po punomo}nici Mariji Zovko, odvjetnici iz Mostara, Biskupa ^ule bb (Zgrada Spajalica), Mostar, van ro~i{ta, dana 12. 10. 2010. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad Dru{tvom TRIX d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru u Blajbur{kih `rtava bb, SPC Slavonija, Lamela II, Mostar. 

Za likvidatora Dru{tva imenuje se Bo{ko Ragu` iz Mostara, Akademika Ivana Zovke 10/III, Mostar. 

Isti je du`an likvidacijskom sucu predo~iti popis imovine i sve obaveze dru{tava. 

Oglas o pokretanju likvidacijskog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca, likvidacijski postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to Rje{enje o zaklju~ivanju likvidacijskog postupka postane pravomo}no, Dru{tvo }e se brisati iz Registra suda, kao i iz svih drugih javnih registara. 

Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret Dru{tva. 

Ovo Rje{enje slu`i kao poziv za ro~i{te radi ispitivanja potra`ivanja koje je zakazano za dan utorak, 30. 11. 2010. godine sa po~etkom u 09,00 sati. 

Broj 58 0 L 072527 10 L
12. listopada 2010. godine
Mostar 

(05-2-2347/10) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Provest }e se likvidacijski postupak nad pravnim osobom COMMERCE DBM d.o.o. [iroki Brijeg, Dobri~ bb. 

Za likvidatora se postavlja Dragica Marti}, Glavina Donja bb, Imotski - RH, direktor Dru{tva. 

Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. 

Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi potra`ivanje, likvidacijski postupak }e se zaklju~iti. 

Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u [irokom Brijegu - Odjelu za registar, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacijskog postupka. 

Rje{enje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit }e se na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret osniva~a. 

Broj 64 0 L 007022 09 L
4. listopada 2010. godine
[iroki Brijeg 

(05-2-2348/10) 


Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "BISSKOTI" d.o.o. Turbe, upisan u sudski registar Kantonalnog suda u Novi Travnik, na osnovu Rje{enja br. U/I-730/2000 od 5. 5. 2000. godine, reg. br. subjekta upisa 1-1441. 

Razrje{ava se du`nosti [aki} Samir, sin Hajdera iz Turbeta - [aki}i 1, osniva~ i direktor Dru{tva. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Travniku, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-1441. 

Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a. 

Broj 51 0 L 025945 05 L
7. oktobra 2010. godine
Travnik 

(05-2-2351/10) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u likvidacionom postupku nad du`nikom "BOSANSKO-NJEMA^KO OSIGURANJE" d.d. u likvidaciji Tuzla, donio je dana 8. 10. 2010. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Za likvidacionog upravnika imenuje se Softi} Raif iz Tuzle, Mar{ala Tita 95, sa liste ste~ajnih upravnika. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Broj 32 0 L 029460 06 L
8. oktobra 2010. godine
Tuzla 

(05-2-2353/10) 


Op}inski sud u Biha}u, ste~ajni sudija Fikreta Had`i}, u ste~ajnom postupku nad ste~ajnim du`nikom Novitet DD Bosanski Petrovac iz Bosanskog Petrovca, dana 1. 10. 2010., donio je sljede}i 

OGLAS 

1.    Za privremenog ste~ajnog upravnika u privrednom dru{tvu NOVITET DD Bosanski Petrovac iz Bosanskog Petrovca, imenuje se Red`i} Hasan iz Biha}a. 

    Privremeni ste~ajni upravnik }e: 

- starati se o imovini du`nika; 

- izvr{iti pregled du`nikovih poslovnih prostorija i izvr{iti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju du`nika; 

- utvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka; 

- ispitati da li }e imovina ste~ajnog du`nika pokriti tro{kove ste~ajnog postupka; 

- utvrditi da li se poslovanje ste~ajnog du`nika mo`e u cjelini ili djelimi~no nastaviti u toku prethodnog postupka. 

    Privremeni ste~ajni upravnik je du`an podnijeti svoj izvje{taj ovom Sudu u roku od 30 dana od dana dono{enja ovog Rje{enja, u kojem }e izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju i revizijski izvje{taj o izvr{enoj privatizaciji. 

2.    Ovo se Rje{enje objavljuje u "Slu`benim novinama Federacije BiH", te se povjerioci pozivaju da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja saop}e koje }e mjere osiguranja na predmetima ste~ajnog du`nika oni zahtijevati. 

Broj 17 0 St 006130 09 St
1. oktobra 2010. godine
Biha} 

(05-2-2325/10) 


Op}inski sud u Biha}u, ste~ajni sudija Vlatka Ivani{, u ste~ajnom postupku nad DOO "Jo-Do" Cazin, rje{avaju}i o prijedlogu zakonskog zastupnika [akonji} Ermina, zastupan po punomo}niku Abdagi} Omeru, advokatu iz Cazina, za otvaranje ste~ajnog postupka nad du`nikom "Jo-Do" DOO Cazin, podnesenog 7. 4. 2010. godine, nakon odr`anog ro~i{ta dana 29. 9. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Prijedlog predlaga~a od 7. 4. 2010. godine, kojim se predla`e otvaranje ste~ajnog postupka nad du`nikom "Jo-Do" D.o.o. Cazin, odbija se. 

Pozivaju su zainteresirana lica da u roku od 8 dana od dana objave ovog Rje{enja u ,,Slu`benim novinama Federacije BiH" predujme iznos od 15.045,00 KM, na ra~un br. 3385002206016890 partija 22 50 06016 8 kod UniCredit banke DD Mostar, Filijala Biha}, za pokri}e tro{kova ste~ajnog postupka. 

Privremeni ste~ajni upravitelj Be}iragi} Asim iz Cazina razrje{ava se du`nosti privremenog ste~ajnog upravitelja. 

Nakon pravomo}nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u sudskom registru i svim drugim javnim registrima. 

Tro{kovi prethodnog postupka padaju na teret predlaga~a. 

Broj 17 0 St 008947 10 St
7. oktobra 2010. godine
Biha} 

(05-2-2327/10) 


Op}inski sud u Tuzli, Ste~ajno vije}e, Muhamed Kova~, kao predsjednik Ste~ajnog vije}a i sudije Vahida Halilovi} i Igor Ivelji}, kao ~lanovi Vije}a, u ste~ajnom postupku nad imovinom ste~ajnog du`nika "Gradnja" d.o.o. u ste~aju Srebrenik, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Odre|uje se naknadno ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja povjerilaca za dan ponedjeljak, 29. 11. 2010. godine, u 11,30 sati, u prostorijama Op}inskog suda u Tuzli, u sudnici - I sprat. 

Na naknadno ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja pozivaju se: ste~ajni upravnik, povjerioci koji su prijavili svoja potra`ivanja u ste~ajnom postupku nad imovinom ste~ajnog du`nika i povjerioci ~ije se prijave ispituju na naknadnom ispitnom ro~i{tu. 

Rje{enje o odre|ivanju ro~i{ta bit }e objavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj 32 0 St 029998 03 St
8. oktobra 2010. godine
Tuzla 

(05-2-2331/10) 


Op}inski sud u Zenici, ste~ajni sudija Ramo Ljevakovi}, ogla{ava 

POZIV 

U ste~ajnom postupku nad firmom "JAVOR" d.o.o. Zenica, zakazuje se posebno ispitno ro~i{te za dan srijeda, 17. 11. 2010. godine u 11,00 sati. 

Ro~i{te }e se odr`ati u Op}inskom sudu Zenica, u zgradi ovog Suda, sudnica br. 26/II. 

Na ro~i{tu }e se ispitati naknadne prijave povjerilaca koja nisu ispitana na ispitnom ro~i{tu, a blagovremeno su podnesena, pa se pozivaju povjerioci koji su blagovremeno podnijeli naknadne prijave na ovo ro~i{te, kao i ste~ajni upravnik, a istom mogu prisustvovati i svi ostali povjerioci privrednog dru{tva u ste~aju. 

Broj 43 0 St 016915 09 St
1. oktobra 2010. godine
Zenica 

(05-2-2355/10) 


Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "KEDUS" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Sarajevo, Fra Antuna Kne`evi}a 2. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Duri} Mahir iz Sarajeva, Alije Bejti}a 2. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 1-24693, a po Rje{enju broj 65 0 L 082198 09 L od 22. 6. 2010. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 65 0 L 082198 09 L
14. oktobra 2010. godine
Sarajevo 

(O-854/10) 


Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Dru{tvo za trgovinu, razvoj i upravljanje nekretninama "CELTIC ASSET MANAGMENT" d.o.o. Sarajevo, Hamdije ^emerli}a 2. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Sadik Hota, advokat iz Sarajeva. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 1-26123, a po Rje{enju broj 65 0 L 122154 10 L od 15. 6. 2010. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 65 0 L 122154 10 L
7. oktobra 2010. godine
Sarajevo 

(O-855/10) 


Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Dru{tvo za trgovinu, razvoj, izgradnju i upravljanje nekretninama "RARI DEVELOPMENT" d.o.o. Sarajevo, Hamdije ^emerli}a 2. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Sadik Hota, advokat iz Sarajeva. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 1-26193, a po Rje{enju broj 65 0 L 120951 09 L od 15. 6. 2010. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 65 0 L 120951 09 L
7. oktobra 2010. godine
Sarajevo 

(O-856/10) 


Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Novinsko-izdava~ko dru{tvo "PROSVJETNI LIST" d.o.o. Sarajevo, Alipa{ina 4/1. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Musagi} Mujo, iz Sarajeva, Alipa{ina 4/1. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 1-613, a po Rje{enju broj 65 0 L 127298 10 L od 14. 10. 2010. godine. 

4.    Nov~ana sredstva ovog pravnog lica koja se nalaze kod UniCredit Bank d.d. Sarajevo, prenose se na osniva~a Dru{tva Kanton Sarajevo. 

5.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

6.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 65 0 L 127298 10 L
14. oktobra 2010. godine
Sarajevo 

(O-857/10) 


Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "VATRING" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za in`enjering u gra|evinarstvu, za{titu od po`ara i `ivotnoj okolini Sarajevo, Azize [a}irbegovi} bb. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Durakovi} Kadira iz Had`i}a, Had`eli 145. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 1-20278, a po Rje{enju broj 65 0 L 137752 10 L od 22. 6. 2010. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 65 0 L 137752 10 L
14. oktobra 2010. godine
Sarajevo 

(O-858/10) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Dru{tvo za trgovinu na veliko i malo, informati~ke opreme i softvera i usluge "G.G.-PROBIL" d.o.o. Sarajevo, Azize [a}irbegovi} 11, na ro~i{tu odr`anom dana 14. 10. 2010. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem Dru{tvo za trgovinu na veliko i malo, informati~ke opreme i softvera i usluge "G.G.-PROBIL" d.o.o. Sarajevo, Azize [a}irbegovi} 11. 

2.    Za likvidatora se imenuje Dragan Te{anovi} iz Tuzle, Albina Herljevi}a 9. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-23752, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

Broj 65 0 L 152380 10 L
14. oktobra 2010. godine
Sarajevo 

(O-859/10) 


USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-10-000140, po zahtjevu Tutnji} D`emila, sina Hasana iz @ep~a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Posjedovni list broj 352, katastarska op}ina @eljezno Polje, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 680/3 naziv parcele "Kali ^ajre" kulture livada 5. klase povr{ine 9000 m2, 

- katastarska ~estica broj 680/5 naziv parcele "Kali ^ajre" kulture livada 5. klase povr{ine 3000 m2, 

- katastarska ~estica broj 2370/1 naziv parcele "Kraljevica" kulture njiva 7. klase povr{ine 1450 m2, 

- katastarska ~estica broj 2370/2 naziv parcele "Kraljevica" kulture njiva 7. klase povr{ine 800 m2, 

- katastarska ~estica broj 2372 naziv parcele "Kraljevica" kulture {uma 2. klase povr{ine 2250 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Tutnji} D`emil, sin Hasana iz @ep~a, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-10-000140
7. oktobra 2010. godine
@ep~e 

(05-2-2339/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj, 19/03 i 54/04), Op}inski sud Bosanska Krupa 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu, po zahtjevu Muminovi} Samira, sina Hasana iz Bos. Krupe, ul. 511. sbbr, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 2002-NOV, katastarska op}ina Bosanska Krupa, na ime Muminovi} Samira, sina Hasana, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 23/89-5 "POSLOVNI PROSTOR" neplodno povr{ine 26 m2, k.~. 23/89-6 "POSLOVNI PROSTOR" neplodno povr{ine 56 m2. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 18-0-Dn-000727-10
8. oktobra 2010. godine
Bosanska Krupa 

(05-2-2361/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj, 19/03 i 54/04), Op}inski sud Bosanska Krupa 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu, po zahtjevu Brati} Ajke, k}i Huse iz Bos. Krupe, ul. Podgrme~ka, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 2002-NOV, - katastarska op}ina Bosanska Krupa, na ime Brati} Ajke, k}i Huse, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 23/89-10 "POSLOVNI PROSTOR" neplodno povr{ine 21 m2. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 18-0-Dn-000728-10
8. oktobra 2010. godine
Bosanska Krupa 

(05-2-2362/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj, 19/03 i 54/04), Op}inski sud Bosanska Krupa 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu "RAIFFEISEN BANK" d.d. BiH, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 949-NOV, katastarska op}ina Bosanska Krupa, na ime d.o.o. "17. SEPTEMBAR" Bosanska Krupa ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 23/71-1 "POSLOVNA ZGRADA-ROBNA KU]A" neplodno povr{ine 1036 m2, dvori{te neplodno povr{ine 3062 m2. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 18-0-Dn-000726-10
8. oktobra 2010. godine
Bosanska Krupa 

(05-2-2363/10-F) 


PE^ATI - [TAMBIQI 


Ogla{ava se neva`e}im pe~at ~etvrtastog oblika, dimenzija 40 mm x15 mm, sa ispisom Vision d.o.o. Zenica, Dru{tvo za proizvodnju promet i usluge. 

Naziv Vision je ispisano velikim slovima dimenzija 35 mm x 10 mm, iscrtano sa 8 linija, Zenica je ispisano okomito iza naziva Vision, a ispod naziva Vision pi{e dru{tvo za proizvodnju promet i usluge d.o.o. 

(05-2-2296/10) 


Ogla{ava se neva`e}im pe~at okruglog oblika, pre~nika 29 mm, na kojem je latinicom ispisan tekst DOO za spoljnu trgovinu, trgovinu na veliko i malo i prevoz sa p.o. "EUROTRANS" GRADA^AC, ozna~en sa brojem 5. 

(05-2-2297/10) 


Ogla{ava se neva`e}im pe~at privrednog dru{tva "R&R Company" d.o.o. Kiseljak. Pe~at je bio okruglog oblika, promjera 3 centimetra. Na pe~atu uz samu ivicu stoji "dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju i usluge", u sredini pe~ata je ozna~en naziv firme " R&R COMPANY d.o.o. KISELJAK". 

(O-840/10) 


Ogla{ava se neva`e}im pe~at privrednog dru{tva EUROING d.o.o. Pe~at je bio okruglog oblika, promjera 3 centimetra. Na pe~atu uz samu ivicu stoji "d.o.o. za promet nekretninama i in`injerig", u sredini pe~ata je ozna~en naziv firme "Euroing Sarajevo". U sredini, iznad rije~i Euroing se tako|er nalazi znak "Ù" ispod navedenog znaka stoji veliko slovo ,,M". 

(O-841/10) 


Ogla{ava se neva`e}im pe~at privrednog dru{tva "House Milos" d.o.o. Sarajevo. Pe~at je bio okruglog oblika, promjera 2,9 centimetara. Na pe~atu uz samu ivicu stoji "dru{tvo za gra|evinarstvo unutra{nju i spoljnu trgovinu d.o.o.", u sredini pe~ata je ozna~en naziv firme "HOUSE - MILOS Ilid`a". Tako|er je ozna~en i broj pe~ata ispod rije~i Ilid`a i to broj 1. 

(O-842/10) 


OSTALE OBJAVE 


Op}inski sud u Sarajevu objavljuje 

POZIV
ZA RO^I[TE ZA RASPRAVLJANJE ZAOSTAV[TINE IZA DNE 10. 5. 1946. GODINE UMRLOG ABINUN JAKOB, SIN SALAMON 

Pozivaju se osobe koje pola`u pravo na naslije|e, da se prijave ovom Sudu u roku od 1 (jedne) godine po objavljivanju oglasa putem oglasne plo~e Suda i "Slu`benim novinama Federacije BiH", pozivom na broj donji, a u smislu ~lana 225. Zakona o naslje|ivanju. 

Upozoravaju se nasljednici da mogu do zavr{etka ostavinskog postupka dati Sudu izjavu da li se primaju naslije|a ili se naslije|a odri~u ili ustupaju svoj nasljedni dio nekom od sunasljednika, a ako na ro~i{te ne do|u ili ne daju nasljedni~ku izjavu Sud }e o njihovom pravu odlu~iti prema podacima sa kojima u spisu raspola`e. 

Nasljednici mogu dostaviti i pismenu nasljedni~ku izjavu datu kod bilo kojeg Op}inskog suda u BiH ili ovjerenu od strane notara u BiH, a za dr`avljanje BiH u inozemstvu pri konzularnom ili diplomatskom predstavni{tvu BiH. 

Odricanje od nasljedstva ne mo`e biti djelimi~no niti pod uvjetom, a odricanje vrijedi i za potomke onoga koji se odri~e, ako izri~ito ne izjavi da se odri~e samo u svoje ime (~lan 134. i 137. ZON-a). 

Izjava od odricanju od nasljedstva ili o prihvatu nasljedstva ne mo`e se opozvati (~lan 139. ZON-a). 

Osoba koja raspola`e pismenom oporukom (testament) du`na ju je donijeti na ro~i{te, a osoba koja raspola`e ispravom ili podacima o usmenoj oporuci, du`na je dostaviti adrese svjedoka usmene oporuke ili druge dokaze i postojanju iste. 

Broj 65 0 O 133568 10 O
4. oktobra 2010. godine
Sarajevo 

(05-2-2359/10) 


Ogla{avaju se neva`e}im potvrde o uplati nov~anog iznosa od broja 016773 do broja 016802, vlasni{tvo MIKROKREDITNE FONDACIJE "LIDER" SARAJEVO, Skenderija 68. 

(O-850/10) 


Ogla{ava se neva`e}om potvrda o vlasni{tvu, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, sa podacima: 

Vlasnik vozila: TEMOS d.o.o. Sarajevo, Salke Lagumd`ije 13 

Broj potvrde o vlasni{tvu: BA0272475 

Vrsta vozila: N1 teretno 

Marka: MERCEDES-BENZ 

Tip: 601 

Registarski broj: A25-K-764 

(O-843/10) 


Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA0196836, za putni~ko vozilo marke "Lada", tip 2131, registarskih oznaka A84-T-617, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, na ime JP TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO DOO SARAJEVO. 

(O-851/10) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2047308, za motorno vozilo "[koda Fabia", registarskih oznaka 940-T-543, izdata od Policijske uprave Had`i}i, vlasni{tvo Op}ine Had`i}i. 

(O-853/10) 


Ogla{avaju se neva`e}im slijede}e registarske tablice, vlasni{tvo ZVE^EVO COMMERCE d.o.o. SARAJEVO: 

1.    registarske tablice broj 552-M-471, za teretno motorno vozilo marke "VW LT 35, izdate od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, i 

2.    registarske tablice broj K92-O-300, za teretno motorno vozilo marke "Iveco 50C13", izdate od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo. 

(O-860/10) 


BRISAWE IZSUDSKOG REGISTRA 


ZENICA 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Odbija se prijedlog za provo|enje ste~ajnog postupka nad privrednim subjektom Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "KAJKE-[PED" Zenica, Safvet-bega Ba{agi}a 2A, zbog nepostojanja ste~ajne mase, te se nala`e brisanje ovog privrednog dru{tva iz sudskog registra, zavedenog pod reg. ul. 1-5750, a po pravomo}nosti ovog Rje{enja. 

Broj 43 0 St 034989 01 St
1. jula 2010. godine
Zenica 

(05-2-2336/10) 


UPISI U SUDSKI REGISTAR 


ZENICA 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Privredno dru{tvo "KRIVAJA 1884" d.o.o. Zavidovi}i, Ulica Radni~ka bb, Zavidovi}i, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-10-001463 od 11. 10. 2010. godine o registraciji - osnivanje Dru{tva 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Privredno dru{tvo "KRIVAJA 1884" d.o.o. Zavidovi}i, PD "KRIVAJA 1884" d.o.o. Zavidovi}i, Ulica Radni~ka bb, Zavidovi}i, Zavidovi}i, 43-01-0393-10, 4218714940007 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

"FERIMPEX" d.o.o. Zavidovi}i Dru{tvo za unutra{nju i vanjsku trgovinu, in`injering i usluge, Bosna i Hercegovina, Ulica 8. marta bb, 43-01-0380-09 (1-951) 

Industrijsko preduze}e "KRIVAJA" d.o.o. Zavidovi}i, Bosna i Hercegovina, Radni~ka bb, 1-539 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 14285714 

Upla}eni kapital: 9285714 

Industrijsko preduze}e "KRIVAJA" d.o.o. Zavidovi}i ugovoreni: 4285714, procenat: 30% 

"FERIMPEX" d.o.o. Zavidovi}i Dru{tvo za unutra{nju i vanjsku trgovinu, in`injering i usluge ugovoreni: 10000000, procenat: 70% 

ZASTUPNICI 

Mujanovi} Ismet, adresa: Dubrov. put bb, Zavidovi}i, li~na karta: 03DDA0051, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 02.011 Uzgoj i za{tita {uma, 02.012 Iskori{tavanje {uma, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enje kre~njaka i krede, 14.122 Va|enje sirovog gipsa, 14.130 Va|enje {kriljaca, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.220 Va|enje gline i kaolina, 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 22.220 [tampanje, d.n., 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.140 Proizvodnja le`aja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata, 29.220 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za doma}instvo, 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n., 29.320 Proizvodnja ostalih ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo, 29.520 Proizvodnja ma{ina za rudnike, kamenolome i gra|evinarstvo, 29.720 Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 40.300 Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.232 U~eni~ki domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 72.300 Obrada podataka, 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinski promet i to: 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, 

- Usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

(SR-640/10-Z) 


BIHA] 


Kantonalni sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-425/05 od 13. 5. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Direktor Dru{tva ograni~ene odgovornosti "BELS" Biha}, Botonji} Behzad, donio je dana 10.5.2005. godine Odluku o osnivanju dijela Dru{tva - Podru`nice 1, na adresi Srebrenik, Srednja [pionica bb. Djelatnost podru`nice je: 28.1 Proizvodnja metalne konstrukcije. 28.1128.110 Proizvodnja metalne konstrukcije i njihovih dijelova. 28.1228.120 Proizvodnja metalne gra|evinske konstrukcije, 28.2 Proizvodnja metalnih cisterni, spremnika i si. posuda: proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje, 28.2 128.2 10 Proizvdnja metalnih cisterni, spremnika i si. posuda , 28.2228.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje toplom vodom, 28.3 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom. 28.4 Kovanje, pre{anje, {tancanje i valjanje metala: metalurgija praha, 28.5 Povr{inska obrada i presvla~enje metala; op}i mehani~ki radovi, 28.5 128.5 10 Povr{inska obrada presvla~enje metala, 28.5228.520 Op}i mehani~ki radovi, 28.6 Proizvodnja sje~iva, alata, brava i okova, 28.7 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda,28.7128.710 Proizvodnja ~eli~nih i sli~nih posuda. 28.7228.720 . Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.7328.730 Proizvodnja ~i~anih proizvoda, 28.7428.740 Proizvodnja zakovica, vij~ane robe, lanaca i opruga, 28.7528.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n. 29.1 Proizvodnja strojeva za proizvodnju i rabljenje mehani~ke energije, osim motora za zrakoplove i motorna vozila, 29.1329.130 Proizvodnja slavina i ventila. 29.1429.140 Prioizvodnja le`ajeva, prijenosnika i elemenata za mehani~ki prijenos energije . 29.2 Proizvodnja ostalih strojeva op}e namjene, 29.2129.210 Proizvodnja industrijskih pe}i i plamenika, 29.2229.220 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje. 29.2329.230 Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za ku}anstvo, 29.3 Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i {umarstvo. 29.4 Proizvodnja alatnih strojeva, 29.5 Proizvodnja ostalih strojeva posebne namjene 29.5129.510 Proizvodnja strojeva za metalurgiju, 29.5229.520 Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i gra|evinarstvo, 25.5629.560 Proizvodnja ostalih strojeva op}e namjene, 51.1 Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi (posredi~ka prodaja), 51.1851.180 Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda, d.n. 

(SR-77/05-B) 


Kantonalni sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-366/05 od 06. 5. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bajri} Sabid dana 28.02.2005. godine donio je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uskla|ivanju Odluke o osnivanju djl "BAJRI]-[PED" p.o. Cazin u smislu pove}anje osniva~kog kapitala za iznos od 200.000,00 KM, tako da ukupni kapital Dru{tva iznosi 466.400,00 KM u novcu. 

(SR-78/05-B) 


Kantonalni sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-430/05 od 18. 5. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom osniva~a Mujagi} Zuhdije, broj 15/2005 od 09.05.2005. godine mijenja se i dopunjuje Odluka o uskla|ivanju Odluke o osnivanju DJL "EKOS-MA" p.o. Bos. Otoka od 22.12.19991. godine, tako da je nova adresa sjedi{ta Dru{tva u Bosanskoj Otoci u ulici Oto~kih heroja bb. 

(SR-79/05-B) 


Kantonalni sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-443/05 od 24. 5. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom od 16.05.2005. godine direktor d.o.o. "D.S.M. FURNITURE COMANY" Sanski Most osniva Podru`nicu u Cazinu. Podru`nica }e poslovati pod nazivom: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "D.S.M. FURNITURE COMPANY" Sanski Most - Podru`nica Cazin. Skra}eni naziv je: d.o.o. "D.S.M. FURNITURE COMANY" Sanski Most - Podru`nica Cazin. Sjedi{te podru`nice je u Cazinu, ul. Bra}e {ehida bb. 

Djelatnost Podru`nice je: 51.15 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i drugim matalnim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem. Podru`nicu neograni~eno zastupa {ef: DEDI] (OSMANA) MIRSADA iz Sanskog Mosta, Mahala bb. Podru`nica u pravnom prometu obavlja sve poslove u ime i za ra~un Dru{tva, a za obaveze Podru`nice odgovara Dru{tvo cjelokupnom svojom imovinom. 

(SR-80/05-B) 


Kantonalni sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-11/05 od 23. 5. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom [kolskog odobora Javne ustanove Osnovne {kole "15. april" Klju~ br. 180/05 do 10.03.2005. godine, razrje{ava se du`nosti direktora {kole Haramba{i} Ferid, a Odlukom [kolskog odbora br. 318/05 od 29.04.2005. godien imenuje se Karajli} Salko na du`nost direktora {kole. 

(SR-81/05-B) 


Kantonalni sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-433/05 od 23. 5. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Relji} [efika, dana 09.05.2005. godine, donijela je Odluku o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, koje }e poslovati pod firmom: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "GREEN RIVER" putni~ka agencija Biha}, sa sjedi{tem Biha}u, ul. Dr. Irfana Ljubijanki} 13. Skra}eni naziv firme je: d.o.o. "GREEN RIVER" putni~ka agencija Biha}. Osniva~ki kapital dru{tva je 2.000 KM. Dru{tvo obavlja slijede}e djelatnosti: 50.1 Trgovina motornim vozilima, 51.1 Trgovina na veliko uz naknadu, ili na ugovornoj osnovi (posredni~ka prodaja), 51.3 Trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, 51.4 Trgovina na veliko proizvodima za doma}instvo (osim 51.4651.460), 51.7 Ostala trgovina na veliko, 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.2 Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.3352.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.4 Ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom) u specijaliziranim prodavaonicama, 52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica, 55.1 Hoteli, 55.2 Kampovi i druge vrste smje{taja za kra}i boravak, 55.3 Restorani, 55.4 Barovi, 55.5 Kantine (menze) i snabdijevanje pripremljenom hranom (catering), 63.2263.220 Ostale prate}e djelatnosti u pomorskom i rije~nom saobra}aju, 63.3063.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima d.n., 71.2271.220 Iznajmljivanje vodenih saobra}ajnih sredstava, 71.4071.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, 74.1274.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza, 92.6192.610 Rad sportskih objekata, 92.622 djelatnost smu~arskih centara i skijali{ta, 92.623 Ostale sportske djelatnosti, 92.7292.720 Ostale rekreativne djelatnosti na drugom mjestu ne spomenute, 93.0393.030 Djelatnost vezane za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja. VANJSKOTRGOVINSKO POSLOVANJE: prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti, zastupanje stranih firmi u posredovanju, konsignacija i skladi{ta i usluge konsignacionih skladi{ta, vr{enje usluga iz okvira upisanih djelatnosti. Lice ovla{teno za zastupanje je: Relji} Vanja iz Biha}a ul. Krupska 12. Dru{tvo u pravnom prometu nastupa u svoje ime i za svoj ra~un neograni~eno. Dru{tvo odgovara za obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Osniva~ odgovara do visine osnovnog kapitala dru{tva. 

(SR-82/05-B) 


Kantonalni sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-418/05 od 27. 5. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~: Osmanagi} Elvis, sin Huse, iz Bosanske Krupe, ulica Gazijska bb, JMB 2208973111091. Firma: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno}u za prevoz i usluge "RAPAN" Bosanska Krupa. Skra}ena firma: d.o.o. "RAPAN" Bosanska Krupa. Sjedi{te: Bosanska Krupa, ul. Gazijska bb. Direktor dru{tva Osmanagi} Elvis zastupa dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu bez ograni~enja. Dru{tvo za svoje obaveze odgvara cjelokupnom svojom imovinom - potupuna odgovornost. Osniva~ za obaveze dru{tva odgovara do visine osnovnog kapitala dru{tva. Za obaveze drugih preduze}a dru{tvo odgovara samo za one koje je preuzelo ugovorom. Djelatnost dru{tva je: 01.1101.110 Uzgoj `itarica id rugih usjeva i zasada, d.n. 01.1201.120 Uzgoj porv}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za mlijeko i priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.2401.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.30001.300 Uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mje{ovita proizvodnja), 01.4101.410 Uslu`ne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, 01.4201.420 Uslu`ne djelatnosti u sto~arstvu, osim veterinarskih usluga, 01.50001.500 Lov, hvatanje `ivotinja u zamke (tapetarstvo) i briga o divlja~i, uklju~uju}i i odgovaraju}e usluge, 02.0202.020 [umarske usluge, 05.0105.010 Ribarstvo, 05.0205.020 Mresili{tva i ribnjaci, 15.1115.110 Proizvodnja, prerada i konzerviranje `ivotinjskog mesa, osim mesa peradi, 15.1215.120 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa peradi, 15.1315.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 17.3017.300 Dovr{avanje tekstila, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 18.1018.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale spoljne odje}e, osim one {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale spoljne odje}e, {ivane po mjeri, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljne drvene gra|e za pato{enje, 20.103 Proizvodnja nesastavljene drvene gra|e za patosenje, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.4020.400 Proizvodnja drvene ambala`e, 20.5120.510 Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, 25.1225.120 Protektiranje spoljnih guma, 25.1325.130 Proizvodnja ostalih gumenih proizvoda, 25.2125.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.2225.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.2325.230 Proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo, 25.2425.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa26.6126.610 Proizvodnja betonskih proizvoda za gra|e vinarstvo, 26.6326.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.6426.640 Proizvodnja maltera, 26.6626.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vje{ta~kog kamena,26.7026.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada kamena,36.1136.110 Proizvodnja stolica i sjedala, 36.1236.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za poslovne i prodajne prostore, 36.1336.130 Proizvodnja kuhinjskog namje{taja, osim stolica, 36.1436.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, d.n. 36.4036.400 Proizvodnja sportske opreme,36.5036.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.6236.620 Proizvodnja metli i ~etki, 36.6336.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n. 37.1037.100 Recikla`a metalnih ostataka i otpadaka, 37.2037.200 Recikla`a nemetalnih ostataka i otpadaka,45.1145.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, 45.1245.120 Povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, 45.211 Visokogradnja,45.212 Niskogradnja, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.2245.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.2545.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtjevaju specijalno izvo|enje i opremu, 45.3145.310 Elektroinstalacioni radovi, 45.3245.320 Izolacioni radovi, 45.3345.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hla|enje, 45.3445.340 Ostali instalacioni radovi, 45.4145.410 Fasaderski i {tukaturni radovi, 45.4245.420 Ugradnja stolarije, 45.4345.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.4445.440 Farbarski i staklarski radovi, 45.4545.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.5045.500 Davanje u najam ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem,50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.2050.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelova i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.5050.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.1151.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.1251.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.1351.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, 51.1451.140 Posredni{tvo utrgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.1551.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, 51.1651.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.1751.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 51.1851.180 Posredni{tvo specijalizovano za trgovinu odre|enim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n. 51.1951.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima 51.2151.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.2251.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 51.2351.230 Trgovina na veliko `ivom stokom, 51.2451.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama, 51.3151.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.3251.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.3351.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.3451.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.3551.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.3651.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, 51.3751.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.3851.380 Trgovina na veliko ostalom hranom uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, 51.3951.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, 51.4151.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.4351.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 51.4451.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.4551.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.4751.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.5151.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.5251.520 Trgovina na veliko matalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.5451.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacionim materijalom, i opremom za vodovod i grijanje, 51.5551.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.5651.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.5751.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.6151.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.6251.620 Trgovinaz na veliko gra|evinskim ma{inama, 51.6351.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje, 51.6451.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.6551.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.6651.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i orudjem, uklju~uju}i traktore, 51.7051.700 Ostala trgovina na veliko, 52.1152.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.1252.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.2152.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.2252.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.2352.230 Trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima, 52.2452.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, 52.2552.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.2652.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.2752.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.3352.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.4152.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.4252.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.4352.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, d.n. 52.4552.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radiouredjajima i TV uredjajima, 52.4652.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gradjevinskim materijalom, 52.4752.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.5052.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.6152.610 Trgovina na malo putem po{te, 52.6252.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 52.6352.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.1155.110 Hoteli i moteli, sa restoranom, 55.1255.120 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.2155.210 Omladinski hoteli i planinski domovi, 55.2255.220 Kampovi i kampirali{ta, 55.2355.230 Ostali smje{taj za kra}i boravak, 55.3055.300 Restorani, 55.4055.400 Barovi, 55.5155.510 Kantine (menze), 55.5255.520 Snabdjevanje pripremljenom hranom (catering)60.211 Prevoz putnika u drumskom saobra}aju, redovni (linijski), 60.212 Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobra}aju, redovni (linijski), 60.2360.230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.2460.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju,63.1163.110 Pretovar tereta, 63.1263.120 Skladi{tenje robe,63.2163.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.3063.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima, d.n. 63.4063.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju,71.1071.100 Iznajmljivanje automobila, 71.2171.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.3171.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.3271.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gradjevinarstvo, 71.3371.330 Iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i ra~unare (kompjutere), 71.3471.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n. 71.4071.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo,74.1274.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza, 74.1374.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.2074.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.3074.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.4074.400 Reklama i propaganda, 74.8374.830 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.8474.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.80.4180.410 Voza~ke {kole, 

POSLOVI VANJSKOTRGOVINSKOG PROMETA 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u granicama upisanih djelatnosti, 

Izvodjenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u zemlji u granicama upisane djelatnosti, 

Usluge medjunarodnog transporta robe i putnika u drumskom saobra}aju, 

Ugostiteljske i turisti~ke usluge, 

Usluge posredovanja u prometu robe i usluga, 

Medjunarodna {pedicija i {pediterske usluge, 

Zastupanje i predstavljanje stranih firmi i fizi~kih lica, 

Konsignacija i prodaja robe u slobodnim carinskim prodavnicama i slobodnim carinskim zonama u okviru upisane djelatnosti, 

Kompenzacioni poslovi. 

Osnovni kapital dru{tva u iznosu 2.000,00 KM u novcu i u stvarima 108.700,00 KM. 

(SR-83/05-B) 


Kantonalni sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-85/05 od 28. 4. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ovom Odlukom osniva~ Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "Pc-Net" Biha}, vr{i izmjenu odredaba ~lana 19. Odluke o osnivanju Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "Pc-Net" Biha} od 03.03.2003. godine, tako da ovaj ~lan glasi: 

Direktor redstavlja i zastupa direktor dru{tva. 

Dosada{nji direktor, Amir Mehmedovi} sin Bajre iz Biha}a, ulica ^avki~ka 30, razrje{ava se du`nosti direktora dru{tva sa danom 16.07.2004. godine. 

Za direktora dru{tva imenuje se Ruvejd Sedi}, sin Mirsada iz Sanskog Mosta, Hamzibegova 2. 

Direktor dru{tva istupa u ime dru{tva, vodi poslovanje dru{tva i predstavlja dru{tvo u pravnom prometu, kako u zemlji tako i u vanjskotrgovinskom poslovanju, bez ograni~enja. 

(SR-242/05-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-271/05 od 12. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Dru{tva Ljubijanki} Rifet je Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju d.o.o. "HIR" Bu`im razrje{io du`nosti zamjenika direktora dru{tva Ljubijanki} Izeta. 

(SR-243/05-B) 


Kantonalni sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-246/05 od 5. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dana 01.09.2005. godine osniva~ Dru{tva DOO "Cestogradnja" Malko~ Rahman iz Biha}a, donio je Odluku o dopuni djelatnosti dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u. Pored ranijih djelatnosti dru{tvo }e obavljati i slijede}e djelatnosti: 

14 Va|enje ostalih ruda i kamena, 14.1114.110 Va|enje kamena za gra|evinarstvo, 14.12 Va|enje kre~njaka, sirovog gipsa i krede, 14.121 Va|enje kre~njaka i krede, 14.222 Va|enje sirovog gipsa, 14.1314.130 Va|enje skriljca, osim butumenoznih, 14.2 Va|enje {ljunka, pijeska i gline, 14.2114.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.2214.220 Va|enje gline i kaolina, 14.5 Va|enje ostalih ruda i kamena, 14.5014.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 65.2365.230 Ostalo financijko posredovanje, na drugom mjestu nespomenuto, 74 Ostalne poslovene djelatnosti, 74.1374.130 Istra`ivnje tr`i{ta i ispitivanje javnog mijenja, 74.1474.140 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, 74.1574.150 Upravljanje holding dru{tvima, 74.2 Arhitektonske i inj`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.2074.200 Arhitektonske i inj`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.4 Reklama i propaganda, 74.4074.400 Reklama i propaganda. 

(SR-244/05-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-241/05 od 4. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom osniva~a od 27.09.2005. godine vr{i se USKLA\IVANJE Ugovora o osnivanju d.o.o. "HOLDING - PRKOS" Cazin usljed PRESTANKA ^LANSKOG ODNOSA ~lana Dru{tva: Samard`i} Huseina iz Cazina zbog smrti, te se temeljem Rje{enja o naslje|ivanju Op}inskog suda Cazin broj 0-202/05 os 12.09.2005. godine vr{i prenos osnovnog kapitala Samard`i} Huseina u visini od 2.000,00 KM u novcu na ~lana Dru{tva koji ostaje jednini ~lan: Samard`i} Hasana iz Cazina. 

(SR-245/05-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-285/05 od 17. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ugovorom o osnivanju od 15.9.2005. godine, osniva~i Georgakiv Veselin Ivanov i Marinov Marius Ivanov, obojica iz Bugarske, osnovali su dru{tvo ograni~ene odgovornosti pod nazivom "Trade Service l.t.p." Biha}. Sjedi{te dru{tva je u Biha}u, Golubi}ki put br. 12. Osniva~ki kapital dru{tva je 2.000,00 KM u novcu. Svaki od spomenutih osniva~a je upisao po 1.000,00 KM u novcu osniva~kog kapitala. Direktor dru{tva je Topi} Amir iz Biha}a. Ugovor o osnivanju dru{tva registrovan je kao strano ulaganje kod Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Rje{enjem broj 02-2-19-10207/05 od 28.9.2005. godine pod brojem RSU-720/05. 

Djelatnost dru{tva je odre|ena prema Standardnoj klasifikaciji u Federaciji BiH i to: 

50.1, 50.2, 50.5, 50.3, 51, 51.1 osim 51.1451.140, 51.2, 51.3, 51.5, 51.6, 51.7, 52.486, 55.4, 60, 60.2, 60.2460.240, 67.1367130, 70, 70.1170.110, 70.1270.120, 70.2, 70.3, 92.7192.710. 

Vanjska trgovina prehrambenih i neprehrambenim prozivodima u okviru upisane djelatnosti, zastupanje inostranih firmi i konsignacija. 

(SR-246/05-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-146/05 od 26. 09. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Seferagi} Muenes dana 01.08.2005. godine donio je Odluku o osnivanju doo "REA" Cazin. Osnovna glavnica dru{tva je 2.000,00 KM. Djelatnost dru{tva je: 

50.1 Trgovina motornim vozilima, 50.2 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.3 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.4 Trgovina motociklima, odr`avanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora, 50.5 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.1 Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi (posredni~ka prodaja), 51.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i `ivom stokom, 51.3 Trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.52 Trgovina na veliko odje}om i obu}om, 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.45 51.450 Trgovina na vleiko parfemima i kozmetikom, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim proizvodima, ostacima i otpacima, 51.6 Trgovina na veliko ma{inama i priborom, 51.7 Ostala trgovina na veliko, 52.1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.2 Trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.4 Ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom) u specijalizovanim prodavnicama, 52.5 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 55.3 Restorani, 55.4 Barovi, 60.2 Ostali kopneni prevoz, 60.211 Prevoz putnika u drumskom saobra}aju, redovni (linijski), 60.212 Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobra}aju, redovni (linijski), 60.22 60.220 Taksi slu`ba, 60.23 60.230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.24 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju. 

Vanjskotrgovinki promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti. 

Odgovornost dru{tva je potpuna. Za obaveze drugih preduze}a dru{tvo odgovara za samo one koje je preuzelo ugovorom, Direktor preduze}a je Seferagi} Muenes sa neograni~enom odgovorno}u. 

(SR-247/05-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-338/05 od 26. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom Skup{tine od 20.06.2005. god. DD "Sana" Klju~ za putni~ki saobra}aj smanjuje osnovni kapital za iznos 74.520,00 KM, smanjenjem nominalne vrijednosti emitovanih dionica. Prije smanjenja Dru{tvo je imalo kapital u iznosu od 466.992,00 KM podijeljen na 24.840 obi~nih dionica u nominalnoj vrijednosti od 18,80 KM. Po odobrenom smanjenju osnovni kapital Dru{tva iznosi 392.472,00 KM, podijeljen u 24.840 obi~nih dionica, nominalne vrijednosti po 15,80 KM. 

(SR-248/05-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-323/05 od 26. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom osniva~a/~lana dru{tva koji vr{i ovla{tenja skup{tine Kulenovi} Sandina iz Bos. Krupe od 30.09.2005.g. osnovni kapital DOO "SANDIN" Bos. Krupa u iznosu od 2.000,00 KM, pove}an je iz rezervi Dru{tva za 25.000,0 KM. 

Pove}anje je izvr{eno pove}anjem nominalnog iznosa njegovog udjela. 

Nakon pove}anje nominalnog udjela, osnovni kapital Dru{tva iznosi 27.000,00 KM. 

(SR-249/05-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-283/05 od 24. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"Saniteks" d.d. Velika Kladu{a Odlukom skup{tine dru{tva broj 04/05 od 29.06.2005. izvr{ilo je dopunu Statuta radi dopune djelatnosti dru{tva i to: 

45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 73.102 Istra`ivanje, eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim znanostima, 74.200 Arhitektonske i in`injerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza. 

Dopuna statuta dru{tva vr{i se radi dopune djelatnosti dru{tva. 

(SR-250/05-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-321/05 od 25. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Skup{tina dioni~ara "BIRA" d.d. Biha} dana 01.10.2005. godien donijela je Odluku broj SD-15/05 o smanjenju kapitala radi pokri}a gubitka. Navedenom Odlukom izvr{eno je smanjenje osnovnog kapitala zbog pokri}a ostvarenih gubitaka u periodu 2000.-2004. godine, odnosno od dana izrade po~etnog bilansa za program privatizacije do 31.12.2004. godine u ukupnom iznosu od 650.423,79 KM. Smanjenje kapitala izvr{eno je smanjenjem nominalne vrijednosti dionice sa 12,50 KM na 12,24 KM. Nakon smanjenja osnovni kapital iznosi 30.758.618,16 KM. 

(SR-251/05-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-363/05 od 27. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "E.S. MA[INE" BIHA], sa sjedi{tem u Biha}u, ul. Hamze Hume 27, dana 24.10.2005.g., donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju, koju dopunjuje slijede}im djelatnostima: 

181 - Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.2 Proizvodnja ostale odje}e i odjevnih predmeta, 18.2118210 Proizvodnja radnih odijela, 18.22 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e {ivane po mjeri, 18.24 Proizvodnja odjevnih predmeta i pribora, d.n., 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta, 26.6 Proizvodnja proizvoda od betona, cementa, gipsa i umjetnog kamena, 26.6126.610 Proizvodnja betonskih proizvoda za gra|evinarstvo, 26.7 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena, 26.8126.810 Proizvodnja brusnih elemenata, 27.2227.220 Proizvodnja ~eli~nih cijevi, 27.4 Proizvodnja plemenitih i obojenih metala, 27.4127.410 Proizvodnja plemenitih metala, 28.7528.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 514151.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.42 Trgovina na veliko odje}om i obu}om, 52.4152.410 Trgovina na veliko tekstilom, 52.4152.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, Vanjskotrgovinski promet proizvoda od nehr|aju}eg ~elika - rosfraja, vanjskotrgovinski promet betonske galanterije i proizvoda od betona, vanjskotrgovinski promet tekstilom i konfeksijom. 

Ostale odredbe Odluke ostale su neizmijenjene. 

(SR-252/05-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-361/05 od 27. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ D.o.o. "ZHOU SHI" Biha} dana 20.06.2005. godine donio je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju D.o.o. "ZHOU SHI" Biha} kojim je imenovao zamjenika dru{tva HU DONGSHENG-a iz Julina N.R. Kina paso{ br. 14866704 sa neograni~enim ovla{}enjima u pravnom prometu u zemlji i inostranstvu. 

(SR-253/05-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-143/05 od 26. 09. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Krupi} Osman iz Biha}a dana 30.08.2005. godine donio je Odluku o osnivanju Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "Medion" Biha}. Skra}eni naziv je D.o.o. "Medion" Biha}. Direktor dru{tva je Krupi} Osman - neograni~ena odgovornost. Djelatnost dru{tva je: 51 TRGOVINA NA VELIKO I POSREDOVANJE U TRGOVINI, OSIM TRGOVINE MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA, 51.1 Trgovina na veliko uz naknadu ili ugovorenoj osnovi (posredni~ka prodaja); 51.1651.160 Posredni{tvo u prodaji tekstila, odje}e, obu}e i ko`nih proizvoda; 51.1951.190 Posredni{tvo u prodaji raznovrsnih proizvoda od 51.2 do 51.7., 51.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i `ivom stokom, 51.2151.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.2551.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.3 Trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, 51.3151.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.3251.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim prera|evinama; 51. 3351. 330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51. 3451. 340Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51. 3551. 350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51. 3651. 360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bonbonima; 51. 3751. 370Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51. 3851. 380Trgovina na veliko ostalom hranom; 51. 3951. 390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima; 51. 4Trgovina na veliko proizvodima za doma}instvo: 51.4151. 410 Trgovina na veliko tekstilom; 51. 42 Trgovina na veliko odje}om i obu}om; 51. 421 Odje}om; 51. 422 Obu}om; 51. 4351. 430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i TV ure|ajima; 51. 4451. 440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalih proizvoda za ~i{}enje; 51.4551. 450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51. 4751. 470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju. 51.5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima, ostacima i otpacima: 51. 5151. 510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.5251. 520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51. 3Trgovina na veliko drvetom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51. 531 Trgovina na veliko drvetom; 51. 532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 52 TRGOVINA NA MALO, OSIM TRGOVINE MOTORNIM VOZILIMA I MOTOCIKLIMA; POPRAVAK PREDMETA ZA OSOBNU UPOTREBU I KU]ANSTVO, 52. 1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52. 1152. 110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52. 1252. 120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama. 52. 2 Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama: 52. 2152. 210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.2252. 220 Trgovina na malo mesom i mesnim priozvodima; 52.2352. 230 Trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima; 52. 2452. 240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima; 52. 2552. 250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52. 2652. 260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52. 2752. 270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama. 52. 4 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicma, 52. 4152. 410 Trgovina na malo tekstilom; 52. 4252. 420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52. 4352. 430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52. 44 Trgovina na malo namje{tajem i opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo; 52. 441 Trgovina na malo namje{tajem; 52. 442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, na drugom mjestu nespomenuta; 52. 4552. 450 Trgovina na malo elektri~nimaparatima za doma}instvo, radio i TV ure|ajima; 52. 4652. 460 Trgovina na malo `eljeznom robom, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52. 4752. 470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52. 48 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama: 52. 481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52. 482 Trgovina na malo satovima; 52. 483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52. 484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52. 485 Trgovina na malo cvije}em, 52. 486 Trgovina na malo gorivima: 52. 487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52. 5 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama: 52. 5052. 500 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama. 52. 6 Trgovina na malo izvan prodavnica. 52. 6152. 610 Trgovina na malo putem po{te; 52. 6252. 620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 52. 6352. 630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica: 52. 7 Popravak predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo; 55. UGOSTITELJSTVO. 55. 1 Hoteli, 55. 1155. 110 Hoteli i moteli, sa restoranom, 55. 1255. 120 Hoteli i moteli, bez restorana, 55. 3 Restorani, 55. 4 Barovi, 70. POSLOVANJE NEKRETNINAMA, 70. 1 Poslovanje vlastitim nekretninama, 70. 2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70. 3 Poslovanje nekretninama uz naplatu ili po ugovoru, 72 RA^UNALNE (KOMPJUTORSKE) I SRODNE AKTIVNOSTI, 72.1 Pru`anje savjeta o ra~unalnoj (kompjutorskoj) opremi (hardwaru),72.1072.100 Pru`anje savjeta o ra~unalnoj opremi (hardwaru),72.2 Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwara)72.2072.200 Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwara),72. Obrada podataka,72.3072.300 Obrada podataka,72.4 Izrada baze podataka,72.3072.400 Izrada baze podataka,72.5 Odr`avanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva i ra~unalnih sustava (ra~unala)72.5072.500 Odr`avanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva i ra~unalnih sustava (ra~unala),72.6 Ostale srodne ra~unalne aktivnosti, 72.6072.600 Ostale srodne ra~unalne aktivnosti, 93. OSTALE USLU@NE DJELATNOSTI, 93.0 Ostale uslu`ne djelatnosti, 93. 0293. 020 Frizerski saloni i saloni za uljep{avanje. 

(SR-254/05-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-169/05 od 28. 09. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o osnivanju dru{tva, osniva~, Babi} Ramiz, Kudi}i bb, Mala Kladu{a, JMBG: 1010974113839, donio je dana 01.09.2005. godine odluku o osnivanju, Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "BETON RH" export-import, Velika Kladu{a, d.o.o. "BETON RH" export-import, Velika Kladu{a, ul. 7. augusta br.2, Velika Kladu{a. Osnovna glavnica 2.000 KM. Dru{tvo }e poslovati sa slijede}im djelatnostima: 

14. Va|enje ostalih ruda i kamena, 14. 1 Va|enje kamena, 14.11 14.110 Va|enje kamena za gra|evinarstvo, 14.12 Va|enje kre~njaka, sirovog gipsa i krede 14.2. Va|enje {ljunka, pijeska i gline 14.2114.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 15 Proizvodnj a hrane i pi}a, 15.1 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i proizvoda od mesa, 15.2 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.3 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, 15.4 Proizvodnja biljnih i `ivotinjskih masti, 15.5 Prerada mlijeka I proizvodnja mlije~nih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda, 15.6 Proizvodnja mlinskih proizvoda, {kroba I {krobnih proizvoda, 15.7 Proizvodnja hrane za `ivotinje, 15.8 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, 15.9 Proizvodnja pi}a 17. Proizvodnja tekstila, 17.1 Priprema i predenje tekstilnih vlakana, 17.2 Proizvodnja tkanina, 17.3 Dovr{avanje tekstila, 17.4 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odje}e, 17.5 Proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda, 17.6 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, 17.7 Proizvodnja pletenih i kuki~anih proizvoda, 20. Obrada i prerada drveta, proizvodnja proizvoda od drveta, pluta, slame i pletarskih materijala, osim namje{taja, 20.1 Proizvodnja rezane gra|e, impregnacija drveta, 20.2 Proizvodnja turnira, {perplo~a, panel plo~a i iverice i drugih panela i plo~a, 20.10 Proizvodnja rezane gra|e, impregnacija drveta, 20.3 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.4 Proizvodnja drvene ambala`e, 20.5 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, pluta, slame i pletarskih proizvoda 20.5120.510 Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda, 26.1226.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 26.6 Proizvodnja proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena 26.6126.610 Proizvodnja betonskih proizvoda za gra|evinarstvo 26.6226.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinarstvo, 26.6326.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.6426.640 Proizvodnja maltera 26.6526.650 Proizvodnja fobro - cementa, 26.6626.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa,cementa i vje{ta~kog kamena, 26.7 Sje~enje, oblikovanje i obrada kamena, 26.8 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih sirovina 28. Proizvodnja metalnih proizvoda, osim ma{ina i opreme 28.1 Proizvodnja metalnih konstrukcija, 28.1128.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, 28.1228.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije, 28.5228.520 Op}i mehani~arski radovi, 45. Gra|evinarstvo, 45.1 Pripremni radovi na gradili{tu, 45.1145.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, 45.1245.120 Povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, 45.2 Visokogradnja i niskogradnja, izgradnja kompletnih objekata ili njihovih dijelova, 45.21 Podizanje zgrada (visokogradnja) i izgradnja objekata niskogradnje, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Niskogradnja, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova 45.2245.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.2345.230 Izgradnja autoputeva i drugih saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih, terena, 45.24 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, , 45.2545.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtjevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.1 Instalacioni radovi, 45.3145.310 Elektroinslalacioni radovi, 45.3245.320 Izolacioni radovi, 45.3345.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hla|enje, 45.3445.340 Ostali instalacioni radovi, 45.2 Zavr{ni gra|evinski radovi, 45.4145.410 Fasaderski i {tukaturni radovi, 45.4245.420 Ugradnja stolarije 45.4345.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.4445.440 Farbarski i staklarski radovi, 45.3 Davanje u najam ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem, 45.5045.500 Davanje u najam ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem, 50. Trgovina motornim vozilima i motociklima, odr`avanje, i popravak motornih vozila i motocikla; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 50.1 Trgovina motornim vozilima, 50.2 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.3 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.5 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51. Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 51.1 Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovorenoj osnovi (posredni~ka prodaja), 51.53 Trgovina na veliko drvetom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.5451.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.7051.700 Ostala trgovina na veliko, 52. Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima; popravak predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, 52.4652.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.48 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 55. Ugostiteljstvo, 55.4055.400 Barovi, 55.5155.510 Kantine (menze), 60. Kopneni prevoz; cjevovodni transport, 60.2 Ostali kopneni prevoz, 60.2360.230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.2460.240 Prevoz roba (tereta) u drumskom saobra}aju, 63. Prate}e i pomo}ne djelatnosti u saobra}aju; djelatnosti putni~kih agencija, 63.1 Pretovar tereta i skladi{tenje roba, 63.1163.110 Pretovar tereta, 63.1263.120 Skladi{tenje roba, 63.4063.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju, 70 Poslovanje nekretninama, 70.1 Poslovanje vlastitim nekretninama, 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina, 70.12 70.120 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, 70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.20 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 71 Iznajmljivanje ma{ina i opreme, bez rukovaoca,, 71.2 Iznajmljivanje ostalih saobra}ajnih Vedstava, 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.3 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, 71.32 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 74. Ostale poslovne djelatnosti, 74.2074.200 Arhitektonske i in`enjerskedjelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.8 Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenuto, 74.1274.120. Ra~unovodstveni, knjigovodstveni, poslovi i savjetodavni u vezi poreza, 92. Rekreacijske, kulturne i sportske djelatnosti, 92.3 Ostale zabavne djelatnosti, 92.31.92.310 Umjetni~ko i knji`evno stvarala{tvo i scenska umjetnost (reproduktivna djelatnost), 92.32.92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.6 Sportske djelatnosti, 92.7 Ostale rekreativne djelatnosti, 93.0 Ostale uslu`ne djelatnosti, 93.01.93.10 Pranje i kemijsko ~i{}enje tekstila i krznenih proizvoda, 93.02 93.020 Frizerski saloni i saloni za uljep{avanje, 92.03 92.030 Djelatnosti vezane za pobolj{anje fizi~kog stanja I raspolo`enja 93.05 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET 

Vanjska trgovina u okviru upisanih djelatnosti Me|unarodna {pedicija I usluge Kosignaciona skladi{ta i usluge kosignacionjh skladi{ta Usluge iz okvira registrovanih djelatnosti. 

(SR-255/05-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-253/05 od 05. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ dru{tva DOO "KH-JAVOR" Biha}, Kasupovi} Hajrudin iz Biha}a, Iza~i} bb, je donio dana 20.09.2005.godine Odluku o promjeni osniva~a dru{tva. Osniva~ dru{tva je Kasupovi} Hasib iz Biha}a, ulica Plje{evi~ka bb. Raniji osniva~ Kasupovi} Hajrudin istupio iz dru{tva temeljem odluke o izmjenama od 20.09.2005. godine. 

(SR-256/05-B) 


Kantonalni sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-95/05 od 26. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu odluke Skup{tine D.D. za turizam i ugostiteljstvo "HOTEL SANUS" Sanski Most o izmjenama i dopunama Statuta D.D. za turizam i ugostiteljstvo "HOTEL SANUS" Sanski Most, broj: 47-06/05 od 29.06.2005. godine, odluka Nadzornog odbora D.D. za turizam i ugostiteljstvo "HOTEL SANUS" Sanski Most o razrje{enju dosada{njeg direktora D.D. za turizam i ugostiteljstvo "HOTEL SANUS" Sanski Most, broj: 60-07/05 od 05.07.2005. god. i o imenovanju novog direktora D.D. za turizam i ugostiteljstvo "HOTEL SANUS" Sanski Most, broj 61-07/05 od 05.07.2005. god., te rje{enja Komisije za vrijednosne papire u Federaciji BiH, broj: 03/2-19-354/05 od 08.09.2005. godine, odobrenaje dopuna djelatnosti Dru{tva i razrje{enje starog i imenovanje novog direktora Dru{tva. 

Dosad{nji direkror Dru{tva Enes Emini} razrje{ava se ove funkcije, a novi direktor Muhamed Kumali} imenuje se na ovu funkciju. 

Izvr{ena je dopuna slijede}ih djelatnosti Dru{tva: 

45.1 Pripremeni radovi na gradili{tu, 45.2 Visokogradnja i niskogradnja, izgradnja kompletnih objekata ili njihovih dijelova, 45.3 Instalacioni radovi, 45.4 Zavr{ni gra|evinski radovi, 45.5 Davanje u najam ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem, 50.1 Trgovina motornim vozilima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.5451.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za dovod i grijanje, 52.4652.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 63.1 Pretovar tereta i skladi{tenje robe, 63.2 Ostale prate}e djelatnosti u saobra}aju, 71.1 Iznajmljivanje ostalih saobra}ajnih sredstava, 71.2 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, 92.1 Filmska i video djelatnost, 92.2 Radio i televizijska djelatnost, 92.3 Ostale zabavne djelatnosti, 92.6 Sportska djelatnost 93.0193.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstila i krznenih proizvoda. 

(SR-257/05-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-124/05 od 26. 09. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o osnivanju dru{tva od 20.07.2005. g., osnovano je dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u "INVEST MANAGEMENT" Velika Kladu{a, Trg Ahmeta Mr`ljaka Brene l/I, Osnova~ki ulog iznosi 2.000 ,00 KM. Osniva~ dru{tva je Rifeta (Salko) Doli}, Donja Vidovska br.3., Velika Kladu{a, JMBG: 0511971117472. Ovla{}ena osoba za zastupanje je direktor, Rifeta (Salko) Doli}. Osnovna djelatnost dru{tva je 70. Poslovanje nekretninama. Pored osnovne djelatnosti, dru{tvo }e se baviti i slijede}im djelatnostima: 45 Gra|evinarstvo, 45.1 Pripremni radovi na gradili{tu, 45.2 Visokogradnja i niskogradnja, izgradnja kompletnih objekata ili njihovih dijelova, 45.3 Instalaterski radovi, 45.4 Zavr{ni gra|evinski radovi, 45.5 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovateljem, 50 Trgovina motornim vozilima i motociklima; odr`avanje i popravak motornih vozila i motocikla; trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 50.1 Trgovina motorim vozilima, 50.2 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.3 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.4 Trgovina motociklima, odr`avanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora, 50.5 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima, 51.1 Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi (posredni~ka prodaja), 51.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i `ivom stokom, 51.3 Trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.4 Trgovina na veliko ku}anskim proizvodima (osim 51.4651.460), 51.5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima, ostacima i otpacima, 51.6 Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom, 51.7 Ostala trgovina na veliko, 52 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima; popravak predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo, 52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.2 Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.3 Ostala trgovina na malo farmaceutskim, kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.4 Ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom) u specijaliziranim prodavaonicama, 52.5 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, 52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonice, 52.7 Popravak predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo, 55 Ugostiteljstvo, 55.1 Hoteli, 55.2 Kampovi i druge vrste smje{taja za kra}i boravak, 55.3 Restorani, 55.4 Barovi, 55.5 Kantine (menze) i opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering), 63 Prate}e i pomo}ne djelatnosti u prometu; djelatnost putni~kih agencija, 63.1 Prekrcaj tereta i skladi{tenje robe, 63.2 Ostale prate}e djelatnosti u prometu, 63.3 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.4 Djelatnost ostalih agencija u prometu, 70. Poslovanje nekretninama, 70.1 Poslovanje vlastitim nekretninama, 70.2 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.3 Poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja, 71.1 Iznajmljivanje automobila, 71.2 Iznajmljivanje ostalih prometnih sredstava, 71.3 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, 71.4 Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo, 72 Ra~unalne (kompjutorske) i srodne aktivnosti, 72.1 Pru`anje savjeta o ra~unalnoj (kompjutorskoj) opremi (hardvvaru), 72.2 Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (sofhvara), 72.3 Obrada podataka, 72.4 Izrada baze podataka, 72.5 Odr`avanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva i ra~unalnih sustava (ra~unala), 72.6 Ostale srodne ra~unalne aktivnosti, 74 Ostale poslovne djelatnosti, 74.1274.120 Ra~unovodstveni i knjigovodstveni; savjetodavni poslovi u svezi poreza, 74.1374.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.1474.140 Savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem,74.4 Promid`ba (reklama i propaganda), 74.7 ^i{}enje svih vrsta objekata, 74.8 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80 Obrazovanje, 80.4 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, d.n. 93 Ostale uslu`ne djelatnosti, 93.0 Ostale uslu`ne djelatnosti, Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti, Zastupanje stranih firmi u posredovanju, Konsignaciona skladi{ta i usluge konsignacionih skladi{ta, Me|unarodna {pedicija i {pediterski poslovi, Vr{enje usluga u okviru upisanih djelatnosti, 

(SR-258/05-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-259/05 od 10. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom od 30. 09. 2005. godine Osniva~: BABI] (KASIMA) ASIM iz Biha}a osniva Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "ASOPLAST" Cazin. Skra}eni naziv je: d.o.o. "ASOPLAST" Cazin. Osnovni ulog je 2.000 KM u novcu. Sjedi{te je u Cazinu, ]orali}i bb. Djelatnost je: 20.3020.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 25.23 25.230 Proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo, 28.1228.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije, 28.51 28.510 Povr{inska obrada i presvla~enje metala, 28.52 28.520 Op}i mehani~arski radovi, 45.4245.420 Ugradnja stolarije, 45.4445.440 Farbarski i staklarski radovi, 51.1 Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovorenoj osnovi, 51.2 Trgovina na veliko poljop. sirovinama i `ivom stokom, 51.3 Trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, 51.4 Trgovina na veliko proizvodima za doma}instvo, osim {ifre 51.46 51.460, 51.5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima, ostacima i otpacima, 51.6 Trgovina na veliko ma{inama, opremom, priborom, 51.7 Ostala trgovina na veliko, 52.1 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.2 Trgovina na malo hranom, pi}ima, duhanskim proizvodima, 52.4 Ostala trgovina na malo novom robom, 52.5 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, 52.6 Trgovina na malo izvan prodavnica, 55.3 Restorani, 55.4 Barovi, 60.24 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 63.1 Pretovar tereta i skladi{tenje robe. 

Vanjska trgovina: prehrambeni i neprehrambeni proizvodi u okviru upisane djelatnosti, me|unarodni prevoz robe, skladi{tenje robe i konsignaciona skladi{ta i posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluge. Dru{tveo neograni~eno zastupaju Osniva~ kao direktor Dru{tva i BADI] (ASIMA) EMIN iz Biha}a kao zamjenik direktora. 

(SR-259/05-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-274/05 od 17. 10. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dana 28.07.2005. godine osniva~i Miljkovi} Edin (sin Alage) iz Velike Kladu{e , ul. Izeta Nani}a broj 3 nosilac li~ne karte broj OSCPC 6209 . Veli} Emir (sin Alije) iz Slovenije Ljubljana ul. Za Progo l/A nosilac putne isprave P00608242 , i Bergant Jo`e (sin Franca) iz Slovenije Vodice. Kamni{ka cesta broj 047, potpisali su ugovor o osnivanju Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u " REGENERACIJA" Velika Kladu{a sa sjedi{tem u Velikoj Kladu{i na adresi Nurije Pozderca bb. Skra}eni naziv dru{tva je DOO "REGENERACIJA" Velike Kladu{a. Osniva~ki kapital dru{tva iznosi 2.100,00KM, s tim da su ulozi pojedinih osniva~a Miljkovi} Edin 700KM. Veli} Emira 700 KM, Bergan Jo{e 700 KM. Ulozi osniva~a u procenima iznose za svakog po 33.33%. Dru{tvo }e obavljati slijede}u djelatnost: 

21.2. proizvodnja papirnih i kartonskih proizvoda, 22.2. tiskarska djelatnost i uslu`ne djelatnosti u svezi sa tiskanjem, 24.1. proizvodnja temeljnih kemikalija , 24.1624.160 proizvodnja plasti~nih masa u primarnom obliku. 24.3. proizvodnja boja i lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, 24.3024.300 proizvodnja boja i lakova i sli~nih premaza , grafi~kih boja i kitova, 24.6. proizvodnja ostalih kemiskih proizvoda, 24.7. proizvodnja umjetnih i sinteti~kih vlakana, 24.7024.700 proizvodnja umjetnih i sinteti~kih, vlakana, 25.2. proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa, 25.2125.210 proizvodnja plo~a, listova , cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.225.220. proizvodnja ambala`e od plasti~nih mas, 25.2425.240 proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 25.2325.230 proizvodnja proizvoda od plasti~nih masa za gra|evinarstvo 36.6. ostala prera|iva~ka industrija , na drugom mjestu nespomenuta., 37.1. recikla`a metalnih ostatka i otpadaka. 37.2. recikla`a nemetalnih ostataka I otpadaka., 45.1 pripremni radovi na gradili{tu., 45.2. visokogradnja i niskogradnja , izgradnja kompletnih objekata ili njihovih dijelova, 45.3. instalacijski radovi., 45.4. zavr{ni gra|evinski radovi, 45.5. iznajmljivanje strojeva i opreme za gradnju ili ru{enje sa rukovateljem, 50.l. Trgovina motornih vozila, 50.2.odr`avanje i popravak motornih vozila, 50 3.Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.4.Trgovina motociklima,odr`avanje i popravak motocikala i njihovih dijelova i pribora, 50.5. Trgovina na malo motornih goriva i maziva,51.2. Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i `ivom stokom,51.3. Trgovina na veliko hranom,pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.4. Trgovina na veliko ku}anskim proizvodima osim farmaceutskih proizvoda,osim {ifre 51.4651.460, 51.5. Trgovina na veliko nepoljoprivrednim poluproizvodima, ostacima i otpacima, 51.6. Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom, 51.7. Ostala trgovina na veliko, 52.1. Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.2. Trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim, prodavnicama, 52.3. ostala trgovina na malo farmaceutskim, medicinskim, kozmeti~kim i toaletnim, proizvodima osim {ifre 52.3152.310 i {ifre 52.3252.320, 52.4. Ostala trgovina na malo novom robom u specijalizovanim prodavnicama, 52.5. Trgovina na malo rabljenom robom u prodavnicama, 52.6. Trgovina na malo izvan prodavnica, 52.7. popravak predmeta za osobnu upotrebu i ku}anstvo, 55.1. hoteli, 55.2. kampovi i druge vraste smje{taja za kra}i boravak, 60.2. ostali kopneni prevoz, 63.1. prekrcaj tereta i skladi{tenje robe, 63.2. ostale prate}e dijelatnosti u prometu, 63.3. dijelatnost putni~kih agencija i turoperatera, ostale usluge turizma, d.n., 63.4. dijelatnost ostalih agencija u prometu, 70.1. poslovanje vlastitim nekretninama,70.2. iznamljivanje vlastitih nekretnina., 70.3. poslovanje nekretninama uz naplatu ili po ugovoru, 71. l. iznamljivanje automobila. 71.2. iznamljivanje ostalih prometnih srestava, 71.3. iznamljivanje ostalih strojeva i opreme, 71.4. iznajmljivanje predmeta za osobnu upotrebu i ku}anstvo, 72.1 pru`anje savjeta u ra~unalnoj opremi (hardweru). 72.2 savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwera), 72.3 obrada podataka, 72.4 izradba i upravljanje bazama podataka, 72.5 odr`avnje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva i ra~unalnih sustava (ra~unala), 72.6 ostale srodne ra~unalne aktivnosti, 73.1 istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehni~kim i tehnolo{kim znanostima, 73.2 istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u dru{tvenim i humanisti~kim znanostima, 74.2 arhitektonske i inj`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.4 promid`ba (reklama i propaganda), 74.40 74.400 promid`ba (reklama i propaganda). 

Spoljnotrgovinsko poslovanje dru{tvo }e obavljati iz okvira registrovane djelatnosti. Dru{tvo zastupa direktor Miljkovi} Edin iz Velike Kladu{e, ul. Izeta Nani}a broj 3 JMB 1509968113880 bez ograni~enja. 

(SR-260/05-B) 


Kantonalni sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-563/05 od 30. 06. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "KABAD" gra|evinsko, transportno, trgova~ko preduze}e Bosanski Petrovac, Kavaz Muhamed iz Bosanskog Petrovca, je temeljem Odluke od 25. 03. 2005. godine izvr{io pove}anje osnovnog kapitala dru{tva i to uplatom gotovine za iznos od 29.400,00 KM, tako da osnovni kapital dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u iznosi ukupno 31.400,00 KM. 

(SR-261/05-B) 


Op}inski sud u Biha}u, Rje{enjem broj U/I-13/05 od 19. 07. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "BEDEM" Biha} Muli} Edin i Rekanovi} Kemal iz Biha}a, dana 14. 07. 2005. godine donijeli slijede}u Odluku: Direktor dru{tva je MULI] EMIR iz Biha}a, ul. Bu`imska 26. JMB 1308986110001. Raniji direktor Muli} Edin razrje{ava se Odlukom o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje od 14. 07. 2005. god. 

(SR-262/05-B) LI^NE  ISPRAVE I DOKUMENTI 


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLIJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 


SARAJEVSKI KANTON 


Zolj/Dervi{/Sakiba, Svjedo~anstva od I-IV razreda ET[C Jaroslav ^erni Sarajevo 


200/3 


Ak{amija/Mensur/Amina, Potvrda o registraciji broj AA0165095 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


200/5 


Ak{amija/Mensur/Amina, Voza~ka dozvola broj 04BTB6652 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


200/6 


Arnaut/Azema/Mehmedalija, registarska tablica broj 909-K-785 izdata u PU Ilid`a 


200/8 


Bora~i}/-/Murat, Registarska tablica broj 175-E-195 izdata u PU Had`i}i 


200/10 


Smolo/-/Mevludin, Li~na karta broj05CUC4260 izdata u PU Kakanj 


200/11 


Husi~i}/Faik/Amra, bankovni ra~un broj 09000958076 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


200/12 


Panti}/Pero/Ranko, Diploma o zavr{nom ispitu ET[C Jaroslav ^erni Sarajevo 


200/16 


Efendi}/Himzo/Amel, Indeks broj RS-31/07 Pravni fakultet u Zenici 


200/17 


Kazi}/Sead/[evala, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad Sarajevo 


200/18 


Delali}/Ferid/Bahrija, Li~na karta broj 08BTM7034 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


200/19 


Mangafi}/Junuz/Edin, Li~na karta br.07BME2942 izdata od PU Stari grad Sarajevo 


200/21 


Hrustemovi}/Adem/Alen, Li~na karta br.04BMD0679 izdata od PU stari grad Sarajevo 


200/22 


Hrustemovi}/Adem/Alen, Voza~ka dozvola br.04BMB0229 izdata od PU Stari grad Sarajevo 


200/23 


Gakovi}/Nail/Amra, Li~na karta broj 03BNA2083 izdata u PU Vogo{}a 


200/25 


Gakovi}/Zajko/Emir, Li~na karta broj 04BNA3860 izdata u PU Vogo{}a 


200/26 


Ivanovi}/Kostadin/Milorad, Li~na karta broj 09BQG9484 izdata u PU Ilid`a 


200/27 


Omanovi}/Ismet/Elmir, Indeks broj 0007985 Fakultet za saobra}aj i komunikacije Sarajevo 


200/29 


Smajlovi}/Enver/Emir, Indeks broj 3846/K Gra|evinski fakultet Sarajevo 


200/30 


Softi}/Nijaz/Edina, radna knji`ica broj 230/2008 izdata u Op}ini Tuzla 


200/31 


Hod`i}/Esed/Tahira, registarske tablice broj J21-J-542 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


200/33 


Jabu~ar/-/Faruk, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0008416 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


200/34 


^elebi}/-/Kemal, Registarska tab lica broj 094-T-973 izdata u PU Kakanj 


200/35 


Poljo/-/Mustafa, Li~na karta broj 03BTA8561 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


200/37 


[abeta/Dervi{/Alma, Li~na karta broj 04BSE8825 izdata u PU Novo Sarajevo 


200/38 


Sulejmani/Ahmet/Sanela, Li~na karta broj 08BME5223 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 


200/39 


Goralija/Kemal/Armin, Li~na karta broj 10BPC4547 izdata u PU Ilija{ 


200/40 


Zalihi}/Tahir/Almir, Li~na karta broj 08BME5920 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 


200/43 


Zalihi}/Tahir/Almir, Voza~ka dozvola broj 08BMB9511 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 


200/44 


^ulina/Mehmed/Habiba, Voza~ka dozvola broj 07BSD2123 izdata u PU Novo Sarajevo 


200/45 


Ju{i}/Juso/Fatima, Svjedo~anstva od I-III razreda [kola u~enika u privredi “Branko Lazi}” Sarajevo 


200/46 


Mu{ija/Muhameda/Ahmed, Voza~ka dozvola broj 05CUA9040 izdata u PU Kakanj 


200/47 


Mu{ija/Muhameda/Ahmed, Li~na karta broj 04CUB5943 izdata u PU Kakanj 


200/48 


Ismailovski/D`elal/Admir, Voza~ka dozvola broj 06BQC1033 izdata u PU Ilid`a 


200/49 


Dinarevi}/Halid/Mirnesa, Li~na karta broj 07BPC0302 izdata u PU Ilija{ 


200/50 


Zahirovi}/Meho/Mirsad, Li~na karta broj 07BTM2359 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


200/51 


Kne`evi}/Ivana/Biljana, Paso{ broj 5857996 od 27.02.2008. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo 


200/52 


Petri} Bojana-Maja, Li~na karta broj 06BQF5175 izdata u PU Ilid`a 


200/53 


Kornijenko/Petra/Rosa, Paso{ broj 6318628 od 18.06.2009. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo 


200/54 


Durmo/Azema/Smajo, Saobra}ajna dozvola broj BH2773119 izdata od strane PU Ilija{ 


200/55 


Biber/-/Hamid, Registarska tablica broj 531-M-463 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


200/56 


Hod`i}/Salih/Rasim, Potvrda o registraciji broj AA0212836 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


200/57 


Sal~inovi}/Emir/Elvir, Li~na karta broj 08BME5135 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 


200/58 


^i~i}/-/ [evala, Registarska tablica br.540-M-193 izdata od PU Stri grad sarajevo 


201/1 


Muratovi}/Ekrem/Asmir, Bankovni ra~un br.090042448-2 izdat od strane Raiffeisen bank Sarajevo 


201/2 


Beganovi}/-/Munira, Li~na karta broj 04CUA9304 izdata u PU Kakanj 


201/3 


Ikovi}/Kemal/Adnan, Radna knji`ica izdata u Op}ini Ilid`a 


201/5 


Petrovi}/Branko/Jovan, Svjedo~anstvo od I-III raz i diploma o zavr{nom ispitu Ugostiteljsko-turisti~ki {kolski centar Sarajevo 


201/6 


Jusufhod`i}/Hasan/Jasminka, Radna knji`ica izdata u Op{tini Centar 


201/7 


Bi{~evi}/Began/Nesima, Registarska tablica br. 842-K-128 izdata od PU Centar Sarajevo 


201/8 


Hurko/Suljo/Envera, Li~na karta broj 06BTK7285 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


201/9 


Prguda/Safet/Safeta, Li~na karta broj 03BQA4019 izdata u PU Ilid`a 


201/13 


Vukmanovi}/Petar/Dobrila, Rje{enje za obavljanje samostalne djelatnosti br. 04/A-352-410/91 Op}ina Centar Sarajevo 


201/14 


Ja{arevi}/-/Nisveta, Li~na karta broj 08BNC7631 izdata u PU Vogo{}a 


201/15 


Pa{i}/[ukrija/Mirsad, Li~na karta broj 03BTC0769 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


201/18 


Gavranovi}/-/Mirsad, Registarska tablica broj 549-T-511 izdata u PU Vogo{}a 


201/21 


Pa{i}/Suad/Rusmir, Potvrda o registraciji broj AA0202898 izdata u PU Novo Sarajevo 


201/22 


Berber/Nusret/Merjem, Li~na karta broj 10BSJ4092 izdata u PU Novo Sarajevo 


201/23 


Muharemovi}/Kasim/Naida, Li~na karta broj 08BTM9205 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


201/25 


Dupovac/Mustafa/Amra, radna knji`ica izdata u Op}ini Had`i}i 


201/26 


Joksimovi}/Milorad/Vladimir, Svjedo~anstva od I i II Srednja muzi~ka {kola Sarajevo 


201/27 


Grabovica/-/Devla, Li~na karta broj 04BQC0643 izdata u PU Ilid`a 


201/28 


Sulejmanagi}/Mustafa/Sead, registarska tablica broj O76-J-750 izdate kod PU Stari Grad Sarajevo 


201/29 


Prlja~a/Adema/Hamed, Li~na karta rboj 06BQF1023 izdata u PU Ilid`a 


201/30 


Dawn Coats, Potvrda o registraciji broj AA0008474 izdata u PU Centar Sarajevo 


201/31 


Raji}/Josip/Nikolina, Bankovni ra~un broj 19000612232 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


201/32 


Abdagi}/Fahrudin/Amina, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad Sarajevo 


201/33 


Gurbeta/Edhem/Azijada, Index br.03-21886/1979 izdat od strane Filozofskog fakulteta u Sarajevu 


201/34 


Suba{i}/Ibro/Fatima, Li~na karta br.04BMD1656 izdata od PU Stari grad Sarajevo 


201/35 


Bekti}/Hamed/Habiba, Li~na karta br.08BNC7910 izdata od PU Vogo{}a 


201/36 


Bekti}/-/Salko, Karton raseljenog lica broj 1366000158-1 izdat kod Op}ini Vogo{}a 


201/37 


Bekti}/-/Habiba, Karton raseljenog lica broj 1366000158-2 izdat kod Op}ini Vogo{}a 


201/38 


Bekti}/-/Mirzeta, Karton raseljenog lica broj 1366000158-3 izdat kod Op}ini Vogo{}a 


201/39 


Bekti}/-/Sadika, Karton raseljenog lica broj 1366000158-4 izdat kod Op}ini Vogo{}a 


201/40 


Holjan/[evko/[erif, Voza~ka dozvola broj 05BSC2376 izdata u PU Novo Sarajevo 


201/41 


Holjan/[evko/[erif, Li~na karta broj 05BSG1746 izdata u PU Novo Sarajevo 


201/42 


Aljuki}/Halil/Bego, Li~na karta broj 04BRE3489 izdata u PU Centar Sarajevo 


201/43 


Durakovi}/Abid/Razija, Li~na karta broj 03BRB3715 izdata u PU Centar Sarajevo 


201/44 


Bradi}/Osman/Zehra, Li~na karta broj 04BNB0081 izdata u PU Vogo{}a 


201/45 


Dra{ko/Goran/Damir, Indeks broj 59184 Pravni fakultet Sarajevo 


201/49 


D`idi}/Nijazija/Maid, Li~na karta br.09BRH9321 izdata od PU Centar Sarajevo 


201/51 


Ud`vali}/Kemal/Aldina, Voza~ka dozvola br.05CQA7929 izdata od PU Sanski Most 


201/52 


Pa{i}/Esad/Elvis, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0276665 izdata u PU Centar Sarajevo 


201/53 


Pa{i}/Esad/Elvis, Potvrda o registraciji broj AA0191684 izdata u PU Centar Sarajevo 


201/54 


Sadiki/-/Angent, Li~na karta broj 03BTB5278 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


201/56 


Brki}/-/Mirzad, Voza~ka dozvola broj 08BMB9789 izdata u PU Stari Grad 


201/58 


Mustafi}/Samir/Kenan, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0255194 izdata u PU Centar Sarajevo 


201/60 


Mustafi}/Samir/Kenan, Saobra}ajna dozvola broj BH3041038 izdata u PU Centar Sarajevo 


201/61 


Omeragi}/-/Mujo, Li~na karta broj 03BTD1522 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


201/62 


Omeragi}/-/Nezira, Li~na karta broj 04BTJ1635 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


201/63 


Suba{i}/Izet/Admir, Li~na karta broj 08BQG3016 izdata u PU Ilid`a 


202/1 


Selak/Edib/Sunita, Indeks broj 41387 Filozofski fakultet Sarajevo 


202/2 


Mehoni}/Ze}o/Lutvo, Li~na karta broj 03BRA8210 izdata u PU Centar Sarajevo 


202/3 


Mehoni}/Ze}o/Lutvo, Voza~ka dozvola broj 03BRA1425 izdata u PU Centar Sarajevo 


202/4 


Ga~anovi}/Alija/Zahid, Li~na karta broj 03BTC9625 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


202/6 


Ba{ovi}/Himzo/Sanela, Li~na karta broj 05BMD5553 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 


202/7 


Cero/Enver/Muharem, Indeks broj 3963 [umarski fakultet Sarajevo 


202/8 


Muratovi}/Ra{ida/Senad, Paso{ broj 5823667 od 07.02.2008. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo 


202/9 


Vegara/Mirsada/Haris, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0202099 izdata u PU Ilid`a 


202/10 


^elik/Ibro/Munib, Li~na karta broj 04BRD0398 izdata u PU Centar Sarajevo 


202/12 


Mufti}/Basid/Sanin, Registarska tablica broj A33-M-433 izdata u PU Centar Sarajevo 


202/13 


Vajzovi}/Kasim/Saliha, Ceritifikat samostalni knjigovo|a br 2415/I izdat od Zavod za ra~unovodstvo i reviziju F BIH Sarajevo 


202/14 


Lju{aj/Ahmet/Isljam, Voza~ka dozvola broj07BSC9916 izdata u PU Novo Sarajevo 


202/15 


Numanovi}/Edhem/Azemina, Radna knji`ica izdata u Op}ini Bosanska Gradi{ka 


202/16 


]ati}/[a}ir/Besima, Voza~ka dozvola broj 04BTC9696 izdata u PU Novi Grad sarajevo 


202/17 


Ja{arevi}/Admir/Adela, Svjedo~anstva od I-III razreda Gimnazija Obala Sarajevo 


202/18 


]ati}/[a}ir/Besima, Li~na karta broj 04BTI9783 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


202/19 


Bili}/Irfan/Almira, Li~na karta broj 10BTO4067 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


202/20 


Su{a/Selim/Jasna, Li~na karta br.04BPA6745 izdata od PU Ilija{ 


202/22 


Vrani}/Fadil/Admir, Potvrda o registraciji br.AA0224706 izdata od PU Novi grad Sarajevo 


202/23 


Mutap~i}/Mujo/Ramiz, Radna knji`ica izdata u Op{tini Gora`de 


202/24 


Su{a/Nail/Nerko, Diploma o zavr{nom ispitu Mje{ovita srednja Gra|evinsko-geodetska {kola Sarajevo 


202/25 


[ari}/]amil/Red`ija, Radna knji`ica izdata u Op}ini Zavidovi}i 


202/26 


Njegovanovi}/Jusuf/Jasminka, Li~na karta broj 03BSA8901 izdata u PU Novo Sarajevo 


202/28 


Ru`di/Fuad/Ejub, Li~na karta broj 03BTD1075 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


202/29 


Voki}/Rade/Neboj{a, Voza~ka dozvola broj 07BRD2246 izdata u PU Centar Sarajevo 


202/30 


Mand`o/Salke/Adis, Paso{ broj A0134184 od 20.04.2010. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo 


202/31 


Hrustempa{i}/Asim/Sabina, Li~na karta broj 04BSG0404 izdata u PU Novo Sarajevo 


202/32 


Hrustempa{i}/Asim/Sabina, Voza~ka dozvola broj 04BSC1081 izdata u PU Novo Sarajevo 


202/33 


Vatre{/Ned`iba/Amela, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0074671 izdata u PU Ilid`a 


202/34 


Vatre{/Ned`iba/Amela, Potvrda o registraciji broj AA0009859 izdata u PU Ilid`a 


202/35 


Ahmetovi}/Kemo/Amra, Bankovni ra~un broj 090046700-2 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH SArajevo 


202/36 


[abanovi}/Mujo/Hasiba, Li~na karta broj 04BSE7894 izdata u PU Novo Sarajevo 


202/37 


\uri}-Hrisafovi} Nevena, Bankovni ra~un broj 130001966-6 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


202/38 


Hod`i}/Emin/Emina, [ehidska iskaznica za povla{tenu vo`nju broj 03094 izdata u Op}ini Ilid`a 


202/39 


Kova~evi}/Avdo/Enver, Li~na karta br.04BMC3897 izdata od PU Stari grad Sarajevo 


202/40 


Kadriba{i}/Ishak/[ejla, Uvjerenje o polo`enim ispitima.35129/99 od 26.09.2003. izdat od Filozofskog fakulteta u Sarajevu 


202/41 


Kr{o/Amir/Adisa, Li~na karta br.05BTK2433 izdata od PU Novi grad Sarajevo 


202/42 


Kr{o/Amir/Adisa, Voza~ka dozvola br.08BTF1696 izdata od PU Novi grad Sarajevo 


202/43 


Nevjesti}/-/Zlata, Bankovni ra~un broj 190008108-2 izdat od strane Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


202/44 


Tatli}/-/Nezir, Li~na karta broj 06BRG5152 izdata u PU Centar Sarajevo 


202/45 


Radovovi}/Husnija/Emina, Svjedo~anstva od I-IV razreda i diploma o zavr{nom ispitu Peta Gimnazija Sarajevo 


202/46 


Durakovi}/Asim/Mirha, Registarske tablice br.K87-J-386 izdate od PU Novo Sarajevo 


202/47 


Leme{/-/Elvir, Saobra}ajna dozvola broj BH2040814 izdata u PU Centar Sarajevo 


202/48 


@uti}/Senad/Sanin, Li~na karta broj 04BRE7735 izdata u PU Centar Sarajevo 


202/51 


Murti}/Esad/Alnesa, [ehidska iskaznica za povla{tenu vo`nju broj 1434 izdata u Op}ini Had`i}i 


202/52 


Gusinjac/Muno/Elvis, Li~na karta broj 10BTO3818 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


202/53 


Musabegovi}/Vejsil/Jasmin, Svjedo~anstva od III razreda i diploma o zavr{nom ispitu Srednja Trgova~ka {kola Sarajevo 


202/54 


Mostarli}/Adema/Amina, Voza~ka dozvola broj 08BQC4293 izdata u PU Ilid`a 


202/55 


[kamo/Murat/Muamer, Voza~ka dozvola broj 09BRD6091 izdata u PU Centar Sarajevo 


202/56 


[kamo/Murat/Muamer, Li~na karta broj 09BRH8123 izdata u PU Centar Sarajevo 


202/57 


Faji}/Muhamed/Elma, registarska tablica broj 353-T-573 izdata u PU Ilid`a 


202/58 


Belko/Hamdija/Avdo, Diploma o zavr{nom ispitu M[C - [kola metalskih zanimanja Sarajevo 


202/59 


Hrgi}/Stjepan/Vjekoslav, Voza~ka dozvola broj 04BTB0577 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


202/60 


Hrgi}/Stjepan/Vjekoslav, Li~na karta broj 03BTA1072 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


202/61 


Delend`i}/-/Haris, Saobra}ajna dozvola broj BH2757871 izdata u PU Novo Sarajevo 


202/63 


Ke{mer/[evkija/Alma, Li~na karta broj 10BTO1660 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


202/64 


Kezunovi}/Vide/Nikola, Li~na karta broj 07BTM3445 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


202/65 


Spahi}/Atif/Atijana, Uvjerenje o polo`enim ispitima broj 33159/96 od 30.09.1996. godine Filozofski fakultet Sarajevo 


202/66 


Kova~evi}/Milan/Savka, Li~na karta broj 06BSH2689 izdata u PU Novo Sarajevo 


202/67 


Kova~evi}/Milan/Savka, Voza~ka dozvola broj 06BSC8875 izdata u PU Novo Sarajevo 


202/68 


[a~irovi}/Arslan/Saliha, Li~na karta broj 10BSJ1824 izdata u PU Novo Sarajevo 


202/69 


Haski}/Ned`ada/Amar, Paso{ broj 6141430 od 17.10.2008. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo 


203/3 


[ehovi}/Mustafa/Jasmin, Li~na karta broj 03BTB3191 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


203/4 


[iljak/Avdo/Mina, Radna knji`ica izdata u Op}ini Centar Sarajevo 


203/5 


Had`i}/Durana/Uzejir, Li~na karta broj 04BQD9923 izdata u PU Ilid`a 


203/6 


Serhatli}/Miralem/Zumra, Li~na karta broj 04BRF5927 izdata u PU Centar Sarajevo 


203/8 


Serhatli}/Miralem/Zumra, Voza~ka dozvola broj 04BRC0977 izdata u PU Centar Sarajevo 


203/9 


Bajtarevi}/D`emal/Mustafa, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo 


203/10 


^engi}/Fahrija/[erifa, Li~na karta broj 03BMA1965 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 


203/11 


Bajramovi}/Muhedin/Jasmina, Li~na karta broj 09BSI9664 izdata u PU Novo Sarajevo 


203/12 


]erimagi}/Lutvija/Bisera, radna knji`ica izdata u Op}ini Centar Sarajevo 


203/13 


Kepi}/Amir/Miralem, radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad Sarajevo 


203/15 


^ikla{-Veli} Indira, Bankovni ra~un broj 19000684761 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


203/16 


Kunovac/Red`o/Sinan, Li~na karta broj 04BTD5465 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


203/17 


Topuz/Pa{o/Indira, Li~na karta broj 08BTM5273 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


203/19 


^oli}/Mirsad/Mirza, Diploma o zavr{enom IV stepenu Srednje Ugostiteljsko Turisti~ke {kole 


203/20 


Bajrovi}/Emin/Nermina, Potvrda o vlasni{tvu br.BA0932548 izdato od PU Centar 


203/21 


Bajrovi}/Emin/Nermina, Potvrda o registraciji AA0222225 izdata od PU Centar Sara jevo 


203/22 


Maju{evi}/-/Jasenko, Saobra}ajna dozvola broj BH2612239 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 


203/23 


Kibari/-/Mustafa, Saobra}ajna dozvola broj BH3048069 izdata u PU Centar Sarajevo 


203/24 


Kibari/-/Mustafa, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0514106 izdata u PU Centar Sarajevo 


203/25 


Kibari/-/Mustafa, Potvrda o registraciji broj AA0217686 izdata u PU Centar Sarajevo 


203/26 


Mustafa/-/Mustafa, Voza~ka dozvola broj 04BMA9029 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 


203/27 


Mustafa/-/Mustafa, Li~na karta broj 04BRF4811 izdata u PU Centar Sarajevo 


203/28 


Halapa/Salih/Senka, radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad Sarajevo 


203/29 


Poturovi}/D`afer/Ismeta, Li~na karta broj 04BSD1207 izdata u PU Novo Sarajevo 


203/30 


Demi}/Hamid/Hasna, Li~na karta broj 04BTI2342 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


203/31 


Kazaz/Muhameda/Elvedin, Li~na karta broj 05BPB2791 izdata u PU Ilija{ 


203/33 


Jonuz/[evkija/D`enan, Voza~ka dozvola broj 04BSB9112 izdata u PU Novo Sarajevo 


203/34 


Jonuz/[evkija/D`enan, Li~na karta broj 04BSD6249 izdata u PU Novo Sarajevo 


203/35 


Buzaljko/Slobodan/Zlatan, Svjedo~anstvo od I-III razreda Srednja Trgova~ka {kola Sarajevo 


203/36 


Gobelji}/Mumin/Mujo, Radna knji`ica izdata u Op~{tini Ilija{ 


203/37 


Husi}/-/Mustafa, Slu`bena iskaznica broj 000625 izdata od strane MUP HNK-a Mostar 


203/38 


\ipa/-/Edhem, Slu`bena iskaznica broj 0000715 izdata od strane MUP HNK-a Mostar 


203/39 


Ra{idovi}/Mehmed/Ismira, Voza~ka dozvola broj 04BNA3100 izdata u PU Vogo{}a 


203/40 


Trifunovi}/-/Milan, Bankovni ra~un broj 190030047-4 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


203/41 


Manjo/Ibrahim/Aldisa, Diploma o zavr{nom ispitu Mje{ovita srednja tekstilna {kola Sarajevo 


203/42 


Hod`i}/Ramiz/Kenan, Radna knji`ica izdata u Op}ini Ilid`a 


203/44 


Su}eska/]amil/Samira, Svjedo~anstvo od VIII razreda O[ Grbavica I Sarajevo 


203/45 


[atrovi}/[erif/Lutvo, Li~na karta br.09BTN9615 izdata od PU Novi grad Sarajevo 


203/48 


[atrovi}/[erif/Lutvo, Voza~ka dozvola br.09BTF6763 izdata od PU Novi grad Sarajevo 


203/49 


Sejdi}/Mujo/Zajko, Li~na karta br.04BQD2175 izdata od PU Ilid`a 


203/51 


Sejdi}/Mujo/Zajko, Voza~ka dozvola br.04BQB0597 izdata od PU Ilid`a 


203/52 


Brki}/Ismet/Isma, Diploma o zavr{enom III stepenu Srenje Trgovinske {kole u Sarajevu 


203/53 


^au{evi}/Himzo/Samira, Bankovni ra~un br.190017796-3 izdat od Stra ne Raiffeisen bank Sarajevo 


203/54 


[trbo /-/Denis, Potvrda o registraciji br. AA0158524 izdata od PU Novo Sarajevo 


203/55 


Bogdanovi}/Zvonimir/Vanja, Li~na karta broj 05BTJ6768 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


203/58 


[krijelj/Vehbe/Mirsad, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0009007 izdata od PU Ilid`a 


204/1 


]imi}/Husnija/Almina, Li~na karta broj 04BSG0473 izdata u PU Novo Sarajevo 


204/2 


Luki}/Sretka/Vinko, registarska tablica broj 659-J-201 izdata u PU Ilid`a 


204/3 


Kerla/-/Nurdin, Svjedo~anstvo od II razreda Srednjo{kolski centar Vogo{}a 


204/4 


Kova~evi}/Milan/Savka, Saobra}ajna dozvola br.BH3042684 izdata od PU Novo Sarajnevo 


204/5 


Emi}/D`emal/Fahrudin, Li~na karta br.07BRH2484 izdata od PU Centar Sarajevo 


204/6 


Veseli-/Ramadan, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo 


204/7 


Dervi{evi}/Suvada/Samir, Voza~ka dozvola broj 05BQB6638 izdata u PU Ilid`a 


204/8 


Ke{eljevi}/Du{an/Milan, Voza~ka dozvola broj 06BRC8070 izdata u PU centar Sarajevo 


204/12 


Ke{eljevi}/Du{an/Milan, Li~na karta broj 05BRF9006 izdata u PU Centar Sarajevo 


204/13 


Be{i}/Mustafa/D`enan, Slu`bena legitimacija broj 046 izdata od Ministarstvo pravde BIH Sarajevo 


204/15 


Boja/Nihad/Sanid, Registarska tablica broj 891-J-207 izdata u PU Had`i}i 


204/16 


Sablji}/-/Zdenko, Radna knji`ica izdata u Op}ini Ilid`a 


204/18 


Otajagi}/Sarija/Senada, Li~na karta broj 06BQF0408 izdata u PU Ilid`a 


204/20 


Otajagi}/Sarija/Senada, Voza~ka dozvola broj 06BQC0202 izdata u PU Ilid`a 


204/21 


Otajagi}/Sarija/Senada, Grasova iskaznica za povla{tenu vo`nu br. 02682 izdata u Op}ini Ilid`a 


204/22 


Otajagi}/Sarija/Senada, ^lanska kartica udr.org.porodica,{ehida i poginulih boraca broj 58118 izdata u Op}ini Ilid`a 


204/23 


Kelemi{/Ahmet/Remza, Bankovni ra~un broj 090053501-4 izdat od strane Raiffeisen bank dd BIH SArajevo 


204/24 


Luli}/Vojislav/Radinka, Diploma broj 583/83 izdata od strane Filozofski fakultet Sarajevo 


204/25 


[atrovi}/[erif/Lutvo, Potvrda o registraciji broj AA0165876 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


204/26 


Arslanagi}/Hajrudin/Almina, Registarska tablica broj 191-M-730 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


204/28 


Bukva/Halil/Izet, Li~na karta broj 04BTG8522 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


204/29 


Ba{i}/-/Kemal, Li~na karta broj 04BMC7855 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 


204/30 


Krupalija/Bego/Hamdo, Diploma o zavr{nom ispitu [kola u~enika u privredi Sarajevo 


204/31 


Dizdarevi}/Samedina/Adis, Svjedo~anstvo od VIII razreda O[ Hasan Kiki} Sarajevo 


204/33 


Fazli}/-/Vehid, Li~na karta broj 04BTD9142 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


204/34 


Demirovi}/Suad/Adnan, Li~na karta broj 10BTO3599 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


204/36 


Demirovi}/Suad/Adnan, Voza~ka dozvola broj 06BTE1749 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


204/37 


Ljubijanki}/Zlatko/Leila, Li~na karta broj 10BRI2299 izdata u PU Centar Sarajevo 


204/41 


^uturi}/-/Galib, Li~na karta broj 04BTH2119 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


204/44 


Sto{i}/Milorad/Stojanka, Li~na karta broj 04BRD7480 izdata u PU Centar Sarajevo 


204/45 


Zorlak/[aban/D`email, Voza~ka dozvola broj 04BSB4215 izdata u PU Novo Sarajevo 


204/47 


Zorlak/[aban/D`email, Li~na karta broj 09BSJ0556 izdata u PU Novo Sarajevo 


204/48 


Haskovi}/Dervi{/Amira, Index br.67471/07 izdat od strane Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 


204/50 


Merina/Suvad/Kenan, Li~na karta broj 08BTN2351 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


204/51 


Kapo/-/Mediha, radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad Sarajevo 


204/54 


Nezirevi}/Selim/Selmira, Li~na karta broj 10BTO5001 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


204/56 


UNSKO-SANSKI KANTON 


Vukeli} Mirsada, putna isprava broj A0301551, izdat MUP USK Velika Kladu{a 


1914 


Salki} Adil, radna knji`ica broj 87/82, izdata Op}ina Cazin 


1915 


Ba{agi} Enver, paso{ broj 4078511, izdat KMUP Biha} 


1916 


Rami} Mehmed, putna isprava broj 5633093, izdata 22. 8. 2007. Odsjek za administraciju Klju~ 


1917 


Begi} Amela, putna isprava broj 4868625, izdata 25. 6. 2005. KMUP Biha} 


1918 


Nadarevi} Merhunisa, radna knji`ica broj 1624/79, izdata Op}ina Cazin 


1919 


Begi} Zahid, radna knji`ica broj 1451/88, izdata Op}ina Cazin 


1920 


Toromanovi} Admir, li~na karta broj 05COD5101, izdata 25. 4. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 


1921 


Beganovi} Samir, li~na karta broj 06COE2090, izdata 9. 6. 2006. Odsjek za administraciju Cazin 


1922 


Avdi} Admir, li~na karta broj 08CMB5919, izdata 15. 8. 2008. Odsjek za administraciju Klju~ 


1923 


Murti} Hasan, paso{ broj 4069269, izdat KMUP Biha} 


1924 


Dmitrovi} Rade, voza~ka dozvola broj 04CPA3651, izdata 9. 6. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 


1925 


Mumiovi} Almir, li~na karta broj 04COA7974, izdata 26. 3. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 


1926 


Dru`anovi} Fatima, radna knji`ica broj 2836/96, izdata Op}ina Cazin 


1927 


Rizvi} Adis, putna isprava broj 5982672, izdata 4. 6. 2008. KMUP Biha} 


1928 


Beganovi} Bahrudin, li~na karta broj 06COE3293, izdata 25. 7. 2006. Odsjek za administraciju Cazin 


1929 


Ko{ti} Ha{im, putna isprava broj 3429189, izdata 11. 12. 2001. Ambasada BiH u Wa{ingtonu 


1930 


Kaukovi} Amir, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA 0061956, izdata 16. 4. 2010. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 


1931 


Kaukovi} Amir, saobra}ajna dozvola broj AA 0048081, izdata 16. 4. 2010. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 


1932 


Kaukovi} Amir, voza~ka dozvola broj 09CRB1369, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 


1933 


Karaibrahimovi} Anel, voza~ka dozvola broj 05CRA6720, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 


1934 


Novkini} Suada, voza~ka dozvola broj 03CRA0350, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 


1935 


Alijagi} Mesud, putna isprava broj 5291268, izdata 17. 1. 2007. KMUP Biha} 


1936 


Dizdari} Safet, voza~ka dozvola broj 10CLD0741, izdata 8. 6. 2010. Odsjek za administraciju Biha} 


1937 


\erlek Anita, putna isprava broj 3740050, izdata 2. 7. 2001. KMUP Biha} 


1938 


Handuki} Ejub, saobra}ajna dozvola broj BA0056255, izdata 14. 10. 2009. Odsjek za administraciju Biha} 


1939 


Brki} Esad, saobra}ajna dozvola broj BA0549440, izdata 13. 4. 2010. Odsjek za administraciju Biha} 


1940 


Brki} Esad, saobra}ajna dozvola broj AA0327913, izdata 13. 4. 2010. Odsjek za administraciju Biha} 


1941 


Kapi} Sanel, putna isprava broj 5545200, izdata 19. 7. 2007. KMUP Biha} 


1942 


Ibrahimpa{i} Haris, li~na karta broj 08CLF8551, izdata 3. 3. 2008. Odsjek za administraciju Biha} 


1943 


Fajkovi} Asim, voza~ka dozvola broj 09CLC9080, izdata Odsjek za administraciju Biha} 


1944 


Abdagi} Mirsad, li~na karta broj 07CLF5696, izdata Odsjek za administraciju Biha} 


1945 


Mujnovi} Adis, li~na karta broj 09CLG2301, izdata 20. 2. 2009. Odsjek za administraciju Biha} 


1946 


Fajkovi} Asim, li~na karta broj 03CLA3276, izdata 3. 6. 2003. Odsjek za administraciju Biha} 


1947 


Kurtovi} Alen, putna isprava broj 1077051, izdata 8. 9. 2000. KMUP Biha} 


1948 


Skali} Jasmina, li~na karta broj 09CLG2895, izdata 18. 5. 2009. Odsjek za administraciju Biha} 


1949 


Begi} Nisvet, li~na karta broj 03COA1253, izdata 27. 11. 2003. Odsjek za administraciju Cazin 


1950 


Bili} Emir, li~na karta broj 09CLG4194, izdata 10. 8. 2009. Odsjek za administraciju Biha} 


1951 


Be~i} Had`era, putna isprava broj 4823879, izdata 18. 11. 2004. KMUP Biha} 


1952 


@upan~i} Ljerka, li~na karta broj 04CLD5964, izdata 1. 10. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 


1953 


Mujaki} Mustafa, li~na karta broj 04CRC7863, izdata 24. 6. 2009. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 


1954 


Had`i} Red`o, putna isprava broj 5639889, izdata 29. 8. 2007. KMUP Biha} 


1955 


Japi} Sabina, li~na karta broj 07COE6556, izdata 23. 1. 2007. Odsjek za administraciju Cazin 


1956 


Beganovi} Fikreta, li~na karta broj 08COF5418, izdata 16. 12. 2008. Odsjek za administraciju Cazin 


1957 


[ahinovi} Arif, voza~ka dozvola broj 04CRA3673, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 


1958 


[ahinovi} Arif, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0061163, izdata 6. 10. 2009. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 


1959 


POSAVSKI KANTON 


D`ini} Esma, osobna iskaznica broj 05BWA8161, izdata MUP PK Od`ak 


260 


Mi{kovi} Majkl, osobna iskaznica broj 09BVC1187, izdata 5. 11. 2009. MUP PK Ora{je 


261 


Martinovi} Arnela, potvrda o vlasni{tvu vozila broj 0134554, izdata MUP PK Od`ak 


262 


\uki} Mato, reg. plo~ice broj 274-J-342, izdate MUP PK Domaljevac-[amac 


263 


\uki} Mato, prometna dozvola broj BH 1719159, izdata MUP PK Domaljevac-[amac 


264 


[imi} Borislav, voza~ka dozvola broj 05BXA1321, izdata 4. 5. 2005. MUP PK Domaljevac-[amac 


265 


[imi} Borislav, osobna iskaznica broj 05BXA2972, izdata 22. 4. 2005. MUP PK Domaljevac-[amac 


266 


Ahmetovi} [ejla, voza~ka dozvola broj 04BWA2354, izdata Mup PK Od`ak 


267 


Damljanovi} Ivo, osobna iskaznica broj 06BVB4939, izdata 7. 6. 2006. MUP PK Ora{je 


268 


Pranji} Anto, osobna iskaznica broj 04BXA1472, izdata MUP PK Domaljevac 


269 


Pranji} Anto, voza~ka dozvola broj 04BXA0880, izdata MUP PK Domaljevac 


270 


Dujakovi} Mara, osobna iskaznica broj 04BWA7147, izdata MUP PK Od`ak 


271 


Tiri} [efika, putna isprava broj 6386413, izdata MUP PK Od`ak 


272 


Tunji} Anto, reg. plo~ice broj 066-T-999, izdate MUP PK Domaljevac-[amac 


273 


Baoti} Katica, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0118730, izdata MUP PK Ora{je 


274 


TUZLANSKI KANTON 


Omerovi} Izudin, putna isprava broj 3332478, izdata MUP TK Grada~ac 


1840 


Dizdarevi} Hata, li~na karta broj 04CFB2087, izdata 16. 7. 2004. CIPS Gra~anica 


1841 


Dizdarevi} Zijad, svjedo~anstvo I razreda dj. broj 01-1063/6 od 16. 6. 1982., MK 468/I ekon. tehn., izdato u S[C Gra~anica 


1842 


Dizdarevi} Zijad, svjedo~anstvo II razreda dj. broj 01-1072/6 od 24. 6. 1983., MK 468/I ekon. tehn., izdato u S[C Gra~anica 


1843 


Dizdarevi} Zijad, svjedo~anstvo III razreda dj. broj 01-700/5 od 25. 6. 1984., MK 468/I ekon. tehn., izdato u S[C Gra~anica 


1844 


Dizdarevi} Zijad, svjedo~anstvo IV razreda dj. broj 01-1246/7 od 14. 6. 1985., MK 468/I, izdato u S[C Gra~anica 


1845 


"FORTUNA" DD GRA^ANICA, reg. tablice broj 947-T-822, izdate MUP Gra~anica 


1846 


Vili} Ibrahim, li~na karta broj 04CFB4795, izdata CIPS Gra~anica 


1847 


Zahirovi} Alija, reg. tablica br. 630-A-293, izdate 13. 7. 2006. MUP Gra~anica 


1848 


[iljkovi} Saudin, li~na karta broj 05CFD3953, izdata 14. 11. 2005. CIPS Gra~anica 


1849 


Gec Asija, reg. tablice broj 835-J-904, izdate MUP Gra~anica 


1850 


Isi} Alija, li~na karta broj 04CFB3005, izdata 28. 7. 2004. CIPS Gra~anica 


1851 


Isi} Alija, voza~ka dozvola broj 04CFA4916, izdata 28. 7. 2004. CIPS Gra~anica 


1852 


Nuhanovi} Nermin, li~na karta broj 04CFB8414, izdata CIPS Gra~anica 


1853 


Nuri} Bilal, reg. tablice broj 386-A-600, izdate 9. 7. 2007. MUP Gra~anica 


1854 


Kamari} Mersija, li~na karta broj 04CFC0386, izdata 19. 11. 2004. CIPS Gra~anica 


1855 


D`ananovi} Admir, voza~ka dozvola broj 09CFB9090, izdata 16. 3. 2009. CIPS Gra~anica 


1856 


D`ananovi} Admir, li~na karta broj 08CFE5008, izdata 11. 7. 2008. CIPS Gra~anica 


1857 


Omerovi} ro|. ]uri} (Ferid) Edina, svjedo~anstvo I razreda broj 01-226/1 od 28. 6. 1991., izdato u S[C Gra~anica 


1858 


Omerovi} ro|. ]uri} (Ferid) Edina, svjedo~anstvo II razreda broj 01-91/2 od 1. 6. 1992., izdato u S[C Gra~anica 


1859 


Omerovi} ro|. ]uri} (Ferid) Edina, svjedo~anstvo III razreda broj 01-519/1 od 31. 8. 1993., izdato u S[C Gra~anica 


1860 


Omerovi} ro|. ]uri} (Ferid) Edina, diploma broj 01-520/1 od 31. 8. 1993., izdata u S[C Gra~anica 


1861 


Avdi} Nermina (ud. Kova~evi}), svjedo~anstvo I razreda dj. broj 01-606/1 od 22. 6. 1987., izdato u S[C Gra~anica 


1862 


Avdi} Nermina (ud. Kova~evi}), svjedo~anstvo II razreda dj. broj 01-1181/1 od 16. 6. 1988., izdato u S[C Gra~anica 


1863 


Avdi} Nermina (ud. Kova~evi}), svjedo~anstvo III razreda dj. broj 01-912/2 od 8. 6. 1989., izdato u S[C Gra~anica 


1864 


Avdi} Nermina (ud. Kova~evi}), diploma dj. broj 01-913/2 od 8. 6. 1989., izdata u S[C Gra~anica 


1865 


Halilovi} Samir, putna isprava broj 5181572, izdata 13. 9. 2006. Odjeljenje za administraciju Sapna 


1866 


Kova~evi} Almir, putna isprava broj 5751510, izdata 3. 12. 2007. Odjeljenje za administraciju Tuzla 


1867 


Rami} Ibrahim, li~na karta broj 06CIC4926, izdata 21. 4. 2006. Odjeljenje za administraciju Kalesija 


1868 


Bar~i} Eldar, li~na karta broj 09CID4342, izdata 15. 5. 2009. Odjeljenje za administraciju Kalesija 


1869 


Malji{evi} Hajrudin, reg. tablica broj 985-J-160, izdata Odjeljenje za administraciju Kalesija 


1870 


Guti} Fahrudin, potvrda o registraciji ser. broj AA0285463, izdata Odjeljenje za administraciju Kalesija 


1871 


Hasanovi} Zila, putna isprava broj 5876209, izdata 18. 3. 2008. Odjeljenje za administraciju Kalesija 


1872 


Hod`i} Zijad, li~na karta broj 05CIA6472, izdata 21. 1. 2005. Odjeljenje za administraciju Kalesija 


1873 


Mumi} Senaid, li~na karta broj 04CEA5988, izdata 2. 4. 2004. Odjeljenje za administraciju @ivinice 


1874 


Avdi} Adnan, li~na karta broj 10CEG4424, izdata 7. 6. 2005. Odjeljenje za administraciju @ivinice 


1875 


Avdi} Adnan, voza~ka dozvola broj 07CEB9807, izdata 22. 10. 2007. Odjeljenje za administraciju @ivinice 


1876 


Husejnovi} Zijad, vlasni~ka knji`ica vozila broj BA0092168, izdata Odjeljenje za administraciju @ivinice 


1877 


Malovi} Karmentina, li~na karta broj 09CEG2668, izdata 23. 12. 2009. Odjeljenje za administraciju @ivinice 


1878 


Mumi} Senaid, voza~ka dovola broj 04CEA3311, izdata 26. 7. 2004. Odjeljenje za administraciju @ivinice 


1879 


Husejnovi} Zijad, voza~ka dozvola broj 07CEB8678, izdata 29. 5. 2007. Odjeljenje za administraciju @ivinice 


1880 


Beluli Jetmir, voza~ka dozvola broj 04CEA7383, izdata 29. 12. 2004. Odjeljenje za administraciju @ivinice 


1881 


Husejnovi} Zijad, saobra}ajna dozvola broj BH 2780653, izdata Odjeljenje za administraciju @ivinice 


1882 


Avdiba{i} Ahmet, paso{ broj 6122059, izdat 10. 9. 2008. Odjeljenje za administraciju @ivinice 


1883 


Nuri} Denis, voza~ka dozvola broj 06CFB5373, izdata CIPS Gra~anica 


1884 


Sinanovi} Hasija, putna isprava broj 5502676, izdata 3. 7. 2007. Odjeljenje za administraciju Kalesija 


1885 


Zahirovi} Mirnesa, li~na karta broj 05CIA5378, izdata 27. 12. 2004. Odjeljenje za administraciju Kalesija 


1886 


Saki} Muhamed, li~na karta broj 06CIC3731, izdata 26. 1. 2006. Odjeljenje za administraciju Kalesija 


1887 


Pavlovi} Vinko, li~na karta broj 05CHA1714, izdata Odjeljenje za administraciju ^eli} 


1888 


Jusi} Elvis, putna isprava broj A0325523, izdata 24. 8. 2010. Odjeljenje za administraciju Tuzla 


1889 


D`inovi} D`evad, li~na karta broj 05CHA4527, izdata 8. 8. 2005. Odjeljenje za administraciju ^eli} 


1890 


Me{i} Samir, voza~ka dozvola broj 05CHA1881, izdata 5. 10. 2005. Odjeljenje za administraciju ^eli} 


1891 


Me{i} Samir, li~na karta broj 05CHA5600, izdata 5. 10. 2005. Odjeljenje za administraciju ^eli} 


1892 


[IRBEGOVI] DOO GRA^ANICA, reg. tablica broj 706-A-654, izdata MUP Gra~anica 


1893 


[IRBEGOVI] DOO GRA^ANICA, reg. tablica broj 053-T-858, izdata MUP Gra~anica 


1894 


[IRBEGOVI] DOO GRA^ANICA, saobra}ajna dozvola broj BH 2630448, izdata MUP Gra~anica 


1895 


DOO "BREZJE" Gra~anica, reg. tablica broj 670-T-638, izdata 27. 12. 2004. MUP Gra~anica 


1896 


Hrusti} Maila, li~na karta broj 09CDE5840, izdata 22. 12. 2009. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


1897 


Muljkanovi} Venada, li~na karta broj 05CDC0332, izdata 11. 2. 2005. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


1898 


Jerkovi} Ivana, li~na karta broj 10CDE7797, izdata 17. 8. 2010. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


1899 


Kari} Elvis, voza~ka dozvola broj 05CDA8755, izdata 23. 3. 2005. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


1900 


Zahirovi} Admir, li~na karta broj 04CDB1686, izdata 24. 9. 2004. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


1901 


Kari} Elvis, li~na karta broj 05CDC3714, izdata 23. 3. 2005. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


1902 


Me{i} Hazim, li~na karta broj 05CDB9348, izdata 28. 1. 2005. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


1903 


Hod`i} Sulejman, li~na karta broj 04CDA8383, izdata 13. 7. 2004. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


1904 


Re{idovi} Medin, li~na karta broj 04CDA5595, izdata 30. 4. 2004. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


1905 


Omerovi} Meho, li~na karta broj 08CDE0723, izdata 21. 3. 2008. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


1906 


Jahi} Halim, li~na karta broj 04CDA2739, izdata 9. 7. 2004. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


1907 


Husi~i} Lejla, li~na karta broj 08CDE2601, izdata 16. 9. 2008. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


1908 


Babi} Ivica, voza~ka dozvola broj 10CDB5735, izdata 24. 5. 2010. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


1909 


^au{evi} Mersudin, li~na karta broj 08CDE2185, izdata 7. 8. 2008. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


1910 


^au{evi} Mersudin, voza~ka dozvola broj 09CDB5091, izdata 3. 8. 2009. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


1911 


Velagi} Vahid, saobra}ajna dozvola broj Bh 3223328, izdata 26. 5. 2009. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


1912 


Begi} Emir, li~na karta broj 07CEF1627, izdata 8. 5. 2007. Odjeljenje za administraciju @ivinice 


1913 


Hrusti} Mehmed, li~na karta broj 07CEF4015, izdata 26. 9. 2007. Odjeljenje za administraciju @ivinice 


1914 


Muratbegovi} Almedina, voza~ka dozvola broj 08CEC0714, izdata 20. 3. 2008. Odjeljenje za administraciju @ivinice 


1915 


Kamberovi} Hanifa, li~na karta broj 05CEC8722, izdata 25. 2. 2005. Odjeljenje za administraciju @ivinice 


1916 


Ibrali} Mersudin, voza~ka dozvola broj 06CEB6404, izdata 24. 8. 2006. Odjeljenje za administraciju @ivinice 


1917 


^erkezovi} Salih, voza~ka dozvola broj 06CEB6765, izdata 3. 10. 2006. Odjeljenje za administraciju @ivinice 


1918 


^erkezovi} Salih, saobra}ajna dozvola broj BH 2634384, izdata Odjeljenje za administraciju @ivinice 


1919 


^erkezovi} Salih, li~na karta broj 06CEE1615, izdata 17. 2. 2006. Odjeljenje za administraciju @ivinice 


1920 


Rakovac Selmir, li~na karta broj 04CEC2049, izdata 30. 11. 2004. Odjeljenje za administraciju @ivinice 


1921 


Divkovi} Mara, li~na karta broj 07CEF1717, izdata 11. 5. 2007. Odjeljenje za administraciju @ivinice 


1922 


ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON 


Katanovi} Adem, saobra}ajna dozvola broj BH 2456703, izdata Odsjek za administraciju Maglaj 


2166 


Kujadinovi} Selma, reg. tablica broj 181-J-945, izdata Odsjek za administraciju Maglaj 


2167 


Katanovi} Adem, li~na karta broj 06CZB8833, izdata 4. 10. 2006. Odsjek za administraciju Maglaj 


2168 


Mujaki} Elvir, reg. tablica broj 461-M-930, izdata Odsjek za administraciju Doboj Jug 


2169 


Keserovi} (Ibro) Nusret, radna knji`ica broj 905/83, izdata Op}ina Zavidovi}i 


2170 


Peri} Slobodan, voza~ka dozvola broj 08CXA2458, izdata 11. 12. 2008. Odsjek za administraciju Usora 


2171 


Kaji} Bosiljko, li~na karta broj 04AYA1871, izdata 13. 5. 2004. Odsjek za administraciju @ep~e 


2172 


Kaji} Bosiljko, voza~ka dozvola broj 04CYA0687, izdata 13. 5. 2004. Odsjek za administraciju @ep~e 


2173 


Radmanovi} Savo, diploma broj 75-76 Gimnazije u Zavidovi}ima 


2174 


Zaimovi} \evad, li~na karta broj 06CUC7179, izdata 4. 4. 2006. Odsjek za administraciju Kakanj 


2175 


KULA GRADNJA DOO Breza, saobra}ajna dozvola broj BH 2023266, izdata Odsjek za administraciju Breza 


2176 


MIDO DOO Zenica, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0000287, izdata MUP Zenica 


2177 


Beganovi} Melisa, vlasni~ka knji`ica vozila broj BA0185303, izdata MUP Zenica 


2178 


Beganovi} Melisa, potvrda o registraciji broj AA0168023, izdata MUP Zenica 


2179 


Omerovi} Nermin, voza~ka dozvola broj 04DDA2803, izdata 14. 4. 2004. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 


2180 


Omerovi} Nermin, li~na karta broj 06DDD1590, izdata 6. 10. 2006. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 


2181 


Huseinovi} Ismet, li~na karta broj 04DCA4747, izdata 1. 12. 2004. Odsjek za administraciju Olovo 


2182 


[a}irovi} Mirsada, li~na karta broj 08CZC1050, izdata 11. 1. 2008. Odsjek za administraciju Maglaj 


2183 


Musaefendi} Selma, li~na karta broj 03CZA1102, izdata 23. 12. 2003. Odsjek za administraciju Maglaj 


2184 


Smajlovi} (Ne{ad) Sabin, radna knji`ica, izdata Op}ina Zavidovi}i 


2185 


^au{evi} Salih, vlasni~ka knji`ica vozila broj BA0519624, izdata MUP Zenica 


2186 


D`ini} Mirzet, paso{ broj 5281497, izdat MUP ZDK Zavidovi}i 


2187 


Radoj~i} @eljko, saobra}ajna dozvola broj BH 3144735, izdata MUP Zenica 


2188 


"KOVO COMERCE" DOO VISOKO, reg. tablica broj K09-M-564, izdata Odsjek za administraciju Visoko 


2189 


Avdovi} Anel, li~na karta broj 06DAB2540, izdata 29. 12. 2006. Odsjek za administraciju Breza 


2190 


Muhi} [ehra, li~na karta broj 04DAA5252, izdata 22. 10. 2004. Odsjek za administraciju Breza 


2191 


Selimovi} Adna, putna isprava broj 5002335, izdata 15. 2. 2006. MUP ZDK Breza 


2192 


Spahi} Bilsana, li~na karta broj 08CTL0298, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2193 


Selimovi} Habib, li~na karta broj 04CTG1965, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2194 


Imamovi} Safija, li~na karta broj 05CTI6569, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2195 


Zuko Moamer, li~na karta broj 06CTJ5432, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2196 


Omi} Muhamed, li~na karta broj 06CTK0776, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2197 


Hod`i} Jela, li~na karta broj 04CTD2003, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2198 


Babi} Fevzija, li~na karta broj 08CTL3460, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2199 


Mehinagi} Lejla, li~na karta broj 07CTK9435, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2200 


^ajlakovi} Rahima, li~na karta broj 03CTA5846, izdata Odsjek za administraciju Zenica Zenica 


2201 


\ulan Hatid`a, li~na karta broj 08CTL1580, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2202 


Okanovi} Azra, li~na karta broj 04CTD3338, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2203 


Telalovi} Suvad, li~na karta broj 03CTA1503, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2204 


Kaknja{evi} Nizama, li~na karta broj 04DCA1701, izdata 28. 5. 2004. Odsjek za administraciju Olovo 


2205 


Vehabovi} Hasan, reg. tablica broj 193-J-195, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2206 


Dujmovi} Juro, li~na karta broj 07DED4226, izdata 8. 6. 2007. Odsjek za administraciju Visoko 


2207 


Buza Zehrudin, reg. tablice broj 267-T-352, izdate Odsjek za administraciju Visoko 


2208 


Dedi} Enes, putna isprava broj 6183950, izdata 16. 1. 2009. Odsjek za administraciju Visoko 


2209 


D`ambazov Lejla, li~na karta broj 04DEB9553, izdata 24. 12. 2004. Odsjek za administraciju Visoko 


2210 


Cvijanovi} Marko, li~na karta broj 09DED9191, izdata 29. 5. 2009. Odsjek za administraciju Visoko 


2211 


Hasanbegovi} Zlatija, li~na karta broj 05DEC3067, izdata 22. 2. 2005. Odsjek za administraciju Visoko 


2212 


Be{li} Emina, li~na karta broj 10DEE1374, izdata 26. 5. 2010. Odsjek za administraciju Visoko 


2213 


Sulejmanovi} Haziz, li~na karta broj 07DED5922, izdata 17. 12. 2007. Odsjek za administraciju Visoko 


2214 


Per~o Mirsad, saobra}ajna dozvola broj BH 1801862, izdata MUP Zenica 


2215 


Markanovi} Franjo, osobna iskaznica broj 07CYC3866, izdata 8. 11. 2007. Odsjek za administraciju @ep~e 


2216 


Ba{i} Jasmin, reg. tablica broj O65-K-134, izdata Odsjek za administraciju Maglaj 


2217 


VOLKSBANK LEASING BH DOO Sarajevo, reg. tablice broj M71-K-424, izdate Odsjek za administraciju Visoko 


2218 


Omer~evi} Fuad, li~na karta broj 04DDB6844, izdata 19. 10. 2004. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 


2219 


Omerovi} Fuad, voza~ka dozvola broj 04DDA4971, izdata 19. 10. 2004. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 


2220 


Omera{evi} Nuraga, reg. tablice broj 650-M-610, izdate Odsjek za administraciju Zavidovi}i 


2221 


"KLAS PERVAN" DOO @ep~e, prometna dozvola broj BH 2283882, izdata Odsjek za administraciju @ep~e 


2222 


Derli} Adnan, voza~ka dozvola broj 05CYA6730, izdata 27. 5. 2005. Odsjek za administraciju @ep~e 


2223 


Peri} Slobodan, voza~ka dozvola broj 08CXA2458, izdata 11. 12. 2008. Odsjek za administraciju Usora 


2224 


Smailbegovi} Anesa, potvrda o registraciji broj AA0168177, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2225 


Skopljak Melisa, potvrda o vlasni{tvu broj BA0185303, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2226 


Skopljak Melisa, potvrda o registraciji broj AA0168023, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2227 


Bajri} Mersad, li~na karta broj 10CYC8411, izdata 23. 7. 2010. Odsjek za administraciju @ep~e 


2228 


Joldi} Almedina, li~na karta broj 09DDD7910, izdata Odsjek za administraciju Zavidovi}i 


2229 


Keserovi} Senad, paso{ broj 5468427, izdat 21. 6. 2007. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 


2230 


Salki} [erif, li~na karta broj 05DDC3047, izdata 8. 2. 2005. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 


2231 


[abi} Mirsada, li~na karta broj 04CTF8254, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2232 


Ali} Admir, li~na karta broj 03CTC1209, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2233 


\o|i} Almir, li~na karta broj 08CTL3077, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2234 


^eljo Sanel, li~na karta broj 04CTD9648, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2235 


[ahman Mehmed, li~na karta broj 04CTG6252, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2236 


Klju~i} Amela, li~na karta broj 04CTD4186, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2237 


Ahmi} Sedin, li~na karta broj 09CTL9692, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2238 


Kadri} Ramiz, li~na karta broj 04CTC9403, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2239 


Kre{i} Maja, li~na karta broj 03CTB1151, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2240 


Pekmez Abid, li~na karta broj 04CTC9398, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2241 


Por~a Remzija, li~na karta broj 03CTA7747, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2242 


Sejmenovi} Inda, li~na karta broj 09CTL6475, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2243 


Tikvi} Sa{a, li~na karta broj 03CTB6958, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2244 


Hod`i} Mustafa, li~na karta broj 06CZB8091, izdata Odsjek za administraciju Maglaj 


2245 


Dizdarevi} Selmir, li~na karta broj 07CTK8207, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2246 


Fafulovi} Mirza, li~na karta broj 07CTK6198, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2247 


Ibrahimagi} Emina, li~na karta broj 04CTG5664, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2248 


Kadi} Eldina, li~na karta broj 07CTK5227, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2249 


Korlatovi} Suzana, li~na karta broj 04CTH6929, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2250 


Kulovi} Eldina, li~na karta broj 08CTL6308, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2251 


Mahmutovi} Sidik, li~na karta broj 06CTJ4228, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2252 


Pivi} Namir, li~na karta broj 08CTL4965, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2253 


Bekiri Besir, li~na karta broj 04CTH0968, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2254 


Bencun Predrag, li~na karta broj 03CTB8808, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2255 


Brki} Amra, li~na karta broj 04CTD3615, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2256 


Huseinovi} Semira, li~na karta broj 04CTD2236, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2257 


Red`i} Adnan, li~na karta broj 07CTK6179, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


2258 


SREDWOBOSANSKI KANTON 


Silajd`ija Azir, radna knji`ica broj 549/85, izdata 1985. Op}ina Novi Travnik 


1424 


[andrk Danijel, li~na karta broj 09DOD1135, izdata 17. 6. 2009. Odsjek za administraciju Bugojno 


1425 


Bajri} Avdo, li~na karta broj 10DOD2755, izdata 12. 3. 2010. Odsjek za administraciju Bugojno 


1426 


Bajri} Avdo, voza~ka dozvola broj 10DOB2243, izdata 12. 3. 2010. Odsjek za administraciju Bugojno 


1427 


Bajri} Avdo, potvrda o registraciji broj AA0172027, izdata 31. 8. 2010. Odsjek za administraciju Bugojno 


1428 


Jusufba{i} D`evad, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0805715, izdata 18. 3. 2010. Odsjek za administraciju Bugojno 


1429 


Jusufba{i} D`evad, potvrda o registraciji vozila broj AA0172064, izdata 18. 3. 2010. Odsjek za administraciju Bugojno 


1430 


^avar Smilja, osobna iskaznica broj 07DMC1219, izdata 1. 2. 2007. Odsjek za administraciju Jajce 


1431 


Ladan Bruno, osobna iskaznica broj 05DMB2759, izdata 20. 1. 2005. Odsjek za administraciju Jajce 


1432 


[ahi} Elvedin, osobna iskaznica broj 08DMC3737, izdata 11. 4. 2008. Odsjek za administraciju Jajce 


1433 


[ahi} Elvedin, voza~ka dozvola broj 06DMA6186, izdata 10. 2. 2006. Odsjek za administraciju Jajce i Dobreti}i 


1434 


Mameled`ija Sikin, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0077841, izdata Odsjek za administraciju Travnik 


1435 


Deli} Mirsada, li~na karta broj 09DFF8202, izdata 28. 8. 2009. Odsjek za administraciju Travnik 


1436 


Sikiri} Ajdin, li~na karta broj 07DIB0284, li~na karta broj 07DIB0284, izdata 5. 7. 2007. Odsjek za administraciju Fojnica 


1437 


Stani} Marija, voza~ka dozvola broj 07DIA4127, izdata 29. 3. 2007. Odsjek za administraciju Fojnica 


1438 


Stani} Marija, li~na karta broj 07DIB0042, izdata 29. 3. 2007. Odsjek za administraciju Fojnica 


1439 


[kipina Jelena, li~na karta broj 06DOC4264, izdata 3. 8. 2006. Odsjek za administraciju Bugojno 


1440 


Bla`evi} Tomislav, osobna iskaznica broj 05DGB2041, izdata 9. 12. 2005. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 


1441 


Hero Adis, li~na karta broj 05DOC1012, izdata 16. 5. 2005. Odsjek za administraciju Bugojno 


1442 


Bevrnja Nijaz, li~na karta broj 04DOA3446, izdata 26. 1. 2004. Odsjek za administraciju Bugojno 


1443 


[ijak Tahir, voza~ka dozvola broj 04DOA7379, izdata 21. 12. 2004. Odsjek za administraciju Bugojno 


1444 


[i{i} Omer, li~na karta broj 05DOB9342, izdata 10. 1. 2005. Odsjek za administraciju Bugojno 


1445 


Pulji} Elena, voza~ka dozvola broj 05DPA7468, izdata 15. 11. 2005. Odsjek za administraciju Kiseljak 


1446 


Musa Ru`a, li~na karta broj 06DPB5489, izdata 14. 7. 2006. Odsjek za administraciju Kiseljak 


1447 


Bari{i} Stipo, li~na karta broj 04DHA6659, izdata 16. 9. 2004. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 


1448 


Vin~evi} Feriz, li~na karta broj 09DHB3407, izdata 29. 7. 2009. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 


1449 


Hamzi} Mirsada, osobna iskaznica broj 08DHB2582, izdata 30. 7. 2008. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 


1450 


Bajri} Ramo, li~na karta broj 08DHB2065, izdata 12. 2. 2008. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 


1451 


Tutkur Hedija, li~na karta broj 06DHB0732, izdata 11. 10. 2006. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 


1452 


Paji} Nihad, li~na karta broj 04DHA1704, izdata 27. 2. 2004. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 


1453 


Korugi} Mensur, voza~ka dozvola broj 04DHA0723, izdata 12. 4. 2004. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 


1454 


Hod`i} Sulejman, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0800032, izdata 27. 5. 2010. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 


1455 


Hod`i} Sulejman, potvrda o registraciji broj AA0830827, izdata 27. 5. 2010. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 


1456 


Vrco Enesa, li~na karta broj 05DFE1348, izdata 11. 8. 2005. Odsjek za administraciju Travnik 


1457 


Mameled`ija Dino, voza~ka dozvola broj 07DFB6712, izdata 11. 1. 2007. Odsjek za administraciju Travnik 


1458 


Vrco Enesa, voza~ka dozvola broj 03DFA2772, izdata 5. 9. 2003. Odsjek za administraciju Travnik 


1459 


Lu{ija Arif, radna knji`ica broj 126/125, izdata 27. 6. 1974., Op}ina Busova~a 


1460 


Hrustanovi} Ragib, li~na karta broj 08DNC2471, izdata Odsjek za administraciju Vitez 


1461 


Hrustanovi} Ragib, voza~ka dozvola broj 10DNB1366, izdata Odsjek za administraciju Vitez 


1462 


Leki} Suzana, radna knji`ica broj 94, izdata 19. 5. 2009. Op}ina Vitez 


1463 


Batalija @arko, li~na karta broj 05DNB5592, izdata Odsjek za administraciju Vitez 


1464 


Vuleta Drago, prometna dozvola broj BH 2245052, izdata Odsjek za administraciju Vitez 


1465 


Vuleta Drago, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0775655, izdata Odsjek za administraciju Vitez 


1466 


Maros @eljko, prometne tablice broj A07-E-861, izdate Odsjek za administraciju Vitez 


1467 


Vidovi} Mladen, osobna iskaznica broj 08DNC1959, izdata Odsjek za administraciju Vitez 


1468 


Vu~enovi} Dejan, voza~ka dozvola broj 08DNA9964, izdata Odsjek za administraciju Vitez 


1469 


Memi} (Mustafa) Bahrudin, radni~ka knji`ica broj 115/88, izdata 1988. Op}ina Travnik 


1470 


Okuka \oko, li~na karta broj 09DPB9152, izdata 2. 4. 2009. Odsjek za administraciju Kiseljak 


1471 


Glavo~evi} Zdenko, li~na karta broj 04DPA4738, izdata 30. 6. 2004. Odsjek za administraciju Kiseljak 


1472 


Nikoli} Sre}ko, voza~ka dozvola broj 07DFB8342, izdata 25. 10. 2007. Odsjek za administraciju Travnik 


1473 


[apina An|a, li~na karta broj 04DFB3436, izdata 7. 1. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 


1474 


Zelkanovi} Be}ir, li~na karta broj 04DFD3826, izdata 29. 9. 2005. Odsjek za administraciju Travnik 


1475 


Sivi} Edin, li~na karta broj 07DFE8973, izdata 2. 7. 2007. Odsjek za administraciju Travnik 


1476 


Buljina \emal, li~na karta broj 05DOC1837, izdata 8. 8. 2005. Odsjek za administraciju Bugojno 


1477 


Buljina \emal, voza~ka dozvola broj 04DOA1801, izdata 23. 2. 2004. Odsjek za administraciju Bugojno 


1478 


@uljevi} Janje, li~na karta broj 05DGA9316, izdata 18. 3. 2005. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 


1479 


Crnica Selver, voza~ka dozvola broj 06DGA5395, izdata 20. 12. 2006. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 


1480 


Pu{~ulovi} Halid, li~na karta broj 04DPA7577, izdata 22. 9. 2004. Odsjek za administraciju Kiseljak 


1481 


Sanel Helvida, li~na karta broj 07DLB2888, izdata 21. 6. 2004. Odsjek za administraciju Busova~a 


1482 


Hod`i} Salko, radna knji`ica broj 179/06, izdata 22. 5. 2006. Odsjek za administraciju Busova~a 


1483 


BOSANSKO-PODRIWSKI KANTON 


Pe{tek Enes, li~na karta broj 04AUB7837, izdata 16. 12. 2004. MUP BPK Gora`de 


141 


Mirvi} Almir, li~na karta broj 04AUA9683, izdata 11. 5. 2004. MUP BPK Gora`de 


142 


HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON 


Agencija "DELTA SECURITY" d.o.o. ^itluk, slu`bena iskaznica broj 000092, izdata 12. 11. 2007. od MUP-a HN@/HNK Mostar, na ime Bunti} Oliver 


278 


Rami} Muhamed, reg. tablica broj 366-A-447, izdata 31. 5. 2000. MUP HNK Jablanica 


279 


[ehi} Amir, li~na karta broj 04BHA2870, izdata 9. 6. 2008. MUP HNK Jablanica 


280 


Bali} Zerina, li~na karta broj 10BHB0966, izdata 1. 9. 2010. MUP HNK Jablanica 


281 


Lapo Alen, {tedna knji`ica broj 10-1402-0051934, {ifra 051934, kod Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo, Filijala "Nera" Mostar 


282 


Brki} Tatjana, indeks broj 16368/09 Ekonomskog fakulteta Sveu~ili{ta u Mostaru 


283 


Barbari} Marin, indeks broj 2150/R, izdat 2008. od Fakulteta prirodoslovno-matemati~kih i odgojnih znanosti u Mostaru 


284 


ZAPADNOHERCEGOVA^KI KANTON 


Begi} Marko, osobna iskaznica broj 09DTB4148, izdata 22. 7. 2009. CIPS Posu{je 


700 


Kova~ Jagoda, osobna iskaznica broj 06DTB0344, izdata 23. 10. 2006. CIPS Posu{je 


701 


Lavri} Mate, osobna iskaznica broj 03DRA3181, izdata 6. 10. 2003. CIPS Ljubu{ki 


702 


Spaji} Tonka, osobna iskaznica broj 05DSA8758, izdata 28. 9. 2005. CIPS Grude 


703 


Spaji} Slavica, osobna iskaznica broj 06DSA9006, izdata 9. 1. 2006. CIPS Grude 


704 


Juri{i} Ambroz, osobna iskaznica broj 10DTB4742, izdata 25. 1. 2010. CIPS Posu{je 


705 


"[I[ PRIJEVOZI" d.o.o. Posu{je, reg. plo~ice broj 356-T-665, izdate 20. 6. 2007. MUP Posu{je 


706 


Jakovljevi} Matija, reg. plo~ice broj 870-J-209, izdate 4. 12. 1998. MUP Posu{je 


707 


Mitar Ante, reg. plo~ice broj 787-M-192, izdate 23. 1. 2008. MUP Posu{je 


708 


Bara} Mario, osobna iskaznica broj 08DUC3128, izdata 22. 12. 2008. CIPS [iroki Brijeg 


709 


Matijevi} Zdenko, voza~ka dozvola broj 05DUA7513, izdata 3. 3. 2005. CIPS [iroki Brijeg 


710 


Radi} Ivanka, osobna iskaznica broj 04DRA6272, izdata 23. 2. 2004. CIPS Ljubu{ki 


711 


Begi} Jozo, reg. plo~ice broj T77-T-084, izdate 21. 5. 2010. MUP Posu{je 


712 


Jurilj Mirko, osobna iskaznica broj 05DUB2842, izdata 24. 3. 2005. CIPS [iroki Brijeg 


713 


[iri} Jozo, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0015952, izdata 7. 10. 2009. MUP Posu{je 


714 


Begi} Ankica, reg. plo~ice broj 487-T-679, izdate 21. 11. 2007. MUP Posu{je 


715 


GRAMPING DOO Posu{je, reg. plo~ice broj 678-M-360, izdate 21. 5. 2008. MUP Posu{je 


716 


Crnogorac Ante, osobna iskaznica broj 04DTA3344, izdata CIPS Posu{je 


717 


KTM Brina d.o.o. Posu{je, reg. plo~ice broj 623-J-324, izdate 27. 9. 1999. MUP Posu{je 


718 


T&D COMPANY d.o.o. Va{arovi}i, Ljubu{ki, prometna dozvola broj BH 2837743, izdata Odsjek upravnih poslova Ljubu{ki 


719 


Mikuli} @eljka, osobna iskaznica broj 05DSA5849, izdata 16. 3. 2005. CIPS Grude 


720 


Jasak Nada, osobna iskaznica broj 05DSA6858, izdata 17. 5. 2005. CIPS Grude 


721 


D`ajki} Blago, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0016753, izdata 14. 10. 2010. MUP [iroki Brijeg 


722 


FAMA DOO [iroki Brijeg, prometna dozvola broj BH 2475410, izdata 5. 2. 2007. MUP [iroki Brijeg 


723 


Mandi} Dragan, reg. plo~ice broj M46-A-710, izdate 25. 5. 2010. MUP [iroki Brijeg 


724 


"Piki} staklo" d.o.o. Posu{je, reg. plo~ice broj T84-A-024, izdate 13. 10. 2010. MUP Posu{je 


725 


Leko Ante, reg. plo~ice broj 767-A-441, izdate 18. 5. 2009. MUP Posu{je 


726 


Mitar Mila, reg. plo~ice broj 177-E-507, izdate 28. 3. 2006. MUP Posu{je 


727 


Gali} Ivan, reg. plo~ice broj 903-T-761, izdate 30. 4. 2009. MUP Posu{je 


728 


[iri} Franjo, osobna iskaznica broj 08DSB2300, izdata 11. 4. 2008. CIPS Grude 


729 


Logara Tihana, voza~ka dozvola broj 04DSA2440, izdata 24. 11. 2004. CIPS Grude 


730 


Logara Marijana, voza~ka dozvola broj 07DSA6329, izdata 23. 8. 2007. CIPS Grude 


731 


^erkez Ivana, osobna iskaznica broj 06DUB6835, izdata CIPS [iroki Brijeg 


732 


KANTON 10 


Su{ilovi} Filip, osobna iskaznica broj 09AYB9778, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 


168 


Ljubi~i} Bo`e, osobna iskaznica broj 07AYB7401, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 


169