LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XVII - Broj 64 

Srijeda, 6. 10. 2010. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLU@BENE OBJAVE 


SMANJENJE KAPITALA 


Temeljem ~lanka 22. Statuta, Skup{tina Hotela HUM d.o.o. Ljubu{ki, dana 9. 9. 2010., donosi 

ODLUKU 

O NA^INU POKRI]A GUBITKA ZA POSLOVNU 2009. GODINU SMANJENJEM TEMELJNOG KAPITALA 

^lanak 1. 

Ovom Odlukom Dru{tvo Hotel Hum d.o.o. Nikole Kordi}a bb, Ljubu{ki, vr{i pokri}e gubitka za poslovnu 2009. godinu smanjenjem temeljnog kapitala Dru{tva za iznos iskazanog gubitka 18.154 KM. 

^lanak 2. 

Nakon ovog smanjenja ukupan temeljni kapital iznosi 31.846 KM, od ~ega udjeli ~lanova Dru{tva u temeljnom kapitalu iznose: 

1.    Croatia osiguranje d.d. Ljubu{ki 25.477 KM ili 80%, 

2.    Crotehna d.o.o. Ljubu{ki 6.369 KM ili 20%. 

^lanak 3. 

Temeljem ove Odluke ovla{}uje se direktor Dru{tva da pristupi uredu notara radi obrade ove Odluke, te bez daljnje suglasnosti ~lanova Dru{tva podnese prijavu za upis promjena kod Registra gospodarskih dru{tava nadle`nog suda. 

^lanak 4. 

Ovom Odlukom obavje{tavaju se povjerioci da u roku od 15 dana prijave svoja potra`ivanja koja }e Dru{tvo izmiriti, ali za ista dati osiguranja, te smanjenje temeljnog kapitala ne}e utjecati na izvr{enje obveza prema njima. 

^lanak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. 


Broj 03-21/10
9. rujna 2010. godine
Ljubu{ki Predsjednik Skup{tine
Markoti} Mladen, v. r. 

(05-2-2165/10) NATJE^AJI
KONKURSI
OGLASI 


AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 


Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Ministarstva privrede/gospodarstva Hercegova~ko - neretvanskog kantona, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU PRIVREDE/GOSPODARSTVA HERCEGOVA^KO - NERETVANSKOG KANTONA 

2/286 

-    Stru~ni saradnik za privredna dru{tva u Sektoru obrta i preduzetni{tva - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove, i to: 

-    VSS - VII stepen, zavr{en ekonomski fakultet ili drugi fakultet na kojem se sti~e zvanje diplomirani ekonomist 

-    najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS 

-    poznavanje rada na ra~unaru 

Prijavljivanje na konkurs: 

a)    Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton u Mostaru, S. Radi}a 3, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ). 

b)    Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine) 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 

3.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, u Mostaru, S.Radi}a 3, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba) 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu ili javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine, izuzimaju se od polaganja ispita op{teg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

Frame3

 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat du`an je, u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton
Stjepana Radi}a 3, 88000 Mostar
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu privrede/gospodarstva Hercegova~ko - neretvanskog kantona " 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1129-a-F/10) 

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U KAZNENO-POPRAVNOM ZAVODU POLUOTVORENOG TIPA TUZLA 

4/241 

-    Vi{i stru~ni saradnik - vaspita~/odgajatelj osu|enih osoba, na odre|eno vrijeme, do povratka dr`avne slu`benice sa porodiljskog odsustva - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji i to: 

1.    fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine), 

2.    potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci, nakon ste~ene visoke stru~ne spreme, 

3.    dokaz o polo`enom stru~nom odgajateljskom ispitu, utvr|enim ZIKS-om i Pravilnikom o uvjetima i na~inu polaganja stru~nog ispita slu`benika i zatvorske policije - stra`e u federalnim ustanovama za izvr{enje kazne zatvora (za kandidate koji takav ispit imaju polo`en), 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Kandidati koji nemaju polo`en stru~ni odgajateljski ispit utvr|en ZIKS-om i Pravilnikom o uvjetima i na~inu polaganja stru~nog ispita slu`benika i zatvorske policije-stra`e u federalnim ustanovama za izvr{enje kazne zatvora, isti su du`ni polo`iti u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa, dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta konkursa. 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2., 75 000 Tuzla
sa naznakom:
''Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Tuzla " 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1130-a-F/10) 

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE4 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA 

6/413 

01.    Vi{i stru~ni saradnik za pravne poslove -1 (jedan) izvr{ilac 

02.    Stru~ni saradnik za realizaciju projekata i planova -1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Opis poslova (pozicija 01. i 02.) sadr`an je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. 

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Za poziciju 01: 

1.    fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 

2.    potvrdu / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 

3.    uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ). 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa. 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/v
71000 Sarajevo
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1131-a-F/10) 

JU OSNOVNA [KOLA "PODLUGOVI"
PODLUGOVI 

Na osnovu ~lana 75. i ~lana 90. Zakona o osnovnom odgoja i obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 10/04, 21/06 i 26/08) i Odluke o raspisivanju konkursa [kolskog odbora JU O[ "Podlugovi" u Podlugovima sa sastanka odr`anog 25. septembra 2010. godine, [kolski odbor objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR NASTAVNIKA/NASTAVNICA 

1.    Nastavnik/nastavnica engleskog jezika - 1 izvr{ilac, 4 ~asa sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 15. 08. 201l. god., 

2.    Nastavnik/nastavnica muzi~ke kulture - 1 izvr{ilac, 13 ~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 5. 08. 20l0. god., 

3.    Nastavnik/nastavnica geografije - 1 izvr{ilac, 4 ~asa sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 31. 08. 2011. godine, 

4.    Nastavnik/nastavnica biologije - 1 izvr{ilac, 8 ~asova sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 31. 08. 2011. godine, 

5.    Nastavnik/nastavnica vjeronauke - 1 izvr{ilac, 4 ~asa sedmi~no, na neodre|eno vrijeme, 

6.    Nastavnik/nastavnica bosanskog/hrv./srp.jezika i knji`evnosti - 1 izvr{ilac, 4 ~asa sedmi~no, na neodre|eno vrijeme, 

7.    Nastavnik/nastavnica razredne nastave - 1 izvr{ilac, na neodre|eno vrijeme. 

I. USLOVI ZA IZBOR 

Pored op}ih uvjeta utvr|enih zakonom, kandidati trebaju za poslove nastavnika /nastavnice ispunjavati i posebne uvjete utvr|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo i Nastavnim planom i programom. 

II. SADR@AJ PRIJAVE 

Kandidati su uz prijavu su du`ni dostaviti kra}u biografiju i dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta i to: 

1.    diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj stru~noj spremi 

2.    izvod iz mati~ne knjige ro|enih 

3.    uvjerenje o dr`avljanstvu 

4.    uvjerenje o neka`njavanju 

Kandidat koji bude izabran/a je du`an/a prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova nastavnika/nastavnice. 

III. DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA 

Prijavu sa tra`enim dokazima je potrebno dostaviti li~no u sekretarijat {kole ili putem po{te na adresu: Javna ustanova Osnovna {kola "Podlugovi" Podlugovi, Polomska 189, 71387. 

IV. KONKURSNI ROK 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. 

Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e se razmatrati. 

V. IZBOR KANDIDATA 

Izbor kandidata vr{i se u skladu sa ~lanom 22. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 10/04, 21/06 i 26/08 i 21/06 ). 

(so-1102-a-F/10) 

JP "RTV BIHA]" DOO BIHA] 

Na osnovu ~lanova 72. i 73. Statuta JP "RTV Biha}" d.o.o. Biha} i Odluke Nadzornog odbora JP "RTV Biha}" d.o.o. Biha} broj 182-03/10, od 28.09.2010. godine, raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ODBORA ZA REVIZIJU JP "RTV BIHA]" DOO BIHA] 

Opis upra`njene pozicije: 

Odbor za reviziju: 

-    stru~ne i iskustvene sposobnosti za razumijevanje poslovnih izvje{taja i vr{enje finansijskog nadzora, te poznavanje zakona i propisa na podru~ju djelovanja Odbora za reviziju 

-    prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno vr{enje du`nosti, 

-    sposobnost odlu~nog i nepristrasnog dono{enja odluka, 

-    rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog anga`mana i preporuka poslodavca 

-    po`eljno posjedovanje certifikata za samostalnog ra~unovo|u. 

Na konkurs se mogu javiti osobe koje, pored op}ih zakonskih uslova za zapo{ljavanje i rad, ispunjavaju i slijede}e uslove: 

A) Op}e: 

-    da je dr`avljanin BiH, 

-    da je stariji od 18, a mla|i od 70 godina na dan imenovanja, 

-    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH, u periodu od tri godine prije objave javnog konkursa, 

-    da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava BiH, 

-    da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prestup, niti se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, 

-    da mu pravosna`nom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira, 

-    da nije izabrani zvani~nik, nosilac sudske ili izvr{ne funkcije ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{nih funkcija, 

-    da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, 

-    da nije direktor, ~lan uprave, predsjednik ili ~lan skup{tine dru{tva ili nadzornog odbora ili odbora za reviziju u drugom privrednom dru{tvu, 

-    da nije u sukobu interesa u li~nom ili profesionalnom odnosu s dru{tvom u kom aplicira na poziciju direktora 

B) Posebne: 

-    VII stepen slo`nosti zanimanja, VSS, zavr{en ekonomski ili pravni fakultet, 

-    najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima finansija, ra~unovodstva ili privrednog prava. 

-    kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za izbor i imenovanje Odbora za reviziju JP "RTV Biha}" d.o.o. Biha} uz prijavu na javni konkurs du`ni su prilo`iti: kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, te odgovaraju}u dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) kojom dokazuju da ispunjavaju op}e i posebne uvjete javnog konkursa. 

Li~ni podaci o u~esnicima u javnom konkursu su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

Rok za podno{enje prijavu na javni konkurs ra~una se od dana zadnje objave. 

Prijave slati na: JP "RTV Biha}" d.o.o. Biha}, Nadzorni odbor, ul. Krupska b.b., Biha}, sa naznakom: Prijava na Konkurs za izbor i imenovanje Odbora za reviziji JP "RTV Biha}" d.o.o. Biha}. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 

(so-1111-a-F/10) 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA ZE-DO KANTONA
ZENICA 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), a u postupku imenovanja ~lana Upravnog odbora Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu i ~lana Upravnog odbora Kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja, Ministarstvo zdravstva Zeni~ko-dobojskog kantona objavljuje 

OGLAS 

ZA IMENOVANJE NA POZICIJE U UPRAVNIM ODBORIMA 

1. Upravni odbor Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu predstavnik Zeni~ko-dobojskog kantona - 1 ~lan, 

Opis pozicije 

Predsjednik i ~lanovi Upravnog odbora Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu obavljaju poslove utvr|ene u ~lanu 65. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10). 

Mandat ~lanova Upravnog odbora traje ~etiri (4) godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja. 

^lanovima Upravnog odbora pripada mjese~na naknada za rad u iznosu koji utvr|uje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. 

Op}i uslovi za imenovanje 

Kandidat za imenovanje u Upravni odbor, pored uvjeta utvr|enih odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, kao i odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federcije BiH", broj 70/08), du`an je ispunjavati i sljede}e uvjete: 

-    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, 

-    da nema privatni - finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi u ~iji se upravni odbor kandidira, 

-    da nije osu|ivan za krivi~no djelo nespojivo sa du`no{}u u upravnom odboru zdravstvene ustanove, 

-    da nije na poziciji direktora zdravstvene ustanove, 

-    da nije ~lan ni u jednom upravnom, odnosno nadzornom odboru ustanove, odnosno privrednog dru{tva sa ve}inskim dr`avnim kapitalom. 

Kriteriji za imenovanje 

Kandidat za imenovanje u Upravni odbor, pored op}ih uvjeta, treba ispunjavati sljede}e kriterije: 

-    da ima zavr{en VII stepen stru~ne spreme pravnog, ekonomskog, tehni~kog ili zdravstvenog usmjerenja, 

-    da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima svog stru~nog naziva, 

-    da ima stru~no znanje iz djelatnosti zdravstvene ustanove, te da je upu}en u sadr`aj i na~in njenog rada, 

-    da ima sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu. 

Dokazi 

Prijava kandidata treba da sadr`i: kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu treba dostaviti originalne dokumente ili ovjerene kopije tih dokumenata, kao dokaz o ispunjavanju op}ih uslova i kriterija i to: 

-    univerzitetsku diplomu, 

-    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju li~ne karte CIPS, 

-    uvjerenje nadle`nog kantonalnog suda da nije lice koje je osu|ivano za krivi~no djelo nespojivo sa du`no{}u u instituciji za koju se kandiduje, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (ne starije od 3 mjeseca), 

-    uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da nije lice koje je pravosna`nom presudom osu|ivano za privredni prestup, nitu mu je izre~ena za{titna mjera zabrane obavljanja djelatnosti (ne starije od 3 mjeseca), 

-    ovjerenu izjavu kandidata da nije ~lan ni u jednom upravnom odboru ustanove, odnosno privrednog dru{tva sa ve}inskim dr`avnim kapitalom, 

-    ovjerenu izjavu kandidata da ispunjava uvjete propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, 

-    ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 

-    dokaz o radnom iskustvu na poslovima svog stru~nog zvanja. 

2. Upravni odbor Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica - 1 ~lan, 

Opis pozicije 

Predsjednik i ~lanovi Upravnog odbora Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja obavljaju poslove utvr|ene ~lanom 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju i ~l. 18. i 20. Statuta Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. 

Mandat ~lanova Upravnog odbora traje ~etiri (4) godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja. 

^lanovima Upravnog odbora pripada mjese~na naknada za rad u iznosu koji utvrdi Vlada Kantona. 

Op}i uvjeti za imenovanje 

Kandidat za ~lana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja treba ispunjavati sljede}e op}e uvjete: 

-    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, 

-    da je stariji od 18 godina, 

-    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 

-    da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 

-    da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), 

-    da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, 

-    da nema privatni - finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje, 

-    da nije osu|ivan za kazneno djelo i za privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u instituciji u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, 

-    da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandiduje, 

-    da nije ~lan nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju u vi{e od jednog privrednog dru{tva. 

Posebni uvjeti za imenovanje 

Kandidat treba da ispunjava sljede}e posebne uvjete: 

-    VSS - VII stepen stru~ne spreme ekonomskog, pravnog ili zdravstvenog usmjerenja, 

-    najmanje pet godina radnog iskustva, 

-    u`ivanje ugleda u lokalnoj zajednici, 

-    da nije ~lan nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju u vi{e od jednog privrednog dru{tva, 

-    sposobnost za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanje upra`njene pozicije, 

-    sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, komunikacijske i organizatorske sposobnosti, 

-    sposobnost tuma~enja ekonomskih, tehnolo{kih i pravnih analiza i propisa, 

-    rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere, 

-    preporuka ranije neposrednih rukovodilaca, naro~ito u oblasti zdravstva. 

Dokazi 

Prijava kandidata treba da sadr`i: kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. 

Uz prijavu treba dostaviti originalne dokumente ili ovjerene kopije tih dokumenata, kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta i to: 

-    univerzitetsku diplomu, 

-    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju li~ne karte CIPS, 

-    uvjerenje nadle`nog kantonalnog suda da nije lice koje je osu|ivano za krivi~no djelo nespojivo sa du`no{}u u instituciji za koju se kandiduje, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (ne starije od 3 mjeseca), 

-    uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da nije lice kojem je pravosna`nom presudom osu|ivan za privredni prestup, nitu mu je izre~ena za{titna mjera zabrane obavljanja djelatnosti (ne starije od tri mjeseca), 

-    ovjerenu izjavu da nije ~lan nekog od upravnih ili nadzornih odbora, 

-    ovjerenu izjavu da kandidat nije otpu{tan iz dr`avne slu`be, 

-    ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 

-    ovjerenu izjavu da nije na funkciji u nekoj od politi~kih stranaka, 

-    ovjerenu izjavu da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukoba interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, 

-    dokaz o radnom iskustvu na poslovima svog stru~nog zvanja, 

-    drugi dokazi o ispunjavanju posebnih uvjeta (preporuka ranijih neposrednih rukovodilaca i dr.). 

Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija za izbor }e obaviti intervju. Prije intervjua kandidati }e biti pozvani da daju podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu, eventualno, zatra`iti dodatne preporuke i informacije o kandidatima. 

Prijave kandidata sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam (8) dana od isteka roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzete u razmatranje u daljem postupku imenovanja. 

U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje. 

Prigovor se podnosi Ministarstvu zdravstva Zeni~ko-dobojskog kantona u roku od sedam dana od dana imenovanja. 

Prijave sa tra`enim dokumentima se dostavljaju li~no ili po{tom na adresu Zeni~ko-dobojski kanton - Ministarstvo zdravstva, Ku~ukovi}i 2, 72000 Zenica, sa naznakom: "ZA IMENOVANJE NA POZICIJU U UPRAVNOM ODBORU - NE OTVARATI". 

Oglas ostaje otvoren 14 dana od dana njegovog posljednjeg objavljivanja, a isti }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i u dnevnim novinama "Oslobo|enje". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 

(so-1112-a-F/10) 

JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BiH DOO
SARAJEVO 

Na osnovu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), ~lana 12. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/10 i 16/10) i ~lana 18. i 26. Statuta JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, Nadzorni odbor JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, na VIII sjednici odr`anoj 9.8.2010. godine objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA ODABIR I PREDLAGANJE KANDIDATA ODBORA ZA REVIZIJU JP DIREKCIJU CESTA FEDERACIJE BiH DOO SARAJEVO 

Objavljuje se javni konkurs za odabir i predlaganje Odbora za reviziju u JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: JP Direkcija cesta), 3 (tri) kandidata i to: 

1.    dipl. ekonomista - 1 kandidat 

2.    dipl. pravnik - 1 kandidat 

3.    dipl. ing. gra|. - 1 kandidat 

Odabir i predlaganje kandidata za izbor ~lanova Odbora za reviziju izvr{it }e Nadzorni odbor JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, ve}inom glasova na osnovu provedenog javnog konkursa. 

Imenovanje ~lanova Odbora za reviziju izvr{it }e Skup{tina JP Direkcije cesta. 

Mandat izabranih ~lanova Odbora za reviziju traje 4 (~etiri) godine, sa mogu}nosti ponovnog izbora u skladu sa zakonom. 

Du`nosti Odbora za reviziju utvr|ene su ~lanom 28. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Naknada i druga prava ~lanova Odbora za reviziju ure|uju se ugovorom na osnovu Odluke Skup{tine JP Direkcije cesta. 

Kandidat koji aplicira za ~lana Odbora za reviziju mora ispunjavati slijede}e op}e uslove: 

-    da je stariji od 18 godina, a da nije stariji od 65 godina (dokaz: rodni list) 

-    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci) 

-    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: ovjerena izjava kandidata) 

-    da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: ovjerena izjava kandidata) 

-    da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i ~lana 12. Zakona o javnim preduze}ima (dokaz: ovjerena izjava kandidata) 

-    da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup nespojivo sa du`nosti ~lana Odbora za reviziju pet godina od dana pravomo}nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, te da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti ~lana Odbora za reviziju (dokaz: uvjerenje o neka`njavanju ne starije od tri (3) mjeseca izdano od nadle`nog kantonalnog suda) 

-    da nije na bilo koji na~in povezan sa direktnim ili indirektnim konkurentom JP Direkcija cesta (dokaz: ovjerena izjava kandidata), 

-    da nema privatni finansijski interes u preduze}u u kojem se kandiduje za ~lana Odbora za reviziju (dokaz: ovjerena izjava kandidata), 

-    da nije otpu{ten iz privrednog subjekta na osnovu povrede obaveza iz radnog odnosa u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa (dokaz: ovjerena izjava kandidata) 

-    da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik izabranim du`nosnicima i nosiocima izvr{nih du`nosti u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02, 44/03 i 12/04) (dokaz: ovjerena izjava kandidata) - da nije ~lan Nadzornog odbora ili Uprave JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (dokaz; ovjerena izjava kandidata). 

Kandidat koji aplicira za ~lana Odbora za reviziju mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove i to: 

1. dipl. ekonomista; 

-    da ima certifikat za zvanje ovla{teni revizor; 

-    da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima finansija i ra~unovodstva. 

2. dipl. pravnik; 

-    da ima polo`en pravosudni ispit; 

-    da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci; 

-    da posjeduje stru~na znanja vezana za sadr`aj i na~in rada u privrednim dru{tvima i javnim preduze}ima. 

3. dipl.ing. gra|. 

-    da ima polo`en stru~ni ispit iz oblasti gra|evine; 

-    da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva iz oblasti gra|evine. 

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzet }e se u obzir i slijede}e: 

-    sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa JP Direkcija; 

-    sposobnost za odgovorno obavljanje du`nosti ~lana Odbora za reviziju; 

-    izra`ena incijativnost i neovisnost u radu i dono{enju odluka; 

-    komunikacijske i organizacijske sposobnosti; 

-    znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvje{taja iz oblasti gra|evinarstva ekonomije i prava, poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na podru~iju djelovanja Odbora za reviziju; 

-    sposobnost upravljanja finansijskim, gra|evinskim, pravnim i ljudskim resursima; 

-    rezultati rada ostvareni tokom dosada{njeg rada (SIV). 

Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

Sve informacije o toku postupka kandidiranja su transparentne, osim ako informacije podnosioca prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za u`i izbor bit }e pozvani na intervju. 

Prijave kandidata treba da sadr`e: 

-    kra}u biografiju, 

-    adresu, 

-    kontakt telefon. 

Uz prijavu dostaviti: 

-    ovjerenu kopiju dokaza o stru~noj spremi; 

-    ovjerenu kopiju iskustva i znanja u skladu sa stru~nom spremom; 

-    uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 3 (tri) mjeseca; 

-    uvjerenje o neka`njavanju ne starije od 3 (tri) mjeseca; 

-    certifikat za zvanje ovla{teni revizor, uvjerenje o polo`enom stru~nom odnosno pravosudnom ispitu. 

Konkurs za podno{enje prijava ostaje otvoren (15) petnaest dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnim novinama: "Oslobo|enje", "Ve~ernji list" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom: 

"Prijava na javni konkurs - ne otvarati", na slijede}u adresu:
JP Direkcija cesta Federacije
Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
Terezija 54, Sarajevo
Kontakt telefon 250-382 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatranje. 

(so-1113-a-F/10) 

JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BiH DOO
SARAJEVO 

Na osnovu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Fedracije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH, broj 12/03), ~lana 12. Zakona o cestama Fedracije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/10 i 16/10) i ~lana 18. i 20. Statuta JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo, Nadzorni odbor JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, na VIII sjednici odr`anoj 9.8.2010. godine, objavljuje 

JAVNI KONKURS/NATJE^AJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE IZVR[NOG DIREKTORA ZA TEHNI^KE POSLOVE JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BiH DOO SARAJEVO 

1. Objavljuje se javni konkurs/natje~aj/ za izbor i imenovanje izvr{nog direktora za tehni~ke poslove Javnog preduze}a Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Sarajevo (u daljem tekstu: JP Direkcija cesta). 

2. Mandat imenovanja izvr{nog direktora za tehni~ke poslove JP Direkcija cesta je ~etiri (4) godine sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom. 

3. Opis pozicije izvr{nog direktora JP Direkcija cesta: 

-    organizuje i koordinira poslove JP Direkcija cesta iz tehni~kog domena, odnosno iz djelokruga Sektora studija, projektovanja i gra|enja, Sektora odr`avanja, za{tite cesta i sigurnosti prometa, i Sektora me|unarodnih investicija (tehni~ke organizacione jedinice), u saradnji sa direktorom 

-    sara|uje sa drugim izvr{nim direktorom i rukovodiocima sektora 

-    u~estvuje u izradi srednjoro~nih i godi{njih planova i programa JP Direkcija cesta 

-    prati i kontroli{e realizaciju poslova i zadataka iz plana i programa JP Direkcija cesta za teku}u godinu, predla`e i preduzima mjere u cilju uspje{ne realizacije istih 

-    nadzire i provodi postupak javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavakama BiH i drugim propisima 

-    u~estvuje u pripremi cestovnih i drugih projekata i programa JP Direkcija cesta 

-    obavlja kontrolu a`urnosti i ispravnosti dokumentacije, koju je prethodno ovjerio nadle`ni rukovodilac sektora ili odgovorni izvr{ilac 

-    analizira i izvje{tava o realizaciji projekata iz plana i programa JP Direkcija cesta za teku}u godinu i izvje{tava Nadzorni odbor 

-    analizira efikasnost i ekonomi~nost rada u tehni~kim organizacionim jedinicama JP Direkcija cesta i predla`e mjere za pobolj{anje 

-    obavlja i druge poslove u skladu sa va`e}im zakonima i Statutom JP Direkcija cesta po osnovu odluka Nadzornog odbora i po nalogu direktora 

4. Kandidat je du`an ispunjavati slijede}e uslove: 

A. Op}i uslovi 

-    da je stariji od 18 godina, a da nije stariji od 65 godina (dokaz: rodni list) 

-    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci) 

-    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: ovjerena izjava kandidata) 

-    da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: ovjerena izjava kandidata) 

-    da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i ~lana 12. Zakona o javnim preduze}ima (dokaz: ovjerena izjava kandidata) 

-    da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup nespojivo sa du`nosti u Upravi dru{tva pet godina od dana pravomo}nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, te da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u upravi dru{tva (dokaz: uvjerenje o neka`njavanju ne starije od tri (3) mjeseca izdano od nadle`nog kantonalnog suda) 

-    da nije na bilo koji na~in povezan sa direktnim ili indirektnim konkurentom JP Direkcija cesta (dokaz: ovjerena izjava kandidata) 

-    da nema privatni finansijski interes u preduze}u u kojem se kandiduje za direktora (dokaz: ovjerena izjava kandidata), 

-    da nije otpu{ten iz privrednog subjekta na osnovu povrede obaveza iz radnog odnosa u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa (dokaz: ovjerena izjava kandidata) 

-    da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik izabranim du`nosnicima i nosiocima izvr{nih du`nosti u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02, 44/03 i 12/04) (dokaz: ovjerena izjava kandidata) 

-    da nije ~lan Nadzornog odbora JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (dokaz: ovjerena izjava kandidata). 

B. Posebni uslovi 

1.    visoka stru~na sprema, dipl. in`injer gra|evine, 

2.    da ima najmanje 10 godina radnog iskustva na istim i sli~nim poslovima od dana diplomiranja, od ~ega pet godina na rukovodnim poslovima. 

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet }e se u obzir i slijede}e: 

-    sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa JP Direkcija cesta, 

-    sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje du`nosti izvr{nog direktora, 

-    izra`ena inicijativnost i neovisnost u radu i dono{enju odluka 

-    komunikacijske i organizacione sposobnosti, 

-    znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvje{taja iz oblasti gra|evinarstva ekonomije i prava, poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja JP Direkcija cesta, 

-    sposobnost upravljanja finansijskim, gra|evinskim, pravnim i ljudskim resursima, 

-    rezultati rada ostvareni tokom dosada{njeg rada (CV). 

5. Izbor i imenovanje izvr{nog direktora za tehni~ke poslove provodi Komisija imenovana Odlukom Nadzornog odbora uz saglasnost federalnog ministra prometa i komunikacija u skladu sa Statutom JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo. 

Kandidati koji budu stavljeni na listu za u`i izbor bi}e pozvani na intervju pred Komisijom. 

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam (8) dana od isteka roka za podno{enje prijave ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja. 

6. Odluku o izboru i imenovanju izvr{nog direktora JP Direkcija cesta donosi Nadzorni odbor JP Direkcija cesta, uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije BiH u skladu sa Uredbom o vr{enju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 48/05, 42/06, 27/07, 28/07, 74/07 i 15/08). 

7. Prijave kandidata treba da sadr`e: 

-    kra}u biografiju 

-    adresu 

-    kontakt telefon 

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti dokaze navedene pod ta~kom A. Op}i uvjeti, a za uslove navedene pod ta~kom B. Posebni uvjeti, potrebno je dostaviti: 

-    ovjerenu kopiju dokaza o stru~noj spremi, 

-    ovjerenu kopiju iskustva i znanja u skladu sa stru~nom spremom. 

Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

8. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom: "Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje izvr{nog direktora za tehni~ke poslove JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo-ne otvarati", na slijede}u adresu: 

JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
Terezija broj 54, 71 000 Sarajevo
Kontakt telefon 033/250-382 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatranje. 

9. Konkurs za podno{enje prijava ostaje otvoren (15) petnaest dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnim novinama: "Oslobo|enje", "Ve~ernji list" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

(so-1114-a-F/10) 

JU OSNOVNA [KOLA "[TURLI]" [TURLI]
CAZIN 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 34/03, ~lana 157. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju ("Slu`beni glasnik USK", broj 5/04, te ~lana 84. Pravila JU O[ "[turli}i", [kolski odbor raspisuje 

KONKURS/NATJE^AJ 

ZA IMENOVANJE DIREKTORA JU OSNOVNE [KOLE "[TURLI]" NA PERIOD OD ^ETIRI GODINE 

OPIS POZICIJE DIREKTORA: 

a)    rukovodi radom {kole, 

b)    zastupa {kolu i odgovora za zakonitost rada {kole, 

c)    stara se o ostvarenju Nastavnog plana i programa {kole, 

d)    odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada, odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, te u slu~aju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava Ministarstvo i Pedago{ki zavod, 

e)    podnosi [kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada, 

f)    izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora, 

g)    odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, 

h)    informira [kolski odbor o financijskom poslovanju, 

i)    vr{i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima {kole. 

Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine 

Svaki kandidat mora ispunjavati slijede}e uvjete: 

A) OP]E 

-    da je stariji od 18 godina, 

-    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, 

-    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 

-    da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX. Ustava BiH), 

-    da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv sa du`no{}u u ustanovi pet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, 

-    potvrdu da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (ne stariji od 6 mjeseci), 

-    da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, 

-    da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.70/08), 

-    da nema privatni ili financijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira. 

B) POSEBNE 

-    da kandidat ima vi{u ili visoku stru~nu spremu (VI ili VII stepen), te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovaraju}e {kole, odnosno pedagoga ili psihologa i ima najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi, 

-    sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje upra`njene pozicije, 

-    sposobnost nepristranog dono{enja odluka. 

Uz prijavu, koja treba sadr`avati kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidat treba dostaviti: 

-    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 

-    izvod iz mati~ne knjige ro|enih 

-    uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (izdato od nadle`nog MUP-a 

-    uvjerenje da nije ka`njavan za privredni prijestup (ne stariji od 6 mjeseci, Op}inski sud) 

-    uvjerenje da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (ne starije od 6 mjeseci, Op}inski sud) 

-    uvjerenje o neka`njavanju (Kantonalni sud) 

-    ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom obrazovanju 

-    uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 

-    uvjerenje o radnom sta`u u nastavi 

-    ovjerena izjava kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, da nema privatni ili financijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira. 

Krajnji rok za podno{enje prijave je 15 (petnaest) dana od dana zadnje objave oglasa. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 

(so-1116-a-F/10) 

OP]INA BOSANSKA KRUPA 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03) i ~lana 3. Odluke o utvr|ivanju standarda i kriterija za imenovanje na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima Op}ine Bosanska Krupa ("Slu`beni glasnik Op}ine Bosanska Krupa," broj 12/09), op}inski na~elnik Op}ine Bosanska Krupa ponovno objavljuje 

JAVNI OGLAS 

za izbor i imenovanje na pozicije ~lanova Upravnog odbora JU "Gradska galerija" Bosanska Krupa 

I. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju ~lanova 

01.    Upravnog odbora JU "Gradska galerija" Bosanska Krupa - ~lanovi /iz reda gra|ana/ - 1 

II. Op}i uslovi 

-    da su stariji od 18 godina 

-    da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; 

-    da nisu pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX. Ustava BiH); 

-    da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i privredni prestup nespojive sa du`no{}u u reguliranom organu pet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne; 

-    da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji na koju su se kandidirali; 

-    da nisu stariji od 70 godina; 

-    da nisu na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima; 

-    da nisu ~lanovi zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti, prema odredbama Zakona o sukobu interesa 

-    u organima vlasti u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08); 

-    da nemaju privatni ili finansijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidiraju. 

Posebni uslovi 

-    VII ili VI stepen {kolske spreme, 

-    radno iskustvo u trajanju od dvije (2) godine za VII stepen, odnosno tri (3) godine za VI stepen, 

Posebni uvjeti predstavljaju i kriterije za imenovanja. 

III. 

Opis pozicije Upravnog odbora - Javne ustanove "Gradska galerija" Bosanska Krupa: 

Upravni odbor obavlja slijede}e poslove: 

-    donosi pravila ustanove, imenuje i razrje{ava direktora uz saglasnost op}inskog na~elnika, utvr|uje planove rada i razvoja, utvr|uje godi{nji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, donosi op}i akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge op}e akte u skladu sa zakonom i Pravilima ustanove, odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti zbog kojih je ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ, usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em, odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog Pravilima ustanove, odgovara Osniva~u za rezultate rada ustanove, odlu~uje o prigovoru radnika na rje{enje kojim je drugi organ odre|en Pravilima ustanove odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa, vr{i i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima ustanove. 

IV. Potrebni dokumenti 

Potrebni dokumenti (original ili ovjerena kopija) ne stariji od tri mjeseca: 

a)    prijava na javni oglas sa biografijom (nazna~iti adresu i kontakt telefon), 

b)    uvjerenje o dr`avljanstvu, 

c)    izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 

d)    ovjerena izjava kandidata: 

-    da u posljednje tri godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, 

-    da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lana IX. 1. Ustava BiH), 

-    da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, 

-    da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti, prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08) 

-    da nema privatni ili finansijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidiraju, 

e)    ovjerena kopija diplome, 

f)    uvjerenje da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prestup, 

g)    dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja diplome. 

Svi kandidati koji su u{li u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat koji je u{ao u u`i izbor dobit }e obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do kona~nog imenovanja. 

Po okon~anju intervjua, Komisija za izbor }e putem pisane preporuke predlo`iti op}inskom na~elniku Op}ine Bosanska Krupa rang-listu s najboljim kandidatima na daljnje razmatranje i kona~no imenovanje. Rje{enje o kona~nim imenovanjima }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benom glasniku Op}ine Bosanska Krupa". 

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", dnevnim novinama "San", web stranici Op}ine. 

Rok za podno{enje prijava ra~una se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas. 

Potrebne dokumente dostaviti putem po{te ili li~no u pisarnicu Op}ine Bosanska Krupa na adresu: 

Op}ina Bosanska Krupa, Komisija za izbor
Trg Avde ]uka bb, 77 240 Bosanska Krupa
sa naznakom za:
"Javni oglas za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i ~lanova Upravnog odbora JU "Gradska galerija" Bosanska Krupa" - NE OTVARAJ 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-1117-a-F/10) 

PARLAMENT FEDERACIJE BiH
SARAJEVO 

Na osnovu ~l. 33. do 39. Zakona o unutra{njim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/05) i ~lana 6. Poslovnika o radu Nezavisnog/ Neovisnog odbora i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Federalne uprave policije, broj 01,02-96/10 od 30. augusta 2010. godine, Nezavisni/Neovisni Odbor objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE 

I. Direktor Federalne uprave policije - broj izvr{ilaca: (jedan) 

II. Opis poslova 

Direktor Federalne uprave policije obavlja sljede}e poslove: 

-    nadgleda i usmjerava aktivnosti Uprave policije kojom rukovodi u skladu sa prioritetima koje odredi Vlada Federacije, uz konsultacije sa ministrom; 

-    planira, upravlja, nadgleda i usmjerava cjelokupni rad Uprave policije; 

-    neposredno rukovodi policijom, organiziranjem, objedinjavanjem i usavr{avanjem rada Uprave policije; 

-    nala`e upotrebu Specijalne policijske jedinice prilikom pru`anja potpore iz ~lana 23. stav 2. ovog Zakona; 

-    odobrava kona~nu listu svih kandidata nominiranih za zapo{ljavanje policijskih slu`benika, potpisuje ugovore o radu i donosi rje{enja o imenovanju, raspore|ivanju, premje{taju policijskih slu`benika, kao i raspore|ivanju policijskih slu`benika na radna mjesta za koja je propisan ni`i ~in, u skladu sa federalnim zakonom kojim su ure|ena prava i du`nosti policijskih slu`benika i obavlja druge poslove propisane tim zakonom; 

-    odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornostima dr`avnih slu`benika i namje{tenika u skladu sa federalnim zakonima kojima su ure|ena prava i du`nosti dr`avnih slu`benika i namje{tenika; 

-    sara|uje sa tu`ila{tvima, sudovima i drugim relevantnim pravosudnim organima u pitanjima iz nadle`nosti Uprave policije; 

-    priprema prijedloge potrebnih finansijskih i drugih sredstava za rad Uprave policije, donosi odluke za sve finansijske i materijalne potrebe kojima se finansira rad Uprave policije i priprema izvje{taje i preporuke u vezi sa bud`etom, operacijama i osobljem koje podnosi ministru; 

-    uspostavlja kooperativne i zajedni~ke akcije sa drugim nadle`nim organima vlasti na svim nivoima organiziranja vlasti u Bosni i Hercegovini; 

-    priprema programe, informacije, analize i druge materijale iz djelokruga Uprave policije na zahtjev ministra, Vlade Federacije, ili na vlastitu inicijativu; 

-    odobrava i donosi odluke o finansijskim sredstvima potrebnim za rad Uprave policije, odgovoran je za utvr|ivanje obaveza u vezi sa pla}ama i naknadama zaposlenih, doprinosima poslodavca i ostalim doprinosima, tro{kovima za robe, usluge i nabavke sredstava za redovan rad u skladu sa odobrenim bud`etskim sredstvima za Upravu policije i ra~unovodstvenim politikama korisnika bud`eta i Trezora Federacije Bosne i Hercegovine i odobrava isplatu finansijskih sredstava u okviru odobrenih sredstava dodijeljenih Upravi policije; 

-    redovno obavje{tava ministra o poduzetim aktivnostima Uprave policije. 

III. Kandidat za direktora Federalne uprave policije treba da ispunjava sljede}e op}e uvjete: 

-    dr`avljanstvo Bosne i Hercegovine, 

-    da je stariji od 18 godina, 

-    op}a zdravstvena sposobnost, 

-    da nije otpu{ten iz institucija dr`avne slu`be u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske mjere, 

-    da nije pokrenut krivi~ni postupak ili da nije izre~ena pravosna`na kazna zatvora za krivi~no djelo osim za krivi~na djela protiv sigurnosti saobra}aja u skladu sa krivi~nim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini, 

-    da nije obuhva}en odredbom IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine. 

IV. Pored op}ih uvjeta kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete: 

-    visoka stru~na sprema (VII stepen), ~in glavnog inspektora iii vi{i ~in i najmanje tri godine rada u tom ~inu, 

-    najmanje 10 godina policijskog iskustva i najmanje ~etiri godine iskustva na rukovodnim radnim mjestima u policiji (isklju~uju}i period od 01. marta 1992. do 14.decembra 1995. godine), te da ima dokazanu mogu}nost rukovo|enja slo`enim operacijama. Rukovodnim radnim mjestom u policiji smatra se mjesto na~elnika policijske uprave ili zamjenika rukovodioca organizacione jedinice ili vi{i polo`aj. 

V. Kandidat za direktora Federalne uprave policije ne mo`e biti: 

-    ~lan politi~ke stranke, 

-    osoba koja je ili koja je bila na bilo kojoj poziciji u politi~koj stranci na bilo kojem nivou, ili postavljena na bilo koju poziciju od politi~ke stranke, 

-    osoba koja je ili koja je bila ~lan izvr{nog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou 

-    osoba protiv koje su Me|unarodne policijske snage - IPTF, dostavile izvje{taj o nesaradnji. 

VI. Kandidat za direktora Federalne uprave policije uz prijavu je du`an dostaviti sljede}e dokaze: 

-    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od tri mjeseca), 

-    dokaz o stru~noj spremi i ~inu, 

-    dokaz o certificiranju od strane IPTF-a, 

-    uUvjerenje o potrebnom radnom iskustvu, 

-    ljekarsko uvjerenje (ne starije od tri mjeseca), 

-    uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca). 

-    uvjerenje o neka`njavanju, 

-    ovjerene izjave kandidata da nije ~lan politi~ke stranke, osoba koja je ili koja je bila na bilo kojoj poziciji u politi~koj stranci na bilo kojem nivou ili postavljena na bilo koju poziciju od politi~ke stranke, osoba koja je ili koja je bila ~lan izvr{nog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou, osoba protiv koje su Me|unarodne policijske snage -IPTF dostavile izvje{taj o nesaradnji i da nije obuhva}en odredbom IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine. 

Pored uslova iz ta~. III., IV., V. i VI. kandidati za direktora policije moraju ispunjavati ostale op}e i posebne uvjete utvr|ene zakonima i posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji Federalnog ministarstva unutra{njih poslova. 

VII. Mandat direktora Federalne uprave policije je ~etiri godine, a mo`e se obnoviti samo za drugi uzastopni mandat na preporuku Nezavisnog/Neovisnog odbora, s tim {to }e se trajanje mandata nazna~iti u konkursu. 

VIII. Kandidati za direktora Federalne uprave policije koji u|u u u`i izbor obavezni su dati pisanu izjavu o svom imovnom stanju te druge izjave koje se odnose na kandidate za direktora Federalne uprave policije, a koje }e utvrditi Nezavisni/Neovisni odbor. 

IX. Proces selekcije i imenovanja direktora policije obuhvata: oglasnu kampanju, podno{enje aplikacijskog obrasca, provjeru, potvr|ivanje, pisani test, selekciju, imenovanje, uklanjanje sa du`nosti i certifikaciju. 

X. Aplikacioni obrazac kandidati mogu preuzeti na web stranici Parlamenta Federacije BiH kwww.parlamentfbih.gov.ba. 

XI. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Nepotpune i neblagovremene prijave na konkursu ne}e biti razmatrane. 

XII. Prijave o ispunjavanju uvjeta sadr`anih u konkursu dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno Nezavisnom/Neovisnom odboru sa naznakom - za izbor i imenovanje direktora Federalne uprave policije " NE OTVARATI" na adresu: 

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, Nezavisni/ Neovisni odbor, Hamdije Kre{evljakovi}a 3, Sarajevo. 

(so-1120-a-F/10) 

JU "DJE^IJI VRTI]" BOSANSKI PETROVAC 

Na osnovu ~lana 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03) i na osnovu ~lana 16. Zakona o pred{kolstvu ("Slu`beni glasnik USK", broj 3/97), Odluke Upravnog odbora broj 01-120/2010 od 24. septembra 2010. godine 

KONKURS 

ZA REIZBOR DIREKTORA JU "DJE^IJI VRTI]" BOSANSKI PETROVAC NA PERIOD OD ^ETIRI GODINE 

Opis pozicije direktora pred{kolske ustanove: 

a.    predla`e Upravnom odboru Program pred{kolske ustanove, 

b.    podnosi Upravnom odboru Izvje{taj o radu pred{kolske ustanove, 

c.    odlu~uje o raspore|ivanju stru~nih radnika unutar ustanove, kao i prijem i raspore|ivanje ostalih radnika u vrti}u, 

d.    rukovodi radom Stru~nog vije}a, 

e.    obavlja i druge poslove i zadatke predvi|ene ovim Zakonom i Pravilima pred{kolske ustanove. 

Op}i-op{ti uvjeti-uslovi: 

-    da je dr`avljanin BiH, 

-    da je stariji od 18 godina, 

-    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat bilo koje disciplinske mjere na bilo kojem nivou u F BiH i u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 

-    da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava BiH, 

-    da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana V. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), 

-    da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Slu`beni glasnik BiH" br. 16/02), 

-    da nema privatni finansijski interes u instituciji u kojoj se kandidira, 

-    da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u instituciji u koju se kandidira, pet godina od dana pravosna`ne presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, 

-    da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u koju se kandidira. 

Posebni uvjeti: 

-    da ima vi{u ili visoku stru~nu spremu, nastavnog smjera - pred{kolsko obrazovanje, 

-    da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, 

-    da ima polo`en ispit u odgojno obrazovnoj struci (stru~ni ispit), 

-    sposobnost nepristrasnosti u dono{enju odluka. 

Potrebna dokumentacija: 

-    prijava uz kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, 

-    uvjerenje da je dr`avljanin BiH (ne starije od 6 mjeseci), 

-    uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak u vezi sa ~lanom 9. ta~ka 1. Ustava BiH, 

-    izjavu da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine biv{e Jugoslavije (~lan IX. Ustava BiH), 

-    izjavu da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03), 

-    izjavu da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Slu`beni galsnik BiH", broj 16/02), 

-    potvrdu da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojiv sa du`no{}u u instituciji u kojoj se kandidira, pet godina od dana pravosna`ne presude, isklju~uju}i vrijeme zakonske kazne, 

-    potvrda da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira, 

-    ovjerenu kopiju diplome, 

-    uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu. 

Podno{enje prijava: 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 

Kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom, bi}e pozvani na intervju pred Komisiju za izbor i imenovanje direktora. 

Svaki kandidat koji u|e u u`i izbor dobit }e obrazac u kojem je du`an iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. 

Kandidat kojeg nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor i imenovanje direktora vrti}a smatrat  }e se da je najuspje{nije pro{ao konkurenciju. 

Nominiranje kandidata za direktora izvr{it }e Komisija za izbor direktora vrti}a, a kona~no imanovanje Upravni odbor uz saglasnost ministra Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. 

U slu~aju kada postaje dokazi da u postupku nominiranja -imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor ministru Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, kopija se dostavlja ombdusmenu F BiH. 

Prijave se podnose preporu~eno, po{tom ili osobnom dostavom na adresu: 

JU "Dje~iji vrti}"
Bosanski Petrovac, V. korpusa bb. 

(so-1121-a-F/10) 

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA SARAJEVO 

Shodno Odluci o bli`im kriterijima za imenovanje u upravne odbore zdravstvenih ustanova u vlasni{tvu Federacije BiH, odnosno jednog ili vi{e kantona i Federacije BiH zajedno ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.54/10 i 59/10) vr{i se izmjena teksta javnog oglasa za izbor ~lanova Upravnog odbora Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu iz reda zaposlenika, biraju se 3 ~lana, objavljenog dana 08.09.2010.godine i 22.09.2010.godine u "Slu`bene novinama Federacije BiH", dnevnim novinama: "Oslobo|enje", "Dnevni avaz" i "San", na na~in: 

-    u ta~ki V. Posebni uslovi, stav 1., prva alineja se bri{e, i stoje rije~i: 

    "zdravstveni radnici, odnosno zdravstveni saradnici VII stepena stru~ne spreme." 

Rok za dostavljanje prijava produ`ava se za 8 dana od dana objavljivanja izmjene javnog oglasa. 

U ostalom dijelu tekst javnog oglasa ostaje neizmijenjen. 

(so-1122-a-F/10) 

OP]INA BOSANSKA KRUPA 

Na osnovu ~lana 8., a u vezi sa ~lanom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), ~lana 66. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 46/10) i ~lana 23. Statuta Zdravstvene ustanove Gradska apoteka Bos.Krupa, Upravni odbor Zdravstvene ustanove Gradska apoteka Bosanska Krupa, na prvoj sjednici odr`anoj 25. augusta 2010. godine, donosi Odluku o raspisivanju 

OGLASA 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZU "GRADSKA APOTEKA" BOS. KRUPA 

Objavljuje se oglas za izbor i imenovanje direktora ZU "Gradska apoteka" Bos. Krupa na period od 4 (~etiri) godine. 

Opis upra`njene pozicije: 

Direktor ZU "Gradska apoteka" Bos.Krupa vr{i slijede}e poslove: 

1.    organizuje i rukovodi radom Ustanove, 

2.    zastupa i predstavlja Ustanovu prema tre}im licima, 

3.    odgovoran je za zakonitost rada ove Ustanove, 

4.    predla`e Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je ova Ustanova i osnovana, 

5.    predla`e unutra{nju organizaciju i sistematizaciju poslova, 

6.    predla`e osnovne planove rada i razvoja, 

7.    izvr{ava odluke Upravnog odbora i Osniva~a, 

8.    odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa, 

9.    podnosi jedan put godi{nje izvje{taj o radu Upravnom odboru, 

10.    podnosi Upravnom odboru jednom godi{nje i izvje{taj o financijskom poslovanju Ustanove, i 

11.    vr{i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. 

Kandidat treba da ispunjava slijede}e uslove: 

-    da je stariji od 18 godina. 

-    da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 

-    da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava BiH. 

Posebni uslovi su: 

-    da ima visoku stru~nu spremu - diplomirani farmaceut, 

-    da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci, 

-    da ima organizacione sposobnosti, 

-    da nije krivi~no ka`njavan ili da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, 

-    da ispunjava uslove predvi|ene Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 13/02). 

Uz prijavu na oglas, kandidat je du`an prilo`iti: biografiju, adresu i kontakt telefon, dokaze o ispunjavanju uslova tra`enih oglasom: 

a)    diplomu o zavr{enom {kolovanju, 

b)    uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, 

c)    uvjerenje o radnom iskustvu u struci i organizacionim sposobnostima, 

d)    uvjerenje iz mati~ne knjige ro|enih, ne starije od 6 mjeseci 

e)    uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci, 

f)    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak kod nadle`nog Kantonalnog suda, ne starije od 3 mjeseca, 

g)    uvjerenje od poslodavca da kandidat nije otpu{tan iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine prije objavljivanja oglasa, 

h)    ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava BiH. 

Svi dokazi moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. 

Ovaj oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Oslobo|enje". 

Prijave sa tra`enom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti li~no ili po{tom na adresu: ZU "Gradska apoteka" Bos.Krupa, ulica Patriotske lige bb, 77240 Bos.Krupa, sa naznakom: 

"Za Komisiju za izbor i imenovanje direktora". 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

Komisija za izbor izvr{it }e pozivanje kandidata koji u|u u u`i izbor i sa istima obaviti intervju, nakon ~ega }e preporu~iti izbor kandidata Upravnom odboru Ustanove. 

(so-1123-a-F/10) 

OP]INA KONJIC 

Na osnovu ~lana 8. i 26. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05 i 84/08), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), Odluke Nadzornog odbora "Energetika" d.d. Konjic broj 33/47-2 od 01.09.2010. godine i ~lana 35. Statuta Op}ine Konjic ("Slu`beni glasnik Op}ine Konjic", broj 4/01, 5/04 i 3/08), raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR KANDIDATA ZA ^LANOVE NADZORNOG ODBORA I ODBORA ZA REVIZIJU "ENERGETIKA" DD KONJIC 

I. 

Objavljuje se javni konkurs za izbor kandidata za ~lanove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju "Energetika" d.d. Konjic i to: 

I.    Za predsjednika i dva ~lana Nadzornog odbora, i 

II.    Za predsjednika i dva ~lana Odbora za reviziju. 

II. 

Opis pozicije 

I. Nadzorni odbor je nadle`an: 

-    da nadzire poslovanje i zakonitost poslovanja Dru{tva, 

-    da nadzire rad uprave Dru{tva, 

-    da saziva Skup{tinu, 

-    da imenuje ~lanove Uprave u skladu sa ~lanom 110. Statuta, 

-    da odlu~uje o drugim pitanjima koja proizilaze iz prirode polo`aja Nadzornog odbora, Zakona i Statuta. 

II. Odbor za reviziju je nadle`an: 

-    da vr{i reviziju polugodi{njeg i godi{njeg obra~una i reviziju finansijskog poslovanja Dru{tva i o tome dostavi pismeni izvje{taj Skup{tini i Nadzornom odboru, 

-    da preduzima druge radnje i aktivnosti u okviru svojih ovla{tenja i obaveza u skladu sa Zakonom o javnim preduze}ima u Federaciji BiH i Zakonom o privrednim dru{tvima. 

III. 

Na~in izbora 

Odabir i predlaganje kandidata za ~lanove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju izvr{it }e Nadzorni odbor Dru{tva, ve}inom glasova na osnovu sprovedenog javnog konkursa, a odluku o kona~nom imenovanju predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju donijet }e Skup{tina Dru{tva. 

Mandat izabranih ~lanova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju traje ~etiri godine, sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja. 

Naknada za rad predsjedniku i ~lanovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju ure|uje se ugovorom, a na osnovu odluke Skup{tine. 

Kandidati koji budu stavljeni na listu za u`i izbor bit }e pozvani na interviju. 

IV. 

Uvjeti izbora 

OP]I UVJETI 

a)    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, 

b)    da je stariji od 18. godina, 

c)    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 

d)    da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH, 

e)    da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup. 

POSEBNI UVJETI 

a)    VSS - zavr{en ekonomski, ma{inski ili gra|evinski fakultet 

b)    prilagodljivost timskom radu, komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanje pozicije za koju se kandiduje, 

c)    sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, 

d)    sposobnost tuma~enja i primjene ekonomskih, pravnih i drugih propisa iz djelatnosti Ustanove i Dru{tva u koje se kandiduje. 

V. 

Potrebni dokumenti i dodatne informacije 

Prijave kandidata treba da sadr`e: biografiju, adresu i kontakt telefon. 

Uz prijavu kandidati treba da dostave: 

-    dokaz o stepenu stru~ne spreme, 

-    uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 3 mjeseca, 

-    uvjerenje o neka`njavanju, ne starije od 3 mjeseca, 

-    ovjerene izjave o ~injenicama iz ta~aka c) , d) i e) Op}ih uvjeta izbora. 

Prijave sa svim tra`enim podacima treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom, na adresu: 

"ENERGETIKA" d.d. Konjic
Nadzorni odbor
Donje polje broj 42, 88400 Konjic
Prijava na javni konkurs za Nadzorni odbor i Odbor za reviziju. 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1124-a-F/10) 

JU O[ "KAMENICA " BIHA] 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 34/03) i na osnovu ~lana 157. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju ("Slu`beni glasnik USK-a", br. 5/04), te na osnovu 112. Pravila JU O[ "KAMENICA" Biha} i Odluke [kolskog odbora od dana 29.09.2010. godine, [kolski odbor, na 13. redovnoj sjednici, raspisuje 

KONKURS/NATJE^AJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA [KOLE NA PERIOD OD 4 GODINE 

Opis pozicije direktora {kole: 

a)    rukovodi radom {kole; 

b)    zastupa {kolu i odgovoran je za zakonitost rada {kole; 

c)    stara se o ostvarenju nastavnog plana i programa {kole; 

d)    odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, te u slu~aju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava Ministarstvo i Pedago{ki zavod; 

e)    podnosi [kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada; 

f)    izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora; 

g)    odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa; 

h)    informira [kolski odbor o financijskom poslovanju; 

i)    vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima {kole; 

j)    imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine. 

Svaki kandidat mora ispunjavati slijede}e uvjete: 

A) OP]E 

-    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, 

-    da je stariji od 18 godina, 

-    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije obavljanja upra`njene pozicije, 

-    da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine), 

-    da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv sa du`no{}u u ustanovi pet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, 

-    potvrdu da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (ne starije od 6 mjeseci), 

-    da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, 

-    da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08) 

-    da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira. 

B) POSEBNE 

-    da kandidat ima vi{u ili visoku stru~nu spremu (VI ili VII stepen), te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovaraju}e {kole, odnosno pedagoga ili psihologa i ima najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi; 

-    sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje upra`njene pozicije; 

-    sposobnost nepristrasnosti dono{enja odluka. 

Uz prijavu, koja treba sadr`avati kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidat treba dostaviti: 

-    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 

-    izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 

-    uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (izdato od nadle`nog MUP-a), 

-    uvjerenje da nije ka`njavan za privredni prijestup (ne starije od 6 mjeseci, op}inski sud), 

-    uvjerenje da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira (ne starije od 6 mjeseci, op}inski sud), 

-    uvjerenje o neka`njavanju (kantonalni sud), 

-    ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom obrazovanju, 

-    uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, 

-    uvjerenje o radnom sta`u u nastavi, 

-    ovjerena izjava kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandidira. 

Konkurs/natje~aj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "SAN". 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

Prijave se podnose preporu~eno po{tom na adresu: 

JU O[ "Kamenica" u Biha}u, ul. M.M.Ba{eskije bb
Biha} 77204,
sa naznakom:
"Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora {kole" 

(so-1125-a-F/10) 

JP REGIONALNI VODOVOD "PLAVA VODA" DOO
TRAVNIK 

Na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federcije BiH", broj 8/05), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", 34/03) i Odluke Nadzornog odbora JP Regionalni vodovod "Plava voda" d.o.o. Travnik broj 6/10 od 27.09. 2010. godine, raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVE JP REGIONALNI VODOVOD "PLAVA VODA" DOO TRAVNIK 

Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje Uprave JP Regionalni vodovod "Plava voda" d.o.o. Travnik. 

Izbor i imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine s mogu}no{}u ponovnog imenovanja. 

Izbor i imenovanje kandidata za Upravu preduze}a izvr{it }e Nadzorni odbor preduze}a ve}inom glasova, na osnovu provedenog javnog konkursa i uz saglasnost osniva~a. 

Opis pozicija: 

I. DIREKTOR 

Opis poslova 

Direktor Poduze}a odgovoran je za organizaciju i vo|enje poslovanja Poduze}a, izradu i nadgledanje realizacije planova poslovanja, aktivno u~e{}e u doma}im i me|unarodnim projektima, izvje{tavanje Nadzornog odbora Poduze}a o realizaciji i u~e{}u u projektima, provedbu Statuta, Eti~kog kodeksa i drugih akata Poduze}a, osiguranje provedbe propisa za postupak javnih nabava, rje{avanje o statusima zaposlenika Poduze}a, zastupa Poduze}e prema tre}im osobama, staranje i odgovornost za zakonitost rada Poduze}a i druge poslove neophodne za nesmetano odvijanje i vo|enje poslovanja Poduze}a. 

Uvjeti za obavljanje poslova 

Pored op}ih uvjeta propisanih Zakonom direktor treba da ispunjava i posebne uvjete: 

-    da ima visoku stru~nu spremu (dipl. ecc; dipl. pravnik; ing. gra|evine; ing. ma{instva; ing. organizacionih nauka) 

-    5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stru~ne spreme, a od toga 3 (tri) godine na rukovode}im poslovima 

Pri izboru prednost imaju kandidati; 

-    koji poznaju najmanje jedan strani jezik (engleski) 

-    koji poznaju kompjuterske programe potrebne za uspje{no ostvarenje zadataka 

-    koji poznaju savremene komunikacijske tehnologije (internet, elektronska po{ta i sl.) 

-    koji posjeduju menad`erske sposobnosti 

II. ZAMJENIK DIREKTORA 

Opis poslova 

Zamjenik direktora Poduze}a poma`e u svim zadacima direktora, rukovodi financijskim poslovanjem Poduze}a, osigurava dugoro~nu financijsku stabilnost poduze}a radi pravovremenog pla}anja obveza prema dr`avi, poslovnim partnerima, uposlenicima i ostalim kratkoro~nim i dugoro~nim izvorima sredstava, usmjerava nov~ana sredstva, predla`e najracionalnije metode i organizacije rada u cilju racionalnog kori{tenja raspolo`ivih sredstava, materijala i resursa. 

Zamjenik direktora ujedno je i financijski direktor Poduze}a. 

Uvjeti za obavljanje poslova 

Pored op}ih uvjeta propisanih Zakonom zamjenik direktora treba da ispunjava i posebne uvjete: 

-    da ima visoku stru~nu spremu (dipl. ecc.; dipl. pravnik; ing. gra|evine; ing. strojarstva; ing. organizacionih nauka) 

-    5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stru~ne spreme, a od toga 3 (tri) godine na rukovode}im poslovima 

Pri izboru prednost imaju kandidati; 

-    koji poznaju najmanje jedan strani jezik (engleski) 

-    koji poznaju kompjuterske programe potrebno za uspje{no ostvarenje zadataka 

-    koji poznaju savremene komunikacijske tehnologije (internet, elektronska po{ta i sl.) 

-    koji posjeduju menad`erske sposobnosti 

Direktor i zamjenik direktora ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda. 

Potrebna dokumentacija, original ili ovjerena kopija: 

-    kra}a biografija sa adresom i kontakt telefonom 

-    dokaz o tra`enoj stru~noj spremi 

-    dokaz o radnom iskustvu na rukovode}im poslovima, sa nazna~enim vremenskim periodom obavljanja istih 

-    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS-ove li~ne karte 

-    izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) 

-    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) 

Svi kanidati koji budu na listi u`eg izbora bit }e pozvani na intervju. 

Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, za obavljanje du`nosti direktora i zamjenika direktora preduze}a, dostavljaju samo izabrani kandidati. 

Konkurs }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnim listovima Federacije BiH: "Oslobo|enje" i "Ve~ernje novine". 

Rok za podno{enje prijava ra~una se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa, li~no ili preporu~eno putem po{te, sa naznakom "PRIJAVA NA KONKURS - NE OTVARAJ, na adresu: Op}ina Travnik, Konatur bb - Op}insko vije}e Travnik. 

(so-1126-a-F/10) 

RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

OBAVJE[TENJE 

O USPOSTAVLJANJU REVOLVING KREDITNE LINIJE ZA "LOKALNI RAZVOJ" 

Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine uspostavlja revolving kreditnu liniju za "Lokalni razvoj" putem koje }e u svoje ime, za ra~un Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, plasirati kreditna sredstva prikupljena u okviru Projekta "Lokalni razvoj", s ciljem finansiranja projekata lokalnih zajednica koji doprinose pobolj{anju infrastrukture i pru`anja usluga i stimuliranja ekonomskog razvoja na lokalnom nivou. Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o upravljanju revolving fondovima po projektima "Lokalna inicijativa" i "Lokalni razvoj" ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 78/06 i 34/07), Odluke o uslovima i kriterijima za kreditiranje krajnjih korisnika revolving fonda za "Lokalni razvoj" ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 86/08), Rje{enja o imenovanju Komisije za revolving sredstva po projektima "Lokalne inicijative" i "Lokalni razvoj" ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 02/09) (u daljnjem tekstu: Komisija) i Operativnog uputstva za kreditiranje iz revolving sredstava fonda za "Lokalni razvoj" utvr|uje se sljede}e: 

Namjena kori{tenja sredstava kreditne linije 

Sredstva revolving kreditne linije koristit }e se za kreditiranje op}ina/gradova i komunalnih preduze}a ili drugih pravnih lica ~iji je osniva~ op}ina/grad sa podru~ja Federacije Bosne i Hercegovine. Kreditna sredstva }e se koristiti za finansiranje gra|evinskih radova i nabavku opreme u sklopu projekta. 

Sredstva su namijenjene za kreditiranje sljede}ih projekata: 

(so-1104-a-F/10) 


PROGLA[ENJE UMRLIM 


Op}inski sud u Bugojnu, sudija Janja Pili}, u pravnoj stvari predlagatelja Miodrag Savi}, sin Rajka iz Oboraca - Donji Vakuf, zastupan po punomo}niku Miralem Arifu, advokatu iz Donjeg Vakufa, radi utvr|enja smrti za Bo{ko Savi}, sin Makse, na osnovu ~lana 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Navodno umrli Bo{ko Savi}, sin Makse i majke Ane ro|ene Dragi{a, ro|en 7. 1. 1905. godine u Vla|evi}ima - Donji Vakuf, sa posljednjim prebivali{tem u Oborcima - Donji Vakuf, navodno je umro prirodnom smr}u dana 10. 3. 1989. g. u Oborcima - Donji Vakuf. 

Poziva se navodno umrli BO[KO SAVI] kao i bilo koja druga osoba koja ima saznanje o kretanju istog poslije 10. 3. 1989. godine da se jave u Op}inski sud u Bugojnu, soba br. 9. 

Ukoliko se ne javi navodno umrli Bo{ko Savi}, ili bilo koja druga osoba koja ima saznanje o kretanju istog poslije datuma smrti, a po isteku roka od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Sud }e donijeti odluku po prijedlogu. 

Broj 46 0 V 020326 10 V
20. septembra 2010. godine
Bugojno 

(05-2-2174/10) 


Op}inski sud u Livnu objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Livnu, u izvanparni~nom predmetu predlagatelja [unjka Koviljka, sin Slobodana iz Bojmunata, radi utvr|ivanja datuma smrti AN\E [UNJKA, k}i Todora, ro|ene 12. 9. 1905. godine u Bojmuntima, a umrle dana 5. 8. 1990. godine u Bojmuntima. 

Pozivaju se osobe koje o tome ne{to znaju da to jave Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Narodnim novinama HB@" Livno. 

Broj 68 0 V 013362 10 V
22. rujna 2010. godine
Livno 

(05-2-2193/10) 


Op}inski sud u Gora`du, sudija Radija Balti}, u pravnoj stvari predlaga~a Had`i} Izeta iz Gora`da, ul. 31. drinske brigade 224, radi dokazivanja smrti Had`i} Dude, na osnovu ~lana 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Had`i} ro|. Bajraktarevi} Duda, od oca Husa i majke Nazije, ro|ena 9. 10. 1908. godine u selu Paunci, op{tina Fo~a, navodno umrla 16. 12. 1992. godine i sahranjena na mjesnom groblju Kolijevke Gora`de. 

Poziva se navodno umrla HAD@I] DUDA, kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o smrti Had`i} Dude, njenom `ivotu, da se u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" javi Op}inskom sudu u Gora`du, Zaima Imamovi}a 3. 

Po proteku roka od 30 dana, Sud }e donijeti odluku po prijedlogu za dokazivanje smrti. 

Broj 45 0 V 018575 10 V
23. septembra 2010. godine
Gora`de 

(05-2-2214/10) 


Op}inski sud u Tuzli objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod ovog Suda, po sudiji Nermini Omazi}, u toku je postupak po prijedlogu predlaga~a Tanji} Alije iz Tuzle, Milice Kosori} 9, radi progla{enja nestalog Tanji} Samida, ro|enog 5. 4. 1914. godine u Humcima, op}ina ^eli}, od oca Ned`iba i majke Zlatke ro|. D`ombi}, zastupanog po posebnom staraocu Tanji} Gordani, za umrlog, a koji je navodno nestao dana 31. 12. 1946. godine u Humcima, op}ina ^eli}. 

Poziva se nestali kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o `ivotu ili smrti nestalog TANJI] SAMIDA da javi ovom Sudu ili njegovom posebnom staraocu Tanji} Gordani, nastanjenoj u ulici Milice Kosori} 9, op}ina Tuzla, u roku od 3 mjeseca od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj 32 0 V 020048 10 V
24. septembra 2010. godine
Tuzla 

(05-2-2217/10) 


Op}inski sud u Bosanskoj Krupi, sudija [efik Alijanovi}, u vanparni~nom predmetu predlaga~a Dervi} Kasima, radi progla{enja nestale osobe umrlom Arif Dervi}, zastupane po posebnom staratelju Dervi} Kasimu, po Rje{enju Slu`be socijalne za{tite Op}ine Bu`im, od dana 9. 6. 2010. godine, na osnovu ~lana 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Nestali: Arif Dervi}, sin Huse i majke Hate, ro|en 7. 11. 1944. godine u Bu`imu, sa posljednjim prebivali{tem u Bu`imu, koji je nestao 1967. godine, od kada mu se gubi svaki trag. 

Poziva se nestali ARIF DERVI], kao i svaka druga osoba koja zna bilo {ta o `ivotu i kretanju nestale osobe poslije navedenog datuma nestanka, da se javi u Op}inski sud u Bosanskoj Krupi, D`. ^au{evi}a 2, soba 14. 

Ukoliko se ne javi Arif Dervi}, kao i svaka druga osoba koja zna bilo {ta o kretanju nestale osobe poslije datuma nestanka, a po isteku roka od 90 dana od dana objavljivanja oglasa, Sud }e donijeti odluku po prijedlogu. 

Broj 18 0 V 005324 10 V
2. septembra 2010. godine
Bosanska Krupa 

(05-2-2226/10) 


Op}inski sud u Gora`du, sudija Ahmed Spahi}, u pravnoj stvari predlaga~a Adil Ogle~evac, zastupanog po punomo}niku advokatu Muminovi} Esadu iz Gora`da, radi dokazivanja smrti Ogle~evac Naze, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Navodno umrla Ogle~evac Naza, k}i Arifa i majke Fate Hasovi} r. Zuko, ro|ene 9. 8. 1939. godine u Dvori{tima, op{tina ^ajni~e, doma}ica, sa posljednjim prebivali{tem u Gora`du, navodno umrla dana 12. 4. 1993. godine i ukopana na mjesnom groblju Kolijevke. 

Poziva se NAZA OGLE^EVAC i svako drugo lice koje bilo {ta zna o smrti Ogle~evac Naze, njenom `ivotu, da se u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" javi Op}inskom sudu Gora`de, Zaima Imamovi}a 3, Gora`de. 

Po proteku roka od 30 dana Sud }e donijeti odluku po prijedlogu za dokazivanje smrti. 

Broj 45 0 V 018623 10 V
27. septembra 2010. godine
Gora`de 

(05-2-2233/10) 


OSTAVINSKI POSTUPAK 


Op}inski sud u @ivinicama objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u @ivinicama pokrenut je ostavinski postupak iza umrle Muji} Makbule, k}eri Omera Beganovi}a, ro|ena 2. 1. 1943. godine, umrla dana 9. 7. 2008. godine, sa posljednjim mjestom prebivali{ta u naselju Tre{tenica, op}ina Banovi}i. 

Kako je nepoznato boravi{te zakonske nasljednice Todorovi} Senije, sa podacima da je ista nastanjena u Dablinu - Irska, bez bli`e adrese. 

Rje{enjem JU CSR Banovi}i od 13. 4. 2010. godine imenovanoj je postavljen poseban staratelj u ostavinskom postupku i za staratelja imenovan Muji} Enes, sin Ibrahima iz mjesta Tre{tenica, op}ina Banovi}i. 

Poziva se Todorovi} Senija, k}i Makbule sa posljednjom adresom stanovanja Dablin - Irska, sada nepoznatog boravi{ta, da se javi ovom Sudu, jer }e se u suprotnom po proteku roka od godinu dana od dana objave oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ostavina raspraviti na temelju izjave postavljenog staratelja i podataka sa kojima raspola`e Sud. 

Broj 33 0 O 008926 09 O
27. septembra 2010. godine
@ivinice 

(05-2-2237/10) 


Op}inski sud u Sarajevu, po stru~nom saradniku Jusufovi} Dijani, u ostavinskom postupku iza dne 30. 6. 1989. godine umrle Bartola ro|ene Gaji} Ru`e, k}i Milosava, ro|ene 20. 1. 1930. godine u Kru{evcu, JMB nepoznat, sa posljednjim prebivali{tem u Travniku, u skladu sa ~l. 131., a u vezi sa ~l. 225. Zakona o naslje|ivanju, dana 20. 9. 2010. godine, objavio je sljede}i 

OGLAS 

Kod ovog Suda u toku je ostavinski postupak iza dne 30. 6. 1989. godine umrle Bartola ro|ene Gaji} Ru`e, k}i Milosava, ro|ene 20. 1. 1930. godine u Kru{evcu, JMB nepoznat, sa posljednjim prebivali{tem u Travniku. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo na naslije|e da se u roku od jedne godine dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave ovom Sudu. 

Po isteku roka od jedne godine dana, Sud }e raspraviti zaostav{tinu na osnovu podataka sa kojima raspola`e. 

Broj 65 0 O 156305 10 O
20. septembra 2010. godine
Sarajevo 

(O-807/10) 


POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA 


Op}inski sud u Mostaru, po sudiji Azra [unje, u pravnoj stvari tu`itelja Vladimir Damjanac, zastupanog po punomo}niku Nijazu \uliman, advokatu iz Mostara, protiv tu`enika Ljubo Greda, sin Nikole, sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i uknji`be, vanraspravno, dana 28. 7. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Tu`enom Ljubo Greda, sin Nikole, sada nepoznatog boravi{ta, u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik u osobi Aidi Omanovi}, advokat iz Mostara, po{to je tu`eni nepoznatog boravi{ta, a nema punomo}nika, jer postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi trajao dugo, tako da bi za stranku mogle nastati {tetne posljedice. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e vr{iti sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca. 

O postavljanju privremenog zastupnika tu`enom obavje{tava se organ starateljstva Centar za socijalni rad Mostar, dostavom ovog Rje{enja. 

Budu}i da je privremeni zastupnik postavljen tu`enom iz razloga ozna~enog u ~l. 76. st. 2 ta~ka 4. ZPP-a F BiH, Sud }e izdati oglas koji }e objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda (~l. 78. ZPP-a FBiH). 

Broj 58 0 P 056379 09 P
15. septembra 2010. godine
Mostar 

(05-2-2153/10) 


Op}inski sud u Ljubu{kom, u izvanparni~nom predmetu predlagatelja Vlatko Crnogorac pok. Grge iz Danske, zastupan po punomo}niku odvjetniku Marku Kraljevi} iz Ljubu{kog, protiv predlo`enika Petar Crnogorac pok. Joze i drugih 48 predlo`enika, radi diobe nekretnina u suvlasni{tvu, na prijedlog predlagatelja, izvan ro~i{ta, dana 8. 9. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Predlo`eniku Stjepanu Crnogorac pok. Joze, sada nepoznatog boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi njegova brata Petra Crnogorac pok. Joze iz Sovi}a, op}ina Grude. 

Predlo`eniku Jerki Crnogorac pok. Joze, sada nepoznatog boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi njegova ro|aka Ivana Crnogorac pok. Ante iz Sovi}a 436, op}ina Grude. 

Predlo`enicima Elvisu Durban iz Njema~ke i Bjanki Durban iz SAD-a, sada nepoznatog boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi njihova ro|aka Vinka Peji}, sina Jure iz Sovi}a, op}ina Grude. 

Privremeni zastupnici imaju sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika u ovom izvanparni~nom postupku. Ova }e prava i du`nosti privremeni zastupnici vr{iti sve dok se ovi predlo`enici ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, ili dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je protivniku/ci predlagatelja/ice postavio staratelja. 

Broj 63 0 V 005834 09 V
22. rujna 2010. godine
Ljubu{ku 

(05-2-2158/10) 


Op}inski sud u Bugojnu - Odjeljenje u Jajcu, sudija Safet @uljko, u pravnoj stvari tu`itelja Guli} Alije, Doribaba, Jajce, protiv tu`enih Filipovi} Frane, Ivana, Petra, Marka, Mije i Mate svi sinovi Joze, tu`enih Tepuri} Joze, Tome, Luce i Ane, od oca Marina, ranija adresa Pavlovi}i bb, Dobreti}i, sada nepoznatog boravi{ta i prebivali{ta, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, donio je dana 16. 9. 2010. godine slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda broj 046-1-P-09-000218 od 2. 6. 2010. godine, a na osnovu ~lana 296. stav 2. ta~ka 4. ZPP-a, tu`enima ~ija su boravi{te i adresa nepoznati, postavljen je privremeni zastupnik Tomi} Zdenko, advokat iz Jajca, u parni~nom postupku, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva. 

Istim Rje{enjem upozoren je privremeni zastupnik da }e tu`ene zastupati u postupku sve dok se oni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. 

Broj 046-1-P-09-000208
16. septembra 2010. godine
Jajce 

(05-2-2159/10) 


Op}inski sud u Te{nju izdaje slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Op}inski sud u Te{nju, zemlji{noknji`ni referent Aldin [abanovi}, u postupku predlaga~a "TIK" d.o.o Jelah, Mostarska bb, radi uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka, protivnicima predlaga~a Karanov r. Lu~i} Luciji, Mari} [tefu, sin Ilije, Lu~i} Marku, sin Mate, Pri{tanac r. Lu~i} Ru`i, Lu~i} Ani, k}i Mate, Kalvare{in r. Lu~i} Mariji, Mulali} Ismetu, sin Galiba i Mulali} Harisu, sin Ismeta, koji su upisani kao suvlasnici nekretnina u ZK ul. br. 8393 k.o. Te{anj, postavio je Rje{enjem br. 039-0-Dn-10-000 754 od 22. 9. 2010. godine privremenog zastupnika u osobi Kantonalni zavod za pravnu pomo} Zenica, po{to su navedena lice nepoznate adrese, a na osnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku. 

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika, i ista }e se izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnici predlaga~a ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja. 

Broj 039-0-DN-10-000 754
22. septembra 2010. godine
Te{anj 

(05-2-2161/10) 


Op}inski sud u Gora`du, sudija Radija Balti}, u ostavinskom predmetu iza umrle Deli} Munire, od oca Mahmuta, ro|ena 15. 4. 1926. godine, donio je van ro~i{ta dana 20. 9. 2010. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Nasljednicima Kamper Enisi, Kamber Irfanu, Kamber Enzani, Karmen Merkezu, Sadovi} Nakiji, Sadovi} Enveru, Sadovi} Samiji, Sadovi} Behudinu, Sadovi} Muniri, Sadovi} Vahidi, sada nepoznatog boravi{a, u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik Pleh Tahira iz Gora`da, po{to nasljednici su nepoznatog boravi{ta ili se nalaze u inostranstvu, a nemaju punomo}nika, jer postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi trajao dugo, tako da bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e vr{iti sve dok se nasljednik ili njegov punomo}nik ne pojavi pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca. 

O postavljanju privremenog zastupnika nasljednicima obavje{tava se organ starateljstva Centar za socijalni rad Gora`de, dostavom ovog Rje{enja. 

Budu}i da je privremeni zastupnik postavljen nasljednicima iz razloga ozna~enog u ~l. 76. st. 2. ta~ka 4. ZPP-a FBiH, Sud }e izdati oglas koji }e objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda (~l. 78. ZPP-a FBiH). 

Broj 45 0 O 018571 10 O
20. septembra 2010. godine
Gora`de 

(05-2-2163/10) 


Op{tinski sud u Zenici, sudija Derling Vera, u pravnoj stvari tu`iteljice Investiciono-komercijalna banka DD Zenica, protiv tu`enih: 1. D`afi} Mujo iz Visokog, Dautovci bb, 2. Me{inovi} Edina iz Visokog, Ze~evi}a 20, 3. ^ebira Eldin iz Visokog, Ginje 98, radi isplate duga, v.s. 9.343,40 KM, van ro~i{ta, donio je dana 15. 7. 2010. g. 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda br. 43 0 P 030392 09 P od 15. 7. 2010. g., a na osnovu odredbe iz ~l. 296. st. 1. i st. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06), tu`enom ^ebira Eldinu, sada nepoznatog boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Babi} Ned`adu, advokatu iz Zenice, u parnici radi isplate duga, koja se vodi pred ovim Sudom pod br. 43 0 P 030392 09 P po tu`bi tu`iteljice Investiciono-komercijalna banka DD Zenica, protiv tu`enih: 1. D`afi} Mujo iz Visokog, Dautovci bb, 2. Me{inovi} Edina iz Visokog, Ze~evi}a 20, 3. ^ebira Eldina, sada nepoznatog boravi{ta. 

Rje{enjem je odre|eno da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog u postupku, sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enom postavio posebnog staraoca. 

Broj 43 0 P 030392 09 P
15. jula 2010. godine
Zenica 

(05-2-2173/10) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Ljubu{kom, u pravnoj stvari tu`itelja Pero Primorac, Nenad Golub, Predrag Golub, Slobodanka Dun|erovi}, Rade Primorac i Velimir Milas, zastupani po odvjetniku Tomislavu Zeli}, protiv tu`enika: mldb. Franjo Primorac, sin Petra, Sre}ko Primorac pok. Marka, Slavko Primorac pok. Marka, Ljilja Loocker r. Primorac pok. Cvitana, Drago Primorac pok. Mije, Vinko Primorac pok. Mije, Jozo Ke`i} pok. Mare, Lenka Mati} pok. Danice, Velinko Mati} pok. Danice, Ante Gali} pok. Mate, Marijan Gali} pok. Mate, Stipan Gali} pok. Joze, Kata Gali} pok. Franje, Ilka Gali} pok. Franje, Tomo Gali} pok. Jure, mldb. Kata Gali} pok. Mate, Danica Gali} pok. Ivana, Koviljka Gali} ud. Stjepana, Matija Gali} ud. Nikole, Ru`a Gali} ro|. Bandur, ud. Ivana, Tadija Gali} pok. Mate, Vinko Gali}, sin Ivana, Anita Gali}, k}i Ante, Renata Gali}, k}i Ante, Ljubica Gali} ud. Ante, Gorjana Bevanda, k}i Stipe, Mara Gali} pok. Ivana, Velimir Gali}, sin Ante, Anica Primorac pok. Jure, Jozo Primorac pok. Jure, Matija Primorac ud. Gabre, Stana Primorac pok. Gabre, Marijan Primorac pok. Stojana, Slavica Primorac pok. Ante, Mate Primorac, sin Marka, Nikola Primorac, sin Marka, Ivan Primorac pok. Stjepana, Slavka Primorac ud. Stjepana, Milenko Primorac pok. Stjepana, Mladen Primorac pok. Stjepana, Marin Primorac pok. Stjepana, Danica Bebek pok. Stjepana, Slava Volarevi} pok. Stjepana, Mila Vran~i} pok. Stjepana, Dragan Primorac, sin Janje, Dragica Primorac, k}i Janje, Rade Primorac pok. Stojana, Bla` Primorac pok. Ivana, Nikola Petru{i} pok. Ivana, radi utvr|enja i uknji`be, svi tu`eni sada nepoznatog boravi{ta, u ovom postupku Rje{enjem broj 63 0 P 003272 09 P od 23. 9. 2010. godine postavio je privremenog zastupnika u osobi odvjetnice Anke Hrsti}, po{to su tu`eni nepoznatog boravi{ta, a nemaju punomo}nika, jer postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi trajao dugo, tako da bi za stranku mogle nastati {tetne posljedice. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e vr{iti sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca. 

Broj 63 0 P 003272 09 P
23. rujna 2010. godine
Ljubu{ki 

(05-2-2181/10) 


Op}inski sud u Mostaru, po sudiji Azra [unje, u pravnoj stvari tu`itelja Kata Damnjanovi} iz Mostara, Zr. Frankopana 18, i dr., protiv tu`enih Goran Petrovi}, Slavica Petrovi} i Gordana Petrovi}, svi nepoznatog boravi{ta, radi o~instva/materinstva - utvr|ivanje, vanraspravno, dana 21. 6. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Tu`enom Goran Petrovi}, sada nepoznatog boravi{ta, u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik u osobi odvjetnika Marija Mileti}a iz Mostara, po{to je tu`eni nepoznatog boravi{ta, a nema punomo}nika, jer postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi trajao dugo, tako da bi za stranku mogle nastati {tetne posljedice. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e vr{iti sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca. 

O postavljanju privremenog zastupnika tu`enom obavje{tava se organ starateljstva Centar za socijalni rad Mostar, dostavom ovog Rje{enja. 

Budu}i da je privremeni zastupnik postavljen tu`enom iz razloga ozna~enog u ~l. 76. st. 2. ta~ka 4. ZPP-a FBiH, Sud }e izdati oglas koji }e objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda (~l. 78. ZPP-a FBiH). 

Broj 58 0 P 053971 09 P
16. septembra 2010. godine
Mostar 

(05-2-2184/10) 


Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud Mostar, sudac Nada Hamovi}-Kova~evi}, u pravnoj stvari tu`iteljice Zuhre Pelo ro|ena Sal~in iz Mostara, Fra Didaka Bunti}a 101, zastupana po punomo}niku Nijazu \uliman, advokatu iz Mostara, protiv tu`enika Pelo Osmana, sina Vejsila iz Mostara, Blagaj 90, sada nepoznatog boravi{a, radi razvoda braka, vanraspravno, dana 30. 3. 2010. godine, rije{io je 

Tu`eniku Osmanu Pelo, sinu Vejsila, sada nepoznatog boravi{ta, sukladno odredbi ~lana 296. to~ka 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku FBiH, u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik u osobi Adonis \uliman, advokata iz Mostara, po{to je tu`eni nepoznatog boravi{ta, a nema punomo}nika, jer bi postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, tako da bi za stranku mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`enik ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 58 0 P 059828 10 P
17. rujna 2010. godine
Mostar 

(05-2-2185/10) 


Op}inski sud u Mostaru, po sudiji Nina ]ulani}, u pravnoj stvari tu`itelja An|a Kari{ik r. Le~i}, protiv tu`enika Milinko Le~i} i drugih., radi utvr|enja i uknji`be, VSP 11.000,00, donio je 

RJE[ENJE 

Tu`enim Mile Ravli}, sin Marka, Mara Ravli}, udova Ivana i Ante Ravli}, sin Stojana, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Dra`enke Juri{i}, odvjetnice iz Mostara, jer je boravi{te tu`enika nepoznato, a nemaju punomo}nika, dok bi redovan postupak postavljanja zakonskog zastupnika tu`enima dugo trajao, usljed ~ega bi za stranku mogle nastati {tetne posljedice. 

Privremeni zastupnik ima u ovoj parnici sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti }e obavljati sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne izvijesti Sud da je tu`enim postavio privremenog staratelja. 

Broj 58 0 P 032159 07 P
22. septembra 2010. godine
Mostar 

(05-2-2187/10) 


Op}inski sud Livno - Odjeljenje suda Tomislavgrad, po sutkinji Ljiljani Juri~, u pravnoj stvari tu`itelja: Mustafe, sina Hasana Seferovi} iz Ople} protiv tu`enih: U}ukalo Darinka pok. Vlatka iz Ople}ana, U}ukalo Jovanke pok. Vlatka iz Opla}ana, Dra{ko ro|. Zelen Milice `. Mom~ila, U}ukalo Ivana pok. Rade, Milisav Radi{e pok. Luke iz Mandina Sela, Ze~evi} Mirka pok. \or|a iz Tomislavgrada, U}ukalo Slobodana, sina Ivana iz Ople}ana, U}ukalo Vlade, sina Ivana iz Ople}ana, U}ukalo Novice, sina Ivana iz Opla}ana, svi nepoznata boravi{ta, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, dana 6. 8. 2010. godine, donio je 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda broj 068-2-P-08-000108 od 6. 8. 2010. godine, tu`enicama: U}ukalo Darinka pok. Vlatka iz Ople}ana, U}ukalo Jovanke pok. Vlatka iz Opla}ana, Dra{ko ro|. Zelen Milice `. Mom~ila, U}ukalo Ivana pok. Rade, Milisav Radi{e pok. Luke iz Mandina Sela, Ze~evi} Mirka pok. \or|a iz Tomislavgrada, U}ukalo Slobodana, sina Ivana iz Ople}ana, U}ukalo Vlade, sina Ivana iz Ople}ana, U}ukalo Novice, sina Ivana iz Opla}ana, svi nepoznata boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Sanje Kraljevi}, odvjetnice iz Tomislavgrada. 

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika koje }e obavljati sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`eniku postavio staratelja. 

Broj 068-2-P-08-000108
6. kolovoza 2010. godine
Tomislavgrad 

(05-2-2190/10) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Ljubu{kom, u pravnoj stvari tu`itelja Jozo Petru{i}, zastupanog po Odvjetni~kom uredu Hrsti}, protiv tu`enika: Iva Kraljevi} udt. za Bla`a Kraljevi}a, mldb. Mate Petru{i}, sin Joze, mldb. Marko Petru{i}, sin Joze, mldb. Stanko Petru{i}, sin Joze, Kata Petru{i} ud. Joze, Kata Petru{i} ud. Grani}, Marko Petru{i} pok. Joze, Slavka Petru{i} ud. Ante, ml. Iva Petru{i} pok. Ante, ml. Mara Petru{i} pok. Mate, Mate Petru{i} pok. Ante, Ivan Petru{i} pok. Ante, Matija Petru{i} ud. Ante, Jozo Petru{i} pok. Ante, Dragica Mihaljevi} ro|. Bili} `. Mate, Mila Vu~i} ro|. Bili} `. Mate, radi utvr|enja i uknji`be, VSP 1.000,00 KM, postavio je svim tu`enima privremenog zastupnika odvjetnika Tomislava Zeli}a, Rje{enjem broj 63 0 P 008976 10 P od 27. 9. 2010. godine, na temelju ~l. 296. st. 2. to~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enike u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 63 0 P 008976 10 P
27. rujna 2010. godine
Ljubu{ki 

(05-2-2198/10) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Ljubu{kom u tijeku je parnica koja se vodi pod posl. br. 63 0 P 008959 10 P tu`itelja Blage Petru{i}a, sina pok. Ilije iz Ljubu{kog, zastupan po punomo}niku Tomislavu Zeli}u, odvjetniku iz Ljubu{kog, protiv tu`enih Nikole Petru{i}a pok. Mate i dr., sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja. 

Po{to je boravi{te tu`enih Nikole Petru{i}a pok. Mate, Mate Petru{i}a pok. [imuna, Ilije Petru{i}a pok. [imuna, Ive Petru{i} pok. [imuna, mldb. Ivana Petru{i}a pok. [imuna, Stipana Petru{i}a pok. Ivana, Luke Petru{i}a pok. Ivana, Marka Petru{i}a pok. Ivana, Ru`e Petru{i} pok. Ivana, [imuna Petru{i}a pok. Mate, Mare Petru{i} pok. Mate, Drage Petru{i}a pok. Mate i Vilke Ku~ina pok. Mate nepoznato, postavlja im se privremeni zastupnik u osobi Anke Hrsti}, odvjetnice iz Ljubu{kog, koja }e ta prava i du`nosti vr{iti sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok tijelo skrbni{tva ne izvijesti Sud da im je postavio skrbnika. 

Broj 63 0 P 008959 10 P
27. rujna 2010. godine
Ljubu{ki 

(05-2-2205/10) 


U skladu sa ~lanom 296. stav 2. ta~ka 4., u vezi sa ~lanom 297. i 298. Zakona o parni~nom postupku FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03 i 73/03), Op}inski sud u Travniku objavljuje 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Advokat Marko Vujinovi} iz Travnika, Centar I, Lamela 10, postavlja se za privremenog zastupnika tu`enoj Ani Valjan udata Inji}, ro|ena u Paklarevu, za zastupanje iste u ovoj parnici, s obzirom da je boravi{te tu`ene nepoznato, a ista nema punomo}nika u ovoj parnici, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi dugo trajao, tako da bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika, koja prava i du`nosti }e vr{iti sve dok se tu`ena ili njen zastupnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da joj je postavio staraoca. 

Broj 51 0 P 016420 08 P
24. septembra 2010. godine
Travnik 

(05-2-2211/10) 


Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Mostaru, po sudiji Azra [unje, u pravnoj stvari tu`itelja Mileva udova Vojislava Gatalo, zastupanog po Maja [koro - advokat iz Mostara, protiv tu`enika Zoran Gatalo i dr., radi utvr|enje i uknji`ba. 

Tu`enim Gatalo \uro, sin Uro{a, Gatalo Kosta, sin \ure, Gatalo Katarina, k}i \ure, Gatalo Staka udata A}imovi}, k}i \ure, Gatalo Milka udata Babi}, Gatalo Rosa, k}i \ure, udato Kalem, Gatalo Jelka, k}i \ure, udato Rajkovi} i Simi} Jovica, sin Jove, sada svi nepoznatog boravi{ta, u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik u osobi Aidi Omanovi}, advokat iz Mostara, po{to su tu`eni nepoznatog boravi{ta, a nemaju punomo}nika, jer postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi trajao dugo, tako da bi za stranku mogle nastati {tetne posljedice. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e vr{iti sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca. 

Broj 58 0 P 028423 07 P
22. septembra 2010. godine
Mostar 

(05-2-2212/10) 


Op}inski sud u Kalesiji, po sudiji Halilovi} Muneveri, u pravnoj stvari tu`itelja [e}i} (Zijaha) Eldin iz Bijeljine - Nu{i}eva 58, zastupanog po punomo}niku Omerovi} Fatimi, advokatu iz Kalesije, protiv tu`enih Zekanovi} ro|ene Tadi} Milice iz Dubnice, op}ina Kalesija, Tadi} (Milovana) Luka iz Dubnice, op}ina Kalesija, Luki} (Paje) Mitar iz Dubnice, op}ina Kalesija, Tadi} (Pavla) Spasoje iz Dubnice, op}ina Kalesija, Jovi} (Nikole) Zarije iz Dubnice, op}ina Kalesija, Jovi} (Nikole) \or|e iz Dubnice, op}ina Kalesija, Tadi} (Bo`e) Ljeposava iz Dubnice, op}ina Kalesija, Tadi} ro|ene Trifkovi} Mare iz Dubnice, op}ina Kalesija, Tadi} (Pere) Dragice iz Dubnice i Selimovi} (Omera) Salke iz Prnjavora, sada nepoznatog mjesta boravka, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, v.s. 7.994,00 KM, dana 24. 9. 2010. godine, donosi sljede}i 

OGLAS
O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda broj 29 0 P 008574 10 P od 24. 9. 2010. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. ZPP-a, tu`enim Zekanovi} ro|ene Tadi} Milici iz Dubnice, op}ina Kalesija, Tadi} (Milovana) Luki iz Dubnice, op}ina Kalesija, Luki} (Paje) Mitaru iz Dubnice, op}ina Kalesija, Tadi} (Pavla) Spasoji iz Dubnice, op}ina Kalesija, Jovi} (Nikole) Zariji iz Dubnice, op}ina Kalesija, Jovi} (Nikole) \or|i iz Dubnice, op}ina Kalesija, Tadi} (Bo`e) Ljeposavi iz Dubnice, op}ina Kalesija, Tadi} ro|ene Trifkovi} Mari iz Dubnice, op}ina Kalesija, Tadi} (Pere) Dragici iz Dubnice i Selimovi} (Omera) Salki iz Prnjavora, op}ina Kalesija, sada nepoznatog mjesta boravka, postavlja se privremeni zastupnik Mehanovi} Salih, advokat iz Kalesije. 

Tim Rje{enjem je utvr|eno da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enim postavio staratelja. 

Broj 29 0 P 008574 10 P
24. septembra 2010. godine
Kalesija 

(05-2-2213/10) 


Op}inski sud u Zavidovi}ima, Odjeljenje u Maglaju, izdaje slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Op}inski sud u Zavidovi}ima, Odjeljenje u Maglaju, sudija Bradari} Seka, u pravnoj stvari tu`itelja Sejmenovi} Edhema, sin Smaje iz Maglaja, Kosova bb, kojeg zastupa punomo}nik Ljubovi} Bakir, advokat iz Zenice, Masarykova 48, protiv tu`enog Ma{i} Edina i dr., radi naknade {tete , v.s. 10.000,00 KM, postavio je tu`enom Bradvica Tihomiru, Rje{enjem ovog Suda broj 042-1-P-08-000 221 od 23. 8. 2010. godine, privremenog zastupnika - Kantonalni zavod za pravnu pomo} Zenica, sa sjedi{tem u Zenici, Ko~evska ~ikma 1, a na osnovu ~lana 296. st. 2. t. 4. Zakona o parni~nom postupku FBiH. 

Privremeni zastupnik }e tu`enog Bradvica Tihomira zastupati u ovoj pravnoj stvari dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok mu organ starateljstva ne postavi staratelja. 

Broj 042-1-P-08-000 221
20. septembra 2010. godine
Maglaj 

(05-2-2228/10) 


Op}inski sud Mostar objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud Mostar, sudac Nada Hamovi}-Kova~evi}, u pravnoj stvari tu`itelja mldb. Adnan i Aldin Orahovac iz Mostara, zastupani po majci i ZZ Medini Fazlagi} iz Mostara, Salakovac bb, Potoci, protiv tu`enika Selim Orahovac, sin Rifata iz Mostara, Mile Budaka 75, radi izmjene doprinosa na ime izdr`avanja zbog promjenjenih okolnosti, vanraspravno, dana 9. 7. 2010. godine, rije{io je: 

Tu`enom Selimu Orahovac, sinu Rifata, sada nepoznatog boravi{ta, u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik u osobi Maje [koro, advokata iz Mostara, po{to je tu`eni nepoznatog boravi{ta, a nema punomo}nika, jer bi postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, tako da bi za stranku mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e vr{iti sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca. 

Broj 58 0 P 057405 09 P
23. rujna 2010. godine
Mostar 

(05-2-2229/10) 


LIKVIDACIJE - STE^AJI 


Op}inski sud u Livnu, po likvidacijskom sucu Sofiji Vrdoljak, u likvidacijskom postupku predlagatelja Ilije Vrdoljak iz Od`aka za pokretanje likvidacijskog postupka nad pravnom osobom "UNIVERSAL COMPANY" d.o.o. Livno, dana 21. 9. 2010. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobnom "UNIVERSAL COMPANY" d.o.o. LIVNO, upisanom u sudski registar koji se vodi kod Op}inskog suda Livno, registarski ulo`ak broj 1-1358 po Rje{enju br. 068-0-Reg-06-00340 od 22. 9. 2006. godine. 

Likvidator Ilija Vrdoljak razrje{ava se du`nosti likvidatora dru{tva "UNIVERSAL COMPANY" d.o.o. LIVNO. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena pravna osoba brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda u Livnu i iz svih javnih registara. 

Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret pravne osobe. 

Broj 68 0 L 011323 09 L
21. rujna 2010. godine
Livno 

(05-2-2154/10) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Vahida Halilovi}, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "SÜD MÜLL" d.o.o. za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla, Bukinje, Ulica Vjekoslava Tunji}a 1, dana 22. 9. 2010., donosi 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "SÜD MÜLL" d.o.o. za zbrinjavanje komunalnih i industrijskih otpadaka Tuzla, sa danom 22. 9. 2010. godine u 12,00 sati. 

Za likvidatora se imenuje Bekri} Ned`ad, sin Mehmeda iz Tuzle, ul. 18. hrvatske brigade 82. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 30. 11. 2010. godine, sa po~etkom u 08,30 sati. 

Broj 32 0 L 029039 10 L
22. septembra 2010. godine
Tuzla 

(05-2-2156/10) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Vahida Halilovi}, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "BEKERAJ" d.o.o. D. Orahovica - Gra~anica, dana 22. 9. 2010. godine, donosi 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "BEKERAJ" d.o.o. D. Orahovica - Gra~anica, sa danom 22. 9. 2010. godine u 12,00 sati. 

Za likvidatora se imenuje Begovi} Almasa, k}i Eseda iz D. Orahovice - Rijeka bb, Gra~anica. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja vrstu i razloa nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 30. 11. 2010. godine, sa po~etkom u 09,15 sati. 

Broj 32 0 L 025698 10 L
22. septembra 2010. godine
Tuzla 

(05-2-2157/10) 


Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Venture menagment BH Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za poslovni menad`ment konsalting Sarajevo, Mehmeda Spahe 10/2. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Radovanovi} Predrag, advokat iz Sarajeva. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 1-20093, a po Rje{enju broj 65 0 L 070487 09 L od 28. 1. 2010. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 65 0 L 070487 09 L
21. septembra 2010. godine
Sarajevo 

(05-2-2164/10) 


Op}inski sud u Biha}u, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "Hod`i}" DOO Biha}, na ro~i{tu odr`anom dana 22. 9. 2010. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad dru{tvom "HOD@I]" DOO Biha}, sa sjedi{tem ul. Radoslava Lopa{i}a 21, Biha}. 

Za likvidatora navedene firme imenuje se Hod`i} Vahida, k}i Mahmuta, nastanjena na adresi ul. Radoslava Lopa{i}a 21, Biha}. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, ra~unaju}i od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda prijave potra`ivanja ovom Sudu. 

Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Odre|uje se upis zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u sudskom registru, reg. ulo`ak broj 1-4013-00. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj 17 0 L 021791 10 L
22. septembra 2010. godine
Biha} 

(05-2-2166/10) 


Op}inski sud u Biha}u, po sudiji Had`i} Fikreti, u likvidacionom postupku nad dru{tvom DOO "BI ENERGIJA" Cazin, dana 20. 9. 2010. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad dru{tvom DOO "BI ENERGIJA" Cazin, sa sjedi{tem u Cazinu, Cazinskih brigada bb, ~iji je zakonski zastupnik bila Mahmutagi} Alma, nastanjena u Biha}u, Radosava Lopa{i}a 41, upisano u reg. ulo`ak Op}inskog suda Biha}, mati~nog broja subjekta upisa 17-01-0693-09. 

Likvidator Be}iragi} Asim, dipl. ecc., nastanjen na adresi ]orali}i 462, Cazin, razrje{ava se du`nosti likvidatora u ovom likvidacionom postupku. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja dru{tvo DOO "BI ENERGIJA" Cazin brisat }e se iz sudskog registra ovog Suda i iz svih javnih registara, a sadr`aj ovog Rje{enja bit }e objavljen na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Imovina koju ~ini nov~ani iznos od 8.233,18 KM slu`it }e za pokri}e tro{kova likvidacinog postupka, a razlika neutro{enog uru~it }e se osniva~ima prema nalazu likvidacionog upravnika i slu`it }e za eventualno podmirenje eventualnih potra`ivanja. 

Broj 17 0 L 014935 09 L
20. septembra 2010. godine
Biha} 

(05-2-2168/10) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Trgova~ko, gra|evinsko i uslu`no dru{tvo "KENDI VELEPRODAJA" d.o.o. Maglaj, Jelovac bb, Maglaj, mati~ni registarski broj subjekta upisa 43-01-0208-10. 

Za likvidatora se imenuje Mezetovi} Rizo, advokat iz Maglaja, Ivana Pavla II br. 66. 

Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza Dru{tva. 

Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj 43 0 L 037436 10 L
18. augusta 2010. godine
Zenica 

(05-2-2170/10) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom "HADEHA" d.o.o. Jelah - Te{anj, Titova bb, Jelah - Te{anj, mati~ni registarski broj subjekta upisa 43-01-0126-08. 

Za likvidatora se imenuje zakonski zastupnik Dru{tva Muharem Ahmi}, Jelah - Te{anj, Miljanovci bb. 

Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza Dru{tva. 

Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj 43 0 L 037475 10 L
17. augusta 2010. godine
Zenica 

(05-2-2172/10) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo za promet i usluge "BRUGGER PRECISION" d.o.o. Zenica, Ku~ukovi}i 2, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-5588. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora \evdana Braji} iz Zenice, Lond`a 90. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra pravnih lica ovog Suda, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-5588 i svih javnih registara, a ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i Suda. 

Broj 43 0 L 033054 10 L
8. septembra 2010. godine
Zenica 

(05-2-2176/10) 


Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionom postupku nad firmom "NOVATECH" d.o.o. Visoko, ^ar{ijska bb, Visoko, odlu~uju}i po prijedlogu likvidatora Beganovi} Emira iz Visokog, Prijeko 17, za zaklju~enje likvidacionog postupka nad navedenom firmom, nakon odr`anog ro~i{ta dana 14. 9. 2010. godine, kome je prisustvovao likvidator Beganovi} Emir, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom "NOVATECH" d.o.o. Visoko, ^ar{ijska bb, Visoko, mati~ni registarski broj subjekta upisa 43-01-0005-08. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Beganovi} Emir, iz Visokog, Prijeko 17. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra pravnih lica ovog Suda, mati~ni registarski broj subjekta upisa 43-01-0005-08 i svih javnih registara, a ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i Suda. 

Broj 43 0 L 036772 10 L
14. septembra 2010. godine
Zenica 

(05-2-2188/10) 


Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionom postupku nad firmom, Dru{tvo za gra|evinarstvo, trgovinu, prevoz i usluge "EURO GRADNJA" d.o.o. Visoko, Muha{inovi}i bb, odlu~uju}i po prijedlogu od 28. 6. 2010. godine, kojeg zastupa zakonski zastupnik Avdibegovi} Aziz, direktor Dru{tva, nakon odr`anog ro~i{ta dana 7. 9. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo za gra|evinarstvo, trgovinu, prevoz i usluge "EURO GRADNJA" d.o.o. Visoko, Muha{inovi}i bb, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-9219. 

Za likvidatora se imenuje zakonski zastupnik Avdibegovi} Aziz, Kolo{i}i bb, Visoko. 

Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza Dru{tva. 

Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj 43 0 L 038427 10 L
7. septembra 2010. godine
Zenica 

(05-2-2189/10) 


Op}inski sud u Biha}u, likvidacioni sudija Fikreta Had`i}, postupaju}i po prijedlogu da se otvori likvidacioni postupak nad pravnim licem D.o.o. "Ames" Velika Kladu{a, donio je dana 20. 9. 2010., godine sljede}i 

OGLAS 

Likvidacioni postupak nad pravnim licem D.o.o. "Ames" Velika Kladu{a pokrenut Rje{enjem ovog Suda od 17. 5. 2010. godine se obustavlja. 

Nala`e se pisarni ovog Suda da ovaj spis zavede u upisnik ste~ajnih spisa kao predlaga~a ozna~i likvidatora Be}iragi} Asima, a ste~ajnog du`nika D.o.o. "Ames" Velika Kladu{a. 

Be}iragi} Asim razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Broj 17 0 L 020722 04 L
20. septembra 2010. godine
Biha} 

(05-2-2197/10) 


Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionom postupku nad firmom, "ELGON" d.o.o. Zenica, Dru{tvo za trgovinu, promet i usluge, ul. I. zeni~ke brigade 5A, odlu~uju}i po prijedlogu od 23. 3. 2010. godine, kojeg zastupa zakonski zastupnik Begovi} Nihad, direktor Dru{tva, nakon odr`anog ro~i{ta dana 8. 9. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom "ELGON" d.o.o. Zenica, Dru{tvo za trgovinu, promet i usluge, ul. I. zeni~ke brigade 5-A, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-8393. 

Za likvidatora se imenuje Asim Sunulahpa{i}, Zagreba~ka bb, Busova~a. 

Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza Dru{tva. 

Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj 43 0 L 033882 10 L
8. septembra 2010. godine
Zenica 

(05-2-2204/10) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, postupaju}i po slu`benoj du`nosti radi upisa Rje{enja o provo|enju postupka likvidacije nad privrednim dru{tvom "RIKA" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Jajce, Rika 67, Jajce, a na temelju odredbe ~lana 45. i 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 24. 8. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U Registar suda, za subjekta upisa "RIKA" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Jajce, Rika 67, Jajce upisana je zabilje`ba provo|enja postupka likvidacije na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 035039 10 L od 28. 6. 2010. godine, kako slijedi: 

Firma: "RIKA" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Jajce - U LIKVIDACIJI 

Skra}ena oznaka firme: "RIKA" d.o.o. Jajce - U LIKVIDACIJI 

Sjedi{te: Rika 67, Jajce, Jajce 

MBS: 51-01-0317-08 

JIB: 4236464710009 

Pravni osnov upisa: 

Rje{enje Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 035039 10 L od 28. 6. 2010. godine o otvaranju likvidacionog postupka nad pravnim licem "RIKA" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Jajce 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Tomi} Darko, Rika bb, Jajce, li~na karta: 08DMC4810 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Tomi} Darko 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Tomi} Darko, adresa: Rika bb, Jajce, li~na karta: 08DMC4810, likvidator bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.132 Gajenje vo}a, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge 02.012 Iskori{tavanje {uma, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.130 Va|enje {kriljaca, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 40.111 Proizvodnja hidroelektri~ne energije, 40.114 Proizvodnja elektri~ne energije iz drugih izvora, 40.120 Prijenos elektri~ne energije, 40.130 Distribucija i prodaja elektri~ne energije, 41.000 Sakupljanje, pre~i{}avanje i distribucija vode, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 63.222 Usluge u rije~nom i jezerskom saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u okviru registrirane djelatnosti UVOZ-IZVOZ, 

posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, 

zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja, 

zastupanje stranih lica iz okvira registrirane djelatnosti, 

konsignacioni, komisioni poslovi i kompenzacioni poslovi, 

skladi{tenje, agencijske usluge i posredni{tvo, 

otprema i doprema robe ({pedicija), 

transport i preuzimanje robe, 

izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje tih radova stranom licu u BiH i drugi poslovi i usluge, 

vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrovanih djelatnosti. 

NAPOMENA 

Vr{i se upis zabilje`be provo|enja postupka likvidacije za subjekt upisa "RIKA" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Jajce, Rika 67, Jajce, upisan u Registar dru{tava pod MBS 51-01-0317-08, na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 035039 10 L od 28. 6. 2010. godine. Za likvidatora se postavlja Tomi} Darko iz Jajca, Rika bb. 

Broj 051-0-Reg-10-000426
24. augusta 2010. godine
Travnik 

(05-2-2230/10) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, postupaju}i po slu`benoj du`nosti radi upisa Rje{enja o provo|enju postupka likvidacije nad poslovnim subjektom Op{ta zemljoradni~ka zadruga "VOZNIK" sa potpunom odgovorno{}u Donji Vakuf, Novotravni~ka bb, Donji Vakuf, a na temelju odredbe ~lana 45. i 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 24. 8. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U Registar suda, za subjekta upisa Op{ta zemljoradni~ka zadruga "VOZNIK" sa potpunom odgovorno{}u Donji Vakuf, Novotravni~ka bb, Donji Vakuf, upisana je zabilje`ba provo|enja postupka likvidacije na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0L 033516 10 L od 4. 6. 2010. godine, kako slijedi: 

Firma: Op{ta zemljoradni~ka zadruga "VOZNIK" sa potpunom odgovorno{}u Donji Vakuf - U LIKVIDACIJI 

Skra}ena oznaka firme: OZZ "VOZNIK" sa p.o. Donji Vakuf - U LIKVIDACIJI 

Sjedi{te: Novotravni~ka bb, Donji Vakuf, Donji Vakuf 

MBS: 51-05-0006-08 

JIB: 4236449830006 

Pravni osnov upisa: 

Rje{enje Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 033516 10 L od 4. 6. 2010. godine o otvaranju likvidacionog postupka nad Op{tom zemljoradni~kom zadrugom "VOZNIK" sa potpunom odgovorno{}u Donji Vakuf 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Drek Enes, 77. vrbaske divizije bb, Donji Vakuf ,li~na karta: 05DHA9805 

Lup~evi} Hamza, Divi~ani 51, Jajce, li~na karta: 06DMC0530 

Me{trovac Ramiz, Lendi}i 77, Jajce, li~na karta: 04DMA1683 

Spahi} Anisa, Gromile V b.b., Bugojno, li~na karta: 04DOB0782 

Spahi} Haris Gromile V bb, Bugojno, li~na karta: 04DOB7238 

Zekoti} Nehru, Voznik II/29, Bugojno, li~na karta: 06DOC4916 

@dralovi} Adis, 770. slavne brdske brigade 30A, Donji Vakuf, li~na karta: 07DHB1298 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 500,00 

Upla}eni kapital: 500,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

Spahi} Anisa/50.00/10% 

Drek Enes/100,00/20% 

Zekoti} Nehru/50.00/10% 

Me{trovac Ramiz/100.00/20% 

Lup~evi} Hamza/100.00/20% 

@dralovi} Adis/50,00/10% 

Spahi} Haris/50,00/10% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

@dralovi} Adis, adresa: 770. slavne brdske brigade 30A, Donji Vakuf, li~na karta: 07DHB1298, likvidator bez ograni~enja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 05.020 Uzgoj ribe, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.830 Proizvodnja {e}era, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 16.001 Proizvodnja fermeniranog duhana, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Zadruga }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz. 

Zadruga }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa odredbama Zakona o vanjskoj politici, a naro~ito: oblicima uvoza i izvoza robe, zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja, usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti sukladno navedenom zakonu, a naro~ito: usluge u me|unarodnom transportu robe, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. 

zastupanje stranih tvrtki ili zadruga, obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, ugostiteljske i turisti~ke usluge, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

NAPOMENA 

Vr{i se upis zabilje`be provo|enja postupka likvidacije za subjekt upisa Op{ta zemljoradni~ka zadruga "VOZNIK" sa potpunom odgovorno{}u Donji Vakuf, Novotravni~ka bb, Donji Vakuf, upisan u Registar dru{tava pod MBS 5 1-05-0006-08, na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 033516 10 L od 4. 6. 2010. godine. Za likvidatora se postavlja Adis @dralovi}, sin Ramiza iz Donjeg Vakufa. 

Broj 051-0-Reg-10-000424
24. augusta 2010. godine
Travnik 

(05-2-2231/10) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, postupaju}i po slu`benoj du`nosti radi upisa Rje{enja o provo|enju postupka likvidacije nad privrednim dru{tvom "SELMAN-TRANS" d.o.o. za promet, proizvodnju i usluge Kiseljak, Hrastovi bb, Kiseljak, a na temelju odredbe ~lana 45. i 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 24. 8. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U Registar suda, za subjekta upisa "SELMAN-TRANS" d.o.o. za promet, proizvodnju i usluge Kiseljak, Hrastovi bb, Kiseljak, upisana je zabilje`ba provo|enja postupka likvidacije na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 025934 04 L od 7. 7. 2010. godine, kako slijedi: 

Firma: "SELMAN-TRANS" d.o.o. za promet, proizvodnju i usluge Kiseljak - U LIKVIDACIJI 

Skra}ena oznaka firme: "SELMAN-TRANS" d.o.o. Kiseljak - U LIKVIDACIJI 

Sjedi{te: Hrastovi bb, Kiseljak, Kiseljak 

MBS: 51-01-1727-09 (stari broj 1-4932) 

JIB: 4236365140004 

Pravni osnov upisa: 

Rje{enje Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 025934 04 L od 7. 7. 2010. godine o provo|enju postupka likvidacije nad pravnim licem "SELMAN-TRANS" d.o.o. za promet, proizvodnju i usluge Kiseljak 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Selman Senada, Hrastovi bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA5392 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Selman Senada 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Selman Omer, adresa: Velike Sotnice bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA6467, likvidator bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 17.400 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odje}e, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 19.300 Proizvodnja obu}e, 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n., 36.300 Proizvodnja muzi~kih instrumenata, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.420 Trgovina na veliko odje}om i obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju 51.530 Trgovina na veliko drvetom, gra|evinarskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespccijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.110 Hoteli i moteli, sa restoranom, 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 74.820 Usluge pakovanja, 92.610 Djelatnost sportskih objekata i stadiona, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima i svim ostalim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti, 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti, 

- izvo|enje investicijskih radova u inostranstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u BiH, 

- usluge me|unarodnog transporta robe i putnika, osim zra~nog i `eljezni~kog prometa, te druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom robe (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, lu~ke i aerodromske usluge, agencijske usluge u transportu i sl.), 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- prodaja robe sa konsignacijskih skladi{ta strane robe, 

- prodaja robe stranog porijkla i robe doma}e proizvodnje iz slobodnih carinskih prodavaonica, 

- uvoz i izvoz robe i usluga u slobodnim zonama. 

NAPOMENA 

Vr{i se upis zabilje`be provo|enja postupka likvidacije za subjekt upisa "SELMAN-TRANS" d.o.o. za promet, proizvodnju i usluge Kiseljak, Hrastovi bb, Kiseljak, upisan u Registar dru{tava pod MBS 51-01-1727-09 (stari broj 1-4932), na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 025934 04 L od 7. 7. 2010. godine. Za likvidatora se postavlja direktor Dru{tva Omer Selman iz Kiseljaka. 

Broj 051-0-Reg-10-000454
24. 8. 2010. godine
Travnik 

(05-2-2232/10) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Vahida Halilovi}, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "FORTE" d.o.o. za proizvodnju, gra|evinarstvo i usluge Tuzla, Breze 78, dana 28. 9. 2010. godine, donosi 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "FORTE" d.o.o. za proizvodnju, gra|evinarstvo i usluge Tuzla, Breze 78, sa danom 28. 9. 2010. godine u 12,00 sati. 

Za likvidatora se imenuje Peji} Milica, k}i Franje iz Tuzle, Breze 78 - Kiseljak. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 30. 11. 2010. godine, sa po~etkom u 11,00 sati. 

Broj 32 0 L 026320 10 L
28. septembra 2010. godine
Tuzla 

(05-2235/10) 


Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad Dru{tvom za proizvodnju, trgovinu i usluge "PHARMA-TEC" d.o.o. Donji Vakuf, ul. 14. septembra bb, zastupan po direktoru [efiku Tahirovi} iz Donjeg Vakufa, upisano u sudski registar Op}inskog suda u Travniku br. 051-0-Reg-07-001919 od 10. 9. 2007. godine, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-5189. 

Za likvidatora se postavlja [efik Tahirovi}, sin Sulejmana iz Donjeg Vakufa, Zlatnih Ljiljana 14. 

Oglas o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i Suda. 

Ukoliko nitko od povjeritelja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja, smatrat }e se da je likvidacioni postupak zaklju~en. 

Po proteku navedenog roka, i nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no "PHARMA-TEC" d.o.o. Donji Vakuf brisat }e se iz sudskog registra isvih drugih javnih registara. 

Imovina koja je preostala pripada osniva~u Dru{tva, kojom on odgovara za obveze prema tre}im osobama, koje bi eventualno nakon pravomo}nosti Rje{enja imale imovinsko-pravne zahtjeve prema subjektu koji se likvidira. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

Broj 51 0 L 032169 10 L
17. septembra 2010. godine
Travnik 

(05-2-2236/10) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem EMinvest Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, Velikih drveta 2, na ro~i{tu odr`anom dana 28. 9. 2010. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem EMinvest Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, Velikih drveta 2. 

2.    Za likvidatora se imenuje Hamula Emir iz Sarajeva, Zmaja od Bosne 62. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-24526, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

Broj 65 0 L 102996 09 L
28. septembra 2010. godine
Sarajevo 

(O-799/10) 


Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Dru{tvo za zastupanje u osiguranju "SOLUTION" d.o.o. Sarajevo, Fetaha Be}irbegovi}a 8C. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Berina Obho|a{ udato Tabak iz Sarajeva, Tuzlanska 27. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 65-01-1498-09, a po Rje{enju broj 65 0 L 040670 10 L od 1. 6. 2010. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 65 0 L 040670 10 L
30. septembra 2010. godine
Sarajevo 

(O-808/10) 


Op}inski sud u Biha}u, ste~ajni sudija Senja D`afi}, u ste~ajnom postupku nad ste~ajnim du`nikom DOO "Had`ali}trans-Kompani" - Cazin, Ha{i}i bb, zastupan po punomo}niku Jadranki Loji}, advokatu iz Cazina, dana 22. 9. 2010., donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Za privremenog ste~ajnog upravnika u privrednom dru{tvu DOO "Had`ali}trans-Kompani" - Cazin, imenuje se Be}iragi} Asim, dipl. ecc. iz Cazina. 

    Privremeni ste~ajni upravnik }e: 

- starati se o imovini du`nika; 

- izvr{iti pregled du`nikovih poslovnih prostorija i izvr{iti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju du`nika; 

- utvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka; 

- ispitati da li }e imovina ste~ajnog du`nika pokriti tro{kove ste~ajnog postupka; 

- utvrditi da li se poslovanje ste~ajnog du`nika mo`e u cjelini ili djelimi~no nastaviti u toku prethodnog postupka. 

    Privremeni ste~ajni upravnik je du`an podnijeti svoj izvje{taj ovom Sudu u roku od 30 dana od dana dono{enja ovog Rje{enja, u kojem }e izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju. 

2.    Ovo }e se Rje{enje objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH", te se povjerioci pozivaju da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja saop}e koje }e mjere osiguranja na predmetima ste~ajnog du`nika oni zahtijevati. 

Broj 17 0 St 016222 10 St
22. septembra 2010. godine
Biha} 

(05-2-2160/10) 


Op}inski sud u Mostaru, ste~ajni sudac Angela Pu{i}, u ste~ajnom postupku nad Dru{tvom "The Cravat Media" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Mile Budaka 123A, na ro~i{tu za utvr|ivanje uvjeta za otvaranje ste~ajnog postupka, odr`anog dana 16. 9. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se ste~ajni postupak nad imovinom pravnog lica "The Cravat Media" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Mile Budaka 123 A. 

Za ste~ajnog upravitelja imenuje se Milka Musa, dipl. pravnik iz Mostara, Zagreba~ka 2 - dosada{nji privremeni ste~ajni upravitelj. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa prijave svoja potra`ivanja Sudu u dva primjerka, s dokazima i pozivom na broj ovog predmeta, te dokazima o upla}enoj taksi na prijavu potra`ivanja u iznosu od 90,00 KM, a koja sredstva se imaju platiti na ra~un br. 3380002200005953 - vrsta prihoda 722221 - kod UniCredit Bank d.d. Mostar. 

Pozivaju se du`nici ste~ajnog du`nika da svoje dugove prema ste~ajnom du`niku izmire bez odlaganja. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste~ajnog upravitelja koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. 

Odre|uje se upis zabilje`be o otvaranju ste~ajnog postupka u Registru ovog Suda na mati~nom registarskom broju subjekta upisa. 

Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka ima se objaviti odmah na oglasnoj plo~i ovog Suda i isti se ima objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Zakazuje se ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja za dan ~etvrtak, 16. 12. 2010. godine s po~etkom u 10,00 sati, u uredu ste~ajnog suca br. 201/II kat. 

Istog dana nakon ispitnog ro~i{ta odr`at }e se i izvje{tajno ro~i{te. 

Broj 58 0 St 062196 10 St
16. rujna 2010. godine
Mostar 

(05-2-2169/10) 


Op}inski sud u Zenici ogla{ava 

RJE[ENJE 

Odbija se prijedlog za provo|enje ste~ajnog postupka nad firmom Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "GRADINA" d.o.o. Maglaj, Tre}a ulica bb, zbog nepostojanja ste~ajne mase, te se nala`e brisanje ovog Dru{tva iz sudskog registra, zavedenog pod brojem reg. ul. br. 43-01-0251-08 (stari broj 1-6535), a po pravosna`nosti ovog Rje{enja. 

Broj 43 0 St 040771 10 St
17. septembra 2010. godine
Zenica 

(05-2-2171/10) 


Op}inski sud u Zenici, ste~ajni sudija Ramo Ljevakovi}, ogla{ava 

RJE[ENJE 

Odbija se prijedlog za provo|enje ste~ajnog postupka nad privrednim dru{tvom Proizvodno prometno uslu`no dru{tvo "ZE-KOR" d.o.o. Zenica, Kraljice Katarine 16, zbog nepostojanja ste~ajne mase, te se nala`e brisanje ovog Dru{tva iz sudskog registra, zavedeno pod brojem reg. ul. br. 1-8760, a po pravosna`nosti ovog Rje{enja. 

Obavezuje se protupredlaga~ da likvidatoru Asimu Sunulahpa{i}u, na ime sa~injavanja izvje{taja o stanju ste~ajnog du`nika plati iznos od 300,00 KM u roku od 15 dana po prijemu Rje{enja. 

Broj 43 0 St 039163 10 St
21. septembra 2010. godine
Zenica 

(05-2-2186/10) 


Op}inski sud u Biha}u, ste~ajni sudija Fikreta Had`i}, u ste~ajnom postupku nad ste~ajnim du`nikom Kaisermetal D.o.o. Cazin iz Cazina, dana 25. 8. 2010., objavljuje sljede}i 

OGLAS 

1.    Za privremenog ste~ajnog upravnika u privrednom dru{tvu Kaisermetal D.o.o. Cazin iz Cazina imenuje se Jasmin Huseti}. 

    Privremeni ste~ajni upravnik }e: 

- starati se o imovini du`nika; 

- izvr{iti pregled du`nikovih poslovnih prostorija i izvr{iti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju du`nika; 

- utvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka; 

- ispitati da li }e imovina ste~ajnog du`nika pokriti tro{kove ste~ajnog postupka; 

- utvrditi da li se poslovanje ste~ajnog du`nika mo`e u cjelini ili djelimi~no nastaviti u toku prethodnog postupka. 

    Privremeni ste~ajni upravnik je du`an podnijeti svoj izvje{taj ovom Sudu u roku od 30 dana od dana dono{enja ovog Rje{enja, u kojem }e izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju. 

2.    Ovo se Rje{enje objavljuje u "Slu`benim novinama Federacije BiH", te se povjerioci pozivaju da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja saop}e koje }e mjere osiguranja na predmetima ste~ajnog du`nika oni zahtijevati. 

Broj 17 0 St 016612 10 St
25. augusta 2010. godine
Biha} 

(05-2-2194/10) 


Op}inski sud u Tuzli, po ste~ajnom sudiji Ivelji} Igoru, u ste~ajnom postupku nad imovinom ste~ajnog du`nika "LUKAVAC TRANS" d.d. u ste~aju Lukavac, van ro~i{ta, dana 27. 9. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Odre|uje se posebno ispitno ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja za dan srijeda, 27. 10. 2010. godine u 11,00 sati, u prostorijama Op}inskog suda u Tuzli, sudnica br. 33, I sprat. 

Na posebno ispitno ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja pozivaju se: ste~ajni upravnik i povjerioci koji su prijavili svoja potra`ivanja u ste~ajnom postupku nad imovinom ste~ajnog du`nika. 

Rje{enje o odre|ivanju naknadnog ro~i{ta za ispitivanje prijava potra`ivanja bit }e objavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj 032-0-St-08-000 028
27. septembra 2010. godine
Tuzla 

(05-2-2195/10) 


Op}inski sud u Tuzli, po ste~ajnom sudiji Ivelji} Igoru, u ste~ajnom postupku nad imovinom ste~ajnog du`nika "BOSING CO" d.o.o. u ste~aju Grada~ac, van ro~i{ta, dana 27. 9. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Odre|uje se posebno ispitno ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja za dan utorak, 26. 10. 2010. godine u 11,00 sati, u prostorijama Op}inskog suda u Tuzli, sudnica br. 116, V sprat. 

Na posebno ispitno ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja pozivaju se: ste~ajni upravnik i povjerioci koji su prijavili svoja potra`ivanja u ste~ajnom postupku nad imovinom ste~ajnog du`nika. 

Rje{enje o odre|ivanju naknadnog ro~i{ta za ispitivanje prijava potra`ivanja bit }e objavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj 032-0-St-06-000 025
27. septembra 2010. godine
Tuzla 

(05-2-2196/10) 


Op}inski sud u Mostaru, ste~ajni sudija Angela Pu{i}, u ste~ajnom postupku nad JP "SIGURNOST" sa p.o. Mostar u ste~aju, donio je dana 21. 9. 2010. sljede}e 

RJE[ENJE 

U ste~ajnom postupku nad ste~ajnim du`nikom JP "SIGURNOST" sa p.o. Mostar u ste~aju, ste~ajni upravnik javno objavljuje zbir potra`ivanja i iznos ste~ajne mase koji je na raspolaganju za djelomi~nu diobu, kako slijedi: 

1.    Zbir utvr|enih potra`ivanja koja se uzimaju u obzir za djelomi~nu diobu iznosi 27.730,08 KM. 

2.    Iznos ste~ajne mase koja je na raspolaganju za diobu nakon odbijanja tro{kova ste~ajnog postupka i ostalih obveza ste~ajne mase iznosi 27.730,08 KM. 

Pou~avaju se povjerioci da mogu ista}i prigovor protiv diobnog popisa u roku od 8 dana nakon isteka zakonskog roka predvi|enog ~lanom 119. st. 1. Zakona o ste~ajnom postupku. 

Broj 58 0 St 043947 08 St
21. septembra 2010. godine
Mostar 

(05-2-2201/10) 


Op}inski sud u Mostaru, ste~ajni sudija Angela Pu{i}, u ste~ajnom postupku nad JP "Zavod za urbanizam Grada Mostara" sa p.o. u ste~aju, donio je dana 21. 9. 2010. sljede}e 

RJE[ENJE 

U ste~ajnom postupku nad ste~ajnim du`nikom JP "Zavod za urbanizam Grada Mostara" sa p.o. u ste~aju, ste~ajni upravnik javno objavljuje zbir potra`ivanja i iznos ste~ajne mase koji je na raspolaganju za djelomi~nu diobu, kako slijedi: 

1.    Zbir utvr|enih potra`ivanja koja se uzimaju u obzir za djelomi~nu diobu iznosi 60.081,84 KM. 

2.    Iznos ste~ajne mase koja je na raspolaganju za diobu nakon odbijanja tro{kova ste~ajnog postupka i ostalih obveza ste~ajne mase iznosi 20.836,38 KM. 

Pou~avaju se povjerioci da mogu ista}i prigovor protiv diobnog popisa u roku od 8 dana nakon isteka zakonskog roka predvi|enog ~lanom 119. st. 1. Zakona o ste~ajnom postupku. 

Broj 58 0 St 048762 08 St
21. septembra 2010. godine
Mostar 

(05-2-2202/10) 


Op}inski sud u Mostaru, ste~ajni sudac Angela Pu{i}, rje{avaju}i o prijedlogu direktora Dru{tva MILENIUM d.o.o. Konjic za otvaranje ste~ajnog postupka nad pravnim licem MILENIUM d.o.o. Konjic, sa sjedi{tem u Konjicu, Trbi}a Polje bb, podnesenog 20. 1. 2010. godine, nakon odr`anog ro~i{ta dana 22. 9. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Odbija se prijedlog direktora Dru{tva MILENIUM d.o.o. Konjic, sa sjedi{tem u Konjicu, Trbi}a Polje bb, zaprimljen u Sudu dana 20. 1. 2010. godine, da se otvori ste~ajni postupak nad pravnim licem MILENIUM d.o.o. Konjic, sa sjedi{tem u Konjicu, Trbi}a polje bb, upisanog u Registarski ulo`ak Kantonalnog suda Mostar br. 1-11184, na temelju Rje{enja o upisu br. Tt-583/03 od 19. 1. 2004. godine. 

2.    Hamid Tipura, dipl. ecc. iz Mostara, Podgorani bb, razrje{ava se du`nosti privremenog ste~ajnog upravitelja. 

3.    Ukidaju sve izre~ene mjere obezbje|enja po Rje{enju ovog Suda br. 58 0 St 059509 10 St od 21. 6. 2010. godine. 

Broj 58 0 St 059509 10 St
22. rujna 2010. godine
Mostar 

(05-2-2203/10) 


Op}inski sud u Biha}u, ste~ajni sudija Fikreta Had`i}, u ste~ajnom postupku nad ste~ajnim du`nikom DOO "Moj Klju~" Cazin iz Cazina, dana 22. 9. 2010. godine, donio je sljede}i 

OGLAS 

1.    Za privremenog ste~ajnog upravnika u privrednom dru{tvu DOO "Moj Klju~" Cazin imenuje se Red`} Hasan iz Biha}a. 

    Privremeni ste~ajni upravnik }e: 

- starati se o imovini du`nika; 

- izvr{iti pregled du`nikovih poslovnih prostorija i izvr{iti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju du`nika; 

- utvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka; 

- ispitati da li }e imovina ste~ajnog du`nika pokriti tro{kove ste~ajnog postupka; 

- utvrditi da li se poslovanje ste~ajnog du`nika mo`e u cjelini ili djelimi~no nastaviti u toku prethodnog postupka. 

    Privremeni ste~ajni upravnik je du`an podnijeti svoj izvje{taj ovom Sudu u roku od 30 dana od dana dono{enja ovog Rje{enja, u kojem }e izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju. 

2.    Ovo se Rje{enje objavljuje u "Slu`benim novinama Federacije BiH", te se povjerioci pozivaju da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja saop}e koje }e mjere osiguranja na predmetima ste~ajnog du`nika oni zahtijevati. 

Broj 17 0 St 020854 10 St
22. septembra 2010. godine
Biha} 

(05-2-2215/10) 


USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud Bosanska Krupa 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu, po zahtjevu Red`i} Jasmina, sina Red`e iz Bos. Krupe, Patriotske lige bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 4759, katastarska op}ina Bosanska Krupa, na ime Red`i} Jasmina, sina Red`e iz Bosanske Krupe, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 12/158-3 "STAMBENO POSLOVNA ZGRADA" stambeno poslovna zgrada povr{ine 102 m2, dvori{te neplodno povr{ine 4 m2. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 18-0-Dn-000685-10
21. septembra 2010. godine
Bosanska Krupa 

(05-2-2138/10-F) 


Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva An|elka Gali}, sina Marka, iz [irokog Brijega, radi novog uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu javno 

NAJAVLJUJE 

- Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretninu ozna~enu kao: k.~. 562/9, zvana Dubrava, u naravi obiteljska ku}a povr{ine 77 m2, dvori{te povr{ine 230 m2, koja nekretnina je upisana u Posjedovni list broj 2191 k.o. Li{tica na ime podnositelja zahtjeva, za cijelo 1/1, kod Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Katastar Op}ine [iroki Brijeg. 

- Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e se produ`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza. 

- Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~iti sukladno dokazima ~l. 64. ZZK. 

Broj DN: 302/10
18. lipnja 2010. godine
[iroki Brijeg 

(05-2-2178/10-F) 


Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva Kre{imira Hrka}, sina Miljenka, iz [irokog Brijega, radi novog uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu javno 

NAJAVLJUJE 

- Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretninu ozna~enu kao: k.~. 566/4, zvana Ograda, u naravi obiteljska ku}a povr{ine 225 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i {uma povr{ine 199 m2, koja nekretnina je upisana u Posjedovni list broj 2457 k.o. Li{tica, po novom premjeru, na ime podnositelja zahtjeva, za cijelo 1/1, kod Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Katastar Op}ine [iroki Brijeg. 

- Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e se produ`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza. 

- Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~iti sukladno dokazima ~l. 64. ZZK. 

Broj DN: 206/10
10. lipnja 2010. godine
[iroki Brijeg 

(05-2-2180/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-10-000131, po zahtjevu Katava Vinka, sina Pere iz Ponijeva, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Posjedovni list broj 1590, katastarska op}ina @ep~e-van, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 718/7 naziv parcele "Podovi" kulture privredna zgrada povr{ine 513 m2 i ekonomsko dvori{te povr{ine 797 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Katava Vinko, sin Pere iz Ponijeva, op}ina @ep~e, JMB 2301967122634, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-10-000131
22. septembra 2010. godine
@ep~e 

(05-2-2183/10-F) 


Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-09-000081, po zahtjevu Zehrudina Kahriman iz @ep~a, u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u Posjedovni list broj 130, katastarske op}ine @ep~e-grad, ozna~ene kao katastarska ~estica broj 188, naziva parcele: "Ku}a i dvori{te", kulture: ku}a i zgrada povr{ine 89 m2 i dvori{te povr{ine 105 m2, ukupno povr{ine 194 m2. 

Prema podacima iz katastra, nekretnina je upisana kao dr`avna svojina, korisnik Zehrudin Kahriman sin Eniza iz @ep~a, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se osobe koje pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Osobe koje pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu postoje}ih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-09-000081
16. septembra 2010. godine
@ep~e 

(05-2-2192/10-F) 


Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva Ivana Prskalo, sina @arka, iz [irokog Brijega, radi novog uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu javno 

NAJAVLJUJE 

- Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretninu ozna~enu kao: k.~. 1936/1, zvana Ov~ji brod, u naravi obiteljska ku}a povr{ine 103 m2, dvori{te povr{ine 500 m2, te pa{njak povr{ine 1224 m2, i k.~. 1936/2, zvana Ov~ji brod, u naravi pa{njak povr{ine 400 m2, koje nekretnine su upisane u Posjedovni list broj 840 k.o. Trn, po novom premjeru, na ime podnositelja zahtjeva, za cijelo 1/1, kod Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Katastar Op}ine [iroki Brijeg. 

- Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e se produ`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza. 

- Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~iti sukladno dokazima ~l. 64. ZZK. 

Broj DN: 412/10
24. rujna 2010. godine
[iroki Brijeg 

(05-2-2200-F/10) 


OSTALE OBJAVE 


Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA0191303, izdata na korisnika KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo od MUP-a KS Policijska uprava Centar, za motorno vozilo audi A6, sa slijede}im podacima: 

- br. {asije: WAUZZZ4B43N078668 

- br. motora BDVO56228 

- br. potvrde o vlasni{tvu: BA0275925 

- registarska oznaka: M06-T-839 

(O-798/10) 


Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA 0210782, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, za vozilo Reno Megan Caravan, broj motora D177725, broj {asije VF1KMSE063355896, registarskih oznaka E47-O-856, vlasni{tvo Hypo Alpe Adria Leasing d.o.o Sarajevo, korisnik Mikrografija d.o.o. Sarajevo. 

(O-804/10) 


Ogla{avaju se neva`e}im potvrda o registraciji vozila broj AA0429040 i potvrda o vlasni{tvu broj BA0223095, za vozilo marke Hyundai - Terracan, registarskih oznaka E26-K-080, izdate od Policijske uprave Stari Grad Sarajevo, na ime FORMA 77 d.o.o. Sarajevo. 

(O-810/10) 


Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA 0207612, za vozilo CITROEN, tip vozila BERLINGO, broj {asije VF77B9HXC67007111, registarskih oznaka M07-J-750, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, vlasni{tvo VB Leasing BH d.o.o. Sarajevo, korisnik P TRADE Sarajevo. 

(O-813/10) 


Ogla{avaju se neva`e}im registarske tablice broj 012-M-983, sa putni~kog motornog vozila marke [koda, tip Octavia, vlasni{tvo Parlamenta Federacije BiH - Predstavni~ki dom. 

(O-800/10) 


Ogla{avaju se neva`e}im registarske tablice broj 551-J-199, sa motornog vozila marke Fiat Panda, broj {asije ZFA141A0001733807, broj motora 141C20009753814, izdate od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, vlasni{tvo Agencije za za{titu Gama Sigurnost d.o.o. Sarajevo. 

(O-801/10) 


Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj 674-A-543, sa motornog vozila marke "Toyota Hilux", izdata od Policijske uprave Novo Sarajevo, na ime "MIBRAL" d.o.o. Sarajevo. 

(O-803/10) 


Ogla{avaju se neva`e}im registarske tablice broj 604-T-615, sa TMV marke "OAF", model "16.168 FKO" i registarske tablice broj 629-J-524, sa TMV marke "MERCEDES", izdate od Policijske uprave Ilid`a Sarajevo, vlasni{tvo "HECOPROM" d.o.o. Sarajevo, D`emala Bijedi}a bb. 

(O-806/10) 


Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj A32-T-013, sa vozila marke VW, tip Golf VI, vlasni{tvo IMOBILIA TRADE DOO SARAJEVO. 

(O-814/10) 


BRISANJE IZ SUDSKOG REGISTRA 


TRAVNIK 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, rje{avaju}i po prijavi Salima Ibrahimefendi}a v.d. dekana "Grafi~ki fakultet" Kiseljak radi pripajanja subjekta upisa "Univerzitetu u Travniku" Travnik, a na osnovu ~lana 21. stav 4. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 23. 9. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Bri{e se subjekt upisa "Grafi~ki fakultet" Kiseljak, koji je upisan u Registar na mati~nom broju subjekta MBS 51-05-0026-10 (stari broj 2-217), iz Registra ovog Suda zbog pripajanja "Univerzitet u Travniku" Travnik, MBS 51-05-0024-10 (stari broj 2-216). 

Broj 051-0-Reg-10-000392
23. septembra 2010. godine
Travnik 

(05-2-2206/10) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, rje{avaju}i po prijavi Fehima Ov~ina kao direktora subjekta upisa Privatna ustanova "Visoka zdravstvena {kola" Travnik radi pripajanja subjekta upisa "Univerzitetu u Travniku" Travnik, a na osnovu ~lana 21. stav 4. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 23. 9. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Bri{e se subjekt upisa Privatna ustanova "Visoka zdravstvena {kola" Travnik, koji je upisan u Registar na mati~nom broju subjekta MBS 51-05-0011-08, iz Registra ovog Suda zbog pripajanja "Univerzitetu u Travniku" Travnik, MBS 51-05-0024-10 (stari broj 2-216). 

Broj 051-0-Reg-10-000394
23. septembra 2010. godine
Travnik 

(05-2-2207/10) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, rje{avaju}i po prijavi Arber Aliji v.d. direktor subjekta upisa "Pravni fakultet" Kiseljak radi pripajanja subjekta upisa "Univerzitetu u Travniku" Travnik, a na osnovu ~lana 21. stav 4. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 23. 9. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Bri{e se subjekt upisa "Pravni fakultet" Kiseljak, koji je upisan u Registar na mati~nom broju subjekta MBS 51-05-0025-10 (stari broj 2-210), iz Registra ovog Suda zbog pripajanja "Univerzitetu u Travniku" Travnik, MBS 51-05-0024-10 (stari broj 2-216). 

Broj 051-0-Reg-10-000390
23. septembra 2010. godine
Travnik 

(05-2-2208/10) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, rje{avaju}i po prijavi Nihada Selimovi} kao dekan subjekta upisa "Kineziolo{ki fakultet" Travnik radi pripajanja subjekta upisa "Univerzitetu u Travniku" Travnik, a na osnovu ~lana 21. stav 4. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 23. 9. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Bri{e se subjekt upisa "Kineziolo{ki fakultet" Travnik, koji je upisan u Registar na mati~nom broju subjekta MBS 51-05-0022-09 (stari broj 2-212), iz Registra ovog Suda zbog pripajanja "Univerzitetu u Travniku" Travnik, MBS 51-05-0024-10 (stari broj 2-216). 

Broj 051-0-Reg-10-000393
23. septembra 2010. godine
Travnik 

(05-2-2209/10) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, rje{avaju}i po prijavi Rasima Daci} kao dekana subjekta upisa "Fakultet za menad`ment i turizam" Travnik radi pripajanja subjekta upisa "Univerzitetu u Travniku" Travnik, a na osnovu ~lana 21. stav 4. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 23. 9. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Bri{e se subjekt upisa "Fakultet za menad`ment i turizam" Travnik, koji je upisan u Registar na mati~nom broju subjekta MBS 51-05-0086-10 (stari broj 2-209), iz Registra ovog Suda zbog pripajanja u "Univerzitet u Travniku" Travnik, MBS 51-05-0024-10 (stari broj 2-216). 

Broj 051-0-Reg-10-000391
23. septembra 2010. godine
Travnik 

(05-2-2210/10) 


Op}inski sud u Travniku, po slu`benoj du`nosti, objavljuje 

RJE[ENJE
O BRISANJU DRU[TAVA 

Naziv i sjedi{te preduze}a, broj i datum rje{enja i registarski broj: 

1.    "KontoproM" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Bugojno, Nugle II/3, Bugojno, Rje{enje broj 051-0-Reg-10-000566 od 16. 9. 2010. godine, MBS-51-01-0540-09 (stari broj 1-2033), nakon zaklju~enog likvidacionog postupka po Rje{enju broj 51 0 L 031285 10 L od 4. 6. 2010. godine, 

2.    "NAT-MIR" d.o.o. za proizvodnju i usuge Kiseljak, Dra`evi~i bb, Kiseljak, Rje{enje broj 051-0-Reg-10-000567 od 17. 9. 2010. godine, MBS-51-01-1762-09 (stari broj 1-4958), nakon zaklju~enog likvidacionog postupka po Rje{enju broj 51 0 L 025924 06 L od 3. 6. 2010. godine, 

3.    "AJAN-KONSALTING" d.o.o. Bugojno, Omladinska 18, Bugojno, Rje{enje broj 051-0-Reg-10-000568 od 17. 9. 2010. godine, MBS-51-01-1551-09 (stari broj 1-3605), nakon zaklju~enog likvidacionog postupka po Rje{enju broj 51 0 L 021081 09 L od 9. 5. 2010. godine, 

4.    "IMPORTANE" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Vitez, Donja Dubravica bb, Vitez, Rje{enje broj 051-0-Reg-10-000568 od 23. 9. 2010. godine, MBS-51-0277-09, nakon zaklju~enog likvidacionog postupka po Rje{enju broj 51 0 L 031542 10 L od 29. 6. 2010. godine. 

Broj 051-0-Reg-10-000566,
567, 568, 586
24. septembra 2010. godine
Travnik 

(05-2-2218/10) 


Op}inski sud u Travniku, po slu`benoj du`nosti, objavljuje 

RJE[ENJE
O BRISANJU DRU[TAVA 

Naziv i sjedi{te preduze}a, broj i datum rje{enja i registarski broj: 

1.    "FAVORIT UNO" d.o.o. Preduze}e za trgovinu, proizvodnju i usluge export-import Jajce, Gardijske brigade 27, Jajce, Rje{enje broj 051-0-Reg-10-000457 od 24. 8. 2010. godine, MBS 51-01-1029-09 (stari broj 1-4006), nakon zaklju~enog likvidacionog postupka po Rje{enju broj 51 0 L 021732 09 L od 19. 4. 2010. godine, 

2.    "PATRIK-COMMERCE" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Kiseljak, Gromiljak bb, Kiseljak, Rje{enje broj 051-0-Reg-10-000423 od 23. 8. 2010. godine, MBS-51-01-2160-09 (stari broj 1-5084), nakon zaklju~enog likvidacionog postupka po Rje{enju broj 51 0 L 02881 10 L od 12. 5. 2010. godine, 

3.    "OMERDI]" Dru{tvo za promet i usluge d.o.o. Busova~a, Rje{enje broj 051-0-Reg-10-000513 od 24. 8. 2010. godine, MBS-51-01-0061-08, nakon zaklju~enog likvidacionog postupka po Rje{enju broj 51 0 L 020827 09 L od 4. 6. 2010. godine, 

4.    "IKAN P&M" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu, prijevoz i usluge d.o.o. Travnik, Donje Puti~evo 106 F, Travnik, Rje{enje broj 051-0-Reg-10-000472 od 23. 8. 2010. godine, MBS-051-01-0201-09 (stari broj 1-888), nakon zaklju~enog likvidacionog postupka po Rje{enju broj 51 0 L 017048 08 L od 11. 8. 2010. godine. 

Broj 051-0-Reg-10-000513,
472, 457, 423
3. septembra 2010. godine
Travnik 

(05-2-2227/10) 


OSOBNE ISPRAVE I DOKUMENTI 

DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPORABA
SLJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 

SARAJEVSKI KANTON 

Suljagi}/Zahid/Emir, Diploma o zavr{nom ispitu Mje{ovita srednja {kola Ilija{ 

190/1 

Eydi/-/Akbara, registarska tablica broj A12-T-645 izdata u PU Novo Sarajevo 

190/2 

^agalj/Salko/Hata, Li~na karta broj 08BME5735 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

190/3 

Komarica/-/Nakija, Li~na karta broj 03BMB1431 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

190/4 

Pand`i}/Zahid/Aldian, Registrska tablica broj 982-M-077 izdata u PU Centar Sarajevo 

190/5 

[krijelj/Mehdije/Enver, Paso{ broj 5236897 od 03.11.2006. godine izdat od strane MUP-a kantona Sarajevo 

190/6 

Smaji}/Suad/Sabina, Indeks broj 5357 Fakultet Politi~kih nauka Sarajevo 

190/7 

Rub~i}/Neboj{a/Dejana, Li~na karta broj 04BRE1195 izdata u PU Centar Sarajevo 

190/9 

Ustamuji}/D`evada/Nedim, registarska tablica broj 367-K-716 izdata u PU Ilid`a 

190/10 

Buljuba{i}/Hasan/Esad, Voza~ka dozvola broj 04BQA8595 izdata u PU Ilid`a 

190/11 

Buljuba{i}/Hasan/Esad, Li~na karta broj 04BQC8049 izdata u PU Ilid`a 

190/12 

Halilovi}/Ahmed/Mejra, Li~na karta broj 05BPB1868 izdata u PU Ilija{ 

190/13 

Koji}/Azem/Hasan, Li~na karta broj 03BTB7145 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

190/15 

Mira{~ija/D`afer/Mevsudin, Voza~ka dozvola broj 04BSB0698 izdata u PU Novo Sarajevo 

190/17 

Mira{~ija/D`afer/Mevsudin, Li~na karta broj 04BSD8734 izdata u PU Novo Sarajevo 

190/18 

Salispahi}/Ramiz/Altijana, Indeks broj 2052 Akademija likovnih umjetosti Sarajevo 

190/19 

Aganovi}/-/Midhat, Voza~ka dozvola bropj 10BRD7439 izdata u PU Centar Sarajevo 

190/20 

Te{anovi}/Branko/Aleksandra, Svjedo~anstva od I-IV razreda Gimnazija Dobrinja-Sarajevo 

190/21 

Imamovi}/Hamid/Alena, Li~na karta 09BME7259 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

190/24 

Ga}ina-Mandi} Milica, Bankovni ra~un broj 19000684618 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH SArajevo 

190/25 

Fati}/Sulejman/Sabina, Svjedo~anstvo od III razreda Mje{ovita srednja {kola had`i}i 

190/26 

Sulji}/]amil/Pa{a, Li~na karta broj 06BQF5014 izdata u PU Ilid`a 

190/27 

Sulji}/]amil/Pa{a, Voza~ka dozvola broj 05BQB7611 izdata u PU Ilid`a 

190/28 

Tahuni}/Vejsil/Irhad, Indeks broj 2885 Fakultet politi~kih nauka Sarajevo 

190/29 

D`anki}/Vahid/Berina, Indeks broj 68186 Ekonomski fakultet u SArajevu 

190/30 

Had`iahmetovi}/]amil/Sulejman, Taxi prevoz Rj. br.06-27-247/3-05 veza 17.11/08 izdato od strane Op{tina Ilid`a 

190/31 

Hand`i}/Ramiz/Samra, Li~na karta broj 08BRH2894 izdata u PU Centar Sarajevo 

190/32 

Brutus/Bajro/Miralem, Diploma o zavr{nom ispitu Srednja Ma{inska tehni~ka  {kola Sarajevo 

190/33 

^ebo/Ranko/Novica, radna knji`ica izdata u Op}ini Visoko 

190/34 

^ebo/Vasilije/Milijana, radna knji`ica izdata u Op}ini Visoko 

190/35 

Mandi}/Ramiz/Edina, Uvjerenje o polo`enim ispitima broj 03-2625/84 od 24.04.1991. godine Filozofski fakultet SArajevo 

190/36 

Ma{ni}/D`emala/Emir, paso{ broj 5722411 od 08.11.2007. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo 

190/37 

Skorupan/Mevludina/Emir, registarska tablica broj T91-J-958 izdata u PU Ilid`a 

190/38 

^uturi}/Ramo/Muamer, Svjedo~anstvo od I razreda Srednja stru~na trgovinska {kola Sarajevo 

190/39 

D`ano/Asim/Muamer, Voza~ka dozvola broj 03BQA0305 izdata u PU ILid`a 

190/40 

D`ano/Halil/Ragib, saobra}ajna dozvola broj BH2953619 izdata u PU Ilid`a 

190/41 

D`ano/Asim/Muamer, Li~na karta broj 03BQA1316 izdata u PU Ilid`a 

190/42 

Bandi}/Nazif/Harun, Li~na karta broj 03BSA0409 izdata u PU Novo Sarajevo 

190/43 

Dautefendi}/Ned`ad/Fadil, radna knji`ica izdata u Op}ini Centar Sarajevo 

190/45 

Kurtali}/Uzeir/Esvald, Indeks broj 711 Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo 

190/46 

Muji~i}/Ibro/Mula, radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad Sarajevo 

190/47 

Pecar/Sead/Alma, Svjedo~anstva od I-IV razreda i diploma o zavr{nom ispitu U~iteljska {kola-gimnazija Obala Sarajevo 

190/48 

Orman/Fadil/Mersudina, saobra}ajna dozvola broj BH3247603 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

190/49 

^eljo/Hule/Mensura, Li~na karta broj 04BRE4557 izdata u PU Centar Sarajevo 

190/50 

Musakadi}/Med`id/Adi, Svjedo~anstvo od VIII razreda O[ Hrasno Sarajevo 

190/51 

Sijami}/Mustafa/Admira, Li~na karta broj 03BTA7814 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

190/53 

Dizdarevi}/Hamde/Munira, Li~na karta broj 06BTK8553 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

190/54 

Hod`i}/Esada/Ned`ad, Paso{ broj A0073416 od 15.02.2010. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo 

190/55 

Brnadi}/Bo`o/Ante, Li~na karta br.04BQA8296 izdata od PU Ilid`a 

190/57 

Mangafi}/Ferida/Edin, Saobra}ajna dozvola broj BH3052088 izdata u PU Ilid`a 

190/59 

Dragojevi}/-/Budimir, Saobra}ajna dozvola broj BH1853285 izdata u PU Novo Sarajevo 

190/60 

Rov~anin/]amil/Muzafera, Li~na karta broj 10BSJ1817 izdata u PU Novo Sarajevo 

190/61 

Aihua/-/Liu, potvrda o vlasni{tvu broj BA0881369 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

190/62 

Vranj/-/Remzo, Registarske tablice broj 446-T-648 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

190/63 

^i~i}/-/Selma, Potvrda o vlasni{tvu br. BA0288159 izdata u PU Centar Sarajevo 

191/2 

Kambur/Sejfo/Raifa, Li~na karta br.04BQC6369 izdata od PU Ilid`a 

191/4 

Krila{evi}/Safet/Adnan, Svjedo~anstvo od VIII razreda ^etvrta osnovna {kola -Ilid`a 

191/6 

Kapetanovi}/Be}ir/Admir, Svjedo~anstvo o zavr{nom ispitu Zubozdravstvena {kola u Sarajevu 

191/7 

Hurla/Ismet/Kemal, Rje{enje za obavljanje TAXI djelatnosti br03-27-85/09 od 27.01.2009. god  Op}ina Novo Sarajevo 

191/8 

Kevri}/Ahmed/Nazif, Voza~ka dozvola broj 03BQA0860 izdata u PU Ilid`a 

191/9 

Kevri}/Ahmed/Nazif, Li~na karta broj 03BQA3226 izdata u PU Ilid`a 

191/10 

Kevri}/Ahmed/Nazif, Potvrda o registraciji broj AA0205519 izdata u PU Ilid`a 

191/11 

Ali}/Muje/Esed, Li~na karta broj 04BPA1631 izdata u PU Ilija{ 

191/12 

Kula{evi}/Ramiz/Mirsad, registarska tablica broj 420-T-133 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

191/13 

Tahirovi}/Isa/Sabit, Li~na karta broj 09BRI0431 izdata u PU Centar Sarajevo 

191/14 

Tahirovi}/Isa/Sabit, Oru`ni list broj 00008706 izdat u PU Centar Sarajevo 

191/15 

Dautovi}/Sulejman/Ahmed, Potvrda o vlasni{tvu broj BA 0005962 izdata u PU Novo Sarajevo 

191/16 

Kre{talica/Muje/Abdulah, Saobra}ajna BH2618759 izdata u PU Ilid`a 

191/18 

Banda/Mevludin/Melisa, Voza~ka dozvola broj 05BNA7440 izdata u PU Vogo{}a 

191/19 

Banda/Mevludin/Melisa, Li~na karta broj 04BNB0551 izdata u PU Vogo{}a 

191/20 

Murto/Tahir/Edhem, Devizni ra~un-knji`ica br. 101-101-50122405-87 izdata kod Privredna banka Sarajevo dd 

191/21 

Aljovi}/Ahmet/Alma, registarska tablica broj M95-E-496 izdata u PU Novo Sarajevo 

191/22 

Buljuba{i}/Hasan/Esad, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0827826 izdata u PU Ilid`a 

191/23 

Buljuba{i}/Hasan/Esad, Potvrda o registraciji broj AA0204696 izdata u PU Ilid`a 

191/24 

Buljuba{i}/Hasan/Asmira, Li~na karta broj 04BQB7641 izdata u PU Ilid`a 

191/25 

Sejdi}/Halil/Aida, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0084104 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

191/26 

Suljovi}/Vahid/Samra, Indeks broj 69106 Ekonomski fakultet Sarajevo 

191/28 

Pe~anac/-/Radomir, Diploma o zavr{nom ispitu Gra|evinsko tehni~ki {kolski centar Sarajevo 

191/29 

Delali}/-/Fadil, Voza~ka dozvola broj 04BRC0860 izdata u PU Centar Sarajevo 

191/31 

Zahirovi}/Jusuf/Ahmet, Li~na karta broj 10BRI4244 izdata u PU Centar Sarajevo 

191/32 

Selimovi}/Vejsil/Selim, Li~na karta br.04BQD8807 izdata od PU Ilid`a 

191/33 

Lujinovi}/Dervo/Fahrudin, Vojna knji`ica br.1980034 izdata u Op{tini Centar Sarajevo 

191/34 

Nuspahi}/Osman/Meho, Bankovni ra~un broj 190041008-3 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

191/35 

Hasanovi}/Ahmet/Jakub, Li~na karta broj 06BSG8613 izdata u PU Novo Sarajevo 

191/37 

Kafed`i}/Adam/Rada, Li~na karta br.03BRC2584 izdata od PU Centar Sarajevo 

191/38 

Durgut/Himzo/D`evad, Li~na karta br.04BSD8454 izdata od PU Novo Sarajevo 

191/39 

Sal~in/Nazif/Umihana, Li~na karta br.10BTO6223 izdata od PU Novi grad Sarajevo 

191/41 

Sal~in/Nazif/Umihana, Voza~ka dozvola br.08BTF2920 izdata od PU Novi Grad Sarajevo 

191/42 

Pintol/Arifa/Duran, Li~na karta broj 04BQD4434 izdata u PU Ilid`a 

191/44 

Godinjak/Muhamed/Elmedin, Saobra}ajna dozvola broj BH3254750 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

191/46 

Meti}/Ragib/Faida, Li~na karta broj 03BSC4676 izdata u PU Novo Sarajevo 

191/47 

Klis/Refik/Minel, Diploma o zavr{nom ispitu JU Srednja {kola za medicinske sestre i tehni~are Sarajevo 

191/48 

Kanli}/Fahrudin/Nerma, Li~na karta broj 06BRG7229 izdata u PU Centar Sarajevo 

191/49 

Bosanki}/Meho/Samir, Voza~ka dozvola broj 04BSB3664 izdata u PU Novo Sarajevo 

191/51 

Bosanki}/Meho/Samir, Li~na karta broj 04BSD4841 izdata u PU Novo Sarajevo 

191/52 

Bosanki}/Meho/Samir, Potvrda o registraciji br. AA0227875 izdata u PU Novo Sarajevo 

191/53 

Bijedi}/Asim/Irma, Indeks broj 68863 Ekonomski fakultet Sarajevo 

191/54 

Tvrtkovi}/Ibro/Mirsada, Svjedo~anstva od I-IV raz.i dip.o zavr{nom ispitu Srednja {kola za med. sestre i tehni~are Sarajevo 

191/55 

Banovi}/Vojko/Mara, Li~na karta broj 03BSA2748 izdata u PU Novo Sarajevo 

191/58 

Svraka/-/Ismet, Li~na karta broj 03BTD2705 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

191/62 

Porobi}/Smail/Hakija, registarska tablica broj 706-K-189 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

191/63 

Hod`i}/-/Almasa, Li~na karta broj 07BTM0511 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

191/64 

Zimi}/Ramiz/Re{ad, Svjedo~anstvo od IV razreda i diploma o zavr{nom ispitu Gazi Husrevbegova medresa Sarajevo 

191/65 

Aljovi}/Azir/Ajdin, Li~na karta broj 04BSG0077 izdata u PU Novo Sarajevo 

191/66 

Aljovi}/Azir/Ajdin, Voza~ka dozvola broj 04BSC0789 izdata u PU Novo Sarajevo 

191/67 

Vu~kovi}/@ivka/@eljko, Paso{ broj 5136412 od 05.07.2006. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo 

191/68 

Vu~kovi}/@ivka/@eljko, Li~na karta broj 04BTI8126 izdata u PU Novi Grad Sarajkevo 

191/69 

Durakovi}/Ramiz/Raif, Voza~ka dozvola broj 06BTE1540 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

191/70 

Ma~ki}/Nihad/Nejra, Li~na karta broj 08BRH6271 izdata u PU Centar Sarajevo 

192/3 

Ma~ki}/Nihad/Nejra, Voza~ka dozvola broj 09BRD5857 izdata u PU Centar Sarajevo 

192/4 

\edovi}/Smil/Asim, Li~na karta br.04BTH2573 izdata od PU Novi Grad Sarajevo 

192/6 

Had`i}/Ismet/Amer, Svjedo~anstvo od I-III razreda Srednja {kola za Elektroenergetiku Sarajevo 

192/7 

Kafed`i}/Adam/Rada, Voza~ka dozvola broj 03BRA5701 izdata u PU Centar Sarajevo 

192/8 

Golijanin/Neboj{e/Ema, Paso{ broj 6366888 od 27.08.2009. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo 

192/9 

Begi}/Muje/Sakib, Li~na karta broj 08BOC2669 izdata u PU Had`i}i 

192/10 

Svraka/Tazbija/Aida, Li~na karta broj 03BTA2168 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

192/12 

Svraka/Tazbija/Aida, Voza~ka dozvola broj 03BTA6650 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

192/13 

Svraka/Tazbija/Aida, Bankovni ra~un broj 090023402-2 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

192/14 

Svraka/Senad/Hanan, Bankovni ra~uni br. 19000713971 i 380049364-9 izdati kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

192/15 

Svraka/Tazbija/Aida, Bankovni ra~un broj 190035037-0 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

192/16 

Svraka/Senad/Delil, Bankovni ra~uni broj 19000713962 i 380049363-1 izdati kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

192/17 

Me{uki}/Mustafa/Vejsil, Registarska tablica broj 323-M-870 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

192/18 

Krsti}/Slavenko/Lana, Li~na karta broj 04BRF2295 izdata u PU Centar Sarajevo 

192/19 

Serdarevi}/Ismet/Fadila, Voza~ka dozvola br.05BRC3128 izdata od PU Centar Sarajevo 

192/20 

Deli}/Alija/Vanja, Radna knji`ica izdata u Op{tini Stari grad Sarajevo 

192/23 

Kos/Osto/Grozda, Li~na karta br.04BSD1625 izdata od PU Novo Sarajevo 

192/24 

[irbegovi}/Faruk/Nerma, Index br 7593/08 izdat od strane Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu 

192/25 

^olo/Dervi{/Senka, Diploma o zavr{enoj Tehni~ko Geodetskoj {koli -IV stepen u Sarajevu 

192/26 

Vite{ki}/Alije/Muamer, Saobra}ajna dozvola broj BH3258893 izdatau PU Ilid`a 

192/27 

Prstojevi}/Milovan/Dragan, Voza~ka dozvola broj 04BTA8758 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

192/28 

Mitrovi}/Stojan/Branimir, Li~na karta broj 03BTA5626 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

192/29 

[uvalija/-/Fikreta, registarske tablice broj 684-E-576 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

192/30 

Had`imuratovi}/D`evad/Alen, Li~na karta broj 07BTM2401 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

192/31 

Vatrenjak/Ibrahim/Melika, Registarske tablice broj  852-M-749 izdate u PU Novo Sarajevo 

192/32 

Pajevi}/Husein/Emira, Li~na karta broj 07BSH7899 izdata u PU Novo Sarajevo 

192/33 

Hod`i}/Mehmedalija/Fuad, Potvrda o registraciji broj AA0228740 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

192/35 

Hod`i}/Mehmedalija/Fuad, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0922973 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

192/36 

Kuluz/Ilija/Jelena, Li~na karta broj 08BTM7586 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

192/37 

Ceri}/Idriz/Re{ad, Li~na karta broj 03BTA3696 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

192/39 

Red`ovi}/Sabahudina/Neziha, Li~na karta broj 07BQG2494 izdata u PU Ilid`a 

192/40 

Danilovi}/Bo`idar/\or|e, Rje{enje za obavljanje samostalne djelatnosti br. 03-22-145/09 od 24.04.2009 Op}ina Novo Sarajevo 

192/43 

Zalihi}/Sadin/Amila, Indeks broj 68405 Ekonomski fakultet u Sarajevu 

192/44 

Kurspahi}/Red`o/Hamed, bankovni ra~un broj 090054898-3 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

192/46 

Buljuba{i}/Safet/Sabina, Indeks broj 65057 Ekonomski fakultet Sarajevo 

192/47 

Faki}/Nezir/Haris, Voza~ka dozvola broj 05BTD8603 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

192/48 

Tanovi}/Nenad/Ulvija, Uvjerenje o diplomiranju i polo`enim ispitima 03-33707/97 od 28.02.2003. Filozofski fakultet Sarajevo 

192/49 

Avdi}/Jasmin/Irma, Voza~ka dozvola broj 10BQC8020 izdata u PU Ilid`a 

193/4 

Miftar/-/Ekrem, Voza~ka dozvola broj 06BRC8244 izdata u PU Centar Sarajevo 

193/5 

Miftar/-/Ekrem, Potvrda o registraciji broj AA0191789 izdata u PU Centar Sarajevo 

193/6 

Sarhatli}/Mesudin/Ines, Indeks broj 6269 Fakultet saobra}aja i komunikacija Sarajevo 

193/7 

Sulejmanovi}/Kadrije/Zahida, Paso{ broj 5746723 od 22.11.2007. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo 

193/11 

Hala~/Adem/Mustafa, Li~na karta broj 04BNB2241 izdata u PU Vogo{}a 

193/12 

[ari}/Salih/Irdina, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad Sarajevo 

193/13 

Radivojevi}/Vladimir/Dobrila, Voza~ka dozvola broj 08BMB9814 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

193/14 

Radivojevi}/Vladimir/Dobrila, Li~na karta broj 03BMA4320 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

193/15 

Grebovi}/Ramiza/Adem, Li~na karta broj 04BQD7056 izdata u PU Ilid`a 

193/16 

Tucakovi}/Emina/Mirsada, Voza~ka dozvola broj 04BQB3301 izdata u PU Ilid`a 

193/17 

Dragi}/Petar/Ljiljana, Li~na karta broj 03BRC6115 izdata u PU Centar Sarajevo 

193/18 

Vra`alica/Muradif/Zijah, Li~na karta broj 04BRD0026 izdata u PU Centar Sarajevo 

193/19 

Kalkan/Ismet/Melisa, Radna knji`ica izdata u Op}ini Ilid`a 

193/20 

Kru{ki}/Mirsad/Azra, Diploma o zavr{nom ispitu  Srednja U~iteljska {kola Gimnazija Obala Sarajevo 

193/21 

Od`akovi}/Enes/Arnela, Bankovni ra~un broj 090023917-9 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

193/22 

Hela}/Nurija/Ismir, Li~na karta broj 04BRD3138 izdata u PU Centar Sarajevo 

193/23 

Nuki}/Fuad/Nermin, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0201184 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

193/25 

Kalajd`i}/-/Jasmina, Registarska tablica broj 243-T-616 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

193/26 

Kapetanovi}/Fuad/Imrana, Li~na karta broj 04BSD5331 izdata u PU Novo Sarajevo 

193/27 

Balagi}/Alija/Aida, registarska tablica broj E47-O-866 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

193/28 

Trako/Mu{an/Ramiz, Li~na karta broj 06BTK7427 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

193/29 

Dautbegovi}/Sead/Edin, Svjedo~anstva od I-III razreda ET[C Jaroslav ^erni Sarajevo 

193/30 

Taslid`a/Mehmed/Fed`a, Li~na karta broj 09BRH7439 izdata u PU Centar Sarajevo 

193/31 

An|eli}/Slobodan/Vladimir, Li~na karta broj 04BRF3613  izdata u PU Centar Saajevo 

193/32 

Kahved`i}/Alija/Omer, Li~na karta broj 04BMC2109 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

193/33 

Ali}/Omer/Habiba, Li~na karta broj 06BNC1786 izdata u PU Vogo{}a 

193/34 

Panzalovi}/Jakov/Maja, Registarska tablica broj A27-K-299 izdata u PU Centar Sarajevo 

193/35 

Medi}/Bogoljub/Dubravka, Uvjerenje o polo`enim ispitima br.03-19723/77 izdato 09.09/05 od strane Filozofskog fakulteta u Sarajevu 

193/36 

[alaka/Esad/Esadeta, Li~na karta br.09BTN3909 izdata od PU Novi grad Sarajevo 

193/37 

\ozo/Mensur/Sanida, banjkovni ra~un broj 09000957022 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

193/38 

Holjan/Avdije/Amer, Li~na karta broj 04BQD9823 izdata u PU Ilid`a 

193/40 

Tahirovi}/Mulaza/Admir, Li~na karta broj 07BQF8955 izdata u PU Ilid`a 

193/41 

Maglajli}/Nenad/Ana, Li~na karta broj 08BRH2848 izdata u PU Centar Sarajevo 

193/42 

Ikanovi}/Galiba/Lejla, Li~na karta broj 04BQC8879 izdata u PU Ilid`a 

193/43 

Ba~inovi}/Hamzalija/Enisa, Radna knji`ica izdata u Op}ini Centar Sarajevo 

193/44 

Vejzovi}/Zijad/Senad, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo 

193/45 

[imunovi}/Ivan/Davor, Li~na karta broj 08BTN0474 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

193/46 

Karovi}/Fadil/Kemal, radna knji`ica izdata u Op}ini Ilid`a 

193/47 

Markovi}/Brane/Aleksandar, Uvjerenje o zavr{enom V,VI,VII razredu i svjedo~anstvo od VIII razreda O[ Aleksa [anti} Sarajevo 

193/48 

Kar~i}/Fikret/Harun, Bankovni ra~uni br. 090028963-8 i 190038670-5 izdati kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

193/49 

Golijanin/Brano/Janko, radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad Sarajevo 

193/50 

Logo/Muhamed/Lejla, registarska tablica broj O70-A-678 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

193/51 

Vu~kovi}/-/@eljko, Bankovni ra~uni br. 09000957479, 130015272-3, 19000660518 izdati kod Raiffeisen bank dd BIH 

193/52 

Husejnovi}/Fikret/Mirza, Li~na karta broj 10BMF0622 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

193/53 

[orlija/Mu{an/Haso, ^lanska kartica porodica {ehida i pog.boraca broj 51552 izdata u Op}ini Ilid`a 

193/54 

Kudra/Saudin/Arnes, Li~na karta broj 04BSF8776 izdata u PU Novo Sarajevo 

193/59 

\uderija/Muje/Almedina, Li~na karta broj 04BQC9871 izdata u PU Ilid`a 

193/61 

Agi}/Osmana/Azem, Registarske tablice broj 409-T-138 izdate kod PU Ilid`a 

193/62 

^antro/Ismet/Rijad, Svjedo~anstvo od II razreda Srednja ma{inska tehni~ka {kola Sarajevo 

193/63 

Ljubovi}-Ragu` Amila, Li~na karta broj 03BSA3044 izdata u PU Novo Sarajevo 

193/64 

Ljubovi}-Ragu` Amila, Voza~ka dozvola broj 04BSA9779 izdata u PU Novo Sarajevo 

193/65 

Golubi}/Izudin/Selma, Li~na karta br.07BOC1688 izdata od PU Had`i}i 

194/2 

Golubi}/Izudin/Selma, Voza~ka dozvola br.07BOA8584 izdata od PU Had`i}i 

194/3 

Hurko/Suljo/Envera, Li~na karta br.06BTK7286 izdata od PU Novi grad Sarajevo 

194/4 

Had`iahmetovi}/Zijo/Adis, Index br.6921/09 izdat od strane DIF Sarajevo 

194/5 

Banda/Red`o/Mevludin, Potvrda o registraciji br. AA0439259 izdata od PU Vogo{}a 

194/6 

Prlja~a/Abid/Mina, Li~na karta br.04BMB8537 izdata od PU Stari grad Sarajevo 

194/8 

^agalj/Ahmet/Mujo, LI~na karta broj 03BMA2607 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

194/10 

Drinjak/Ibrahim/Muhamed, Li~na karta broj 10BND1374 izdata u PU Vogo{}a 

194/12 

Drinjak/Ibrahim/Muhamed, Voza~ka dozvola broj 04BNA5914 izdata u PU Vogo{}a 

194/13 

Jusufovi}/Tufo/Muamera, Radna knji`ica izdata u Op}ini  Novi Pazar 

194/14 

Krije{torac/Ma{o/Muhamed, Li~na karta broj 07BRH1775 izdata u PU Centar Sarajevo 

194/15 

Zuki}/-/Alija, Saobra}ajna dozvola broj BH2360974 izdata u PU Visoko 

194/16 

Zuki}/-/Alija, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0507638 izdata u PU Visoko 

194/17 

]urevac/Munib/Adnan, Li~na karta broj 08BRH3942 izdata u PU Centar Sarajevo 

194/18 

Bahtanovi}/Fehim/Mustafa, Bankovni ra~un broj 190060172-3 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

194/19 

Jandri}/Du{an/Miroslava, Li~na karta broj 04BTE9159 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

194/20 

Kova~evi}/Anton/Davor, Rje{enje za obrtni~ku djelatnost broj 06-21-409/06 od 28.09.2006. godine Op}ina Ilid`a 

194/21 

Durakovi}/Smaje/Had`an, Li~na karta broj 08BQG8526 izdata u PU Ilid`a 

194/22 

Huseinbegovi}/Alija/Fatima, Li~na karta broj 04BRE0484 izdata u PU Centar Sarajevo 

194/23 

Vrp~i}/Abdurahman/Emir, Voza~ka dozvola broj 03AUA0867 izdata u MUP-u Gora`de 

194/25 

Vrp~i}/Abdurahman/Emir, Paso{ broj 5825985 od 14.03.2008. godine izdat od strane MUP-a SBK-a Gora`de 

194/26 

Vrp~i}/Abdurahman/Emir, Potvrda o vlasni{tvu broj BA 0208393 izdata u PU Ilid`a 

194/27 

Vrp~i}/Abdurahman/Emir, Potvrda o registraciji broj AA0092433 izdata u PU Ilid`a 

194/28 

Vrp~i}/Abdurahman/Emir, Li~na karta broj 08BQG5760 izdata u PU Ilid`a 

194/29 

Imamovi}/Hurem/Ramiz, Li~na karta broj 05BRF7946 izdata u PU Centar Sarajevo 

194/30 

Oru~evi}/Mahmut/Remza, radna knji`ica izdata u Op}ini Had`i}i 

194/31 

\oki}/Ranko/Milka, Li~na karta broj 04BTI2962 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

194/32 

Arnautovi}/-/Azra, Registarska tablica broj 153-T-272 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

194/33 

Zalihi}/Saliha/Omer, Li~na karta broj 04BQD7377 izdata u PU Ilid`a 

194/34 

Kova~evi}/Bla{ke/Bojan, Voza~ka dozvola broj 05CUA9262 izdata u PU Kakanj 

194/35 

Stragarac/Marka/\or|e, registarska tablica broj K-07-K-835 izdata u PU Ilid`a 

194/36 

^au{evi}/Omer/Nermina, Li~na karta broj 04BTG4960 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

194/37 

Me{anovi}/Seid/Almedina, Uvjerenje o polo`enim ispitima br. 03-19785/77 od 16.04.1987. god.Filozofski fakultet u Sarajevu 

194/38 

Bukvi}/Radoslav/Olja, Svjedo~anstva I i II razreda Ginekolo{ko aku{erski smjer Medicinske {kole Jezero u Sarajevu 

194/39 

^ehaji}/Kemal/Anela, Radna knji`ica izdata u Op}ini Stari Grad Sarajevo 

194/40 

Su}eska/Husein/Amila, Uvjerenje o polo`enim ispitima br.03-3271/85 Filozofski fakultet u Sarajevu 

194/43 

[anjta/Arif/Fuad, Li~na karta br.10BRI4491 izdata od PU Centar Sarajevo 

194/44 

Kalkan/Nurija/Hamid, Potvrda o vlasni{tvu br. BA0260973 izdata od PU Novi grad Sarajevo 

194/45 

Bo{njak/Mensud/Damir, radna knji`ica broj 1763/2001 izdata u Op}ini Zenica 

194/46 

Rizvanbegovi}/Ahmet/Azemina, Li~na karta broj 06BTK7409 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

194/47 

Rizvanbegovi}/]amil/Mirsad, Li~na karta broj 05BTJ7510 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

194/48 

Bisi}/Alije/Mensud, Saobra}ajna dozvola broj BH2773595 izdata u PU Ilija{ 

194/49 

Doljan~i}/Izet/Anida, Indeks broj 59171 Pravni fakultet Sarajevo 

194/50 

Sarhatli}/Mesudin/Ines, Li~na karta broj 08BTM9135 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

194/51 

Dupovac/Dervi{a/Biba, Li~na karta broj 04BOA4446 izdata u PU Had`i}i 

194/52 

UNSKO-SANSKI KANTON 

Red`i} Mustafa, li~na karta broj 03COA1044, izdata 18. 11. 2003. Odsjek za administraciju Cazin 

1826 

Harba{ Mirela, li~na karta broj 10COG 1448, izdata 17. 8. 2010. Odsjek za administraciju Cazin 

1827 

Ademovi} Rajko, ra~un broj 193510153-3, kod Raiffesien Bank d.d. BiH, Filijala Bosanska Krupa 

1828 

Dedi} Salih, reg. oznake broj 060-A-531, izdate 14. 12. 2009. MUP Biha} 

1829 

Aliba{i} Zarif, li~na karta broj 04CPC2897, izdata 27. 12. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 

1830 

\ogi} Admir, li~na karta broj 08COF4572, izdata 27. 8. 2008. Odsjek za administraciju Cazin 

1831 

Balji} Fikreta, li~na karta broj 07CLF6375, izdata 3. 8. 2007. Odsjek za administraciju Biha} 

1832 

Pa{i} Safet, li~na karta broj 04CLD6907, izdata 22. 10. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 

1833 

Buli} Milka, li~na karta broj 09CLG2495, izdata 25. 3. 2009. Odsjek za administraciju Biha} 

1834 

Velad`i} Nud`ejma, li~na karta broj 08CLG1693, izdata 20. 11. 2008. Odsjek za administraciju Biha} 

1835 

Srebri} Edhem, putna isprava broj 1219755, izdata 25. 7. 1999. KMUP Biha} 

1836 

Skali} Adis, putna isprava broj 1375751, izdata 9. 7. 1999. KMUP Biha} 

1837 

Kadi} Izet, ra~un broj 193501195-5 otvoren 11. 12. 2001. kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, Filijala Biha} 

1838 

Arifovi} [ida, li~na karta broj 04CLA1421, izdata 7. 5. 2003. Odsjek za administraciju Biha} 

1839 

Bali} Orana, li~na karta broj 04CLD1738, izdata 12. 8. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 

1840 

Kuri} Elvin, li~na karta broj 08CLG1607, izdata 2008. Odsjek za administraciju Biha} 

1841 

Alijagi} Aida, li~na karta broj 05CLE3912, izdata 21. 3. 2005. Odsjek za administraciju Biha} 

1842 

Ajki} Denis, li~na karta broj 08CLF9404, izdata 3. 6. 2008. Odsjek za administraciju Biha} 

1843 

Alijagi} Aida, voza~ka dozvola broj 05CLB9419, izdata 21. 3. 2005. Odsjek za administraciju Biha} 

1844 

]ati} Zlata, li~na karta broj 07CLF4985, izdata 14. 6. 2007. Odsjek za administraciju Biha} 

1845 

Kurtovi} Vildana, saobra}ajna dozvola broj BH 2966439, izdata 18. 5. 2009. Odsjek za administraciju Biha} 

1846 

Kaukovi} Amir, li~na karta broj 08CRC6930, izdata 16. 10. 2008. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1847 

DOO VELUI] KOP Bosanska Krupa, reg. tablica broj 720-A-079, izdata 22. 9. 2009. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1848 

Pilat Mirsada, li~na karta broj 05CRC0258, izdata 9. 12. 2005. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1849 

Bajramovi} Asim, li~na karta broj 04CRA1463, izdata 8. 1. 2004. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1850 

Muri} Sedina, voza~ka dozvola broj 04CPA4834, izdata 20. 8. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1851 

Harba{ Nurija, li~na karta broj 05COD6669, izdata 22. 6. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 

1852 

Canal Selma, potvrda o vlasni{tvu broj BA0401538, izdata 23. 12. 2009. Odsjek za administraciju Cazin 

1853 

[akanovi} Fadil, li~na karta broj 03CPA2348, izdata 31. 12. 2003. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1854 

Hod`i} Zuhdija, li~na karta broj 04CPE3392, izdata 7. 11. 2008. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1855 

Osmanki} Elvir, li~na karta broj 04CPA4359, izdata 6. 2. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1856 

Veli} Muhamed, li~na karta broj 09CSB5744, izdata 18. 6. 2009. Odsjek za administraciju Bu`im 

1857 

Pehli} Ermin, li~na karta broj 09COF6844, izdata 12. 6. 2009. Odsjek za administraciju Cazin 

1858 

Osmanagi} Mehmed, paso{ broj 5376425, izdata 12. 4. 2007. Odsjek za administraciju Cazin 

1859 

Hod`i} Almin, li~na karta broj 08CLF9631, izdata 19. 6. 2008. Odsjek za administraciju Biha} 

1860 

Reki} Zejnil, voza~ka dozvola broj 09CLC9312, izdata 11. 12. 2009. Odsjek za administraciju Biha} 

1861 

I~anovi} Remzija, putna isprava broj 3470665 od 2. 9. 2002. KMUP Biha} 

1862 

Kasi} Ermin, voza~ka dozvola broj 03CLA2338, izdata Odsjek za administraciju Biha} 

1863 

Reki} Zejnil, li~na karta broj 06CLF1212, izdata 17. 8. 2006. Odsjek za administraciju Biha} 

1864 

[ari} Hasan, saobra}ajna dozvola broj BH 2807999, izdata 10. 9. 2008. Odsjek za administraciju Biha} 

1865 

Badnjevi} Edina, voza~ka dozvola broj 05CRA6708, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1866 

Vrani} Elvis, li~na karta broj 04CRA1371, izdata 7. 1. 2004. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1867 

Gerzi} Samir, voza~ka dozvola broj 06CRA8806, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1868 

Begi} Red`ep, li~na karta broj 09COF8656, izdata 2. 12. 2009. Odsjek za administraciju Cazin 

1869 

Had`ifejzagi} Enisa, li~na karta broj 04CRB1415, izdata 24. 9. 2004. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1870 

Hod`i} Mehmed, saobra}ajna dozvola broj BH 1615200, izdata 7. 8. 2008. Odsjek za administraciju Klju~ 

1871 

POSAVSKI KANTON 

Or{oli} Marko, osobna iskaznica broj 04BVA5129, izdata 19. 3. 2004. MUP PK Ora{je 

247 

Dabi} Anita, osobna iskaznica broj 09BVC1285, izdata 11. 12. 2009. MUP PK Ora{je 

248 

Dabi} Anita, voza~ka dozvola broj 08BVA9167, izdata 3. 11. 2008. MUP PK Ora{je 

249 

Dominkovi} Mato, reg. plo~ice broj 533-E-103, izdate MUP PK Ora{je 

250 

Nurki} Vedad, osobna iskaznica broj 04BVA8093, izdata 29. 7. 2004. MUP PK Ora{je 

251 

Gari} Salih, voza~ka dozvola broj 08BWA5435, izdata MUP PK Od`ak 

252 

Or{oli} Tomislav, osobna iskaznica broj 08BVB9705, izdata 18. 11. 2008. MUP PK Ora{je 

253 

TUZLANSKI KANTON 

[krebo Adisa, svjedod`ba I razreda Gimnazije broj 01/03-727/08-1 od 20. 8. 2008., izdata od MS[ Doboj Istok 

1769 

Mehanovi} Suad, voza~ka dozvola broj 05CFB1251, izdata 2. 2. 2005. CIPS Gra~anica 

1770 

Nuri} Sabina, li~na karta broj 04CFB4647, izdata 20. 8. 2004. CIPS Gra~anica 

1771 

Muj~inagi} Muamer, reg. tablica broj 598-M-019, izdata Policijska stanica Gra~anica 

1772 

Hod`i} Muhamed, li~na karta broj 09CGB0438, izdata CIPS Doboj Istok 

1773 

Begovi} Emir, Gra~anica, svjedo~anstvo I razreda dj. broj 01-1533-6/07 od 15. 6. 2007. 

1774 

Kova~evi} Muruveta, li~na karta broj 04CFA5483, izdata 15. 3. 2004. CIPS Gra~anica 

1775 

Begovi} Emir, Gra~anica, svjedo~anstvo II razreda dj. broj 02-1961-4/08 od 13. 6. 2008. 

1776 

D`ani} Adnan, li~na karta broj 09CGB0537, izdata CIPS Doboj Istok 

1777 

Pobri} Muharem, li~na karta broj 07CHA9524, izdata Odjeljenje za administraciju ^eli} 

1778 

Hrvi} Idriz, saobra}ajna dozvola broj BH 2472253, R 12582, izdata 26. 3. 2009. MUP Gra~anica 

1779 

Hasanovi} Rizo, li~na karta broj 05CIB2852, izdata 17. 5. 2005. Odjeljenje za administraciju Kalesija 

1780 

Hasanovi} Rizo, voza~ka dozvola broj 05CIA4180, izdata 17. 5. 2005. Odjeljenje za administraciju Kalesija 

1781 

Hasanbegovi} (Enver) Zlata, svjedo~anstvo II razreda dj. broj 01-1556-3/02 od 19. 8. 2002., izdato u MS[ Gra~anica 

1782 

Husejnovi} Tifa, putna isprava broj 5279063, izdata 18. 1. 2007. Odjeljenje za administraciju Sapna 

1783 

Muminovi} Enver, reg. tablica broj 890-T-812, izdata MUP Gra~anica 

1784 

Zahirovi} Mehmed, li~na karta broj 04CFB2508, izdata 22. 7. 2004. MUP TK Gra~anica 

1785 

Zahirovi} Mehmed, voza~ka dozvola broj 05CFB2753, izdata 14. 4. 2005. MUP TK Gra~anica 

1786 

Zahirovi} Ahmet, voza~ka dozvola broj 07CFB6720, izdata 8. 6. 2007. MUP TK Gra~anica 

1787 

Salihovi} Remzija, li~na karta broj 07CDD6446, izdata 5. 2. 2007. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 

1787 

[abanovi} Benisa, li~na karta broj 09CDE6438, izdata 7. 10. 2009. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 

1788 

Ma{i} Muharem, li~na karta broj 05CDC4861, izdata 13. 4. 2005. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 

1789 

]osi} Vehbija, voza~ka dozvola broj 04CDA3229, izdata 13. 10. 2004. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 

1790 

Selimovi} Hasija, voza~ka dozvola broj 08CDB4490, izdata 24. 10. 2008. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 

1791 

Hasanovi} Dijana, li~na karta broj 04CDF2351, izdata 20. 7. 2004. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 

1792 

Suljagi} Maida, li~na karta broj 09CDE3751, izdata 6. 3. 2009. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 

1793 

Krki} Mirsada, reg. tablice broj 013-J-360, izdate 11. 6. 2010. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 

1794 

Halilovi} Mustafa, li~na karta broj 05CEE0071, izdata 28. 12. 2005. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

1795 

Bojagi} Razija, li~na karta broj 06CEE5792, izdata 19. 7. 2006. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

1796 

Bojagi} Razija, voza~ka dozvola broj 05CEB2472, izdata 6. 5. 2005. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

1797 

Mujanovi} Nevresa, li~na karta broj 04CEB0673, izdata 2. 7. 2004. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

1798 

Fo~i} Refik, saobra}ajna dozvola broj BH 1850003, izdata Odjeljenje za administraciju @ivinice 

1799 

Suljkanovi} Salih, reg. plo~ice broj 560-E-507, izdate Odjeljenje za administraciju @ivinice 

1800 

Ja{arevi} Amir, li~na karta broj 04CEB2470, izdata 26. 7. 2004. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

1801 

Gerovi} Mensur, li~na karta broj 07CEF1397, izdata 17. 4. 2007. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

1802 

Lavi} Munevera, li~na karta broj 06CEE5794, izdata 19. 7. 2006. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

1803 

Bradari} Aldina, li~na karta broj 07CEF1931, izdata 30. 5. 2007. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

1804 

Br~aninovi} Adnan, li~na karta broj 05CED3166, izdata 24. 5. 2005. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

1805 

Selimovi} Zaim, voza~ka dozvola broj 06CEB5352, izdata 5. 4. 2006. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

1806 

^ergi} Mehmed, reg. plo~ice broj 384-J-534, izdate Odjeljenje za administraciju @ivinice 

1807 

Halilovi} Ferhat, vlasni~ka knji`ica vozila broj BA0969463, izdata 24. 8. 2010. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

1808 

Selimovi} Ibrahim, li~na karta broj 06CEE7673, izdata 24. 8. 2010. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

1809 

Kokeza An|elko, li~na karta broj 05CED4029, izdata 29. 9. 2006. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

1810 

Manji} Almir, li~na karta broj 09CEG1574, izdata 20. 8. 2009. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

1811 

Husi} Enisa, li~na karta broj 06CEE7258, izdata 12. 9. 2006. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

1812 

Husi} Enisa, voza~ka dozvola broj 08CEC1089, izdata 13. 6. 2008. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

1813 

Ibri{evi} Senahid, li~na karta broj 08CFE4562, izdata CIPS Gra~anica 

1814 

Mahmutovi} Delila, voza~ka dozvola broj 06CFB5710, izdata 13. 12. 2006. CIPS Gra~anica 

1815 

Hatemi} Hamid, li~na karta broj 04CFB8912, izdata CIPS Gra~anica 

1816 

ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON 

Tubi} Darijo, reg. tablica broj 685-J-105, izdata MUP Maglaj 

1951 

Sulji} Elvis, voza~ka dozvola broj 05DBA2572, izdata CIPS Vare{ 

1952 

Pra{o Jasmina, saobra}ajna dozvola broj BH 2739547, izdata MUP Zenica 

1953 

Husi~i} Ramo, osobna karta broj 06CYB8160, izdata 17. 1. 2006. Odsjek za administraciju @ep~e 

1954 

Smaji} Zehrudina, reg. tablice broj T26-K-460, izdate MUP Zenica 

1955 

Garanovi} Mirsad, reg. tablice broj K48-J-363, izdate MUP Zenica 

1956 

Karamehi} Sad`a, potvrda o vlasni{tvu broj BA0826366, izdata 15. 4. 2010. Odsjek za administraciju Visoko 

1957 

Arnautovi} Asim, reg. tablice broj 975-J-473, izdate Odsjek za administraciju Visoko 

1958 

Leme{ Ned`ad, reg. tablice broj 299-E-868, izdate Odsjek za administraciju Visoko 

1959 

Cvetkovi} Dajana, li~na karta broj 07DAB3536, izdata 19. 12. 2007. Odsjek za administraciju Breza 

1960 

Kova~evi} Armin, li~na karta broj 04DAA5359, izdata 1. 11. 2004. Odsjek za administraciju Breza 

1961 

Pulji} Mustafa, paso{ broj A0031664, izdat MUP ZE-DO kantona Zenica 

1962 

Omer~evi} Aziz, li~na karta broj 07DDD2366, izdata 9. 1. 2007. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

1963 

Hod`i} Mersudin, li~na karta broj 06DDC9249, izdata 10. 3. 2006. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

1964 

[ehi} Pa{a, li~na karta broj 05DDC6212, izdata 29. 4. 2005. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

1965 

Hajder Pa{a, li~na karta broj 04DDB7561, izdata 5. 11. 2004. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

1966 

Grahi} Admir, li~na karta broj 03DDA0412, izdata 31. 10. 2003. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

1967 

Poli} Mustafa, voza~ka dozvola broj 04DDA1282, izdata 4. 2. 2004. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

1968 

Hod`i} Mersudin, voza~ka dozvola broj 09DDB3315, izdata 16. 4. 2009. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

1969 

Pa{i} Nenad, svjedo~anstvo I, II, III i IV razreda i diploma broj 77/08 Gimnazije u Zavidovi}ima 

1970 

Despotovi} Lea, li~na karta broj 09CTL6605, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1971 

Garanovi} Velid, li~na karta broj 04CTG4768, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1972 

Seferovi} Memsura, li~na karta broj 03CTA2108, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1973 

Avdi} [epketa, li~na karta broj 08CTL1331, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1974 

Bakovi} Pero, li~na karta broj 08CTL5024, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1975 

Basari} Amir, li~na karta broj 10CTM4500, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1976 

Geli} Ivona, li~na karta broj 05CTI2076, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1977 

Kari} Senija, li~na karta broj 04CTF2667, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1978 

Ljuca Amra, li~na karta broj 04CTF1543, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1979 

Milovanovi} Damir, li~na karta broj 07CTK2744, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1980 

Mujagi} Kanita, li~na karta broj 05CTH9604, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1981 

Oru~ Iris, li~na karta broj 09CTL7976, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1982 

Plav{i} Ratko, li~na karta broj 08CTL0835, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1983 

Mehinagi} Eldin, li~na karta broj 04CZB4124, izdata 23. 12. 2004. Odsjek za administraciju Maglaj 

1984 

Mehinagi} Aldijana, li~na karta broj 10CZC3790, izdata 10. 3. 2010. Odsjek za administraciju Maglaj 

1985 

Pohlod Milka, li~na karta broj 04CZA2432, izdata 29. 1. 2004. Odsjek za administraciju Maglaj 

1986 

^akrama Azra, reg. tablica broj 832-K-290, izdata Odsjek za administraciju Maglaj 

1987 

Topov~i} Meliha, li~na karta broj 08CZC1130, izdata 13. 2. 2008. Odsjek za administraciju Maglaj 

1988 

SREDNJOBOSANSKI KANTON 

Huri} Adis, li~na karta broj 05DIA7638, izdata 10. 6. 2005. Odsjek za administraciju Fojnica 

1320 

Muslimovi} Adela, voza~ka dozvola broj 05DFB4324, izdata 24. 6. 2005. Odsjek za administraciju Travnik 

1321 

[ahdan \enan, li~na karta broj 04DFB9799, izdata 29. 3. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

1322 

Kahved`i} Adis, li~na karta broj 04DFC2021, izdata 4. 5. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

1323 

Muslimovi} Adela, li~na karta broj 04DFD3744, izdata 28. 9. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

1324 

Zahirovi} Mirsada, osobna iskaznica broj 04DMA6756, izdata 13. 8. 2004. Odsjek za administraciju Jajce 

1325 

Polo`an [efik, osobna iskaznica broj 04DMA0287, izdata 3. 2. 2004. Odsjek za administraciju Jajce 

1326 

\uranovi} Zoran, osobna iskaznica broj 05DMB3206, izdata 1. 2. 2005. Odsjek za administraciju Jajce 

1327 

Juri} Marica, osobna iskaznica broj 04DMA2093, izdata 23. 3. 2004. Odsjek za administraciju Jajce 

1328 

Duranovi} Nakib, osobna iskaznica broj 04DMA9260, izdata 25. 10. 2004. Odsjek za administraciju Jajce 

1329 

Begi} Haris, osobna iskaznica broj 04DMA7372, izdata 31. 8. 2004. Odsjek za administraciju Jajce 

1330 

Halak Abaz, li~na karta broj 04DFB6137, izdata 11. 2. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

1331 

Marti} Dijana, osobna iskaznica broj 04DFC2959, izdata 17. 5. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

1332 

^au{evi} Ekrem, li~na karta broj 04DFB5221, izdata 30. 1. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

1333 

Koki} Raif, li~na karta broj 04DFC9482, izdata 18. 8. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

1334 

[~eti} Azem, li~na karta broj 03DFA8314, izdata 18. 8. 2003. Odsjek za administraciju Travnik 

1335 

[aki} Elvir, reg. tablice broj 555-M-516, izdate Odsjek za administraciju Travnik 

1336 

Vukovi} Ane, voza~ka dozvola broj 08DFB9094, izdata 6. 6. 2008. Odsjek za administraciju Travnik 

1337 

Vukovi} Ane, li~na karta broj 08DFF2286, izdata 17. 6. 2008. Odsjek za administraciju Travnik 

1338 

Nevjesti} Ilija, li~na karta broj 03DFA9351, izdata 5. 9. 2003. Odsjek za administraciju Travnik 

1339 

Mrnjavac Katarina, li~na karta broj 07DPB6473, izdata 31. 1. 2007. Odsjek za administraciju Kiseljak 

1340 

Vidovi} An|a, li~na karta broj 04DPA0898, izdata 2. 2. 2004. Odsjek za administraciju Kiseljak 

1341 

La{tro Drago, li~na karta broj 04DPA2621, izdata 31. 3. 2004. Odsjek za administraciju Kiseljak 

1342 

La{tro Drago, voza~ka dozvola broj 04DPA1363, izdata 31. 3. 2004. Odsjek za administraciju Kiseljak 

1343 

Popovi} Danijel, saobra}ajna dozvola broj BH 2664575, izdata 18. 12. 2007. Odsjek za administraciju Kiseljak 

1344 

@ivko Frano, li~na karta broj 04DOB7724, izdata 30. 11. 2004. Odsjek za administraciju Bugojno 

1345 

Kalbi} Medina, li~na karta broj 06DOC2893, izdata 13. 2. 2006. Odsjek za administraciju Bugojno 

1346 

Osmanovi} (Zahid) Elvira, radni~ka knji`ica broj 929/02, izdata 2002. Op}ina Travnik 

1347 

Gusinjac Nelma, radni~ka knji`ica broj 271/98, izdata 1998. Op}ina Travnik 

1348 

Keri} Husein, li~na karta broj 04DFD6895, izdata 27. 12. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

1349 

Ali~ehi} Semira, li~na karta broj 04DFC7374, izdata 20. 7. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

1350 

Sejfi} Safet, li~na karta broj 04DFD0624, izdata 31. 8. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

1351 

Ljoljo Miroslav, voza~ka dozvola broj 07DPA9008, izdata 22. 10. 2007. Odsjek za administraciju Kiseljak 

1352 

Ljoljo Miroslav, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0795957, izdata 24. 2. 2010. Odsjek za administraciju Kiseljak 

1353 

Ljoljo Miroslav, potvrda o registraciji vozila broj AA0877946, izdata 24. 2. 2010. Odsjek za administraciju Kiseljak 

1354 

Huzba{i} Azra, li~na karta broj 04DIA3123, izdata 22. 10. 2004. Odsjek za administraciju Fojnica 

1355 

Bri{ki Aleksandra, li~na karta broj 09DIB1395, izdata 23. 4. 2009. Odsjek za administraciju Fojnica 

1356 

Oroz Vijekoslav, voza~ka dozvola broj 04DIA0133, izdata 29. 6. 2004. Odsjek za administraciju Fojnica 

1357 

Oroz Vijekoslav, li~na karta broj 04DIA0320, izdata 29. 6. 2004. Odsjek za administraciju Fojnica 

1358 

Idrizovi} Ermin, osobna iskaznica broj 05DGA8485, izdata 28. 2. 2005. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

1359 

Fejzi} Zlatka, osobna iskaznica broj 06DGB3802, izdata 1. 10. 2006. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

1360 

Marin~i} Petar, reg. tablice broj A74-J-078, izdate 23. 8. 2010. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

1361 

Mato{evi} Josipa, osobna iskaznica broj 05DNB4269, izdata Odsjek za administraciju Vitez 

1362 

Bo{njak Jelena, osobna iskaznica broj 05DNB5162, izdata Odsjek za administraciju Vitez 

1363 

Trako Enisa, voza~ka dozvola broj 10DNB1223, izdata Odsjek za administraciju Vitez 

1364 

Varupa Mehmed, prometna dozvola broj BH 1648621, izdata Odsjek za administraciju Vitez 

1365 

Dedi} Abaz, li~na karta broj 08DOC8351, izdata 23. 1. 2008. Odsjek za administraciju Bugojno 

1366 

^uri} Samir, li~na karta broj 08DOC9306, izdata 10. 7. 2008. Odsjek za administraciju Bugojno 

1367 

^uri} Samir, saobra}ajna dozvola broj BH 3221698, izdata 3. 8. 2009. Odsjek za administraciju Bugojno 

1368 

^uri} Samir, voza~ka dozvola broj 05DOA8116, izdata 2. 6. 2005. Odsjek za administraciju Bugojno 

1369 

Duranovi} Nakib, voza~ka dozvola broj 04DMA2784, izdata 25. 10. 2004. Odsjek za administraciju Jajce i Dobreti}i 

1370 

Begi} Haris, voza~ka dozvola broj 04DMA2149, izdata 31. 8. 2004. Odsjek za administraciju Jajce i Dobreti}i 

1371 

Sefer Suvad, osobna iskaznica broj 09DMC6441, izdata 27. 7. 2009. Odsjek za administraciju Jajce i Dobreti}i 

1372 

Pa~avar Kasim, potvrda o registraciji vozila broj BA0776806, izdata 24. 6. 2010. Odsjek za administraciju Jajce i Dobreti}i 

1373 

HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON 

GRANITMOND DD JABLANICA, saobra}ajna dozvola broj BH 2829854, izdata 5. 3. 2008. Grupa za administraciju i podr{ku Jablanica 

259 

[ukman Ademir, li~na karta broj 10BHB0897, izdata 26. 7. 2010. MUP HNK Jablanica 

260 

[ukman Ademir, voza~ka dozvola broj 10BHA4325, izdata 4. 2. 2010. MUP HNK Jablanica 

261 

ZAPADNOHERCEGOVA^KI KANTON 

Dragi~evi} Danijela, osobna iskaznica broj 10DRC6048, izdata 1. 6. 2010. CIPS Ljubu{ki 

667 

Pavlovi} Mile, osobna iskaznica broj 10DRC6457, izdata 23. 7. 2010. CIPS Ljubu{ki 

668 

Bubalo Ivan, osobna iskaznica broj 06DUB8038, izdata 22. 8. 2006. CIPS [iroki Brijeg 

669 

Ili} Kristina, osobna iskaznica broj 08DRC2031, izdata 19. 3. 2008. CIPS Ljubu{ki 

670 

Musa Kristijan, osobna iskaznica broj 09DUC3408, izdata 20. 3. 2009. CIPS [iroki Brijeg 

671 

Jakovljevi} Ivica, osobna iskaznica broj 06DTB0160, izdata 22. 9. 2006. CIPS Posu{je 

672 

Nezirovi} Amela, osobna iskaznica broj 03DRA1012, izdata 5. 3. 2003. CIPS Ljubu{ki 

673 

Zovko Nevenka, osobna iskaznica broj 05DUB3514, izdata 18. 4. 2005. CIPS [iroki Brijeg 

674 

Bu{i} Ivica, voza~ka dozvola broj 04DSA2028, izdata 15. 10. 2004. CIPS Grude 

675 

Rezi} Dario, reg. plo~ice broj 864-T-880, izdate 5. 11. 2007. MUP [iroki Brijeg 

676 

Luki} Marko, reg. plo~ica broj 754-M-713, izdata 15. 2. 2006. MUP Posu{je 

677 

Soldo Ljuba, voza~ka dozvola broj 04DUA3911, izdata 4. 8. 2004. CIPS [iroki Brijeg 

678 

Juki} Zrinka, osobna iskaznica broj 10DTB5140, izdata 18. 6. 2010. CIPS Posu{je 

679 

Antunovi} Igor, osobna iskaznica broj 04DRA8780, izdata 25. 5. 2004. CIPS Ljubu{ki 

680 

KANTON 10 

Peri} Marija, osobna iskaznica broj 09AYB9062, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

159