LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XVII - Broj 63 

Srijeda, 29. 9. 2010. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLU@BENE OBJAVE 


SMANJENJE KAPITALA 


NOTAR
NERBISA MR@LJAK
VELIKA KLADU[A 

OTPRAVAK IZVORNIKA BROJ OPU-IP-477/2010 

Dana 16. 9. 2010. godine preda mnom Nerbisom Mr`ljak, notarom, sa slu`benim sjedi{tem u Velikoj Kladu{i i u poslovnim prostorijama u ul. Hamdije Pozderca br. 2, sa zahtjevom da notarski obradim izjavu volje, obratio se: 

1. Gospodin Ogre{evi} Vahidin, sin Rasima, ro|en 24. 11. 1975. godine, stalno nastanjen u Velikoj Kladu{i, Marjanovac bb, JMB 2411975113849, dr`avljanin BiH, notaru li~no poznat, koji postupa kao jedini ~lan i osniva~ DOO "STHENOS" Velika Kladu{a, koje je upisano u sudski registar Op}inskog suda u Biha}u Rje{enjem broj 017-0-Reg-07-001 278 od 28. 5. 2007. godine, mati~ni broj subjekta upisa 1-5195-00, {to sam utvrdila vr{e}i uvid u navedeno rje{enje o registraciji. 

Prisutna stranka izjavljuje da je pristupila radi notarske obrade njegove izjave volje kao jedinog osniva~a i ~lana Dru{tva u pogledu dono{enja Odluke o smanjenju osnovnog kapitala svoga Dru{tva, a radi pokri}a gubitku iz 2009. godine. 

Po{to sam ispitala i utvrdila da je stranka ovla{tena za poduzimanje navedenoga pravnog posla, razjasnila mu ~injeni~nu situaciju i pravni domet ovog pravnog posla, pou~ila ga o pravnim posljedicama toga pravnog posla u prisutnosti iste, u smislu notarske obrade sastavila sam slijede}u 

ODLUKU 

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA RADI POKRI]A GUBITKA DOO "STHENOS" VELIKA KLADU[A 

^lan 1. 

Ovom Odlukom osniva~ Ogre{evi} Vahidin vr{i smanjenje osnovnog kapitala svoga Dru{tva DOO "STHENOS" Velika Kladu{a, a radi pokri}a gubitka Dru{tva iz 2009. godine. 

^lan 2. 

Osnovni kapital Dru{tva DOO "STHENOS" Velika Kladu{a, koji odgovara ulogu osniva~a Ogre{evi} Vahidina u iznosu od 15.000,00 KM (petnaesthiljadakonvertibilnihmaraka) i to samo u novcu, smanjuje se za iznos od 13.000,00 KM (trinaesthiljadakonvertibilnihmaraka), tako da }e osnovni kapital nakon smanjenja iznositi 2.000,00 KM (dvijehiljadekonvertibilnih maraka). 

^lan 3. 

Smanjenjem osnovnog kapitala smanjit }e se i udio osniva~a Ogre{evi} Vahidina kao jedinog osniva~a Dru{tva, tako da }e njegov ulog u Dru{tvu nakon smanjenja iznositi 2.000,00 KM (dvijehiljadekonvertibilnihmaraka) u novcu, {to predstavlja 100% udjela u Dru{tvu, prava na glasove prilikom odlu~ivanja i prava na dobit. 

^lan 4. 

DOO "STHENOS" Velika Kladu{a obavje{tava povjerioce da je spremno izmiriti svoje obaveze ili za njih dati osiguranje, a na osnovu prijava tih potra`ivanja koja povjerioci mogu izvr{iti Dru{tvu najkasnije 8 (osam) dana od dana objave ove Odluke u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

^lan 5. 

Na osnovu ove Odluke, a po proteku roka za prijavu potra`ivanja povjerilaca, Dru{tvo }e po ovla{tenom zastupniku podnijeti prijavu za upis promjene osnovnog kapitala svoga Dru{tva nadle`nom sudskom registru. 

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar. 

Od ove notarski obra|ene isprave dobivaju: 

Otpravak izvornika: 

DOO "STHENOS" Velika Kladu{a (2) 

Op}inski sud Biha} - sudski registar (1) 

Ovaj izvornik notar je u cijelosti pro~itao i objasnio prisutnoj stranci koja izjavljuje da sadr`aj istog odgovara u potpunosti njegovoj volji te ga u znak odobravanja vlastoru~no potpisuje, {to notar potvr|uje svojim potpisom i pe~atom. 


Osniva~
Vahidin Ogre{evi}, s. r. 


Notar
Nerbisa Mr`ljak, s. r. 

(05-2-2059/10) 

Na osnovu ~lana 343. stav 5., a u vezi ~lana 248. stav 2. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 02/02, 06/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 07/09), osniva~i - ~lanovi dru{tva, na 3. Skup{tini odr`anoj dana 30. 6. 2009. godine, donose 

ODLUKU 

O NA^INU POKRI]A GUBITKA ZA POSLOVNU 2008. GODINU 

I. 

Na osnovu usvojenog Izvje{taja o poslovanju Dru{tva za upravljanje fondovima Eurohaus Invest d.o.o. Sarajevo za 2008. godinu sa izvje{tajem vanjskog i revizora i izvje{tajem Nadzornog odbora, Skup{tina Dru{tva se opredijelila da se gubitak nastao u toku 2008. g. u iznosu od 283.803 KM pokrije iz osnovnog kapitala Dru{tva. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. 


Predsjednik Skup{tine
Adnan Terzi}, s. r. 

(05-2-2167/10) 


KONKURSI
NATJE^AJI
OGLASI 


AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 


Na temelju ~lanka 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegova~ko-neretvanskog kantona, objavljuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU ZDRAVSTVA, RADA I SOCIJALNE SKRBI HERCEGOVA^KO-NERETVANSKOG KANTONA 

2/285 

-    @upanijski inspektor za oblast socijalne skrbi, za{tite civilnih `rtava rata i za{tite obitelji s djecom - Sektor socijalne skrbi - 1 (jedan) izvr{itelj 

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lankom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete i to: 

-    VSS, VII stupanj stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet, fakultet politi~kih nauka, pedago{ki, filozofski ili ekonomski fakultet 

-    najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS 

Prijavljivanje na natje~aj: 

a)    Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na natje~aj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, Stjepana Radi}a broj 3, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

b)    Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine), 

2.    potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, Stjepana Radi}a, broj 3, 88 000 Mostar, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH, www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uvjete natje~aja, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natje~aja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natje~aja, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima natje~aja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natje~aja. 

Prijavu na natje~aj, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton
Stjepana Radi}a 3
88 000 Mostar
sa naznakom:
"Javni natje~aj za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegova~ko-neretvanskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-1082-a-F/10) 

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODE]EG DR@AVNOG SLU@BENIKA U AGENCIJI ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BiH 

-    Direktor Agencije - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. 

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

1.    fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj od dr`ava, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 

2.    potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 

3.    uredno popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Agencije, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Ured direktora Agencije ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V
71000 Sarajevo
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovode}eg dr`avnog slu`benika, direktora Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1084-a-F/10) 

JAVNA NAU^NA USTANOVA
INSTITUT ZA ISTORIJU U SARAJEVU 

Na osnovu ~lana 31. Pravila Instituta za istoriju u Sarajevu, direktor Instituta objavljuje 

OGLAS 

ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 

1.    ^ista~ica-kurir, jedan izvr{ilac 

Radni odnos se zasniva na neodre|eno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od tri mjeseca. 

Pored op}ih uslova, kandidat treba da ispunjava i slijede}e posebne uslove: 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA [KOLSKOG ODBORA OSNOVNE GLAZBENE [KOLE FRANJO S. VILHAR ISPRED OSNIVA^A 

1. U [kolski odbor Osnovne glazbene {kole "Franjo S. Vilhar" biraju se i imenuju kandidati za sljede}e pozicije: 

-    dva ~lana 

Opis pozicije i period imenovanja 

[kolski odbor {kole ima polo`aj i ovlasti organa upravljanja, te obavlja poslove utvr|ene Zakonom i Statutom {kole. ^lanovi [kolskog odbora imenuju se na period od 4 (~etiri) godine. 

Sastav [kolskog odbora mora odra`avati nacionalni sastav zajednice u kojoj {kola djeluje. Ravnatelj, pomo}nik ravnatelja i sindikalni ~elnici ne mogu biti ~lanovi [kolskog odbora. Rad u {kolskom odboru je dragovoljan i besplatan. 

Op}i uvjeti 

Kandidati za izbor i imenovanje u [kolski odbor obvezni su ispunjavati sljede}e op}e uvjete: 

-    da su dr`avljani BiH; 

-    da su stariji od 18 godina; 

-    da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja natje~aja; 

-    da se na njih ne odnosi ~lanak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine. 

Posebni uvjeti 

Pored op}ih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete: 

-    visoka, vi{a ili srednja stru~na sprema; 

-    najmanje jedna godina radnog iskustva nakon stjecanja visoke, vi{e ili srednje stru~ne spreme na poslovima u okviru zanimanja; 

-    da nije ~lan vi{e od jednog upravnog, nadzornog odbora ili upravnog vije}a; 

-    da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lanka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH; 

-    da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH. 

Potrebni dokumenti 

Uz prijavu koja sadr`i kra}i `ivotopis, adresu i kontakt telefon potrebno je prilo`iti dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta: 

-    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 

-    ovjereni preslik diplome odnosno svjedod`be 

-    dokaz o radnom iskustvu 

-    ovjerenu izjavu da ne podlije`e ~lanku IX.1. Ustava BiH 

-    ovjerenu izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be 

-    ovjerenu izjavu da nije na funkciji u politi~koj stranci 

-    ovjerenu izjavu da nije ~lan vi{e od jednog upravnog, nadzornog odbora ili upravnog vije}a 

-    ovjerenu izjavu da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu itneresa. 

Razmatranje prijava, intervju, rang lista, prigovori 

Povjerenstvo za izbor kojeg imenuje op}inski na~elnik }e nakon provedenog postupka i obavljenog intervjua s kandidatima predlo`iti rang listu s najboljim kandidatima i dostaviti prijedloge za kona~no imenovanje op}inskom na~elniku u roku od 15 dana od dana isteka roka za primitak prijava. Imenovanje kandidata na svim pozicijama izvr{it }e op}inski na~elnik. 

Svaki kandidat koji bude stavljen na listu s u`im izborom bit }e pozvan na intervju, a povjerenstvo za izbor mo`e zatra`iti i dostavljanje dodatne dokumentacije. 

Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e se uzimati u razmatranje u daljem procesu imenovanja. 

Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba slobodna je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje ako vjeruje da se u postupku imenovanja nisu po{tovali principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (kopija). 

Rok za prijavu, ogla{avanje 

Prijavu uz tra`ene dokaze u zatvorenoj koverti dostaviti u roku od 15 dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH" na adresu: 

OP]INSKI NA^ELNIK - POVJERENSTVU ZA IZBOR
Trg branitelja 1
sa naznakom:
"JAVNI NATJE^AJ ZA IZBOR ^LANOVA [KOLSKOG ODBORA OSNOVNE GLAZBENE [KOLE FRANJO S. VILHAR - NE OTVARAJ" 

Nepotpune i nepravovremene prijave ne}e se razmatrati. 

Ovaj natje~aj }e se objaviti "Slu`benim novinama Federacije BiH", Ve~ernjem listu i putem Radio Livna i radija Studio N, te web portala Op}ine Livno, www.livno.ba 

(so-1074-a-F/10) 

OP]INA ZAVIDOVI]I 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03) i Zaklju~ka op}inskog na~elnika o standardima i kriterijima za imenovanje na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima Op}ine Zavidovi}i ("Slu`beni glasnik Op}ine Zavidovi}i", broj 4/04), op}inski na~elnik raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I DVA ^LANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "GRADSKI DJE^IJI VRTI]" ZAVIDOVI]I 

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i dva ~lana Upravnog odbora Javne ustanove Javna biblioteka Zavidovi}i: predsjednik - ispred Osniva~a, 1 ~lan iz reda korisnika usluga i 1 ~lan iz reda zaposlenih. 

Opis pozicije: 

-    Upravni odbor donosi pravila ustanove, imenuje i razrje{ava direktora, utvr|uje planove rada i razvoja, donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, donosi op}i akt o unutra{njoj prganizaciji i sistematizaciji poslova i druge op}e akte, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove, vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom o pravilima ustanove. 

Naknada za rad u Upravnom odboru utvr|ena je ~lanom 6. Zaklju~ka o standardima i kriterijima za imenovanje na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima Op}ine Zavidovi}i. 

A) Kandidati trebaju ispunjavati slijede}e op}e uslove: 

-    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, 

-    da je stariji od 18 godina, 

-    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta), u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 

-    da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine), 

-    da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03), 

-    da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02), 

-    da nema privatni finansijski interes u instituciji u koju se kandiduje, 

-    da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, 

-    da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja 

B) Pored op}ih uslova, kandidati trebaju ispunjavati slijede}e posebne uslove: 

-    za predsjednika: VSS (VII/1) ekonomskog, pravnog, tehni~kog ili drugog dru{tvenog smjera, 

-    za ~lanove: VSS (VII/1), V[S (VI/1) ili SSS (IV/1) 

-    3 godine radnog iskustva, 

-    da nije ~lan niti jednog upravnog ili nadzornog odbora, 

-    sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, 

-    komunikacijske i organizacijske sposobnosti, 

-    rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere, 

-    preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca. 

Mandat za upra`njene pozicije traje 4 godine. 

Prijava kandidata treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. 

Uz prijavu treba dostaviti original ili ovjerenu kopiju slijede}ih dokumenata: 

-    dokaz o stru~noj spremi, 

-    dokaz o radnom iskustvu, 

-    izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci), 

-    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS li~ne karte, 

-    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak od nadle`nog suda (ne starije od 3 mjeseca) 

-    ovjerenu izjavu kandidata za alineju 3, 4, 5, 6 i 7 pod A) i alineju 3 pod B). 

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od isteka roka za podno{enje prijave, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem postupku kandidovanja. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred Komisiju za izbor, nakon ~ega }e Komisija putem pismene preporuke predlo`iti rang-listu sa najboljim kandidatima. 

Oglas }e biti objavljen u dnevnom listu "Dnevni svaz" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. 

Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba ima pravo podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da se u procesu imenovanja nisu ispo{tovali principi utvr|eni Zakonom. 

Prigovor se istovremeno podnosi op}inskom na~elniku i ombudsmenima FBiH (kopija). 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no pisarnici Op}ine Zavidovi}i (prizemlje zgrade) ili preporu~enom po{tom u zatvorenim kovertama sa naznakom: "Prijava na javni oglas za Upravni odbor - ne otvaraj", na slijede}u adresu - Op}ina Zavidovi}i, ulica Safvet-bega Ba{agi}a bb, Komisija za izbor na upra`njenu poziciju u Upravni odbor. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 

(so-1076-a-F/10) 

JU O[ "PODZVIZD" PODZVIZD
VELIKA KLADU[A 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), ~lana 157. Zakona o osnovnom, op}em srednjem odgoju i obrazovanju ("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04), te na osnovu ~lana 112. Pravila JU O[ "Podzvizd" iz Podzvizda i Odluke [kolskog odbora broj 569-01/10 od 16. septembra 2010. godine, [kolski odbor, na svojoj XI redovnoj sjednici, raspisuje 

KONKURS/NATJE^AJ 

ZA IMENOVANJE DIREKTORA JU O[ " PODZVIZD" NA PERIOD OD ^ETIRI GODINE 

Opis pozicije direktora: 

a)    Rukovodi radom {kole; 

b)    Zastupa {kolu i odgovara za zakonitost rada {kole; 

c)    Stara se o ostvarenju Nastavnog plana i programa {kole: 

d)    Odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada, odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, te u slu~aju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava Ministarstvo i Pedago{ki zavod; 

e)    Podnosi [kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada; 

f)    Izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora; 

g)    Odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa; 

h)    Informira [kolski odbor o financijskom poslovanju; 

i)    Vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima {kole; 

Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine. 

Svaki kandidat mora ispunjavati slijede}e uvjete: 

A) OP]E 

-    da je stariji od 18 godina, 

-    da je dr`avljanim Bosne i Hercegovine, 

-    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 

-    da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX. Ustava BiH), 

-    da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv sa du`no{}u u ustanovi pet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, 

-    potvrdu da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u koju se kandidira (ne starije od 6 mjeseci), 

-    da nije na funkciji u politi~koj siarnci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, 

-    da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 70/08), 

-    da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u koju se kandidira. 

B) POSEBNE 

-    da kandidat ima vi{u ili visoku stru~nu spremu (VI ili VII stepen), te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovaraju}e {kole, odnosno pedagoga ili psihologa i ima najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi, 

-    sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje upra`njene pozicije, 

-    sposobnost nepristranosti dono{enja odluka. 

Uz prijavu koja treba sadr`avati kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidat treba dostaviti: 

-    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 

-    izvod iz mati~ne knjige ro|enih 

-    uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne 

-    uvjerenje da nije ka`njavan za privredni prijestup (ne starije od 6 mjeseci) 

-    uvjerenje da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u koju se kandidira (ne starije od 6 mjeseci) 

-    uvjerenje o neka`njavanju 

-    ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom obrazovanju 

-    uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu 

-    uvjerenje o radnom sta`u u nastavi 

-    ovjerena izjava kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upra`njene pozicije, da se na njega ne odnosi ~lan IX. I. Ustava Bosne i Hercegovine, da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u koju se kandidira. 

Krajnji rok za podno{enje prijave je 15 (petnaest) dana od dana zadnje objave oglasa. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 

(so-1078-a-F/10) 

JP RADIO TELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA DOO TUZLA 

Na osnovu ~lana 8. i ~lana 12. Zakona o javnim preduze}ima u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 8/00), ~lana 49. Statuta JP RTV TK d.o.o. Tuzla i Odluke Nadzornog odbora br. 996/10 od 14. 09.2010. godine, Nadzorni odbor raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE IZVR[NOG DIREKTORA 

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje izvr{nog direktora kao ~lana Uprave JP RTV TK d.o.o. Tuzla i to: 

1.    IZVR[NI DIREKTOR ZA RAZVOJ 

Imenovanje izvr{nog direktora vr{i se na period od ~etiri godine. 

Sa izabranim kandidatom se uz odobrenje Nadzornog odbora zaklju~uje ugovor kojim }e se regulisati pla}a i druga materijalna prava izvr{nog direktora. 

Opis pozicije 

-    organizuje rad, zastupa i predstavlja Preduze}e 

-    planira, programira i rukovodi procesom rada 

-    izra|uje program rada i dinamiku rada i odgovara za njihovu realizaciju 

-    stara se i odgovara za zakonitost Preduze}a 

-    detaljno prati i informi{e direktora o kretanjima u oblasti RTV na prostorima kantona, entiteta, BiH i {ire 

-    predla`e aktivnosti i ostvaruje kontakte sa privrednim subjektima u cilju razvoja, istra`ivanja, transfera tehnologije i znanja (RTV oblasti) i organizacionog menad`menta 

-    istra`uje mogu}nost saradnje u pogledu tehni~kog-tehnolo{kog razvoja sa kompanijama koje se bave RTV djelatno{}u 

-    predla`e direktoru dono{enje odluka u razvojnom pogledu RTV o kojima se izjasnila vlada TK ili treba da se izjasni i idejnim projektima na podru~ju sjeveroisto~ne Bosne 

-    vr{i selekciju najprioritetnijih mjera koje je potrebno preuzeti u pogledu razvoja RTV TK 

-    ostvaruje kontakte i saradnju sa organizacijama (vladine, nevladine, humanitarne i ekspertne) u cilju izrade studija za pribavljanje sredstava i stru~ne podr{ke za razvoj RTV TK 

-    obavlja i druge poslove koje mu u nadle`nost stavi direktor RTV TK. 

Kandidat treba da ispunjava sljede}e uslove: 

a) op{ti uslovi 

-    da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje 

-    da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u Upravi 

-    da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti Uprave 

-    da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja 

-    da nije na funkciji u politi~koj stranci 

b) posebni uslovi 

-    da ima visoku stru~nu spremu (VSS) fakultet tehni~kih nauka 

-    da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodnim poslovima. 

Potrebni dokumenti 

-    biografija sa adresom i kontakt telefon 

-    dokaz o zavr{enoj {koli 

-    uvjerenje o radnom iskustvu 

-    izvod iz mati~ne knjige ro|enih 

-    uvjerenje suda da se ne vodi krivi~ni postupak 

-    izjava o ispunjavanju uslova iz ta~ke a-5. 

Kandidat koji bude stavljen na listu sa u`im izborom bi}e pozvan na intervju. 

Podnositelj prijave s kojim se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e se uzimati u razmatranje u daljem toku kandidiranja. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerena kopija, ne starija od 6 mjeseci. 

Prijave sa tra`enim dokazima dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: 

JP RTV TK d.o.o. Tuzla, ul. Mije Kero{evi}a br. 20
75 000 Tuzla
PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS
(za izbor i imenovanje izvr{nog direktora)
- NE OTVARATI - 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

Javni konkurs }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i jednom dnevnom listu i ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja. 

(so-1079-a-F/10) 

JU O[ "CAZIN II" ]UPRIJA
CAZIN 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03) ~lana 157. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju ("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04), te na osnovu ~lana 112. Pravila JU O[ "CAZIN II" iz Cazina i Odluke [kolskog odbora broj 774/10 od 17. 9. 2010. godine, [kolski odbor na XIX redovnoj sjednici raspisuje 

KONKURS/NATJE^AJ 

ZA IMENOVANJE DIREKTORA JU O[ "CAZIN II" NA PERIOD OD ^ETIRI GODINE 

Opis pozicije direktora 

a)    rukovodi radom [kole; 

b)    zastupa [kolu i odgovara za zakonitost rada [kole; 

c)    stara se o ostvarenju Nastavnog plana i programa [kole; 

d)    odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u [koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada, odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, te u slu~aju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava Ministarstvo i Padago{ki zavod; 

e)    podnosi [kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada; 

f)    izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora; 

g)    odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog iskustva 

h)    informira [kolski odbor o finansijskom poslovanju; 

i)    vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima [kole. 

Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine. 

Svaki kandidat mora ispunjavati slijede}e uvjete: 

A) OP]E 

-    da je stariji od 18 godina, 

-    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, 

-    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 

-    da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX. Ustava BiH), 

-    da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv sa du`no{}u u ustanovi pet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, 

-    potvrdu da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u koju se kandidira (ne starije od 6 mjeseci), 

-    da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, 

-    da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne i sudski vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08), 

-    da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u koju se kandidira; 

B) POSEBNE 

-    da kandidat ima vi{u ili visoku stru~nu spremu (VI ili VII stepen), te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovaraju}e {kole, odnosno pedagoga ili psihologa i ima najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi, 

-    sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje upra`njene pozicije, 

-    sposobnost nepristrasnosti dono{enja odluka. 

Uz prijavu, koja treba sadr`avati kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidat treba dostaviti: 

-    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); 

-    izvod iz mati~ne knjige ro|enih; 

-    uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (izdato od nadle`nog MUP-a); 

-    uvjerenje da nije ka`njavan za privredni prijestup (ne starije od 6 mjeseci, op}inski sud); 

-    uvjerenje da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u koju se kandidira (ne starije od 6 mjeseci, op}inski sud); 

-    uvjerenje o neka`njavanju (kantonalni sud); 

-    ovjerenu kopiju diploma o zavr{enom obrazovanju; 

-    uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu; 

-    uvjerenje o radnom sta`u u nastavi; 

-    ovjerena izjava kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u koju se kandidira. 

Krajnji rok za podno{enje prijave je 15 (petnaest) dana od dana zadnje objave oglasa. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 

(so-1083-a-F/10) 

OP]INA CENTAR SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03) i ~lana 7. Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na pozicije u reguliranim organima koja vr{i op}inski na~elnik Op}ine Centar Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 20/06), op}inski na~elnik raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IMENOVANJE NA UPRA@NJENE POZICIJE U REGULIRANOM ORGANU 

1. UPRAVNI I NADZORNI ODBOR JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU" SARAJEVO 

1.1.a) Upravni odbor: 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KAKANJ 

I. 

Izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Kakanj, izvr{it }e se na osnovu provedenog konkursa. 

Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine sa mogu}no{}u ponovnog izbora u skladu sa zakonom. 

II. 

Kandidat koji aplicira za direktora mora ispunjavati sljede}e uslove: 

A. Op}i 

-    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, 

-    da je stariji od 18 godina, 

-    da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira, 

-    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja ove upra`njene pozicije, 

-    da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine), 

-    da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa, 

-    da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup nespojiv sa funkcijom direktora. 

B. Pored op}ih uslova utvr|enih prethodnim stavom ovih Pravila, za direktora mo`e biti imenovano lice koje ispunjava sljede}e posebne uslove: 

-    da ima visoku stru~nu spremu dru{tvenog smjera, 

-    da ima 5 (pet) godina radnog iskustva u struci, 

-    ostvareni rezultati rada tokom prethodnog radnog anga`mana, 

-    da ima komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanje poslova direktora, 

-    da ima sposobnost prilagodljivosti timskom radu, 

-    da ima sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, 

-    da ima sposobnost tuma~enja ekonomskih i pravnih analiza i propisa, 

-    preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca, 

-    po`eljno poznavanje stranog jezika. 

III. 

Uz prijavu potrebno je da kandidat dostavi sljede}u dokumentaciju: 

-    biografija, adresa i kontakt telefon; 

-    ovjerena fotokopija dokaza o zavr{enoj visokoj stru~noj spremi; 

-    ovjerena fotokopija rodnog lista; 

-    ljekarsko uvjerenje; 

-    ovjerena fotokopija CIPS-ove prijave prebivali{ta; 

-    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 3 (tri) mjeseca; 

-    uvjerenje o radnom iskustvu; 

-    ovjerena izjava kandidata da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa; 

-    uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 (tri) mjeseca; 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili za privredni prijestup iz ~lana II. stav 1. alineja 7. (ne starije od 3 (tri) mjeseca); 

-    uvjerenje nadle`nog MUP-a da nije osu|ivan (ne starije od 3 (tri) mjeseca; 

-    ovjerena izjave za uslov iz alineja 4. i 5. op}ih uslova tra`enih ovim konkursom. 

IV. 

Kandidati koji budu uvr{teni u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. 

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. 

Prijave sa tra`enim dokumentima i kra}om biografijom potrebno je dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: 

JU Centar za socijalni rad Kakanj
Ul. 309. brdske brigade br. 15
77240 Kakanj
Na koverti nazna~iti:
"Prijava na konkurs za direktora - NE OTVARATI". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1087-a-F/10) 

JAVNO PREDUZE]E "BRO]ANAC" DOO ^ITLUK 

Na temelju ~lanka 8. i 26. Zakona o javnim poduze}ima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05), ~lanka 246. i 284. Zakona o gospodarskim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 6/02 i 29/03), ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), ~lanka 10. to~ka 10.5.5. Statuta JP "Bro}anac" d.o.o. ^itluk i Odluke Nadzornog odbora JP "Bro}anac" d.o.o. ^itluk broj 235/01, Nadzorni odbor Poduze}a raspisuje 

NATJE^AJ 

ZA ODABIR KANDIDATA ODBORA ZA REVIZIJU
JP "BRO]ANAC" DOO ^ITLUK 

1. Objavljuje se javni natje~aj za odabir i predlaganje tri kandidata i to: 

-    dva kandidata ekonomske struke i jedan kandidat pravne struke za sastav Odbora za reviziju JP "Bro}anac" d.o.o. ^itluk. 

2. Opis pozicije ~lanova Odbora za reviziju: 

-    imenovati vanjskog revizora; 

-    razmotriti godi{nju studiju rizika i plan revizije u kojima su prikazane pojedinosti glede rizi~nih podru~ja i revizija koje }e se obaviti, te osigurati da prijavljena pitanja budu bez odgode i na odgovaraju}i na~in korigirana; 

-    osigurato da interne kontrole u Javnom poduze}u budu odgovaraju}e i da funkcioniraju kako je predvi|eno; 

-    svakog mjeseca podnositi NO sa`eta mjese~na izvje{}a o svojim sastancima; 

-    obavljati i druge poslove sukladno Statutu i Zakonu. 

3. Kandidat za ~lana Odbora za reviziju mora ispunjavati sljede}e uvjete i to: 

Op}i uvjeti: 

-    da je dr`avljanin BiH; 

-    da je stariji od 18 godina i zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se natje~e; 

-    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja natje~aja; 

-    da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{nih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH; 

-    da nije pod optu`nicom Me|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju (~lanak IX.1. Ustava BiH); 

-    da nije osu|ivan za kazneno djelo, niti se protiv njega vodi kazneni postupak; 

-    da nije ~lan NO Uprave, uposlenik Poduze}a, niti da ima direktan ili indirektan financijski interes u Poduze}u. 

b) Posebni uvjeti: 

-    da ima visoku stru~nu spremu ekonomskog ili pravnog smjera; 

-    da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva na poslovima financija i ra~unovodstva (ekonomska struka) i pravnim poslovima (pravna struka). 

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava svih kandidata uzet }e se u obzir i sljede}e: 

-    rezultati ostvareni tijekom dosada{njeg rada; 

-    znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvje{}a; 

-    sposobnost za savjesno, odlu~no, odgovorno i profesionalno vr{enje funkcije ~lana Odbora za reviziju. 

Mandat ~lanova Odbora za reviziju traje 4 (~etiri) godine s mogu}no{}u ponovnog imenovanja. 

Naknada za rad ~lanovima Odbora za reviziju ure|uje se ugovorom na osnovu Odluke Skup{tine. 

Prijedlog kandidata ~lanova Odbora za reviziju utvrdit }e Nadzorni odbor, a Odluka o kona~nom imenovanju ~lanova donijet }e Skup{tina Javnog poduze}a. 

3. Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti: 

-    uvjerenje o dr`avljanstvu, odnosno presliku CIPS-ove osobne karte, 

-    uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, 

-    ovjereni dokaz o stru~noj spremi; 

-    uvjerenje o radnom iskustvu, `ivotopis, adresu i kontakt telefon. 

Kandidati koji budu stavljeni na listu s u`im izborom bit }e pozvani na intervju. 

Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od dana isteka roka za podno{enja prijava ne}e se uzimati u razmatranje u daljnjem postupku kandidiranja. 

Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene preslike ne starije od {est (6) mjeseci. 

Krajnji rok za podno{enje prijava je 30 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. 

Prijavu sa potrebnom dokumenacijom dostaviti osobno ili preporu~eno po{tom na adresu: 

JP "Bro}anac" d.o.o. ^itluk
ul. Duhanski put bb
88260 ^itluk
"PRIJAVA NA JAVNI NATJE^AJ (za Odbor za reviziju)
- NE OTVARATI" - 

Za dodatne informacije obratiti se na kontakt telefon: 036/642-507. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 

(so-1088-a-F/10) 

OP]INA KLADANJ 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), ~lana 5. Odluke o uslovima, kriterijima i postupku imenovanja u regulirane organe ("Slu`beni glasnik Op}ine Kladanj" broj 1/04) i Zaklju~ka broj 02-05-3525/10 od 23. septembra 2010. godine, op}inski na~elnik Op}ine Kladanj objavljuje 

DJELIMI^NO SE PONI[TAVA 

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA 

1. Poni{tava se ponovni javni oglas za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i ~lanova upravnih i nadzornih odbora objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 26/10 od 05.05. 2010. godine i u dnevnim novinama "San" u dijelu koji se odnosi na izbor i imenovanje: 

U JP "Veterinarska stanica" Kladanj 

-    predsjednika Upravnog odbora (predstavnik osniva~a) 

-    ~lan Upravnog odbora (predstavnik osniva~a) 

-    ~lan Upravnog odbora (iz reda uposlenika) 

U JU Centar za socijalni rad 

-    za ~lana Upravnog odbora (predstavnik osniva~a) 

U JU Dje~ije obdani{te "Edina ^amd`i}" Kladanj 

-    ~lana iz reda uposlenika 

-    ~lan iz reda roditelja 
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), ~lana 3. Odluke o uslovima, kriterijima i postupku imenovanja u regulirane organe ("Slu`beni glasnik Op}ine Kladanj", broj 1/04, 2/08 i 3/09), ~lana 7. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji BiH ", broj 8/05) u postupku imenovanja na pozicije u regulirane organe iz nadle`nosti Op}ine Kladanj, op}inski na~elnik objavljuje 

PONOVNI JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE ^LANOVA UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA 

I. Objavljuje se ponovni javni oglas za izbor i imenovanje na pozicije ~lanova nadzornog odbora i upravnih odbora javnih preduze}a i ustanova kojima je Op}ina Kladanj osniva~ 

-    u JU Centar za socijalni rad Kladanj 

JAVNI POZIV 

ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA "TRANSFER ZA ZA[TITU OKOLI[A OD ZNA^AJA ZA FEDERACIJU BiH" ZA 2010. GODINU 

I. 

Predmet javnog poziva prikupljanje programa - projekata za raspodjelu sredstava "Transfer za za{titu okoli{a od zna~aja za Federaciju BiH" utvr|enih u razdjelu 61, na poziciji 614100 Prora~una Federacije BiH za 2010. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 81/09) Federalnom ministarstvu okoli{a i turizma. 

Program utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za za{titu okoli{a od zna~aja za Federaciju BiH" usvojila je Vlada Federacije BiH, Odluka V.broj 390/10 od 10. 05. 2010. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 30/10). 

II.
Naziv programa, korisnici, ciljevi i kriteriji 

1. Sufinanciranje programa izgradnje sustava upravljanja medicinskim otpadom za Hercegovinu, u ukupnom iznosu od 180.000,00 KM. 

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti za{tite okoli{a i zbrinjavanja medicinskim otpadom koje imaju iskustvo u sustavima zbrinjavanja medicinskim otpadom i koje imaju pripremljenu infrastrukturu za Hercegovinu i tehnolo{ke i projektne podloge usmjerenih na realizaciju ciljeva ovog programa. 

Ciljevi programa su: Rje{avanje problema upravljanja medicinskim otpadom koji predstavlja veliki pritisak na okoli{ i za koje u regiji nema rje{enja. 

Kriteriji za izbor programa su: kakvo}a i kompletnost programa; programi koji direktno doprinose brzom ja~anju i stvaranju infrastrukture za upravljanje medicinskim otpadom i imaju konkretne rezultate u izvedbi; procjena pozitivnih u~inaka u razmjerno kratkom vremenu. 

III.
Neophodna dokumentacija za sudjelovanje 

Sredstva iz javnog poziva po navedenom programu dodjeljuju se na temelju prijave projekta, programa korisnika i obvezne dokumentacije. 

Obrazac za prijavu projekta i obrazac prora~una projekta mora biti popunjen na ra~unalu na obrascima koji su dostupni na web stranici Federalnog ministarstva okoli{a i turizma (www.fmoit.gov.ba). Obrazac za prijavu projekta, obrazac prora~una projekta i obvezna dokumentacija treba biti dostavljena prema redoslijedu sa prijavnog obrasca, i poslana u A4 koverti. Obvezna dokumentacija treba biti odvojena od dokumentacije za preporuku. Obrasci moraju biti dostavljeni u print i elektronskoj formi na flopy disketi ili na CD u koverti. Na koverti umjesto adrese zalijepiti popunjeni obrazac aplikanta koji se nalazi na naprijed navedenoj web stranici. 

Obvezna dokumentacija mora sadr`avati: 

1.    Popunjen obrazac za prijavu projekta 

2.    Popunjen obrazac prora~una projekta 

3.    Ovjerena izjava o namjenskom tro{enju sredstava (kod javnog bilje`nika/notara ili nadle`nog op}inskog organa) 

4.    Elektronska verzija obrasca prijave projekta i prora~una (CD ili Flopy disk) 

5.    Ugovor o otvorenom bankovnom ra~unu 

6.    Za aplikante: 

a)    pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti po programu: 

-    dokaz o registraciji nadle`nog organa (rje{enje o upisu u sudski registar za pravna lica, rje{enje nadle`nog op}inskog organa za fizi~ka lica) 

-    uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj ukoliko su PDV obveznici)) 

-    uvjerenje o izmirenim poreskim obvezama nadle`nih organa 

-    uvjerenje o izmirenim obvezama prema PIO/MIO 

-    uvjerenje o izmirenim obvezama prema zdravstvenom osiguranju 

-    uvjerenje o neka`njavanju - u posljednjih 5 godina fizi~ke ili odgovorne osobe 

    Va`ne napomene: 

-    Aplikant na jedan program mo`e konkurirati samo jednim projektom. 

-    U koverti mo`e biti samo jedan projekat, ako ima vi{e projekata u jednoj koverti aplikacija se odbacuje. 

-    Obratiti pozornost o ostvarivanju prava sudjelovanja na javnom pozivu na program (pravna osoba) 

-    Da bi aplikant u{ao u konkurenciju za odabir na javnom pozivu mora ispuniti pravno-formalne uvjete. 

-    Svi dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta kao dokaz o ispunjavanju kriterija sudjelovanja iz ovog poziva, moraju biti originali ili ovjerene preslike, ne starije od tri mjeseca 

-    Dokumenti koji se {alju na javni poziv ne vra}aju se aplikantu. 

-    Neadekvatno popunjene prijave i nekompletni zahtjevi se ne}e razmatrati. 

-    Sve promjene vezane za adresu sjedi{ta, telefonski boj, bankovni ra~un, aplikant je du`an prijaviti u roku od sedam dana. 

-    Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju aplikanti sa podru~ja Federacije BiH. 

IV.
Vrednovanje projekata 

Vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na javni poziv vr{it }e posebno Povjerenstvo koje imenuje federalni ministar okoli{a i turizma. Povjerenstvo razmatra projekte zaprimljene temeljem Javnog poziva, cijeni ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje, te zapisnik s obrazlo`enom ocjenom i mi{ljenjem dostavlja federalnom ministru okoli{a i turizma koji donosi kona~nu odluku o korisnicima sredstava. 

Rezultati Javnog poziva o izboru korisnika sredstava bit }e objavljeni na www.fmoit.gov.ba i "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Prije dono{enja kona~ne odluke o odabiru Ministarstvo zadr`ava pravo od predlagatelja zatra`iti dodatna poja{njenja projekta, kao i pravo odbijanja pristiglih projekata bez posebnog obrazlo`enja. 

Sa odabranim predlagateljima zaklju~it }e se ugovor o me|usobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta koji se sufinancira te pra}enje namjenskog kori{tenja dobivenih sredstava. 

V.
Op}e odredbe 

Obrasci za prijavu po ovom Javnom pozivu mogu se preuzeti na www.fmoit.gov.ba. 

Zahtjev za sudjelovanje s obveznom projektnom dokumentacijom dostavlja se osobno ili putem po{te na adresu: 

Federalno ministarstvo okoli{a i turizma, Alipa{ina 41, 71000 Sarajevo u zatvorenim omotnicama
sa naznakom:
"NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI POZIV
- PROGRAM BR.- " 

Javni poziv objavljuje se na www.fmoit.gov.ba i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Rok za podno{enje zahtjeva je 28 dana od dana objavljivanja javnog poziva. 

Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom, podneseni mimo roka i utvr|ene forme, ne}e se razmatrati. 

Sve dodatne informacije vezane za javni poziv, mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 033/562 886. 

(so-1093-a-F/10) 

OP]INA HAD@I]I 

Postupaju}i u skladu sa ~lanom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), a na osnovu Odluke o raspisivanju ponovnog javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora JU "Kulturno-sportski i rekreacioni centar" Had`i}i op}inski na~elnik, putem Slu`be za op}u upravu, dru{tvene djelatnosti i zajedni~ke poslove, raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JU "KULTURNO-SPORTSKI I REKREACIONI CENTAR" HAD@I]I 

Ogla{avaju se upra`njenim pozicije u JU "Kulturno-sportski i rekreacioni centar" Had`i}i i to: 

Upravni odbor - 3 pozicije 

JAVNI OGLAS 

ZA UPRA@NJENU POZICIJU U UPRAVNOM ODBORU U KLINI^KOM CENTRU UNIVERZITETA U SARAJEVU 

1. Ogla{ava se upra`njena pozicija u Upravnom odboru Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu (u daljnjem tekstu: UO KCUS), i to dva (2) predstavnika iz Kantona Sarajevo, kao suosniva~a. 

2. OPIS POZICIJE 

Djelokrug rada Upravnog odbora u smislu ~lana 65. Zakona o zdravstvenoj za{titi je: donosi statut zdravstvene ustanove, imenuje i razrje{ava direktora odnosno v.d. direktora zdravstvene ustanove, utvr|uje planove rada i razvoja zdravstvene ustanove, utvr|uje godi{nji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, donosi op{te akte o unutra{njem ure|enju i sistematizaciji poslova i druge op{te akte, saglasno zakonu i statutu zdravstvene ustanove, odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi koje je zdravstvena ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ zdravstvene ustanove, usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em, odlu~uje o kori{}enju sredstava preko iznosa utvr|enog statutom zdravstvene ustanove, odgovara osniva~u za rezultate rada zdravstvene ustanove, odlu~uje o prigovoru zaposlenika na rje{enje kojim je drugi organ odre|en statutom zdravstvene ustanove odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa, podnosi osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taj o poslovanju zdravstvene ustanove, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom zdravstvene ustanove. 

^lanove U.O. KCUS-a iz Kantona Sarajevo kandiduje Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog ministra zdravstva Kantona Sarajevo, a kona~no imenovanje vr{i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra zdravstva. Mandat ~lanova Upravnog odbora traje ~etiri (4) godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja. 

3. UVJETI KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU KANDIDATI 

Kandidati koji se kandiduju za poziciju u UO KCUS, pored uslova utvr|enih u Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), kao i odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08), du`ni su ispunjavati i slijede}e uslove: 

3.1. Op}i uvjeti 

-    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu), 

-    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri (3) godine prije dana objavljivanja ovog oglasa (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), 

-    da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), 

-    da nije na funkciji u politi~koj stranci, u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), 

-    da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), 

-    da nema privatni - finansijski interes u KCUS (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), 

-    da nije osu|ivan za krivi~no djelo nespojivo s du`no{}u u U.O. KCUS (dokaz: uvjerenje izdato od nadle`nog MUP-a - uprava policije), 

-    da nije direktor zdravstvene ustanove odnosno zavoda (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), 

-    da nije ~lan ni u jednom upravnom odnosno nadzornom odboru ustanove odnosno privrednog dru{tva sa ve}inskim dr`avnim kapitalom (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa). 

3.2. Posebni uvjeti 

Osim op}ih uvjeta, kandidat za ~lana UO - KCUS-a treba ispunjavati i posebne uvjete utvr|ene Odlukom o bli`im kriterijima za imenovanje u upravne odbore zdravstvenih ustanova u vlasni{tvu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno jednog ili vi{e kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 54/10 i 59/10) i to: 

-    da ima zavr{en VII stepen stru~ne spreme pravnog, ekonomskog, tehni~kog i zdravstvenog usmjerenja (dokaz: diploma odnosno uvjerenje - fotokopija ovjerena od nadle`nog organa), 

-    da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima svog stru~nog naziva (dokaz: potvrda o radnom iskustvu), 

-    da ima stru~no znanje iz djelatnosti KCUS-a, te da je upu}en u sadr`aj i na~in njegovog rada, 

-    da ima sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu. 

Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta tra`enih ovim oglasom. 

Prijave sa tra`enim dokumentima se dostavljaju li~no ili po{tom preporu~eno, sa naznakom "PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - UO KCUS - NE OTVARAJ" na slijede}u adresu: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1, Sarajevo. 

Prijave koje ne sadr`e propisano iz ovog oglasa, kao i prijave podnesene istekom roka utvr|enog u ovom oglasu, odbacit }e se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se kao takve ne}e uzeti u razmatranje. 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa, a isti }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", kao i u dnevnim novinama "Dnevni avaz". 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom, bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. 

Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije. 

Bilo koji kandidat odnosno ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. 

(so-1098-a-F/10) 

OP]INA VARE[ 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03) i ~lana 8. Odluke o utvr|ivanju standarda i kriterija za kona~na imenovanja na pozicije u regulirane organe, broj 01-173/03 od 18.11.2003. godine, u postupku imenovanja na pozicije u reguliranim tijelima iz nadle`nosti op}inskog na~elnika, op}inski na~elnik Op}ine Vare{ objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE ^LANOVA UPRAVNIH ODBORA U JAVNIM USTANOVAMA ^IJI JE OSNIVA^ OP]INA VARE[ 

1. Raspisuje se javni oglas za imenovanja predsjednika i ~lanova upravnih odbora javnih ustanova: 

I. Upravni odbor Javne ustanove "Centar za socijalni rad" Vare{ 

Predsjednik i 2 ~lana i to: 

-    iz reda osniva~a - 2 

-    iz reda stru~nih radnika Ustanove - 1 

II. Upravni odbor Javne ustanove Op}a biblioteka Vare{ 

Predsjednik i 1 ~lan i to: 

-    iz reda osniva~a - 1 

-    iz reda stru~nih radnika Ustanove - 1 

III. Upravni odbor Javne ustanove Centar za za kulturu i edukaciju Vare{ 

Predsjednik i dva ~lana 

IV. Upravni odbor Javne ustanove Dom zdravlja Vare{ 

Predsjednik i 2 ~lana 

-    iz reda osniva~a - 1 

-    iz reda zdravstvenih radnika Ustanove - 1 

-    iz Ministarstva zdravstva ZE-DO kantona - 1 

OPIS POZICIJA ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JE: 

-    nadzire rad ustanove, 

-    stara se o izvr{enju akata i obaveza prema osniva~u, 

-    donosi program i plan rada i nadzire njegovo izvr{enje, 

-    imenuje i razrje{ava direktora preduze}a, 

-    donosi odluke u drugom stepenu, 

-    podnosi osniva~u informaciju o radu najmanje jedanput godi{nje, te 

-    obavlja i druge poslove utvr|ene Zakonom, Statutom i drugim aktima ustanove. 

Mandat predsjednika i ~lanova Upravnog odbora je 4 (~etiri) godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. 

Naknada za rad predsjednika i ~lanove upravnog odbora iz ta~ke I, II i III utvr|ena je op}im aktima javne ustanove, a mjese~nu naknadu za rad predsjednika i ~lanova Upravnog odbora JZ Dom zdravlja Vare{ utvr|uje Op}insko vije}e na prijedlog op}inskog na~elnika i ista se ispla}uje iz sredstava ustanove. 

Kandidat za imenovanje na pozicije u reguliranim organima Op}ine Vare{ mora ispunjavati sljede}e op}e i posebne uslove. 

Op}i uslovi za predsjednika i ~lanove: 

-    da je dr`avljanin BiH, 

-    da je stariji od 18 godina, 

-    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom osnovu u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 

-    da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Harcegovine. 

Posebni uslovi za predsjednika: 

-    da imaju najmanje visoku stru~nu spremu (VII, VII/1 i VII/2) 

-    najmanje 5 godina radnog sta`a u struci, 

-    da posjeduje moralne kvalitete i organizacione sposobnosti, 

-    da nema smetnji shodno Zakonu o sukobu interesa. 

Za ~lanove: 

-    VII ili VI stepen stru~ne spreme, 

-    najmanje 5 godina radnog sta`a u struci, 

-    da posjeduje moralne kvalitete i organizacione sposobnosti, 

-    da nema smetnji shodno Zakonu o sukobu interesa. 

Predsjednik i jedan ~lan se biraju ispred osniva~a, a jedan ~lan ispred Javne ustanove. 

Ostali uslovi: 

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata, u obzir }e se uzeti i slijede}e: 

-    sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje poslova; 

-    sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, organizacijske i komunikacijske sposobnosti, 

-    dokazani rezultati rada ostvareni u toku radne karijere. 

Potrebni dokumenti 

Uz prijavu na oglas kandidati su du`ni dostaviti dokaze: 

-    uvjerenje o dr`avljanstvu, 

-    izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 

(originalne dokumente ili ovjerene fotokopije ne starije od 6 mjeseci) o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova, kao i biografiju o kretanju u slu`bi i izjavu da kandidat nije u sukobu interesa, adresu i kontakt telefon. 

Podno{enje prijava 

Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti li~no ili putem po{te, preporu~eno, sa naznakom: "Prijava na javni oglas za upra`njenu poziciju (nazna~iti poziciju na koju se kandidat kandidira) - ne otvarati" - na sljede}u adresu: Op}ina Vare{ - Komisija za izbor u regulirane organe - ul. Zvijezda br. 34. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje, a prijave podnosioca sa kojima se u roku od 8 dana po isteku oglasa ne bude stupilo u kontakt ne}e biti uzete u razmatranje u daljem procesu imenovanja. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred Komisiju za izbor, nakon ~ega }e Komisija putem pismene preporuke predlo`iti rang-liste sa najboljim kandidatima. 

Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba ima pravo podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da se u procesu imenovanja nisu ispo{tovali principi utvr|eni zakonom. 

Prigovor se istovremeno podnosi op}inskom na~elniku i ombudsmenima F BiH (kopija) u roku od 7 dana od dana dono{enja odluke. 

(so-1099-a-F/10) 

DIONI^KO DRU[TVO "CESTE"
MOSTAR 

Na temelju ~lanka 107. Statuta Dioni~kog dru{tva "Ceste" Mostar i ~lanka 1. Izmjena i dopuna Statuta Dioni~kog dru{tva "Ceste" Mostar i Odluke Nadzornog odbora Dioni~kog dru{tva "Ceste" Mostar br. NO-11-2/10 od 22. rujna 2010. godine, Nadzorni odbor Dioni~kog dru{tva "Ceste" Mostar raspisuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA ODABIR I IMENOVANJE IZVR[NIH DIREKTORA DIONI^KOG DRU[TVA "CESTE" MOSTAR 

1. 

Objavljuje se javni natje~aj za odabir i imenovanje izvr{nih direktora Dioni~kog dru{tva "Ceste" Mostar i to: 

1.    Izvr{ni direktor za odr`avanje; 

2.    Izvr{ni direktor za ra~unovodstvo i financije; 

3.    Izvr{ni direktor za pravne i op}e poslove. 

2. 

Odabir i imenovanje izvr{nih direktora izvr{it }e Nadzorni odbor Dru{tva na temelju provedenog javnog natje~aja. 

3. 

Imenovanje izvr{nih direktora se vr{i na ~etiri (4) godine, sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. 

4. 

Kandidat je du`an ispunjavati sljede}e uvjete: 

A. Op}i: 

-    da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list) 

-    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci) 

-    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini dr`ave ili entiteta) u periodu tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: ovjerena izjava kandidata) 

-    da se na njega ne odnosi ~lan IX.I. Ustava Bosne i Hercegovine ( dokaz: ovjerena izjava kandidata) 

-    da nije na du`nosti u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (dokaz: ovjerena izjava kandidata) 

-    da nije osu|ivan za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojivo sa du`nosti u upravi dru{tva pet godina od dana pravomo}nosti presude isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, te da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje du`nosti u upravi dru{tva (dokaz: uvjerenje o neka`njavanju ne starije od tri mjeseca izdato od nadle`nog MUP-a, odnosno od nadle`nog suda). 

-    da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (dokaz: uvjerenje nadle`nog suda ne starije od tri mjeseca). 

-    da nije stariji od {ezdeset i pet (65) godina na dan imenovanja, 

-    da nije izabrani du`nosnik, nositelj izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/04) i u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj70/08) (dokaz: ovjerena izjava kandidata) 

-    da nisu otpu{teni iz gospodarskog subjekta na osnovu kr{enja obveza iz radnog odnosa u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog natje~aja (dokaz: ovjerena izjava kandidata) 

-    da nije na bilo koji na~in povezan sa direktnim ili indirektnim konkurentom Dru{tva iz oblasti odr`avanja cesta (dokaz: ovjerena izjava kandidata). 

B. Posebni 

a) 

-    (pod 1.) visoka/vi{a stru~na sprema (VII/VI stupanj) gra|evinske struke; 

-    (pod 2.) visoka stru~na sprema (VII stupanj) diplomirani ekonomista; 

-    (pod 3.) visoka stru~na sprema (VII stupanj) diplomirani pravnik 

    (dokaz: ovjerena preslika diplome) 

b) 

-    najmanje pet (5) godina radnog sta`a na rukovodnim poslovima iz djelatnosti dru{tva (dokaz: potvrda o radnom iskustvu) 

c) 

-    stru~na znanja iz djelatnosti Dru{tva i upu}enost u sadr`aj i na~in rada tijela upravljanja gospodarskih dru{tava (provjerit }e se putem intervjua) 

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet }e se u obzir i slijede}e: 

-    sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa gospodarskog dru{tva 

-    sposobnost za odgovorno obavljanje du`nosti ~lana Uprave 

-    izra`ena inicijativnost i neovisnost u radu i dono{enju odluka 

-    komunikacijske i organizacijske sposobnosti 

-    znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvje{}a, poznavanje gospodarskog prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja Dru{tva 

-    sposobnost upravljanja financijama i ljudskim resursima 

-    ostvareni rezultati tijekom dosada{njeg rada 

-    posebna stru~na znanja i kvalifikacije 

5. 

Kandidati koji ispunjavaju op}e i posebne uvjete bit }e pozvani na intervju. 

Prijave kandidata treba da sadr`e kra}i `ivotopis, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti dokaze navedene pod to~kom A - Op}i uvjeti i pod to~kom B - Posebni uvjeti. 

Prijave sa tra`enim dokumentima dostaviti osobno ili po{tom preporu~eno na adresu: 

Dioni~ko dru{tvo "Ceste" Mostar 

Ul. Ante Star~evi}a bb
MOSTAR
NADZORNI ODBOR
(Prijava na javni natje~aj za odabir i imenovanje izvr{nih direktora Ceste d.d. Mostar - ne otvarati) 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

Javni natje~aj }e se objaviti u "Dnevnom listu" i "Slu`benim novinama Federacije BiH" i ostaje otvoren ~etrnaest 14) dana ra~unaju}i od dana posljednjeg objavljivanja. 
Na temelju ~lanka ~lanka 246. i 284. Zakona o gospodarskim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), ~lanka 114. Statuta Dioni~kog dru{tva "Ceste" Mostar i Izmjena i dopuna Statuta Dioni~kog dru{tva "Ceste" Mostar i Odluke Nadzornog odbora Dioni~kog dru{tva "Ceste" Mostar br. NO-11-3/10 ,od 22. rujna 2010. godine, Nadzorni odbor Dioni~kog dru{tva "Ceste" Mostar raspisuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA ODABIR I PREDLAGANJE KANDIDATA ODBORA ZA REVIZIJU DIONI^KOG DRU[TVA "CESTE" MOSTAR 

1. 

Objavljuje se javni natje~aj za odabir i predlaganje 3 (tri) kandidata (i to dva kandidata ekonomske struke i jedan kandidat pravne struke) za sastav Odbora za reviziju Dioni~kog dru{tva "Ceste" Mostar (u daljnjem tekstu: Dru{tvo). 

2. 

Odabir i predlaganje kandidata za izbor ~lanova Odbora za reviziju izvr{it }e Nadzorni odbor Dru{tva ve}inom glasova na temelju provedenog javnog natje~aja, koji }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i u "Dnevnom listu" - Mostar. 

Imenovanje ~lanova Odbora za reviziju izvr{it }e Skup{tina Dru{tva. 

Mandat izabranih ~lanova Odbora za reviziju traje ~etiri (4) godine, sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. 

Du`nosti Odbora za reviziju utvr|ene su Statutom Poduze}a. 

Naknada i druga prava ~lanova Odbora za reviziju ure|uju se ugovorom na temelju odluke Skup{tine Dru{tva. 

3. 

Kandidat je du`an ispunjavati sljede}e uvjete: 

A. Op}i: 

-    da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list) 

-    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci) 

-    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini dr`ave ili entiteta) u periodu tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: ovjerena izjava kandidata) 

-    da se na njega ne odnosi ~lan IX.I. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: ovjerena izjava kandidata) 

-    da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (dokaz: ovjerena izjava kandidata) 

-    da nije na du`nosti u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (dokaz: ovjerena izjava kandidata) 

-    da nije osu|ivan za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojivo sa du`no{}u ~lana Odbora za reviziju pet godina od dana pravomo}nosti presude isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, te da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje du`nosti u Odboru za reviziju (dokaz: uvjerenje o neka`njavanju ne starije od tri mjeseca izdato od nadle`nog MUP-a ) 

-    da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (dokaz: uvjerenje nadle`nog suda ne starije od tri mjeseca) 

-    da nije ~lan nadzornog odbora i uprave, zaposlen, niti da ima direktni ili indirektni financijski interes u Dru{tvu (dokaz: ovjerena izjava kandidata) 

-    da nije stariji od {ezdeset i pet (65) godina na dan imenovanja, 

-    da nije izabrani du`nosnik, nositelj izvr{nih du`nosti ili savjetnik izabranim du`nosnicima i nosiocima izvr{nih du`nosti u smislu ~l. 5 Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 13/02) (dokaz: ovjerena izjava kandidata) 

B. Posebni: 

-    VSS - visoka stru~na sprema (VII stupnja) ekonomskog ili pravnog smjera (dokaz: ovjereni preslik diplome) 

-    najmanje pet  (5) godina radnog iskustva na poslovima financija, ra~unovodstva ili gospodarskog prava (dokaz: potvrda o radnom iskustvu) 

-    stru~na znanja iz djelatnosti poduze}a i upu}enost u sadr`aj i na~in rada tijela upravljanja gospodarskih dru{tava (provjerit }e se putem intervjua) 

4. 

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet }e se u obzir i sljede}e: 

-    sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa gospodarskog dru{tva, 

-    sposobnost za odgovorno obavljanje du`nosti ~lana Odbora za reviziju, 

-    izra`ena inicjativnost i neovisnost u radu i dono{enju odluka, 

-    komunikacijske i organizacijske sposobnosti, 

-    znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvje{taja, poznavanje gospodarskog prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja Odbora za reviziju, 

-    sposobnost upravljanja financijama i ljudskim resursima, 

-    rezultati rada ostvareni tijekom dosada{njeg rada, 

-    posebna stru~na znanja i kvalifikacija 

5. 

Kandidati koji budu stavljeni na listu za u`i izbor bit }e pozvani na intervju. 

Sve informacije o tijeku postupka kandidiranja su transparentne, osim ako informacije o podnositeljima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi osobnih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

Javni natje~aj za podno{enje prijava ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. 

Prijave kandidata treba da sadr`e kra}i `ivotopis, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti dokaze navedene pod to~kom A - Op}i uvjeti i pod to~kom B - Posebni uvjeti. 

Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti osobno ili po{tom preporu~eno na adresu: DIONI^KO DRU[TVO "CESTE" Mostar, Ante Star~evi}a bb. Mostar, s naznakom: " Prijava na javni natje~aj za Odbor za reviziju - ne otvarati". 

Nepravodobne i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. 

(so-1101-a-F/10) 


PROGLA[ENJE UMRLIM 


Op}inski sud u Grada~cu objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Grada~cu, u predmetu 28 0 V 017441 10 V, vodi se postupak za progla{enje nestalog za umrlog Ma{i} Suljo, sin Ibrahima i majke Ifete, ro|en 2. 7. 1980. godine u Brezovicama, op}ina Srebrenica, a koji je navodno nestao 12. 7. 1995. godine na putu Srebrenica - Tuzla. 

Poziva se MA[I] SULJO kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o njegovom `ivotu ili smrti da u roku od 15 dana javi Sudu u Grada~cu, ul. Titova. 

Nakon isteka roka Sud }e odlu~iti po prijedlogu za progla{enje nestalog za umrlog. 

Broj 28 0 V 017441 10 V
15. septembra 2010. godine
Grada~ac 

(05-2-2111/10) 


Op}inski sud u Grada~cu objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Grada~cu, u predmetu 28 0 V 017481 10 V, vodi se postupak za utvr|ivanje smrti za umrlog Lovri} Pero, sin Pere i majke Mare, ro|en 18. 2. 1912. godine u Srednjoj Slatini, Bosanski [amac, a koji je navodno umro 25. maja 1992. godine u Gornjoj Tramo{nici, zaselak Tuzlani, a sahranjen je sutradan na groblju Okrugli} u Gornjoj Tramo{nici. 

Poziva se LOVRI] PERO kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o njegovom `ivotu ili smrti da u roku od 15 dana javi Sudu u Grada~cu, ul. Titova. 

Nakon isteka roka Sud }e odlu~iti po prijedlogu za utvr|ivanje smrti. 

Broj 28 0 V 017481 10 V
14. septembra 2010. godine
Grada~ac 

(05-2-2113/10) 


Op}inski sud u Sarajevu, po sudiji Esmi Jusi}, kao sudiji pojedincu, u vanparni~nom predmetu predlaga~a Spireski Kose i dr. iz Sarajeva, zastupane po punomo}niku Katica Damiru, advokatu iz Sarajeva, radi utvr|ivanja smrti Stjepi} Alekse, zastupan po posebnom staratelju Bav~i} Aj{i, Slu`ba socijalne za{tite Op}ine Novi Grad, na osnovu ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku, dana 22. 9. 2010. godine, van ro~i{ta, izdaje 

OGLAS 

Stjepi} Aleksa, sin Mitra, ro|en 1873. godine u mjestu Ned`ari}i - Ilid`a, Srez Sarajevo, gdje mu je bilo i posljednje mjesto prebivali{ta Ned`ari}i - op}ina Novi Grad, navodno umro prirodnom smr}u dana 25. 4. 1936. godine, gdje je i sahranjen Alipa{in most [vrakino selo Ned`ari}i. 

Poziva se STJEPI] ALEKSA kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o `ivotu ili smrti nestalog da javi ovom Sudu i dostavi raspolo`ive dokaze u roku od 15 dana od dana objave oglasa, svakog radnog dana, soba 20/prizemlje, u protivnom Sud }e donijeti odluku po prijedlogu. 

Broj 65 0 V 126749 10 V
22. septembra 2010. godine
Sarajevo 

(O-787/10) 


Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Alji~evi} Jasmina, u vanparni~nom predmetu predlagatelja, Omeragi} Hasene iz Sarajeva, Kevrin Potok 13, zastupana po Senadi Mirojevi}, advokatu iz Sarajeva, protivnik protivnice predlaga~a Tahirbegovi} ro|. Budnjo Hasibi, sa posljednjim prebivali{tem u Sarajevu, Konji~ka 112, zastupan po posebnom staratelju [abanovi} Edinu, advokat iz Sarajeva, postavljen pravomo}nim rje{enjem Slu`be socijalne za{tite Op}ine Ilid`a broj 35/V-13-550-512/2010 od 17. 5. 2010. g., radi dokazivanja smrti, na osnovu ~lana 62. i 65. Zakona o vanparni~nom postupku FBiH, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Tahirbegovi} ro|. Budnjo Hasiba, k}i Muhmeda i majke Latife ro|. Herenda, ro|ena 10. 10. 1927. godine u mjestu Budanj, op}ina Fo~a, sa posljednjim prebivali{tem u Sarajevu, Konji~ka 112, navodno je poginula dana 24. 8. 1993. godine od posljedica granatiranja na Ilid`i, \erdapska 25 ( sada{nja ul. Ferhat-pa{e Sokolovi}a 117). 

Poziva se sama TAHIRBEGOVI] ro|. Budnjo HASIBA, kao i sva druga lica koja bilo {to znaju o njenom `ivotu ili smrti da se u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novima Federacije BiH" jave Op}inskom sudu u Sarajevu, [enoina 1, soba 15/prizemlje. 

Po isteku roka od 30 dana, Sud }e donijeti odluku po prijedlogu za dokazivanje smrti protivnice predlaga~a Tahirbegovi} Hasibe. 

Broj 65 0 V 134489 10 V
20. septembra 2010. godine
Sarajevo 

(O-796/10) 


POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA 


Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, po sudiji Buhi} Hasibi u pravnoj stvari tu`itelja Zuli} Zikret, sin Nurije iz Todorova bb, Velika Kladu{a, protiv tu`enih Zuli} Emina, `ena Mure iz Todorova, Zuli} Han~a, k}i Mure iz Todorova, Zuli} Halil, sin Mure iz Todorova, Zuli} Alija, sin Mure iz Todorova, Zuli} Hamdija, sin Mure iz Todorova, Zuli} Omer, sin Ibre iz Todorova, Zuli} Ibrahim, sin Ibre, Zuli} r. Nadarevi} Naza iz Todorova, Zuli} Fatima, k}i [erifa iz Todorova, Zuli} Aji{e, k}i [erifa iz Todorova bb, Zuli} r. Bal~inovi} Sebila iz Vejnca broj 200, radi utvr|ivanja vlasni{tva, vsp. 1.000 KM, van ro~i{ta za raspravu, dana 27. 8. 2010. godine, izdao je slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda br. 23 0 P 010040 10 P od 27. 8. 2010. godine, na osnovu ~lana 296. stav 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, u ovoj pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, tu`enima: Zuli} Emina, `ena Mure iz Todorova, Zuli} Han~a, k}i Mure iz Todorova, Zuli} Alija, sin Mure iz Todorova, Zuli} Hamdija, sin Mure iz Todorova, Zuli} Omer, sin Ibre iz Todorova, Zuli} Ibrahim, sin Ibre, Zuli} r. Nadarevi} Naza iz Todorova, Zuli} Fatima, k}i [erifa iz Todorova, Zuli} Aji{e, k}i [erifa iz Todorova bb, Zuli} r. Bal~inovi} Sebila iz Vejnca broj 20, u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi Zuli} Halil, sin Mure iz Todorova bb, Velika Kladu{a. 

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene u postupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enoj postavio staratelja. 

Broj 23 0 P 010040 10 P
20. septembra 2010. godine
Velika Kladu{a 

(05-2-2100/10) 


Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Brki} Emini, u pravnoj stvari tu`itelja Macanovi} Milo{a, sina Drage, iz Bijeljine, Raje Bani~i}a 111, protiv tu`enih 1. Savi} Vase, sina Milorada, 2. Savi} Andrije, sina Milorada, 3. Savi} Marka, sina Milorada, 4. Savi} Du{ana, sina Bogdana, 5. Savi} Petra, sina Save iz Tuzle, Po`arnica bb, Savi} udt. Novakovi} Slavke, k}eri Save, iz Bijeljine, Baje Pivljanina 62, kao zakonski nasljednici Savi} Save, sina Gavre, 6. Savi} Dragana, sina Srpka iz Bijeljine, Novi dvorovi bb, kao zakonski nasljednik Savi} Srpka, sina Milorada, 7. Savi} Du{ana, sina Radojke iz Bijeljine, Ive Andri}a 48 A, kao zakonski nasljednik Anti} udt. Savi} Radojke, k}eri Miljana, 8. Savi} Gorana, sina Miljana iz Bijeljine, Svetozara Milovi}a 42, kao zakonski nasljednik Savi} Miljana, sina Bogdana, 9. Savi} Radislava, sina Pere iz Tuzle, Mahmuta Bu{atlije 60, Slavinovi}i, Savi} Marijana, sina Pere iz Bijeljine, Vidovdanska 46/2-13 i Savi} Vojislava, sina Pere iz Bijeljine, Danila Ili}a 2, Savi} Tome, sina Pere iz Zagreba, Jurja Neidhardta 1, Republika Hrvatska, Anti} ro|. Savi} Angeline, k}eri Pere iz Bijeljine, Milovana Ga~inovi}a 69, kao zakonskih nasljednici Savi} Pere, sina Cvike, 10. Savi} @eljka, sina @arka iz Bijeljine, ul. 1. decembra L 2/2, kao zakonski nasljednik Savi} @arka sina Bogdana, svi zastupani po advokatu Sarihod`i} Seadu iz Tuzle, 11. Savi} Drage, sina Milovana, 12. Savi} Save, sina Maksima, 13. Savi} Sofije, k}eri Maksima, 14. Savi} Ne|e, sina Maksima, svi nepoznatog prebivali{ta, zastupani po privremenom zastupniku, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva odr`ajem i uknji`be, V.SP. 1.000,00 KM, objavio je dana 17. 9. 2010. godine slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Tu`enim, 1. Savi} Vasi sinu Milorada, 2. Savi} Andriji, sinu Milorada, 3. Savi} Marku, sinu Milorada, 4. Savi} Du{anu, sinu Bogdana, 11. Savi} Dragi, sinu Milovana, 12. Savi} Savi, sinu Maksima, 13. Savi} Sofiji, k}eri Maksima, 14. Savi} Ne|i, sinu Maksima, svi nepoznatog prebivali{ta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Sarihod`i} Seadu, advokatu iz Tuzle. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika koja }e vr{iti sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavio staraoca. 

Broj 32 0 P 022356 10 P
17. septembra 2010. godine
Tuzla 

(05-2-2103/10) 


Op}inski sud Livno - Odjeljenje suda Tomislavgrad, po sutkinji Ljiljani Juri~, u pravnoj stvari tu`itelja: Rado{ (Ilije) Bo`e iz Crvenica -Tomislavgrad i Rado{ (Ilije) Ante iz Makarske, protiv tu`enih: Rado{ Pilip pok. Ivana iz Crvenica, Rado{ Mara pok. Joze iz Crvenica, Rado{ Mate pok. Joze iz Crvenica, Rado{ Luca pok. Joze iz Crvenica, Kara~i} ro|. Rado{ Mara iz Crvenica, Bagari} ro|. Rado{ Anica iz Mesihovine, Rado{ Stana pok. Pa{ke iz Crvenica, Rado{ Matija pok. Marijana iz Crvenica Bagari} ro|. Rado{ Ljubica iz Mesihovine, Gudelj rod. Rado{ Zora iz Crvenica, Rado{ ro|. Krajinovi} Anica iz Crvenica, Krajinovi} Zvonko pok. Ilije, Kara~i} Ljubica Andrijina iz Crvenica, Rado{ ro|. Rado{ Manda ud. Petra iz Crvenica, Zori} ro|. Rado{ An|a ud. Cvitana iz Crvenica, Milo{ ro|. Rado{ Sofija ud. Vladimira iz Crvenica, Zori} ro|. Rado{ Mara ud. Joze iz Crvenica, Kara~i} ro|. Rado{ Ilka `. Ivana iz Crvenica, Rado{ Anica pok. Petra iz Crvenica, Rado{ Zorka pok. Petra iz Crvenica, Rado{ Andrija pok. Ilije, Kara~i} Bo`e Andrijin, Gudelj Jozo Ilijin, Rado{ ro|. Rado{ Matija iz Crvenica, Rado{ ro|. Krajinovi} Jaka `. Ivana iz Crvenica, Rado{ Tomo Jozin iz Sl. Po`ege, Rado{ Andrija Jozin iz Crvenica, Gudelj Ivan [imunov iz Crvenica, Sli{ko Jozo Vinkov iz Kongore, Gudelj Iva Jozina iz \akova, Gudelj Mara Jozina iz \akova, Gudelj An|a Jozina iz \akova, Gudelj Ilija Jozin iz \akova, Filipovi} ro|. Kara~i} Mila `. Bo`e iz Crvenica, Gudelj Danica ud. Joze iz Crvenica, Rado{ An|a `. Joze iz Crvenica, Rado{ Mara ud. Milana iz Crvenica, Rado{ Danica ud. Ante iz Crvenica, Rado{ Petar pok. Pa{ke iz Crvenica, Rado{ Petar pok. Joze iz Crvenica, Rado{ Vinko pok. Joze iz Crvenica, Rado{ Iva ud. Joze iz Crvenica, Rado{ Pera ud. Joze iz Crvenica, Rado{ Matu{a ud. Pa{ke, Rado{ Mat pok. Joze iz Crvenica, Rado{ Luca `. Ivana iz Seonice, Bagari} Bo`e pok. Marijana iz Mesihovine, Bagari} Ivan pok. Marijana iz Mesihovine, Bagari} Marijan Ivanov iz Mesihovine, Bagari} Petar pok. Ilije iz Mesihovine, Rado{ Marijan pok. Joze, svi nepoznata boravi{ta, Rado{ An|a pok. Pa{ke iz Crvenica, Gudelj Bo`e pok. Petra iz Crvenica, Gudelj Ivan pok. Petra iz Crvenica, Gudelj Rudolf pok. Petra iz Crvenica, Rado{ Marko pok. Marijana iz Crvenica, Rado{ Jozo pok. Marijana iz Crvenica, Rado{ Ilija pok. Ante iz Crvenica, Rado{ ro|. Bagari} Ru`a ud. Pa{ke iz Crvenica, Rado{ Ivan pok. Pa{ke iz Crvenica, Bartuli} ro|. Rado{ Stana `. Joze iz Kongore, Rado{ Matija, k}i Joze iz Crvenica, Rado{ Filip pok. Marijana iz Crvenica, Gudelj Petar pok. Joze iz Crvenica, Gudelj Ivan pok. Joze iz Makarske, Rado{ Mate pok. Ilije iz Crvenica, Gudelj Petar pok. Ljubana iz Crvenica, Rado{ Pa{ko pok. Andrije iz Crvenica, Rado{ Joka `. Ivana iz Crvenica,Gudelj Petar pok. Ljubana iz Crvenica, Rado{ rod. Krajinovi} Anica `. Joze iz Crvenica, Rado{ Ante pok. Joze iz Crvenica, Rado{ Anica `. Joze iz Crvenica, Gudelj rod. Rado{ Kata `. Petra iz Crvenica, Rado{ Ru`a ud. Ivana iz Crvenica i Dodig Stipan pok. Marka iz Crvenica, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, dana 6. 8. 2010. godine, izdao je 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda broj 068-2-P-08-000172 od 6. 8. 2010. godine, tu`enicama: Rado{ Pilip pok. Ivana iz Crvenica, Rado{ Mara pok. Joze iz Crvenica, Rado{ Mate pok. Joze iz Crvenica, Rado{ Luca pok. Joze iz Crvenica, Kara~i} ro|. Rado{ Mara iz Crvenica, Bagari} ro|. Rado{ Anica iz Mesihovine, Rado{ Stana pok. Pa{ke iz Crvenica, Rado{ Matija pok. Marijana iz Crvenica Bagari} ro|. Rado{ Ljubica iz Mesihovine, Gudelj ro|. Rado{ Zora iz Crvenica, Rado{ ro|. Krajinovi} Anica iz Crvenica, Krajinovi} Zvonko pok. Ilije, Kara~i} Ljubica Andrijina iz Crvenica, Rado{ ro|. Rado{ Manda ud. Petra iz Crvenica, Zori} ro|. Rado{ An|a ud. Cvitana iz Crvenica, Milo{ ro|. Rado{ Sofija ud. Vladimira iz Crvenica, Zori} ro|. Rado{ Mara ud. Joze iz Crvenica, Kara~i} ro| Rado{ Ilka `. Ivana iz Crvenica, Rado{ Anica pok. Petra iz Crvenica, Rado{ Zorka pok. Petra iz Crvenica, Rado{ Andrija pok. Ilije, Kara~i} Bo`e Andrijin,Gudelj Jozo Ilijin, Rado{ ro|. Rado{ Matija iz Crvenica, Rado{ ro|. Krajinovi} Jaka `. Ivana iz Crvenica, Rado{ Tomo Jozin iz Sl. Po`ege, Rado{ Andrija Jozin iz Crvenica, Gudelj Ivan [imunov iz Crvenica, Sli{ko Jozo Vinkov iz Kongore, Gudelj Iva Jozina iz \akova, Gudelj Mara Jozina iz \akova, Gudelj An|a Jozina iz \akova, Gudelj Ilija Jozin iz \akova, Filipovi} ro|. Kara~i} Mila `. Bo`e iz Crvenica, Gudelj Danica ud. Joze iz Crvenica, Rado{ An|a `. Joze iz Crvenica, Rado{ Mara ud. Milana iz Crvenica, Rado{ Danica ud. Ante iz Crvenica, Rado{ Petar pok. Pa{ke iz Crvenica, Rado{ Petar pok. Joze iz Crvenica, Rado{ Vinko pok. Joze iz Crvenica, Rado{ Iva ud. Joze iz Crvenica, Rado{ Pera ud. Joze iz Crvenica, Rado{ Matu{a ud. Pa{ke, Rado{ Mat pok. Joze iz Crvenica, Rado{ Luca `. Ivana iz Seonice, Bagari} Bo`e pok. Marijana iz Mesihovine, Bagari} Ivan pok. Marijana iz Mesihovine, Bagari} Marijan Ivanov iz Mesihovine, Bagari} Petar pok. Ilije iz Mesihovine, Rado{ Marijan pok. Joze, svi nepoznata boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Sanje Kraljevi}, odvjetnice iz Tomislavgrada. 

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika koje }e obavljati sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`eniku postavio staratelja. 

Broj 068-2-P-08-000172
6. kolovoza 2010. godine
Tomislavgrad 

(05-2-2104/10) 


Op{tinski sud u Mostaru, sudija Tatjana Mijatovi}, u parni~nom postupku tu`ioca UNION BANKA DD SARAJEVO, sa sjedi{tem u Sarajevu, Dubrova~ka 6, zastupana po advokatima Palameta Zoranu, Palameta Draganu i Gali} Hrvoju iz Mostara, protiv tu`enih 1. Krezi} Marijana iz Mostara, Kralja Tomislava 13, i 2. Krezi} Frano iz Mostara, Vukodolska 23, radi isplate duga, vsp. 4.250,00 KM, dana 15. 9. 2010. godine, objavljuje 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda od 16. 8. 2010. godine, a na osnovu ~lana 296. st. 2. t. 4. Zakona o parni~nom postupku, Nenad Rebac, advokat iz Mostara, postavlja se za privremenog zastupnika II-tu`enoj Krezi} Marijani iz Mostara, Kralja Tomislava 13, sada nepoznatog boravi{ta. 

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog u postupku sve dok se on, ili njegov punomo}nik, ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da mu je postavio posebnog staraoca. 

Broj 58 0 P 052964 09 P
15. septembra 2010. godine
Mostar 

(05-2-2106/10) 


Op}inski sud u ^apljini objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u ^apljini, sudija Zlatko Tanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Milan Pavlovi}, sin Joze iz ^apljine, Grabovine bb, JMB 1809967151138, zastupan po punomo}niku Moniki Rebac-Filipovi}, odvjetnici iz ^apljine, protiv tu`enog 1. Josip Pavlovi}, sin Ivana iz ^apljine, Grabovine bb, te 2. Ivana Jel~i} pok. Jure, i 2. Andrija Jel~i} pok. Jure, radi utvr|enja prava vlasni{tva, v.sp. 3.000,00 KM, dana 8. 9. 2010. godine, postavio je tu`enicima 2. Ivana Jel~i} pok. Jure, i 2. Andrija Jel~i} pok. Jure, privremenog zatupnika Azru Kati}, odvjetnika iz ^apljine, na temelju ~l. 296. st. 1. i st. 2. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enika nepoznato, a nema punomo}nika i jer bi redovan postupak postavljanja zakonskog zastupnika tu`eniku dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastupiti {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`enik ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 53 0 P 033055 10 P
8. rujna 2010. godine
^apljina 

(05-2-2114/10) 


Op}inski sud u Livnu, sudac Sofija Vrdoljak, u pravnoj stvari tu`itelja: Bo`o [ari} pok. Nike iz Ljubun~i}a, Livno, koga zastupa punomo}nik Stipo Babi}, odvjetnik iz Livna, protiv tu`enika: 1. Karaula pok. Mate Frano, 2. Karaula Stipe Niko, 3. Karaula Stipe Ante, radi utvr|enja i dr., izvan ro~i{ta, dana 17. 9. 2010. godine, izdao je slijede}i 

OGLAS 

O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda broj 68 0 P 010581 09 P od 17. 9. 2010. godine tu`enim: 1. Karaula pok. Mate Frano, 2. Karaula Stipe Niko, 3. Karaula Stipe Ante, koji su nepoznata mjesta boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Mili Ivan~i}u, odvjetnika iz Livna, jer bi redoviti postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enim trajao dugo, uslijed ~ega bi mogle nastati {tetne posljedice za tu`itelja. 

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enike u postupku sve dok se oni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enom postavio skrbnika. 

Broj 68 0 P 010581 09 P
17. rujna 2010. godine
Livno 

(05-2-2123/10) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Ljubu{kom, u pravnoj stvari tu`itelja Ante Ra{i} pok. Stanka iz Vitine, op}ina Ljubu{ki, zastupanog po odvjetniku Tomislavu Zeli}u, protiv tu`enih: Mate Boras pok. Ivana, Franjo Boras pok. Nikole, Ante Boras, sin Bla`a, Berislav Boras, sin Bla`a, Sre}ko Boras, sin Bla`a, Stanko Ra{i} pok. Joze, Matija Boras ro|. Praljak, k}i pok. Jure, Zora Ra{i} ud. Ferde, Snje`ana Juri~, k}i Ferde, Antonia Vasilj, k}i Ferde, Vedrana Ra{i}, k}i Ferde, Anica Barbari} ud. Mile, Luca Boras pok. Grge, Celija Boras pok. Mate, Manda Boras ud. Mate, Cvitan Boras, sin Mate, Nikola Juri~ pok. Joze, Mile Juri~ pok. Joze, Cvitan Juri~ pok. Joze, Ilija Juri~ pok. Franje, Filipa Juri~ ud. Mate, Ivan Juri~ pok. Mate, Jela Koso ro|. Juri~, Janja Pejovi} rod. Juri~, Mila Milanovi} `. Ostoje, Anica Tomi} `. Milana, Ru`a Maji} `. Stjepana, Janja Juri~ ud. Jure, ro|. Mikuli}, Veselka Juri~ pok. Jure, Cvitan Juri~ pok. Ivana, Ljuban Juri~ pok. Ivana, Milan Juri~ pok. Ante, Jozo Juri~ pok. Vi~e, Vida Juri~ ro|. Ra{i} ud. Ante, Vera Boras ro|. Juri~ pok. Ante, Vice Juri~ pok. Ante, Ante Juri~ pok. Ante, Zdenka Juri~ pok. Ante, Zora Bradvica ro|. Juri~ pok. Ilije, Zvonko Juri~ pok. Stojana, Vilim Juri~ pok. Stojana, Ante Juri~ pok. Stojana, Radoslav Juri~ pok. Stojana, Luka Juri~ sin Ilije, Tomo Juri~ sin Ilke, Ljubo Juri~, sin Cvitana, svi sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i uknji`be, u ovom postupku, na temelju ~l. 296. st.2. to~ka 4. ZPP-a, Rje{enjem broj 63 0 P 004522 09 P od 23. 8. 2010. godine postavio je privremenog zastupnika u osobi Anke Hrsti}, odvjetnice iz Ljubu{kog, po{to su tu`eni nepoznatog boravi{ta, a nemaju punomo}nika, jer postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi trajao dugo, tako da bi za stranku mogle nastati {tetne posljedice. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e vr{iti sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 63 0 P 004522 09 P
21. rujna 2010. godine
Ljubu{ki 

(05-2-2128/10) 


Op{tinski sud u Mostaru, sudija Tatjana Mijatovi}, u parni~nom postupku tu`ioca [unje Alije iz Mostara, zastupan po punomo}niku Davoru [ili}, advokatu iz Mostara, protiv tu`enih: 1. Zubac Joze, sin Frane iz ^itluka, Gradni}i bb, i 2. Frane Zubac, sin Joze iz Mostara, Splitska 80/2, sada nepoznatog boravi{ta, radi povrata novca, vsp. 5.000,00 KM, dana 20. 9. 2010. godine objavljuje 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda od 25. 6. 2010. godine, a na osnovu ~lana 296. st. 2. t. 4. Zakona o parni~nom postupku, Ana Primorac, advokat iz Mostara, postavljena je za privremenog zastupnika tu`enim 1. Zubac Jozi, sinu Frane iz ^itluka, Gradni}i bb, i 2. Frani Zubac, sin Joze iz Mostara, Splitska 80/2, sada nepoznatog boravi{ta. 

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog u postupku sve dok se on, ili njegov punomo}nik, ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da mu je postavio posebnog staraoca. 

Broj 58 0 P 043053 08 P
20. septembra 2010. godine
Mostar 

(05-2-2129/10) 


Op}inski sud u Mostaru objavljuje sliejde}i 

OGLAS 

Op}inski sud Mostar, sudac Nada Hamovi}-Kova~evi}, u pravnoj stvari tu`itelja Medan Jugoslav i Markovi} Jugoslava, oboje zastupani po punomo}nicama Bernadici ^ovi} i Drinki Zadro, odvjetnicama iz Mostara, protiv tu`enika 1. Stana Simovi}, Ortije{ 27, 2. Medan Sava, Ortije{ bb, 3. Medan Miroslav, sin Ilije, Ortije{ bb, 4. Medan @eljko, sin Ilije, Ortije{ bb, 5. Medan Risto, sin \ure, Ortije{ broj 27, 6. Medan Rajko, sin \ure, Ortije{ bb, 7. Medan Danica udova Nikole, Ortije{ 27 C, 8. Deronja Salih um. Huseina iz Mostara, Tekija 47, 9. Deronja Nafiza udt. Hegi} iz Mostara, M. Tita 207, 10. Medan Cvijeta, ud. Mihajla, Ortije{, Staro naselje 27, 11. Aleksi} \ur|a, k}i Uro{a, Ortije{, Staro naselje 27, 12. Pade`anin Vasilija, `ena Vojina, Ortije{, Staro naselje 27, 13. Medan Sava udova \ure, Ortije{, Staro naselje 27, 14. Medan Mitra udova Uro{a, Ortije{, Staro naselje 27, 15. Medan Tanasije, sin \ure, Ortije{ Staro naselje bb, 16. Dra{ko Tomislav, sin Radoslava, Ortije{, Staro naselje 26, 17. Medan Nedjeljko, sin [}epe, Ortije{, Staro naselje 26, 18. Karadeglija Mira ro|. Medan, Ortije{, Staro naselje 26, 19. Nedjeljka Dra{ko udova Mihajla, Ortije{, Staro naselje 26, 20. Stankovi} Renata ro|ena Dra{ko, Ortije{, Staro naselje bb, 21. Gordana Dra{ko, k}i Mihajla, Ortije{, Staro naselje 27, 22. Medan Danica, udova Mirka, Ortije{, Staro naselje 27, 23. Medan Milenko, sin Mirka, Ortije{, Staro naselje bb, 24. Deronja ]amila um. Omera iz Mostara, 25. Deronja Mustafa um. Ibrahima iz Mostara, 26. Deronja Ahmet, sin Huseina iz Mostara, 27. \iki} Sulejman, sin Muhameda iz Mostara, 28. Medan Draginja ro|. Dra{ko, Ortije{ bb, 29. Deronja Emina ro|. Guja, Ortije{ bb, radi utvr|enja i uknji`be, vsp. 2.000,00 KM, vanraspravno, dana 29. 6. 2010. godine, rije{io je 

Tu`enicima: Deronja Nafiza udt. Hegi}, Medan Cvijeta, ud. Mihajla, Aleksi} \ur|a, k}i Uro{a, Pade`anin Vasilija, `ena Vojina, Medan Sava udv. \ure, Medan Mitra udova Uro{a, Medan Tanasije, sin \ure, Dra{ko Tomislav, sin Radoslava, Medan Nedjeljko, sin [}epe, Karadeglija Mira ro|. Medan, Nedjeljka Dra{ko udova Mihajla, Stankovi} Renata ro|. Dra{ko, Gordana Dra{ko, k}i Mihajla, Medan Danica, udova Mirka, Medan Milenko, sin Mirka, Deronja ]amila um. Omera, Deronja Mustafa um. Ibrahima, Deronja Ahmet, sin Huseina, \iki} Sulejman, sin Muhameda, Medan Draginja, ro|. Dra{ko, Deronja Emina ro|. Guja, svi sada nepoznatog boravi{ta, u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik u osobi Josipa Kre{i}a, odvjetnika iz Mostara, po{to su tu`eni nepoznatog boravi{ta, a nemaju punomo}nika, jer bi postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, tako da bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene u postupku sve dok se tu`enici ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 58 0 P 035250 07 P
20. rujna 2010. godine
Mostar 

(05-2-2130/10) 


Op}inski sud u Livnu objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Livnu, po sudiji Izeta D`end`o, u pravnoj stvari tu`itelja Elmir @uni}, zastupanog po odvjetniku Jozi ]uri}, protiv tu`enika Zulka Buli}, Juso @uni}, Hafa @uni}, Nazifa Omeragi}, Mersija Omeragi}, Jusuf Buli} i Siba Burki}, radi utvr|enja i uknji`be, VSP 500,00 KM. 

Op}inski sud u Livnu postavio je tu`enicima Zulka Buli} udv. Nurke, Juso @uni} umr. Salke, Nazifa Omeragi} udv. Salke, Mersiji Omeragi} umrl. Saliha privremenog zastupnika u osobi Slavena Juki}a, odvj. iz Livna, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4) ZPP-a, jer je boravi{te tu`enog nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 68 0 P 012831 10 P
21. septembra 2010. godine
Livno 

(05-2-2131/10) 


LIKVIDACIJE - STE^AJI 


Op}inski sud u Biha}u, likvidacioni sudija Senja D`afi}, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem "FAUNA MK" d.o.o. - Velika Kladu{a, na ro~i{tu, dana 15. 9. 2010. godine, donosi sljede}i 

OGLAS 

Otvara se likvidacioni postupak nad dru{tvom "FAUNA MK" d.o.o. - Velika Kladu{a, upisanog u sudski registar ovog Suda pod brojem 1-5307-00. 

Za likvidatora se postavlja Keserovi} Zumreta, punomo}nik osniva~a Dru{tva, na adresi ul. Zuhdije @ali}a 26, Velika Kladu{a. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda, prijave potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Odre|uje se upis zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u sudskom registru, mati~ni broj subjekta 1-5307-00. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda. 

Broj 17 0 L 009654 09 L
15. septembra 2010. godine
Biha} 

(05-2-2083/10) 


Op}inski sud u Biha}u, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Digital-Point DOO Biha}, na ro~i{tu odr`anom dana 16. 9. 2010. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad dru{tvom "DIGITAL-POINT" DOO Biha}, sa sjedi{tem ul. Mehmed-pa{e Sokolovi}a 3, Biha}, ~iji je zakonski zastupnik bio Deli}-Ibuki} Esad, nastanjen na istoj adresi, upisano u reg. ulo`ak Op}inskog suda Biha} reg. ul. broj 1-5347-00. 

Likvidator Deli}-Ibuki} Esad razrje{ava se du`nosti likvidatora u ovom likvidacionom postupku. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja Dru{tvo "DIGITAL-POINT" DOO Biha} brisat }e se iz sudskog registra ovog Suda i iz svih javnih registara, a sadr`aj ovog Rje{enja bit }e objavljen na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj 17 0 L 018977 10 L
16. septembra 2010. godine
Biha} 

(05-2-2084/10) 


Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudac Angela Pu{i}, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "PROHUM" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Rude Hrozni~eka 39, po slu`benoj du`nosti, dana 14. 9. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE
O ISPRAVCI RJE[ENJA 

Ispravlja se Rje{enje ovog Suda broj 58 0 L 054715 09 L od 7. 7. 2010. godine, objavljeno na oglasnoj plo~i Suda dana 12. 7. 2010. godine i u "Slu`benim novinama Federacije BiH", br. 49/10 dana 11. 8. 2010. godine, tako da u dispozitivu Rje{enja u devetom redu pod ta~kom 5. iza rije~i kori{tenja umjesto "227/227" treba da stoji 227/727, i u drugom redu ta~ke 11. umjesto ,,k.~. 946/29" treba da stoji k.~. 946/43, umjesto "3136 m²" treba da stoji 1707 m², te u tre}em redu iste ta~ke umjesto "101.532,65 KM" treba da stoji 43.827,08 KM i iza rije~i kori{tenja umjesto "1/1" treba da stoji 1/2. 

U ostalom dijelu Rje{enje ostaje neizmijenjeno. 

Broj 58 0 L 054715 09 L
14. rujna 2010. godine
Mostar 

(05-2-2105/10) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Vahida Halilovi}, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "VACOMA-NETZ" d.o.o. za projzvodnju alata, ma{ina i dijelova ma{ina Grada~ac, Sarajevska ulica bb, dana 16. 9. 2010. godine, donosi 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "VACOMA-NETZ" d.o.o. za proizvodnju alata, ma{ina i dijelova ma{ina Grada~ac, Sarajevska ulica bb, sa danom 16. 9. 2010. godine u 12,00 sati. 

Za likvidatora se imenuje Ganibegovi} Sead, sin Hamzalije iz Grada~ca, [ehida bb. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 23. 11. 2010. godine, sa po~etkom u 11,00 sati. 

Broj 32 0 L 009824 09 L
16. septembra 2010. godine
Tuzla 

(05-2-2110/10) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u postupku predlaga~a "JUKAN" d.o.o. za servisiranje, remont i odr`avanje liftova Tuzla, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, dana 16. 9. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad du`nikom "JUKAN" d.o.o. za servisiranje, remont i odr`avanje liftova Tuzla, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod mati~nim registarskim brojem upisa 1-11271. 

Likvidator Jukan Zijad razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. 

Broj 032-0-L-09-000 088
16. septembra 2010. godine
Tuzla 

(05-2-2117/10) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u postupku predlaga~a ,,EMIX" d.o.o. Tuzla, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, dana 23. 3. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad du`nikom ,,EMIX" d.o.o. Tuzla, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod mati~nim registarskim brojem upisa 1-7009. 

Likvidator Rizvo Ahmo razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. 

Broj 032-0-L-09-000 062
23. marta 2010. godine
Tuzla 

(05-2-2118/10) 


Op}inski sud u Ora{ju, i to sudac Momir \o{anovi}, postupaju}i u likvidacionom postupku nad pravnim licem "Stivex" d.o.o. Domaljevac za proizvodnju promet i usluge Domaljevac, Frankopanska 2, na ro~i{tu odr`anom dana 16. 9. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Stivex" d.o.o. Domaljevac za proizvodnju promet i usluge Domaljevac, Frankopanska 2. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Hajrudin Kunali} iz Doboja, Solunskih dobrovoljaca 15/133. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Ora{ju, koje je upisano u mati~ni registarski broj MBS 1-1119. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a. 

6.    Sve imovinske vrijednosti (nepokretna imovina, pokretna imovina, nov~ana sredstva sa `irora~una broj 3060370000002522 kod Hypo Alpe Adria Bank PJ Domaljevac) prenose se na osniva~a Dru{tva Stjepana Iljazovi}a iz Domaljevca, Frankopanska 2, kojom on odgovara za obaveze prema tre}im osobama koje bi eventualno nakon pravosna`nosti Rje{enja imale imovinsko-pravni zahtjev prema navedenom subjektu. 

Broj 25 0 L 019213 09 L
16. rujna 2010. godine
Ora{je 

(05-2-2121/10) 


Op}inski sud u Ora{ju, i to sudac Momir \o{anovi}, postupaju}i u likvidacionom postupku nad pravnim licem "Jo`a Commerce" d.o.o. za promet i usluge, Kostr~ 211 A, na ro~i{tu odr`anom dana 16. 9. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Jo`a Commerce" d.o.o. za promet i usluge, Kostr~ 211 A. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Joso @ivkovi} iz Kostr~a k. br. 211 A. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Ora{ju, koje je upisano u mati~ni registarski broj MBS 1-101. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a. 

Broj 25 0 L 018318 09 L
16. rujna 2010. godine
Ora{je 

(05-2-2122/10) 


Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad preduze}em "ELEGANZA" DOO KISELJAK, zastupan po direktoru Irena Sovi}-Baban, a ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana isticanja ovog Rje{enja na oglasnu plo~u Suda i objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se smatrati zaklju~enim. 

Za likvidatora se postavlja Irena Sovi}-Baban, direktor Dru{tva, koji je du`an postupiti u svemu u skladu sa odredbama Zakona o likvidacionom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03). 

Nakon proteka oglasnog roka i po pravosna`nosti ovog Rje{enja Sud }e zaklju~enjem likvidacionog postupka navedeno dru{tvo brisati iz sudskog registra. 

Tro{kove postupka likvidacije snosi predlaga~. 

Broj 51 0 L 026178 07 L
15. septembra 2010. godine
Travnik 

(05-2-2124/10) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u postupku predlaga~a "DONAT" d.o.o. Tuzla, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, dana 20. 9. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad du`nikom "DONAT" d.o.o. Tuzla, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod mati~nim registarskim brojem upisa 1-5806. 

Likvidator Tomi} Marko razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. 

Broj 032-0-L-08-000 174
20. septembra 2010. godine
Tuzla 

(05-2-2125/10) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u likvidacionom postupku nad pravnim subjektom "REFKO" d.o.o. Brijesnica Velika, dana 20. 9. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad du`nikom "REFKO" d.o.o. Brijesnica Velika, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod mati~nim registarskim brojem upisa 1-9889. 

Likvidator [uvali} Omer razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. 

Broj 32 0 L 006665 09 L
20. septembra 2010. godine
Tuzla 

(05-2-2126/10) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u postupku predlaga~a "HED-CAKE" d.o.o. Tuzla, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, dana 21. 9. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad du`nikom "HED-CAKE" d.o.o. Tuzla, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod mati~nim registarskim brojem upisa 32-01-0004-08. 

Likvidator Ahmetovi} Erol razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. 

Broj 032-0-L-09-000 148
21. septembra 2010. godine
Tuzla 

(05-2-2132/10) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, postupaju}i po slu`benoj du`nosti radi upisa Rje{enja o otvaranju postupka likvidacije nad privrednim dru{tvom "KONTO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Travnik, a na temelju odredbe ~lana 45. i 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 17. 9. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U Registar suda, za subjekta upisa "KONTO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Travnik upisana je zabilje`ba provo|enja postupka likvidacije na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 030833 10 L od 14. 7. 2010. godine, kako slijedi: 

Firma: "KONTO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Travnik - U LIKVIDACIJI 

Skra}ena oznaka firme: "KONTO" d.o.o. Travnik - U LIKVIDACIJI 

Sjedi{te: Luka~ka 9, Travnik, Travnik 

MBS: 51-01-0100-08 

JIB: 4236454830006 

Pravni osnov upisa: 

Rje{enje Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 030833 10 L od 14. 7. 2010. godine o otvaranju likvidacionog postupka nad predlaga~em "KONTO" d.o.o. Travnik 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Ani} Mato, Luka~ka 9, Travnik, li~na karta: 03DFA5522 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Ani} Mato 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu 

Ani} Mato, adresa: Luka~ka 9, Travnik, li~na karta: 03DFA5522, likvidator, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

72.300 Obrada podataka, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting. 

NAPOMENA 

Vr{i se upis zabilje`be provo|enja postupka likvidacije za subjekt upisa "KONTO" Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u Travnik, upisan u Registar dru{tava pod MBS 51-01-0100-08, na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 030833 10 L od 14. 7. 2010. godine. Za likvidatora se postavlja direktor Dru{tva Mato Ani} iz Travnika. 

Obrazlo`enje 

Op}inskom sudu Travnik dostavljeno je Rje{enje ovog Suda broj 51 0 L 030833 10 L od 14. 7. 2010. godine o provo|enju postupka likvidacije nad privrednim dru{tvom "KONTO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Travnik, sa sjedi{tem u Travniku, Luka~ka 9. Ovim Rje{enjem za likvidatora postavljen je direktor Dru{tva Ani} Mato iz Travnika. 

^lanom 45. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH propisano je da }e registarski sud po prijemu Rje{enja o provo|enju postupka likvidacije po slu`benoj du`nosti izvr{iti upis Rje{enja i sa~initi zabilje`bu. Imaju}i u vidu navedeno Sud je donio Odluku kao u izreci Rje{enja u skladu sa ~lanom 45. i 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH. 

Pravni lijek: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se izjaviti `alba u roku od osam (8) dana od dana prijema Rje{enja. @alba se izjavljuje Kantonalnom sudu Travnik, a podnosi se putem ovog Suda u tri primjerka. 

Broj 051-0-Reg-10-000565
17. septembra 2010. godine
Travnik 

(05-2-2133/10) 


Op}inski sud u Biha}u, po sudiji Had`i} Fikreti, u likvidacionom postupku nad dru{tvom DOO "SDM-BYGG" Cazin, dana 21. 9. 2010. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad dru{tvom DOO "SDM-BYGG" Cazin, sa sjedi{tem ul. Majeti}i bb, Cazin, ~iji je zakonski zastupnik bio Beganovi} (Muje) Red`ep, ro|. 15. 4. 1968. god. u Cazinu, nastanjen na adresi ul. @rtava domovinskog rata bb, Cazin, upisano u reg. ulo`ak Op}inskog suda Biha}, reg. ul. broj 17-01-0009-09. 

Likvidator Beganovi} (Muje) Red`ep razrje{ava se du`nosti likvidatora u ovom likvidacionom postupku. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja dru{tvo DOO "SDM-BYGG" Cazin brisat }e se iz sudskog registra ovog Suda i iz svih javnih registara, a sadr`aj ovog Rje{enja bit }e objavljen na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj 17 0 L 020866 10 L
21. septembra 2010. godine
Biha} 

(05-2-2134/10) 


Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Vahida Halilovi}, u postupku likvidacije pravnog subjekta "CASPER AUTO" d.o.o. za trgovinu i usluge export-import Tuzla, Tomislava Ramljaka 49, dana 21. 9. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad du`nikom "CASPER AUTO" d.o.o. za trgovinu i usluge export-import Tuzla, Rje{enje o registgraciji broj 032-0-Reg-08-000253 od 25. 2. 2008. godine, mati~ni broj subjekta 32-01-00564-08. 

Likvidator Ke{etovi} Mirza, sin Merseda iz Tuzle, Tomislava Ramljaka 49, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Pokretna imovina likvidacionog du`nika koja se sastoji od nov~anih sredstava na `irora~unu Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar, Filijala Tuzla - Poslovnica Tuzla u iznosu od 4.961,00 KM, prenose se na osniva~a Ke{etovi} Mirzu, sin Merseda iz Tuzle. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. 

Broj 32 0 L 018226 10 L
21. septembra 2010. godine
Tuzla 

(05-2-2135/10) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u likvidacionom postupku nad pravnim subjektom "FAVOS" d.o.o. Grada~ac, dana 21. 9. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad du`nikom "FAVOS" d.o.o. Grada~ac, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod mati~nim registarskim brojem upisa 1-10362. 

Likvidator Krnji} Sejfudin, advokat iz Tuzle, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. 

Broj 32 0 L 028846 09 L
21. septembra 2010. godine
Tuzla 

(05-2-2136/10) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u likvidacionom postupku nad pravnim subjektom "RUDI S CO" d.o.o. Lukavac, dana 21. 9. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad du`nikom "RUDI S CO" d.o.o. Lukavac, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod mati~nim registarskim brojem upisa 1-14106. 

Likvidator Kraj{nik Zilija razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. 

Broj 32 0 L 028423 09 L
21. septembra 2010. godine
Tuzla 

(05-2-2137/10) 


Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "FERG" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za unutra{nju i vanjsku trgovinu, gra|evinarstvo i usluge Sarajevo, Alad`a 8. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Bursa~ Nedeljko, advokat iz Sarajeva. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 1-18365, a po Rje{enju broj 65 0 L 0128867 10 L od 22. 4. 2010. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 65 0 L 0128867 10 L
21. septembra 2010. godine
Sarajevo 

(O-786/10) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "PRODEX" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu gra|evinarstvo, ugostiteljstvo i usluge Sarajevo, Ismeta Alajbegovi}a 30, na ro~i{tu odr`anom dana 22. 9. 2010. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "PRODEX" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu gra|evinarstvo, ugostiteljstvo i usluge Sarajevo, Ismeta Alajbegovi}a 30. 

2.    Za likvidatora se imenuje Mari} Ivica iz Sarajeva, Donji kartal 28. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-8877, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

Broj 65 0 L 107804 09 L
22. septembra 2010. godine
Sarajevo 

(O-788/10) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "SoloNet" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, Husrefa Red`i}a 12, na ro~i{tu odr`anom dana 2. 3. 2010. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "SoloNet" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, Husrefa Red`i}a 12. 

2.    Za likvidatora se imenuje Jovanovi} Sa{a, advokat iz Sarajeva. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-24179 01, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

Broj 65 0 L 124222 10 L
2. marta 2010. godine
Sarajevo 

(O-797/10) 


Op}inski sud u Zenici, ste~ajni sudija Ramo Ljevakovi}, ogla{ava 

RJE[ENJE 

Odbija se prijedlog za provo|enje ste~ajnog postupka nad privrednim dru{tvom Dru{tvo za trgovinu "AUTRA" d.o.o. Zenica, ul. Crkvice, Lamela C/1, zbog nepostojanja ste~ajne mase, te se nala`e brisanje ovog Dru{tva iz sudskog registra zavedeno pod brojem Reg. ul. br. 1-7339, a po pravosna`nosti ovog Rje{enja. 

Broj 43 0 St 037407 10 St
17. septembra 2010. godine
Zenica 

(05-2-2099/10) 


Op}inski sud u Zenici ogla{ava 

RJE[ENJE 

Otvara se ste~ajni postupak nad firmom Preduze}e za proizvodnju ukrasnog i tehni~kog kamena "AMFIBOLIT" d.d. Vare{, Rudarska bb, dana 16. 9. 2010. godine, u 15,00 sati. 

Za ste~ajnog upravnika, sa liste ste~ajnih upravnika, se imenuje Hazim [kapur iz Te{nja, Krndija TKB 4/6 (PP 43). 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana prijave svoja potra`ivanja koja imaju prema ste~ajnom du`niku podno{enjem prijave Op}inskom sudu Zenica na broj 43 0 St 033839 10 St uz uplatu sudske takse u iznosu od 1% od vrijednosti potra`ivanja, ali ne manje od 50,00 KM, niti vi{e od 10.000,00 KM na ra~un Bud`eta ZE-DO kantona broj 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722221, bud`etska organizacija 1606001, op}ina 103. 

Podnosioci prijave uz prijavu trebaju navesti svoju firmu, sjedi{te, boravi{te, pravni osnov i iznos potra`ivanja, kao i broj svog `irora~una. 

Pozivaju se povjerioci da ste~ajnog upravnika u roku od 30 dana obavijeste koja prava osiguranja potra`uju na predmetima i imovini ste~ajnog du`nika, navo|enjem predmeta nad kojim se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potra`ivanje. 

Pozivaju se du`nici ste~ajnog du`nika da svoje obaveze bez odlaganja izmire. 

Ispitno i izvje{tajno ro~i{te u ovom postupku zakazuje se za dan 3. 11. 2010. godine u 11,00 sati, u zgradi Op}inskog suda Zenica, te se na isto pozivaju povjerioci ste~ajnog du`nika koji podnesu prijavu potra`ivanja, kao i ste~ajni upravnik. 

Broj 43 0 St 033839 10 St
16. septembra 2010. godine
Zenica 

(05-2-2109/10) 


Op}inski sud u Tuzli, ste~ajni sudija Vahida Halilovi}, u ste~ajnom postupku nad pravnim licem "TUZLA-STAN" DOO u ste~aju Tuzla, dana 16. 9. 2010. godine, objavljuje 

OGLAS
O PRVOJ DJELIMI^NOJ DIOBI 

1.    Ukupna planirana sredstva za djelimi~nu diobu - op}i isplatni red (izmirenje 30%), iznose 80.765,00 KM, 

2.    Rezervisana nov~ana sredstva za reviziju zavr{nog ra~una ste~anog du`nika u iznosu od 5.000,00 KM. 

3.    Rezervisana nov~ana sredstva za tro{kove ste~ajnog postupka do okon~anja ste~aja i osporena potra`ivanja u visini od 50.746,57 KM. 

4.    Ukupna raspolo`iva nov~ana sredstva u visini od 136.511,57 KM. 

Ste~ajni povjerioci ~ija potra`ivanja nisu priznata i za koje ne postoji izvr{ni naslov ili kona~na presuda mora najkasnije u roku od 15 dana nakon javne objave, temeljem ~lana 118. Zakona o ste~ajnom postupku, dokazati ste~ajnom upravniku da je i za koji iznos podigao tu`bu za utvr|ivanje ili je preuzet postupak u ranije pokrenutoj parnici. 

Prigovor protiv diobnog popisa koji se objavljuje na oglasnoj plo~i Suda povjerioci mogu podnijeti u roku od 8 dana nakon isteka zakonskog roka predvi|enog ~lanom 119. stav 1. Zakona o ste~ajnom postupku. 

Broj 032-0-St-08-000 012
16. septembra 2010. godine
Tuzla 

(05-2-2119/10) 


Op}inski sud u Zenici ogla{ava 

RJE[ENJE 

Odbija se prijedlog za provo|enje ste~ajnog postupka nad privrednim dru{tvom Dru{tvo za promet roba na veliko i malo izvoz-uvoz "MENOM" d.o.o. Te{anj, Mar{ala Tita bb, zbog nepostojanja ste~ajne mase, te se nala`e brisanje ovog Dru{tva iz sudskog registra, zavedenog pod brojem Reg. ul. br. 1-6694, a po pravosna`nosti ovog Rje{enja. 

Broj 43 0 St 040703 10 St
16. septembra 2010. godine
Zenica 

(05-2-2120/10) 


Op}inski sud u Tuzli objavljuje slijede}i 

OGLAS 

I. 

Otvara se ste~ajni postupak nad du`nikom "RESOD-GUMING" d.d. Tuzla. 

II. 

Ste~ajni postupak se otvara sa danom 14. 7. 2010. godine u 13,00 sati, kada se Rje{enje o otvaranju ste~ajnog postupka isti~e na oglasnoj tabli Suda. Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

III. 

Za ste~ajnog upravnika imenuje se Hogi} Esed, dipl. ecc iz Tuzle, Armije RBiH 1. 

IV. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ste~ajnom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka, te prilo`e dokaz o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u iznosu od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da taksa ne mo`e biti manja od 50,00 KM, niti ve}a od 10.000,00 KM, na `irora~un broj 1321000256000080 - Vrsta prihoda: 722221 Bud`et Tuzlanskog kantona. 

V. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benom novinama Federacije BiH", ste~ajnog upravnika obavijeste koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. Potrebno je navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potra`ivanje. 

VI. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema ste~ajnom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

VII. 

Otvaranje ste~ajnog postupka ima se upisati u sudski registar ovog Suda, te zemlji{ne knjige koje vodi Op}inski sud u Tuzli. 

VIII. 

Ro~i{te za ispitivanje potra`ivanja zakazuje se za dan ~etvrtak, 14. 10. 2010. godine u 11,00 sati, u zgradi Op}inskog suda u Tuzli, M. Tita 137, u sudnici broj 33/I. 

IX. 

Skup{tina povjerilaca (izvje{tajno ro~i{te) na kome }e se na osnovu izvje{taja ste~ajnog upravnika odlu~iti o daljnjem toku ste~ajnog postupka odr`at }e se isti dan i na istom mjestu nakon ro~i{ta za ispitivanje potra`ivanja. 

Broj 032-0-St-08-000 015
14. jula 2010. godine
Tuzla 

(05-2-2127/10) 


USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 


Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-09-000025, po zahtjevu JP NOVA TRGOVINA DD @ep~e, u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u Posjedovni list broj 331, katastarske op}ine Mra~aj, ozna~ene kao katastarska ~estica: broj 748 zv. "Osjelina", kulture njiva 4. klase, povr{ine 3030 m², broj 925/8 (d) zv. "Dvori{te", kulture dvori{te povr{ine 77 m² i broj 925/23 zv. "Ku}a i dvori{te", kulture privredna zgrada povr{ine 53 m², ukupno povr{ine 3160 m²

Prema podacima iz katastra, kao posjednik gore navedene nekretnine upisano je TP NOVA TRGOVINA @ep~e, Begov Han - @ep~e, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se osobe koje pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Osobe koje pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada prikupljenih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-09-000025
16. septembra 2010. godine
@ep~e 

(05-2-2102/10-F) 


Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-10-000 168, po zahtjevu Malokos Lejle, k}i Aziza, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 936/03 K.O. Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 2839 zv. Mahala, ku}a i zgrada 54 m², dvori{te 174 m²

Prema podacima iz katastra posjednik nekretnine upisane u P.L. 936/03 K.O. Gora`de I je Malokos Hasan, sin Taiba, sa dijelom 3/4 i Malokos Lejla, k}i Aziza, sa dijelom 1/4. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 045-0-DN-10-000 168
21. septembra 2010. godine
Gora`de 

(05-2-2108/10-F) 


Na osnovu ~l. 88., a u vezi sa ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{njim knjigama Federacije BiH, ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Te{nju, Zemlji{noknji`ni ured 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-10-000 891, a po zahtjevu Ekrema Ajanovi}a, sina Mesuda iz Te{nja, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koja se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana po novom premjeru u Posjedovni list br. 22 k.o. Radu{a, ozna~ene kao: 

- katastarska ~estica br. 138 zv. Ba{~a njiva 5. klase u pov. 3466 m², koja odgovara prema podacima starog premjera kao k.~. br. 2646/5 zv. Ba{~a njiva 5. klase u pov. 3466 m², upisana u zk. ul. br. 8537, k.o. SP Te{anj. 

- k.~. br. 1734 zv. Kulica {uma 3. klase u pov. 2373 m², koja odgovara po starom premjeru kao k.~. br. 1551/2 zv. Kulica {uma 3. klase u pov. 2373 m², upisano u zk. ul. br. 8536 k.o. SP Te{anj. 

Prema podacima katastra Op}ine Te{anj, posjednik navedene nekretnine je Ekrem Ajanovi}, sin Mesuda iz Te{nja, dok je prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda u Te{nju, kao vlasnik u zk. ul. br. 8537 k.o. Te{anj, upisani su Berberovi} [ehrija, k}i Ibre iz Radu{e, Berberovi} Nazifa, r. Agi}, iz Te{nja, Berberovi} Atifa, k}i Mustafe iz Radu{e, Huki} Mehmedalija, sin Ahmeta iz Te{nja, Brakovi} Saliha, `ena Huse iz Radu{e, Berberovi} D`emka ud. Hamde iz Te{nja, Katad`i} ud. Muje Ha{a iz Radu{e, Berberovi} Safeta, k}i Juse, Ka{ibovi} Salko, sin Smaje iz Kotlanica, i ostali, dok u zemlji{noknji`nom ulo{ku br. 8536 k.o. Te{anj, upisani su Ajanovi} Sami iz Te{nja, Smailbegovi} Fatima, k}i Besima iz Te{nja, Ajanovi} Hazim, sin Besima iz Kotlanica, Ajanovi} D`emal, sin Besima iz Kotlanica, Had`ovi} Hazima, k}i Besima iz Sarajeva, Sadikovi} r. Teskered`i} Amira, k}i Hamida iz Travnika, Teskered`i} Mustafa, sin Hamida iz Travnika, Teskered`i} Nadir, sin Hamida iz Travnika, Teskered`i} [efketa, k}i Mehmeda iz Travnika, Teskered`i} Osman, sin Amira iz Travnika i Teskered`i} Alma, k}i Amira iz Travnika. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnova do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 039-0-Dn-10-000 891
16. septembra 2010. godine
Te{anj 

(05-2-2116/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-09-000002, po zahtjevu Gali} Ante, sina Petra iz Papratnice, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u: 

1. Posjedovni list broj 1738, katastarska op}ina @ep~e-van, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 718/42 naziv parcele "Poslov. objekat-porta" kulture privredna zgrada povr{ine 61 m² i ekonomsko dvori{te povr{ine 329 m²

- katastarska ~estica broj 869/2 naziv parcele "Podovi" kulture vo}njak 4. klase povr{ine 2166 m²

- katastarska ~estica broj 870 naziv parcele "Podovi" kulture vo}njak 4. klase povr{ine 3694 m²

Prema podacima iz katastra navedene nekretnine upisane su kao dr`avna svojina, korisnik Gali} Petar, sin Ante iz Papratnice, sa dijelom 1/1 i na istim upisana zabilje`ba: hipoteka u korist ProCredit Bank d.d. Sarajevo, OPU-1158/07. 

2. Posjedovni list broj 1889, katastarska op}ina @ep~e-van, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 718/4 naziv parcele "Padove" kulture njiva 4. klase povr{ine 1200 m²

Prema podacima iz katastra navedene nekretnine upisane su kao dr`avna svojina, korisnik "Tadi}" d.o.o. @ep~e, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-09-000002
15. septembra 2010. godine
@ep~e 

(05-2-2142/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 129, po zahtjevu [ehi} Nezira, sin Nezira iz Borovnice bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 289, katastarska op}ina ^ardak, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 96 "Bara" oranica 3. klase povr{ine 275 m²

- katastarska ~estica broj 97 "Bara" oranica 3. klase povr{ine 225 m²

- katastarska ~estica broj 158/1 "Bara" oranica 4. klase povr{ine 761 m²

- katastarska ~estica broj 159/1 "Bara" oranica 4. klase povr{ine 939 m²

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je [ehi} Nezir Nezirov, ^ardak, Borovnica bb, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-10-000 129
21. septembra 2010. godine
Zavidovi}i 

(05-2-2144/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 128, po zahtjevu Alihod`i} Ibrahima, sin Muharema iz Osje~ana bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 1614, katastarska op}ina Vozu}a, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 3145/4 "Kamen" oranica 5. klase povr{ine 3053 m²

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Alihod`i} Ibrahim Muharemov, Vozu}a, [ljivi}i, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-10-000 128
21. 9. 2010. godine
Zavidovi}i 

(05-2-2146/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 126, po zahtjevu Taletovi} Enesa, sin Ramiza iz Dubravice, zastupan po punomo}niku Hutinovi} Salimu, sin Ibri{ima iz Dubravice, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 779, katastarska op}ina Dubravica, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 361 "Ravnica" oranica 5. klase povr{ine 280 m²

- katastarska ~estica broj 714/1 "Ravnica" ku}a i zgrada povr{ine 15 m², vo}njak 1. klase povr{ine 1593 m²

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Taletovi} Enes Ramizov, Zavidovi}i, Dubravica, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-10-000 126
21. septembra 2010. godine
Zavidovi}i 

(05-2-2148/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 127, po zahtjevu Falji} Raze, k}i Mustafe iz Donje Lovnice, zastupane po punomo}niku Falji} Memi{u, sin Mehmeda iz Zavidovi}a, Dolovi bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 1434, katastarska op}ina Donja Lovnica, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 725 "Dolovi" oranica 6. klase povr{ine 990 m²

- katastarska ~estica broj 726 "Dolovi" oranica 6. klase povr{ine 3032 m²

- katastarska ~estica broj 727/4 "Dolovi" {uma 6. klase povr{ine 459 m²

Prema podacima iz katastra posjednica navedenih nekretnina je Falji} Raza Mustafina, Zavidovi}i, Donja Lovnica, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-10-000 127
21. septembra 2010. godine
Zavidovi}i 

(05-2-2150/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 123, po zahtjevu [ijerki} Edina, sin Ismeta iz Lijev~e bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 895, katastarska op}ina Bajvati, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 3216 "Ora{je" oranica 4. klase povr{ine 1254 m²

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je [ijerki} Edin Ismetov, ^ardak, Lijev~a bb, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-10-000 123
21. septembra 2010. godine
Zavidovi}i 

(05-2-2152/10-F) 


PE^ATI - [TAMBILJI 


Ogla{ava se neva`e}im okrugli pe~at promjera 30 mm, vlasni{tvo Ku}nog savjeta stambene zgrade ul. Tali}a brdo br. 7-C u Zenici, {ifra zgrade 7084. 

(05-2-2058/10) 


Ogla{ava se neva`e}im slu`beni pe~at Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Kantonalni odbor SDP BiH Sarajevo, okruglog oblika, pre~nika 3 cm, sa upisanim kru`nim tekstom SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTONALNI ODBOR SDP BiH SARAJEVO, a u sredini pe~ata je stilizovana ru`a - znak SDP BiH, ispod koje je broj 1. 

(O-784/10) 


Ogla{ava se neva`e}im pe~at - faksimil, pravougaonog oblika, dimenzija 35 mm x 12 mm, sa tekstom: 

^ENGI] dr. EMINA 

doktor stomatolog 

(O-789/10) 


OSTALE OBJAVE 


Ogla{avaju se neva`e}im slijede}e police osiguranja od automobilske odgovornosti "BOSNA-SUNCE" OSIGURANJA d.d. SARAJEVO: 

- 1153153108 

- 1153153109 

- 1153153110 

- 1153153111 

i zeleni kartoni broj: 

- 110514345 

- 110514346 

- 110514347 

- 110514348 

(O-791/10) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2758352, vlasni{tvo DAYTON EXPORT-IMPORT DOO SARAJEVO, za vozilo skuter Yamaha, broj motora H315E-079180, broj {asije 5Y4AH13W070510003. 

(O-781/10) 


Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA 0094032, izdata od Policijske uprave Ilid`a Sarajevo, vlasni{tvo "CORNERS INTERIERS" d.o.o. SARAJEVO, za pmv "WV" sa podacima: 

- broj motora: BXE948782 

- broj {asije: WVW2221K289000465 

- reg. broj: 020-M-469 

(O-785/10) 


Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA0211012, za vozilo Mercedes ML 320 CDI, broj {asije WDC1641221A502819, broj motora 64294040773869, registarskih oznaka K81-E-423, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, na ime Hypo-Alpe-Adria-Leasing d.o.o. Sarajevo. 

(O-790/10) 


Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA0434706, izdata od Policijske uprave Ilid`a Sarajevo, vlasni{tvo ASA Abanka Leasing d.o.o. Sarajevo, korisnik "PODORAD" DOO SARAJEVO ILID@A, za motorno vozilo marke [koda Octavia, 1,9 TDI: 

- broj motora: AGR6167000 

- broj {asije: TMBDG41U28S006050 

- registarski broj: A09-E-837 

(O-794/10) 


Ogla{avaju se neva`e}im registarske tablice oznake A01-T-705, sa putni~kog motornog vozila marke "Hyundai" tip FD, izdate od strane MUP-a Kantona Sarajevo, Policijska uprava Centar, na ime "SARAMERC" d.o.o. SARAJEVO. 

(O-783/10) 


Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj K08-J-750, sa teretnog motornog vozila CRAFTER, izdata od Policijske stanice Kakanj, vlasni{tvo "EUROBEST" d.o.o. Kakanj. 

(O-792/10) 


Ogla{avaju se neva`e}im registarske tablice broj T83-K-857, sa kombi vozila marke VW, izdate od Policijske uprave Centar Sarajevo, na ime "BOSNAMED" d.o.o. SARAJEVO. 

(O-795/10) 


LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI 

DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLIJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 

SARAJEVSKI KANTON 

D`ino/Salko/Enisa, Paso{ br.5883706 izdat 20.03/08 od strane MUP-a Kantona Sarajevo 

185/3 

Kadi}/Muharema/Omer, registarska tablica broj K22-E-906 izdata u PU Trnovo F BIH 

185/6 

[ljivo/-/Ismet, registarska tablica broj 839-K-118 izdata u PU Kakanj 

185/7 

@igo/Osman/Edina, Diplioma o zavr{nom ispitu Prehrambeno-veterinarski prehrambeni {kolski centar Sarajevo 

185/9 

Kalkan/Nurija/Hamid, Li~na karta broj 09BTN4377 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

185/11 

Kalkan/Nurija/Hamid, Voza~ka dozvola broj 07BTE5879 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

185/12 

Kalkan/Nurija/Hamid, Saobra}ajna dozvola broj BH2763369 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

185/13 

Aganagi}/Muris/Jasmin, Lilna karta broj 07BRG9060 izdata u PU Centar Sarajevo 

185/14 

Sofovi}/Mumin/Kadira, Li~na karta broj 04BNB4522 izdata u PU Vogo{}a 

185/15 

Veli}/Husein/Amina, Indeks broj 66651 Ekonomski fakultet SArajevo 

185/17 

[ehovi}/Hamdija/Esnar, Indeks broj Ekonomski fakultet Sarajevo 

185/18 

[krijelj/[u}o/Amela, Li~na karta broj 04BSE9971 izdata u PU Novo Sarajevo 

185/19 

Sinanovi}/Muhamed/Semra, Li~na karta broj 07BTL9458 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

185/20 

Sinanovi}/Mustafa/]erima, Li~na karta broj 04BTJ0109 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

185/21 

Skorupan/Nusret/Aldin, Svjedo~anstva od I-III razreda Mje{ovita srednja ugostiteljsko-turisti~ka kola Sarajevo 

185/22 

D`aferagi}/Zahid/Galib, Bankovni ra~un broj 5061120-019237 izdat kod Volksbank BH dd Sarajevo 

185/24 

Kustura/Emin/Zahira, Li~na karta broj 04BQB1669 izdata u PU Ilid`a 

185/25 

[krijelj/Mehdija/Enver, Voza~ka dozvola broj 04BNA5478 izdata u PU Vogo{}a 

185/26 

[krijelj/Mehdija/Enver, Li~na karta broj 10BTO2141 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

185/27 

[krijelj/Smajo/Nermina, Potvrda o registraciji broj AA0211367 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

185/28 

[krijelj/Smajo/Nermina, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0882350 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

185/29 

Avdi}/Azem/Admir, Diploma o zavr{nom ispitu Mje{ovita srednja Gra|evinsko geodetska {kola Sarajevo 

185/31 

Hrasnica/Mustafa/Nada, Li~na karta broj 03BSB0769 izdata u PU Novo Sarajevo 

185/32 

Mujezin/Ibrahim/Zema, Li~na karta broj 04BMB6104 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

185/33 

Turkovi}/Mu{an/D`afer, Li~na karta broj 04BNA7562 izdata u PU Vogo{}a 

185/34 

Mo}evi}/Muhamed/Latif, Li~na karta broj 05BTJ4360 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

185/36 

Mo}evi}/Muhamed/Latif, Voza~ka dozvola broj 06BTE2923 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

185/37 

]ati}/Ha{im/Ismeta, Li~na karta broj 04BPA8717 izdata u PU Ilija{ 

185/38 

Baban/Andrija/Jadranka, Diploma broj 9823 Ekonomski fakultet Sarajevo 

185/39 

^ovi}/Munib/Fatima, Indeks broj 50797 Pravni fakultet SArajevo 

185/40 

Nada`din/Milivoje/Nata{a, Li~na karta broj 04BSE7935 izdata u PU Novo Sarajevo 

185/41 

Herovi}/Ramiza/Mirsad, Paso{ broj 5567956 od 26.07.2007. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo 

185/42 

[urkovi}/Husno/Amira, Svjedo~anstvo od I i II razreda Srednja Trgovinska {kola Sarajevo 

185/44 

Kornijenko/Petar/Rosa, Li~na karta broj 03BSA5995 izdata u PU Novo Sarajevo 

185/45 

Kornijenko/Petar/Rosa, Voza~ka dozvola broj 03BSA0775 izdata u PU Novo Sarajevo 

185/46 

Ga~anin/Muradifa/Mirza, Paso{ broj 5427293 od 11.06.2007. godine izdat od strane DKP Brisel 

185/47 

Keso/Nijaza/Haris, Indeks broj 2554 Univerzitet"D`emal Bijedi}"fakultet informacionih tehnologija Mostar 

185/48 

Kirli}/Hasan/Alija, Saobra}ajna dozvola broj BH2945501 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

185/49 

^engi}/Alija/Emina, Li~na karta broj 05BTJ8411 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

185/50 

^engi}/Alija/Emina, Voza~ka dozvola broj 05BTD6942 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

185/51 

Pand`i}/Osman/Kemal, radna knji`ica izdata u Op}ini Centar Sarajevo 

185/53 

Alomerovi}/Munir/Enisa, Voza~ka dozvola broj 07BRD1558 izdata u PU Centar Sarajevo 

185/54 

Alomerovi}/Munir/Enisa, Li~na karta broj 07BRG8871 izdata u PU Centar Sarajevo 

185/55 

Alomerovi}/Mahmut/Munir, Li~na karta broj 03BRB0811 izdata u PU Centar Sarajevo 

185/56 

Me|i}/Meho/Smail, Saobra}ajna dozvola broj BH2752726 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

185/57 

Me|i}/Meho/Smail, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0004475 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

185/58 

Me|i}/Meho/Smail, Voza~ka dozvola broj 03BMA0386 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

185/59 

Me|i}/Meho/Smail, Li~na karta broj 03BMA1850 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

185/60 

Radi}/Dragi{a/Adrijana, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad Sarajevo 

185/61 

Neziri/Mumin/Amir, Li~na karta broj 08BRH5811 izdata u PU Centar Sarajevo 

185/63 

Neziri/Mumin/Amir, Voza~ka dozvola broj 08BRD4435 izdata u PU Centar Sarajevo 

185/64 

La~evi}/Jakup/Sead, registarska tablica broj A23-K-600 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

185/65 

Papi}/]emal/Sanin, Voza~ka dozvola broj 09BTF4964 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

185/66 

Prebani}/Josip/Danijel, Li~na karta br.04BTF8021 izdata od PU Novi grad Sarajevo 

185/67 

Kne`evi}/Aco/Jelena, Svjedo~anstvo od VIII razreda O[ Me{a Selimovi} Sarajevo 

185/68 

[tefati}/Ivan/Dejan, Voza~ka dozvola broj 05BRC5124 izdata u PU Centar Sarajevo 

185/69 

Me{etovi}/Meho/Zulejha, bankovni ra~un broj 090063729-9 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

185/70 

Malki}/Kadir/Sadeta, Li~na karta broj 10BTO7018 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

185/71 

^utuk/Mujo/Ramiz, Diploma broj 1175/84 Veterinarski fakultet Sarajevo 

185/73 

^utuk/Mujo/Ramiz, Diploma broj 159/90 Veterinarski fakultet Sarajevo 

185/74 

Ramovi}/Kemal/Dalila, radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo 

185/75 

[arenkapa/-/Mubera, Li~na karta broj 03BSB0248 izdata u PU Novo Sarajevo 

185/76 

Ali}/Ramiz/Ned`min, Voza~ka dozvola broj 09BNB1030 izdata u PU Vogo{}a 

186/1 

Kova~/-/Husein, registarska tablica broj 639-M-378 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

186/2 

Katana/Mehmed/Ejub, Registarske tablice broj E04-K-324 izdate kod PU Vogo{}a 

186/3 

Huseinspahi}-Katica Zlatka, Voza~ka dozvola broj 03BRA1653 izdata u PU Centar Sarajevo 

186/4 

Huseinspahi}-Katica Zlatka, Li~na karta broj 03BRA7512 izdata u PU Centar Sarajevo 

186/5 

Hamidovi}/Muhamed/Benjamin, Rje{enje za obavljanje samos. djela br. 03/2-351-956/91 od 29.10.1991. god.Op}ina Novo Sarajevo 

186/6 

Sirbubalo/Ibrahim/Nihada, bankovni ra~un broj 190026451-4 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH SArajevo 

186/7 

Hara~i}/Sead/Adnan, Li~na karta broj 06BTK5042 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

186/8 

Krajinovi}/Izet/Nermin, Bankovni ra~un broj 09000962258 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

186/11 

Deli}/Smail/Nedim, Saobra}ajna dozvola broj BH1796152 izdata u PU Centar Sarajevo 

186/12 

Zalihi}/Saliha/Omer, registarska tablica broj 723-K-575 izdata kod PU Ilid`a 

186/13 

Salihovi}/Suljo/Ra{id, Li~na karta broj 03BMB4628 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

186/15 

SoloNet doo, Sudski oglas broj 65 0 L124222 10 L-likvidacioni postupak 

186/16 

Kelemi{/Smajil/Adisa, Voza~ka dozvola broj 06BTE0925 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

186/18 

Kelemi{/Smajil/Adisa, Li~na karta broj 04BTI5000 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

186/19 

Su{i}/Asima/Halid, Svjedo~anstvo od II i III razreda Srednja Elektrotehni~ka {kola Sarajevo 

186/21 

[ebi}/Husein/Adnan, Svjedo~anstvo od II Srednja za saobra}aj i komunikacije Sarajevo 

186/22 

Babi}/Niko/Klara, Indeks broj 66218 Ekonomski fakultet Sarajevo 

186/23 

Haznadarevi}/Mehmed/Selma, Li~na karta broj 03BMA4000 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

186/24 

Kajanija/Osman/Mehmed, Li~na karta br.05BMD6151 izdata od PU Stari grad Sarajevo 

186/25 

Abaz/Kasim/Alija, Paso{ br.6066339 izdat 17.07/08 od strane MUP-a Kantona Sarajevo 

186/26 

Muhi}/Suad/Lejla, Svjedo~anstvo od IV razreda i Dipoma o zavr. Srednjem obr. Zubotehni~ke {kole u Sarajevu 

186/27 

Mali}/Dervi{/Azira, Li~na karta br.05BOB6888 izdata od PU Had`i}i 

186/28 

\ozo/Mehmed/]amila, Svjedo~anstvo I razreda Srednje gra|evinske {kole u Sarajevu 

186/29 

Mahmutovi}/Muharem/Hajrudin, Voza~ka dozvola br.04BQA4097 izdata od PU Ilid`a 

186/31 

Had`imuratovi}/Hasan/Aziz, Li~na karta br.04BTH4038 izdata od PU Novi grad Sarajevo 

186/32 

Had`imuratovi}/Hasan/Aziz, Voza~ka dozvola br.10BTF9077 izdata od PU Novi grad Sarajevo 

186/33 

Planja/Mujo/Muhidin, Registarska oznaka br.A45-K-516 PU Novi grad Sarajevo 

186/36 

Muhovi}/Asim/Munib, Voza~ka dozvola br.04BQA5451 izdata od PU Ilid`a 

186/37 

Muharemovi}/Kemal/Hakija, Index br.3556/03 izdat od strane [umarskog fakulteta u Sarajevu 

186/39 

^amd`i}/Halid/Zlatan, Li~na karta br.10BRI4689 izdata od PU Centar Sarajevo 

186/41 

Ra{idovi}/Ned`ib/Edin, Li~na karta br.04BTF7309 izdata od PU Novi grad Sarajevo 

186/42 

Ra{idovi}/Ned`ib/Edin, Voza~ka dozvola br.04BTC8981 izdata od PU Novi grad Sarajevo 

186/43 

Mali}/[ukrija/Admir, Svjedo~anstvo o zavr{enom I razredu Mje{ovite srednje Saobra}ajne {kole u Sarajevu 

186/44 

Hod`i}/Ismet/Razija, Radna knji`ica izdata od strane Op{tine Travnik 

186/45 

Mujagi}/Huso/Azemina, Paso{ br.5732228 izdat 08.11/07 od strane MUP-a Kantona Sarajevo 

186/46 

Mujagi}/Ekrem/Edin, Paso{ br.5323569 izdat 21.02/07 od strane MUP-a Kantona Sarajevo 

186/47 

Raji}/Ne|o/Zora, Registarske tablice br.148-T-351 izdate od strane PU Stari grad Sarajevo 

186/48 

[ehi}/Mirhet/Erna, Voza~ka dozvola broj 10BPA7758 izdata u PU Ilija{ 

187/1 

[ehi}/Mirhet/Erna, Li~na karta broj 06BPB6068 izdata u PU Ilija{ 

187/2 

Papi}/Kamber/Hilmo, Paso{ br.5205425 izdat 07.09/06 od strane MUP-a Kantona Sarajevo 

187/3 

Agi}/Ahmet/Ra{id, Li~na karta br.05BRG2101 izdata od PU Centar Sarajevo 

187/4 

Kadrispahi}/Nusret/Tarik, Radna knji`ica izdata u Op{tini Centar Sarajevo 

187/5 

Buza/Jasmin/Vildan, Li~na karta br.04BMB5742 izdata od PU Stari grad Sarajevo 

187/6 

Had`i}/Hasan/[evko, Li~na karta br.04BSF1967 izdata od PU Novo Sarajevo 

187/7 

Had`i}/Hasan/[evko, Voza~ka dozvola br.04BSB5770 izdata od PU Novo Sarajevo 

187/8 

^au{evi}/Hasan/Enisa, Registarska tablica br.E15-M-273 izdata od PU Ilid`a 

187/9 

Strikovi}/Ra{id/Mejra, Li~na karta br.04BRE5603 izdata od PU Centar Sarajevo 

187/10 

Ivanovi}/Milenko/Suzana, Li~na karta br.06CUC8225 izdata od PU Kakanj 

187/11 

^obo/-/Azra, Li~na karta br.04CUB4144 izdata od PU Kakanj 

187/12 

^omor/Meho/Sabahudin, Radna knji`ica izdata u Op{tini Had`i}i 

187/13 

Paleta/Hajro/Enes, Voza~ka dozvola br.05BQB7210 izdata od PU Ilid`a 

187/14 

Dizdar/Halil/Erdem, Li~na karta br.04BQB0072 izdata od PU Ilid`a 

187/15 

Ali}/Fikret/Alica, Bankovni ra~un br.090016495-5 izdat od strane Raiffeisen bank Sarajevo 

187/16 

Sli{kovi}/Lazo/Ana, Li~na karta br.03BSC5258 izdata od PU Novo Sarajevo 

187/17 

^elebi}/Ahmet/Haris, Li.~na karta br.10BMF0544 izdata od PU Stari grad Sarajevo 

187/18 

Rebac/-/Anton, [tedni ra~un br. 5061110-016213 br.knji`ice 11835 izdat kod Volksbank BIH dd Sarajevo 

187/19 

Rebac/-/Anton, [tedni ra~un br.5061120/130/140-016123 br.knji`ice 4917 izdat kod Volksbank BIH dd Sarajevo 

187/20 

Imamovi}/Hakija/Maneva, Li~na karta broj 03BSC1816 izdata u PU Novo Sarajevo 

187/21 

Kalem/Stjepana/Arnela, Li~na karta broj 10BQH4037 izdata u PU Ilid`a 

187/22 

\endu{i}/Salko/Murat, Li~na karta broj 03BTA9743 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

187/23 

Ahmethod`i}/Hasan/Asim, Radna knji`ica izdata u Op}ini Stari Grad Sarajevo 

187/24 

Mulaosmanovi}/Junuz/Mirsad, Uvjerenje o polo`enom V razredu O[ "Mula Mustafa Ba{eskija" Sarajevo 

187/25 

[vraki}/Emin/Omar, Indeks broj 2660 Fakultet Poloti~kih nauka Sarajevo 

187/26 

Vranj/Safet/Arnes, Indeks broj 3960 Fakultet politi~kih nauka Sarajevo 

187/27 

Silajd`i}/[a}ir/Mirsada, Voza~ka dozvola broj 05BMB4425 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

187/28 

Alagi}/[erif/Ned`mija, Li~na karta broj 03BSC4673 izdata u PU Novo Sarajevo 

187/29 

Ga~evi}/Asim/Aji{a, Iskaznica za povla{tenu vo`nju br.00515 izdata kod Op}ina Ilid`a 

187/30 

Tirovi}/Bahto/Devlija, Li~na karta broj 10BQH6254 izdata u PU Ilid`a 

187/31 

Mumovi}/Faik/Emina, Li~na karta broj 09BTO0293 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

187/32 

Pjano/Mu{an/Amira, Li~na karta broj 06BTK8099 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

187/33 

Hara~i}/Mehmed/Selma, Li~na karta broj 08BME6440 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

187/34 

[ehi}/Ismet/Aida, Svjedo~anstvo od III raz.i dip.o zavr{nom ispituMje{ovita srednja poljop.veter.i prehrambena Sarajevo 

187/35 

Kesi}/Nazif/Nihad, bankovni ra~un broj 090064685-2 i 190055885-7 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH SArajevo 

187/36 

Fazlagi}/Mirsad/Ned`ad, Indeks broj 5163 Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo 

187/37 

Grabovica/Edina/Vedad, Li~na karta broj 07BQF9791 izdata u PU Ilid`a 

187/38 

Dedi}/Adem/Amela, Svjedo~anstvo od I razreda Mje{ovita srednja {kola Had`i}i 

187/39 

Heri}/Zijad/Jasmin, Indeks broj 68073 Ekonomski fakultet Sarajevo 

187/40 

Suba{i}/Ferid/Semir, Voza~ka dozvola broj 07BTE9351 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

187/42 

Suba{i}/Ferid/Semir, Li~na karta broj 07BTL7872 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

187/43 

Bajramovi}/Alije/Sehija, Paso{ broj 5997469 od 10.06.2008. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo 

187/45 

Kere{/Adema/Zijo, registarska tablica broj 494-M-234 izdata u PU Ilid`a 

187/46 

[iljevi}/Junuz/Armin, Li~na karta broj 10BTO2756 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

187/48 

Karlovi}/@eljko/@eljana, Li~na karta broj 06BRG6705 izdata u PU Centar Sarajevo 

187/49 

Bahador/-/Reza, Registarska tablica broj A28-E-640 izdata u PU Centar Sarajevo 

187/50 

I{ek/Milan/Tomislav, Li~na karta broj 08BSI1848 izdata u PU Novo Sarajevo 

187/54 

Sendo/Mirsada/Selma, Li~na karta broj 5567970 od 26.07.2007. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo 

187/55 

^omaga/Ibro/Miralem, Voza~ka dozvola broj 05BRC2977 izdata u PU Centar Sarajevo 

187/57 

^omaga/Ibro/Miralem, Li~na karta broj 03BRA1299 izdata u PU Centar Sarajevo 

187/58 

^omaga/Ibro/Miralem, saobra}ajna dozvola broj BH2948042 izdata u PU Centar Sarajevo 

187/59 

^omaga/Ibro/Miralem, saobra}ajna dozvola broj BH2291346 izdata u PU Centar Sarajevo 

187/60 

]upovi}/Radivoje/Branko, Bankovni ra~un br.090040970-7 izdat od strane Raiffeisen bank Sarajevo 

188/1 

Bi{~evi}/Anto/Inga, Li~na karta br.09BSI8322 izdata od PU Novo Sarajevo 

188/2 

Trako/Muhamed/Mithat, Kopija diplome o zavr{enom Srednjem obraz. III mehani~ar RKU Ma{inski {kolski centar u Sarajevu 

188/3 

Deli}/Salih/Hasib, Diploma o zavr{enoj srednjoj {koli Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu 

188/4 

Duri}/Nezir/Semra, Li~na karta broj 07BSH5476 izdata u PU Novo Sarajevo 

188/5 

Majstori}/Muhamed/Selma, Li~na karta broj 04BTH1619 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

188/6 

Te{anovi}/Branko/Aleksandra, Diploma o zavr{nom ispitu Gimnazija Dobrinja-Sarajevo 

188/7 

Aliba{i}/Izet/Edin, Registarska tablica broj T08-O-511 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

188/8 

Avdi}/Adil/Edisa, Svjedo~anstva od I-IV razreda Mje{ovita srednja Gra|evinsko-geodetska {kola Sarajevo 

188/10 

Avdi}/Azem/Admir, Svjedo~anstva od I-IV zareda Mje{ovita srednja Gra|evinsko-geodetska {kola Sarajevo 

188/12 

Lopo/Mehmed/Munib, Li~na karta broj 04CUA4234 izdata u PU Kakanj 

188/13 

Sadikovi}/Omer/Emir, Li~na karta broj 10BTO1590 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

188/14 

Patkovi}/Ragib/Hasija, Registarska tablica broj 698-J-897 izdata u PU Centar Sarajevo 

188/15 

Ajdinovi}/Ismet/Izet, Li~na karta broj 06BQF6627 izdata u PU Ilid`a 

188/16 

Mikuli}/Martin/Blago, Li~na karta broj 04BSD3472 izdata u PU Novo Sarajevo 

188/17 

Dedi}/Halid/Munira, Li~na karta broj 05BMD7236 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

188/18 

Kala~a Ned`ad, Registarske tablice br.A11-A-324 izdate u PU Stari Grad Sarajevo 

188/19 

Husein/Fikret/D`email, Registarske tablice br.776-T-308 izdate u PU Had`i}i 

188/20 

Ma~ugan/Ahmet/Sanela, Li~nu kartu br.07DED2784 izdatu u PU Visoko 

188/21 

Ani}/Anto/Ljerka, Uvjer. o polo`. ispitima br.03-20293/78 od 09.01.1984 Filozofskog fakulteta Sarajevo 

188/23 

Adrovi}/Ze}o//Ramiz, Potvrdu o vlasni{tvu br.BA 0200919 izdatu u PU Ilid`a 

188/24 

Adrovi}/Ramiz/Haris, Voza~ku dozvolu br.05BQB7154 izdatu u PU Ilid`a 

188/25 

\uli}/Marko/Luca, Li~nu kartu br.03BMA4881 izdatu u PU Stari Grad Sarajevo 

188/26 

Jaki}/Refik/Amina, Li~nu klartu br.04BRD8161 izdatu u PU Centar Sarajevo 

188/27 

Vegara/Mirsad/Haris, Li~nu kartu br.04BQC3681 izdatu u PU Ilid`a 

188/28 

Vegara/Mirsad/Haris, Voza~ku dozvolu br.05BQB8435 izdatu u PU Ilid`a 

188/29 

Vegara/Mirsad/Haris, Saobra}ajnu dozvolu br.BH 3052944 izdatui u PU Ilid`a 

188/30 

Demirovi}/]amil/Nermin, Li~nu kartu br.08BPC1088 izdatu u PU Ilija{ 

188/31 

Demirovi}/]amil/Nermin, Voza~ku dozvolu br.08BPA6891 izdatu u PU Ilija{ 

188/32 

Pilavd`i}/Fahrudin/Emir, Li~nu kartu br.03BMB2107 izdatu u PU Stari Grad Sarajevo 

188/34 

Pilavd`i}/Fahrudin/Emir, Voza~ku dozvolu br.03BMA3618 izdatu u PU Stari Grad Sarajevo 

188/35 

Pilavd`i}/Fahrudin/Emir, Potvrdu o vlasni{tvu br,AA0214371 izdatu u PU Stari Grad Sarajevo 

188/36 

Pirija/Ibro/Adem, Li~nu kartu br.08BQG5422 izdqatu u PU Ilid`a 

188/38 

Glo|o/Edhem/Nedira, Li~nu kartu br.03BRA5127 izdatu u PU Centar Sarajevo 

188/39 

Mulaosmanovi}/Ra{id/Sabahudin, Voza~ka dozvola broj 04BTB2559 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

188/41 

Metiljevi}/Sead/Alen, Li~na karta broj 09BQH1553 izdata u PU Ilid`a 

188/42 

Tahirbegovi}/Amer/Aldin, Indeks broj 67847 Ekonomski fakultet Sarajevo 

188/43 

Alomerovi}/Munir/Enisa, Li~na karta broj 09BRH8444 izdata u PU Centar Sarajevo 

188/44 

Mulaosmanovi}/Mustafa/Fatima, Bankovni ra~un broj 090041826-0 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH 

188/46 

Mulaosmanovi}/Mustafa/Fatima, Li~na karta broj 04BQD1049 izdata u PU Ilid`a 

188/47 

Milutinovi}/Anto/Violeta, registarska tablica broj A30-O-291 izdata u PU Ilid`a 

188/48 

Jelovac/-/Vesko, Uvjerenje o polo`enom V,VI,VII razreda i svjedo~anstvo od VIII razreda O[ Avdo Smajlovi} Sarajevo 

188/50 

Mikuli}/Martin/Blago, Voza~ka dozvola broj 10BSD9014 izdata u PU Novo Sarajevo 

188/51 

Mikuli}/Martin/Blago, Saobra}ajna dozvola broj BH2334809 izdata u PU Novo Sarajevo 

188/52 

[ehovi}/Hajrudin/Ajla, Paso{ br.A0187197 izdat 03.06/10 od strane MUP-a Kantona Sarajevo 

189/2 

Markovi}/Pero/Ivan, Potvrda o vlasni{tvu br.BA0255964 izdata od PU Centar Sarajevo 

189/3 

Markovi}/Pero/Ivan, Potvrda o registraciji br.AA0196340 izdata od PU Centar Sarajevo 

189/4 

Ned`ib Ahmed, Li~na karta br.03BRA2337 izdata od PU Centar Sarajevo 

189/5 

Husika/]amil/Hilmija, Li~na karta br.04BMD3317 izdata od PUStari grad Sarajevo 

189/6 

Alju{evi}/Nail/Berina, Radna knji`ica izdata u Op{tini Stari grad Sarajevo 

189/7 

[atara/Nezir/Huso, registarska tablica broj 443-M-351 izdata u PU Novo Sarajevo 

189/10 

Suljagi}/Sadik/Mirsad, Svjedo~anstvo od VIII razreda O[ Mirsad Prnjavorac Vogo{}a 

189/11 

Golubi}/Kemal/Amel, Svjedo~anstvo od I razreda Mje{ovita srednja {kola Had`i}i 

189/12 

Golijanin/Neboj{a/Ema, Li~na karta broj 09BTN6251 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

189/13 

Bostand`ija/Duran/Adis, Li~na karta broj 05BSG6201 izdata u PU Novo Sarajevo 

189/14 

Vu~kovi}/@eljko/@eljko, Li~na karta broj 04BTI8126 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

189/15 

Miov~i}/Marko/Rajka, Li~na karta broj 03BTB3248 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

189/17 

Ma{i}/Ramo/Adis, Indeks broj 3375 [umarski fakultet Sarajevo 

189/18 

[ahovi}/Zajko/Kenan, Indeks broj 69165 Ekonomski fakultet Sarajevo 

189/19 

Omerbegovi}/Senada/Kemal, Li~na karta broj 08BQG6986 izdata u PU Ilid`a 

189/20 

Kari}/Asim/Fehim, Li~na karta br.10BQH5823 izdata od PU Ilid`a 

189/22 

Zuko/Ismet/Ha{im, paso{ broj A0002056 od 13.11.2009. godine izdat od strane MUP BPK-a Gora`de 

189/25 

Mo}evi}/Ervin/Jasmin, Indeks broj 64820-R-05 Ekonomski fakultet Sarajevo 

189/26 

Sulejmanovi}/Raif/Almedisa, Li~na karta broj 09BND0227 izdata u PU Vogo{}a 

189/28 

Dizdarevi}/Bemir/Denis, Diploma o zavr{nom ispitu Gimnazija Dobrinja-Saeajevo 

189/29 

Ja{aragi}/Aziz/Aziza, Bankovni ra~un broj 09001001295 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

189/30 

^izmi}/Ahmeta/[ehida, Paso{ broj 6220942 od 19.03.2009. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo 

189/31 

Prozorac/Seid/Samir, Li~na karta broj 04BMC7176 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

189/32 

Tanovi}/Sabit/Sabaheta, Li~na karta broj 03BRA4416 izdata u PU Centar Sarajevo 

189/34 

Horvat/Ivan/Ivan, Li~na karta broj 03BTA1065 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

189/35 

Huremovi}/[evket/Anela, Li~na karta br.04BTH8230 izdata od PU Novi grad Sarajevo 

189/37 

Beli}/Boris/Ines, Li~na karta br.03BMA7867 izdata od PU Stari grad Sarajevo 

189/38 

Topalovi}/Nihad/Maida, Index br.7072/03 izdat od strane Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu 

189/39 

Ala|uz/Nasuf/Emina, LI~na karta broj 04BNB3424 izdata u PU Vogo{}a 

189/40 

Salihovi}/Saliha/Almir, Li~na karta broj 03BQA5714 izdata u PU Ilid`a 

189/41 

D`omba/Alija/Enisa, Diploma o zavr{nom ispitu Srednja {kola za medicinske sestre i tehni~are Sarajevo 

189/43 

Lizdek/Vlajko/Boris, Li~na karta broj 08BRH2704 izdata u PU Centar Sarajevo 

189/44 

[ubo/Juso/Sabit, radna knji`ica izdata u Op}ini Fo~a 

189/45 

Teka}/Mustafe/Nihad, Rje{enje za obavljanje sam.djelatnosti br. 03-351-272/96 od 25.09.1996. god.Op}ina Novo Sarajevo 

189/48 

Pa{ukanovi}/Alija/Anisa, Li~na karta broj 07BSH7148 izdata u PU Novo Sarajevo 

189/49 

Be{irevi}/-/Nina, saobra}ajna dozvola broj BH2612476 izdata u PU Novo Sarajevo 

189/50 

Udovi~i}/Izeta/Jasmina, Li~na karta broj 04BQC1222 izdata u PU Ilid`a 

189/52 

Ferizovi}/Mladen/Neda, Li~na karta broj 09BSI5650 izdata u PU Novo Sarajevo 

189/53 

Ferizovi}/Mladen/Neda, Voza~ka dozvola broj 09BSD5208 izdata u PU Novo Sarajevo 

189/54 

Hod`i}/Alija/Anel, radna knji`ica izdata u Op}ini Breza 

189/55 

VOLKSBANK LEASING BH DOO SARAJEVO, reg. tablice broj 747-T-160, izdate Policijska uprava Centar Sarajevo 

94 

Ra{ovi} (Tomo) Gordana, diploma broj 22490 Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 

95 

Kova~evi} Mustafa, radna knji`ica, izdata Op}ina Centar Sarajevo 

96 

UNSKO-SANSKI KANTON 

Mulali} Almin, radna knji`ica, izdata Op}ina Bosanska Krupa 

1770 

Duratovi} Zlatan, li~na karta broj 09COF7728, izdata 10. 8. 2009. Odsjek za administraciju Cazin 

1771 

Ale{evi} Kasim, li~na karta broj 05CPB0154, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1772 

Paji} Dursuma, putna isprava broj 5112863, izdata 15. 6. 2006. KMUP Biha} 

1773 

Gerzi} Samir, li~na karta broj 07CRC3662, izdata 19. 4. 2007. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1774 

[ari} Avdo, saobra}ajna dozvola broj BH 1732325, izdata 28. 7. 2009. Odsjek za administraciju Klju~ 

1775 

Rosi} Munir, reg. tablice broj 819-J-982, izdate MUP Velika Kladu{a 

1776 

Lati} Haris, li~na karta broj 09CPE5716, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1777 

Fazli} Ferid, reg. tablica broj 366-J-025, izdata MUP Klju~ 

1778 

[ehi} Samir, li~na karta broj 04CPB1339, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1779 

^ovi} Samir, li~na karta broj 06COE4740, izdata 21. 9. 2006. Odsjek za administraciju Cazin 

1780 

Brki} Mirsad, saobra}ajna dozvola broj BH 2475728, izdata Odsjek za administraciju Klju~ 

1781 

Dru`anovi} Hava, voza~ka dozvola broj 04COA6399, izdata 2. 8. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

1782 

Dru`anovi} Hava, li~na karta broj 04COB5287, izdata 22. 7. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

1783 

Majeti} Omer, radna knji`ica broj 745/08, izdata Op}ina Cazin 

1784 

Salihovi} Asija, li~na karta broj 04CMA2347, izdata 17. 3. 2004. Odsjek za administraciju Klju~ 

1785 

Pro{i} Ahmet, voza~ka dozvola broj 04COA8862, izdata 14. 10. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

1786 

Dizdarevi} Sa}ima, li~na karta broj 04CSA6819, izdata 1. 10. 2004. Odsjek za administraciju Bu`im 

1787 

Pjani} Zilhad, radna knji`ica broj 303/2000, izdata Op}ina Cazin 

1788 

Hod`i} Admir, li~na karta broj 04CRB0327, izdata 26. 8. 2004. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1789 

Goreti} Irfet, ra~un broj 093305811-5 kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, Filijala Biha} 

1790 

Dedi} Emin, li~na karta broj 04CLC8414, izdata 5. 7. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 

1791 

Kurjakovi} Sanela, putna isprava broj 1200677, izdata 16. 6. 1999. KMUP Biha} 

1792 

Kurjakovi} Ned`ad, putna isprava broj 1200678, izdata 16. 6. 1999. KMUP Biha} 

1793 

Harba{ Almir, li~na karta broj 04COF8005, izdata 28. 8. 2009. Odsjek za administraciju Cazin 

1794 

Gu{ani Ramiza, ra~un broj 09350180574 kod Raiffesien Bank d.d. BiH, Filijala Biha} 

1795 

Samard`i} Ale, paso{ broj 3787310, izdat 7. 8. 2001. KMUP Biha} 

1796 

Rami} Midhet, li~na karta broj 06CMB2898, izdata 18. 7. 2006. Odsjek za administraciju Klju~ 

1797 

Mevil Muhamed, li~na karta broj 05CNA4904, izdata Odsjek za administraciju Bosanski Petrovac 

1798 

Gra~anin Sulejman, li~na karta broj 10CLG7359, izdata 4. 7. 2007. Odsjek za administraciju Biha} 

1799 

[ahmanovi} Nadina, li~na karta broj 06CLE9901, izdata 30. 6. 2006. Odsjek za administraciju Biha} 

1800 

Me|useljac Sanel, voza~ka dozvola broj 05CLB8642, izdata 22. 2. 2005. Odsjek za administraciju Biha} 

1801 

Salihovi} Mirsad, saobra}ajna dozvola broj BH 2591922, izdata MUP Biha} 

1802 

Abdijanovi} Tehirza, putna isprava broj 3814999, izdata 9. 10. 2001. KMUP Biha} 

1803 

Baftijari Haris, putna isprava broj 5457866, izdata 14. 6. 2007. KMUP Biha} 

1804 

Baftijari Sarah, putna isprava broj 5457865, izdata 14. 6. 2007. KMUP Biha} 

1805 

Tuli} Sanjin, putna isprava broj 4936834, izdata 1. 9. 2005. KMUP Biha} 

1806 

Mahmi} Mirela, putna isprava broj 5334445, izdata 1. 3. 2007. KMUP Biha} 

1807 

Mu{i} Fatima, putna isprava broj 3549440, izdata 19. 9. 2002. KMUP Biha} 

1808 

Sulji} Admir, li~na karta broj 04COA9228, izdata 14. 4. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

1809 

Sulji} Admir, voza~ka dozvola broj 08COC4170, izdata 24. 12. 2008. Odsjek za administraciju Cazin 

1810 

Ale{evi} Ibrahim, li~na karta broj 04CPB7624, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1811 

Ale{evi} Ibrahim, voza~ka dozvola broj 04CPA6095, izdata 6. 10. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1812 

Osman~evi} Amir, putna isprava broj 5067094, izdata 10. 5. 2006. Odsjek za administraciju Cazin 

1813 

Handanba{i} Senad, li~na karta broj 05COD0003, izdata Odsjek za administraciju Cazin 

1814 

Duranovi} Dijana, li~na karta broj 09CLG4444, izdata 25. 8. 2009. Odsjek za administraciju Biha} 

1815 

Mujad`i} Samir, voza~ka dozvola broj 07CNA2533, izdata Odsjek za administraciju Bosanski Petrovac 

1816 

Mujad`i} Samir, li~na karta broj 07CNA7616, izdata Odsjek za administraciju Bosanski Petrovac 

1817 

Badnjevi} Adnan, putna isprava broj 3615710, izdata 20. 2. 2000. KMUP Biha} 

1818 

[abi} Adi, li~na karta broj 04CLC8816, izdata 8. 7. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 

1819 

\emaili D`afer, li~na karta broj 08CLF9383, izdata 2008. Odsjek za administraciju Biha} 

1820 

Kloki} Muharem, saobra}ajna dozvola broj BH 2799216, izdata 6. 6. 2008. MUP Bosanski Petrovac 

1821 

Emri} Elma, paso{ broj 5382857, izdat 19. 4. 2007. KMUP Biha} 

1822 

Hepi} Ensad, voza~ka dozvola broj 04COA5042, izdata 26. 5. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

1823 

Kajtezovi} Mujo, voza~ka dozvola broj 04CRA3335, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1824 

Kajtezovi} Mujo, li~na karta broj 04CRA6100, izdata 17. 5. 2004. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1825 

POSAVSKI KANTON 

@ivkovi} Marko, osobna iskaznica broj 07BVB8081, izdata 9. 11. 2007. MUP PK Ora{je 

243 

@ivkovi} Marko, voza~ka dozvola broj 06BVA7782, izdata 8. 11. 2006. MUP PK Ora{je 

244 

Mutabd`i} Mara, osobna iskaznica broj 04BVA7270, izdata 25. 6. 2004. MUP PK Ora{je 

245 

Nedi} Zlatko, osobna iskaznica broj 09BVC0606, izdata 16. 7. 2009. MUP PK Ora{je 

246 

TUZLANSKI KANTON 

Sinanovi} Hajrija, li~na karta broj 04CFB9571, izdata 4. 11. 2004. CIPS Gra~anica 

1713 

Dizdarevi} Zijad, diploma dj. broj 01-1246/7 od 14. 6. 1985., izdata u S[C Gra~anica 

1714 

Bajramovi} Zlatka, putna isprava broj 5633440, izdata 21. 8. 2007. Odjeljenje za administraciju Tuzla 

1715 

Hamidovi} Zikret, li~na karta broj 04CIA5119, izdata 20. 12. 2004. Odjeljenje za administraciju Kalesija 

1716 

Tupaji} Ned`ad, li~na karta broj 04CIA2146, izdata 13. 10. 2004. Odjeljenje za administraciju Kalesija 

1717 

Toma{evi} Besima, li~na karta broj 09CID5418, izdata 25. 9. 2009. Odjeljenje za administraciju Kalesija 

1718 

Sulji} Azemina, putna isprava broj 5502628, izdata 3. 7. 2007. Odjeljenje za administraciju Kalesija 

1719 

"HAAMCO" Sapna, reg. tablice broj 361-T-324, izdate Odjeljenje za administraciju Sapna 

1720 

Ahmetovi} Miralem, li~na karta broj 05BZA6531, izdata 19. 10. 2005. Odjeljenje za administraciju Sapna 

1721 

Hasi} Esma, li~na karta broj 05CFC3547, izdata CIPS Gra~anica 

1722 

Dizdarevi} Ahmet, reg. tablice broj 994-K-289, izdate MUP Gra~anica 

1723 

Mehanovi} Elfija, diploma dj. 01-835/27 od 14. 6. 2000., izdata u MS[ Gra~anica 

1724 

Sumbi} Nerminka, li~na karta broj 04CFB9578, izdata CIPS Gra~anica 

1725 

Ibrali} Ermin, reg. tablica broj 255-F-140, izdata Odjeljenje za administraciju Kalesija 

1726 

Vildi} Rasim, reg. tablica broj 082-J-390, izdata Odjeljenje za administraciju Kalesija 

1727 

Hamidovi} Hamzalija, reg. tablica broj 397-J-677, izdata Odjeljenje za administraciju Kalesija 

1728 

Raboti} Senaid, voza~ka dozvola broj 05CIA5825, izdata 10. 8. 2005. Odjeljenje za administraciju Kalesija 

1729 

Husi} Izudin, voza~ka dozvola broj 07CIA9545, izdata 3. 5. 2007. Odjeljenje za administraciju Kalesija 

1730 

Selmanovi} Edina, putna isptava broj 6305189, izdata 15. 6. 2009. Odjeljenje za administraciju Kalesija 

1731 

Selmanovi} Amina, putna isprava broj 6305190, izdata 15. 6. 2009. Odjeljenje za administraciju Kalesija 

1732 

Selmanovi} D`enana, putna isprava broj 6305188, izdata 15. 6. 2009. Odjeljenje za administraciju Kalesija 

1733 

Musi} Emir, putna isprava broj 6358221, izdata 19. 8. 2009. Odjeljenje za administraciju Kalesija 

1734 

D`ananovi} Mehmedalija, putna isprava broj 5791782, izdata 8. 1. 2008. Odjeljenje za administraciju Kalesija 

1735 

Selmanovi} Bego, putna isprava broj 5578332, izdata 25. 7. 2007. Odjeljenje za administraciju Kalesija 

1736 

Selmanovi} Jasminka, putna isprava broj 5586391, izdata 31. 7. 2007. Odjeljenje za administraciju Kalesija 

1737 

"BH-LEGNO" DOO Gra~anica, reg. tablica broj 226-J-198, izdata MUP Gra~anica 

1738 

Mujki} Izeta, radna knji`ica (duplikat), izdata 10. 7. 1998. Op}ina Doboj Istok 

1739 

Mulahusejnovi} Fatima, diploma dj. broj 01-295-1/08, izdata 18. 2. 2008. u MS[ Gra~anica 

1740 

Buljuba{i} (Safeta) Nermin, Gra~anica, svjedo~anstvo VIII razreda broj 96-110/98 

1741 

Buljuba{i} Nermin, svjedo~anstvo I razreda broj 01-175/6 od 25. 6. 1999. Gimnazije "Dr. Mustafa Kamari}" Gra~anica 

1742 

Memi} Emina, svjedod`ba o zavr{enom III razredu Saobra}ajne sru~ne {kole broj 01/03-3/2-15/09, izdate od MS[ Doboj Istok 

1743 

Omerovi} Suad, putna isprava broj 6358284, izdata 25. 8. 2009. Odjeljenje za administraciju Sapna 

1744 

Nasi} Zehra, li~na karta broj 04CFB4784, izdata CIPS Gra~anica 

1745 

Softi} Nihad, paso{ broj 5001499, izdata 27. 2. 2006. CIPS Gra~anica 

1746 

Mahmutovi} Nijaz, li~na karta broj 05CFD3139, izdata CIPS Gra~anica 

1747 

Kuduzovi} Meho, reg. tablice broj 465-T-407, izdate MUP Gra~anica 

1748 

Mulahasanovi} Selma, li~na karta broj 06CFD9411, izdata 7. 11. 2006. CIPS Gra~anica 

1749 

Dizdarevi} Avdo, voza~ka dozvola broj 04CFA7433, izdata 13. 10. 2004. CIPS Gra~anica 

1750 

Selimovi} Samira, diploma dj. broj 01-739/21 od 13. 6. 1988., izdata u S[C Gra~anica 

1751 

Babaji} Vejsil, li~na karta broj 03CFA0823, izdata 6. 11. 2003. CIPS Gra~anica 

1752 

Babaji} Vejsil, voza~ka dozvola broj 10CFC0109, izdata 17. 3. 2010. CIPS Gra~anica 

1753 

Babi} Edin, li~na karta broj 07CGA9249, izdata CIPS Doboj Istok 

1754 

Had`i} Mersiha, voza~ka dozvola broj 05CFB2434, izdata 25. 3. 2005. CIPS Gra~anica 

1755 

^oli} Sabine, voza~ka dozvola broj 05CFB3570, izdata 12. 8. 2005. CIPS Gra~anica 

1756 

^oli} Sabine, li~na karta broj 08CFE3848, izdata CIPS Gra~anica 

1757 

Kari} Mehmed, voza~ka dozvola broj 04CFA9186, izdata 9. 12. 2004. CIPS Gra~anica 

1758 

D`aferovi} Zinaida, indeks broj 506/05 Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli 

1759 

Karabeg Reuf, diploma broj 216/84 od 31. 5. 1984. Medicinskog fakulteta u Tuzli 

1760 

Hasi} Adnan, li~na karta broj 05CDC7472, izdata 28. 7. 2005. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 

1761 

Ibri} Mehmed, li~na karta broj 04CDA9399, izdata 6. 8. 2004. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 

1762 

Mahmutovi} Zlatija, li~na karta broj 03CDA1418, izdata 12. 12. 2003. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 

1763 

Ibri} Osman, voza~ka dozvola broj 04CDA3197, izdata 12. 8. 2004. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 

1764 

Salamovi} Raif, voza~ka dozvola broj 07CDB2098, izdata 28. 1. 2007. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 

1765 

Zahirovi} Ned`ad, voza~ka dozvola broj 05CDA8525, izdata 17. 3. 2005. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 

1766 

Ahmetovi} [eval, saobra}ajna dozvola broj BH 2615516, izdata Odjeljenje za administraciju Srebrenik 

1767 

Ma{i} Edmir, reg. tablice broj J57-M-746, izdate 31. 8. 2010. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 

1768 

ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON 

Hod`i} Sadija, li~na karta broj 04CZA7939, izdata 2. 8. 2004. Odsjek za administraciju Maglaj 

1899 

Husi~i} Belmir, li~na karta broj 07CYC3534, izdata 6. 9. 2007. Odsjek za administraciju @ep~e 

1900 

Petrovi} Janja, li~na karta broj 05CYA9870, izdata 7. 2. 2005. Odsjek za administraciju @ep~e 

1901 

Jusufovi} Edhem, li~na karta broj 04CYA6546, izdata 19. 10. 2004. Odsjek za administraciju @ep~e 

1902 

Selimovi} Mirnes, saobra}ajna dozvola broj BH 2739882, izdata MUP Zenica 

1903 

[ibonji} Haris, voza~ka dozvola broj 06DDB0018, izdata 4. 7. 2006. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

1904 

[ibonji} Haris, li~na karta broj 06DDD0211, izdata 28. 6. 2006. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

1905 

D`ebi} Semir, li~na karta broj 04DDB8644, izdata 1. 12. 2004. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

1906 

Mehi} Enes, li~na karta broj 05DDC2706, izdata 1. 2. 2005. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

1907 

Tursi} Meho, li~na karta broj 05DDC6464, izdata 23. 5. 2005. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

1908 

Halilovi} Husein, li~na karta broj 06CWA3497, izdata Odsjek za administraciju Doboj Jug 

1909 

Alibegovi} Amna, voza~ka dozvola broj 05DEA7026, izdata 4. 1. 2005. Odsjek za administraciju Visoko 

1910 

Frljak Eldin, voza~ka dozvola broj 07DEB4917, izdata 23. 6. 2007. Odsjek za administraciju Visoko 

1911 

Fati} Kenan, voza~ka dozvola broj 07DEB4800, izdata 14. 6. 2007. Odsjek za administraciju Visoko 

1912 

Karda{ Tifan, voza~ka dozvola broj 04DEA5684, izdata 30. 9. 2004. Odsjek za administraciju Visoko 

1913 

Halilbegovi} Ned`ad, voza~ka dozvola broj 05DEB0794, izdata 14. 4. 2005. Odsjek za administraciju Visoko 

1914 

Ramovi} Mirsad, reg. tablice broj K48-J-363, izdate MUP Zenica 

1915 

Fejzi} Benjamin, paso{ broj 5205673, izdat 1. 9. 2006. MUP Zenica 

1916 

Kadri} Sifet, putna isprava broj 4992391, izdata 2. 2. 2006. Odsjek za administraciju Visoko 

1917 

O~uz Hatid`a, li~na karta broj 04DEB1045, izdata 19. 7. 2004. Odsjek za administraciju Visoko 

1918 

Dervi{evi} Fehrija, li~na karta broj 07DED4657, izdata 9. 7. 2007. Odsjek za administraciju Visoko 

1919 

Leme{ ]azim, li~na karta broj 05DEC8563, izdata 23. 12. 2005. Odsjek za administraciju Visoko 

1920 

[ehi} [ida, li~na karta broj 04DEA6649, izdata 26. 4. 2004. Odsjek za administraciju Visoko 

1921 

Bajri} Irfan, li~na karta broj 05DEC5935, izdata 15. 4. 2005. Odsjek za administraciju Visoko 

1922 

Begi} Red`iba, li~na karta broj 04DAA1120, izdata 22. 3. 2004. Odsjek za administraciju Breza 

1923 

Ibri} Emin, voza~ka dozvola broj 04DDA1501, izdata 17. 2. 2004. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

1924 

Vikovi} Elma, li~na karta broj 03DDA0679, izdata 11. 11. 2003. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

1925 

^elik Bahrija, paso{ broj 5483495, izdat MUP Zenica 

1926 

Nuhanovi} Atif, li~na karta broj 04CZA7027, izdata 9. 7. 2004. Odsjek za administraciju Maglaj 

1927 

Be~i} Adnan, saobra}ajna dozvola broj 02646/10, izdata Policijska stanica Visoko 

1928 

Yalcin Emina, paso{ broj 6056209, izdat 17. 7. 2008. MUP Zenica 

1929 

Muki} Selvira, li~na karta broj 08DDD5205, izdata 5. 2. 2008. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

1930 

Gurda Belma, li~na karta broj 05DCA9287, izdata 9. 12. 2005. Odsjek za administraciju Olovo 

1931 

Musli} Meliha, paso{ broj 5247245, izdat 17. 11. 2006. MUP Zenica 

1932 

Burko Mirza, saobra}ajna dozvola broj BH 2910105, izdata 14. 3. 2010. Odsjek za administraciju Visoko 

1933 

Burko Mirza, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA 0824120, izdata 14. 3. 2010. Odsjek za administraciju Visoko 

1934 

Dizdarevi} Kemal, reg. tablice broj 887-J-041, izdate Odsjek za administraciju Visoko 

1935 

Had`imjeli} Zijad, reg. tablice broj 528-J-490, izdate Odsjek za administraciju Visoko 

1936 

Mu{inbegovi} Omer, reg. tablice broj 267-T-331, izdate Odsjek za administraciju Visoko 

1937 

Durmi} Almedina, reg. tablica broj T26-T-460, izdata MUP Zenica 

1938 

Dilberovi} Albin, li~na karta broj 04CTF1481, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1939 

Hod`i} Enisa, li~na karta broj 07CTK5456, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1940 

Kadi} Jasmin, li~na karta broj 08CTL3870, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1941 

Karali} Taib, li~na karta broj 06CTJ9188, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1942 

Koli} Amina, li~na karta broj 09CTM1981, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1943 

Mali~begovi} Zijad, li~na karta broj 08CTL1919, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1944 

[kapurevi} Harun, li~na karta broj 03CTB4971, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1945 

Al-Hamdani Senad, li~na karta broj 07CTK6491, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1946 

Babi} Faik, li~na karta broj 04CTC8247, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1947 

Muli} Ajdin, li~na karta broj 09CTM1636, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1948 

Samara Satka, li~na karta broj 03CTA1347, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1949 

Selimovi} Haris, li~na karta broj 08CTK9872, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1950 

SREDNJOBOSANSKI KANTON 

^ajdo D`ena, li~na karta broj 04DHA4616, izdata 2. 8. 2004. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

1273 

A{i{ [adi, osobna iskaznica broj 05DHA9444, izdata 23. 6. 2005. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

1274 

Im{irpa{i} Mediha, osobna iskaznica broj 04DHA2972, izdata Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

1275 

Ramljak Eniz, li~na karta broj 04DHA1361, izdata 10. 2. 2004. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

1276 

Memi{ \elil, li~na karta broj 04DHA5947, izdata 2. 9. 2004. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

1277 

Smaji} Fahrija, li~na karta broj 04DHA5622, izdata 26. 8. 2004. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

1278 

@uljko Admir, voza~ka dozvola broj 03DHA0130, izdata 5. 12. 2003. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

1279 

Ibrica Fatima, voza~ka dozvola broj 10DHA4303, izdata 24. 5. 2008. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

1280 

Dilaver Nezir, voza~ka dozvola broj 04DHA2431, izdata 17. 12. 2004. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

1281 

Huseinovi} Lejla, voza~ka dozvola broj 03DFA2060, izdata 29. 7. 2003. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

1282 

Memi{ \elil, voza~ka dozvola broj 04DHA1638, izdata 2. 9. 2004. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

1283 

Ibrica Fatima, prometna dozvola broj BH 2029553, izdata Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

1284 

Ajanovi} Besim, saobra}ajna dozvola broj BH 2668643, izdata 24. 12. 2007. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

1285 

Aganovi} Mirzed, voza~ka dozvola broj 05DLA3886, izdata 9. 3. 2005. Odsjek za administraciju Busova~a 

1286 

Aganovi} Mirzed, osobna iskaznica broj 05DLA9192, izdata 9. 3. 2005. Odsjek za administraciju Busova~a 

1287 

Vujica Ru`ica, voza~ka dozvola broj 05DLA3898, izdata 9. 3. 2005. Odsjek za administraciju Busova~a 

1288 

Vujica Ru`ica, osobna iskaznica broj 05DLA9201, izdata 9. 3. 2005. Odsjek za administraciju Busova~a 

1289 

[teko Kata, osobna iskaznica broj 07DLB2520, izdata 30. 1. 2007. Odsjek za administraciju Busova~a 

1290 

Crnica Osman, voza~ka dozvola broj 06DGA4923, izdata 3. 3. 2006. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

1291 

Crnica Osman, osobna iskaznica broj 04DGA3451, izdata 10. 8. 2004. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

1292 

Muteveli} Asim, devizna knji`ica broj 22-4461-013627 kod PRIVREDNE BANKE DD SARAJEVO, Filijala Bugojno 

1293 

Vukadin Jedinko, li~na karta broj 04DPB0555, izdata 14. 12. 2004. Odsjek za administraciju Kiseljak 

1294 

^ila{ Adis, li~na karta broj 10DPC0502, izdata 24. 6. 2010. Odsjek za administraciju Kiseljak 

1295 

Duno Vladimir, voza~ka dozvola broj 04DPA5265, izdata 15. 12. 2004. Odsjek za administraciju Kiseljak 

1296 

Stani{i} Slavica, saobra}ajna dozvola broj BH 3014024, izdata 1. 7. 2008. Odsjek za administraciju Kiseljak 

1297 

Em{o Avdo, li~na karta broj 04DPA2168, izdata 12. 3. 2004. Odsjek za administraciju Kiseljak 

1298 

Fazlihod`i} Nusret, voza~ka dozvola broj 05DPA5645, izdata 4. 1. 2005. Odsjek za administraciju Kiseljak 

1299 

Sal~inovi} Ensar, li~na karta broj 09DIB1661, izdata 5. 8. 2009. Odsjek za administraciju Fojnica 

1300 

Sal~inovi} Ensar, voza~ka dozvola broj 10DIA5175, izdata 21. 6. 2010. Odsjek za administraciju Fojnica 

1301 

Omeragi} Hajrudin, osobna iskaznica broj 04DGA2091, izdata 30. 6. 2004. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

1302 

[ljivo Sulejman, li~na karta broj 05DGA9712, izdata 25. 3. 2005. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

1303 

Zeko Marinko, reg. plo~ice broj T65-O-125, izdata 7. 7. 2010. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

1304 

Bagara Zoran, reg. tablice broj A22-T-241, izdate MUP Vitez 

1305 

Rebihi} Muharem, osobna iskaznica broj 04DNB0740, izdata MUP Vitez 

1306 

Viskovi} Drago, li~na karta broj 04DNA6562, izdata Odsjek za administraciju Vitez 

1307 

Hod`i} Osman, voza~ka dozvola broj 04DLA2302, izdata 1. 12. 2004. Odsjek za administraciju Busova~a 

1308 

Hod`i} Osman, osobna iskaznica broj 04DLA6192, izdata 1. 12. 2004. Odsjek za administraciju Busova~a 

1309 

Lukin Sofija, osobna iskaznica broj 04DLA4883, izdata 20. 9. 2004. Odsjek za administraciju Busova~a 

1310 

Vu~i} Ilija, potvrda o registraciji vozila broj AA0817598, izdata MUP Busova~a 

1311 

Lovri} Jurica, voza~ka dozvola broj 04DLA0405, izdata 2. 4. 2004. Odsjek za administraciju Busova~a 

1312 

Hod`i} Fatima, putna isprava broj 6117639, izdata 10. 9. 2008. MUP SBK/KSB 

1313 

Kalebi} Nihad, li~na karta broj 03DOA0989, izdata 20. 10. 2003. Odsjek za administraciju Bugojno 

1314 

Rojnica Stanislav, radni~ka knji`ica broj 148/98, izdata 4. 9. 1998. Op}ina Novi Travnik 

1315 

Kari} Edin, voza~ka dozvola broj 05DFB2956, izdata 4. 1. 2005. Odsjek za administraciju Travnik 

1316 

Bajri} Silvana, li~na karta broj 05DFD7199, izdata 4. 1. 2005. Odsjek za administraciju Travnik 

1317 

Adilovi} Zilha, osobna iskaznica broj 04DFC3106, izdata 19. 5. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

1318 

Beganovi} D`emila, li~na karta broj 04DOB0407, izdata 9. 7. 2004. Odsjek za administraciju Bugojno 

1319 

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON 

[uvalija Suad, voza~ka dozvola broj 05AUA6407, izdata 7. 4. 2005. MUP BPK Gora`de 

135 

[uvalija Suad, li~na karta broj 05AUB9121, izdata 7. 2. 2005. MUP BPK Gora`de 

136 

Pirija Rahima, li~na karta broj 08AUC8646, izdata 29. 9. 2008. MUP BPK Gora`de 

137 

Efendi} Sejfo, li~na karta broj 03AUA0266, izdata 10. 4. 2003. MUP BPK Gora`de 

138 

Hodo Amira, li~na karta broj 05AUC1791, izdata 19. 8. 2005. MUP PK Gora`de 

139 

HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON 

Garabin Senad, li~na karta broj 08BHB0031, izdata 12. 11. 2008. MUP HNK Jablanica 

249 

Razi} Asana Mirsada, diploma broj 268 od 23. 5. 1980. Pravnog fakulteta Univerziteta "D`emal Bijedi}" u Mostaru 

250 

Isakovi} Kemal, Stolac, ~ekovna kartica - teku}i ra~un broj 21-1402-21-9222 58 001431 kod PBS DD SARAJEVO, Filijala Nera Mostar 

251 

Bilal Mirsad, li~na karta broj 08BIC4595, izdata 15. 5. 2008. MUP HNK Konjic 

252 

\uli} Hatid`a, li~na karta broj 04BIB0080, izdata 2. 6. 2004. MUP HNK Konjic 

253 

Hakalovi} Zlatka, li~na karta broj 03BIA3459, izdata 27. 11. 2003. MUP HNK Konjic 

254 

Kaleb Slavko, li~na karta broj 03BIA3928, izdata 19. 12. 2003. MUP HNK Konjic 

255 

Prevljak Armin, li~na karta broj 03BIA1012, izdata 3. 7. 2003. MUP HNK Konjic 

256 

Parcan Samir, saobra}ajna dozvola broj BH 3031214, izdata 9. 3. 2009. MUP HNK Konjic 

257 

"PROMINVEST" d.o.o. Konjic, saobra}ajna dozvola broj BH 0839634, izdata 11. 10. 2001. MUP HNK Konjic 

258 

ZAPADNOHERCEGOVA^KI KANTON 

Begi} Matija, osobna iskaznica broj 08DTB3205, izdata 26. 8. 2008. CIPS Posu{je 

648 

Zori} Mila, osobna iskaznica broj 05DSA7045, izdata 23. 5. 2005. CIPS Grude 

649 

Medi} @eljka, osobna iskaznica broj 06DRB7181, izdata 28. 2. 2006. CIPS Ljubu{ki 

650 

Medak Ivanka, osobna iskaznica broj 06DSA9350, izdata 24. 3. 2006. CIPS Grude 

651 

Ja`o Marko, reg. plo~ice broj 159-E-013, izdate 24. 6. 2003. MUP Posu{je 

652 

Boras Drago, reg. plo~ice broj A16-E-778, izdate 14. 1. 2010. MUP Grude 

653 

Brzica Stjepan, reg. plo~ice broj K04-A-427, izdate 8. 6. 2010. MUP Grude 

654 

Mikuli} Josip, osobna iskaznica broj 10DSB4613, izdata 21. 6. 2010. CIPS Grude 

655 

"Poli}trans" d.o.o. Posu{je, prometna dozvola broj BH 2957246, izdata 8. 4. 2008. MUP Posu{je 

656 

]u`i} Ante, osobna iskaznica broj 09DUC3212, izdata 19. 1. 2009. CIPS [iroki Brijeg 

657 

Kara~i} Karla, osobna iskaznica broj 07DUC1003, izdata 29. 8. 2007. CIPS [iroki Brijeg 

658 

In|ilovi} d.o.o. Posu{je, reg. plo~ica broj 992-M-402, izdata 29. 3. 2006. MUP Posu{je 

659 

Begi} Oliver, prometna dozvola broj BH 3186514, izdata 21. 9. 2009. MUP Posu{je 

660 

Zelenika Frano, voza~ka dozvola broj 04DUA0323, izdata 20. 1. 2004. CIPS [iroki Brijeg 

661 

Zelenika Frano, osobna iskaznica broj 04DUA0525, izdata 2004. CIPS [iroki Brijeg 

662 

Vujevi} Goran, voza~ka dozvola broj 04DRA4422, izdata 2. 6. 2004. CIPS Ljubu{ki 

663 

Vujevi} Goran, osobna iskaznica broj 04DRA8958, izdata 2. 6. 2004. CIPS Ljubu{ki 

664 

^uljak Vid, osobna iskaznica broj 04DRB3030, izdata 20. 10. 2004. CIPS Ljubu{ki 

665 

Marti} Ivan, prometna dozvola broj BH 1517722, izdata 31. 10. 2007. MUP Posu{je 

666 

KANTON 10 

Jur~evi} Ivan, reg. plo~ice broj 238-J-263, izdate 18. 6. 2006. MUP Tomislavgrad 

157 

Jarekula Radomir, osobna iskaznica broj 05AZA2332, izdata 14. 7. 2005. Policijska postaja Glamo~ 

158