SADR@AJ
4/10

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

SLU@BENE OBJAVE

UDRU@ENJA - FONDACIJE

SMANJENJE KAPITALA

NATJE^AJI/KONKURSI/OGLASI

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI MAGLAJ

JAVNI NATJE^AJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI OD@AK

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU PROSTORNOG URE\ENJA I ZA[TITE OKOLI[A KANTONA SARAJEVO

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA UNSKO-SANSKOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U PEDAGO[KOM ZAVODU MOSTAR

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODE]EG DR@AVNOG SLU@BENIKA U KANTONALNOM ZAVODU ZA PRAVNU POMO] ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI KLADANJ

JAVNI NATJE^AJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ORA[JE

OGLAS ZA IMENOVANJE JEDNOG ^LANA NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR I REVIZIJU IZ REDA GRA\ANA

JAVNI OGLAS ZA POPUNU UPRA@NJENIH POZICIJA U REGULIRANIM TIJELIMA [TO SU U NADLE@NOSTI VLADE ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA, ODNOSNO MINISTARSTVA ZA PRIVREDU

ISPRAVKU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA "CENTROTRANS - DC" DOO SARAJEVO

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA "CENTROTRANS - DC" DOO SARAJEVO

JAVNI KONKURS ZA IZBOR NASTAVNIKA/NASTAVNICA NA ODRE\ENO VRIJEME DO 31.08.2010. GODINE

OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA TUZLA

OGLAS ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE TUZLANSKOG KANTONA

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA IZ REDA OSNIVA^A U JAVNOJ USTANOVI DJE^IJE OBDANI[TE "ZULEJHA BEGETA" KONJIC

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE U ORGANIMA TIJELA ^IJIH JE OSNIVA^ OP]INSKO VIJE]E OP]INE CAZIN

OSTAVINSKI POSTUPAK

PROGLA[ENJE UMRLIM

POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA

LIKVIDACIJE - STE^AJI

PE^ATI - [TAMBILJI

OSTALE OBJAVE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

DOPUNA DJELATNOSTI

BRISANJE IZ SUDSKOG REGISTRA

UPISI U SUDSKI REGISTAR

OSOBNE ISPRAVE I DOKUMENTI