LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XVII - Broj 4 

Srijeda, 27. 1. 2010. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLU@BENE OBJAVE 


UDRU@ENJA - FONDACIJE 

Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis promjena u Registar fondacija, Fondacije za izdava{tvo Sarajevo, donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se u Registar fondacija sa danom 11. 12. 2009. godine promjena upisa za Fondaciju za izdava{tvo, Sarajevo, upisanu u Registar fondacija pod registarskim brojem 71, Knjiga I Registra, dana 7. 8. 2008. godine, i to: 

    Izmjena i dopuna Statuta Fondacije broj V broj 541/08 od 18. 6. 2008. godine koje se odnose na ~l. 8., 12., 13. i 15. Statuta. 

    Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj 04-05-2-1396/08 od 7. 8. 2008. godine ostaju nepromijenjeni. 


Broj 04-05-2-1396/08
11. prosinca 2009. godine
Sarajevo Ministar
Feliks Vidovi}, v. r. 

(UGF-262/09) 


Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis u Registar fondacija "FONDACIJA ZA BIBLIOTE^KU DJELATNOST" Sarajevo, donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se u Registar fondacija u Federaciji Bosne i Hercegovine kod Federalnog ministarstva pravde sa danom 11. 12. 2009. godine promjena upisa za "FONDACIJU ZA BIBLIOTE^KU DJELATNOST" Sarajevo, upisanu u Registar fondacija pod registarskim brojem 71, Knjiga I Registra, dana 7. 8. 2008. godine, i to: 

    Izmjena i dopuna Statuta Fondacije broj V broj 539/08 od 18. 6. 2008. godine koje se odnose na ~l. 8., 12., 13. i 14. Statuta. 

2.    Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj 04-05-2-1399/08 od 7. 8. 2008. godine ostaju nepromijenjeni. 


Broj 04-05-2-1399/08
11. prosinca 2009. godine
Sarajevo Ministar
Feliks Vidovi}, v. r. 

(UGF-263/09) 


Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis u Registar fondacija "FONDACIJA ZA MUZI^KE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI" Sarajevo, donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se u Registar fondacija u Federaciji Bosne i Hercegovine kod Federalnog ministarstva pravde sa danom 11. 12. 2009. godine promjena upisa za "FONDACIJU ZA MUZI^KE, SCENSKE I LIKOVNE UMJETNOSTI" Sarajevo, upisanu u Registar fondacija pod registarskim brojem 73, Knjiga I Registra, dana 7. 8. 2008. godine, i to: 

    Izmjena i dopuna Statuta Fondacije broj V broj 540/08 od 18. 6. 2008. godine koje se odnose na ~l. 8., 12., 13. Statuta i Poglavlje "Via - Oblik i sadr`aj pe~ata Federacije". 

2.    Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj 04-05-2-1397/08 od 7. 8. 2008. godine ostaju nepromijenjeni. 


Broj 04-05-2-1397/08
11. prosinca 2009. godine
Sarajevo Ministar
Feliks Vidovi}, v. r. 

(UGF-264/09) 


Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis promjena u Registar fondacija, Fondacije za kinematografiju Sarajevo, donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se u Registar fondacija sa danom 11. 12. 2009. godine promjena upisa za Fondaciju za kinematografiju, Sarajevo, upisanu u Registar fondacija pod registarskim brojem 74, Knjiga I Registra, dana 7. 8. 2008. godine i to: 

    Izmjena i dopuna Statuta Fondacije broj V broj 542/2008 od 18. 6. 2008. godine koje se odnose na ~l. 8., 12. i 13. Statuta, te poglavlje "Via - Oblik i sadr`aj znaka Fondacije". 

    Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj 04-05-2-1398/08 od 7. 8. 2008. godine ostaju nepromijenjeni. 


Broj 04-05-2-1396/08
11. prosinca 2009. godine
Sarajevo Ministar
Feliks Vidovi}, v. r. 

(UGF-265/09) 


Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosne i Hercegovine Mikrokreditne fondacije "PARTNER MIKROKREDITNA FONDACIJA" Tuzla, donosi 

RJE[ENJE 

Upisuje se u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosne i Hercegovine sa danom 11. 11. 2009. godine promjena upisa za Mikrokreditnu fondaciju "PARTNER MIKROKREDITNA FONDACIJA", skra}eni naziv "PARTNER MKF", sa sjedi{tem u Tuzli, ulica 15. maja bb, upisanu u Registar mikrokreditnih fondacija Federacije Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 5, Knjiga I Registra, dana 30. 4. 2008. godine i to: 

1.    Promjena ~lanova Upravnog odbora na na~in da se umjesto Mary Chaffin upisuje Steve Mitchell kao novi ~lan Upravnog odbora Mikrokreditne fondacije "PARTNER MIKROKREDITNA FONDACIJA" Tuzla. 

    Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju ovog Ministarstva broj 04-05-2-656/08 od 30. 4. 2008., 18. 8. 2008., 16. 2. 2009., 5. 5. 2009. i 14. 9. 2009. godine ostaju nepromijenjeni. 


Broj 04-05-2-656/08
11. studenoga 2009. godine
Sarajevo Ministar
Feliks Vidovi}, v. r. 

(UGF-266/09) 


Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis promjena u Registar udruga "SINDIKAT RADNIKA TRGOVINE BOSNE I HERCEGOVINE" Sarajevo, donosi 

RJE[ENJE 

Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstva pravde s danom 17. 11. 2009. godine promjena upisa za Udrugu "SINDIKAT RADNIKA TRGOVINE BOSNE I HERCEGOVINE", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Obala Kulina bana broj 1, upisanu u Registar udruga, pod registarskim brojem 390, Knjiga I Registra, dana 14. 8. 2000. godine i to: 

1.    Promjena imena na na na~in da se umjesto dosada{njeg imena "SINDIKAT RADNIKA TRGOVINE BOSNE I HERCEGOVINE" upisuje novi naziv "SINDIKAT RADNIKA TRGOVINE I USLU@NIH DJELATNOSTI". 

2.    Promjena osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanje na na~in da se umjesto Azre [ehbajraktarevi} upisuje Mersiha Be{irovi} kao osoba ovla{tena za zastupanje i predstavljanje Udruge. 

3.    Promjena predsjednika Udruge. 

4.    Promjena ~lanova Upravnog odbora Udruge. 

5.    Promjena Statuta - Pre~i{}eni tekst usvojen na Skup{tini dana 16. 10. 2009. godine. 

Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj 04-05-2-4192/00 od 14. 8. 2000., 7. 11. 2000. i 7. 1. 2002. godine ostaju nepromijenjeni. 

Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KM, Udruga je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezoru Federacije Bosne i Hercegovine. 


Broj 04-05-2-4192/00
17. studenoga 2009. godine
Sarajevo Ministar
Feliks Vidovi}, v. r. 

(UGF-267/09) 


Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis promjena u Registar udruga "BOSANSKI SAVJET ZA POMO]" Tuzla, donosi 

RJE[ENJE 

Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstva pravde s danom 17. 11. 2009. godine promjena upisa za udrugu "BOSANSKI SAVJET ZA POMO]", skra}eni naziv "BOSPO", sa sjedi{tem u Tuzli, ulica Mirze Deliba{i}a broj 9, upisanu u Registar udruga pod registarskim brojem 768, Knjiga I Registra, dana 13. 2. 2004. godine, i to: 

1.    Promjena ~lanova Skup{tine Udruge, 

2.    Promjena ~lanova Izvr{nog odbora Udruge, 

3.    Promjena predsjednika Izvr{nog odbora Udruge. 

Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj 04-05-2-515/03 od 13. 2. 2004., 18. 9. 2008. i 4. 2. 2009. godine ostaju nepromijenjeni. 

Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KM, Udruga je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezoru Federacije Bosne i Hercegovine. 


Broj 04-05-2-515/03
17. studenoga 2009. godine
Sarajevo Ministar
Feliks Vidovi}, v. r. 

(UGF-268/09) 


Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis u Registar udruga "BOSANSKI KINOLO[KI SAVEZ" Sarajevo, donosi 

RJE[ENJE 

Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstva pravde Sarajevo, s danom 10. 11. 2009. godine promjena upisa za Udrugu "BOSANSKI KINOLO[KI SAVEZ", skra}eni naziv "BKS", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Petrakijina broj 24, upisanu u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 363, Knjiga I Registra, dana 19. 5. 2000. godine i to: 

1.    Promjena sjedi{ta - adrese na na~in da se umjesto dosada{nje adrese Sarajevo, Petrakijina 24 upisuje nova adresa Udruge Sarajevo ulica Nusreta [i{i}a Dede broj 7, 

2.    Promjena osoba ovla{tenih za zastupanje i predstavljanje na na~in da prestaje ovla{tenje za zastupanje i predstavljanje Udruge Jakovu Marunici, Zijahu Zulovi}u i Slobodanu Li~aninu, 

3.    Promjena ~lanova Nadzornog odbora Udruge, 

4.    Promjena Statuta - Pre~i{}eni tekst usvojen na Skup{tini dana 26. 4. 2009. godine. 

Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj 04-05-2-2658/2000 od 19. 5. 2000. godine, ostaju nepromijenjeni. 

Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KM, Udruga je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezoru Federacije Bosne i Hercegovine. 


Broj 04-05-2-2658/2000
10. studenoga 2009. godine
Sarajevo Ministar
Feliks Vidovi}, v. r. 

(UGF-270/09) 


Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis promjena u Registar stranih i me|unarodnih nevladinih organizacija, Predstavni{tva strane humanitarne organizacije "SMALL KINDNESS (THE WAOF AL-MAUN)" Velika Britanija, donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se u Registar stranih i me|unarodnih nevladinih organizacija kod Federalnog ministarstva pravde Sarajevo, sa danom 9. 11. 2009. godine promjena upisa za Predstavni{tvo strane humanitarne organizacije "SMALL KINDNESS (THE WAOF AL-MAUN)", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Odoba{ina broj 13, upisano u Registar stranih i me|unarodnih nevladinih organizacija kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 75, knjiga I Registra, dana 2. 4. 2003. godine, i to: 

1.    Promjena adrese - sjedi{ta Predstavni{tva na na~in da se umjesto dosada{nje adrese Sarajevo, Odoba{ina broj 13, upisuje nova adresa Sarajevo, ulica Bistrik basamaci broj 13. 

2.    Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj 04-05-2-470/03 od 2. 4. 2003. i 31. 8. 2004. godine, ostaju nepromijenjeni. 

Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KM, Udruga je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezoru Federacije Bosne i Hercegovine. 


Broj 04-05-2-470/03
9. studenoga 2009. godine
Sarajevo Ministar
Feliks Vidovi}, v. r. 

(UGF-273/09) 


Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis promjena u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosne i Hercegovine Mikrokreditne fondacije "LOK" Sarajevo, donosi 

RJE[ENJE 

Upisuje se u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosne i Hercegovine sa danom 26. 10. 2009. godine promjena upisa za Mikrokreditnu fondaciju "LOK", skra}eni naziv "LOK MKF", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Skenderija broj 13, upisanu u Registar mikrokreditnih fondacija Federacije Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 3, Knjiga I Registra, dana 16. 4. 2008. godine i to: 

1.    U to~ki 2. Rje{enja ovog Ministarstva broj, 04-05-2-513/08 od 16. 4. 2008. godine upisuju se promjene kod slijede}ih organizacijskih dijelova: 

Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju ovog Ministarstva broj 04-05-2-513/08 od 16. 4. 2008., 25. 8. 2008., 9. 10. 2008., 2. 4. 2009, 26. 5. 2009. i 24. 8. 2009. godine ostaju nepromijenjeni. 


Broj 04-05-2-513/08
26. listopada 2009. godine
Sarajevo Ministar
Feliks Vidovi}, v. r. 

(UGF-275/09) 


Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis u Registar fondacija "FONDACIJA ZA OBRAZOVNE I SOCIJALNE USLUGE "AL-AMANA" Sarajevo, donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se u Registar fondacija u Federaciji Bosne i Hercegovine kod Federalnog ministarstva pravde sa danom 15. 10. 2009. godine promjena imena osobe ovla{tene za predstavljanje i zastupanje Fondacije, i to: 

2.    Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj 04-05-2-649/06 od 29. 8. 2006. godine ostaju nepromijenjeni. 

Broj 04-05-2-649/06 

15. listopada 2009. godine 

Sarajevo 

Ministar 

Feliks Vidovi}, v. r. 

(UGF-283/09) 


Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis promjena u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosne i Hercegovine Mikrokreditne fondacije "PARTNER MIKROKREDITNA FONDACIJA", donosi 

RJE[ENJE 

Upisuje se u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosne i Hercegovine s danom 3. 12. 2009. godine promjena upisa za Mikrokreditnu fondaciju "PARTNER MIKROKREDITNA FONDACIJA", skra}eni naziv "PARTNER MKF", sa sjedi{tem u Tuzli, ulica 15. maja bb, upisanu u Registar mikrokreditnih fondacija Federacije Bosne i Heregovine, pod registarskim brojem 5, Knjiga I Registra, dana 30. 4. 2008. godine i to: 

1.    U to~ki 2. Rje{enja ovog Ministarstva broj 04-05-2-656/08 od 30. 4. 2008. godine vr{i se upis promjena za slijede}e organizacijske dijelove: 

Ostali upisi izvr{eni po Rje{enju broj 04-05-2-656/08 od 30. 4. 2008., 18. 8. 2008., 16. 2. 2009., 5. 5. 2009., 14. 9. 2009. i 11. 11. 2009. godine ostaju nepromijenjeni. 


Broj 04-05-2-656/08
3. prosinca 2009. godine
Sarajevo Ministar
Feliks Vidovi}, v. r. 

(UGF-284/09) 


Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosne i Hercegovine Mikrokreditne fondacije "PRIZMA" Sarajevo, donosi 

RJE[ENJE 

Upisuje se u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosne i Hercegovine sa danom 2. 12. 2009. godine promjena upisa za Mikrokreditnu fondaciju "PRIZMA", skra}eni naziv "PRIZMA MIKRO", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Bistrik medresa broj 43, upisanu u Registar mikrokreditnih fondacija Federacije Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 10, Knjiga I Registra, dana 14. 5. 2008. godine, i to: 

1.    U to~ki 2. Rje{enja ovog Ministarstva broj 04-05-2-308/08 od 14. 5. 2009. godine upisuju se promjene kod sljede}ih organizacijskih dijelova: 

Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju ovog Ministarstva broj 04-05-2-408/08 od 14. 5. 2008., 5. 12. 2008., 16. 2. 2009., 2. 4. 2009. 12. 5. 2009., 19. 8. 2009. i 13. 10. 2009. godine ostaju nepromijenjeni. 


Broj 04-05-2-408/08
2. prosinca 2009. godine
Sarajevo Ministar
Feliks Vidovi}, v. r. 

(UGF-285/09) 


Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis u Registar udruga "SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA KOMUNALNE PRIVREDE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE" Sarajevo, donosi 

RJE[ENJE 

Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstva pravde Sarajevo, s danom 19. 11. 2009. godine promjena upisa za Udrugu "SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA KOMUNALNE PRIVREDE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Obala Kulina Bana broj 1, upisanu u Registar udruga kod ovog Ministarstvam, pod registarskim brojem 181, Knjiga I Registra, dana 5. 6. 1998. godine, i to: 

1.    Promjena Statuta - Pre~i{}eni tekst usvojen na Skup{tini dana 31. 10. 2009. godine, 

2.    Promjena ~lanova Upravnog odbora, 

3.    Promjena ~lanova Nadzornog odbora. 

Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj 04-054-1220/98 od 5. 8. 1998., 1. 8. 2001. i 19. 8. 2005. godine, ostaju nepromijenjeni. 

Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KM, Udruga je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezoru Federacije Bosne i Hercegovine. 


Broj 04-054-1220/98
19. studenoga 2009. godine
Sarajevo Ministar
Feliks Vidovi}, v. r. 

(UGF-286/09) 


Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis promjena u Registar udruga "UDRU@ENJE GRA\ANA - MUZI^KIH PEDAGOGA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE" Sarajevo, donosi 

RJE[ENJE 

Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstva pravde Sarajevo, sa danom 1. 12. 2009. godine godine, promjena upisa za Udrugu "UDRU@ENJE GRA\ANA - MUZI^KIH PEDAGOGA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Josipa [tadlera broj 1/1, upisanu u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 80, Knjiga I Registra, 13. 11. 1997. godine, i to: 

1.    Promjena naziva na na~in da se umjesto dosada{njeg naziva "UDRU@ENJE GRA\ANA MUZI^KIH PEDAGOGA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE" upisuje novi naziv "UDRU@ENJE MUZI^KIH/ GLAZBENIH I BALETNIH PEDAGOGA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE", skra}eni naziv "UMGBP U FBIH". 

2.    Promjena Statuta - Pre~i{}eni tekst usvojen na Skup{tini 21. 11. 2009. godine. 

3.    Promjena ~lanova Upravnog odbora. 

4.    Promjena ~lanova Nadzornog odbora. 

5.    Promjena predsjednika i dopredsjednika Skup{tine. 

Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj 03-054-323/97 od 13. 11. 1997. godine, ostaju nepromijenjeni 

Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KM, Udruga je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezoru Federacije Bosne i Hercegovine. 

Broj 03/054/323/97 

1. prosinca 2009. godine 

Sarajevo 

Ministar 

Feliks Vidovi}, v. r. 

(UGF-288/09) 


Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis promjena u Registar udruga Udruge UDRU@ENJE "TAEKWONDO KLUB "ZLATNI LJILJANI" Sarajevo, donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstva pravde Sarajevo, sa danom 7. 12. 2009. godine promjena upisa za Udrugu UDRU@ENJE "TAEKWONDO KLUB "ZLATNI LJILJANI", skra}eni naziv: "TKDK "ZLATNI LJILJANI", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Petra Tije{i}a broj 7, upisanu u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 720, knjiga I Registra, dana 2. 10. 2003. godine, i to: 

2.    Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj 04-05-2-1140/03 od 2. 10. 2003. godine ostaju nepromijenjeni. 

Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KM Udruga je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezoru Federacije Bosne i Hercegovine. 


Broj 04-05-2-1140/03
7. prosinca 2009. godine
Sarajevo Ministar
Feliks Vidovi}, v. r. 

(UGF-290/09) SMANJENJE KAPITALA 

Na osnovu ~lana 343., a u vezi ~lana 357. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i ~lana 12. Statuta "TELOPTIC" d.o.o. Sarajevo, osniva~ dru{tva, donosi 

ODLUKU 

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA 

^lan 1. 

Ovom Odlukom vr{i se smanjenje osnovnog kapitala Dru{tva, radi bolje organizacije poslovanja. Dru{tvo posluje pozitivno i sposobno je izvr{avati sve obaveze prema povjeriocima. 

Dru{tvo ima jednog osniva~a. 

^lan 2. 

Osnovni kapital Dru{tva "TELOPTIC" d.o.o. Sarajevo iznosi 7.397.911,50 KM (u novcu 14.000,00 KM, u stvarima 7.383.911,50 KM) i smanjuje se za iznos od 2.879.690,00 KM u stvarima. 

^lan 3. 

Osnovni kapital Dru{tva nakon smanjenja iznosi 4.518.221,50 KM (u novcu 14.000,00 KM, u stvarima 4.504.221,50 KM). 

^lan 4. 

Za realizaciju ove Odluke zadu`uje se uprava Dru{tva. 

^lan 5. 

Odluka stupa na snagu danom dono{enja. 


Broj 18204/09
21. decembra 2009. godine
Sarajevo Osniva~
Nedim ^au{evi}, s. r. 

(O-29/10) 


Na osnovu ~lana 357. Zakona o privrednim dru{tvima, te na osnovu Statuta "Sena 99" d.o.o. Visoko, osniva~ Dru{tva, dana 4. 1. 2010. godine, donosi 

ODLUKU 

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA 

^lan 1. 

Osnovni kapital "Sena 99" d.o.o. Visoko u iznosu od 521.660,00 KM (u novcu 2.000,00 KM i u nekretninama 519.660,00 KM), smanjuje se za iznos od 519.660,00 KM u nekretninama, tako da sada ukupni osnovni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM u novcu. 

^lan 2. 

Ova Odluka }e se dostaviti sudskom registru i ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

^lan 3. 

Objavom ove Odluke Dru{tvo obavje{tava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranja. 

Rok za podno{enje prijave povjerilaca je osam dana od dana objavljivanja ove Odluke u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Po proteku roka iz prethodnog stava Dru{tvo }e podnijeti prijavu za upis smanjenja osnovnog kapitala sudskom registru, a kao dokaz o proteku roka iz st. 2. ove Odluke je oglas koji je objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

^lan 4. 

Zadu`uje se nadle`na slu`ba i direktor za provo|enje ove Odluke. 

^lan 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i primjenjivat }e se narednog dana po upisu u sudski registar kod Op}inskog suda u Zenici. 


Broj 01-01/10
4. januara 2010. godine
Visoko Osniva~
Ibrahim Fatar, s. r. 

(05-2-40/10) 


Na osnovu ~lana 357. i 358. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i ~lana 17. Odluke o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, broj 01/01 od 18. 7. 2001. godine, Ja{arevi} Amir kao osniva~ Dru{tva "JA[AR & KABAS" d.o.o. Te{anj u ulozi Skup{tine, dana 7. 1. 2010. godine, donosi 

ODLUKU 

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA 

^lan 1. 

Osnovni kapital "JA[AR & KABAS" d.o.o., Dru{tvo za gra|evinarstvo, promet i usluge, Te{anj (upisano u Registar Op}inskog suda u Zenici sa MBS 1-8388), smanjuje se za iznos od 24.228,00 KM, tako da nakon smanjenja ukupni osnovni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM. 

^lan 2. 

Ova Odluka }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

^lan 3. 

Objavom ove Odluke Dru{tvo obavje{tava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje. 

Rok za podno{enje prijava povjerilaca je osam dana od dana objavljivanja ove Odluke u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Po proteku roka iz prethodnog stava Dru{tvo }e podnijeti prijavu za upis smanjenja osnovnog kapitala u sudskom registru. 

^lan 4. 

Zadu`uju se nadle`ne slu`be i direktor Dru{tva za provo|enje ove Odluke. 

^lan 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i primjenjivat }e se odmah, a pravna dejstva prema tre}im licima proizvodi narednog dana po upisu u sudski registar kod Op}inskog suda. 


Broj 01/2010
6. januara 2010. godine
Te{anj 


Za Skup{tinu Dru{tva -
osniva~
Amir Ja{arevi}, s. r. 

(05-2-49/10) NATJE^AJI
KONKURSI
OGLASI 

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ine Maglaj, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI MAGLAJ 

-    Stru~ni suradnik za poljoprivredu, vodoprivredu i za{titu okolice - 1 (jedan ) izvr{ilac 

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to: 

Prijavljivanje na konkurs: 

a)    Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi~i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

b)    Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 

3.    dokaz o polo`enom voza~kom ispitu ,,B" kategorije 

4.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba) 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa. 

Prijavu na konkurs odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dna od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i
Srednjobosanski kanton
ul. Ku~ukovi}i br. 2
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini Maglaj" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-90-a-F/10) 


AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ine Od`ak, objavljuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI OD@AK 

-    Vi{i stru~ni suradnik za samostalno privre|ivanje u Slu`bi za gospodarstvo i LER - 1 (jedan) izvr{itelj 

Opis posla: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, utvr|ene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i to: 

Prijavljivanje na natje~aj: 

a)    Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na natje~aj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

b)    Ostali kandidati du`ni su uz dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine), 

2.    potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon zavr{ene visoke stru~ne spreme, 

3.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uvjete natje~aja, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natje~aja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natje~aja, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima natje~aja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natje~aja. 

Prijavu na natje~aj, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2., 75000 Tuzla
sa naznakom:
"Javni natje~aj za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini Od`ak" 

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-96-a-F/10) 


AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Ministarstva prostornog ur|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU PROSTORNOG URE\ENJA I ZA[TITE OKOLI[A KANTONA SARAJEVO 

-    Stru~ni saradnik za okolinske dozvole - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH,. 

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to: 

Prijavljivanje na konkurs: 

a)    Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

b)    Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetsku diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19/V ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba) 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa. 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, 71000 Sarajevo
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Kantona Sarajevo, broj konkursa 06-34-8-11/10" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-97-a-F/10) 


AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA UNSKO-SANSKOG KANTONA 

-    Sekretar Ministarstva - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete, i to: 

Prijavljivanje na konkurs: 

a)    Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

b)    Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 

2.    potvrda / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta konkursa. 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Trg kralja Tomislava bb, 80101 Livno
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona " 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-98-a-F/10) 


AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH ", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Pedago{kog zavoda Mostar, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U PEDAGO[KOM ZAVODU MOSTAR 

-    Stru~ni savjetnik u Odjeljenju za nastavne planove i programe, standarde i ud`benike - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Prijavljivanje na konkurs: 

a)    Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton u Mostaru, S. Radi}a 3, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

b)    Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci, nakon sticanja VSS 

3.    dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za nastavnike 

4.    dokaz o objavljenim stru~nim radovima\ 

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, u Mostaru, S. Radi}a 3, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba) 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova konkursa. 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton
Stjepana Radi}a 3, 88000 Mostar
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Pedago{kom zavodu Mostar" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-99-a-F/10) 


AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Pedago{kog zavoda Mostar, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKOG KANTONA 

-    Stru~ni savjetnik za pred{kolski odgoj i inkluziju u Sektoru obrazovanja - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Prijavljivanje na konkurs: 

a)    Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton u Mostaru, S. Radi}a 3, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

b)    Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci, nakon sticanja VSS 

3.    dokaz o radnom sta`u na poslovima pred{kolskog obrazovanja ili poslovima vezanim za inkluziju 

4.    dokaz o polo`enom stru~nom ispitu (ukoliko postoji za navedenu struku) 

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, u Mostaru, S. Radi}a 3, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba) 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Ostala dokumenta kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti u Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton
Stjepana Radi}a 3, 88000 Mostar
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegova~ko-neretvanskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-100-a-F/10) 


AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Kantonalnog zavoda za pravnu pomo} Zeni~ko-dobojskog kantona, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODE]EG DR@AVNOG SLU@BENIKA U KANTONALNOM ZAVODU ZA PRAVNU POMO] ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA 

-    Pomo}nik direktora za krivi~ni postupak - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to: 

Prijavljivanje na konkurs: 

a)    Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

b)    Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 

2.    uvjerenje o polo`enom pravosudnom ispitu 

3.    potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon polo`enog pravosudnog ispita 

4.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova konkursa. 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i
Srednjobosanski kanton
Ul. Ku~ukovi}i br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom za:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovode}eg dr`avnog slu`benika u Kantonalnom zavodu za pravnu pomo} Zeni~ko-dobojskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-101-a-F/10) 


AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ine Kladanj, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI KLADANJ 

01.    Stru~ni saradnik za pravne i stambene poslove u Slu`bi za finansije, poduzetni{tvo i lokalni ekonomski razvoj - 1 (jedan) izvr{ilac 

02.    Stru~ni saradnik za trgovinu, ugostiteljstvo, obrt, saobra}aj i poslove komunalne naknade u Slu`bi za finansije, poduzetni{tvo i lokalni ekonomski razvoj - 1 (jedan) izvr{ilac 

03.    Stru~ni saradnik za pristup informacijama, raseljena lica, sport i kulturu u Slu`bi za dru{tvene djelatnosti i op}u upravu - 1 (jedan) izvr{ilac 

04.    Stru~ni saradnik za urbanizam i prostorno planiranje u Slu`bi za geodetske, imovinsko - pravne poslove i prostorno ure|enje - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Opis poslova za sve pozicije sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove: 

za poziciju 01: 

za poziciju 02: 

za poziciju 03: 

za poziciju 04: 

Prijavljivanje na konkurs: 

a)    Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

b)    Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine), 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci, nakon sticanja visoke stru~ne spreme, 

3.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa, dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita, kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa. 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2., 75. 000 Tuzla
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Kladanj" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-102-a-F/10) 


OP]INA ORA[JE
CENTAR ZA SOCIJALNI RAD 

Temeljem ~lanka 75. stavak 3. Zakona o socijalnoj za{titi ("Narodne novine @upanije Posavske", broj 5/04, te izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj za{titi "Narodne novine @upanije Posavske", br. 7/09), ~l. 19. i ~l. 20. Statuta Centra, Upravno vije}e Centra za socijalni rad Ora{je raspisuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ORA[JE 

1. Naziv polo`aja: ravnatelj Centra za socijalni rad Ora{je 

2. Opis poslova ravnatelja: 

3. Kriteriji za imenovanje ravnatelja 

a) Op}i uvjeti: 

b) Posebni uvjeti: 

4. Dokazi o ispunjavanju uvjeta natje~aja: 

Imenovanje ravnatelja se vr{i na period od 4 godine i mo`e biti ponovno imenovan. 

Prilo`eni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije ne starije od 6 mjeseci. 

Krajnji rok za podno{enje prijave je 15 dana od dana objave u glasilu koje je posljednje objavilo natje~aj. 

Javni natje~aj se objavljuje u "Slu`benim novinama Federacije BiH", 

Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. 

Prijave se podnose osobno ili preporu~enom po{iljkom na adresu: 

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ORA[JE
ORA[JE, TRE]A ULICA BROJ 36
76270 Ora{je 

(so-79-a-F/09) 


ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE 

Na osnovu ~lana 33. Poslovnika Skup{tine Zeni~ko-dobojskog kantona ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 4/05 i 3/09), a u vezi sa ~lanom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), ~lana 29. stav 2. i ~lana 30. Zakona o unutra{njim poslovima Zeni~ko-dobojskog kantona - Pre~i{}en tekst ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 15/04, 11/05 i 9/09), Komisija za izbor i imenovanja Skup{tine Zeni~ko-dobojskog kantona objavljuje 

OGLAS 

ZA IMENOVANJE JEDNOG ^LANA NEZAVISNOG ODBORA ZA IZBOR I REVIZIJU IZ REDA GRA\ANA 

Zakonom o unutra{njim poslovima Zeni~ko-dobojskog kantona ustanovljen je Nezavisni odbor za izbor i reviziju i utvr|en organ koji ga bira (u daljnjem tekstu: Nezavisni odbor). 

Nezavisni odbor sastoji se od sedam ~lanova: dva predstavnika Ministarstva unutra{njih poslova i pet ~lanova iz reda gra|ana. 

Mandat Nezavisnog odbora je ~etiri godine. ^lanovi Nezavisnog odbora su izabrani 12.09.2006. godine, a mandat novoizabranog ~lana Nezavisnog odbora }e trajati do isteka mandata postoje}eg Nezavisnog odbora. 

U procesu imenovanja i smjene policijskog komesara Nezavisni odbor: 

1.    raspisuje javni konkurs; 

2.    razmatra prispjele prijave; 

3.    vr{i selekciju i odabir odgovaraju}ih kandidata; 

4.    predla`e kandidata za policijskog komesara ministru; 

5.    razmatra sve `albe na rad policijskog komesara uklju~uju}i i `albe gra|ana; 

6.    razmatra prijedloge Skup{tine, Vlade ili ministra o smjeni policijskog komesara, 

7.    predla`e smjenu policijskog komesara u slu~aju ispunjenja sljede}ih uvjeta: 

a)    dokazanog krivi~nog djela ili te{kog disciplinskog prekr{aja; 

b)    primjene ~lana 75. Zakona o unutra{njim poslovima; 

c)    izdavanja od IPTF-a izvje{taja o nepridr`avanju dogovorenih pravila; 

8.    ocjenjuje cjelokupan rad policijskog komesara u slu~aju ponovnog imenovanja za drugi mandat. 

Na~in rada Nezavisnog odbora propisan je Poslovnikom o radu. ^lanovi Nezavisnog odbora imaju naknadu za rad u Nezavisnom odboru, utvr|enu Zaklju~kom Administrativne komisije Skup{tine-Zeni~ko-dobojskog kantona o visini naknade ~lanovima Nezavisnog odbora, od 27.01.2005. godine u iznosu od 100,00 KM mjese~no i pravo na naknadu za tro{kove prevoza za svaki dolazak na zasjedanje Nezavisnog odbora u iznosu od 20% od cijene litra goriva po pre|enom kilometru. Kandidati za ~lana Nezavisnog odbora iz reda gra|ana moraju ispunjavati sljede}e: 

Op}e uvjete: 

2.    Posebne uvjete: 

Po pozivu Komisije kandidati su du`ni dostaviti podatke o ranijim rukovodiocima od kojih }e Komisija tra`iti informacije i preporuke o kandidatima. Sa kandidatima koji budu stavljeni na listu u`eg izbora Komisija }e obaviti intervju. 

Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon ili fax. 

U svrhu dokazivanja op}ih i posebnih uvjeta kandidati su du`ni uz prijavu podnijeti sljede}e dokaze: 

Oglas ostaje otvoren 14 (~etrnaest) dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz". 

Prijave se dostavljaju li~no ili preporu~enom po{tom sa naznakom "prijava pa oglas - ne otvaraj" na adresu: 

Zeni~ko-dobojski kanton - Skup{tina - Komisija za izbor i imenovanja, ulica Ku~ukovi}i broj 2, Zenica 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatranje. 

(so-80-a-F/10) 


MINISTARSTVO ZA PRIVREDU/GOSPODARSTVO ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA ZENICA 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ta~ke 1. Zaklju~ka o utvr|ivanju upra`njenih pozicija u reguliranim tijelima {to su u nadle`nosti Vlade Zeni~ko-dobojskog kantona odnosno, Ministarstva za privredu Zeni~ko-dobojskog kantona kao "odgovornog javnog slu`benika", broj 02-34-31870/09 od 04. 12. 2009. godine, a u postupku imenovanja odnosno nominacije na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima u kojima kantonalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojima, prema va`e}im zakonima, pravima i propisima imaju zakonito pravo da vr{e nominaciju, odnosno imenovanje, ministar Ministarstva za privredu Zeni~ko-dobojskog kantona objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA POPUNU UPRA@NJENIH POZICIJA U REGULIRANIM TIJELIMA [TO SU U NADLE@NOSTI VLADE ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA, ODNOSNO MINISTARSTVA ZA PRIVREDU 

A) PRIVREDNO DRU[TVO "21. DECEMBAR" d.o.o. ZENICA 

Pozicija 1. ~lan Nadzornog odbora - 3 

B) PRIVREDNO DRU[TVO " VELEPROMET-MALOPRODAJA" d.d. VISOKO 

Pozicija 1. ~lan Nadzornog odbora - 2 

Opis pozicije 1. 

Nadzorni odbor oba navedena privredna dru{tva ~ine predsjednik i dva ~lana. Izabrani ~lanovi Nadzornog odbora biraju me|u sobom predsjednika Nadzornog odbora. 

Nadzorni odbor, uz konsultacije sa Kantonalnim Ministarstvom za privredu, nadzire poslovanje i rad Uprave privrednog dru{tva, te obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), i drugim zakonskim propisima i op}im aktima privrednog dru{tva. 

Kona~no imenovana lica ostvariva}e pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru prema ugovoru koji odobri Skup{tina dru{tva. 

Kandidati za imenovanja/nominiranja na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima Vlade - Ministarstva za privredu Zeni~ko-dobojskog kantona moraju ispunjavati op}e i posebne uslove. 

Op}i uslovi za imenovanja/nominiranja 

Posebni uslovi za imenovanje/nominiranje 

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam (8) dana od isteka roka za podno{enja prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja. 

(Posljednji dan podno{enja prijava ra~una se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas.) 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu u`eg izbora bi}e pozvani na razgovor od strane Komisije za izbor na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima. 

Prije razgovora, kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu dobiti u sredi{tu Ministarstva za privredu Zeni~ko-dobojskog kantona ili preuzeti i popuniti neposredno prije razgovora. 

Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

Kandidati koje nakon razgovora preporu~i Komisija za izbor smatra}e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju, i izvr{i}e se i javna objava utvr|ene liste kandidata. Kona~an izbor vr{i}e Skup{tina dru{tava u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima. 

U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i dragim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje. 

Prigovor se podnosi "odgovornom javnom slu`beniku" - ministru Ministarstva za privredu Zeni~ko-dobojskog kantona, a kopija se dostavlja Ombudsmenu Federacije Bosne i Hercegovine. 

Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i broj telefona za kontakt. 

Uz prijavu treba dostaviti dokaze/originalni dokument ili ovjerena kopija o ispunjavanju uslova, i to: 

Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", i dnevnom informativnom listu "Dnevni avaz". 

Oglas ostaje otvoren za podno{enje prijava 15 dana od dana objavljivanja. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

Prijave sa tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom sa naznakom: 

"PRIJAVA NA OGLAS - NE OTVARATI", na adresu:
Zeni~ko-dobojski kanton
Ministarstvo za privredu
Komisija za izbor na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima
Ministarstva za privredu Zeni~ko-dobojskog kantona
(naziv privrednog dru{tva za ~iji Nadzorni odbor se prijavljujete)
Ku~ukovi~i 2, 72 000, Zenica 

(so-85-a-F/10) 


MINISTARSTVO SAOBRA]AJA KANTONA SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), Odluke o kriterijima za utvr|ivanje prijedloga kandidata za ~lanove nadzornih odbora ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 1/04), a u postupku imenovanja na poziciju u organu dru{tva u kojima kantonalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojima prema va`e}im zakonima, pravilima i propisima imaju zakonito pravo da vr{e nominaciju odnosno imenovanje, ministar Ministarstva saobra}aja Kantona Sarajevo vr{i 

ISPRAVKU JAVNOG OGLASA 

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA
"CENTROTRANS - DC" DOO SARAJEVO 

U javnom oglasu za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora "CENTROTRANS - DC" d.o.o. Sarajevo objavljenom u dnevnom listu "Oslobo|enje" dana 06.01.2010. godine, vr{i se ispravka u naslovu javnog oglasa, tako da isti glasi 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA "CENTROTRANS - DC" DOO SARAJEVO 

Ostale odredbe javnog oglasa ostaju nepromijenjene, s tim da je isti prilago|en navedenoj izmjeni. 

(so-86-a-F/10) 


JU OSNOVNA [KOLA "PODLUGOVI" U PODLUGOVIMA 

Na osnovu ~lana 75. i ~lana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 10/04, 21/06 i 26/08) i Odluke o raspisivanju konkursa [kolskog odbora JU O[ "Podlugovi" u Podlugovima sa sastanka odr`anog 16.01.2010. godine, [kolski odbor objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR NASTAVNIKA/NASTAVNICA NA ODRE\ENO VRIJEME DO 31.08.2010. GODINE 

kako slijedi: 

I. 

1.    Nastavnik/nastavnica tehni~kog odgoja - 2 ~asa sedmi~no. 

2.    Nastavnik/nastavnica informatike - 2 ~asa sedmi~no. 

3.    Nastavnik/nastavnica engleskog jezika - 6 ~asova sedmi~no 

4.    Nastavnik/nastavnica historije religija - 3 ~asa sedmi~no 

5.    Nastavnik/nastavnica muzi~ke kulture - 13 ~asova sedmi~no 

II. USLOVI ZA IZBOR 

Pored op}ih uvjeta utvr|enih zakonom, kandidati trebaju za poslove nastavnika/nastavnice ispunjavati i posebne uvjete utvr|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo i Nastavnim planom i programom. 

III. SADR@AJ PRIJAVE 

Kandidati su uz prijavu du`ni dostaviti kra}u biografiju i dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta i to: 

1.    diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj stru~noj spremi 

2.    izvod iz mati~ne knjige ro|enih 

3.    uvjerenje o dr`avljanstvu 

4.    uvjerenje o neka`njavanju 

Kandidat koji bude izabran/a je du`an/a prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova nastavnika/nastavnice. 

IV. DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA 

Prijavu sa tra`enim dokazima je potrebno dostaviti li~no u sekretarijat {kole ili putem po{te na adresu: Javna ustanova Osnovna {kola "Podlugovi" Podlugovi, Polomska 189, 71387. 

V. KONKURSNI ROK 

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 

VI. IZBOR KANDIDATA 

Izbor kandidata vr{i se u skladu sa ~lanom 22. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 21/06). 

(so-88-a-F/10) 


MINISTARSTVO ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU TUZLANSKOG KANTONA TUZLA 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03) i ta~ke III Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 9/03, 12/03 i 7/09), Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona raspisuje 

OGLAS 

ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA TUZLA 

I. 

Objavljuje se oglas za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla (u daljnjem tekstu: Dom za djecu bez roditeljskog staranja) i to: 

1. UPRAVNI ODBOR 

a)    tri (3) ~lana iz reda osniva~a (od kojih se jedan imenuje za predsjednika), 

b)    dva (2) ~lana iz reda zaposlenika Doma za djecu bez roditeljskog staranja. 

2. NADZORNI ODBOR 

a)    dva (2) ~lana iz reda osniva~a (od kojih se jedan imenuje za predsjednika). 

b)    jedan (1) ~lan iz reda zaposlenika Doma za djecu bez roditeljskog staranja. 

Upravni odbor Doma za djecu bez roditeljskog staranja obavlja slijede}e poslove: 

Nadzorni odbor Doma za djecu bez roditeljskog staranja obavlja slijede}e poslove: 

Imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Doma za djecu bez roditeljskog staranja vr{it }e se u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. 

Kona~no imenovane osobe ostvarit }e pravo na naknadu u Upravnom i Nadzornom odboru u skladu sa va`e}im propisima. 

Predsjednika i ~lanove Upravnog i Nadzornog odbora imenuje Vlada Tuzlanskog kantona na period od ~etiri (4) godine s mogu}no{}u ponovnog imenovanja. 

II. 

Kandidat za imenovanje na poziciju predsjednika, odnosno ~lana Upravnog i Nadzornog odbora iz ta~ke I. ovog oglasa mora ispunjavati slijede}e op}e uslove: 

Pored ispunjavanja op}ih uslova kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove i kriterije: 

III. 

Kandidat je du`an uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova, tra`enih ovim oglasom i to: 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati su du`ni dostaviti kada budu kona~no imenovani za predsjednika, odnosno ~lana Upravnog ili Nadzornog odbora Doma za djecu bez roditeljskog staranja. 

IV. 

Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. 

Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "San". 

V. 

Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti putem po{te preporu~eno ili na pisarnici Ureda za zajedni~ke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, na adresu: 

TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo za rad i socijalnu politiku
Slatina broj 2, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
"PRIJAVA NA OGLAS ZA IMENOVANJE UPRAVNOG ILI NADZORNOG ODBORA JU DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA TUZLA" - NE OTVARATI 

Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatranje. Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03) i ta~ke III. Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 9/03, 12/03 i 7/09), Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona raspisuje 

OGLAS 

ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE TUZLANSKOG KANTONA 

I. 

Objavljuje se oglas za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove Slu`ba za zapo{ljavanje Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: Slu`ba za zapo{ljavanje) i to: 

a)    tri (3) ~lana iz reda osniva~a (od kojih se jedan imenuje za predsjednika), 

b)    dva (2) ~lana iz reda zaposlenika Slu`be za zapo{ljavanje. 

Upravni odbor Slu`be za zapo{ljavanje obavlja slijede}e poslove: 

Imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Slu`be za zapo{ljavanje vr{it }e se u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. 

Kona~no imenovane osobe ostvarit }e pravo na naknadu u Upravnom odboru u skladu sa va`e}im propisima. 

Predsjednika i ~lanove Upravnog odbora imenuje Vlada Tuzlanskog kantona na period od ~etiri (4) godine s mogu}no{}u ponovnog imenovanja. 

II. 

Kandidat za imenovanje na poziciju predsjednika, odnosno ~lana Upravnog odbora iz ta~ke I. ovog oglasa mora ispunjavati slijede}e op}e uslove: 

Pored ispunjavanja op}ih uslova kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove i kriterije: 

III. 

Kandidat je du`an uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova, tra`enih ovim oglasom i to: 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati su du`ni dostaviti kada budu kona~no imenovani za predsjednika, odnosno ~lana Upravnog odbora Slu`be za zapo{ljavanje. 

IV. 

Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. 

Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "San". 

V. 

Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti putem po{te preporu~eno ili na pisarnici Ureda za zajedni~ke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, na adresu: 

TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo za rad i socijalnu politiku
Slatina broj 2, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
"PRIJAVA NA OGLAS ZA IMENOVANJE UPRAVNOG ODBORA JU SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE" - NE OTVARATI 

Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatranje. 

(so-89-a-F/10) 


OP]INA KONJIC 

Na osnovu ~l. 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03), ~l. 44. Zakona o pred{kolskom odgoju ("Slu`bene novine HNK", br. 5/00) i ~lana 35. Statuta Op}ine Konjic ("Slu`beni glasnik Op}ine Konjic", br. 4/01, 5/04, 3/08), na~elnik Op}ine Konjic objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA IZ REDA OSNIVA^A U JAVNOJ USTANOVI DJE^IJE OBDANI[TE "ZULEJHA BEGETA" KONJIC 

I. 

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje dva (2) ~lana Upravnog odbora u JU Dje~ije obdani{te "Zulejha Begeta" Konjic iz reda osniva~a na period od ~etiri (4) godine. 

II. 

Kandidati iz ta~ke I. ovog javnog oglasa za imenovanje na pozicije u Upravnom odboru moraju ispunjavati: a) op}e i b) posebne uslove. 

A. OP]I USLOVI za imenovanje su: 

1.    da je dr`avljanin BiH, 

2.    da je stariji od 18 godina, 

3.    da nije otpu{ten sa posla kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 

4.    da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da nisu pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji), 

5.    da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), 

6.    da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02), 

7.    da nema privatni finansijski interes u ustanovi u koju se kandiduje, 

8.    da nije lice kome je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti ustanove u koju se kandiduje, 

9.    izjava da ne obna{a du`nost, djelatnost ili da je na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa s njegovim slu`benim du`nostima u smislu ~lana 19. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03). 

B. POSEBNI USLOVI za imenovanje su: 

1.    zavr{en VII stepen stru~ne spreme uz radno iskustvo od najmanje 3 godine, 

2.    da nije ~lan odbora /upravnih vije}a/ u vi{e od jednog odbora/vije}a, 

3.    da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti, 

4.    u`ivanje ugleda u lokalnoj zajednici, sposobnost za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanje upra`njene pozicije, sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka. 

III. 

Kandidati su du`ni uz prijavu na oglas da dostave kra}u biografiju, adresu stanovanja, kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uslova tra`enih oglasom: 

1.    izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), 

2.    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 

3.    uvjerenje od poslodavca da nije otpu{ten sa posla kao rezultat disciplinske mjere, 

4.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca), 

5.    dokaz o zavr{enoj {kolskoj spremi, 

6.    uvjerenje o radnom iskustvu u struci, 

7.    potpisane izjave kandidata na alineju 4, 5, 6, 7, 9 pod A, alineja 2 pod B. 

Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene fotokopije. 

IV. 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH", odnosno "Dnevnom avazu". Prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom sa naznakom "Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje ~lana UO JU Dje~ije obdani{te "Zulejha Begeta" Konjic - ne otvarati" na adresu: Op}ina Konjic, Komisija za izbor i imenovanje ~lana UO, 88400 Konjic, ulica M. Tita bb. 

(so-92-a-F/10) 


OP]INA CAZIN 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03) u postupku imenovanja na pozicije u organima tijela u kojima Jedinstveni op}inski organ uprave op}ine Cazin ima pravni interes odnosno zakonito pravo imenovanja, op}inski na~elnik Op}ine Cazin objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE U ORGANIMA TIJELA ^IJIH JE OSNIVA^ OP]INSKO VIJE]E OP]INE CAZIN 

I - POZICIJE IZBORA I IMENOVANJA 

1.    Upravni odbor JU "Centar za socijalni rad " Cazin 

2.    Upravni odbor JU "Sportski centar" Cazin 

3.    Upravni odbor JU "Dom kulture" Cazin 

4.    Direktor JU "Sportski centar" Cazin 

II - OPIS POZICIJA 

A) POZICIJE I (1-3) 

Upravni odbor Javne ustanove: donosi pravila ustanove, imenuje i razrje{ava direktora, utvr|uje planove rada i razvoja, utvr|uje godi{nji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, donosi op}i akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji i druga op}a akta u skladu sa zakonom i pravilima, odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti, usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em, odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog pravilima, odgovara osniva~u za rezultate rada ustanove, odlu~uje o prigovoru zaposlenika protiv rje{enja o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, podnosi godi{nji izvje{taj o poslovanju ustanove, vr{i i dr. poslove u skladu sa zakonom, pravilima i poslovnikom o radu upravnog odbora. 

B) POZICIJE I (4) 

Direktor Javne ustanove organizuje i rukovodi radom Javne ustanove, nastupa i predstavlja Ustanovu pred tre}im licem i odgovoran je za zakonitost rada Ustanove, predla`e upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti Ustanove, predla`e unutra{nju organizaciju i sistematizaciju poslova, predla`e osnove planova rada i razvoja, izvr{ava odluke Upravnog odbora, odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa, podnosi upravnom odboru izvje{taj o finansijskom poslovanju, vr{i i druge poslove u skladu sa Zakonom i drugim pravilima. 

III - MANDAT 

Direktor JU "Sportski centar" Cazin kao i ~lanovi upravnih odbora JU "Dom kulture" Cazin, JU "Sportski centar" Cazin i JU "Centar za socijalni rad" Cazin, se imenuju za vrijeme od 4 (~etiri) godine i mogu biti ponovno imenovani. 

IV - OP]I USLOVI ZA IMENOVANJE 

Svi kandidati za pozicije koje su predmet ovog javnog oglasa moraju ispunjavati slijede}e op}e uslove: 

V - POSEBNI USLOVI ZA IMENOVANJE 

a) STEPEN OBRAZOVANJA I STRU^NA SPREMA 

za poziciju I (1) ~lanovi iz reda predstavnika osniva~a 

za poziciju I (1) ~lanovi iz reda radnika ustanove 

za poziciju I (2) ~lanovi iz reda predstavnika osniva~a 

za poziciju I (2) ~lanovi iz reda radnika ustanove 

za poziciju I (3) ~lanovi iz reda predstavnika osniva~a 

za poziciju I (3) ~lanovi iz reda radnika ustanove 

za poziciju direktora JU "Sportski centar" Cazin: 

najmanje tri godine radnog iskustva u struci, 

B) OSTALI POSEBNI USLOVI 

VI - POTREBNI DOKUMENTI 

Uz prijavu na javni oglas, kandidati koji se prijavljuju na pozicije ~lanova upravnih odbora koje su predmet ovog javnog oglasa, du`ni su prilo`iti i slijede}u dokumentaciju: 

Uz prijavu na javni oglas, kandidati koji se prijavljuju na poziciju direktora JU "Sportski centar" Cazin, du`ni su prilo`iti i slijede}u dokumentaciju: 

VII - OSTALE NAPOMENE 

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam (8) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja. Posljednji dan podno{enja prijava ra~una se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor i imenovanja u organima tijela u kojima Op}ina Cazin ima pravo i pravni interes da vr{i imenovanja Op}ine Cazin, imenovanom od strane op}inskog na~elnika Cazin. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrazci se mogu dobiti kod sekretara Komisije. 

Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju, a Stru~na slu`ba Op}ine Cazin osigurat }e da se izvr{e i javno objave kona~na imenovanja na upra`njenu poziciju. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje. Prigovor se podnosi "ovla{tenom javnom slu`beniku-op}inskom na~elniku", a kopija se dostavlja Ombudsmenu F BiH. Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "San" Sarajevo. 

Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

Prijave sa tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom sa naznakom: 

"PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - NE OTVARATI"
na adresu:
Op}ina Cazin
Komisija za izbor i imenovanja u organima tijela u kojima Op}ina Cazin ima pravo i pravni interes da vr{i imenovanja
Trg Prvog predsjednika Predsjedni{tva R BiH Alije Izetbegovi}a br. 1, 77220 Cazin. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-94-a-F/10) OSTAVINSKI POSTUPAK 

Op}inski sud Mostar, po stru~noj suradnici Ivani Sivri}, u ostavinskom postupku iza umrlog Hasana Bakije, sina Arifa, koji je ro|en 18. 4. 1935. godine, a umro 19. 4. 2005. godine, sa posljednjim prebivali{tem u Mostaru, izdao je dana 24. 6. 2009. godine slijede}i 

OGLAS 

Pozivaju se nasljednici Admir Bakija i Semir Bakija, sinovi ostavitelja, nepoznatog boravi{ta u inozemstvu, da se kao zakonski nasljednici i nasljednog reda jave ovom Sudu, jer }e u suprotnom po proteku roka od godinu dana od dana objave oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Sud raspraviti zaostav{tinu na temelju izjave postavljenog staratelja i podataka sa kojima raspola`e Sud. 


Broj 07 58 O 903294 05 O
24. lipnja 2009. godine
Mostar 


(05-2-142/10) 


Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Mostaru pokrenut je ostavinski postupak iza umrlog Radomira Blagojevi}a, sina [ime, koji je umro 19. 10. 2000. godine, sa posljednjim prebivali{tem u Mostaru. 

Kako se ne zna ima li drugih nasljednika izuzev supruge Hate Blagojevi}, pozivaju se osobe koja pola`u pravo na naslije|e da se prijave ovom Sudu u roku od godinu dana, ra~unaju}i od dana objave oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", jer }e po proteku ovog roka, ako se ne prijavi nitko tko pola`e pravo na nasljedstvo, Sud raspraviti ostavinu prema stanju spisa. 


Broj 07 58 O 011701 02 O
28. rujna 2009. godine
Mostar 


(05-2-143/10) 


Op}inski sud Mostar, po stru~noj suradnici Ivani Sivri}, u ostavinskom postupku iza umrlog Ilije Kre{i}a, sina Pere iz Vihovi}a, op}ina Mostar, koji je umro 18. 4. 1997. godine, dana 19. 3. 2009. godine, izdao je slijede}i 

OGLAS 

Pozivaju se zakonski nasljednici Jelka Naukovi} ro|. Tali}, k}i Andrije, Vesna Mari}, k}i Marijana, Ljubica Mari}, k}i Drage, Ilka ^arapina ro|. Mari}, k}i Drage, Marica Glibo ro|. Mari}, k}i Drage i Ivica Raji}, k}i Drage, svi nepoznatog boravi{ta, da se kao osobe koje pola`u pravo na naslije|e jave ovom Sudu, jer }e se u suprotnom po proteku roka od godinu dana od dana objave oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Sud raspraviti zaostav{tinu na temelju izjave postavljenog staratelja i podataka sa kojima raspola`e Sud. 


Broj 07 58 O 014021 97 O
19. o`ujka 2009. godine
Mostar 


(05-2-144/10) PROGLA[ENJE UMRLIM 

Op}inski sud ^apljina, i to stru~ni suradnik Boris Gali}, u vanparni~nom postupku predlagatelja Ibre Idriza, sin Alije iz Trijebnja, zastupan po punomo}niku Branku Mandrapi, odvjetniku iz ^apljine, radi dokazivanja smrti Alije Idriza, sa posljednjim prebivali{tem u Trijebnju, op}ina Stolac, a na temelju ~lana 61. i 65. st. 4. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Ogla{ava se pokretanje postupka za dokazivanje smrti Alije Idriza, sin Mumina iz Trijebnja, op}ina Stolac, ro|en 11. 4. 1910. u Trijebnju, op}ina Stolac, a koji je navodno umro 15. 10. 1983. g. u Hodbini, op}ina Mostar. 

Posljednja informacija za nestalog je da je umro prirodnom smr}u i pokopan u mjesnom groblju u Trijebnju 16. 10. 1983. godine. Smrt predlo`enika nije upisana u mati~ne knjige umrlih, niti je o njegovom `ivotu bilo vijesti nakon 15. 10. 1983. godine. 

Pozivaju se sve osobe koje ne{to znaju o `ivotu i smrti predlo`enika ALIJE IDRIZA, sin Mumin, da se jave ovom Sudu u roku od trideset (30) dana od dana objavljivanja oglasa na adresu Op}inskog suda u ^apljini, Ru|era Bo{kovi}a 12. 

Po isteku roka od trideset dana od dana objavljivanja oglasa Sud }e donijeti rje{enje po prijedlogu. 


Broj 53 0 V 025680 09 V
5. sije~nja 2010. godine
^apljina 


(05-2-124/10) 


Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Alji~evi} Jasmina, u pravnoj stvari predlaga~a Mileti} Vanje iz Ilid`e, Pija~na 75, zastupana po punomo}niku Kapo Muhidinu, advokata iz Sarajeva, protiv protivnice predlaga~a Mileti} Desanke, sa posljednjim prebivali{tem na Ilid`i, ulica Pija~na 75, zastupana po posebnom staratelju Plav{i} Zoranu, advokatu iz Sarajeva, postavljen pravomo}nim Rje{enjem Slu`be socijalne za{tite Op}ine Ilid`a broj 35/V-13-550-1007/09 od 30. 9. 2009. godine, radi dokazivanja smrti, na temelju ~l. 62. i 65. Zakona o vanparni~nom postupku FBiH, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Mileti} ro|ena Grbi} Desanka, k}i Steve i majke Save ro|ene Alavuk, ro|ena 14. 4. 1922. godine u mjestu Vranovac, op}ina Bosanska Dubica, sa posljednjim prebivali{tem na Ilid`i, Pija~na 38, navodno je umrla prirodnom smr}u dana 23. 4. 1990. godine u Sarajevu. 

Poziva se sama MILETI] DESANKA kao i sva druga lica koja bilo {ta znaju o njenom `ivotu ili smrti da se u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" jave Op}inskom sudu u Sarajevu, [enoina 1, soba br. 15/pr. 

Po proteku roka od 15 dana Sud }e donijeti odluku po prijedlogu za dokazivanje smrti Mileti} Desanke. 


Broj 65 0 V 103227 09 V
19. januara 2010. godine
Sarajevo 


(O-38/10) POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA 

Op}inski sud u Ora{ju objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Ora{ju, vodi se postupak po tu`bi tu`itelja Hajrudina Djedovi}, sina Safeta, iz Od`aka, zastupanog po punomo}niku Iliji Andri}, advokatu iz Modri~e, protiv tu`enih Ive Senkovi}, sina Stojana, iz Od`aka, Mar{ala Tita 112, Ma{i} Mate, sina Jure iz Od`aka, Mar{ala Tita bb, Juri} r. Bartolovi} Nade iz Od`aka, Mar{ala Tita bb, Senkovi} Marka, sina Ante iz Od`aka, Mar{ala Tita 146, te tu`enih Senkovi} Mije, sina Marka, Senkovi} Joze, sina Stojana, Filipovi} r. Senkovi} Luce, Dujmu{i} r. Senkovi} Matije, Senkovi} Mare, k}erke Stojana, Senkovi} Ljubice, k}erke Janka, Senkovi} Kate, k}erke Stoje, Senkovi} Ante, sina Janka, Senkovi} Ante, sina Milo{a, Bo`i} r. Senkovi} Jelene i Senkovi} Marka, sina Stjepana, svi iz Od`aka i sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva na nekretninama ozna~enim kao k.~. 110/5, pov. 898 m2 zv. "Bukovica" i 110/16 zv. "Bukovica" pov. 438 m2, upisanih u zk. ul. broj 571 KO Od`ak, a koji po novom operatu odgovaraju k.~. 2057/5, 2057/8 i 2057/17, upisane u Pl. broj 1585/03 KO Od`ak, pa kako je prebivali{te i boravi{te tu`enih Senkovi} Mije, sina Marka, Senkovi} Joze, sina Stojana, Filipovi} r. Senkovi} Luce, Dujmu{i} r. Senkovi} Matije, Senkovi} Mare, k}erke Stojana, Senkovi} Ljubice, k}erke Janka, Senkovi} Kate, k}erke Stoje, Senkovi} Ante, sina Janka, Senkovi} Ante, sina Milo{a, Bo`i} r. Senkovi} Jelene i Senkovi} Marka, sina Stjepana, svi iz Od`aka, sada nepoznato, to im je Sud Rje{enjem ovog Suda broj 25 0 P 000828 07 P od 17. 12. 2009. godine postavio privremenog zastupnika u osobi odvjetnika Christiana Or{oli} iz Ora{ja, koji ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e vr{iti sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca. 


Broj 25 0 P 000828 07 P
17. prosinca 2009. godine
Ora{je 


(05-2-119/10) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Ljubu{kom, u tijeku je parnica koja se vodi pod posl. br. 63 0 P 005070 09 P, tu`itelja Gordana Prli}a (Eduarda) iz Sovi}a, Peji}i bb, zastupan po punomo}niku Jerki ^ili}u, odvjetniku iz Ljubu{kog, protiv tu`enih Getro [imi}a (Bla`a) i dr., sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja. 

Po{to je boravi{te tu`enih, Getro (Bla`) [imi} iz Gruda, Sovi}i bb, Sebastian (Bla`) [imi} iz Gruda, Sovi}i bb, Ivana (Bla`a) [imi} iz Gruda, Sovi}i bb, Matije (Bla`) [imi} iz Gruda, Sovi}i bb, Jure (Bla`) [imi} iz Gruda, Sovi}i bb, Mile (ud. Nikole) [imi} iz Gruda, Sovi}i bb, Ljube (pok. Nikole) [imi} iz Gruda, Sovi}i bb, Kate (pok. Nikole) [imi} iz Osijeka, Zdravka (pok. Nikole) [imi} iz Gruda, Sovi}i bb, Zdravka (pok. Nikole) [imi} iz Gruda, Sovi}i bb, Miroslava (pok. Nikole) [imi} iz Gruda, Sovi}i bb, nepoznato, postavlja im se privremeni zastupnik u osobi Mladen [imi}, odvjetnik iz Ljubu{kog, koji }e ta prava i du`nosti vr{iti sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok tijelo skrbni{tva ne izvijesti Sud da im je postavio skrbnika. 


Broj 63 0 P 005070 09 P
11. sije~nja 2010. godine
Ljubu{ki 


(05-2-126/10) 


Op}inski sud u Travnku objavljuje sljede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

U skladu sa ~lanom 296. stav 1. ta~ka 4. i 5, ~lanom 297. i ^lanom 298. Zakona o parni~nom postupku FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03 i 73/03), Op}inski sud u Travniku objavljuje 

Na prijedlog tu`iteljice Azre Bailo, k}i Mehmedalije iz Travnika, [ehida 3a., zastupana po punomo}niku Ljiljani Imamovi}, advokatu iz Travnika, Bosanska 45, protiv tu`enog Imri Ahmeti sa Kosova, op{tina Uro{evac, selo Grebeno, ~ija je adresa boravi{ta nepoznata, radi razvoda braka, tu`enom Imri Ahmeti sa Kosova, op{tina Uro{evac, selo Grebeno, ~ija je adresa boravi{ta nepoznata, postavio privremenog zastupnika odvjetnika Jasnu Dun|er iz Novog Travnika, Kralja Tvrtka bb, jer je nepoznata boravi{ta, a nema punomo}nika u ovoj parnici, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enom bi trajao dugo, te da bi za stranke mogle nastupiti {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enog Imru Ahmeti sa Kosova, op{tina Uro{evac, selo Grebeno, u ovoj parnici sve dok se isti ili njegov punomo}nik ne pojave pred ovim Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti ovaj Sud da mu je postavio staratelja. 


Broj 51 0 P 020547 09 P
12. sije~nja 2010. godine
Travnik 


(05-2-128/10) 


Op}inski sud u ^apljini, po sucu Mariji [imi}, u pravnoj stvari tu`itelja Sevda Sijer~i}, `ena D`emila iz Mostara, i Halil Sijer~i}, sin Abdurahmana iz Mostara, oboje zstupani po pun. Vladimiru Lukenda, odvj. iz ^apljine, protiv tu`enika Deronja (Alage) Mehmed, Deronja (Alage) Mustafa, Deronja (Alage) Ahmet, Deronja (Alage) Habiba, Deronja (Alage) Zejna, svi nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i uknji`be, VSP 3.001,00., izdaje 

OGLAS 

Rje{enjem ovog Suda broj 53 0 P 022834 09 P od 3. 11. 2009. godine, na osnovu ~l. 296. st. 2. i to~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavlja se Branko Mandrapa za privremenog zastupnika tu`enim Deronja (Alage) Mehmed, Deronja (Alage) Mustafa, Deronja (Alage) Ahmet, Deronja (Alage) Habiba, Deronja (Alage) Zejna, sada nepoznatog boravi{ta, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`ene kao zakonski zastupnik u parni~nom postupku sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 


Broj 53 0 P 022834 09 P
13. sije~nja 2010. godine
^apljina 


(05-2-133/10) 


Op}inski sud u Tuzli, po sudiji [kripi} Aidi, u pravnoj stvari tu`iteljice Had`imehmedovi} Ra{ide iz Gornje Tuzle, zastupane po punomo}niku Hasanagi} Samiji advokatu iz Tuzle, protiv tu`enog Guti} Avde, nepoznatog prebivali{ta, radi utvr|ivanja prava svojine, vsp. 500,00 KM, donio je dana 14. 1. 2010. godine sljede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda broj 32 0 P 00 5281 09 P od 14. 1. 2010. godine, a na osnovu ~lana 296. stav 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, postavljen je tu`enom Guti} Avdi privremeni zastupnik u osobi Galu{i} Emil, advokat iz Tuzle, a u parnici radi utvr|ivanja prava svojine, po tu`bi tu`iteljice Had`imehmedovi} Ra{ide iz Gornje Tuzle. Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik tu`enog Guti} Avde zastupati tu`enog sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enom postavio privremenog staraoca. 


Broj 32 0 P 005281 09 P
14. januara 2010. godine
Tuzla 


(05-2-136/10) 


Op}inski sud u Kalesiji, po sudiji Halilovi} Muneveri, u pravnoj stvari tu`itelja Had`i} Muradifa, sin Smaje i Had`i} Raifa, sin Smaje, oba iz G. Rainaca, protiv tu`enih Glavi} Muje, sin Vejza iz G. Rainaca, Glavi} Nesiba, sin Adema iz G. Rainaca, Had`i} r. Hod`i} Nazife iz G. Rainaca, Suljkanovi} r. Had`i} Emine, `ena Huseina iz D. Rainaca, Hamzi} r. Had`i} Safije iz Kalesije, Dugali} r. Had`i} Hanife iz Memi}a, Had`i} r. Pa{anovi} Habibe iz Kalesije, Had`i} Muhameda, sin Msutafe iz Kalesije, Had`i} Osmana, sin Hamida iz Kalesije, Had`i} Fadila, sin Hamida iz Kalesije, Had`i} r. Ali} Had`ire iz Rainaca, Had`i} Rahime, k}i Huse iz Rainaca i Glavi} Sulje, sin Nesiba iz Rainaca, sada nepoznatog mjesta boravka, radi utvr|enja, v.s. 500,00 KM, dana 14. 1. 2010. godine, donosi sljede}i 

OGLAS
O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda broj 29 0 P 005095 09 P od 14. 1. 2010. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. ZPP, tu`enim Glavi} Muji, sin Vejza iz G. Rainaca, Glavi} Nesibu, sin Adema iz G. Rainaca, Had`i} r. Hod`i} Nazifi iz G. Rainaca, Suljkanovi} r. Had`i} Emini, `ena Huseina iz D. Rainaca, Hamzi} r. Had`i} Safiji iz Kalesije, Dugali} r. Had`i} Hanifi iz Memi}a, Had`i} r. Pa{anovi} Habibi iz Kalesije, Had`i} Muhamedu, sin Mustafe iz Kalesije, Had`i} Osmanu, sin Hamida iz Kalesije, Had`i} Fadilu, sin Hamida iz Kalesije, Had`i} r. Ali} Had`iri iz Rainaca, Had`i} Rahimi, k}i Huse iz Rainaca i Glavi} Sulji, sin Nesiba iz Rainaca, sa nepoznatim mjestom boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik Me{i} Izet, advokat iz Kalesije. 

Tim Rje{enjem je utvr|eno da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enim postavio staratelja. 


Broj 29 0 P 005095 09 P
14. januara 2010. godine
Kalesija 


(05-2-137/09) 


Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, po sutkinji Jasmini Miljkovi}, u pravnoj stvari tu`itelja D`emal Velja~i} i Husein Velja~i}, zastupani po punomo}niku advokatu Sarajlija Ned`adu iz Velike Kladu{e, protiv tu`enika 1. Ibro Mr`ljak, sin Sulejmana, 2. Velja~i} Hasan, sin Alage, 3. Velja~i} Hase, sin Ale, 4. Velja~i} Omer, sin Ale, 5.Velja~i} Hasibi, `ena Adila, 6. Velja~i} Hasica, sin Huseina iz Trna, 7. Velja~i} Smail, sin Huseina iz Trna, 8. Velja~i} Fatimi, k}i Huseina iz Trna, 9. Velja~i} Be}iru, sin Ale iz Velike Kladu{e, 10. Velja~i} Adilu, sin Ale iz Velike Kladu{e, 11. Grahovi} Dragana, sin Muje iz Trna, 12. Velja~i} Smaila, sin Huseina iz Trna, radi utvrdjenja vlasni{tva, izdao je 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda br. 23 0 P 001879 09 P od 8. 1. 2010. godine, na osnovu ~l. 296. st. 1. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, u ovoj pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja D`emal Velja~i} i Huseina Velja~i}, protiv tu`enih 1. Ibro Mr`ljak sin Sulejmana, 2. Velja~i} Hasan, sin Alage, 3. Velja~i} Hase, sin Ale, 4. Velja~i} Omer, sin Ale, 5. Velja~i} Hasibi `ena Adila, 6. Velja~i} Hasica, sin Huseina, 7. Velja~i} Smail, sin Huseina, 8. Velja~i} Fatimi, k}i Huseina, 9. Velja~i} Be}iru, sin Ale iz Velike Kladu{e, 10. Velja~i} Adilu, sin Ale, 11. Grahovi} Dragana, sin Muje, 12. Velja~i} Smaila, sin Huseina, sada nepoznatog boravi{ta, u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi Velja~i} Emira, `ena Omera iz Trna, Velika Kladu{a. 

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene u postupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavio staratelja. 


Broj 23 0 P 001879 09 P
8. januara 2010. godine
Velika Kladu{a 


(05-2-139/10) 


Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

U skladu sa ~lanom 296. stav 1. ta~ka 4. i 5., ~lanom 297. i ~lanom 298. Zakona o parni~nom postupku FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03 i 73/03), Op}inski sud u Travniku objavljuje 

Na prijedlog tu`itelja Jozo Kafadar, sin Stjepana iz Viteza, La{vanska, zastupan po punomo}niku Vi{nji Miku{, advokatu iz Travnika, Antuna Mavraka 20, protiv tu`enih Ivo Stojak i drugi, sada svi nepoznatog boravi{ta, radi priznanja prava vlasni{tva, v.s. 1.500,00 KM, tu`enim: 1. Stojak Ivo, sin Stipe, ^ukle, 2. Stojak Franjo, sin Stipe, ^ukle, 3. Stojak preu. Jandri} Mare, r. Gali}, Grahov~i}i, 4. Geli} Jozo, sin Ante, Janji}i, 5. Janji} Luca, r. Tati}, nepoznate adrese, 6. [trbac Milka, r. Tati}, Janji}i, 7. Tati} Ante, k}i Ante, Janjac, 8. Tati} Stipe, sin Ante, Janjac, 9. Tati} Mara, r. Balta, Zenica, 10. Balaban An|e, r. Tati}, Zenica, 11. Divljak Milka, r. Tati}, Zenica, 12. Tati} Bo`ica pok. Ive, Zenica, 13. Tati} Mirko, sin Ive, Zenica, 14. Tati} Dragan, pok. Ive, Zenica, 15. Stojak Jako, sin Stipe, ^ukle, 16. Stojak Ilija, sin Stipe, ^ukle, 17. Stojak ]irilo, sin Stipe, ^ukle i 18. Stojak Ilija, sin Stipe, ^ukle, postavio privremenog zastupnika odvjetnika Branku Praljak iz Novog Travnika, Stjepana Radi}a 13, jer su nepoznata boravi{ta, a nemaju punomo}nika u ovoj parnici, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enim bi trajao dugo, te da bi za stranke mogle nastupiti {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene Ivu Stojak i druge, a u ovoj parnici sve dok se isti ili njihov punomo}nik ne pojave pred ovim Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti ovaj Sud da im je postavio staratelja. 


Broj 51 0 P 022761 09 P
11. januara 2010. godine
Travnik 


(05-2-146/10) 


Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

U skladu sa ~lanom 296. stav 1. ta~ka 4. i 5., ~lanom 297 i ~lanom 298. Zakona o parni~nom postupku FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03 i 73/03), Op}inski sud u Travniku objavljuje 

Na prijedlog tu`itelja Jozo Kafadar, sin Stjepana iz Viteza, La{vanska bb, zastupan po punomo}nici Vi{nji Miku{, advokatu iz Travnika, Antuna Mavraka 20, protiv tu`enog Marko Jankovi} i drugi, svi nepoznata boravi{ta, radi priznanja prava vlasni{tva, v.s. 1.500,00 KM, tu`enim: 1. Jankovi} Marko, sin Pere iz Zenice, Janji}i, 2. Jankovi} Bo`o, sin Pere iz Zenice, Janji}i, 3. Geli} Jakov, sin Ante iz Zenice, Janji}i, 4. Jerkovi} Mato, sin Mate iz Zenice, Janji}i, 5. Jerkovi} Pero, zv. Kostri}, sin Stripe, Stranjani, 6. Jerkovi} Frano, zv. Kostri}, sin Stipe, Stranjani, 7. Barbi} Niko, sin Pere, Grahov~i}i, 8. Barbi} Ane, nepoznata boravi{ta, 9. Barbi} Pere, sin Pere, Grahov~i}i, 10. Barbi} Anto, sin Mate, Grahov~i}i, 11. Barbi} Mande, ro|. Mandi}-Markovi}, Grahov~i}i, 12. Jandri} Mironija, ro|. Barbi}, Grahov~i}i, 13. Bjelobrk Jele, ro|. Jankovi}, Grahov~i}i, 14. Bjelobrk Anto, sin Franje, Grahov~i}i, 15. Bjelobrk Marko, sin Franje, Grahov~i}i, 16. Bjelobrk Ane, k}i Franje, Grahov~i}i, 17. Barbi} Ane, ro|. Klari}, k}i Ante, Vitez, 18. Erenda Mato, sin Pere, Brajkovi}i, 19. Erenda Anto, sin Nike, ^ukle, 20. Stojak Anika, ro|. Babi}, Gu~a Gora, 21. Babi} Nikola, sin Nike, ^ukle, 22. Babi} Nevenka, k}i Nike, ^ukle i 23. Erenda Pavle, zv. Matanovi}, sin Mate, ^ukle, ~ije su adresa boravi{ta nepoznate, postavio privremenog zastupnika Branku Praljak, odvjetnica iz Novog Travnika, Stjepana Radi}a 13, jer su nepoznata boravi{ta, a nemaju punomo}nika u ovoj parnici, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enim bi trajao dugo, te da bi za stranke mogle nastupiti {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene u ovoj parnici sve dok se isti ili njihov punomo}nik ne pojave pred ovim Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti ovaj Sud da im je postavio staratelja. 


Broj 51 0 P 022096 09 P
14. januara 2010. godine
Travnik 


(05-2-171/10) LIKVIDACIJE - STE^AJI 

Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Ivelji} Igoru, kao likvidacionom sudiji, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom "MENA-DEN LUX" d.o.o. @ivinice, donio je dana 6. 1. 2010. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "MENA-DEN LUX" d.o.o. @ivinice, sa danom 6. 1. 2010. godine. 

Za likvidatora se imenuje Alji} Enver, Omladinskih radnih brigada 340, @ivinice. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 


Broj 032-0-L-09-000 032
6. januara 2010. godine
Tuzla 


(05-2-69/10) 


Op}inski sud u Ora{ju, i to sudija Momir \o{anovi}, postupaju}i u likvidacionom postupku nad pravnim licem Mlin "Amici Di" Od`ak D.o.o. uvoz-izvoz za proizvodnju promet trgovinu i usluge Od`ak, Red`e Porobi}a bb, zastupanog po direktoru Babi} Mariji iz Od`aka, Brodska bb, na ro~i{tu odr`anom dana 5. 1. 2010. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem Mlin "Amici Di" Od`ak D.o.o. uvoz-izvoz za proizvodnju promet trgovinu i usluge Od`ak, Red`e Porobi}a bb. 

2.    Za likvidatora se imenuje Hajrudin Kunali} iz Doboja, Solunskih dobrovoljaca 15/133. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Ora{ju, Odjeljenje za registar, na broj Rje{enja 025-0-Reg-06-000082 od 6. 7. 2006. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-1458, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 25 0 L 012659 09 L
5, januara 2010. godine
Ora{je 


(05-2-74/10) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u postupku predlaga~a "NIT" Trgovinsko dru{tvo Tuzla, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, dana 11. 1. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad du`nikom "NIT" Trgovinsko dru{tvo Tuzla, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod mati~nim registarskim brojem upisa 1-6426. 

Likvidator Kalesi} Emerdina razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Rje{enje o zaklju~enju likvidacioncg postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. 


Broj 032-0-L-09-000 089
11. januara 2010. godine
Tuzla 


(05-2-109/10) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "MULTI-BAU" d.o.o. za trgovinu i usluge Srebrenik, dana 11. 1. 2010. godine, donosi 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "MULTI-BAU" d.o.o. za trgovinu i usluge Srebrenik, sa danom 11. 1. 2010. godine u 12,00 sati. 

Za likvidatora se imenuje Be}i} Sabida iz Srebrenika, Me{e Selimovi}a 3. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 25. 3. 2010. godine, sa po~etkom u 08,30 sati. 


Broj 32 0 L 002743 09 L
11. januara 2010. godine
Tuzla 


(05-2-110/10) 


Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Halilovi} Vahida, u postupku likvidacije nad pravnim subjektom "DENZEL PROM" d.o.o. za trgovinsko-transportno dru{tvo Srebrenik, van ro~i{ta, donosi 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "DENZEL PROM" d.o.o. za trgovinsko-transportno dru{tvo Srebrenik, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-12873. 

Likvidator Ka~apor Hafiz, sin Hasana iz Tuzle, Stupine B-8, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. 


Broj 32 0 L 001117 09 L
1. januara 2010. godine
Tuzla 


(05-2-111/10) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "HLA\ENJE" d.o.o. za transportno hla|enje, export-import Tuzla, Muharema Merd`i}a 46, dana 13. 1. 2010. godine, donosi 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "HLA\ENJE" d.o.o. za transportno hla|enje, export-import Tuzla, Muharema Merd`i}a 46, sa danom 13. 1. 2010. godine u 12,00 sati. 

Za likvidatora se imenuje Stokanovi} Ajda, k}i Muje iz Tuzle, Muharema Merd`i}a 46. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 22. 3. 2010. godine, sa po~etkom u 08,30 sati. 


Broj 32 0 L 001497 09 L
13. januara 2010. godine
Tuzla 


(05-2-120/10) 


Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Halilovi} Vahida, u postupku likvidacije pravnog subjekta "AUTO SUPER" d.o.o. za trgovinu i usluge @ivinice, Druga ulica 234, dana 13. 1. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad du`nikom "AUTO SUPER" d.o.o. za trgovinu i usluge @ivinice, Druga ulica 234, upisano kod Op}inskog stida u Tuzli, registarski broj subjekta upisa 32-0-0127-08, na osnovu Rje{enja o upisu broj 032-0-Reg-08-001339 od 19. 8. 2008. godine. 

Likvidator Hasi} Enisa, k}i Salke iz @ivinica, Druga ulica 234, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. 


Broj 032-0-L-09-000 135
13. januara 2010. godine
Tuzla 


(05-2-121/10) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "G.M.B.-LINE" d.o.o. za proizvodnju, promet proizvoda i usluga uvoz-izvoz i zastupanje, Oslobo|enja bb, dana 12. 1. 2010. godine, donosi 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "G.M.B.-LINE" d.o.o. za proizvodnju i promet proizvoda i usluga uvoz-izvoz i zastupanje @ivinice, Oslobo|enja bb, sa danom 12. 1. 2010. godine u 12,00 sati. 

Za likvidatora se imenuje Iljki} Bo`o, sin Marka iz @ivinica, Oslobo|enja - zgrada "Sarajka" B-3/14 - III sprat. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 29. 3. 2010. godine, sa po~etkom u 08,30 sati. 


Broj 32 0 L 004024 09 L
12. januara 2010. godine
Tuzla 


(05-2-122/10) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom Zemljoradni~ka zadruga "KULI]" Tuzla, Zeni~ka 75, dana 12. 1. 2010. godine, donosi 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom Zemljoradni~ka zadruga "KULI]" Tuzla, Zeni~ka 75, sa danom 12. 1. 2010. godine u 12,00 sati. 

Za likvidatora se imenuje Kuli} Mustafa, sin Osmana, iz Tuzle, Zeni~ka 75. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 29. 3. 2010. godine, sa po~etkom u 09,15 sati. 


Broj 32 0 L 006071 09 L
12. januara 2010. godine
Tuzla 


(05-2-123/10) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom "FERUM" Dru{tvo za unutra{nju i vanjsku trgovinu d.o.o. Visoko, Muftije Numanagi}a 7, mati~ni-registarski broj subjekta upisa 1 -6371. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Muzaferija Asim iz Visokog, Muftije Numanagi}a 7. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda u Zenici, zavedena pod mati~nim registarskim brojem subjekta upisa 1-6371, upisana po Rje{enju Kantonalnog suda u Zenici broj U/I-943/2001 od 22. 1. 2001. godine i iz svih javnih registara, a ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 43 0 L 021226 09 L
8. januara 2010. godine
Zenica 


(05-2-125/10) 


Op}inski sud u Ora{ju, likvidacioni sudac Husein D`afi}, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem "[o{i}" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge iz O{tre Luke, dana 21. 5. 2009. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "[o{i}" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge iz O{tre Luke. 

Likvidator Marijan [o{i} iz O{tre Luke razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Imovina pravne osobe, nakon prestanka pravne osobe ostaje osniva~u Marijanu [o{i}u iz O{tre Luke. 

Nakon pravomo}nosti Rje{enja, po slu`benog du`nosti, izvr{iti brisanje pravne osobe u Registru kod Op}inskog suda u Ora{ju i svim javnim knjigama. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagatelja. 


Broj 25 0 L 008565 08 L
13. sije~nja 2010. godine
Ora{je 


(05-2-134/10) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "ANTURIUM" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Gra~anica, Branilaca Kule grada 39, dana 13. 1. 2010. godine, donosi 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "ANTURIUM" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Gra~anica, Branilaca Kule grada 39, sa danom 14. 1. 2010. godine u 15,30 sati. 

Za likvidatora se imenuje Trepani} Nihada, k}i Hamida iz Gra~anice, Lipa bb. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 22. 3. 2010. godine, sa po~etkom u 09,15 sati. 


Broj 32 0 L 003145 09 L
13. januara 2010. godine
Tuzla 


(05-2-135/10) 


Op}inski sud u Biha}u objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad dru{tvom DOO "[ILJO" DOO Cazin, sa sjedi{tem u Cazinu, Stijena bb. 

Za likvidatora navedene firme imenuje se Omer~evi} Mirzeta, nastanjena na adresi Vilenja~a bb, Cazin. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, ra~unaju}i od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda prijave potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Odre|uje se upis zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u sudskom registru, mati~ni broj subjekta 17-01-0033-09. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 17 0 L 014897 09 L
12. januara 2010. godine
Biha} 


(05-2-138/10) 


Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Ivelji} Igoru, kao likvidacionom sudiji, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom ,,E-Lab" d.o.o. @ivinice, donio je dana 18. 1. 2010. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom ,,E-Lab" d.o.o. @ivinice, sa danom 18. 1. 2010. godine. 

Za likvidatora se imenuje Glum~evi} Mehmedalija, advokat iz Tuzle. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 


Broj 032-0-L-08-000 007
18. januara 2010. godine
Tuzla 


(05-2-165/10) 


Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Ivelji} Igoru, kao likvidacionom sudiji, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom "Tuz-Mar" d.o.o. Tuzla, donio je dana 19. 1. 2010. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "Tuz-Mar" d.o.o. Tuzla, sa danom 19. 1. 2010. godine. 

Za likvidatora se imenuje Glum~evi} Mehmedalija, advokat iz Tuzle. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 


Broj 032-0-L-08-000 189
19. januara 2010. godine
Tuzla 


(05-2-167/10) 


Op}inski sud u Mostaru, likvidacijski sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnom osobom ,,STYLE IN" DOO Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Dubrova~ka 81, na ro~i{tu odr`anom dana 18. 1. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnom osobom"STYLE IN" DOO Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Dubrova~ka 81. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Fatima Alikadi}, ekonomist iz Konjica. 

3.    Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, navedena pravna osoba brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Mostaru, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-11493, a po Rje{enju broj Tt-219/05 od 19. 4. 2005. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

5.    Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlaga~a. 


Broj 58 0 L 053476 09 L
18. januara 2010. godine
Mostar 


(05-2-168/10) 


Op}inski sud u Mostaru, likvidacijski sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnom osobom dru{tvo "ADELA" DOO Jablanica, sa sjedi{tem u Jablanici, [ljunkara bb, na ro~i{tu odr`anom dana 18. 1. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom dru{tvo "ADELA" DOO Jablanica, sa sjedi{tem u Jablanici, [ljunkara bb. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Fatima Alikadi}, ekonomist iz Konjica. 

3.    Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, navedena pravna osoba brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Mostaru, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-11568, a po Rje{enju broj UF/I-211/2000 od 7. 4. 2000. godine i Tt-O-267/05 od 23. 9. 2005. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

5.    Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlaga~a. 


Broj 58 0 L 048296 08 L
18. januara 2010. godine
Mostar 


(05-2-169/10) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, u likvidacionom postupku nad subjektom upisa pod nazivom ,,ORSAY" d.op. Lukavac, donio je dana 15. 1. 2010. godine 

RJE[ENJE 

Obustavlja se likvidacioni postupak nad subjektom upisa pod nazivom: "ORSAY" d.o.o. Lukavac. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Begi} Edin, sin Ha}ifa iz Lukavca, Dobo{nica Donja bb. 

Oglas o obustavljanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kove likvidacionog postupka snosi likvidacioni du`nik, kao predlaga~. 


Broj 309/04-L
12. januara 2010. godine
Tuzla 


(so-2849/08) 


Op}inski sud u Sarajevu, ste~ajni sudija Hakija Zajmovi}, postupaju}i po prijedlogu likvidatora Hand`o Mustafe iz podneska broj 65 0 L 094305 09 L od 11. 1. 2010. godine, kojim predla`e otvaranje ste~ajnog postupka nad ste~ajnim du`nikom DD "STUDENTSKA [TAMPARIJA UNIVERZITETA SARAJEVO" sa p.o. u mje{ovitoj svojini Sarajevo, Obala Kulina bana 7, dana 18. 1. 2010. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

Otvara se ste~ajni postupak nad imovinom pravnog lica DD "STUDENTSKA [TAMPARIJA UNIVERZITETA SARAJEVO" sa p.o. u mje{ovitoj svojini Sarajevo, Obala Kulina bana 7. 

1.    Za ste~ajnog upravnika imenuje se Hand`o Mustafa iz Sarajeva, Aleja lipa 48. 

2.    Kao vrijeme otvaranja ste~ajnog postupka utvr|uje se 18. 1. 2010. godine u 14,00 sati. 

3.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa prijave svoja potra`ivanja Sudu u dva primjerka, sa dokazima, pozivom na broj 65 0 St 094305 10 St. Uz prijavu du`nost je prilo`iti dokaz o upla}enoj taksi na prijavu potra`ivanja kako slijedi: 

    Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potra`ivanja s tim da ne mo`e biti manja od 20,00 KM niti ve}a od 10.000,00 KM. 

4.    Taksa se ima uplatiti na ra~un Suda broj 3380002210019263 kod UniCredit Bank Sarajevo. 

5.    Pozivaju se du`nici ste~ajnog du`nika da svoje dugove prema ste~ajnom du`niku izmire bez odlaganja. 

6.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste~ajnog upravnika koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. 

7.    Nala`e se Odjeljenju za registar ovog Suda da izvr{i brisanje upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka, a izvr{i upis zabilje`be otvaranja ste~ajnog postupka u mati~nom registarskom broju subjekta upisa 1-654. 

8.    Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka ima se objaviti odmah danas na oglasnoj tabli ovog Suda, a isti se ima dostaviti "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

9.    Zakazuje se ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja za srijedu, 3. 3. 2010. godine u 10,00 sati. 

Istovremeno }e se odr`ati i izvje{tajno ro~i{te. 


Broj 65 0 St 094305 10 St
18. januara 2010. godine
Sarajevo 


(O-35/10) 


Op}inski sud u Mostaru, postupaju}i po ste~ajnom sudiji Rabija Tanovi}, rje{avaju}i po prijedlogu predlaga~a Autotransportno i trgovinsko preduze}a "Ja{ar{ped" Export-Import, d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, na adresi Zalik 10/b, za otvaranje ste~ajnog postupka nad dru{tvom Autotransportno i trgovinsko preduze}a "Ja{ar{ped" Export-Import, d.o.o. Mostar, podnesenog 3. 6. 2009. godine, nakon odr`anog ro~i{ta pred ovim Sudom od 30. 12. 2009. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Odbija se prijedlog dru{tva Autotransportno i trgovinsko preduze}e "Ja{ar{ped" Export-Import, d.o.o. Mostar, da se otvori ste~ajni postupak nad dru{tvom Autotransportno i trgovinsko preduze}a "Ja{ar{ped", Export-Import, d.o.o. Mostar, a zbog nedovoljnosti ste~ajne mase za izmirenje tro{kova ste~ajnog postupka, te se nala`e brisanje ovog Dru{tva iz sudskog registra ovog Suda, zavedenog pod rednim brojem registarskog ulo{ka 1-811, a po pravosna`nosti ovog Rje{enja. 

2.    Privremeni ste~ajni upravnik Latif Hujdur iz Mostara razrje{ava se du`nosti privremenog ste~ajnog upravnika. 

3.    Odre|uju se tro{kovi prethodnog ste~ajnog postupka u iznosu od 750,00 KM. 

4.    Ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda, a dostavit }e se ste~ajnom du`niku na ruke zakonskog zastupnika, privremenom ste~ajnom upravniku, Registarskom odjeljenju ovog Suda, kao i Kantonalnom javnom tu`ila{tvu Mostar. 


Broj 58 0 St 053204 09 St
4. januara 2010. godine
Mostar 


(05-2-53/10) 


Op}inski sud Mostar, po ste~ajnom sucu Angeli Pu{i}, rje{avaju}i po prijedlogu likvidatora Hamida Tipure iz Mostara, za otvaranje ste~ajnog postupka nad pravnim licem GP "ZIDAR" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, M. Tita bb, nakon odr`anog ro~i{ta, donio je dana 4. 1. 2010. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

1.    Odbija se prijedlog likvidatora Hamida Tipure iz Mostara, zaprimljen u Sudu dana 6. 4. 2009. godine, da se otvori ste~ajni postupak nad pravnim licem GP "ZIDAR" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, M. Tita bb, upisanog u registarski ulo`ak Vi{eg suda u Mostaru br. 1-6, na temelju Rje{enja o upisu br. UF/I-31/95 od 10. 2. 1995. godine. 

2.    Hamid Tipura, dipl. ecc. iz Mostara, Podgorani bb, razrije{ava se du`nosti likvidatora. 


Broj 58 0 St 012211 09 St
4. januara 2010. godine
Mostar 


(05-2-73/10) 


Op}inski sud u Tuzli, po ste~ajnom sudiji Ivelji} Igoru, u ste~ajnom postupku nad imovinom ste~ajnog du`nika JP "PLA@E JEZERA MODRAC" u ste~aju Lukavac, dana 15. 1. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Odre|uje se posebno ispitno ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja za dan srijeda, 17. 2. 2010. godine, u 11,00 sati, u prostorijama Op}inskog suda u Tuzli, sudnica br. 33, I sprat. 

Na naknadno ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja pozivaju se: ste~ajni upravnik i povjerioci koji su prijavili svoja potra`ivanja u ste~ajnom postupku nad imovinom ste~ajnog du`nika. 

Rje{enje o odre|ivanju naknadnog ro~i{ta za ispitivanje prijava potra`ivanja bit }e objavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj St. 48/04
15. januara 2010. godine
Tuzla 


(05-2-145/10) PE^ATI - [TAMBILJI 

Ogla{ava se neva`e}im pe~at Udru`enja gra|ana "IZVOR" [kahovica, Gra~anica, okruglog oblika, promjera 30 mm, sa tekstom "Udru`enje gra|ana IZVOR [kahovica". 

(05-2-67/10) 


Ogla{ava se neva`e}im pe~at okruglog oblika, pre~nika 3,5 cm, sa ispisanim tekstom "Udru`enja Boraca odbrambeno-oslobodila~kog rata 1992-1995 Organizacije demobilisanih boraca Op}ine Trnovo", sa znakom Organizacije u sredini pe~ata. 

(O-31/10) 


Ogla{ava se neva`e}im faksimil - pe~at pravougaonog oblika, crno-sive boje, sa natpisom AVDI] DR. MIRELA, DOKTOR MEDICINE. 

(O-37/10) OSTALE OBJAVE 

Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj M14-A-143, izdata od Policijske uprave Ilid`a, na ime firme "SIR]O" d.o.o. Olovo. 

(O-36/10) 


Ogla{avaju se neva`e}im registarske tablice za putni~ko motorno vozilo marke Fox, broj {asije WVWZZZ5ZZ80006793, broj motora BKR031579, registarskih oznaka E49-M-184, izdate od Policijske uprave Breza, na ime ASA BANKA LEASING d.o.o. Sarajevo, korisnik PERUTNINA PTUJ-BH d.o.o. Breza. 

(O-42/10) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2040126, za putni~ko motorno vozilo marke ,,VW", tip "GOLF", sa podacima: 

- broj {asije: VWWZZZ1KZ69000025 

- broj motora: BKC727403 

- reg oznaka: 591-J-318 

- izdata od Prve policijske uprave MUP-a Kantona Sarajevo, na ime MUP Kantona Sarajevo. 

Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2607947, za putni~ko motorno vozilo marke ,,VW", tip "GOLF", sa podacima: 

- broj {asije: WVWZZZ1KZ59000355 

- broj motora: BKC404824 

- reg oznaka: 722-J-055 

- izdata od Prve policijske uprave MUP-a Kantona Sarajevo, na ime MUP Kantona Sarajevo 

(O-32/10) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2950743, za motorno vozilo marke VW CADDY, reg. br. 843-E-579, broj {asije WV1ZZZ2KZ9X036980, broj motora BDJ076167, izdata od Poilicijske uprave Novi Grad Sarajevo, na ime ASA ABANKA LEASING d.o.o Sarajevo. 

(O-39/10) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2757168, koja je glasila na Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, korisnik lizinga Zve~evo commerce d.o.o. Sarajevo, vozilo VW POLLO 1,4 16V, reg. oznaka 087-J-707, broj {asije WVWZZZ9NZ8Y223812, broj motora BUD529917, kW 59. 

(O-40/10) USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Sanskom Mostu 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu, po zahtjevu Sinanovi} [efika, sina Ramiza iz Sanskog Mosta, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 1322, katastarska op}ina Sanski Most, ozna~ene sa: 

- parcela broj 888 zv. "Ul. Prijedorska" objekata ku}a i zgrada, povr{ine 365 m2, 

dvori{te, povr{ine 483 m2. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti na najmanje 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 022-0-DN-Z-09-002 336
6. januara 2010. godine
Sanski Most 


(05-2-58/10-F) 


Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du najavljuje 

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-10-000 005, po zahtjevu d.o.o. "Biljopromet" Gora`de, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.l. br. 3075/05 K.O. Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 1218 zv. Luka, ku}a i zgrada 214 m2, dvori{te 94 m2 i k.~. 1219 zv. Obarak, ku}a i zgrada 83 m2, dvori{te 132 m2. Prema podacima iz katastra posjednik nekrenine upisane u P.l. 3075/05 K.O. Gora`de I je d.o.o. "Biljopromet" Gora`de sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 045-0-DN-10-000 005
13. januara 2010. godine
Gora`de 


(05-2-82/10-F) 


Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du najavljuje 

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-10-000 004, po zahtjevu [ubo Derva, sin Dervi{a, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.l. br. 34l/01 K.O. Ustikolina, ozna~ene kao k.~. 55 zv. Dvori{te, ku}a i zgrada 70 m2 i dvori{te 467 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik nekrenine upisane u P.l. 341/01 K.O. Ustikolina je [ubo Dervo, sin Dervi{a, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 045-0-DN-10-000 004
13. januara 2010. godine
Gora`de 


(05-2-84/10-F) 


Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du najavljuje 

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-10-000 006, po zahtjevu Bardak Miralema, sin [a}ira, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.l. br. 829/03 K.O. Vrani}i, ozna~ene kao k.~. 4552/1 zv. Trnjak, ku}a i zgrada 66 m2 i dvori{te 372 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik nekretnine upisane u P.l. 829/03 K.O. Vrani}i je Bardak Miralem, sin [a}ira, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 045-0-DN-10-000 006
13. januara 2010. godine
Gora`de 


(05-2-87/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 001, po zahtjevu Keserovi} Nijaza, sin Muharema iz Krivaje - Rijeka, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 678, katastarska op}ina Donja Svinja{nica, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 1411/1 "Luka", oranica 3. klase povr{ine 3017 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Keserovi} Nijaz Muharemov, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-10-000 001
8. januara 2010. godine
Zavidovi}i 


(05-2-95/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-l0-000 002, po zahtjevu Bukvi} Ismajila, sin Mustafe iz Kova~a bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 316, katastarska op}ina Mahoje, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 253/2 "Popre~ica", oranica 6. klase povr{ine 999 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Bukvi} Ismajil Mustafin, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-10-000 002
8. januara 2010. godine
Zavidovi}i 


(05-2-97/10-F) 


Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-10-000 007, po zahtjevu d.o.o. "Kaja Company" Gora`de, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.l. br.768/04 K.O. Gora`de II, ozna~ene kao k.~. 1015/9 zv. Rasadnik, ost. neplodno zem. 494 m2 i k.~. 1021 zv. Gradska pijaca, ku}a i zgrada 1378 m2, ekonomsko dvori{te 5931 m2. Prema podacima iz katastra posjednik nekrenine upisane u P.l. 768/04 K.O. Gora`de II je d.o.o. "Kaja Company" Gora`de sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 045-0-DN-10-000 007
15. januara 2010. godine
Gora`de 


(05-2-118/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 003, po zahtjevu ]ebi} Azima, sin Nurage iz Vildana bb, Vozu}a, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 734, katastarska op}ina Osje~ani, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 2372/1 "Polje" oranica 4. klase povr{ine 1032 m2, 

- katastarska ~estica broj 2372/2 "Polje" livada 3. klase povr{ine 1130 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je ]ebi} Azim Nuragin, Vozu}a, Slivi}i bb, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-10-000 003
14. januara 2010. godine
Zavidovi}i 


(05-2-148/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 005, po zahtjevu [ehi} Saliha, sin Avde iz Borovnice, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 356, katastarska op}ina Borocnica, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 27/3 "Bogi}evina", ku}a i zgrada povr{ine 52 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i oranica 5. klase povr{ine 1009 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je [ehi} Salih Avdin iz Borovnice bb, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-10-000 005
14. januara 2010. godine
Zavidovi}i 


(05-2-150/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 006, po zahtjevu [ehi} Suhada, sin Avde iz Borovnice, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 357, katastarska op}ina Borocnica, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 28 "Bogi}evina", pa{njak 3. klase povr{ine 1561 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je [ehi} Suhad Avdin iz Borovnice bb, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-10-000 006
14. januara 2010. godine
Zavidovi}i 


(05-2-152/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 007, po zahtjevu [ehi} Eniza, sin Muje iz Borovnice, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: 

u Posjedovni list broj 1435, katastarska op}ina Donja Lovnica, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 74/9 "Polje", ku}a i zgrada 15 m2 i oranica 2. klase povr{ine 435 m2. 

Prema podacima iz katastra suposjednici navedene nekretnine su [ehi} Eniz Mujin i [ehi} D`emka Ramina, iz Borovnice bb, sa dijelom 1/2 i Posjedovni list broj 743, katastarska op}ina donja Lovnica, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 74/8 "Polje" pristupni put povr{ine 270 m2. 

Prema podacima iz katastra suposjednici navedene nekretnine su: [ehi} Eniz Mujin, [ehi} D`emka Ramina, Sinanovi} Samir Djulagin, sa dijelom 1/24, Rahmanovi} Jasmin Mehmedov, sa dijelom 3/24, te Mahmutovi} Rasema Begina, Durakovi} Fikret Osmanov i Durakovi} Ali}a [a}irova, sa dijelom 6/24. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-10-000 007
14. januara 2010. godine
Zavidovi}i 


(05-2-154/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 008, po zahtjevu ]ehaji} Sife, k}i Kasima iz Stipovi}a bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 183, katastarska op}ina Donja Lovnica, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 105 "Kranjice" livada 4. klase povr{ine 1418 m2, 

- katastarska ~estica broj 106 "Kranjice" {uma 4. klase povr{ine 3720 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednica navedenih nekretnina je ]ehaji} Sifa r. Osmanovi} Kasimova iz Stipovi}a, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-10-000 008
14. januara 2010. godine
Zavidovi}i 


(05-2-156/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 009, po zahtjevu Ahmi~evi} Asima, sin Bri{e iz Majdana bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 2493, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 162/2 "Majdan", vo}njak 3. klase povr{ine 176 m2 i oranica 6. klase povr{ine 324 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Ahmi~evi} Asim Bri{in iz Majdana, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-10-000 009
14. januara 2010. godine
Zavidovi}i 


(05-2-158/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 011, po zahtjevu Ru~i} Selvira, sin Osme iz Crnjeva, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 765, katastarska op}ina Osje~ani, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 416/5 "Ba{~a", dvori{te povr{ine 142 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Ru~i} Selvir Osmin iz Crnjeva, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-10-000 011
14. januara 2010. godine
Zavidovi}i 


(05-2-160/10-F) 


Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 017-0-DN-09-002821, po zahtjevu Kasi} Dede, sina Smaje iz Biha}a, Omera Mujad`i}a 1, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovnom listu broj 624, katastarske op}ine Pokoj, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 669 "Valentina" njiva 5. klase povr{ine 561 m2. 

Prema podacima iz Posjedovnog lista br. 624 k.o. Pokoj posjednik navedenih nekretnina je Kasi} Dedo, sin Smaje iz Biha}a, sa 1/1 dijela. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 017-0-DN-09-002821
15. januara 2010. godine
Biha} 


(05-2-162/10-F) 


Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 017-0-DN-09-002842, po zahtjevu D`igumovi} Subhe, k}eri [erifa iz Biha}a, Ozimice II, blok 1 D 1, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovnom listu broj 343, katastarske op}ine Ripa~, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 23 "Zvonigrad" livada 2. klase povr{ine 4.856 m2. 

Prema podacima iz Posjedovnog lista br. 343/02 k.o. Ripa~ posjednik navedenih nekretnina je D`igumovi} Subha, k}i [erifa iz Biha}a sa 1/1 dijela. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 017-0-DN-09-002842
15. januara 2010. godine
Biha} 


(05-2-164/10-F) DOPUNA DJELATNOSTI 


ORA[JE 

Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "GRADNJA INVEST 2" d.o.o. za proizvodnju, promet i gra|evinarstvo, Od`ak, Poslovni centar Stadion, koju zastupa Ivan Begi} kao direktor, u predmetu upisa dopune djelatnosti Dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 25. 5. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "GRADNJA INVEST 2" d.o.o. za proizvodnju, promet i gra|evinar Od`ak, Poslovni centar Stadion, upisani su podaci o dopuni djelatnosti Dru{tva. 

Firma: "GRADNJA INVEST 2" d.o.o. za proizvodnju, promet i gra|evinarstvo 

Skra}ena oznaka firme: "GRADNJA INVEST 2" d.o.o. Od`ak 

Sjedi{te: Poslovni centar Stadion, Od`ak, Od`ak 

MBS: 1-701 

JIB: 4254002240005 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o dopuni djelatnosti dru{tva OPU-IP broj 159/09 od 22. 5. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Begi} Ivan Od`ak, Od`ak, li~na karta: 05BWA9768 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 488.469,76 

Upla}eni kapital: 488.469,76 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Begi} Ivan 

Ugovoreni kapital: 488.469,76 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Begi} Ivan, adresa: Od`ak, Od`ak, li~na karta: 05BWA9768, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 55.401 Barovi, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina neprehrambenim i prehrambenim proizvodima, osim proizvoda ~iji je promet zakonom ograni~en. 

Broj 025-0-Reg-09-000 084 

25. svibnja 2009. godine 

Ora{je 

(SR-68/09-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "PAK-CENTAR" d.o.o. za proizvodnju i promet, Bok, Domobranska 30, koju zastupa Ivo Kri{ti} kao direktor, u predmetu upisa prijenosa dijela ~lanskog udjela, uskla|ivanje djelatnosti i promjena direktora, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 25. 5. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "PAK-CENTAR" d.o.o. za proizvodnju i promet, Bok, Domobranska 30, upisani su podaci o prijenosu dijela ~lanskog udjela, uskla|ivanju djelatnosti i promjeni direktora. 

Firma: TAK-CENTAR" d.o.o. za proizvodnju i promet 

Skra}ena oznaka firme: "PAK-CENTAR" d.o.o. Bok 

Sjedi{te: Domobranska 30, Bok, Ora{je 

MBS: 1-391 

JIB: 4254042030003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti, te promjeni direktora u dru{tvu "PAK-CENTAR" d.o.o. Bok, broj 03-05/09 od 13. 5. 2009. godine, Ugovor o prijenosu dijela ~lanskog udjela u dru{tvu "PAK-CENTAR" d.o.o. Bok i Odluka o utvr|ivanju statuta OPU-IP broj 1-83/2009 od 13. 5. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Kri{ti} Dra`en, Domobranska 30, Bok, li~na karta: 04BVA5112 

Kri{ti} Ivo, Domobranska 30, Bok, li~na karta: 04BVA5168 

Kri{ti} Zlatko, Domobranska 30, Bok, li~na karta: 04BVA4347 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 852.536,00 

Upla}eni kapital: 852.536,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

Kri{ti} Ivo/469.156,00/55,0306% 

Kri{ti} Zlatko/191.690,00/22,4847% 

Kri{ti} Dra`en/191.690,00/22,4847% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Kri{ti} Zlatko, adresa: Domobranska 30, Bok, li~na karta: 04BVA4347, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

Kri{ti} Kata, adresa: Domobranska 30, Bok, osoba ovla{tena za zastupanje, bez ograni~enja ovla{tenja 

Kri{ti} Ivo, adresa: ul. Domobranska 30, Bok, li~na karta: 04BVA5168, osoba ovla{tena za zastupanje, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 55.300 Restorani, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, 

- Me|unarodni transport robe i tereta u cestovnom prometu, 

- Zastupanje inozemnih tvrtki i konsignacijska skladi{ta. 

Broj 025-0-Reg-09-000 083 

25. svibnja 2009. godine 

Ora{je 

(SR-69/09-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "TI-AG" d.o.o. za trgovinu, promet i usluge, Od`ak, Novi Grad bb, koj u zastupa Mijo Jele~ kao osniva~, u predmetu upisa prijenosa udjela u Dru{tvu, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 19. 5. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "TI-AG" d.o.o. za trgovinu, promet i usluge, Od`ak, Novi Grad bb, upisani su podaci o prijenosu udjela u Dru{tvu. 

Firma: "TI-AG" d.o.o. za trgovinu, promet i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "TI-AG" d.o.o. 

Sjedi{te: Novi Grad bb, Od`ak, Od`ak 

MBS: 1-1314 

JIB: 4254069660009 

Pravni osnov upisa: 

Ugovor o istupanju ~lana iz Dru{tva i prijenosu temeljnog kapitala OPU-IP broj 138/09 od 9. 5. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Jele~ Mijo, Posavska Mahala, Od`ak, li~na karta: 05BWB1725 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 10.000,00 

Upla}eni kapital: 10.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Jele~ Mijo 

Ugovoreni kapital: 10.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Jele~ Mijo, adresa: Posavska Mahala, Od`ak, li~na karta: 05BWB1725, zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja 

Bra{nji} Mato, adresa: Poto~ani bb, Poto~ani, li~na karta: 04BWA7398, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima. 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima. 

Broj 025-0-Reg-09-000 079 

19. svibnja 2009. godine 

Ora{je 

(SR-70/09-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "CENTAR ZA KULTURU" d.o.o. Od`ak, Titova bb, koju zastupa Hasan Hamzi} kao direktor, u predmetu upisa uskla|ivanja djelatnosti i promjene ovla{tene osobe, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 11. 5. 2009 godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "CENTAR ZA KULTURU" d.o.o. Od`ak, Titova bb, upisani su podaci o uskla|ivanju djelatnosti i promjeni ovla{tene osobe. 

Firma: "CENTAR ZA KULTURU" d.o.o. Od`ak 

Skra}ena oznaka firme: "CENTAR ZA KULTURU" d.o.o. Od`ak 

Sjedi{te: Titova bb, Od`ak, Od`ak 

MBS: 2-1 

JIB: 4254021970006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uska|enju djelatnosti, promjeni ovla{tene osobe i upisu temeljnog kapitala, OPU-IP broj 109/09 od 24. 4. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma: Op}insko vije}e Od`ak 

Sjedi{te: Bosna i Hercegovina, Od`ak 

Reg. br./MBS: 0 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 651.266,90 

Upla}eni kapital: 651.266,90 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Op}insko vije}e Od`ak 

Ugovoreni kapital: 651.266,90 

Procenat: 100 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu 

Hamzi} Hasan, Od`ak, li~na karta: 04BWA0003, v.d. ravnatelj, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, d.n., 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.200 Radio i televizijske djelatnosti, 92.310 Umjetni~ko i knji`evno stvarala{tvo i scenska umjetnost, 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.400 Djelatnost novinskih agencija, 92.511 Dj elatnost biblioteka, 92.522 Za{tita kulturnih dobara, prirodnih i drugih znamenitosti, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n. 

Broj 025-0-Reg-09-000 074 

11. svibnja 2009. godine 

Ora{je 

(SR-71/09-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi ''GRADNJA-INSTALACIJE" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Od`ak, Poslovni centar Stadion, koju zastupa Nikola Marti} kao direktor, u predmetu upisa uskla|ivanja djelatnosti, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 18. 6. 2009 godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "GRADNJA-INSTALACIJE" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Od`ak, Poslovni centar Stadion, upisani su podaci o uskla|ivanju djelatnosti. 

Firma: "GRADNJA-INSTALACIJE" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "GRADNJA-INSTALACIJE" d.o.o. Od`ak 

Sjedi{te: Poslovni centar Stadion, Od`ak, Od`ak 

MBS: 1-899 

JIB: 4254029280009 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|enju djelatnosti Dru{tva OPU-IP broj 204/09 od 15. 6. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Marti} Nikola, Kora}e 337, li~na karta: 04EMA9860 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 34.800,00 

Upla}eni kapital: 34.800,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Marti} Nikola 

Ugovoreni kapital: 34.800,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Marti} Nikola, adresa: Kora}e 337, li~na karta: 04EMA9860, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 55.401 Barovi, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima,osim proizvoda ~iji je promet zakonom ograni~en, 

- Zastupstvo inozemnih tvrtki konsignacija, 

- Me|unarodni transport robe i tereta u me|unarodnom cestovnom prometu. 

Broj 025-0-Reg-09-000 100 

18. lipnja 2009. godine 

Ora{je 

(SR-72/09-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "N&N IV[A" d.o.o. za promet i usluge, Ora{je, ul. XXVIII. br. 18A, koju zastupa Ivo Or{oli} kao direktor, u predmetu upisa dopune djelatnosti Dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 10. 6. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "N&N IV[A" d.o.o. za promet i usluge, Ora{je, ul. XXVIII. br. 18A, upisani su podaci o dopuni djelatnosti Dru{tva. 

Firma: "N&N IV[A" d.o.o. za promet i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "N&N IV[A" d.o.o. Ora{je 

Sjedi{te: ul. XXVIII. br. 18A, Ora{je, Ora{je 

MBS: 1-1031 

JIB: 4254008010001 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o dopuni (pro{irenju) djelatnosti dru{tva "N&N IV[A" d.o.o. Ora{je i izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva OPU broj 79/2009 od 8. 6. 2009. godine i izmjena Statuta Dru{tva OPU-IP 80/2009 od 8. 6. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Or{oli} Ivo, Vladimira Nazora 404, Tolisa, li~na karta: 03BVA1421 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 3.000,00 

Upla}eni kapital: 3.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Or{oli} Ivo 

Ugovoreni kapital: 3.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Or{oli} Ivo, adresa: ul. Vladimira Nazora 404, Tolisa, li~na karta: 03BVA1421, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada, 90.030 Sanitarne i druge djelatnosti. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Zastupanje inozemnih tvrtki i konsignacijska skladi{ta 

Broj 025-0-Reg-09-000 096 

10. lipnja 2009. godine 

Ora{je 

(SR-73/09-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "STANI]" d.o.o. za promet i usluge, Gornji Svilaj bb, koju zastupa Pejo Stani} kao direktor, u predmetu upisa dopune djelatnosti Dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 9. 6. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "STANI]" d.o.o. za promet i usluge, Gornji Svilaj bb, upisani su po dopuni djelatnosti Dru{tva. 

Firma: "STANI]" d.o.o. za promet i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "STANI]" d.o.o. Gornji Svilaj 

Sjedi{te: Gornji Svilaj bb, Gornji Svilaj, Od`ak 

MBS: 1-638 

JIB:4254009760004 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o dopuni djelatnosti dru{tva OPU-IP broj 194/09 od 4. 6. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Stani} Pejo, Gornji Svilaj bb, Gornji Svilaj, li~na karta: 04BWA6846 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 7.000,00 

Upla}eni kapital: 7.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Stani} Pejo 

Ugovoreni kapital: 7.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Stani} Pejo, adresa: Gornji Svilaj bb, Gornji Svilaj, li~na karta: 04BWA6846, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.240 Uzgoj peradi, 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina neprehrambenim i prehrambenim proizvodima, osim proizvoda ~iji je promet zakonom ograni~en. 

Broj 025-0-Reg-09-000 094 

9. lipnja 2009. godine 

Ora{je 

(SR-74/09-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "DRAGI]" d.o.o. za promet i usluge, Donja Mahala, Franjeva~ka bb, koju zastupa Tunjo @ivkovi} kao direktor, u predmetu upisa promjene sjedi{ta, uskla|ivanja djelatnosti i promjena ovla{tene osobe, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 27. 5. 2009 godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "DRAGI]" d.o.o. za promet i usluge, Donja Mahala, Franjeva~ka bb, upisani su podaci o promjeni sjedi{ta, uskla|ivanju djelatnosti i promjeni ovla{tene osobe. 

Firma: "DRAGI]" d.o.o. za promet i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "DRAGI]" d.o.o. D. Mahala 

Sjedi{te: Franjeva~ka bb, Donja Mahala, Ora{je 

MBS: 1-652 

JIB: 4254034950004 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o promjeni sjedi{ta, uskla|ivanju djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti, te promjeni ovla{tene osobe u dru{tvu "DRAGI]" d.o.o. D. Mahala broj 03-05/09 od 5. 5. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

@ivkovi} Tunjo, Matije Gupca 12, Donja Mahala li~na karta: 03BVA2340 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 100.762,00 

Upla}eni kapital: 100.762,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: @ivkovi} Tunjo 

Ugovoreni kapital: 100.762,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

@ivkovi} Anita, adresa: ul. M. Gupca 12, Donja Mahala, li~na karta: 04BVA4507, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.132 Gajenje vo}a, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.413 Ostale polj oprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 20.101 Proizvodnja rezane grade, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.521 Proizvodnj a predmeta od plute, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.112 Ostali pravni poslovi, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, osim proizvoda ~iji je promet zakonom ograni~en, 

- Zastupanje inozemnih tvrtki i konsignacijska skladi{ta, 

- Me|unarodni transport robe i putnika u cestovnom prometu, 

- Me|unarodna {pedicija. 

Broj 025-0-Reg-09-000 086 

27. svibnja 2009. godine 

Ora{je 

(SR-75/09-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "HA-TRANS" d.o.o. za transport i usluge, Od`ak, Trg 3, koju zastupa Amir Had`idedi} kao direktor, u predmetu upisa prijenosa udjela, pristupa novog ~lana Dru{tvu i imenovanja izvr{nog direktora, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 9. 6. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "HA-TRANS" d.o.o. za transport i usluge, Od`ak, Trg 3, upisani podaci o prijenosu udjela, pristupu novog ~lana Dru{tvu i imenovanju izvr{nog direktora. 

Firma: "HA-TRANS" d.o.o. za transport i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "HA-TRANS" d.o.o. Od`ak 

Sjedi{te: Trg 3, Od`ak, Od`ak 

MBS: 1-1272 

JIB: 4254001860000 

Pravni osnov upisa: 

Ugovor o pristupanju novog ~lana u Dru{tvo, prijenosu temeljnog kapitala i imenovanju ovla{tene osobe u Dru{tvu OPU-IP broj 182/09 od 1. 6. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Had`idedi} Amir, Od`ak, li~na karta: 04BWA0326 

Had`idedi} Esad, Red`e Porobi}a 127, Od`ak, li~na karta: 05BWB0727 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 177.450,00 

Upla}eni kapital: 177.450,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

Had`idedi} Amir/88.725,00/50% 

Had`idedi} Esad/88.725,00/50% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Had`idedi} Amir, Od`ak, li~na karta: 04BWA0326, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja Had`idedi} Esad, adresa: Red`e Porobi}a 127, Od`ak, li~na karta: 05BWB0727, izvr{ni direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, 

- Zastupstvo inozemnih tvrtki - konsignacija, 

- Me|unarodni cestovni prijevoz robe (tereta). 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "HA-TRANS" d.o.o. za transport i usluge, Od`ak, Poslovna jedinica Grada~ac 

Poreski podbroj: 4254001860042 

Sjedi{te: Josipa [ibera bb, Grada~ac, op{tina: Grada~ac 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva i osnivanju poslovnih jedinica OPU broj 107/08 od 21. 1. 2008. godine 

Djelatnost Podru`nice 

Djelatnosti koje su registrirane u okviru mati~nog dru{tva 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Had`idedi} Amir, li~na karta: 04BWA0326, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

Naziv: "HA-TRANS" d.o.o. za transport i usluge, Od`ak, Poslovna jedinica Modri~a 

Poreski podbroj: 4254001860069 

Sjedi{te: Vidovdanska 3, Modri~a, op{tina: Modri~a 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva i osnivanju poslovnih jedinica, OPU broj 107/08 od 21. 1. 2008. godine 

Djelatnost Podru`nice 

Djelatnosti koje su registrirane u okviru mati~nog dru{tva 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Had`idedi} Amir, li~na karta: 04BWA0326, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

Broj 025-0-Reg-09-000 093 

9. lipnja 2009. godine 

Ora{je 

(SR-76/09-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "DUBRI] COMMERCE" d.o.o. trgovinsko i uslu`no, Od`ak, Red`e [kangi}a 41, koju zastupa Nurija Dubri} kao direktor, u predmetu upisa uskla|ivanja djelatnosti Dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 3. 6. 2009 godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "DUBRI] COMMERCE" d.o.o. trgovinsko i uslu`no, Od`ak, Red`e [kangi}a 41, upisani su podaci o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva. 

Firma: "DUBRI] COMMERCE" d.o.o. trgovinsko i uslu`no 

Skra}ena oznaka firme: "DUBRI] COMMERCE" d.o.o. Od`ak 

Sjedi{te: Red`e [kangi}a 41, Od`ak, Od`ak 

MBS: 1-845 

JIB: 4254013360002 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|enju djelatnosti Dru{tva OPU-IP broj 142/09 od 12. 5. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Dubri} Nurija, Red`e [kangi}a 41, Od`ak, li~na karta: 04BWA7286 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Dubri} Nurija 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Dubri} Nurija, adresa: Red`e [kangi}a 41, Od`ak, li~na karta: 04BWA7286, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima 

Broj 025-0-Reg-09-000 088 

3. lipnja 2009. godine 

Ora{je 

(SR-77/09-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "BELLA [PED" d.o.o. za trgovinu i otpremni{tvo, Bok, Domobranska 82, koju zastupa Mandica Stjepanovi} kao direktor, u predmetu upisa dopune djelatnosti Dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 16. 9. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "BELLA [PED" d.o.o. za trgovinu i otpremni{tvo, Bok, Domobranska 82, upisani su podaci o dopuni djelatnosti Dru{tva. 

Firma: "BELLA [PED" d.o.o. za trgovinu i otpremni{tvo 

Skra}ena oznaka firme: "BELLA [PED" d.o.o. Bok 

Sjedi{te: Domobranska 82, Bok, Ora{je 

MBS: 1-1153 

JIB: 4254036220003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o dopuni djelatnosti u dru{tvu "BELLA [PED" d.o.o. Bok, OPU-IP broj 1-280/2009 od 10. 9. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Stjepanovi} Janja, Domobranska 82, Bok, li~na karta: 07BVB7165 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 3.000,00 

Upla}eni kapital: 3.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Stjepanovi} Janja 

Ugovoreni kapital: 3.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Stjepanovi} Mandica, adresa: Domobranska 82, Bok, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

Stjepanovi} Janja, adresa: Domobranska 82, Bok, li~na karta: 07BVB7165, ~lan uprave Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja 

Orki} Anica, adresa: Oslobo|enja 70, Mati}i, li~na karta: 06BVB4384, izvr{ni direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

Stjepanovi} Berislav, adresa: Domobranska 82, Bok, prokurist, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.510 Kantine, 60.220 Taksi prijevoz, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, osim robe koja ima poseban tretman prilikom uvo: izvoza (lijekovi i oru`je), 

- Me|unarodni transport robe u cestovnom prometu. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "BELLA [PED" d.o.o. za trgovinu i otrpemni{tvo, Bok, Poslovna jedinica [amac 

Poreski podbroj: 4254036220046 

Sjedi{te: Slobodna zona, Put srpskih dobrovoljaca bb, [amac, op{tina: [amac 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o utemeljenju Poslovne jedinice broj 27/04 od 1. 10. 2004. godine 

Djelatnost Podru`nice 

63.4063.400 Djelatnosti ostalih agencija u prometu (otpremni{tvo) - {pedicija 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Orki} Anica, li~na karta: 06BVB4384, rukovoditelj Poslovne jedinice Sarajevo, bez ograni~enja ovla{tenja 

Naziv: "BELLA [PED" d.o.o. za trgovinu i otpremni{tvo, Bok, Poslovna jedinica Ora{je 

Poreski podbroj: 4254036220038 

Sjedi{te: Carinski terminal 17, Ora{je, op{tina: Ora{je 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o utemeljenju Poslovne jedinice broj 26/04 od 1. 10. 2004. godine 

Djelatnost Podru`nice - 63.4063.400 Djelatnost ostalih agencija u prometu (otpremni{tvo) 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Orki} Anica, li~na karta: 06BVB4384, rukovoditelj Poslovne jedinice Sarajevo, bez ograni~enja ovla{tenja 

Broj 025-0-Reg-09-000 137 

16. rujna 2009. godine 

Ora{je 

(SR-78/09-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi" JD SADDLERY" d.o.o. za proizvodnju i promet, Ora{je, Zona poduzetni{tva B II, koju zastupa Izudin Ki~in kao zamjenik direktora, u predmetu upisa uskla|ivanja djelatnosti Dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 22. 9. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "JD SADDLERY" d.o.o. za proizvodnju i promet, Ora{je, Zona poduzetni{tva B II, upisani su podaci o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva. 

Firma: "JD SADDLERY" d.o.o. za proizvodnju i promet 

Skra}ena oznaka firme: "JD SADDLERY" d.o.o. Ora{je 

Sjedi{te: Zona poduzetni{tva B II, Ora{je, Ora{je 

MBS: 1-1468 

JIB: 4254098090009 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva "JD SADDLERY" d.o.o. Ora{je, OPU 5-120/09 od 22. 1. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, putna isprava: 

Dürr Roland, 78655 Dunningen, Stample 52, GERMANY, putna isprava: 6778042129 

Joachim Johann 72534 Ehestetten, Unter der Buche 10, GERMANY, putna isprava: 6937016381 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

Dürr Roland/1.000,00/50% 

Joachim Johann/1.000,00/50% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu 

Ki~in Izudin, adresa: ul. XVI. br. 21, Ora{je, li~na karta: 05BVB2238, zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Dürr Roland, adresa: 78655 Dunningen, Stample 52, GERMANY, putna isprava: 6778042129, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

Joachim Johann, adresa: 72534 Ehestetten, Unter der Buche 10, GERMANY, putna isprava: 6937016381, zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 36.400 Proizvodnja sportske opreme, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, osim proizvoda ~iji je promet zakonom ograni~en, 

- Zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica), 

- Privremeni uvoz i izvoz robe, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga. 

Broj 025-0-Reg-09-000 138 

22. rujna 2009. godine 

Ora{je 

(SR-79/09-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "AHMETOVI]" d.o.o. za proizvodnju, promet i trgovinu, Od`ak, Mike Mileti}a 41, koju zastupa Muradif Ahmetovi} kao direktor, u predmetu upisa brisanja i upisa ovla{tene osobe u Dru{tvu, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 8. 7. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "AHMETOVI]" d.o.o. za proizvodnju, promet i trgovinu, Od`ak, Mike Mileti}a 41, upisani su podaci o brisanju i upisu ovla{tene osobe u Dru{tvu. 

Firma: "AHMETOVI]" d.o.o. za proizvodnju, promet i trgovinu 

Skra}ena oznaka firme: "AHMETOVI]" d.o.o. Od`ak 

Sjedi{te: Mike Mileti}a 41, Od`ak, Od`ak 

MBS: 1-544 

JIB: 4254043430005 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o brisanju i upisu ovla{tene osobe u Dru{tvu OPU-IP broj 235/09 od 30. 6. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Ahmetovi} Muradif, Mike Mileti}a bb, Od`ak, li~na karta: 04BWA6388 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 3.000,00 

Upla}eni kapital: 3.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Ahmetovi} Muradif 

Ugovoreni kapital: 3.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu 

Ahmetovi} Aladin, Od`ak, osoba ovla{tena za zastupanje, bez ograni~enja ovla{tenja 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Ahmetovi} Muradif, adresa: Mike Mileti}a bb, Od`ak, li~na karta: 04BWA6388, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

Ahmetovi} Armin, adresa: Mike Mileti}a 41, Od`ak, li~na karta: 04BWA2978, zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Trgovina na veliko i malo prehrambenim i neprehrambenim artiklima, osim artikala koji su zakonom zabranjeni. 

Broj 025-0-Reg-09-000 117 

8. srpnja 2009. godine 

Ora{je 

(SR-80/09-OR) BRISANJE IZ SUDSKOG REGISTRA 

Op}uinski sud u Tuzli upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Utvr|uje se zaklju~enje likvidacije i brisanje subjekta upisa iz sudskog registra za slijede}e subjekte upisa: 

1.    "\ONATA TRADE" d.o.o. Tuzla, u likvidaciji, Rje{enjem 032-0-Reg-09-001913 od 7. 10. 2010. g. 

2.    "IGRO CONSULTING BH" d.o.o. Lukavac, u likvidaciji, Rje{enjem 032-0-Reg-09-001832 od 16. 12. 2009. g. 

3.    "IM[IROV1]-TOURS" d.o.o. Kladanj, u likvidaciji, Rje{enjem 032-0-Reg-09-001248 od 7. 9. 2009. g. 


Broj 032-0-Su-10-000008-3
12. januara 2010. godine
Tuzla 


(05-2-140/10) UPISI U SUDSKI REGISTAR 


ZENICA 

Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa OMEGA Oil Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Zenica, OMEGA Oil d.o.o. Zenica, Gora`danska bb, Zenica, Zenica, 43-01-0336-09, 4218667090008, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-09-000552 od 2. 6. 2009. godine o upisu osnivanja Dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

OMEGA Oil Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Zenica, OMEGA Oil d.o.o. Zenica, Gora`danska bb, Zenica, Zenica, 43-01-0336-09, 4218667090008 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Rastoder Safet, Vele{i}i 39, Novo Sarajevo, li~na karta: 04BSE6868 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Rastoder Safet ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Rastoder Safet, adresa: Vele{i}i 39, Novo Sarajevo, li~na karta: 04BSE6868, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije, 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 32.300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate}e opreme, 33.300 Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malom, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 60.300 Cjevovodni transport, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 64.200 Telekomunikacije, 65.210 Finansijski zakup (lizing), 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.610 Djelatnost sportskih objekata i stadiona, 92.620 Ostale sportske djelatnosti, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti, 

Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima iz okvira registrirane djelatosti, 

Usluge iz oblasti vanjskotrgovinskog prometa iz okvira registrirane djelatnosti, 

Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, te konsignaciona prodaja robe, 

Usluge me|unarodnog transporta roba, osim `eljezni~kog i vazdu{nog saobra}aja, 

Druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu), 

Finansijski in`injering. 

(SR-1236/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "KRIVAJA-TVORNICA MONTA@NIH KU]A" d.o.o. ZAVIDOVI]I, Safvet-bega Ba{agi}a bb, Zavidovi}i, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-004450 od 11. 6. 2009. godine o registraciji promjena - uskla|ivanje djelatnosti i promjena lica ovla{tenih za zastupanje Dru{tva. 

ZASTUPNICI 

Mujanovi} Adis, adresa: Dubrova~ki put bb, Zavidovi}i, li~na karta: 05DDC5133, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.132 Gajenje vo}a, 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnih ure|aja, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n., 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n., 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

UVOZ i IZVOZ robe iz registrirane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-1237/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa Dru{tvo za trgovinu promet i usluge "DELTA TRADE" d.o.o. Zenica, "DELTA TRADE" d.o.o. Zenica, Gora`danska 26, Zenica, Zenica, 43-01-0235-08 (stari broj 1-7368), 4218214970007, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-003441 od 28. 11. 2008. godine o upisu uskla|ivanja djelatnosti i uskla|ivanje podataka lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo za trgovinu promet i usluge "DELTA TRADE" d.o.o. Zenica, "DELTA TRADE" d.o.o. Zenica, Gora`danska 26., Zenica, Zenica, 43-01-0235-08 (stari broj 1-7368), 4218214970007 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Markovi} Gordana, Crnile 13, Zenica, li~na karta: 03CTA3374 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Markovi} Gordana ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Trivakovi} Dajana, adresa: Crnile 13, Zenica, li~na karta: 04CTH1747, direktor, bez ogran~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ robe iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: Dru{tvo za trgovinu promet i usluge "DELTA TRADE" d.o.o. Zenica - Podru`nica Travnik 

Poreski podbroj: 4218214970023 

Sjedi{te: Bosanska 122, Travnik, op{tina: Travnik 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Travnik broj 01/06 15. 02. 2006. godine 

U okviru registrovane djelatnosti Dru{tva 

Trivakovi} Dajana, li~na karta: 04CTH1747, rukovodilac Podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja 

(SR-1240/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa Dru{tvo za turizam, ugostiteljstvo i unutra{nju i vanjsku trgovinu "FONTANA" d.o.o. Visoko, "FONTANA" d.o.o. Visoko, Kralja Tvrtka 27, Visoko, Visoko, 43-01-0407-08 (stari broj 1-6166), 4218312980002, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-004090 od 16. 6. 2009. godine, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo za turizam, ugostiteljstvo i unutra{nju i vanjsku trgovinu "FONTANA" d.o.o. Visoko, "FONTANA" d.o.o. Visoko, Kralja Tvrtka 27, Visoko, Visoko, 43-01-0407-08 (stari broj 1-6166), 4218312980002 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ihtijarevi} Kemal, Ferhadija broj 35, Sarajevo, li~na karta: 07BRH1473 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Ihtijarevi} Kemal ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

^osovi} Nahida, adresa: Naselje Luke 9, Visoko, li~na karta: 04DEB5254, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, luskare i meku{ce, 51.390 Nespecija lizi rana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje,51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktorem, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, luskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., .450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, .460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama,52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 65.210 Finansijski zakup (lizing), 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwarea), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

IZVOZ i UVOZ roba iz registrirane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko nepehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-1241/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-09-000611 od 15. 6. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Brisanje po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra PROIZVODNO PROMETNO USLU@NO DRU[TVO "KLAS-IES" d.o.o. Zenica, Masarikova 26, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 043-0-L-08-000047 od 24. 4. 2009.godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 22. 5. 2009. godine, o zaklju~enju likvidacionog postupka. 

(SR-1242/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "DRAGSTER" d.o.o. Visoko, "DRAGSTER" d.o.o. Visoko, Ozrakovi}i bb, Visoko, Visoko, 43-01-0388-08 (stari broj 1-9247), 4218480690001, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-003416 od 28. 10. 2008. godine o upisu uskla|ivanja djelatnosti Dru{tva i Podru`nice u Vogo{}i, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "DRAGSTER" d.o.o. Visoko, "DRAGSTER" d.o.o. Visoko, Ozrakovi}i bb, Visoko, Visoko, 43-01-0388-08 (stari broj 1-9247), 4218480690001 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Durakovi} Mustafa, Donje Rosulje 33, Visoko, li~na karta: 04DEA5251 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Durakovi} Mustafa ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Durakovi} Mustafa, adresa: Donje Rosulje 33, Visoko, li~na karta: 04DEA5251, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 24.650 Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 65.210 Finansijski zakup (lizing), 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "DRAGSTER" d.o.o. Visoko - Podru`nica Vogo{}a 

Poreski podbroj: 4218480690028 

Sjedi{te: Igmanska bb, Vogo{}a, op{tina: Vogo{}a 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Vogo{}a broj 03/05 od 26. 9. 2005. godine 

U okviru registrovane djelatnosti Dru{tva 

Durakovi} Mustafa, li~na karta: 04DEA5251, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

(SR-1243/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa Javna ustanova za odgoj i obrazovanje Osnovna {kola "PETNAESTI APRIL" Doboj-Kakanj, Osnovna {kola "PETNAESTI APRIL" Doboj-Kakanj, Doboj-Kakanj, Doboj, Kakanj, 43-05-0023-08 (stari broj 2-50), 4218243560004, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-004449 od 25. 6. 2009. godine o upisu promjene lica ovla{tenih za zastupanje Javne ustanove, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Javna ustanova za odgoj i obrazovanje Osnovna {kola "PETNAESTI APRIL" Doboj-Kakanj, Osnovna {kola "PETNAESTI APRIL" Doboj-Kakanj, Doboj-Kakanj, Doboj, Kakanj, 43-05-0023-08 (stari broj 2-50), 4218243560004 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Zeni~ko-dobojski kanton Zenica, Bosna i Hercegovina, Ku~ukovi}a 2 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 1607,33 

Upla}eni kapital: 1607,33 

Zeni~ko-dobojski kanton Zenica ugovoreni: 1607,33, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Hasagi} Jasminko, adresa: Slivnice, @eljezni~ka 101, Kakanj, li~na karta: 03CUA0574, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

80.102 Osnovno obrazovanje, 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, d.n. 

(SR-1244/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju, odr`avanje i promet elektro opreme "ELEKTRIKA S" Zenica d.o.o., Velikog sudije Gra|e{e 3, Zenica, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-002272 od 11. 9. 2009. godine o registraciji promjena - promjena naziva i sjedi{ta Podru`nice Dru{tvo za proizvodnju, odr`avanje i promet elektro opreme "ELEKTRIKA S" Zenica d.o.o. Podru`nica Sarajevo, Trg 22. aprila 22, Ilid`a 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, odr`avanje i promet elektro opreme, "ELEKTRIKA S" Zenica d.o.o. - Podru`nica Ilid`a 

Poreski podbroj: 4218097990026 

Sjedi{te: Umihane ^uvidine 17, Ilid`a, op{tina: llid`a 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Sarajevo, broj OPU-1000/07 od 27. 7. 2007. godine 

U okviru registrovane djelatnosti Dru{tva 

Tali} Jasmina, li~na karta: 05BQE8682, rukovodilac Podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja 

(SR-1245/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-09-000700 od 13. 7. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra "LASTA" DRU[TVO ZA POSTAVLJANJE PODNIH I ZIDNIH OBLOGA, ZENICA, d.o.o., Arnauti 67, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 043-0-L-08-000026 od 13. 5. 2009. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 12. 6. 2009. godine, o zaklju~enju likvidacionog postupka. 

(SR-1246/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-09-000877 od 14. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra Dru{tvo za proizvodnju i promet "BLUE-STAR" d.o.o. Te{anj, Kra{evo bb, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda u Zenici broj 43 0 L 008004 08 L od 16. 6. 2009. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 4. 9. 2009. godine, o zaklju~enju likvidacionog postupka. 

(SR-1247/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa Trgova~ko proizvodno uslu`no dru{tvo "BRKI]-PETROL" d.o.o. Zenica, "BRKI]-PETROL" d.o.o. Zenica, Blatu{a bb, Zenica, Zenica, 43-01-0188-09 (stari broj 1-4153), 4218193520006, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-004702 od 26. 2. 2009. godine o upisu pove}anja osnovnog kapitala Dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Trgova~ko proizvodno uslu`no dru{tvo "BRKI]-PETROL" d.o.o. Zenica, "BRKI]-PETROL" d.o.o. Zenica, Blatu{a bb, Zenica, Zenica, 43-01-0188-09 (stari broj 1-4153), 4218193520006 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Brki} Nezir, Gora`danska 100, Zenica, li~na karta: 03CTB7700 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 3812606 

Upla}eni kapital: 3812606 

Brki} Nezir ugovoreni: 3812606, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Brki} Nezir, adresa: Gora`danska 100, Zenica, li~na karta: 03CTB7700, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enje kre~njaka i krede, 14.122 Va|enje sirovog gipsa, 14.130 Va|enje {kriljaca, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.301 Serijska proizvodnja obu}e, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 23.201 Proizvodnja derivata nafte, 23.202 Proizvodnja bitumenskih materijala za krovove i puteve, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 26.510 Proizvodnja cementa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 27.510 Livenje `eljeza, 27.530 Livenje lakih metala, 27.540 Livenje ostalih obojenih metala, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata ji 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala ' 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.140 Proizvodnja le`aja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n., 36.300 Proizvodnja muzi~kih instrumenata, 36.400 Proizvodnja sportske opreme, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.620 Proizvodnja metli i ~etki, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.232 U~eni~ki domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.510 Kantine, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 65.210 Finansijski zakup (lizing), 65.221 Mikrokreditne organizacije, 65.222 Ostalo kreditno posredovanje, 67.120 Posredovanje u poslovima s vrijednosnim papirima, 67.130 Pomo}ne djelatnosti u finansijskom posredovanju, d.n., 70.310 Agencije za nekretnine, 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz. 

Usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: Trgova~ko proizvodno uslu`no dru{tvo "BRKI]-PETROL" d.o.o. Zenica - Podru`nica Sarajevo 

Poreski podbroj: 4218193520022 

Sjedi{te: Nerkeza Smailagi}a 14A, Sarajevo, op{tina: Sarajevo 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Sarajevo, broj 01/02 od 8. 5. 2002. godine 

Djelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Brki} Husein, rukovodilac Podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja 

(SR-1248/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Dru{tvo za trgovinu i usluge "ST PLIN" d.o.o. Te{anj, Mrkoti} bb, Te{anj, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-09-000651 od 27. 7. 2009. godine o registraciji promjena - brisanje subjekta upisa Dru{tvo za trgovinu i usluge "ST PLIN" d.o.o. Te{anj, Mrkoti} bb, Te{anj, a na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica, broj 43 0 L 009519 08 L od 20. 5. 2009. godine. 

(SR-1249/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa Trgova~ko dru{tvo "RUDAR" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i trgovinu na veliko i malo Kakanj, TD "RUDAR" Kakanj, Alije Izetbegovi}a 37, Kakanj, Kakanj, 43-02-0010-08 (stari broj 1-587), 4218103980003, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-0003143 od 2. 10. 2009. godine o upisu promjene oblika iz d.d. u d.o.o., sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Trgova~ko dru{tvo "RUDAR" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i trgovinu na veliko i malo Kakanj, TD "RUDAR" Kakanj, Alije Izetbegovi}a broj 37, Kakanj, Kakanj, 43-02-0010-08 (stari broj 1-587), 4218103980003 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Alagi} Dervi{a, Zgo{}a, Kakanj, li~na karta: 06CUC9730 

Alajbegovi} Abdulah, Donji Kakanj 12, Kakanj, li~na karta: 04CUB7166 

Aliefendi} Mensur, Zgo{}a 87, Kakanj, li~na karta: 04CUB6468 

Ali} Sulejman, Ivnica, Kakanj, li~na karta: 06CUC8935 

Avdispahi} Ha{im, Hrasno, Kakanj, li~na karta: 04CUB0661 

Ba{i} Muhamed, Koprivnica 32, Kakanj, li~na karta: 04CUB7480 

Begi} Fikret, @eljezni~ka 61, Kakanj, li~na karta: 04CUB8169 

Begi} Jasmina, Doboj, Kakanj, li~na karta: 04CUB4480 

Begi} Nermina, Doboj, Kakanj, li~na karta: 06CUC9345 

Begi} Vehbija, Doboj, Kakanj, li~na karta: 03CUA0649 

Berbi} Sabahudin, Bre`ani, Kakanj, li~na karta: 05CUC1403 

Be{li} Slavica, V. divizije NOP-a, Kakanj, li~na karta: 04CUB4791 

Be}irhod`i} Aida, Rudi ^ajavec, Kakanj, li~na karta: 04CUB6'-99 

Be~irhod`i} Esed, V. divizija NOP-a, Kakanj, li~na karta: 06CUC8208 

Be}irhod`i} Sejad, Pope, Kakanj, li~na karta: 04CUB6772 

Biogradlija Edin, @eljezni~ka 6, Kakanj 

Bjelopoljak Zahid, Zgo{}anska S-II, Kakanj, li~na karta: 04CUA4521 

Burekovi} Enisa, Zgo{}a, Kakanj, li~na karta: 05CUC5909 

Buza Fehim, @eljezni~ka stanica broj 72, Kakanj, li~na karta: 04CUB5366 

Crepulja Milica, 1. maja 131, Kakanj, li~na karta: 05CUB9851 

Deliba{i} Bahrudin, Donji Kakanj, Kakanj, li~na karta: 04CUA6077 

Deliba{i} [emsa, 311. lahke brigade, Kakanj, li~na karta: 04CUA4952 

Dibeneditto Dragica, Kraljeva Sutjeska, Kakanj, li~na karta: 05CUC2608 

D`elo Rahman, Lamela, Kakanj, li~na karta: 05CUC1030 

D`ini} Smolo [efija, Vinski put 15, Kakanj, li~na karta: 05CUB9122 

Fejzi} Dinka, Zgo{}anska S-2, Kakanj, li~na karta: 04CUB3248 

Had`i} Abdulah, Zgo{}anska, Kakanj, li~na karta: 04CUB2929 

Had`i} [ukrija, Vatrogasna 23, Kakanj, li~na karta: 04CUB5731 

Hara~i} Esnaf, Dumanac 83, Kakanj, li~na karta: 04CUA8416 

Hara~i} Mehmed, Dumanac, Kakanj, li~na karta: 05CUB8723 

Hara~i} Suada, Dumanac 83, Kakanj, li~na karta: 04CUB0989 

Hrusto Nusreta, Ulica {ehida, Kakanj, li~na karta: 04CUA2819 

Imamovi}Almasa, Ulica {ehida 57, Kakanj, li~na karta: 04CUA7183 

Ja{arspahi} Senada, Kulovi}a bb, Kakanj, li~na karta: 03CUA0906 

Kova~ Sejad, Plandi{te, Kakanj, li~na karta: 03CUA1266 

Kova~ [eval, Brnjic, Kakanj, li~na karta: 04CUB4830 

Kozica Halid, Dumanac, Kakanj, li~na karta: 04CUA9633 

Kubat Fahra, Zgo{}a 23, Kakanj, li~na karta: 05CUC1165 

Kubat Salima, Ti~i}i, Kakanj, li~na karta: 04CUB6562 

Kumbara Hajrudin, Bratstva jedinstva, Kakanj, li~na karta: 04CUB1009 

Kurtovi} Hakija, Gornja Breza 29, Sarajevo, li~na karta: 03BRB4169 

Lopo Ismet, Bi{trani broj 147, Kakanj, li~na karta: 03CUA0944 

Majdan~i} Nervina, Zgo{}anska 14, Kakanj, li~na karta: 03CUA0318 

Ma{i} Hajrudin, Brnjic, Kakanj, li~na karta: 06CUC6829 

Mehinovi} Safet, Bre`ani bb, Kakanj, li~na karta: 04CUA7518 

Vlehinovi} Senad, Bre`ani, Kakanj, li~na karta: 04CUA2432 

Mehi} Mirha, 4. juli, Kakanj, li~na karta: 04CUB0817 

Mijatovi} Jadranka, Zgo{}anska, Kakanj, li~na karta: 05CUC0353 

Mujagi} Suada, Doboj, Kakanj, li~na karta: 05CUC4040 

Muklad`ija Zakira, 309. brdske brigade P/4, Kakanj, li~na karta: 04CUA7575 

Murti} Mirsada, Brat. jedinst. 65, Kakanj, li~na karta: 04CUA6669 

Musi} Refik, Dubovo brdo 18, Kakanj, li~na karta: 06CUC9659 

Mu{anovi} Ivana, Zgo{}anska K 15, Kakanj, li~na karta: 04CUA3765 

Mu{ija Osman, V. Trnovci 13, Kakanj, li~na karta: 05CUC2308 

Neimarlija E{refa, Rudarska 7, Kakanj, li~na karta: 04CUB3260 

Neimarlija Himzo, Crkvenjak bb, Kakanj, li~na karta: 04CUA4557 

Obralija Nihad, Obre, Kakanj, li~na karta: 05CUC3291 

Pehiljagi} Ibrahim, Gora broj 65, Kakanj, li~na karta: 05CUC3155 

Podojak Mirsad, Starposle broj 39, Kakanj, li~na karta: 05CUC3975 

Salki} Nermina, Kraljeva Sutjeska, Kakanj, li~na karta: 04CUA9173 

Sara} Kemal, Vehabi, Kakanj, li~na karta: 04CUB2876 

Sikira Mevlida, Papratnica 27, Kakanj, li~na karta: 04CUA4990 

Sikira Sadbera, Zgo{}anska S-3, Kakanj, li~na karta: 05CUC1633 

Spahi} Besima, Hrasno, Kakanj, li~na karta: 04CUB5318 

TD "RUDAR" d.d. Kakanj, Bosna i Hercegovina, Alije Izetbegovi}a 37, 1-587 

Tomi} Berislav, Zgo{}anska 40, Kakanj, li~na karta: 04CUA6310 

Trako Muhamed, Ri~ica, Kakanj, li~na karta: 06CUC9040 

Trgov~evi} Ivica, Kraljeva Sutjeska 75, Kakanj, li~na karta: 04CUA2019 

Tunji} An|a, Haljinici, Kakanj, li~na karta: 04CUB3716 

Tvrtkovi} Dinka, Zgo{}anska, Kakanj, li~na karta: 04CUA8421 

Veispahi} Adem, Zgo{}a 72, Kakanj, li~na karta: 05CUC0578 

Veispahi} Halida, Zgo{}anska S-2 , Kakanj, li~na karta: 04CUB8454 

Veispahi} Munevera, Zgo{}a 90, Kakanj, li~na karta: 05CUC1815 

Veispahi} Nura, Zgo{}a broj 36, Kakanj 

Veispahi} Suad, Branilaca bb, Kakanj, li~na karta: 06CUC8028 

Velispahi} Mensura, Bre`ani, Kakanj, li~na karta: 05CUC2184 

Zaimovi} Hajrudin, 4. juli, Kakanj, li~na karta: 04CUB1286 

[ahmanovi} Hamdija, Zgo{}anska, Kakanj, li~na karta: 04CUB7072 

[emi} Kahriman Kimeta, Porije~ani, Visoko, li~na karta: 06CUC6603 

[ljivo Huso, Karaul polje 38, Kakanj, li~na karta: 04CUB3796 

[ljivo Mensur, Plandi{te, Kakanj, li~na karta: 03CUA0936 

[ljivo Muhamed, Hrasni~ki put, Kakanj, li~na karta: 04CUB1846 

[ljivo Nihada, Brnjic broj 86, Kakanj, li~na karta: 04CUA6977 

[unji} Ljubica, M. Bo{njaka PI 3, Kakanj, li~na karta: 04CUB1350 

^aluk Edib, Obre 6, Kakanj, li~na karta: 04CUA2805 

^izmi} Sad`ida, Zgo{}anska, Kakanj, li~na karta: 03CTA8320 

^i{ija Mustafa, @eljezni~ka 61, Kakanj, li~na karta: 05CUC1617 

^okara Marinko, Zgo{}anska, Kakanj, li~na karta: 04CUA7073 

^osi} Omer, Banjevac, Kakanj, li~na karta: 04CUB3758 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 298895,99 

Upla}eni kapital: 298895,99 

Alagi} Dervi{a ugovoreni: 9378,3, procenat: 3,1376% 

Alajbegovi} Abdulah ugovoreni: 14938,2, procenat: 4,9978% 

Ali} Sulejman ugovoreni: 129, procenat: ,0432% 

Aliefendi} Mensur ugovoreni: 5443,8, procenat: 1,8213% 

Avdispahi} Ha{im ugovoreni: 838,5, procenat: ,2805% 

Ba{i} Muhamed ugovoreni: 4244,4, procenat: 1,42% 

Be~irhod`i} Esed ugovoreni: 3160,5, procenat: 1,0574% 

Be~irhod`i} Sejad ugovoreni: 2205,9, procenat: ,738% 

Be~irhod`i} Aida ugovoreni: 2154,3, procenat: ,7208% 

Begi} Vehbija ugovoreni: 2541,3, procenat: ,8502% 

Begi} Nermina ugovoreni: 1277,1, procenat: ,4273% 

Begi} Fikret ugovoreni: 4502,1, procenat: 1,5062% 

Begi} Jasmina ugovoreni: 245,1, procenat: ,082% 

Berbi} Sabahudin ugovoreni: 2102,7, procenat: ,7035% 

Be{li} Slavica ugovoreni: 429, procenat: ,1435% 

Biogradlija Edin ugovoreni: 10758,6, procenat: 3,5994% 

Bjelopoljak Zahid ugovoreni: 1328,7, procenat: ,4445% 

Burekovi} Enisa ugovoreni: 1264,2, procenat: ,423% 

Buza Fehim ugovoreni: 193,5, procenat: ,0647% 

Crepulja Milica ugovoreni: 722,4, procenat: ,2417% 

^aluk Edib ugovoreni: 5495,4, procenat: 1,8386% 

^i{ija Mustafa ugovoreni: 4902, procenat: 1,64% 

^izmi} Sad`ida ugovoreni: 2786,4, procenat: ,9322% 

^okara Marinko ugovoreni: 283,8, procenat: ,0949% 

^osi} Omer ugovoreni: 645, procenat: ,2158% 

Deliba{i} Bahrudin ugovoreni: 1599,6, procenat: ,5352% 

Deliba{i} [emsa ugovoreni: 2193, procenat: ,7337% 

Dibeneditto Dragica ugovoreni: 270,9, procenat: ,0906% 

D`elo Rahman ugovoreni: 12590,4, procenat: 4,2123% 

D`ini} Smolo [efija ugovoreni: 1586,7, procenat: ,5309% 

Fejzi} Dinka ugovoreni: 1019,1, procenat: ,341% 

Had`i} Abdulah ugovoreni: 1161, procenat: ,3884% 

Had`i} [ukrija ugovoreni: 3470,1, procenat: 1,161% 

Hara~i} Mehmed ugovoreni: 1883,4, procenat: ,6301% 

Hara~i} Esnaf ugovoreni: 3663,6, procenat: 1,2257% 

Hara~i} Suada ugovoreni: 412,8, procenat: ,1381% 

Hrusto Nusreta ugovoreni: 993,3, procenat: ,3323% 

Imamovi} Almasa ugovoreni: 6204,9, procenat: 2,0759% 

Ja{arspahi} Senada ugovoreni: 516, procenat: ,1726% 

Kova~ [eval ugovoreni: 7120,9, procenat: 2,3824% 

Kova~ Sejad ugovoreni: 2412,3, procenat: ,8071% 

Kozica Halid ugovoreni: 3792,6, procenat: 1,2689% 

Kubat Fahra ugovoreni: 1212,6, procenat: ,4057% 

Kubat Salima ugovoreni: 761,1, procenat: ,2546% 

Kumbara Hajrudin ugovoreni: 5276,1, procenat: 1,7652% 

Kurtovi} Hakija ugovoreni: 12758,1, procenat: 4,2684% 

Lopo Ismet ugovoreni: 2734,8, procenat: ,915% 

Majdan~i} Nervina ugovoreni: 2463,9, procenat: ,8243% 

Ma{i} Hajrudin ugovoreni: 5779,2, procenat: 1,9335% 

Mehi} Mirila ugovoreni: 1277,1, procenat: ,4273% 

Mehinovi} Safet ugovoreni: 18227,7, procenat: 6,0983% 

Mehinovi} Senad ugovoreni: 1522,2, procenat: ,5093% 

Mijatovi} Jadranka ugovoreni: 464,4, procenat: ,1554% 

Mujagi} Suada ugovoreni: 1896,3, procenat: ,6344% 

Muklad`ija Zakira ugovoreni: 1470,6, procenat: ,492% 

Musi} Refik ugovoreni: 954,6, procenat: ,3194% 

Mu{anovi} Ivana ugovoreni: 2283,3, procenat: ,7639% 

Mu{ija Osman ugovoreni: 516, procenat: ,1726% 

Neimarlija Himzo ugovoreni: 5185,8, procenat: 1,735% 

Neimarlija E{refa ugovoreni: 3650,7, procenat: 1,2214% 

Obralija Nihad ugovoreni: 141,9, procenat: ,0475% 

Pehiljagi} Ibrahim ugovoreni: 21349,5, procenat: 7,1428% 

Podojak Mirsad ugovoreni: 1354,5, procenat: ,4532% 

Salki} Nermina ugovoreni: 129, procenat: ,0432% 

Sara} Kemal ugovoreni: 10062, procenat: 3,3664% 

Sikira Sadbera ugovoreni: 2773,5, procenat: ,9279% 

Sikira Mevlida ugovoreni: 464,4, procenat: ,1554% 

Spahi} Besima ugovoreni: 141,19, procenat: ,0472% 

[ahmanovi} Hamdija ugovoreni: 4721,4, procenat: 1,5796% 

[emi} Kahriman Kimeta ugovoreni: 503,1, procenat: ,1683% 

[ljivo Nihada ugovoreni: 928,8, procenat: ,3107% 

[ljivo Mensur ugovoreni: 1264,2, procenat: ,423% 

[ljivo Huso ugovoreni: 993,3, procenat: ,3323% 

[ljivo Muhamed ugovoreni: 5972,7, procenat: 1,9983% 

[unji} Ljubica ugovoreni: 954,6, procenat: ,3194% 

Tomi} Berislav ugovoreni: 9120,3, procenat: 3,0513% 

Trako Muhamed ugovoreni: 1909,2, procenat: ,6388% 

Trgov~evi} Ivica ugovoreni: 2141,4, procenat: ,7164% 

Tunji} An|a ugovoreni: 283,8, procenat: ,0949% 

Tvrtkovi} Dinka ugovoreni: 141,9, procenat: ,0475% 

Veispahi} Halida ugovoreni: 141,9, procenat: ,0475% 

Veispahi} Nura ugovoreni: 6798,3, procenat: 2,2745% 

Veispahi} Suad ugovoreni: 645, procenat: ,2158% 

Veispahi} Adem ugovoreni: 812,7, procenat: ,2719% 

Veispahi} Munevera ugovoreni: 2812,2, procenat: ,9409% 

Velispahi} Mensura ugovoreni: 451,5, procenat: ,1511% 

Zaimovi} Hajrudin ugovoreni: 17053,8, procenat: 5,7056% 

Murti} Mirsada ugovoreni: 761,1, procenat: ,2546% 

TD "RUDAR" d.d. Kakanj ugovoreni: 2773,5, procenat: ,9279% 

ZASTUPNICI 

Pehiljagi} Ibrahim, adresa: Gora 65, Kakanj, li~na karta: 05CUC3155, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, ,52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e vr{iti i vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu, u skladu sa Zakonom i to: IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, i 

- trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinsdkom prometu i to: 

- usluge me|unarodnog transporta roba, 

- druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (skladi{tenje, agencijske usluge i sl.), 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, i 

- druge usluge u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

(SR-1250/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-09-000905 od 18. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra Dru{tvo za proizvodnju,promet i usluge "swissinter" d.o.o. Doboj-Jug, Mravi}i bb, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 43 0 L 010282 09 L od 3. 7. 2009. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no 4. 9. 2009. godine, o zaklju~enju likvidacionog postupka. 

(SR-1251/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-09-000812 od 26. 8. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra Dru{tvo za promet i usluge "TIROL" d.o.o. Breza, [ehidska 4, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 043-0-L-08-000028 od 17. 6. 2009. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 31. 7. 2009. godine, o zaklju~enju likvidacionog postupka. 

(SR-1252/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-09-000709 od 13. 7. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra PRIVREDNO DRU[TVO ZA GRA\EVINARSTVO, PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "SAN-MP" d.o.o. ZAVIDOVI]I, Mar{ala Tita bb, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 043-0-L-08-000064 od 27. 1. 2009. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 20. 2. 2009. godine, o zaklju~enju likvidacionog postupka. 

(SR-1253/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-09-001009 od 21. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra "SELAM I RAHMET" d.o.o. KAKANJ GRA\EVINSKO-PROIZVODNO, PROMETNO I USLU@NO DRU[TVO, ul. 4. jula bb, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 43 0 St 020816 09 St od 11. 9. 2009. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 9. 10. 2009. godine, o odbijanju prijedloga za provo|enje ste~ajnog postupka navedenog dru{tva. 

(SR-1254/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-09-000611 od 15. 6. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra GRA\EVINSKO PROMETNO I USLU@NO DRU[TVO "DELTA-FERO" d.o.o. ZENICA, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 43 0 L 012263 09 L od 11. 9. 2009. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 9. 10. 2009. godine, o zaklju~enju likvidacionog postupka. 

(SR-1255/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-09-001085 od 11. 11. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra Proizvodno,prometno, uslu`no dru{tvo "GENUX" d.o.o. @ep~e, Brankovi}i bb, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 43 0 L 009746 08 L od 7. 10. 2009. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no 30. 10. 2009. godine, o zaklju~enju likvidacionog postupka. 

(SR-1256/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Dru{tvo za trgovinu ALUSHI d.o.o. Kakanj, Bilje{evo 13, Kakanj, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-003652 od 8. 12. 2009. godine o registraciji promjena - upis vlasnika obrta umjesto obrta kao ~lana Dru{tva, uskla|ivanje djelatnosti i promjena lica ovla{tenih za zastupanje Dru{tva. 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Alushi Senad, Kakanjska bb, Ilija{, li~na karta: 04BPA3883 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 20000 

Upla}eni kapital: 20000 

Alushi Senad ugovoreni: 20000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Sivro Almedina, adresa: Sivrino Selo 24, Vitez , li~na karta: 04DNB3589, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

34.100 Proizvodnja motornih vozila, 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ robe iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-1257/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-09-001198 od 7. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra Transportno, trgovinsko i uslu`no dru{tvo "N F VRBI] TRANSPORTI" d.o.o. @ep~e, Donji Lug bb, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 043-0-L-08-000077 od 13. 10. 2009. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 6. 11. 2009. godine, o zaklju~enju likvidacionog postupka. 

(SR-1258/08-Z) GORA@DE 

Op}inski sud u Gora`du, po sudiji pojedincu Spahi} Ahmedu, a rje{avaju}i po prijavi "FEKRY" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Ustikolina, koju zastupa Mohamed Fekry El Azab, u predmetu upisa ispravke po slu`benoj du`nosti Rje{enja broj 045-0-Reg-09-000043 od 10. 7. 2009. godine, na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 15. 9. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "FEKRY" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Ustikolina upisani su podaci o ispravci datuma Rje{enja broj 045-0-09-000043 od 10. 7. 2009. godine po slu`benoj du`nosti, tako da umjesto datuma u preambuli: 10. 7. 20090, treba da stoji datum: 10. 7. 2009. godine 

Firma: "FEKRY" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Ustikolina 

Skra}ena oznaka firme: "FEKRY" d.o.o. Ustikolina 

Sjedi{te: Njuhe bb, Ustikolina, Njuhe, Fo~a 

MBS: 1-378 

JIB: 4245049300007 

Pravni osnov upisa: 

Ispravka Rje{enja broj 045-0-09-000043 od 10. 7. 2009. godine po slu`benoj du`nosti 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, putna isprava: 

El Azab Mohamed Fekry, Njuhe bb, Ustikolina, EGYPT, putna isprava: 1060304, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 22. 11. 2001. Egipat 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 159.427,00 

Upla}eni kapital: 159.427,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: El Azab Mohamed Fekry 

Ugovoreni kapital: 159.427,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

El Azab Mohamed Fekry, adresa: Njuhe bb, Ustikolina, EGYPT, putna isprava: 1060304, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 22. 11. 2001. Egipat, direktor bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti, 

- Usluge iz oblasti vanjskotrgovinskog prometa iz okvira registrovane djelatnosti, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu robas i usluga, te konsignaciona prodaja roba, 

- Usluge istra`ivanja, pru`anja i kori{tenja informacija i znanja u privredi i nauci (know how). 

Broj 045-0-Reg-09-000051 

15. septembra 2009. godine 

Gora`de 

(SR-31/09-G) 


Op}inski sud u Gora`du, po sudiji pojedincu Balti} Radiji, a rje{avaju}i po prijavi "U[ANOVI] - COMPANY" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za prevoz, unutra{nju i vanjsku trgovinu Gora`de, koju zastupa direktor U{anovi} Hamdo, u predmetu upisa uskla|ivanju statusa Dru{tva sa Zakonom o privrednim dru{tvima i uskla|ivanju djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti BiH, te promjene sjedi{ta Dru{tva, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 5. 10. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "U[ANOVI] - COMPANY" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za prevoz, unutra{nju i vanjsku trgovinu Gora`de upisani su podaci o uskla|ivanju statusa Dru{tva sa Zakonom o privrednim dru{tvima i uskla|ivanju djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti BiH i promjene sjedi{ta Dru{tva. 

Firma: "U[ANOVI] - COMPANY" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za prevoz, unutra{nju i vanjsku trgovinu Gora`de 

Skra}ena oznaka firme: "U[ANOVI] - COMPANY" d.o.o. Gora`de 

Sjedi{te: Vi{egradska bb, Gora`de, Gora`de 

MBS: 45-01-0882-09 (stari broj 1-50) 

JIB: 4245020070002 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju statusa Dru{tva sa Zakonom o privrednim dru{tvima i uskla|ivanju djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti BiH i promjene sjedi{ta Dru{tva. 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

U{anovi} Hamdo, Salih-bega Kuljuha 25, Gora`de 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: U{anovi} Hamdo 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

U{anovi} Hamdo, adresa: Salih-bega Kuljuha 25, Gora`de, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti, 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti, 

- Usluge u okviru registrovane djelatnosti, 

- Zastupanje i posredovanje u prometu roba i usluga. 

Broj 045-0-Reg-09-000047 

5. oktobra 2009. godine 

Gora`de 

(SR-32/09-G) 


Op}inski sud u Gora`du, po sudiji pojedincu Spahi} Ahmedu, a rje{avaju}i po prijavi "FARIDANI" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Gora`de, koju zastupa osniva~ Lojo Edvin, u predmetu upisa osnivanja dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 11. februara 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "FARIDANI" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Gora`de upisani su podaci o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, sa slijede}im podacima: 

Firma: "FARIDANI" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Gora`de 

Skra}ena oznaka firme: "FARIDANI" d.o.o. Gora`de 

Sjedi{te: Alije Hod`i}a 32, Gora`de, Gora`de 

MBS: 45-01-0002-09 

JIB: 4245059010007 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u broj OPU 23/2009 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Lojo Edvin, Sinan-pa{e Sijer~i}a 17, Gora`de, li~na karta: 05AUC0213 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Lojo Edvin 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Gra|an Mirsada, adresa: Dervi{evi}eva 1, Gora`de, li~na karta: 05AUB9472, direktor, bez ograni~enja 

Lojo Edvin, adresa: Sinan-pa{e Sijer~i}a 17, Gora`de, li~na karta: 05AUC0213, prokurist, bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Djelatnosti iz okvira registrovane djelatnosti. 

Broj 045-0-Reg-09-000003 

11. februara 2009. godine 

Gora`de 

(SR-33/09-G) 


Op}inski sud u Gora`du, po sudiji pojedincu Balti} Radiji, a rje{avaju}i po prijavi "D@EN 'K" d.o.o. Gora`de, koju zastupa osniva~ Kurtovi} Nihad, u predmetu upisa osnivanje Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 15. 10. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U registar suda izvr{en je upis osnivanja privrednog dru{tva pod nazivom "D@EN 'K" d.o.o. Gora`de, sa slijede}im podacima: 

Firma: "D@EN 'K" d.o.o. Gora`de 

Skra}ena oznaka firme: "D@EN 'K" d.o.o. Gora`de 

Sjedi{te: [ukrije Kukavice 138, Gora`de, Gora`de 

MBS: 45-01-0886-09 

JIB: 4245061260002 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u broj IP 215/09 od 15. 9. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Kurtovi} Nihad, Grada~a~ka 138, Sarajevo, li~na karta: 03BTC0257 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Kurtovi} Nihad 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Kurtovi} Nihad, adresa: Grada~a~ka 138, Sarajevo, li~na karta: 03BTC0257, direktor 

bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina u okviru registrovane djelatnosti 

Broj 045-0-Reg-09-000053 

15. oktobra 2009. godine 

Gora`de 

(SR-34/09-G) 


Op}inski sud u Gora`du, po sudiji pojedincu Spahi} Ahmedu, a rje{avaju}i po pravosna`nom Rje{enju o zaklju~enju likvidacionog postupka za privredno dru{tvo "AZAB" d.o.o. Ustikolina, broj 45 0 L 012257 09 L od 8. 9. 2009. godine, u predmetu upisa brisanja privrednog dru{tva iz Registra Suda, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 19. 10. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE 

U sudski registar, kod subjekta upisa "AZAB" d.o.o. Ustikolina izvr{eno je brisanje subjekta upisa. 

Broj 045-0-Reg-09-000055 

19. oktobra 2009. godine 

Gora`de 

(SR-35/09-G) 


Op}inski sud u Gora`du, po sudiji pojedincu Spahi} Ahmedu, a rje{avaju}i po prijavi MLINSKO-PEKARSKA INDUSTRIJA "MLIN" DD USTIKOLINA, Gora`de, koju zastupa direktor Had`iahmetovi} Nihad, u predmetu upisa u Registar Suda uskla|ivanja statusa Dru{tva sa Zakonom o privrednim dru{tvima, uskla|ivanja djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti BiH i osnivanja Podru`nice Dru{tva, na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 24. 11. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa MLINSKO-PEKARSKA INDUSTRIJA "MLIN" DD USTIKOLINA upisani su podaci o uskla|ivanju statusa Dru{tva sa Zakonom o privrednim dru{tvima, uskla|ivanje djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti BiH i osnivanja Podru`nice, koji glase: 

Firma: MLINSKO-PEKARSKA INDUSTRIJA "MLIN" DD USTIKOLINA 

Skra}ena oznaka firme: MPI "MLIN" d.d. Ustikolina 

Sjedi{te: Ustikolina bb, Ustikolina, Gora`de, Gora`de 

MBS: 45-02-0002-09 (stari broj 1-67) 

JIB: 4245005270038 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju statusa dru{tva sa Zakonom o privrednim dru{tvima, uskla|ivanju djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti BiH i Odluka o osnivanju dijela Dru{tva Podru`nice broj OPU IP 269/09 od 29. 10. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma: Dioni~ari MPI "MLIN" d.d. Ustikolina prema spisku koji se vodi u Registru vrijednosnih papira 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Dioni~ari MPI "MLIN" d.d. Ustikolina prema spisku koji se vodi u Registru vrijednosnih papira 

Klasa: A 

Broj dionica: 223334 

Vrijednost: 22.20 

Ukupno: 4,958.014.80 

Procenat: 100.0000% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Had`iahmetovi} Nihad, adresa: Kranjevi~ka 39, Sarajevo, li~na karta: 07AUC6008, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.710 Proizvodnj a sto~ne hrane, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.811 Proizvodnja hljeba i peciva, 15.812 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 55.300 Restorani, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{tenje robe, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Izvoz i uvoz roba i usluga iz okvira registrovane djelatnosti 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Aaziv: MLINSKO-PEKARSKA INDUSTRIJA MLIN d.d. USTTKOLINA - Podru`nica Diskontna /prodaja br. 1 

Poreski podbroj: 4245005270046 

Sjedi{te: Ustikolina bb, Ustikolina, Ustikolina, op{tina: Fo~a 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o uskla|ivanju statusa Dru{tva sa Zakonom o privrednim dru{tvima, uskla|ivanju djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti BiH i Odluka o osnivanju dijela Dru{tva Podru`nice broj OPU IP 269/09 od 29. 10. 2009. godine 

Djelatnost Podru`nice 

51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.380 Trgovina na veliko hranom uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenim proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 55.300 Restorani, 55.510 Kantine, 55.520 Katering. 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Had`iahmetovi} Nihad, li~na karta: 07AUC6008, direktor Podru`nice, u okviru poslova i ovla{tenja Podru`nice bez ograni~enja ovla{tenja 

Broj 045-0-Reg-09-000058 

24. novembra 2009. godine 

Gora`de 

(SR-36/09-G) 


Op}inski sud u Gora`du, po sudiji pojedincu Balti} Radiji, a rje{avaju}i po prijavi Tvornica modne konfekcije "Zlatna nit" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Gora`de, koju zastupa punomo}nik Fejzi} Kerim, u predmetu upisa osnivanja Podru`nice Gornji Vakuf-Uskoplje, na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 2. 12. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Tvornica modne konfekcije "Zlatna nit" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Gora`de upisani su podaci o osnivanju Podru`nice u Gornjem Vakufu-Uskoplju, koji glase: 

Firma: Tvornica modne konfekcije "Zlatna nit" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Gora`de 

Skra}ena oznaka firme: Tvornica modne konfekcije "Zlatna nit" d.o.o. Gora`de 

Sjedi{te: Vi{egradska bb, Gora`de, Gora`de 

MBS: 45-01-0020-08 (stari broj 1-382) 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju podru`nice u Gornjem Vakufu-Uskoplju broj OP-IP 246/2009 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Granov Emir, Ko{evo 17, Sarajevo li~na karta: 04BRD7291 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Granov Emir 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Granov Muhamed, adresa: Ko{evo 17, Sarajevo, li~na karta: 04BRE7587, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjskotrgovinsko poslovanje u okviru registrovane djelatnosti. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "Zlatna Nit" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Tvornica modne konfekcije d.o.o. Gora`de- Podru`nica Bosanska Krupa 

Poreski podbroj: 4245060880015 

Sjedi{te: Patriotske lige bb, Bosanska Krupa, op{tina: Bosanska Krupa 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o onivanju Podru`nice u Bosanskoj Krupi broj OPU- 

IP193/2009 

Djelatnost Podru`nice 

52.420 Trgovina na malo odje}om 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Me{i} Elvira, li~na karta: 05CRB7386, direktor Podru`nice, bez ograni~enja koji zastupa podru`nicu u unutra{njem prometu 

Naziv: "Zlatna Nit" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Tvornica modne konfekcije d.o.o. Gora`de- Podru`nica Gornji Vakuf-Uskoplje 

Poreski podbroj: 4245049640045 

Sjedi{te: Mehmed-bega Sto~anina bb, Gornji Vakuf-Uskoplje, op{tina: Gornji Vakuf-Uskoplje 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice u Gornjem Vakufu-Uskoplju broj OP-IP 246/2009 

Djelatnost Podru`nice 

52.420 Trgovina na malo odje}om i metra`nom robom 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Musi} Fatima, li~na karta: 03DOA1001, direktor Podru`nice, bez ograni~enja 

Broj 045-0-Reg-09-000 064 

2. decembra 2009. godine 

Gora`de 

(SR-37/09-G) 


Op}inski sud u Gora`du, po sudiji pojedincu Spahi} Ahmedu, rje{avaju}i po prijavi "BISER AS" d.o.o. Gora`de, koju zastupa punomo}nik Sijer~i} Safet, u predmetu upisa osnivanje Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 19. 11. 2009. godine, donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U Registar Suda izvr{en je upis osnivanja privrednog dru{tva pod nazivom "BISER AS" d.o.o. Gora`de, sa slijede}im podacima: 

Firma: "BISER AS" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "BISER AS" d.o.o. Gora`de 

Sjedi{te: Seada Sofovi}a Sofe 7, Gora`de, Gora`de 

MBS: 45-01-0887-09 

JIB: 4245061690007 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u broj OPU IP-228/2009 od 9. 10. 2009. god. 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Alikadi} [ukrija, Seada Sofovi}a Sofe 7, Gora`de, li~na karta: 05AUB8767 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Alikadi} [ukrija 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Sijer~i} Safet, adresa: Stari Kova~i 34, li~na karta: 04BQC838, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina u okviru registrovane djelatnosti 

Broj 045-0-Reg-09-000063 

19. novembra 2009. godine 

Gora`de 

(SR-38/09-G) 


Op}inski sud u Gora`du, po sudiji pojedincu Spahi} Ahmedu, a rje{avaju}i po prijavi privrednog dru{tva "ONIPROM" d.o.o. Gora`de, kojeg zastupa direktor Mari} Osman, u predmetu upisa osnivanja Podru`nice "ONIPROM" d.o.o. Gora`de - Podru`nica ^ajni~e, na temelju odredbe ~lana 58, Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 14. 12. 2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "ONIPROM" d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, i pru`anje usluga Gora`de upisani su podaci o osnivanju podru`nice "ONIPROM" d.o.o. Gora`de - Podru`nica ^ajni~e 

Firma: "ONIPROM" d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, i pru`anje usluga Gora`de 

Skra}ena oznaka firme: "ONIPROM" d.o.o. Gora`de 

Sjedi{te: Muhidina Ma{i}a Munje 11, Gora`de, Gora`de 

MBS: 1-326 

JIB: 4245001280004 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju podru`nice u ^ajni~u broj OPU-IP 267/2009 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Babi} Ibrahim, Hubjeri bb, Hubjeri, li~na karta: 04AUA8517 

Mari} Osman, Zufer ef. Be{lije 2, Gora`de, li~na karta: 04AUB8443 

Ma{ala Ibrahim, Omera Vrane 23, Gora`de, li~na karta: 03AUA1973 

Okovi} Nail, Novo Gora`de, Zidine bb, li~na karta: 05FPA1584 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.910.392,48 

Upla}eni kapital: 2.910.392,48 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

Ma{ala Ibrahim/727.598,12/25% 

Mari} Osman/727.598,12/25% 

Babi} Ibrahim/727.598,12/25% 

Okovi} Nail/727.598,12/25% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Mari} Osman, adresa: Zufer ef. Be{lije 2, Gora`de, li~na karta: 04AUB8443, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa,01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.240 Uzgoj peradi, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.220 Va|enje gline i kaolina, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa,15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a,15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermeniranih materijala, 15.930 Proizvodnja vina (gro`|e), 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermeniranih pi}a, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 19.301 Serijska proizvodnja obu}e, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 20.101 Proizvodnja rezane grade, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na vel iko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.720 Popravak elektri~nih aparata za doma}instvo, uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostali audioopremu i videoopremu, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{tenje robe, 65.210 Finansijski zakup (lizing), 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.200 Savjetovanje i ponuda programske opreme (softwarea), 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz registrovane djelatnosti, 

- Me|unarodni transport roba i usluga, 

- Zastupanje i posredovanje u prometu robe i usluga, te konsignaciona prodaja. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "ONIPROM" Dru{tvo za trgovinu na veliko i malo i pru`anje usluga, d.o.o. Gora`de - 

PODRU@NICA MARKET 21 ^AJNI^E 

Poreski podbroj: 4245001280233 

Sjedi{te: Serdar, Janka Vukoti}a bb, ^ajni~e, op{tina: ^ajni~e 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nice u ^ajni~u broj OPU-IP 267/2009 

Djelatnost Podru`nice 

51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima,51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za {ivanje i pletenje, 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaltnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.720 Popravak elektri~nih aparata za doma}instvo, uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostali audioopremu i videoopremu, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 65.210 Finansijski zakup (lizing), 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.820 Usluge pakovanja. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Mari} Osman, li~na karta: 04AUB8443, direktor Podru`nice, bez ograni~enja 

Broj 045-0-Reg-09-000 069 

14. decembra 2009. godine 

Gora`de 

(SR-39/09-G) 


Op}inski sud u Gora`du, po sudiji pojedincu Balti} Radiji, a rje{avaju}i po prijavi Javno preduze}e kulturno informativni centar d.o.o. Pra~a, koju zastupa direktor Ramiz Aganovi}, u predmetu upisa dopune djelatnosti, na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 20. 11. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Javno preduze}e kulturno informativni centar d.o.o. Pra~a upisani su podaci o dopuni djelatnosti Dru{tva koji glase: 

Firma: Javno preduze}e kulturno informativni centar d.o.o. Pra~a 

Skra}ena oznaka firme: JP KIC Pra~a d.o.o. Pra~a 

Sjedi{te: Himze Sablje 33, Pra~a, Pale 

MBS: 45-01-0888-09 (stari broj 1-115) 

JIB: 4245018840003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o dopuni djelatnosti broj OPU IP 286/09 od 18. 11. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma: OP]INA PALE, Himze Sablje 33 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: OP]INA PALE, Himze Sablje 33 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu 

Aganovi} Ramiz, adresa: Hrenovica, Pra~a, li~na karta: 04AUB1370, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

22.120 Izdavanje novina, 22.130 Izdavanje ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, 22.210 [tampanje novina, 64.200 Telekomunikacije, 92.130 Prikazivanje filmova, 92.200 Radio i televizijske djelatnosti, 92.310 Umjetni~ko i knji`evno stvarala{tvo i scensko izvo|enje (reproduktivna umjetnost). 

Broj 045-0-Reg-09-00006 

20. novembra 2009. godine 

Gora`de 

(SR-40/09-G) TUZLA 

Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000111 od 6. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"NEZAJ" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Srebrenik uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.). 

Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-146/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000239 od 6. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"KORUND 2004" d.o.o. za proizvodnju, trgovine i usluge Gra~anica uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.). 

Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-147/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000127 od 26. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U "TEHNOBIH" d.o.o. za trgovinu i posredni{tvo, Grada~ac, direktor Novali} Seljvija je razrije{ena du`nosti direktora, a za novog direktora je imenovan D`inovi} Mensur iz Grada~ca, koji je kao i osniva~ ovla{ten da zastupa Dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjskotrgovinskog prometa - bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. Dru{tvo je uskladilo djelatnosti sa KD. Ostali upisi nepromijenjeni. 

(SR-148/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000081 18. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ dru{tva "BASLER BiH" d.o.o. za proizvodnju, usluge, prijevoz i trgovinu Gra~anica, [i{i} Nijaz iz Gra~anice, vr{i promjenu adrese Dru{tva, brisanje lica ovla{tenog za zastupanje i imenovanje novog lica ovla{tenog za zastupanje - direktora, dopunu i uskla|ivanje djelatnosti u skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06). Vr{i se promjena adrese Dru{tva, tako da se bri{e dosada{nje adresa Gra~anica, Branilaca kule grada bb, a upisuje se nova adresa Gra~anica, Vite{ka bb. Bri{e se iz Registra dru{tava [i{i} Sefida kao lice ovla{teno za zastupanje - direktor Dru{tva, a upisuje se [i{i} Nijaz kao novo lice ovla{teno za zastupanje - direktor Dru{tva, koji zastupa Dru{tvo u unutra{njem i vanskotrgovinskom prometu bez ograni~enja ovla{tenja. Vr{i se dopuna sljede}ih djelatnosti i to: 

01.240 Uzgoj peradi, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 21.110 Proizvodnja celuloze, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.240 Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n. 

Nove djelatnosti nakon dopune uskla|ene sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti su: 

01.240 Uzgoj peradi, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 21.110 Proizvodnja celuloze, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.240 Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, 24.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera,28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca, i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina naveliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parflmerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa,52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

U vanjskom prometu dru{tvo }e obavljati sljede}e djelatnosti: 

- vanjska trgovina robom ~iji je promet slobodan (LB), 

- vanjska trgovina robom ~iji je promet odre|en kontigentom (K), 

- vanjska trgovina robom na osnovu dozvole (D), 

- izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u FBiH, 

- usluge me|unarodnog transporta roba i putnika, 

- me|unarodna {pedicija i agencijske usluge u transportu, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga. 

(SR-149/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000145 od 20. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"EKSTREM" d.o.o. za gra|evinarstvo, ugostiteljstvo i usluge, Orahovica Donja, Rijeka bb, vr{i uskla|ivanje djelatnosti sa novom KD BiH. 

(SR-150/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000069 od 17. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Iz "KEHI]" d.o.o. za vanjski i unutra{nji promet Tuzla istupio je osniva~ Dru{tva Cvijeti} Ivica, koji je svoj udio u visini od 5.000,00 KM u novcu ili 50,00% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva, ustupio Kehi} Zijadu, suosniva~u, tako da sada udio Kehi} Zijada iznosi 10.000,00 KM u novcu ili 100% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva. Izvr{en je i upis promjene adrese sjedi{ta Dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{ta Dru{tva (umjesto Tuzla, M. Uskjufija 21) upisano: Tuzla, Babice Laude 21. Tako|er, upisana je i nova adresa prebivali{ta Kehi} Zijada, osniva~a Dru{tva (umjesto Tuzla, M. Uskjufija 21), kako slijedi: Tuzla, Babice Laude 21. Du`nosti direktora razrije{en je Cvijeti} Ivica, a za novog direktora je imenovan Kehi} Zijad, koji je ovla{ten da zastupa Dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjskotrgovinskog prometa - bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa KD BiH. 

(SR-151/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000143 od 20. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"ARTING GRADNJA" d.o.o. za proizvodnju, usluge, unutra{nju i spoljnu trgovinu Lukavac, razrije{ilo je du`nosti direktora, Bekti} Muju, a za novog direktora je imenovana Bekti} Edina, koja je, kao i osniva~ Bekti} Mujo, ovla{tena da zastupa Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-152/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000189 od 19. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Iz A & A TEAM d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla istupio je osniva~ Bajrovi} Suada, a kao osniva~ Dru{tvu je pristupio Tunji} Benedikt iz Tuzle. Bajrovi} Suada, koja je istupila iz Dru{tva, svoj udio - osniva~ki ulog u visini od 2.000,00 KM u novcu ili 100% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva, ustupila je Tunji} Benediktu. Du`nosti direktora Dru{tva razrije{en je Bajrovi} Fuad, a za novog direktora je imenovan Tunji} Benedikt, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva u unutarnjem poslovanju sa KD BiH. 

(SR-153/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000097 od 20. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"KURDELJ" d.o.o. Dru{tvo za in`injering, marketing i usluge Tuzla razrije{ilo je du`nosti direktora Dru{tva Dautovi} Muhameda, a za novog direktora je imenovana Dautovi} Fatima, koja je, kao i osniva~ Dautovi} Muhamed, ovla{tena za zastupanje Dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa KD BiH. 

(SR-154/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000022 od 21. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Iz "R.W.S. ING" dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, usluge i trgovinu Lukavac, istupio je osniva~ Dru{tva Imamovi} Edin, a kao osniva~ Dru{tvu je pristupila Bilali} Alma iz Lukavca, na koju je Imamovi} Edin prenio svoj cjelokupan osniva~ki ulog - udio u visini od 700,00 KM u novcu ili 33% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva. Tako|er, Mehinovi} Albina, suosniva~ Dru{tva, prenijela je dio svog udjela u visini od 350 KM u novcu ili 17% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva, na Bilali} Almu, tako da su sada osniva~i Dru{tva, Mehinovi} Albina i Bilali} Alma, ~iji udjeli u osnovnom kapitalu Dru{tva, koji iznosi 2.100,00 KM u novcu, glase: 1. Mehinovi} Albina - 1.050,00 KM ili 50,00%, 2. Bilali} Alma - 1.050,00 KM ili 50,00%. Dru{tvo je promijenilo firmu - naziv Dru{tva, tako da }e Dru{tvo ubudu}e poslovati pod novom firmom - nazivom (umjesto, "R.W.S. ING" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, usluge i trgovinu Lukavac), kako slijedi: ,,ab Mellody" d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu Lukavac. Skra}eni naziv firme: ,,ab Mellody" d.o.o. Lukavac. Ujedno, Dru{tvo je promijenilo adresu sjedi{ta, tako da je kao nova adresa sjedi{ta Dru{tva (umjesto Lukavac, Magistralni put bb) upiasno: Lukavac, ul. 25. novembra bb. Dru{tvo je uskladilo djelatnosti u unutarnjem poslovanju sa KD i dopunilo djelatnosti, kako slijedi: hoteli i moteli s restoranom, hoteli i moteli bez restorana, dje~ija i omladinska odmarali{ta, planinarski domovi i ku}e, kampovi i logori{ta, ostali smje{taj za boravak turista, ostali smje{taj, d.n., kantine, ketering, usluge u rije~nom i jezerskom saobra}aju, ostale prate}e djelatnosti u vazdu{nom saobra}aju, iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., poslovni i menad`ment konsalting, filmska i video proizvodnja, filmska i video distribucija , djelatnost objekata za kulturne priredbe, va{arske djelatnost i djelatnosti zabavnih parkova, ostale zabavne djelatnosti, d.n., ostale sportske djelatnosti, ostale rekreativne djelatnosti, d.n. Slijede}e djelatnosti Dru{tva, ranije upisane, brisane su: va|enje i briketiranje lignite, mrkog uglja, va|enje kamena za gra|evinarstvo, va|enje kre~njaka i krede, sirovog gipsa, {kriljaca, osim bitumenoznih, va|enje {ljunka i pijeska, gline i kaolina, va|enje minerala za hemijsku proizvodnju i proizvodnju mineralnih |ubriva, va|enje ostalih ruda i kamena, na drugom mjestu epomenuto, proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljene drvne gra|e za pato{enje, impregnacija ili hemijska obrada drveta, proizvodnja nesastavljene drvene gra|e za pato{enje, furnira, {perplo~a, panel plo~a, plo~a iverica i drugih panela i plo~a, gra|evinske stolarije i elemenata, drvene ambala`e, ostalih drvenih proizvoda, proizvodnja proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala, proizvodnja cigle i crijepa i proizvoda od pe~ene gline za gra|evinarstvo, proizvodnja cementa, kre~a, gipsa, betonskih proizvoda za gra|evinarstvo, proizvoda od gipsa za gra|evinarstvo, gotove betonske smjese, maltera, fibro-cementa, ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vje{ta~kog kamena, recikla`a metalnih i nemetalnih ostataka i otpadaka, ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, visokogradnja, niskogradnja, odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, izgradnja autoputeva i drugih saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, izgradnja hidrogra|evinskih objekata, odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, elektroinstalacioni radovi, izolacioni radovi, postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hla|enje, ostali instalacioni radovi, fasaderski i {trukaturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski i staklarski radovi, ostali zavr{ni radovi, davanje u najam ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem, trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima. Du`nosti direktora Dru{tva razrije{ena je Mehinovi} Albina, a Imamovi} Edin, raniji suosniva~, razrije{en je du`nosti lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva. Za novog direktora je imenovana Bilali} Alma, a za izvr{nog direkora Mehinovi} Albina, koje su ovla{tene da zastupaju Dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjskotrgovinskog prometa - bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-155/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000096 od 25. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Iz "ZEMBAS" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Banovi}i istupio je osniva~ Ali~i} Munevera, a kao osniva~ Dru{tvu je pristupio D`izi} Mehmed. Ali~i} Munevera, koja je istupila iz Dru{tva, svoj udio - osniva~ki ulog u visini od 2.000,00 KM u novcu ili 100% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva, ustupila je D`izi} Mehmedu. Dru{tvo je promijenilo adresu sjedi{ta Dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{ta Dru{tva (umjesto Banovi}i, Branilaca bb (Gradska pijaca) upisano: Banovi}i, Zanatska 6 - Gradska pijaca. Du`nosti direktora Dru{tva razrije{ena je Ali~i} Munevera, a za novog direktora je imenovan D`izi} Mehmed, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ianje djelatnosti sa KD. 

(SR-156/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000435 od 25. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

,,BPB - KOMERC" d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla promijenilo je adresu sjedi{ta Dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{ta Dru{tva (umjesto Tuzla, Amalije Lebeni~nik do br. 21) upisano: Tuzla, Envera [iljka bb. Du`nosti direktora Dru{tva razrije{ena je Taslid`a Mirela, a za novog direktora je imenovan Taslid`a Ilijaz, koji je ovla{ten da zastupa Dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjskotrgovinskog prometa - bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa KD. 

(SR-157/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-08-001190 od 16. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim dru{tvima FBiH, osniva~ [irbegovi} Faruk iz Gra~anice, Patriotske lige bb, JMB 150396122142, l.k. 03CFA1917, donio je dana 16. 6. 2008. godine Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Dru{tva za in`enjering, projektovanje i izvo|enje gra|evinskih radova "[irbegovi}" d.o.o. Gra~anica broj 264-[-EM/08 od 16. 6. 2008. godine Odluku o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine. 

Djelatnost Dru{tva je: 

25.210 Proizvodnja plo~a,listova.cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinska svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.220 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za doma}instvo, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovi na na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, Ijuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom i opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 73.101 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama, 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 73.201 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u dru{tvenim naukama, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza. 

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinski promet i usluge i to: 

1. Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, 

2. Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, 

3. Usluge me|unarodnog transporta roba i putnika i druge djelatnosti koje su u vezi sa me|unarodnim transportom, 

4. Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

5. Izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranim licima u Federacuji Bosne i Hercegovine i u Bosni i Hercegovini, 

- I o pove}anju osnovnog kapitala Dru{tva, tako da osnovni kapital Dru{tva iznosi 13.961.911,00 KM u novcu. 

(SR-158/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000023 od 17. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Iz "CORSA" d.o.o. za konstruisanje i razvoj specijalnih aparata Tuzla istupili su osniva~i Dru{tva Huki} Sakib i Begi} Asim iz Tuzle, koji su svoj udio - osniva~ki ulog u visini od po 75.000,00 KM u novcu (ukupno 150.000,00 KM) ili 100,00% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva, ustupili Dru{tvu "GPG IN@ENJERING" d.o.o. Lukavac, koje pristupa Dru{tvu kao jedini osniva~. Dru{tvo je promijenilo adresu sjedi{ta Dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{ta Dru{tva (umjesto Tuzla, Koj{ino 29) upisano: Lukavac, Septembarska do br. 10. Du`nosti lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva razrije{en je Begi} Asim, dosada{nji direktor Dru{tva, a Be}i} Merima imenovana je za direktora Dru{tva i lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja, izvr{eno je brisanje pojedinih djelatnost, i to: Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, Proizvodnja tapeta, Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, Proizvodnja industrijskih pe}i, lo`i{ta i gorionika, Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za doma}instvo, Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n., Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo, Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo, Proizvodnja kancelarijskih ma{ina, Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju, Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate}e opreme, Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, Proizvodnja stolica i sjedi{ta, Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, Proizvodnja ostalog namje{taja, Proizvodnja madraca, Ostale prate}e djelatnosti u vazdu{nom saobra}aju, Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, Usluge u pomorskom saobra}aju, Usluge u rije~nom i jezerskom saobra}aju, Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, Finansijski zakup (lizing), Iznajmljivanje automobila, Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., Izrada softwarea, Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, Obrada podataka, Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, Poslovni i menad`ment konsalting, Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, Tehni~ko ispitivanje i analiza, Prire|ivanje sajmova, Ostale usluge reklame i propaganda, ^i{}enje objekata, Usluge pakovanja, Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, Ostale poslovne djelatnosti, d.n. Ostali upisi su ostali nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno uskla|ivanje djelatnosti sa KD FBiH. 

(SR-159/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000501 od 9. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo "D@ET-PROMING" d.o.o. za projektovanje, proizvodnju i promet roba i usluga Tuzla promijenilo je adresu sjedi{ta Dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{ta Dru{tva (umjesto Tuzla, M. Tita 60) upisano: Tuzla, Mejdan, Bosne Srebrene bb. Ujedno, upisano je da je osniva~-direktor Dru{tva Tufek~i} D`evida, promijenila adresu prebivali{ta, tako da nova adresa prebivali{ta imenovane (umjesto Tuzla, M. Tita 60), glasi - Tuzla, Slavinovi}i, Luke E/A/21. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{ena dopuna i uskla|ivanje djelatnosti sa KD BiH (i ujedno brisanje jedne djelatnosti). 

(SR-160/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000199 od 25. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo "TVIM" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, \ur|evik bb, @ivinice, koje je upisano u sudski registar Kantonalnog a sada Op}inskog suda u Tuzli Rje{enjem broj U/I-1249/00 od 16. 3. 2000. godine, izvr{ilo je promjenu osniva~a Dru{tva, na taj na~in {to je dosada{nji vlasnik Dru{tva svoj udio od 100% kapitala, prenio na D`ihanovi} Anisa, a po Ugovoru o prenosu udijela OPU 494/09 od 11. 2. 2009. godine, te je osniva~ D`ihanovi} Anis donio Odluku o uskla|ivanju djelatnosti u unutra{njem poslovanju sa Klasifikacijom djelatnosti ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06), sa promjenom zakonskog zastupnika - direktora i to tako da }e se Dru{tvo baviti sljede}im djelatnostima uskla|eno sa posljednjom klasifikacijom: 01.11 01.110 Uzgoj `itarica i drugih usjeva i zasada, na drugom mjestu nepomenuto, 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.230 Uzgoj svinja, 01.24 01.240 Uzgoj peradi, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, sem nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.30 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.40 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikala, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.23 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.31 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.32 51.320 Trgovina na veltkfrcnesom i proizvodima od mesa, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.39 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio televizijskim ure|ajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 52.21 52.210Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.24 52.240 Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima, 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.43 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.22 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.30 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.24 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju, 93.02 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, a D`ihanovi} Anis je direktor Dru{tva, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva bez ograni~enja odgovornosti u vanjskom i unutarnjem prometu. 

(SR-161/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000451 od 10. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Direktor dru{tva "CLARICOM" d.o.o. Grada~ac Mehmed}ehaji} Asima iz Grada~ca, Ibrahima Kapetanovi}a A5/I-III, sa JMB 0912975188328, dana 19. 3. 2009. god. donijela je Odluku o uskla|ivanju djelatnosti sa novom KD BiH koja je objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", broj 84/06, tako da }e djelatnost Dru{tva u unutarnjem poslovanju glasiti: 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, ukliu~uiu}i i ribu. ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom,51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52,630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211, Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.150 Upravljanje holding dru{tvima, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza. Ostali podaci od zna~aja za pravni promet ostali su neizmijenjeni. 

(SR-162/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000623 od 23. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"Auto - mont" d.o.o. za odr`avanje i popravak motornih vozila, prevoz i trgovinu Tuzla razrije{ilo je du`nosti direktora Palavri} Damira, a za novog direktora je imenovan Me{kovi} Mirza, koja je, kao i osniva~ Palavri} Senad, ovla{ten da zastupa Dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjskotrgovinskog prometa - bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa KD BiH. 

(SR-163/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000116 od 26. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ "SPAT" d.o.o. samostalno projektovanje, arhitektura i tehni~ki nadzor Tuzla, Ferkovi}-Josipovi} Irma, promijenila prezime i novo prezime imenovane (umjesto Ferkovi}), glasi - Ferkovi} Josipovi}. Salihovi} Edin je razrije{en du`nosti direktora Dru{tva, a za novog direktora je imenovana Ferkovi}-Josipovi} Irma, koja je ovla{tena da zastupa Dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjskotrgovinskog prometa - bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-164/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000448 od 22. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"SAPNA-TRADE" d.o.o. za trgovinu i usluge Sapna imenovalo je Omerovi} Nuru za pomo}nika direktora, koja je ovla{tena da zastupa Dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjskotrgovinskog prometa - bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem poslovanju, uskla|ene su sa KD BiH i dopunjene slijede}im djelatnostima: va|enje {ljunka i pijeska, proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, proizvodnja hartije i kartona, talasaste hartije i kartona i ambala`e od hartije i kartona, proizvoda od hartije za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, {tampanje, d.n., pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, proizvodnja spolja{njih i unutra{njih guma za vozila, protektovanje spolja{njih guma za vozila, proizvodnja ostalih proizvoda od gume, proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, ambala`e od plasti~nih masa, proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, ostalih proizvoda od plasti~nih masa, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, gotove betonske smjese, vlaknastih i zacementiranih proizvoda, ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, proizvodnja brusnih proizvoda, ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n., proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, osnovni ma{inski radovi, ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, visokogradnja, izgradnja objekata niskogradnje, odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, izgradnja hidrogra|evinskih objekata, odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, izolacioni radovi, postavljanje cijevnih instalacija, ostali instalacioni radovi, fasadni i {trukaturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski radovi, staklarski radovi, ostali zavr{ni radovi, iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, skladi{ta i stovari{ta, stvaranje novih nekretnina za prodaju, agencije za nekretnine, arhitektonske i in`enjerijske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, ~i{}enje objekata. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-165/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000424 od 8. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

,,DENIMEX" d.o.o. Company za proizvodnju, promet i usluge Gra~anica uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.). Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-166/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000256 od 8. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvu sa ograni~enom odgovorno{}u za usluge u telekomunikacijama i ra~unarskoj opremi "USLUGE MDM" Tuzla pristupio je kao suosniva~ Muji} Muniz iz Tuzle, tako da su sada osniva~i Dru{tva: Muji} Hazim i Muji} Muniz, koji u osnovnom kapitalu Dru{tva (2.000,00 KM u novcu) u~estvuju sa udjelima: 1. Muji} Hazim - 1.000,00 KM u novcu ili 50,00%, 2. Muji} Muniz - 1.000,00 KM u novcu ili 50,00% (Muji} Hazim prenio je dio udjela u visini od 1.000,00 KM u novcu ili 50,00% ukupnog osnovnog kapitala na Muji} Muniza, osniva~a koji je pristupio dru{tvu). Dru{tvo je promijenilo firmu i sjedi{te i ubudu}e }e poslovati pod novom firmom (umjesto Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za usluge u telekomunikacijama i ra~unarskoj opremi "USLUGE MDM" Tuzla), kako slijedi: "KOMINS" d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet Tuzla. Skra}ena oznaka firme je: "KOMINS" d.o.o. Tuzla. Nova adresa sjedi{ta Dru{tva (umjesto Tuzla, Slavinovi}i 79), glasi - Tuzla, Slavinovi}i, Bajer 16. Nova adresa prebivali{ta osniva~a - direktora Muji} Hazima (umjesto Tuzla, Slavinovi}i 79), glasi - Tuzla, Slavinovi}i, Bajer 16. Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem poslovanju, uskla|ene sa KD BiH i promijenjene u odnosu na ranije upisane glase: gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, gajenje vo}nih sadnica, gajenje sadnica loze, gajenje vo}a, gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), iskori{}avanje voda za poljoprivredu, ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, va|enje i briketiranje kamenog uglja, va|enje i briketiranje lignita, va|enje i briketiranje mrkog uglja, va|enje i briketiranje treseta, va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, va|enje kre~njaka i krede, va|enje {kriljaca, va|enje {ljunka i pijeska, va|enje gline i kaolina, va|enje minerala za hemijsku proizvodnju i proizvodnju prirodnih mineralnih |ubriva, proizvodnja soli, va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., prerada ~aja i kafe, proizvodnja mineralne vode, proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, proizvodnja radne odje}e, proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, proizvodnja rezane gra|e, sem nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, proizvodnja ambala`e od drveta, proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., proizvodnja vje{ta~kih i sinteti~kih vlakana, protektiovanje spolja{njih guma za vozila, proizvodnja ostalih proizvoda od gume, proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju~uju}i i tehni~ke staklene proizvode, proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo, od pe~ene gline, proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrtie, proizvodnja gotove betonske smjese, proizvodnja vlaknastih i zacementiranih proizvoda, proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, hladno vu~enje, hladno valjanje uzanih traka, hladno oblikovanje profila, vu~enje `ice, proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., proizvodnja le`aja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata, proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, proizvodnja rashladne i ventilacione opreme sem one za doma}instvo, proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa sopstvenim pogonom, proizvodnja ma{ina za rudnike, kamenolome i gra|evinarstvo, proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne namjene, d.n., proizvodnja elektri~nih sijalica i ure|aja za osvjetljavanje, proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n., proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., proizvodnja stolica i sjedi{ta, proizvodnja ostalog namje{taja za kancelarije i trgovine, proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, proizvodnja ostalog namje{taja, proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, proizvodnja hidroelektri~ne energije, proizvodnja elektri~ne energije iz drugih izvora, proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom, sakupljanje, pre~i{}avanje i distribucija vode, ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, visokogradnja, izgradnja objekata niskogradnje, odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, izgradnja hidrogra|evinskih objekata, odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, izolacioni radovi, postavljanje cijevnih instalacija, ostali instalacioni radovi, fasadni i {trukaturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski radovi, staklarski radovi, ostali zavr{ni radovi, iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, trgovina motornih vozila na veliko, trgovina motornih vozila na malo, posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, odr`avanje i popravak motornih vozila, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio televizijskim ure|ajima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko drvetom, trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko ostacima i otpacima, trgovina na veliko alatnim ma{inama, trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, trgovina na veliko poljoprivrednimma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, trgovina na malo odje}om, trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, ostala trgovina na malo van prodavnica, popravka obu}e i ostalih predmeta od ko`e, popravka radio i televizijskih aparata, popravka ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, popravka ~asovnika i nakita, popravka, d.n., prevoz putnika u drumskom saobra}aju, prevoz putnika u gradskom saobra}aju, taksi prevoz, ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju, prevoz robe u drumskom saobra}aju, pretovar tereta, skladi{ta i stovari{ta, ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, kurirske djelatnosti, sem djelatnosti javnih po{ta, telekomunikacije, finansijski zakup (lizing), stvaranje novih nekretnina za prodaju, kupovina i prodaja nekretnina za sopstveni ra~un, iznajmljivanje nekretnina za sopstveni ra~un, agencije za nekretnine, iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., pru`anje konsultantskih usluga u vezi sa ra~unarskom opremom (hardverom), izrada softvera, ostale konsultantske usluge i izrada softvera, obrada podataka, izrada i upravljanje bazama podataka, odr`avanje i popravka kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, ostale srodne ra~unarske djelatnosti, istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, poslovni i menad`ment konsalting, arhitektonske i in`enjerijske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, sim stru~ne izrade planskih dokumenata, tehni~ko ispitivanje i analiza, ostale usluge reklame i propagande, posredovanje u zapo{ljavanju, ~i{}enje objekata, ostale poslovne djelatnosti, d.n., djelatnost {kola za voza~e, prikupljanje i obrada otpadnih voda, prikupljanje i obrada ostalog otpada, sanitarne i druge djelatnosti, va{arske djelatnost i djelatnosti zabavnih parkova, pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, pogrebne i prate}e djelatnosti, ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. Muji} Muniz upisan je u svojstvu osniva~a kao lice ovla{teno da zastupa Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu - bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-167/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000220 od 15. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

,,Salfix" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Kladanj pristupio je kao suosniva~ ^orbi} Fahrudin, tako da su sada osniva~i Dru{tva: Halilovi} Osman i ^orbi} Fahrudin. Pojedina~ni udjeli osniva~a u osnovnom kapitalu Dru{tva iznose: 1. Halilovi} Osman - 1.000,00 KM u novcu ili 50,00 %, 2. ^orbi} Fahrudin - 1.000,00 KM u novcu ili 50,00% (Halilovi} Osman prenio je dio udjela u visini od 1.000,00 KM u novcu ili 50,00% ukupnog osnovnog kapitala na ^orbi} Fahrudina, osniva~a koji je pristupio Dru{tvu). Dru{tvo je promijenilo firmu - naziv, tako da }e ubudu}e poslovati pod novom firmom (umjesto ,,Salfix" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Kladanj), kako slijedi: "DEVIRIS" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Kladanj. Skra}ena oznaka firme glasi: "DEVIRIS" d.o.o. Kladanj. Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem poslovanju, uskla|ene su sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.), te dopunjene slijede}im djelatnostima: gajenje vo}a, gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), proizvodnja i konzerviranje mesa, proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, prerada i konzerviranje krompira, proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, proizvodnja mlinskih proizvoda, proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, proizvodnja hljeba, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, prerada ~aja i kafe, proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, trgovina na veliko sirovim duhanom, trgovina na veliko vo}em i povr}em, trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, ostala trgovina na veliko isklju~ivo za sopstveni ra~un, trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, trgovina na malo igrama i igra~kama, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, skladi{ta i stovari{ta, ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi, savjetodavni poslovi u vezi s porezom, poslovni i menad`ment konsalting, frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja. Du`nosti direktora razrije{ena je Berkovi} Emira, a za novog direktora imenovan je ^orbi} Fahrudin, koji je ovla{ten da zastupa Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-168/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000183 od 15. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Me{i} Zlatica razrije{ena je du`nosti direktora ,,EXELENC" d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla, a za novog direktora je imenovan Vasilj Dragan, koji je ovla{ten da zastupa Dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjskotrgovinskog prometa - bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva u unutarnjem poslovanju sa KD BiH. 

(SR-169/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000487 od 20. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"RAISA COOL" d.o.o. za pru`anje inelektualnih usluga Duboki Potok uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa KD BiH i dopunilo djelatnosti, kako slijedi: hoteli i moteli s restoranom, hoteli i moteli bez restorana, dje~ija i omladinska odmarali{ta, planinarski domovi i ku}e, kampovi i logori{ta, ketering, djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., telekomunikacije, izrada softvera, ostale konsultantske usluge i izrada softvera, obrada podataka, poslovni i menad`ment konsalting, prire|ivanje sajmova, ostale usluge reklame i propaganda, obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n., alternativna medicina, domovi za stare, ostala socijalna za{tita u ustanovama sa smje{tajem, filmska i video proizvodnja, filmska i video distribucija, prikazivanje filmova, radio i televizijske djelatnosti, umjetni~ko i knji`evno stvarala{tvo i scenska umjetnost, djelatnost objekata za kulturne priredbe. Slijede}e djelatnosti, ranije upisane, brisane su: djelatnost tra`enja izgubljenih lica i za{tita, djelatnost kockarnica i kladionica. Na osnovu Odluke osniva~a "TILIA FLORES" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Grada~ac, osniva se PODRU@NICA BR^KO DISTRIKT BiH. Sjedi{te Podru`nice: Br~ko Distrikt BiH, Cerik bb. Podru`nica }e obavljati djelatnosti u okviru upisanih djelatrnosti Dru{tva. Podru`nicu u poslovanju sa tre}im licima zastupa i predstavlja Alji} Nizama, direktor Dru{tva, ujedno rukovodilac Podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju Podru`nice, u okviru registrovanih djelatnosti. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-170/09-T) MOSTAR 

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1117/08 od 30. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke OPU 1071/08 od 18. 12. 2008. godine, Husrep Alis iz Jablanice osnovao je DOO koje }e poslovati pod nazivom "GRUPA 24" dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Jablanica. Skra}eni naziv Dru{tva glasi "GRUPA 24" d.o.o. Jablanica. Osnovni kapital Dru{tva ~ine nov~ana sredstva u iznosu od 2.000,00 KM. Dru{tvom upravljaju Skup{tina i Uprava. Upravu Dru{tva ~ini direktor, koji zastupa i predstavlja Dru{tvo bez bez ograni~enja u vanjskom i unutra{njem prometu. Na mjesto direktora imenovan je Husrep Alis iz Jablanice. Djelatnost Dru{tva je: 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metainom i `eljezarskom robom, 51.160, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, osim otrova, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo. 

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa su: 

U vanjskom prometu Dru{tvo }e obavljati slijede}e poslove: Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrirane djelatnosti, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Usluge istra`ivanja, pru`anja i kori{tenja informacija i znanja u privredi i nauci, Prodaja strane robe sa konsignacionog skladi{ta, Zastupanje stranih osoba. 

(SR-119/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-180/09 od 18. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ugovorom o osnivanju dru{tva br. OPU 260/09 od 19. 2. 2009. godine: Dalibor (Zdenko) Peri} Mostar, Potoci, Liva~ bb, JBM 2710969150004, o.i. broj 03BDA8300, izdana 16. 5. 2003. godine, Tihomir (Mirko) Pand`a Blaibur{kih `rtava 112, Mostar, JMB 2911966150017, o.i.: 04BDH2298, izdana 29. 9. 2004. od MUP HNK Mostar i Tvrtko (Stanko) Paponja, Mostar, Potoci, Liva~ bb, JMB 0502961150014, o.i. broj 03BDB0097, izdata od MUP HNK Mostar dana 2. 6. 2003. godine, osnivaju dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u pod tvrtkom: PROJECTA d.o.o. Mostar, sjedi{te: Mostar, Blajbur{kih `rtava bb. Ukupni temeljni kapital Dru{tva je 10.000,00 KM, a sastoji se od uloga ~lana Dru{tva Dalibor Peri} u iznosu od 4.500,00 KM ili 45%, uloga ~lana Dru{tva Tihomir Pand`a u iznosu od 3.000,00 KM ili 30% i uloga ~lana Dru{tva Tvrtko Paponja u iznosu od 2.500,00 KM ili 25%. Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su: 22.310 Umna`anje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umna`anje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umna`anje (reprodukcija) ra~unalnih zapisa, 29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za ku}anstvo, 29.720 Proizvodnja neelektri~nih aparata za ku}anstvo, 30.010 Proizvodnja uredskih strojeva, 30.020 Proizvodnja ra~unala i ostale opreme za obradu podataka, 31.100 Proizvodnja elektri~nih motora, generatora i transformatora, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije, Proizvodnja izolirane `ice i kabela, 31.500 Proizvodnja elektri~nih sijalica i ure|aja za osvjetljavanje, 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n. 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n. 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i drugih elektronskih komponenata, 32.200 Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju, 32.300 Proizvodnja televizijskih i radio prijamnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike, i proizvodnja prate}e opreme, 33.200 Proizvodnja instrumenata i ure|aja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za upravljanje industrijskim procesima, 33.300 Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima, 33.400 Proizvodnja opti~kih instrumenata i fotografske opreme, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45,340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motorkota~a, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvenom gradom i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n. 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljem i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metala rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo,d.n. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom , fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima za ku}anstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za ku}anstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d. n. 60.211 Prijevoz putnika u drumskom prometu, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom prometu, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu, 60.240 Prijevoz robe drumskom prometu, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n. 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu 64.200 Telekomunikacije, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama, preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava, 71.320 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uklju~uju}i i ra~unala, 71.340 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n. 71.400 Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo, d.n. 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u svezi ra~unalne opreme (hardwarea), 72.210 Izrada softwarea 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak uredskih, ra~unskih i ra~unalnih strojeva, 72.600 Ostale srodne ra~unalne djelatnosti, 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvitak u tehni~kim i tehnolo{kim znanostima, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.402 Ostale usluge reklame i promid`be, 74.600 Istra`ne i za{titne djelatnosti, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.810 Fotografske usluge, 74.850 Tajni~ke i prevoditeljske djelatnosti, 74.860 Djelatnosti pozivnih centara. Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa su: vanjska trgovina uvoz-izvoz proizvoda u okviru djelatnosti unutarnjeg prometa, prijevoz robe i putnika u me|unarodnom cestovnom prometu, zastupanje stranih osoba, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, prodaja robe s konsignacijskih skladi{ta, prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama, promid`ba (reklama i propaganda). 

Uprava Dru{tva: Anita (Ivan) Peri}, Mostar, Potoci, Liva~ bb, JMB 1502974155019, direktor, zastupa i predstavlja Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograni~enja. 

Za prokuristu Dru{tva imenovan je: Dalibor (Zdenko) Peri}, Mostar, Potoci, Liva~ bb, JMB 2710969150004, prokurist ovla{ten za poduzimanje svih pravnih radnji i poslova u ime i za ra~un Dru{tva, osim prijenosa i optere}enja nekretnina ako takva ovlast nije izdana u posebnoj punomo}i. 

(SR-136/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-198/09 od 19. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Centar za komercijalni menad`ment d.o.o. Mostar je osnovao visoko{kolsku ustanovu pod nazivom: VISOKA [KOLA ZA POSLOVNU EKONOMIJU - CKM Mostar, sa sjedi{tem u ul. Kneza Domagoja 12, Mostar. Osniva~ je kao osniva~ki ulog unio nov~ana sredstva u iznosu od 2.000,00 KM, te isti ima 100% udio u vlasni{tvu. Djelatnost u unutra{njem prometu je: M/80.30.1 Visoko i vi{e obrazovanje, M/80.42.2 Obrazovanje odraslih, d.n. Ustanova nastupa u pravnom prometu samostalno i bez ograni~enja, te odgovara za svoje obaveze bez ograni~enja. Osoba ovla{tena za zastupanje je ravnatelj Zoran Trputec, koji Ustanovu zastupa i predstavlja u pravnom prometu bez ograni~enja do iznos od 10.000,00 KM, a preko navedenog iznosa uz saglasnost osniva~a i Upravnog odbora. 

(SR-137/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-12/09 od 17. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Temeljem Odluke Skup{tine o podjeli dru{tva SOKO Izgradnja objekata osnivanjem novih dru{tava broj 41/08 od 16. 12. 2008. g., upisuje se u Registar dru{tava osnivanje dru{tva pod tvrtkom: 

SOKO BRALIM d.o.o. Mostar 

Sjedi{te Dru{tva je: Mostar, Rodo~ bb 

Osnivatelji Dru{tva su raniji ~lanovi Dru{tva SOKO Izgradnja objekata - 40 ~lanova. 

Temeljni kapital Dru{tva prema Planu reorganizacije i diobenoj bilanci iznosi 274.400,00 KM. 

^lanovi Dru{tva i njihovi ulozi/udjeli su: 

- Miroslav ^uljak, JMB 0812961150021, Put Prek. brig. 37, Mostar, udjel 17,0554%, ulog 46.800,00 KM, 

- @arko Vrlji}, JMB 2606960150056, III. bojne cimske 6, Mostar, udjel 17,0554%, ulog 46.800,00 KM, 

- Stjepan [aravanja, JMB 0502935150005, G. Jasenica 21C, Mostar, udjel 13,3382%, ulog 36.600,00 KM, 

- Josip Popovi}, JMBG 1008959190008, K. Tomislava 4C, Mostar, udjel 12,2449%, ulog 33.600,00 KM, 

- 36 fizi~ke osobe navedene u Odluci o podjeli i osnivanju, sa ulogom od 110.600 KM ili 40,3061% udjela. 

Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu zastupa Robert Vladi} iz Mostara, Milana [ufflaya 19, JMB 0101968150066, kao v.d. direktora Dru{tva, koji Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu zastupa bez ograni~enja. 

Ovo Dru{tvo je pravni slijednik Dru{tva SOKO Izgradnja objekata d.o.o. Mostar, koje prestaje zbog podjele na ~etiri nova dru{tva. 

Djelatnosti Dru{tva su: 

Djelatnosti dru{tva SOKO BRALIM d.o.o. Mostar su: 

27.330 Hladno oblikovanje profila, 27.340 Vu~enje `ice, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcijam, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvodam, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.240 Proizvodnja ostalih strojeva op}e namjene, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena, 45.241 Izgradnj a hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtjevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem, 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.820 Trgovina na veliko ostalim strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza. 

DJELATNOST U VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

- Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti u unutarnjem prometu, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- Zastupanje stranih pravnih osoba, 

- Prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta, 

- Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama, 

- Prijevoz robe i putnika u me|unarodnom cestovnom prometu, 

- Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvo|enja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji. 

(SR-138/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-189/09 od 24. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ dru{tva "SOLDO media group" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar Marin Soldo, sin Slavka iz ^itluka, ^erin bb, dana 5. 2. 2009. godine donosi Odluku o osnivanju dru{tva "SOLDO media group" d.o.o. Tvrtka Dru{tva glasi: "SOLDO media group" dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Mostar, skra}ena tvrtka glasi: "SOLDO media group" d.o.o. Mostar, sjedi{te Dru{tva je Mostar, Kralja Petra Kre{imira IV, lamela 1. Dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti: naklada knjiga, naklada novina, naklada ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, naklada zvu~nih zapisa, ostala nakladni~ka djelatnost, tiskanje novina, tiskanje, d.n., knjigove`a~ki radovi, pripremne djelatnosti u svezi tiskanja, pomo}ne djelatnosti u svezi tiskanja, umna`anje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, umna`anje (reprodukcija) videozapisa, umna`anje (reprodukcija) ra~unalnih zapisa, trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, trgovina na malo knjigama, novinama, pisa}im, trgovina m malo uredskom opremom i ra~unalima, ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, ostala trgovina na malo izvan prodavaonica restorani, barovi, bifei (buffet), ketering, djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., djelatnost drugih posrednika u prometu, stvaranje novih nekretnina za prodaju, kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, agencije za nekretnine, upravljanje nekretninama, preko posrednika, pru`anje kotisultantskih usluga u svezi ra~unalne opreme (hardwarea), izrada softwarea, ostale kbnsultantske usluge i izrada softwarea, obrada podataka, izrada i upravljanje bazama podataka, odr`avanje i popravak uredskih, ra~unskih i ra~unalnih strojeva, ostale srodne ra~unalne djelatnosti, ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza, istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, poslovni i menad`ment konsalting, arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, ostale srodne ra~unalne djelatnosti, ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza, istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, poslovni i menad`ment konsalting, arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, prire|ivanje sajmova, ostale usluge reklame i promid`be, posredovanje pri upo{ljavanju, fotografske usluge, usluge pakiranja, tajni~ke i prevoditeljske djelatnosti, ostale poslovne djelatnosti, d.n., filmska i videoproizvodnja, filmska i videodistribucija, djelatnost objekata za kulturne priredbe, djelatnost novinskih agencija ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

Djelatnost vanjskotrgovinskog prometa: 

vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima u okviru unutarnjeg prometa, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba, prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica. 

Temeljni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM. Marin Soldo, sin Slavka iz ^itluka, ^erin bb, JMB 3101968151349 je jedini ~lan Dru{tva s iznosom od 2.000,00 KM, {to je 100,00% udjela u Dru{tvu. U pravnom prometu Dru{tvo ima sva ovla{tenja u okviru upisane djelatnosti. Za svoje obveze u pravnom prometu Dru{tvo ogovara cjelokupnom imovinom. Za obveze Dru{tva osniva~i-~lanovi Dru{tva odgovaraju svojim udjelom u Dru{tvu. Poslovanje Dru{tva vodi i Dru{tvo zastupa uprava Dru{tva. Upravu Dru{tva ~ini jedan ~lan i to: direktor Marin Soldo, sin Slavka iz ^itluka, koji Dru{tvo zastupa pojedina~no i samostalno i bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti u unutarnjem i vanjskom prometu. 

(SR-139/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1023/08 od 20. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Upisuje se u sudski registar osnivanje dru{tva pod nazivom "ADONIS -A -K" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, Skra}eni naziv je "ADONIS -A-K" d.o.o. Mostar. Sjedi{te Dru{tva je Mostar, Ivana Krndelja 20. Osniva~ Dru{tva je Muhadri Shiribane iz Republika Srbije, Dedaj, Prizren, Damjane bb. Temelni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM izra`en u nov~anim sredstvima. Dru{tvo ima za djelatnost: PROIZVODNJA HRANE I PI]A; Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, Proizvodnja mlinarskih proizvoda, Proizvodnja kruha i peciva, Proizvodnja svje`e tjestenine i kola~a, Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kola~a, Proizvodnja suhe tjestenine, Proizvodnja bezalkoholnih pi}a. TRGOVINA NA VELIKO I MALO Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem, i sto~nom hranom, Trgovina na velikovo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na veliko mlijekom mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko porculanom, staklom tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, Trgovina na malo kruhom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n., Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom. KOPNENI PROMET PRATE]E I POMO]NE DJELATNOSTI U PROMETU Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu, Skladi{tenje robe. Vanjskotrgovinska djelatnost Dru{tva je: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti unutarnjeg prometa; Prijevoz robe (tereta) u me|unarodnom cestovnom prometu. Dru{tvo u unutarnjoj i vanjskotrgovinskoj djelatnosti istupa samostalno i bez ograni~enja, a za svoje obveze odgovora do visine temeljnog kapitala. Dru{tvo u unutarnjoj tako i vanjskotrgovinskoj djelatnosti predstavlja i zastupa direktor Dru{tva Muhadri Shiribane bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-140/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-92/09 od 5. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Schrack Technik BH d.o.o. je osnovalo poslovnu jedinicu pod nazivom Schrack Technik BH d.o.o. Podru`nica Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, Safeta Had`i}a 66a. U pravnom prometu s tre}im osobama obavlja poslove u okviru djelatnosti mati~nog dru{tva, a za obveze poslovne jedinice odgovara mati~no dru{tvo svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Rukovoditelj Poslovne jedinice je Semir Bad`ak, iz Konjica, Galjevo 28, JMB 1003981151960, koji Poslovnu jedinicu, u okviru redovite djelatnosti, zastupa neograni~eno. 

(SR-141/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-11/09 od 17. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Temeljem Odluke Skup{tine o podjeli Dru{tva SOKO Izgradnja objekata osnivanjem novih dru{tava broj 41/08 od 16. 12. 2008. g., upisuje se u Registar dru{tava osnivanje dru{tva pod tvrtkom: FERRO MO d.o.o. Mostar 

Sjedi{te dru{tva je: Mostar, Rodo~ bb 

Osnivatelji Dru{tva su raniji ~lanovi Dru{tva SOKO Izgradnja objekata - 40 ~lanova. Temeljni kapital Dru{tva prema Planu reorganizacije i diobenoj bilanci iznosi 1.518.100,00 KM. 

^lanovi Dru{tva i njihovi ulozi/udjeli su: 

- Miroslav ^uljak, JMB 0812961150021, Put Prek. brig. 37, Mostar, udjel 17,0476%, ulog 258.800 KM, 

- @arko Vrlji}, JMB 2606960150056, III. bojne cimske 6, Mostar, udjel 17,0476%, ulog 258.800 KM, 

- Stjepan [aravanja, JMB 0502935150005, G. Jasenica 21C, Mostar, udjel 13,3259%, ulog 202.300 KM, 

- Josip Popovi}, JMB 1008959190008, K. Tomislava 4C, Mostar, udjel 12,2653%, ulog 186.200 KM, 

- 36 fizi~ke osobe navedene u Odluci o podjeli i osnivanju, sa ulogom od 612.000 KM ili 40,3136% udjela. 

Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu zastupa Dragan Kraljevi} iz Mostara, Rudarska 20A, JMB 2807970140008, kao v.d. direktora Dru{tva, koji Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu zastupa bez ograni~enja. 

Ovo Dru{tvo je pravni slijednik Dru{tva SOKO Izgradnja objekata d.o.o. Mostar, koje prestaje zbog podjele na ~etiri nova dru{tva. 

Djelatnosti Dru{tva su: 

Djelatnosti Dru{tva FERRO MO d.o.o. Mostar su: 

27.330 Hladno oblikovanje profila, 27.340 Vu~enje `ice, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata,28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.240 Proizvodnja ostalih strojeva op}e namjene, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidro gra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtjevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem, 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.820 Trgovina na veliko ostalim strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza. 

DJELATNOST U VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

- Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti u unutarnjem prometu, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- Zastupanje stranih pravnih osoba, 

- Prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta, 

- Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama, 

- Prijevoz robe i putnika u me|unarodnom cestovnom prometu, 

- Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvo|enja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji. 

(SR-142/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1083/08 od 28. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ilija Kre{i} i Pero Barbari} iz Mostara su osnovali dru{tvo pod tvrtkom "ECO HERC" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Ili}ka 32. Temeljni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM. U pravnom prometu s tre}im osobama dru{tva ima neograni~ene ovlasti, a za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu neograni~eno zastupa direktor Dru{tva Pero Barbari}. 

(SR-143/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-148/09 od 9. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Sukovi} Armel iz Mostara, BNR 35. osnovao je firmu Dru{tvo za konzalting i turizam "Moj avanturisti~ki turizam" d.o.o. Mostar, skra}eni naziv "Moj avanturisti~ki turizam" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Bra}e Feji}a 67. Firma Dru{tva na engleskom jeziku glasi: "MITURNO ADVENTURE TOURS" d.o.o. Mostar. 

Skra}eni naziv na engleskom jeziku glasi: "MITURNO" d.o.o. Mostar. 

Lice ovla{teno za zastupanje je Sukovi} Armel, koji zastupa Dru{tvo bez ograni~enja. 

Dru{tvo za svoje obaveze odgovara svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. 

Osnovni kapital Dru{tva iznosi 5.000,00 KM u novcu i upla}en je u cijelosti. 

Djelatnost Dru{tva u zemlji je: 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 05.011 Ulov ribe na moru, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 10.100 Va|enje i briketiranje kamenog uglja, 10.201 Va|enje i briketiranje lignita, 10.202 Va|enje i briketiranje mrkog uglja, 10.300 Va|enje i briketiranje treseta, 11.101 Va|enje sirove nafte, 11.102 Va|enje prirodnog gasa, 11.200 Uslu`ne djelatnosti u va|enju nafte i gasa, osim istra`iva~kih radova, 12.000 Va|enje ruda urana i torija, 13.100 Va|enje ruda `eljeza, 13.201 Va|enje boksita, 13.202 Va|enje ruda olova i cinka, 13.203 Va|enje ruda ostalih obojenih metala, 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enje kre~njaka i krede, 14.122 Va|enje sirovog gipsa, 14.130 Va|enje {kriljaca, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.220 Va|enje gline i kaolina, 14.300 Va|enje minerala za hemijsku proizvodnju i proizvodnju prirodnih mineralnih |ubriva, 14.400 Proizvodnja soli, 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~jeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.830 Proizvodnja {e}era, 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermeniranih materijala, 15.930 Proizvodnja vina (gro`|e), 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermeniranih pi}a, 15.960 Proizvodnja piva, 15.970 Proizvodnja slada, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 16.001 Proizvodnja fermeniranog duhana, 16.002 Proizvodnja ostalih duhanskih proizvoda, 17.110 Priprema i predenje vlakana pamu~nog tipa, 17.120 Priprema i predenje vlakana vunenog tipa, 17.130 Priprema i predenje ~e{ljanih vlakana, 17.140 Priprema i predenje vlakana lanenog tipa, 17.150 Priprema i predenje vlakana svilenog tipa, uklju~uju}i otpadnu svilu i pravljenje, sinteti~kih ili vje{ta~kih filamenata, 17.160 Proizvodnja konca za {ivenje, 17.170 Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana, 17.210 Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa, 17.220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa, 17.230 Proizvodnja tkanina od ~e{ljanog prediva, 17.240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa, 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.510 Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod, 17.520 Proizvodnja u`adi, konopca, pletenica i mre`a, 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odje}e, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, 17.710 Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa, 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nih proizvoda, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda, 19.301 Serijska proizvodnja obu}e, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 21.110 Proizvodnja celuloze, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.240 Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 22.130 Izdavanje ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, 22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.150 Ostala izdava~ka djelatnost, 22.210 [tampanje novina, 22.220 [tampanje, d.n., 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 23.100 Proizvodnja proizvoda koksovanja, 23.201 Proizvodnja derivata nafte, 23.202 Proizvodnja bitumenskih materijala za krovove i puteve, 23.300 Proizvodnja nuklearnog goriva; prerada nuklearnog otpada, 24.110 Proizvodnja industrijskih gasova, 24.120 Proizvodnja boja i pigmenata, 24.130 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija, 24.140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija, 24.150 Proizvodnja vje{ta~kih |ubriva i azotnih jedinjenja, 24.160 Proizvodnja plasti~nih masa, u primarnim oblicima, 24.170 Proizvodnja sinteti~kog kau~uka, u primarnim oblicima, 24.200 Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu, 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i poliranje, 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, 24.620 Proizvodnja ljepila i `elatina, 24.630 Proizvodnja eteri~nih ulja, 24.640 Proizvodnja fotografskog hemijskog materijala, 24.650 Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija, 24.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., 24.700 Proizvodnja vje{ta~kih vlakana, 25.110 Proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za vozila, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.120 Protektiranje spoljnih guma, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.110 Proizvodnja ravnog stakla, 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 26.131 Proizvodnja ambala`nog stakla, 26.132 Proizvodnja ostalog {upljeg stakla, 26.140 Proizvodnja staklenih vlakana, 26.150 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju~uju}i i tehni~ke staklene proizvode, 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnih ure|aja, 26.230 Proizvodnja kerami~kih izolatora i izolacionog pribora, 26.240 Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda od keramike, 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda, 26.260 Proizvodnja vatrostalnih kerami~kih proizvoda, 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.510 Proizvodnja cementa 26.520 Proizvodnja kre~a 26.530 Proizvodnja gipsa 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n., 27.100 Proizvodnja sirovog `eljeza i ~elika i ferolegura, 27.210 Proizvodnja cijevi od livenog `eljeza, 27.220 Proizvodnja cijevi od ~elika, 27.310 Hladno vu~enje, 27.320 Hladno valjanje uzanih traka, 27.330 Hladno oblikovanje profila, 27.340 Vu~enje `ice, 27.410 Proizvodnja plemenitih metala, 27.420 Proizvodnja aluminija, 27.430 Proizvodnja olova, cinka i kalaja, 27.440 Proizvodnja bakra, 27.450 Proizvodnja ostalih obojenih metala, 27.510 Livenje `eljeza, 27.520 Livenje ~elika, 27.530 Livenje lakih metala, 27.540 Livenje ostalih obojenih metala, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.520 Op}i mehani~ki radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.110 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila, 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.130 Proizvodnja slavina i ventila, 29.140 Proizvodnja le`aja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata, 29.210 Proizvodnja industrijskih pe}i, lo`i{ta i gorionika, 29.220 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za doma}instvo, 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n., 29.310 Proizvodnja traktora za poljoprivredu i {umarstvo, 29.320 Proizvodnja ostalih ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo, 29.410 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu metala, 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina, d.n., 29.510 Proizvodnja ma{ina za metalurgiju, 29.520 Proizvodnja ma{ina za rudnike, kamenolome i gra|evinarstvo, 29.530 Proizvodnja ma{ina za industriju hrane, pi}a i duhana, 29.540 Proizvodnja ma{ina za industriju tekstila, odje}e i ko`e, 29.550 Proizvodnja ma{ina za industriju papira i kartona, 29.560 Proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne namjene, d.n., 29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo, 29.720 Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo, 30.010 Proizvodnja kancelarijskih ma{ina, 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, 31.100 Proizvodnja elektri~nih motora, generatora i transformatora, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije, 31.300 Proizvodnja izolirane `ice i kablova, 31.400 Proizvodnja akumulatora, primarnih }elija i primarnih baterija, 31.500 Proizvodnja elektri~nih sijalica i ure|aja za osvjetljavanje, 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n., 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i drugih elektronskih komponenata, 32.300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka, ili slike i proizvodnja prate}e opreme, 33.200 Proizvodnja instrumenata i ure|aja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za upravljanje industrijskim procesima, 33.300 Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima, 33.400 Proizvodnja opti~kih instrumenata i fotografske opreme, 33.500 Proizvodnja satova, 34.100 Proizvodnja motornih vozila, 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 35.110 Izgradnja i popravak brodova, 35.120 Izgradnja i popravak ~amaca za odmor i razonodu i sportskih ~amaca, 35.201 Proizvodnja {inskih vozila, 35.202 Popravak {inskih vozila, 35.410 Proizvodnja motocikla, 35.420 Proizvodnja bicikla, 35.430 Proizvodnja invalidskih kolica, 35.500 Proizvodnja ostalih saobra}ajnih sredstava, d.n., 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n., 36.300 Proizvodnja muzi~kih instrumenata, 36.400 Proizvodnja sportske opreme, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.620 Proizvodnja metli i ~etki, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45. 410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.410 Fasaderski i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama,51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama,uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.720 Popravak elektri~nih aparata za doma}instvo, uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.102 Vu~a vozova, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 60.300 Cjevovodni transport, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.120 Skladi{tenje robe, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.221 Usluge u pomorskom saobra}aju, 63.222 Usluge u rije~nom i jezerskom saobra}aju, 63.230 Ostale prate}e djelatnosti u vazdu{nom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju, 64.120 Kurirske djelatnosti, osim djelatnosti javnih po{ta, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih saobra}ajnih sredstava, 71.310 znajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.140 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, 74.150 Upravljanje holding dru{tvima, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.400 Reklama i propaganda, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.500 Posredovanje u zapo{ljavanju, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakovanja, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 74.860 Djelatnosti pozivnih centara, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada, 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.130 Prikazivanje filmova, 92.310 Umjetni~ko i knji`evno stvarala{tvo i scenska umjetnost, 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.400 Djelatnost novinskih agencija, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n., 95.000 Djelatnosti doma}instava kao poslodavaca osoblju za odr`avanje doma}instva, 96.000 Djelatnost doma}instava koja proizvode razli~itu robu za vlastitu upotrebu, 97.000 Djelatnost doma}instava koja proizvode razli~ite usluge za vlastitu upotrebu. 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, 

- Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrirane djelatnosti, 

- Me|unarodni transport robe i putnika, 

- Druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom/me|unarodna {pedicija 

skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl., 

- Ugostiteljske i turisti~ke usluge, 

- Izvoz i uvoz roba i usluga koje se napla}uju uvozom i izvozom robe i usluge u istoj vrijednosti (kompenzacijski poslovi), 

- Poslovi uvoza i izvoza roba i usluga, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- Zastupanje inostranih firmi i konsignacija, 

- Zastupanje stranih lica u okviru registrirane djelatnosti, 

- Usluge istra`ivanja, pru`anja i kori{tenja informacija i znanja u privredi i nauci (know-how), 

- Prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta, 

- Izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje izgradnje investicionih objekata stranom licu u FBiH, 

- Obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama. 

(SR-144/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-161/09 od 27. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod dru{tva "ZAGRAD-LENS" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Stolac upisuje se osnivanje podru`nice Dru{tva pod tvrtkom: "ZAGRAD-LENS" d.o.o. Stolac - Podru`nica br. l Klju~. Sjedi{te Podru`nice je: Klju~, Branilaca BiH bb. Djelatnost Podru`nice su djelatnosti u okviru registrirane djelatnosti Dru{tva. Predstavljanje i zastupanje Podru`nice Dru{tva vr{i rukovoditelj Podru`nice: Alen Me{i}, sin [evala, JMB 0305978101475, s prebivali{tem u Gradi{ki, Savska bb, bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-145/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-146/09 od 4. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Temeljem Odluke o osnivanju dru{tva br. OPU 137/09, u Registar privrednih dru{tava ovog Suda izvr{en je upis osnivanja dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u pod nazivom "GRADITELJSTVO MATI]" d.o.o. ^apljina. Sjedi{te Dru{tva se nalazi u ^apljini, Modri~ bb. 

Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su: 14.210; 14.500; 25.230; 26.210; 26.220; 26.230; 26.240; 26.250; 26.260; 26.300; 26.400; 26.510; 26.520; 26.530; 26.610; 26.620; 26.630; 26.640; 26.650; 26.660; 26.700; 26.810; 26.820; 28.120; 45.110; 45.120; 45.211; 45.212; 45.213; 45.220; 45.230; 45.241; 45.242; 45.250; 45.310; 45.320; 45.330; 45.340; 45.410; 45.420; 45.430; 45.441; 45.442; 45.450; 50.101; 50.102; 50.103; 50.200; 50.301; 50.302; 50.303; 50.401; 50.402; 50.403; 50.404; 50.500; 51.110; 51.120; 51.130, 51.140; 51.150; 51.160; 51.170; 51.180; 51.190; 51.210; 51.220; 51.230; 51.240; 51.250; 51.310; 51.320; 51.330; 51.340; 51.350; 51.360; 51.370; 51.380; 51.390; 51.410; 51.421; 51.422 ; 51.430; 51.440; 51.450; 51.470; 51.531; 51.532; 51.540; 51.550; 51.560; 51.570; 51.810; 51.820; 51.830; 51.840; 51.850; 51.860; 51.870; 51.880; 51.900; 52.110; 52.120; 52.210; 52.220; 52.230; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.330; 52.410; 52.420; 52.430; 52.441; 52.442; 52.450; 52.460; 52.470; 52.481; 52.482; 52.483; 52.484; 52.485; 52.486; 52.487; 52.500; 52.610; 52.620; 52.630; 52.710, 55.101; 55.102; 55.211; 55.212; 55.220; 55.231; 55.23; 55.300; 55.401; 55.402; 55.403; 55.510; 55.520; 60.240; 63.110; 63.120; 63.210; 63.300; 70.110; 70.120; 70.200; 70.310; 70.320; 01.412; 71.320; 74.200; 96.000; 97.000. Prodaja robe sa konsignacijskog skladi{ta robe; Prodaja robe strane i doma}e proizvodnje iz slobodnih carinskih prodavaonica; Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga; Unutarnja {pedicija; 

Djelatnosti Dru{tva u vanjskotrgovinskom prometu su: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima u okviru registrirane djelatnosti unutarnjeg prometa; Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanja izvo|enja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji; Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica; Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga; Usluge me|unarodne {pedicije; Me|unarodni prevoz robe; Zastupanje ino firmi i kosignacija. 

Temeljni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM. 

Osniva~ Dru{tva je Darko Mati}, sin Nikole iz ^apljine, Modri~ bb, JMB 2010980151150, koji je imatelj uloga u vrijednosti od 2.000,00 KM, {to ~ini 100% temeljnog kapitala i 100% udjela u Dru{tvu. 

Direktor Dru{tva je Darko Mati}, sin Nikole iz ^apljine, Modri~ bb, JMB 201098015115, koji zastupa i predstavlja Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-146/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-150/09 od 9. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o osnivanju dru{tva br. OPU 168/2009, od 9. 2. 2009. god., osniva~ D`ino Muamer iz Jablanice, sa adresom stanovanja u ulici Trg oslobo|enja 32, osniva Dru{tvo koje }e poslovati pod firmom "EURO-KAMEN" d.o.o. Jablanica. Sjedi{te Dru{tva je u mjestu Donje Paprasko bb, op}ina Jablanica. Po~etni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM u novcu. 

Djelatnost Dru{tva u unutra{njem prometu je: 

14.110; 14.121; 14.130; 14.210; 14.500; 26.210; 26.220; 26.250; 26.300; 26.400; 26.510; 26.520; 26.530; 26.610; 26.630; 26.640; 26.660; 26.700; 26.810; 26.820; 45.110; 45.120; 45.211; 45.212; 45.213; 45.200; 45.310; 45.320; 45.330; 45.340; 45.410; 45.420; 45.430; 45.441; 45.450; 45.500; 50.101; 50.102; 50.103; 50.200; 50.301; 50.302; 51.140; 51.430; 51.532; 51.570; 51.810; 51.820; 51.870; 51.880; 51.900; 55.101; 55.102; 55.200; 55.300; 55.401; 55.402; 55.403; 55.510; 60.101; 60.211; 60.212; 60.240; 63.110; 63.120; 71.100; 71.210; 71.320; 71.340. 

Djelatnost Dru{tva u vanjskotrgovinskom prometu je: 

Vanjska trgovina proizvodima u okviru registrovane djelatnosti, Usluge u okviru registrovane djelatnost, Me|unarodni transport roba i putnika. 

Dru{tvo odgovara za obaveze cjelokupnom imovinom. 

Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu zastupa direktor D`ino Muamer iz Jablanice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-147/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-171/09 od 13. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Mario Sesar iz Mostara osnovao je ru{tvo pod tvrtkom: FLY UP d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Ortije{ bb. Temeljni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM, sa ulogom Mario Sesar od 2.000,00 KM, 100% udjela. 

Djelatnost Dru{tva u unutarnjem prometu je: 50.101, 50.102, 50.103, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510 ,51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.810, 51.820, 51.830, 51.840, 51.850, 51.860, 51.870, 51.880, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 60.240, 63.110, 63.120, 63.210, 74.870. U vanjskom prometu Dru{tvo }e obavljati sljede}e djelatnosti: Vanjska trgovina (uvoz i izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba, Prodaja strane robe sa konsignacijskog skladi{ta, Prijevoz robe (tereta) u me|unarodnom kopnenom prometu. Za obveze u pravnom prometu Dru{tvo odgovara svom imovinom kojom raspola`e-potpuna odgovornost. Direktor Dru{tva Anita Sesar zastupa i predstavlja Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja. 

(SR-148/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-74/09 od 10. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Anto Bili} iz Prozora-Rame je osnovao dru{tvo pod tvrtkom "ALF MARKET" d.o.o. Prozor-Rama, sa sjedi{tem u Prozoru-Rami, Kralja Tomislava bb. Temeljni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM. U pravnom prometu s tre}im osobama Dru{tva ima neograni~ene ovlasti, a za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu neograni~eno zastupa direktor Dru{tva Anto Bili}, iz Prozora-Rame, Kralja Tomislava bb, JMBG 1911970153566. 

Djelatnosti Dru{tva su: 

GRA\EVINARSTVO 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata: zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem, TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motorkota~a, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 5 1.870 1 rgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, UGOSTITELJSTVO 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kavane, PROMET, SKLADI[TENJE I KOMUNIKACIJE 60.240 Prijevoz robe u drumskom prometu, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., POSLOVNE DJELATNOSTI 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i promid`be, 74.500 Posredovanje pri upo{ljavanju, 74.600 Istra`ne i za{titne djelatnosti, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakiranja, 74.850 Tajni~ke o prevoditeljske djelatnosti, 74.860 Djelatnosti pozivnih centara, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa glase: 

- Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, 

- Prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- Zastupanje stranih osoba, 

- Prodaja strane robe s konsignacijskih skladi{ta, 

- Marketing. 

(SR-149/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-136/09 od 23. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Predrag Vu~ini} iz Mostara osnovao je ru{tvo pod tvrtkom: BUMING d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Rodo~kih branitelja bb. Temeljni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM, sa ulogom Predraga Vu~ini}a od 2.000,00 KM, 100% udjela. 

Djelatnost Dru{tva u unutarnjem prometu je: 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240 ,51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.810, 51.820, 51.830, 51.840, 51.850, 51.860, 51.870, 51.880, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 55.101, 55.231, 55.234, 55.300, 55.401, 55.402, 55.403, 55.510, 55.520, 60.240, 63.110, 63.120, 63.210, 63.300, 64.200, 70.110, 70.120, 70.200, 70.310, 70.320, 71.100, 71.330, 71.340, 71.400, 74.130 ,74.140, 74.402, 74.850, 74.870, 92.310, 92.320, 92.340. 

U vanjskom prometu Dru{tvo }e obavljati sljede}e djelatnosti: Vanjska trgovina (uvoz i izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba, Prodaja strane robe sa konsignacijskog skladi{ta, Prijevoz robe (tereta) u me|unarodnom kopnenom prometu. Za obveze u pravnom prometu Dru{tvo odgovara svom imovinom kojom raspola`e-potpuna odgovornost. Direktor Dru{tva Predrag Vu~ini} zastupa i predstavlja Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja. 

(SR-150/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-207/09 od 25. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo "CENTRUM" d.o.o. Mostar i dru{tvo "MARAL" d.o.o. Mostar osnovali su dru{tvo pod tvrtkom: TANK OIL d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Dr. Ante Star~evi}a bb. Temeljni kapital Dru{tva iznosi 20.000,00 KM, sa ulogom Dru{tva "CENTRUM" d.o.o. Mostar od 10.000,00 KM, 50% udjela, i dru{tva "MARAL" d.o.o. Mostar, sa ulogom od 10.000,00, 50% udjela. 

Djelatnost Dru{tva u unutarnjem prometu je: 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.810, 51.820, 51.830, 51.840, 51.850, 51.860, 51.870, 51.880, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 52.740, 55.101, 55.102, 55.231, 55.234, 55.300, 55.401, 55.402, 55.403, 55.510, 55.520, 60.211, 60.212, 60.220, 60.230, 60.240, 63.110, 63.120, 63.210, 74.870. 

U vanjskom prometu Dru{tvo }e obavljati sljede}e djelatnosti: Vanjska trgovina (uvoz i izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba, Prodaja strane robe sa konsignacijskog:skladi{ta, Prijevoz robe i putnika u me|unarodnom kopnenom prometu. Za obveze u pravnom prometu Dru{tvo odgovara svom imovinom kojom raspola`e-potpuna odgovornost. 

Dragan D`idi}, direktor Dru{tva i Zdravko Mari}, izvr{ni direktor, zastupaju i predstavljaju Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja. 

(SR-151/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-179/09 od 20. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sghedoni Fabio, Italija, Via Emilia Centro 64. 41100 Modena, put. br. G. 032901 svojom Odlukom od 14. 1. 2009. godine osniva dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u pod tvrtkom: 

HORIZONTI MIRA d.o.o. ^APLJINA 

Naziv tvrtke Dru{tva na talijanskom jeziku: ORIZZONTI DI PACE S.r.l. ^apljina, sjedi{te: ^apljina, Zvirovi}i bb, sa ukupnim temeljnim kapitalom u iznosu od 2.000,00 KM. Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu su: 

01.121 Gajenje povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.132 Gajenje vo}a, 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 15.810 Proizvodnja kruha , peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od pluta, 22.220 Tiskanje, d.n. 22.310 Umna`anje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umna`anje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umna`anje (reprodukcija) ra~unalnih zapisa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n. 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n. 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljem i mastima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu. ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.486 Trgovina na malo gorivima za ku}anstvo, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kavane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom prometu, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom prometu, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu, 60.240 Prijevoz robe drumskom prometu, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu, 71.340 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n., 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i promid`be, 74.820 Usluge pakiranja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba, Prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu, Usluge me|unarodne {pedicije. 

Sghedoni Fabio, Italija, Via Emilia Centro 64. 41100 Modena, put. br. G. 032901, direktor bez ograni~enja 

(SR-152/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-54/09 od 30. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o osnivanju dru{tva s ograni~enom odgovorno{}u, sa~injene pred notarom Mel}om Ni{tovi} iz Mostara, u predmetu OPU 20/09 od 14. 1. 2009. godine, dru{tvo AUTO LIJANOVI]I d.o.o. Mostar, sa poslovnim sjedi{tem u Mostaru, Bi{}e Polje bb, registrirano kod Op}inskog suda u Mostaru, MRBS 1-12251, osnovalo je DOO koje posluje pod nazivom: LI-[PED dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Mostar. Skra}eni naziv je LI-[PED d.o.o. Mostar. Poslovno sjedi{te Dru{tva je u Mostaru, Bi{}e Polje b.b. Osnovni kapital je 10.000,00 KM. Upravu Dru{tva ~ini direktor Dra`an Bo{njak iz Mostara, Stjepana Radi}a 76E, koji zastupa i predstavlja Dru{tvo u vanjskom i unutra{njem prometu bez ograni~enja, osim u poslovima kupovine i prodaje osnovnih sredstava, te zadu`enja kreditima i hipotekarnim poslovima, za {to mu je potrebna suglasnost ~lana Dru{tva. 

U svom poslovanju dru{tvo LI-[PED d.o.o. Mostar }e obavljati slijede}e djelatnosti: 01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermeniranih materijala, 15.930 Proizvodnja vina (gro`|e), 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motorkota~a, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljeznom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softvvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ja i omladinska odmarali{ta, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putovima, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme, 71.320 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uklju~uju}i i ra~unala, 71.340 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u svezi ra~unalne opreme (hardwarea), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak uredskih, ra~unskih i ra~unalnih strojeva, 72.600 Ostale srodne ra~unalne djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

U vanjskom prometu Dru{tvo }e obavljati slijede}e poslove: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz ) iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa. 

(SR-153/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-99/09 od 20. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ugovorom o osnivanju, broj OPU-90/09 od 30. 1. 2009. godine osnovano je Dru{tvo: TITAN Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Jablanica 

Skra}eni naziv firme je: TITAN d.o.o. Jablanica 

Osniva~i: Vahidin Pozder iz Jablanice, Trg oslobo|enja 32, JMB 0810972153550, i 

Sini{a Damjanovi} iz Jablanice, Pere Bili}a 14, JMB 0603973151831. 

Direktor Dru{tva bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti je Sini{a Damjanovi} iz Jablanice, Pere Bili}a 14, JMB 0603973151831. 

Osniva~ki ulog iznosi 2.000,00 KM, od toga: osniva~ Vahidin Pozder, 1.000,00 KM ili 50% udjela u kap. i Sini{a Damjanovi}, 1.000,00 KM ili 50% udjela u kap. 

Djelatnost Dru{tva: 

01.132, 01.240, 01.251, 01.252, 01.300, 01.420, 01.500, 02.011, 02.012, 02.020, 14.210, 15.130, 15.320, 15.330, 15.810, 15.820, 15.982, 20.101, 20.102, 20.200, 20.300, 20.400, 20.510, 21.110, 21.120, 21.210, 21.220, 21.230, 21.240, 21.250, 24.120, 24.130, 24.140, 24.170, 24.200, 24.300, 25.210, 25.220, 25.230, 25.240, 26.210, 26.220, 26.230, 26.240, 26.250, 26.260, 26.300, 26.400, 26.700, 26.810, 26.820, 28.120, 28.620, 28.630, 36.110, 36.120, 36.130, 36.140, 36.150, 45.212, 45.213, 45.220, 45.241, 45.242, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.441, 45.450, 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 55.300, 55.401, 55.510, 55.520, 60.101, 60.240, 63.300, 63.400, 93.050. 

U vanjskotgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti: 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti; 

Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrirane djelatnosti; 

Izvoz i uvoz roba i usluga koje se napla}uju uvozom i izvozom robe i usluge u istoj vrijednosti (kompenzacijski poslovi); 

Poslovi uvoza i izvoza roba i usluga; 

Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; 

Zastupanje inostranih firmi i konsignacija; 

Zastupanje stranih lica u okviru registrirane djelatnosti; 

Prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta; 

Izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje izgradnje investicionih objekata stranom licu u FBiH; 

Obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama; 

Finansijski in`enjering i druge usluge. 

(SR-154/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-300/09 od 30. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Direktor dru{tva: "KAMBER COMMERCE" d.o.o. export-import Mostar Tatjana Kamber, k}i [ime, nastanjena u Mostaru, na adresi ul. Mladena Balorde 1, JMB 2611967019999 je Odlukom br. 01/2009 od 25. 3. 2009. g. osnovala podru`nicu Dru{tva u Bugojnu, koja }e poslovati pod nazivom firme: "KAMBER COMMERCE" d.o.o. Mostar Podru`nica Bugojno. Sjedi{te Podru`nice je u Bugojnu, na adresi: Potoci-Put, zgrada Interexa. Podru`nica }e obavljati djelatnost u okviru registrirane djelatnosti Dru{tva-osniva~a. Direktor Dru{tva je isto tako i rukovoditelj Podru`nice: Tatjana Kamber, k}i [ime, nastanjena u Mostaru, na adresi ul. Mladena Balorde 1, JMB 2611967019999, koja }e Podru`nicu zastupati bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. 

(SR-155/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-13/09 od 17. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Temeljem Odluke Skup{tine o podjeli Dru{tva SOKO Izgradnja objekata osnivanjem novih dru{tava broj-41/08 od 16. 12. 2008. g., upisuje se u Registar dru{tava osnivanje dru{tva pod tvrtkom: PREMIER SERVIS d.o.o. Mostar 

Sjedi{te Dru{tva je: Mostar, Rodo~ bb 

Osnivatelji Dru{tva su raniji ~lanovi Dru{tva SOKO Izgradnja objekata - 40 ~lanova. Temeljni kapital Dru{tva prema Planu reorganizacije i diobenoj bilanci iznosi 164.600,00 KM. 

^lanovi Dru{tva i njihovi ulozi/udjeli su: 

- Miroslav ^uljak, JMB 0812961150021, Put Prek. brig. 37, Mostar, udjel 17,0109%, ulog 28.000,00 KM, 

- @arko Vrlji}, JMB 2606960150056, III. bojne cimske 6, Mostar, udjel 17,0109%, ulog 28.000,00 KM, 

- Stjepan [aravanja, JMB 0502935150005, G. Jasenica 21C, Mostar, udjel 13,3050%, ulog 21.900,00 KM, 

- Josip Popovi}, JMB 1008959190008, K. Tomislava 4C, Mostar, udjel 12,2114%, ulog 20.100,00 KM, 

- 36 fizi~ke osobe navedene u Odluci o podjeli i osnivanju, sa ulogom od 66.600 KM ili 40,4618% udjela. 

Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu zastupa Toni Marojevi}-Glibo, Mostar, Dr. Ante Star~evi}a 15, JMB 3005966150028, kao v.d. direktora Dru{tva, koji Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu zastupa bez ograni~enja. 

Ovo Dru{tvo je pravni slijednik Dru{tva SOKO Izgradnja objekata d.o.o. Mostar, koje prestaje zbog podjele na ~etiri nova dru{tva. 

Djelatnosti Dru{tva su: 

Djelatnosti Dru{tva PREMIER SERVIS d.o.o. Mostar su: 

27.330 Hladno oblikovanje profila, 27.340 Vu~enje `ice, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.240 Proizvodnja ostalih strojeva op}e namjene, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtjevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem, 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.820 Trgovina na veliko ostalim strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~unm, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza. 

DJELATNOST U VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

- Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti u unutarnjem prometu, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- Zastupanje stranih pravnih osoba, 

- Prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta, 

- Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama, 

- Prijevoz robe i putnika u me|unarodnom cestovnom prometu, 

- Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvo|enja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji. 

(SR-156/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-209/09 od 20. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

1. Osniva~ dru{tva "ELEKTROKOVINA MOSTAR" d.o.o. Mostar, Mario Deli} iz Mostara, donio je Odluku o osnivanju podru`nice u Sarajevu, pod tvrtkom: "ELEKTROKOVINA MOSTAR" d.o.o. Mostar, Podru`nica Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, Trg heroja 16. 

2. Podru`nicu zastupa i predstavlja rukovoditelj Podru`nice Nermin Zolj iz Sarajeva, Behd`eta Muteveli}a 2 b, JMB 2810969172657, koji Podru`nicu zastupa i predstavlja bez ograni~enja. 

3. Djelatnosti Podru`nice su: 29.120 Proizvodnja crpki i kompresora, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za ku}anstvo, 31.100 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora, 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 33.300 Proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa, 45.310 Elektroinstalacijski radovi, 45.330 Postavljenje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hla|enje, 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredi{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima, 51.130 Posredni{tvo utrgovini gra|evinskim drvom i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredni{tvo u trgovini strojevima, industrijskom opremom i zrakoplovima, 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom, 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 51.180 Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda, d.n., 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i slavljenim ko`ama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i i masno}ama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama, uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, detard`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enj, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.510 Trgovina na veliko krutim, teku}im i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom za vodovod grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim strojevima, 51.630 Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju i stojevima za {ivanje, 51.640 Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, prilju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatiki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo poku}stvom i opremom za rasvjetu, 52.442 Trgovina na malo ku}anskim predmetima, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo putem po{te, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 52.720 Popravak elektri~nih aparata za ku}anstvo, uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, 52.740 Popravci, d.n. 

Monta`a i popravak elektrotehni~kih proizvoda (strojeva); Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Zastupanje stranih osoba; Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica; Prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta. 

(SR-157/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-57/09 od 10. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

^lan Dru{tva: "HELIOS" d.o.o. ^apljina, Zgoni bb, vr{i izmjenu ovla{tene osobe za zastupanje i predstavljanje Dru{tva. 

Za novog direktora Dru{tva imenuje se: Vladimir Kvesi}, ^apljina, Ante Star~evi}a bb, JMB 1010976151134, zastupa i predstavlja Dru{tvo samostalno bez ograni~enja. 

Bri{e se iz sudskog registra dosada{nji direktor Dru{tva: Stanko (Niko) Bla`evi}, ^apljina, Vi{i}i bb, JMB 0103960151155. 

(SR-158/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-173/09 od 6. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o osnivanju dru{tva br. OPU 122/2009 od 27. 1. 2009. osniva~ Spiljak Amil iz Konjica osniva dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u pod nazivom: Privredno dru{tvo AS TRANSPORTI d.o.o. Konjic. Skra}eni naziv Dru{tva je AS TRANSPORTI d.o.o. Konjic. Sjedi{te Dru{tva je Konjic, @iva{nica 1. Za osnivanje i po~etak rada Dru{tva osniva~ je obezbijedio osnovni kapital u iznos od 2.000,00 KM u novcu. 

Djelatnost Dru{tva u unutra{njem prometu je: 

50.101; 50.102; 50.103; 50,200; 50.301; 50.302, 50.303; 50.401; 50.402; 50.403; 50.404; 50.500; 51.110; 51.120; 51.130; 51.140; 51.150; 51.160, 51.170; 51.180; 51.190; 51.210; 51.220; 51.230, 51,240; 51.250; 51.310; 51.320; 51.330; 51.340, 51.350; 51.360; 51.370; 51.380; 51.390; 51.410; 51.421; 51.422; 51.430; 51.440; 51.450; 51.470, 51.510; 51.520; 51.531; 51.532; 51.540; 51.550, 51.560; 51.570; 51.810; 51.820; 51.830; 51.840; 51.850; 51.860; 51.870; 51,880; 51.900; 52.110; 52.120; 52.210; 52.220; 52,230; 52.240; 52.250, 52.260; 52.270; 52.320; 52.330; 52.410; 52.420, 52.430; 52.441; 52.442; 52.450; 52.460; 52.470, 52.481; 52.482; 52.483; 52.484; 52.485; 52.486, 52.487; 52.500; 52.610; 52.620; 52.630; 60.240. 

Djelatnost Dru{tva u vanjskotrgovinskom prometu je: 

- Uvoz i izvoz robe iz okvira registrovane djelatnosti, 

- Me|unarodni transport robe, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- Zastupanje stranih lica, 

- Konsignaciona prodaja, 

- Izvoz robe i usluga koje se napla}uju uvozom roba i usluga u istoj vrijednosti (kompenzacloni poslovi). 

Dru{tvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu zastupa i predstavlja Spiljak Amil iz Konjica, @iva{nica 1, ~lan uprave u funkciji direktora Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-159/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1105/08 od 4. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Nisha Cooke, nastanjena na adresi: 9 New House Park St Albans Al 1 IUA, Hertfordshire, Engleska, broj putovnice: 093111195, Odlukom o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u od 3. 12. 2008. g. OPU 2568/08 osniva dru{tvo pod tvrtkom: "NISHA COOKE" d.o.o. ^itluk, sa sjedi{tem u ^itluku, Me|ugorje bb. Temeljni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM, 100% udjela. Djelatnost Dru{tva u unutarnjem prometu je: 

51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.450 Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i TV ure|ajima, 55.300 Restorani, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.220 Taksi prijevoz, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 70.120 Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika. 

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba, Prijevoz robe i putnika u me|unarodnom prometu. 

Upravu Dru{tva ~ini direktor Nisha Cooke iz Engleska, broj putovnice 093111195, koja zastupa i predstavlja Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu bez ograni~enja. 

(SR-160/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-203/09 od 30. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Jure Milinkovi}, Mostar, III. cimske bojne 79, JMB 0611959150019, br. osobne karte: 04BDG3721, svojom Odlukom od 27. 2. 2009. godine osniva dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u pod tvrtkom: GA[A d.o.o. Mostar. Sjedi{te. Mostar, III. cimske bojne 79, sa ukupnim osniva~kim ulogom u iznosu od 2.000.00 KM. Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su: 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 45.211 Visokogradnja, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora: ostale usluge turistima, d.n., 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

- Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti, 

- Marketing, 

- Zastupanje ino tvrtki, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga. 

Uprava: Jure Milinkovi}, Mostar, III. cimske bojne 79, JMB 0611959150019, br. osobne karte: 04BDG3721, bez ograni~enja 

(SR-161/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-10/09 od 16. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Temeljem Odluke Skup{tine o podjeli Dru{tva SOKO Izgradnja objekata osnivanjem novih dru{tava broj 41/08 od 16. 12. 2008. g., upisuje se u Registar dru{tava osnivanje dru{tva pod tvrtkom: EMKON Metalne konstrukcije d.o.o. Mostar. 

Skra}ena tvrtka: EMKON d.o.o. Mostar 

Sjedi{te Dru{tva je: Mostar, Rodo~ bb 

Osnivatelji Dru{tva su raniji ~lanovi dru{tva SOKO Izgradnja objekata - 40 ~lanova. 

Temeljni kapital Dru{tva prema Planu reorganizacije i diobenoj bilanci iznosi 1.701.100,00 KM. 

^lanovi Dru{tva i njihovi ulozi/udjeli su: 

- Miroslav ^uljak, JMB 0812961150021, Put Prek. brig. 37, Mostar, udjel 17,0360%, ulog 289.800 KM, 

- @arko Vrlji}, JMB 2606960150056, III. bojne cimske 6, Mostar, udjel 17,0360%, ulog 289.800 KM, 

- Stjepan [aravanja, JMB 0502935150005, G. Jasenica 21C, Mostar, udjel 13,3325%, ulog 226.800 KM, 

- Josip Popovi}, JMB 1008959190008, K. Tomislava 4C, Mostar, udjel 12,2685%, ulog 208.700 KM, 

- 36 fizi~ke osobe navedene u Odluci o podjeli i osnivanju, sa ulogom od 686.000 KM ili 40,327% udjela. 

Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu zastupa Josip Popovi} iz Mostara, K. Tomislava 4C, JMB 1008959190008, kao v.d. direktora Dru{tva, koji Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu zastupa bez ograni~enja. 

Ovo Dru{tvo je pravni slijednik Dru{tva SOKO Izgradnja objekata d.o.o. Mostar, koje prestaje zbog podjele na ~etiri nova dru{tva. 

Djelatnosti Dru{tva su: 

Djelatnosti Dru{tva EMKON d.o.o. Mostar su: 

27.330 Hladno oblikovanje profila, 27.340 Vu~enje `ice, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.240 Proizvodnja ostalih strojeva op}e namjene, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtjevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem, 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.820 Trgovina na veliko ostalim strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza. 

DJELATNOST U VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

- Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti u unutarnjem prometu, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- Zastupanje stranih pravnih osoba, 

- Prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta, 

- Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama, 

- Prijevoz robe i putnika u me|unarodnom cestovnom prometu, 

- Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvo|enja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji. 

(SR-162/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-000327 od 19. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Mario Kraljevi} i Mirko Maru{i} su osnovali dru{tvo pod tvrtkom AUTO KU]A KRAMAR d.o.o. Ljubu{ki, sa sjedi{tem u Ljubu{kom, Put za Me|ugorje bb. Temeljni kapital Dru{tva je 5.000,00 KM. U pravnom prometu s tre}im osobama Dru{tva ima neograni~ene ovlasti, a za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu neograni~eno zastupa direktor Dru{tva Mario Kraljevi} i izvr{ni direktor Mirko Maru{i}. 

Djelatnosti Dru{tva su: 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motorkota~a, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.810 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom prometu, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom prometu, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu, 60.240 Prijevoz robe u drumskom prometu, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava. 

U VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

- proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti unutarnjeg prometa; 

- Zastupanje stranih osoba, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, 

- Prodaja strane robe s konsignacijskih skladi{ta, 

- Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama. 

(SR-163/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1081/08 od 22. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo "ULIX " d.o.o. Mostar je izvr{ilo promjenu direktora Dru{tva, razrije{ilo dosada{njeg diektora Andriju Lon~ar. Za novog direktora imenovana je Miranda Lon~ar, Mostar, Kralja Tomislava 17, JMB 1407976155013, koja neograni~eno zastupa Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu. Andrija Lon~ar se bri{e iz sudskog registra kao direktor Dru{tva. 

(SR-164/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-963/08 od 12. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Grad Mostar, osniva~ Javne ustanove Muzej Hercegovine Mostar, je Odlukom br. 01-127/06 od 15. 12. 2007. g. razrije{io du`nosti dosada{njeg direktora ustanove Zlatka Zvoni}a i na njegovom mjesto Odlukom br. 01-221/07 od 28. 12. 2007. g. imenovao Asima Krhana iz Mostara, JMB 0308969150004, koji }e ubudu}e zastupati i predstavljati Javnu ustanovu Muzej Hercegovine Mostar u unutarnjem prometu u skladu sa Pravilima Ustanove. 

(SR-165/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-254/09 od 16. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Nadzorni odbor dru{tva Javno preduze}e "KOMUNALNO" dru{tvo ograni~ene odgovornosti Mostar izvr{io je izmjenu, tako {to je Odlukom br. NO-01-13/07-O od 29. 11. 2007. god. imenovao Esada Pobri}a za direktora koji je do tada obavljao funkciju - privremeni direktor. 

Direktor Esad Pobri}, sin Ahmeta, nastanjen u Mostar na adresi Podharem 1A, JMB 1009958150017. 

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-166/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-125/08 od 2. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo: "BOTE" d.o.o. ^apljina, Augusta [enoe bb, svojom Odlukom br. 01/08 od 5. 2. 2008. godine vr{i razrje{enje du`nosti direktora Dru{tva: 

Slavko (Stojan) Juri}, Konjic, Repovica 7, JMB 2510947172684, i bri{e se iz Registra gospodarskih dru{tava. 

Odlukom br. 02/08 od 5. 2. 2008. godine za novog direktora Dru{tva imenuje se: 

Josip (Ante) Boto, ^apljina, A. [enoe bb, JMB 0712984152736, bez ograni~enja. 

(SR-167/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-781/08 od 12. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno Odluci o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mre`e UniCredit Bank d.d. br. 02-1511-4/08 od 13. 2. 2008. godine, u sudskom registru se mijenja naziv Poslovnice u Livnu i to: 

UniCredit Bank d.d. 

Poslovnica u Livnu 

Kralja Tvrtka bb, Livno 

(SR-168/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-782/08 od 12. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno Odluci o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mre`e UniCredit Bank d.d. br. 02-1511-4/08 od 13. 2. 2008. godine u sudski registar se mijenja naziv Poslovnice u Travniku, i to: 

UniCredit Bank d.d. 

Poslovnica u Travniku 

Bosanska 123, Travnik 

(SR-169/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-21/09 od 29. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o izmjeni osobe ovla{tene za zastupanje dru{tva "MARKET PLUS" d.o.o. ^apljina broj 03/08 od 31. 12. 2008. godine izvr{ena je promjena direktora Dru{tva. 

Na temelju iste bri{e se iz sudskog registra dosada{nji ~lan uprave - direktor Dru{tva Marica Bo{njak iz ^apljine, Tasov~i}i bb, JMB 0301987195045, te se kao ~lan uprave direktor Dru{tva upisuje Mato Antunovi}, sin [ime iz ^apljine, Tasov~i}i bb, JMB 0212978192170, koji zastupa i predstavlja Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-170/09-M) OSOBNE ISPRAVE I DOKUMENTI 


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPORABA
SLJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 


SARAJEVSKI KANTON 

Pari}/Elmedina/[ejla, Li~na karta broj 05BOB7281 izdata u PU Had`i}i 

13/1 

Avdi}/[u}rija/Emir, Li~na karta br.03BQA0839 izdata od PU Ilid`a 

13/3 

Avdi}/[u}rija/Emir, Voza~ka dozvola br.04BQB0793 izdata od PU Ilid`a 

13/4 

Luli}/Risto/Ranka, Li~na karta broj 04BSE1746 izdata u PU Novo Sarajevo 

13/7 

Ibrovi}/Lato/Sulejman, Li~na karta broj 04BTF7958 izdata u PU Novi Grad 

13/8 

Ibrovi}/Lato/Sulejman, Voza~ka dozvola broj 04BTB6362 izdata u PU Novi Grad 

13/9 

Ibrovi}/Hasib/Ifeta, Saobra~ajna dozvola broj BH 2768463 izdata u PU Novi Grad 

13/10 

Spahi}/Munib/Anela, Bankovna kartica broj 09000919573 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

13/11 

Mand`uka/Fikreta/Slobodan, Li~na karta broj04BSD3983 izdata u PU Novo Sarajevo 

13/12 

Bukvi}/Mevludin/Armin, Voza~ka dozvola broj 05BRC5178 izdata u PU Centar 

13/16 

Bukvi}/Mevludin/Armin, Li~na karta broj 05BRF8996 izdata u PU Centar 

13/17 

Hasanovi}/Karlo/Sanja, Voza~ka dozvola broj 08BRD3054 izdata u PU Centar 

13/20 

Ulak/Alija/Lejla, Li~na karta broj 08BRH5757 izdata u PU Centar 

13/21 

Selmanovi}/Muzafer/Amela, Bankovni ra~un broj 190049072-1 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

13/23 

Tatli}/Safet/Vildana, Uvjerenje o polo`enim ispitima broj 37085/01 od 04.10.2008. godine Filozofski fakultet Sarajevo 

13/26 

Rizo/Hasib/Zineta, radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo 

13/27 

Kari}/Suno/Safa, Li~na karta broj 04BOA5848 izdata u PU Had`i}i 

13/29 

Suljevi}/Abdulaha/Admir, Li~na karta broj 07BSH8503 izdata u PU Novo Sarajevo 

13/31 

Kahrimanovi}/@eljko/Ljerka, Li~na karta broj 08BRH3630 izdata u PU Centar 

13/32 

Njegovi}/-/Naza, Li~na karta broj 04BRE8561 izdata u PU Centar 

13/33 

Sa~i}/Sead/Adnan, Li~na karta broj 06BNC2268 izdata u PU Vogo{}a 

13/34 

Dizdarevi}/Hasan/Emir, Li~na karta broj 09BSI6342 izdata u PU Novo Sarajevo 

13/35 

Alad`uz/Red`o/Omer, Voza~ka dozvola broj 03BSA5822 izdata u PU Novo Sarajevo 

13/37 

Alad`uz/Red`o/Omer, Li~na karta broj 03BSC5259 izdata u PU Novo Sarajevo 

13/38 

Kanli}/Hamed/Zahid, Li~na karta broj 04BTG5005 izdata u PU Novi Grad 

13/39 

Alad`uz/Red`o/Omer, Saobra}ajna dozvola broj BH1791067 izdata u PU Novo Sarajevo 

13/41 

Ljubu{ki}/D`emal/Alija, Voza~ka dozvola broj 04BMB2626 izdata u PU Stari Grad 

14/6 

Smje~anin/-/Bulka, Li~na karta broj 03BTA0459 izdata u PU Novi Grad 

14/7 

Valjev~i}/Suljo/Vahida, Li~na karta broj 03BSC1268 izdata u PU Novo Sarajevo 

14/8 

Obu}a/Adil/Mustafa, Voza~ka dozvola broj 04BQA5632 izdata u PU Ilid`a 

14/9 

Osman/Zijo/Jasmin, bankovni ra~un broj 090070284-6 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

14/11 

Ja{arevi}/D`evad/Samira, Li~na karta broj 04BTI1976 izdata u PU Novi Grad 

14/12 

Muharemovi}/Hasan/Jasmin, Voza~ka dozvola broj 05BQB6223 izdata u PU Ilid`a 

14/13 

Leti}/Ibre/Salko, Li~na karta broj 04BSD4516 izdata u PU Novo Sarajevo 

14/15 

Franji}/Miro/Tamara, Indeks broj 68808 Ekonomski fakultet Sarajevo 

14/16 

Oru~/Hamza/Tarik, Li~na karta broj 04BRD3209 izdata u PU Centar 

14/17 

Efendi}/Osman/Ratmira, bankovni ra~un broj 040005878-0 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

14/18 

Tabak/[efik/Selma, Li~na karta broj 09BTN7382 izdata u PU Novi Grad 

14/21 

Hamzi}/-/Hatid`a, Li~na karta broj 09BTN4412 izdata u PU Novi Grad 

14/22 

Husika/-/\enan, Dozvola kontrolora zra~.prometa 026/06 izdata u Min.kom.i pro. BIH-Direkcija za civ.zrakoplovstvo 

14/23 

Im{irovi}/Salih/Silva, Li~na karta broj 07BTM3894 izdata u PU Novi Grad 

14/25 

Maci}/Ahmet/Meho, Voza~ka dozvola broj 09BTF3891 izdata u PU Novi Grad 

14/27 

Maci}/Ahmet/Meho, Li~na karta broj 06BTL0241 izdata u PU Novi Grad 

14/28 

Maci}/Ahmet/Meho, Saobra}ajna dozvola broj BH2770024 izdata u PU Novi Grad 

14/29 

Had`i}/Salko/Ilva, Li~na karta broj 09BNC9792 izdata u PU Vogo{}a 

14/30 

Pintol/Osman/Ramo, Diploma o zavr{nom ispitu Srednja Trgova~ka {kola Sarajevo 

14/31 

Durak/Salko/Nafija, Radna knji`ica izdata u Op}ini Ilid`a 

14/34 

[aboti}/Hamza/Enisa, Radna knji`ica izdata u Op}ini Centar 

14/35 

Kamari}/Ismet/Edin, Radna knji`ica izdata u Op}ini Centar 

14/38 

Fo~i}/Hasan/Ned`miha, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo 

14/39 

Mili}/Samid/Jasmin, Li~na karta broj 08BRH5900 izdata u PU Centar 

14/41 

Hasanovi}/Ibrahim/Alija, Li~na karta broj 04BNB4596 izdata u PU Vogo{}a 

14/43 

Hasanovi}/Ibrahim/Alija, Voza~ka dozvola broj 04BNA5239 izdata u PU Vogo{}a 

14/44 

Melez/Nedima/Amar, Li~na karta broj 08BSI4789 izdata u PU Novo Sarajevo 

14/45 

Sejdi}/[a}ir/Faik, saobra}ajna dozvola broj BH3005765 izdata u PU Visoko 

15/

Puli}/-/Bahrudin, Saobra}ajna dozvola broj BH1745667 izdata u PU Visoko 

15/

Vaskovi}/Bogdan/Dalibor, Svjedo~anstvo od VIII razreda O[ “Aleksa [anti}” Sarajevo 

15/

Tahirovi}/Kujo/Ned`ib, Voza~ka dozvola broj 04BRA8743 izdata u PU Centar 

15/

Kurtovi}/Hafiz/Nermin, Radna knji`ica izdata u Op}ini Centar 

15/

Brajlovi}/Avdija/Adaleta, Bankovni ra~un broj 090079780-4 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

15/12 

Kari}/Hamdo/Haris, Radna knji`ica izdata u Op}ini Ilid`a 

15/13 

Kova~/Sabahudin/Jasmina, Li~na karta brpj 04BTG6649 izdata u PU Novi Grad 

15/14 

Had`i{ehi}/Franjo/Agneza, Li~na karta broj 08BSI1729 izdata u PU Novo Sarajevo 

15/15 

Ahmetovi}/-/Midhad, Diploma o zavr{nom ispitu Srednja ma{inska-tehni~ka {kola Sarajevo 

15/19 

^ard`i}/-/Una, Registarska tablica broj 044-T-680 izdata u PU Centar 

15/20 

Kurud`ija/Zebo/D`enan, Saobra}ajna dozvola broj BH1101367 izdata u PU Stari Grad 

15/21 

Omerhod`i}/Mehmed/Amela, Diploma o zavr{nom ispitu Srednjo{kolski {kolski centar"Mo{a Pijade" Ilija

15/22 

[aran/Milan/Zagorka, Li~na karta broj 04BQC9091 izdata u PU Ilid`a 

15/24 

Pa{i}/D`emal/Ramiz, Bankovni ra~un broj 090069335-9 izdat kod Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

15/25 

Zukanovi}/-/Adila, Li~na karta broj 04BRF5664 izdata u PU Centar 

15/26 

Saje/-/Vjekoslav, Saobra}ajna dozvola broj BH3040049 izdata u PU Centar 

15/27 

Drki}/Sulejmana/Nihada, Voza~ka dozvola broj 04BQB4707 izdata u PU Ilid`a 

15/30 

Ahmedi}/Tahira/Zarfa, Li~na karta broj 06BSG8032 izdata u PU Novo Sarajevo 

15/31 

Ahmedi}/Tahira/Zarfa, Voza~ka dozvola broj 04CLA4132 izdata u MUP-u USK-Biha

15/32 

^eli}/Du{ana/Maja, Li~na karta broj 07BSH7617 izdata u PU Novo Sarajevo 

15/33 

D`afo/E{ref/Fatima, Radna knji`ica  izdata u Op{tini Centar 

15/34 

Popovi}/Semira/Mernisa, Li~na karta broj 08BSI0912 izdata u PU Novo Sarajevo 

15/35 

Piti}/-/Elvedin, Li~na karta broj 04BMB8764 izdata u PU Stari Grad 

16/1 

Plani}/Smail/Ermedin, Registarska tablica br.002-J-464 izdata od PU Novi grad Sarajevo 

16/2 

Golubovi}/Vasi}/Cvijeta, Radna knji`ica izdata u Op{tini Centar Sarajevo 

16/3 

Red`i}/-/Fahrudin, Registarske tablice broj 307-E-567 izdate u PU Novi Grad 

16/6 

[aravanja/Marijan/Stanko, Li~na karta broj 03BSC2310 izdata u PU Novo Sarajevo 

16/7 

Mili}/Adil/Vehada, Bankovni ra~un broj 19000667030 izdat kod Raiffeisen bank  dd BIH Sarajevo 

16/9 

Mufti}/Nedim/Amir, Voza~ka dozvola broj 09BSD7117 izdata u PU Novo Sarajevo 

16/11 

Suba{i}/Adem/Almir, Li~na karta broj 04CUA2276 izdata u PU Kakanj 

16/13 

Tunovi}/Munib/Meliha, Indeks broj 49981 Ekonomski fakultet Sarajevu 

16/16 

]atovi}/Faruk/Sabina, Li~na karta broj 06BTK7084 izdata u PU Novi Grad 

16/18 

Deli}/Seada/Kenan, Voza~ka dozvola broj 03BQA0917 izdata u PU Ilid`a 

16/21 

Zahirovi}/Mehmed/Jakub, Indeks broj 1862 Pravni fakultet u Sarajevu 

16/22 

Ke{ko/Huso/D`evad, Diploma o zavr{nom ispitu Srednjo{kolski ma{inski centar Sarajevo 

16/23 

Ibrahimefendi}/Bekir/Eldin, bankovni ra~un broj 090063326-4 i 190004779-4 izdati kod Raiffeisen banka dd BIH 

16/24 

Lend`er/Maida/Mursid,  Paso{ br 5897556 od 04.04.2008. god izdat od strane MUP-u ZE-DO Kantona-Sek. za admin.Visoko 

16/26 

D`ihani}/Rasim/Azra, radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad 

16/27 

Poljak/Hasana/Husnija, Li~na karta  broj 05BSG3931 izdata u PU Novo Sarajevo 

16/28 

Zuko/D`evad/Emir, Li~na karta broj 08BME6013 izdata u PU Stari Grad 

16/31 

Bostand`ija/Salko/Nusret, saobra}ajna dozvola broj BH 2043485 izdata u PU Novo Sarajevo 

16/32 

Kurtovi}/Himzo/Ibro, Li~na karta broj 03BRA3292 izdata u PU Centar 

16/33 

A{~i}/Dervi{/Adisa, Li~na karta broj 07BME4185 izdata u PU Stari Grad 

17/1 

Turkovi}/Latif/Enisa, Bankovni ra~un broj 090020937-0 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

17/2 

^utura/Sulejmana/Ha{im, registarska tablica broj 646-J-400 izdata u PU Vogo{}a 

17/4 

Buljuba{i}/[emso/Zehra, Rje{enje za obavljanje sam.djelatnosti br.06-20-192/99 od 13.04.1999. godine izdato u Op}ini Ilid`a 

17/5 

@ujo/Muhamed/Mirsada, Bankovni ra~uni broj 09000982922 i 190041791-4 izdati kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

17/7 

Demirovi}/Mustafa/Bakir, Diploma broj 1034/74 Ma{inski fakultet u Sarajevu 

17/10 

Selimovi}/Huse/Mirnes, Li~na karta broj 06BQF5585 izdata u PU Ilid`a 

17/11 

[kobalj/Suad/Lejla, Li~na karta broj 04BRD4658 izdata u PU Centar 

17/12 

Markovi}/Vladimir/@eljko, Iskaznica voza~a broj 0287-VDE-3152 izdata od Min.komunikacija i prometa BIH 

17/13 

Sanyora/-/Riyad, Li~na karta broj 03BRA9634 izdata u PU Centar 

17/15 

Kova~evi}/Vlade/Slobodan, Li~na karta broj 04BQC1691 izdata u PU Ilid`a 

17/18 

[unji}/Franjo/Ljiljana, Li~na karta broj 03BTC6129 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

17/20 

Ikovi}/-/Amer, Registarska tablica broj 110-T-431 izdata u PU Ilid`a 

17/21 

D`afo/Atif/Amar, Li~na karta broj 04BNB1205 izdata u PU Vogo{}a 

17/22 

D`afo/Atif/Amar, Voza~ka dozvola broj 07BNA9008 izdata u PU Vogo{}a 

17/23 

Hubijar/-/Munira, Li~na karta broj 04BMB6995 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

17/25 

[upi}/Bo`o/Mijat, Voza~ka dozvola broj 04BSB0813 izdata u PU Novo Sarajevo 

17/26 

[upi}/Bo`o/Mijat, Li~na karta broj 04BSD3660 izdata u PU Novo Sarajevo 

17/27 

Had`ovi}/Faruk/Sadam, Li~na karta broj 09BTN3859 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

17/28 

Leme{evi}/Alija/Ne|ad, Li~na karta broj 08BTN2629 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

17/29 

Kari}/Fehima/Zijo, Paso{ broj 4963161 od 09.11.2005.godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo 

17/30 

Kurtovi}/Ethem/Fetija, Li~na karta broj 04BTI7493 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

17/31 

Bukva/Alija/Mujo, saobra}ajna dozvola broj BH2618841 izdata u PU Ilid`a 

17/33 

]osibegovi}/Osman/Muhamed, bankovni ra~un broj 090014894-1 izdat kod raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

17/34 

[alja/Ramadana/Albert, Li~na karta broj 08BQG5049 izdata u PU Ilid`a 

17/39 

Bibi}/Nu{o/Jasmina, Diploma o zavr{nom ispitu Srednja trgova~ka {kola u Sarajevu 

17/40 

^engi}/Sulejman/Saliha, Li~na karta broj 04DEB3763 izdata u PU Visoko 

17/43 

Avdi}/Ismet/Fe|a, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad Sarajevo 

17/44 

Hand`i}/Muhamed/Fahreta, Li~na karta broj 09BTN7222 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

17/45 

Duri}/Omer/Nermin, Saobra}ajna dozvola broj BH1637402 izdata u PU Zavidovi}i 

17/47 

Mujagi}/Mevludin/Asmir, Li~na karta broj 04BTI8680 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

17/48 

\ipa/-/Emsal, Li~na karta broj 04BTH1232 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

17/49 

Kozlo/-/Nazifa, Li~na karta broj 05CUC0670 izdata u PU Kakanj 

17/50 

Kurpejovi} Rale, li~na karta broj 04BPA2593, izdata Policijska uprava Ilija{ 

11 

Kurpejovi} Rale, voza~ka dozvola broj 04BPA0654, izdata Policijska uprava Ilija{ 

12 

Suljagi} Nermina, li~na karta broj 08BPC2144, izdata Policijska uprava Ilija{ 

13 

Arnautovi} Lejla, li~na karta broj 09BPC3856, izdata 3. 8. 2009. Policijska uprava Ilija{ 

14 

Arnautovi} Lejla, voza~ka dozvola broj 07BOA7929, izdata 4. 4. 2007. Policijska uprava Had`i}i 

15 

UNSKO-SANSKI KANTON 

Nasi} Arijana, li~na karta broj 07CRC4646, izdata 2. 8. 2009. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

98 

Abdulahl Nevrija, li~na karta broj 04CRB3317, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

99 

Dizdarevi} Ra{id, li~na karta broj 03CPA0790, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

100 

Begi} Muhamed, li~na karta broj 04CSA2189, izdata 5. 3. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 

101 

Had`i} Mediha, voza~ka dozvola broj 07CPB4093, izdata 27. 2. 2007. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

102 

D`aferagi} Emina, li~na karta broj 04CLB9925, izdata 15. 3. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 

103 

Zhigiang Zhco, li~na karta broj 07CLF4923, izdata 12. 6. 2007. Odsjek za administraciju Biha} 

104 

Pe~enkovi} Ned`ad, li~na karta broj 09CLG3340, izdata 23. 6. 2009. Odsjek za administraciju Biha} 

105 

Feli} Emira, voza~ka dozvola broj 04CLA9737, izdata 19. 7. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 

106 

Im{irovi} Aj{a, putna isprava broj 4135074, izdata 25. oktobra 2002. KMUP Biha} 

107 

Haski} Alma, voza~ka dozvola broj 07COB9933, izdata 19. 1. 2007. Odsjek za administraciju Cazin 

108 

Haski} Alma, li~na karta broj 07COF0167, izdata 9. 8. 2007. Odsjek za administraciju Cazin 

109 

Ko{ti} Hajro, li~na karta broj 03CPA0738, izdata 2. 12. 2003. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

110 

Mid`i} Osman, voza~ka dozvola broj 03CLA3705, izdata 25. 12. 2003. Odsjek za administraciju Biha} 

111 

Nadarevi} [erife, li~na karta broj 08COF2061, izdata 11. 2. 2008. Odsjek za administraciju Cazin 

112 

Vukali} Adil, voza~ka dozvola broj 04CSA2462, izdata 10. 11. 2004. Odsjek za administraciju Bu`im 

113 

Sadikovi} Ernes, li~na karta broj 06COE4263, izdata 25. 8. 2006. Odsjek za administraciju Cazin 

114 

Juki} Samir, voza~ka dozvola broj 08CMA5061, izdata 2. 10. 2008. Odsjek za administraciju Klju~ 

115 

Hili} Nermin, li~na karta broj 06COE5899, izdata 15. 12. 2006. Odsjek za administraciju Cazin 

116 

Hod`i} Amra, li~na karta broj 07COF0547, izdata 30. 8. 2007. Odsjek za administraciju Cazin 

117 

Mulali} Amir, paso{ broj 5451562, izdata 7. 6. 2007. Odsjek za administraciju Cazin 

118 

Misaljevi} Ferid, li~na karta broj 03COA2524, izdata 22. 12. 2003. Odsjek za administraciju Cazin 

119 

Zulfi} Hasan, putna isprava broj 4696161, izdata 3. 12. 2003. Odsjek za administraciju Cazin 

120 

Emri} Jusuf, li~na karta broj 04CSA3750, izdata 4. 6. 2004. Odsjek za administraciju Bu`im 

121 

^au{evi} Refik, li~na karta broj 08CSB4614, izdata 2. 6. 2008. Odsjek za administraciju Bu`im 

122 

Kajtazovi} Asmira, voza~ka dozvola broj 06CPB2058, izdata 6. 2. 2006. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

123 

Nuhanovi} Nijaz, li~na karta broj 06CPD2841, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

124 

Avdi} Muhamed, saobra}ajna dozvola broj BH 2800065, izdata 19. 9. 2008. Odsjek za administraciju Klju~ 

125 

Ljubijanki} Elvis, li~na karta broj 06COE3277, izdata Odsjek za administraciju Cazin 

126 

Muri} Jasmin, li~na karta broj 06CNA6964, izdata Odsjek za administraciju Bosanski Petrovac 

127 

[ar~evi} Elvisa, paso{ broj 4590895, izdat 13. 5. 2004. Odsjek za administraciju Sanski Most 

128 

Treji} Armin, voza~ka dozvola broj 09CLC9338, izdata 12. 8. 2009. Odsjek za administraciju Biha} 

129 

Tati} Edin, putna isprava broj 3480580, izdata 24. 6. 2002. KMUP Biha} 

130 

Alijagi} Mehmed, putna isprava broj 1079038, izdata 28. 7. 2000. KMUP Biha} 

131 

Kujund`i} Fehret, li~na karta broj 04CMA2187, izdata 11. 3. 2004. Odsjek za administraciju Klju~ 

132 

^ehi} Adnan, radna knji`ica red. br. 339/04, ser. br. 015802, izdata Op}ina Cazin 

133 

Ataji} Mirzet, li~na karta broj 04CSA1019, izdata 22. 1. 2004. Odsjek za administraciju Bu`im 

134 

Avdi} Denis, voza~ka dozvola broj 04CMA0576, izdata 16. 2. 2004. Odsjek za administraciju Klju~ 

135 

Avdi} Denis, li~na karta broj 04CMA1580, izdata 16. 2. 2004. Odsjek za administraciju Klju~ 

136 

Begi} Sabahudin, radna knji`ica broj 550/05, izdata Op}ina Cazin 

137 

Dizdarevi} Rifet, li~na karta broj 09CPB3800, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

138 

Gro{i} Aldin, li~na karta broj 07CSB2794, izdata 18. 1. 2007. Odsjek za administraciju Bu`im 

139 

Durakovi} Husein, voza~ka dozvola broj 08CSA6261, izdata 1. 8. 2008. Odsjek za administraciju Bu`im 

140 

Hod`i} Alma, li~na karta broj 09COF8030, izdata 4. 9. 2009. Odsjek za administraciju Cazin 

141 

Muratovi} Zijad, li~na karta broj 04CSA1398, izdata 4. 2. 2004. Odsjek za administraciju Bu`im 

142 

POSAVSKI KANTON 

Ga{parevi} Mira, osobna iskaznica broj 06BXA3371, izdata 24. 2. 2006. MUP PK Domaljevac 

19 

Markovi} Pejo, osobna iskaznica broj 08BVB9217, izdata 1. 8. 2008. MUP PK Ora{je 

20 

Markovi} Pejo, voza~ka dozvola broj 08BVA9015, izdata 1. 8. 2008. MUP PK Ora{je 

21 

Kosi} Janja, osobna iskaznica broj 04BVA6451, izdata 20. 5. 2004. MUP PK Ora{je 

22 

Mehmedagi} Mehmed, osobna iskaznica broj 05BVB3974, izdata 30. 9. 2005. MUP PK Ora{je 

23 

Radulovi} Sretko, osobna iskaznica broj 07BWB5392, izdata MUP PK Od`ak 

24 

TUZLANSKI KANTON 

Dautovi} D`emila, putna isprava broj 5242467, izdata Odjeljenje za administraciju Tuzla 

85 

Mostarli} Hajro, li~na karta broj 05CKB6075, izdata 10. 10. 2005. Odjeljenje za administraciju Banovi}i 

86 

Hamzi} Hasib, svjedo~anstvo dj. broj 01-275/22, izdato 5. 7. 1993. u Gra~anici 

87 

Jahi} Midhat, registarska tablica broj 072-E-210, izdata 27. 12. 2006. Odjeljenje za administraciju Kalesija 

88 

Goli} Refik, voza~ka dozvola broj 05CKA2224, izdata 7. 2. 2005. Odjeljenje za administraciju Banovi}i 

89 

Siki} Rasim, li~na karta broj 05CKA6150, izdata 7. 1. 2005. Odjeljenje za administraciju Banovi}i 

90 

Mostarli} Hajro, voza~ka dozvola broj 09CKA8918, izdata 12. 1. 2009. Odjeljenje za administraciju Banovi}i 

91 

Siki} Rasim, voza~ka dozvola broj 05CKA2500, izdata 9. 3. 2005. Odjeljenje za administraciju Banovi}i 

92 

[adi} Akib, li~na karta broj 05CHA6142, izdata Odjeljenje za administraciju ^eli} 

93 

\erzi} Eldin, li~na karta broj 05CKB1484, izdata Odjeljenje za administraciju Banovi}i 

94 

Ba{i} Sanija, li~na karta broj 07CHA9246, izdata 6. 7. 2007. Odjeljenje za administraciju ^eli} 

95 

D`uzderovi} Hakija, li~na karta broj 04CAA0441, izdata CIPS Teo~ak 

96 

Hrvi} Samir, registarske tablice broj 508-M-913, izdate 28. 12. 2006. CIPS Gra~anica 

97 

Kuni} Irma, li~na karta broj 07CFE2502, izdata 3. 8. 2007. CIPS Gra~anica 

98 

Sivali} (Ahmet) Denisa, sjedo~anstvo I razreda dj. broj 01-559/12 od 12. 6. 1991., izdato u S[C Gra~anica 

99 

Brki} ]erima, voza~ka dozvola broj 09CFB9089, izdata 13. 3. 2009. CIPS Gra~anica 

100 

Brki} ]erima, li~na karta broj 04CFB1277, izdata CIPS Gra~anica 

101 

Tihi} Be}ir, saobra}ajna dozvola broj BH 2464258, izdata 20. 2. 2009. CIPS Gra~anica 

102 

Tihi} Be}ir, voza~ka dozvola broj 05CFB3619, izdata 23. 8. 2005. CIPS Gra~anica 

103 

[ljivi} Zahida, li~na karta broj 06CEE2644, izdata Odjeljenje za administraciju @ivinice 

104 

Huski} Almir, li~na karta broj 08CEF8203, izdata Odjeljenje za administraciju @ivinice 

105 

Krivali} Indira, li~na karta broj 06CEE5242, izdata 4. 7. 2006. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

106 

Zoleti} Zikret, li~na karta broj 06CEE6673, izdata 18. 8. 2006. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

107 

^oki} Enisa, li~na karta broj 04CEC4637, izdata 31. 12. 2004. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

108 

Jahi} Lejla, li~na karta broj 09CEG0648, izdata 11. 6. 2009. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

109 

Deli} Alvira, li~na karta broj 04CEB9848, izdata Odjeljenje za administraciju @ivinice 

110 

Mujanovi} Zemira, li~na karta broj 04CEA6504, izdata Odjeljenje za administraciju @ivinice 

111 

Mujanovi} Mirza, paso{ broj 6129073, izdat 23. 9. 2008. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

112 

Muji} Fatima, li~na karta broj 04CEB5551, izdata 1. 9. 2004. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

113 

Duri} Muhamed, saobra}ajna dozvola broj BH 2918438, za PMV marke "Volkswagen-passat", izdata Odjeljenje za administraciju @ivinice 

114 

Kulji} Vahid, voza~ka dozvola broj 08CEC0718, izdata 20. 3. 2008. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

115 

Be{i} Osman, li~na karta broj 04CEC3183, izdata Odjeljenje za administraciju @ivinice 

116 

[ljivi} Sadeta, li~na karta broj 04CEA8878, izdata Odjeljenje za administraciju @ivinice 

117 

Kabari} Asmir, paso{ broj 5207949, izdat 5. 9. 2006. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

118 

Merdanovi} Mirela, li~na karta broj 08CEF7959, izdata Odjeljenje za administraciju @ivinice 

119 

Brgulja{evi} Mehmed, li~na karta broj 04CEB9038, izdata 6. 10. 2004. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

120 

Nuki} Nermin, paso{ broj 5318270, izdat 7. 2. 2007. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

121 

Selimovi} Muamer, li~na karta broj 09CEF9550, izdata 6. 2. 2009. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

122 

Hori} Sadika, saobra}ajna dozvola broj BH 2781310, za PMV marke "MAZDA 626", izdata Odjeljenje za administraciju @ivinice 

123 

Jusi} Suad, voza~ka dozvola broj 04CEA6283, izdata 3. 12. 2004. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

124 

Adrovi} Mirsad, li~na karta broj 05CED6669, izdata Odjeljenje za administraciju @ivinice 

125 

Kol~akovi} [aban, li~na karta broj 05CED8402, izdata Odjeljenje za administraciju @ivinice 

126 

Bajri} Selmir, li~na karta broj 05CEC8043, izdata 17. 2. 2005. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

127 

Pejzi} Mumin, li~na karta broj 06CEE1493, izdata Odjeljenje za administraciju @ivinice 

128 

Fo~akovi} Mustafa, li~na karta broj 04CEB4855, izdata 24. 8. 2004. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

129 

Fo~akovi} Mustafa, voza~ka dozvola broj 04CEA7441, izdata 30. 12. 2004. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

130 

ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON 

Hibi} Elvir, paso{ broj 5364106, izdat 29. 3. 2007. MUP Zenica 

111 

Vezir Vedran, li~na karta broj 08DBB0637, izdata CIPS Vare{ 

112 

JP [umsko privredno dru{tvo ZE-DO kantona d.o.o. Zavidovi}i, reg. tablice oznake 188-A-677, za PMV TOYOTA HILUX, izdate Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

113 

Mujanovi} Zlatko, li~na karta broj 05DDC6290, izdata 6. 5. 2005. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

114 

Ajanovi} Mehmed, li~na karta broj 04DBA6641, izdata CIPS Vare{ 

115 

@i`ak (Sulejman) Mirsada, radna knji`ica, izdata Op}ina Zavidovi}i 

116 

Bukvi} Enesa, reg. tablica oznake 459-T-060, izdate za putni~ko motorno vozilo OPEL ASTRA, izdata Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

117 

Filipovi} Marko, osobna karta broj 05CYB2869, izdata 13. 4. 2005. CIPS @ep~e 

118 

Markanovi} Ivo, osobna iskaznica broj 07CYC1587, izdata 5. 1. 2007. CIPS @ep~e 

119 

Topalovi} Ante, osobna iskaznica broj 07CXA4877, izdata 2004. CIPS Usora 

120 

Had`i} [emsudin, isprava o vozilu broj BH 1743617, izdata 22. 5. 2009. za PMV "Opel Astra", reg. oznake 515-K-765, izdata Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

121 

Hamzi} Selvedin, stara voza~ka dozvola broj 13236, BH 0341568, izdata Policijska uprava Zavidovi}i 

122 

Bali} Jasmina, li~na karta broj 05DDC8389, izdata Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

123 

Karahasanovi} Asif, li~na karta broj 04DDA3830, izdata 29. 1. 2004. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

124 

Had`i} [emsudin, voza~ka dozvola broj 04DDA2238, izdata 22. 4. 2004. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

125 

Had`i} [emsudin, li~na karta broj li~na karta broj 04DDA7642, izdata 22. 4. 2004. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

126 

Ke{ki} Ferida, li~na karta broj 04DAA6806, izdata 17. 12. 2004. Odsjek za administraciju Breza 

127 

SREDNJOBOSANSKI KANTON 

[ahman Emir, voza~ka dozvola broj 04DLA1627, izdata CIPS Busova~a 

94 

Omanovi} Almin, osobna iskaznica broj 06DLB1450, izdata 25. 5. 2006. CIPS Busova~a 

95 

Buzuk Mara, li~na karta broj 04DPA4177, izdata 29. 1. 2004. Odsjek za administraciju Kiseljak 

96 

Mati} Josipa, voza~ka dozvola broj 06DPA7600, izdata 13. 1. 2006. Odsjek za administraciju Kiseljak 

97 

[imi} Igor, li~na karta broj 08DPB8175, izdata 23. 6. 2008. Odsjek za administraciju Kiseljak 

98 

Arapovi} Alen, li~na karta broj 04DGA2886, izdata 26. 7. 2004. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

99 

Arapovi} Alen, voza~ka dozvola broj 05DGA4756, izdata 21. 11. 2005. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

100 

Begi} Ned`ad, li~na karta broj 06DLB2312, izdata 11. 12. 2006. CIPS Busova~a 

101 

Begi} Ned`ad, voza~ka dozvola broj 08DLA6316, izdata 23. 9. 2008. CIPS Busova~a 

102 

Sivonji} Kate, osobna iskaznica broj 06DJA0686, izdata 5. 7. 2006. Odsjek za administraciju Dobreti}i 

103 

Ma~ak Latif, voza~ka dozvola broj 04DMA1583, izdata 1. 7. 2004. Odsjek za administraciju Jajce i Dobreti}i 

104 

Telbiz Ema, li~na karta broj 09DOD1342, izdata 15. 7. 2009. CIPS Bugojno 

105 

Oroz Ivona, osobna iskaznica broj 07DIA9909, izdata 25. 1. 2007. Odsjek za administraciju Fojnica 

106 

Zlati} (Fevzije) Sadber, radna knji`ica broj 362/2005, izdata 2005. Op}ina Novi Travnik 

107 

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON 

Mulahmetovi} [ahzo, li~na karta broj 03AUA1907, izdata 18. 7. 2003. MUP BPK Gora`de 

19 

Draga{ Bo`idarka, li~na karta broj 05AUC2061, izdata 26. 9. 2005. MUP BPK Gora`de 

20 

HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON 

Arapovi} Maja, indeks Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Mostaru - Odsjek psihologija 

Rami} Nisveta, li~na karta broj 04BIB5852, izdata 20. 12. 2004. MUP HNK Konjic 

Ahmetovi} Nermina, li~na karta broj 06BIC0908, izdata 18. 8. 2006. MUP HNK Konjic 

Jahi} Hakija, li~na karta broj 04BIA7047, izdata 23. 3. 2004. MUP HNK Konjic 

Bahtijar Huso, li~na karta broj 05BIB8931, izdata 24. 8. 2005. MUP HNK Konjic 

Bahtijar Hava, li~na karta broj 05BIB8936, izdata 24. 8. 2005. MUP HNK Konjic 

Zeli} Jasmin, li~na karta broj 04BIA7016, izdata 23. 3. 2004. MUP HNK Konjic 

Zeli} Dervi{a, li~na karta broj 05BIB7776, izdata 18. 3. 2005. MUP HNK Konjic 

10 

Tuli} Mujo, li~na karta broj 03BIA3677, izdata 9. 12. 2003. MUP HNK Konjic 

11 

Repe{a Jasmin, li~na karta broj 06BIC0360, izdata 21. 6. 2006. MUP HNK Konjic 

12 

Ljevo Admir, voza~ka dozvola broj 03BIA0828, izdata 2. 12. 2003. MUP HNK Konjic 

13 

Bahtijar Huso, voza~ka dozvola broj 05BIA7107, izdata 2. 12. 2003. MUP HNK Konjic 

14 

Saki} Miralem, voza~ka dozvola broj 04BIA5909, izdata 6. 12. 2004. MUP HNK Konjic 

15 

Bahtijar Huso, saobra}ajna dozvola broj BH 1085487, izdata 23. 4. 2004. MUP HNK Konjic 

16 

ZAPADNOHERCEGOVA^KI KANTON 

Bubalo Marinko, osobna iskaznica broj 04DUA3646, izdata 11. 5. 2004. IDDEEA [iroki Brijeg 

19 

[unji} Valentina, voza~ka dozvola broj 05DRA8983, izdata 1. 12. 2005. CIPS Ljubu{ki 

20 

Mili}evi} Slavka, osobna iskaznica broj 05DTA6830, izdata 5. 7. 2005. CIPS Posu{je 

21 

Kutle{a Damir, osobna iskaznica broj 05DTA4612, izdata 2. 3. 2005. CIPS Posu{je 

22 

^ovi} Maja, osobna iskaznica broj 08DUC2599, izdata 14. 8. 2008. IDDEEA [iroki Brijeg 

23 

Bo{njak Mara, osobna iskaznica broj 06DUB8766, izdata 28. 11. 2006. CIPS [iroki Brijeg 

24 

Hrsti} Vinko, voza~ka dozvola broj 07DRB0916, izdata 24. 10. 2007. CIPS Ljubu{ki 

25 

^uljak Jasna, osobna iskaznica broj 08DRC1952, izdata 26. 2. 2008. CIPS Ljubu{ki 

26 

Glava{ Kristijan, osobna iskaznica broj 08DSB2753, izdata 19. 8. 2008. CIPS Grude 

27