LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XVII - Broj 36 

Srijeda, 16. 6. 2010. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLU@BENE OBJAVE 


SMANJENJE KAPITALA 


Na osnovu odredaba ~lana 343. stav 6. Zakona o privrednim dru{tvima, Halep Husein, kao lice sa ovla{tenjima Skup{tine Dru{tva, donosi 

ODLUKU 

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA I IZMJENI STATUTA GRA\EVINSKO-PROIZVODNO I PROMETNOG DRU[TVA "VLA[I] II" DOO, SA SJEDI[TEM KRNDIJA 6, TRAVNIK 

Ovom Odlukom lice sa ovlastima Skup{tine potvr|uje da je ukupan kapital Gra|evinsko-proizvodnog i prometnog dru{tva "VLA[I] II" d.o.o. Travnik, sa sjedi{tem Krndija 6, Travnik, registrovan u sudskom registru poslovnih subjekata u Op}inskom sudu Travnik, u iznosu 508.000,00 KM (petstoosamhiljada i 00/100 konvertibilnih maraka). 

Osnovni kapital Gra|evinsko-proizvodnog i prometnog dru{tva "VLA[I] II" d.o.o. Travnik, sa sjedi{tem Krndija 6, Travnik, koje je upisano u sudskom registru poslovnih subjekata u Op}inskom sudu Travnik, pod MBS 51-01-0445-09 (stari broj 1-1387), koje posjeduje JIB 4236115200001 i carinski broj 236115200001 (u daljnjem tekstu: DRU[TVO) smanjuje se u iznosu od 503.000,00 KM (petstotrihiljade i 00/100 konvertibilnih maraka), nakon otu|enja opreme i vozila Dru{tvu "VLA[I] - GRADNJA" d.o.o. Travnik. 

Slijedom ove Odluke smanjenja osnovnog kapitala Dru{tva mijenja se ~lan 11. Statuta Dru{tva "VLA[I] II" d.o.o. Travnik broj 70/2000, donesen i potpisan od strane osniva~a Halep Huseina dana 1. 3. 2000. godine. 

Osnovni kapital Dru{tva iznosi 5.000,00 KM (pethiljada konvertibilnih maraka). 

Dru{tvo obavje{tava sve povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje. 


Broj 07-V/10
18. maja 2010. godine
Travnik 


Lice sa ovlastima Skup{tine Dru{tva
Husein Halep, s. r. 

(05-2-1317/10) 

Na temelju ~lanka 357., 358., 359. Zakona o gospodarskim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03 i 84/08 i ~lanka 38., a u svezi ~lanka 27. Statuta Croauto d.o.o. Mostar, Skup{tina Dru{tva, na sjednici odr`anoj dana 25. 5. 2010. godine, donijela je 

ODLUKU 

O SMANJENJU TEMELJNOG KAPITALA 

^lanak 1. 

Temeljni kapital dru{tva Croauto d.o.o., Kneza Domagoja 11, Mostar, upisan u Registar dru{tava Op}inskog suda u Mostaru, pod registarskim brojem subjekta upisa 1-9441, iznosi 5.219.175,00 KM. 

^lanak 2. 

Smanjuje se temeljni kapital Dru{tva za iznos iskazanog akumuliranog gubitka iz prethodnih godina u iznosu od 92.009,00 KM, te za iskazani gubitak po zavr{nom ra~unu za 2009. godinu u iznosu od 90.488,00 KM, tako da se temeljni kapital smanjuje za ukupni iznos od 182.497,00 KM, na na~in da }e se smanjiti ulog svakog ~lana Dru{tva proporcionalno visini udjela u Dru{tvu. 

^lanak 3. 

Nakon smanjenja temeljnog kapitala, sukladno ~lanku 2. ove Odluke, temeljni kapital Dru{tva iznosi 5.036.678.00KM. 

Udjeli ~lanova Dru{tva ostaju neizmijenjeni, tako da isti glase: 

1.    CROATIA OSIGURANJE d.d. Ljubu{ki, kapitala u iznosu od 3.364.375,00 KM izra`en u postocima predstavlja 66.7975% udjela u temeljnom kapitalu. 

2.    ANTE PEHAR iz Mostara, Dr. Mile Budaka 1, JMB 2808948150039, kapitala u iznosu od 261.862,00 KM izra`en u postocima predstavlja 5,1991% udjela u temeljnom kapitalu. 

3.    "HERCEGOVINA AUTO" d.d. Mostar, kapitala u iznosu od 1.410.441,00 KM izra`en u postocima predstavlja 28,0034% udjela u temeljnom kapitalu. 

^lanak 4. 

Ova Odluka }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

^lanak 5. 

Objavom ove Odluke Dru{tvo obavje{tava vjerovnike da je spremno izmiriti obveze ili za njih dati osiguranje. 

Rok za podno{enje prijava vjerovnika je osam dana od dana objavljivanja ove Odluke u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

^lanak 6. 

Po proteku roka iz ~lanka 5. ove odluke Dru{tvo }e podnijeti prijavu za upis smanjenja temeljnog kapitala u Registar gospodarskih dru{tava. 

Za provo|enje ove Odluke zadu`en je direktor Dru{tva. 

^lanak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. 


Broj 424-3/10
25. svibnja 2010. godine
Mostar Predsjednik Skup{tine
Mladen Markoti}, v. r. 

(05-2-1318/10) 

Na osnovu ~lana 357. i 358. Zakona o privrednim dru{tvima, nalaza vje{taka finansijske struke, Skup{tina Dru{tva, na sjednici odr`anoj 24. 5. 2010. godine, donosi 

ODLUKU 

^lan 1. 

Ovom Odlukom reguli{e se smanjenje iznosa ugovorenog kapitala radi pokri}a gubitka u Dru{tvu "Perun" d.o.o. Vare{, koji je iskazan izvje{tajem o radu i zavr{nim ra~unom za 2009. godinu. 

^lan 2. 

Visina ugovorenog kapitala Dru{tva iznosi 741.757,00 KM, od ~ega je "BBM" d.o.o. Sarajevo, vlasnik 67% udjela u ukupnom ugovorenom osnovnom kapitalu u iznosu od 496.977,00 KM, dok je drugi osniva~ Alihod`i} Vahid iz Vare{a vlasnik 33% udjela u ukupnom ugovorenom osnovnom kapitalu u iznosu od 244.780,00 KM. 

^lan 3. 

Zbog konstantnog gubitka u poslovanju, koje u akumuliranom iznosu, zaklju~no sa 31. 12. 2009. god. iznosi 304.351,00 KM, Skup{tina Dru{tva je odlu~ila da smanji iznos ugovorenog osnovnog kapitala radi pokri}a u gubitku u poslovanju Dru{tva, tako da }e svaki osniva~ pokriti gubitak u poslovanju srazmjerno svom u~e{}u u ugovorenom osnovnom kapitalu. 

^lan 4. 

"BBM" d.o.o. Sarajevo kao jedan od osniva~a Dru{tva }e pokriti gubitke u poslovanju Dru{tva u iznosu od 67% od ukupnog gubitka u poslovanju Dru{tva, koliko iznosi i visina njegovog udjela u ugovorenom kapitalu, tako da }e se visina njegovog udjela smanjiti za 203.915,17 KM, pa sada iznosi 293.061,83 KM. 

Alihod`i} Vahid kao drugi osniva~ Dru{tva }e pokriti gubitke u poslovanju Dru{tva u iznosu od 33% od ukupnog gubitka u poslovanju Dru{tva, koliko iznosi i visina njegovog udjela u ugovorenom osnovnom kapitalu, tako da }e se visina njegovog udjela smanjiti za 100.435,83 KM, pa sada iznosi 144.344,17 KM. 

^lan 5. 

Nakon izvr{enog smanjenja ugovorenog osnovnog kapitala, radi pokri}a gubitka u poslovanju Dru{tva, ukupan iznos ugovorenog osnovnog kapitala Dru{tva iznosi 437,406,00 KM. 

^lan 6. 

Ovu Odluku o smanjenju ugovorenog osnovnog kapitala, Dru{tvo je obavezno dostaviti u nadle`ni sudski registar i objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

^lan 7. 

Pozivaju se povjerioci Dru{tva da prijave svoja potra`ivanja u roku od 30 (trideset) dana od dana objave ove Odluke u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

^lan 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. 


Broj 18/2010
24. maja 2010. godine
Sarajevo (05-2-1406/10) Na osnovu ~lana 357. Zakona o privrednim dru{tvima, te na osnovu ~lana 38. Statuta "BUMA COMPANY" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Lukavac, osniva~ Dru{tva, dana 6. 4. 2010. godine, donosi 


ODLUKU 

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA 

I. 

Osnovni kapital "BUMA COMPANY" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Lukavac, u iznosu od 225.120,00 KM, od ~ega u novcu 2.000,00 KM i 223.120,00 KM u stvarima, u cilju uskla|ivanja sa ra~unovodstvenim standardima, smanjuje se za iznos od 223.120,00 KM u stvarima, tako da sada ukupan osnovni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM u novcu. 

II. 

Ova Odluka }e se dostaviti sudskom registru, JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, Magribija 3, radi objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

III. 

Ovom Odlukom, koja je ujedno i oglas, Dru{tvo iz ta~ke I. ove Odluke obavje{tava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje. 

III. 

Rok za podno{enje prijava povjerilaca, u smislu odredbe ta~ke II. ove Odluke je osam dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Po proteku roka iz prethodnog stava, Dru{tvo podnosi prijavu za upis smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar. 

IV. 

Dokaz o proteku roka iz ta~ke III. ove Odluke je oglas koji se objavi u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


6. aprila 2010. godine
Lukavac 


Osniva~
Denis Burgi}, s. r. 

(05-2-1407/10) 

Na osnovu ~lana 357. Zakona o privrednim dru{tvima, te na osnovu ~lana 38. Statuta POLET SREBRENICA d.o.o. za proizvodnju, transport i usluge Ilija{, osniva~ Dru{tva, dana 19. 2. 2010. godine, donosi 

ODLUKU 

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA 

I. 

Osnovni kapital POLET SREBRENICA d.o.o. za proizvodnju, transport i usluge Ilija{, u iznosu od 41.984,00 KM u novcu, smanjuje se za iznos od 39.984,00 KM, tako da sada ukupan osnovni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM u novcu. 

II. 

Ova Odluka }e se dostaviti sudskom registru, JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, Magribija 3, radi objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

III. 

Ovom Odlukom, koja je ujedno i oglas, Dru{tvo iz ta~ke I. ove Odluke obavje{tava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje. 

III. 

Rok za podno{enje prijava povjerilaca, u smislu odredbe ta~ke II. ove Odluke je osam dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Po proteku roka iz prethodnog stava, Dru{tvo podnosi prijavu za upis smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar. 

Ovom Odlukom, koja je ujedno i oglas, Dru{tvo obavje{tava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje. 

IV. 

Dokaz o proteku roka iz ta~ke III. ove Odluke je oglas koji se objavi u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


19. februara 2010. godine
Ilija{ 


Osniva~
Fadil \eli}, s. r. 

(05-2-1408/10) OBAVIJESTI 


Na osnovu odredaba ~lana 62. Zakona o privrednim dru{tvima, Omar (Alija) Ku{tri} iz Sarajeva, Kevrin Potok 3, JMB 1909970100018, osniva~ dru{tva "SINKRONA" Privredno dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge, d.o.o. Sarajevo iz Sarajeva, Kre{imira Zeli}a 1, dana 8. 6. 2010. godine, donosi sljede}u 

ODLUKU 

O PLANU REORGANIZACIJE - NAMJERI PRIPAJANJA DRU[TVA 

^lan 1. 

"SINKRONA" Privredno dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge, d.o.o. Sarajevo iz Sarajeva, Kre{imira Zeli}a 1, Ilid`a, upisano u sudski registar Op}inskog suda Sarajevo Rje{enjem br. 065-0-Reg-10-001580 od 3. 6. 2010. godine MBS 65-01-0507-09, identifikacionog broja 4201014400001 

PRIPAJA SE 

Dru{tvu "SINKRO" Dru{tvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo iz Sarajeva, Kre{imira Zeli}a 1, upisano u sudski registar Op}inskog suda Sarajevo Rje{enjem br. 065-0-Reg-08-003785 od 8. 1. 2009. g. MBS 1-19596. 

^lan 2. 

Pripajanje Dru{tva se vr{i sa stanjem imovine, prava i obaveza na dan 30. 6. 2010. g. 

^lan 3. 

Danom pripajanja Dru{tvo "SINKRONA" d.o.o. Sarajevo, prenosi svu svoju imovinu, prava i obaveze na dru{tvo "SINKRO" d.o.o. Sarajevo. 

^lan 4. 

Ova Odluka proizvodi pravno dejstvo, pa }e, po dono{enju Odluke o prihvatanju pripajanja od strane dru{tva "SINKRO" d.o.o. Sarajevo Dru{tvo "SINKRO" d.o.o. Sarajevo podnijeti prijavu Op}inskom sudu Sarajevo za upis nastale statusne izmjene, odnosno prijavu brisanja iz Registra privrednih dru{tava pripojenog dru{tva "SINKRONA" d.o.o. Sarajevo ~iju imovinu, prava i obaveze u potpunosti preuzima kao pravni sljednik. 


8. juna 2010. godine
Sarajevo 


Osniva~
Omar Ku{tri}, s. r. 

(O-509/10) KONKURSI
NATJE^AJI
OGLASI 


AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 


Na osnovu ~lana 24. i 37a. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Jedinstvenog op}inskog organa uprave Op}ine Cazin, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U JEDINSTVENOM OP]INSKOM ORGANU UPRAVE OP]INE CAZIN 

3/191 

01.    Vi{i stru~ni saradnik za za{titu okoli{a, vodoprivredu i komunalne poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

02.    Stru~ni saradnik za poljoprivredu - 2 (dva) izvr{ioca 

03.    Stru~ni saradnik za upravno-pravno rje{avanje iz oblasti katastarskih i geodetskih poslova - 1 (jedan) izvr{ilac 

04.    Stru~ni savjetnik za pravne poslove i javne nabavke - na odre|eno vrijeme, do povratka odsutnog dr`avnog slu`benika sa javne funkcije - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Opis poslova, za sve pozicije, sadr`an je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. 

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

za poziciju 01. 

1.    fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj od dr`ava, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 

2.    potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 

3.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 

4.    ovjerenu kopiju va`e}e voza~ke dozvole "B" kategorije za poziciju 02 

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, ul.Gabrijela Jurki}a bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
ul.Gabrijela Jurki}a bb, 80101 Livno
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Cazin (V)" 

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-708-a-F/10) 

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Op}ine Stolac, objavljuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI STOLAC 

2/273 

-    Stru~ni suradnik za poljoprivredu u Slu`bi za gospodarstvo i inspekcijske poslove - 1 (jedan) izvr{itelj 

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba . 

Uslovi: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, uvr|ene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, i to: 

1.    fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj od dr`ava, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 

2.    potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 

3.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, u Mostaru, S.Radi}a 3, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ). 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uvjete natje~aja, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natje~aja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natje~aja, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima natje~aja dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natje~aja. 

Prijavu na natje~aj, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton
Stjepana Radi}a 3, 88000 Mostar
sa naznakom:
"Javni natje~aj za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini Stolac br. 2/273" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-709-a-F/10) 

JU O[ "GORNJE PREKOUNJE - RIPA^" BIHA] 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 12/03) i na osnovu ~lana 157. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju ("Slu`beni glasnik USK-a", br.5/04) u postupku imenovanja, odnosno nominacije za poziciju direktora JU O[ "GORNJE PREKOUNJE - RIPA^" Biha}, [kolski odbor raspisuje 

KONKURS/NATJE^AJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA [KOLE 

Opis pozicije direktora {kole: 

a)    rukovodi radom {kole 

b)    zastupa {kolu i odgovoran je za zakonitost rada {kole 

c)    stara se o ostvarenju nastavnog plana i programa {kole 

d)    odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada, odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, te u slu~aju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava ministarstvo i pedago{ki zavod 

e)    podnosi [kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada 

f)    izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora 

g)    informira [kolski odbor o financijskom poslovanju 

h)    vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima {kole 

i)    imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine 

Op}i uvjeti za imenovanje/nominiranje na upra`njenu poziciju direktora osnovne {kole su: 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA NA POZICIJE U REGULIRANA TIJELA OP]INE LJUBU[KI 

I. Objavljuje se javni oglas za izbori i imenovanje ~lanova na pozicije u regulirana tijela Op}ine Ljubu{ki: Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduze}a Ljubu{ki d.o.o. Ljubu{ki, Nadzorni odbor Javnog poduze}a Veterinarska stanica Ljubu{ki d.o.o., Upravno vije}e, Hrvatske knji`nice Ljubu{ki, Centra za socijalni rad Ljubu{ki, Dje~ji vrti} Ljubu{ki i Ljubu{ki {portski centar. 

A.    U Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduze}a Ljubu{ki d.o.o. Ljubu{ki imenuju se kandidati za pozicije: predsjednik i ~etiri ~lana na mandat od ~etiri godine, imenovani u Nadzorni odbor imaju pravo na naknadu, ista osoba mo`e biti imenovana u Nadzorni odbor vi{e puta uzastopno. 

B.    U Nadzorni odbor Javnog poduze}a Veterinarska stanica Ljubu{ki d.o.o. imenuju se kandidati za pozicije jedan ~lan na mandat do isteka mandata ostalih ~lanova Nadzornog odbora, imenovani u Nadzorni odbor ima pravo na naknadu, ista osoba mo`e biti imenovana u Nadzorni odbor vi{e puta uzastopno. 

C.    U Upravno vije}e Hrvatske knji`nice Ljubu{ki imenuju se kandidati za pozicije predsjednik i dva ~lana ispred osniva~a, dva ~lana iz reda uposlenika Ustanove koje bira stru~no osoblje Knji`nice, mandat ~lanova je dvije godine, ista osoba mo`e biti imenovana u Upravno vije}e vi{e puta uzastopno, imenovanima u Upravno vije}e nije predvi|ena naknada. 

D.    U Upravno vije}e Centra za socijalni rad Ljubu{ki imenuju se kandidati za pozicije: predsjednik i dva ~lana. Dva ~lana se imenuju ispred osniva~a, jedan ~lan od uposlenih djelatnika Centra na mandat od ~etiri godine, imenovanim u Upravno vije}e nije predvi|ena naknada, ista osoba mo`e biti jo{ jednom ponovno imenovana za ~lana Upravnog vije}a. 

E.    U Upravno vije}e Dje~ji vrti} Ljubu{ki imenuju se kandidati za pozicije: predsjednik i ~etiri ~lana Najmanje polovinu ~lanova Upravnog vije}a imenuje osniva~ iz vlastitih redova i jedan roditelja djece korisnika usluga, ostali ~lanovi Upravnog vije}a biraju se iz reda odgajatelja i stru~nih suradnika Dje~jeg vrti}a, na mandat od ~etiri godine, imenovanim u Upravno vije}e nije predvi|ena naknada. 

F.    U Upravno vije}e Ljubu{ki {portski centar imenuju se kandidati na pozicije: predsjednik i dva ~lana, na mandat od ~etiri godine, imenovanima u Upravno vije}e nije predvi|ena naknada. 

II. OPIS POZICIJA 

(I.A. i B.) 

Nadzorni odbor nadzire poslovanje d.o.o., nadzire rad uprave, priprema poslovnike i predla`e ih Op}inskom vije}u, priprema eti~ni kodeks i predla`e ga Op}inskom vije}u, razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovu provedbu, usvaja izvje{}e uprave o poslovanju po polugodi{nje i godi{njem obra~unu s bilancom stanja i bilancom uspjeha, odabire kandidate Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Op}inskom vije}u, podnosi Op}inskom vije}u godi{nje izvje{}e o poslovanju d.o.o. koje obvezno uklj~uje izvje{}e revizora, izvje{}e o radu nadzornog odbora, Odbora za reviziju i plan poslovanja za slijede}u poslovnu godinu, imenuje i razrje{ava upravu d.o.o. sukladno utvr|enim postupcima, daje mi{ljenje Op}inskom vije}u o prijedlogu uprave za raspodjelu i profita, odabire kandidate odbora za reviziju i podnosi prijedlog za imenovanje Op}inskom vije}u; razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovu provedbu, obrazuje povremena povjerenstva i utvr|uje njihov sastav i zadatke, obavlja i druge poslove sukladno pozitivnim propisima. 

(I.C.D.E.F.) 

Upravno vije}e donosi statut i druge op}e akte, program rada i razvoja, nadzire njihovo izvr{avanje, odlu~uje o financijskom planu i godi{njem obra~unu, predla`e osniva~u promjenu djelatnosti, daje osniva~u i ravnatelju prijedloge i mi{ljenja o pojedinim pitanjima, te donosi odluke i obavlja druge poslove odre|ene Zakonom i statutom. 

III. UVJETI ZA POZICIJE 

(I.A.B.C.D.E.F.) 

Kandidati trebaju ispunjavati slijede}e uvjete: 

1. OP]I UVJETI ZA POZICIJE
(I.A.B.C.D.E.F.) 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZE]A "TRNOVO" D.O.O. TRNOVO 

Raspisuje se javni oglas za izbor i imenovanje kandidata na upra`njene pozicije 3 (tri) ~lana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduze}a "Trnovo" d.o.o. Trnovo. 

Predsjednika bira Nadzorni odbor na prvoj konstituiraju}oj sjednici Nadzornog odbora. 

I. OPIS POZICIJE 

Pored nadle`nosti utvr|enih u Zakonu o privrednim dru{tvima, Nadzorni odbor ima i sljede}e nadle`nosti: 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "SPORTSKO-KULTURNI CENTAR" BANOVI]I 

I - UPRAVNI ODBOR JAVNE USTANOVE "SPORTSKO-KULTURNI CENTAR" BANOVI]I 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA IZBOR ^LANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA ZA[TITU OKOLI[A FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

I. 

Raspisuje se javni natje~aj za izbor ~lanova Nadzornog odbora Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine 

Nadzorni odbor odbor Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine ima tri ~lana. 

II. 

Nadzorni odbor u svom djelokrugu vr{i sljede}e poslove: 

KONKURS 

ZA IZBOR DVA ^LANA KONKURENCIJSKOG VIJE]A BOSNE I HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

-    1. ~lan Konkurencijskog vije}a Bosne i Hercegovine (2 izvr{ioca) 

OPIS POSLOVA: 

Izabrani ~lan Konkurencijskog vije}a Bosne i Hercegovine u sklopu svojih odgovornosti, u skladu sa odredbama Zakona o konkurenciji ("Slu`beni glasnik BiH", broj 48/05, 76/07 i 80/09), }e u~estvovati u aktivnostima i nadle`nostima Konkurencijskog vije}a vezanim za: 

OGLAS 

O UPRA@NJENOJ POZICIJI KANTONALNOG PRAVOBRANIOCA 

1. Opis upra`njene pozicije 

1. Kantonalni pravobranilac: 

Kantonalni pravobranilac predstavlja Kantonalno pravobranila{tvo, rukovodi njegovim radom i vr{i druga prava i du`nosti utvr|ene zakonom i op}im aktima, a naro~ito obavlja poslove pravnog savjetovanja i zakonskog zastupanja Kantona pred sudovima i drugim nadle`nim organima odnosno tijelima, poslove pravne za{tite imovine i imovinskih interesa Kantona, njegovih organa, drugih organa, ustanova, fondova koji se finansiraju iz Bud`eta Kantona, ili u odnosu na njih Kanton vr{i osniva~ka prava, te obavlja druge poslove utvr|ene zakonom i drugim propisima. 

2. Op}i uslovi 

Svi kandidati za imenovanje na upra`njenu poziciju du`ni su da ispunjavaju slijede}e op}e uslove: 

a)    da su dr`avljani Bosne i Hercegovine, 

b)    da su stariji od 18, ali mla|i od 70 godina, 

c)    da su zdravstveno sposobni za obavljanje funkcije kantonalnog pravobranioca, 

d)    da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 

e)    da se na njih ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 

f)    da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili privredni prijestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njene pozicije, u roku od pet godina od dana izdr`ane, izvr{ene, zastarjele ili opro{tene kazne; 

g)    da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje funkcije pravobranioca, 

h)    da nisu izabrani zvani~nici i nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08). 

3. Posebni uslovi 

Pored op}ih uslova pod 2. kandidati moraju ispunjavati i slijede}e posebne uslove: 

a)    da su diplomirani pravnici; 

b)    da imaju polo`en pravosudni ispit; 

c)    da imaju iskustvo u radu u pravosudnim organima, dr`avnim organima, preduze}ima (dru{tvima) i drugim pravnim licima u trajanju od najmanje 5 godina, koji su rade}i u tim organima stekli ugled pravnog stru~njaka; 

d)    da nisu ~lanovi niti da obavljaju poslove u organima stranke, politi~kim udru`enjima ili fondacijama koje su povezane sa strankom; 

e)    da nisu uklju~eni u bilo kakvu politi~ku ili strana~ku aktivnost javnog karaktera; 

f)    da nisu bra~ni drugovi, srodnici po pravoj liniji ili srodnici po pobo~noj liniji do drugog stepena sa licem koje vr{i funkciju u Kantonalnom pravobranila{tvu. 

4. Spisak potrebnih dokumenata 

Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti: 

a)    biografiju sa adresom i kontakt telefonom; 

b)    uvjerenje o dr`avljanstvu; 

c)    diplomu; 

d)    uvjerenje o polo`enom pravosudnom ispitu; 

e)    uvjerenje o radnom iskustvu; 

f)    ljekarsko uvjerenje; 

g)    uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak; 

h)    uvjerenje da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be (pod 2.d); 

i)    uvjerenje da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili privredni prijestup (pod 2.f); 

j)    uvjerenje (pod 2.g) 

k)    pismene izjave o nepostojanju drugih smetnji iz ovog oglasa, ovjerene od nadle`nog organa. 

Svi dokumenti moraju biti original, ili ovjerene kopije, ne stariji od 6 mjeseci. 

5. Podno{enje prijava 

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa o upra`njenoj poziciji. 

Prijave se podnose li~no ili dostavljaju preporu~enom po{iljkom, na adresu: 

Vlada Unsko - sanskog kantona
ul. Alije \erzeleza br. 6 Biha}
Sa naznakom:
"Prijava na oglas za kantonalnog pravobranioca" 

Nepotpune ili neblagovremene podnijete prijave ne}e biti razmatrane. 

6. Ostali podaci 

Oglas o upra`njenoj poziciji objavljuje se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz". 

Kantonalnog pravobranioca imenuje i smjenjuje Vlada Kantona, na prijedlog ministra Ministarstva pravde, uz saglasnost Skup{tine Kantona. 

Kantonalni pravobranilac imenuje se na mandat od ~etiri godine i mo`e biti ponovo imenovan. 

(so-712-a-F/09) 

OP]INA LIVNO 

Temeljem ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03) i ~lanka 5. Odluke o vr{enju ovlasti Skup{tina javnih poduze}a broj 01-02-1130/10 od 02.06.2010., op}inski na~elnik raspisuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA SKUP[TINA JAVNIH PODUZE]A KOJIMA JE OSNIVA^ OP]INA LIVNO 

1. U Skup{tinu Javnog poduze}a "Komunalno" d.o.o. Livno biraju i imenuju kandidati za sljede}e pozicije: 

- tri ~lana 

2. U Skup{tinu Javnog poduze}a "RTV Livno" d.o.o. Livno biraju se i imenuju kandidati za sljede}e pozicije: 

- tri ~lana 

3. U Skup{tinu Javnog poduze}a "Veterinarska stanica" d.o.o. Livno biraju se i imenuju kandidati za sljede}e pozicije: 

- tri ~lana 

4. U Skup{tinu Javnog poduze}a ,,LI-~isto}a"d.o.o. bira se i imenuje kandidat za sljede}u poziciju: 

- jedan ~lan 

Opis pozicije i period imenovanja 

Skup{tina javnog poduze}a je organ upravljanja u obavljaju du`nosti iz nadle`nosti organa upravljanja utvr|enim Zakonom i Statutom poduze}a. 

Imenovanje na pozicije koje su predmet ovog natje~aja vr{i se na period od 4 (~etiri) godine. ^lanovi Skup{tina javnih poduze}a imaju pravo na naknadu u skladu s odlukom Op}inskog vije}a Livno. 

Op}i uvjeti 

Svi kandidati u Skup{tinama koji su predmet ovog natje~aja moraju ispunjavati sljede}e op}e uvjete: 

JAVNI OGLAS 

ZA IMENOVANJE NA POZICIJU ^LANA NADZORNOG ODBORA JP @ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE D.O.O. SARAJEVO 

I. PREDMET JAVNOG OGLASA 

Objavljuje se javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za ~lana Nadzornog odbora u privrednom dru{tvu: 

ISPRAVKA JAVNOG OGLASA 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA KJKP "POKOP" D.O.O. SARAJEVO 

Objavljenog 06.06.2010. godine u dnevnim novinama "San", "Oslobo|enje", "Dnevni avaz" i "Slu`benim novinama Federacije BiH", za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo. 

Pod ta~kom IV. Uslovi za pozicije, pod Op}im uslovima, pod rednim brojem 3) tekst (dokaz: potpisana izjava, ovjerena od nadle`nog op}inskog organa) se bri{e, a treba da glasi: (dokaz: uvjerenje od nadle`nog suda ne starije od 6 mjeseci) 

Oglas ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja ispravke. 

U preostalom dijelu javni oglas ostaje nepromijenjen. 

(so-716-a-F/10) 

"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO 

Na osnovu odredaba ~lana 57. ta~ka b). Statuta "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, te Odluke Odbora za reviziju "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo broj O.R.-5.2-7974/10, od 07.06.2010. godine o imenovanju pokretanju postupka provo|enja javnog konkursa za izbor tehni~ki najbolje kvalificiranog kandidata za poziciju direktora Odjela za internu reviziju "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Odbor za reviziju raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ODJELA ZA INTERNU REVIZIJU "JP BH PO[TA" D.O.O. SARAJEVO 

1. Direktor Odjela za internu reviziju, 1 izvr{ilac 

I. Svi kandidati za imenovanje na navedenu pozicije moraju ispunjavati slijede}e op}e uslove: 

1.    da je stariji od 18 godina; 

2.    da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja; 

3.    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; 

4.    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; 

5.    da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine; 

6.    da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv s du`no{}u ~lana Odbora za reviziju, 5 (pet) godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; 

7.    da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje du`nosti u nadle`nosti Odbora za reviziju; 

8.    da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{nih funkcija u smislu ~lana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine; 

9.    da nije na funkcijii u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine; 

10.    da nije ~lan Nadzornog odbora ili Uprave Dru{tva, zaposlenik Dru{tva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Dru{tvu. 

II. Pored navedenih op}ih uslova svaki kandidat mora ispunjavati i sljede}e posebne uslove: 

IV. Kandidati su du`ni da u prijavi na konkurs, dostave kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz konkursa, kandidati su uz prijavu na konkurs du`ni prilo`iti (original ili ovjerenu kopiju) sljede}u dokumentaciju: 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JZU DOM ZDRAVLJA BANOVI]I 

Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora JZU Dom zdravlja Banovi}i u Banovi}ima na period od ~etiri (4) godine. 

Opis upra`njene pozicije: 

KONKURS 

ZA IZBOR ODBORA ZA REVIZIJU JKP "KOMB" D.O.O. BU@IM 

I. Objavljuje se javni konkurs za izbor 3 ~lana (predsjednik i dva ~lana) Odbora za reviziju JKP "Komb" d.o.o. Bu`im 

II. Opis pozicije 

(so-721-a-F/10) 


OSTAVINSKI POSTUPAK 


Op}inski sud u Sarajevu objavljuje 


POZIV
ZA RO^I[TE ZA RASPRAVLJANJE ZAOSTAV[TINE IZA UMRLE ALTARAC SIMHE, K]I JAKOBA 

Pozivaju se osobe koje pola`u pravo na naslije|e, da se prijave ovom Sudu u roku od 1 (jedne) godine, po objavljivanju oglasa putem oglasne plo~e Suda i "Slu`benim novinama Federacije BiH", pozivom na broj donji, a u smislu ~lana 225. Zakona o naslje|ivanju. 

Upozoravaju se nasljednici da mogu do zavr{etka ostavinskog postupka dati Sudu izjavu da li se primaju naslije|a ili se naslije|a odri~u ili ustupaju svoj nasljedni dio nekom od sunasljednika, a ako na ro~i{te ne do|u ili ne daju nasljedni~ku izjavu Sud }e o njihovom pravu odlu~iti prema podatcima sa kojima u spisu raspola`e. 

Nasljednici mogu dostaviti i pismenu nasljedni~ku izjavu datu kod bilo kojeg Op}inskog suda u BiH ili ovjerenu od strane notara u BiH, a za dr`avljanje BiH u inozemstvu pri konzularnom ili diplomatskom predstavni{tvu BiH. 

Odricanje od nasljedstva ne mo`e biti djelimi~no niti pod uvjetom, a odricanje vrijedi i za potomke onoga koji se odri~e, ako izri~ito ne izjavi da se odri~e samo u svoje ime (~lan 134. i 137. ZON-a). 

Izjava od odricanju od nasljedstva ili o prihvatu nasljedstva ne mo`e se opozvati (~lan 139. ZON-a). 

Osoba koja raspola`e pismenom oporukom (testament) du`na ju je donijeti na ro~i{te, a osoba koja raspola`e ispravom ili podatcima o usmenoj oporuci, du`na je dostaviti adrese svjedoka usmene oporuke ili druge dokaze i postojanju iste. 

Broj 65 0 O 133815 10 O
1. juna 2010. godine
Sarajevo 

(O-504/10) 


Op}inski sud u Gora`du, po sudiji Balti} Radiji, u ostavinskom predmetu iza umrlog Sobo Muradifa, sin [a}ira iz Ustikoline, za nasljednika Sobo Kadim, sada nepoznatog boravi{ta, objavljuje 

OGLAS
O POZIVANJU NASLJEDNIKA 

Poziva se Sobo Kadira, k}i Muradifa, kao osoba koja pola`e pravo naslije|a iza umrlog Sobo Muradifa, sin [a}ira, ro|enog 10. 10. 1926. godine, a umrlog u Gora`du. 

S obzirom da je nasljedniku nepoznato boravi{te, Sud ovim oglasom poziva nasljednika Sobo Kadiru, kao osobu koja pola`e pravo na naslije|e, da se prijave Op}inskom sudu u Gora`du u roku od godinu dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Ukoliko se u roku nazna~enom u oglasu nasljednici ne jave, Sud }e raspraviti zaostav{tinu prema podacima kojima raspola`e u spisu, a sve shodno ~lanu 225. Zakona o naslje|ivanju. 

Broj 45 0 O 004924 06 O
20. maja 2010. godine
Gora`de 

(05-2-1346/10) 


PROGLA[ENJE UMRLIM 


Op}inski sud u Grada~cu objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Grada~cu, u predmetu 28 0 V 15090 10 V, vodi se postupak za utvr|ivanje smrti PA[ALI] MUSTAFE, sin Aziza i majke Nure r. Hasanovi}, ro|en 8. aprila 1942. godine u Gornjem Lukavcu, op}ina Grada~ac, a koji je navodno umro 21. 3. 1996. godine u Lukavcu Gornjem, a sahranjen je sutradan u mjesnom mezarju Pekari}i, Lukavac Gornji, op}ina Grada~ac. 

Nakon isteka roka Sud }e odlu~iti po prijedlogu za utvr|ivanje smrti. 

Broj 28 0 V 15090 10 V
26. maja 2010. godine
Grada~ac 

(05-2-1350/10) 


Op}inski sud u ^apljini, sudija Adila Pervan, u vanparni~nom predmetu predlagatelja Vukan Krki}, sin Mate, Blato 11, 20207 Mlini, RH, radi progla{enja nestale osobe umrlom Ivana Krki}, k}i Ivana Dubelj i majke Anice Dubelj, r. Dubelj, iz Kijev Do, op}ina Ravno, zastupane po posebnom staratelju Monika Rebac-Filipovi}, odvjetnik iz ^apljine, Zrinsko-Frankopanska bb, kao privremenog zastupnika-skrbnika-staratelja, na osnovu ~l. 296. ZPP-a, dana 28. 5. 2010. godine, na temelju ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Nestala: IVANA KRKI], k}i Ivana Dubelj i majke Anice Dubelj r. Dubelj, ro|ena 16. 7. 1928. godine, s posljednjim prebivali{tem u mjestu Kijev Do, op}ina Ravno, koja je navodno stradala 13. 11. 1991. godine prilikom ratnih doga|anja odnosno okupacije op}ine Ravno, navodno sahranjena u mjestu Kijev Do. 

Sud odre|uje za privremenog zastupnika-skrbnika-staratelja za nestalu, Monika Rebac-Filipovi}, odvjetnik iz ^apljine, Zrinsko-Frankopanska bb. 

Poziva se svaka osoba koja zna bilo {ta o `ivotu i kretanju nestale osobe da se javi u Op}inski sud u ^apljini, Ru|era Bo{kovi}a 12, soba 204, ili privremenom zastupniku-skrbniku -staratelju Monika Rebac-Filipovi}, odvjetnik iz ^apljine, Zrinsko-Frankopanska bb, u roku od 3 (tri) mjeseca - 90 (devedeset) dana od dana objavljivanja ovog oglasa. 

U protivnom }e nestala biti progla{en umrlom. 

Broj 53 0 V 032145 10 V
28. maja 2010. godine
^apljina 

(05-2-1351/10) 


Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Alji~evi} Jasmina, u vanparni~nom predmetu predlagatelja, Bo`i} Save iz Isto~ne Ilid`e, Nikole Koljevi}a 28, zastupan po punomo}niku Gligi} Goranu, advokatu iz Sarajeva, protiv protivnika predlaga~a Bo`i} Jovanke, sa posljednjim prebivali{tem u Sarajevu, Vitkovac 5 (ranije Paljevska 5), zastupana po posebnom staratelju Bav~i} Aij{i, uposleniku Slu`be socijalne za{tite Op}ine Novi Grad Sarajevo, radi dokazivanja smrti, na osnovu ~lana 62. i 65. Zakona o vanparni~nom postupku FBiH, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Poziva se sama Bo`i} ro|. [u}ur Jovanka, k}i Save, i majke Petre ro|. Radonja, ro|. 28. 12. 1895. godine u mjestu Dobrinja, op}ina Novo Sarajevo, sa posljednjim prebivali{tem u Sarajevu, Vitkovac 5 (ranije Paljevska 5), navodno je umrla prirodnom smr}u dana 7. 2. 1979. godine u svojoj porodi~noj ku}i lociranoj u Sarajevu u ulici Paljevska 5 (sada Vitkovac 5). 

Poziva se sama BO@I] JOVANKA kao i sva druga lica koja bilo {ta znaju o njenom `ivotu ili smrti da se u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" jave Op}inskom sudu u Sarajevu, [enoina 1, soba 15/prizemlje. 

Po isteku roka od 15 dana, Sud }e donijeti odluku po prijedlogu za dokazivanje smrti Bo`i} Jovanke. 

Broj 65 0 V 117831 09 V
27. maja 2010. godine
Sarajevo 

(O-476/10) 


Op}inski sud Sarajevo, sudija Behija [iljak, u pravnoj stvari predlagatelja Dedovi} Fatime, radi utvr|enja smrti za Belko Ismeta, zastupan po posebnom staratelju Kazazi} Denisu, po Rje{enju Slu`be socijalne za{tite Op}ine Ilid`a, Odjeljenje Trnovo, od dana 26. 2. 2010. godine, na osnovu ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje slijede}i 

OGLAS 

Navodno umrli Belko Ismet, sin Omera i majke Elfije ro|ene Ke~o, ro|en 18. 10. 1932. godine u mjestu Bati}i, op}ina Trnovo, sa posljednjim prebivali{tem u mjestu Bati}i, op}ina Trnovo, koji je navodno umro prirodnom smr}u dana 28. 6. 1993. godine na Bjela{nici. 

Poziva se navodno umrli BELKO ISMET, kao i bilo koja druga osoba koja ima saznanje o kretanju istog poslije 28. 6. 1993. godine da se jave Op}inskom sudu Sarajevo, [enoina 1, soba br. 18/prizemlje. 

Ukoliko se ne javi Belko Ismet, ili bilo koja druga osoba koja ima saznanje o kretanju istog poslije datuma smrti, a po isteku roka od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Sud }e donijeti odluku po prijedlogu. 

Broj 65 0 V 122008 10 V
8. juna 2010. godine
Sarajevo 

(O-503/10) 


Op}inski sud u Sarajevu, po sudiji Esmi Jusi}, kao sudiji pojedincu, u vanparni~nom predmetu predlaga~a Marinkovi}-Golijanin Gordani iz Pala, @eljezni~ka stanica bb, radi utvr|enja smrti za Golijanin Mom~ila, zastupan po posebnom staratelju [akota Radi iz Sarajeva, Zaima [arca 116, na osnovu ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku, dana 9. 6. 2010. godine, van ro~i{ta, izdaje 

OGLAS 

Nestali: 1. Mom~ilo Golijanin, sin Danila i majke Nade ro|ene \oki}, ro|en 3. 5. 1961. godine u mjestu Sarajevo, op}ina Centar, sa posljednjim mjestom prebivali{ta u Sarajevu u ulici Kromolj 5, op}ina Centar, navodno poginuo dana 13. 12. 1992. godine u mjestu Kromolj, op}ina Centar i sahranjen na mjesnom groblju. 

Poziva se GOLIJANIN MOM^ILO kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o `ivotu ili smrti nestalog, da javi ovom Sudu i dostavi raspolo`ive dokaze u roku od 15 dana od dana objave oglasa, svakog radnog dana, soba 20/prizemlje, u protivnom Sud }e donijeti odluku po prijedlogu. 

Broj 65 0 V 128077 10 V
9. juna 2010. godine
Sarajevo 

(O-505/10) 


POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA 


Op}inski sud u Gora`du, sudija Ahmed Spahi}, u pravnoj stvari tu`ioca Amela Selimi, koju zastupa punomo}nik Pjano Zufer, advokat iz Gora`da, protiv tu`enog Selimi Refik, nepoznatog boravi{ta, radi razvoda braka, vanraspravno, dana 29. 4. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Tu`enom Selimi Refik u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik u li~nosti Muminovi} Esad, advokat iz Gora`da. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik vr{it }e sve dok se punomo}nik tu`enog ne pojavi pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

O postavljanju privremenog zastupnika tu`enom obavje{tava se organ starateljstva JV Centar za socijalni rad Gora`de dostavljanjem ovog Rje{enja. 

Budu}i da je privremeni zastupnik postavljen tu`enom iz razloga ozna~enog u ~lanu 296. Zakona o parni~nom postupku Sud }e izdati oglas koji }e objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda (~lan 298. ZPP-a). 

Broj 45 0 P 013425 09 P
29. aprila 2010. godine
Gora`de 

(05-2-1348/10) 


Op}inski sud u ^apljini objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u ^apljini, sudija Zlatko Tanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Aner Hasi}, sin Hakije iz Domanovi}a bb, op}ina ^apljina, koga zastupaju odvjetnici Vladimir Lukenda i Goran Lukenda iz ^apljine, protiv tu`enika 1. Hasi} (um. Be}ira) Mustafa iz Domanovi}a bb, op}ina ^apljina, 2. Hasi} (um. Mahmuta) Omer iz Mostara, Ante Star~evi}a 25 C, 3. Hasi} (um. Mahmuta) Ibro iz Mostara, Franjeva~ka 58, 4. Had`iavdi} (r. Hasi}) Emina iz Sarajeva, Trg heroja 16, 5. Hasi} (um. Murata) [aha iz Domanovi}a bb, op}ina ^apljina, 6. Hasi} (um. Murata) Selim iz Domanovi}a bb, op}ina ^apljina, 7. Hasi} (um. Murata) [erif iz Domanovi}a bb, op}ina ^apljina, 8. Hasi} (um. Murata) Nusreta, Gubavica bb, Mostar, 9. Turajli} (`ena Omera) ^amila iz Opli~i}a bb, op}ina ^apljina, 10. Hasi} (Meho) Avdo iz Domanovi}a bb, op}ina ^apljina, 11. Hasi} (um. Mehe) Mahmut iz Domanovi}a bb, op}ina ^apljina, 12. Hasi} (r. Penava, ud. Huse) \ulsa iz Domanovi}a bb, op}ina ^apljina, 13. Hasi} (um. Huse) Be}ir iz Domanovi}a bb, op}ina ^apljina, 14. Ali~u{i} (ro|. Hasi}, `ena Huse) Remza, iz Mostara, Zalik Z3 Lamela-A, 15. Hasi} (sin Fehima) Naser iz Mostara, Tekija 32, 16. Hasi} (sin Fehima) Samir iz Mostara, [ehovina, XVI ulica br. 28, 17. Hasi} Hamzo, Kralja Tomislava bb, Stolac, 18. Hasi} (Halil) Hakija iz Domanovi}a bb, op}ina ^apljina, 19. Muhibi} ro|. D`aji}, `. Hivze, (Sulejman) Mirsada iz Konjica, Pleha 26, 20. D`aji} (Sulejman) Mirsad iz Konjica, Konji~ki bataljon 13, 21. Hasi} (um. Murata) Muharem, nep. boravka, 22. Hasi} (um. Muje) [etko, nep. boravka, 23. Hasi} (ud. Muje) Meva, nep. boravka, 24. Hasi} (um. Be{ina) Salko, nep. boravka, 25. Hasi} (Ahmet) D`afer, nep. boravka, 26. Hasi} (Ahmet) Alija, nep. boravka, 27. Hasi} (um. Ahmeta) Be~ir, nep. boravka, 28. Hasi} (um. Selima) Hatid`a, nep. boravka, 28. Hasi} (um. Murata) [erifa, nep. boravka, 30. Hasi} (ud. Sule) Raha, nep. boravka, 31. Tabakovi} (r. Hasi}) Fi|a, nep. boravka, 32. Hasi} (um. Selima) D`afer, nep. boravka, 33. Hasi} (`. Muharema) Hurija, nep. boravka, 34. Hasi} (sin Muharema) Uzeir, nep. boravka, 35. Hasi} (um.Murata) Sule, nep. boravka, 36. Hasi} (Ahmeta) Ibro, nep. boravka, 37. Hasi} (Alija) D`afer, nep. boravka, 38. Hasi} (um. Selima) Ned`a, nep. boravka, 39. Hasi} (um. Huse) [ahzija, nep. boravka, 40. Hasi} (um. Huse) Behija, nep. boravka, 41. Hasi} D`afer, nep. boravka, 42. Hasi} Ne|a, nep. boravka, 43. Hasi} Selim, nep. boravka, 44. Hasi} [efik, nep. boravka, 45. Smaji} [efika, nep. boravka, 46. Hasi} Nusreta, nep. boravka, 47. Hasi} (um. Smaje) Rezalija, nep. boravka, 48. Hasi} Esad, nep. boravka, 49. Hasi} Ibrahim, nep. boravka, 50. Hasi} Muharem, nep. boravka, 51. Hasi} (s. Selima) [a}ir, nep. boravka, 52. Hasi} (Halil) Adem, nep. boravka, 53. Hasi} (Halil) Mujo, nep. boravka, 54. Hasi} (Halil) ]amil, nep. boravka, 55. Hasi} (Halil) Emina, nep. boravka, 56. Hasni} (ro|. \uki}, ud. Muniba) Fatima, nep. boravka 57. Hasi} (ro|. Taslaman, k}i [a}ira) Nazifa, nep. boravka, 58. Hasi} (Ahmeta) Halil iz Domanovi}a 85, op}ina ^apljina, radi utvr|enja prava vlasni{tva, v.sp. 3.000,00 KM, dana 24. 6. 2010. godine, postavio je tu`enicima 21. Hasi} (um. Murata) Muharem, nep. boravka, 22. Hasi} (um. Muje) [etko, nep. boravka, 23. Hasi} (ud.Muje) Meva, nep. boravka, 24. Hasi} (um. Be{ina) Salko, nep. boravka, 25. Hasi} (Ahmet) D`afer, nep. boravka, 26. Hasi} (Ahmet) Alija, nep. boravka, 27. Hasi} (um. Ahmeta) Be~ir, nep. boravka, 28. Hasi} (um. Selima) Hatid`a, nep. boravka, 28. Hasi} (um. Murata) [erifa, nep. boravka, 30. Hasi} (ud. Sule) Raha, nep. boravka, 31. Tabakovi} (r. Hasi}) Fi|a, nep. boravka, 32. Hasi} (um. Selima) D`afer, nep. boravka, 33. Hasi} (`. Muharema) Hurija, nep. boravka, 34. Hasi} (sin Muharema) Uzeir, nep. boravka, 35. Hasi} (um. Murata) Sule, nep. boravka, 36. Hasi} (Ahmeta) Ibro, nep. boravka, 37. Hasi} (Alija) D`afer, nep. boravka, 38. Hasi} (um. Selima) Ned`a, nep. boravka, 39. Hasi} (um. Huse) [ahzija, nep. boravka, 40. Hasi} (um. Huse) Behija, nep. boravka, 41. Hasi} D`afer, nep. boravka, 42. Hasi} Ne|a, nep. boravka, 43. Hasi} Selim, nep. boravka, 44. Hasi} [efik, nep. boravka, 45. Smaji} [efika, nep. boravka, 46. Hasi} Nusreta, nep. boravka, 47. Hasi} (um. Smaje) Rezalija, nep. boravka, 48. Hasi} Esad, nep. boravka, 49. Hasi} Ibrahim, nep. boravka, 50. Hasi} Muharem, nep. boravka, 51. Hasi} (s. Selima) [a}ir, nep. boravka, 52. Hasi} (Halil) Adem, nep. boravka, 53. Hasi} (Halil) Mujo, nep. boravka, 54. Hasi} (Halil) ]amil, nep. boravka, 55. Hasi} (Halil) Emina, nep. boravka, 56. Hasni} (rod. \uki}, ud. Muniba) Fatima, nep. boravka, 57. Hasi} (ro|. Taslaman, k}i [a}ira) Nazifa, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Branku Mandrapi, odvjetniku iz ^apljine, na temelju ~l. 296. st. 1. i st. 2. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enika nepoznato, a nema punomo}nika i jer bi redovan postupak postavljanja zakonskog zastupnika tu`eniku dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastupiti {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`enik ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 53 0 P 032264 10 P
31. maja 2010. godine
^apljina 

(05-2-1357/10) 


Op}inski sud u ^apljini, sudija Fatima @ujo, u pravnoj stvari tu`itelja Nikola Nikoli}, sin Zlatka iz ^apljine, Ante Star~evi}a bb, zastupan po punomo}niku Moniki Rebac-Filipovi}, odvjetnici iz ^apljine, protiv tu`enika 1. Branko Tanasilovi}, sin [pire iz ^apljine, Gabela bb, i dr., radi utvr|enja prava kori{tenja, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem ovog Suda br. 53 0 P 031566 10 P od 11. 5. 2010. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavlja se Azra Kati}, odvjetnica iz ^apljine, za privremenog zastupnika tu`enim Vida Peri{i} ud. Pere, Anica Mandrapa ro|. Peri{i} ud. Ilije, \ur|a Lojpur pok. Milo{a, Risto Peri{i} pok. Jove, Jovanka Peri{i} pok. Jove, Mijo ]uk, sin Todora, Milan ]uk, sin Todora, Joka Vuli} pok.Vase, Janja ]uk ud. Riste, Marko Vuli} pok. Jove, Marko Vuli}, sin Save, Milojka Vuli} Savina ud. Vidovi}, Anica Vuli} ud. Milana, Mom~ilo Mandrapa, sin Andrije, Ana|el Lojpur pok. \ure, Jovo Mandrapa pok. Danila, sada nepoznatog boravi{ta, koja }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`ene kao zakonski zastupnik u parni~nom postupku, dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. 

Broj 53 0 P 031566 10 P
27. maja 2010. godine
^apljina 

(05-2-1360/10) 


Op}inski sud Livno - Odjeljenje suda Tomislavgrad, po sutkinji Ljiljani Juri~, u pravnoj stvari tu`itelja: Jure Krstanovi}, sin Nike iz [ujice 

protiv tu`enih: Divi} ro|. Kutle{a An|elka iz Kre{eva, Kutle{a Jozo pok. Mije iz [ujice, Kutle{a Ljuba ud. Stipe iz Vrapca, svi nepoznata boravi{ta, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, dana 28. 4. 2010. godine, donosi 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda broj 068-2-P-10-000 024 od 28. 4. 2010. godine, tu`enicama: Divi} ro|. Kutle{a An|elka iz Kre{eva, Kutle{a Jozo pok. Mije iz [ujice, Kutle{a Ljuba ud. Stipe iz Vrapca, svi nepoznata boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Sanje Kraljevi}, odvjetnice iz Tomislavgrada. 

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika koje }e obavljati sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`eniku postavio staratelja. 

Broj 068-2-P-10-000 024
28. travnja 2010. godine
Tomislavgrad 

(05-2-1362/10) 


Op}inski sud u Bugojnu - Odjeljenje u Jajcu, sutkinja Milenu Dramac, u pravnoj stvari tu`itelja Muradifa Zgoni} iz Jajca, kojeg zastupa punomo}nica Emina Za}iragi}, advokat iz Jajca, protiv tu`enika Nusreta D`idi} iz Jajca (sada nepoznatog boravi{ta), radi utvr|ivanja stjecanja prava vlasni{tva dosjelo{}u, vanro~i{no, dana 31. 5. 2010. godine, donosi slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda broj 046-1-P-010-000 017 od 31. 5. 2010. godine, tu`eniku Nusretu D`idi} koji je nepoznatog boravi{ta, a nema punomo}nika, za privremenog zastupnika postavlja se Delisa Mad`o, advokat iz Jajca. 

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika, koje }e obavljati sve dok se tu`enik ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`eniku postavio staratelja. 

Broj 046-1-P-010-000 017
31. svibnja 2010. godine
Jajce 

(05-2-1363/10) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Ljubu{kom u tijeku je parnica koja se vodi pod posl. br. 63 0 P 006182 09 P, tu`itelja Mirka [unji}a iz Radi{i}a bb, op}ina Ljubu{ki, zastupan po punomo}niku Mladenu [imi}u, odvjetniku iz Ljubu{kog, protiv tu`enih Anice [unji} i dr., nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja. 

Po{to je boravi{te tu`enih, Anice (Ivana) [unji} i Luke (Stojana) [unji}, nepoznato, postavlja im se privremeni zastupnik u osobi Jerke ^ili}a, odvjetnika iz Ljubu{kog, koji }e ta prava i du`nosti vr{iti sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok tijelo skrbni{tva ne izvijesti Sud da im je postavio skrbnika. 

Broj 63 0 P 006182 09 P
28. svibnja 2010. godine
Ljubu{ki 

(05-2-1365/10) 


Op}inski sud u ^apljini, sudija Fatima @ujo, u pravnoj stvari tu`itelja Muhamed Vu~kovi}, sin um. Alije iz Vi{i}a, op}ina ^apljina, zastupan po punomo}niku Moniki Rebac-Filipovi}, odvjetnici iz ^apljine, protiv tu`enika 1. D`emal Vu~kovi} zv. D`emo, sin um. Alije iz Sarajeva, Hamdije Kre{evljakovi}a 61, i dr., radi utvr|enja prava kori{tenja, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem ovog Suda br. 53 0 P 031124 10 P od 10. 5. 2010. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavlja se Azra Kati}, odvjetnica iz ^apljine, za privremenog zastupnika tu`enim [emsudin Vu~kovi}, sin Mehmeda, Sabira Memi}, `ena Muje, Musema Sarad`i}, `ena Ismeta i Salih Vu~kovi} um. Avde, sada nepoznatog boravi{ta, koja }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`ene kao zakonski zastupnik u parni~nom postupku dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. 

Broj 53 0 P 031124 10 P
28. maja 2010. godine
^apljina 

(05-2-1368/10) 


Op}inski sud u ^apljini, sudija Fatima @ujo, u pravnoj stvari tu`itelja Mijo Bule, sin Jure iz ^apljine, zastupan po odvj. Angeli i Petru Pulji} iz ^apljine, protiv tu`enika Andrija Bule pok. Ante iz Zvirovi}a i dr., radi utvr|enja i uknji`be, izdaje slijede}i 

OGLAS 

Rje{enjem ovog Suda br. 53 0 P 032084 10 P od 12. 5. 2010. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavlja se Marko Ragu`, odvjetnik iz Stoca, za privremenog zastupnika tu`enim Andrija Bule pok. Ante iz Zvirovi}a, Mijo Bule pok. Ante iz Zvirovi}a i Vida Bule ud. Ante iz Zvirovi}a, sada nepoznatog boravi{ta, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`ene kao zakonski zastupnik u parni~nom postupku dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. 

Broj 53 0 P 032084 10 P
28. maja 2010. godine
^apljina 

(05-2-1369/10) 


Op}inski sud u ^apljini, sudac Emilija Zrni}, u pravnoj stvari tu`itelja Andrije Bubalo, sin Franje iz Metkovi}a, Marka Maruli}a 5, Republika Hrvatska, koga zastupa odvjetnik Bo`o Jurkovi} iz ^apljine, protiv tu`enika 1. Primorac (S. Marka) Tadija i dr., radi utvr|ivanja prava vlasni{tva i uknji`be, izdaje 

OGLAS 

Rje{enjem ovog Suda br. 53 0 P 032344 10 P od 27. 5. 2010. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. to~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavlja se Goran Lukenda, odvjetnik iz ^apljine, za privremenog zastupnika tu`enim Primorac Tadija, sin Marka, Primorac Anica pok. Stipana, Primorac Ante pok. Stipana, Jurkovi} Manda pok. Bla`a, Jurkovi} [ima pok. Bla`a, Jurkovi} Mile, sin Ivana, Primorac Ru`a ud. Ivana ro|. Primorac, Primorac Jozo pok. Lovre, Primorac Vlado pok. Lovre, Primorac Ka`imir pok. Lovre i Primorac Tomislav pok. Lovre, sada nepoznatog boravi{ta, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`ene kao zakonski zastupnik u parni~nom postupku dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. 

Broj 53 0 P 032344 10 P
27. srpnja 2010. godine
^apljina 

(05-2-1370/10) 


Op}inski sud u Kalesiji, sudija Dra`ena Pejanovi}, u pravnoj stvari tu`iteljice Kanuri} (Hasana) Zejna iz Baga - Bu`im, zastupana po punomo}niku advokatu Omerovi} Fatimi iz Kalesije, protiv tu`enih Zekanovi} ro|. Tadi} (nepoznato) Milice iz Dubnice, Todi} (Milovana) Luke iz Dubnice, Luki} (Paje) Mitra iz Dubnice, Todi} (Pavla) Spasoja iz Dubnice, Jovi} (Nikole) Zarije iz Dubnice, Jovi} (Nikole) \or|e iz Dubnice, Todi} (Bo`e) Ljeposave iz Dubnice, Todi} ro|. Trifkovi} (nepoznato) Mare iz Dubnice, Todi} (Pere) Dragice iz Dubnice, Selimovi} (Omera) Salke iz Prnjavora, svi sada nepoznatog boravi{ta, Aliba{i} (Mehe) Jakuba iz Prnjavora kao pravni sljednik Aliba{i} (Ahme) Ibre iz Prnjavora bb, Todi} (Pere) Du{ana iz Dubnice, bb Kalesija, Todi} (Pere) Bo`e iz Dubnice bb - Kalesija, Todi} (Pere) Pere iz Dubnice bb - Kalesija, i Perhatovi} (Avdulah) Safeta, zaposlen u Op}ini Sapna (Geodetska uprava), kao pravni sljednik Ferhatovi} (Osmana) Avde iz Prnajvora, Ferhatovi} (Osmana) Mehe iz Prnjavora, Ferhatovi} (nepoznato) Aj{e iz Bulatovaca bb - Kalesija, Ferhatovi} (Husejna) Huseina iz Bulatovaca bb - Kalesija i Ferhatovi} (Huseina) Have iz Bulatovaca bb - Kalesija, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, VSP 33.000,00 KM, dana 26. 5. 2010. godine, objavljuje slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovoga Suda br. 29 0 P 005050 09 P od 26. 5. 2010. godine, na osnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. ZPP-a, tu`enim, Zekanovi} ro|. Tadi} (nepoznato) Milici iz Dubnice, Todi} (Milovana) Luki iz Dubnice, Luki} (Paje) Mitru iz Dubnice, Todi} (Pavla) Spasoju iz Dubnice, Jovi} (Nikole) Zariji iz Dubnice, Jovi} (Nikole) \or|u iz Dubnice, Todi} (Bo`e) Ljeposavi iz Dubnice, Todi} ro|. Trifkovi} (nepoznato) Mari iz Dubnice, Todi} (Pere) Dragici iz Dubnice, Selimovi} (Omera) Salki iz Prnjavora, svi sada nepoznatog boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik Mehanovi} Salih, advokat iz Kalesije. 

Rje{enjem je utvr|eno da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enim postavio staraoca. 

Broj 29 0 P 005050 09 P
26. maja 2010. godine
Kalesija 

(05-2-1411/10) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Ljubu{kom, po sucu Leni Raspudi}, u pravnoj stvari tu`itelja Branko (Ivana) Ili~i}, zastupanog po Slavi ]utuk, odvjetniku iz Gruda, protiv tu`enika Ru`a Ili~i} pok. Andrije, Jaka Ili~i} pok. Stipana, Ru`a Ili~i} pok. Stipana, Iva Ili~i} ud. Stipana, Jakov Ili~i} pok. Petra, Ljubo Ili~i} pok. Stipe, Kre{o Ili~i} pok. Marinka, Kata Ili~i} udata Cindri}, Kata Ili~i} ud. Jerke i Tonka Palac `. Ferde, svi tu`eni sada nepoznatog boravi{ta, u ovom postupku Rje{enjem broj 63 0 P 006260 10 P od 6. 5. 2010. godine, svim tu`enima postavio je privremenog zastupnika u osobi Anke Hrsti}, odvjetnice iz Ljubu{kog, na temelju ~l. 296. st. 2. to~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enike u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 63 0 P 006260 10 P
26. svibnja 2010. godine
Ljubu{ki 

(05-2-1413/10) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Ljubu{kom, po sudiji Lena Raspudi}, u pravnoj stvari tu`itelja Milica Brajkovi}, zastupanog po odvjetniku Tomislav Zeli}, protiv tu`enika Mirko Buli} i dr., radi utvr|enja i uknji`be, pa je Sud Rje{enjem broj 63 0 P 003275 09 P od 21. 4. 2010. godine tu`enima: Mirko Buli}, sin Cvitana, Blago Buli}, sin Cvitana, Vid Buli}, sin Cvitana, Luka Buli}, sin Cvitana, Stanko Buli}, sin Cvitana, Ivan Buli} pok. Joze, Sofija Buli} pok. Joze, u ovom postupku postavio privremenog zastupnika u osobi odvjetnice Anke Hrsti}, po{to su tu`eni nepoznatog boravi{ta, a nemaju punomo}nika, jer postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi trajao dugo, tako da bi za stranku mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 63 0 P 003275 09 P
26. svibnja 2010. godine
Ljubu{ki 

(05-2-1414/10) 


Op{tinski sud u Mostaru, sudija Tatjana Mijatovi}, u parni~nom postupku tu`iteljice Ive Vranje{ iz Mostara, Ante Star~evi}a 70, zastupana po Rajku ]u`i}, advokatu iz Mostara, protiv tu`ene Vilme Dujmovi}, iz Mostara, Hrvatske mlade`i 9, radi predaje u posjed, vsp. 35.000,00 KM, dana 31. 5. 2010. godine, objavljuje 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda od 26. 4. 2010. godine, a na osnovu ~lana 296. st. 2. t. 4. Zakona o parni~nom postupku, Josip Kre{i}, advokat iz Mostara, postavljen je za privremenog zastupnika tu`enoj Vilmi Dujmovi} iz Mostara. 

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog u postupku sve dok se on ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da mu je postavio posebnog staraoca. 

Broj 58 0 P 051309 09 P
31. maja 2010. godine
Mostar 

(05-2-1426/10) 


Op}inski sud u @ivinicama, sudija Mirjana Kuli}, u ostavinskom postupku iza umrlog Saliha Loni}a, od oca Ibrahima, ro|en 21. 11. 1925. godine, sa prebivali{tem u @ivinicama, donio je van ro~i{ta, dana 2. 6. 2010. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Nasljednici Loni} Seniji, k}i Saliha, sada nepoznate adrese, postavlja se privremeni zastupnik u osobi For~akovi} Brajki iz @ivinica, koji ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. 

Broj 33 0 O 003205 98 O
2. juna 2010. godine
@ivinice 

(05-2-1429/10) 


Op{tinski sud u Mostaru, sudija Tatjana Mijatovi}, u parni~nom postupku tu`ioca Edin Bobeta iz Mostara, zastupan po punomo}niku Semiru Kajtazu, advokatu iz Mostara, protiv tu`ene Danice ro|. Manastrlija udt. Turanjanin iz Mostara, nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i uknji`be, vsp. 1.000,00 KM, dana 3. 6. 2010. godine objavljuje 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda od 27. 4. 2010. godine, a na osnovu ~lana 296. st. 2. t. 4. Zakona o parni~nom postupku, ^astimir Mandari}, advokat iz Mostara, postavljen je za privremenog zastupnika tu`enoj Danici ro|. Manastrlija udt. Turanjanin iz Mostara. 

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enu u postupku sve dok se on ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da mu je postavio posebnog staraoca. 

Broj 58 0 P 049710 08 P
3. juna 2010. godine
Mostar 

(05-2-1453/10) 


Op}inski sud u ^apljini, sudac Emilija Zrni}, u pravnoj stvari tu`itelja @arko Ragu`, sin Augustina iz ^eljeva, koga zastupaju odvjetnici Vladimir Lukenda i Goran Lukenda iz ^apljine, protiv tu`enika Ragu` Mara p. Pere i dr., nepoznatog boravka, radi utvr|enja i uknji`be, donio je 

OGLAS 

Rje{enjem ovog Suda br. 53 0 P 032428 10 P od 7. 6. 2010. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. to~ka 4. Zakona o parni~nom postupku (,,Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavlja se Branko Mandrapa, odvjetnik iz ^apljine, za privremenog zastupnika tu`enim Ragu` (p. Pere) Mara, Krndelj ro|. Ragu` (`. Vinka) Stoja, Ragu` (p. Mate) Pero, Ragu` (p. Mate) Jozo i Ragu` (p. Mate) Jaka, sada nepoznatog boravka, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`ene kao zakonski zastupnik u parni~nom postupku, dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. 

Broj 53 0 P 032428 10 P
7. lipnja 2010. godine
^apljina 

(05-2-1473/10) 


Op}inski sud u ^apljini objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud ^apljina, sudija Zlatko Tanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja tu`itelja Andrije Bubalo, sina Franje iz Metkovi}a, zastupan po Bo`i Jurkovi}, odvj. iz Gabela Polja, protiv tu`enika 1. Gali} Bla`a pok. Jure, 2. Gali} Blage (Ivana), 3. Paponja ro|. ^oti} Dragice, `ena Mirka, 4. Paponja Ru`e iz Gabela Polja, 5. Rami} Ive ro|. Paponja, 6. Gali} Jure (Ivana), 7. Doko Marije ro|. Gali}, k}i Blage iz Gabela Polja, 8. Gali} Mladenke (Blage) iz Gabela Polja, radi utvr|enja prava vlasni{tva, v.sp. 3.000,00 KM, dana 23. 4. 2010. godine, postavio je tu`enicima 1. Gali} Bla`u pok. Jure, 2. Gali} Blagi (Ivana), 3. Paponja ro|. ^oti}, `ena Mirka Dragici, 6. Gali} Juri (Ivana), privremenog zatupnika Gorana Lukendu, odvjetnika iz ^apljine, na temelju ~l. 296. st. 1. i st. 2. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enika nepoznato, a nema punomo}nika i jer bi redovan postupak postavljanja zakonskog zastupnika tu`eniku dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastupiti {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`enik ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 53 0 P 032057 10 P
4. juna 2010. godine
^apljina 

(05-2-1476/10) 


LIKVIDACIJE - STE^AJI 


Op}inski sud u Biha}u, likvidacioni sudija Senja D`afi}, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem ,,TELMA" d.o.o. - Biha}, na ro~i{tu, dana 20. 5. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad dru{tvom ,,TELMA" d.o.o. - Biha}, Zaobilaznica bb, upisanog u sudski registar ovog Suda pod brojem 17-0-0024-08. 

Likvidator Ikalovi} Telma razrje{ava se du`nosti Iikvidatora. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja dru{tvo ,,TELMA" d.o.o. - Biha}, brisat }e se iz sudskog registra ovog Suda i svih javnih registara, a sadr`aj ovog Rje{enja bit }e objavljen na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj 17 0 L 01099609 L
20. maja 2010. godine
Biha} 

(05-2-1293/10) 


Op}inski sud u Biha}u, po sudiji Had`i} Fikreti, u likvidacionom predmetu, po prijedlogu predlaga~a Gluhali} Amele, za pokretanje likvidacionog postupka nad dru{tvom DOO "AGRATRADE" Biha}, dana 24. 5. 2010. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad dru{tvom DOO "AGRATRADE" Biha}, sa sjedi{tem u ul. Hamdije Kapid`i}a 1, Biha}, ~iji je zakonski zastupnik bila Gluhali} Amela, k}i Fehima, ro|. 13. 12. 1967. god. u Biha}u, nastanjena na adresi ul. Himze Polovine 4, Biha}, upisano u reg. ulo`ak Op}inskog suda Biha}, reg. ul. broj 1-3854-00. 

Likvidator Gluhali} Amela razrje{ava se du`nosti likvidatora u ovom likvidacionom postupku. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja dru{tvo DOO "AGRATRADE" Biha} brisat }e se iz sudskog registra ovog Suda i iz svih javnih registara, a sadr`aj ovog Rje{enja bit }e objavljen na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj Rl-53/04
24. maja 2010. godine
Biha} 

(05-2-1331/10) 


Op}inski sud u Gora`du objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem D.o.o. "S.A.N.A." Gora`de. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Topuz Hameda, mr. sc. iz Gora`da. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Gora`du. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 45 0 L 014904 10 L
30. aprila 2010. godine
Gora`de 

(05-2-1347/10) 


Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanovi}, u likvidacionom postupku nad pravnim licem LABIRINT d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Mostarskog bataljona bb, zastupanog po zakonskom zastupniku Beganovi} Elvedinu, vanraspravno, dana 27. 5. 2010., donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem LABIRINT d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Mostarskog bataljona bb. 

2.    Za likvidatora se imenuje Bebani} Ahmed iz Mostara, Akademika Ivana Zovke 14. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Registarskom odjeljenju ovog Suda, na broj Rje{enja Tt-O-927/08 od 24. 10. 2008. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa br. 1-12354, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Ro~i{te radi ispitivanja prijavljenih potra`ivanja odr`at }e se dana 25. 8. 2010. god. u 08,30 sati u prostorijama Suda (soba 108/I). 

8.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

Broj 58 0 L 063715 10 L
27. maja 2010. godine
Mostar 

(05-2-1364/10) 


Op}inski sud u Travniku, po likvidacionom sudiji Hitki Sadikovi}, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Otvara se likvidacioni postupak nad dru{tvom s ograni~enom odgovorno{}u "CARLOSHOES", sa sjedi{tem u Bugojnu, Ko`arska 18, skra}eni naziv "CARLOSHOES" DOO BUGOJNO, upisan u sudski registar Op}inskog suda u Travniku, Rje{enjem br. 051-0-Reg-07-000401, pod MBS 1-5118. 

Za likvidatora se postavlja Behrija Huseinbegovi}, k}i Ekrema iz Bugojna, Sultan Ahmedova 77. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja Sudu, smatrat }e se da je likvidacioni postupak zaklju~en. 

Po proteku navedenog roka i nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravosna`no, dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u "CARLOSHOES", sa sjedi{tem u Bugojnu, Ko`arska 18, skra}eni naziv "CARLOSHOES" DOO BUGOJNO, brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Travnik kao i iz drugih javnih registara. 

Imovina koja je preostane pripada osniva~u Dru{tva, kojom on odgovara za obaveze prema tre}im osobama koje bi se eventualno nakon pravosna`nosti Rje{enja prijavile sa imovinsko-pravnim zahtjevima prema subjektu koji se likvidira. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

Broj 51 0 L 028866 10 L
31. maja 2010. godine
Travnik 

(05-2-1371/10) 


Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Igor Ivelji}, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom du`nika "VALJEVAC-COMP" d.o.o. za promet i usluge Grada~ac, H. K. Grada{~evi}a bb, donio je dana 31. 5. 2010. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad imovinom "VALJEVAC-COMP" d.o.o. za promet i usluge Grada~ac, H. K. Grada{~evi}a bb, sa danom 31. 5. 2010. godine. 

Za likvidatora se imenuje likvidator Valjevac D`evad, sin Hruste iz Grada~ca, Hazna bb. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Broj 32 0 L 012858 10 L
31. maja 2010. godine
Tuzla 

(05-2-1372/10) 


Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Ivelji} Igor, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom "BO@INOVSKI" DOO za unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge Tuzla, Stupine B-6/4, donio je dana 27. 5. 2010. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad imovinom "BO@INOVSKI" DOO za unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge Tuzla, Stupine B-6/4, sa danom 27. 5. 2010. godine. 

Za likvidatora se imenuje likvidator Bo`inovski Blagoje, Poljice bb, op}ina Lukavac. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Broj 32 0 L 012863 10 L
27. maja 2010. godine
Tuzla 

(05-2-1373/10) 


Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Halilovi} Vahida, u postupku likvidacije nad pravnim subjektom "@UKINA GRADNJA" d.o.o. za gra|evinarstvo, elektro mehaniku trgovinu i usluge Grada~ac, Had`iefendijina 2, van ro~i{ta, dana 13. 4. 2010. godine, donosi 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "@UKINA GRADNJA" d.o.o. za gra|evinarstvo, elektro mehaniku, trgovinu i usluge Grada~ac, Had`iefendijina 2, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-14164, Rje{enje o upisu u sudski registar broj 32-0-Reg-09-000 115. 

Likvidator Selimovi} Samid, sin Bajre iz Vu~kovaca, Horinci 34, op}ina Grada~ac, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. 

Broj 032-0-L-09-000 115
13.4. 2010. godine
Tuzla 

(05-2-1374/10) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Vahida Halilovi}, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom ,,ZIP PROM" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Vu~kovci Centar, donio je dana 27. 5. 2010. godine, sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom ,,ZIP PROM" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Vu~kovci Centar, sa danom 27. 5. 2010. godine u 12,00 sati. 

Za likvidatora imenuje se Selimovi} Samed, sin Hasiba iz Vu~kovaca - Centar bb, op}ina Grada~ac. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 20. 8. 2010. godine, sa po~etkom u 09,15 sati. 

Broj 32 0 L 017452 10 L
27. maja 2010. godine
Tuzla 

(05-2-1375/10) 


Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Ivelji} Igor, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom "TELEMARKET" d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla, Ismeta Mujezinovi}a 26, donio je dana 27. 5. 2010. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad imovinom "TELEMARKET" d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla, Ismeta Mujezinovi}a 26, sa danom 27. 5. 2010. godine. 

Za likvidatora se imenuje likvidator Martinovi} [emsa iz Tuzle, Ismeta Mujezinovi}a 53. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Broj 32 0 L 011643 08 L
27. maja 2010. godine
Tuzla 

(05-2-1376/10) 


Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Ivelji} Igor, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom "EM-ELY" DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, TC "Sjenjak", suteren, poslovni prostor br. 10, donio je dana 27. 5. 2010. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad imovinom "EM-ELY" DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, TC "Sjenjak", suteren, poslovni prostor br. 10, sa danom 27. 5. 2010. godine. 

Za likvidatora se imenuje likvidator Junuzagi} Elvir iz Tuzle, ul. 15. maja 4. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Broj 32 0 L010660 10 L
27. maja 2010. godine
Tuzla 

(05-2-1377/10) 


Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Otvara se postupak likvidacije nad poduze}em "PRODUKT-KOMERC" d.o.o. BUSOVA^A, zastupan po direktoru Mladenki Relota iz Busova~e, upisan Rje{enjem Kantonalnog suda u Novom Travniku u sudski registar broj U/I-217/04 od 15. 4. 2004. godine, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-2025. 

Za likvidatora se odre|uje Mladenka Relota, k}i Marka iz Busova~e, Donje Polje bb. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i Suda. 

Ukoliko nitko od povjeritelja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i "Slu`benim novinama Federacije BiH", ne prijavi svoja potra`ivanja, smatrat }e se da je likvidacioni postupak zaklju~en. 

Po proteku navedenog roka i nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, poduze}e "PRODUKT-KOMERC" d.o.o. Busova~a, Polje bb, brisat }e se iz sudskog registra i svih drugih javnih registara. 

Imovina koja je preostala pripada osniva~u Dru{tva, kojom on odgovara za obveze prema tre}im osobama, koje bi eventualno nakon pravomo}nosti Rje{enja imale imovinsko-pravne zahtjeve prema subjektu koji se likvidira. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagatelja. 

Broj 51 0 L 029593 10 L
14. svibnja 2010. godine
Travnik 

(05-2-1378/10) 


Op}inski sud u Biha}u, po likvidacionom sudiji kao sudiji pojedincu Ivani{ Vlatki, u likvidacionom predmetu po prijedlogu predlaga~a Rasavac Edis iz Sanskog Mosta za pokretanje likvidacionog postupka nad firmom DOO "BosPal" Sanski Most, dana 28. 5. 2010. godine donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom DOO "BosPal" iz Sanskog Mosta, Naselje 17. KB bb, upisan u registarski ulo`ak br. 17-01-0020-07 prema Rje{enju Op}inskog suda Biha} br. 017-0-Reg-07-001666 od 13. 9. 2007. godine. 

Razrje{ava se du`nosti likvidator navedne firme Rasavac Edis iz Sanskog Mosta, Podlug 14. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja firma DOO "BosPal" iz Sanskog Mosta, brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Biha} i iz svih javnih registara, a izvod iz ovog Rje{enja objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli ovog Suda. 

Broj 17 0 L 015136 08 L
28. maja 2010. godine
Biha} 

(05-2-1380/10) 


Op}inski sud u Biha}u, po likvidacionom sudiji kao sudiji pojedincu Ivani{ Vlatki, u likvidacionom predmetu po prijedlogu predlaga~a Kari} Senad iz Sanskog Mosta, za pokretanje likvidacionog postupka nad firmom DOO ,,Quercus dabar & Co" Sanski Most, dana 27. 5. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom DOO ,,Quercus dabar & Co" iz Sanskog Mosta, Naselje Invest 2000., upisan u registarski ulo`ak br. 1-5545-00 prema Rje{enju Op}inskog suda Biha} br. 017-0-Reg-06-001-152 od 19. 9. 2006. godine. 

Razrje{ava se du`nosti likvidator navedne firme Kari} Senad iz Sanskog Mosta, Naselje Invest 2000. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja firma DOO ,,Quercus dabar & Co" iz Sanskog Mosta brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Biha} i iz svih javnih registara, a izvod iz ovog Rje{enja objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli ovog Suda. 

Broj 17 0 L 005846 09 L
27. maja 2010. godine
Biha} 

(05-2-1381/10) 


Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Igor Ivelji}, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom du`nika "ANDINO" d.o.o. Servis kontejner Container Service Lukavac, Kulina bana bb, donio je dana 31. 5. 2010. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad imovinom "ANDINO" d.o.o. Servis kontejner Container Service Lukavac, Kulina bana bb, sa danom 31. 5. 2010. godine. 

Za likvidatora se imenuje likvidator Mehmedovi} Mensuda iz Lukavca, Kulina bana bb. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Broj 32 0 L 01183 09 L
31. maja 2010. godine
Tuzla 

(05-2-1382/10) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Proizvodno ugostiteljsko trgovinsko dru{tvo ,,IRA PROMET" d.o.o. Kakanj, Zgo{}anska 106, Kakanj, mati~ni registarski broj upisa subjekta 1-873. 

Za likvidatora se imenuje Asim Sunulahpa{i} iz Busova~e, Zagreba~ka bb. 

Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza Dru{tva. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj 43 0 L 033209 10 L
18. maja 2010. godine
Zenica 

(05-2-1383/10) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom "GA[" d.o.o. Trgovina i graditeljstvo, Siv{a 182, Siv{a, Usora, mati~ni registarski broj subjekta upisa 43-01-0545-08 (stari broj 1-6999). 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora [imi} Snje`ana, Siv{a 182, Usora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra pravnih lica ovog Suda, mati~ni registarski broj subjekta upisa 43-01-0545-08 (stari broj 1-6999) i svih javnih registara, a ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i Suda. 

Broj 43 0 L 029089 09 L
19. maja 2010. godine
Zenica 

(05-2-1384/10) 


Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Vahida Halilovi}, u postupku likvidacije nad pravnim subjektom "GA^EVI]" DOO za trgovinu, proizvodnju i usluge, export-import ^eli}, Mevludina Ljalji}a 22, van ro~i{ta, dana 31. 5. 2010. godine, donosi 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "GA^EVI]" DOO za trgovinu, proizvodnju i usluge, export-import ^eli}, Mevludina Ljalji}a 22, Rje{enje o upisu u sudski registar broj U/I-249/03, mati~ni registarski broj 1-12743. 

Likvidator Deli} Sabahudin, sin Kasima iz Tuzle, Vrap~e do br. 39, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. 

Broj 32 0 L 012935 10 L
31. maja 2010. godine
Tuzla 

(05-2-1385/10) 


Op}inski sud u Biha}u, po sudiji Had`i} Fikreti, u likvidacionom postupku, po prijedlogu predlaga~a Mujki} Ismete, za pokretanje likvidacionog postupka nad dru{tvom DOO "MED@I" Velika Kladu{a, dana 24. 3. 2010. godine, donio je sljede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad dru{tvom DOO "MED@I" Velika Kladu{a, sa sjedi{tem ul. VII. korpusa bb, Velika Kladu{a, ~iji je zakonski zastupnik bila Mujki} Ismeta, k}i Mehmeda, nastanjena na adresi ul. VII. korpusa bb, Velika Kladu{a, upisano u reg. ulo`ak Kantonalnog suda Biha}, broj 1-5101-00. 

Likvidator Mujki} Ismeta razrje{ava se du`nosti likvidatora u ovom likvidacionom postupku. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja dru{tvo DOO "MED@I" Velika Kladu{a brisat }e se iz sudskog registra ovog Suda i iz svih javnih registara, a sadr`aj ovog Rje{enja bit }e objavljen na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj RL-89/04
28. maja 2010. godine
Biha} 

(05-2-1387/10) 


Op}inski sud u Biha}u, po sudiji Had`i} Fikreti, u likvidacionom predmetu, po prijedlogu predlaga~a Abdagi} [evala, za pokretanje likvidacionog postupka nad dru{tvom DOO "VISAGE" Cazin, dana 25. 5. 2010. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad dru{tvom DOO "VISAGE" Cazin, sa sjedi{tem u ul. VIII. kraji{ke brigade bb, Cazin, ~iji je zakonski zastupnik bila Muri} Jasminka, k}i Aziza, nastanjena na adresi Japi}a Brdo bb, Cazin, upisano u reg. ulo`ak Op}inskog suda Biha} reg. ul. broj 1-3311-00. 

Likvidator Muri} Jasminka razrje{ava se du`nosti likvidatora u ovom likvidacionom postupku. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja dru{tvo DOO "VISAGE" Cazin brisat }e se iz sudskog registra ovog Suda i iz svih javnih registara, a sadr`aj ovog Rje{enja bit }e objavljen na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj 017-0-RL-06-000006
25. maja 2010. godine
Biha} 

(05-2-1388/10) 


Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Vahida Halilovi}, u postupku likvidacije nad pravnim subjektom "CORSA" d.o.o. za konstruisanje i razvoj specijalnih aparata Lukavac, van ro~i{ta, dana 31. 5. 2010. godine, donosi 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "CORSA" d.o.o. za konstruisanje i razvoj specijalnih aparata Lukavac, Rje{enje o upisu u sudski registar broj 032-0-Reg-09-000023, mati~ni broj subjekta 1-2563. 

Likvidator Be~i} Merima, k}i Izeta iz Lukavca, Septembarska do br. 13, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. 

Broj 32 0 L 012856 10 L
31. maja 2010. godine
Tuzla 

(05-2-1390/10) 


Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Vahida Halilovi}, u postupku likvidacije nad pravnim subjektom Zemljoradni~ka zadruga "KULI]" Tuzla, Zeni~ka 75, van ro~i{ta, dana 28. 5. 2010. godine, donosi 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Zemljoradni~ka zadruga "KULI]" Tuzla, Zeni~ka 75, mati~ni registarski broj subjekta upisa 3-28, Rje{enje o upisu u sudski registar broj U/I-233/02. 

Likvidator Kuli} Mustafa, sin Osmana iz Tuzle, Zeni~ka 75, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. 

Broj 32 0 L 006071 09 L
28. maja 2010. godine
Tuzla 

(05-2-1391/10) 


Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Vahida Halilovi}, u postupku likvidacije nad pravnim subjektom DOO "FAMIKS" Tuzla, H. Hasanage Pa{i}a 2, van ro~i{ta, dana 6. 5. 2010. godine, donosi 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem DOO "FAMIKS" Tuzla, H. Hasanage Pa{i}a 2, Rje{enje o upisu u sudski registar broj U/I-3107/99 od 29. 12. 1999. godine, mati~ni broj subjekta 1-8016. 

Likvidator Grahi} Fatima, k}i Avde iz Tuzle, Mar{ala Tita 84, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. 

Broj 32 0 L 008566 10 L
6. maja 2010. godine
Tuzla 

(05-2-1392/10) 


Op}inski sud u Biha}u, likvidacioni sudija Gara [ahinovi}, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem Borhi-Italba d.o.o. Velika Kladu{a, na ro~i{tu odr`anom dana 23. 11. 2009. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Borhi-Italba d.o.o. Velika Kladu{a. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora @uni} Muhamed. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Biha}u, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-4874-00. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a. 

Broj 17 0 L 007501 09 L
23. novembra 2009. godine
Biha} 

(05-2-1405/10) 


Op}inski sud u Livnu, likvidacijski sudac Sofija Vrdoljak, u likvidacijskom postupku predlagatelja Zore Terzi} iz Livna, za pokretanje likvidacijskog postupka nad pravnom osobom ,,Z i H" d.o.o. Livno, dana 24. 5. 2010. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Provest }e se postupak likvidacije nad dru{tvo ,,Z i H" d.o.o. Livno. 

Za likvidatora se postavlja Zora Terzi}, direktor i osniva~ Dru{tva. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis vjerovnika i navedene popise dostaviti likvidacijskom sucu. 

Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja. 

Prijava se podnosi sukladno ~l. 110. Zakona o ste~ajnom postupku i to u tri primjerka, na prijavu se pla}a sudska pristojba u iznosu od 2% od vrijednosti potra`ivanja, ali ne vi{e od 125,00 KM. 

Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi svoja potra`ivanja likvidacijski postupak }e se zaklju~iti. Po pravomo}nosti Rje{enja o zaklju~enju likvidacijskog postupka, likvidator }e biti razrije{en du`nosti, a dru{tvo ,,Z i H" d.o.o. Livno, upisano u registarski ulo`ak br. 1-3364, brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Livno i svih javnih registara. 

Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret osniva~a. 

Rje{enje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

Odre|uje se upis zabilje`be o pokretanju likvidacijskog postupka u sudskom registru ovog Suda. 

Broj 68 0 L 012153 10 L
24. svibnja 2010. godine
Livno 

(05-2-1409/10) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, postupaju}i po slu`benoj du`nosti radi upisa Rje{enja o provo|enju postupka likvidacije nad TRGOVINSKO I USLU@NIM DRU[TVOM OGRANI^ENE ODGOVORNOSTI "MIRSADA-COMERC" DONJI VAKUF, a na temelju odredbe ~lana 45. i 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 21. 5. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, za subjekta upisa TRGOVINSKO I USLU@NO DRU[TVO OGRANI^ENE ODGOVORNOSTI "MIRSADA-COMERC" DONJI VAKUF upisana je zabilje`ba provo|enja postupka likvidacije na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 007760 07 L od 6. 4. 2010. godine, kako slijedi: 

Firma: TRGOVINSKO I USLU@NO DRU[TVO OGRANI^ENE ODGOVORNOSTI "MIRSADA-COMERC" DONJI VAKUF-U LIKVIDACIJI 

Skra}ena oznaka firme: DOO "MIRSADA-COMERC" DONJI VAKUF - U LIKVIDACIJI Sjedi{te: Alekse [anti}a 16, Donji Vakuf, Donji Vakuf 

MBS: 51-01-0967-09 (stari broj 1-3922) 

JIB: 4236165640002 

Pravni osnov upisa: 

Rje{enje Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 007760 07 L od 6. 4. 2010. godine o provo|enju postupka likvidacije nad DOO "MIRSADA-COMERC" DONJI VAKUF 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Kurti} Emina, adresa: Alekse [anti}a bb, Donji Vakuf, likvidator, bez ograni~enja. 

NAPOMENA 

Vr{i se upis zabilje`be provo|enja postupka likvidacije za subjekt upisa TRGOVINSKO I USLU@NO DRU[TVO OGRANI^ENE ODGOVORNOSTI "MIRSADA-COMERC" DONJI VAKUF upisan u Registar dru{tava pod MBS 51-01-0967-09 (stari broj 1-3922) na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 007760 07 L od 6. 4. 2010. godine. Za likvidatora se postavlja Kurti} Emina, k}i Mirsade iz Donjeg Vakufa. 

Broj 051-0-Reg-10-000314
21. maja 2010. godine
Travnik 

(05-2-1412/10) 


Op}inski sud u Ora{ju, likvidacioni sudija Momir \o{anovi}, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem "Clear" DOO za proizvodnju i trgovinu tekstilom Ora{je, Zona poduzetni{tva B-2, na ro~i{tu odr`anom dana 25. 5. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Clear" DOO za proizvodnju i trgovinu tekstilom, Ora{je, Zona poduzetni{tva B-2. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Mirko Juri} iz Skakave, k.br. 96a. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Ora{ju, koje je upisano u mati~ni registarski broj MBS 1-1353, a na osnovu Rje{enja broj 025-0-Reg-08-000105 od 3. 6. 2008. godine Op}inskog suda u Ora{ju. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a. 

6.    Imovina i ostala sredstva Dru{tva pripadaju osniva~ima prema procentu u~e{}a prilikom osnivanja Dru{tva. 

Broj 25 0 L 018289 10 L
26. maja 2010. godine
Ora{je 

(05-2-1415/10) 


Op}inski sud u Livno, likvidacijski sudac Sofija Vrdoljak, u likvidacijskom postupku nad pravnom osobom "PRIRODNO BLAGO" d.o.o. Glamo~, koji se vodi po prijedlogu predlagateljice Pere Niki} iz Livna, na ro~i{tu dana 24. 5. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "PRIRODNO BLAGO" d.o.o. Glamo~, upisanom u sudski registar koji se vodi kod Op}inskog suda Livno, registarski ulo`ak broj 1-2192, po rje{enju 068-0-Reg-07-000271 od 28. 6. 2007. godine. 

Likvidator Pero Niki} razrje{ava se du`nosti likvidatora dru{tva "PRIRODNO BLAGO" d.o.o. Glamo~. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena pravna osoba brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda u Livnu i iz svih javnih registara. 

Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret pravne osobe. 

Broj 68 0 L 008344 09 L
24. maja 2010. godine
Livno 

(05-2-1416/10) 


Op}inski sud u Travniku, po likvidacionom sudiji Hitki Sadikovi}, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad dru{tvom "LIDO NAZIONI", dru{tvo za trgovinu i usluge Travnik, dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u, skra}eni naziv "LIDO NAZIONI" DOO TRAVNIK, sa sjedi{tem u Travniku, [kolska 5, upisan u Registar Kantonalnog/@upanijskog suda u Travniku u ulo`ak br. U/I-716/2000, registarski broj subjekta upisa 1-3493. 

Likvidator Jasmina Sojtari} razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 51 0 L 025956 04 L
24. maja 2010. godine
Travnik 

(05-2-1417/10) 


Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudac Angela Pu{i}, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "KAVAZOVI]" d.o.o. Jablanica, sa sjedi{tem u Jablanici, @eljezni~ka bb, na ro~i{tu odr`anom dana 31. 5. 2010. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "KAVAZOVI]" d.o.o. Jablanica, sa sjedi{tem u Jablanici, @eljezni~ka bb, upisanog u registarski ulo`ak Op}inskog suda Mostar br. 1-1430, na temelju Rje{enja o upisu br. UF/I-4/2000 od 18. 1. 2000. godine. 

Za likvidatora se imenuje Fatima Alikadi}, ecc. iz Konjica, Zuke D`umhura S-D/8 - Konjic. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i obveza Dru{tva i navedene popise dostaviti likvidacijskom sucu. 

Pozivaju se svi povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Rje{enje o provo|enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i ovog Suda. 

Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Mostaru - Odjelu za registar, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

Broj 58 0 L 063607 10 L
31. svibnja 2010. godine
Mostar 

(05-2-1434/10) 


Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Vahida Halilovi}, u postupku likvidacije nad pravnim subjektom "TZ-PRONTO" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, Trg slobode 22, van ro~i{ta, dana 3. 6. 2010. godine, donosi 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "TZ-PRONTO" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, Trg slobode 22, Rje{enje o upisu u sudski registar Osnovnog suda Br~ko Distrikt broj D-1423/02 od 31. 10. 2002. godine, mati~ni registarski broj 1-525 i Rje{enje o upisu u sudski registar Kantonalnog suda Tuzla broj U/I-154/03 od 27. 2. 2003. godine, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-12736. 

Likvidator Abad`i} Mirza, sin Sabrije iz Br~ko Distrikta, M. efendije Sinanagi}a 6, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. 

Broj 32 0 L 013340 10 L
3. juna 2010. godine
Tuzla 

(05-2-1435/10) 


Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "NAT-MIR" DOO Kiseljak, upisan u sudski registar Op}inskog suda Travnik, na osnovu Rje{enja br. 1-4958 od 17. 3. 2006. godine. 

Razrje{ava se du`nosti Glavo}evi} Nata{a iz Kiseljaka, osniva~ i direktor dru{tva. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Travniku, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-4958. 

Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a. 

Broj 51 0 L 025924 06 L
3. juna 2010. godine
Travnik 

(05-2-1436/10) 


Op}inski sud u Mostaru, po likvidacijskom sucu Divni Bo{njak, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnom osobom "IKAS" DOO Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Polog bb, na ro~i{tu odr`anom dana 31. 5. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "IKAS" DOO Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Polog bb. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Milka Musa iz Mostara, Zagreba~ka 2. 

3.    Po zaklju~enoj likvidaciji, preostala imovina Dru{tva, nov~ana sredstva kod Raiffeisen Bank DD BiH, Filijala Mostar, u iznosu od 50,16 KM vra}aju se osniva~u Dru{tva Kre{imiri (Ilije) Novak iz Mostara, Polog 64. 

4.    Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, navedena pravna osoba brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Mostaru, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-2973, a po Rje{enju broj U/I-880/92 od 29. 9. 1992. godine, Rje{enju broj Tt-878/02 od 20. 12. 2002. godine i Rje{enju broj Tt-O-366/05 od 17. 10. 2005. godine. 

5.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

6.    Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlaga~a. 

Broj 58 0 L 059577 10 L
31. svibnja 2010. godine
Mostar 

(05-2-1438/10) 


Op}inski sud u Mostaru, po likvidacijskom sucu Divni Bo{njak, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnom osobom dru{tvo "MZI" DOO Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Vojno bb, na ro~i{tu odr`anom dana 4. 6. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom dru{tvo "MZI" DOO Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Vojno bb. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Bo{ko Ragu` iz Mostara, Akademika Zovke 10/III. 

3.    Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, navedena pravna osoba brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Mostaru, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-10232, a po Rje{enju broj U/I-1078/00 od 20. 6. 2000. godine, br. Tt-O-18/10 od 13. 1. 2010. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

5.    Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlaga~a. 

Broj 58 0 L 055729 09 L
4. lipnja 2010. godine
Mostar 

(05-2-1441/10) 


Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudac Angela Pu{i}, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "O.K. tel" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Blajbur{kih `rtava bb, na ro~i{tu odr`anom dana 2. 06. 2010. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "O.K. tel" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Blajbur{kih `rtava bb, upisanog u registarski ulo`ak Op}inskog suda Mostar br. 1-11942, na temelju Rje{enja o upisu br. Tt-O-106/07 od 21. 2. 2007. godine. 

Za likvidatora se imenuje Bo{ko Ragu`, dipl. pravnik iz Mostara, A. Ivana Zovke br. 10/III, Mostar. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i obveza Dru{tva i navedene popise dostaviti likvidacijskom sucu. 

Pozivaju se svi povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Rje{enje o provo|enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i ovog Suda. 

Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Mostaru - Odjelu za registar, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

Broj 58 0 L 059930 10 L
2. lipnja 2010. godine
Mostar 

(05-2-1443/10) 


Op}inski sud u Biha}u, po likvidacionom sudiji kao sudiji pojedincu Ivani{ Vlatki, u likvidacionom predmetu po prijedlogu predlaga~a Muhi} Amila iz Sanskog Mosta za pokretanje likvidacionog postupka nad firmom DOO ,,Verotex" Sanski Most, dana 27. 5. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom DOO ,,Verotex" iz Sanskog Mosta, Prijedorska 34, upisan u registarski ulo`ak br. 17 01 0069 08 prema Rje{enju Op}inskog suda Biha} br. 017-0-Reg-08-000254 od 5. 5. 2008. godine. 

Razrje{ava se du`nosti likvidator navedne firme Muhi} Amira iz Sanskog Mosta, Hamzibegova bb. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja firma DOO ,,Verotex" iz Sanskog Mosta brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Biha} i iz svih javnih registara, a izvod iz ovog Rje{enja objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli ovog Suda. 

Broj 17 0 L 012013 09 L
27. maja 2010. godine
Biha} 

(05-2-1445/10) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Vahida Halilovi}, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "Tvornica motornih dijelova" d.o.o. Grada~ac, Sarajevska 62, dana 4. 6. 2010. godine, donosi 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "Tvornica motornih dijelova" d.o.o. Grada~ac, Sarajevska 62, sa danom 4. 6. 2010. godine u 12,00 sati. 

Za likvidatora se imenuje Pe{tali} Ned`ad, sin Mustafe iz Lukavca Donjeg bb, op}ina Grada~ac. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 27. 8. 2010. godine, sa po~etkom u 12,00 sati. 

Broj 32 0 L 020764 10 L
4. juna 2010. godine
Tuzla 

(05-2-1452/10) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom "BIHAMK Tehni~ki centar" d.o.o. za tehni~ki pregled vozila i poslova koji su sa njim povezani, Zenica, Blatu{a bb, Zenica, osniva~a Udru`enje gra|ana "Bosanskohercegova~ki auto-moto klub" Sarajevo", Skenderija 23, mati~ni registarski broj subjekta upisa 43-01-0128-09. 

Za likvidatora se imenuje Hamdija Ha{imbegovi} iz Sarajeva, Zagreba~ka 57. 

Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza Dru{tva. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj 43 0 L 033759 10 L
25. maja 2010. godine
Zenica 

(05-2-1457/10) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom Uslu`no dru{tvo za monta`u i servis strojeva u tekstilnoj i ko`noj industriji ,,LUTEX TEKSTILNI STROJEVI" d.o.o. Visoko, B. Mahala 33, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-9101. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Hindija Edin, iz Visokog, B. Mahala 33. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra pravnih lica ovog Suda, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-9101 i svih javnih registara, a ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i Suda. 

43 0 L 031684 10 L
27. maja 2010. godine
Zenica 

(05-2-1470/10) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo za proizvodnju trgovinu i usluge "ILIJA -METALL" d.o.o. @ep~e, S. Radi}a bb, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-9312. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Budimir Dragana iz @ep~a, Ciglane bb. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra pravnih lica ovog Suda, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-9312 i svih javnih registara, a ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i Suda. 

Broj 43 0 L 036932 07 L
18. maja 2010. godine
Zenica 

(05-2-1471/10) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom "OPCODE SOFTWARE DEVELOPMENT" d.o.o. Kakanj, @eljezni~ka 71, mati~ni broj subjekta upisa je 43-01-0584-09 (stari broj 1-9842). 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Asim Sunulahpa{i} iz Busova~e, Zagreba~ka bb. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra pravnih lica ovog Suda, mati~ni broj subjekta upisa je 43-01-0584-09 (stari broj 1-9842), iz svih javnih registara, a ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i Suda. 

Broj 43 0 L 030927 10 L
25. maja 2010. godine
Zenica 

(05-2-1472/10) 


Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Ivelji} Igor, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom "ALMA FARM" d.o.o. za trgovinu, promet i usluge Tuzla, Stupine B-1, donio je dana 7. 6. 2010. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad imovinom "ALMA FARM" d.o.o. za trgovinu, promet i usluge Tuzla, Stupine B-1, sa danom 7. 6. 2010. godine. 

Za likvidatora se imenuje likvidator Trumi} Anel iz Tuzle, Armije RBiH 17. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Broj 32 0 L 011709 10 L
7. juna 2010. godine
Tuzla 

(05-2-1477/10) 


Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Ivelji} Igor, u postupke po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom "ZUG COMMERCE" d.o.o. export-import i transport Kalesija, donio je dana 7. 6. 2010. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad imovinom "ZUG COMMERCE" d.o.o. export-import i transport Kalesija, sa danom 7. 6. 2010. godine. 

Za likvidatora se imenuje punomo}nik predlaga~a Pa{~anovi} Enver, advokat iz Kalesije. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Broj 32 0 L 011709 10 L
7. juna 2010. godine
Tuzla 

(05-2-1479/10) 


Op}inski sud u Mostaru, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "KROV" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u ul. Ante Star~evi}a 54, Mostar, zastupan po zz direktoru Zoranu Kulu{i}u iz Mostara, Zagreba~ka 23, Mostar, van ro~i{ta, dana 8. 06. 2010. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad Dru{tvom "KROV" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u ul. Ante Star~evi}a 54, zastupan po zz direktoru Zoranu Kulu{i}u iz Mostara, Zagreba~ka 23, Mostar. 

Za likvidatora Dru{tva imenuje se Stjepan \opa, Buna bb, 88202 Buna. 

Isti je du`an likvidacijskom sucu predo~iti popis imovine i sve obveze Dru{tva. 

Oglas o pokretanju likvidacijskog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca, likvidacijski postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacijskog postupka postane pravomo}no, Dru{tvo }e se brisati iz Registra Suda, kao i iz svih drugih javnih registara. 

Tro{kovi postupka padaju na teret Dru{tva. 

Ovo Rje{enje slu`i kao poziv za ro~i{te radi ispitivanja potra`ivanja, koje je zakazano za dan petak 27. 8. 2010. godine sa po~etkom u 10,00 sati u uredu suca br. 206/II kat. 

Broj 58 0 L 063518 10 L
8. lipnja 2010. godine
Mostar 

(05-2-1480/10) 


Op}inski sud u Mostaru, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "@ARING COMPANY" d.o.o. ^apljina, sa sjedi{tem u ul. Ru|era Bo{kovi}a bb, zastupan po zz direktoru @arku Jel~i}u iz ^apljine, Zrinski Frankopana bb, van ro~i{ta, dana 8. 6. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad Dru{tvom "@ARING COMPANY" d.o.o. ^apljina, sa sjedi{tem u ul. Ru|era Bo{kovi}a bb, zastupan po zz direktoru @arku Jel~i}u iz ^apljine, Zrinski Frankopana bb. 

Za likvidatora Dru{tva imenuje se Bo{ko Ragu` iz Mostara, A. Ivana Zovke br. 10/III, Mostar. 

Isti je du`an likvidacijskom sucu predo~iti popis imovine i sve obveze Dru{tva. 

Oglas o pokretanju likvidacijskog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca, likvidacijski postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacijskog postupka postane pravomo}no, Dru{tvo }e se brisati iz Registra Suda, kao i iz svih drugih javnih registara. 

Tro{kovi postupka padaju na teret Dru{tva. 

Ovo Rje{enje slu`i kao poziv za ro~i{te radi ispitivanja potra`ivanja, koje je zakazano za dan petak, 27. 8. 2010. godine u 09,00 sati, u uredu suca br. 206/II kat. 

Broj 58 0 L 065847 10 L
8. juna 2010. godine
Mostar 

(05-2-1484/10) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "CLAIRE TRADING" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, unutra{nju i vanjsku trgovinu i usluge Sarajevo, Dvor 21, na ro~i{tu odr`anom dana 1. 6. 2010. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "CLAIRE TRADING" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, unutra{nju i vanjsku trgovinu i usluge Sarajevo, Dvor 21. 

2.    Za likvidatora se imenuje Omerba{i} Salko iz Sarajeva, Hamze Orlovi}a 4. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-25187, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

Broj 65 0 L 140277 10 L
1. juna 2010. godine
Sarajevo 

(O-477/10) 


Op}inski sud u Sarajevu objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "EYEMAXX" Menagment dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za razvoj projekata s nekretninama Sarajevo, ]umurija 6/1. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Sanel Neziri}, advokat iz Sarajeva. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 65-01-0745-08, a po Rje{enju broj 65 0 L 116875 09 L od 15. 4. 2010. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 65 0 L 116875 09 L
26. maja 2010. godine
Sarajevo 

(O-487/10) 


Op}inski sud u Sarajevu objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem TPU IN@INJERING Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ^ekalu{a 45. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Be}ir Granov iz Sarajeva, ^ekalu{a 45. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 1-24680, a po Rje{enju broj 65 0 L 062783 08 L od 10. 11. 2009. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacje BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 65 0 L 062783 08 L
15. aprila 2010. godine
Sarajevo 

(O-488/10) 


Op}inski sud u Tuzli, ste~ajni sudija Vahida Halilovi}, rje{avaju}i po prijedlogu za otvaranje ste~ajnog postupka nad du`nikom DOO "BRAVO" Tuzla, Tr`ni centar ,,Siporex", nakon odr`anog ro~i{ta radi utvr|ivanja uslova za otvaranje ste~ajnog postupka dana 6. 5. 2010. godine, donio je dana 19. 5. 2010. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

I. 

Otvara se ste~ajni postupak nad du`nikom: DOO "BRAVO" Tuzla, Tr`ni centar ,,Siporex". 

II. 

Ste~ajni postupak se otvara sa danom 19. 5. 2010. godine u 12,00 sati, kada se Rje{enje o otvaranju ste~ajnog postupka isti~e na oglasnoj tabli Suda. 

Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka bit }e objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

III. 

Za ste~ajnog upravnika imenuje se Had`i} Muhamed, iz Dubrava Donjih bb, op}ina @ivinice. 

IV. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ste~ajnom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka u skladu sa odredbama Zakona o ste~ajnom postupku o prijavi potra`ivanja (~lan 110. Zakona), te prilo`e dokaz o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u iznosu od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da taksa ne mo`e biti manja od 100,00 KM, niti ve}a od 10.000,00 KM, na `irora~un broj 1321000256000080 - Vrsta prihoda: 722221 Bud`et Tuzlanskog kantona. 

V. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benom novinama Federacije BiH", ste~ajnog upravnika obavijeste koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. Potrebno je navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potra`ivanje. 

VI. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema ste~ajnom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

VII. 

Otvaranje ste~ajnog postupka ima se upisati u sudski registar ovog Suda, zemlji{ne knjige Op}inskog suda u Tuzli i Op}ini Tuzla - Slu`ba za geodetske i imovinsko-pravne poslove. 

VIII. 

Skup{tina povjerilaca (ro~i{te za ispitivanje) na kojem }e se ispitati prijavljena potra`ivanja zakazuje se za dan utorak, 24. 8. 2010. godine u 11,30 sati, u zgradi Op}inskog suda u Tuzli, M. Tita 137, sudnica br. 33, I sprat. 

IX. 

Skup{tina povjerilaca (izvje{tajno ro~i{te) na kome }e se na osnovu izvje{taja ste~ajnog upravnika odlu~iti o daljnjem toku ste~ajnog postupka odr`at }e se 24. 8. 2010. godine u 12,30 sati, na istom mjestu nakon ro~i{ta za ispitivanje prijava potra`ivanja. 

Broj 032-0-St-08-000 002
20. maja 2010. godine
Tuzla 

(05-2-1322/10) 


Op}inski sud u Zenici ogla{ava 

RJE[ENJE 

Otvara se ste~ajni postupak nad firmom Proizvodno uslu`no dru{tvo ,,COP COMPANY" d.o.o. Zenica, Kamberovi}a ~ikma bb, dana 20. 5. 2010. godine u 15,00 sati. 

Za ste~ajnog upravnika, sa liste ste~ajnih upravnika, se imenuje Josip [ain iz Zenice, Kranj~evi}eva 8b. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana prijave svoja potra`ivanja koja imaju prema ste~ajnom du`niku podno{enjem prijave Op}inskom sudu Zenica na broj 43 0 St 029339 09 St uz uplatu sudske takse u iznosu od 1% od vrijednosti potra`ivanja, ali ne manje od 50,00KM niti vi{e od 10.000,00 KM na ra~un Bud`eta ZE-DO kantona broj 134-010-0000001672, vrsta prihoda 722221, bud`etska organizacija 1606001, op}ina 103. 

Podnosioci prijave uz prijavu trebaju navesti svoju firmu, sjedi{te, boravi{te, pravni osnov i iznos potra`ivanja, kao i broj svog `irora~una. 

Pozivaju se povjerioci da ste~ajnog upravnika u roku od 30 dana obavijeste koja prava osiguranja potra`uju na predmetima i imovini ste~ajnog du`nika, navo|enjem predmeta nad kojim se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potra`ivanje. 

Pozivaju se du`nici ste~ajnog du`nika da svoje obaveze bez odlaganja izmire. 

Ispitno i izvje{tajno ro~i{te u ovom postupku zakazuje se za dan 18. 8. 2010. godine u 11 sati, u zgradi Op}inskog suda Zenica, te se na isto pozivaju povjerioci ste~ajnog du`nika koji podnesu prijavu potra`ivanja, kao i ste~ajni upravnik. 

Broj 43 0 St 029339 09 St
20. maja 2010. godine
Zenica 

(05-2-1328/10) 


Op}inski sud u Biha}u, postupaju}i po ste~ajnom sudiji Fikreti Had`i}, rje{avaju}i po prijedlogu punomo}nika, ste~ajnog du`nika, advokata Velad`i} Hasana, za otvaranje ste~ajnog postupka nad DOO ,,AAS" Bosanski Petrovac, podnesenog dana 12. 1. 2009. god., nakon odr`anog ro~i{ta pred ovim Sudom dana 21. 5. 2010. god., a dana 25. 5. 2010. god., donio je sljede}i 

OGLAS 

Odbija se prijedlog predlaga~a, zaprimljenog kod Suda dana 12. 1. 2009. godine, da se otvori ste~ajni postupak nad pravnim licem DOO ,,AAS" Bosanski Petrovac, sa sjedi{tem na adresi M. Balabana bb, Bosanski Petrovac, zbog nedostatka ste~ajne mase. 

Ste~ajni postupak mo`e se otvoriti ako zainteresirano lice u roku od 8 dana od dana objave ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" predujmi iznos od 19.870,00 KM za pokri}e tro{kova ste~ajnog postupka. Predujam uplatiti na ra~un br. 3385002206016890, partija 2250060168, otvoren kod UniCredit bank DD Mostar, Filijala Biha} i dostavi dokaz o uplati Sudu. 

Privremeni ste~ajni upravitelj Dervi{i} Nijaz iz Jajca razrje{ava se du`nosti privremenog ste~ajnog upravitelja. 

Nakon pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u sudskom registru, reg ulo`ak broj 1-2000-00 i svim drugim javnim registrima. 

Tro{kovi prethodnog postupka padaju na teret predlaga~a. 

Broj 17 0 St 004190 09 St
25. decembra 2009. godine
Biha} 

(05-2-1329/10) 


Op}inski sud u Tuzli, ste~ajni sudija Vahida Halilovi}, u ste~ajnom postupku nad imovinom du`nika Fabrika konfekcije "ZINA" d.o.o. u ste~aju Tuzla, dana 25. 5. 2010. godine, objavljuje 

OGLAS
O PRVOJ DJELIMI^NOJ DIOBI 

1.    Ukupna priznata potra`ivanja u ste~ajnom postupku nad imovinom du`nika Fabrika konfekcije "ZINA" d.o.o. u ste~aju Tuzla, na dan ogla{avanja iznose 3.796.479,77 KM. 

2.    Unov~ena ste~ajna masa u ste~ajnom postupku nad imovinom du`nika Fabrika konfekcije "ZINA" d.o.o. u ste~aju Tuzla koja je na raspolaganju za prvu djelimi~nu diobu iznosi 1.403.799,06 KM. 

Predla`e se isplata po isplatnim redovima: 

- vi{i isplatni red u visini od 50%, {to iznosi 249.929,89 KM, 

- op}i isplatni red (pravna i fizi~ka lica) 35%, {to iznosi 717.389,92 KM, 

- op}i isplatni red - uposlenici 35%, {to iznosi 436.479,25 KM. 

3.    Rezervisana nov~ana sredstva za osporena potra`ivanja za koja nisu okon~ani sudski postupci i za tro{kove ste~ajnog postupka, u visini od 1.260.000,00 KM. 

4.    Potra`ivanja povjerioca vi{eg isplatnog reda osporena su u visini od 50% prijavljenih potra`ivanja, za koja potra`ivanja su rezervisana nov~ana sredstva. 

5.    Popis potra`ivanja koja se uzimaju u obzir za naknadnu diobu stavit }e se na uvid u prostorijama Op}inskog suda u Tuzli. 

Broj 032-0-St-06-000 022
25. maja 2010. godine
Tuzla 

(05-2-1337/10) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Vahida Halilovi}, kao ste~ajni sudija u postupku po prijedlogu za otvaranje ste~ajnog postupka nad imovinom du`nika DJL "GAJRET" Grada~ac, M. Tita bb, donio je dana 31. 5. 2010. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak ste~aja nad imovinom du`nika DJL "GAJRET" Grada~ac, M. Tita bb, koji se ne}e provoditi, jer ste~ajna masa nije dovoljna za pokri}e tro{kova ste~ajnog postupka, te se zaklju~uje ste~ajni postupak nad imovinom du`nika DJL "GAJRET" Grada~ac. 

Oglas o otvaranju i zaklju~enju ste~ajnog postupka bit }e objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Po proteku 2 (dva) radna dana od dana objave pravosna`nosti ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" isto }e se dostaviti Op}inskog sudu u Tuzli, Odjeljenju za registar, radi brisanja ste~ajnog du`nika iz sudskog registra. 

Broj 32 0 St 008297 10 St
31. maja 2010. godine
Tuzla 

(05-2-1352/10) 


Op}inski sud u Tuzli objavljuje slijede}i 

OGLAS 

I. 

Otvara se ste~ajni postupak nad du`nikom "STREET MEDIA" d.o.o. Tuzla. 

II. 

Ste~ajni postupak se otvara sa danom 1. 6. 2010. godine u 14,00 sati, kada se Rje{enje o otvaranju ste~ajnog postupka isti~e na oglasnoj tabli Suda. Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

III. 

Za ste~ajnog upravnika imenuje se Ugljanin Fehim, dipl. ecc iz Tuzle, Bir~anskog odreda do br. 143. 

IV. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ste~ajnom sudu dostavom prijave i priloga u dva primjerka, te prilo`e dokaz o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u iznosu od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da taksa ne mo`e biti manja od 50,00 KM, niti ve}a od 10.000,00 KM, na `irora~un broj 1321000256000080 - Vrsta prihoda: 722221 Bud`et Tuzlanskog kantona. 

V. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benom novinama Federacije BiH", ste~ajnog upravnika obavijeste koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. Potrebno je navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurano potra`ivanje. 

VI. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema ste~ajnom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

VII. 

Otvaranje ste~ajnog postupka ima se upisati u sudski registar ovog suda. 

VIII. 

Ro~i{te za ispitivanje potra`ivanja zakazuje se za dan ~etvrtak, 19. 8. 2010. godine u 11,00 sati, u zgradi Op}inskog suda u Tuzli, M. Tita 137, u sudnici broj 33/I. 

IX. 

Skup{tina povjerilaca (izvje{tajno ro~i{te) na kome }e se na osnovu izvje{taja ste~ajnog upravnika odlu~iti o daljnjem toku ste~ajnog postupka odr`at }e se isti dan i na istom mjestu nakon ro~i{ta za ispitivanje potra`ivanja. 

Broj 032-0-ST-09-000 007
1. juna 2010. godine
Tuzla 

(05-2-1353/10) 


Op}inski sud u Zenici, ste~ajni sudija Ramo Ljevakovi}, dana 26. 5. 2010. godine, objavljuje slijede}i 

OGLAS 

U ste~ajnom postupku nad firmom "A.G.E." d.o.o. Zenica, zakazuje se posebno ispitno ro~i{te za dan srijeda, 7. 7. 2010. godine u 10,30 sati. 

Ro~i{te }e se odr`ati u Op}inskom sudu Zenica, u zgradi ovog Suda, sudnica br. 26/II. 

Na ro~i{tu }e se ispitati naknadne prijave povjerilaca koje nisu ispitane na ispitnom-izvje{tajnom ro~i{tu, a blagovremeno su podnesene, pa se pozivaju povjerioci koji su blagovremeno podnijeli naknadne prijave na ovo ro~i{te, kao i ste~ajni upravnik, a istom mogu prisustvovati i svi ostali povjerioci privrednog dru{tva u ste~aju. 

Broj 43 0 St 025605 09 St
26. maja 2010. godine
Zenica 

(05-2-1354/10) 


Op}inski sud u Tuzli, sudiji Halilovi} Vahida, kao ste~ajni sudija, rje{avaju}i po prijedlogu za otvaranje ste~ajnog postupka nad imovinom du`nika "MAGE" DOO za proizvodnju, usluge i marketing Gra~anica, dana 24. 5. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Pokre}e se prethodni postupak radi utvr|ivanje uslova za otvaranje ste~ajnog postupka nad imovinom privrednog dru{tva "MAGE" DOO za proizvodnju, usluge i marketing Gra~anica, Branilaca Kule grada bb. 

Za privremenog ste~ajnog upravnika imenuje se Krainovi} Mehmed, dipl. ecc. iz Tuzle, Aleja Alije Izetbegovi}a 24. 

Privremeni ste~ajni upravnik du`an je odmah po prijemu Rje{enja o imenovanju preduzeti radnje utvr|ene odredbom ~lana 16. Zakona o ste~ajnom postupku, a naro~ito: 

- obezbijediti imovinu du`nika i starati se o istoj, 

- izvr{iti pregled du`nikovih poslovnih prostorija i izvr{iti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju du`nika, 

- utvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka, 

- ispitati da li }e imovina ste~ajnog du`nika pokriti tro{kove ste~ajnog postupka, 

- utvrditi da li se poslovanje ste~ajnog du`nika mo`e u cjelini ili djelimi~no nastaviti u toku prethodnog postupka, i 

- uraditi kontrolu poslovanja ste~ajnog du`nika. 

Privremeni ste~ajni upravnik du`an je podnijeti svoj pismeni izvje{taj ovom Sudu u roku od 30 dana od dana dono{enja ovog Rje{enja u kome }e izvijestiti ovaj Sud o preduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o tome da li postoje razlozi za otvaranje ste~ajnog postupka, odnosno da li postoje bilo kakvi izgledi za nastavak daljeg poslovanja du`nika. 

Rje{enje }e biti objavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH", te se pozivaju povjerioci da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja dostave prijedlog mjera osiguranja na predmetima ste~ajnog du`nika koje }e eventualno zahtijevati. 

Ovo Rje{enje }e se dostaviti Odjeljenju registra ovog Suda, Zemlji{noknji`nom uredu Op}inskog suda Gra~anica i Slu`bi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Gra~anica, radi upisa zabilje`be otvaranja prethodnog postupka. 

Broj 32 0 St 017420 10 St
24. maja 2010. godine
Tuzla 

(05-2-1355/10) 


Op}inski sud Mostar, ste~ajni sudija Rabija Tanovi}, rje{avaju}i po prijedlogu Dru{tva AUTOMAT KLUB d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru na adresi ul. Blajbur{kih `rtava bb, Mostar, zastupanog po z.z. Slezak Neli, a ovaj po punomo}niku Mileti} Mariju, advokatu iz ZAK Sesar - ]uri} - Mileti} iz Mostara, da se nad navedenim dru{tvom otvori ste~ajni postupak, dana 25. 5. 2010. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Radi utvr|ivanja uslova za otvaranje ste~ajnog postupka nad pravnim licem AUTOMAT KLUB d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru na adresi ul. Blajbur{kih `rtava bb, Mostar, za privremenog ste~ajnog upravnika imenuje se Tipura Hamid iz Mostara, Podgorani bb. 

Privremeni ste~ajni upravnik ima sva prava i obaveze iz ~lana 16. Zakona o ste~ajnom postupku i naro~ito je du`an: 

- starati se o imovini du`nika, 

- izvr{iti pregled du`nikovih poslovnih prostorija, 

- izvr{iti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju du`nika, 

- utvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka, 

- ispitati da li Dru{tvo ima imovinu i da li }e imovina du`nika mo}i pokriti tro{kove ste~ajnog postupka, 

- utvrditi da li se mo`e nastaviti poslovanje ste~ajnog du`nika. 

Privremeni ste~ajni upravnik je du`an podnijeti svoj pismeni izvje{taj ovom Sudu u roku od 30 dana od dana dono{enja ovog Rje{enja, kojim }e obavijestiti Sud o preduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju. 

Privremeno se obustavljaju sva prinudna izvr{enja pokrenuta protiv ste~ajnog du`nika, a izlu~na i razlu~na prava povjerioci ne mogu ostvariti u prethodnom postupku. 

Dru{tvo AUTOMAT KLUB d.o.o. Mostar, kao ste~ajni du`nik ne smije vr{iti nikakva raspolaganja imovinom bez saglasnosti ste~ajnog suda. 

Pozivaju se ste~ajni povjerioci da privremenom ste~ajnom upravniku, bez odlaganja, saop{te koje }e mjere obezbje|enja zahtijevati na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. 

Ro~i{te radi ispitivanja uslova za otvaranje ste~ajnog postupka odre|uje se i zakazuje za dan ponedjeljak, 16. 8. 2010. godine sa po~etkom u 11,30 sati, soba broj 108/I. 

Broj 58 0 St 056725 09 St
25. maja 2010. godine
Mostar 

(05-2-1361/10) 


Op}inski sud u Ora{ju, i to sudija Momir \o{anovi}, postupaju}i u likvidacionom postupku, a potom ste~ajnom postupku nad pravnim licem "ALI" d.j.o. poduze}e za proizvodnju i prijevoz, Ugljara 121, nakon odr`ane rasprave dana 26. 4. 2010. godine, donio je dana 30. 4. 2010. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "ALI" d.j.o. poduze}e za proizvodnju i prijevoz, Ugljara 121, zbog nedostatka ste~ajne mase, s tim da se isti ne}e zaklju~iti ukoliko ste~ajni povjerilac, odnosno neko od zainteresiranih za nastavak ovog postupka u roku od 8 dana po objavljivanju oglasa predujmi iznos od 4.000,00 KM na depozitni ra~un Op}inskog suda u Ora{ju broj 3381802249306404 kod UniCredit bank, radi nastavka ste~ajnog postupka. 

2.    Ukoliko u navedenom roku niko ne predujmi navedeni iznos, a po pravomo}nosti Rje{enja navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Ora{ju, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-191, a na osnovu Rje{enja @upanijskog suda u Od`aku broj U/I-20/98 od 28. 1. 1998. godine. 

3.    Sve imovinske vrijednosti (nepokretna imovina, pokretna imovina, nov~ana sredstva) nakon likvidacije ovog pravnog subjekta prenose se na osniva~a dru{tva "ALI" d.j.o. poduze}e za proizvodnju i prijevoz, Ugljara 121, Zoran Porobi} iz Ugljare k. br. 121, kojom on odgovara za obavezu prema tre}im osobama koje bi eventualno nakon pravosna`nosti Rje{enja imale imovinsko-pravne zahtjeve prema navedenom subjektu. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" Sarajevo. 

5.    Tro{kovi postupka padaju na teret predlaga~a. 

Broj 25 0 St 012658 09 St
30. travnja 2010. godine
Ora{je 

(05-2-1386/10) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Daje se saglasnost za glavnu diobu i zakazuje ro~i{te u ste~ajnom postupku nad ste~ajnim du`nikom Preduze}e za proizvodnju i usluge "POLET" d.o.o. Kakanj, za dan 14. 7. 2010. godine u 11,00 sati, na koje se pozivaju povjerioci i ste~ajni upravnik. 

U prvoj, drugoj i tre}oj djelimi~noj diobi ispla}eno je ukupno 380.118,83 KM za namirenje povjerilaca ~ime su namireni povjerioci vi{eg isplatnog reda 100%, a povjerioci op}eg isplatnog reda 41%. 

Diobni popis za glavnu diobu istaknut je na oglasnoj plo~i Op}inskog suda Zenica, a ste~ajni upravnik }e na ro~i{tu za glavnu diobu polo`iti zavr{ni ra~un i podnijeti izvje{taj. 

Ujedno se upozoravaju povjerioci da su ispla}ena sredstva prve, druge i tre}e djelimi~ne diobe, ujedno i raspored za glavnu diobu i ne}e biti dodatnih isplata zbog nedostatka ste~ajne mase. 

Broj St-16/06
26. maja 2010. godine
Zenica 

(05-2-1418/10) 


Op}inski sud u Travniku, ste~ajni sudija Hitka Sadikovi}, povodom prijedloga za otvaranje ste~ajnog postupka nad imovinom du`nika "Rudina" d.d. Donji Vakuf, sa sjedi{tem u ul. 14. septembra bb, dana 28. 5. 2010 godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Za privremenog ste~ajnog upravnika u privrednom dru{tvu "Rudina" d.d. Donji Vakuf, sa sjedi{tem u ul. 14. septembra bb, imenuje se Hozi} Muharem iz Bugojna, Had`ijali}a ograda bb. 

Privremeni ste~ajni upravnik Hozi} Muharem }e: 

- starati se o imovini du`nika; 

- izvr{iti pregled du`nikovih poslovnih prostorija i izvr{iti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju du`nika; 

- utvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka; 

- ispitati da li }e imovina ste~ajnog du`nika pokriti tro{kove ste~ajnog postupka; 

- utvrditi da li se poslovanje ste~ajnog du`nika mo`e u cjelini ili djelimi~no nastaviti u toku prethodnog postupka; 

- utvrditi da li je izvr{ena privatizacija. 

Privremeni ste~ajni upravnik je du`an podnijeti svoj izvje{taj ovom Sudu u roku od 30 dana od dana dono{enja ovog Rje{enja, u kojem }e izvijestiti Sud o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju. 

2.    Ovo se Rje{enje objavljuje se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i Suda, te se povjerioci pozivaju da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja saop}e koje }e mjere osiguranja na predmetima ste~ajnog du`nika oni zahtijevati. 

Broj 51 0 St 031847 10 St
28. maja 2010. godine
Travnik 

(05-2-1419/10) 


Op}inski sud u Biha}u, ste~ajni sudija Vlatka Ivani{, u ste~ajnom postupku nad DOO "Leokomerc" Biha}, rje{avaju}i o prijedlogu za otvaranje ste~ajnog postupka nad du`nikom DOO "Leokomerc" Biha}, podnesenog nakon odr`anog ro~i{ta dana 30. 10. 2008. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Prijedlog predlaga~a Sadikovi} Muhameda od 30. 10. 2008. godine, kojim se predla`e otvaranje ste~ajnog postupka nad du`nikom DOO "Leokomerc" Biha}, odbija se. 

Ste~ajni postupak mo`e se otvoriti ako zainteresirano lice u roku od 8 dana od dana objave ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" predujmi iznos od 5.000,00 KM za pokri}e tro{kova ste~ajnog postupka. Predujam uplatiti na ra~un br. 3385002206016890, partija 2250060168 kod UniCredit bank DD Mostar, Filijala Biha} i dostaviti dokaz o uplati Sudu. 

Privremeni ste~ajni upravitelj ]atovi} Samir iz Biha}a razrje{ava se du`nosti sa danom 3. 6. 2010. godine. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, a po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u sudskom registru i svim drugim javnim registrima. 

Tro{kovi prethodnog postupka padaju na teret predlaga~a. 

Broj 17 0 St 012730 09 St
3. juna 2010. godine
Biha} 

(05-2-1430/10) 


USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 


Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-10-000 080, po zahtjevu Kantar Elvira, sin [abana, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 2313/03 K.O. Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 339/3 zv. Laleta, ku}a i zgrada 78 m2, dvori{te 500 m2 i vo}njak 3. klase 177 m2. Prema podacima iz katastra posjednik nekretnine upisane u P.L. 2313/03 K.O. Gora`de I je Kaloper ro|. Veli} Hajrija, k}i Taiba, sa 1/3 dijela, Ali} ro|. Kaloper Almira, k}i Eniza, sa 1/3 dijela, Kaloper Almir, sin Eniza, sa 1/3 dijela. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 045-0-DN-10-000 080
21. maja 2010. godine
Gora`de 

(05-2-1310/10-F) 


Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-10-000 082, po zahtjevu Fejzi} Ekrema, sin Salke, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 1029/02 K.O. Gora`de II, ozna~ene kao k.~. 766/8 zv. Had`i}a polje, ku}a i zgrada 135 m2, dvori{te 500 m2 i njiva 3. klase 69 m2. Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisane u P.L. 1029/02 K.O. Gora`de II je Fejzi} Ekrem, sin Salke sa 1/1 dijela. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 045-0-DN-0-000 082
26. maja 2010. godine
Gora`de 

(05-2-1326/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-10-000077, po zahtjevu Karimovi} Joze, sina Stipe iz Ozimice, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Posjedovni list broj 791, katastarska op}ina @ep~e-van, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 865/3 naziv parcele "Podovi" kulture ku}a i zgrada povr{ine 30 m2, ku}a i zgrada povr{ine 185 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i livada 4. klase povr{ine 2541 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Karimovi} Jozo, sin Stipe iz Ozimice, op}ina @ep~e, JMB 1005973122628, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-10-000077
27. maja 2010. godine
@ep~e 

(05-2-1394/10-F) 


Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-10-000 092, po zahtjevu Duhovi} Samira, sin Hilma, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 814/04 K.O. Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 1214 zv. Poda, ku}a i zgrada 95 m2 i dvori{te 354 m2. Prema podacima iz katastra posjednik nekretnine upisane u P.L. 814/04 K.O. Gora`de I je Duhovi} Samir, sin Hilma sa 1/1 dijela. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 045-0-DN-10-000 092
31. maja 2010. godine
Gora`de 

(05-2-1398/10-F) 


Op}inski sud Te{anj, Zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67. a u skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{njim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", 19/03 i 54/04), 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-10-000 691, a po zahtjevu "ILMA" DOO TE[ANJ, zastupanog po punomo}niku advokatu Halep D`evadu iz Te{nja, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u Posjedovni list br. 519 k.o. Ljetini}, ozna~ene kao: 

k.~. broj 353 [trlja{ica, njiva 3. kl. u pov. 2982 m2 , k.~. broj 354 [trlja{ica, njiva 3. kl. u pov. 3233 m2, k.~. broj 355/1 [trlja{ica, njiva 3. kl. u pov. 545 m2 i k.~. broj 358/3 Lu{~i}, njiva 4. kl. u pov. 1650 m2, a {to prema podacima starog premjera odgovara nekretnini upisanim u zk. ul. broj 190, 191, 192, 193 K.O. SP-LJETINI] ozna~enim kao k.~. broj 100 [trlja{ica, njiva 3. kl. u pov. 2982 m2, k.~. broj 99 [trlja{ica, njiva 3. kl. u pov. 3233 m2, k.~. broj 98/2 [trlja{ica, njiva 3. kl. u pov. 545 m2 i k.~. broj 123/2 Lu{~i}, njiva 4. kl. u pov. 2982 m2. 

Prema podacima Katastra op}ine Te{anj posjednik nekretnina je "ILMA" DOO TE[ANJ, Pilju`i}i sa 1/1, dok su prema podacima starog premjera ZK ureda Op}inskog suda Te{anj, kao suvlasnici navedenih nekretnina su upisani Agi} Ahmet, ^amd`i} Husein, Me{i} Mejra, Bedak D`emila, Agi} Saliha i drugi. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 039-0-Dn-10-000 691
26. maja 2010. godine
Te{anj 

(05-2-1400/10-F) 


Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva Dijane Barbari} Vinka, radi uspostavljanja novog zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu javno 

NAJAVLJUJE 

- Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine u k.o. Kne{polje upisane P.L. 574 za k.~. 1420 i 1429 k.o. Kne{polje. 

- Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e se produ`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza. 

- Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~iti sukladno dokazima ~l. 64. ZZK. 

Broj Dn. 642/09
24. svibnja 2010. godine
[iroki Brijeg 

(05-2-1402/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-10-000073, po zahtjevu Dilaver Saliha, sina Huseina iz Zenice, zastupanog po punomo}niku Imamovi} D`evdetu, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Posjedovni list broj 280, katastarska op}ina @ele~e, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 80/4 naziv parcele "@eljezni~ka pruga" kulture vo}njak 3. klase povr{ine 970 m2, 

- katastarska ~estica broj 80/5 naziv parcele "Ku~i{te" kulture ku}a i zgrada povr{ine 626 m2 i njiva 6. klase povr{ine 254 m2, 

- katastarska ~estica broj 344/6 naziv parcele "Abulova~a" kulture livada 1. klase povr{ine 420 m2, 

- katastarska ~estica broj 345/10 naziv parcele "Kr{" kulture njiva 2. klase povr{ine 820 m2, 

- katastarska ~estica broj 345/13 naziv parcele "Drvolje" kulture livada 1. klase povr{ine 130 m2, 

- katastarska ~estica broj 345/15 naziv parcele "Kr{" kulture njiva 2. klase povr{ine 500 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Dilaver Salih, sin Huseina iz Zenice, JMB 0501964190010, sa dijelom 1/1 i na parcelama broj 80/4, 80/5, 345/10, 345/13 i 345/15 upisana je zabilje`ba: zalo`no pravo u korist Raiffeisen Bank d.d. BiH, Rje{enje broj Ip-94/05 od 29. 11. 2005. godine. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-10-000073
24. maja 2010. godine
@ep~e 

(05-2-1404/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 077, po zahtjevu Omi} Bege, sin Alije iz Hajderovi}a, Vu~ije Polje bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 627, katastarska op}ina Hajderov}i, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 21/1 "Brdo", oranica 5. klase povr{ine 700 m2, 

- katastarska ~estica broj 20/1 "Brdo", oranica 6 klase povr{ine 1432 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Omi} Alije Bego, Perovi}i, Halilovi}i, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-10-000 077
1. juna 2010. godine
Zavidovi}i 

(05-2-1423/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 075, po zahtjevu Vikovi} Emira, sin Abida iz Zavidovi}a, Vikov}i bb, zastupanog po punomo}niku Karahasanovi} Samiru iz Zavidov}a, Kova~i bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 1643, katastarska op}ina Mustajba{i}i, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 1494/2 "Sjelina", pa{njak 3. klase povr{ine 881 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Vikovi} Emir Abidov, Kova~i - Vikovi}i, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-10-000 075
1. juna 2010. godine
Zavidovi}i 

(05-2-1425/10-F) 


Op}inski sud Te{anj, Zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67., a u skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 039-0-Dn-10-000-143, a po zahtjevu firme FORTIN d.o.o. Sarajevo, zastupane po advokatu Halep D`evadu iz Te{nja, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u Posjedovni list broj 711 k.o. Kra{evo, ozna~ene kao: k.~. br. 823/2, zv. Palu~ak, njiva 3. klase, povr{ine 634 m2 i k.~. br. 824/1, Palu~ak, njiva 3. klase povr{ine 2571 m2, {to prema podacima starog premjera odgovara nekretninama upisanim u ZK ul. br. 460 k.o. Kra{evo ozna~enim kao 207/1, zv. Palu~ak, njiva 3. klase povr{ine 634 m2 i nekretninama upisanim u ZK ul. br. 461 k.o. Kra{evo ozna~enim kao k.~. br. 205/1, zv. Palu~ak, njiva 3. klase povr{ine 2571 m2. Prema podacima katastra Op}ine Te{anj posjednik navedenih nekretnina je FORTIN d.o.o. Sarajevo, dok su prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda Te{anj kao suvlasnici navedenih nekretnina u ZK ul. br. 460 k.o. Kra{evo upisani Ogri} Murat, sin Salke i Ogri} Kada `ena Murata, iz Kra{eva, sa obimom prava po 1/2, a u ZK ul. br. 461 K.o. Kra{evo kao vlasnik je upisana Kaser ro|. Varga Ana iz Kra{eva. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 039-0-DN-10-000-143
1. juna 2010. godine
Te{anj 

(05-2-1447/10-F) 


Op}inski sud Te{anj, Zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67., a u skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 039-0-Dn-10-000-498, a po zahtjevu firme ELF d.o.o. Jelah, u toku je postupak uspostavljenja zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u Posjedovni list broj 2201 k.o. Mravi}i, ozna~ene kao: k.~. br. 464/3, zv. Kr~evina, privredna zgrada, povr{ine 304 m2, ekonomsko dvori{te povr{ine 369 m2, stambeno poslovna zgrada povr{ine 227 m2, k.~. br. 464/18, zv. Kr~evina, njiva 6. klase povr{ine 1228 m2 i k.~. br. 464/19, zv. Kr~evina, njiva 5. klase povr{ine 675 m2. Prema podacima katastra Op}ine Doboj Jug kao posjednik navedenih nekretnina je upisana firma ELF d.o.o. Jelah, sa obimom prava 1/1. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje prenio prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 039-0-DN-10-000-498
1. juna 2010. godine
Te{anj 

(05-2-1449/10-F) 


Op}inski sud Te{anj, Zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67., a u skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 039-0-Dn-10-000-355, a po zahtjevu Smailbegovi} Ibrahima, sina Hasana, iz Te{nja, zastupanog po advokatu Mularifovi} Arifu, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u Posjedovni list broj broj 379 k.o. Jevad`ije, ozna~ene kao: k.~. br. 538/1, zv. Punda~e, ku}a i zgrade povr{ine 79 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i njiva 3. klase povr{ine 1664 m2 i k.~. br. 538/2, zv. Punda~e, njiva 4. klase povr{ine 1535 m2, {to prema podacima starog premjera odgovara nekretninama upisanim u ZK ul. br. 8305 k.o. Te{anj ozna~enim kao k.~. br. 3896/2, zv. Punda~e, ku}a i zgrade povr{ine 79 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i njiva 3. klase povr{ine 1664 m2 i k.~. br. 3896/5, zv. Punda~e, njiva 4. klase povr{ine 1535 m2. Prema podacima katastra Op}ine Te{anj posjednik navedenih nekretnina je Smailbegovi} Ibrahim, sin Hasana, dok su prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda Te{anj kao suvlasnici navedenih nekretnina u ZK ul. br. 8305 k.o. Te{anj upisani Kotori} Ismeta ro|. Be{lagi}, Be{lagi} Miralem, sin Dede, Be{lagi} Fikreta, k}i Dede, Be{lagi} Mevlida, k}i Dede, Be{lagi} Fatima ro|. Hrvi}, Be{lagi} Jasmin, sin Ibrahima, Be{lagi} Bahra, `ena Edina, Be{lagi} Lejla, k}i Edina, Be{lagi} Azra, k}i Edina, Terzi} Hanumica ro|. Be{lagi}, Karahod`i} Sadeta ro|. Be{lagi}, Karahod`i} Dervi{a ro|. Be{lagi}, Be{lagi} Muhamed, sin Tahira, Be{lagi} Fadil, sin Tahira, Be{lagi} Alija, sin Tahira, Dizdarevi} Fadila ro|. Be{i}, Karahod`i} Sabina ro|. Kanti}, Hujdur Edina ro|. Be{lagi}, Be{lagi} Besima ro|. Agi}, Smailbegovi} Ibrahim, sin Hasana. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 039-0-DN-10-000-355
1. juna 2010. godine
Te{anj 

(05-2-1451/10-F) 


Op}inski sud Te{anj, Zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67., a u skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 039-0-Dn-10-000-362, a po zahtjevu Ba{tijanovi} Pere, sina Pave, iz Usore, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u Posjedovni list broj 992 k.o. Siv{a, ozna~ene kao: k.~. br. 495, zv. Cerik, njiva 5. klase povr{ine 1772 m2, {to prema podacima starog premjera odgovara nekretninama upisanim u ZK ul. br. 409 k.o. Siv{a, ozna~enim kao k.~.br. 59/3, zv. Cerik, njiva 5. klase povr{ine 1772 m2. Prema podacima katastra Op}ine Te{anj posjednik navedenih nekretnina je Ba{tijanovi} Pero, sin Pave, iz Siv{e, dok je prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda Te{anj kao vlasnik navedenih nekretnina u ZK ul. br. 409 ko. Siv{a upisana Petrovi} Luca, `ena Ive, iz Siv{e. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 039-0-DN-10-000-362
1. juna 2010. godine
Te{anj 

(05-2-1455/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 088, po zahtjevu Maglajki} Muriza, sin Saliha iz Ali}a 25, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 1478, katastarska op}ina Ali}i, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 423/2 "Brijeg", privredna zg povr{ine 24 m2, oranica 5. klase povr{ine 275 m2 i oranica 6. klase povr{ine 2295 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Maglajki} Muriz Salihov, Zavidovi}i, Ali}i 25, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-10-000 088
8. juna 2010. godine
Zavidovi}i 

(05-2-1462/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 084, po zahtjevu Mahmutovi} Mustafe, sin Ismeta iz Zavidovi}a, Zlatnih ljiljana bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 2561, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 1607/3 "Bara", livada 4. klase povr{ine 488 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Mahmutovi} Mustafa Ismetov, Zavidovi}i, Zlatnih ljiljana bb, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-10-000 084
8. juna 2010. godine
Zavidovi}i 

(05-2-1468/10-F) 


OSTALE OBJAVE 


Op}inski sud u Bugojnu objavljuje 

POZIV 

Kojim pozivamo tu`enog Lovru Tustonju, Vrbanja 13 bb, op}ina Bugojno, na glavnu raspravu zakazanu za dan 26. 8. 2010. godine u 12.00 sati u sobi broj 5. 

Broj 46 0 P 006541 08 P
26. maja 2010. godine
Bugojno 

(05-2-1349/10) 


LA[VA LIJEK ZDRAVSTVENA USTANOVA LJEKARNA NOVI TRAVNIK
OGRANAK KA^UNI 

I. 

Na temelju ~lanka xx i xy Statuta dru{tva "PZU" La{va Lijek" Novi Travnik d.o.o. i Plana reorganizacije Dru{tva od 15. 5. 2010., Skup{tina Dru{tva, dana 15. 5. 2010., donosi: Odluku o ga{enju PZU "La{va Lijek" Novi Travnik, Ogranak Ka}uni, Ka}uni bb, op}ina Busova~a. 

II. 

Razlog ga{enja PZU "La{va Lijek" Novi Travnik, Ogranak Ka}uni, isklju~ivo je kadrovske prirode, tj. na tr`i{tu rada nema kadra magistra farmacije. 

Popis robe sa 31. 5. 2010. god. temelj je za prijenos imovine i obveza na ogranke u sastavu PZU "La{va Lijek" Novi Travnik. 

III. 

Ga{enje PZU "La{va Lijek" Novi Travnik, Ogranak Ka}uni, je prema Planu reorganizacije koji je pripremila Uprava Dru{tva. 

IV. 

Ova Odluka Stupa na snagu 31. 5. 2010. god. 
Broj 76/2010
Novi Travnik 

Vlasnik "La{va Lijek" Novi Travnik
Ogranak Ka}uni
"Za Trgocommerc" d.o.o.
Direktor
Vesna Brkan, v. r.
 

(05-2-1483/10) 


Ogla{ava se neva`e}om licenca broj N023722, za vozilo RENAULT, MASTER, registarskih oznaka 422-J-627, kojim se obavlja javni prijevoz tereta. Navedena licenca je izdata dru{tvu Intereuropa RTC, Me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, pretovar i transport d.d. Sarajevo, Halilovi}i 12, Sarajevo, od strane Ministarstva saobra}aja Kantona Sarajevo. Obrazac licence vrijedi od 5. 5. 2008. godine do 5. 5. 2013. godine. 

(O-499/10) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 3255274, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, za vozilo marke DAIMLER-BENZ - teretno, reg. broj 125-J-565, broj {asije 60131218269097, broj motora 93710010301, vlasni{tvo "CENTROTRANS-MT INTERNATIONAL d.o.o. SARAJEVO. 

(O-480/10) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2762122, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, za vozilo marke MERCEDES-BENZ, teretno, reg. broj 631-A-100, broj {asije WDB6680031P073436, broj motora 36490610107930, vlasni{tvo "CENTROTRANS-MT INTERNATIONAL d.o.o. SARAJEVO. 

(O-481/10) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2337121, broj motora 82889822204D1, broj {asije WBAAL71090CF61878, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, na ime DUTY-[PED DOO SARAJEVO, Halilovi}i 12. 

(O-486/10) 


Ogla{ava se neva`e}om soabra}ajna dozvola broj BH 3255651, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, za vozilo TAM, broj {asije 880000004, broj motora Y888P68624, reg. broj 139-E-649, vlasni{tvo "CENTROTRANS-MT INTERNATIONAL" d.o.o. SARAJEVO. 

(O-490/10) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola serijskog broja BH 2294444, izdata u Policijskoj stanici Vogo{}a, za kombi registarskog broja 917-T-906, vlasni{tvo firme "MTIV" d.o.o. Sarajevo. 

(O-497/10) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2757074, za putni~ko vozilo marke Opel Corsa, registarskih tablica 222-T-542, broj {asije W0L0SDL6884290248, broj motora Z13DTJ2607750, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, na ime UNIQA Osiguranje d.d Sarajevo. 

(O-500/10) 


Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA0192444, za teretno vozilo registarskog broja T83-K-819, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, vlasni{tvo "Geotehnos" d.o.o. Sarajevo. 

(O-507/10) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola br. BH 3066057, izdata od MUP-a Centar Sarajevo, za teretno vozilo marke "Iveko - Dallily", reg. oznaka 979-J-649, broj {asije ZCFC3591005429671, broj motora 3770065, vlasni{tvo "SARAJEVOTEKSTIL" d.d. SARAJEVO. 

(O-510/10) 


Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA 0224601, za putni~ki automobil marke VOLKSWAGEN, broj {asije WVWZZZ1KZ6B066702, broj motora EDK018451, reg. broj E81-A-473, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, na ime "A-AN COMPANY" d.o.o. SARAJEVO. 

(O-511/10) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 3041833, za vozilo HYUNDAI I 30 1.6 CRDI, registarskih oznaka 844-M-598, broj motora D4FB8U521471, broj {asije KMHDB51TP8U082191, izdata od Policijske uprave Novo Sarajevo, vlasni{tvo UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo. 

(O-513/10) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 3251206, za vozilo VW GOLF V 1.9 TDI, registarskih oznaka 144-J-697, broj motora BXE294539, broj {asije WVWZZZ1KZ79000165, izdata od Policijske uprave Novo Sarajevo, vlasni{tvo UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo. 

(O-514/10) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola sa slijede}im podacima: 

Broj saobra}ajne dozvole: BH 2604731; potvrda o vlasni{tvu broj BA 0005850 

Vlasnik vozila: Nestle Adriatic BH d.o.o. 

ID broj: 4201133590005 

Sjedi{te: Fra An|ela Zvizdovi}a 1/14 

Entitet: Federacija BiH 

Mjesto izdavanja : Sarajevo Centar 

Datum izdavanja: 8. 10. 2007. god. 

Ev. broj: 58541 

Reg. oznaka: 866-M-641 

Vrsta vozila: putni~ki automobil marke PEUGEOT 207, boja crvena obi~na 

Broj {asije: VF3WCKFUC33903545, broj motora: 10FE040446785 

Model: 5P Trendy 1.4, oblik karoserije: limuzina, godina proizvodnje 2007. 

(O-517/10) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola BH 2429357, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, za putni~ko motorno vozilo marke [KODA ROOMSTER STYLE 1,2 12V HTP, registarskih oznaka 880-M-097, broj {asije TMBMH45J975045468, vlasni{tvo Raiffesien LEASING d.o.o. Sarajevo. 

(O-518/10) 


Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA 0093485, izdata od Policijske uprave Ilid`a Sarajevo, na ime UNIS KOMERC d.d. Sarajevo, za m/v marke VW Bora, sa podacima: 

- broj {asije: WVWZZZ1JZ1W588679 

- broj motora: ALH535389 

- registarska oznaka: A23-0-905 

(O-519/10) 


Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj 178-T-072, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, na ime EURO-ASFALT d.o.o. SARAJEVO. 

(O-483/10) 


Ogla{avaju se neva`e}im registarske tablice broj 004-E-572, sa teretnog vozila marke VW, LT35 kombi, izdate od II policijske uprave Novo Sarajevo, na ime RIKET d.o.o. SARAJEVO. 

(O-484/10) 


Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj 973-T-044, sa PMV Toyota JARIS, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, na ime "CENTROTRANS-MT INTERNATIONAL d.o.o. SARAJEVO. 

(O-491/10) 


Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj 955-T-616, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, za putni~ko motorno vozilo marke VOLKSWAGEN PASSAT, registarskih oznaka 955-T-616, broj {asije WVWZZZ3BZ3P094630, vlasni{tvo Raiffeisen LEASING d.o.o. Sarajevo. 

(O-494/10) 


Ogla{avaju se neva`e}im registarske tablice broj 325-T-410, sa motornog vozila marke "VW - Transporter", izdate od Policijske uprave Novi Grad, na ime "SELA" d.o.o. SARAJEVO. 

(O-496/10) 


Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj 812-M-861, za teretno motorno vozilo marke "Zastava 80.12", izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, vlasni{tvo preduze}a "Pozder Nekropoling" d.o.o. Sarajevo. 

(O-498/10) 


Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica 077-A-815, sa vozila marke OPEL VEKTRA, br. {asije W0L0ZCF69610285569, br. motora Z19DT4667616, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, na ime BOSNA SUNCE OSIGURANJE DD SARAJEVO. 

(O-506/10) 


Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica K65-O-012, sa vozila [koda FABIA, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, vlasni{tvo EC Education d.o.o. Sarajevo. 

(O-512/10) 


PE^ATI - [TAMBILJI 


Izborna Skup{tina Udru`enja - Unije civilnih `rtava rata Federacije BiH, na sjednici odr`anoj dana 22. 4. 2010. godine, donijela je 

ODLUKU
O PROGLA[ENJU PE^ATA I [TAMBILJA FEDERALNE UNIJE NEVA@E]IM 

^l. 1. 

Ova Odluka se odnosi na progla{enje postoje}ih pe~ata i {tambilja Udru`enja-Unije civilnih `rtava rata Federacije BiH neva`e}im. 

^l. 2. 

Ovom Odlukom se neva`e}im progla{ava pe~at Unije, okruglog oblika, pre~nika 30 mm, sa znakom Unije u sredini i tekstom: Unija udru`enja civilnih `rtava rata u Federaciji BiH, kao i {tambilj Unije pravougaonog oblika, du`ine 60 mm i {irine 30 mm, sa istovjetnim tekstom kao i na pe~atu. 

^l. 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. 

Broj 3-04/2010
20. maja 2010. godine
Sarajevo 


Predsjednik Unije
Senida Karovi}, s. r.
 

(O-493/10) 
LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI 


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLIJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 


SARAJEVSKI KANTON 


Suljevi}/[erif/Sefer, Svjedo~anstva od I-III razreda Srednja Gra|evinska {kola Sarajevo 


111/1 


Abdagi}/Musa/Badema, Li~na karta broj 03BRC5509 izdata u PU Centar Sarajevo 


111/2 


Seki}/Anto/Marica, Svjedo~anstvo od VIII razreda O[ "Aleksa [anti}" Sarajevo 


111/3 


Kulovi}/-/Raza, Bankovni ra~un broj 090031043-4 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


111/5 


Berkovac/Abdulah/Velida, Li~na karta broj 09BME7304 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 


111/6 


Sefi}/Abduselam/D`emila, Bankovni ra~un broj 19000677092 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


111/7 


Sefi}/[efkija/Mustafa, Bankovni ra~un broj 19000677083 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


111/8 


Kukuljac/]azima/Nazif, Li~na karta broj 05BTJ9825 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


111/9 


Kala~a/Omer/Fatima, Bankovni ra~un broj 1011010000122062 15-0901-010461-9 izdat kod Privredna banka Sarajevo dd 


111/12 


Kuki}/Taib/Nermina, Li~na karta broj 04BSF5969 izdata u PU Novo Sarajevo 


111/13 


Kuki}/Taib/Nermina, Bankovni ra~un broj 090045173-3 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


111/14 


Nik{i}/Salih/Hamijeta, Bankovni ra~un broj 090001798-9 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


111/15 


Fejzi}/Nurija/Miralem, Registarska tablica broj 793-J-832 izdata u PU Visoko 


111/16 


Todorovi}/Du{an/Du{anka, Bankovni ra~un broj 190037499-0 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


111/17 


Po`ega/Safet/Elmir, Grasova iskaznica RVI broj 00653 izdata kod Op}ini Ilid`a 


111/18 


Kara~i}/Adem/Ahmet, Bankovni ra~un broj 09000870990 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


111/19 


Ljuboja/Vojo/Lorenka, Diploma broj 6721/1997. godine Medicinski fakultet u Sarajevu 


111/20 


Haznadarevi}/Ferida/Aida, Li~na karta broj 03BMA4454 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 


111/21 


Haznadarevi}/Ferida/Aida, Voza~ka dozvola broj 03BMA1651 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 


111/22 


Haznadarevi}/Ferida/Aida, Saobra}ajna dozvola broj BH 2039690 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 


111/23 


Lokvan~i}/Mustafa/Sulejman, Li~na karta broj 04BQD8720 izdata u PU Ilid`a 


111/24 


[akovi}/Elvedin/D`ana, Svjedo~anstvo od I razreda Srednjo{kolski centar Vogo{}a 


111/25 


Bogu}anin/Aziz/Amel, Voza~ka dozvola broj 05BMB4488 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 


111/26 


Kova~evi}/Red`o/Ishak, Li~na karta broj 09BOC4845 izdata kod PU Had`i}i 


111/29 


Begovi}/Ibrahim/[e}an, Li~na karta broj 06BTK9741 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


111/30 


Begovi}/Ibrahim/[e}an, Saobra}ajna dozvola broj BH2613136 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


111/31 


@eri}/Enver/Almir, Li~na karta broj 03BTB0861 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


111/32 


Hrkalovi}/-/Adis, Li~na karta broj 09BQH0378 izdata u PU Ilid`a 


111/35 


Nezir/Halil/Suno, registarska tablica broj 761-K-166 izdata kod PU Stari Grad Sarajevo 


111/38 


Borovina/Ramiz/Enesa, Li~na karta broj 07BTL5265 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


111/39 


Lakomica/-/Jasmina, Registarske tablice broj K01-K-381 izdate kod PU Novo Sarajevo 


111/40 


D`ebo/Omer/Ahmed, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo 


111/43 


Masnopita/Ibrahim/Mensur, Voza~ka dozvola broj 4682/99 izdata u PU Visoko 


111/46 


Hod`i}/D`evad/Azra, Li~na karta broj 06PSH1430 izdata u PU Novo Sarajevo 


111/47 


Kari}/Mirsad/Edin, Registarska tablica broj 535-T-265 izdata u PU Ilid`a 


112/1 


Kuljuh/Edhem/Senad, Voza~ka dozvola broj 06BTE2993 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


112/2 


]ehi}/Sulejman/Refik, Li~na karta broj 09BRI0726 izdata u PU Centar Sarajevo 


112/3 


Balti}/Hamdo/Ramiza, Li~na karta broj 03BTC5730 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


112/4 


Fazli}/Emin/Emza, Li~na karta broj 05BRF9751 izdata u PU Centar Sarajevo 


112/5 


Pa{i}/Avde/Mevla, Li~na karta broj 04BQB4616 izdata u PU Ilid`a 


112/6 


Piva~/-/Senad, registarska tablica broj E83-E-273 izdata u PU Novi Grad sarajevo 


112/8 


Pleh/D`emal/Adel, Li~na karta broj 04BTG5686 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


112/9 


Pleh/D`emal/Adel, Voza~ka dozvola broj 07BTE9098 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


112/10 


Pleh/D`emal/Adel, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0210277 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


112/11 


Pleh/D`emal/Adel, Potvrda o registraciji broj AA0165289 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


112/12 


Memija/Mu{an/Ifet, Diploma o zavr{nom ispitu [kola u~enika u privredi Sarajevo 


112/13 


Hod`i}/Ramiza/Kenan, Li~na karta broj 03BQA7447 izdata u PU Ilid`a 


112/14 


Hod`i}/Ramiza/Kenan, Voza~ka dozvola broj 03BQA2082 izdata u PU Ilid`a 


112/15 


Juri~i}/Pavo/Tihomir, Li~na karta broj 04BMC1248 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 


112/16 


Mezet/Azem/Azra, radna knji`ica izdata u Op}ini Centar Sarajevo 


112/17 


Baji}/Safet/Slaven, Li~na karta broj 08BQG4514 izdata u PU Ilid`a 


112/18 


Mulahasanovi}/Numo/Omer, Li~na karta broj 04BTF2778 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


112/21 


Mulahasanovi}/Numo/Omer, Voza~ka dozvola broj 04BTB5471 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


112/22 


Krakovi}/Avdo/Adnan, radna knji`ica izdata u Op}ini Ilid`a 


112/23 


]uhara/Omer/Hamdo, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0513412 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


112/24 


Had`ihasanovi}/Hasan/Kemo, Registrska tablica broj J08-O-568 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


112/25 


Korou{i}/Ivica/Anica, Li~na karta broj04DDA0197 izdata u PU Vare{ 


112/26 


Zlati}/Ferid/Haris, Li~na karta broj 09BQG9679 izdata u PU Ilid`a 


112/27 


Zlati}/Ferid/Haris, radna knji`ica izdata u Op}ini Ilid`a 


112/28 


Pepi}/Suljo/Asmir, Uvjerenje o polo`enim ispitima br.03-33234/96 od 10.03.2008.god.Filozofski fakultet Sarajevo 


112/29 


Sijari}/Mehmedalija/Timur, Indeks broj 2976 Muzi~ka akademija u Sarajevu 


112/31 


Dragi~evi}/Stjepan/Jadranka, Svjedo~anstva od I-III razreda i diploma o zavr{nom ispitu Srednja Trgova~ka {kola Sarajevo 


112/32 


Aganovi}/Omer/Adnan, Li~na karta broj 04BRE4678 izdata u PU Centar Sarajevo 


112/33 


Aganovi}/Iso/Elzana, Li~na karta broj 04BRE2216 izdata u PU Centar 


112/34 


Pleho/Be}ir/Anel, Svjedo~anstvo od II razreda Srednja {kola metalskih zanimanja Sarajevo 


112/35 


Makota/Sead/Nermina, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0262141 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


112/36 


Ajanovi}/Hajro/Edib, Registarska tablica broj A03-K-230 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 


112/37 


Bilal/Salko/Nedim, Kartica RVI broj 00022173 izdata u Op}ini Stari Grad Sarajevo 


112/39 


Ferhatovi}/Smail/Nermin, Registarska tablica broj 137-K-451 izdata u PU Centar Sarajevo 


112/40 


[eti}/Mujo/Muvedeta, Li~na karta broj 04BMC0707 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 


112/41 


Hod`i}/Ramo/[emso, Diploma o zavr{nom ispitu Gra|evinska {kola Sarajevo 


112/43 


Kahrovi}/Mulko/Mustafa, Li~na karta broj 04BSD6996 izdata u PU Novo Sarjaveo 


112/46 


^eljo/Samir/Armin, Indeks broj 3660 Fakultet politi~kih nauka Sarajevo 


112/47 


Kulovi}/Husein/Emina, Li~na karta broj 06CUC9038 izdata u PU Kakanj 


112/48 


[atrovi}/Juso/Almina, Li~na karta broj 06BSG9426 izdata u PU Novo Sarajevo 


112/50 


Kusmuk/Mom~ilo/Dragomir, Voza~ka dozvola broj 04BSB9043 izdata u PU Novo Sarajevo 


112/52 


Odoba{i}/Salih/@eljko, Radna knji`ica izdata u Op}ini Ilid`a 


112/54 


Mehinovi}/Ibre/Sofka, Li~na karta broj 07BSH7582 izdata u PU Novo Sarajevo 


112/56 


Selimovi}/Suljo/Elma, Bankovna kartica broj 09000907087 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


112/57 


Kasumovi}/-/Nihad, Slu`bena iskaznica broj 000704 od 15.09.2008. godine izdata od MUP-a HNK Mostar 


113/2 


Vugdali}/Mustafa/Senada, Bankovni ra~un broj 09000872319 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


113/3 


Mari}/-/Admir, Registarska tablica broj 641-J-044 izdata u PU Centar Sarajevo 


113/4 


Spahi}/Idriz/Nermina, Li~na karta broj 07BNC4463 izdata u PU Vogo{}a 


113/5 


\erzi}/Salih/Ljiljana, Li~na karta broj 04BSD3499 izdata u PU Novo Sarajevo 


113/6 


Hamzi}/Ibre/[ida, Li~na karta broj 06BUA2098 izdata u PU Trnovo-F BIH 


113/7 


Stamboli}/-/Safet, Bankovni ra~un broj 090081158-9 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


113/8 


D`anan/Hasib/Haris, Svjedo~anstvo od I razreda gimnazije Dobrinja u Sarajevu 


113/9 


Brdar/Mujo/Ramo, Li~na karta br.04BOA0315 izdata od PU Had`i}i 


113/10 


Brdar/Mujo/Ramo, Voza~ka dozvola br.04BOA0097 izdata od PU Had`i}i 


113/11 


Piri}/Jakuf/Mirzet, Svjedo~anstva I,II i III razreda Srednje Ma{inske {kole u Sarajevu 


113/12 


Sebati/Mahmut/Milaim, Li~na karta br.03BSB3354 izdata od PU Novo Sarajevo 


113/13 


Spahi}/Fejzija/Razija, Rj. br.03-326-169/98 -Doma}a radinost izdato u op}ini Novi grad Sarajevo 


113/14 


Pepi}/Suljo/Asmir, Uvjerenje br 03-33234/96 od 12.03.2008. o polo`enim ispitima 


113/16 


Bevab/Osmo/Ismet, Svjedo~anstvo od Osmog razreda O[ Mo{e Pijade u Vogo{}i 


113/17 


Lukovi}/[a}ir/Maida, Li~na karta br.05BRG0883 izdata od PU Centar Sarajevo 


113/18 


Ahmetovi}/Omer/Damir, Bankovni ra~un broj130016564-2 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


113/20 


Bajri}/Munib/Berin, Registarska tablica broj 365-M-798 izdata u PU Centar Sarajevo 


113/21 


[abi}/[a}ir/Hikmet, Voza~ka dozvola broj 03BRA5797 izdata u PU Centar Sarajevo 


113/22 


[abi}/[a}ir/Hikmet, Li~na karta broj 03BRA8395 izdata u PU Centar Sarajevo 


113/23 


Sarajki}/]amila/]amila, Li~na karta broj 04BQD8106 izdata u PU Ilid`a 


113/24 


Hiseni/Hisen/Osman, Li~na karta broj 09BTN9173 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


113/25 


Pajti}/-/Haris, Registraska tablica broj 611-J-905 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


113/27 


Selimovi}/Nazif/Nusret, Li~na karta broj03BRA6629 izdata u PU Centar Sarajevo 


113/28 


Selimovi}/Nazif/Nusret, Oru`ni list broj 428/70 od 14.12.09.izdat od strane PU Centar Sarajevo 


113/29 


Bird`o/Avdija/Ai{a, registarska tablica broj 848-M-145 izdata u PU Had`i}i 


113/30 


Frlj/Adnan/Azra, Li~na karta broj 06BTK7007 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


113/31 


Musi}/Ibro/Huso, Devizni ra~uni br.380036675-3, 380052659-6 i KM 380052660-4,380036223-2 Raiffeisen bank dd BIH 


113/33 


Beri{a/[ukrija/Bidaim, Paso{ broj 5381434 od 08.05.2010. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo 


113/39 


Zulovi}/Rifeta/Almir, Li~na karta broj 07BQF8518 izdata u PU Ilid`a 


113/40 


Durmo/Omer/D`email, Li~na karta broj 04BSD9534 izdata u PU Novo Sarajevo 


113/41 


Durmo/Omer/D`email, Voza~ka dozvola broj 04BSB6344 izdata u PU Novo Sarajevo 


113/42 


Kaloper/-/Asim, Saobra}ajna dozvola broj BH2612371 izdata u PU Novo Sarajevo 


113/43 


Zuki}/Im{ir/Di{a, Li~na karta broj 03BSA7685 izdata u PU Novo Sarajevo 


113/44 


Kurtovi}/[a}ir/Mehmed, Li~na karta broj 04BTF0025 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


114/1 


Be}arevi}/Ned`ad/Amela, Li~na karta broj 07BRH0905 izdata u PU Centar Sarajevo 


114/2 


Saraj~i}/Sinan/Adnan, Potvrda o vlasni{tvu br.BA0211386 izdata od PU Had`i}i 


114/4 


Kari}/Esad/Meliha, registarska tablica broj O26-T-302 izdata u PU Novo Sarajevo 


114/5 


Ibi{evi}/[erif/Ermin, Voza~ka dozvola broj 06DEB3817 izdata u PU Visoko 


114/7 


Ibi{evi}/[erif/Ermin, Li~na karta broj 06DEC9709 izdata u PU Visoko 


114/8 


Vojnovi}/Rade/Drago, Li~na karta broj 04BSD7616 izdata u PU Novo Sarajevo 


114/9 


Alagi}/Petar/Du{an, Li~na karta broj 08BSI2064 izdata u PU Novo Sarajevo 


114/10 


Stefanovi}/\or|e/Jelisaveta, Li~na karta broj 04BSE9265 izdata u PU Novo Sarajevo 


114/11 


Palo/Adema/Emir, Paso{ broj 6177050 od 30.12.2008. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo 


114/12 


Cogo/-/Amra, Saobra}ajna dozvola broj BH2761817 izdata u PU Novo Sarajevo 


114/15 


@uti}/Hamdija/Ramiza, Indeks broj 134 /84 Medicinski fakultet Tuzla 


114/16 


Hasani}/Sakib/Korana, Indeks broj 33737/97 Filozofski fakultet Sarajevo 


114/17 


Selimovi}/Nazif/Nusret, Bankovni ra~un broj 4500770044535008 izdat kod Intesa SanPaolo Banka dd BIH Sarajevo 


114/18 


Fako/Ned`ib/Velida, Li~na karta broj 08BTM8464 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


114/19 


[ari}/Fadil/Mustafa, Li~na karta broj 03BSA8135 izdata u PU Novo Sarajevo 


114/20 


Zuki}/Abid/Ibri{im, Li~na karta broj 09BNC8967 izdata u PU Vogo{}a 


114/21 


Tanjo/Juso/Haso, Voza~ka dozvola broj 06BSC7062 izdata u PU Novo Sarajevo 


114/22 


Menzilovi}/Aziz/Sad`ida, Svjedo~anstvo od I razreda Srednja {kola za saobra}aj i komunikaciju Sarajevo 


114/23 


Hod`i}/Aziz/Aida, Svjedo~anstvo od I razreda Srednja {kola za saobra}aj i komunikaciju Sarajevo 


114/24 


Pand`o/Hasan/Refik, Registarska tablica broj 283-J-389 izdata u PU Novo Sarajevo 


114/25 


Ahmi{/Jusufa/Haris, Paso{ broj A0264440 od 07.05.2010 izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo 


114/27 


Tuzlak/Atif/Mugdim, Voza~ka dozvola broj 03BMA0277 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 


114/28 


Palo/Edhem/\emal, bankovni ra~un broj 190059937-2 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


114/29 


Zoloti}/Safet/Almin, Li~na karta broj 06BOB8214 izdata u PU Had`i}i 


114/30 


Sinanovi}/-/Ismet, Voza~ka dozvola broj05BTD4448 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


114/31 


Pa{ali}/Ahmet/Smajo, Bankovni ra~un broj 090070406-5 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


114/33 


Hafizovi}/Mirsada/Adis, Li~na karta broj 04BQB2021 izdata u PU Ilid`a 


114/35 


Kamenja{/Refik/Indira, Svjedo~anstvo od IV razreda i diploma o zavr{nom ispitu Tursko-bosanski koled`a Sarajevo 


114/36 


Avdi}/Hamza/Enisa, Li~na karta broj 05BTK2839 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


114/38 


Avdi}/Alija/Mirsad, Li~na karta broj 05BTK2840 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


114/39 


Ah~i}/Alija/[aban, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo 


114/42 


Vuk/Hasan/Munib, Saobra}ajna dozvola br.BH2775856 izdata od PU Ilid`a 


114/43 


Mirvi}/Enver/Amra, Li~na karta broj 04BRF1145 izdata u PU Centar Sarajevo 


114/44 


Drini}/Omer/Enes, radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad Sarajevo 


114/45 


Malovi}-Choukroun Nina, Li~na karta broj 08BRH3185 izdata u PU Centar Sarajevo 


114/46 


Malovi}-Choukroun Nina, Voza~ka dozvola broj 08BRD3820 izdata u PU Centar Sarajevo 


114/47 


^ohadarevi}/[ahin/Ajka, Li~na karta broj 09BRH8544 izdata u PU Centar Sarajevo 


114/48 


Bojanovi}/@ivko/Du{an, Li~na karta broj 03BNA2078 izdata u PU Vogo{}a 


114/49 


@uti}/Selim/Ned`ad, Li~na karta broj 03BMA1164 izdata u Stari Grad Sarajevo 


114/51 


Ra|o/Asim/Enes, Saobra}ajna dozvola broj BH2775371 izdata u PU Ilid`a 


114/53 


Behlulovi}/Ekrema/Admira, Li~na karta broj 09BQH3445 izdata u PU Ilid`a 


114/54 


Husovi}/Mal}e/Senad, registarska tablica broj 489-M-860 izdata u PU Ilid`a 


114/56 


Mustafi/Rifeta/Mevaip, saobra}ajna dozvola broj BH3050259 izdata u PU Ilid`a 


114/57 


Ngo/Jakub/Sana, Li~na karta broj 09BME7507 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 


114/58 


Merdanovi}/^amila/Nusret, Registarska tablica broj A71-K-631 izdata u PU Had`i}i 


114/59 


Karovi}/Mu{an/Senida, Bankovni ra~un broj 090049794-2 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH SArajevo 


114/61 


Jakupovi}/Alija/Bajra, Svjedo~anstvo od VIII razreda O[ "Ivo Lola Ribar" Sarajevo 


114/62 


Sadikovi}/Seid/Fahrija, Li~na karta broj 05BOB5324 izdata u PU Had`i}i 


115/4 


Sadikovi}/Seid/Fahrija, Bankovni ra~un broj 090077573-5 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


115/5 


Dragolj/-/[ehrija, Bankovni ra~un broj 090011333-3 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


115/7 


Mulali}/Nurija/Aida, Li~na karta br.10BRI1738 izdata od PU Centar Sarajevo 


115/10 


]atovi}/Murat/Alma, Li~na karta br.03BMA4210 izdata od PU Stari grad Sarajevo 


115/11 


Duran/Jovo/Sanja, Li~na karta br. 04BTE7540 izdata od PU Novi grad Sarajevo 


115/13 


Bosni}/D`emal/Hilmija, Svjedo~anstvo od III razreda [kole u~enika u privredi u Sarajevu 


115/14 


Leto/Murat/Adnan, Li~na karta br.03BRC8356 Iizdata od PU Centar Sarajevo 


115/15 


Rami}/Zikret/Amra, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novi grad Sarajevo 


115/17 


Sloboda/Hurem/Mehmed, Voza~ka dozvola br.05BOA4296 izdata od strane PU Had`i}i 


115/18 


Kazaz/-/Aida, Registarska tablica broj 877-696 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


115/23 


Gagula/-/Hikmet, registarske tablice broj 267-M-922 izdate kod PU Ilid`a 


115/24 


Sefer/Omer/Edhem, radna knji`ica izdata u Op}ini Fo~a 


115/25 


Tadi}/Marka/Ivan, Rje{enje za obavljanje samostalne djelatnosti br. UP-I-04-22-1173/2008 izdato u Op}ini Stari Grad 


115/26 


Ibi{evi}/Salih/Arnes, Bankovni ra~un broj 090040137-3 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


115/27 


Haskovi}/Alija/Deneta, Voza~ka dozvola broj 08BTF3341 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


115/28 


Haskovi}/Alija/Deneta, Li~na karta broj 04BTI7337 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


115/29 


Haskovi}/Alija/Deneta, Bankovni ra~un broj 090085012-4 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


115/30 


[abanovi}/Salko/Muhamed, Li~na karta broj 06BTL0682 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


115/32 


Rajs/Pero/Angela, Li~na karta broj 03BTB5694 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


115/33 


Rajs/Oto/Darko, Li~na karta broj 03BTB5693 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


115/34 


Fi{i}/Hamid/Medina, Li~na karta broj 04BQD2453 izdata u PU Ilid`a 


115/36 


Begovi}/Jusufa/Jusuf, Li~na karta broj 04BSF0232 izdata u PU Novo Sarajevo 


115/37 


Be{i}/Ahmed/Samir, Li~na karta broj 04BTI0785 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


115/38 


Hod`i}/Ismet/Muamer, Li~na karta broj 05BTK1215 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


115/40 


^uri}/Salko/Mujo, radna knji`ica izdata u Op}ini Ilid`a 


115/41 


Hasanbegovi}/Lutvo/Ina, Saobra}ajna dozvola broj BH3048160 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


115/42 


Kajevi}/[aban/Mirsad, Li~na karta broj 05BOB5837 izdata u PU Had`i}i 


115/43 


Haseta/Avdo/Aldina, Li~na karta broj 07BSH6104 izdata u PU Novo Sarajevo 


115/44 


Ajradinovi}/-/Anel, Saobra}ajna dozvola br.BH2282202 izdata od PU Novi grad Sarajevo 


115/45 


Fazlagi}/Nijaz/Sadik, Index br.1422/00 izdat od strane Fakulteta Islamskih nauka u Sarajevu 


115/46 


Tucak/Halil/Fatima, Li~na karta br.04BRE9104 izdata od PU Ilid`a 


115/47 


Avdakovi}/Kemal/Fahrija, Li~na karta broj 03BRB7346 izdata u PU Centar Sarajevo 


115/48 


Zubovi} Mersada, Saobra}ajna dozvola broj BH2427369 izdata u PU Centar Sarajevo 


115/51 


Isakovi}/Alije/Adni, Paso{ broj 6239313 od 16.04.2009. godine izdat od strane DKP u Be~u 


115/52 


Solak Hatid`a, li~na karta broj 06BPB5743, izdata Policijska uprava Ilija{ 


85 


UNSKO-SANSKI KANTON 


AUTORADIONA JAVORI], reg. tablica broj 821-K-865, izdata Odsjek za administraciju Klju~ 


938 


DOO "COMPANY KADI]" Bosanska Krupa, reg. tablica broj 863-T-270, izdata 7. 4. 2005. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 


939 


Karabegovi} Senad, li~na karta broj 07CRC4904, izdata 28. 8. 2007. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 


940 


\u|a Edis, voza~ka dozvola broj 04CRA3212, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 


941 


Kabiljagi} Almir, li~na karta broj 05CRB7482, izdata 24. 2. 2005. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 


942 


Ba{i} Hajrudin, voza~ka dozvola broj 09CMA5203, izdata 11. 5. 2009. Odsjek za administraciju Klju~ 


943 


Ba{i} Hajrudin, li~na karta broj 04CMA1453, izdata 12. 2. 2004. Odsjek za administraciju Klju~ 


944 


Ba{i} Hajrudin, voza~ka dozvola broj 09CMA5208, izdata 11. 5. 2009. Odsjek za administraciju Klju~ 


945 


Badnjevi} Izeta, ra~un broj 19-19350186914 kod Raiffesien Bank d.d. BiH, Filijala Biha} 


946 


Alijagi} Armin, li~na karta broj 09CPE5885, izdata 3. 9. 2005. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 


947 


Salihovi} Demir, li~na karta broj 04CMA4966, izdata 9. 7. 2004. Odsjek za administraciju Klju~ 


948 


Pe~enkovi} Samira, putna isprava broj 4091646, izdata 30. 1. 2003. KMUP Biha} 


949 


Ali~aji} Anela, li~na karta broj 06COE1406, izdata 28. 4. 2006. Odsjek za administraciju Cazin 


950 


Veli} Ahmet, ra~un broj 193506765-0 kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, Filijala Bosanska Krupa 


951 


Mazlagi} Fuad, li~na karta broj 05CLE2133, izdata 4. 2. 2005. Odsjek za administraciju Biha} 


952 


^au{evi} Admir, li~na karta broj 09CLG4853, izdata 15. 10. 2009. Odsjek za administraciju Cazin 


953 


Alagi} [efik, li~na karta broj 04CLD7270, izdata 2. 11. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 


954 


Smlati} suljo, li~na karta broj 07CPD7252, izdata 7. 5. 2007. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 


955 


Ba{i} Davor, li~na karta broj 04CPA7401, izdata 5. 4. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 


956 


Skenderovi} Agan, reg. tablica broj 858-T-548, izdata Odsjek za administraciju Bu`im 


957 


Pilipovi} Amel, li~na karta broj 07CPE0025, izdata 14. 11. 2007. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 


958 


Ale{evi} Nihad, li~na karta broj 04CSA3161, izdata 30. 4. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 


959 


Mujki} Senada, li~na karta broj 06CPD1481, izdata 22. 3. 2006. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 


960 


Erceg Anka-Marija, ra~un broj 093500750-0 kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, Filijala Biha} 


961 


Buli} Nazif, ra~un broj 0935023019-1 kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, Filijala Biha} 


962 


Halki} Hamdija, li~na karta broj 04CPA3722, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 


963 


Me{i} Adnan, li~na karta broj 04CRA6978, izdata 8. 4. 2004. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 


964 


Kahri} Mahmut, li~na karta broj 03CRA0407, izdata 12. 12. 2003. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 


965 


Sivi} Sabit, oru`ni list broj 05/96, izdata MUP Bosanska Krupa 


966 


Halki} Hamdija, voza~ka dozvola broj 09CPB7190, izdata 22. 1. 2009. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 


967 


Mid`i} Elmir, li~na karta broj 04CLB6333 od 23. 1. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 


968 


Be}irspahi} Edina, li~na karta broj 04CLB7372, izdata 5. 2. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 


969 


Had`ali} Mehmed, li~na karta broj 04COA5414, izdata 12. 2. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 


970 


D`afi} Fadila, paso{ broj 4996360, izdat 9. 2. 2006. KMUP Biha} 


971 


Brkovi} Esmir, li~na karta broj 04CNA2841, izdata Odsjek za administraciju Bosanski Petrovac 


972 


Brkovi} Esmir, voza~ka dozvola broj 04CNA0707, izdata Odsjek za administraciju Bosanski Petrovac 


973 


Hasanagi} Husein, saobra}ajna dozvola broj BH 3192058, izdata 6. 5. 2010. MUP Cazin 


974 


D`aferovi} Adis, voza~ka dozvola broj 07CPB4915, izdata 4. 7. 2007. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 


975 


D`aferovi} Adis, li~na karta broj 07CPD7781, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 


976 


Delali} Omer, saobra}ajna dozvola broj BH 2849034, izdata MUP Cazin 


977 


Delali} Omer, voza~ka dozvola broj 04COA9718, izdata 4. 11. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 


978 


Lati} Husein, saobra}ajna dozvola broj BH 2354574, izdata MUP Velika Kladu{a 


979 


Delali} Omer, li~na karta broj 03COA0441, izdata 6. 11. 2003. Odsjek za administraciju Cazin 


980 


Ru`ni} Mirsad, li~na karta broj 07CPD9472, izdata 12. 9. 2007. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 


981 


Miljkovi} Nermina, li~na karta broj 04CPC3319, izdata 29. 12. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 


982 


Li|an Anes, li~na karta broj 09COF6660, izdata 29. 5. 2009. Odsjek za administraciju Cazin 


983 


Ba{i} Enes, paso{ broj 5016860, izdat 16. 3. 2006. KMUP Biha} 


984 


Velad`i} Nijaz, li~na karta broj 05CLE3208, izdata 24. 2. 2005. Odsjek za administraciju Biha} 


985 


Pa{ali} Nevzeta, li~na karta broj 04CLB9789, izdata 11. 3. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 


986 


Muminovi} Hasib, saobra}ajna dozvola broj NO2288, izdata MUP Cazin 


987 


Kapi} Sebiha, li~na karta broj 05COD3462, izdata 23. 3. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 


988 


Husi} Nijaz, reg. tablica 528-J-096, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 


989 


]ati} Eniz, li~na karta broj 04CPB6278, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 


990 


^au{evi} Adem, li~na karta broj 08CPE1144, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 


991 


Rahmanovi} Nermin, li~na karta broj 05CLE4259, izdata 20. 3. 2005. Odsjek za administraciju Biha} 


992 


Velad`i} Denis, li~na karta broj 07CLF4824, izdata 6. 6. 2007. Odsjek za administraciju Biha} 


993 


Mujanovi} Samira, putna isprava broj 4838301, izadta 3. 8. 2004. KMUP Biha} 


994 


Isakovi} Enes, radni~ka knji`ica, izdata Op}ina Bu`im 


995 


Grahovi} Husein, oru`ni list ser. broj 017422, izdat 1. 9. 2008. Policijska stanica Velika Kladu{a 


996 


Mujagi} Hase, li~na karta broj 04CLD1529, izdata 10. 8. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 


997 


Feli} Adis, li~na karta broj 08CLF8946, izdata 18. 4. 2008. Odsjek za administraciju Biha} 


998 


POSAVSKI KANTON 


Horoskovi} Sajima, osobna iskaznica broj 04BWA6435, izdata MUP PK Od`ak 


131 


Pervi} Jasmina, osobna iskaznica broj 04BVA4336, izdata 20. 2. 2004. MUP PK Ora{je 


132 


Mari} Mato, osobna iskaznica broj 09BXA4872, izdata 21. 7. 2009. MUP PK Domaljevac-[amac 


133 


Kesi} Anto, putna isprava broj 6042299, izdata MUP PK Ora{je 


134 


TUZLANSKI KANTON 


Sejdinovi} Abdulah, diploma broj 01-239-18/06 od 12. 6. 2006., izdata JU MS[ Sapna 


954 


Hivzefendi} Alma, li~na karta broj 04CFB1822, izdata CIPS Gra~anica 


955 


Ati} Nermin, li~na karta broj 04CDA5281, izdata 4. 12. 2004. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


956 


Be{i} Mirsada, li~na karta broj 06CDD2277, izdata 23. 6. 2006. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


957 


D`ombi} Nermin, li~na karta broj 03CDA0105, izdata 9. 10. 2003. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


958 


Miki} Ru`a, li~na karta broj 08CDE0729, izdata 21. 3. 2008. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


959 


Jusi} Sead, li~na karta broj 08CDE2874, izdata 21. 10. 2008. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


960 


Piragi} Bahrudin, voza~ka dozvola broj 05CDA8062, izdata 3. 3. 2005. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


961 


Me{anovi} Almir, putna isprava broj 5292128, izdata 17. 1. 2007. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


962 


Mi}anovi} \or|o, putna isprava broj 5741805, izdata 12. 11. 2007. Ambasada BiH u Be~u 


963 


Hod`i} Elvir, li~na karta broj 08CDE0221, izdata 11. 1. 2008. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


964 


Sulji} Sabina, li~na karta broj 09CDE4614, izdata 26. 6. 2009. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


965 


Malki} [evo, li~na karta broj 05CDC5866, izdata 16. 5. 2005. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


966 


Emki} Pa{a, li~na karta broj 05CDC2240, izdata 7. 2. 2005. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


967 


Emki} Sahba, li~na karta broj 05CDC2480, izdata 9. 3. 2005. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


968 


Hasanovi} Emina, li~na karta broj 07CDD6439, izdata 2. 2. 2007. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


969 


Djedovi} Alen, voza~ka dozvola broj 04CDA3156, izdata 9. 8. 2004. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


970 


Hasanovi} Nermina, voza~ka dozvola broj 07CDB3227, izdata 21. 9. 2007. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 


971 


\uli} Mirza, svjedo~anstvo dj. broj 01-410/6 od 10. 7. 1993., izdato u S[C Gra~anica 


972 


Aljuki} Amela, li~na karta broj 09CID4007, izdata 18. 3. 2009. Odjeljenje za administraciju 


Kalesija 


973 


BE[I] ALFA COMPANY d.o.o. Kalesija, reg. tablice broj 867-K-442, izdata Odjeljenje za administraciju Kalesija 


974 


Hasi} Haris, li~na karta broj 08CFE5437, izdata 27. 8. CIPS Gra~anica 


975 


Mustafi} D`emal, putna isprava broj 6002808, izdata 13. 6. 2008. Odjeljenje za administraciju Tuzla 


976 


D`od`aljevi} Elvedin, diploma o zavr{enoj saobra}ajnoj {koli, djel. broj 03-1521-1/2005, izdata 24. 6. 2005. JU MS[ Srebrenik 


977 


^au{evi} Elvira, li~na karta broj 08CHB0101, izdata Odjeljenje za administraciju ^eli} 


978 


Bajri} Edin, li~na karta broj 04CFA2735, izdata 19. 1. 2004. CIPS Gra~anica 


979 


[adi} Amna, putna isprava broj 5496445, izdata 26. 6. 2007. Odjeljenje za administraciju Tuzla 


980 


]ori} Admir, svjedo~anstvo I razreda dj. broj 01-376/6 od 27. 8. 1993., izdato u S[C Gra~anica 


981 


]ori} Admir, svjedo~anstvo II razreda dj. broj 01-380/10 od 28. 8. 1994., izdato u S[C Gra~anica 


982 


]ori} Admir, svjedo~anstvo III razreda dj. broj 01-90/2 od 10. 6. 1995., izdato u S[C Gra~anica 


983 


Deli} Sead, reg. tablica broj 397-J-654, izdata Odjeljenje za administraciju Kalesija 


984 


Hod`i} Suljo, li~na karta broj 05CIB3870, izdata 2. 6. 2005. Odjeljenje za administraciju Kalesija 


985 


Hasanovi} Elvir, reg, tablica broj 976-J-165, izdata Odjeljenje za administraciju Kalesija 


986 


D`ani} Safet, reg. tablica broj 193-J-254, izdata Odjeljenje za administraciju Kalesija 


987 


Kehonji} Hazim, putna isprava broj 4932147, izdata 17. 8. 2005. Odjeljenje za administraciju Kalesija 


988 


Jahi} Mehdina, li~na karta broj 05CIC2981, izdata 27. 12. 2005. Odjeljenje za administraciju Kalesija 


989 


@epi} Fuad, paso{ broj 4048840, izdat 24. 12. 2002. MUP Gra~anica 


990 


Had`ihasanovi} (Husnija) Zejda, diploma dj. broj 01-369/12 od 8. 6. 1990., izdata u S[C Gra~anica 


991 


Islamovi} Saida, li~na karta broj 09BZA0606, izdata 9. 6. 2009. Odjeljenje za administraciju Sapna 


992 


Bilanovi} Stanojka, diploma (stolar) broj 484-1/91, izdata MS[ @ivinice 


993 


Bahi} Ilzana, svjedod`ba o zavr{enom I razredu ekonomske {kole djel. br, 03-272-1/97, izdata 27. 6. 1997. godine od JU MS[ Srebrenik 


994 


Bahi} Ilzana, svjedod`ba o zavr{enom II razredu ekonomske {kole djel. br. 03-272-2/97, izdata 27. 6. 1997. godine od JU MS[ Srebrenik 


995 


Bahi} Ilzana, svjedod`ba o zavr{enom III razredu ekonomske {kole djel. br. 03-272-3/97, izdata 27. 6. 1997. godine od JU MS[ Srebrenik 


996 


Bahi} Ilzana, svjedod`ba o zavr{enom IV razredu ekonomske {kole djel. br. 03-319-1/98, izdata 23. 2.1998. godine od JU MS[ Srebrenik 


997 


Bahi} Ilzana, diploma o zavr{enoj ekonomskoj {koli djel. br. 03-319-2/98, izdata 23. 2. 1998. godine od JU MS[ Srebrenik 


998 


Ba{i} Zijad, svjedod`ba o zavr{enom I razredu djel. br. 04-3071/89, izdata 1. 9. 1989. godine od [C za usmjereno obrazovanje "D`emal Bijedi}" Srebrenik 


999 


Ba{i} Zijad, svjedod`ba o zavr{enom II razredu djel. br. 04-3653/90, izdata 30. 8. 1990. godine od [C za usmjereno obrazovanje "D`emal Bijedi}" Srebrenik 


1000 


Ba{i} Zijad, svjedod`ba o zavr{enom III razredu djel. br. 04-1469/91, izdata 10. 6. 1991. godine od [C za usmjereno obrazovanje "D`emal Bijedi}" Srebrenik 


1001 


Ba{i} Zijad, diploma o zavr{enoj {koli djel. br. 04-1468/91, izdata 10. 6. 1991. godine od [C za usmjereno obrazovanje "D`emal Bijedi}" Srebrenik 


1002 


ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON 


Hrustanovi} Amela, putna isprava broj 6191789, izdata 6. 2. 2009. MUP ZE-DO kantona 


1003 


Kati} Vanja, voza~ka dozvola broj 07CXA2297, izdata 2. 11. 2007. CIPS Usora 


1004 


Jamakovi} \emila, li~na karta broj 05DCA6522, izdata 24. 1. 2005. Odjeljenje za administraciju Olovo 


1005 


\or|evi} Zvonimir, li~na karta broj 04DCA2563, izdata 30. 7. 2004. Odjeljenje za administraciju Olovo 


1006 


Be{lija Elvira, li~na karta broj 07DCB1089, izdata 18. 12. 2007. Odjeljenje za administraciju Olovo 


1007 


DOO ILMA Pilju`i}i - Te{anj, reg. plo~ice broj 146-E-967, izdate MUP Usora 


1008 


Vukovi} Salim, li~na karta broj 04DDA5137, izdata 24. 2. 2004. Odjeljenje za administraciju Zavidovi}i 


1009 


Sulji} Adina, li~na karta broj 07CZC0817, izdata 16. 10. 2007. Odjeljenje za administraciju Maglaj 


1010 


Havi} Arnela, li~na karta broj 08CZC2151, izdata 17. 10. 2008. Odjeljenje za administraciju Maglaj 


1011 


Kne`evi} Franjo, li~na karta broj 04CZA1981, izdata 20. 1. 2004. Odjeljenje za administraciju Maglaj 


1012 


Husakovi} Ferida, li~na karta broj 04CZB4079, izdata 23. 12. 2004. Odjeljenje za administraciju Maglaj 


1013 


Bajramovi} Aida, saobra}ajna dozvola broj BH 3001323, izdata MUP Zenica 


1014 


Banovi} Mladen, osobna karta broj 04CYA8151, izdata 14. 12. 2004. Odsjek za administraciju @ep~e 


1015 


\uhera Naser, li~na karta broj 06DDC9981, izdata 9. 6. 2006. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 


1016 


Preld`i} Emir, voza~ka dozvola broj 06CYA8292, izdata 24. 8. 2006. Odsjek za administraciju @ep~e 


1017 


CICKO DOO Zenica, reg. tablice broj T34-M-626, izdate MUP Zenica 


1018 


Ili} Drago, li~na karta broj 04DDB7006, izdata 22. 10. 2004. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 


1019 


"Montig-Z" d.o.o. Zavidovi}i, reg. tablica broj 205-J-685, izdata Odsjek za administraciju Zavidovi}i 


1020 


Bratanovi} Asim, voza~ka dozvola broj 04DDA2504, izdata 19. 5. 2004. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 


1021 


Ravnjak Bla`enka, osobna iskaznica broj 10CYC7587, izdata 22. 1. 2010. Odsjek za administraciju @ep~e 


1022 


Tahi} Edina, osobna iskaznica broj 05CYB3510, izdata 26. 4. 2005. Odsjek za administraciju @ep~e 


1023 


Agi} Alisa, li~na karta broj 03CTC0899, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


1024 


Ahmetspahi} Selvedina, li~na karta broj 04CTG1123, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


1025 


Muj~inovi} Nermana, li~na karta broj 09CTM1071, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


1026 


Prasko Hasib, li~na karta broj 07CTK4754, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


1027 


Skender Amra, li~na karta broj 07CTK3437, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


1028 


[uvali} Senad, li~na karta broj 06CTJ7097, izdata Odsjek za administraciju Zenica 


1029 


Sari} Zijad, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BH 0519466, izdata MUP Zenica 


1030 


Sari} Zijad, saobra}ajna dozvola broj BH 2255165, izdata MUP Zenica 


1031 


[i{i} Aldina, osobna karta broj 08CYC4544, izdata 21. 4. 2008. Odsjek za administraciju @ep~e 


1032 


Bo`i}-Eduard Bo`idarka, voza~ka dozvola broj 04DBA0006, izdata 6. 2. 2004. Odsjek za administraciju Vare{ 


1033 


Bo`i}-Eduard Bo`idarka, osobna iskaznica broj 09DBB1131, izdata 29. 1. 2009. Odsjek za administraciju Vare{ 


1034 


Bo`i} Mira, osobna karta broj 08CYC4127, izdata 11. 1. 2008. Odsjek za administraciju @ep~e 


1035 


SREDNJOBOSANSKI KANTON 


Klari} Ljubomir, li~na karta broj 04DFB3191, izdata 5. 1. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 


694 


Lujanovi} Anto, li~na karta broj 03DFB2493, izdata 15. 12. 2003. Odsjek za administraciju Travnik 


695 


Selman Ramo, li~na karta broj 03DFA2551, izdata 16. 5. 2003. Odsjek za administraciju Travnik 


696 


"TRAVNIK TRANS" d.o.o. Travnik, reg. tablice broj M86-K-052, izdate Odsjek za administraciju Travnik 


697 


Selman Ramo, voza~ka dozvola broj 03DFA0703, izdata 16. 5. 2003. Odsjek za administraciju Travnik 


698 


Kunovac Nedeljko, voza~ka dozvola broj 04DOA2736, izdata 9. 1. 2004. Odsjek za administraciju Bugojno 


699 


Karaho|a (Sead) Azer, radni~ka knji`ica broj 833/76, izdata Op}ina Travnik 


700 


Kari} Kadir, radni~ka knji`ica broj 55/09, izdata 17. 4. 2009. Op}ina Busova~a 


701 


Bati} Edina, voza~ka dozvola broj 08DOB1076, izdata 14. 2. 2008. Odsjek za administraciju Bugojno 


702 


Bati} Edina, li~na karta broj 09DOD1797, izdata 17. 8. 2009. Odsjek za administraciju Bugojno 


703 


@uljevi} Maja, osobna iskaznica broj 09DNC3894, izdata CIPS Vitez 


704 


Cicvara Haris, voza~ka dozvola broj 04DNA2148, izdata CIPS Vitez 


705 


Grebenar @eljko, voza~ka dozvola broj 04DNA2974, izdata CIPS Vitez 


706 


Bra~ak-Dujmovi} Marijana, voza~ka dozvola broj 04DNA5505, izdata CIPS Vitez 


707 


Bra~ak-Dujmovi} Marijana, osobna iskaznica broj 04DNB2531, izdata CIPS Vitez 


708 


Ibrakovi} Tejfida, radni~ka knji`ica broj 275/2009, izdata Op}ina Vitez 


709 


Strini} Goran, osobna iskaznica broj 06DNB9186, izdata Odsjek za administraciju Vitez 


710 


Osmanovi} Mirsad, osobna iskaznica broj 07DNC1005, izdata CIPS Vitez 


711 


Osmanovi} Mirsad, voza~ka dozvola broj 03DFA1373, izdata CIPS Vitez 


712 


Markovi} Anita, osobna iskaznica broj 09DNC2986, izdata CIPS Vitez 


713 


Autoprevoznik Jelu{i} Zdenko, reg. tablica broj O15-T-986, izdata 5. 4. 2010. Odsjek za administraciju Bugojno 


714 


Aleti} Fadila, li~na karta broj 04DLA3552, izdata CIPS Busova~a 


715 


Hajdarevi} Mehmed, osobna iskaznica broj 04DLA6201, izdata 1. 12. 2004. CIPS Busova~a 


716 


^i~ak Elvir, radna knji`ica broj 75/05, izdata 8. 4. 2005. Op}ina Busova~a 


717 


Omer~evi} Admira, li~na karta broj 07DIB0256, izdata 28. 6. 2007. Odsjek za administraciju Fojnica 


718 


Klisura Merima, voza~ka dozvola broj 08DIA4717, izdata 8. 9. 2008. Odsjek za administraciju Fojnica 


719 


Klisura Merima, li~na karta broj 08DIB1070, izdata 8. 9. 2008. Odsjek za administraciju Fojnica 


720 


Babi} Vinko, li~na karta broj 04DIA1753, izdata 16. 8. 2004. Odsjek za administraciju Fojnica 


721 


Babi} Vinko, voza~ka dozvola broj 07DIA4335, izdata 16. 8. 2007. Odsjek za administraciju Fojnica 


722 


BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON 


[ehi} Muhamed, li~na karta broj 08AUC7846, izdata 27. 5. 2008. MUP BPK Gora`de 


74 


Djana Nermin, voza~ka dozvola broj 04AUA2541, izdata 6. 7. 2004. MUP BPK Gora`de 


75 


Hasovi} Elvir, li~na karta broj 05AUB9337, izdata 15. 2. 2005. MUP BPK Gora`de 


76 


Kla~ar Murat, li~na karta broj 06AUC3078, izdata 29. 3. 2006. MUP BPK Gora`de 


77 


Muratspahi} Hidajeta, li~na karta broj 04AUB7006, izdata 30. 11. 2004. MUP BPK Gora`de 


78 


HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON 


Tufek Ibrahim, reg. tablica broj 975-A-321, izdata 22. 4. 2008. MUP HNK Jablanica 


130 


Sefer Almin, li~na karta broj 08BHA9753, izdata 1. 7. 2008. MUP HNK Jablanica 


131 


Dlaki} Mirza, li~na karta broj 07BHA9050, izdata 23. 4. 2007. MUP HNK Jablanica 


132 


Me{i} Mehmed, li~na karta broj 03BHA0160, izdata 3. 12. 2003. MUP HNK Jablanica 


133 


PI GRADSKA PEKARA DOO Jablanica, reg. tablica broj 543-T-219, izdata 29. 3. 2004. MUP HNK Jablanica 


134 


ZAPADNOHERCEGOVA^KI KANTON 


Karamati} @eljko, osobna iskaznica broj 05DTA5380, izdata 15. 2. 2007. CIPS Posu{je 


318 


Zovko Mario, indeks broj 16413/09 Ekonomskog fakulteta u Mostaru 


319 


]avar Mario, voza~ka dozvola broj 040DUA6056, izdata 20. 12. 2004. CIPS [iroki Brijeg 


320 


Pavkovi} Ante, reg. plo~ice broj 536-T-698, izdate 30. 6. 2008. MUP Posu{je 


321 


Mikuli} Drago, osobna iskaznica broj 06DUB6753, izdata 18. 4. 2006. CIPS [iroki Brijeg 


322 


Karamati} An|a, reg. plo~ice broj E14-K-933, izdate 14. 10. 2010. MUP Posu{je 


323 


]orluka Rajko, osobna iskaznica broj 05DSA4973, izdata 18. 1. 2005. CIPS Grude 


324 


]orluka Rajko, voza~ka dozvola broj 05DSA3060, izdata 18. 1. 2005. CIPS Grude 


325 


Kordi} Petar, osobna iskaznica broj 09DSB3571, izdata 4. 6. 2009. CIPS Grude 


326 


Trbara Mato, reg. plo~ice broj 052-J-953, izdate 31. 3. 2008. MUP  Posu{je 


327 


Pavkovi} Ivan, reg. plo~ice broj 534-M-254, izdate 1. 9. 2006. MUP Posu{je 


328 


Begi} Ru`ica, osobna iskaznica 05DTA6695, izdata 29. 6. 2005. CIPS Posu{je 


329 


Begi} Ru`ica, voza~ka dozvola broj 05DTA4272, izdata 29. 6. 2005. CIPS Posu{je 


330 


Barbari} Tihomir, reg. plo~ice broj K44-J-622, izdate 25. 1. 2010. MUP [iroki Brijeg 


331 


Karamati} Mario, reg. plo~ice broj 228-J-497, izdate 8. 6. 2004. MUP Posu{je 


332 


Soldo Peko, voza~ka dozvola broj 04DUA4376, izdata 31. 8. 2004. CIPS [iroki Brijeg 


333 


Gali} Janja, prometna dozvola broj BH 2839816, izdata 28. 12. 2005. MUP Ljubu{ki 


334 


Naletili} Ivica, osobna iskaznica broj 06DUB6367, izdata 7. 2. 2006. CIPS [iroki Brijeg 


335 


Soldo Veselko, osobna iskaznica broj 06DUB7973, izdata 16. 8. 2006. CIPS [iroki Brijeg 


336 


Ra{i} Bruno, voza~ka dozvola broj 05DSA5298, izdata 3. 11. 2005. CIPS Grude 


337 


Kordi} Ivan, osobna iskaznica broj 07DSB1827, izdata 20. 9. 2007. CIPS Grude 


338 


INTER-PRES DOO [iroki Brijeg, prometna dozvola broj BH 1821073, izdata 8. 2. 2005. MUP [iroki Brijeg 


339 


\erek Ante, osobna iskaznica broj 09DTB3856, izdata 19. 5. 2009. CIPS Posu{je 


340 


Mili~evi} Jozo, osobna iskaznica broj 08DRC3665, izdata 30. 12. 2008. CIPS Ljubu{ki 


341 


Ere{ Ivan, osobna iskaznica broj 09DRC3953, izdata 10. 3. 2009. CIPS Ljubu{ki 


342 


\erek Ante, voza~ka dozvola broj 08DTA7234, izdata 29. 8. 2008. CIPS Posu{je 


343 


KANTON 10 


Mar~eta Milan, osobna iskaznica broj 06BCA7288, izdata 11. 12. 2006. CIPS Drvar 


69 


Trnini} Branka, osobna iskaznica broj 05BCA4774, izdata 8. 8. 2005. CIPS Drvar 


70 


Karanovi} Dragan, osobna iskaznica broj 05BCA3914, izdata 9. 6. 2005. CIPS Drvar 


71 


Ba{i} Ranko, voza~ka dozvola broj 05BCA1255, izdata 16. 12. 2005. CIPS Drvar 


72