LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XVII - Broj 34 

Srijeda, 9. 6. 2010. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLU@BENE OBJAVE 


NATJE^AJI
KONKURSI
OGLASI 


AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 


Na osnovu ~l. 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i zahtjeva Op}ine Novo Sarajevo za poni{tenje dijela javnog konkursa, broj 06-34-974/10 od 25. maja 2010. godine, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH objavljuje 

PONI[TENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA 

Poni{tava se dio javnog konkursa za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika i prijem pripravnika u Op}ini Novo Sarajevo, objavljenog u "Slu`benim novinama Federacije BiH" broj 21/10 od 14.04.2010. godine i dnevnim listovima "Dnevni avaz" i "San" od 08.04.2010. godine, i to za poziciju : 

03.    Stru~ni saradnik za poslovne prostore u Slu`bi za oblast privrede i finansija - 1 (jedan) izvr{ilac 

U preostalom dijelu javni konkurs ostaje nepromijenjen. 

(so-668-a-F/10) 

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Op}ine ^itluk, objavljuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI ^ITLUK 

2/269 

-    Stru~ni suradnik za poslove graditeljstva u Slu`bi za graditeljstvo, prostorno ure|enje i za{titu okoli{a - 1 (jedan) izvr{itelj 

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog natje~aja koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, i to: 

1.    univerzitetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine) 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 

3.    dokaz o poznavanju rada na ra~unalu 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, u Mostaru, S. Radi}a 3, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu ili javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine, izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uvjete natje~aja, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni, potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natje~aja, dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natje~aja, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat du`an je, u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima natje~aja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natje~aja. 

Prijavu na natje~aj, odnosno sve tra`ene dokumente, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton
Stjepana Radi}a 3, 88000 Mostar
sa naznakom:
"Javni natje~aj za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini ^itluk" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-671-a-F/10) 

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Op}ine ^apljina, objavljuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI ^APLJINA 

2/271 

-    Stru~ni suradnik za gra|evinsko - tehni~ke i administrativne poslove u Slu`bi prostornog ure|enja i graditeljstva - 1 (jedan) izvr{itelj 

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog natje~aja koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

1.    univerzitetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je 

2.    diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine) 

3.    potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, u Mostaru, S.Radi}a 3, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu ili javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine, izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uvjete natje~aja, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni, potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natje~aja, dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natje~aja, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat du`an je, u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima natje~aja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natje~aja. 

Prijavu na natje~aj, odnosno sve tra`ene dokumente, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton
Stjepana Radi}a 3, 88000 Mostar
sa naznakom:
"Javni natje~aj za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini ^apljina" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-672-a-F/10) 

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. i 37. stav 1. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/3, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organe dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 35/06, 59/08 i 25/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ine Novi Travnik, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U OP]INI NOVI TRAVNIK 

5/ 223 

I. Dr`avni slu`benici 

01.    Pomo}nik na~elnika pri Slu`bi za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar - 1 (jedan) izvr{ilac 

02.    Vi{i stru~ni saradnik za urbanizam i gra|enje u Odsjeku za urbanizam i katastar pri Slu`bi za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar - 1 (jedan) izvr{ilac 

03.    [ef unutra{nje organizacione jedinice - starje{ina Profesionalne vatrogasne jedinice u Odjeljenju protupo`arne za{tite - Profesionalna vatrogasna jedinica pri Slu`bi za civilnu za{titu - 1 (jedan) izvr{ilac 

II. Pripravnik 

1.    fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj od dr`ava, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 

2.    potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 

3.    potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u vatrogasnim jedinicama, bez obzira u kojoj stru~noj spremi (za poziciju I/03) 

4.    dokaz o polo`enom ispitu za rukovodioca akcije ga{enja po`ara (za poziciju I/03) 

5.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru (osim za poziciju I/03) 

6.    uredno popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

II. Pripravnik 

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove, i to: 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U OP]INI MAGLAJ 

5/221 

I. Dr`avni slu`benici 

01.    Urbanisti~ko-ekolo{ki inspektor i inspektor za nekategorisane ceste u Slu`bi za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

02.    Stru~ni saradnik za protiv po`arnu za{titu u Slu`bi civilne za{tite - 1 (jedan) izvr{ilac 

03.    Sanitarno - komunalni inspektor u Slu`bi za bora~ko-invalidsku i socijalnu za{titu, op}u upravu i dru{tvene djelatnosti - na odre|eno vrijeme, do povratka odsutnog dr`avnog slu`benika sa bolovanja - 1 (jedan) izvr{ilac 

II. Pripravnik 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 

3.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 

4.    dokaz o plo`enom voza~kom ispitu za voza~a "B" kategorije 

5.    dokaz o polo`enom stru~nom vatrogasnom ispitu (za poziciju I/02) 

6.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

II. Pripravnik 

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove, i to: 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U PEDAGO[KOM ZAVODU BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORA@DE 

06/382 

-    Stru~ni savjetnik za oblast obrazovanja - 3 (tri) izvr{ioca 

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Prijavljivanje na konkurs: 

a)    Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

b)    Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06. 04. 1992. godine), 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, 

3.    dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za nastavnike, 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19/V ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat je du`an, u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, 71000 Sarajevo
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Pedago{kom zavodu Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-682-a-F/10) 

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Ministarstva privrede/gospodarstva Hercegova~ko - neretvanskog kantona, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU PRIVREDE/GOSPODARSTVA HERCEGOVA^KO - NERETVANSKOG KANTONA 

2/272 

-    Stru~ni saradnik za geolo{ka istra`ivanja u Sektoru energetike, industrije i rudarstva - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba. 

Uvjeti: Pored op{tih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

1.    fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj od dr`ava, nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine) 

2.    potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 

3.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, u Mostaru, S.Radi}a 3, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, pravosudnom ili javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine, izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni, potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa, dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat du`an je, u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton
Stjepana Radi}a 3, 88000 Mostar
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu privrede/gospodarstva Hercegova~ko - neretvanskog kantona, konkurs br. 2/2 " 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-683-a-F/10) 

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLI[A I TURIZMA 

06/385 

01.    [ef kabineta 1 ( jedan) izvr{ilac 

02.    Stru~ni saradnik za odnose sa javno{}u i me|unarodne odnose 1 ( jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Opis poslova za pozicije 01. i 02. sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

za poziciju 01. 

Prijavljivanje na konkurs: 

a)    Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

b)    Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 

2.    potvrdu / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19/V ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, 71. 000 Sarajevo
sa naznakom:
" Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Federalnom ministarstvu okoli{a i turizma" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-684-a-F/10) 

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnog zavoda za statistiku, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODE]EG DR@AVNOG SLU@BENIKA U FEDERALNOM ZAVODU ZA STATISTIKU 

06/386 

 -    Sekretar Zavoda 

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`be Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. 

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

1.    fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 

2.    potvrdu / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, 

3.    uredno popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ). 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko - podrinjski kanton,
ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19
SARAJEVO
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu rukovode}eg radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Federalnom zavodu za statistiku" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-689-a-F/10) 

JP SKPC "MEJDAN" DOO TUZLA 

Na osnovu ~lanova 8. stav 1. ta~ka d. i ~lana 26. stav 1. alineja prva Zakona o javnim preduze}ima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), ~lana 53, 54. i 55. Statuta JP SKPC "MEJDAN" d.o.o. Tuzla, te Odluke Nadzornog odbora JP SKPC "MEJDAN" d.o.o. Tuzla broj 305-5 od 27. maja 2010. god., Nadzorni odbor JP SKPC "MEJDAN" d.o.o. Tuzla raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR I PREDLAGANJE KANDIDATA ODBORA ZA REVIZIJU JP SKPC "MEJDAN" DOO TUZLA 

i to 

1.    Predsjednik Odbora za reviziju - 1 izvr{ilac; 

2.    ^lan Odbora za reviziju - 2 izvr{ioca. 

I. 

Raspisuje se konkurs za izbor kandidata za predsjednika i dva ~lana Odbora za reviziju JP SKPC "MEJDAN" d.o.o. Tuzla. 

II. Opis pozicije 

Odbor za reviziju du`an je: 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I DVA ^LANA ODBORA ZA REVIZIJU JAVNOG PREDUZE]A "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO ZENICA 

1. Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje kandidata za predsjednika i dva ~lana Odbora za reviziju JP ,,ViK" d.o.o. Zenica 

2. Opis pozicije 

Odbor za reviziju nadle`an je i odgovoran da: 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA KJP "POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR" DOO SARAJEVO-ILID@A 

I. Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilid`a. 

II. ^lanove Nadzornog odbora KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilid`a imenuje Skup{tina KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Ilid`a. 

1. Nadzorni odbor nadle`an je da: 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR I PREDLAGANJE KANDIDATA ODBORA ZA REVIZIJU JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU" DOO ZA IN@INJERING I USLUGE TUZLA 

I. 

Raspisuje se i objavljuje javni konkurs (u daljnjem tekstu: konkurs) za izbor i predlaganje 3 (tri) kandidata Odbora za reviziju JP "Direkcija za izgradnju" d.o.o. Tuzla (u daljnjem tekstu: Direkcija). 

II. 

Izbor i predlaganje kandidata za izbor ~lanova Odbora za reviziju izvr{it }e Nadzorni odbor Direkcije, ve}inom glasova na osnovu provedenog javnog konkursa. 

Imenovanje ~lanova Odbora za reviziju izvr{it }e Skup{tina dru{tva. 

Mandat izabranih ~lanova Odbora za reviziju traje 4 (~etiri) godine. 

III. 

Du`nosti Odbora za reviziju utvr|ene su Zakonom o javnim preduze}ima u Federaciji BiH i Statutom Direkcije. 

Naknada i druga prava ~lanova Odbora za reviziju ure|uju se ugovorom, na osnovu odluke Skup{tine dru{tva. 

IV. 

Kandidat koji aplicira za ~lana Odbora za reviziju mora ispunjavati sljede}e uslove: 

a) Op{ti uslovi: 

1.    da je stariji od 18 godina, 

2.    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, 

3.    da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja upra`njene pozicije, 

4.    da se na njih ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, 

5.    da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup, 

6.    da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje du`nosti u nadle`nosti Odbora za reviziju, 

7.    da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{nih funkcija u smislu ~lana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, 

8.    da nije u funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, 

9.    da nije ~lan Nadzornog odbora ili Uprave Direkcije, kao ni zaposlenik Direkcije, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Direkciji i 

10.    da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja. 

b) Posebni uslovi: 

1.    da ima VII stepen stru~ne spreme - zavr{en ekonomski fakultet, 

2.    da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima u struci, 

3.    da kandidat za predsjednika Odbora posjeduje certifikat ovla{tenog revizora i 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja certifikata ovla{tenog revizora. 

V. 

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava kandidata, uzet }e se u obzir i sljede}e: 

NATJE^AJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE 

I. Nadzornog odbora "Razvojne agencije @ep~e" d.o.o. i to: - tri ~lana od kojih je jedan predsjednik 

Opis pozicije: 

Nadzorni odbor vr{i kontrolu materijalno-financijskog poslovanja, prati provo|enje poslovne politike, nadzire rad uprave, usvaja izvje{taj uprave o poslovanju po polugodi{njem i godi{njem obra~unu, podnosi osniva~u izvje{taj o poslovanju RA@-a, predla`e na~in upotrebe dobiti i na~in pokri}a gubitka i obavlja druge poslove sukladno Statutu i Zakonu. 

Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 /~etiri/ godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja, sukladno Zakonu, a imaju pravo na naknadu za rad, ~ija se visina utvr|uje odlukom Op}inskog vije}a. 

II. Jednog ~lana Upravnog odbora JZU "Dom zdravlja sa stacionarom", @ep~e 

Opis pozicije: 

Upravni odbor JZU nadzire rad i poslovanje direktora, utvr|uje politiku razvoja, razmatra i usvaja izvje{taj o poslovanju, donosi op}e akte, rje{avaju u drugom stupnju po `albama na odluke direktora, predla`u raspodjelu i na~in upotrebe vi{ka prihoda i na~in pokri}a gubitka u poslovanju, te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom JZU. ^lan Upravnog odbora imenuje se na period do isteka ~etverogodi{njeg mandata postoje}eg Upravnog odbora ra~unaju}i od 15. 10. 2009. godine, a ima pravo na naknadu, ~ija je visina utvr|ena Odlukom Op}inskog vije}a, a ispla}uje se iz sredstava JZU. 

III. Kandidati za imenovanje na pozicije navedene u to~ki I i II moraju ispunjavati op}e i posebne uvjete. 

Op}i uvjeti za imenovanje: 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE GLAVNOG INTERNOG KANTONALNOG REVIZORA 

I. Predmet oglasa 

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje na upra`njenu poziciju glavnog internog kantonalnog revizora (1 izvr{ilac) u Uredu interne revizije u Bosansko-podrinjskom kantonu Gora`de. 

Izbor i imenovanje glavnog internog kantonalnog revizora vr{i se na period od 5 godina sa mogu}no{}u ponovnog postavljenja. 

II. Opis upra`njene pozicije 

Glavni interni kantonalni revizor rukovodi Uredom za internu reviziju Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de i u tom pogledu ima prava i du`nosti kantonalnog ministra. Glavni interni kantonalni revizor prati zakonske i druge propise, odlu~uje o zasnivanju radnog odnosa uposlenika, utvr|uje programe i planove rada, donosi uputstvo o na~inu rada i postupanja Ureda interne revizije, postavlja standarde prezentacije, odre|uje sadr`aj i stil proizvoda interne revizije u izvje{taju o internoj reviziji, sastavlja strate{ki plan procjene revizionih potreba, planira zadatke revizione kontrole, obavlja revizione postupke, prati rad na terenu i izvje{taje sa terena, koordinira rad s drugim izvr{iocima, posmatra utro{eno vrijeme i novac, osigurava vremenski okvir za sve zadatke te obja{njava vremenski raskorak izme|u planiranog i uto{enog vremena. 

III. Op}i uslovi za poziciju 

Kandidati za imenovanje na navedenu poziciju moraju ispunjavati sljede}e op}e uslove: 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR KANDIDATA ZA NOMINIRANJE ^LANOVA KOMISIJE ZA KONCESIJE TUZLANSKOG KANTONA 

U Komisiju za koncesije Tuzlanskog kantona imenuje se 5 (pet) stalnih ~lanova, shodno ~lanu 8. Zakona o koncesijama Tuzlanskog Kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj 5/04 i 7/05). 

^lanovi Komisije za koncesije imenuju se na period od 5 godina i mogu biti imenovani na jo{ jedan mandatni period, izuzev kandidata koji su bili ~lanovi ove Komisije u jednom mandatnom periodu. 

^lanovi Komisije za koncesije }e se imenovati iz reda pravnika, ekonomista, in`enjerstva i tehni~kih nauka. 

^lanove Komisije za koncesije imenuje Skup{tina Tuzlanskog kantona na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona. 

Opis pozicije ~lana Komisije za koncesije: 

Priprema Dokument o politici dodjele koncesija u skladu s verifikovanom strategijom razvoja Kantona, razvojnim dokumentima op}ina i drugim razvojnim dokumentima, radi na pra}enju rada koncesionara u cilju osiguranja snabdijevanja uslugama potro{a~a na adekvatan na~in, odobrava rokove i uslove standarnog ugovora o pru`anju usluga potro{a~ima, razmatra primjedbe potro{a~a u vezi s iznosom naknade ili uslovima za snabdjevanje uslugama koncesionara, odlu~uje o svakom podnesenom zahtjevu potro{a~a, u~estvuje u radu sa specijalnom zajedni~kom komisijom u skladu sa zakonom i vr{i druge poslove u skladu sa Zakonom o koncesijama. 

Na javni oglas se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju slijede}e uslove: 

A) Op}e: 

ISPRAVKA JAVNOG OGLASA 

U javnom oglasu za izbor i imenovanje nadzornih i upravnih odbora javnih preduze}a i ustanova ~iji je osniva~ Op}ina Srebrenik od 28. 05. 2010. godine potkrala se gre{ka u ta~ki IV pod B - Posebni listovi, gdje pod rednim brojem 1. umjesto dijela teksta: "za poziciju u Nadzornom odboru JP "Veterinarska stanica" Srebrenik da imaju zavr{enu visoku stru~nu spremu" treba da stoji: "za poziciju u Nadzornom odboru JP "Veterinarska stanica" Srebrenik da ima zavr{enu najmanje srednju stru~nu spremu". 

(so-686-a-F/10) 

UNIVERZITET U SARAJEVU
JAVNA NAU^NA USTANOVA
ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU 

Na osnovu ~lana 23. Pravila Orijentalnog instituta u Sarajevu, a u vezi sa ~lanom 36. Zakona o nau~noistra`iva~koj djelatnosti ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 10/04), Upravni odbor je, na sjednici od 3. juna 2010., donio Odluku da raspi{e 

KONKURS 

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS I IZBOR U ISTRA@IVA^KA ZVANJA 

1.    Stru~ni saradnik, iranista - 1 izvr{ilac 

2.    Stru~ni saradnik, turkolog - 1 izvr{ilac 

Pored op}ih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa i izbor u istra`iva~ka zvanja kandidati treba da ispunjavaju i posebne uvjete: 

        1.          -           Zavr{en filozofski fakultet, studijska grupa arapski jezik 

                    i  knji`evnost i perzijski jezik i knji`evnost, 

- Polo`eni ispiti na postdiplomskom studiju iz knji`evnohistorijskih nauka - perzijska knji`evnost, 

- Polo`en pripravni~ki ispit u nau~noistra`iva~koj instituciji, 

- Aktivno poznavanje perzijskog jezika, 

- Po`eljno poznavanje engleskog jezika, 

- Sklonost za nau~ni rad. 

       2.         -            Zavr{en filozofski fakultet, studijska grupa arapski 

                    jezik i knji`evnost i turski jezik i knji`evnost, 

- Upisan master studij iz turskog jezika i knji`evnosti, 

- Polo`en pripravni~ki ispit u nau~noistra`iva~koj instituciji, 

- Po`eljno poznavanje engleskog jezika, 

- Sklonost za nau~ni rad. 

Kandidati uz prijavu na konkurs prila`u slijede}u dokumentaciju: 

- Original diplomu, ili ovjerenu fotokopiju, 

- Dokaz o polo`enom pripravni~kom ispitu, 

- Uvjerenje o polo`enim ispitima na postdiplomskom studiju, odnosno o upisu na master studij, 

- Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 

- Uvjerenje o dr`avljanstvu 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

Dodatne informacije mogu se dobiti u Orijentalnom institutu u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne 8-b, ili na telefon 22 53 53 . 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 

(so-687-a-F/10) 

KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" DOO SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 31 Statuta i Odluke broj: SP-03-04/10 od 13.05.2010.godine. Skup{tina KJKP "Toplane Sarajevo" d.o.o. raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE NADZORNOG ODBORA KJKP "TOPLANE-SARAJEVO" DOO 

I. OPIS POZICIJE 

Nadzorni odbor nadle`an je da: 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA USTANOVE 

Objavljuje se javni konkurs za imenovanje direktora JZU Dom zdravlja Srebrenik na period od ~etiri godine. 

Opis pozicije direktora JZU Dom zdravlja Srebrenik: 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA KJKP "POKOP" DOO SARAJEVO 

I. Predmet oglasa 

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje 3 /tri/ ~lana Nadzornog odbora u KJKP "POKOP"d.o.o. Sarajevo. 

II. Opis pozicije 

Nadzorni odbor nadle`an je da: 

1.    predla`e Skup{tini dono{enje, izmjene i dopune Statuta i Eti~kog kodeksa 

2.    donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora 

3.    donosi op}e akte preduze}a 

4.    utvr|uje prijedlog trogodi{njeg, godi{njeg i revidiranog plana poslovanja 

5.    usvaja izvje{taj Uprave o poslovanju sa finansijskim izvje{tajima po polugodi{njem obra~unu, a na osnovu prethodno datog mi{ljenja Odbora za reviziju 

6.    podnosi Skup{tini godi{nji izvje{taj o poslovanju preduze}a sa finansijskim izvje{tajima, koji obavezno uklju~uje: izvje{taj eksternog revizora, preporuku Odbora za reviziju po finansijskim izvje{tajima i izvje{taju eksternog revizora, izvje{taj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju 

7.    razmatra prijedlog Uprave o raspodjeli dobiti, a po prethodno datom mi{ljenju Odbora za reviziju i predla`e Skup{tini dono{enje Odluke 

8.    razmatra prijedlog Uprave o na~inu pokri}a gubitaka, a po prethodno datom mi{ljenju Odbora za reviziju i predla`e Skup{tini dono{enje Odluke 

9.    vr{i izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skup{tini 

10.    prati provo|enje postupaka javnih nabavki, u skladu s va`e}im propisima 

11.    daje ovla{tenja za aktivnosti koje su ograni~ene propisima Zakona o javnim preduze}ima 

12.    daje upute direktoru za provo|enje preporuka u vezi sa uo~enim nepravilnostima 

13.    nadzire Upravu u provo|enju preporuka datih od strane Odbora za reviziju te vanjskog revizora sa specificiranim rokovima 

14.    prati poslovanje i zakonitost poslovanja Preduze}a 

15.    daje upute organima preduze}a radi otklanjanja nepravilnosti u radu 

16.    prisustvuje sjednicama Skup{tine preduze}a i u~estvuje u raspravi bez prava glasa 

17.    vr{i uvid u poslovne knjige i dokumentaciju preduze}a 

18.    vr{i druge poslove predvi|ene zakonom 

19.    donosi cjenovnik usluga 

20.    informi{e se o radu Odbora za reviziju kroz njegove izvje{taje o mjese~nim sastancima 

21.    bira predsjednika Nadzornog odbora 

III. Mandat 

^lanovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 /~etiri/ godine. 

^lanovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru u skladu sa Statutom preduze}a. 

IV. Uslovi za pozicije 

Kandidati za imenovanje na tra`ene pozicije moraju ispunjavati op}e i posebne uslove. 

Op}i uslovi: 

1.    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu) 

2.    da je stariji od 18 godina (dokaz: kopija CIPS-ove li~ne karte) 

3.    da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za prekr{aj nespojiv s du`no{}u u nadzornom odboru, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (dokaz: potpisana izjava, ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa) 

4.    da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (dokaz: uvjerenje nadle`nog suda) 

5.    da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja (dokaz: izvod iz mati~ne knjige ro|enih) 

6.    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa) 

7.    da se na kandidata ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa) 

8.    da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 13/02, 16/02, 14/03, 12/04) (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa) 

9.    da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje funkcije u Nadzornom odboru (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa) ' 

Posebni uslovi: 

1.    visoka stru~na sprema - VII stepen {kolske spreme (dokaz: ovjerena fotokopija univerzitetske diplome ili uvjerenja o diplomiranju) 

2.    da ima vi{egodi{nje iskustvo u radu (dokaz: potvrda ili uvjerenje) 

3.    da posjeduje znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvje{taja i propisa iz oblasti komunalnih javnih preduze}a 

4.    da nije predsjednik ili ~lan nadzornog odbora ili upravnog odbora u drugom preduze}u sa ve}inskim dr`avnim kapitalom ili instituciji (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa) 

5.    da posjeduje sposobnost za savjesno odlu~no i odgovorno obavljanje povjerene funkcije 

6.    da posjeduje sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka i sklonost timskom radu 

7.    da ima pozitivne rezultate rada ostvarene tokom karijere (dokaz: potvrda ili uvjerenje) 

8.    da nema privatni finansijski interes u preduze}u (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa) 

Prilikom izbora uzet }e se u obzir priznanja i rezultati, koje je kandidat do sada stekao, te }e se voditi ra~una o spolnoj i nacionalnoj strukturi izabranih kandidata. 

Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije naprijed navedenih dokumenata, koji ne mogu biti stariji od 6 mjeseci. 

Komisija za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora }e nakon zaklju~enja konkursa pregledati sve prispjele prijave i utvrditi da li su prijave blagovremene i sa potpunom dokumentacijom. 

Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija ne}e razmatrati. 

Oni podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 /osam/ dana nakon roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja. 

Komisija }e razmotriti sve potpune i blagovremene prijave i sa~initi listu kandidata koji su u{li u u`i izbor. 

Komisija za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora }e sve kandidate koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom, pozvati na intervju. 

Nakon obavljenog intervjua, Komisija za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora }e Skup{tini preduze}a preporu~iti kandidate koji su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. 

Izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora vr{i Skup{tina preduze}a. 

Komisija zadr`ava pravo provjere svih podataka iz izjava i drugih dokumenata kandidata. 

Konkurs za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana njegovog objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a isti }e se objaviti u jednom od dnevnih novina. 

Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom na adresu: 

KJKP "POKOP"d.o.o. Sarajevo
ulica Mula Mustafe Ba{eskije br. 38, 71000 Sarajevo 

Na koverti obavezno nazna~iti: Prijava na javni konkurs za ~lanove Nadzornog odbora - "NE OTVARATI" 

Napomena: Kandidatima se vra}aju samo originalni dokumenti. 

(so-692-a-F/10) 

JP VETERINARSKA STANICA DOO
SANSKI MOST 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03) a u vezi sa ~lanom 7. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05), JP Veterinarska stanica d.o.o. Sanski Most raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE NADZORNOG ODBORA JP VETERINARSKA STANICA DOO SANSKI MOST 

1.    Objavljuje se oglas za izbor i imenovanje Nadzornog odbora JP Veterinarska stanica d.o.o. Sanski Most i to na pozicije 1 (jedan) predsjednik i 2 (dva) ~lana. 

I. Opis pozicije 

Predsjednik Nadzornog odbora rukovodi sjednicama odbora, stara se o pripremi materijala za sjednice Nadzornog odbora i o izvr{enju akata donesenih od strane odbora, te obavlja i druge poslove utvr|ene Zakonom i internim aktima reguliranog organa. 

Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora donose statut i druga op}a akta preduze}a, imenuju i razrje{avaju direktora preduze}a i nadziru njegov rad, utvr|uju politiku razvoja, razmatraju i usvajaju izvje{taj o poslovanju preduze}a. predla`u raspodjelu i na~in upotrebe vi{ka prihoda i na~in pokri}a gubitka u poslovanju, podnose izvje{taj osniva~u o poslovanju preduze}a najmanje jedanput godi{nje, te obavljaju i druge poslove propisane Zakonom i internim aktima reguliranog organa. 

Mandat predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora je 4 (~etiri) godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom. 

II. Kandidati za imenovanje na pozicije u Nadzornom odboru moraju ispunjavati op}e i posebne uslove 

A. Op}i uslovi za imenovanje 

Svi kandidati za pozicije u reguliranim organima koji su predmet ovog javnog oglasa moraju ispunjavati sljede}e op}e uslove: 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA KJKP "RAD" DOO SARAJEVO 

I. Predmet konkursa: 

Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje 3 (tri) ~lana Nadzornog odbora Kantonalnog javnog komunalnog preduze}a "RAD" d.o.o. Sarajevo 

II. Opis upra`njene pozicije: 

Nadzorni odbor nadle`an je da: 

1.    predla`e Skup{tini dono{enje, izmjene i dopune Statuta i Eti~kog kodeksa, 

2.    donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora, 

3.    donosi op{ta akta Preduze}a osim onih ~ije je dono{enje u nadle`nosti Skup{tine preduze}a, 

4.    utvr|uje prijedlog trogodi{njeg, godi{njeg i revidiranog plana poslovanja, 

5.    usvaja izvje{taj Uprave o poslovanju po polugodi{njem i godi{njem obra~unu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha na osnovu prethodno datog mi{ljenja odbora za reviziju, 

6.    podnosi Skup{tini godi{nji izvje{taj o poslovanju Preduze}a, koji obavezno uklju~uje izvje{taj eksternog revizora, preporuku odbora za reviziju, izvje{taj o radu Nadzornog odbora i odbora za reviziju, 

7.    daje mi{ljenje Skup{tini o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti, 

8.    daje mi{ljenje Skup{tini o prijedlogu uprave o na~inu pokri}a gubitka, a po prethodno datom mi{ljenju odbora za reviziju, 

9.    utvr|uje prijedlog odluke o izboru kandidata za odbor za reviziju i podnosi ga Skup{tini, 

10.    prati provo|enje postupka javnih nabavki, u skladu s va`e}im propisima, 

11.    imenuje i razrje{ava ~lanove Uprave u skladu sa odredbama Statuta Preduze}a, 

12.    daje ovla{tenja za aktivnosti koje su ograni~ene Zakonom o javnim preduze}ima, 

13.    daje upute direktoru za provo|enje preporuka u vezi sa uo~enim nepravilnostima, 

14.    podnosi zahtjev za sazivanje Skup{tine Preduze}a, 

15.    nadzire Upravu u provo|enju preporuka datih od strane Odbora za reviziju, te vanjskog revizora sa specificiranim rokovima, 

16.    prati poslovanje i zakonitost poslovanja Preduze}a, 

17.    daje upute organima Preduze}a radi otklanjanja nepravilnosti u radu, 

18.    prisustvuje sjednicama Skup{tine Preduze}a i u~estvuje u raspravi bez prava glasa, 

19.    vr{i uvid u poslovne knjige i dokumentaciju Preduze}a, 

20.    daje saglasnost na prijedlog cijena za usluge koje su u nadle`nosti Vlade Kantona, 

21.    razmatra mjese~ne izvje{taje o radu Odbora za reviziju, 

22.    vr{i druge poslove predvi|ene Zakonom. 

III. Mandat: 

^lanovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 (~etiri) godine. 

^lanovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru u skladu sa Statutom Preduze}a. 

IV. Uslovi za pozicije: 

Kandidati za imenovanje na tra`ene pozicije moraju ispunjavati op}e i posebne uslove. 

Op}i uslovi: 

1.    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: Uvjerenje o dr`avljanstvu), 

2.    da je stariji od 18 godina (dokaz: kopija cips-ove li~ne karte), 

3.    da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za prekr{aj nespojiv s du`no{}u u Nadzornom odboru, 5 godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa), 

4.    da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (dokaz: uvjerenje nadle`nog suda), 

5.    da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja (dokaz: Izvod iz mati~ne knjige ro|enih), 

6.    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od (3) tri godine, prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa), 

7.    da se na kandidata ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa), 

8.    da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj: 13/02, 16/02, 14/03, 12/04), (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa), 

9.    da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje funkcije u Nadzornom odboru, (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa). 

Posebni uslovi: 

1.    visoka stru~na sprema - VII stepen {kolske spreme (dokaz: ovjerena fotokopija univerzitetske diplome ili uvjerenja o diplomiranju), 

2.    da ima vi{egodi{nje iskustvo u radu (dokaz: potvrda ili uvjerenje), 

3.    da posjeduje znanja i sposobnosti razumjevanja poslovnih izvje{taja i propisa iz oblasti komunalnih javnih preduze}a, 

4.    da nije predsjednik ili ~lan Nadzornog ili Upravnog odbora u drugom Preduze}u sa ve}inskim dr`avnim kapitalom ili instituciji (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa), 

5.    da posjeduje sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje povjerene funkcije, 

6.    da posjeduje sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka i sklonost timskom radu, 

7.    da ima pozitivne rezultate rada ostvarene tokom radnog anga`mana (dokaz: potvrda ili uvjerenje), 

8.    da nema privatni finansijski interes u Preduze}u (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa). 

Prilikom izbora uzet }e se u obzir priznanja i rezultati koje je kandidat do sada stekao, te }e se voditi ra~una o spolnoj i nacionalnoj strukturi izabranih kandidata. 

V. 

Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije naprijed navedenih dokumenata, koji ne mogu biti stariji od {est mjeseci. 

Komisija za provo|enje konkursa za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora }e nakon zaklju~enog konkursa pregledati sve prispjele prijave i utvrditi da li su prijave blagovremene i sa potpunom dokumentacijom. 

Nepotpune i neblagovremene prijave komisija ne}e razmatrati. 

Komisija }e razmotriti sve potpune i blagovremene prijave i sa~initi listu kandidata koji su u{li u u`i izbor. 

Komisija }e sve kandidate koji budu stavljeni na listu za u`i izbor pozvati na intervju. 

Nakon obavljenog intervjua komisija }e Skup{tini Preduze}a preporu~iti kandidate koji su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. 

Izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora vr{i Skup{tina Preduze}a. 

Komisija zadr`ava pravo provjere svih podataka i izjava i drugih dokumenata kandidata. 

Konkurs za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave konkursa. 

Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom na adresu: 

KJKP "RAD" d.o.o. SARAJEVO,
UL. PAROMLINSKA BR. 57.,
sa naznakom: "PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR ^LANOVA NADZORNOG ODBORA - OTVARA KOMISIJA". 

Na pole|ini koverte nazna~iti ime i prezime podnosioca prijave. 

Napomena: 

Kandidatima se vra}aju samo originalni dokumenti. 

(so-695-a-F/10) 

DIONI^KO DRU[TVO "CESTE" MOSTAR 

Na temelju ~lanka 12. Zakona o javnim poduze}ima ("Slu`bene novine Federacije BIH", broj 8/05 i 81/08) ~l.107. Statuta Dioni~kog dru{tva "Ceste" Mostar i ~lanka 1. Izmjena i dopuna Statuta Dioni~kog dru{tva "Ceste" Mostar i Odluke Nadzornog odbora Dioni~kog dru{tva "Ceste" Mostar br. NO-9-1/10, od 31. maja 2010. godine, Nadzorni odbor Dioni~kog dru{tva "Ceste" Mostar raspisuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA ODABIR I IMENOVANJE DIREKTORA DIONI^KOG DRU[TVA "CESTE" MOSTAR 

1. Objavljuje se javni natje~aj za odabir i imenovanje direktora Dioni~kog dru{tva "Ceste" Mostar (u daljnjem tekstu: Dru{tvo). 

2. Odabir i imenovanje direktora izvr{it }e Nadzorni odbor Dru{tva na temelju provedenog javnog natje~aja. 

3. Imenovanje direktora se vr{i na ~etiri (4) godine, sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. 

4. Kandidat je du`an ispunjavati slijede}e uvjete: 

A. Op}i: 

5. Kandidati koji ispunjavaju op}e i posebne uvjete bit }e pozvani na intervju. 

6. Prijave kandidata treba da sadr`e kra}i `ivotopis, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti dokaze navedene pod to~kom A - Op}i uvjeti i pod to~kom B - Posebni uvjeti. 

Prijave sa tra`enim dokumentima dostaviti osobno ili po{tom preporu~eno na adresu: 

Dioni~ko dru{tvo "Ceste" Mostar
Ul. Ante Star~evi}a bb
MOSTAR
NADZORNI ODBOR
(Prijava na javni natje~aj za odabir i imenovanje direktora "Ceste" d.d. Mostar - ne otvarati) 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Javni natje~aj }e se objaviti u "Dnevnom listu" i "Slu`benim novinama Federacije BiH " i ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana ra~unaju}i od dana posljednjeg objavljivanja. 

(so-696-a-F/10) 


UPISI U SUDSKI REGISTAR SARAJEVO 

Op}inski sud u Sarajevu, [enoina 1, po sudiji pojedincu Daupovi} Asafu, a rje{avaju}i po prijavi BOSANSKO HERCEGOVA^KA @ELJEZNI^KA JAVNA KORPORACIJA, Musala 2, Sarajevo, Centar, zastupanog po direktoru zakonskom zastupniku Knezovi} Ivanu, u predmetu upisa: promjena lica ovla{tenog za zastupanje subjekta upisa, a na temelju odredbe ~lana 33. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 i 68/05 od 7. 12. 2005. godine), dana 13. 10. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar Op}inskog suda u Sarajevu, kod subjekta upisa BOSANSKO HERCEGOVA^KA @ELJEZNI^KA JAVNA KORPORACIJA, Musala 2, Sarajevo, Centar, upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje subjekta upisa. 

Firma: BOSANSKO HERCEGOVA^KA @ELJEZNI^KA JAVNA KORPORACIJA 

Skra}ena oznaka firme: BH@JK 

Sjedi{te: Musala 2, Sarajevo, Sarajevo-Centar 

MBS: 3-1 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o rezrje{enju UO br. 165-VII/08 i Odluka o imenovanju br. 157-VII/08 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKA SRPSKA 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 0,00 

Upla}eni kapital: 0,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKA SRPSKA 

Ugovoreni kapital: 0,00, Procenat 0% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Knezovi} Ivan, adresa: Cimska 48a, Mostar, li~na karta: 04BDH576, v.d. generalni direktor, u skladu sa sporazumom 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

- Dodjela `eljezni~kih pravaca za me|uentitenski i me|unarodni promet, uspostavljanje publikacija, slanje relevantnih me|unarodnih redova vo`nje, 

- Uskla|ivanje sustava signalizacije, sigurnosti, telekomunikacija i drugih sustava i pravila i kriterija koji se koriste na `eljezni~koj mre`i dva entiteta, 

- Uskla|ivanje i odre|ivanje naknada za infrastrukturu, 

- Pla}anje ra~una izme|u `eljezni~kih kompanija, 

- Dodjela i upravljanje donacijama koje su donirane ili posu|ene, 

- U saradnji sa `eljezni~kim kompanijama ispitati me|unarodne zahtjeve za efikasnim prometom na dijelu vanevropske `eljezni~ke mre`e, 

- Ogranak Koridora 5 u Bosni i Hercegovini, tj. linije Plo~e-Mostar-Sarajevo-Doboj-Slavonski [amac-Budimpe{ta, 

- Linija Zagreb-Banja Luka-Doboj-Tuzla-Zvornik-Beograd, 

- Definisati investicije, u saradnji sa Evropskom Unijom i drugim evropskim `eljezni~kim kompanijama kojih se to ti~e, 

- Ispitati puteve i na~ine da pobolj{a i pove}a me|uentitetski i me|unarodni `eljezni~ki promet, 

- Djelovati kao zajedni~ki me|unarodni `eljezni~ki predstavnik entiteta i novog `eljezni~kog sektora u Bosni i Hercegovini, 

- Vr{iti ukupnu kontrolu da li razli~iti akteri koji su uklju~eni u `eljezni~ku infrastrukturu i (ili operacije po{tivaju propise o me|uetitenskom i me|unarodnom prometu koje su izdale institucije Bosne i Hercegovine, 

- Na poseban mandat entiteta ili `eljezni~kih kompanija, menad`era infrastrukture ili `eljezni~kih operatora, djelovati kao zajedni~ki zastupnik ili samostalno u nabavci `eljezni~ke opreme, izgradnji i (ili upravljanju elemenata `eljezni~ke infrastrukture ili voznog parka). 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Zajedni~ki me|unarodni predstavnik entiteta i novog `eljezni~kog sektora u Bosni i Hercegovini 

- Uz poseban mandat entiteta ili `eljezni~kih kompanija, menad`era infrastrukture ili `eljezni~kih operatora, djelovati kao zajedni~ki zastupnik ili samostalno u nabavci `eljezni~ke opreme, izgradnji i (ili upravljanju elemenata `eljezni~ke infrastrukture ili voznog parka). 

Broj 065-0-Reg-08-002474 

13. oktobra 2008. godine 

Sarajevo 

(SR-S-681/10) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-000214 od 29. 1. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Javni Radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine je upisan u sudski registar Kantonalnog Suda Sarajevo Rje{enjem br. UF/I-795/03 od 15. 5. 2003., pod mati~nim registarskim brojem subjekta upisa 1-24166. 

Na osnovu Zakona o Javnom Radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 78/05), Zakona o Javnom Radiotelevizijskom servisu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 92/05) i Statuta BHRT ("Slu`beni glasnik BiH", br. 104/06), u sudskom registru Javnog Radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine vr{e se slijede}e promjene: 

1.    Promjena naziva firme 

- raniji naziv firme je bio Javni Radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine, a novi naziv je Radiotelevizija Bosne i Hercegovine 

2.    Promjena skra}ene oznake firme 

- ranije skra}ena oznaka firme je bila JS BiH, a nova skra}ena oznaka firme je BHRT. 

3.    Promjena lica ovla{tenog za zastupanje u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu - na osnovu Odluke Upravnog odbora BHRT br. 4110-8/6 od 16. 1. 2007. prestaje ovla{tenje za zastupanje generalnom direktoru Dragi Mari}u iz Mostara, Fra Didaka Bunti}a 145, a ovla{}uje se novi generalni direktor Mehmed Agovi} iz Sarajeva, Topal Osman-pa{e 30. 

4.    Promjena ovla{tenja lica ovla{tenog za zastupanje u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

- raniji obim ovla{tenja lica ovla{tenog za zastupanje, generalnog direktora Drage Mari}a je bio bez ograni~enja do iznosa od 100.000,00 KM, a preko tog iznosa uz odobrenje Upravnog odbora JS BiH, a obim ovla{tenja za zastupanje u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu novog generalnog direktora Mehmeda Agovi}a je bez ograni~enja do iznosa od 10.000,00 KM, a preko tog iznosa uz odobrenje Upravnog odbora BHRT. 

(SR-760/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-000700 od 30. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Ugovora o osnivanju br. 01/2007 od 22. 2. 2007. godine, strani osniva~i Edvard Sternad iz Ljubljane, Kneza Koclja 38 i Leon Kostiov iz Ljubljane, Steletova 4 i doma}i osniva~ Hajrudin Selimovi} iz Sarajeva, Husrefa Red`i}a 1, osnivaju Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u. 

Naziv firme: "5D-CADD" d.o.o. Dru{tvo za in`enjering, konzalting i trgovinu, Sarajevo. Skra}eni naziv: "5D-CADD" d.o.o. Sarajevo. 

Sjedi{te Dru{tva je u Sarajevu u ulici Husrefa Red`i}a 1. 

Osnovni kapital Dru{tva je 2.000.- KM u novcu - 100% strani osniva~ Edvard Sternad: 1.200.00 KM u novcu - 60%, doma}i osniva~ Hajrudin Selimovi}: 600,00 KM u novcu - 30% i strani osniva~ Leon Kostiov: 200,00 KM u novcu - 200,00 KM u novcu - 10%. 

Lice ovla{teno za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i u vanjskotrgovinskom prometu je Nedim \apo, Sarajevo, Husrefa Red`i}a 2, bez ograni~enja. 

Djelatnost Dru{tva je: 

22.23 22.230 Knjigoveza~ki i zavr{ni radovi, 22.24 22.240 Priprema i izrada {tamparske forme, 22.25 22.250 Ostale usluge u vezi sa {tampanjem, 22.31 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.32 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.33 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) kompjuterskih zapisa, 51.14 51.140 Posredni{tvo u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, 51.16 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 51.64 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV uredjajima, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.61 52.610 Trgovina na malo putem po{te, 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina, 70.12 70.120 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, 70.20 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.31 70.310 Agencija za promet nekretninama, 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 71.22 71.220 Iznajmljivanje plovila, 71.33 71.330 Iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i ra~unare (kompjutere), 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 72.10 72.100 Pru`anje savjeta o ra~unarskoj opremi (hardwareu), 72.20 72.200 Savjetovanje i ponuda programske opreme (softwarea), 72.30 72.300 Obrada podataka, 72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.50 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih i knjigovodstvenih ma{ina i ra~unarskih sistema (ra~unara), 72.60 72.600 Ostale srodne ra~unarske aktivnosti, 74.13 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.14 74.140 Savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem, 74.20 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.30 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.40 74.400 Reklama i propaganda, 74.81 74.810 Fotografske djelatnosti, 74.82 74.820 Djelatnost pakiranja, 74.83 74.830 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.84 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.422 Obrazovanje odraslih, d.n., 92.11 92.110 Snimanje filmova i videofilmova, 92.33 92.330 Djelatnost sajmova i zabavnih parkova. 

VANJSKA TRGOVINA 

Uvoz i izvoz roba iz okvira registrovane djelatnosti, 

Usluge iz okvira registrovane djelatnosti, 

Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga te konsignacijske prodaje roba, 

Izvoz i uvoz roba i usluga koje se napla}uju uvozom roba i usluga u istoj vrijednosti (kompenzacioni poslovi), 

Usluge istra`ivanja, pru`anja i kori{}enja informacija i znanja u privredi i nauci (know-how), Zastupanje stranih lica u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-1842/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-000023 od 8. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu boj UF/I-2493/99 od 14. 4. 2000. godine, registrovano je "METBOJ" Privredno dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo. Odlukom broj 1/2006 od 26. 12. 2006. godine osniva~ "METBOJ" Privredno dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o Sarajevo izvr{io je promjenu osniva~a, promjenu sjedi{ta Dru{tva i smanjenje i promjenu lica ovla{tenih za zastupanje i to: 

Ugovorom o ustupanju osniva~kih prava zaklju~enim dana 26. 12. 2006. godine ustupljena su osniva~ka prava dosada{njih osniva~a Ak{amija Ahmeda iz Sarajeva, Mar{ala Tita 60 i Bjelak Tarika iz Sarajeva, Iza Gaja 23, osniva~u Mulovi} Zuferu iz Sarajeva, Mustafe Lati}a 3/1, ~iji su potpisi ovjereni kod Op}inskog suda u Sarajevu. 

Ranije sjedi{te Dru{tva je u Sarajevu, Ive Andri}a 2. 

Sada{nje sjedi{te Dru{tva je u Sarajevu, Mustafe Lati}a 3. 

Dru{tvo u poslovima unutra{njeg i vanjskog prometa zastupa direktor Mulovi} Zufer iz Sarajeva, Mustafe Lati}a 3/1, u funkciji direktor Dru{tva bez ograni~enja, a prestaju ovla{tenja Bjelak Adilu iz Prijepolja, Ljubi{e Nestorovi}a 24, sada nastanjen u Sarajevu, Donje Tr~ivode 34a, dosada{nji zamjenik direktora Dru{tva bez ograni~enja. 

(SR-97/09-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-000241 od 5. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda Sarajevo broj 065-0-Reg-06-002163 od 24. 11. 2006. godine, mati~ni broj 1-265, izvr{en je upis "Javna ustanova Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo". 

Temeljem Odluke Upravnog odbora Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Sarajevo broj 01-5-58/2007 od 16. 1. 2007. godine o imenovanju dekana Fakulteta, a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-32571-1.2/06 od 28. 12. 2006. godine o davanju saglasnosti za imenovanje dekana "Javne ustanove Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo", za dekana "Javne ustanove Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Sarajevo" imenovan je prof. dr. Mirsad Kurtovi}. 

Odlukom Upravnog odbora Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Sarajevo broj 01-5-65/2007 od 16. 1. 2007. godine, prof. dr. Selak Vjekoslav razrije{en je du{nosti dekana Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Sarajevo. 

(SR-99/09-S) 


MOSTAR 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-313/09 od 13. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Iz dru{tvo " SIMPLE " d.o.o. Mostar je istupio dosada{nji ~lan dru{tva Kristina Male~i}, koja je svoj osniva~ki ulog i udio prenijela na ~lana dDru{tva koji je pristupio Dru{tvu Robert Male~i}. Kristina Male~i} se bri{e kao ~lan i direktor Dru{tva. Novi direktor dDru{tva je ZORA (Marijan) KVESI], iz Mostara, Dubrova~ka br.73. JMBG 0501958155041, koja neograni~eno zastupa Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu. Dru{tvo je uskladilo dosada{nje djelatnosti sa standardnom klasifikacijom tako da sada glase: 

Djelatnosti u unutra{njem prometu su: PROIZVODNJA 

17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za ku}anstvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odje}e, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivane po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivane po mjeri 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i {portske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda, 19.301 Serijska proizvodnja obu}e, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od pluta, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i umjetnog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 31.100 Proizvodnja elektri~nih motora, generatora i transformatora, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije, 31.300 Proizvodnja izolirane `ice i kablova, 31.400 Proizvodnja akumulatora, primarnih }elija i primarnih baterija, 31.500 Proizvodnja elektri~nih sijalica i ure|aja za osvjetljavanje, 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n., 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n., 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n. 

GRA\EVINARSTVO 

45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi 

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO 

50.101 Trgovina motornih vozila naveliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za ku}anstvo 

UGOSTITELJSTVO 

55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kavane 

PRIJEVOZ 

60.211 Prijevoz putnika u drumskom prometu, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom prometu, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu, 60.240 Prijevoz robe u drumskom prometu, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.402 Ostale usluge reklame i promid`be, 74.500 Posredovanje pri upo{ljavanju, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakiranja, 92.130 Prikazivanje filmova, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.010 Pranje i kemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja 

USLUGE U PROMETU 

- Zastupanje stranih osoba, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- Prodaja strane robe s konsignacijskih skladi{ta, 

- Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, 

- Usluge {pedicije (otprema i doprema robe), 

- Marketing. 

(SR-281/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-340/09 od 15. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~- jedini ~lan dru{tva: Dru{tvo za gra|evinarstvo, trgovinu i usluge "GTR" d.o.o. Mostar, Krhan (Hasan) Mehmed, Ko~ine bb, Mostar, JMBG 2109956150026 je Ugovorom br. 01/2009 od 6. 4. 2009. g. prenio dio temeljnog kapitala: Dru{tva za gra|evinarstvo, trgovinu i usluge "GTR" d.o.o. Mostar, ~iji ukupni temeljni kapital iznosi 3.000,00 KM, na novog ~lana dru{tva Krhan (Mehmed) Amer, Ko~ine bb, Mostar, JMBG 1708982150023, prenio dio temeljnog kapitala u iznosu od 1.500,00 KM, tako da sada Dru{tvo za gra|evinarstvo, trgovinu i usluge "GTR" d.o.o. Mostar ima dva ~lana i to: Krhan Mehmed i Krhan Amer, koji su sada imaoci temeljnog kapitala u iznosu od po 1.500,00 KM ili 50% udjela u Dru{tvu. Odlukom br. 03/2009 od 6. 4. 2009. g. ~lanovi Dru{tva su imenovali izvr{nog direktora Dru{tva Krhan (Mehmed) Amer, Ko~ine bb, Mostar, JMBG 1708982150023, tako da upravu Dru{tva za gra|evinarstvo, trgovinu i usluge "GTR" d.o.o. Mostar, sada ~ine dva ~lana i to Krhan Mehmed direktor Dru{tva i Krhan Amer izvr{ni direktor Dru{tva. Osniva~i-~lanovi dru{tva su Odlukom br. 02/2009 od 6. 4. 2009. g. izvr{ili izmjenu i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu sa Odlukom o klasifikaciji Dru{tvu u Bosni I Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06), tako da je sada djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu izmjenjena i uskla|ena sa Klasifikacijom djelatnosti u BiH i ista sada glasi: 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n, 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enje kre~njaka i krede, 14.122 Va|enje sirovog gipsa, 14.130 Va|enje {kriljaca, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~jeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.930 Proizvodnja vina (gro`|e),, 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermeniranih pi}a, 16.001 Proizvodnja fermeniranog duhana, 16.002 Proizvodnja ostalih duhanskih proizvoda, 17.220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa, 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odje}e, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, 17.710 Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa, 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nih proizvoda, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove, impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n, 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem djelatno{}u, 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 23.100 Proizvodnja proizvoda koksovanja, 24.160 Proizvodnja plasti~nih masa, u primarnim oblicima, 24.170 Proizvodnja sinteti~kog kau~uka, u primarnim oblicima, 24.650 Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija, 24.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., 24.700 Proizvodnja vje{ta~kih vlakana, 25.120 Protektiranje spoljnih guma, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.110 Proizvodnja ravnog stakla, 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 26.131 Proizvodnja ambala`nog stakla, 26.132 Proizvodnja ostalog {upljeg stakla, 26.140 Proizvodnja staklenih vlakana, 26.150 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju~uju}i i tehni~ke staklene proizvode, 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n, 29.110 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila, 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.130 Proizvodnja slavina i ventila, 29.140 Proizvodnja le`aja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata, 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n., 29.410 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu metala, 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina d.n, 29.560 Proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne namjene, d.n, 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, 31.100 Proizvodnja elektri~nih motora, generatora i transformatora, 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i drugih elektronskih komponenata, 32.300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate}e opreme, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n., 36.300 Proizvodnja muzi~kih instrumenata, 36.400 Proizvodnja sportske opreme 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.620 Proizvodnja metli i ~etki, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi,, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e proizvodima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, Ijuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.500 Posredovanje u zapo{ljavanju, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.500 Posredovanje u zapo{ljavanju, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n., 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.130 Prikazivanje filmova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

(SR-282/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-241/09 od 9. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o promjeni adrese sjedi{ta dru{tva broj: 1/2009 od 17. 2. 2009. god., osniva~ Dru{tva za proizvodnju, gra|evinarstvo i usluge ""INVEST GROUP" d.o.o. Konjic, Idrizovi} Nerma iz Konjica, Kolonija 25, mijenja adresu na kojoj }e Dru{tvo imati sjedi{te. 

Nova adresa je u Konjicu, Trg Dr`avnosti Alija Izetbegovi} bb. 

(SR-283/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-330/09 od 27. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod dru{tva "IDEA GROUP ADRIA" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, sa sjedi{tem: Mostar, Dr. Ante Star~evi}a 76, razrije{uje se du`nosti direktora: Ivica (Bo{ko) Glavini}, s prebivali{tem: ^apljina, Gabela, bb, JMBG 2606982151131, u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, a za direktora Dru{tva imenuje: Petrana (Vatroslav)Valjan, s prebivali{tem: Ljubu{ki, Hra{ljani - Bu~ine, bb, JMBG 1608981156139, bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrirane djelatnosti, u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu. 

(SR-284/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-329/09 od 27. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo: "Media mix" dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Mostar, Cim-Kova~evac 8b, vr{i izmjenu ~lana Uprave-direktora. 

Bri{e se iz registra gospodarskih dru{tava dosada{nji direktor Dru{tva: 

ANA (MILE) PUCE, Mostar, Jasenica 3, JMBG 0506988155013, a upisuje novi direktor i to: 

GORAN PEKI], Mostar, Zrinski Frankopana 9. JMBG 1707986151966, broj osobne iskaznice: 04BDG6566, direktor, samostalno i pojedina~no, bez ograni~enja. 

(SR-285/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-324/09 od 24. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo "KES" d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge Mostar, Bleibur{kih `rtava bb, na temelju Statutarne odluka: 

- Utvr|ivanje promjene statua dru{tva "KE["" d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge Mostar, broj OPU IP-20/2009 od 30. 3. 2009. godine; 

- Odluke o izmjeni adrese sjedi{ta Dru{tva, od 30. 3. 2009.godine; 

- Odluke o usugla{avanju djelatnosti unutarnjeg prometa i pro{irenju djelatnosti, 

1. Mijenja adresu sjedi{ta Dru{tva, te }e ubudu}e poslovati sa adresom sjedi{ta: Mostar, Ortje{ bb. 

2. Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu usugla{avaju se s Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06) te se pro{iruju se novim djelatnostima na na~in da djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu sada glase: 

20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli; 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta; 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za ku}anstvo i ukrasnih predmeta; 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnih ure|aja; 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda; 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a; 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline; 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe; 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata, zemljani radovi; 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 Izgradnja prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena; 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacijski radovi; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.340 Ostali instalacijski radovi; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.440 Soboslikarski i staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, 1juskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, audio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama; 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica; 55.110 Hoteli i moteli s restoranom; 55.120 Hoteli i moteli bez restorana; 55.210 Dje~ja i omladinska odmarali{ta; 55.220 Kampovi i kampirali{ta; 55.230 Ostali smje{taj za boravak turista; 55.300 Restorani; 55.400 Barovi; 55.510 Kantine (menze); 55.403 Kavane; 55.520 Ketering; 60.101 Prijevoz putnika i robe; 60.211 Prijevoz putnika u drumskom prometu; 60.212 Prijevoz putnika u gradskom prometu; 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu; 60.240 Prijevoz robe u cestovnom prometu; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu; 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu; 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvitak u tehni~kim i tehnolo{kim znanostima; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza; 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting; 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje; 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza; 74.401 Prire|ivanje sajmova; 74.402 Ostale usluge reklame i promid`be; 74.700 ^i{}enje objekata; 74.820 Usluge pakiranja; 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

(SR-286/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-428/09 od 21. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Temeljem Ugovora o istupanju ~lana dru{tva, prijenosu udjela i pristupanju novog ~lana u dru{tvu "MELIFICO" d.o.o . MOSTAR, br. 01/09. od 7. 5. 2009. godine iz Dru{tva istupa ~lan Dru{tva: 

MEDI] NEDELJKO, Mostar,dr. Ante Star~evi}a 52, JMBG 3005948150002, a svoj ulog u iznosu od 5.323,50 KM prenosi novom ~lanu dru{tva: 

MIRNA KAPOVI], Mostar, Biskupa Buconji}a 1A, JMBG 0708978155017, bez naknade. 

Temeljem Ugovora istupanju ~lana Dru{tva i prijenos udjela u Dru{tvu "MELIFICO" d.o.o. Mostar, br. 02/09. od 7. 5. 2009. godine iz Dru{tva istupa ~lan Dru{tva: 

MATE (ANTE) ^UJI], Mostar, Ul. XXXVII broj 3, JMBG 0103951150014, a svoj ulog u iznosu od 5.323,50 KM prenosi stjecateljima: 

1. OLEG BILBIJA, Mostar, Stjepana Radi}a 74. JMBG 0111964382138, 

2. MIROSLAVA KO@UL, [iroki bBrijeg, Gornji Mamici bb, JMBG 1802965157401 i 

3. MIRNA KAPOVI], Mostar, Biskupa Buconji}a 1A, JMBG 0708978155017, na jednake dijelove od po 1.774,50 KM, bez naknade. 

Uskla|uju se djelatnosti Dru{tva i glase: 

17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za ku}anstvo, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i {portske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 21.220 Proizvodnja papirnatih proizvoda za ku}anstvo, higijenske i toaletne potrebe, 22.130 Naklada ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja,, 24.140 Proizvodnja ostalih baznih organskih kemikalija, 24.410 Proizvodnja baznih farmaceutskih proizvoda, 24.420 Proizvodnja farmaceutskih preparata, 24.510 Proizvodnaj sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i poliranje, 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, 24.630 Proizvodnja eteri~nih ulja, 24.660 Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d.n., 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 26.150 Proizvodnja i obradba ostalog stakla, uklju~uju}i i tehni~ke staklene proizvode, 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za ku}anstvo i ukrasnih predmeta, 26.240 Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda od keramike, 33.100 Proizvodnja medicinske i kirur{ke opreme i ortopedskih pomagala, 33.200 Proizvodnja instrumenata i ure|aja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za upravljanje industrijskim procesima, 35.430 Proizvodnja invalidskih kolica, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda , d.n., 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimirijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 60.240 Prijevoz robe drumskom prometu, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu, 67.110 Poslovanje financijskog tr`i{ta, 67.120 Posredovanje u poslovima s vrijednosnim papirima, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza,74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja,74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i promid`be, Vr{i se izmjena direktora Dru{tva: 

Bri{e se dosada{nji direktor Dru{tva: MATE (ANTE) ^UJI], Mostar, Ul. XXXVII br.3. JMBG 0103951150014, a upisuje novi direktor dDru{tva: OLEG BILBIJA, Mostar, Stjepana Radi}a 74. JMBG 0111964382138, bez ograni~enja. 

(SR-287/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-408/09 od 11. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom br. 01/09. od 24.0 4. 2009. godine Dru{tvo: UNION FOODS d.o.o. ^itluk,Trome|a, Gospodarska zona bb. Vr{i pro{irenje djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu sa slijede}im djelatnostima: 

01.121 Gajenje povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica,01.123 Gajenje Sadnica loze,15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 24.160 Proizvodnja plasti~nih masa u primarnim oblicima, 24.660 Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d.n., 24.700 Proizvodnja umjetnih vlakana, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 52.313 Poljoprivredne ljekarne, 55.220 Kampovi i kampirali{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine,, 71.340 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n., 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.620 Ostale {portske djelatnosti, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

(SR-288/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-410/09 od 7. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~-~lan dru{tva: Gra|evinskog dru{tva "BI[INA" d.o.o. Mostar, Bajgori} Mirsad, sin Sulejmana, iz Mostara, nastanjen na adresi Lacina 29 , JMBG 0508956153178, je Odlukom br. 01/2009 od 28. 4. 2009. god. izvr{io pro{irenje i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu sa Klasifikacijom djelatnosti u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BIH", broj 84/06), tako da je sada djelatnost Dru{tva u unutarnjem prometu pro{irena i uskla|ena i ista glasi: 

Djelatnost Dru{tva u unutarnjem prometu glasi: 

01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enje kre~njaka i krede, 14.122 Va|enje sirovog gipsa, 14.130 Va|enje {kriljaca, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.220 Va|enje gline i kaolina, 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi.45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.740 Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-289/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-401/09 od 11. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U dru{tvu "ZINKTEHNIK BOSNIA" d.o.o. Mostar pro{iruje se djelatnost u unutarnjem prometu za 27.540-lijevanje ostalih obojenih metala. Nakon pro{irenja djelatnost Dru{tva se uskla|uje sa KD BiH i glasi: 

25.110, 25.120, 25.130, 25.210, 25.220, 25.230, 25.240, 26.110, 26.120, 26.130, 26.140, 26.150, 26.210, 26.220, 26.230, 26.240, 26.250, 26.260, 26.300, 26.400, 26.510, 26.520, 26.530, 26.610, 26.620, 26.630, 26.640, 26.650, 26.660, 26.700, 26.810, 26.820, 27.540, 28.110, 28.120, 28.210, 28.220, 28.300, 28.400, 28.510, 28.610, 28.620, 28.630, 28.710, 28.720, 28.730, 28.740, 28.750, 30.010, 30.020, 31.100, 31.200, 31.300, 31.400, 31.500, 31.610, 31.620, 32.100, 32.200, 32.300, 33.100, 33.200, 33.300, 33.400, 33.500, 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.810, 51.820, 51.830, 51.840, 51.850, 51.860, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.320, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 52.710, 52.721, 52.722, 52.730, 52.740, 60.101, 60.211, 60.212, 60.220, 60.230, 60.240, 63.110, 63.120, 63.210, 63.300, 72.100, 72.210, 72.220, 72.300, 72.400, 72.500, 72.600, 73.101, 73.102, 73.201, 73.202. 

Djelatnost Dru{tva u vanjskom prometu ostaje neizmijenjena. 

(SR-290/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-395/09 od 14. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o uskla|ivanju i pro{irenju djelatnosti Dru{tva broj 1/2009 od 20. 4. 2009. god. osniva~i Dru{tva za gra|evinarstvo, trgovinu i usluge "DF - GRADNJA" d.o.o. Konjic, Duranovi} Emir, Fejzagi} Sead i Duranovi} Zijo, djelatnosti Dru{tva u unutra{njem prometu uskla|uju sa Klasifikacijom djelatnosti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06) te pro{iruju djelatnost Dru{tva u unutra{njem prometu. Nakon uskla|ivanja i pro{irenja, djelatnosti Dru{tva u unutra{njem prometu su: 

05.011; 05.012; 05.020; 15.320; 15.981; 15.982; 25.210; 25.220; 25.230; 25.240; 40.111; 40.114; 40.120; 40.130; 40.300; 41.000; 45.110; 45.120; 45.211; 45.212; 45.213; 45.220; 45.230; 45.241; 45.242; 45.250; 45.310; 45.320; 45.330; 45.340; 45.410; 45.420; 45.430; 45.441; 45.442; 45.450; 45.500; 50.101; 50.102; 50.103; 50.200; 50.301; 50.302; 50.303; 50.401; 50.402; 50.403; 50.404; 50.500; 51.110; 51.120; 51.130; 51.140; 51.150; 51.160; 51.170; 51.180; 51.190; 51.210; 51.220; 51.230, 51.240; 51.250; 51.310; 51.320; 51.330; 51.340; 51.350; 51.360; 51.370; 51.380; 51.390; 51.410; 51.421; 51.422; 51.430; 51.440; 51.450; 51.470; 51.510; 51.520; 51.531; 51.540; 51.550; 51.560; 51.570; 51.810; 51.820; 51.830; 51.840; 51.870; 51.880; 51.900; 52.110; 52.120; 52.210; 52.220; 52.230; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.330; 52.410; 52.420; 52.430; 52.441; 52.442; 52.450; 52.460; 52.470; 52.481; 52.482; 52.483; 52.484; 52.485; 52.486; 52.487; 52.500; 52.610; 52.620; 52.630; 55.300; 55.401; 55.510; 55.520. 

(SR-291/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-392/09 od 18. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo: "EUROCOMPANY 99" d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo ^apljina, Tasov~i}i bb, vr{i prijenos dijela udjela od dva ~lana Dru{tva novom ~lanu Dru{tva i pristupanje novog ~lana Dru{tvu. 

^lanovi dru{tva: IVICA DATKOVI] I DARIJO LUBINA, dijelove svojih udjela od po: 334.134,58 KM ili po 12,5% odnosno ukupno 668.269,17 KM odnosno {to predstavlja ukupno 25% udjela u Dru{tvu uz naknadu koja je ispla}ena sa danom sklapanja Ugovora o prijenosu udjela i prihva}anju svih prava i obveza temeljem tih udjela. 

Novi ~lan dru{tva: RICARRDO ALBERTO BARAZZUTTI, R. Argentina, putovnica br. l6644323N, izjavljuje da prihvata navedene udjele i sva prava i obveze temeljem tih udjela sa danom potpisivanja ugovora o prijenosu udjela. 

Dosada{nji ~lan Dru{tva JOZO \EVENICA, iz ^apljine, ^eljevo bb, nije koristio pravo prvokupa. 

Ukupan temeljni kapital Dru{tva se ne mijenja i iznosi 2.673.076,70 KM. 

^lanovi Dru{tva i njihovi udjeli su: 

1. DARIJO LUBINA, iznos od 668.269,17 KM ili 25% udjela 

2. IVICA DATKOVI], iznos od 668.269,17 KM ili 25% udjela 

3. JOZO \EVENICA. iznos od 668.269,17 KM ili 25% udjela 

4. RICARRDO ALBERTO BARAZZUTTI. iznos od 668.269,17 KM ili 25% udjela 

(SR-292/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-385/09 od 11. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod dru{tva ""RIGIPSHERC" d.o.o. Mostar, upisano u registru dru{tava Op}inskog suda u Mostaru, upisuje se pro{irenje djelatnosti u unutarnjem prometu i uskla|ivanje djelatnosti sa Klasifikacijom BIH. 

Djelatnosti Dru{tva u unutranjem prometu pro{iruju se za slijede}e djelatnosti: 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 51.140 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.820Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za ku}anstvo, 52.740 Popravak d.n., 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n. 

- prodaja, ugradnja i servisiranje rezervnih dijelova za vatrogasne aparate i druge i opreme namijenjene za za{titu i spa{avanje, te za za{titu okoli{a 

Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su: 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od pluta, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 36.110 Proizvodnja stolaca i sjedala, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.620 Proizvodnja metli i ~etki, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 45.420 Ugradnja stolarije, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.140 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupama proizvoda, d.n., 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima , 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje , 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za ku}anstvo, 52.740 Popravak d.n., 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402, Bifei (buffet), 55.403 Kavane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom prometu, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom prometu, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu, 60.240 Prijevoz robe u drumskom prometu, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i promid`be, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n 

- prodaja, ugradnja i servisiranje rezervnih dijelova za vatrogasne aparate i druge opreme namijenjene za za{titu i spa{avanje, te za za{titu okoli{a. 

(SR-293/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-281/09 od 7. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~-~lan dru{tva: VITAFON-M d.o.o. Mostar NENAD LOJPUR, iz Bijeljine, Me{e Selimovi}a 2, zastupan po punomo}niku Maksimu Lojpuru je Odlukom broj 01/09 od 20. 3. 2009. g. izvr{io izmjenu adrese sjedi{ta Dru{tva, tako da }e dru{tvo VITAFON-M d.o.o. Mostar umjesto dosada{nje adrese sjedi{ta Splitska 9, Mostar, ubudu}e poslovati sa sjedi{tem u Mostaru na adresi: Ante Star~evi}a 32F. Isto tako je osniva~ dru{tva Odlukom broj 02/2009 od 20. 3. 2009. g. izvr{io izmjenu i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu sa Klasifikacijom djelatnosti u Bosni i Hercegovini, tako da je sada djelatnost Dru{tva u unutarnjem prometu uskla|ena i ista glasi: 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

USLUGE: 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, komisione usluge, 

- Zastupanje stranih osoba, 

- Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, 

- Prodaja strane robe s kosnignacijskog skladi{ta. 

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-294/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-288/09 od 21. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Skup{tinskom odlukom o promjeni organizacijskog oblika (Odluka broj S-l-03/09 od 22. 1. 2009. godine) Dru{tvo "HIDRAULIKA - ^APLJINA" d.d. ^apljina, Augusta [enoe bb, upisano u registru dru{tava Op}inskog suda u Mostaru u mati~nom registarskom ulo{ku br. 1-1638 mijenja oblik organiziranja iz dioni~kog Dru{tva (d.d.) u Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u (d.o.o.), a dioni~ari Dru{tva stje~u pravo na udio u Dru{tvu s ograni~enom odgovorno{}u razmjeran njihovom u~e{}u u temeljnom kapitalu. Izmjenom oblika organiziranja mijenja se tvrtka Dru{tva i sada glasi: HIDRAULIKA - ^APLJINA d.o.o. ^apljina. Sjedi{te Dru{tva: ^apljina, Augusta [enoe bb. Vr{i se uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti u BIH ("Slu`beni glasnik BIH", broj 84/06), tako da je djelatnost Dru{tva u unutarnjem prometu: 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.520 Temeljni strojarski radovi, 29.110 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za aviona i motorna vozila, 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.130 Proizvodnja slavina i ventila, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.140 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljem i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metala rudama, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom prometu, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza, 74.402 Ostale usluge reklame i promid`be, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. Dru{tvo obavlja vanjskotrgovinsku djelatnost: vanjska trgovina (uvoz - izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, prijevoz robe i putnika u me|unarodnom cestovnom prometu, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih tvrtki, prodaja robe s konsignacijskog skladi{ta, usluge me|unarodne {pedicije, usluge reklame i ekonomske propagande. Temeljni kapital Dru{tva "HIDRAULIKA - ^APLJINA" d.d. ^apljina, Augusta [enoe bb, u iznosu od 1.443.675,00 KM koji je bio podijeljen na 115.494 dionice nominalne vrijednosti 12,50 KM, promjenom oblika organiziranja Dru{tva, prelazi u udjele ~lanova Dru{tva kako slijedi: ~lan dDru{tva Branislav Bakalar, vrijednost udjela 984.612,50 KM {to predstavlja 68,20% temeljnog kapitala i ~lan Dru{tva "BREGAVA" d.d. ^apljina, vrijednost udjela 459.062,50 KM {to predstavlja 31,80% temeljnog kapitala. Uprava Dru{tva ustrojit }e knjigu udjela u koju }e se upisivati svaka promjena podataka i prijaviti za upis u sudski registar tih promjena. Organi Dru{tvu su: Skup{tina Dru{tva, Nadzorni odbor Dru{tva i Uprava Dru{tva. Dru{tvom upravljaju ~lanovi Dru{tva kao vlasnici kapitala. Dru{tvo ima nadzorni odbor predsjednika i dva ~lana. Dosada{nji ~lanovi Nadzornog odbora nastavljaju s radom u teku}em mandatu. Upravu Dru{tva ~ini jedan ~lan - direktor Dru{tva. Direktor zastupa i predstavlja Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu bez ograni~enja, u okviru registrirane djelatnosti. Dosada{nji direktor Dru{tva: Branislav (\or|e) Spahi}, ^apljina, Ivana Ma`urani}a 8, JMBG 1902952151131, nastavlja obavljati funkciju direktora u teku}em mandatu. Istovremeno sa dono{enjem odluke o promjeni organizacijskog oblika u d.o.o., skup{tina je donijeli novi statut Dru{tva HIDRAULIKA - ^APLJINA d.o.o. ^apljina. 

(SR-295/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-559/09 od 1. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom Skup{tine Hercegovina osiguranja d.d. Mostar broj 01-04/29, od 13. 7. 2007. godine usvojen je Statut Hercegovina osiguranja d.d. Mostar usugla{en sa Zakonom o dru{tvima za osiguranje u privatnom osiguranju. 

(SR-297/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-8/09 od 29. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Tvrtka "Veterinarska stanica" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Stolac, Stolac, Hrvatskih branitelja bb, upisuje 1. Izvr{enu Privatizaciju dru{tva, Uskla|ivanje s Zakonom o gospodarskim dru{tvima 2. Uskla|ivanje djelatnosti s SKD i Zakonom o veterinarstvu. 

Temeljem Ugovora o prodaji predmeta tendera broj 19-21-400/07 i Rje{enja Agencije za privatizaciju HN@/K broj 19-21-37708 od 15. 1. 2008. godine upisuje se kao ~lan dru{tva 

@eljko Mari} dipl. vet. iz Stoca, Stjepana Radi}a bb, JMBG 1001963153755. 

Temeljni kapital dru{tva iznosi 10.595,00 KM u vlasni{tvu @eljko Mari}, dipl. vet. iz Stoca, Stjepana Radi}a 82 A, JMBG 1001963153755. kao jedinog ~lana dru{tva 100% 

Djelatnost Dru{tva se mijenja i glasi: 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 85.200 Veterinarske djelatnosti 

Djelatnost Dru{tva u vanjskotrgovinskom prometu je: 

Vanjska trgovina (uvoz - izvoz) proizvoda u okviru registrirane djelatnosti, 

Direktor Dru{tva je @eljko Mari}, dipl. vet iz Stoca, Stjepana Radi}a 82 A JMBG 1001963153755.je osoba ovla{tena za zastupanje Dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu bez ograni~enja. 

(SR-298/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-387/09 od 21. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U sudskom registru izvr{en je, subjekt upisa je "HEPOK" d.d. Mostar, sa sjedi{tem u Bi{}e polje bb, Mostar. Upis privatizacije dijela kapitala 67% u iznosu od 2.720.164,00 KM. 

- Brisanje direktora i upis v.d. direktora Sinana Merzi}a iz Mostara. 

- Spajanje dionica i smanjenje kapitala, ugovoreni i upla}eni kapital iznosi 4.060.169,00 

- Pro{irenje i uskla|enje djelatnosti s standardnom klasifikacijom djelatnosti BiH 

U unutarnjem prometu Dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti: 

01.110; 01.121; 01.122; 01.123; 01.131; 01.132; 01.133; 01.211; 01.212; 01.213; 01.221; 01.222; 01.230; 01.240; 01.251; 01.252; 01.300; 01.411; 01.413; 01.420; 02.020; 05.011; 05.012; 05.020;14.400; 15.110; 15.120; 15.130; 15.200; 15.310; 15.320; 15.330; 15.410; 15.420; 15430; 15.510; 15.520; 15.610; 15.620; 15.710; 15.720 15.810; 15.820; 15.830; 15.840; 15.850; 15.860; 15.870; 15.880;15.890; 15.910; 15.920 15.930; 15.940; 15.950; 15.960; 15.970; 15.981; 15.982; 16.001; 16.002; 17.401; 17.402; 17.541; 17.542; 19.100; 24.300; 24.510; 24.520; 24.620; 24.630; 24.660; 50.101; 50.102; 50.103; 50.200; 50.301; 50.302; 50.303; 50.401; 50.402; 50.403; 50.404; 50.500; 51.110; 51.120; 51.130; 51.140; 51.150; 51.160; 51.170; 51.180; 51.190; 51.210; 51.220; 51.230; 51 240;51.250; 51.310; 51.320; 51.330; 51.340; 51.350; 51.360; 51.370; 51.380;51.390; 51.410; 51.421; 51.422; 51.430; 51.440; 51.450; 51.470; 51.510; 51.520; 51.531; 51.532; 51.540; 51.550; 51.560;51.570; 51.810; 51.820; 51.830; 51.840; 51.850; 51.860; 51.870; 51.880; 51.900; 52.110; 52.120; 52 210; 52.220; 52.230;52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.320; 52.330; 52.410; 52.420; 52.430; 52.441; 52.441; 52.450; 52.460; 52.470; 52.481; 52.482; 52.483; 52.484; 52.485; 52.486; 52.487; 52.500; 52.610; 52.620; 52.630; 52 710 ; 52.721: 52.722; 52.740; 55.101; 55.101; 55.211; 55.231; 55.234; 55.300; 55.401; 55.402; 55.403; 55.510; 55.520; 60.101; 60.211; 60.212; 60.230; 60.240; 63.120; 63.210; 63.300; 74.130; 74.140; 74.150; 74.200; 73.300; 74.402; 74.500; 74.700; 74.820; 74.850; 74.870; 93.010; 93.020. 

U vanjskotrgovinskom poslovanju Dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti: Vanjska trgovina uvoz-izvoz iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa. 

(SR-299/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-27/09 od 31. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o razrje{enju du`nosti direktora i zamjenika direktora broj OPU 11/09 i Odluke o imenovanju direktora broj 12/09 od 13. 1. 2009. godine, do{lo je do razrje{enja du`nosti direktora Kevri} Nezira i zamjenika direktora Kevri} Melke iz Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u za kamenoreza~ke poslove, usluge i trgovinu "Jablanit" export - import Jablanica (skra}eni naziv: D.O.O. "JABLANIT" JABLANICA) sa sjedi{tem u Jablanici na adresi Put-17M, te imenovanje novog direktora istog Dru{tva, Kevri} Elme. Direktor Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u za kamenoreza~ke poslove, usluge i trgovinu "Jablanit" export - import Jablanica, Kevri} Elma, ovla{tena je za zastupanje Dru{tva u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju, bez ograni~enja. 

Ostali upisi su nepromjenjeni, s tim da je na osnovu Odluke o uskla|ivanju djelatnosti sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine broj 02/2009 od 12. 3. 2009. godine, izvr{eno uskla|ivanje djelatnosti sa klasifikacijom djelatnosti BiH. 

(SR-300/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-71/09 od 24. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo "SFERA" d.o.o. Mostar svojom Odlukom od 17. 1. 2009. godine vr{i uskla|ivanje djelatnosti po KD BiH, prijenosu udjela, istupanju ~lana i pristupanju novog ~lana Dru{tvu. 

Iz Dru{tva istupa Ljerka (Ivan) Vrdoljak, Mostar, Markiza Karla Afana de Rivere 2, JMBG 2802977156978 a svoj vlasni~ki udjel prenosi na Miro (Andrija) Ivankovi}, [iroki Brijeg, Potkraj 81, JMBG 0110972152382. Novi ~lan Dru{tva prihvata preneseni mu udio sa svim pravima i obvezama stvorenim tijekom poslovanja Dru{tva. Nakon ovih promjena ~inovi Dru{tva i njihovi udjeli su: 

Naida (Nihad) Memi} Mostar, Gojka Vukovi}a 65, JMBG 1706977155022, udio 600.00 KM ili 30% Dragan (Jure) Bevanda, Mostar, Karla Batka 29, JMBG 1811970150023, udio 400.00 KM ili 20% Miro (Andrija) Ivankovi}, [iroki Brijeg, Potkraj 81, JMBG 0110972152382, udio 1.000.00 KM ili 50%. Uskla|uje se djelatnost Dru{tva sa KD BiH i glasi: 22.110 Naklada knjiga, 22.120 Naklada novena, 22.130 Naklada ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, 22.140 Naklada zvu~nih zapisa, 22.150 Ostala nakladni~ka djelatnost, 22.210 Tiskanje novina, 22.220 Tiskanje, d.n., 22.230 Knjigove`a~ki radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u svezi tiskanja, 22.250 Pomo}ne djelatnosti u svezi tiskanja, 22.310 Umna`anje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umna`anje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umna`anje (reprodukcija) ra~unalnih zapisa, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, pisa}im, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.520 Ketering, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora: ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine,70.320 Upravljanje nekretninama, preko posrednika, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u svezi ra~unalne opreme (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak uredskih, ra~unskih i ra~unalnih strojeva, 72.600 Ostale srodne ra~unalne djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i promid`be, 74.500 Posredovanje pri upo{ljavanju, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakiranja, 74.850 Tajni~ke i prevoditeljske djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.400 Djelatnost novinskih agencija, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

(SR-301/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-193/09 od 8. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"MSR" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge izvr{ilo je pove}anje temeljnog kapitala, promjenu adrese sjedi{ta Dru{tva, promjenu adrese prebivali{ta osniva~a dru{tva i uskla|ivanje djelatnosti dru{tva u unutarnjem prometu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH. ^lan dru{tva Mario Sesar promijenio je adresu prebivali{ta i ona glasi: Fra Franje Mili~evi}a 21. Dru{tvo je izvr{ilo promjenu adrese sjedi{ta. Sjedi{te <fru{tva je u Mostaru, Ortije{ bb. Izvr{eno je pove}anje temeljnog kapitala dodatnim ulaganjem ~lana dru{tva Marija Sesar za iznos od 38.000,00 KM u novcu. Nakon pove}anja temeljni kapital Dru{tva iznosi 98.500,00 KM, sa ulogom Mario Sesar od 98.500,00 KM, 100% udjela. Uskla|ena djelatnost Dru{tva u unutarnjem prometuje: 18.230, 18.241, 18.242, 36.140, 50.101, 50.102, 50.103, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.500,51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150,51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.460, 51.470, 51.510 , 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.810, 51.820, 51.830, 51.840, 51.850, 51.860, 51.870, 51.880, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52,442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 55.101, 55.102, 55.220, 55.231, 55.300, 55.401, 55.402, 55.403, 55.510, 55.520, 60.211, 60.212, 60.230, 60.240, 74.820, 74.870. 

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-302/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-226/09 od 21. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o upisu izvr{ene privatizacije i uskla|ivanju sa zakonom od 15. 1. 2009. g. u JP Veterinarska stanica Konjic izvr{eno je uskla|ivanje firme, djelatnosti, osnovnog kapitala i drugih pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima. 

JP Veterinarska stanica Konjic je registrovana kod Op}inskog suda u Mostaru rje{enjem br. Tt-O-145/08 od 4. 3. 2008. g. 

Osniva~ki kapital Dru{tva iznosi 10.687,00 KM i podijeljen je izme|u ~lanova Dru{tva i to: 

1. Tucakovi} (Huse) Halil 2.137,40 KM {to iznosi 20% 

2. Guska (Ibre) Jasmin 2.137,40 KM {to iznosi 20% 

3. Omerovi} (D`afera) Hamdija 2.137,40 KM {to iznosi 20% 

4. Habibija (Salke) Kemal 2.137,40 KM {to iznosi 20% 

5. Suba{i} (D`afera) Sejad 2.137,40 KM {to iznosi 20%. 

Dru{tvo mijenja naziv i poslovati }e pod firmom: VETERINARSKA STANICA dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Konjic. Skra}eni naziv Dru{tva je: VETERINARSKA STANICA d.o.o. Konjic. Sjedi{te dru{tva je u Konjicu, Mostarska 96. 

Djelatnost Dru{tva u unutra{njem prometu je: 01.420; 51.210; 51.230; 51.380; 52.120; 52.485; 85.200. 

Dru{tvo u untra{njem prometu zastupa i predstavlja uprava Dru{tva koju ~ini Omerovi} Hamdija, direktor Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-303/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-244/09 od 6. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o uskla|ivanju i pro{irenju djelatnosti Dru{tva broj 2/2009 od 10. 3. 2009. god. osniva~ Dru{tva za proizvodnju betonskih proizvoda, trgovinu i usluge ,,PBP" d.o.o. Konjic, Novali} Muhamed, sin Be}ira, iz Konjica, djelatnost Dru{tva u unutra{njem prometu uskla|uje se sa Klasifikacijom djelatnosti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06) te pro{iruje djelatnost Dru{tva u unutra{njem prometu. Nakon uskla|ivanja i pro{irenja, djelatnosti Dru{tva u unutra{njem prometu su: 

01.121; 01.132; 01.133; 14.110; 14.121; 14.210; 14.500; 15.981; 26.520; 26.610; 26.630; 26.640; 26.660; 26.700; 40.111; 40.114; 40.120; 40.130; 40.300; 41.000; 45.110; 45.120; 45.211; 45.212; 45.213; 45.220; 45.230; 45.241; 45.242; 45.250; 45.310; 45.320; 45.330; 45.340; 45.410; 45.420; 45.430; 45.441; 45.442; 45.450; 45.500; 50.101; 50.102; 50.103; 50.200; 50.301; 50.302; 50.303; 50.401; 50.402; 50.403; 50.404; 50.500; 51.110; 51.120; 51.130; 51.140; 51.150; 51.160; 51.170; 51.180; 51.190; 51.210; 51.220; 51.230; 51.240; 51.250; 51.310; 51.320; 51.330; 51.340; 51.350; 51.360; 51.370; 51.380; 51.390; 51.410; 51.421; 51.422; 51.430; 51.440; 51.450; 51.470; 51.510; 51.520; 51.531; 51.532; 51.540; 51.550; 51.560; 51.570; 51.810; 51.820; 51.830; 51.840; 51.870; 51.880; 51.900; 52.110; 52.120; 52.210; 52.220; 52.230; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.330; 52.410; 52.420; 52.430; 52.441; 52.442; 52.450; 52.460; 52.470; 52.481; 52.482; 52.483; 52.484; 52.485,52.486; 52.487; 52.500; 52.610; 52.620; 52.630; 55.300; 60.240; 63.110,63.120; 63.210; 63.221; 63.222; 63.300; 63.400; 70.120; 70.200; 70.310; 70.320; 71.330; 71.340; 

72.210; 72.220; 72.300; 72.400; 72.500; 72.600; 73.101; 73.102; 74.120; 74.130; 74.140; 74.200; 74.401; 74.402; 74.850; 74.870, 93.020. 

(SR-304/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-238/09 od 27. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo HERKON d.o.o. Mostar, Biskupa ^ule 10, Mostar, dana 1. 4. 2009. godine donijelo je Odluku broj 2/09 od 1. 4. 2009. godine o uskla|ivanju i pro{irenju djelatosti Dru{tva, te }e pored registratiranih djelantonosti obavljati i djelatnost: 73.101 Istra`ivanje i eksperimentalni razvitak u prirodnim znanostima, te nakon pro{irenja djelatnosti Dru{tva su: 74.300, 74.870 i 73.101. 

(SR-305/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-229/09 od 13. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o promjeni adrese sjedi{ta i uskla|ivanju djelatnosti dru{tva u unutra{njem prometu br. 1/09 od 3. 3. 2009. g. Razi} [efik iz Konjica, osniva~ Dru{tva za trgovinu i usluge "MBH-PROM" d.o.o. Konjic vr{i promjenu adrese sjedi{ta Dru{tva i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva u unutra{njem prometu. 

Adresa sjedi{ta Dru{tva se mijenja tako da ista glasi: Konjic, Donje polje 42. 

Djelatnost Dru{tva u unutra{njem prometu uskla|uje se sa Klasifikacijom djelatnosti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06) i glasi: 

25.210; 25.220; 25.230; 28.110; 28.120; 28.400; 28.520; 28.630; 28.710; 28.720; 28.730; 28.740; 28.750; 45.330; 45.420; 45.450; 50.101; 50.102; 50.103; 50.200; 50.301; 50.302; 50.303; 50.401; 50.402; 50.403; 50.404; 50.500; 51.110; 51.120; 51.130; 51.150; 51.160; 51.170; 51.180; 51.190; 51.210; 51.220; 51.230; 51.240; 51.250; 51.310; 51.320; 51.330; 51.340; 51.350; 51.360; 51.370; 51.380; 51.390; 51.410; 51.422; 51.430; 51.440; 51.450; 51.470; 51.510; 51.520; 51.531; 51.532; 51.540; 51.550; 51.560; 51.570; 51.810; 51.820; 51.830; 51.840; 51.850; 51.860; 51.870; 51.880; 51.900; 52.110; 52.120; 52.210; 52.220; 52.230; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.330; 52.410; -52.420; 52.430; 52.441; 52.442; 52.450; 52.460; 52.470; 52.481; 52.482; 52.483; 52.484; 52.485; 52.486; 52.487; 52.500; 52.610; 52.620; 52.630; 55.101; 55.102; 55.211; 55.220; 55.231; 55.300; 55.401; 55.510; 55.520; 60.240; 63.110; 63.120; 63.210; 63.221; 63.300; 63.400; 71.320; 74.120. 

Ostali upisi u sudskom registru ostaju nepromijenjeni. 

(SR-306/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-261/09 od 15. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod dru{tva MESSER MOSTAR PLIN d.o.o. sa sjedi{tem u Mostaru, Rodo~ bb, upisuje se uskla|ivanje djelatnosti dru{tva sa Klasifikacijom djeltnosti BIH, pa djelatnosti dru{tva su: 

Djelatnosti unutarnjeg prometa: 

24.110 Proizvodnja industrijskih plinova, 24.130 Proizvodnja ostalih baznih neorganskih kemikalija, 28.520 Temeljni strojarski radovi, 29.240 Proizvodnja ostalih strojeva op}e namjene, d.n., 40.210 Proizvodnja plinova, 40.220 Distribucija i prodaja plinovitih goriva distribucijskom mre`om, 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51 390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51 430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51 470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51 532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 60.240 Prijevoz robe u drumskom prometu, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava, 71.340 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n., 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza. 

(SR-307/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-395/09 od 14. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o promjeni adrese dru{tva PREVOZ VU^I] d.o.o. Mostar broj 1/09 od 16. 3. 2009. godine je promijenjena adresa sjedi{ta Dru{tva koje se sada nalazi na adresi Trg Ivana Krndelj 27A, Mostar. Odlukom o uskla|ivanju i pro{irenju djelatnosti Dru{tva PREVOZ VU^I] d.o.o. Mostar uskla|ena je i dopunjena djelatnost Dru{tva kako slijedi: 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda d.n., 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od pluta, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i umjetnog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala d.n., 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.520 Temeljni strojarski radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom,51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i TV ure|ajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.810 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana,55.211 Dje~ja i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i kampirali{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kavane, 55.510 Kantine 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom prometu, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom prometu, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu, 60.240 Prijevoz robe u drumskom prometu, 63.110 Pretovar tereta. 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme, 71.320 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uklju~uju}i i ra~unala, 71.340 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n., 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.402 Ostale usluge reklame i promid`be, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

U vanjskotrgovinskom prometu: Vanjska trgovina uvoz-izvoz proizvodima iz okvira djelatnosti registriranih u unutarnjem prometu, Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Prodaja strane robe sa konsignacijskih skladi{ta, Prijevoz robe (Tereta) u me|unarodnom cestovnom prometu, Turisti~ke usluge u okviru registrirane djelatnosti, Usluge prijevoza putnika i robe u me|unarodnom cestovnom prometu, Zastupanje stranih osoba, Sukladano izvr{enim promjenama, usvojen je i novi tekst statuta Dru{tva utvr|en od strane notara Jurice Musa dana 16. 3. 2009. godine OPU-IP: 02/09. 

(SR-308/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-294/09 od 7. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ugovorom o prijenosu udjela broj 01/09 od 5. 3. 2009. u dru{tvu IZVO\A^ d.o.o. ^ITLUK iz dru{tva istupa dosada{nji ~lan Ivica Sablji} iz [irokog Brijega i svoj udio u vrijednosti 2.000,00 KM darivanjem prenosi na Dragu Pehara iz ^itluka koji postaje jedinim ~lanom dru{tva i vlasnikom navedenog udjela. 

Na temelju ~lanka 317. stavak 2. Zakona o gospodarskim dru{tvima jedini ~lan Dru{tva IZVO\A^ d.o.o. ^ITLUK Drago Pehar iz ^itluka dana 25. velja~e 2009. godine donosi Odluku o promjeni tvrtke, usugla{avanju djelatnosti i promjeni direktora IZVO\A^ d.o.o. ^ITLUK. Tvrtka Dru{tva se mijenja i glasi: GRADNJA PEHAR d.o.o. ^ITLUK. 

Bri{e se dosada{nja tvrtka dru{tva IZVO\A^ d.o.o. ^ITLUK. 

Razrje{uje se du`nosti dosada{nji ~lan Uprave: Ivica Sablji} iz [irokog Brijega, Ko~erin bb, direktor Dru{tva s ovla{tenjem zastupanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa. 

Istovremeno se za ~lana Uprave - direktora dru{tva imenuje: 

Drago Pehar iz ^itluka, Gornji Veliki Ogra|enik bb, JMBG 0401963151351 s ovla{tenjem zastupanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa, bez ograni~enja 

Postoje}e djelatnosti unutarnjeg prometa usugla{avaju se s va`e}om nomenklaturom djelatnosti utvr|enom Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH. 

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-309/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-265/09 od 21. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom direktora UniCredit Bank d.d. br. 04-1-253/248/08 od 2. 12. 2008. godine razrje{ava se du`nosti voditelja Poslovnice 19 UniCredit Bank d.d. u Sarajevu Jasmin Spahi} i bri{e se iz sudskog registra. Upisuje se Aida Had`i} imenovan Odlukom direktora UniCredit Bank d.d. za voditelja Poslovnice 19 u Sarajevu i zastupa poslovnicu u pravnom prometu sukladno aktima Banke. 

(SR-310/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-264/09 od 5. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom direktora UniCredit Bank d.d. br. 04-1-253/247/08 od 2. 12. 2008. godine razrje{ava se du`nosti voditelja Poslovnice 2 UniCredit Bank d.d. u Sarajevu Elma Mufti} i bri{e se iz sudskog registra. Upisuje se Senad Memi} imenovan Odlukom direktora UniCredit Bank d.d. za voditelja Poslovnice 2 u Sarajevu i zastupa poslovnicu u pravnom prometu sukladno aktima Banke. 

(SR-311/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-301/09 od 9. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

[kolski odbor Osnovne {kole CIM Mostar je razrije{ilo VD ravnatelja, a imenovalo Ravnatelja Osnovne {kole CIM Mostar Jelenku Vrlji} iz Mostara, JMBG 2602958157387, koja zastupa ustanovu bez ograni~enja. 

(SR-312/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-297/09 od 8. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo "KORIMEK" d.o.o. Mostar je izvr{ilo promjenu direktora dru{tva. Razrije{ilo dosada{njeg direktora Dragana Su{ca, a za novog direktora imenovan je Ivan Kljajo, R. Francuska, Marsej 72, Fransoa 9. Putovnica br. 04D182536, koji neograni~eno zastupa Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu. Dragan Su{ac se bri{e iz sudskog registra kao direktor Dru{tva. 

(SR-313/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-296/09 od 30. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo "KAP^EVI]" d.o.o. Prozor-Rama je izvr{ilo promjenu direktora dru{tva. Razrije{ilo dosada{njeg direktora Draganu Kap~evi}, a za novog direktora imenovan je Tomislav Kap~evi}, Prozor-Rama, Rumboci bb. JMBG:0308979153575, koji neograni~eno zastupa Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu. Dragana Kap~evi} se bri{e iz sudskog registra kao direktor Dru{tva. 

(SR-314/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-294/09 od 7. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o usugla{avanju i pro{irenju djelatnosti dru{tva AUTOCENTAR TOMI] d.o.o. Mostar, koja je notarski obra|ena od strane notara Tome [imi}a iz Ljubu{kog, pod poslovnim brojem OPU: 371/2009 od 11. 3. 2009. godine, dru{tvo AUTOCENTAR TOMI] d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem na poslovnoj adresi Bi{}e polje bb, Mostar, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-11243, je izvr{ilo usugla{avanje i pro{irivanje djelatnosti dru{tva u unutarnjem prometu, pa su sukladno tome, djelatnosti Dru{tva u unutanjem prometu: Proizvodnja motornih vozila, Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, Proizvodnja motorkota~a, Visokogradnja, Izgradnja objekata niskogradnje, Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, Izolacijski radovi, Postavljanje cijevnih instalacija, Ostali instalacijski radovi, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Skladi{ta i stovari{ta, Djelatnost drugih posrednika u prometu, Financijski zakup (lizing), Pomo}ne djelatnosti u financijskom posredovanju, d.n., Iznajmljivanje automobila. 

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa su: Vanjska trgovina (uvoz - izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Prodaja robe iz slobodnih carinskih zona, Posredovanje, zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba, Prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta, Usluge me|unarodnog transporta roba i putnika, Usluge me|unarodne {pedicije, Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvo|enja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji. 

Odlukom o promjeni ~lana Uprave dru{tva, direktora AUTOCENTAR TOMI] d.o.o. Mostar, broj: 04/2009 od 10. 3. 2009. godine, razrje{uje se du`nosti dosada{nji direktor Dru{tva, Rudi Majdand`i}, Putovnica br. 406107680, Njema~ka, a na mjesto direktora Dru{tva imenuje se Igor (Ante) Tomi}, Fra Matije Divkovi}a bb, Ljubu{ki, BiH, JMB 0810978152734. Statutarnom odlukom o izmjeni i dopuni Statuta Dru{tva AUTOCENTAR TOMI] d.o.o. Mostar, broj 05/2009 od 11. 3. 2009. godine, izmjenjene su ovlasti ~lanova Uprave dru{tva, pa sukladno tome direktori Dru{tva zastupaju i predstavljaju Dru{tvo uvijek uz suglasnost ostala dva direktora, do iznosa od 150,000,00 KM (slovima: stotinu pedeset tisu}a konvertibilnih maraka), izuzev Ugovora o prodaji vozila, a preko ovog iznosa uz suglasnost Nadzornog odbora. 

(SR-315/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-291/09 od 20. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U dru{tvu "Agro-Eco-Food" d.o.o. Mostar vr{i se izmjena lica ovla{tenog za zastupanje na na~in da se bri{e upis dosada{njeg direktora Mirsad ]ati}, Bugojno, Nugle II/15, Bugojno JMBG 0304970150012 a istovremeno upisuje novi direktor Dru{tva Adnan Sablji}, Blagaj bb, Mostar JMBG 0403973150046. 

(SR-316/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-285/09 od 22. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U dru{tvo pod firmom SPIN d.o.o Mostar sa sjedi{tem u ul. Kardinala Stepinca bb pristupa novi ~lan Dru{tva Bojan [unji}, sin Vlastimira iz Mostara, sa prebivali{tem u ulici Ante Star~evi}a 44. u Mostaru br. os. is. 04BDH6433, JMBG 0604970150008, dok istovremeno iz Dru{tva istupa Ivan Vukoja, sin Stjepana iz Ljubu{kog sa prebivali{tem Otok LJubu{ki broj os .is. 04DRA7542, JMBG 311969152737. 

U Dru{tvo pod firmom SPIN d.o.o Mostar sa sjedi{tem u ul. Kardinala Stepinca bb upisuje se ~lan Uprave - direktor Bojan [unji}, sin Vlastimira iz Mostara sa prebivali{tem u ulici Ante Star~evi}a 44. u Mostaru br.os. is. 04BDH6433, JMBG 0604970150008, dok se istovremeno bri{e dosada{nji direktor Ivan Vukoja, sin Stjepana iz Ljubu{kog sa prebivali{tem Otok Ljubu{ki br. os. is. 04DRA7542, JMBG 311969152737. 

(SR-317/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-284/09 od 13. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom privrednog dru{tva "VI[NJA" Preduze}e za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. ^apljina broj 01/2009 od 16. 3. 2009. godine izvr{ena je izmjena naziva poslovne jedinice Dru{tva tako da sada isti glasi: 

"VI[NJA" Preduze}e za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. ^apljina, Poslovna jedinica u Ljubinju. 

(SR-318/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-281/09 od 23. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ugovorom o prijenosu poslovnog udjela u BUBALO-RESE d.o.o. Konjic od 9. 3. 2009. g. Bubalo Snje`ana iz Konjica prenijela je Bubalo Goranu iz Konjica, svoj cjelokupan poslovni udio u BUBALO RESE d.o.o. Konjic, @eljezni~ka 2, upisano u sudski registar rje{enjem broj Tt-301/04 od 27. 7. 2004. g., mati~ni registarski broj 1-11323. 

Nakon prijenosa poslovnog udjela osniva~ Dru{tva sa 100% udjela je Bubalo Goran iz Konjica, Civilnih `rtava rata 17/4, JMBG 2411964151986, lk. broj 04BIA5706. 

Ostali podaci upisani u sudski registar ostaju nepromijenjeni. 

(SR-319/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-270/09 od 14. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom Nadzornog odbora dru{tva "UNISGAL" d.d. Konjic br.7-3/09 od 27. 2. 2009. god. o izmjeni ~lana Uprave Dru{tva, izvr{ena je izmjena lica ovla{tenog za zastupanje, tako da je dosada{nji ~lan Uprave v.d. direktor Ferhadbegovi} Midhat imenovan za direktora Dru{tva. 

(SR-320/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-268/09 od 25. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Direktor dru{tva: "Potomac" d.o.o. Mostar, Ana Tomi} je Odlukom br. 03/2008 od 1. 08. 2008. g. razrje{ila du`nosti rukovoditelja podru`nice koja posluje pod tvrtkom: "Potomac" d.o.o. Mostar Podru`nica Sarajevo dosada{njeg rukovoditelja podru`nice Ivkovi} D`enanu, iz Jablanice, Omladinsko {etali{te 32, i odlukom br. 04/2008 od 1. 8. 2008. g. za rukovoditelja: Podru`nice Sarajevo imenovala Ivanu Pe{i} iz Te{nja, Krndija bb, JMBG 1206985129119, koja }e podru`nicu zastupati i predstavljati sukladno odredbama Statuta Dru{tva. 

(SR-321/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-182/09 od 26. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "UNIT-INT" Sarajevo sa sjedi{tem u Sarajevu, Zmaja od Bosne 4 je promijenilo sjedi{te i naziv Dru{tva pa je naziv Dru{tva: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "UNIT-INT" Mostar sa sjedi{tem u Mostaru ul. Lacina bb, a skra}eni naziv Dru{tva je: "UNIT-INT" d.o.o. Mostar. 

(SR-323/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-242/09 od 25. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Izvr{ene su izmjene podataka za [umsko -gospodarsko dru{tvo "[ume hercegova~ko-neretvanske" d.o.o. Mostar upisano kod Op}inskog suda u Mostaru pod mati~nim registarskim brojem 1-11897. 

Promijenjen je naziv Dru{tva i isti sada glasi: 

Javno poduze}e [umsko-gospodarsko dru{tvo "[ume hercegova~ko-neretvanske" d.o.o. Mostar. 

Skra}eni naziv Dru{tva glasi: 

J.P. [umsko gospodarsko dru{tvo "[ume hercegova~ko-neretvanske" d.o.o. Mostar. 

Mijenja se adresa sjedi{ta Dru{tva i nova adresa sjedi{ta Dru{tva je: 

Mostar, Hrvatskih branitelja bb. 

Izvr{eno je uskla|ivanje akata Du{tva sa Zakonom o J.P. 

(SR-324/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-217 od 19. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Mijenja se poslovna adresa podru`nice dru{tva ATACO d.o.o. Mostar - Podru`nica Sarajevo. 

Bri{e se dosada{nja poslovna adresa: Ferhadija 12, Sarajevo, a upisuje se nova poslovna adresa: Adema Bu}e 102. Sarajevo. 

(SR-325/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-205/09 od 20. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"@itopromet" d.d. Mostar je Odlukom Nadzornog odbora br. IX-l/09 od 24. 2. 2009. god. imenovao za direktora Daroslava Gali}a JMBG 0801954150014 iz ^apljine, Ante Star~evi}a br. 50,a Odlukom Nadzornog Odbora BR: IX-o-1/09 od 24. 2. 2009. god. razrje{io du`nosti v.d. direktoricu Miru Parma} JMBG 0102957155038 iz Mostara i ovu izmjenu upisao u Registar dru{tava. 

(SR-326/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-109/09 od 16. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o razrje{enju dosada{njeg i imenovanju novog direktora dru{tva broj 01/09 od 2. 2. 2009. godine dosada{nji direktor Dru{tva za proizvodnju, trgovinu i usluge ,,EBV" d.o.o. Konjic, [olji} Nusrer razrje{ava se du`nosti. 

Na osnovu iste Odluke Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu zastupa direktor [olji} Saudin iz Konjica, Kolonija br.66, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-327/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-263/09 od 31. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo "BERKAS" d.o.o. Mostar je izvr{ilo promjenu direktora dru{tva. Razrije{ilo dosada{njeg direktora Berislava Miljku, a za novog direktora imenovana je Dra`enka Ani~i}, iz Mostara, Potoci bb, JMBG 1404966155032, koja neograni~eno zastupa Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu. Berislav Miljko se bri{e iz sudskog registra kao direktor Dru{tva. 

(SR-328/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-880/06 od 11. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Javna ustanova Osnovna {kola "Vrap~i}i" sa sjedi{tem u Vrap~i}ima, Vrap~i}i bb, izvr{ila je ponovni mandatni upis direktora. 

Lice ovla{teno za zastupanje: Juso Halvad`ija, direktor, adresa prebivali{ta Potoci. 

(SR-329-09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-811/09 od 3. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno Odluci o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mre`e UniCredit Bank d.d. br. 02-1511-4/08 od 13. 2. 2008. godine, i Odluke o imenovanju voditelja poslovnice br. 04-1-253/13/08 od 6. 3. 2008. godine u sudskom registru se mijenja naziv poslovnice i voditelj poslovnice 5 u Sarajevu i to: 

UniCredit Bank d.d. 

Poslovnica 5 u Sarajevu 

Fra Grge Marti}a 5, Sarajevo 

Voditelj poslovnice: Elveda ^au{evi} 

Iz sudskog registra se bri{e voditelj poslovnice Adis [ubo. 

(SR-330/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-810/09 od 3. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno Odluci o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mre`e UniCredit Bank d.d. br. 02-1511-4/08 od 13. 2. 2008. godine, i Odluke o imenovanju voditelja poslovnice br. 04-1-253/25/08 od 6. 3. 2008. godine u sudskom registru se mijenja naziv poslovnice i voditelj poslovnice 10 u Sarajevu i to: 

UniCredit Bank d.d. 

Poslovnica 10 u Sarajevu 

Rajlova~ka bb, Sarajevo 

Voditelj poslovnice: Jasmin Spahi} 

Iz sudskog registra se bri{e voditelj poslovnice Advija Ham{i}. 

(SR-331/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-809/09 od 24. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno Odluci o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mre`e UniCredit Bank d.d. br. 02-1511-4/08 od 13. 2. 2008. godine, i Odluke o imenovanju voditelja poslovnice br. 04-1-253/57/08 od 6. 3. 2008. godine u sudskom registru se mijenja naziv poslovnice i voditelj poslovnice u Jelahu i to: 

UniCredit Bank d.d. 

Poslovnica u Jelahu 

Titova bb, Jelah 

Voditelj poslovnice: Vahidin Agi} 

Iz sudskog registra se bri{e voditelj poslovnice Ahmed Halilovi}. 

(SR-332/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-807/08 od 24. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno Odluci o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mre`e UniCredit Bank d.d. br. 02-1511-4/08 od 13. 2. 2008. godine, u sudskom registru se mijenja naziv poslovnice u Uskoplju i to: 

UniCredit Bank d.d. 

Poslovnica u Uskoplju 

ana Jela~i}a bb, Uskoplje 

(SR-333/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-806/09 od 26. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno Odluci o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mre`e UniCredit Bank d.d. br. 02-1511-4/08 od 13. 2. 2008. godine, i Odluke o imenovanju voditelja poslovnice br. 04-1-253/14/08 od 6. 3. 2008. godine u sudskom registru se mijenja naziv poslovnice i voditelj poslovnice 7 u Sarajevu i to: 

UniCredit Bank d.d. 

Poslovnica 7 u Sarajevu 

Trg ZAVNOBiH-a 21, Ilid`a, Sarajevo 

Voditelj poslovnice: Ljiljana [ego 

Iz sudskog registra se bri{e voditelj poslovnice Elma Mufti}. 

(SR-334/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-805/08 od 30. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno Odluci o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mre`e UniCredit Bank d.d. br. 02-1511-4/08 od 13.0 2. 2008. godine, i Odluke o imenovanju voditelja poslovnice br. 04-1-253/15/08 od 6. 3. 2008. godine u sudskom registru se mijenja naziv poslovnice i voditelj poslovnice 9 u Sarajevu i to: 

UniCredit Bank d.d. 

Poslovnica 9 u Sarajevu 

Hifzi Bjelevca 82, Sarajevo 

Voditelj poslovnice: Mediha Murat~au{ 

Iz sudskog registra se bri{e voditelj poslovnice Advija Ham{i}. 

(SR-335/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-804/09 od 30. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno Odluci o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mre`e UniCredit Bank d.d. br. 02-1511-4/08 od 13. 2. 2008. godine, i Odluke o imenovanju voditelja poslovnice br. 04-1-253/58/08 od 6. 3. 2008. godine u sudskom registru se mijenja naziv poslovnice i voditelj poslovnice u Kaknju i to: 

UniCredit Bank d.d. 

Poslovnica u Kaknju 

Zgo{}anska bb, Kakanj 

Voditelj poslovnice: Amela E}o 

Iz sudskog registra se bri{e voditelj poslovnice D`enita Had`iahmetovi}. 

(SR-336/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-798/09 od 1. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno Odluci o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mre`e UniCredit Bank d.d. br. 02-1511-4/08 od 13. 2. 2008. godine, u sudskom registru se mijenja naziv poslovnice u Bugojnu i to: 

UniCredit Bank d.d. 

Poslovnica u Rami 

Kralja Tomislava bb, Rama 

(SR-337/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-795/08 od 11. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno Odluci o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mre`e UniCredit Bank d.d. br. 02-1511-4/08 od 13. 2. 2008. godine, u sudskom registru se mijenja naziv poslovnice 2 u Mostaru i to: 

UniCredit Bank d.d. 

Poslovnica 2 u Mostaru 

Dubrova~ka 4, Mostar 

(SR-338/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-867/09 od 28. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno Odluci o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mre`e UniCredit Bank d.d. br. 02-1511-4/08 od 13.0 2. 2008. godine, i Odluke o imenovanju voditelja poslovnice br. 04-1-253/8/08 od 6. 3. 2008. godine u sudskom registru se mijenja naziv poslovnice i voditelj poslovnice 1 u [irokom Brijegu i to: 

UniCredit Bank d.d. 

Poslovnica 1 u [irokom Brijegu 

Fra Didaka Bunti}a 13, [iroki Brijeg 

Voditelj poslovnice: Sanja [u{ak 

Iz sudskog registra se bri{e voditelj poslovnice Marica Bo{njak. 

(SR-339/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-866/08 od 28. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno Odluci o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mre`e UniCredit Bank d.d. br. 02-1511-4/08 od 13. 2. 2008. godine, i Odluke o imenovanju voditelja poslovnice br. 04-1-253/8/08 od 6. 3. 2008. godine u sudskom registru se mijenja naziv poslovnice i voditelj poslovnice u Vitezu i to: 

UniCredit Bank d.d. 

Poslovnica u Vitezu 

Petra Kre{imira IV, Vitez 

Voditelj poslovnice: Vesna Gazibari} 

Iz sudskog registra se bri{e voditelj poslovnice Jozo Grebenar. 

(SR-340/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-865/09 od 28. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno Odluci o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mre`e UniCredit Bank d.d. br. 02-1511-4/08 od 13.0 2. 2008. godine i Odluke o preseljenju poslovnice br. 04-1-4017/08 od 26. 4. 2008. godine u sudskom registru se mijenja naziv poslovnice 2 u Tuzli i adresa i to: 

UniCredit Bank d.d. 

Poslovnica 2 u Tuzli 

Ul. Armije BiH br. 3, Tuzla 

(SR-341/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-864/08 od 28. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno Odluci o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mre`e UniCredit Bank d.d. br. 02-1511-4/08 od 13. 2. 2008. godine, u sudskom registru se mijenja naziv Poslovnice i adresa i to: 

UniCredit Bank d.d. 

Poslovnica u Gra~anici 

22. divizije bb, Gra~anica 

(SR-342/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-863/08 od 3. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno Odluci o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mre`e UniCredit Bank d.d. br. 02-1511-4/08 od 13. 2. 2008. godine od 14. 5. 2008. godine u sudskom registru se mijenja naziv Poslovnice u Srebreniku i to: 

UniCredit Bank d.d. 

Poslovnica u Srebreniku 

21. srebreni~ke brigade bb, Srebrenik 

(SR-343/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1132/08 od 31. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Temeljem Odluke direktora UniCredit Bank d.d. br. 04-1-253/190/08 od 6. 11. 2008. razrje{ava se du`nosti Senija Uzunali}, voditelj Poslovnice 1 u Visokom i bri{e se iz sudskog registra, a upisuje se D`enita Had`iahmetovi}, imenovana Odlukom direktora UniCredit Bank d.d. br. 04-1-253/190/08 od 6. 11. 2008. godine. 

(SR-344/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1131/08 od 21. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Temeljem Odluke direktora UniCredit Bank d.d. br. 04-1-253/191/08 od 6. 11. 2008. razrje{ava se du`nosti D`enita Had`iahmetovi}, voditelj Poslovnice u Visokom i bri{e se iz sudskog registra, a upisuje se Amila Hod`i}, imenovana Odlukom direktora UniCredit Bank d.d. br. 04-1-253/191/08 od 6. 11. 2008. godine. 

(SR-345/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-936/05 od 28. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno Odluci o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mre`e UniCredit Bank d.d. br. 02-1511-4/08 od 13. 2. 2008. godine, i Odluke o imenovanju voditelja Poslovnice br. 04-1-253/64/08 od 6. 3. 2008. godine u sudskom registru se mijenja naziv Poslovnice i voditelj Poslovnice u Lukavcu i to: 

UniCredit Bank d.d. 

Poslovnica u Lukavcu 

Kulina bana 2, Lukavac 

Voditelj Poslovnice: Nevzeta Be}irovi} 

Iz sudskog registra se bri{e voditelj Poslovnice Fahrudin Arap~i}. 

(SR-346/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-937/08 od 28. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno Odluci o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mre`e UniCredit Bank d.d. br. 02-1511-4/08 od 13. 2. 2008. godine i Odluke o imenovanju voditelja Poslovnice 04-1-253/69/08 od 6. 3. 2008. godine u sudskom registru se mijenja naziv Poslovnice u Posu{ju i voditelj Poslovnice i to: 

UniCredit Bank d.d. 

Poslovnica u Posu{ju 

Fra Grge Marti}a 28, Posu{je 

Voditelj Poslovnice Marija Begi} 

Iz sudskog registra se bri{e Iva Gavran kao voditelj Poslovnice. 

(SR-347/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1133/08 od 31. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Temeljem Odluke direktora UniCredit Bank d.d. br. 04-1-253/246/08 od 2. 12. 2008. razrje{ava se du`nosti Senad Memi}, voditelj Poslovnice 12 u Sarajevu i bri{e se iz sudskog registra, a upisuje se Elma Mufti} iz Sarajeva, imenovana Odlukom direktora UniCredit Bank d.d. br. 04-1-253/246/08 od 2. 12. 2008. godine. 

(SR-348/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-95/09 od 1. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom Nadzornog odbora UniCredit Bank d.d. br. 02-15017-8/08 od 10. 12. 2008. godine razrje{ava se du`nosti zamjenik direktora Banke Zvonimir Jurjevi} i bri{e iz sudskog registra. 

(SR-349/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-130/09 od 5. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom Uprave UniCredit Bank d.d. br. 04-1-5164-2/08 od 3. 6. 2008. godine odobreno preseljenje Poslovnice br. 1 UniCredit Bank d.d. u Vitezu. Iz sudskog registra bri{e se adresa Branilaca Starog Viteza bb, a upisuje nova koja glasi: 

UniCredit Bank d.d. 

Poslovnica 1 u Vitezu 

Poslovni centar 96 (Fis d.o.o.), Vitez 

(SR-350/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-129/09 od 2. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom Uprave UniCredit Bank d.d. br. 04-1-7200-1/08 od 8. 7. 2008. godine odobreno preseljenje Poslovnice UniCredit Bank d.d. u Brezi. Iz sudskog registra bri{e se adresa Bosanskih namjesnika 118, a upisuje nova koja glasi: 

UniCredit Bank d.d. 

Poslovnica u Brezi 

Alije Izetbegovi}a 1, Breza 

(SR-351/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-259/09 od 7. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom direktora UniCredit Bank d.d. br. 04-1 -253/245/08 od 2. 12. 2008. godine razrje{ava se du`nosti voditelja Poslovnice 1 UniCredit Bank d.d. u Sarajevu Aida Had`i} i bri{e se iz sudskog registra. Upisuje se Sejo Turkovi}, imenovan Odlukom direktora UniCredit Bank d.d. za voditelja Poslovnice 1 u Sarajevu i zastupa Poslovnicu u pravnom prometu sukladno aktima Banke. 

(SR-352/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-157/09 od 4. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o izmjeni lica ovla{tenog za zastupanje broj 01/09 od 1. 2. 2009. god, osniva~ dru{tva "MO-PROMET" d.o.o. Mostar razrije{io je dosada{njeg direktora Dru{tva Enisu Buzaljko, dok je istovremeno kao lice ovla{teno za zastupanje, odnosno direktora imenovao D`enanu Mili{i} iz Mostara, op{tina Mostar, bez ograni~enja ovla{tenja u unutarnjem u prometu. 

(SR-353/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-2/09 od 31. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Nadzoni odbor dru{tva: Javno preduze}e "UBORAK" dioni~ko dru{tvo Mostar izvr{io je izmjenu v.d. direktora Dru{tva, tako da je razrje{en du`nosti dosada{nji v.d. direktor Abdurahman Be}irovi}, a Odlukom br. 858/08-NO od 24. 12. 2008. g. na njegovo mjesto je imenovan novi v.d. direktor Emir [aran~i}, sin Nafije, nastanjen u Mostaru na adresi Vrap~i}i bb, JMB 1805972153151. 

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-354/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-6/09 od 27. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o promjeni osobe ovla{tene za zastupanje dru{tva I.M.T.DOKO & Co d.o.o. Me|ugorje, ^itluk, broj 3/2008 od 22. 12. 2008. god. razrije{en je du`nosti dosada{nji direktor Dru{tva, Dalija Su{ac, Padalovina 7, op}ina ^itluk, JMB 0310978156338, a na mjesto direktora dru{tva I.M.T.DOKO & Co d.o.o. Me|ugorje, ^itluk, imenuje se Manuela Leko s adresom prebivali{ta u ulici Zvonimirova bb, op}ina Ljubu{ki, JMB 0308967178998, s ovla{tenjem da zastupa i predstavlja Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju samostalno i pojedina~no bez ograni~enja. 

(SR-355/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-979/08 od 20. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U Trgova~ko ugostiteljskom dru{tvu "MAKSUMI] KOMERC" d.o.o. Konjic poslovala je Podru`nica pod nazivom Trgova~ko ugostiteljsko dru{tvo "MAKSUMI] KOMERC" d.o.o. Konjic Podru`nica "Lendava" Jablanica, koja mijenja naziv, tako da }e ubudu}e poslovati pod novim nazivom, kako slijedi: Trgova~ko ugostiteljsko dru{tvo "MAKSUMI] KOMERC" d.o.o. Konjic Podru`nica Motel "MAKSUMI]" Jablanica, svi ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-356/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-87/09 od 20. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

,,PID Solutions" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, sa sjedi{tem u ul. Alekse [anti}a 11, izvr{io je promjenu izvr{nog direktora Selme Red`ovi} iz Mostara, JMB 2907975155008, prokurista Humo Esada iz Mostara, JMB 1411961150004 i Neuheimer Andreas iz Be~a: broj paso{a 10222811 R. Austrija, pa su imenovani: 

Izvr{ni direktor Anja [anti} iz Mostara, JMB 0504982155000, nastanjena u Mostaru na adresi BNR 23, dr`avljanin BiH, osobna karta broj 03BDB1856, HNK MUP MOSTAR. 

Prokurist Elma Alijagi} iz Sarajeva, JMB 3001977177186, nastanjena u Sarajevu na adresi Himze Polovine 35, dr`avljanin BiH, broj osobne karte 03BRC8158, MUP KS SARAJEVO CENTAR, ispred Porr Solutions Immobilien-und Infrastrukturprojekte GmbH, sa sjedi{tem u 1103 Be~u, Absberggasse 47, Austrija. 

Prokurist Salko Durakovi}, JMB 2005958150031, nastanjen Mostaru na adresi Husnije Repca bb, dr`avljanin BiH, broj osobne 04BDE1476, HNK MUP MOSTAR ispred "MOSTAR-FILM" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, ul. [anti}a 11, ispred "MOSTAR-FILM" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, ul. [anti}a 11. 

Prokurist Safet Oru~evi}, JMB 3005955150034, nastanjen na adresi Kralja Zvonimira 22, Mostar, dr`avljanin BiH, broj osobne 04BDD5170, HNK MUP MOSTAR, ispred "MOSTAR-FILM" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, ul. [anti}a 11. 

(SR-357/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-86/09 od 2. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

1. Skup{tina dru{tva SOKO GROUP d.o.o. Mostar donijela je dana 19. 1. 2009. g. Odluku kojom se razrje{ava du`nosti dosada{nji direktor Dru{tva Ante Vida~ak, a za direktora se imenuje Dijana Mi{i} iz [irokog Brijega. Ista je ovla{tena da zastupa i predstavlja Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu bez ograni~enja. 

2. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-358/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-77/09 od 4. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o izmjeni lica ovla{tenog za zastupanje broj 03/09 od 19. 1. 2009. god., Nadzorni odbor dru{tva "MEHANIZACIJA" d.o.o. Mostar razrije{io je dosada{njeg direktora Dru{tva Esada Memi}a, dok je istovremno kao lice ovla{teno za zastupanje, odnosno direktora imenovao D`emila Ibrahima iz Aladini}i bb, op{tina Stolac, bez ograni~enja ovla{tenja u unutarnjem u vanjskotrgovinskom prometu. 

(SR-359/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-123/09 od 26. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Iz dru{tva "GRAMONT-CO" d.o.o. Mostar je istupio dosada{nji ~lan Dru{tva Slavka Rai~, koja je svoj ulog i udio u Dru{tvu prenijela na ~lana koji je pristupio Dru{tvu Antu Rai~. Dru{tvo je izmijenilo naziv, tako da je sada naziv dru{tva "GRAMONT-CO" d.o.o. za gra|evinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge Konjic. Dru{tvo je promijenilo adresu sjedi{ta sa dosada{nje, Mostar, Laki{evina bb, na novu adresu, Konjic, Kolonija bb. Dru{tvo je izvr{ilo promjenu direktora Dru{tva, razrije{ilo dosada{njeg direktora Slavku Rai~, a za novog direktora imenovan je Ante (Ivan) Rai~, Konjic, Kolonija bb, JMB 2503956150018, koji neograni~eno zastupa Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu. Slavka Rai~ se bri{e iz sudskog registra kao direktor Dru{tva sa svim ovlastima. 

(SR-360/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-121/09 od 9. 8. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

EZPADA d.o.o. ^apljina koji je upisan u sudski registar Op}inskog suda u Mostaru, pod mati~nim brojem subjekta upisa 1-11681, sa sjedi{tem u ^apljini, Ante Star~evi}a 5, donio je Odluku broj OPU-1744/08 dana 31. 7. 2008. godine o izmjenama Odluke o osnivanju dru{tva, kojom Odlukom je izvr{io izmjenu upisa adrese sjedi{ta osniva~a Dru{tva, tako da nova adresa osniva~a Dru{tva glasi: EZPADA AG, Baarerstrasse 135, 6300 Zug, [vicarska. 

(SR-361/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-112/09 od 27. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod ustanove DOM ZDRAVLJA ^APLJINA, sa sjedi{tem: ^apljina, Fra Didaka Bunti}a bb, razrje{uje se du`nosti v.d. ravnatelj ^epo Marija, mr. ph, ^apljina, Dretelj, bb, JMB 2003959156138, a za v.d. ravnatelja Dru{tva imenuj dr. Mladenko Krezi}, ^apljina, Fra Didaka Bunti}a bb, JMB 2812953151962, bez ograni~enja osim zaklju~ivanja ugovora o pru`anju zdravstvenih usluga sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i zaklju~ivanju ugovora o izvo|enju investicionih radova i nabavi opreme ~ija pojedina~na vrijednost prelazi iznos ve}i od 30.000,00 KM, uz prethodnu suglasnost Upravnog vije}a Ustanove u unutarnjem prometu. 

(SR-362/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-208/09 od 14. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo: HELIOS LEASING d.o.o. Mostar vr{i promjenu adrese sjedi{ta Dru{tva. Bri{e se iz registra gospodarskih dru{tava dosada{nja adresa sjedi{ta: Kralja Petra Kre{imira 2-b (SPC RONDO), a upisuje nova adresa i to: Mostar,. Kneza Branimira 2. 

Dru{tvo: HELIOS LEASING d.o.o. Mostar vr{i izmjenu ovla{tene osobe za zastupanje - direktora Dru{tva. 

Dosada{nji direktor Dru{tva Tomislav Gali}, [iroki Brijeg, Fra Didaka Bunti}a 32, JMB 1808976152388, razrje{ava se du`nosti direktora zbog odlaska na drugu du`nost i bri{e se iz Registra gospodarskih dru{tava. 

Kao novi direktor Dru{tva upisuje se Mirela Jaganjac, Ilid`a, Gazi Hasan-pa{e 36, JMB 1506977155031, br. osobne karte 04BQE0283, bez ograni~enja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu. 

(SR-363/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-206/09 od 25. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U sudski registar kod Op}inskog suda u Mostaru upisuje se Jasminka [unje, direktorica i u prethodnom mandatu Javne ustanove Srednje elektrotehni~ke {kole Mostar, ovla{tena da zastupa i predstavlja {kolu bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-364/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-223/09 od 26 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 30. Statuta ~lan Uprave - direktor dru{tva MIRNOVEC d.o.o. ^ITLUK @eljko Hr`i} dana 20. 2. 2009. godine donosi Odluku o prestanku rada Podru`nice u Ljubu{kom. Prestankom rada Podru`nice prestaju ovlasti za zastupanje i predstavljanje rukovoditelja Podru`nice. 

(SR-365/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-224/09 od 1. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 30. Statuta ~lan Uprave - direktor dru{tva MIRNOVEC d.o.o. ^ITLUK @eljko Hr`i} dana 20. 2. 2009. godine donosi Odluku o prestanku rada Podru`nice u Kiseljaku. Prestankom rada Podru`nice prestaju ovlasti za zastupanje i predstavljanje rukovoditelja Podru`nice. 

(SR-366/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-222/09 od 26. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 30. Statuta ~lan Uprave - direktor dru{tva MIRNOVEC d.o.o. ^ITLUK @eljko Hr`i} dana 20. 2. 2009. godine donosi Odluku o prestanku rada Podru`nice u Br~kom. Prestankom rada Podru`nice prestaju ovlasti za zastupanje i predstavljanje rukovoditelja Podru`nice. 

(SR-367/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-225/09, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 30. Statuta ~lan Uprave - direktor dru{tva MIRNOVEC d.o.o. ^ITLUK Franjo Koleti} dana 20. 2. 2009. godine donosi Odluku o prestanku rada Podru`nice u Vogo{}i. Prestankom rada Podru`nice prestaju ovlasti za zastupanje i predstavljanje rukovoditelja Podru`nice. 

(SR-368/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-221/08 od 1. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U sudski registar kod Op}inskog suda u Mostaru upisuje se doc. dr. Senad Rahimi} kao vr{ilac du`nosti dekana Ma{inskog fakulteta Univerziteta "D`emal Bijedi}" u Mostaru, ovla{ten za zastupanje Fakulteta bez ograni~enja obima ovla{tenja, a bri{e se prof. dr. Smail Klari} kao dekan Fakulteta. 

(SR-369/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-215/09 od 19. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Ugovora o prijenosu udjela i istupanju ~lana dru{tva OPU 109/09 od 5. 2. 2009. godine iz dru{tva "PRIMARIS" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru ul. Sv. Leopolda Mandi}a 5, istupio je Ivan ^arapina, sin Ante, JMB 0503983150022, a ~lanovi Dru{tva su: Goran (Antona) Marki} iz Mostara, Sv. Leopolda Mandi}a 5, JMB 1601976150039, osobna broj 04BDH4439, sa udjelom od 34% ili u novcu u iznosu od 714,00 KM KM i Nada (Joze) Musa iz Mostara, I. ul. 21, JMB 1306968155013, osobna broj 03BDB2272, MUP Mostar, sa udjelom od 66% ili u novcu u iznosu od 1.386,00 KM. 

(SR-370/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-210/09 od 26. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo " The Cravat Media " d.o.o. Mostar je izvr{ilo promjenu direktora Dru{tva, razrije{ilo dosada{njeg direktora Antoniju Mili~evi}. Za novog direktora imenovana je Maja Glibi} Mostar, Cim - Kova~evac 23, JMB 3105982155018, koja neograni~eno zastupa Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu. Antonija Mili~evi} se bri{e iz sudskog registra kao direktor Dru{tva sa svim ovlastima. 

(SR-371/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-241/09 od 3. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U sudski registar kod Op}inskog suda u Mostaru upisuje se Emina Kebo, direktorica i u prethodnom mandatu Javne ustanove Osnovna {kola Gnojice - Mostar, ovla{tena da zastupa i da predstavlja {kolu bez ograni~enja i ovla{tenja. 

(SR-372/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-233/09 od 2. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

1. Osniva~ dru{tva ,,SOLDEX" d.o.o. Mostar, Jozo Soldo iz Mostara, donio je dana 23. 2. 2009. g. Odluku o imenovanju i razrje{enju ~lanova uprave Dru{tva, pod brojem 01/09. 

2. Ovom Odlukom se razrje{avaju dosada{nji direktor Jozo Soldo i izvr{ni direktor Vesna Soldo, a imenuju se: Jurica Soldo, sin Joze iz Potoka bb, JMB 3007981150010, kao direktor Dru{tva i Mladen Soldo, sin Joze iz Potoka bb, JMB 0502984150054, kao izvr{ni direktor Dru{tva, i isti su ovla{teni da zastupaju i predstavljaju Dru{tvo bez ograni~enja. 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. 

(SR-373/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-253/09 od 15. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo: MUSA-KOMERC d.o.o. ^itluk, D. V. Ogra|enik bb, vr{i izmjenu direktora Dru{tva. 

Mijenja se direktor dru{tva. 

Razrje{ava se du`nosti dosada{nji direktor Dru{tva: Andrija Musa, ^itluk, D. V. Ogra|enik bb, JMB 2402949151334 i bri{e se iz Registra gospodarskih dru{tava, a upisuje novi direktor i to: Mate Musa, ^itluk, D. V. Ogra|enik bb, broj osobne karte: 04BFA4654, JMB 2407970151338, bez ograni~enja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu. 

(SR-374/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-174/09 od 4. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Nadzorni odbor JP HT d.o.o. Mostar je dana 4. 2. 2009. godine donio Odluku br. NO-2-1-11/09 o opozivu ~lana Uprave - izvr{nog direktora za financije, Mila Mikuli}, dipl. oecc., nastanjena u Ljubu{kom, na adresi Kralja Kre{imira 31, JMB 010196115812, sa danom 20. 0. 2009. godine. Istoga dana Nadzorni odbor donosi Odluku br. NO-2-1-13/09 o imenovanju vr{itelja du`nosti ~lana Uprave - izvr{nog direktora za financije, Miroslav Klepa~, stalno nastanjen na adresi Bistrac 6, 10430 Samobor, Republika Hrvatska, sa po~etkom rada od dana 21. 2. 2009. Iste promjene bit }e upisane u nadle`nom sudskom registru. 

(SR-375/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-126/09 od 19. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom Uprave JP HT d.o.o. Mostar br. D-3-1-24/09 od 13. 1. 2009. godine opozvan je sa radnog mjesta rukovoditelja Podru`nice u Br~kom 2, Predrag Todorovi} iz Banje Luke, nastanjen na adresi Dragi{e Vasi}a 7, JMB 3010968100056, a za rukovoditelja Podru`nice Br~ko 2 se imenuje Odlukom Uprave br. D-3-1-24-1/09 od 13. 1. 2009. godine, a na period od {est (6) Mitar Lugonji}, dipl. oecc, nastanjen na adresi Dubravice Gornje, Br~ko Distrikt, JMB 1001971181516. 

(SR-376/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-269/08 od 22. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo: FORMULA d.o.o. ^itluk, Kralja Tomislava 109, vr{i istupanje ~lana Dru{tva, prijenos udjela, pristupanje novog ~lana Dru{tvu, izmjenu direktora i izmjenu adrese sjedi{ta Dru{tva. 

Iz Dru{tva, kao ~lan dru{tva istupa Dalibor Mileti}, ^itluk, Kralja Tomislava 109, JMB 1205972151356, a svoj udjel u nominalnoj vrijednosti u iznosu od 2.010,00 KM ili 100% udjela, sa svim pravima i obvezama koje proizlaze iz udjela, prenosi na novog ~lana Dru{tva i to: 

Tomislav Mileti}, ^itluk, Bare bb, JMB 1008948151337, broj osobne karte 05BFA7615, koji preuzima preneseni udjel sa svim pravima i obvezama koji proizlaze iz prenesenog udjela. 

Mijenja se direktor dru{tva. Razrje{ava se du`nosti dosada{nji direktor dru{tva Dalibor Mileti}, ^itluk, Kralja Tomislava 109, JMB 1205972151356 i bri{e se iz Registra gospodarskih dru{tava, a upisuje novi direktor i to: 

Valerija Mileti}, ^itluk, Kralja Tomislava 109, JMB 3008972155006, broj osobne karte 06BFB1039, bez ograni~enja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu. 

Vr{i se izmjena adrese sjedi{ta Dru{tva, pa umjesto: ^itluk, Kralja Tomislava 109, upisuje se: 

^itluk, Bare bb. 

(SR-377/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-267/08 od 14. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

^lan Dru{tva "NOBEL CORPORATION" d.o.o. Mostar, vr{e}i ovlasti Skup{tine, dana 19. 3. 2009. godine, donio je Odluku o davanju prokure i imenovanju prokuriste. Za prokuristu Dru{tva "NOBEL CORPORATION" d.o.o. Mostar imenovan je Boris (Luka) Bo{njak, Mostar, Fra Franje Mili~evi}a 23, JMB 1203970150015, ovla{ten za poduzimanje svih pravnih radnji i poslova u ime i za ra~un Dru{tva - bez ograni~enja, uklju~uju}i i prijenos i optere}enje nekretnina. 

(SR-378/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-321/09 od 9. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno rje{enjima Osnovne {kole Vladimira Pavlovi}a u ^apljini broj 05-01-40-196-1/09 od 30. 3. 2009. godine i 05-01-40-401-1/09 od 30. 3. 2009. godine kao vr{itelj du`nosti ravnatelja Osnovne {kole Vladimira Pavlovi}a u ^apljini se upisuje Zoran Bukmir, sin Mije iz ^apljine, Trebi`at bb, JMB 1604964151144, koji zastupa i predstavlja {kolu sukladno Statutu iste. 

Istovremeno se iz sudskog registra bri{e dosada{nji ravnatelj Marinko Falak iz mjesta [urmanci, op}ina ^apljina. 

(SR-379/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-322/09 od 27. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod dru{tva "KRAGI]" d.o.o. za proizvodnju plasti~nih, metalnih predmeta i za trgovinu ^APLJINA mijenja se adresa sjedi{ta Dru{tva, koja se do sada nalazila na adresi: ^apljina, Bra}e Radi}a bb, tako da se sada sjedi{te Dru{tva nalazi na adresi: ^apljina, Klepci bb. 

Razrje{uje se du`nosti direktora dru{tva "KRAGI]" d.o.o. za proizvodnju plasti~nih, metalnih predmeta i za trgovinu ^APLJINA: Vjekoslav Kragi}-Marini}, sin Denisa, JMB 0912974151137, s prebivali{tem: ^apljina, Klepci bb, u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, a za direktora Dru{tva imenuje: Dragan ^epo, sin Ivana, JMB 1902960151132, s prebivali{tem: ^apljina, Dretelj bb, ovla{ten da zastupa Dru{tvo bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu. 

(SR-380/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-302/09 od 23. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom broj 01/2009 od 28. 2. 2009. godine osniva~ dru{tva Ljuba Jurkovi} razrje{uje du`nosti direktora dru{tva ,,JPC" d.o.o. Neum Nik{u Butigana, sina Pere iz Dobrova, op}ina Neum, a Odlukom broj 02/2009 od 28. 2. 2009 godine imenuje novog direktora \uru Jurkovi}a, sina Pere iz Neuma, Put svetog Ante bb, koji Dru{tvo zastupa i predstavlja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju bez ograni~enja ovla{tenja. 

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-381/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-315/09 od 21. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U sudski registar kod Op}inskog suda u Mostaru prof. dr. Ibro Popi}, dosada{nji vr{ilac du`nosti dekana Fakulteta za poslovni menad`ment Univerziteta "D`emal Bijedi}" u Mostaru, upisuje se kao dekan ovog Fakulteta, ovla{ten za zastupanje Fakulteta sa ograni~enim obimom ovla{tenja, na iznos do 2.000,00 KM. 

(SR-382/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-316/09 od 15. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Uprava dru{tva "Super Nova" d.o.o. Mostar, zastupana po direktoru Dragi Bok{i}, donijela je Odluku broj 03/09 od 31. 3. 2009. godine, kojom se iz Registra dru{tava bri{e podru`nica pod rednim brojem 03 u Posu{ju. Isto Dru{tvo je Odlukom broj 04/09 razrije{ilo i rukovoditelja ove Podru`nice Senku Knezovi}. 

(SR-383/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-309/09 od 9. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~-~lan Dru{tva: ALPLA BH d.o.o. ^itluk, ALPLA HOLDING GmbH je Odlukom br. 01/2009 od 25. 3. 2009. g. razrije{io du`nosti direktora dosada{njeg direktora Dru{tva Denis Trstenjak, a Odlukom br. 02/2009 od 25. 3. 2009. g. je imenovao Zorana Mad`ara, sina Drage, iz Ljubu{kog, nastanjenog na adresi Nikole Kordi}a 42, JMB 1003978152735, za novog direktora Dru{tva, koji }e Dru{tvo zastupati i predstavljati bez ograni~enja ovla{tenja, a Odlukom br. 03/2009 od 25. 3. 2009. g. je upisao Denisa Trstenjaka, koji }e ubudu}e obavljati du`nost prokuriste Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja, osim u poslovima kod otu|enja i optre}enja nekretnina, za {to mu je potrebna suglasnost ~lana-osniva~a Dru{tva, tako da }e ubudu}e dru{tvo: ALPLA BH d.o.o. ^itluk, imati dva ~lana uprave i to Zoran Mad`ar, direktor Dru{tva i Denis Trstenjak, prokurist u Dru{tvu. 

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-384/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-310/09 od 20. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

[kolski odbor OSNOVNE [KOLE ILI]I MOSTAR je razrije{io v.d. ravnatelja, a imenovalo ravnatelja Osnovne {kole ILI]I MOSTAR, Tihomira Su{ca iz Mostara, Rudarska 128, JMB 2703968150047, koji zastupa Ustanovu bez ograni~enja. 

(SR-385/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-345/09 od 12. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U dru{tvu Argentum d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru na adresi u ulici Kardinala Stepinca bb, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-11639, koje Dru{tvo je upisano kod sudskog registra Op}inskog suda u Mostaru, upisuje se promjena osoba ovla{tenih za zastupanje i to na na~in da se razrje{uju i bri{u iz sudskog registra @eljko Ivankovi}, JMB 1402971151131, Mostar, Stjepana Radi}a 31A, direktor i Dra`enka Ivankovi}, 1906971157731, Mostar, Stjepana Radi}a 31A, izvr{ni direktor, a upisuju se Dra`enka Ivankovi}, 1906971157731, Mostar, Stjepana Radi}a 31A, direktor i @eljko Ivankovi}, JMB 1402971151131, Mostar, Stjepana Radi}a 31A, izvr{ni direktor. 

(SR-386/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-337/09 od 12. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Zdravstvena ustanova Medicinsko biokemijski laboratorij ,,C LAB" Mostar izvr{ilo je izmjenu rukovoditelja u Podru`nici C LAB-1 Ljubu{ki, Zrinjsko Frankopanska bb, u skladu s Odlukom o razrje{enju du`nosti rukovoditelja Podru`nice br. 1-rd/2009 od 1. 3. 2009. godine i Odluke o imenovanju rukovoditelja Podru`nice br. 1-oru/2009 od 1. 3. 2009. godine. Razrije{ilo je du`nosti rukovoditelja Podru`nice Slavenku Bili} JMB, 0408978157741, Ljubu{ki, Lisice bb, u skladu sa Odlukom o razrje{enju du`nosti rukovoditelja Podru`nice br. 1-rd/2009 god. od 1. 3. 2009. godine. 

Za novog rukovoditelja Podru`nice imenovalo je Davorku Primorac (JMB 1203965157737), Ljubu{ki, Nikole Kordi}a bb, u skladu sa Odlukom o imenovanju rukovoditelja Podru`nice br. 1-oru/2009 god. od 1. 3. 2009. godine. 

(SR-387/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-339/09 od 12. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Zdravstvena ustanova Medicinsko biokemijski laboratorij ,,C LAB" Mostar izvr{ilo je izmjenu rukovoditelja u Podru`nici C LAB-3 Posu{je, Zvonimirova 2, u skladu s Odlukom o razrje{enju du`nosti rukovoditelja Podru`nice br. 2-rd/2009 od 1. 3. 2009. godine i Odluke o imenovanju rukovoditelja Podru`nice br. 2-oru/2009 od 1. 3. 2009. godine. Razrije{ilo je du`nosti rukovoditelja Podru`nice Mericu Rebi}, br. putovnice 001449318, Grude, Dragi}ina 69, u skladu sa Odlukom o razrje{enju du`nosti rukovoditelja Podru`nice br. 2-rd/2009 god. od 1. 3. 2009. godine. 

Za novog rukovoditelja Podru`nice imenovalo je Milku Gavran (JMB 0504966158350), Posu{je, Fra Didaka Bunti}a 14, u skladu sa Odlukom o imenovanju rukovoditelja Podru`nice br. 2-oru/2009 god. od 1. 3. 2009. godine. 

(SR-388/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-432/09 od 18. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Uprava dru{tva "Super Nova" d.o.o. Mostar, zastupana po direktoru Dragi Bok{i}, donijela je Odluku broj 03/09 od 21. 4. 2009. godine, kojom se iz Registra dru{tava bri{e Podru`nica pod rednim brojem 01 u Sovi}ima. Isto Dru{tvo je Odlukom broj 04/09 razrije{ilo i rukovoditelja ove Podru`nice Mariju Vla{i}. 

(SR-389/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-430/09 od 22. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Temeljem odluka Nadzornog odbora broj 3674/09 i 3673/09 od 30. 4. 2009. godine razrje{avaju se du`nosti direktor Aluminija d.d. Mostar, Mijo Brajkovi} i ~lanovi Uprave - izvr{ni direktori: Vladimir Bo`i}, Mladen Gali}, Jure Musa, a temeljem odluka Nadzornog odbora broj 3675/09, 3680/09 i 3676/09 za novog direktora Aluminija d.d. Mostar imenuje se Ivo Lasi}, te za ~lanove Uprave - izvr{ne direktore imenuju se: Velimir ]avar, Mladen Gali} i Ivo Bradvica. 

Direktor Dru{tva zastupa i predstavlja Dru{tvo bez ograni~enja osim kod kupovine i prodaje nekretnina, te investicija ~ija je vrijednost ve}a od 100.000,00 KM, za {to mu je potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora. 

Izvr{ni direktori organiziraju rad, zastupaju i predstavljaju Dru{tvo i odgovaraju za zakonitost poslovanja u poslovima i obimu utvr|enim pismenim aktom direktora. 

(SR-390/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-419/09 od 13. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo JERKOVI] d.o.o. Bijakovi}i - ^itluk, vr{i promjenu adrese sjedi{ta Podru`nice Dru{tva u Trebinju. Bri{e se dosada{nja adresa Podru`nice Trebinje: Trebinje, Vidaka Babi}a 15, a upisuje nova adresa i to: Trebinje, Stari grad 14. 

(SR-391/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-421/09 od 13. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o izmjeni osobe ovla{tene za zastupanje dru{tva broj 03/09 od 30. 4. 2009. godine kao ~lan uprave direktor dru{tva "VO]E GOLD" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u ^apljina, u sudski registar ovog Suda upisuje se Anita \evenica, k}i Drage iz ^apljine, Bra}e Radi}a bb, JMB 1402968156335, koja zastupa i predstavlja Dru{tvo bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti. 

Istovremeno se iz sudskog registra bri{e dosada{nji ~lan uprave Dru{tva Jozo \evenica, sin Zdravka iz ^apljine, ^eljevo bb. 

(SR-392/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-412/09 od 7. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Javno poduze}e "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, ogla{ava upis ~lanova Uprave, izvr{nih direktora Dru{tva kao slijedi: 

- Ivica (Mile) ^ule, JMB 0907960150002, iz Mostara, Fra Franje Mili~evi}a 17, izvr{ni direktor za Proizvodnju elektri~ne energije, zastupa i predstavlja Dru{tvo, u unutarnjem i vanjskom prometu, sukladno ovlastima utvr|enim Statutom i pisanim aktom generalnog direktora Dru{tva, 

- Ilija (Ivan) Bakalar, JMB 1803963151135, iz ^apljine, Augusta [enoe bb, izvr{ni direktor za Distribuciju elektri~ne energije, zastupa i predstavlja Dru{tvo, u unutarnjem i vanjskom prometu, sukladno ovlastima utvr|enim Statutom i pisanim aktom generalnog direktora Dru{tva, 

- Stipe (Petar) Bagari}, JMB 2009971142086, iz Tomislavgrada, Mesihovina bb, izvr{ni direktor za Opskrbu elektri~nom energijom, zastupa i predstavlja Dru{tvo, u unutarnjem i vanjskom prometu, sukladno ovlastima utvr|enim Statutom i pisanim aktom generalnog direktora Dru{tva, 

- Mila (Mijo) Bule, JMB 2501955156133, iz ^apljine, Bra}e Radi}a bb, izvr{ni direktor za Financijsko-ra~unovodstvene poslove, zastupa i predstavlja Dru{tvo, u unutarnjem i vanjskom prometu, sukladno ovlastima utvr|enim Statutom i pisanim aktom generalnog direktora Dru{tva, 

- Branka (Ilija) Dadi}, JMB 2010956155005, iz Mostara, Biskupa Buconji}a 32E, izvr{ni direktor za Pravne, kadrovske i op}e poslove, zastupa i predstavlja Dru{tvo, u unutarnjem i vanjskom prometu, sukladno ovlastima utvr|enim Statutom i pisanim aktom generalnog direktora Dru{tva. 

(SR-393/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-403/09 od 19. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke broj 1/2009 od 27. 4. 2009. god., osniva~a "NIHO MOTORS" dru{tva za proizvodnju i pru`anje zanatskih usluga Export - Import d.o.o. Konjic, Alikadi} Nihada, sina Arslana, iz Konjica, Podru`nica koja je poslovala pod nazivom: "NIHO MOTORS" dru{tvo za proizvodnju i pru`anje zanatskih usluga Export - Import d.o.o. Konjic Poslovna jedinica Kakanj, sa sjedi{tem u ul. Branilaca bb, Kakanj, prestaje sa radom 27. 4. 2009. godine. 

Na osnovu iste Odluke rukovodilac Podru`nice E}o @ana, k}i Ante, sa prebivali{tem u Kaknju, ulica 7. muslimanske brigade 20, JMB 0404964177663, zbog prestanka rada Podru`nice, razrje{ava se du`nosti sa danom 27. 4. 2009. god. 

(SR-394/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-400/09 od 7. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

O promjeni osobnih podataka kod osniva~a i direktora dru{tva, te Odluku o izmjeni Statuta dru{tva "ZMM-TURS" d.o.o. Neum, Primorska 140a, Neum. 

(SR-395/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-375/09 od 20. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Direktor dru{tva: "Potomac" d.o.o. Mostar, Ana Tomi} je Odlukom br. 04/2009 od 1. 4. 2009. g. razrije{ila du`nosti rukovoditelja Podru`nice Damand`i} Jasminku, k}i [efika, iz Tuzle, Rudarska 47 B5, JMB 0402984185007 i Odlukom od 1. 4. 2009. g. izvr{ila brisanje Podru`nice koja posluje pod tvrtkom: "Potomac" d.o.o. Mostar Podru`nica Tuzla iz sudskog registra, a koja je bila upisana u MRB 1-11299-02, jer Podru`nica nije ostvarila o~ekivane ekonomske rezultate. 

(SR-396/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-377/09 od 4. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ustupanje i preuzimanje osniva~kog uloga i stupanju ~lana dru{tva, izmjena osobe za zastupanje dru{tva. 

^lan dru{tva, "KARA CO" d.o.o. Vi{i}i, ^apljina, Pero Karamati} donio je Odluku o razrje{enju ~lana uprave-direktora Dru{tva Pere Karamati}a i donio Odluku o imenovanju ~lana uprave-direktora Dru{tva Arnolda Karamati}a na funkciju direktora u trajanju od ~etiri godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja, koji }e Dru{tvo zastupati i predstavljati u zemlji i vanjskotrgovinskom prometu bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-397/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-378/09 od 6. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na Skup{tini dru{tva "OPUS" d.o.o. Mostar odr`anoj 21. 4. 2009. godine donesene su odluke o izmjeni uprave Dru{tva. Bri{e se iz Registra dru{tava Marin Markulin, Mostar, Kneza Domagoja 9, kao ovla{tena osoba - direktor, a upisuje se Ante (Ivan) Su{ac, Ljubu{ki, Zvonimira Remete bb, JMB 1605983152735 - direktor s ovlastima da zastupa i predstavlja Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu u okviru registrirane djelatnosti bez ograni~enja. 

(SR-398/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-373/09 od 22 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o razrje{enju i imenovanju direktora dru{tva br. 1-d/09 od 13. 4. 2009. g. ]ibo Ramiz iz Konjica osniva~ Dru{tva za prevoz putnika i robe "BREGAVA-TRANS" d.o.o. Mostar, MBS 1-10805, razrije{io je \ulmez Salku du`nosti direktora Dru{tva. Istom Odlukom za direktora Dru{tva imenovan je ]ibo Ramiz, sin Osmana iz Konjica, Spiljani 93. 

Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju zastupa i predstavlja uprava Dru{tva koju ~ini ]ibo Ramiz, sin Osmana, iz Konjica, Spiljani 93, JMB 2901965151979, l.k. br. 03BIA1454, u funkciji direktora Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja, a prestaju ovla{tenja \ulmez Salki da zastupa Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju. 

(SR-399/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-354/09 od 27. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"SINKROMO" d.o.o. Mostar, Podru`nica Salon namje{taja "DEKOR" Visoko promijenila je sjedi{te i tvrtku. Sjedi{te Podru`nice je u Sarajevu, Husrefa Red`i}a 1, op}ina Centar. Podru`nica }e poslovati pod tvrtkom: "SINKROMO" d.o.o. Mostar, Podru`nica "Grantto design" Sarajevo. Bri{e se iz sudskog registra dosada{nji rukovoditelj Podru`nice [evko Agovi} iz Visokog, a upisuje Sijer~i} Almir, rukovoditelj Podru`nice sa ovlastima da zastupa i predstavlja Podru`nicu u unutarnjem prometu, bez ograni~enja. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-400/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-0-364/09 od 29. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U skladu, sa Odlukom nadzornog odbora Dru{tva, broj: NO-45-02/09 od 17. 2. 2009. godine o razrje{enju v.d. direktora Dru{tva, Sefo Samira sa danom 17. 2. 2009. godine i Odluke 

nadzornog odbora Dru{tva, broj: NO-XX-45-01/09, od 17. 2. 2009. godine o imenovanju direktora Dru{tva, Sefo Samira po~ev od 17. 2. 2009. godine. 

Dru{tvo u unutra{njem, i vanjskotrgovinskom prometu zastupa i predstavlja Sefo Samir u funkciji direktora Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-401/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-0-348/09 od 5. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

1. Osniva~ Dru{tva PROMARK d.o.o. Mostar Valerija ^uljak, kao prenositelj zaklju~ila je Ugovor o prijenosu udjela u tom Dru{tvu od 16. 3. 2009. godine, kojim je istupila iz Dru{tva i dio svog udjela i to 15% prenijela uz naknadu Anti Vida~ak i po 42,50% udjela novim ~lanovima Dru{tva Ani Vida~ak i Josipi Vida~ak, tako da su sada ~lanovi Dru{tva Mirjana Vida~ak sa 33,33% udjela, Ante Vida~ak sa 48,33% udjela Josipa Vida~ak i Ana Vida~ak sa po 9,165% udjela. 

2. Dosada{nji direktor Dru{tva Bozo Pu{i} razrje{en je du`nosti direktora Dru{tva, a za novog direktora Dru{tva imenovana je Josipa Vida~ak iz Mostara i ista je ovla{tena da zastupa Dru{tvo u unutarnjem i vanskotrgovinskom prometu bez ograni~enja. 

3. Ostali upisi u Dru{tvu ostaju neizmjenjeni. 

(SR-402/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-350/09 od 7. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

1. Skup{tina Dru{tva HANSA-FLEX d.o.o. donijela je dana 1. 4. 2009. godine Odluku o prestanku rada Podru`nice u Banja Luci, koja je poslovala pod tvrtkom HANSA-FLEX d.o.o. sa sjedi{tem u Mostrau Podru`nica Banja Luka, Srpskih branilaca 474, na temelju koje }e ista biti brisana iz sudskog registra. 

(SR-403/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-0-218/09 od 24. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o razrje{enju direktora broj l/2009 od 4. 3. 2009. i Odluke o imenovanju direktora broj 2/2009 od 4. 3. 2009. razrije{ena je du`nosti direktora Had`iali} Mirela u dru{tvu Dru{tvo za sportsko-rekreativni turizam, hotelsko-turisti~ko-ugostiteljske djelatnosti "EKO SELO BORA^KO JEZERO" d.o.o. Konjic, a imenovan za direktora Dru{tva Gabela Edin iz Konjica, sa adresom u ul. Ora{je br. 67. 

Direktor Dru{tva je ovla{tenje za zastupanje Dru{tva u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju, bez ograni~enja. 

(SR-404/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-0-52/08 od 20. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Dru{tva "Laser" export-import Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, Pere Stjepanovi}, JMBG 2102962151978, iz ^apljine, kao ~lan Dru{tva donio je Odluku o razrje{enju direktora Dru{tva Zoran Stjepanovi} JMBG 1710968151968 iz Mostara, Vukovarska 21 i izvr{nog direktora Dru{tva Pero Stjepanovi} JMBG 2102962151978 iz ^apljine, Domanovi}i bb, br. 1-15/08 od 30. 12. 2008. godine, te Odluku o imenovanju direktora Dru{tva Pero Stjepanovi} iz ^apljine, Domanovi}i bb, br. 1-16/08 od 30. 12. 2008. godine. 

Pero Stjepanovi}, direktor, zastupa i predstavlja Dru{tvo bez ograni~enja u unutarnjem vanjskotrgovinskom prometu. 

(SR-405/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-142/09 od 24. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju iste bri{e se iz sudskog registra dosada{nji ~lan uprave, direktor Dru{tva Marin Rebac sin Vlatka iz ^apljine, Trebi`at bb, te se kao ~lan upreve direktor Dru{tva upisuje VLATKO REBAC sin Pere iz ^apljine, Trebi`at bb, JMBG 2707953152667 koji zastupa i predstavlja Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-406/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-164/09 od 30. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U sudski registar kod Op}inskog suda u Mostaru kod subjekta upisa - Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "APRO Export-Import" d.o.o. Mostar upisani su sljede}i podaci: 

Trgo (Adil) Ina iz Mostara, Bra}e Trbonja br. 8, JMB: 3011988155023 je pristupila Dru{tvu, sa visinom udjela od 155.299,20 KM (stopedesetpethiljadadvjestodevedesetdevet i 20/100 KM), {to predstavlja 10% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva. 

Visina udjela ~lana Dru{tva Trgo(Nazif) Adila se smanjuje sa 868.033,30 KM (osamsto{ezdesetosamhiljada tridesettri i 30/100 KM) ili 55,8942 % udjela u osnovnom kapitalu na iznos od 712.734,10 KM (sedamstodvanaesthiljadasedamstotrideset~etiri i 10/100 KM), {to predstavlja 45,8942% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva. 

(SR-407/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-961/09 od 17. 11. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom ~lana Dru{tva "JARKI]" d.o.o. ^itluk broj 04/2008 od 30. 5. 2008. godine o izmjeni ~lana uprave Dru{tva, izvr{ena je izmjena lica ovla{tenog za zastupanje tako da je dosada{nji ~lan uprave-direktor Jarki} Vlado, razrje{en du`nosti, a na njegovo mjesto imanovana Jarki} Smilja, dosada{nji izv{pni direktor. Za izvr{nog direktora umjesto Jarki} Smilje imenovanje Jarki} Zlatko iz Ljubu{kog. 

(SR-408/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-234/09 od 26. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

EXTRA-COMMERCE Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, MBS: 58-01-0017-09, mijenja osobu ovla{tenu za zastupanje, odnosno, direktora Dru{tva: 

Karabeg Muruveta iz Mostara, Li{ani 35., JMBG: 2604973158759, razrje{ava se du`nosti direktora Dru{tva sa danom 5. 3. 2009. godine. 

D`enan Hod`i} iz Mostara, Potoci bb, JMBG: 1204972150019, imenuje se za direktora Dru{tva sa danom 5. 3. 2009. godine. 

(SR-409/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-18-02/09 od 18. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo "StolPak" d.o.o. Stolac Radimlja b.b, vr{i izmjenu ovla{tene osobe za zastupanje Dru{tva-direktora Dru{tva. 

Bri{e se iz registra gospodarskih dru{tava dosada{nji direktor Dru{tva i to: 

Marica (Janko) Jerini}, Stolac, Kraj{ina bb, JMBG: 0402964156140, a upisuje novi direktor i to: Mario Marijanovi}, Stolac Kneza Mihajla Vi{evi}a 8, broj osobne iskaznice: 04BLA0423, JMBG: 0301980153762, direktor, bez ograni~enja. 

(SR-410/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-104/09 od 11. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o promjenama u organizovanju Dru{tva (promjena podataka od zna~aja za pravni promet dru{tva nakon promjene firme i sjedi{ta Dru{tva) i Odluke o promjeni firme - naziva Dru{tva i sjedi{ta Dru{tva, od 28. 1. 2009. godine, "Baltic" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, promijenilo je firmu - naziv Dru{tva i Dru{tvo }e ubudu}e poslovati pod novom firmom (umjesto, "Baltic" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla), kako slijedi: "RAPA BAU INVEST" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Mostar. Skra}ena oznaka firme glasi: "RAPA BAU INVEST" d.o.o. Mostar. Dru{tvo je promijenilo i sjedi{te tako da je kao novo sjedi{te dru{tva (umjesto, Tuzla, ul. Husinskih rudara bb), upisano: Mostar, ul. Dr. Ante Star~evi}a br. 17. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-411/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-990/09 od 16. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

^lan Dru{tva "KOPEX-DODIG" d.o.o. ^itluk, Gradni}i bb, Angela Dodig donosi Odluku o razrje{enju i Odluku o imenovanju ~lana uprave Dru{tva kako slijedi: Razrje{ava se du`nosti direktora Dru{tva Ivica Dodig koji je u unutra{njoj i vanjskotrgovinskoj djelatnosti Dru{tvo predstavljao bez ograni~enja ovla{tenja. Imenuje se za direktora Dru{tva Mileti} Nedeljko iz Dobrog Sela bb op}ina ^itluk koji }e Dru{tvo zastupati bez ograni~enja ovla{tenja u unutra{njem tako i vanjskotrgovinskoj djelatnosti Dru{tva. 

(SR-412/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-14/09 od 17. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Zbog podjele Dru{tva SOKO Izgradnja objekata d.o.o. Mostar na ~etiri nova Dru{tva i upisa osnivanja novih Dru{tava u sudski registar, bri{e se iz sudskog registra Dru{tvo pod tvrtkom: 

SOKO Izgradnja objekata d.o.o. Mostar, Rodo~ bb, upisano u registru Dru{tava ovoga suda MRB: 1-10585 

Novoosnovana dru{tva nastala podjelom Dru{tva SOKO Izgradnja objekata, i to: 

1. EMKON Metalne konstrukcije d.o.o. Mostar 

2. FERRO MO d.o.o. Mostar 

3. SOKO BRALIM d.o.o. Mostar, i 

4. PREMIER SERVIS d.o.o. Mostar 

su njegovi pravni slijednici, i solidarno odgovaraju za njegove obveze odnosno preuzimaju sva njegova prava i obveze. 

(SR-413/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-168/09 od 5. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom br. 02/09 od 1. 2. 2009. godine Uprave Dru{tva Super Nova d.o.o. Mostar koja je donesena po direktoru Dragi Bok{i} rukovoditelj Podru`nice Dru{tva SUPER NOVA Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu-Mostar-Podru`nica 01, Sovi}i, Senka Knezovi} razrje{enje du`nosti sa danom 1. 2. 2009. godine, a Odlukom br. 03/09 od 1. 2. 2009. godine na mjesto rukovoditelja Podru`nice Dru{tva SUPER NOVA Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu Mostar-Podru`nica 01 Sovi}i imenovana je Marija Vla{i} na vremenski period od 1. 2. 2009. godine do 31. 3. 2009. godine, marija Vla{i} kao rukovoditelj Podr`nice Dru{tva SUPER NOVA Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu Mostar-Podru`nica 01 Sovi}i, nije ovla{tena za zastupanje Podru`nice u odnosima sa tre}im osobama. 

(SR-414/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-85/09 od 10. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

^lanovi Dru{tva Zoran (otac Bla`) D`idi} iz Mostara, Z. Frankopanska br. 22, JMBG: 2108952150041 Mira (otac Aleksa) D`idi} iz Mostara, Z. Frankopanska br. 22, JMBG: 1611953155004, koji ~ine SKUP[TINU Dru{tva "COPY CENTAR" d.o.o. Mostar, Odlukom broj: 01/2009 od 27. 1. 2009. godine vr{e razrje{enje dosada{njeg direktora Dru{tva: Mira (otac Aleksa) D`idi} iz Mostara, Z. Frankopanska br. 22. Odlukom broj: 02/2009 od 27. 1. 2009. godine imenuje novog ~lana Uprave Dru{tva i to novog direktora, ~lana Uprave Dru{tva, Zoranu (otac Zoran) D`idi}, Nikole i Ante Mari}a 9, Mostar, koja zastupa Dru{tvo bez ograni~enja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu. 

(SR-415/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1097/09 od 19. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Direktor Dru{tva "MID AMERICAN GROUP EUROPE" d.o.o. Mostar, Odlukom od 30. 10. 2008. godine, imenovao je prokuristu Planinka Kapetanovi}a iz Sarajeva koji je ovla{ten je u ime i za ra~un Dru{tva "MID AMERICAN GROUP EUROPE" d.o.o. Mostar da poduzima sljede}e pravne radnje; 

- sklapa ugovore u unutra{njem i vanjsko-trgovinskom prometu kao i da poduzima sve druge radnje u takvom poslovanju, sklapa ugovore sa dobavlja~ima i kupcima Dru{tva, pregovara i ugovara poslove, da rukovodi poslovima u svim organizacionim jedinicama Dru{tva, da mo`e imenovati punomo}nike Dru{tva i razrije{iti {efove organizacionih jedinica kao i sve druge uposlenike, da podizima i sve druge radnje u redovnom poslovanju Dru{tva bez ograni~enja ovla{tenja, uklju~uju}i i prodaju i optere}enje nekretnina u vlasni{tvu Dru{tva. 

(SR-416/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-81/09 od 10. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o razrje{enju du`nosti direktora i zamjenika direktora broj OPU 51/09 i Odluke o imenovanju direktora broj 52/09 od 26. 1. 2009. godine, u Dru{tvu za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam "BAGREM" Export-Import d.o.o. Jablanica sa sjedi{tem u Jablanici na adresi Pere Bili}a 1., do{lo je do razrje{enja du`nosti direktora Manju{ak Nehru i zamjenika direktora Manju{ak Ilinke, te imenovanje novog direktora istog Dru{tva, Manju{ak Ilinke. Direktor Dru{tva za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam "BAGREM" Export - Import d.o.o. Jablanica, Manju{ak Ilinka, ovla{tena je za zastupanje Dru{tva bez ograni~enja. 

(SR-417/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-100/09 od 9. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo "Ava Com GROUP" Dru{tvo za informati~ki in`enjering d.o.o. Mostar sa sjedi{tem u Mostaru, je izmjenilo adresu sjedi{ta Podru`nice Dru{tva "Ava Com GROUP" Dru{tvo za informati~ki in`enjering d.o.o. Mostar Podru`nica Tuzla sa dosada{nje adrese Tuzla, Mehmedalije Make Dizdara 11 1/LOK na novu adresa sjedi{ta: Tuzla, Mehmedalije Maka Dizdara B-8/66. 

(SR-418/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-943/09 od 17. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osnovna {kola fra Jeronim Vladi} Ripci uskla|uje se sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine HN@-a", broj: 5/00 i 4/04) Odlukom [kolskog odbora Ur. broj: 32-75/09. Djelatnost {kole je 80.102 - Osnovno obrazovanje. [kola posluje pod nazivom Osnovna {kola fra Jeronim Vladi} Ripci, sa sjedi{tem u Ripcima, Prozor-Rama. Osniva~ Osnovne {kole fra Jeronim Vladi} Ripci je Op}insko Vije}e Op}ine Prozor-Rama. 

[kola objavljuje slijede}e podatke: Dosada{nji ravnatelj {kole Iliji Paletar, kao ovla{tena osoba za zastupanje bri{e se iz evidencije ovla{tene osobe za zastupanje {kole, a imenuje se Dragan Tadi}, JMBG: 0310975153559, osobna iskaznica broj: 05BGA55H, MUP Prozor Rama, za ravnatelja {kole i ovla{tenu osobu za zastupanje. 

(SR-419/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-172/09 od 5. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod Dru{tva: Dru{tvo za trgovinu i usluge IRMA d.o.o. Mostar, K.M.V. Humskog 29/1, Mostar, mijenja se uprava-direktor. 

Bri{e se iz registra gospodarskih dru{tava kao ovla{tena osoba za zastupanje-direktor: 

@elimir (Marko) [olji}, Sarajevo-Centar, Kralja Tvrtka 14., JMBG: 1710946170004. 

Za novog direktora Dru{tva imenuje se: 

Savica (Danilo) Mikovi}-[olji}, Sarajevo-Centar, Kralja Tvrtka 14., JMBG: 2501953155008, 

bez ograni~enja. 

(SR-420/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-50/09 od 4. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

1. Osniva~ Dru{tva REKONZULT d.o.o. Mostar, Jelka Mili~evi} zaklju~ila je dana 19. 1. 2009. godine, Ugovor o prijenosu udjela sa Ivankom Drma~ iz Mostara i Anom Mili~evi} iz Mostara kojim je svoj ulog/udjel u tom Dru{tvu u iznosu od 300,00 KM odnosno 15% udjela prenijela Ivanki Drma~, a 800,00 KM ili 40% udjela prenijela Ani Mili~evi} tako da su iste postale novi ~lanovi Dru{tva sa navedenim ulozima/udjelima, a Jelka Mili~evi} je sada imatelj uloga od 900,00 KM odnosno 45% udjela u Dru{tvu. 

2. Promjenjena je osoba ovla{tena za zastupanje Dru{tva tako da je Jelka Mili~evi} razrje{ena du`nosti direktora Dru{tva, a Elena Lasta iz Mostara je imenovana za direktora Dru{tva i ovla{tena je da zastupa Dru{tvo bez ograni~enja. 

3. Ostali upisi ostaju neizmjenjeni. 

(SR-421/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-132/09 od 8. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U Dru{tvo pod firmom "GASTRO" d.o.o. Mostar sa sjedi{tem u ul. Bra}e Feji}a br.15. Mostar, upisuje se ~lan uprave Minela Kuko k}i Salke iz Mostara sa prebivali{tem na adresi Bafo naselje br. 9., JMBG: 0209984155006, u funkciji direktora, dok se istovremeno bri{e dosada{nji direktor Sanela Golub iz Mostara, sa prebivali{tem na adresi Put 29 HUD br. 11., JMBG: 2103984155000. 

(SR-422/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-181/09 od 5. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom direktora Dru{tva br: 01-01/58, od 25. 2. 2009. godine promijenjena je adresa sjedi{ta organizacijske jedinice Dru{tva koja posluje pod nazivom HERCEGOVINA OSIGURANJE d.d. Mostar-Podru`nica Jajce, tako da umjesto dosada{nje adrese poslovanja ul. Kulina Bana bb, Jajce, Podru`nica Jajce sada posluje na adresi ul. Hrvoja Vuk~i}a Hrvatini}a bb, Jajce. 

(SR-423/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-051/09 od 24. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo "IN ART" d.o.o. Mostar izvr{ilo je promjenu direktora. Bri{e se iz sudskog registra dosada{nji direktor Ivica Krndelj, a upisuje novi direktor Dru{tva Ljiljana Kre{i} iz ^apljine, Doljani 66, sa ovlastima da zastupa i predstavlja Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja. Ostali upisi ostaju neizmjenjeni. 

(SR-424/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-82/09 od 5. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo "SKICA & DRAGO" Dru{tvo za proizvodnju.trgovinu i usluge, d.o.o. Mostar je izvr{ilo promjenu direktora Dru{tva, razrije{ilo dosada{njeg direktora Elvisa Mutilovi}. Za novog direktora imenovanje Gabrijel [apina, G. Vakuf-Uskoplje, ul. Kralja Tomislava bb, JMBG: 0603986191255, koji neograni~eno zastupa Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom promet tj. Elvis Mutilovi} se bri{e iz sudskog registra kao direktor Dru{tva. 

(SR-425/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-192/09 od 9. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod dru{tva "INPRING" d.o.o. Mostar, MRB: 1-2466, upisano kod Op}inskog suda u Mostaru, upisuje se izmjena adrese sjedi{ta Dru{tva, izmjena direktora Dru{tva i brisanje prokure i prokuriste, i to: 

Mjenja se adresa sjedi{ta dru{tva tako da umjesto adrese Mostar, Dubrova~ka br. 73, upisuje se: 

Mostar, Rodo~ bb "Slobodna carinska zona Hercegovina" 

Upisuje se izmjena direktora Dru{tva, tako da se kao direktor Dru{tva upisuje Branka Miljko iz Mostara, Kralja Tomislava 32, JMBG: 2607956155001, koja Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu zastupa bez ograni~enja. 

Bri{e se Lidija Krtali} iz Mostara, direktor Dru{tva kao osoba ovla{etna za zastupanje Dru{tva 

Upisuje se opoziv i prestanka prokure, te se bri{e Branka Miljko iz Mostara sa svim upisanim ovlastima, kao prokurista Dru{tva. 

(SR-426/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-25/09 od 6. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

1. Osniva~i Dru{tva SOKO-PTERON d.o.o. Mostar, Eugen Cubela i Gordana Stojki} sklopili su Ugovor o prijenosu udjela dana 10. 12. 2008. godine, kojim ~lan Dru{tva Eugen Cubela istupa iz Dru{tva i svoj osniva~ki ulog/udjel u iznosu od 5.950,00 KM (50%) prenosi na ~lana Dru{tva Gordanu Stojki} tako da ista ostaje jedini ~lan Dru{tva sa ulogom od 11.900,00 KM stoje 100% uloga/udjela u temeljniom kapiatlu Dru{tva. 

2. Ostali upisi ostaju neizmjenjeni. 

(SR-427/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-113/08 od 20. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo: "CARTONPRINT CO" d.o.o. Stolac, Kraji{ina bb, vr{i: izmjenu ovla{tene osobe za zastupanje Dru{tva. 

Bri{e se iz registra gospodarskih dru{tava kao ovla{tena osoba za zastupanje Dru{tva-direktor: Vinko Jerini} Stolac, ul. Mihajla Vi{evi}a bb, JMBG: 0101960153767, a upisuje novi direktor i to: Zdravko Bule, ^apljina, Pr}avci b.b., broj osobne iskaznice: 03BEA1290, JMBG:1008953151141, bez ograni~enja. 

(SR-428/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-184/09 od 3. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Upisuje se u sudski registar Odluka o promjeni adrese sjedi{ta Dru{tva broj: 02/2009 od 12. 2. 2009. godine kojom osniva~ dru{tva RADIX d.o.o. Konjic, Duranovi} Zijo iz Konjica vr{i promjenu adrese sjedi{ta Dru{tva: Adresa sjedi{ta Dru{tva je u Konjicu u ul. Donje Polje bb. 

(SR-429/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-119/09 od 24. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o promjeni adrese sjedi{ta dru{tva br. 1/09 od 2. 2. 2009. godine, osniva~ ZELES REFRACTORY d.o.o. Konjic, Golubi} Senad iz Sarajeva, vr{i promjenu adrese sjedi{ta Dru{tva. 

Adresa sjedi{ta dru{tva mijenja se tako da je sjedi{te Dru{tva: Konjic, ul. Sarajevska br. 43. 

Ostali upisi u sudskom registru ostaju nepromijenjeni. 

(SR-430/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-833/08 od 27. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju Odluke 08/08 od 16. 7. 2008 godine Nadzornog odbora Dru{tva BIOSPHERA d.o.o. Mostar razrje{en je du`nosti dosada{nji vr{ioc du`nosti direktor Unkas Kupusovi}, a temeljem Odluke br. 09/08 od 16. 7. 2008. godine na mjesto direktora Dru{tva BIOSPHERA d.o.o. Mostar imenovan je Haris Sad`ak, sin Kemala, iz Sarajeva, ul. Muhameda efendije Pand`e br. 383, na vremenski period od 4 godine. 

(SR-431/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1095/08 od 15. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i-~lanovi Dru{tva Nicola Cormio i Nikola Vasilj: "LITOGLIF" d.o.o. Me|ugorje, a koje je upisano u registar Op}inskog suda u Mostaru u MRB: 1-10107, Nicola Cormio i Nikola Vasilj su Odlukom br. 01/2008 izvr{ili izmjenu naziva tvrtke Podru`nice i izmjeni naziva adrese sjedi{ta podru`nice, tako da }e Podru`nica ubudu}e poslovati pod novim izmjenjenim nazivom tvrtke: "LITOGLIF" d.o.o. Me|ugorje Podru`nica Isto~no Novo Sarajevo, a sjedi{te podru`nice je Isto~no Novo Sarajevo, ul. Ive Andri}a br. 6. 

Ostali upisi ostaju neizmjenjeni. 

(SR-432/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-166/09 od 3. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Skup{tina Dru{tva: SAN MARCO DT BH d.o.o., ^itluk, Gradni}i bb. je Odlukom od 17. 2. 2009. godine, imenovala izvr{nog direktora Dru{tva i to Zlatko Dodig, JMBG: 2410980151337, osobna iskaznica broj 04BFA4265 izdata dana 13. 9. 2004. godine, od MUP-a HNK/@ ^itluk, tako da upravu Dru{tva sada ~ine dva ~lana i to: Martin Massimiliano, putovnica R Italije br. 439609R, direktor Dru{tva bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju Dru{tva i Zlatko Dodig, JMBG: 2410980151337, osobna iskaznica broj 04BFA4265 izdata dana 13. 9. 2004. godine od MUP-a HNK/@ ^itluk, izvr{ni direktor Dru{tva bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju Dru{tva. 

Ostali upisi ostaju neizmjenjeni. 

(SR-433/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-276/09 od 25. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Skup{tina Dru{tva: "VJETROENERGETIKA BH" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u, Naziv Dru{tva na engleskom: "WINDPOWER BH" limited liability company, Mostar, Vrap~i}i 430 je Odlukom br. 01/2009 od 31. 3. 2009. godine, razrje{ila du`nosti dosada{njeg direktora Stefan Ilies-Maior, paso{ R Njema~ke br. 6430128835, a Odlukom br. 02/2009 od 31. 3. 2009. godine, na njegovo mjesto imenovala Zejnu [anjevi} Kussmaul dr`avljanka BiH, ro|ena 20. 1. 1971. godine u Gornjoj Dre`nici, nastanjena u Mostaru na adresi Vrap~i}i 430, JMBG: 2001971155047, li~na karta broj 06BDJ4110, tako da }e ubudu}e Dru{tvo: "VJETROENERGETIKA BH" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u, naziv Dru{tva na engleskom: "WINDPOWER BH" limited liability company, zastupati i predstavljati u unutarnjem i vanjskom prometu Zejna [anjevi} Kussmaul bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju Dru{tva. 

Ostali upisi ostaju neizmjenjeni. 

(SR-434/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-228/09 od 11. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Skup{tina Dru{tva: "RETON" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Mostar, Mostar, ul. Blajbur{kih `rtava bb, SPC Slavonija - Lamela I. je Odlukom br. 01/2009 od 9. 3. 2009. godine, razrje{ila du`nosti dosada{njeg direktora Gali} Ivan, sin Stanka, iz Mostara, nastanjen na adresi Ra{tani bb, JMBG. 0408975150010, a Odlukom br. 02/2009 od 9. 3. 2009. godine, na njegovo mjesto imenovala Anu Gali}, k}i Vlatka, iz Mostara, nastanjena na adresi Ra{tani bb, JMBG. 2406980155017, sa ovla{tenjima da zastupa i predstavlja Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu bez ograni~enja, u okviru registrirane djelatnost, tako da }e ubudu}e Dru{tvo: "RETON" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Mostar, zastupati i predstavljati u unutarnjem i vanjskom prometu Ana Gali}, direktor Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju Dru{tva. 

Ostali upisi ostaju neizmjenjeni. 

(SR-435/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-213/09 od 26. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod dru{tva AUTOMAT CLUB "MONACO" d.o.o. Stolac, sa sjedi{tem: Stolac, ul. "K.M. Vi{evi}a" bb, bri{e se iz sudskog registra dosada{nji direktor Dru{tva: Vinko Peri}, sin An|elka, JMBG: 2010968153768, a upisuje: @eljko Peri}, Stjepanov iz Stoca, Crnici bb, JMBG: 2510965153751, ovla{ten da zastupa Dru{tvo bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-436/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-883/09 od 14. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ugovorom o kupoprodaji udjela od 30. 9. 2008. godine iz Dru{tva "MESNA INDUSTRIJA MI" d.o.o. ^itluk, istupa prodavatelj udjela Ivan Gagro, a Dru{tvu pristupa kupac udjela Damir Pinjuh iz Dragi}ine bb, op}ina ^itluk, JMBG 0301961151341 sa udjelom od 100%. 

(SR-437/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-266/09 od 2. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod Dru{tva: "Potomac" d.o.o. Mostar, osniva~i-~lanovi Dru{tva Zlatko Penavi} i Marijan Bu{i} su Odlukom br. 01/2009 od 18. 3. 2009. godine, razrje{ili du`nosti dosada{njeg ~lana uprave-izvr{nog direktora Dru{tva Vjekoslav Cvitku{i}, i funkciju izvr{nog direktora brisali iz sudskog registra. Tako da }e upravu Dru{tva "Potomac" d.o.o. Mostar, ubudu}e ~initi jedan ~lan i to dosada{nji direktor Dru{tva Ana Tomi}, koja i dalje ostaje na toj funkciji. 

(SR-438/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-42/09 od 30. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U sudski registar kod Op}inskog suda u Mostaru upisuje se vr{ilac du`nosti dekana Fakulteta za poslovni menad`ment Univerziteta "D`emal Bijedi}" u Mostaru dr. sc. Ibro Popi}, vanredni profesor, kao lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Fakulteta sa ograni~enim ovla{tenjima,na iznose do 2.000,00 KM, a bri{e se dr. sc. Damir Zaklan, redovni profesor. 

(SR-439/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-800/09 od 5. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~-~lan Dru{tva: MO INTERIJER d.o.o. Mostar, Ljilja ^ule je Odlukom br. 01/2009 od 25. 9. 2009. godine izvr{ila pro{irenje djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu. Djelatnost u unutarnjem prometuje pro{irena i ista sada glasi: 

36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eijezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531, Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i, duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410, Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.500 Posredovanje u zapo{ljavanju, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-440/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-668/09 od 28. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod dru{tva RADIOTELEVIZIJA HERCEG-BOSNE Mostar, skra}ena tvrtka: RTV H-B d.o.o. Mostar, upisano u registru Dru{tava Op}inskog suda u Mostaru MBS: 1-9936, upisuje se prijenos i preuzimanje osniva~kih i vlasni~kih prava, obveze i udjela, pristupanje ~lanova Dru{tva, uskla|ivanje djelatnosti sa KD BiH, te upis dosada{njeg glavnog ravnatelja kao ravnatelja, i to: 

Postoje}i ~lan Dru{tva Hrvatska zajednica Herceg-Bosna Mostar prenosi bez naknade 43,12% svojih 100% vlasni~kih udjela sa svim pravima i obvezama na dolje nevedene op}ine kao Stjecatelje, koje preuzimaju prenesene udjele sa svim pravima i obvezama i pristupaju Dru{tvu. 

Nakon toga upisani temeljni kapital ostaje u iznosu 611.023,00 KM, a ~lanovi Dru{tva sa vlasni~kim udjelima su: 

- Hrvatska zajednica Herceg-Bosna Mostar sa 56,88% udjela 

- Op}ina ^apljina sa 8,90% udjela 

- Op}ina ^itluk sa 4,93% udjela 

- Op}ina Grude sa 5,00% udjela 

- Op}ina Neum sa 3,45% udjela 

- Op}ina Tomislavgrad sa 6,30% udjela 

- Op}ina Kiseljak sa 4,00% udjela 

- Op}ina Stolac sa 3,60% udjela 

- Op}ina Ravno sa 0,98% udjela 

- Op}ina Kre{evo sa 0,98% udjela 

- Op}ina Dobreti}i sa 0,98% udjela, i 

- Op}ina Kupres sa 4,00% udjela 

Dosada{nji glavni ravnatelj @eljko Ragu` iz Stoca, upisuje se kao ravnatelj, bez ograni~enja Uskla|uju se djelatnosti Dru{tva sa Odlukom o KD BiH, pa djelatnosti Dru{tva glase: 

92.200 Radio i televizijske djelatnosti, 92.110 Filmska i video proizvodnja, 92.120 Filmska i video distribucija, 92.130 Prikazivanje filmova, 92.310 Umjetni~ko i knji`evno stvarala{tvo i scenska umjetnost, 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 64.200 Telekomunikacije, 22.110 Naklada knjiga, 22.120 Naklada novina, 22.130 Naklada ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, 22.140 Naklada zvu~nih zapisa, 22.150 Ostala nakladni~ka djelatnost, 22.210 Tiskanje novina, 22.220 Tiskanje, d.n., 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u svezi tiskanja, 22.250 Pomo}ne djelatnosti u svezi tiskanja, 22.310 Umno`avanj e (reprodukcij a) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) kompjutorskih zapisa, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mijenja, 74.402 Ostale usluge reklame i promid`be 

U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati djelatnosti: 

- vanjska trgovina proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa 

- posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga 

- zastupanje inozemnih firmi i konsignacija 

(SR-441/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-752/09 od 23. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ugovorom osniva~a Dru{tva "LUG-TEHNA" d.o.o. broj: OPU-IP:353/09 od 7. 9. 2009. godine, osniva se Dru{tvo ograni~ene odgovornosti, pod nazivom "LUG-TEHNA" d.o.o. Sjedi{te Dru{tva je Lug bb, Prozor-Rama. 

OSNIVA^I DRU[TVA SU: 

1. Drago Tule, Lug bb Prozor-Rama 

2. Goran Pavkovi} Lug bb Prozor-Rama 

Dru{tvo predstavlja i zastupa u unutarnjem i vanjskom prometu Ru`a Pavkovi}, bez ograni~enja Temeljni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM u pla}en kod HYPO GROUP, upla}en od osniva~a: 

1. Drago Tule sa ulogom od 1.000,00 KM, {to predstavlja 50% udjela u Dru{tvu 

2. Goran Pavkovi} sa ulogom od 1.000,00 KM, {to predstavlja 50% udjela u Dru{tvu 

Poduze}e "LUG-TEHNA" d.o.o.obavljat }e poslove kako slijedi: 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata, zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena, 45.241 Izgradnja hidro gra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidro-gra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Instalacijski radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasade i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilom, sirovinama i poluproizvodima, 51.170 Posredni{tvom u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovom i stavljenom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima jajima jestivim uljima i masno}ama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priklju~cima i oru|em uklju~uju}i traktore, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`ito hranom , pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.310 Agencija za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama uz naplatu ili po ugovoru, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme, 74.700 ^i{}enje svih vrsta objekata, 74.820 Djelatnost pakiranja, 93,040 Djelatnosti vezane za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja. 

U vanjskotrgovinskom prometu: 

- Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira unutarnjeg prometa, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih lica 

- Prodaja strane robe sa konsignacijskih skladi{ta 

- Prijevoz robe (tereta) u me|unarodnom kopnenom prometu 

(SR-442/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-708/09 od 25. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom direktora Dru{tva br: 01-01/206, od 22. 7. 2009. godine razrije{ena je du`nosti v.d. voditelja organizacijske jedinice pod nazivom HERCEGOVINA OSIGURANJE d.d. Mostar Podru`nica Vitez, Nada Batalija sa danom 30. 6. 2009. godine. 

Odlukom direktora Dru{tva br: 01-01/207, od 22. 7. 2009. godine, Nada Batalija je sa danom 1. 7. 2009. godine imenovana za voditelja organizacijske jedinice HERCEGOVINA OSIGURANJE d.d. Mostar Podru`nica Vitez. 

(SR-443/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-774/09 od 29. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o razrje{enju voditelja Podru`nice "EXTREME CLUB" Mostar broj: 29/08/09 od 31. 8. 2009. godine razrje{enje du`nosti voditelja Danijel Vidovi} iz Mostara, ul. Rudarska br. 95., JMBG: 2304979150004. 

Odlukom o imenovanju voditelja Podru`nice "EXTREME CLUB" Mostar broj: 30/08/09 od 31. 8. 2009. godine za voditelja podru`nice "EXTREME CLUB" Mostar imenuje se Marinko lli~i} Mostara, ul. Ivana Mili~evi}a br. 14., JMBG: 1407983150000, na neograni~eno mandatno razdoblje. 

Voditelj Podru`nice predstavlja i zastupa Podru`nicu bez ograni~enja u okviru djelatnosti podru`nice upisane u sudski registar. 

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-444/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-656/09 od 16. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Lutkarsko kazali{te Mostar izvr{ilo je promjenu ravnatelja. Bri{e se iz sudskog registra dosada{nji ravnatelj Petar Surkalovi}, a upisuje novi ravnatelj Ivana Radi} iz Mostara, sa ovlastima da zastupa i predstavlja ustanovu u unutarnjem prometu, bez ograni~enja. 

Ostali upisi ostaju neizmjenjeni. 

(SR-445/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-679/09 od 16. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju odluke skup{tine Dru{tva HERBOS-INVEST d.d. Mostar, koja je odr`ana dana 8. 6. 2009. godine, mjenja se adresa sjedi{ta Dru{tva. 

Dosada{nja adresa sjedi{ta koja je upisana u registar Dru{tava kod Op}inskog suda u Mostaru se bri{e i upisuje nova adresa sjedi{ta koja glasi: Mostar, Kneza Branimira 2. 

(SR-446/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-726/09 od 25. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Privatna zdravstvena ustanova "Stomatolo{ka poliklinika Juri{i}" Mostar, vr{i pove}anje temeljnog kapitala Ustanove. Temeljni kapital Ustanove pove}ava se temeljem Procjene tr`i{ne vrijednosti nekretnine Stalnog sudskog vje{taka gra|evinske struke. Nakon ovog pove}anja ukupan temeljni kapital ustanove iznosi: 344.380,00 KM. 

(SR-447/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-726/09 od 25. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom broj: S-4/09 od 29. 6. 2009. godine Dru{tvo "VELMOS" d.d. Mostar, uskladilo je registriranu djelatnosti Dru{tva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u BiH i Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06), Odlukom br. 5/09 od 29. 6. 2009. godinr izvr{eno je uskla|ivanje Statuta "VELMOS" d.d. Mostar sa odredbama Zakona o gospodarskim dru{tvima, direktor Dru{tva Damir Vida~ak promijenio je adresu prebivali{ta tako da ista glasi: Zagreba~ka 8. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-448-/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-535/09 od 9. 7. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom ~lanova Dru{tva "RP SPEED" d.o.o. Mostar od 20. 12. 2008. godine o izmjeni ~lana uprave Dru{tva, izvr{ena je izmjena lica ovla{tenog za zastupanje tako da je dosada{nji ~lan uprave-direktor Habibija D`evad, razrje{en du`nosti, a na njegovo mjesto imanovan je Romano Giampiero iz Italije. 

(SR-449/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-710/09 od 23. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se agencija za za{titu ijudi i imovine kao Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u pod tvrtkom/nazivom: Agencija za za{titu ljudi i imovine PUMaLARM SECURITY d.o.o. 

Sjedi{te Agencije je u ^apljini, ul. Gojka [u{ka bb. 

Osnivatelj Agencije je: 

Marija Bunti} k}i Ivana ro|. Brekalo, JMBG: 2604971157402, nastanjena na adresi ul. Zrinskog br. 17, op}ina [iroki Brijeg, osobnu iskaznicu br. 06DUB6723 izdana od MUP ZHK [iroki Brijeg, sa osniva~kim ulogom od 2.000,00 KM u novcu ili 100% udjelom u Dru{tvu. 

Temeljni kapital iznosi 2.000,00 KM u novcu. 

Djelatnost Agencije je fizi~ka i tehni~ka za{tita ljudi i imovine od uni{itenja, o{te}enja, kra|e i drugih oblika opasnog i {tetnog djelovanja za zdravlje i `ivot ljudi, odnosno imovine. 

Djelatnost Agencije prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti je: 

74.600 Istra`ne i za{titne djelatnosti 

Agenciju zastupa i predstavlja Marija Bunti} k}i Ivana ro|. Brekalo, JMBG: 2604971157402, direktor Agencije kao odgovorna osoba Agencije, koja Agenciju zastupa bez ograni~enja u okviru propisane djelatnosti. 

(SR-450/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-759/09 od 24. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo: MO NET d.o.o. Mostar, Cim br. 6. vr{i promjenu djelatnosti Dru{tva na na~in da bri{e djelatnosti pod {ifrom 92.200 Radio i televizijske djelatnosti. 

(SR-451/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru po sucu Divnoj Bo{njak u registarskom predmetu brisanja subjekta upisa po slu`benoj du`nosti, temeljem odredbi Zakona o gospodarskim dru{tvima FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 29/03 i 84/08 ), dana 27. 8. 2009. godine 

RIJE[IO JE 

Bri{e se iz registra Dru{tava ovog Suda subjekt upisa pod tvrtkom: Privatno preduze}e Auto - ku}a "DEMA" Mostar sa potpunom odgovorno{}u, Mostar, Ivana Krndelja bb, MRB: 1- 1547, zbog nepostupanja u skladu sa ~l. 382. Zakona o gospodarskim dru{tvima FBiH. 

(SR-452/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-784/09 od 8. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"INTERAGENT" d.o.o. za trgovinu, usluge i me|unarodno otpremni{tvo Mostar, donio je Odluku o prestanku rada podru`nice Dru{tva pod tvrtkom: "INTERAGENT" d.o.o. za trgovinu, usluge i me|unarodno otpremni{tvo Mostar, Podru`nica Kiseljak, sa sjedi{tem u Kiseljaku, Zeni~ki put bb, zaklju~no sa danom 30. 9. 2009. godine. Na temelju ove odluke izvr{eno je brisanje podru`nice iz sudskog registra. 

(SR-453/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-736/09 od 8. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i-~lanovi dru{tva: GOLD MEDIUM Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, su Odlukom izvr{ili razrje{enje du`nosti dosada{njeg direktora ^olakhod`i} Enilu, a na njeno mjestao imenovali Kova~ Almina, sina Sabita, iz Mostara, nastanjenog na adresi Podharem br. 1, JMBG: 1511985153963, li~na karta broj: 04BDG0509, koji }e Dru{tvo zastupati bez ograni~enja ovla{tenja do iznosa od 1.000,00 KM, a preko tog iznosa uz saglasnost ~lanova Dru{tva, isto tako u upravu Dru{tva Odlukom su imenovani ]ati} Elvedin ro|en 22. 4. 1973. godine u Sarajevu, nastanjen u Mostaru, na adresi ul. V br. 9, JMBG: 2204973150016, li~na karta broj: 04BDH3785 i Kazanfer (Hamza) Maksumi}, ro|en 10. 8. 1972. godne, nastanjen Mostaru, na adresi ul. Br. Laki{i}a br.10, JMBG: 1008972150031, li~na karta broj: 04BDD6217, za prokuriste Dru{tva, koji }e Dru{tvo zastupati u unutarnjem i vanjskom prometu bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva, osim ograni~enja predvi|enih Zakonom. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-454/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-720/09 od 9. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod "Internacionalne privatne gimnazije" Mostar je Odlukom od 15. lipnja 2009. godine izvr{eno razrje{enje du`nosti v.d. ravnatelja Marlene ]uktera{, i Odlukom od 15. lipnja 2009. godine je imenovana na mjesto ravnatelja "Internacionalne privatne gimnazije" Mostar Dragana Moro, ro|ena 10. 9. 1982. godine u Sarajevu, nastanjena u Mostaru na adresi Vukovarska 39, JMBG: 1009982175047, osobna iskaznica broj 03BDB2409. 

Dragana Moro je ravnatelj ustanove, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju, osim ograni~enja u ~l.15. Akta o osnivanju ustanove. Ostali upisi ostaju neizmjenjeni. 

(SR-455/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-780/09 od 2. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sla|ana Pulji} iz Mostara osnovala je Dru{tvo pod tvrtkom: VIBO LINE d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Bi{}e polje bb. 

Temeljni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM, sa ulogom Sla|ane Pulji} od 2.000,00 KM, 100% udjela. Djelatnost Dru{tva u unutarnjem prometu je 45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.250 , 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.441, 45.442, 45.450, 50.101, 50.102, 50.103, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.810, 51.820, 51.830, 51.840, 51.850, 51.860, 51.870, 51.880, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 55.101, 55.102, 55.220, 55.231, 55.234, 55.300, 55.401, 55.402, 55.403, 55.510, 55.520, 60.220, 60.230, 60.240, 63.110, 63.120, 63.210, 63.300, 63.400, 70.110, 70.120, 70.200, 70.310, 74.130, 74.140, 74.401, 74.402, 74.500, 74.700, 74.810, 74.820, 74.850, 74.870, 92.310, 92.320, 92.330, 92.340, 93.050 

U vanjskom prometu Dru{tvo }e obavljati sljed}e djelatnosti: Vanjska trgovina (uvoz i izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Posredovanje i zastupanje u prometu reba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba, Prodaja strane robe sa konsignacijskog skladi{ta, Prijevoz putnika i robe u me|unarodnom kopnenom prometu. Za obveze u pravnom prometu Dru{tvo odgovara svom imovinom kojom raspola`e-potpuna odgovornost. Daniel Vidovi}, direktor i Sla|ana Pulji}, izvr{ni direktor zastupaju i predstavljaju Dru{tvo munutarnjem i vanjskom prometu; bez ograni~enja. 

(SR-456/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-740/09 od 8. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Op}insko vije}e Op}ine ^itluk svojom Odlukom br. 01-06-35/9-09 od 7. 4. 2009. godine donijelo je odluku o osnivanju Osnovne glazbene {kole Brotnjo u ^itluku. 

Naziv {kole: Osnovna glazbena {kola Brotnjo u ^itluku. 

Sjedi{te {kole: ^itluk, ul. Kralja Tomislava 68. 

Djelatnost {kole: 80.102 - Osnovno obrazovanje (obrazovanje prvog stupnja) 

Osoba ovla{tena za zastupanje: Jure Su{ac, JMBG:0303974151343, Dragi}ina bb, 88260 ^itluk. 

(SR-457-09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-797/09 od 7. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatake: 

Odlukom o osnivanju GRANIT-OSIJEK Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu, Jablanica br. OPU-IP: 614/09 od 23. 9. 2009. godine OSIJEK-KOTEKS Dioni~ko Dru{tvo za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu, Osijek, ul. [ama~ka 11, Republika Hrvatska 

vr{i: 

Osnivanje privrednog dru{tva 

Firma Dru{tva glasi: GRANIT-OSIJEK Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu, Jablanica 

Skra}eni naziv firme je: GRANIT-OSIJEK d.o.o. Jablanica 

Sjedi{te Dru{tva je u Jablanici, ul. @eljezni~ka bb, Op}ina Jablanica Dru{tvo ima osnovni kapital u iznosu od 2.000,00 KM. 

Iznos udjela ~lanova Dru{tva je: 

OSIJEK-KOTEKS Dioni~ko Dru{tvo za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu, Osijek, ul. [ama~ka 11, Republika Hrvatska 2.000,00 KM ili 100% 

Djelatnosti Dru{tva u unutra{njem pravnom prometu su: 

10.10 10.100 Va|enje i briketiranje kamenog uglja, 10.201 Va|enje i briketiranje lignita, 10.202 Va|enje i briketiranje mrkog uglja, 10.30 10.300 Va|enje i briketiranje treseta, 13.10 13.100 Va|enje ruda `eljeza, 13.201 Va|enje boksita, 13.201 Va{enje ruda olova i cinka, 13.203 Va|enje ruda ostalih obojenih metala, 14.11.14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enje kre~njaka i krede, 14.122 Va|enje sirovog gipsa, 14.13.14.130 Va|enje {kriljaca, 14.21.14.210 Va|enje {ljukna i pijeska, 14.22 14.220 Va|enje gline i kaolina, 14.30 14.300 Va|enje minerala za hemijsku proizvodnju i proizvodnju mineralnih |ubriva,, 14.50 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 19.10 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove impregnacija drveta, 20.30 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 23.30 23.300 Proizvodnja nuklearnog goriva; prerada nuklearnog otpada, 26.25 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda, 26.40 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.51 26.510 Proizvodnja cementa, 26.52 26.520 Proizvodnja kre~a, 26.53 26.530 Proizvodnja gipsa, 26.61 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.63 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.64 26.640 Proizvodnja maltera, 26.66 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.70 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 28.73 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 40.21 40.210 Proizvodnja gasa, 45.11 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.12 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.23 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.25 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.31 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.32 45.320 Izolacioni radovi, 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.41 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.50 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom, `eljezarskom robom, 51 18. 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.23 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.31 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.39 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51 45 51 450 Traovina na veliko parfimeriiskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.47 51.470 Trgovina na veimo ostaiim proizvodima za doma}instvo, 51.51 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom zavodovod i grijanje, 51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, osim otrova, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.83 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.84 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.88 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.21 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama 52.21 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.32 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.43 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n, 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.61 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.23 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 61.20 61.200 Saobra}aj unutra{njim vodenim putevima, 63.11 63.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 65.21 65.210 Finansijski zakup (lizing, 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.32 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 74.12 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.14 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.20 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.30 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.85 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti 

Djelatnosti Dru{tva u vanjskotrgovinskom poslovanju su: 

- Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti 

- Usluge iz oblasti vanjskotrgovinskog prometa iz okvira registrovane djelatnosti 

- Zastupanje stranih firmi iz okvira registrovane djelatnosti 

- Zastupanje stranih lica u okviru registrovane djelatnosti 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga iz okvira registrovane djelatnosti 

- Prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta 

- Izvoz i uvoz robe 

- Izvoz i uvoz robe i usluga koje se napla}uju uvozom robe i usluga u vrijednosti (kompenzacioni poslovi) 

- Vr{enje servisnih usluga za odr`avanje uvezene opreme i trajnih dobara za li~nu potro{nju 

- Konsignacioni i lizing poslovi 

- Obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama 

- Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu 

- Usluge me|unarodnog prijevoza robe i putnika i druge usluge koje su u vezi s me|unarodnim prijevozom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.) 

Lica ovla{tena za zastupanje Dru{tva, u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju su: 

- Neziri} Arfan iz Jablanice ul. Nikole Bojanovi}a 6 u svojstvu direktora, sa ograni~enjem ovla{tenja preko iznosa od 5.000,00 KM za koje je potreban supotpis prokuriste 

- Pau{kovic Nikolina iz Belog Manastira, ul. Kamila Firingera br. 24, Republika Hrvatska kao prokurista, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-458-09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-757/09 od 17. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatake: 

Ugovorom o prijenosu vlasni~kih udjela u Dru{tvu ENERGO CONTROL d.o.o. Mostar ,iz Dru{tva istupa Ne|o Jurkovi} iz ^apljine, ^eljevo bb. i svoj osniva~ki ulog od 61.144,00 KM ili 100% udjela bez naknade sa svim pravima i obvezama prenosi na Ivicu Vu~i}a iz Mostara, Stjepana Radi}a br. 33, koji postaje jedini ~lan Dru{tva ENERGOCONTROL d.o.o. Mostar. 

(SR-459/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-701/09 od 2. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatake: 

Na osnovu Odluke o uskla|ivanju djelatnosti sa klasifikacijom djelatnosti BiH i pove}anju osnovnog kapitala dodatnim ulogom ~lana Dru{tva "BIO BRAND" d.o.o. Jablanica, sa~injene pred notarom Mel}om Ni{tovi} iz Mostara, u predmetu broj: OPU-IP-311/2009 od 18. 8. 2009. godine, djelatnost Dru{tva je: 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompiram, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.830 Proizvodnja {e}era, 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe 15.870, Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane,15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermeniranih materijala, 15.930 Proizvodnja vina (gro`|e), 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermeniranih pi}a, 15.960 Proizvodnja piva, 15.970 Proizvodnja slada, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe r u drumskom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aj, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, osim otrova, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softvvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim Pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Otprema i doprema robe ({pedicija). 

Odlukom o uskla|ivanju djelatnosti sa klasifikacijom djelatnosti BiH i pove}anju osnovnog kapitala dodatnim ulogom ~lana Dru{tva, osnovni kapital Dri{tva pove}ava se dodatnim ulogom ~lana Dru{tva u iznosu id 112.091,88 KM, tako da nakon pove}anja ukupni kapital Dru{tva ,"BIO BRND" d.o.o. Jablanica, iznosi 114.091,88 KM. 

(SR-460/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-716/09 od 17. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o promjeni poslovne adrese, promjeni Uprave i usugla{avanju djelatnosti Dru{tva VEMA HERC d.o.o. 

MOSTAR od 10. 08. 2009. ure|uju se promjene u Dru{tvu. 

Poslovna adresa Dru{tva se mijenja i glasi: 

Mostar, Dr. Ante Star~evi}a bb ( poslovna zgrada INTEGRA) 

Razrje{uje se du`nosti dosada{nji ~lan Uprave - direktor Dru{tva Ankica Arapovi} iz Mostara 

Za ~lana Uprave - direktora Dru{tva imenuje se Daniela Bari} iz Ilid`e s ovla{tenjem zastupanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja 

Postoje}e djelatnosti unutarnjeg prometa usugla{avaju se s va`e}om nomenklaturom djelatnosti utvr|enom Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH. 

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-461/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-588/09 od 4. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom Uprave dru{tva Dj. br. D-5999/09 od 1. 7. 2009. godine, a zbog promjene oblika Dru{tva iz d.o.o. u d.d., mijenja se naziv/tvrtka podru`nice sa sjedi{tem u @ep~u, tako da novi naziv/tvrtka podru`nice glasi: 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar - podru`nica @ep~e. 

(SR-462/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-802/09 od 5. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~-~lan Dru{tva: MILLENNIUM GROUP d.o.o. Mostar, Dragan ^oli} je Odlukom br. 01/2009 od 25. 9. 2009. godine upisao Dragana ^oli}a, iz Mostara, nastanjen na adresi Zrinskog Frankopana 34, JMBG: 2312966150032, osobna iskaznica broj: 04BDE2039 izdata od MUP HNK/@ Mostar, kao prokuristu Dru{tva, koji }e ubudu}e Dru{tvo zastupati u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja, osim u poslovima koji se odnose na optere}enje i otu|enje nekretnina, za {to mu je potrebna suglasnost ~lana Dru{tva. Tako da upravu Dru{tva MILLENNIUM GROUP d.o.o. Mostar, sada ~ine dva ~lana i to Soldo Renata direktor Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja u unutarnjem i vanjskom prometu i Dragan ^oli}, prokurista Dru{tva bez ograni~enja ovla{tenja, u unutarnjem i vanjskom prometu, osim u poslovima koji se odnose na optere}enje i otu|enje nekretnina, za {to mu je potrebna suglasnost ~lana Dru{tva. 

Ostali upisi ostaju neizmjenjeni. 

(SR-463/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-651/09 od 24. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o uskla|ivanju djelatnosti u RADIO-TELEVIZIJA d.o.o. Konjic br. 03-05-12-1171/09 od 11. 6. 2009. godine, Op}ina Konjic - Op}insko vije}e kao osniva~ RADIO-TELEVIZIJA d.o.o. Konjic izvr{ilo je uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva u unutra{njem prometu sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06). 

Djelatnost dru{tva u unutra{njem prometuje: 22.110, 22.120, 22.130, 22.140, 52.450, 64.200, 74.401, 74.402, 92.200, 92.400. 

(SR-464/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-773/09 od 28. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Razrje{uje se po isteku mandata dosada{nji ravnatelj Gimnazije fra Grge Marti}a Mostar, Mirjana Dujmovi} prof. a Ljiljana Kre{i}, prof. imenovana je na du`nost ravnatelja [kole Odlukom broj: 01-1281/09 od 10. kolovoza 2009. god. i preuzima du`nost ravnatelja Gimnazije fra Grge Marti}a Mostar, 01. rujna 2009. godine. 

(SR-465/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-751/09 od 1. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu odluke osniva~a Grizovi} Mevludina o razrije{enju I imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje MEGRI d.o.o. Mostar, broj OPU-IP-256/09 od 4. 9. 2009. godine. 

Izvr{ena je promjena lica ovla{tenog za zastupanje u unutra{njem prometu u dru{tvu MEGRI d.o.o.Mostar tako da se bri{e dosada{nji direktor Grizovi} Ra{ida tako da ovo Dru{tvo sada zastupa Grizovi} Mevludin iz Mostara XVI ulica 93 JMBG: 1903981150043. 

(SR-466/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-778/09 od 29. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo: MELCOM d.o.o. MOSTAR, Rodo~ b.b. svojom Odlukom od 21. 9. 2009. godine osniva Podru`nicu Dru{tva u Banja Luci. 

Podru`nica posluje pod tvrtkom: MELCOM d.o.o. MOSTAR, Podru`nica Banja Luka 

Sjedi{te Podru`nice, Banja Luka, ul. Veselina Masle{e br.11. 

Podru`nica obavlja djelatnosti u okviru djelatnosti Dru{tva osniva~a. 

Rukovoditelj Podru`nice je: Sreten Te{anovi}, Banja Luka, Kozarska br 12, JMBG:1008965100002 br. osobne iskaznice: 03GCA2638 MUP REPUBLIKE SRPSKE Banja Luka. 

Rukovoditelj Podru`nice, zastupa i predstavlja Podru`nicu, bez ograni~enja do iznosa od 2.000,00 KM, a preko tog iznosa uz suglasnost direktora Dru{tva. 

(SR-467/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-635/09 od 28. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Javno poduze}e "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d. Mostar, Mile Budaka 106A, ogla{ava promjenu, pro{irenje svoju djelatnost u unutarnjem prometu i istu uskla|uje sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine, tako da sada glasi: 10.100, 10.201, 10.202, 10.300, 31.200, 31.620, 40.111, 40.112, 40.114, 40.120, 40.130, 40.210, 40.220, 40.300, 45.211, 45.212, 45.213, 45.241, 45.242, 45.310, 45.340, 51.180, 51.870, 51.900, 55.234, 55.300, 60.240 64.120 , 64.200, 70.120 , 70.200 , 71.340 , 72.100, 72.210, 72.220, 72.300, 72.400, 73.102, 74.120 , 74.150 74.200, 74.300 , 74.700 ,74.870. 

(SR-468/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-745/09 od 2. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo: MO NET d.o.o. Mostar, Cim br.6, svojom Odlukom od 25. 8. 2009. godine osniva Podru`nicu Dru{tva u 

Mostaru. 

Podru`nica posluje pod tvrtkom: MO NET d.o.o. Mostar, Podru`nica Centrala 

Mostar, Trg Hrvatskih velikana bb.(Zgrada HDHS Kosa~a) 

Podru`nica obavlja djelatnosti u okviru djelatnosti Dru{tva osniva~a. 

Rukovoditelj Podru`nice je: Maja (Nikola) Mari}, Mostar, Cim-Gorana~ka 12. Broj l.k.03BDB4472, 

JMBG: 1410977155018. 

Rukovoditelj Podru`nice zastupa istu sa ograni~enjem u vezi sa svim finansijskim poslovima Podru`nice i to uz supotpis direktora Dru{tva. Rukovoditelj Podru`nice ostale redovne djelatnosti Podru`nice obavlja samostalno, bez ograni~enja. 

(SR-469/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-235/09 od 28. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U sudski registar subjekta upisa Dru{tvo KORLEA d.o.o. Jajce sa sjedi{tem u Jajcu na adresi ulica Hrvoja Vuk~i}a Hrvatini}a bb Jajce upisano do sada kod Op}inskog suda u Travniku pod MBS: 1-4976 upisane su slijede}e promjene: 

- promjena sjedi{ta Dru{tva, promjena naziva tvrtke Dru{tva, promjena jednog od ~lanova Dru{tva i 

- promjena adresnih podataka za drugog ~lana Dru{tva, pa je subjekt upisa nakon izvr{enih promjena, sa 

slijede}im podacima: 

^LANOVI DRU[TVA, SUBJEKTA UPISA, SADA SU: 

1. KORLEA INVEST HOLDING A.G. Vordergasse 3 CH-8200 Schaffhausen, upisano u trgova~kom registru @upanije Schaffhausen [vicarska, pod identifikacijskim brojem CH-320.4.056.902-0, zastupani 

2. INVADO d.o.o. Zagreb sa sjedi{tem na adresi ul. Josipa Marohni}a broj 1 Zagreb MBS: 080554350 - 

Istupio ~lan Dru{tva KORLEA INVEST a.s. Jasenskeho 25 Ko{ice Slova~ka Republika i prenio udjele na novog ~lana dru{tva KORLEA INVEST HOLDING A.G. Vordergasse 3 CH-8200 Schaffhausen 

NAZIV-TVRTKA DRU[TVA: 

KORLEA dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar 

Skra}eni naziv-tvrtka: KORLEA d.o.o. Mostar 

SJEDI[TE DRU[TVA: 

Mostar, na adresi ul. 11. lipnja 31/a Mostar. 

Mostar 

(SR-470/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-599/09 od 30. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na sjednici odr`anoj dana 2. 6. 2009.godine Skup{tina Dru{tva DOO "E.T. TORLO" Export-Import Mostar donijela je Odluku br. 01/09 kojom je na mjesto direktora Dru{tva imenovana Eldina Torlo Pilav, Bijeli Brijeg III- Niz II ulaz b, Mostar, JMBG: 1601980155029, na vremenski period od 4 godine uz ovla{tenje da Dru{tvo zastupa u unutra{njem i vanjskom prometu bez ograni~enja. Skup{tina Dru{tva je dana 2. 6. 2009. godine donijela Odluku br. 03/09 kojom je data prokura Sabini Torlo, iz Mostara, uz ovla{tenje da zastupa Dru{tvo DOO "E.T. TORLO" Export-Import Mostar BEZ OGRANI^ENJA, u unutra{njem i vanjskom prometu osim prenosa i optere}enja nekretnina, za{to joj je potrebno izri~ito ovla{tenje Skup{tine, dana 2. 6. 2009. godine Skup{tina Dru{tva je donijela i Odluku br. 06/09 kojom je izvr{eno uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva DOO "E.T. TORLO" Export-Import Mostar sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine i glasi: 45.110, 45.211,45212, 45.220, 45.310, 45.320, 45.330, 45.410, 45.420, 45.430, 45.441, 45.442, 45.450, 50.101, 51.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210,51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.810, 51.820, 51.830, 51.850, 51.870, 51.880, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 55.101, 55.102, 55.231, 55.300, 55.401, 55.510, 55.520, 60.211, 60.212, 60.220, 60.230, 60.240. 

(SR-471/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-678/09 od 22. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ugovorom o istupanju ~lana Dru{tva i ustupanju udjela br. OPU-IP-113/09 od 3. 8. 2009.g. - Had`ajlija Jasminka, osniva~ Dru{tva za zastupanje i usluge HAJJL d.o.o. Konjic, Konjic, ul. Varda br. 1, istupila je iz Dru{tva i ustupila svoj udio u Dru{tvu Falad`i} \emalu iz Konjica i to u vrijednosti od 2.000,00 KM {to ~ini 100% osnovnog kapitala Dru{tva. 

Odlukom o izmjenama podataka od zna~aja za pravni promet br. OPU-IP-114/09 od 3. 8. 2009.godine u Dru{tvu je izvr{eno uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti BiH i razrje{enje i imenovanje uprave Dru{tva. 

Djelatnost u unutra{njem prometu, uskla|ena sa Klasifikacijom djelatnosti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06) glasi: 51.180, 51.190, 51.430, 51.840, 51.850, 51.900, 52.441, 52.442, 52.450, 52.610, 55.102, 55.211, 55.212, 55.220, 55.231, 55.232, 55.233, 55.300, 55.401, 55.510, 55.520, 60.230, 60.240, 61.200, 63.210, 63.221, 63.300, 63.400, 71.330, 71.340, 72.100, 72.220, 72.300, 72.400, 72.500, 72.600, 73.101, 73.102, 74.120, 74.130, 74.140, 74.200, 74.402, 74.850, 74.870, 92.720. 

Had`ajlija Lejla, dosada{nji direktor Dru{tva je razrje{ena du`nosti a za ~lana uprave u svojstvu direktora Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja, je imenovana Prevljak Ela, k}i Enida, iz Sarajeva, JMBG: 1501990155014, LK. br. 08BRH4582. 

(SR-472/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-524/09 od 23. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bridget Therese Flanagan, dr`avljanka Irske, nastanjena na adresi: 37. Downside Heights Skerries Co.Dublin, Irska, putovnica Irske br. PA6893816 i Austin Flanagan dr`avljanin Irske, nastanjen na adresi: 37. Downside Heights Skerries Co.Dublin, Irska, putovnica Irske br. R689184 su Ugovorom br. OPU-IP: 62/09 od 15. 5. 2009.godine osnovali Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u, koje }e poslovati pod nazivom tvrtke: "THERESE & AUSTIN" d.o.o. ^itluk, sa sjedi{tem u ^itluku, na adresi Bijakovi}i bb, Bridget Therese Flanagan i Austin Flanagan su osniva~i-~lanovi Dru{tva sa ukupnim temeljnim kapitalom u iznosu od po 1.000,00 KM ili po 50% udjelom u Dru{tvu, tako da ukupni temeljni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM. Bridget Therese Flanagan je i direktor Dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu, koja }e Dru{tvo zastupati pojedina~no i bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju Dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu. Dru{tvo }e obavljati slijede}u djelatnost u unutarnjem prometu: 51.160, 51.450, 52.430, 52.441, 52.450, 55.300, 60.101, 60.220, 63.120, 70.120, 70.200, 70.320. U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti: Vanjska trgovina (uvoz - izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba, prijevoz robe i putnika u me|unarodnom cestovnom prometu. 

(SR-473/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-809/09 od 8 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod Dru{tva za unutra{nju i vanjsku trgovinu, proizvodnju, gra|evinarstvo i usluge "TREBOVI]-COMMERCE" d.o.o. Mostar, a koje je upisano u registar Op}inskog suda u Mostaru u MRB: 1-12157, je osniva~-~lan Dru{tva Odlukom od 5. 10. 2009.godine izvr{io izmjenu i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu, tako da je sada djelatnost Dru{tva u unutarnjem prometu izmjenjena i uskla|ena i ista sada glasi: 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 11.101 Va|enje sirove nafte, 11.102 Va|enje prirodnog gasa, 11.200 Uslu`ne djelatnosti u va|enju nafte i gasa, osim istra`iva~kih radova, 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enje kre~njaka i krede, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.960 Proizvodnja piva, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 16.001 Proizvodnja fermeniranog duhana, 16.002 Proizvodnja ostalih duhanskih proizvoda, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 19.301 Serijska proizvodnja obu}e, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavijenog materijala za podove, impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavijenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 21.110 Proizvodnja celuloze, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 25.110 Proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za vozila, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala, metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, proizvodnja prikolica i poluprikolica, 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 36.400 Proizvodnja sportske opreme, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.620 Proizvodnja metli i ~etki, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata, zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasaderski i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441    Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih, proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima,52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim, prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.102 Vu~a vozova, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada, 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

(SR-474/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-785/09 od 6. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"INTERAGENT" d.o.o. za trgovinu, usluge i me|unarodno otpremni{tvo Mostar, donio je Odluku o prestanku rada podru`nice Dru{tva pod tvrtkom: "INTERAGENT" d.o.o. Mostar, Podru`nica Livno, sa sjedi{tem u Livnu, Splitska bb., zaklju~no sa danom 30. 9. 2009.godine. Na temelju ove odluke izvr{eno je brisanje podru`nice iz sudskog registra. 

(SR-475/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-749/09 od 18. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

DX GASTRO d.o.o. Mostar osnovao je Podru`nicu pod tvrtkom: DX GASTRO d.o.o. Mostar Podru`nica Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, Bla`ujski drum 2, Ilid`a. Djalatnost Podru`nice u unutarnjem prometu je u okviru registrirane djelatnosti Dru{tva i to: 51.140, 51.150, 51.180, 51.190, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.840, 51.850, 51.860, 51.870, 51.880, 51.900, 52.120, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.487, 52.630, 60.240, 63.110, 63.120, 74.140, 74.200, 74.870. Za obveze Podru`nice u pravnom prometu Dru{tvo osniva~ odgovara svom imovinom kojom raspola`e-potpuna odgovornost. Zlatko [o{e rukovoditelj Podru`nice zastupa i predstavlja Podru`nicu u unutarnjem prometu, bez ograni~enja. 

(SR-476/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1011/08 od 16. 9. 2000. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U Agenciji "Alarm West" d.o.o. Mostar kao osniva~ istupa Mirsad ]ati} (0304970150012), a pristupa kao osniva~ ALARM WEST GROUP d.o.o. Sarajevo, Halida Kajtaza 11 Sarajevo. 

(SR-477/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-675/09 od 14. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno Odluci o davanju prokure u Dru{tvu AUTO LIJANOVI]I d.o.o. Mostar, sa~injene pred notarom Mel}om Ni{tovi} iz Mostara, u predmetu broj: OPU-IP-262/2009 od 27. 7. 2009. godine, na mjesto prokuriste Dru{tva AUTO LIJANOVI]I d.o.o. Mostar sa danom 27. 7. 2009. godine imenovana je Danijela Raki} iz Zenice, Armije BiH 26, JMBG 2110978195005. 

Prokurista zastupa i predstavlja Dru{tvo u skladu sa ~l.26. st.l. Zakona o gospodarskim Dru{tvima. 

(SR-478/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-353/09 od 9. 6. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom Agencije "IPON SECURITY" d.o.o. Mostar br. 01/5-27-04/09 od 1. 4. 2009. godine razrje{enje du`nosti voditelj-direktor podru`nice Dru{tva u Tomislavgradu Ivan ]osi} iz Livna i prestaju mu sve ovlasti za zastupanje i predstavljanje Dru{tva s danom 1. 4. 2009. godine. Istovremeno je za voditelja-direktora Podru`nice Dru{tva u Tomislavgradu imenovan Jakov (Ljubo) ]uri} JMB: 0111972140003 iz Livna, nastanjen na adresi Podhum bb, Livno koji je ovla{ten zastupati i predstavljati Dru{tvo u unutarnjem prometu u okviru registrirane djelatnosti Dru{tva, sukladno Statutu. 

(SR-479/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-744/09 od 16. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo MoNET CATV d.o.o, Mostar, Cim 6. vr{i promjenu adrese sjedi{ta Dru{tva. 

Nova adresa sjedi{ta Dru{tva je: Mostar, III Cimska bojna 6. 

Bri{e se iz Registra gospodarskih Dru{tava dosada{nja adresa sjedi{ta Dru{tva: Mostar, Cim 6. 

(SR-480/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-754/09 od 22. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem [kolskog odbora Javne ustanove Osnovne {kole "^apljina" u ^apljini, broj: 553/09 od 31. 8 .2009.godine razrije{en je du`nosti direktor ^evra Hajrudin zbog odlaska u penziju, a Odlukom [kolskog odbora broj: 554/09 od 31. 8. 2009. godine imenovan direktor ^evra Salko od 1. 9. 2009.godine na period od 4 (~etiri) godine bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. 

(SR-481/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-756/09 od 22. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno Odluci o imenovanju ravnatelja {kole broj 941/09 od 3. 9. 2009. godine kao ravnatelj ustanove Osnovna {kola Vladimira Pavlovi}a ^apljina upisuje se dosada{nji v.d. ravnatelj Zoran Bukmir iz Trebi`ata, op}ina ^apljina, JMBG 1604964151144, koji zastupa i predstavlja ustanovu sukladno statutu iste. Istovremeno se iz sudskog registra bri{e Zoran Bukmir iz Trebi`ata, op}ina ^apljina kao v.d. ravnatelj ustanove. 

(SR-482/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-673/09 od 14. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se Dru{tvo pod tvrtkom (puni naziv): "KALA" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Stolac. Skra}eni naziv Dru{tva je: "KALA" d.o.o. Stolac. Osniva~ Dru{tva je: Mario (Marko) Lubina, JMBG: 0801985153755, sa pebivali{tem: Pje{ivac-kula bb - Stolac, sa ukupnim temeljnim kapitalom Dru{tva od 2.000,00 KM u novcu (100% uloga/udjela u ukupnom temeljnom kapitalu). Djelatnost dru{tva u unutarnjem prometu je: 

01.110, 01.121, 01.122, 01.123,-01.131, 01.132, 01.133, 01.251, 01.300, 01.411, 01.413, 15.120, 15.130, 15.310, 15.320, 15.330, 15.410, 15.420, 15.430, 15.510, 15.520, 15.610, 15.710, 15.810, 15.820, 15.850, 15.870, 15.880, 15.890, 15.910, 15.920, 15.930, 15.940, 15.950, 15.982, 16.001, 24.630, 28.110, 28.120, 28.510, 28.520, 28.610, 28.620, 28.730, 28.740, 28.750, 29.120, 29.130, 29.140, 50.101, 50.102, 50.301, 50.302, 50.401, 50.402, 50.500, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.810, 51.820, 51.850, 51.870, 51.880, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.442, 52.450, 52.460, 52.481, 52.485, 52.486, 52.487, 52.620, 52.630, 60.101, 60.240, 63.110, 63.120, 63.300, 63.400, 71.310, 74.401 I 74.820. 

U vanjskom prometu djelatnosti su: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvoda u okviru registrirane djelatnosti i prijevoz robe (tereta) me|unarodnom cestovnom prometu. Dru{tvo u pravnom prometu s tre}im osobama istupa u svoje ime i za svoj ra~un. Direktor dru{tva je Mario (Marko) Lubina, JMBG: 080198 31537 53, sa pebivali{tem: Pje{ivac-kula bb Stolac, koji dru{tvo zastupa u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograni~enja u okviru registracije djelatnosti. 

(SR-483/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-526/09 od 19. 6. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo "PICCOLLO FOOD" d.o.o. Mostar sa sjedi{tem u Mostaru, Cim- Crkvine 54 je pro{irilo djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu sa slijede}im djelatnostima: 

15.110    Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~jeg mesa, 15,130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.890 Proizvodnja ostalih prehambenih proizvoda, d.n., i uskladilo djelatnosti sa standardnom kvalifikacijom tako da sada glase: 

PRERA\IVA^KA INDUSTRIJA 

15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa,15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~jeg mesa,15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krumpira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n. 

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO, POPRAVAK MOTORNIH VOZILA, MOTORKOTA^A I PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU I KU]ANSTVO 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102    Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motorkota~a, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim, sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532,Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softvvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim, dijelovima i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih, proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442,Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom,52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica 

UGOSTITELJSTVO 

55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ja i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i kampirali{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering 

PROMET, SKLADI[TENJE I KOMUNIKACIJE 

60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu 63.120 Skladi{ta i stovari{ta 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima, d.n. 

DJELATNOSTI VANJSKOTRGOVINSKOG PROMETA GLASE: 

- Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, 

- Prijevoz robe i putnika u me|unarodnom cestovnom prometu, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- Zastupanje stranih osoba, 

- Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, 

- Prodaja strane robe s konsignacijskih skladi{ta. 

(SR-484/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-70/09 od 11. 6. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo za trgovinu "MUJELA" d.o.o. Konjic sa sjedi{tem u Konjicu na adresi Donje Polje 75, zastupano po osniva~u i direktoru Mujela Nesibu donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Podru`nice broj OPU 45/09 od 23. 1. 2009. godine, Odluku o razrje{enju du`nosti rukovodioca Podru`nice broj OPU 46/09 od 23. 1. 2009. godine i Odluku o imenovanju rukovodioca Podru`nice OPU 47/09 od 23. 1. 2009. godine, notarski obra|ene od notara Dubravka Opija~a sa slu`benim sjedi{tem u Jablanici na adresi Rasadnik bb, kojima osniva~ i direktor razrje{uje du`nosti rukovodioca Podru`nice "MUJELA-2" Jablanica gospodina Radmani} Mufida iz Konjica i imenuje novog rukovodioca Podru`nice Bajrektarevi} Mehmeda sina Mustafe iz Konjica, sa ovla{tenjem da zastupa Podru`nicu bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-485/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-486/09 od 7. 7. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Iz Dru{tva "POSLOVNI KONZALTING" d.o.o. Mostar je istupio dosada{nji ~lan Dru{tva Ivan Glibo koji je svoj osniva~ki ulog i udio prenio Dru{tvu PETRUS d.o.o. Makarska, koje pristupa Dru{tvu. Ivan Glibo se bri{e kao ~lan Dru{tva sa svim ovlastima. 

Nakon istupanja i pristupanja ~lanova Dru{tva, u Dru{tvu ostaju kao ~lanovi Dru{tva Zdenko Klepi}, Antonela Maleta i PETRUS d.o.o. Makarska, sa ukupnim temeljnim kapitalom od po 666,00 KM ili 33,33% udjela. 

(SR-486/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-676/09 od 17. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom broj OPU-IP-141/09 od 04. kolovoza 2009. godine, Gospodarsko Dru{tvo COM - [ARAC BELA d.o.o. ^itluk, usvojilo je Odluku o osnivanju Podru`nice Dru{tva COM - [ARAC BELA d.o.o. ^itluk - Podru`nica Livno, Matice Hrvatske bb, Livno. Osoba ovla{tena za zastupanje Podru`nice u Livnu je Marijana ]urdo, Sinjska 11, Livno, JMB 0403989145018, predstavlja Podru`nicu bez ograni~enja u okviru registriranih djelatnosti mati~nog Dru{tva. 

(SR-487/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-371/09 od 7. 7. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Statutarnom Odlukom o izmjeni i dopuni Statut "Autooprema - Leko" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u od 9. 4. 2009. godine, temeljem Ugovora o prijenosu udjela sa~injenog od Notara Ru`e ^arapine iz Mostara br. OPU-IP 84/09 od 9. 4. 2009. godine promijenjen je ~lan Dru{tva, tako da je sada Tomislav (Miroslav) Leko iz Gruda vlasnik temeljnog kapitala sa 100% (sto posto) udjela, a iz Registra se bri{e dosada{nji ~lan Dru{tva Miroslav (Vjenceslava) Leko iz Mostara. 

(SR-488/09) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-467/09 od 2. 6. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

JAVNO KOMUNALNO PODUZE]E "^APLJINA" d.o.o ^apljina, razrije{ilo je du`nosti dosada{nji direktora Slavka Batini}a koji se bri{e iz sudskog registra, a za VD direktora imenovan je Marijo ^oli} iz ^apljine, Mostarska 7, JMBG: 0411958151 koji zastupa Dru{tvo u unutarnjem i vanskom prometu, bez ograni~enja. 

(SR-489/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-490/09 od 12. 6. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo "VETMIX " d.o.o. ^apljina je izvr{ilo promjenu direktora Dru{tva. Razrije{ilo dosada{njeg direktora Dijanu Primorac, a za novog direktora imenovan je Mate ^ili}, iz ^apljine, Dretelj bb, JMBG:1802985151140, koji neograni~eno zastupa Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu. Dijana Primorac se bri{e iz sudskog registra kao direktor Dru{tva. 

(SR-490/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-236/09 od 15 6. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu ugovora o prenosu udjela zaklju~enih 22. 5. 2008. godine, 12. 11. 2008. godine i 18. 11. 2008. godine do{lo je do promjene titulara vlasni{tva udjela, gdje ispo{tovana zakonska procedura. 

Iznos ukupnog kapitala u iznosu od 1.644 253,00 raspore|en je na 6 vlasnika udjela. 18 vlasnika udjela se bri{u iz sudskog registra. 

Skup{tina Dru{tva Alat d.o.o. Konjic je donijela Odluku o dopuni djelatnosti broj: 9/8-II od 20. 12. 2008. godine Djelatnost odnosno poslovi Dru{tva u unutra{njom platnom prometu su sljede}i: 

28.510, 28.520, 28.620, 51.210, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.410, 51.421 , 51.422, 51.430, 51.440, 51.531 , 51.532, 51.540, 51.570, 52.210, 52.220, 52.250, 52.260, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 55.510, 60.211, 60.212, 60.240, 63.120, 63.400, 71.340, 74.130, 36.110, 36.120, 40.111, 40.112, 40.114, 40.120, 40.130, 45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.441 , 45.442, 45.450, 45.500. 

Poslovi u spoljnotrgovinskom poslovanju: vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa. 

(SR-491/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-926/08 od 3. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Marco Corciulo, sin Salvatora, ro|en 22. 12. 1964. godine. u Rimu, nastanjen u Italiji Ostia Lido Rim Italija, na adresi Via Isole del Capo Verde 336, dr`avljanin R. Italije, putovnica R. Italije br. 986497 Z je Odlukom o osnivanju Dru{tva br. OPU 793/08 od 7. 10. 2008. godine osnovao tvrtku pod nazivom: "MARCOR" d.o.o. ^itluk, sa sjedi{tem u ^itluku, na adresi Bijakovi}i bb. Marco Corciulo je osniva~ Dru{tva sa temeljnim kapitalom od 2.000,00 KM ili 100% udjelom u Dru{tvu. Marco Corciulo je direktor Dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju Dru{tva. Dru{tvo }e obavljati slijede}u djelatnost u unutarnjem prometu: 51.170, 51.470, 51.532, 51.540, 51.640, 51.650, 51.700, 52.330, 52.442, 52.450, 52.470, 52.481, 52.483, 52.487, 55.110, 55.230, 55.300, 60.101, 60.211, 60.212, 60.220, 60.230, 60.240, 61.100, 61.200, 62.100, 62.200, 63.110, 63.120, 63.210, 63.220, 63.230, 63.300, 63.400, 70.120, 70.200, 70.310, 70.320, 71.100, 71.210, 71.220, 71.230. Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba, prijevoz robe i putnika u me|unarodnom cestovnom prometu. U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti: Vanjska trgovina (uvoz - izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba, prijevoz robe i putnika u me|unarodnom cestovnom prometu. 

(SR-492/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-520/09 od 17 6. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom br. Dru{tvo MoNET CATY d.o.o. Mostar, vr{i istupanje ~lana Dru{tva, pristupanje novog ~lana i izmjena direktora Dru{tva. 

Iz Dru{tva istupa kao ~lan Dru{tva: Milenka Vrlji}, Mostar, III bojna-Cimska 6, koja prenosi sva prava i obveze stvorene tjekom poslovanja Dru{tva, a Dru{tvu pristupa novi ~lan Dru{tva: KIT BH d.o.o. Sarajevo, Muhameda Kantard`i}a 3 i prihvata sva prava i obveze stvorene tjekom poslovanja Dru{tva. 

Mijenja se direktor Dru{tva. 

Bri{e se iz registra gospodarskih dru{tava Milka Vrlji}, Mostar, III bojna-cimska 6. a upisuje novi direktor: 

Tomislav Vrlji}, Mostar, III cimska bojna 6a, broj osobne: 03BDB3001, JMBG: 1510984150077, bez ograni~enja, do iznosa od 10.000,00 KM a preko toga uz suglasnost Nadzornog odbora. 

Uskla|uju se djelatnosti Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti i glase: 

45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo,d.n, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 60.240 Prijevoz robe drumskom prometu, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu,63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu 64.200 Telekomunikacije. 

(SR-493/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-461/09 od 18. 6. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"ANIMO" d.o.o. za trgovinu Mostara izvr{ilo je promjenu podataka o ~lanu Dru{tva, promjenu direktora i uskla|ivanje djelatnosti sa Odlukom o SKD u BiH. ^lan Dru{tva Ivan Primorac promjenio je status iz statusa stranog osniva~a u status doma}eg osniva~a zbog promjene adrese prebivali{ta. Djelatnost Dru{tva u unutarnjem prometu je: 45.110, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.250, 45.310, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.441, 45.442 , 45.450, 45.500, 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.401, 50.402 ,50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.810, 51.820, 51.830, 51.840, 51.850, 51.860, 51.870, 51.880, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 60.240, 74.200 . Bri{e se iz sudskog registra dosada{nji direktor Hrvoje Budak, a upisuje Ivan Primorac.direktor Dru{tva zastupa i predstavlja Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-494/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-755/09 od 25. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Za direktora Javne ustanove Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turisti~ke {kole Mostar je izabrana i imenovana Sabina ]osi}, diplomirani ekonomist, da zastupa [kolu u pravnom prometu u zemlji bez ograni~enja ovla{tenja, sa stanom u ulici Bulevar narodne revolucije 41a, Mostar i JMBG 2803961155013. 

(SR-495/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-482/09 od 2. 7. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Javna ustanova Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turisti~ka {kole Mostar mijenja adresu sjedi{ta, umjesto dosada{nje adrese Mostar ulica XX broj 44, nova adresa ustanove glasi Mostar, Konak bb. Nakon isteka mandata dosada{nji direktor Vahid Durakovi} Rje{enjem, broj: 05-01-40-35/08 od 9. 1. 2009. godine, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a imenuje se za vr{itelja du`nosti direktora Javne ustanove Srednje ekonomske i ugostiteljsko-turisti~ke {kole Mostar. 

(SR-496/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-722/09 od 2. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

,,DB" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Konjusi bb., upisano u registarski ulo`ak broj 1-12297 Registra Op}inskog suda u Mostaru, vr{i uskla|ivanje djelatnosti u unutra{njem prometu, tako da }e obavljati sljede}e djelatnosti: 

20.101, 20.300, 20.400, 20.510, 20.521, 25.210, 25.220, 25.230, 25.240, 26.150, 26.660, 26.700, 28.110, 28.120, 28.400, 28.510, 28.520, 28.610, 28.620, 28.630, 28.720, 28.750, 45.213, 45.220, 45.242, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.441, 45.450, 45.500, 50.103, 50.200, 50.303, 50.401, 51.120, 51.130, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.487, 52.620, 52.630. 

(SR-497/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-760/09 od 12. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

,,DB" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Konjusi bb, upisano u registarski ulo`ak broj 1-12297 Registra Op}inskog suda u Mostaru, osniva poslovnu jedinicu sa sjedi{tem u u Mostaru, Blajbur{kih `rtava 21. 

Novoosnovana poslovna jedinica }e poslovati pod nazivom Dru{tva i svojim nazivom: "DB" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, Poslovna jedinica u Mostaru, Blajbur{kih `rtava 21. 

Skra}eni naziv je: ,,DB" d.o.o. Mostar, Poslovna jedinica u Mostaru, Blajbur{kih `rtava 21. 

Sjedi{te poslovne jedinice je na adresi: Mostar, Blajbur{kih `rtava 21. 

Poslovna jedinica poslovat }e u okviru registrirane djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu. 

Lice ovla{teno za rukovo|enje Poslovnom jedinicom, odnosno rukovoditelj Poslovne jedinice je Anton Lovri} iz Mostara, Ili}ka 527, JMBG: 2006972150008, osobna iskaznica broj 04BDE9627. 

(SR-498/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-670/09 od 17. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o uskla|ivanju i pro{irenju djelatnosti Dru{tva broj: 789/08 od 11. 6. 2008. godine osniva~i Dru{tva za in`injering poslove unutra{nju i vanjsku trgovinu "PROMINVEST" doo Konjic, djelatnost Dru{tva u unutra{njem prometu uskla|uje sa Klasifikacijom djelatnosti BiH ("Slu`beni glasnik BiH, br: 84/06 ) te pro{iruje djelatnost Dru{tva u unutra{njem prometu.Nakon uskla|ivanja i pro{irenja, djelatnosti Dru{tva u unutra{njem prometu su: 01.120, 05.020, 14.110, 14.210, 15.330, 15.410, 15.420, 15.510 , 15.910, 15.981, 15.982, 20.200, 20.300, 20.400, 25.110, 25.120, 25.130, 25.210, 25.220, 25.230, 25.240, 26.110, 26.120, 26.130, 26.140, 26.150, 26.210, 26.220, 26.230, 26.240, 26.250, 26.260, 26.400, 26.510, 26.520, 26.530, 26.610, 26.620, 26.630, 26.640, 26.650, 26.660, 26.700, 26.810, 26.820, 27.210, 27.220, 27.310, 27.320, 27.330, 27.340, 27.510, 27.520, 27.530, 27.540, 28.110, 28.120, 28.210, 28.220, 28.300, 28.400, 28.510, 28.520, 28.610, 28.620, 28.710, 28.720, 28.730, 28.740, 28.750, 29.110, 29.120, 29.130, 29.140, 29.210, 29.220, 29.230, 29.240, 29.320, 29.510, 29.520, 29.530, 29.540, 29.550, 29.560, 29.710, 29.720, 31.200, 31.620, 33.100, 34.100, 34.200, 34.300, 35.420, 35.430, 35.500, 36.110, 36.120, 36.400, 36.500, 37.100, 37.200, 40.100, 40.110, 40.111, 40.114, 40.300, 45.110, 45.120,45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.440, 45.450, 45.500, 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.820, 51.830, 51.850, 51.860, 51.870, 51.880, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.320, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.610, 52.620, 52.710, 52.720, 52.730, 52.740, 55.101, 55.102, 55.210, 55.220, 55.230, 55.300, 55.401, 55.510, 55.520, 60.240, 63.110, 63.120, 63.210, 70.110, 70.120, 70.200, 70.310, 70.320, 71.100, 71.210, 71.310, 71.320, 71.330, 71.340, 71.400, 72.100, 72.200, 72.300, 72.400, 72.500, 72.600, 73.101, 73.102, 73.201, 73.202, 74.120, 74.200, 74.300, 74.400, 90.000, 92.320, 92.330, 92.340, 92.610, 92.620, 92.720, 93.010, 93.020, 93.030, 93.050. 

(SR-499/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-625/09 od 15. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ugovorom o prijenosu vlastitog udjela u dru{tvu GUMA M d.o.o. Mostar, koji je obra|en od strane notara Tome [imi}a iz Ljubu{kog pod poslovnim brojem OPU: 294/2009 od 24. 2.2009. godine, vlastiti udio Dru{tva u iznosu od 229.469,00 KM prenosi se ~lanovima Dru{tva, a Ugovorom o prijenosu udjela u dru{tvu GUMA M d.o.o. Mostar, OPU: 295/2009 od 24. 2. 2009. godine, Osniva~ i ~lan Dru{tva, Mira Prusina prenosi svoj osniva~ki udio u Dru{tvu koji iznosi 56.397,95 KM, ~lanovima Dru{tva, te na taj na~in istupa iz Dru{tva GUMA M d.o.o. Mostar. Nakon prijenosa udjela, stanje uloga i udjela u Dru{tvu GUMA M d.o.o. Mostar je: 1. Slobodan Bezer udio u iznosu od 31.325,00 KM ili 1,46%, 2. Miro Bora{ udio u iznosu od 222.524,00 KM ili 10,40%, 3. Ljiljanka Bubalo udio u iznosu od 207.517,00 KM ili 9,70 %, 4. Branka Vu~i} udio u iznosu od 301.036,95 KM ili 14,07%, 5. Nikola Jeli} udio u iznosu od 124.363,00 KM ili 5,81%, 6. Gojko Lauc udio u iznosu od 118.387,00 KM ili 5,54%, 7. Vojko Maji} udio u iznosu od 250.304,00 KM ili 11,70 %, 8. Josip Peri} udio u iznosu od 126.035,00 KM ili 5,89%, 9. Marinko Planini} udio u iznosu od 252.525,00 KM ili 11,81%, 10. Drago Vu~i} udio u iznosu od 198.500,00 KM ili 9,28%, 11. Mario Vujevi} udio u iznosu od 198.500,00 KM ili 9,28%, 12. Ilija Ko`ulj udio u iznosu od 108.365,08 KM ili 5,06%.Ukupni temeljni kapital Dru{tva GUMA M d.o.o. Mostar iznosi 2.139.382,03 KM ili 100%. Statutamom Odlukom o izmjenama Statuta Dru{tva GUMA M d.o.o. Mostar, broj: 01-3/09 od 20. 2. 2009. godine, a koja je potvr|ena od strane notara Tome [imi}a iz Ljubu{kog, pod poslovnim brojem OPU: 274/2009 od 20. 2. 2009. godine, usugla{ene su djelatnosti unutarnjeg prometa Dru{tva s va`e}om nomenklaturom djelatnosti utvr|enom Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH, te su djelatnosti unutarnjeg prometa Dru{tva: Proizvodnja derivata nafte, Proizvodnja industrijskih plinova, Proizvodnja sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i poliranje, Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d.n., Protektiranje vanjskih guma za vozila, Proizvodnja cisterni, spremnika i posuda od metala, Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, Proizvodnja ambala`e od lakih metala, Proizvodnja ru~nih prenosivih alata s vlastitim pogonom, Proizvodnja ostalih alatnih strojeva za obradu metala, Proizvodnja ostalih alatnih strojeva d.n., Proizvodnja akumulatora, primarnih }elija i primarnih baterija, Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, Visokogradnja, Izgradnja objekata niskogradnje, Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, Izolacijski radovi, Postavljanje cijevnih instalacija, Ostali instalacijski radovi, Fasadni i {tukaturni radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Farbarski radovi, Staklarski radovi, Ostali zavr{ni radovi, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Popravak radio i televizijskih aparata, Popravak ostalih elektri~nih aparata za ku}anstvo, Popravak d.n., Barovi, Bifei (buffet), Kavane, Prijevoz robe u drumskom prometu, Pretovar tereta, Skladi{ta i stovari{ta, Djelatnost drugih posrednika u prometu, Telekomunikacije, Pomo}ne djelatnosti u financijskom posredovanju, d.n., Stvaranje novih nekretnina za prodaju, Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, Agencije za nekretnine, Upravljanje nekretninama preko posrednika, Iznajmljivanje automobila, Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava, Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putovima, Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme, Iznajmljivanje strojeva i opreme za gra|evinarstvo, Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uklju~uju}i i ra~unala, Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n., Odr`avanje i popravak uredskih, ra~unskih i ra~unalnih strojeva, Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi porezam, Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, Tehni~ko ispitivanje i analiza, Prire|ivanje sajmova, Ostale usluge reklame i promid`be, Ostale poslovne djelatnosti, d.n. Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa ostaju neizmijenjene. 

(SR-500/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-760/09 od 12. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod Dru{tva za sanitarnu i ekolo{ku za{titu "EKO SENT" d.o.o. Mostar izvr{ena je izmjena adrese sjedi{ta, tako da }e Dru{tvo umjesto dosada{nje adrese sjedi{ta M. Tita 137, ubudu}e poslovati sa sjedi{tem u Mostaru, na adresi. Zalik 28. 

(SR-501/09-M) 


TUZLA 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-01529 od 16. 11. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Odlukom osniva~a "DUNER RAJS" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Banovi}i RASIMA MEKI]A sin Red`e vr{i se izmjena ~lana 3. i 5. Odluke o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u broj 1/2002 od 15. 02. 2002. upisan u registar privrednih dru{tava Op}inskog suda u Tuzli broj 032-0-Reg-09-001285 od 28. 09. 2009. godine tako {to se ime firme "DUNER RAJS" zamjenjuje imenom "SWEET POTATOS". 

(SR-571/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001605 od 26. 11. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Dosada{nji direktor firme "ELEKTRO-UNION" d.o.o. za pruanje usluga, proizvodnju i promet @ivinice Zenunovi} Sead razrje{ava se dunosti, na vlastiti zahtjev. 

Za novog direktora firme "ELEKTRO-UNION" d.o.o. za pru`anje usluga, proizvodnju i promet @ivinice imenujem gospodina Nuki} Amara sina ]amila sa osobnom kartom broj 04CEB1929 izdata u MUP TK @ivinice sa va`no{}u do 19.07. 2014 godine, imalac JMBG 2110983180040 te mu pripadaju sva prava proistekla iz statuta firme "ELEKTRO-UNION" d.o.o. za pru`anje usluga, proizvodnju i promet @ivinice. Direktor dru{tva zastupa i predstavlja Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju, bez ograni~enja ovlastenja u zastupanju. Odluka stupa na snagu danom dono{enja. Istovremeno vr{i se uskla|ivanje, brisanje i dopuna djelatnosti dru{tva "ELEKTRO-UNlON" d.o.o. za pru`anje usluga, proizvodnju i promet @ivinice sa klasifikacijom djelatnosti (KD) taka da umjesto ranijih djelatnosti koje je dru{tvo imalo upisano po Rje{enju Kantonalnog suda u Tuzli broj 0/1-1898/00 od 01. 09. 2009. godine, ubudu}e uskla|ene i dopunjene djelatnosti dru{tva glase: 

20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove, impregnacija drveta; 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove; 31.100 Proizvodnja elektri~nih motora, generatora i transformatora; 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije; 31.300 Proizvodnja izolirane `ice i kablova; 31.400 Proizvodnja akumulatora, primarnih }elija i primarnih baterija; 31.500 Proizvodnja elektri~nih sijalica i ure|aja za osvjetljavanj;. 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n.; 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n.; 33.200 Proizvodnja instrumenata i ure|aja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za upravljanje industrijskim procesima; 33.300 Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima; 45,310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.410 Fasadni i stukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.430 Trgovina na velika elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim uredajima; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.532 Trgovina na velika gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na velika metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na velika hemijskim proizvodima; 51.810 Trgovina na velika alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.860 Trgovina na velika ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim uredajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom rabom, bojama i staklom; 52,721 Popravak radio i televizijskih aparata; 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje; 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a;15.510 Prerada mlijeka i mlije~nih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda; 15.811 Proizvodnja hljeba i peciva; 15.812 Proizvodnja svje`e tjestenine i kola~a; 15.910 Proizvodnja destilovanih alkoholnih pi}a; 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 26.610 Proizvodnja betonskih proizvoda za gra|evinarstvo; 32.200 Proizvodnja televizijskih i radiooda{ilja~a i aparata za `i~anu telefoniju i telegrafiju; 51.210 Trgovina na velika `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51.230 Trgovina na velika `ivom stokom; 51.310 Trgovina na velika vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na velika mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na velika {e}erom, ~okoladom i bombonima; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na velika ostalom hranom uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na velika odje}com; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 51.440 Trgovina na velika porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na ve1iko parfemima i kozmetikom; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materija1om i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom rabom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama; 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom. 

(SR-573/09-T) 


Op}inski su u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000984 od 24. 7. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

U skladu sa Ugovorom o osnivanju Dru{tva "SS1" d.o.o. broj 81-06 od 04. 05. 2006. godine vr{i se unos osnovnog kapitala u iznosu od 5.000.000,00 KM u pravima po osnovu Know-How, a temeljem Ugovora o promjeni vrijednosti osnovnog kapitala broj OPU-OV-59-2009 od 26. 03. 2009. godine. Prema Odluci Generalne skup{tine Dru{tva o pove}anju osnovnog kapitala Dru{tva broj 1445-09 od 09. 04. 2009. godine vr{i se pove}anje osnovnog kapitala, od strane ve}inskog osniva~a "Soda Sanayli" A.S., u novcu u iznosu od 27.381.620,00 KM. Dru{tvo dopunjuje djelatnosti sa djelatno{}u 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, a ostale djelatnosti uskla|uju sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti. 

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-574/09-T) 


Op}inski su u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000428 od 17. 7. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Na osnovu Odluke "ASD-TZ" d.o.o. Autoservis i dijelovi @ivinice, osniva~a "Auto moto centar Viba" d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla, izvr{en je upis pove}anja osnovnog kapitala u "Auto moto centar Viba" d.o.o. Tuzla, tako da sada ukupan osnovni kapital dru{tva iznosi 1.100.000,00 KM, od ~ega u novcu 331.054,00 KM i u stvarima 768.946,00 KM, {to u odnosu na raniji osnovni kapital (10.000,00 KM u novcu) predstavlja pove}anje za 768.946,00 KM u stvarima i 321.054,00 KM u novcu. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-575/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001472 od 23. 10. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Osniva se "LERIM" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Lukavac. Skra}eni naziv firme: "LERIM" d.o.c. Lukavac. Sjedi{te dru{tva: Lukavac, Dragi{e Cvjetkovi}a broj 2. Osniva~ je Oki~i} Nihad, Lukavac, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu ili 100,00 %. 

Djelatnosti dru{tva: dovr{avanje tekstila, proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, proizvodnja pozamanterije, proizvodnja nepomenutih tekstilnih proizvoda, proizvodnja ko`ne odje}e, proizvodnja radne odje}e, proizvodnja ostale spoljasnje odje}e, sem {ivene po mjeri, proizvodnja ostale spolja{nje odje}e, {ivene po mjeri, dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, {tavljenje i obrada ko`e, proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda, proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, proizvodnja ambala`e ad drveta, proizvodnja ostalih proizvoda ad drveta, proizvodnja hartije i kartona, proizvodnja talasaste hartije i kartona i ambala`e ad hartije i kartona, proizvodnja proizvoda ad hartije za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, proizvodnja kancelarijskog materijala od hartije, proizvodnja ostalih proizvoda od hartije i kartona, d.n., izdavanje ~asopisa i sli~nih periodi~nih publikacija, izdavanje zvu~nih zapisa, ostala izdava~ka djelatnost, {tampanje novina, {tampanje, d.n., knjigoveza~ki radovi, pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, umno`avanje (reprodukcija) video zapisa, umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, proizvodnja plasticnih masa, u primarnim oblicima, proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, proizvodnja fotografskog hemijskog materijala, proizvodnja gotovih nesnimljenih medija, proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., protektiranje spolja{njih guma za vozila, proizvodnja ostalih proizvoda od gume, proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, proizvodnja ambala`e ad plasti~nih masa, proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih mass, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja ambala`nog stakla, proizvodnja ostalog {upljeg stakla, proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju~uju}i i tehni~ke staklene proizvode, proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, livanje `eljeza, livanje ~elika, livanje lakih metala, livanje ostalih obojenih metala, proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda ad metala, kovanje, presovanje, {tancovanje i valjanje metala; metalurgija praha, povr{inska obrada i presvla~enje metala, osnovni ma{inski radovi, proizvodnja sje~iva, proizvodnja alata, proizvodnja brava i okova, proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, proizvodnja ambala`e od lakih metala, proizvodnja `i~anih proizvoda, proizvodnja veznih elemenata vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., proizvodnja ostalih ma{ina op{te namjene, d.n., proizvodnja alatnih ma{ina, d.n., proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., proizvodnja ostalih ma{ina op{te namjene, d.n., proizvodnja ostalih alatnih ma{ina, d.n., proizvodnja kancelarijskih ma{ina, proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, proizvodnja stolica i sjedi{ta, proizvodnja ostalih kancelarijskih ma{ina, proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, proizvodnja stolica i sjedi{ta, proizvodnja ostalog namje{taja za kancelarije i trgovine, proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, proizvodnja ostalog namje{taja, proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n., proizvodnja sportske opreme, proizvodnja igra~ki, proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), proizvodnja sli~nih predmeta, d.n., proizvodnja sportske opreme, proizvodnja igara i igra~ki, proizvodnja nakita (bi`uterije), proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, izolacioni radovi, postavljanje cijevnih instalacija, ostali instalacioni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski radovi, staklarski radovi, ostali zavr{ni radovi, trgovina motornih vozila na veliko, trgovina motornih vozila na malo, posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, odravanje i popravak motornih vozila, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina motociklima i njihovim dijelovima i priborom na veliko, trgovina motociklima i i njihovim dijelovima i priborom na malo, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, posredovanje u trgovini drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i ¸`eljezarskom robom, posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, trgovina na velika `ivim `ivotinjama, trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, trgovina na veliko sirovim duhanom, trgovina na veliko vo}em i povr}em, trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, trgovina na velika kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, trgovina na velika tekstilom, trgovina na veliko odje}om, trgovina na veliko obu}om, trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio televizijskim uredajima, trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko drvetom, trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na velika metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na velika ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko otpacima i ostacima, trgovina na veliko alatnim ma{inama, trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, trgovina na velika ra~unarima, perifernom opremom i softverom, trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, trgovina na veliko ostalim masinama za industriju, trgovinu i navigaciju, trgovina na velika poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, ostala trgovina na velika isklju~ivo za sopstveni ra~un, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo odje}om, trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, trgovina na malo namje{tajem, trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im priborom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, trgovina na malo sportskom opremom, trgovina na malo igrama i igra~kama, trgovina na malo cvije}em, trgovina na malo gorivom za doma}instvo, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, trgovina na malo na tezgama i pijacama, ostala trgovina na malo van prodavnica, popravka obu}e i ostalih predmeta od ko`e, popravka radio i televizijskih aparata, popravka ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, popravka ~asovnika i nakita, popravka, d.n., ostali smje{taj za boravak turista, ostali smje{taj, d.n., restorani, barovi, bifei (buffet), kafane, ketering, prevoz putnika u drumskom saobra}aju, taksi prevoz, ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju, prevoz robe u drumskom saobra}aju, skladi{ta i stovari{ta, ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., telekomunikacije, iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., pru`anje konsultantskih usluga u vezi sa ra~unarskom opremom (hardver), izrada softvera, ostale konsultantske usluge i izrada softvera, odr`avanje i popravka kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, ostale srodne ra~unarske djelatnosti, poslovni i menad`ment konsalting, arhitektonske i in`enjerijske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, tehni~ko ispitivanje i analiza, prire|ivanje sajmova, ostale usluge reklame i propagande, ~i{}enje objekata, fotografske usluge, usluge pakovanja, sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, ostale poslovne djelatnosti, d.n., ostale uslu`ne djelatnosti, d.n., vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, ugovararanje dugoro¨ne proizvodne kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, podaja strane sa konsignacionog skladi{ta), privremeni uvoz i izvoz robe, pruanje usluga¸u vanjsko-trgovinskom prometu (me|unarodni transport robe i putnika - {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, konsignacione usluge, komisioni poslovi, uskladistenje), posredovanje i zastupanje u prometu roba. Uprava dru{tva je direktor dru{tva, Oki~i} Mirel, koji je, kao i osniva~, Oki~i} Nihad, ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. 

(SR-576/09-T) 


Op}inski su u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001548 od 17. 11. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

"D&S" d.o.o. za proizvodnju, unutra{nju i spoljnu trgovinu i usluge Tuzla, razrije{ilo je du`nosti direktora, Suljagi} Rusmira, a za novog direktora dru{tva imenovan je Jahi} Enver iz Tuzle, koji je, kao i osniva~, Suljagi} Rusmir, ovla{ten da zastupa dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjsko-trgovinskog prometa - bez ograni~enja ovla{tenja. Ujedno, dru{tvo je uskladilo djelatnost u unutarnjem poslovanju dru{tva sa KD BiH. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-577/09-T) 


Op}inski su u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001376 od 25. 9. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Kod "LAKMUS BH" d.o.o. za promet i usluge Lukavac, izvr{en je upis ispravke dopune adrese sjedi{ta dru{tva, tako da adresa sjedi{ta dru{tva (umjesto, Lukavac, ul. Branilaca Bosne bb), glasi: Lukavac, ul. Branilaca Bosne bb - Luciana 1. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-578/09-T) 


Op}inski su u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001358 od 25. 9. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem Op}inskog suda u Tuzli o otvaranju ste~ajnog postupka, broj 032-0-ST-09-000014 od 14. 08. 2009. godine, pokrenuo je ste~ajni postupak nad "IT COMPUTERS" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Gra~anica. Za ste~ajnog upravnika imenovana je Pra~i} Asima, dipl. ecc. iz Tuzle. 

(SR-579/09-T) 


Op}inski su u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001310 od 7. 10. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

"HARFO-GRAF" d.o.o. za grafi~ku i izdava~ku djelatnost Tuzla uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 84/06 od 17. 10. 2006. godine). Ujedno slijede}e djelatnosti, ranije upisane, brisane su: iskori{tavanje {uma i trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima). Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-580/09-T) 


Op}inski su u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001208 od 21. 10. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora privrednog dru{tva "Vegafruit" d.o.o. Brijesnica Mala, Doboj Istok, broj 524-A-09, od 24. 07. 2009. godine, razrije{en je du`nosti direktor i zastupnik podru`nice "Vegafruit" d.o.o. Podru`nica broj 1. Sarajevo gospodin Armin [ibi}, sin Muharema, iz Sarajeva, ul. Kemala Kapetanovi}a broj 36/8 (JMBG: 2903979100008), a Odlukom Nadzornog odbora broj 526-A/09 od 24. 07. 2009. godine imenovan je za direktora i zastupnika bez ograni~enja, podru`nice "Vegafruit" d.o.o. Podru`nica broj 1, Sarajevo gospodin Anes Ali}, sin Mustafe iz Sarajeva, ulica Dobojska broj 43 (JMBG 1502975131547). 

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj 525-A/09, od 24. 07. 2009. godine izmijenjena je adresa sjedi{ta podru`nice "Vegafruit" d.o.o. Podru`nica broj 1 Sarajevo, koja je glasila ul. D`emala Bijedi}a broj 125, Sarajevo, tako da nova adresa sjedi{ta sa poslovnim prostorijama naprijed navedene podru`nice glasi: ulica Rajlova~ka bb, Sarajevo. 

(SR-581/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-09.001432 od 3. 11. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Osniva se "DIVAS" d.o.o. za promet i usluge Lukavac. Skra}eni naziv firme: "DIVAS" d.o.o. Lukavac. Sjedi{te dru{tva: Lukavac, Armije BiH bb. Osniva je Kri` Jelena iz Austrije, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu ili 100,00 %. Djelatnosti dru{tva: proizvodnja parfema i toaletnih preparata, proizvodnja eteri~nih ulja, proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., trgovina motomih vozila na veliko, trgovina motornim dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina motociklima i njihovim dijelovima i priborom na veliko, trgovina motociklima i i njihovim dijelovima i priborom na malo, posredni{tvo u trgovini motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, posredovanje u trgovini drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, trgovina na velika vo}em i povr}em, trgovina na velika mesom i proizvodima od mesa, trgovina na velika mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, trgovina na velika alkoholnim i drugim pi}ima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na velika {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, nespecijalizovana trgovina na velika hranom, pi{ima i duhanom, trgovina na velika tekstilom, trgovina na velika odje}om, trgovina na veliko obu}om, trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio televizijskim ure|ajima, trgovina na velika porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, trgovina na velika metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko drvetom, trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na velika metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na velika ostalim poluproizvodima, trgovina na velika alatnim ma{inama, trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, ostala trgovina na veliko isklju~ivo za sopstveni ra~un, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo odje}om, trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, trgovina na malo namje{tajem, trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im priborom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, trgovina na malo sportskom opremom, trgovina na malo igrama i igra~kama, trgovina na malo cvije}em, trgovina na malo gorivom za doma}instvo, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, trgovina na malo na tezgama i pijacama, ostala trgovina na malo van prodavnica, popravka ~asovnika i nakita, popravka, d.n., restorani, ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju, prevoz robe u drumskom saobra}aju, skladi{ta i stovari{ta, ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., pru`anje konsultantskih usluga u vezi sa ra~unarskom opremom (hardver), izrada softvera, ostale konsultantske usluge i izrada softvera, ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi, savjetodavni poslovi u vezi s porezom, poslovni i menad`ment konsalting, arhitektonske i in`enjerijske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, tehni~ko ispitivanje i analiza, prire|ivanje sajmova, ostale usluge reklame i propagande, ~i{}enje objekata, usluge pakovanja, sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, ostale poslovne djelatnosti, d.n., umjetni~ko i knji`evno stvarala{tvo i scenska umjetnost, djelatnost objekata za kulturne priredbe, va{arske djelatnost i djelatnosti zabavnih parkova, ostale zabavne djelatnosti, d.n., djelatnost sportskih objekata i stadiona, ostale sportske djelatnosti, ostale rekreativne djelatnosti, d.n., pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, ostale uslu`ne djelatnosti, d.n., vanjska trgovina neprehrambenim i prehrambenim proizvodima, uvoz - izvoz, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta), ugostiteljske i turisti~ke usluge, usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Uprava dru{tva su direktor dru{tva, Kri` Darko i izvr{ni direktor, Kri` Jelena, koji su ovla{teni za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. 

(SR-582/09-T) 


Op}inski su u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001586 od 26. 11. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Iz "MEFA-OIL" d.o.o. za trgovinu i usluge Kladanj, istupio je osniva~ Dru{tva, Imamovi} Besim koji je svoj udio u visini od 1.000,00 KM u novcu ili 50% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva, ustupio Imamovi} Munisi iz Sarajeva, koja je pristupila dru{tvu, tako da su sada osniva~i dru{tva, sa udjelima u osnovnom kapitalu dru{tva (2.000,00 KM u novcu): 1. Asani Mefail 1.000,00 KM ili 50,00%. 2. Imamovi} Munisa - 1.000,00 KM ili 50,00%. Du`nosti lica ovla{tenog za zastupanje dru{tva razrije{en Imamovi} Besim, raniji osniva~. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-583/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001339 od 25. 09. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Osnivanje Dru{tva "AQUA HERC 5" d.o.o. za proizvodnju, gra|evinarstvo i usluge Doboj Istok, sa sjedi{tem u Doboj Istoku, Klokotnica bb. Za direktora Dru{tva imenuje se Hadikaduni¸} Zihnija iz Klokotnice, op}ina Doboj Istok, JMBG 0907960120014, koji je i osniva~ Dru[tva. Djelatnosti koje }e Dru{tvo obavljati su slijede}e: 26.610, 26.630, 26.640, 26.660, 40.111, 40.120, 40.130, 45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.242, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.441, 45.442, 45.450, 45.500, 51.532, 63.120, 71.320, 74.140, 74.200, 74.300. 

Dru{tvo }e obavljati i vanjskotrgovinski promet u okviru registrovane djelatnosti, i to uvoz-izvoz: 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju, a naro~ito: oblici uvoza i izvoza~ zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog prometa; usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti, u skladu sa odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju; yastupanje stranih firmi; izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje tih radova stranom licu u BiH; druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa dru{tva. 

(SR-584/09-T) 


Op}inski su u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001347 od 15. 10. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

U privrednom dru{tvu "HORNBACH" d.o.o. export-import Gra~anica, sa sjedi{tem u Gra~anici, Pribava bb - Kamari}i, registrovano kod Op}inskog suda Tuzla i upisano pod mati~nim-registarskim brojem subjekta upisa (MBS): 1-12888, na osnovu notarski obra|ene Odluke osniva~a o promjeni sjedi{ta dru{tva, broj: OPU-IP 461/2009 od 14. 09. 2009. godine - notar Kemal Avdi} iz Srebrenika i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta dru{tva, utvr|ene od strane notara Kemala Avdi}a iz Srebrenika pod brojem: OPU-IP-462/2009 od 14. 09. 2009. godine, vr{i se promjena sjedi{ta dru{tva, tako da umjesto ranijeg sjedi{ta dru{tva: Gra~anica, Pribava bb - Kamari}i, novo sjedi{te dru{tva je: [pionica bb, Srebrenik. Svi ostali ranije izvr{eni upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-585/09-T) 


Op}inski su u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001349 od 25. 9. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

"DIMNJA^AR" d.o.o. za usluge Tuzla, razrije{ilo je du`nosti direktora dru{tva Omer~i} Mirsada, a za novog direktora je imenovan Topi} Fuad, koji je ovla{ten da zastupa dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjsko-trgovinskog prometa - bez ograni~enja ovla{tenja. Djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva, uskla|ene su sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06 od 17. 10. 2006. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-586/09-T) 


Op}inski su u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001367 od 12. 10. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Na temelju Odluke o osnivanju poslovne jedinice osniva~a dru{tva d.o.o. "HAJASIN@ENJERING" Tuzla, Almira ^orhod`i}a iz Tuzle, vr{i se upis osnivanja poslovne jedinice pod nazivom "HAJASIN@ENJERING" d.o.o. Tuzla - Poslovna jedinica Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Bi{}e polje bb. Za rukovodioca poslovne jedinice imenuje se Almir ^orhod`i}. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-587/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-009-001285 od 28. 09. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Odlukom osniva~a d.o.o. "DUNER RAJS" Banovi}i, RASIM MEKI], sin Red`e ro|en u Banovi}ima, gdje je i sa prebivali{tem, Grivice bb, JMBG 1001967180718, vr{i izmjene Odluke o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u broj 1/2002 od 15. 02. 2002. godine. Dru{tvo je registrovano kod Op}inskog suda u Tuzli sa osnovnim kapitalom od 119.880,00 KM. Odlukom osniva~a izmijenjene su djelatnosti taka da iste glase: 

Poljoprivreda, lov i pripadaju}e uslu`ne djelatnosti; gajenje usjeva i zasada, Povrtlarstvo hortikultura; gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n.; Gajenje povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala; Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja; Gajenje vo}nih sadnica; Gajenje sadnica loze; Gajenje vo}a i gro`|a, ko{tunjavog vo}a i biljaka za pravljenje napitaka i za~ina; Uzgoj p~ela, Proizvodnja meda i p~elinjeg voska; Uslu`ne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i ure|ivanje zelenih povr{ina; Iskori{tavanje voda za poljoprivredu; ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina; Ostale poljoprivredne usluge; Ribolov; Uzgoj ribe i pripadaju}e uslu`ne djelatnosti; Ribolov; Uzgoj ribe i pripadaju}e uslu`ne djelatnosti; Ribolov; Ulov ribe na rijekama i jezerima; Uzgoj ribe; Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pi}a; Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe; Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe; Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a; Prerada i konzerviranje krompira; Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a; Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n.; Proizvodnja mlinskih proizvoda, skroba i proizvoda od skroba; Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a; Proizvodnja dvopeka i keksa; Proizvodnja trajnih peciva i kola~a; Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na; Prerada ~aja i kafe; Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani; Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane; Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.; Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a; Proizvodnja vina (gro`|e); Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a; Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermeniranih pi}a; Proizvodnja piva; Proizvodnja slada; Proizvodnja duhanskih proizvoda: Proizvodnja ostalih duhanskih proizvoda; Sakupljanje, pre~i{}avanje i distribucija vode; Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; Trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom isklju~ivo za vlastiti ra~un; Trgovina na velika vo}em i povr}em; Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`o prehrambenih proizvoda, pi} i duhanskih proizvoda; Trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo vo}em i povr}em; Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na malo proizvodima od duhana; Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; Biljne apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova od trava; Trgovina na malo cvije}em; Trgovina na malo izvan prodavnica; Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; Trgovina na malo na tezgama i pijacama; Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; Ugostiteljstvo; Hoteli i moteli s restoranom; Hoteli i moteli bez restorana; Kampovi i druge vrste smje{taja za kra}i boravak; Omladinska odmarali{ta i planinarski domovi i ku}e; Dje~ija i omladinska odmarali{ta; Planinarski domovi i ku}e; Kampovi i logori{ta; Ostali smje{taj, d.n.; Ostali smje{taj za boravak turista; Restorani; Barovi; Bifei (buffet); Kafane; Kantine; Ketering; Alternativna medicina; Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova; Ostale zabavne djelatnosti, d.n.; Ostale rekreativne djelatnosti, d.n; Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta; Frizerski i drugi tretmani za uljep{vanje; Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja; Ostale uslume djelatnosti, d.n. 

(SR-588/09-T) 


Op}inski su u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001457 od 12. 10. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Na osnovu odluke osniva~a "PAVI]-KOMERC" d.o.o. za trgovinsko ugostiteljsko i uslu`no zanatske djelatnosti Tuzla o prestanku rada - ukidanju PODRU@NICE BR^KO DISTRIKT BiH, iz sudskog registra je brisana PODRU@NICA BR^KO DISTRIKT BiH, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu BiH, ul. Mostarska broj 148. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-589/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-009-001455 od 14. 10. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

"RFR AGENCIJA" d.o.o. za pru`anje usluga iz oblasti revizije, ra~unovodstva i finansija Tuzla, promijenilo je firmu - naziv dru{tva, tako da }e dru{tvo ubudu}e poslovati pod novom firmom (umjesto, "RFR AGENCIJA" d.o.o. za pru`anje usluga iz oblasti revizije, ra~unovodstva i finansija Tuzla), kako slijedi: "REVIZIJA BEGANOVI]" d.o.o. za reviziju, ra~unovodstvo i finansije Tuzla. Skra}eni naziv firme: "REVIZIJA BEGANOVI]" d.o.o. Tuzla. Dru{tvo je promijenilo adresu sjedi{ta dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{ta dru{tva (umjesto, Tuzla, ul. Kazan mahala br.24/1), upisano: Tuzla, ul. Turalibegova br.61. Izvr{en je i upis pove}anja osnovnog kapitala dru{tva u novcu, tako da sada ukupan osnovni kapital dru{tva iznosi 10.000,000 KM u novcu, {to u odnosu na raniji osnovni kapital (2.000,00 KM u novcu), predstavlja pove}anje za 8.000,00 KM u novcu. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je dru{tvo uskladilo djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa KD BiH, a Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom poslovanju obavljati djelatnosti iz okvira registrovanih djelatnosti. 

(SR-590/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-009-001453 od 12. 10. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora "FARMACIJA" d.o.o. Tuzla, za lica ovla{tena za zastupanje dru{tva, imenovani su Ademovi} Zlatko, predsjednik Nadzornog odbora dru{tva i Ademovi} Marija, ~lan Nadzornog odbora koji su ovla{teni da zastupaju dru{tvo u svim poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-591/09-T) 


Op}inski su u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001439 od 13. 10. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Osniva se "TEHNOVAR" d.o.o. za promet roba i usluge, export - import @ivinice. Skra}eni naziv firme: "TEHNOVAR" d.o.o. @ivinice. 

Sjediste drustva: @ivinice, Dubrave Donje, Djedova~a bb. Osnivac je Halilovi} Mujo, @ivinice, Dubrave Donje, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu ili 100,00%. 

Djelatnosti dru{tva: {tampanje, d.n., knjigoveza~ki radovi, pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, umno`avanje (reprodukcija) video zapisa, umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, proizvodnja ostalih proizvoda od gume, proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju~uju}i i tehni~ke staklene proizvode, proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, proizvodnja vlaknastih i zacementiranih proizvoda, proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vjesta~kog kamena, sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, povr{inska obrada i presvla~enje metala, osnovni ma{inski radovi, proizvodnja sje~iva, proizvodnja alata, proizvodnja brava i okova, proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, proizvodnja ambala`e od lakih metala, proizvodnja `i}anih proizvoda, proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., proizvodnja stolica i sjedi{ta, proizvodnja ostalog namje{taja za kancelarije i trgovine, proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, proizvodnja ostalog namje{taja, recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, izolacioni radovi, postavljanje cijevnih instalacija, ostali instalacioni radovi, fasadni i stukaturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski radovi, staklarski radovi, ostali zavr{ni radovi, trgovina motornih vozila na veliko, trgovina motornih vozila na malo, posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, odr`avanje i popravak motornih vozila, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, posredovanje u trgovini drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, trgovina na veliko sirovim duhanom, trgovina na velika vo}em i povr}em, trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odje}om, trgovina na veliko obu}om, trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio televizijskim ure|ajima, trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko drvetom, trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko otpacima i ostacima, trgovina na veliko alatnim ma{inama, trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~ujuci i traktore, ostala trgovina na velika isklju~ivo za sopstveni ra~un, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo odje}om, trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, trgovina na malo namje{tajem, trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im priborom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra}unarima, trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, trgovina na malo sportskom opremom, trgovina na malo igrama i igra~kama, trgovina na malo cvije}em, trgovina na malo gorivom za doma}instvo, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo na tezgama i pijacama, ostala trgovina na malo van prodavnica, popravka, d.n., prevoz putnika u drumskom saobra}aju, ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju, prevoz robe u drumskom saobra}aju, skladi{ta i stovari{ta, iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, poslovni i menad`ment konsalting, arhitektonske i in`enjerijske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, tehni~ko ispitivanje i analiza, posredovanje u zapo{ljavanju, ~i{}enje objekata, usluge pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, d.n., vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima, izvo|enje gra|evinskih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionog skladi{ta), privremeni uvoz i izvoz robe, pru`anje usluga u vanjsko-trgovinskom prometu (me|unarodni transport robe i putnika - {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, konsignacione usluge, komisioni poslovi, uskladi{tenje), posredovanje i zastupanje u prometu roba. Uprava dru{tva je direktor dru{tva, Halilovi} Mujo, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. 

(SR-592/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-009-001331 od 13. 10. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

"YAL" d.o.o. export-import, Grada~ac, Nova Pijaca 886, vr{i osnivanje PJ - podru`nice, koja }e poslovati u sastavu "YAL" d.o.o. Grada~ac. Dru{tvo osniva PJ - podru`nicu u Zvorniku, Trg K. Petra - poslovno stambena zgrada "Pijaca". Djelatnost PJ podru`nice ili drugog subjekta upisa u cijelosti istovjetna sa djelatnosti Dru{tva u unutra{njem prometu. Za rukovodioca PJ podru`nice, imenuje se LAN JIANFENG iz Srebrenika, ul. Hasana Kiki}a 23 (lk. br. 07CDD7723, izdata MUP, TK Srebrenik) koji je ovla{ten za zastupanje PJ - podru`nice u unutra{njem prometu, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju u okviru registrovanih djelatnosti u skladu sa odlukom o osnivanju Dru{tva i u skladu sa Zakonom. 

(SR-593/09-T) 


Op}inski su u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001405 od 13. 10. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Osniva se HaiRami}" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla. Skra}eni naziv firme: "HaiRami}" d.o.o. Tuzla. Sjedi{te dru{tva: Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a broj 46. Osniva~ je Rami} Hasan, Tuzla, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu ili 100,00. 

Djelatnosti dru{tva: proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, proizvodnja mlinskih proizvoda, proizvodnja hljeba, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda, proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, prerada ~aja i kafe, proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, proizvodnja homogenizovanih prehrambrenih proizvoda i dijetetske hrane, proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., proizvodnja mineralne vode, proizvodnja osvjezavajucih pi}a, recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, visokogradnja, izgradnja objekata niskogradnje, odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, izgradnja hidrogra|evinskih objekata, odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, izolacioni radovi, postavljanje cijevnih instalacija, ostali instalacioni radovi, fasadni i stukaturni radovi, ugradnja stolarije, postavljanje podnih i zidnih obloga, farbarski radovi, staklarski radovi, ostali zavr{ni radovi, iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, trgovina motornih vozila na veliko, trgovina motornih vozila na malo, posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, odr`avanje i popravak motornih vozila, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina motociklima i njihovim dijelovima i priborom na veliko, trgovina motociklima i i njihovim dijelovima i priborom na malo, posredni{tvo u trgovini motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, odr`avanje i popravak motocikala, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, posredovanje u trgovini drvenom gra|om i gra|evinskim materijalom, posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranomraznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, trgovina na veliko cvije}em i rstainjem, trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, trgovina na veliko sirovim duhanom, trgovina na veliko vo}em i povr}em, trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odje}om, trgovina na veliko obu}om, trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio televizijskim ure|ajima, trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko drvetom, trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko otpacima i ostacima, trgovina na veliko alatnim ma{inama, trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, ostala trgovina na veliko isklju~ivo za sopstveni ra~un, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em, trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, trgovina na malo proizvodima od duhana, ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, poljoprivredne apoteke, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo odje}om, trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, trgovina na malo namje{tajem, trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im priborom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, trgovina na malo sportskom opremom, trgovina na malo igrama i igra~kama, trgovina na malo cvije}em, trgovina na malo gorivom za doma}instvo, ostala trgovina na malo u speeijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, trgovina na malo na tezgama i pijacama, ostala trgovina na malo van prodavnica, popravka ~asovnika i nakita, popravka, d.n., restorani, barovi, bifei (buffet), kafane, kantine, ketering, taksi prevoz, ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju, prevoz robe u drumskom saobra}aju, skladi{ta i stovari{ta, ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., arhitektonske i in`enjerijske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, ostale usluge reklame i propagande, ~i{}enje objekata, fotografske usluge, usluge pakovanja, sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, ostale poslovne djelatnosti, d.n., djelatnost objekata za kulturne priredbe, va{arske djelatnost i djelatnosti zabavnih parkova, ostale zabavne djelatnosti, d.n., frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, ostale uslu`ne djelatnosti, d.n., vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima, izvo|enje gra|evinskih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionog skladi{ta), privremeni uvoz i izvoz robe, pru`anje usluga u vanjsko-trgovinskom prometu (me|unarodni transport robe i putnika {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, konsignacione usluge, komisioni poslovi, uskladi{tenje), posredovanje i zastupanje u prometu roba. Uprava dru{tva je direktor dru{tva, Rami} Hasan, koji je ovla{ten za Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovlatenja u zastupanju. 

(SR-594/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-009-001567 od 12. 11. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Javna ustanova Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slu{anja i govora Tuzla u Tuzli izvr{ila je promjenu upisa lica ovla{tenog za zastupanje D`enana Kapid`i} i to tekst "vr{ilac du`nosti direktora" bri{e se, a upisuje tekst: "imenuje se za direktora Centra na period od 4 (~etiri) godine od 23. 10. 2009. godine". 

(SR-595/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001288 od 7. 10. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

U privrednom drustvu: "RUJA" d.o.o. dru{tvo za proizvodnju ~okolade i trgovinu, sa sjedi{tem u Spionica bb, Srebrenik, registrovano kod Op}inskog suda Tuzla i upisano pod mati}nim-registarskim brojem subjekta upisa (MBS): 1-13807, na osnovu notarski obra|ene Odluke osniva~a o imenovanju zamjenika rukovodioca Podru`nice Dru{tva "RUJA" d.o.o. Spionica-Srebrenik, PJ "ARIZONA br. 1." Br~ko Distrikt BiH, od strane notara Kemala Avdi}a iz Srebrenika broj: OPU-IP 520/2009. od 05. 10. 2009. godine, pored ranije imenovanog rukovodioca podru`nice "RUJA" d.o.o. Spionica-Srebrenik, PJ "ARIZONA br. 1." Br~ko Distrikt BiH, sa sjedi{tem: Tr`nica Arizona Market zona VIII/I, Br~ko Distrikt, i to gospodina Yildirim Halila, dr`avljanina Republike Turske, za ~lana uprave ove Podru`nice imenuje se i zamjenik rukovodioca Yildirim Mustafa sin Halima, ro|en 06. 04. l960. godine u mjestu Zara-Republika Turska, dr`avljanin Republike Turske, nosilac paso{a Republike Turske broj: TR-K N038I889, imenovan gore navedenom odlukom osniva~a Dru{tva na mandatni period od 4 (~etiri) godine kao lice ovla{teno za zastupanje navedene Podru`nice Dru{tva u unutra{njem prometu, sve bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju u okviru registrovanih djelatnosti, u skladu sa Statutom Dru{tva i u skladu sa zakonom. Svi ostali ranije izvr{eni upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-596/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000950 od 14. 09. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Iz "Drina" d.o.o. za {umarstvo Tuzla, istupili su osniva~i Dru{tva, \ozi} Said, Kari} Nusret i Krli} Ohran, koji su svoje cjelokupne udjele - osniva~ke uloge u ukupnoj visini od 48.445,00 KM u novcu ili 100,00 % ukupnog kapitala dru{tva, ustupili Kulo Mirzi, koji je pristupio dru{tvu kao novi osniva~, tako da sada udio Kulo Mirze, jedinog osniva~a dru{tva, iznosi 48.445,00 KM u novcu ili 100,00 % ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva. Du`nosti direktora razrije{en je \ozi} Said, a za novog direktora je imenovan Kulo Mirza, koji je ovla{ten za zastupanje dru{tva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja. Ujedno, na osnovu odluke osniva~a o prestanku rada - ukidanju poslovne jedinice dru{tva, iz registra je brisana Poslovna jedinica Srebrenica, ul. Gorana Zeki}a, lamela 3/8. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa KD BiH. 

(SR-597/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-009-001395 od 2. 10. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

"K.A. - TOURS" d.o.o. dru{tvo za prevoz, proizvodnju i trgovinu @ivinice, razrije{ilo je du`nosti direktora dru{tva Smaji} Salko i izvr{nog direktora Be{i} [emsudina, a za novog direktora je imenovan Emki} Mirza, koji je ovla{ten da zastupa dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjsko-trgovinskog prometa - bez ograni~enja ovla{tenja do 5.000,00 KM, a preko 5.000,00 KM uz supotpis osniva~a. Djelatnost u unutarnjem poslovanju dru{tva, uskla|ene sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84-06 od 17. 10. 2006. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-598/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-009-001357 od 28. 09. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Iz "ALMONT-IN@ENJERING" d.o.o. export-import, preduze}e za in`enjering, export-import Tuzla, istupili su osniva~i Dru{tva, Had`i} Nermina i Ganibegovi} Sead, a kao osniva~ dru{tva je pristupio Ajanovi} Alija, Had`i} Nermina, koja je istupila iz Dru{tva, svoj udio u visini od 2.000,00 KM u novcu ili 20% kupnog osnovnog kapitala Dru{tva, ustupila je Ajanovi} Aliji, koji je pristupio Dru{tvu kao osniva~. Ganibegovi} Sead, koji je istupio iz Dru{tva, svoj udio u visini od 8.000,00 KM u novcu ili 80% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva, ustupio je Ajanovi} Aliji, koji je pristupio Dru{tvu kao osniva~, ~iji udio sada iznosi 10.000,00 KM ili 100%. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da su i djelatnosti dru{tva uskla|ene sa KD BiH. 

(SR-599/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-009-001993 od 17. 07. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

"LA-PRIMERA" d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla, uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06 od 17. 10. 2006. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-600/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-009-001363 od 05. 10. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

"CASUS" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, promijenilo je firmu - naziv dru{tva, tako da }e dru{tvo ubudu}e poslovati pod novom firmom - nazivom "umjesto, "CASUS" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla), kako slijedi: "CASUS LIGHTING" d.o.o. za proizvodnju, trgovine i usluge Tuzla. Skra}eni naziv: "CASUS LIGHTING" d.o.o. Tuzla. Dru{tvo je promijenilo adresu sjedi{ta i nova adresa sjedi{ta dru{tva (umjesto, Tuzla, Mehmedalije Maka Dizdara, Stupine B2), glasi - Tuzla, Mehmedalije Maka Dizdara, Stupine B-8 6/S. Tako|er, dru{tvo je razrije{ilo du`nosti direktora Mulahmetovi} Kemala, a za novog direktora je imenovan Dogi} Nermin, koji je, kao i osniva~, Skopljak Alma, ovla{ten da zastupa dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjsko - trgovinskog prometa - bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-601/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-009-001361 od 12. 10. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

"UNISON" d.o.o. za promet i usluge Tuzla, pristupio je kao suosniva~, Muj~inovi} Zlatko, Tuzla, tako da su sada osniva~i dru{tva: Muj~inovi} Zlatko, koji u osnovnom kapitalu dru{tva (13.890,00 KM, od ~ega u novcu 2.000,00 KM i u stvarima 11.890,00 KM u novcu) u~estvuju sa udjelima: 1. Muj~inovi} Edin - 12.501,00 KM (u novcu 611,00 KM i u stvarima 11.890,00 KM) ili 90,00%. 2. Muj~inovi} Zlatko - 1.389,00 KM u novcu ili 5,00% (Muj~inovi} Edin prenio je dio udjela u visini od 1.389,00 KM u novcu ili 10,00% ukupnog osnovnog kapitala na Muj~inovi} Zlatka, osniva~a koji je pristupio dru{tvu). Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-602/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-009-001281 od 15. 09. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

"Fati}" d.o.o. vanjski i unutra{nji promet Hidani bb Kalesija, sa sjedi{tem: Kalesija, Hidani bb. Upisano je da je dru{tvo uskladilo djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa KD BiH i brisalo sljede}e djelatnosti: 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em uklju~uju}i traktore, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 55.210 Omladinski hoteli i planinarski domovi, 64.200 Telekomunikacije, 72.200 Savjetovanje i ponuda programske opreme (softwera). Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-603/T-09) 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-009-001129 od 11. 09. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

HOTEL "TEHNOGRAD" d.o.o. Tuzla, razrije{ilo je du`nosti direktora, Tomi} Nikolu, a za v.d. direktora, najdu`e do 31. 12. 2009. godine, imenovana je [ehovi} Lejla iz Tuzle, koja je ovla{tena da zastupa dru{tvo u unutra{njem i vansjkotrgovinskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-604/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-009-001263 od 23. 09. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

"PAHUNJKA COMPANY" d.o.o. za ugostiteljstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge Kalesija, utvrdilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06 od 17. 10. 2006. godine). Ujedno je brisana djelatnost: djelatnost tra`enja izgubljenih lica i za{tita. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-605/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-009-001389 od 29. 09. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

"ARTIKA & Co" za trgovinu i usluge Tuzla uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju, sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06 od 17. 10. 2006. godine), te izvr{ilo dopunu slijede}im djelatnostima: prerada ~aja i kafe, trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, trgovina na malo vo}em i povr}em, trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, trgovina na malo proizvodima od duhana, ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-606/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem o upisu u sudski registar broj 032-0-reg-09-001313 od 17. 09. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Na osnovu odluke o promjeni adrese sjedi{ta privrednog dru{tva "PIRO - LMS" d.o.o. Tuzla vr{i se upis nove adrese dru{tva tako da ista glasi Ulica Rudarska 400, Tuzla. Ostali upisi ostaju nepromjenjeni. 

(SR-607/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001053 od 25. 09. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Osniva se "MAC's MEDICAL International" d.o.o. Tuzla. Skra}eni naziv firme: "MAC's MEDICAL Int." d.o.o. Tuzla. Sjedi{te dru{tva: Tuzla, ulica Izeta Sarajli}a bb. Osniva~ je ^i^in-[ain Ante, sa ukupnim osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu. U osnovnom kapitalu osniva~ u~estvuje sa udjelima: 1. ^i~in-{ain Anto - 2.000,00 KM ili 100,00%. 

Djelatnosti dru{tva: uzgoj `itarica i drugih usjeva i zasada, na drugom mjestu nepomenuto, gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, prerada ~aja i kafe, proizvodnja medicinske i hirur{ke opreme i ortopedskih pomagala, proizvodnja invalidskih kolica, posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, trgovina na velika `ivim `ivotinjama, trgovina na velika sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, trgovina na veliko sirovim duhanom, trgovina na veliko vo}em i povr}em, trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odje}om, trgovina na veliko obu}om, trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio televizijskim ure|ajima, trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, trgovina na velika ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko drvetom, trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko ostacima i otpacima, trgovina na veliko alatnim ma{inama, trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, trgovina na velika ra~unarima, perifernom opremom i softverom, trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, trgovina na veliko poljoprivrednim priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, ostala trgovina na veliko isklju~vio za sopstveni ra~un, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo vo}em i povr}em, trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima, trgovina na malo proizvodima od duhana, trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo odje}om, trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, trgovina na malo namje{tajem, trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im priborom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, trgovina na malo sportskom opremom, trgovina na malo igrama i igra~kama, trgovina na malo cvije}em, trgovina na malo gorivom za doma}instvo, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, popravka ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, popravka ~asovnika i nakita, popravka, d.n., restorani, barovi, bifei (buffet), kafane, kantine, ketering, skladi{ta i stovari{ta, djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima, iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., ostale konsultantske usluge i izrada softvera, poslovni i menad`ment konsalting, prire|ivanje sajmova, ostale usluge reklame i propagande, ostale poslovne djelatnosti, d.n., ostale sportske djelatnosti, ostale rekreativne djelatnosti, d.n., djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, ostale uslu`ne djelatnosti, d.n., vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz izvoz, vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, uvoz - izvoz, izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranim licima u BiH, ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta), usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Uprava dru{tva je direktor dru{tva, ^i~in-{ain Anto, koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. 

(SR-608/09-T) 


Op}inski su u Tuzli Rje{enjem o upisu u sudski registar broj 032-0-reg-09-001289 od 08. 09. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Na osnovu odluke osniva~a privatne zdravstvene ustanove "Stomatolo{ka poliklinika Muratbegovi}" Tuzla, vr{i se uskla|ivanje Statuta ustanove sa odredbama Zakona o ustanovama FBiH, kao i klasifikacijom djelatnosti BiH. Vr{i se i promjena adrese sjedi{ta ustanove tako da nova adresa glasi Ulica Malko~eva 3, Tuzla. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-609/09-T) 


Op}inski sud Tuzla Rje{enjem broj 032-0-reg-09-001133 od 14. 09. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

"Elektroremont" d.d. Banovi}i, izvr{ilo je smanjenje osnovnog kapitala d.d., tako da sada ukupan osnovni kapital Dru{tva iznosi 2.211.125,00 KM ili 100%, {to u odnosu na raniji osnovni kapital dru{tva (3.339.250,00 KM), predstavlja smanjenje za 1.128.125,00 KM. Smanjenje osnovnog kapitala d.d. izvr{eno je smanjenjem nominalne vrijednosti dionica sa 74 KM na 49 KM. Broj dionica je nepromijenjen i iznosi 45.125. Dru{tvo je ujedno uskladilo djelatnosti sa KD BiH. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-610/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001311 od 22. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"T-SHOES" d.o.o. za proizvodnju, unutra{nju i vanjsku i trgovinu i me|unarodnu {pediciju Tuzla, razrije{ilo je du`nosti direktora Dru{tva ]iri} Hajriju, a za novog direktora je imenovana Vasili} Iva, koja je ovla{tena da zastupa Dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjsko-trgovinskog prometa, bez ograni~enja ovla{tenja. Pored direktora, Dru{tvo zastupa i osniva~, Vasili} Jovan, koji je ovla{ten da zastupa Dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjsko-trgovinskog prometa, bez ograni~enja ovla{tenja. Djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva, uskla|ene su sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06 od 17. 10. 2006. godine.), te dopunjene slijede}im djelatnostima: trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, trgovina na malo na tezgama i pijacama, iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., usluge pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, d.n. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-611/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001319 od 23. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"TERMO - INGENERING" d.o.o. za instalacione radove Grada~ac, razrije{ilo je du`nosti direktora Dru{tva Omeragi} Muhameda, a za novog direktora je imenovan Zuki} Adis, koji je ovla{ten da zastupa Dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjsko-trgovinskog prometa, bez ograni~enja ovla{tenja. Pored direktora, Dru{tvo zastupa i osniva~, Omeragi} Muhamed, koji je ovla{ten da zastupa Dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjsko-trgovinskog prometa, bez ograni~enja ovla{tenja. Du`nosti lica ovla{tenog za zastupanje "TERMO-INGENERING" d.o.o. za instalacione radove Grada~ac, Poslovne jedinice Br~ko Distrikt BiH, razrije{en je Omeragi} Muhamed, u funkciji direktora, a za lice ovla{teno za zastupanje Poslovne jedinice Br~ko Distrikt BiH, imenovan je Zuki} Adis, direktor Dru{tva, ujedno rukovodilac poslovne jedinice, koji je ovla{ten da zastupa poslovnu jedinicu bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnosti. Pored direktora, poslovnu jedinicu zastupa i osniva~, Omeragi} Muhamed, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnosti. Djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva, uskla|ene su sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 84/06 od 17. 10. 2006. godine). Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-612/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001295 od 24. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"BHcrafts" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za organizaciju, izradu i prodaju predmeta ku}ne radinosti Tuzla, promijenilo je adresu sjedi{ta PODRU@NICE br. 2 u Sarajevu, tako da je kao nova adresa sjedi{ta PODRU@NICE br. 2 (umjesto, Sarajevo, ul. ^ulhan br. 13-a), upisano: Sarajevo, ul. Veliki ^ur~iluk br. 8. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-613/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001167 od 23. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U privrednom dru{tvu: "MLADOST" d.o.o. za proizvodnju, unutra{nju i spoljnu trgovinu i usluge, sa sjedi{tem u Tinja br. 3., Srebrenik, registrovano kod Op}inskog Suda Tuzla i upisano pod mati~nim-registarskim brojem subjekta upisa (MBS): 1-642, na osnovu Rje{enja o naslje|ivanju Op}inskog Suda u Grada~cu br. 28 0 O 00216 06 O od 30. 11. 2008. godine sa potvrdom pravosna`nosti 11. 3. 2009.godine, notarski obra|ene Odluke osniva~a o dopuni i uskla|ivanju djelatnosti dru{tva, broj: OPU-IP 362/2009. od 10. 8. 2009. godine-notar Kemal Avdi} iz Srebrenika, Odluke osniva~a o imenovanju direktora Dru{tva, broj: OPU-IP 363/2009. godine od 10. 8. 2009. godine-notar Kemal Avdi} iz Srebrenika, te Statuta Dru{tva potvr|enog od strane notara Kemala Avdi}a iz Srebrenika pod brojem: OPU-IP 364/2009. godine od 10. 8. 2009. godine, vr{i se promjena osniva~a, dopuna i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa KDBiH i Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju FBiH, te promjena lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva (direktora Dru{tva). Umjesto dosada{njeg osniva~a Dru{tva: Dedi} Hasiba sina Bege iz Tinje br. 3., Srebrenik, sa JMB: 2308933180001, novi osniva~ Dru{tva je: Dedi} Novalija sin Hasiba iz Tinje bb., op}ina Srebrenik sa JMB: 2002958180004, nosilac l.k. br. 04CDA8507 izdate od MUP TK, Srebrenik sa osniva~kim udjelom u osnovnom kapitalu Dru{tva u iznosu od 631.476,29 KM ili sa 100% procentualno izra`enim u~e{}em u osnovnom kapitalu Dru{tva, ~ija visina ostaje nepromijenjena. Djelatnosti Dru{tva u unutra{njem prometu, pored ranije upisanih, dopunjavaju se sa slijede}im djelatnostima: 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 17.520 Proizvodnja u`adi, konopca, pletenica i mre`a, 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odje}e, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.5l0 Proizvodnja ostalih, proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 22.220 Stampanje, d.n., 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.510, Proizvodnja cementa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 27.210 Proizvodnja cijevi od livenog `eljeza, 27.220 Proizvodnja cijevi od ~elika, 27.510 Livenje `eljeza, 27.520 Livenje ~elika, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.2l0 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.220 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za doma}instvo, 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n., 29.4l0 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu metala, 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina, d.n., 30.010 Proizvodnja kancelarijskih ma{ina, 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 64.200 Telekomunikacije, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardware), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 stale konsultantske usluge i izrada softwrea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.500 Posredovanje u zapo{ljavanju, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.410 Djelatnost {kola za voza~e, 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada, 90.030 Sanitarne i drage djelatnosti, 92.200 Radio i televizijske djelatnosti, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

Umjesto dosada{njeg direktora Dru{tva: Dedi} Hasiba sina Bege iz Tinje br.3., Srebrenik, sa JMB:2308933180001, novi direktor Dru{tva je: Dedi} Ulfeta k}i Pa{ana iz Tinje bb., Srebrenik, sa JMB: 0306974188327, nosilac l. k. br. 04CDA8508 izdate od MUP TK, Srebrenik kao lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Dru{tva na mandatni period od 4 godine u svim poslovima unutra{njeg i vanjskotrgovinskog prometa, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva, u skladu sa Statutom Dru{tva i zakonom. Svi ostali ranije izvr{eni upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-614/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001325 od 29. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"FOTO-PRINT-@UNI]" d.o.o. za trgovinu, fotografske usluge i posredovanje Tuzla, promijenilo je adresu sjedi{ta Podru`nice Dru{tva u Te{nju, tako da je kao nova adresa sjedi{ta Podru`nice Te{anj (umjesto, Te{anj, ul. Bra}e Porobi} bb), upisano: Te{anj, ul. Kralja Tvrtka bb. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-615/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000883 od 6. 7. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

MB-TECHNIC d.o.o. Material Handling Technology Tuzla izvr{ilo je promjenu sjedi{ta Dru{tva, tako da umjesto dosada{nje adrese Tuzla, ul. Bosne Srebrene br. 127, nova adresa glasi Tuzla 15. maja bb-TC Senjak, a tako|e izvr{ilo i uskla|ivanje djelatnosti sa KD BiH. 

Ostali upisi su ostali nepromijenjeni. 

(SR-616/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001378 od 2. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Upisuje se u registar osnivanje Privrednog Dru{tva sa sljede}im podacima o ~injenicama od zna~aja u pravnom prometu: 

- Dru{tvo ima oblik Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u (d.o.o.) i ima jednog ~lana 

- naziv pod kojim }e Dru{tvo poslovati glasi: "EMU[I]" d.o.o. Izolaterski radovi, Sjedi{te je u Gra~anici, Stubo 2, a skra}eni naziv glasi; "EMU[I]" d.o.o. 

- osniva~ Dru{tva je Emu{i} Nermin iz Jajca, Kru{~ica bb, sa JMBG: 0106976102110 

- ukupan ulog u osnovni kapital Dru{tva je 4.000,00 KM u novcu, a osniva~ ga je deponovao kod komercijalne banke, prije podno{enja prijave za upis u sudski registar osnivanja Dru{tva - - Dru{tvo ima jedan udio od po 4.000,00 KM ili 100% koji pripada osniva~u Emu{i} Nerminu. 

- djelatnosti koje Dru{tvo upisuje u sudski registar su: Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n. 

Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, Visokogradnja, Izgradnja objekata niskogradnje, Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, ostavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, gradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, Izolacioni radovi, Postavljanje cijevnih instalacija, Ostali instalacioni radovi, Fasadni i {tukaturni radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Farbarski radovi, Staklarski radovi, Ostali zavr{ni radovi, Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem - U spoljnotrgovinskom poslovanju Dru{tvo }e obavljati sljede}e djelatnosti: Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranim licima u BiH, ostale usluge u vanjskotrgovinskom prometu. 

- Lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju je Dobrnji} Fikreta iz Gra~anice, Gornja Orahvica, Dobrinji}i bb, direktor Dru{tva, koja ima sva ovla{tenja za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i spoljnotrgovinskom poslovanju bez ograni~enja ovla{tenja. Dru{tvo }e zastupati bez ograni~enja ovla{tenja u unutra{njem i spoljnotrgovinskom poslovanju i njegov osniva~ Emu{i} Nermin. 

(SR-617/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001396 od 12. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se "BEKOV BH" d.o.o. za trgovinu i usluge Srebrenik. Skra}eni naziv firme: "BEKOV BH" d.o.o. Srebrenik. Sjedi{te Dru{tva: Srebrenik, ul. Radni~ka bb. Osniva~ je Ibram Havridin, dr`avljanin Bugarske, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu ili 100,00%. Djelatnosti Dru{tva: dovr{avanje tekstila, proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod, proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, sem odje}e, proizvodnja pozamanterije, proizvodnja nepomenutih tekstilnih proizvoda, proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa, proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nih proizvoda, proizvodnja ko`ne odje}e, proizvodnja radne odje}e, proizvodnja ostale spolja{nje odje}e, sem {ivene po mjeri, proizvodnja ostale spolja{nje odje}e, {ivene po mjeri, proizvodnja rublja, proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, {tavljenje i obrada ko`e, proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda, proizvodnja sportske opreme, proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., trgovina motornih vozila na veliko, trgovina motornih vozila na malo, posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, odr`avanje i popravak motornih vozila, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina motociklima i njihovim dijelovima i priborom na veliko, trgovina motociklima i i njihovim dijelovima i priborom na malo, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, posredovanje u trgovini drvanom gra|om i gra|evinskim materijalom, posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e , posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, trgovina na veliko sirovim duhanom, trgovina na veliko vo}em i povr}em, trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, trgovina na veliko mlijekom, mlije na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, trgovina na veliko duhanskim od {e}era, trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inii meku{ce, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odje}om, trgovina na veliko obu}om, trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio televizijskim ure|ajima, trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko drvetom, trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko metalnom robom.cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko otpacima i ostacima, trgovina na veliko alatnim ma{inama, trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, ostala trgovina na veliko isklju~ivo za sopstveni ra~un, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo odje}om, trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, trgovina na malo namje{tajem, trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, trgovina na malo sportskom opremom, trgovina na malo cvije}em, trgovina na malo gorivom za doma}instvo, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, trgovina na malo na tezgama i pijacama, ostala trgovina na malo van prodavnica, popravka obu}e i ostalih predmeta od ko`e, popravka, d.n., restorani, ketering, prevoz putnika u drumskom saobra}aju, ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju, prevoz robe u drumskom saobra}aju, pretovar tereta, skladi{ta i stovari{ta, ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., poslovni i menad`ment konsalting, tehni~ko ispitivanje i analiza, prire|ivanje sajmova, ostale usluge reklame i propagande, posredovanje u zapo{ljavanju, usluge pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, d.n., pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, ostale uslu`ne djelatnosti, d.n., vanjska trgovina neprehrambenim i prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta), ugostiteljske i turisti~ke usluge, usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Uprava Dru{tva je direktor Dru{tva Smajlovi} Irena, koja je ovla{tena za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. 

(SR-618/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001264 od 2. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "ROJ" d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet sa sjedi{tem u Gra~anici, D`akule, upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu: 

- Vr{i se imenovanje D`ombi} Sanele iz Srebrenika, Mehmeda Rami}a 154., sa JMBG: 3006981127141, za direktora Dru{tva, koja ima sva ovla{tenja za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i spoljnotrgovinskom poslovanju, bez ograni~enja ovla{tenja. Kulovi} Ismet, dosada{nji direktor se razrje{ava du`nosti i prestaju mu ovla{tenja za zastupanje. 

- Vr{i se uskla|ivanje djelatnosti "ROJ" d.o.o. Gra~anica, D`akule sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/07). 

Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-619/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001431 od 4. 11. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "BH-LEGNO" d.o.o. Gra~anica, Doborovci upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu: 

- Osniva se podru`nica u sastavu Dru{tva. Podru`nica }e poslovati pod firmom: "BH-LEGNO" d.o.o. Gra~anica, Doborovci bb PJ Bosanski Petrovac. Sjedi{te Podru`nice je u Bosanskom Petrovcu, Put AVNOJ-a bb. Podru`nica }e obavljati sve djelatnosti iz okvira registrovane djelatnosti. U pravnom porometu Podru`nicu }e zastupati Alibegovi} Ibrahim iz Gra~anice, Doborovci, Rijeka bb, sa JMBG: 2310961122151. 

- Imenuje se zamjenik direktora Dru{tva: Alibegovi} Ned`ad iz Gra~anice, Doborovci, Rijeka bb, koji ima sva ovla{tenja za zastupanje u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju, bez ograni~enja. 

- Mijenja se adresa stanovanja direktora i osniva~a Alibegovi} Ibrahima i osniva~a Alibegovi} Ned`ada, tako da umjesto dosada{nje: "Gra~anica, Doborovci bb", ona sada glasi: "Gra~anica, Doborovci, Rijeka bb". 

- Vr{i se uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FBiH", broj 64/07). 

(SR-620/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000929 od 12. 8. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu odluke broj 01/2009 od 1. 1. 2009. godine, osniva~i "MULTI- PLAST" d.o.o. za proizvodnju i preradu plasti~nih masa Gra~anica, ul. Branilaca grada bb, Zvani} Rajmund, R.Hrvatska i Dieter Freiberger, Njema~ka, vr{e imenovanje O{trakovi} Alme iz Gra~anice, Donja Miri~ina bb, za lice ovla{teno za zastupanje "MULTI- PLAST" d.o.o. Gra~anica, u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu, a ovla{tenje se odnosi na potpisivanje blagajni~kih izvje{taja i drugih poslovnih dokumenata. Na osnovu Odluke broj 03/2009 od 10. 7. 2009. godine, vr{i se uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa standardnom klasifikacijom djelatnosti u BiH, tako da je djelatnost Dru{tva nakon uskla|ivanja sljede}a: 

24.160 Proizvodnja plasti~nih masa, u primarnim oblicima, 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25. 240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gradom i gra|evinskim, materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i zeljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina naveliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom., 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.411 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo. d.n, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.100 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

(SR-621/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001215 od 7. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"HANKOM-TURS" d.o.o. Preduze}e za trgovinu i prevoz Kalesija, uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06 od 17. 10. 2006.godine). Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-622/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000589 od 2. 6. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu odluke osniva~a "ASKO PROM" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Kalesija o osnivanju poslovne jedinice, u sudski registar je upisana Poslovna jedinica br. 1. Sjedi{te Poslovne jedinice: Sapna, Me|e|a bb. Poslovna jedinica }e obavljati djelatnosti u okviru upisanih djelatnosti Dru{tva. Poslovnu jedinicu u poslovanju sa tre}im licima zastupa i predstavlja Ibra{evi} Asmir, rukovodilac poslovne jedinice, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju poslovne jedinice. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je Dru{tvo izvr{ilo i uskla|ivanje djelatnosti sa KD BiH. 

(SR-623/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001123 od 5. 11. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Ugovora o ustapanju udjela u DOO ELATEC Tuzla, izme|u dosada{njeg osniva~a stranog pravnog lica Elatec vertriebs GmbH iz Haar-a SR Njema~ka i Jarovi} Muamera iz Gra~anice, vr{i upis promjene osniva~a, te se pored dosada{njeg upisuje novi osnivaa~ Jarovi} Muamer, iz Gra~anice, ~iji suvlasni~ki udio iznosi 51% ili 1.530,00 KM, sa kojim odgovara za obaveze Dru{tva. Vr{i se promjena adrese sjedi{ta Dru{tva, tako da nova adresa sjedi{ta Dru{tva glasi Tuzla, Trg Slobode 16. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni 

(SR-624/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000804 od 30. 7. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke 10/09 od 6. 5. 2009. godine d.o.o. "Podgaj Gra~anica" vr{i uskla|ivanje djelatnosti sa novom standardnom klasifikacijom djelatnosti u BiH. 

(SR-625/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001286 od 10. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"UNIVERZALPROMET" d.d. Tuzla Odlukom o osnivanju podru`nica Dru{tva br. 3942 -1/09 od 17. 4.2009. godine osniva nove podru`nice : 

Tabako press Maglaj, u Maglaju ul. Aleja ljiljana bb 

Tabako press Bugojno, u Bugojnu ul. Zlatnih ljiljana bb 

Tabako press Kre{evo, u Kre{evu ul. Radi}eva 3 (Kralja Toma{a) 

Tabako press Kiseljak, u Kiseljaku ul. Josipa bana Jela~i}a bb 

Tabako press Kakanj, u Kaknju ul. Alije Izetbegovi}a bb 

Tabako press Novi Travnik, u Novom Travniku ul. Kalinska bb 

(SR-626/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001478 od 28. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se "SELECTING" d.o.o. za vanjski i unutarnji promet roba i usluga Tuzla. Skra}eni naziv Dru{tva: "SELECTING" d.o.o. Tuzla. Sjedi{te Dru{tva: Tuzla, ul. Slatina br. 9. Osniva~ je Blagojevi} Biljana, Tuzla, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM. Djelatnosti dru{tva glase: [tampanje, d.n., Knjigoveza~ki radovi, Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, Umno`avanje (reprodukcija) video zapisa, Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, Izolacioni radovi, Postavljanje cijevnih instalacija, Ostali instalacioni radovi, Fasadni i {tukatumi radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Farbarski radovi, Staklarski radovi, Ostali zavr{ni radovi, Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Trgovina na malo motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, Posredni{tvo u trgovini motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motocikala, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, Posredovanje u trgovini drvanom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizovana trgovi na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom.cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko ostacima i otpacima, Trgovina na veliko alatnim ma{inama, Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za sopstveni ra~un, Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom , Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im priborom, Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, Trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo sportskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo van prodavnica, Popravka ~asovnika i nakita, Popravka, d.n., Restorani, Barovi, Bifei (buffet), Kafane, Ketering , Prevoz putnika u drumskom saobra}aju, Taksi prevoz, Ostali prevoz putnika u kopnenom saobra}aju, Prevoz robe u drumskom saobra}aju, Skladi{ta i stovari{ta, Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, Telekomunikacije, Iznajmljivanje automobila, Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, Iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi, savjetodavni poslovi u vezi s porezom, Poslovni i menad`ment konsalting, Arhitektonske i in`enjerijske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, Tehni~ko ispitivanje i analiza, Prire|ivanje sajmova, Ostale usluge reklame i propagande, Posredovanje u zapo{ljavanju, ^i{}enje objekata, Fotografske usluge, Usluge pakovanja, Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, Ostale poslovne djelatnosti, d.n., Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n., vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, ugovaranje dugoro~ne proizvodne kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta), privremeni uvoz i izvoz robe, usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i si.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Dru{tvo zastupa direktor, Blagojevi} Biljana, koja je ovla{tena za zastupanje Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju. 

(SR-627/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001098 od 5. 8. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke osniva~a ,"COLY-COMPANY" d.o.o. za unutra{nji i spoljnotrgovinski promet roba i usluga Lukavac, zbog nepostojanja ekonomskih uslova za rad, iz sudskog registra je brisana poslovna jedinica Dru{tva, koja je poslovala pod firmom Dru{tva i nazivom: Poslovna jedinica KAKANJ, sa sjedi{tem. Kakanj, Podbjelavi}i br. 68. Du`nosti lica ovla{tenog za zastupanje poslovne jedinice koja se ukida, razije{en je Lopo Nazif iz Kaknja, rukovodilac poslovne jedinice. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-628/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001224 od 25. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"DEPLAST" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06. od 17. 10. 2006.godine). 

Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-629/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001284 od 25. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

JU TURISTI^KO-UGOSTITELJSKA [KOLA U TUZLI, zastupa i predstavlja direktor {kole, Ni{and`i} Damnjan, dipl. turizmolog. 

JU TURISTI^KO-UGOSTITELJSKA [KOLA U TUZLI 

Vr{i uskla|ivanje djelatnosti - 80-220- tehni~ko i stru~no srednjo{kolsko obrazovanje 

- 80-420 - tehni~ko i stru~no obrazovanje odraslih 

(SR-630/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001373 od 26. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"AMBA" d.o.o. za unutra{nji i spoljni promet Tuzla, promijenilo je adresu sjedi{ta Dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{ta Dru{tva (umjesto, Tuzla, ul. Ismeta Mujezinovi}a 37), upisano: Tuzla, ul. Titova bb, lamela D, prizemlje, p.p. 4. Ujedno, upisano je da je osniva~ Dru{tva, Durakovi} Mirha, promijenila adresu prebivali{ta i nova adresa prebivali{ta imenovane (umjesto, Tuzla, Ismeta Mujezinovi}a 37 ), glasi - Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a 37. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je Dru{tvo uskladilo djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa KD BiH. 

(SR-651/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000527 od 24. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U privrednom dru{tvu: "AMIS-PROM" d.o.o. trgovinsko ugostiteljsko Dru{tvo Srebrenik sa sjedi{tem u Srebreniku, N.N. Luka bb, registrovano kod Op}inskog suda Tuzla i upisano pod mati~nim-registarskim brojem subjekta upisa (MBS): 1-11998, vr{i se brisanje ranije registrovane djelatnosti Dru{tva 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, te uskla|ivanje ostalih djelatnosti Dru{tva u unutra{njem prometu sa novom Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj: 84/2006.) i djelatnosti Dru{tva u vanjskotrgovinskom prometu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju Federacije BiH. Svi ostali ranije izvr{eni upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-652/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000543 od 27. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"MINERAL" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06. od 17. 10. 2006. godine). 

Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-653/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000553 od 30. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"NEON SOLUCIJE" d.o.o. za Telekomunikacije, in`injering, konsalting i usluge Kalesija, pristupili su kao suosniva~i, Mujanovi} Emir, Fazli} Senad i ]urtovic Jasmin, tako da su sada osniva~i Dru{tva: Sinanovi} Nermin, Mujanovi} Emir, Fazli} Senad i ]urtovi} Jasmin. Pojedina~ni udjeli osniva~a u osnovnom kapitalu Dru{tva (2.000,00 KM) iznose: 1. Sinanovi} Nermin - 500,00 KM u novcu ili 25,00%. 2. Mujanovi} Emir -500,00 KM u novcu ili 25,00%. 3. Fazli} Senad - 500,00 KM u novcu ili 25,00%. 4. ]urtovi} Jasmin -500,00 KM u novcu ili 25,00% (Sinanovi} Nermin, prenio je dio svog udjela u ukupnoj visini od 1.500,00 KM u novcu ili 75,00% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva, odnosno po 500,00 KM ili po 25%, na Mujanovi} Emira, Fazli} Senada i ]urtovi} Jasmina, osniva~e koji su pristupili Dru{tvu). Mujanovi} Emir, Fazli} Senad i ]urtovi} Jasmin, u svojstvu osniva~a Dru{tva, upisani su kao lica ovla{tena za zastupanje Dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjsko-trgovinskog prometa, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. Ostali upisi su nepromijenjeni, stim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-654/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001090 od 7. 8. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Upis uskla|ivanja djelatnosti Dru{tva sa novom KD BiH u "KIM" d.o.o. Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge, Doboj Istok, Klokotnica 49. Odlukom o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH, Dru{tvo je uskladilo postoje}u djelatnost Dru{tva sa novom klasifikacijom djelatnosti u BiH. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-655/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001092 od 25. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Tvornica Konfekcije "Borac" d.d. Banovici promijenilo je adresu sjedi{ta Dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{ta Dru{tva (umjesto, Banovi}i, Branilaca Banovi}a 83): Banovi}i, Alije Izetbegovi}a 105. 

Odlukom o uskla|ivanju Statuta Tvornice konfekcije "Borac" d.d. Banovi}i , broj: 230/09 od 26. 6. 2009. godine mijenja se naziv Dru{tva, tako da }e Dru{tvo dalje poslovati pod nazivom "Zatvoreno Dru{tvo Tvornica konfekcije "Borac" d.d. Banovi}i. 

Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Tvornice konfekcije "Borac" d.d. Banovi}i broj: 7/08 od 30. 6. 2008. godine vr{i se uskla|ivanje sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06), te se djelatnost Dru{tva uskla|uje i mijenja. 

(SR-656/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000799 od 25. 6. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "RAJTO KOMERC" d.o.o. export-import, Gra~anica, Lukavica bb, vr{i uskla|ivanje djelatnosti sa novom KD BIH. Navedeno Dru{tvo vr{i i promjenu direktora Dru{tva, pa umjesto dosada{njeg direktora ^amd`i} Aladina iz Gra~anice, Lukavica bb, imenuje se Marmarac Elvir iz Gra~anice, Lukavica bb (lk.br.: 06 CFD 6048, izdata: MUP TK Gra~anica, JMBG: 0909972122155), imenovan na mandatni period od 4 (~etiri) godine, a koji je ovla{ten za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograni~enja u zastupanju u okviru registrovanih djelatnosti. 

(SR-657/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000657 od 9. 6. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o uskla|ivanju djelatnost Zdravstvene ustanove "Apoteka Grada~ac" Grada~ac sa klasifikacijom djelatnosti u Bosni i Hercegovini br. 12/09 od 23. 4. 2009. godine izvr{eno je uskla|ivanje djelatnosti u unutra{njem prometu sa 

klasifikacijom djelatnosti u Bosni i Hercegovini.Djelatnost zdravstvene ustanove nije izmijenjena. 

Istovremeno je izvr{en upis promjene firme osniva~a zdravstvene ustanove: Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Grada~ac umjesto dosada{njeg naziva Javna zdravstvena ustanova Medicinski centar Grada~ac. 

Drugi elementi registracije zdravstvene ustanove MBS 2-37 ne mijenjaju se. 

(SR-658/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000907 od 9. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

HOTEL "TUZLA" dioni~ko Dru{tvo Tuzla, ZAVNOBIH-a 13 izvr{ilo je uskla|ivanje djelatnosti sa KD BiH. Ostali upisi su ostali nepromijenjeni. 

(SR-659/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000457 od 20. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"NUXPROM", d.o.o. proizvodnja, trgovina, promet i usluge Grada~ac, izvr{ilo je upis pove}anja osnovnog kapitala Dru{tva, tako da sada ukupan osnovni kapital Dru{tva iznosi 27.800,00 KM u novcu, {to u odnosu na raniji osnovni kapital Dru{tva (10.000,00 KM) predstavlja pove}anje za 17.800,00 KM u novcu. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-660/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001469 od 2. 11. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"SAJO-PROM" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Lukavac, promijenilo je adresu sjedi{ta i nova adresa sjedi{ta Dru{tva (umjesto, Lukavac, M. Tubi}a bb), glasi - Lukavac, Branilaca Bosne bb. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ianje djelatnosti Dru{tva sa KD BiH. 

(SR-661/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001446 od 28. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod subjekta upisa "HRN^I]-PROM" d.o.o. Trgova~ko Dru{tvo sa sjedi{tem u Gra~anici, Branilaca grada bb, upisuju se sljede}e promjene podataka od zna~aja u pravnom prometu: 

- mijenja se adresa sjedi{ta Dru{tva, tako da umjesto dosada{nje: Gra~anica, Branilaca grada bb, adresa sada glasi: Gra~anica, Sultan Mehmeda II Fatiha bb. 

Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-662/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001543 od 26. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"AUSTROREAL" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, pristupio je kao suosniva~ - Robust Planungs und Projectent Wicklungs GmbH, Lothringerstr. 14, 1030 Wiena, R. Austrija, tako da su sada osniva~i Dru{tva: 

1. RECON Projektberatungs und beteiligungs GmbH, Wien, Salesianergasse 25/2/19, R. Austrija. 

2. Tyrolux Energie & Recycling GmbH, Brunn am Gebirge, Wolfholzgasse 28, R. Austrija. 

3. Strasser Eduard, Faak am See, R. Austrija. 

4. ROBUST Planungs - und Projektentwicklungs GmbH, Lothringerstr. 14, 1030 Wiena, R. Austrija 

Na osnovu Odluke osniva~a, izvr{eno je pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva, tako da sada ukupan osnovni kapital Dru{tva iznosi 404.000,00 KM u novcu, {to u odnosu na raniji osnovni kapital Dru{tva (202.000,00 KM u novcu), predstavlja pove}anje osnovnog kapitala za 202.000,00 KM u novcu. Pojedina~ni udjeli osniva~a u osnovnom kapitalu Dru{tva iznose: 

1. RECON Projektberatungs und beteiligungs GmbH, Wien 40.400,00 KM ili 10,00% 

2. Tyrolux Energie & Recycling GmbH, Brunn am Gebirge 80.800,00 KM ili 20,00% 

3. Strasser Eduard 80.800,00 KM ili 20,00 % 

4. ROBUST Planungs - und Projektentwicklungs GmbH 202.000,00 KM ili 50,00% 

Dru{tvo je razrije{ilo du`nosti prokuriste, Divkovi} Gordanu. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-663/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001435 od 21 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke broj OPU-IP.368/09 od 1. 10. 2009. godine, vr{i se osnivanje "SAMED AUTOSERVIS" d.o.o. za promet, servis i odr`avanje vozila Gra~anica, Stjepan Polje. Sjedi{te Dru{tva je Stjepan Polje, op}ina Gra~anica. Osniva~ Dru{tva je [krebo Be}ir iz Male Brijesnice sa osniva~kim ulogom od 2.000,00 KM. Dru{tvo ima sva ovla{tenja u okviru upisane djelatnosti, za svoje obaveze odgovara svim svojim sredstvima a osniva~ do visine uloga. Direktor Dru{tva je [krebo Be}ir iz Male Brijesnice koja predstavlja i zastupa Dru{tvo u unutra{njem i vanjsko-trgovinskom prometu bez ograni~enja ovla{tenja. Djelatnost Dru{tva je: 01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja) 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 02.012 Iskori{tavanje {uma, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 50101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50-403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering. 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

U vanjskom prometu Dru{tvo }e obavljati sljede}e djelatnosti: 

- vanjska trgovina robom ~iji je promet slobodan (LB) 

- vanjska trgovina robom ~iji je promet odre|en kontigentom (K) 

- vanjska trgovina robom na osnovu dozvole (D) 

- izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u FBiH 

- usluge me|unarodnog transporta roba i putnika 

- me|unarodna {pedicija i agencijske usluge u transportu. 

(SR-664/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001037 od 12 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"AUTO KU]A SMAJLOVI]" d.o.o. Previle, Srebrenik, pristupio je kao osniva~ Aganovi} Anis, izvr{eno je pove}anje osnovnog kapitala, u iznosu od 22.100,00 KM u novcu, tako da isti u odnosu na raniji udio kapitala (713.635,00 KM) predstavlja pove}anje u iznosu od 22.100,00 KM, tako da sada ukupan osnovni kapital iznosi 735.735,00 KM, od kojeg udio Snajlovi} Nihada iznosi u stvarima 591.635,00 KM, a u novcu 122.000,00 KM, {to ukupno iznosi 713.635,00 KM, odnosno 96,9962%, a udio Aganovi} Anisa u novcu iznosi 22.100,00 KM ili 3,0038%. Ostali upisi ostaju neizmjenjeni. 

(SR-665/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001523 od 23 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se "GEMIP" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge @ivinice. Skra}eni naziv firme: "GEMIP" d.o.o. @ivinice. Sjedi{te Dru{tva @ivinice, Donje Dubrave - Raskr{}e bb. Osniva~ je Piri} Mejra iz Banovi}a, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM u novcu il 100,00%. Djelatnosti Dru{tva: proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, proizvodnja metalne gra|evinske stolarije spojnih elemenata, osnovni ma{inski radovi, proizvodnja alata, proizvodnja `icanih proizvoda, proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., proizvodnja motora i turbina, sem motora za avione i motorna vozila, proizvodnja pumpi i kompresora, proizvodnja slavina i ventila, proizvodnja le`aja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata, proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, proizvodnja rashladne i ventilacione opreme sem one za doma}instvo, proizvodnja ostalih ma{ina op{te namjene, d.n., proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa sopstvenim pogonom, proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu metala, proizvodnja ostalih alatnih ma{ina, d.n., proizvodnja ma{ina za metalurgiju, proizvodnja ma{ina za rudnike, kamenolome i gra|evinarstvo, proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne namjene, d.n., proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo, proizvodnja elektri~nih motora, generatora i transformatora, proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije, proizvodnja izolirane `ice i kablova, proizvodnja akumulatora, primarnih }elija i primarnih baterija, proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n., proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., proizvodnja instrumenata i ure|aja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, sem opreme za , upravljanje industrijskim procesima, proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima, proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, reciklaza metalnih otpadaka i ostataka, postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, izolacioni radovi, postavljanje cijevnih instalacija, ostali instalacioni radovi, trgovina motornih vozila na veliko, trgovina motornih vozila na malo, posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, odr`avanje i popravak motornih vozila, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, posredovanje u trgovini drvanom gra|om i gra|evinskim materijalom, posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio televizijskim ure|ajima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko alatnim ma{inama, trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, ostala trgovina na veliko isklju~ivo za sopstveni ra~un, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, popravka, d.n., prevoz robe u drumskom saobra}aju, skladi{ta i stovari{ta, iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., poslovni i menad`ment konsalting, arhitektonske i in`enjerijske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, tehni~ko ispitivanje i analiza, ostale poslovne djelatnosti, d.n., vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz - izvoz, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta), usluge me|unarodnog drumskog transporta roba i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Uprava Dru{tva su direktor Dru{tva, Piri} Mejra, koja je ovla{tena za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju. 

(SR-666/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001549 od 27 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"GLIBAN - PROM" d.o.o. za proizvodnju, usluge, trgovinu i zastupanje Tuzla, promijenilo je adresu sjedi{ta Dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{ta Dru{tva (umjesto, Tuzla, Dobrnja 303), upisano: Tuzla, Mramor, ul. 26. Avgusta 119. Upisano je i da je osniva~ Dru{tva, Glibanovi] Adnan, promijenio adresu prebivali{ta i nova adresa prebivali{ta imenovanog (umjesto, Tuzla, Dobrnja 303), glasi - Br~ko, Tuzlanska bb. Ujedno, Dru{tvo je uskladilo djelatnosti u unutarnjem poslovanju Dru{tva sa KD BiH. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-667/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001497 od 23. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva broj potvrde OPU-IP-406/2009 "Fabrika cementa Lukavac" izvr{ila je dopunu djelatnosti sa slijede}im djelatnostima: 

90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima. 

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-668/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001445 od 27. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu odluke osniva~a "AUTOTEHNIK" d.o.o. za export - import, proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Grada~ac, bri{e se podru`nice Dru{tva, koja je poslovala pod firmom Dru{tva i nazivom -"AUTOTEHNIK" d.o.o. Grada~ac - Podru`nica Bijeljina, sa sjedi{tem u @ivojina Mi{i}a 17. Du`nosti lica ovla{tenih za zastupanje "AUTOTEHNIK" d.o.o. Grada~ac - Podru`nica Bijeljina razrije{eni su Inki} Nidhat u funkciji direktora i Inki} Pa{aga u funkciji zamjenika direktora. Ujedno, izvr{ena je promjena adrese sjedi{ta Podru`nice Dru{tva u Od`aku, te se kao nova adresa (umjesto: Od`ak, Red`e Porobi}a bb), utvr|uje: Od`ak, Majevi~ka bb. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-669/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000815 od 22. 6. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Javno preduze}e vodovod i kanalizacija izvr{ilo je uskla|ivanje djelatnosti sa klasifikacijom djelatnosti BiH i dopunu djelatnosti u dijelu koji se odnosi na: 

45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi, savjetodavni poslovi u vezi sa porezom, te uskla|ivanje Statuta sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim dru{tvima iz decembra 2008. godine. 

(SR-670/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001346 od 22. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vr{i se osnivanje EUROINK BH d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet Gra~anica. Sjedi{te Dru{tva je Gra~anica, 75326 Male{i}i. Osniva~i Dru{tvu su EUROINK S.R.L. FIUME VENETO (PN) VIA FRATELLI ZAMBON 21/A, CAP 33080-PRATURLONE sa osniva~kim ulogom od 1.000,00 KM ili 50% i "VARIPLAST" d.o.o. za preradu plastike, trgovinu i uvoz-izvoz Gra~anica, Gra~ani~kih gazija 109, Etiva`a sa osniva~kim ulogom od 1.000,00 KM ili 50%. Ukupan osniva~ki ulog Dru{tva je 2.000,00 KM. Dru{tvo ima sva ovla{tenja u okviru upisane djelatnosti, za svoje obaveze odgovara svim svojim sredstvima a osniva~ do visine uloga. Direktor Dru{tva je Nurki} Mirza iz Pribave, op}ina Gra~anica koji zajedno sa Hasi} Mujom, osniva~em "Variplast" d.o.o. Gra~anica koji je osniva~ EUROINK BH d.o.o. za proizvodnju, usluge i promet Gra~anica sa osnovnim kapitalom od 50% predstavlja i zastupa Dru{tvo u unutra{njem i vanjsko-trgovinskom prometu bez ograni~enja ovla{tenja. Djelatnost Dru{tva je: 24.120 Proizvodnja boja i pigmenata    , 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, 25.110 Proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za vozila, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em ,51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

U vanjskom prometu Dru{tvo }e obavljati sljede}e djelatnosti: 

- vanjska trgovina robom ~iji je promet slobodan (LB), 

- vanjska trgovina robom ~iji je promet odre|en kontigentom (K), 

- vanjska trgovina robom na osnovu dozvole (D), 

- izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u FBiH, 

- usluge me|unarodnog transporta roba i putnika, 

- me|unarodna {pedicija i agencijske usluge u transportu, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga. 

(SR-671-09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001582 od 24. 11. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"JAMAHA-PROM" d.o.o. @ivinice, promijenilo je adresu sjedi{ta Dru{tva, tako da je kao nova adresa sjedi{ta Dru{tva (umjesto, @ivinice, Magistralni put 22), upisano: @ivinice, Magistralni put broj 246. Tako|er je izvr{eno pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva, tako da je dosada{nji osnovni kapital u iznosu od 2.000,00 (slovima: dvijehiljade) KM u novcu, pove}an za iznos od 2.624.972,20 (slovima: dvamiliona{eststotinadvadeset~etirihiljadedevetstotinasedamdesetdva i 20/100) KM u stvarima, tako da sada ukupni kapital Dru{tva iznosi 2.626.972,20 (slovima: dvamiliona{eststotinadvadeset{esthiljadadevetstotinasedamdesetdva i 20/100) KM, od ~ega 2.000,00 (slovima: dvijehiljade) KM u novcu i 2.624.972,20 (slovima: dvamiliona{eststotinadvadeset~etirihiljadedevetstotinasedamdesetdva i 20/100) KM u stvarima. Djelatnosti Dru{tva u unutra{njem prometu uskla|ene su sa KD BiH. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-672-/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001450 od 29. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U skladu sa Rje{enjem o naslje|ivanju Osnovnog suda u Modri]i, br. 860-O-006442/09 od 28. 9. 2009. godine, kao novi osniva~ "LIJA" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Grada~ac, upisana je Berbi} D`emila (umjesto prem. Berbi} [ahzudina). Novi direktor Dru{tva, umjesto prem. Berbi} [ahzudina je Berbi} Edin, koji je, kao i osniva~, Berbi} D`emila, ovla{ten da zastupa Dru{tvo u svim poslovima unutra{njeg i vanjsko-trgovinskog prometa, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-673/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-000810 od 28. 10. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Iz "Radio-difuzija soli" d.o.o. Tuzla, istupio je osniva~ Dru{tva, @upanijski odbor HDZ BiH Soli, a kao osniva~ Dru{tvu su pristupili Divkovi} Marjanko, Banovi} Miroslav, Stjepi}-]osi} Ankica, Andri} Ivo i Sabranovi} Goran. @upanijski odbor HDZ BiH Soli, koji je istupio iz Dru{tva, svoj udio u visini od 2.000,00 KM ili 100% ukupnog osnovnog kapitala Dru{tva, ustupio je Divkovi} Marjanku, Banovi} Miroslav, Stjepi}-]osi} Ankica, Andri} Ivi i Sabranovi} Goranu, koji su pristupili Dru{tvu kao osniva~i, ~iji pojedina~ni udjeli u Dru{tvu iznose: 1. Divkovi} Marjanko - 400,00 KM ili 20,00%. 2. Banovi} Miroslav - 400,00 KM ili 20,00%. 3. Stjepi}-]osi} Ankica - 400,00 KM ili 20,00%. 4. Andri} Ivo - 400,00 KM ili 20,00%. Sabranovi} Goran - 400,00 KM ili 20,00%. Dru{tvo je promijenilo adresu sjedi{ta, tako da je kao nova adresa sjedi{ta Dru{tva (umjesto, Tuzla, ul. M. Fizovi}a br. 15 (Hotel "Tuzla"), upisano: Tuzla, ul. Ivana Markovi}a Irca br. 30. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvr{eno i uskla|ivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-674/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001550 od 2. 11. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu odluke o promjeni adrese sjedi{ta privrednog Dru{tva ,,BH MOTORS" d.o.o. Srebrenik vr{i se upis nove adrese Dru{tva tako da ista glasi Bjelave bb, Srebrenik. Ostali upisi ostaju nepromjenjeni. 

(SR-675/09-T) 


Op}inski sud u Tuzli, Rje{enjem broj 032-0-Reg-09-001200 od 22. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"D@ENA"" d.o.o. za gra|evinarstvo i turizam Grada~ac, izvr{ilo je pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva u novcu, u skladu sa Bilansom stanja i uspjeha Dru{tva za 2008. godinu, tako da sada ukupan osnovni kapital Dru{tva iznosi 655.000,00 KM u novcu, {to u odnosu na raniji osnovni kapital (2.000,00 KM u novcu), predstavlja pove}anje za 653.000,00 KM u novcu. Izvr{ena je promijena adrese sjedi{ta Dru{tva, iz do sada upisane "Grada~ac, Hazna bb" u "Grada~ac, Titova br. 2/12. Ujedno, izvr{ena je i promjena adrese osniva~a, iz do sada upisane "Grada~ac, Hazna bb" u "Grada~ac, Po`ari~kih branilaca bb". Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-676/09-T) 


ZENICA 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Dru{tvo za servisiranje, promet i proizvodnju "SLOBODA" d.o.o. Zenica, Bulevar kralja Tvrtka I br. 13, Zenica, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-09-000170 od 4. 3. 2009. godine o registraciji promjena - uskla|ivanje djelatnosti i promjena lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva. 

ZASTUPNICI 

Brzina Elvedin, adresa: Bulevar kralja Tvrtka I broj 13, Zenica, li~na karta: 04CTE7423, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

31.100 Proizvodnja elektri~nih motora, generatora i transformatora, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije, 31.300 Proizvodnja izolirane `ice i kablova, 31.400 Proizvodnja akumulatora, primarnih }elija i primarnih baterija, 31.500 Proizvodnja elektri~nih sijalica i ure|aja za osvjetljavanje, 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n., 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i drugih elektronskih komponenata, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 65.210 Finansijski zakup (lizing), 74.820 Usluge pakovanja, 74.830 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e obavljati spoljnotrgovinski promet i to: 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, 

- Usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

(SR-371/09-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa DD "Tvornica rezervnih dijelova" Vare{, Industrijska 2, Vare{, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-09-000198 od 27. 2. 2009. godine o registraciji promjena - smanjenje osnovnog kapitala, uskla|ivanje djelatnosti i upis lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva. 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

prema listi dioni~ari 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 120116.7 

Upla}eni kapital: 120116.7 

prema listi dioni~ari ugovoreni: 120116.7, procenat: 100% 

prema listi dioni~ari klasa: I vrijednost po dionici: 12.1 ukupno: 120116.7 

ZASTUPNICI 

Kadri} Omer, adresa: Put mira O-4, Vare{, li~na karta: 04DBA0333, generalni direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.620 Proizvodnja alata, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 72.300 Obrada podataka, 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti, izvoz-uvoz, 

- Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrovane djelatnosti i to: 

- Posredovanje i zastupanje u oblasti prometa roba i usluga, 

- Me|unarodni prevoz robe, 

- Kompenzacioni poslovi, 

- Druge usluge iz okvira registrovane djelatnosti. 

(SR-372/09-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Projektno-proizvodno i prometno dru{tvo "TERMOTEHNIK" d.o.o. Zenica, Prve zeni~ke brigade 9, Zenica, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-09-000064 od 24. 2. 2009. godine o registraciji promjena - pro{irenje i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

01.240 Uzgoj peradi, 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enje kre~njaka i krede, 14.122 Va|enje sirovog gipsa, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.220 Va|enje gline i kaolina, 26.110 Proizvodnja ravnog stakla, 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 26.131 Proizvodnja ambala`nog stakla, 26.132 Proizvodnja ostalog {upljeg stakla, 26.140 Proizvodnja staklenih vlakana, 26.150 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju~uju}i i tehni~ke staklene proizvode, 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnih ure|aja, 26.230 Proizvodnja kerami~kih izolatora i izolacionog pribora, 26.260 Proizvodnja vatrostalnih kerami~kih proizvoda, 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 26.520 Proizvodnja kre~a, 26.530 Proizvodnja gipsa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 27.440 Proizvodnja bakra, 27.450 Proizvodnja ostalih obojenih metala, 27.530 Livenje lakih metala, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 29.210 Proizvodnja industrijskih pe}i, lo`i{ta i gorionika, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.310 Agencije za nekretnine, 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti ustuge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-373/09-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "AB", d.o.o. Dru{tvo za trgovinu, transport, ugostiteljstvo i usluge Te{anj, Omladinska 376, Te{anj, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-09-000135 od 26. 2. 2009. godine o registraciji promjena - uskla|ivanje adresnih podataka sjedi{ta Dru{tva, uskla|ivanje adresnih podataka za osniva~a, uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva i promjena lica ovla{tenih za zastupanje Dru{tva. 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"AB", d.o.o. Dru{tvo za trgovinu, transport, ugostiteljstvo i usluge Te{anj, "AB", d.o.o. Te{anj, Patriotske lige bb, Te{anj, Te{anj, 43-01-0136-09 (stari broj 1-6481), 4218277540002 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Brka Ahmet, Patriotske lige bb, Te{anj, li~na karta: 04CVB6348 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 485600 

Upla}eni kapital: 485600 

Brka Ahmet ugovoreni: 485600, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Brka Jasmin, adresa: Patriotske lige bb, Te{anj, li~na karta: 08CVD9182, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 70.310 Agencije za nekretnine, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-374/09-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa Gra|evinsko-trgova~ko i uslu`no privredno dru{tvo "MOST-GRAD" d.o.o. Zavidovi}i, "MOST-GRAD" d.o.o. Zavidovi}i, Zlatnih ljiljana bb, Zavidovi}i, Zavidovi}i, 43-01-0105-09 (stari broj 1-4842), 4218209540002, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-09-000085 od 27. 2. 2009. godine o upisu uskla|ivanja djelatnosti Dru{tva i projena lica ovla{tenih za zastupanje Dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Gra|evinsko-trgova~ko i uslu`no privredno dru{tvo "MOST-GRAD" d.o.o. Zavidovi}i, "MOST-GRAD" d.o.o. Zavidovi}i, Zlatnih ljiljana bb, Zavidovi}i, Zavidovi}i, 43-01-0105-09 (stari broj 1-4842), 4218209540002 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Muhi} Hamza, Ali}i 12, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDB2254 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 91914.7 

Upla}eni kapital: 91914.7 

Muhi} Hamza ugovoreni: 91914.7, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Star~evi} Mevlida, adresa: Dolina 65, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDB6162, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 5.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 30.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, ;2.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgoviskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-375/09-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa "INTER[PED" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za me|unarodnu i unutra{nju {pediciju i uskladi{tenje roba Zenica, "INTER[PED" d.o.o. ZENICA, Kranj~evi}a broj 1, Zenica, Zenica, 43-01-0240-09 (stari broj 1-3488), 4218052970008, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-09-000340 od 20. 4. 2009. godine o upisu promjena: Ispravka Rje{enja br. U/I-1222/02 od 18. 4. 2002. godine u pogledu visine uloga, pove}anje osnovnog kapitala, smanjenje broja osniva~a, uskla|ivanje djelatnosti i adresnih podataka i brisanje podru`nica-poslovnih jedinica u Bugojnu i Zavidovi}ima, pa je subjekat upisa nakon izvr{enih promjena, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"INTER[PED" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za me|unarodnu i unutra{nju {pediciju i uskladi{tenje roba Zenica, "INTER[PED" d.o.o. ZENICA, Kranj~evi}a broj 1, Zenica, Zenica, 43-01-0240-09 (stari broj 1-3488), 4218052970008 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ahmetspahi} Saudin, Prof. Juraja Neidharta 11, Zenica, li~na karta: 03CTA2178 

Avdi} Fadila, Crnile 63, Zenica, li~na karta: 04CTD8097 

Begagi} Fadil, Begagi}a put broj 8/B, Zenica, li~na karta: 03CTB5869 

Be{li}-Grgi} Barbara, Crkvice 36-B, Zenica, li~na karta: 03CTA6974 

Frndi} Latif, Prve zeni~ke brigade 15, Zenica, li~na karta: 03CTB1514 

Mila{inovi}-Pa{i} Zdenka, Dr. Adolfa Goldbergera 1, Zenica, li~na karta: 03CTA4818 

Muharemovi} Re{ad, Begagi}a put 8/A, Zenica, li~na karta: 03CTA1556 

Pa{ali} Finka, Milivoja ^ekade 3A, Zenica, li~na karta: 04CTF4886 

Spahi} Bego, Crkvice 36 B, Zenica, li~na karta: 03CTA9560 

Spahi} Rusmir, @eljezni~ka 9, Zenica, li~na karta: 03CTA5093 

[tapi} Nermina, Ckvice 60 A, Zenica, li~na karta: 04CTD8940 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 450000 

Upla}eni kapital: 450000 

Spahi} Bego ugovoreni: 257220, procenat: 57.16% 

Frndi} Latif ugovoreni: 16065, procenat: 3.57% 

Avdi} Fadila ugovoreni: 16065, procenat: 3.57% 

[tapi} Nermina ugovoreni: 16065, procenat: 3.57% 

Mila{inovi}-Pa{i} Zdenka ugovoreni: 16065, procenat: 3.57% 

Begagi} Fadil ugovoreni: 16065, procenat: 3.57% 

Pa{ali} Finka ugovoreni: 16065, procenat: 3.57% 

Ahmetspahi} Saudin ugovoreni: 16065, procenat: 3.57% 

Muharemovi} Re{ad ugovoreni: 16065, procenat: 3.57% 

Be{li}-Grgi} Barbara ugovoreni: 32130, procenat: 7.14% 

Spahi} Rusmir ugovoreni: 32130, procenat: 7.14% 

ZASTUPNICI 

Spahi} Bego, adresa: Crkvice 36 B, Zenica, li~na karta: 03CTA9560, direktor, bez ograni~enja ovla{}enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije}nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na maio polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrovane djelatnosti i to: 

Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz. 

Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: "INTER[PED" d.o.o. za me|unarodnu i unutra{nju {pediciju i uskladi{tenje roba Zenica PODRU@NICA - POSLOVNA JEDINICA "INTER[PED" TRAVNIK 

Poreski podbroj: 4218052970024 

Sjedi{te: Dolac N/L (Carinski terminal), Dolac, op{tina: Travnik 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice - Poslovna jedinica "Inter{ped" Travnik, broj 01/2003 od 29. 12. 2003. godine 

U okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Spahi} Bego, li~na karta: 03CTA9560, direktor Dru{tva, bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti i vanjskotrgovinskog poslovanja Podru`nice 

Naziv: "INTER[PED" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za me|unarodnu i unutra{nju {pediciju i uskladi{tenje roba Zenica 

- PODRU@NICA - POSLOVNA JEDINICA "INTER[PED" ORA[JE 

Poreski podbroj: 4218052970067 

Sjedi{te: Carinski terminal, lokacija broj 11, Ora{je, op{tina: Ora{je 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice - Poslovne jedinice "Inter{ped" Ora{je, broj 01/2005 od 5. 12. 2005. godine 

U okviru registrovane djelatnosti dru{tva 

Spahi} Bego, li~na karta: 03CTA9560, direktor Dru{tva, bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti i vanjskotrgovinskog poslovanja Podru`nice 

Naziv: "INTER[PED" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za me|unarodnu i unutra{nju {pediciju i uskladi{tenje roba Zenica 

- PODRU@NICA - POSLOVNA JEDINICA "INTER[PED" DOMALJEVAC - [AMAC Poreski podbroj: 4218052970075 

Sjedi{te: Carinski terminal, lokacija broj 12, [amac, op{tina: [amac 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice - Poslovne jedinice "Inter{ped" Domaljevac - [amac, broj 02/2005 od 5. 12. 2005. godine 

U okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Spahi} Bego, li~na karta: 03CTA9560, direktor Dru{tva, bez ograni~enja ovla{}enja u okviru registrovane djelatnosti i vanjskotrgovinskog poslovanja Podru`nice. 

(SR-376/09-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa "ME\UNARODNA OSNOVNA [KOLA ZENICA" 

"INTERNATIONAL SCHOOL OF ZENICA", MO[ ZENICA, Bilmi{}e bb, Zenica, Zenica, 43-05-0023-09, 4218669200005, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-09-000519 od 22. 6. 2009. godine o upisu osnivanja privatne ustanove, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"ME\UNARODNA OSNOVNA [KOLA ZENICA" 

"INTERNATIONAL SCHOOL OF ZENICA", MO[ ZENICA, Bilmi{}e bb, Zenica, Zenica, 43-05-0023-09, 4218669200005 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

BOSNA SEMA EGITIM KURUMLARI-BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE SARAJEVO, Bosna i Hercegovina, Francuske revolucije bb, 2-2016 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

BOSNA SEMA EGITIM KURUMLARI-BOSNA SEMA OBRAZOVNE INSTITUCIJE SARAJEVO ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Oner Ibrahim Murat, TURKEY, putna isprava: TR-K No381908, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 6. 8. 2008. godine, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

80.101 Pred{kolsko obrazovanje, 80.102 Osnovno obrazovanje. 

(SR-377/09-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa ARAS INDUSTRIAL d.o.o. Te{anj, Titova bb (zgrada "Shoping centra"), Jelah, Te{anj, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-09-000580 od 12. 6. 2009. godine o registraciji - osnivanje Dru{tva. 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

ARAS INDUSTRIAL d.o.o. Te{anj, ARAS INDUSTRIAL d.o.o. Te{anj, Titova bb (zgrada "Shoping centra"), Jelah, Te{anj, 43-01-0360-09, 4218669030002 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Aras Azer, Istanbul, ul. J7/6 4/2, Yildiztepe, Bagcilar, TURKEY, putna isprava: 31/2322638, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 23. 5. 2008. g. Istanbul 

Ozbek Ulku, Istanbul, ul. Munir Ertegun br. 20-2, Icadiye, Uskudar, TURKEY, putna isprava: 47/2007 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 10000 

Upla}eni kapital: 10000 

Ozbek Ulku ugovoreni: 5000, procenat: 50% 

Aras Azer ugovoreni: 5000, procenat: 50% 

ZASTUPNICI 

Aras Azer, adresa: Istanbul, ul. J7/6 4/2, Yildiztepe, Bagcilar, TURKEY, putna isprava: 31/2322638, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 23. 5. 2008. g. Istanbul, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i poliranje, 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, 24.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n., 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.730 Popravak satova i nakita, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-378/09-Z) 


Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Dru{tvo za trgovinu i usluge DUGA B d.o.o. Doboj-Jug, DUGA B d.o.o. Doboj-Jug, Mravi}i bb, Doboj-Jug, Doboj-Jug, 43-01-0305-09 (stari broj 1-9501), 4218529450001, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-09-000469 od 18. 6. 2009. godine o upisu smanjenje broja osniva~a, uskla|ivanje djelatnosti i uskla|ivanje podataka za direktora dru{tva, pa je subjekat upisa sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo za trgovinu i usluge DUGA B d.o.o. Doboj-Jug, DUGA B d.o.o. Doboj-Jug, Mravi}i bb, Doboj-Jug, Doboj-Jug, 43-01-0305-09 (stari broj 1-9501), 4218529450001 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Kadi} Bosiljka , Bra}e Jugovi}a 80, Doboj, li~na karta: 05GFE4134 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 3248875 

Upla}eni kapital: 3248875 

Kadi} Bosiljka ugovoreni: 3248875, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Kadi} Alma, adresa: Kralja Dragutina 16 A/3, Doboj, li~na karta: 08GFH1726, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: Dru{tvo za trgovinu i usluge DUGA B d.o.o. Doboj-Jug - Podru`nica "MAJA" Zenica Poreski podbroj: 4218529450028 

Sjedi{te: Dr. ]ire Truhelke 8C, Zenica, op{tina: Zenica 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice u Zenici, broj 01-3/06 od 10. 7. 2006. godine 

U okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Kadi} Maja, li~na karta: 05CTJ3476 , rukovodilac Podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

Naziv: Dru{tvo za trgovinu i usluge DUGA B d.o.o. Doboj-Jug - Podru`nica DUGA Doboj 

Poreski podbroj: 4218529450036 

Sjedi{te: Bra}e Jugovi}a 80, Doboj, op{tina: Doboj 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Doboj, broj 01-5/06 od 13. 12. 2006. godine 

Djelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Kadi} Bosiljka, li~na karta: 05GFE4134, rukovodilac Podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

(SR-379/09-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa Industrija gra|evinskog materijala "IGM" d.o.o. Visoko, "IGM" d.o.o. Visoko, Ciglanska bb, Donje Mo{tre, Visoko, 43-01-0141-09 (stari broj 1-3450), 4218125280005, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-09-000632 od 23. 6. 2009. godine o upisu smanjenja broja ~lanova Dru{tva, promjena ~lana Dru{tva, pristupanje novog ~lana i promjena odnosa udjela, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Industrija gra|evinskog materijala "IGM" d.o.o. Visoko, "IGM" d.o.o. Visoko, Ciglanska bb, Donje Mo{tre, Visoko, 43-01-0141-09 (stari broj 1-3450), 4218125280005 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Alijagi} D`evad, Jalija 77, Visoko, li~na karta: 03DEA1846 

Alijagi} Fahrudin, Gornje Mo{tre 64, Visoko, li~na karta: 03DEA1763 

Bajri} Enver, Dobro Selo 19, Visoko, li~na karta: 03DEA1755 

D`amastagi} Semir, Zdenska 95, @ivinice 

Halilovi} Mustafa, Lije{eva 7, Visoko, li~na karta: 04DEA6589 

Hindija Haris, Buzi} Mahala bb, Visoko, li~na karta: 03DEA1647 

Hindija Hansa, Buzi} Mahala bb, Visoko, li~na karta: 03DEA1646 

Hindija Osman, Buzi} Mahala 32, Visoko, li~na karta: 04DEA7266 

Hod`i} Munevera, Muftije Numanagi}a 27, Visoko, li~na kana: 04DEB1476 

Ho{o Jasmin, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 61, Sarajevo, li~na karta: 03BMA8744 

Imamovi} Muhamed, N. Luke 2B, Visoko, li~na karta: 03DEA1595 

Industrija gra|evinskog materijala "IGM" d.o.o. Visoko, Bosna i Hercegovina, Donje Mo{tre, Ciglanska bb, 1-3450 

Kadi} Nermana, Njegovi}a 8, Visoko, li~na karta: 03DEA1534 

Ke~i} D`enita, Buzi} Mahala 32, Visoko, li~na karta: 05DEC2947 

Ke~i} Hasan, Buzi} Mahala 32, Visoko, li~na karta: 05DEC3128 

Ke~i} Husein, Buzi} Mahala bb, Visoko, li~na karta: 05DEC2995 

Ke~i} Kasim, Buzi} Mahala 32, Visoko, li~na karta: 05DEC7373 

Ke~i} Nura, Buzi} Mahala 32, Visoko, li~na karta: 05DEC7288 

Kurspahi} Sead, Donje Mo{tre 12, Donje Mo{tre, li~na karta: 04DEA4513 

Leme{ Hazem, Loznik 66, Visoko, li~na karta: 03DEA2025 

Litri} Ferid, Ora{ac 70, Visoko, li~na karta: 04DEA3191 

Ohran Avdo, Lije{eva 109, Visoko, li~na karta: 05DEC5912 

Omanovi} Mirza, Ozrakovi}i 32, Visoko, li~na karta: 04DEA4561 

Omerbegovi} E{ref, Donje Mo{tre 13, Donje Mo{tre, li~na karta: 04DEA6176 

Omerbegovi} Kemal, Donje Mo{tre 34, Donje Mo{tre, li~na karta: 04DEC0111 

Pencl @eljko, Branilaca 19, Visoko, li~na karta: 03DEA1942 

Su{a Osman, Donja Zim~a bb, Visoko, li~na karta: 08DED6052 

Tabak Mirsad, Srhinje 63, Visoko, li~na karta: 03DEA0994 

Uzunali} Mustafa, Gazi Husrev-bega 11, Visoko, li~na karta: 04DEB3140 

Uzunali} Nusret, Loznik bb, Visoko, li~na karta: 04DEB1219 

[eri} Sabahudin, Jalimanov put 5, Zenica, li~na karta: 03CTA5689 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 8094880 

Upla}eni kapital: 8094880 

Alijagi} D`evad ugovoreni: 573710, procenat: 7,0873% 

Alijagi} Fahrudin ugovoreni: 98900, procenat: 1,2218% 

Bajri} Enver ugovoreni: 11770, procenat: ,1454% 

D`amastagi} Semir ugovoreni: 10180, procenat: ,1258% 

Halilovi} Mustafa ugovoreni: 58860, procenat: ,7271% 

Hindija Haris ugovoreni: 2120, procenat: ,0262% 

Hindija Harisa ugovoreni: 190, procenat: ,0023% 

Hindija Osman ugovoreni: 2150, procenat: ,0266% 

Hod`i} Munevera ugovoreni: 24950, procenat: ,3082% 

Ho{o Jasmin ugovoreni: 39420, procenat: ,487% 

Imamagi} Amir ugovoreni: 58810, procenat: ,7265% 

Imamovi} Muhamed ugovoreni: 541830, procenat: 6,6935% 

Kadi} Nermana ugovoreni: 420040, procenat: 5,189% 

Ke~i} D`enita ugovoreni: 190, procenat: ,0023% 

Ke~i} Hasan ugovoreni: 1090, procenat: ,0135% 

Ke~i} Husein ugovoreni: 1180, procenat: ,0146% 

Ke~i} Kasim ugovoreni: 3600, procenat: ,0445% 

Ke~i} Nura ugovoreni: 190, procenat: ,0023% 

Kurspahi} Sead ugovoreni: 1750, procenat: ,0216% 

Leme{ Hazem ugovoreni: 304320, procenat: 3,7594% 

Litri} Ferid ugovoreni: 453570, procenat: 5,6032% 

Ohran Avdo ugovoreni: 16910, procenat: ,2089% 

Omanovi} Mirza ugovoreni: 271420, procenat: 3,353% 

Omerbegovi} E{ref ugovoreni: 27960, procenat: ,3454% 

Omerbegovi} Kemal ugovoreni: 582350, procenat: 7,1941% 

Pencl @eljko ugovoreni: 725250, procenat: 8,9594% 

[eri} Sabahudin ugovoreni: 5090, procenat: ,0629% 

Tabak Mirsad ugovoreni: 24810, procenat: ,3065% 

Uzunali} Mustafa ugovoreni: 2234060, procenat: 27,5984% 

Uzunali} Nusret ugovoreni: 644230, procenat: 7,9585% 

Su{a Osman ugovoreni: 947270, procenat: 11,7021% 

Industrija gra|evinskog materijala "IGM" d.o.o. Visoko ugovoreni: 6710, procenat: ,0829% ZASTUPNICI 

Uzunali} Mustafa, adresa: Gazi Husrev-bega 11, Visoko, li~na karta: 04DEB3140, direktor, bez ograni~enja 

Pencl @eljko, adresa: Branilaca 19, Visoko, li~na karta: 03DEA1942, izvr{ni direktor za proizvodnju i tehni~ke poslove. Poslove i obim ovla{tenja izvr{nih direktora utvr|uje direktor dru{tva svojom Odlukom. 

Omanovi} Mirza, adresa: Ozrakovi}i 32, Visoko, li~na karta: 04DEA4561, izvr{ni direktor za ekonomske i finansijske poslove. Poslove i obim ovla{tenja izvr{nog direktora utvr|uje direktor svojom odlukom. 

(SR-380/09-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa Dru{tvo za upravljanje i odr`avanje u visokogradnji "STAN FOND" d.o.o. Zenica, "STAN FOND" d.o.o. Zenica, Fra Ivana Juki}a 1, Zenica, Zenica, 43-01-0351-09,4218668570003, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-09-000622 od 19. 6. 2009. godine o upisu ispravke Rje{enja Op}inskog suda Zenica, broj 043-0-Reg-09-000524 od 5. 6. 2009. godine u pogledu sjedi{ta Dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo za upravljanje i odr`avanje u visokogradnji "STAN FOND" d.o.o. Zenica, "STAN FOND" d.o.o. Zenica, Fra Ivana Juki}a 1, Zenica, Zenica, 43-01-0351-09, 4218668570003 

(SR-381/09-Z) 


Op}inski sud Zenica "TE[PED" Te{anj, d.o.o. Dru{tvo za me|unarodnu i unutra{nju {pediciju i uskladi{tenje robe, promet robe na veliko i malo export-import, "TE[PED" d.o.o. Te{anj, DC Kra{evo bb, Kra{evo, Te{anj, 43-01-0387-08 (stari broj 1-6470), 4218135670006, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-09-000623 od 22. 6. 2009. godine o upisu promjene sjedi{ta Podru`nice Gradi{ka, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"TE[PED" Te{anj, d.o.o. Dru{tvo za me|unarodnu i unutra{nju {pediciju i uskladi{tenje robe, promet robe na veliko i malo export-import, "TE[PED" d.o.o. Te{anj, DC Kra{evo bb, Kra{evo, Te{anj, 43-01-0387-08 (stari broj 1-6470), 4218135670006 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Bukvi} Edin, ]azima Golali}a bb, Te{anj, li~na karta: 04CVB7871 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Bukvi} Edin ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Hod`i} Edina, adresa: Bukva bb, Te{anj, li~na karta: 04CVB4742 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: "TE[PED" Te{anj, d.o.o. Dru{tvo za me|unarodnu i unutra{nju {pediciju i uskladi{tenje robe, promet robe na veliko i malo export-import - Podru`nica Gradi{ka 

Poreski podbroj: 4218135670022 

Sjedi{te: ul. 16. kraji{ke brigade 25, Gradi{ka, op{tina: Gradi{ka 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice u op}ini Gradi{ka, broj OPU-2365/08 od 27. 10. 2008. godine 

U okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Hod`i} Edina, li~na karta: 04CVB4742, rukovodilac Podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja 

(SR-382/09-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa Dru{tvo za usluge, unutra{nju i spoljnu trgovinu "AUTO [KOLA SEDMICA" d.o.o. Visoko, "AUTO [KOLA SEDMICA" d.o.o. Visoko, Branilaca bb, Visoko, Visoko, 43-01-0049-08, 4218610490000, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-09-000513 od 26. 5. 2009. godine o upisu smanjenja broja osniva~a Dru{tva i promjena lica ovla{ltenih za zastupanje Dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo za usluge, unutra{nju i spoljnu trgovinu "AUTO [KOLA SEDMICA" d.o.o. Visoko, "AUTO [KOLA SEDMICA" d.o.o. Visoko, Branilaca bb, Visoko, Visoko, 43-01-0049-08, 4218610490000 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Muja~i} Esmer, Visoko, Mevi}a 2, Visoko, li~na karta: 04DEA7883 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2100 

Upla}eni kapital: 2100 

Muja~i} Esmer ugovoreni: 2100, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Muja~i} Esmer, adresa: Visoko, Mevi}a 2, Visoko, li~na karta: 04DEA7883, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 72.300 Obrada podataka, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, /4.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.500 Posredovanje u zapo{ljavanju, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.410 Djelatnost {kola za voza~e, 85.323 Ustanove za dnevni boravak djece, 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

uvoz i izvoz roba iz registrovane djelatnosti, 

trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-383/09-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa Dru{tvo za transport i usluge "D@ANANOVI] TRANSPORT" d.o.o. Zenica, "D@ANANOVI] TRANSPORT" d.o.o. Zenica, ZAVNOBiH-a 88, Zenica, Zenica, 43-01-0362-09, 4218669110006, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-09-000607 od 15. 6. 2009. godine o upisu osnivanja Dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo za transport i usluge "D@ANANOVI] TRANSPORT" d.o.o. Zenica, "D@ANANOVI] TRANSPORT" d.o.o. Zenica, ZAVNOBiH-a 88, Zenica, Zenica, 43-01-0362-09,4218669110006 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

\ananovi} Azra,. Crkvice 25B, Zenica, li~na karta: 04CTF3357 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

\ananovi} Azra ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

\ananovi} Azra, adresa: Crkvice 25B, Zenica, li~ne karta: 04CTF3357, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama `a rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim i neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-384/09-Z) 


Op}inski su u Zenici, za subjekat upisa Dru{tvo za trgovinu i usluge "CICKO" d.o.o. Zenica, "CICKO" d.o.o. Zenica, Marijanovi}a put 70, Zenica, Zenica, 43-01-0366-09, 4218669380003, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-09-000612 od 22. 6. 2009. godine o upisu osnivanja Dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo za trgovinu i usluge "CICKO" d.o.o. Zenica, "CICKO" d.o.o. Zenica, Marijanovi}a put 70, Zenica, Zenica, 43-01-0366-09, 4218669380003 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Skelo Branko, Marijanovi}a put 70, Zenica, li~na karta: 04CTE4169 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Skelo Branko ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Anti~evi} Olja, adresa: Prve zeni~ke brigade 5A, Zenica, li~na karta: 06CTK0721, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

Skelo Branko, adresa:. Marijanovi}a put 70, Zenica, li~na karta: 04CTE4169, prokurist, bez ograni~enja ovla{tenja i ovla{}enjem za prenos i optere}enje nekretnina Dru{tva 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 22.210 [tampanje novina, 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n., 29.560 Proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne namjene, d.n., 30.010 Proizvodnja kancelarijskih ma{ina, 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, 31.100 Proizvodnja elektri~nih motora, generatora i transformatora, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije, 31.300 Proizvodnja izolirane `ice i kablova, 31.400 Proizvodnja akumulatora, primarnih }elija i primarnih baterija, 31.500 Proizvodnja elektri~nih sijalica i ure|aja za osvjetljavanje, 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n., 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i drugih elektronskih komponenata, 32.200 Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju, 32.300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate}e opreme, 33.200 Proizvodnja instrumenata i ure|aja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za upravljanje industrijskim procesima, 33.300 Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima, 33.400 Proizvodnja opti~kih instrumenata i fotografske opreme, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}onvi predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.312 Biljne apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova od trava, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina u specijaliziranim prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.221 Usluge u pomorskom saobra}aju, 63.222 Usluge u rije~nom i jezerskom saobra}aju, 63.230 Ostale prate}e djelatnosti u vazdu{nom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 64.120 Kurirske djelatnosti, osim djelatnosti javnih po{ta, 64.200 Telekomunikacije, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima IZVOZ-UVOZ, 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima IZVOZ-UVOZ. 

Dru{tvo }e obavljati vanjskotgovinske usluge u skladu sa registrovanim djelatnostima i Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju. 

(SR-385/09-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa Dru{tvo za trgovinu i usluge "KAMIN IMPORT" d.o.o. @ep~e, "KAMIN IMPORT' d.o.o. @ep~e, Golubinja bb, @ep~e, @ep~e, 43-01-0327-09 (stari broj 1-9186), 4218466940003, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-09-000530 od 21. 5. 2009. godine o upisu brisanja lica ovla{tenog za zastupanje-prokuriste, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo za trgovinu i usluge "KAMIN IMPORT" d.o.o. @ep~e, "KAMIN IMPORT" d.o.o. @ep~e, Golubinja bb, @ep~e, @ep~e, 43-01-0327-09 (stari broj 1-9186), 4218466940003 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

VARME INVEST AS Norve{ka, NORWAY, 3218 SANDEFJORD, Gjekstadveien 75, 987450398 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 145061 

Upla}eni kapital: 145061 

VARME INVEST AS Norve{ka ugovoreni: 145061, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Rolland Tor Inge, adresa: Askerog Baeurum, NORWAY, putna isprava: 26792583, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 21. 7. 2008. g. Oslo politidistrikt, zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja 

Cvitanovi} Mladen, adresa: Doja Golubinja bb, @ep~e, li~na karta: 07CYC2282, direktor, bez ograni~enja 

(SR-386/09-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa Privredno dru{tvo "SEBRA" d.o.o. Zavidovi}i, "SEBRA" d.o.o. Zavidovi}i, Ruda~e bb, Hajderovi}i, Zavidovi}i, 43-01-0345-09,4218666360001, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-09-000520 od 2. 6. 2009. godine o upisu osnivanja dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Privredno dru{tvo "SEBRA" d.o.o. Zavidovi}i, "SEBRA" d.o.o. Zavidovi}i, Ruda~e bb, Hajderovi}i, Zavidovi}i, 43-01-0345-09, 4218666360001 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Horozovi} Ibrahim, Gornji Junuzovi}i bb, Zavidovi}i, li~na karta: 06DDD1738 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 60000 

Upla}eni kapital: 60000 

Horozovi} Ibrahim ugovoreni: 60000 procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Horozovi} Ibrahim, adresa: Gornji Junuzovi}i bb, Zavidovi}i, li~na karta: 06DDD1738, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.830 Proizvodnja {e}era, 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermeniranih materijala, 15.930 Proizvodnja vina (gro`|e), 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermeniranih pi}a, 15.960 Proizvodnja piva, 15.970 Proizvodnja slada, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 16.001 Proizvodnja fermeniranog duhana, 16.002 Proizvodnja ostalih duhanskih proizvoda, 17.110 Priprema i predenje vlakana pamu~nog tipa, 17.120 Priprema i predenje vlakana vunenog tipa, 17.130 Priprema i predenje ~e{ljanih vlakana, 17.140 Priprema i predenje vlakana lanenog tipa, 17.150 Priprema i predenje vlakana svilenog tipa, uklju~uju}i otpadnu svilu i pravljenje sinteti~kih ili vje{ta~kih filamenata, 17.160 Proizvodnja konca za {ivenje, 17.170 Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana, 17.210 Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa, 17.220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa, 17.230 Proizvodnja tkanina od ~e{ljanog prediva, 17.240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa, 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.510 Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod, 17.520 Proizvodnja u`adi, konopca, pletenica i mre`a, 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odje}e, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, 17.710 Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa, 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nih proizvoda, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda, 19.301 Serijska proizvodnja obu}e, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 21.110 Proizvodnja celuloze, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.240 Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 24.160 Proizvodnja plasti~nih masa, u primarnim oblicima, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i poliranje, 24.630 Proizvodnja eteri~nih ulja, 24.640 Proizvodnja fotografskog hemijskog materijala, 25.110 Proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za vozila, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.110 Proizvodnja ravnog stakla, 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 26.131 Proizvodnja ambala`nog stakla, 26.132 Proizvodnja ostalog {upljeg stakla, 26.140 Proizvodnja staklenih vlakana, 26.150 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju~uju}i i tehni~ke staklene proizvode, 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnih ure|aja, 26.230 Proizvodnja kerami~kih izolatora i izolacionog pribora, 26.240 Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda od keramike, 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda, 26.260 Proizvodnja vatrostalnih kerami~kih proizvoda, 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.510 Proizvodnja cementa, 26.520 Proizvodnja kre~a, 26.530 Proizvodnja gipsa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n., 27.100 Proizvodnja sirovog `eljeza i ~elika i ferolegura, 27.210 Proizvodnja cijevi od livenog `eljeza, 27.220 Proizvodnja cijevi od ~elika, 27.310 Hladno vu~enje, 27.320 Hladno valjanje uzanih traka, 27.330 Hladno oblikovanje profila, 27.340 Vu~enje `ice, 27.420 Proizvodnja aluminija, 27.430 Proizvodnja olova, cinka i kalaja, 27.440 Proizvodnja bakra, 27.450 Proizvodnja ostalih obojenih metala, 27.510 Livenje `eljeza, 27.520 Livenje ~elika, 27.530 Livenje lakih metala, 27.540 Livenje ostalih obojenih metala, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.110 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila, 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.130 Proizvodnja slavina i ventila, 29.140 Proizvodnja le`aja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata, 29.210 Proizvodnja industrijskih pe}i, lo`i{ta i gorionika, 29.220 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za doma}instvo, 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n., 29.310 Proizvodnja traktora za poljoprivredu i {umarstvo, 29.320 Proizvodnja ostalih ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo, 29.410 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu metala, 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina d.n., 29.510 Proizvodnja ma{ina za metalurgiju, 29.520 Proizvodnja ma{ina za rudnike, kamenolome i gra|evinarstvo, 29.530 Proizvodnja ma{ina za industriju hrane, pi}a i duhana, 29.540 Proizvodnja ma{ina za industriju tekstila, odje}e i ko`e, 29.550 Proizvodnja ma{ina za industriju papira i kartona, 29.560 Proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne namjene, d.n., 29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo, 29.720 Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo, 30.010 Proizvodnja kancelarijskih ma{ina, 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, 31.100 Proizvodnja elektri~nih motora, generatora i transformatora, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije, 31.300 Proizvodnja izolirane `ice i kablova, 31.400 Proizvodnja akumulatora, primarnih }elija i primarnih baterija, 31.500 Proizvodnja elektri~nih sijalica i ure|aja za osvjetljavanje, 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n., 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i drugih elektronskih komponenata, 32.200 Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju, 32.300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate}e opreme, 33.300 Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima, 33.400 Proizvodnja opti~kih instrumenata i fotografske opreme, 33.500 Proizvodnja satova, 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 35.110 Izgradnja i popravak brodova, 35.120 Izgradnja i popravak ~amaca za odmor i razonodu i sportskih ~amaca, 35.410 Proizvodnja motocikla, 35.420 Proizvodnja bicikla, 35.430 Proizvodnja invalidskih kolica, 35.500 Proizvodnja ostalih saobra}ajnih sredstava, d.n., 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n., 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.620 Proizvodnja metli i ~etki, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.720 Popravak elektri~nih aparata za doma}instvo, uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.102 Vu~a vozova, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.310 Fotografske usluge, 74.320 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.860 Djelatnosti pozivnih centara, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.410 Djelatnost {kola za voza~e, 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.710 Djelatnosti kockarnica i kladionica, 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-387/09-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Dioni~ko dru{tvo sa potpunom odgovorno{}u "NATRON" Maglaj, Lije{nica bb, Maglaj, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-09-000572 od 4. 6. 2009. godine o registraciji promjena - promjena lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva. 

ZASTUPNICI 

Mustaba{i} Elmir, adresa: Civilnih `rtava rata 6M, Maglaj, li~na karta: 04CZA7105, direktor. Pojedina~ni ~lan Uprave nema ovla{tenja zaklju~iti ugovor ili niz vezanih ugovora ~ija stvarna ili procijenjena vrijednost je ve}a od 10.000,00 KM. Uprava nema ovla{tenja zaklju~ivati ugovore ili niz vezanih ugovora ~ija stvarna ili procijenjena vrijednost je ve}a od 50.000,00 KM, bez prethodno pribavljene saglasnosti ve}ine ~lanova Nadzornog odbora. 

(SR-388/09-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu, usluge i zastupanje "BINA" d.o.o. Zenica, "BINA" d.o.o. Zenica, Blatu{a 3, Zenica, Zenica, 43-01-0180-08, 4218635640006, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-09-000568 

od 22. 6. 2009. godine o opisu promjena lica ova{tenih za zastupanje Dru{tva, sa podacima: OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu, usluge i zastupanje "BINA" d.o.o. Zenica, "BINA" d.o.o. Zenica, Blatu{a 3, Zenica, Zenica, 43-01-0180-08, 4218635640006 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Adilovi} Semir, Sarajevska 233, Zenica, li~na karta: 04CTG3432 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Adilovi} Semir ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Adilovi} Semir, adresa: Sarajevska 233, Zenica, li~na karta: 04CTG3432, direktor, bez ograni~enja. 

(SR-389/09-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa Dru{tvo za proizvodnju i in`injering "ZANAT" d.o.o. Kakanj, "ZANAT" d.o.o. Kakanj, Rudi ^ajavca bb, Kakanj, Kakanj, 43-01-0361-09 (stari broj 1-4858), 4218163700000, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-09-000617 od 24. 6. 2009. godine o upisu uskla|ivanja djelatnosti Dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo za proizvodnju i in`injering "ZANAT" d.o.o. Kakanj, "ZANAT" d.o.o. Kakanj, Rudi ^ajavca bb, Kakanj, Kakanj, 43-01-0361-09 (stari broj 1-4858), 4218163700000 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Kulovi} Salem, Saliha Ja{arspahi}a 23, Kakanj, li~na karta: 05CUC0547 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Kulovi} Salem ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Kulovi} Salem, adresa: Saliha Ja{arspahi}a 23, Kakanj, li~na karta: 05CUC0547, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 24.160 Proizvodnja plasti~nih masa, u primarnim oblicima, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 5.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.410 Djelatnost {kola za voza~e, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje.  

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Vanjska trgovina pehrambenim proizvodima uvoz-izvoz, 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz. 

- oblicima uvoza i izvoza robe, zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja, usluge u vanjskotrgovinskom poslovanju iz registrovane djelatnosti u skladu sa odredbama ~lana 27. citiranog Zakona, a naro~ito: 

- skladi{tenje roba i agencijske usluge, 

- zastupanje stranih firmi, 

- usluge obavljanja vanjskotrgovinskog poslovanja u slobodnim zonama, 

- te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

(SR-390/09-Z) 


OSOBNE ISPRAVE I DOKUMENTI 


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPORABA
SLJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 


SARAJEVSKI KANTON 


Begi}/Mirsad/Muamer, Svjedo~anstvo od II razreda Srednja Ekonomska {kola Sarajevo 


106/1 


Zambakovi}/Zahid/Fata, Li~na karta br.06BOC0064 izdata od PU Had`i}i 


106/2 


Ku~/Abid/Rahima, Li~na karta broj 04BQD8323 izdata u PU Ilid`a 


106/3 


Zametica/Be}ira/Murat, Li~na karta broj 04BQB7080 izdata u PU Ilid`a 


106/4 


Krd`ali}/Safet/Husein, Li~na karta broj 04BTE7819 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


106/5 


Halilovi}/Ramiza/Damir, Li~na karta broj 06BOB9603 izdata u PU Had`i}i 


106/6 


Pilav/D`emal/Miralem, Radna knji`ica izdata u Op}ini Centar Sarajevo 


106/10 


[umar/Lazar/Stevan, registarska tablica broj 371-E-032 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


106/11 


Golubi}/Abdulah/Sedika, Li~na karta broj 04BOA5959 izdata u PU Had`i}i 


106/12 


Kapo/Eniz/Belma, Li~na karta broj 07DED4583 izdata u PU Visoko 


106/13 


Pa{i}/Re{ad/Nedim, Voza~ka dozvola broj 04BRB6934 izdata u PU Centar Sarajevo 


106/14 


Pa{i}/Re{ad/Nedim, Li~na karta broj 04BRF0264 izdata u PU Centar Sarajevo 


106/15 


\evi}/Mile/Dragan, Potvrda o registraciji br.AA0192118 izdata u PU Centar Sarajevo 


106/16 


Arifovi}/Sead/\enana, Li~na karta broj 05BRG0257 izdata u PU Centar Sarajevo 


106/17 


Dedi}/Esada/Bajrema, Diploma o zavr{nom ispit Srednja Trgovinska {kola Sarajevo 


106/18 


[abi}/Husein/Amel, Li~na karta broj 05BSG6301 izdata u PU Novo Sarajevo 


106/21 


Horozovi}/Agan/Senad, Li~na karta broj 08BTN3194 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


106/22 


Hasi}/Mujo/Muamer, Saobra}ajna dozvola broj BH3056219 izdata u PU Had`i}i 


106/24 


Vejselovi}/-/Jasmin, registarska tablica broj 481-T-022 izdata u PU Centar Sarajevo 


106/26 


\eki}/-/Ljeposava, Li~na karta broj 03BRB1012 izdata u PU Centar Sarajevo 


106/27 


Pe{ut/-/Zoran, Diploma o zavr{nom ispitu [kola metalskih zanimanja Sarajevo 


106/28 


D`ambasovi}/Rasim/Asim, Registarska tablica broj 267-A-835 izdata u PU Centar Sarajevo 


106/29 


Hukovi}/Nasir/Amina, Svjedo~anstvo od I-IV razreda i dip.o zavr{nom ispitu U~iteljska {kola i Gimnazija Obala sarajevo 


106/34 


Pijalovi}/Fikret/Karin, radna knji`ica izdata u Op}ini Rudo 


106/35 


[ikalo/Jusuf/Refik, Bankovni ra~un broj 090014876-8 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


106/38 


Hod`i}/[erif/Adnan, Indeks broj 7672/02Veterinarski fakultet u Sarajevu 


106/39 


Sako~/Suad/Irma, Li~na karta broj 07BQG2141 izdata u PU Ilid`a 


106/40 


Gagula/E{ef/Avdija, Cerifikat za fizi~ku za{titu br.04/2-6392 od 21.02.2007.godine izdat od Federalni MUP 


106/41 


Spahi}/Meho/Elma, Li~na karta broj 05BTJ9665 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


106/42 


Kova~evi}/Ivo/Dejan, Index br.67342/07 izdat od strane Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 


106/43 


Imamovi}/Teufik/Safet, Li~na karta br.06BRG6969 izdata od PU Centar Sarajevo 


106/44 


Imamovi}/Teufik/Safet, Voza~ka dozvola br.10BRD7993 izdata od PU Centar Sarajevo 


106/45 


Zend`eli}/-/Almir, Saobra}ajna dozvola broj BH1505277 izdata u PU Novo Sarajevo 


106/46 


Kova~/Dragi{a/An|elka, Li~na karta broj 09BTO0390 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


106/47 


Salihi}/-/Hasan, registarska tablica broj 520-T-367 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


106/48 


Husagi}/Bajre/Fahrudin, Voza~ka dozvola broj 07CUB1644 izdata u PU Kakanj 


106/49 


@iga/Muhamed/Amina, Li~na karta broj 04BRE0832 izdata u PU Centar Sarajevo 


106/51 


Sejmenovi}/Nizamija/Mirsada, Li~na karta broj 07BTL7334 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


106/53 


^uturi}/Nermin/Selena, Li~na karta broj 09BSI6485 izdata u PU Novo Sarajevo 


106/54 


Jokanovi}/Milorad/Bojan, Registarska tablica broj 475-J-396 izdata u PU Ilid`a 


106/55 


Jele{kovi}/Ahmeta/Eldin, Li~na karta broj 04BQB8431 izdata u PU Ilid`a 


106/56 


Omerovi}/Kahriman/Kamil, Radna knji`ica izdata u Op}ini Bratunac 


107/1 


Biki}/Rasim/Adela, Li~na karta broj 09BME7500 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 


107/4 


Ba{i}/Ahmet/Admir, Indeks borj 33619/97 Filozofski fakultet Sarajevo 


107/8 


Dedi}/Goran/Gordana, Li~na karta br.06BSH3955 izdata od PU Novo Sarajevo 


107/9 


]uran/Mujo/Amir, Svjedo~anstvo IV razreda i diploma o Zavr{enom IV stepenu SSS, V gimnazija u Sarajevu 


107/10 


Hod`i}/Kasim/Zlatan, Li~na karta broj 04BTE9160 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


107/11 


Hod`i}/Kasim/Zlatan, Voza~ka dozvola broj 04BTB3610 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


107/12 


Dujakovi}/-/Slavi{a, Iskaznica za voza~a br.0240-VCE-6998 izdata kod MIn.komunikacija i transporta-promet BIH 


107/13 


Alihod`i}/Adisa/Zeid, Paso{ broj 6303059 od 11.06.2009. godine izdat u MUP-u Kanzona Sarajevo 


107/15 


Brankovi}/Zijad/Hajrija, Registarska tablica broj 343-J-794 izdata u PU Centar Sarajevo 


107/16 


Tojagi}/-/Ilija, Iskaznica za voza~a br.0240-VCE-8844 izdata kod MIn.komunikacija i transporta-promet BIH 


107/18 


Davidovi}/-/Dragan, Iskaznica za voza~a br.0240-VCE-6934 izdata kod MIn.komunikacija i transporta-promet BIH 


107/19 


Je`/-/Velibor, Iskaznica za voza~a br.0240-VCE-9465 izdata kod MIn.komunikacija i transporta-promet BIH 


107/20 


Golijanin/Mi}o/Savo, Saobra~ajna dozvoal broj BH2434062 izdata u PU Novo Sarajevo 


107/21 


Golijanin/Mi}o/Savo, Potvrda o Vlasni{tvu broj BA0282021 izdata u PU Novo Sarajevo 


107/22 


Golijanin/Mi}o/Savo, Voza~ka dozvola broj 08BSD3798 izdata u PU Novo Sarajevo 


107/23 


Pustahija/Ljubomir/Dragan, Voza~ka dozvola broj 09BTF6579 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


107/24 


Tabakovi}/Abdulah/Ahmed, Svjedo~anstva od I-III razreda ET[C "Jaroslav ^erni" Sarajevo 


107/25 


Berilo/Hamid/Nafija, Registarska tablica broj 425-J-267 izdata u PU Had`i}i 


107/26 


Kar~i}/-/Mad`ida, Li~na karta broj 06BTL4820 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


107/28 


D`edovi}/Salko/Mustafa, Grasova iskaznica RVI broj 01621 izdata u Op}ini Stari Grad Sarajevo 


107/29 


Ali}/Salko/Izet, Li~na karta broj 06BRG3486 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 


107/30 


Hod`i}/Jusuf/Hajrudin, Li~na karta broj 03BRA4975 izdata u PU Centar Sarajevo 


107/31 


Hod`i}/Jusuf/Hajrudin, Voza~ka dozvola broj 08BRD2480 izdata u PU Centar Sarajevo 


107/32 


Lokvan~i}/Osman/Almasa, Li~na karta broj 04BTI3894 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


107/33 


Mi}anovi}/Zoran/Mladen, Voza~ka dozvola broj 04BRB6367 izdata u PU Centar Sarajevo 


107/34 


Mi}anovi}/Zoran/Mladen, Li~na karta broj 04BRD4961 izdata u PU Centar Sarajevo 


107/35 


Pedi{a/Izet/Sanin, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad Sarajevo 


107/36 


Goran~i}/[efket/Almin, Svjedo~anstvo od II razreda Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo 


107/37 


^engi}/Ibrahima/[emsudin, Li~na karta broj 07BQG2378 izdata u PU Ilid`a 


107/39 


Zild`ovi}/Hanefija/Mirsada, [ehidska kartica broj 0660 izdata u Op}ini Ilid`a 


107/40 


\ihi}/Sead/Samila, Svjedo~anstvo I razreda IV gimnazije Ilid`a 


107/41 


Pobri}/Mustafa/Nizama, Li~na karta br.03BMB1118 izdata od Pu Stari grad Sarajevo 


107/46 


Karkin/[ukrija/Belma, Li~na karta br.05BMD5707 izdata od PU Stari grad Sarajevo 


107/49 


^an~ar/Mehmed/Nusret, Li~na karta br.03BMB1301 izdata od PU Stari grad Sarajevo 


107/51 


^an~ar/Mehmed/Nusret, Voza~ka dozvola br.06BMB6225 izdata od PU Stari grad sarajevo 


107/52 


Popovi}/Milan/Rajka, Radna knji`ica izdata u Op{tini Vogo{}a 


107/54 


Kold`o/Senad/Amina, Saobra}ajna dozvola br.BH2947652 izdata od PU Centar Sarajevo 


107/56 


D`anko/Hajrudin/Sead, Svjedo~anstva od I,II,III razreda Ugostiteljsko - turisti~ke {kole u Sarajevu 


108/1 


Dervi{evi}/Mustafa/Fatima, Registarske tablice br.762-J-020 izdata od PU Ilid`a 


108/2 


Zend`eli}/Ibrahim/Almir, Saobra}ajna dozvola br.BH1505277 izdata od Pu Novo Sarajevo 


108/3 


Rami}/-/[efik, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0211247 izdata u PU Had`i}i 


108/5 


Rebo/-/@ana, Registarska tablica broj 567-J-142 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


108/6 


Kuni}/Mustafa/Safet, Registarska tablica broj T61-E-533 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


108/7 


Hod`i}/Kasim/Zlatan, Potvrda o vlasni{tvu BA0262144 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


108/8 


Hod`i}/Kasim/Zlatan, Potvrda o registraciji broj AA0208270 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


108/9 


Mandi}/Radoje/Pero, Saobra}ajna dozvola broj BH2768576 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


108/11 


Mandi}/Pero/Mara, Voza~ka dozvola broj 03BTA5878 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


108/12 


Otajagi}/Sabit/Sedina, Svjedo~anstva od I-IV razreda i diploma o zavr.ispitu Srednja {kola za med.sestre tehni~are Sarajevo 


108/13 


Struji}/Mladen/Branka, Li~na karta broj 09BOC4552 izdata u PU Had`i}i 


108/14 


[u{a/Rasim/Huso, Radna knji`ica izdata u PU Ilid`a 


108/15 


Prguda/Safet/Safeta, Li~na karta br.03BQA4019 izdata od PU Ilid`a 


108/16 


Gundelj/Ivan/Sanja, Li~na karta br.08BRH6320 Izdata od PU Centar Sarajevo 


108/17 


Gundelj/Ivan/Sanja, Voza~ka dozvola br.05BRC4163 izdata od PU Centar Sarajevo 


108/18 


Mrki}/Vladimir/Goran, Registarske tablice br. A17-E-829 Izdate od Pu Stari grad Sarajevo 


108/19 


Bunar/Ibro/Sanin, Diploma o zavr{enom SSS - IV stepen slo`eno zanimanje V gimnazija ( sportski smijer) 


108/20 


Papra}anin/Mesud/Armin, Li~na karta br.08BQG5596 izdata od PU Ilid`a 


108/21 


Papra}anin/Mesud/Armin, Voza~ka dozvola br.08BQC5349 izdata od PU Ilid`a 


108/22 


Karahod`i}/Munir/Nermin, Li~na karta br.06CUC9181 Izdata od PU Kakanj 


108/24 


Karahod`i}/Munir/Nermin, Voza~ka dozvola br.07CUB2470 izdata od PU Kakanj 


108/25 


Izberovi}/Ilijaz/Anes, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0222740 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 


108/27 


Alagi}/Safet/Azra, Li~na karta broj 05BSG4937 izdata u PU Novo Sarajevo 


108/28 


Zub~evi} Kerim-Muhamed, Saobra}ajna dozvola broj BH2430456 izdata u PU Centar Sarajevo 


108/29 


Bajraktarevi}/Muharema/Meliha, Li~na karta broj 03BTB1379 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


108/30 


Bajraktarevi}/Muharema/Meliha, Voza~ka dozvola broj 07BTE8849 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


108/31 


Be}ar/Rasima/Zakir, Li~na karta broj 04BQE2818 izdata u PU Ilid`a 


108/32 


Hu{i}/Salko/Elvedin, Bankovni ra~un broj 090037592-4 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


108/33 


Be~ir~i}/Hamid/Muamera, radna knji`ica izdata u Op}ini Stari Grad Sarajevo 


108/34 


D`aferovi}/Nezir/Ramiza, Li~na karta broj 04BTI2603 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


108/35 


Markovi}/Mom~ilo/Sini{a, Li~na karta broj 04BTI5930 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


108/38 


^e{ljar/Senad/Amar, Radna knji`ica izdata u Op}ini Centar Sarajevo 


108/39 


Dervi{evi}/Nail/Naza, Li~na karta broj 04BNB0583 izdata u PU Vogo{}a 


108/40 


Spahi}/Ismet/Alisa, Li~na karta broj04BQC3815 izdata u PU Ilid`a 


108/41 


Spahi}/Ismet/Alisa, Voza~ka dozvola broj 03BQA1634 izdata u PU Ilid`a 


108/42 


Zhubi/Enver/Venera, Diploma o zavr{nom ispitu U~iteljska {kola Sarajevo 


108/43 


Merd`anovi}/Ned`ad/Boris, Li~na karta broj 09BRH9156 izdata u PU Centar Sarajevo 


108/44 


Mujagi}/Mehmed/Edin, Bankovni ra~un broj 190059019-9 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


108/45 


^izmi}/-/Admir, Saobra}ajna dozvola broj BH 2953308 izdata u PU Ilid`a 


108/46 


Jeli}/-/Dragan, Svjedo~anstvo o zavr{nom ispitu ET[C "Jaroslav ^erni" Sarajevo 


108/47 


Be{i}/Muharema/Fejzo, Li~na karta broj 08BOC3053 izdata u PU Had`i}i 


108/48 


Juri{i}/Ljubomir/Lana, radna knji`ica izdata u Op}ini Centar Sarajevo 


108/49 


Pa}ariz/Envera/Lejla, Paso{ broj 5947568 od 15.05.2008. godine izdat u MUP-u Kantona Sarajevo 


108/50 


Kristi}/Dragutin/Ivan, Slu`bena iskaznica br. 1412/08 izdata od strane Federalno ministarstvo unutra{njih poslova 


108/51 


Rauni}/Avdo/Muenesa, Li~na karta broj 03BRC0746 izdata u PU Centar Sarajevo 


108/52 


Sal~in/Zlatko/Melisa, Li~na karta broj 03BSC4733 izdata u PU Novo Sarajevo 


108/53 


Pulji}/Slavko/Aljo{a, Index broj 4177 Fakultet Kriminalistike ,kriminologije i sigurnosnih nauka Sarajevo 


108/54 


Forto/-/Mirsad, Paso{ broj 6136691 od 05.02.2009. godine izda od strane MUP BPK-a Gora`de 


108/55 


Kos/Zoran/Nata{a, Svjedo~anstvo od I razreda Srednje medicinske {kole Jezero u Sarajevu 


108/56 


]orovi}/Zijaudin/Azra, Li~na karta broj 06BME0666 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 


108/57 


Musi}/Ru`dija/Ermin, Svjedo~anstvo od II razreda Gimnazija Obala Sarajevo 


108/58 


Kr{o/Asim/Aldin, Voza~ka dozvola broj 06BNA8231 izdata u PU Vogo{}a 


108/59 


Tahirovi}/Bele/[erif, Li~na karta broj 04BOB2048 izdata u PU Had`i}i 


108/60 


Tuli}/-/Mirza, saobra}ajna dozvola broj BH2599903 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 


109/2 


Gavran/-/Zdravko, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0258057 izdata u PU Centar Sarajevo 


109/3 


Isovi}/Hajro/Amer, Svjedo~anstvo od VIII razreda Peta osnovna {kola Ilid`a 


109/5 


Huri}/\ulaga/\emka, radna knji`ica izdata u Op}ini Modri~a 


109/6 


Bilalovi}/Mehmed/[emsudin, bankovni ra~un broj 090072658-9 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


109/7 


Zeljkovi}/Enver/Almir, Li~na karta broj 04BTE9434 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


109/8 


Maci}/-/Omer, Registarska tablica broj 367-M-313 izdata kod MUP HNK Jablanica 


109/9 


Spaho/Mustafa/Abid, registarska tablica broj 093-J-667 izdata u PU Ilid`a 


109/10 


D`akmi}/Junuz/Elmedin, Li~na karta broj 03BMA2098 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 


109/12 


Smaji}/Hajro/Hasudin, registarska tablica broj 827-T-030 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


109/13 


Luki}/Ferdinand/Boro, Bankovni ra~un broj 19000717325 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 


109/14 


Bali}/Ekrem/Hamdija, Li~na karta broj 04BSD9699 izdata u PU Novo Sarajevo 


109/15 


Hod`i}/Hakija/Bida, Li~na karta broj 04BTJ0218 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


109/16 


]evriz/Ljubo/Mirko, Li~na karta broj 05BRF7577 izdata u PU Centar Sarajevo 


109/17 


Suljevi}/Tufo/Edis, Voza~ka dozvola broj 05BRC5579 izdata u PU Centar Sarajevo 


109/18 


Hod`i}/Mehemed/Numo, Registarska tablica broj 176-J-170 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


109/19 


Bajramovi}/Rahmo/Samir, Li~na karta broj 05BTJ5501 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 


109/20