LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XVII - Broj 28 

Srijeda, 19. 5. 2010. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLU@BENE OBJAVE 


SMANJENJE KAPITALA 


Temeljem ~lanka 357. Zakona o gospodarskim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08), Op}insko vije}e Livno, u ulozi Skup{tine Javnog poduze}a "Radio-televizija Livno" d.o.o., objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Op}insko vije}e Livno kao Skup{tina Javnog poduze}a "Radio-televizija Livno" d.o.o. iz Livna donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o uskla|ivanju statusa Javnog poduze}a "Radiotelevizija Livno" d.o.o. sa Zakonom o javnim poduze}ima ("Slu`beni glasnik Op}ine Livno", broj 6/08), kojom je izmijenjen ~lanak 7. Odluke o uskla|ivanju statusa Javnog poduze}a "Radio-televizija Livno" d.o.o. sa Zakonom o javnim poduze}ima kojim je utvr|en temeljni kapital Dru{tva. Ovom izmjenom smanjen je temeljni kapital Dru{tva s 52.208,39 KM na 10.915,20 KM. 

Ovaj oglas }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i ima pravne posljedice regulirane Zakonom o gospodarskim dru{tvima. 

Ovaj oglas i Odluka o izmjeni Odluke o uskla|ivanju statusa Javnog poduze}a "Radiotelevizija Livno" d.o.o. sa Zakonom o javnim poduze}ima dostavit }e se sudskom registru Op}inskog suda u Livnu. 


Broj 01-02-2518/09
15. velja~e 2010. godine
Livno Za Skup{tinu Dru{tva
Nijaz Golub, v. r. 

(05-2-477/10) 

Na osnovu ~lanka 314., 357. i 358. Zakona o gospodarskim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, i 23/03), te na osnovu ~lana 22. Statuta dru{tva Vran Duki} d.o.o. (u daljnjem tekstu: Dru{tvo), dana 1. 12. 2009. godine, donosi slijede}u 

ODLUKU 

O SMANJENJU TEMELJNOG KAPITALA DRU[TVA 

I. 

Temeljni kapital Dru{tva VRAN DUKI] d.o.o. Tomislavgrad u iznosu 4.516.063,65 (slovima: ~etirimilijunapetsto{esnaesttisu}a{ezdesettri i 65/100 konvertibilnih maraka) smanjuje se za 1.045.097,00 KM (slovima: jedanmilijun~etrdesetpettisu}adevedesetsedam i 00/100 konvertibilnih maraka), tako da u kona~nici temeljni kapital Dru{tva iznosi 3.470.966,65 KM (slovima: trimilijuna~etiristosedamdesettisu}adevetstotina{ezdeset{est i 65/100 konvertibilnih maraka), a sve u skladu sa odredbama ~lanka 314., 357. i 358. Zakona o gospodarskim dru{tvima. 

II. 

Ova Odluka o smanjenju osnovnog kapitala u smislu ~lanka 358. Zakona o gospodarskim dru{tvima dostavit }e se sudskom registru Op}inskog suda u Livnu i objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

III. 

Ovim oglasom Dru{tvo obavje{tava vjerovnike da je spremno izmiriti obveze ili za njih dati jamstva. 

IV. 

Rok za podno{enje prijave vjerovnika u smislu odredbe to~ke II. ove Odluke je osam dana od dana objave ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

V. 

Po proteku roka iz to~ke IV. ovog oglasa Dru{tvo }e podnijeti prijavu za upis smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar. 

VI. 

Dokaz o proteku roka iz ~lanka IV. je oglas koji se objavi u "Slu`benim novinama Federacije BiH", koji Dru{tvo dobiva kao dokazni primjerak, radi podno{enja prijave za upis smanjenja osnovnog kapitala. 


Broj 32/09
1. prosinca 2009. godine
Tomislavgrad Osniva~
Mate Duki}, v. r. 

(05-2-1088/10) NATJE^AJI
KONKURSI
OGLASI 


AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 


Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), i zahtjeva Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine br. 13/04-1-34-1-2512-1/09-10/-B.J. od 22. aprila 2010. godine i br. 13/04-1-34-1-2512-2/09-10/-B.J. od 10.05.2010. godine, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje 

ISPRAVKU I IZMJENU JAVNOG KONKURSA 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U POREZNOJ UPRAVI FEDERACIJE BIH 

06/371 

I. Vr{i se ispravka javnog konkursa za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Poreznoj upravi Federacije BiH, objavljenog u "Slu`benim novinama Federacije BiH" br. 25/10 od 28. 04. 2010. godine i dnevnim novinama "Oslobo|enje" i "Dnevni avaz" dana 22. 04. 2010. godine, tako {to umjesto rije~i: 

Frame3

 

"12. Vi{i stru~ni saradnik za poreze pravnih lica u Kantonalnom poreznom uredu Novi Travnik - Porezna ispostava Vitez - 1 (jedan) izvr{ilac

treba da stoje rije~i: 

"12. Vi{i stru~ni saradnik za poreze pravnih i fizi~kih lica - poduzetnika i ostalih poreza gra|ana u Kantonalnom poreznom uredu Novi Travnik - Porezna ispostava Kiseljak - Podru~ni ured Kre{evo - 1 (jedan) izvr{ilac

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu ispravke i izmjene javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

II. Vr{i se izmjena javnog konkursa u dijelu posebnih uslova za sljede}e pozicije: 

15. Stru~ni savjetnik za prinudnu naplatu u Kantonalnom poreznom uredu Ljubu{ki - Odsjek za prinudnu naplatu 

25. Stru~ni savjetnik za prinudnu naplatu u Kantonalnom poreznom uredu Tuzla - Odsjek za prinudnu naplatu 

35. Stru~ni savjetnik za prinudnu naplatu u Kantonalnom poreznom uredu Biha} - Odsjek za prinudnu naplatu 

tako {to se rije~i: 

" - VSS/VII stepen stru~ne spreme - zavr{en pravni fakultet 

    -    najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci, nakon sticanja VSS" 

zamjenjuju rije~ima: 

"-    VSS/ VII stepen stru~ne - zavr{en ekonomski ili pravni fakultet 

  -    najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci, nakon sticanja VSS". 

U preostalom dijelu javni konkurs ostaje nepromijenjen. 

(so-584-a-F/10) 

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~l. 24. i 37. stav 1. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 3. Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organe dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 35/06, 59/08 i 25/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Jedinstvenog op}inskog organa uprave Op}ine Velika Kladu{a, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U JEDINSTVENOM OP]INSKOM ORGANU UPRAVE OP]INE VELIKA KLADU[A 

03/186 

I. Dr`avni slu`benici 

I/01.    Pomo}nik op}inskog na~elnika za op}u upravu i dru{tvene djelatnosti - 1 (jedan) izvr{ilac 

I/02.    Stru~ni saradnik za komunalne i stambene djelatnosti
- 1 (jedan) izvr{ilac
 

I/03.    Stru~ni saradnik za razvoj komunalne infrastrukture
- 1 (jedan) izvr{ilac
 

I/04.    Stru~ni saradnik za dru{tvene djelatnosti - 1 (jedan) izvr{ilac 

I/05.    Vi{i stru~ni saradnik za upravno rje{avanje u oblasti poduzetni{tva i obrta  - 1 (jedan) izvr{ilac 

I/06.    Vi{i stru~ni saradnik za informisanje - 1 (jedan) izvr{ilac 

II. Pripravnici 

II/01.    diplomirani ekonomista, smjer turisti~ki menad`ment - 1 (jedan) izvr{ilac 

II/02.    diplomirani ekonomista, smjer menad`ment u javnoj upravi i administraciji - 1 (jedan) izvr{ilac 

II/03.    diplomirani ekonomista, smjer marketing - 1 (jedan) izvr{ilac 

II/04.    diplomirani in`enjer gra|evine - 3 (tri) izvr{ioca 

II/05.    diplomirani in`enjer arhitekture - 3 (tri) izvr{ioca 

II/06.    diplomirani kriminalist  - 1 (jedan) izvr{ilac 

II/07.    diplomirani pravnik  - 2 (dva) izvr{ioca 

Opis poslova: Opis poslova za pozicije I/01, I/02, I/03, I/04, I/05 i I/06 sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Za poziciju I/01: 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 

3.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

II. Pripravnici 

Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to: 

Za poziciju II/01: 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U JEDINSTVENOM OP]INSKOM ORGANU UPRAVE OP]INE BOSANSKO GRAHOVO 

03/187 

-    Stru~ni saradnik za prostorno planiranje i urbanizam - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

1.    fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 

2.    potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 

3.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa. 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ulica Gabrijela Jurki}a bb
80101 Livno
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Jedinstvenom op}inskom organu uprave Op}ine Bosansko Grahovo " 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-585-a-F/10) 

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, na zahtjev Federalnog zavoda za statistiku, objavljuje 

JAVNl KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U FEDERALNOM ZAVODU ZA STATISTIKU 

06/374 

01.    Stru~ni savjetnik - sistem administrator i in`enjer za mre`u i hardware u Sektoru informatike - 2 (dva) izvr{ioca 

02.    Vi{i stru~ni saradnik za organizovanje i provo|enje statisti~kih istra`ivanja u Slu`bi za statistiku Tuzlanskog kantona - 1 (jedan) izvr{ilac 

03.    Stru~ni suradnik za primjenu statisti~kih metoda i aplikativnog softvera - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Opis poslova za sve pozicije sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Herecegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Za poziciju 01; 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ, nakon 06. 04. 1992. godine), 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci, nakon sticanja VSS, 

3.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru (za poziciju 03), 

4.    dokaz o poznavanju engleskog jezika (za poziciju 03), 

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19/V ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH vvww.adsfbih.gov.ba. 

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa. 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Za pozicije: 01 i 03 

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton,
Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, 71000 Sarajevo
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Federalnom zavodu za statistiku" 

Za poziciju 02. 

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Ul. Slatina br. 2., 75 000 Tuzla
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Federalnom zavodu za statistiku". 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijava ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-592-a-F/10) 

OP]INA NOVO SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ~lana 42. Statuta Op}ine Novo Sarajevo - Pre~i{}en tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 12/06, 14/08 i 25/08), ~lana 25. i 34. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list BiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), a u vezi sa ~lanom 16. i 19. Odluke o osnivanju Javne ustanove "Me|unarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo" ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 11/01), objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "ME\UNARODNI CENTAR ZA DJECU I OMLADINU NOVO SARAJEVO" 

Ogla{avaju se upra`njene pozicije u Javnoj ustanovi "Me|unarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo": 

I - Upravni odbor 

4) Imenovanje ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora vr{i se na period od 4 godine. 

5) Svi kandidati koji budu stavljeni na listu u`eg izbora bit }e pozvani na intervju. 

Podnosilac prijave sa kojim se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e se uzeti u obzir u daljnjem postupku za izbor. 

Ovaj javni oglas objavit }e se u dnevnom listu "San" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Pozivamo zainteresovane kandidate da podnesu prijavu u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa. Rok od 15 (petnaest) dana ra~una se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj javni oglas. 

Kuvertirane prijave sa naznakom "Javni oglas za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora JU "Me|unarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo" NE OTVARAJ, podnose se na protokol Op}ine Novo Sarajevo - li~no ili {alju po{tom preporu~eno" na adresu Op}ine Novo Sarajevo - Slu`ba za dru{tvene djelatnosti, ulica Zmaja od Bosne broj 55 - Sarajevo. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 

(so-574-a-F/10) 

OP]INA SREBRENIK 

Na osnovu ~lana 6. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), ~lana 38. Statuta Op}ine Srebrenik ("Slu`beni glasnik Op}ine Srebrenik", broj 1/08) i ~lana 3. Odluke o uslovima i kriterijima u postupku imenovanja u regulirane organe ("Slu`beni glasnik Op}ine Srebrenik", broj 2/05), op}inski na~elnik donosi 

ODLUKU 

O PONI[TENJU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA SREBRENIK 

I. 

Poni{tava se javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i dva ~lana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Srebrenik iz reda predstavnika osniva~a, koji je objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 25/10 od 28. 04. 2010. godine i dnevnom listu "Dnevni avaz" od 24. 04. 2010. godine. 

II. 

Novi javni oglas za izbor i imenovanje iz prethodne ta~ke objavit }e se na propisani na~in naknadno. 

III. 

Odluka o poni{tenju oglasa iz ta~ke I Odluke objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz". 

(so-580-a-F/10) 

OP]INA KAKANJ 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03) i Odluke o utvr|ivanju standarda i kriterija za kona~na imenovanja na pozicije u regulirane organe ("Slu`bene novine Op}ine Kakanj", broj 3/03), Komisija za izbor u regulirane organe objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE ^LANOVA UPRAVNIH ODBORA JAVNIH USTANOVA ^IJI JE OSNIVA^ OP]INA KAKANJ 

1. Raspisuje se javni oglas za imenovanje predsjednika i ~lanova upravnih odbora javnih ustanova: 

I. Upravni odbor Javne ustanove za pred{kolski odgoj i obrazovanje "Mladost" Kakanj 

Predsjednik i dva ~lana i to: 

KONKURS 

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODRE\ENO VRIJEME 

1.    Ljekar specijalista, interne medicine, 1 (jedan) izvr{ilac,
1 (jedna) godina radno vrijeme 8h
 

2.    Ljekar specijalista, anesteziolog, 1 (jedan) izvr{ilac,
1 (jedna) godina radno vrijeme 8h
 

3.    Ljekar specijalista, neuropsihijatar, 1 (jedan) izvr{ilac,
1 (jedna) godina radno vrijeme 8h
 

4.    Diplomirani psiholog, 1 (jedan) izvr{ilac, 1 (jedna) godina radno vrijeme 8h 

5.    Medicinski tehni~ar - sestra za rad na odjelu psihijatrije,
5 (pet) izvr{ilaca, 1 (jedna) godina radno vrijeme 8h
 

6.    Medicinski tehni~ar - sestra za rad na internom odjelu,
1 (jedan) izvr{ilac, 6 ({est) mjeseci, radno vrijeme 8h
 

7.    KV kuhar, 2 (dva) izvr{ioca, 6 ({est) mjeseci, radno vrijeme 8h 

8.    KV voza~, 1 (jedan) izvr{ilac, 6 ({est) mjeseci, radno vrijeme 8h 

9.    Referent za kadrovske poslove, 1 (jedan) izvr{ilac, 6 ({est) mjeseci, radno vrijeme 8h 

Pored zakonom utvr|enih op}ih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete: 

Pozicija 1., 2., 3. 
Na osnovu ~lana 41. Statuta JZU Op}a bolnica u Sanskom Mostu i Odluke Kantonalnog ministarstva zdravstva USK-a broj 06-34-8542/09 od 01. decembra 2009. godine, v.d. direktora JZU Op}a bolnica u Sanskom Mostu objavljuje 

KONKURS 

ZA IZBOR KANDIDATA ZA DODJELU I UPU]IVANJE NA SPECIJALIZACIJU 

1. Predmet konkursa 

IZMJENA JAVNOG OGLASA 

objavljenog 5. 5. 2010. godine u "Slu`benim novinama Federacije BiH" za izbor i imenovanje Nadzornog odbora JP "Bosansko - podrinjske {ume" d.o.o. Gora`de. 

Pod ta~kom 4. pod (a) Op}i uvjeti, pod rednim brojem 9. se tekst bri{e, a treba da stoji: 

"Da nije ~lan uprave i Nadzornog odbora drugog privrednog Dru{tva, niti da ima direktni i indirektni finansijski interes u Dru{tvu". 

Oglas se produ`ava jo{ 7 (sedam) dana od dana objavljivanja ispravke. 

(so-588-a-F/10) 

GIMNAZIJA LIVNO 

Na temelju ~lanka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" , broj 34/03), ~lanka 64. i 65. Zakona o srednjem {kolstvu ("Narodne novine Hercegbosanske `upanije", broj 7/04., 12/04 i 12/08) i Odluke [kolskog odbora broj 134/10 od 13. svibnja 2010. godine, [kolski odbor Gimnazije Livno raspisuje 

NATJE^AJ 

ZA IZBOR RAVNATELJA/ICE GIMNAZIJE LIVNO 

1. Op}i uvjeti za imenovanje na upra`njeno mjesto ravnatelja/ice Gimnazije Livno su: 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA KJKP "PARK" DOO SARAJEVO 

I. Predmet javnog konkursa 

Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje 3 (tri) ~lana Nadzornog odbora KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo. 

Izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora vr{i Skup{tina Javnog preduze}a. 

II. Opis pozicije 

Nadzorni odbor je nadle`an je da: 

1.    predla`e Skup{tini dono{enje, izmjene i dopune Statuta i Eti~kog kodeksa, 

2.    donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora, 

3.    donosi op{te akte, 

4.    usvaja trogodi{nji i godi{nji plan poslovanja, 

5.    usvaja izvje{taj Uprave o poslovanju sa finansijskim izvje{tajima po polugodi{njem obra~unu, a na osnovu prethodno datog mi{ljenja Odbora za reviziju, 

6.    podnosi Skup{tini godi{nji izvje{taj o poslovanju Preduze}a sa finansijskim izvje{tajima, koji obavezno uklju~uje: izvje{taj eksternog revizora, preporuku Odbora za reviziju po finansijskim izvje{tajima i izvje{taju eksternog revizora, izvje{taj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; 

7.    razmatra prijedlog Uprave o raspodjeli dobiti, a po prethodno datom mi{ljenju Odbora za reviziju i predla`e Skup{tini dono{enje odluke, 

8.    razmatra prijedlog Uprave o na~inu pokri}a gubitaka, a po prethodno datom mi{ljenju Odbora za reviziju i predla`e Skup{tini dono{enje odluke, 

9.    vr{i izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njihovo imenovanje Skup{tini; 

10.    prati provo|enje postupka javnih nabavki, u skladu s va`e}im propisima, 

11.    imenuje i razrje{ava ~lanove Uprave u skladu sa odredbama Statuta; 

12.    daje ovla{tenja za aktivnosti koje su ograni~ene propisima Zakona o javnim preduze}ima; 

13.    daje upute direktoru za provo|enje preporuka u vezi sa uo~enim nepravilnostima; 

14.    nadzire Upravu u provo|enju preporuka datih od strane Odbora za reviziju te vanjskog revizora sa specificiranim rokovima; 

15.    prati poslovanje i zakonitost poslovanja Preduze}a; 

16.    daje upute organima Preduze}a radi otklanjanja nepravilnosti u radu; 

17.    prisustvuje sjednicama Skup{tine Preduze}a i u~estvuje u raspravi bez prava glasa; 

18.    vr{i uvid u poslovne knjige i dokumentaciju Preduze}a; 

19.    vr{i druge poslove predvi|ene zakonom; 

20.    donosi cjenovnik usluga; 

21.    informi{e se o radu Odbora za reviziju kroz njegove izvje{taje o mjese~nim sastancima. 

III. Mandat 

^lanovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 (~etiri) godine. 

^lanovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu sa Statutom. 

IV. Uslovi za pozicije 

Kandidati za imenovanje za ~lana Nadzornog odbora moraju ispunjavati op}e i posebne uslove. 

Op}i uslovi: 

Za ~lana Nadzornog odbora iz ~lana 1 ove Odluke mo`e biti imenovan kandidat koji ispunjava slijede}e op}e uslove: 

l)    da je dr`avljanin Bosne i Herecegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu) 

2)    da je stariji od 18 godina (dokaz: kopija Cipsove li~ne karte) 

3)    da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv s du`no{}u u Nadzornom odboru i da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti iz nadle`nosti Nadzornog odbora (dokaz: uvjerenje ne starije od {est mjeseca od nadle`nog suda) 

4)    da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (dokaz: uvjerenje nadle`nog suda ne starije od {est mjeseci) 

5)    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja upra`njenje pozicije (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa) 

6)    da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja (dokaz: izvod iz mati~ne knjige ro|enih) 

7)    da nije izabrani zvani~nik nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", 13/02, 16/02, 14/03 i 12/04) (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa) 

8)    da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa) 

9)    da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje funkcije u Nadzornom odboru (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa) 

Pored navedenih op}ih uslova kandidat koji se imenuje za ~lana Nadzornog odbora treba da ispunjava slijede}e posebne uslove: 

a)    da ima univerzitetsku diplomu - VII stepen {kolske spreme (dokaz: ovjerena fotokopija univerzitetske diplome ili uvjerenja o diplomiranju) 

b)    da ima vi{egodi{nje iskustvo u radu (dokaz: potvrda ili uvjerenje) 

c)    da posjeduje znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvje{taja i propisa koji se se primjenjuju na rad i poslovanje iz oblasti komunalnih javnih preduze}a (dokaz: intervju) 

d)    da nije direktor ili ~lan Uprave ili Skup{tine ili Odbora za reviziju u preduze}u u kojem se kandiduje (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane op}inskog organa) 

e)    da nije predsjednik ili ~lan nadzornog ili upravnog odbora u drugom preduze}u sa ve}inskim dr`avnim kapitalom ili instituciji (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane op}inskog organa) 

f)    da posjeduje sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje povjerene funkcije 

g)    da posjeduje sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka 

h)    da je naklonjen timskom radu 

i)    da ima pozitivne rezultate u radu (dokaz: potvrda ili uvjerenje) 

j)    da nema privatni finansijski interes u preduze}u (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane op}inskog organa) 

Prilikom izbora uzet }e se u obzir slijede}i kriteriji: 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE OP]INSKOG PRAVOBRANIOCA U OP]INSKOM PRAVOBRANILA[TVU OP]INE SREBRENIK 

1. Opis upra`njene pozicije 

Op}inski pravobranilac obavlja poslove pravne za{tite imovine i imovinskih interesa Op}ine, op}inskih slu`bi, mjesnih zajednica, kao i pravnih lica koje osniva Op}ina, ako je to aktom o osnivanju pravnog lica predvi|eno, zastupa njihove imovinske interese u sudskim, upravnim i drugim postupcima i pru`a im drugu pravnu pomo} u imovinsko-pravnim pitanjima, te, u skladu s pozitivnim propisima obavlja druge poslove iz nadle`nosti op}inskog pravobranila{tva. 

2. Op}i i posebni uslovi za izbor i imenovanje 

a) Op}i uslovi: 

4. Imenovanje na du`nost op}inskog pravobranioca vr{i Op}insko vije}e op}ine Srebrenik na mandatni period od 4 godine. 

5. Javni oglas }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz", a ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. 

Prijave kandidata s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana, nakon isteka roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzete u razmatranje u daljem procesu izbora. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog oglasa mogu se podnijeti li~no putem pisarnice Op}ine ili po{tom preporu~eno na adresu: 

Op}ina Srebrenik - Komisiji za izbor u regulirane organe, ul. Radni~ka br. 5,
75350 Srebrenik, sa naznakom:
"Za javni oglas za izbor op}inskog pravobranioca - ne otvaraj". 

(so-593-a-F/10) 

JAVNO PREDUZE]E ZA UPRAVLJANJE, ZA[TITU I ODR@AVANJE OBJEKATA U VLASNI[TVU OP]INE NOVI GRAD "LOKOM" DOO SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 20. Statuta Javnog preduze}a za upravljanje, za{titu i odr`avanje objekata u vlasni{tvu Op}ine Novi Grad Sarajevo "LOKOM" d.o.o. Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 4/10), Skup{tina JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo, na drugoj sjednici odr`anoj 06. maja 2010. godine, donijela je Odluku, pod brojem 94/10, kojom 

PONI[TAVA JAVNI OGLAS 

za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Javnog preduze}a za upravljanje, za{titu i odr`avanje objekata u vlasni{tvu Op}ine Novi Grad Sarajevo, ~iji je osniva~ Op}ina Novi Grad Sarajevo, objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", br. 13/10 od 17.03.2010. godine, i istovremeno 
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ~lana 26. Statuta Javnog preduze}a za upravljanje, za{titu i odr`avanje objekata u vlasni{tvu Op}ine Novi Grad Sarajevo "LOKOM" d.o.o. Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 4/10), ~lana 7. Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na poziciju predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora JP "LOKOM " d.o.o. Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 4/10), te Odluke o raspisivanju ponovnog javnog oglasa za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora br. 95/10 od 06.05.2010. godine, objavljuje 

PONOVNI JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJU PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZE]A ZA UPRAVLJANJE, ZA[TITU I ODR@AVANJE OBJEKATA U VLASNI[TVU OP]INE NOVI GRAD SARAJEVO, ^IJI JE OSNIVA^ OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO 

PREDMET JAVNOG OGLASA 

Objavljuje se ponovni javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Javnog preduze}a za upravljanje, za{titu i odr`avanje objekata u vlasni{tvu Op}ine Novi Grad Sarajevo "LOKOM" d.o.o. Sarajevo u kojem Op}ina Novi Grad Sarajevo, kao Osniva~, ima pravni interes, i u kojem, prema va`e}im Zakonima, pravilima i propisima ima zakonito pravo imenovanja. 

Ogla{avaju se slijede}e pozicije: 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK /KSB TRAVNIK. 

1. Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB Travnik 

2. Izbor i imenovanje vr{i se na period od 4 godine. 

3. Uslovi konkursa 

Kandidati pored op}ih uslova utvr|enih zakonom trebaju ispunjavati i posebne uslove: 

JAVNI OGLAS 

ZA IMENOVANJE NA POZICIJE U NADZORNI ODBOR BH TELECOM DD SARAJEVO 

I. PREDMET JAVNOG OGLASA 

Objavljuje se javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za ~lanove Nadzornog odbora u privrednom dru{tvu: 

(so-613-a-F/10) 


OSTAVINSKI POSTUPAK 


Op}inski sud Mostar, stru~ni saradnik Snje`ana Maksumi}, u ostavinskom postupku iza umrlog Husi} Mumina, ro|. Saliha, ro|en 8. 10. 1935. godine, umro 18. 1. 2005. godine bez oporuke. 

Poziva se nasljednik Salko Husi}, sa prebivali{tem u SAD-u, nepoznate adrese, da se u roku od godinu dana od objave ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i Suda prijavi kao nasljednik Sudu. 

Ukoliko imenovani nasljednik ne postupi prema naprijed navedenom, nakon proteka roka Sud }e raspraviti ostavinu na temelju izjave postavljenog privremenog zastupnika Adonise \uliman, advokata iz Mostara, na temelju podataka kojim Sud raspola`e. 

Broj 07 58 O 903036 05 O
22. aprila 2010. godine
Mostar 

(05-2-1114/10) 


Op}inski sud Mostar, stru~ni saradnik Snje`ana Maksumi}, u ostavinskom postupku iza umrle Rahimi} Zibe, k}i Avde, ro|. \elilovi}, udv. Asima iz Mostara, umrla 12. 11. 2001. godine bez oporuke. 

Pozivaju se se nasljednice Selma i Elma Rami}, obe k}eri Seada Rami}, sa prebivali{tem u SAD-u, nepoznate adrese, da se u roku od godinu dana od objave ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i Suda prijave kao nasljednik Sudu. 

Ukoliko imenovani nasljednik ne postupi prema naprijed navedenom, nakon proteka roka Sud }e raspraviti ostavinu na temelju izjave postavljenog privremenog zastupnika Aide Omanovi}, advokata iz Mostara, na temelju podataka kojim Sud raspola`e. 

Broj 07 58 O 016690 02 O
23. aprila 2010. godine
Mostar 

(05-2-1115/10) 


Op}inski sud u @ivinicama objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u @ivinicama pokrenut je ostavinski postupak iza umrlog Luk{i} Josipa, sin Stjepana i majke Marije, ro|en 12. 5. 1924. godine, kako je nepoznato boravi{te njegovog nasljednika Luk{i} Tihomira, koji je imao posljednju adresu prebivali{ta @ivinice, Alije Izetbegovi}a 36. 

Poziva se Luk{i} Tihomir, sin Josipa, bio iz @ivinica, sada nepoznatog boravi{ta, da se javi ovom Sudu, jer }e se u suprotnom po proteku roka od godinu dana od dana objave oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ostavina raspraviti na temelju izjave postavljenog staratelja i podataka sa kojima raspola`e Sud. 

Broj 33 0 O 007838 08 O
5. maja 2010. godine
@ivinice 

(05-2-1168/10) 


PROGLA[ENJE UMRLIM 


Op}inski sud Mostar, i to sudija Bajro Avdi}, u vanparni~nom postupku predlagatelja Ranka ^vore, iz Mostara, radi dokazivanja smrti Zorke ^voro, od oca Trifka, iz Mostara, na osnovu ~lana 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Zorka ^voro, od oca Trifka i majke Sane, ro|ene Antelj, ro|ena 2. 4. 1919. godine u Vihovi}ima, op}ina Mostar, umrla 17. 11. 1985. godine u Mostaru, ali ~injenica smrti nije upisana u mati~ne knjige umrlih. 

Poziva se ZORKA ^VORO, od oca Trifka, ili bilo koje drugo lice koje ne{to zna o `ivotu ili smrti Zorke ^voro, da se javi ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa na adresu Op}inski sud Mostar, Adema Bu}a 20, Mostar. 

Po isteku roka od 30 dana Sud }e donijeti rje{enje po prijedlogu. 

Broj 58 0 V 051245 09 V
29. aprila 2010. godine
Mostar 

(05-2-1076/10) 


Op}inski sud Mostar, i to sudija Bajro Avdi}, u vanparni~nom postupku predlagatelja Ismeta \ulimana, iz Sarajeva, radi dokazivanja smrti Nefe \uliman, k}i Salke, djevoja~ki Ze}o, iz Mostara, na osnovu ~lana 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Nefa \uliman, od oca Salke i majke Dudije, ro|ene Rami}, ro|ena 24. 4. 1910. godine u Vlahovi}ima, op}ina Ljubine, umrla 30. 1. 1994. godine u Mostaru, ali ~injenica smrti nije upisana u mati~ne knjige umrlih. 

Poziva se NEFA \ULIMAN, od oca Salke, djevoja~ki Ze}o, ili bilo koje drugo lice koje ne{to zna o `ivotu ili smrti Nefe \uliman, da se javi ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa, na adresu Op}inski sud Mostar, Adema Bu}a 20, Mostar. 

Po isteku roka od 30 dana Sud }e donijeti rje{enje po prijedlogu. 

Broj 58 0 V 051914 09 V
29. aprila 2010. godine
Mostar 

(05-2-1077/10) 


Op}inski sud u Kalesiji, postupaju}i po stru~noj saradnici Fazli} Nevresi, u vanparni~nom postupku, po prijedlogu Osmanovi} Ibrahima, sina Sulje iz Nezuka, op}ina Sapna, radi dokazivanja smrti protivnika predlaga~a Osmanovi} Sulje, sina Smajila iz Nezuka, op}ina Sapna, zastupan po staratelju Fejzi} Ademu, radnika CZSR Sapna, shodno ~lanu 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje slijede}i 

OGLAS 

Osmanovi} Suljo, sin Smajila i majke Zile, ro|enog dana 25. 3. 1927. godine u mjestu Nezuk, op}ina Sapna, gdje je imao i posljednje mjesto prebivali{ta, navodno je umro dana 13. 2. 1993. godine u mjestu Nezuk, op}ina Sapna. 

Poziva se OSMANOVI] SULJO, kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o njegovom `ivotu ili smrti, da se javi ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa. 

Nakon isteka roka Sud }e odlu~iti po prijedlogu za dokazivanje smrti Osmanovi} Sulje. 

Broj 29 0 V 006042 10 V
28. aprila 2010. godine
Kalesija 

(05-2-1102/10) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, sudac Boris Gali}, u vanparni~nom predmetu predlagatelja Zdravko Ko{tro, sin pok. Mirka iz Vira, op}ina Posu{je, radi progla{enja nestale osobe Petra Ko{tro umrlom, zastupanog po privremenom skrbniku Iliji Kri{to, djelatnik Centra za socijalni rad Posu{je, po Rje{enju Centra za socijalni rad Posu{je br. UP/I-35/2-88/10 od 12. 3. 2010. godine, na temelju ~lanka 65. Zakona o izvanparni~nom postupku, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Poziva se nestali PETAR KO[TRO, sin pok. Luke i majke Janje ro|. Janji} iz Vira, op}ina Posu{je, sa posljednjim prebivali{tem u Viru, op}ina Posu{je, ro|en 17. 9. 1924. godine, koji je, prema navodima nestao u toku Drugog svjetskog rata, odnosno 1943. godine, i o ~ijem `ivotu do danas nije bilo nikakvih vijesti, da se bez odlaganja javi Op}inskom sudu u [irokom Brijegu. 

Istovremeno se poziva svako lice koje ma {ta zna o nestalom ili o njegovom `ivotu, da to bez odlaganja javi Sudu. 

Poziva se svako lice koje o `ivotu imenovanog ne{to zna da se javi ovom Sudu u roku od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", u protivnom }e nestali biti progla{en umrlim. 

Broj 64 0 V 011537 10 V
29. travnja 2010. godine
[iroki Brijeg 

(05-2-1126/10) 


POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA 


Op}inski sud u Kalesiji, po sudiji Halilovi} Muneveri, u pravnoj stvari tu`itelja Hamzi} Mustafe zv. "Mu}a" iz Jaji}a, zastupan po punomo}niku Omerovi} Fatimi, advokatu iz Kalesije, protiv tu`enih Heri} Stane, k}erka Luke, iz Kalesije, Heri} Simat, sin Sime iz Kalesije, Heri} Simo, sin Sime iz Kalesije, Eri} r. Manojlovi} Vukosave iz Kalesije, Heri} r. Joki} Draginje iz Zolja, Heri} (Eri}) Bla{ko, sin Milorada iz Zolja, Heri} (Eri}) Pajo, sin Milorada iz Zolja, Heri} (Eri}) Risto, sin Milorada iz Zolja, Joki} r. Eri} Divke, `ena Petka iz Jaji}a, Joki} Milana, sin Petka iz Jaji}a, Jovi} r. Joki} Smilje, k}erka Petka iz Jaji}a, Blagojevi} r. Joki} Kristine zv. "Mira" iz Jaji}a, Eri} r. Jovi} Koviljke iz Po`arnice i Eri} Milana, sin Maksima iz Po`arnice, sada nepoznatog mjesta boravka, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, v.s. 8.470,00 KM, dana 28. 4. 2010. godine, donosi sljede}i 

OGLAS
O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda broj 29 0 P 005549 10 P od 28. 4. 2010. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. ZPP, tu`enim Heri} Stani, k}erka Luke iz Kalesije, Heri} Simat, sin Sime iz Kalesije, Heri} Simi, sin Sime iz Kalesije, Eri} r. Manojlovi} Vukosavi iz Kalesije, Heri} r. Joki} Draginji iz Zolja, Heri} (Eri}) Bla{ku, sin Milorada iz Zolja, Heri} (Eri}) Paji, sin Milorada iz Zolja, Heri} (Eri}) Risti, sin Milorada iz Zolja, Joki} r. Eri} Divki, `ena Petka iz Jaji}a, Joki} Milanu, sin Petka iz Jaji}a, Jovi} r. Joki} Smilji, k}erka Petka iz Jaji}a, Blagojevi} r. Joki} Kristini zv. "Mira, iz Jaji}a, Eri} r. Jovi} Koviljki iz Po`arnice i Eri} Milanu, sin Maksima iz Po`arnice, sa nepoznatim mjestom boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik Mehanovi} Salih, advokat iz Kalesije. 

Tim Rje{enjem je utvr|eno da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti sud da je tu`enim postavio staratelja. 

Broj 29 0 P 005549 10 P
28. aprila 2010. godine
Kalesija 

(05-2-1068/10) 


Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju izdaje slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju, referent zemlji{noknji`nog ureda Ned`ad Ljevakovi}, u postupku predlaga~a Bradari} Enisa, zastupanog po punomo}niku Halep D`evadu, advokatu iz Te{nja, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, protivnika predlaga~a Peji} r. Luki} Kate, Luki} Ive udova [imuna iz Ljubljane i Luki} Davora, sin [imuna iz Ljubljane, a koji su upisani kao suvlasnici na nekretninama u zk. ul. broj 444 K.O. SP-TE[ANJ, a ozna~enoj kao k.~. broj 162/10 Palu~ak, pa{njak u pov. 125 m2, postavio je Rje{enjem br. 039-0-Dn-10-000 192 od 28. 4. 2010. godine, privremenog zastupnika u osobi Kantonalnog zavoda za pravnu pomo} Zenica, po{to su isti upisani kao suvlasnici u zk. ul. broj 8107 K.O. SP-TE[ANJ, nepoznate adrese, a u skladu sa odredbama ~lana 296. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH. 

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika i ista }e izvr{avati do okon~anja postupka sve dok se protivnik predlaga~ ili njegov pounomo}nik ne pojave pred Sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja. 

Broj 039-0-Dn-10-000 192
28. aprila 2010. godine
Te{anj 

(05-2-1081/10) 


Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju izdaje slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju, referent zemlji{noknji`nog ureda Ned`ad Ljevakovi}, u postupku predlaga~a Turki} Harisa, zastupanog po punomo}niku Halep D`evadu, advokatu iz Te{nja, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, protivnika predlaga~a Peji} r. Luki} Kate, Luki} Ive udova [imuna iz Ljubljane i Luki} Davora, sin [imuna iz Ljubljane, a koji su upisani kao suvlasnici na nekretninama u zk. ul. broj 445 K.O. SP-TE[ANJ, a ozna~enoj kao k.~. broj 162/6 Palu~ak, pa{njak u pov. 558 m2, postavio je Rje{enjem br. 039-0-Dn-10-000 193 od 28. 4. 2010. godine, privremenog zastupnika u osobi Kantonalnog zavoda za pravnu pomo} Zenica, po{to su isti upisani kao suvlasnici u zk. ul. broj 8107 K.O. SP-TE[ANJ, nepoznate adrese, a u skladu sa odredbama ~lana 296. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH. 

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika i ista }e izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnik predlaga~ ili njegov pounomo}nik ne pojave pred Sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja. 

Broj 039-0-Dn-10-000 193
28. aprila 2010. godine
Te{anj 

(05-2-1082/10) 


Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju izdaje slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju, referent zemlji{noknji`nog ureda Ned`ad Ljevakovi}, u postupku predlaga~a GRAFIK KOMERC DOO TE[ANJ, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, protivnika predlaga~a Karanovi r. Lu~i} Lucije iz Osijeka, Lu~i} Marka, sin Mate iz Osijeka, Priti{anac r. Lu~i} Ru`e iz Osijeka, Lu~i} Ane, k}i Mate iz Osijeka i Kalvare{in r. Lu~i} Marije iz Osijeka, a koji su upisani kao suvlasnici na nekretninama u zk. ul. broj 8107 K.O. SP-TE[ANJ a ozna~enim kao k.~. broj 5367/21 Lipovci, dvori{te u pov. 1724 m2, k.~. broj 5367/24 Lipovci, stambeni objekat u pov. 493 m2 i k.~. broj 5367/26 Lipovci, dvori{te u pov. 42 m2, postavio je Rje{enjem br. 039-0-Dn-10-000 034 od 28. 4. 2010. godine, privremenog zastupnika u osobi Kantonalnog zavoda za pravnu pomo} Zenica, po{to su isti upisani kao suvlasnici u zk. ul. broj 8107 K.O. SP-TE[ANJ, nepoznate adrese, a u skladu sa odredbama ~lana 296. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH. 

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika i ista }e izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnik predlaga~ ili njegov pounomo}nik ne pojave pred Sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja. 

Broj 039-0-Dn-10-000034
28. aprila 2010. godine
Te{anj 

(05-2-1083/10) 


Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, sutkinja Jasmina Miljkovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Dizdarevi} Nurije, sin Hasana iz Kumarice, zastupan po punomo}niku advokatu Azizu Adilagi}u iz Velike Kladu{e, protiv tu`enih: 1. Melki} (Alije) Ibro iz Podzvizda, 2. Mahi} zv. Dizdarevi} (Alije) Ale iz Podzvizda, 3. Mahi} (Alija) Be{ir iz Podzvizda, 4. Mahi} (Hasan) Mujo, Podzvizd, 5. Mahi} (Alija) Be}ir iz Podzvizda, 6. Melki} (Alije) Ibro iz Podzvizda, 7. Dizdarevi} (Velija) Hasan iz Todorova, 8. Mahi} (Alija) Be{ir iz Podzvizda, 9. Mahi} (Hasan) Fehret iz Podzvizda, 10. Mahi} (Alija) Be}ir iz Podzvizda, 11. Mahi} (Alija) Be}ir iz Podzvizda, 12. Mahi} zv. Dizdarevi} r. ]erimovi} Ajka iz Podzvizda, 13. Nuhanovi} r. Mahi} zv. Dizdarevi} ]erima iz Podzvizda, 14. Dizdarevi} r. Reki} Medina iz Kumarice, 15. Reki} r. Dizdarevi} Emina iz Podzvizda, 16. Reki} (Hasan) Fatima iz Podzvizda, 17. Reki} (Hasan) Ibrahim iz Podzvizda, 18. Reki} (Hasan) Sulejman iz Podzvizda, 19. Reki} r. Kantarevi} Zlata iz Podzvizda, 20. Reki} r. Osmanagi} De`mila iz Podzvizda, 21. Reki} ([aban) Meho iz Kumarice, 22. Reki} ([aban) Mirsad iz Kumarice, 23. Reki} (Saban) Izet iz Kumarice, 24. Reki} ([aban) Aziza iz V. Kladu{e, Nurije Pozderca 1, 25. Dizdarevi} (Hasana) Rasim iz Kumarice, 26. Dizdarevi} r. Omeragi} Bajrama iz V. Kladu{e, 27. Dizdarevi} (Be}ir) Ibrahim zv. Ferr iz V. Kladu{e, ul. Omladinska, 28. Dizdarevi} (Be}ir) Emin iz V. Kladu{e, 29. Dizdarevi} (Muhamed) Se}ima iz Kumarice, 30. Hod`i} r. Dizdarevi} Fadila `. Zuhdije iz V. Kladu{e, 31. Dizdarevi} (Muhamed) Muhamed iz V. Kladu{e, 32. Dizdarevi} (Muhamed) Fata iz V. Kladu{e,33. Dizdarevi} (Muhamed) Tehvida iz V. Kladu{e, 34. Dizdarevi} (Asim) Ismet iz Kumarice, 35. Nuhanovi} (Fehima) Selim iz Kumarice, 36. Dizdarevi} r. Miljkovi} Arifa iz V. Kladu{e, 37. Mahi} (Agan) Zajim iz Podzvizda, 38. Velja~i} (Mujo) Sulejman iz V. Kladu{e, 39. Miljkovi} (Ibro) Mehmed iz V. Kladu{e, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, vsp. 1.000,00 KM, vanraspravno dana 22. 4. 2010. godine, izdao je slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda br. 23 0 P 003210 09 P od 22. 4. 2010. godine, na osnovu ~l. 296. st. 1. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, u ovoj pravnoj stvari po tu`bi u pravnoj stvari tu`itelja Dizdarevi} Nurije, sin Hasana iz Kumarice, zastupan po punomo}niku advokatu Azizu Adilagi}u iz Velike Kladu{e, protiv tu`enika: 1. Melki} (Alije) Ibro iz Podzvizda, 2. Mahi} zv. Dizdarevi} (Alije) Ale iz Podzvizda, 3. Mahi} (Alija) Be{ir iz Podzvizda, 4. Mahi} (Hasan) Mujo, Podzvizd, 5. Mahi} (Alija) Be}ir iz Podzvizda, 6. Melki} (Alije) Ibro iz Podzvizda, 7. Dizdarevi} (Velija) Hasan iz Todorova, 8.Mahi} (Alija) Be{ir iz Podzvizda, 9. Mahi} (Hasan) Fehret iz Podzvizda, 10. Mahi} (Alija) Be}ir iz Podzvizda, 11. Mahi} (Alija) Be}ir iz Podzvizda, 12. Mahi} zv. Dizdarevi} r. ]erimovi} Ajka iz Podzvizda, 13. Nuhanovi} r. Mahi} zv. Dizdarevi} ]erima iz Podzvizda, 14. Dizdarevi} r. Reki} Medina iz Kumarice, 15. Reki} r. Dizdarevi} Emina iz Podzvizda, 16. Reki} (Hasan) Fatima iz Podzvizda, 17. Reki} (Hasan) Ibrahim iz Podzvizda, 18. Reki} (Hasan) Sulejman iz Podzvizda, 19. Reki} r. Kantarevi} Zlata iz Podzvizda, 20. Reki} r. Osmanagi} De`mila iz Podzvizda, 21. Reki} ([aban) Meho iz Kumarice, 22. Reki} ([aban) Mirsad iz Kumarice, 23. Reki} ([aban) Izet iz Kumarice, 24. Reki} ([aban) Aziza iz V. Kladu{e, Nurije Pozderca 1, 25. Dizdarevi} (Hasana) Rasim iz Kumarice, 26. Dizdarevi} r. Omeragi} Bajrama iz V. Kladu{e, 27. Dizdarevi} (Be}ir) Ibrahim zv. Ferr iz V. Kladu{e, ul. Omladinska, 28. Dizdarevi} (Be}ir) Emin iz V. Kladu{e, 29. Dizdarevi} (Muhamed) Se}ima iz Kumarice, 30. Hod`i} r. Dizdarevi} Fadila `. Zuhdije iz V. Kladu{e, 31. Dizdarevi} (Muhamed) Muhamed iz V. Kladu{e, 32. Dizdarevi} (Muhamed) Fata iz V. Kladu{e,33. Dizdarevi} (Muhamed) Tehvida iz V. Kladu{e, 34. Dizdarevi} (Asim) Ismet iz Kumarice, 35. Nuhanovi} (Fehima) Selim iz Kumarice, 36. Dizdarevi} r. Miljkovi} Arifa iz V. Kladu{e, 37. Mahi} (Agan) Zajim iz Podzvizda, 38. Velja~i} (Mujo) Sulejman iz V. Kladu{e, 39. Miljkovi} (Ibro) Mehmed iz V. Kladu{e, nepoznate adrese i boravi{ta, u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi Reki} ([aban) Aziza iz V. Kladu{e, Nurije Pozderca 1. 

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog u postupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavio staratelja. 

Broj 23 0 P 003210 09 P
22. aprila 2010. godine
Velika Kladu{a 

(05-2-1091/10) 


Op}inski sud u Ljubu{kom, po stru~noj suradnici Eldini Biuk, postupaju}i u pravnoj stvari tu`itelja JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, organizacijski dio - Opskrba el. energijom, OP Jug, Grude, Trg Herceg Bosne 3, protiv tu`enoj Fatimi Maksumi}, @abljak bb, op}ina Ljubu{ki, radi isplate duga, izvan ro~i{ta i u izo~nosti stranaka, dana 21. 4. 2010. godine, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Tu`enoj Fatimi Maksumi} iz Ljubu{kog, @abljak bb, postavlja se privremeni zastupnik u ovom postupku u osobi Tomislavu Zeli}, odvjetniku iz Ljubu{kog. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik obavlja sve dok se navedene osobe ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok tijelo skrbni{tva ne obavijesti Sud da je istima postavilo skrbnika. 

Broj 63 0 mal 000866 08 Mal
21. travnja 2010. godine
Ljubu{ki 

(05-2-1092/10) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Pred Op}inskim sudom u Ljubu{kom, u pravnoj stvari tu`itelja Halid Had`ali}, protiv tu`enih: Jure Su{ac pok. Ante, Luka Su{ac pok. Ante, Halil Hrnji~evi} umrl. Mahe, Ivan Su{ac, sin Joze i Rusmir Hrnji~evi}, sin Re{ada, svi sada nepoznata boravi{ta, radi utvr|enja i uknji`be, Rje{enjem broj 63 0 P 2586 08 P od 16. 4. 2010. godine postavio je tu`enima privremenog zastupnika u osobi odvjetnice Anke Hrsti} iz Ljubu{kog, na temelju ~l. 296. st. 2. to~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enike u postupku sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 63 0 P 002586 08 P
27. travnja 2010. godine
Ljubu{ki 

(05-2-1093/10) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Pred Op}inskim sudom u Ljubu{kom, u pravnoj stvari tu`itelja Elbisa Kapi} ro|. Mu{i} iz Mostara, Enisa Ribi} ro|. Mu{i} iz Sarajeva. Emira Mu{i} umrlog ]amila iz Zagreba, \anine Hajdarevi} ro|. Mu{i} k}eri ]amila iz Zagreba, Lejli Kova~i} ro|. Mu{i}, k}eri ]azima iz Mostara, Elme Mu{i} umrlog ]azima iz Mostara, Rozende Mu{i} ro|. Ba}i} ud. Mehmeda iz Rijeke i Erne Mu{i} umrlog Mehmeda iz Rijeke, svi zastupani po punomo}niku Tomislavu Zeli}, odvjetniku iz Ljubu{kog, protiv tu`enih Nusrete Orman ud. Mahmuta, Edina Orman umrlog Mahmuta, Mustafe Orman umrlog Mahmuta i Edine Orman umrlog Mahmuta, Rje{enjem od 13. 4. 2010. godine postavio je tu`enima privremenog zastupnika u osobi odvjetnice Anke Hrsti} iz Ljubu{kog, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 63 0 P 000285 08 P
13. travnja 2010. godine
Ljubu{ki 

(05-2-1094/10) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Pred Op}inskim sudom u Ljubu{kom u tijeku je parnica po tu`bi tu`itelja Bego Delali} umrl. Lebiba iz Ljubu{kog, protiv tu`enih Najla [ukali} i dr., radi utvr|enja i uknji`be, pa je Sud na prijedlog tu`itelja Rje{enjem od 20. 4. 2010. godine tu`enima: Najla [ukali} ro|. Mujanovi}, Mehmed [ukali} umrl. Huse, Kasim [ukali} umrl. Huse, [efa [ukali} umrl. Huse, Lebib Delali}, sin Avde, Halil Delali}, sin Avde, Nefisa Jaki} ro|. Delali}, Behid`a Delali}, k}i Lebiba, Mehmed Jaki} umrl. Avde, Munib Delali}, sin Lebiba, Dervi{a Nik{i} umrl. Muje, Hasan Elezovi} umrl. Hamida, Hamid Elezovi}, sin Hasana, Zineta Elezovi}, k}i Hasana, Ahmet Be}irovi} umrl. Hamida, Zehida ^i{i} ro|. Be}irovi}, Sara Atijas, Halil Nik{i} umrl. Mustafe, Omer Nik{i} umrl. Mustafe, Munta Gvozdenovi} ro|. Nik{i}, Abraham Atijas umrl. Morde, Izidor Atijas umrl. Morde, Sida Atijas umrl. Morde, Fatima Mu{i} ro|. Mahi}, Dervo Jaki} umrl. Alage, Mustafa Jaki} umrl. Alage, Sulejman Jaki} umrl. Alage, Arif Jaki} umrl. Alage, [u}rija Jaki} umrl. Alage, Hava Mahi} r. Jaki}, Behija Avdi} ro|. Jaki}, Ragib Jaki}, sin Saliha, Hatid`a Jaki}, k}i Saliha, Sevda Korjeni} ro|. Jaki}, Mevlida ]utuk ro|. Jaki}, Hasan Jaki}, sin Hajre i Tid`a Jaki}, k}i Huseina, postavio privremenog zastupnika u osobi odvjetnice Anke Hrsti} iz Ljubu{kog, na temelju ~l. 296. st. 1. to~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enike u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 63 0 P 000640 08 P
27. travnja 2010. godine
Ljubu{ki 

(05-2-1095/10) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Ljubu{kom u tijeku je parnica koja se vodi pod posl. br. 63 0 P 000277 08 P tu`itelja Zdravka ^uljka, sina Ivana iz Imotskog, RH, zastupan po punomo}niku Anki Hrsti}, odvjetnici iz Ljubu{kog, protiv tu`enih Ante ^uljka pok. Ivana i dr., sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja. 

Po{to je boravi{te tu`enih, Ante ^uljka pok. Ivana iz Klobuka, Matije ^uljak ud. Ante iz Vojni}a i Mate ^uljka pok. Ivana iz Klobuka, nepoznato, postavlja im se privremeni zastupnik u osobi Tomislava Zeli}a, odvjetnika iz Ljubu{kog, koji }e ta prava i du`nosti vr{iti sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok tijelo skrbni{tva ne izvijesti Sud da im je postavio skrbnika. 

Broj 63 0 P 000277 08 P
4. svibnja 2010. godine
Ljubu{ki 

(05-2-1096/10) 


Op}inski sud u Te{nju izdaje se slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMNOG ZASTUPNIKA 

Op}inski sud u Te{nju, zemlji{noknji`ni referent Jasminka Prnjavorac, u postupku predlaga~a Besime Raki}-Prnjavorac, k}i Osmana iz Te{nja, radi uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka, protivnicima pedlaga~a Galija{evi} r. Medari} Fatima iz Te{nja, Mahmutagi} Mehmed, sin Zaimbega iz Tesli}a, Mahmutagi} Hamzalija, sin Zaimbega iz Tesli}a, Mahmutagi} Behid`e, r. Pa{i}, Mahmutagi} Mehmed, sin Ahmeta, Srkalovi} Sabit, sin Alije, Pa{i} Hamid, sin Alije, Pa{i} Hamzalija, sin Alije, Pa{i} Hasib, sin Hamida, Pa{i} [efika, k}i Hamida, Pa{i} [emsa, k}i Hamida, Had`imuji} Habiba, r. Pa{i}, Pa{i} Ra{ida, r. Mahmutagi}, postavio je Rje{enjem br. 039-0-Dn-10-000 290 od 4. 5. 2010. god., privremenog zastupnika u osobi Kantonalni zavod za pravnu pomo} Zenica, po{to ozna~ena lica su umrla ili nepoznate adrese, a na osnovu ~lana 296. stav. 2. ta~ka 4. Zakona o prani~nom postupku FBiH. 

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika, i ista }e se izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnici predlaga~a ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja. 

Broj 039-0-Dn-10-000 290
4. maja 2010. godine
Te{anj 

(05-2-1099/10) 


Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, sutkinja Jasmina Miljkovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Dizdarevi} Rasim, sin Hasana iz Kumarice, protiv tu`enih: 1. Melki} (Alije) Ibro iz Podzvizda, 2. Dizdarevi} (Velija) Hasan iz Todorova, 3. Mahi} (Alija) Be{ir iz Podzvizda, 4. Mahi} (Hasan) Fehret iz Podzvizda, 5. Mahi} (Alija) Be}ir iz Podzvizda, 6. Mahi} (Alija) Be}ir iz Podzvizda, 7. Mahi} zv. Dizdarevi} r. ]erimovi} Ajka iz Podzvizda, 8. Nuhanovi} r. Mahi} zv. Dizdarevi} ]erima iz Podzvizda, 9. Dizdarevi} r. Reki} Medina iz Kumarice, 10. Reki} r. Dizdarevi} Emina iz Podzvizda, 11. Reki} (Hasan) Fatima iz Podzvizda, 12. Reki} (Hasan) Ibrahim iz Podzvizda, 13. Reki} (Hasan) Sulejman iz Podzvizda, 14. Reki} r. Kantarevi} Zlata iz Podzvizda, 15. Reki} r. Osmanagi} D`emila iz Podzvizda, 16. Reki} ([aban) Meho iz Kumarice, 17. Reki} ([aban) Mirsad iz Kumarice, 18. Reki} ([aban) Izet iz Kumarice, 19. Reki} ([aban) Aziza iz V. Kladu{e, Nurije Pozderca 1, 20. Dizdarevi} r. Omeragi} Bajrama iz V. Kladu{e, 21. Dizdarevi} (Be}ir) Ibrahim zv. Frr iz V. Kladu{e, ul.Omladinska, 22. Dizdarevi} (Be}ir) Emin iz V. Kladu{e,23. Dizdarevi} r. Pa{i} Fata Kumarica, 24. Dizdarevi} (Muhamed) Se}ima iz Kumarice, 25. Hod`i} r. Dizdarevi} Fadila `. Zuhdije iz V. Kladu{e, 26. Dizdarevi} (Muhamed) Muhamed iz V. Kladu{e, 27. Dizdarevi} (Muhamed) Fata iz V. Kladu{e, 28. Dizdarevi} (Muhamed) Tehvida iz V. Kladu{e, 29. Dizdarevi} (Muhameda) Zehida iz Kumarice, 30. Dizdarevi} (Asim) Ismet iz Kumarice, 31. Nuhanovi} (Fehima) Selim iz Kumarice, 32. Dizdarevi} Hasana) Nurija iz Kumarice, 33 Dizdarevi} r. Miljkovi} Arifa iz V. Kladu{e, 34 Mahi} (Agan) Zajim iz Podzvizda, 35. Velja~i} (Mujo) Sulejman iz V. Kladu{e, 36. Miljkovi} (Ibro) Mehmed iz V. Kladu{e, radi utvrdjivanja prava vlasni{tva,vsp. 1.000,00 KM, vanraspravno, dana 23. 4. 2010. godine, vanraspravno, dana 22. 4. 2010. godine, izdao je slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda br. 23 0 P 003293 09 P od 23. 4. 2010. godine, na osnovu ~l. 296. st. 1. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, u ovoj pravnoj stvari po tu`bi u pravnoj stvari tu`itelja Dizdarevi} Rasima, sin Hasana iz Kumarice, protiv tu`enika: 1. Melki} (Alije) Ibro iz Podzvizda, 2. Dizdarevi} (Velija) Hasan iz Todorova, 3. Mahi} (Alija) Be{ir iz Podzvizda, 4. Mahi} (Hasan) Fehret iz Podzvizda, 5. Mahi} (Alija) Be}ir iz Podzvizda, 6. Mahi} (Alija) Be}ir iz Podzvizda, 7. Mahi} zv. Dizdarevi} r. ]erimovi} Ajka iz Podzvizda, 8. Nuhanovi} r. Mahi} zv. Dizdarevi} ]erima iz Podzvizda, 9. Dizdarevi} r. Reki} Medina iz Kumarice, 10. Reki} r. Dizdarevi} Emina iz Podzizda, 11. Reki} (Hasan) Fatima iz Podzvizda, 12. Reki} (Hasan) Ibrahim iz Podzvizda, 13. Reki} (Hasan) Sulejman iz Podzvizda, 14. Reki} r. Kantarevi} Zlata iz Podzvizda, 15. Reki} r. Osmanagi} D`emila iz Podzvizda, 16. Reki} ([aban) Meho iz Kumarice, 17. Reki} ([aban) Mirsad iz Kumarice, 18. Reki} ([aban) Izet iz Kumarice, 19. Reki} ([aban) Aziza iz V. Kladu{e, Nurije Pozderca 1, 20. Dizdarevi} r. Omeragi} Bajrama iz V. Kladu{a, 21. Dizdarevi} (Be}ir) Ibrahim zv. Frr iz V. Kladu{e, ul. Omladinska, 22. Dizdarevi} (Be}ir) Emin iz V. Kladu{e, 23. Dizdarevi} r. Pa{i} Fata Kumarica, 24. Dizdarevi} (Muhamed) Se}ima iz Kumarice, 25. Hod`i} r. Dizdarevi} Fadila `. Zuhdije iz V. Kladu{e, 26. Dizdarevi} (Muhamed) Muhamed iz V. Kladu{e, 27. Dizdarevi} (Muhamed) Fata iz V. Kladu{e, 28. Dizdarevi} (Muhamed) Tehvida iz V. Kladu{e, 29. Dizdarevi} (Muhameda) Zehida iz Kumarice, 30. 

Dizdarevi} (Asim) Ismet iz Kumarice, 31. Nuhanovi} (Fehima) Selim iz Kumarice, 32. Dizdarevi} (Hasana) Nurija iz Kumarice, 33. Dizdarevi} r. Miljkovi} Arifa iz V. Kladu{e, 34 Mahi} (Agan) Zajim iz Podzvizda, 35. Velja~i} (Mujo) Sulejman iz V. Kladu{e, 36. Miljkovi} (Ibro) Mehmed iz V. Kladu{e, nepoznate adrese i boravi{ta, u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi advokat Aziz Adilagi} iz V. Kladu{e. 

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog u postupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavio staratelja. 

Broj 23 0 P 003293 09 P
23. aprila 2010. godine
Velika Kladu{a 

(05-2-1100/10) 


Op}inski sud u Visokom, po sudiji Igbala Mustafi}, u pravnoj stvari tu`itelja \uri} Ljiljane ro|. Paji} iz Br~kog, \ure Jak{i}a bb, zastupane po punomo}niku Leme{ Salihu, advokatu iz Visokog, protiv tu`enih: Jovo [ikuljak, pok. Koje, Relja [ikuljak pokojnog Koje, Ranko [ikuljak pokojnog Koje, Ahmed Pali}, sin Avde, Meho Kamenja{, sin Salke, Hajrija Dervi{evi} ro|. Matoruga, sada nepoznatog boravi{ta, i dr. radi utvr|ivanja prava vlasni{tva v.s. 1.000,00 KM, vanraspravno dana 26. 3. 2010. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Tu`enim: Jovi [ikuljaku pokojnog Koje, Relji [ikuljaku pokojnog Koje, Ranku [ikuljaku pokojnog Koje, Ahmedu Pali}u, sin Avde, Mehi Kamenja{u, sin Salke i Hajriji Dervi{evi} ro|. Matoruga, sada nepoznatog boravi{ta, u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik u osobi advokatu Agi} Suadu iz Kaknja, po{to su tu`eni nepoznatog boravi{te, a nemaju punomo}nika, jer postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi trajao dugo, tako da bi za stranku mogle nastati {tetne posljedice. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e vr{iti sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca. 

O postavljanju privremenog zastupnika tu`enim, obavje{tava se JU Centar za socijalni rad visoko i JU Centar za socijalni rad Breza, dostavom ovog Rje{enja. 

Budu}i da je privremeni zastupnik postavljen tu`enim iz razloga ozna~enog u ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. ZPP-a FBiH, Sud }e izdati oglas koji }e objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Broj 41 0 P 002802 09 P
26. marta 2010. godine
Visoko 

(05-2-1103/10) 


Op}inski sud u ^apljini, sudija Fatima @ujo, u pravnoj stvari tu`itelja tu`itelja Ivan Alilovi}, sin Ante iz Studenaca, op}ina Ljubu{ki, zastupan po punomo}niku Moniki Rebac-Filipovi}, odvjetnici iz ^apljine, protiv tu`enika 1. Janja Beno ro|. ^oli}, `ena Pave, Po~itelj bb, op}ina ^apljina, i dr., radi utvr|enja prava vlasni{tva, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem ovog Suda br. 53 0 P 031888 10 P od 28. 4. 2010. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavlja se Azra Kati}, odvjetnica iz ^apljine, za privremenog zastupnika tu`enim Fila Andrun, `ena Kazimira, Jozo ^oli}, sin Ivana, Pero ^oli}, sin Ivana, Anda Vuleti}, `ena Nikole, Marica Jaki~evi}, `ena Joze, Mila-Milka ^oli} ro|. Vrli} udova Ilije, Bo`ica Cvitanovi} ud. Ilije, Franjo ^oli}, sin Frane, sada nepoznatog boravi{ta, koja }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`ene kao zakonski zastupnik u parni~nom postupku dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. 

Broj 53 0 P 031888 10 P
28. aprila 2010. godine
^apljina 

(05-2-1105/10) 


LIKVIDACIJE - STE^AJI 


Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se postupak likvidacije nad "LARA" d.o.o. Jajce, poduze}e za proizvodnju, trgovinu, psoredni{tvo i prijevoz prehrambenih proizvoda, zastupan po direktoru Zoranu Ljubez iz Jajca, upisano Rje{enjem @upanijskog/Kantonalnog suda u Travniku u sudski registar, br. Rje{enja U/1.237/02 od 14. 5. 2002. godine, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-4307. 

Za likvidatora se postavlja Zoran Ljubez, sin Mladena, iz Jajca, ^usine bb. 

Oglas o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

Ukoliko nitko od povjeritelja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja, smatrat }e se da je likvidacioni postupak zaklju~en. 

Po proteku navedenog roka i nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, predlagatelj "Lara" d.o.o. Jajce, ^usine bb, brisat }e se iz sudskog registra i drugih javnih registara. 

Imovina koja je preostala pripada osniva~u Dru{tva, kojom on odgovara za obveze prema tre}im osobama, koje bi eventualno nakon pravomo}nosti rje{enja imale imovinsko-pravne zahtjeve prema subjektu koji se likvidira. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

Broj 51 0 L 027622 09 L
20. travnja 2010. godine
Travnik 

(05-2-1064/10) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Provest }e se likvidacijski postupak nad pravnom osobom ,,NET" d.o.o. Posu{je, Fra. G. Marti}a bb. 

Za likvidatora se postavlja Miro Mili~evi}, sin Jerke iz Bro}anca, op}ina Posu{je. 

Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. 

Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi potra`ivanje, likvidacijski postupak }e se zaklju~iti. 

Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u [irokom Brijegu - Odjelu za registar, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacijskog postupka. 

Rje{enje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit }e se na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj 64 0 L 007005 09 L
28. travnja 2010. godine
[iroki Brijeg 

(05-2-1065/10) 


Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se postupak likvidacije nad poduze}em "Hladnja~a i klaonica" d.d. Bugojno, Terzi}i bb, zastupan po direktoru Kerimu Top~i}, iz Bugojna, upisano u sudski registar @upanijskog/Kantonalnog suda u Travniku br. U/I-165/02 od 10. 4. 2002. godine, mati~ni registarski broj subjekta upis 1-1448. 

Za likvidatora se postavlja Kerim Top~i}, sin Ne|ada iz Bugojna, Nugle II/11. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i Suda. 

Ukoliko nitko od povjeritelja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja, smatrat }e se da je likvidacioni postupak zaklju~en. 

Po proteku navedenog roka i nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, poduze}e "Hladnja~a i klaonica" d.d. Bugojno brisat }e se iz sudskog registra kao i iz drugih javnih registara. 

Imovina koja je preostala pripada osniva~u Dru{tva, kojom on odgovara za obveze prema tre}im osobama, koje bi eventualno nakon pravomo}nosti rje{enja imale imovinsko-pravne zahtjeve prema subjektu koji se likvidira. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidatora. 

Broj 51 0 L 026515 10 L
16. travnja 2010. godine
Travnik 

(05-2-1066/10) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo za proizvodnju, unutra{nju i spoljnu trgovinu i usluge "RAFI" d.o.o. Visoko, Sinanagi}a 2, Visoko, mati~ni registarski broj upisa subjekta 43-01-0023-09 (stari broj 1-9754). 

Za likvidatora se imenuje [ahinovi} Bejna, iz Visokog, Branilaca 19. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj 43 0 L 031935 10 L
27. aprila 2010. godine
Zenica 

(05-2-1067/10) 


Op}inski sud u Ora{ju, i to sudac Momir \o{anovi}, postupaju}i u likvidacionom postupku nad pravnim licem "Dobor Kula" d.o.o. za trgovinu i promet, Exsport-import Od`ak, Brodska 10, na ro~i{tu odr`anom dana 26. 4. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Dobor Kula" d.o.o. za trgovinu i promet, Exsport-import Od`ak, Brodska 10. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Hajrudin Kunali} iz Doboja, Solunskih dobrovoljaca 15/133. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Ora{ju, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-1405, koje je upisano Rje{enjem Kantonalnog suda Od`ak broj U/I-129/05 od 8. 3. 2005. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a. 

6.    Sve imovinske vrijednosti (nepokretna imovina, pokretna imovina, nov~ana sredstva) nakon likvidacije ovog pravnog subjekta prenose se na osniva~a Dru{tva Amira Bajri} iz Od`ak, Brodska bb, kojom on odgovara za obaveze prema tre}im osobama koje bi eventualno nakon pravosna`nosti Rje{enja imale imovinsko-pravne zahtjeve prema navedenom subjektu. 

Broj 25 0 L 014110 09 L
26. travnja 2010. godine
Ora{je 

(05-2-1075/10) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u postupka po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom "AMIGO" d.o.o. Sladna, Omerba{i}i bb, donio je dana 28. 4. 2010. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "AMIGO" d.o.o. Sladna, Omerba{i}i bb, sa danom 28. 4. 2010. godine. 

Za likvidatora se imenuje Murselovi} Nuraga, advokat iz Srebrenika. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Broj L-300/04
28. aprila 2010. godine
Tuzla 

(05-2-1078/10) 


Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "IMOS" d.o.o. Novi Travnik, upisan u sudski registar Op}inskog suda u Travniku, na osnovu Rje{enja br. U/I-5354 od 7. 10. 2004. godine. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Sulejman Silajd`ija, sin Izeta iz Novog Travnika, Hanumina 1, osniva~ Dru{tva. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Travniku, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-4696. 

Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 51 0 L 029609 10 L
27. aprila 2010. godine
Travnik 

(05-2-1079/10) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo za promet i usluge "BRUGGER PRECISION" d.o.o. Zenica, Ku~ukovi}i 2, mati~ni registarski broj upisa subjekta 1-5588. 

Za likvidatora se imenuje \evdana Braji}, iz Zenice, Lond`a 90. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj 43 0 L 033054 10 L
28. aprila 2010. godine
Zenica 

(05-2-1080/10) 


Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Vahida Halilovi}, u postupku likvidacije nad pravnim subjektom ,,CADY" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge Grada~ac, Husein-kapetana Grada{~evi}a bb, van ro~i{ta, donosi 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem ,,CADY" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge Grada~ac, Husein-kapetana Grada{~evi}a bb, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-8544, Rje{enje o upisu u sudski registar broj U/I-1090/2000, od 21. 2. 2000. godine. 

Likvidator Be{irovi} Nusret, sin Alije iz Grada~ca, Hasana Durmi{evi}a bb, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. 

Broj 32 0 L 009146 10 L
27. aprila 2010. godine
Tuzla 

(05-2-1089/10) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "SALIPEK" d.o.o. Zenica, Crkvice 44. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Jonji} Anto, advokat iz Zenice. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda u Zenici, mati~ni registarski broj subjekta upisa 43-01-0167-08 i iz svih javnih registara, a ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj 43 0 L 024913 09 L
22. aprila 2010. godine
Zenica 

(05-2-1090/10) 


Op}inski sud u Livnu, likvidacijski sudac Sofija Vrdoljak, u likvidacijskom postupku predlagatelja Zdravka Kelava iz Tomislavgrada, za pokretanje likvidacijskog postupka nad pravnom osobom "KELAVA- 100S" d.o.o. Tomislavgrad, Mijata Tomi}a bb, dana 28. 4. 2010. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Provest }e se postupak likvidacije nad dru{tvo "KELAVA-100S" d.o.o. TOMISLAVGRAD. 

Za likvidatora se postavlja Zdravko Kelava iz Tomislavgrada, direktor i osniva~ Dru{tva. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis vjerovnika i navedene popise dostaviti likvidacijskom sucu. 

Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja. 

Prijava se podnosi sukladno ~l. 110. Zakona o ste~ajnom postupku i to u tri primjerka, na prijavu se pla}a sudska pristojba u iznosu od 2% od vrijednosti potra`ivanja, ali ne vi{e od 125,00 KM. 

Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi svoja potra`ivanja likvidacijski postupak }e se zaklju~iti. Po pravomo}nosti rje{enja o zaklju~enju likvidacijskog postupka, likvidator }e biti razrije{en du`nosti, a dru{tvo "KELAVA-100S" d.o.o. Tomislavgrad, upisano u registarski ulo`ak br. 1-1776, brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Livno i svih javnih registara. 

Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret osniva~a. 

Rje{enje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit }e se u ,,Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

Odre|uje se upis zabilje`be o pokretanju likvidacijskog postupka u sudskom registru ovog Suda. 

Broj 68 0 L 011346 09 L
28. travnja 2010. godine
Livno 

(05-2-1101/10) 


Op}inski sud u Livnu, po likvidacijskom sucu Sofiji Vrdoljak, u likvidacijskom postupku predlagatelja Josipa Peri{a, Dr`anlije, Livno, za pokretanje likvidacijskog postupka nad pravnom osobom "JOJA" d.o.o. Livno, Dr`anlije bb, na ro~i{tu dana 22. 4. 2010. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Provest }e se postupak likvidacije nad dru{tvom "JOJA" d.o.o. Livno. 

Za likvidatora se postavlja Josip Peri{a iz Dr`anlija, osniva~ i zz Dru{tva. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis vjerovnika i navedene popise dostaviti likvidacijskom sucu. 

Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja. 

Prijava se podnosi sukladno ~l. 110. Zakona o ste~ajnom postupku i to u tri primjerka, na prijavu se pla}a sudska pristojba u iznosu od 2% od vrijednosti potra`ivanja, ali ne vi{e od 125,00 KM. 

Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi svoja potra`ivanja, likvidacijski postupak }e se zaklju~iti. Po pravomo}nosti Rje{enja o zaklju~enju likvidacijskog postupka, likvidator }e biti razrije{en du`nosti, a dru{tvo "JOJA" d.o.o. Livno, upisan u registarski ulo`ak br. 1-1846, brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Livno i iz svih javnih registara. 

Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret osniva~a. 

Rje{enje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

Odre|uje se upis zabilje`be o pokretanju likvidacijskog postupka u sudskom registru ovog Suda. 

Broj 68 0 L 011846 10 L
22. travnja 2010. godine
Livno 

(05-2-1106/10) 


Op}inski sud u Livnu, likvidacijski sudac Sofija Vrdoljak, u likvidacijskom postupku predlagateljice Mane Markota iz Glamo~a, za pokretanje likvidacijskog postupka nad pravnom osobom ,,DPA KELAVA" d.o.o. Glamo~, dana 26. 4. 2010. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Provest }e se postupak likvidacije nad dru{tvo ,,DPA KELAVA" d.o.o. Glamo~. 

Za likvidatora se postavlja Ana Markota iz Glamo~a, direktor i osniva~ Dru{tva. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i popis vjerovnika i navedene popise dostaviti likvidacijskom sucu. 

Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja. 

Prijava se podnosi sukladno ~l. 110. Zakona o ste~ajnom postupku i to u tri primjerka, na prijavu se pla}a sudska pristojba u iznosu od 2% od vrijednosti potra`ivanja, ali ne vi{e od 125,00 KM. 

Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi svoja potra`ivanja likvidacijski postupak }e se zaklju~iti. Po pravomo}nosti Rje{enja o zaklju~enju likvidacijskog postupka, likvidator }e biti razrije{en du`nosti, a dru{tvo ,,DPA KELAVA" d.o.o. Glamo~, upisano u registarski ulo`ak br. 1-1361, brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Livno i svih javnih registara. 

Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret osniva~a. 

Rje{enje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit }e se u ,,Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

Odre|uje se upis zabilje`be o pokretanju likvidacijskog postupka u sudskom registru ovog Suda. 

Broj 68 0 L 011757 10 L
26. travnja 2010. godine
Livno 

(05-2-1107/10) 


Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanovi}, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem Dru{tvom za trgovinu, proizvodnju i usluge BAJI] d.o.o. Konjic, sa sjedi{tem u Konjicu, Prkanj 74, zastupanog po z.z. Baji} Salki, a ovaj po punomo}niku Gagula Halilu, advokatu iz Konjica, na ro~i{tu odr`anom dana 26. 4. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se postupak likvidacije nad Dru{tvom za trgovinu, proizvodnju i usluge BAJI] d.o.o. Konjic, sa sjedi{tem u Konjicu, Prkanj 74, upisanog u registarski ulo`ak Kantonalnog suda Mostar broj 1-998, a na osnovu Rje{enja o upisu subjekta upisa UF/I-367/2000 od 12. 10. 2000. godine. 

Likvidator Dru{tva Fatima Alikadi} razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Preostala imovina Dru{tva i to ra~unar u vrijednosti od 278,00 KM i klima ure|aj u vrijednosti od 213,00 KM, nakon prestanka pravnog lica, vra}aju se osniva~u Dru{tva Baji} Salki iz Konjica, do kojeg iznosa osniva~ odgovara za obaveze likvidiranog pravnog lica prema tre}im licima koja bi eventualno imala imovinsko-pravne zahtjeve prema likvidiranom dru{tvu. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja izvr{it }e se brisanje naprijed ozna~enog dru{tva iz Registra pravnih subjekata ovog Suda kao i svih javnih registara, a ovo Rje{enje objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi postupka padaju na teret Dru{tva. 

Broj 58 0 L 059511 10 L
26. aprila 2010. godine
Mostar 

(05-2-1109/10) 


Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanovi}, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem Trgova~kim dru{tvom "GUANG HAI" d.o.o. Export-import Konjic, sa sjedi{tem u Konjicu, Mar{ala Tita bb, zastupanog po punomo}niku Ji Youxiong, na ro~i{tu odr`anom dana 26. 4. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se postupak likvidacije nad Trgova~kim dru{tvom "GUANG HAI" d.o.o. Export-import Konjic, sa sjedi{tem u Konjicu, Mar{ala Tita bb, upisanog u registarski ulo`ak Kantonalnog suda Mostar broj 1-12059, a na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Mostar broj Tt-O-475/07 od 3. 8. 2007. godine. 

Likvidator Dru{tva Fatima Alikadi} razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja izvr{it }e se brisanje navedenog pravnog lica iz Registra pravnih subjekata ovog Suda kao i svih javnih registara, a ovo Rje{enje objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi postupka padaju na teret Dru{tva. 

Broj 58 0 L 058754 09 L
26. aprila 2010. godine
Mostar 

(05-2-1110/10) 


Op}inski sud u Mostaru, po likvidacijskom sucu Divni Bo{njak, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnom osobom Zadruga "STUDENT FUTURA" sp.o. Konjic, sa sjedi{tem u Konjicu, Ora{je bb, na ro~i{tu odr`anom dana 30. 4. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom Zadruga "STUDENT FUTURA" sp.o. Konjic, sa sjedi{tem u Konjicu, Ora{je bb. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Fatima Alikadi}, ekonomist iz Konjica. 

3.    Preostala imovina Zadruge po zaklju~enoj likvidaciji i to: nov~ana sredstva u iznosu od 60,00 KM na ra~unu kod UNION banke DD Sarajevo, Poslovnica Konjic, vra}aju se osniva~ima Zadruge: Nik{i} Elvedin, Hajduk Amir, Teletovi} D`enan, Mutap~ija Dolores, Buturovi} Milada i Alagi} Sanji u iznosu od po 10,00KM, te se osniva~ima vra}a i kompjuter marke Pentium 3, knjigovodstvene vrijednosti 578,00 KM, srazmjerno njihovim udjelima u iznosu od po 16,66%. 

4.    Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, navedeno pravna osoba brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Mostaru, koje je upisano u mati~ni registarski broj 3-194, a po Rje{enju broj Tt-5/05 od 3. 2. 2005. godine. 

5.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

6.    Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlaga~a. 

Broj 58 0 L 057654 09 L
30. travnja 2010. godine
Mostar 

(05-2-1111/10) 


Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanovi}, u likvidacionom postupku nad Dru{tvom "OBJECT-CONCEPT" d.o.o. Mostar za trgovinu i usluge Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Ortije{ bb, zastupanog po zakonskom zastupniku direktoru Kne`evi} Dragi, vanraspravno, dana 30. 4. 2010. sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem Dru{tvom "OBJECT-CONCEPT" d.o.o. Mostar za trgovinu i usluge, Ortije{ bb, Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Ortije{ bb. 

2.    Za likvidatora se imenuje Bo{ko Ragu` iz Mostara, Akademika Ivana Zovke 10. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Registarskom odjeljenju ovog Suda, na broj Rje{enja Tt-O.47/07 od 26. 3. 2007. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa br. 1-11961, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Ro~i{te radi ispitivanja prijavljenih potra`ivanja odr`at }e se dana 28. 6. 2010. god. u 08,30 sati u prostorijama Suda (soba 108/I). 

8.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

Broj 58 0 L 066625 10 L
30. aprila 2010. godine
Mostar 

(05-2-1112/10) 


Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanovi}, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem Preduze}em za promet nafte i naftnih derivata "LUBRICANTS TRADE" EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, na adresi Husnije Repca 3-C, zastupanog po z.z., a ovaj po punomo}nicima Miri Kebo i Semiru Guzin, advokatima iz ZAK "Kebo & Guzin" iz Mostara, na ro~i{tu odr`anom dana 29. 4. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se postupak likvidacije nad dru{tvom Preduze}em za promet nafte i naftnih derivata "LUBRICANTS TRADE" EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, na adresi Husnije Repca 3-C, upisanog u registarski ulo`ak Op}inskog suda Mostar broj 1-11496, na osnovu Rje{enja o upisu subjekta upisa UF/I-381/2000 od 24. 11. 2000. godine. 

Likvidator Dru{tva Leto Ismet razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Preostala imovina Dru{tva i to osnovna sredstva vrijednosti od 2.326,00 KM, te nov~ana sredstva u iznosu od 1.844,66 KM, nakon prestanka pravnog lica vra}aju se osniva~u Dru{tva Kukolj Ismetu iz Mostara, Husnije Repca 15, do kojeg iznosa osniva~ odgovara za obaveze likvidiranog pravnog lica prema tre}im licima koja bi eventualno imala imovinsko-pravne zahtjeve prema likvidiranom dru{tvu. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja izvr{it }e se brisanje naprijed ozna~enog dru{tva iz Registra pravnih subjekata ovog Suda kao i svih javnih registara, a ovo Rje{enje objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi ovog postupka padaju na teret osniva~a. 

Broj 58 0 L 058802 09 L
30. travnja 2010. godine
Mostar 

(05-2-1113/10) 


Op}inski sud u Biha}u, po likvidacionom sudiji kao sudiji pojedincu Ivani{ Vlatki, u likvidacionom predmetu po prijedlogu predlaga~a Bajri} Saliha iz Cazina, za pokretanje likvidacionog postupka nad Specijaliziranom poljoprivrednom zadrugom "Gazi}" p.o. Cazin, dana 26. 4. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad Specijaliziranom poljoprivrednom zadrugom "Gazi}" iz Cazina, Stijena 19, direktor Bajri} Salih iz Cazina, upisan u registarski ulo`ak br. 17 05 0004 09 prema Rje{enju Op}inskog suda Biha} br. 017 0 Reg 09 000008 od 10. 12. 2009. godine. 

Razrje{ava se du`nosti likvidator navedene zadruge Bajri} Salih iz Cazina, Stijena 19. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja Specijalizirane poljoprivredne zadruge "Gazi}" iz Cazina, brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Biha} i iz svih javnih registara, a izvod iz ovog Rje{enja objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli ovog Suda. 

Broj 17 0 L 015547 10 L
26. aprila 2010. godine
Biha} 

(05-2-1121/10) 


Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se postupak likvidacije nad Dru{tvom ograni~ene odgovornosti "Marker" d.o.o. Travnik, zastupan po direktoru @eljki Bodul, sin Ive iz Zenice, upisan u sudski registar Kantonalnog suda Novi Travnik, br. U/I-131/05 od 3. 5. 2003. godine, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-4145. 

Za likvidatora se postavlja @eljko Bodul, sin Ive iz Zenice, [trosmajerova 11, koji je du`an postupiti u svemu u skladu s odredbama Zakona o likvidacionom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03). 

Rje{enje o pokretanju likvidadacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i Suda. 

Ukoliko nitko od povjeritelja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja, smatrat }e se da je likvidacioni postupak zaklju~en. 

Po proteku navedenog roka, i nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, "Marker" d.o.o. Travnik, Mali niz bb, brisat }e se iz sudskog registra kao i drugih javnih registara. 

Imovina koja je preostala pripada osniva~u Dru{tva, kojom on odgovara za obveze prema tre}im osobama, koje bi eventualno nakon pravomo}nosti rje{enja imale imovinsko-pravne zahtjeve prema subjektu koji se likvidira. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagatelja. 

Broj 51 0 L 0 28169 09 L
26. travnja 2010. godine
Travnik 

(05-2-1127/10) 


Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad Ugostiteljko, turisti~ko i prometnim dru{tvom "MH" d.o.o. Turbe, Aleja bb, upisano u sudski registar Rje{enjem @upanijskog/Kantonalnog suda u Travniku br. U/I-157/01 od 12. 4. 2001. godine, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-4109. 

Likvidator Besim Mehi}, sin Mustafe iz Turbeta, se razrje{ava du`nosti likvidatora. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, a po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravne osobe u svim javnim registrima. 

Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravne osobe. 

Broj 51 0 L 016399 08 L
16. travnja 2010. godine
Travnik 

(05-2-1128/10) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo za spoljnu i unutra{nju trgovinu "SPEKTRA KOMERC" d.o.o. Zavidovi}i, Bosanska bb, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-2030. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Mujki} Senad, iz Zavidovi}a, Bosanska bb. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra pravnih lica ovog Suda, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-2030, i svih javnih registara, a ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i Suda. 

Broj 43 0 L 024608 09 L
28. aprila 2010. godine
Zenica 

(05-2-1129/10) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom "DIGIT" Dru{tvo za projektovanje i instaliranje kablovske televizije d.o.o. Maglaj, Ilijasa Smajlagi}a 5, mati~ni registarki broj upisa subjekta 1-8971. 

Za likvidatora se imenuje Kasun Davor, iz Maglaja, IV. ulica br. 13/1. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj 43 0 L 033051 10 L
28. aprila 2010. godine
Zenica 

(05-2-1132/10) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Ugostiteljsko-prometno i uslu`no dru{tvo "WEST side" d.o.o. Zenica, Juraja Neidharta 6, mati~ni-registarski broj subjekta upisa 43-01-0262-09 (stari broj 1-9426). 

Za likvidatora se imenuje Musli} Zilha iz Zenice, Klopa~ki put 53, Zenica. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj 43 0 L 031936 10 L
27. aprila 2010. godine
Zenica 

(05-2-1133/10) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao ste~ajni sudija, u ste~ajnom postupku nad imovinom ste~ajnog du`nika DJL "PRIZRENKA" Srebrenik Novo Naselje bb, van ro~i{ta, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Objavljuje se da je Rje{enje ovog Suda broj 32 0 St 001244 09 St od 9. 3. 2010. godine, kojim je ste~ajni postupak nad ste~ajnim du`nikom otvoren i istovremeno zaklju~en zbog nedostatka ste~ajne mase, dana 6. 4. 2010. godine postalo pravosna`no. 

Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Brisanje ste~ajnog du`nika iz Registra privrednih dru{tava odre|eno Rje{enjem od 9. 3. 2010. godine izvr{it }e se po proteku 2 (dva) radna dana od dana objave ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj 32 0 St 001244 09 St
29. aprila 2010. godine
Tuzla 

(05-2-971/10) 


Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Ivelji} Igoru kao ste~ajnom sudiji, u postupku prethodnog ispitivanja prijedloga za pokretanje ste~ajnog postupka nad du`nikom "TEHNOING" d.o.o. za gra|evinarstvo Lukavac, dana 28. 4. 2010. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

I. 

Pokre}e se prethodni postupak radi utvr|ivanja uslova za otvaranje ste~ajnog postupka nad ste~ajnim du`nikom "TEHNOING" d.o.o. za gra|evinarstvo Lukavac. 

II. 

Za privremenog ste~ajnog upravnika imenuje se Hasi} Muhamed, iz Srebrenika, Mehmeda Ibrahimovi}a bb, sa liste ste~ajnih upravnika. 

III. 

Privremeni ste~ajni upravnik du`an je: 

- osigurati imovinu du`nika i starati se o njoj, 

- izvr{iti pregled du`nikovih poslovnih prostorija i izvr{iti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju du`nika, 

- utvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka, 

- ispitati da li }e imovina ste~ajnog du`nika pokriti tro{kove ste~ajnog postupka, 

- utvrditi da li se poslovanje ste~ajnog du`nika mo`e u cjelini ili djelimi~no nastaviti u toku prethodnog postupka, te uraditi kontrolu poslovanja ste~ajnog du`nika. 

Privremeni ste~ajni upravnik du`an je podnijeti izvje{taj Sudu u roku od 30 dana od dana dono{enja ovog Rje{enja u kojem }e izvijestiti Sud o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju. 

IV. 

Rje{enje se dostavlja Registru pravnih lica ovog Suda radi upisa zabilje`be o pokretanju prethodnog postupka. 

V. 

Pozivaju se povjerioci da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja saop}e koje }e mjere osiguranja na predmetima imovine ste~ajnog du`nika zahtijevati. 

VI. 

Oglas o pokretanju prethodnog postupka }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Broj 032-0-St-08-000 027
28. aprila 2010. godine
Tuzla 

(05-2-1087/10) 


Op}inski sud u Biha}u, u ste~ajnom vije}u sastavljenom od Fikrete Had`i} kao predsjednika ste~ajnog vije}a, Aladina Bajri}a kao ste~ajnog sudije i Senje D`afi}a kao ~lana Vije}a, u predmetu ste~aja nad imovinom ste~ajnog du`nika DOO "TOPLANA" Biha} - u ste~aju, odlu~uju}i o odr`avanju ro~i{ta radi ispitivanja prijava potra`ivanja, na sjednici Vije}a odr`anoj dana 26. 4. 2010. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Odre|uje se ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja i za povjerioce za dan ponedjeljak, 21. 6. 2010. godine, u prostorijama Op}inskog suda u Biha}u, soba br. 31, drugi sprat, u 12,00 sati. 

Na ro~i{tu za ispitivanje potra`ivanja ispitat }e se potra`ivanja prijavljena po isteku roka odre|enog za prijavljivanje potra`ivanja koja se nisu mogla ispitati u smislu ~lana 87. stava 2. Zakona o ste~aju i likvidaciji. 

Na ro~i{te se pozivaju: 

- ste~ajni upravnik Avdo [epi} iz Cazina, 

- punomo}nici povjerilaca koji su prijavili svoja potra`ivanja, 

- punomo}nik predlaga~a advokat Alaga Bajramovi} iz Biha}a, 

- povjerioci da prijave svoja potra`ivanja ste~ajnom vije}u podneskom u 2 primjerka sa dopisima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa za odr`avanje ro~i{ta radi ispitivanja potra`ivanja koji je objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Oglas za ispitivanje potra`ivanja stavljen na oglasnu tablu Suda dana 26. 4. 2010. godine. 

Broj St-4/04
26. aprila 2010. godine
Biha} 

(05-2-1097/10) 


Op}inski sud u Biha}u, postupaju}i po ste~ajnom sudiji Fikreti Had`i}, rje{avaju}i po prijedlogu punomo}nika, ste~ajnog du`nika, advokata Velad`i} Hasana, za otvaranje ste~ajnog postupka nad DOO "ORBIT HANDELS" Cazin, podnesenog dana 16. 11. 2009. god., nakon odr`anog ro~i{ta pred ovim sudom dana 26. 4. 2010. god., donio je sljede}i 

OGLAS 

Odbija se prijedlog predlaga~a, zaprimljenog kod Suda dana 16. 11. 2009. godine, da se otvori ste~ajni postupak nad pravnim licem DOO "ORBIT HANDELS" Cazin, sa sjedi{tem na adresi ]uprija bb, Cazin, zbog nedostatka ste~ajne mase. 

Ste~ajni postupak mo`e se otvoriti ako zainteresirano lice u roku od 8 dana od dana objave ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" predujmi iznos od 14.007,74 KM za pokri}e tro{kova ste~ajnog postupka. Predujam uplatiti na ra~un br. 3385002206016890, partija 2250060168, otvoren kod UniCredit Bank DD Mostar, Filijala Biha}, i dostavi dokaz o uplati Sudu. 

Privremeni ste~ajni upravitelj Be}iragi} Asim iz Cazina razrje{ava se du`nosti privremenog ste~ajnog upravitelja. 

Nakon pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u sudskom registru, reg ulo`ak broj 1-4735-00, i svim drugim javnim registrima. 

Tro{kovi prethodnog postupka padaju na teret predlaga~a. 

Broj 17 0 St 013919 09 St
26. aprila 2010. godine
Biha} 

(05-2-1118/10) 


Op}inski sud u Biha}u, sudija Ivani{ Vlatka, u ste~ajnom postupku nad DOO [IP "Una" p.o. Bosanska Krupa, van ro~i{ta za raspravu, dana 16. 4. 2010. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

Pozivaju se povjerioci da pristupe na posebno ispitno ro~i{te u ste~ajnom postupku nad du`nikom DOO [IP "Una" p.o. Bosanska Krupa dana 4. 6. 2010. godine u 11,00 sati, koje ro~i{te }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda u Biha}u, soba br. 41/III sprat. 

Broj 017 0 St 07 000004
16. aprila 2010. godine
Biha} 

(05-2-1119/10) 


Op}inski sud u Biha}u, ste~ajni sudija Vlatka Ivani{, u ste~ajnom postupku nad "Eco Stolarija" DOO Velika Kladu{a, nakon ro~i{tu za utvr|ivanje uvjeta za otvaranje ste~ajnog postupka, dana 27. 4. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Otvara se ste~ajni postupak nad imovinom pravnog lica "Eco Stolarija" DOO Velika Kladu{a. 

2.    Za ste~ajnog upravnika imenuje se Be}iragi} Asim iz Cazina. 

3.    Kao vrijeme otvaranja ste~ajnog postupka utvr|uje se 27. 4. 2010. godine u 10,00 sati. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja Sudu, u dva primjerka s dokazima, pozivom na broj 17 0 St 005914 09 St. Uz prijavu du`nost je prilo`iti dokaz o upla}enoj taksi na prijavu potra`ivanja, kako slijedi: 

- do 1.000,00 KM vrijednosti potra`ivanja, 5% takse, 

- do 5.000,00 KM vrijednosti potra`ivanja, 4% takse, 

- na iznose preko 5.000,00 KM vrijednosti potra`ivanja, 3% takse, a najvi{e 10.000,00 KM. 

5.    Taksa se ima uplatiti na ra~un Suda, broj 3380002210005877, vrsta prihoda 722221, otvoren kod UniCredit Banke DD Mostar, Filijala Biha}. 

6.    Pozivaju se du`nici ste~ajnog du`nika da svoje dugove prema ste~ajnom du`niku izmire bez odlaganja. 

7.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste~ajnog upravnika koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. 

8.    Odre|uje se upis zabilje`be o otvaranju ste~ajnog postupka u Registru Op}inskog suda Biha}, br. 1-2185-00. 

9.    Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka ima se objaviti odmah danas na oglasnoj tabli ovog Suda, a isti se ima dostaviti "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

10.    Zakazuje se ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja za dan 25. 6. 2010. godine u 11,00 sati. 

11.    Istog dana nakon odr`anog ispitnog ro~i{ta bit }e odr`ana Skup{tina povjerilaca. 

Broj 17 0 St 005914 09 St
27. aprila 2010. godine
Biha} 

(05-2-1120/10) 


Op}inski sud u Mostaru, postupaju}i po ste~ajnom sudiji Rabija Tanovi}, rje{avaju}i po prijedlogu punomo}nika predlaga~a Dru{tva za trgovinu i usluge KENI-PROM d.o.o. Konjic, sa sjedi{tem u Konjicu, na adresi Varda do broja 42, za otvaranje ste~ajnog postupka nad dru{tvom za trgovinu i usluge KENI-PROM d.o.o. Konjic, podnesenog dana 7. 1. 2008. godine, po punomo}niku Gagula Halilu, advokatu iz Konjica, nakon odr`anog ro~i{ta pred ovim Sudom od 6. 5. 2010. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Odbija se prijedlog predlaga~a za otvaranje ste~ajnog postupka nad dru{tvom za trgovinu i usluge KENI PROM d.o.o. Konjic, sa sjedi{tem u Konjicu, na adresi Varda do broja 42, a zbog nedostatka imovine ste~ajnog du`nika za podmirenje tro{kova ste~ajnog postupka. 

Privremeni ste~ajni upravnik Hamid Tipura razrje{ava se du`nosti privremenog ste~ajnog upravnika. 

Ukidaju se sve izre~ene mjere o obezbje|enja odre|ene Rje{enjem ovog Suda broj St. 037676/08 od 12. 3. 2010. godine. 

Broj 58 0 St 037676 08 St
6. maja 2010. godine
Mostar 

(05-2-1160/10) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Vahida Halilovi}, kao ste~ajni sudija u postupku po prijedlogu za otvaranje ste~ajnog postupka nad imovinom du`nika "JOZI" DOO Tuzla, donio je dana 5. 5. 2010. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak ste~aja nad imovinom du`nika "JOZI" DOO Tuzla koji se ne}e provoditi, jer ste~ajna masa nije dovoljna za pokri}e tro{kova ste~ajnog postupka, te se zaklju~uje ste~ajni postupak nad imovinom du`nika "JOZI" DOO Tuzla. 

Oglas o otvaranju i zaklju~enju ste~ajnog postupka bit }e objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Po proteku 2 (dva) radna dana od dana objave pravosna`nosti ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", isto }e se dostaviti Op}inskom sudu u Tuzli, Odjeljenje za registar, radi brisanja ste~ajnog du`nika iz sudskog registra. 

Broj 32 0 St 003262 09 St
5. maja 2010. godine
Tuzla 

(05-2-1162/10) 


Op}inski sud u Mostaru, ste~ajni sudac Angela Pu{i}, u ste~ajnom postupku nad ste~ajnim du`nikom "The Cravat Media" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Mile Budaka 123 A, dana 6. 5. 2010., donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Radi utvr|ivanja uvjeta za otvaranje ste~ajnog postupka nad pravnim licem "The Cravat Media" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Mile Budaka br. 123A, za privremenog ste~ajnog upravitelja imenuje se Milka Musa, dipl. pravnik iz Mostara, Zagreba~ka 2. 

Privremeni ste~ajni upravitelj ima sva prava i obveze iz ~l. 16. Zakona o ste~ajnom postupku i naro~ito je du`an: 

- starati se o imovini du`nika, 

- izvr{iti pregled du`nikovih poslovnih prostorija, 

- izvr{iti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju du`nika, 

- utvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka, 

- ispitati da li }e imovina ste~ajnog du`nika pokriti tro{kove ste~ajnog postupka i utvrditi da li se poslovanje ste~. du`nika mo`e u cjelini ili djelimi~no nastaviti u tijeku postupka. Privremeni ste~ajni upravitelj du`an je podnijeti svoj pismeni izvje{taj ovom Sudu u roku od 30 dana od dana dono{enja ovog Rje{enja, u kojem }e izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju. 

Privremeno se obustavljaju sve pojedina~ne prisilne ovrhe pokrenute protiv gore navedenog dru{tva, izlu~na i razlu~na prava vjerovnici mogu ostvariti u prethodnom postupku. 

Dru{tvo "THE CRAVAT MEDIA" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Mile Budaka 123A, kao ste~ajni du`nik ne smije vr{iti nikakva raspolaganja imovinom bez suglasnosti ste~ajnog suda. 

Pozivaju se svi povjerioci da privremenom ste~ajnom upravitelju bez odlaganja saop}e koje }e mjere osiguranja zahtijevati na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. 

Oglas o postavljenju privremenog ste~ajnog upravitelja i odre|enim mjerama osiguranja iz ovog Rje{enja objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj 58 0 St 062196 10 St
7. svibnja 2010. godine
Mostar 

(05-2-1163/10) 


Op}inski sud Zenica ogla{ava 

RJE[ENJE 

Odbija se prijedlog za provo|enje ste~ajnog postupka nad privrednim dru{tvom Trgova~ko uslu`no preduze}e "TOPI]" d.o.o. Zenica, zbog nepostojanja ste~ajne mase, te se nala`e brisanje ovog dru{tva iz sudskog registra, zavedeno pod brojem reg. ul. br. 1-8463, a po pravosna`nosti ovog Rje{enja. 

Broj 43 0 St 033477 10 St
16. aprila 2010. godine
Zenica 

(so-2879/08) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom "MODEL LUX HAS" d.o.o. za gra|evinarstvo, promet i usluge Tuzla, donio je dana 26. 4. 2010. godine, sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "MODEL LUX HAS" d.o.o. za gra|evinarstvo, promet i usluge Tuzla, sa danom 26. 4. 2010. godine. 

Za likvidatora se imenuje Krnji} Sejfudin, advokat iz Tuzle. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Broj 32 0 L 000933 09 L
26. aprila 2010. godine
Tuzla 

(so-2881/08) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Dru{tvo za trgovinu i usluge "BATERFLAJ" d.o.o. Sarajevo, Barska 3, na ro~i{tu odr`anom dana 8. 2. 2010. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem Dru{tvo za trgovinu i usluge "BATERFLAJ" d.o.o. Sarajevo, Barska 3. 

2.    Za likvidatora se imenuje Kadri} Mirsad iz Ilid`e, Butmirska cesta 261. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-24541, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

Broj 65 0 L 069138 08 L
8. februara 2010. godine
Sarajevo 

(O-383/10) 


Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge "PROSOFT" Sarajevo, Kotromani}eva 44. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Gr|i} Vesna iz Sarajeva, Kotromani}eva 44. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 1-20507, a po Rje{enju broj 65 0 L 124369 10 L od 2. 3. 2010. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 65 0 L 124369 10 L
29. aprila 2010. godine
Sarajevo 

(O-406/10) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "EUROSOFT" Dru{tvo za promet i usluge d.o.o. Sarajevo, Kralja Tvrtka 3, na ro~i{tu odr`anom dana 11. 5. 2010. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "EUROSOFT" Dru{tvo za promet i usluge d.o.o. Sarajevo, Kralja Tvrtka 3. 

2.    Za likvidatora se imenuje Adnan Biser, advokat iz Sarajeva. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-18846, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

Broj 65 0 L 131281 10 L
11. maja 2010. godine
Sarajevo 

(O-407/10) 


Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem GST STEEL Dru{tvo za proizvodnju i monta`u metalnih konstrukcija, trgovinu i zastupanje d.o.o. Sarajevo - Ilid`a, Rakovi~ka cesta 102. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Bo{kovi} Senad iz Sarajeva, Kupre{ka 18. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 1-26081, a po Rje{enju broj 65 0 L 070201 09 L od 1. 2. 2010. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 65 0 L 070201 09 L
11. maja 2010. godine
Sarajevo 

(O-415/10) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "MUSIC ART" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za izdava~ku i kulturno glazbenu djelatnost Sarajevo, Mis Irbina 5/3, na ro~i{tu odr`anom dana 11. 5. 2010. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MUSIC ART" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za izdava~ku i kulturno glazbenu djelatnost Sarajevo, Mis Irbina 5/3. 

2.    Za likvidatora se imenuje Adina Buzurovi}, advokat iz Sarajeva 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-14886, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

Broj 65 0 L 134324 10 L
11. maja 2010. godine
Sarajevo 

(O-416/10) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "LUTVO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, usluge i promet Sarajevo, Bla`ujski drum 43, na ro~i{tu odr`anom dana 11. 5. 2010. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "LUTVO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, usluge i promet Sarajevo, Bla`ujski drum 43. 

2.    Za likvidatora se imenuje Safet Medo{evi}, advokat iz Sarajeva. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-15851, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

Broj 65 0 L 089114 09 L
11. maja 2010. godine
Sarajevo 

(O-417/10) 


Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "NIL" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge Sarajevo, Fetaha Be}irbegovi}a 33. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Mi~i} Lidija iz Sarajeva, Fetaha Be}irbegovi}a 33. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 1-21274, a po Rje{enju broj 65 0 L 070382 09 L od 8. 2. 2010. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 65 0 L 070382 09 L
13. maja 2010. godine
Sarajevo 

(O-420/10) 


PE^ATI - [TAMBILJI 


Ogla{ava se neva`e}im pravougaoni pe~at firme Amadeus Jeans d.o.o. Sarajevo, dimenzija 37 x 45 mm. 

(O-385/10) 


OSTALE OBJAVE 


Ogla{ava se neva`e}im Rje{enje o registrovanoj samostalnoj djelatnosti broj 03-21-69/09 od 13. 3. 2009. godine, izdato od Op}ine Novo Sarajevo, na ime Puzi} (Helji}) Tihana, Sarajevo, Azize [a}irbegovi} 2, Agencija za prevo|enje Profis Sarajevo. 

(O-397/10) 


Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj 821-M-470, sa vozila marke Toyota, tip RAV4, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, vlasni{tvo Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravstvenog stanja Sarajevo. 

(O-389/10) 


Ogla{avaju se neva`e}im registarske tablice broj 226-J-012, sa motocikla marke "Gilera", tip Runner", vlasni{tvo Babi} Trade d.o.o. Sarajevo, 

(O-395/10) 


Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj K38-T-543, za vozilo marke VOLKSWAGEN, tip GOLF V, broj {asije WVWZZZ1KZ89000390, izdata od Policijske uprave Ilid`a Sarajevo, vlasni{tvo VB Lesing BH d.o.o. Sarajevo. 

(O-396/10) 


Ogla{avaju se neva`e}i registarske tablice broj T22-T-719, sa motornog vozila marke "Mercedes-Furgon", tip 602DKA, vlasni{tvo "SAMMA" d.o.o. Sarajevo. 

(O-398/10) 


Ogla{ava se neva`e}om zadnja registarska tablica broj 163-K-963, na putni~kom motornom vozilu marke Renault, tip: Clio, broj {asije: VF1BB2TO532185615, broj motora FO34674, izdata od Policijske uprave Novo Sarajevo, na ime "LORA" d.o.o. Sarajevo. 

(O-408/10) 


Ogla{ava se neva`e}om zadnja registarska tablica broj 812-J-749, na teretnom motornom vozilu marke Renault, tip: Clio, broj {asije VF1SBOFCF26523763, broj motora F046766, izdata od Policijske uprave Novo Sarajevo, na ime "LORA" d.o.o. Sarajevo. 

(O-409/10) 


Ogla{ava se neva`e}om prednja registarska tablica broj 535-T-216, sa TMV marke NISSAN, tip PICKUP, izdata od Policijske uprave Ilid`a Sarajevo, vlasni{tvo FALE DOO SARAJEVO. 

(O-412/10) 


Ogla{avaju se neva`e}im registarske oznake 261-T-343, putni~kog motornog vozila PEUGEOT 308, broj {asije VF34C9HZC55053571, broj motora 10JB893125579, izdate od Policijske uprave Stari Grad Sarajevo, vlasni{tvo S-Leasinga d.o.o. Sarajevo, D`eneti}a ~ikma 1. 

(O-413/10) 


Ogla{avaju se neva`e}im registarske tablice E04-M-305, sa putni~kog motornog vozila marke Sangyong, tip Kyron, sive metalik boje, izdate od Policijske uprave Centar Sarajevo, vlasni{tvo firme STR "TIME OUT" Sarajevo, Ko{evo 14, vl. Predrag Pa{i}. 

(O-418/10) 


Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj 864-M-376, za vozilo VW 70XO2D kombi, izdata od MUP-a KS, Ilid`a, vlasni{tvo "BOSMAN" d.o.o. Sarajevo. 

(O-419/10) 


Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj 851-J-342, sa putni~kog motornog vozila marke "Citroen", tip Berlingo, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, na ime V.B.Z. d.o.o. Sarajevo, Radni~ka 17. 

(O-421/10) 


Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj 454-T-098, sa vozila marke "[koda Roomster", izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, vlasni{tvo ASA PSS d.o.o. Sarajevo. 

(O-422/10) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2768992, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, za putni~ko motorno vozilo PASAT karavan, broj {asije WVWZZZ31ZPE244359, broj motora AAZ422295, broj registracije 328-T-423, vlasni{tvo DOO TERMOELEKTRO DOO Sarajevo, Dobrinjske bolnice 1. 

(O-390/10) 


Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registarciji broj AA0165624, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, na ime "[ETAS" DOO Sarajevo, D`emala Bijedi}a 139, sa podacima: 

- broj {asije ZFA18800000255652 

- broj motora 22220022 

- reg. broj M41-M-329 

(O-391/10) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 3259351, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, za putni~ko motorno vozilo marke VOLKSWAGEN GOLF, registarskih oznaka 551-J-174, broj {asije WVWZZZ1KZAW025297, broj motora CGG176630, vlasni{tvo ASA Abanka leasing d.o.o. Sarajevo. 

(O-393/10) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 3260057, za vozilo Volkswagen Golf -V, broj {asije WVWZZZ1KZ4W136654, registarskih oznaka 549-T-233, izdata od Odjeljenja za administraciju i podr{ku Ilid`a Sarajevo, na ime "DULJEVI]" d.o.o. Sarajevo, Vreoca 59, Ilid`a. 

(O-394/10) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2774717, za radnu ma{inu "HITACHI", reg. br. 803-T-251, izdata od Odjeljenja za administraciju i podr{ku Ilid`a Sarajevo, vlasni{tvo DOO MAOMEX, Had`i}i, Binje`evo bb. 

(O-404/10) 


Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA0191243, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, na ime STUDIO ZEC dru{tvo za projektovanje, konsalting i usluge d.o.o. Sarajevo, za vozilo M1 - putni~ki automobil, marke LEXUS, tip RX, broj {asije JTJHW31U672009317, broj motora 0410257, reg. oznake A39-O-846. 

(O-405/10) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2441742, izdata od Policijske uprave Ilid`a Sarajevo, za TMV "MAN", broj {asije WMAF01400M055061, broj motora 3685345028B111, reg. broj 615-T-431, vlasni{tvo "VINES" d.o.o. ILID@A. 

(O-410/10) 


Ogla{ava se neva`e}om potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0513038, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, za vozilo CADDY, registarskih oznaka T43-A-296, broj {asije WV1ZZZ9KZWR506914, broj motora 1Y712106, vlasni{tvo firme "Comprex" d.o.o. Sarajevo, Br~anska 16. 

(O-414/10) 


USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-10-000049, po zahtjevu Budimir Drage, sina Ivana iz Mlado{evice, op}ina Maglaj, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Posjedovni list broj 13, katastarska op}ina Tatarbud`ak, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 2/30 naziv parcele "Katuni{te" kulture {uma 3. klase povr{ine 14284 m2, 

- katastarska ~estica broj 2/50 naziv parcele "Katuni{te" kulture njiva 4. Klase povr{ine 1254 m2, 

- katastarska ~estica broj 2/175 naziv parcele "Katuni{te" kulture {uma 3. klase povr{ine 1411 m2, 

- katastarska ~estica broj 106 naziv parcele "Kod ku~e" kulture vo}njak 3. klase povr{ine 1450 m2, 

- katastarska ~estica broj 107/1 naziv parcele "Kr~evina" kulture ku}a i zgrada povr{ine 82 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i njiva 3. klase povr{ine 118 m2, 

- katastarska ~estica broj 111/3 naziv parcele "Stara Kr~evina" kulture njiva 3. klase povr{ine 128 m2, 

- katastarska ~estica broj 111/11 naziv parcele "Stara Kr~evina" kulture njiva 3. klase povr{ine 4000 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Budimir Drago, sin Ivana iz Mlado{evice, op}ina Maglaj, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-10-000049
22. aprila 2010. godine
@ep~e 

(05-2-1070/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-l0-000053, po zahtjevu PTUD "DRVO-TIM" d.o.o. @ep~e u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Posjedovni list broj 1411, katastarska op}ina @ep~e-van, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 718/14 naziv parcele "Padove" kulture dvori{te povr{ine 500 m2 i njiva 4. klase povr{ine 447 m2, 

- katastarska ~estica broj 718/14 naziv parcele "Padove-hala" kulture privredna zgrada povr{ine 462 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je "PTUP-DRVO TIM" @ep~e sa dijelom 1/1 i na istim je upisana zabilje`ba: zalo`no pravo u korist Raiffeisen Bank d.d. BiH po Rje{enju Op}inskog suda u @ep~u br. 044-0-IP-07-000 070 od 17. 10. 2007. godine. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-10-000053
22. aprila 2010. godine
@ep~e 

(05-2-1072/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-09-000082, po zahtjevu DD "Mahnja~a" ILZO @ep~e u ste~aju, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u: 

1. Posjedovni list broj 583, katastarska op}ina @ep~e-grad, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 105/2 naziv parcele "Gara`a" kulture ostalo neplodno zemlji{te 300 m2, 

- katastarska ~estica broj 106/5 naziv parcele "Poslovna zgrada" kulture privredna zgrada povr{ine 1187 m2, 

- katastarska ~estica broj 106/9 naziv parcele "Poslovni krug" kulture ekonomsko dvori{te povr{ine 513 m2, 

- katastarska ~estica broj 106/14 naziv parcele "Poslovni krug" kulture ekonomsko dvori{te povr{ine 265 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je ,,ELCHY TEX" d.o.o. @ep~e sa dijelom 1/1. 

2. Posjedovni list broj 583, katastarska op}ina @ep~e-grad, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 106/15 naziv parcele "Poslovni krug" kulture prilazni put povr{ine 110 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednici navedene nekretnine su ,,ELCHY TEX" d.o.o. @ep~e sa dijelom 1/2 i "Mahnja~a" d.d. ILZO @ep~e sa dijelom 1/2 uz zabranu otu|enja po Rje{enju o izvr{enju Ip-21/05, Sud @ep~e. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-09-000082
22. aprila 2010. godine
@ep~e 

(05-2-1074/10) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 066, po zahtjevu Horozovi} D`emala, sin Zajke iz Mramorja bb, op}ina Zavidov}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u: 

Posjedovni list broj 63, katastarska op}ina Junuzovi}i, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 596 "Brijeg", oranica 7. klase povr{ine 4558 m2, 

- katastarska ~estica broj 597 "Brijeg", {uma 4. klase povr{ine 1408 m2, 

- katastarska ~estica broj 598 "Doline", {uma 4. klase povr{ine 780 m2 i livada 5. klase povr{ine 3755 m2, 

- katastarska ~estica broj 644 "Kr~evina", pa{njak 4. klase povr{ine 2998 m2, 

- katastarska ~estica broj 646 "Kr~evina", pa{njak 4. klase povr{ine 12310 m2, 

- katastarska ~estica broj 647 "Kr~evina", {uma 4. klase povr{ine 7229 m2, 

- katastarska ~estica broj 687/1 "Ora{je", ku}a i zgrada povr{ine 64 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i oranica 6. klase povr{ine 2270 m2, 

- katastarska ~estica broj 687/3 "Ora{je", vo}njak 4. klase povr{ine 704 m2 i oranica 6. klase povr{ine 513 m2, 

- katastarska ~estica broj 688/1 "Ora{je", oranica 7. klase povr{ine 1188 m2, 

- katastarska ~estica broj 689 "Ora{je", vo}njak 4. klase povr{ine 1446 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Horozovi} D`emal, sin Zajke, Hajderovi}i, Horozovi}i, sa dijelom 1/1. 

Posjedovni list broj 17, katastarska op}ina Junuzovi}i, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 642 "Kr~evina" pa{njak 4. klase povr{ine 14528 m2, 

- katastarska ~estica broj 643 "Kr~evina" {uma 3. klase povr{ine 1769 m2. 

Prema podacima iz katastra suposjednici navedenih nekretnina su Horozovi} D`emal, sin Zajke, Hajderovi}i, Horozovi}i, sa dijelom 3/4 i Ba{i} Omer, sin Hamde iz Hajderovi}a, Potok 11, sa dijelom 1/4. 

Posjedovni list broj 316, katastarska op}ina Junuzovi}i, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 535/1 "Glavica" oranica 6. klase povr{ine 2807 m2, 

- katastarska ~estica broj 535/2 "Glavica" oranica 6. klase povr{ine 1696 m2. 

Prema podacima iz katastra suposjednici navedenih nekretnina su Horozovi} D`emal, sin Zajke, Hajderovi}i, Horozovi}i i Horozovi} Velija, sin Zajke iz Hajderovi}a, Horozovi}i, sa dijelom 1/2. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-10-000 066
27. aprila 2010. godine
Zavidovi}i 

(05-2-1085/10-F) 


Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-10-000022, po zahtjevu UniCredit Bank d.d., u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za: 

1. Nekretnine upisane u Posjedovni list broj 596, katastarske op}ine @eljezno Polje, ozna~ene kao: katastarska ~estica broj 2139/1, naziva parcele: "Ku}i{te"; kulture: ku}a i zgrada povr{ine 64 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i livada, klase 3, povr{ine 411 m2, katastarska ~estica broj 2139/5, naziva parcele: "Barica"; kulture: livada klase 3, povr{ine 1776 m2 i katastarska ~estica broj 2139/12, naziva parcele: "Barica"; kulture: livada klase 3, povr{ine 272 m2, ukupno povr{ine: 3023 m2. U Posjedovnom listu 596, k.o. @eljezno Polje, predmetne nekretnine su upisane kao posjed Ivice Ive{i}, sina Nike iz @ep~a, Golubinja 33, sa dijelom 1/1. 

2. Nekretnine upisane u Posjedovni list broj 538, katastarske op}ine Papratnica, ozna~ene kao: katastarska ~estica broj 499/1, naziva parcele: "^ubina"; kulture: ku}a i zgrada povr{ine 100 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i pa{njak, klase 3, povr{ine 300 m2 i katastarska ~estica broj 51/101, naziva parcele: "Novakova kosa"; kulture: pa{njak klase 1, povr{ine 600 m2, ukupno povr{ine: 1500 m2. U posjedovnom listu 538, k.o. Papratnica, predmetne nekretnine su upisane kao posjed Mladena Ive{i}, sina Ivice iz @ep~a, Papratnica, sa dijelom 1/1. 

3. Nekretnine upisane u Posjedovni list broj 402, katastarske op}ine Papratnica, ozna~ene kao: katastarska ~estica broj 360/7, naziva parcele: "Drenovik - vikend ku}a"; kulture: ku}a i zgrada povr{ine 44 m2 i dvori{te povr{ine 461 m2, ukupno povr{ine: 505 m2. U Posjedovnom listu 402, k.o. Papratnica, predmetne nekretnine su upisane kao posjed Nikice Ive{i} i @ep~a, Varo{i{te, sa dijelom 1/1. 

4. Nekretnine upisane u Posjedovni list broj 508, katastarske op}ine @ep~e-van, ozna~ene kao: katastarska ~estica broj 592/4, naziva parcele: "Pod gradinom"; kulture: ku}a i zgrada povr{ine 72 m2 i dvori{te povr{ine 68 m2, ukupno povr{ine: 140 m2. U Posjedovnom listu 508, k.o. @ep~e-van, predmetne nekretnine su upisane kao posjed Ankice Ive{i} r. Kne`evi} iz @ep~a, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se osobe koje pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo vlasni{tva na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Osobe koje pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti ia osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-10-000022
15. aprila 2010. godine
@ep~e 

(05-2-1131/10-F) 


Op}inski sud Te{anj, Zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67., a u skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{njim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-10-000 191, a po zahtjevu Kru{ko Muharema, sin Habiba iz Miljanovaca, zastupanog po punomo}niku advokatu Hrnji} D`evadu iz @ep~a, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u Posjedovni list br. 335 k.o. Miljanovci Gornji, ozna~ene kao: 

k.~. broj 290 Barinka, njiva 5. kl. u pov. 4792 m2 i k.~. broj 292 Barinka, ku}a i zg. u pov. 202 m2, dvori{te u pov. 500 m2 i njiva 4. kl. u pov. 12419 m2, 

a {to prema podacima starog premjera odgovara nekretnini upisanim u zk. ul. broj 868, 869 i 84 K.O. SP-MILJANOVCI ozna~enim kao k.~. broj 593 Barinka, ku}a i zg. u pov. 202 m2, dvori{te u pov. 500 m2 k.~. broj 597/1 i njiva 4. kl. u pov. 11819 m2 k.~. broj 594 Bajrinka, njiva 4. kl. u pov. 600 m2 i k.~. broj 597/5 Bajrinka, njiva 5. kl. u pov. 4792 m2. 

Prema podacima Katastra op}ine Te{anj posjednik nekretnina je Kru{ko Muharem, sin Habiba iz Miljanovaca, sa 1/1, dok su prema podacima starog premjera ZK ureda Op}inskog suda Te{anj, kao suvlasnici navedenih nekretnina su upisani Kru{ko Saliha, Kru{ko Muharem, Kru{ko Med`id, Kru{ko Bego, Kru{ko Mehmed i drugi. 

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 039-0-Dn-10-000 191
7. maja 2010. godine
Te{anj 

(05-2-1148/10-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000 067, po zahtjevu Had`ipa{i} Huseina, sin Muje iz Sarajeva, Mar{ala Tita 56 d, zastupanog po punomo}niku Alihod`i} Munibu, sin Red`e iz Zavidovi}a, Dolina, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 256, katastarska op}ina Priluk, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 740/2 "Brezje", {uma 3. klase povr{ine 22580 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Had`ipa{i} Husein Mujin, Sarajevo, Mar{ala Tita 56 d, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-10-000 067
6. maja 2010. godine
Zavidovi}i 

(05-2-1150/10-F) 


Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-10-000060, po zahtjevu DD "Mahnja~a" ILZO @ep~e, u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u Posjedovni list broj 535, katastarske op}ine @ep~e-van, ozna~ene sa: katastarska ~estica broj 393/1, zv.: "Tre{njica"; kulture: ekonomsko dvori{te, klase 0, povr{ine 507 m2; katastarska ~estica broj 393/9, zv.: "Tre{njica"; kulture: ku}a i zgrada, klase 0, povr{ine 82 m2 i dvori{te klase 0, povr{ine 284 m2; katastarska ~estica broj 393/49, zv.: "Tre{njica"; kulture: privredna zgrada, klase 0, povr{ine 464 m2 i ekonomsko dvori{te, klase 0, povr{ine 73 m2; katastarska ~estica broj 393/50, zv.: "Tre{njica"; kulture: privredna zgrada, klase 0, povr{ine 202 m2 i ekonomsko dvori{te, klase 0, povr{ine 47 m2; katastarska ~estica broj 393/51, zv.: "Tre{njica": kulture: privredna zgrada, klase 0, povr{ine 244 m2 i ekonomsko dvori{te, klase 0, povr{ine 40 m2; katastarska ~estica broj 393/52, zv.: "Tre{njica"; kulture: privredna zgrada, klase 0, povr{ine 462 m2; katastarska ~estica broj 393/53, zv.: "Tre{njica"; kulture: privredna zgrada, klase 0, povr{ine 270 m2 i ekonomsko dvori{te, klase 0, povr{ine 136 m2; katastarska ~estica broj 393/54, zv.: "Tre{njica"; kulture: privredna zgrada, klase 0, povr{ine 570 m2; katastarska ~estica broj 393/55, zv.: "Tre{njica"; kulture: privredna zgrada, klase 0, povr{ine 140 m2 i ekonomsko dvori{te, klase 0, povr{ine 205 m2; katastarska ~estica broj 393/56, zv.: "Tre{njica"; kulture: prilazni put, klase 0, povr{ine 450 m2 i katastarska ~estica broj 393/57, zv.: "Tre{njica"; kulture: trafo stanica, klase 0, povr{ine 30 m2. 

Kao posjednik navedenih nekretnina upisano je gospodarsko dru{tva ILZO "Mahnja~a'' DOO @ep~e, sa dijelom posjeda 1/1. 

Pozivaju se osobe koje pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Osobe koje pola`u pravo na tim nekretninnama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu postoje}ih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-10-000060
4. maja 2010. godine
@ep~e 

(05-2-1158/10-F) 


BRISANJE IZ SUDSKOG REGISTRA 


TRAVNIK 


Op}inski sud u Travniku, po slu`benoj du`nosti, objavljuje 

RJE[ENJE O BRISANJU DRU[TAVA 

Naziv i sjedi{te preduze}a, broj i datum rje{enja i registrarski broj: 

1.    ,,BATERY-DOKTOR" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Donji Vakuf-Uskoplje, 14. septembra bb, 051-0-Reg-10-000184 od 24. 03. 2010. godine, MBS-01-2099/09 (1-5049 stari broj), nakon zaklju~enog likvidacionog postupka, 

2.    ,,FBS" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Bugojno, Sultan Ahmedova 70, br. 051-0-Reg-10-000199 od 27. 4. 2010. godine, reg. broj 1-5053, nakon zaklju~enog likvidacionog postupka, 

3.    "DOLAC AGRAR" Zemljoradni~ka zadruga Gornji Vakuf-Uskoplje, Dra`ev Dolac bb, 051-0-Reg-10-000228 od 26. 4. 2010. godine, reg. br. 3-142, nakon zaklju~enog likvidacionog postupka, 

4.    ,,GAJ-EXPORT-IMPORT" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Bugojno, Vrbanja bb, 051-0-Reg-10-000245 od 26. 4. 2010. godine, reg br. 1-2160, nakon zaklju~enog likcidacionog postupka. 

Broj 051-0-Reg-10-000184, 199, 228, 245
14. januara 2010. godine
Travnik 

(05-2-1086/10) 


BIHA] 


Op}inski sud u Biha}u objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-10-000122 od 16. 3. 2010. godine, utvr|en je prestanak Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "TVORNICA KARTONA I AMBALA@E" p.o. Cazin, upisano u sudski registar Op}inskog suda u Biha}u, pod mati~nim registarskim brojem 1-402-00, zbog neuskla|enosti podataka prema ~lanu 382. Zakona o privrednim dru{tvima. 

Broj 017-0-Reg-10-000 122
4. maja 2010. godine
Biha} 

(05-2-1116/10) 


Op}inski sud u Biha}u objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-10-000 005 od 12. 1. 2010. godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa Javna ustanova "Ekonomski fakultet" u Biha}u bri{e se iz sudskog registra radi organizovanja u organizacionu jedinicu Univerziteta u Biha}u, a temeljem odredaba ~l. 48. st. 2. u vezi sa ~lanom 13. Zakona o univerzitetu ("Slu`beni glasnik USK-a", broj 16/09). 

Op}inski sud u Biha}u objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-10-000 002 od 12. 1. 2010. godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa Javna ustanova "Biotehni~ki fakultet" u Biha}u bri{e se radi organizovanja u organizacionu jedinicu Univerziteta u Biha}u, a temeljem odredaba ~l. 48. stav. 2. u vezi sa ~lanom 13. Zakona o univerzitetu ("Slu`beni glasnik USK-a", broj 16/09). 

Op}inski sud u Biha}u objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-10-000 004 od 12. 1. 2010. godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa Javna ustanova Pedago{ki fakultet u Biha}u bri{e se iz sudskog registra radi organizovanja u organizacionu jedinicu Univerziteta u Biha}u, a temeljem odredaba ~lana 48. stav 2 u vezi sa ~lanom 13. Zakona o univerzitetu ("Slu`beni glasnik USK-a", broj 16/09). 

Op}inski sud u Biha}u objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-10-000 006 od 12. 1. 2010. godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa Javna ustanova" PRAVNI FAKULTET" u Biha}u bri{e se radi organizovanja u organizacionu jedinicu Univerziteta u Biha}u, a temeljem odredaba ~lana 48. st. 2. u vezi sa ~lanom 13. Zakona o univerzitetu ("Slu`beni glasnik USK-a", broj 16/09). 

Op}inski sud u Biha}u objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-10-000 001 od 12. 1. 2010. godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa Javna ustanova "VISOKA ZDRAVSTVENA [KOLA" Biha} bri{e se, radi organizovanja u organizacionu jedinicu Univerziteta u Biha}, a temeljem odredaba ~lana 48. st. 2. u vezi sa ~lanom 13. Zakona o univerzitetu ("Slu`beni glasnik USK-a", broj 16/09). 

Broj 017-0-Reg-10-000 005
28. aprila 2010. godine
Biha} 

(05-2-1117/10) 


UPISI U SUDSKI REGISTAR POLITI^KIH STRANAKA 


LIVNO 


Op}inski sud u Livnu, po sucu Niki Cvitanovi}u, rje{avaju}i o zahtjevu politi~ke stranke STRANKA REGIJE LIVNO iz Livna, Kneza Vi{eslava 3b, za upis u sudski registar politi~kih stranaka, dana 27. 4. 2010. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

I. Upisuje se u sudski registar politi~kih stranaka kod ovog suda STRANKA REGIJE LIVNO, sa sjedi{tem u Livnu, Kneza Vi{eslava 3b. 

Skra}eni naziv stranke je: SRL. 

Upis je izvr{en pod reg. br. 068-0-F1-10-000 001, knjiga prva Registra, dana 26. 4. 2010. godine. 

Stranka je osnovana na osniva~koj skup{tini u Livnu, dana 10. 4. 2010. godine. 

Stranka prestaje s radom na na~in i pod uvjetima propisanim Zakonom o politi~kim organizacijama i na osnovu Odluke Skup{tine o prestanku rada za koju je glasalo 2/3 prisutnih ~lanova. 

II. Ciljevi STRANKE REGIJE LIVNO su: 

1. afirmacija i sveobuhvatni samoodr`ivi razvoj i napredak Regije Livno; 

2. socijalno i materijalno blagostanje u Regiji; 

3. uklju~ivanje Regije Livno u europske tokove i integracije; 

4. o~uvanje i razvitak sveobuhvatnog naslije|a Regije; 

5. definicija i za{tita interesa Regije i njenih gra|ana, kao i njihove osobnosti. 

III. STRANKA REGIJE LIVNO u ostvarivanju svojih ciljeva djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine i u inozemstvu, a danom upisa u Registar politi~kih stranaka stje~e svojstvo pravne osobe. 

IV. O promjeni podataka koji su upisani u Registar politi~kih stranaka STRANKA REGIJE LIVNO du`na je obavijestiti Sud u roku od 30 dana od dana nastale promjene, a ukoliko izmjeni ili dopuni Statut ili programsku orijentaciju, odnosno program, du`na je u roku od 30 dana o tome obavijestiti Sud i dostaviti Sudu izmjene i dopune ovih akata i zapisnik sa sjednice na kojoj su usvojene. 

V. Osoba ovla{tena za zastupanje STRANKE REGIJE LIVNO je Antonio D`aja, sin Slavka iz Livna, JMB 1608976140003, koji je izjavio pod materijalnom i kaznenom odgovorno{}u da ne postoje nikakve prepreke propisane Zakonom o politi~kim organizacijama, niti drugim propisom, koje bi ga ograni~avale ili koje bi mu zabranjivale da obavlja funkciju predsjednika Stranke, neku drugu du`nost ili funkciju u Stranci ili da bude ~lan Stranke, kao i da osniva~ki akti Stranke nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o politi~kim organizacijama, te da su sva tijela Stranke izabrana prema Statutu Stranke i od strane ovla{tene Skup{tine i da bilo kojem ~lanu takvog tijela ili osobama nije zabranjeno obavljanje strana~ke du`nosti u skladu sa Zakonom, uklju~uju}i i odluke Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. 

Obrazlo`enje 

STRANKA REGIJE LIVNO iz Livna podnijela je dana 16. 4. 2010. godine ovom Sudu prijavu za upis u Registar politi~kih organizacija. Uz prijavu za upis podnijeta je slijede}a dokumentacija: Odluka o osnivanju Stranke Regije Livno od 10. 4. 2010. godine, Zapisnik sa osniva~ke skup{tine od 10. 4. 2010. godine, Odluka o usvajanju Statuta Stranke regije Livno od 10. 4. 2010. godine, Odluku o usvajanju Programa Stranke Regije Livno od 10. 4. 2010. godine, Odluka o imenovanju predsjednika Stranke Regije Livno od 10. 4. 2010. godine, Odluka o pokretanju postupka za upis Stranke u sudski registar od 10. 4. 2010. godine, Odluka o davanju ovla{tenja osobi za zastupanje Stranke pri upisu u sudski registar od 10. 4. 2010. godine, Statut Stranke Regije Livno od 10. 4. 2010. godine, Program Stranke Regije Livno od 10. 4. 2010. godine i ovjerena izjava predsjednika Stranke Antonija D`aja, sin Slavka iz Livna, broj 02-02/2010 od 26. 4. 2010. godine, Ov. br. 11264 od 26. 4. 2010. godine. 

U provedenom postupku Sud je utvrdio da je Osniva~ka skup{tina Stranke odr`ana dana 10. 4. 2010. godine, da su donijete sve naprijed citirane odluke, kao i Statut Stranke, te odre|eno lice za zastupanje i predstavljanje Stranke, utvr|eni ciljevi i zadaci djelovanja, te da je STRANKA REGIJE LIVNO iz Livna osnovana u skladu sa Zakonom o politi~kim organizacijama ("Slu`beni list BiH", broj 27/91), pa je i odlu~eno kao u izreci ovog Rje{enja temeljem ~l. 15. i 19. istog Zakona, u vezi sa ~l. 1. stav 1. Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 4/00, 19/00, 49/00, 32/01 i 13/03) i ~l. 27. st. 1. to~ka 4. alineja g) Zakona o sudovima u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 38/05 i 22/06). 

Broj 068-0-F1-10-000 001
27. travnja 2010. godine
Livno 

(05-2-1169/10) 


OSOBNE ISPRAVE I DOKUMENTI 

DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPORABA
SLJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 

SARAJEVSKI KANTON 

]amo/Nusret/Adis, Li~na karta broj 04BTG9478 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

91/3 

]amo/Nusret/Adis, Voza~ka dozvola broj 04BTC0025 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

91/4 

Ba{trakaj/-/Fahrudin, Li~na karta broj 04BMD3043 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

91/6 

^izmi}/-/Admir, Registarska tablica broj 175-T-560 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

91/7 

Muji}/Rizvo/Muhamed, Diploma o zavr{nom ispitu Srednja mje{ovita {kola Vogo{}a 

91/8 

Tutun/Hazif/Belma, Li~na karta broj 09BSI6200 izdata u PU Novo Sarajevo 

91/9 

Antelj/Danilo/Marija, Diploma broj 246/79 Vi{a medicinska {kola u Sarajevu 

91/10 

Pa{i}/-/Amila, registraske tablice broj 429-T-034 izdate kod PU Centar Sarajevo 

91/11 

[ehi}/]amil/Zakir, Voza~ka dozvola broj 04BOA0235 izdata u PU Had`i}i 

91/12 

[ehi}/]amil/Zakir, Li~na karta broj 04BOA0779 izdata u PU Had`i}i 

91/13 

Idrizovi}/Idriz/Sead, Rje{enje za obavljanje Taxi djelatnosti broj 03-27-156/00 od 09.10.2000. god.Op}ini Novo Sarajevo 

91/15 

Dautovi}/Sulejmana/Ahmed, Voza~ka dozvola broj 09BSD7575 izdata u Novo Sarajevo 

91/16 

Neimarlija/Enes/Advija, Li~bna karta broj 05CUC1511 izdata u PU Kakanj 

91/18 

[a~i}/Alija/Ahmet, Saobra}ajna dozvola broj BH1853687 izdata u PU Ilid`a 

91/19 

^okovi}/D`anko/Bajram, Voza~ka dozvola broj 04BQB5991 izdata u PU Ilid`a 

91/20 

^okovi}/D`anko/Bajram, Li~na karta broj 04BQE2441 izdata u PU Ilid`a 

91/21 

Ajanovi}/Suvad/Tarik, Indeks broj 4382 Fakultet za kriminalistiku i krim.i sigurnosne studije Sarajevo 

91/23 

Gavran/-/Zdravko, Li~na karta broj 05BRG0272 izdata u PU Centar Sarajevo 

91/24 

Gavran/-/Zdravko, Voza~ka dozvola broj 05BRC4490 izdata u PU Centar Sarajevo 

91/25 

Gavran/-/Zdravko, Saobra}ajna dozvola broj BH3039744 izdata u PU Centar 

91/26 

Xu Dongmei, radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad Sarajevo 

91/27 

Spahi}/Salih/Ned`ib, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad Sarajevo 

91/28 

Peljto/Ekrem/Edin, Voza~ka dozvola broj 04BQB2479 izdata u PU Ilid`a 

91/29 

Peljto/Ekrem/Edin, Li~na karta broj 04BQD5074 izdata u PU Ilid`a 

91/30 

Muli}/Bajram/Kemal, Diploma o zavr{nom ispitu Srednja Saobra}ajna {kola Sarajevo 

91/31 

Muli}/Bajram/Kemal, Svjedo~anstvo od VIII razreda O[ Hamdija Kre{evljakovi} Sarajevo 

91/32 

Salispahi}/Nail/Kasim, Registarska tablica br.TA-809239 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

91/33 

Sarvan/[erif/D`emila, Li~na karta broj 05BTJ7050 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

91/34 

Malagi}/Osman/Azem, radna knji`ica izdata u Op}ini Ilid`a 

91/36 

Ligata/-/D`evad, Registarska tablica broj 985-T-801 izdate kod PU Novo Sarajevo 

91/38 

Jamak/-/[evket, Li~na karta broj 08BTN1794 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

91/39 

Memi}/Be}ira/Hadija, Paso{ broj 5763675 od 07.12.2007. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo 

91/40 

Kozulovi}/Borislav/Igor, Li~na karta broj 08BSI2951 izdata u PU Novo Sarajevo 

91/42 

Jamak/-/[evket, Bankovni ra~un broj 090012172-4 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

91/43 

Aganovi}/Esad/Adnan, Saobra}ajna dozvola broj BH 3244991 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

91/49 

Aganovi}/Esad/Adnan, Voza~ka dozvola broj 04BTC3347 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

91/50 

Jusufovi}/Kemal/Ajla, Li~na karta broj 09BRH9215 izdata u PU Centar Sarajevo 

91/51 

Be{li}/Mato/Olgica, Li~na karta broj 03BRA9509 izdata u PU Centar Sarajevo 

91/52 

Mehmedi}/Amir/Admir, Rje{enje za obavljanje sam.djelatnosti broj 16-22-198/09 od 12.01.2010.god.Op}ina Ilid`a 

91/53 

Zaimovi}/Murat/Erna, Li~na karta broj 10BTO1315 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

91/54 

Sofovi}/Salko/Sabir, Voza~ka dozvola broj 04BTA9836 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

91/55 

Pand`i}/Rasim/Dervi{, Li~na karta broj 08BRH6478 izdata u PU Centar Sarajevo 

91/56 

Gagula/Zijad/Admir, Li~na karta broj 06BGF5717 izdata u PU Ilid`a 

91/57 

Peljto/Ismet/Dinko, Li~na karta broj 05BNB9977 izdata u PU Vogo{}a 

91/58 

Ov~ina/Munib/Haris, Li~na karta broj 09BTN6067 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

91/61 

Salki}/Ibri{im/Sidik, registarske tablice broj 991-M-488 izdate kod PU Stari Grad Sarajevo 

91/62 

Boli}/Stipan/Marta, Li~na karta broj 03BRC8355 izdata u PU Centar Sarajevo 

92/1 

Osmanspahi}/Salih/Zajko, Saobra}ajna dozvola broj BH3042287 izdata u PU Novo Sarajevo 

92/2 

Tutun/Nazif/Belma, Bankovni ra~un broj 19000650093 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

92/4 

Ba{i}/Jusuf/Esma, Diploma o zavr{nom ispitu Mje{ovita srednja {kola Had`i}i 

92/6 

Kudin/Salke/Abida, Paso{ broj 5763645 od 07.12.2007. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo 

92/7 

Popovi}/Jovo/Marica, Li~na karta broj 04BTF5723 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

92/8 

Kondo/Sead/Mirela, Li~na karta broj 04BTF2464 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

92/10 

Ferhatovi}/Halid/Nermina, Li~na karta broj 04BTE5344 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

92/11 

Su{a/Uzejr/Osman, Li~na karta broj 04DEA6995 izdata u PU Visoko 

92/12 

Havurdi}/-/Nusret, Voza~ka dozvola broj 10BRD7916 izdata u PU Centar Sarajevo 

92/13 

Havurdi}/-/Nusret, Saobra}ajna dozvola broj BH2060562 izdata u PU Centar Sarajevo 

92/14 

Havurdi}/-/Nusret, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0256683 izdata u PU Centar Sarajevo 

92/15 

Goli}/Jusuf/Jasmina, Li~na ~arta broj 05CUC6107 izdata u PU Kakanj 

92/16 

Ja{arevi}/Jusuf/Tarik, Bankovni ra~un broj 190025302-0 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

92/18 

Alji}/Emir/Belma, Li~na karta broj 06BRG7183 izdata u PU Centar Sarajevo 

92/19 

Mujanovi}/Dervi{/D`emila, Li~na karta broj 03BTC5170 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

92/20 

[kori}/Asim/Amir, Diploma o zavr{nom ispitu Mje{ovita srednja Saobra}ajna {kola Sarajevo 

92/23 

Mahmutovi}/Bejtusa/Ramadan, Li~na karta broj 10BQH4747 izdata u PU Ilid`a 

92/24 

Begi}/-/Zlatan, Li~na karta broj 04BSD5438 izdata u PU Novo Sarajevo 

92/25 

Planin~i}/Ferida/Amela, Li~na karta broj 06DED0114 izdata u PU Visoko 

92/26 

Pobri}/Nikola/Goran, Bankovni ra~un br.090083067-0 izdat od strane Riffeisen bank Sarajevo 

92/31 

Memi{evi}/-/ Edolardo, Radna knji`ica izdata u Op{tini Novo Sarajevo 

92/32 

^i{ija/Faruk/Haris, Li~na karta br.08CUD5686 izdata od PU Kakanj 

92/33 

Repuh/]amil/Enes, Li~na karta br.07BQF7233 izdata od PU Ilid`a 

92/36 

Mujezinovi}/Nusret/Admira, Registarska tablica br.557-K-087 izdata od PU Novi grad Sarajevo 

92/37 

Tukozoglu/Muhamed/Ned`ada, Li~na karta br.04BQB0042 izdata od PU Ilid`a 

92/38 

[alja/Tahir/Nusret, Diploma o zavr{nom ispitu Mje{ovita srednja ugostiteljsko-turisti~ka {kola Sarajevo 

92/40 

Dori}/Jusuf/Amar, Radna knji`ica izdata u Op}ini Stari Grad Sarajevo 

92/41 

Crn~alo/Avdija/Nusret, Li~na karta broj 05BTJ5072 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

92/43 

Kari{ik/Abdulah/Selma, radna knji`ica izdata u Op}ini Vogo{}a 

92/45 

Medi}/Pero/Angela, Cerifikat za ovla{.revizora br.4204/1 izdat od Savez ra~unovo|a,revizora i finan.djelatnika F BIH 

92/46 

D`ananovi}/Hazim/D`emilamna, Registarska tabilca broj 837-A-386 izdata u PU Centar Sarajevo 

92/47 

Kold`o/Senad/Amina, Voza~ka dozvola broj 08BRD3901 izdata u PU Centar Sarajevo 

92/49 

Kold`o/Senad/Amina, Li~na karta broj 06BRG6214 izdata u PU Centar Sarajevo 

92/50 

Omeragi}/Enesa/Ena, Paso{ broj 5499334 od 29.06.2007. godine izdata u MUP-u Kantona Sarajevo 

92/51 

Kari}/Mirhad/Benjamin, Svjedo~anstvo od I razreda Peta gimnazija Sarajevo 

92/52 

Veli}/Mustafa/Anel, Radna knji`ica izdata u Op}ini Centar Sarajevo 

92/53 

Brkan/Bajro/Arnela, Li~na karta broj 07BRH2370 izdata u PU Centar Sarajevo 

92/54 

Brankovi}/Dervi{/Emin, Voza~ka dozvola broj 05BMB3862 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

92/55 

Beganovi}/Atif/Habiba, Li~na karta broj 03BTD2161 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

92/57 

Ke{elj/Todor/Lepa, Bankovni ra~un broj 772888-29-116382 izdat kod Intesa Sanpaolo Banka dd SArajevo 

92/58 

Had`imehmedagi}/-/Tatjana, Li~na karta broj 08BRH3750 izdata u PU Centar Sarajevo 

92/60 

^uli}/Emina/D`enita, Li~na karta broj 06BQF6328 izdata u PU Ilid`a 

92/61 

Haskovi}/Mehmed/Almina, Li~na karta broj 08BTM9345 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

92/62 

Kova~evi}/Osman/Husein, Voza~ka dozvola broj 03BTA7589 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

92/63 

^aluk/Ahmet/Be}ir, Radna knji`ica izdata u Op}ini Zenica 

92/65 

Taslaman/[efik/Tahir, Li~na karta broj 04BSF8190 izdata u PU Novo Sarajevo 

92/66 

Taslaman/[efik/Tahir, Voza~ka dozvola broj 04BSB9401 izdata u PU Novo Sarajevo 

92/67 

Brajlovi}/Idriz/Irma, Li~na karta broj 06BTL3453 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

92/68 

Muharemovi}/Nezir/Munir, Svjedo~anstvo od I i II razreda Srednja Trgova~ka {kola Sarajevo 

92/69 

]osovi}-Pu{kar /Zakir/Behija, radna knji`ica izdata u Op}ini Stari Grad Sarajevo 

92/70 

Begi}/-/Zlatan, Voza~ka dozvola broj 06BSC7276 izdata u PU Novo Sarajevo 

92/71 

Vukadin/Josip/Vi{nja, LI~na karta broj 09BRH8144 izdata u PU Centar Sarajevo 

92/72 

Demir/Ahmeda/Imra, Li~na karta broj 06BQF6337 izdata u PU Ilid`a 

92/73 

Meki}/Sakib/Behija, Li~na karta broj 04BMC2956 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

93/1 

Merdi}/Hakim/Rihada, Li~na karta broj 07DED3819 izdata u PU Visoko 

93/5 

Drin~i}/Milojka/Nenad, Li~na karta broj 08BSI1216 izdata u PU Novo Sarajevo 

93/6 

Ad`ajli}/Zuhdo/Latif, radna knji`ica izdata u Op}ini Ilid`a 

93/7 

Popovi}/Branko/Mi{o, Diploma o zavr{nom ispitu Srednja Ma{insko-tehni~ka {kola u Sarajevu 

93/8 

Ga{i/-/Red`ep, Svjedo~anstvo od VIII razreda O[ "D`emaludin ^au{evi}" Sarajevo 

93/9 

Gerin/[emso/Fatima, Li~na karta broj 03BTB4023 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

93/11 

Sarad`i}/-/Damir, Bankovni ra~uni broj 090003018-0 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

93/21 

Lelo/Salko/Had`ija, Li~na karta broj 05BRG1308 izdata u PU Centar Sarajevo 

93/22 

Crn~alo/Avdija/Nusret, Voza~ka dozvola broj 05BTD4386 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

93/24 

Crn~alo/-/Sabina, Saobra~ajna dozvola broj BH2438414 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

93/25 

Radon~i}/Ago/Nezir, Bankovni ra~un broj 040005314-6 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

93/29 

[aran~i}/Zahira/Ibro, Saobra}ajna dozvola broj BH2763449 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

93/30 

Zuli}/Asim/Amer, Li~na karta broj 10BRI1587 izdata u PU Centar Sarajevo 

93/31 

Bandovi}/Darko/Irena, Li~na karta broj 07BRG8457 izdata u PU Centar Sarajevo 

93/32 

Ivi~evi}/Drago/Miran, Li~na karta broj 08BQG3367 izdata u PU Ilid`a 

93/33 

Bjelak/Bajro/Mirela, Li~na karta broj 07BNC5581 izdata u PU Vogo{}a 

93/35 

Musi}/-/[u}ro, registarska tablica broj 999-T-229 izdata u PU Centar Sarajevo 

93/36 

Radmilovi}/Enver/Ned`ad, radna knji`ica broj 1252/2004 izdata u Op}ini Novi Grad Sarajevo 

93/38 

^akalovi}/Adnan/Ismar, Radna knji`ica izdata u Op}ini Stari Grad Sarajevo 

93/39 

^akalovi}/Adnan/Ismar, Li~na karta broj 09BME7997 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

93/40 

Ivani{evi}/-/Vanja, [tedni ra~un broj 090046646-7 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

93/41 

Borov~anin/Lazo/Staka, Diploma o zavr{nom ispitu Srednja Trgova~ka {kola u SArajevu 

94/1 

Kuzmanovi}/Kosta/Zoran, Radna knji`ica izdata u Op{tini Vogo{}a 

94/3 

Rami}/Selver/Zlatka, Voza~ka dozvola broj 03BNA0326 izdata u PU Vogo{}a 

94/4 

Rami}/Selver/Zlatka, Li~na karta broj 03BNA1507 izdata u PU Vogo{}a 

94/5 

[ehi}/Ismet/Alen, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo 

94/6 

Rami}/Nazif/Nasir, Svjedo~anstvo od II razreda [kola metalskih zanimanja Sarajevo 

94/7 

Odoba{i}/Alija/Adnan, Diploma o zavr{nom ispitu MS[ za Elektroenergetiku Sarajevo 

94/8 

Arnautovi}/Binas/Murisa, Li~na karta broj 04BNA5046 izdata u PU Vogo{}a 

94/9 

Suljevi}/Zihno/Elmedin, Li~na karta broj 07BQG1749 izdata u PU Ilid`a 

94/10 

Balaca Roldan Enrique Eduardo, Slu`bena iskaznica broj S101484 izdata od strane Ministarstva inostranih poslova BIH 

94/11 

@uti}/Ramiz/Sandra, Saobra}ajna dozvola broj BH 2335899 izdata u PU Novo Sarajevo 

94/12 

Avdi}/Enesa/Eldad, Saobra}ajna dozvola broj BH3053424 izdata u PU Ilid`a 

94/14 

Avdi}/Enesa/Eldad, Li~na karta broj 04BQC0718 izdata u PU Ilid`a 

94/15 

Avdi}/Enesa/Eldad, Voza~ka dozvola broj 07BQC2079 izdata u PU Ilid`a 

94/16 

Avdi}/Enesa/Eldad, Bankovni ra~un broj 130028012-8 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

94/17 

Ferhatbegovi}/Sulejman/Izet, Bankovni ra~un broj 190029134-3 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

94/18 

Avdispahi}/Seida/Alisa, Voza~ka dozvola broj 04CUA5869 izdata u PU Kakanj 

94/19 

Gani}/-/Mehmed, Registarska tablica broj O26-T-359 izdata kod PU Novo Sarajevo 

94/20 

Izmirlija/Enes/Delila, Li~na karta broj 03BQA0400 izdata u PU Ilid`a 

94/21 

Didik/Envera/Alen, Li~na karta broj 08BQG7763 izdata u PU Ilid`a 

94/22 

Dolovi}/Nezir/Agan, Saobra}ajna dozvola broj BH3053749 izdata kod PU Ilid`a 

94/24 

Dolovi}/Nezir/Agan, Potvrda o vlasni{tvu br. BA0266952 izdata u PU Ilid`a 

94/25 

Izmirlija/Enes/Delila, Voza~ka dozvola broj 05BQB6047 izdata u PU Ilid`a 

94/27 

Trifkovi}/Vase/Veljko, Li~na karta broj 03BQA3522 izdata u PU Ilid`a 

94/28 

[aboti}/Abid/Elma, Bankovni ra~un broj 090059857-4 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

94/29 

Kaknja{evi}/E{ref/Enes, Diploma o zavr{nom ispitu Mje{ovita srednja Drvno-{umarska {kola Sarajevo 

94/32 

Gojak/Mal~o/Mumin, Li~na karta broj 04BMB9447 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

94/33 

Gojak/Mal~o/Mumin, Voza~ka dozvola broj 10BMC1443 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

94/34 

Pa{ali}/Arif/Orhan, Registarka tablica broj 321-J-047 izdata u PU Centar Sarajevo 

94/35 

Begi}/Zaim/Mirzeta, Li~na karta broj 09CUD6795 izdata u PU Kakanj 

94/36 

Aganovi}/Namik/Ajla, Grasova iskaznica broj 01136 izdata u Op}ini Novo Sarajevo 

94/37 

^impo/Du{an/Ljubica, Li~na karta broj 07BQF9313 izdata u PU Ilid`a 

94/38 

^impo/Du{an/Ljubica, ^lanska karta porodica {ehida i pog.boraca broj 50532 izdata u Op}ini Ilid`a 

94/39 

Hod`i}/Nusreta/Nermin, Li~na karta broj 08BOC3508 izdata u PU Had`i}i 

94/40 

Ajnad`i}/Zaim/Selma, Li~na karta broj 08BRH5621 izdata u PU Centar Sarajevo 

94/41 

Halimanovi}/Muhamed/Adnan, Li~na karta broj 05BSG3708 izdata u PU Novo Sarajevo 

94/42 

Halimanovi}/Muhamed/Adnan, Voza~ka dozvola broj 06BSC6171 izdata u PU Novo Sarajevo 

94/43 

Skenderagi}/Zekerijah/Almir, Bankovni ra~un broj 090043796-3 i 19000706881 izdati kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

94/44 

Palo/-/Halil, Li~na karta broj 07BSH7908 izdata u PU Novo Sarajevo 

94/45 

Palo/-/Halil, Bankovni ra~un broj 090084086-9 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

94/46 

^ehi}/Refik/Fikret, Voza~ka dozvola broj 04BRC1080 izdata u PU Centar Sarajevo 

94/47 

Ahmethod`i}/Dervi{a/Dina, LI~na karta broj 07BQG2233 izdata u PU Ilid`a 

94/48 

Kadribegovi}/Muhidin/Semra, Svjedo~anstvo od I razreda Peta gimnazija Sarajevo 

94/49 

D`aferovi}/Mustafa/Husnija, Bankovni ra~un broj 090080515-1 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

95/2 

Rizvo/Kemal/Samir, Li~na karta broj 04BRC9978 izdata u PU Centar Sarajevo 

95/3 

Rizvo/Kemal/Samir, Voza~ka dozvola broj 04BRA8167 izdata u PU Centar Sarajevo 

95/4 

Prlja~a/Nusret/Vildana, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo 

95/7 

Ko`ul/Ivo/Bernardo, Voza~ka dozvola broj 04BQA5290 izdata u PU Ilid`a 

95/8 

Popovi}/Petar/Nada, Bankovni ra~un broj 130026653-1 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

95/9 

[ehi}/Ramiza/Almin, Voza~ka dozvola broj 05BOA4791 izdata u PU Had`i}i 

95/10 

Goru`di}/Sabita/D`enefa, Paso{ broj 6361338 od 20.08.2009. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo 

95/11 

Begi}/Raif/Fevzija, Li~na karta broj 03BSA3652 izdata u PU Novo Sarajevo 

95/12 

Avdispahi}/Seid/Alisa, Li~na karta broj 04CUB7693 izdata u PU Kakanj 

95/13 

Hod`urda/-/Ramiz, saobra}ajna dozvola broj BH2001297 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

95/14 

^okovi}/D`anko/Bajram, bankovni ra~un broj 090044015-7 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

95/15 

Omer~evi}/Hilmo/Nermin, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0223093 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

95/16 

Omer~evi}/Hilmo/Nermin, Potvrda o registraciji broj AA0429038 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

95/17 

Kova~/Suljo/Semir, Radna knji`ica izdata u Op}ini Fo~a 

95/18 

Mandi}/Drago/Ljiljana, Registarska tablica broj K92-M-103 izdata kod PU Novi Grad Sarajevo 

95/19 

Nalovi}/Nevzad/Sanida, Indeks broj 471/2009 Filozofski fakultet Sarajevo 

95/20 

Gojak-/Mumin, Saobra}ajna dozvola broj BH2425793 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

95/22 

Beha/Himzo/Mehmedalija, Li~na karta broj 08BSI3292 izdata u PU Novo Sarajevo 

95/25 

Kru{o/Ramo/Ne|ad, radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad 

95/26 

Kru{o/Ramo/Ne|ad, Li~na karta broj 04BTI5941 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

95/27 

Vra`alica/Kasim/Refika, Li~na karta broj 04BNB1195 izdata u PU Vogo{}a 

95/28 

Gani}/Salem/Mehrudin, Diploma o zavr{nom ispitu [kola u~enika u privredi-Ma{inski {kolski centar Sarajevo 

95/29 

Fejzi}/Jasmina/Amir, Voza~ka dozvola broj 05DEB1975 izdata u PU Visoko 

95/30 

Derikonja/Krsman/Dragoljub, Diploma o zavr{nom ispitu Ma{inski {kolski centar Sarajevo 

95/31 

Bajramli}/Halila/Senad, Li~na karta broj 07BQF7595 izdata u PU Ilid`a 

95/33 

[ahinovi}/Re|ib/Jasmina, Indeks Pravnog fakulteta u Sarajevu 

95/34 

Balji}/[efik/Armin, Li~na karta broj 06BOC0073 izdata u PU Had`i}i 

95/35 

Kola{inac/Muharema/Mensur, Li~na karta broj 08BQG7868 izdata u PU Ilid`a 

95/36 

Bani}/Petar/Josipina Brigita, Li~na karta broj 03BSC6692 izdata u PU Novo Sarajevo 

95/37 

Kustura/Senad/[ejla, Svjedo~anstvo od I razreda Poljoprivredno prehrambena i veterinarska {kola u Sarajevu 

95/38 

@uji}/[a}ir/Maida, Li~na karta broj 04BSC8441 izdata u PU Novo Sarajevo 

95/39 

Bandi}/Rame/Sena, Paso{ broj 4883576 od 21.07.2005. godine izdat u MUP-u Kantona Sarajevo 

95/40 

Bjelak/Mesud/Belma, Li~na karta broj 09BSI6516 izdata u PU Novo Sarajevo 

95/41 

Kadi}/Duran/Muhamed, Diploma o zavr{nom ispitu Ma{inski {kolski centar Sarajevo 

95/43 

Konjevod/Pavo/Jure, Li~na karta broj 06BSH4088 izdata u PU Novo Sarajevo 

95/44 

Ivanko/Joze/Branko, Li~na karta broj 07BQG1601 izdata u PU Ilid`a 

95/46 

[paravalo/Ranka/Igor, Li~na karta broj 06BTK9308 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

95/47 

Markovi}/Severin/Davorin, Radna knji`ica izdata u Op}ini Stari Grad Sarajevo 

95/48 

Borovac/Sead/Elmina, Li~na karta broj 07BSH4331 izdata u PU Novo Sarajevo 

95/49 

Smaji}/Mustafa/Mujo, registarska tablica broj 454-J-801 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

95/50 

Babi}/Salih/Muhamed, Indeks broj 68900 Ekonomski fakultet Sarajevo 

95/51 

^olo/Mustafa/[emso, registarska tablica broj 073-J-180 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

95/53 

Martinovi}/Ismet/Jasmina, Li~na karta broj 08BRH4342 izdata u PU Centar Sarajevo 

95/54 

Osmanagi}/Sado/Fuad, Bankovni ra~un broj 190056740-3 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH 

95/55 

Medi}/Adil/Mirsad, Li~na karta broj 06BSH3317 izdata u PU Novo Sarajevo 

95/56 

Alad`uz/Rade/Snje`ana, Li~na karta broj 06BRG6448 izdata u PU Centar Sarajevo 

95/57 

Alad`uz/Rade/Snje`ana, Voza~ka dozvola broj 08BRD2540 izdata u PU Centar Sarajevo 

95/58 

Selimovi}/Bajro/Izet, Saobra}ajna dozvola broj BH 1998261 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

95/59 

Be~i} [ejla, li~na karta broj 05BPA4549, izdata Policijska uprava Ilija{ 

74 

Fazli} Amila, voza~ka dozvola broj 07BPA6115, izdata Policijska uprava Ilija{ 

75 

UNSKO-SANSKI KANTON 

DD za osiguranje "CAMELIJA" Biha}, polica osiguranja od automobilske odgovornosti - bjanko, ser. broj 09-0304312 

695 

Begovi} Denis, saobra}ajna dozvola broj BH 2354594, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

696 

Domazet Esad, voza~ka dozvola broj 05CMA3403, izdata 21. 2. 2005. Odsjek za administraciju Klju~ 

697 

Domazet Esad, li~na karta broj 04CMA3130, izdata 20. 4. 2004. Odsjek za administraciju Klju~ 

698 

]ati}-Hod`i} Sabira, paso{ broj A0041617, izdat 30. 12. 2009. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

699 

Suljad`i} Esad, radna knji`ica, izdata Op}ina Bu`im 

700 

[ahinovi} Adnan, li~na karta broj 08CSB4635, izdata 10. 6. 2008. Odsjek za administraciju Bu`im 

701 

Arzi} Rusmir, li~na karta broj 07CLF6202, izdata 30. 7. 2007. Odsjek za administraciju Biha} 

702 

Tabakovi} Elvir, li~na karta broj 08CLF9716, izdata 24. 6. 2008. Odsjek za administraciju Biha} 

703 

Dizdarevi} Sabina, li~na karta broj 06CLF1336, izdata 25. 8. 2006. Odsjek za administraciju Biha} 

704 

Pehli} Zinet, putna isprava broj 5797545, izdata KMUP Biha} 

705 

Ogre{evi} Remzija, li~na karta broj 04CPB5211, izdata 26. 8. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

706 

Bajramovi} Salih, putna isprava broj 3468268, izdata 13. 10. 2002. KMUP Biha} 

707 

Handanovi} Nedim, saobra}ajna dozvola broj BH 00680550, izdata 1988 OSUP Klju~ 

708 

Bajrektarevi} Medo, voza~ka dozvola broj 05COB4564, izdata 25. 2. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 

709 

Malanovi} Fikreta, ra~un broj 19350157410 kod Raiffesien Bank, Filijala Velika Kladu{a 

710 

Mid`i} Nermin, li~na karta broj 04CLD1265, izdata 5. 8. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 

711 

[abanovi} [efketa, potvrda o registraciji broj AA0052211, izdata 4. 1. 2010. Odsjek za administraciju Klju~ 

712 

Muranovi} Mevlida, li~na karta broj 06COE0182, izdata 24. 1. 2006. Odsjek za administraciju Cazin 

713 

Majeti} Zinaid, li~na karta broj 04COA9934, izdata 26. 4. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

714 

Ki{evi} Alija, li~na karta broj 07CMB4851, izdata 16. 8. 2007. Odsjek za administraciju Klju~ 

715 

Ali~aji} Haris, li~na karta broj 07COF0431, izdata 22. 8. 2007. Odsjek za administraciju Cazin 

716 

Mulali} Rasim, voza~ka dozvola broj 04CSA2563, izdata Odsjek za administraciju Bu`im 

717 

]ordi} D`evad, voza~ka dozvola broj 04CSA3397, izdata Odsjek za administraciju Bu`im 

718 

Dizdarevi} Jasminka, li~na karta broj 04CSA3946, izdata 15. 6. 2004. Odsjek za administraciju Bu`im 

719 

Sudi} Hasan, bankovna kartica broj 193509885-3 kod Raiffeisen Bank, Filijala Bosanska Krupa 

720 

Sadikovi} Muhamed, radna knji`ica broj 1210/78, izdata Op}ina Cazin 

721 

Hrusti} Selma, li~na karta broj 08CMB5951, izdata 26. 8. 2008. Odsjek za administraciju Klju~ 

722 

Smje~anin Zlata, saobra}ajna dozvola broj AA 0046800, izdata 7. 1. 2010. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

723 

Gerzi} Omer, li~na karta broj 04CRB4731, izdata 22. 12. 2004. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

724 

Tahirovi} Mersima, Pe}igrad, svjedo~anstvo broj 610-A-52/89 O[ "Skokovi" 

725 

Beganovi} Sead, voza~ka dozvola broj 05CMA3602, izdata 6. 6. 2005. Odsjek za administraciju Klju~ 

726 

Beganovi} Sead, li~na karta broj 04CMA4569, izdata 22. 6. 2004. Odsjek za administraciju Klju~ 

727 

Zuli} Zuhdija, li~na karta broj 09CPE6109, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

728 

[aran Adnan, putna isprava broj 5334607, izdata 5. 3. 2007. KMUP Biha} 

729 

^atakovi} Arma, li~na karta broj 05COD9054, izdata 31. 10. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 

730 

]ati} Hamida, li~na karta broj 03CLA1225, izdata 5. 5. 2003. Odsjek za administraciju Biha} 

731 

Sulji} Remzija, putna isprava broj 5275077, izdata 4. 1. 2007. Odsjek za administraciju Biha} 

732 

Begovi} Denis, voza~ka dozvola broj 05CPB0790, izdata 13. 4. 2005. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

733 

Kajtazovi} Ibrahim, saobra}ajna dozvola broj BH 1199734, izdata 27. 9. 2001. MUP Cazin 

734 

Pe~enkovi} Ahmet, li~na karta broj 04CLB7309, izdata 5. 2. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 

735 

Ma{inovi} Mensur, li~na karta broj 05CPC7101, izdata 19. 3. 2005. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

736 

Ikanovi} Nermin, putna isprava broj 6193999, izdata 4. 2. 2009. Odsjek za administraciju Cazin 

737 

Harba{ Enes, voza~ka dozvola broj 05COB6045, izdata 29. 4. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 

738 

Hozanovi} [aban, li~na karta broj 05CPC3642, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

739 

]erimovi} Muharem, saobra}ajna dozvola broj BH 1053383, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

740 

Kli~i} Mustafa, saobra}ajna dozvola broj BH 2802868, izdata 25. 1. 2008. Odsjek za administraciju Cazin 

741 

Gro{i} Selma, li~na karta broj 08CPE2219, izdata 15. 7. 2008. Odsjek za administraciju Cazin 

742 

\uzeli} Red`o, li~na karta broj 08COF3429, 25. 6. 2008. Odsjek za administraciju Cazin 

743 

Toki} Irfan, li~na karta broj 06CPD1827, izdata 21. 4. 2006. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

744 

Kova~evi} [efkija, saobra}ajna dozvola broj BH 1052088, izdata 15. 10. 2001. Odsjek za administraciju Bu`im 

745 

Pjani} Amir, li~na karta broj 07COF1501, izdata 17. 12. 2007. Odsjek za administraciju Cazin 

746 

Gerzi} Jasmin, li~na karta broj 07CRC4554, izdata 27. 7. 2007. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

747 

Smiljani} Vaso, putna isprava broj 6177857, izdata 29. 12. 2008. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

748 

Husi} Edis, li~na karta broj 04CPB0043, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

749 

Suljkanovi} Nurija, li~na karta broj 07CRC5320, izdata 14. 5. 2007. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

750 

Dedi} Zuhdija, li~na karta broj 04CMA8639, izdata 8. 11. 2004. Odsjek za administraciju Klju~ 

751 

Deli} Azim, voza~ka dozvola broj 04CMA0676, izdata 3. 3. 2004. Odsjek za administraciju Klju~ 

752 

Deli} Azim, li~na karta broj 04CMA1971, izdata 3. 3. 2004. Odsjek za administraciju Klju~ 

753 

Temaj Agim, li~na karta broj 04CLB9142, izdata 2. 3. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 

754 

Mu{i} Mirela, li~na karta broj 06CLE9983, izdata 4. 7. 2006. Odsjek za administraciju Biha} 

755 

Buri} Enisa, li~na karta broj 08CLG0554, izdata 4. 8. 2008. Odsjek za administraciju Biha} 

756 

Bapi} Ermina, potvrda o vlasni{tvu broj BA0058043, izdata 22. 10. 2009. Odsjek za administraciju Bu`im 

757 

Jonuzovi} Selma, li~na karta broj 06COE1920, izdata 30. 5. 2006. Odsjek za administraciju Cazin 

758 

Jonuzovi} Selma, voza~ka dozvola broj 07COC0704, izdata 3. 5. 2007. Odsjek za administraciju Cazin 

759 

Med`lis IZ Biha}, saobra}ajna dozvola broj BH 2270065, izdata 2006. Odsjek za administraciju Biha} 

760 

Salki} Izudin, li~na karta broj 06CRC1262, izdata 14. 6. 2006. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

761 

Botonji} Fehret, saobra}ajna dozvola broj BH2959834, izdata 29. 4. 2009. Odsjek za administraciju Klju~ 

762 

Huseinovi} Safet, potvrda o registraciji broj AA0338038, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

763 

Dervi{evi} Fazlija, saobra}ajna dozvola broj BA0394632, izdata Odsjek za administraciju Cazin 

764 

Rami} Admir, li~na karta broj 04COC4222, izdata 30. 11. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

765 

Ba{i} Senad, radna knji`ica broj 1159/89, izdata Op}ina Cazin 

766 

Pand`i} Irma, radna knji`ica broj 367/07, izdata Op}ina Cazin 

767 

]osi} Rizafeta, ra~un broj 193511851-1 kod Raiffesien Bank DD BiH, Filijala Bosanska Krupa 

768 

Bali} Edis, li~na karta broj 04CPA3126, izdata 15. 1. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

769 

POSAVSKI KANTON 

Benkovi} Ivana, osobna iskaznica broj 05BVB3278, izdata 29. 4. 2005. MUP PK Ora{je 

105 

Jelu{i} Ilija, osobna iskaznica broj 09BWB7594, izdata MUP PK Od`ak 

106 

Brni} Stjepan, osobna iskaznica broj 04BWA2829, izdata MUP PK Od`ak 

107 

Lovri} Ilija, osobna iskaznica broj 04BVA5238, izdata 25. 3. 2004. MUP PK Ora{je 

108 

Lovri} Ilija, voza~ka dozvola broj 10BVA9973, izdata 29. 3. 2010. MUP PK Ora{je 

109 

Puzi} Refika, osobna iskaznica broj 05BWB0420, izdata MUP PK Od`ak 

110 

Arapovi} D`evdeta, osobna iskaznica broj 09BWB7210, izdata MUP PK Od`ak 

111 

Red`epovi} Armin, osobna iskaznica broj 10BVC1483, izdata 18. 2. 2010. MUP PK Od`ak 

112 

Popi} Pero, osobna iskaznica broj 04BWA6561, izdata MUP PK Od`ak 

113 

Janji} Josip, voza~ka dozvola broj 04BVA2157, izdata 13. 2. 2004. MUP PK Ora{je 

114 

Hasandi} Alminko, osobna iskaznica broj 04BWA7419, izdata MUP PK Od`ak 

115 

Hasandi} Alminko, voza~ka dozvola broj 04BWA2465, izdata MUP PK Od`ak 

116 

Mini} @ivko, osobna iskaznica broj 04BWA3993, izdata MUP PK Od`ak 

117 

@ivkovi} Drago, osobna iskaznica broj 07BVB7769, izdata 3. 9. 2007. MUP PK Ora{je 

118 

Dominkovi} Lucija, osobna iskaznica broj 08BVB8807, izdata 6. 5. 2008. MUP PK Ora{je 

119 

Or{oli} Luca, osobna iskaznica broj 04BVA6014, izdata 2004. MUP PK Ora{je 

120 

TUZLANSKI KANTON 

Bulji} Selma, svjedod`ba I razreda Gimnazije broj 01/03-348-6/07 

749 

Aliba{i} Admir, li~na karta broj 08CGA9830, izdata 23. 6. 2008. Odsjek za administraciju Doboj Istok 

750 

Simi} Vojo, diploma djelovodni broj 01-801/20, izdata 26. 6. 1981 u S[C Gra~anica 

751 

Junuzovi} Sejfudin, radni~ka knji`ica, izdata Op}ina Doboj Istok 

752 

Had`ihasanovi} Nermin, voza~ka dozvola broj 06CFB5142, izdata 17. 8. 2006. CIPS Gra~anica 

753 

Ali} Jusuf, li~na karta broj 04CFB6537, izdata 17. 9. 2004. CIPS Gra~anica 

754 

Halilovi} Suad, reg. tablice broj 966-T-544, izdate Odsjek za administraciju Teo~ak 

755 

Hod`i} Mirnes, li~na karta broj 05CGA4973, izdata 17. 8. 2005. Odsjek za administraciju Doboj Istok 

756 

Mulahusejnovi} Nermina, li~na karta broj 08CFE4743, izdata CIPS Gra~anica 

757 

D`afi} Azra, voza~ka dozvola broj 07CHA2621, izdata Odsjek za administraciju ^eli} 

758 

D`afi} Azra, li~na karta broj 06CHA7796, izdata Odsjek za administraciju ]eli} 

759 

Imamovi} Hanifa, li~na karta broj 05CFC7023, izdata 9. 3. 2005. CIPS Gra~anica 

760 

Imamovi} Hanifa, li~na karta broj 04CFA8984, izdata 2004. CIPS Gra~anica 

761 

Avdi} Edis, reg. tablica broj 891-E-026, izdata Odjeljenje za administraciju Kalesija 

762 

Softi} E{ef, reg. tablica broj 186-T-989, izdata MUP Gra~anica 

763 

Ahmetovi} Zejneba, li~na karta broj 05CGA5814, izdata 30. 9. 2005. Odsjek za administraciju Doboj Istok 

764 

Spasojevi} Dragana, diploma dj. broj 01-1485/2 od 12. 11. 1992., izdata u S[C Gra~anica 

765 

Kuduzovi} Indira, li~na karta broj 04CIA4990, izdata 17. 12. 2004. Odjeljenje za administraciju Kalesija 

766 

Spasojevi} Dragana, svjedo~anstvo III razreda dj. broj 01-1485/1 od 12. 11. 1990., izdata u S[C Gra~anica 

767 

[estan Mehmed, diploma dj. broj 01-969/2 od 13. 2. 1992., izdato u S[C Gra~anica 

768 

^oki} Ulfeta, putna isprava broj 5703525, izdata 22. 10. 2007. Odjeljenje za administraciju Tuzla 

769 

Rami} Tarik, putna isprava broj 6292934, izdata 29. 5. 2009. Odjeljenje za administraciju Tuzla 

770 

Krajinovi} Midhat, svjedo~anstvo dj. broj 01-322/22, izdato 19. 6. 1998. u MS[ Gra~anica 

771 

Livadi} Nermin, voza~ka dozvola broj 05CHA0899, izdata Odjeljenje za administraciju ^eli} 

772 

[uvali} Nesib, reg. tablica broj A21-M-563, izdata Odsjek za administraciju Doboj Istok 

773 

[aki} Edin, li~na karta broj 09CFE8069, izdata 2. 9. 2009. CIPS Gra~anica 

774 

[aki} Edin, voza~ka dozvola broj 09CFB9478, izdata 3. 3. 2009. CIPS Gra~anica 

775 

Hod`i} Mirsad, voza~ka dozvola broj 04CFA8340, izdata CIPS Gra~anica 

776 

Hod`i} Mirsad, li~na karta broj 04CFB9629, izdata 5. 11. 2004. CIPS Gra~anica 

777 

Huki} Amela, li~na karta broj 07CFE2565, izdata CIPS Gra~anica 

778 

Had`i} Halil, svjedo~anstvo I razreda dj. broj 01-122/10 od 1. 6. 1992., izdato u S[C Gra~anica 

779 

Muli} Amela, reg. tablice broj 947-T-884, izdate 16. 4. 2008. Odjeljenje za administraciju Tuzla 

780 

Bajraktarevi} Enes, diploma dj. broj 01/647/4 od 13. 6. 1996., izdato u MS[ Gra~anica 

781 

Osmanovi} Mirsad, voza~ka dozvola broj 04CFA3030, izdata 29. 4. 2004. CIPS Gra~anica 

782 

Jusufovi} Alijja, li~na karta broj 05CIA7436, izdata 10. 2. 2005. Odjeljenje za administraciju Kalesija 

783 

Pezi} [ejla, voza~ka dozvola broj 04CIA0828, izdata Odjeljenje za administraciju Kalesija 

784 

"BEKI TRANSPORT DOO", Rainaca Gornjih bb, Kalesija, reg. tablice broj 864-J-881, izdate Odjeljenje za administraciju Kalesija 

785 

"BEKI TRANSPORT DOO", Rainaca Gornjih bb, Kalesija, reg. tablice broj 960-T-605, izdate Odjeljenje za administraciju Kalesija 

786 

Mujaba{i} Edin, saobra}ajna dozvola broj BH 2782902, izdata 9. 6. 2009. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

787 

[ehi} Adel, voza~ka dozvola broj 06CEB5680, izdata 29. 5. 2006. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

788 

Mujaba{i} Hana, li~na karta broj 03CEA1338, izdata 11. 12. 2003. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

789 

Fehri} Sutka, li~na karta broj 05CED5842, izdata 22. 7. 2005. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

790 

Ba{i} Rahima, li~na karta broj 04CEC2212, izdata 2. 12. 2004. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

791 

Tumpi} Olga, li~na karta broj 04CEA8761, izdata 7. 6. 2004. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

792 

Muratovi} Samid, saobra}ajna dozvola broj BH 2919437, izdata 15. 10. 2008. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

793 

Marijanovi} Mario, voza~ka dozvola broj 09CEC1960, izdata 23. 2. 2009. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

794 

Selimovi} Rahima, li~na karta broj 06CEE9326, izdata 14. 12. 2006. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

795 

Jusi} Sabina, li~na karta broj 05CAA3980, izdata CIPS Teo~ak 

796 

Grahi} Mevludin, li~na karta broj 05BZA4376, izdata 22. 7. 2005. Odjeljenje za administraciju Sapna 

797 

Pa{ali} Almir, li~na karta broj 09CFE8356, izdata 14. 10. 2009. CIPS Gra~anica 

798 

Zuki} Lutvija, putna isprava broj 5502619, izdata 3. 7. 2007. Odjeljenje za administraciju Kalesija 

799 

Pezi} [ejla, li~na karta broj 04CIA2098, izdata 13. 10. 2004. Odjeljenje za administraciju Kalesija 

800 

Hujdur Safet, li~na karta broj 05CIB0899, izdata 13. 4. 2005. Odjeljenje za administraciju Kalesija 

801 

Avdi} Sa}a, li~na karta broj 05CFD1259, izdata 10. 6. 2005. CIPS Gra~anica 

802 

Hamzi} Tima, li~na karta broj 05BZA3749, izdata 15. 6. 2005. Odjeljenje za administraciju Sapna 

803 

Muhi} Ago, li~na karta broj 05CED2571, izdata 13. 5. 2005. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

804 

Saki} Fehima, li~na karta broj 08CEF7479, izdata 30. 7. 2008. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

805 

Salkanovi} Zurijeta, paso{ broj 5012405, izdat 7. 3. 2006. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

806 

Sinanovi} D`enana, li~na karta broj 08CEF7633, izdata 8. 8. 2008. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

807 

Ahmetovi} Sevludin, li~na karta broj 07CEF4596, izdata 3. 12. 2007. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

808 

Ba}i} Mirsada, li~na karta broj 04CEA3906, izdata 13. 2. 2004. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

809 

Ba}i} Mirsada, voza~ka dozvola broj 05CEA9716, izdata 23. 2. 2005. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

810 

Ahmetovi} Mel}a, li~na karta broj 05CED9629, izdata 15. 12. 2005. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

811 

Musi} Husnija, voza~ka dozvola broj 08CEC0629, izdata 3. 3. 2008. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

812 

Ahmetovi} Denis, li~na karta 04CEB0851, izdata 5. 7. 2004. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

813 

^i~kovi} (Simo) Gojko, uvjerenje dj. broj 01-1294/43 od 10. 9. 1981., izdato u S[C Gra~anica 

814 

Halilovi} Edin, putna isprava broj 5769876, izdata 17. 12. 2007. Odjeljenje za administraciju Kalesija 

815 

Islamovi} Mirza, reg. tablica broj 954-E-881, izdata Odjeljenje za administraciju Kalesija 

816 

Mujanovi} Amela, li~na karta broj 09CID5211, izdata 20. 8. 2009. Odjeljenje za administraciju Kalesija 

817 

Tursunovi} Husein, voza~ka dozvola broj 05CFB4058, izdata 12. 12. 2005. CIPS Gra~anica 

818 

Smaji} Aldin, putna isprava broj 6026686, izdata 25. 6. 2008. Odjeljenje za administraciju Tuzla 

819 

Haman Osman, li~na karta broj 05CFC9511, izdata 29. 4. 2005. CIPS Gra~anica 

820 

Kadi} Adisa, li~na karta broj 06CEE9512, izdata 22. 12. 2006. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

821 

Podgor~evi} Mirsad, li~na karta broj 05CED7613, izdata 27. 9. 2005. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

822 

Klapi} Samir, saobra}ajna dozvola broj BH 2632305, izdata Odjeljenje za administraciju @ivinice 

823 

Klapi} Samir, voza~ka dozvola broj 04CEA6701, izdata 15. 12. 2004. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

824 

Osmanovi} Elvis, li~na karta broj 04CEB4183, izdata 16. 8. 2004. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

825 

Junuzovi} Alen, paso{ broj 5597697, izdat 7. 8. 2007. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

826 

Avdihod`i} Edis, reg. plo~ice broj 042-T-375, izdate Odjeljenje za administraciju @ivinice 

827 

Avdiba{i} Alija, saobra}ajna dozvola broj BH 2633365, izdata Odjeljenje za administraciju @ivinice 

828 

Avdiba{i} Alija, voza~ka dozvola broj 05CEB0438, izdata 8. 3. 2005. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

829 

Avdiba{i} Alija, li~na karta broj 05CEC5557, izdata 14. 1. 2005. Odjeljenje za administraciju @ivinice 

830 

^ur~i} Karanfilka, diploma broj 4206 od 10. 10. 1984. Pedago{ke akademije u Tuzli 

831 

GRAND AUTO DOO Tuzla, reg. tablice broj 522-T-362, izdate Policijska uprava Had`i}i 

832 

GRAND AUTO DOO Tuzla, reg. tablice broj 522-M-775, izdate Policijska uprava Had`i}i 

833 

ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON 

Ze~evi} Alma, osobna iskaznica broj 07DED5777, izdata Odsjek za administraciju Visoko 

797 

Ze~evi} Alma, saobra}ajna dozvola broj BH 3005590, izdata Policijska uprava Visoko 

798 

Kamari} Amra, saobra}ajna dozvola broj BH 2455377, izdata Policijska uprava Visoko 

799 

Ze~evi} Alma, voza~ka dozvola broj 05DEA9278, izdata Odsjek za administraciju Visoko 

800 

Halilovi} Kanita, li~na karta broj 08CTL2438, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

801 

Hili} Zlata, li~na karta broj 08CTL3686, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

802 

Kapkovi} Alen, li~na karta broj 05CTI1281, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

803 

Ma~ak Selma, li~na karta broj 06CTJ7274, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

804 

Okanovi} Fata, osobna karta broj 06CYC1013, izdata 13. 11. 2006. Odsjek za administraciju @ep~e 

805 

Husejnovi} Hajrudin, saobra}ajna dozvola broj BH 1747483, izdata Odsjek za administraciju Visoko 

806 

Mujki} Dalija, saobra}ajna dozvola broj BH 3007540, izdata Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

807 

Muratovi} Edin, voza~ka dozvola broj 07DAA5580, izdata 27. 8. 2007. Odsjek za administraciju Breza 

808 

Zuki} Zahid, paso{ broj 4992098, izdat 27. 1. 2006. MUP Ze-do kantona Zenica 

809 

Mahmutovi} Hidajet, reg. tablica broj 594-T-568, izdata Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

810 

Halil~evi} Senad, paso{ broj 4241806, izdat 13. 1. 2003. MUP Ze-do kantona Zenica 

811 

Antunovi} Frano, radna knji`ica broj II 196671 12/-1/869, izdata Op}ina @ep~e 

812 

Magli} Arnes, osobna karta broj 04CYA5673, izdata 22. 9. 2004. Odsjek za administraciju @ep~e 

813 

Krehmi} Hasan, saobra}ajna dozvola broj BH 2742385, izdata 18. 9. 2007. Odsjek za administraciju @ep~e 

814 

Krehmi} Almir, reg. plo~ica broj 804-M-271, izdata Odsjek za administraciju @ep~e 

815 

Bujak Fahrudin, vlasni~ka dozvola broj BH 0840784, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

816 

Durek Huso, saobra}ajna dozvola broj BH 2106622, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

817 

Skeji} Senadin, li~na karta broj 04CZA5212, izdata 5. 5. 2004. Odsjek za administraciju Maglaj 

818 

Deli} Naim, li~na karta broj 04CZA1662, izdata 13. 1. 2004. Odsjek za administraciju Maglaj 

819 

Deli} Mehmed, li~na karta broj 04CZA2506, izdata 2. 2. 2004. Odsjek za administraciju Maglaj 

820 

Kova~evi} Senad, li~na karta broj 08DAB3578, izdata 17. 1. 2008. Odsjek za administraciju Breza 

821 

Konti} Anto, osobna iskaznica broj 04CXA2459, izdata 20. 12. 2004. Odsjek za administraciju Usora 

822 

Ti}ija Emina, radna knji`ica, izdata Op}ina Breza 

823 

Nikoli} Kata, osobna karta broj 04CYA5883, izdata 29. 9. 2004. Odsjek za administraciju @ep~e 

824 

]ati} Amna, voza~ka dozvola broj 04DDA3414, izdata 29. 7. 2004. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

825 

Falji} Adnan, li~na karta broj 08DDD6271, izdata 14. 7. 2008. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

826 

Husanovi} Amra, reg. tablica broj 902-K-682, izdata Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

827 

Bajramovi} Jasmin, li~na karta broj 09DDD8811, izdata 4. 9. 2009. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

828 

Hase~i} Ramiz, li~na karta broj 04DAA5963, izdata 30. 11. 2004. Odsjek za administraciju Breza 

829 

Begi} Hasna, osobna iskaznica broj 04DBA6544, izdata 17. 12. 2004. Odsjek za administraciju Vare{ 

830 

Zovko Mario, osobna iskaznica broj 09CXA5906, izdata 29. 7. 2009. Odsjek za administraciju Usora 

831 

Zovko Mario, voza~ka dozvola broj 07CXA2308, izdata 13. 11. 2007. Odsjek za administraciju Usora 

832 

Pervan Janja, osobna iskaznica broj 05CYA9790, izdata 3. 2. 2005. Odsjek za administraciju @ep~e 

833 

Pendi} Brane, voza~ka dozvola broj 04DDA2454, izdata 17. 5. 2004. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

834 

Pendi} Brane, li~na karta broj 04DDA8540, izdata 14. 5. 2004. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

835 

Magli} Arnes, li~na karta broj 04CYA5673, izdata 22. 9. 2004. Odsjek za administraciju @ep~e 

836 

Avdi} Esnaf, voza~ka dozvola broj 05DDA8881, izdata 23. 8. 2005. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

837 

Avdi} Esnaf, li~na karta broj 09DDD9270, izdata 25. 12. 2009. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 

838 

SREDNJOBOSANSKI KANTON 

Kesten d.o.o. Vitez, prometna dozvola broj BH 1512083, izdata MUP Vitez 

527 

Vidovi} Ivan, voza~ka dozvola broj 04DNA3372, izdata MUP Vitez 

528 

[ehi} Adnan, osobna iskaznica broj 04DNA3704, izdata CIPS Vitez 

529 

[endula Dajana, osobna iskaznica broj 10DNC4198, izdata CIPS Vitez 

530 

Hrustanovi} Zijad, osobna iskaznica broj 06DNB9093, izdata 5. 12. 2006. CIPS Vitez 

531 

Rebihi} Aldina, voza~ka dozvola broj 09DNB0637, izdata CIPS Vitez 

532 

Rebihi} Aldina, osobna iskaznica broj 07DNB9521, izdata CIPS Vitez 

533 

Smaka Muharem, saobra}ajna dozvola broj BH 3023808, izdata MUP Busova~a 

534 

Golub Emsad, osobna iskaznica broj 04DLA4874, izdata 20. 9. 2004. CIPS Busova~a 

535 

Kuli} Vildana, osobna iskaznica broj 04DLA3895, izdata 9. 8. 2004. CIPS Busova~a 

536 

Golub Emsad, voza~ka dozvola broj 07DLA5450, izdata 28. 2. 2007. CIPS Busova~a 

537 

VETERINARSKA STANICA DOO BUSOVA^A, reg. tablice broj E70-A-105, izdate 12. 4. 2010. MUP Busova~a 

538 

Grube{i} An|a, osobna iskaznica broj 04DLA2143, izdata 1. 6. 2004. CIPS Busova~a 

539 

Vare{kovi} Zoran, potvrda o vlasni{tvu broj BA0505726, izdata MUP Busova~a 

540 

Vare{kovi} Zoran, prometna dozvola broj BH 3018377, izdata MUP Busova~a 

541 

Jozi} Cvitko, osobna iskaznica broj 06DMC0651, izdata 10. 11. 2006. Odsjek za administraciju Jajce 

542 

Kliko Indira, osobna iskaznica broj 08DMC4227, izdata 4. 1. 2005. Odsjek za administraciju Jajce 

543 

Jake{evi} Milka, osobna iskaznica broj 04DMB1375, izdata 15. 12. 2004. Odsjek za administraciju Jajce 

544 

Sko~ibu{i} Mario, saobra}ajna dozvola broj BH 2660212, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

545 

Muli} Emir, saobra}ajna dozvola broj BH 2661037, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

546 

Musi} Ahmet, osobna iskaznica broj 05DFD7275, izdata 6. 1. 2005. Odsjek za administraciju Travnik 

547 

[~eti} Alen, voza~ka dozvola broj 08DFB9569, izdata 1. 12. 2008. Odsjek za administraciju Travnik 

548 

Ugorak (Mustafa) Rusmir, radni~ka knji`ica broj 786/06, izdata 2006. Op}ina Travnik 

549 

Biljaka Marijana, li~na karta broj 04DFC5116, izdata 17. 6. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

550 

[u{nja Marija, osobna iskaznic a broj 07DLB2824, izdata 3. 5. 2007. CIPS Busova~a 

551 

]osi} Anica, osobna iskaznica broj 09DLB4704, izdata 6. 4. 2009. CIPS Busova~a 

552 

Karaula Mirsad, radni~ka knji`ica broj 121/97, izdata 8. 7. 1997. Op}ina Busova~a 

553 

Kri{to Mirjana, osobna iskaznica broj 08DLB3885, izdata 23. 12. 2008. CIPS Busova~a 

554 

Biljaka Marijan, voza~ka dozvola broj 04DFA5798, izdata 4. 3. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

555 

^ala{ Zizka, li~na karta broj 03DFA1591, izdata 22. 4. 2003. Odsjek za administraciju Travnik 

556 

Heldi} Esmina, li~na karta broj 08DFF1497, izdata 17. 3. 2008. Odsjek za administraciju Travnik 

557 

Duni} (Nazif) Salko, radni~ka knji`ica broj 928/07, izdata 2007. Op}ina Travnik 

558 

Biljaka Mirjana, prometna dozvola broj BH 1784382, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

559 

Banu{i} Hrvoje, voza~ka dozvola broj 03DFA3323, izdata 8. 10. 2003. Odsjek za administraciju Travnik 

560 

Banu{i} Hrvoje, osobna iskaznica broj 03DFB0707, izdata 8. 10. 2003. Odsjek za administraciju Travnik 

561 

Had`imahmutovi} Admir, voza~ka dozvola broj 04DFB2037, izdata 9. 11. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

562 

Husanovi} Kenan, li~na karta broj 06DLB1601, izdata 27. 6. 2006. CIPS Busova~a 

563 

Husanovi} Kenan, voza~ka dozvola broj 07DLA5886, izdata 17. 9. 2007. CIPS Busova~a 

564 

Akrap Kate, osobna iskaznica broj 04DLA6614, izdata 14. 12. 2004. CIPS Busova~a 

565 

Udiljak Zrinka, li~na karta broj 05DOC1240, izdata 17. 6. 2005. Odsjek za administraciju Bugojno 

567 

Udiljak Katica, voza~ka dozvola broj 03DOA0065, izdata 10. 9. 2003. Odsjek za administraciju Bugojno 

568 

Udiljak Katica, li~na karta broj 03DOA0126, izdata 10. 9. 2003. Odsjek za administraciju Bugojno 

569 

Kahri} \evad, voza~ka dozvola broj 05DMA4578, izdata 11. 2. 2005. Odsjek za administraciju Jajce i Dobreti}i 

570 

Kliko Ramiza, voza~ka dozvola broj 07DMA7259, izdata 26. 4. 2007. Odsjek za administraciju Jajce i Dobreti}i 

571 

Muj~i} Almin, voza~ka dozvola broj 05DIA3569, izdata Odsjek za administraciju Fojnica 

572 

Huselji} \emal, radni~ka knji`ica broj 9846/66, izdata 24. 9. 1966. Op}ina Travnik 

573 

@uljko Elvedin, Donji Vakuf, diploma broj 242-19/2004 - ma{inski tehni~ar, Mje{ovita srednja {kola 

574 

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON 

^amd`i} Safet, li~na karta broj 08AUC7437, izdata 4. 3. 2008. MUP BPK Gora`de 

54 

^amd`i} Safet, voza~ka dozvola broj 05AUA6884, izdata 4. 10. 2005. MUP BPK Gora`de 

55 

\edovi} Alija, li~na karta broj 08AUC8132, izdata 11. 7. 2008. MUP BPK Gora`de 

56 

Mlahmetovi} Azra, li~na karta broj 07AUC6648, izdata 27. 8. 2007. MUP BPK Gora`de 

57 

Husi} Bisera, li~na karta broj 09AUC9603, izdata 2. 6. 2009. MUP BPK Gora`de 

58 

D@EN-K DOO Gora`de, reg. tablica broj M26-T-886, izdata MUP BPK Gora`de 

59 

D`ankovi} Nusret, li~na karta broj 06AUC4257, izdata 7. 9. 2006. MUP BPK Gora`de 

60 

Borovac Admir, li~na karta broj 04AUB8225, izdata 24. 12. 2004. MUP BPK Gora`de 

61 

Vrana Amina, li~na karta broj 03AUA4944, izdata 24. 12. 2003. MUP BPK Gora`de 

62 

Vrana Amina, voza~ka dozvola broj 03AUA1063, izdata 24. 12. 2003. MUP BPK Gora`de 

63 

Radmilovi} Adis, li~na karta broj 09AUC9734, izdata 25. 6. 2009. MUP BPK Gora`de 

64 

HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON 

]emi} Emina, li~na karta broj 03BHA0150, izdata 3. 12. 2003. MUP HNK Jablanica 

90 

Hamzi} (Refika) D`emal, diploma broj 999 od 19. 12. 1986. Pravnog fakulteta Sveu~ili{ta u Mostaru 

91 

Jozi} Sandra, indeks broj 14650/06 Ekonomskog fakulteta u Mostaru, izdat 19. 7. 2006. 

92 

Tufek Ibrahim, reg. tablica broj 975-A-321, izdata 22. 4. 2008. MUP HNK Jablanica 

93 

Ka{i} Minela, li~na karta broj 07BIC3111, izdata 8. 6. 2007. MUP HNK Konjic 

94 

[ahi} Senad, li~na karta broj 04BIB4122, izdata 8. 11. 2004. MUP HNK Konjic 

95 

Mad`ak [efik, li~na karta broj 03BIA0303, izdata 27. 5. 2003. MUP HNK Konjic 

96 

[pago Mujo, li~na karta broj 04BIB0372, izdata 27. 5. 2003. MUP HNK Konjic 

97 

Dedi} Amela, li~na karta broj 08BIC4382, izdata 14. 3. 2008. MUP HNK Konjic 

98 

Nuhbegovi} Zaim, li~na karta broj 03BIA1025, izdata 4. 7. 2003. MUP HNK Konjic 

99 

^olo Ismira, li~na karta broj 09BIC5863, izdata 19. 3. 2009. MUP HNK Konjic 

100 

[ahi} Senad, voza~ka dozvola broj 09BIA9511, izdata 21. 1. 2009. MUP HNK Konjic 

101 

Maksumi} Mirsada, reg. tablica broj K26-T-512, izdata 9. 2. 2010. MUP HNK Konjic 

102 

ZAPADNOHERCEGOVA^KI KANTON 

VILI KOMERC DOO [iroki Brijeg, reg. plo~ice broj O87-J-092, izdate 10. 2. 2010. MUP [iroki Brijeg 

233 

Lovri} Jozo, osobna iskaznica broj 08DUC1793, izdata 31. 8. 2008. CIPS [iroki Brijeg 

234 

Hajdarovi} Jasmin, osobna iskaznica broj 08DRC3156, izdata 11. 9. 2008. CIPS Ljubu{ki 

235 

Mikuli} Stipan, osobna iskaznica broj 04DUA6106, izdata 28. 7. 2004. CIPS [iroki Brijeg 

236 

Martinovi} Antonio, prometna dozvola broj BH 2328844, izdata 14. 11. 2006. MUP [iroki Brijeg 

237 

Mati} Ivana, voza~ka dozvola broj 04DRA3253, izdata 10. 3. 2004. CIPS Ljubu{ki 

238 

Mati} Ivana, osobna iskaznica broj 04DRA6720, izdata 9. 3. 2004. CIPS Ljubu{ki 

239 

[iri} Branimir, osobna iskaznica broj 07DTB1665, izdata 28. 6. 2007. CIPS Posu{je 

240 

"LUBOVO" d.o.o. Posu{je, potvrda o registraciji vozila broj AA 0018210, izdata 16. 11. 2009. MUP Posu{je 

241 

Rup~i} Marko, voza~ka dozvola broj 04DRA3358, izdata 15. 3. 2004. CIPS Ljubu{ki 

242 

Kordi} Iva, osobna iskaznica broj 05DSA7822, izdata 17. 6. 2005. CIPS Grude 

243 

Zovko Mateja, osobna iskaznica broj 08DRC2487, izdata 24. 6. 2008. CIPS Ljubu{ki 

244 

]ori} Elvira, prometna dozvola broj BH 1986157, izdata 29. 4. 2005. MUP [iroki Brijeg 

245 

Vu~i} Ante, voza~ka dozvola broj 04DRA4540, izdata 9. 6. 2004. CIPS Ljubu{ki 

246 

Vegar Marin, osobna iskaznica broj 08DRC2895, izdata 7. 8. 2008. CIPS Ljubu{ki 

247 

Vegar Marin, voza~ka dozvola broj 08DRB1183, izdata 25. 2. 2008. CIPS Ljubu{ki 

248 

Vu~i} Ante, osobna iskaznica broj 04DRA9033, izdata 4. 6. 2004. CIPS Ljubu{ki 

249 

Herceg Iva, osobna iskaznica broj 07DRC0313, izdata 3. 5. 2007. CIPS Ljubu{ki 

250 

Rotim Stana, osobna iskaznica broj 09DSB3529, izdata 22. 5. 2009. CIPS Grude 

251 

Kraljevi} Zdenka, osobna iskaznica broj 04DRA6740, izdata 9. 3. 2004. CIPS Ljubu{ki 

252 

Mati} Matko, voza~ka dozvola broj 04DRA2255, izdata 9. 1. 2004. CIPS Ljubu{ki 

253 

Mati} Matko, osobna iskaznica broj 07DRC0082, izdata 19. 3. 2007. CIPS Ljubu{ki 

254 

Juki} Marinko, osobna iskaznica broj 08DTB2954, izdata 7. 7. 2008. CIPS Posu{je 

255 

Vegar Mirko, voza~ka dozvola broj 04DRA7079, izdata 26. 11. 2004. CIPS Ljubu{ki 

256 

OPTIMUM DOO [iroki Brijeg, reg. plo~ica broj 762-T-921, izdata 19. 2. 2009. MUP [iroki Brijeg 

257 

]utuk Ljubo, osobna iskaznica broj 05DSA4962, izdata 18. 1. 2005. CIPS Grude 

258 

]utuk Ljubo, voza~ka dozvola broj 05DSA3054, izdata 18. 1. 2005. CIPS Grude 

259 

Bo{njak Ante, osobna iskaznica broj 04DRB3299, izdata 11. 11. 2004. CIPS Ljubu{ki 

260 

Petkovi} @eljko, reg. tablica broj O97-J-949, izdata Odsjek upravnih poslova Ljubu{ki 

261 

Grle Monika, osobna iskaznica broj 06DUB8061, izdata CIPS [iroki Brijeg 

262 

Gali} Pavlo, osobna iskaznica broj 07DTB1333, izdata 13. 4. 2007. CIPS Posu{je 

263 

KANTON 10 

^amber Stanko, potvrda o vlasni{tvu broj BA0013671, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

53 

Lisi} Alen, osobna iskaznica broj 05AYB3401, izdata 4. 8. 2005. Policijska uprava Tomislavgrad 

54 

Krstanovi} Mate, osobna iskaznica broj 07AYB6072, izdata 6. 12. 2004. Policijska uprava Tomislavgrad 

55 

Kokanovi} Aldin, osobna iskaznica broj 04AYB0322, izdata 15. 11. 2004. Policijska uprava Tomislavgrad 

56 

Bagari} Mila, prometna dozvola broj BH 2072929, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

57 

Bagari} Mila, voza~ka dozvola broj 10AYA9597, izdata 10. 2. 2010. Policijska uprava Tomislavgrad 

58 

Ivan~i} Iva, osobna iskaznica broj 04AYB1021, 16. 12. 2004. izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

59 

Ivan~i} Matija, osobna iskaznica broj 04AYB0511, izdata 29. 11. 2004. Policijska uprava Tomislavgrad 

60 

Ivan~i} Matija, voza~ka dozvola broj 04AYA5314, izdata 29. 11. 2004. Policijska uprava Tomislavgrad 

61 

Chappeel Gorana, osobna iskaznica broj 07BCA7818, izdata 10. 8. 2007. CIPS Drvar 

62 

]opi} Ljubi{a, osobna iskaznica broj 06BCA7202, izdata 26. 10. 2006. CIPS Drvar 

63 

Vje{tica Branko, osobna iskaznica broj 08BCA8174, izdata 18. 4. 2008. CIPS Drvar 

64 

Vje{tica Bosiljka, osobna iskaznica broj 05BCA2122, izdata 19. 1. 2005. CIPS Drvar 

65