LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina XIII/V
Ponedjeqak, 16. 11. 2009. godine 

Broj/Broj
89 

Godina XIII/V
Ponedjeljak, 16. 11. 2009. godine
 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2 - JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3 - JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4 - JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41 - JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6 - JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61 - JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62 - JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63 - JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7 - JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91 - JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", je: 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT BANK DD     338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Prijem  oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel.: +387 (33) 554-111; fax: +387 (33) 554-110, 551-095
     E-mail:  oglasi
@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet  adresa:    www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
                                         www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE - OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE – izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata  na "Slu`beni glasnik BiH", za II polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). 

Tekstovi oglasa javnih nabavki/nabava, uz narud`benicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tene osobe ugovornog organa, dostavljaju se li~no, putem faksa ili po{tom, do utorka do 16 sati, na zakonom propisanim obrascima. 

Tako zaprimljeni oglasi bit }e objavljeni u prvom broju "Oglasnika javnih nabavki/nabavi" u ponedjeljak. 

Svi oglasi primljeni mimo zakonom predvi|enog roka, podrazumijevaju objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabavke/nabave". 

Ugovorni organi su du`ni izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od  momenta izdavanja fakture uz obavezni poziv na broj fakture. 

OBAVJE[TENJE 

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 5. 5. 2005. godine OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). 

Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO.

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: sekretar Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor: 554-150 - Pretplata:  554-570, Faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{we, a uplata se vr{i UNAPRIJED  - [tampa: UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Semizovac - Za {tampariju: Nexad Kara~i}  - Reklamacije za neprimqene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/
I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002.  
Internet izdawe: http://www.sllist.ba - godi{wa pretplata 200,00 KM. 


OGLASNIK JAVNE NABAVKE 


1 - JANAB 

11 - JANAB 


OP]A BOLNICA JAJCE 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Op}a bolnica Jajce 

Kontakt osoba: Belista Radovac 

Adresa: Kraljice Jelene bb 

Po{tanski broj: 70101 

Grad: Jajce 

Identifikacijski broj: 4236115110002 

Telefon: 030/658-107 

Fax: 030/658-106 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Otvoreni postupak za nabavu roba na temelju Odluke Upravnog vije}a broj: K1.1-1-897/09 od 23. 10. 2009. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka roba za opotrebe Op}e bolnice Jajce za 2010. godinu 

LOT 1 Ampulirani lijekovi, infuzije i dezinfekciona sredstva 

LOT 2 Laboratorijski materijal 

LOT 3 Prehrambeni artikli i sredstva za ~i{}enje 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Koli~ine su navedene u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}a bolnica Jajce 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati na jedan ili vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do 31. 12. 2010. godine od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    cijena    u~e{}e 50% 

    2.    uvjeti pla}anja    u~e{}e 30% 

    3.    popust i ostale pogodnosti    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se dobiti odmah po objavi ove obavijesti. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM za jedna lot. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 12. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

15. 12. 2008. godine u 10,00 sati 

Op}a bolnica Jajce, dvorana za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 7,00 do 14,00 sati. Uplata naknade za tendersku dokumentaciju se vr{i na blagajni Op}e bolnice Jajce ili na ra~un 3383602200059802 UniCredit Bank. Sredstva su nepovratna. Nakon uplate tenderska dokumentacija bit }e uru~ena osobno ili dostavljena putem po{te. 

(1-11-16466-09) 


11 - JANAB 


JP "ME\UNARODNI AERODROM TUZLA" DOO
@IVINICE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP "Me|unarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. 

Kontakt osoba: Piri} Mirza 

Adresa: Gornje Dubrave bb 

Po{tanski broj: 75 720 

Grad: @ivinice 

Identifikacioni broj: 4209372030004 

Telefon: 035/745-610 

Fax: 035/745-611 

E-mail: opcentar@bih.net.ba; aerodrom@bih.net.ba 

Internet adresa: www.tuzla-airport.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji te~nosti za odle|ivanje/za{titu od zale|ivanja zrakoplova (FLUID) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka te~nosti za odle|ivanje/za{titu od zale|ivanja zrakoplova (FLUID) za potrebe JP "Me|unarodni aerodrom Tuzla" d.o.o.: 

FLUID TIP 1 i FLUID TIP 4 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Do cca 70.000 kg 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP "Me|unarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., Gornje Dubrave bb, op{tina @ivinice 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1 godina od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka osim onih koja su isklju~ena iz sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama {to dokazuju izvodima iz sudskog registra odnosno odgovaraju}im uvjerenjima izdatim u skladu sa odgovaraju}im zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj su registrirana, ne starije od 3 mjeseca ra~unaju}i od dana predvi|enog kao rok za dostavu ponuda, original ili ovjerena kopija i to: 

a)    izvod iz "sudskog registra", ili, ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadle`ni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja~ dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, niti da je u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan; 

b)    izvod iz "sudskog registra", ili, ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadle`ni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja~ dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; 

c)    izvod iz "sudskog registra", ili, ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadle`ni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja~ dolazi, u cilju dokazivanja da nije osu|en sudskom presudom za kr{enje zakona u smislu njegovoga poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; 

d)    uvjerenje izdato od strane ovla{tenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; 

e)    uvjerenje izdato od strane ovla{tenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne poreze u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

1.    rje{enje o upisu u sudski registar ili drugi ekvivalentan dokument kojim ponu|a~ dokazuje da je registrovan u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje u kojoj su registrirani ili da osiguraju posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost (ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca ra~unaju}i od dana predvi|enog kao rok za dostavu ponuda). 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    potvrda banke o solventnosti ponu|a~a u zadnjih 6 mjeseci od dana podno{enja ponude, original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca ra~unaju}i od dana predvi|enog kao rok za dostavu ponuda 

2.    ovjerena i potpisana izjava ponu|a~a da }e prihvatiti pla}anje u roku od 15 dana od dana ispostavljanja fakture 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    lista glavnih roba dostavljenih u posljednje dvije godine, sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o dostavljenim robama koje su izdali primaoci ili izuzetno ukoliko se takve potvrde ne mogu dobiti iz razloga izvan kontrole dobavlja~a roba, samo uz izjavu dobavlja~a roba o dostavljenim robama 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    Samo najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude 

    1)    cijena    u~e{}e 100% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju za izradu ponude dobavlja~i mogu dobiti dostavljanjem zahtjeva za dobijanje tenderske dokumentacije na adresu JP "Me|unarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., Gornje Dubrave bb. Ugovorni organ }e dobavlja~ima otpremiti tendersku dokumentaciju u roku od tri dana od prijema zahtjeva. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM, a uplatu ponu|a~ dokazuje petim primjerkom uplatnice/naloga za pla}anje koji je du`an prilo`iti uz zahtjev za dobijanje tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Zvani~ni jezici koji su upotrebi u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 15. 12. 2009. godine do 12:00 sati po{tom preporu~eno ili li~no na protokol JP "Me|unarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. sa naznakom: "Ponuda za nabavku te~nosti za odle|ivanje/za{titu od zale|ivanja zrakoplova (FLUID)-NE OTVARAJ". 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 12. 2009. godine u 13:00 sati u prostorijama JP "Medunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ra~un broj 1321000309135613, Tuzlanska banka d.d. Tuzla. 

(1-11-16476-09) 


11 - JANAB 


JP "KOMUNALNO" DOO LIVNO 

PONOVLJENA OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: JP "Komunalno" d.o.o. Livno 

Kontakt osoba: Ante Veli} 

Adresa: Zgona bb 

Po{tanski broj: 80101 

Grad: Livno 

Identifikacijski broj: 4281005660002 

Telefon: 034/201-778 

Fax: 034/201-778 

E-mail: komunalno.livno@tel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Otvoreni postupak broj 06-13-01/09 od 4. 11. 2009. god. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prikupljanje ponuda za nabavku roba za: 

Vodovodni i kanalizacijski materijal 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Livno - skladi{te naru~itelja 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

24 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

1% vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Nema 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Dokaz ponuditelja da nema smetnji za sudjelovanje u javnim nabavama u smislu odredbi ~lanka 23. ZJN BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Prilo`eni dokazi mogu biti i fotokopije ovjerene ali ne starije od 3 mjeseca. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

1.    naziv i to~na adresa, porezni i identifikacijski broj ponuditelja 

2.    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

a)    ukupan promet u zadnjoj godini odnosno od po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registriran, odnosno po~eo sa radom prije manje od 1 godine, ne smije biti ispod 500.000,00 KM 

b)    potvrda poslovne banke o solventnosti dobavlja~a, original ili ovjerena fotokopija ne starija od 60 dana 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

1.    referenc lista u zadnje 3 godine uspje{no realiziranih istih ili sli~nih oblasti predmeta nadmetanja 

2.    broj stalno zaposlenog osoblja 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1. cijena    90% 

    2. uvjeti pla}anja    5% 

    3. rok isporuke    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti svakim radnim danom (8,00 do 12,00 sati) prije isteka roka za podno{enje ponuda na adresi navedenoj u to~ki I.1. (Protokol) uz predo~enje dokaza o uplati otkupnine u iznosu od 50,00 KM na ra~un broj 3381502200302795 kod UniCredit Zagreba~ke banke BH d.d. u korist JP "Komunalno" d.o.o. Livno pod nazivom: "Tenderska dokumentacija za nadmetanje - Vodovodni i kanalizacijski metrijal". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

11. 12. 2009. god. do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

11. 12. 2009. god. u 12,00 sati 

Mjesto: Kao pod I.1. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. Naru~itelj zadr`ava pravo odbijanja svih ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na temelju odredbi ~lanka 12. Zakona o javnim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05) i ne snosi nikakve tro{kove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u nadmetanju. 

(1-11-16498-09) 


11 - JANAB 


JU "DRUGA OSNOVNA [KOLA" HRASNICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JU "Druga osnovna {kola" 

Kontakt osoba: Botulja Murat 

Adresa: [kolska 1 

Po{tanski broj: 71212 

Grad: Hrasnica 

Identifikacioni broj: 4200035880007 

Telefon: 510-640 

Fax: 514-137 

Internet adresa: drugaosnovna@ymail.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci i sukcesivnoj isporuci lo` ulja ekstra lako (LU - EL) za 2010. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i sukcesivna isporuka lo` ulja ekstra lakog kvaliteta po potrebi u 2010. godini 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Okvirna koli~ina 65.000 litara godi{nje. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Hrasnica, [kolska 1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do 31. 12. 2010. godine od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet nadmetanja, osim ponu|a~a koji su isklju~eni ~lanom 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

-    uvjerenje poreske uprave o izmirenju poreskih obaveza 

-    uvjerenje o izmirenim doprinosima penzionog/mirovinskog i zdravstvenog osiguranja 

-    uvjerenje da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza a koje obuhvata direktne i indirektne poreze 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

-    izvod iz sudskog registra u cilju dokazivanja da nije predmetom postupka za progla{enje ste~aja ili izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju 

-    izvod iz sudskog registra (ili drugi dokument) u cilju dokazivanja da nije osu|en sudskom presudom za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet (5) godina prije dostavljanja ponude 

Tra`eni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije i ne smiju biti stariji od 3 mjeseca, ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem i PDV brojem 

-    ovjerena fotokopija Rje{enja o upisu u sudski registar 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti 15. decembra 2009. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. decembar 2009. do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e se odr`ati 17. 12. 2009. godine sa po~etkom u 12,00 sati 

Hrasnica, [kolska 1, kancelarija direktora {kole 

Predstavnik ponu|a~a mo`e prisustvovati javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju ovla{}enja ponu|a~a za prisustvo otvaranju ponuda. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dobavlja~ }e dostaviti jednu ponudu u originalu i dvije kopije na kojima }e ~itko pisati "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a na kojoj }e pisati sljede}e: "Ponuda za dostavljanje LO@ ULJA - ne otvarati do 17. 12. 2009. godine do 12,00 sati". Stranice ponude (osim garantnih dokumenata) treba da budu numerisane, ~vrsto uvezane sa pe~atom i potpisom lica koja su ovla{tena da zastupaju dobavlja~a. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora, a zadr`ava pravo da prihvati ili odbije sve ponude prije njihova prihva}anja ili poni{ti nadmetanje u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponu|a~ima, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

O rezultatima javnog nadmetanja svi ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JU "Druga osnovna {kola" 

Kontakt osoba: Botulja Murat 

Adresa: [kolska 1 

Po{tanski broj: 71212 

Grad: Hrasnica 

Identifikacioni broj: 4200035880007 

Telefon: 510-640 

Fax: 514-137 

Internet adresa: drugaosnovna@ymail.com 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JU "Druga osnovna {kola" 

Kontakt osoba: Botulja Murat 

Adresa: [kolska 1 

Po{tanski broj: 71212 

Grad: Hrasnica 

Identifikacioni broj: 4200035880007 

Telefon: 510-640 

Fax: 514-137 

Internet adresa: drugaosnovna@ymail.com 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: JU "Druga osnovna {kola" 

Kontakt osoba: Botulja Murat 

Adresa: [kolska 1 

Po{tanski broj: 71212 

Grad: Hrasnica 

Identifikacioni broj: 4200035880007 

Telefon: 510-640 

Fax: 514-137 

Internet adresa: drugaosnovna@ymail.com 

(1-11-16503-09) 


11 - JANAB 


RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik 

Kontakt osoba: Rado Petri~evi} i Dragan Miqanovi} 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-600 

Faks: 055/771-183 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak 108/09 - Nabavka pokretne skele (vise}e korpe) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka pokretne skele (vise}e korpe) - komada 1 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

RJ "Termoelektrana" 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Obrazlo`eno u tenderskom dokumentu 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Obrazlo`eno u tenderskom dokumentu 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji za predmetne poslove - ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim prilozima. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dobavqa~ mora imati pozitivan bilans uspjeha u 2008. godini. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi po ~lanu 26. ZJN BiH, detaqno obrazlo`eno u tenderskom dokumentu. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    Samo najni`a cijena 

    1)    cijena    u~e{}e 100% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti ODMAH. 

Nov~ana naknada za iskup tenderske dokumentacije se napla}uje u iznosu od 117,00 KM sa ura~unatim PDV-om. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 12. 2009. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

22. 12. 2009. godine u 11,00 ~asova 

"Rudnik i TE" AD Ugqevik 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak tender broj 108/09 - Nabavka pokretne skele (vise}e korpe) - ne otvaraj". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatrawe. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavqawe ponuda. 

Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata. 

Otkup tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenom ugovornom organu. 

Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sqede}e ra~une: 

U KM 55500100000074-38 

Nova banka Bijeqina 

Na devizni ra~un 

FIELD 32 (AMOUNT)    EUR 

FIELD 56a
(INTERMIDIARY)     DEUTSCHE BANK AG
    FRANKFURT/M 

    FRANKFURT AM MAIN 

    SWIFT: DEUTDEFF 

FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)     936 2419 00 

    Nova banka AD BIJELJINA 

    SWIFT: NOBIBA22 

FIELD 59a
(BENEFICIARY)     /54000-01-000074/ 

    RUDNIK I TERMOELEKTRA-
    NA ZDP UGLJEVIK 

    UGLJEVIK 76330 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Rado Petri~evi} i Dragan Miqanovi} 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Telefon: 055/774-179, 055/774-422 

Faks: 771-183 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} 

Telefon: 055/774-203 

Faks: 055/774-382 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kontakt osoba: Milka Peri} 

Telefon: 055/774-119 

(1-11-16504-09) 


11 - JANAB 


RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik 

Kontakt osoba: Rado Petri~evi} i Dragan Miqanovi} 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-600 

Faks: 055/771-183 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak 111/09 - Nabavka duvaqke za prawe pje{~anih filtera 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Otvoreni postupak 111/09 - Nabavka duvaqke za prawe pje{~anih filtera 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

RJ "Termoelektrana" 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Obrazlo`eno u tenderskom dokumentu 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Obrazlo`eno u tenderskom dokumentu 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji za predmetne poslove-ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dobavqa~ mora imati pozitivan bilans uspjeha u 2008. godini. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi po ~lanu 26. ZJN BiH, detaqno obrazlo`eno u tenderskom dokumentu. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    Samo najni`a cijena 

    1)    cijena    u~e{}e 100% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Nov~ana naknada za iskup tenderske dokumentacije sa ura~unatim PDV-om iznosi 117,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 12. 2009. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 12. 2009. godine u 11,00 ~asova 

"Rudnik i TE" a.d. Ugqevik 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak Tender broj 111/09 - Nabavka duvaqke za prawe pje{~anih filtera - ne otvaraj".  Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatrawe. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavqawe ponuda. 

Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata. 

Otkup tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenog ugovornom organu. 

Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na slijede}e ra~une: 

u KM 55500100000074-38 

Nova Banka Bijeqina 

Na devizni ra~un 

FIELD 32 (AMOUNT)    EUR 

FIELD 56a
(INTERMIDIARY)     DEUTSCHE BANK AG
    FRANKFURT/M 

    FRANKFURT AM MAIN 

    SWIFT: DEUTDEFF 

FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)     936 2419 00 

    Nova banka AD BIJELJINA 

    SWIFT: NOBIBA22 

FIELD 59a
(BENEFICIARY)     /54000-01-000074/ 

    RUDNIK I TERMOELEKTRA-
    NA ZDP UGLJEVIK 

    UGLJEVIK 76330 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Rado Petri~evi} i Dragan Miqanovi} 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Telefon: 055/774-179, 055/774-422 

Faks: 055/771-183 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} 

Telefon: 055/774-203 

Faks: 055/774-382 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kontakt osoba: Milka Peri} 

Telefon: 055/774-119 

(1-11-16505-09) 


11 - JANAB 


RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Rudnik i TE Ugqevik AD Ugqevik 

Kontakt osoba: Rado Petri~evi}, Dragan Miqanovi} 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 Ugqevik 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-600 

Faks: 055/771-183 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak 135/09 Nabavka duvaqke za barbota`u neutralizacionog bazena kapaciteta oko 400m3/h PRI Ñp=0,6 bara 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Otvoreni postupak 135/09 Nabavka duvaqke za barbota`u neutralizacionog bazena kapaciteta oko 400m3/h PRI Ñp=0,6 bara komada 1 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumetnacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

RJ "Termoelektrana" 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Obrazlo`eno u tenderskom dokumentu 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Obrazlo`eno u tenderskom dokumentu 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokaz iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca  

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji za predmetne poslove-ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim prilozima. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dobavqa~ mora imati pozitivan bilans uspjeha u 2008. godini 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi po ~lanu 26. ZOJN BiH, detaqno obrazlo`eno u tenderskom dokumentu  

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    Samo najni`a cijena 

    1)    cijena    u~e{}e 100% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju sa ura~unatim PDV-om iznosi 117,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2009. godine u 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

"Rudnika i TE" AD Ugqevik 

17. 12. 2009. godine u 11,00 ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak Tender broj 135/09 Nabavka duvaqke za barbota`u neutralizacionog bazena kapaciteta oko 400 m3/h PRI Ñp-=0,6 bara-Ne otvaraj". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatrawe. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavqawe ponuda. 

Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata. 

Otkup tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenom ugovornom organu po dostavqenom predra~unu od strane ugovornog organa.  

Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na slijede}e ra~une: 

u KM 55500100000074-38 

Nova Banka Bijeljina 

Na devizni ra~un 

FIELD 32 (AMOUNT)    EUR 

FIELD 56a
(INTERMIDIARY)     DEUTSCHE BANK AG
    FRANKFURT/M 

    FRANKFURT AM MAIN 

    SWIFT: DEUTDEFF 

FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)     936 2419 00 

    Nova banka AD BIJELJINA 

    SWIFT: NOBIBA22 

FIELD 59a
(BENEFICIARY)     /54000-01-000074/ 

    RUDNIK I TERMOELEKTRA-
    NA ZDP UGLJEVIK 

    UGLJEVIK 76330 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Rado Petri~evi}, Dragan Miljanovi} 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Telefon: 055/774-179, 055/774-422 

Faks: 771-183 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} 

Telefon: 055/774-203 

Faks: 055/774-382 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kontakt osoba: Milka Peri} 

Telefon: 055/774-119 

(1-11-16506-09) 


11 - JANAB 


"RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK" AD UGQEVIK 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija:  Rudnik i TE Ugqevik - a.d. Ugqevik 

Kontakt osoba: Rado Petri~evi} i Dragoqub Marinkovi} 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-600 

Faks: 055/771-183 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak 98/09 - Nabavka TORK-konvektora 161-3305 za boldozer D8R-II 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka TORK-konvektora 161-3305 za boldozer D8R-II 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

RJ "Rudnik" 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Obrazlo`eno u tenderskom dokumentu 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Obrazlo`eno u tenderskom dokumentu 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji za predmetne poslove - ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dobavqa~ mora imati pozitivan bilans uspjeha u 2008. godini 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi po ~lanu 26. ZJN BiH, detaqno obrazlo`eno u tenderskom dokumentu 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    Samo najni`a cijena 

    1)    cijena    100% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 117,00 KM sa ura~unatim PDV-om. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 12. 2009. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 12. 2009. godine u 11,00 ~asova 

"Rudnik i TE" a.d. Ugqevik 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak Tender broj 98/09 - Nabavka TORK-konvektora 161-3305 za boldozer D8R-II - ne otvaraj". 

Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a.   

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatrawe. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavqawe ponuda. 

Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata. 

Otkup tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenom ugovornom organu. 

Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sqede}e ra~une: 

u KM 55500100000074-38 

Nova banka Bijeqina 

Na devizni ra~un: 

FIELD 32 (AMOUNT)    EUR 

FIELD 56a
(INTERMIDIARY)     DEUTSCHE BANK AG
    FRANKFURT/M 

    FRANKFURT AM MAIN 

    SWIFT: DEUTDEFF 

FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)     936 2419 00 

    Nova banka AD BIJELJINA 

    SWIFT: NOBIBA22 

FIELD 59a
(BENEFICIARY)     /54000-01-000074/ 

    RUDNIK I TERMOELEKTRA-
    NA ZDP UGLJEVIK 

    UGLJEVIK 76330 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Rado Petri~evi} i Dragoqub Marinkovi} 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Telefon: 055/774-285; 774-422 

Faks: 055/774-183 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Stani{i} Svjetlana 

Telefon: 055/774-203 

Faks: 055/774-382 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kontakt osoba: Milka Peri} 

Telefon: 055/774-119 

(1-11-16507-09) 


11 - JANAB 


VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH 

PONOVQENO OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH 

Kontakt osoba: Nermina Arsli} 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacioni broj: 600082130006 

Telefon: 049/216-470 

Faks: 049/216-470 

E-mail: nerminaarslic@bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Ponude dostaviti sa naznakom: "Ne otvarati-Ponuda za nabavku stacionarnog radara za mjerewe brzine kretawa vozila za potrebe Policije Br~ko Distrikta BiH na adresu: Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjeqewe za stru~ne i administrativne poslove, Bulevar mira 1, 76100 Br~ko ili donijeti li~no na {alter protokola Vlade Br~ko Distrikta BiH ili na mjesto otvarawa ponuda do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. ovog obavje{tewa o nabavci 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b ostali, na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka stacionarnog radara za mjerewe brzine kretawa vozila za potrebe Policije Br~ko Distrikta BiH 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao pod II.3. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Prema prihva}enim ponudama 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora zadovoqiti sve uslove definisane ~lanom 23. stav 1. ta~ke a), b), c), d), e) i f) ZJN BiH. Ovi uslovi su detaqno definisani u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dobavqa~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemqi u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuej wihovo pravo da se profesionalno bave odre|enom djelatno{}u. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Napomena: Sva tra`ena dokumentacija (original ili ovjerene kopije) iz Odjeqka III je obavezna i eliminatorna 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu doqe navedenih potkriterija: 

    1.    cijena    80% 

    2.    rok isporuke    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom vije}a ministara BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Da. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM, a upla}uje se na JRBD broj 141-601-00053003-33 uz poziv na-vrstu prihoda 721124, {ifra op{tine 099. Ponu|a~ je du`an dostaviti zahtjev za izuzimawe tenderske dokumentacije te dokaz o uplati naknade za tendersku dokumentaciju. 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati u prostorijama Pododjeqewa za nabavku, zgrada Vlade Br~ko Distrikta BiH, Bulevar mira 1, ili uputiti zahtjev na faks broj 049/216-470. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 12. 2009. godine u 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

120 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 12. 2009. godine u 13,15 sati 

Sala za pres konferencije, prizemqe zgrade Vlade Br~ko Distrikta BiH. 

(1-11-16514-09) 


11 - JANAB 


RMU "BREZA" DOO BREZA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01-OPK-10649/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: RMU "Breza" d.o.o. Braza 

Kontakt osoba: Frljak Nermin 

Adresa: Branilaca grada bb 

Po{tanski broj: 71370 

Grad: Breza 

Telefon: 032/784-754 

Fax: 032/784-754 

E-mail: rmubreza.javnenabavke@gmail.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora br. 01-OPK-10649/09 od 2. 11. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ma{inska oprema: 

LOT F1 Transportna gumena traka 1000 mm 

LOT F2 ^eli~ni limovi i profili 

LOT F3 Korito za LOT2 

LOT F4 Hidrauli~na crijeva i priklju~ci 

LOT F5 Nosa~i sa kolutarama za ‘i~ani "SCHARF" 

Ma{inska oprema i usluge: PONOVLJENI LOTOVI 

LOT F6 Valjci kratki i dugi TT 1000 

LOT F7 Jamsko drvo 

LOT F8 Gorivo dizel i benzin 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Obim ugovora preciziran je u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

RMU "Breza" d.o.o. Breza, Branilaca grada bb, Breza 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i nekoliko lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili 365 dana od datuma potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

a) Bezuvjetna bankovna garancija 

Iznos garancije za izvr{enje ugovora je 5% od vrijednosti ugovora. Bit }e navedeno u ugovoru. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora dostaviti dokaze u smislu ~lana 23. ZJN ne stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

1.    Potrebna dokumentacija detaljno opisana u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potrebna dokumentacija detaljno opisana u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti dokaze ponu|a~a u skladu sa ~lanom 26. ZJN. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda (Detaljni krirteriji bodovanja bit }e navedeni u tenderskoj dokumentaciji) 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se dobiti od 8,00 do 14,00 sati. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti po objavi poziva za javno nadmetanje u "Slu`benom glasniku BiH", radnim danom od 8,00 do 14,00 ~asova u prostorijama Nabavne slu`be RMU Breza d.o.o. Breza uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera. Sredstva su nepovratna. 

Uplata se vr{i: 

1.    Na blagajni RMU "Breza" sa naznakom za otkup tenderske dokumentacije i navesti broj i naziv lota. 

2.    Na ‘irora~un: UniCredit Bank d.d. Filijala Breza 3389002211051087 za RMU "Breza" d.o.o. Breza. 

3.    Uplate iz inostranstva: 

    "Identification Bank Accont Number "UniCredit Bank d.d. IBAN D.D." IBAN: BA393389002211051087 

    SWIFT: UNCRBA22 

TO:UniCredit Bank d.d. 

    Zelenih beretki 24, Sarajevo 

    ACC NO.EUR: BA 393389002211051087 

    SWIFT: UNCRBA22 

FOR: RMU "Breza" d.o.o. Breza 

             Branilaca grada bb, Breza 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 58,5 KM sa ura~unatim PDV po jednom lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2009. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 12. 2009. godine u 11,00 sati 

RMU "Breza" d.o.o. (Vrijeme otvaranja u 11,00 sati, sala Nadzornog odbora RMU "Breza" d.o.o.) 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tra`ena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne starija od tri mjeseca. Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerisane. 

Otvaranju ponuda mogu da budu prisutni ovla{teni predstavnici ponu|a~a. 

(1-11-165530-09) 


11 - JANAB 


MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
GRANI^NA POLICIJA
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Bosna i Hercegovina, Ministarstvo sigurnosti, Grani~na policija 

Kontakt osoba: Alajbegovi} Elvir 

Adresa: Reufa Muhi}a 2-A 

Po{tanski broj: 71212 

Grad: Sarajevo - Ilid`a 

Identifikacioni broj: 4200416170006 

Telefon: 033/755-221 

Fax: 033/755-236 

E-mail: granpol@dgs.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

LOT l.Materijal za odr`avanje objekata i sitni inventar 

LOT 2 Kancelarijski materijal 

LOT 3 Toneri i ketrid`i 

LOT 4 Sredstva za odr`avanje higijene 

LOT 5 [tampani obrasci 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

Okvirni sporazum se zaklju~uje na period od 1. 1. 2010. godine do 31. 12. 2011.godine, a istim }e se definirati kriteriji za eventualnu korekciju cijena u navedenom periodu. 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za zaklju~ivanje okvirnih sporazuma za sukcesivne isporuke roba po lotovima. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Tehni~ki podaci dati su u tenderskoj dokumentaciji sa nazivom i procijenjenim koli~inama. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Koli~ine su date u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Glavni ured GP BiH , Sarajevo-Ilid`a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Okvirni sporazum se zaklju~uje na period od 1. 1. 2010. godine do 31. 12. 2011. godine, s tim da rok isporuke ne mo`e biti du`i od 7 (sedam) dana od dana izdavanja narud`be. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, garancija za ozbiljnost ponude iznosi 1% od vrijednosti ponude za predmetni lot. Garancija za ponudu mo`e biti u jednom od slijede}ih oblika: a) bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Za dobro izvr{enje posla izabrani ponu|a~ du`an je obezbijediti neopozivu bankarsku garanciju u iznosu od 10% vrijednosti okvirnog sporazuma sa rokom dospije}a prema roku trajanja okvirnog sporazuma plus 30 dana. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova za u~e{}e dostaviti ovjerenu kopiju sljede}ih dokumenata, ne starijih od tri mjeseca: 

1.    uvjerenje od nadle`nog suda- organa da ponu|a~/ kandidat nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

2.    uvjerenje nadle`nog suda-organa da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju, odnosno za samostalne djelatnosti uvjerenje nadle`nog organa uprave da nije izdato rje{enje o zabrani rada 

3.    a) potvrdu nadle`ne poreske uprave da ponu|a~ nema
   neizmirenih obaveza po osnovu dospjelih poreza 

    b) potvrdu da nema neizmirenih indirektnih poreza 

4.    potvrdu nadle`nog organa da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje 

5.    potvrdu nadle`nog organa da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa PIO/MIO. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti dostaviti: 

1.    ovjerenu kopiju identifikacijskog broja 

2.    ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra, odnosno rje{enja o obavljanju djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda o solventnosti izdata od mati~ne poslovne banke 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova iz ta~ke III 8. dostaviti: 

-    izjavu ponu|a~a da }e na zahtjev ugovornog organa u toku provo|enja postupka odabira najpovoljnije ponude dostaviti uzorak tra`enog artikla kao i dokaz o kvalitetu, standardu i druge karakteristike ponu|enog proizvoda 

-    najmanje 2 (dvije) kopije validnih saobra}ajnih dozvola za dostavna vozila, registrovana  na ime dobavlja~a 

-    dokaz da dobavlja~ ima u radnom odnosu minimalno 5 osoba (potvrda izdata od strane Fonda PIO/MIO) 

-    dobavlja~ je obavezan za LOT 3. "Toneri i ketrid`i" ponuditi proizvode (tonere i ketrid`e) proizvedene od strane oficijelnog proizvo|a~a opreme za koje se koriste ili ekvivalentan potro{ni materijal. Ukoliko dobavlja~ nudi originalan potro{ni materijal ponu|a~ je obavezan dostaviti autorizaciju kojom se dokazuje da je dobavlja~ ovla{ten za distribuciju i prodaju potro{nog materijala od strane proizvo|a~a opreme za koju se potro{ni materijal nabavlja. Autorizacija mora biti izdata od strane predstavnika proizvo|a~a opreme koji je zadu`en za Bosnu i Hercegovinu i naslovljena na ugovorni organ sa ta~nim brojem i oznakom tendera. Ukoliko ponu|a~ nudi ekvivalentne tonere i ketrid`e du`an je dostaviti dokaz kojim se jasno navodi da je ponu|eni potro{ni materijal ekvivalent originalu. Dokaz o ekvivalentnosti je nalaz nezavisne relevantne labaratorije kojim se nedvosmisleno dokazuje da su ekvivalent i original potro{nog materijala identi~ni tehni~ki, hemijski i ostalih svojstava. 

-    ugovorni organ zadr`ava pravo da u toku trajanja okvirnog sporazuma izvr{i kontrolu kvaliteta isporu~ene robe i istu po{alje na analizu uredu ovla{tenom od strane originalnog proizvo|a~a opreme ili neovisnoj referentnoj labaratoriji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po osnovu sljede}ih kriterija: 

    - ponu|ena cijena    95% 

    - na~in pla}anja    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama GP BiH Sarajevo-Ilid`a,  Reufa Muhi}a 2-A, soba broj 122, u vremenu od 10,00 do 15,00 sati. Nepovratna naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu, a upla}uje se na ‘iro ra~un: 

RAZVOJNA BANKA AD BANJA LUKA -FILIJALA LUKAVICA TRANSAKCIJSKI RA^UN : 562-012-0000084588 SVRHA UPLATE : TENDERSKA DOKUMENTACIJA GP BiH ZA SUKCESIVNU ISPORUKU ROBA. 

Napomena: U~esnici u prethodnom otvorenom postupku za sukcesivne isporuke roba po lotovima ne pla}aju naknadnu za tendersku dokumentaciju. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za prijem ponuda je 15. 12. 2009, do 11,00 sati, bez obzira na na~in dostave (li~no ili po{tom preporu~eno). 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponude obavit }e se dana 15. 12. 2009. god u 14,00 sati u prostorijama glavnog sjedi{ta GP BiH, Sarajevo-Ilid`a, ulica Reufa Muhi}a 2-A, sala za sastanke. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi zainteresirani. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom "Ponuda za sukcesivnu isporuku roba, toneri i kancelarijski materijal LOT_____,  ne otvaraj" na adresu: GP BiH, Reufa Muhi}a 2-A , 71212 Ilid`a. Ponude se dostavljaju po{tom preporu~eno ili li~no na protokol. 

Komisija u toku rada na odabiru najpovoljnijeg ponu|a~a zahtijevat }e na uvid pojedine uzorke ponu|enih artikala. Uzorak dostavljen od ponu|a~a sa kojim se zaklju~i ugovor ne vra}a se. 

(1-11-16535-09) 


11 - JANAB 


OP[TA BOLNICA "SVETI VRA^EVI" BIJELJINA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op{ta bolnica "Sveti Vra~evi" 

Kontakt osoba: Slavko Markovi}, dipl. ecc. 

Adresa: Srpske vojske 53, upravna zgrada, ul. Kneza Milo{a 15 

Grad: Bijeljina 

Identifikacioni broj: 4400425470003 

Telefon: 055/202-642 

Fax: 055/202-642 

E-mail: svracevi@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak - tender broj 2793/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka: Naftni derivati. 

Detaljan opis dat u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Vrijednost ugovora 1.000.000 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op{ta bolnica "Sveti Vra~evi" Bijeljina, Srpske vojske 53 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovora i traje 2 godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od vrijednosti ugovora 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izabrani najuspje{niji ponu|a~ se obavezuje da dan uo~i potpisivanja ugovora uplati gotovinski depozit u iznosu od 5% vrijednosti ugovora na ‘iro ra~un naru~ioca 567-343-17000121-12 kod Zepter banke Bijeljina; nakon pismenog zapisnika o uspje{nom izvr{enju ugovora ovjerenom od obje strane, u roku od 10 dana naru~ilac }e izvr{iti povrat gotovinskog depozita izabranom ponu|a~u. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, dokazi ne mogu biti stariji 3 mjeseca od dana objave javne nabavke. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona-telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima za pravna lica, odnosno rje{enje o obavljanju samostalne djelatnosti za fizi~ka lica, ne starija od 3 mjeseca od dana objave javne nabavke 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2008. godinu 

-    potvrda banke o solventnosti - da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude sa potpisanom izjavom odgovornog lica ponu|a~a kod kojih banaka ponu|a~ ima otvoren ra~un i broj ra~una 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uslovi za u~e{}e: dokaz iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, a detaljnije }e biti odre|eno tenderskom dokumentacijom. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak - tender broj 2793/09 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterijuma: 

    1) cijena    40% 

    2) uslovi pla}anja    40% 

    3) rok isporuke    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dobijanje tenderske dokumentacije. 

Nov~ana naknada za cjelokupnu tendersku dokumentaciju iznosi 100.00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se trabaju dostaviti do 14. 12. 2009. godine do 10,00 ~asova. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Datum i mjesto javnog otvaranja je 14. 12. 2009. godine u 12,00 ~asova. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacije se mo`e, na osnovu pismenog zahtjeva, preuzeti svakoga radnog dana u vremenu od 8,00 do 15,00 ~asova u upravnoj zgradi Op{te bolnice u ul. Kneza Milo{a 15, uz uplatnicu u svrhu otkupa tenderske dokumentacije, na nepovratni iznos od 100,00 KM za cjelokupnu tendersku dokumentaciju, upla}en na ‘iro ra~un Op{te bolnice "Sveti Vra~evi" Bijeljina 567-343-17000121-12 kod Zepter banke Bijeljina ili na blagajni Op{te bolnice "Sveti Vra~evi" Bijeljina. 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom "Ne otvaraj - otvara komisija" - ponuda na tender broj 2793/09. 

Ponude se predaju li~no na protokol Op{te bolnice "Sveti Vra~evi" Bijeljina, u upravnoj zgradi u ul. Kneza Milo{a 15 ili po{tom preporu~eno, a primaju se do roka iz ta~ke IV.6. 

Sva uz ponudu prilo`ena dokumentacija treba da bude originalna ili ovjerene fotokopije, slo`ene po redoslijedu, a ponuda data na originalnoj tenderskoj dokumentaciji. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{}enja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Op{ta bolnica "Sveti Vra~evi" Bijeljina ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u skladu sa ~lanom 12. ZJN BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

(1-11-16536-09) 


11 - JANAB 


FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNI[TVA I OBRTA MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta 

Kontakt osoba: Mehmed Zolj, tel. 036/449-126 

Adresa: Stejepana Radi}a 33/III kat 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4200772980004 

Telefon: 036/449-120 

Fax: 036/449-122 

E-mail: fmrpo@tel.net.ba 

Internet adresa: www.fmrpo.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1 

Nabavka ra~unarske opreme za Informacijski sistem Obrtnog registra (ISOR) 

LOT 2 

Izrada software-a za Informacijski sistem Obrtnog registra (ISOR) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 

Nabavka ra~unarske: opreme za Informacijski sistem Obrtnog registra (ISOR) 

LOT 2 

Izrada software-a r.a Informacijski sistem Obrtnog registra (ISOR) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

LOT 1 

Server series    1 kom. 

Hard Drive    2 kom. 

Power Supply Kit    1 kom. 

Software za server    1 kom. 

Storage        1 kom. 

Rack Power System    1 kom. 

Series racks    1 kom. 

Rackmount Keyboard 17in Intl Monitor     1 kom. 

Softvvare za backup podataka    1 kom. 

GSM modem    1 kom. 

Dual Ethernet Router    1 kom. 

Antivirusni software za server    1 kom. 

Ra~unar    1 kom. 

LOT 2 

Software za ISOR    1 kom. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta 

Stjepana Radi}a 33/III kat, 88000 Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

90 dana od dodjele ugovora 

Zapo~inje po zaklju~ivanju ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

LOT 1 i LOT 2 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca od datuma roka za dostavu ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

LOT 1 i LOT 2 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar za predmetnu djelatnost sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

LOT 1 

1.    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha za 2007. i 2008. godinu 

2.    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije blokiran u zadnjih 6 ({est) mjeseci 

3.    detaljnije u tenderskoj dokumentaciji 

LOT 2 

1.    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha za posljednje 3 (tri) godine 

2.    potvrda banke o solventnosti ra~una ponu|a~a u posljednje 2 (dvije) godine 

3.    detaljnije u tenderskoj dokumentacij 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

LOT 1 i LOT 2 

-    dokazi iz ~lana 26.Zakona o javnim nabavama. 

-    detaljnije u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

LOT 1 

1)    cijena ra~unarske opreme    u~e{}e 70% 

2)    ponu|eni tehi~ki uslovi    u~e{}e 30% 

    a)    dodatne tehni~ke karakteristike    u~e{}e 50% od 30% 

    b)    funkcionalne i ekolo{ke
        karakteristike    u~e{}e 30% do 30% 

    c)    postprodajni servis i tehni~ka
        pomo}    u~e{}e 20% od 30% 

LOT 2 

1)    finansijski dio ponude    u~e{}e 40% 

2)    tehni~ki dio ponude    u~e{}e 60% 

    a)    Specifi~no iskustvo ponu|a~a
        na istim ili sli~nim poslovima    u~e{}e 50 od 60% 

    b)    adekvatnost predo`enog rje{enja
        i metodologije izrade    u~e{}e 20% od 60% 

    c)    kvalifikacije i kompetentnost
        stru~nog osoblja    u~e{}e 30% od 60% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do pet dana prije isteka roka za podno{enje ponuda.  

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponuda se mo`e predati na jednom od slu`benih jezika Federacije BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja obavje{tenja do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Tri dana po isteku roka od 28 dana u 11,00 sati u sjedi{tu ugovornog organa, Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ zadr`ava pravo odbijanja ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na temelju odredbi ~lanka 12. stavak 1 b i c Zakona o javnim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) i ne snosi nikakve tro{kove u vezi sa sudjelovanjem ponu|a~a u nadmetanju. 

Pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a ugovorni organ }e dostaviti svim ponu|a~ima. 

Nepravovremeno pristigle ponude ne}e se uzimati u razmatranje i bi}e vra}ene neotvorene na adresu ponu|a~a. 

(1-11-16549-09) 


11 - JANAB 


RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik 

Kontakt osoba: Rado Petri~evi}, Milenko Radi{i} i Dragan Miqanovi} 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-600 

Faks: 055/774-382 ili 771-516 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak 105/09 - Nabavka kompenzatora 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Otvoreni postupak 105/09 - Nabavka kompenzatora 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te Termoelektrane 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavqati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Obrazlo`eno u tenderskom dokumentu 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Obrazlo`eno u tenderskom dokumentu 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji za predmetne poslove-ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim prilozima. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dobavqa~ mora imati pozitivan bilans uspjeha za 2008. godinu. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi po ~lanu 26. ZJN BiH, detaqno obrazlo`eno u tenderskom dokumentu. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 85% 

    2)    na~in izrade kompenzatora    u~e{}e 15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Nov~ana naknada za iskup tenderske dokumentacije bez ura~unatog PDV-a iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA  
U^E[]E 

23. 12. 2009. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 12. 2009. godine u 11,00 ~asova 

"Rudnik i TE" a.d. Ugqevik 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak Tender broj 105/09 - Nabavka kompenzatora - ne otvaraj".  Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatrawe. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavqawe ponuda. 

Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata. 

Otkup tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenom ugovornom organu. Otkup tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenom ugovornom organu po dostavqenom predra~unu od strane ugovornog organa. 

Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na slijede}e ra~une: 

u KM 55500100000074-38 

Nova Banka Bijeqina 

Na devizni ra~un 

FIELD 32 (AMOUNT)    EUR 

FIELD 56a
(INTERMIDIARY)    DEUTSCHE BANK AG
    FRANKFURT/M 

    FRANKFURT AM MAIN 

    SWIFT: DEUTDEFF 

FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)    936 2419 00 

    Nova banka AD BIJELJINA 

    SWIFT: NOBIBA 22 

FIELD 59 (BENEFICIARY)    /54000-01-000074/ 

    RUDNIK I TERMOELEKTRA-
    NA ZDP UGLJEVIK 

    UGLJEVIK 76330 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Rado Petri~evi}, Milenko Radi{i} i Dragan Miqanovi} 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Telefon: 055/774-281 

Faks: 055/774-382 ili 771-183 

(1-11-16552-09) 


11 - JANAB 


BR^KO DISTRIKT BiH 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH   

Kontakt osoba: Aida [erifovi} 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacioni broj: 600082130006 

Telefon: 049/216-006 

Faks: 049/216-594 

E-mail: aida.serifovic@bdcentral.net 

              nabavka@bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Ponude dostaviti sa naznakom: "Ne otvarati -"Nabavka lo` uqa za potrebe odjeqewa za obrazovawe" na navedenu adresu: Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odeqewe za stru~ne i administrativne poslove, Bulevar mira 1, 76100 Br~ko ili donijeti na mjesto otvarawa do navedenog roka nazna~enog u ta~ki IV.6. ovog obavje{tewa. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b ostali, na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci robe 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka lo` uqa za potrebe Odjeqewa za obrazovawe 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Br~ko Distrikt BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Navedeeno u tenderskoj dokumetnaciji 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Kompletnu dokumentaciju iz ~lan 23. stav 1. ta~ka a, b, c, d, e, f. 

Op{irnije dato u tenderskoj dokumentaciji 

Kao dokaze za a, b i c ponu|a~ mo`e prilo`iti izvod iz sudskog registra ili uvjerewe nadle`nog suda, za d. ponu|a~ mo`e prilo`iti izjavu. Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca ra~unaju}i od dana dostavqawa ponude. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o registraciji sa svim prilozima (rje{ewe ministarstva ili upisa u sudski registar ili izvoda iz sudskog registra) za izvo|ewe radova koje su predmet nabavke, ovjera ne starija od 3 mejseca na dan dostave ponude 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ne 

U Odjeqku III.5. do III.8. (~lan 23., 24 i 26. ZJN) dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata.  Navedena dokumentacija je eliminatorna. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom Vije}a Ministara BiH, kao dokaz prilo`iti potvrdu izdatu od strane Vawskotrgovinske komore BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti uz zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije i uplatnice za nov~anu naknadu od 10,00 KM. 

Uplata se vr{i na JRBD broj: 141-601-00053003-33, vrsta prihoda 721124, broj op{tine 099, sa naznakom: "Uplata tenderske dokumentacije za nabavku lo`-uqa za potrebe Odjeqewa za obrazovawe". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Opcija ponude minimalno 120 dana, nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 12. 2009. godine do 12,15 sati 

Vlada Br~ko Distrikta, sala za press konferencije. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ne 

(1-11-16566-09) 


11 - JANAB 


BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 08.3.2.-6.6.-3027/09-5-1 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Sarajevo 

Kontakt osoba: \uzel Sabina 

Adresa: Zmaja od Bosne 88 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100021 

Telefon: 033/664-116 

Fax: 033/664-116 

E-mail: sabina.djuzel@bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

BH Telecom d.d., Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88 - Protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 08.7.-6.6.-3027/09-5 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka je dodjela ugovora za isporuku robe 

Nabavka opreme za odr`avanje za potrebe Regionalne Direkcije Sarajevo, kako slijedi: 

LOT 1 Ure|aj za red ~ekanja na prodajnim mjestima 

LOT 2 Ma{ina za ~i{}enje i poliranja cipela 

Potpuni opisi, koli~ine i tehni~ke specifikacije tra`ene robe dati su u tenderskoj dokumentaciji. 

Ponuda mora sadr`avati svu dokumentaciju tra`enu obavje{tenjem u javnoj nabavci i tenderskom dokumentacijom, te lot u cjelosti. Ponudu je potrebno dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji potpisanoj od strane ovla{tene osobe. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te RD Sarajevo, Alipa{in most, D`emala Bijedi}a 177. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom obostranog potpisivanja ugovora. Zavr{ava u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000,00 KM sa rokom va`nosti: opcija ponude plus 60 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ovjerena izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu garanciju za dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora i sa rokom va`nosti: rok izvr{enja ugovorenih obaveza plus 60 dana. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak (ponovljeni) 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Protokol, bez naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Za BH Telecom su prihvatljivi svi slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana od dana otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 12. 2009. godine u 12,15 sati u sali na II katu BH Telecom d.d. Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, 71000 Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. 

(1-11-16579-09) 


11 - JANAB 


BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 08.3.2.-7.5.-9831/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo 

Kontakt osoba: Slavica Spahi} 

Adresa: Zmaja od Bosne 88 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100021 

Telefon: 033/664-116 

Fax: 033/664-116 

E-mail: slavica.spahic@bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

BH Telecom d.d., Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88 - Protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 08.7.-7.5.-9831/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka je dodjela ugovora za isporuku opreme i sredstava civilne za{tite, po lotovima kako slijedi: 

LOT 1 Li~na i kolektivna sredstva civilne za{tite 

LOT 2 Alpinisti~ka oprema 

Potpuni opisi, koli~ine i specifikacija tra`ene robe dati su u tenderskoj dokumentaciji. 

Ponuda mora sadr`avati svu dokumentaciju tra`enu obavje{tenjem u javnoj nabavci i tenderskom dokumentacijom, te LOT u cijelosti. 

Ponudu je potrebno dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji potpisanoj od strane ovla{tene osobe. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

TKC Dolac Malta, Zmaja od Bosne 88 (DOLAC MALTA) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom obostranog potpisivanja 

Zavr{ava u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Za LOT 1 - ne zahtijeva se 

Za LOT 2 - ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ovjerena izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu garanciju za dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora i sa rokom va`nosti: rok trajanja ugovora plus 30 dana (za svaki LOT pojedina~no). 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Prema modelu standardne tenderske dokumentacije 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema modelu standardne tenderske dokumentacije 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema modelu standardne tenderske dokumentacije 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji (model standardne tenderske dokumentacije) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. Mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH" broj 50). 

Visina preferencijalnog tretmana iznosi 10%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Protokol, bez naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Za BH Telecom su prihvatljivi svi slu`beni jezici u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 12. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana od dana otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 12. 2009. godine u 12,15 sati u sali na II spratu BH Telecom d.d. Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. 

(1-11-16582-09) 


11 - JANAB 


KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD FO^A 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Kazneno-popravni zavod Fo~a 

Kontakt osoba: Dosti} Dragan 065/561-953, Ivanovi} Daniela, 065/210-323 

Adresa: Studentska 2 

Po{tanski broj: 73300 

Grad: Fo~a 

Identifikacioni broj: 4401416180007 

Telefon: 058/210-060 

Faks: 058/210-154 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka: Suhomesnatih proizvoda, svje`eg vo}a i povr}a i lijekova 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 3 Suhomesnati proizvodi 

LOT 5 Svje`e vo}e i povr}e 

LOT 9 Lijekovi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

LOT 3: 70.000,00 KM 

LOT 5: 55.000,00 KM 

LOT 9: 60.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te kupca, Studentska 2, Fo~a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova   

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12. mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Zapo~inje 1. 1. 2010. godine i zavr{ava 31. 12. 2010. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

U tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

U tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

U tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 70% 

    2) rok pla}awa    u~e{}e 20% 

    3) rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 14. 12. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 35,00 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2009. godine u 14,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 31.12. 2009. godine 

15 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 12. 2009. godine u 12,00  ~asova 

LOT 3, LOT 5 i LOT 9 

KPZ Fo~a, Studentska 2, Fo~a 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti na broj ra~una 555-010-00009030 kod Nove banke. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Kazneno-popravni zavod Fo~a 

Kontakt osoba: Dosti} Dragan 065/561-953, Ivanovi} Daniela, 065/210-323 

Adresa: Studentska 2 

Po{tanski broj: 73300 

Grad: Fo~a 

Identifikacioni broj: 4401416180007 

Telefon: 058/210-060 

Faks: 058/210-154 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Kazneno-popravni zavod Fo~a 

Kontakt osoba: Dosti} Dragan 065/561-953, Ivanovi} Daniela, 065/210-323 

Adresa: Studentska 2 

Po{tanski broj: 73300 

Grad: Fo~a 

Identifikacioni broj: 4401416180007 

Telefon: 058/210-060 

Faks: 058/210-154 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Kazneno-popravni zavod Fo~a 

Kontakt osoba: Dosti} Dragan 065/561-953, Ivanovi} Daniela, 065/210-323 

Adresa: Studentska 2 

Po{tanski broj: 73300 

Grad: Fo~a 

Identifikacioni broj: 4401416180007 

Telefon: 058/210-060 

Faks: 058/210-154 

(1-11-16585-09) 


11 - JANAB 


RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik 

Kontakt osoba: Rado Petri~evi} i Dragan Miqanovi} 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-600 

Faks: 055/771-183 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak 115/09 - Nabavka skipa 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka skipa - komada 1 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

RJ "Termoelektrana" 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Obrazlo`eno u tenderskom dokumentu 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Obrazlo`eno u tenderskom dokumentu 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji za predmetne poslove-ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim prilozima. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dobavqa~ mora imati pozitivan bilans uspjeha u 2008. godini. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi po ~lanu 26. ZJN BiH, detaqno obrazlo`eno u tenderskom dokumentu. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    Samo najni`a cijena 

    1) cijena    u~e{}e 100% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Nov~ana naknada za iskup tenderske dokumentacije sa ura~unatim PDV-om iznosi 117,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 12. 2009. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 12. 2009. godine u 11,00 ~asova 

"Rudnik i TE" a.d. Ugqevik 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak Tender broj 115/09 - Nabavka skipa - ne otvaraj".  Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatrawe. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavqawe ponuda. 

Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata. 

Otkup tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenog ugovornom organu. 

Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na slijede}e ra~une: 

u KM 55500100000074-38 

Nova Banka Bijeqina 

Na devizni ra~un 

FIELD 32 (AMOUNT)    EUR 

FIELD 56a
(INTERMIDIARY)    DEUTSCHE BANK AG
    FRANKFURT/M 

    FRANKFURT AM MAIN 

    SWIFT: DEUTDEFF 

FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)    936 2419 00 

    Nova banka AD BIJELJINA 

    SWIFT: NOBIBA 22 

FIELD 59 (BENEFICIARY)    /54000-01-000074/ 

    RUDNIK I TERMOELEKTRA-
    NA ZDP UGLJEVIK 

    UGLJEVIK 76330 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Rado Petri~evi} i Dragan Miqanovi} 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Telefon: 055/774-179, 055/774-422 

Faks: 055/771-183 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} 

Telefon: 055/774-203 

Faks: 055/774-382 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kontakt osoba: Milka Peri} 

Telefon: 055/774-119 

(1-11-16591-09) 


11 - JANAB 


KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 79/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl. ecc. 

Adresa: J. ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033/237-655 

Fax: 033/440-658 

E-mail: visnjas@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Halilovi} Admir, dipl. ing. ma{. 

Adresa: Paromlinska broj 60 

Telefon: 033/649-932 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Karasalihovi} Lejla, ing. gra|. 

Adresa: Terezije broj 38, soba broj 36 

Telefon: 033/200-313 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o., ul. Terezije broj 38, soba broj 20 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba 

PE cijevi i fitinzi 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

PE cijevi i fitinzi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljan opis i koli~ine su data je u prilogu tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco skladi{te ugovornog organa u Sarajevu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    dokazi iz ~lana 23. (stav 1) ta~ka a, b, c, d, e, i f ZJN BiH, da ponu|a~ nema ograni~enja za u~e{}e u postupku javnih nabavki (u formi kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji) 

-    izjava dobavlja~a obavezno potpisana i ovjerena koja se nalazi u tenderskoj dokumentaciji. 

Napomena: Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    original ili ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili ekvivalent odogovaraju- }eg dokumenta ne starije od tri mjeseca (~lan 24. ZJN BiH) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2008. godine (~lan 25. stav 1. ta~ka b. ZJN BiH) 

-    potvrda banke o aktivnosti transakcijskog ra~una koja nije starija od tri mjeseca 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za period trajanja ugovora 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Izjava proizvo|a~a robe o garantom periodu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 8. 12. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. 

Uplatu izvr{iti u korist UniCredit banka d.d. Sarajevo, broj ra~una 3389002208274753 uz naznaku: "Za otkup tendeske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo, J. ^ernija 8. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u 

BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2009. godne do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 12. 2009. godine u 12,00 sati 

Sarajevo, Terezije 38, prostorije KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji ugovorni organ je definisao slijede}e: 

Uslovi i na~in pla}anja: u roku od 90 dana od dana isporuke. 

Rok isporuke: u roku od 15 dana od dana ispostavljanja narud`be. 

Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade ponude. 

(1-11-16604-09) 


11 - JANAB 


OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op}ina Novi Grad   

Kontakt osoba: Zlatka Plo~o za proceduralna pitanja postupka javne nabavke tel. 033/291-247 

Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 97 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200422060000 

Fax: 033/291-247 

E-mail: ngsa@bih.net.ba 

Internet adresa: www.novigradsarajevo.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka S-6 aparata za po~etno ga{enje po`ara za potrebe op}ine Novi Grad Sarajevo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor se odnosi na nabavku i isporuku aparata za za{titu prostora sa CO2 bo~icom koji su namijenjeni za ga{enje po`ara klase A, B i C, te elektroure|aja pod naponom od 1000 V sa udaljenosti ve}e od 1 m, prema specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

950 komada 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

[iri prostor op}ine 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Najkasnije 90 dana od dana dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka osim ponu|a~a ~ije u~e{}e nije dopu{teno prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04). 

Ponu|a~i su du`ni dokazati da se nijedan slu~aj ne odnosi na njih tako {to }e dostaviti dokaze pobli`e navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti za {to }e dostaviti dokaze pobli`e navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    da svi ra~uni ponu|a~a nisu blokirani u protekla tri mjeseca, za {to }e dostaviti dokaze pobli`e navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    da je u protekle tri kalendarske godine uspje{no izvr{io tri uspje{na ugovora koji su po karakteru i vrijednosti isti ili sli~ni predmetu nabavke, za {to }e dostaviti dokaze pobli`e navedene u tenderskoj dokumentaciji 

2.    da je obezbije|en servis u garantnom i vangarantnom roku za predmetnu opremu, za {to }e dostaviti dokaze pobli`e navedene u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda: 

    1)    cijena    u~e{}e 70% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e 10% 

    3)    garantni rok    u~e{}e 10% 

    4)    na~in pla}anja    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa ZJN i podzakonskim aktima. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 14. 12. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2009. godine do 13,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 12. 2009. godine u 14,00 sati 

Op}ina Novi Grad Sarajevo, soba 242/II 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti na transakcijski ra~un Op}ine broj 3380002210032552 kod UNICREDIT BANKE u Sarajevu {ifra prihoda je 722631 i {ifra op}ine 108. 

(1-11-16606-09) 


11 - JANAB 


JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Me|unarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Jasmina Lu~arevi} 

Adresa: Kurta Schorka 36 

Po{tanski broj: 71210 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200068970001 

Telefon: 033/289-147 

Fax: 033/289-201 

E-mail: direkcija@sarajevo-airport.ba 

Internet adresa: www.sarajevo-airport.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da, na 3 (tri) godine 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Isporuka robe: 

LOT 1 Kancelarijski materijal 

LOT 2 [tamapani materijal 

LOT 3 Kese za Duty Free prodavnicu i ugostiteljstvo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Definisan specifikacijom 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Definisana specifikacijom kroz obrazac za cijenu ponude, koji je sastavni dio STD. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP Me|unarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot, vi{e lotova ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Sukcesivna isporuka robe po osnovu navedenih lotova na osnovu narud`bi u toku tri godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankovna garancija, renomirane banke, naplativa na prvi poziv, u visini od 1% od vrijednosti ponude za svaki lot pojedina~no uz uslov da isti ne mo`e biti manji od 2.000,00 KM (dvijehiljadekonvertibilnih maraka). Period va`enja garancije opcija ponude +30 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ponu|a~ }e, ukoliko bude odabran, obezbijediti bezuslovnu bankovnu garanciju, renomirane banke, naplativu na prvi poziv, u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti od dana zaklju~enja ugovora do isteka va`enja ugovora + 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

  

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju sva pravna ili fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, osim onih koja su isklju~ena iz sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH",  broj 49/04) {to dokazuju potvrdama/uvjerenjima izdatim u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj su registrovani, ne starije od 90 dana od dana otvaranja ponude, original ili ovjerena kopija a sve u skladu sa standardnom tenderskom dokumentacijom. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

1.    da je ponu|a~ registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave u ovom postupku {to dokazuje izvodom iz sudskog registra (ovjerena kopija ne starija od 90 dana) 

2.    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    cijena u KM,  PDV i cijena sa PDV-om na paritetu DDP aerodrom Sarajevo, (Incoterms 2000), dato u obrascu ponude 

2.    opcija ponude od minimum 120 dana od dana otvaranja ponuda 

3.    izjava ponu|a~a o prihvatanju pla}anja po isporuci robe/izvr{enoj usluzi u roku do 15 dana od dana fakturisanja 

4.    izjava ponu|a~a da se cyene ne}e mijenjati u toku trajanja okvirnog sporazuma 

5.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2008. godinu kojim se dokazuje da je ponu|a~ imao ukupan promet ve}i od 2.000.000,00 KM u prethodnoj godini, i da je na dan 31. 12. 2008. godine imao vi{e od 300.000,00 KM zaliha kancelarijskog materijala i tonera (samo za LOT 1) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    izjava i dokumentacija koja potvr|uje porijeklo i kvalitet robe 

2.    izjava o prihvatanju sigurnosno-bezbjedonosnih mjera na aerodromu prilikom vr{enja isporuke robe 

3.    uzorci za ispitivanje kvaliteta robe odabrani iz specifikacije iz obrasca za cijenu ponude koje naru~ilac zadr`ava za izabranog ponu|a~a 

4.    kopija ZK izvatka ili ugovora o najmu kojim se dokazuje da ponu|a~ posjeduje minimalno 1.000 m2 skladi{nog prostora (samo za  LOT 1) 

5.    kopije saobra}ajnih dozvola ili ugovora o leasingu kojim se dokazuje da ponu|a~ posjeduje minimalno 3 dostavna vozila (samo za LOT 1) 

6.    izjava ponu|a~a da }e isporu~enu robu koja nije u skladu sa tra`enom, koja ima o{te}enja ili vidljive nedostatke, zamijeniti ispravnom u roku od 3 dana od prijema reklamacije 

7.    izjava ponu|a~a da }e isporuku robe izvr{iti unutar 4 radna dana od dana narud`be 

8.    prospektna dokumentacija za gore navedeno 

9.    ovla{tenje od Ureda HP-a za BiH kojim se dokazuje da ponu|a~ prodaje originalne tonere i cartridge HP-a, radi kompatibilnosti sa postoje}om opremom koju posjeduje Me|unarodni aerodrom Sarajevo (samo za LOT 1) 

10.    izjava dobavlja~a kojom se obavezuje da po potrebi preuzima potro{ene tonere i cartridge i zbrinjava ih na ekolo{ki prihvatljiv na~in, i da ugovornom organu obezbijedi potvrdu o takvom zbrinjavanju. (samo za LOT 1) 

11.    samo potpuni lotovi iz obrasca za cijenu ponude }e biti uzeti u razmatranje-popuniti obrazac da budu sadr`ane sve tra`ene robe. 

Napomena: Ugovorni organ zadr`ava pravo uvida u ponu|eno. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    Samo najni`a cijena-vrijednost ( bez PDV-a) tehni~ki zadovoljavaju}e ponude. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, ugovorni organ }e vr{iti primjenu - koristiti preferencijalni tretman doma}eg u postupku nabavke shodno Odluci o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06), ukoliko u predmetnoj nabavci ponu|a~i ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana doma}eg a kao dokaz }e prilo`oti ovjerenu i potpisanu izjavu. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se pruzima na protokolu aerodroma "Sarajevo" uz prethodni pismeni zahtjev na fax 033/ 289-141, a obavje{tenje o nabavci je dostupno na web sajtu aerodroma: www.sarajevo-airport.ba 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 15. 12. 2009. godine do 12,00 sati na protokol aerodroma " Sarajevo", s naznakom: Ponuda za isporuku robe: Navesti naziv lot(ov)a - ne otvarati!, adresa ponu|a~a, telefon, faks, kontakt osoba 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

120 dana nakon javnog otvaranja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 12. 2009. godine u 12,30 sati u prostoriji Upravne zgrade Aerodroma, soba 071. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih i su{tinskih nedostataka. 

2.    Ukoliko postoje uslovi navedeni u ~lanu 14. Uputstva o primjeni zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), ugovorni organ zadr`ava pravo na naknadno pismeno tra`enje dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda kao i dodatne dokumente u tu svrhu, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti a time ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurenciju. 

3.    JP Me|unarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

4.    JP Me|unarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

(1-11-16614-09) 


11 - JANAB 


FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURAWA
REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 11/2-404-6909/09 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske 

Kontakt osoba: mr Rade Blagojevi} 

Adresa: Zdrave Korde 8 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 4400965150008 

Telefon: 051/213-594, 218-647 

Faks: 051/218-647 

E-mail: fzors@zdravstvo-srpske.org 

Internet adresa: www.zdravstvo-srpske.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj: 11/2-404-6909/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka materijala za peritoneumsku dijalizu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, 2% 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Navedeno u tenderskoj dokumetnaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ovjerena izjava dobavqa~a da }e ukoliko wegova ponuda bude izabrana, dostaviti garanciju za izv{rewe ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa PDV-om, sa rokom va`nosti: rok izvr{ewa + 30 dana 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 80% 

    2)    rok pla}awa izra`en u broju dana    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa zakonskim propisima 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 28. 12. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 300,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28. 12. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 3 mjeseca ili 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 12. 2009. godine 

Kao pod I.1., sala za sastanke u prizemqu 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Potrebne informacije u vezi sa nabavkom mogu da se dobiju radnim danom 8,00 do 14,00 ~asova. 

Tenderska dokumentacija izdava}e se na pisani zahtjev i dokaz o uplati bespovratne nov~ane naknade iz ta~ke 4.4. na ‘iro ra~un ugovornog organa broj: 551-001 -00000163-25 kod Nove Bawalu~ke banke. 

Ponude mogu da podnesu samo ponu|a~i koji su preuzeli tendersku dokumentaciju. Fond zdravstvenog osigurawa Republike Srpske ne snosi tro{kove ponu|a~a, nastale u postupku ove nabavke. 

Ponu|a~ je du`an uz ponudu da dostavi sve tra`ene dokumente i dokaze. 

Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti sa nazivom ponu|a~a i naznakom: "Ponuda za nabavku materijala za peritoneumsku dijalizu, Tender broj: 11/2-404-6909/09 - Ne otvarati do 28. 12. 2009. godine u 12,30 ~asova". 

______________

PROCUREMENT NOTICE 

11/2-404-6909/09 

Supplies 

Section I: CONTRACTING AUTHORITY 

I.1. OFFICIAL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY 

Organization: Health Insurance Fund of Republic of Srpska 

Contact person: mr Rade Blagojevi} 

Address Zdrave Korde 8 

Post code: 78000 

Town: Banja Luka 

Identification number: 4400965150008 

Telephone: 051/213-594; 218-647     

Fax: 051/218-647 

E-mail: fzors@zdravstvo-srpske.org 

Internet address: www.zdravstvo-srpske.org 

I.2. ADDRESS FROM WHICH FURTHER INFORMATION CAN BE OBTAINED 

As in I.1. 

I.3.  ADDRESS FROM WHICH DOCUMENTATION CAN BE OBTAINED 

As in I.1. 

I.4. ADDRESS TO WHICH TENDERS MUST BE SENT 

As in I.1. 

I.5. TYPE OF CONTRACTING AUTHORITY (Art. 3 PPL) 

I.5.a Public organ 

I.5.b Entity level 

Section II: SUBJECT OF THE CONTRACT 

II.1. TYPE OF CONTRACT: 

Supplies 

II.2. IS IT A FRAMEWORK AGREEMENT? (Art. 32 PPL) 

No 

II.3. TITLE/REFERENCE ATTRIBUTED TO THE CONTRACT BY THE CONTRACTING AUTHORITY 

11/2-404-6909/09 

II.4. DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT 

Materials for peritoneal dialysis 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF THE CONTRACT 

Specified in tender documents 

II.6. SITE OF DELIVERY OR LOCATION OF SERVICES OR WORKS 

Specified in tender documents 

II.7. DIVISION INTO LOTS 

Yes, tender may be submitted for: one lot, several lots, all lots 

II.8. WILL VARIANTS BE ACCEPTED? (Art. 17 PPL) 

No 

II.9. DURATION OF THE CONTRACT OR TIME LIMIT FOR COMPLETION 

Period in months: 12 

Section III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION 

III.1.AMOUNT OF THE BID SECURITY (Art. 16 PPL) 

Yes, 2% 

III.2. OTHERS REQUIREMENTS REGARDING TENDER SECURITY (Art. 16-17 PPL) 

Specified in tender documents 

III.3. AMOUNT OF THE PERFORMANCE SECURITY  (Art. 16 PPL) 

Certified bidder's statements that he would, if his bid was selected, ensure the guarantee for the Contract performance. The guarantee shall be 10% of the Contract amount, with the term of validity: performing teem + 30 days. 

III.4. OTHERS REQUIREMENTS REGARDING TENDER SECURITY, (art. 19 PPL) 

Specified in tender documentation. 

III.5. CONDITIONS FOR PARTICIPATION-PERSONAL SITUATION (Art. 23 PPL) 

Specified in tender documentation 

III.6. CONDITIONS FOR PARTICIPATION-SUITABILITY TO PURSUE PROFESSIONAL ACTIVITY (24 PPL) 

Specified in tender documentation 

III.7. CONDITIONS FOR PARTICIPATION-ECONOMIC AND FINANCIAL STANDING (Art. 25 PPL) 

Specified in tender documentation 

III.8. CONDITIONS FOR PARTICIPATION-TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL ABILITY (Art. 26 PPL) 

Specified in tender documentation 

Section IV: PROCEDURE 

IV.1.TYPE OF PROCEDURE: 

Open 

IV.2. CONTRACT AWARD CRITERIA (Art. 34. PPL): 

b)    The most economically advantegeous tender in terms of criteria as stated below: 

    l)    Price    weight 80% 

    2)    Terms of payment, expressed in days    weight 20% 

IV.3. APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENCES (Art. 20. IR) 

In accordance with the law regulations 

IV.4. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS (Art. 18 PPL) 

Obtainable until: 28. 12. 2009. godine 

Price of tender documents: 300,00 KM 

IV.5. LANGUAGE REQUIREMENTS REGARDING TENDER (Art. 8 PPL) 

Official languages spoken in BiH 

IV.6. TIME LIMIT FOR RECEIPT OF TENDERS/REQUESTS TO PARTICIPATE 

28. 12. 2009. (date) at 12,00 (time) 

IV.7. MINIMUM TIME FRAME DURING WHICH THE TENDERER MUST MAINTAIN VALIDITY OF ITS TENDER 

3 months from the deadline for submission of tenders 

IV.8.  DATE AND PLACE OF TENDER OPENING (Art. 33 PPL, Art. 13 IR) 

Date: 28. 12. 2009. 12,30 sati 

Place: As. In I.1. (the conference room  at the 4th grand floor) 

Section V: ADDITIONAL INFORMATION 

All needed information connected with the procurement will be obtainable every working day from 8 am. to 2 p.m.. 

Tender documents will be issued upon receiving the written request and the proof of payment of the irrecoverable fee as stated in IV.4. into the account of the contractual organ with Nova Banjalu~ka banka, No: 551-001-00000163-25. 

Only the bidders who take the tender documents may submit their bids. 

The Health Insurance Fund of Republic of Srpska will not cover any bidders' costs incurred during the procurement procedure. The bidder must submit. beside the bid, all the required documents and evidences. 

The bid must be submitted in a sealed envelope with the full name of the bidder and with an indication: "Tenders for material for peritoneal dialysis, Tender number 11/2-404-6909/09 - Do not open until 28. 12. 2009. at 12,30". 

(1-11-16615-09) 


11 - JANAB 


JP "LUKA BR^KO" DOO BR^KO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01/10 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP "Luka Br~ko" d.o.o. 

Kontakt osoba: Mirsad ^ustovi} 

Adresa: Lu~ka bb 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko Distrikt BiH 

Identifikacioni broj: 4600087870008 

Telefon: 049/216-597 

Fax: 049/216-402 

E-mail: port-bd@teol.net 

Internet adresa: www.lukabrcko.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne, osim kod lotova 1 i 2 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Razne robe i usluge 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT   1 Usluga prevoza troske - cca 80.000 tona 

operacija a) prevoz na pozadinsko skladi{te udaljenosti cca 400 m 

operacija b) utovar bagerom 

operacija c) prevoz sa pozadinskog skladi{ta na operativnu obalu 

Sve tri operacije- cijene bez PDV-a 

LOT   2 Usluga prevoza troske - cca 20.000 tona 

operacija a) prevoz na pozadinsko skladi{te udaljenosti 400 m 

operacija b) utovar bagerom 

operacija c) prevoz sa pozadinskog skladi{ta na operativnu obalu 

Sve tri operacije- cijene sa PDV-om 

LOT   3 Kancelarijski materijal 

LOT   4 [tamparski materijal (blokovi i sl.) 

LOT   5 Higijenski materijal 

LOT   6 Crna metalurgija (limovi, ~elici, cijevi) 

LOT   7 Obojena metalurgija (bronza, mesing) 

LOT   8 Elektromaterijal i elektrodijelovi 

LOT   9 Vodovodni materijal 

LOT 10 ^eli~na u`ad 

LOT 11 Lanci, steza~i za ~eli~nu u`ad i spone za lance i u`ad 

LOT 12 Ulja, goriva i maziva i sl. 

LOT 13 Gra|evinski materijal, boje i lakovi 

LOT 14 Rezni alati i ma{inski dijelovi (burgije, strugarski no`evi,
            vij~ana roba i sl.) 

LOT 15 Ru~ni i elektri~ni bravarski alati 

LOT 16 Ru~ni gra|evinski alati 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP "Luka Br~ko" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH, Lu~ka bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

LOT 1 i 2 dvadeset ~etiri mjeseca 

Ostali lotovi -12 (dvanaest mjeseci) od dana potpisivanja ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Za LOT 1, obezbijediti garanciju banke, prema TD 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Prema TD 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prema TD 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Prema TD 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, prema tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 10. 12. 2009. godine, uz naknadu u iznosu od 20,00 KM (sa PDV) po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 12. 2009. do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 12. 2009. godine u 13,00 sati 

JP "Luka Br~ko" - sala za sjednice 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Tenderska dokumentacija se preuzima u JP "Luka Br~ko" d.o.o., Lu~ka bb (na protokolu) uz predo~enje dokaza o uplati nepovratnog iznosa od 20,00 KM sa ura~unatim PDV-om po lotu, ili uplatom na blagajni preduze}a prije preuzimanja tenderske dokumentacije. 

2.    Uplatu izvr{iti na ra~un 154-20011001071-83 kod Intesa Sanpaolo banke Sarajevo uz naznaku: "za otkup tenderske dokumentacije" - naziv tendera. 

3.    Ponu|a~ je du`an prije preuzimanja tenderske dokumentacije, uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 

4.    Ponude se dostavljaju isklju~ivo li~no na adresu kao pod I.1. sa naznakom predmeta na koji se ponuda odnosi i naznakom NE OTVARATI. 

5.    Zainteresovani ponu|a~i mogu, u pismenoj formi od ugovornog organa, tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podno{enje ponuda tj. do 6. 12. 2009. godine putem telefaksa broj 049/216-402. 

6.    Ovla{teni predstavnici ponu|a~a mogu prisustvovati javnom otvaranju ponuda. 

7.    Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine - otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkma, o ~emu }e se objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

8.    Tekst obavje{tenja o javnoj nabavci objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" od 16. 11. 2009. godine. 

(1-11-16644-09) 


11 - JANAB 


JZU DOM ZDRAVLJA LUKAVAC 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 02-2764/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JZU Dom zdravlja Lukavac 

Kontakt osoba: Memi} Zijad, dipl. pravnik 

Adresa: Kulina bana bb 

Po{tanski broj: 75300 

Grad: Lukavac 

Identifikacioni broj: 4209472090004 

Telefon: 035/553-056, 553-212 

Fax: 035/553-467 

Internet adresa: dzlukavac@live.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora o nabavci roba i usluga za 2009/2010. godinu broj 01-2311/09 od 7. 9. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

- GRUPA I -    ampulirani i ostali lijekovi 

- GRUPA II -    sanitetski materijal 

- GRUPA III -    laboratorijski i mikrobiolo{ki mneterijal 

- GRUPA IV -    RTG filmovi i ostali materijal 

- GRUPA V -    zubni materijal 

- GRUPA VI -    reagensi i potro{ni materijal za aparat
         Dimension RxL MaX 

- GRUPA VII -    gorivo i mazivo 

- GRUPA VIII -    kancelarijski i {tamparski materijal 

- GRUPA IX -    kontrasna sredstva intravenoznom primjenom 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljan opis roba koje su predmet tendera dat JE u tenderskoj dokumentaciji, a navedene koli~ine u tenderskoj dokumentaciji su orijentacione. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JZU Dom zdravlja Lukavac, Kulina bana bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

Svaki artikl - lijek predstavlja poseban lot, te }e se vrednovanjA i izbor najpovoljnije ponude vr{iti po svakom artiklu - lijeku posebno. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: prema tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, prema tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija za svaku grupu se mo`e dobiti u prostorijama ugovornog organa svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, odmah nakon objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", nakon podnesenog zahtjeva i uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa 50,00 KM (ura~unat PDV) za svaku grupu. Uplatu izvr{iti na ra~un broj 132 120 030 508 0033, NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, Filijala Lukavac ili na blagajni ugovornog organa sa naznakom: "Za otkup tenderske dokumentacije" i navesti broj i naziv grupe. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2009. godine do 14,00 sati 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu po{tom ili li~no, u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje za svaku grupu obavit }e se 16. 12. 2009. godine u prostorijama ugovornog organa (biblioteka). Ta~an termin otvaranja za svaku grupu bit }e definiran u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji date su sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti svakim radnim danom od kontakt osobe za svaku pojedina~nu grupu. 

(1-11-16653-09) 


11 - JANAB 


MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE
REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske 

Kontakt osoba: Aleksandar Mileti} 

Adresa: Trg Republike Srpske 1 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401662110000 

Telefon: 051/338-449 

Faks: 051/338-853 

E-mail: a.miletic@mp.vladars.net 

Internet adresa: www.vladars.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

"Osposobqavawe Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske za odr`avawe video konferencija" 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

"Osposobqavawe Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske za odr`avawe video konferencija". Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske sprovodi aktivnosti na obezbje|ivawu boqih uslova za izvo|ewe nastave u {kolama u Republici Srpskoj kroz implementaciju sistema za video-konferenciju na deset lokacija u Republici Srpskoj. Dvije centralne lokacije su prostorije Ministarstva prosvjete i kulture i prostorije Republi~kog pedago{kog zavoda Republike Srpske, dok je ostalih osam perifernih lokacija: O[ "Borisav Stankovi}" Bawa Luka, O[ "Desanka Maksimovi}", Prijedor, O[ "Sveti Sava" Zvornik, O[ "Sveti Sava", Doboj, O[ "Vuk Karaxi}" Bijeqina, O[ "Srbija", Pale, O[ "Veselin Masle{a", Fo~a, O[ "Sveti Vasilije Ostro{ki", Trebiwe. Specifikacija roba data u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

60 kalendarskih dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija za ozbiqnost ponude se ne tra`i. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora u slu~aju dodjele ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Garancija za izvr{ewe ugovora mora biti u formi bezuslovne bankarske garancije ili u formi mjenice sa mjeni~nom izjavom u skladu sa obrascem iz tenderske dokumentacije. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

1)    potvrda/uvjerewe nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

2)    potvrda/uvjerewe nadle`nog suda da ponu|a~ nije u predmetu postupka za progla{ewe ste~aja, za izdavawe naloga za prisilnu likvidaciju 

3)    potvrda/uvjerewe nadle`nog suda da ponu|a~ nije pravosna`nom odlukom osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{ewa ponude (izdaje nadle`ni osnovni sud - odjeqewe koje vodi privredne prestupe) 

4)    potvrda/uvjerewe nadle`nog suda da ponu|a~ nije pravosna`nom odlukom progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj od 5 godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{ewa ponude (izdaje nadle`ni osnovni sud - odjeqewe koje vodi privredne prestupe) 

5)    uvjerewe nadle`ne poreske uprave i UIO o izmirenim direktnim i indirektnim porezima koje nije starije od tri mjeseca (2 potvrde) (obaveze moraju biti izmirene u zadwa tri mjeseca, ra~unaju}i od krajweg roka za dostavqawe ponuda) 

6)    potvrda/uvjerewe o izmirenim doprinosima za penzijsko-invalidsko osigurawe koje nije starije od tri mjeseca (ponu|a~ ne smije biti u docwi sa izmirivawem predmetnih doprinosa, u skladu sa zakonom) 

7)    potvrda/uvjerewe o izmirenim doprinosima za zdravstveno osigurawe koje nije starije od tri mjeseca (ponu|a~ ne smije biti u docwi sa izmirivawem predmetnih doprinosa, u skladu sa zakonom) 

Dokumenti ili uvjerewa ne smiju biti starija od 3 mjeseca, ra~unaju}i od krajweg roka za dostavqawe ponude. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti original ili ovjerene kopije. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar i drugim relevantnim registrima zemqe u kojoj su registrovani. Rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetawa. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stawa i bilans uspjeha za 2 (dvije) posqedwe finansijske godine u formi ovjerenih fotokopija; negativan bilans uspjeha }e se smatrati razlogom za diskvalifikaciju dobavqa~a 

-    uvjerewe potvrda poslovne banke o bonitetu ponu|a~a da u posqedwih 6 mjeseci ra~un nije bio blokiran 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

a)    autorizacija proizvo|a~a da je ponu|a~ ovla{ten da prodaje proizvode koji su predmet nabavke na teritoriji Bosne i Hercegovine (Manufacturer Authorizat on Form

b)    najmawe 3 (tri) anga`ovana lica koji su elektrotehni~ke struke 

v)    najmawe jedna referenca za instalaciju, konfiguraciju i pu{tawe u rad sistema video konferencije sa tri ili vi{e lokacija putem IR ili ISDN mre`e; uz referenciju je potrebno dostaviti preporuku ugovornog organa kojem je instaliran sistem video-konferencije 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti svakim radnim danom od 10,00 do 14,00 ~asova. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavqaju na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 12. 2009. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 12. 2009. godine u 13,00 ~asova 

Na adresi navedenoj pod ta~kom I.2. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PREUZIMAWE TENDERSKE DOKUMENTACIJE 

Kompletnu tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u prostorijama Ministarstva prosvjete i kulture, kancelariji 22, sprat IV, 78000 Bawa Luka u vremenu od 10,00 do 14,00 ~asova Bawa Luka, uz prezentovawe dokaza o uplati nepovratnog iznosa od 100,00 KM. 

Iznos naknade sadr`i PDV. 

Uplate vr{iti na ‘iro-ra~un Javnih prihoda RS 562-099-0000-556-87 NLB Razvojna banka a.d. Bawa Luka, svrha doznake: "Uplata za tendersku dokumentaciju za realizaciju projekta "Osposobqavawe Ministarstva prosjete i kulture Republike Srpske za odr`avawe video konferencija", vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 0813001. 

Potvrdu o uplati prezentovati prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije. 

V.2. ROK ZA PRIJEM PONUDA 

U obzir }e se uzeti ponude koje budu primqene na protokolu na adresi navedenoj pod ta~kom I.2. do 16. 12. 2009. godine do 12,00 ~asova. 

Ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e biti uzete u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

(1-11-16664-09) 


11 - JANAB 


JU DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM KAKANJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01-T-246/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JU Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj 

Kontakt osoba: Lamija Veispahi}, dipl. pravnik 

Adresa: ZPO 50 

Po{tanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Identifikacioni broj: 4218137370000 

Telefon: 032/553-111 

Fax: 032/553-111 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku injekcionog; sanitetsko-zavojnog materijala i dezinficijenasa na osnovu Odluke Upravnog odbora broj 01-O-17/09. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

GRUPA I        Injekcioni materijal 

GRUPA II        Sanitetsko-zavojni materijal 

GRUPA III    Dezinficijensi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JU Dom zdravlja sa poliklinikom Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godinu dana od dana zaklju~enja ugovora 

Svi ugovori }e se izvr{avati sukcesivno prema potrebama ugovornog organa. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo u~e{}e u javnom nadmetanju u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke a), b), c), d) i f) Zakona o javnim nabavkama BiH. Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, a kopije moraju biti ovjerene. Specifikacija istih bit }e evidentirana u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti po objavi ovog obavje{tenja svakog radnog dana od 7,00-15,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 117,00 KM 

Mo`e se uplatiti putem ra~una broj: 

1340200000022037 IK banka 

1610650001010088 Raiffeisen banka 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude su dozvoljene samo na jednom od tri slu`bena jezika. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 15. 12. 2009. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavi}e s u prostorijama JU Dom zdravlja sa poliklinikom dana 16. 12. 2009. godine sa po~etkom u 13,00 sati. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tra`eni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca. 

Ponude se podnose u pismenoj formi na originalnoj tenderskoj dokumentaciji potpisane od dobavlja~a ili lica koje je on ovlastio. Stranice ponude treba da budu numerisane. 

Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. 

(1-11-16665-09) 


11 - JANAB 


JZU DOM ZDRAVLJA GRA^ANICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JZU Dom zdravlja Gra~anica 

Kontakt osoba: D`ini} Amra, dipl. pravnik 

Adresa: M. Ahmetbegovi}a 40 

Po{tanski broj: 75320 

Grad: Gra~anica 

Identifikacioni broj: 4209347780007 

Telefon: 035/706-266 

Fax: 035/706-270 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1.- slu`ba protokola 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. i I.3. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Nabavka lijekova, sanitetskog i drugog medicinskog potro{nog materijala 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora broj 02-29-2/09 od 1. 6. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem 

LOT 2    Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe 

LOT 3    Lijekovi koji djeluju na digestivni trakt i
        metabolizam 

LOT 4    Lijekovi koji djeluju na ko`u 

LOT 5    Lijekovi koji djeluju na nervni sistem 

LOT 6    Lijekovi koji djeluju na ko{tano mi{i}ni sistem 

LOT 7    Lijekovi za lije~enje sistemskih infekcija - sistemski
        antiinfektivi 

LOT 8    Sistemski hormonalni lijekovi izuzimaju}i spolne
        hormone 

LOT 9    Lijekovi koji djeluju na ~ula 

LOT 10    Lijekovi koji djeluju na respiratorni sistem 

LOT 11    Otapala i sredstva za razre|ivanje 

LOT 12    Dijagnosti~ke test trake 

LOT 13    RTG materijal 

LOT 14    Termo papir 

LOT 15    Sanitetski materijal 

LOT 16    PVC materijal i drugi materijal 

LOT 17    [price, igle 

LOT 18    Hirur{ki konci 

LOT 19    Laboratorijski materijal 

LOT 20    Reagensi i ostali prate}i potro{ni materijal 

LOT 21    Stomatolo{ki materijal 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedene u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gra~anica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan LOT, vi{e lotova ili sve lotove. 

Ponuda za LOT u kome su precizirane dvije ili vi{e stavki, treba da sadr`i sve stavke da bi se tretirala kao potpuna, u suprotnom }e se odbiti kao nepotpuna. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nije obavezno dostaviti. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~l. 23. ZJN, koji ne mogu biti stariji od tri mjeseca, a specifikacija istih }e biti evidentirana u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    80% u~e{}e 

    2)    rok isporuke    10% u~e{}e 

    3)    uslovi i na~in pla}anja    10% u~e{}e 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati u sjedi{tu JZU Dom zdravlja Gra~anica, M. Ahmedbegovi}a 50, (kancelarija protokola). 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM, a nov~ani iznos je nepovratan. 

Uplate vr{iti na ra~un broj 1610250015400058 kod Raiffeisen banke u svrhu otkupa dokumentacije za u~e{}e na tenderu, ili uplatom na blagajni Ustanove. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 12. 2009. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 (tri) mjeseca nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

O datumu i mjestu otvaranja ponuda ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Otvaranju mo`e prisustvovati ovla{teni predstavnik uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a, brojem telefona-faksa, dostaviti po{tom ili li~no na adresu JZU Dom zdravlja Gra~anica, M. Ahmedbegovi}a 

50, sa naznakom: "Ponuda za nabavku lijekova,sanitetskog i drugog medicinskog potro{nog materijala LOT_____ - NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA". 

Na koverti obavezno nazna~iti: naziv i adresu ponu|a~a sa brojem telefona i faksa. 

Ukoliko ponu|a~ dostavlja ponude za vi{e lotova du`an je dostaviti u odvojenim kovertama, s tim da te koverte mo`e staviti u jednu neprovidnu i na njoj nazna~iti za koje lotove dostavlja. 

Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. ZJN mogu se dobiti od kontakt osobe iz odjeljka I (ta~ka I.1.). 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente/dokumente, bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

(1-11-16666-09) 


11 - JANAB 


JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "JABLANICA" DD  JABLANICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javno Komunalno preduze}e "Jablanica" d.d. Jablanica 

Kontakt osoba: ^ili} Almir 

Adresa: Omladinsko {etali{te bb 

Po{tanski broj: 88420 

Grad: Jablanica 

Identifikacioni broj: 4227295860005 

Telefon: 036/752-378 

Fax: 036/753-183 

E-mail: javnokom@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka vozila i dizalice sa radnom korpom 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 

Kamion sa trostranom kipom zapremine 7 m3, fabri~ki nov ili rabljen 

LOT 2 

Dostavno vozilo, nosivosti tereta 600-750 kg zapremine tovarnog prostora min. 3 m3, fabri~ki novo 

LOT 3 

Dizalica sa radnom korpom (nosivosti 200 kg - 2 osobe) sa hidrauli~nim produ`nim sistemom montirana na odgovaraju}e vozilo ili samohodna sa radnom visinom do 17 metara - fabri~ki nova ili rabljena 

(Detaljan opis u tenderskoj dokumentaciji) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

JKP "Jablanica" d.d. Jablanica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. ZJN ne stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija Rje{enja o upisu u sudski registar 

-    ovjerena fotokopija poreskog ID broja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda poslovne banke o solventnosti ponu|a~a (original ili ovjerena fotokopija) 

-    bilans uspjeha za posljednju godinu poslovanja (original ili ovjerena fotokopija) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Opis tehni~ke opremljenosti i navode o anga`iranom tehni~kom osoblju ponu|a~a. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    35% 

    2)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    30% 

    3)    kvalitet    u~e{}e    20% 

    4)    garantni rok    u~e{}e    10% 

    5)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 17. 12. 2009. godine do 15,00 sati 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 20,00 KM 

Uplatu mo`ete izvr{iti u sjedi{tu Dru{tva ili putem transakcijskog ra~una: 1011510000136587, PBS DD. 

Tenderska dokumentacija se izdaje po dostavljenoj kopiji uplatnice. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2009. godine do 15,00 sasti 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 12. 2009. godine u 08,00 sati 

JKP "JABLANICA" d.d. Jablanica, Omladinsko {etali{te bb 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

JKP "JABLANICA" d.d. Jablanica ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo odbijanja svih ponuda, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, na temelju ~lana 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. Ostale dodatne informacije date su u tenderskoj dokumentaciji. 

(1-11-16667-09) 


11 - JANAB 


KANTONALNA UPRAVA ZA [UMARSTVO ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Kantonalna uprava za {umarstvo Zeni~ko-dobojskog kantona 

Kontakt osoba: Nevzeta Elezovi} 

Adresa: Travni~ka cesta 30 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218335840020 

Telefon: 032/401-080 

Fax: 032/401-080 

E-mail: kuszdk@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Ku~ukovi}i 2, Zenica 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o isporuci terenskih putni~kih vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Putni~ko motorno terensko vozilo srednje klase. Detaljan opsi u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

5 komada 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco ugovorni organ 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Po dogovoru sa izabranim ponu|a~em. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Uslovi navedeni u ~lanu 23. stav 1. ta~ke a), b), c), d), e) i f). 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Uslov iz ~lana 24. ZJN. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Uslov da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspje{nu realizaciju ugovora. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uslov da njihova tehni~ka i profesionalna sposobnost garantuje uspje{nu realizaciju ugovora. Napomena: Svi uslovi navedeni u Odjeljku III }e se morati dokazati odgovaraju}om dokumentacijom, detaljno pobrojanom u tenderskoj dokumentaciji, koja }e biti obavezna i eliminatorna.Tako|er }e se primjenjivati diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije (~lan 27. ZJN, stav 1.2.). 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    -     cijena    u~e{}u     65% 

    -     na~in i rok pla}anja    u~e{}e    10% 

    -     rok isporuke    u~e{}e    10% 

    -     garantni rok    u~e{}e    10% 

    -     servisiranje nakon isporuke vozila    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija je besplatna i ista se mo`e preuzeti u prostorijama ugovornog organa 

Travni~ka cesta 30, Zenica u vremenu od 8,00 sati do 15,00 sati, uz prethodnu najavu telefonom dan ranije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zaklju~no sa 14. 12. 2009. godine do 16,00 sati. Ponude dostaviti na Protokol Zeni~ko-dobojskog kantona, Ku~ukovi}i 2, Zenica (neposredno) ili putem po{te. Sve ponude prispjele nakon utvr|enog roka ne}e se razmatrati nego }e biti vra}ene ponu|a~u u skladu s Zakonom o javnim nabavkama. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda izvr{it }e se 15. 12. 2009. godine u 10,00 sati u prostorijama Kantonalne uprave za {umarstvo, Travni~ka cesta 30, Zenica. 

(1-11-16669-09) 


11 - JANAB 


DD "BH TELECOM" SARAJEVO
DIREKCIJA ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ OP 11/09
(PONAVLJA SE OP 09/09 OD 28. 9. 2009.) 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: DD "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Edina Aganovi}, dipl. ecc. 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032/406-373 

Fax: 032/242-902 

E-mail: edina.aganovic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za dodjelu ugovora broj OP 11/09 od 16. 11. 2009. godine 

Nabavka, isporuka i ugradnja tehni~kog materijala i opreme 

sa lotovima: 

LOT 1 Nabavka, isporuka i ugradnja ispravlja~a 

LOT 2 Nabavka i isporuka akumulatorske baterije 

LOT 3 Nabavka i isporuka invertora 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmetna nabavka ima karakter investicija i predvi|ena je Planom poslovanja za 2009. godinu. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikacijama i tehni~kim opisima koji se po lotovima dostavljaju u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Za LOT 1 Objekti TKC Zenica i TKC Kakanj 

Za LOT 2 Fco skladi{te kupca, Bulevar kralja Tvrtka 1 br. 2 , 72000 Zenica 

Za LOT 3 Objekat TKC Maglaj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje od dana obostrano potpisanog ugovora, i zavr{ava izvr{enjem ugovorenih obaveza, odnosno prema rokovima izabranog ponu|a~a i dinamici koju odredi investitor. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1.    ponu|a~ koji dostavlja ponudu ~ija ukupna vrijednost (bez obzira na broj ponu|enih lotova) ne prelazi iznos od 30.000,00 KM, ne dostavlja garanciju banke za ozbiljnost ponude 

2.    ponu|a~ koji dostavlja ponudu ~ija ukupna vrijednost ne prelazi iznos od 100.000.00 KM, obavezno dostavlja garanciju jedne od poslovnih banaka za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000 KM 

3.    ponu|a~ koji dostavlja ponudu ~ija ukupna vrijednost prelazi iznos od 100.000.00 KM, obavezno dostavlja garanciju jedne od poslovnih banaka za ozbiljnost ponude u iznosu od 2% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost ponude mora biti prihvatljiva za DD "BH Telecom" Direkciju Zenica, sa rokom va`nosti - 60 dana, koliko iznosi i rok za opciju ponude plus 30 dana (ukupno 90 dana). 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a kojom se obavezuje da }e ukoliko bude izabran dostaviti investitoru garanciju za dobro izvr{enje posla u visini od 10% od vrijednosti ugovorenog posla sa rokom va`nosti 30 dana nakon okon~anja ugovorenog roka. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava ponu|a~a, da }e ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, dostaviti investitoru garanciju banke za kvalitet izvedenih radova u visini od 5% od ugovorenog iznosa, na period trajanja garantnog roka, ra~unaju}i od datuma primopredaje radova i kona~nog obra~una. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

1.    ponu|a~ koji dostavlja ponudu ~ija ukupna vrijednost (bez obzira na broj ponu|enih lotova) ne prelazi iznos od 30.000,00 KM, dostavlja izjavu, obavezno ovjerenu kod nadle`nog organa, ne stariju od tri mjeseca, pa pod punom materijalnom i krivi~nom odgovornosti izjavljuje da ispunjava uslove navedene u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

    IZJAVA PONU\A^A IMA ZNA^AJ DOKAZNOG SREDSTVA. 

2.    ponu|a~ koji dostavlja ponudu ~ija ukupna vrijednost bez obzira na broj ponu|enih lotova) je ve}a od 30.000,00 KM, obavezno dostavlja: 

-    uvjerenja nadle`nog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koja se izdaju na osnovu podataka iz slu`bene evidencije koje vodi sud, sa va`no{}u 3 mjeseca od datuma izdavanja; 

    (prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH - kandidat ili ponu|a~ dostavlja potvrde koje izdaje sud, da nije): 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man s povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran 

b)    predmet postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aran`mana povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran 

c)    osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

d)    progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva 

-    Ponu|a~ dostavlja i uvjerenja nadle`nih organa, sa va`no{}u 3 mjeseca od datuma izdavanja, da je: 

e)     ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran; 

f)     ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a - broj telefona/telefaksa, identifikacioni broj; 

-    ovjerena fotokopija rje{enja upisa ponu|a~a u sudski registar sa ovjerenim svim prilozima kojom se dokazuje da je pravno lice registrovano za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude; 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreznoj registraciji-identifika- cioni broj; 

-    broj uvjerenja o registraciji poreznog obveznika na dodanu vrijednost (PDV) (Ukoliko je ponu|a~ PDV obveznik) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.     tabelarni pregled izvedenih radova u zadnje 3 (tri) godine, odnosno za period od kojeg je registrovan dobavlja~ uz prilaganje tabelarnog pregleda izvedenih radova koji sadr`e lokacije na kojima je ugra|ena oprema koja je predmet ponude 

2.    dokaz o kadrovskoj osposobljenosti, ponu|a~ treba najmanje da ima 10 zaposlenih na neodre|eno vrijeme od toga 2 diplomirana elektro in`injera {to dokazuje listom zaposlenika ovjerenom od PIO/MIO ne starijom od 3 mjeseca od dana izdavanja i diplomom obrazovnih i stru~nih kvalifikacija zaposlenika 

3.    dokaz o posjedovanju certifikata ISO 9001 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 4. 12. 2009. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2009. godine do 10,00 sati 

Napomena: Ponude isklju~ivo predati na Protokol DD "BH Telecom" Direkcija Zenica do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 12. 2009. godine u 13,00 sati 

Zgrada Direkcije Zenica, Masarykova 46 - sala na III katu 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ovim elemenata iz ovog obavje{tenja koji su navedeni u prethodnim ta~kama, ponuda treba da sadr`i i: 

1.    izjavu ponu|a~a ovjerenu od strane odgovornog lica, a koja se odnosi na nepromjenljivost jedini~nih cijena za period trajanja ugovora; 

2.    predra~un sa~injen na originalnim specifikacijama za svaki lot posebno iz tenderske dokumentacije, sa fiksnim jedini~nim cijenama i ukupnom vrijednosti, sa prikazanim porezom na dodanu vrijednost (PDV), izra`eno u konvertibilnim markama (KM). 

    Predra~un mora sadr`avati sve pojedina~ne stavke za svaki lot ili lotove koji se nude, a svaka stranica predra~una mora biti potpisana od strane ovla{tene osobe i ovjerena pe~atom firme ponu|a~a; 

    Ukoliko ponu|a~ u predra~unu nije iskazao PDV kako se tra`i, daje obrazlo`enje o razlogu zbog kojeg PDV nije obra~unat i iskazan. Ponu|a~ mo`e ponuditi najmanje jedan kompletan lot. 

3.    izjavu ponu|a~a o na~inu i uslovima pla}anja (isklju~ena mogu}nost avansiranja); 

4.    izjava ponu|a~a da }e u svemu po{tovati odredbe tehni~kog opisa koji je sastavni dio tenderske dokumentacije; 

5.    izjava ponu|a~a o roku isporuke roba i izvo|enja radova; 

6.    izjavu o garantnom roku za isporu~enu robu i izvedene radove; 

7.    izjava ponu|a~a za LOT 1 da }e prihvatiti dinamiku monta`e ispravlja~a koju }e odrediti investitor, a zbog specifi~nih tehnolo{kih uslova naru~ioca; 

8.    Izjava ponu|a~a za LOT 1 i LOT 3 da posjeduje vlastiti servis na podru~ju teritorije Bosne i Hercegovine; 

Kriterij za izbor je NAJNI@A CIJENA TEHNI^KI ZADOVOLJAVAJU]E PONUDE prema KRITERIJIMA iz ta~ke IV.2.a. Obavje{tenja. 

Ponuda mora biti dostavljena u jednoj zape~a}enoj koverti i ovjerena pe~atom firme ponu|a~a, po{tom ili li~no putem Protokola, na adresu DD "BH TELECOM" DIREKCIJA ZENICA, ul. Masarykova 46, 72000 ZENICA. 

Na koverti ista}i napomenu: PONUDA/NE OTVARATI,  - "ZA NABAVKU, ISPORUKU I   UGRADNJU TEHNI^KOG MATERIJALA I OPREME",  br. OP 11/09 od 16. 11. 2009. godine" i sa naznakom lota, odnosno lotova koji se nude iz ta~ke II.3. Obavje{tenja. 

Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti ~vrsto uvezani, sa ozna~enim stranicama. Sve listove ponude trebaju parafirati ili potpisati lica koja su ovla{tena da zastupaju dobavlja~a. U slu~aju da ponude dostavljaju grupe ponu|a~a, uz ponudu se mora dostaviti i punomo} kojom se navedena lica ovla{}uju da predstavljaju grupu ponu|a~a u toku postupka nabavke (punomo} mo`e tako|er sadr`avati i ovla{tenje za potpisivanje ugovora). 

Ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene elemente iz obavje{tenja i tenderske dokumentacije koja je ponu|a~ima dostupna odmah po objavi, bit }e odba~ene kao nekompletne i ne}e se razmatrati. 

Ponude treba da sadr`e i dostavljeni vam Nacrt ugovora parafiran od strane ovle{tenog lica, kojim parafom dajete saglasnost na tekst Nacrta ugovora. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele UGOVORA. 

U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: DD "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Hamdija [abi}, dipl. ing., Mustafa Vejspahi}, dipl. ing. 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032/245-808 - H.[. 

Fax: 032/242-902 

E-mail: hamdija.sabic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: DD "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Nasiha Hamur, Protokol 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032/240-940 

Fax: 032/242-902 

E-mail: ze@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: DD "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Nasiha Hamur, Protokol 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032/240-940 

Fax: 032/242-902 

E-mail: ze@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

(1-11-16670-09) 


11 - JANAB 


JAVNO PREDUZE]E ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URE\ENJE GRADA "ZENICA" 

ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e za prostorno planiranje i ure|enje grada "Zenica" Zenica 

Kontakt osoba: Krivi} Begzada 

Adresa: Mehmedalije Tarabara 15 

Po{tanski broj: 72 000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4218080080000 

Telefon: 032/403-963 

Fax: 032/403-963 

E-mail: ze.plan@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba i vr{enje usluga za 2010. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka kancelarijskog materijala za 2010. godinu 

LOT 2    Nabavka sredstava za ~i{}enje i odr`avanje
        kancelarija za 2010. god. 

LOT 3    Isporuka goriva za 2010. godinu 

LOT 4     Servisiranje ra~unara i ra~unarske opreme za
        2010. godinu 

LOT 5    Servisiranje putni~kih vozila za 2010. godinu 

LOT 6    Teku}e odr`avanje poslovnih prostorija Preduze}a
        za 2010. godinu 

LOT 7    Servisiranje telefona i automatske telefonske
        centrale za 2010. god. 

LOT 8    Pranje vozila za 2010. godinu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zenica, Mehmedalije Tarabara 15 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje 1. 1. 2010. i zavr{ava 31. 12. 2010. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentacij 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a mogu ostvariti ponu|a~i koji su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog poziva, uz pru`anje dokaza o registraciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 15. 12. 2009. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM za svaki LOT. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Mo`e se obezbjediti do 

LOT 1 - 16. 12. 2009. u 13,30 

LOT 2 - 16. 12. 2009. u 14,00 

LOT 3 - 16. 12. 2009. u 14,30 

LOT 4 - 16. 12. 2009. u 15,00 

LOT 5 - 16. 12. 2009. u 15,30 

LOT 6 - 16. 12. 2009. u 16,00 

LOT 7 - 16. 12. 2009. u 16,30 

LOT 8 - 16. 12. 2009. u 17,00 

Zenica, M. Tarabara 15, II spart, sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se podi}i u zgradi Preduze}a, u kancelariji broj 105, I sprat, kod Senada Musli}a. 

Uplata za tendersku dokumentaciju mo`e se izvr{iti na transakcijski ra~un Javnog preduze}a za prostorno planiranje i ure|enje grada "Zenica" d.o.o. Zenica broj 1610550009770066, otvoren kod "Rafffeisen Bank" d.d. 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Nabavka roba i vr{enje usluga za 2010. godinu, sa oznakom lota - ne otvaraj". 

(1-11-16675-09) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 03-6-32/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podru`nica Elektrodistribucija Zenica 

Kontakt osoba: Amar Kasap - za komercijalna pitanja 

Alma Imamovi} - za tehni~ka pitanja 

Adresa: Safvet-bega Ba{agi}a 6 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 032/449-666; 032/449-647 

Fax: 032/449-636 

E-mail: h.zukic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor broj 03-6-EDZE-OP-32/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka kancelarijskog materijala i tonera za {tampa~e za potrebe ED Zenica 

LOT 1 Isporuka kancelarijskog materijala za potrebe ED Zenica 

LOT 2 Isporuka tonera za {tampa~e za potrebe ED Zenica 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Naveden u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{ta ED Zenica u Radakovu-Zenica i Travnik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od  dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% vrijednost ponude (bez PDV-a) (minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00) za svaki lot pojedina~no 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti 120 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda u formi i sadr`aju prema Aneksu 6 TD 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti (bez PDV-a) za svaki lot pojedina~no. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija u formi i sadr`aju prema Aneksu 7 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da ponu|a~ nema smetnji za u~e{}e u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima zemlje porijekla 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    promet u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora u zadnje dvije godine ne smije biti ispod 300.000,00 KM, a ako je ponu|a~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije manje od godine 150.000,00 KM (va`i za LOT 1) 

-    promet u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora u zadnje dvije godine ne smije biti ispod 50.000,00 KM, a ako je ponu|a~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije manje od godine 25.000,00 KM (va`i za LOT 2) 

-    ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje 2 (dva) ugovora ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor, u prethodne 2 (dvije) godine, a ako je ponu|a~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije manje od godine najmanje 1 (jedan) ugovor (za svaki lot pojedina~no) 

-    raspolaganje sa skladi{nim prostorom i dostavnim vozilom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki ponu|a~ koji je zainteresovan za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku roba, du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju na ovla{teni faks broj 032/449-636. 

Tenderska dokumentacija se mo`e obezbijediti od 17. 11. 2009. god. na adresi S. bega Ba{agi}a 6, u vremenu od 09,00 do 15,00 sati u sobi broj 11, uz podno{enje potvrde o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju, do 14. 12. 2009. g. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM po lotu sa ura~unatirn PDV-om. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem UniCredit Bank na ra~un broj 3389002208096370 u korist JP EP BiH, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica - otkup tenderske dokumentacije za tender broj 03-06-32/09 lot broj ___. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH, Podru`nica Elektrodistribucija Zenica - otkup tenderske dokumentacije za tender broj 03-06-32/09 lot broj ___. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2009. godine do 08,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 12. 2009. godine 

Zenica, Safvet-bega Ba{agi}a 6 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

VRIJEME OTVARANJA PONUDA 

15. 12. 2009. godine 

LOT 1 u 10,00 sati 

LOT 2 u 10,30 sati 

(1-11-16679-09) 


11 - JANAB 


OP[TINA BOSANSKO GRAHOVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op{tina Bosansko Grahovo 

Kontakt osoba: Ga{i} Ranka, 

Adresa: Vojislava Iveti}a 2 

Po{tanski broj: 80270 

Grad: Bosansko Grahovo 

Identifikacioni broj: 428110499006 

Telefon: 034//850-216 i 034/206-015 

Fax: 034/850-191 

E-mail: opcina.grahovo@tel.net.ba 

Internet adresa: www.bosanskograhovo.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci i ugradnji opreme i materijala za uli~nu rasvjetu u mjesnim zajednicama Bosansko Grahovo, Male{evci, Pe}i i Crni Lug 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka opreme i materijala i izvo|enje radova na uli~noj rasvjeti u mjesnim zajednicama Bosansko Grahovo. Male{evci, Pe}i i Crni Lug prema Predmjeru materijala i radova iz tenderske dokumentacije. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op{tina Bosansko Grahovo, naseljena mjesta u mjesnim zajednicama Bosansko Grahovo, Male{evci, Pe}i i Crni Lug 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

60 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

4.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankovna garancija, koja mora glasiti na period va`nosti ponude. Kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Svi uslovi utvr|eni ~lanom 23. ZJN prema zahtjevima navedenim u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj je ponu|a~ registrovan. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

a)    poslovanje sa pozitivnim finansijskim rezultatom koje se dokazuje bilansima uspjeha za poslednje dvije godine 

b)    solventnost u zadnjih {est mjeseci koja se dokazuje potvrdom o solventnosti izdatom od mati~ne poslovne banke. 

Kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

NAPOMENA: Ugovorni organ zadr`ava pravo da u slu~aju potrebe za dodatnim isporukama roba i ugradnjom istih koje vr{i prvobitni dobavlja~, a koje su namijenjene za pro{irenje postoje}ih isporuka ili ugradnju po projektu na koji se odnosi javna nabavka, provede pregovara~ki postupak sa dobavlja~em kome bude dodijeljen glavni ugovor pod uslovima definisanim u odredbi ~lana 11. stav 4. to~ka b) podta~ka 2. ZJN BiH. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija prihvatljiva ponuda u smislu kriterija: 

    a) cijena    80% 

    b) uslovi pla}anja    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 13. 11. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100 KM, a pla}a se na ‘iro ra~un Op{tinskog viie}a Bosansko Grahovo broj 1549995000000271 kod Intesa Sanpaolo banke BiH. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 15. 12. 2009. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 12. 2009. godine u 12,30 ~asova u zgradi Op{tine Bosansko Grahovo, Vojislava Iveti}a 2, u Bosanskom Grahovu. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 034//850-216 i 034/206-015 od projekt menad`era Ranke Ga{i}. 

(1-11-16680-09) 


11 - JANAB 


FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURAWE REPUBLIKE SRPSKE BIJEQINA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske 

Kontakt osoba: Sawa Ra{evi} 

Adresa: Wego{eva 28A 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bijeqina 

Identifikacioni broj: 4400411170007 

Telefon: 055/211-660, 055/211-661 

Faks: 055/202-936 

E-mail: sanja.rasevic@fondpiors.org 

Internet adresa: www.fondpiors.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci kancelarijskog i potro{nog materijala, sitnog inventara i sredstva za odr`avawe higijene za potrebe Fonda za PIO RS. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka kancelarijskog i potro{nog materijala, sitnog inventara i sredstava za odr`avawe higijene za organizacione dijelove Fonda u Bawoj Luci, Prijedoru, Doboju, Bijeqini, Isto~nom Sarajevu i Trebiwu, sukcesivno po potrebi naru~ioca. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Opisana u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Organizacioni dijelovi Fonda za PIO RS u Bawoj Luci, Prijedoru, Doboju, Bijeqini, Isto~nom Sarajevu i Trebiwu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

LOT 1 

Nabavka kancelarijskog materijala, sitnog inventara i sredstava za od`avawe higijene za organizacione dijelove Fonda za PIO RS u Bawoj Luci u Prijedoru 

LOT 2 

Nabavka kancelarijskog materijala, sitnog inventara i sredstava za odr`avawe higijene za organizacione dijelove Fonda za PIO RS u Bijeqini, Doboju, Palama i Trebiwu. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 23. ZJN, pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 24. ZJN, pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 25. ZJN, pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 26. ZJN, pobli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih potkriterija: 

    1) cijena    u~e{}e 60% 

    2) uslovi i na~in pla}awa    u~e{}e 30% 

    3) rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 11. 12. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponuda i svi dokumenti u vezi sa ponudom koje dobavqa~ i ugovorni organ razmijene bi}e na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2009. godine do 13,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 12. 2009. godine sa po~etkom u 13,30 ~asova 

Prostorije Fonda PIO RS u Bijeqini, Wego{eva 28A 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti nakon objavqivawa obavje{tewa o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama Fonda za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske Bijeqina, Wego{eva 28A, soba 47, u vremenu od 8,00 do 16,00 ~asova, uz podno{ewe zahtjeva za preuzimawe TD i potvrde o uplati tro{kova tendera u iznosu od 50,00 KM na ra~un broj 5651622900000154 u korist Fonda za PIO RS sa naznakom: "Za otkup tenderske dokumentacije za nabavku kancelarijskog materijala". 

2.    Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu Fonda za PIO RS, Wego{eva 28A, 76300 Bijeqina, s naznakom: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU - NE OTVARAJ", sa naznakom predmeta nabavke na koji se odnosi i naznakom lota za koji se ponuda dostavqa. 

3.    Na pole|ini koverte nazna~iti ime predstavnika ponu|a~a koji }e prisustvovati otvarawu ponuda. 

4.    Ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e se uzeti u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

5.    Ukoliko postoje uslovi navedeni u ~lanu 14. UPZ Fond zadr`ava pravo na naknadno pismeno tra`ewe dodatnih informacija u ciqu olak{awa procesa ispitivawa, ocjene i pore|ewa ponude kao i dodatne doumentacije u tu svrhu. 

6.    Tra`eni dokazi trebaju biti dostavqeni u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

7    Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke, te zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u Zakonu o javnim nabavkama BiH. 

(1-11-16683-09) 


11 - JANAB 


JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Me|unarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Jasmina Spahi} 

Adresa: Kurta Schorka 36 

Po{tanski broj: 71 210 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200068970001 

Telefon: 033/289-217 

Fax: 033/289-201 

E-mail: direkcija@sarajevo-airport.ba 

Internet adresa: www.sarajevo-airport.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da, na 3 (tri) godine. 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Materijal za odr`avanje ~isto}e 

LOT 1 Papirni ubrusi 

LOT 2 Sapuni i paste za pranje ruku 

LOT 3 Ostali materijal za odr`avanje ~isto}e 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Definisan specifikacijom. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Definisana specifikacijom kroz obrazac za cijenu ponude, koji je sastavni dio STD. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP Me|unarodni aerodrom "SARAJEVO" - Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot, vi{e lotova ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje potpisivanjem ugovora i traje godinu dana, uz mogu}nost potpisivanja okvirnog sporazuma na tri godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna, bezuslovna, bankovna garancija, renomirane banke, naplativa na prvi poziv, u visini od 1% od vrijednosti ponude uz uslov da ista ne mo`e biti manja od 2.000,00 KM (dvijehiljadekonvertibilnih maraka). 

Period va`enja garancije opcija ponude + 30 dana. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ }e, ukoliko bude odabran, obezbijediti bezuslovnu bankovnu garanciju, renomirane banke, naplativu na prvi poziv, u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti od dana zaklju~enja ugovora do isteka va`enja ugovora + 30 dana. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju sva pravna ili fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, osim onih koja su isklju~ena iz sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH " broj 49/04) {to dokazuju potvrdama/uvjerenjima izdatim u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj su registrovani, ne starije od 90 dana od dana otvaranja ponude, original ili ovjerena kopija a sve u skladu sa standardnom tenderskom dokumentacijom. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

1.    da je ponu|a~ registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave u ovom postupku {to dokazuje Izvodom iz sudskog registra (ovjerena kopija ne starija od 90 dana) 

2.    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    cijena u KM, PDV i cijena sa PDV-om na paritetu DDP aerodrom SARAJEVO, (Incoterms 2000), dato u obrascu ponude 

2.    opcija ponude od minimum 120 dana od dana otvaranja ponuda 

3.    izjava ponu|a~a o prihvatanju pla}anja po isporuci robe/izvr{enoj usluzi u roku do 15 dana od dana fakturisanja 

4.    izjava ponu|a~a da se cijene ne}e mijenjati u toku prve godine ugovora, i da }e se svako pove}anje cijena u naredne dvije godine koje je ve}e od 10% opravdati uvidom u ulaznu dokumentaciju 

5.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2008. godinu kojim se dokazuje da je ponu|a~ imao ukupan promet ve}i od 1.500.000,00 KM u prethodnoj godini, i da je na dan 31. 12. 2008. imao vi{e od 150.000,00 KM zaliha materijala za odr`avanje ~isto}e 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    izjava i dokumentacija koja potvr|uje porijeklo i kvalitet robe 

2.    izjava o prihvatanju sigurnosno-bezbjedonosnih mjera na aerodromu prilikom vr{enja isporuke robe 

3.    uzorci za ispitivanje kvaliteta robe prema specifikaciji istih iz obrasca za cijenu ponude koje naru~ilac zadr`ava za izabranog ponu|a~a 

4.    izjava ponu|a~a da }e isporu~enu robu koja nije u skladu sa tra`enom, koja ima o{te}enja ili vidljive nedostatke, zamijeniti ispravnom u roku od 3 dana od prijema reklamacije 

5.    izjava ponu|a~a da }e isporuku robe izvr{iti unutar 2 radna dana od dana narud`be 

6.    prospektna dokumentacija za gore navedeno 

7.    samo potpuna specifikacija materijala iz obrasca za cijenu ponude }e biti uzeti u razmatranje-popuniti obrazac da budu sadr`ane sve tra`ene robe 

8.    kopija ZK izvatka ili ugovora o najmu kojim se dokazuje da ponu|a~ posjeduje minimalno 500 m2 skladi{nog prostora 

9.    kopije saobra}ajnih dozvola ili ugovora o leasingu kojim se dokazuje da ponu|a~ posjeduje minimalno 2 dostavna vozila 

10.    izjava ponu|a~a kojom se obavezuje da u ugovornom periodu robe sa lager liste, a koje nisu navedene u Obrascu za cijenu ponude prodaje po va`e}em cijenovniku uz eventualno odobreni rabat (navesti rabat) 

Napomena: Ugovorni organ zadr`ava pravo uvida u ponu|eno. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    Samo najni`a cijena-vrijednost (bez PDV-a) tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. Ugovorni organ }e vr{iti primjenu - koristiti preferencijalni tretman doma}eg u postupku nabavke shodno Odluci o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06), ukoliko u predmetnoj nabavci ponu|a~i ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana doma}eg a kao dokaz }e prilo`oti ovjerenu i potpisanu izjavu. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se pruzima na protokolu aerodroma "Sarajevo" uz prethodni pismeni zahtjev na faks 033/289-141, a obavje{tenje o nabavci je dostupno na web sajtu aerodroma: www.sarajevo-airport.ba. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 17. 12. 2009. do 12,00 sati na protokol aerodroma "Sarajevo", s naznakom: "Ponuda za isporuku robe: Materijal za odr`avanje ~isto}e LOT(ovi) - ne otvarati, adresa ponu|a~a, telefon, faks, kontakt osoba. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

120 dana nakon javnog otvaranja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 12. 2009. god. u 12,30 sati. u prostoriji Upravne zgrade ugovornog organa, soba 071 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih i su{tinskih nedostataka. 

2.    Ukoliko postoje uslovi navedeni u ~lanu 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), ugovorni organ zadr`ava pravo na naknadno pismeno tra`enje dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda kao i dodatne dokumente u tu svrhu, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti a time ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurenciju. 

3.    JP Me|unarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo, ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

4.    JP Me|unarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. - Sarajevo zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

(1-11-16688-09) 


11 - JANAB 


"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 03-13.14-10679/7-09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: "JP BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Haris Kozica 

Adresa: Obala Kulina bana 8  (za tendersku dokumentaciju - Proto- kol) 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200682210005 

Telefon: 033/252-623 

Fax: 033/252-701 

E-mail: harisk@posta.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor za nabavku informati~ke opreme po navedenim lotovima 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka informati~ke opreme: Serveri, Routeri, Skeneri, kako je bli`e opisano u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

LOT 1 Serveri 4 kom. 

LOT 2 Routeri 4 kom. 

LOT 3 Skeneri 70 kom. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Glavni po{tanski centar, ul. Put ‘ivota bb, Sarajevo, skladi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponuda se mo`e dostaviti za jedan ili vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

U roku koji bude naveden u ponudi ponu|a~a kojem bude dodijeljen ugovor kao najuspje{nijem ponu|a~u, a u okviru maksimalnog roka koji je naveo ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Uz ponude za LOT 1 i 2 se mora dostaviti originalna bankovna bezuslovna garancija za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebno od 2.000,00 KM (u skladu sa ~lanom 16. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama), sa rokom va`nosti opcija ponude tj. do 

15. 3. 2010. godine. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Za ugovorni organ nije prihvatljiva garancija izdata od strane SPARKASSE BANK d.d. - Sarajevo. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e u slu~aju dodjele ugovora, obezbijediti bezuslovnu (bez prigovora) bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla-ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa ura~unatim PDV-om sa rokom va`nosti: od potpisa ugovora + rok isporuke + garantni rok opreme + 30 dana, na na~in kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Za ugovorni organ nije prihvatljiva garancija izdata od strane SPARKASSE BANK d.d. - Sarajevo. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~l. 23. Zakona o javnim nabavkama, na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

-    sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave nadle`nih organa ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ovla{tenja i izjave kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijene tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji shodno Odluci o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 24/09 i 29/09). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah od objave obavje{tenja o nabavci. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 12. 2009. godine u 12.15 sati 

Obala Kulina bana 8 - III sprat - banket sala 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti na Protokolu "JP BH PO[TA" d.o.o. - Sarajevo, Obala Kulina bana 8, Sarajevo uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa - 100,00 KM u koji je ura~unat PDV. Pla}anje je potrebno izvr{iti na ra~un broj 3389 0022 0828 5423 kod UNICREDIT BANK d.d., u korist "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, uz naznaku: "Tenderska dokumentacija za nabavku servera, routera i skenera". Ponu|a~ je du`an, prilikom prezimanja tenderske dokumentacije, uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 

Zape~a}enu ponudu sa punom adresom ponu|a~a sa naznakom "Ponuda za nabavku servera, routera i skenera za LOT ____, LOT ____ - NE OTVARATI" dostaviti na Protokol ugovornog organa ili preporu~enom po{tom na adresu: "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina, najkasnije do 15. 12. 2009. godine do 12,00 sati. 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Tekst Obavje{tenja o javnoj nabavci objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" od 16. 11. 2009. godine, na web stranici www.bhp.ba , web stranici Javnih nabavki www.javnenabavke.ba. 

(1-11-16690-09) 


11 - JANAB 


"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 06-13.14-12851/5-09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: "JP BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Omer Sadikovi} 

Adresa: Obala Kulina bana 8   

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200682210005 

Telefon: 033/252-733 

Fax: 033/252-784 

E-mail: omers@bhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci i isporuci ljetne slu`bene odje}e i obu}e za po{tono{e i ~uvare "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor o nabavci i isporuci ljetne slu`bene odje}e i obu}e za po{tono{e i ~uvare (kako je precizirano tehni~kom specifikacijom iz tenderske dokumentacije). 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Precizirano u tehni~koj specifikaciji iz tenderske dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Generalna direkcija sa sjedi{tem u Sarajevu i Centri po{ta: Sarajevo, Tuzla, Zenica, Biha}, Mostar, Travnik i Gora`de. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1    Nabavka ljetne slu`bene odje}e za po{tono{e i
        ~uvare 

LOT 2    Nabavka ljetne slu`bene obu}e za po{tono{e i
        ~uvare 

Ponuda se mo`e dostaviti za jedan lot ili za oba lota. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

90 (devedeset) dana od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankovna garancija za ozbiljnost ponude i to: 

-    za LOT 1 u iznosu od 3.000,00 KM (trihiljade KM), 

-    za LOT 2 u iznosu od 2.000,00 KM (dvijehiljade KM); 

(u skladu sa ~l. 16. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH), sa rokom va`nosti: opcija ponude + 30 (trideset) dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Za ugovorni organ nije prihvatljiva garancija izdata od strane SPARKASSE BANK d.d. Sarajevo. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Za ugovorni organ nije prihvatljiva garancija izdata od strane SPARKASSE BANK d.d. Sarajevo. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~l. 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. 

Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave nadle`nih organa ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca ra~unaju}i od dana dostavljanja ponude. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda banke kojom se dokazuje da ra~un ponu|a~a u zadnja 3 (tri) mjeseca prije dostavljanja ponude nije bio blokiran. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Izjave ponu|a~a i uzorci slu`bene odje}e i obu}e u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Ovaj uslov je eliminatornog karaktera. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Kako je precizirano u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se preuzima na protokolu JP BH Po{ta, Obala Kulina bana 8, Sarajevo svakim radnim danom u periodu od 8,00 do 15,30 sati. 

Za tendersku dokumentaciju pla}a se naknada u iznosu od 150,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 12. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 12. 2009. godine u 12,15 sati 

Obala Kulina bana 8, Sarajevo, velika sala na III spratu 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti na protokolu ugovornog organa uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 150,00 KM, u koji je ura~unat PDV. Pla}anje je potrebno izvr{iti na ra~un broj 1610000006210048 kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, u korist "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, uz naznaku: "Tenderska dokumentacija za nabavku ljetne slu`bene odje}e i obu}e za po{tono{e i ~uvare". Ponu|a~ je du`an, prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije, uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. Zape~a}enu ponudu sa punom adresom ponu|a~a sa naznakom: "Ponuda za nabavku ljetne slu`bene odje}e i obu}e za po{tono{e i ~uvare, LOT ____ - NE OTVARATI" dostaviti na protokol ugovornog organa ili preporu~enom po{tom na adresu: "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, najkasnije do 16. 12. 2009. godine do 12,00 sati. 

U razmatranje }e se uzeti samo one ponude koje stignu na protokol ugovornog organa najkasnije do 16. 12. 2009. godine do 12,00 sati. Neblagovremeno pristigle ponude, kao i ponude koje nisu prispjele ili predate na protokol, u navedenom roku, bez obzira kada su poslane, ne}e se razmatrati i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu u pismenoj formi od ugovornog organa, tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije nakasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podno{enje ponuda tj. do 7. 12. 2009. godine putem telefaksa broj 033/252-784 sa naznakom za: "Tim za pripremu tenderske dokumentacije za nabavku ljetne slu`bene odje}e i obu}e za po{tono{e i ~uvare". Tekst Obavje{tenja o javnoj nabavci, objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" broj 89 od 16. 11. 2009. godine, na web stranici www.bhp.ba, web stranici Javnih nabavki www.javnenabavke.ba. 

(1-11-16692-09) 


11 - JANAB 


MH ELEKTROPRIVREDA RS AD
ZP HE NA TREBI[WICI AD TREBIWE 

PONOVQENO OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: MH Elektroprivreda RS a.d. 

ZP HE na Trebi{wici a.d. 

Kontakt osoba: Miroslav Duka 

Adresa: Obala Luke Vukalovi}a 2 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebiwe 

Identifikacioni broj: 4401355020001 

Telefon: 059/260-213 

Faks: 059/260-782 

E-mail: het@het.ba 

Internet adresa: www.het.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

MH ELEKTROPRIVREDA RS AD 

ZP HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI AD 

Obala Luke Vukalovi}a broj 2, Trebiwe, RS/BiH 

059/278-181 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

MH ELEKTROPRIVREDA RS AD 

ZP HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI AD 

Kancelarija broj 47 

Obala Luke Vukalovi}a broj 2 

Trebiwe, RS/BiH 

059/278-116 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

MH ELEKTROPRIVREDA RS AD 

ZP HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI AD 

Protokol, kancelarija broj 1 

Obala Luke Vukalovi}a broj 2 

Trebiwe, RS/BiH 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

HET-JN-UQE-MAZ-21/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Uqe, mazivo i rashladna te~nost 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Trebiwe, RS/BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot i sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Zapo~iwe nakon potpisivawa ugovora i zavr{ava u roku od 45 dana 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Zahtijeva se garancija za ponudu u iznosu od 2% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Va`ewe garancije 65 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Zahtijeva se garancija za dobro izv{rewe ugovora, u iznosu 5% ugovorene ponude 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da se ponu|a~ bezuslovno obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti navedenu garanciju za dobro izvr{ewe posla u vidu bankovne garancije prvoklasne prihvatqive od strane MH ERS ZP Hidroelektrane na Trebi{wici a.d. Trebiwe, ili sertifikovani ~ek, ili 30 dana du`e od perioda trajawa ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    da ponu|a~/pravno lice nema ograni~ewa po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

-    da je ponu|a~ registrovan za obavqawe predmetne djelatnosti 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    da ponu|a~ dostavi listu referenci na vrsti poslova koji su predmet javnog nadmetawa 

-    da ponu|a~ dostavi dokaz o profesionalnoj sposobnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da ponu|a~ dostavi dokaz o ekonomskoj i finansijskoj podobnosti 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da dostavi dokaze o tehni~kom kapacitetu 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    75% 

    2)    kvalitet    u~e{}e    15% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

    4)    uslovi pla}awa    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa aktuelnom Odlukom Savjeta ministara BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 11. 12. 2009. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti od 16. 11. 2009. godine u vremenu od 8,00 do 15,00 ~asova, svakim radnim danom, u kancelariji 47, ZP HE na Trebi{wici a.d. po izvr{enoj uplati od 100,00 KM na ‘iro ra~un HE na Trebi{wici a.d. broj 562-008-00000313-37, Razvojna banka Jugoisto~ne Evrope, Filijala Trebiwe. 

Za ponu|a~e iz inostranstva: Intermediary Bank BiC, DEUTDEFF, DEUTSCHE BANK FRANKFURT, ACCOUNT with institution BIC 936 2419 00 NOBIBA22, Nova Banka AD Bijeqina, Beneficiary Customer, HET Trebiwe, Bosnia and Herzegovina, Acc. 54010-09-0048811, IBAN BA39 5550 0900 0048 1182. Iznos uplate je 51,13 EUR. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 12. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 14. 2. 2010. godine ili 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 12. 2009. godine u 13,00 sati 

Slu`bene prostorije ZP HE na Trebi{wici a.d., sala 24 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku javne nabavke. 

(1-11-16702-09) 


11 - JANAB 


JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Me|unarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Husein Jaganjac 

Adresa: Kurta Schorka 36 

Po{tanski broj: 71 210 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200068970001 

Telefon: 033/289-171 

Fax: 033/289-201 

E-mail: direkcija@sarajevo-airport.ba 

Internet adresa: www.sarajevo-airport.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da, na 3 godine. 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka te~nih goriva sa sukcesivnom isporukom sa pumpne stanice ponu|a~a za potrebe voznog parka JP Me|unarodni aerodrom "Sarajevo"d.o.o. Sarajevo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka te~nih goriva sa sukcesivnom isporukom sa pumpne stanice ponu|a~a za potrebe voznog parka JP Me|unarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o.- Sarajevo i to: 

- Dizel gorivo - EN 590 

- Benzin MB 98-BAS 1001 

- Benzin BMB95-EN 228 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Te~na goriva, orijentaciona zbirna koli~ina za jednu godinu: 

- Dizel gorivo - EN 590: cca 22.000 1itara/za 1 god. 

- Benzin MB 98 - BAS 1001: cca 6.000 litara/za 1 god. 

- Benzin BMB 95 - EN 228: cca 1.500 litara/za 1 god. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Pumpna stanica ponu|a~a kojem bude dodijeljen ugovor o javnoj nabavci goriva 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora, sa mogu}no{}u zaklju~enja okvirnog sporazuma u trajanju od 3 godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankovna garancija, renomirane banke, naplativa na prvi poziv, u visini od 1% od vrijednosti ponude, uz uslov da ista nije ni`a od 2.000,00 KM sa rokom va`nosti od dana podno{enja ponude do isteka opcije ponude +30 dana. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ }e, ukoliko bude odabran, obezbijediti bezuslovnu bankovnu garanciju, renomirane banke, naplativu na prvi poziv, u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti od dana zaklju~enja ugovora do isteka ugovora + 30 dana. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna ili fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, osim onih koja su isklju~ena iz sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), {to dokazuju potvrdama/uvjerenjima izdatim u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini, ili u zemlji u kojoj je ponu|a~ registrovan, ne starije od 90 dana od dana otvaranja ponude, original ili ovjerena kopija i to: 

1.    dokaz nadle`nog organa o ukupnom broju zaposlenika i izmirenim obavezama po osnovu penziono-zdravstvenog osiguranja-spisak uposlenika 

2.    dokaz o izmirenim poreskim obavezama 

3.    potvrda/uvjerenje da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom 

4.    potvrda/uvjerenje da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponuda 

5.    potvrda/uvjerenje da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od 5 (pet) godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponuda 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

1.    da je ponu|a~ registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla {to dokazuje rje{enjem o upisu u sudski registar, a koje nije starije od 3 mjeseca ra~unaju}i od dana otvaranja ponude (ovjerena kopija) 

2.    identifikacioni i PDV broj 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    Popunjen obrazac za cijenu ponude 

    Ponudbene cijene u KM/litar shodno obrascu za cijenu ponude. 

    Navesti obrazlo`enje u kojim slu~ajevima mo`e do}i do promjene cijene u toku ugovornog perioda. Ukoliko ponu|a~ daje popust na cijenu navesti vrstu popusta. Dati popust }e va`iti tokom cijelog ugovornog perioda. 

2.    Original potvrda banke o solventnosti u zadnjih 6 ({est) mjeseci od datuma ponude. 

3.    Ovjerena i potpisana izjava ponu|a~a da, ukoliko bude odabran za najpovoljnijeg ponu|a~a, prihvata uslove pla}anja do 15 dana po ispostavljenoj fakturi do 5. u mjesecu za prethodni mjesec. Faktura se ispostavlja na osnovu mjese~ne potro{nje goriva. Prilog fakture je PREGLED izdatog goriva za mjesec sa podacima: naziv pumpne stanice, period izdavanja (mjesec), broj ugovora, datum tankovanja, broj putnog naloga, registarski broj vozila, vrsta goriva, ukupna koli~ina nasutog goriva, ugovorena cijena, iznos, ime i prezime voza~a, njegov broj s identifikacione akreditacije Me|unarodnog aerodroma "SARAJEVO", potpis voza~a. 

4.    Opcija ponude 120 dana od dana otvaranja ponuda. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    Udaljenost pumpne stanice sa koje }e se tankovati vozila ugovornog organa ne smije biti ve}a od 1 (jednog) km od aerodroma. 

2.    Original certifikat/izvje{taj o kvaliteti svih vrsta goriva iz predmeta nabavke izdatih od strane RGH INSPEKT-Sarajevo ili druge ovla{tene institucije, ne stariji od 1 (jednog mjeseca) od dana podno{enja ponude sa benzinske pumpe sa koje }e se vr{iti tankovanje goriva 

3.    Ovjerena i potpisana izjava ponu|a~a o uskla|enosti ponu|enih goriva sa propisima-standardima kvaliteta te~nih goriva koji se primjenjuju u BiH 

4.    Ovjerena i potpisana izjava o kontinuiranom snabdijevanju u toku realizacije zaklju~enog ugovora 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    Samo najni`a cijena-vrijednost (bez PDV-a) tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i Odlukom VM o obaveznom preferencijalnom tretmanu doma}eg ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se na osnovu prethodnog pismenog zahtjeva na faks 033/289-141, mo`e preuzeti na protokolu JP Me|unarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o - 71210 Sarajevo, Kurta Schorka 36 ili dostaviti po{tom. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 18. 12. 2009. do 12,00 sati na protokol aerodroma Sarajevo, s naznakom: "Ponuda za nabavku te~nih goriva sa sukcesivnom isporukom sa pumpne stanice ponu|a~a, ne otvaraj!", adresa ponu|a~a, telefon, faks, kontakt osoba. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

120 dana nakon javnog otvaranja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 12. 2009. god. u 12,30 sati, u prostoriji Upravne zgrade Aerodroma, soba 071 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih i su{tinskih nedostataka. 

2.    Ukoliko postoje uslovi navedeni u ~lanu 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), ugovorni organ zadr`ava pravo na naknadno pismeno tra`enje dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda kao i dodatne dokumente u tu svrhu, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti, a time ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurenciju. 

3.    JP Me|unarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

4.    JP Me|unarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

(1-11-16707-09) 


11 - JANAB 


NARODNA SKUP[TINA REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 02/2-1868/09 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Narodna skup{tina Republike Srpske 

Kontakt osoba: Borislavka Mari} 

Adresa: Vuka Karaxi}a 2 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401628280001 

Telefon: 051/338-161, 338-160 

Faks: 051/301-087 

E-mail: nsrs@teol.net 

Internet adresa: www.narodnaskupstinars.net  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Plan javnih nabavki roba i vr{ewa usluga u 2010. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka i isporuka naftnih derivata za putni~ka
        vozila 

LOT 2    Nabavka i isporuka papira za fotokopir aparate 

LOT 3    Nabavka i isporuka tonera za fotokopir aparate,
        {tampa~e i faks aparate 

LOT 4    Nabavka i isporuka kancelarijskog potro{nog
        materijala i pribora 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

LOT 1 Benzinska pumpa ponu|a~a kojem }e se dodijeliti ugovor 

LOT 2, LOT 3 i LOT 4 - adresa ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci od dana potpisivawa ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

LOT 1, LOT 2 i LOT 3 - 2.000,00 KM za svaki navedeni lot 

LOT 4 - ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija koja glasi na period validnosti ponude 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora za svaki lot 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na wega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. ZJN, na na~in i u formi kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavqawe relevantne djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispuwavawe uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispuwavawe uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

LOT 1 

- cijena         80% 

- lokacija pumpe     20% 

LOT 2 

- cijena         70% 

- kvalitet     20% 

- rok isporuke     10% 

LOT 3 

- cijena         70% 

- kvalitet     20% 

- rok isporuke     10% 

LOT 4 

- cijena         80% 

- kvalitet     20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 19. 11. 2009. godine. Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije po svakom lotu iznosi 30,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavqaju na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. decembar 2009. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvarawe ponuda je 15. 12. 2009. godine u Narodnoj skup{tini Republike Srpske, prema sqede}em rasporedu: 

LOT 1 u 12,30 ~asova 

LOT 2 u 13,00 ~asova 

LOT 3 u 13,30 ~asova 

LOT 4 u 14,00 ~asova 

Otvarawu ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili wihovi pismeno ovla{}eni predstavnici. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na nazna~enoj adresi, kancelarija 16, svakim radnim danom od 10,00 do 15,00 ~asova, po~ev od 19. 11. 2009. godine. 

Prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije dostaviti kopiju uplatnice, a broj ra~una na koji se upla}uje naknada za preuzimawe tenderske dokumentacije je ‘iro ra~un javnih prihoda Republike Srpske, broj 562-099-00000-556-87, sa naznakom vrste prihoda 722511 i {ifrom buxetske organizacije-0202001. 

Ponude se dostavqaju u neoprovidnoj, zape~a}enoj koverti na kojoj treba napisati naziv i adresu ponu|a~a, kontakt telefon i nazna~iti: "Ponuda za LOT____ ne otvarati". 

Ponu|a~i mogu podnijeti ponude za nekoliko lotova, s tim da koverte sa ponudom moraju biti odvojene i nazna~ene kojem lotu pripadaju. 

Ponude se dostavqaju na navedenu adresu li~no ili preporu~enom po{tom. 

Ukoliko se dostava vr{i po{tom, ponu|a~ mora voditi ra~una da je krajwi rok za prijem ponuda 15. 12. 2009. godine, do 12,00 ~asova. Ponude koje stignu nakon ovog roka smatra}e se neblagovremenim i vrati}e se ponu|a~u neotvorene. 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tewu o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Sva uvjerewa, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 3 mjeseca. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na pismeni upit 10 dana prije otvarawa ponuda. 

(1-11-16710-09) 


11 - JANAB 


OP]INA NOVO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 02-14-1670/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op}ina Novo Sarajevo 

Kontakt osoba: Zoran Piplica, Novi} Nevresa 

Adresa: Zmaja od Bosne 55 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200558710008 

Telefon: 033/492-191; 492-132 

Fax: 492-331 

E-mail: zoka@novosarajevo.ba; novicn@novosarajevo.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. Slu`ba za stambene i komunalne poslove, poslove obnove, razvoja i za{tite okoli{a, soba 111 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Op}ina Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55 (PROTOKOL) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zaklju~ak na~elnika Op}ine o pokretanju postupka javne nabavke broj 02-14-1670/09 

Ugovor o nabavci kompjuterske i video opreme i periferala za Centar za razvoj karijere - JU Centar za djecu i omladinu u ulici K. Kapetanovi}a 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka, monta`a i ugradnja: laptopa sa doching station, Server i wireless router, projektori i platna, multifunkcionalni ure|aj-printer-kopir-scanner, Scanner A4, faks sa dva wireless telefona, LCD monitor 40", mobilna oprema za prevo|enje-SET, DVD player, sve sa funkcionalnim testiranjem, te kona~nim dovo|enjem u funkciju Centra za razvoj karijere i volonterizma u Me|unarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo u ulici K. Kapetanovi}a 17. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema detaljima iz specifikacije, koja je data u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Ulica Kemala Kapetanuvi}a 17, op}ina Novo Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Maksimalan rok za izvr{enje je 70 kalendarskih dana. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nije potrebna 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nije potrebno. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. ZJN, na na~in i u formi kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ekonomska i financijska podobnost: 

-    da je solventan 

-    da je ukupna vrijednost ugovora u posljednje tri godine minimalno 100.000 KM 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Minimalni uslovi koji se zahtijevaju u pogledu tehni~ke i profesionalne sposobnosti: 

-    da posjeduje vlastiti servis 

-    da je u stanju servisirati svaku vrstu isporu~ene opreme, a najmanje certifikat za brend laptopa 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

NAPOMENA: Ugovorni organ zadr`ava pravo da u slu~aju potrebe za novim robama, sa izabranim dobavlja~em provede pregovara~ki postupak nabavke shodno odredbi ~lana 11. stav 4. pod d-2 ZJN. 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda 

    1. cijena    80% 

    2. garancija na opremu    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, na na~in i pod uslovima kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti kao pod I.1. u sobi 111, a za preuzimanje se pla}a 100,00 KM. 

Naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un Op}ine Novo Sarajevo broj 3380002210023628, kod UniCredit banke 1610000019280022 kod Raiffeisen Bank ili na blagajni Op}ine (vrsta prihoda722 439, {ifra op}ine 079) 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 12. 2009. godine u 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Minimalno 90 dana nakon otvaranja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 12. 2009. godine u 14,15 sasti 

U zgradi Op}ine Novo Sarajevo, sala Op}inskog vije}a. 

(1-11-16711-09) 


11 - JANAB 


OP]INA GORA@DE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op}ina Gora`de 

Kontakt osoba: Enver Ad`em 

Adresa: Mar{ala Tita 2 

Po{tanski broj: 73000 

Grad: Gora`de 

Identifikacioni broj: 4245025030009 

Telefon: 038/221-002 lok. 244 

Fax: 038/228-551 ili 038/221-332 

E-mail: opcinago@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci elektro materijala za rekonstrukciju elektro   mre`e za naseljena mjesta: @u`elo, Vina, Zabr|e, Gornje i Donje selo, Smioke, Ti{ine, Bogovi}i, Vu~eti}i. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka elektro materijala za rekonstrukciju elektro  mre`e za naseljena mjesta: @u`elo, Vina, Zabr|e, Gomje i Donje selo, Smioke, TiSine, Bogovi}i, Vu~eti}i. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Elektro stubovi se isporu~uju na mjesto lokacije iz ta~ke II.3, prema koli~inama iz tenderske dokumentacije, dok se ostali elektro materijal isporu~uje u magacin Elektrodistribucije u Gora`du. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dana zaklju~enja ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog ugovora i koji nemaju smetnji u sudjelovanju postupka javne nabavke prema ~lanu 23 Zakona o javnim nabavkama BiH a du`ni su prilo`iti slijede}e dokaze: 

Prema tenderskaj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda poslovne banke da u zadnja 3 mjeseca prije podno{enja prijave ra~un firme nije bio blokiran. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 10. 12. 2009. godine svakim radnim danom do 16,00 sati, zahtjevom na faks broj 038/221-3326 ili neposrednim preuzimanjem u kancelariji 36 zgrade Op}ine Gora`de. 

Kontakt osoba Enver Ad`em, telefon 038/221-002 lok. 244. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Samo jezici koji su slu`beni u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 12. 2009. godine do 10,00 sati, zgrada Op}ine Gora`de u Centru za pru`anje usluga gra|ana neposrednom predajom ili putem po{te. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Datum: 14. 12 .2009. godine u 12,00 sati, Velika sala zgrada Op}ine Gora`de 

Mjesto: Zgrada Op}ine Gora`de 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve kopije dokumenata moraju biti propisno ovjerene. 

Ponu|a~i ili njihovi ovla{teni predstavnici imaju prava prisustva na otvaranju ponuda. 

O izboru najpovoljnije ponude ponu|a~i }e biti obavije{teni u zakonskom roku. 

Op}ina Gora`de ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku, zadr`ava pravo da prihvati ili da odbije svaku ponudu, da odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost. 

(1-11-16713-09) 


11 - JANAB 


JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Berislav Maru{i} 

Adresa: Kneza Branimira bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227270100006 

Telefon: 036/395-297 

Fax: 036/395-248 

E-mail: berislav.marusic@ht.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Da, na rok od godinu dana 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava po odluci Uprave broj D-3-37-5/09 od 26. 8. 2009. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabava goriva za motorna vozila za potrebe JP HT d.d. Mostar 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

LOT 1    Mostar, okvirni sporazum:    45.000,00 KM 

LOT 2    [iroki Brijeg, okvirni sporazum:    30.000,00 KM 

LOT 3    ^apljina, okvirni sporazum:    10.000,00 KM 

LOT 4    Livno, okvirni sporazum:    20.000,00 KM 

LOT 5    Ora{je, okvirni sporazum:    15.000,00 KM 

LOT 6    Vitez, okvirni sporazum:    30.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Benzinske crpke najpovoljnijih ponuditelja 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Okvirni ugovor se sklapa na rok od godinu dana. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Da, 10% od vrijednosti ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Garancija za dobro izvr{enje ugovora mora biti u obliku bezuvjetne bankarske garancije u visini od 10% od okvirne vrijednosti ugovora. 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Potrebno dostaviti uvjerenja mjerodavnih tijela u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je ponuditelj registriran da za ponuditelja nema ograni~enja za sudjelovanje prema ~lanku 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Izvod iz sudskog registra, odnosno pravovaljan dokument o registraciji. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Uvjet koji ponu|a~i moraju ispuniti jeste da nisu poslovali sa gubitkom u zadnja dva obra~unska perioda. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Certifikat o ispitivanju kvalitete goriva koja su predmet nabave. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju slijede}ih kriterija: 

    1. cijena goriva    80% 

    2. operativni tro{kovi    20% 

    (udaljenost benzinske crpke od sjedi{ta TKC-a izra`ena u kilometrima) 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da. 

Prilikom ra~unanja cijena iz ponuda u svrhu pore|enja ponuda, cijena iz doma}ih ponuda }e biti umanjena za 5%. Dokaz koji ponu|a~ treba dostaviti da bi ugovorno tijelo primijenilo odredbe preferencijalnog tretmana doma}eg jest potvrda ili uvjerenje od strane Vanjskotrgovinske komore BiH kojom se potvr|uje da ponu|eno gorivo mo`e zadovoljiti uvjete doma}eg proizvoda. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi navedenoj u to~ki I.1. (Ured: Protokol; tel: 036/395-201; faks: 036/395-279) uz predo~enje dokaza o uplati nepovratne otkupnine u iznosu od 100,00 KM na ra~un 3381002202007207 kod UniCredit Zagreba~ke banke d.d. Mostar; 

u korist JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar s naznakom: "Dokumentacija za nadmetanje za nabavu goriva za motorna vozila". 

Na temelju pisanog zahtjeva ponuditelja, dokumentacija se mo`e poslati e-mail-om ili po{tom, ali u tom slu~aju ugovorno tijelo ne preuzima odgovornost za gubitak ili ka{njenje u dostavljanju dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

90 dana nakon isteka krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

15. 12. 2008. godine u 12,10 sati (nakon isteka roka za dostavljanje ponuda) 

Mjesto: Kao pod I.1. 

(1-11-16721-09) 


11 - JANAB 


OP[TINA MILI]I 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op{tina Mili}i 

Kontakt osoba: Marko Savi} 

Adresa: Jovana Du~i}a 2 

Po{tanski broj: 75446 

Grad: Mili}i 

Identifikacioni broj: 4400288460003 

Telefon: 056/745-561 

Faks: 056/745-431 

E-mail: markosavic.opmilici@gmail.com 

Internet adresa: www.opstina.milici.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba i gra|evinskih radova za elektrifikaciju povratnika u op{tini Mili}i u 2009. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Namjera je izvr{iti nabavku gra|evinskih radova i roba za elektrifikaciju povratnika koji su obuhva}eni programom za 2009. godinu. 

Detaqniji prikaz potrebnih radova i roba dat je u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Obim ugovora nazna~en u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Robe isporu~iti Elektrodistribuciji Vlasenica, radove izvesti na vi{e lokaliteta u op{tini Mili}i (definisano u tenderskoj dokumentaciji) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponuda se dostavqa za sve tra`ene robe i radove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

3 mjeseca ili 90 dana 

Zapo~iwe danom zakqu~ewa ugovora 

Zavr{ava danom zavr{etka radova (rok koji je dao ponu|a~) 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija na ponudu nije potrebna 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Odabrani izvo|a~ du`an je obezbijediti bezuslovnu garanciju banke u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    uvjerewe o izmirenim poreskim obavezama ne starije od 90 dana od dana predaje ponude 

-    izvod iz sudskog registra ili ako ovo nije mogu}e onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadle`ni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemqi porijekla ili zemqi iz koje taj dobavqa~ dolazi, u ciqu dokazivawa da nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili da nije predmet postupka za progla{ewe ste~aja niti da je u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnostti, niti da je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemqi u kojoj je registrovan 

-    izvod iz sudskog registra, ili ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadle`ni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemqi porijekla ili zemqi iz koje taj dobavqa~ dolazi u ciqu dokazivawa da nije osu|en sudskom presudom za kr{ewe zakona u smislu wegovoga poslovnog pona{awa u periodu od 5 (pet) godina prije dostavqawa ponude   

-    progla{en krivim za te`i profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavqawa ponude 

-    ispunio obaveze u vezi s pla}awem doprinosa za socijalno osigurawe (PIO i zdravstveno) u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemqi u kojoj je registrovan 

Dokumenti ili uvjerewa navedena ne smiju biti stariji od 90 dana, ra~unaju}i od trenutka dostavqawa ponude. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    potvrda o registraciji firme 

-    JIB 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da mo`e izvesti sve tra`ene radove i isporu~iti tra`enu robu. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    cijena radova    60 poena 

b)    rok izvo|ewa    40 poena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, definisano u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 7. 12. 2009. godine.   

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Prihvataju se svi jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 12. 2009. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 12. 2009. godine u 13,00 ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Cijene ponude izraziti u KM. 

Sve ponude koje stignu poslije navedenog roka ili ne budu dostavqene u obliku koji se tra`i sa potrebnom prate}om dokumentacijom ne}e biti uzete u razmatrawe. 

Svi dokumenti koji nisu originalni moraju biti dostavqeni u obliku ovjerenih fotokopija. 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za izbor najpovoqnijeg ponu|a~a za nabavku roba i gra|evinskih radova za elektrifikaciju povratnika u op{tini Mili}i". 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti na {alter sali Op{tine Mili}i svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati do nazna~enog roka. 

Od ponu|a~a se prilikom ocjene ponude mogu tra`iti dodatna obja{wewa u ciqu odabira najpovoqnije ponude. 

Otvarawe ponuda je javno i ovla{teni predstavnici ponu|a~a mogu da prisustvuju postupku otvarawa ponuda (sala za sjednicu u Op{tini Mili}i). 

Sve cijene treba da su izra`ene sa i bez ura~unatog poreza. 

(1-11-16735-09) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Habiba Durmo 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: 033/751-441 

Fax: 033/751-407 

E-mail: h.durmo@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj: 031-48/2009 Nabavka ispitnog vozila za potrebe Podru`nice Elektrodistribucije Tuzla 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka ispitnog vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

1 komad 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Podru`nica Elektrodistribucija Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

3 (tri) mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda u formi i sadr`aju prema Aneksu 6 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija prema formi i sadr`aju kao u Aneksu 7 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da ponu|a~ nema smetnji u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    da ekonomsko i finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora 

-     da ponu|a~ ima ukupan promet u zadnje tri godine minimalno u iznosu od 1.800.000,00 KM, a ako je ponu|a~ po~eo sa radom prije manje od godine 600.000,00 KM 

-    da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije krajnjeg roka za dostavljanje ponuda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji minimalno 3 ugovora ~iji je predmet bio isporuka ispitnog vozila za posljednje 3 (tri) godine u minimalnoj ukupnoj vrijednosti od 1.000.000,00 KM 

-    autorizacija proizvo|a~a za isporuku opreme koja je predmet tendera za slu~aj da ponu|a~ nudi robu koju nije sam proizveo 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi    u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi i ponude koja zadovoljava
        osnovne tehni~ke zahtjeve iz tendera    u~e{}e 30% 

Ponude koje su zadovoljile tehni~ke zahtjeve iz tenderske dokumentacije dodatno se tehni~ki boduju prema slijede}im kriterijima: 

T1 Dodatne tehni~ke karakteristike robe 

Ovaj kriterij se ne boduje. Broj bodova po ovom kriteriju je 0 

T2 Rok isporuke robe 

Broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriteriju je maksimalno 20 (dvadeset). 

Bodovi za dobavlja~e ra~unaju se po formuli T2 = 20 x min. rok/ponu|eni rok 

Dobavlja~ koji nudi najkra}i rok isporuke dobija maximalni broj bodova 

T3 Garancije na isporu~enu robu 

Broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriteriju je maksimalno 20 (dvadeset) 

Bodovi za dobavlja~e ra~unaju se po formuli T3 = 20 x ponu|eni rok/maksimalan rok 

Dobavlja~ koji nudi najdu`i garantni rok za isporu~enu robu dobija maksimalni broj bodova. 

T4 Postprodajni servis 

Broj bodova koji se mo`e dodijeliti po ovom kriteriju je maksimalno 20 (dvadeset). 

Dodjeljivanje bodova po ovom kriteriju vr{i se u skladu sa slijede}im potkriterijima: 

- Servis na licu mjesta  20 bodova 

-  Servis u BiH 15 bodova 

- Servis izvan BiH 10 bodova 

- Nema servisa 0 bodova 

T5 Okolinske karakteristike 

Ovaj kriterij se ne boduje. Broj bodova po ovom kriteriju je 0. 

Ocjena tehni~ke vrijednosti ponude se ra~una prema formuli 

St=T1 + T2+T3 + T4+T5 

Ostali potkriteriji su razra|eni u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa zakonskim propisima o obaveznom kori{tenju preferencijajnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 17. 11. 2009. godine do 15. 12. 2009. godine u PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 (narand`asta zgrada), kancelarija broj 111. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM, u cijenu je ura~unat PDV. 

Ponu|a~i koji su u poni{tenom postupku izvr{ili uplatu za tendersku dokumentaciju, nemaju obavezu ponovne uplate. 

Ponu|a~i izvan Bosne i Hercegovine su obavezni uplatiti iznos za otkup tenderske dokumentacije preko Raiffeisen Bank d.d. Sara- jevo, SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 (IBAN CODE: BA391610600000043340) u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj 031-48/2009. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) 

Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine putem UniCredit Bank d.d. na ra~un broj 3389002208088319 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj 031-48/2009. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2009. godine u 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 12. 2009. godine 

Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala 145, 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Otvaranje ponuda }e se izvr{iti dana 15. 12. 2009. godine u 11,00 sati. 

(1-11-16736-09) 


11 - JANAB 


ZP "ELEKTRO DOBOJ" AD DOBOJ 

PONOVNO OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj 

Kontakt osoba: Lazi} Sini{a i Savanovi} Goran 

Adresa: Nikole Pa{i}a 77 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400014500009 

Telefon: 053/209-736, 209-729 

Faks: 053/209-701 

E-mail: info@elektrodoboj.net 

Internet adresa: www.elektrodoboj.net 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ponovna nabavka opreme za kompenzaciju reaktivne energije 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Nabavka obuhvata isporuku opreme za kompenzaciju reaktivne energije na sredwem naponu, demonta`a i uni{tewe starih kondenzatora na bazi RSV. 

Vrste i koli~ine navedene detaqnije u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Isporuka na centralno skladi{te naru~ioca u Doboju, a demonta`a u RJ Derventa, Tesli} i Modri~a. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Po~iwe danom zakqu~ewa ugovora, a zavr{ava u roku do 120 dana. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

-    garancija banke na iznos od 1% od ukupne vrijedosti ponude uskla|ena sa validno{}u ponude 

-    izjava o namjeri da }e dati neopozivu, bezuslovnu, bez prava na prigovor i naplativu na prvi poziv garanciju, u vrijednosti 10% od ukupno ponu|ene vrijednosti robe, za slu~aj naknade {tete kod nekvalitetne robe ili neblagovremene isporuke robe (penali) 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prije zakqu~ewa okvirnog sporazuma najpovoqniji ponu|a~ je du`an naru~iocu dostaviti bankovnu garanciju prihvatqivu za naru~ioca u vrijednosti 10% od vrijednosti okvirnog sporazuma, a naru~ilac vra}a najpovoqnijem ponu|a~u garanciju banke datu za ponudu.   

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi prema ~lanu 23. ZJN BiH - nazna~eni u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e    80% 

    2) kvalitet    u~e{}e    15% 

    3) rok ipla}awa    u~e{}e    3% 

    4) rok isporuke    u~e{}e    2% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 14. 12. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM, upla}uje se na ra~un broj 562005-00000150-91 Razvojna banka Doboj. 

TD dostavqamo po{tom ili e-mail-om, prema zahtjevu dobavqa~a, koji treba jasno nazna~iti predmet nabavke, na~in dostavqawa, te prilo`iti kopiju naloga kao dokaz o izvr{enoj uplati iznosa od 50,00 KM u korist gore navedenog ra~una naru~ioca. 

Zahtjev za dobijawe tenderske dokumentacije mo`e nam se poslati faksom ili zahtijevati li~no u sjedi{tu naru~ioca. 

Ponu|a~i koji su u prethodnom postupku otkupili TD u ponovnom postupku }e istu dobiti bez naknade. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2009. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 12. 2009. godine u 12,00 ~asova 

Upravna zgrada ZP "Elektro Doboj" Doboj 

Nikole Pa{i}a 77 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj 

Kontakt osoba: Lazi} Sini{a i Savanovi} Goran 

Adresa: Nikole Pa{i}a 77 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400014500009 

Telefon: 053/209-736, 209-729 

Faks: 053/209-701 

E-mail: info@elektrodoboj.net 

Internet adresa: www.elektrodoboj.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj 

Kontakt osoba: Risti} Dragica 

Adresa: Nikole Pa{i}a 77 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400014500009 

Telefon: 053/209-734 

Faks: 053/209-701, 241-036 

E-mail: info@elektrodoboj.net 

Internet adresa: www.elektrodoboj.net 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: ZP "Elektro Doboj" a.d. Doboj 

Kontakt osoba: Risti} Dragica 

Adresa: Nikole Pa{i}a 77 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 4400014500009 

Telefon: 053/209-734 

Faks: 053/209-701, 241-036 

E-mail: info@elektrodoboj.net 

Internet adresa: www.elektrodoboj.net 

(1-11-16737-09) 


11 - JANAB 


ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
KANTONA SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Sakib Katana, 033/725-217, Nedim Tvrtkovi}, 033/725-214 

Adresa: Lo`ioni~ka 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200178560003 

Telefon: 033/725-200 

Fax: 033/725-298 

Internet adresa: www.kzzosa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka medicinske opreme za potrebe Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu, Klinika za kardiohirurgiju. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Medicinska oprema navedena u ta~ki II.3. ovog obavje{tenja, a sve u skladu sa specifikacijom i tehni~kim karakteristikama datim u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Koli~ina navedena prema tenderskoj dokumentaciji, ta~no precizirana za svaki lot. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu - Klinika za kardiohirurgiju 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili nekoliko lotova ili za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Precizno navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o sposobnosti ponu|a~a za obavljanje profesionalne djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjivanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni me|unarodni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenoj kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    60% 

    2)    rok isporuke i stavljanje opreme u
        funkciju    u~e{}e    15% 

    3)    postprodajni servis i tehni~ka pomo}    u~e{}e    15% 

    4)    garantni rok    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, na na~in i pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti vakim radnim danom od 18. 11. 2009. godine u periodu od 9,00 do 15,00 sati u  Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Poslovnica Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne do broja 62, I sprat-Protokol u roku trajanja otvorenog postupka. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Zavoda broj 1541082000598581 kod Intesa Sanpaolo banke d.d. Sarajevo. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28. 12. 2009. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{ene ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 12. 2009. godine u 14,00 sati, 

Sarajevo, Lo`ioni~ka 2, X sprat - velika sala 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, 

kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 2. Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Sakib Katana, Nedim Tvrtkovi} 

Adresa: Lo`ioni~ka 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200178560003 

Telefon: 033/725-217, 033/725-214 

Fax: 033/725-298 

Internet adresa: www.kzzosa.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Sakib Katana, Nedim Tvrtkovi} 

Adresa: Poslovnica Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 2, I sprat-Protokol 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200178560003 

Telefon: 033/725-217, 033/725-214 

Fax: 033/725-298 

Internet adresa: www.kzzosa.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Sakib Katana, Nedim Tvrtkovi} 

Adresa: Lo`ioni~ka 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200178560003 

Telefon: 033/725-214, 033/725-217 

Fax: 033/725-298 

Internet adresa: www.kzzosa.ba 

_______________________
 

PROCUREMENT NOTICE 

GOODS 

Section I: CONTRACTING AUTHORITY 

1.1. OFFICIAL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY 

Organization: Institute for Health Insurance of Canton Sarajevo 

Contact person: 

Sakib Kalana: 033/725-217 

Nedim Tvrtkovi}: 033/725-214 

Address: Institute: Lozionicka broj 2 

Postal code: 71000 

Town: Sarajevo 

ID number: Institute: 4200178560003 

Telephone: Institute: 0038733 725 200 

Fax. institute: 0038733 725 298 

Internet address (URL): Institute: www.kzzosa.ba 

Section II: OBJECT OF THE CONTRACT 

II.1. TYPE OF CONTRACT 

Goods 

II.2. IS IT A FRAMEWORK AGREEMENT? 

No 

II.3. TITLE/REFERENCE ATTRIBUTED TO THE CONTRACT BY THE CONTRACTING AUTHORITY 

Medical equipment for Clinical Center University of Sarajevo - Clinic of Cardiac surgery 

II.4. DESCRIPTION OF THE OBJECT OF THE CONTRACT 

Medical equipment for Clinical Center University of Sarajevo - Clinic of Cardiac surgery 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF WHITS) AND/OR SCOPE OF THE CONTRACT 

According to the Model of standard tender documents 

Section IV: PROCEDURE 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open, international 

IV.4. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS (Art. 18 PPL) 

Obtainable until 18. 11. 2009. 

Price of tenders documents: 100 KM. 

IV.6. TIME LIMIT FOR RECEIPT OF TENDERS/REQUESTS TO PARTICIPATE 

28. 12. 2009. until 11,00 

IV.8. DATE AND PLACE OF TENDER OPENING 

Date: 28. 12. 2009. - 14,00 o'clock 

Place: Institute for Health Insurance of Canton Sarajevo, X floor 

(1-11-16743-09) 


11 - JANAB 


AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Agencija za vodno podru~je rijeke Save 

Kontakt osoba: Goran Mirkovi}, dipl. in`. hem. 

Adresa: Grbavi~ka 4/III 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4201295900008 

Telefon: 033/565-400 

Fax: 033/565-423 

E-mail: info@voda.ba 

Internet adresa: www.voda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a agencija 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

"Nabavka hemikalija za Laboratoriju za vode, Butila/Sarajevo" 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka razli~itih hemikaiija i analiti~kih standarda za Laboratoriju za vode, Butila/Sarajevo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Jedan 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Laboratorija za vode, Butila, Op}ina Ilid`a, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do kraja 2010. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankovna garancija sa rokom va`nosti 60 dana od datuma otvaranja ponuda. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ }e biti odbijen ukoliko ne predo~i dokaze u smislu ~lana 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, i moraju biti izdati od nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini ili nadle`nih organa zemlje u odnosu na kandidata/ponu|a~a koji je u pitanju. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa, porezni i identifikacioni broj ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa overenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dostaviti relevantne dokaze ponu|a~a u skladu s ~lanom 25. stav (1) ta~ke b, c, d. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti relevantne dokaze ponu|a~a u skladu s ~lanom 26. stav (2) ta~ke a, d. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa Odlukom Vije}a ministara Bosne i Hercegovine o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 24/09). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Pregled tenderske dokumentacije sa dobijanjem potrebnih informacija se mo`e izvr{iti u prostorijama ugovornog organa u Sektoru za upravljanje vodama u periodu 23. 11. do 18. 12. 2009. u vremenu od 08,00 do 12,00 sati. 

Zahtjev za u~estvovanje u postupku javne nabavke (preuzimanje tendera) se dostavlja putem faksa ili prepuru~ene po{te ugovornom organu najkasnije do 18. 12. 2009. do 12,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. Uplatu izvr{iti na bankovni ra~un broj 1540012000133180, INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Sarajevo ili na blagajni preduze}a. 

Ponu|a~i koji su otkupili tendersku dokumentaciju kod prvog objavljivanja javne nabavke ne moraju ponovo otkupljivati tendersku dokumentaciju. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude moraju biti na jednom od slu`benih jezika BIH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 12. 2009. do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

22. 12. 2009. godine u 11,00 sati 

Agencija za vodno podru~je rijeke Save Sarajevo, Grbavi~ka 4/III 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", web stranici Javnih nabavki (www.javnenabavke.ba), web stranici Agencije za vodno podru~je rijeke Save Sarajevo (www.voda.ba). 

(1-11-16749-09) 


11 - JANAB 


JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 17/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Kurtovi} Kenan - komercijalni dio 

Adresa: Vrazova 11 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200174570004 

Telefon: 033/277-047 

Fax: 033/204-167 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT br. 1 Vakum epruvete 

LOT br. 2 RTG materijal 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT br. 1 Vakum epruvete 

LOT br. 2 RTG materijal 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Specificirano u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Magacin ustanove 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u visini od 2.000,00 KM sa rokom va`nosti od dana podno{enja ponude do isteka opcije ponude. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Vrijeme trajanja garancije je jednak opciji ponude. Ukoliko ponu|a~ aplicira za vi{e lotova mo`e dostaviti zbirnu garanciju za sve lotove za koje daje ponudu. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjenje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjenje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    Kriterij za LOT 1: 

    1)    cijena    u~e{}e    55% 

    2)    rok pla}anja    u~e{}e    40% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

    Kriteriji za LOT 2: 

    1)    cijena    u~e{}e    30% 

    2)    rok pla}anja    u~e{}e    30% 

    3)    kvalitet    u~e{}e    30% 

    4)    rok isporuke    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

Ugovorni organ }e vr{iti primjenu-koristiti preferencijalni tretman doma}eg u postupku nabavke shodno Odluci o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05). 

Ukoliko u predmetnoj nabavci ponu|a~i ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana doma}eg, radi mogu}nosti primjene istog trebaju dostaviti - certifikat o bh. porijeklu robe kojom dokazuje da roba koju nudi ima najmanje 50% porijeklo iz BiH, izdat od strane Spoljno-trgovinske komore BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 15. 12. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po jednom lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 12. 2009. godine u 12,00 sati 

Dom zdravlja Vrazova u (4 sprat, biblioteka) 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ukoliko ponu|a~ podnosi ponude na vi{e lotova du`an je za svaki lot dostaviti originalnu tendersku dokumentaciju u odvojenim kovertama, s tim {to ostalu prate}u originalnu dokumentaciju za sve lotove na koje konkuri{e mo`e dostaviti u jednom primjerku. 

Garanciju za ozbiljnost ponude mo`e biti zbirna za vi{e lotova. 

Tenderska dokumentacija preuzima se u Domu zdravlja Centar, Vrazova 11 (protokol na prizemlju zgrade) uz predo~enje dokaza o uplati nepovratnog iznosa od 50,00 KM sa ura~unatim PDV-om po lotu. 

Uplatu izvr{iti na ra~un 3389002207985984 kod UniCredit banke dd Sarajevo uz naznaku: "Za otkup tenderske dokumentacije "naziv tendera" lot br__. 

Ponude se dostavljaju isklju~ivo li~no na adresu kao pod I.1. sa naznakom: "NE OTVARAJ" sa naznakom predmeta na koji se ponuda odnosi. 

Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati samo po jedan predstavnik ponu|a~a po prezentaciji pismenog ovla{tenja. 

Otvaranje ponuda je u Domu zdravlja Vrazova, 4 sprat-biblioteka 15. 12. 2009. godine u 12,00 sati 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 

Svi dokumenti u ponudi koji su specificirani u tenderskoj dokumentaciji ponu|a~i su obavezni slo`iti po redoslijedu kojim je tra`ena. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivanja validnosti dokumenata odnosno analize ponuda, primjenom ~lana 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), a u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda naknadno pismeno zatra`i dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti bitni aspekt ponude, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti, a time se ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurencija. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka u ta~ki IV ne}e biti prihva}ene. 

(1-11-16750-09) 


11 - JANAB 


JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 16/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Sre}kovi} Milomir, 259-550 - stru~ni dio, 

Kurtovi} Kenan 277-047 - komercijalni dio 

Adresa: Vrazova 11 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200174570004 

Telefon: Sre}kovi} Milomir, 259-550; Kurtovi} Kenan 277-047 

Fax: 033/204-167 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka/izgradnja poslovnog prostora za ambulantu porodi~ne/obiteljske medicine u op}ini Novo Sarajevo, lokacija Hrasno Brdo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka/izgradnja poslovnog prostora za ambulantu porodi~ne/obiteljske medicine u op}ini Novo Sarajevo, lokacija Hrasno Brdo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Novo Sarajevo, lokacija Hrasno Brdo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u visini od 2.000,00 KM, sa rokom va`nosti od dana podno{enja ponude do isteka opcije ponude. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23 Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjenje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjenje uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    Kriteriji: 

    1)    cijena    u~e{}e    55% 

    2)    pogodnost mikrolokacijskih uslova i
        funkcionalnost prostora    u~e{}e    20% 

    3)    uslovi pla}anja    u~e{}e    20% 

    4)    starost gra|evinskog objekta    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, na na~in i pod uslovima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.  

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 14. 12. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 12. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 12. 2009. godine u 12,00 sati 

Dom zdravlja Vrazova (4 sprat, biblioteka) 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Tenderska dokumentacija preuzima se u Domu zdravlja Centar, Vrazova 11 (protokol na prizemlju zgrade) uz predo~enje dokaza o uplati nepovratnog iznosa od 50,00 KM sa ura~unatim PDV-om. 

2.    Uplatu izvr{iti na ra~un 3389002207985984 kod UniCredit banke d.d. Sarajevo uz naznaku: "Za otkup tenderske dokumentacije - naziv tendera". 

3.    Ponude se dostavljaju isklju~ivo li~no na adresu kao pod I.1. sa naznakom "NE OTVARAJ" i naznakom predmeta na koji se ponuda odnosi. 

4.    Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati samo po jedan predstavnik ponu|a~a po prezentaciji pismenog ovla{tenja. 

5.    Otvaranje ponuda je 14. 12. 2009. godine (Dom zdravlja Vrazova, 4 sprat-biblioteka). 

6.    Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

7.    Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 

8.    Sve dokumente u ponudi koji su specificirani u tenderskoj dokumentaciji ponu|a~i su obavezni slo`iti po redoslijedu kojim su tra`eni. 

9.    Ugovorni organ zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivanja validnosti dokumenata odnosno analize ponuda, prijenom ~lana 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), a u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda naknadno pismeno zatra`i dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti bitni aspekt ponude, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti, a time se ne mjenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurencija. 

10.    Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

11.    Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12 Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

(1-11-16751-09) 


11 - JANAB 


OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op}ina Novi Grad   

Kontakt osoba: Zlatka Plo~o za proceduralna pitanja postupka javne nabavke tel. 033/291-247 

Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 97 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200422060000 

Fax: 033/291-247 

E-mail: ngsa@bih.net.ba 

Internet adresa: www.novigradsarajevo.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka specijalne za{titne vatrogasne odje}e i druge opreme za opremanje Slu`be PPZ-a Op}ine Novi Grad Sarajevo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor se odnosi na nabavku i isporuku specijalne za{titne vatrogasne odje}e i druge opreme za opremanje Slu`be PPZ-a Op}ine Novi Grad Sarajevo, prema specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada Op}ine 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Najkasnije 30 dana od dana dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u ovom postupku imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka osim ponu|a~a ~ije u~e{}e nije dopu{teno prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04). 

Ponu|a~i su du`ni dokazati da se nijedan slu~aj ne odnosi na njih tako {to }e dostaviti dokaze pobli`e navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje predmetne djelatnosti za {to }e dostaviti dokaze pobli`e navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    Da svi ra~uni ponu|a~a nisu blokirani u protekla tri mjeseca, za {to }e dostaviti dokaze pobli`e navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    Da je u protekle tri kalendarske godine uspje{no izvr{io tri uspje{na ugovora koja su po karakteru i vrijednosti isti ili sli~ni predmetu nabavke, za {to }e dostaviti dokaze pobli`e navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda: 

    1)    cijena    u~e{}e 90% 

    2)    na~in pla}anja    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa ZJN i podzakonskim aktima. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 14. 12. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15.12. 2009. godine do 13,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 12. 2009. godine u 14,30 sati 

Op}ina Novi Grad Sarajevo, soba 242/II 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti na transakcijski ra~un op}ine broj 3380002210032552 kod UNICREDIT BANKE u Sarajevu {ifra prihoda je 722631 i {ifra op}ine 108. 

(1-11-16756-09) 


11 - JANAB 


JP "GRADSKA TOPLANA" BOSANSKI BROD 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Gradska toplana 

Kontakt osoba: Miroslav Xabi} 

Adresa: V. S. Stepanovi}a bb 

Po{tanski broj: 74450 

Grad: Bosanski Brod 

Identifikacioni broj: 4402779430001 

Telefon: 053/611-612 

Faks: 053/611-612 

E-mail: toplanabrod@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

JP Gradska toplana, Bosanski Brod 

"Za Komisiju - Nabavka mazuta broj 985/08 - PONUDA - NE OTVARATI" 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor za nabavku naftnih derivata - mazuta - lo`-uqe sredwe (niskosumporno) 

Broj protokola 985/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka naftnih derivata - mazuta - lo`-uqe sredwe (niskosumporno) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

cca 850.000 kg 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

JP "Gradska toplana" Brod, Vojvode Stepe Stepanovi}a bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Zapo~iwe potpisom ugovora i zavr{ava izvr{ewem ugovornih obaveza, a najkasnije do 15. 10. 2010. god. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% na visinu ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Dostava garancije uz ponudu. 

Banka prihvatqiva za naru~ioca. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

3% 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Garancija validna zakqu~no sa realizacijom ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

1.    svi dokazi iz ~lana 23. ZJN (st. a; b; c; d) 

2.    potvrda o izmirenim obavezama PIO/MIO - ovjerena fotokopija ne starija od 90 dana 

3.    potvrda o izmirenim poreskim obavezama - ovjerena fotokopija ne starija od 90 dana 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

1.    izvod iz sudskog registra - ovjerena fotokopija ne starija od 90 dana 

2.    potvda o JIB i PIB - ovjerena fotokopija ne starija od 90 dana 

3.    uvjerewe o poreskoj registraciji za ponu|a~e iz BiH (ovjerena fotokopija ne starija od 3 mjeseca) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    potvrda o plate`noj sposobnosti izdata od strane poslovne banke 

2.    izjava ponu|a~a u pisanoj formi kojom potvr|uje validnost ponude najmawe 60 dana od krajweg roka za podno{ewe ponude 

3.    bilans stawa i bilans uspjeha za 2008. godinu - pozitivan 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    referenc lista - ugovore za robe koje su predmet nabavke, a koje je ponu|a~ pru`io u 2008. i 2009. godini (sa nazivom firme i vrijedno{}u ugovora) 

2.    pisana izjava ponu|a~a da }e za svaku isporuku mazuta obezbijediti ispitivawe kvaliteta i uz otpremna dokumenta prilo`iti original "certifikat o kontroli" primaocu robe - Gradska toplana 

3.    pisana izjava odgovornog lica ponu|a~a da }e robu isporu~ivati u skladu sa potrebama naru~ioca 

Dokumenti od III.5. do III.8. ~ine kvalifikacionu ponudu i eliminacionog su karaktera. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 55% 

    2)    uslovi i na~in pla}awa    u~e{}e 30% 

        a) rok pla}awa 60 i vi{e dana    u~e{}e 30% 

        b) rok pla}awa 45 i vi{e dana    u~e{}e 20% 

        c) rok pla}awa 30 i vi{e dana    u~e{}e 10% 

        d) rok pla}awa do 30 dana    u~e{}e   0% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e 15% 

        a) 1 dan od dana naruxbe    u~e{}e 15% 

        b) 2 dana od dana naruxbe    u~e{}e 11% 

        c) 3 dana od dana naruxbe    u~e{}e   8% 

        d) 4 dana od dana naruxbe    u~e{}e   5% 

        e) 5 dana od dana naruxbe    u~e{}e   0% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa ~lanom 20. UPZ 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 11. 12. 2009. godine u 12,00 ~asova. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 50,00 KM na ra~un broj 5540080001123774 Pavlovi} Internacional Banka uz napomenu: "Otkup tenderske dokumentacije". 

Dokumentacija se mo`e preuzeti li~no ili na pisani zahtjev uz prezentaciju dokaza o uplati nepovratne kotizacije (PDV ura~unat) svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 ~asova, kao na adresi I.3. ovog obavje{tewa. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 12. 2009. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 12. 2009. godine u 13,00 ~sova 

JP "Gradska toplana" Brod 

Otvarawu ponude mo`e prisustvovati samo direktor ili jedan pismeno ovla{}eni predstavnik ponu|a~a. 

U slu~aju izmjene mjesta otvarawa ponuda, ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti, na adresu kao pod I.1. obavje{tewa, sa naznakom: "Ponuda - nabavka mazuta - ne otvaraj". 

2.    Ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu u obliku: 

a)    kvalifikacioni dokument (koverta I

b)    komercijalna ponuda (koverta II) 

    Obje koverte staviti u jednu kovertu iz st. 1. i na pole|ini navesti naziv firme, kontakt osobu i telefon, kako bi se neblagovremene ponude vratile ponu|a~u. 

3.    JP "Gradska toplana" Bosanski Brod ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a, koji mogu biti u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, da poni{ti postupak nabavke u svakom trenutku prije dodjele ugovora, te ne snosi nikakve obaveze prema ponu|a~ima (~lan 12. ZJN). 

4.    Sve stranice ponude sa dodacima moraju biti numerisane. 

5.    Ugovorni organ i potpisnici ugovora su odgovorna lica JP "Gradska toplana" i isporu~ioca. 

(1-11-16757-09) 


11 - JANAB 


UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO
OPOREZIVANJE BiH
BANJA LUKA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH 

Kontakt osoba: ^atak Ervina 

Adresa: Bana Lazarevi}a bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 4401711930000 

Telefon: 051/335-123 i 051/335-123 

Fax: 051/335-304 

E-mail: infoman@uino.gov.ba 

Internet adresa: www.uino.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

Nabavka i isporuka arhivskih polica 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj 01-16-12-2082-45/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

1.000 KM 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tendarska dokumentacija se mo`e preuzeti u Upravi za indirektno oporezivanje BiH Banja Luka, ul. Bana Lazarevi}a bb, u sobi 211 svakim radnim danom. 

Nov~ana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije iznosi 50,00 KM. 

Uplatu za tendersku dokumentaciju vr{iti kod Razvojne banke, Transakcijski ra~un 5620120000084588, svrha uplate: "Uplata za tendersku dokumentaciju za nabavku i isporuku 

arhivskih polica". 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2009. godine do 11,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 12. 2009. godine u 11,45 sati 

Banja Luka 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude u zatvorenoj koverti dostaviti na protokol Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Banja Luka, Bana Lazarevi}a bb, najkasnije do 15. 12. 2009. godine do 11,30 sati. 

Na koverti navesti: - "Ponuda za nabavku i isporuku ahrivskih polica". Ne otvaraj - otvara komisija! 

(1-11-16758-09) 


11 - JANAB 


JZU DOM ZDRAVQA BIJEQINA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JZU Dom zdravqa Bijeqina 

Kontakt osoba: Gordana Mitrovi}, Sowa Grgi} (za komercijalna pitawa) i Zoran Sofri} (za pravna pitawa), direktor mr sci med. dr Zlatko Maksimovi} 

Adresa: Srpske vojske 53 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bijeqina 

Identifikacioni broj: 4400379180003 

Telefon: 055/224-151; 055/224-152, 055/224-153 

Faks: 055/224-185 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. ili li~no u Dom zdravqa Bijeqina 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. ili li~no u Dom zdravqa Bijeqina 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora o nabavci - digitalni kolor dopler ultrazvu~ni aparat, broj 4154/09 od 9. 11. 2009. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Detaqan opis aparata dat u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Dom zdravqa Bijeqina, Srpske vojske 53, Bijeqina 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Ugovor po~iwe danom potpisivawa ugovora do ispuwewa ugovorenih obaveza. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% vrijednosti ponude, minimum 2.000,00 KM. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 23. ZJN. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

1) cijena 60 bodova 

2) servisna podr{ka 20 bodova 

3) rok isporuke 10 bodova 

4) rok pla}awa 10 bodova 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 ~asova. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM sa PDV-om i upla}uje se na ‘iro-ra~un broj 555-001-00107506-73 Nova banka, ili direktno na blagajni Doma zdravqa Bijeqina. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 12. 2009. do 12,00 ~asova 

Ponude koje stignu nakon ovog roka, smatra}e se neblagovremenim i vra}aju se ponu|a~u neotvorene. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana od dana otvarawa ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 12. 2009. godine u 13,00 ~asova 

Sala za sastanke Doma zdravqa Bijeqina 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju li~no ili putem po{te na adresu: 

Dom zdravqa Bijeqina, Srpske vojske 53 Bijeqina, u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa naznakom: 

"Ponuda za nabavku aparata - DIGITALNI KOLOR DOPLER ULTRAZVU^NI APARAT - ne otvaraj". 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. Tra`ena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. 

Dom zdravqa Bijeqina ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke. 

(1-11-16760-09) 


11 - JANAB 


JU "OP[TA BOLNICA KONJIC" KONJIC 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 342/09 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JU Op{ta bolnica Konjic 

Kontakt osoba: Bali} Suad, dipl. pravnik. 

Adresa: Bolni~ka bb 

Grad: Konjic 

Identifikacioni broj: 4227113180004 

Telefon: 036/712-517 

Fax: 036/712-519 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pd I.1., svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati, nakon objavljivanja obavje{tenja 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora o raspisivanju tendera za javnu nabavku, broj UO 10-3/09 od 22. 10. 2009. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu isporuku roba i vr{enja usluga. 

Detaljan opis roba i usluga koji su predmet tendera dati su u tenderskoj dokumentaciji, a navedene koli~ine su orijentacione. 

Robe i usluge su svrstane u sljede}e grupe: 

a)  Medicinski materijal 

LOT 1    Lijekovi 

LOT 2    Infuzije 

LOT 3    Dezifenkciona sredstva 

LOT 4    Reagensi 

LOT 5    RTG filmovi, gelovi, EKG trake i dr. prate}i materijal 

LOT 6    Sanitetski materijal 

LOT 7    Potro{ni medicinski materijal 

LOT 8    Anesteziolo{ki plinovi 

LOT 9    Materijal za stomatologiju 

b) Nemedicinski materijal 

LOT 1    Prehrambeni proizvodi za kuhinju 

LOT 2    Meso i mesni proizvodi 

LOT 3    Gorivo, mazivo i plin 

LOT 4    Ugalj za lo`enje 

LOT 5    [tamparske usluge 

LOT 6    Kancelarijski materijal 

LOT 7    Materijal za odr`avanje ~isto}e 

LOT 8    Servisiranje, opravka i odr`avanje vozila 

LOT 9    Nabavka auto guma 

LOT 10    Elektro materijal, vodomaterijal, PTT materijal i dr. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Bit }e naknadno utvr|en. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje nadle`nog organa da ponu|a~ nije u postupku za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aran`mana sa povjeriocem ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka, odnosno nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom ili je u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocem, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, za izdavanje nabga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aran`mana sa povjeriocem ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan (nadle`ni sud gdje je registrovan ponu|a~) 

-    uvjerenje nadle`nog organa da ponu|a~ kao pravno lice nije osu|en/progla{en krivim u sudskom postupku za privredni prestup ili krivi~no djelo po osnovu poslovnog pona{anja ili ozbiljnog profesionalnog prekr{aja u periodu od 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja ponude, (nadle`ni sud gdje je registrovan ponu|a~) 

-    uvjerenje nadle`nog organa o uredno izmirenim obavezama za penzijsko-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran. Za ugovorni organ je prihvatljiv i dokaz da je ponu|a~ postigao sporazum o izmirenju duga sa nadle`nim organom prije podno{enja ponude. 

-    uvjerenje nadle`nog organa Uprave za indirektno oporezivanje i poreske uprave o uredno izmirenim zakonskim poreskim obavezama u skladu s relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran, za ugovorni organ je prihvatljiv dokaz da je ponu|a~ postigao sporazum o izmirenju duga sa nadle`nim organom prije podno{enja ponude 

-    izjava ponu|a~a da je upoznat da u slu~aju da propusti da dostavi pogre{nu informaciju na tra`enje ugovornog organa, ponuda }e biti odbijena 

Prilo`eni dokazi moraju biti izdani od nadle`nog organa u BiH i ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca od datuma objave obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH". 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    rje{enje ili izvod iz sudskog registra ili ovjerena fotokopija sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima (svaki list ovjeren), koja potvr|uje da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke, ili posebna izjava kojom ponu|a~ dokazuje pravo na obavljanje relevantne profesionalne djelatnosti u skladu s relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran. 

    Napomena: Validno je rje{enje ili izvod iz sudskog registra ili posebna izjava kojom ponu|a~ dokazuje relevantne profesionalne djelatnosti koje ne smije biti starije od 3 mjeseca od dana objavljivanja obavje{tenja 

-    ovjeren originalni primjerak ponude od strane odgovorne osobe sa pe~atom firme sa cijenama u KM 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans uspjeha i stanja za 2008. godinu 

-    dostaviti referentnu listu isporuka roba ili usluga u 2008. godini za lotove na koji se podnosi ponuda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava o kadrovskom kapacitetu 

-    opis tehni~ke opremljenosti ponu|a~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    - cijena    u~e{}e 70% 

    - uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 20% 

    - rokovi isporuke-izvr{enje usluge    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumenacija se mo`e preuzeti u prostorijama JU Op{ta bolnica Konjic, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po jednom lotu i mo`e se upalatiti na blagajnu ili na transakcijski ra~un kod UniCredit banke, broj 3386802200167021. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude su dozvoljene na jednom od tri jezika konstitutivnih naroda u BiH  

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji datum za dostavljanje ponuda je 28 dana od objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", tj. do 14. 12. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda }e se izvr{iti 14. 12. 2009. godine u 12,30 sati u sjedi{tu, JU Op{ta bolnica Konjic. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pismenu ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "NE OTVARAJ - Ponuda po obavje{tenju broj 342/09 TENDER ZA NABAVKU ROBA I USLUGA" na adresu JU Op{ta bolnica Konjic, Bolni~ka bb 88400 Konjic ili li~no na protokol Ustanove. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo pismeno ovla{teni predstavnici ponu|a~a. Ponude koje stignu nakon navedenog roka bit }e vra}ene neotvorene i ne}e se razmatrati. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivanja validnosti dokumenata odnosno analize ponuda, primjenom ~lana 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), a u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda naknadno pismeno zatra`i dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti bitni aspekti ponude, odnosno da mo`e  prihvatiti  ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti a time se ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurencija. 

Ponu|a~ je du`an ponudu za svaki lot na koji se prijavljuje posebno zapakovati u kovertu i na istoj jasno nazna~iti obavje{tenje o nabavci sa brojem povodom kojeg se prijavljuje. 

Ponu|a~ mo`e vi{e posebno zapakovanih lotova staviti u jednu zajedni~ku kovertu na kojoj }e nazna~iti koje lotove sve sadr`i koverta. 

U slu~aju da ponu|a~ podnosi ponudu na vi{e lotova dovoljno je pri jednom lotu dostaviti originalne ili ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuje da ispunjava uslove i za druge lotove dok u tim drugim lotovima dostavlja obi~ne fotokopije sa navo|enjem-naznakom lota u kojem se nalaze originali ili ovjerene fotokopije nazna~enih fotokopiranih dokumenata. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja. 

Ponu|a~ }e biti pismeno obavije{ten o rezultatima izbora, a sa najpovoljnijim ponu|a~em zaklju~it }e se ugovor. 

(1-11-16762-09) 


11 - JANAB 


ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Amir Ljubovi} (033/725-264) 

Adresa: Lo`ioni~ka 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200178560003 

Telefon: 033/725-200 

Fax: 033/725-298 

Internet adresa: www.kzzosa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

01-7290-TD/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izbor ponu|a~a za kontinuiranu isporuku ortopedskih i drugih medicinskih pomagala osiguranicima Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo po lotovima 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do ispunjenja ugovornih obaveza. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1. cijena    85% 

    2. uslovi pla}anja    15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti svakim radnim danom od 18. 11. 2009. do 16. 12. 2009. godine u periodu od 9,00 do 15,00 sati u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Zmaja od Bosne do broja 62 Protokol. 

Tenderska dokumentacija je besplatna, a izdaje se isklju~ivo na osnovu podnesenog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28. 12. 2009. godine u 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 12. 2009. godine u 12,00 sati 

Sarajevo, Lo`ioni~ka 2, X sprat, velika sala 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji, na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalno-pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

2.    Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 

_____________

PROCUREMENT NOTICE 

GOODS 

DIVISION: CONTRACT ORGAN 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACT ORGAN 

Organization: HEALTH INSURANCE INSTITUTE CANTON SARAJEVO 

Contact person: Amir Ljubovi} (033 725-264) 

Address: Lozioni~ka 2 

Post. No. 71000 

Town: Sarajevo 

ID No.: 4200178560003 

Tel: 033/725-200 

Fax: 033/725-298 

Internet address: www.kzzosa.ba 

DIVISION II: SUBJECT OF THE CONTRACT 

II.1. TYPE OF THE CONTRACT 

Goods 

II.2. IS THERE AN INTENTION TO CONCLUDE THE FRAME CONTRACT? 

No 

II.4. DESCRIPTION OF THE CONTRACTUAL SUBJECT 

Tender for successive delivery of orthopedic and other medical aids to insured persons of Health Insurance Institute Canton Sarajevo, per LOTs. 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR VOLUME OP THE CONTRACT 

According to Tender's documentation 

DIVISION IV: PROCEDURE 

Open 

IV.1. SORT OF PROCEDURE 

Open 

IV.2.CRITERION FOR ALLTMENT OF CONTRACT 

The most economically advantageous offer with following criterias: 

1.    Price     85% 

2.    Payment conditions     15% 

IV.3. APPLICATION OF PREFERENCE TREATMENT OF THE DOMESTIC ONE 

Yes. 

IV.4. CONDITIONS FOR GETTING TENDER DOCUMENTATION 

Tender documents can be obtained every working day, from 18. 11. 2009. to 16. 12. 2009. from 9,00 to 15,00 hours in Health Insurance Institute Canton Sarajevo, Zmaja od Bosne to No. 62 - Protocol. 

Tender documents are free of charge, and will be issued based on submitted written request. 

IV.6.TERM FOR RECEIPT REQUEST FOR PARTICIPATION 

28. 12. 2009. at 10,00 hours 

IV.8. DATE AND PLACE OF OPENING THE OFFERS 

28. 12. 2009. at 12,00 hours 

Place: Health Insurance Institute Canton Sarajevo, Lo`ioni~ka 2, X floor 

(1-11-16764-09) 


11 - JANAB 


JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" U BANJOJ LUCI 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01-2890 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci 

Kontakt osoba: Mira Marjanovi} 

Adresa: Sime Matavulja bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

JMB: 4400802010004 

PDV: 400802010004 

Telefon: 065/687-536 

Fax: 051/216-813 

E-mail: domzdravlja-bl@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javna zdravstvena ustanova 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

1. Odluka ugovornog organa broj 01-5-54 od 6. 11. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Odluka ugovornog organa broj 01-5-54 od 6. 11. 2009. godine 

Nabavka euro-dizela, motornog benzina, motorna ulja, lo`-ulja i auto-guma sa tri podgrupe i to: 

- Podgrupa 1 - euro-dizel, motorni benzin sa motornim uljima 

- Podgrupa 2 - lo` ulje 

- Podgrupa 3 - auto-gume 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehni~koj specifikaciji iz tenderske dokumentacije (procijenjena vrijednost do 210.000.00 KM za sve tri podgrupe) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci, ul. Dvanaest beba, Banja Luka fco skladi{te  

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, tri podgrupe. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Jedna godina od dana zaklju~enja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uslova iz ~lana 23. ZJN. 

Ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar kojim se dokazuje pravo za obavljanje predmetne djelatnosti. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans uspjeha za 2008. godinu ili od datuma registracije dobavlja~a, odnosno po~etka poslovanja. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokaz o kvalitetu. 

Uvjerenja koja su izdata od agencija za kontrolu kvaliteta ~ija je kompetentnost priznata, a kojim se potvr|uje podobnost proizvoda. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    -    ponu|ena cijena     80 bodova 

    -    uslovi i na~in pla}anja (odgo|eno pla}anje)     10 bodova 

    -    rokovi isporuke     10 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 11,00 ~asova, do 7. 12. 2009. godine, kod kontakt osobe uz ovjereni peti primjerak uplate. 

Nov~ana nadoknada za otkup tenderske dokumentacije iznosi za: 

- podgrupa br. 1 i 2 iznosi 100,00 KM a za 

- podgrupu br. 3 iznosi  20,00 KM. 

Uplatu izvr{iti na ‘iro-ra~un: 571-010-00000792-16 kod Komercijalne banke a.d. Banja Luka, svrha uplate otkup tenderske dokumentacije, tender broj 01-2890. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 12. 2009. godine do 11,00 ~asova 

Ponude se dostavljaju na adresu ugovornog organa  JZU "Dom zdravlja" u Banjoj Luci, Sime Matavulja bb u zatvorenoj koverti. 

Na prednjoj strani koverte navesti "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK" NE OTVARAJ - TENDER broj 01-2890 za podgrupu 1, 2 ili 3.   

Na pole|ini koverte navesti naziv i punu adresu ponu|a~a, kontakt telefon i kontakt osobu. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

120 (stotinudvadeset) dana nakon krajnjeg roka podno{enja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponude se otvaraju 14. 12. 2009. godine 

Za podgrupu 1 u 13,00 ~asova 

Za podgrupu 2 u 13,30 ~asova 

Za podgrupu 3 u 14,00 ~asova 

u sali za sastanke, Sime Matavulja bb, Banja Luka 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati isklju~ivo ponu|a~i, koji obavezno moraju prezentovati pisano ovla{tenje. 

Svi u~esnici u javnom nadmetanju koji su blagovremeno dostavili ponudu bi}e obavije{teni o rezultatima postupka dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 38. i 40. ZJN BiH. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjelom ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama. 

Tra`ena dokumenta koje je izradio ponu|a~ moraju biti numerisana, ovjerena i potpisana od strane ovla{tenog lica ponu|a~a. 

Tenderska dokumentacija }e biti dostavljena zainteresovanim ponu|a~ima u roku od tri dana od prijema pisanog zahtjeva, punim nazivom imenom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa, poreskim brojem, imenom i prezimenom lica koje }e preuzeti dokumentaciju ili naznaku da se dokumentacija dostavi po{tom. 

Tenderska dokumentacija je sa~injena u skladu sa  uputstvima o primjeni i kori{tenju modela standardne tenderske dokumentacije, za postupke javnih nabavki za usluge ("Slu`beni glasnik BiH", 56/07). 

Uz zahtjev treba prilo`iti kopiju dokaza o uplati naknade. 

Iznos naknade sadr`i PDV-e. 

Ponude trebaju biti dostavljene direktno na protokol naru~ioca i to na adresu navedenu u ta~ki I.1. ili putem po{te. 

Naru~ilac ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno ka{njenje po{te, tako da ponude moraju sti}i do dana nazna~enog za prijem ponuda. Ponu|a~ima }e nakon uplate naknade za tendersku dokumentaciju biti dostavljena poreska faktura, u roku od sedam dana od primitka uplate. U slu~aju slanja tenderske dokumentacije po{tom, JZU "Dom zdravlja" ne snosi odgovornost za gubitak ili 

ka{njenje u dostavi. 

(1-11-16773-09) 


11 - JANAB 


RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD
BANOVI]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i 

Kontakt osoba: Mersija Imamovi}, dipl. ecc. 

Adresa: Branilaca Banovi}a 36 

Po{tanski broj: 75290 

Grad: Banovi}i 

Identifikacioni broj: 4209329530001 

Telefon: 035/870-600 ili 870-404 

Fax: 035/870-356 

Internet adresa: www.rmub.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da (za lot: C-R 42a/09) NE (za lot: C-R 58/09) 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora broj 124C od 10. 11. 2009. godine, 125C od 10. 11. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Broj lota: C-R 42a/09 

Naziv lota: DAMPER GUME - broj lota: C-R 58/09 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Data u tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

RMU Banovi}i 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Dva lota 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

dvije godine (za lot: C-R 42a/09) i jedna godina (za lot: C-R 58/09) 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ treba da dostavi bankovnu garanciju za ozbiljnost i osiguranje ponude dat na iznos 1% visine okvirnog sporazuma (za lot: C-R 42a/09), odnosno 1% visine ponude (za lot: C-R 58/09) sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Uz ponudu prilo`iti izjavu da }e u slu~aju izbora najpovoljnijeg ponu|a~a dostaviti bankovnu garanciju na iznos od 5% vrijednosti okvirnog sporazuma (za lot C-R 42a/09), odnosno 5% vrijednosti ponude (za lot: C-R 58/09). 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ treba da dostavi: 

- dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ treba da dostavi: 

-    rje{enje o registraciji sa prilozima za obavljanje predmetne djelatnosti 

-    uvjerenje o identifikacionom broju 

-    uvjerenje o PDV broju 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Za lot: C-R 42a/09 

    - ponu|ena cijena    u~e{}e    95% 

    - uvjeti i na~in pla}anja    u~e{}e    3% 

    - vremenski rok isporuke    u~e{}e    2% 

    Za lot: C-R 58/09 

    - ponu|ena cijena    u~e{}e    94% 

    - uvjeti i na~in pla}anja    u~e{}e    3% 

    - vremenski rok isporuke    u~e{}e    3% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u prostorijama ugovornog organa - kancelarija 61 - uz prethodnu uplatu od 200,00 KM  za lot: C-R 42a/09, a 500,00 KM za lot: C-R 58/09: 

- 1321300309179345 - kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla 

- 1610250007190075 - kod Raiffeisen Bank Tuzla 

Napomena: Za ponovljeni lot ponu|a~