novi_oglasi2003.JPG

Godina XIII
Utorak, 20. 10. 2009. godine 

Broj/Broj
82 

Godina XIII
Utorak, 20. 10. 2009. godine 

 

SLU@BENE OBJAVE


UDRU@ENJA - FONDACIJE 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja Avioklub "Krila", Sarajevo, ulica Adema Bu~e broj 16, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 33., a u vezi sa ~lanom 28. st. 1., 2. i 5. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje Avioklub "Krila" 

    Udru`ewe Avioklub "Krila" 

    Udruga Avioklub "Krila" 

    Sjedi{te Udru`enja je u Sarajevu, ulica Adema Bu~e broj 16. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 775, knjiga I Registra, sa danom 19. 1. 2008. godine. 

3.    Udru`enje ima znak. Znak Udru`enja je stilizovani padobran i avion, nepravilnog oblika. 

4.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

5.    Ciljevi Udru`enja su: popularizacija, razvoj i {irenje vazduho- plovne/zrakoplovne i op{te tehni~ke kulture gra|ana svih generacija, odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za sticanje znanja iz oblasti vazduhoplovstva/zrakoplovstva u domenu sporta do nivoa za profesionalna vazduhoplovna/zrakoplovna zanimanja, unapre|enje stru~nog osposobljavanja kadrova u sportskom vazduhoplovstvu/zrakoplovstvu, afirmacija sport- skog vazduhoplovstva/zrakoplovstva Bosne i Hercegovine, njegovanje korektnog i po{tovanja vrijednog odnosa Aviokluba "Krila" prema svojim zaslu`nim aktivistima, sportistima, trenerima, nastavnicima, dru{tvenim radnicima i vanjskim saradnicima ~iji je doprinos posebno zna~ajan za rad i razvoj Aviokluba "Krila", kao i afirmaciju sportskog vazduhoplov- stva/zrakoplovstva i op{te tehni~ke kulture. 

6.    Lica ovla{tena za zastupanje i predstavljanje Udru`enja su: 

-    predsjednik Upravnog odbora Salem Spahi}, JMB 2708959172188, Sarajevo, ulica Smaje [ikala broj 160, 

-    generalni sekretar Teufik Kova~evi}, JMB 0405944172653, Sarajevo, ulica Adema Bu~e broj 16. 

7.    U slu~aju nastupanja promjene po bilo kom osnovu, Udru`enje je du`no podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, odnosno du`no je postupiti u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje Avioklub "Krila", Sarajevo, ulica Adema Bu~e broj 16, je dana 24. 12. 2008. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`ena je Odluka o osnivanju Udru`enja broj 02/08 od 3. 12. 2008. godine sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru`enja broj 01/08 od 3. 12. 2008. godine, Odluka o imenovanju lica ovla{tenih za zastupanje i predstavljanje Udru`enja broj 05/08 od 3. 12. 2008. godine, ovjeren potpis lica ovla{tenih za zastupanje i predstavljanje i ovjerene fotokopije li~nih karata, Odluka o imenovanju ~lanova Upravnog odbora Udru`enja broj 04/08 od 3. 12. 2008., Odluka o imenovanju predsjednika Skup{tine Udru`enja broj 03/08 od 3. 12. 2008., podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunj- eni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarod- nih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis navedenog udru`enja u Registar Ministarstva. 

Iz izlo`enog rije{eno je kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-07-1-238/08
19. januara 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-51/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev Udru`enja "Diva", Tuzla, ulica Tuzlanske brigade broj 2, u predmetu za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 8. i 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje "Diva" 

    Udru`ewe "Diva" 

    Udruga "Diva" 

    Sjedi{te Udru`enja je: Tuzla, ulica Tuzlanske brigade broj 2. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 807, knjiga I Registra, sa danom 8. 4. 2009. godine. 

3.    Udru`enje ima svoj znak. Znak predstavlja stilizirani upitnik bez ta~ke. Unutar upitnika se nalazi veliki, osjen~eni pravilni krug, a ispod upitnika, desno, dolje se nalazi natpis DIVA, pisan latini~nim pismom, velikim slovima - sve ispisano crnom bojom. 

4.    Danom upisa u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica i ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine, isklju~ivo pod registrovanim nazivom. 

5.    Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: edukacija i podizanje svijesti o kulturi `ivljenja, zalaganje i podizanje svijesti po pitanjima tolerancije, zalaganje i pomo} u razvoju privrednih i poljoprivrednih djelatnosti, izdavanje knjiga, bro{ura, postera, letaka, afi{a, a`uriranje Web stranice radi ostvarivanja ciljeva Udru`enja, organizovanje koncerata, kulturnih i sportskih sku- pova, organizovanje i odr`avanje seminara, okruglih stolova, stru~nih tribina, sesija i dr. informativnih kampanja, razmjena iskustava sa istim ili sli~nim udru`enjima, asocijacijama i dr. organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu. 

6.    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Udru`enja je: 

-    predsjednik Udru`enja Josi} D`emila, JMB 2403963129639, Tuzla, ulica Jaska broj 5. 

7.    U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije, u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene. 

8.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Udru`enje "Diva" iz Tuzle, ulica Tuzlanske brigade broj 2 je dana 2. 2. 2009. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

U toku postupka registracije, Ministarstvo je utvrdilo da zahtjev nije potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog kojih nije mogu}e izvr{iti registraciju. Ministarstvo je podneskom broj UP08-07-1-120/09 od 10. 2. 2009. godine zatra`ilo ispravku i dopunu zahtjeva. 

Nakon otklanjanja nedostataka, Udru`enje je uz zahtjev prilo`ilo sljede}u dokumentaciju: Odluku o osnivanju Udru`enja "DIVA", broj 1/2009 od 22. 1. 2009. godine sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru`enja "DIVA", broj 2/2009 od 22. 1. 2009, Odluku o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje Udru`enja "DIVA" u pravnom prometu, broj 4/2009 od 22. 1. 2009. godine, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis Udru`enja "Diva" u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde BiH, pa je doneseno Rje{enje kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj UP08-07-1-120/09
8. aprila 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-174/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev Saveza logora{a u Bosni i Hercegovini, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Obala Kulina bana broj 24/III, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 8. i 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Savez logora{a u Bosni i Hercegovini 

    Savez logora{a u Bosni i Hercegovini 

    Savez logora{a u Bosni i Hercegovini 

    Skra}eni naziv Udru`enja glasi: SLuBiH, SLuBiH, SLuBiH. 

    Sjedi{te Udru`enja je: Sarajevo, ulica Obala Kulina bana broj 24/III. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 851, knjiga I Registra, sa danom 28. 7. 2009. godine. 

3.    Udru`enje ima svoj znak. Znak Udru`enja je u obliku trougla, plave boje, a preko njega su dvije bodljikave `ice. Ispod trougla se nalazi pet `utih zvjezdica. Bodljikave `ice simboliziraju patnje i stradanja logora{a u logorima. 

4.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

5.    Ciljevi i djelatnosti Saveza su: evidentiranje, u~lanjivanje i or- ganizovanje svih pre`ivjelih logora{a u Bosni i Hercegovini i ~lanova porodica logora{a poginulih ili nestalih u logoru bez obzira gdje i kada su bili u logoru, prikupljanje dokumentacije, audio i video zapisa, svjedo~enja i drugog materijala o tortu- rama u logorima, i drugim mjestima zato~enja, zalaganje za zakonsko regulisanje op{tih i posebnih prava logora{a, kao posebne kategorije stanovni{tva, tra`enje logora{a koji se vode kao nestali, kao i pomo}i pri otkrivanju masovnih i pojedi- na~nih grobnica, zalaganje za promjenu i o~uvanje ste~enih prava i gra|anskih sloboda, informiranje i educiranje ~lanstva i javnosti o bitnim pitanjima ili potrebama, u skladu sa ciljem i zadacima, informiranje javnosti o ~injenicama zato~eni{tva, u logorima i to, putem javnih glasila, te putem vlastitih glasila, knjiga i publikacija, u okviru vlastite izdava~ke djelatnosti radi ostvarivanja ciljeva Saveza. 

6.    Lica ovla{tena za zastupanje i predstavljanje Udru`enja su: 

-    predsjednik Udru`enja Murat Tahirovi}, JMB 250596711245, Gornja Barska 121, Cazin; 

-    zamjenik predsjednika [a}ir Srebrenica, JMB 2404945191596, ]ire Truheljke 10 A, Zenica i 

-    zamjenik predsjednika Sabahudin Garibovi}, JMB 2011969160020, Kami~ani 221, Kozarac. 

7.    U slu~aju nastupanja promjene u registraciji po bilo kom osnovu, Udru`enje je du`no podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, odnosno du`no je postupiti u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

Obrazlo`enje 

Savez logora{a u Bosni i Hercegovini, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Obala Kulina bana broj 24/III je dana 4. 5. 2009. godine podnio zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`ena je Odluka o osnivanju Saveza logora{a u Bosni i Hercegovini, broj 01/09 od 18. 4. 2009. godine sa potpisom svih osniva~a, Odluka Skup{tine Saveza udru`enja logora{a Unsko-sanskog kantona ,,Dr. Irfan Ljubijanki}", Cazin, broj 05-01/09 od 14. 4. 2009. godine, Izvod iz Registra udru`enja broj 07-SI-16/09, od 13. 5. 2009. godine, Odluka Skup{tine Saveza udru`enja logora{a Kantona Sarajevo, broj 05-155/09 od 12. 5. 2009. godine, Izvod iz Registra udru`enja, broj 03-05-05-15621/09 od 15. 5. 2009. godine, Odlu- ka Skup{tine Saveza udru`enja logora{a Srednja Bosna, Travnik, broj 07/2009 od 27. 3. 2009. godine, Izvod iz Registra udru`enja, broj 04-05-147/2009 od 12. 5. 2009. godine, Statut Saveza logora{a u Bosni i Hercegovini, broj 02/09 od 18. 4. 2009. godine, Odluka o imenovanju lica ovla{tenih za zastupanje i predstav- ljanje, broj 03/09 od 18. 4. 2009. godine, Odluka o imenovanju Upravnog odbora Saveza logora{a u Bosni i Hercegovini, broj 06/09 od 18. 4. 2009. godine, s potpisom svih ~lanova Upravnog odbora Udru`enja, ovjeren potpis lica ovla{tenih za zastupanje i predstavljanje i ovjerene fotokopije li~nih karata, primjerak znaka Udru`enja, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis Saveza logora{a u Bosni i Hercegovini u Registar udru`enja ovog Ministarstva, te je rije{eno kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-07-1-642/09
28. jula 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-274/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev Fondacije za razvoj medija i civilnog dru{tva "Mediacentar", iz Sarajeva, ulica Kolodvorska broj 3, za upis promjena u Registru fondacija, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registru fondacija Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, kod Fondacije za razvoj medija i civilnog dru{tva "Mediacentar", iz Sarajeva, ulica Kolodvorska broj 3, upisane pod registarskim brojem RF-43/06, knjiga II Registra, dana 23. 5. 2006. godine, upisuje se promjena, kako slijedi: 

-    Prestaju ovla{tenja izvr{nom direktoru Fondacije Jusi} Tariku, za zastupanje i predstavljanje Fondacije u pravnom prometu, sa danom 14. 8. 2009. godine. 

-    Osoba ovla{tena za zastupanje i predstavljenje Udru`enja u pravnom prometu je: 

    izvr{ni direktor Fondacije Ines Bambura}, JMB 1502980177660, nastanjena u Sarajevu, ulica Hamze Orlovi}a broj 11. 

2.    Ostali upisi u Registru izvr{eni na osnovu Rje{enja broj 08-50.4-05/06 od 23. 5. 2006. godine ostaju neizmijenjeni. 

3.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Fondacija za razvoj medija i civilnog dru{tva "Mediacentar", iz Sarajeva, ulica Kolodvorska broj 3 je upisana u Registar fondacija kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem RF-43/06, knjiga II Registra, dana 23. 5. 2006. godine. 

Fondacija je dana 22. 7. 2009. godine podnijela zahtjev za upis promjena u Registru fondacija ovog Ministarstva. 

Uz zahtjev za upis promjena u Registru fondacija prilo`ena je Odluka o razrje{enju i imenovanju izvr{nog direktora Fondacije, broj 01/2009 od 17. 7. 2009. godine, ovjeren potpis lica ovla{te- nog za zastupanje Fondacije i ovjerena fotokopija li~ne karte. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispu- njeni uvjeti predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra ud- ru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis promjena u Registru fondacija, to je rije{eno kao u dispozitivu Rje{enja. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM za upis promjena u Registru fondacija Ministarstva, u skladu sa ~lanom 29. stav b. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi u tri primjerka putem ovog Ministarstva. 


Broj 08-50.4-05/06
14. augusta 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-296/09) NATJE^AJI
OGLASI
KONKURSI 

ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET UNIVERZITETA U ISTO^NOM SARAJEVU 

Elektrotehni~ki fakultet Univerziteta u Isto~nom Sarajevu, na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta, ogla{ava 

JAVNU PRODAJU 

OSNOVNOG SREDSTVA 

Predmet prodaje: Putni~ki automobil PASSAT, godina proizvodnje 1991, broj {asije: 

WVWYYY31YME257132, broj motora: RP674096, radna zapremina 1781 cm3, nije u voznom stanju. 

Postupak prodaje: Javna licitacija sa dostavljanjem pisanih ponuda koja }e se odr`ati u Dekanatu Elektrotehni~kog fakulteta u Isto~nom Sarajevu (Vuka Karad`i}a 30), dana 2. 11. 2009. godine u 10 ~asova. 

Pravo u~e{}a: Ponude mogu dostaviti pravna i fizi~ka lica koja zaklju~no sa 31.10. 2009. godine do 14 ~asova u zape~a}enoj koverti po{alju popunjenu prijavu za licitaciju i kopiju uplatnice na iznos od 66,70 KM. (Instrukcija za uplatu je sastavni dio Prijave za licitaciju). Obrazac prijave mogu}e je dobiti elektronskom po{tom, pismom ili faksom na zahtjev zainteresovanih. 

Po~etna cijena: 667 KM i sve poreze pla}a kupac. 

Rok za dostavljanje ponuda: Pravovremenim }e se smatrati ponude koje stignu u zape~a}enim kovertama do 31. 10. 2009. godine do 14 sati. Ponude koje stignu nakon nazna~enog roka ne}e se razmatrati. 

Va`na napomena: Vozilo je mogu}e pregledati 30. 10. 2009. od 10 do 12 ~asova. Vozilo se kupuje po principu vi|eno-kupljeno. Naknadne reklamacije ne}e biti uva`ene. Sve poreze pla}a kupac. Sve tro{kove oko prenosa vlasni{tva kao i ostale tro{kove u skladu sa zakonom pla}a kupac. (Kontakt telefon: 065-924-030). 

(so-1256-a-G/09) 


HOTEL ELBiH DD MAKARSKA
MAKARSKA 

Na temelju ~lanka 35. stavak 2. i ~lanka 391. stavak 1. Zakona o vlasni{tvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96, 137/97, 68/98, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), Zakona o zakupu poslovnog prostora (NN 91/96), Zakona o zakupu i prodaji pos- lovnog prostora (NN 91/96, 124/97, 174/04), Odluke Upravnog odbora Hotela ELBiH d.d. Makarska broj UO-07-04-2/09 od  2. septembra 2009. godine, raspisuje se 

JAVNI  NATJE^AJ 

ZA DAVANJE U ZAKUP OBJEKTA HOTELA
ELBiH MAKARSKA 

I. 

Raspisuje se javni natje~aj za davanje u zakup objekta Hotela ELBiH Makarska u Makarskoj, ulica Kralja Petra Kre{imira IV broj 13, sljede}ih karakteristika: 

-    povr{ina gra|evinskog zemlji{ta    4636 m2 

-    povr{ina gra|evinskog dijela objekta    2140 m2 

-    trenutni smje{tajni kapaciteti    148 le`aja 

-    objekat nije kategoriziran u skladu sa Pravil-
    lnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim
    standardima ugostiteljskih objekata iz skupine
    hotela (NN 88/07 i 58/08) 

Objekat se mo`e pogledati svaki dan dok traje natje~aj od 9,00 do 15,00 sati uz prethodnu najavu. 

II. 

Objekat se daje u zakup u vi|enom stanju isklju~ivo za obavljanje hotelsko turisti~ke djelatnosti na period do 10 godina, uz obavezu zakupoprimca da navedeni objekat dovede u uslovno stanje u skladu sa Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hotela (NN 88/07 i 58/08) sa 3 zvjezdice, a po potrebi i prema lokacijskoj dozvoli odnosno drugom aktu propisanom zakonom, odnosno podzakonskim aktom. 

Zakupoprimac je du`an obezbijediti kancelarijski prostor za direktora Hotela ELBiH d.d. - Makarska. Lokacijsku dozvolu ishoduje zakupoprimac, za svoj ra~un, a u ime Hotela ELBiH d.d. Makarska. Zakup po~inje da te~e po~etkom kori{tenja objekta od strane zakupoprimca, odnosno sticanja uslova prema kategorizaciji objekta. 

III. 

Najpovoljnijom ponudom smatrat }e ona ponuda koja ispunjava uvjete iz natje~aja i sadr`i najve}i iznos zakupnine. 

Zakupnina }e se pla}ati mjese~no za period dok traje zakupnina (plativo u HRK primjenom srednjeg te~aja HNB na dan pla}anja), s tim {to }e se ista godi{nje (na po~etku godine) za teku}u godinu uskla|ivati sa porastom tro{kova `ivota u prethodnoj godini. 

Ulaganje zakupoprimca u preure|enje poslovnog prostora }e biti priznato od strane zakupodavca na na~in i pod uvjetima koji }e biti regulirani Ugovorom o zakupu. 

Rok za realizaciju, odnosno dovo|enje objekta u uslovno stanje ne mo`e biti du`i od 8 mjeseci od dana sticanja lokacijske dozvole. 

Zakupoprimac je du`an po isteku roka zakupnine da objekat sa stalnim sredstvima i inventarom ostavi u uslovnom stanju koje zadovoljava kriterije za 3 zvjezdice. 

IV. 

Ukoliko zakupoprimac ne obezbijedi lokacijsku dozvolu u roku od 6 mjeseci, Ugovor o zakupu se automatski raskida. 

V. 

Zakupodavac }e putem ovla{tene osobe nadzirati izvo|enje radova, te prisustvovati primopredaji radova, a zakupoprimac }e imati obavezu da putem izabranog izvo|a~a iste izvede sukladno tro{kovniku i drugoj dokumentaciji, koju }e prethodno odobriti zakupodavac. 

VI. 

Prijave za sudjelovanje u javnom natje~aju imaju doma}e i inozemne pravne i fizi~ke osobe koje su registrovane za obavljanje hotelsko turisti~ke djelatnosti. 

Inozemna pravna i fizi~ka osoba koja bude izabrana kao najpovoljnija za izdavanje objekta pod zakup }e se morati registrovati po propisima RH. 

VII. 

Prijave za sudjelovanje u javnom natje~aju se predaju Komisiji za provedbu natje~aja na adresu: HOTEL ELBiH d.d. Makarska, Kralja Petra Kre{imira IV broj 13 sa naznakom: Ponuda za javni natje~aj - NE OTVARATI. 

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objavljivanja javnog natje~aja u Narodnim novinama Republike Hrvatske. 

Napomena: Javni natje~aj }e biti objavljen u "Slu`benom glasniku BiH" i dnevnom tisku u RH i BiH. 

VIII. 

Ponuda mora sadr`avati: 

1.    naziv i to~nu adresu (telefon, faks, e-mail) ponu|a~a; 

2.    ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgova~ki), strukovni, obrtni ili drugi odgovaraju}i registar, odnosno ovjerenu izjavu ili odgovaraju}u potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut ste~ajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije ve} obustavio; 

3.    dokaz pravne i poslovne sposobnosti ne smije biti stariji od {est mjeseci do dana slanja ponude; 

4.    idejno rje{enje budu}eg objekta u skladu sa zahtijevanom kategorizacijom (3 zvjezdice); 

5.    procijenjena vrijednost ulaganja u objekat za njegovo uskla|ivanje sa zahtijevanom kategorizacijom (3 zvjezdice); 

6.    visinu mjese~ne zakupnine; 

7.    izjavu da se ponu|a~ (zakupoprimac) obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti bankovnu garanciju od poslovne banke na koju }e saglasnost dati zakupodavac, na ime obezbje|enja pla}anja zakupnine za period od 10 godina, u iznosu od 10% vrijednosti desetogodi{nje zakupnine, uz napomenu da }e se garancija izdavati na godi{njem nivou (12 mjeseci) sa obvezom njene obnove prije isteka za narednih 12 mjeseci); 

8.    izjavu od poslovne banke o spremnosti pra}enja ponu|a~a u realizaciji Ugovora o zakupu; 

9.    bezuslovnu bankarsku garanciju za u~e{}e u natje~aju od renomirane poslovne banke na vrijednost od 2% vrijednosti ukupne ponude (za 10 godina), bez uklju~enog PDV-a, sa rokom va`nosti 90 dana od dana krajnjeg roka za dostavu ponude; 

10.    ponu|a~ mo`e dostaviti i drugu dokumentaciju za koju smatra da je bitna; 

11.    validnost ponude je 3 mjeseca od dana isteka roka za dostavu ponude.  

Neblagovremena i nepotpuna dokumentacija ne}e se razmatrati. 

IX. 

Ugovor o zakupu }e se sklopiti u roku od 30 dana od dana dono{enja Odluke o prihvatu ponude. 

Ugovor o zakupu se sklapa kao ovr{na isprava, sukladno odredbama Zakona o ovrsi, a na tro{ak zakupoprimca. 

X. 

Komisija pridr`ava pravo da poni{ti natje~aj u cijelosti ili djelomi~no i da ne prihvati nijednu primljenu ponudu. 

Napomena: Natje~aj je objavljen u Narodnim novinama
R Hrvatske broj 123/09 od 14. 10. 2009. godine. 

Kontakt telefon: 00 385 98 447 486. 

(so-1263-a-G/09) 


OSOBNE ISPRAVE I DOKUMENTI 


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPORABA
SLJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 


VEMA-HERC d.o.o. Mostar, Uvjerenje o registraciji/upisu u jedinsteni registar obveznika neizravnih poreza broj 04/1-UPP/I-4468/07 od 1. 8. 2007., ID broj 4227145030004, izdato od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka 

75 

MEDING d.o.o. Banja Luka, Sime Milju{a bb, original PIB 402931830002 

76 

TEKSTIL "ES", Dubrave 116, Br~ko Distrikt BiH, vl. Mehi} Mineta, ID broj 700133550000, izdat od Uprave za indirektno oporezivanje RC Tuzla 

77