novi_oglasi2003.JPG

Godina XIII
Utorak, 29. 9. 2009. godine 

Broj/Broj
77 

Godina XIII
Utorak, 29. 9. 2009. godine 


SLU@BENE OBJAVE 


UDRU@EWA - FONDACIJE 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev Saveza za uzgoj i za{titu sitnih `ivotinja u Bosni i Hercegovini, sa sjedi{tem u Te{nju, ulica Bukva bb, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 8. i 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 849, knjiga I Registra, sa danom 24. 7. 2009. godine. 

3.    Udru`enje ima svoj znak. Znak Udru`enja je okruglog oblika u kojem se nalazi silueta goluba u letu, peradi i kuni}a u crnoj boji. 

4.    Danom upisa u Registar Udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica i ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine, isklju~ivo pod registrovanim nazivom. 

5.    Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: uzgoj i za{tita sitnih `ivotinja u Bosni i Hercegovini, povezivanje ~lanova u cilju razvoja i unapre|enja uzgoja i za{tite sitnih `ivotinja u Bosni i Hercegovini, vo|enje evidencije o vrstama sitnih `ivotinja i o njihovoj rasprostranjenosti u Bosni i Hercegovini, zastupanje interesa ~lanova; pokretanje inicijative kod nadle`nih organa da se zakonom i drugim propisima stvore uslovi za obavljanje djelatnosti Udru`enja; stara se o provo|enju me|unarodnih konvencija o sitnim `ivotinjama; vodi evidencije i obezbje|uje prstenove za obilje`avanje sitnih `ivotinja u Bosni i Hercegovini; organizuje predavanja ili seminare radi usavr{avanja ~lanova Saveza; pru`a pomo} svojim ~lanovima, organizuje takmi~enja u Bosni i Hercegovini, izdavanje knjiga, ~asopisa i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Saveza; razmjena iskustava sa sli~nim udru`enjima u zemlji i inostranstvu. 

6.    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Udru`enja je: 

7.    U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene. 

8.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Savez za uzgoj i za{titu sitnih `ivotinja u Bosni i Hercegovini, sa sjedi{tem u Te{nju, ulica Bukva bb je dana 27. 4. 2009. godine podnio zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`ena je Odluka o osnivanju Saveza za uzgoj i za{titu sitnih `ivotinja u Bosni i Hercegovini, broj 01/09 od 18. 4. 2009. godine sa potpisom svih osniva~a, Odluka Skup{tine Udru`enja za uzgoj i za{titu sitnih `ivotinja "Tulika", Travnik, broj 09/09 od 22. 2. 2009. godine, Izvod iz Registra udru`enja, broj 04-05-148/2009. godine od 19. 5. 2009. godine, Odluka Skup{tine "Dru{tva za za{titu i uzgoj sitnih `ivotinja", Biha}, broj 005/09 od 14. 2. 2009. godine, Izvod iz Registra udru`enja, broj 07-SI-1/09 od 1. 6. 2009. godine, Odluka Skup{tine Udru`enja za uzgoj i za{titu sitnih `ivotinja, Te{anj, broj 03/09 od 21. 2. 2009. godine, Izvod iz Registra udru`enja, broj 06-05-34-2/99 od 19. 5. 2009. godine, Statut Saveza za uzgoj i za{titu sitnih `ivotinja u Bosni i Hercegovini, broj 02/09 od 18. 4. 2009. godine, Odluka o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje Udru`enja u pravnom prometu, broj 07/09 od 18. 4. 2009. godine, Odluka o imenovanju Upravnog odbora Udru`enja, broj 06/09 od 18. 4. 2009. godine, sa potpisom svih ~lanova Upravnog odbora Udru`enja, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, primjerak znaka Udru`enja, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis Saveza za uzgoj i za{titu sitnih `ivotinja u Bosni i Hercegovini u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde BiH, pa je doneseno rje{enje kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj UP08-07-1-622/09
24. jula 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-272/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev Udru`enja BIOSPELEOLO[KO DRU[TVO U BOSNI I HERCEGOVINI (BIOSPELD), sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Avde Jabu~ice broj 30, u predmetu upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 8. i 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 857/09, knjiga I Registra, sa danom 17. 8. 2009. godine. 

3.    Udru`enje Biospeleolo{ko dru{tvo u Bosni i Hercegovini ima svoj znak. Znak Udru`enja jesu slova njegovog skra}enog imena, BIOSPELD, obojena u zeleno, a umjesto slova ,,I" stoji crte` ~ovje~ije ribice. 

4.    Danom upisa u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica i ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine isklju~ivo pod registrovanim nazivom. 

5.    Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: prou~avanje, o~uvanje i za{tita bioraznolikosti {piljskih ekosustava kr{a; {irenje i ostvarivanje ideja u vezi programske orijentacije Udru`enja kroz akcije neposredno organizirane od strane Udru`enja; promicanje prou~avanja, vrednovanja i o~uvanja prirodnog bogatstva stani{ta i `ivog svijeta podzemlja Bosne i Hercegovine; informiranje javnosti, organiziranje skupova, promicanje znanja i primjena me|unarodnih iskustava u za{titi i o~uvanju istih; organizovanje nau~nih i istra`iva~kih ekspedicija u cilju prou~avanja biodiverziteta {piljskih i {irih ekosustava; druge djelatnosti u okviru za{tite okoli{a i biodiverziteta; izdavanje knjiga, ~asopisa, novina i publikacija u skladu sa zakonskim propisima; organiziranje znanstvenih i stu~nih predavanja vezanih za svoje ciljeve; sudjelovanje u pripremi i realizaciji nau~no-istra`iva~kih, razvojnih i okolinsko-vaspitnih programa i planova, te organiziranje i poticanje znanstvenih i stru~nih projekata, organiziranje te~ajeva za promicanje znanja o {piljskim ekosustavima u BiH i {ire; okupljanje znanstvenika, speleologa i svih koji su spremni svojim zalaganjem ostvariti svrhu i zada}u BIOSPELD-a; suradnja sa ostalim udru`enjima koji imaju bliske ciljeve. 

    BIOSPELD }e se baviti i drugim djelatnostima u okviru za{tite okoli{a i biodiverziteta, ali i svim onim koje mogu doprinijeti ispunjenju njegove svrhe i zada}e. 

6.    Lica ovla{tena za zastupanje i predstavljanje Udru`enja su: 

7.    U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u roku od 30 dana od dana izvr{ene promjene. 

8.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Udru`enje BIOSPELEOLO[KO DRU[TVO U BOSNI I HERCEGOVINI (BIOSPELD), sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Avde Jabu~ice broj 30 je dana 18. 6. 2009. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

U toku postupka registracije, Ministarstvo je utvrdilo da zahtjev nije potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog kojih nije mogu}e izvr{iti registraciju. Ministarstvo je podneskom broj UP08-07-1-884/09 od 30. 6. 2009. godine zatra`ilo ispravku i dopunu zahtjeva. 

Nakon otklanjanja nedostataka, Udru`enje je uz zahtjev prilo`ilo sljede}u dokumentaciju: Odluku o osnivanju Udru`enja BIOSPELEOLO[KO DRU[TVO U BOSNI I HERCEGOVINI (BIOSPELD), broj 01-4/2008 od 8. 11. 2008. godine sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru`enja BIOSPELEOLO[KO DRU[TVO U BOSNI I HERCEGOVINI (BIOSPELD), broj 01-5/08 od 8. 11. 2008. godine, Odluku o imenovanju lica ovla{tenih za zastupanje i predstavljanje, broj 01-9/08 od 8. 11. 2008. godine, Odluku o imenovanju Upravnog odbora, broj 01-6/08 od 8. 11. 2008. godine, Odluku o imenovanju lica ovla{tenog za podno{enje zahtjeva za upis u Registar udru`enja, broj 09-a/08 od 8. 11. 2008. godine, Odluku o imenovanju predsjednika Udru`enja, broj 01/08 od 8. 11. 2008. godine, Odluku o imenovanju predsjednika Skup{tine Udru`enja, broj 01-l/08 od 8. 11. 2008. godine, Odluku o imenovanju Nadzornog odbora Udru`enja, broj 01-6a/08 od 8. 11. 2008. godine, Odluku o imenovanju Suda ~asti, broj 01-8/08 od 8. 11. 2008. godine, ovjeren potpis lica ovla{tenih za zastupanje i predstavljanje i ovjerene fotokopije li~nih karata, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis Udru`enja BIOSPELEOLO[KO DRU[TVO U BOSNI I HERCEGOVINI (BIOSPELD), u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde BiH, pa je doneseno rje{enje kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema. @alba se podnosi u tri primjerka putem ovog Ministarstva. 


Broj UP08-07-1-884/09
17. augusta 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-280/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev Udru`enja "Istra`iva~ko dokumentacionog centra", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Dubrova~ka broj 2, za upis promjena u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine kod Udru`enja "Istra`iva~ko dokumentacioni centar", iz Sarajeva, ulica Dubrova~ka broj 2, upisanog pod registarskim brojem 151, knjiga I Registra, dana 19. 4. 2004. godine, upisuju se promjene, kako slijedi: 

    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Udru`enja u pravnom prometu je: 

2.    Ostali upisi u Registru Udru`enja izvr{eni na osnovu Rje{enja broj RU-151/04 od 19. 4. 2004. godine ostaju neizmijenjeni. 

3.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Udru`enje "Istra`iva~ko dokumentacioni centar", iz Sarajeva, ulica Dubrova~ka broj 2 je upisano u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 151, knjiga I Registra, dana 19. 4. 2004. godine, podnijelo je 21. 5. 2009. godine zahtjev za upis promjene u Registru ovog Ministarstva. 

Uz zahtjev za upis promjena u Registar udru`enja prilo`ena je Odluka o razrje{enju lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje Udru`enja u pravnom prometu broj 01-318/2009 od 16. 4. 2009. godine, Odluka o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje Udru`enja u pravnom prometu broj 01-317/2009 od 16. 4. 2009. godine, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i ovjerena fotokopija li~ne karte. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis promjena u Registar udru`enja. 

Stoga je rije{eno kao u dispozitivu Rje{enja. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM za upis promjena u Registar udru`enja Ministarstva, u skladu sa ~lanom 29. stav b. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi u tri primjerka putem ovog Ministarstva. 


Broj 08-50-31/04
16. juna 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-240/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev Udru`enja za psiho-socijalnu i humanitarnu pomo} "Koridor", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Jezero broj 9/IV, za upis promjena u Registru udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, kod Udru`enja za psihosocijalnu i humanitarnu pomo} "Koridor", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Jezero broj 9/4, upisane pod registarskim brojem RU-72/03, knjiga I Registra, dana 3. 2. 2003. godine, upisuju se promjene, kako slijedi: 

2.    Ostali upisi u Registru izvr{eni na osnovu Rje{enja broj RU-72/03 od 3. 2. 2003. godine ostaju neizmijenjeni. 

3.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Udru`enje za psiho-socijalnu i humanitarnu pomo} "Koridor", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Jezero broj 9/4, u predmetu upis promjene u Registar udru`enja, upisano je u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem RU-72/03, knjiga I Registra, dana 3. 2. 2003. godine. 

Udru`enje je dana 12. 8. 2009. godine podnijelo zahtjev za upis promjene u Registar udru`enja ovog Ministarstva. 

Udru`enje je uz zahtjev prilo`ilo slijede}u dokumentaciju: Odluku o izmjenama Statuta, broj 30-X/02-5/09 od 31. 7. 2009. godine. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi u skladu sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis promjena u Registru udru`enja. Stoga je rije{eno kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM za upis promjena u Registar udru`enja Ministarstva, u skladu sa ~lanom 29. stav b. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi u tri primjerka putem ovog Ministarstva. 


Broj 01/6-20-RS/03
26. augusta 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-285/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev Udru`enja gra|ana za lokalne razvojne incijative "TALDi", sa sjedi{tem u Tuzli, Stupine B 13, Lamela B, za upis promjena u Registru udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, kod Udru`enja za lokalne razvojne incijative "TALDi", sa sjedi{tem u Tuzli, Stupine B 13, Lamela B, upisanim pod registarskim brojem RU-35/02, knjiga I Registra, dana 18. 9. 2002. godine, upisuju se promjene, kako slijedi: 

2.    Ostali upisi u Registru udru`enja izvr{eni na osnovu Rje{enja broj RU-35/02 od 18. 9. 2002. godine ostaju neizmijenjeni. 

3.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Udru`enje gra|ana za lokalne razvojne incijative "TALDi", sa sjedi{tem u Tuzli, Stupine B 13, Lamela B, koje je upisano u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem RU-35/02, knjiga I Registra, dana 18. 9. 2002. godine je dana 15. 7. 2009. godine podnijelo zahtjev za upis promjena u Registru udru`enja. 

Uz zahtjev za upis promjena u Registru udru`enja prilo`ena je Odluka o razrje{enju imenovanju ~lana Upravnog odbora broj 305/06 od 19. 6. 2009. godine i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta i Udru`enja gra|ana za lokalne razvojne incijative "TALDi" broj 304/06 od 19. 6. 2009. godine. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis promjena u Registru udru`enja ovog Ministarstva, pa je rije{eno kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM za upis promjena u Registar udru`enja Ministarstva, u skladu sa ~lanom 29. stav b. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi u tri primjerka putem ovog Ministarstva. 


Broj 01/6-61/RS/02
28. jula 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-288/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev Udru`enja vo}ara Drina, sa sjedi{tem u Gora`du, ulica Seada Sofovi}a Sofe broj 10, za upis promjena u Registru udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, kod Udru`enja vo}ara Drina, sa sjedi{tem u Gora`du, ulica Seada Sofovi}a Sofe broj 10, upisanog pod registarskim brojem RU-478/06, knjiga I Registra, dana 24. 7. 2006. godine, upisuju se promjene, kako slijedi: 

- Prestaju ovla{tenja Mensuru Mujezinovi}u, predsjedniku Upravnog odbora Udru`enja za zastupanje i predstavljanje Udru`enja u pravnom prometu. 

    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Udru`enja u pravnom prometu je: 

2.    Ostali upisi u Registru izvr{eni na osnovu Rje{enja broj 08-50.1.-47/06 od 24. 7. 2006. godine ostaju neizmijenjeni. 

3.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Udru`enje vo}ara Drina, sa sjedi{tem u Gora`du, ulica Seada Sofovi}a Sofe broj 10, koje je upisano u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem RU-478/06, knjiga I Registra, dana 24. 7. 2006. godine je podnijelo zahtjev za upis promjena u Registru Udru`enja, u skladu sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

Podnosilac zahtjeva je pismenim podneskom broj 86/09 od 5. 8. 2009. godine izvr{io ispravke i dopune zahtjeva i dostavio Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Udru`enja vo}ara Drina, broj 111/08 od 15. 12. 2008. godine, Odluku o razrje{enju i imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje Udru`enja vo}ara Drina, broj 114/08 od 15. 12. 2008. godine, Odluku o razrje{enju i imenovanju predsjednika i dva potpredsjednika i ~lanova Upravnog odbora Udru`enja vo}ara Drina, broj 113/08 od 15. 12. 2008 godine, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje Udru`enja i ovjerena kopija li~ne karte. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis promjena u Registru udru`enja ovog Ministarstva, to je rije{eno kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM za upis promjena u Registar udru`enja Ministarstva, u skladu sa ~lanom 29. stav b. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi u tri primjerka putem ovog Ministarstva. 


Broj 08-50.1-47/06
17. augusta 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-289/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev Udruge pisaca "[iroki pogledi" u Bosni i Hercegovini, sa sjedi{tem u [irokom Brijegu, ulica Fra Didaka Bunti}a broj 42, zastupana po punomo}niku Tomislavu Bevandi, odvjetniku iz [irokog Brijega, za upis promjena u Registru udruga, na temelju ~lanka 43. stavak 2. Zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registru udruga Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, kod Udruge pisaca "[iroki pogledi" u Bosni i Hercegovini, sa sjedi{tem u [irokom Brijegu, ulica Fra Didaka Bunti}a broj 42, upisane pod registarskim brojem RU-272/05, knjiga I Registra, dana 18. 4. 2005. godine, upisuju se promjene, kako slijedi: 

2.    Ostali upisi u Registru Udruga izvr{eni na temelju Rje{enja broj RU-272/05 od 18. 4. 2005. godine, ostaju neizmijenjeni. 

3.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Udruga pisaca "[iroki pogledi" u Bosni i Hercegovini, sa sjedi{tem u [irokom Brijegu, ulica Fra Didaka Bunti}a broj 42, koja je upisana u Registar udruga kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod brojem RU-272/05, knjiga I Registra, dana 18. 4. 2005. godine je podnijela zahtjev za upis promjena u Registru udruga. 

Uz zahtjev za upis promjena u Registru udruga prilo`ena je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Udruge pisaca "[iroki pogledi" u Bosni i Hercegovini, broj 01/08 od 22. 5. 2008. godine, Odluka o imenovanju osoba ovla{tenih za zastupanje i predstavljanje Udruge pisaca "[iroki pogledi" u Bosni i Hercegovini, broj 05/08 od 22. 5. 2008. godine, Odluka o razrje{enju i imenovanju predsjednika Udruge pisaca "[iroki pogledi" u Bosni i Hercegovini, broj 02/08 od 22. 5. 2008. godine, Odluka o imenovanju tajnika Udruge pisaca "[iroki pogledi" u Bosni i Hercegovini, broj 03/08 od 22. 5. 2008.godine, Odluka o imenovanju ~lanova Upravnog odbora Udruge pisaca "[iroki pogledi" u Bosni i Hercegovini, broj 08/08 od 22. 5. 2008. godine, Odluka o razrje{enju ~lanova Upravnog odbora Udruge pisaca "[iroki pogledi" u Bosni i Hercegovini, broj 07/08 od 22. 5. 2008. godine, Odluka o razrje{enju i imenovanju predsjednika Skup{tine Udruge pisaca "[iroki pogledi" u Bosni i Hercegovini, broj 06/08 od 22. 5. 2008. godine, ovjeren potpis osoba ovla{tenih za zastupanje i predstavljanje i ovjereni preslik osobnih iskaznica. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uvjeti predvi|eni Zakonom o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udruga i zaklada Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udruga i zaklada i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis promjena u Registru udruga ovog Ministarstva, te je odlu~eno kao u dispozitivu Rje{enja. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna pristojba u iznosu od 50,00 KM za upis promjena u Registar udruga Ministarstva, sukladno ~lanku 29. Stavak b. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti priziv Povjerenstvu za prizive u roku od 15 dana od dana prijema istog. Priziv se podnosi u tri primjerka putem ovog Ministarstva. 


Broj 08-50.1-40/05
23. srpnja 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, v. r. 

(FU-291/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev Udru`enja za unapre|enje njema~ko-bosanskohercegova~kih privrednih odnosa, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Strossmayerova broj 1, za upis promjena u Registru udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, kod Udru`enja za unapre|enje njema~ko-bosanskohercegova~kih privrednih odnosa, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Strossmayerova broj 1, upisanim pod registarskim brojem 554, knjiga I Registra, dana 13. 4. 2007. godine, upisuju se promjene, kako slijedi: 

2.    Ostali upisi u Registru udru`enja izvr{eni na osnovu Rje{enja broj 08-07-1-189/06 od 13. 4. 2007. godine ostaju neizmijenjeni. 

3.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Udru`enje za unapre|enje njema~ko-bosanskohercegova~kih privrednih odnosa, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Strossmayerova broj 1, koje je upisano u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 554, knjiga I Registra, dana 13. 4. 2007. godine je dana 28. 5. 2009. godine podnijelo zahtjev za upis promjena u Registru udru`enja. 

Uz zahtjev za upis promjena u Registru udru`enja prilo`ena je Odluka o razrje{enju predsjednika Udru`enja i imenovanju novog predsjednika Udru`enja kao i o promjeni lica za zastupanje i predstavljanje Udru`enja u pravnom prometu, broj O-001/09 od 21. 4. 2009. godine, Odluka o razrje{enju ~lana Upravnog odbora Udru`enja i imenovanju novog ~lana Upravnog odbora Udru`enja, broj O-002/09 od 21. 4. 2009. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Udru`enja, broj O-003/09 od 21. 4. 2009. godine, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje, ovjerena fotokopija paso{a, i odobrenje boravaka. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis promjena u Registru udru`enja ovog Ministarstva, to je rije{eno kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM za upis promjena u Registar udru`enja Ministarstva, u skladu sa ~lanom 29. stav b. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi u tri primjerka putem ovog Ministarstva. 


Broj 08-07-1-189/06
28. jula 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-293/09) UPISI U REGISTAR CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA BiH 

Na osnovu ~lana 8. stav 5. i ~lana 16. stav 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04), ~lana 9. ta~ka 4. i ~lana 19. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Kr{}anske baptisti~ke crkve u Bosne i Hercegovine za upis Kr{}anske baptisti~ke crkve u Zenici u Registar crkava i vjerskih zajednica u Bosni Hercegovini, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovini donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se Kr{}anska baptisti~ka crkva u Zenici u Registar crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 33/09, knjiga broj V, s danom 2. 2. 2009. godine. 

2.    Sjedi{te Kr{}anske baptisti~ke crkve je u Zenici, Zve}ajska broj 37. 

3.    Osoba ovla{tena za zastupanje Kr{}anske baptisti~ke crkve u Zenici je Zdravko Be{li}, starje{ina. 

4.    Naknada za upis u Registar je 50.00 KM. 


Broj 08-38-5-12/08
2. februara 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-265/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na temelju ~lanka 8. stavak 5. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 12. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Parohije Uspenija presvete Bogorodice Derventa, donosi 

RJE[ENJE 

Upisuje se promjena u Registru za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, subjekta upisa Parohije Uspenija presvete Bogorodice Derventa, upisane pod registarskim brojem 151/05, knjiga broj II, dana 28. 12. 2005. godine. 

1.    Mijenja se osoba ovla{tena za zastupanje subjekta upisa, pa se umjesto dosada{nje osobe ovla{tene za zastupanje, paroha Petra Ovada, upisuje: 

1.    Petar Sitnik. 

2.    Ostali upisi u Registru ostaju nepromijenjeni. 

3.    Ovo Rje{enje, bez obrazlo`enja, objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH" na teret subjekta upisa. 


Broj 08-50.2-267/05
27. kolovoza 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, v. r. 

(FU-263/09) 


Na temelju ~lanka 16. st. 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 12. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacjskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, postupaju}i po prijavi [kolskih sestara franjevki Krista Kralja, Samostana Presvetog Trojstva, Jajce, donosi 

RJE[ENJE 

1.    Prihvata se i upisuje u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde promjena osobe ovla{tene za zastupanje [kolskih sestara franjevki Krista Kralja, Samostana Presvetog Trojstva, Jajce. 

2.    Promjena se upisuje pod registarskim brojem 239/06, knjiga broj II, s danom 22. 1. 2009. godine, tako {to se umjesto dosada{nje osobe ovla{tene za zastupanje, sestra Mirjam Mara Kolar, ku}na predstojnica, upisuje: 

1. sestra An|elka Mlaki}, ku}na predstojnica. 

2.    Ostali upisi u Registru ostaju nepromijenjeni. 

3.    Naknada za upis promjena u Registru je 50,00 KM. 


Broj 08-38.1-240/06
22. sije~nja 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, v. r. 

(FU-267/09) OGLASI
KONKURSI
NATJE^AJI 

VISOKI SUDSKI I TU@ILA^KI SAVJET/VIJE]E BiH
SARAJEVO 

U skladu sa ~lanom 17. stav 1. ta~ke 1., 2. i 30. i ~lanom 36. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05 i 48/07 u daqwem tekstu: " Zakon o VSTS  BiH"), odnosno sa ~lanom 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tu`ilaca u Federaciji BiH (,,Slu`bene novine Federacije BiH", br. 72/05) i ~lanom 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tu`ilaca u RS (,,Slu`beni glasnik RS", br. 115/05 i 118/07), Visoki sudski i tu`ila~ki savjet (u daqwem tekstu: "Savjet") objavquje 

JAVNI KONKURS ZA UPRA@WENA MJESTA 

U sudovima i tu`ila{tvima kako slijedi: 

Rukovode}e pozicije: 

1.    Predsjednik Kantonalnog suda Mostar 

2.    Predsjednik Kantonalnog suda Tuzla 

3.    Predsjednik Okru`nog suda Isto~no Sarajevo 

4.    Predsjednik Op}inskog suda ^apqina 

5.    Predsjednik Op}inskog suda Sarajevo 

6.    Zamjenik glavnog tu`ioca Kantonalnog tu`ila{tva Travnik, jedna (1) pozicija 

7.    Zamjenik glavnog tu`ioca Okru`nog tu`ila{tva Trebiwe, jedna (1) pozicija 

Sudije/Tu`ioci: 

8.    Jedan (1) tu`ilac Tu`ila{tva BiH 

9.    Jedan (1) sudija Vrhovnog suda FBiH 

10.    Jedan (1) sudija Kantonalnog suda Mostar 

11.    Jedan (1) sudija Kantonalnog suda Livno 

12.    Jedan (1) sudija Okru`nog suda Isto~no Sarajevo 

13.    Jedan (1) sudija Okru`nog suda Doboj 

14.    Jedan (1) sudija Osnovnog suda Prijedor 

15.    Jedan (1) sudija Op}inskog suda Livno 

16.    Jedan (1) sudija Op}inskog suda [iroki Brijeg 

17.    Jedan (1) sudija Op}inskog suda Zenica 

18.    Jedan (1) sudija Op}inskog suda Velika Kladu{a 

19.    Jedan (1) sudija Op}inskog suda Ora{je 

20.    Dvoje (2) tu`ilaca Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo 

21.    Jedan (1) tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva Ora{je 

Dodatne sudije: 

22.    Troje (3) dodatnih sudija Vrhovnog suda FBiH 

23.    Jedan (1) dodatni sudija Vrhovnog suda RS 

24.    Jedan (1) dodatni sudija Kantonalnog suda Sarajevo 

25.    Dvoje (2) dodatnih sudija Op}inskog suda Velika Kladu{a 

26.    Jedan (1) dodatni sudija Op}inskog suda Ora{je 

27.    ^etvoro (4) dodatnih sudija Op}inskog suda Tuzla 

28.    Jedan (1) dodatni sudija Osnovnog suda Modri~a 

29.    Jedan (1) dodatni sudija Osnovnog suda Sokolac 

Stru~ni saradnici: 

30.    Jedan (1) stru~ni saradnik Op}inskog suda Biha} 

31.    Jedan (1) stru~ni saradnik Op}inskog suda Cazin 

32.    Jedan (1) stru~ni saradnik Op}inskog suda Velika Kladu{a 

33.    Jedan (1) stru~ni saradnik Op}inskog suda Ora{je 

34.    Jedan (1) stru~ni saradnik Op}inskog suda Grada~ac 

35.    Troje (3) stru~nih saradnika Op}inskog suda @ivinice 

36.    Dvoje (2) stru~nih saradnika Op}inskog suda Qubu{ki 

37.    Jedan (1) stru~ni saradnik Op}inskog suda [iroki Brijeg 

38.    Jedan (1) stru~ni saradnik Osnovnog suda Kotor Varo{ 

39.    Jedan (1) stru~ni saradnik Osnovnog suda Derventa 

40.    Jedan (1) stru~ni saradnik Osnovnog suda Modri~a 

41.    Jedan (1) stru~ni saradnik Osnovnog suda Vlasenica 

USLOVI 

Podnosilac prijave na konkurs treba ispuwavati osnovne uslove propisane ~lanom 21. Zakona o VSTS BiH: 

POSEBNI USLOVI 

Pored ovih uslova, prijavqeni kandidati moraju zadovoqiti i posebne uslove koji se odnose na radno iskustvo kako je propisano odgovaraju}im ~lanovima Zakona o VSTS BiH: ~lan 25., 27., 28., 29. i ~lan 31. 

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Savjet uzima u obzir slijede}e kriterije: 

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na ova mjesta mogu dobiti prijavni materijal direktno u prostorijama Savjeta, u ulici Kraqice Jelene br. 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH i entitetskim ministarstvima pravde; entitetskim vrhovnim sudovima, kantonalnim i okru`nim sudovima, Apelacionom sudu Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, te entitetskim, okru`nim i kantonalnim tu`ila{tvima. 

Prijavni materijal dostupan je i na web stranici Savjeta www.hjpc.ba. Uz prijavu, potrebno je prilo`iti i dopis kojim se nazna~ava da se kandidat prijavquje za ogla{eno mjesto u jednom od gore navedenih sudova/tu`ila{tava, uz naznaku broja konkursa. 

Kandidati koji su se ranije prijavqivali za bilo koji nivo u sudovima ili tu`ila{tvima u BiH po konkursima koje je objavqivao Savjet, ne moraju dostavqati drugi prijavni materijal. Obavezni su dostaviti obrazac za mjesto sudije i tu`ioca, popuwen obrazac IZJAVE o promjenama u statusu i dokumente tra`ene uz prijavni materijal koji nisu stariji od 6, odnosno 12 mjeseci. Tra`eni obrasci nalaze se na web stranici Savjeta, kao i u svim sudovima, tu`ila{tvima i ministarstvima pravde. 

Prijava se podnosi na adresu: Visoki sudski i tu`ila~ki savjet Bosne i Hercegovine, ulica Kraqice Jelene br. 88, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. 

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. 

Savjet zadr`ava pravo popune ve}eg ili maweg broja pozicija od raspisanog, na osnovu ~lana 21. ta~ka 4. Poslovnika Savjeta ("Slu`beni glasnik BiH", br. 59/04, 29/06, 98/06 i 2/07). 

Nijedna prijava ne}e se izuzeti iz razmatrawa iskqu~ivo na osnovu pola, rase, boje ko`e kandidata, na temequ wegovog jezika, vjeroispovijesti, politi~kog ili drugog uvjerewa, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom mawinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili wegovog statusa po ro|ewu. U skladu sa ~lanom 17. stav l. ta~ke 1., 2. i 30. i ~lanom 36. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08 u daljnjem tekstu: " Zakon o VSTV BiH"), odnosno sa ~lanom 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tu`ilaca u Federaciji BiH (,,Slu`bene novine Federacije BiH", br. 72/05) i ~lanom 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tu`ilaca u RS (,,Slu`beni glasnik RS", br. 115/05 i 118/07), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e (u daljnjem tekstu "Vije}e") objavljuje 

JAVNI KONKURS ZA UPRA@NJENA MJESTA 

U sudovima i tu`ila{tvima kako slijedi: 

Rukovode}e pozicije: 

1.    Predsjednik Kantonalnog suda Mostar 

2.    Predsjednik Kantonalnog suda Tuzla 

3.    Predsjednik Okru`nog suda Isto~no Sarajevo 

4.    Predsjednik Op}inskog suda ^apljina 

5.    Predsjednik Op}inskog suda Sarajevo 

6.    Zamjenik glavnog tu`ioca Kantonalnog tu`ila{tva Travnik, jedna (1) pozicija 

7.    Zamjenik glavnog tu`ioca Okru`nog tu`ila{tva Trebinje, jedna (1) pozicija 

Sudije/Tu`ioci: 

8.    Jedan (1) tu`ilac Tu`ila{tva BiH 

9.    Jedan (1) sudija Vrhovnog suda FBiH 

10.    Jedan (1) sudija Kantonalnog suda Mostar 

11.    Jedan (l) sudija Kantonalnog suda Livno 

12.    Jedan (1) sudija Okru`nog suda Isto~no Sarajevo 

13.    Jedan (1) sudija Okru`nog suda Doboj 

14.    Jedan (1) sudija Osnovnog suda Prijedor 

15.    Jedan (1) sudija Op}inskog suda Livno 

16.    Jedan (1) sudija Op}inskog suda [iroki Brijeg 

17.    Jedan (1) sudija Op}inskog suda Zenica 

18.    Jedan (1) sudija Op}inskog suda Velika Kladu{a 

19.    Jedan (1) sudija Op}inskog suda Ora{je 

20.    Dvoje (2) tu`ilaca Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo 

21.    Jedan (l) tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva Ora{je 

Dodatne sudije: 

22.    Troje (3) dodatnih sudija Vrhovnog suda FBiH 

23.    Jedan (1) dodatni sudija Vrhovnog suda RS 

24.    Jedan (1) dodatni sudija Kantonalnog suda Sarajevo 

25.    Dvoje (2) dodatnih sudija Op}inskog suda Velika Kladu{a 

26.    Jedan (1) dodatni sudija Op}inskog suda Ora{je 

27.    ^etvoro (4) dodatnih sudija Op}inskog suda Tuzla 

28.    Jedan (1) dodatni sudija Osnovnog suda Modri~a 

29.    Jedan (1) dodatni sudija Osnovnog suda Sokolac 

Stru~ni saradnici: 

30.    Jedan (1) stru~ni saradnik Op}inskog suda Biha} 

31.    Jedan (1) stru~ni saradnik Op}inskog suda Cazin 

32.    Jedan (1) stru~ni saradnik Op}inskog suda Velika Kladu{a 

33.    Jedan (1) stru~ni saradnik Op}inskog suda Ora{je 

34.    Jedan (1) stru~ni saradnik Op}inskog suda Grada~ac 

35.    Troje (3) stru~nih saradnika Op}inskog suda @ivinice 

36.    Dvoje (2) stru~nih saradnika Op}inskog suda Ljubu{ki 

37.    Jedan (l) stru~ni saradnik Op}inskog suda [iroki Brijeg 

38.    Jedan (1) stru~ni saradnik Osnovnog suda Kotor Varo{ 

39.    Jedan (l) stru~ni saradnik Osnovnog suda Derventa 

40.    Jedan (1) stru~ni saradnik Osnovnog suda Modri~a 

41.    Jedan (1) stru~ni saradnik Osnovnog suda Vlasenica 

USLOVI 

Podnosilac prijave na konkurs treba ispunjavati osnovne uslove propisane ~lanom 21. Zakona o VSTV BiH: 

POSEBNI USLOVI 

Pored ovih uslova, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uslove, koji se odnose na radno iskustvo, kako je propisano odgovaraju}im ~lanovima Zakona o VSTV BiH: ~lan 25., 27., 28., 29. i ~lan 31. 

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Vije}e uzima u obzir slijede}e kriterije: 

Osobe koje su zainteresovane da se prijave na ova mjesta mogu dobiti prijavni materijal direktno u prostorijama Vije}a, u ulici Kraljice Jelene br. 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH i entitetskim ministarstvima pravde; entitetskim vrhovnim sudovima, kantonalnim i okru`nim sudovima, Apelacionom sudu Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, te entitetskim, okru`nim i kantonalnim tu`ila{tvima. 

Prijavni materijal dostupan je i na web stranici Vije}a www.hjpc.ba. Uz prijavu, potrebno je prilo`iti i dopis kojim se nazna~ava da se kandidat prijavljuje za ogla{eno mjesto u jednom od gore navedenih sudova/tu`ila{tava, uz naznaku broja konkursa. 

Kandidati koji su se ranije prijavljivali za bilo koji nivo u sudovima ili tu`ila{tvima u BiH po konkursima koje je objavljivalo Vije}e, ne moraju dostavljati drugi prijavni materijal. Obavezni su dostaviti obrazac za mjesto sudije i tu`ioca, popunjen obrazac IZJAVE o promjenama u statusu i dokumente tra`ene uz prijavni materijal koji nisu stariji od 6, odnosno 12 mjeseci. Tra`eni obrasci nalaze se na web stranici Vije}a, kao i u svim sudovima, tu`ila{tvima i ministarstvima pravde. 

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene br. 88, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. 

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

Vije}e zadr`ava pravo popune ve}eg ili manjeg broja pozicija od raspisanog, na osnovu ~lana 33. ta~ka 4. Poslovnika Vije}a ("Slu`beni glasnik BiH", br. 44/09). 

Nijedna prijava ne}e se izuzeti iz razmatranja isklju~ivo na osnovu spola, rase, boje ko`e kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, politi~kog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po ro|enju. Sukladno ~lanku 17. stavak l. to~ke 1., 2. i 30. i ~lanku 36. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05 i 48/07 u daljnjem tekstu: " Zakon o VSTV BiH"), odnosno sa ~lankom 4. stavak 2. Zakona o pla}ama i ostalim naknadama sudaca i tu`itelja u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 72/05) i ~lankom 4. stavak 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudaca i tu`itelja u RS ("Slu`beni glasnik RS", br. 115/05 i 118/07), Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e (u daljnjem tekstu "Vije}e") objavljuje 

JAVNI NATJE^AJ ZA UPRA@NJENA MJESTA 

U sudovima i tu`iteljstvima kako slijedi: 

Rukovode}e pozicije: 

1.    Predsjednik Kantonalnog suda Mostar 

2.    Predsjednik Kantonalnog suda Tuzla 

3.    Predsjednik Okru`nog suda Isto~no Sarajevo 

4.    Predsjednik Op}inskog suda ^apljina 

5.    Predsjednik Op}inskog suda Sarajevo 

6.    Zamjenik glavnog tu`itelja Kantonalnog tu`iteljstva Travnik, jedna (1) pozicija 

7.    Zamjenik glavnog tu`itelja Okru`nog tu`iteljstva Trebinje, jedna (1) pozicija 

Suci/Tu`itelji: 

8.    Jedan (1) tu`itelj Tu`ila{tva BiH 

9.    Jedan (1) sudac Vrhovnog suda FBiH 

10.    Jedan (1) sudac Kantonalnog suda Mostar 

11.    Jedan (l) sudac Kantonalnog suda Livno 

12.    Jedan (1) sudac Okru`nog suda Isto~no Sarajevo 

13.    Jedan (1) sudac Okru`nog suda Doboj 

14.    Jedan (1) sudac Osnovnog suda Prijedor 

15.    Jedan (1) sudac Op}inskog suda Livno 

16.    Jedan (1) sudac Op}inskog suda [iroki Brijeg 

17.    Jedan (1) sudac Op}inskog suda Zenica 

18.    Jedan (1) sudac Op}inskog suda Velika Kladu{a 

19.    Jedan (1) sudac Op}inskog suda Ora{je 

20.    Dvoje (2) tu`itelja Kantonalnog tu`iteljstva Sarajevo 

21.    Jedan (l) tu`itelj Kantonalnog tu`iteljstva Ora{je 

Dodatni suci: 

22.    Troje (3) dodatnih sudaca Vrhovnog suda FBiH 

23.    Jedan (1) dodatni sudac Vrhovnog suda RS 

24.    Jedan (1) dodatni sudac Kantonalnog suda Sarajevo 

25.    Dvoje (2) dodatnih sudaca Op}inskog suda Velika Kladu{a 

26.    Jedan (1) dodatni sudac Op}inskog suda Ora{je 

27.    ^etvoro (4) dodatnih sudaca Op}inskog suda Tuzla 

28.    Jedan (1) dodatni sudac Osnovnog suda Modri~a 

29.    Jedan (1) dodatni sudac Osnovnog suda Sokolac 

Stru~ni suradnici: 

30.    Jedan (1) stru~ni suradnik Op}inskog suda Biha} 

31.    Jedan (1) stru~ni suradnik Op}inskog suda Cazin 

32.    Jedan (1) stru~ni suradnik Op}inskog suda Velika Kladu{a 

33.    Jedan (1) stru~ni suradnik Op}inskog suda Ora{je 

34.    Jedan (1) stru~ni suradnik Op}inskog suda Grada~ac 

35.    Troje (3) stru~nih suradnika Op}inskog suda @ivinice 

36.    Dvoje (2) stru~nih suradnika Op}inskog suda Ljubu{ki 

37.    Jedan (l) stru~ni suradnik Op}inskog suda [iroki Brijeg 

38.    Jedan (1) stru~ni suradnik Osnovnog suda Kotor Varo{ 

39.    Jedan (l) stru~ni suradnik Osnovnog suda Derventa 

40.    Jedan (1) stru~ni suradnik Osnovnog suda Modri~a 

41.    Jedan (1) stru~ni suradnik Osnovnog suda Vlasenica 

UVJETI 

Podnosilac prijave na natje~aj treba ispunjavati osnovne uvjete propisane ~lankom 21. Zakona o VSTV BiH: 

POSEBNI UVJETI 

Pored ovih uvjeta, prijavljeni kandidati moraju zadovoljiti i posebne uvjete koji se odnose na radno iskustvo kako je propisano odgovaraju}im ~lancima Zakona o VSTV BiH: ~lanak 25., 27., 28., 29. i ~lanak 31. 

Prilikom procjene kvalifikacija kandidata Vije}e uzima u obzir sljede}e kriterije: 

Osobe koje su zainteresirane da se prijave na ova mjesta mogu dobiti prijavni materijal direktno u prostorijama Vije}a, u ulici Kraljice Jelene br. 88, Sarajevo; Ministarstvu pravde BiH i entitetskim ministarstvima pravde; entitetskim vrhovnim sudovima, kantonalnim i okru`nim sudovima, Apelacionom sudu Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, te entitetskim, okru`nim i kantonalnim tu`iteljstvima. 

Prijavni materijal dostupan je i na web stranici Vije}a: www.hjpc.ba. Uz prijavu, potrebno je prilo`iti i dopis kojim se nazna~ava da se kandidat prijavljuje za ogla{eno mjesto u jednom od gore navedenih sudova/tu`iteljstva, uz naznaku broja natje~aja. 

Kandidati koji su se ranije prijavljivali za bilo koji nivo u sudovima ili tu`iteljstvima u BiH po natje~ajima koje je objavljivalo Vije}e, ne moraju dostavljati drugi prijavni materijal. Obvezni su dostaviti obrazac za mjesto suca i tu`itelja, popunjen obrazac IZJAVE o promjenama u statusu i dokumente tra`ene uz prijavni materijal koji nisu stariji od 6, odnosno 12 mjeseci. Tra`eni obrasci nalaze se na web stranici Vije}a, kao i u svim sudovima, tu`ila{tvima i ministarstvima pravde. 

Prijava se podnosi na adresu: Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine, ulica Kraljice Jelene br. 88, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. 

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

Vije}e zadr`ava pravo popune ve}eg ili manjeg broja pozicija od raspisanog, na osnovu ~lanka 21. to~ka 4. Poslovnika Vije}a ("Slu`beni glasnik BiH", br. 59/09, 29/06, 98/06 i 2/07). 

Nijedna prijava ne}e se izuzeti iz razmatranja isklju~ivo na osnovu spola, rase, boje ko`e kandidata, na temelju njegovog jezika, vjeroispovijesti, politi~kog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, povezanosti s nacionalnom manjinom, te na osnovu imovinskog statusa kandidata ili njegovog statusa po ro|enju. 

(so-1184-a-G/09) 


VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 25. stav 7. Zakona o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 35/04), ~lana 8. stav 1. Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vije}a ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 7/03 i 37/03), ~lana 8. stav 1. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03) i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog ~lana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE JEDNOG ^LANA UPRAVNOG ODBORA NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

I. 

U Upravni odbor Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u skladu Zakonom o osnivanju Nezavisnog operatora sistema za prijenosni sistem u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 35/04), predla`e ~etiri ~lana iz Federacije Bosne i Hercegovine sa du`inom mandata od pet, ~etiri, tri i dvije godine. Kako je mandat dr. Seadu Dizdarevi}u ~lanu Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini istekao, za popunu upra`njene pozicije objavljuje se javni konkurs za utvr|ivanje prijedloga kandidata za jednog ~lana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini kojeg }e Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predlo`iti Vije}u ministara Bosne i Hercegovine na odobravanje. 

II. Nadle`nosti Upravnog odbora 

Nadle`nosti Upravnog odbora su: dono{enje Statuta i njegovih izmjena i dopuna, usvajanje i odbijanje godi{njih finansijskih izvje{taja, imenovanje generalnog direktora i na njegov prijedlog ~lanova Uprave, dono{enje odluke o pove}anju ili smanjenju rezervi obrtnih sredstava, dono{enje odluke o ulaganjima ve}im od 500.000,00 EUR, odobravanje dugoro~nog plana prijenosnog razvoja koji dostavi Prijenosna kompanija, odobravanje i izdavanje godi{njeg izvje{taja Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: NOS), utvr|ivanje smjernica za generalnog direktora o sprovo|enju poslovne politike i obaveza, usvajanje ili odbijanje finansijskih izvje{taja, osim godi{njih finansijskih izvje{taja, usvajanje i sprovo|enje godi{njih planova koji se odnose na rad NOS-a, dono{enje odluka o pitanjima koja su upu}ena od strane generalnog direktora i drugih vi{ih ~lanova uprave NOS-a, usvajanje pravilnika i Eti~kog kodeksa NOS-a, podno{enje zahtjeva za registraciju NOS-a na osnovu Zakona o registraciji kao i preduzimanje svih aktivnosti neophodnih za osnivanje NOS-a kako je propisano ovim zakonom, podno{enje prijedloga vezanih za tarife DERK-u i odlu~ivanje o drugim pitanjima u okviru svojih ovla{tenja u skladu sa Statutom. 

III. Mandat 

Nakon prvog mandata ~lanovi Upravnog odbora imenuju se na period od najdu`e pet godina. Nijedan ~lan Upravnog odbora ne mo`e obavljati du`nost u vi{e od dva mandata. 

IV. Status 

Aktom o imenovanju ~lanovi Upravnog odbora ne zasnivaju radni odnos u NOS-u. ^lanovi Upravnog odbora ostvaruju pravo na naknadu u skladu sa aktom NOS-a. 

V. Op{ti uslovi 

VI. Posebni uslovi 

VII. Ostali uslovi 

VIII. Potrebni dokumenti 

Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. 

Uz prijavu treba dostaviti slijede}e dokumente (original ili ovjerena fotokopija): 

Sa svim kandidatima koji u|u u u`i izbor obavi}e se intervju, o ~emu }e kandidati biti blagovremeno obavije{teni. 

Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu, te popuniti obrazac izjave u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa za slu~aj njegovog imenovanja. 

Kopije dokumenata }e biti vra}ene kandidatima samo na njihov zahtjev. 

IX.  Rok za podno{enje prijava 

Javni konkurs objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta" i dnevnim listovima: "Oslobo|enje" i "Dnevni list". 

Rok za podno{enje prijava je 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

Prijave se mogu dostaviti li~no ili putem po{tanske slu`be na adresu: 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Mostar, ul. Alekse [anti}a bb, sa naznakom: 

- Komisiji za utvr|ivanje prijedloga kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini. 

Prijave kandidata sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od sedam dana od proteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzete u razmatranje u daljnjem postupku kandidovanja. 

(so-1191-a-G/09) USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA 

Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-E-09-000 112, po zahtjevu Ma~ar Radislava, sin Vlada, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.l. br. 2078/04 K.O. Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 3592 zv. Lo{evac, po kulturi ku}a i zgrada 143 m2, dvori{te 500 m2 i njiva 5. klase 2579 m2, k.~. 3593 zv. Lo{ovac, po kulturi {uma 4. klase 4043 m2, k.~. 3600 zv. Ra`i{ta po kulturi njiva 5. klase povr{ine 362 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Ma~ar Radislav, sin Vlada, sa 1/1 dijela. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 045-0-DN-E-09-000 112
16. septembra 2009. godine
Gora`de 


(so-1532/09-G) PUTNE ISPRAVE 

Ministarstvo vanjskih poslova putem diplomatsko-konzularnih predstavni{tava progla{ava neva`e}im sljede}e nestale putne isprave Bosne i Hercegovine: 

1.    Ambasada Bosne i Hercegovine u Be~u: 

a)    paso{ br. 6117806, izdat 26. 8. 2008. godine u Bijeljini, na ime Savi} Dragan, JMBG 2403978180862 

b)    paso{ br. 5553573, izdat 25. 7. 2007. godine u Mrkonji} Gradu, na ime Kova~evi} Nihad, JMBG 2306982103257 

c)    paso{ br. 5690533, izdat 4. 10. 2007. godine u Prijedoru, na ime Rastoka Milenko, JMBG 1609978160059 

d)    paso{ br. 6259201, izdat 29. 4. 2009. godine u Doboju, na ime Petri~evi} Vladimir, JMBG 2210981120002 

e)    paso{ br. 6095469, izdat 22. 8. 2008. godine u Trebinju, na ime Gugolj Dejan, JMBG 2501973153958 

f)    paso{ br. 6206786, izdat 17. 2. 2009. godine u Doboju, na ime Bekti} Adnan, JMBG 2409988120033 

g)    paso{ br. 6126755, izdat 18. 2. 2009. godine u Ora{ju, na ime Gani} Rizah, JMBG 1101989123321 

h)    paso{ br. 5917248, izdat 24. 4. 2008. godine u Be~u, na ime Alagi} Edhem, JMBG 2910961160018 

i)    paso{ br. 5291786, izdat 25. 1. 2007. godine u Biha}u, na ime Jogi} Elvir, JMBG 2904978111185 

j)    paso{ br. 5222998, izdat 3. 11. 2006. godine u Travniku, na ime Halilovi} Rijad, JMBG 3108972191767 

k)    paso{ br. 5342646, izdat 8. 3. 2007. godine u Biha}u, na ime Grahovi}-@ali} Rejma, JMBG 1106990115008 

2.    Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Minhenu: 

a)    paso{ br. 4965145, izdat 11. 11. 2005. godine u Zenici, na ime Ramulj D`enana, JMBG 3011977195007 

b)    paso{ br. 4919051, izdat 5. 8. 2005. godine u Sarajevu, na ime Ritter Sanela, JMBG 240497915001 

c)    paso{ br. 5536458, izdat 22. 7. 2007. godine u Minhenu, na ime Salihba{i} Adem, JMBG 2509982122152 

d)    paso{ br. 5552813, izdat 21. 7. 2007. godine u Zenici, na ime Wagner Nisveta, JMBG 3006958129113 

e)    paso{ br. 5417469, izdat 14. 5. 2007. godine u Minhenu, na ime Smlati} Adonis, JMBG 2205989113834 

f)    paso{ br. 5673531, izdat 18. 9. 2007. godine u Biha}u, na ime Osman~evi} Ismet, JMBG 2005951163324 

g)    paso{ br. 4941599, izdat 22. 9. 2005. godine u Prijedoru, na ime Zgonjanin Dejan, JMBG 2709981162516 

h)    paso{ br. 4914645, izdat 27. 9. 2005. godine u Minhenu, na ime Ademovi} Enes, JMBG 2211987180011 

i)    paso{ br. 596875, izdat 4. 6. 2008. godine u Minhenu, na ime Blagaj Japri, JMBG 1501953167533 

j)    paso{ br. 5704192, izdat 26. 10. 2007. godine u Minhenu, na ime ^au{evi} Rusmin, JMBG 0110974103257 

k)    paso{ br. 5035464, izdat 14. 4. 2006. godine u Minhenu, na ime Gari} Tanja, JMBG 1408989129115 

3.    Ambasada Bosne i Hercegovine u Moskvi: 

a)    paso{ br. 5699487, izdat 16. 10. 2007. godine u Be~u, na ime Krsmanovi} Sr|an, JMBG 1405979173230 

b)    paso{ br. 5266058, izdat 28. 12. 2006. godine u Banjoj Luci, na ime Ni{evi} Bo`o, JMBG 2510976162523 

c)    paso{ br. 5917667, izdat 12. 5. 2008. godine u Be~u, na ime Ivanjak Goran, JMBG 1208969100006 

d)    paso{ br. 6122577, izdat 2. 9. 2008. godine u Banjoj Luci, na ime Stoji} Slavomir, JMBG 1306961104128 

e)    paso{ br. 5347199, izdat 15. 3. 2007. godine u Be~u, na ime Luki} Bato, JMBG 0905971183929 

f)    paso{ br. 5305837, izdat 2. 2. 2007. godine u Be~u, na ime \oki} Stanimir, JMBG 2101959183498 

4.    Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu: 

a)    paso{ br. 5414896, izdat 8. 5. 2007. godine u Tuzli, na ime Suba{i} Rifet, JMBG 0202950122155 

b)    paso{ br. 5167986, izdat 9. 8. 2006. godine u Br~kom, na ime De~eko Jelena, JMBG 3107975175014 

c)    paso{ br. 6206603, izdat 17. 2. 2009. godine u Doboju, na ime Peranovi} Sinislav, JMBG 1311972123594 

d)    paso{ br. 5517679, izdat 9. 7. 2007. godine u Bonu, na ime Deronji} Husnija, JMBG 0610947181508 

e)    paso{ br. 5517678, izdat 9. 7. 2007. godine u Bonu, na ime Deronji} Fata, JMBG 0505955186502 

f)    paso{ br. 5997532, izdat 10. 6. 2008. godine u Sarajevu, na ime Osmanovi} Daut, JMBG 1106995171526 

g)    paso{ br. 5659894, izdat 12. 9. 2007. godine u MUP USK, na ime Bapi} Suad, JMBG 010197911127 

h)    paso{ br. 6339651, izdat 27. 6. 2009. godine u Frankfurtu, na ime Maka{ Irma, JMBG 1206994177177 

i)    paso{ br. 4664892, izdat 28. 9. 2007. godine u Bonu, na ime Dizdarevi} Milka, JMBG 0205955185855 

j)    paso{ br. 5470492, izdat 22. 6. 2007. godine u Fo~i, na ime Pecikoza Mom~ilo, JMBG 2510946133642 

5.    Ambasada Bosne i Hercegovine u Kopenhagenu: 

a)    paso{ br.5961594 , izdat 17.06.2008. godine u Kopenhagenu, na ime Pavlovi} Sreto, JMBG 0609936190019 

6.    Ambasada Bosne i Hercegovine u [tokholmu: 

a)    paso{ br. 6018058, izdat 22. 7. 2008. godine u [tokholmu, na ime Jozi} Ivica, JMBG 0205963194286 

b)    paso{ br. 6194503, izdat 18. 2. 2009. godine u Biha}u, na ime Mehi} Muris, JMBG 2201002163317 

c)    paso{ br. 6194502, izdat 18. 2. 2009. godine u Biha}u, na ime Mehi} Fahrudin, JMBG 1502005163306 

d)    paso{ br. 6194487, izdat 18. 2. 2009. godine u Biha}u, na ime Mehi} Fersada, JMBG 1005984505294 

e)    paso{ br. 6194486, izdat 18. 2. 2009. godine u Biha}u, na ime Mehi} Nurfin, JMBG 1005979163326 

7.    Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u [tutgartu: 

a)    paso{ br. 5883573, izdat 20. 3. 2008. godine u Sarajevu, na ime Jarmanovi} Renato, JMBG 1302992171502 

b)    paso{ br. 5711772, izdat 13. 11. 2007. godine u Bijeljini, na ime Zari} Obrad, JMBG 1011991181550 

c)    paso{ br. 4781477, izdat 25. 11. 2004. godine u Banjoj Luci, na ime Banjac Marko, JMBG 1508988710404 

d)    paso{ br. 4761048, izdat 14. 9. 2004. godine u [tutgartu, na ime Endeman Azra, JMBG 1110966185701 

8.    Ambasada Bosne i Hercegovine u Ljubljani: 

a)    paso{ br. 5798085, izdat 17. 1. 2008. godine u Biha}u, na ime Ahmetovi} Suvad, JMBG 2005976113844 

9.    Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Milanu: 

a)    paso{ br. 5277209, izdat 29. 12. 2006. godine u Banjoj Luci, na ime @ari} Neboj{a, JMBG 1910974101947 

10.    Ambasada Bosne i Hercegovine u Atini: 

a)    paso{ br. 5834557, izdat 20. 2. 2008. godine u Prijedoru, na ime Jankovi} Boris @ivko, JMBG 1011995161945 

11.    Ambasada Bosne i Hercegovine u Parizu: 

a)    paso{ br. 4812418, izdat 25. 1. 2005. godine u Tuzli, na ime Ali} Sejdo, JMBG 2201942182212 

b)    paso{ br. 6144802, izdat 5. 11. 2008. godine u Zvorniku, na ime Usti} Nihad, JMBG 1904985183139 

12.    Ambasada Bosne i Hercegovine u Kamberi: 

a)    paso{ br. 5203372 , izdat 23. 8. 2006. godine u Banjoj Luci, na ime Mla|enovi} Nata{a, JMBG 1711957177678 

b)    paso{ br. 5255217, izdat 28. 11. 2006. godine u Be~u, na ime Mla|enovi} Nenad, JMBG 0905962180046 

(so-1208-a-G/09) ZELENE KARTE 

Ogla{avaju se neva`e}im slijede}e zelene karte Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini: 

BIH/25/0005199 

BIH/25/0002856 

BIH/25/0009263 

BIH/25/0003846 

BIH/25/0006730 

BIH/25/0007703 

BIH/25/0002544 

BIH/25/0008259 

BIH/25/0004855 

BIH/01/0770353 

BIH/01/0779614 

BIH/01/0770362 

BIH/01/0771023 

BIH/52/0222397 

(O-753/09) OSTALE OBJAVE 

Ogla{ava se neva`e}im ID broj 200676830000, izdat od Uprave za indirektno oporezivanje Banja Luka (Uvjerenje broj 04/1-UPJR/1-5390-2/07 od 13. 7. 2007. godine), na ime KS CABRIO d.o.o. Sarajevo, Juki}eva 77. 

(O-755/09) 


Ministarstvo odbrane/obrane BiH 

Zajedni~ki {tab/sto`er OS BiH 

Komanda/zapovjedni{tvo za podr{ku/potporu 

Komanda/zapovjedni{tvo logistike 

8. bataljon logisti~ke podr{ke 

Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 1801103, za terensko motorno vozilo NISAN, registarskih oznaka 856-J-315. 

(O-760/09) BRISAWE IZ SUDSKOG REGISTRA 


BR^KO DISTRIKT BiH 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH donio je Rje{enje br. 096-0-Reg-09-000153 od 12. 2. 2009. god, koje sadr`i sljede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge "AGROS COMPANY" Br~ko, upisano u sudski registar Osnovnog suda u Br~ko Distriktu, Rje{enjem br. D-2394/02 od 8. 1. 2003. god., mat. reg. br. 1-679, prestaje sa radom sa 31. 1. 2009. god., na osnovu Odluke o prestanku Dru{tva u skra}enom postupku od 9. 2. 2009. god., a po prijedlogu osniva~a. Osniva~ Bo`i} Jovica preuzima obavezu da isplati sve neizmirene obaveze Dru{tva prema povjeriocima, ako iste postoje. 

Protiv Rje{enja povjerioci mogu podnijeti prigovor ovom Sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Po pravosna`nosti Rje{enja Sud }e brisati Dru{tvo iz sudskog registra. 

(SR-8/09-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH donio je Rje{enje br. 096-0-Reg-09-000101 od 4. 2. 2009. god, koje sadr`i sljede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge "SIGMA R" Br~ko, Svetog Save bb, lok. br. ,,L 12", upisano u sudski registar Osnovnog suda u Br~ko Distriktu, Rje{enjem br. D-2035/02 od 8. 1. 2003. god., mat. reg. br. 1-684, prestaje sa radom sa 2. 2. 2009. god., na osnovu Odluke o prestanku Dru{tva u skra}enom postupku od 2. 2. 2009. god., a po prijedlogu osniva~a. Osniva~ Nikoli} Radomir iz Br~kog preuzima obavezu da isplati sve neizmirene obaveze Dru{tva prema povjeriocima, ako iste postoje. 

Protiv Rje{enja povjerioci mogu podnijeti prigovor ovom Sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Po pravosna`nosti Rje{enja Sud }e brisati Dru{tvo iz sudskog registra. 

(SR-9/09-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH donio je Rje{enje br. 096-0-Reg-09-000112 od 24. 2. 2009. god, koje sadr`i sljede}e podatke: 

PREDUZE]E ZA PROIZVODNJU, USLUGE I PROMET "AUTO KU]A BLA[KO" d.o.o. BR^KO DISTRIKT, Radoja Domanovi}a 12, upisano u sudski registar Osnovnog suda u Br~ko Distriktu, Rje{enjem br. D-793/02 od 9. 7. 2002. god., mat. reg. br. 1-265, prestaje sa radom sa 2. 2. 2009. god., na osnovu Odluke o prestanku Dru{tva u skra}enom postupku od 3. 2. 2009. god., a po prijedlogu osniva~a. Osniva~i Krsmanovi} Blagoje i Krsmanovi} Petra preuzimaju obavezu da isplate sve neizmirene obaveze Dru{tva prema povjeriocima, ako iste postoje. 

Protiv Rje{enja povjerioci mogu podnijeti prigovor ovom Sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Po pravosna`nosti Rje{enja Sud }e brisati Dru{tvo iz sudskog registra. 

(SR-11/09-BR) UPISI U SUDSKI REGISTAR 


BR^KO DISTRIKT BiH 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001363 od 31. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vr{i se upis osnivanja udru`enja gra|ana pod nazivom Kulturno umjetni~ko dru{tvo "OSMAN RE[IDOVI]" Brka bb, Br~ko Distrikt BiH - puni naziv. Skra}eni naziv je KUD "OSMAN RE[IDOVI]" Brka, Br~ko Distrikt BiH. Sjedi{te Dru{tva je u Brki bb, Br~ko Distrikt BiH. Osniva~i Dru{tva su: Juki} Alma, k}i Bege, iz Brke bb, Br~ko Distrikt BiH, JMB 0404984186537, Pamuk~i} Rasim, sin Muharema, iz Brke bb, Br~ko Distrikt BiH, JMB 0807964181501, Smajlovi} Nermina, k}i Seada, iz Brke bb, Br~ko Distrikt BiH, JMB 0609965186519, Hanu{i} Mirsad, sin Muradifa, iz Brke 219, Br~ko Distrikt BiH, JMB 2112969181509, Smajlovi} Nermin, sin Seada, iz Brke bb, Br~ko Distrikt BiH, JMB 0808966181548, Jahi} Muhamed, sin Husejna, iz Brke bb, Br~ko Distrikt BiH, JMB 0108960181528, Hanu{i} Mersed, sin Muradifa, iz Brke bb, Br~ko Distrikt BiH, JMB 2602964181532, Ibranovi} Husnija, sin Novalije, iz Brke bb, Br~ko Distrikt BiH, JMB 1711961180012, Fa~i} Fuad, sin Hasana, iz Brke bb, Br~ko Distrikt BiH, JMB 1801969181513, Imamovi} Mubina, k}i Muharema, iz Brke 240, Br~ko Distrikt BiH, JMB 1403967186539, Halilovi} Huska, sin Salke, iz Brke bb, Br~ko Distrikt BiH, JMB 1008952762618, Pamuk~i} Edin, sin Naila, iz Brke 65, Br~ko Distrikt BiH, JMB 0501969181532, Juki} Azra, k}i Sulje, iz Brke bb, Br~ko Distrikt BiH, JMB 0312973186509, Huki} Muharem, sin Fikreta iz Brke 311, Br~ko Distrikt BiH, JMB 0103971181501, Junuzovi} Munever, sin Mehemeda, iz Brke 106, Br~ko Distrikt BiH, JMB 2010967181539, Re{idovi} Izeta, k}i Ahmeta, iz Brke 218, Br~ko Distrikt BiH, JMB 0704945186531, Me{i} Mirsad, sin Ahmeta iz Brke 180, Br~ko Distrikt BiH, JMB 1408959181503, Memi{evi} Samir, sin [emsudina, iz Brke 24, Br~ko Distrikt BiH, JMB 0608972181526. Programski ciljevi Dru{tva su: unapre|enje bo{nja~ke duhovnosti i svijesti, razvijanje svih kulturnih vrijednosti Bo{njaka, ~uvanje i njegovanje izvornosti te osobitosti bosanskog jezika, poticanjem njegove upotrebe u porodici, javnom i kulturnom `ivotu, privrednom `ivotu i sredstvima javnog informisanja, ja~anje privredne pozicije Bo{njaka. Svrha i programski ciljevi Dru{tva }e se postizati: pomaganjem nau~nika i umjetnika, pomaganjem u~enika i studenata u {kolovanju, te nau~nom i umjetni~kom usavr{avanju u zemlji i inostranstvu, izdavanjem stalnih i povremenih listova, publikacija i knjiga, u skladu sa zakonom, pra}enjem odgojno-obrazovnog procesa u osnovnim, srednjim, vi{im i visokim {kolama, sudjelovanjem u kreiranju i ostvarivanju njihovih programa, {irenjem i njegovanjem pismenosti u narodu i brizi za kulturni i privredni napredak sela, {irenjem knjige, osnivanjem knji`ara, biblioteka, ~itaonica, medioteka i klubova, u skladu sa zakonom, osnivanjem pjeva~kih, muzi~kih, pozori{nih, likovnih, folklornih i sportskih grupa, organiziranjem priredbi Dru{tva i drugih scenskih priredbi, organiziranjem stru~nih i nau~nih skupova, prire|ivanjem stalnih tribina Dru{tva, organiziranjem kurseva za kulturno, privredno i ekonomsko prosvje}ivanje, suradnjom sa vjerskim ustanovama u unapre|enju duhovnih, moralnih i eti~kih vrijednosti kao sastavnica kultura, razvijanjem suradnje s drugim sli~nim Dru{tvima, uspostavom neposredne suradnje s kulturnim, prosvjetnim, znanstvenim i privrednim ustanovana i organizacijama, brizi za nacionalnu i kulturnu svijest Bo{njaka izvan domovine, svim ostalim aktivnostima kojima se pridonosi ispunjenju svrhe i ostvarivanju programskih ciljeva Dru{tva. Dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti: 91.330 Djelatnost ostalih ~lanskih organizacija na bazi u~lanjenja, d.n., 92.310 Umjetni~ko i knji`evno stvarala{tvo i scenska umjetnost, 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.522 Za{tita kulturnih dobara, prirodnih i drugih znamenitosti. Osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanje Dru{tva su Pamuk~i} Edin - predsjednik Upravnog odbora Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja, Me{i} Mirsad - ~lan Upravnog odbora Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja i Imamovi} Mubina - predsjednik Skup{tine Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-1014/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001378 od 9. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Prestaje sa radom i bri{e se iz sudskog registra Samostalni preduzetnik za trgovinu i usluge "BELLEZZA" Br~ko Distrikt BiH, Trg mladih 4, vl. Mahmutovi} Adnana. Samostalni preduzetnik prestaje sa radom 31. 12. 2008. godine zbog nerentabilnog poslovanja. 

(SR-1015/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000694 od 13. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"ZAI HUA"d.o.o. Br~ko Distrikt, Dubrave vr{i osnivanje podru`nice koja }e poslovati pod nazivom: PREDUZE]E ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO "ZAI HUA" d.o.o. Br~ko Distrikt, Dubrave, Podru`nica "ZAI HUA" Porebrice, Grada~ac. Skra}eni naziv je: "ZAI HUA" d.o.o. Br~ko Distrikt, Dubrave, Podru`nica "ZAI HUA" Porebrice, Grada~ac. Sjedi{te je: Porebrice, "Nova Pijaca" Grada~ac. Djelatnost Podru`nice je: Podru`nica }e obavljati sve poslove u okviru registrovane djelatnosti preduze}a. Lice ovla{teno za zastupanje je: {ef Podru`nice Zhou Jianwei iz Zhejiang, NR Kina, sa boravkom u Br~kom, Dubrave bb, paso{ broj PCHNG 20444169m NR Kina, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-1016/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001115 od 18. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Mu{ki odbojka{ki klub "Br~ko Jedinstvo" Br~ko Distrikt BiH upisuje nova lica ovla{}ena za zastupanje i to Kurti} Mirzu, Radi} Jovu i Mari} Ivu. 

(SR-1017/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000599 od 30. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"MD COMPANY" d.o.o. BR^KO DISTRIKT, SLIJEP^EVI]I, vr{i promjenu osniva~a, tako da iz Dru{tva istupa osniva~ Rikanovi} (Bo{ka) Milenko iz Br~kog, Donji Brezik bb, JMB 1203961182494 i svoj osniva~ki ulog u iznosu od 1.000,00 KM prenosi na osniva~a \oji} (Vasilija) Ljubo iz Br~kog, Slijep~evi}a 44, JMB 1208952181509, tako da sada osniva~ki ulog iznosi 2.000,00 KM. Preduze}e uskla|uje svoju djelatnost sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u Br~ko Distriktu BiH ("Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH", broj 15/07): 15.810 Proizvodnja hljeba, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un. Razrje{ava se du`nosti zamjenika direktora Rikanovi} (Bo{ka) Milenko iz Br~kog, Donji Brezik bb, JMB 1203961182494. 

(SR-1018/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001042 od 3. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Samostalni preduzetnik za prevoz, trgovinu i usluge "MINKA" Br~ko, vl. Salki} Mustafa, ul. ^etvrti juli, V. ulica br. 23, prestaje sa radom od 24. 9. 2008. god. zbog ekonomskih pote{ko}a u poslovanju. 

(SR-1019/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001257 od 2. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Razrje{ava se du`nosti predsjednika i osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanje UDRUGE DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA "HVO H-B", Br~ko Distrikt BiH, Ivo Mato Filipovi}, sa JMB 3004960181502, osobna iskaznica br. 03FZD2603 i mjestom boravka Skakava Donja, Br~ko Distrikt BiH, a umjesto gore navedenog na du`nost v.d. predsjednika i osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanje UDRUGE DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA "HVO H-B", Br~ko Distrikt BiH, imenuje se Mijo Joko Josipovi}, sa JMB 2109965181511, osobna iskaznica br. 04FZF1737 i mjestom boravka Vitanovi}i, Br~ko Distrikt BiH. Tajnik Udruge Marinko Tadija Gelji}, JMB 1103973181510, osobna iskaznica br. 03FZB8495, Bijela, Br~ko Distrikt BiH i dalje ostaje kao jedna od osoba za zastupanje i predstavljanje Udruge. 

(SR-1020/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000455 od 16. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se Preduze}e za trgovinu na veliko i malo "AUTO SHOP - M" d.o.o. Br~ko. Skra}eni naziv je: "AUTO SHOP - M" d.o.o. Br~ko. Sjedi{te je: Dubrave, Tr`nica "Arizona", Bezistan 2, F-8/lokal 9. Osniva~ je: Mihajlovi} (Borislav) Zoran iz Bijeljine, Milo{a Obili}a 86, JMB 2707971180858, sa osniva~kim ulogom od 2.000 KM Odlukom o osnivanju od 3. 4. 2008. g. Djelatnost preduze}a je: 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50 403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i insudstrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem, hranom za `ivotinje, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanom. 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51 421Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektr~nim aparatma za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim.te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju. U spoljnotrgovinskom poslovanju Dru{tvo mo`e obavljati sve poslove iz registrovane djelatnosti. Lice ovla{teno za zastupanje je: direktor Mihajlovi} (Borislav) Zoran iz Bijeljine, Milo{a Obili}a 86, JMB 2707971180858, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-1021/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001316 od 2. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"FEROS" d.d. Br~ko vr{i pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva u iznosu od 637.050,00 KM, tako da sad ukupan iznos osnovnog kapitala Dru{tva iznosi 1.571.680,00 KM, podijeljen na 157.168 dionice, a struktura osnovnog kapitala Dru{tva iznosi: D.o.o. "Express promet" Br~ko 126.325 dionica. Manjinski dioni~ari 30.843 dionica. Nominalna vrijednost jedne dionice je 10,00 KM. Vr{i se uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u Br~ko Distriktu BiH i ista sada glasi: 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda. 

(SR-1022/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001322 od 2. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

DD "DUKA & BOSNA" Br~ko vr{i pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva u iznosu od 3.136.660,00 KM, tako da sad ukupan iznos osnovnog kapitala Dru{tva iznosi 9.167.535,00 KM, podijeljen na 916.753 dionice, a struktura osnovnog kapitala Dru{tva iznosi: DOO "DUKA" Tuzla 717.735 dionica, Manjinski dioni~ari 199.018 dionice, Nominalna vrijednost jedne dionice je 10,00 KM. Vr{i se uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u Br~ko Distriktu BiH i ista sada glasi: 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, d.n., 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande. 

(SR-1023/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001385 od 21. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

DD "DUKA & BOSNA" Br~ko vr{i pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva u iznosu od 3.136.660,00 KM, tako da sad ukupan iznos osnovnog kapitala Dru{tva iznosi 9.167.535,00 KM, podijeljen na 916.753 dionice, a struktura osnovnog kapitala Dru{tva iznosi: DOO "DUKA" Tuzla 717.735 dionica, Manjinski dioni~ari 199.018 dionica. Nominalna vrijednost jedne dionice je10,00 KM. Vr{i se uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u Br~ko Distriktu BiH i ista sada glasi: 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, d.n., 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inam, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande. 

(SR-1/09-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-09-001385 od 12. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rami} Ned`ad, osniva~ "CONRAM" d.o.o. za in`enjering, elektrousluge i trgovinu, Br~ko Distrikt BiH,. Bulevar mira bb, zgrada "Delta 2", I sprat, vr{i dopunu djelatnosti d.o.o. sljedede}om djelatno{}u: 64.200 Telekomunikacije. 

(SR-2/09-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-09-000032 od 19. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Preduzetnik Nada Janji} iz Bijeljine, Kneza Ive od Semberije 170/A, JMB 0402964185019, donio je Odluku dana 15. 1. 2009. godine o prestanku sa radom samostalnog poduzetnika. Tom Odlukom izjavljuje da prestaje sa obavljanjem trgovinske djelatnosti koju je obavljala pod firmom: Samostalni preduzetnik trgovinom na malo "N & B" Br~ko Distrikt BiH, vl. Nada Janji}, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu BiH, Dubrave - Tr`nica "Arizona", posl. zgr. 13, lok. 54, i koji je kao takav bio upisan u sudski registar Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH broj 096-0-Reg-08-000407 od 15. 4. 2008. godine, pod mati~nim brojem 3-4163. Preduzetnik kao datum prestanka obavljanja svoje registrovane djelatnosti utvr|uje sa 15. 1. 2009. godine, iz razloga {to vi{e ne postoji ekonomska opravdanost obavljanja registrovane djelatnosti. Samostalni preduzetnik je sa 15. 10. 2008. godine stavio obavje{tenje da }e nastupiti prestanak obavljanja djelatnosti. 

(SR-3/09-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-09-000001 od 15. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se "CONEX - AM" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge, Br~ko Distrikt BiH. Dru{tvo }e poslovati pod nazivom "CONEX - AM" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge, Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv Dru{tva glasi: "CONEX - AM" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH. Sjedi{te Dru{tva je Br~ko Distrikt BiH, Bulevar mira bb, zgrada "Kvadar", I sprat, lokal broj 16. Osniva~i Dru{tva su: Dragomir Lazovi}, sin Jugoslava, ro|en 25. 7. 1966. godine u Ivanjici, JMB 2507966792617, dr`avljanin Republike Srbije, sa prebivali{tem u Ivanjici, Venijamina Marinkovi}a 68, Republika Srbija, paso{ broj 004930475, izdat od strane MUP-a Republike Srbije, SUP ^a~ak, i Ahmed Murselovi}, sin Hamdije, ro|en 3. 10. 1978. godine u Br~kom, JMB 0310978181510, sa prebivali{tem u Br~kom, Huseina [alapi}a 56, li~na karta broj 03FZD3224, izdata od strane Vlade Br~ko Distrikta, Javni registar. Osniva~i Dru{tva Dragomir Lazovi} i Ahmed Murselovi} unose kao osnovni kapital u Dru{tvo nov~ana sredstva u ukupnom iznosu od 2.000,00 KM (slovima: dvijehiljade konvertibilnih maraka) i to: Dragomir Lazovi} 1.000,00 KM u novcu, tj. 50% kapitala i Ahmed Murselovi} 1.000,00 KM u novcu, tj. 50% kapitala. 

Djelatnost Dru{tva je: 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i`eljeznom robom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. Registrovane djelatnosti Dru{tvo }e obavljati i u spoljnotrgovinskom prometu. Lica ovla{tena za zastupanje Dru{tva su Dragomir Lazovi}, sin Jugoslava, ro|en 25. 7. 1966. godine u Ivanjici, JMB 2507966792617, dr`avljanin Republike Srbije, sa prebivali{tem u Ivanjici, Venijamina Marinkovi}a 68, Republika Srbija, paso{ broj 004930475, izdat od strane MUP-a Republike Srbije, SUP ^a~ak; 2. Ahmed Murselovi}, sin Hamdije, ro|en 3. 10. 1978. godine u Br~kom, JMB 0310978181510, sa prebivali{tem u Br~kom, Huseina [alapi}a 56, li~na karta broj 03FZD3224, izdata od strane Vlade Br~ko Distrikta, Javni registar, bez ograni~enja ovla{}enja. 

(SR-4/09-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH donio je Rje{enje br. 096-0-Reg-09-000036 od 21. 1. 2009. god, koje sadr`i sljede}e podatke: 

"LAMZA" d.o.o. za promet, usluge i proizvodnju, Br~ko Distrikt BiH, Gornja Skakava 68, upisano u sudski registar Osnovnog suda u Br~ko Distriktu Rje{enjem br. D-1282/04 od 8. 11. 2004. god., mat. reg. br. 1-1315, prestaje sa radom sa 31. 12. 2008. god., na osnovu Odluke o prestanku Dru{tva u skra}enom postupku od 5. 1. 2009. god., a po prijedlogu osniva~a. Osniva~ Lame{i} Bla` iz Br~kog, G. Skakava, preuzima obavezu da isplati sve neizmirene obaveze Dru{tva prema povjeriocima, ako iste postoje. 

Protiv Rje{enja povjerioci mogu podnijeti prigovor ovom Sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Po pravosna`nosti Rje{enja Sud }e brisati Dru{tvo iz sudskog registra. 

(SR-5/09-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-09-000048 od 4. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o prestanku poslovanja Podru`nice broj 1, Stovari{te gra|evinskog materijala sa {ljunkarom, N.N. Polje bb, Srebrenik, dana 1. 1. 2009. godine osniva~ preduze}a d.o.o. "Bjeli}" donosi Odluku o prestanku poslovanja Podru`nice broj 1, Stovari{te gra|evinskog materijala sa {ljunkarom i sa ovim datumom }e se izvr{iti brisanje Podru`nice iz sudskog registra. 

(SR-6/09-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001338 od 12. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"ITALAPPALTI" d.o.o. Br~ko vr{i pove}anje osnovnog kapitala za iznos od 390.931,31 KM u novcu, tako da sada osnovni kapital Dru{tva iznosi 410.931,31 KM. 

(SR-7/09-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj 096-0-Reg-09-000110 od 18. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vr{e se dopune i promjene upisa samostalnog preduzetnika koji posluje po nazivom: 

Kafe bar "GOTHARD" Br~ko Distrikt, Ogra|enovac bb, vl. Abidovi} Ramiz, s.p. 

Djelatnosti preduzetnika su: 

52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei, 55.403 Kafane, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti d.n. (igre na sre}u putem automata za igre na sre}u), 92.710 Djelatnost kockarnica i kladionica (igre na automatima za igre na sre}u). 

Osniva~ i preduzetnik je: Abidovi} Ramiz iz Ogra|enovca, JMB 2901964181505, 1.k. 03FZC8645 

Preduzetnika predstavlja i zastupa: 

Abidovi} Ramiz iz Br~ko Distrikta, Ogra|enovac, JMB 2901964181505, 1.k. 03FZC8645, bez ograni~enja ovla{tenja 

Abidovi} Samir iz Br~ko Distrikta, Ogra|enovac, JMB 2902988181502, l.k. 06FZH9657, bez ograni~enja ovla{tenja 

Abidovi} Azira iz Br~ko Distrikta, Ogra|enovac, JMBG 2102967186508, l.k. 03FZC8644, bez ograni~enja ovla{tenja 

Ostali podaci ostaju nepromijenjeni. 

(SR-10/09-BR) 

LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI 


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLIJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 


Ogla{ava se neva}e}im Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza broj 04/1-UPP/1-4118/07 od 1. 8. 2007., izdato od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka, na ime ARMIRA^ d.o.o., Ra{tani bb, 88000 Mostar, PDV broj 227028070003. 

70