novi_oglasi2003.JPG

Godina XIII
Utorak, 1. 9. 2009. godine 

Broj/Broj
69 

Godina XIII
Utorak, 1. 9. 2009. godine 

SLU@BENE OBJAVE 


UDRU@ENJA - FONDACIJE 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev Udru`enja gra|ana BOSONA iz Sarajeva, ulica Paromlinska broj 25, u predmetu upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 8. i 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje gra|ana BOSONA 

    Udru`ewe gra|ana BOSONA 

    Udruga gra|ana BOSONA 

    Skra}eni naziv Udru`enja je: UG BOSONA, UG BOSONA, UG BOSONA 

    Sjedi{te Udru`enja je: Sarajevo, ulica Paromlinska broj 25 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 802, knjiga I Registra, sa danom 1. 4. 2009. godine. 

3.    Udru`enje ima svoj znak. Znak Udru`enja ~ini rije~ BOSONA ispisana kombinacijom velikih i malih stiliziranih }irili~nih i latini~nih {tampanih slova u vodoravnom nizu. Slova su sivo-plave boje. Ispod natpisa je stilizovan reljefni cvjetni motiv sivo-plave boje. 

4.    Danom upisa u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica i ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine isklju~ivo pod registrovanim nazivom. 

5.    Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: okupljanje osoba koje se bave ili zanimaju za historijsko naslije|e Bosne i Hercegovine, aktivnosti na o~uvanju i njegovanju historijskog naslije|a Bosne i Hercegovine i prikupljanju i {irenju informacija vezanih za historijsko naslije|e Bosne i Hercegovine, u~e{}e u izradi i implementaciji promotivnih projekata koji doprinose ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udru`enja, promocija historijskih, prirodnih, kulturnih i ekonomskih potencijala i resursa, kao i duhovnih vrijednosti u Bosni i Hercegovini, poticanje i osna`ivanje volonterskog rada, organizovanje savjetovanja, seminara, treninga, edukativnih kurseva. predavanja radi usavr{ava- nja~lanova i {ire dru{tvene okoline, kao i manifestacija kulturnog i zabavnog karaktera, prikupljanje, katalogizacija i arhiviranje literature, publikacija, bro{ura, knjiga u pisanoj, elektronskoj i audiovizualnoj formi i ostalih publikacija neprofitnog karaktera u svrhu promocije ciljeva i djelatnosti Udru`enja, poticaj na kori{tenje informacio- nih tehnologija u obradi informacija o historijskom naslije|u i publikovanje software-skih edukativnih aplikacija u svrhu promocije ciljeva i djelatnosti Udru`enja, razmjena iskustava sa istim ili sli~nim udru`enjima i drugim nevladinim organizacija- ma u zemlji i inostranstvu. 

6.    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Udru`enja je: 

-    izvr{ni direktor Udru`enja, Emir Lagumd`ija, JMB 1206974172179, Sarajevo, ulica Paromlinska 25. 

7.    U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u roku od 30 dana od dana izvr{ene promjene. 

8.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Udru`enja gra|ana BOSONA iz Sarajeva, ulica Paromlinska broj 25 je dana 28. 1. 2009. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

U toku postupka registracije Ministarstvo je utvrdilo da zahtjev nije potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog kojih nije mogu}e izvr{iti registraciju. Ministarstvo je podneskom broj UP08-07-1-108/09 od 4. 2. 2009. godine zatra`ilo ispravku i dopunu zahtjeva. 

Nakon otklanjanja nedostataka, Udru`enje je uz zahtjev prilo`ilo sljede}u dokumentaciju: Odluku o osnivanju Udru`enja gra|ana BOSONA, broj 01/09 od 20. 3. 2009. godine sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru`enja gra|ana BOSONA, broj 02/09 od 20. 3. 2009. godine, Odluku o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje Udru`enja, broj 04/09 od 20. 3. 2009. godine, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje i ovjerena fotokopija li~ne karate, Odluku o imenovanju Upravnog odbora Udru`enja, broj 07/09 od 20. 3. 2009. godine, podatke o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis Udru`enja gra|ana BOSONA u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde BiH, pa je doneseno rje{enje kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj UP08-07-1-108/09
1. aprila 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-169/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev Udru`enja za me|unarodnu razmjenu studenata radi stru~ne prakse IAESTE Bosne i Hercegovine, sa sjedi{tem u Banjoj Luci, ulica Majke Jugovi}a broj 1, u predmetu upis promjene u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, kod Udru`enja za me|unarodnu razmjenu studenata radi stru~ne prakse IAESTE Bosne i Hercegovine, sa sjedi{tem u Banjoj Luci, ulica Majke Jugovi}a broj 1, upisane pod registarskim brojem RU-222/04, knjiga I Registra, dana 7. 12. 2004. godine, upisuje se promjena, kako slijedi: 

-    Prestaju ovla{tenja predsjedniku Upravnog odbora Udru`enja Tanji Milojevi} za zastupanje i predstavljanje Udru`enja u pravnom prometu. 

-    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Udru`enja u pravnom prometu je: 

    predsjednik Upravnog odbora Udru`enja, Milan Vru}ini}, JMB 2409985120016, Prijedor, ulica Mitra Stojanovi}a bb. 

2.    Ostali upisi u Registru udru`enja izvr{eni po Rje{enju broj 222/04 od 7. 12. 2004. godine, ostaju neizmijenjeni. 

3.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Udru`enje za me|unarodnu razmjenu studenata radi stru~ne prakse IAESTE Bosne i Hercegovine, sa sjedi{tem u Banjoj Luci, ulica Majke Jugovi}a broj 1, u predmetu upis promjene u Registar udru`enja, upisano je u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine pod registarskim brojem RU- 222/04, knjiga I Registra, dana 7. 12. 2004. godine. 

Udru`enje je dana 12. 3. 2009. godine podnijelo zahtjev za upis promjene u Registar udru`enja ovog Ministarstva. 

Uz zahtjev za upis promjene u Registar udru`enja prilo`ena je Odluka o razrje{enju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Udru`enja kao lica ovla{tenog za zastupanje Udru`enja u pravnom prometu Udru`enja za me|unarodnu razmjenu studenata radi stru~ne prakse IAESTE Bosne i Hercegovine, br. 361-01/09 od 12. 2. 2009. godine, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje Udru`enja i ovjerena fotokopija li~ne karte. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi u skladu sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondaciji Bosne i Hercegovine i stranih me|unarodnih udru`enja i fondacija drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis promjene u Registar udru`enja. S toga je rije{eno kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM za upis promjena u Registar udru`enja Ministarstva, u skladu sa ~lanom 29. stav b. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe, u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi u tri primjerka putem ovog Ministarstva. 


Broj 07-50.-1-89/04
8. aprila 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-183/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i Zahtjev Udru`enja estradnih i slobodnih umjetnika u Bosni i Hercegovini, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Ferhadija broj 15/1, u predmetu upis promjena u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine kod Udru`enja estradnih i slobodnih umjetnika u Bosni i Hercegovini, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Ferhadija broj 15/1, upisanog pod registarskim brojem RU-169/04, knjiga I Registra, dana 27. 5. 2004. godine, upisuje se promjena, kako slijedi: 

-    Prestaju ovla{tenja izvr{nom direktoru Huseinu Kurtagi}u za zastupanje i predstavljanje Udru`enja u pravnom prometu. 

-    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Udru`enja u pravnom prometu je: 

    izvr{ni direktor, Fatima Kurtagi}, JMB 1105948178516, iz Sarajeva, ulica Ferhadija broj 15/1. 

-    Promjena Statuta Udru`enja. 

2.    Ostali upisi u Registru Udru`enja izvr{eni na osnovu Rje{enja broj RU-169/04, od dana 27. 5. 2004. godine ostaju neizmijenjeni. 

3.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Udru`enje estradnih i slobodnih umjetnika u Bosni i Hercegovini, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Ferhadija broj 15/1 je upisano u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem RU-169/04, knjiga I Registra, dana 27. 5. 2004. godine, podnio je zahtjev dana 14. 4. 2009. godine. 

Uz zahtjev za upis promjena u Registar udru`enja prilo`ena je Odluka o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje i predstav- ljanje, broj 10-02/2009 od 24. 3. 2009. godine, Odluka o imenovanju izvr{nog direktora, broj 08-02/2009 od 24. 3. 2009. godine, Odluka o razrje{enju lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje, broj 45-02/2008 od 15. 12. 2008. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Udru`enja estradnih i slobodnih umjetnika u Bosni i Hercegovini, broj 06-03/2009 od 24. 3. 2009. godine, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje Udru`enja i ovjerena fotokopija li~ne karte. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispu- njeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarod- nih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis promjena u Registar udru`enja. 

S toga je rije{eno kao u dispozitivu Rje{enja. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM za upis promjena u Registar udru`enja Ministarstva, u skladu sa ~lanom 29. stav b. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi u tri primjerka putem ovog Ministarstva. 


Broj 07-50-44/04
27. aprila 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-186/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i Zahtjev strane organizacije Liga Muslimanskog Svijeta, iz Meka Mukarema, Saudijska Arabija, p.o. box 537, Glavnog ureda "Liga Muslimanskog Svijeta u Bosni i Hercegovini", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Semira Fra{te broj 12 A, zastupanu po advokatu Kemalu Ale~kovi}u, iz Sarajeva, za upis promjene u Registar stranih i me|unarodnih nevladinih organizacija na osnovu ~lana 32., a u vezi sa ~lanom 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondaci- jama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registru stranih i me|unarodnih nevladinih organizacija Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, kod strane organizacije Liga Muslimanskog Svijeta, Meka Mukarema, Saudijska Arabija, p.o. box 537, Glavnog ureda "Lige Muslimanskog Svijeta u Bosni i Hercegovini", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Semira Fra{te broj 12 A, upisana pod registarskim brojem 28, knjiga V Registra, dana 18. 12. 2008. godine, upisuje se promjena kako slijedi: 

-    Prestaju ovla{tenja Alobaidi Saad Rashed za zastupanje i predstavljanje Glavnog ureda u Sarajevu; 

-    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Glavnog ureda je GARI, RAHMAATALLAH NAZERKHAN G, broj paso{a G648440, sa privremenim boravkom u Sarajevu, ulica Lukavi~ka cesta broj 21/A. 

2.    Ostali upisi u Registru stranih i me|unarodnih nevladinih organizacija upisani na osnovu Rje{enja, broj 08-07-6-140/08 od 18. 12. 2008. godine, ostaju neizmijenjeni. 

Obrazlo`enje 

Strana organizacija Liga Muslimanskog Svijeta, Meka Mukarema, Saudijska Arabija, p.o. box 537, Glavnog ureda "Liga Muslimanskog Svijeta u Bosni i Hercegovini", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Semira Fra{te broj 12 A je upisana u Registar stranih i me|unarodnih nevladinih organizacija kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 28, knjiga V Registra, dana 18. 12. 2008. godine. 

Strana organizacija je dana 18. 3. 2009. godine podnijela zahtjev za upis promjene u Registar kod ovog Ministarstva. 

Uz zahtjev za upis promjene u Registar prilo`ena je Odluka o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje, broj 02/09 od 10. 3. 2009. godine, Izjava pod zakletvom od 10. 1. 2009. godine, punomo} za advokata iz Sarajeva, ovjeren potpis iica ovla{tenog za zastupanje Ureda i paso{. Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis promjena u Registar udru`enja. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM za upis promjena u Registar udru`enja Ministarstva, u skladu sa ~lanom 29. 1. b. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-07-6-140/08
20. aprila 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-187/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i Zahtjev Udru`enja poljoprivrednih proizvo|a~a - Agrar, sa sjedi{tem u Zvorniku, ulica Snagovo bb, u predmetu upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 8. i 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje poljoprivrednih proizvo|a~a - Agrar 

    Udru`ewe poqoprivrednih proizvo|a~a - Agrar 

    Udruga poljoprivrednih proizvo|a~a - Agrar 

    Sjedi{te Udru`enja je: Zvornik, ulica Snagovo bb. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 811, knjiga I Registra, sa danom 23. 4. 209. godine. 

3.    Danom upisa u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica i ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine isklju~ivo pod registrovanim nazivom. 

4.    Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: me|usobno povezivanje ~lanova Udru`enja u cilju preduzimanja aktivnosti na razvoju poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, rad na pobolj{avanju uslova rada poljoprivrednih prizvo|a~a sa akcentom na poljoprivredne proizvo|a~e u povratni~kim mjestima u BiH, za{tita interesa poljoprivrednih prizvo|a~a, promocija uloge, zna~aja i aktivnosti nevladinog sektora, te ja~anje, unapre|enje kapaciteta i mehanizama za unapre|enje rada NVO u BiH, provo|enje humanitarnih akcija radi pobolj{anja polo`aja poljoprivrednih proizvo|a~a u saradnji sa nadle`nim institucijama, organima i organizacijama u BiH, razmjena iskustava sa istim i sli~nim udru`enjima i drugim nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu. 

5.    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Udru`enja je: 

-    predsjednik Udru`enja, Nihad Veli}, JMB 2812968183992, Tuzla, ulica ZAVNOBiH-a broj 9. 

6.    U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u roku od 30 dana od dana izvr{ene promjene. 

7.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Udru`enje poljoprivrednih proizvo|a~a - Agrar, sa sjedi{tem u Zvorniku, ulica Snagovo bb je dana 24. 3. 2009. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`ena je Odluka o osnivanju Udru`enja, broj 01/-O/09 od 21. 3. 2009. godine sa pot- pisom svih osniva~a, Statut Udru`enja poljoprivrednih proizvo- |a~a - Agrar, broj 02-S/09 od 21. 3. 2009. godine, Odluka o ime- novanju lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje Udru`enja u pravnom prometu, broj 03-Z/09 od 21. 3. 2009. godine, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, Odluka o imenovanju Upravnog odbora Udru`enja, broj 02-UO/09 od 21. 3. 2009. godine, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis Udru`enja poljoprivrednih proizvo|a~a - Agrar, u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde BiH, pa je doneseno Rje{enje kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema. @alba se podnosi u tri primjerka, putem ovog Ministarstva. 


Broj UP08-07-1-442/09
23. aprila 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-190/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i Zahtjev Udru`enja "Tenis klub PREDNOST", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Fra An|ela Zvizdovi}a broj 1, u predmetu za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 8. i 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje "Tenis klub PREDNOST" 

    Udru`ewe "Tenis klub PREDNOST" 

    Udruga "Tenis klub PREDNOST" 

    Skra}eni naziv Udru`enja je: PREDNOST, PREDNOST, PREDNOST 

    Sjedi{te Udru`enja je: Sarajevo, ulica Fra An|ela Zvizdovi}a broj 1. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 818, knjiga I Registra, sa danom 4. 5. 2009. godine. 

3.    Danom upisa u Registar Udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica i ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine, isklju~ivo pod registrovanim nazivom. 

4.    Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: popularizacija i {irenje sportske kulture kroz tenis, kod djece, omladine i odraslih, obu~avanje, {kolovanje i treniranje svih uzrasta i kategorija ~lanstva i ostalih zainteresiranih, organizacija tenis takmi~enja i turnira u BiH za sve kategorije i uzraste, razvoj i o~uvanje mentalnih i fizi~kih sposobnosti djece, omladine i odraslih, razvoj i unapre|enje teniskog sporta u Bosni i Hercegovini, pru`anje pojedina~ne, djelimi~ne i kompletne logistike za sve ~lanove, prijatelje i simpatizere Udru`enja, podr{ka i u~e{}e u svim sportskim i op{tedru{tvenim akcijama i manifestacijama, organizovano takmi~arsko i rekreativno bavljenje tenisom za sve uzraste i kategorije ~lanstva, prijatelje i simpatizere udru`enja, razmjena iskustava i informacija sa istim ili sli~nim udru`enjima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. 

5.    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Udru`enja je: 

-    predsjednik Udru`enja Sa{a Ljumi}, JMB 0910981170136, Sarajevo, ulica Porodice Ribar broj 5. 

6.    U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene. 

7.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Udru`enje "Tenis klub PREDNOST", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Fra An|ela Zvizdovi}a broj 1 je dana 30. 3. 2009. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`ena je: Odluka o osnivanju Udru`enja, broj 01/09 od 25. 3. 2009. godine sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru`enja "Tenis klub PREDNOST", broj 02/09 od 25. 3. 2009. godine, Odluka o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje Udru`enja, broj 05/09 od 25. 3. 2009. godine, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacija- ma Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarod- nih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis Udru`enja "Tenis klub PREDNOST", u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde BiH, pa je doneseno rje{enje kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj UP08-07-1-478/09
4. maja 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-197/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i Zahtjev strane organizacije The Research Foundation of the State University of New York - Fondacija za istra`ivanje Dr`avnog univerziteta New York, sa sjedi{tem u New York, 35 State Street, Albany, 12201-0009, United States of America, za upis u Registar stranih i me|unarodnih fondacija, na osnovu ~lana 33., a u vezi sa ~lanom 45. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar stranih i me|unarodnih fondacija kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, upisuje se Ured strane organiza- cije u Bosni i Hercegovini The Research Foundation of the State University of New York, sa sjedi{tem u New York, 35 State Street, Albany, 12201-0009, United States of America, pod nazivom: 

    Office of The Research Foundation of the State University of New York in Bosnia and Herzegovina, 

    Ured Fondacije za istra`ivanje Dr`avnog univerziteta New York u Bosni i Hercegovini. 

    Sjedi{te Ureda Fondacije je: Sarajevo, ulica Hiseta broj 3/II. 

2.    Ured fondacije je upisan pod registarskim brojem RSMF-18/09, knjiga VI Registra, sa danom 28. 5. 2009. godine. 

3.    Ured fondacije ima znak, isti kao i znak iz zemlje domicila. Znak Fondacije za istra`ivanje Dr`avnog univerziteta New York se sastoji od crvenog znaka koji prikazuje kupolu zgrade Fondacije za istra`ivanje, unutar crvenog kruga. Do znaka, iznad ravne linije, nalaze se rije~i ispisane sivom bojom "The Research Foundation" velikim slovima manjeg formata. Ispod iste linije su napisane rije~i "The State University of New York", malim slovima, Italik pismom. 

4.    Danom izdavanja ovog Rje{enja, Ured Fondacije mo`e u ime strane organizacije iz ta~ke 1. ovog Rje{enja, djelovati na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti }e upotrebljavati isklju~ivo registrovani naziv na jeziku zemlje domicila. 

5.    Ciljevi i djelatnost Ureda Fondacije su: izrada i provedba projekata me|unarodne tehni~ke pomo}i, obuke, obrazovanja i stru~nog istra`ivanja u Bosni i Hercegovini, davanje doprinosa na teoretskoj i prakti~noj razini na podru~ju razvoja demokratskih institucija u Bosni i Hercegovini, provedba aktivnosti sa ciljem ja~anja demokracije, vladavine prava civilnog dru{tva, ekonomije, za{tite okoli{a i drugih pitanja u Bosni i Hercegovini. 

6.    Osoba za zastupanje i predstavljanje Ureda Fondacije je: 

    Christian Haupt, broj paso{a 359700231, SR Njema~ka, sa privremenim boravi{tem u Sarajevu, ulica Husrefa Red`i}a broj 3. 

7.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH.". 

Obrazlo`enje 

Strana organizacija Research Foundation of the State University of New York - Fondacija za istra`ivanje Dr`avnog univerziteta New York, sa sjedi{tem u New York, 35 State Street, Albany, 12201-0009, United States of America je dana 18. 5. 2009.godine podnijela zahtjev za upis Ureda Fondacije u Bosni i Hercegovini, u Registar stranih i me|unarodnih fondacija kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod nazivom: Office of The Research Foundation of the State, University of New York in Bosnia and Herzegovina. 

Uz zahtjev za upis u Registar je dostavljena dokumentacija: Akt Dr`avnog ministarstva obrazovanja iz grada Albany, New York, kojim se dokazuje registacija strane organizacije u zemlji domicila, Statut strane organizacije, Odluka o otvaranju Ureda Fondacije u BiH i imenovanju lica ovla{tenog za predstavljanje i zastupanje Ureda Fondacije u Bosni i Hercegovini, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje, ovjerena fotokopija paso{a i prijave boravi{ta. 

Uvidom u dokumentaciju je utvr|eno da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravlnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH ", broj 29/02), za upis Ureda strane organizacije u Registar stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija kod ovog Ministarstva, te je odlu~eno kao u dispozitivu Rje{enja. 

Na ovo Rje{enje je napla}ena administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM, u skladu sa ~lanom 29. ta~ka a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj UP08-07-5-709/09
28. maja 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-207/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev Fondacije "Centar za zastupanje gra|anskih interesa," iz Sarajeva, ulica Mar{ala Tita broj 19/III, zastupanu po punomo}niku Kemalu Ale~kovi}u, advokatu iz Sarajeva, za upis promjena u Registru fondacija, na osnovu ~lana 32. u vezi sa ~lanom 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registru fondacija kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuju se promjene adrese sjedi{ta Fondacije "Centar za zastupanje gra|anskih interesa", iz Sarajeva, ulica Mar{ala Tita broj 19/III, upisane pod registarskim brojem 75, knjiga II Registra, dana 18. 3. 2009. godine, kako slijedi: 

-    Mijenja se ~lan 3. stav 1. Statuta Fondacije, koji reguli{e sjedi{te Fondacije, tako da se umjesto dosada{njeg sjedi{ta: "Sarajevo, ulica Mar{ala Tita broj 19/III", upisuje: 

    "Sarajevo, ulica ]emalu{a broj 7/I". 

2.    Ostali upisi u Registru, upisani pod registarskim brojem 75, knjiga II Registra, od 18. 3. 2009. godine, ostaju neizmijenjeni. 

3.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Fondacija "Centar za zastupanje gra|anskih interesa", iz Sarajeva, ulica Mar{ala Tita broj 19/III je upisana u Registar fondacija kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 75, knjiga II Registra, dana 18. 3. 2009. godine. 

Udru`enje je dana 13. 5. 2009. godine podnijelo zahtjev za upis promjena adrese sjedi{ta Fondacije u Registar fondacija ovog Ministarstva. 

Uz zahtjev za upis promjena u Registara fondacija, prilo`ena je Odluka o izmjeni Statuta Fondacije, broj 07/09, od 14. 4. 2009. godine i Odluka o promjeni sjedi{ta Fondacije broj 06/09 od 14. 4. 2009. godine. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju, utvr|eno je da su ispunjeni uvjeti predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis izmjena u Registru Udru`enja, pa je rije{eno kao u dispozitivu Rje{enja. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM za upis izmjena u Registru fondacija Ministarstva, u skladu sa ~lanom 29. stav b. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi u tri primjerka putem ovog ministarstva. 


Broj UP08-07-3-98/09
14. maja 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-211/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev Udru`enja Bosiljak Cazin, sa sjedi{tem u Cazinu, ulica ^aji}i broj 14, u predmetu za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 8. i 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje Bosiljak Cazin 

    Udru`ewe Bosiqak Cazin 

    Udruga Bosiljak Cazin 

    Sjedi{te Udru`enja je: Cazin, ulica ^aji}i broj 14. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 834, knjiga I Registra, sa danom 5. 6. 2009. godine. 

3.    Udru`enje ima svoj znak. Znak Udru`enja je u obliku svijetlo-plavog kruga, u kojem se nalazi cvijet bosiljka. Cvijet bosiljka se sastoji od pet roza latica i jedne sme|o-zelene petiljke. Petiljka je uspravnog polo`aja i blago je pri dnu zavijena na desnu stranu. Sa skrivenog dijela vrha petiljke, simetri~no se raspore|uju jedna uz drugu latice cvijeta, svaka u obliku srca oivi~enog neravnom linijom. 

4.    Danom upisa u Registar Udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica i ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine, isklju~ivo pod registrovanim nazivom. 

5.    Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: povezivanje ~lanova Udru`enja, razvoj mre`e dobrovoljne pomo}i pru`anje pomo}i ~lanovima Udru`enja i drugim licima, posebno: pomo} siroma{noj djeci u njihovom {kolovanju, pomo} siroma{nim osobama u njihovom osposobljavanju za rad i samostalan `ivot i u pronalasku stalnog zaposlenja, pomo} starijim siroma{nim osobama u njihovom zbrinjavanju, pomo} siroma{nim porodicama u rje{avanju njihovih minimalnih stambenih potreba, u~e{}e sa lokalnom zajednicom u izradi projekata o socijalnoj za{titi, gra|anskom dru{tvu, za{titi ljudskih prava, prava manjina, razvoju tolerancije i vjerskih sloboda, organiziranje dobrovoljnih radnih akcija i humanitarnih, kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija, razmjena iskustava sa sli~nim udru`enjima u BiH i inostranstvu, izdavanje ~asopisa i drugih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udru`enja. 

6.    Lica ovla{tena za zastupanje i predstavljanje Udru`enja su: 

-    predsjednik Udru`enja Hase Kova~evi}, JMB 0502949112476, Cazin, ulica ^aji}i broj 14. 

-    predsjednik Upravnog odbora udru`enja Bahrudin Be{irevi}, JMB 2307953112464, Cazin, ulica Begove Kafane bb. 

7.    U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije, u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene. 

8.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Udru`enje Bosiljak Cazin, sa sjedi{tem u Cazinu, ulica ^aji}i broj 14 je dana 28. 1. 2009. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

U toku postupka registracije, Ministarstvo je utvrdilo da zahtjev nije potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog kojih nije mogu}e izvr{iti registraciju. Ministarstvo je podneskom broj UP08-07-1-109/09 od 30. 3. 2009. godine zatra`ilo ispravku i dopunu zahtjeva. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`ena je Odluka o osnivanju Udru`enja Bosiljak Cazin broj 01/08 od 17. 12. 2008. godine sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru`enja Bosiljak Cazin broj 02/08 od 17. 12. 2008. godine, Odluka o imenovanju predsjednika i ~lanova Upravnog odbora sa potpisom svih ~lanova Upravnog odbora Udru`enja broj 06/08 od 17. 12. 2008. godine, Odluka o imenovanju lica ovla{tenih za zastupanje i predstavljanje Udru`enja u pravnom prometu, broj 08/08 od 17. 12. 2008. godine, ovjeren potpis lica ovla{tenih za zastupanje i predstavljanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, primjerak znaka Udru`enja, podaci o strukturi kapitala Udru`enja, ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a i Rje{enje Op}ine Cazin o davanju saglasnosti za kori{tenje imena Op}ine Cazin u nazivu Udru`enja broj 01/N-05-715/09 od 16. 3. 2009. godine. 

Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis Udru`enja Bosiljak Cazin, u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde BiH, pa je doneseno Rje{enje kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj UP08-07-1-109/09
5. juna 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-221/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev Udru`enja "Inicijative pre`ivjelih od mina", sa sjedi{tem u Tuzli, ulica Be}arevac broj 1, za upis promjena u Registru udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br 32/01,42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, kod Udru`enja "Inicijative pre`ivjelih od mina", sa sjedi{tem u Tuzli, ulica Be}arevac broj 1, upisanog pod registarskim brojem RU-810, knjiga I Registra, dana 23. 4. 2009. godine, upisuju se dopune Statuta Udru`enja, kako slijedi: 

-    Iza ~lana 9. Statuta, dodaje se ~lan 9a, koji glasi: 

    Znak Udru`enja se sastoji od imena udru`enja napisanog velikim {tampanim slovima latini~nim pismom u prva dva gornja reda i nazivom Udru`enja napisanog na engleskom jeziku u tre}em redu. Rije~ INICIJATIVE je u ljubi~astoj boji sa stilizovanim slovom J, u obliku dva plamena razli~ite veli~ine, dok je drugi dio naziva imena organizacije, PRE@IVJELIH OD MINA, u sivoj boji, kao i naziv Udru`enja na engleskom jeziku, LANDMINE SURVIVORS INITIATIVES. 

2.    Ostali upisi u Registru izvr{eni na osnovu Rje{enja broj UP08-07-1-140/09 od 23. 4. 2009. godine, ostaju neizmijenjeni. 

3.    Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH". 

Obrazlo`enje 

Udru`enje "Inicijative pre`ivjelih od mina", sa sjedi{tem u Tuzli, ulica Be}arevac broj 1, u predmetu upis promjene u Registar udru`enja, upisano je u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem RU-810, knjiga I Registra, dana 23. 4. 2009. godine. 

Udru`enje je dana 17. 7. 2009. godine podnijelo zahtjev za upis promjene u Registar udru`enja ovog Ministarstva. 

Udru`enje je uz zahtjev prilo`ilo slijede}u dokumentaciju: Odluku o usvajanju Znaka Udru`enja, broj 8/2009 od 26. 6. 2009. godine i Odluku o izmjeni Statuta Udru`enja, broj 9/2009 od 26. 6. 2009. godine. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi u skladu sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis promjene u Registar udru`enja. Stoga je rije{eno kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM za upis promjena u Registar udru`enja Ministarstva, u skladu sa ~lanom 29. stav b. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi u tri primjerka putem ovog Ministarstva. 


Broj UP08-07-1-140/09
20. jula 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-236/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev Panevropske unije Bosne i Hercegovine, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Mar{ala Tita broj 56, za upis promjene u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine kod Panevropske unije Bosne i Hercegovine, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Mar{ala Tita broj 56, upisane pod registarskim brojem RU- 491/06, knjiga I Registra, dana 25. 8. 2006. godine, upisuje se promjena, kako slijedi: 

-    Promjena i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Udru`enja. 

-    Umjesto dosada{njih potpredsjednika Upravnog odbora Nikole Kova~a i Kemala Kozari}a, izabrani su novi potpredsjednici Upravnog odbora: 

    Fahrudin [ebi}, iz Sarajeva, ulica ]emerlina broj 7, i 

    Milorad Kruni}, iz Sarajeva, ulica Hasana Su{i}a broj 16. 

    Za nove ~lanove Upravnog odbora, umjesto Fahrudina [ebi}a i Samira Arnautovi}a, izabrani su: 

    Azra Had`iahmetovi}, iz Sarajeva, Kaptol broj 32, i 

    @eljko [uman, iz Mostara, ulica Kralja Petra Kre{imira IV 2b, Lamela 3. 

2.    Ostali upisi u Registru Udru`enja izvr{eni na osnovu Rje{enja broj 08-07-1-23/07 od 17. 8. 2007. godine ostaju neizmijenjeni. 

Obrazlo`enje 

Panevropska unija Bosne i Hercegovine, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Mar{ala Tita broj 56, koja je upisana u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 491/06, knjiga I Registra, dana 25. 8. 2006. godine podnijela je zahtjev za upis promjene u Registar ovog Ministarstva. 

Uz zahtjev za upis promjene u Registar udru`enja prilo`ena je Odluka o razrje{enju i imenovanju ~lanova Upravnog odbora Panevropske unije Bosne i Hercegovine broj 01/08 od 15. 9. 2008. godine 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi u skladu sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis promjene u Registar udru`enja. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM za upis promjena u Registar udru`enja Ministarstva, u skladu sa ~lanom 29. stav b. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi u tri primjerka putem ovog Ministarstva. 


Broj 08-50.1-51/06
11. juna 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-241/09) UPISI U REGISTAR CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH SAVEZA I ORGANIZACIJSKIH OBLIKA U BiH 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana 8. stav 2.  i ~lana 16. stav 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lana 9. ta~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|ewu jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, wihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi za upis u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini, subjekta upisa Srpskog pravoslavnog manastira Svetog Nikolaja u Dobrunskoj Rijeci, donosi 

RJE[EWE 

1.    Upisuje se SRPSKI PRAVOSLAVNI MANASTIR SVETOG NIKOLAJA U DOBRUNSKOJ RIJECI u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 358/06, kwiga broj III, dana 15. 4. 2009. godine. 

2.    Sjedi{te Srpskog pravoslavnog manastira Svetog Nikolaja u Dobrunskoj Rijeci je: Dobrunska Rijeka, 73247 Dobrun. 

3.    Srpskom pravoslavnom manastiru Svetog Nikolaja u Dobrunskoj Rijeci se potvr|uje kontinuitet pravnog lica. 

4.    Lice ovla{teno za zastupawe Srpskog pravoslavnog manastira Svetog Nikolaja u Dobrunskoj je nastojateq manastira je Jovan Gardovi}. 

5.    Ovo Rje{ewe }e se, bez obrazlo`ewa, objaviti u "Slu`benom glasniku BiH", na teret subjekta upisa. 


Broj UP08-38-2-539/09
15. juna 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-161/09) POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Vili} Mirsadi, a u pravnoj stvari tu`itelja Hypo Alpe-Adria Bank, AD Banja Luka, Aleja Svetog Save 13, protiv tu`enih Ilker Buyukbayrak, sin Bajrama, sada nepoznatog boravi{ta i Preduze}e za in`enjering, usluge i trgovinu "Italproject" DOO Br~ko, radi duga (vsp. 22.395,93 KM), donio je dana 18. 8. 2009. godine 

OGLAS 

Tu`enom Ilker Buyukbayrak, sinu Bajrama, iz Br~kog, Brezik bb, sada nepoznatog boravi{ta, odre|uje se privremeni zastupnik u osobi Simiki} Milenku, advokatu iz Br~kog. 

Privremeni zastupnik u ovom posupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika koje }e vr{iti sve dok se tu`eni Ilker Buyukbayrak ne pojavi pred Sudom. 

O postavljanju privremenog zastupnika obavijestit }e se organ starateljstva Br~ko Distrikta BiH, dostavom prepisa ovog oglasa. 

O postavljanju privremenog zastupnika izdat }e se oglas koji }e se objaviti u "Slu`benom glasniku BiH" i "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH". 


Broj 096-0-P-09-000 710
18. augusta 2009. godine
Br~ko 


(so-1348/09) USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-Dn:09 000 605, po zahtjevu Jakovljevi} Ilije, sin Ante iz Mlado{evica 29A, JMB 1717961122627, u toku je postupak za uspostavljenje zemlji{noknji`nog ulo{ka: 

1. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Posjedovni list broj 388/01, katastarska op}ina Mlado{evica, a ozna~ene su sa: 

- k.~. br. 1081/2 "Krzino Brdo" njiva 4 povr{ine 2891 m2

njiva 5 povr{ine 200 m2

- k.~. br. 1081/5 "Krzino Brdo" ku}a i zgrada povr{ine 72 m2

Dvori{te povr{ine 500 m2 Njiva 4 povr{ine 324 m2. 

Prema podacima iz Slu`be za urbanizam, geodetske i imovinsko pravne poslove Op}ine Maglaj posjednik navedenih nekretnina je Jakovljevi} Ilija, sin Ante sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nih ulo`aka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-Dn:09 000 605
10. augusta 2009. godine
Maglaj 


(so-1319/09-G) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-09-000 079, po zahtjevu Mujki} Rasima, sin Rasima iz Me}evi}a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 974, katastarska op}ina Me}evi}i, ozna~ena sa: 

-    katastarska ~estica broj 1456/4 “Kr~evine”, oranica 5. klase povr{ine 1333 m2 i {uma 5. klase povr{ine 208 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Mujki} Rasim Rasimov, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-09-000 079
10. augusta 2009. godine
Zavidovi}


(so-1321/09-G) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-09-000 078, po zahtjevu Bratanovi} Selvedina, sin Uzeira iz Potkle~a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 1239, katastarska op}ina Potkle~e, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 439/2 “Jezero”, livada 3. klase povr{ine 702 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Bratanovi} Selvedin Uzeirov, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-09-000 078
10. augusta 2009. godine
Zavidovi}


(so-1323/09-G) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-09-000 081, po zahtjevu Merdanovi} Abida, sin Abida iz Hajderovi}a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 577, katastarska op}ina Perovi}i, ozna~ena sa: 

- katastarska ~estica broj 17/1 “Dubrava”, {uma 3. klase povr{ine 11243 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Merdanovi} Abid Abidov, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-09-000 081
10. augusta 2009. godine
Zavidovi}


(so-1325/09-G) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-09-000 080, po zahtjevu Muji} Seada, sin Edhema iz Hajderovi}a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 195, katastarska op}ina Vukmanovi}i, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 784 "Je~mi{te", {uma 4. klase povr{ine 2590 m2, 

- katastarska ~estica broj 785 "Je~mi{te", pa{njak 5. klase povr{ine 2925 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Muji} Sead Edhemov, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-09-000 080
10. augusta 2009. godine
Zavidovi}i 


(so-1327/09-G) 


Na temelju ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama i rje{enja Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda u Livnu, Odjeljenje suda Tomislavgrad objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Livnu, Odjeljenje suda Tomislavgrad, u zemlji{noknji`nom predmetu, Rje{enjem broj 068-2-Dn-08-000 496 od 15. 7. 2009. godine, najavljuje uspostavljanje novog zemlji{noknji`nog ulo{ka radi upisa nekretnine ozna~ene kao: 

- k.~. 257/10 zv. "Srednje polje", u naravi skladi{te sa ekonomskim dvori{tem, povr{ine 3683 m2, upisana u katastarskoj op}ini Tomislavgrad, te upis upis prava vlasni{tva sa dijelom 1/1, na ime Zdravka Rado{a, sina Stojana iz Tomislavgrada. 

Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog pravo na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana objavljene najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. 


Broj 068-2-Dn-08-000 496
15. srpnja 2009. godine
Tomislavgrad 


(so-1335-09-G) 


Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-E-09-000 095, po zahtjevu GRAFIKA d.d. Vitkovi}i-Gora`de, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.l. br. 3369/02 K.O. Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 3926 zv. [tamparija, ku}a i zgrada 499 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik nekretnine upisane u P.l. 3369/02 K.O. Gora`de I je d.o.o. GRAFIKA Gora`de-Vitkovi}i, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 045-0-DN-E-09-000 095
19. augusta 2009. godine
Gora`de 


(so-1338/09-G) 


Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-E-09-000 090, po zahtjevu D`uho Elmedina, sin Ismeta, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.l. br. 2391/02 K.O. Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 1405 zv. Popov do, ku}a i zgrada 92 m2 i dvori{te 152 m2

Prema podacima iz katastra posjednik nekrenine upisane u P.l. 2391/02 K.O. Gora`de I je Tanovi} ro|. Koko{ar Cmilja, k}i Milivoja, sa ½ dijela i Koko{ar Nedeljko, sin Milivoja, sa 1/2 dijela. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 045-0-DN-E-09-000 090
21. augusta 2009. godine
Gora`de 


(so-1344/09-G) UPISI U SUDSKI REGISTAR 

Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001099 od 28. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"MAXMOBIL" d.o.o. Br~ko vr{i osnivanje podru`nice koja }e poslovati pod nazivom: Trgova~ko preduze}e "MAXMOBIL" d.o.o. Br~ko, Podru`nica "MAXMOBIL" Trn. Skra}eni naziv je: "MAXMOBIL" d.o.o. Br~ko. Podru`nica "MAXMOBIL" Trn. Djelatnost Podru`nice je: Podru`nica }e obavljati sve poslove u okviru registrovane djelatnosti preduze}a. Lice ovla{teno za zastupanje je: Lazi~i} (Vladimir) Brane iz Banje Luke, Majevi~ka 41, JMB 2804956100010. 

(SR-865/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001097 od 28. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u koje posluje pod nazivom: DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "LOVRI]" BR^KO DISTRIKT BiH. Skra}eni naziv Dru{tva: "LOVRI]" DOO BR^KO DISTRIKT BiH. Sjedi{te Dru{tva je: Br~ko Distrikt BiH, Uzunovi}a 23. Osniva~ Dru{tva je: Lovri} Ilije Antica, Br~ko Distrikt BiH, Uzunovi}a 23, JMB 0311978182971, sa osniva~kim ulogom 2.000,00 KM u novcu. Djelatnost Dru{tva je: 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.2121 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 55.403 Kafane, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 74.402 Ostale usluge reklame i propagande. Gore navedene djelatnosti Dru{tvo }e obavljati i u spoljnotrgovinskom poslovanju. Lice ovla{}eno za zastupanje Dru{tva je direktor Lovri} Ilije Antica, Br~ko Distrikt BiH, Uzunovi}a 23, JMB 0311978182971, l.k. 08FZJ5995, Javni registar Vlade Br~ko Distrikta BiH bez ograni~enja ovla{}enja. 

(SR-866/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001100 od 29. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva se preduzetnik. Pun naziv glasi: Samostalni preduzetnik fitnes centar "KOLOS" Br~ko, vl. Milovan Radi}, s.p. Skra}eni naziv "KOLOS" Br~ko, vl. Milovan Radi}, s.p. Osniva~ je Milovan Radi} iz Br~kog, Bosanskih kraljeva bb, JMB 2803968140003. Sjedi{te preduzetnika je u Br~kom, ul. 8. marta bb. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom za preduzetnika-potpuna odgovornost. Osniva~ je i zastupnik preduzetnika, bez ograni~enja. Adresa na koju }e preduzetnik primati po{tu je adresa preduzetnika ulica 8. marta bb, Br~ko Distrikt BiH, a osniva~ je lice za po{tu. Djelatnost preduzetnika je: 52 330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52 420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 55.400 Barovi, 55.401 Barovi, 92 610 Rad sportskih objekata, 92 623 Ostale 

sportske djelatnosti, 93 030 Djelatnosti vezane za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja. 

(SR-867/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001129 od 2. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"Fornetti Olimpija", d.o.o. Br~ko pove}ava osnovni kapital za 48.750 KM u novcu. 

(SR-868/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001168 od 13. 11. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

D.o.o. "INTERDRVO" za proizvodnju, trgovinu i usluge Br~ko, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu BiH, Dr. Mehmeda Spahe 33, vr{i pove}anje osnovnog kapitala i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva. Osnovni kapital Dru{tva koji je do sada iznosio 5.000,00 KM (slovima: pethiljada konvertibilnih maraka) u novcu, pove}ava se za iznos od 894.132,39 KM (slovima: osamstotinadevedeset~etirihiljadestotinu- tridesetdvije i 39/100 konvertibilnih maraka), {to predstavlja vrijednost nekretnina - zemlji{ta i objekata koji se unose u Dru{tvo, izra`eno u novcu, tako da sada, osnovni kapital Dru{tva iznosi ukupno 899.132,39 KM (slovima: osamstotinadevedeset- devethiljadastotinatridesetdvije i 39/100 konvertibilnih maraka) sastoji se od 5.000,00 KM (slovima: pethiljada konvertibilnih maraka) u novcu 1.894.132,39 KM (slovima: osamstotinadevedeset~etirihiljadestotinutridesetdvije i 39/100 konver- tibilnih maraka), u nekretninama - zemlji{tu i objekatima izra`eno u novcu. Dru{tvo uskla|uje djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti Br~ko distrikta BiH ("Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH", br. 15/07), kako slijedi: 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proivodnja ostalih proizvoda od drveta, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljeznom robom, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnice. Dru{tvo }e i ubudu}e obavljati djelatnosti vanjskotrgovinskog poslovanja. 

(SR-869/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000818 od 14. 11. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sjedi{te firme je poslovni prostor u Br~kom, Trg mladih 1/a, zgrada Delta II. Djelatnost Dru{tva je: 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, sa rukovaocem, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljeznom robom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama. Dru{tvo pro{iruje svoje djelatnosti i na: 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za kancelarije i trgovine, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju. Dru{tvo }e i dalje obavljati djelatnosti spoljnotrgovinskog prometa i vr{iti usluge u okviru upisanih djelatnosti. Osnovni kapital Dru{tva iznosi 385.667,75 KM (slovima: tristotineosamdesetpethiljada{eststotina{ezdesetsedam- zarezsedamdesetpet konvertibilnih maraka). 

(SR-870/09-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001016 od 7. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

,,NP CO" Br~ko Distrikt BiH vr{i pove}anje osnovnog kapitala za iznos od 2.000.000,00 KM u novcu, tako da sada osnovni kapital Dru{tva iznosi 2.250.000,00 KM. 

(SR-871/09-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000891 od 9. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"Fornetti Olimpija", d.o.o. Br~ko, pove}ava osnovni kapital Dru{tva za 195.583 KM, u novcu. 

(SR-872/09-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001347 od 24. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vr{i se upis dopune djelatnosti Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u "KOMUNALIJE HRGOV^I] - KANALIZACIJA I ODVODNJA" Br~ko Distrikt BiH. Pored ve} upisanih djelatnosti, Dru{tvo }e obavljati i djelatnost pod {ifrom: 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-873/09-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001271 od 5. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Promjena sjedi{ta i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge "KOMPANIJA KU[LJI]" Br~ko, Desanke Maksimovi} 9. Sjedi{te Dru{tva je u Br~ko Distriktu BiH, Desanke Maksimovi} 9. Skra}eni naziv preduze}a je: DOO "KOMPANIJA KU[LJI]" Br~ko, Desanke Maksimovi} 9. Osniva~ Dru{tva je Milovan Ku{lji} iz Broda, Kralja Petra Prvog bb, JMB 2501967120959, koji Dru{tvo u unutra{njem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa bez ograni~enja ovla{}enja i za svoje obaveze odgovara do visine osniva~kog uloga, a Dru{tvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Djelatnost Dru{tva je: 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duvanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod, grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za sopstveni ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duvanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duvana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju, 60.300 Cjevovodni transport, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. Spoljnotrgovinski promet vr{it }e se u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-874/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001321 od 17. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

D.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge "MENDE[" export-import Dubrave vr{i pro{irenje djelatnosti preduze}a i sa: 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motor na vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljeznom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}ima i duvanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duvanom, 51.350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapaetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duvana, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na maio metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo ~asovnicima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama. 

(SR-875/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001176 od 14. 11. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu na veliko i malo export-import "ROTTAL" Brezovo Polje bb, vr{i pro{irenje svojih djelatnosti, tako da }e pored do sada upisanih djelatnosti u Registar Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH obavljati u unutra{njem i spoljnotrgovinskom prometu i djelatnosti: 70110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih soabra}ajnih sredstava. 

(SR-876/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-0011172 od 13. 11. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"AUTOKEHONJA" d.o.o. Br~ko mijenja osniva~a, pa je sada osniva~ i lice ovla{}eno za zastupanje Kehonji} Aladin iz Br~kog. Udio osniva~a u ukupnom kapitalu Dru{tva je 100%. Djelatnost je: 51.900 Ostala trgovina na veliko. 

(SR-877/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001185 od 18. 11. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Trgovina priborom i dijelovima za motorna vozila "SAMARD@I]" d.o.o. Br~ko Dubrave bb, Tr`nica Arizona, koje Dru{tvo je upisano u Registar preduze}a Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH broj D-531/05 od 13. 5. 2005. godine, mati~nog registracionog broja 1-1436, Samard`i} Zdravko vr{i izmjenu naziva pod kojim Dru{tvo posluje promjenu adrese sjedi{ta i dopunu djelatnosti. Novi naziv pod kojim }e Dru{tvo poslovati u daljnjem radu i glasi: Trgovina priborom i dijelovima za motorna vozila "SAMARD@I]" d.o.o. Br~ko, Tr`nica Arizona. Skra}eni naziv Dru{tva glasi: "SAMARD@I]" d.o.o. Br~ko, Tr`nica Arizona. Nova adresa sjedi{ta glasi: Br~ko Distrikt BiH, Tr`nica Arizona, Poslovni centar Ibis, zgrada D 6, lokal br. 3. Dru{tvo dopunjuje djelatnost sljede}im djelatnostima: 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51,840 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na jnalo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n. 

(SR-878/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001202 od 25. 11. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ s.p "BONESA" Trgovina na malo mje{ovitom robom - Bukvik 31/a, Br~ko Distrikt BiH, vl. Ba}i} Nenad, s.p., vr{i promjenu naziva s.p., tako {to }e s.p. ubudu}e poslovati pod nazivom: Samostalni preduzetnik za trgovinu i usluge "NEGO" Br~ko, Bukvik 31/a, vl. Ba}i} Nenad. Skra}eni naziv preduzetnika glasi: "NEGO" Br~ko, vl. Ba}i} Nenad, s.p. Osniva~ vr{i i dopunu registrovane djelatnosti i to: 45 310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom. Osniva~ vr{i i uskla|ivanje registrovane djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Br~ko Distriktu BiH. 

(SR-879/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001201 od 26. 11. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vr{i se pro{irenje djelatnosti preduze}a "BUSINESS BOULEVARD-POSLOVNI BULEVAR" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Br~ko Distrikt BiH. Preduze}e }e ubudu}e obavljati slijede}e djelatnosti: 22.110 Izdavanje knjiga, 22.120 Izdavanje novina, 22.130 Izdavanje ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, 22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.150 Ostala izdava~ka djelatnost, 22.210 [tampanje novina, 22.220 [tampanje, d.n., 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) video zapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softverom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi sa ra~unarskom opremom (hardverom), 72.210 Izrada softvera, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softvera, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravka kancelarijskih,ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 73.101 Istra`ivanje i ekperimentalni razvoj u prirodnim naukama, 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 73.201 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u dru{tvenim naukama, 73.202 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u humanisti~kim naukama, 74.120 Ra~unovodstveni,knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi sa porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.150 Upravljanje holding dru{tvima, 74.200 Arhitektonske i in`injerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.860 Djelatnosti pozivnih centara, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.110 Filmska i video proizvodnja, 92.120 Filmska i video distribucija, 92.200 Radio i televizijske djelatnosti, 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.400 Djelatnost novinskih agencija. Vanjskotrgovinski promet }e se vr{iti u okviru registrovanih djelatnosti Dru{tva. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-880/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001083 od 28. 11. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U Dru{tvu sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu "ZARA" Br~ko Distrikt BiH, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Cerik bb, vr{i se izmjena osniva~a Dru{tva, upis imenovanja zamjenika direktora Dru{tva i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Klasifikacijom djelatnosti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06). Ukupan osnovni kapital Dru{tva ostaje nepromijenjen i iznosi 2.000,00 KM u novcu. Osniva~i Dru{tva su: Yildirim Asmira, k}i Naila, sa JMB 1009975188303, iz [pionice bb, op}ina Srebrenik, sa osniva~kim udjelom u novcu u iznosu od 1.000,00 KM ili sa 50% procentualno izra`enim u~e{}em u osnovnom kapitalu i Yildirim Ahmet, sin Halima iz Republike Turske, sa privr. bor. u Cerik bb, op}ina Srebrenik, nosilac paso{a Republike Turske br. TR-K No381763, sa osniva~kim udjelom u novcu u iznosu od 1.000,00 KM u novcu ili sa 50% procentualno izra`enim u~e{}em u osnovnom kapitalu Dru{tva. Upravu Dru{tva pored direktora ~ini i zamjenik direktora Yildirim Ahmet, sin Halima iz Republike Turske, sa priv. bor. u Cerik bb, op}ina Srebrenik, nosilac paso{a Republike Turske br. TR-K No381763. Dru{tvo }e i ubudu}e obavljati iste djelatnosti koje uskla|ene sa Klasifikacijom djelatnosti BD glase: 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gradom i gra|evinskim, materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina naveliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.632 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko netalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.403 Kafane. Dru{tvo }e obavljati spoljnotrgovinski promet iz oblasti registrovane djelatnosti u unutra{njem prometu. Svi ostali ranije izvr{eni upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-881/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-000983 od 19. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"BIS PROMET" d.o.o. BR^KO DISTRIKT zastupaju bez ograni~enja osniva~i Ristani} (Dragomir) Milan, JMB 2008954182973 i Todorovi} (Dragomir) Angelina,  JMB 2310949505282, koja se razrje{ava du`nosti direktora sa danom 9. 9. 2008. godine, a za novog direktora imenuje se osniva~ Ristani} Milan. Dru{tvo vr{i uskla|ivanje svojih djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Br~ko Distrikta BiH i to: 15.810 Proizvodnja hljeba, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa, proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.910 Proizvodnja destilovanih alkoholnih pi}a, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 15.810 Proizvodnja hljeba, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa, proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.910 Proizvodnja destilovanih alkoholnih pi}a, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.620 Proizvdonja metli i ~etki, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Ru{enje i razbijenje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja soabra}aj- nica.aerodomskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidgora|evinsikh objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinsikih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalaci ja i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i poravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motcikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, borodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duvanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko znastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom,nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na velikoi sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.442 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim,te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim proizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{ina ma za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duvanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tejesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duvana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima u specijalizovanim pradavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjiga ma, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na maoo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom,u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prevoz robe u drumskom saobra}aju, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. Pored ovih djelatnosti Dru{tvo }e obavljati i spoljnotrogvinski promet robe i usluga. 

(SR-882/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001037 od 7. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

SP "KING" Br~ko, vls. Radovanovi} Milan, mijenja osniva~a, zastupnika, sjedi{te, naziv i vr{i uskla|ivanje djelatnosti. Puni naziv preduzetnika glasi: Samostalni preduzetnik za usluge i trgovinu "KING-ELEGANT", vl. Radovanovi} Dobrinka, s.p. Skra}eni naziv glasi: "KING-ELEGANT" Br~ko, vl. Radovanovi} Dobrinka, s.p. Sjedi{te je Br~ko Distrikt, Bulevar mira 5, robna ku}a. Zastupnik-osniva~ je Radovanovi} Dobrinka, Br~ko, S. Kulenovi}a bb, JMB 2802957186501, br. l.k. 04FZF5322. Djelatnosti su 55.300 Restorani, 55.402 Bifei, 55.403 Kafane, 52.420 Trgovina na malo odje}om. 

(SR-883/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001046 od 8. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Folkoteka "Bumerang" Br~ko, vl. Sa{a Stoki}, vr{i promjenu sjedi{ta, naziva i vr{i uskla|ivanje djelatnosti. Puni naziv preduzetnika glasi: Caffe club "Bumerang" Br~ko Distrikt, vl. Sa{a Stoki}, s.p. Skra}eni naziv glasi: "BUMERANG" Br~ko Distrikt, vl. Sa{a Stoki}, s.p. Sjedi{te je Br~ko Distrikt, ul. Sv. Save, "Lamela-C", br. 53. Djelatnosti su: 55.300 Restorani, 55.402 Barovi, 55.402 Bifei, 55.403 Kafane, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. 

(SR-884/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001121 od 30. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Samostalne stolarske radnje "PIJACA" Gornji Rahi} bb, Br~ko Distrikt BiH, vl. Karali} Red`ep, s.p., Karali} Red`ep iz Br~kog, Gornji Rahi} br. 249, JMB 1706946181548, istupa iz preduzetnika "PIJACA" Br~ko, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Gornji Rahi} bb, i sva svoja osniva~ka prava kao i druga prava na imovinu preduzetnika prenosi na novog osniva~a, svoga sina Karali} (Red`ep) Meksuda iz Br~kog, Gornji Rahi} bb, JMB 1603980181510, kao i pravo zastupanja preduzetnika. Osniva~ vr{i dopunu i uskla|ivanje djelatnosti sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Br~ko Distriktu BiH, pa }e ubudu}e obavljati djelatnost: 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta; 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 93.020 frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje. 

(SR-885/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001119 od 30. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ugovorom o izmjenama i dopunama ugovora o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u Preduze}a za unutra{nju i spoljnu trgovinu "MPD" d.o.o., Br~ko Distrikt BiH, broj OPU-1156/08 od dana 26. 9. 2008. godine, vr{e se sljede}e promjene: Na osnovu ugovora o promjeni osniva~a i lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva broj OPU-1155/08 od dana 26. 9. 2008. god. osniva~ i direktor Dru{tva \or|evi} (Nenada) Mihajlo iz Br~kog, Ivana Franje Juki}a 33, JMB 2702952181507, istupa iz Dru{tva i prenosi svoj osniva~ki kapital Harte Johannes Theodorus Gerardus iz Holandije, sa prebivali{tem u Stationsweg 26 1404 AP BUSSUM-HOLAND, li~ni broj 069935452, paso{ broj P NLD NRLB1F4L9, koji }e se ubudu}e smatrati osniva~em Dru{tva sa osniva~kim ulogom u iznosu od=2000,00 KM u novcu, tj.100% kapitala i koji je i novi direktor Dru{tva bez ograni~enja ovla{tenja. Ujedno se mijenja naziv i sjedi{te Dru{tva koji }e ubudu}e glasiti: Preduze}e za unutra{nju i spoljnu trgovinu "EUROPEAN GREEN PROJECTS" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH, skra}eni naziv Dru{tva D.o.o. "EUROPEAN GREEN PROJECTS" Br~ko Distrikt BiH, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu BiH, Bosne Srebrene 17. Vr{i se uskla|ivanje i pro{irenje djelatnosti Dru{tva, te }e Dru{tvo obavljati sljede}e djelatnosti: 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, sem nesastavljenog materijala za podove; impregnancija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame.pru}a i drugih pletarskih materijala, 22.200 [tampanje, d.n., 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) video zapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije, 32.200 Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju, 33.400 Proizvodnja opti~kih instrumenata i fotografske opreme, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodimajajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim prreparatima, 52.410 Tgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom,52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 55.101 Hoteli i moteli sa restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (Buffet), 64.120 Kurirske djelatnosti,sem djelatnosti javnih po{ta, 64.200 Telekomunikacije, 71.330 Iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i oprema, uklju~uju}i i ra~unare, 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi sa ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea,72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina,72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 72.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.810 Fotografske usluge, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti d.n., 92.110 Filmska i video proizvodnja, 92.120 Filmska i video distribucija, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. Spoljnotrgovinski promet }e se vr{iti u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

(SR-886/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001110 od 30. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

,,HAS COMERC" d.o.o. Trgovinsko preduze}e, Bukvik bb, Br~ko Distrikt BiH, vr{i dopunu i uskla|ivanje djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti Br~ko Distrikta BiH. Dru{tvo dopunjava sljede}e djelatnosti: 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.400 lznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.130 Prikazivanje filmova, 92.710 Djelatnosti kockarnica i kladionica - isklju~ivo rad automata za kockanje na novac, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n. Dru{tvo uskla|uje sljede}e djelatnosti: 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un. Dru{tvo }e obavljati spoljnotrgovinsku djelatnost u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

(SR-887/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001061 od 30. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

D.o.o. "CONTO BENE" Br~ko vr{i uskla|ivanje do sada upisanih djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u Br~ko Distriktu u BiH i to: 18221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, sem {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duvanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specjalizovanim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta. Dru{tvo }e bez ograni~enja zastupati i predstavljati osniva~ i direktor Refik [a}irovi}, JMB 2004975783920 iz Srebrenika, zgrada "Bigeraj", ul. M.Tita, Lamela III, sprat II, stan 8, a Ibrahimovi} Enes, JMB 0809975783956 se razrje{ava du`nosti zamjenika direktora Dru{tva sa danom 7. 10. 2008. godine. Lice ovla{teno za prijem sudskih i drugih pismena Dru{tva je Deliomerovi} Damir, JMB 0601975181530 iz Br~kog, Sulje Kahrimana 28. 

(SR-888/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001143 od 5. 11. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vr{i se upis promjene sjedi{ta Dru{tva, promjene naziva Dru{tva, promjene osobe ovla{tene za zastupanje i uskla|ivanja djelatnosti Dru{tva "POMI" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Ogra|enovac 3, Br~ko Distrikt BiH. Sjedi{te Dru{tva se premje{ta iz Ogra|enovca 3, Br~ko Distrikt BiH u Br~ko u ulicu Miroslava Krle`e 6, Br~ko Distrikt BiH. Mijenja se naziv Dru{tva, tako da je sada naziv Dru{tva: "POMI" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Br~ko Distrikt BiH (puni naziv). Skra}eni naziv je "POMI" d.o.o. Br~ko. Razrje{ava se du`nosti direktora Mulahalilovi} [efika, a za novog direktora se imenuje Mulahalilovi} Ismar sin Osmana iz Br~kog, Tuzlanska bb, Br~ko Distrikt BiH, JMB 0802989181539, bez ograni~enja ovla{tenja. Vr{i se usagla{avanje klasifikacije djelatnosti sa klasifikacijom djelatnosti ("Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta BiH", broj 15/07) na na~in da se vr{i usagla{avanje teksta pod {iframa: 01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.240 Uzgoj peradi, 05.020 Uzgoj ribe, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.910 Proizvodnja destilovanih alkoholnih pi}a, 15.940 Proizvodnaj jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestilovanih fermeniranih pi}a, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 36.620 Proizvodnja metli i ~etki, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribama, ljuskarima i meku{cima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju , 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.820 Usluge pakiranja. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-889/08-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta, Rje{enjem broj 096-0-Reg-08-001055 od 13. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Trgovinska radnja "TANASI]" s.p. Br~ko Distrikt, vl. Tanasi} Sini{a, Kantard`i}a bb, vr{i promjenu naziva i novi naziv je Trgovinska radnja ,,TANASI]" s.p., Br~ko Distrikt, vl. Tanasi} Jovanka. Skra}eni naziv je: "TANASI]" s.p., Br~ko Distrikt, vl. Tanasi} Jovanka. Preduzetnik uskla|uje svoju djelatnost sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u Br~ko Distriktu BiH, tako da ista sada glasi: 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. Vr{i se promjena osniva~a i lica ovla{tenog za zastupanje, tako da iz preduzetnika istupa i razrje{ava se du`nosti lica ovla{enog za zastupanje dosada{nji osniva~ Tanasi} (Radovan) Sini{a iz Br~kog,. Branka ]opi}a 5, JMB 0104979180012, a kod preduzetnika pristupa novi osniva~ Tanasi} (Milorad) Jovanka iz Br~kog, Dr. Safeta Muratovi}a 2, JMB 1303956185005. 

(SR-890/09-BR) 
LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI 


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLIJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM STR MESNICA "[KICA“, vl. ]ori} Dragan, Splitska 60, Mostar, Uvjerenje o registraciji/upisu u jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza broj 04/I-UPP/I-32196/07 od 10. 9. 2007. godine, izdato od Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje Banja Luka 

63 

Husi} Refika, svjedo~anstva broj I-111-2/88, II-59-20/89, III-43-8/90 i IV-20-20-9/91 Tehni~kog {kolskog centra „25. novembar“ u Br~kom 

64