KAZALO

Broj/Broj 64/09

LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

1 - JANAB
OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.)

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH GRANI^NA POLICIJA SARAJEVO - ILID@A

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

DOM ZDRAVLJA ^APLJINA

OBAVIJEST O NABAVI

JKP "KOMUNALAC" DOO TUZLA

PONOVNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI

AD "OLIMPIJSKI CENTAR JAHORINA" PALE

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

PROCUREMENT NOTICE

THE CONTRACTING AUTHORITY: AD Olympic Center "Jahorina", Poslovna zgrada 42, 71 423 Pale

ZU DOM ZDRAVLJA "DR MLADEN STOJANOVI]" LAKTA[I

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 617/09

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

[UMSKO GOSPODARSKO DRU[TVO "HERCEGBOSANSKE [UME" DOO KUPRES

OBAVIJEST O NABAVI

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE  HERCEG BOSNE DD MOSTAR

OBAVIJEST O NABAVI BROJ I-5016/09-56

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE  HERCEG BOSNE DD MOSTAR

OBAVIJEST O NABAVI BROJ I-5013/09-47

DOM ZDRAVLJA "DR MLADEN STOJANOVI]" LAKTA[I

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 623/09

DIREKCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO BiH SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 45/09-P

JKP "10. JULI" DOO BOSANSKA KRUPA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 46/09-P

DD BH TELECOM SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ OP-OS 03/09 (PONAVLJA SE OP-OS 02/09 OD 23. 3. 2009. GODINE LOT 1 i LOT 2)

Aneks A

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 08.3.2.-6.6.-3027/09-5

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

PONOVNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 08.3-2.-3.12.-1229/08

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

PONOVNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 08.3.2.-6.6.-2526/09

"AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE" SARAJEVO

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE O NABAVCI

KANTONALNO JAVNO PREDUZE]E "POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR" DOO SARAJEVO - ILID@A

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

KLINI^KI CENTAR ISTO^NO SARAJEVO KLINIKE I BOLNI^KE SLU@BE U KASINDOLU

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

OP[TA BOLNICA ZVORNIK

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 970/09

JAVNO PREDUZE]E ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST "SPRE^A" DD TUZLA

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE O NABAVCI

KJKP SARAJEVOGAS DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ TD-05-13/09

INFORMATION ON GOODS PROCUREMENT No. 05-13/09

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BiH BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE  HERCEG BOSNE DD MOSTAR

OBAVIJEST O NABAVI BROJ I-5004/09-49

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE  HERCEG BOSNE DD MOSTAR

OBAVIJEST O NABAVI BROJ I-5008/09-50

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

OBAVIJEST O NABAVI BROJ I-5010/09-47

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

PONOVNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI

RE-ADVERTISED PROCUREMENT NOTICE (Summary in English language)

"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO CENTAR PO[TA TRAVNIK

PONOVNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 10.7.13.73.3476/09

KOMISIJA ZA ZAJEDNI^KE JAVNE NABAVKE U IME INSTITUCIJA BiH SARAJEVO

PONOVNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI

OP[TINA DERVENTA u ime ugovornih strana (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fond za povratak BiH, ZEDP "Elektro Doboj" a.d. Doboj

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE  HERCEG BOSNE DD MOSTAR

OBAVIJEST O NABAVI

OP[TINA KALINOVIK

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HERCEGBOSANSKE @UPANIJE LIVNO

OBAVIJEST O NABAVI

RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK

OBAVJE[TEWE O NABAVCI

Aneks A

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

PONOVNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI

RUDNICI "KREKA" U TUZLI DOO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

SUMMARY OF ANNOUNCEMENT

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BiH PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 10203-037/09-TK

Aneks A

KJKP "RAD" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 7971/09

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ REPUBLIKE SRPSKE AD BANJALUKA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 49/09

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA KANTONA 10 LIVNO

OBAVIJEST O NABAVI

BH TELECOM DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 14245/09 H.B.

BH TELECOM DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 05-14240/09 Z^

BH TELECOM DD SARAJEVO

PONOVNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 01.2-14241/09

BH TELECOM DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 11234/09 NH

KJKP "GRADSKI SAOBRA]AJ" SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

KJKP "GRAS" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

JP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

OBAVJE[TEWE O NABAVCI BROJ 84/09

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 07-2-19/09 KI

DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM @EP^E

PONOVNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI

OP[TINA NOVI GRAD

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

BH TELECOM DD SARAJEVO

DIREKCIJA SARAJEVO

PONOVNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 08.3.2.-3-6.6.-2233-1/09

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

KANTONALNO TU@ILA[TVO KANTONA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

JP RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" DOO U \UR\EVIKU

DRUGO PONOVNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI

OP]INA NOVI TRAVNIK

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

ZDP "ELEKTRO-BIJEQINA" AD BIJEQINA

OBAVJE[TEWE O NABAVCI BROJ 12-JANAB-3228/09

OP]INA  LJUBU[Kl

OBAVIJEST O NABAVI

OP]INA POSU[JE

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

AD OLIMPIJSKI CENTAR "JAHORINA" PALE

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 1509-OC/09

FEDERALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI SARAJEVO

OBAVIJEST O NABAVI

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

PONOVNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI

OP]INA BUGOJNO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 01-38-002330-2009

PRIVREDNO DRU[TVO ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT GASA "BH-GAS" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

INFORMATION ABOUT PUBLIC PROCUREMENT

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ - BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

BH TELECOM DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 14166/09 A.V.

BH TELECOM DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 5802/09 H.B.

BH TELECOM DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 3171/09 H.B.

OP]INA JAJCE

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA TRAVNIK

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 012-O/09

OP]INA KAKANJ

PONOVNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI

MH ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE

ZP "HIDROELEKTRANE NA DRINI" AD VI[EGRAD

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

OP]INA GORNJI VAKUF - USKOPLJE

OBAVIJEST O NABAVI BROJ 02-23-1437/09

OP[TINA NEVESIWE

OBAVJE[TEWE O NABAVCI BROJ 1/09 (02/012-220/09)

OP[TINA BILE]A

OBAVJE[TEWE O NABAVCI

KANTONALNI STAMBENI FOND SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 05/09

OP[TINA OSMACI

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 02-020-139/09

DIREKCIJA CESTA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

DIREKCIJA CESTA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 02-1 HEJ/09

MH ELEKTROPRIVREDA RS AD

ZP HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI AD TREBIWE

OBAVJE[TEWE O NABAVCI

MH ELEKTROPRIVREDA RS AD ZP HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI AD TREBIWE

PONOVQENO OBAVJE[TEWE O NABAVCI

OP[TINA BIJEQINA

PONOVNO OBAVJE[TEWE O NABAVCI BROJ DD-05-p1/09

OP]INA NOVI TRAVNIK

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

OP]INA KUPRES

OBAVIJEST O NABAVI

OP[TINA SOKOLAC

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

Aneks A

OP[TINA SOKOLAC

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

Aneks A

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH GRANI^NA POLICIJA SARAJEVO - ILID@A

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

FONDACIJA ZA ODR@IVI RAZVOJ ODRAZ SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 03-6-16/09

OP[TINA DERVENTA

OBAVJE[TEWE O NABAVCI

OP[TINA KOZARSKA DUBICA

OBAVJE[TEWE O NABAVCI

OP]INA POSU[JE

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

OP]INA FO^A-USTIKOLINA u ime Fonda za povratak BiH

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

JU "ZAVOD ZA PROSTORNO URE\ENJE" BIHA]

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 8071/09-UGGZ-M

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA BIHA]

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

OP]INA ILID@A

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ JN 77/09

Aneks A

OP[TINA NOVI GRAD

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

OP[TINA GACKO u ime Fonda za povratak BiH

OBAVJE[TEWE O NABAVCI BROJ 02-07-32/09

OP[TINA GACKO

OBAVJE[TEWE O NABAVCI BROJ 02-31-10/09

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

PONOVNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ - BANJA LUKA

PONOVNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

OP]INA @IVINICE

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

JAVNO PREDUZE]E DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

GRAD BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE O NABAVCI

2 - JANAB
OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

O[ "MAJKA KNE@OPOQKA" KOZARSKA DUBICA

OBAVJE[TEWE O NABAVCI

SARAJEVSKA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SERDA DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

MJE[OVITI HOLDING

"ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E AD TREBIWE

OBAVJE[TEWE O NABAVCI

4 - JANAB
KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

OP[TINA BIJEQINA

OBAVJE[TEWE O NABAVCI BROJ PU-n-02/09

5 - JANAB
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.)

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "POKOP" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 166A/09

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "POKOP" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 1116/09

OP]INA NOVO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZATVORENOG TIPA ZENICA

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

GRAD BAWALUKA

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

MINISTARSTVO RADA I BORA^KO-INVALIDSKE ZA[TITE REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 03-09

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 03-6-EDZE-OP-07/09

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

KJP "SARAJEVO-[UME" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 0103-379-22/09

MUP KANTONA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ RS AD BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 20/09

OP]INA BIHA]

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

BH TELECOM DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 7456/09

BH TELECOM DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 02-11882/08 NH

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

INSTITUT ZA FIZIKALNU MEDICINU REHABILITACIJU I BALNEOKLIMATOLOGIJU "MQE^ANICA" KOZARSKA DUBICA

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" U BANJOJ LUCI

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 01-1283

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

OP]INA ZENICA MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, [UMARSTVO I VODOPRIVREDU ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA ZENICA

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

OP]INA NOVO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

OP[TINA ISTO^NO NOVO SARAJEVO

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

JP "GRADSKA TOPLANA" BOSANSKI BROD

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

ZP "ELEKTROKRAJINA" AD BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

ZP "ELEKTROKRAJINA" AD BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

OP[TINA KNE@EVO

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC [UMSKO GAZDINSTVO "PRIJEDOR" PRIJEDOR

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

[UMSKO GAZDINSTVO "PRIJEDOR" PRIJEDOR

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC [UMSKO GAZDINSTVO "PRIJEDOR" PRIJEDOR

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

[UMSKO GAZDINSTVO "PRIJEDOR" PRIJEDOR

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC [UMSKO GAZDINSTVO "PRIJEDOR" PRIJEDOR

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

GRAD  BAWALUKA

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

GRAD  BAWALUKA

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

GRAD BAWALUKA

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

GRAD BAWALUKA

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

DIREKCIJA CESTA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

JAVNA USTANOVA OSNOVNA [KOLA "KONJODOR" BU@IM

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

OP]INA LJUBU[KI

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 03-6-EDZE-OP-06/09

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 03-6-EDZE-OP-04/09 LOT 4

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ RS AD BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 21/09

FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD MOSTAR

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA

6 - JANAB
DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE KANTONA SREDI[NJA BOSNA/SREDNJOBOSANSKOG KANTONA TRAVNIK

OBAVIJEST O NABAVI

Aneks A

DD "BH TELECOM" SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ KZP/O 30/09

Aneks A

DIONI^KO DRU[TVO "BH TELECOM" SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ KZP/O 33/09

Aneks A

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

DODATNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 08-201/0027/09

Aneks A

MH ELEKTROPRIVREDA RS AD

ZP HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI AD TREBIWE

OBAVJE[TEWE O NABAVCI

OP[TINA SOKOLAC

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

Aneks A

AGENCIJA ZA JAVNE NABAVE BiH MOSTAR

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 01-16-12-3856/09

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB TRAVNIK

DODATNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI

ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRU^JE TUZLA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 10-T-021/09

MINISTARSTVO FINANSIJA RS PORESKA UPRAVA BAWA LUKA

DODATNO OBAVJE[TEWE O NABAVCI

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 079-09

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

Aneks A

PRIVREDNO DRU[TVO ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT GASA "BH-GAS" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

ZU "OP[TA BOLNICA" PRIJEDOR

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

Aneks A

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

OP[TINA ZVORNIK

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZATVORENOG TIPA ZENICA

DODATNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI

DD "BH TELECOM" SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ KZP/O 32/09

Aneks A

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRA]AJA TUZLANSKOG KANTONA DIREKCIJA CESTA TUZLA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

MH ELEKTROPRIVREDA RS AD ZP HE NA TREBI[WICI AD TREBIWE

OBAVJE[TEWE O NABAVCI

UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BiH BANJA LUKA

DODATNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI

UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BiH BANJA LUKA

DODATNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI

UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BiH BANJA LUKA

DODATNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI

GRAD MOSTAR AGENCIJA STARI GRAD MOSTAR

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH GRANI^NA POLICIJA SARAJEVO - ILID@A

DODATNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

PRIVREDNO DRU[TVO ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT GASA "BH-GAS" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

PRIVREDNO DRU[TVO ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT GASA "BH-GAS" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

PRIVREDNO DRU[TVO ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT GASA "BH-GAS" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BiH SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

JP RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" U \UR\EVIKU

DODATNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI

FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

KJKP "GRAS" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

OP]INA KAKANJ

PONOVNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI

OP]INA KAKANJ

PONOVNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 12/09

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO u ime i za ra~un Op}ine Novo Sarajevo

DODATNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI

OP[TINA SOKOLAC

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

OP[TINA SOKOLAC

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO CENTAR PO[TA ZENICA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI BROJ 10.4.3-13.73.-2425-8/09

MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, [UMARSTVO I VODOPRIVREDU ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA I OP]INA VISOKO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO u ime i za ra~un Op}ine Novo Sarajevo

DODATNO OBAVJE[TENJE O NABAVCI

PRIVREDNO DRU[TVO ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT GASA "BH-GAS" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

O[ "VUK STEFANOVI] KARAXI]" TURJAK  GRADI[KA

OBAVJE[TEWE O NABAVCI

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[  BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE O NABAVCI

7 - JANAB
DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

OP]INA LUKAVAC

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU/ZRAKOPLOVSTVO MOSTAR

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 10-1-27-63-922-13/09

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA

JZU DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM "DR. MUSTAFA [EHOVI]" TUZLA

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

OP[TINA ZVORNIK

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

JP BH PO[TA DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 08.1-13.60-175-02/09

"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 08.1-13.60-188-02/09

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

MH "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" AD TREBINJE ZP "HIDROELEKTRANE NA DRINI" VI[EGRAD

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

MUP KANTONA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

MUP KANTONA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

MUP KANTONA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

MUP KANTONA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

MUP KANTONA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC, [UMSKO GAZDINSTVO "VISO^NIK" HAN PIJESAK

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

VRHOVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

KJP "SARAJEVO-[UME" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA BROJ 0103-1180-34A/09

MUP KANTONA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

MUP KANTONA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

MUP KANTONA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O DODJELI UGOVORA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

OP[TINA LAKTA[I

OBAVJE[TEWE O DODJELI UGOVORA

8 - JANAB
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

JP RMU "\UR\EVIK" U \UR\EVIKU

OBAVJE[TENJE O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA

OP]INA SREBRENIK

OBAVJE[TENJE O DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA

9 - JANAB

MINISTARSTVO ODBRANE/OBRANE BiH SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

OP]INA KAKANJ

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

OP]INA KAKANJ

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

[PD "UNSKO-SANSKE [UME" DOO BOSANSKA KRUPA

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA OBNOVU I IZGRADWU BAWA LUKA U ime ugovornog organa Ministarstva rada i bora~ko-invalidske za{tite

OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE

JP "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" BAWA LUKA

OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE

OP]INA CAZIN

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA BIHA]

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

OP]INA KAKANJ

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM @EP^E

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE

JKP "KOMUNALAC" TUZLA

OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE

JP "GRADSKA TOPLANA" BIJEQINA

OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE

OP[TINA BIJEQINA

OBAVJE[TEWE O OBUSTAVI POSTUPKA NABAVKE BROJ DD-05/09

[UMSKO GOSPODARSKO DRU[TVO "HERCEGOBANSKE [UME" DOO KUPRES

OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE

JP "ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE" DD MOSTAR

OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

JKP "ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA" DD ZENICA

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU DIJELA POSTUPKA NABAVKE

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE BROJ 91/08

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

MINISTARSTVO ZA OBNOVU, RAZVOJ I POVRATAK TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" DOO U \UR\EVIKU

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU PONOVNOG POSTUPKA NABAVKE

JAVNO PREDUZE]E ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST "SPRE^A" DD TUZLA

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

OP]A BOLNICA TE[ANJ

OBAVJE[TENJE O DJELIMI^NOM PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO CENTAR PO[TA TRAVNIK

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE BROJ 10.7.13.73-3483/09

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK" AD UGQEVIK

OBAVJE[TEWE O PONI[TEWU POSTUPKA NABAVKE

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE  PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O OTKAZIVANJU POSTUPKA NABAVKE

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O OTKAZIVANJU POSTUPKA NABAVKE

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO  PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

RUDNIK MRKOG UGLJA "BANOVI]I"  DD BANOVI]I

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

ZU OP[TA BOLNICA PRIJEDOR

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE

BH TELECOM DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE BROJ 05-4677/09 ZA LOT 1, 3 i 4

BH TELECOM DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE BROJ 05-7391/09

BH TELECOM DD SARAJEVO

OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE BROJ 05-5149/09

FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE MOSTAR

OBAVIJEST O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVE

10 - JANAB
OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

ISPRAVKA OBAVJE[TENJA O NABAVCI

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

ISPRAVKA DODATNOG OBAVJE[TENJA O NABAVCI

PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ REPUBLIKE SRPSKE AD BANJALUKA

ISPRAVKA OBAVJE[TENJA O NABAVCI BROJ 42/09 I TENDERSKE DOKUMENTACIJE BROJ 20/09

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURAWA REPUBLIKE SRPSKE BAWA LUKA

ISPRAVKA OBAVJE[TEWA O NABAVCI

SPECIFI^NIH LIJEKOVA BROJ 11/2-404-4234/09 objavqenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 56/09 od 20. 7. 2009. godine

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO UGOVORNE APOTEKE IZ MRE@E APOTEKA KANTONA SARAJEVO

IZMJENA OBAVJE[TENJA O NABAVCI

INSTITUTE FOR HEALTH INSURANCE OF CANTON SARAJEVO CONTRACTUAL PHARMACIES FROM CANTON SARAJEVO'S PHARMACY NETWORK

MODIFICATION OF PROCUREMENT NOTICE

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA", ZENICA

ISPRAVKA OBAVJE[TENJA O NABAVCI

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BANJA LUKA

ISPRAVKA OBAVJE[TENJA O JAVNOJ NABAVCI

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I

ISPRAVKA OBAVJE[TENJA O NABAVCI

RMU BANOVI]I DD BANOVI]I

ISPRAVKA OBAVJE[TENJA O NABAVCI

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

IZMJENA OBAVJE[TENJA O NABAVCI

BH TELECOM DD SARAJEVO

ISPRAVKA OBAVJE[TENJA O NABAVCI BROJ 10984/09 HB

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "GRADSKI SAOBRA]AJ" SARAJEVO

IZMJENA OBAVJE[TENJA O NABAVCI BROJ 6-62-11378-09 objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 58 od 27. 7. 2009. godine

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

ISPRAVKA OBAVJE[TENJA O NABAVCI objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH", broj 62/09 od 10. 8. 2009. godine na strani 203