LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina XIII/V
Ponedjeljak, 17. 8. 2009. godine
 

Broj/Broj
64 

Godina XIII/V
Ponedjeqak, 17. 8. 2009. godine 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2 - JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3 - JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4 - JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41 - JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6 - JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61 - JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62 - JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63 - JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7 - JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91 - JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", je: 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT BANK DD     338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Prijem  oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel.: +387 (33) 554-111; fax: +387 (33) 554-110, 551-095
     E-mail:  oglasi
@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet  adresa:    www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
                                         www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

– OGLASNIK JAVNE NABAVE/NABAVKE - OGLASNIK JAVNE NABAVKE izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata  na "Slu`beni glasnik BiH", za II polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). 

Tekstovi oglasa javnih nabavki/nabava, uz narud`benicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tene osobe ugovornog organa, dostavljaju se li~no, putem faksa ili po{tom, do utorka do 16 sati, na zakonom propisanim obrascima. 

Tako zaprimljeni oglasi bit }e objavljeni u prvom broju "Oglasnika javnih nabavki/nabavi" u ponedjeljak. 

Svi oglasi primljeni mimo zakonom predvi|enog roka, podrazumijevaju objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabavke/nabave". 

Ugovorni organi su du`ni izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od  momenta izdavanja fakture uz obavezni poziv na broj fakture. 

OBAVJE[TENJE 

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 5. 5. 2005. godine OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). 

Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO. 

Nakladnik: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: tajnik Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Ravnatelj: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Ravnatelj: 554-150 - Pretplata:  554-570, Faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED  - Tisak: UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Semizovac - Za tiskaru Ned`ad Kara~i}  - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002.
Internet izdanje: http://www.sllist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM 


OGLASNIK JAVNE NABAVE


1 - JANAB 

11 - JANAB 


MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
GRANI^NA POLICIJA
SARAJEVO - ILID@A 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo sigurnosti BiH, Grani~na policija 

Kontakt osoba: Alajbegovi} Elvir 

Adresa: Reufa Muhi}a 2-A 

Po{tanski broj: 71212 

Grad: Sarajevo-Ilid`a 

Identifikacioni broj: 4200416170006 

Telefon: 033/755-221 

Fax: 033/755-236 

E-mail: granpol@dgs.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

LOT 1 Materijal za odr`avanje objekata i sitni inventar 

LOT 2 Kancelarijski materijal 

LOT 3 Toneri i ketrid`i 

LOT 4 Sredstva za odr`avanje higijene 

LOT 5 [tampani obrasci 

LOT 6 Reciklirani toneri 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

Okvirni sporazum se zaklju~uje na period od 1. 1. 2010. do 31. 12. 2011. godine, a istim }e se definirati kriteriji za eventualnu korekciju cijena u navedenom periodu. 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za zaklju~ivanje okvirnih sporazuma za sukcesivne isporuke roba po lotovima. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Tehni~ki podaci dati su u tenderskoj dokumentaciji sa nazivom i procijenjenim koli~inama. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Koli~ine su utvr|ene u tenderskoj dokumentaciji, a procijenjene vrijednosti ugovora na godi{njem nivo po lotu su: 

LOT 1 - 30.000,00 KM 

LOT 2 - 90.000,00 KM 

LOT 3 - 90.000,00 KM 

LOT 4 - 40.000,00 KM 

LOT 5 - 60.000,00 KM 

LOT 6 - 90.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Glavni ured GP BiH, Sarajevo-Ilid`a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Okvirni sporazum se zaklju~uje na period od 1. 1. 2010. do 31.12. 2011. godine, s tim da rok isporuke ne mo`e biti du`i od 7 (sedam) dana od dana izdavanja narud`be. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, garancija za ozbiljnost ponude iznosi 2% od vrijednosti ponude za predmetni lot. Garancija za ponudu mo`e biti u jednom od slijede}ih oblika: 

a) bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Za dobro izvr{enje posla izabrani ponu|a~ du`an je obezbijediti neopozivu bankarsku garanciju u iznosu od 10% vrijednosti okvirnog sporazuma sa rokom dospije}a prema roku trajanja okvirnog sporazuma plus 30 dana. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova za u~e{}e  dostaviti kopiju sljede}ih dokumenata, ne starijih od tri mjeseca 

1.    uvjerenje nadle`nog suda - organa da odgovorno lice ponu|a~a nije pravomo}nom presudom osu|eno za kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa u posljednjih pet godina 

2.    uvjerenje nadle`nog suda - organa da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju, odnosno za samostalne djelatnosti uvjerenje nadle`nog organa uprave da nije izdato rje{enje o zabrani rada 

3.    potvrdu nadle`ne porezne uprave da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu dospjelih poreza 

4.    potvrdu nadle`nog organa da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje 

5.    potvrdu nadle`nog organa da ponu|a~ nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa PIO/MIO 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti dostaviti: 

1.    ovjerenu kopiju identifikacijskog broja 

2.    ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra, odnosno rje{enja o obavljanju djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda o solventnosti izdata od mati~ne poslovne banke 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova iz ta~ke III 8. dostaviti: 

-    izjavu ponu|a~a da }e na zahtjev ugovornog organa u toku provo|enja postupka odabira najpovoljnije ponude dostaviti uzorak tra`enog artikla kao i dokaz o kvalitetu, standardu i druge karakteristike ponu|enog proizvoda 

-    najmanje 3 (tri) kopije validnih saobra}ajnih dozvola za dostavna vozila, registrovana  na ime dobavlja~a, 

-    dokaz da dobavlja~ ima u radnom odnosu minimalno 10 osoba (potvrda izdata od strane fonda PIO/MIO) 

-    dobavlja~ je obavezan za LOT 3. "Toneri i ketrid`i" ponuditi proizvode (tonere i ketrid`e) proizvedene od strane oficijelnog proizvo|a~a opreme za koje se koriste ili ekvivalentan potro{ni materijal. Ukoliko dobavlja~ nudi originalan potro{ni materijal, ponu|a~ je obavezan dostaviti autorizaciju kojom se dokazuje da je dobavlja~ ovla{ten za distribuciju i prodaju potro{nog materijala od strane proizvo|a~a opreme za koju se potro{ni materijal nabavlja. Autorizacija mora biti izdata od strane predstavnika proizvo|a~a opreme koji je zadu`en za Bosnu i Hercegovinu i naslovljena na ugovorni organ sa ta~nim brojem i oznakom tendera. Ukoliko ponu|a~ nudi ekvivalentne tonere i ketrid`e, du`an je dostaviti dokaz kojim se jasno navodi da je ponu|eni potro{ni materijal ekvivalent originalu. Dokaz o ekvivalentnosti je nalaz nezavisne relevantne laboratorije kojim se nedvosmisleno dokazuje da su ekvivalent i original potro{nog materijala identi~ni tehni~ki, hemijski i ostalih svojstava 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da u toku trajanja okvirnog sporazuma izvr{i kontrolu kvaliteta isporu~ene robe i istu po{alje na analizu uredu ovla{tenom od strane originalnog proizvo|a~a opreme ili neovisnoj referentnoj laboratoriji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po osnovu sljede}ih kriterija: 

    -    ponu|ena cijena    95% 

    -    na~in pla}anja    5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama GP BiH Sarajevo-Ilid`a, Reufa Muhi}a 2-A, soba broj 122, u vremenu od 10,00 do 15,00 sati. Nepovratna naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu, a upla}uje se na ‘irora~un: 

RAZVOJNA BANKA AD BANJA LUKA - FILIJALA LUKAVICA 

TRANSAKCIJSKI RA^UN: 562-012-0000084588 

SVRHA UPLATE: TENDERSKA DOKUMENTACIJA GP BiH ZA SUKCESIVNU ISPORUKU ROBA. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za prijem ponuda je 14. 9. 2009. godine do 17,00 sati, bez obzira na na~in dostave (li~no ili po{tom preporu~eno). 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponude obavit }e se dana 16. 9. 2009. god u 13,00 sati u prostorijama glavnog sjedi{ta GP BiH , Sarajevo-Ilid`a, ulica Reufa Muhi}a 2-A, sala za sastanke. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentiranje pismenog ovla{tenja. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za sukcesivnu isporuku roba, toneri i kancelarijski materijal, ne otvaraj" na adresu GP BiH, Reufa Muhi}a 2-A, 71212 Ilid`a. Ponude se dostavljaju po{tom preporu~eno ili li~no na protokol. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelomi~no ponudu, poni{ti objavu ili odbiju sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja okvirnog sporazuma i pri tome ne snosi nikakve odgovornosti prema ponu|a~ima. 

Komisija u toku rada na odabiru najpovoljnijeg ponu|a~a zahtijevat }e na uvid pojedine uzorke ponu|enih artikala. Uzorak dostavljen od ponu|a~a sa kojim se zaklju~i ugovor ne vra}a se. 

(1-11-12037-09) 


11 - JANAB 


DOM ZDRAVLJA ^APLJINA 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Dom zdravlja ^apljina 

Kontakt osoba: Janja Pahar, dipl. iur., Mira Bilobrk 

Adresa: Fra Didaka Bunti}a bb 

Po{tanski broj: 88300 

Grad: ^apljina 

Identifikacijski broj: 4227180960006 

Telefon: 036/808-155 

Fax: 036/806-155 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provo|enju postupka javne nabave PUV br. 523/09. od 27. 7. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna nabava: 

LOT 1    Goriva i maziva za vozila 

        - BMB 98 octana; BMB 95 octana; Eurodizel i
                 maziva 

LOT 2    Nabava lo`-ulja za zagrijavanje prostorija 

LOT 3    Nabava tiskanog materijala 

LOT 4    Nabava uredskog materijala 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

LOT 1 cca 67.773,92  KM 

LOT 2 cca  35.200,00 KM 

LOT 3 cca  19.000,00 KM 

LOT 4 cca    1.500,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot ili vi{e. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Period u mjesecima - 12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ne 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Za LOT 1, 2, 3, 4 

    1.    najni`a cijena    u~e{}e 70% 

    2.    du`ina odgode pla}anja    u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Nov~anu nepovratnu naknadu za tendersku dokumentaciju u iznosu 100,00 KM, po lotu, uplatiti na ‘iro ra~un 3381102200168955 - Unicredit Zagreba~ka banka. 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti odmah po objavi u Domu zdravlja ^apljina, soba br. 3, od 8,00-15,00 sati, do isteka roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 9. 2009. godine do 11,00 sati 

Ponude koje stignu nakon ovog roka, bilo po{tom preporu~eno, bilo osobno, ne}e se uzeti u razmatranje i iste }e biti vra}ene ponuditelju neotvorene. Nepotpune ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

1. 10. 2009. godine u 13,00 sati po lotovima, kako su zaprimani 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pri otvaranju pristiglih ponuda mo`e biti nazo~an po jedan ovla{teni predstavnik od strane ponuditelja. Ponuda treba da sadr`i: 

-    cijenu izra`enu u KM (sa ura~unatim PDV-om) 

-    cijene se daju na originalnoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

Dobavlja~ }e dostaviti jednu ponudu u originalu, na kojoj }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA". Ponuda sa pe~atom treba biti zape~a}ena u jednoj neprovidnoj ponudi i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za javnu nabavu, navesti broj lota - ne otvaraj, otvara Povjerenstvo", na adresu iz to~ke I.1., osobno putem protokola ili po{tom. 

Naru~itelj zadr`ava pravo odbijanja ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na temelju odredbi ~lanka 12.stavak 1. b i c Zakona o javnim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06 i 24/06), i ne snosi nikakve tro{kove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u nadmetanju. 

(1-11-12068-09) 


11 - JANAB 


JKP "KOMUNALAC" DOO TUZLA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JKP "Komunalac" Tuzla 

Kontakt osoba: Fo~i} Senaid 

Adresa: Husinskih rudara bb 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 209232530007 

Telefon: 035/302-555 

Fax: 035/302-556 

E-mail: komunalac@bih.net.ba 

Internet adresa: www.komunalactz.com.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Isto kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Isto kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Isto kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender 01-01-09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka nafte i benzina, rezervnih dijelova za teretna i putni~ka vozila, guma i akumulatora za teretna i putni~ka vozila i soli za posipanje putova 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Ugovor }e se zaklju~iti na godinu dana na navedene iznose: 

LOT 1 - 460.000,00 KM 

LOT 2 do 22 - 300.000,00 KM 

LOT 23 - 120.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili nekoliko lotova 

LOT 1    Nabavka nafte i benzina 

LOT 2    Nabavka rezervnih dijelova za teretno vozilo
        MERCEDES 

LOT 3    Nabavka rezervnih dijelova za teretno vozilo DAF 

LOT 4    Nabavka rezervnih dijelova za teretno vozilo
        SCANIA 

LOT 5    Nabavka rezervnih dijelova za teretno vozilo
        VOLVO 

LOT 6    Nabavka rezervnih dijelova za teretno vozilo MAN 

LOT 7    Nabavka rezervnih dijelova za teretno vozilo FAP 

LOT 8    Nabavka rezervnih dijelova za teretno vozilo KIA 

LOT 9    Nabavka rezervnih dijelova za teretno vozilo HAFEI
        RUIVI 

LOT 10    Nabavka rezervnih dijelova za traktor AGT 800 

LOT 11    Nabavka rezervnih dijelova za utovariva~ FAMOS
        ULT K220 

LOT 12    Nabavka rezervnih dijelova za utovariva~
        RAYNOLDS RL50 

LOT 13    Nabavka rezervnih dijelova za buldozer
        FIAT-HITACHI 

LOT 14    Nabavka rezervnih dijelova za buldozer
        HANOMAG 

LOT 15    Nabavka rezervnih dijelova za ~istilicu BUCHER 

LOT 16    Nabavka rezervnih dijelova za ~istilicu MERCEDES 

LOT 17    Nabavka rezervnih dijelova za za ~istilicu ROLBA 

LOT 18    Nabavka rezervnih dijelova za za univerzalno vozilo
        UNIMOG 405/40 

LOT 19    Nabavka rezervnih dijelova za putni~ko vozilo
        [KODA FABIA 1,9 TDI 

LOT 20    Nabavka rezervnih dijelova za putni~kovozilo
        [KODA OCTAVIA 1,9 TDI 

LOT 21    Nabavka rezervnih dijelova za putni~ko vozilo
        FORD FIESTA PICK UP 

LOT 22    Nabavka rezervnih dijelova za teretno vozilo
        [KODA FELICIA 1,9 

LOT 23    Nabavka soli za posipanje putova 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji ili ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Za lotove 1 do 22, garancija banke u iznosu od 5% 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Da, garancija banke u iznosu od 5% 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Za LOT pod rednim brojem 1 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    ukupna cijena    u~e{}e u odabiru ponude sa 60% 

    2.    uslovi pla}anja    u~e{}e u odabiru ponude sa 20% 

    3.    rok isporuke    u~e{}e u odabiru ponude sa 20% 

Za lotove pod rednim brojem: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 22 i 23 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    cijena    u~e{}e u odabiru ponude sa 60% 

    2.    garancija za
        isporu~ene dijelove    u~e{}e u odabiru ponude sa 20% 

    3.    uslovi pla}anja    u~e{}e u odabiru ponude sa 10% 

    4.    rok isporuke    u~e{}e u odabiru ponude sa 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi: 

LOT 1 - 100,00 KM 

LOT 2 do 22 - 70,00 KM 

LOT 23 - 30,00 KM 

Ponu|a~i koji su platili nov~anu naknadu za lotove u prethodnom postupku, nisu du`ni istu ponovo platiti. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Datum i vrijeme za podno{enje zahtjeva za u~e{}e: svaki radni dan od 8,00 do 11,00 sati u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u prostorijama JKP "Komunalac" Tuzla na adresi Husinskih rudara bb, Tuzla 

Datum i vrijeme podno{enja ponuda: do 14. 9. 2009. godine do 12,00 sati li~no u prostorijama JKP "KomunaIac" Tuzla na adresi Husinskih rudara bb Tuzla 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

LOT 1 - 16. 9. 2009. godine u 11,00 sati 

LOT 2 do 22 - 17. 9. 2009. godine u 10,00 sati 

LOT 23 - 16. 9. 2009. godine u 11,00 sati 

Javno otvaranje ponuda }e se odr`ati u prostorijama JKP "Komunalac" d.o.o. Tuzla na adresi  Husinskih rudara bb Tuzla 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Nov~anu naknadu za tendersku dokumentaciju platiti na ra~un broj 1610250000840067 kod Raiffeisen Bank dd BiH Sarajevo Filijala Tuzla ili li~no na blagajni JKP Komunalac. 

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: "NE OTVARAJ" li~no na adresu naru~ioca. 

Na koverti treba biti nazna~ena puna adresa ponu|a~a sa telefonom i faksom kao i broj lota za koji se dostavlja ponuda. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 035/302-578 u vremenu od 9,00 do 11,00 sati, a kontakt osoba je Fo~i} Senaid dipl.ing. 

(1-11-12088-09) 


11 - JANAB 


AD "OLIMPIJSKI CENTAR JAHORINA" PALE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: AD Olimpijski centar "Jahorina" Pale 

Kontakt osoba: Verica Stojanovi} i Manojlo Brezo 

Adresa: Jahorina - Poslovna zgrada 42 

Po{tanski broj: 71423 

Grad: Pale 

Identifikacioni broj: 400579510008 

Telefon: 057/270-090 

Fax: 057/270-090 

E-mail: pravnasluzba@oc-jahorina.com 

Internet adresa: www.oc-jahorina.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka autobusa za prevoz radnika (nov) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

AD Olimpijski centar "Jahorina" Pale 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ukoliko je predvi|eno avansno pla}anje, obezbijediti bankarske garancije. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Regulisa}e se ugovorom 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije 

-    uvjerenje da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obaveze u pogledu pla}anja proeza-potvrda poreske uprave (direktne i indirektne) 

-    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obaveze pla}anja doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje-potvrda nadle`nog organa 

-    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obaveze zdravstvenog osiguranja - potvrda nadle`nog organa 

Napomena: Dostavljaju se originali ili ovjerene fotokopije ne starije od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa prilozima za obavljanje predmetne djelatnosti (ovjerena fotokopija) 

-    uvjerenje o identifikacionom broju (ovjerena fotokopija) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju godinu (ovjerena fotokopija) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 70% 

    2)    rok isporuke    u~e{}e 10% 

    3)    uslovi pla}anja    u~e{}e 10% 

    4)    garantni rok    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 14. 9. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 300,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se mogu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 9. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 9. 2009. godine 

Poslovna zgrada AD OC "Jahorina" Pale 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Poslovnoj zgradi AD OC "Jahorina" 42, odmah po uplati na blagajni u hotelu "Bistrica" svakim radnim danom od 9,00 do 12,00 ~asova. 

Otvaranje ponuda Poslovna zgrada 42 sa po~etkom u 10,00 ~asova. 

Uplata tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti na ‘iro ra~un broj: 

kod Raiffeisen banke 161000075950041 

kod Komercijalne banke 571050-0000026137 

kod NLB Razvojne banke 5620120000257539 

kod Balkaninvestment banke 5688061100001924. 

Sve ponude prispjele na adresu AD OC "Jahorina" Pale nakon datuma nazna~enog za otvaranje ponu|a~ima }e se vratiti neotvorene. 

____________

PROCUREMENT NOTICE 

THE CONTRACTING AUTHORITY: AD Olympic Center "Jahorina", Poslovna zgrada 42, 71 423 Pale 

Telephone/Fax: 057/270-090, ID Number: 400579510008, E-mail: pravnasluzba@oc-jahorina.com, web: www.oc-jahorina.com, contact persons: Verica Stojanovi} and Manojlo Brezo, calls for submission of the bids through open tender for procurement of the following goods: Procurement of ad passenger bus for transport of employces (new), The bidders may bid for one lot. 

The bidders should include in their bids the following original documents or certified copies there of not older than 45 days: certificate that the bidder is not under banckruptcy or liquidation process, certificate that the bidder has not been sentenced for law offences in terms of business conduct in the period of 5 years prior to submission of request or bid, tax-payment certificate issued by the Tax Administration (direct or indirect), certificate on payment of contributions for pension and disability insurance issued by the responsible authority, certificate on payment of health insurance issued by the responsible authority. The bidders should also submit the certified copies of the following documents: certificate of court registration including all attachments referring to business, identification certificate and balance sheets for the past year. 

The tender documents may be obtained until 14. September 2009 upon payment of 300,00 KM fee. The language of the bids in one of three official BH languages. The bids are to be submitted not later than 16 September 2009, 12,00 H (LOCAL TIME) AT THE ADDRESS GIVEN ABOVE. The bids should be valid for 90 days. The Bid opening is 17. September 2009. at the address: Poslovna zgrada AD OC "Jahorina" Pale. 

Additional information: The tender documents may be obtained in Poslovna zgrada AD OC "Jahorina" 42, after payment of the required fee at the "Bistrica" hotel cashier, every working day from 9,00 to 12,00 h. The Bid dopening is at the Poslovna zgrada number 42 Jahorina, stating at 10,00 h, 17. September 2009. The payment of the tender documents fee may be effected to the gyro accounts no. Raiffeisen banke 161000075950041; Komercijalna Bank 571050-0000026137; NLB Razvojna Bank 5620120000257539; Balkaninvestment Bank 5688061100001924. 

(1-11-12089-09) 


11 - JANAB 


ZU DOM ZDRAVLJA "DR MLADEN STOJANOVI]"
LAKTA[I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 617/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: ZU Dom zdravlja "Dr Mladen Stojanovi}" 

Kontakt osoba: [ormaz dr Ljubomir, Kne`evi} Zoran 

Adresa: Nemanjina 6 

Po{tanski broj: 78250 

Grad: Lakta{i 

Identifikacioni broj: 4400965150008 

@iro ra~un: 551013-00000319-36 

Telefon: 051/532-378 

Fax: 051/532-691 

E-mail: dzlaktas@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka novog putni~kog kombija 8+1 sjedi{ta 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

1 (jedan) putni~ki kombi 8+1 sjedi{ta 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Dom zdravlja Dr Mladen Stojanovi}, Lakta{i, Nemanjina 6, RS, BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, 2% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da, 10% od vrijednosti ponude 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ovjerena izjava ponu|a~a da }e dostaviti garanciju za izvr{enje ugovora sa rokom: rok izvr{enja + 30 dana 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi da ponu|a~ nije subjekt iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, ne stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dostaviti dokaze prema ~lanu 24. Zakona o javnim nabavkama BiH i tenderskoj dokumentaciji, ne starije od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dostaviti dokaze prema ~lanu 25. Zakona o javnim nabavkama BiH i tenderskoj dokumentaciji, ne starije od 3 mjeseca 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti dokaze prema ~lanu 26. Zakona o javnim nabavkama BiH i tenderskoj dokumentaciji, ne starije od 3 mjeseca 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    a)    cijena    u~e{}e    70% 

    b)    rok isporuke u broju dana    u~e{}e    20% 

    c)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    5% 

    d)    garantni rok    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa zakonskim propisima 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 17. 8. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 9. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 9. 2009. godine u 13,00 sati 

DZ Lakta{i, zgrada A, sprat II, amfiteatar 218 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Nema dodatnih informacija. 

(1-11-12094-09) 


11 - JANAB 


KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: dr Nenad Macanovi} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890026 

Telefon: 051/342-806 

Fax: 051/310-530 

E-mail: administracija@kc-bl.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak broj 01-7398-1/09 od 31. 7. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku intraokularnih so~iva i prate}eg potro{nog materijala za potrebe Klinike za o~ne bolesti. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao kod II.4. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

FCO apoteka Klini~kog centra Banja Luka istovareno 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. 

Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    rje{enje o upisu u sudski registar, sa svim prilozima izdato od nadle`nog suda 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da pristaje na odgo|eno, beskamatno i bezavansno pla}anje 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena (bez PDV-a) za vrijeme trajanja ugovora 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    autorizacija proizvo|a~a 

-    certifikati o kvaliteti proizvoda 

-    zemlja porijekla robe EU i SAD 

-    izjava ponu|a~a da rok isporuke tra`enih materijala ne}e biti du`i od 7 dana 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    - cijena    u~e{}e 70% 

    - na~in pla}anja    u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku do tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju pla}a se u iznosu od 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 9. 2009. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 9. 2009. u 10,00 ~asova 

Klini~ki centar Banja Luka, Dvanaest beba bb, sala za sastanke 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" ponuda za nabavku intraokularnih so~iva i potro{nog materijala za potrebe Klinike za o~ne bolesti na adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, Dvanaest beba bb. 

Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 16. 9. 2009. godine do 9,00 ~asova. Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 ~asova u sobi 11 (Centralni medicinski blok) kod {efa slu`be za javne nabavke Majki} Du{ana, dipl. pravnika, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 100,00 KM. 

Uplata se vr{i na ‘iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj 571010-00001017-20 kod Komercijalne banke u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. 

Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

(1-11-12097-09) 


11 - JANAB 


[UMSKO GOSPODARSKO DRU[TVO "HERCEGBOSANSKE [UME" DOO KUPRES 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: [umsko gospodarsko dru{tvo "Hercegbosanske {ume" d.o.o. Kupres 

Kontakt osoba: Dra{ko Brni} (mob: 063/370-122) i Marko Vrgo~ (mob: 063/331-070) ili telefon: 034/274-801 

Adresa: Splitska bb 

Po{tanski broj: 80320 

Grad: Kupres 

Identifikacijski broj obveznika na PDV: 281038670003 

Broj ra~una 3060090000487051 kod Hypo Alpe-Adria Bank 

Telefon: 034/274-801 

Fax: 034/274-800 

E-mail: nabava@hbsume.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Ugovor o javnoj nabavi roba i usluga 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Teretno vozilo s prikolicom
        (otvoreno s dizalicom- {ticar) - rabljeno    1 komad 

LOT 2    Osobno vozilo (pick up) do 3000 ccm-novo    4 komada 

Prema specifikaciji lotova i tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

[GD "Hercegbosanske {ume" Kupres, Splitska bb, 80320 Kupres 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ponude se mogu dostavljati za svaki lot pojedina~no. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

-    uvjerenje nadle`nog suda da poduze}e nije u ste~aju ili likvidaciji 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    uvjerenje o pla}enim porezima 

-    uvjerenje o pla}enim doprinosima za MIO i zdravstvo 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Potvrda o registraciji poduze}a (rje{enje o upisu u sudski registar u kojem se navodi da je poduze}e registrirano da samostalno obavlja djelatnost koja je predmet natje~aja, s poreznim i identifikacijskim brojem ne starijim od tri mjeseca. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka u posljednje dvije godine sa vrijednostima, datumima i primateljima 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda - ocijenjena prema kriterijima iz tenderske dokumentacije za navedene lotove 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Sukladno ~lanku 37. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju za svaki lot iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Ponuda se dostavlja na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama ugovornog tijela. Otvaranju ponuda mo`e biti nazo~an po jedan predstavnik ponuditelja. To~an termin otvaranja bit }e definiran u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju osobno ili putem po{te na adresu ugovornog organa. 

Na kuverti-omotu treba biti nazna~ena puna adresa ponu|a~a. 

Otvaranju ponuda mogu nazo~iti ovla{teni predstavnici ponu|a~a. 

Naru~itelj ne snosi nikakve tro{kove ponuditelja u postupku dodjele ugovora, ili zadr`ava pravo prihvatiti ili odbiti u potpunosti ili djelomi~no svaku ponudu i okon~ati postupak dodjele ugovora u skladu s ~lankom 12. ZJN. 

Prije dono{enja kona~ne odluke o izboru napovoljnije ponude ponuditelji mogu biti pozvani radi davanja dodatnih informacija u svezi s dostavljenom ponudom. 

Tendersku dokumentaciju zainteresirani mogu preuzeti u direkciji poduze}a 5 (pet) dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" u slu`bi za nabavu. 

(1-11-12098-09) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE  HERCEG BOSNE DD MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-5016/09-56 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Branka Denda 

Adresa: Mile Budaka 106A 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/335-719, 335-703 

Fax: 036/335-788 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Mile Budaka 106a 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Mile Budaka 106a 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Mile Budaka 106a 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave br. I-5016/09-56 od 19. 6. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Alu~eli~no i bakarno (mekovu~eno) u`e, bakarni profili, Fe-Zn traka i olovo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{ta Distribucije, Proizvodnje el. energije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora   

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Forma jamstva za izvr{enje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Svi dokumenti sukladno ~lanku 23. ZJN 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

-    dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran ili posebna izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo dobavlja~a da se profesionalno bavi relevantnom djelatno{}u 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran, za posljednje tri godine za koje raspola`e s podacima ili od datuma registracije ponu|a~a, odnosno od po~etka poslovanja ukoliko je dobavlja~ registriran odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine, kao dokaz da je zbir prihoda u protekle tri godine ve}i od 1.500,000,00 KM 

-    ima pozitivno poslovanje u 2008. godini 

-    potvrda od poslovne banke da dobavlja~ nije bio blokiran u proteklih 6 ({est) mjeseci 

-    izjava dobavlja~a da uredno ispunjava svoje financijske obveze prema poslovnim partnerima i vjerovnicima 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    lista izvr{enih isporuka roba koje su istovrsne ili sli~ne s predmetom nabave u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja roba 

-    potvrde primatelja - isporu~enih roba (istovrsnih s predmetom nabave), kao dokaz da je ponu|a~ izvr{io najmanje 3 (tri) ugovora ~ija pojedina~na vrijednost nije ispod 100.000,00 KM (detaljno razra|eno u tenderskoj dokumentaciji) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 18. 9. 2009. godine.   

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

21. 9. 2009. godine do 12,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

21. 9. 2009. godine u 13,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela u ul. Mile Budaka 106A, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani dobavlja~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatra`iti na telefon 036/335-787. 

Popunjen zahtjev se dostavlja na faks: 036/335-787. 

Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/335-787. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije dobavlja~i su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50,00 KM, na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog tijela br. 3381002200811294 kod UniCredit banke 

Za firme izvan BiH na ‘iro ra~un broj 7100-978-48-06-003539 

s naznakom 

Alu~eli~no i bakarno (mekovu~eno) u`e, bakarni profili, Fe-Zn traka i olovo. 

(1-11-12100-09) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE  HERCEG BOSNE DD MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-5013/09-47 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Branka Denda 

Adresa: Mile Budaka 106A 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/335-719, 335-703 

Fax: 036/335-788 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Mile Budaka 106a 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Mile Budaka 106a 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Mile Budaka 106a 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave br. I-5013/09-47 od 19. 6. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Elementi rasvjete, elementi instalacije, komponente za upravljanje i za{titu, vodi~i, ulo{ci i podno`ja osigura~a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{ta Distribucije, Proizvodnje i Opskrbe el. energije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora   

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Forma jamstva za izvr{enje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Svi dokumenti sukladno ~lanku 23. ZJN 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

-    dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran ili posebna izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo dobavlja~a da se profesionalno bavi relevantnom djelatno{}u 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran, za posljednje tri godine za koje raspola`e s podacima ili od datuma registracije ponu|a~a, odnosno od po~etka poslovanja ukoliko je dobavlja~ registriran odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine, kao dokaz daje zbir prihoda u protekle tri godine ve}i od 1.500,000,00 KM 

-    ima pozitivno poslovanje u 2008. godini 

-    potvrda od poslovne banke da dobavlja~ nije bio blokiran u proteklih 6 ({est) mjeseci 

-    izjava dobavlja~a da uredno ispunjava svoje financijske obaveze prema poslovnim partnerima i vjerovnicima 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    lista izvr{enih isporuka roba koje su istovrsne ili sli~ne s predmetom nabave u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja roba 

-    potvrde primatelja - isporu~enih roba (istovrsnih s predmetom nabave), kao dokaz da je ponu|a~ izvr{io najmanje 3 (tri) ugovora ~ija pojedina~na vrijednost nije ispod 200.000,00 KM (detaljno razra|eno u tenderskoj dokumentaciji) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 18. 9. 2009. godine.   

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

21. 9. 2009. godine do 11,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

21. 9. 2009. godine u 12,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela u ul. Mile Budaka 106A, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani dobavlja~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatra`iti na telefon 036/335-787. 

Popunjen zahtjev se dostavlja na faks: 056/335-787. 

Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/335-787. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije dobavlja~i su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50,00 KM, na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog tijela br. 3381002200811294 kod UniCredit banke 

Za firme izvan BiH na ‘iro ra~un broj 7100-978-48-06-003539 

s naznakom 

Elementi rasvjete, elementi instalacije, komponente za upravljanje i za{titu, vodi~i, ulo{ci i podno`ja osigura~a. 

(1-11-12103-09) 


11 - JANAB 


DOM ZDRAVLJA "DR MLADEN STOJANOVI]" 

LAKTA[I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 623/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Dom zdravlja "Dr Mladen Stojanovi}" Lakta{i 

Kontakt osoba: [ormaz dr Ljubomir; Kne`evi} Zoran 

Adresa: Nemanjina 6 

Po{tanski broj: 78250 

Grad: Lakta{i 

Identifikacioni broj: 4400965150008 

@iro ra~un: 55101300000319-36 

Telefon: 051/532-378 

Fax: 051/532-691 

E-mail: dzlaktas@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka putni~kih vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Pet (5) putni~kih vozila 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Dom zdravlja "Dr Mladen Stojanovi}", Lakta{i, Nemanjina 6, RS, BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, 2% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da, 10% od vrijednosti ponude 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ovjerena izjava ponu|a~a da }e dostaviti garanciju za izvr{enje ugovora sa rokom: rok izvr{enja +30 dana 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi da ponu|a~ nije subjekt iz ~lana 23. Zakona javnim nabavkama BiH, ne stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dostaviti dokaze prema ~lanu 24. Zakona o javnim nabavkama BiH i tenderskoj dokumentaciji, ne starije od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dostaviti dokaze prema ~lanu 25. Zakona o javnim nabavkama BiH i tenderskoj dokumentaciji, ne starije od 3 mjeseca. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti dokaze prema ~lanu 26. Zakona o javnim nabavkama BiH i tenderskoj dokumentaciji, ne starije od 3 mjeseca. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    70% 

    2)    rok isporuke u broju dana    u~e{}e    20% 

    3)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    5% 

    4)    garantni rok    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa zakonskim propisima. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 18. 8. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 9. 2009. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon kranjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

22. 9. 2009. godine u 13,00 sati 

DZ Lakta{i, Zgrada A, sprat II, amfiteatar 218 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Nema dodatnih informacija. 

(1-11-12113-09) 


11 - JANAB 


DIREKCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO BiH SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Bojan [ehovac 

Adresa: Fehima ef. ^ur~i}a 6 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200545060004 

Telefon: 033/251-350; 033/251-383; 065/253-003 

Fax: 033/251-351 

E-mail: bojan.sehovac@bhdca.gov.ba 

Internet adresa: www.bhdca.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i monta`a kompjuterske opreme, aktivne mre`ne opreme i IP telefonije za potrebe Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine broj 04-16-3-734-1/09 od 7. avgusta 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i monta`a kompjuterske opreme aktivne mre`ne opreme i IP telefonije 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, Pere Krece bb, 78 000 Banja Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor va`i od datuma potpisivanja ugovora i zavr{ava tehni~kim prijemom roba i usluga koji su predmet javne nabavke 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija se ne tra`i 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Garancija 10% od vrijednosti ugovora do isteka garantnog roka (prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji) u slu~aju da izabrani ponu|a~ prekr{i ugovor za vrijeme garantnog roka. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je obavezan prilo`iti sljede}a originalna uvjerenja koja nisu starija od 3 mjeseca ili ovjerene kopije originala koji nisu stariji od 3 mjeseca: 

1)    uvjerenje nadle`nog organa da ponu|a~ nije predmet postupka ste~aja ili likvidacije, niti da je nad istim obavljen postupak ste~aja ili likvidacije 

2)    uvjerenje nadle`nog organa da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za privredni prestup ili krivi~no djelo po osnovu poslovnog pona{anja ili ozbiljnog profesionalnog prekr{aja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponude 

3)    uvjerenje nadle`nog organa o uredno izmirenim obavezama po osnovu zdravstvenog osiguranja zaposlenih 

4)    uvjerenje nadle`nog organa o uredno izmirenim obevazama po osnovu penzionog osiguranja 

5)    uvjerenje nadle`nih organa (poreska uprava i uprava za indirektno oporezivanje) o pla}enim porezima 

Ponuda koja ne sadr`i tra`ena uvjerenja (ili odgovaraju}e ovjerene kopije) bi}e odba~ena kao nepotpuna 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

1)    ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar ne starija od tri mjeseca 

2)    ovjerena kopija uvjerenja o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost ne starija od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1)    ovjerene kopije bilansa stanja i bilansa uspjeha ponu|a~a za prethodnu poslovnu godinu 

2)    potvrda poslovne banke o solventnosti ponu|a~a 

3)    izjava ponu|a~a o prihvatanju pla}anja u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1)    lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje tri godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima uz obezbje|enje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili, ukoliko takve potvrde ne mogu da se obezbijede iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole, samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama 

2)    opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a, mjere za obezbje|enje kvaliteta i njegovu opremljenost 

3)    listu glavnih usluga pru`enih u posljednje dvije do tri godine, sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz obezbje|enje dokumenata u formi potvrda o izvr{enim uslugama koje su izdali primaoci ili, ukoliko takve potvrde ne mogu da se obezbijede iz razloga izvan kontrole pru`aoca usluga, samo uz izjavu pru`aoca usluga o izvr{enim uslugama 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    a) cijena    50% 

    b) kvalitet    10% 

    c) tehni~ka sposobnost    20% 

    d) postprodajni servis i tehni~ka pomo}    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javne nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Zainteresovani ponu|a~i mogu bez nov~ane naknade preuzeti tendersku dokumentaciju na adresi ugovornog organa ili putem e-maila od kontakt osobe iz stavke u I.1. najkasnije do 14. septembara 2009. godine do 12,00 ~asova. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. septembar 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Ponuda mora va`iti najmanje 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. septembar 2009. godine u 12.05 sati 

Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, Fehima ef. ^ur~i}a 6, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalno-pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

2.    Ponude dostavljene poslije roka utvr|enog u IV.6. ne}e biti uzete u razmatranje. 

3.    Ugovorni organ zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivanja validnosti dokumenata, odnosno analize ponuda, primjenom ~lana 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/5), a u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda naknadno pismenim putem zatra`i dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti bitne aspekte ponude, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti, a time se ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurencija. 

4.    Zainteresovani ponu|a~i mogu u pismenoj formi od ugovornog organa tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije najkasnije 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponude. 

5.    Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

6.    Otvaranju ponuda na dan utvr|en u odjeljku IV.8. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

7.    Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

(1-11-12114-09) 


11 - JANAB 


KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 45/09-P 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl. ecc. 

Adresa: J. ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033/237-655 

Fax: 033/440-658 

E-mail: visnjas@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Edin Huremovi}, dipl. ing. ma{. i Belma Husi}, dipl. ing. ma{. 

Adresa: J. ^ernija 8 

Telefon: 033/237-655 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Karasalihovi} Lejla, ing. gra|. 

Adresa: Terzije 38, soba 38 

Telefon: 033/200-313 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, Terezije 38,
soba 20 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Rezervni dijelovi za pumpne agregate 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Rezervni dijelovi za pumpne agregate - proizvo|a~ "Pleuger" 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljan upis i koli~ine su dati u specifikacijama koje su sastavni dio tenderske dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco skladi{te ugovornog organa u Sarajevu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    dokazi iz ~lana 23. (stav 1) ta~ka a, b, c, d, e, i f ZJN BiH, da ponu|a~ nema ograni~enja za u~e{}e u postupku javnih nabavki (u formi kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji) 

-    izjava dobavlja~a obavezno potpisana i ovjerena koja se nalazi u tenderskoj dokumentaciji 

Napomena: Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Original ili ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili ekvivalent odgovara- ju}eg dokumenta ne starije od tri mjeseca (~lan 24. ZJN BiH) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2008. godine (~lan 25. stav 1. ta~ka b. ZJN BiH) 

-    potvrda banke o aktivnosti transakcijskog ra~una koja nije starija od tri mjeseca 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e    95% 

    2)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 10. 9. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. 

Uplatu izvr{iti u korist UniCredit banka d.d. Sarajevo, broj ra~una 338-900-22082747-53 uz naznaku: "Za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo, J. ^ernija 8. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 9. 2009. godne do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 9. 2009. godine u 12,00 sati 

Sarajevo, Terezije 38, prostorije KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade ponude. 

(1-11-12115-09) 


11 - JANAB 


JKP "10. JULI" DOO BOSANSKA KRUPA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JKP "10. juli" d.o.o. Bosanska Krupa 

Kontakt osoba: Zlatan Nani} i Merd`ana Red`} 

Adresa: D`emaludina ^au{evi}a bb 

Po{tanski broj: 77240 

Grad: Bosanska Krupa 

Porezni identifikacioni broj: 4263073170007 

PDV ID broj: 263073170007 

Telefon/faks: 037/471-073, 471-072 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1 Gorivo i mazivo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna isporuka robe za 2009. godinu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponuda se dostavlja isklju~ivo za cijeli lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne tra`i se 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Dvanaest mjeseci od dana zaklju~ivanja ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema posebnih zahtjeva 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi (ponu|a~i iz BiH) koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupcima dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. stav 1. ta~ke a, b, c, d, e, f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) {to ponu|a~i dokazuju validnom dokumentacijom ne starijom od tri mjeseca u originalu ili ovjerenoj kopiji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    rje{enje o upisu u sudski registar ili rje{enje o upisu ponu|a~a u drugim relevantnim registrima zemlje u kojoj su registrirani sa svim pojedina~nim prilozima (original ili ovjerena kopija, ne starija od tri mjeseca) 

-    porezni i PDV identifikacioni broj (ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerenu kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha za posljednji obra~unski period (31. 12. 2008. godine) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Za LOT 1: 

a) cijena    40% 

b) kvalitet    40% 

c) rok isporuke    10% 

d) uslovi pla}anja    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05). Visina preferencijalnog tretmana iznosi 5%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u JKP "10. juli" d.o.o. Bosanska Krupa, D`. ^au{evi}a 4 naredni dan nakon objave u "Slu`benom glasniku BiH" 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ‘irora~un broj 1985011080000164 kod KIB Banke Bosanska Krupa ili na blagajni preduze}a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Svi slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se mogu dostavljati do 17. 9. 2009. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponude }e se otvarati u sjedi{tu ugovornog organa i to: 

LOT 1 Gorivo i mazivo 17. 9. 2009. godine u 14,05 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. Ponu|a~ je du`an dostaviti ponudu u zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a, sa naznakom naziva i broja lota - ne otvaraj - otvara komisija. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. U slu~aju da predstavnik ponu|a~a nema pismeno ovla{tenje od strane privrednog dru{tva koje predstavlja, ne}e mo}i poduzimati bilo kakve radnje vezane za potpisivanje zapisnika i sli~no, dok }e otvaranju ponuda mo}i prisustvovati u svojstvu u kojem mo`e da prisustvuje javnost, odnosno sva zainteresovana lica, a temeljem na~ela javnosti i transparentnosti postupka javnih nabavki. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a, vezanih za postupak javnih nabavki i isti zadr`ava pravo da poni{ti postupak nabavke u slu~ajevima predvi|enim zakonom i drugim propisima. 

(1-11-12119-09) 


11 - JANAB 


KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO 

SARAJEVO 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 46/09-P 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl. ecc. 

Adresa: J. ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033/237-655 

Fax: 033/200-313 

E-mail: visnjas@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

ZA SVE LOTOVE 

Kontakt osoba: Edin Huremovi}, dipl. ing. ma{. i Belma Husi}, dipl. ing. ma{. 

Adresa: J. ^ernija broj 8 

Telefon; 033/237-655 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Karasalihovi} Lejla, ing. gra|. 

Adresa: Terezija 38, soba 36 

Telefon: 033/200-313 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, ul. Terezija 38, soba broj 20 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Materijal za bunarske pumpe 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

@ice za viklovanje i ostali materijal za Pleuger bunarske pumpe 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljan opis i koli~ine date su specifikacijama koje su sastavni dio tenderskih dokumentacija. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

FCO skladi{te ugovornog organa u Sarajevu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    dokazi iz ~lana 23. (stav 1) ta~ka a, b, c, d, e. i f ZJN BiH, da ponu|a~ nema ograni~enja za u~e{}e u postupku javnih nabavki (u formi kako je definisano u tenderskoj dokumentaciji) 

-    izjava dobavlja~a obavezno potpisana i ovjerena koja se nalazi u tenderskoj dokumentaciji 

Napomena: Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Original ili ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta koje nije starije od tri mjeseca (~l. 24. ZJN BiH). 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2008. godine (~lan 25. stav 1. ta~ka b. ZJN BiH) 

-    potvrda banke o aktivnosti transakcijskog ra~una koja nije starija od tri mjeseca 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    u~e{}e    95% 

    2) uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da - u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09).  

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 10. 9. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. 

Uplatu izvr{iti u korist "UniCredit Banka" d.d. Sarajevo broj ra~una 338-900-22082747-53 uz naznaku: "Za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo, J. ^ernija 8. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 9. 2009. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 9. 2009. godine u 12,15 sati 

Sarajevo, Terezija 38, prostorije KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade ponude. 

(1-11-12120-09) 


11 - JANAB 


DD BH TELECOM SARAJEVO 

DIREKCIJA ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ OP-OS 03/09 

(PONAVLJA SE OP-OS 02/09 OD 23. 3. 2009. GODINE
LOT 1 i LOT 2) 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Edina Aganovi}, dipl. ecc. 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032/406-373 

Fax: 032/242-902 

E-mail: edina.aganovic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Prema Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Prema Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Prema Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak sa okvirnim sporazumom broj OP-OS 03/09 od 17. 8. 2009. godine 

(Ponavlja se OP-OS 02/09 od 23. 3. 2009. godine, LOT 1 i LOT 2) 

Nabavka i isporuka kancelarijskog potro{nog materijala sa lotovima: 

LOT 1 Potro{ni materijal za plotere, kopir aparate i telefakse 

LOT 2 Potro{ni materijal za pisa~e ({tampa~e) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kancelarijski materijal - neophodan za kontinuirano obezbje|enje rada zaposlenika i predvi|en Planom poslovanja za 2009. godinu. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehni~kim specifikacijama iz tenderske dokumentacije - po lotovima:  

LOT 1 Potro{ni materijal za plotere, kopir aparate i telefakse 

LOT 2 Potro{ni materijal za pisa~e ({tampa~e) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Ponu|a~ dostavlja izjavu da }e materijale koji su predmet ovog tendera, dostaviti na paritetu FCO - skladi{te kupca - Bulevar kralja Tvrtka I broj 2 (Centar Po{ta Zenica) - 72000 Zenica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJod E UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zavr{ava u roku od 12 mjeseci od potpisa ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

-    ponu|a~ koji dostavlja ponudu ~ija ukupna vrijednost (bez obzira na broj ponu|enih lotova) ne prelazi iznos od 100.000,00 KM, obavezno dostavlja bezuslovnu garanciju jedne od poslovnih banaka za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000,00 KM 

-    ponu|a~ koji dostavlja ponudu ~ija ukupna vrijednost (bez obzira na broj ponu|enih lotova) prelazi iznos od 100.000,00 KM, obavezno dostavlja bezuslovnu garanciju jedne od poslovnih banaka za ozbiljnost ponude u visini 2% od visine ponu|enog iznosa 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

-    originalna garancija poslovne banke za ozbiljnost ponude mora biti prihvatljiva za DD "BH Telecom" Direkcija Zenica, sa rokom va`nosti - 60 dana, koliko iznosi i opcija ponude plus 30 dana (ukupno 90 dana) 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a kojom se obavezuje da }e, ukoliko bude izabran za isporu~ioca, dostaviti ugovornom organu garanciju za dobro izvr{enje posla u visini od 10% od vrijednosti ugovorenog posla sa rokom va`nosti 30 dana nakon okon~anja ugovorenog roka. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenja nadle`nog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koja se izdaju na osnovu podataka iz slu`bene evidencije koje vodi sud, koja ne mogu biti starija od 3 (tri) mjeseca; 

    (prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH) - kandidat ili ponu|a~ dostavlja potvrde koje izdaje sud, da nije: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man s povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registriran; 

b)    predmet postupku za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazu- ma/aran`mana s povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji registriran; 

c)    osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude; 

d)    progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva; 

-    ponu|a~ dostavlja i uvjerenja nadle`nih organa ( koja ne mogu biti starija od 3 (tri) mjeseca, da je: 

e)    ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran; 

f)    ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a-broj telefona/telefaksa 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o registraciji preduze}a sa ovjerenim svim prilozima 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreznoj registraciji - identifikacioni broj; 

-    broj uvjerenja o registraciji poreznog obveznika na dodanu vrijednost (PDV) 

    (ukoliko je ponu|a~ PDV obveznik) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    referenc lista ponu|a~a koju ima u poslovima sli~nog sadr`aja i predmet je ovog tendera sa: 

-    tabelarnim pregledom realizovanih ugovora o isporuci materijala u zadnje 2 (dvije) godine (2007. i 2008. godina) 

-    tabelarni pregled uklju~uje vrijednost ugovora, naziv kupca, broj ugovora i vrijeme isporuke predmeta ugovora (u/ili van BH Telecoma) 

-    ukoliko se radi o novoosnovanoj firmi - ponu|a~u, onda takav ponu|a~ dostavlja izjavu kojom izjavljuje da je novoosnovani pravni subjekt i da kao takav tra`enu referenc listu ne posjeduje 

2.    original ili ovjerenu fotokopiju certifikata o kvalitetu, odnosno originalnosti ponu|enog materijala izdatog od proizvo|a~a i prevod istog na jedan od slu`benih jezika BiH od strane ovla{tenog sudskog tuma~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak - sa okvirnim sporazumom 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 4. 9. 2009. godine, bez naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 9. 2009. godine do 10,00 sati 

Napomena: Ponude isklju~ivo predati na Protokol DD "BH Telecom" Direkcija Zenica do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 9. 2009. godine u 13,00 sati 

Zgrada Direkcije Zenica, Masarykova 46 - 72000 Zenica, sala na III katu 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Osim elemenata iz ovog obavje{tenja koji su navedeni u prethodnim ta~kama, ponuda treba da sadr`i i: 

1.    izjavu ponu|a~a ovjerenu od strane odgovornog lica, a koja se odnosi na nepromjenljivost cijena za period trajanja ugovora; 

2.    predra~un sa~injen na originalnim specifikacijama iz tenderske dokumentacije za svaki lot posebno, sa fiksnim jedini~nim cijenama i ukupnim vrijednostima za svaku stavku posebno i ukupnim vrijednostima sa prikazanim porezom na dodanu vrijednost (PDV), izra`eno u konvertibilnim markama KM. 

    Ponu|a~ mo`e ponuditi najmanje jedan kompletan lot. 

    Predra~un mora sadr`avati sve pojedina~ne stavke za svaki lot ili lotove koji se nude, a svaka stranica predra~una mora biti potpisana od strane ovla{tene osobe i ovjerena pe~atom firme ponu|a~a; 

    Ukoliko ponu|a~ u predra~unu nije iskazao PDV kako se tra`i, daje obrazlo`enje u razlogu zbog kojeg PDV nije obra~unat i iskazan. 

3.    izjavu o uslovima i na~inu pla}anja (bez avansa, po obavljenoj isporuci); 

4.    izjavu kojom ponu|a~ za robe iz ponude garantuje kvalitet i originalnost, i kojom se obavezuje da }e na zahtjev Komisije dostaviti uzorke ponu|enih roba, te da }e ukoliko bude izabran, a prije potpisa okvirnog sporazuma, iste deponovati u skadi{tu kupca, na period na koji se zaklju~uje okvirni sporazum: 

5.    izjavu da su ponu|eni materijali u skladu sa dostavljenim certifikatom o originalnosti ponu|enih materijala za toneri i cartridgea; 

6.    izjavu ponu|a~a o preuzimanju obaveze za kontinuirano snabdijevanje sa definisanim najkra}im rokom isporuke u kalendarskim danima, koji ne mo`e biti du`i od 7 (sedam) kalendarskih dana po prijemu naloga naru~ioca; 

Kriterij za dodjelu ugovora je NAJNI@A CIJENA TEHNI^KI ZADOVOLJAVAJU]E PONUDE, prema KRITERIJIMA iz ta~ke IV.2.a. Obavje{tenja. 

Ponuda mora bili dostavljena u jednoj zape~a}enoj koverti i ovjerena pe~atom firme ponu|a~a, po{tom ili li~no, na adresu DD "BH TELECOM" DIREKCIJA ZENICA, ul. Masarykova 46 - 72000 ZENICA. 

Na koverti ista}i napomenu: PONUDA/NE OTVARATI, - " ZA NABAVKU I ISPORUKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA - broj OP-OS 03/09 od 17. 9. 2009. godine", i sa naznakom lota, odnosno lotova koji se nude iz ta~ke II.5. obavje{tenja. 

Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti ~vrsto uvezani, sa ozna~enim stranicama. Sve listove ponude trebaju parafirati ili potpisati lica koja su ovla{tena da zastupaju dobavlja~a. U slu~aju da ponude dostavljaju grupe ponu|a~a, uz ponudu se mora dostaviti i punomo} kojom se navedena lica ovla{}uju da predstavljaju grupu ponu|a~a u toku postupka nabavke (punomo} mo`e tako|er sadr`avati i ovla{tenje za potpisivanje ugovora). 

Ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene elemente iz obavje{tenja i tenderske dokumentacije koja je ponu|a~ima dostupna odmah po objavi, i ne budu podnesene za najmanje jedan kompletan lot, bit }e odba~ene kao nekompletne i ne}e se razmatrati. 

Ponude treba da sadr`e i dostavljeni vam Nacrt ugovora parafiran od strane ovle{tenog lica, kojim parafom dajete saglasnost na tekst Nacrta ugovora. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele OKVIRNOG SPORAZUMA. 

U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke u izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: DD "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Selim Salihagi}, eknomist, Zijad Hod`i}, dipl. ecc. 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032/441-140 (S.S.), 032/244-928 (Z.H.) 

Fax: 032/242-902 

E-mail: selim.salihagic@bhtelecom.ba 

             zijad.hodzic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: DD "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Nasiha Hamur, Protokol 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032/240-940 

Fax: 032/242-902 

E-mail: ze@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: DD "BH Telecom" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Nasiha Hamur, Protokol 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032/240-940 

Fax: 032/242-902 

E-mail: ze@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

(1-11-12125-09) 


11 - JANAB 


BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 08.3.2.-6.6.-3027/09-5 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo 

Kontakt osoba: Sabina \uzel 

Adresa: Zmaja od Bosne 88 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100021 

PDV broj: 200211100005 

Telefon: 033/652-443 

Fax: 033/664-116 

E-mail: sabina.djuzel@bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

BH Telecom d.d. Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88 - PROTOKOL 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 08.7.-6.6.-3027/09-5 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka je dodjela ugovora za isporuku robe 

Nabavka opreme za odr`avanje za potrebe Regionalne Direkcije Sarajevo, kako slijedi: 

LOT 1 - ure|aj za red ~ekanja na prodajnim mjestima 

LOT 2 - ma{ina za ~i{}enje i poliranje cipela 

Potpuni opisi, koli~ine i tehni~ke specifikacije tra`ene robe dati su u tenderskoj dokumentaciji. 

Ponuda mora sadr`avati svu dokumentaciju tra`enu obavje{tenjem u javnoj nabavci i tenderskom dokumentacijom, te LOT u cijelosti. 

Ponudu je potrebno dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji potpisanoj od strane ovla{tene osobe. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te RD Sarajevo Alipa{in most, D`emala Bijedi}a 177 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom obostranog potpisivanja ugovora. 

Zavr{ava u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000,00 KM sa rokom va`nosti: opcija ponude plus 60 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ovjerena izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu garanciju za dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora i sa rokom va`nosti: rok izvr{enja ugovorenih obaveza plus 60 dana. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, PROTOKOL bez naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Za BH Telecom su prihvatljivi svi slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 9. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana od dana otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 9. 2009. godine u 12,15 sati u sali na II katu BH Telecoma d.d. Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, 71000 Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude.    

(1-11-12132-09) 


11 - JANAB 


BH TELECOM DD SARAJEVO 

DIREKCIJA SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 08.3-2.-3.12.-1229/08 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Sarajevo 

Kontakt osoba: Amer Halilovi} 

Adresa: Zmaja od Bosne 88 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100021 

Telefon: 033/664-116 

Fax: 033/664-116 

E-mail: amer.halilovic@bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 8.5.- 3.12.-1229/08-4 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka je dodjela ugovora za isporuku robe 

Alati za potrebe slu`bi RD Sarajevo  

Komponente za telefoniju 

Potpuni opisi, koli~ine tra`ene robe dati su u tenderskoj dokumentaciji. Ponudu je potrebno dostaviti u skladu sa tekstom obavje{tenja i prema tenderskoj dokumentaciji. Ponuda treba da sadr`i sve stavke specifikacije iz tenderske dokumentacije, u suprotnom ista }e biti odba~ena kao nepotpuna. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Magacin Alipa{ino polje RD Sarajevo 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Ne 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom obostranog potpisivanja ugovora. 

Zavr{ava u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija za ozbiljnost ponude 2.000,00 KM od vrijednosti ponude sa rokom va`nosti: opcija ponude plus 60 dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ovjerena izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu garanciju za dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora i sa rokom va`nosti: rok isporuke plus 30 dana 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. Mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50). Visina preferencijalnog tretmana iznosi 10%. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, Protokol, bez naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Za BH Telecom su prihvatljivi svi slu`beni jezici u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 9. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana od dana otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 9. 2009. godine u 12,15 sati u sali na II spratu u BH Telecom d.d. Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, 71 000 Sarajevo. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. 

(1-11-12135-09) 


11 - JANAB 


BH TELECOM DD SARAJEVO 

DIREKCIJA SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 08.3.2.-6.6.-2526/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo 

Kontakt osoba: Amer Halilovi}   

Adresa: Zmaja od Bosne 88 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100021 

Telefon: 033/652-443 

Fax: 033/664-116 

E-mail: amer.halilovic@bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

BH Telecom d.d., Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88 - Protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 08.5.-6.6.-2526/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka mre`ne video opreme 

Potpuni opisi, koli~ine i tehni~ke karakteristike dati su u tenderskoj dokumentaciji. Ponudu je potrebno dostaviti u skladu sa tekstom obavje{tenja i prema tenderskoj dokumentaciji. Ponuda treba da sadr`i sve stavke specifikacije iz tenderske dokumentacije, u suprotnom ista }e biti odba~ena kao nepotpuna. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te RD Sarajevo Alipa{in most 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom obostranog potpisivanja ugovora. 

Zavr{ava u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000,00 KM sa rokom va`nosti; opcija ponude plus 60 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu bankovnu garanciju u iznosu od 10% ugovorene vrijednosti sa rokom va`nosti: rok va`enja ugovora plus 30 dana. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. Mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki (Slu`beni glasnik BiH", broj 50). Visina preferencijalnog tretmana iznosi 10% i primjenjuje se na ukupnu vrijednost ponude u skladu sa ~lanom 20. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, PROTOKOL bez naknade. 

Mo`e se obezbijediti i na pismeni zahtjev dobavlja~a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Za BH Telecom su prihvatljivi svi slu`beni jezici u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 9. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana od dana otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 9. 2009. godine u 12,15 sati u sali na II katu u BH Telecom d.d. Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, 71000 Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. 

(1-11-12136-09) 


11 - JANAB 


"AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE" SARAJEVO 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: "Agencija za vodno podru~je rijeke Save" 

Kontakt osoba: Almir Prlja~a, dipl. in`. gra|., Amer Kavazovi}, dipl. in`. gra|. 

Adresa: Grbavi~ka 4/III 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4201295900008 

Telefon: 033/565-413 

Fax: 033/565-423 

E-mail: info@voda.ba 

Internet adresa: www.voda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a agencija 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

"Nabavka i ugradnja motornog pogona crpnog agregata na objektu CS "Zorice II" 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku i ugradnju opreme za "NABAVKA I UGRADNJA MOTORNOG POGONA CRPNOG AGREGATA NA OBJEKTU CS "ZORICE II" u pumpnoj stanici Zorice II na podru~ju Od`a~ke Posavine u Posavskom kantonu. Specifikacija aktivnosti data u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehni~koj specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Posavski kanton 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od ugovaranja do 31.12. 2009. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankovna garancija sa rokom va`nosti 90 dana od datuma otvaranja ponuda. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Pismo namjere banke da }e dati ponu|a~u garanciju za dobro izvr{enje ugovora u vrijednosti od 10% ponu|ene cijene, u slu~aju da ponu|a~ bude izabran. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ }e biti odbijen ukoliko ne predo~i dokaze u smislu ~lana 23. ZJN (Slu`bene novine Federacije BiH" broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, i moraju biti izdati od nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini ili nadle`nih organa zemlje u odnosu na kandidata/ponu|a~a koji je u pitanju. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    porezni i identifikacioni broj ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima, ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da ekonomsko i finansijsko stanje dobavlja~a garantuje uspje{nu realizaciju posla (potvrda banke o likvidnosti firme) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    uspje{no iskustvo kao osnovnog ugovara~a u realizaciji najmanje 3 ugovora pumpnih stanica za transport vode, u prethodnih 5 (pet) godina 

-    zaposleno najmanje (15) zaposlenika kod ponu|a~a na neodre|eno vrijeme 

-    tehni~ka lica ili tehni~ki organi koji su uklju~eni, u skladu sa slijede}im kriterijima 

-    minimalno 1 VSS in`. elek. sa polo`enim stru~nim ispitom i radnim iskustvom ve}im od tri godine posebno na poslovima izvo|enja sli~nih objekata 

-    minimalno 1 elektro tehni~ar sa radnim iskustvom ve}im od tri godine 

-    minimalno 1 VKV radnik elektro smjera sa jednom godinom radnog iskustva 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih potkriterija: 

    1)    cijena    70% 

    2)    metodologija realizacije    30% 

Razrada potkriterija dato u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa Odlukom Vije}a ministara Bosne i Hercegovine o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH",  br. 24/09). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Pregled tenderske dokumentacije sa dobijanjem potrebnih informacija se mo`e izvr{iti u prostorijama ugovornog organa u Sektoru za upravljanje vodama u periodu do 7. 9. 2009. godine. 

Zahtjev za u~estvovanje u postupku javne nabavke (preuzimanje tendera) se dostavlja putem faxa ili preporu~ene po{te ugovornom organu najkasnije do 7. 9. 2009. godine do 12,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

Uplatu izvr{iti na ‘irora~un ugovornog organa broj 1540012000133180, INTESA SANPAOLO BANKA BiH sa naznakom: uplata za tender "NABAVKA I UGRADNJA MOTORNOG POGONA CRPNOG AGREGATA NA OBJEKTU CS "ZORICE II" ili na blagajni Agencije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude moraju biti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 9. 2009. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 9. 2009. godine u 11,00 sati 

Agencija za vodno podru~je rijeke Save, Sarajevo, Grbavi~ka 4/III 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", web stranici Javnih nabavki (www.javnenabavke.ba), web stranici "Agencije za vodno podru~je rijeke" Sarajevo (www.voda.ba). 

Za obilazak podru~ja i upoznavanje sa objektima na licu mjesta, mo`ete kontaktirati osobu: Almir Prlja~a dipl. in`. gra|. i  Amer Kavazovi}, dipl. in`. gra|. 033/565-413. 

Obilazak terena, na zahtjev kupaca tenderske dokumentacije }e se obaviti 7. 9. 2009. godine u dogovoreno vrijeme. 

(1-11-12140-09) 


11 - JANAB 


KANTONALNO JAVNO PREDUZE]E "POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR" DOO SARAJEVO - ILID@A 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Kantonalno javno preduze}e "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Kaltak Esad 

Adresa: Bojni~ka 119 

Po{tanski broj: 71210 

Grad: Ilid`a 

Identifikacioni broj: 4200087410009 

Telefon: 033/621-286 

Fax: 033/621-160 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 13/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet nabavke je isporuka roba po tenderskoj dokumentaciji. 

LOT - 1 Kukuruz u zrnu za ishranu krava 

LOT - 2 Sto~no bra{no (mekinje) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Ugovorni organ 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da, uslovi u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da, uslovi u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da, uslovi u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da, uslovi u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda 

    Kriteriji za svaki pojedina~ni lot su navedeni u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se dobiti do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e. Nov~ana naknada za dobijanje tenderske dokumentacije u iznosu od 50,00 KM upla}uje se na na{ ‘irora~un broj 3389002208884980 kod UniCredit Bank d.d. Sarajevo ili na blagajni Preduze}a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 9. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

28 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 9. 2009. godine u 14,00 sati 

Mjesto na kojem }e se otvoriti ponude je Bojni~ka 119 - Ilid`a, upravna zgrada, sala direktora. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa potpisom i pe~atom te naznakom: 

- naziv firme, adresa, broj tel. i faksa 

- naziv i broj lota 

- "Ponuda - Ne otvaraj" 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/621-286. 

(1-11-12152-09) 


11 - JANAB 


KLINI^KI CENTAR ISTO^NO SARAJEVO 

KLINIKE I BOLNI^KE SLU@BE U KASINDOLU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Isto~no Sarajevo 

Kontakt osoba: Lalovi} Vlado 

Adresa: Kasindolskog bataljona 113, Kasindo 

Po{tanski broj: 71213 

Grad: Isto~no Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4400518720000 

Telefon: 065/685-343 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ultrazvu~ni REALTIM 4D 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Dat u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Klinike i bolni~ke slu`be u Kasindolu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski napovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 60% 

    2)    tehni~ke karakteristike aparata    u~e{}e 20% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e 10% 

    4)    servisiranje    u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 12. 9. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 9. 2009. godine do 11,30 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 9. 2009. godine u 12,00 ~asova 

Zgrada uprave, prizemlje, soba 9 

(1-11-12157-09) 


11 - JANAB 


OP[TA BOLNICA ZVORNIK 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 970/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op{ta bolnica Zvornik 

Kontakt osoba: Radovi} @eljko 

Adresa: Sime Peri}a 2 

Po{tanski broj: 75400 

Grad: Zvornik 

Identifikacioni broj: 4401544420002 

Telefon: 056/213-950 

Fax: 056/211-110 

E-mail: obzvtehnika@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender 970/09: Sukcesivna nabavka roba za potrebe magacina OB Zvornik, kancelarijski materijal, {tamparski materijal, sredstva za odr`avanje ~isto}e, prehrambene namirnice, hljeb i svje`e meso za potrebe bolni~ke kuhinje 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Sredstva za odr`avanje ~isto}e 

LOT 2 Prehrambene namirnice za snabdijevanje bolni~ke kuhinje 

LOT 3 Hljeb 

LOT 4 Svje`e meso 

Detaljan opis lotova je naveden u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

U krugu Op{te bolnice Zvornik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dostaviti uz ponudu dokaze u skladu sa ~l. 23. ZJN BiH, ne starije od 3 mjeseca, specificirane u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dostaviti uz ponudu dokaze u skladu sa ~l. 24. ZJN BiH, ne starije od 3 mjeseca, specificirane u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dostaviti uz ponudu dokaze u skladu sa ~l. 25. ZJN BiH, ne starije od 3 mjeseca, specificirane u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti uz ponudu dokaze u skladu sa ~l. 26. ZJN BiH, ne starije od 3 mjeseca, specificirane u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    100% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa zakonskim propisima. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 14. 9. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 50,00 KM. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti li~no ili po{tom od ugovornog organa, od dana objavljivanja obavje{tenja u postupku javne nabavke u "Slu`benom glasniku BiH". Da bi se preuzela tenderska dokumentacija potrebno je da ponu|a~ podnese pismenu prijavu i prilo`i uplatnicu na nepovratan iznos od 50,00 KM po lotu upla}en na ra~un 5520200001803671 kod Hypo Alpe Adria Bank Zvornik svrha pla}anja: "Otkup tenderske dokumentacije broj 970/09 za lotove br. ______". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Nema posebnih uslova 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja obavje{tenja 17. 8. 2009. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 9. 2009. godine u 12,15 ~asova 

Zgrada Doma zdravlja Zvornik, IV sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponuda treba da sadr`i tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

2.    Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa nazivom ponu|a~a i naznakom: "Ponuda za tender 970/09 za lotove br.:____ Ne otvarati do 14. 9. 2009. godine u 12,15 ~asova". 

3.    Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

4.    Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine - otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u ~lanu 12. ZJN. 

(1-11-12166-09) 


11 - JANAB 


JAVNO PREDUZE]E ZA VODOPRIVREDNU DJELATNOST "SPRE^A" DD TUZLA 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e za vodoprivrednu djelatnost "Spre~a" d.d. Tuzla 

Kontakt osoba: Enida Hasanhod`i} i Subhija Huki} 

Adresa: Aleja Alije Izetbegovi}a 29/VII 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209143860001 

Telefon: 035/250-063 

Fax: 035/250-064 

E-mail: spreca@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Modernizacija opreme namijenjene za upravljanje vi{enamjenskim vodoprivrednim sistemom "Modrac" u  Modracu, op}ina Lukavac 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Modernizacija opreme namijenjene za upravljanje vi{enamjenskim vodoprivrednim sistemom "Modrac" u  Modracu, op}ina Lukavac. Projektom je predvi|ena zamjena starog komandnog pulta sa modernim sistemom upravljanja. Signali stanja pogona kao i upravlja~ki signali sa kontrolera bi}e odvojeno prikupljani u odgovaraju}e lokalne ormare, lokalno prikupljeni podaci }e se putem komunikacijskih ure|aja proslje|ivati centralnom kontroleru. 

Sam sistem upravljanja }e biti koncipiran tako da }emo imati dva mjesta upravljanja: 

- Daljinski putem vizuelizacijskog sistema 

- Lokalno na licu mjesta kraj samog pogona 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Modernizacija opreme namijenjene za upravljanje vi{enamjenskim vodoprivrednim sistemom "Modrac" u Modracu, op}ina Lukavac, a {to podrazumijeva sljede}e robe i radove: 

1.    Nabavka opreme 

-    Ormari sa pripadaju}om opremom 

-    Mjerna oprema 

-    Lokalne upravlja~ke kutije 

-    Kablovi i kablovske trase 

-    Licencirani software 

-    Komandni pult 

2.    Monta`ni radovi 

-    Monta`a opreme u ormarima i spajanje 

-    Monta`a mjerenja 

-    Polaganje kablova i kablovskih trasa     -    Monta`a opreme spajanje i ispitivanje  

3.    Programiranje i in`enjering 

-    Programiranje programabilnog logi~kog kontrolera za upravljanje i vo|enje procesa 

-    Programiranje programabilnog logi~kog kontrolera za mjerne stanice 

-    Programiranje i pode{avanje GPRS modema 

-    Dizajniranje i izrada SCADA aplikacije za vizualizaciju i upravljanje 

-    Izrada i dostavljanje projekta izvedenog stanja i prate}e dokumentacije 

-    Obuka osoblja 

a sve prema uslovima iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Krug brane "Modrac", op}ina Lukavac 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

90 kalendarskih dana od datuma po~etka radova 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

3.500,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bankovna garancija (uslovi i tekst prema tenderskoj dokumentaciji) 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bankovna garancija (uslovi i tekst prema tenderskoj dokumentaciji) 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi prema ~lanu 23. ZJN, navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokazi prema ~lanu 24. ZJN, navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dokazi prema ~lanu 25. ZJN, navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi prema ~lanu 26. ZJN, navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Napomena: Dokumentacija navedena pod III.5., III.6., III.7. i III.8. je obavezna i eliminatorna. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti na adresi: Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a 29/VII, svaki radni dan od 8,00 do 15,00 sati od 18. 8. do 6. 9. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM i mo`e se uplatiti li~no na blagajni JP  za vodoprivrednu djelatnost "Spre~a" d.d. Tuzla ili na ‘iro ra~un broj 1321000195010166 koji se vodi kod NLB Tuzlanske banke d.d. Tuzla. 

Dobavlja~i koji su u~estvovali u neuspjelom javnom nadmetanju, tendersku dokumentaciju mogu preuzeti bez naknade. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. septembar 2009. godine do 10,00 sati 

Ponude se predaju neposredno na adresu ugovornog organa ili putem po{te. Ponude prispjele nakon utvr|enog vremena u 

obavje{tenju bit }e vra}ene dobavlja~u u skladu sa odredbama Zakona. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Izjava o va`enju ponude u trajanju od 90 (devedeset) dana od isteka roka za prijem ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. septembar 2009. godine u 10,15 sati, u prostorijama JP za vodoprivrednu djelatnost "Spre~a" d.d. Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a br. 29/VII, Tuzla 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se moraju sa~initi u skladu sa uputstvima za izradu ponude koja su sastavni dio tenderske dokumentacije. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. Od dobavlja~a se prilikom ocjene mogu tra`iti dodatna obja{njenja i informacije bez uno{enja bilo kakvih izmjena u sadr`aj ponude. Sva komunikacija izme|u ugovornog organa i dobavlja~a }e se odvijati isklju~ivo pismeno, putem faksa. 

Sve ostale informacije se nalaze u tenderskoj dokumentaciji. 

(1-11-12173-09) 


11 - JANAB 


KJKP SARAJEVOGAS DOO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ TD-05-13/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: ]imi} Adem 

Adresa: Muhameda ef. Pand`e 4 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200158020002 

Telefon: 033/445-120, 033/202-449 

Fax: 033/445-135, 033/445-525 

E-mail: sarajevogas@sarajevogas.ba 

Internet adresa: www.sarajevogas.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1 

Ugovor o izradi i monta`i konstrukcionih elemenata ispitne instalacije za turbinske i rotacione mjera~e protoka gasa 

LOT 2 

Ugovor o nabavci mjerne i regulacione opreme za kalibraciju turbinskih i rotacionih mjera~a za gas kapaciteta G16-G2500 sa prate}im kompjuterom (upravlja~ko-ra~unarskom opremom) i softwareom na atmosferskom pritisku 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 

Izrada i monta`a konstrukcionih elemenata ispitne instalacije za turbinske i rotacione mjera~e protoka gasa 

LOT 2 

Nabavka mjerne i regulacione opreme za kalibraciju turbinskih i rotacionih mjera~a za gas kapaciteta G16-G2500 sa prate}im kompjuterom (upravlja~ko-ra~unarskom opremom) i softwareom na atmosferskom pritisku 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina roba opisana je u tenderskoj dokumentaciji za svaki lot pojedina~no. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, ili oba lota. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godina dana od dana zaklju~ivanja. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bankarska garancija poslovne banke za ozbiljnost ponude na iznos od 1.000,00 eura ili 2.000,00 KM za svaki lot pojedina~no sa rokom va`nosti: opcija ponude plus 15 dana. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran, dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla na iznos od 10% vrijednosti ugovora za svaki lot pojedina~no sa rokom va`nosti: rok isporuke i monta`e opreme plus 15 dana. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    original ili ovjerena kopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ne starija od tri mjeseca 

-    original ili ovjerena kopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja, ne starija od tri mjeseca 

-    original ili ovjerena kopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije pravosna`nom odlukom osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih pet godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja ponude, ne starija od tri mjeseca 

-    original ili ovjerena kopija uvjerenja PIO/MIO da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za penziono osiguranje, ne starija od tri mjeseca 

-    original ili ovjerena kopija uvjerenja Uprave za indirektno oporezivanje da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem poreza, ne starija od tri mjeseca 

-    original ili ovjerena kopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem poreza, ne starija od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    original ili ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra (izvod ne stariji od 3 mjeseca), ili rje{enje o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, kojima se dokazuje pravo ponu|a~a da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost, 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, identifikacionim i poreznim brojem 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti kompletnu ovjerenu proizvo|a~ku dokumentaciju i prate}e certifikate za svaki pojedina~ni ure|aj, element ili komad (LOT 1 i LOT 2 ) 

-    izjava ponu|a~a da }e obezbijediti neophodne mjeriteljske certifikate odobrenja tipa mjerila za etalonska mjerila od ovla{tenih dr`avnih institucija u EU i BiH i certifikate o kalibraciji etalonske opreme od me|unarodno akreditovane laboratorije za sve mjerne instrumente i etalonska mjerila (LOT 2) 

-    izjava ponu|a~a da }e cijela laboratorija i pojedina~ne instalacije za kalibraciju biti certificirane nakon zavr{ene ugradnje i pu{tanja u rad u prostorijama KJKP Sarajevogas d.o.o. od strane Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine (LOT 2) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija po lotovima, kako slijedi: 

    LOT 1 

    1.    cijena    u~e{}e 60 bodova 

    2.    rok isporuke opreme    u~e{}e 20 bodova 

    3.    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 20 bodova 

    LOT 2 

    1.    cijena    u~e{}e 50 bodova 

    2.    kvalitet    u~e{}e 15 bodova 

    Potkriteriji: 

    a)    ta~nost i preciznost pojedinih mjernih
        instrumenata    u~e{}e 10 bodova 

    b)    obuka    u~e{}e   5 bodova 

3.    rok isporuke opreme    u~e{}e 10 bodova 

4.    garantni rok    u~e{}e 10 bodova 

5.    vangarantni rok i servis    u~e{}e 10 bodova 

    Potkriteriji: 

    a)    godine raspolo`ivosti rezervnih 

        dijelova za isporu~enu opremu    u~e{}e 5 bodova 

    b)    raspolo`ivost servisa i karakteristike
        servisnih usluga    u~e{}e 5 bodova 

6.    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 5 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti do 18. septembra 2009. godine svakim radnim danom od 9 do 12 sati uz uplatu iznosa od 25,00 KM (sa PDV-om) po lotu, a za inoponu|a~e 13,00 eura (sa PDV-om) po lotu. Uplatu izvr{iti na ra~un broj 3389002208754612 kod UniCredit Bank, Sarajevo sa naznakom: "Uplata tenderske dokumentacije TD-05-14/09", LOT ____. Ponu|a~i iz inostranstva mogu uplatu izvr{iti na isti broj ra~una kod UniCredit Bank, SWIFT - UNCRBA22, IBAN broj BA393389002202562132. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu sa~initi na jednom od zvani~nih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

29. septembar 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

29. septembar 2009. godine u prostorijama KJKP Sarajevogas, Muhameda ef. Pand`e 4, po lotovima kako slijedi: 

LOT 1 u 15,00 sati, a LOT 2 u 15,30 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrirana za obavljanje djelatnosti, koja je predmet javne nabavke. 

Ponu|a~i }e dostaviti jednu original ponudu i 1 (jednu) kopiju na kojima }e ~itko pisati "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE", u zape~a}enoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom ponu|a~a, na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: " Ponuda za nabavku roba po tenderu broj TD-05-13/09,Lot___ne otvarati do 29. 9. 2009. godine do 15,00 sati. Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati uz pismeno ovla{tenje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Uz ponudu obavezno dostaviti: 

-    ispunjen i ovjeren primjerak obrasca za cijenu ponude na originalnoj specifikaciji sa jedini~nom i ukupnom cijenom izra`enom u KM ili eurima (oba lota), 

-    izjava ponu|a~a o uslovima i na~inu pla}anja (oba lota), 

-    izjava ponu|a~a o roku isporuke opreme (oba lota), 

-    izjava ponu|a~a o garantnom roku za isporu~enu opremu (LOT 2), 

-    izjava ponu|a~a o ta~nosti i preciznosti pojedinih mjernih instrumenata (LOT 2), 

-    izjava ponu|a~a o broju osoba ugovornog organa koje }e ponu|a~ obu~iti (LOT 2), 

-    izjava o godinama raspolo`ivosti rezervnih dijelova za isporu~enu opremu (LOT 2), 

-    izjava ponu|a~a o raspolo`ivosti servisa i karakteristikama servisnih usluga (LOT 2) 

Zainteresirani ponu|a~i sve dodatne tehni~ke informacije za LOT 1 i LOT 2 mogu dobiti kod [ehi} Elvira na telefon broj 00387-33-774-304, a informacije za komercijalno-pravna pitanja kod ]imi} Adema na telefon 00387-33-202-449. 

______________

INFORMATION ON GOODS PROCUREMENT 

No. 05-13/09 

Section I: CONTRACTING PARTY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING PARTY 

Organization: KJKP Sarajevogas 

Contact person: ]imi} Adem 

Address: Muhameda ef. Pand`e 4 

Postal code: 71000 

City: Sarajevo 

Identification number: 200158020002 

Telephone: 00387-33-445-120, 00387-33-202-449 

Fax: 00387-33-445-135,00387-33-445-525 

E-mail: sarajevogas@sarajevogas.ba 

Internet address: www.sarajevogas.ba 

I.2. ADDRESS FOR OBTAINING ADDITIONAL INFORMATION 

As under I.1. 

I.3. ADDRESS FOR OBTAINING DOCUMENTATION: 

As under I.1. 

I.4. ADDRESS FOR SUBMISSION OF PARTICIPATION BIDS 

As under I.1. 

I.5. TYPE OF CONTRACTING PARTY 

Public company at the local level 

Section II: CONTRACT SUBJECT 

II.1. CONTRACT TYPE 

Goods. 

II.2. IS CLOSING OF A FRAME CONTRACT INTENDED? 

No. 

II.3. NAME UNDER WHICH THE STATED CONTRACT IS REGISTERED WITH THE CONTRACTING PARTY 

LOT 1 

Contract for manufacture and installation of test assembly construction elements for turbine and rotary meters. 

LOT 2 

Contract for measurement and regulation equipment for calibration of turbine and rotary gas meters having capacity from G16 to G2500, with accompanying computer (computer control equipment) and software on atmospheric pressure. 

II.4. DESCRIPTION OF CONTRACT SUBJECT 

LOT 1 

Manufacture and installation of test assembly construction elements for turbine and rotary meters. 

LOT 2 

Measurement and regulation equipment for calibration of turbine and rotary gas meters having capacity from G16 to G2500, with accompanying computer (computer control equipment) and software on atmospheric pressure. 

II.5. CONTRACT SCOPE 

Mentioned in tender documentation. 

II.6. SUPPLY AND MOUNTING LOCATION 

KJKP Sarajevogas, Sarajevo 

II.7. DIVISION INTO LOTS 

Yes, offers can be delivered for one or both lots. 

II.8. ACCEPTABILITY OF ALTERNATIVE BIDS? 

None. 

II.9. CONTRACT DURATION 

12 months. 

Section III: LEGAL, ECONOMIC AND TECHNICAL INFORMATION 

III.1. BID GUARANTEE AMOUNT 

Original bank guarantee of a business bank for the seriousness of the bid to the amount of 1.000,00 EUR or 2.000,00 BAM for each Lot individually with validity period of: bid option plus 15 days. 

III. 3. CONTRACT EXECUTION GUARANTEE AMOUNT 

Bidder's declaration stating they will, if selected, submit original bank guarantee for good task realization to the amount of 10% of the Contract value for each lot, with validity period of: equipment delivery and mounting deadline according to "ready-to-use" system plus 15 days. 

III. 4. PARTICIPATION CONDITIONS- PERSONAL SITUATION 

-    an original or a certified copy of a authorized court certificate stating that there is or was no bankruptcy or liquidation procedure being carried out or an equivalent document not older than three months, 

-    an original or a certified copy of a authorized court certificate stating that the supplier is not subject of bankruptcy procedure or an equivalent document not older than three months, 

-    an original or a certified copy of a authorized court certificate stating that the Bidder's responsible person has not been issued a legitimate sentence in a court for law violations with regard to its business behavior in the period of past five years, from the day that preceded the date of bid submission or an equivalent document not older than three months, 

-    an original or a certified copy of a pension fund (PIO/MIO) certificate stating that the obligations regarding the payment of pension fund liabilities have been fulfilled or an equivalent document not older than three months, 

-    an original or a certified copy of a tax administration certificate stating that the obligations regarding tax payment have been fulfilled or an equivalent document not older than three months. 

III.5. PARTICIPATION CONDITIONS- ABILITY TO PERFORM A PROFESSIONAL ACTIVITY 

-    a certified copy of a court register certificate proving Bidder's right to perform relevant professional activity or an equivalent document not older than three months, 

-    a certified copy of an identification number certificate. 

III.7. PARTICIPATION CONDITIONS - TECHNICAL AND/OR PROFESSIONAL CAPABILITY 

-    bidder's statement that will deliver all manufacturer's certified documentation and associated certificates for each part or equipment (LOT 1 and LOT 2), 

-    bidder's statement that will provide necessary metrology certificates for type acceptance of master (standard) meters from a recognized state institution (EU and BiH), and calibration certificates for master (standard) equipments from internationally Accredited laboratories for all measuring instruments and master (standard) meters (LOT 2). 

-    bidder's statement that complete laboratory and each single installation for calibration will be accepted and certified by National Measurement Institute of Bosnia and Herzegovina, after installation and commissioning in KJKP Sarajevogas premises (LOT 2). 

IV.1. PROCEDURE TYPE 

Open. 

IV.2. CONTRACT AWARDING CRITERIA 

b)    Economically most favorable in the sense of criteria stated below: 

    LOT 1: 

    1.    Price    60 points participation, 

    2.    Deadline of equipment delivery     20 points participation, 

    3.    Conditions and methods of
        payment    20 points participation. 

    LOT 2: 

    1.    Price    50 points participation, 

    2.    Quality    15 points participation, 

    Subcategories: 

    a.    accuracy and precision of each
        measuring instrument     10 points participation, 

    b.    training    5 points participation, 

    3.    Deadline of equipment delivery    10 points participation, 

    4.    Warranty period,    10 points participation, 

    5.    After warranty period and
        service,    10 points participation, 

    Subcategories: 

    a.    years of spare parts availability    5 points participation, 

    b.    service availability and
        characteristics of service    5 points participation, 

    6.    Conditions and methods of
        payment,    5 points participation. 

IV.3. APPLICATION OF PREFERENCIAL TRETMENT OF DOMESTIC BIDDERS 

Yes 

IV.4. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTATION 

Tender documentation, upon payment of the amount of 13,00 EUR or 25,00 BAM for each Lot, can be collected each working day from 9,00 to 12,00 hours until September 18, 2009. Payment should be effected in favor of the account No. 3389002208754612 in UniCredit Bank, Sarajevo for domestic bidders, and in favor of the account SWIFT - UNCRBA22, IBAN No. BA39-3389002202562132 with UniCredit Bank for foreign bidders, with the designation "Payment for Tender Documents TD-05-13/09, LOT____". 

IV.5. REQUIREMENTS REGARDING BID LANGUAGE 

A bid should be composed in one of official languages in BiH for domestic bidders and in English for foreign bidders. 

IV.6. DEADLINE FOR SUBMISSION OF BIDS FOR PARTICIPATION 

September 29, 2009 until 12,00 hours. 

IV.7. MINIMUM BID VALIDITY PERIOD THAT A BIDDER IS OBLIGATED TO PROVIDE 

60 days after the final deadline for bid submission. 

IV.8. DATE AND PLACE OF BID OPENING 

September 29, 2009 in the premises of KJKP Sarajevogas, Muhameda Ef. Pand`e 4, by Lots as follows: Lot - 1 at 15,00 hours, Lot - 2 at 15,30 hours. 

Section V: ADDITIONAL INFORMATION 

The right to participate have all natural persons and legal entities registered in BiH or abroad to conduct the subject activity. 

Bidders will submit one original bid and one copy of bid on which shall be legibly written "ORIGINAL BID" and "BID COPY", in the sealed opaque envelope with the name and address of the bidder, on which will be written the following words "Bid for purchase of goods by tender number TD-05-13/09, Lot___, not open until September 29 2009 until 15,00 hours. Bid opening can be attended by one bidder's representative each, with written authorization. 

It is obligatory to submit the following with the bid: 

-    completed and certified copy of a tender form and bid on the original specification with unit and total prices expressed in BAM or EUR at CPT Sarajevo parity (both lots), 

-    bidder's statement of conditions and methods of payment (both lots), 

-    bidder's statement of the deadline of equipment delivery (both lots), 

-    bidder's statement of the warranty period for delivered equipments (Lot-2), 

-    bidder's statement about accuracy and precision for each measuring instrument (Lot-2), 

-    bidder's statement how many Sarajevogas's employees will receive adequately training (Lot-2), 

-    bidder's statement about period of spare parts availability for delivered equipments (Lot-2), 

-    bidder's statement about service availability and characteristics of service (Lot-2), 

All additionally technical information can be obtained: for Lot-1 and for Lot-2 from [ehi} Elvir on phone number 00387-33-774-304, and information concerning commercial and legal issues from ]imi} Adem on phone number 00387-33-202-449. 

(1-11-12176-09) 


11 - JANAB 


AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BiH
BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka 

Kontakt osoba: Reiz D`enana 

Adresa: Mi{e Stupara 38 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 4402889700004 

Telefon: 051/340-170 

Fax: 051/340-162 

Internet adresa: www.iddeea.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za javnu nabavku klimatizacije i grijanja u Centru - Banja Luka, i klima ure|aja za server salu u Sarajevu broj 15-03-1-16-5-3326/09 od 6. 8. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka klimatizacije i grijanja u Centru - Banja Luka, i klima ure|aja za server salu u Sarajevu 

LOT 1 Nabavka klimatizacije i grijanja u Centru - Banja Luka 

LOT 2 Nabavka klima ure|aja za server salu u Sarajevu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Ugovor za nabavku klimatizacije i grijanja u Centru - Banja Luka, i klima ure|aja za server salu u Sarajevu }e se zaklju~iti sa najpovoljnijim dobavlja~em, procijenjena vrijednost nabavke iznosi oko 135.000,00 KM. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo i Banja Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje potpisivanjem ugovora, i zavr{ava istekom ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Iznosu od 2% 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Iznos od 10% 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka uz pru`anje dokaza o ispunjavanju uslova iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH" broj 49/04) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Nabavka klimatizacije i grijanja u Centru - Banja Luka LOT 1 

    1)    cijena    u~e{}e 80% 

    2)    rok zavr{etka radova    u~e{}e 20% 

    Nabavka klima ure|aja za server salu u Sarajevu LOT 2 

    1)    cijena    u~e{}e 80% 

    2)    rok isporuke i monta`e    u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 14. 9. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponuda se podnosi na jednom od slu`benih jezika i pisama u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 9. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 9. 2009. godine u 12,00 sati 

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka, ul. Mi{e Stupara 38, Banja Luka 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi iz odjeljka I ta~ka I.1. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije zainteresovani ponu|a~i du`ni su predo~iti dokaz o uplati nepovratne nadoknade u iznosu od 20,00 KM po lotu (za svaki lot potrebna je posebna uplatnica) i to na: 

JRT TREZOR BiH 

MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH 

CENTRALNA BANKA BiH 

Transakcijski ra~un: 0000030000000145 

Poziv na broj: 37111 

Vrsta prihoda: 721615 

Bud`etska organizacija: 0709999 

Broj op{tine: 077 

Svrha: "Uplata nadoknade za otkup tenderske dokumentacije za nabavku klimatizacije i grijanja u Centru - Banja Luka, i klima ure|aja za server salu u Sarajevu za lot (nazna~iti broj lota). 

Ponude se dostavljaju zatvorene i zape~a}ene u koverti sa naznakom: "Komisija za javne nabavke - Ponuda za nabavku klimatizacije i grijanja u Centru - Banja Luka, i klima ure|aja za server salu u Sarajevu za lot (nazna~iti broj lota), na adresu: Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka; Mi{e Stupara 38, Banja Luka. 

Agencija ne snosi bilo kakve tro{kove ponu|a~u u postupku nadmetanja. 

(1-11-12177-09) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE  HERCEG BOSNE DD MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-5004/09-49 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Gordana Ivi}, dipl. in`. el. 

Adresa: Mile Budaka 106A 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/335-703 

Fax: 036/335-788 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Mile Budaka 106a 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Mile Budaka 106a 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Mile Budaka 106a 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave br. I-5004/09-49 od 

19. 6. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kabelske stopice i kabelske ~ahure, kabelski spojni i monta`ni pribor 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{ta Distribucije elektri~ne energije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

4.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Forma jamstva za izvr{enje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Svi dokumenti sukladno ~lanku 23. ZJN 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

-    dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran ili posebna izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo dobavlja~a da se profesionalno bavi relevantnom djelatno{}u 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji - IDENTIFIKACIJSKI BROJ 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran, za posljednje tri godine za koje raspola`e s podacima ili od datuma registracije ponu|a~a, odnosno od po~etka poslovanja ukoliko je dobavlja~ registriran odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine, kao dokaz da je zbir prihoda u protekle tri godine ve}i od 2.000.000,00 KM 

-    ima pozitivno poslovanje u 2008. godini 

-    potvrda od poslovne banke da dobavlja~ nije bio blokiran u proteklih 6 ({est) mjeseci 

-    izjava dobavlja~a da uredno ispunjava svoje financijske obveze prema poslovnim partnerima i vjerovnicima 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    lista izvr{enih isporuka roba koje su istovrsne s predmetom nabave u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja roba uz osiguranje dokumenta u obliku potvrda isporu~enih roba, koje su izdali primatelji, kao dokaz da je ponu|a~ izvr{io najmanje 3 (tri) ugovora ~ija pojedina~na vrijednost nije ispod 300.000,00 KM (detaljno razra|eno u tenderskoj dokumentaciji) 

-    ovla{tenje proizvo|a~a roba koje se nude (specificirano u TD) da dobavlja~ mo`e vr{iti prodaju istih 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 16. 9. 2009. godine.   

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 9. 2009. godine do 11,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

18. 9. 2009. godine u 12,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela u ul. Mile Budaka 106A, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani dobavlja~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatra`iti na telefon 056/335-787 

Popunjen zahtjev se dostavlja na faks: 036/735-787. 

Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/335-787. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije dobavlja~i su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50,00 KM, na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog tijela br. 3381002200811294 kod UniCredit banke za firme izvan BiH na ‘iro ra~un broj 7100-978-48-06-003539 s naznakom 

Kabelske stopice i kabelske ~ahure, kabelski spojni i monta`ni pribor 

(1-11-12181-09) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE  HERCEG BOSNE DD MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-5008/09-50 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Gordana Ivi}, dipl. in`. el. 

Adresa: Mile Budaka 106A 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/335-703 

Fax: 036/335-788 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Mile Budaka 106a 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Mile Budaka 106a 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Mile Budaka 106a 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave br. I-5008/09-50 od 

19. 6. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Odvodnici prenapona 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{ta Distribucije elektri~ne energije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Forma jamstva za izvr{enje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Svi dokumenti sukladno ~lanku 23. ZJN 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

-    dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran ili posebna izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo dobavlja~a da se profesionalno bavi relevantnom djelatno{}u 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji - IDENTIFIKACIJSKI BROJ 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran, za posljednje tri godine za koje raspola`e s podacima ili od datuma registracije ponu|a~a, odnosno od po~etka poslovanja ukoliko je dobavlja~ registriran odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine, kao dokaz da je zbir prihoda u protekle tri godine ve}i od 1.500.000,00 KM 

-    ima pozitivno poslovanje u 2008. godini 

-    potvrda od poslovne banke da dobavlja~ nije bio blokiran u proteklih 6 ({est) mjeseci 

-    izjava dobavlja~a da uredno ispunjava svoje financijske obveze prema poslovnim partnerima i vjerovnicima 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    lista izvr{enih isporuka roba koje su istovrsne s predmetom nabave u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja roba uz osiguranje dokumenta u obliku potvrda isporu~enih roba, koje su izdali primatelji, kao dokaz da je ponu|a~ izvr{io najmanje 3 (tri) ugovora ~ija pojedina~na vrijednost nije ispod 100.000,00 KM (detaljno razra|eno u tenderskoj dokumentaciji) 

-    ovla{tenje proizvo|a~a roba koje se nude (specificirano u TD) da dobavlja~ mo`e vr{iti prodaju istih 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 16. 9. 2009. godine.   

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 9. 2009. godine, 12,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

18. 9. 2009. godine u 13,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela u ul. Mile Budaka 106A, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani dobavlja~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatra`iti na telefon 056/335-787 

Popunjen zahtjev se dostavlja na fax: 036/735-787. 

Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/335-787. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije dobavlja~i su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50,00 KM, na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog tijela broj 3381002200811294 kod UniCredit banke 

Za firme izvan BiH na ‘iro ra~un broj 7100-978-48-06-003539 

s naznakom 

Odvodnici prenapona 

(1-11-12182-09) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-5010/09-47 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Gordana Ivi}, dipl. in`. el. 

Adresa: Mile Budaka 106A 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/335-703   

Fax: 036/335-788 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Mile Budaka 106a 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Mile Budaka 106a 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Mile Budaka 106a 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave broj I-5010/09-47 od 

19. 6. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Konstrukcija stupne trafostanice 10(20)/0,4kV, ~eli~ne konzole za SN i NN mre`e, nosa~i izolatora 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji   

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{ta Distribucije elektri~ne energije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

3.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Forma jamstva za izvr{enje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji.     

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Svi dokumenti sukladno ~lanku 23. ZJN. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

-    dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran ili posebna izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo dobavlja~a da se profesionalno bavi relevantnom djelatno{}u 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji - IDENTIFIKACIJSKI BROJ 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran, za posljednje tri godine za koje raspola`e s podacima ili od datuma registracije ponu|a~a, odnosno od po~etka poslovanja ukoliko je dobavlja~ registriran, odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine, kao dokaz da je zbir prihoda u protekle tri godine ve}i od 2.000.000,00 KM 

-    ima pozitivno poslovanje u 2008. godini 

-    potvrda od poslovne banke da dobavlja~ nije bio blokiran u proteklih 6 ({est) mjeseci 

-    izjava dobavlja~a da uredno ispunjava svoje financijske obveze prema poslovnim partnerima i vjerovnicima 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    lista izvr{enih isporuka roba koje su istovrsne s predmetnom nabave u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja roba uz osiguranje dokumenta u obliku potvrda isporu~enih roba, koje su izdali primatelji, kao dokaz da je ponu|a~ izvr{io najmanje 3 (tri) ugovora ~ija pojedina~na vrijednost nije ispod 300.000,00 KM (detaljno razra|eno u tenderskoj dokumentaciji) 

-    ovla{tenje proizvo|a~a roba koje se nude (specificirano u TD) da dobavlja~ mo`e vr{iti prodaju istih 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 16. 9. 2009. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine   

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 9. 2009. godine, 13,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

18. 9. 2009. godine u 14,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela, Mile Budaka 106 A, 88000 Mostar             

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani dobavlja~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatra`iti na telefon 036/335-787. 

Popunjen zahtjev se dostavlja na faks: 036/335-787. 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 09,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/335-787. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije dobavlja~i su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50,00 KM, na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog tijela broj 3381002200811294 kod UniCredit banke 

Za firme izvan BiH na ‘irora~un broj 7100-978-48-06-003539 

s naznakom: 

"Konstrukcija stupne trafostanice 10(20)/0,4kV, ~eli~ne konzole za SN i NN mre`e i nosa~i izolatora". 

(1-11-12183-09) 


11 - JANAB 


ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Sara~evi} Adnan, dipl. pr. 

Adresa: Trg Heroja 14 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200642000008 

Telefon: 033/651-317 

Fax: 033/655-856 

E-mail: fedzzo@bih.net.ba 

Internet adresa: www.for.com.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci odnosno isporuci lijekova u bolni~koj zdravstvenoj za{titi koji se mogu koristiti na teret sredstva Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Lijekovi utvr|eni u Naredbi o listi lijekova u bolni~koj zdravstvenoj za{titi koji se mogu koristiti na teret sredstva Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 38/06 i 13/08 ) i to: 

- citostatici i 

- citostatici sa posebnim re`imom propisivanja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Koli~ina po oblicima i ja~inama lijekova pod II.3. i II.4. odre|ena u tenderskoj dokumentaciji saglasno medicinski indiciranim potrebama korisnika. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zdravstvene ustanove utvr|ene u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 20. do 28. 8. 2009. godine. 

Ugovorni organ }e zainteresiranim dobavlja~ima otpremiti tendersku dokumentaciju, najkasnije u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi sa potpisom ovla{tenog lica i pe~atom firme dobavlja~a uz predo~enje dokaza o uplati 100,00KM (u 100,00 KM uklju~en je i PDV) na ra~un ugovornog organa broj 1020500000026964 kod UNION BANKE d.d. SARAJEVO. 

Zainteresirani dobavlja~i koji su uplatili 100 KM za tendersku dokumentaciju koja je poni{tena Rje{enjem Ureda za razmatranje ‘albi broj U-715/09 od 29. 7. 2009. godine, a preuzeta na osnovu poni{tenog obavje{tenja o nabavci broj 1-11-7769-09, objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH" broj 40/09, pri preuzimanju nove tenderske dokumentacije nisu obavezni ponovo uplatiti navedeni iznos. Ovi zainteresirani dobavlja~i ostaju u obavezi podnijeti zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije iz prethodnog stava. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 9. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

30. 9. 2009. godine u 13,00 sati 

Sarajevo, Trg Heroja 14 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U skladu sa odredbama ~lana 6. stav 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" br. 49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06 i 12/09 ), ponovni postupak javne nabavke je otvoren za me|unarodnu konkurenciju. Ako se u okviru istog lota u dvije ili vi{e ponuda iska`e jednak-najni`i iznos cijene, primijenit }e se dodatni kriteriji utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji. 

__________________

RE-ADVERTISED PROCUREMENT NOTICE 

(Summary in English language) 

Goods 

Section I: THE CLIENT 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CLIENT 

Agency: Federation BiH 

Health Insurance and Reinsurance Institute 

Contact: Mr. Sara~evi} Adnan, LLB 

Mailing Address: Trg Heroja 14 

City Code: 71000 

City: Sarajevo 

Identification Number: 4200642000008 

Telephone: ++387 33 65 13 17 

Fax: ++387 33 65 58 56 

E-mail: fedzzo@bih.net.ba 

Web site: www.for.com.ba 

Section II: SCOPE OF THE CONTRACT 

II.1. TYPE OF CONTRACT 

Goods 

II.2. FRAMEWORK AGREEMENT WILL BE CONCLUDED? (Article 32. the Law on Public Procurements) 

No 

II.3. NAME/REFERENCE OF THE CONTRACT AS FILED IN THE CLIENT'S RECORDS 

Contract for procurement/delivery of hospital care drugs covered by the Federation of Bosnia and Herzegovina Solidarity Fund. 

II.4. DESCRIPTION OF SCOPE OF CONTRACT 

Drugs specified under the Directive on Drug List for Use in Hospital Health Care Covered by the Federation of Bosnia and Herzegovina Solidarity Fund (Federation BiH Official Gazette #38/06 i 13/08) include the following types of drugs: 

- cytostatics and 

- cytostatics with special prescription regime 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT 

Quantity and forms/strengths for drugs under II.3. and II.4. are specified in the bid documentation in accordance with medically indicated needs of hospital health care providers. 

Section IV: PROCUREMENT PROCEDURE 

IV.1. TYPE OF PROCUREMENT PROCEDURE 

Competitive 

IV.2. SELECTION CRITERIA (Article 34. the Law on Public Procurements): 

a) Only lowest price proposed 

IV.4. REQUIREMENTS FOR OBTAINING BID DOCUMENTATION (Article 18. the Law on Public Procurements) 

Bid documentation can be made available as of 20th -28th August 2009 

Fee charged for bid documentation, if any: 

Client will provided to potential bidders a copy of biding documentation no later then 3 days upon receiving a request for delivery of the bidding documentation. The request for bidding documentation should be submitted in written, signed by an authorized person and bear an official seal of the potential bidder. The request should also include a proof of payment of a fee in amount of BAM 100.00 (inclusive of VAT) received to Client's bank account #1020500000026964 with UNION BANKA d.d. SARAJEVO. 

Interested potential bidders, that already presented a proof of payment of a fee in amount of BAM 100.00 for a canceled bidding documentation, annaunced in BIH Official Gazette #40/09, No.1-11-7769-09, new bidding documentation will provide only by submiting the reguest for bidding documentation. 

IV.6. DEADLINE FOR SUBMISSION OF PROPOSALS/ LETTERS OF INTEREST 

Date: 30th September 2009; Time: 10,00 hrs CET 

Section V: ADDITIONAL INFORMATION 

Pursuant to provisions of Paragraph 3, Article 6, the Bosnia and Herzegovina Law on Public Procurement (BIH Official Gazette, #49/04, 19/05, 52/05, 08/06, 24/06, 70/06 i 12/09), the re-advertised procurement procedure is open for international competitors. 

The bid documentation will include detailed additional criteria in event that two or more proposals within a single lot include identical, i.e. lowest price. 

(1-11-12191-09) 


11 - JANAB 


"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO 

CENTAR PO[TA TRAVNIK 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10.7.13.73.3476/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Centar po{ta Travnik 

Kontakt osoba: Ra{id Grabus, 030/547-164; 061/796-960 

Adresa: Prnjavor 11 

Po{tanski broj: 72270 

Grad: Travnik 

Identifikacioni broj: 4200682211150 

Telefon: 030/547-102 

Fax: 030/547-101 

E-mail: rasidg@bhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci po{tanskog inventara - stolova, stolica, vitrina i pe}i na ~vrsto gorivo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Franko po{ta 70220 Donji Vakuf 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Nabavka po{tanskog inventara - stolova, stolica, vitrina i pe}i na ~vrsto gorivo. 

Ponude se mogu dostavljati za kompletnu nabavku. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

7 (sedam) dana od dana potpisivanja ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 27. 8. 2009. godine do 16,00 sati 

Tenderska dokumentacija je 20,00 KM, dokaz uplatnica kod UniCredit Bank broj 3389002210443964. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 9. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Opcija ponude maksimalno 90 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 9. 2009. godine u 10,15 sati 

Centar po{ta Travnik, Prnjavor 11 

72270 Travnik 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti na Protokolu Centra po{ta Travnik, Prnjavor 11, 72270 Travnik, po cijeni od 20,00 KM. 

Zape~a}enu ponudu, sa punom adresom ponu|a~a, sa naznakom: "PONUDA PO[TANSKI INVENTAR - Nabavka  stolova, stolica,vitrina i pe}i na ~vrsto gorivo", NE OTVARAJ dostavite na Protokol Centra po{ta Travnik, Prnjavor 11, 72270 Travnik, najkasnije do roka navedenog u ta~ki IV.6. 

Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka, bez obzira kada su poslane, ne}e biti uzete u razmatranje. 

Po jedan predstavnik ponu|a~a, uz pismeno ovla{tenje, mo`e prisustvovati javnom otvaranju ponuda. 

O rezultatima otvorenog postupka za dostavljanje ponuda ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni. 

"JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Centar po{ta Travnik zadr`ava pravo naknadnog pismenog tra`enja dodatnih informacija u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda kao i dodatne dokumentacije u tu svrhu. 

Ukoliko se u dostavljenoj ponudi cijena poka`e neprirodno niskom Centar po{ta Travnik }e od ponu|a~a pismeno zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ako ponu|a~ ne pru`i zadovoljavaju}e 

opravdanje, Centar po{ta Travnik ima pravo odbaciti ponudu. 

"JP BH PO[TA" d.o.o Sarajevo, Centar po{ta Travnik ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o nabavci. 

"JP BH PO[TA" d.o.o Sarajevo, Centar po{ta Travnik zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavkama o ~emu }e biti obavje{tenje o otkazivanju. 

Tekst javnog obavje{tenja objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH", i na web stranici www.bhp.ba. 

(1-11-12210-09) 


11 - JANAB 


KOMISIJA ZA ZAJEDNI^KE JAVNE NABAVKE U IME INSTITUCIJA BiH 

SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Komisija za zajedni~ke javne nabavke u ime institucija Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Vera Letica, Jasmina Ja{arevi}, Nada Lovri}, Semin Ramovi}, Slobodanka Avdagi}-Nedeljkovi} 

Adresa: Slu`ba za zajedni~ke poslove institucija BiH, Trg BiH 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200703820003 

Telefon: 033/284-562, 033/284-535 

Fax: 033/217-966 

E-mail: szzpbih@szzp.gov.ba; vletica@trezorbih.gov.ba 

Internet adresa: www.szzp.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Slu`ba za zajedni~ke poslove institucija BiH 

Trg BiH 1, Sarajevo 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.3. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci ra~unarske opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

LOT 1 - [tampa~i i skeneri 

LOT 2 - Serverska i mre`na oprema 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovorni organ predvi|a zaklju~ivanje ugovora o jednokratnoj isporuci. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~i moraju dostaviti u originalu garanciju za ozbiljnost ponude za svaki pojedina~ni lot za koji dostavljaju ponudu, koja iznosi 1% od ponu|enih cijena po lotu. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi Slu`be za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo, kancelarija 43 u roku od tri dana od prijema pisanog zahtjeva sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa, poreskim brojem i imenom i prezimenom lica koje }e preuzeti dokumentaciju (bez naknade). Zahtjevi trebaju biti dostavljeni po{tom ili telefaksom i primljeni na adresu: Slu`ba za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Trg BiH l, Sarajevo ili putem telefaksa 033/217-966, najkasnije 5 (pet) dana prije krajnjeg datuma odre|enog za podno{enje ponuda. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za dostavu ponuda je najkasnije do 15. 9. 2009. godine do 12,00 sati za LOT 1 i LOT 2 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

120 dana od isteka roka za prijem ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponude se otvaraju na javnom otvaranju ponuda dana 15. 9. 2009. godine 

LOT 1 u 12,30 sati, 

LOT 2 u 13,00 sati 

u prisustvu dobavlja~a koji ‘ele prisustvovati, uz obaveznu prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

Javno otvaranje ponuda }e se obaviti u sali 1/I sprat u zgradi zajedni~kih institucija Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo. 

(1-11-12215-09) 


11 - JANAB 


OP[TINA DERVENTA
u ime ugovornih strana (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fond za povratak BiH, ZEDP "Elektro Doboj" a.d. Doboj 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op{tina Derventa, u ime ugovornih strana (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fond za povratak BiH, ZEDP "Elektro Doboj" a.d. Doboj 

Kontakt osoba: Popovi} Miro, Goran Panti} 

Adresa: Trg oslobo|enja bb 

Po{tanski broj: 74400 

Grad: Derventa 

Identifikacioni broj: 4400164060007 

Telefon: 053/315-194, 053/333-001 

Fax: 053/315-105, 053/333-001 

E-mail: mirop@derventa.ba 

Internet adresa: www.derventa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Elektrifikacija lokacija/objekata realizovanog povratka - Bijelo Brdo, 22 doma}instva 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka roba (elektro-materijal) prema specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji (predmjeru) u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"Elektrodistribucija"" Derventa, ul. @eljezni~ka bb, Derventa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok za nabavku i isporuku roba mo`e biti du`i od 30 kalendarskih dana 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora u slu~aju dodjele ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Garancija za izvr{enje ugovora mora biti u formi bezuslovne bankovne garancije u skladu sa obrascem iz tenderske dokumentacije. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje poslova koji su predmet nabavke, osim ponu|a~a koji spadaju u kategoriju ponu|a~a iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 24. Zakona o javnim nabavkama; da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ugovora, za {to je potrebno podnijeti dokaze navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 25. Zakona o javnim nabavkama. 

Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja ponu|a~a }e se izvr{iti na osnovu dokumenata koji su definisani u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 26. Zakona o javnim nabavkama. Ocjena tehni~ke i profesionalne sposobnosti ponu|a~a }e se izvr{iti na temelju dokumenata koji su definisani u tenderskoj dokumentaciji. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 15. 9. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 50,00 KM. 

Nov~anu naknadu uplatiti na ra~un Op{tine Derventa kod "Nova banka" a. d. Banja Luka, broj 555-008-01252003-39 svrha doznake: Uplata za tendersku dokumentaciju za elektrifikaciju naselja Bijelo Brdo, vrsta prihoda 729124, bud`etska organizacija 9999999, op{tina 027. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 15. 9. 2009. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 9. 2009. godine u 12,00 ~asova 

Op{tina Derventa, Trg oslobo|enja 3, u prostorijama Op{tine 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponudu i kopiju ponude sa ovjerom i potpisom zape~atiti u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati slijede}e: "Ponuda zu nabavku roba za elektrifikaciju stambenih jedinica u naselju Bijelo Brdo - 22 stambene jedinice". 

Ponuda treba da sadr`i sve dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji. Sva dokumenta moraju biti numerisana, potpisana i slo`ena redoslijedom koji je dat u tenderskoj dokumentaciji sa jasno definisanim sadr`ajem. Svi listovi ponude moraju biti ~vrsto uvezani, sa ozna~enim stranicama i potpisani od lica koja su ovla{tena da zastupaju dobavlja~a. 

(1-11-12232-09) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
 HERCEG BOSNE DD MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Marko Ivankovi}, dipl. ing. stroj. 

Adresa: Mile Budaka 106A 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/335-717 

Fax: 036/335-773 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o odobrenju provo|enja postupka nabave roba u predmetu Nabava SAP korisni~kih licenci, uklju~uju}i njihovo odr`avanje, br. I-5988/09-63 od 16. 7. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabava 25 SAP korisni~kih licenci, uklju~uju}i odr`avanje licenci za period od jedne godine.    

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

25 komada 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP Elektroprivreda HZ-HB d.d. Mostar, Dr. Mile Budaka 106A, Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

5% 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Bezuvjetna bankovna garancija 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Dobavlja~ nema smetnji za sudjelovanje u postupku javne nabave, u smislu ~l. 23. ZJN 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Dobavlja~ev ra~un nije bio blokiran u zadnjih 6 mjeseci 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Dobavlja~ je ovla{ten od strane SAP-a za prodaju i odr`avanje predmetnih licenci (MAF) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 10. 9. 2009. godine.   

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 9. 2009. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

15. 9. 2009. godine u 11,00 sati 

JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Dr. Mile Budaka 106A 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Sektor za nabave, Dr. Mile Budaka 106A, Mostar, uz obveznu prethodnu najavu na telefon broj 036/335-717 ili faks 036/335-773, te predo~enje dokaza o uplati nepovratne naknade u iznosu od 50,00 KM na ‘irora~un naru~itelja broj 3381002200811294 (za uplate u KM) ili broj 7100-978-48-06-00353-9  

(za uplate u EUR) kod UniCredit banke d.d. Mostar (BIC: UNCRBA22XXX, IBAN: B393380604800353987) s naznakom: 

"Ponudbena dokumentacija - nabava SAP korisni~kih licenci". 

(1-11-12237-09) 


11 - JANAB 


OP[TINA KALINOVIK 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op{tina Kalinovik 

Kontakt osoba: Neboj{a Milidrag 

Adresa: Kara|or|eva 19 

Po{tanski broj: 71230 

Grad: Kalinovik 

Identifikacioni broj: 4400529680000 

Telefon: 057/623-118 

Fax: 057/623-335 

Internet adresa: www.kalinovik.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o izboru postupka za dodjelu ugovora br. 02-404-14/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka elektro-materijala, opreme i izvo|enje gra|evinskih radova na izgradnji TS,VN i NN elektro-mre`e na lokalitetu Varo{, op{tina Kalinovik 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Planirana sredstava 176.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Radovi se izvode na lokalitetu Varo{i, op{tina Kalinovik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

90 radnih dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Bezuslovna bankarska garancija na ozbiljnost ponude u visini od 1% ponu|ene cijene za robe 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Bezuslovna bankarska garancija na prvi poziv bez prigovora u visini od 10% vrijednosti za ugovorene robe i radove. Garancija se dostavlja u roku od 7 dana po zaklju~enju ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 85% 

    2)    rok izvo|enja radova    u~e{}e 15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 15. 9. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 9. 2009. godine u 14,00 sati 

SO Op{tine Kalinovik-Kara|or|eva 19 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Podloga za izradu pisanih ponuda je tenderska dokumentacija koja se mo`e obezbijediti kod ugovornog organa svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati do roka utvr|enog u ovoj obavijesti. 

Obrasce izjava ponu|a~i dobivaju od ugovornog organa uz tendersku dokumentaciju. Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije podnosi se li~no ili putem faksa 057/623-118 uz dokaz o uplati iznosa od 100,00 KM po lotu na ‘iro ra~un broj 562-006-00002802-40, {ifra op{tine - 046, vrsta prihoda 722521. 

Ponude se dostavljaju po{tom u zape~e}enoj koverti ili na protokol ugovornog organa, u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u obavijesti. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponu|a~i ili njihovi predstavnici na osnovu punomo}i. 

O rezultatima javnog nadmetanja svi ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati (u potpunosti ili djelimi~no) ponude ili odbije sve ponude prije njihovog prihvatanja. 

(1-11-12245-09) 


11 - JANAB 


ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HERCEGBOSANSKE @UPANIJE
LIVNO 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Zavod za zdravstveno osiguranje Hercegosanske ‘upanije Livno 

Kontakt osoba: Ante D`aja/Ma{a Popovi} 

Adresa: Kneza Mutimira bb 

Po{tanski broj: 80101 

Grad: Livno 

Identifikacijski broj: 4281004850002 

Telefon: 034/202-162, 034/204-899 

Fax: 034/202-189 

E-mail: zzzohbz@tel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o nabavi mobilnog mamografa, broj 11 -37-18-545/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Na adresi kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Da, originalna garancija banke u iznosu 2% od ponu|ene cijene. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Da, 10% od ponu|ene ugovorne vrijednosti. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Dokazi o ispunjavanju uvjeta iz ~lanka 23. ZJN: 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom; 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u razdoblju od pet godina prije podno{enja ponude; 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u razdoblju od pet godina prije podno{enja prijave; 

-    potvrda o izmirenim doprinosima za zdravstveno i mirovinsko-invalidsko osiguranje; 

-    uvjerenje porezne uprave da nema neizmirenih poreznih obveza 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Samo cjelovita, ekonomski najpovoljnija ponuda sukladno kriterijima navedenim u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da, 10%, u skladu s Odukom o obveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabava ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09) te Naputka o primjeni Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 3/05 i 24/09). 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u objektu ugovornog tijela u Livnu, Kneza Mutimira bb, svakim radnim danom od 9,00-15,00 sati uz predo~en dokaz o uplati naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 100,00 KM na ‘irora~un broj 1549995000000077 otvoren kod INTESA SANPAOLO banke. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 9. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

Minimalno 90 dana od krajnjeg roka za podno{enja ponude 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e biti izvr{eno u prostorijama  Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske ‘upanije Livno, Kneza Mutimira bb, dana 15. 9. 2009. godine u 12,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Svaki ponu|a~ prije preuzimanja tenderske dokumentacije je du`an predo~iti dokaz o uplati. 

Ponude se dostavljaju osobno ili putem po{te na adresu ugovornog tijela u zatvorenoj neprovidnoj kuverti s to~nim nazivom i potpunom adresom ponu|a~a, zape~a}ena, s potpisom ovla{tene osobe ponu|a~a, s naznakom: "Ponuda za nabavu mobilnog mamografa: ne otvarati". 

Nepravodobno podnesene ponude bit }e vra}ene ponu|a~ima. 

(1-11-12273-90) 


11 - JANAB 


RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik 

Kontakt osoba: Vesko Koji}, Rado Petri~evi} i Nedeqko Abaxi} 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 400449490005 

Telefon: 055/774-285, 774-281, 774-434 

Faks: 055/771-183 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak 89/09 - Nabavka HTZ opreme za potrebe RiTE Ugqevik 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

NABAVKA HTZ OPREME ZA POTREBE RiTE UGQEVIK 89/09 

LOT 1 

Nabavka radnih odijela za potrebe RiTE Ugqevik 

LOT 2 

Nabavka gumiranih odijela, grudwaka i bundi za potrebe RiTE Ugqevik 

LOT 3 

Nabavka za{titne opreme za potrebe RiTE Ugqevik 

LOT 4 

Nabavka za{titnih cipela (plitkih) za potrebe RiTE Ugqevik 

LOT 5 

Nabavka za{titnih cipela (dubokih) za potrebe RiTE Ugqevik 

LOT 6 

Nabavka rudarskih ~izama za potrebe RiTE Ugqevik 

LOT 7 

Nabavka vatrogasne opreme za potrebe RiTE Ugqevik 

LOT 8 

Nabavka za{titne opreme za radnike obezbje|ewa i vatrogasce 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskom dokumentu 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Rudnik i TE Ugqevik, magacin kupca na paritetu DDP 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci ili 360 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, 2% od vrijednosti ponude (za ponude preko 100.000 KM) u formi bezuslovne bankarske garancije sa periodom va`ewa opcija ponude + 30 dana za svaki lot odvojeno. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da, 5% od vrijednosti ugovora (za ugovore preko 100.000 KM) u formi bezuslovne bankarske garancije sa periodom va`ewa trajawa ugovora za svaki ugovor odvojeno. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim prilozima. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponu|a~ mora imati pozitivan bilans uspjeha za 2008. godinu. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista pru`enih isporuka u posqedwe tri godine koje su iste ili sli~ne predmetnoj nabavci (ne mawe od jedne izvr{ene isporuke) 

Detaqnije u tenderskom dokumentu. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 9. 2009. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 9. 2009. godine u 11,00 ~asova 

ZP "RiTE Ugqevik" a.d. Ugqevik, Upravna zgrada - sala 116 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak Tender broj 89/09 (naziv tendera, naziv lota) - ne otvaraj". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatrawe. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavqawe ponuda. Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret zainterfesovanih kandidata. 

Otkup tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenom ugovornom organu. 

Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sqede}e ra~une:  

u KM 55500100000074-38 

Nova Banka Bijeqina 

Na devizni ra~un 

FIElD 32 (AMOUNT)    EUR 

FIELD 56a
(INTERMIDIARY)    DEUTSCHE BANK AG
    FRANKFURT/M 

    FRANKFURT AM MAIN 

    SWIFT: DEUTDEFF 

FIELD 57a (ACCOUNT    9362419 00
WITH INST.)     Nova banka AD BIJELJINA 

    SWIFT: NOBIBA22 

FIELD 59 (BENEFICIARY)    /54000-01-000074/ 

    RUDNIK I TERMOELEKTRA-
    NA ZDP UGLJEVIK 

    UGLJEVIK 76330 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: ZP "R i TE Ugqevik" a.d. Ugqevik 

Kontakt osoba: Nedeqko Abaxi}, Rado Petri~evi} 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 400499490005 

Telefon: 055/774-600 

Faks: 055/771-183 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: ZP "R i TE Ugqevik" a.d. Ugqevik 

Kontakt osoba: Stani{i} Svjetlana 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 400499490005 

Telefon: 055/774-203 

Faks: 055/774-382 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: ZP "R i TE Ugqevik" a.d. Ugqevik 

Kontakt osoba: Protokol preduze}a - Milka Peri} 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 400499490005 

Telefon: 055/774-600 

(1-11-12295-09) 


11 - JANAB 


VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH 

Kontakt osoba: Dragan Jokanovi} 

Adresa: Bulevar mira 1   

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacioni broj: 600082130006 

Telefon: 049/240-616 

Fax: 049/240-616 

E-mail: j_dragan@bdcentral.net; nabavka@bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Ponude dostaviti sa naznakom: "NE OTVARATI - "Nabavka pokretnog digitalnog operacionog RTG aparata sa C-lukom za potrebe Pododjeljenja za Bolni~ku zdravstvenu za{titu u Br~ko Distriktu BiH" na navedenu adresu: Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjeljenje za stru~ne i administrativne poslove, Bulevar mira 1, 76100 Br~ko ili donijeti na mjesto otvaranja do navedenog roka nazna~enog u ta~ki IV.6. ovog obavje{tenja 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b ostali, na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci pokretnog digitalnog operacionog RTG aparata sa C-lukom za potrebe Pododjeljenja za Bolni~ku zdravstvenu za{titu u Br~ko Distriktu BiH 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka pokretnog digitalnog operacionog RTG aparata sa C-lukom za potrebe Pododjeljenja za Bolni~ku zdravstvenu za{titu u Br~ko Distriktu BiH 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumenataciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Odjel za zdravstvo i ostale usluge 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od dana potpisivanja ugovora do momenta isporuke. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji. 

U odjeljku III.5. do III.8. (~lan 23, 24. i 26. ZJN) dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata. Navedena dokumentacija je eliminatorna. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda: 

    -    cijena    60% 

    -    tehni~ke i tehnolo{ke karakteristike aparata    30% 

    -    garantni rok    10% 

        a) za ponu|eni gar. rok od 5 god. i vi{e - 10 bodova 

        b) za ponu|eni gar. rok od 4 pune do 5 god. - 7 bodova 

        c) za ponu|eni gar. rok od 3 pune do 4 god. - 5 bodova 

        d) za ponu|eni gar. rok kra}i od 3 god., ne}e se
            dodjeljivati bodovi 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom Vije}a ministara BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti uz zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije i uplatnice za nov~anu naknadu od 10,00 KM. 

Uplata se vr{i na JRBD broj 141 -601-00053003-33, vrsta prihoda 721124, broj op{tine 099, sa naznakom: "Uplata tenderske dokumentacije za "Nabavka pokretnog digitalnog operacionog RTG aparata sa C-lukom za potrebe Pododjeljenja za Bolni~ku zdravstvenu za{titu u Br~ko Distriktu BiH". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 9. 2009. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Opcija ponude minimalno 120 dana, nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

18. 9. 2009. u 13,15 sati 

Dom kulture u Br~kom, Mladena Maglova 2 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Izjava o obezbije|enim rezervnim dijelovima, minimalno za 10 godina nakon isteka garantnog roka. 

Izjava o obezbije|enoj besplatnoj edukaciji korisnika za rad na ure|aju. 

(1-11-12297-09) 


11 - JANAB 


RUDNICI "KREKA" U TUZLI DOO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Rudnici "Kreka" u Tuzli d.o.o. 

Kontakt osoba: dr. [efik Sulji}, dipl. ing .rud. (za tehni~ka pitanja), Enver Omazi}, dipl. ing. rud. (za tehni~ka pitanja), mr. Osman Blekovi}, dipl. ing. rud. (za tehni~ka pitanja), D`evad Hod`i}, dipl. ecc. (za komercijalna pitanja) 

Adresa: Mije Kero{evi}a - Guje 1 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4209020780003 

Telefon: 035/282-087, 035/280-083 

Fax: 035/280-083 

E-mail: poslovikomercijale@bih.net.ba 

Internet adresa: www.kreka.com.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Uprave preduze}a broj 2187/09 od 13. 7. 2009. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Javna nabavka roba - Gumene transportne trake 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Koli~ine i specifikacije su date u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Rudnici "Kreka" u Tuzli, d.o.o. - Rudnik "[ikulje", "Dubrave" i "Mramor" 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do 6 ({est) mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od ukupne ponu|ene cijene (bezuslovna bankovna garancija) 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Period va`enja garancije je 90 dana od dana otvaranja ponuda. 

Garancija se dostavlja uz ponudu. 

Realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispunjenja uslova navedenih u ~lanu 16. ta~ka 3. UPZ. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

7% od ukupne vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Period va`enja garancije je za period va`enja ugovora (vremenske garancije). 

Garancija se dostavlja neposredno prije zaklju~enja ugovora. 

Realizaciji garancije se pristupa u slu~aju ispunjenja uslova navedenih u ~lanu 16. ta~ka 3. UPZ. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. ZJN, ne stariji od 3 (tri) mjeseca: 

a)    da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b)    da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije 

c)    da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

d)    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina 

e)    da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje - PIO/MIO i zdravstveno osiguranje 

f)    da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza (direktnih poreza od porezne uprave i indirektnih poreza od UINO ili drugog nadle`nog organa uprave) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

a)    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

b)    ID broj 

c)    PDV broj ili izjava ponu|a~a da nije PDV obveznik 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju poslovnu godinu (2008. godinu) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

a)    referens lista ponu|a~a iz predmeta otvorenog postupka za posljednje tri godine 

b)    naziv i sjedi{te proizvo|a~a robe 

c)    izjava ponu|a~a da je minimalna vremenska garancija 12 (dvanaest) mjeseci od datuma potpisivanja protokola o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu robe 

d)    izjava ponu|a~a da }e prilikom isporuke robe dostaviti atest proizvo|a~a o kvalitetu robe 

e)    prospektna dokumentacija za ponu|enu robu 

f)    izjava ponu|a~a da ponu|ena roba na dan isporuke ne}e biti starija od dana objave obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH" 

g)    izjava ponu|a~a da }e svu robu isporu~iti od istog proizvo|a~a 

h)    izjava ponu|a~a da }e omogu}iti kupcu aktivnu kontrolu u procesu izrade robe 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    cijena    u~e{}e    78% 

    2.    garantni rok    u~e{}e    10% 

    3.    rok isporuke    u~e{}e    7% 

    4.    na~in i rok pla}anja    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da - 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 28. 9. 2009. godine u 12,00 sati 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28. 9. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 9. 2009. godine u 12,00 sati 

Generalna direkcija Rudnika "Kreka" u Tuzli d.o.o. Mije Kero{evi}a - Guje 1, Tuzla 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i su obavezni da dostave cijenu ponude na paritetu DDP (doma}i ponu|a~i), odnosno na paritetu DDU (strani ponu|a~i). 

Ponu|a~ }e dostaviti 1 (jednu) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju ponude sa tra`enom dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". 

Ponuda i njena kopija sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za javnu nabavku roba 

- Gumene transportne trake - ne otvarati do 28. 9. 2009. godine u 12,00 sati". 

Tra`eni dokumenti ne smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. 

Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata prilo`enih u ponudi. 

Ponuda se obavezno podnosi u pisanoj formi i treba je potpisati lice koje je ovlastio dobavlja~. 

Stranice ponude (s dodacima) moraju biti numerisane i uvezane, a garancije za osiguranje ponude i za izvr{enje ugovora mogu biti neuvezane i bez numerisanih stranica. Bilo kakve promjene u ponudi nisu dopu{tene. U postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko obja{njenje pojedinih elemenata ponuda od prijavljenog ponu|a~a, a koje ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko uvidom u ponudu i prilo`enu dokumentaciju utvrdi da neki od tra`enih dokumenata nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. 

_____________

SUMMARY OF ANNOUNCEMENT 

a) Name and address of contracting party 

Company: Rudnici "Kreka" u Tuzli d.o.o. 

Contact persons: dr. [efik Sulji}, dipl. ing. rud. (for technical questions), Enver Omazi}, dipl. ing. rud. (for technical questions), Mr. Osman Blekovi}, dipl. ing. rud. (for technical questions), D`evad Hod`i}, dipl. ecc. (for commercial questions) 

Address: Mije Kero{evi}a - Guje 1 

Postage number: 75000 

City: Tuzla 

Identification number: 4209020780003 

Phone: +387 (0) 35 282 087; +387 (0) 35 280 083 

Fax: +387 (0) 35 286 083 

E-mail: poslovikomercijale@bih.net.ba 

Web: www.kreka.inet.ba 

b) Type of contract 

Goods 

Is it possible to conclude the general agreement 

No 

c) Short description of subject of the contract 

Public procurement of goods - Rubber conveyer belts 

d) Total quantities 

Quantities and description of goods are given in tender documentation. 

e) Type of procedure 

Opened 

f) Conditions for receiving the tender documentation 

Tender documentation can be taken till September 28, 2009 at 12 o'clock 

Charger for tender documentation     50,00 KM 

g) Deadline for bid submission 

September 28, 2009 at 12 o'clock 

(1-11-12307-09) 


11 - JANAB 


JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BiH
PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10203-037/09-TK 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Naser Sikira, BSc menad`menta 

Adresa: Kakanj 

Po{tanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 032/771-153 

Fax: 032/771-025 

E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

10203-037/09-TK 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

10203-037/09 - TK - Nabavka rezervnih dijelova za remont motora buldo`era Caterpilar tip D&R u Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

U skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

U skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija za ozbiljnost ponude. Iznos tra`ene garancije za ponudu je 1,5% od ponu|ene vrijednosti bez ura~unatog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM (ili odgovaraju}a vrijednost u eurima prera~unata po srednjem kursu Centralne Banke BiH) sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za dostavu ponuda. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{enje posla u iznosu 10% od vrijednosti ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. stav (1) ta~ke a, b, c, d, e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine original ili ovjerene fotokopije Uvjerenja o zadnjim uplatama iz ta~ke e i f ne mogu biti starija od 3 (tri) mjeseca od datuma otvaranja ponuda. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija kompletnog rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima, kojima se dokazuje da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave u ovom postupku, u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Odgovaraju}a bankovna pisma, odnosno potvrde poslovnih banaka o bonitetu firme da u zadnjih 6 ({est) mjeseci prije prijave na javno nadmetanje ra~un ponu|a~a nije bio u blokadi. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokumentacija potrebna u svrhu kvalifikacije ponu|a~a: 

Za 10203-037/09 TK - Dostaviti izjavu proizvo|a~a opreme kojom on izjavljuje da je ponu|a~ kupac opreme po ovoj nabavci i da proizvo|a~ daje punu garanciju na isporu~enu opremu po ovoj nabavci 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki ponu|a~ koji je zainteresovan za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku roba/usluga /radova du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju na ovla{teni faks broj 032/771-025. 

Tenderska dokumentacija se mo`e obezbijediti do petka 7. 9. 2009. godine u vremenu od 8,00 do 15,00 sati, na adresi navedenoj kao pod I.1 u Slu`bi za komercijalne poslove (kancelarija 27), uz podno{enje potvrde o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju. 

Tenderska dokumentacija se preuzima li~no ili se {alje po{tom na navedenu adresu na zahtjevu. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM (sa ura~unatim PDV-om) ili odgovaraju}a vrijednost u eurima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne Banke BiH. Pla}anje izvan BiH vr{i se preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, SWIFT RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000-13, IBAN code: BA 391610600000043340 u korist Javnog preduze}a Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podru`nice Termoelektrana "Kakanj"Kakanj, sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije Tender broj 10203-037/09 -TK, valuta EUR. 

Pla}anje unutar BiH vr{i se preko UniCredit Bank d.d. Mostar - Poslovnica Kakanj na ra~un 338-900-22080909-38 za Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj sa pozivom za otkup tenderske dokumentacije: Tender broj 10203-037/09 - TK. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 9. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 (devedeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

-    10203-037/09-TK - 15. 9. 2009. godine (utorak)
u 11:00 sati 

Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" - mala sala 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osobe za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: 

- 10203-037/09- TK Adem Lujnovi}, tel. 032/771-020 

Dodatne informacije koje nemaju karakter povjerljivosti iz ~lana 9. Zakona o javnim nabavkama BiH mogu se dobiti od kontakt osobe iz Odjeljka I (ta~ka I.1) 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora. 

Otvaranju ponuda na dan utvr|en u odjeljku IV.8. mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

Aneks A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

Kontakt osoba: Naser Sikira, BSc menad`menta 

Adresa: Kakanj 

Po{tanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 032/771-153 

Fax: 032/771-025 

E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj 

Kontakt osoba: Zuder Zrinka 

Adresa: Kakanj-^ati}i 

Po{tanski broj: 72240 

Grad: Kakanj 

Telefon: 032/771-155 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

(1-11-12309-09) 


11 - JANAB 


KJKP "RAD" DOO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 7971/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: KJKP"RAD" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Kukavica Haris 

Adresa: Paromlinska 57 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200316890001 

Telefon: 033/658-038 

Fax: 033/654-480 

Internet adresa: www.rad.com.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci i transportu soli za zimsko odr`avanje cesta na podru~ju Kantona Sarajevo i to: 

LOT 1 Nabavka transport i istovar NaCl 

LOT 2 Nabavka transport i istovar CaCl2 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka i transport soli za zimsko odr`avanje cesta na podru~ju Kantona Sarajevo 

LOT 1 Nabavka transport i istovar NaCl 

LOT 2 Nabavka transport i istovar CaCl2 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema koli~inama soli datim u tenderskoj dokumentaciji: 

Nabavka transport i istovar 4.000-5.000 tona NaCl 

Nabavka transport i istovar 100 tona CaCl2 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, Paromlinska 57 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Izjava o obezbje|enju garancije 10% za dobro izvr{enje posla. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora ima svaki privredni subjekt, pravno ili fizi~ko lice ili grupa takvih lica (partnera u zajedni~kom poduzetni{tvu) koja na tr`i{tu nude robe i usluge i koja pored zakonom utvr|enih uvjeta zadovoljavaju i uspostavljene minimalne kvalifikacione uvjete kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

U slu~aju grupe ponu|a~a od njih se ne tra`i da osnuju novo pravno lice kako bi dostavili ponudu ali se tra`i da dostave originalni primjerak pravnog akta o zajedni~koj ponudi kojim se utvr|uje: 

-    nosilac zajedni~ke ponude - vode}i partner (imenovanje ovjeravaju ovla{tena lica partnera) 

-    da je ponuda pravno obavezuju}a za sve partnere; 

    i u slu~aju dodjele ugovora da }e vode}i partner u svojstvu glavnog dobavlja~a biti odgovoran za me|usobno uskla|ivanje, ovla{ten za preuzimanje odgovornosti i primanje naloga za i u ime svakog partnera pojedina~no i svih partnera zajedno i da }e se ukupno izvr{enje ugovora, uklju~uju}i pla}anje, obavljati isklju~ivo sa vode}im partnerom kao i da }e svi partneri u zajedni~kom poduzetni{tvu zajedno i pojedina~no biti odgovorni za izvr{enje ugovora u skladu sa uvjetima ugovora. 

Dokumenti koje dostavlja nosilac ponude: 

1.    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim PDV brojem; 

2.    ovjerenu fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koje nije starije od tri mjeseca; 

3.    uvjerenje suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, niti da je nad istim obavljen postupak ste~aja ili likvidacije ne starije od tri mjeseca; 

4.    uvjerenje suda da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak ne starije od tri mjeseca; 

5.    uvjerenje da odgovorno lice i pravno lice nije ka`njavano za privredni prestup, zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticanja dobiti ne starije od tri mjeseca; 

6.    izjava ponudioca da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}e u javnom nadmetanju za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija - izjava ponudioca ima zna~aj dokaznog sredstva 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

7.    dokaz da imaju uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora iste ili sli~ne prirode u posljednje tri godine (sli~nost se bazira na fizi~kom i finansijskom obimu, slo`enosti, metodama/tehnologiji i drugim karakteristikama) 

    Uspje{nost se dokazuje potvrdom prethodnih naru~ilaca o uspje{no obavljenoj nabavci i isporuci odgovaraju}e robe; 

8.    dokaz da nosilac ponude ima prihod u 2008. godini minimalno 3.000.000,00 KM 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

9.    da posjeduje potrebne transportne kapacitete za realizaciju ugovora svoje ili ugovornih partnera; 

10.    da prilo`e potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta iz tehni~kih odredbi tenderske dokumentacije: 

-     koli~ine soli; 

-     na~in pakiranja; 

-     ~isto}e soli; 

-     procenat vla`nosti; 

-     granulometrijski sastav; 

-     uslov da se so ne zgrudvava; 

-     da posjeduje potpisan predugovor sa proizvo|a~em soli; 

-     da ima tra`enu so na zalihi ili da je spreman do termina isporuke isporu~iti so na odredi{ta 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

11.    izjava ponu|a~a ovjerena od strane ovla{tenog lica a koja se odnosi na nepromjenljivost cijena; 

12.    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od tri mjeseca; 

13.     uvjerenje o izmirenim doprinosima (PIO/MIO, zdravstveno) ne starije od tri mjeseca; 

14.    potvrda banke da transkacijski ra~un nije bio blokiran; 

15.    izjava o prihvatanju tenderskih uslova; 

16.    cijena DDP skladi{te (istovareno, oporezovano); 

17.    uslovi pla}anja odgo|eno u danima nakon isporuke cjelokupne koli~ine; 

18.    rok isporuke: 

LOT 1 krajnji rok za isporuku 4000-5000 tona NaCl u rasutom stanju od 30. oktobra 2009. godine do 30. decembra 2009. godine, 1/2 ugovorene koli~ine do 30. oktobra 2009. godine; 

LOT2 krajnji rok za isporuku 100 tona CaC12 do 30. oktobra 2009. godine 

19.    opcija ponude minimalno 60 dana; 

Kopije dokumenata moraju biti ovjerene i ne starije od tri mjeseca a izjave ponu|a~a ovjerene i potpisane od strane odgovornog lica ponu|a~a. Ponu|a~i su du`ni tra`enu dokumentaciju numerisati u skladu sa prethodno navedenim naznakama i redoslijedu tra`enih dokumenata (1- 19) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

1)    najni`a cijena    90% 

2)    uslovi pla}anja    10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska  dokumentacija mo`e se prezueti od 17. 8. 2008. godine u sjedi{tu Kantonalnog Javnog komunalnog preduze}a "RAD" Sarajevo, ul. Paromlinska 57, u sobi broj 23, sa dokazom o izvr{enoj uplati nepovratnog iznosa tro{kova tendera od 100,00 KM na ‘irora~un broj 3389002208077649 UniCredit Bank Sarajevo, 

Za uplate u EURO 

UniCredit Bank Sarajevo SWIFT: UNCRBA22 

IBAN: 393389002208077649 

ili na blagajni KJKP "RAD" uz naznaku tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku i transport soli za zimsko odr`avanje cesta na podru~ju Kantona Sarajevo. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Datum  14. 9. 2009. godine do 12,00 sati 

Dokumente dostaviti u jednu zajedni~ku kovertu 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama JKP"RAD" dana 14. 9. 2008. godine u 12,15 sati. 

U~estvovanju u otvorenom postupku mogu   pristupiti samo ponu|a~i koji su prethodno otkupili tendersku dokumentaciju kao u ta~ki    IV.4. Obavje{tenja o nabavci. 

Svaki od ponu|a~a mo`e uputiti po jednog ovla{tenog predstavnika (pismeno ovla{tenje) da prisustvuje javnom otvaranju ponuda. 

Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti prihva}ene i vrati}e se ponu|a~u neotvorene. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. Za sve informacije u vezi obavje{tenja o javnoj nabavci mo`e se konkatirati Haris Kukavica na telefon 654-480. 

(1-11-12311-09) 


11 - JANAB 


VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH, Vlada Br~ko Distrikta 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjel za stru~ne i administrativne poslove 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Kontakt osoba: ZORAN [lBALTJA 

Telefon: 049/216-006 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Ponude dostaviti sa naznakom: "NE OTVARATI, za nabavku materijala za izvo|enje gra|evinskih, gra|evinsko zanatskih i instalaterskih radova za 93 ku}e povratnika, LOT 1-2, Br~ko Distrikt BiH", 

na navedenu adresu: Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjeljenje za stru~ne i administrativne poslove. Bulevar mira 1, 76100 Br~ko, na protokol: soba broj 10, ili donijeti na mjesto otvaranja do vremena navedenog u ta~ki IV.6. ovog obavje{tenja. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Program rekonstrukcije ku}a Vlade Br~ko Distrikta BiH za 2009. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka materijala za izvo|enje gra|evinskih, gra|evinsko zanatskih i instalaterskih radova 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Br~ko Distrikta BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponuda se mo`e dostaviti za jedan lot, vi{e lotova ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za sve lotove 30 kalendarskih dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankovna garancija za osiguranje ponude u vrijednosti od 2.000,00 KM po lotu sa va`no{}u 120 dana od dana otvaranja ponuda. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da }e, ukoliko bude odabran, obezbijediti bankovnu garanciju u iznosu 10% od prihva}ene ponude sa rokom dospije}a od godinu dana, tj. trajanja garantnog roka. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Kompletna dokumentacija iz ~lana 23. stav 1. ta~ke a, b, c, d, e, f, ZJN BiH (op{irnije u tenderskoj dokumentaciji). 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji za predmetne radove-visokogradnja (rje{enje ministarstva ili rje{enje o upisu subjekta u sudski registar ili izvod iz sudskog registra). 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Op{irnije u tenderskoj dokumentaciji 

NAPOMENA:Gore navedena dokumentacija (pod III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6. i III.8.) je obavezna i eliminatorna. Dokazi o izmirenju obaveza ne smiju biti stariji od tri mjeseca. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom Vije}a ministara BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderi se mogu podi}i uz pismeni zahtjev i prethodnu uplatu od 50,00 KM na JRBD 141-601-00053003-33 vrsta prihoda 721124, op{tina 099 sa naznakom: " Nabavka i ugradnja materijala za izvo|enje gra|evinskih, gra|evinsko zanatskih i instalalerskih radova na obnovi ku}a povratnika, LOT 1-2, Br~ko Distrikt BiH". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 9. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

120 dana od dana otvaranja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 9. 2009. godine u 12,15 sati 

Br~ko, Sala za press konferencije,Zgrada Vlade Br~ko Distrikta BiH 

Neblagovremene ponude }e biti odbijene i vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Uz ponudu dostaviti: 

1. izjavu ponu|a~a o nepromjenjivosti jedini~nih cijena 

2. izjavu ponu|a~a o prihvatanju uslova tenderske dokumentacije 

(1-11-12312-09) 


11 - JANAB 


RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Rudnici mrkog uglja "Banovi}i" d.d. Banovi}i 

Kontakt osoba: Mersija Imamovi}, dipl. ecc. 

Adresa: Armije BiH 52 

Po{tanski broj: 75290 

Grad: Banovi}i 

Identifikacioni broj: 4209329530001 

Telefon: 035/870-600 ili 870-404 

Fax: 035/875-166 

Internet adresa: www.rmub.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora broj 93C/09 od 10. 8. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Naziv lota: RASVJETNI I ELEKTROINSTALACIONI  MATERIJAL Broj lota: C-R 29a/09 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Jedan lot 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana nakon isteka garancije za isporu~ene robe 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ treba  dostaviti ovjerenu bankovnu garanciju za ozbiljnost i osiguranje ponude ili ovjereni ~ek dat na iznos od 1% vrijednosti ponude sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ treba da dostavi izjavu da }e u slu~aju izbora za najpovoljnijeg ponu|a~a dostaviti bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla, na iznos od 3% vrijednosti ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ treba da dostavi: 

- rje{enje o registraciji 

- uvjerenje o identifikacionom broju 

- uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) ponu|ena cijena    u~e{}e    95% 

    2) uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e    3% 

    3) vremenski rok isporuke    u~e{}e    2% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u prostorijama ugovornog organa - kancelarija 61 - uz prethodnu uplatu od 100,00 KM na ra~un: 

- 1321300309179345 - kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla 

- 1610250007190075  - kod Raiffeisen Bank Tuzla 

Napomena: Ponu|a~i koji su u~estvovali na prethodnim postupcima predmetne nabavke nisu du`ni upla}ivati naknadu za tendersku dokumentaciju, ali su obavezni istu izuzeti. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 9. 2009. godine do 12,00 sati   

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 9. 2009. godine u 13,00 sati 

U kancelariji broj 34 - ugovornog organa 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

- Dato u tenderskoj dokumentaciji 

- Ovaj postupak je ponovljeni 

(1-11-12313-09) 


11 - JANAB 


RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Rudnici mrkog uglja "Banovi}i" d.d. Banovi}i 

Kontakt osoba: Mersija Imamovi}, dipl. ecc. 

Adresa: Armije BiH 52 

Po{tanski broj: 75290 

Grad: Banovi}i 

Identifikacioni broj: 4209329530001 

Telefon: 035/870-600 ili 870-404 

Fax: 035/876-734, 870-356 

Internet adresa: www.rmub.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora broj 89C, 90C, 91C, 92C od 10. 8. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Naziv lota: MESNE PRERA\EVINE I broj lota: C-R 37/09 

Naziv lota: MESNE PRERA\EVINE II broj lota: C-R 38/09 

Naziv lota: MESNE PRERA\EVINE III broj lota: C-R 39/09 

Naziv lota: MESNE PRERA\EVINE IV broj lota: C-R 40/09 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Data u tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te Dru{tvenog standarda RMU Banovi}i 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

^etiri lota 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Jedna godina 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ treba da dostavi ovjeren ~ek ili bankovnu garanciju za ozbiljnost i osiguranje ponude date na iznos 1% visine okvirnog sporazuma sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana.   

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Uz ponudu prilo`iti izjavu da }e u slu~aju izbora najpovoljnijeg ponu|a~a dostaviti bankovnu garanciju na iznos od 5% vrijednosti okvirnog sporazuma.   

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ treba da dostavi: 

- dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ treba da dostavi: 

-    rje{enje o registraciji sa prilozima za obavljanje predmetne djelatnosti  

-    uvjerenje o identifikacionom broju 

-    uvjerenje o PDV broju    

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1    ) ponu|ena cijena    u~e{}e    97% 

    2    ) uvjeti i na~in pla}anja    u~e{}e    3% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u prostorijama ugovornog organa - kancelarija 61 - uz prethodnu uplatu od 100,00 KM po lotu: 

- 1321300309179345 - kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla 

- 1610250007190075  - kod Raiffeisen Bank Tuzla 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 9. 2009. godine do 10,00 za lot: C-R 37/09, C-R 38/09 (za uzorke) 

16. 9. 2009. godine do 11,00 za lot: C-R 39/09, C-R 40/09 (za uzorke) 

Uzorke dostaviti u magacin Dru{tvenog standarda RMU Banovi}i 

15. 9. 2009. godine do 11,00 za lot: C-R 37/09, C-R 38/09 (za ponude) 

16. 9. 2009. godine do 12,00 za lot: C-R 39/09, C-R 40/09 (za ponude) 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 9. 2009. godine u 12,00 za lot: C-R 37/09 

15. 9. 2009. godine u 13,00 za lot: C-R 38/09 

16. 9. 2009. godine u 13,00 za lot: C-R 39/09 

16. 9. 2009. godine u 14,00 za lot: C-R 40/09 

u sali broj 34 - ugovornog organa 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

(1-11-12314-09) 


11 - JANAB 


RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" DD BANOVI]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Rudnici mrkog uglja "Banovi}i" d.d. Banovi}i 

Kontakt osoba: Mersija Imamovi}, dipl. ecc. 

Adresa: Armije BiH 52 

Po{tanski broj: 75290 

Grad: Banovi}i 

Identifikacioni broj: 4209329530001 

Telefon: 035/870-600 ili 870-404 

Fax: 035/876-734, 870-356 

Internet adresa: www.rmub.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora broj 88C od 10. 8. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Naziv lota: JUNE]E MESO broj lota: C-R 36/09 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Data u tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te Dru{tvenog standarda RMU Banovi}i 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Jedan lot 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Jedna godina 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ treba da dostaviti ovjeren ~ek ili bankovnu garanciju za ozbiljnost i osiguranje ponude date na iznos 1% visine okvirnog sporazuma sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana.   

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Uz ponudu prilo`iti izjavu da }e u slu~aju izbora najpovoljnijeg ponu|a~a dostaviti bankovnu garanciju na iznos od 5% vrijednosti okvirnog sporazuma. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ treba da dostavi: 

- dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ponu|a~ treba da dostavi: 

-    rje{enje o registraciji sa prilozima za obavljanje predmetne djelatnosti  

-    uvjerenje o identifikacionom broju 

-    uvjerenje o PDV broju    

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) ponu|ena cijena    u~e{}e    97% 

    2) uvjeti i na~in pla}anja    u~e{}e    3% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u prostorijama ugovornog organa - kancelarija 61 - uz prethodnu uplatu od 100,00 KM: 

- 1321300309179345 - kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla 

- 1610250007190075  - kod Raiffeisen Bank Tuzla 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 9. 2009. godine do 10,00 sati za ponude 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 9. 2009. godine u 12,00 sati za lot: C-R 36/09 

U sali broj 34 - ugovornog organa 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

(1-11-12315-09) 


11 - JANAB 


PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ REPUBLIKE SRPSKE AD BANJALUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 49/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d. Banjaluka 

Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banjaluka 

Identifikacioni broj: 1878182 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Preduze}e za po{tanski saobra}aj RS a.d. Banjaluka 

Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka 

Telefon: 051/246-037, faks 051/215-570; 

Kontakt osoba: Komljenovi} Rajko 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka teretnih i putni~kh motornih vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor o nabavci teretnih i putni~kih motornih vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

LOT 1    Terensko motorno vozilo (kom. 1) 

LOT 2    Teretna motorna vozila, nosivost od 0,65 t do 0,75 t
        (kom. 2) 

LOT 3    Teretna motorna vozila, nosivost od l,45 t do l,6 t
        (kom. 7) 

LOT 4    Putni~ko vozilo kombi (kom. 1) 

Detaljne tehni~ke karakteristike navedene u TD. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te RJ PSC Banjaluka, Bra}e Podgornika 4 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1    Terensko motorno vozilo (kom. 1) 

LOT 2    Teretna motorna vozila, nosivost od 0,65 t do 0,75 t
        (kom. 2) 

LOT 3    Teretna motorna vozila, nosivost od l,45 t do l,6 t
        (kom. 7) 

LOT 4    Putni~ko vozilo kombi (kom. 1) 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok isporuke je rok naveden u najpovoljnijoj ponudi ponu|a~a, a trajanje ugovora je zaklju~no sa rokom trajanja garancije u ponudi najpovoljnijeg ponu|a~a. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da 

10% od vrijednosti ugovora. 

Ponu|a~i su obavezni da dostave garanciju za dobro izvr{enje posla za lotove u kojima u~estvuju. Detaljnije obja{njeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Kao garanciju za dobro izvr{enje ugovora ponu|a~ je obavezan dostaviti bezuslovnu bankovnu garanciju koja }e iznositi najmanje 10% od vrijednosti ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponude ponu|a~a }e biti odbijene u slu~aju da je ponu|a~: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan 

b)    predmet postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aran`mana sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan 

c)    osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

d)    progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

e)    nije ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan 

f)    nije ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza a koje obuhvata direktne i indirektne poreze u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan 

g)    propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`enje prema ~1. 23.-26. ovog Zakona 

Ponuda }e biti odbijena ako je ponu|a~ propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`enje prema ~lanu 23. do 26. Zakona. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 24. ZJN BiH da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i uspjeha za 2008. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka koje su predmet tendera, izvr{enih u posljednjoj godini (2008.) sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili ukoliko takve potvrde ne mogu da se obezbijede iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole, samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    -    cijena    60% 

    -     uslovi i na~in pla}anja    20% 

    -     garantni rok na motor    10% 

    -     cijena servisa u garantnom roku    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 8,00 ~asova do 15,00 ~asova u Slu`bi za logistiku, Kralja Petra I. Kara|ordevi}a 93, Banjaluka. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 100,00 KM i mo`e se uplatiti na blagajni Preduze}a ili na ‘iro ra~un broj 565-501-4200000-338 koji se vodi kod Bobar banke Bijeljina. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 9. 2009. godine do 09,30 ~asova 

Po{te Srpske, Kralja Petra I Kara|ordevi}a 93, Banjaluka 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

14. 9. 2009. godine u 10,00 ~asova, 

Po{te Srpske, Kralja Petra I Kara|ordevi}a 93, Banjaluka 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

Rok isporuke: maks. 60 dana od potpisivanja ugovora. 

(1-11-12320-09) 


11 - JANAB 


MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA KANTONA 10
LIVNO 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Ministarstvo unutarnjih poslova Livno 

Kontakt osoba: Ante Kelava i Tino Krivi} 

Adresa: S. S. Kranj~evi}a 8 

Po{tanski broj: 80101 

Grad: Livno 

Identifikacijski broj: 4281001910004 

Telefon: 034/201-900, centrala i 034/206-042 i 034/206-070 

Fax: 034/200-381 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava motornih vozila za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Kombi vozilo za potrebe policije, 2 komada 

LOT 2 Terensko vozilo, rabljeno 1 komad 

LOT 3 Terensko vozilo, 1 komad 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Livno 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom potpisa ugovora ili zavr{ava danom isporuke 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koji su po ~lanu 23. ZJN isklju~eni iz prava ugovaranja o javnim nabavama. 

Ponu|a~ }e biti odbijen ukoliko ne predo~i sljede}e dokumente: 

a)    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom i da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju koje nije starije od tri mjeseca 

b)    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja ponude a koje nije starije od tri mjeseca 

c)    uvjerenje nadle`nog suda da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i daje taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja ponude, koje nije starije od tri mjeseca 

d)    uvjerenje nadle`ne porezne uprave o podmirenju obveza poreznog obveznika i uvjerenje Uprave za neizravno oporezivanje o podmirenju obveza, koje nije starije od tri mjeseca 

e)    uvjerenje nadle`nog tijela da je ponu|a~ ispunio obveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za mirovinsko i invalidskog osiguranje (MIO) i zdravstveno osiguranje koje nije starije od iri mjeseca 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a mogu ostvarivati ponu|a~i koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz predmeta nabave: 

-    naziv i to~na adresa ponu|a~a 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim pojedina~nim prilozima (original ili ovjerena kopija), ne starije od 90 dana 

-    PDV ili identifikacijski broj ponu|a~a 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ovjereni obrasci bilance stanja i uspjeha, sukladno Zakonu. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    referentna lista glavnih usluga ponu|a~a izvr{enih u posljednje tri godine sa vrijednostima 

-    obrazovne i profesionalne kvalifikacije ponu|a~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1) ukupna cijena (sa svim porezima)    80% u~e{}e 

    2) uvjeti i na~in pla}anja    5% u~e{}e 

    3) post prodajni servis    10% u~e{}e 

    4) duljina garantnog roka    5% u~e{}e 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da, sukladno Zakonu. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 8. 9. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 9. 2009. godine do 12,00 sati   

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

Do 15. 12. 2009. godine ili 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

15. 9. 2009. godine u 12,15 sati 

S. S. Kranj~evi}a, Livno 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za javnu nabavu: MOTORNA VOZILA-NE OTVARAJ" putem po{te ili osobno u pisarnicu Ministarstva unutarnjih poslova, S. S. Kranj~evi}a 8, Livno. 

Neblagovremene i nepotpune ponude ne}e se razmatrati. 

Naknadu za tendersku dokumentaciju u iznosu od 20,00 KM uplatiti na ra~un Prora~una HB@ broj  1610200033560061, {ifra prihoda 722429, bud`etska organizacija 1201001, op}ina 055. Cijene za pojedine lotove upakirati u zasebne koverte za svaki lot posebno. 

(1-11-12326-09) 


11 - JANAB 


BH TELECOM DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 14245/09 H.B. 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Haris Bori} 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033/224-511 

Fax: 033/224-536 

E-mail: haris.boric@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. - protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. - protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku: broj 06.2.-14245/09-1 od 31. 7. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka "ORMARA ZA VANJSKU MONTA@U TELEKOMU- NIKACIONE OPREME BH LINE 

Detaljni opisi i koli~ine nabavke dati su u tenderskoj dokumentaciji. 

Ponu|a~i iz inostranstva cijene moraju iskazati u EUR na paritetu CIP Sarajevo, (INCOTERMS 2000) krajnje lokacije mjesta isporuke navedena u tenderskoj dokumentaciji. Ponu|a~i iz BiH cijene moraju iskazati u KM na paritetu DDP Sarajevo (INCOTERMS 2000), krajnje lokacije mjesta isporuke navedena u tenderskoj dokumentaciji, sa posebno nazna~enim PDV-om. 

Uslovi pla}anja: 

-    pla}anje 30 dana po prijemu ra~una i dokaza o izvr{enim ugovornim obavezama; 

-    ukoliko ponu|a~ dio pla}anja zahtijeva avansom (maksimalno dozvoljeni iznos avansa 20%), obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke u iznosu avansa i sa rokom va`nosti rok izvr{enja svih ugovornih obaveza + 15 dana, prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Koli~inske i tehni~ke specifikacije navedene su u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje potpisivanjem ugovora i zavr{ava izvr{enjem ugovorenih obaveza 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankovna garancija za ozbiljnost ponude, prihvatljiva za kupca, u iznosu od 2% od ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`nosti 24. 1. 2010. godine. Dostaviti garanciju prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu bankarsku garancija za dobro izvr{enje posla (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije), ukoliko bude izabran u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti 15 dana nakon okon~anja ugovornog roka izvr{enja svih ugovornih obaveza, a koju je du`an dostaviti najkasnije 7 dana po potpisivanju ugovora 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti garanciju za garantni period (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu od 5% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti garancije do kraja garantnog roka plus 30 dana, a koju je du`an dostaviti najkasnije 15 dana prije zavr{etka roka izvr{enja svih ugovornih obaveza 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti na pismeni zahtjev dobavlja~a. Tenderska dokumentacija se preuzima na protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje. 

Nov~ana naknada sa naznakom: "Za tendersku dokumentaciju broj "14245/09 H.B." iznosi 80,00 KM i upla}uje se na ra~un broj 1610000030950092 kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo. Pored toga na nalogu za uplatu potrebno je navesti i PDV broj. 

Za INO ponu|a~e nov~ana naknada sa naznakom: "Za tendersku dokumentaciju broj "14245/09 H.B.", iznosi 40,00 EUR i upla}uje se na ra~un broj 50101200035886 kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. Dokumentaciju koja je sastavni dio ponude, ponu|a~i iz inostranstva su obavezni dostaviti prevedenu od strane ovla{tenog prevodioca na jedan od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 9. 2009. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

24. 12. 2009. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 9. 2009. godine u 14,30 sati 

Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo, banket sala III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente, bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Ponude koje zadovolje sve tehni~ke zahtjeve bit }e ocjenjivane prema kriterijama iz ta~ke IV.2. ovog postupka. 

Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d., Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo sa naznakom: "Ponuda za nabavku: "ORMARA ZA VANJSKU MONTA@U TELEKOMUNIKACIONE OPREME BH LINE" putem otvorenog postupka br. 14245/09 H.B. - NE OTVARAJ" 

Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.6. i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen do 14. 9. 2009. godine do 16 sati, na faks 033/224-536. 

(1-11-12338-09) 


11 - JANAB 


BH TELECOM DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 05-14240/09 Z^ 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

PDV broj: 200211100005 

Telefon: 033/224-558 

Fax: 033/224-536 

E-mail: zehra.corhodzic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 06.1.7.5-14240/09-1 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka: Hardvera i softverskih licenci, u skladu sa instrukcijama ugovornog organa, a na osnovu tehni~ke specifikacije koja je prilog i sastavni dio standardne tenderske dokumentacije. Ponuda treba da sadr`i: 

-    za doma}e ponu|a~e jedini~nu i ukupnu vrijednost ponude izra`enu u KM na paritetu DDP Sarajevo (INCOTERMS 2000) krajnje lokacije, mjesto isporuke navedeno u tenderskoj dokumentaciji, sa posebno iskazanim porezom na dodanu vrijednost (PDV) 

-    za inozemne ponu|a~e jedini~nu i ukupnu vrijednost ponude izra`enu u EUR na paritetu CIP Sarajevo (INCOTERMS 2000) krajnje lokacije, mjesto isporuke navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

-    Uslovi pla}anja: u skladu sa tenderskom dokumentacijom 

-    Ukoliko ponu|a~ dio pla}anja zahtijeva avansom (maksimalno 20%) obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke u iznosu avansa i sa rokom va`nosti: rok izvr{enja ugovornih obaveza +15 dana (forma garancije prihvatljiva za BH Telecom u prilogu). 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1 Vizuelna platforma za razvoj i testiranje 

LOT 2 Prijenosni ra~unari 

LOT 3 Bar kod ~ita~i 

LOT 4 Multimedijski softver 

LOT 5 CAD softwer 

LOT 6 Optimobile 

LOT 7 Me Afee antivirusni program 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Kandidat je du`an uz ponudu dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 2% od vrijednosti ponude a ne manju od 2.000,00 KM za LOT 1, LOT 2, LOT 5 i LOT 7. 

Rok va`nosti garancije: opcija ponude +30 dana (13. 1. 2010.) 

Za LOT 3, LOT 4 i LOT 6 ukoliko je ponuda samo za navedene ili jedan od navedenih lotova garancija za ozbiljnost ponude se ne dostavlja. 

Forma garancije prihvatljive za BH Telecom u prilogu. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Kandidat je du`an uz ponudu dostaviti: 

-    ovjerenu izjavu da }e, u slu~aju zaklju~ivanja ugovora, u roku od 7 dana dostaviti originalnu bezuslovnu garanciju za dobro izvr{enje posla na iznos 10% ukupne vrijednosti ugovora (vrijednost ugovora sa PDV-om) 

Rok va`nosti garancije: rok izvr{enja ugovornih obaveza +30 dana 

-    ovjerenu izjavu da }e, u slu~aju zaklju~ivanja ugovora, dostaviti originalnu bezuslovnu garanciju za garantni period na iznos 5% ukupne vrijednosti ugovora (vrijednost ugovora sa PDV-om) 

Rok va`nosti garancije: garantni rok + 30 dana 

Forma garancija prihvatljivih za BH Telecom u prilogu zahtjeva. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Prema standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju kandidati mogu preuzeti na Protokolu BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, svakim radnim danom od 8,00 - 15,30 sati, uz pismeni zahtjev sa naznakom broja tenderske dokumentacije 14240/09 sa ta~nom adresom i kontakt-telefonom (i broj faxa) ponu|a~a dostavljen na faks broj 033/224-536 i prezentiranje dokaza o uplati sa nazna~enim PDV brojem. 

Nov~ana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije: 

Da: iznosi 40,00 KM; Uplatu izvr{iti na TRN: 1610 0000 3095 0092 Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo sa naznakom broja tendera 14240/09 

Yes, amounting to 20,00 EUR: SWIFT: RZBABA2S, IBAN CODE: BA391610600001012855 with reference "For Tender Documentation No. 14240/09" 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponuda mora biti pisana na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 16. 9. 2009. godine do 9,00 sati 

Na adresi: BH Telecom d.d. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, kancelarija Protokol 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 14. 12. 2009. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 9. 2009. godine u 9,30 sati 

Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, sala, III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kandidat je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente. 

Svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. 

Ponuda se dostavlja po{tom ili li~no u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za nabavku - Hardvera i softverskih licenci br. 14240/09" - NE OTVARAJ", na adresu BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo. 

Ponuda pristigla neblagovremeno i ponuda koju kandidat nije dostavio putem protokola se ne}e razmatrati i bit }e vra}ena na adresu kandidata neotvorena. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti isklju~ivo na pismeni upit do 7. 9. 2009. godine dostavljen na faks: 033/224-536. 

Otvaranju mo`e prisustvovati ovla{teni predstavnik uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente/dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

(1-11-12342-09) 


11 - JANAB 


BH TELECOM DD SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01.2-14241/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Amina Zeki} 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

PDV broj: 200211100005 

Telefon: 033/224-548, 033/224-558 

Fax: 033/224-536 

E-mail: amina.zekic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 06.1.7.5-14241/1-09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka LCD monitora i to: LCD monitori za potrebe monitoring sistema, 3 kom. i LCD monitori za razvojni tim, 10 kom, a u svemu prema tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

U skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

U skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje obostranim potpisivanjem, a zavr{ava izvr{enjem ugovornih obaveza, u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    ovjerena izjava da }e, ukoliko njegova ponuda bude prihva}ena, osigurati bezuslovnu garanciju za dobro izvr{enje posla u iznosu 10% vrijednosti ponude, sa rokom va`nosti: rok izvr{enja ugovornih obaveza + 30 dana i da }e istu dostaviti u roku od sedam dana po potpisivanju ugovora; 

-    ovjerenu izjavu kojom se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti bezuslovnu garanciju za dobro izvr{enje posla za garantni period u visini od 5% vrijednosti ugovorenog posla sa rokom va`nosti garantni rok + 30 dana i koju }e dostaviti najkasnije 15 dana prije izvr{enja ugovornih obaveza; (Forma obje garancije prihvatljive za BH Telecom su sastavni dio tenderske dokumentacije) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, prema tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 8,00-16,00 sati u prostorijama BH Telecoma d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, bez naknade, uz obavezno prilaganje ovjerenog pisanog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije broj: 01.2-14241/09 sa ta~nom adresom i kontakt-telefonom ponu|a~a i dostavljanje istog na faks 033/224-536. Bez navedenog pisanog zahjeva tenderska dokumentacije ne mo`e biti preuzeta. 

Ukoliko ponu|a~ ‘eli da tenderska dokumentacija na njegovu adresu bude poslana brzom po{tom isto treba naglasiti u zahtjevu za preuzimanje iste, te }e mu ista biti poslana o njegovom tro{ku. 

Ugovorni organ ne snosi odgovornost za zaka{njelu isporuku niti nepristizanje tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponuda mora biti pisana na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 16. 9. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 16. 12. 2009. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 9. 2009. godine u 10,15 sati 

Obala Kulina bana 8, banket sala, III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. 

Ponude koji ne budu sadr`avale sve tra`ene dokumente, i ne budu podnesene u potpunosti prema tenderskoj dokumentaciji bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Ponude koje zadovolje sve zahtjeve iz tenderske dokumentacije - tehni~ke specifikacije bi}e ocjenjivane prema kriterijima iz ta~ke IV.2. ovog obavje{tenja. 

Zape~a}enu kovertu sa ponudom i nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu BH Telecom d.d., Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo sa naznakom: "Ponuda za nabavku LCD monitora broj 01.2-14241/09 - NE OTVARAJ". 

Ponude dostavljene nakon datuma i/ili sata nazna~enih u ta~ki IV.6. ovog obavje{tenja i ponude koja nisu predate putem Protokola, ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora, U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa ponudom. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen na fax 033/224-536 do 5. 9. 2009. godine. 

(1-11-12344-09) 


11 - JANAB 


BH TELECOM DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 11234/09 NH 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Nermina Hod`i} 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

PDV broj: 200211100005 

Telefon: 033/446-774 

Fax: 033/224-536 

E-mail: nermina.hodzic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. - Protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 01.2.2-7.5-4379/08-35 od 10. 7. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

NABAVKA HARDVERSKIH I SOFTVERSKIH ALATA ZA FIKSNU TELEFONIJU - NETMANAGER 

Ponudu je potrebno dostaviti u skladu sa tekstom obavje{tenja i prema tenderskoj dokumentaciji. 

Jedini~ne i ukupna cijena moraju biti izra`ene u KM na paritetu DDP, krajnja destinacija u skladu sa tenderskom dokumentacijom (INCOTERMS 2000), sa posebno nazna~enim PDV-om (za doma}e ponu|a~e)  ili u valuti EUR na paritetu CIP - krajnje destinacije u skladu sa tenderskom dokumentacijom (INCOTERMS 2000), za inostrane ponu|a~e. Ukoliko je zemlja porijekla robe iz EU, potrebno je dostaviti izjavu da }ete u slu~aju dodjele ugovora obezbijediti EUR. 

Ukoliko je dobavlja~ koji u~estvuje u predmetnoj nabavci rezident u dr`avi sa kojom BiH ima va`e}i ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, potrebno je u ponudi dostaviti potvrdu o rezidentnosti izdatu od nadle`nog poreznog organa te dr`ave. 

Uslovi pla}anja: 

-    30 dana po izvr{enju ugovorne obaveze, 

-    ukoliko ponu|a~ dio pla}anja zahtijeva putem avansa (maksimalan iznos avansa koji odobrava ugovorni organ je 20%), obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti bezuslovnu avansnu garanciju poslovne banke u iznosu avansa i sa rokom va`nosti rok izvr{enja ugovornih obaveza + 30 dana, a prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje momentom potpisivanja i zavr{ava izvr{enjem svih ugovornih obaveza u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an uz ponudu dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu od 2% od ukupne vrijednosti ponude. Rok va`nosti garancije: 29. 10. 2010. godine. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

1)    potrebno je dostaviti izjavu ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran, u roku od 7 dana od potpisivanja ugovora dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti: 30 dana nakon izvr{enja ugovornih obaveza 

2)    ponu|a~ je du`an dostaviti i izjavu da }e ukoliko bude izabran, u roku od 7 dana od potpisivanja ugovora, dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za garantni period (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu od 5% ukupne vrijednosti ugovora, sa rokom va`nosti garancije: do kraja garantnog roka plus 30 dana (prema formi obje garancije koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponu|a~ je obavezan dostaviti pismeni zahtjev na fax 033/224-536 ili na Protokol BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, i predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati naknade tro{kova za tendersku dokumentaciju. 

Nov~ana naknada sa naznakom: "Za tendersku dokumentaciju broj 4379/08, za nabavku hardverskih i softverskih alata NetManager", iznosi 100,00 KM i upla}uje se na ra~un broj: 

1610000030950092 kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo (na nalogu za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponu|a~a); 

ili za inostrane ponu|a~e iznos od 51,00 EUR: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA391611000001248933. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti li~no na protokolu BH Telecoma uz obavezu da ponu|a~ u pismenom zahtjevu za preuzimanje tenderske dokumentacije navede podatke o osobi koja }e preuzeti istu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 29. 9. 2009. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

29. 12. 2009. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

29. 9. 2009. godine u 13,30 sati 

Obala Kulina bana 8, Sarajevo, mala sala, III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ~vrsto uvezani, te ozna~eni rednim brojevima. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: 

BH Telecom d.d., Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo sa naznakom; "Ponuda broj 4379/08, za nabavku hardverskih i softverskih alata NetManager- NE OTVARAJ". 

Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.6. i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi 

nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Sve dodatne informacije se mogu dobiti isklju~ivo na pismeni upit do 19. 9. 2009. godine na fax: 033/224-536. 

(1-11-12349-09) 


11 - JANAB 


KJKP "GRADSKI SAOBRA]AJ" SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: KJKP "Gradski saobra}aj" Sarajevo 

Kontakt osoba: Slu`ba za komercijalne poslove, faks: 033/293-298 

Adresa: Velika drveta 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200055640002 

E-mail: gras@gras.co.ba 

Internet adresa: www.gras.co.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba rabljeni zglobni troosovinski trolejbusi 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka roba: rabljeni zglobni troosovinski trolejbusi - 17 kom. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji i tehni~kim uslovima datim u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do izvr{enja predmeta ugovora, odnosno do kraja 2008. godine. 

Rok isporuke roba: Sukcesivna isporuka po zahtjevu ugovornog organa. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Bezuslovna bankovna garancija od 2% od ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e ukoliko bude izabran obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje ugovora prihvatljivu od strane ugovornog organa u roku od 5 dana po pravomo}nosti odluke o izboru dobavlja~a. 

Iznos garancije za dobro izvr{enje ugovora se obezbje|uje radi osiguranja naknade svake {tete i tro{kova ~ije nastajanje ugovorni organ mo`e pretrpjeti u slu~aju da dobavlja~ prekr{i konkretan ugovor o javnoj nabavci. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je obavezan dostaviti sljede}u dokumentaciju kojom potvr|uje svoju li~nu situaciju: 

1.    da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju 

2.    da ponu|a~ i odgovorno lice ponu|a~a nije osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u proteklih 5 godina 

3.    da ponu|a~ i odgovorno lice nije progla{en krivim za ozbiljni profesionalni prekr{aj u proteklih 5 godina 

4.    uvjerenje nadle`ne poreske uprave o izmirenim direktnim porezima 

5.    uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje da je ponu|a~ izmirio svoje obaveze po osnovu indirektnih poreza 

6.    uvjerenje o izmirenim doprinosima za penziono i zdravstveno osiguranje 

7.    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

8.    izjava o nepromjenjljivosti cjena 

Napomena: Ako isprava izdata od suda ne potvr|uje ~injenice iz ~l. 23. ta~ke c i d ZJN na na~in kako je tra`eno, potrebno je uz isprave suda dostaviti i kopije zahtjeva podnesenih sudu. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

9.    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, identifikacioni broj te uvjerenje o registraciji PDV obveznika 

10.    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim prilozima (ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet postupka) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

11.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2008. godine 

12.    potvrda poslovne banke o bonitetu firme da u zadnjih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetanje ra~un nije bio u blokadi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

13.     referenc lista izvr{enih isporuka u 2008. godini 

14.    po`eljno je da ponu|a~ dostavi, opise i fotografije proizvoda koji su predmet nabavke 

15.    izjava ponu|a~a da prihvata finansijera i na~in finansiranja predmetne nabavke koje odabere govorni organ 

16.    ponu|a~ mora ponuditi vozila od proizvo|a~a koji ima dugogodi{nju tradiciju u pogledu prizvodnje kvalitetnih vozila 

17.    ponu|a~ uz vozila mora ugovornom organu isporu~iti tehni~ku dokumentaciju potrebnu za servisiranje i vanredne opravke kao i katalog rezervnih djelova za vozila i uputstva za reparaciju agregata (regulator vo`nje, pretvara~i, diferencijal) - dokaz-izjava ponu|a~a 

18.     dokumentaciju za osloba|anje od carine - EUR 1 

Napomena: Ugovorni organ zadr`ava pravo kontrole i provjere navoda u ponudi prije kona~nog izbora najpovoljnijeg ponu|a~a. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni me|unarodni postupak-robe 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija prema opadaju}em redosljedu sa cijenama izra`enim u (KM): 

    1.    cijena bez PDV sa ura~unatim
        popustom, franco sjedi{te ponu|a~a    70 bodova 

    2.    godina starosti    10 bodova 

    3.    garantni rok    10 bodova 

    4.     rok isporuke    10 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama ugovornog organa-Slu`ba za komercijalne poslove u periodu od 8,00 do 14,00 sati, uz dokaz o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 100,00 KM po lotu. Uplatu izvr{iti na ra~un br. 1610000033890065 kod Raiffeisen Bank BiH ili na blagajni ugovornog organa. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok va`enja obavje{tenja za otvoreni me|unarodni postupak je 40 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", to jest sa krajnjim rokom do 28. 9. 2009. godine do 10,00 sati. Sve ponude koje prispiju nakon navedenog roka po{tom ili predajom na protokol ugovornog organa bi}e vra}ene ponu|a~ima neotvorene. 

Ponude dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji u zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a sa naznakom: "NE OTVARAJ-OTVARA TENDERSKA KOMISIJA" sa nazivom i brojem lota, na adresu ugovornog organa kao pod I.1. Protokol najkasnije do datuma i vremena kao pod ta~kom IV.6. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do realizacije zaklju~enog ugovora 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

U prostorijama KJKP GRAS-a 28. 9. 2009. godine 

Broj lota 

Vrijeme otvaranja 

Rabljeni zglobni troosovinski trolejbusi - kom. 17 

11:00 

Mjesto: Kao pod I.1. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente (u orginalu ili ovjerenoj kopiji ne starije od 3 mjeseca). Svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. 

Ponu|a~ je du`an op{tu tendersku dokumentaciju prilo`iti u jednu odvojenu kovertu sa naznakom:   "Op{ta tenderska dokumentacija", a ponudu sa ostalom dokumentacijom u odvojenoj koverti, sa nazivom i brojem lota (dvije koverte).  

Ugovorni organ ne snosi tro{kove kandidatima u postupku. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene dokumente-elemente kao i neblagovremeno dostavljene ponude bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

Sve dodatne informacije i poja{njenja mogu se dobiti kao u ta~ki I.1. Obavje{tenje je objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", web stranici kao pod I.1, i na stranici www.javnenabavke.ba. 

(1-11-12352-09) 


11 - JANAB 


KJKP "GRAS" DOO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Slu`ba za komercijalne poslove, tel: 033/293-132 

Adresa: Velika drveta 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

E-mail: gras@gras.co.ba 

Internet adresa: www.gras.co.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT - 2042 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka roba nafta Dizel BAS EN 590-2004 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji iz priloga tendera, a stvarne (ukupne) koli~ine i isporuke }e zavisiti od potreba ugovornog organa. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Dvije godine od dana zaklju~enja okvirnog sporazuma. Isporuka }e se vr{iti sukcesivno prema narud`bama s pravom ugovornog organa za nabavkom samo koli~ina koje }e zavisiti od potreba ugovornog organa. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Bezuslovna bankovna garancija u iznosu od 0,5% od iznosa ponude sa trajanjem 90 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Bezuslovna bankarska garancija od 2% od ugovorene vrijednosti, a rok va`enja garancije je period trajanja ugovora + 15 dana. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e ukoliko bude izabran obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje ugovora prihvatljivu od strane ugovornog organa u roku od 5 dana po pravomo}nosti odluke o izboru dobavlja~a. Rok va`enja bankovne garancije je period trajanja okvirnog sporazuma + 15 dana. Iznos garancije za dobro izvr{enje ugovora se obezbje|uje radi osiguranja naknade svake {tete i tro{kova ~ije nastajanje ugovorni organ mo`e pretrpjeti u slu~aju da dobavlja~ prekr{i konkretan ugovor o javnoj nabavci. 

Dostava bankovne garancije za izvr{enje ugovora je preduslov za stupanje na snagu ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je obavezan dostaviti sljede}u dokumentaciju kojom potvr|uje svoju li~nu situaciju: 

1.    da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju 

2.    da ponu|a~ i odgovorno lice ponu|a~a nije osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u proteklih 5 godina 

3.    da ponu|a~ i odgovorno lice nije progla{en krivim za ozbiljni profesionalni prekr{aj u proteklih 5 godina 

4.    uvjerenje nadle`ne poreske uprave o izmirenim direktnim porezima 

5.    uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje da je ponu|a~ izmirio svoje obaveze po osnovu indirektnih poreza 

6.    uvjerenje o izmirenim doprinosima za penziono i zdravstveno osiguranje 

7.    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

NAPOMENA: Ako isprava izdata od suda ne potvr|uje ~injenice iz ~l. 23. ta~ke c i d ZJN na na~in kako je tra`eno, potrebno je uz isprave suda dostaviti i kopije zahtjeva podnesenih sudu. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

8.    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, identifikacioni broj te uvjerenje o registraciji PDV obveznika 

9.    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim prilozima (ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet postupka) 

10.    dokaz za sigurnost isporuke 

-    rje{enje za uvoz naftnih derivata izdatog od strane od Ministarstva trgovine FBiH, nadle`nog Ministarstva RS 

-    direktni ugovor sa rafinerijom za isporuku goriva tra`enog kvaliteta 

-    ugovor sa benzinskom pumpom ili benzinska pumpa u vlasni{tvu na podru~ju Kantona Sarajevo 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

11.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2008. god. 

12.    potvrda poslovne banke o bonitetu firme 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

13.    izjava ponu|a~a da }e u roku od 24 sata po dostavljenoj pismenoj narud`bi izvr{iti isporuku goriva u tra`enim koli~inama i da }e za svaku pojedina~nu narud`bu izdati poseban ra~un 

14.    izjava o raspolaganju naftnim kapacitetima (minimalno 100.000 litara )i 

15.    posjedovanje specijalnih vozila za prevoz te~nih goriva opremljnih sa elektronskim brojilom (dokumentovati kopijama saobra}ajnih dozvola i certifikatima za elektronska brojila) ili ugovor o zakupu 

16.    izjava ponu|a~a da }e svaku isporuku goriva pratiti atest ili certifikat o kvalitetu goriva 

17.    izjava dobavlja~a da o svom tro{ku po zahtjevu ugovornog organa izvr{i kontrolu kvaliteta isporu~enog goriva kod nezavisne institucije - laboratorije ovla{tene za kontrolu robe iz predmetnog ugovora 

18.    izjava ponu|a~a da bezuslovno prihvata formiranje cijene nafte na na~in opisan u tenderskoj dokumentaciji 

19.    izjava ponu|a~a da }e cijene za ponu|enu robu ukoliko nisu fiksne za period trajanja okvirnog sporazuma ponuditi sa prezentiranjem odobrenja za promjenu cijena izdatog od Ministarstva trgovine FBiH i uz odobreni popust za kupca od strane ponudioca i to: 

-    DDP naru~ilac, ocarinjeno, oporezovano u valuti KM 

Ponu|a~ treba da obezbijedi: 

OPC odobrenje izdato od Ministarstva trgovine FBiH za promjenu cijena goriva na benzinskoj pumpi ponudioca. Cijena u periodu 13. 7. 2009. do 20. 7. 2009. godine (poja{njenje u tenderskoj dokumentaciji). 

19. referenc lista izvr{enih isporuka u 2008. god. 

NAPOMENA : 

Uz ponudu dobavlja~ treba dostaviti sljede}e: 

1.    maloprodajnu cijenu nafte u periodu 13. 7. 2009. do 20. 7. 2009. godine sa ura~unatim fiksnim popustom 

2.    ugovorni organ zadr`ava pravo kontrole skladi{ta i kvaliteta prije kona~nog izbora najpovoljnijeg ponu|a~a. 

3.    ugovorni organ zadr`ava pravo kontrole kvaliteta isporu~ene robe u nezavisnoj instituciji - laboratoriju ovla{tenoj za kontrolu robe iz predmeta ugovora, kao i pravo otkazivanja ugovora ukoliko roba iz predmeta ugovora ne bude odgovarala ponu|enom kvalitetu, te preuzme odgovaraju}e mjere protiv neodgovornih ponu|a~a, u skladu sa ta~kom III.3, III.4. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni me|unarodni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

    Jedini~ne cijene i ukupna vrijednost ponu|ene robe moraju biti izra`ene u KM ( konvertibilna marka) 

    Naziv kriterijuma: 

    1.    cijena bez PDV-a (kona~nu cijena) sa
        ura~unatim fiksnim popustom    90 bodova 

    2.    rok pla}anja    10 bodova 

            100 bodova 

NAPOMENA: Ponu|a~i koji ponude rok pla}anja du`i od 120 dana ocjenjivat }e se maksimalnim brojem bodova kao za 120 dana. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama ugovornog organa-Slu`ba za komercijalne poslove u periodu od 08:00 do 14:00 sati uz dokaz o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 200,00 KM. Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1610000033890065 kod Reiffeisen Bank BiH ili na blagajni ugovornog organa. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok va`enja obavje{tenja za otvoreni me|unarodni postupak je 40 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", to jest sa krajnjim rokom do 28. 9. 2009. god. do 10,00 sati. Sve ponude koje prispiju nakon navedenog roka bilo po{tom ili predajom na protokol ugovornog organa bit }e vra}ene ponu|a~ima neotvorene. Ponude dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji u zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA TENDERSKA KOMISIJA", sa nazivom robe, a adresu ugovornog organa kao pod I.1-Protokol najkasnije do datuma i vremena kao pod ta~kom IV.6. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

28. 9. 2009. god. u 11,00 sati 

Mjesto: Kao pod I.1. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starije od 3 mjeseca). Svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponu|a~ je du`an op{tu tendersku dokumentaciju prilo`iti u jednu odvojenu kovertu sa naznakom: "Op{ta tenderska dokumentacija" a ponude sa ostalom dokumentacijom u odvojenoj koverti.Ugovorni organ ne snosi tro{kove kandidatima u postupku. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene dokumente-elemente kao i neblagovremene dostavljene ponude bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

Sve dodatne informacije i poja{njenja mogu se dobiti kao u ta~ki I.1. Obavje{tenje je objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH" , web stranici kao pod I.1. i na stranici www.javnenahbavke.ba. 

(1-11-12354-09) 


11 - JANAB 


JP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 84/09 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: ZP "Rudnik i Termoelektrana Gacko" a.d. 

Kontakt osoba: Krtolica Milivoje, dipl. ekonomista 

Adresa: Industrijska zona bb 

Po{tanski broj: 89240 

Grad: Gacko 

Identifikacioni broj: 4401387900003 

Telefon: 059/464-222 

Faks: 059/464-085 

E-mail: rtegac08@teol.net 

Internet adresa: u pripremi  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

Kontakt osoba za tehni~ka pitawa: Pu{ara Dragomir, tel. 059/472-906; Danilo Milo{evi}, tel. 059/475-267 

Kontakt osoba za op{ta pitawa: Dragan Dra{kovi}, tel. 059/471-283 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

Kontakt osoba: Krtolica Milivoje, telefon: 059/464-413 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Soba protokola, Upravna zgrada  ZP "Rudnik i Termoelektrana Gacko" Gacko 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 84/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka analizatora C-H-S-N-O, za potrebe Termoelektrane Gacko, u 2009. godini 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaqna specifikacija sadr`ana je u tenderskom dokumentu. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Lokalitet: Termoelektrana Gacko 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Do 31. 12. 2009. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da se ponu|a~ bezuslovno obavezuje de }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti navedene garancije za dobro izvr{ewe posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatqive od strane ZP Rudnik i TE Gacko, a.d. Gacko ili sertifikovani ~ek ili kreditno pismo u trajawu 30 dana du`e od perioda  trajawa ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. ZJN, ne stariji od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar; ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet ovog tendera 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ovjerena fotokopija bilansa stawa i bilansa uspjeha za 2008. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 10% prema Odluci Vije}a ministara BiH, "Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 17. 8. 2009. do 17. 9. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM/25,56 EVRO. 

Pla}awe izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Unikredit banke, a.d. Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti u Slu`bi za finansijsko-operativne poslove ZP Rudnik i TE Gacko, pozivom na telefon 059/475-229. 

Pla}anje unutar BiH vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem Unikredit banke, a.d. Bawa Luka, na ra~un broj 5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup tenderske dokumentacije. Tender broj 84/09: Nabavka analizatora C-H-S-N-O, za potrebe Termoelektrane Gacko, u 2009. godini 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

17. 9. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

17. 9. 2009. godine u 11,00 sati 

Gacko, Industrijska zona bb, Upravna zgrada  RiTE Gacko, a.d. Gacko 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PRESTANAK POSTUPKA DODJELE UGOVORA I TRO[KOVI PONUDE 

Prestanak postupka dodjele ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN, a da pri tom ZP Rudnik i TE, a.d. Gacko, ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. 

V.2. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetawam mogu se dobiti u vremenu od 9,00 do 14,00 sati na telefone navedene u odjeqku I - ugovorni organ. 

Ovaj oglas objavqen je u "Slu`benom glasniku BiH". 

(1-11-12359-09) 


12 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 07-2-19/09 KI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Munevera Avdi}-za komercijalna pitanja; 

Nad`ija Nuki}-za tehni~ka pitanja 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-440-za komercijalna pitanja, 033/751-724-za tehni~ka pitanja 

Fax: 033/751-443-za komercijalna pitanja; 033/751-748-za tehni~ka pitanja 

E-mail: m.avdic@elektroprivreda.ba - za komercijalna pitanja 

             n.nukic@elektroprivreda.ba - za tehni~ka pitanja 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 07-2-19/09 KI 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nadzor nad izvo|enjem detaljnih geolo{kih istra`nih radova le`i{ta uglja "KOTEZI" u Bugojnu za potrebe snabdijevanja ugljem TE Bugojno 1 

Opis lota 

Nadzor nad izvo|enjenjem detaljnih geolo{kih istra`nih radova le`i{ta ulja "KOTEZI" u Bugojnu za potrebe snabdijevanja ugljem TE Bugojno 1 sa izradom  Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i prora~unu rezervi uglja rudnika "KOTEZI" u Bugojnu prema popisu kako slijedi: 

a)    istra`no bu{enje s jezgrovanjem i izrada istra`nih raskopa 

b)    laboratorijska ispitivanja uglja i izrada Elaborata o kvaliteti uglja 

c)    laboratorijska ispitivanja fizi~ko-mehani~kih karakteristika uglja i prate}ih naslaga sa izradom Elaborata 

d)    izrada Elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i rezervama le`i{ta uglja "KOTEZI" u Bugojnu, u svrhu njihove verifikacije od strane Federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Koli~ina prema tehni~koj specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Lokacije predmetnih objekata iz ta~ke II.4. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

18 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% od ponudbene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda u formi i sadr`aju prema Aneksu 6 tenderske dokumentacije 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da se obavezuje obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez ura~unatog PDV-a 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija prema formi i sadr`aju iz Aneksa 7 tenderske dokumentacije 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da ponu|a~ nema smetnji  u smislu Odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    da ekonomsko i finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora 

2.    da ponu|a~ ima ukupan promet u zadnje dvije godine u iznosu od 1.000.000,00 KM a ako je ponu|a~ po~eo sa radom prije manje od godinu dana 500.000,00 KM 

3.    da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa zahtjevima 6.6. tenderske dokumentacije 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa odlukom Vije}a ministra BiH 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacije mo`e se obezbijediti od 18. 8. do 23. 9. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

U cijenu je uklju~en PDV. 

Ponu|a~i izvan BiH su obavezni uplatiti iznos za otkup tenderske dokumentacije preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 (IBAN CODE: BA391 610600000043340) u koristi JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj: 07-2-19/09 KI.     

Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu "Sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...). 

Ponu|a~i unutar BiH putem UniCredit Bank d.d. na ra~un broj 3389002208088319 u korist JP EP BiH-otkup tenderske dokumentacije po tendenru broj 07-2-18/09 KI. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 9. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 9. 2009. godine 

Zmaja od Bosne 49 

Sala 246-III sprat 

Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda u 13,00 sati. 

((1-12-12043-09) 


12 - JANAB 


DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM
@EP^E 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Dom zdravlja sa stacionarom @ep~e 

Kontakt osoba: Hazim Zveki} 

Adresa: Prva 37 a 

Po{tanski broj: 72230 

Grad: @ep~e 

Identifikacioni broj: 4218041000007 

Telefon: 032/880-675 

Fax: 032/880-675 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javno nadmetanje za prikupljanje ponuda za usluge servisiranja medicinske opreme, kompjuterske opreme, fotokopirnih aparata, telefaksa i telefonskih centrala 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1.    Usluge servisiranja medicinske opreme 

2.    Usluge servisiranja kompjuterske opreme 

3.    Usluge servisiranja fotokopirnih aparta, telefaksa i telefonskih centrala 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljan opis usluga koje su predmet tendera dat je po specifikacijama u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Dvanaest mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti slijede}e dokaze: 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina prije podno{enja ponude 

-    uvjerenje nadle`nog suda da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od pet godina prije podno{enja ponude 

-    potvrdu o izmirenim doprinosima za penzijsko-invalidsko osiguranje 

-    potvrdu o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje 

-    uvjerenje porezne uprave da nema neizmirenih poreznih obaveza 

-    jedini~nu i ukupnu cijenu po spisku iz tenderske dokumentacije sa uklju~enom carinom, porezom i ostalim tro{kovima 

-    izjavu ponu|a~a o nepromjenljivosti cijena servisiranja za vrijeme trajanja ugovora 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne smije biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ponuda treba da sadr`i: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona i faksa 

-    ovjeren izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdat od nadle`nog suda ili rje{enje o obavljanju djelatnosti za fizi~ko lice 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji-identifikacioni broj 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost 

-    ime i prezime odgovorne osobe 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednji obra~unski period 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    potvrda o autoziraciji za servisiranje u BiH 

-    certifikat za servisera o educiranosti od proizvo|a~a 

-    referens lista ustanova u kojima imate ugovor o servisiranju za opremu iz predmeta ponude 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 50% 

    2)    vrijeme odaziva na poziv    u~e{}e 20% 

    3)    garancija za rad i ugra|ene dijelove    u~e{}e 20% 

    4)    uslovi pla}anja    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti odmah po objavi obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama uprave Doma zdravlja sa stacionarom @ep~e od 8,00 do 15,00 sati. Nova~na naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM za svaku specifikaciju i nepovratna je. 

Uplatu izvr{iti na ra~un Doma zdravlja sa stacionarom @ep~e broj 3383102200025004 koji se vodi kod UniCredit Zagreba~ke banke, poslovnica @ep~e ili direktno na blagajni Dom zdravlja sa stacionarom @ep~e. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 16. 9. 2009. godine do 9,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda obavit }e se 16. 9. 2009. godine u Centru za fizikalnu rehabilitaciju (zgrada do Doma zdravlja) za: 

1.    Usluge servisiranja medicinske opreme u 10,00 sati 

2.    Usluge servisiranja kompjuterske opreme u 10,30 sati 

3.    Usluge servisiranja fotokopirnih aparata, telefaksa i telefonskih centrala u 11,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove kandidatima u postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, objavi obavje{tenje o poni{tenju ili odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora, kvalificiranom ponu|a~u koji je dostavio najprihvatljiviju ponudu i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je obavezan da objasni razloge takvog postupka. 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati ovla{teni predstavnik ponu|a~a, samo na osnovu pismenog ovla{tenja. 

Ponude se dostavljaju na adresu kao pod I.1. sa naznakom "Ponuda za  ___________ (ne otvaraj-otvaraj komisija". 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. 

(1-12-12076-09) 


12 - JANAB 


OP[TINA NOVI GRAD 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op{tina Novi Grad 

Kontakt osoba: Jadranka Vidovi} 

Adresa: Petra Ko~i}a 2 

Po{tanski broj: 79220 

Grad: Novi Grad 

Identifikacioni broj: 4400764840006 

Telefon: 052/751-540 

Fax: 052/751-540 

E-mail: javne.nabavke@opstina-novigrad.com 

Internet adresa: www.opstina-novigrad.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Usluge kreditnog zadu`enja na 180.000,00 KM broj 01-404-68/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kreditno zadu`enje od 180.000,00 KM na 12 mjeseci 

Kratkoro~ni kredit u iznosu od 180.000,00 KM. 

Rok otplate kredita je 12 mjeseci. Kredit se otpla}uje u jednakim mjese~nim anuitetima. 

Maksimalna kamatna stopa iznosi do 9,00% godi{nje, a maksimalni tro{kovi naknade za obradu kredita iznose do 1,30% od iznosa odobrenog kredita. Visina rate je nepromjenjiva, osim u slu~aju promjene zvani~nog kursa eura. 

Instrumenti obezbje|enja kredita su mjenice op{tine Novi Grad i nalozi za pla}anje. Kredit se koristi u svrhu finansiranja deficita proiza{log iz gotovinskog toka, tj. pla}anje obaveza po osnovu indirektnih poreza sa pripadaju}om zateznom kamatom. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op{tina Novi Grad 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema planu otplate kredita 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 17. 8. 2009. godine 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 9. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 9. 2009. godine u 12,00 sati 

Zgrada Op{tine Novi Grad, sala 16 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se podi}i u Op{tini Novi Grad, kancelarija 49, u vremenu od 8,00-15,00 ~asova svakim radnim danom od dana objavljivanja obavje{tenja. 

Ponu|a~ }e dostaviti jednu ponudu u originalu i kopiji na kojoj }e ~itko pisati: "ORIGINAL PONUDE" i "KOPIJA PONUDE". Originalna ponuda i njena kopija sa pe~atom i potpisom trebaju biti posebno zape~e}ene u jednu neprovidnu kovertu sa imenom i adresom ponu|a~a na kojoj }e pisati: "PONUDA ZA KREDITNO ZADU@ENJE - NE OTVARATI PRIJE ROKA ZA OTVARANJE". 

Adresa na koju se ponude dostavljaju je Op{tina Novi Grad, Petra Ko~i}a  2. 

Ponude koje stignu iza navedenog roka bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da okon~a postupak predvi|eno ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH. Pismena obavijest o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a ugovorni organ }e proslijediti svim ponu|a~ima. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo ovla{teni predstavnici ponu|a~a. 

(1-12-12077-09) 


12 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Saraje- vo 

Kontakt osoba: D`enita Bori} (za komercijalna pitanja), 

Rijad Devli} (za tehni~ka pitanja), Belma Huski} (za tehni~ka pitanja) 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-779; 033/751-094; 033/751-069 

Fax: 033/751-773 

E-mail: dz.boric@elektroprivreda.ba 

             r.devlic@elektroprivreda.ba 

             b.huskic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

JP Elektroprivreda BiH, Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo (zgrada ED Sarajevo), kancelarija broj 305/IV 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak - Tender broj 08-4-05/2009 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Usluge obuke za Oracle Application server i Apex za potrebe Direkcije JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

U tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije je specifikacija usluga edukacije, broj polaznika za svaku od edukacija, kao i vrijeme trajanja svake od edukacija. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

U prostoriji koju odredi ponu|a~ odr`ava}e se kursevi, a prostorija mora zadovoljiti zahtjeve navedene u tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije.    

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Vrijeme trajanja svake od edukacija je navedeno u tehni~koj specifikaciji. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda u formi i sadr`aju prema Aneksu 6. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokaz da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet tendera u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    da ekonomsko i finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora 

2.    da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u odr`avanju usluga obuke predmetnih kurseva u prethodne dvije godine 

2.    da ponu|a~ posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije lica koja su odgovorna za pru`anje konkretnih usluga 

3.    da ponu|a~ posjeduje stru~no osposobljene predava~e 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, prema va`e}im zakonskim propisima. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 17. 8. 2009. do 14. 9. 2009. godine u PTZ JP EP BiH d.d. - Sarajevo, ul. Vilsonovo {etali{te 15, soba 305/IV. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj 08-4-05/2009. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalagodavac" (our...). 

Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine putem UniCredit Bank d.d. Sarajevo na ra~un broj 3389002208088319 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije br. 08-4-05/2009. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

14. 9. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, sala 111 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda: 14. 9. 2009. godine u 11,00 sati 

(1-12-12090-09) 


12 - JANAB 


BH TELECOM DD SARAJEVO 

DIREKCIJA SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 08.3.2.-3-6.6.-2233-1/09 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo 

Kontakt osoba: Amer Halilovi} 

Adresa: Zmaja od Bosne 88 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100021 

Telefon: 033/652-443 

Fax: 033/664-116 

E-mail: amer.halilovic@bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

BH Telecom d.d. Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88 - PROTOKOL 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 08.7.-3.-6.6.-2233-1/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Povremeno anga`ovanje fizi~kih radnika za potrebe RD Sarajevo 

Potpuni opisi, koli~ine ili tehni~ke karakteristike dati su u tenderskoj dokumentaciji. 

Ponudu je potrebno dostaviti u skladu sa tekstom obavje{tenja i prema tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Svi objekti Regionalne direkcije Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom obostranog potpisivanja ugovora. 

Zavr{ava u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna garancija za ozbiljnost ponude u iznosu od 2.000,00 KM sa rokom va`nosti: opcija ponude plus 60 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu bankovnu garanciju u iznosu od 10% ugovorene vrijednosti sa rokom va`nosti: rok va`enja ugovora plus 30 dana. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kako je nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, PROTOKOL bez naknade. 

Mo`e se obezbijediti i na pismeni zahtjev dobavlja~a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Za BH Telecom su prihvatljivi svi slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 9. 2009. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana od dana otvaranja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 9. 2009. godine u 11,15 sati 

u sali na II katu BH Telecoma d.d. Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, 71000 Sarajevo. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji su date sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude.    

(1-12-12134-09) 


12 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Emir Cokoja, predsjedavaju}i komisije, 

Kemal Kapi}, stru~no tehni~ko lice 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: 033/751-782, 033/751-856 

Fax: 033/751-780   

E-mail: e.cokoja@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj: 105-20/09, Usluga vr{enja nadzora nad izvo|enjem radova na dovr{etku rekonstrukcije PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Usluga vr{enja nadzora nad izvo|enjem radova na dovr{etku rekonstrukcije PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehni~koj specifikaciji iz Anexa V tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

13 mjeseci od uvo|enja izvo|a~a radova u posao 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija za ponudu mora iznositi 1,5% ponudbene vrijednosti (bez ura~unatog PDV-a), a minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 (trideset) dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za dostavu ponuda. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti od 120 dana od dana otvaranja ponude tj. opcija ponude plus 30 dana. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava kojom se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da ponu|a~ nema smetnji u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    da ekonomsko finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije 

-    da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave tendera u "Slu`benom glasniku BiH" 

-    ukupan promet u zadnje dvije godine ne smije biti ispod 500.000 KM, a ako je dobavlja~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije manje od jedne godine 250.000 KM 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    u vezi sa ta~kom g. iz ~lana 26. ZJN stav (2) ugovorni organ ne}e odobriti zaklju~enje ugovora sa podugovara~em ako on ne ispunjava uslove predvi|ene ~l. 23., 24., 25. i 26. ovog Zakona 

-    uspje{no iskustvo ponu|a~a u prethodne 3 (tri) godine na najmanje 3 (tri) ugovora vo|enja nadzora nad izvo|enjem radova na unutarnjem ure|enju poslovne i upravno administrativne zgrade, banke, {kolske zgrade, turisti~ke zgrade (hoteli), dvorane, stambeni objekti od ~ega: 

-    na najmanje 1 (jednom) ugovoru sa najmanje 15000 m2 povr{ine prostora 

-    2 (dva) ugovora sa najmanje 10000 m2 povr{ine prostora (za oba ugovora) 

-    anga`ovano ili zaposleno najmanje 10 lica, od ~ega najmanje 5 lica zaposleno na neodre|eno/odre|eno vrijeme 

-    obrazovne i profesionalne kvalifikacije za 7 (sedam) lica odgovornih za pru`anje konkretnih usluga od ~ega: 

-    1 (jedan) diplomirani in`injer-voditelj gra|enja sa minimalno 20 godina radnog sta`a i polo`enim stru~nim ispitom 

-    6 ({est) diplomiranih in`injera od ~ega: 1 (jedan) arhitektonske struke (gra|evinske struke), 1 (jedan) elektro struke smjer energetika, 1 (jedan) elektro struke smjer automatika, telekomunikacija ili informatika, 1 (jedan) ma{inske struke, 1 (jedan) gra|evinske struke smjer-hidro instalacije (ViK), 1 (jedan) diplomirani in`injer za{tite na radu/za{tite od po`ara - sa minimalno 10 (deset) godina radnog sta`a i polo`enim stru~nim ispitom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da   

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 17. 8. 2009. godine do 16. 9. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

U cijenu je ura~unat PDV. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, SWIFT: RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije za Tender broj 105-20/09, Usluge vr{enja nadzora nad izvo|enjem radova na dovr{etku rekonstrukcije PTZ JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo 

IBAN CODE: BA391610600000043340 

Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu: "Sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....). 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem UniCredit Bank d.d. Sarajevo na ra~un broj 3389002208088319 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije. 

Tender 105-20/09, Usluge vr{enja nadzora nad izvo|enjem radova na dovr{etku rekonstrukcije PTZ JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 9. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 9. 2009. godine u 10,15 sati 

Sarajevo, sala 246 

(1-12-12153-09) 


12 - JANAB 


KANTONALNO TU@ILA[TVO KANTONA SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Kantonalno tu`ila{tvo Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Gobelji} D`enita, Gibanica Sevdija 

Adresa: Radi}eva 6 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200223290004 

Telefon: 033/276-849, 033/276-806 

Fax: 033/276-870 

E-mail: tuzdi@bih.net.ba 

Internet adresa: tuzilastvoks.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE 

Kantonalno tu`ila{tvo Kantona Sarajevo, ul. Radi}eva broj 6, 71000 Sarajevo 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Usluge ~i{}enja objekta Kantonalnog tu`ila{tva Kantona Sarajevo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi po ~l. 23. ZJN BiH, ne stariji od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ove obavijesti u "Slu`benom glasniku BiH" 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Uslovi su definisani u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Uslovi su definisani u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena     u~e{}e 70% 

    2) kvalitet obavljanja usluga     u~e{}e 20% 

    3) na~in i uslovi pla}anja     u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javne nabave ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05), kao u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti, bez naknade, te se ista mo`e podi}i svakodnevo u slu`benim prostorijama Kantonalnog tu`ila{tva Kantona Sarajevo. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 9. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Opcija ponude - 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 9. 2009. godine u 10,15 sati 

Sarajevo, Radi}eva 6 - slu`bene prostorije Kantonalnog tu`ila{tva KS 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ }e svoju ponudu dostaviti li~no ili preporu~enom po{tanskom po{iljkom koja mora biti propisno ovjerena od strane ovla{tenog lica u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "NE OTVARAJ". 

Ponu|ene cijene dostaviti pojedina~no za svaku stavku, te posebno obra~unati ukupnu cijenu sa PDV-om. 

Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik (pismeno ovla{tenje) svakog ponu|a~a koji je na vrijeme dostavio predmetnu ponudu. 

Neblagovremene ponude }e se vratiti neotvorene; obavezno ponude dostaviti u skladu sa tehni~kom dokumentacijom. 

Ugovorni organ ne}e snositi tro{kove ponu|a~a po ovom javnom pozivu. 

Pravna lica koja su preuzela tendersku dokumentaciju po obavje{tenju A-III-6/09; objavljenog u "Slu`benom glasniku BiH" od 17. 8. 2009. godine, po odluci Komisije oslobo|eni su tro{kova iz ta~ke IV.4. ovog obavje{tenja. 

(1-12-12158-09) 


12 - JANAB 


URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ured koordinatora za reformu javne uprave 

Kontakt osoba: Marina Kavaz-Siru~i} 

Adresa: Vrazova 9 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200334950020 

Telefon: 033/565-763 

Fax: 033/565-761 

E-mail: marina.ks@parco.gov.ba 

Internet adresa: www.parco.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b na dr`avnom nivou, ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o uslugama za implementaciju projekta "Obuka slu`benika za odnose s javno{}u", Odluka o nabavci broj 01-07-73-9/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Obuka slu`benika za odnose s javno{}u kao u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji. Maksimalna vrijednost bud`eta za ugovor je 160.250,00 KM sa ura~unatim PDV-om. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

U Bosni i Hercegovini i zemlji Europske unije, a kako je bli`e dato u projektnom zadatku. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

5 mjeseci od potpisivanja ugovora, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, u iznosu od 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ukoliko ponu|a~ zahtijeva avansno pla}anje, du`an je obezbijediti avansnu garanciju kako je dato u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama, na na~in i u formi kako je dato u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je dato u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Uslovi  i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je dato u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je dato u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, kako je dato u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti do 8. 9. 2009. godine svakim radnim danom od 10,00 do 16,00 sati na adresi ugovornog organa navedenoj pod I.1., ili }e biti dostavljena zainteresiranim dobavlja~ima na njihov zahtjev. Zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije dobavlja~i trebaju poslati u pisanoj formi (putem po{te ili faksa). Nije predvi|ena nov~ana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 9. 2009. godine u 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

120 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ugovorni organ }e izvr{iti javno otvaranje ponuda u otvorenom postupku 18. 9. 2009. godine, na adresi Vrazova 9 u Sarajevu u 12,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

2.    Dobavlja~i mogu od ugovornog organa tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije u skladu sa Uputstvom o primjeni Zakona o javnim nabavkama najkasnije 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponude navedenog pod IV.6. tj. do 8. 9. 2009. godine ili dostavljanjem pisma na faks broj 033/565-761, kontakt osoba Marina Kavaz-Siru~i}. 

3.    Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

4.    Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e obavijestiti ponu|a~e i objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

(1-12-12163-09) 


12 - JANAB 


JP RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" DOO U \UR\EVIKU 

DRUGO PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. u \ur|eviku 

Kontakt osoba: Softi} Adnan 

Adresa: Magistralni put bb \ur|evik 

Po{tanski broj: 75272 

Identifikacioni broj: 4209284170009 

Telefon: 035/772-681; 035/774-970; 035/775-645 

Fax: 035/772-667 

E-mail: rmu.djur@bih.net.ba 

Internet adresa: www.rmu-djurdjevik.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora broj 03-4201/09 od 10. 8. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izrada Strategije razvoja RMU "\ur|evik" za period 2010-2030. godina 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Data u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Data u tenderskoj dokumentaciji. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje potpisom ugovora i zavr{ava revizijom Strategije 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% (jedan posto) od ponu|ene cijene, a ne manje od 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

-    bezuslovna bankarska garancija 

-    period va`enja garancije je 30 dana du`i od opcije ponude 

-    garancija se dostavlja uz ponudu 

-    garancija sadr`i uslove za njenu realizaciju po ~lanu 16. stav (3) UPZJN BiH 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponuda  }e biti odbijena ukoliko ponu|a~ ne ispunjava uslove iz ~lana 23. ZJN. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u  relevantnim profesionalnim ili trgova~kim registrima. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ostvaren pozitivan rezultat poslovanja za posljednje tri godine (2006, 2007. i 2008. godina) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

a)    Stru~ni tim koji }e biti odgovoran za izvr{enje usluga mora posjedovati radno iskustvo na obavljanju, projektovanju rudarskih objekata povr{inske i podzemne eksploatacije u skladu sa zakonom, te projektovanju prijenosa i distribucije elektri~ne energije, analize tr`i{ta elektri~nom energijom, normativnog okvira predmeta poslovanja (regulacija, statusna pitanja, ugovorni odnos) bez obzira da li su u radnom odnosu sa dobavlja~em i koji se sastoji najmanje od: 

I.    3 dipl. ing. rudarstva, radno iskustvo min. 10 god., 

    ekspert za eksploataciju mrkih ugljeva, 

II.    1 dipl. ing. elektrotehnike, radno iskustvo min. 10 god., 

    ekspert za planiranje elektro energetskog sistema, 

III.    1 dipl. ing. ma{instva, radno iskustvo min. 10 god., 

    ekspert za ma{insko energetske analize, 

IV.    1 dipl.ecc., radno iskustvo min. 5 god., 

    ekspert za ekonomsko energetske analize, 

V.    2 dipl. ing. geologije, radno iskustvo min, 5 god. specijalista za mrke ugljeve 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) ponu|ena cijena    u~e{}e 80% 

    2) rok zavr{etka izrade studije    u~e{}e 10% 

    3) rok pla}anja    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti odmah po objavi obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati, a najkasnije 9. 9. 2009. godine do 15,00 sati. 

Nov~ana naknada za otkup tenderske dokumentacije je za 50,00 KM. 

Uplata naknade za tendersku dokumentaciju se vr{i na blagajni preduze}a ili preko Tuzlanske banke DD Tuzla na ra~un 1321100309725659. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

15. 9. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

15. 9. 2009. godine u 10,30 sati 

\ur|evik, direkcija Rudnika 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. 

Ponude se predaju li~no na Expedit RMU "\ur|evik" d.o.o. u \urdeviku ili se dostavljaju preporu~eno po{tom na adresu: JP RMU "\ur|evik" d.o.o. u \urdeviku, 75 272 \urdevik. 

(1-12-12168-09) 


12 - JANAB 


OP]INA NOVI TRAVNIK 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op}ina Novi Travnik 

Kontakt osoba: Emir Leti} 

Adresa: Kralja Trvrtka bb 

Po{tanski broj: 72290 

Grad: Novi Travnik 

Identifikacioni broj: 4236222030003 

Telefon: 030/792-447 

Fax: 030/795-015 

E-mail: opcina.novi.travnik@tel.net.ba 

Internet adresa: www.novi-travnik.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Prevoz u~enika osnovnog obrazovanja za {kolsku 2009/1010. godinu u Novom Travniku 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prevoz u~enika osnovnog obrazovanja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Definisani tenderskom dokumentacijom 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Za relacije na kojima se vr{i prijevoz, podijeljene u zasebne lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Jedna godina 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema ih 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u natje~aju imaju ponu|a~i koji putem pismenih dokaza obezbijede da nemaju smetnji za u~e{}e u skladu sa ~lanom 23. ZJN. 

a)    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom 

b)    uvjerenje nadle`nog suda da direktor ponu|a~a nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja 

c)    uvjerenje porezne uprave da je ponu|a~ ispunio obaveze kao porezni obveznik 

d)    uvjerenje nadle`nog organa da je ponu|a~ ispunio obaveze pla}anja doprinosa za penzijsko (PIO/MIO) i zdravstveno osiguranje 

Svi dokumenti ili ovjerene kopije istih da nisu starije od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra (obavezno da je obuhva}ena djelatnost koja je predmet natje~aja - za obavljanje javnog prevoza putnika), sa ovjerenim pojedina~nim prilozima, ne starijim od tri mjeseca 

-    ovjerena kopija licenci (A i B) izdana od nadle`nog organa za obavljanje prevoza u drumskom saobra}aju 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda banke o solventnosti ponu|a~a-ne starija od tri mjeseca 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    spisak voza~a autobusa sa prilo`enim ovjerenim kopijama iskaznica za voza~e D kategorije 

-    rje{enje o tehni~ko-eksploatacionim uslovima za svaki autobus 

-    polisa osiguranja putnika od nesretnog slu~aja 

-    ovjerene kopije saobra}ajnih dozvola za vozne jedinice 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena, tehni~ki prihvatljive ponude 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 11. 9. 2008. godine. Dokumentacija je besplatna. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

16. 9. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Trideset dana od krajnjeg datuma za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

16. 9. 2009. godine (srijeda) u 12,05 sati 

Sala Op}inskog vije}a, zgrada Op}ine 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude dostaviti u jednoj koverti, zatvorenoj, sa pe~atom. Na koverti nazna~iti broj telefona/broj telefaksa, PONUDA - NE OTVARAJ "PREVOZ U^ENIKA za {kolsku 2009/2010. godinu". Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a. Neblagovremene ponude ne}e biti razmatrane i bit }e vra}ene neotvorene. 

(1-12-12172-09) 


12 - JANAB 


ZDP "ELEKTRO-BIJEQINA" AD BIJEQINA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 12-JANAB-3228/09 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. 

Kontakt osoba: Nada Todi}, ekon. dio; Du{ko Trifkovi}, tehn. dio. 

Adresa: Majevi~ka 97 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bijeqina 

Identifikacioni broj: 440035842000 

Faks: 055/226-700; 226-726 

E-mail: elektrobn@rstel.net  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1., Slu`ba komercijale 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1., Slu`ba protokola 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

12-JANAB-3228/09 Nabavka usluga odr`avawa vozila 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka usluga servisirawa i odr`avawa vozila za potrebe ZEDP "Elektro-Bijeqina" a.d. i Radnih jedinica u 2009. godini 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Radionica davaoca usluga 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1 

Usluge servisirawa putni~kih vozila (Program "Lada" "Zastava") 

LOT 2 

Usluge servisirawa terenskih vozila ("Lada Niva") 

LOT 3 

Usluge servisirawa traktora sa hidrauli~no nadogradwom "Paccagnella" 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Do ispuwewa obaveza iz ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, 1% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

U obliku bezuslovne bankarske garancije 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

3% ugovorene vrijednosti (bez PDV-a) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bankarska garancija neopoziva, bezuslovna, bez prava na prigovor i naplativa na pravi poziv 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi prema ~lanu 23. ZJN 

Dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokazi u skladu sa ~lanom 24. ZJN, i tenderskom dokumentacijom 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dokazi prema ~lanu 25. ZJN 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 26. ZJN 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    kriterij cijene    u~e{}e 70% 

    2.    kriterij kvaliteta    u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa Odlukom o obaveznom kori{}ewu preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti od dana objavqivawa. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumettaciju iznosi 50,00 KM (PDV ura~unat) 

@iro ra~un za uplatu: 5550010000400094 kod Nove banke Bijeqina 

Za devizne upalte instrukcija za pla}awe je: 

Korespondent banka:    DEUTCHE BANK