KAZALO

Broj/Broj 40/09

LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

1 - JANAB
OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.)

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR "ALJUATERM" OLOVO

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

JAVNA USTANOVA SARAJEVSKI RATNI TEATAR "SARTR"SARAJEVO

OP]INA TOMISLAVGRAD

VRHOVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

CENTAR ZA STARA I IZNEMOGLA LICA/OSOBE MOSTAR

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

JP "[UME TK" DD KLADANJ

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA MOSTAR

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BiH SARAJEVO

JAVNO PODUZE]E "KOMRAD" DOO POSU[JE

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

ODKJP "GRADSKO GROBLJE" BANJA LUKA

BH TELECOM DD SARAJEVO REGIONALNA DIREKCIJA TUZLA

VLADA REPUBLIKE SRPSKE SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE VLADE RS BANJA LUKA

OP]INA TRAVNIK

MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE PORESKA UPRAVA BANJA LUKA

DIONI^KO DRU[TVO "BH TELECOM" SARAJEVO REGIONALNA DIREKCIJA TUZLA

DIONI^KO DRU[TVO "BH TELECOM" SARAJEVO REGIONALNA DIREKCIJA TUZLA

RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK AD UGLJEVIK

BH TELECOM DD SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KSB/SBK NOVI TRAVNIK

ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" AD MRKONJI] GRAD

ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" AD MRKONJI] GRAD

MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA BANJA LUKA

KJP "POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR" DOO SARAJEVO-ILID@A

KJP "POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR" DOO SARAJEVO-ILID@A

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

@ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

@ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA

@ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

MH ELEKTROPRIVREDA RS AD ZP HE NA TREBI[NJICI AD TREBINJE

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD   

REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH SARAJEVO

MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA

OP]INA CENTAR SARAJEVO

JP RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK"U \UR\EVIKU

"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO

MH ERS ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" AD PALE

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

BH TELECOM DD SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC DIREKCIJA SOKOLAC

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

OP[TINA KALINOVIK

MINISTARSTVO ODBRANE/OBRANE BiH SARAJEVO

AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH SARAJEVO

JAVNA USTANOVA SARAJEVSKI RATNI TEATAR "SARTR" SARAJEVO

JP "[UME TK" DD KLADANJ

OP]INA GORA@DE

BR^KO DISTRIKT BiH

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA-FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU/FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO MOSTAR

AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO

VLADA REPUBLIKE SRPSKE GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE BANJA LUKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, [UMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA

OP]INA BIHA]

HRVATSKA PO[TA DOO MOSTAR

FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA SARAJEVO

OP]INA NOVO SARAJEVO

OP[TINA BIJELJINA

OP]INA CAZIN SLU@BA ZA FINANSIJE I RA^UNOVODSTVO

PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ REPUBLIKE SRPSKE AD BANJALUKA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA"  SARAJEVO

HRVATSKA PO[TA DOO MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVNE DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HECEGOVINE DOO SARAJEVO

KATOLI^KI [KOLSKI CENTAR - [KOLA ZA EUROPU "IVAN PAVAO II" BIHA]

JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

JU "OP]INSKI FOND ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURU" SANSKI MOST

JU "OP]INSKI FOND ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURU" SANSKI MOST

JU "OP]INSKI FOND ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURU" SANSKI MOST

OP[TINA MODRI^A

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

JAVNA USTANOVA "COMING" [IROKI BRIJEG

OP[TINA FO^A

DIONI^KO DRU[TVO "BH TELECOM" SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

MH ELEKTROPRIVREDA RS AD ZP HE NA TREBI[NJICI AD

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

JZU DOM ZDRAVLJA SREBRENIK

OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO

OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO

OP]INA NOVI GRAD

OP]INA LJUBU[KI

OP]INA LIVNO

JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" BANJA LUKA

REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA OBNOVU I IZGRADNJU U IME UGOVORNOG ORGANA MINISTARSTVA RADA I BORA^KO-INVALIDSKE ZA[TITE BANJA LUKA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR

OP]INA NOVO SARAJEVO

JAVNO PREDUZE]E DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

JAVNO PREDUZE]E DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

@ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

OP[TINA BIJELJINA

JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVEDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

OP]INA SAPNA

OP[TINA PRNJAVOR  

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

MH ERS ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" AD PALE

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ - BANJA LUKA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[ - BANJA LUKA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

2 - JANAB
OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE SARAJEVO

KANCELARIJA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE SARAJEVO

OP]INA CENTAR SARAJEVO

MH ELEKTROPRIVREDA RS AD ZP HE NA TREBI[NJICI AD TREBINJE

OP]INA CENTAR SARAJEVO

4 - JANAB
KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA

VIJE]E MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE GENERALNI SEKRETARIJAT SARAJEVO

5 - JANAB
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "POKOP" DOO SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA TRAVNIK

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

OP[TINA BOSANSKI BROD

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

ZAVOD ZA ZAPO[LJAVANJE REPUBLIKE SRPSKE ISTO^NO SARAJEVO - PALE

JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMRAD" DOO BIHA]

MINISTARSTVO UNUTARNJIH/UNUTRA[NJIH POSLOVA SBK/KSB TRAVNIK

MINISTARSTVO UNUTARNJIH/UNUTRA[NJIH POSLOVA SBK/KSB TRAVNIK

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINI^KA APOTEKA

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINI^KA APOTEKA

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA

PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ REPUBLIKE SRPSKE AD BANJALUKA

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA UNIVERZITETSKI KLINI^KI CENTAR TUZLA

JAVNA USTANOVA NARODNO POZORI[TE SARAJEVO

LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA

OP]INSKI SUD U SARAJEVU

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA

PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ RS AD BANJA LUKA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA MOSTAR

OP[TINA ISTO^NO NOVO SARAJEVO

OP[TINA ISTO^NO NOVO SARAJEVO

UNIVERZITET U TUZLI

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

OP]INA TUZLA

JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" BANJA LUKA

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

OP[TINA RIBNIK

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJE ZENICA

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

6 - JANAB
DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV

KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" AD BROD

 MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

JP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD

JAVNA USTANOVA OSNOVNA [KOLA "TEO^AK" TEO^AK

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

VRHOVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

ELEKTROPRENOS - ELEKTROPRIJENOS BiH AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRU^JE SARAJEVO

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

MINISTRSTVO ZA OBNOVU, RAZVOJ I POVRATAK TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" AD BROD

DIONI^KO DRU[TVO "BH TELECOM" SARAJEVO REGIONALNA DIREKCIJA TUZLA

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

OP[TINA BIJELJINA

JP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU SARAJEVO

DIONI^KO DRU[TVO "BH TELECOM" DD SARAJEVO DIREKCIJA GORA@DE

OP]INA SANSKI MOST

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA SARAJEVO

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

PRIVREDNO DRU[TVO ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT GASA "BH-GAS" DOO SARAJEVO

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZATVORENOG TIPA ZENICA

JAVNA USTANOVA "DOM PENZIONERA" TUZLA

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BiH BANJA LUKA REGIONALNI CENTAR TUZLA

UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BiH BANJALUKA REGIONALNI CENTAR SARAJEVO

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA MOSTAR

OP[TINA BIJELJINA

JP[ "[UME RS" AD SOKOLAC [UMSKO GAZDINSTVO "PANOS" VI[EGRAD

OP]INA ZAVIDOVI]I

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

MINISTRSTVO ZA OBNOVU, RAZVOJ I POVRATAK TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

KP "VODOVOD I KANALIZACIJA" AD BROD

DIONI^KO DRU[TVO "BH TELECOM" SARAJEVO REGIONALNA DIREKCIJA TUZLA

KJKP "POKOP" DOO SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HRECEG BOSNE DD MOSTAR

UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BiH REGIONALNI CENTAR MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE  HERCEG BOSNE DD MOSTAR

OP]INA BIHA]

VLADA REPUBLIKE SRPSKE SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE VLADE RS BANJA LUKA

"AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE JADRANSKOG MORA" MOSTAR

"ELEKTROPRIJENOS/ELEKTROPRENOS BiH" AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRU^JE MOSTAR

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC [G "BIRA^" VLASENICA

OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO

MINISTARSTVO PRAVDE BiH SARAJEVO

JAVNA USTANOVA UNIVERZITET U ZENICI

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC [UMSKO GAZDINSTVO "SJEME]"

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

@ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD

OP[TINA PRIJEDOR

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZENICA

OP[TINA DOBOJ

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO"AD GACKO

"AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE" SARAJEVO

OP[TINA LAKTA[I

JP[ "[UME RS" AD SOKOLAC "CENTAR ZA SJEMENSKO-RASADNI^KU PROIZVODNJU" DOBOJ

OP]INA BIHA]

OP]INA GORA@DE

MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORA@DE

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

OP[TINA BIJELJINA

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

ZP RUDNIK I TE UGLJEVIK AD  UGLJEVIK

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD DIREKCIJA SOKOLAC

7 - JANAB
DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM @EP^E

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMRAD" DOO BIHA]

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE SARAJEVO

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE SARAJEVO

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE SARAJEVO

OP]INA GORA@DE

RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BANJA LUKA

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

DOM ZDRAVLJA NEUM

AGENCIJA ZA INDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA SARAJEVO

REPUBLI^KI ZAVOD ZA STATISTIKU RS BANJALUKA

HPK - HEMIJSKA PRERADA KUKURUZA AD DRAKSENI] KOZARSKA DUBICA

MINISTARSTVO INDUSTRIJE, ENERGETIKE I RUDARSTVA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO

UNIVERZITET U TUZLI

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

TU@ILA[TVO-TU@ITELJSTVO BiH

UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BiH BANJA LUKA

OP[TINA MODRI^A

JAVNA USTANOVA OSNOVNA [KOLA "SAPNA" SAPNA

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

OP]INA BIHA]

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

JP BH PO[TA DOO SARAJEVO CENTAR PO[TA ZENICA

"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO CENTAR PO[TA ZENICA

"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO CENTAR PO[TA ZENICA

UNIVERZITET U TUZLI

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OP]INA KAKANJ

8 - JANAB
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

OP[TINA BIJELJINA

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

9 - JANAB
OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

OP[TINA DOBOJ

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA KOMISIJA ZA DEMINIRANJE U BiH CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BiH SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "KOMRAD" DOO BIHA]

RMC "DR. SAFET MUJI]" MOSTAR

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

PREDSJEDNI[TVO BiH SARAJEVO

OSNOVNA [KOLA "DESANKA MAKSIMOVI]" PRIJEDOR

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

RMC "DR. SAFET MUJI]" MOSTAR

JU DOM PENZIONERA U TREBINJU

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO UGOVORNE APOTEKE IZ MRE@E APOTEKA KANTONA SARAJEVO

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

"KOMPRED" AD UGLJEVIK

JAVNA USTANOVA "COMING" [IROKI BRIJEG

VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BiH SARAJEVO

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU/FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO MOSTAR

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA/ FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA SARAJEVO

OP]INA LIVNO

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

JP HT DOO MOSTAR

DIONI^KO DRU[TVO "BH TELECOM" SARAJEVO DIREKCIJA TUZLA

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KSB/SBK NOVI TRAVNIK

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

OP]INA BU@IM

AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE SARAJEVO

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO PODRU@NICA "HIDROELEKTRANE NA NERETVI" JABLANICA

JAVNO PREDUZE]E DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

JAVNO PREDUZE]E DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

JAVNO PREDUZE]E DIREKCIJA CESTA FBiH SARAJEVO

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OP]INA CAZIN

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE (RAK) SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA"  SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA-FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU/ZRAKOPLOVSTVO MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

OP[TINA VI[EGRAD

JAVNO PREDUZE]E DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

10 - JANAB
OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

OP]INA GRUDE

JAVNO PREDUZE]E "LUKA BR^KO" DOO BR^KO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

"HERCEGBOSANSKE [UME" DOO KUPRES [UMSKO GOSPODARSKO DRU[TVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA

RMU BANOVI]I DD BANOVI]I

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

MJE[OVITI HOLDING ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE MATI^NO PREDUZE]E AKCIONARSKO DRU[TVO TREBINJE ZAVISNO PREDUZE]E RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AKCIONARSKO DRU[TVO GACKO

MJE[OVITI HOLDING ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE MATI^NO PREDUZE]E AKCIONARSKO DRU[TVO TREBINJE ZAVISNO PREDUZE]E RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AKCIONARSKO DRU[TVO GACKO

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

BH TELECOM SARAJEVO

OP[TINA VI[EGRAD

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA-FINANSIJA POREZNA UPRAVA SREDI[NJI URED SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" ZENICA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

OP[TINA HAN PIJESAK

MINISTARSTVO ZA PRIVREDU BPK DIREKCIJA ZA CESTE GORA@DE