LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina XIII/V
Ponedjeljak, 25. 5. 2009. godine
 

Broj/Broj
40 

Godina XIII/V
Ponedjeqak, 25. 5. 2009. godine 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2 - JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3 - JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4 - JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41 - JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6 - JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61 - JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62 - JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63 - JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7 - JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91 - JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", je: 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT BANK DD     338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Prijem  oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel.: +387 (33) 554-111; fax: +387 (33) 554-110, 551-095
     E-mail:  oglasi
@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet  adresa:    www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
                                         www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

– OGLASNIK JAVNE NABAVE/NABAVKE - OGLASNIK JAVNE NABAVKE izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata  na "Slu`beni glasnik BiH", za I polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). 

Tekstovi oglasa javnih nabavki/nabava, uz narud`benicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tene osobe ugovornog organa, dostavljaju se li~no, putem faksa ili po{tom, do utorka do 16 sati, na zakonom propisanim obrascima. 

Tako zaprimljeni oglasi bit }e objavljeni u prvom broju "Oglasnika javnih nabavki/nabavi" u ponedjeljak. 

Svi oglasi primljeni mimo zakonom predvi|enog roka, podrazumijevaju objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabavke/nabave". 

Ugovorni organi su du`ni izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od  momenta izdavanja fakture uz obavezni poziv na broj fakture. 

OBAVJE[TENJE 

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 5. 5. 2005. godine OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). 

Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO. 

Nakladnik: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za nakladnika: tajnik Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Ravnatelj: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Ravnatelj: 554-150 - Pretplata:  554-570, Faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED  - Tisak: UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Semizovac - Za tiskaru Semir Prguda  - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002.
Internet izdanje: http://www.sllist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM 


OGLASNIK JAVNE NABAVE 


1 - JANAB 

11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 1037-CZ/09P 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d Sarajevo 

Kontakt osoba: Emina Kustura, tel. 033/751-880; Mirza D`evlan, tel. 033/758-198 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-880 

Fax: 033/751-784 

E-mail: e.kustura@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija 11, Sarajevo 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 1037-CZ/09 P    

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kablovi i kablovski pribor za potrebe TE Tuzla i HE na Neretvi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehni~koj specifikaciji iz tenderske dokumentacije Anex 5 tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Termoelektrana Tuzla i Hidroelektrane na Neretvi 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a,  minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos 10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da ponu|a~ nema smetnji za u~e{}e u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmetne nabavke u skladu s va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    da ekonomsko i finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora 

-    da je ponu|a~ imao ukupan promet u zadnje dvije godine 140.000,00 KM, a ako je registrovan odnosno po~eo sa radom prije manje od godine dana 100.000,00 KM 

-    da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave u "Slu`benom glasniku BiH" 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje 2 ugovora ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onom koji se odnosi na predlo`eni ugovor u prethodne tri godine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti 25. 5. 2009. godine do 22. 6. 2009. godine u JP EP BiH d.d., Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija 305. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. Ponu|a~i koji su otkupili tendersku dokumentaciju u prvobitnom postupku, tendersku dokumentaciju po ponovljenom postupku mogu preuzeti bez nov~ane naknade. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 (IBAN CODE: BA391610600000043340) u korist JP EP BiH - Otkup tenderske dokumentacije br. 1037-CZ/09 P. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac"(our...). 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem UniCredit Bank d.d. Sarajevo na ra~un broj 3389002208088319 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije, b 

r. 1037CZ/09P. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 6. 2009. godine do 9,30 sati za svaki lot 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

22. 6. 2009. godine 

Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, zgrada PTZ Sarajevo, sala 111 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda u 10,00 sati. 

(1-11-7537-09) 


11 - JANAB 


RAZVOJNA BANKA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Jasmina Gradin~i} 

Adresa: Igmanska 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200057850004 

Telefon: 033/277-950 

Fax: 033/668-952 

E-mail: jasmina.gradincic@rbfbih.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor za nabavku i isporuku kancelarijskog materijala 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala. 

Detaljni podaci navedeni su u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Opis robe i koli~inske specifikacije navedene su u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, Igmanska 1, 71000 Sarajevo  

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1 (jedna) godina, u periodu juli 2009. - juni 2010. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da, iznos garancije za izvr{enje ugovora je 10% od vrijednosti ugovora.  

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 23. Zakona-uslovi za u~e{}e, li~na situacija, dostaviti dokumente, kojima dobavlja~i dokazuju da se na njih ne odnose slu~ajevi navedeni u ~lanu 23. Zakona, i to: 

-    izvod iz "sudskog registra", ili, ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadle`ni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja~ dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, niti da je u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan  

-    izvod iz "sudskog registra", ili, ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadle`ni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja~ dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan 

-    izvod iz "sudskog registra", ili, ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadle`ni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja~ dolazi, u cilju dokazivanja da nije osu|en sudskom presudom za kr{enje zakona u smislu njegovoga poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude 

-    uvjerenje, izdato od strane ovla{tenog organa u BiH, ili u bilo kojoj drugoj zemlji, u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan 

-    uvjerenje, izdato od strane ovla{tenog organa u BiH, ili u bilo kojoj drugoj zemlji, u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne poreze u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan  

Navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca, ra~unaju}i od roka za dostavljanje ponuda. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 24. Zakona-sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica, koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke. Potrebno je dostaviti slijede}e dokumente: 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima (ovjerena fotokopija), koji nisu stariji od tri mjeseca, ili ekvivalentna uvjerenja kojim dokazuju da imaju pravo obavljanja profesionalne djelatnosti koja je predmet nabavke 

-    naziv dobavlja~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem 

Navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca, ra~unaju}i od roka za dostavljanje ponuda. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 25. Zakona-ekonomska i finansijska podobnost, ekonomsko i finansijsko stanje dobavlja~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora, odnosno ponu|a~i treba da ispunjavaju slijede}e uslove: (i) finansijsko poslovanje iskazuje pozitivan rezultat u posljednje 3 (tri) godine: 2006, 2007. i 2008. godini, {to dokazuje: 

-    bilansom stanja i bilansom uspjeha za 2006, 2007. i 2008. godinu, ovjerenim od strane Agencije za pru`anje finansijskih, informati~kih i posredni~kih usluga (AFIP), ili ekvivalentan dokumenat (prijava za razrez poreza) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 26. Zakona-tehni~ka i profesionalna podobnost, dobavlja~i trebaju biti tehni~ki i profesionalno osposobljeni za izvr{enje ugovora, a uslov je: (i) uspje{no iskustvo kao samostalnog ugovara~a u realizaciji najmanje 3 (tri) ugovora, koji su po karakteru i vrijednosti isti ili sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor, u prethodne 3 (tri) godine, {to dokazuju: 

-    izjavom sa pregledom realizovanih ugovora, koji su po karakteru i vrijednost isti ili sli~ni onima koji se odnose na ovaj tender, u posljednje tri godine (opisati naziv ugovora, vrijednost i godinu realizacije) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Najbolje ocijenjena prihvatljiva ponuda. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U postupku nabavke }e se koristiti preferencijalni tretman doma}eg, shodno Odluci o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH" broj 50/05). 

Ukoliko u predmetnoj nabavci postoji mogu}nost za primjenu preferencijalnog tretmana, ponu|a~ je du`an dostaviti izjavu da je najmanje 50% roba iz Bosne i Hercegovine, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, u roku odre|enom za podno{enje ponuda. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un 195 001 00000015 86, Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, sa naznakom: Uplata tenderske dokumentacije "Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponedjeljak, 22. juni 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 ({ezdeset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda }e se odr`ati u ponedjeljak, 22. juna 2009. godine, u 10,15 sati, na adresi: Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, Igmanska 1,  71000 Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude treba da sadr`e sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci i dokumente i informacije navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

Zatvorenu i zape~a}enu kovertu sa ponudom, na kojoj }e pisati: 

Ponuda za: 

    "Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala" 

-     ne otvarati do ponedjeljka, 22. juna 2009. godine do 10,15 sati. 

Na koverti obavezno nazna~iti naziv i adresu ponu|a~a. 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit. 

(1-11-7544-09) 


11 - JANAB 


JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA 

BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR "AQUATERM" 

OLOVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javna zdravstvena ustanova banjsko-rekreativni centar "AQUATERM" Olovo 

Kontakt osoba: Me{i} Azemina, Gurda Enes 

Adresa: Branilaca grada 3 

Po{tanski broj: 71340 

Grad: Olovo 

Identifikacioni broj: 218106810001 

Telefon: 032/825-008, 825-167 

Fax: 032/825-008, 825-167 

E-mail: aqaterm@bih.net.ba 

Internet adresa: www.aquaterm.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za nabavku roba i vr{enje usluga po tenderu broj 01/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1     Gove|e meso (teletina svje`a) 

LOT 2     Gove|e meso (svje`e i suho) 

LOT 3     Svje`e vo}e i povr}e 

LOT 4     Zamrznuto vo}e i povr}e 

LOT 5     Oslale namirnice za pripremanje gotovih jela 

LOT 6     Hljeb 

LOT 7     Alkoholna pi}a 

LOT 8     Bezalkoholna pi}a 

LOT 9     Pivo i mineralna voda 

LOT 10     Sredstva za odr`avanje i higijenska sredstva 

LOT 11     Sitni inventar za ugostiteljstvo 

LOT 12     Posteljina i ostali inventar za opremu soba 

LOT 13     Kancelarijski materijal 

LOT 14     Gorivo i mazivo 

LOT 15     Ugalj i usluge prijevoza 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje po potpisu ugovora i zavr{ava istekom potpisanog ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema zahtjeva 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    dokaz da ponu|a~ nije pod slu~ajem ili likvidacijom (ne starije od 3 mjeseca)     

-    dokaz da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju (ne starije od 3 mjeseca) 

-    dokaz, da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog  poslovnog pona{anja u periodu od 5 godinu (ne starije od 3 mjeseca) 

-    dokaz da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan poslovni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina 

-    dokaz da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno i zdravstveno osiguranje (ne starije od 3 mjeseca) 

-    dokaz da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa prema PIO/MIO 

-    dokaz da je ponu|a~ izmirio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza (ne starije od 3 mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, broj i datum ponude, identifikacijski broj, poreski broj te broj transakcijskog ra~una 

-    ovjerena kopija rje{enja iz sudskog registra, odnosno akta nadle`nog organa da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti iz predmeta ponude sa prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dostaviti relevantne dokaze ponu|a~a u skladu sa ~lanom 25. 

stav 1. ta~ke b i d. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)     najpovoljnija cijena     u~e{}e 45% 

    2)    kvalitet     u~e{}e 20% 

    3)    uslovi i na~in pla}anja     u~e{}e 35% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti za sve vrijeme trajanja obavje{tenja o nabavci (29 dana). 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 6. 2009. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 6. 2009. godine u 14,00 sati 

Olovo, prostorije JZU BRC "AQUATERM"Olovo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju po{tom ili li~no na protokol Ustanove u zape~a}enim kovertama na adresu JZU BRC "AQUATERM"Olovo, Branilaca grada 3, 71340 Olovo, do 22. 6. 2009. godine u 16,00 sati. 

Javnom otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponu|a~a uz predo~enje pismenog ovla{tenja. 

Na kovertama obavezno nazna~iti: 

-    naziv i broj lota koji ponu|a~ nudi i rije~i "NE OTVARAJ- OTVARA KOMISIJA" 

-    naziv i adresu ponu|a~a 

Tenderska dokumentacija se podi`e uz podno{enje primjerka uplate na transakcijski ra~un 3389002208044669 otvoren kod UniCredit Bank ili uplatom na blagajni Ustanove prilikom podizanja dokumentacije. 

Neblagovremene i nepotpune ponude ne}e se uzimati u razmatranje, nego }e biti vra}ene ponu|a~u. 

Svi dokumenti u ponudi trebaju biti numerisani i ozna~eni rednim brojem. 

JZU BRC "AQATERM" Olovo ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora, te zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima niti je obavezna pojasniti razloge svoga postupka. 

(1-11-7561-09) 


11 - JANAB 


KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: Prim. dr. Mirjana Rakita Musi} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 4400928890000 

Telefon: 051/342-434 

Fax: 051/342-618 

E-mail: administracija@kc-bl.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 01-4255-1/09 od 8. 5. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Otvoreni postupak radi nabavke testova i potro{nog materijala za potrebe Laboratorije za PCR dijagnostiku. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao kod II.4. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

FCO apoteka Klini~kog centra Banja Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. 

Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdato od nadle`nog suda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    izjava da rok isporuke tra`ene robe ne}e biti du`i od 7 dana 

-    izjava da pristaje na odgo|eno pla}anje od najmanje 90 dana 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najbolja cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku do tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju pla}a se u iznosu od 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 6. 2009. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 6. 2009. godine u 10,00 sati 

Klini~ki centar Banja Luka, Dvanaest beba bb, sala za sastanke 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA"ponuda radi nabavke testova i potro{nog materijala za potrebe Laboratorije za PCR dijagnostiku: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, ul. Dvanaest beba bb. 

Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 24. 6. 2009. godine do 9,00 ~asova. Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00-14,00 ~asova u sobi br. 11. (Centralni medicinski blok) kod {efa Slu`be za javne nabavke i istra`ivanje tr`i{ta Majki} Du{ana, dipl. pravnika uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 100,00 KM. 

Uplata se vr{i na ‘iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj 571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a.d. u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. 

Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

(1-11-7571-09) 


11 - JANAB 


SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Slu`ba za zajedni~e poslove institucija Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Luca Ze}irevi}, @iga Emir, Zuhra ^olo 

Adresa: Trg BiH 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200703820003 

Telefon: 033/284-532, 033/284-564, 033/707-105 

Fax: 033/217-966 

E-mail: szzpbih@szzp.gov.ba 

Internet adresa: www.szzp.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

Nabavka i ugradnja trakastih, satenskih zavjesa, garni`a i PVC ‘aluzina 

Potpuni opis, koli~ina i specifikacija tra`enih roba su sadr`ani u tenderskoj dokumentaciji. 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Kao pod II 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada institucija Bosne i Hercegovine,Trg BiH br. 1, Sarajevo, Zgrada pravosudnih institucija BiH, Kraljice Jelene 88, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Da, 5% od vrijednosti ugovora, prema uslovima iz tenderske dokumentacije. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ugovorni organ zasniva dodjelu ugovora na osnovu kriterija "ekonomski najpovoljnije ponude"u smislu utvr|enih potkriterija: 

-     ukupna cijena ponude     maksimalno 70% 

-     rok isporuke i monta`e roba     maksimalno 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa ZJN 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za prijem ponuda je najkasnije do dana 23. 6. 2009. godine do 12,00 sati. Ponude se moraju dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom: 

"Ponuda za nabavku i ugradnju roba - TRAKASTE, MARKIZET, SATENSKE ZAVJESE, GARNI@E I PVC @ALUZINE - Ne otvarati" 

Ponude dostaviti li~no ili po{tom na protokol Slu`be za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Trg BiH br. 1, Sarajevo, soba br. 43. Nepotpune i neblagovremene ponude se ne}e uzeti u razmatranje. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Opcija ponude (najkra}e 90 dana) 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Komisija za javne nabavke Slu`be za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine }e javno otvoriti ponude u prostorijama ugovornog organa, Trg BiH br. 1, Sarajevo. 

Javno otvaranje ponuda }e se obaviti dana 23. 6. 2009. godine u 15,00 sati u prisustvu dobavlja~a koji ‘ele prisustvovati, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja, po lokalnom vremenu u  Zgradi Institucija Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Trg BiH br. 1, sala 1/I  od strane Komisije imenovane u tu svrhu, a uz prisustvo zainteresovanih ovla{tenih predstavnika ponu|a~a, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

Na otvaranju ponuda }e javno biti pro~itani: 

-     broj dostavljenih ponuda 

-     naziv i adresa ponu|a~a 

-     ukupna cijena ponude 

-     mijenjanje ili povla~enje ponude 

-     drugi detalji po odluci naru~ioca 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija za nabavku i ugradnju roba - TRAKASTE, MARKIZET, SATENSKE ZAVJESE, GARNI@E I PVC @ALUZINE - se mo`e preuzeti na adresi Slu`be za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Trg BiH br. 1, Sarajevo, kancelarija br. 43 u roku od tri dana od prijema pisanog zahtjeva sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa, poreskim brojem (poreski broj trebaju navesti samo ponu|a~i registrovani u BiH) i imenom i prezimenom lica koje }e preuzeti dokumentaciju (bez naknade). Zahtjevi trebaju biti dostavljeni po{tom ili telefaksom primljeni na adresu: Slu`ba za zajedni~ke poslove institucija Bosne i Hercegovine, Trg BiH br. 1, Sarajevo ili putem telefaksa 033/217-966, najkasnije 5 (pet) dana prije isteka krajnjeg roka za dostavu ponuda. 

(1-11-7574-09) 


11 - JANAB 


JAVNA USTANOVA SARAJEVSKI RATNI TEATAR "SARTR"SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javna ustanova Sarajevski ratni teatar "SARTR" 

Kontakt osoba: Damir Fazlagi}, mob. 061/157-140;
Nermin Klapuh, mob. 061/332-704 

Adresa: ]emalu{a 1/II 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200300460007 

Telefon: 033/664-070 

Fax: 033/664-070 

E-mail: sartr@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za nabavku roba u 2009. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka materijala za scenografiju 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina roba opisana je u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Objekat CDA - Sarajevo, Gabelina 16 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Za eventualnu uplatu avansa ponu|a~ je du`an dostaviti bankovnu garanciju 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Uslovi i izvr{enja ugovora precizirat }e se prilikom zaklju~ivanja. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti sljede}e dokaze: 

1.    uvjerenje da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom 

2.    uverenje da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne lividacije 

3.    uvjerenje da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

4    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obavezu u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje PIO/MIO i zdravstveno osiguranje 

5.    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obavezu u vezi sa pla}anjem poreza   

Sva uvjerenja moraju biti original ili ovjerene kopije. 

Dokumenti ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

1.     naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, telefon, kontakt osoba 

2.     poreski i identifikacioni broj 

3.     rje{enje o upisu u sudski registar sa prilozima 

4.     uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost ili izjavu da isti nije poreski obveznik 

Sva uvjerenja moraju biti original ili ovjerene kopije. Dokumenti ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke o bonitetu firme odnosno potvrda da u zadnjih 6 mjeseci prije prijave na ovo javno nadmetanje ra~un firme nije bio u blokadi. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.     izjava ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

2.     lista glavnih isporuka dobavlja~a u posljednjoj godini 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.     najni`a cijena     50% 

    2.     garancija i servis     30% 

    3.     na~in i uslovi pla}anja     20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do tridesetog dana od dana objavljivanja obavje{tenja.  

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

19. 6. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka podno{enja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 6. 2009. godine u 12,00 sati 

Sarajevo, adresa kao pod I.1. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 13,00 sati, adresa i kontakt osoba kao pod I.1. 

Ponude se predaju li~no ili po{tom preporu~eno, najkasnije do roka navedenog u ta~ki IV.6. Neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

Pismene ponude dostavljaju se u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "PONUDA-LOT__- NE OTVARAJ", na adresu kao pod I.1. 

(1-11-7583-09) 


11 - JANAB 


OP]INA TOMISLAVGRAD 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Op}ina Tomislavgrad - na~elnik Op}ine 

Kontakt osoba: Ivan Rado{ 

Adresa: Mijata Tomi}a bb 

Po{tanski broj: 80240 

Grad: Tomislavgrad 

Identifikacijski broj: 4281006390009 

Telefon: 034/356-431 

Fax: 034/356-444 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabavka sportske opreme za dvoranu u O[ Stjepan Radi} u Kazagincu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Pokre}e se procedura otvorenog postupka za nabavu sportske opreme za dvoranu u O[ Stjepan Radi} u Kazagincu. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Ukupna koli~ina utvr|ena je u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kazaginac, Tomislavgrad 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

1. Pravo u~e{}a imaju sve pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabave osim subjekata koji su po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavama isklju~eni iz prava sudjelovanja u postupku nabave. 

Ovo ograni~enje se dokazuje ovjerenom kopijom uvjerenja koja nisu starija od 90 dana ili izjavom ponuditelja da se protiv njih ne vodi kazneni postupak i da poduze}e nije u blokadi kao ni u ste~aju. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ponuditelj koji bude odabran kao najpovoljniji prije sklapanja ugovora du`an je dostaviti uvjerenje da nema prispjelih, a neizvr{enih poreznih obveza. 

Investitor osigurava avans do 20% i druga~iji se avans ne mo`e tra`iti. 

Ponuditelji su du`ni dostaviti izjavu da su spremni dati garanciju na avans ukoliko njihova ponuda bude najpovoljnija. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena, tehni~ki i ekonomski prihvatljiva ponuda 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Op}ine Tomislavgrad u uredovno vrijeme. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Hrvatski ili neki drugi od jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se dostavljaju do 25. 6. 2009. god. do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 25. 6. 2009. god u 12,00 sati u zgradi Op}ine Tomislavgrad 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U slu~aju potrebe za dodatnim informacijama vezanim za tender dokumentaciju, ugovorni organ }e iste dostaviti svim ponu|a~ima koji preuzmu tendersku dokumentaciju i ako bude potrebe u tom slu~aju rok za predaju ponuda }e se produljiti do zakonski predvi|enog perioda. 

(1-11-7595-09) 


11 - JANAB 


VRHOVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Meri} Edina 

Adresa: Valtera Peri}a 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200545900002 

Telefon: 033/664-752 

Fax: 033/664-754 

E-mail: info@vsfbih.ba 

Internet adresa: www.vsfbih.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a sudski organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba i usluga, broj 070-0-Su-09-000563 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka kancelarijskog materijala i pribora 

LOT 2    Nabavka ra~unarske opreme 

LOT 3    Nabavka usluga odr`avanja personalnih ra~unara i            printera 

LOT 4    Nabavka usluga odr`avanja kopir aparata, skenera i            telefaks ure|aja 

LOT 5    Nabavka usluga servisiranja i odr`avanja slu`benih            vozila 

LOT 6    Nabavka usluga be`i~nog interneta 1024 Kbps i web            hostinga 

LOT 7    Nabavka usluga kolektivnog osiguranja uposlenika 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Precizirani su u tenderskoj dokumentaciji po lotovima 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema tenderskoj dokumentaciji po lotovima 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne zahtijeva se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

Za LOT 1 

    1)     ponu|ena cijena    u~e{}e 40% 

    2)     kvalitet i tehni~ke karakteristike     u~e{}e 40% 

    3)     rok isporuke     u~e{}e 10% 

    4)     na~in i uslovi pla}anja     u~e{}e 10% 

Za LOT 2 

    1)     ponu|ena cijena    u~e{}e 35% 

    2)     kvalitet i tehni~ke karakteristike     u~e{}e 30% 

    3)     garantni rok     u~e{}e 15% 

    4)     rok isporuke     u~e{}e 10% 

    5)     na~in i uslovi pla}anja     u~e{}e 10% 

Za LOT 3, 4 i 5 

    1)     ponu|ena cijena po 1 radnom satu         servisera     u~e{}e 50% 

    2)     garancija za ugra|ene dijelove     u~e{}e 30% 

    3)     garancija za izvr{ene usluge     u~e{}e 10% 

    4)     vrijeme odziva na poziv     u~e{}e 10% 

Za LOT 6 

    1)     ponu|ena cijena (mjese~na         pretplata)     u~e{}e 70% 

    2)     konfiguracija pristupne opreme                     i brzina linka...     u~e{}e 30% 

Za LOT 7 

    1)     visina osigurane svote za trajni         invaliditet usljed nezgode     u~e{}e 40% 

    2)     visina osigurane svote za smrt                     usljed nezgode     u~e{}e 30% 

    3)     visina osigurane svote za smrt                     usljed bolesti     u~e{}e 20% 

    4)     tro{kovi lije~enja usljed nezgode     u~e{}e 6% 

    5)     dnevna naknada za lije~enje u                     bolnici usljed nezgode     u~e{}e 4% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u svrhu pore|enja prilikom ocjene ponuda. Ponu|a~ je du`an dostaviti izjavu, potpisanu i ovjerenu, da u`iva preferencijalni tretman doma}eg. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se dobiti u Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Valtera Peri}a 15, narednog dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 15,00 sati. Kontakt osoba - Meri} Edina, telefon 033/664-755, lokal 218. Tenderska dokumentacija se ne napla}uje 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponuda se dostavlja na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 6. 2009. godine do 8,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana od isteka roka za prijem ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 6. 2009. godine 

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Valtera Peri}a 15, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Propisno zatvorene ponude dostaviti na adresu Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, na koverti nazna~iti: "PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE ZA LOT BROJ____- NE OTVARAJ", te navesti naziv lota. 

Sve ponude koje stignu poslije nazna~enog roka ne}e se uzeti u razmatranje i iste }e biti vra}ene ponu|a~u neotvorene. Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Valtera Peri}a 15, dana 23. 6. 2009. godine prema slijede}em rasporedu: 

LOT 1 u 9,00 sati 

LOT 2 u 9,15 sati 

LOT 3 u 9,30 sati 

LOT 4 u 9,45 sati 

LOT 5 u 10,00 sati 

LOT 6 u 10,15 sati 

LOT 7 u 10,30 sati 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati jedan predstavnik ponu|a~a uz predo~eno pismeno ovla{tenje. 

Naru~ilac mo`e odbiti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da je neki predo~eni dokument neistinit ili nepotpunog sadr`aja. 

Ponuda ponu|a~a treba da sadr`i sve naprijed pobrojane dokumente. U ponudi svi tra`eni dokumenti treba da budu slo`eni, ovjereni i ozna~eni rednim brojem kako je navedeno u ovom obavje{tenju. 

Ako se ponu|a~ javlja na vi{e lotova, mo`e originalnu dokumentaciju prilo`iti uz jedan lot, a u ostalim lotovima kopije, s tim da u ponudi navede u kojem lotu je originalna dokumentacija. 

Vrhovni sud Federacije BiH ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja. 

(1-11-7606-09) 


11 - JANAB 


CENTAR ZA STARA I IZNEMOGLA LICA/OSOBE
MOSTAR 

PONOVNA OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Centar za stara i iznemogla lica/osobe Mostar 

Kontakt osoba: @eljka Brki} 

Adresa: Tekija 40 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227474360007 

Telefon: 036/576-361 

Fax: 036/576-361 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava roba putem otvorenog postupka za potrebe Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar 

Odluka broj I-01-86 od 27. 2. 2009. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 2     Kruh i ostali pekarski proizvodi 

LOT 3     Lijekovi 

LOT 4     Pelene i sanitetski materijal 

LOT 5     Uredski materijal 

LOT 8     Odr`avanje profesionalnih strojeva u ve{eraju i            kuhinji Centra i bijele tehnike 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Centar za stara i iznemogla lica-osobe Mostar, Tekija 40 

Centar za stara i iznemogla lica-osobe Mostar, Radna jedinica 2, Fra F. Mili~evi}a 46 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za: za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zavr{ava: 12 mjeseci od sklapanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Dokazi o ispunjenju uvjeta iz ~lanka 23. to~ke a, b, c, d, e, f i g ZJN, precizirani u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra kojom se dokazuje pravo ponuditelja za obavljanje tra`ene djelatnosti 

-    ovjerena kopija identifikacijskog broja dokumenta o registraciji, ne starija od tri mjeseca 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Potvrda banke da ra~un nije bio blokiran u zadnjih 6 mjeseci 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje tri godine, s vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje izdaju primaoci, ako se ne mogu osigurati iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole, izjava dobavlja~a uz obrazlo`enje. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1)     cijena     u~e{}e 100% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati u roku od 3 dana po primitku zahtjeva. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju  po lotu se napla}uje u iznosu od 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 6. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

29. 6. 2009. godine 

LOT 2 u 08,00 sati 

LOT 3 u 08,30 sati 

LOT 4 u 09,00 sati 

LOT 5 u 09,30 sati 

LOT 7 u 10,00 sati 

LOT 8 u 10,30 sati 

Centar za stara i iznemogla lica-osobe Mostar 

Radna jedinica 2 

Fra F. Mili~evi}a 45 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi Centra za stara i iznemogla lica-osobe - Mostar, na adresi Tekija 40 u roku od tri dana od podno{enja zahtjeva u vremenu od 09,00 do 14,00 sati. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni dostaviti dokaz o izvr{enoj nepovratnoj uplati nov~ane naknade u iznosu od 50,00 KM na ‘irora~un 1011500000061946 (za uplate u KM) kod PBS Nera Filijala Mostar odnosno na blagajni Centra sa naznakom: "Tenderska dokumentacija - nabava roba za potrebe Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar, LOT____." 

Ponuditelji koji su prilikom prve obavijesti uplatili tendersku dokumentaciju istu nisu obavezni ponovo pla}ati. 

(1-11-7611-09) 


11 - JANAB 


KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 82-08/09-P 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Edin Huremovi}, dipl. ing. ma{. 

Adresa: J. ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033/238-641 

Fax: 033/200-313 

E-mail: edinh@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Edin Huremovi}, dipl. ing. ma{. 

Adresa: J. ^ernija 8 

Telefon: 033/238-641 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Karasalihovi} Lejla, ing. gra|. 

Adresa: Terezije 38, soba 36 

Telefon: 033/200-313 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. - Sarajevo, Terezija 38, soba 20 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka gumenih kablova za bunarske pumpe za upotrebu u pitkoj vodi 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka gumenih kablova za bunarske pumpe za upotrebu u pitkoj vodi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljan opis i koli~ine su dati u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

fco skladi{te ugovornog organa u Sarajevu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Maksimalno 3 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Garancija za dobro izvr{enje ugovora u visini 10% ugovorene vrijednosti (sa rokom va`nosti 30 dana od isporuke robe) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Garancija poslovno prihvatljive banke za izvr{enje ugovora, neopoziva, bezuslovna, naplativa na prvi poziv. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak (~lan 23. stav 1. ta~ka a. i ta~ka b. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ (samo za pravno lice - firmu) nije pravosna`nom odlukom osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1, ta~ka c, ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ (samo za pravno lice - firmu) nije pravosna`nom odlukom progla{en krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1, ta~ka d. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje (~lan 23. stav 1. ta~ka e. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem direktnih poreza (~lan 23. stav 1. ta~ka f ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektih poreza, izdate od Uprave za indirektno oporezivanje ili nadle`nog organa za indirektno oporezivanje (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

Napomena: Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Original ili ovjerena fotokopija rje{enja upisa u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta koje nije starije od tri mjeseca (~l. 24. ZJN BiH) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2008. godine (~lan 25. stav 1. ta~ka b. ZJN BiH) 

-    potvrda banke o aktivnosti transakcijskog ra~una koja nije starija od tri mjeseca 

-    izjava ponu|a~a da }e obezbijediti neopozivu, bezuslovnu, plativu na prvi poziv bankovnu garanciju poslovno prihvatljive banke za ugovornog organa i to: 

1.    garanciju za dobro izvr{enje ugovora u visini 10% ugovorene vrijednosti (sa rokom va`nosti: 30 dana od dana isporuke robe) 

2.    avansnu garanciju, ukoliko tra`i avans (sa rokom va`nosti: rok isporuke plus 30 dana) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Izjava dobavlja~a obavezno potpisana i ovjerena koja se nalazi u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)     cijena     u~e{}e 80% 

    2)     uslovi i na~in pla}anja     u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da - a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09).  

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 17. 6. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 20,00 KM. 

Uplatu izvr{iti u korist "UniCredit Bank" d.d. broj ra~una 338-900-22082747-53 uz naznaku: "Za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. - Sarajevo, J. ^ernija 8. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 6. 2009. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 6. 2009. godine u 10,00 sati 

Sarajevo, Terezije 38, prostorije KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji ugovorni organ je definisao i slijede}e: 

Rok isporuke: maks. 4 mjeseca 

Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Ugovorni organi ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade ponude. 

(1-11-7619-09) 


11 - JANAB 


KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 40/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Karasalihovi} Sakib, dipl. ing. el. 

Adresa: J. ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033/237-655 

Fax: 033/200-313 

E-mail: sakibk@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Huremovi} Edin, dipl. ing. ma{. 

Adresa: J. ^ernija 8 

Telefon: 033/238-641 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Karasalihovi} Lejla, ing. gra|. 

Adresa: Terezije 38, soba 36 

Telefon: 033/200-313 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. - Sarajevo, Terezija 38, soba 20 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Pove}anje pogonske sigurnosti sistema za vodosnabdijevanje 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Zamjenski i horizontalni vi{estepeni centrifugalni            pumpni agregat 

LOT 2    Zamjenski elektromotori za bunarske pumpe 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

LOT 1    Zamjenski i horizontalni vi{estepeni centrifugalni            pumpni agregat - 1 kom. 

LOT 2    Zamjenski elektromotori za bunarske pumpe - 2 kom. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

fco skladi{te ugovornog organa 

Adresa: Gli{e Jankovi}a 8, Ilid`a, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do 3 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Garancija za dobro izvr{enje ugovora i kvalitet opreme u visini 10% ugovorene vrijednosti (sa rokom va`nosti do izdavanja certifikata o preuzimanju robe) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Garancija poslovno prihvatljive banke za izvr{enje ugovora, neopoziva, bezuslovna, naplativa na prvi poziv. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak (~lan 23. stav 1. ta~ka a. i ta~ka b. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ lice (samo za pravno - firmu) nije pravosna`nom odlukom osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1, ta~ka c. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ (samo za pravno - firmu) nije pravosna`nom odlukom progla{en krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1, ta~ka d. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje (~lan 23. stav 1. ta~ka e. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem direktnih poreza (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektih poreza, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje ili nadle`nog organa za indirektno oporezivanje (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

Napomena: Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja upisa u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta koje nije starije od tri mjeseca (~l. 24. ZJN BiH) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2008. godine (~lan 25. stav 1. ta~ka b. ZJN BiH) 

-    potvrda banke o aktivnosti transakcijskog ra~una 

-    izjava ponu|a~a da }e obezbijediti neopozivu, bezuslovnu, plativu na prvi poziv bankovnu garanciju poslovno prihvatljive banke za ugovornog organa i to: 

-    avansnu garanciju, ukoliko tra`i avans (sa rokom va`nosti: rok isporuke plus 15 dana) 

-    garanciju za dobro izvr{enje ugovora i kvalitet opreme u visini od 10% ugovorene vrijednosti (sa rokom va`nosti do izdavanja certifikata o preuzimanju robe) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    detaljne tehni~ke karakteristike kao i drugi dokumenti o kvalitetu ponu|ene opreme 

-    izjava proizvo|a~a opreme o direktnoj podr{ci ponu|a~a, naslovljena isklju~ivo na ime ponu|a~a 

-    izjava ponu|a~a o periodu garancije za opremu koja se nudi sa garantnim uslovima 

-    izjava ponu|a~a o periodu u kojem se obavezuje da }e otkloniti kvar ili obaviti zamjenu tehni~ki neispravne opreme  u toku garantnog roka 

-    izjava proizvo|a~a o vremenskom roku obezbje|enja rezervnih dijelova, minimalno 5 godina 

-    izjava dobavlja~a obavezno potpisana i ovjerena koja se nalazi u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)     cijena     u~e{}e 95% 

    2)     uslovi i na~in pla}anja     u~e{}e 5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da - a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09).  

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 17. 6. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po jednom lotu se napla}uje u iznosu 20,00 KM. 

Uplatu izvr{iti u korist "UniCredit Bank" d.d. broj ra~una 338-900-22082747-53 uz naznaku: "Za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. - Sarajevo, J. ^ernija 8. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 6. 2009. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 6. 2009. godine od 10,15 sati 

Sarajevo, Terezije 38, prostorije KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

-    Detaljne karakteristike tra`ene robe ugovorni organ }e dati u tenderskoj dokumentaciji. 

-    Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade ponude. 

(1-11-7620-09) 


11 - JANAB 


JP "[UME TK" DD KLADANJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP "[ume TK" d.d. Kladanj 

Kontakt osoba: Ma{i} Amira, dip. ecc. 

Adresa: Fadila Kurtagi}a 1 

Po{tanski broj: 75280 

Grad: Kladanj 

Identifikacioni broj: 209129520001 

Telefon: 035/621-282 

Fax: 035/621-075 

E-mail: jpsumetk@bih.net.ba 

Internet adresa: www.jpsumetk.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

LOT 1     Nabavka motornih pila 

LOT 2     Nabavka rezervnih dijelova za motorne pile 

LOT 3     Nabavka alata za motorne pile 

LOT 4     Nabavka potro{nog materijala za motorne pile 

LOT 5     Nabavka autoguma 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da - za LOT 5 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e u slu~aju dodjele ugovora, a prije po~etka realizacije ugovora obezbijediti bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla-ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora koja }e poslu`iti za pokrivanje svake {tete i tro{kova koje ugovorni organ mo`e imati ukoliko izabrani ponu|a~ prekr{i ugovor o javnoj nabavci. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Obezbijediti odgovaraju}e dokaze u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama - prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    izvod iz sudskog registra, ovjeren 

-    ukoliko je ponu|a~ registrovan kao PDV obveznik i uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ovjeren PDV broj) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti relevantne dokaze u skladu sa ~lanom 26. ZJN - dato u tendreskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.     cijena     80% 

    2.     rok isporuke     15% 

    3.     rok pla}anja     5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u prostorijama ugovornog organa u kancelariji 12, uz prethodnu uplatu 100,00 KM za LOT 5; po 50,00 KM za lotove 1,2,3 i 4 i dostave zahtjeva za izuzimanje dokumentacije. Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1321600311487057, NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla Filijala Kladanj, ili na blagajni JP "[ume TK" DD Kladanj sa naznakom: za otkup tenderske dokumentacije. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 22. 6. 2009. godine do 8,00 sati - LOT 1 

Do 22. 6. 2009. godine do 9,00 sati - LOT 2 

Do 22. 6. 2009. godine do 10,00 sati - LOT 3 

Do 22. 6. 2009. godine do 11,00 sati - LOT 4 

Do 22. 6. 2009. godine do 12,00 sati - LOT 5 

Sve neblagovremene ponude vratiti }e se neotvorene ponu|a~u. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

22. 6. 2009. godine u 8,15sati - LOT 1 

22. 6. 2009. godine u 9,15 sati - LOT 2 

22. 6. 2009. godine u 10,15 sati - LOT 3 

22. 6. 2009. godine u 11,15 sati - LOT 4 

22. 6. 2009. godine u 12,15 sati - LOT 5 

Mjesto otvaranja ponuda na adresi kao pod 1.1. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

-    Zahtijevani dokumenti ponu|a~a moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica 

-    Prilo`ena dokumentacija uz ponudu mora biti specificirana i slo`ena 

-    Na koverti navesti punu adresu ponu|a~a i obavezno nazna~iti: "NE OTVARATI", s navo|enjem odgovaraju}eg lota 

-    Nepotpuna i neblagovremeno podnesena ponuda ne}e se uzimati u razmatranje. 

(1-11-7628-09) 


11 - JANAB 


KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar 

Kontakt osoba: Slaven Bo{njak 

Adresa: Tvrtka Milo{a 27 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227205890008 

Telefon: 036/335-070 

Fax: 036/321-492 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

1.     Nabavka prehrambenih artikala i napitaka 

2.     Nabavka mesa i prera|evina od mesa 

3.     Nabavka lo` ulja i goriva za putni~ka motorna vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokmentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

KPZ poluotvorenog tipa Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godinu dana od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Za dokazivanje ispunjavanja uslova za u~e{}e dostaviti ovjerenu kopiju u sljede}ih dokumenata, ne starijih od tri mjeseca na dan otvaranja ponuda: 

-    uvjerenje nadle`nog suda-organa da ponuditelj nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    potvrdu nadle`ne porezne uprave da ponuditelj nema neizmirenih obaveza po osnovu dospjelih poreza 

-    potvrdu da nema neizmirenih indirektnih poreza 

-    potvrdu nadle`nog organa da nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje 

-    potvrdu nadle`nog organa da nema neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa PIO/MIO 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra, odnosno rje{enja o obavljanju djelatnosti 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se preuzima na pismeni zahtjev u KPZ-u, soba 10, u vremenu od 11,00-15,00 sati, od dana objave do 19. 6. 2009. godine. Nema nov~ane naknade za preuzimanje dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za prijem ponuda je 23. 6. 2009. godine bez obzira na na~in dostave (osobno ili po{tom preporu~eno). 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 25. 6. 2009. godine u 11,00 sati u prostorijama Kazneno popravnog zavoda, Tvrtka Milo{a 27, 88000 Mostar. Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati predstavnik ponu|a~a uz predo~eno pismeno ovla{tenje. 

(1-11-7635-09) 


11 - JANAB 


JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Nermina Kora}, Kasema Telalagi},
Nizama [e}eragi} 

Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200298890007 

Telefon: 033/656-246 , 762-605 

Fax: 033/656-246 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora broj 227/09 od  8. 4. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    PERIMETAR 

LOT 2    HOLTER MONITORING EKG 

LOT 3    GASNI HROMATOGRAF SA MASENIM            DETEKTOROM 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

U tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan ili vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

90 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi da nema ograni~enja za u~e{}e u postupku nabavke. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda, po slijede}im potkriterijima: 

Za LOT 1 i LOT 2: 

    -     cijena     u~e{}e 70% 

    -     edukacija, servis, garantni rok     u~e{}e 20% 

    -     rok isporuke     u~e{}e 10% 

Za LOT 3: 

    -     cijena     u~e{}e 60% 

    -     edukacija, validacija aparata,                     apliciranje metoda u biolo{kom                     materijalu, servis, garantni rok     u~e{}e 30% 

    -     uslovi pla}anja     u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti kod ugovornog organa, soba 151, sprat I, svakim radnim danom do 14,00 sati, bez pla}anja. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 6. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

22. 6. 2009. godine u 12,30 sati 

Mjesto: kao pod I.1. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju po{tom ili li~no sa naznakom: "Ponuda za LOT broj__, ne otvarati - otvara Komisija", na adresu ugovornog organa. 

Na pole|ini koverte navesti naziv, punu adresu i telefon ponu|a~a. 

(1-11-7653-09) 


11 - JANAB 


KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 176-08-P-II 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl. ecc. 

Adresa: J. ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033/237-655 

Fax: 033/200-313 

E-mail: visnjas@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Munib Ku~uk, nast. hem. i biol. 

Adresa: J. ^ernija 8 

Telefon: 033/237-655 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Karasalihovi} Lejla, ing. gra|. 

Adresa: Terezija 38, soba 36 

Telefon: 033/200-313 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo   

Terezija 38, soba 20 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka raznih roba 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Atomsko apsorpciona tehnika-specifikacija            hemikalija i staklo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljan opis i koli~ine su dati u specifikaciji koja je sastavni dio tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

FCO skladi{te ugovornog organa u Sarajevu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak (~lan 23.stav 1. ta~ka a, i ta~ka b. ZJN BiH). 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije pravosna`nom odlukom osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu pndno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka e. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije pravosna`nom odlukom progla{en krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka d. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje (~lan 23. stav 1. ta~ka e. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem direktnih poreza (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o izrnirenim obavezama po osnovu indirektih poreza, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje ili nadle`nog organa za indirektno oporezivanje (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

Napomena: Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Original ili ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta koje nije starije od tri mjeseca (~l. 24. ZJN BiH). 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2008. godine (~lan 25. stav 1. ta~ka b. ZJN BiH) 

-    potvrda banke o aktivnosti transakcijskog ra~una koja nije starija od tri mjeseca 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Izjava dobavlja~a obavezno potpisana i ovjerena koja se nalazi u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da - u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09).  

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 17. 6. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. 

Uplatu izvr{iti u korist "UniCredit Banka" d.d. Sarajevo broj ra~una 338-900-22082747-53 uz naznaku: "Za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo, J. ^ernija 8. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 6. 2009. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 6. 2009. godine do 12,00 sati 

Sarajevo, Terezija 38, prostorije KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade punude. 

(1-11-7665-09) 


11 - JANAB 


VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BiH SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e BiH Sarajevo 

Kontakt osoba: Sanin Mufti} 

Adresa: Kraljice Jelene 88 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200947700000 

Telefon: 033/707-500 

Fax: 033/707-550 

E-mail: sanin.muftic@hjpc.ba 

Internet adresa: www.hjpc.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

II.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`abnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj VSTV-05-1189-06052009 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka servera i SAN opreme za potrebe centara za obradu i pohranu podataka Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

60 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Uslovi navedeni u ~lanu 23. stav 1, ta~ke a), b), c), d), e) i f). 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Uslov iz ~lana 24. kao i uslov da ponu|a~ mora biti ovla{teni distributer za predmetnu robu. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Uslov da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspje{nu realizaciju ugovora. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uslov da njihova tehni~ka i profesionalna sposobnost garantuje uspje{nu realizaciju ugovora 

NAPOMENA: Svi uslovi navedeni u Odjeljku III }e se morati dokazati odgovaraju}om dokumentacijom, detaljno pobrojanom u tenderskoj dokumentaciji, koja }e biti obavezna i eliminatorna. Tako|er }e se primjenjivati diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije (po ~lanu 27. ZJN, stav 1. 2.) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

^lan 34. Zakona o javnim nabavkama BiH ta~ka 1. alineja b) - najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija je besplatna, te se ista mo`e podi}i svakim radnim danom u slu`benim prostorijama VSTV BiH u periodu od 10:00 do 15:00 sati najkasnije do 23. juna 2009. godine, kontakt osoba Sanin Mufti}, 033/707-500, uz prethodnu najavu mailom ili telefonom dan ranije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 6. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Opcija ponude - 60 dana nakon kranjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 6. 2009. godine u 10,15 sati 

VSTV BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu u propisno zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa nazna~enom adresom, telefonom i kontakt osobom ponu|a~a i obaveznim navo|enjem naziva ponude za koju se ista podnosi, te naznakom: "NE OTVARATI - PONUDA ZA NABAVKU SERVERA I SAN OPREME". U koverti se trebaju nalaziti dvije zatvorene koverte i to jedna sa nazivom: "Finansijska ponuda" u kojoj }e biti ponu|ena jedini~na cijena za svaku stavku, te posebno obra~unata cijena sa PDV-om i druga sa nazivom: "Pravne, ekonomske i tehni~ke informacije" koja }e sadr`avati sve zahtijevane dokumente iz Odjeljka III ovog obavje{tenja o nabavci, kao i ta~ke 6. tenderske dokumentacije. 

2.    Ponudu dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo najkasnije do 24. 6. 2009. godine 10:00 sati. 

3.    Javnom otvaranju ponuda, mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik (pismeno ovla{tenje) svakog ponu|a~a koji je na vrijeme dostavio predmetnu ponudu. 

4.    Neblagovremene ponude }e se vratiti neotvorene; ponude obavezno dostaviti u skladu sa tehni~kom specifikacijom koja ~ini sastavni dio tenderske dokumentacije. 

5.    Ugovorni organ ne}e snositi tro{kove ponu|a~a po ovom javnom pozivu. 

(1-11-7672-09) 


11 - JANAB 


JAVNO PODUZE]E "KOMRAD" DOO POSU[JE 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Javno poduze}e "Komrad" d.o.o. Posu{je 

Kontakt osoba: [imun @ulj, ing. gra|. i Stipe Zlopa{a, dipl. ing. stroj. 

Adresa: Mostarska ulica bb 

Po{tanski broj: 88240 

Grad: Posu{je 

Identifikacijski broj: 4272203120006 

Telefon: 039/681-014 

Fax: 039/681-820 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Br: 1-47/2008. od 15. 12. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabava rabljenog vozila autosme}are 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa Javno poduze}e "Komrad" d.o.o. Posu{je, Mostarska ulica bb 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1 mjesec ili 30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Bezuvjetna bankovna garancija 2% od ukupne vrijednosti ponude. 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

    1)     Tehni~ka opremljenost vozila     50% 

    2)     Najni`a cijena     50% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u upravi Javnog poduze}a "Komrad" d.o.o. Posu{je Mostarska ulica bb, svakim radnim danom odmah nakon objave o nabavi u "Slu`benom glasniku BiH". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Prihvatljivi svi slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 6. 2009. godine do 12,00 sati 

Ponude se predaju neposredno na protokol Poduze}a, Mostarska ulica bb, ili preporu~eno putem po{te. 

Ponude prispjele, na bilo koji na~in nakon utvr|enog vremena u obavje{tenju bit }e vra}ene ponu|a~u u skladu sa odredbama ZJN. 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

30 dana od dana krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

U poslovnim prostorijama ugovornog organa, dana ponedjeljak 22. 6. 2009. godine u 13,00 sati u ul. Mostarska ulica bb 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda trebi da sadr`i sve tra`ene dokumente prema ovoj obavijesti o nabavi, kao i dokumente  navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatranje. 

Od ponu|a~a se prilikom ocjene mogu tra`iti dodatna obja{njenja i informacije bez uno{enja bilo kakvih izmjena u sadr`aj ponude. 

Sva komunikacija izme|u ugovornog organa i ponu|a~a }e se odvijati isklju~ivo pismeno, putem faxa. 

Javno poduze}e "Komrad"d.o.o. Posu{je ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ponudu, poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijieme, prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lankom 12. ZJN. 

Ponude na tender dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu: Javno poduze}e "Komrad" d.o.o. Posu{je 88240, Mostarska ulica bb, sa naznakom: "Povjerenstvo za nabavke" - NE OTVARATI". 

(1-11-7679-09) 


11 - JANAB 


KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: Joki} Anja, dipl. ecc. 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890000 

Telefon: 051/342-170 

Fax: 051/310-530 

E-mail: administracija@kc-bl.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak radi nabavke svje`eg vo}a i povr}a za potrebe Odjeljenja za pripremu i distribuciju hrane Klini~kog centra Banja Luka, tender broj 01-4471-1/09 od 14. 5. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku: 

-    svje`eg vo}a i povr}a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao pod II.4. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

-    fco magacin Klini~kog centra Banja Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdato od nadle`nog suda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    izjavu ponu|a~a o nepromjenljivosti cijena (bez PDV-a) za vrijeme trajanja ugovora 

-    izjavu ponu|a~a da pristaje na bezavansno pla}anje 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.     cijena    u~e{}e 70% 

    2.     rok pla}anja    u~e{}e 20% 

    3.     rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku do tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju pla}a se u iznosu od 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 6. 2009. godine do 9,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

22. 6. 2009. godine u 10,00 ~asova, Klini~ki centar Banja Luka, Dvanaest beba bb, sala za sastanke 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" ponuda za snabdijevanje Klini~kog centra sa svje`im vo}em i povr}em za potrebe Odjeljenja za pripremu i distribuciju hrane na adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, Dvanaest beba bb. Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 22. 6. 2009. godine do 9,00 ~asova. Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 ~asova u sobi 18 (zgrada ginekologije) kod referenta za javne nabavke Joki} Anje, dipl. ecc. uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 100,00 KM. Uplata se vr{i na ‘iro-ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj 571010-00001017-20 kod Komercijalne banke AD u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

(1-11-7683-09) 


11 - JANAB 


ODKJP "GRADSKO GROBLJE" BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 961/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: ODKJP "GRADSKO GROBLJE" 

Kontakt osoba: @eljka [urlan 

Adresa: Sime Matavulja 8 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 1058924 

Telefon: 051/216-412, 216-437 

Fax: 051/216-412 

E-mail: uprava@ggroblje.com 

Internet adresa: www.ggroblje.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka kamena za klesarske radove 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka kamena za klesarske radove 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Banja Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Odre|eno tenderskom dokumentacijom 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1.     cijena    45 bodova 

    2.     garantni rok     35 bodova 

    3.     rok pla}anja     30 bodova 

    4      rok isporuke     30 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa ~lanom 20. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se podi}i u Upravi Preduze}a od dana objavljivanja obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", a zaklju~no sa 22. 6. 2009. godine. Naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM, uplate se mogu izvr{iti na blagajni Preduze}a i na ‘iro ra~un broj 562-100-80000-14529. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 6. 2009. godine do 14,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Minimalno 30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 6. 2009. godine u 14,00 ~asova 

Upravna zgrada upravnog organa 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da poni{ti javni poziv i da u slu~aju prijema nepovoljnih ponuda ne donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a. 

(1-11-7689-09) 


11 - JANAB 


BH TELECOM DD SARAJEVO
REGIONALNA DIREKCIJA TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 09.5-20-264/09 

ROBE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo 

Regionalna direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Kadro Zili}, Izudin Klis, Sena Lemezovi} 

Adresa: Aleja Alije Izetbegovi}a 29 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4200211100048, PDV broj 200211100005 

Telefon: 035/271-067, 035/265-230, 035/276-407 

Fax: 035/264-646 

E-mail: kadro.zilic@bhtelecom.ba 

izudin.klis@bhtelecom.ba 

sena.lemezovic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 09.5-20-264/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka broj 09.5-20-264/09 je prikupljanje ponuda za javnu nabavku roba i radova prema navedenim lotovima iz ta~ke II.5. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

LOT 1:    Nabavka i ugradnja klima ure|aja (procijenjena            vrijednost nabavke do 80.000,00 KM bez PDV-a) 

LOT 2:    Nabavka alata (procijenjena vrijednost nabavke            70.000,00 KM bez PDV-a). 

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke za oba lota: do KM 150.000,00 KM bez PDV-a. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

-    Objekti rasprostranjeni na podru~ju na kome djeluje BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla, podru~je Tuzlanskog kantona (ukupno 26 lokacija) - za LOT 1, 

-    Glavno skladi{te Direkcije Tuzla ,18. Hrvatske brigade bb 75000 Tuzla - za LOT 2. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za 1 lot ili za oba lota. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za LOT 1: 

Zapo~inje: danom obostranog potpisa ugovora, 

Zavr{ava: 100 dana ra~unaju}i od dana obostranog potpisivanja ugovora. 

Za LOT 2: 

Zapo~inje: danom obostranog potpisa ugovora, 

Zavr{ava: 60 dana ra~unaju}i od dana obostranog potpisivanja ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude (prema tekst/formi u prilogu), u visini od 2% od vrijednosti ukupne ponude uz uslov da ista ne mo`e biti manja od 2.000,00 (dvije hiljade) KM bez obzira na koliko lotova se kandiduje, sa rokom va`nosti u skladu sa ta~kom IV.7. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Da 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da -10% od ugovorenog iznosa. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Da 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da, detaljnije u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da, detaljnije u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da, detaljnije u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da, detaljnije u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 10%, u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 22. 6. 2009. do 16,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 10,00 0KM po svakom lotu pojedina~no. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi BH Telecoma d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a 29, prvi sprat, kanc. 112, ili putem po{te, uz prezentiranje dokaza o uplati i zahtjeva za izuzimanje tenderske dokumentacije na ‘irora~un broj 1321000311634139 uz naznaku: "Za tendersku dokumentaciju po obavje{tenju broj 09.5-20-264/09, za LOT/lotove broj ______". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 6. 2009. godine do 13,00 sati 

Pismene ponude dostaviti na originalnoj tenderskoj dokumentaciji u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "NE OTVARAJ PONUDE ZA LOT/lotove broj______PO OTVORENOM POSTUPKU broj 09.5-20-264/09", na adresu BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a 29, 75 000 Tuzla, I sprat, kancelarija 112. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 (devedeset dana) nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 6. 2009. godine u 13 sati i 30 minuta 

Direkcija Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a 29, prvi sprat, velika sala 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici dobavlja~a koji svoje ovlasti dokazuju u pismenom obliku. Dobavlja~i }e biti pismeno obavije{teni o rezultatima izbora. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

BH TELECOM d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Naru~ilac zadr`ava pravo da u cilju razja{njenja nekih nejasno}a iz ponude zatra`i od ponu|a~a dodatno poja{njenje vezano za dostavljenu ponudu. 

Ostale informacije razra|ene su u tenderskoj dokumentaciji. 

(1-11-7720-09) 


11 - JANAB 


VLADA REPUBLIKE SRPSKE
SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE VLADE RS
BAWA LUKA 

PONOVQENO OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Vlada Republike Srpske - Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade RS 

Kontakt osoba: Dragana Aleksi}, Olivera Dodik, Renata Zucchiatti 

Adresa: Administrativni centar Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4402752740009 

Telefon: 051/338-579, 051/338-580, 051/338-581 

Faks: 051/338-550 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod II.4. 

Vidi Aneks A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da, na period od godinu dana. 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka potro{nog materijala i rezervnih dijelova za investiciono i teku}e odr`avawe Administrativnog centra Vlade Republike Srpske - tenderska dokumentacija broj 04/2.1-404-320-1/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1     Nabavka elektro dijelova 

LOT 2     Nabavka potro{nog elektro materijala 

LOT 3     Nabavka rezervnih dijelova za termo tehniku 

LOT 4     Nabavka potro{nog materijala za termo energetiku 

LOT 5     Nabavka rezervnih dijelova za sisteme slabe struje 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Administrativni centar Vlade Republike Srpske - Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1 - 78000 Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Roba iz lotova }e se nabavqati sukcesivno po zahtjevu naru~ioca u periodu od godinu dana od dana potpisivawa okvirnog sporazuma. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ dostavqa izjavu da }e u slu~aju prihvatawa ponude i ugovarawa nabavke obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{ewe posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na prvi poziv banke prihvatqive od strane naru~ioca na iznos od 10% ugovorene vrijednosti za svaki lot pojedina~no. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema smetwi za wegovo u~estvovawe u javnom nadmetawu u smislu odredbi u ~lanu 23. stav (1) ta~ke a, b, c, d , e i f Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05). 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{ewa iz sudskog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetawa, koja nije starija od 3 mjeseca. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans uspjeha za 2008. godinu, uslov pozitivno poslovawe. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ukupna najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, ukoliko je primjenqivo. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti  tri dana od dana objavqivawa obavje{tewa u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotovima pojedina~no iznosi 50,00 KM. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 6. 2009. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 ({ezdeset) dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 6. 2009. godine u 10,30 ~asova - LOT 1 

23. 6. 2009. godine u 10,45 ~asova - LOT 2 

23. 6. 2009. godine u 11,00 ~asova - LOT 3 

23. 6. 2009. godine u 11,15 ~asova - LOT 4 

23. 6. 2009. godine u 11,30 ~asova - LOT 5 

Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, IX sprat, Lamela A - kancelarija 32, Bawa Luka      

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

Kompletnu tendersku dokumentaciju po lotovima pojedina~no ponu|a~i mogu preuzeti u prostorijama Slu`be za zajedni~ke poslove Vlade Republike Srpske, 78000 Bawa Luka - (Lamela A, IX sprat, kancelarija 27), uz prezentirawe dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 50,00 KM, svakim radnim danom od 12,00 do 15,00 ~asova, po~ev od 28. 5. 2009. godine. 

Broj ra~una na koji }e se upla}ivati naknada za preuzimawe tenderske dokumentacije je ‘iro-ra~un Javnih prihoda Republike Srpske 562-099-00000-556-87, sa naznakom vrste prihoda - 722511, {ifra op{tine 002 i {ifre Buxetske organizacija - 0420001. 

Potvrdu o uplati prezentirati prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije. 

Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Vlada Republike Srpske - Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade 

Adresa: Trg Republike Srpske 1, Lamela A, V sprat, kancelarija 23 - Protokol Slu`be 

(1-11-7721-09) 


11 - JANAB 


OP]INA TRAVNIK 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op}ina Travnik 

Kontakt osoba: Ivo Stojanovi} 

Adresa: Konatur bb 

Po{tanski broj: 72270 

Grad: Travnik 

Identifikacioni broj: 4236179780001 

Telefon: 030/511-277 

Fax: 030/511-825 

E-mail: urednacelnika@opcinatravnik.com.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

Nabavka roba - ra~unarske opreme 

LOT I - storage server 

LOT II - softver 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba - ra~unarske opreme 

LOT I - storage server 

LOT II - softver 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka roba - ra~unarske opreme 

LOT I - storage server 

LOT II - softver 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada Op}ine Travnik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da - dva lota 

LOT I - storage server, 

LOT II - softver 

Ponude se mogu dostaviti za jedan ili oba lota. 

Svaki LOT jedan ugovor 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Garancija za avans - 10% od vrijednosti ugovora - ovjerena izjava ponu|a~a da }e se obezbijediti garancija banke, ako se bude tra`io avans. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv i adresa ponu|a~a 

-    poreski i identifikacioni broj ponu|a~a 

-    rje{enje o upisu u sudski registar (original ili ovjerena kopija ne starija od 90 dana od dana podno{enja ponude) kojom ponu|a~ dokazuje da je registriran za obavljanje predmetne djelatnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda banke o solventnosti ponu|a~a (original ili ovjerena kopija ne starije od 90 dana od dana podno{enja ponude). 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

Svi dokumenti u okviru ponude moraju biti numerisani - ozna~eni rednim brojem i sadr`ani u rekapitulaciji (popisu dostavljenih dokumenata). 

Ponuda koja ne bude sadr`avala sve dokumente iz sadr`aja ponude ne}e biti razmatrana. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Dokumentacija se mo`e podi}i u Op}ini Travnik kod Marije Peri} svaki radni dan od 7,00 do 15,00 sati od dana objavljivanja obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM koja se upla}uje na ra~un: DEPOZITNI RA^UN OP]INE TRAVNIK: 338 000 221 000 1221, VRSTA PRIHODA: 722439, [IFRA OP]INE: 091, SA NAZNAKOM: "ZA TENDER". 

Na pismeni zahtjev ponu|a~a za dostavu tenderske dokumentacije, a po uplati pomenutog iznosa, ista }e se u roku od tri dana po{tom poslati ponu|a~u. Ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost za vrijeme prispije}a po{iljke ponu|a~u. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Prihvatljivi su svi slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponudu u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Postupak javne nabavke - Ponuda za nabavku roba - ra~unarske opreme - LOT I - storage server, LOT II - softver, ne otvarati do 23. 6. 2009. do 15:00 sati", dostaviti na Info pult Op}ine Travnik, Konatur bb, Op}ina Travnik. Rok za prijem ponuda je 23. 6. 2009. godine do 14:00 sati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana od dana otvaranja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvaranje ponuda }e se obaviti u maloj sali Op}ine Travnik dana 23. 6. 2009. godine sa po~etkom u 15:00 sati. Otvaranje ponuda je javno i otvaranju ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik ponu|a~a, koji svoje ovla{tenje dokazuje u pismenom obliku. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e biti razmatrane. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Op}ina Travnik ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku, a razmatrat }e se isklju~ivo one ponude koje zadovolje minimalne tehni~ke uslove date u tenderskoj dokumentaciji. Ponu|a~i su du`ni dostaviti ovjerenu izjavu o prihvatanju tenderskih uslova. 

(1-11-7727-09) 


11 - JANAB 


MINISTARSTVO FINANSIJA REPUBLIKE SRPSKE
PORESKA UPRAVA BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo finansija Republike Srpske
Poreska uprava 

Kontakt osoba: \ura| Kosi} 

Adresa: Mladena Stojanovi}a 45-51 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401565850007 

Telefon: 051/332-300, 332-380 

Faks: 332-330 i 332-336 

Internet adresa: www.poreskaupravars.org 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka pogonskog goriva za automobile Poreske uprave 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka pogonskog goriva za automobile Poreske uprave i to: D2, BMB, MB98. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Nabavka za sjedi{te i podru~ne centre Poreske uprave. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Nabavka po lotovima, i to: 

- LOT I - Sjedi{te i PC Bawa Luka 

- LOT II - PC Prijedor 

- LOT III - PC Doboj 

- LOT IV - PC Zvornik 

- LOT V - PC Isto~no Sarajevo 

- LOT VI - PC Trebiwe i 

- LOT VII - PC Bijeqina 

Ponude se mogu dostavqati za jedan ili vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Precizira}e se ugovorima. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Odgovaraju}i dokazi da ponu|a~ nema smetwi za u~e{}e u smislu ~lana 23. Zakona, koji nisu stariji od tri mjeseca od dana dostavqawa ponude. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Pravo u~e{}a ima svaki dobavqa~ koji je registrovan za obavqawe djelatnosti koja je predmet nabavke {to dokazuju ovjerenim rje{ewem o registraciji, izuzev onih subjekata koji su iskqu~eni iz nadmetawa prema ~lanu 23. stav 1. ta~ka a), b), c) i d) Zakona. 

Ponuda treba da sadr`i naziv i ta~nu adresu ponu|a~a, JIB, telefon i kontakt lice. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da ponu|a~ u zadwem izvje{tajnom periodu nije iskazao gubitak. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    da je ponu|a~ izvr{io najmawe 1 do 2 ista ugovora 

-    da je tehni~ki opremqen i osposobqen za obavqawe ove djelatnosti 

-    da posjeduje uvjerewa izdata od agencija za kontrolu kvaliteta, a kojima se potvr|uje podobnost proizvoda i 

-    da ima {to ve}i broj prodajnih mjesta (pumpnih stanica), odnosno {to ve}u pokrivenost teritorije 

Sva zahtijevana dokumentacija mora biti originalna ili ovjerene kopije, broj~ano ozna~ena po redosqedu iz ponude. 

U slu~aju nedostatka, neistinitosti ili nepotpunog sadr`aja dokumenata ponu|a~a, naru~ilac ne}e ni razmatrati ponudu. 

Dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriteriji za odabir najpovoqnije ponude bi}e utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a uz podno{ewe dokaza o uplati tro{kova tendera u iznosu od 100,00 KM, na ra~un 5620990000055687, sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije", vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 0919001. 

Preuzimawe tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti stavqawem na uvid dokaza o uplati za istu u Poreskoj upravi Republike Srpske. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude dostaviti do 23. 6. 2009. godine do 11,00 ~asova 

Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu Ministarstvo finansija Poreska uprava Republike Srpske, Mladena Stojanovi}a 45-51, Bawa Luka, sa naznakom: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU POGONSKOG GORIVA (navesti za koji LOT) - NE OTVARAJ". 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 (devedeset) dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvarawe ponuda izvr{i}e se u prostorijama Poreske uprave, Mladena Stojanovi}a 45-51, Bawa Luka, dana 23. 6. 2009. godine u 12,00 ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Poreska uprava zadr`ava pravo da okon~a postupak u skladu sa ~lanom 12. ZJN, a da ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetawa. 

(1-11-7738-09) 


11 - JANAB 


DIONI^KO DRU[TVO "BH TELECOM" SARAJEVO REGIONALNA DIREKCIJA TUZLA 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 09.7.3-20-72-I/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Dioni~ko dru{tvo "BH Telecom" Sarajevo 

Regionalna direkcija Tuzla 

Kontakt osoba: 

Za tehni~ka pitanja Avdi} Zuhrija 

Za ostalo Salkovi} Mirza 

Adresa: Aleja Alije Izetbegovi}a 29 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4200211100048 

Telefon: 035/274-422 

Fax: 035/362-190 

E-mail: zuhrija.avdic@bhtelecom.ba 

mirza.salkovic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Sukcesivna nabavka naftnih derivata 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Euro dizel 

BMB 95 benzin 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

LOT 1 

Nabavka goriva na podru~ju mjesne mre`e Tuzla 

do 90.000 lit. Euro dizel 

do 8.000 lit. MBM 95 

LOT 2 

Nabavka goriva na podru~ju mjesne mre`e Lukavac 

do 5.000 lit Euro dizel 

LOT 3 

Nabavka goriva na podru~ju mjesne mre`e Kalesija 

do 5.000 lit. Euro dizel 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Na prodajnom mjestu dobavlja~a (distributera) u mjestima navedenim po lotovima. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1 Nabavka goriva na podru~ju mjesne mre`e Tuzla 

LOT 2 Nabavka goriva na podru~ju mjesne mre`e Lukavac 

LOT 3 Nabavka goriva na podru~ju mjesne mre`e Kalesija 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom obostranog potpisa ugovora i zavr{ava danom izvr{enja ugovora (bilo koli~inski bilo vrijednosno) 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Ponovljeni postupak sa okvirnim sporazumom 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 22. 6. 2009. godine do 16,00 sati 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 20,00 KM po lotu. 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti uz prezentiranje dokaza o uplati od 20,00 KM (dvadeset konvertibilnih maraka) po lotu na ‘irora~un broj 1321000311634139 kod NLB Tuzlanske banke d.d. Tuzla, uz naznaku: "Za tendersku dokumentaciju po obavje{tenju broj 09.7.3-20-72-I/09 za LOT broj_____" uplate za prvi postupak vrijede i u ovom ponovljenom postupku. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 6. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 6. 2009. godine u 10,30 

Regionalna Direkcija Tuzla,  Aleja Alije Izetbegovi}a 29, velika sala na I spratu 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponude, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljene ponude. Ostale informacije po ovom odjeljku razra|ene su u tenderskoj dokumentaciji. 

(1-11-7741-09) 


11 - JANAB 


DIONI^KO DRU[TVO "BH TELECOM" SARAJEVO REGIONALNA DIREKCIJA TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 09.5-20-251/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Dioni~ko dru{tvo "BH Telecom" Sarajevo 

Regionalna direkcija Tuzla 

Kontakt osoba: za tehni~ka pitanja Goran Vare{ki}; za ostalo Mirza Salkovi} 

Adresa: Aleja Alije Izetbegvovi}a 29 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4200211100048 

Telefon: 035/278-255 

Fax: 035/362-190 

E-mail: goran.vareskic@bhtelecom.ba;
mirza.salkovic
@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka namje{taja 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Dato u tehni~koj specifikaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Za LOT 1 - 42.700 KM 

Za LOT 2 - 16.300 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada Direkcije Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1 Nabavka arhivskog i izlo`benog namje{taja 

LOT 2 Nabavka kancelarijskog i kuhinjskog namje{taja 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom obostranog potpisa ugovora i zavr{ava za 30 dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 22. 6. 2009. godine do 16,00. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM po lotu. 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti uz prezentiranje dokaza o uplati od 20,00 KM (dvadeset konvertibilnih maraka po lotu) na ‘irora~un broj 1321000311634139 kod NLB Tuzlanske banke dd Tuzla, uz naznaku za tendersku dokumentaciju po obavje{tenju broj 09.5-20-251/09 za lot br.____. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 6. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 6. 2009. godine u 12,30 sati 

Regionalna direkcija Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a 29, velika sala na I spratu 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponude, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljene ponude. Ostale informacije po ovom odjeljku razra|ene su u tenderskoj dokumentaciji. 

(1-11-7742-09) 


11 - JANAB 


RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik 

Kontakt osoba: Rado Petri~evi}, Milan Tomi} 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-600 

Faks: 055/771-183 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak 58/09 - Nabavka rezervnih dijelova za Dampere "Belaz" 75135 i 75145 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka rezervnih dijelova za Dampere "Belaz" 75135 i 75145 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

RJ "Rudnik" 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Obrazlo`eno u tenderskom dokumentu 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Obrazlo`eno u tenderskom dokumentu 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji za predmetne poslove - ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim prilozima. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dobavqa~ mora imati pozitivan bilans uspjeha u 2008. godini 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi po ~lanu 26. ZJN BiH, detaqno obrazlo`eno u tenderskom dokumentu. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Samo najni`a cijena: 

    1)     cijena     u~e{}e 100% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Nov~ana naknada za iskup tenderske dokumentacije sa ura~unatim PDV-om iznosi 117,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 6. 2009. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 6. 2009. godine u 11,00 ~asova 

"Rudnik i TE" a.d. Ugqevik 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak Tender broj 58/09 - Nabavka rezervnih dijelova za Dampere "Belaz" 75135 i 75145 - ne otvaraj".  Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a.  

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatrawe. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavqawe ponuda. 

Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata. 

Otkup tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenom ugovornom organu. 

Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na slijede}e ra~une: 

u KM 55500100000074-38 

Nova Banka Bijeqina 

Na devizni ra~un 

FIELD 32 (AMOUNT)  - EUR 

FIELD 56a (INTERMIDIARY) 

            DEUTSCHE BANK AG                     FRANKFURT/M                                                                   FRANKFURT AM MAIN     

            SWIFT: DEUTDEFF 

FIELD 57a (ACCOUNT WITH INST.) 

            936 2419 00     

            Nova banka AD BIJELJINA     

            SWIFT: NOBIBA 22 

FIELD 59 (BENEFICIARY) 

            /54000-01-000074/     

            RUDNIK I TERMOELEKTRANA                 ZDP UGLJEVIK     

            UGLJEVIK 76330 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Rado Petri~evi}, Milan Tomi} 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Telefon: 055/774-285, 055/774-422 

Fax: 055/771-183 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} 

Telefon: 055/774-203 

Faks: 055/774-382 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kontakt osoba: Milka Peri} 

Telefon: 055/774-119 

(1-11-7735-09) 


11 - JANAB 


BH TELECOM DD SARAJEVO
TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 15-23/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo 

Telecom In`enjering Sarajevo 

Kontakt osoba: 

Za komercijalna pitanja: 033/466-708 Sejda Ibri{evi} 

Za tehni~ka pitanja: 033/460-587 Ismet Brankovi} 

Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a 18 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Transakcijski ra~un: 3389002208635108 

Telefon: 033/466-708 

Fax: 033/460-974 

E-mail: sejda.ibrisevic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

(Ured: Protokol) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

(Ured: Protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj 00.1-1.2-1620-2/09 od 8. 4. 2009. god. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1.    Predmet otvorenog postupka je dodjela ugovora za nabavku roba: 

LOT 1    Programska ma{ina za izradu Poz GSM stubova 

LOT 2    Kompresor za ma{inu za pjeskarenje 

LOT 3    Ma{ina - tra~na pila za rezanje ^. profila pod uglom            (0 - 90) kpl. 

LOT 4    Aparat za ispitivanje kvaliteta varova metodom            ultrazvuka 

LOT 5    Plazma modul za ugradnju na aparat za zavarivanje 

Potpuni opis, koli~ine i specifikacije tra`ene robe dati su u tenderskoj dokumentaciji. 

Ponuda mora sadr`avati svu dokumentaciju tra`enu obavje{tenjem o javnoj nabavci i tenderskom dokumentacijom, te LOT u cijelosti. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Tehni~ka specifikacija data je u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

BH Telecom d.d. - Telecom In`enjering, Bulevar Me{e Selimovi}a 18, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se dostavljaju za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom obostranog potpisivanja ugovora i zavr{ava izvr{enjem obaveze. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Bankovna garancija za ozbiljnost ponude u visini 2% vrijednosti ponude uz uslov da iznos ne mo`e biti manji od 2.000,00 KM. 

Period va`enja garancije 120 dana od datuma otvaranja ponuda. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla, ukoliko bude izabran u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti:(rok isporuke plus 30 dana) 

-    ponu|a~ je obavezan dostaviti izjavu kojom se obavezuje da }e obezbijediti garanciju za garantni period, ukoliko bude izabran, u vrijednosti od 5% ugovorenog iznosa sa rokom va`nosti garancije do kraja garantnog roka plus 30 dana 

-    garancije je ponu|a~ du`an dostaviti prilikom potpisa ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

1.    pismo na memorandumu ponu|a~a sa nazivom, adresom, kontakt telefonima i ime ovla{tene osobe za potpisivanje ugovora 

2.    pravo u~e{}a u postupku dodjele ugovora imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponu|a~a koji su isklju~eni iz prava u~e{}a u postupku dodjele ugovora o javnim nabavkama u skladu sa ~lanom 23. ZJN, {to ponu|a~i dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom, ne starijom od tri (3) mjeseca i to: 

2.1.    uvjerenje nadle`nog suda da ponu|a~: 

a)    nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

b)    nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanja naloga za prisilnu likvidaciju, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanje sporazuma/aran`mana s povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu sa relavantnim zakonima i propisima u BiH 

c)    nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{enje zahtjeva ili ponude 

d)    nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina 

2 2.    potvrda od nadle`ne ustanove (ne starije od 3 mjeseca): 

a)    da su izmireni doprinosi PlO/MiO 

b)    da su izmireni doprinosi za zdravstveno osiguranje 

c)    da su izmirene porezne obaveze direktnih poreza 

d)    da su izmirene porezne obaveze PDV-a (UIO) 

2.3.    Ukoliko ponuda u svom sadr`aju ne bude imala tra`ene dokumente, bit }e odba~ena kao nepotpuna. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

1.    da su registrovani u BiH za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog poziva, {to dokazuje ovjerenom fotokopijom rje{enja iz sudskog registra, ne starijom od tri mjeseca 

2.    ovjerena fotokopija statistike - obavje{tenje o razvrstanju po djelatnosti 

3.    ovjerena kopija rje{enja o registraciji PDV obveznika (ako ste PDV obveznik) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    izjava ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

2.    ovjerena ponuda na originalnoj tenderskoj dokumentaciji - specifikaciji (komplet) sa jedini~nim cijenama (jedini~na vrijednost + jedini~ni iznos PDV-a ) i ukupnom vrijedno{}u iskazanoj u KM (ukupna vrijednost + ukupni PDV) 

3.    pla}anja virmanskim putem po dobijanju poreski ispravne fakture, a u svakom slu~aju nakon uredno isporu~ene robe 

4.    opcija ponude od minimum 120 dana od dana otvaranja ponuda 

5.    rok isporuke robe od momenta potpisivanja ugovora - iskazan u danima 

6.    izjava o garantnom roku za robu 

7.    izjava o postgarantnom roku (ukoliko ga predmetna roba ima) 

8.    pismenu izjava ponu|a~a, ovjerena od strane ovla{tenog lica, a koja se odnosi na nepromjenjivosti cijena 

9.    pismena izjava ponu|a~a da prihvata ponu|eni nacrt Ugovora koji je u prilogu 

10.    potvrda poslovne banke o bonitetu firme, odnosno pismo potvrde da u zadnjih tri mjeseca, prije prijave na ovo javno nadmetanje, ra~un ponu|a~a nije bio u blokadi 

11.    bilans stanja i bilans uspjeha za 2008. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    referenc lista u zadnje tri godine uspje{no realizovanih istih ili sli~nih poslova iz oblasti predmeta nadmetanja (za svaki LOT posebno) 

2.    dostaviti kataloge sa prospektnom dokumentacijom sa ozna~enim pozicijama u katalogu i sa navedenim nazivom proizvo|a~a robe koja se nude 

3.    izjavu kojom potvr|uje da je roba koju nudi nova i novoproizvedena 

4.    ovla{tenje proizvo|a~a naslovljeno na ponu|a~a da ima pravo nuditi opremu koja je predmet ovog otvorenog postupka 

5.    obavezan naziv i mjesto ovla{tenog servisera, kao i ugovor o poslovnoj saradnji (ili potvrda) sa navedenim serviserom 

6.    izjava ponu|a~a o periodu u kojem se obavezuje da }e otkloniti kvar ili obaviti zamjenu tehni~ki neispravne robe/opreme u toku garantnog roka 

7.    broj stalno zaposlenog osoblja (ukupno/tehni~ko/administrativno) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Prilikom vrednovanja pristiglih ponuda dodjela ugovora }e se zasnivati na ekonomski najpovoljnijoj ponudi, a procjena }e se vr{iti prema slijede}im kriterijima: 

    1.     cijena robe     80 bodova 

    2.     rok isporuke     10 bodova 

    3.     garantni rok     10 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ugovorni organ }e vr{iti primjenu - koristiti preferencijalni tretman doma}eg u postupku nabavke, shodno Odluci o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05), ukoliko u predmetnoj nabavci ponu|a~i ispunjavaju uslove za primjenu preferencijalnog tretmana doma}eg. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Kompletnu tendersku dokumentaciju kandidati mogu preuzeti u prostorijama BH Telecom d.d. Telecom In`injering, Bulevar Me{e Selimovi}a 18, Sarajevo, Protokol, svakim radnim danom od 8,00 do 15,30 sati, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa uve}anog sa 17% PDV-a, {to ukupno iznosi 100,00 KM. 

Uplatu izvr{iti na ra~un broj 3389002208635108 kod UniCredit banke d.d. - Sarajevo uz naznaku: "Tender broj 15-23/09 od 25. 5.2009". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude su dozvoljene na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 24. 6. 2009. godine do 12,00 sati 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti svoju ponudu sa~injenu na originalnoj tenderskoj dokumentaciji / specifikaciji. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

120 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 6. 2009. godine u 12,15 sati 

Bulevar M. Selimovi}a 18, 71000 Sarajevo, sala-100 na I spratu 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Ponude koje zadovolje sve tehni~ke zahtjeve bit }e ocjenjivane prema kriterijama iz ta~ke IV.2. ovog postupka. 

Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom In`injering, Protokol, Bulevar Me{e Selimovi}a 18, 71 000 Sarajevo, sa naznakom: 

"Ponuda broj 15-23/09 - NE OTVARAJ" 

LOT broj _______ 

Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.6. i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen do 15. 6. 2009. godine, na faks: 033/460-974. 

Ovaj javni oglas }e biti objavljen u: 

-    Slu`benom glasniku BiH" od dana: 25. 5. 2009.; 

-    Web stranici BH Telecoma d.d. - Sarajevo.
(www. bhtelecom.ba). 

(1-11-7744-09) 


11 - JANAB 


ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KSB/SBK
NOVI TRAVNIK 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Zavod za zdravstveno osiguranje KSB 

Kontakt osoba: @eljka Pranjkovi} 

Adresa: Kralja Tvrtka 18 

Po{tanski broj: 72290 

Grad: Novi Travnik 

Identifikacijski broj: 4236110310003 

Telefon: 030/792-718; 030/790-816 

Fax: 030/792-718 

E-mail: zzozsb-sbk@tel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javna ustanova 

I.5.b na kantonalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Ugovor o nabavci ortopedskih pomagala 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Aparati za poja~anje sluha 

LOT 2    Proteza dojki 

LOT 3    Vaskularne proteze 

LOT 4    Pece maker 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Procijenjena koli~ina ortopedskih pomagala navedena je po svakom lotu u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Podru~je Kantona Sredi{nja Bosna 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Okvirni sporazum }e se potpisati na godinu dana. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Da ponu|a~ nema smetnji za sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredaba ~lanka 23. stavak 1. to~ke a, b, c, d, e, f. 

U tom smislu ponu|a~ je du`an prilo`iti dokaze pobrojane u tenderskoj dokumentaciji. 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija i ne smije biti starija od tri mjeseca. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

-    da je ponu|a~ registriran kod nadle`nog suda za obna{anje profesionalne djelatnosti relevantne za predmet javnog nadmetanja, a kao dokaz potrebno je prilo`iti rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena kopija) 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Da je ponu|a~ pozitivno poslovao u 2008. godini 

Kao dokaz dostaviti bilancu stanja i uspjeha za 2008. godinu 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Da bi dokazao svoju tehni~ku i financijsku sposobnost potrebno je da ponu|a~ dostavi: 

-    dokaz o uskla|enosti kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

-    izjava ponu|a~a da je tehni~ki opremljen i osposobljen za izvr{avanje ugovora 

-    izjava ponu|a~a da ima anga`irano tehni~ko    osoblje za izvr{avanje i ugovora 

-    izjava ponu|a~a o minimalnom broju ponu|enih raspona veli~ina kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji (samo za LOT 8) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    -    cijena     80% 

    -     garantni rok     10% 

    -     rok isporuke     10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da, sukladno Odluci o obveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg.  

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Ugovorno tijelo }e dobavlja~ima otpremiti tendersku dokumentaciju u roku od tri dana nakon primitka zahtjeva za dostavu tenderske dokumentacije ili u prostorijama sjedi{ta Zavoda. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

^lanak 8. ZJN 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem ponuda je 16. 6. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

90 dana od dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

25. 6. 2009. godine sa po~etkom u 10,30 sati za LOT 1, a svaki slijede}i lot u razmaku od 15 minuta u prostorijama sjedi{ta Zavoda. 

Predstavnici ponuditelja su prilikom otvaranja ponuda du`ni predo~iti pismeno ovla{tenje za prisustvovanje otvaranju. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude dostaviti na adresu kao pod to~kom I.1. osobno ili putem po{te, sa naznakom: "PONUDA ZA ORTOPEDSKA POMAGALA ZA LOT____", sa obveznom naznakom: "NE OTVARAJ". 

Na pole|ini kuverte navesti punu adresu, naziv, kontakt telefon i kontakt osobu ponu|a~a. Sve stranice ponude (s dodacima-prilozima) treba da budu numerirane. 

Neblagovremeno pristigle ponude, poslije roka iz to~ke IV.6. ne}e se uzimati u razmatranje. 

(1-11-7746-09) 


11 - JANAB 


ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" AD
MRKOWI] GRAD 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 01-693-1/09 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: ZP "HE na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad 

Kontakt osoba: Ubovi} Vinodrag 

Adresa: Svetog Save 13 

Po{tanski broj: 70260 

Grad: Mrkowi} Grad 

Identifikacioni broj: 401195230004 

Telefon: 050/211-438, 050/211-114 ili 065/627-383 

Faks: 050/211-352 

E-mail: hev@henavrbasu.com  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba - namirnice za restoran dru{tvene ishrane. Odluka Uprave Dru{tva broj UD-80/09 od 4. 5. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka roba - namirnice za restoran dru{tvene ishrane po lotovima: 

LOT 1     Suhomesnati proizvodi 

LOT 2     Svje`e vo}e i povr}e 

LOT 3     Zamrznuti proizvodi 

LOT 4     Makaroni i za~ini 

LOT 5     Svje`e meso 

LOT 6     Pekarski proizvodi 

LOT 7     Konzervisano vo}e i povr}e 

LOT 8     Mlijeko i mlije~ni proizvodi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te HE "Bo~ac" Surjan bb, Mrkowi} Grad 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot, nekoliko lotova ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

(Prema ponudi dobavqa~a) 12 (dvanaest) mjeseci, odnosno do zakqu~ewa novog ugovora. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od ukupnog iznosa ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Osigurawe ponude mo`e biti u obliku bankarske garancije ili polo`enog depozita na ‘iro ra~un kupca. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokaz da ponu|a~ nema smetwi za u~e{}e u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama ~lana 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    izvod iz registracije preduze}a sa svim prilozima 

-    poresku registraciju sa PIB-om ili JIB-om 

Prila`u se ovjerene fotokopije. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stawa i bilans uspjeha za 2008. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti dokaze da ispuwava minimalne uslove u pogledu wegove tehni~ke i profesionalne osposobqenosti u smislu ~lana 26. ZJN. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad, Svetog Save 13, najkasnije do desetog dana prije isteka roka za podno{ewe ponuda, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 ~asova. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. Uplata se mo`e izvr{iti na ‘irora~un 5510140000091833 kod Nove Bawalu~ke banke ili 5620990000704617 kod Razvojne banke ili na blagajni Preduze}a sa naznakom za: "Otkup tenderske dokumentacije", u korist ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad i ista je nepovratna. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se mogu slati na jednom od jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zatvorena i zape~a}ena ponuda sa naznakom: "NE OTVARAJ - Ponuda za nabavku roba - namirnice za restoran dru{tvene isrhane, posebno upakovan op{ti dio od komercijalnog dijela ponude na adresu  ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad, Svetog Save 13. 

Rok za dostavqawe ponuda je 22. 6. 2009. godine do 10,00 ~asova na protokol Preduze}a. 

Naru~ilac }e prihvatiti samo ponude ponu|a~a koji su evidentirani da su otkupili tendersku dokumentaciju. 

Ponu|a~u koji li~no dostavi svoju ponudu bi}e izdata potvrda o prijemu ponude. U slu~aju dostave ponude preproru~enom po{tom odgovornost ponu|a~a je da provjeri prispije}e ponude. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 ({ezdeset) dana nakon isteka roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvarawe ponuda }e se obaviti 22. 6. 2009. godine u 11,00 ~asova u prostorijama naru~ioca u upravnoj zgradi ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad, Svetog Save 13. 

Neblagovremeno prispjele ponude ne}e se otvarati i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a. 

Po jedan predstavnik ponu|a~a koji ‘eli pristvovati javnom otvarawu ponuda du`an je prilo`iti originalno ovla{tewe ponu|a~a za prisustvo otvarawu ponuda. 

O rezultatima nadmetawa ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetawa. 

(1-11-7747-09) 


11 - JANAB 


ZP "HIDROELEKTRANE NA VRBASU" AD
MRKOWI] GRAD 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 01-736-1/09 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: ZP "HE na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad 

Kontakt osoba: Ubovi} Vinodrag 

Adresa: Svetog Save 13 

Po{tanski broj: 70260 

Grad: Mrkowi} Grad 

Identifikacioni broj: 401195230004 

Telefon: 050/211-438, 050/211-114 ili 065/627-383 

Faks: 050/211-352 

E-mail: hev@henavrbasu.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba - goriva za vozila voznog parka HE "Bo~ac" za 2009. godinu. Odluka Uprave Dru{tva broj UD-82/09 od 5. 5. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

II.4.1. Nabavka roba - goriva za vozila voznog parka HE "Bo~ac" za 2009. godinu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

-     Gorivo ED - 2 (euro dizel) - 60.000 l 

-     Gorivo bezolovni benzin 95 - 4.000 l 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Na benzinskim pumpama na podru~ju op{tine Mrkowi} Grad 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

(Prema ponudi dobavqa~a) 12 (dvanaest) mjeseci odnosno do zakqu~ewa novog ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% od ukupnog iznosa ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Osigurawe ponude mo`e biti u obliku bankarske garancije ili polo`enog depozita na ‘iro ra~un kupca. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokaz da ponu|a~ nema smetwi za u~e{}e u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama ~lana 23. ZJN. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-     izvod iz registracije preduze}a sa svim prilozima 

-     poresku registraciji sa PIB-om ili JIB-om 

Prila`u se ovjerene fotokopije. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stawa i bilans uspjeha za 2008. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti dokaze da ispuwava minimalne uslove u pogledu wegove tehni~ke i profesionalne osposobqenosti u smislu ~lana 26. ZJN. 

Dokaz da posjeduje pumpu na podru~ju op{tine Mrkowi} Grad 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 5% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad, Svetog Save 13, najkasnije do desetog dana prije isteka roka za podno{ewe ponuda, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 ~asova. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. Uplata se mo`e izvr{iti na ‘iro ra~un 5510140000091833 kod Nove Bawalu~ke banke ili 5620990000704617 kod Razvojne banke ili na blagajni Preduze}a sa naznakom za otkup tenderske dokumentacije u korist ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad i ista je nepovratna. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se mogu slati na jednom od jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zatvorena i zape~a}ena ponuda sa naznakom NE OTVARAJ - Ponuda za nabavku roba - goriva za vozila voznog parka HE "Bo~ac" za 2009. godinu, posebno upakovan op{ti dio od komercijalnog dijela ponude na adresu ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad, Svetog Save 13. 

Rok za dostavqawe ponuda je 22. 6. 2009. godine do 10,00 ~asova na protokol Preduze}a. 

Naru~ilac }e prihvatiti samo ponude ponu|a~a koji su evidentirani da su otkupili tendersku dokumentaciju. 

Ponu|a~u koji li~no dostavi svoju ponudu bi}e izdata potvrda o prijemu ponude. U slu~aju dostave ponude preporu~enom po{tom odgovornost ponu|a~a je da provjeri prispije}e ponude. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 ({ezdeset) dana nakon isteka roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvarawe ponuda }e se obaviti 22. 6. 2009. godine u 12,00 ~asova u prostorijama naru~ioca u upravnoj zgradi ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad, Svetog Save 13. 

Neblagovremeno prispjele ponude ne}e se otvarati i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a. 

Po jedan predstavnik ponu|a~a koji ‘eli prisustvovati javnom otvarawu ponuda du`an je prilo`iti originalno ovla{tewe ponu|a~a za prisustvo otvarawu ponuda. 

O rezultatima nadmetawa ponu|a~i }e biti blagovremeno obavije{teni. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetawa. 

(1-11-7748-09) 


11 - JANAB 


MINISTARSTVO FINANSIJA
PORESKA UPRAVA BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo finansija
Poreska uprava 

Kontakt osoba: Goran Drakuli} 

Adresa: Mladena Stojanovi}a 45-51 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401565850007 

Telefon: 332-300, 332-340 

Faks: 332-330 i  332-336 

Internet adresa: www.poreskaupravars.org 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka rezervnih dijelova i potro{nog materijala za ra~unarsku opremu, fotokopir aparate, telefaks aparate, printere i odr`avawe navedene opreme i aparata za Poresku upravu Republike Srpske. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Nabavka za sjedi{te Poreske uprave i po podru~nim centrima, kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Ministarstvo finansija Poreska uprava - sjedi{te, Mladena Stojanovi}a 45-51, Bawa Luka i po podru~nim centrima, kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

LOT

Nabavka rezervnih dijelova, potro{nog materijala i odr`avawe ra~unarske opreme i 

LOT II 

Nabavka rezervnih dijelova, potro{nog materijala i odr`avawe birotehni~ke opreme (fotokopir aparati, telefaks aparati, {tampa~i) 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Precizira}e se ugovorima 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Odgovaraju}i dokazi da ponu|a~ nema smetwi za u~e{}e u smislu ~lana 23. Zakona, koji nisu stariji od tri mjeseca od dana dostavqawa ponude. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    pravo u~e{}a ima svaki dobavqa~ koji je registrovan za obavqawe djelatnosti koja je predmet nabavke {to dokazuje ovjerenim rje{ewem o registraciji, izuzev onih subjekata koji su iskqu~eni iz nadmetawa prema ~lanu 23. stav  1. ta~ka a), b), c) i d) Zakona 

-    ponuda treba da sadr`i naziv i ta~nu adresu ponu|a~a, JIB, telefon i kontakt lice 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da ponu|a~ u zadwem izvje{tajnom periodu nije iskazao gubitak. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    da je ponu|a~ izvr{io najmawe 1-2 ista ugovora 

-    da je tehni~ki opremqen i osposobqen za obavqawe ove djelatnosti 

-    sva zahtijevana dokumentacija mora biti originalna ili ovjerene kopije, broj~ano ozna~ena po redosqedu iz ponude 

-    u slu~aju nedostatka, neistinitosti ili nepotpunog sadr`aja dokumenata ponu|a~a, naru~ilac ne}e ni razmatrati ponudu 

Dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriteriji za odabir najpovoqnije ponude bi}e utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a uz podno{ewe dokaza o uplati tro{kova tendera u iznosu od 100,00 KM, na ra~un 5620990000055687, sa naznakom otkup tenderske dokumentacije, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 0919001. 

Preuzimawe tenderske dokumentacije mo`e se izvr{iti u Poreskoj upravi Republike Srpske, stavqawem na uvid dokaza o uplati za istu. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude dostaviti do 24. 6. 2009. godine do 11,00 ~asova 

Ponudu dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu Ministarstvo, finansija Poreska uprava Republike Srpske, Mladena Stojanovi}a 45-51, Bawa Luka sa naznakom: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU NE OTVARAJ" (navesti lot). 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 (devedeset) dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvarawe ponuda izvr{i}e se u prostorijama Poreske uprave, Mladena Stojanovi}a 45-51, Bawa Luka, i to: 

LOT I, dana 24. 6. 2009. godine u 12,00 ~asova 

LOT II, dana 24. 6. 2009. godine u 13,00 ~asova 

Otvarawu mogu prisustvovati samo ovla{teni predstavnici ponu|a~a (pismeno ovla{tewe) 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Poreska uprava zadr`ava pravo da okon~a postupak u skladu sa ~lanom 12. ZJN, a da ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetawa. 

(1-11-7754-09) 


11 - JANAB 


KJP "POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR" DOO
SARAJEVO-ILID@A 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Kantonalno javno preduze}e "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Kaltak Esad 

Adresa: Bojni~ka 119, Ilid`a 

Po{tanski broj: 71210 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200087410009 

Telefon: 033/621-286 

Fax: 033/621-160 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 08/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet nabavke je isporuka roba po tenderskoj dokumentaciji. 

-    Potro{ni materijal (viljci, le`ajevi, filteri, rezne plo~e i dr.) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Ugovorni organ 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da, uslovi u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da, uslovi u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da, uslovi u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da, uslovi u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda 

Kriteriji za svaki pojedina~ni lot su navedeni u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se dobiti do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e. Nov~ana naknada za dobijanje tenderske dokumentacije u iznosu od 50,00 KM, upla}uje se na ‘irora~un broj 3389002208884980 kod UniCredit Bank d.d. Sarajevo ili na blagajni Preduze}a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 6. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

28 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

22. 6. 2009. godine u 14,15 sati 

Mjesto na kojem }e se otvoriti ponude je Bojni~ka 119 - Ilid`a, upravna zgrada, sala direktora 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa potpisom i pe~atom te naznakom:  

-     Naziv firme, adresa, broj telefona i faksa 

-     Naziv i broj lota 

-     "Ponuda - Ne otvaraj". 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/621-286. 

(1-11-7761-09) 


11 - JANAB 


KJP "POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR" DOO
SARAJEVO-ILID@A 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Kantonalno javno preduze}e "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Kaltak Esad 

Adresa: Bojni~ka 119, Ilid`a 

Po{tanski broj: 71210 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200087410009 

Telefon: 033/621-286 

Fax: 033/621-160 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 07/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet nabavke je isporuka roba po tenderskoj dokumentaciji. 

- Balirano sijeno 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Ugovorni organ 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da, uslovi u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da, uslovi u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da, uslovi u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da, uslovi u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda 

Kriteriji za svaki pojedina~ni lot su navedeni u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se dobiti do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e. Nov~ana naknada za dobijanje tenderske dokumentacije u iznosu od 50,00 KM upla}uje se na na{ ‘irora~un broj 3389002208884980 kod UniCredit Bank d.d. Sarajevo ili na blagajni preduze}a.   

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 6. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

28 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

22. 6. 2009. godine u 14,00 sati 

Mjesto na kojem }e se otvoriti ponude je Bojni~ka 119 - Ilid`a, upravna zgrada, sala direktora 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa potpisom i pe~atom te naznakom: 

-     Naziv firme, adresa, broj telefona i faks 

-     Naziv i broj lota 

-     "Ponuda - Ne otvaraj" 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/621-286. 

(1-11-7762-09) 


11 - JANAB 


ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Adnan Sara~evi}, dipl. pr. 

Adresa: Trg heroja 14 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200642000008 

Telefon: 033/651-317 

Fax: 033/655-856 

E-mail: fedzzo@bih.net.ba 

Internet adresa: www.for.com.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci odnosno isporuci lijekova u bolni~koj zdravstvenoj za{titi koji se mogu koristiti na teret sredstva Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Lijekovi utvr|eni u Naredbi o listi lijekova u bolni~koj zdravstvenoj za{titi koji se mogu koristiti na teret sredstva Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 38/06 i 13/08) i to: 

- citostatici i 

- citostatici sa posebnim re`imom propisivanja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Koli~ina po oblicima i ja~inama lijekova pod II.3. i II.4. odre|ena u tenderskoj dokumentaciji saglasno medicinski indiciranim potrebama korisnika. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zdravstvene ustanove utvr|ene u tenderskoj dokumentaciji. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 (dvanaest) mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 28. 5. 2009. godine. 

Ugovorni organ }e zainteresiranim dobavlja~ima otpremiti tendersku dokumentaciju, najkasnije u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. Zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi sa potpisom ovla{tenog lica i pe~atom firme dobavlja~a uz predo~enje dokaza o uplati 100,00 KM (u 100 KM uklju~en je i PDV) na ra~un ugovornog organa broj 1020500000026964 kod UNION BANKE DD SARAJEVO. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

8. 7. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

8. 7. 2009. godine u 13,00 sati 

Sarajevo, Trg heroja 14 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U skladu sa odredbama ~lana 6. stav 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" br. 49/04, 19/05 , 52/05, 08/06, 24/06, 70/06 i 12/09), postupak javne nabavke je otvoren za me|unarodnu konkurenciju. Ako se u okviru istog lota u dvije ili vi{e ponuda iska`e jednak-najni`i iznos cijene, primijenit }e se dodatni kriteriji utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji. PROCUREMENT NOTICE 

(Summary in English language) 

Goods 

Section I: THE CLIENT 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CLIENT 

Agency: Federation BiH Health Insurance and Reinsurance Institute 

Contact: Mr. Sara~evi} Adnan, LLB 

Mailing Address: Trg Heroja 14 

City Code: 71000 

City: Sarajevo 

Identification Number: 4200642000008 

Telephone: ++387 33 65 13 17 

Fax: ++387 33 65 58 56 

E-mail: fedzzo@bih.net.ba 

Web site: www.for.com.ba 

Section II: SCOPE OF THE CONTRACT 

II.1. TYPE OF CONTRACT 

Goods 

II.2. FRAMEWORK AGREEMENT WILL BE CONCLUDED? (Article 32, the Law on Public Procurements) 

No 

II.3. NAME/REFERENCE OF THE CONTRACT AS FILED IN THE CLIENT'S RECORDS 

Contract for procurement/delivery of hospital care drugs covered by the Federation of Bosnia and Herzegovina Solidarity Fund. 

II.4. DESCRIPTION OF SCOPE OF CONTRACT 

Drugs specified under the Directive on Drug List for Use in Hospital Health Care Covered by the Federation of Bosnia and Herzegovina Solidarity Fund (Federation BiH Official Gazette #38/06 i 13/08) include the following types of drugs: 

-    cytostatics and 

-    cytostatics with special prescription regime. 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT 

Quantity and forms/strengths for drugs under II.3. and II.4. are specified in the bid documentation in accordance with medically indicated needs of hospital health care providers. 

Section IV: PROCUREMENT PROCEDURE 

IV.1. TYPE OF PROCUREMENT PROCEDURE 

Competitive 

IV.2. SELECTION CRITERIA (Article 34, the Law on Public Procurements) 

a) Only lowest price proposed 

IV.4. REQUIREMENTS FOR OBTAINING BID DOCUMENTATION (Article 18, the Law on Public Procurements): 

Bid documentation can be made available as of May 28. 2009. 

Fee charged for bid documentation, if any: 

Client will provided to interested potential bidders a copy of biding documentation no later then 3 days upon receiving a request for delivery of the bidding documentation. The request for bidding documentation should be submitted in written, signed by an authorized person and bear an official seal of the potential bidder. The request should also include a proof of payment of a fee in amount of BAM 100.00 (the amount includes VAT) received to Client's bank account #1020500000026964 with UNION BANKA DD SARAJEVO. 

IV.6. DEADLINE FOR SUBMISSION OF PROPOSALS/ LETTERS OF INTEREST 

July 8. 2009. Time 10.00 hrs CET 

Section V: ADDITIONAL INFORMATION 

Pursuant to provisions of Paragraph 3, Article 6, the Bosnia and Herzegovina Law on Public Procurement (BiH Official Gazette, #49/04, 19/05 , 52/05, 08/06, 24/06, 70/06 i 12/09), the procurement procedure is open for international competitors. The bid documentation will include detailed additional criteria in event that two or more proposals within a single LOT include identical, i.e. lowest price. 

(1-11-7769-09) 


11 - JANAB 


@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD
DOBOJ 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: @eqeznice Republike Srpske, a.d. 

Kontakt osoba: Jevti} Milena 

Adresa: Svetog Save 71 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000 lok. 233 

Faks: 053/227-704 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji manipulativnog vozila - Unilok 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kupoprodaja manipulativnog vozila - Unilok 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikacijaiji u tender dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te ugovornog organa u Bawoj Luci 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Prema roku u ponudi najpovoqnijeg ponu|a~a 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 2.000,00 KM (za ponu|a~e iz BiH) odnosno originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 1.022,60 EUR (za ponu|a~e iz inostranstva) 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Sadr`ani su u tender dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izabrani najpovoqniji ponu|a~ je du`an, pri zakqu~ewu ugovora, predati ugovornom organu originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{ewe ugovora na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora sa porezom na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponu|a~ iz Bosne i Hercegovine), tj. na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponu|a~ iz inostranstva) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Sadr`ani su u tender dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dobavqa~i su obavezni dostaviti original ponudu i dvije kopije ponude.  

Uz original ponudu, dobavqa~i su obavezni dostaviti dokaze o ispuwavawu svih uslova iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), ne starije od 90 dana, ra~unaju}i od datuma izdavawa istih do datuma podno{ewa ponude, navedene u tender dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originalni ili fotokopije obavezno ovjerene od strane nadle`nog organa. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dobavqa~i su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.  

Uz original ponudu dobavqa~i su obavezni dostaviti: 

-    izvod iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od tri mjeseca (ra~unaju}i od datuma podno{ewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je predmet ove nabavke, kao i ovla{tenom licu (licima) ponu|a~a 

-    uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavqa~i koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i 

-    potvrdu o poreskom identifikacionom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavqa~i koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost) 

Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadle`nog organa. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dobavqa~i su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.  

Uz original ponudu, dobavqa~i su obavezni dostaviti:   

-    bilanse stawa za 2006., 2007. i 2008. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqa~ registrovan prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqa~ registrovan u toku ovog perioda, du`an je dostaviti navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakqu~no 2008. godinom i 

-    bilanse uspjeha za 2006., 2007. i 2008. godinu, ukoliko je dobavqa~ registrovan prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqa~u registrovan u toku ovog perioda, du`an je dostaviti navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine za zakqu~no 2008. godinom 

Fotokopije moraju biti obavezno ovjerene od strane nadle`nog organa.   

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dobavqa~i su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.  

Uz original ponudu dobavqa~i su obavezni dostaviti: 

-    opis tehni~ke opremqenosti i osposobqenosti dobavqa~a, mjere za obezbje|ewe kvaliteta i wegova opremqenost i osposobqenost za ispitivawa i istra`ivawa (original)   

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena (maksimalno 50 bodova)     u~e{}e 50,00% 

    2)    uslov i na~in pla}awa         (maksimalno 20 bodova)     u~e{}e 20,00% 

    3)    kvalitet robe         (maksimalno 20 bodova)     u~e{}e 20,00% 

    4)    rok isporuke robe         (maksimalno 5 bodova)     u~e{}e 5,00% 

    5)     vremenski period garancije                     za isporu~enu robu         (maksimalno 5 bodova)     u~e{}e 5,00% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na ‘iro-ra~un ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke a.d. - Doboj) uplate iznos od 117,00 KM prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 59,80 EUR, na osnovu sqede}ih instrukcija: 

F56A INTERMEDIARY: 

            HAABAT 22                    HYPO ALPE-ADRIA-BANK                     INTERNATIONAL AG                    KALGENFURT, AUSTRIA 

F57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION: 

            /AT25 5220 0000 0932 3929                    HAABBA2B                    HYPO ALPE ADRIA BANK AD                ALEJA SVETOG SAVE 13                    BANJA LUKA, BiH 

F59 BENEFICIARY CUSTOMER: 

            IBAN: 39 5520 2033 9022 3191                    @ELJEZNICE RS AD                    SVETOG SAVE 71                    DOBOJ 

Mo`e se obezbijediti do 23. 6. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je gore navedena. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

22. 9. 2009. godine      

ili 3 mjeseca nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 6. 2009. godine u 14,00 ~asova 

"@eqeznice Republike Srpske" a.d. - Doboj, Svetog Save 71, sala 69 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ostalo je sadr`ano u tender dokumentaciji. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: "@eqeznice Republike Srpske" a.d. 

Kontakt osoba: Jevti} Milena 

Adresa: Svetog Save 71 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000 lok. 233 

Faks: 053/227-704 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: "@eqeznice Republike Srpske"  a.d. 

Kontakt osoba: Petkovi} Mirko 

Adresa: Svetog Save 71 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000 lok. 350 

Faks: 053/227-704 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: "@eqeznice Republike Srpske" a.d. 

Adresa: Svetog Save 71 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

(1-11-7770-09) 


11 - JANAB 


KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 4400928890000 

Telefon: 051/342-806 

Fax: 051/310-530 

E-mail: administracija@kc-bl.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 01-4168-1/09 od  6. 5.2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1.1.    Preventivno odr`avanje i servisiranje, i interventno odr`avanje Siemens medicinske opreme 

1.2.    Nabavka i sukcesivna isporuka rezervnih dijelova za Siemens medicinsku opremu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao kod II.4. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Klini~ki centar Banja Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje 2 godine od dana potpisivanja ugovora. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. 

Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdato od nadle`nog suda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    izjavu ponu|a~a da rok isporuke tra`ene robe ne}e biti du`i od 7 dana 

-    izjavu ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena (bez PDV-a) za vrijeme trajanja ugovora 

-    ovla{tenje proizvo|a~a kojim se potvr|uje da se radi o ovla{tenom serviseru Siemens medicinske opreme 

-    ovla{tenje proizvo|a~a da ponu|a~ mo`e ponuditi njegove proizvode (opremu, rezervne dijelove) na tenderu (autorizacija) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda na bazi ni`e utvr|enih kriterija: 

    -     cijena    u~e{}e 70% 

    -     uslovi pla}anja    u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku do tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju pla}a se u iznosu od 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 6. 2009. godine do 9,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 6. 2009. godine u 10,00 ~asova - Klini~ki centar Banja Luka, Dvanaest beba bb, sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" ponuda za: 

1.1.    Preventivno odr`avanje i servisiranje, i interventno odr`avanje Siemens medicinske opreme 

1.2.    Nabavka i sukcesivna isporuka rezervnih dijelova za Siemens medicinsku opremu 

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, Dvanaest beba bb. 

Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 25. 6. 2009. godine do 9,00 ~asova. Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do14,00 ~asova u sobi 11 (Centralni medicinski blok) kod {efa Odjeljenja op{tih poslova Majki} Du{ana, dipl. pravnika uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 100,00 KM. 

Uplata se vr{i na ‘iro-ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj 571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a. d. u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. 

Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

(1-11-7771-09) 


11 - JANAB 


@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d. 

Kontakt osoba: Lazendi} Qubenko 

Adresa: Svetog Save 71 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000 lok. 274 

Faks: 053/227-704 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji registrafonskih ure|aja 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kupoprodaja registrafonskih ure|aja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tender dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Doboj, [amac, Bawa Luka, Prijedor, Ukrina, Novi Grad, Petrovo Novo, Zvornik i Br~ko 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Prema roku u ponudi najpovoqnijeg ponu|a~a 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 3.000,00 KM (za ponu|a~e iz BiH), odnosno originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 1.533,90 EUR (za ponu|e~e iz inostranstva). 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Sadr`ani su u tender dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izabrani najpovoqniji ponu|a~ je du`an, pri zakqu~ewu ugovora, predati ugovornom organu originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{ewe ugovora na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora sa porezom na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponu|a~ iz Bosne i Hercegovine), tj. na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponu|a~ iz inostranstva). 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Sadr`ani su u tender dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dobavqa~i su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqa~i su obavezni dostaviti dokaze o ispuwavawu svih uslova iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), ne starije od 90 dana, ra~unaju}i od datuma izdvawa istih do datuma podno{ewa ponude, navedene u tender dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originalni ili fotokopije obavezno ovjerene od strane nadle`nog organa.      

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dobavqa~i su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqa~i su obavezni dostaviti: 

-    izvod iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca (ra~unaju}i od datuma podno{ewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je predmet ove nabavke, kao i o ovla{tenom licu (licima) ponu|a~a 

-    uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobaqa~i koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i 

-    potvrdu o poreskom identifikacionom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavqa~i koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost) 

Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadle`nog organa. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dobavqa~i su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqa~i su obavezni dostaviti: 

-    bilanse stawa za 2006, 2007. i 2008. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqa~ registrovan prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqa~ registrovan u toku ovog perioda, du`an je dostaviti navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakqu~no 2008. godinom i 

-    bilans uspjeha za 2006, 2007. i 2008. godinu, ukoliko je dobavqa~ registrovan prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqa~ registovan u toku ovog perioda, du`an je dostaviti navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakqu~no 2008. godinom 

Fotokopije obavezno ovjerene od strane nadle`nog organa. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dobavqa~i su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqa~i su obavezni dostaviti: 

-    opis tehni~ke opremqenosti i osposobqenosti dobavqa~a, mjere za obezbje|ewe kvaliteta i wegova opremqenost i osposobqenost za ispitivawa i istra`ivawa (original) 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena (maksimalno 50 bodova)     u~e{}e 50,00% 

    2)    uslov i na~in pla}awa         (maksimalno 20 bodova)     u~e{}e 20,00% 

    3)    kvalitet robe         (maksimalno 20 bodova)     u~e{}e 20,00% 

    4)    rok isporuke robe         (maksimalno 5 bodova)     u~e{}e 5,00% 

    5)     vremenski period garancije                     za isporu~enu robu         (maksimalno 5 bodova)     u~e{}e 5,00% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`i da na ‘iro ra~un ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke a.d. Doboj) uplate iznos od 117,00 KM prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 59,80 EUR, na osnovu sqede}ih instrukcija: 

F56A INTERMEDIARY: 

            HAABAT 22                    HYPO ALPE-ADRIA-BANK                     INTERNATIONAL AG                    KALGENFURT, AUSTRIA 

F57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION: 

            /AT25 5220 0000 0932 3929                    HAABBA2B                    HYPO ALPE ADRIA BANK AD                ALEJA SVETOG SAVE 13                    BANJA LUKA, BiH 

F59 BENEFICIARY CUSTOMER: 

            IBAN: 39 5520 2033 9022 3191                    @ELJEZNICE RS AD                    SVETOG SAVE 71                    DOBOJ 

Mo`e se obezbijediti do 24. 6. 2009. godine. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 23. 9. 2009. godine ili 3 mjeseca nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 6. 2009. godine u 14,00 ~asova 

"@eqeznice Republike Srpske" a.d. Doboj, Svetog Save 71,
sala 69 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ostalo je sadr`ano u tender dokumentaciji. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d. 

Kontakt osoba: Lazendi} Qubenko 

Adresa: Svetog Save 71 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000, lok. 274 

Faks: 053/227-704 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d. 

Kontakt osoba: Petkovi} Mirko 

Adresa: Svetog Save 71 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d. 

Adresa: Svetog Save 71 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

(1-11-7773-09) 


11 - JANAB 


@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD
DOBOJ 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: @eqeznice Republike Srpske, a.d. 

Kontakt osoba: Ili} Mira 

Adresa: Svetog Save 71 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000 lok. 428 

Faks: 053/227-704 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji hrastove impregnisane skretni~ke i mostovske gra|e 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kupoprodaja hrastove impregnisane skretni~ke i mostovske gra|e 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tender dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te ugovornog organa u Doboju i Bawa Luci 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Sukcesivno, u toku jedne godine, ra~unaju}i od datuma zakqu~ewa ugovora, a prema dinamici ugovornog organa. 

Zapo~iwe 13. 7. 2009. godine i zavr{ava 13. 7. 2010. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 4.125,00 KM (za ponu|a~e iz BiH) odnosno originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 2.109,10 EUR (za ponu|a~e iz inostranstva) 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Sadr`ani su u tender dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izabrani najpovoqniji ponu|a~ je du`an, pri zakqu~ewu ugovora, predati ugovornom organu originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{ewe ugovora na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora sa porezom na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponu|a~ iz Bosne i Hercegovine), tj. na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponu|a~ iz inostranstva) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Sadr`ani su u tender dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dobavqa~i su obavezni dostaviti original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqa~i su obavezni dostaviti dokaze o ispuwavawu svih uslova iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), ne starije od 90 dana, ra~unaju}i od datuma izdavawa istih do datuma podno{ewa ponude, navedene u tender dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originalni ili fotokopije obavezno ovjerene od strane nadle`nog organa. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dobavqa~i su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu dobavqa~i su obavezni dostaviti: 

-    izvod iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od tri mjeseca (ra~unaju}i od datuma podno{ewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je predmet ove nabavke, kao i ovla{tenom licu (licima) ponu|a~a 

-    uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavqa~i koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i 

-    potvrdu o poreskom identifikacionom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavqa~i koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost) 

Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadle`nog organa. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dobavqa~i su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.  

Uz original ponudu, dobavqa~i su obavezni dostaviti:   

-    bilanse stawa za 2006., 2007. i 2008. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqa~ registrovan prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqa~ registrovan u toku ovog perioda, du`an je dostaviti navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakqu~no 2008. godinom i 

-    bilanse uspjeha za 2006., 2007. i 2008. godinu, ukoliko je dobavqa~ registrovan prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqa~u registrovan u toku ovog perioda, du`an je dostaviti navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine za zakqu~no 2008. godinom 

Fotokopije  obavezno ovjerene od strane nadle`nog organa.   

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dobavqa~i su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude.  

Uz original ponudu dobavqa~i su obavezni dostaviti: 

-    opis tehni~ke opremqenosti i osposobqenosti dobavqa~a, mjere za obezbje|ewe kvaliteta i wegova opremqenost i osposobqenost za ispitivawa i istra`ivawa (original)   

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)     cijena (maksimalno 50 bodova)     u~e{}e 50,00% 

    2)     uslov i na~in pla}awa         (maksimalno 20 bodova)     u~e{}e 20,00% 

    3)     kvalitet robe         (maksimalno 20 bodova)     u~e{}e 20,00% 

    4)     rok isporuke robe         (maksimalno 5 bodova)     u~e{}e 5,00% 

    5)     vremenski period garancije                     za isporu~enu robu         (maksimalno 5 bodova)     u~e{}e 5,00% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na ‘iro-ra~un ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke a.d. - Doboj) uplate iznos od 117,00 KM prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 59,80 EUR, na osnovu sqede}ih instrukcija: 

F56A INTERMEDIARY: 

HAABAT 22 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK 

INTERNATIONAL AG 

KLAGENFURT, AUSTRIA 


F57A: ACCOUNT WITH INSTITUTION: 

/AT25 5220 0000 0932 3929 

HAABBA2B 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD 

ALEJA SVETOG SAVE 13 

BANJA LUKA, BiH 


F59 BENEFICIARY CUSTOMER: 

IBAN39 5520 2033 9022 3191 

@ELJEZNICE RS AD 

SVETOG SAVE 71 

DOBOJ 

Mo`e se obezbijediti do 23. 6. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je gore navedena. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 22. 9. 2009. godine 

ili 3 mjeseca nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 6. 2009. godine u 12,00 ~asova 

"@eqeznice Republike Srpske" a.d. - Doboj, Svetog Save 71, sala 69 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ostalo je sadr`ano u tender dokumentaciji. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: @eqeznice Republike Srpske, a.d. 

Kontakt osoba: Ili} Mira 

Adresa: Svetog Save 71 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000 lok. 428 

Fax: 053/227-704 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: @eqeznice Republike Srpske, a.d. 

Kontakt osoba: Petkovi} Mirko 

Adresa: Svetog Save 71 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000 lok. 350 

Faks: 053/227-704 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: @eqeznice Republike Srpske, a.d. 

Adresa: Svetog Save 71 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

(1-11-7781-09) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD
SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA"
TUZLA 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 08-704/PJ 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podru`nica Termoelektrana "Tuzla" 

Kontakt osoba: Amir Nuki} 

Adresa: 21. aprila 4 

Po{tanski broj: 75203 Bukinje 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: 035/305-131 

Fax: 035/305-009 

E-mail: a.nukic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Termoelektrana "Tuzla" Tuzla 

Komercijalna slu`ba 

75203 Bukinje - Tuzla 

035/305-131 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Termoelektrana "Tuzla" Tuzla 

Komercijalna slu`ba 

75203 Bukinje - Tuzla 

035/305-131 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.2. i I.3. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1 Mlijeko i mlije~ni proizvodi 

LOT 2 Riba 

LOT 3 Pile}e meso 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Mlijeko i mlije~ni proizvodi prema specifikaciji 

LOT 2 Riba prema specifikaciji 

LOT 3 Pile}e meso prema specifikaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji za nabavku 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Termoelektrana "Tuzla", Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci po svakom lotu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Ponovljeni otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Dodjela ugovora }e se vr{iti na osnovu najni`e cijene tehni~ki prihvatljive i kompletne ponude (kompletnost ponude je eliminatorni kriterij). 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 10%. 

U skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki. 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

1.    Izjavu ponu|a~a da najmanje 50% od ponu|enih roba imaju porijeklo iz BiH 

2.    Potvrdu Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine da ponu|ena roba ima bh. porijeklo robe u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 26. 5. 2009. godine do 24. 6. 2009. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 6. 2009. godine do 11,00 sati    

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 6. 2009. godine 

LOT 1 - 11,30 sati 

LOT 2 - 12,00 sati 

LOT 3 - 12,30 sati 

TE "Tuzla" Tuzla, sala za sjednice 

(1-11-7795-09) 


11 - JANAB 


MH ELEKTROPRIVREDA RS AD 

ZP HE NA TREBI[WICI AD 

TREBIWE 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: MH Elektroprivreda RS a.d. 

ZP HE Trebi{wici a.d. 

Kontakt osoba: Radmila Kova~evi}, dipl. ekonomista 

Adresa: Obala Luke Vukalovi}a 2 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebinje 

Identifikacioni broj: 4401355020001 

Telefon: 059/260-213 

Faks: 059/260-782 

E-mail: het@het.ba 

Internet adresa: www.het.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

MH Elektroprivreda RS a.d. 

ZP HE na Trebi{wici a.d. 

Obala Luke Vukalovi}a 2 

Trebiwe, RS/BiH 

059/278-123 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: MH Elektroprivreda RS a.d. 

ZP HE na Trebi{wici a.d., Kancelarija 47 

Obala Luke Vukalovi}a 2 

Trebiwe, RS/BiH 

059/278-116 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

MH Elektroprivreda RS a.d. 

ZP HE na Trebi{wici a.d., Protokol, Kancelarija 1 

Obala Luke Vukalovi}a 2 

Trebiwe, RS/BiH 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

HET-JN-KANC-MATER 25/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kancelarijski materijal 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskom dokumentu 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Trebiwe, RS/BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Zapo~iwe nakon potpisivawa ugovora u roku od jedne godine dana 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Zahtijeva se garancija za ponudu u iznosu od 2% vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Va`ewe garancije 65 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Zahtijeva se garancija za dobro izvr{ewe ugovora u iznosu 5% ugovorene ponude 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da se ponu|a~ bezuslovno obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti navedenu garanciju za dobro izvr{ewe posla u vidu bankovne garancije prvoklasne prihvatqive od strane MH ERS ZP Hidroelektrane na Trebi{wici a.d. Trebiwe, ili sertifikovani ~ek, ili 30 dana du`e od perioda trajawa ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    potpisana i ovjerena izjava da ponu|a~ ispuwava uslove iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar za obavqawe predmetne djelatnosti 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    da ponu|a~ dostavi listu referenci na vrsti poslova koji su predmet javnog nadmetawa 

-    da ponu|a~ dostavi dokaz o profesionalnoj sposobnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da dostavi dokaz o ekonomskoj i finansijskoj sposobnosti 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da dostavi dokaze o tehni~kom kapacitetu 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)     cijena ponude     u~e{}e 80% 

    2)     kvalitet     u~e{}e 15% 

    2)     uslovi pla}awa     u~e{}e 5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa aktuelnom odlukom Savjeta ministara BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 26. 5. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

Tenderaka dokumentacija so mo`e preuzeti od 26. 5. 2009. godine u vremenu od 8,00 - 14,00 ~asova, svakim radnim danom, u kancelariji 47; ZP HE na Trebi{wici a.d. po izvr{enoj uplati od 100,00 KM na ‘iro ra~un ZP HE na Trebi{wici a.d. broj 562-008-00000313-37; Razvojna banka Jugoisto~ne Evrope; Filijala Trebiwe. 

Za ponu|a~e iz inostranstva: Intermediary Bank BiC; DEUTDEFF; DEUTSCHE BANK FRANKFURT; Account with Institution BIC 936 2419 00 NOBIBA22; Nova banka a.d. Bijeqina, Benificiary Customer; HET Trebiwe, Bosnia and Herzegovina; Acc. 54010-09-004811 IBAN BA39 5550 0900 0048 1182. Iznos uplate 51,13 EUR

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 6. 2009. godine u 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 19. 6. 2009. godine 

ili 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

22. 6. 2009. godine u 13,00 ~asova 

Slu`bene prostorije ZP HE na Trebi{wici a.d., sala 24 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku javne nabavke. 

(1-11-7798-09) 


11 - JANAB 


ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD    

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 56/09 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: ZP "Rudnik i Termoelektrana Gacko" a.d. 

Kontakt osoba: Boqanovi} @arko, dipl. ekonomista 

Adresa: Industrijska zona bb 

Po{tanski broj: 89240 

Grad: Gacko 

Identifikacioni broj: 4401387900003 

Telefon: 059/464-222 

Faks: 059/464-085 

E-mail: rtegac08@teol.net 

Internet adresa: U pripremi 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

Kontakt osoba za tehni~ka pitawa: Kova~evi} Mileta, tel. 059/464-222, lok. 304 

Kontakt osoba za op{ta pitawa: Dragan Dra{kovi}, tel. 059/463-283 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

Kontakt osoba: Boqanovi} @arko, tel. 059/464-413 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Soba protokola, Upravna zgrada ZP "Rudnika i Termoelektrane" Gacko 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 56/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka opreme i sredstava za vulkanizaciju i krpqewe auto, kamionskih i damperskih guma 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaqna specifikacija sadr`ana je u tenderskom dokumentu. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Lokalitet: Magacin ZP Rudnik i TE Gacko 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Najvi{e 60 dana od datuma stupawa ugovora na snagu. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da se ponu|a~ bezuslovno obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti navedene garancije za dobro izvr{ewe posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatqive od strane ZP Rudnik i TE Gacko a.d. Gacko, ili sertifikovani ~ek, ili kreditno pismo, u trajawu 30 dana du`e od perioda trajawa ugovora.      

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. ZJN, ne stariji od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar; ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera 

-    dokaz da je ponu|a~: proizvo|a~, ovla{teni zastupnik ili ovla{}eni distributer za predmetnu robu 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ovjerena fotokopija bilansa stawa i bilansa uspjeha za 2008. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 10% uz predo~ewe dokaza u skladu sa Odlukom Savjeta ministara BiH, ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 25. 5. 2009. do 25. 6. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM / 51 evro.  

 Pla}awe izvan BiH se vr{i preko Nove bawalu~ke banke AD Bawa Luka,  po instrukciji koja se mo`e dobiti u slu`bi za finansijsko-operativne poslove ZP Rudnik i TE Gacko, pozivom na telefon broj 059/475-229. 

Pla}awe unutar BiH vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem Nove bawalu~ke banke a.d. Bawa Luka, na ra~un broj 5510560001580762,  u korist ZP "Rudnik i TE" Gacko, otkup tenderske dokumentacije,  tender  broj 56/09: Nabavka opreme i sredstava za vulkanizaciju i krpqewe auto, kamionskih i damperskih guma. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 6. 2009. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 6. 2009. godine 

Gacko, Industrijska zona bb, Upravna zgrada "Rudnika i TE" Gacko, a. d. Gacko 

Vrijeme otvarawa ponuda: 13,00 

(1-11-7807-09) 


11 - JANAB 


REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BiH SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Regulatorna agencija za komunikacije 

Kontakt osoba: Ismet Muminovi}, 033/250-600 

Adresa: Mehmeda Spahe 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200095780001 

Telefon: 033-250-600 

Fax: 033-713-080 

E-mail: info@rak.ba 

Internet adresa: www.rak.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Postupak nabavke kancelarijskog materijala, tonera i kertrid`a u otvorenim postupkom, za potrebe Regulatorne aencije za komunikacije 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka je prikupljanje ponuda za odre|ivanje i izbor najpovoljnije ponude za javnu nabavku kancelarijskog materijala, tonera i kertrid`a za potrebe Regulatome agencije za komunikacije (Agencija) za bud`etsku 2009. godinu. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Regulatorna agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe 1, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor sa izabranim ponu|a~em }e se zaklju~iti do stupanja na snagu okvirnog sporazuma ili ugovora iz ~lana 16. Odluke Vije}a ministara BiH o provo|enju postupka zajedni~kih javnih nabavki za institucije BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 63/08). 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokumenti vezani za odredbe ~lana 23. Zakona /6.2.1/6.3/(TD) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavlja~i moraju da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgova~kim registrima i zadovoljiti minimalne uslove iz ~l. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u ta~ki 6. tenderske dokumentacije 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Pozitivan bilans uspjeha za 2008. godinu. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    dokaz da su toneri originalni {to se potvr|uje certifikatom i fotografijama koje }e dostaviti ponu|a~, a ~iju autenti~nost mora ovjeriti dobavlja~ 

-    izjavu o prihvatanju uslova tenderske dokumentacije 

-    izjavu o mogu}nosti isporuke robe u roku od 24 sata od momenta prijema narud`be 

-    potvrda o obezbje|enju prevoza do skladi{ta naru~ioca 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa ~lanom 4. Odluke o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH" broj 50/05). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do roka za podno{enje ponuda. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 6. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 6. 2009. godine u 10,00 sati 

Sarajevo, Regulatorna agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe 1 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve informacije vezane za nabavku kancelarijskog materijala, tonera i ketrid`a nalaze se u tenderskoj dokumentaciji (TD). 

(1-11-7809-09) 


11 - JANAB 


MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA 

REPUBLIKE SRPSKE 

BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS 

Kontakt osoba: Milovan \uri} 

Adresa: Bulevar Desanke Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: 051/334-364 

Faks: 051/334-395 

E-mail: umf@mup.vladars.net 

Internet adresa: www.mup.vladars.net  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka usluga, {tampawe obrazaca, evidencija, kwiga i blokovske robe 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

[tampawe obrazaca, evidencija, blokovske robe i kwiga 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

cca 80.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Bulevar D. Maksimovi} 4, Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Kalendarska godina, isporuka sukcesivno po potrebi 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    dokaz o pla}enim porezima/uvjerewe uprave za oporezivawe ne starije od 90 dana, original ili ovjerena kopija    

-    dokaz o pla}enom zdravstvenom osigurawu zaposlenih/zavod za zdravstveno osigurawe potvrda/uvjerewe, ne starije od 90 dana, original ili ovjerena kopija 

-    dokaz o pla}enim doprinosima za penziono osigurawe/zavod za PIO, potvrda/uvjerewe, ne starije od 90 dana, original ili ovjerena kopija   

-    potvrda da se ne vodi postupak ste~aja ili likvidacije ili da nije objavqeno okon~awe ste~aja ili likvidacije/dokaz registarskog suda, original ili ovjerenu kopiju ne stariju od 90 dana   

-    uvjerewe da pravno lice nije pravosna`nom presudom osu|eno na bilo koje kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa/dokaz nadle`nog suda, original ili ovjerena kopija ne starija od 90 dana 

-    uvjerewe da pravno lice nije ka`weno za privredni prestup, zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticawa dobiti/dokaz nadle`nog suda, original ili ovjerenu kopiju ne stariju od 90 dana, ili izjava odgovornog lica   

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    rje{ewe o upisu u sudski registar iz predmeta nadmetawa/original ili ovjerena kopija 

-    jedinstveni identifikacioni broj/original ili ovjerenu kopiju 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stawa i  uspjeha po uslovima iz tenderske dokumentacije/uslov pozitivan bilans uspjeha 

-    izjava o cijenama prema uslovima iz tenderske dokumentacije 

-    izjava o prihvatawu pla}awa u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka, usluga dobavqa~a izvr{enih u posqedwu godinu dana s vrijednostima, datumima i primaocima uz osigurawe dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka, usluga koje su izdali primaoci, ili izjavu dobavqa~a o izvr{enim isporukama, uslugama 

-    opis tehni~ke opremqenosti i osposobqenosti dobavqa~a za vr{ewe tra`enih usluga 

-    pouda mora biti kompletna, tj. moraju biti ponu|ene sve stavke iz specifikacije, ina~e se nepotpune ponude ne}e uzimati u razmatrawe 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku do 3 dana od prijema zahtjeva za dostavqawe tenderske dokumentacije. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30. 6. 2009. godine, do 16,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Datum i vrijeme bi}e navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Mjesto: Bawa Luka, Bulevar D. Maksimovi} 4 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata naknade za tendersku dokumentaciju vr{i se na ra~un Javnih prihoda RS, broj 5620990000055687, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 0712108, {ifra op{tine 002, nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju. Sredstva upla}ena za tro{kove tenderske dokumentacije se ne vra}aju ponu|a~u.  

Ministarstvo unutra{wih poslova Bawa Luka ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetawe ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN BiH ("Slu`beni glasnik BiH, broj 49/04).                            

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS 

Uprava za materijalno finansijske i imovinske poslove 

Kontakt osoba: Miladin Grubi{i} 

Telefon: 051/334-368 

Fax: 051/334-395 

E-mail: miladin.grubisic@mup.vladars.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS 

Uprava za materijalno finansijske i imovinske poslove 

Kontakt osoba: Jasna Kova~evi} 

Telefon: 051/334-394 

Faks: 051/334-395 

E-mail: tender@mup.vladars.net 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS 

Uprava za materijalno finansijske i imovinske poslove 

Adresa: Bulevar D. Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Telefon: 051/334-394 

Faks: 051/334-395 

(1-11-7815-09) 


11 - JANAB 


OP]INA CENTAR SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op}ina Centar Sarajevo 

Kontakt osoba: Zlatko Voljevica, Samir [iri} 

Adresa: Mis Irbina 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Transakcijski ra~un: 3380002210022755 UniCredit Bank d.d. Sarajevo 

Porezni/identifikacioni broj: 200650440009/4200650440009 

Telefon: 033/562-330; 033/562-333; 033/562-335 

Fax: 033/562-400, 033/668-097 

E-mail: voljevica@centar.ba; sinfoc@centar.ba 

Internet adresa: www.centar.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1, Op}inski protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1, Op}inski protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Bud`et Op}ine Centar, za predmetni lot;  Bud`et za 2009. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 4    Nabavka ra~unarske opreme i softvera 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji. Obim isporuke ne smije da prelaziti ukupno raspolo`iva sredstva koja su utvr|ena bud`etom Op}ine Centar za 2009. godinu. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op}ina Centar Sarajevo, istovareno i preneseno u prostoriju koju odredi naru~ilac, odnosno lokacije koje odredi ugovorni organ, pu{teno u rad u punoj funkciji. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Izvr{enje ugovora najkasnije 30 dana od zaklju~enja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju oni ponu|a~i koji putem pismenih dokaza obezbijede da nemaju smetnji za u~e{}e u skladu sa ~lanom 23. Zakona ta~ka a), b), c), e) i f), {to dokazuju originalom ili ovjerenom kopijom:  

-     za a), b), i c) izvodom iz nadle`nog sudskog registra 

-     za e) uvjerenjem o izmirenim doprinosima i listingom zaposlenih (PIO/MIO i zdravstveno) 

-     za f) uvjerenjem porezne uprave o izmirenim poreskim obavezama 

Navedeni dokumenti ne mogu biti stariji od 3 mjeseca u trenutku podno{enja ponuda ili zahtjeva za u~e{}e. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra o registraciji sa svim pojedina~nim ovjerenim prilozima (u skladu sa predmetnim lotom), porezni i identifikacioni broj, ne starije od tri mjeseca. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Izvod iz jedinstvenog registra transakcijskih ra~una BiH, original ili ovjerena kopija, ne starije od 3 mjeseca, nijedan ra~un firme ne smije biti blokiran. 

Navedeni dokumenti ne mogu biti stariji od 3 mjeseca u trenutku podno{enja ponuda ili zahtjeva za u~e{}e. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista o poslovima iz predmeta oglasa (lota) u posljednje tri godine, s vrijednostima, (minimalno 3 ugovora) sa vrijednostima datumima i nazivom ugovara~a uz osiguranje dokumenata u formi ugovora sa potvrdama izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole, samo ugovori i izjava dobavlja~a o izvr{enim isporukama, predmetnih usluga (po oblasti iz predmetnog lota) 

-    izjava o tehni~koj opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a za realizaciju predmeta iz oblasti koje se tra`e tenderom, mjere za osiguranje kvaliteta i njegovu osposobljenost za obavljanje predmetnog lota, te servisiranje u garantnom i vangarantnom periodu, 

-    izjava kojom se potvr|uje da dobavlja~ ima obaveze prema svojoj ponudi u trajanju od 90 dana nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda 

-    potvrdu o broju stalno zaposlenih i njihovo posjedovanje certifikata za predmetnu isporuku ili servis (detaljnije dato u tenderskoj dokumentaciji) 

-    ostali specifi~ni zahtjevi navedeni su u tenderskoj dokumentaciji za ovaj lot 

III.9. DISKVALIFIKACIJA PO OSNOVU SUKOBA INTERESA ILI KORUPCIJE (~lan 27. ZJN) 

Pisana izjava da ne postoje smetnje u vezi sa ~lanom 13. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, sa spiskom bilo kakvih priloga politi~kim strankama koje je preduze}e dalo u prethodne dvije godine i spiskom svih izabranih zvani~nika, nosioca izvr{nih funkcija i savjetnika koji su bili zaposleni ili su bili ~lanovi poslovodnog odbora, upravnog odbora, nadzornog odbora, izvr{nog odbora, ili su radili u svojstvu ovla{tene osobe preduze}a tokom prethodne dvije godine. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u skladu sa kriterijima: 

Cijena 65%; ukupna garancija opreme 10%; pla}anje 10%; posjedovanje tra`enih certifikata VMWare i Microsoft 15% (detaljnije dato u tenderskoj dokumentaciji). 

Uz primarni uslov zadovoljavanja minimalnih tehni~kih uslova (tra`enih i datih u tenderskom materijalu) ugovorni organ }e dodjelu ugovora zasnovati na osnovu: 

Ekonomski najpovoljnije ponude za LOT 4 (uz uslov da ponu|a~i moraju zadovoljiti minimalne tra`ene uvjete koji su dati u tenderskorn materijalu) 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, uz obezbje|enje adekvatnih dokaza. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se podi}i od 26. 5 do 10. 6. 2009. godine u 16,00 sati na protokolu Op}ine Centar, kao pod I.1. 

Nov~ana naknada za tro{kove izrade tenderske dokumentacije iznosi 15,00 KM. 

Uplata na ra~un kao u ta~ki I.1., vrsta prihoda 722 611, Op}ina: 077, navesti broj lota. 

Ponu|a~i mogu izvr{iti uvid u tendersku dokumentadju od 26. 5. do 10. 6. 2009. godine u 16,00 sati na protokolu Op}ine Centar, kao pod I.1. ili na web stranici Op}ine Centar: www.centar.ba.           

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 6. 2009. godine u 14,00 sati. 

Protokol Op}ine Centar, kao pod I.1. 

Sve ponude koje prispiju nakon navedenog termina (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~ima neotvorene i ne}e se razmatrati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 6. 2009. godine u 12,00 sati 

Sala 227 - II sprat Op}ina Centar Sarajevo. 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo uredno opunomo}eni predstavnici ponu|a~a     

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti s potpisom i pe~atom, unutar koje su tri zatvorene koverte   sa oznakama: 

1.    "ORIGINAL PONUDA" 

2.    "KOPIJA PONUDE" 

3.    "KOPIJA PONUDE" 

Sve stranice ponude (s dodacima - prilozima) treba da budu numerisane i uvezane. 

Ponude se predaju putem po{te ili li~no, na protokol Op}ine Centar sa naznakom: 

"PONUDA ZA NABAVKU RA^UNARSKE OPREME I SOFTVERA - LOT 4", "NE OTVARATI do 23. 6. 2009. godine u 12,00 sati", na adresu Op}ina Centar Sarajevo, Mis Irbina 1, Sarajevo. 

Na pole|ini koverte obavezno napisati naziv i adresu ponu|a~a, kontakt osobu i telefon/faks. 

Op}ina Centar Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku davanja ponude i ugovaranja. 

Nepotpune, neblagovremene, ponude koje ne ispunjavaju bilo koji uvjet iz obavje{tenja o nabavci ili specifi~ni uvjet iz tenderskog materijala }e biti odbijene i ne}e biti razmatrane. 

(1-11-7820-09) 


11 - JANAB 


JP RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK"U \UR\EVIKU 

 OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP RMU "\ur|evik" u \ur|eviku 

Kontakt osoba: Trumi} Alija 

Adresa: Magistralni put, \ur|evik 

Po{tanski broj: 75272 

Identifikacioni broj: 4209284170009 

Telefon: 035/775-710, 772-681 

Fax: 035/772-667 

E-mail: rmu.djur@bih.net.ba 

Internet adresa: www.rmu-djurdjevik.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora broj 03-2728/09 od 19. 5. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Rezervni dijelovi rudarske opreme-kotrljaju}i le`aji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Data u specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" d.o.o. u \ur|eviku 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Jedan posto (1%) od ponu|enih cijena, a ne manje od 2.000 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

-    bezuslovna bankovna garancija 

-    period va`enja garancije je 30 dana du`i od opcije ponude 

-    garancija se dostavlja uz ponudu 

-    garancija sadr`i uslove za njenu realizaciju po ~lanu 16 stav (3) UPZ JN BiH 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponuda ponu|a~a }e biti odbijena ukoliko ponu|a~ ne ispunjava uslove iz ~lana 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgova~kim registrima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ostvaren pozitivan poslovni rezultat za 2008. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uspje{no iskustvo (kao osnovnog ugovara~a) u realizaciji najmanje dva ugovora ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor, u prethodnih dvije godine. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)     ponu|ena cijena     u~e{}e 95% 

    2)     rok pla}anja     u~e{}e 3% 

    3)     rok isporuke     u~e{}e 2% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti odmah po objavi obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH", do 16. 6. 2009. godine do 15,00 sati.    

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 7,00-15,00 sati. 

Uplata naknade za tendersku dokumentaciju se vr{i na blagajni preduze}a ili peko Tuzlanske banke d.d. Tuzla na ra~un 132110030972659. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 6. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 6. 2009. godine u 10,30 sati, 

\ur|evik, Direkcija Rudnika 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. 

(1-11-7827-09) 


11 - JANAB 


"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10.1-2.2-16633-8/08 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: "JP BH Po{ta" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Ke{ko Suad 

Adresa: Obala Kulina bana 8 (za tend. dokumentaciju - Protokol) 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 42006822100051 

Telefon: 033/727-490 

Fax: 033/723-444 

E-mail: suadk@bhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci tonera, filmova, ketrid`a i ribona za printere, kopir aparate i faxove 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka tonera, filmova, ketrid`a i ribona 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Precizirano u specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Glavni po{tanski centar Sarajevo, Put ‘ivota bb, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1 (jedna) godina, odnosno do finansijskog iscrpljenja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude u iznosu od 1% vrijednosti ponude, uz uslov da ista ne mo`e biti manja od 2.000,00 KM, sa rokom opcije ponude. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Za ugovorni organ nije prihvatljiva garancija izdata od strane ABS banke d.d. - Sarajevo. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e u slu~aju dodjele ugovora, obezbijediti bezuslovnu (bez prigovora) bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla-ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti: trajanje ugovora + 30 dana, na na~in kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Za ugovorni organ nije prihvatljiva garancija izdata od strane ABS banke d.d. - Sarajevo 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~l. 23. Zakona o javnim nabavkama, na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaci - Sadr`aj ponude 

-    sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave nadle`nih organa ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke o likvidnosti ponu|a~a kojom dokazuje da ra~un dobavlja~a nije bio blokiran u zadnja 3 mjeseca prije podno{enja ponude. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ponu|a~ je obavezan ukoliko ‘eli koristiti pogodnosti preferencijalnog tretmana utvr|enog Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH" br: 29/09) dostaviti dokumente: 

-    Izjavu kojom potvr|uje - dokazuju, da roba koju nudi ima najmanje 50%  porijeklo iz BiH, odnosno, uz izjavu i certifikat Vanjskotrgovinske komore BiH o bh. porijeklu robe. 

NAPOMENA: Ponuda ponu|a~a koji ne dostavi predlo`eni dokument bit }e tretirana bez primjene preferencijalnog tretmana ako ispunjave sve druge uslove ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

Ukoliko ugovorni organ ustanovi da je ponu|a~ dostavio la`nu izjavu, odnosno ne mo`e dokazati da predmet nabavke ima porijeklo iz BiH, bit }e tretiran u skladu sa odredbama ~lana 23. stav 1. pod g) Zakona o javnim nabavkama BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 22. 6. 2009. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 22. 6. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Od 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

22. 6. 2009. godine u 12,15 sati 

Obala Kulina bana 8, III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti na Protokolu "JP BH PO[TA" d.o.o. - Sarajevo, Obala Kulina bana broj 8, Sarajevo uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa od 50,00 KM u koji je ura~unat PDV. Pla}anje je potrebno izvr{iti na ra~un broj: 3389002208285423 kod UniCredit Banke d.d., u korist "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, uz naznaku: "Tenderska dokumentacija za nabavku tonera, ketrid`a, filmova i ribona za printere, kopir aparate i faxove". 

Ponu|a~ je du`an, prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije, uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 

Zape~a}enu ponudu sa punom adresom ponu|a~a sa naznakom: "Ponuda za nabavku tonera, ketrid`a, filmova i ribona za printere, kopir aparate i faxove"- "NE OTVARATI" dostaviti , na Protokol ugovornog organa ili preporu~enom po{tom na adresu: "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana br. 8, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina, najkasnije do 22. 6. 2009. godine do 12,000 sati. 

U razmatranje }e se uzeti samo ponude koje stignu na Protokol ugovornog organa najkasnije do 22. 6. 2009. godine do 12,00 sati. Neblagovremeno pristigle ponude, kao i ponude koje nisu prispjele ili predate na Protokol, u navedenom roku, bez obzira kada su poslane, ne}e se razmatrati i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama "JP BH PO[TA" d.o.o.Sarajevo, Obala Kulina bana br 8., 71000 Sarajevo, 3 sprat, dana 22. 6. 2009. godine u 12,15 sati. Predstavnici ponu|a~a mogu prisustovati javnom otvaranju ponuda. O rezultatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni. 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalnopravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivanja validnosti dokumenata, odnosno analize ponuda, primjenom ~lana  14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 3/05), a u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda naknadno pismeno zatra`i dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti bitni aspekt ponude, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti a time se ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurencija. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu u pismenoj formi od ugovornog organa, tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije nakasnije 10 dana prije isteka roka za podno{enje ponude tj. do 12. 6. 2009. godine putem faxa broj: 033/727-444 sa naznakom za Tim za pripremu tenderske dokumentacije o nabavci tonera, ketrid`a, filmova i ribona za printere, kopir aparate i faxove". 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

Ugovorni organ, zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

Tekst obavje{tenja o javnoj nabavci, objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" od 25. 5. 2009. godine, na web stranici www.bhp.ba , web stranici Javnih nabavki www.javnenabavke.ba. 

(1-11-7829-09) 


11 - JANAB 


MH ERS ZP "ELEKTRODISTRIBUCIJA" AD PALE 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale 

Kontakt osoba: Radmila Savi} 

Adresa: Nikole Tesle 12 

Po{tanski broj: 71420 

Grad: Pale 

Identifikacioni broj: 400570050004 

Telefon: 057/224-832 

Faks: 057/227-084; 057/224-832 

E-mail: komercijala@edbpale.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 10-05-20/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka goriva i to za: 

LOT 1 

Nabavka goriva za potrebe slu`bi direkcije, Autoparka i RJ "Elektrodistribucija" Pale 

LOT 2 

Nabavka goriva za potrebe Autoparka i RJ "Elektrodistribucija" Isto~no Sarajevo 

LOT 3 

Nabavka goriva za potrebe RJ "Elektrodistribucija" Rogatica i HE Mesi}i 

LOT 4 

Nabavka goriva za potrebe RJ "Elektrodistribucija" Trnovo i HE Bogati}i 

LOT 5 

Nabavka goriva za potrebe RJ "Elektrodistribucija" Vi{egrad 

LOT 6 

Nabavka goriva za potrebe RJ "Elektrodistribucija" Fo~a 

LOT 7 

Nabavka goriva za potrebe RJ "Elektrodistribucija" Sokolac 

LOT 8 

Nabavka goriva za potrebe Poslovnica N. Gora`de 

LOT 9 

Nabavka goriva za potrebe Poslovnica Rudo 

LOT 10 

Nabavka goriva za potrebe Poslovnica ^ajni~e 

LOT 11 

Nabavka goriva za potrebe Poslovnica Kalinovik 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Benzinske pumpe isporu~ioca u mjestima: Pale (LOT 1), Isto~no Sarajevo (LOT 2), Rogatica (LOT 3), Trnovo (LOT 4), Vi{egrad (LOT 5), Fo~a (LOT 6), Sokolac (LOT 7), N. Gora`de (LOT 8), Rudo (LOT 9), ^ajni~e (LOT 10) i Kalinovik (LOT 11) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponuda se mo`e dostaviti za jedan ili vi{e lotova 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Sukcesivna isporuka na osnovu zahtjeva ugovornog organa zapo~iwe od momenta dodjele ugovora i traje do kraja isporuke koli~ina navedenih u tenderskoj dokumentaciji odnosno godinu dana od zakqu~ivawa ugovora.   

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% od ukupne vrijednosti ponude u KM bez PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM bez PDV-a po lotu, sa validno{}u 60 dana od dana otvarawa ponude. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjavu ponu|a~a da }e dati neopozivu, bezuslovnu, bez prava na prigovor i naplativu na prvi poziv garanciju banke prihvatqive za ugovornog organa od 10% od ukupno ponu|ene vrijednosti ili bjanko potpisanu i ovjerenu mjenicu, koja }e biti realizovana u slu~aju nekvalitetno izvr{ene isporuke robe. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema smetwi za wegovo u~e{}e u javnom nadmetawu u smislu ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca navedeni u tenderskoj dokumentaciji. Ovi dokazi moraju biti originalni dokumenti ili ovjerene fotokopije, u protivnom ponuda ne}e biti uzeta u razmatrawe. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)     cijena ponu|ene robe     u~e{}e 80% 

    2)     na~in pla}awa     u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 23. 6. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu. 

Nepovratna nov~ana naknada se upla}uje na sqede}e ra~une: 

-    za uplatu u KM broj ‘iro ra~una je: 555-002-00004363-23 

    NOVA BANKA AD BIJEQINA 

-    za devizne uplate instrukcija za pla}awe je slijede}a: 

Korespondent banka:  

BKAUATWW (Bank Austria CA Vienna) 

AT68 1100 0010 1645 5600 

Banka korisnik:  

UNICREDIT BANK AD BAWA LUKA 

Marije Bursa} 7, 78000 Bawa Luka 

FIELD: 57A;  BLBABA22 

Beneficiary Customer:  

IBAN BA 395511100102300491 

MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale 

Nikole Tesle 12 

Pale, Bosna i Hercegovina 

Prilikom preuzimawa tenderske dokumentacije potrebno je dostaviti kopiju naloga kao dokaz o izvr{enom pla}awu. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 6. 2009. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 6. 2009. godine sa po~etkom u 12,00 ~asova 

U prostorijama ugovornog organa, Nikole Tesle 12 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponudu dostaviti prema uputama navedenim u dokumentaciji, u zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a uz naznaku: "Ponuda za tender broj 10-05-200/09  - Ne otvarati". 

Ugovorni organ }e odbaciti ponudu ukoliko provjerom utvrdi da je neki od tra`enih dokumenata stariji od 3 (tri) mjeseca, da nedostaje ili je prilo`eni dokument neistinitog ili nepotpunog sadr`aja. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale 

Kontakt osoba: Goran \uki} 

Adresa: Nikole Tesle 12 

Po{tanski broj: 71420 

Grad: Pale 

Identifikacioni broj: 400570050004 

Telefon: 057/226-626 

Fax: 057/227-084 

E-mail: komercijala@edbpale.com 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: MH ERS ZP "Elektrodistribucija" a.d. Pale 

Adresa: Nikole Tesle 12, Protokol Dru{tva 

Po{tanski broj: 71420 

Grad: Pale 

Identifikacioni broj: 400570050004 

Telefon: 057/226-626 

Faks: 057/227-084 

(1-11-7841-09) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE 

HERCEG BOSNE DD MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Branka Denda, za op}i dio, Zoran Lucovi}, za tehni~ki dio  

Adresa: Mile Budaka 106A 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/335-719 - op}i dio, 036/335-279 - tehni~ki dio 

Fax: 036/335-788, 036/335-787 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Mile Budaka 106 a 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Mile Budaka 106 a 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Mile Budaka 106 a 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave broj 1-3810/09-38 od 18. 5. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izrada, monta`a i pu{tanje u pogon zatvara~a na Ulaznoj gra|evini evakuacijskog tunela 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mostarsko blato 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

90 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

8.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Bankovna garancija na iznos od 10% od vrijednosti ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Forma jamstva za izvr{enje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Svi dokumenti sukladno ~lanku 23. ZJN 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

-    dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran ili posebna izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo dobavlja~a da se profesionalno bavi relevantnom djelatno{}u 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran, za posljednje dvije godine za koje raspola`e s podacima ili od datuma registracije ponu|a~a, odnosno od po~etka poslovanja ukoliko je dobavlja~ registriran odnosno po~eo s radom prije manje od dvije godine, kao dokaz daje zbir prihoda u protekle dvije godine ve}i od 5.000.000,00 KM 

-    potvrda od poslovne banke da dobavlja~ nije bio blokiran u proteklih 6 ({est) mjeseci 

-    izjava dobavlja~a da uredno ispunjava uslove financijske obveze prema poslovnim partnerima i vjerovnicima 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    lista izvr{enih isporuku u posljednje dvije godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja roba uz osiguranje dokumenta u obliku potvrda izvr{enih isporuka, koje su izdali primatelji, kao dokaz da je ponu|a~ izvr{io najmanje 3 (tri) ugovora izrade, isporuke i monta`e zatvara~a ~ija pojedina~na vrijednost nije ispod 500.000,00 KM 

-    posjeduje certifikat ISO 9001 

-    posjeduje certifikat ISO 14001 

-    dobavlja~ mora imati min. 50 uposlenih 

-    3 djelatnika VSS - dipl. ing. stroj. 1 djelatnik VSS dipl. ing. gra|., 1 djelatnik dipl. in`. el., svi sa min. 5 godina iskustva 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lanak 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponudu po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1)     najni`a cijena     u~e{}e    65% 

    2)     rok izvo|enja     u~e{}e    30% 

    3)     jamstveno razdoblje     u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 22. 6. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM.   

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 6. 2009. godine do 11,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

23. 6. 2009. godine u 12,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela u ul. Mile Budaka 106A, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani dobavlja~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatra`iti na telefon 036/335-787. 

Popunjen zahtjev se dostavlja na fax: 036/335-787. 

Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/335-787. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije dobavlja~i su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 100,00 KM, na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog tijela br. 3381002200811294 kod UniCredit banke 

za firme izvan BiH na ‘irora~un broj 7100-978-48-06-003539 s naznakom: 

Izrada, monta`a i pu{tanje u pogon zatvara~a na ulaznoj gra|evini. 

(1-11-7848-09) 


11 - JANAB 


BH TELECOM DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 8252/09 A.V. 

ROBE 

USLUGE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Amra Veli} 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033/224-508 

Fax: 033/224-536 

E-mail: amra.velic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. - protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. - protokol 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 8252/02-09 od 4. 5. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka: 

-    isporuka 20 (dvadeset ) novih klima ure|aja i usluge njihovog transporta, instalacije, pode{avanja, testiranja i pu{tanje u rad na lokacijama postoje}ih baznih stanica BH Telecoma 

-    usluge demonta`e postoje}ih klima, te njihov transport do skladi{ta regionalnih direkcija BH Telecoma 

a sve prema tenderskoj dokumentaciji 

Ponudu je potrebno dostaviti u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Ponuda treba da sadr`i: 

Jedini~nu i ukupnu cijenu ponude izra`ene u KM sa posebno nazna~enim PDV-om (za doma}e ponu|a~e). 

Jedini~nu i ukupnu cijenu ponude u valuti EUR na paritetu CIP Sarajevo (INCOTERMS 2000), krajnja lokacija mjesta isporuke navedena u tenderskoj dokumentaciji (za inostrane ponu|a~e). 

-    Pla}anje: 30 dana nakon dostave ra~una/fakture na protokol BH Telecoma po izvr{enju ugovorenih obaveza i sa~injenog zapisnika o kvantitativnom prijemu robe 

(ukoliko ponu|a~ dio pla}anja zahtijeva putem avansa (maksimalan iznos avansa koji odobrava ugovorni organ je 20%), obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti bezuslovnu avansnu garanciju poslovne banke u iznosu avansa i sa rokom va`nosti rok izvr{enja ugovornih obaveza + 30 dana, a prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje potpisivanjem ugovora i zavr{ava izvr{enjem ugovorenih obaveza 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu 2% ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`nosti do 24. 10. 2009. godine 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    Potrebno je dostaviti izjavu ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran, dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti: 15 dana nakon izvr{enja ugovornih obaveza a koju je potrebno dostaviti najkasnije 7 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora. 

-    Ponu|a~ je du`an dostaviti i izjavu da }e ukoliko bude izabran dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za garantni period (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu od 5% ukupne vrijednosti ugovora, sa rokom va`nosti garancije: do kraja garantnog roka plus 30 dana. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti na zahtjev dobavlja~a. 

Tenderska dokumentacija je sa brojem 8252/09 i preuzima se na protokolu BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM i upla}uje se na ra~un 1610000030950092 kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo (na nalogu za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponu|a~a); 

ili za inostrane ponu|a~e iznos od 26,00 EUR: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA391611000001248933 

sa naznakom: "Tenderska dokumentacija broj 8252/09 (nabavka klima ure|aja, usluge monta`e novih i demonta`e postoje}ih klima)". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 24. 6. 2009. godine do 9,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 24. 9. 2009. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 6. 2009. godine u 10,00 sati 

Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, banket sala III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kandidat je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve dokumente tra`ene po predmetnom pozivu /tenderskoj dokumentaciji/, bit }e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Zape~a}enu kovertu sa ponudom i nazna~enom punom adresom kandidata dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d. Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo, sa naznakom: 

"Ponuda broj 8252/09 AV- NE OTVARAJ" 

Neblagovremeno pristigle ponude i ponude koje nisu predate putem Protokola ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene na adresu kandidata neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit do 20. 5. 2009. godine dostavljen na faks: 033/224-536. 

(1-11-7849-09) 


11 - JANAB 


BH TELECOM DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 266/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Mirsad Proha 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033/216-062 

Fax: 033/224-536 

E-mail: mirsad.proha@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. - Protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 06.1.1-2.1-266/6-09 od 12. 5. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1.    Nabavka multiservisnih radio relejnih sistema prenosa za bazne stanice 

    Ponu|a~i iz inostranstva cijene moraju iskazati u EUR na paritetu CIP Sarajevo (INCOTERMS 2000) krajnja lokacija skladi{te BH Telecoma d.d. Sarajevo, Azi}i -Bojni~ka 56, Sarajevo. 

    Ukoliko je zemlja porijekla opreme iz Evropske unije, ponu|a~ je obavezan dostaviti izjavu da }e u slu~aju dodjele ugovora obezbijediti EUR 1. 

    Ponu|a~i iz BiH cijene moraju iskazati u KM na paritetu DDP Sarajevo (INCOTERMS 2000), krajnja lokacija skladi{te BH Telecoma d.d. Sarajevo, Azi}i-Bojni~ka 56, Sarajevo, sa posebno nazna~enim PDV-om. 

    Pla}anja: 30 dana od izvr{enja obaveze 

    Ukoliko ponu|a~ dio pla}anja zahtijeva avansom (maksimalni dozvoljeni avans 20% ), obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti avansnu garanciju poslovne banke u iznosu avansa i sa rokom va`nosti rok isporuke opreme + 15 dana, u skladu sa formom garancije koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje  momentom potpisivanja i zavr{ava ispunjenjem ugovornih obaveza. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankarska garancija za ozbiljnost ponude (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije), u iznosu od 2% ukupne vrijednosti ponude sa rokom va`nosti: 6. 11. 2009. godine. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

-    izjava ponu|a~a da }e u roku od najkasnije 10 dana od obostranog potpisa ugovora dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije), ukoliko bude izabran u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti 15 dana nakon isteka ugovora 

-    izjava ponu|a~a da }e dostaviti originalnu bezuslovnu garanciju za garantni period (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u  iznosu od 5% ukupne vrijednosti isporu~ene opreme, sa rokom va`nosti garancije do kraja garantnog roka plus 30 dana, a koju je du`an dostaviti najkasnije 15 dana prije isporuke 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana ponu|a~ dokazuje validnom dokumentacijom, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 29/09). Preferencijalni faktor cijene doma}ih ponuda je 10% i primjenjuje se na ukupnu vrijednost ponude u skladu sa ~lanom 20. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Za preuzimanje/dobivanje tenderske dokumentacije ponu|a~ je obavezan dostaviti pismeni zahtjev na fax 033/224-536 ili na Protokol BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, i predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati naknade tro{kova za tendersku dokumentaciju. 

Nov~ana naknada sa naznakom: "Za tendersku dokumentaciju broj 266/09" iznosi 200,00 KM, i upla}uje se na ra~un broj 1610000030950092 kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo. Pored toga na nalogu za uplatu obavezno je navesti i PDV broj. 

Za INO ponu|a~e nov~ana naknada sa naznakom: "Za tendersku dokumentaciju broj "266/09", iznosi 100,00 EUR i upla}uje se na ra~un broj 50101200035886 kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti li~no na protokolu BH Telecoma uz obavezu da ponu|a~ u pismenom zahtjevu za preuzimanje tenderske dokumentacije navede podatke o osobi koja }e preuzeti istu. 

Ponu|a~ tendersku dokumentaciju mo`e obezbijediti na na~in da ista bude poslata brzom po{tom na tro{ak ponu|a~a, uz mogu}nost da ponu|a~ navede i dostavlja~a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 6. 7. 2009. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

6. 10. 2009. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

6. 7. 2009. godine u 11,15 sati 

Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, velika sala III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ozna~eni rednim brojevima, a sve stranice ponude numerisane. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene eiemente-dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. Ponude koje zadovolje sve tehni~ke zahtjeve bi}e ocjenjivane prema kriterijama iz ta~ke IV.2. ovog postupka. 

Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu BH Telecom d.d., Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71 000 Sarajevo sa naznakom: "Ponuda broj 266/09 za nabavku: "Multiservisnih radio relejnih sistema prenosa za bazne stanice" - NE OTVARAJ" 

Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.6. i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ovla{teni od strane ponu|a~a koji su dostavili ponude. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati u pismenoj formi odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na pismeni upit dostavljen do 25. 6. 2009. godine, na faks 033/224-536. 

(1-11-7854-09) 


11 - JANAB 


BH TELECOM DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. 

Kontakt osoba: Aldin Hand`i}, Merima Bajri} 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200211100005 

Telefon: 033/224-515, 033/208-323 

Fax: 033/224-536 

E-mail: aldin.handzic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. - protokol 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 04-2.1-8947/09. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ponudu je potrebno dostaviti u skladu sa tekstom obavje{tenja i prema tenderskoj dokumentaciji. 

Cijene moraju biti izra`ene u KM na paritetu DDP Sarajevo (INCOTERMS 2000), skladi{te Izvr{ne direkcije za marketing i prodaju, ul. Bulevar Me{e Selimovi}a 18, Sarajevo, sa posebno nazna~enim PDV-om (za doma}e ponu|a~e) ili u valuti EUR na paritetu CIP Sarajevo (INCOTERMS 2000), skladi{te Izvr{ne direkcije za marketing i prodaju, ul. Bulevar Me{e Selimovi}a 18, Sarajevo za inostrane ponu|a~e. 

Uslovi pla}anja po ispostavljenoj fakturi: 

-    U roku 30 dana po urednom izvr{enju isporuke 

-    ukoliko ponu|a~ dio pla}anja zahtijeva putem avansa (maksimalan iznos avansa koji odobrava ugovorni organ je 20%), obavezan je dostaviti ovjerenu izjavu da }e obezbijediti bezuslovnu avansnu garanciju poslovne banke u iznosu avansa i sa rokom va`nosti rok izvr{enja ugovornih obaveza + 30 dana, a prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

1.000 komada 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te IP za marketing i prodaju BH Telecom-a, Bulevar Me{e Selimovi}a 18, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje momentom potpisivanja, a zavr{ava izvr{enjem svih ugovornih obaveza, rok isporuke je maksimalno 90 dana od dana potpisivanja ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an uz ponudu dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije), a u iznosu od 2% od ukupne vrijednosti ponude. 

Rok va`nosti garancije: opcija ponude + 30 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

1)    potrebno je dostaviti izjavu ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran, dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu od 10% ukupne vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti: 30 dana nakon izvr{enja ugovornih obaveza 

2)    ponu|a~ je du`an dostaviti i izjavu da }e ukoliko bude izabran dostaviti originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za garantni period (prema formi koja je sastavni dio tenderske dokumentacije) u iznosu od 5% ukupne vrijednosti ugovora, sa rokom va`nosti garancije: do kraja garantnog roka + 15 dana. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude       

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponu|a~ je obavezan dostaviti pismeni zahtjev na fax 033/224-536 ili na Protokol BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, i predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati naknade tro{kova za tendersku dokumentaciju. 

Nov~ana naknada sa naznakom: "Za tendersku dokumentaciju  broj 8947/09, za nabavku minilaptopa/mikrora~unara/subnotebook", iznosi 50,00 KM i upla}uje se na ra~un broj: 

1610000030950092 kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo (na naloga za uplatu potrebno je navesti i PDV broj ponu|a~a); 

ili za inostrane ponu|a~e iznos od 25,00 EUR: SWIFT: RZBABA2S, IBAN Code: BA391611000001248933. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti li~no na protokolu BH Telecoma uz obavezu da ponu|a~ u pismenom zahtjevu za preuzimanje tenderske dokumentacije navede podatke o osobi koja }e preuzeti istu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu je potrebno dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 6. 7. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana od krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

6. 7. 2009. godine u 12,30 sati 

Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, banket sala III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ je du`an dostaviti sve tra`ene dokumente, svi dokumenti treba da budu slo`eni i ~vrsto uvezani, te ozna~eni rednim brojevima. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente-dokumente bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d., Sarajevo, Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo sa naznakom: "Ponuda broj 8947/09 za nabavku minilaptopa/mikrora~unara/subnotebook" - NE OTVARAJ. 

Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.6. i ponude koje nisu predate putem Protokola se ne}e razmatrati i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

(1-11-7855-09) 


11 - JANAB 


JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA 

BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i
Hercegovine d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Jasminka Brankovi}, tel. 033/751-785 

Nedim Had`i}, tel. 033/751-947 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-785; 033/751-947 

Fax: 033/751-787 

E-mail: j.brankovi}@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

NO-05-6070 Nabavka vozila za potrebe JP EP BiH d.d. Sarajevo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Teretni kamion sa dizalicom i prikolicom-komada 2 

LOT 2    Teretni kamion 4x4 3,5 t, 2 vrata,1+2            sjedi{ta-komad 1 

LOT 3    Prikolica troosovinska 25 tona-kom. 2 

LOT 4    Traktor 4x4 sa prikolicom-komad 1 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Koli~ina prema tehni~koj specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

PTZ Javnog preduze}a Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

3 mjeseca ili 90 dana od dodjele ugovora 

Zapo~inje od datuma uvo|enja u posao 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5 % vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a minimalno 2.000,00 KM po lotu u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5 % od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM za svaki lot pojedina~no. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna garancija sa rokom va`nosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e obezbjediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da ponu|a~ nema smetnji za u~e{}e u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    da ekonomsko i finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora 

-    da ponu|a~ ima ukupan promet u zadnje dvije godine od 600.000,00  KM, ako je registrovan odnosno po~eo sa radom prije manje od godinu dana 200.000,00 KM 

-    da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave tendera u "Slu`benom glasniku BiH" 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje dva ugovora, ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima, koji se odnose na predlo`eni ugovor u prethodne dvije godine u vrijednosti od 600.000,00 KM, a ako je registrovan odnosno po~eo sa radom prije manje od godinu dana 200.000,00 KM 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi - cijena     u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi iz ponude                     koja zadovoljava osnovne                     tehn. zahtj. iz ten     u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, prema Odluci iz "Slu`benog glasnika BiH", broj 105/06 od 30. 12. 2006. godine. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 26. 5. 2009. do 22. 6. 2009. godine u PTZ JP EP BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, soba 10. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

U cijenu je ura~unat PDV. 

Ponu|a~i izvan Bosne i Hercegovine su obavezni uplatiti iznos za otkup tenderske dokumentacije preko Raiffeisen Bank d.d Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 (IBAN CODE: BA391610600000043340) u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije za po tenderu br. NO-05-6070. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our.....). 

Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine putem UniCredit Bank d.d. Sarajevo, na ra~un  broj 3389002208088319 u korist JP EP BIH - otkup tenderske dokumentacije br. NO-05-6070. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezka u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 6. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 6. 2009. godine u 13,00 sati 

Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, zgrada PTZ Sarajevo, sala 111 

(1-11-7856-09) 


11 - JANAB 


JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC
DIREKCIJA SOKOLAC 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac Direkcija Sokolac 

Kontakt osoba: Dubravka \eri}, Tomislav Jovanovi} 

Adresa: Romanijska 1 

Po{tanski broj: 71350 

Grad: Sokolac 

Identifikacioni broj: 4400632340004 

Registarski broj obveznika poreza na dodatu vrijednost:
400632340004 

Telefon: 

U Banjoj Luci 051/247-216 

U Sokocu 057/405-339 

Fax: 

U Banjoj  Luci 051/247-226 

U Sokocu 057/405-342 

E-mail: komerc@sumers.org; nabavka@sumers.org 

Internet adresa: www.sumers.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka goriva za potrebe Javnog preduze}a 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka goriva je podijeljena na sljede}e lotove: 

LOT 1.     [G "Banja Luka" Banja Luka 

LOT 2.     [umska uprava ^elinac 

LOT 3.     [umska uprava Lakta{i 

LOT 4.     [G "O{trelj" Drini} 

LOT 5.     [umska uprava Klekova~a-Potoci 

LOT 6.     [G "Panos" Vi{egrad 

LOT 7.     [umska uprava Rudo 

LOT 8.     [G "Bira~" Vlasenica 

LOT 9.     [umska uprava Zvornik 

LOT 10.     [umska uprava Mili}i 

LOT 11.     [umska uprava [ekovi}i 

LOT 12.     [G "Gradi{ka" Gradi{ka 

LOT 13.     [umska uprava Prnjavor 

LOT 14.     [umska uprava Srbac 

LOT 15.     [umska uprava Podgradci 

LOT 16.     [G "Doboj" Doboj 

LOT 17.     [umska uprava Modri~a 

LOT 18.     [umska uprava Petrovo 

LOT 19.     [umska uprava Derventa 

LOT 20.     [G "Zelengora" Kalinovik 

LOT 21.     [umska uprava Trnovo 

LOT 22.     [G "^emernica" Kne`evo 

LOT 23.     [G "Vrbanja" Kotor Varo{ 

LOT 24.     [G "Majevica" Lopare 

LOT 25.     [G "Lisina" Mrkonji} Grad 

LOT 26.     [G "Botin" Nevesinje 

LOT 27.     [umska uprava Gacko 

LOT 28.     [G "Jahorina" Pale 

LOT 29.     [G "Prijedor" Prijedor 

LOT 30.     [umska uprava Novi Grad 

LOT 31.     [umska uprava Kozarska Dubica 

LOT 32.     [umska uprava O{tra Luka 

LOT 33.     [umska uprava Kostajnica 

LOT 34.     [G "Ribnik" Ribnik 

LOT 35.     [G "Sjeme}" Rogatica 

LOT 36.     [G "Romanija" Sokolac 

LOT 37.     [G "Drina" Srebrenica 

LOT 38.     [umska uprava Bratunac 

LOT 39.     [G "Magli}" Fo~a 

LOT 40.     [G "Borja" Tesli} 

LOT 41.     [G "Viso~nik" Han Pijesak 

LOT 42.     [G "Vu~evica" ^ajni~e 

LOT 43.     [G "Gorica" [ipovo 

LOT 44.     IRPC Banja Luka 

LOT 45.     "Centar za sjem. ras. proizv." Doboj 

LOT 46.     RJ "Petkova~a" Br~ko 

LOT 47.     RJ "Stanovi" Doboj 

LOT 48.     RJ "Stupine" Nevesinje 

LOT 49.     RJ "Bi{ina" [ekovi}i 

LOT 50.     RJ "Gornja Puharska" Prijedor 

LOT 51.     "Centar za gazdov. Kr{om" Trebinje 

LOT 52.     [umska uprava Bile}a 

LOT 53.     [umska uprava Ljubinje 

LOT 54.     Direkcija Javnog preduze}a Sokolac 

LOT 55.     Odjeljenje Direkcije u Banjoj Luci 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Ukupna planirana vrijednost ugovora je 3.300.000,00 KM. Ta~ne koli~ine goriva, po lotovima, date su u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{ta organizacionih dijelova 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoilko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje dodjelom ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

a)    izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadle`ni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja~ dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, niti da je u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan 

b)    izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadle`ni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja~ dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan 

c)    izvod iz sudskog registra, ili, ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadle`ni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavlja~ dolazi, u cilju dokazivanja da nije osu|en sudskom presudom za kr{enje zakona u smislu njegovoga poslovnog pona{anja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude 

d)    uvjerenje izdato od strane ovla{tenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan 

e)    uvjerenje izdato od strane ovla{tenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne poreze u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan 

Dokumenti ili uvjerenja ne smiju biti stariji od 3 mjeseca ra~unaju}i od trenutka dostavljanja ponude. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

1)    dostaviti ovjerenu kopiju identifikacionog broja 

2)    dostaviti ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar, ne stariju od tri mjeseca 

3)    dostaviti ovjerenu kopiju PIB -a 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ne 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Preferencijalni tretman }e se primjenjivati u skladu sa Odlukom Savjeta ministara broj 50/09, od 26. 2. 2009. Ponu|a~i su du`ni dostaviti izjavu o porijeklu radne snage, ovjerenu od strane odgovornog lica. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH", na sljede}i na~in: 

-    Uputiti pismeni zahtjev za izdavanje tenderske dokumentacije, za nabavku goriva, po obavje{tenju o nabavci broj_________, od ______2009. g. 

-    Dostaviti dokaz o uplati za otkup tenderske dokumentacije. Zahtjev i dokaz o uplati dostaviti na faks 057/405-342. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 50,00 KM 

Uplatu izvr{iti kod "NLB Razvojne banke" a.d. Banja Luka, Filijala Sokolac, na ‘iro-ra~un 562-001-00000330-38. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

6. 7. 2009. godine do 15,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 7. 2009. godine u 12,00 ~asova 

U prostorijama Direkcije u Sokocu PROCUREMENT NOTICE 

I. OFFICIAL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTING AUTHORITY 

PUBLIC FOREST ENTERPRISE "Republic of Srpska Forests" Join stock company Sokolac, Romanijska 1 

Telephone: +387 57 405- 339, fax: 405-342 

II. TITLLE/REFERENCE ATTRIBUTED TO THE CONTRACT BY THE CONTRACTING AUTHORITY 

Purchase fuel for 2009. 

III. DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT 

Detail description of the subject of contract will be named in the tender documentation. 

IV. TOTAL AMAUNT OF CONTRACT 

3.300.000,00 KM 

V. CONTRACT AWARD CRITERIA 

Criteria is named in tender documentation. 

VI. APPLICATION OF DOMESTIC PREFERENCES 

Yes 

VII. CONDITIONS FOR OBTAINING TENDER DOCUMENTS 

Obtainable during open procedure. 

Price of tender documents 50 KM. 

VIII. DEADLINE FOR RECEIPT OF TENDERS/REQUESTS TO PARTICIPATE 

6. 7. 2009. until 15,00 h 

IX. DATE AND PLACE OF TENDER OPENING 

7. 7. 2009. ,at 12,00 h , in the rooms of Public Forest Enterprise "Republic of Srpska Forests". 

(1-11-7869-09) 


11 - JANAB 


ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD
GACKO 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 55/09 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: ZP "Rudnik i Termoelektrana Gacko" a.d. 

Kontakt osoba: Krtolica Milivoje, dipl. ekonomista 

Adresa: Industrijska zona bb 

Po{tanski broj: 89240 

Grad: Gacko 

Identifikacioni broj: 4401387900003 

Telefon: 059/464-222 

Faks: 059/464-085 

E-mail: rtegac08@teol.net 

Internet adresa: u pripremi 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

Kontakt osoba za tehni~ka pitawa: Kova~evi} Mileta, tel. 059/464-222, lok. 304, kontakt osoba za op{ta pitawa: Dragan Dra{kovi}, tel. 059/463-283 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Soba protokola, Upravna zgrada ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 55/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka novog hidrauli~nog viqu{kara sa dodatnim prikqu~kom za monta`u guma za potrebe Rudnika i Termoelektrane Gacko 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaqana specifikacija sadr`ana je u tenderskom dokumentu.     

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Lokalitet: ZP Rudnik i TE Gacko, Gacko 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

60 dana nakon stupawa ugovora na snagu 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, 1,0% vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke prihvatqive od strane ZP Rudnik i TE Gacko, a.d. Gacko, na iznos od minimalno 1% vrijednosti ponude, ili sertifikovani ~ek, ili kreditno pismo, sa va`no{}u opcija ponude plus 30 dana. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti navedene garancije za dobro izvr{ewe posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatqive od strane ZP Rudnik i TE Gacko a.d. Gacko, ili sertifikovani ~ek, ili kreditno pismo u trajawu 30 dana du`e od perioda trajawa ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. ZJN, ne stariji od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar 

-    Ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet ovog tendera 

-    dokaz da je ponu|a~: proizvo|a~ ovla{}eni zastupnik ili ovla{}eni distributer za predmetnu robu 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ovjerena fotokopija bilansa stawa i bilansa uspjeha za 2008. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda prema sqede}im potkriterijumima: 

    1)     cijena     u~e{}e do 85 bodova 

    2)     rok isporuke     u~e{}e do 15 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 10% ("Slu`beni glasnik BiH", 29/09). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 25. 5. 2009. godine do 25. 6. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM/51 EVRO. 

Pla}awe izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Unikredit banke, a.d. Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti u slu`bi za Finansijsko-operativne poslove ZP Rudnik i TE Gacko, pozivom na telefon br. 059/475-229. 

Pla}awe unutar BiH vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem Nove Bawalu~ke banke a.d. Bawa Luka na ra~un broj 5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup tenderske dokumentacije. Tender broj 55/09; Tender za nabavku novog hidrauli~nog viqu{kara sa dodatnim prikqu~kom za monta`u guma za potrebe Rudnika i TE Gacko. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 6. 2009. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 6. 2009. godine u 12,00 ~asova 

Gacko, Industrijska zona bb, Upravna zgrada R i TE Gacko, a.d. Gacko 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PRESTANAK POSTUPKA DODJELE UGOVORA I TRO[KOVI PONUDE 

Prestanak postupka dodjele ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN, a da pri tome ZP Rudnik i TE, a.d. Gacko, ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. 

V.2. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetawem mogu se dobiti radnim danom u vremenu od 9,00 do 14,00 ~asova na telefone i to: 

Za tehni~ka pitawa: 059/464-222 lok. 304 

Za komercijalna pitawa: 059/464-413 

Za op{ta pitawa: 059/463-283 

Ovaj oglas objavqen je u "Slu`benom glasniku BiH". 

(1-11-7873-09) 


12 - JANAB 


OP[TINA KALINOVIK 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 02-404-10/09 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Skup{tina Op{tine Kalinovik 

Kontakt osoba: Milidrag Neboj{a i Sladoje Miroslav 

Adresa: Kara|or|eva 19 

Po{tanski broj: 71230 

Grad: Kalinovik 

Identifikacioni broj: 4400529680000 

Telefon: 057/623-118, 057/623-619 

Internet adresa: www.kalinovik.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Adresa : Kao pod. I.1. 

Kontakt osoba za tehni~ka pitawa: Mandi} Radojica, dip. in`. gra|.; 

Kontakt osoba za op{ta pitawa: Milidrag Neboj{a i Sladoje Miroslav 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Adresa: Kao pod I.1. (u sobi Protokola, faksom ili elektronskom po{tom) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 02-404-10/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izrada Regulacionog plana za podru~je hidroelektrane "HE NERETVA ULOG" 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Po projektnom zadatku iz tenderskog dokumenta 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Skup{tina op{tine Kalinovik 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

180 dana od datuma dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

5% vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke prihvatqive od strane Skup{tine op{tine Kalinovik, na iznos od minimalno 5% vrijednosti ponude, sa va`no{}u opcija ponude plus 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e ukoliko bude izabran, obezbijediti garanciju za dobro izvr{ewe posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatqive od strane Skup{tine op{tine Kalinovik u periodu 30 dana du`e od roka trajawa ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, pod a, c, d, e i f, ne stariji od 3 (tri) mjeseca od datuma objavqivawa oglasa. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima; ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet ugovora 

-    rje{ewe resornog ministarstva o ispuwavawu uslova za izvo|ewe predmetnih poslova za ponu|a~e iz BiH, a za ponu|a~e izvan BiH rje{ewe o ispuwavawu uslova za izvo|ewe predmetnih poslova u skladu sa zakonima zemqe u kojoj je ponu|a~ registrovan 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija bilansa stawa i bilansa uspjeha za 2008. godinu 

-    izjava o nepromijenqivosti cijena za vrijeme trajawa ugovora 

-    ovjeren, popuwen obrazac ponude iz tenderske dokumentacije 

-    ovjerena izjava o prihvatawu zadatog na~ina pla}awa 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stava 4. ta~ke a, b, c, d i e 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda prema sqede}im kriterijima: 

    1.     cijena radova     u~e{}e 70% 

    2.     tehni~ki dio ponude     u~e{}e 30% 

     razra|eni u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 15% (u skladu s Odlukom Savjeta ministara BiH, "Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05) 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 26. 5. 2009. godine do 23. 6. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 1.000,00 KM. 

Vri{i se preko banke___na ra~un broj___ u korist Skup{tine op{tine Kalinovik, SWIFT___- otkup tenderske dokumentacije. Tender broj __ 09. Izrada Regulacionog plana za podru~je Hidroelektrane "HE Neretva Ulog". 

Vr{i se pla}awem na blagajni Skup{tine op{tine Kalinovik ili putem banke NLB Razvojna banka na ra~un broj 562-006-00002802-40 u korist Skup{tine op{tine Kalinovik, otkup tenderske dokumentacije - Tender broj 02-404-10/09. Izrada Regulacionog plana za podru~je Hidroelektrane "HE Neretva Ulog". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 6. 2009. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 6. 2009. godine u 12,00 sati 

Skup{tina Op{tine Kalinovik, Op{tinska adminstrativna slu`ba 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Prestanak postupka dodjele ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima, definisanim u ~lanu 12. ZJN, a da pri tom Skup{tina op{tine Kalinovik, ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. 

(1-12-7528-09) 


12 - JANAB 


MINISTARSTVO ODBRANE/OBRANE BiH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo odbrane BiH 

Kontakt osoba: @eljko Peri}, dipl. ing.; Mirza ^izmi}, dipl. oec; Sulejman Abazovi}, dipl. oec.; Dragan Vukajlovi}, dipl. oec. 

Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200745400004 

Telefon: 033/286-546 

Fax: 033/286-593 

E-mail: nabavka_prodaja@mod.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovaranje izvo|enja radova na servisiranju, remontu i sanaciji termoenergetskih postrojenja u krugu lokacija MO-OS BiH u 2009. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izvo|enja radova na servisiranju, remontu i sanaciji termoenergetskih postrojenja u krugu lokacija MO-OS BiH u 2009. godini 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Iskazana u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Teritorija BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, 1, 2, 3, i 4 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Okvirno ili do ~etiri godine od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Iskazani u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Iskazani u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Iskazani u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Iskazana u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju  kriterija iskazanih u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Primjena ~lana 20. UPZ 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 28 (dvadesetosam) dana od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 (dvadesetosam) dana od dana objavljivanja obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH" do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje punuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Istog radnog dana nakon isteka roka za blagovremenu dostavu ponuda u 12,00 sati, sala 226 Sarajevo, Hamdije Kre{evljakovi}a 98 

Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Ministarstvo odbrane BiH 

Kontakt osoba: @eljko Peri}, dipl. ing.; Mirza ^izmi}, dipl. oec; Sulejman Abazovi}, dipl. oec.; Dragan Vukajlovi}, dipl. oec. 

Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98, Pisarnica 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200745400004 

Telefon: 033/286-546 

Fax: 033/286-593 

E-mail: nabavka_prodaja@mod.gov.ba 

(1-12-7545-09) 


12 - JANAB 


AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Agencija za statistiku BiH 

Kontakt osoba: Podini} Goran, 033/220-628 

Adresa: Zelenih beretki 26 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200200670004 

Telefon: 033/220-626, 033/220-622 

Fax: 033/220-622 

E-mail: bhas@bih.net.ba 

Internet adresa: www.bhas.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka usluga za potrebe Agencije za statistiku BiH 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Usluge {tampanja statisti~kih publikacija, biltena, metodologija i anketni materijal 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Agencija za statistiku BiH, Zelenih beretki 26, Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

24 (dvadeset ~etiri) mjeseca od dodjela ugovora 

Zapo~inje zaklju~enjem ugovora, a zavr{ava do potpisa novog ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da, izjava o obezbje|enju bezuslovne bankovne garancije na 10% ugovorene vrijednosti u slu~aju dodjele ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Da. Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. ZJN prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak za okvirni sporazum 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)     ponu|ena cijena     u~e{}e 80% 

    2)     rok isporuke     u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u periodu od 27 dana od dana objave. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti li~no u prostorijama Agencije za statistiku BiH, Zelenih beretki 26, Sarajevo, svakim radnim danom od 9,00 do 16,00 sati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se primaju u roku od 28. dana od objavljivanja ovog obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH". 

Neblagovremene i nepotpune ponude ne}e biti razmatrane. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Tri mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

32. dan od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH" u 11,00 sati 

Agencija za statistiku BiH, Zelenih beretki 26, Sarajevo 

Otvaranju ponuda mo`e prisustvovati ovla{teni predstavnik ponu|a~a, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sva uz ponudu prilo`ena dokumentacija treba da bude originalna ili ovjerene fotokopije, specificirana, slo`ena i ozna~ena rednim brojem. 

Dostavljena dokumentacija ne mo`e biti starija od tri mjeseca. 

Zape~a}ena ponuda sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostavlja se li~no ili po{tom na adresu: Agencija za statistiku BiH, Zelenih beretki 26, Sarajevo, sa naznakom "NE OTVARAJ - PONUDA ZA USLUGE [TAMPE". 

Neblagovremene i nepotpune ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

(1-12-7557-09) 


12 - JANAB 


JAVNA USTANOVA SARAJEVSKI RATNI TEATAR "SARTR" SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javna ustanova Sarajevski ratni teatar "SARTR" 

Kontakt osoba: Damir Fazlagi}, mob. 061/157-140; Nermin Klapuh, mob. 062/332-704 

Adresa: ]emalu{a 1/II 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200300460007 

Telefon: 033/664-070 

Fax: 033/664-070 

E-mail: sartr@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za obavljanje usluga u 2009. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1     Usluga {tampanja plakata i programskih knji`ica 

LOT 2     Usluga no}enja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina obavljanja usluga opisan je u tenderskoj dokumentaciji za svaki lot posebno. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Objekat CDA - Sarajevo, Gabelina 16 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za svaki lot posebno i za oba lota sa naznakom na koverti. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Za eventualnu uplatu avansa ponu|a~ je du`an dostaviti bankovnu garanciju 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Uslovi i izvr{enja ugovora precizirat }e se prilikom zaklju~ivanja. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an prilo`iti sljede}e dokaze: 

1.    uvjerenje da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom 

2.    uverenje da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne lividacije 

3.    uvjerenje da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

4.    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obavezu u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje PIO/MIO i zdravstveno osiguranje 

5.    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obavezu u vezi sa pla}anjem poreza   

Sva uvjerenja moraju biti original ili ovjerene kopije. 

Dokumenti ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

1.    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, telefon, kontakt osoba 

2.    poreski i identifikacioni broj 

3.    rje{enje o upisu u sudski registar sa prilozima 

4.    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost ili izjavu da isti nije poreski obveznik 

Sva uvjerenja moraju biti original ili ovjerene kopije. Dokumenti ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke o bonitetu firme odnosno potvrda da u zadnjih 6 mjeseci prije prijave na ovo javno nadmetanje ra~un firme nije bio u blokadi. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    izjava ponu|a~a o prihvatanju tenderskih uslova 

2.    lista glavnih isporuka dobavlja~a u posljednjoj godini 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

a)    za sve lotove 

    1.     najni`a cijena     50% 

    2.     na~in i uslovi pla}anja     50% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do tridesetog dana od dana objavljivanja obavje{tenja.  

Tenderska dokumentacija se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

19. 6. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka podno{enja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 6. 2009. godine u 12,30 sati 

Sarajevo, adresa kao pod I.1. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 13,00 sati, adresa i kontakt osoba kao pod I.1. 

Ponude se predaju li~no ili po{tom preporu~eno, najkasnije do roka navedenog u ta~ki IV.6. Neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. 

Pismene ponude dostavljaju se u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "PONUDA-LOT__- NE OTVARAJ", na adresu kao pod I.1. 

(1-12-7582-09) 


12 - JANAB 


JP "[UME TK" DD KLADANJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP "[ume TK" d.d. Kladanj 

Kontakt osoba: Ma{i} Amira, dip. ecc. 

Adresa: Fadila Kurtagi}a 1 

Po{tanski broj: 75280 

Grad: Kladanj 

Identifikacioni broj: 209129520001 

Telefon: 035/621-282 

Fax: 035/621-075 

E-mail: jpsumetk@bih.net.ba 

Internet adresa: www.jpsumetk.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

LOT 1    Nabavka usluga osiguranja (registracije)             automobila i putnika 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Obezbijediti odgovaraju}e dokaze u skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama - prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    izvod iz sudskog registra, ovjeren 

-    ukoliko je ponu|a~ registrovan kao PDV obveznik i uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ovjeren PDV broj) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti relevantne dokaze u skladu sa ~lanom 26. ZJN - dato u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

LOT 1 

    1.     premija osiguranja     70% 

(sa popustom izra`enim u % koji proizilazi iz djelokruga rada osiguravaju}ih dru{tava) 

    2.    ekonomska i finansijska podobnost     25% 

Od ~ega: 

    a)     prihodi po osnovu premija     50% 

    b)     rashodi po osnovu {teta     40% 

    c)     izdvajanja za preventivu     10% 

    3.     posjedovanje me|unarodnog                     certifikata za kvalitet     5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u prostorijama ugovornog organa u kancelariji 12 uz prethodnu uplatu 50,00 KM za lot, uz zahtjev za izdavanje tenderske dokumentacije. 

Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1321600311487057, NLB Tuzlanska banka dd Tuzla Filijala Kladanj, ili na blagajni JP "[ume TK" d.d. Kladanj sa naznakom: "Za otkup tenderske dokumentacije". 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 23. 6. 2009. godine  do 8,45 sati, kod tehni~kog sekretara, na adresi kao pod I.1. 

Sve neblagovremene ponude vratit }e se neotvorene ponu|a~u. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 6. 2009. godine u 9,00 sati 

Mjesto otvaranja ponuda 

U prostorijama Direkcije JP "[ume TK" d.d. Kladanj, Fadila Kurtagi}a 1, Kladanj 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

-    Zahtijevani dokumenti ponu|a~a moraju biti ovjereni i potpisani od strane ovla{tenog lica 

-    Prilo`ena dokumentacija uz ponudu mora biti specificirana i slo`ena 

-    Na koverti navesti punu adresu ponu|a~a i obavezno nazna~iti "NE OTVARATI", s navo|enjem naziva lota 

-    Nepotpuna i neblagovremeno podnesena ponuda ne}e se uzimati u razmatranje 

(1-12-7627-09) 


12 - JANAB 


OP]INA GORA@DE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op}ina Gora`de 

Kontakt osoba: Emira Djana i [emsa Dedovi} 

Adresa: Mar{ala Tita 2 

Po{tanski broj: 73000 

Grad: Gora`de 

Identifikacioni broj: 4245025030009 

Telefon: 221-002  lok. 250 i lok. 110 

Fax: 038/221-332 

E-mail: infopult@gorazde.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

1.    Ugovor o pru`anju usluga ozvu~enja i osvjetljenja pozornice kao i usluga prijevoza, monta`e, demonta`e i odvoza tehni~ke opreme u toku odr`avanja Internacionalne kulturne manifestacije "Festival prijateljstva" Gora`de 2009. u periodu od 1- 9. 8. 2009. godine 

2.    Ugovor o pru`anju usluga vanlinijskog prevoza gra|ana u vrijeme odr`avanja Internacionalnog "Festivala prijateljstva" Gora`de 2009. godine 

3.    Ugovor o nabavci i {tampanju plakata i bro{ura XII Internacionalnog "Festivala prijateljstva" Gora`de 2009. godine 

4.    Ugovor o pru`anju usluga no}enja u~esnika XII Internacionalnog "Festivala prijateljstva" Gora`de 2009-godine 

5.    Ugovor o pru`anju usluga ishrane u~esnika XII Internacionalnog "Festivala prijateljstva" Gora`de 2009. godine (doru~ak, ru~ak, ve~era) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 

Pru`anje usluga ozvu~enja i osvjetljenja pozornice kao i usluga prijevoza, monta`e, demonta`e i odvoza tehni~ke opreme u toku odr`avanja Internacionalne kulturne manifestacije "Festival prijateljstva" Gora`de 2009. u periodu od 1 - 9. 8. 2009. godine 

LOT 2 

Pru`anje usluga vanlinijskog prevoza gra|ana u vrijeme odr`avanja Internacionalne kulturne manifestacije "Festivala prijateljstva" Gora`de 2009. godine 

LOT 3 

Nabavka i {tampanje plakata i bro{ura XII Internacionalne kulturne manifestacije "Festival prijateljstva" Gora`de 2009. godine 

LOT 4 

Pru`anje usluga no}enja u~esnika XII Internacionalnog "Festivala prijateljstva" Gora`de 2009. godine 

LOT 5 

Pru`anje usluga ishrane u~esnika XII Internacionalnog "Festivala prijateljstva" Gora`de 2009. godine 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikacijama iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

U Gora`du, prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponu|a~i mogu dostaviti ponudu za jedan lot ili vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

-    za LOT 1, LOT 2, LOT 4 i LOT 5 za vrijeme trajanja XII Internacionalnog "Festivala prijateljstva" Gora`de 2009., tj. od 1 - 9. 8. 2009. godine 

-    za LOT 3 - 15 dana od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude za sve lotove 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 20. 6. 2009. godine svakim radnim danom do 16,00 sati, zahtjevom na faks 038/221-332, neposrednim preuzimanjem u Centru za pru`anje usluga gra|anima-CSC Op}ine Gora`de ili putem e-maila infopult@gorazde.ba. 

Kontakt osoba Emira Djana i [emsa Dedovi}, telefon 038/221/002 lok. 250 ili 110. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Samo jezici koji su slu`beni u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 6. 2009. godine do 10,00 sati, zgrada Op}ine Gora`de, Centar za pru`anje usluga Gra|ana-CSC. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

22. 6. 2009. godine, u 12,00 sati, velika sala zgrade Op}ine Gora`de, zgrada Op}ine Gora`de 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve kopije dokumenata moraju biti propisno ovjerene. 

Ponu|a~i ili njihovi ovla{teni predstavnici imaju prava prisustva na otvaranju ponuda. 

O izboru najpovoljnije ponude ponu|a~i }e biti obavije{teni u zakonskom roku. 

Op}ina Gora`de ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku, zadr`ava pravo da prihvati ili da odbije svaku ponudu, da odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost. 

(1-12-7651-09) 


12 - JANAB 


BR^KO DISTRIKT BiH 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH 

Kontakt osoba: Miralem Kova~evi} 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacioni broj: 600082130006 

Telefon: 049/216-470 

Faks: 049/216-470 

E-mail: kovacevicmiralem@bdcentral.net.  

Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Ponude dostaviti sa naznakom: "NE OTVARATI-PONUDA ZA PRU@AWE INTERNET USLUGA VLADI BR^KO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 6 MJESECI" na adresu: Vlada Br~ko Distrika BiH, Odjeqewe za stru~ne i administrativne poslove, Bulevar mira 1, 76100 Br~ko ili donijeti li~no na {alter protokola Vlade Br~ko Distrikta BiH ili na mjesto otvarawa ponuda do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. ovog obavje{tewa. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b ostali, na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Pru`awe internet usluga Vladi Br~ko Distrikta BiH za period od 6 mjeseci 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Pru`awe internet usluga putem on-line prikqu~ka kapaciteta 10Mbps 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Br~ko Distrikt BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora zadovoqiti sve uslove definisane ~lanom 23. stav 1. ta~ke a), b), c), d), e) i f) ZJN BiH. 

Ovi uslovi su detaqno definisani u tenderskoj dokumentaciji.   

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dobavqa~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemqi u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje wihovo pravo da se profesionalno bave odre|enom djelatno{}u.    

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Napomena: Sva tra`ena dokumentacija (original ili ovjerene kopije) iz odjeqka 3 je obavezna i eliminatorna. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom Vije}a ministara BiH 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Da. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM, a upla}uje se na JRBD broj 141-601-00053003-33 uz poziv na - vrstu prihoda 721124, {ifra op}ine 099. Ponu|a~ je du`an dostaviti zahtjev za izuzimawe tenderske dokumentacije te dokaz o uplati naknade za tendersku dokumentaciju. 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 ~asova, u prostorijama Pododjeqewa za nabavku, zgrada Vlade Br~ko Distrikta BiH, Bulevar mira 1, ili uputiti zahtjev na faks broj 049/216-470. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 6. 2009. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Opcija ponude minimalno 120 dana, nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 6. 2009. godine u 13,15 sati 

Sala za press konferencije, prizemqe zgrade Vlade Br~ko Distrikta BiH 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da bude izra`ena iskqu~ivo na originalnoj tenderskoj dokumentaciji koja mora biti  potpisana i ovjerena od strane ponu|a~a na svakoj strani tenderske dokumentacije. 

(1-12-7656-09) 


12 - JANAB 


FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA-FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU/FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO MOSTAR 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI
BROJ 10-1-27-63-823-3/09 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija 

Federalna direkcija za civilnu avijaciju/Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo 

Kontakt osoba: Bojana Radivojevi}/Adisa D`elilovi} 

Adresa: Dr. Ante Star~evi}a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227318400023 

Telefon: 035/449-230 

Fax: 036/327-811 

E-mail: info@fedcad.gov.ba 

Internet adresa: www.fedcad.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci usluge pru`anja i kori{tenja agencija-turisti~kih usluga za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka usluge pru`anja i kori{tenja agencija-turisti~kih usluga za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju- Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo 2009/2010. godinu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

U skladu sa realnim potrebama za 2009/2010. godinu 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Federalna direkcija za civilnu avijaciju-Federalna direkcija za civilno zrakoplovstvo, Dr. Ante Star~evi}a bb, 88000 Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1 (jedna) godina dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Za doma}a i strana fizi~ka lica pravna lica dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo u~e{}e u otvorenom postupku u smislu odredbi iz ~lana 23. stav 1. ta~ke a), b), c), d), e) i f) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05), i to: 

-    uvjerenje nadle`nog poreskog organa u BiH o izmirenim poreznim obvezama ne starije od 3 mjeseca 

-    dokaz o izmirenim PIO i MIO doprinosima ne starije od 3 mjeseca 

-    uvjerenje nadl