novi_oglasi2003.JPG

Godina XIII
Utorak, 5. 5. 2009. godine 

Broj/Broj
35 

Godina XIII
Utorak, 5. 5. 2009. godine 

SLU@BENE OBJAVE 


UDRU@EWA - FONDACIJE 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja za promociju interesa studenata "MODUS", Sarajevo, ulica Provara broj 20, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 33., a u vezi sa ~lanom 28. st. 1., 2. i 5. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje za promociju interesa studenata "MODUS" 

    Udru`ewe za promociju interesa studenata "MODUS" 

    Udruga za promoviranje interesa studenata "MODUS" 

    Skra}eni naziv Udru`enja: "MODUS", "MODUS", "MODUS". 

    Sjedi{te Udru`enja je: Sarajevo, ulica Provara broj 20. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 750, knjiga I Registra, sa danom 10. 11. 2008. godine. 

3.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

4.    Ciljevi Udru`enja su: promocija interesa studenata, edukacija kroz seminare, kurseve, debate, zdrav `ivot, podsticanje mladih na `ivot bez poroka (alkohola, droge i sl.), uzajamna pomo} putem stipendiranja, iz ~lanarina ~lanova Udru`enja kao i donacija Udru`enju, podsticanje za bolji i kvalitetniji studij, dru`enje i razmjena iskustava, razmjena stru~nih iskustava sa studentima i studentskim udru`enjima sa podru~ja Bosne i Hercegovine, organizacija i uklju~ivanje mladih u kulturno-sportske aktivnosti, apliciranje za stipendije od institucija sistema Bosne i Hercegovine, organizovanje predavanja, tribina, kurseva, seminara i ostalih skupova sa ciljem svestrane edukacije i duhovnog oplemenjivanja svojih ~lanova i simpatizera, organizovanje sportskih nadmetanja, sve druge djelatnosti koje su u skladu sa zakonskim ovla{tenjima i materijalnim mogu}nostima. 

5.    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Udru`enja je: 

-    predsjednik Udru`enja Halep Irhad, JMBG 0906981193031, Sarajevo, ulica Provare broj 20. 

6.    U slu~aju nastupanja promjene u registraciji po bilo kom osnovu, Udru`enje je du`no podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, odnosno du`no je postupiti u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje za promociju interesa studenata "MODUS", Sarajevo, ulica Provara broj 20 je dana 21. 5. 2008. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`ena je Odluka o osnivanju Udru`enja, broj 02/08 od 24. 5. 2008. godine sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru`enja za promociju interesa studenata "MODUS", broj 01/08 od 24. 5. 2008. godine, Odluka o imenovanju lica ovla{tenog za predstavljanje i zastupanje u pravnom prometu Udru`enja, broj 03/2008 od 24. 5. 2008. godine, Odluka o imenovanju ~lanova Upravnog odbora, broj 04/2008 od 24. 5. 2008. godine, s potpisom svih ~lanova Upravnog odbora Udru`enja, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis navedenog udru`enja u Registar Ministarstva. 

Iz izlo`enog rije{eno je kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-07-1-71/08
10. novembra 2008. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-14/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Fondacije "Centar Duga Art", Vakuf, Kulen, ulica Patriotske lige broj 2, za upis u Registar fondacija, na osnovu ~lana 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar fondacija kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Fondacija pod nazivom: 

    Fondacija "Centar Duga Art" 

    Fondacija "Centar Duga Art" 

    Zaklada "Centar Duga Art" 

    Skra}eni naziv Fondacije glasi: CDA, CDA, CDA. 

    Sjedi{te Fondacije je u Vakufu, Kulen, ulica Patriotske lige broj 2. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 73, knjiga I Registra, sa danom 18. 2. 2009. godine. 

3.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovana Fondacija ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

4.    Ciljevi Fondacije su: samostalno i u saradnji sa drugim udru`e- njima i fondacijama u~estvovanje u promovisanju, unapre|e- nju, razvoju i finansiranju Centra za djecu Duga Art u Kulen Vakufu, osnivanje, pomaganje i finansiranje rada ku}a, centra i ustanova za pru`anje socijalne i pravne za{tite djece bez roditeljskog staranja, osposobljavanje i anga`ovanje stru~nog kadra za pru`anje pomo}i djeci bez roditeljskog staranja, povezivanje sa drugim doma}im i stranim organizacijama koje imaju iste ili sli~ne ciljeve, organizovanje okruglih stolova, edukativnih prezentacija, produkcija knjiga, dokumentarnih filmova, video i audio zapisa i sli~nih oblika javnog djelovanja u cilju promovisanja ciljeva i rada Fondacije, te prikupljanja sredstava potrebnih za ostvarivanje ciljeva Fondacije, organizovanje dobrotvornih akcija, aukcija, lutrija, prodaja, iznajmljivanja i sli~nih aktivnosti s ciljem promocije i prikup- ljanja sredstava potrebnih za ostvarivanje ciljeva Fondacije, organizovanje kulturnih, sportskih i zabavnih manifestacija s ciljem promocije i prikupljanje sredstava potrebnih za ostvarivanje ciljeva Fondacije, {tampanje i distribucija kalendara i prazni~nih ~estitki s ciljem promocije i prikupljanja sredstava potrebnih za ostvarivanje ciljeva Fondacije, u skladu sa Zakonom, informisanje javnosti o pokrenutim akcijama i postignutim rezultatima putem razli~itih vrsta medija. 

5.    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Fondacije je: 

-    predsjednik Upravnog odbora Admir Lje{~anin, JMBG 1412968181521, Biha}, ulica Tale Li~anina broj 9. 

6.    U slu~aju nastupanja promjene po bilo kom osnovu, Fondacija je du`na podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, odnosno du`na je postupiti u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

Obrazlo`enje 

Fondacija "Centar Duga Art", Vakuf, Kulen, ulica Patriotske lige broj 2 je dana 8. 12. 2008. godine podnijela zahtjev za upis u Registar fondacija kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar fondacija prilo`ena je Odluka o osnivanju Fondacije broj 01/08 od 28. 11. 2008. godine sa potpisom osniva~a, Statut Fondacije od 28. 11. 2008. godine, Odluka o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje Udru`enja broj 04/08 od 28. 11. 2008. godine, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, Odluka o imenovanju ~lanova Upravnog odbora Fondacije broj 03/08 od 28. 11. 2008., podaci o strukturi kapitala Fondacije, dokaz o uplati po~etnog kapitala i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a i ~lanova Upravnog odbora. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis navedene Fondacije u Registar koji vodi Ministarstvo pravde BiH. 

Iz izlo`enog rije{eno je kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-07-3-222/08
18. februara 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-71/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i Zahtjev Udru`enja Stonoteniski savez Bosne i Hercegovine iz Sarajeva, ulica Mar{ala Tita broj 9a, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08) i ~lana 22. stav 3. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 27/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Stonoteniski savez Bosne i Hercegovine 

    Stonoteniski savez Bosne i Hercegovine 

    Stonoteniski savez Bosne i Hercegovine 

    Skra}eni naziv Udru`enja je: STS BiH, STS BiH, STS BiH. 

    Sjedi{te Udru`enja je: Sarajevo, ulica Mar{ala Tita broj 9a. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 786, knjiga I Registra, sa danom 3. 3. 2009. godine. 

3.    Udru`enje ima svoj znak. Znak Udru`enja je okruglog oblika podijeljen u dvije polovine plavo `ute boje u kojem se nalazi natpis "Stonoteniski savez Bosne i Hercegovine" latinicom i }irilicom, te stilizovanim likom igra~a, stonoteniskog stola, reketa i loptice u sredini. 

4.    Danom izdavanja ovog Rje{enja Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti }e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

5.    Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: utvr|ivanje i ostvarivanje programa razvoja stonoteniskog sporta, vode}i pri tome ra~una o preduzimanju aktivnosti za ravnomjerni razvoj stonoteniskog sporta na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, utvr|ivanje sistema takmi~enja kao integralnog dijela cjelokupnog sistema takmi~enja u zemlji, briga za obezbje|ivanje uslova za razvoj i unapre|ivanje stonoteniskog sporta, posebno za razvoj vrhunskih sportista i utvr|ivanje statusnih pitanja sportista kroz zajedni~ke i koordinirane akcije, predstavljanje i afirmacija Bosne i Hercegovine na me|unarodnim takmi~enjima, utvr|ivanje i obezbje|ivanje {kolovanja i stru~nog usavr{avanja kadrova u stonoteniskom sportu u Bosni i Hercegovini, razvijanje i provo|enje me|unarodne sportske stonoteniske saradnje, oblike davanja dru{tvenih priznanja sportistima, sportskim radnicima, trenerima i sudijama iz oblasti stonog tenisa, obezbje|ivanje {kolovanja i raspolaganje materijalnih sredstava na nivou Bosne i Hercegovine za finansiranje redovne djelatnosti, programa unapre|ivanja stonoteniskog sporta doprinosa vaspitanju, obrazovanju i razvoju djece i omladine u stonoteniskom sportu, prezentacija vrhunskog stonoteniskog stvarala{tva na svim nivoima, sistematsko stvaranje uslova za ostvarivanje vrhunskih rezultata u stonom tenisu. 

6.    Lica ovla{tena za zastupanje i predstavljanje Udru`enja su: 

-    predsjednik Skup{tine Safet Hajdarbegovi}, JMBG 1507958184280, iz @ivinica, ulica 25. novembar bb, i 

-    predsjednik Upravnog odbora Asim [aki}, JMBG 1103940172672, iz Sarajeva, ulica Safeta Pa{ali}a broj 28. 

7.    U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u roku od 30 dana od dana nastupanja promjena. 

Obrazlo`enje 

Stonoteniski savez Bosne i Hercegovine iz Sarajeva, ulica Mar{ala Tita broj 9a, je dana 30. 12. 2008. godine podnio zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja, prilo`ena je Odluka o osnivanju Stonoteniskog saveza Bosne i Hercegovine, broj 01/08 od 23. 11. 2008. godine sa potpisom osniva~a; Statut Stonoteniskog saveza Bosne i Hercegovine, broj 02/08 od 23. 11. 2008. godine; Odluka o imenovanju osoba ovla{tenih za zastupanje i predstavljanje Stonoteniskog saveza Bosne i Hercegovine, broj 03/08 od 23. 11. 2008. godine; Odluka o imenovanju ~lanova Upravnog odbora Stonoteniskog saveza Bosne i Hercegovine, broj 04/08 od 23. 11. 2008. godine; ovjeren potpis lica ovla{tenih za zastupanje i ovjerene fotokopije li~nih karata; primjerak znaka Udru`enja; Potvrda Stonoteniske unije od 26. 9. 2008. godine; Rje{enje Vi{eg suda u Sarajevu, broj R-I-12/96 od 23. 1. 1996. godine; Potvrda Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine; podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Zakon o sportu u Bosni i Hercegovini, u ~lanu 22. stav 3. predvi|a da se Sportski savez Bosne i Hercegovine osniva na osnovu odluka entitetskih sportskih saveza o dobrovoljnom udru`ivanju. Osniva~i Stonoteniskog saveza Bosne i Hercegovine su: Stonoteniski savez FBiH i Stonoteniski savez Republike Srpske. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi za upis u Registar udru`enja Stonoteniskog saveza Bosne i Hercegovine, predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis navedenog Udru`enja u Registar Ministarstva, pa je rije{eno kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-07-1-245/08
3. marta 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-92/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i Zahtjev Asocijacije za ekonomski razvoj EDA, iz Biha}a, ulica 502. vite{ke brigade broj 11, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 8. i 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Asocijacija za ekonomski razvoj EDA 

    Asocijacija za ekonomski razvoj EDA 

    Asocijacija za gospodarski razvoj EDA 

    Skra}eni naziv Udru`enja je: EDA, EDA, EDA. 

    Sjedi{te Udru`enja je: Biha}, ulica 502. vite{ke brigade broj 11. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 796, knjiga I Registra, sa danom 19. 3. 2009. godine. 

3.    Danom upisa u Registar Udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Udru`enje sti~e svojstvo pravnog lica i ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine, isklju~ivo pod registrovanim nazivom. 

4.    Ciljevi i djelatnosti Udru`enja su: pomo} u promociji i podr{ka u razvoju perspektivnih i konkurentnih, novih i postoje}ih poduze}a u pogledu samoodr`ivog razvoja i kreiranja novih radnih mjesta, uspostavljanje sna`nog i stimulativnog sektora privatnog poduzetni{tva, podr{ka i u~e{}e na projektima izrade strate{kih i drugih planova, analiza, studija, programa i projekata u skladu sa postavljenim ciljevima Udru`enja, u~e{}e u implementaciji procesa strate{kog razvoja u BiH, kreiranju razvojnih politika, te anga`ovanje u identifikaciji i implementaciji razvojnih projekata u BiH, odr`avanje razli~itih edukacijskih programa i projekata, seminara, treninga, okruglih stolova i radionica te stru~no usavr{avanje ~lanova i {ire, podr{ka i u~e{}e na projektima promocija imid`a, povjerenja i napretka javnog i privatnog sektora, pru`anja informacija i stru~nih savjeta akterima razvoja, privatnog i javnog sektora, pra}enje i dokumentovanje razli~itih projekata i programa te priprema lokalnih aktera za u~e{}e na njima, pra}enje o raspolo`ivim finansijskim podr{kama za lokalne vlasti i srednja i mala preduze}a, te pru`anje pomo}i i podr{ke kod dobivanja istih, razmjena iskustava i informacija sa drugim Udru`enjima u zemlji i inostranstvu, obezbje|ivanje pravne, finansijske, tehni~ke i tehnolo{ke podr{ke u postizanju evropskih standarda u razli~itim sferama zajednice, izrada i izdavanje stru~nih publikacija, studija, bro{ura, i druge stru~ne literature radi ostvarivanja ciljeva Udru`enja, pokretanje i podr`avanje inicijativa za uspostavljanje sna`nog stimulativnog razvojnog ambijenta i uslova kod javnih institucija svih nivoa, kao i drugih razvojnih aktera, ostale aktivnosti u funkciji realizacije zacrtanih ciljeva. 

5.    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Udru`enja je: 

-    direktor Asocijacije Admir Feli}, JMBG 1805970110021, Biha}, Iza~i} broj 28. 

6.    U slu~aju nastupanja promjena ~injenica koje su upisane u Registar, Udru`enje je du`no u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene. 

Obrazlo`enje 

Asocijacija za ekonomski razvoj EDA, iz Biha}a, ulica 502. vite{ke brigade broj 11 je dana 22. 10. 2008. godine podnijela zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Ministarstvo je u dva navrata, 13. 11. 2008. godine i 19. 1. 2009. godine podnosiocu zahtjeva uputilo obavijest, radi ispravki i dopuna zahtjeva. 

Nakon {to je podnosilac zahtjeva otklonio nedostatke, uz zahtjev za upis u Registar udru`enja dostavio je Odluku o osnivanju Asocijacije za ekonomski razvoj EDA, broj 01/10-08 od 16. 10. 2008. godine sa potpisom svih osniva~a, Statut Asocijacije za ekonomski razvoj EDA, broj 02/10-08 od 16. 10. 2008. godine, Odluku o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje Udru`enja u pravnom prometu, broj 04/10-08 od 16. 10. 2008. godine, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, podaci o strukturi kapitala udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Na osnovu ~injenica utvr|enih u postupku, proizilazi da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis Asocijacije za ekonomski razvoj EDA u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde BiH, pa je doneseno Rje{enje kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-07-1-177/08
19. marta 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-102/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Samostalnog sindikata saobra}ajnih Pilota u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, ulica Esada Kara|ozovi}a broj 4, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 33., a u vezi sa ~lanom 28. st. 1., 2. i 5. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Samostalni Sindikat Saobra}ajnih Pilota u Bosni i Hercegovini 

    Samostalni Sindikat Saobra}ajnih Pilota u Bosni i Hercegovini 

    Samostalni Sindikat Prometnih Pilota u Bosni i Hercegovini 

    Skra}eni naziv: SSSP u BiH, SSSP u BiH, SSSP u BiH. 

    Naziv Sindikata na engleskom jeziku je: Airline Pilots Association in Bosnia and Herzegovina. 

    Skra}eni naziv na engleskom jeziku je: ALPA in B&H. 

    Sjedi{te sindikata je u Sarajevu, ulica Esada Kara|ozovi}a broj 4. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 746, knjiga I Registra, sa danom 30. 10. 2008. godine. 

3.    Sindikat ima svoj znak. Znak Sidikata predstavlja `uti trokut i osjen~ene `ute zvijezde oko trokuta. Pored samog trokuta predstavljen je civilni zrakoplov u letu plave boje, pored kojeg je ispisan i naziv Sindikata na bosanskom i engleskom jeziku. Skra}eni naziv Sindikata je na bosanskom jeziku za upotrebu u Bosni i Hercegovini (SSSP u BiH) i na engleskom jeziku za komunikaciju Sindikata sa srodnim asocijacijama u inostranstvu (ALPA in B&H). 

4.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

5.    Ciljevi Sindikata su: sastavljanje prijedloga, pregovaranje i potpisivanje kolektivnog ugovora u skladu sa Zakonom, kontrola potpune i dosljedne primjene Kolektivnog ugovora, obezbje|ivanje potrebnih preduslova za slobodno sindikalno organizovanje i djelovanje, obezbje|ivanje i o~uvanje svoje nezavisnosti prema Vladama i svim ostalim dr`avnim institucijama, obezbje|ivanje besplatne pravne za{tite za ~lanove Sindikata, uklju~uju}i i zastupanje i odbranu u disciplinskim i sudskim postupcima za utvr|ivanje odgovornosti iz radnog odnosa, pru`anje materijalne pomo}i ~lanovima sindikata, da udru`i sve linijske pilote u za{titi njihovih vitalnih interesa, da za{titi interese svojih ~lanova u aviokompanijama u Bosni i Hercegovini, kao i da uti~e na pobolj{anju uslova, sigurnosti i svih drugih aspekata profesionalnog rada u kompanijama, pokretanje inicijative da se zakonskom i drugom pravnom regulativom utvrde optimalniji uslovi za za{titu pilota i bezbjednost vazdu{ne plovidbe, kao i na pitanjima obrazovanja avijacijskih - zrakoplovnih stru~njaka, organizovanje web stranice o djelovanju Udru`enja i ostvarivanje komunikacije putem interneta, organizovanje i odr`avanje stru~nih sastanaka, seminara, radionica, okruglih stolova i drugih edukativnih sadr`aja iz oblasti avijacije - zrakoplovstva, utvr|uje kriterije i dodjeljuje priznanja i nagrade za ostvarene rezultate u oblasti avijacije - zrakoplovstva, promovira va`e}u etiku, informi{e i odr`ava visok standard znanja i profesionalne efikasnosti me|u pilotima u Bosni i Hercegovini i drugim osobljem uklju~enim u rad razli~itih zrakoplovnih slu`bi, radi na priznavanju odgovaraju}eg statusa zvanja profesionalnih - linijskih pilota, izdavanje bro{ura, letaka, biltena, knjiga i drugih publikacija radi promovisanja djelatnosti udru`enja, ~uvanje i njegovanje zrakoplovnih vrijednosti i kulture, razmjena iskustava, saznanja i informacija sa srodnim sindikatima i udru`enjima u zemlji i inostranstvu. 

6.    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje sindikata je: 

-    predsjednik Sindikata [ehali} Almir, JMBG 1601976172652, Sarajevo, ulica Esada Kara|ozovi}a broj 4. 

7.    U slu~aju nastupanja promjene u registraciji po bilo kom osnovu, Sindikat je du`an podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, odnosno du`no je postupiti u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

Obrazlo`enje 

Samostalni sindikat saobra}ajnih Pilota u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, ulica Esada Kara|ozovi}a broj 4 je dana 21. 7. 2008. godine podnio zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`ena je Odluka o osnivanju Samostalnog sindikata saobra}ajnih Pilota u Bosni i Hercegovini, broj 01/07 od 19. 6. 2008. godine sa potpisom svih osniva~a, Statut Samostalnog sindikata saobra}ajnih pilota u Bosni i Hercegovini, broj 02/07 od 19. 6. 2008. godine, Odluka o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje Sindikata u pravnom prometu, broj 05/07 od 19. 6. 2008. godine, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, Odluka o imenovanju Upravnog odbora Sindikata, broj 03/07 od 19. 6. 2008. godine, s potpisom svih ~lanova Upravnog odbora Udru`enja, primjerak znaka udru`enja, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis navedenog udru`enja u Registar Ministarstva. 

Iz izlo`enog rije{eno je kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-07-1-104/08
30. oktobra 2008. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-235/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja klub za prakti~no strelja{tvo "KM SPORT" iz Sarajeva, ul. Hivzi Bjelevca 58, za upis promjena u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01 i 42/03), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registru udru`enja ovog Ministarstva kod Udru`enja klub za prakti~no strelja{tvo "KM SPORT", Sarajevo, ul. Hivzi Bjelevca 58, upisanog pod registarskim brojem 584, knjiga I Registra, dana 8. 5. 2007. godine, upisuju se promjene kako slijedi: 

-    Promjena i imenovanje novih ~lanova Upravnog odbora Udru`enja. 

-    Umjesto dosada{njeg ~lana Upravnog odbora Rogo Asmira, imenuje se za ~lana Upravnog odbora Edin Kujovi}, JMBG 0902989170094, ulica Planta`e broj 140, Ilid`a. 

2.    Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj 584, knjiga I Registra, od 8. 5. 2007. godine ostaju neizmijenjeni. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje klub za prakti~no strelja{tvo "KM SPORT", Sarajevo, ul. Hivzi Bjelevca 58 je upisano u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 584, knjiga I Registra, dana 8. 5. 2007. godine. 

Udru`enje je dana 5. 2. 2009. godine podnijelo zahtjev za upis promjena u Registar udru`enja ovog Ministarstva. 

Uz zahtjev za upis promjena u Registar udru`enja prilo`ena je Odluka o prestanku ~lanstva u Upravnom odboru i imenovanju novih ~lanova Upravnog odbora, broj 01-A/2009 od 29. 1. 2009. godine. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi u skladu sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis promjena u Registar udru`enja, pa je rije{eno kao u dispozitivu Rje{enja. 

Na ovo rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM za upis promjena u Registar udru`enja Ministarstva, u skladu sa ~lanom 29. stav b. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi putem ovog ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-07-1-64/07
9. februara 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-81/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i Zahtjev Udru`enja za razvoj NERDA iz Tuzle, ulica Mihajla i @ivka Crnogor~evi}a broj 5, u predmetu upis promjena u Registru udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine kod Udru`enja za razvoj NERDA iz Tuzle, ulica Mihajla i @ivka Crnogor~evi}a broj 5, upisanog pod registarskim brojem RU-166/04, knjiga I Registra, dana 19. 5. 2004. godine, upisuju se promjene i dopune, kako slijedi: 

-    Upisuje se novi stav, koji glasi: 

    Udru`enje ima svoj znak. Znak Udru`enja je natpis "nerda" malim {tampanim slovima plave boje, a iza slova "e" je polukrug `ute boje koji se zavr{ava sa pet zvjezdica `ute boje. 

-    Promjena ~lana Upravnog odbora Udru`enja. 

2.    Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj RU-166/04, knjiga I Registra, od 19. 5. 2004. godine ostaju neizmijenjeni. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje za razvoj NERDA iz Tuzle, ulica Mihajla i @ivka Crnogor~evi}a broj 5 je upisano u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem RU-166/04, knjiga I Registra, dana 19. 5. 2004. godine. 

Udru`enje je dana 23. 6. 2008. godine podnijelo zahtjev za upis promjena u Registar udru`enja ovog Ministarstva. 

U toku postupka, Ministarstvo je utvrdilo da zahtjev nije potpun, te da sadr`i nedostatke i nepravilnosti zbog kojih nije mogu}e izvr{iti upis promjena u Registru. Ministarstvo je podneskom broj 07-50.1-38/04 od 18. 12. 2008. godine zatra`ilo ispravku i dopunu zahtjeva. 

Nakon otklanjanja nedostataka, Udru`enje je uz zahtjev prilo`ilo sljede}u dokumentaciju: Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Udru`enja za razvoj NERDA, broj VL-1110-1/08 od 22. 5. 2008. godine, Odluka o znaku Udru`enja za razvoj NERDA, broj VL-1110/08 od 22. 5. 2008. godine i Odluka o razrje{enju i imenovanju ~lana Upravnog odbora Udru`enja za razvoj NERDA, broj VL-1107/08 od 22. 5. 2008. godine. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis promjena u Registar udru`enja, pa je rije{eno kao u dispozitivu Rje{enja. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM za upis promjena u Registar udru`enja Ministarstva, u skladu sa ~lanom 29. stav b. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi u tri primjerka, putem ovog Ministarstva. 


Broj 07-50.1-38/04
23. marta 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-110/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Saveza kliza~kih sportova Bosne i Hercegovine iz Sarajeva, ulica Alipa{ina bb, za upis promjena u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01,42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registru udru`enja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine kod Saveza kliza~kih sportova Bosne i Hercegovine iz Sarajeva, ulica Alipa{ina bb, upisanog pod registarskim brojem RU-458/06, knjiga I Registra, dana 16. 6. 2006. godine, upisuje se promjena, kako slijedi: 

    Mijenja se ~lan 3. stav 2. Statuta Udru`enja, u dijelu sjedi{ta Udru`enja, tako da se umjesto dosada{njeg sjedi{ta: "Sarajevo, ulica Alipa{ina bb", upisuje: "Sarajevo, ulica Put Famosa broj 36". 

2.    Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj RU-458/06, knjiga I Registra, od 16. 6. 2006. godine ostaju neizmijenjeni. 

Obrazlo`enje 

Savez kliza~kih sportova Bosne i Hercegovine iz Sarajeva, ulica Alipa{ina bb, je upisano u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem RU-458/06, knjiga I Registra, dana 16. 6. 2006. godine. 

Udru`enje je dana 03. 2. 2009. godine podnijelo zahtjev za upis promjena u Registar udru`enja ovog Ministarstva. 

Uz zahtjev za upis promjena u Registar udru`enja prilo`ena je Odluka o izmjeni Statuta Saveza kliza~kih sportova Bosne i Hercegovine, broj 01S-1/08 od 2. 2. 2009. godine i Odluka o promjeni adrese Saveza, broj 01S-2/08 od 2. 2. 2008. godine. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis promjena u Registar udru`enja, pa je rije{eno kao u dispozitivu Rje{enja. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM za upis promjena u Registar udru`enja Ministarstva, u skladu sa ~lanom 29. stav b. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi u tri primjerka, putem ovog Ministarstva. 


Broj 08-50.1-77/06
6. marta 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-112/09) UPISI U REGISTAR CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA BiH 

Na temelju ~lanka 8. stavak 2. i ~lanka 16. stavak 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lanka 9. to~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|enju jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, njihovih saveza i organizacijskih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Franjeva~ke teologije u Sarajevu, Samostan sv. Pavla, Aleja Bosne Srebrene broj 111, Sarajevo, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine donosi 

RJE[ENJE 

1.    Upisuje se Franjeva~ka teologija u Sarajevu, Samostan sv. Pavla, u Registar za Katoli~ku crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 318/09, knjiga broj II, s danom 11. 3. 2009. godine. 

2.    Sjedi{te Franjeva~ke teologije, Samostana sv. Pavla je u Sarajevu, Aleja Bosne Srebrene broj 111. 

3.    Franjeva~koj teologiji, Samostanu sv. Pavla se potvr|uje kontinuitet pravne osobe. 

4.    Osoba ovla{tena za zastupanje Franjeva~ke teologije, Samostana sv. Pavla je Stipo Vujica, profesor i ekonom ustanove. 

5.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj UP08-38-1-320/09
11. o`ujka 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, v. r. 

(FU-89/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana 8. stava 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lana 12. ta~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|ewu jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, wihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Srpske pravoslavne Crkvene op{tine novosarajevske u Isto~nom Novom Sarajevu, donosi 

RJE[EWE 

Upisuju se promjene u Registru za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, subjekta upisa Srpske pravoslavne Crkvene op{tine novosarajevske u Isto~nom Novom Sarajevu, upisane pod registarskim brojem 52/05, kwiga broj III, dana 9. 12. 2005. godine, na na~in: 

1.    Mijewa se lice ovla{teno za zastupawe subjekta upisa, pa se umjesto dosada{weg lica ovla{tenog za zastupawe, sve{tenika Vojislava ^arki}a upisuje: 

    sve{tenik Bojan Zeki}. 

2.    Mijewa se adresa sjedi{ta subjekta upisa, pa se umjesto dosada{we adrese sjedi{ta: Lukavica, Miqevi}i bb, upisuje sjedi{te subjekta upisa: 

    Lukavica, ulica Srpskih ratnika broj 47. 

3.    Ostali upisi u Registru ostaju nepromijeweni. 

4.    Ovo Rje{ewe, bez obrazlo`ewa, objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH" na teret subjekta upisa. 


Broj UP08-50.2-156/05
27. marta 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-91/09) OGLASI
KONKURSI
NATJE^AJI 

SUD BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 5. stav 2. Pravilnika o radu Suda Bosne i Hercegovine, a u vezi sa Odlukom o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos, broj Su: 02-24/09 od 29. 04. 2009. godine, Sud Bosne i Hercegovine raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA 

1)    sudski pripravnik - 2 izvr{ioca na odre|eno vrijeme /dvije godine/ 

Uslovi: zavr{en pravni fakultet; 

Uz prijavu na javni oglas kandidat treba dostaviti: 

Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti original ili ovjerena fotokopija. 

Po zavr{etku izborne procedure, odabrani kandidat }e dostaviti ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za vr{enje navedenih poslova. 

Javni oglas je otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 

Prijave na javni oglas podnose se na adresu: 

Sud Bosne i Hercegovine, 

Ulica Kraljice Jelene br. 83 

71 000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na javni oglas". 

(so-659-a-G/09) PROGLA[EWE UMRLIM 

Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Karamehi} Selimu, u vanparni~nom predmetu predlagateljice Bre{o ro|. Biberovi} Mare, k}eri Ive, iz Gornje Skakave 52, Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine, radi progla{enja umrlim nestale protivnice predlagateljice Biberovi} ro|. Bre{~akovi} Luce, k}eri Tome, JMBG 1708924307818, iz Gornje Skakave, na osnovu ~l. 58. i 62. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje 

OGLAS 

Nestala Biberovi} ro|. Bre{~akovi} Luca, JMBG 1708924307818, k}i Tome i majke Ivke ro|. Kraljevi}, ro|ena 17. 8. 1924. godine u Gornjoj Skakavi, op{tina Br~ko, sa posljednjim prebivali{tem u Gornjoj Skakavi, op{tina Br~ko, navodno je umrla u Dubravama, op{tina Br~ko, 25. 8. 1992. godine. 

Poziva se sama BIBEROVI] ro|. Bre{~akovi} LUCA, kao i ostala lica, kojima su poznati bilo kakvi podaci o `ivotu ili smrti umrle Biberovi} ro|. Bre{~akovi} LUCE, da to jave Sudu u roku od tri (3) mjeseca od dana objavljivanja ovog oglasa. 

Po proteku roka od tri (3) mjeseca od dana objavljivanja ovog oglasa, Sud }e donijeti odluku povodom podnesenog prijedloga. 


Broj 096-0-V-09-000029
23. aprila 2009. godine
Br~ko 


(so-624/09-G) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Karamehi} Selimu, u vanparni~nom predmetu predlaga~a Mari} Franje, sina Luke, iz Donje Skakave 85, Br~ko Distrikt Bosne i Hercegovine, radi progla{enja umrlim nestalog protivnika predlaga~a Mari} Luke, sina Ivana, iz Donje Skakave, na osnovu ~l. 58. i 62. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje 

OGLAS 

Nestali Mari} Luka, sin Ivana i majke Marije ro|. Pepi}, ro|en 29. 4. 1909. godine u Donjoj Skakavi, op{tina Br~ko, sa posljednjim prebivali{tem u Donjoj Skakavi, op{tina Br~ko, navodno je umro u Slavonskoj Po`egi, Republika Hrvatska, 1. 5. 1944. godine. 

Poziva se sam MARI] LUKA, kao i ostala lica, kojima su poznati bilo kakvi podaci o `ivotu ili smrti umrlog Mari} Luke, da to jave Sudu u roku od 3 mjeseca od dana objavljivanja ovog oglasa. 

Po proteku roka od tri mjeseca od dana objavljivanja ovog oglasa, Sud }e donijeti odluku povodom podnesenog prijedloga. 


Broj 096-0-V-09-000038
23. aprila 2009. godine
Br~ko 


(so-625/09-G) PUTNE ISPRAVE 

Ministarstvo vanjskih poslova putem diplomatsko-konzularnih predstavni{tava progla{ava neva`e}im sljede}e nestale putne isprave Bosne i Hercegovine: 

1. Ambasada Bosne i Hercegovine u Berlinu: 

a)    paso{ br. 4663982, izdat 16. 11. 2004. godine u Berlinu, na ime Beganovi} Silvija, JMBG 2509984185895 

b)    paso{ br. 3967518, izdat 11. 6. 2002. godine u Srebreniku, na ime Zimi} Sanela, JMBG 1211980185871 

c)    paso{ br. 6155149, izdat 5. 2. 2009. godine u Ljubljani, na ime Omerovi} Emina, JMBG 0108992505295 

d)    paso{ br. 4887952, izdat 23. 8. 2005. godine u Berlinu, na ime Milakovi} Aleksandar, JMBG 1109987180051 

e)    paso{ br. 5306381, izdat 16. 2. 2007. godine u Zenici, na ime Gogi} Damjan, JMBG 1510998123587 

f)     paso{ br. 5306382, izdat 16. 2. 2007. godine u Zenici, na ime Gogi} Zdravka, JMBG 0910981125033 

g)    paso{ br. 5306383, izdat 16. 2. 2007. godine u Zenici, na ime Gogi} Dragan, JMBG 2802976122638 

h)    paso{ br. 5041376, izdat 2. 5. 2006. godine u Berlinu, na ime Sulji} Goran, JMBG 1002984180868 

i)    paso{ br. 5829818, izdat 20. 2. 2008. godine u Bijeljini, na ime Golubovi} Biber, JMBG 1909978180851 

2. Ambasada Bosne i Hercegovine u Be~u: 

a)    paso{ br. 4934332, izdat 7. 9. 2005. godine u Tuzli, na ime Mustafi} Asmir, JMBG 1305977183897 

b)    paso{ br. 5305860, izdat 5. 2. 2007. godine u Be~u, na ime Andri} Bo{ko, JMBG 1606974181516 

c)    paso{ br. 5748101, izdat 23. 11. 2007. godine u Be~u, na ime Peji} Boris, JMBG 1006981180129 

d)    paso{ br. 5230383, izdat 9. 10. 2006. godine u Be~, na ime Peji} Davor, JMBG 2811985180046 

3. Ambasada Bosne i Hercegovine u Bernu: 

a)    paso{ br. 4739405, izdat 21. 3. 2005. godine u Tuzli, na ime Sofi} Fuad, JMBG 2003952182966 

b)    paso{ br. 5197898, izdat 14. 8. 2006. godine u Banjoj Luci, na ime ]etojevi} Drago, JMBG 1803953103523 

c)    paso{ br. 5919869, izdat 16. 5. 2008. godine u Bernu, na ime Mitrovi} Radmila, JMBG 1010959188318 

d)    paso{ br. 5837957, izdat 7. 3. 2008. godine u Bernu, na ime ]etkovi} Slobodan, JMBG 0710968180859 

e)    paso{ br. l242937, izdat 12. 5. 2000. godine u Bernu, na ime Mari} Vlado, JMBG 2212975172664 

4. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Frankfurtu: 

a)    paso{ br. 5799422, izdat 17. 1. 2008. godine u Prijedoru, na ime Ra{i} Slavko, JMBG 0201948161953 

b)    paso{ br. 6216460, izdat 16. 3. 2009. godine u Frankfurtu, na ime Sad`ak Semir, JMBG 2310987153756 

c)    paso{ br. 6064335, izdat 22. 8. 2008. godine u [tutgartu, na ime Zerbe Nermina, JMBG 0511975135009 

d)    paso{ br. 4659876, izdat 17. 4. 2004. godine u Bonu, na ime Roli} Zvonko, JMBG 0512951103021 

e)    paso{ br. 5966200, izdat 21. 5. 2008. godine u [tutgartu, na ime Badnjevi} Nermin, JMBG 2503965111130 

f)     aso{ br. 4879775, izdat 25. 7. 2005. godine u Tuzli, na ime ]orkovi} Daniel, JMBG 1904986101462 

g)    paso{ br. 4924448, izdat 6. 9. 2005. godine u Banjoj Luci, na ime Mijatovi} Tatjana, JMBG 2409981106930 

h)    paso{ br. 6129246, izdat 15. 10. 2008. godine u Tuzli, na ime Batanovi} Edin, JMBG 0501981183931 

 i)    paso{ br. 5346682, izdat 20. 3. 2007. godine u [tutgartu, na ime Petrovi} Daniel, JMBG 1003991122381 

j)    paso{ br. 5030181, izdat 10. 4. 2006. godine u Bonu, na ime [alji} Dragica, JMBG 1104980109112 

k)    paso{ br. 4727375, izdat 11. 5. 2005. godine u Biha}u, ime Memagi} Adnan, JMBG 1905980110016 

l)    paso{ br. 4565350, izdat 24. 6. 2004. godine u Biha}u, na ime Memagi} Edis, JMBG 2902004110030 

m)    paso{ br. 5422721, izdat 9. 5. 2007. godine u Doboju, na ime Kapetanovi} Mersad, JMBG 2308950121256 

n)    paso{ br. 4565350, izdat 24. 6. 2004. godine u Biha}u, na ime Memagi} Benita, JMBG 1810978166941 

o)    paso{ br. 6164967, izdat 8. 12. 2008. godine u Frankfurtu, na ime Durug Ahmed, JMBG 1105999171613 

p)    paso{ br. 6164966, izdat 8. 12. 2008. godine u Frankfurtu, na ime Durug Mejrema, JMBG 0804996176632 

q)    paso{ br. 6164968, izdat 8. 12. 2008. godine u Frankfurtu, na ime Durug Fatima, JMBG 0601998176631 

r)    paso{ br. 4702163, izdat 21. 1. 2005. godine u Rudom, na ime Bo`ovi} Vidoje, JMBG 1510962133128 

s)    paso{ br. 5110951, izdat 13. 6. 2006. godine u Doboju, na ime ]iri} \or|e, JMBG 2903948181948 

t)    paso{ br. 552190, izdat 21. 7. 2007. godine u Zenici, na ime Sojki} [efik, JMBG 1503958193888 

u)    paso{ br. 5025249, izdat 31. 3. 2006. godine u [tutgartu, na ime Peri} Sini{a, JMBG 2403985173049 

v)    paso{ br. 4989709, izdat 1. 2. 2006. godine u Tuzli, na ime Muhi} Esad, JMBG 1104970180021 

w)    paso{ br. 5154101, izdat 18. 7. 2006. godine u Tuzli, na ime Im{iragi}-Muhi} Jasmina, JMBG 1106972185007 

x)    paso{ br. 5315681, izdat 26. 2. 2007. godine u Bonu, na ime Jeremi} Milenko, JMBG 1507958183926 

y)    paso{ br. 5456378, izdat 11. 6. 2007. godine u [tutgartu, na ime Lihovi} Fatima, JMBG 2206960107734 

z)    paso{ br. 5647998, izdat 10. 9. 2007. godine u Minhenu, na ime Mahmutovi} Ataf, JMBG 2111964151133 

aa)    paso{ br. 4987566, izdat 1. 2. 2006. godine u Br~kom, na ime Ak{amija Mirsad, JMBG 2605950186506 

bb)    paso{ br. 5774937, izdat 14. 12. 2007. godine u Bonu, na ime Dragi{i} Vesna, JMBG 0610982105164 

5. Ambasada Bosne i Hercegovine u Minhenu: 

a)    paso{ br. 4489710, izdat 15. 8. 2003. godine u Zvorniku, na ime Stojanovi} Viktor, JMBG 0511983182210 

b)    paso{ br. 5505911, izdat 30. 6. 2007. godine u Minhenu, na ime Anti} Miroslav, JMBG 0909984180010 

c)    paso{ br. 5315094, izdat 16. 2. 2007. godine u Doboju, na ime Toprek Novo, JMBG 0809971123617 

d)    paso{ br. 5274223, izdat 11. 1. 2007. godine u Sarajevu, na ime Dautefendi} Selma, JMBG 0909979188305 

e)    paso{ br. 5767128, izdat 19. 12. 2007. godine u Doboju, na ime Durmi} Jadranko, JMBG 1812950120000 

f)    paso{ br. 6155484, izdat 5. 12. 2008. godine u Minhenu, na ime Katini} Marko, JMBG 2908991302106 

g)    paso{ br. 5171368, izdat 1. 8. 2006. godine u Tuzli, na ime Musi} Mehmed, JMBG 2001944182393 

h)    paso{ br. 5176895, izdat 9. 10. 2006. godine u Minhenu, na ime Bekirbasi} Alma, JMBG 0408985115019 

i)    paso{ br. 5585966, izdat 11. 8. 2007. godine u Minhenu, na ime Salihovi} Mirza, JMBG 1504976181508 

6. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Milanu: 

a)    paso{ br. 5225137, izdat 7. 11. 2006. godine u Milanu, na ime Osmanovi} Suada, JMBG 2408975188732 

b)    paso{ br. 4024553, izdat 15. 10. 2002. godine u Tuzli, na ime ^au{evi} Larisa, JMBG 0305974185011 

c)    paso{ br. 5879672, izdat 21. 3. 2008. godine u Milanu, na ime Hrusti} Sevla, JMBG 0510962188743 

7. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u [tutgartu: 

a)    paso{ br. 5227147, izdat 13. 10. 2006. godine u Sarajevu, na ime Talanga David, JMBG 1609997172637 

b)    paso{ br. 5227180, izdat 13. 10. 2006. godine u Srajevu, na ime Talanga Nikola, JMBG 2811994178224 

c)    paso{ br. 5845212, izdat 4. 3. 2008. godine u [tutgartu, na ime Kohlhaas Sabrina Flora, JMBG 2803991156634 

d)    paso{ br. 5925490, izdat 6. 5. 2008. godine u [tutgartu, na ime Macanovi} Milenko, JMBG 1009974180058 

e)    paso{ br. 5790793, izdat 25. 1. 2008. godine u [tutgartu, na ime Suba{i} Jasna, JMBG 1501976188309 

f)    paso{ br. 6084832, izdat 30. 7. 2008. godine u Biha}u, na ime Delanovi} [ejla, JMBG 0205992188831 

g)    paso{ br. 5190837, izdat 10. 8. 2006. godine u [tutgartu, na ime Delanovi} [ejla, JMBG 0205992118831 

h)    paso{ br. 5174419, izdat 10. 8. 2006. godine u Mrkonji} Gradu, na ime Cviji} Pero, JMBG 0904951100036 

8. Ambasada Bosne i Hercegovine u Briselu: 

a)    paso{ br. 5225058, izdat 23. 10. 2006. godine u Milanu, na ime Herenda Suad, JMBG 0301970172181 

b)    paso{ br. 5696604, izdat 22. 10. 2007. godine u Briselu, na ime Ja{arevi} Eldin, JMBG 2908976181505 

c)    paso{ br. 5233085, izdat 25. 10. 2006. godine u Tuzli, na ime Deli} Amir, JMBG 2408970180008 

d)     paso{ br. 4918082, izdat 18. 10. 2005. godine u Londonu, na ime Ceri} Admir, JMBG 1106965163308 

e)    paso{ br. 4768908, izdat 22. 9. 2004. godine u Banjoj Luci, na ime Ninkovi} Milan, JMBG 0601970100060 

f)    paso{ br. 6192981, izdat 3. 2. 2009. godine u Tuzli, na ime Pura~ Nedim, JMBG 0806992122166 

9. Ambasada Bosne i Hercegovine u Ljubljani: 

a)    paso{ br. 5274287, izdat 11. 1. 2007. godine u Sarajevu, na ime ^au{evi} Almir, JMBG 2409982131548 

b)    paso{ br. 5666776, izdat 12. 9. 2007. godine u Banjoj Luci, na ime Petrovi} Du{an, JMBG 2806960102756 

c)    paso{ br. 5314188, izdat 8. 2. 2007. godine u Biha}u, na ime Kalabi} Enes, JMBG 2212980102380 

d)    paso{ br. 5207559, izdat 2. 10. 2006. godine u Tuzli, na ime Had`i} Mirza, JMBG 1709976120003 

e)    paso{ br. 5586016, izdat 27. 7. 2007. godine u Tuzli, na ime Traki} Meho, JMBG 0903969184230 

f)    paso{ br. 48215822, izdat 26. 1. 2005. godine u Banjoj Luci, na ime Vranje{ Branislav, JMBG 0903981100042 

g)    paso{ br. 5273124, izdat 27. 12. 2006. godine u Tuzli, na ime Hamzi} Mirnes, JMBG 0502989122148 

h)    paso{ br. 5751717, izdat 23. 11. 2007. godine u Banjoj Luci, na ime Mili} Miroslav, JMBG 0401976103569 

10. Ambasada Bosne i Hercegovine u Moskvi: 

a)    paso{ br. 56433241, izdat 27. 8. 2007. godine u Banjoj Luci, na ime ^igoja @eljko, JMBG 1007976101489 

b)    paso{ br. 5461546, izdat 13. 6. 2007. godine u Be~u, na ime Drlja~a Nenad, JMBG 2507969111068 

11. Ambasada Bosne i Hercegovine u [tokholmu: 

a)    paso{ br. 6132622, izdat 2. 10. 2008. godine u Sarajevu, na ime Kljuno Mirza, JMBG 1503982170074 

b)    paso{ br. 4791274, izdat 13. 10. 2005. godine u Tuzli, na ime Jusi} Hedija, JMBG0507973187403 

c)    paso{ br. 5633835, izdat 24. 8. 2007. godine u Tuzli, na ime Jusi} Adisa, JMBG 2206999185058 

d)    paso{ br. 5633836, izdat 28. 8. 2007. godine u Tuzli, na ime Jusi} Amar, JMBG 0911002184454 

e)    paso{ br. 5633834, izdat 24. 8. 2007. godine u Tuzli, na ime Jusi} Elma, JMBG 2009000189450 

f)    paso{ br. 5642645, izdat 30. 8. 2007. godine u Sarajevu, na ime Januzi Sabahudin, JMBG2006995172653 

g)    paso{ br. 5642671, izdat 30. 8. 2007. godine u Sarajevu, na ime Januzi Naza, JMBG 2302998177654 

h)    paso{ br. 4854776, izdat 12. 7. 2007. godine u Tuzli, na ime Avdi} Edin, JMBG 2602977183593 

i)    paso{ br. 4854774, izdat 12. 7. 2005. godine u Tuzli, na ime Avdi} Selma, JMBG 2704979188913 

12. Ambasada Bosne i Hercegovine u Pakistanu: 

a)    paso{ br. 3347844, izdat 22. 5. 2001. godine u Zenici, na ime Zrigue [evala, JMBG 1607965196760 

13. Ambasada Bosne i Hercegovine u Va{ingtonu: 

a)    paso{ br. 5816223, izdat 6. 2. 2008. godine u Zenici, na ime Matijevi} Blanka, JMBG 0211985125024 

14. Ambasada Bosne i Hercegovine u Oslu: 

a)    paso{ br. 5069808, izdat 30. 6. 2006. godine u Fo~i, na ime Ivanovi} Vladimir, JMBG 1006977131547 

15. Ambasada Bosne i Hercegovine u Otavi: 

a)    paso{ br. 5700363, izdat 16. 10. 2007. godine u Banjoj Luci, na ime Karanovi} Dalibor, JMBG 1801980111055 

16. Ambasada Bosne i Hercegovine u Kopenhagenu: 

a)    paso{ br. 5326419, izdat 6. 3. 2007. godine u Kopenhagenu, na ime Adilovi} Nihada, JMBG 0912989176632 

b)    paso{ br. 4747625, izdat 18. 3. 2005. godine u Berlinu, na ime ^unjalo [eherzada, JMBG 2206988107012, 

c)    paso{ br. 5475123, izdat 10. 7. 2007. godine u Kopenhagenu, na ime [krelj Harun, JMBG 0208970170022 

d)    paso{ br. 5669261, izdat 22. 10. 2007. godine u Kopenhagenu, na ime Demirovi} Ferida, JMBG 0108947158959 

17. Ambasada Bosne i Hercegovine u Pragu: 

a)    paso{ br. 6138959, izdat 12. 11. 2008. godine u Br~kom, na ime Tra{i} Davud, JMBG 261297181504 

b)    paso{ br. 5643860, izdat 6. 9. 2007. godine u Banjoj Luci, na ime Kulenovi} D`emila, JMBG 2301943105001 

c)    paso{ br. 5258239, izdat 30. 11. 2006. godine u Biha}u, na ime Okanovi} Mehmed, JMBG 1409961110008 

18. Ambasada Bosne i Hercegovine u Atini: 

a)    paso{ br. 4607992, izdat 2. 4. 2004. godine u Banjoj Luci, na ime Rai~evi} Milica, JMBG 2303979109113 

19. Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u ^ikagu: 

a)    paso{ br. 5034615, izdat 6. 4. 2006. godine u Isto~nom Sarajevu, na ime Vulin Bojan, JMBG 2103981175035 

(so-658-a-G/09) USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA 

Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Velikoj Kladu{i 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu, po zahtjevu JP Elektroprivrede Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, Podru`nica Elektrodistribucija Biha}, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 279/06, katastarska op}ina Velika Kladu{a, ozna~ene sa: 

-    katastarska ~estica broj 1605 "Be~i}a ograda" dvori{te povr{ine 670 m2, privredna zgrada povr{ine 149 m2

-    katastarska ~estica broj 1606 Be~i}a ograda privredna zgrada povr{ine
541 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina su JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, Podru`nica Biha}. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaz za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj dnevnika 023-0-DN-08-001253
22. aprila 2008. godine
Velika Kladu{a 


(so-585/09-G) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-09-000 028, po zahtjevu Kelly South East Europe d.o.o. Vozu}a bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 1338, katastarska op}ina Vozu}a, ozna~ene sa: 

-    katastarska ~estica broj 161 "Lug" pa{njak 2. klase povr{ine 7174 m2

-    katastarska ~estica broj 162 "Debeli Lug" privredna zgrada povr{ine
2200 m2 i ekonomsko dvori{te povr{ine 5054 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Kelly South East Europe d.o.o. Vozu}a bb, sa dijelom 1/1, na kojima je upisano pravo zaloga u korist Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo, Danijela Ozme 3, po Rje{enju broj 042-0-Ip-06-000 063 sud Zavidovi}i. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-DN-09-000 028 9. aprila 2009. godine
Zavidovi}i 


(so-605/09-G) OSTALE OBJAVE 

Ogla{avaju se neva`e}im registarske tablice SA 29-A-342, izdate od Policijske uprave Centar Sarajevo, za potrebe OSCE Misije u Bosni i Hercegovini. 

(O-424/09) BRISAWE IZ SUDSKOG REGISTRA 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH donio je Rje{enje br. 096-0-Reg-09-000008 od 16. 4. 2009. god, koje sadr`i sljede}e podatke: 

"VEMAS" d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, export-import, ugostiteljstvo i turizam, Br~ko, Gornji Rahi} bb, upisano u sudski registar Osnovnog suda u Br~ko Distriktu, Rje{enjem br. D-332/04 od 24. 3. 2004. god, reg. ul. 1-127, prestaje sa radom sa 20. 12. 2008. godine, na osnovu Odluke o prestanku dru{tva u skra}enom postupku broj 01/2008 od 30. 12. 2008. godine, a po prijedlogu nasljednice osniva~a Bajri} Zilkide iz Sarajeva, Himzarina 8, preuzima obavezu da isplati sve neizmirene obaveze Dru{tva prema povjeriocima, ako iste postoje. 

Protiv Rje{enja povjerioci mogu podnijeti prigovor ovom Sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Po pravosna`nosti Rje{enja Sud }e brisati Dru{tvo iz sudskog registra. 


Broj 096-0-Reg-09-000008 16. aprila 2009. godine
Br~ko 


(so-604/09-G) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH donio je Rje{enje br. 096-0-Reg-09-000464 od 16. 4. 2009. god, koje sadr`i sljede}e podatke: 

"TIMBER TRADE" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Suljagi}a Sokak 60, upisano u sudski registar Osnovnog suda u Br~ko Distriktu, Rje{enjem br. D-539/02 od 7. 6. 2002. god, reg. ul. 1-193, prestaje sa radom sa 28. 3. 2009. godine, na osnovu Odluke o prestanku dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u OPU-broj 445/2009 od 3. 4. 2009. godine, a po prijedlogu osniva~a Mustafi} Husejna, Suljagi}a Sokak 60, Br~ko, preuzima obavezu da isplati sve neizmirene obaveze Dru{tva prema povjeriocima, ako iste postoje. 

Protiv Rje{enja povjerioci mogu podnijeti prigovor ovom Sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Po pravosna`nosti Rje{enja Sud }e brisati Dru{tvo iz sudskog registra. 


Broj 096-0-Reg-09-000464
16. aprila 2009. godine
Br~ko 


(so-607/09-G) UPISI U SUDSKI REGISTAR 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1058/05 od 14. 9. 2005. godine, upisao je u Sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Na osnovu Zakona o poduze}ima Br~ko Distrikta BiH ("Sl.gl. Br~ko Distrikta BiH", broj 11/02) osniva se Trgovinska radnja "ESEN-TEX", Dubrave-Arizona, vl. Hod`i} Zahida, s.p. Skra}eni naziv je TR "ESEN-TEX, Dubrave-Arizona, vl. Hod`i} Zahida, s.p. Sjedi{te preduzetnika je Dubrave bb, tr`nica "Arizona". Osniva~ je Hod`i} Zahida iz Srebrenika, nastanjena na adresi B. Ke{etovi}a bb, JMBG 1410972186977, bez ograni~enja ovla{tenja.Djelatnost preduzetnika je: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`ito hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhansKim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama. Preduzetnik za preuzete obaveze u platnom prometu odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Ova odluka stupa na snagu od dana potpisivanja od strane osniva~a i ovjere, a prema tre}im licima proizvodi pravno dejstvo od dana upisa u Sudski registar. 

(SR-991-05/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1025/05 od 1. 9. 2005. godine, upisao je u Sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se "Knji`evni klub" Br~ko Distrikt BiH. Sjedi{te Kluba je: Br~ko Distrikt, Trg mladih broj 2. Osniva~i kluba su: Suvad (E{ef) Alagi}, Br~ko, \ure Jak{i}a 31, JMBG 2010961181502, Nenad (Jovo) Nestorovi} Br~ko, Branka Kisi}a 4, JMBG 1605957174135, Rasim (Adem) Kari}, Br~ko, Bra}e Ribnikara 8, JMBG 0605957181502 Petar (Rajo) Vasi}, Br~ko, Ljubomira Krsmanovica 185, JMBG 2706941190003, Anto (Anto) Pranjki}, Br~ko Distrikt, [trepci 12, JMBG 0111972181524, Aleksandar (Pavle) Nikoli}, Br~ko, Me{e Selimovi}a 7, JMBG 2709937181503, Tihomir (Bozo) Bijelio, Breko , Safeta Pasalica 75 JMBG 1912963181518, Odlukom o osnivanju od 17.07.05.godine.Djelatnost je: 91.330 Djelatnost os ahh ~lanskih organizacija.91.330 Djelatnost ostalih ~lanskih organizacija na drugom mjestu nespomenutih izdava~ku djelatnost, Samoinicijativno ili na inicijativu organa, organizacija, pojedinaca pokre}e i razmatra pitanja i probleme iz oblasti knji`evnog stvarala{tva, Organizuje promociju knjiga, knji`evnih stvaralaca Br~ko Distrikta BiH, Organizuje knji`evne susrete sa knji`evnim stvaraocima iz susjednih op}ini dr`ava i u~estvuje u promociji njihovih knji`evnih djela, Unapre|uje kulturno knji`evno stvariaslvo mladih autora Br~ko Distrikta BiH, Izdaje i ure|uje knji`evni ~asopis "Rije~ za knji`evne stvaraoce Br~ko Distrika i {ire zajednice, Organizuje knji`evne ve~eri u Br~ko Distriktu BiH i u~estvuje u sli~nim uzajamnim sve~anostima susjednih op}ina, Sara|uje sa Pododjelom za Sport u kulturu, Vlade Br~ko Distrikt, na polju knji`evnog stvarala{tva i formiranja stru~ne komisije za ocjen u radova pristiglih na raspisane konkurse za knji`evno stvarala{tvo, Sara|uje sa mladim talentima u {kolama u Br~ko Distriktu BiH poma`e im oko pokretanja i ure|enja {kolskih knji`evnih listova, Obavlja i druge poslove iz svoga, djelokruga rada, Ciljevi kuba su: Unapre|enje stvarala{tva u Br~ko Distriktu BiH, Uspostavljanje saradnje sa Knji`evnim klubovima i ostalim kulturnim udru`enjima u zemlji, inozemstvu, Uspostavljanje saradnje sa Pododjelom za sport i kulturu u Vladi Br~ko Distrikta BiH. Pokretanje i izdavanje ~asopisa "Rije~", Izdavanje i promocija knji`evnih djela stvaralaca Br~ko Distrika BiH. Lice ovla{teno za zastupanje kluba je Alagi} (E{ef) Suvad iz Br~kog, ul. \ure Jak{i}a 31. JMBG 2010961181502, podpredsjednik Kluba Nenad (Jovo) Nestorovi}, Br~ko, Branka Kisi}a 4, JMBG 1605957174135, bez ograni~enja ovla{enja. 

(SR-993-05/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1132/05 od 12. 10. 2005. godine, upisao je u Sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva~ Prole Mirko sin Milana iz Grada~ca ul.Sarajevska bb, JMBG 0311969181946, vr{i registraciju samostalnog preduzetnika, pod nazivom Samostalni preduzetnik za trgovinu i usluge "PROLE "Br~ko-Dubrave, vl. Prole Mirko.Skra}eni naziv preduzetnika je: "PROLE "Br~ko-Dubrave, vl. Prole Mirko s.p. Sjedi{te preduzetnika: Br~ko Distrikt. Dubrave Tr`nica "Arizona" lokacija K 9 objekat br.7..Djelatnost preduzetnika je: 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih proizvoda; 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no hranom pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, na drugom mjestu nespomenuta; 52.460. Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo putem po{te; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 55.300 Restorani; 55.402 Bife; 55.403 Kafana.U pravnom prometu vlasnik osniva~ za obaveze preuzete u tom prometu odgovara svom svojom imovinom. Lice ovla{teno za zastupanje je vlasnik osniva~ bez ograni~enja. 

(SR-1008-05/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1131/05 od 12. 10. 2005. godine, upisao je u Sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se samostalna preduzetni~ka radnja "ENDELUS" Mesnica, Mao~a bb, Br~ko Distrikt BiH, vl. Ikanovi} Fehim s.p., skra}eni naziv "ENDELUS" Br~ko, vl. Ikanovi} Fehim s.p. i obavlja}e slijede}e aktivnosti iz {ifri djelatnosti: 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; 01.221 Uzgoj ovaca i koza; 01.240 Uzgoj peradi; 15.110 Proizvodnja, prerada i konzerviranje `ivotinjskog mesa, osim mesa peradi; 15.120 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa peradi; 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; 15.710 Proizvodnja sto~ne hrane; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom; 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavaonicama, prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim proizvodima; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unarima; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica; 55.300 Restorani; 55.403 Kafana. Za zastupanje u pravnim poslovima ovla{ten je osniva~ Ikanovi} Fehim (Ik. 04FZE4231 i JMBG 1101980181507, Pruta~e bb Br~ko Distrikt) i za poslovanje odgovara svom svojom imovinom a poslova}e u skladu sa propisima i na~elom ~uvanja poslovne tajne. 

(SR-1005-05/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1136/05 od 12. 10. 2005. godine, upisao je u Sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se: PREDUZE]E ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO "BOJKA"d.o.o. Br~ko. Skra}eni naziv preduze}a je: "BOJKA" d.o.o. Br~ko. Sjedi{te preduze}a je: Br~ko ul. Bra}e Kobi}a br. 2. Osniva~ preduze}a je: Bojani} Dragan iz Banja Luke, ul. Dunavska 12, JMBG 1212975170455, sa boravkom u Banja Luci, Dunavska 12 sa osniva~kim ulogom od 2.000,00 KM u novcu. Djelatnost preduze}a je: 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.200 Odr`avanje i popravka motornih vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i insudstrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gradjevinskim materijalom; 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom; 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima; 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom; 51.180 Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odredjene proizvode ili skupine proizvoda, d.n.; 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51.220Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama, uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51 430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatma za ku}anstvo,radio uredjajima i TV ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51.510 Trgovina na veliko krutim, teku}im i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.531Trgovina na veliko drvetom; 51. 532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanotarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovin a na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.620 Trgovina na veliko gradjevinskim ma{inama; 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje; 51.640Trgovina na veliko uredskim ma{inama i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za indusriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidba; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i orudjem, uklju~uju}i traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom,pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210Trgovina na malo vo}em i ovr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivima, kola~ima, tjesteninama, bombonama i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio uredjajima i TV ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama (osim oru`ja i municije); 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama; 52.610 Trgovina na malo putem po{te; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica. U spoljno trgovinskom poslovanju Dru{tvo mo`e obavljati sve poslove iz registrovane djelatnosti. Lice ovla{teno za zastupanje dru{tva je: Bojani} (Marko) Dragan iz Banja Luke, ul. Dunavska 12, JMBG 1212975170455, bez ograni~enja ovi 

(SR-1010-05/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1112/05 od 10. 10. 2005. godine, upisao je u Sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Ugovorom o izmjenama i dopunama Ugovora o osnivanju D.o.o..br. 2/05 od 20.09.2005. god..u Dru{tvu sa ograni~enom odgovorno{}u za prom i usluge "JIU FA export-import" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH, vr{e se slijede}e promjene: 1. Mijenja se adresa boravka osniva~a i direktora Li Kangv. Nova adresa boravka je: ul.Tursi}a bb, Br~ko Distrikt BiH; 2. Ugovorom o osnivanju Podru`nice, br.1/05, osniva se Podru`nica kao sastavni dio Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u za promet i usluge "JIU FA export-import" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH. Naziv Podru`nice je Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za promet i usluge"JlU FA export-imporf d.o.o.Br~ko Distrikt BiH. Podru`nica".JIU FA l" Modri~a. Sjedi{te je u Mo}nici u ul. Cara Lazara bb, BiH. [ef Podru`nice je: Li Kangwei, br. paso{a 151085615, NR Kina, sa boravkom u ul.Tursi}a bb, Br~ko Distrikt BiH bez ograni~enja ovla{}enja. Djelatnosti Podru`nice su: 52330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52410 Trgovina na malo tcksti lom: 524201 rgovina na malo odjevnim predmetima; 52430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52442Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo radio i TV ure|ajima; 52482 Trgovina na malo satovima; 52483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52485 Trgovina na malo cvije}em. 

(SR-1011-05/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1122/05 od 12. 10. 2005. godine, upisao je u Sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

U skladu sa odredbama Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH, osniva~ \oki} Dragan iz Br~kog donosi Odluku o osnivanju Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u. Pun naziv Dru{tva glasi "\OKI] & RISTI]" Dru{tvo sa odgovorno{}u za proizvodnju, usluge, unutra{nju i spoljnu trgovinu, Br~ko Distrikt BiH. Skra}em naziv Dru{tva je "\OKI] & RISTI]" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH.Osniva~i Dru{tva su \oki} Dragan JMBG. 0105964182511 iz Br~kog ul. Pavla Savi}a 42. koji kao osniva~ki ulog ula`e u novcu 1000,00 KM i u~estvuje sa 50% osniva~kog kapitala i Risti} Mladen JMBG.2103955182503 nastanjen u Br~kom ui Mihajla Lali~a 7 koji kao osniva~ki ulog ula`e u novcu 1000,00 KM i u~estvuje sa 50% osniva~kog kapitala. Sjedi{te Dru{tva je u Br~kom u ul. Mihajla Lali}a 7. Osniva~i odgovaraju do visine osniva~kog uloga, a Dru{tvo cjelokupnom svojom imovinom. Dru{tvo zastupa u unutra{njem i spoljno trgovinskom prometu njegov osniva~i, direktor \oki} Dragan i njegov zamjenik i zastupnik Risti} Mla|en.Djelatnost Dru{tva je: 01 120 Uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala; 01.131 Vinogradarstvo; 01.132 Uzgoj vo}a, oraha i sl. usjeva za proizvodnju za~ina i napitaka; 01.410 Uslu`ne djelatnosti u biljnoj proitvodnji; 01.500 Lov stupi~arenje (traperstvo) i briga o divlja~i, uklju~uju}i i odgovaraju}e usluge; 05.020 Mrjestili{ta i ribnjaci; 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a; 15.930 Proizvodnja vina iz oro`|a; 15. 940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalih vo}a; 15.981 Proizvodnja mineralne vode.15.982 Proizvodnja bezalkoholnih pi}a; 20 101 Proizvodnja piljene gra|e osim nesastavljene; 20.102 Impregnacija ilihemijska obrada drveta; 20.103 Proizvodnja nesastavljene drvene gra|e za podove; 20 200 Proizodnja furnira, {perplo~a, panel plo~a, plo~a iverice i drugih panela i plo~a; 20.300 Prozivodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.400 Proizvodnja drvene ambala`e; 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; 26.610 Proizvodnja betonskih proizvoda za gra|evinarstvo; 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinarstvo; 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese; 26 640 Proizvodnja maltera; 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i umjetnog kamena; 26.700 Rezanje oblikovanje i obrada kamena; 31.622 Monta`a, servisiranje i popravka ostale elektri~ne opreme na drugom mjestu nespomenuta; 35.120 Gradnja i popravak ~amaca za odmor, zabavu i sport; 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka; 45.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi; 45.120 Povr{insko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Niskogradnja; 45 213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45 230 Izgradnja autocesta, drugih prometnica, uzleti{ta u zra~nim lukamai sportskih terena; 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje i opremu; 45.310 Elektroinstalacijski radovi; 45.320 Izolacijski radovi; 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, plin, gnjanje, ventilaciju i hla|enje 45.340 Ostali instalacijski radovi; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih podloga; 45 441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi.45.450 Ostali zavr{ni radovi; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50 102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i pnborom;51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duvanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama, uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove; 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51.510 Trgovina na veliko krutim, teku}im i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama; 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i i traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima.52.230 Trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonama i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo duvanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na mah odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om, i ko`nim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetiima za doma}instvo, na drugim mjestima nespomenuta; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima, i TV ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom.52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama; 52.720 Popravak elektri~nih aparata za doma}instvo, uklju~uju}i i radio opremu, televizijsku opremu i ostalu audio opremu i video opremu; 55.110 Hoteli i moteli; 55.220 Kampovi i kampirali{ta; 55.230 Ostali smje{taj za kra}i boravak; 55.300 Restorani; 55.401 Bar; 55.402 Bife; 55.403 Kafana; 55.510 Kantine (menze); 55.520 Snabdijevanje pripremljenom hranom (catering); 61.100 Saobra}aj morem i priobaljem; 61.200 Rije~ni, jezerski i drugi saobra}aj na unutra{njim vodenim putevima; 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju; 70.310 Agencije za promet nekretninama; 70.320 Upravljanje nekretninama uz naplatu, ili po dogovoru; 71.220 Iznajmljivanje plovila; 71.330 Iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme uklju~uju}i i kompjutere. 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo; 74.700 ^i{}enje svih vrsta objekata; 74.810 Fotografska djelatnost; 92.621 Djelatnost marina; 92.623 Ostale sportske djelatnosti. Naprijed navedene djelatnosti Dru{tvo }e obavljati i u spoljnotrgovinskom prometu. 

(SR-1012-05/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1063/05 od 23. 9. 2005. godine, upisao je u Sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Ugovorom o osnivanju Dru{tva, br.01/05.od 23.08.2005. god., osniva se Preduze}e za trgovinu i usluge "GUIFENG" d.o.o. Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv Dru{tva je: D.o.o. "GUIFENG" Br~ko Distrikt BiH. Sjedi{te Dru{tva je na Tr`nici Arizona, Dubrave bb, Br~ko Distrikt BiH. Osniva~i unose kao osnovni kapital u Dru{tvo nov~ana sredstva u iznosu od 2.000.00KM u novcu, i to prema slijede}em rasporedu: osniva~ i direktor Dru{tva.bez ograni~enja ovla{}enja, Zhou Zheng, br.paso{ 151085687, NR Kina, sa boravkom u Njego{eva br.33. Br~ko Distrikt BiH, unosi nov~ana sredstva u iznosu od 1.000.00 KMu novcu, tj.50% kapitala;osniva~ i zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{}enja.Yao Guifeng, br.paso{ G02603 451, NR Kina, sa boravkom u Njego{eva br.33..Br~ko Distrkt BiH, unosi 1.000.00 KMu novcu, tj.50%kapitala. Dru{tvo }e obavljati slede}e djelatnosti: 37100 Recikla`a metalnih ostataka i otpadaka; 37200 Recikla`a nemetalnih ostataka i otpadaka; 50101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50102 Trgovina motornim vozilima na malo; 51160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, obu}om, odje}om i ko`nim proizvodima; 51220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51250 Trgovina na veliko sirovim duvanom; 51310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pi}ima; 51350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima; 51360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama; 51370 Trgovina na veliko kalom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima; 51410 Trgovina na veliko tekstilom; 51421 Trgovina na veliko odje}om; 51422 Trgovina na veliko obu}om; 51430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i RV ure|ajima; 51440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje; 51450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51531 Trgovina na veliko drvetom; 51532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51540 Trgovina na veliko `eljezno n robom.instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51570 Trgovina na veliko ostatcima i otpatcima; 51610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama; 51630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za sive nje i pletenje; 51640 Trgovina naveliko uredskim ma{inama i opremom; 51700 Ostala trgovina na veliko; 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanin prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima; 52120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavaonicama; 52330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52410 Trgovina na malo tekstilom; 52420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima; 52450 Trgovina na malo za ku}anstvo radio ure|ajima i TV ure|ajima; 52460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52482 Trgovina na malo satovima; 52483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52485 Trgovina na malo cvije}em; 52487Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavaonicama; 52500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama; 52620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 55110 Hoteli i moteli; 55300 Restorani; 55510 Kantine (menze). Spoljno trgovinski promet vr{it }e se u okviru registrovanih djelatnosti. 

(SR-1018-05/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1080/05 od 29. 9. 2005. godine, upisao je u Sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se PREDUZE]E ZA TRGOVINU I USLUGE "NONO"d.o.o.Br~ko. Skra}eni naziv je: "NONO" d.o.o.Br~ko. Sjedi{te je Br~ko ul. Jovana Du~i}a br.1. Osniva~ dru{tva je: Had`ismajlovi} (Ramiz) Senad Sarajevo Centar, ul. Goru{a br.2, JMBG 2311972170014, sa osniva~kim ulogom od 2.000,00 KM u novcu Djelatnost preduze}a je: 50.101 Trgovina motornim vozlima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priboro m za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posre dni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravka motocikla; 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama,`ivom stokom, tekstilom sirovinama i poluproi zvodima; 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robo m,51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima; 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom; 51.180 Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda,d.n.; 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko `itaricama,sjemenjem i sto~nom hranom; 51.220Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom,51.240Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama; 51 250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko meso m i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodimajajimajestivim uijim a i masno}ama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama,uklju~uju }i ribe,{koljke i rakove; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatma za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapaetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodi ma za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51.510 Trgovina na veliko krutim, teku}im i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatn im ma{inam; 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama; 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko uredskim ma{inama i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, ovrtni{tvo i plovidbu; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em,uklju~uju}i traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivima, kola~ima, tjesteninama, bombonama i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodim a u specijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52 430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo op remom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n.52.450Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.487Ostala trgovina na malo u cpecijaliziranim prodavaonicama (osim oru`ja i municije); 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama; 52.610 Trgovina na malo putem po{te; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica; 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza; 74.400 Promid`ba (reklame i propagande); 74.830 Sekretarske i prevodila~ke djelastnosti; 74.841 Djelatnosti organizatora sajmova,izlo`bi i kongresa; 74.842 Djelatnosti dizajniranja,aran`iranja i dekoracije; 74.843 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. U spoljno trgovinskom poslovanju dru{tvo mo`e oba vljati sve poslove iz registrovane djelatnosti. Lice ovla{teno za zastupanje dru{tva je: direktor Had`ismajlovi} (Ramiz) Senad Sarajevo Centar ul. Goru{a br. 2. JMB 2311972170014 bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-1032-05/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-879/05 od 29. 9. 2005. godine, upisao je u Sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se Dru{tvo Puni naziv glasi: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu "AVANGARDE" Br~ko Dubrave Skra}eni naziv glasi: D.o.o. "AVANGARDE " Br~ko, Dubrave. Osniva~i su: Sav~i} ( Dobrislav) Dobrislava iz B. Luke, ul. Milana Cvijeti}a 6 , jmb 2411964805013, l.k.br. 05GC04505 i Borislav ( Nikola ) Bucalo, SiCG, Novi Sad, ul. Balzakova 64 , jmb 0904962800048, br. paso{a 000384772. Sjedi{te je u Br~kom, Dubrave, Arizona Jok.br. 3, posl. zgrada XII. Osniva~, sav~i} Borislava je i direktor Dru{tva, bez ograni~enja, a osniva~ Bucalo Borislav je zamj. direktora, bez ograni~enja . Osniva~ki ulog Dru{tva je 2.000,00 KM u novcu, osniva~i sa po 50% udjela, {to u novcu iznosi po 1.000,00 KM svaki osniva~. Dru{tvo za obaveze odgovara cjelokupnom imovinom, otpuna odgovornost. Djelatnost je: 51 120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51 130 Posredni{tvo u trgov ini gradjevinskim drvetom i gra|evinskim materijalom; 51 140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, indust rijskim opremom, brodovima, zrakovima; 51 150 Posredni{tvo u trgovni namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom; 51 160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}am, obu}om i ko`nim proizvodima; 51 170 Posredni{tvo u tgovini hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 51 180 Posredni{tvo u trgovini specijalazovanoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda, d.n.; 51 190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51 410 Trgovina na veliko tekstilom; 51 421 Trgovina na veliko odje}om; 51 422 Trgovina na veliko obu}om; 51 450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51 470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51 700 Ostala trgovina na veliko; 52 110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no, hranom pi}ima duhanskim proizvodima; 52 120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanimprodavnicama; 52 330 Trgovina na amlo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52 410 Trgovina na malo tekstilom; 52 420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52 430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim ko`nim proizvodima; 52 441 Trgovina na malo namjestajem; 52 442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n.; 52 450 trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 52 460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinarskim materijalom; 52 482 Trgovina na malo satovima; 52 484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52 487 Ostala trgovina na malo uspecijalizovanim prodavnicama (osim oru`ja i streljiva); 52 500 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama; 52 620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama. Navedene djelanosti dru{tvo }e obavljati u unutra{njem i spoljnotrgova~kom prometu 

(SR-1033-05/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1137/05 od 10. 10. 2005. godine, upisao je u Sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se PREDUZE]E ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO "EURO GAS" d.o.o. Br~ko. Skra}eni naziv je "EURO GAS" d.o.o. Br~ko. Sjedi{te je Br~ko ul.Dejtonska br. 180. Osniva~ dru{tva je: Jeremi} (Mitar) @eljko iz Br~kog, ul. 8. Marta broj 5, JMBG 2006964190068 sa osniva~kim ulogom od 2.000,00 KM u novcu. Djelatnost preduze}a je: 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hla|enje; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.200 Odr`avanje i popravka motornih vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i insudstrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 Posredni{tvo u trgovini gradjevinskim drvetom i gradjevinskim materijalom; 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom; 51 160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom,odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima; 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom; 51.180 Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odredjene proizvode ili skupine proizvoda, d.n.; 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko `itaricama,sjemenjem i sto~nom hranom; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama,51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama, uklju~uju}i ribe, {koljkei rakove; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51 430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatma za ku}anstvo,radio uredjajima i TV ure|jajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapaetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51.510 Trgovina na veliko krutim, teku}im i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gradjevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko i `elieznom robom, instalacijskim materijalom i opremomza vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama; 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko uredskim ma{inama i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za indusriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidba,51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i orudjem, uklju~uju}i traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivima, kola~ima, tjesteninama, bombonama i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n.; 52 450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama (osim oru`ja i municije); 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama; 52.610 Trgovina na malo putem po{te; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei; 55.403 Kafane. U spoljno trgovinskom poslovanju Dru{tvo mo`e obavljati sve poslove iz registrovane djelatnosti. U poslovima unutra{njeg i spoljno trgovnskog prometa preduze}e predstavlja i zastupa direktor, Jeremi} (Mitar) @eljko iz Br~kog, ul. 8. Marta broj 5, JMBG 2006964190068, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-1039-05/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1158/05 od 26. 10. 2005. godine, upisao je u Sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva~i \oki} Milovan sin Pere iz Br~kog, ul. Pavla Savi}a br.74. JMB 

0708960181533, i Gavrilovi} \ojo sin Doje iz Br~kog, Stanovi br.17. JMB 2010957181506, vr{e osnivanje registraciju dru{tva pod nazivom: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za promet i usluge "SPRINT" Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv dru{tva glasi: "SPRINT" D.O.O Br~ko Distrikt BiH. Sjedi{te Dru{tva je: Br~ko, ul.Tina Ujevi}a br.6. Osniva~ka sredstva ~ini ukupan nov~ani iznos od 2.000 KM, sa udjelima osniva~a \oki} Milovan sa 50%. i Gavrilovi} \ojo od 50% Djelatnost Dru{tva je: 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i proborom; 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 51.532 Trgovina na velikogra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.560 Trgovinu na veliko ostalim poluproizvodima; 51.640 Trgovina na veliko uredskim ma{inama i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonama i slatki{ima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, gra|evinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52.481 Trgovina na malo trgovinskom opremom i ra~unalima; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstvenim i reviziski poslovi, savjetodavni poslovi u vezi sa porezom; 74.843 Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenuto; 80.410 Voza~ke {kole. U pravnom prometu Dru{tvo za obaveze preuzete u tom prometu odgovara svom svojom imovinom, a osniva~i Dru{tva odgovaraju za obaveze Dru{tva do visine osniva~kog uloga.Osniva~ Dru{tva \oki} Milovan, je direktor dru{tva i zastupa Dru{tvo-neograni~eno a osniva~ Gavrilovi} \ojo je zamjenik direktora i zastupa Dru{tvo neograni~eno. 

(SR-1042-05/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1210/05 od 25. 10. 2005. godine, upisao je u Sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Preduzetni~ka trgovinska radnja "ETNO SHOP" Br~ko vl. Mihmi} Azra s.p. Sjedi{te radnje je u Br~kom, Banjalu~ka bb. Skra}eni naziv radnje je: PTR "ETNO SHOP" Br~ko vl. Mihmi} Azra s.p. Osniva~ je Mihmi} Halida Azra iz Br~kog, JMBG 2209972186515, koja radnju zastupa bez ograni~enja ovla{}enja i za obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Djelatnost: 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52230 Trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima; 52240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima; 52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52410 Trgovina na malo tekstilom; 52420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, na drugom mjestu napomenuto; 52450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 52460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52482 Trgovina na malo satovima; 52483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52485 Trgovina na malo cvije}em; 52487 Ostala trgovina na malo u specijalizovani prodavnicama osim trgovine na malo oru`jem i streljivom; 52500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama; 52620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama. 

(SR-1044-05/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1160/05 od 26. 9. 2005. godine, upisao je u Sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za usluge i trgovinu "MAKLER" Br~ko, ul. Safvet-bega Ba{agi}a br. 1. Skra}eni naziv dru{tva glasi: "D.o.o. "MAKLER" Br~ko, ul. Safvet-bega Ba{agi}a br. 1. Sjedi{te dru{tva je u Br~kom, ul. Safvet bega Ba{agi}a br. 1, Tr`ni centar "Most". Osniva~ dru{tva je Mitrovi} Milka k}i Nede iz Br~kog, Poljoprivrednik I br. 11, JMBG 2806949186522, lk.br. 04FZG7635 Br~ko Distrikt BiH. Za direktora d.o.o. imenuje se Marijanac Miladinka k}i Mirka iz Br~kog, ul. Bosne Srebrne br. 37, JMBG 0501978107086, lk.br. 04FZF8031 Br~ko Distrikt BiH-direktor bez ograni~enja. Lica ovla{tena za zastupanje dru{tva su Mitrovi} Milka-osniva~ i zastupnik i Marijanac Miladinka-direktor dru{tva. Lica ovla{tena za prijem sudskih i drugih slu`benih pismena su osniva~ i direktor dru{tva. Osniva~ki kapital dru{tva iznosi 2.000 KM u novcu. Dru{tvo u unutra{njem prometu obavlja slede}e djelatnosti: 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i TV ure|ajima; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.441Trgovina na malo namje{tajem; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unarima; 55.510 Kantine (menze); 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju; 67.200 Pomo}ne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima; 70.120 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina; 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina; 70.310 Agencije za saobra}aj nekretninama; 70.320 Upravljanje nekretninama uz naplatu ili po ugovoru; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi, savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mijenja; 74.140 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; 74.400 Reklama i propaganda, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nespomenute. 

(SR-1045-05/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1128/05 od 17. 10. 2005. godine, upisao je u Sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva~ i direktor Preduze}a za proizvodnju, usluge i trgovinu "ELEKTRO-RAD" D.O.O. Br~ko ul. Dr. Fridmana br. 17, Radi} Mladen, koje je registrovan kod Osnovnog suda Br~ko Distrikt BiH re{enjem broj D -659/03 od 18.04.2003.godine mati~nog registracionog broja 1-881, vr{i dopunu djelatnosti preduze}a slede}im djelatnostima: 28.210 Proizvodnja metalnih cisterni, spremnika i sl. posuda; 28.520 Op{ti mehani~ki radovi; 31.300 Proizvodnja izolirane `ice i kabela; 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.103. Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.301 Trgovina na veliko Dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.500 Trgopvina na malo motornim gorivima i mazivom; 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama metala i industrijskim hemiskim proizvodima; 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredni{tvo u trgovini strojevima industrijskom opremom brodovima i avionima; 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom; 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima; 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hrahom; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama, uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina naveliko obu}om; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim strojevima; 51.630 Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju i strojevima za {ivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priklju~cima i oru|em uklju~uju}i i traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom,pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima na drugom mjestu nespomenuto; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama; 52.720 Popravak elektri~nih aparata za ku}anstvo uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu; 52.730 Popravka satova i nakita; 52.740 Popravci, na drugom mjestu nespomenuti; 55.300 Restorani; 55.401 Bar; 55.402 Bife; 55.403 Kafana; 63.120 Skladi{tenje robe. 

(SR-1083-05/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1149/05 od 24. 10. 2005. godine, upisao je u Sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva se: PREDUZE]E ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO "SHAOKANG" d.o.o. Br~ko Distrikt Dubrave ,.Skra}eni naziv preduze}a je: "SHAOKANG" d.o.o. BR^KO DISTRIKT, DUBRAVE. Sjedi{te preduze}a je: Br~ko Distrikt, Dubrave Tr`nica "Arizona". Osniva~ preduze}a je: XU SHAOKANG iz Zhejiang, broj paso{a CHN G 12147697 izdat u Kini, sa osniva~kim ulogom od 2.000,00 KM. Djelatnost preduze}a je: 50.101 Trgovina motornim vozlima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravka motornih vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravka motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilom, sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i insudstrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 Posredni{tvo u trgovini gradjevinskim drvetom i gradjevinskim materijalom; 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima, avionima; 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem,ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom; 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom; 51.180 Posredni{tvo u trgovini specijalizi ranoj za odredjene proizvode ili skupine proizvoda, d.n.; 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama; 51.250 Trgovina na veliko isrovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama, 51.370Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama, uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatma za u}anstvo, radio uredjajima i TV ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom staklom, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje; 51 450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51.510 Trgovina na veliko krutim, teku}im i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.620 Trgovina na veliko gradjevinskim ma{inama; 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko uredskim ma{inama i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{ina ma za indusriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidba; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i orudjem, uklju~uju}i traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivima, kola~ima, tjesteninama, bombonama i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima,52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n.; 52.450Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV uredjajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52 485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama; 52.610 Trgovina na malo putem po{te; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonice. U spoljno trgovinskom poslovanju dru{tvo mo`e obavljati sve poslove iz registrovane djelatnosti. U poslovma unutra{njeg i spoljnotrgovnskog prometa preduze}e predstavlja i zastupa direktor, XU SHAOKANG iz Zhejiang, broj paso{a CHN G 12147697 izdat u Kini, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-1084-05/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-440/05 od 17. 10. 2005. godine, upisao je u Sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Vr{i se upis pripajanja dru{tva "LOMBARDIJA F" d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge, ^eli} dru{tvu slijedniku Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge "LOMBARDIJA" Br~ko, Brka bb. Naziv Dru{tva slijednika je Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge "LOMBARDIJA" Br~ko, Brka bb. Skra}eni naziv je "LOMBARDIJA" d.o.o. Br~ko. Sjedi{te ' Dru{tva je Brka bb, Br~ko Distrikt BiH. Osniva~ Dru{tva je Fazli} Mehmed, iz Brke bb, Br~ko Distrikt BiH. Osniva~ki kapital Dru{tva iznosi 184.052,00 KM od ~ega 69.687,00 KM u novcu i 114.365,00 KM u stvarima. Dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti: 15.110 Proizvodnja, prerada i konzerviranje `ivotinjskog mesa, osim mesa peradi; 15.120 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa peradi; 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; 15.200 Proizvodnja i konzerviranje ribe i ribljih proizvoda; 15.310 Prerada i konzerviranje krompira; 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a; 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n.; 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti; 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti; 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masno}a; 15.510 Prerada mlijeka i proizvodnja mlije~nih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda; 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih zamrznutih smjesa; 15.610 Proizvodnja mlinarskih proizvoda; 15.620 Proizvodnja {kroba i {krobnih proizvoda; 15.811 Proizvodnja kruha i peciva; 15.812 Proizvodnja svje`e tjestenine i kola~a; 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kola~a; 15.830 Proizvodnja {e}era; 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i bombona; 15.850 Proizvodnja suhe tjestenine; 15.860 Prerada ~aja i kafe 15.870 Proizvodnja za~ina i dodataka jelima; 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.; 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a , 15.920 Proizvodnja etilnog alkohola iz fermentiranih materijala; 15.930 Proizvodnja vina iz gro`|a, 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a; 15.960 Proizvodnja piva; 15.970 Proizvodnja slada; 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja bezalkoholnih pi}a; 45.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Niskogradnja, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 Izgradnja autocesta i drugih saobra}ajnica, uzleti{ta u zra~nim lukama i sportskih terena; 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Elektroinstalacijski radovi; 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hla|enje; 45.340 Ostali instalacijski radovi; 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Molerski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.500 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovaocem; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom; 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima; 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom; 51.180 Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda, d.n.; 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, rad iou redaj i ma i TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonama i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio -ure|ajima i TV ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama ( osim specijalizirane trgovine na malo oru`jem i streljivom); 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama; 52.610 Trgovina na malo putem po{te; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica; 55.220 Kampovi i kampirali{ta; 55.230 Ostali smje{taj za kra}i boravak; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei, 55.403 Kafane; 55.510 Kantine (menze), 55.520 Snabdijevanje pripremljenom hranom (catering); 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom saobra}aju ( za vlastite potrebe); 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju; 70.110 Stvaranje novih nekretnina; 70.120 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina; 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina; 70.310 Agencija za saobra}aj nekretnina; 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru; 74.820 Djelatnost pakiranja. Osoba ovla{tena za zastupanje poslovne jedinice je Fazli} Mehmed - direktor dru{tva bez ograni~enja ovla{tenja. Dru{tvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom imovinom. Osniva~ odgovara za obaveze Dru{tva do visine osnovnog kapitala. 

(SR-1087-05/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1097/05 od 10. 10. 2005. godine, upisao je u Sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Odlukom o osnivanju Dru{tva. br.1/05.od 14. 9. 2005. god. Osniva se Preduze}e za trgovinu i usluge "YANXU d.o.o. Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv Dru{tva je D o o "YANXU" Br~ko Distrikt BiH. Sjedi{te Dru{tva je na Tr`nici Arizona, Dubrave bb, Br~ko Distnkt BiH. Osniva~ unofi kao osnovni kapital u Dru{tvo nov~ana sredstva u iznosu od 2.000.00KM u novcu, i to: osniva~ i direktor Dru{tva, bez ograni~enja ovlascenja. Li Yanxu brpas -P6345145 NR Kina, sa boravkom u Dubrave br,199., Br~ko Distrikt BiH, unosi nov~ana sredstva u iznosu od 2.000.00KM u novcu tj. 100% kapitala Dru{tvo }e obavljati slede}e djelatnosti: 37100 Recikla`a metalnih ostataka i otpadaka; 37200 Recikla`a nemetanih ostatak i otpadaka; 50101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50102 Trgovina motornim vozilima na malo; 51 l60 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, obu}om, odje}om i ko`nim proizvodima; 51220 Trgovinana veliko cvije}em i sadnicama; 51250 Trgovina na veliko sirovim duvanom; 51310 Trgovina i veliko vo}em i povr}cm; 51320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pi}ima; 51350 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima; 51360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonama; 51370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom, za~inima; 51390 Nespecijaliziranom trgovinom na veliko hranom, pi}ima i duvanskim proizvodima; 51410 Trgovina na veliko tekstilom; 51421 Trgovina na veliko odjecom; 51422 Trgovina na veliko obu}om; 51430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 51440 Trgovina na veliko porculanom, staklom tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje; 51450 Trgovina na veliko parfemima, kozmetikom; 51470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51531 Trgovina na veliko drvetom; 51532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom, sanitarnom opremom; 51540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom, opremom za vodovod, grijanje; 51570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima: 51610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama: 51620 Trgovina na veliko gradevinskim ma{inama; 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51640 Trgovina na veliko uredskim ma{inama, opremom; 51.700 Ostala trgovin na veliko; 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima, duvanskim proizvodima; 52120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavaonicama; 52330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52410 Trgovina na malo tekstilom; 52420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima: 52450 Trgovina na malo za ku}anstvo radio ure|ajima i TV ure|ajima; 52460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnaom robom i pisa}im priborom; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52484 Trgovina na malo igrama igra~kama; 52485 Trgovina na malo cvije}em; 52487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavaonicama; 52500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonica; 52620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 55110 Hoteli i moteli; 55300 Restorani; 55510 Kantine (menze). Spoljno trgovinski promet vr{it }e se u okviru registrovanih djelatnosti. 

(SR-1119-05/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1448/05 od 30. 1. 2006. godine, upisao je u Sudski registar ovog suda slijede}e podatke: 

Osniva~i Ji Suiping iz Kine, Zhejiang, ul.Wang 23, paso{ P CHN 149621912 i Ji Yongping iz Kine, Zhejiang, ul. Sheng li 325, paso{ P CHN 147928534 osnivaju Trgovinsko preduze}e "Dong Fang", d.o.o. Br~ko sa sjedi{tem u Br~kom, Tr`nica Arizona bb (Hala VI, lokal br. 14). Skra}eni naziv je "Dong Fang", d.o.o. Br~ko. Dru{tvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom imovinom. Djelatnost je: 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.481 Trgovina na malo satovima; 52.482 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.483 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.484 Trgovina na malo cvije}em; 52.485 Ostala trgovina na malo u specijelizovanim prodavnicama. Dru{tvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru upisane djelatnosti. Osnovni kapital predstavlja 2.000 KM nov~anih sredstava. Osnovni udio Ji Suipinga je 80% od uloga, a Ji Yongpinga 20% od uloga. Lice ovla{}eno za zastupanje je Ji Suiping iz Kine, Zhejiang,Wang 23, paso{ 149621912. 

(SR-1327-05/BR)