novi_oglasi2003.JPG

Godina XIII
Utorak, 14. 4. 2009. godine 

Broj/Broj
29 

Godina XIII
Utorak, 14. 4. 2009. godine 

 

SLU@BENE OBJAVE 

IZVOZNO KREDITNA AGENCIJA BiH
SARAJEVO 

Upravni odbor Izvozno kreditne agencije BiH, imenovan odlukom Vije}a ministara BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 89/06 od 6. 11. 2006. godine) u cilju izvr{enja obaveze utvr|ene ~lanom 14. stav 2. Zakona o izvozno kreditnoj agenciji ("Slu`beni glasnik BiH", broj 62/04 od 30. 12. 2004. godine) dostavlja na objavljivanje 

 

PRIHODI 

       

RASHODI 

   

R.br. 

OPIS 

Ostvarenje 2008. 

Plan 2009. 

 

R.br. 

OPIS 

Ostvarenje 2008. 

Plan 2009. 

 

I 

PRIHODI (A+B+C+D+E) 

4,707,431 

3,060,000 

 

RASHODI (A+B+C+D+E) 

2,905,987 

2,509,000 

PRIHODI OD OBAVLJANJA DJELATNOSTI 

3,880,413 

2,700,000 

 

POSLOVNI RASHODI  

2,742,580 

2,349,000 

 

- Prihodi od kamata 

2,940,818 

2,200,000 

   

- Kancelarijski i ostali materijal i energija 

33,323 

35,000 

 

- Prihodi od premija 

531,292 

350,000 

   

- Amortizacija mater. i nemater. sredstava 

37,608 

40,000 

 

- Administrativni prihodi 

408,303 

150,000 

   

- Rezervi.za kred. faktoring i druge gubitke i {tete 

1,299,743 

800,00 

 

- Ostali prihodi 

   

- Tro{kovi zarada i naknada (bruto) 

972,754 

999,000 

FINANSIJSKI PRIHODI 

570,950 

220,000 

   

- Tro{kovi usluga 

331,508 

400,00 

 

Kamate a-vista u dom. i ino bankama 

31,618 

20,000 

   

- Nematerijalni tro{kovi 

46,918 

50,000 

 

- Kamate na depozite po garancijama 

317,530 

150,000 

   

Tro{k. por. doprinosa, ~lanarina, sudske i sl. takse 

20,726 

25,000 

 

- Kamate na oro~ene depozite 

74,479 

50,000 

 

FINANSIJSKI RASHODI  

524 

 

- Pozitivne kursne razlike 

146,183 

   

- Negativne kursne razlike 

524 

 

- Ostali finansijski prihodi 

1,140 

   

- Kamate na pozajmljena sredstva 

OSTALI PRIHODI  

256,069 

140,000 

   

- Ostali finansijski rashodi 

 

- Prihodi od prodaje osn. sred. 

550 

40,000 

 

OSTALI RASHODI  

162,883 

160,000 

 

- Prihodi iz ranijih godina 

9,945 

   

- Servisni tro{kovi/krediti WB 

142,501 

110,000 

 

- Napla}ena otpisana potra`ivanja 

174,992 

100,000 

   

- Gubici od rashoda, otpisa i prodaje osn.
  sred. 

 

- Ostali nespomenuti prihodi 

70,581 

   

- Rashodi iz ranijih godina 

6,002 

           

- Ostali nespomenuti rashodi 

14,380 

50,000 

PRIHODI PO OSNOVU VANRED. DOG. 

 

RASHODI PO OSNOVU VANRED. DOGA\AJA 

REVALORIZACIONI PRIHODI  

 

REVALORIZACIONI RASHODI  

 

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA 

1,801,445 

551,000 

         

(so-556-a-G/09) 


 

 


UDRU@EWA - FONDACIJE 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja in`enjera saobra}aja i komunikacija u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, ulica Mula Mustafe Ba{eskije broj 5, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 33., a u vezi sa ~lanom 28. st. 1., 2. i 5. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje in`enjera saobra}aja i komunikacija u Bosni i Hercegovini 

    Udru`ewe in`ewera saobra}aja i komunikacija u Bosni i Hercegovini 

    Udruga in`enjera prometa i komunikacija u Bosni i Hercegovini 

    Skra}eni naziv Udru`enja glasi: UISK u BiH, UISK u BiH, UISK u BiH. 

    Naziv Udru`enja na engleskom jeziku glasi: 

    Association of Traffic and Communications Engineers in Bosnia and Herzegovina 

    Skra}eni naziv Udru`enja na engleskom jeziku glasi: ATCE in B&H. 

    Sjedi{te Udru`enja je u Sarajevu, ulica Mula Mustafe Ba{eskije broj 5. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 776, knjiga I Registra, sa danom 27. 1. 2009. godine. 

3.    Udru`enje ima znak. Znak Udru`enja sadr`i {tampana latini~na slova UISK u BiH. 

4.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

5.    Ciljevi Udru`enja su: ja~anje mjesta i uloge in`enjera saobra}aja u dru{tvenopoliti~kom ambijentu u Bosni i Hercegovini, u~e{}e u svim bitnim dru{tveno-ekonomskim procesima sa ciljem stvaranja samoodr`ivog privrednog sistema u Bosni i Hercegovini, davanje stru~nih stavova i mi{ljenja po svim krucijalnim pitanjima razvoja saobra}aja i komunikacija u Bosni i Hercegovini, aktivno u~e{}e u radu, stru~ne rasprave i davanje mi{ljenja po pitanju postoje}ih i svih zakonskih projekata iz oblasti saobra}aja, me|usobna saradnja izme|u srodnih saobra}ajnih organizacija i privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini, borba za ja~anje struke i zakonitog rada u svim privrednim subjektima u Bosni i Hercegovini. 

6.    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Udru`enja je: 

-    predsjednik Skup{tine Udru`enja mr. sci. Muhamed [a}iragi}, JMBG 1001949172236, Sarajevo, ulica Reisa efendije Spahe do broja 146. 

7.    U slu~aju nastupanja promjene po bilo kom osnovu, Udru`enje je du`no podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, odnosno du`no je postupiti u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje in`enjera saobra}aja i komunikacija u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, ulica Mula Mustafe Ba{eskije broj 5 je dana 15. 12. 2008. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`ena je Odluka o osnivanju Udru`enja broj S-1/08 od 3. 3. 2008. godine sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru`enja broj S1-1/08 od 3. 3. 2008. godine, Odluka o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje Udru`enja broj S1-4/08 od 3. 3. 2008. godine, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, Odluka o imenovanju ~lanova Upravnog odbora Udru`enja broj S-3/08 od 3. 3. 2008., Odluka o imenovanju Predsjednika Skup{tine Udru`enja broj S1-3/08 od 3. 3. 2008., Odluka o imenovanju Nadzornog odbora Udru`enja broj S1-2/08 od 3. 3. 2008. godine, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunje- ni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bos- ne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`e- nja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis navedenog udru`enja u Registar Ministarstva. 

Iz izlo`enog rije{eno je kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-07-1-228/08
27. januara 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-60/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja gra|ana "Sportsko dru{tvo zaposlenika BH Telecoma", Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne broj 88, za upis u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 33. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuje se Udru`enje pod nazivom: 

    Udru`enje gra|ana "Sportsko dru{tvo zaposlenika BH Telecoma" 

    Udru`ewe gra|ana "Sportsko dru{tvo zaposlenika BH Telecoma" 

    Udruga gra|ana "Sportsko dru{tvo zaposlenika BH Telecoma" 

    Skra}eni naziv Udru`enja glasi: SD BH T u.g., SD BH T u.g., SD BH T u.g. 

    Sjedi{te Udru`enja je u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne broj 88. 

2.    Upis je izvr{en pod registarskim brojem 779, knjiga I Registra, sa danom 11. 2. 2009. godine. 

3.    Udru`enje ima znak. Znak Udru`enja je u obliku elipse narand`aste boje ~ija je desna polovina obruba plave boje. U sredini elipse upisana su stilizovana slova "bhT" bijele boje, od kojih ~etiri elementa u obliku elipse formiraju stilizirano slovo "T". Ispod stilizovanih slova "bhT" ispisane su {tampanim latini~nim slovima rije~i "SPORTSKO DRU[TVO". 

4.    Danom izdavanja ovog Rje{enja registrovano Udru`enje ima slobodu djelovanja na cijelom podru~ju Bosne i Hercegovine i u obavljanju svoje djelatnosti mo`e upotrebljavati isklju~ivo svoj registrovani naziv. 

5.    Ciljevi Udru`enja su: me|usobno upoznavanje i dru`enje kroz sport i sportske aktivnosti zaposlenika BH Telecoma d.d. Sara- jevo, iz svih organizacionih dijelova dru{tva kao i tre}ih lica koja prihvataju ciljeve Udru`enja, podsticanje sistematskog i organizovanog bavljenja sportom u slobodnom vremenu zaposlenika dru{tva, potsticanje i afirmiranje sporta i njegovih vrijednosti, naro~ito me|u mladim ~lanovima Udru`enja, razvijanje sportskog pona{anja/etike u svim segmentima djelovanja udru`enja, uskla|ivanje i objedinjavanje sportskih aktivnosti, organizovanje i rukovo|enje svim sekcijama/klubo- vima u Udru`enju, stvaranje uslova za pripreme ~lanova Udru- `enja na takmi~enjima u zemlji, obezbje|ivanje i raspolaganje sredstvima potrebnih za finansiranje redovnih djelatnosti Udru`enja, razvijanje i provo|enje doma}e saradnje sa drugim sportskim udru`enjima, omasovljavanje sportskih sekcija i disciplina u sastavu Udru`enja i dru{tveno aktiviranje omla- dine, doprinose izgradnji i promovisanju sportskih vrijednosti me|u zaposlenicima Dioni~arskog dru{tva BH Telecom, doprinose povezivavnju i omasovljenju aktivnih ~lanova pojedinih sportskih sekcija u udru`enju, doprinose boljem me|usobnom upoznavanju i dru`enju zaposlenika dru{tva iz svih organizacionih dijelova dru{tva, organizovanje sportskih sekcija/klubova unutar Udru`enja koje }e uzeti u~e{}a u zvani~nim nastupima na sportskim takmi~enjima koja se organizuju u zemlji, podsticanje saradnje radi stru~nog usavr- {avanja, organizovanje edukativnih i stru~nih savjetovanja i seminara za ~lanove udru`enja kao i drugih oblika usavr- {avanja, ostvarivanje saradnje sa drugim srodnim asocijacijama u zemlji, ostvarivanje i drugih zajedni~kih interesa ~lanova udru`enja u skladu sa Statutom Udru`enja. 

6.    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Udru`enja je: 

-    predsjednik Upravnog odbora Hajrudin [uman, JMBG 1507954173519, Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne broj 88. 

7.    U slu~aju nastupanja promjene po bilo kom osnovu, Udru`enje je du`no podnijeti ovom Ministarstvu zahtjev za izmjenu i dopunu registracije u roku od 30 dana od dana nastupanja promjene, odnosno du`no je postupiti u skladu sa ~lanom 43. stav 1. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje gra|ana "Sportsko dru{tvo zaposlenika BH Telecoma", Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne broj 88 je dana 26. 11. 2008. godine podnijelo zahtjev za upis u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. 

Uz zahtjev za upis u Registar udru`enja prilo`ena je Odluka o osnivanju udru`enja broj 01/08 od 11. 9. 2008. godine sa potpisom svih osniva~a, Statut Udru`enja broj 02/08 od 11. 9. 2008. godine, Odluka o imenovanju lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje udru`enja broj 6/08 od 11. 9. 2008. godine, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje i ovjerena fotokopija li~ne karte, Odluka o imenovanju ~lanova Upravnog odbora Udru`enja broj 3/08 od 11. 9. 2008., Odluka o imenovanju ~lanova Nadzornog odbora Udru`enja broj 4/08 od 11. 9. 2008. Odluka o imenovanju predsjednika Udru`enja broj 7/08 od 11. 9. 2008. Odluka o imenovanju predsjednika Skup{tine Udru`enja od 11. 9. 2008., Odluka o imenovanju suda ~asti Udru`enja broj 5/08 od 11. 9. 2008. godine, podaci o strukturi kapitala Udru`enja i ovjerene fotokopije li~nih karata osniva~a. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis navedenog udru`enja u Registar Ministarstva. 

Iz izlo`enog rije{eno je kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM u skladu sa ~lanom 29. stav a. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. 

@alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 08-07-1-210/08
11. februara 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-63/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja za za{titu i unapre|enje ~ovjekove okoline "UNA-SANA", Biha}, ulica Bosanske dr`avnosti broj 10 A, za upis promjena u Registar udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registru udru`enja ovog Ministarstva kod Udru`enja za za{titu i unapre|enje ~ovjekove okoline "UNA-SANA", Biha}, ulica Bosanske dr`avnosti broj 10 A, upisanog pod registarskim brojem RU-493/06, knjiga I Registra, dana 11. 9. 2006. godine, upisuje se promjena, kako slijedi: 

-    Izmjene Statuta Udru`enja u dijelu promjena sjedi{ta Udru`enja, tako da se umjesto dosada{njeg sjedi{ta: Biha}, ulica Bosanske dr`avnosti broj 10 A, upisuje: 

    Biha}, ulica Bosanskih banova broj 23. 

2.    Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj RU-493/06, knjiga I Registra, od 11. 9. 2006. godine ostaju neizmijenjeni. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje za za{titu i unapre|enje ~ovjekove okoline "UNA-SANA", Biha}, ulica Bosanske dr`avnosti broj 10 A, je upisano u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine pod registarskim brojem RU-493/06, knjiga I Registra, dana 11. 9. 2006. godine. 

Udru`enje je dana 26. 11. 2008. godine podnijelo zahtjev za upis promjena u Registar udru`enja ovog Ministarstva. 

Uz zahtjev za upis promjena u Registar udru`enja prilo`ena je Odluka o izmjeni Statuta udru`enja, broj F-10/08-01 od 20. 10. 2008. godine i Odluka o promjeni sjedi{ta, broj F-10-01/08-01 od 20. 10. 2008. godine. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi u skladu sa Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis promjena u Registar udru`enja, pa je rije{eno kao u dispozitivu Rje{enja. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM za upis promjena u Registar udru`enja Ministarstva, u skladu sa ~lanom 29. stav b. navedenog Pravilnika. 


Broj 08-50.1-99/06
29. januara 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-75/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i po zahtjevu Udru`enja gra|ana "Centar za kulturu dijaloga" iz Sarajeva, Obala Kulina bana broj 3, zastupano po punomo}niku Kemalu Ale~kovi}u, advokatu iz Sarajeva, za upis izmjena u Registru udru`enja, na osnovu ~lana 32., u vezi sa ~lanom 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registru Udru`enja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine upisuju se izmjene kod Udru`enja gra|ana "Centar za kulturu dijaloga", iz Sarajeva, Obala Kulina Bana broj 3, upisanog pod registarskim brojem RU-239/05, knjiga I Registra, dana 20. 1. 2005. godine, kako slijedi: 

-    Mijenja se Statut Udru`enja, ~lan 5. u dijelu koji reguli{e sjedi{te Udru`enja, tako da se umjesto dosada{njeg sjedi{ta: Sarajevo, Obala Kulina Bana broj 3, upisuje: 

    Sarajevo, ulica Augusta Brauna broj 6. 

2.    Ostali upisi u Registru, upisani pod registarskim brojem RU-239/05, knjiga I Registra, od 20. 1. 2005. godine, ostaju neizmijenjeni. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje gra|ana "Centar za kulturu dijaloga", iz Sarajeva, Obala Kulina bana broj 3 je upisano u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem RU-239/05, knjiga I Registra, dana 20. 1. 2005. godine. 

Udru`enje je dana 13. 1. 2009. godine podnijelo zahtjev za upis izmjena u Registru udru`enja ovog Ministarstva. 

Uz zahtjev za upis izmjena u Registaru udru`enja prilo`ena je Odluka o izmjeni Statuta Udru`enja, broj 03/09, od 9. 1. 2009. godine i Odluka o izmjeni sjedi{ta Udru`enja broj 04/09 od 9. 1. 2009. godine. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uvjeti predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02) za upis izmjena u Registru Udru`enja, pa je rije{eno kao u dispozitivu Rje{enja. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM za upis izmjena u Registru udru`enja Ministarstva, u skladu sa ~lanom 29. stav b. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 


Broj 07-50-1-172/04
2. februara 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-77/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i Zahtjev Udru`enja BOSPER iz Tuzle, Bukinje bb, za upis promjena u Registru udru`enja, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[ENJE 

1.    U Registar udru`enja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, kod Udru`enja BOSPER iz Tuzle, Bukinje bb, upisanog pod registarskim brojem RU-373/05, knjiga I Registra, dana 12. 12. 2005. godine, upisuju se promjene, kako slijedi: 

2. 

-    Prestaju ovla{tenja direktoru Zijadu [kahi}u, za zastupanje i predstavljanje Udru`enja u pravnom prometu. 

-    Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje Udru`enja u pravnom prometu je: vr{ilac du`nosti direktora, Neboj{a Tu{evljakovi}, JMBG 1503951180020, Tuzla, ulica Ismeta Mujezinovi}a broj 8/4. 

-    Izmjene i dopune Statuta Udru`enja. 

3.    Ostali upisi u Registru izvr{eni na osnovu Rje{enja broj 08-50.1.-171/05 od 12. 12. 2005. godine ostaju neizmijenjeni. 

Obrazlo`enje 

Udru`enje BOSPER iz Tuzle, Bukinje bb je upisano u Registar udru`enja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem RU-373/05, knjiga I Registra, dana 12. 12. 2005. godine. 

Udru`enje je dana 5. 1. 2009. godine podnijelo zahtjev za upis promjena u Registar udru`enja ovog Ministarstva. 

Uz zahtjev za upis promjena u Registar udru`enja prilo`ena je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Udru`enja BOSPER, broj 1622-12/08 od 17. 12. 2008. godine; Odluka o razrje{enju direktora Udru`enja i lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje, broj 1623-12/08 od 17. 12. 2008. godine; Odluka o imenovanju vr{ioca du`nosti i lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje Udru`enja BOSPER, broj 1624-12/08 od 17. 12. 2008. godine; ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupanje i predstavljanje Udru`enja i ovjerena fotokopija li~ne karte. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispunjeni uslovi za upis promjena u Registru udru`enja predvi|eni Zakonom o udru`enjima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|enja Registra udru`enja i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`enja i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik BiH", broj 9/02), pa je rije{eno kao u dispozitivu. 

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM za upis promjena u Registru udru`enja Ministarstva, u skladu sa ~lanom 29. b. navedenog Pravilnika. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{enja mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi u tri primjerka, putem ovog Ministarstva. 


Broj 08-50.1-171/05
19. februara 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-83/09) 


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, rje{avaju}i zahtjev Udru`ewa Hir{}anski kulturni centar, Sarajevo, ulica Mula Mustafe Ba{eskije broj 60, za upis promjena u Registru udru`ewa, na osnovu ~lana 43. stav 2. Zakona o udru`ewima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03 i 63/08), donosi 

RJE[EWE 

1.    U Registar udru`ewa Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, kod Udru`ewa Hir{}anski kulturni centar, Sarajevo, ulica Mula Mustafe Ba{eskije broj 60, upisan pod registarskim brojem RU-230/04, kwiga I Registra, dana 29. 12. 2004. godine, upisuju se promjene, kako slijedi: 

-    Prestaje ovla{tewe predsjedniku Udru`ewa Bo{ku To{ovi}u za zastupawe Udru`ewa u pravnom prometu. 

-    Lice ovla{teno za zastupawe i predstavqawe Udru`ewa u pravnom prometu je: 

    predsjednik Udru`ewa Vladislav Kova~, JMBG 2210978174134, Sarajevo, ulica Milana Tepi}a broj 11, u skladu sa Odlukom Skup{tine Udru`ewa Hri{}anskog kulturnog centra. 

2.    Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{ewu broj RU-230/04, kwiga I Registra, od 29. 12. 2004. godine ostaju neizmijeweni. 

Obrazlo`ewe 

Udru`ewe Hri{}anski kulturni centar, Sarajevo, ulica Mula Mustafe Ba{eskije broj 60 je upisano u Registar udru`ewa kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem RU-230/04, kwiga I Registra, dana 29. 12. 2004. godine. 

Udru`ewe je dana 12. 2. 2009. godine podnijelo zahtjev za upis promjena u Registar udru`ewa ovog Ministarstva. 

Uz zahtjev za upis promjena u Registar udru`ewa prilo`ena je Odluka o imenovawu osobe ovla{tene za zastupawe i predstavqawe, broj 05/09 od 7. 2. 2009. godine, Odluka o razrje{ewu osobe ovla{tene za zastupawe i predstavqawe, broj 04/09 od 7. 2. 2009. godine, ovjeren potpis lica ovla{tenog za zastupawe i predstavqawe Udru`ewa i ovjerena fotokopija li~ne karte. 

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da su ispuweni uslovi u skladu sa Zakonom o udru`ewima i fondacijama Bosne i Hercegovine i Pravilnikom o na~inu vo|ewa Registra udru`ewa i fondacija Bosne i Hercegovine i stranih i me|unarodnih udru`ewa i fondacija i drugih neprofitnih organizacija ("Slu`beni glasnik biH", broj 9/02) za upis promjena u Registar udru`ewa, pa je rije{eno kao u dispozitivu. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rje{ewa mo`e se ulo`iti `alba Komisiji za `albe u roku od 15 dana od dana prijema istog. @alba se podnosi putem ovog Ministarstva u tri primjerka. 

Na ovo Rje{ewe napla}ena je administrativna taksa u iznosu od 50,00 KM za upis promjena u Registar udru`ewa Ministarstva, u skladu sa ~lanom 29. stav b. navedenog Pravilnika. 


Broj 07-50.1-156/04
23. februara 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-85/09) UPISI U REGISTAR CRKAVA I VJERSKIH ZAJEDNICA BiH 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, na osnovu ~lana 16. stava 2. Zakona o slobodi vjere i pravnom polo`aju crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 5/04) i ~lana 12. ta~ka 4. Pravilnika o uspostavi i vo|ewu jedinstvenog registra za upis crkava i vjerskih zajednica, wihovih saveza i organizacionih oblika u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 46/04), postupaju}i po prijavi Srpske pravoslavne Crkvene op{tine qubiwske u Qubiwu, donosi 

RJE[EWE 

1.    Prihvata se i upisuje u Registar za Srpsku pravoslavnu crkvu u Bosni i Hercegovini kod Ministarstva pravde, promjena lica ovla{tenog za zastupawe Srpsko-pravoslavne crkvene op{tine qubiwske u Qubiwu. 

2.    Promjena se upisuje pod registarskim brojem 15/05, kwiga broj III, sa danom 9. 2. 2009. godine, tako {to se umjesto dosada{we osobe ovla{tene za zastupawe, protojerej stavrofor, Drago Cvijanovi}, upisuje: 

    jerej Mladen @ulovi} 

3.    Ostali upisi u Registru ostaju nepromijeweni. 

4.    Naknada za upis u Registar je 50,00 KM. 


Broj 08-50.2-91/05
9. februara 2009. godine
Sarajevo Ministar
Bari{a ^olak, s. r. 

(FU-59/09) KONKURSI
NATJE^AJI
OGLASI 

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
HOTEL ELBiH DD MAKARSKA 

Na temelju ~lanka 35. stavak 2. i ~lanka 391. stavak 1. Zakona o vlasni{tvu i drugim stvarnim pravima (NN broj 91/96, 137/97, 68/98, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), Zakona o zakupu poslovnog prostora (NN 91/96), Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN 91/96, 124/97, 174/04), Odluke Upravnog odbora Hotela ELBiH d.d. Makarska broj UO-06-04-4-1/09 od 06. 03. 2009. godine, raspisuje se 

JAVNI  NATJE^AJ 

ZA DAVANJE U ZAKUP OBJEKTA HOTELA ELBiH MAKARSKA 

I. 

Raspisuje se javni natje~aj za davanje u zakup objekta Hotela ELBiH Makarska u Makarskoj, ulica Kralja Petra Kre{imira IV, broj 13, slijede}ih karakteristika: 

-    povr{ina gra|evinskog zemlji{ta    4636 m2 

-    povr{ina gra|evinskog dijela objekta    2140 m2 

-    trenutni smje{tajni kapaciteti     148 le`aja 

-    objekat nije kategoriziran u skladu sa 

    Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji 

    i posebnim standardima ugostiteljskih objekata 

    iz skupine hotela (NN 88/07 i 58/08). 

Objekat se mo`e pogledati svaki dan dok traje natje~aj od 9,00 do 15,00 sati uz prethodnu najavu. 

II. 

Objekat se daje u zakup u vi|enom stanju isklju~ivo za obavljanje hotelsko turisti~ke djelatnosti na period do 10 godina, uz obavezu zakupoprimca da navedeni objekat dovede u uslovno stanje u skladu sa Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hotela (NN 88/07 i 58/08) sa 3 zvjezdice, a po potrebi i prema lokacijskoj dozvoli odnosno drugom aktu propisanim zakonom, odnosno podzakonskim aktom. 

Zakupoprimac je du`an obezbijediti kancelarijski prostor za direktora Hotela ELBiH d.d. - Makarska. Lokacijsku dozvolu ishoduje zakupoprimac, za svoj ra~un, a u ime Hotela ELBiH d.d. Makarska. Zakup po~inje da te~e po~etkom kori{tenja objekta od strane zakupoprimca, odnosno sticanja uslova prema kategoriza- ciji objekta. 

III. 

Zakupnina ne mo`e biti manja od 40.000,00 EUR-a mjese~no za period dok traje zakupnina (plativo u HRK primjenom srednjeg te~aja HNB na dan pla}anja), s tim {to }e se ista godi{nje (na po~etku godine) za teku}u godinu uskla|ivati sa porastom tro{kova `ivota u prethodnoj godini. 

Ulaganje zakupoprimca u preure|enje poslovnog prostora }e biti priznato od strane zakupodavca na na~in i pod uvjetima koji }e biti regulirani Ugovorom o zakupu. 

Rok za realizaciju, odnosno dovo|enje objekta u uslovno stanje ne mo`e biti du`i od 8 mjeseci od dana sticanja lokacijske dozvole. 

Najpovoljnija ponuda je ponuda u kojoj ponu|a~ nudi najve}u zakupninu. 

Zakupoprimac je du`an po isteku roka zakupnine da objekat sa stalnim sredstvima i inventarom ostavi u uslovnom stanju koje zadovoljava kriterije za 3 zvjezdice. 

IV. 

Ukoliko zakupoprimac ne obezbijedi lokacijsku dozvolu u roku od 6 mjeseci, ugovor o zakupu se automatski raskida. 

V. 

Zakupodavac }e putem ovla{tene osobe nadzirati izvo|enje radova, te prisustvovati primopredaji radova, a zakupoprimac }e imati obavezu da putem izabranog izvo|a~a iste izvede sukladno tro{kovniku i drugoj dokumentaciji, koju }e prethodno odobriti zakupodavac. 

VI. 

Prijave za sudjelovanje u javnom natje~aju imaju doma}e i inozemne pravne i fizi~ke osobe koje su registrovane za obavljanje hotelsko turisti~ke djelatnosti. 

Inozemna pravna i fizi~ka osoba koja bude izabrana kao najpovoljnija za izdavanje objekta pod zakup }e se morati registrovati po propisima RH. 

VII. 

Prijave za sudjelovanje u javnom natje~aju se predaju Komisiji za provedbu natje~aja na adresu: HOTEL ELBiH d.d. Makarska, Kralja Petra Kre{imira IV, broj 13 sa naznakom Ponuda za javni natje~aj - NE OTVARATI. 

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objavljivanja javnog natje~aja u Narodnim novinama Republike Hrvatske. 

Napomena: Javni natje~aj }e biti objavljen i u "Slu`benom glasniku BiH" i dnevnom tisku u RH i BiH. 

VIII. 

Ponuda mora sadr`avati: 

1.    naziv i to~nu adresu (telefon, fax, e-mail) ponu|a~a; 

2.     ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgova~ki), strukovni, obrtni ili drugi odgovaraju}i registar, odnosno ovjerenu izjavu ili odgovaraju}u potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut ste~ajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije ve} obustavio; 

3.    dokaz pravne i poslovne sposobnosti ne smije biti stariji od {est mjeseci do dana slanja ponude; 

4.    idejno rje{enje budu}eg objekta u skladu sa zahtijevanom kategorizacijom (3 zvjezdice); 

5.    procijenjena vrijednost ulaganja u objekat za njegovo uskla|ivanje sa zahtijevanom kategorizacijom (3 zvjezdice); 

6.    visinu mjese~ne zakupnine; 

7.    izjavu da se ponu|a~ (zakupoprimac) obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti bankovnu garanciju od poslovne banke na koju }e suglasnost dati zakupodavac, na ime obezbje|enja pla}anja zakupnine za period od 10 godina, u iznosu od 10% vrijednosti desetogodi{nje zakupnine, uz napomenu da }e se garancija izdavati na godi{njem nivou (12 mjeseci) sa obavezom njene obnove prije isteka za narednih 12 mjeseci); 

8.    izjavu od poslovne banke o spremnosti pra}enja ponu|a~a u realizaciji ugovora o zakupu; 

9.    bezuslovnu bankarsku garanciju za u~e{}e u natje~aju od renomirane poslovne banke na vrijednost od 2% vrijednosti ukupne ponude (za 10 godina), bez uklju~enog PDV-a, sa rokom va`nosti 90 dana od dana krajnjeg roka za dostavu ponude; 

10.    ponu|a~ mo`e dostaviti i drugu dokumentaciju za koju smatra da je bitna; 

11.    validnost ponude je 3 mjeseca od dana isteka roka za dostavu ponude.  

Neblagovremena i nepotpuna dokumentacija ne}e se razmatrati. 

IX. 

Ugovor o zakupu }e se sklopiti u roku od 30 dana od dana dono{enja odluke o prihvatu ponude. 

Ugovor o zakupu se sklapa kao ovr{na isprava, sukladno odredbama Zakona o ovrsi, a na tro{ak zakupoprimca. 

X. 

Komisija pridr`ava pravo da poni{ti natje~aj  u cijelosti  ili djelomi~no i da ne prihvati nijednu primljenu ponudu. 

Napomena: Natje~aj je objavljen u Narodnim novinama R Hrvatske broj 41/09 od 03. 04. 2009. g. Kontakt telefon: 00 385 98 447 486. 

(so-561-a-G/09) LIKVIDACIJE - STE^AJI 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje slijede}i 

OGLAS 

I.    Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH br. 096-0-L-08-000004 od 4. 3. 2009. god., otvoren je postupak likvidacije nad du`nikom Preduze}e u mje{ovitoj svojini "Staklorad" dioni~arsko dru{tvo sa potpunom odgovorno{}u Gornji Rahi}. 

II.    Za likvidacionog upravnika odre|uje se Ma}i{ Petra, Br~ko, Aleksandra Nikoli}a 34. 

III.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju likvidacionog postupka u "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i u "Slu`benom glasniku BiH" prijave svoja potra`ivanja likvi|acionom sudiji u 2 primjerka sa dokazima. 

IV.    Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja zakazuje se za dan 17. 6. 2009. god. u 10,30 ~asova u sudnici br. 5. 

V.    Pozivaju se du`nici da bez odlaganja izmire svoje obaveze prema likvidacionom du`niku. 

VI.    Oglas o otvaranju likvidacionog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda dana 4. 3. 2009. god. u 14,00 ~asova, kada nastupaju pravne posljedice otvaranja likvidacionog postupka. 

Broj 096-0-L-08-000004 

6. marta 2009. godine 

Br~ko 

(so-487/09-G) OSTALE OBJAVE 

BOSNA I HERCEGOVINA 

Ministarstvo odbrane/obrane 

Zajedni~ki {tab/sto`er OS BiH 

Operativna komanda/zapovjedni{tvo OS 

Brigada takti~ke podr{ke/potpore 

Deminerski bataljon/bojna 

Ogla{avaju se neva`e}im registarske plo~ice motornih vozila, i to: 

- registarske plo~ice 470-K-423 

- registarske plo~ice 601-K-554 

- registarske plo~ice 517-K-747 

- registarske plo~ice 215-E-434 

(so-479/09-G) BRISAWE IZ SUDSKOG REGISTRA 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH donio je Rje{enje br. 096-0-Reg-09-000402 od 2. 4. 2009. god, koje sadr`i sljede}e podatke: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge "FINISH" Br~ko, [etali{te 113, upisano u sudski registar Osnovnog suda u Br~ko Distriktu, Rje{enjem br. D-411/02 od 13. 5. 2002. god, reg. ul. 1-132, prestaje sa radom sa 25. 3. 2009. god, na osnovu Odluke o prestanku Dru{tva u skra}enom postupku od 26. 3. 2009. god, a po prijedlogu osniva~a Gordana (Ratka) Jovanovi} iz Br~kog, Stanovi bb, preuzima obavezu da isplati sve neizmirene obaveze Dru{tva prema povjeriocima, ako iste postoje. 

Protiv Rje{enja povjerioci mogu podnijeti prigovor ovom Sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. Po pravosna`nosti Rje{enja Sud }e brisati Dru{tvo iz sudskog registra. 

Broj 096-0-Reg-09-000402 

2. aprila 2009. godine 

Br~ko 

(so-485/09-G) UPISI U SUDSKI REGISTAR 

Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-740/04 od 23. 06. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva se preduzetni~ka djelatnost pod nazivom: Samostalni preduzetnik za trgovinu i usluge "PANJIK" vl. Rado{evi} Niko, s. p., Dubrave 152 a, Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv je: "PANJIK" vl. Rado{evi} Niko s.p. Dubrave. Sjedi{te preduzetni~ke djelatnosti je: Dubrave 152 a, Br~ko Distrikt BiH. Osniva~ preduzetni~ke djelatnosti je Rado{evi} Niko, sin Ive, iz Dubrava 152 a, Br~ko Distrikt BiH. Preduzetnik }e obavljati slijede}e djelatnosti: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d. n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei, 55.403 Kafane. Osoba ovla{tena za zastupanje preduzetni~ke djelatnosti je Rado{evi} Niko - preduzetnik bez ograni~enja ovla{tenja. Preduzetnik za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.  

(SR-648-04/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-651/04 od 24. 06. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva~ i direktor Preduze}a za trgovinu i ugostiteljstvo "UNI-PROMET" d.o.o. Br~ko ul. Safeta Bega Be{lagi}a br. 6. Br~ko Distrikt BiH, ]ur~i} Petra, koje je registrovan kod Osnovnog suda Br~ko Distrikt BiH Rje{enjem broj D-1021//02 od 23. 08. 2002. godine, mati~nog registracionog broja 1-359 vr{i dopunu djelatnosti preduze}a sljede}im djelatnostima: 29.112 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila, 29.242 Monta`a, servisiranje i popravka ostalih strojeva op}e namjene d. n. 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50 403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravka motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom, 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.170 Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda na drugom mjestu nespomenuta, 51.180 Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili skupine na drugom mjestu nespomenuto, 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 74.820 Djelatnost pakiranja, 92.712 Djelatnost kladionica, 93. 020 Frizerski saloni i salon, za uljep{avanje, 93. 040 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93. 050 Ostale uslu`ne djelatnosti, na drugom mjestu nespomenute. 

(SR-650-04/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-691/04 od 24. 06. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva se PREDUZE]E ZA USLUGE I TRGOVINU "DUGA - PROM" d. o. o. Br~ko. Skra}eni naziv je. "DUGA - PROM" d. o. o. BR^KO. Sjedi{te dru{tva je, Br~ko ul. Muderisa Ibrahimbegovi}a br. 45. Osniva~ dru{tva je: Karasulji} (Jasima) Jasmin iz Br~ko Distrikta, Omerbegova}a br. 270, JMBG, 2405981181511 sa osniva~kim ulogom od 2. 000 KM upla}enog kapitala u novcu. Djelatnost preduze}a je: 45. 430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku proizvodnju, 51.640 Trgovina na veliko uredskim ma{inama i opremom, 52.470 Trgovina na malo knjigama novinama ~asopisima, papirantom robom i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, (osim oru`ja i municije), 60. 240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom saobra}aju (za vlastite potrebe), 71.330 lznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i ra~unala (kompjutere), 72.100 Pru`anje savjeta o ra~unalnoj opremi (hardweru), 72.200 Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwera), 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada baze podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih ma{ina i ra~unalnih sistem (ra~unala), 74.820 Djelatnost pakiranja, spoljno trgovinskom poslovanju dru{tvo mo`e obavljati sve poslove iz registrovane djelatnosti. Lice ovla{teno za zastupanje je direktor Mujki} (Sejfudina) Zemir iz Br~ko Distrikta, Omerbegova~a br. 86, JMBG 2510981181536 bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-652-04/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-669/04 od 25. 06. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva~ Jagati} Rafo, sin Luke iz Bijele br. k. 85 B. Br~ko Distrikt BiH, JMBG 1209945181508 l. k. 03FZC2948 izdate u Br~kom vr{i osnivanje registraciju preduze}a pod nazivom: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za promet i usluge "BOSI" Br~ko Distrikt BiH, Gornji Vuk{i}. Skra}eni naziv Dru{tva glasi: "BOSI" DOO Br~ko Distrikt BiH Gornji Vuk{i}. Sjedi{te Dru{tva: Gornji Vuk{i} br. 233. Br~ko Distrikt BiH. Djelatnost Dru{tva je: 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom jajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom ~okoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama, uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostaliom proizvodima za {iroku potro{nju, 51.510 Trgovina na veliko krutim, teku}im i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalomi sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.640 Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivima, kola~ima tjesteninama, bombonima, i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, na drugom mjestu nespomenuto, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instva, radio ure|ajima i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 55.110 Hoteli i moteli, 55.220 Kampovi i kampirali{ta, 55.230 Ostali smje{taj za kra}i boravak, 55.300 Restorani -55.401 Barovi, 55.402 Bifei, 55.403 Kafane-74.600 Djelatnost tra`enje izgubljenih osoba i za{tita, 92.330 Djelatnost sajmova i zabavnih parkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti na drugom mjestu nespomenute, 92.712 Djelatnost kladionica Dru{tvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru upisane djelatnosti i da vr{i usluge u spoljnotrgovinskom prometu. U pravnom prometu Dru{tvo za obaveze preuzete u tom prometu odgovara svom svojom imovinom, a osniva~ Dru{tva odgovara za obaveze Dru{tva do visine osniva~kog uloga. Osniva~ Dru{tva Jagati} Rafo direktor dru{tva i zastupa Dru{tvo-neograni~eno. Za zamjenika direktora osniva~ imenuje Avdulahovi} Ibrahima sin Ismeta iz Grada~ca, Kerep br. bb. imalac JMBG 1407978181968 i LK broj 4364/98 izdate u Grada~cu, koji zastupa dru{to neograni~eno u okviru datih ovla{tenja. 

(SR-653-04/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-302/04 od 07. 07. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Dosada{nji osniva~ Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "DANE-KOMERC" Preduze}e za eksport-import Br~ko, Bogi~evi} Dalibor s. Neboj{e na osnovu Ugovora o ustupanju kapitala od dana 10. 03. 2004. godine, vr{i ustupanje cjelokupnog svog osniva~kog kapitala u novcu izra`eno 5. 000 KM, a koji je unio u dru{tvo kao osniva~ki kapital, Bogi~evi} Neboj{i s. Bogoljuba iz Br~kog, JMB 3103951181506, tako da se ubudu}e jedinim osniva~em Dru{tva smatra Bogi~evi} Neboj{a s. Bogoljuba iz Br~ko Poto~ari 116, JMB 3103951181506 i lk. br. 1083/94 te na osnovu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Dru{tva od 10. 03. 2004. godine, osniva~ Dru{tva Bogi~evi} Neboj{a vr{i promjenu lica ovla{tenog za predstavljanje i zastupanje Dru{tva kao i pro{irenje djelatnosti Dru{tva, tako da }e Dru{tvo ubudu}e pored dosada registrovanih djelatnosti obavljati sljede}e djelatnosti iz standardne klasifikacije djelatnosti Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH i to: 50200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 60240 Prevoz robe (tereta) u cestovnom saobra}aju, 63110 Prekrcaj tereta, 63120 Skladi{tenje robe, 63210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju, 67130 Pomo}ne djelatnosti povezane sa finansijskim posredovanjem, a Dru{tvo }e na osnovu ve} navedene Odluke umjesto dosada{njeg direktora Dru{tva Bogi~evi} Dalibora, Dru{tvo u poslovima unutra{njeg tako i u poslovima spoljno trgovinskog prometa predstavljati i zastupati osniva~ i direktor Bogi~evi} Neboj{a sin Bogoljuba iz Poto~ara k. br. 116, JMB 3103951181506 i lk. br. 1083/94, a bez ograni~enja ovla{tenja. Tako|e na osnovu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Poslovne jedinice Dru{tva "BOGI^EVI]-PETROL" Lon~ari, osniva~ je izvr{io promjenu lica ovla{tenog za predstavljanje i zastupanje Dru{tva u Poslovnoj jedinici kao i pro{irenje djelatnosti Dru{tva u poslovnoj jedinici Dru{tva, tako da }e ubudu}e Dru{tvo i u poslovnoj jedinici predstavljati i zastupati osniva~ i direktor Bogi~evi} Neboj{a iz Poto~ara l.k. br. 116, Br~ko JMB 3103951181506 l.k. br. 1083/94, a bez ograni~enja ovla{tenja, a Poslovna jedinica Dru{tva obavljat }e djelatnosti u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva, i poslovat }e u skladu sa na~elima dobrih poslovnih obi~aja i morala. 

(SR-657-04/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-736/04 od 09. 07. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Udru`enje "Ra~unovo|a i revizora" Br~ko Distrikt BiH iz Br~kog ul. Ive Andri}a br. 4 mijenja sjedi{te Udru`enja tako da }e sada isto biti u ul. Branislava Nu{i}a br. 8. Tako|e mijenja predsjednika odbora Udru`enja i lice ovla{tenog za zastupanje, tako da je to sada: ANKA BULATOVI] JMBG 205962187980 iz Br~kog ul. Alekse [anti}a br. 21, sa neograni~enim ovla{tenjima.  

(SR-659-04/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-828/04 od 09. 07. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

"INTER-FRIGO" d. o. o. za proizvodju, promet i usluge, Br~ko Distrikt BiH vr{i promjenu direktora dru{tva imenuje se novi direktor Sarjanovi} (Svetozara) Ilija z [amca, ul. Jovana Cviji}a, br. 22. JMBG 2308940121258, bez ograni~enja ova{tenja. 

(SR-660-04/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-786/04 od 12. 07. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Junuzovi} Atif iz Br~ko Distrikta BiH, ul. Petra Ko~i}a br. 69. osniva: Preduzetnik za obavljanje zanatske djelatnosti "BAGI" vl. Junuzovi} Atif s. p. Br~ko, ul. Petra Ko~i}a br. 69. Preduzetnik }e obavljati djelatnost: 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.302 trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 52.110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei, 55.403 Kafane. Preduzetni{tvo se osniva na neodre|eno vrijeme. Preduzetni{tvo zastupa osniva~ Junuzovi} Atif. 

(SR-661-04/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-763/04 od 12. 03. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva se samostalni preduzetnik trgovinom na malo rabljenom robom u prodavnicama "F&A" vl. Sulji} Fadila s. p. Skra}eni naziv preduzetnika glasi "F&A" s. p. vl. Sulji} Fadila. Sjedi{te preduzetnika je u Br~kom, ul. Bolni~ka 14, a osniva~ i zastupnik preduzetnika je Sulji} Fadila, JMBG 0502954186526 iz Br~kog, ul. Bolni~ka 14. Preduzetnik za svoje obaveze u pravnom prometu odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Djelatnost Preduzetnika je 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavnicama, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom i pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama.  

(SR-662-04/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-821/04 od 08. 07. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva se Preduzetnik. Puni naziv iste glasi: Samostalni preduzetnik za trgovinu: "BAO-AOMAJ" Br~ko, Dubrave-Arizona, vl. Bristri} Fikret, s.p. Skra}eni naziv glasi: "BAO-AOMAJ" Br~ko, Dubrave-Arizona, vl. Bristri} Fikret. Sjedi{te je: Dubrave, Arizona lok. 57 A, ozn. 55. Osniva~ je: Bristri} ( Avdo ) Fikret, iz Grada~ca, ul. ul. B. jedinstva br. 86, jmbg: 050795718195. Lice ovla{teno za zastupanje osniva~- zastupnik, bez ograni~enja. Osniva~ odgovara za sve obaveze Preduzetnika, potpuna odgovornost. Djelatnost je: 52430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama. 

(SR-666-04/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-803/04 od 08. 07. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva~ Ibrahimovi} Smajl iz Brezova Polja bb, Br~ko Distrikt BiH, JMB 2810973181520 i lk. br. 03FZB3104, osniva samostalnog preduzetnika za trgovinu i ugostiteljstvo "BENETON" Brezovo Polje Br~ko Distrikt BiH, vlasnik Ibrahimovi} Smajl, s. p. a koji }e poslovati i pod skra}enim nazivom "BENETON" Brezovo Polje, Br~ko Distrikt BiH, vl. Ibrahimovi} Smajl, s. p. i koji }e obavljati slede}e djelatnosti i to: 45110 ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, 45310 elektroinstalacijski radovi, 52110 trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavanonicama, prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52120 ostala trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52410 trgovine na malo tekstilom, 52420 trgovine na malo odjevnim predmetim, 52430 trgovine na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52442 trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d. n. 52450 rgovine na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, 52460 trgovine na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalilm gra|evinskim materijalom 55300 restorani 55401 barovi. Samostalnog preduzetnikak }e predstavljati i zastupati osniva~ Ibrahimovi} Smajl iz Brezova Polja bb, JMB 2810973181520 i lk. br. 03FZB3104, a bez ograni~ena ovla{tenja, a na osnovu Odluke o osnivanu samostalnog preduzetnika broj 01/04 od 01. 07. 2004. godine. Osniva~ je imenovao i lice ovla{teno za zastupanje preduzetnika i to Ibrahimovi} Edinu iz Tuzle, ul. Save Kova~evi}a br. 16, JMB 1812975165017, lk. br. 04BYE8537, a bez ograni~enja ovla{tenja i poslovat }e u skladu sa na~elima dobrih poslovnih obi~aja i morala. 

(SR-668-04/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-783/04 od 08. 07. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Vr{i se registracija (osnivanje) samostalnog Preduzetnika pod nazivom, samostalni Preduzetnik "ALI]" samostalne prevozni~ke djelatnosti, Br~ko Distrikt BiH, Br~ko, Suljagi}a Sokak br. 46, vl. Ali} Aldin s. p. Sjedi{te samostalnog Preduzetnika je Br~ko Distrikt BiH, Br~ko, Suljagi}a Sokak br. 46. Osniva~ samostalnog Preduzetnika je Ali} Aldin sin Nurdina iz Br~ko Distrikta BiH, Br~ko, Suljagi}a Sokak bb, Jmbg, 1203983180088, lk. br. 04FZF6917. Djelatnost: 60240-Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju (za vlastite potrebe). Zastpnik Preduzetnika je osniva~ Ali} Aldin, Br~ko Distrikt BiH, Br~ko, Suljagi}a Sokak bb. Za svoje obaveze u pravnom prometu Preduzetnik odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Preduzetnik je fizi~ko lice koje u poslovnom smislu ima pravo da u pravnom prometu zaklju~uje ugovore i vr{i druge pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.  

(SR-669-04/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1401/04 od 26. 11. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva se mjesna zajednica "Gredice1", Br~ko Distrikt, Gredice BD; Local Community "Gredice 1", Gredice bb, Br~ko Distrikt. Skra}eni naziv je MZ "Gredice 1", B^ DC BiH LC "Gredice" B[ DC BiH. Sjedi{te mjesne zajednice "Gredice 1" je Gredice bb, Br~ko Distrikt BiH. Ovla{tena osoba za zastupanje i predstavljanje MZ "Gredice 1" je predsjednik MZ, Ljubomir Kova~, sa JMBG: 2311967102086, sa LK br: 03FZB4688 i mjestom boravka u Novo naselje "Pirometal" b. b., Br~ko Distrikt BiH. 

(SR-1350/04- BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1502/04 od 15. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge "PLANTLAND" Br~ko, ul. Milana Raki}a br. 3, registrovano rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH br. D-1429/02 od 13. 11. 2002. godine vr{i pro{irenje djelatnosti i istupanje jednog osniva~a. Iz dru{tva istupa osniva~ Ni~eti} Bo`o sin Du{ana iz Br~kog, JMBG: 1303965181500, sa danom 17. 11. 2004. godine, te osniva~u koji ostaje Ni~eti} Danielu iz Br~kog ustupa osniva~ka sredstva, koja ~ine iznos od 2.500,00 KM. Dru{tvo pored ranije registrovanih djelatnosti obavlja i sljede}e djelatnosti: 51.410 - Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 - Trgovina na veliko odje}om, 51.422 - Trgovina na veliko obu}om, 52.410 - Trgovina na malo tekstilom, 52.420 - Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 - Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.620 - Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 52.630 - Ostala trgovina na malo izvan prodavnica. 

(SR- 1351/04- BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1494/04 od 17. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Dru{tvo "LONG SHI" d. o. o. DUBRAVE, BR^KO DISTRIKT, vr{i promjenu osniva~a, tako da dru{tvu pristupa i novi osniva~ ZHENG HAIQING iz Fujian, NR Kina br. Paso{a P CHN 148767427 izdat u Budimpe{ti, sa boravi{tem u Br~ko Distriktu, Dubrave bb, sa preuzetim osniva~kim ulogom od 500,00 KM od osniva~a Zhou Aimei iz Kine. 

(SR-1377/04- BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-155004 od 20. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

"KAFE BAR LA COSTA" Br~ko Distrikt BiH, vl. \uki} Neboj{a, s. p. mijenja stari naziv ulice sjedi{ta po odluci Skup{tine Br~ko Distrikt BiH u novi naziv tj. ul. 8. marta, te pro{iruje svoju djelatnost sa {ifrom djelatnosti 92340 Ostale zabavne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute (igre na autimatima za igre na sre}u). 

(SR-1378/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1535/04 od 15. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

"WELD MAG"d. o. o. BR^KO DISTRIKT vr{i pove}anje osniva~kog uloga, za iznos od 150.000,00 KM tako da sada osniva~ki ulog iznosi 155.000,00 KM u novcu.  

(SR-1354/04 BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1542/04 od 16. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Caffe bar "SAN ANTONIO", Br~ko Distrikt, Bijela, vl. An|i} Anto s. p. Vr{i pro{irenje djelatnosti i sa 55.403 Kafane, -igre na sre}u putem automata za igre na sre}u. 

(SR-1355/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1527/04 od 15. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva~ Zanatsko-trgovinska radnja "AVDI]" vl. Avdi} Fadila s. p. Br~ko, Br~ko Distrikt BiH, Gornji Rahi} br. 58, osnovana Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH, br. D-1369/04 od 18. 11. 2004 god. vr{i odjavu radnje i brisanje iz sudskog registra sa danom 09. 12. 2004. godine. 

(SR-1352/04- BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1543/04 od 16. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovo suda slijede}i podaci: 

Ugostiteljska radnja kafe bar "Club 501" Br~ko, vl. \oki} Tomislav s. p. vr{i pro{irenje djelatnosti i sa: 55.401 Barovi, 55.402 Bifei. 55.403 Kafane, 92.340 Ostale djelatnosti zabavne, d.n. - igre na sre}u putem automata za igre na sre}u. Bri{e djelatnost, i to: 92.710 Djelatnost kockarnica i kladionica. 

(SR-1356-04- BR 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1462/04 od 20. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Kafe bar "KORNER" Br~ko, ul. Svetog Save-Lamela 120, vlasnik \oki} Dragica s. p., vr{i dopunu djelatnosti: 92340-Ostale zabavne djelatnosti, d. n. - Prire|ivanje igara na sre}u putem automata. 

(SR-1374/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1511/04 od 22. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Prestaje sa radom i bri{e se iz registra Trgovinska radnja "NIKAKO", Br~ko, vl. Moranjki} Mirzet s. p. Br~ko, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Dubrave, tr`nica "Arizona". sa 08. 12. 2004. godine. 

(SR-1360/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1520/04 od 15. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar slijede}i podaci: 

UGOSTITELJSKA RADNJA CAFE BAR "108" Br~ko Distrikt, Dubrave, vl. Tomi} Ru`a s. p., sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Dubrave br. 130, pro{iruje registrovanu djelatnost, pa }e ubudu}e obavljati i djelatnosti: Igre na automatima za igre na sre}u. 

(SR-1358/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-779/04 od 30. 06. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovo suda slijede}i podaci: 

Prestaje sa radom i bri{e se iz sudskog registra Trgovinsko ugostiteljska radnja "DAMJAN"Br~ko Distrikt, ul. Semberska br. 73. vl. Radi} Panto s. p., sa danom 28. 06. 2004. godine. 

(SR0 623/04- BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1588/04 od 28. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Prestaje sa radom i bri{e se iz sudskog registra Samostalni preduzetnik za trgovinu "POLJOPRIVREDNA APOTEKA-GORANKA" Br~ko, vl. Staki} Aleksa s. p. danom 21. 12. 2004. godine. 

(SR-1395/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1589/04 od 28. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

"ENIS" Br~ko, vl. Mahmutovi} Enis, s.p. vr{i pro{irenje djelatnosti i sa: 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei. 

(SR-1396/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-864/04 od 21. 07. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Samostalni preduzetnik za izradu, popravku i trgovinu na malo nakitom "SAFIR BR^KO, vl. Marijana Petrovi}, s. p. iz Br~kog Ul. Bosne Srebrne bb prestaje sa obavljanjem svoje djelatnosti sa danom 15. 07. 2004. godine. 

(SR-702/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-863/04 od 21. 07. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljede}i podaci: 

Prestaje sa radom i bri{e se iz registra Preduzetnik za prijevoz putnika "Avdi} Edin" s. p. ul. Lj. Krbanovi} 8 sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Br~ko, Lj. Krbanovi} br. 8 sa 19. 07. 2004. g. 

(SR-703/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-796/04 od 23. 07. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva~ Had`i} Mujo sin E{efa iz Br~kog, ul. Omerovi}a br. 10, donio je Odluku br. 1/2004 od 28. 06. 2004. godine, o osnivanju Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u. Naziv firme je: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge "PROFESSOR" Br~ko Distrikt BiH. Skra}eni naziv je: "PROFESSOR "d. o. o., sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu BiH, ul. \ermanovi}a br. 3. Osniva~ je Had`i} Mujo sin E{efa iz Br~kog, ul. Omerovi}a br. 10, JMBG: 1102978181512, sa osniva~kim kapitalom u iznosu od 2.000,00 KM, u novcu. Djelatnosti: 22140-Izdavanje zvu~nih zapisa, 22150-Ostala izdava~ka djelatnost, 31500-Proizvodnja sijalica i elektri~hih svjetiljki, 45340-Ostali instalacioni radovi, 45410-Fasadni i {trukaturni radovi, 45441-Farbarski radovi, 45442-Staklarski radovi, 51180-Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda na drugom mjestu nespomenuto, 55401-Barovi, 70310-Agencija za saobra}aj nekretnina, 71100-Iznajmljivanje automobila, 73201-Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u dru{tvenim znanostima, 74130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74140 - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, 74400-Promid`ba (reklama i propaganda), 74500-Agencija za zapo{ljavanje i posredovanje radne snage, 74830-Tajni~ke i prevodila~ke djelatnosti, 74841-Djelatnost organizatora, sajmova, izlo`bi i kongresa, 74842-Djelatnost dizajniranja, aran`iranja i dekoracije, 74843-Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenuto, 80422-Obrazovanje odraslih na drugom mjestu nepomenuto, 92110-Snimanje filmova i videofilmova, 92120-Distribucija filmova i videofilmova, 92130-Prikazivanje filmova, 92200-Radijska i televizijska djelatnost, 92330-Djelatnost sajmova i zabavnih parkova, 92400-Djelatnost novinskih agencija, 92522-Za{tita kulturne ba{tine, Dru{tvo ima neograni~ena ovla{tenja u okviru djelatnosti u pravnom prometu. Za obaveze u pravnom prometu Dru{tvo odgovara svim svojim sredstvima-potpuna odgovornost. Dru{tvom upravlja uprava, a ~lanovi Uprave su osniva~ i direktor Dru{tva, koji su ovla{teni da vode poslove Dru{tva i zastupaju Dru{tvo bez ograni~enja. Direktor Dru{tva je Kurtagi} Samir sin Hamze iz Br~kog, ul. \ermanova br. 3, JMBG, 1402983181516. Direktor zastupa Dru{tvo u unutra{njem i spoljnotrgovinskom prometu u okviru upisanih djelatnosti, bez ograni~enja. 

(SR-704/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-907/04 od 04. 08. 2004. godine, upisani su sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Prestaje sa radom i bri{e se iz sudskog registra Trgovinska radnja "NASA" s. p. Dubrave, Br~ko Distrikt, vl. Gluhi} Aida sa danom 19. 07. 2004. godine.  

(SR-739-04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-905/04 od 03. 08. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

AUTOPREVOZNIK "^ORBAD@I]-TRANS" vl. ^orbad`i} Faruk s. p. Br~ko, Br~ko Distrikt BiH, Brka bb. Vr{i promjenu sjedi{ta tako da je novo sjedi{te Br~ko, ul. Fra Serafina Ze~evi}a br. 25. 

(SR-740/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1596/04 od 29.12. 2004. godine, upisani su sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva~ Zeherovi} Na|ija, k}i Ibrahima, JMBG 0312957186558 i l. k. br. 04FZE0513, sa mjestom boravi{ta Br~ko, Begova~a br. 65 osniva samostalnog preduzetnika pod nazivom Trgovinska radnja "NA\IJA" vl. Zeherovi} Na|ija s. p. Br~ko, sa sjedi{tem u Br~ko Distrikt BiH Begova~a br. 65, koji zastupa istu u pravnom prometu, bez ograni~enja a za preuzete obaveze odgovara svojom imovinom, a koja }e obavljati slijede}e djelatnosti, 52110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima, i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.201 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima, 52240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninom, bombonama i slatki{ima, 52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina ana malo tekstilom, 52.420 Tgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|aje i TV ure|ajima i poslova~e sa na~elima dobrih poslovnih obi~aja i morala. 

(SR-1245-04/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1616/04 od 30. 12. 2004. godine upisani su sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Prestaje sa radom i bri{e se iz sudskog registra Trgovinska radnja "KE[E - TEX" Br~ko Dubrave, " Arizona" vl. Ke{etovi} Mehmed, s. p., sa danom 27. 12. 2004. godine. 

(SR-1247/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1431/04 od 30. 11. 2004. g, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva~i i vlasnik preduze}a "Edir" d.o.o. za trgovinu, usluge i proizvodnju, Gornji Rahi} 27, Zaimovi} Edin vr{i pro{irenje djelatnosti tako {to postoje}oj djelatnosti dodaje i djelatnost 92.340 Ostale zabavne djelatnosti na drugom mjestu ne pomenute. U ostalom djelu registracija firme ostaje nepromijenjena.  

(SR-1277-04/BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1557/04 od 22. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva se preduzetnik koji }e poslovati pod nazivom TRGOVINSKA RADNJA "M.S.I-SOFT" Dubrave, Br~ko Distrikt vl. Pe{tali} Samira, s. p. Sjedi{te preduzetnika je Dubrave Tr`nica "Arizona" Br~ko Distrikt. Osniva~ preduzenika je: Pa{tali} (Bajro) Samira iz Grada~ca, Donji Lukavac bb. JMBG: 0610981186942. Odluka o osnivanju od 16. 12. 2004. osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Djelatnost je 52.110 Trgovina na malo nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama (osim oru`ja i municije), bez ograni~enja ovla{tenja. 

(BR-1362/04) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1469/04 od 20. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

"FRATELO" Caffe bar Bijela bb. Br~ko Disktrikt BiH vl. Maglica Nedeljko s. p. donosi Odlukun o dopuni djelatnosti preduzetnika. Uz postoje}e djelatnosti: 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}em i duvanskim proizvodima. 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama. 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em. 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima. 52.230 Trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima. 52.240 Trgovina na malo hljebom pecivom, kola~ima, bombonama i slatki{ima. 52.250 Trgovina na malo alkoholnim pi}ima, i 52.260 Trgovina na malo duvanskim proizvodima. 55.300 Restorani, 55.401 Bar, 55.402 Kafana, 55.510 Kantine (Menze), 55.520 Snabdijevanje pripremljenom hranom (Catering), Preduzetnik }e ubudu}e obavljati i sljede}u djelatnost: 92.340 Ostali zabavne djelatnosti na drugom mjestu nespomenute. - Igre na automatima za igre na sre}u. 

(SR-1364-04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1519/04 od 21. 12. 2004. godine, upisani u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva se Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za promet gra|evinskim materijalom i usluge "ADELA I [EJLA", Br~ko Distrikta BiH, a koje }e poslovati pod skra}enim nazivom: d.o.o. "ADELA I [EJLA" Br~ko Distrikt BiH, sa sjedi{tem u Br~ko Distrikta BiH, ul. Zaima Mu{anovi}a br. 36 Osniva~ dru{tva je Hrlovi} Sulejman iz Br~kog ul. Zaima Mu{anovi}a 36, JMBG: 2212960181500, L. K. br. 04FZG8651, sa osniva~kim ulogom od 2. 000, 00 KM u novcu - 100% kapitala. Djelatnost dru{tva je: 45110 - Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, 45211 - Visokogradnja, 45213 - Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih djelova, 45220 - Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45310 - Elektroinstalacijski radovi, 45320 - izolacijski radovi, 45330 - Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanja, ventilaciju i hla|enje, 45340 - Ostali instalacijski radovi, 45410- Fasadni i {trukaturni radovi, 45420 - Ugradnja stolarije, 45430 - Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45441 - Farbarski radovi, 45442- Staklarski radovi, 45450 - Ostali zavr{ni radovi, 51130 - Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, 51150 - Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom, 51.531 - Trgovina na veliko drvetom, 51532 - Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51540 - Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51700 - Ostala trgovina na veliko, 60240 Prevoz robe (tereta) u cestovnom saobra}aju /za vlastite potrebe/. Naprijed navedene djelatnosti Dru{tvo }e obavljati i u spoljnotrgovinskom prometu. Lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva je direktor Hrlovi} Sulejman iz Br~kog, ul. Zaima Mu{anovi}a 36, JMBG 2212960181500, L. K. br. 04FZG8651, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-1367/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1541/04 od 20. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

CAFFE- BAR "MERAK" s. p. GORNJI RAHI], Br~ko Distrikt, vl. Ku~ Husein, sa sjedi{tem u Br~kom Distriktu, Gornji Rahi}, pro{iruje registrovanu djelatnost, pa }e u budu}e obavljati i djelatnosti: 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, na drugom mjestu nepomenuto, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute 93. 020 Frizerski saloni i saloni za uljep{avanje, - Igre na automatima za igre na sre}u. 

(SR-1371/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1459/04 od 22. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda, slijede}i podaci: 

Samostalni Preduzetnik za ugostiteljstvo CAFFE BAR "LIBERTAS" Br~ko, vl. Desimir \oki} iz Br~kog, s. p. vr{i izmjenu i dopunu Odluke o osnivanju samostalnog Preduzetnika i to tako {to pored ranijeg lica ovla{tenog za zastupanje dodaje i novo lice ovla{teno za zastupanje \oki} Mirjana k}i Milorada iz Br~kog, ul. Slavka Ba{i}a br. 25 JMBG: 0611971186568, bez ograni~enja, a umjesto ranije djelatnosti 55400- Barovi sada su nove djelatnosti : 52110 - Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima, duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52410 - Trgovina na malo tekstilom, 52420 - Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52430 - Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52483 - Trgovina na malo sportskom opremom, 52484 - Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52485 - Trgovina na malo cvije}em, 52630 - Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55300 - Restorani, 55401 - Barovi, 92340 - Ostale zabavne djelatnosti na drugom mjestu nespomenute, igre na automatima za igre na sre}u. 

(SR-1388/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1446/04 od 30. 11. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Preduze}e za promet i usluge "BR^KO MARKET" d. . o. o Br~ko Distrikt BiH, registrovano rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH br. D-675/03 od 25. 04. 2003 godine vr{i pro{irenje djelatnosti, tako da pored registrovanih djelatnosti dru{tvo obavlja i slijede}e djelatnosti: 60. 211- Prevoz putnika u cestovnom saobra}aju, redoviti (linijski) - za sopstvene potrebe i 60-212- prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobra}aju, redoviti (linijski)- za sopstevene potrebe. 

(SR-1275/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1489/04 od 22. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva~ VLADAN STANIMIROVI] IZ Ti{}a-Vlasenica JMBG: 0402980183735 l.k. br. 04FUA5222, osniva samostalnog preduzetnika TRGOVINA "VLADO" Br~ko Distrikt BiH, vl. Vladan Stanimirovi}, s. p. sa sjedi{tem u Br~ko Distrikt BiH Tr`nica Arizona, lokacija br. 94, oznaka hala br. 5., a preduzetnik }e obavljati djelatnosti iz standardne klasifikacije djelatnosti Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikt BiH, i to: 52410 Trgovina na malo tekstilom, 52420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, na drugo mjesto nepomenuto, 52620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, preduzetnika }e predstavljati i zastupati VLADAN STANIMIROVI] iz Ti{}a- Vlasenica JMBG: 0402980183735 i L. K. br. 04FUA5222, a bez ograni~enja ovla{tenja i poslovat }e sa na~elima dobrih poslovnih obi~aja i morala. 

(SR-1399/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1635/04 od 30. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Preduzetnik za trgovinu "ARSENAL", vl. Drmi} Dejana, s. p. Dubrave bb, Br~ko prestaje sa radom 27. 12. 2004. godine i ima se brisati iz sudskog registra. 

(SR-1265/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1631/04 od 30. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Vr{i se upis prestanka rada preduzetnika pod nazivom: Preduzetnik za ugostiteljstvo i usluge "DUGA NJIVA", Br~ko Distrikt BiH, Dubrave bb, vl. Deanovi} Niko, s. p. Datum prestanka obavljanja djelatnosti je 27. 12. 2004. godine. Po pravosna`nosti rje{enja navedena preduzetni~ka djelatnost brisat }e se iz Registra ovog suda zavedena pod brojem registarskog ulo{ka 3-785 po rje{enju D-1502/02 od 15. 11. 2002. godine. 

(SR-1266/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1442/04 od 30. 11. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Vr{i se upis Odluke o prestanku rada samostalnog preduzetnika Trgovinska radnja "PALMERS" Br~ko ul. Svetog Save br. 53., vl. Vasi} Nedeljka iz Br~kog, ul. Branka Kisi}a br. 11, JMBG: 0707974177664. Preduzetnik prestaje sa radom 25. 10. 2004. godine i provodi postupak brisanja preduzetnika iz sudskog registra Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH. 

(SR-1274/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1566/04 od 22. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Bri{e se iz sudskog registra trgovinska radnja "SAN-PROM" Br~ko Distrikt, Dubrave, vl. Habibovi} Nihada, s. p., a na osnovu Odluke osniva~a o prestanku sa radom od 12. 12. 2004. Preduzetnika zastupa i predstavlja Habibovi} (Safer) Nihada iz Br~kog Distrikta, Cerik bb, JMBG: 0103975187393. Sjedi{te preduzetnika je : Br~ko Distrikt, Dubrave, tr`nica "Arizona". 

(SR-1260/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1435/04 od 30. 11. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Bri{e se iz sudskog registra Trgovinska radnja "MARA[", Br~ko, vl. Spahali} Ha{im, s. p., sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Dubrave, tr`nica "Arizona", a na osnovu odluke osniva~a o prestanku sa radom od 24. 11. 2004. godine. Preduzetnika zastupa i predstavlja osniva~ Spahali} (Hasan) Ha{im iz Br~kog, ul. Bolni~ka bb, JMBG: 2103953181562. 

(SR-1273/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1432/04 od 30. 11. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Kafe Bar "KOD BELOG" ul. Bosne Srebrene br. 15. Br~ko Distrikt vl. Filipovi} Ivo s. p. vr{i pro{irenje djelatnosti i sa:  92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d. n. igre na sre}u putem automata za igre na sre}u. 

(SR-1272/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1517/04 od 14. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Preduzetnik za ugostiteljstvo KONOBA "KING-HOLIDAY" vl. Pamuk~i} Ferid, s. p., Brka bb Br~ko, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Brka bb, pro{iruje registrovanu djelatnost, pa }e u budu}e obavljati i djelatnosti: 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, i - igre na automatima za igre na sre}u. 

(SR-1295/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1438/04 od 30. 11. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Samostalni preduzetnik ugostiteljstvom "HAMBAR-GRIL OKANO" Restoran- ul. Vase Pelagi}a br. 12 Br~ko Distrikt BiH, vl. ]erimagi} Azur s. p. vr{i dopunu djelatnosti pa }e pored registrovane {ifre iz Rje{enja br. D-725/02 od 26. 06. 2002. godine dopuniti djelatnost slijede}im {iframa: 71.330 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uklju~uju}i ra~unala (kompjutere), 71.400 iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i ku}anstvo, 92.340 ostale zabavne djelatnosti, d. n., 92.720 Ostale rekreacijske djelatnosti, d. n. za zastupanje subjekta ovla{ten je osniva~ ]erimagi} Azur sa prebivali{tem u ul. Milana Raki}a 4/C Br~ko Distrikt BiH JMBG 0808973181529, L. K. br. 03FZC2269. 

(SR-1276/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1400/04 od 30. 11. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva~ Radojka Grahovac iz Br~kog ul. Berberovi}a br. 4 . JMBG: 0203961118245, i l.k. br. 04FZE2414 osniva samostalnog preduzetnika TRGOVINA "BUDA" Br~ko Distrikt BiH, vl. Radojka Grahovac, s. p, sa sjedi{tem u Br~ko Distrikt BiH ul. Buvlja pijaca ul. Kantard`i}a, a preduzetnik }e obavljati djelatnosti iz standardne klasifikacije djelatnosti Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH i to: 52410 Trgovine na malo tekstilom, 52420 Trgovine na malo odjevnim predmetima, 52442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, na drugom mjestu ne pomenuto, 52620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, Preduzetnika }e predstavljati i zastupati osniva~ Radojka Grahovac iz Br~kog ul. Berberovi}a br. 4. JMBG: 0203961118245, i L. K. br. 04FZE2414, a bez ograni~enja ovla{tenja i poslovat }e sa na~elima dobrih poslovnih obi~aja i morala. 

(SR-1270/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1498/04 od 10. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

"BOBO" Br~ko Distrikt, Brezik, vl. Miri} Ru`ica s. p. prestaje sa radom 07. 12. 2004. godine ima se brisat iz sudskog registra. 

(SR-1279/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1537/04 od 23. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva~i Osmanba{i} Alija sin Hasana, iz Br~kog- Ogra|enovac k. br. 92, JMBG: 1807973181518, L. K. br. 03FZA0348 Br~ko i Reberski Nikica, sin Stjepana iz R. Hrvatske- Bo{njaci, ul. [trosmajerova 131, JMBG: 0203965303519, paso{ R. Hrvatske br. 002126594 @upanja, u skladu sa Zakonom o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH osnivaju preduze}e koje }e poslovati sa punim nazivom: Proizvodno-Trgova~ko preduze}e "IMPERA-ELEKTRONIK" d.o.o. Br~ko. Skra}eni naziv : "IMPERA-ELEKTRONIK" d.o.o. Br~ko. Sjedi{te: Br~ko Distrikt BiH- Ogra|enovac k. br. 92. Djelatnosti Dru{tva : 20. 500 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, predmeta od pluta, slame i pletarskih materijala 25. 240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 29.242 Monta`a, servisiranje i popravka ostalih ma{ina op{te namjene, d. n., 31. 622 Monta`a, servisiranje i popravka ostale elektri~ne opreme, d. n., 36. 140 Proizvodnja ostalog namje{taja, d. n., 36. 500 Proizvodnja igara igra~aka, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d. n. dru{tvo }e u okviru registrovanih djelatnosti obavljati i spoljnotgovinske djelatnosti. Lice je ovla{teno za zastupanje Dru{tva je Osmanba{i} Alija, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja. Za obaveze stvorene u pravnom prometu, Dru{tvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom.  

(SR-1382/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1351/04 od 30. 11. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva se Dru{tvo. Puni naziv glasi: D.o.o. za proizvodnju i prodaju "INTERSLAWEK" Br~ko, Dubrave, Arizona. Skra}eni naziv glasi: D.o.o. "INTERSLAWEK" Br~ko, Dubrave, Arizona. Sjedi{te je Br~ko, Dubrave, Arizona, lok. br. 21. Osniva~ je : Dinler Saffet, Turska, Istanbul, ul. Davutpa{a 93/1, br. Paso{a TR-K N 069148. Osniva~ je i direktor Dru{tva, bez ograni~enja. Zamj. direktora su Hazir (Selim) Akova iz Istanbula, Bayranpa{a bb, br. Paso{a TR-L N818458 i Aj{a (Nuraga) Bijeli} iz Grada~ca, Vu~kovci bb, JMBG: 0707970186960, L. K. br. 1554/97, bez ograni~enja. Dru{tvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom, potpuna odgovornost. Osniva~ki ulog je 2. 000 KM u novcu, osniva~ sa 100% udjela. Djelatnost je: 17 250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17 300 Dovr{avanje tekstila, 17 401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za ku}anstvo, 17 402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 18 100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 19 200 Proizvodnja ko`ne galanterije, sedlarski i remenarskih proizvoda, 19 301 Serijaska proizvodnja obu}e, 51 160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51 180 Posredni{tvo u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda, d. n., 51 190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51 410 Trgovina na veliko tekstilom, 51 421 Trgovina na veliko odje}om, 51 422 Trgovina na veliko obu}om, 51 470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51 560 Trgovina na veliko ostalim proizvodima, 51 640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, 51 700 Ostala trgovina na veliko, 52 120 Ostala trgovina u nespecijalizovanim prodavnicama, 52 410 Trgovina na malo tekstilom, 52 420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52 430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52 500 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, 52 620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 55 300 Restoran, 55 401 Barovi, 55 402 Bifeji, 55 403 Kafane, 60 240 Prevoz robe u cestovnom prometu za vlastite potrebe, 63 120 Skladi{tenje robe, 74 120 Ra~unovodstvenim, knjigovodstveni i revizijski poslovi, savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74 840 Ostale poslovne djelatnosti, na d. n. navedene djelatnosti dru{tvo }e obavljati u unutra{njem i spoljno trgovinskom prometu. 

(SR-1269/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1521/04 od 14. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Vr{i se upis dopune djelatnosti samostalnog preduzetnika Video-Klub "FOX-MAX" Br~ko Distrikt BiH, Suljagi}a Sokak br. 19, vl. Cviko Mersed, s. p. Pored ve} upisanih djelatnosti, preduzetnik }e obavljati i djelatnosti pod {iframa 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d. n., - Igre na automatima za igre na sre}u. Ostali upisi ostaju ne promijenjeni. 

(SR-1292/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1419/04 od 10. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Vr{i se dopuna djelatnosti u "Alma" s. p. vl. Tursunovi} Ibrahim, Mao~a bb, Br~ko DC BiH. Pored ve} upisanih djelatnosti dodaju se djelatnosti pod slijede}im {iframa: 92.340 Ostale zabavne igre d. n. i djelatnost - Igre na automatima za igre na sre}u. 

(SR-1294/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1510/04 od 13. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Bri{e se iz sudskog registra samostalni preduzetnik za trgovinu "HANI", Br~ko, Dubrave-Arizona, vl. Bandi} Hana, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Dubrave, tr`nica Arizona, a na osnovu Odluke osniva~a o prestanku sa radom od 07. 12. 2004. god. Preduzetnika zastupa i predstavlja osniva~ Bandi} ([aban) Hana iz Lukavca, ul. Sarajevska bb, JMBG: 1902964125012. 

(SR-1291/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1509/04 od 10. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Bri{e se iz sudskog registra Samostalni preduzetnik za trgovinu "ARMIN-TEKSTIL" Br~ko, Dubrave, Arizona, vl. Kari} Amela, sa sjedi{tem u Br~ko Distriktu, Dubrave, tr`nica "Arizon", a na osnovu odluke osniva~a o prestanku sa radom od 03. 12 2004. god. Preduzetnika zastupa i predstavlja Kari} (Eshab) Amela iz Srebrenika, Ljenobud br. 98, JMBG: 2811974183304. 

(SR-1281/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1454/04 od 06. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Trgova~ka radnja "MESNICA T&M" Br~ko, vl. Teodorovi} Dragan, s. p. registrovano rje{enje Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH br. D-166/04 od 26. 02. 2004. god., vr{i pove}anje broja lica ovla{tenih za zastupanje, tako da }e pored osniva~a i zastupnika Teodorovi} Dragana, preduzetnika zastupati i Teodorovi} Joka k}i Trivuna iz Br~kog, ul. Pere Zrelca br. 5, JMBG: 2806950187990, L. K. br. 03FZB0427 Br~ko Distrikt BiH- zastupnik bez ograni~enja. 

(SR-1282/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1453/04 od 06. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Samostalni preduzetnik "KOBRA" Distribucija filmova i video filmova- Gornji Rahi} bb, Br~ko Distrikt BiH vl. Li{i} Fadil s. p. vr{i dopunu djelatnosti s. p. slijede}om {ifrom: 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d. n. Za zastupanje subjekata ovla{ten je osniva~ Li{i} Fadil sa prebivali{tem u Gornjem Rahi}u br. 99 Br~ko Distrikt BiH JMBG 1211973181534 i L. K. br. 03FZC3286. 

(SR-1284/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-773/04 od 14. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Vr{i se upis osobe ovla{tene za zastupanje Dru{tva d.o.o. "INTERDRVO" za proizvodnju, trgovinu i usluge, Br~ko, ul. Dr. Mehmeda Spahe 33. Pored direktora, Dru{tvo }e u budu}e zastupati i Tvica Lejla k}i Saliha iz Brke 30, Br~ko Distrikt BiH, JMBG: 1407966186506- zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-1285/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1450/04 od 02. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Prestanak sa radom i brisanje iz sudskog registra "BOR" Trgovina na malo mje{ovitom robom, Br~ko Distrikt BiH, Brka bb, vl. Ibrahimovi} Ned`ad, s. p. JMBG: 2305954181521, L. K. br: 04FZE3235. Datum prestanka sa radom 30. 11. 2004. godine. 

(SR-1288/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-855/04 od 16. 07. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Prestaje sa radom Knji`ara "GLOBUS", Br~ko Distrikt, ul. Miroslava Krle`e br. 50, vl. Gaji} Milena, s. p. sa danom 10. 07. 2004. godine i bri{e se iz sudskog registra. 

(SR-687/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-822/04 od 08. 07. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

"ALPINA" Br~ko, vl. Ili} Jasna, s. p. sa sjedi{tem Br~ko, ul. L. Bra}e Ribnikar 29 prestaje sa radom 01. 07. 2004. godine. 

(SR-667/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-820/04 od 08. 07. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

D.o.o. "BSP" Br~ko, podru`nica "BSP" Sarajevo mijenja sjedi{te Podru`nice u Sarajevu ul. Radni~ka br. 19a. 

(SR-665/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-745/04 od 22. 06. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Prestaje sa radom i bri{e se iz sudskog registra AUTO PREVOZNIK "SMAJLOVI]" Br~ko Distrikt, Dubrave, vl. Smajlovi} Mirsad s. p. sa danom 22. 06. 2004. godine. 

(SR-641/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1612/04 od 29.12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva~ s. p. "MK" gra|evina, Br~ko Distrikt BiH ul. Omladinska br. 11, vl. Karasulju}i [efik s. p. (JMBG 1006963182513 sa prebivali{tem u ul. Omladinska br. 11 Br~ko Distrikt BiH) vr{i dopunu djelatnosti sa sljede}om djelatno{}u: 60. 240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju. 

(SR-1244/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1464/04 od 28. 12. 2004. g., upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

"RZ-Komerc", d. o. o. za vanjski i unutra{nji promet, trgovinu i usluge, Brka bb, Br~ko Distrikt BiH, dopunjava djelatnost sa:92.340 Ostale zabavne djelatnosti d. n. (igre na automatima za igre na sre}u). 

(SR-1243/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-706/04 od 29.06. 2004. g., upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva se Dru{tvo pod nazivom: Trgovinsko preduze}e "Li Ming", d.o.o. Seonjaci. Sjedi{te je u Br~ko Distriktu, Seonjaci bb. Osniva~ je Zhang Liping iz Kine, paso{ GO66660050.Osniva~ za obaveze Dru{tva odgovara samo do visine osniva~kog uloga. Osnovni kapital Dru{tva ~ini 2.000 km, upla}enih u banci. Djelatnost dru{tva je: 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko el. Aparatima za doma}instvo, radio i tv ure|ajima; 51440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, daterd`entima; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina an veliko ostalim proizvodima za {iroku proizvodnju, 51.540 Trgovina na veliko `elj. Robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodu i grijanje; 51.640 Trgovina na veliko uredskim ma{inama i opremom; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim prozvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima; 52.450 Trgovina na malo el. Aparatima za doma}instvo, radio i tv ure|ajima; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom, uredskim poku}stvom, kompjuterima i posebnim softverima i telekomunikacijskom opremom; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijolizovanim prodavaonicama; 55.300 Restorani. Dru{tvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgoviskog promata. Za direktora Dru{tva imenuje se Zhang Liping iz Kine, paso{ GO6666005, SA BORAVI[TEM U Seonjacima, bez ograni~enja. 

(SR-629/04-BR) 


 Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-755/04 od 25. 06. 2004. g., upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za izgradnju i projektovanje "POLIS SALDEA GROUP"Ul. Bosne Srebrne bb. Br~ko, vr{i promjenu sjedi{ta, tako da se sjedi{te nalazi u Br~kom, ul. 8. marta br. 14. 

(SR- 633/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-724/04 od 23. 06. 2004. g., upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Dru{tvo "ZHONG-LIAO" BR^KO, Cerik bb, vr{i promjenu osniva~a dru{tva tako da pored dosada{njih osniva~a, dru{tvu pristaju i novi osniva~ XIAO YIQIANG iz Liaoning ul. Fushun Liao Ning broj paso{a CHN 149694837 U Kini, sa osniva~kim ulogom od 500 KM. 

(SR-646/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-751/04 od 29.06. 2004. g., upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Dru{tvo "MING DA" Br~ko Distrikt BiH, vr{i promjenu osniva~a, tako da pored dosada{njeg osniva~a dru{tvu pristupaju i TANG YUNYAN iz Zhejiang Republika Kina broj paso{a: G09632402 sa boravi{tem u Br~kom ul. Isidora Poljaka bb. XU XIAOFEI iz Zheijang Republika Kina broj paso{a G 00533473, SA BORAVI[TEM U Br~kom ul. Isidora Poljaka bb. Sa osniva~kim ulogom od po 1.500,00 KM u novcu. 

(SR-626/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-627/04 od 28. 06. 2004. g., upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Preduze}e "ANDRIJA[EVI]" d.o.o. Br~ko Distrikt, vr{i promjenu adrese sjedi{ta podru`nice u Banja Luci, tako {to umjesto stare adrese Banja Luka, ul. Pilanska bb, va`i nova: Banja Luka, ul. Veljka Mla|enovi}a bb. Ostali podaci su bez promjene. 

(SR-636/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-696/04 od 23. 06. 2004. g., upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva~ Trgovinske radnje "ERIKATEX" vl. Salijevi} Suada s.p. Br~ko, Br~ko Distrikt BiH, Dubrave (tr`nica Arizona), osnovana Rje{enjem Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH, broj D-279/02 od 17. 4. 2002. godine, vr{i odjavu radnje i brisanje iz sudskog registra sa danom 9. 6. 2004. godine. 

(SR-651/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-756/05 od 23. 06. 2005. g., upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

"DUGA N" Br~ko vl. Mara Novakovi}, s. p. razrje{ava du`nost zastupnika, Babi} Maju iz [abca sa danom 14. 06. 2005. g. a imenuje Luki} (Cvijan) Borku iz Lopara, Vukosavci bb, JMBG:1304980187511, l. k. br. 05EHA3624, sa danom 14. 06. 2005. g., bez ograni~enja. 

(SR-641/05-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-795/05 od 30. 06. 2005. g., upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva se preduzetnik pod nazivom - Frizerski salon "PRAMEN", Br~ko, vl. Augustinovi} Mirjana, s. p. Sjedi{te je Br~ko Distrikt, Gr~ica, Milana Konjevi}a BR. 8 Osniva~ i zastupnik preduzetnika je Augustinovi} Mirjana iz Br~kog, G. Skakava bb, JMBG:0301964186529, SA NEOGRANI^ENIM OVLA[TENJIMA. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Djelatnost je: 93. 020 Frizerski saloni i saloni za uljep{avanje. 

(SR-647/05-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-867/04 od 22. 07. 2004. g., upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva se Dru{tvo pod nazivom: Trgovinsko preduze}e "Times", d. o. o. Br~ko. Sjedi{te je u Br~kom, Tr`nica Arizona bb. Osniva~i su: Pjang Jian, paso{ GO3457560; Hou Jian, paso{ GO6438622; WU Guizhen, paso{ P CHN 149824341 i Meng Dalong, paso{ GO6394869, svi iz Kine. Dru{tvo za obaveze odgovara cjelokupnom imovinom, a osniva~i do visine osniva~kog uloga. Osniva~ki ulog ~ini nov~ani ulog od 2.000,00 KM. Djelatnost je: 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko el. Aparatima za doma}instvo, radio i TV ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, daterdzentima, i ostali priizvodima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51.540 Trgovina na veliko `elj. robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.640 Trgovina na veliko uredskim ma{inama i opremom; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}nim predmetima; 52.450 Trgovina na malo el. Aparatima za doma}instvo, radi TV ure|ajima; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom, uredskim poku}stvom, kompjuterima i posebnim softverima, telekomunikacijskom opremom; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama. Dru{tvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa. Direktor Dru{tva je Pang Jian iz Kine, Paso{:GO3457560, bez ograni~enja. 

(SR-696/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1422/04 od 20. 12. . 2004. g., upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva se Dru{tvo pod nazivom: Trgovinsko preduze}e "SISTEM 2004", d. o. o. Br~ko. Osniva~ je Kova~evi} Jovica iz Br~kog, JMBG:1503975430095. Sjedi{te je u Br~kom, ul. Bosne Srebrne br. 16. Osniva~ Dru{tva za obaveze Dru{tva odgovara do visine svog osniva~kog uloga. Djelatnost je: 50.101 Trgovina motornim vozilima; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malom; 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51.230 trgovina na veliko `ivom stokom; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko el. Aparatima za doma}instvo, radio i TV uredzajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdzentima i ostalim proizvodima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.510 Trgovina na veliko krutim, teku}im i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.54 Trgovina na veliko `elj. Robom, i instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima proizvodima; 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.700 Trgovina ostala na veliko; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo ko`nim proizvodima i obu}om; 52.422 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim aparatima; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 63. 400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju; 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, prete`no hranom, pi}ima, i duvanskim proizvodima. Dru{tvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa. Osnovni kapital Dru{tva ~ine upla}enih 2. 000 KM nov~anih sredstava. Direktor Dru{tva je Kova~evi} Jovica, JMBG: 1503975430095, bez ograni~enja. 

(SR-1262/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enje broj D-684/04 od 12. 07. 2004. godine upisani su u sudski registrar ovog suda slede}i podaci: 

Trgovina mje{ovitom robom na malo "VIT" preduzetnik Mirtovi} Todor, ul. Stevana Sin|eli}a bb, s. p. Br~ko promijenio je sredi{te firme tako da je novo sjedi{te u ul. Nikole Tesle br. 21, Br~ko. 

(SR-663/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-848/04 od 16. 07. 2004. godine upisani su u sudski registrar ovog suda sljede}i podaci: 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za promet i usluge "RUIYONG" Br~ko Distrikt BH, Tr`nica Arizona bb, mijenja osniva~a pa je umjesto Li Jianfana iz Kine, paso{ GO5021371, sada osniva~ sa udjelom u ulogu od 25%, Cai Xiaoliang iz Kine, paso{ GO5019201, sa boravi{tem u Br~kom Distriktu BiH, D. Skakava br. 90. 

(SR-682/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1516/04 od 15. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva se Zanatsko-trgovinska radnja. Osniva~ je Spahali} (Ahmet) Nedim iz Br~kog, ul. Prnjavor 17, JMBG: 0511968181534, LK. br. 04FZE1627. Naziv radnje je: Zanatsko-trgovinska radnja "SELKO" vl. Spahali} Nedim s. p. Br~ko, Br~ko Distrikt BiH, Gornji Rahi} bb. Skra}eni naziv radnje je: "SELKO" vl. Spahali} Nedim s. p. Br~ko. Sjedi{te preduzetnika je u Br~kom, Br~ko Distrikt BiH, Gornji Rahi} bb. Na adresi sjedi{ta preduzetnika }e se primati sva slu`bena po{ta. Djelatnost poduzetnika je: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima; 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama; 52.720 Popravak elektri~nih aparata za ku}anstvo, uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu. U pravnom prometu vlasnik radnje za obaveze preuzete u tom predmetu odgovara svom svojom imovinom kojom raspola`e. Lice ovla{teno za zastupanje i predstavljanje radnje je osniva~ i vlasnik Spahali} Nedim, bez ograni~enja. 

(SR-1392/04 -BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1559/04 od 22. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

U skladu sa Odredbama Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH, Maksi} Goja iz Br~kog donosi Odluku o registraciji Samostalnog preduzetnika. Samostalni preduzetnik }e ubudu}e poslovati pod punim nazivom: "KOSTA" Servis za opravku i regla`u bo{ pumpi i Dizni Br~ko, ul. Filipa Vi{nji}a 49. vl. Maksi} Goja s. p. Osniva~ i zastupnik Samostalnog preduzetnika je Maksi} (Milo) Goja iz Br~kog ul. Filipa Vi{nji}a 49. JMBG. 2708952186507, posjeduje L. K. broj:03FZC2929 izdatu u Br~kom. Sjedi{te Samostalnog poduzetnika je u Br~kom u ul. Filipa Vi{nji}a 49. a djelatnosti su: 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila. 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila. 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila. 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima. 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama. 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em. 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim prozvodima. 52.230 Trgovina na malo ribom, {koljkama i rakovima. 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima. 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima. 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima. Za svoje obaveze u pravnom prometu preduzetnik odgovara cjelokupnom imovinom. 

(SR-1387/04 -BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1395/04 od 30. 11. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva~ je Gorana Tanasi} iz Br~kog ul. Dejtonska br. 250, JMB: 0909980198829 i LK. 03FZC8078, osniva samostalnog poduzetnika BUTIK "YPSIS" BR^KODISTRIKT BiH, vl. Gorana Tanasi}, s. p., sa sjedi{tem u Br~ko Distrikt BiH ul. Klosterska br. 1., a preduzetnik }e obavljati djelatnosti iz standardne klasifikacije djelatnosti Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikta BiH i to: 45330 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hla|enje, 50200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 52330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52410 Trgovina na malo tekstilom, 52420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d. n. 52460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 55401 Barovi. Preduzetnika }e predstavljati i zastupati osniva~ Gorana Tanasi} iz Br~kog ul. Dejtonska br. 250.JMB: 0909980198829 i LK. 03FZC8078, a bez ograni~enja ovla{tenja, kao i zastupnik GORAN TANASI] iz Br~kog ul. Dejtonska br. 250, JMB:2601977181500 i LK. Br. 03FZC9600, a bez a bez ograni~enja ovla{tenja i poslovat }e sa na~elima dobrih poslovnih obi~aja i morala.  

(SR-1271/04 -BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1533/04 od 28. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva se "Udru`enje- udruga moto-nauti~ara BARKA" Br~ko Distrikt BiH, ul. Ficibajer bb sa sjedi{tem u Br~kom ul. Ficibajer bb. Osniva~i Udru`enja-udruge su: ADMIR BEGANOVI], JMBG: 0606952181527 iz Br~kog ul. Njego{eva br. 29, BOGOMIR SIMI], JMBG: 2509945181548 iz Br~kog ul. Branislava Nu{i}a br. 21 i MIRSAD AVDI], JMBG: 2707973181517 iz Br~kog Kolonija- Brod bb, dok je osniva~ ADMIR BEGANOVI] zastupnik sa neograni~enim ovla{tenjima. Djelatnost udru`enja-udruge je: 91330 Djelatnost ostalih ~lanskih organizacija na drugom mjestu nepomenuto. Osnovni ciljevi i zadaci Udru`enja- udruge su: Razvoj, unaprije|enje i popularizacija moto-nauti~kog sporta putem takmi~enja i drugih manifestacija, za{tita otvorenih vodotoka, hidroakumulacija i priobalnog pojasa od zaga|ivanja, za{tita ~ovjekove `ivotne sredine, saradnja sa ostalim dru{tvenim, nau~nim i stru~nim organizacijama i organima, na realizaciji zadataka od zajedni~kog interesa. 

(SR-1268/04 -BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-845/04 od 23. 07. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Na osnovu odredbi Zakona o preduze}ima Br~ko Distrikta i izmjene i dopune Odluke o osnivanju donijete od strane osniva~a dana 09. 07. 2004. g., kojim danom se dopunjuje djelatnost "RIP-AUTO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, saobra}aj, usluge i trgovinu, Dejtonska 74, Br~ko Distrikt, a koje je dru{tvo osnovano rje{enjem osnovnog suda u Br~kom D-6/04 od 27. 01. 2004. g. dru{tvo }e poslovati pored postoje}ih i sa novim djelatnostima: 37. 100 Recikla`a metalnih ostataka i otpadaka, 37. 200 Recikla`a nemetalnih ostataka i otpadaka, 45. 310 Elektroinstalacioni radovi, 45. 330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hla|enje, 45. 500 Davanje u najam ma{ina i opreme za gradnju ili ru{enje sa rukovaocem, 50.101 Prodaja motornih vozila na veliko, 50.301 Prodaja na veliko dijelova i pribora za motorna vozila, 50.500 Prodaja na malo motornih goriva i maziva, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima I duhanskim proizvodima, 52.486 Trgovina na malo gorivom, 55.300 Restorani, konobe, a{~inice, 55.402 Bifei, 55.403 Kafane, 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih sredstava, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo. Spoljno trgovinsku djelatnost }e obavljati u okviru registrovane djelatnosti. Sjedi{te Dejtonska 74, Br~ko Distrikt BiH, osniva~ je Ivo Martinovi}, Donja Skakava 188. Dru{tvo za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

(SR-705/04 -BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1447/04 od 28. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva se preduzetnik pod nazivom: Samostalni preduzetnik za trgovinu i usluge "BOUTIQUE TREND", Br~ko, Dubrave, tr`nica "Arizona", vl. Alji} Seada. Sjedi{te je: Br~ko Distrikt BiH, Dubrave bb tr`nica "Arizona", lokacija VI, oznaka / hala br. 90. Osniva~ i zastupnik preduzetnika je Alji} Seada, JMBG: 1804982186949 iz Grada~ca, Vu~kovci br. 22, sa neograni~enim ovla{tenjima. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Djelatnost je: 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 55.110 Hoteli i moteli, 55.300 Restorani, 55.401 Bar, 55.402 Bife, 55.403 Kafana. 

(SR-1359/04 -BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1418/04 od 07. 12. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Kod subjekta upisa DOO "YANG" Br~ko Distrikt BiH, Tr`nica Arizona, upisuje podatak o osnivanju podru`nice u sastavu Dru{tva. Podru`nica }e poslovati pod firmom: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za promet i usluge "YANG" Br~ko Distrikt BiH, Podru`nica Doboj. Sjedi{te Podru`nice je u Doboju, ul. Jug Bogdana 13. Podru`nica mo`e obavljati sve djelatnosti iz okvira registrovane djelatnosti Dru{tva. U pravnom prometu Podru`nicu }e zastupati njen rukovodilac Yang Feng, Kinez, sa privremenim boravkom na adresi: Br~ko, Dubrave bb (kod Juri} Ru`e), posjeduje paso{ broj PCHN 15094994 izdat u Zhejiang, dana 22. 10. 2000. sa va`no{}u do 21. 10. 2005. godine. Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-1290/04 -BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-671/05 od 13. 06. 2005. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Preduze}e "Birotehna" d. o. o. Br~ko Distrikt Podru`nica "P. C. Birotehna" Doboj vr{i promjenu adrese sjedi{ta Podru`nice, tako {to umjesto stare adrese Doboj, ul. Nemanjina bb, va`i nova: Doboj ul. Nikole Tesle bb. Ostali podaci su bez promjene. 

(SR-639/05 -BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-413/04 od 30. 06. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Prestaje sa radom i bri{e se iz registra "AUTOPREVOZNIK PEKI] MILAN" Br~ko, Distrikt BiH, ulice, vl. Peki} Milan s. p. sa danom 07. 04. 2004 god. 

(SR- 624/04 -BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-713/04 od 23. 06. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

VIDEOTEKA "WARNER BROS" Br~ko Distrikt BiH, vl. [aha Smaji}, Odlukom o prestanku samostalnog preduzetnika broj 01 / 04 od 07. 06. 2004 god., prestaje sa radom od dana 07. 06. 2004. god. 

( SR- 649/04 -BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-739/04 od 23. 06. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Trgovinksa radnja "JOVIX" Br~ko Distrikt, Dubrave, vl. Maksimovi} Jovan, s. p. prestaje sa obavljanjem djelatnosti I bri{e se iz registra Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH, sa danom 10. 06. 2004 god. 

(SR- 644/04 -BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-835/04 od 13. 07. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

"EURODENT" Br~ko, vl. Azra Bunja, s. p. odlukom osniva~a mijenja sjedi{te iz Br~kog, ul. M. Krle`e 24 na novu adresu, Br~ko, ul. Bra}e Ribnikar 35.  

(SR- 681/04 -BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-829/04 od 09. 07. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Prestaje sa radom i bri{e se iz sudskog registra Auto servis "EMI" Br~ko, vl. Muhi} Mehmedalija, s.p. sa danom 24. 06. 2004. godine. 

(SR- 664/04 -BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-648/04 od 30. 06. 2004 godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva se preduzetnik koji }e poslovati pod nazivom: Samostalni preduzetnik za ugostiteljstvo "RAJ BR^KO" vl. Ili} Cvijeta, s.p. Skra}eni naziv je: "RAJ" BR^KO, vl. Ili} Cvijeta, s.p. Sjedi{te preduzetnika je: Br~ko, ul. Vukosava~ka broj 65. Osniva~ je: Ili} (Ne|e) Cvijeta iz Br~kog, ul. Mike Alasa broj 32, JMBG 2906967188316, odlukom o osnivanju od 25. 06. 2004. godine. Osniva~ odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Djelatnost je: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei, 55.403 Kafane. Lice ovla{teno za zastupanje je: osniva~ Ili} (Ne|e) Cvijeta iz Br~kog, ul. Mike Alasa broj 32, JMBG 2906967188316, bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-625/04-BR) 


Osnovni sud Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-794/04 od 12. 07. 2004. godine, upisani su u sudski registar ovog suda slijede}i podaci: 

Osniva~ "FERO-TERMA' d.o.o. Dubrave, Br~ko Distrikt, Gudeljevi} Franjo donio je odluku broj 431/04 od 21. 6. 2004. godine kojom je osnovao poslovnu jedinicu. Poslovna jedinica }e u pravnom prometu istupati pod firmom: 'FERO-TERM' d.o.o. Proizvodno, trgovinsko i uslu`no preduze}e Dubrave, Br~ko Distrikt BiH, PJ Bijeljina. Sjedi{te podru`nice je u Bijeljini naselje Ljeljen~a. Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice je Luki} Vlado sin Cvijetina iz Br~kog, nastanjen u "Bra}e Vuji}a" broj 6 koji posjeduje JMB 2603981180015, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti podru`nice. Ujedno osniva~ je donio Odluku o promjeni sjedi{ta podru`nice Tuzla, tako da je u budu}e sjedi{te iste u ulici "Armije BiH", umjesto dosada{nje "Univerzitetska" broj 16 Tuzla. Ostali podaci koji su od zna~aja za pravni promet ostali su neizmijenjeni. 

(SR-673/04-BR) 


LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI 


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLIJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM Divovi} Hamid, devizna {tedna knji`ica broj 16-10-07-000873-0 kod Central Profit Banke (stara devizna {tednja) 

31 

Ratku{i} Safet, policijska zna~ka broj E 0502 i slu`bena legitimacija broj E 0502, izdata od Dr`avne agencije za istrage i za{titu 

32 

Ka{}el Ivo, policijska zna~ka broj E 0470 i slu`bena legitimacija broj E 0470, izdata od Dr`avne agencije za istrage i za{titu 

33