S A D R @ A J

Broj/Broj 26/09

LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

1 - JANAB
OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.)

"AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE" SARAJEVO

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA @IVINICE

"FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE BIJELJINA"

GRAD  BANJALUKA

JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "[]ONA" DOO FOJNICA

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO"AD GACKO

@UPANIJSKA BOLNICA ORA[JE

KLINI^KA BOLNICA MOSTAR

KANTONALNA JAVNA USTANOVA " DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA" SARAJEVO

MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA

MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA

@ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA

KJP ZOI 84 OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO DOO SARAJEVO

JKP "6. MART" DOO GORA@DE

OP]INA LJUBU[KI

JU PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO

MINISTARSTVO ODBRANE/OBRANE BiH SARAJEVO

MINISTARSTVO ODBRANE/OBRANE BiH SARAJEVO

KLINI^KA BOLNICA MOSTAR

KLINI^KA BOLNICA MOSTAR

RMC "DR. SAFET MUJI]" MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

"APOTEKARSKA USTANOVA" PO GRADI[KA

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" TREBINJE ZP "ELEKTRO-HERCEGOVINA" AD TREBINJE

JP ZAVOD ZA UXBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA AD ISTO^NO SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

JU OSNOVNA [KOLA "HILMI EF. [ARI]" TAR^IN

JU DOM PENZIONERA U TREBINJU

JP "9. SEPTEMBAR" DD SREBRENIK

DOM ZDRAVLJA STOLAC

"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA TUZLA

JU CENTAR ZA SLIJEPU I SLABOVIDU DJECU I OMLADINU U SARAJEVU

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA BOSANSKI PETROVAC

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

KJP "POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR" DOO SARAJEVO - ILID@A

VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BiH SARAJEVO

VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BiH SARAJEVO

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR

JP RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" U \UR\EVIKU

JAVNO PREDUZE]E RADIO TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

JAVNO PREDUZE]E ZA KOMUNALNE I ZANATSKE USLUGE "RAD" LUKAVAC

FOND ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

FOND ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK AD UGLJEVIK

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

JP "KOMUNALNO BR^KO" DOO BR^KO

MH ELEKTROPRIVREDA RS AD ZP HE NA TREBI[NJCI AD

PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ REPUBLIKE SRPSKE AD BANJALUKA

PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ REPUBLIKE SRPSKE AD BANJALUKA

JP "[UMSKO-PRIVREDNO DRU[TVO ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA" DOO ZAVIDOVI]I

RMU "BANOVI]I" DD BANOVI]I

RUDNICI MRKOG UGLJA " BANOVI]I " DD BANOVI]I (COAL MINES "BANOVI]I" BANOVI]I)

RMU "BANOVI]I" DD BANOVI]I

MUP KANTONA SARAJEVO

MUP KANTONA SARAJEVO

UNIVERZITET U TUZLI

RUDNICI "KREKA" U TUZLI DOO TUZLA

RUDNIK MRKOG UGLJA "ZENICA" DOO ZENICA

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "GRADSKI SAOBRA]AJ" SARAJEVO

MINISTARSTVO ODBRANE/OBRANE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OP]INSKI SUD U BIHA]U

KABINET PREDSJEDNIKA I DVA POTPREDSJEDNIKA FBiH SARAJEVO

RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

JAVNO PREDUZE]E DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

GRAD  BANJALUKA

PRIVREDNO DRU[TVO ZA PROIZVODNJU I TRANSPORT GASA "BH-GAS" DOO SARAJEVO

"AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE" SARAJEVO

MINISTARSTVO ODBRANE/OBRANE BiH SARAJEVO

MINISTARSTVO ODBRANE/OBRANE BiH SARAJEVO

MINISTARSTVO ODBRANE/OBRANE BiH SARAJEVO

UPRAVA ZA INDIREKTNO/NEIZRAVNO OPOREZIVANJE BANJA LUKA

OP[TINA BIJELJINA

MINISTARSTVO TRGOVINE I TURIZMA REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE BANJA LUKA

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

"AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE SLIVOVA RIJEKE SAVE"  SARAJEVO

OP]INA NOVO SARAJEVO

SREDNJA [KOLA "\URO RADMANOVI]" NOVI GRAD/BOSANSKI NOVI

LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA

RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE

MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

OP]INA CENTAR SARAJEVO

JP "[UME TK" DD KLADANJ

BR^KO DISTRIKT BiH

BR^KO DISTRIKT BiH

OP[TINA BIJELJINA

OP[TINA KOZARSKA DUBICA

OP[TINA KOZARSKA DUBICA

DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

JP "ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE" DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

JP "ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE" DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO  

OP[TINA VI[EGRAD

OP[TINA VI[EGRAD

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA MOSTAR

OP]INA GORA@DE

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" GACKO

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

JP DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BiH DOO SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA FEDERALNA UPRAVA POLICIJE SARAJEVO

OP[TINA ZVORNIK

OP[TINA BIJELJINA

OP[TINA BIJELJINA

OP]INA RAVNO

OSNOVNA [KOLA "ZMAJ JOVA JOVANOVI]" BANJA LUKA

"AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE JADRANSKOG MORA" MOSTAR

OSNOVNA [KOLA SVETI SAVA BOSANSKI BROD

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

GRAD MOSTAR

KP "VODOVOD" AD PRNJAVOR

OP]INA DONJI VAKUF

OP]INA KALESIJA

DIONI^KO DRU[TVO "BH TELECOM" SARAJEVO DIREKCIJA TUZLA

DIREKCIJA CESTA TUZLA

OP]INA CENTAR SARAJEVO

JAVNO PREDUZE]E "VODE" BIJELJINA

[PD "UNSKO-SANSKE [UME" DOO BOSANSKA KRUPA

OP]INA ^APLJINA

OP[TINA TREBINJE

OP[TINA TREBINJE

MH ELEKTROPRIVREDA RS AD ZP HE NA TREBI[NJCI AD

OP]INA ILID@A

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD ZATVORENOG TIPA ZENICA

OP[TINA VI[EGRAD

JP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO"AD GACKO

JP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI

2 - JANAB
OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINI^KA APOTEKA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

MH ELEKTROPRIVREDA RS ZP HE NA TREBI[NJCI AD

MH “ELEKTROPRIVREDA RS AD ZP HE NA TREBI[NJICI AD

4 - JANAB
KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

HRVATSKA PO[TA DOO MOSTAR

5 - JANAB
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO/PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE MOSTAR

MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "POKOP" DOO SARAJEVO

ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AD GACKO

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

JP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO"AD GACKO

VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BiH SARAJEVO

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BiH - SREDI[NJI URED SARAJEVO

JU DOM ZDRAVLJA "DR. ISAK SAMOKOVLIJA" GORA@DE

ZU "OP[TA BOLNICA" PRIJEDOR

ZU "OP[TA BOLNICA" PRIJEDOR

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

VLADA BR^KO DISTRIKTA

JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR

JAVNA USTANOVA SPORTSKI CENTAR "BORIK" BANJA LUKA

JAVNA USTANOVA SPORTSKI CENTAR "BORIK" BANJA LUKA

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

@ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINI^KA APOTEKA

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA SARAJEVO

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA SARAJEVO

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BiH SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

OP[TINA ISTO^NO NOVO SARAJEVO

JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI RS" BANJA LUKA

JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI RS" BANJA LUKA

REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA CIVILNU VAZDU[NU PLOVIDBU LAKTA[I

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

MINISTARSTVO PROMETA I VEZA- UPRAVA ZA PUTEVE HNK MOSTAR

MINISTARSTVO PROMETA I VEZA-UPRAVA ZA CESTE HN@-K MOSTAR

OP]INA KAKANJ

JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI RS" BANJA LUKA

JAVNO PREDUZE]E "PUTEVI RS" BANJA LUKA

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA SARAJEVO

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

KJKP "SARAJEVOGAS" DOO SARAJEVO

RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

GRAD BANJALUKA

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO u ime i za ra~un Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, Op}ine Novo Sarajevo i Op}ine Novi Grad Sarajevo

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU/ZRAKOPOVSTVO MOSTAR

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA SARAJEVO

OKRU@NI SUD U BANJOJ LUCI

OP]INA NOVO SARAJEVO

JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU" DOO ZA IN@ENJERING I USLUGE TUZLA

BH TELECOM DD DIREKCIJA BIHA]

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

GRAD BANJALUKA

ZP "ELEKTROKRAJINA" AD BANJA LUKA

ZP "ELEKTROKRAJINA" AD BANJA LUKA

"ELEKTROKRAJINA" AD BANJA LUKA

JP @ELJEZNICE FEDERACIJE BiH DOO SARAJEVO

JP[ "[UME RS" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JAVNO PODUZE]E "ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE" DIONI^KO DRU[TVO MOSTAR

6 - JANAB
DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV

ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRU^JE SARAJEVO

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

JAVNA USTANOVA "ZAVOD ZA ZA[TITU KULTURNOG NASLIJE\A" BIHA]

@ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

ZU DOM ZDRAVLJA SANSKI MOST

JU OSNOVNA [KOLA "CAZIN II" CAZIN

VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BiH SARAJEVO

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" TREBINJE ZP "ELEKTRO-HERCEGOVINA" AD TREBINJE

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA SARAJEVO

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA SARAJEVO

"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO

DIONI^KO DRU[TVO "BH TELECOM"SARAJEVO DIREKCIJA TUZLA

JU CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA I TU@ILACA U FEDERACIJI BiH SARAJEVO

USTANOVA "DJE^JI VRTI]I" MOSTAR

USTANOVA "DJE^JI VRTI]I" MOSTAR

OP[TINA BIJELJINA

OP[TINA BIJELJINA

RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB DD MOSTAR

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BiH KANTONALNI POREZNI URED BIHA]

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC [G "LISINA" MRKONJI] GRAD

JP "[UMSKO-PRIVREDNO DRU[TVO ZENI^KO- DOBOJSKOG KANTONA" DOO ZAVIDOVI]I

OP[TINA BIJELJINA

JP RMU "\UR\EVIK" U \UR\EVIKU

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO HIDROELEKTRANE NA NERETVI JABLANICA

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA MOSTAR

OP]INA STARI GRAD SARAJEVO

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

GRAD  BANJALUKA

OP[TINA BIJELJINA

GRAD BANJALUKA

@ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

@ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRU^JE SARAJEVO

OP]INA SANSKI MOST

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

DD "BH TELECOM" SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

JP ELEKTROPRIVREDA HZ HERCEG BOSNE DD MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE  HERCEG BOSNE DD MOSTAR

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA TUZLA

KLINI^KI CENTAR ISTO^NO SARAJEVO PSIHJATRIJSKA KLINIKA U SOKOCU

OP]INSKI SUD U SARAJEVU

JP "[UMSKO-PRIVREDNO DRU[TVO ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA" DOO ZAVIDOVI]I

OP[TINA BIJELJINA

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

OP]INA SREBRENIK

OP[TINA VI[EGRAD

MINISTARSTVO FINANCIJA @UPANIJE ZAPADNOHERCEGOVA^KE LJUBU[KI

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

BH TELECOM DD SARAJEVO

RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

OP[TINA BIJELJINA

GRAD  BANJALUKA

OP]INA/OP[TINA BOSANSKI PETROVAC

GRAD MOSTAR

OP[TINA SOKOLAC

JP "KOMUNALAC" DOO OD@AK

OP[TINA TREBINJE

DD "BH TELECOM" SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC ODJELJENJE DIREKCIJE JP[  BANJA LUKA

OP[TINA BIJELJINA

OP[TINA SREBRENICA

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

7 - JANAB
DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

OBAVJE[TAJNO-SIGURNOSNA AGENCIJA BiH SARAJEVO

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD GACKO

@ELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD DOBOJ

KOMUNALNO PREDUZE]E "GRADINA" DONJI VAKUF

SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

PREDUZE]E ZA VODOVOD I KANALIZACIJU "15. APRIL" AD VI[EGRAD

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA TRAVNIK

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

ZU "OP[TA BOLNICA" PRIJEDOR

ZU "OP[TA BOLNICA" PRIJEDOR

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA TRAVNIK

OP[TINA BILE]A

VLADA BR^KO DISTRIKTA

REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BiH SARAJEVO

FEDERALNA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU, UPRAVLJANJE I ODR@AVANJE AUTOCESTA MOSTAR

"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO CENTAR PO[TA SARAJEVO

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

MINISTARSTVO FINANSIJA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA"TUZLA" TUZLA

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA" TUZLA

KJP "SARAJEVO-[UME" DOO SARAJEVO

DIONI^KO DRU[TVO "BH TELECOM" SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

DIONI^KO DRU[TVO "BH TELECOM" SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

DD "BH TELECOM" SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

DD "BH TELECOM" SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

DIONI^KO DRU[TVO "BH TELECOM" SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

DIONI^KO DRU[TVO "BH TELECOM" SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

ELEKTROPRIJENOS BiH/ELEKTROPRENOS BiH OPERATIVNO PODRU^JE MOSTAR

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA TUZLA

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA CIVILNU VAZDU[NU PLOVIDBU LAKTA[I

REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA CIVILNU VAZDU[NU PLOVIDBU LAKTA[I

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO u ime i za ra~un Op}ine Novo Sarajevo Sarajevo

ZP RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO AD GACKO

MINISTARSTVO PROMETA I VEZA - UPRAVA ZA PUTEVE HNK MOSTAR

MINISTARSTVO PROMETA I VEZA - UPRAVA ZA PUTEVE HNK MOSTAR

MINISTARSTVO PROMETA I VEZA - UPRAVA ZA PUTEVE HNK MOSTAR

ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRU^JE TUZLA

JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" DOO SARAJEVO

VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BiH SARAJEVO

VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BiH SARAJEVO

SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "HIDROELEKTRANE NA NERETVI" JABLANICA

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK" AD UGLJEVIK

OP[TINA BILE]A

JP "PUTEVI REPUBLIKE SRPSKE" BANJA LUKA

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

KJP "SARAJEVO-[UME" DOO SARAJEVO

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

OP[TINA BILE]A

GRAD BANJALUKA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME RS" AD SOKOLAC

8 - JANAB
OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.)

"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO CENTAR PO[TA TUZLA

OP]INA NOVO SARAJEVO SARAJEVO

OP]INA NOVO SARAJEVO SARAJEVO

9 - JANAB
OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

"AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE" SARAJEVO

ELEKTROPRENOS/ELEKTROPRIJENOS BiH AD BANJA LUKA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE BIJELJINA

GRAD  BANJALUKA

MINISTARSTVO ODBRANE/OBRANE BiH SARAJEVO

MINISTARSTVO ODBRANE/OBRANE BiH SARAJEVO

VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH

@UPANIJSKA BOLNICA ORA[JE

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" MATI^NO PREDUZE]E AD TREBINJE

@UPANIJSKA BOLNICA ORA[JE

URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA U FEDERACIJI BiH SARAJEVO

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FBiH SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA BIHA]

OP]INA/OP[TINA BOSANSKI PETROVAC

JAVNO PREDUZE]E ZA KOMUNALNE I ZANATSKE USLUGE "RAD" LUKAVAC

JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "GRADINA" DOO DONJI VAKUF

"ELEKTROPRIJENOS/ELEKTROPRENOS BiH" AD BANJA LUKA OPERATIVNO PODRU^JE MOSTAR

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLANSKOG KANTONA TUZLA

OP[TINA ZVORNIK

"KRAJINA OSIGURANJE" AD BANJA LUKA

REPUBLI^KA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE REPUBLIKE SRPSKE ISTO^NO SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA BIHA]

BH TELECOM DD SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE @ZH GRUDE

OP[TINA DOBOJ

BH TELECOM DD SARAJEVO TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINI^KA APOTEKA SARAJEVO

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINI^KA APOTEKA

RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA" SARAJEVO

OP]INA CENTAR SARAJEVO

JP "[UME" TK" DD KLADANJ

BR^KO DISTRIKT BiH

KLINI^KA BOLNICA MOSTAR

[PD "UNSKO-SANSKE [UME" DOO BOSANSKA KRUPA

[PD "UNSKO-SANSKE [UME" DOO BOSANSKA KRUPA

[PD "UNSKO-SANSKE [UME" DOO BOSANSKA KRUPA

[PD "UNSKO-SANSKE [UME" DOO BOSANSKA KRUPA

RMU "\UR\EVIK" U \UR\EVIKU

JAVNO PREDUZE]E DIREKCIJA CESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

OP]INSKI SUD U SARAJEVU

JAVNO PREDUZE]E RADIO-TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA

RRC "FOJNICA" U FOJNICI

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO SARAJEVO

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

OP]INA SREBRENICA

OP]INA SREBRENICA

RMU "BANOVI]I" DD BANOVI]I

RMU "BANOVI]I" DD BANOVI]I

MUP KANTONA SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO DIREKCIJA MOSTAR

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

DIONI^KO DRU[TVO "BH TELECOM" SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

JP[ "[UME REPUBLIKE SRPSKE" AD SOKOLAC

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ"

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA HIDROELEKTRANE NA NERETVI JABLANICA

JAVNO PREDUZE]E DIREKCIJA CESTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DOO SARAJEVO

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BiH SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

BH TELECOM DD SARAJEVO

RADIOTELEVIZIJA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO

10 - JANAB
OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

FEDERALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI SARAJEVO

OKRU@NI SUD U BANJALUCI

DR@AVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZA[TITU SARAJEVO

FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNI[TVA I OBRTA MOSTAR

AGENCIJA ZA UNAPRE\ENJE STRANIH INVESTICIJA U BiH SARAJEVO

BH PO[TA SARAJEVO

RRC "FOJNICA" FOJNICA

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE DD MOSTAR

DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO

KJKP "TR@NICE PIJACE" DOO SARAJEVO

AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONA DOKUMENTA, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BANJA LUKA

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO

O[ "RADOJE DOMANOVI]" OSJE^ANI

OP[TINA PELAGI]EVO

DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO DIREKCIJA MOSTAR

JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO