LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina XIII/V
Ponedjeqak, 6. 4. 2009. godine 

Broj/Broj
26 

Godina XIII/V
Ponedjeljak, 6. 4. 2009. godine
 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2 - JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3 - JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4 - JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41 - JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6 - JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61 - JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62 - JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63 - JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7 - JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91 - JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", je: 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT BANK DD     338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Prijem  oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel.: +387 (33) 554-111; fax: +387 (33) 554-110, 551-095
     E-mail:  oglasi
@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet  adresa:    www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
                                         www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE - OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE – izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata  na "Slu`beni glasnik BiH", za I polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). 

Tekstovi oglasa javnih nabavki/nabava, uz narud`benicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tene osobe ugovornog organa, dostavljaju se li~no, putem faksa ili po{tom, do utorka do 16 sati, na zakonom propisanim obrascima. 

Tako zaprimljeni oglasi bit }e objavljeni u prvom broju "Oglasnika javnih nabavki/nabavi" u ponedjeljak. 

Svi oglasi primljeni mimo zakonom predvi|enog roka, podrazumijevaju objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabavke/nabave". 

Ugovorni organi su du`ni izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od  momenta izdavanja fakture uz obavezni poziv na broj fakture. 

OBAVJE[TENJE 

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 5. 5. 2005. godine OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). 

Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO.

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: sekretar Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor: 554-150 - Pretplata:  554-570, Faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{we, a uplata se vr{i UNAPRIJED  - [tampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za {tampariju: direktor Dru{tva Fehim [kaqi}  - Reklamacije za neprimqene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/
I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002.  
Internet izdawe: http://www.sllist.ba - godi{wa pretplata 200,00 KM. 


OGLASNIK JAVNE NABAVKE 


1 - JANAB 

11 - JANAB 


"AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE" SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Agencija za vodno podru~je rijeke Save" 

Kontakt osoba: mr. sci. Goran Mirkovi}, dipl. ing. hem. 

Adresa: Grbavi~ka 4/III 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4201295900008 

Telefon: 033/467-224 

Fax: 033/455-694 

Internet adresa: www.voda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a agencija 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka laboratorijske analiti~ke instrumentacije i potro{nog materijala za Laboratoriju za vode, Butila/Sarajevo 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka razli~ite analiti~ke laboratorijske opreme i potro{nog materijala za Laboratoriju za vode, Butila/Sarajevo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Jedan 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Laboratorija za vode, Butila, Op}ina Ilid`a/Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do kraja 2009. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ }e biti odbijen ukoliko ne predo~i dokaze u smislu ~lana 23. ZJN ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/04). Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, i moraju biti izdati od nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    porezni i identifikacioni broj ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa ovjerenim prilozima; ovim rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dostaviti relevantne dokaze ponu|a~a u skladu sa ~lanom 25. stav (1) ta~ke b, c, d 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti relevantne dokaze ponu|a~a u skladu sa ~lanom 26. stav (2) ta~ke a, d 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda, prema kriterijima navedenim u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa odlukom Vije}a ministara Bosne i Hercegovine o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Pregled tenderske dokumentacije sa dobijanjem potrebnih informacija se mo`e izvr{iti u prostorijama ugovornog organa u Sektoru za upravljanje vodama u periodu do 8. 5. 2009. godine. 

Zahtjev za u~estvovanje u postupku javne nabavke (preuzimanje tendera) se dostavlja putem faksa ili preporu~ene po{te ugovornom organu najkasnije do 8. 5. 2009. godine do 11,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM, 

Uplatu izvr{iti na ‘irora~un ugovornog organa broj 1540012000133180, INTESA SANPAOLO BANKA BiH Sarajevo sa naznakom: uplata za tender "Nabavka laboratorijske analiti~ke instrumentacije i potro{nog materijala za Laboratoriju za vode, Butila/Sarajevo" ili na blagajni preduze}a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Nema 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

12. 5. 2009. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

12. 5. 2009. godine u 11,00 sati 

Agencija za vodno podru~je rijeke Save, Sarajevo, Grbavi~ka 4/III 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ovaj oglas je objavljen u "Slu`benom glasniku BiH", web stranici Javnih nabavki (www.javnenabavke.ba). 

(1-11-4939-09) 


11 - JANAB 


JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA @IVINICE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JZU Dom zdravlja @ivinice 

Kontakt osoba: za komercijalna pitanja za sve lotove Mirsad Ja{arevi}, telefon: 035/774-285 

Kontakt osoba za tehni~ka pitanja za sve lotove u prilogu tenderske dokumentacije 

Adresa: Alije Izetbegovi}a 17 

Po{tanski broj: 75270 

Grad: @ivinice 

Identifikacioni broj: 4209496780001 

PDV broj: 209496780001 

Telefon: 035/774-285 

Fax: 035/772-616 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javna ustanova 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Finansijski plan za 2009. godinu. Odluka o javnoj nabavci broj 659-03/09 od 20. 3. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka roba i usluga: 

LOT 1    Nabavka lijekova 

LOT 2    Nabavka lijekova za oftalmolo{ki kabinet 

LOT 3    Nabavka sanitetskog i zavojnog materijala ({price,
        igle, zavoji, konci i ostalo) 

LOT 4    Nabavka materijala za dezinfekciju, dezinsekciju i
        deratizaciju 

LOT 5    Nabavka potro{nog materijala za ultrazvuk i EKG
        aparate 

LOT 6    Nabavka RTG materijala 

LOT 7    Nabavka potro{nog materijala u pripremi vode za
        hemodijalizu 

LOT 8    Nabavka laboratorijskog materijala (za biohemijski i
        hematolo{ki laboratorij) 

LOT 9    Nabavka laboratorijskog materijala za KONELAB
        30-I 

LOT 10    Nabavka laboratorijskog materijala za CELL-DIN
        1700 

LOT 11    Nabavka laboratorijskog materijala - WACUTAINE-
        RI 

LOT 12    Nabavka materijala za SYSMEX  XT -1800 i 

LOT 13    Nabavka mikrobiolo{kih bio-diskova i dispanzera za
        bio-diskove 

LOT 14    Nabavka mikrobiolo{kih podloga i dodaci mikrobio-
        lo{kim podlogama 

LOT 15    Nabavka hemikalija i mikrobiolo{kih boja 

LOT 16    Nabavka testova za brzu identifikaciju bakterija 

LOT 17    Nabavka opreme za anaerobnu inkubaciju bakterija 

LOT 18    Nabavka rapid identifikacionih sistema 

LOT 19    Nabavka laboratorijskog posu|a 

LOT 20    Nabavka antiseruma 

LOT 21    Nabavka diskova za diferencijaciju i fermentacioni 

        test 

LOT 22    Nabavka materijala za stomatologiju 

LOT 23    Nabavka kancelarijskog materijala 

LOT 24    Nabavka unificiranog {tampanog materijala 

LOT 25    Nabavka materijala za odr`avanje ~isto}e prostorija i
        opreme 

LOT 26    Nabavka uglja 

LOT 27    Nabavka goriva, ulja i maziva, sred. za hla|enje i
        vjetrobrane 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dati su u tenderskoj dokumentaciji, svaki lot je nezavisan paket za evaluaciju i ugovaranje. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, za nekoliko lotova ili za sve lotove. 

Za lotove: LOT 1, 3, 8 i LOT 22 mogu se dostaviti ponude 

Za pojedine artikle ali ne manje od 50% tra`enih artikala po tenderskoj dokumentaciji. 

Za lotove: LOT 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 i 27 moraju se ponuditi svi tra`eni artikli po tenderskoj dokumentaciji. 

Za LOT 11 - ponu|a~i moraju dostaviti po jedan uzorak materijala, za lotove 13-21 kataloge proizvo|a~a materijala koje nude. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godina dana od dana potpisivanja ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Da 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-     potvrda/uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, ne starije od 90 dana (original ili ovjerena kopija, za direktne i indirektne poreze) 

-    potvrda/uvjerenje o izmirenim doprinosima penzionog i zdravstvenog osiguranja, ne starije od 90 dana (original ili ovjerena kopija) 

-    potvrda da se ne vodi postupak ste~aja, likvidacije ili da nije objavljeno okon~anje ste~aja ili likvidacije (dokaz registarskog suda original ili ovjerena kopija) 

-    potvrda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu proteklih 5 godina (dokaz nadle`nog suda original ili ovjerena kopija) 

-    potvrda da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu posljednjih 5 godina (dokaz nadle`nog suda original ili ovjerena kopija) 

-    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    porezni i identifikacioni broj (ID i PDV broj ponu|a~a) 

-    dokaz o registraciji subjekta kao ovla{tenog organa za registraciju za obavljanje djelatnosti koja je predmet otvorenog postupka 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda banke o solventnosti ponu|a~a ne starije od 90 dana (original ili ovjerena kopija) 

-    izvje{taj o finansijskom poslovanju za prethodni obra~unski period (bilans uspjeha i bilans stanja za 2008. godinu) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Za LOT 23, 24, 25 i 26 su slijede}i kriteriji: 

    1.    cijena    70% 

    2.    kvalitet    10% 

    3.    na~in i uslovi pla}anja    10% 

    4.    rok isporuke    10% 

    Za LOT 27 su slijede}i kriteriji: 

    1.    cijena    70% 

    2.    kvalitet    10% 

    3.    na~in i uslovi pla}anja    10% 

    4.    udaljenost BS-a od uprave ugovornog organa    10% 

    Za LOT 1 - 22 su slijede}i kriteriji: 

    1.    cijena    80% 

    2.    kvalitet    10% 

    3.    rok isporuke    5% 

    4.    na~in i uslovi pla}anja    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti odmah po objavljivanju obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH". Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM (pojedina~no za svaki lot). Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti na ra~un JZU Dom zdravlja @ivinice broj 1321100309111261 otvoren kod NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla ili na blagajni. Dokumentacija se preuzima na adresi kao pod I.1. svakim radnim danom od 7,00 do 14,00 sati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponuda se daje na jezicima u zvani~noj upotrebi u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana nakon objave u "Slu`benom glasniku BiH" do 14,00 sati. 

Sve ponude koje prispiju nakon navedenog termina (po{tom ili kurirom) bit }e vra}ene ponu|a~ima neotvorene i ne}e se razmatrati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

U @ivinicama, u zgradi JZU Dom zdravlja @ivinice, prvi sprat, u biblioteci ustanove, prvi radni dan nakon roka za prijem ponuda za lotove broj: LOT 1 - 22 u periodu od 09,00 do 14,00 sati po redoslijedu objavljenom u oglasu.  

Za lotove broj LOT 23 - 27 drugi radni dan u vremenskom periodu od 10,00 do 14,00 sati po redoslijedu objavljenom u oglasu. Ta~ni datumi otvaranja bit }e precizirani u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

JZU Dom zdravlja @ivinice }e nakon provedenog postupka zaklju~iti ugovor za svaki LOT posebno. 

Ponu|a~ je du`an obezbijediti dokumentaciju u ponudi. 

Koli~ine date u tenderskoj dokumentaciji su planske i mogu odstupati od stvarnih potreba te naru~ilac ne garantuje za ostvarenje istih. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke, zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no ponudu, odbije svaku ponudu, ponovi ili poni{ti javnu nabavku u skladu sa ~lanom 12. ZJN. Ugovorni organ ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima. 

Zatvorene i zape~a}ene ponude (koverte) sa punom adresom ponu|a~a dostavljaju se na protokol JZU Dom zdravlja @ivinice i sa naznakom naziva i broja lota - "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA", pojedina~no za svaki LOT zasebna koverta "original ponuda"  i "kopija ponude". Original dokumentacija ili ovjerena fotokopija mo`e se dostaviti samo po jednom lotu uz naznaku broja lota za koje se odnosi. Ponude za vi{e lotova se ne mogu dostavljati u jednoj koverti ve} svaki lot posebno. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

(1-11-4942-09) 


11 - JANAB 


"FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURAWE REPUBLIKE SRPSKE
BIJEQINA" 

PONOVQENO OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske Bijeqina" 

Kontakt osoba: Sawa Ra{evi} 

Adresa: Wego{eva 28A 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bijeqina 

Identifikacioni broj: 4400411170007 

Telefon: 055/211-660, 055/211-661 

Faks: 055/202-936 

E-mail: sanja.rasevic@fondpiors.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka lo`-uqa za grijawe objekata Fonda u Bijeqini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna isporuka lo` uqa za grijnu sezonu 2009/10. godinu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

60000 litara, sukcesivno po potrebi kupca 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Fond za PIO RS Bijeqina, Wego{eva 28A, istankano u rezervoar kupca   

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Do ispuwewa obaveza iz predmetnog ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na wega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. ZJN na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavqawe relevantne djelatnosti kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispuwewe uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispuwewe uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriterijumi za dodjelu ugovora je ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih potkriterijuma: 

1) cijena     55 bodova 

2) uslovi i na~in pla}awa     35 bodova 

3) rok isporuke     10 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti nakon objavqivawa otvorenog postupka u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama Fonda za PIO RS Bijeqina, Wego{eva 28A, soba 47, u vremenu od 10,00 do 16,00 ~asova. Zainteresirani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije i potvrde o uplati tro{kova tendera u iznosu od 50,00 KM na ra~un broj 5651622900000154 u korist Fonda za PIO RS sa naznakom za otkup tenderske dokumentacije za nabavku lo` uqa. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Nema posebnih uslova 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

5. 5. 2009. godine do 13,00 ~asova na protokolu ugovornog organa 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

5. 5. 2009. godine sa po~etkom u 13,30 ~asova u prostorijama Fonda za PIO RS u Bijeqini u sobi 57 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu Fonda za PIO RS, Wego{eva 28A, 76300 Bijeqina, s naznakom: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU - NE OTVARAJ", sa naznakom predmeta nabavke na koji se odnosi. 

2.    Na pole|ini koverte nazna~iti ime predstavnika ponu|a~a koji }e prisustvovati otvarawu ponuda. 

3.    Ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e se uzeti u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene.       

4.    Sva uvjerewa, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 

5.     Fond zadr`ava pravo da poni{ti postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u ~lanu 12. ZJN i ne snosi nikakve tro{kove koje ponu|a~i mogu imati u otvorenom postupku nadmetawa. 

(1-11-4952-09) 


11 - JANAB 


GRAD  BAWALUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Grad Bawaluka 

Kontakt osoba: Milan Stupar 

Adresa: Trg srpskih vladara 1 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawaluka 

Identifikacioni broj: 4401012920007 

Telefon: 051/244-576 

Faks: 051/244-576   

E-mail: milan_stupar@banjaluka.rs.ba 

Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Vidi Aneks A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Vidi Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Vidi Aneks A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

20-404-112/09, nabavka komunalne opreme: LOT 1, nabavka i ugradwa parkovskih klupa, LOT 2, nabavka korpi za otpatke, LOT 3, nabavka kontejnera od 1,1 i 5 m3 za odlagawe ku}nog otpada, LOT 4, nabavka kontejnera od 2,4 i 3,2 m3 za odlagawe ku}nog otpada, LOT 5, nabavka i postavqawe sanduka za dvori{ne {ahovske figure 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka komunalne opreme: LOT 1, nabavka i ugradwa parkovskih klupa, LOT 2, nabavka korpi za otpatke, LOT 3, nabavka kontejnera od 1,1 i 5 m3 za odlagawe ku}nog otpada, LOT 4, nabavka kontejnera od 2,4 i 3,2 m3 za odlagawe ku}nog otpada, LOT 5, nabavka i postavqawe sanduka za dvori{ne {ahovske figure 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

LOT 1 -   75.000,00 KM 

LOT 2 -   40.000,00 KM 

LOT 3 -   90.000,00 KM 

LOT 4 - 110.000,00 KM 

LOT 5 -   20.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Grad Bawaluka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, 

LOT 1    Nabavka i ugradwa parkovskih klupa 

LOT 2    Nabavka korpi za otpatke 

LOT 3    Nabavka kontejnera od 1,1 i 5 m3 za odlagawe ku}nog
        otpada 

LOT 4    Nabavka kontejnera od 2,4 i 3,2 m3 za odlagawe ku}nog
        otpada 

LOT 5    Nabavka i postavqawe sanduka za dvori{ne {ahovske
        figure 

Ponude se mogu dostavqati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Rok izvr{ewa najdu`e 60 dana po lotu od dana zakqu~ewa ugovora. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Bez zahtjeva za garancijom za ozbiqnost ponude. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Kao pod III.1. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% vrijednosti izabrane ponude po lotu. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Obezbje|uje se putem bezuslovne bankarske garancije ili dozna~avawem na ‘iro-ra~un buxeta Grada 5681631200000176 vrsta prihoda 729124, buxetska organizacija 9999999, op{tina 002. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Svi uslovi predvi|eni ~lanom 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je registrovan za obavqawe posla koji je predmet ove javne nabavke. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da je ostvario pozitivno poslovawe u 2008. godini 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Bez uslova 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 13. 5. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

13. 5. 2009. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

13. 5. 2009. godine u 13,00 ~asova 

Sala 137 ASG Bawaluka 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Nov~anu naknadu za preuzimawe tenderske dokumentacije dobavqa~i su du`ni uplatiti na ‘iro-ra~un buxeta Grada Bawaluka 568-163-1200000-176, svrha doznake 729-124, buxetska organizacija 9999999, op{tina 002, i potvrdu o izvr{enoj uplati dostaviti u kancelariju 123 Administrativne slu`be grada Bawaluka. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Grad Bawaluka 

Kontakt osoba: Milan Stupar 

Adresa: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 123   

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawaluka 

Identifikacioni broj: 4401012920007 

Telefon: 051/244-576 

Faks: 051/244-576    

E-mail: milan_stupar@banjaluka.rs.ba 

Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba   

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Grad Bawaluka 

Kontakt osoba: Milan Stupar 

Adresa: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 123   

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawaluka 

Identifikacioni broj: 4401012920007 

Telefon: 051/244-576 

Faks: 051/244-576    

E-mail: milan_stupar@banjaluka.rs.ba 

Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba   

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Grad Bawaluka 

Kontakt osoba: Milan Stupar 

Adresa: Trg srpskih vladara 1, kancelarija 14 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawaluka 

Identifikacioni broj: 4401012920007 

Telefon: 051/244-576 

Faks: 051/244-576    

E-mail: milan_stupar@banjaluka.rs.ba 

Internet adresa: www.banjaluka.rs.ba   

(1-11-4954-09) 


11 - JANAB 


JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "[]ONA" DOO FOJNICA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno komunalno preduze}e "[}ona" d.o.o. Fojnica 

Kontakt osoba: Buljina Selma dip. prav. 

Adresa: Hadrovi}i 15 

Po{tanski broj: 71270 

Grad: Fojnica 

Telefon: 030/544-171 

Fax: 030/544-172 

E-mail: scona@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci vodovodnog materijala 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku robe. 

LOT 1 Materijal za vodovod i kanalizaciju 

Naru~ilac }e robe nabavljati i koristiti usluge sukcesivno tokom perioda va`enja ugovora zavisno od potrebe, {to }e se definisiati pojedina~nim narud`bama, a koli~ine mogu biti i manje u odnosu na koli~ine u lotu, s napomenom da se zainteresovani mogu prijaviti za vi{e lotova ili dijelove jednog lota. 

Pojedina~ni opisi materijala opreme i usluga koji su predmet javnog nadmetanja sadr`ani su u tenderskoj dokumetaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Koli~ina i cijene prema po satu, za usluge prema podacima iz lotova. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JKP "[}ona" d.o.o.Fojnica, u Fojnici, Hadrovi}i 15 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati i za dio lota. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Po~inje 6. 4. 2009. i zavr{ava 6. 4. 2010. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne tra`i se garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, osim onih koja su isklju~ena iz prava sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Ponu|a~ treba dostaviti kako slijedi: 

1.    uvjerenje od nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ne starije od tri mjeseca. 

2.    uvjerenje da odgovorno lice u periodu od pet godina nije osu|ivano u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja ne starije od tri mjeseca. 

3.    uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO ne starije od tri mjeseca (samo za doma}e ponu|a~e) 

4.    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od tri mjeseca (samo za doma}e ponu|a~e) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, identifikacionim poreznim poreznim brojem, telefona, faksa i imenom i prezimenom ovla{tenih kontakt osoba 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ne starija od tri mjeseca 

-    izjavu o prihvatanju tenderskih uslova 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    potvrda poslovne banke o solventnosti ne stariju od 30 dana. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista glavnih isporuka izvr{enih u posljednje dvije godine sa svim kupcima. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    relativno pore|enje  40% 

    2)    kvalitet opreme i materijala    relativno pore|enje  15% 

    3)    usIovi pla}anja    relativno pore|enje  20% 

    4)    rok isporuke    relativno pore|enje  10% 

    5)    reference    relativno pore|enje    5% 

    6)    mjesto isporuke relativno pore|enje  10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

29. 4. 2009. godine u 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

28 dana od dana objavljivanja 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

30. 4. 2009. godine u prostorijama preduze}a 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Nov~anu naknadu za tendersku dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM, uplatiti na ra~un broj 1990470004017885 kod ABS banke Visoko, Filijala Fojnica.  

Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom za JKP "[}ona" d.o.o. Fojnica, Hadrovi}i 15, "NE OTVARAJ", putem po{te ili li~no na adresu naru~ioca. Na koverti treba bili nazna~ena puna adresa ponu|a~a i broj telefona i faksa. Napomena: Ponu|a~i koji su u~estovali u otvorenom postupku su oslobo|eni pla}anja naknade za tendersku dokumentaciju. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 030/544-171, a kontaki osoba je Buljina Selma dip. prav. 

(1-11-4977-09) 


11 - JANAB 


ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD
GACKO 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 60/09 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: ZP "Rudnik i Termoelektrana Gacko"   

Kontakt osoba: Milivoje Krtolica, dipl. ekonomista 

Adresa: Industrijska zona bb 

Po{tanski broj: 89240 

Grad: Gacko 

Identifikacioni broj: 4401387900003 

Telefon: 059/464-222 

Faks: 059/464-085 

E-mail: rtegac08@teol.net 

Internet adresa: u pripremi 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

Kontakt osoba za tehni~ka pitawa: Milinko Milidrag, tel. 059/475-325 

Kontakt osoba za op{ta pitawa: Dragan Dra{kovi}, tel. 059/463-283 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

Kontakt osoba: Krtolica Milivoje 

Telefon: 059/464-413 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Soba protokola, Upravna zgrada ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Nabavka roba 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender 60/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka mobilnog borverka za potrebe RiTE Gacko u 2009. godini 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaqana specifikacija sadr`ana je u tenderskom dokumentu     

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Lokalitet: Rudnik i TE Gacko, Gacko 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

30 dana od dana potpisivawa ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti navedene garancije za dobro izvr{ewe posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatqive od strane ZP Rudnik i TE Gacko a.d. Gacko, ili sertifikovani ~ek ili kreditno pismo, u trajawu 30 dana vi{e od trajawa ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. ZJN, ne stariji od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ovjerena fotokopija bilansa stawa i bilansa uspjeha za 2008. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude    

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 5% prema Odluci Vije}a ministara BiH, "Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 31. 3. 2009. godine do 29. 4. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM/
51 evro. 

Pla}awe izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Unikredit banke, a.d. Bawa Luka, na ra~un broj 540100-01083619 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, SWIFT BLBABA22 - otkup tenderske dokumentacije. Tender broj 60/09: Tender za nabavku mobilnog borverka za Rudnik i TE Gacko. 

Pla}awe unutar BiH vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem Unikredit banke a.d. Bawa Luka na ra~un broj 551 030 000 1096 939 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup tenderske dokumentacije. Tender broj 60/09: Tender za nabavku mobilnog borverka za Rudnik i TE Gacko. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

29. 4. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

29. 4. 2009. godine 

Gacko, Industrijska zona bb, Upravna zgrada R i TE, a.d. Gacko u 13,00 sati 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PRESTANAK POSTUPKA DODJELE UGOVORA I TRO[KOVI PONUDE 

Prestanak postupka dodjele ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN, a da pri tome ZP Rudnik i TE, a.d. Gacko, ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. 

V.2. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetawem mogu se dobiti u vremenu od 9,00 do 14,00 sati na telefone i to: 

- Za tehni~ka pitawa: 059/475-225 

- Za komercijalna pitawa: 059/464-413 

- Za op{ta pitawa: 059/463-283 

(1-11-4981-09) 


11 - JANAB 


ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO"AD
GACKO 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 61/09 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: ZP "Rudnik i Termoelektrana Gacko" a. d. 

Kontakt osoba: Krtolica Milivoje, dipl. ekonomista 

Adresa: Industrijska zona bb 

Po{tanski broj: 89240 

Grad: Gacko 

Identifikacioni broj: 4401387900003 

Telefon: 059/464-222 

Faks: 059/464-085 

E-mail: rtegac08@teol.net 

Internet adresa: u pripremi  

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

Kontakt osoba za tehni~ka pitawa: Milinko Milidrag, tel. 059/475-325; za op{ta pitawa: Dragan Dra{kovi}, tel. 059/463-283 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1.   

Kontakt osoba: Krtolica Milivoje 

Grad: 059/464-413 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Soba protokola, Upravna zgrada  ZP "Rudnik i Termoelektrana Gacko" 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Nabavka roba 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 61/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka hidrauli~ne prese za potrebe R i TE Gacko u 2009. godini 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dataqna specifikacija sadr`ana je u tenderskom dokumentu. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Lokalitet: Rudnik i TE Gacko, Gacko 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

30 dana od dana potpisivawa ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da se ponu|a~ bezuslovno obavezuje de }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti navedene garancije za dobro izvr{ewe posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatqive od strane ZP Rudnik i TE Gacko, a.d. Gacko ili sertifikovani ~ek ili kreditno pismo u trajawu 30 dana vi{e od perioda  trajawa ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. ZJN, ne stariji od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ovjerena fotokopija bilansa stawa i bilansa uspjeha za 2008. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 5% prema Odluci Vije}a ministara BiH, "Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 31. 3. 2009. do 29. 4. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju 100,00 KM/51 evro. 

Pla}awe izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Unikredit banke, a.d. Bawa Luka, na ra~un broj 540100-01083619 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, SWIFT BLABA22 - otkup tenderske dokumentacije. Tender broj 61/09. Tender za nabavku hidrauli~ne prese za Rudnik i TE Gacko. 

Pla}awe unutar BiH vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem Unikredit banke a.d. Bawa Luka, na ra~un broj 551 030 000 1096 939 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup tenderske dokumentacije. Tender broj 61/09: Tender za nabavku hidrauli~ne prese za Rudnik i TE Gacko. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

29. 4. 2009. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

29. 4. 2009. godine u 12,00 sati 

Gacko, Industrijska zona bb, Upravna zgrada  R i TE Gacko, a.d. Gacko 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PRESTANAK POSTUPKA DODJELE UGOVORA I TRO[KOVI PONUDE 

Prestanak postupka dodjele ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN, a da pri tome ZP Rudnik i TE, a.d. Gacko, ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. 

V.2. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetawam mogu se dobiti u vremenu od 9,00 do 14,00 sati na telefone  i to: 

Za tehni~ka pitawa: 059/475-225 

Za komercijalna pitawa: 059/464-413 

Za op{ta pitawa: 059/463-283 

(1-11-4982-09) 


11 - JANAB 


@UPANIJSKA BOLNICA ORA[JE 

PONOVNA OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: @upanijska bolnica Ora{je 

Kontakt osoba: dr. Milica Mott i ing. Vesna Juzba{i} 

Adresa: III ulica broj 4 

Po{tanski broj: 76270 

Grad: Ora{je 

Identifikacijski broj: 4254019560003 

Telefon: 031/716-300 

Fax: 031/710-080 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o nabavi dijagnosti~kih materijala za potrebe Slu`be za transfuzijsku medicinu i Slu`be za laboratorijsku dijagnostiku broj 1-523-11-9/08 od 10. 11. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Dijagnosti~ki materijal za potrebe Slu`be za transfuzijsku medicinu i Slu`be za laboratorijsku dijagnostiku 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Utvr|ena po lotovima u tenderskoj dokumentaciji. Koli~ine su neobavezuju}e. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

@upanijska bolnica Ora{je 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove (sve stavke unutar jednog lota moraju biti ponu|ene, svaki lot je neovisan za evaluaciju i ugovaranje). 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

20 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Nije obavezno dostaviti iznos garancije za ponudu. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Nije obavezno dostaviti ostale zahtjeve u vezi s garancijom za ponudu. 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Nije obavezno dostaviti iznos garancije za izvr{enje ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Nema posebnih zahtjeva 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji. 

NAPOMENA: 

Sva tra`ena dokumentacija iz odjeljka III. je obavezna i eliminatorna, original ili ovjerena kopija i ne mo`e biti starija od 3 (tri) mjeseca ra~unaju}i od dana otvaranja ponuda. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenihi kriterija: 

    a)    cijena     u~e{}e 60% 

    b)    uvjeti pla}anja - odgo|eno pla}anje     u~e{}e 20% 

    c)    rok isporuke     u~e{}e 20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 7,00 do 14,30 sati u prostorijama ravnateljstva @upanijske bolnice Ora{je, III ulica broj 4, uz prilo`eni dokaz o uplati naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 100,00 KM na transakcijski ra~un @upanijske bolnice 3381802200480531 kod UniCredit banke. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Dobavlja~ }e dostaviti jednu ponudu u originalu i jednu kopiju na kojima }e ~itko napisati "original ponuda" i "kopija ponude". Ponuda i njena kopija sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprozirnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za nabavu dijagnosti~kih materijala - ne otvarati do 6. 5. 2009. godine u 12,00 sati". 

Dostaviti po{tom ili osobno u ured ravnateljstva @upanijske bolnice - Ora{je, najkasnije do 6. 5. 2009. godine do 10,00 sati, na slijede}u adresu: @upanijska bolnica, III ulica br.4, 76270 Ora{je. 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

Opcija ponude minimalno 90 dana 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

Otvaranje ponude obavit }e sa 6. 5. 2009. godine u 12,00 sati u prostorijama @upanijske bolnice. Ponude koje pristignu nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti razmatrane i vratit }e se ponu|a~u neotvorene. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Dokumentaciju iz odjeljka III to~ka 5-8 obavezno dostaviti kronolo{kim redostijedom kako je tra`eno. 

Dokumentacija iz odjeljka lII to~ka 5-8 je obvezna i eliminatorna. 

Javnom nadmetanju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

@upanijska bolnica Ora{je ne snosi nikakve tro{kove u ovom postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti bilo koju ponudu, poni{ti postupak nadmetanja, odbije sve ponude, u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim nabavama i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obvezan pojasniti razloge svog postupka. 

(1-11-4986-09) 


11 - JANAB 


KLINI^KA BOLNICA MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Klini~ka bolnica Mostar 

Kontakt osoba: Ru`ica Naki}, dipl. iur. 

Adresa: Kardinala Stepinca bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227224680006 

@irora~un: 338 1002200717786 

Telefon: 036/313-241 

Fax: 036/313-238; 313-243 

E-mail: pr@kb-mostar.org 

Internet adresa: www.kb-mostar.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka broj 1693/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 June}eg mesa 

LOT 2 Pile}e meso i ostali proizvodi od mesa 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Sukladno specifikaciji iz natje~ajne dokumentacije    

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sukladno natje~ajnoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do izvr{enja obveza iz sklopljenog kupoprodajnog ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti sve relevantne dokumente ne starije od 3 mjeseca kojima dokazuje da nema ograni~enja za sudjelovanje u postupku javne nabave sukladno to~kama a), b), c), d), e) i f) ~lanka 23. 

-    pravno valjane dokaze da ste formalno-pravni zastupnik proizvo|a~a sa ekskluzivnim pravima prometa medicinskom opremom kao i rezervnim dijelovima medicinske opreme 

-    u cilju kvalitetnijeg odabira tra`ene robe  prilo`iti adekvatne "CERTIFIKATE" 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Da je ponuditelj registriran u sudski registar za djelatnost iz predmeta otvorenog postupka, a koja se dokazuje ovjerenom fotokopijom rje{enja o upisu u sudski registar ne starije od 3 mjeseca. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ponuditelj je obvezan dostaviti sva dokumenta ne starija od 3 mjeseca kojima dokazuje svoju ekonomsku i financijsku podobnost za sudjelovanje u predmetnom postupku iz ~lana 25. ZJN. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Ponuditelj je obvezan dostaviti relevantne dokumente po svim to~kama iz ~lanka 26. ZJN 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Ponovljeni otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Gospodarski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija prema opadaju}em redosljedu 

LOT 1, LOT 2 

1.    cijena robe    u~e{}e 70 

2.    kvalitet    u~e{}e 10 

3.    na~in i uvjet pla}anja    u~e{}e 10 

4.    dosada{nja suradnja    u~e{}e 10 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti od 3 dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nov~ana naknada za natje~ajnu dokumentaciju iznosi 150,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Ponuda mora biti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

5 (pet) dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH" do 5. 5. 2009. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

LOT 1 - 5. 5. 2009. godine u 11,00 (jedanaest sati) 

LOT 2 - 5. 5. 2009. godine u 12,00 sati (dvanaest sati) 

Ravnateljstvo KB Mostar 

(1-11-5002-09) 


11 - JANAB 


KANTONALNA JAVNA USTANOVA
" DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA"
SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Kantonalna javna ustanova "Dom za djecu bez roditeljskog staranja" 

Kontakt osoba: Bajraktarevi} Armin, \ur|evi} Saudin, Hrvat Behka 

Adresa: Bjelave 52 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200556690000 

Telefon: 033/208-352, 209-044 

Fax: 033/445-591 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ponovni otvoreni postupak za dostavljanje ponuda broj 376/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a, za isporuku roba, u 2009. godini prema sljede}im lotovima: 

LOT 1 Nabavka prehrambenih proizvoda i napitaka 

LOT 2 Nabavka mlijeka i mlije~nih proizvoda 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Nalazi se u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sarajevo, Bjelave 52 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor }e va`iti 1. godinu od dana zaklju~enja. Isporuka }e se vr{iti sukcesivno prema narud`bama ugovornog organa. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je obavezan dostaviti sljede}u dokumentaciju kojom potvr|uje svoju li~nu situaciju: 

1.    da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom odnosno da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja i izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju 

2.    da ponu|a~ i odgovorno lice ponu|a~a nije osu|eno u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u proteklih 5 godina 

3.    da ponu|a~ i odgovorno lice nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u proteklih 5 godina 

4.    uvjerenje nadle`ne poreske uprave o izmirenim direktnim porezima 

5.    uvjerenje uprave za indirektno oporezivanje da je ponu|a~ izmirio svoje obaveze po osnovu indirektnih poreza 

6.    uvjerenje o izmirenim doprinosima za penziono i zdravstveno osiguranje 

7.    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

8.    izjava o nepromjenjivosti cijena 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa, porezni i identifikacijski broj ponu|a~a 

-    dokumenta o registraciji (ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra sa prilozima) ili drugi ekvivalentan dokument 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke o bonitetu firme, odnosno potvrda da u zadnja tri mjeseca prije prijave na javni poziv ra~uni firme ponu|a~a nisu bili u blokadi. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Referenc lista izvr{enih isporuka u 2008. godini 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    ponu|ena cijena    u~e{}e 80% 

b)    na~in pla}anja    u~e{}e 5% 

c)    rok isporuke    u~e{}e 15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Prema odredbama ~lana 20. UPZ 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti svakim radnim danom, prije isteka roka za podno{enje ponuda u terminu od 9,00 do 14,00 sati, na adresi navedenoj u ta~ki I.1. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Svi dokumenti propisani ZJN moraju biti sa~injeni na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 4. 5. 2009. godine u 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do zaklju~enja ugovora 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 5. 2009. godine u 13,00 sati 

U prostorijama Doma, Bjelave 52, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Pisane ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za javnu nabavku - ne otvaraj", sa naznakom za koji LOT se dostavlja ponuda na adresu: KJU "Dom za djecu bez roditeljskog staranja" Sarajevo, Bjelave 52, li~no ili putem po{te. 

KJU "Dom za djecu bez roditeljskog staranja" ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku javne nabavke. 

Pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponu|a~a KJU "Dom za djecu bez roditeljskog staranja" }e dostaviti svim ponu|a~ima. 

(1-11-5003-09) 


11 - JANAB 


MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASEQENA LICA REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica Republike Srpske 

Kontakt osoba: Rade Zori}, na~elnik odjeqewa 051/338-669 

Adresa: Trg Republike Srpske 1 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401013650003 

Telefon: 051/338-642 

Faks: 051/338-847 

E-mail: a.nuhic@mirl.vladars.net 

Internet adresa: www.mirl.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Isporuka i monta`a 60 plastenika za potrebe odr`ivog povratka povratnicima na podru~ju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Karakteristike predmeta ugovora, odnosno nabavka opisane su u ta~ki 2. tenderske dokumentacije ugovornog organa. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Isporuka i monta`a 60 plastenika ~ija je planska cijena nabavke 228.000,00 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Po op{tinama na {irem podru~ju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine - po povratni~kim mjestima-fco-krajwi korisnik-prema dinamici i nalogu koje utvrdi ugovorni organ. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

60 dana od dodjele ugovora 

Zapo~iwe od potpisa, a zavr{ava 15. 7. 2009. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Bankovna izjava o mogu}nosti dobijawa bankovne garancije za ugovorenu vrijednost nabavke i isporuke robe iz predmeta nabavke, ne starija od tri mjeseca od dana dostavqawa ponude. Ta~ka 7 tendera 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Najuspje{niji dobavqa~ je du`an prije potpisa ugovora dostaviti ugovornom organu bezuslovnu bankovnu garanciju kojom garantira izvr{ewe ugovora u skladu sa ta~kom 7 tenderske dokumentacije ugovornog organa. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Uslovi kojima se dokazuje li~na situacija kandidata detaqno su obja{weni i ta~kom 3.2. i pod ta~kama 3.2.1., 3.2.1.0. i 3.2.1.1. tenderske dokumentacije ugovornog organa. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Uslovi kojima se dokazuje obavqawe profesionalne djelatnosti ugovornog organa obja{weni su pod ta~kama 3.2.2. pod a) i pod ta~kom 3.2.2.0. tenderske dokumentacije ugovornog organa. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Uslovi kojima kandidat dokazuje svoju ekonomsko-finansijsku podobnost obja{weni su ta~kom 3.2.3. ta~ka a) i ta~ka b) i pod ta~kama 3.2.3.0., 3.3.3.1., 3.2.3.2. i 3.2.3.3. tenderske dokumentacije ugovornog organa. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uslovi kojima kandidat dokazuje svoju tehni~ku i profesionalnu sposobnost obja{weni su pod ta~kom 3.2.4. pod a, b, c i d tenderske dokumentacije ugovornog organa. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Kriteriji za dodjelu ugovora obja{weni su u ta~ki 4. tenderske dokumentacije ugovornog organa 

    1)    cijena    u~e{}e    60% 

    2)    na~in i rok isporuke    u~e{}e    15% 

    3)    uslovi pla}awa    u~e{}e    15% 

    4)    postprodajni servis    u~e{}e    5% 

    5)    garancija    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti na pismeni zahtjev ponu|a~a nakon objavqivawa obavje{tewa u "Slu`benom glasniku BiH" na adresu ugovornog organa u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Zahtjevi i svi dokumenti koje ponu|a~ i ugovorni organ razmijene bi}e na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 5. 2009. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 2 mjeseca ili 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 5. 2009. godine u 15,00 ~asova 

Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica Republike Srpske Bawa Luka, Trg Republike Srpske 1, Bawa Luka, II sprat - sala 7 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ostale informacije regulisane su tenderskom dokumentacijom ugovornog organa. 

(1-11-5004-09) 


11 - JANAB 


MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASEQENA LICA REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica Republike Srpske 

Kontakt osoba: Rade Zori}, na~elnik odjeqewa 051/338-669 

Adresa: Trg Republike Srpske 1 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401013650003 

Telefon: 051/338-642 

Faks: 051/338-847 

E-mail: a.nuhic@mirl.vladars.net 

Internet adresa: www.mirl.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Isporuka i monta`a 65 motokultivatora sa prikqu~cima za potrebe odr`ivog povratka povratnicima na podru~ju Republike Srpske 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Karakteristike predmeta ugovora, odnosno nabavka opisane su u ta~ki 2. tenderske dokumentacije ugovornog organa. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Isporuka 65 motokultivatora, 65 kardanskih prikolica, 65 plugova, 65 rotacionih freza, 65 prikqu~aka za plug i 65 pro{iriva~a sa vrijedno{}u do 495.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Po op{tinama na {irem podru~ju Republike Srpske po povratni~kim mjestima-fco-krajwi korisnik-prema dinamici i nalogu koje utvrdi ugovorni organ. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

60 dana od dodjele ugovora 

Zapo~iwe od potpisa, a zavr{ava 15. 7. 2009. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Bankovna izjava o mogu}nosti dobijawa bankovne garancije za ugovorenu vrijednost nabavke i isporuke robe iz predmeta nabavke- ne starija od tri mjeseca od dana dostavqawa ponude. Ta~ka 7 tendera 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Najuspje{nji dobavqa~ je du`an prije potpisa ugovora dostaviti ugovornom organu bezuslovnu bankovnu garanciju kojom garantira izvr{ewe ugovora u skladu sa ta~kom 7 tenderske dokumentacije ugovornog organa. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Uslovi kojima se dokazuje li~na situacija kandidata detaqno su obja{weni i ta~kom 3.2. i pod ta~kama 3.2.1, od a) do e) 3.2.1.0. i 3.2.1.1. tenderske dokumentacije ugovornog organa. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Uslovi kojima se dokazuje obavqawe profesionalne djelatnosti ugovornog organa obja{wen je pod ta~kom 3.2.2. pod a) i pod ta~kom 3.2.2.0. tenderske dokumentacije ugovornog organa. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Uslovi kojima kandidat dokazuje svoju ekonomsko-finansijsku podobnost obja{weni su ta~kom 3.2.3. ta~ka a) i ta~ka b) i pod ta~kom 3.2.3.0, 3.2.3.1. i 3.2.3.2., 3.2.3.3. i 3.2.3.4. tenderske dokumentacije ugovornog organa. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uslovi kojima kandidat dokazuje svoju tehni~ku i profesionalnu sposobnost obja{weni su pod ta~kom 3.2.4. pod a, b, c i d tenderske dokumentacije ugovornog organa. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Kriteriji za dodjelu ugovora obja{weni su u ta~ki 4. tenderske dokumentacije ugovornog organa 

    1)    cijena    u~e{}e    65% 

    2)    na~in i rok isporuke    u~e{}e    15% 

    3)    uslovi pla}awa    u~e{}e    10% 

    4)    postprodajni servis    u~e{}e    5% 

    5)    garancija    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti na pismeni zahtjev ponu|a~a nakon objavqivawa obavje{tewa u "Slu`benom glasniku BiH" na adresu ugovornog organa u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Zahtjevi i svi dokumenti koje ponu|a~ i ugovorni organ razmijene bi}e na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 5. 2009. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 2 mjeseca ili 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 5. 2009. godine u 12,00 ~asova 

Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica Republike Srpske Bawa Luka, Trg Republike Srpske 1, Bawa Luka, II sprat - sala 7 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ostale informacije regulisane su tenderskom dokumentacijom ugovornog organa. 

(1-11-5005-09) 


11 - JANAB 


@EQEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD
DOBOJ 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d. 

Kontakt osoba: Nikoli} Tatjana 

Adresa: Svetog Save 71 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000, lok. 233 

Faks: 053/227-704 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji ra~unara i ra~unarske opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kupoprodaja ra~unara i ra~unarske opreme 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tender dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te ugovornog organa u Doboju 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Prema roku u ponudi najpovoqnijeg ponu|a~a 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 2.000,00 KM (za ponu|a~e iz BiH) odnosno originalna bezuslovna bankarska garancija na iznos od 1.022,60 EUR (za ponu|a~e iz inostranstva) 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Sadr`ani su tender dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izabrani najpovoqniji ponu|a~ je du`an, pri zakqu~ewu ugovora, predati ugovornom organu originalnu bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro izvr{ewe ugovora na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora sa porezom na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponu|a~ iz Bosne i Hercegovine), tj. na iznos od 5% od ukupne vrijednosti ugovora bez poreza na dodatu vrijednost (ukoliko je najpovoqniji ponu|a~ iz inostranstva). 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Sadr`ani su tender dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dobavqa~i su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqa~i su obavezni dostaviti dokaze o ispuwavawu svih uslova iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), ne starije od 90 dana, ra~unaju}i od datuma izdavawa istih do datuma podno{ewa ponude, navedene u tender dokumentaciji. Ovi moraju biti originalni ili fotokopije obavezno ovjerene od strane nadle`nog ograna. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dobavqa~i su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqa~i su obavezni dostaviti: 

-    izvod iz sudskog registra, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca (ra~unaju}i od datuma podno{ewa ponude) o svim bitnim elementima i podacima o registrovanoj djelatnosti, koja je predmet ove nabavke, kao i ovla{tenom licu (licima) ponu|a~a 

-    uvjerewe o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavqa~i koji su obveznici poreza na dodatu vrijednost) i 

-    potvrdu o poreskom identifikacionom broju (ovaj dokument su obavezni da dostave samo dobavqa~i koji nisu obveznici poreza na dodatu vrijednost) 

Fotokopije moraju biti ovjerene od strane nadle`nog organa. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dobavqa~i su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqa~i su obavezni dostaviti: 

-    bilanse stawa za 2006., 2007. i 2008. poslovnu godinu, ukoliko je dobavqa~ registrovan prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqa~ registrovan  u toku ovog perioda, du`an je dostaviti navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakqu~no 2008. godinom i 

-    bilanse uspjeha za 2006., 2007. i 2008. godinu, ukoliko je dobavqa~ registrovan prije ovoga perioda. Ukoliko je dobavqa~ registrovan u toku ovog perioda, du`an je dostaviti navedene bilanse za naredne cijele poslovne godine sa zakqu~no 2008. godinom 

Fotokopije obavezno ovjerene od strane nadle`nog organa. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dobavqa~i su obavezni da dostave original ponudu i dvije kopije ponude. 

Uz original ponudu, dobavqa~i su obavezni dostaviti: 

-    opis tehni~ke opremqenosti i osposobqenosti dobavqa~a, mjere za obezbje|ewe kvaliteta i wegova opremqenost i osposobqenost za ispitivawa i istra`ivawa (original). 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena (maksimalno 50 bodova)    u~e{}e 50,00% 

    2)    uslov i na~in pla}awa
        (maksimalno 20 bodova)    u~e{}e 20,00% 

    3)    kvalitet robe 

        (maksimalno 20 bodova)    u~e{}e 20,00% 

    4)    rok isporuke robe
        (maksimalno 5 bodova)    u~e{}e   5,00% 

    5)    vremenski period garancije za robu
        (maksimalno 5 bodova)    u~e{}e   5,00% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Ponu|a~i iz Bosne i Hercegovine su du`ni da na ‘iro ra~un ugovornog organa 5620050000303569 (kod Razvojne banke a.d. Doboj) uplate iznos od 117,00 KM prije preuzimawa tender dokumentacije, a ponu|a~i iz inostranstva 59,80 EUR, na osnovu sqede}ih instrukcija: 

    HAABAT 22     

F56A INTERMEDIARY:    HYPO ALPE-ADRIA-BANK
    INTERNATIONAL 

    AG KLAGENFURT, AUSTRIA 

F57A: ACCOUNT WITH
INSTITUTION:    /AT25 5220 0000 0932 3929 

    HAABBA2B 

    HYPO ALPE ADRIA BANK AD 

    ALEJA SVETOG SAVE 13 

    BANJA LUKA, BiH 

F59 BENEFICIARY
CUSTOMER:    IBAN:39 5520 2033 9022 3191 

    @ELJEZNICE RS AD 

    SVETOG SAVE 71 

    DOBOJ 

Mo`e se obezbijediti do 5. 5. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendesku dokumentaciju je gore navedena. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 4. 8. 2009. godine ili 3 mjeseca nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

5. 5. 2009. godine u 12,00 ~asova 

"@eqeznice Republike Srpske" a.d. Doboj, Svetog Save 71, sala 69 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ostalo je sadr`ano u tender dokumentaciji. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d. 

Kontakt osoba: Nikoli} Tatjana 

Adresa: Svetog Save 71 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000 lok. 233 

Faks: 053/227-704 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d. 

Kontakt osoba: Petkovi} Mirko 

Adresa: Svetog Save 71 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

Telefon: 053/209-000 lok. 350 

Faks: 053/227-704 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: @eqeznice Republike Srpske a.d. 

Adresa: Svetog Save 71 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: 400025960001 

(1-11-5016-09) 


11 - JANAB 


MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASEQENA LICA REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica Republike Srpske 

Kontakt osoba: Rade Zori}, na~elnik odjeqewa 051/338-669 

Adresa: Trg Republike Srpske 1 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401013650003 

Telefon: 051/338-642 

Faks: 051/338-847 

E-mail: a.nuhic@mirl.vladars.net 

Internet adresa: www.mirl.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Isporuka i monta`a 35 motokultivatora sa prikqu~cima za potrebe odr`ivog povratka povratnicima na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Karakteristike predmeta ugovora, odnosno nabavka opisane su u ta~ki 2. tenderske dokumentacije ugovornog organa. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Isporuka 35 motokultivatora, 35 kardanskih prikolica, 35 plugova, 35 rotacionih freza, 35 prikqu~aka za plug i 35 pro{iriva~a sa vrijedno{}u do 266.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Po op{tinama na {irem podru~ju BiH po povratni~kim mjestima-fco-krajwi korisnik-prema dinamici i nalogu koje utvrdi ugovorni organ. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

60 dana od dodjele ugovora 

Zapo~iwe od potpisa ugovora, a zavr{ava 15. 7. 2009. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Bankovna izjava o mogu}nosti dobijawa bankovne garancije za ugovorenu vrijednost nabavke i isporuke robe iz predmeta nabavke- ne starija od tri mjeseca od dana dostavqawa ponude. Ta~ka 7 tendera 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Najuspje{nji dobavqa~ je du`an prije potpisa ugovora dostaviti ugovornom organu bezuslovnu bankovnu garanciju kojom garantira izvr{ewe ugovora u skladu sa ta~kom 7 tenderske dokumentacije ugovornog organa. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Uslovi kojima se dokazuje li~na situacija kandidata detaqno su obja{weni i ta~kom 3.2. i pod ta~kama 3.2.1, 3.2.1.0. i 3.2.1.1. tenderske dokumentacije ugovornog organa. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Uslovi kojima se dokazuje obavqawe profesionalne djelatnosti ugovornog organa obja{wen je pod ta~kom 3.2.2. pod a) i pod ta~kom 3.2.2.0. tenderske dokumentacije ugovornog organa. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Uslovi kojima kandidat dokazuje svoju ekonomsko-finansijsku podobnost obja{weni su ta~kom 3.2.3. ta~ka a) i ta~ka b) i pod ta~kom 3.2.3.0, 3.2.3.1, i 3.2.3.2., 3.2.3.3. i 3.2.3.4. tenderske dokumentacije ugovornog organa. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uslovi s kojima kandidat dokazuje svoju tehni~ku i profesionalnu sposobnost obja{weni su pod ta~kom 3.2.4. pod a, b, c i d tenderske dokumentacije ugovornog organa. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Kriteriji za dodjelu ugovora obja{weni su u ta~ki 4. tenderske dokumentacije ugovornog organa 

    1)    cijena    u~e{}e    65% 

    2)    na~in i rok isporuke    u~e{}e    15% 

    3)    uslovi pla}awa    u~e{}e    10% 

    4)    postprodajni servis    u~e{}e    5% 

    5)    garancija    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti na pismeni zahtjev ponu|a~a nakon objavqivawa obavje{tewa u "Slu`benom glasniku BiH" na adresi ugovornog organa u skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Zahtjevi i svi dokumenti koje ponu|a~ i ugovorni organ razmijene bi}e na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 5. 2009. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 2 mjeseca ili 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 5. 2009. godine u 14,00 ~asova 

Ministarstvo za izbjeglice i raseqena lica Republike Srpske Bawa Luka, Trg Republike Srpske 1, Bawa Luka, II sprat-sala 7 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ostale informacije regulisane su tenderskom dokumentacijom ugovornog organa. 

(1-11-5022-09) 


11 - JANAB 


KJP ZOI 84 OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO DOO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: KJP ZOI 84 OCS d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Slavko Male} 

Adresa: Branilaca Sarajeva 21 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200347000004 

Telefon: 033/212-018, 212-035 

Fax: 033/212-027 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Isporuka i ugradnja monta`no-demonta`ne balon sale nad postoje}im sportskim terenima 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka i ugradnja monta`no-demonta`ne balon sale nad postoje}im sportskim terenima 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zetra 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Definisat }e se ugovorom 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, originalna bezuslovna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u visini od 2% vrijednosti ponude, sa rokom va`nosti opcija ponude + 30 dana ra~unaju}i od dana otvaranja ponuda. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da, originalna bezuslovna bankovna garancija u visini od 5 % vrijednosti ponude, sa rokom va`nosti opcija ponude + 30 dana ra~unaju}i od dana otvaranja ponuda. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

-     sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave nadle`nih organa ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca ra~unaju}i od dana objave obavje{tenja o nabavci i moraju biti original ili ovjerene kopije 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a 

-    identifikacioni i poreski broj 

-    ponu|ene jedini~ne cijene bez PDV-a i sa PDV-om 

-    izjava o fiksnim cijenama 

-    izjava o garantnom periodu za izvedeni predmet nabavke 

-    izjava o na~inu i roku pla}anja 

-    izjava o roku isporuke i monta`e 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    najni`a cijena    40% 

    2.    uslovi i na~in pla}anja    40% 

    3.    garantni period    10% 

    4.    rok isporuke    5% 

    5.    rok ugradnje    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, ponu|a~ je obavezan, ukoliko ‘eli koristiti pogodnosti preferencijalnog tretmana utvr|enog Odlukom o obaveznom kori{tenju tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki dostaviti dokumente: 

-    izjavu kojom potvr|uje-dokazuje, da roba koju nudi ima najmanje 50% porijeklo iz BiH, odnosno uz izjavu i certifikat Vanjskotrgovinske komore BiH o porijeklu robe. Ponuda ponu|a~a koji ne dostavi predlo`eni dokument bit }e tretirana bez primjene preferencijalnog tretmana. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od 3 dana po prijemu pismenog zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 200,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 5. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

120 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 5. 2009. godne u 13,00 sati 

Sarajevo, Branilaca Sarajeva 21 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i na Protokolu KJP ZOI 84 Olimpijski Centar Sarajevo, Branilaca Sarajeva 21, I sprat, soba 7 u vremenu od 8,00 do 16,00 sati uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 200,00 KM uz obavezno podno{enje pismenog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije. Uplata se vr{i na transakcijski ra~un KJP ZOI 84 OCS d.o.o kod INTESA SANPAOLO BANK DD Sarajevo broj 154 001 1100011010, u svrhu "Otkupa tenderske dokumentacije za "Isporuku i ugradnju monta`no-demonta`ne balon sale nad postoje}im sportskim terenima". Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KJP ZOI 84 OCS d.o.o. propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol Kantonalno javno preduze}e ZOI 84 Olimpijski centar Sarajevo, Branilaca Sarajeva 21, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. 

Dobavlja~ }e dostaviti ponudu u originalu i dvije kopije. Original ponuda i njene kopije sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom, tel/faksom dobavlja~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za isporuku i ugradnju monta`no-demonta`ne balon sale nad postoje}im sportskim terenima" - "Ne otvarati-otvara Komisija" 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Ugovorni organ }e sa najpovoljnijim ponu|a~em zaklju~iti ugovor o nabavci roba iz tenderske dokumentacije. 

(1-11-5027-09) 


11 - JANAB 


JKP "6. MART" DOO GORA@DE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JKP "6. mart" d.o.o. Gora`de 

Kontakt osoba: Silajd`i} Sadik, direktor 

Adresa: Selvera Sijer~i}a 20 

Po{tanski broj: 73000 

Grad: Gora`de 

Identifikacioni broj: 4245013610000 

Telefon: 038/206-436 

Fax: 038/221-358 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o javnoj nabavci putem otvorenog postupka za potrebe JKP "6. mart" d.o.o. Gora`de. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka i monta`a centrifugalne pumpe 

Q = 100L/S, Hm = 110 m - komada 2 

Ostali uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do 60 ({ezdeset) dana od dana potpisivanja 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

-    dokaz ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju po ZJN ne stariji od 3 (tri) mjeseca 

-    ovjerena kopija rje{enja iz sudskog registra 

-    spisak o zaposlenim od PIO - MIO i dokazi da su doprinosi pla}eni 

-    potvrda o izmirenim poreskim obavezama, ne starijim od 30 dana od dana objave 

-    izjava ili referensa kojom se dokazuje pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    cijene ponude     60 bodova 

    2.    servis u BiH i rezervni dijelovi     20 bodova 

    3.    na~in pla}anja     10 bodova 

    4.    garancija    10 bodova 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti po objavljivanju u "Slu`benom glasniku BiH", nakon uplate tenderske dokumentacije u prostorijama ugovornog organa u vremenu od 7,00 do 14,00 sati ili putem faksa 038/221-358. 

Uplata tenderske dokumentacije iznosi 100,00 KM 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Dvadesetosam dana od dana objavljivanja do 15,00 sati zadnjeg dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Drugi radni dan po isteku roka prijema ponuda u 12,00 sati u prostorijama ugovornog organa 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Otvaranju ponuda, ako ‘ele, mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a. Uplate tenderske dokumentacije izvr{iti kod PBS Filijala Gora`de na ‘irora~un broj 1011400000050311. Nepotpune i neblagovremene ponude se ne}e uzeti u razmatranje. 

(1-11-5032-09) 


11 - JANAB 


OP]INA LJUBU[KI 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Op}ina Ljubu{ki 

Kontakt osoba: Elvira [kobi} 

Adresa: Zrinsko Frankopanska 71 

Po{tanski broj: 88320 

Grad: Ljubu{ki 

Identifikacijski broj: 4272111190008 

Telefon: 039/835-541 

Fax: 039/833-541 

E-mail: opcina.ljubuski@tel.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Sukcesivna nabava uredskog materijala za potrebe Op}ine Ljubu{ki 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prikupljanje ponuda za nabavu uredskog materijala za potrebe Op}ine Ljubu{ki  

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

1% vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Izjava ponuditelja da je suglasan dati bezuvjetno bankovno jamstvo za dobro izvr{enje posla u iznosu 5% (pet posto) od ukupne vrijednosti ugovora, ukoliko se istom dodijeli. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Dokazi ponuditelja da nema smetnji za sudjelovanje u javnom nadmetanju u smislu odredbi ~lanka 23. Zakona o javnim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Potvrda poslovne banke da je ponu|a~ solventan u posljednjih {est mjeseci. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda sukladno navedenim kriterijima: 

    1.    cijena     85% 

    2.    uvjeti pla}anja     15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da, sukladno Zakonu, podzakonskim aktima i odluci VM o obveznom preferencijalnom tretmanu doma}eg ("Slu`beni glasnik BiH", 105/06). 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 29. 4. 2009. godine na  pismeni zahtjev ponuditelja u roku tri dana od podno{enja pismenog zahtjeva. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po tenderu, koju treba uplatiti na depozitni ra~un Op}ine Ljubu{ki broj 3380002200044268 koji se vodi kod UniCredit Zagreba~ka banka Ljubu{ki - uplata za tender, vrsta prihoda 722611. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Nadnevak, 4. 5. 2009. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

4. 5. 2009. godine u zgradi Op}ine Ljubu{ki, sala za sastanke u 12,00 sati  

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuditelji koji preuzmu tendersku dokumentaciju mogu izvr{iti obilazak lokacija u dogovoru s predstavnikom Op}ine Ljubu{ki u dogovorenim terminima. 

(1-11-5033-09) 


11 - JANAB 


JU PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: Brki} Bo`ena, dipl. pravnik 

Adresa: Nahorevska 248 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200124040004 

Telefon: 033/561-539 

Fax: 033/561-532 

E-mail: jagmujan@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o nabavci roba broj 485-0202-1/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka lo`-ulja Extra lako za sezonu grijanja 2009/10. godinu. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Koli~ina i tehni~ka specifikacija navedene robe nalazi se u prilogu tenderske dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te naru~ioca - Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Nije obavezno dostaviti 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda prema slijede}im kriterijima: 

    -     cijena    u~e{}e 80% 

    -     rok isporuke    u~e{}e 10% 

    -     rok pla}anja    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah po objavljivanju obavje{tenja svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati na protokolu JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, Nahorevska 248. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za podno{enje ponuda je 28 dana od dana objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a u "Slu`benom glasniku BiH". Krajnji rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e je 4. 5. 2009. godine do 11,00 sati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

30 (trideset) dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u ponedjeljak 4. 5. 2009. godine u prostorijama ugovornog organa na adresi kao pod I.1. u 12,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa naznakom: "PONUDA ZA NABAVKU ROBA" Lo`-ulja Extra lako" - ne otvaraj, li~no ili preporu~enom po{tom, na adresu JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, Nahorevska 248. 

Nov~anu naknadu za preuzimanje tenderske dokumentacije uplatiti na transakcijski ra~un ugovornog organa broj 3389002208308703 UNICREDIT BANK Sarajevo. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku nadmetanja, te zadr`ava pravo prihvatiti ponudu u potpunosti ili djelimi~no, kao i poni{titi javni poziv ili sve ponude prije zaklju~enja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost niti je obavezan objasniti takve odluke. 

U razmatranje }e se uzeti samo ponude koje su potpune i blagovremene. 

(1-11-5039-09) 


11 - JANAB 


MINISTARSTVO ODBRANE/OBRANE BiH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo odbrane BiH 

Kontakt osoba: Mirza ^izmi}, dipl. oec., Sulejman Abazovi}, dipl. oec., Dragan Vukajlovi}, dipl. oec., @eljko Peri}, dipl. ing. 

Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200745400004 

Telefon: 033/286-543, 286-544, 286-545 i 286-546 

Fax: 033/286-593 i 206-094 

E-mail: nabavka_prodaja@mod.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavke i ugradnje monta`ne ograde oko "SITE" u kasarni Kozara u Banja Luci 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijih ponu|a~a za nabavku i ugradnju monta`ne ograde oko "SITE" u kasarni Kozara u Banja Luci 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Iskazana u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Mjesto isporuke i ugradnje je kasarna "Kozara" u Banja Luci 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom potpisa ugovora, a zavr{ava danom izmirenja du`ni~ko-povjerila~kih odnosa 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Iskazani u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Iskazani u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Iskazani u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Iskazani u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

Red. br. 

Potkriterij 

Procenat u~e{}e max 100% 

Broj bodova max. 100  

1. 

Cijena 

do 65% 

do 65 

2. 

Rok isporuke i ugradnja od potpisivanja ugovora (iskazati u danima) 

do 30% 

do 30 

3. 

Rok pla}anja od dana ispostavljanja ra~una (iskazati u danima) 

do   5% 

do   5 

 

UKUPNO: 

do 100% 

do 100 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Primjena ~lana 20. UPZ 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 30 (trideset) dana od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

30 (trideset) dana od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH" do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

30 (trideset) dana od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH" u 14,00 sati u prostorijama ugovornog organa, adresa i sala 

Sarajevo, Hamdije Kre{evljakovi}a 98 

Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Ministarstvo odbrane BiH 

Kontakt osoba: Mirza ^izmi}, dipl. oec., Sulejman Abazovi}, dipl. oec., Dragan Vukajlovi}, dipl. oec., @eljko Peri}, dipl. ing. 

Adresa: Hamdije Kre{evljakovi}a 98 - pisarnica 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200745400004 

Telefon: 033/286-543, 286-544, 286-545 i 286-546 

Fax: 033/206-094 

E-mail: nabavka_prodaja@mod.gov.ba 

(1-11-5044-09) 


11 - JANAB 


MINISTARSTVO ODBRANE/OBRANE BiH 

SARAJEVO 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo odbrane BiH 

Kontakt osoba: ^izmi} Mirza, Vukajlovi} Dragan, Peri} @eqko, Abazovi} Sulejman 

Adresa: Hamdije Kre{evqakovi}a 98 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200745400004 

Telefon: 033/286-543 i 286-544 

Faks: 033/286-593 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka ministra odbrane Bosne i Hercegovine broj 11-03-26-6465-1/08 od 22. 1. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1  Drvo 

LOT 2  Lo`-uqe 

LOT 3  Mazut 

LOT 4  Te~ni plin 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci ili 365 dana 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti original ili ovjerenu kopiju: 

-    prema tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Iskazani u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

-    mo`e se obezbijediti do krajweg roka za prijem ponuda 

-    tenderska dokumentacija se preuzima li~no uz pismeno ovla{tewe za preuzimawe dokumentacije 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezik BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

42 dana od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH", do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

120 dana od dana dostavqawa ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Dva sata nakon  roka za prijem ponuda 

MO BiH Sarajevo - Hamdije Kre{evqakovi}a 98 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju u zatvorenoj koverti sa napomenom: "NE OTVARATI,  PONUDA ZA NABAVKU ENERGENATA". 

LOT - navesti broj lota na koji se konkuri{e. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove kandidata u postupku. 

(1-11-5045-09) 


11 - JANAB 


KLINI^KA BOLNICA MOSTAR 

PONOVNA OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Klini~ka bolnica Mostar 

Kontakt osoba: Tea Primorac, dipl. iur. Slu`ba za pravne poslove 

Adresa: Kardinala Stepinca bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227224680006 

@irora~un: 338 1002200717786 

Telefon: 313-241 

Fax: 313-238 

E-mail: pravnasluzba@kb-mostar.org 

Internet adresa: www.kb-mostar.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o ponovnom postupku nabave 255/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka goriva za godi{nje potrebe Klini~ke bolnice Mostar 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Sukladno specifikaciji iz natje~ajne dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sukladno natje~ajnoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1 godina od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti sve relevantne dokumente ne starije od 3 mjeseca kojima dokazuje da nema ograni~enja za sudjelovanje u postupku javne nabave sukladno ~lanku 23. ZJN. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Da je ponuditelj registriran u sudski registar za djelatnost iz predmeta otvorenog postupka, a koja se dokazuje ovjerenom fotokopijom rje{enja o upisu u sudski registar ne starije od 3 mjeseca. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ponuditelj je obvezan dostaviti sva dokumenta ne starija od 3 mjeseca kojima dokazuje svoju ekonomsku i financijsku podobnost za sudjelovanje u predmetnom postupku iz ~l. 25. ZJN. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Uvjet za sudjelovanje je udaljenost crpke od voznog parka KB Mostar maksimalno 3 km. 

Ponuditelj je obvezan dostaviti relevantne dokumente po svim to~kama iz ~lanka 26. ZJN, te certifikate o podrijetlu proizvoda. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

Red. br. 

Kriterij 

 

Bodovi 

1. 

cijena 

u~e{}e 

80 

2. 

uvjeti i na~in pla}anja 

u~e{}e 

20 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti tri dana od dana objave ponovne obavijesti o nabavi. 

Nov~ana naknada  za natje~ajnu dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Ponuda mora biti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 5. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

4. 5. 2009. godine u 10,00 sati 

Ravnateljstvo KB Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 7,30 do 14,00 u Slu`bi za pravne poslove Klini~ke bolnice Mostar uz dokaz o nov~anoj uplati od 100,00 KM nepovratnog iznosa. Uplata se vr{i na ‘irora~un KB Mostar: 338 1002200717786 kod UniCredit Zagreba~ka banka d.d. Mostar. Sva uz ponudu prilo`ena dokumentacija treba biti originalna ili ovjerene fotokopije, slo`ena i ozna~ena rednim brojevima, po~ev{i od rednog broja 1. Svi relevantni dokumenti ne smiju biti stariji od 3 mjeseca. Sve stavke u specifikaciji ponude trebaju biti popunjene. 

Ponude se dostavljaju na Protokol Klini~ke bolnice Mostar, Kardinala Stepinca bb, 88000 Mostar u zape~a}enom omotu sa punom adresom ponuditelja, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "Nabava goriva za godi{nje potrebe KB Mostar, NE OTVARATI - OTVARA POVJERENSTVO". U slu~aju da Protokol Klini~ke bolnice Mostar do dana isteka roka za predaju ponuda preseli u novu zgradu, ponude dostaviti na adresu: Protokol Klini~ke bolnice Mostar, Kralja Tvrtka bb, 88000 Mostar. 

Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponuditelja. 

(1-11-5046-09) 


11 - JANAB 


KLINI^KA BOLNICA MOSTAR 

PONOVNA OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Klini~ka bolnica Mostar 

Kontakt osoba: Tea Primorac, dipl. iur. Slu`ba za pravne poslove 

Adresa: Kardinala Stepinca bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227224680006 

@irora~un: 338 1002200717786 

Telefon: 313-241 

Fax: 313-238 

E-mail: pravnasluzba@kb-mostar.org 

Internet adresa: www.kb-mostar.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka broj 256/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka lo`-ulja za godi{nje potrebe Klini~ke bolnice Mostar 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Sukladno specifikaciji iz natje~ajne dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sukladno natje~ajnoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Da 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1 godina od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti sve relevantne dokumente ne starije od 3 mjeseca kojima dokazuje da nema ograni~enja za sudjelovanje u postupku javne nabave sukladno ~lanku 23. ZJN. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Da je ponuditelj registriran u sudski registar za djelatnost iz predmeta otvorenog postupka, a koja se dokazuje ovjerenom fotokopijom rje{enja o upisu u sudski registar ne starije od 3 mjeseca. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ponuditelj je obvezan dostaviti sva dokumenta ne starija od 3 mjeseca kojima dokazuje svoju ekonomsku i financijsku podobnost za sudjelovanje u predmetnom postupku iz ~l. 25. ZJN uklju~uju}i i referentne liste. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Ponuditelj je obvezan dostaviti relevantne dokumente po svim to~kama iz ~lanka 26. ZJN, te certifikate o podrijetlu proizvoda 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni me|unarodni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Gospodarski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

LOT 5: 

Red. br. 

Kriterij 

 

Bodovi 

1. 

cijena 

u~e{}e 

80 

2. 

uvjeti i na~in pla}anja 

u~e{}e 

10 

3. 

rok isporuke 

u~e{}e 

10 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti od tri dana od dana objave ponovne obavijesti o nabavi. 

Nov~ana naknada  za natje~ajnu dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Ponuda mora biti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

18. 5. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

18. 5. 2009. godine u 10,00 sati 

Ravnateljstvo KB Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 07,30 do 14,00 u Slu`bi za pravne poslove Klini~ke bolnice Mostar uz dokaz o nov~anoj uplati od 100,00 KM nepovratnog iznosa. Uplata se vr{i na ‘irora~un KB Mostar: 338 1002200717786 kod UniCredit Zagreba~ka banka d.d. Mostar. Sva uz ponudu prilo`ena dokumentacija treba biti originalna ili ovjerene fotokopije, slo`ena i ozna~ena rednim brojevima, po~ev{i od rednog broja 1. Svi relevantni dokumenti ne smiju biti stariji od 3 mjeseca. Sve stavke u specifikaciji ponude trebaju biti popunjene. 

Ponude se dostavljaju na Protokol Klini~ke bolnice Mostar, Kardinala Stepinca bb, 88000 Mostar, u zape~a}enom omotu sa punom adresom ponuditelja, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "Nabava lo`-ulja za godi{nje potrebe KB Mostar, NE OTVARATI - OTVARA POVJERENSTVO". U slu~aju da do dana isteka roka za predaju ponuda Protokol Klini~ke bolnice preseli u novi objekat, ponude dostaviti na sljede}u adresu: Protokol KB Mostar, Kralja Tvrtka bb 88000 Mostar. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e prisustvovati po jedan predstavnik ponuditelja. 

________________

PUBLIC PROCUREMENT NOTICE 

PROCUREMENT OF FUEL OIL 

Part I: CONTRACTING AUTHORITY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF CONTRACTING AUTHORITY 

Organization: THE MOSTAR CLINICAL HOSPITAL 

Contact person: Tea Primorac, dipl. iur. 

Address: Kardinala Stepinca bb 

Postcode: 88000 

City: Mostar 

Identification number: 4227224680006 

Telephone: + 387 36 313-241 

Fax: + 387 36 313-238, + 387 36 327-750 

E-mail: pravnasluzba@kb-mostar.org 

Internet address: www.kb-mostar.org 

Part II: SUBJECT OF THE CONTRACT 

TYPE OF CONTRACT 

Goods 

DESCRIPTION OF CONTRACT SUBJECT 

Subject of public procurement is delivery of fuel oil for anual needs of the Mostar Clinical Hospital 

TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT 

According to tender dossier 

Part III: PROCEDURE 

TYPE OF PROCEDURE 

Open, International 

CRITERIA FOR SELECTION 

The best economic bid according to the subcriteria listed below 

1)    Price    taking part up to    80% 

2)    Conditions and payment    taking part up to    10% 

3)    Delivery term    taking part up to    10% 

DEADLINE FOR BID SUBMISSION 

18. 5. 2009, 10,00 

OPENING OF THE BIDS 

18. 5. 2009 at 10,00 in the Mostar Clinical Hospital Administration building, Kardinala Stepinca bb 

ADDITIONAL INFORMATION 

Tender dossier can be obtained in the Legal Department of the Mostar Clinical Hospital, Kardinala Stepinca Street, Mostar from 08,00 to 14,00, presenting the third verified copy of transfer order of certified evidens of electronic payment of nonrefundable amount of 100,00 KM. The payment is to be payable to the transaction account of the Mostar Clinical Hospital number: 338 100 2200717786 at the Unicredit bank Mostar, for purpose: "purchasing tender documents for the supply - fuel oil". Contact person for payment of tender documents: Radica Bo`i}, dipl. oec, tel. 036/313 243. 

Offers are to be delivered on the original tender documents of the KB Mostar, duly closed, sealed, through the postmail or in person to the Protocoll of the Clinical Hospital, Kardinala Stepinca street bb. If the Protocoll of the Clinical Hospital moves to the new object, offers are to be delivered to the following address: Protocoll of the Clinical Hospital, Kralja Tvrtka street bb. 

The purchaser will provide an offer as one original document and 2 copies, with: ORIGINAL OFFER and COPY OF THE OFFER clearly marked. 

The offer and its copies with seal and signature should be sealed in a nontransparent envelope with name and address, tel/fax of purchaser with the following written: "Offer for delivery of fuel oil - do not open - to be open by the board". 

Unitemely and uncomplete offers will not be taken into consideration 

(1-11-5047-09) 


11 - JANAB 


RMC "DR. SAFET MUJI]" MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: RMC "Dr. Safet Muji}" Mostar 

Kontakt osoba: Sead Kajtaz, dip. ecc. 

Adresa: Mar{ala Tita 294 

Po{tanski broj: 88104 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227170490001 

Telefon: 036/503-160 

Fax: 036/576-915 

E-mail: rmc_direktor@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku lijekova - pod lotovi. Detaljan opis materijala dat je u tenderskoj dokumentaciji a navedene koli~ine su orijentacione. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Nabavka ampuliranih lijekova 

LOT 2 Nabavka infuzionih otopina 

LOT 3 Nabavka kapi, masti 

LOT 4 Nabavka lijekova 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dat u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Bolni~ka apoteka, RMC "Dr. Safet Muji}" Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

24 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama: 

-    potvrdu suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili likvidacijom 

-    potvrdu da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    potvrdu poreske uprave i uprave za indirektno oporezivanje o ispunjenim poreskim obavezama 

-    tra`eni dokumenti se odnose isklju~ivo na ponu|a~a koji je upisan u sudski registar ili registar drugih nadle`nih organa (pravno lice ili fizi~ko lice kao ponu|a~), ne smiju biti stariji od 3 mjeseca od objave obavje{tenja o nabavci i moraju biti originali ili ovjerene kopije 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalificira ponu|a~a.   

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

1.    da je ponu|a~ registriran kod ovla{tenog suda za obavljanje profesionalne djelatnosti relevantne za predmet javnog nadmetanja - dokaz izvod o sudskim registrima sa svim prilozima 

2.    da ponuda~ ispunjava potrebne uslove prostora, opreme i kadra u skladu sa Pravilnikom o posebnim uslovima prostora, opreme, kadra koji moraju ispunjavati veleprometnici lijekova i carinskih skladi{ta ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/03 i 10/05), dokaz rje{enje Federalnog ministarstva zdravstva o odobravanju djelatnosti uvoza i prometa lijekova na veliko, ne starije od 5 godina 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalificira dobavlja~a. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    da ponu|a~ ima odgovaraju}e osiguranje od profesionalnog rizika iz registrovane djelatnosti - dokaz ovjerena fotokopija odgovaraju}e police osiguranja 

2.    da ponu|a~ ima zaklju~ene ugovore sa proizvo|a~ima ponu|enih lijekova - dokaz ovjerena izjava o posjedovanju zaklju~enog ugovora 

3.    izjava proizvo|a~a ili ovla{tenog predstavnika proizvo|a~a o postojanju zaklju~enog ugovora. 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza i izjave diskvalificira ponu|a~a. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti slijede}e: 

1.    obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa {emom koja je data u Aneksu 2. uz tendersku dokumentaciju 

2.    izjava dobavlja~a popunjena na originalnom obrascu koja je data iz Aneks 2. u prilogu 

3.    obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa {emom koja je data u Aneksu 3. uz tendersku dokumentaciju 

4.    popunjeni Aneksi 4. i 5. na originalnim obrascima iz tenderske dokumentacije 

5.    da lijek koji ponu|a~ nudi ima odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Federaciji, izuzev ako se radi o lijeku ~iji je promet regulisan Pravilnikom o uslovima uvoza lijekova koji nemaju odobrenje za stavljanje u promet u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/03 i 41/04), dokaz -rje{enje o odobravanju stavljanja lijeka u promet izdato od Federalnog ministarstva zdravstva 

6.    da }e ponu|a~ osigurati kontrolu kvaliteta lijekova u skladu sa Zakonom o lijekovima i podzakonskim aktima donesenim na temelju ovog zakona, dokaz-izjava da }e uz svaku isporuku lijeka dostaviti ovjerenu fotokopiju certifikata o analizi kvaliteta svake serije uvezenog lijeka u skladu sa ~lanom 51. Zakona o lijekovima 

7.    da }e ponu|a~ osigurati da }e svako finalno pakiranje ponu|enih lijekova biti usagla{eno sa odredbama ~lana 47. i 49. Zakona o lijekovima, dokaz - odgovaraju}a izjava 

8.    kopija rje{enja o registraciji lijeka 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza i izjave diskvalificira ponu|a~a. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

    1)    cijena    u~e{}e    65% 

    2)    kvalitet     u~e{}e    15% 

    3)    uslovi pla}anja    u~e{}e    10% 

    4)    rok isporuke    u~e{}e    10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do tri dana od dana objavljivanja ove obavijesti. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 50,00 KM po lotu, a kompletna tenderska dokumentacija je 200,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponuda mora biti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 5. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 kalendarskih dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

5. 5. 2009. godine u 11,00 sati (ponude se otvaraju prema rednom broju lotova) 

Mostar, u prostorijama ugovornog organa 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

TENDERSKA DOKUMENTACIJA SE MO@E PREUZETI u Pravnoj slu`bi RMC-a "Dr. Safet Muji}" Mostar, Mar{ala Tita 294, u vremenu od 8,00 do 14,00 sati uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati ili ovjereni dokaz o elektronskoj uplati nerefundiraju}eg iznosa od 50,00 KM po lotu ili kompletna tenderska dokumentacija 200,00 KM. Uplata se vr{i na transakcijski ra~un RMC "Dr. Safet Muji}" Mostar broj 1990530009282654 kod ABS banke Mostar, u svrhu: "Otkupa tenderske dokumentacije za nabavku lijekova po lotu ili kompletne dokumentacije". Kontakt osoba u vezi pla}anja tenderske dokumentacije Sead Kajtaz, dipl. ecc., na telefon 036/503-129. 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji RMC "Dr. Safet Muji}" Mostar, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol RMC "Dr. Safet Muji}" Mostar, Mar{ala Tita 294, Mostar. 

Dobavlja~ }e dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 kopije na kojima }e ~itko napisati: 

"ORIGINAL PONUDA" i " KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom, tel/faksom dobavlja~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za dostavljanje lijekova za lotove: 1, 2, 3, 4 ili Ponuda za dostavljanje lijekova za kompletnu tendersku dokumentaciju - ne otvarati - otvara komisija". 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

(1-11-5052-09) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ RBL6-TET-2/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. 

Kontakt osoba: za komercijalna pitanja: Avdi} Munevera; 

za tehni~ka pitanja: Enver Gazibegovi} 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15; Protokol - soba 19 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

PDV broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-440; 035/305-200 

Fax: 033/751-759 Sarajevo; 035/305-006 Tuzla 

E-mail: m.avdic@elektroprivreda.ba 

             enver.gazibegovic@tet.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

TBL6-TET-2/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Revitalizacija 6 kV postrojenja Bloka 6-215 MW u TE"Tuzla" 

Prema tehni~koj specifikaciji - Aneks 5 iz Tendera         

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji iz tendera 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

TE "Tuzla", Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje septembra 2009. i zavr{ava novembra 2009. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija za ponudu mora iznositi 30.000,00 KM (tridesethiljada KM) bez ura~unatog PDV-a, sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za dostavu ponude. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuvjetna bankarska garancija. Garancija za ponudu mora biti dostavljena u originalu, i u formi bezuvjetne bankarske garancije date u Anexu 6. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da se dobavlja~ obavezuje da }e obezbjediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bezuvjetne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez PDV. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuvjetna bankarska garancija za dobro izvr{enje posla. Garancija za dobro izvr{enje }e biti u obliku i sadr`aju u skladu sa Aneksom 7., u slu~aju dodjele ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da dobavlja~ nema smetnji u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je dobavlja~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    da ekonomsko finansijsko stanje dobavlja~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora 

-    ukupan promet u zadnje dvije godine ne smije biti ispod 3.000.000,00 KM, a ako je dobavlja~ registrovan odnosno po~eo sa radom prije manje od godine 1.000.000,00 KM 

-    ukupan promet dobavlja~a u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za posljednje 3 (tri) finansijske godine za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije manje od 1 (jedne) godine, {to dobavlja~ dokazuje izjavom 

-    dokazi od banke da dobavlja~ ima pristup ili da posjeduje likvidna sredstva, nezadu`ena realna sredstva, kreditne linije i druga finansijska sredstva koja su dovoljna da zadovolje zahtjeve prometa gotovine za predmetni ugovor isklju~uju}i postojanje obaveza dobavlja~a prema tre}im licima 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dobavlja~ mora imati iskustvo i odgovaraju}e znanje u oblasti revitalizacije 6 kV postrojenja {to dokazuje referenc listom u skladu sa Aneksom 5. Tehni~ki dio tendera. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 7. 4. 2009. godine do 19. 5. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 200,00 KM. 

U cijenu je ura~unat PDV. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13, IBAN code: BA39l6l0600000043340u korist JP EP BIH - otkup 

tenderske dokumentacije za Tender broj  RBL6-TET-2/09. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem UniCredit bank d.d. Sarajevo na ra~un broj 3389002208088319 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije Tender broj RBL6-TET-2/09. 

Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu "Sve tro{kove snosi nalogodavac" (our....). 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

19. 5. 2009. godine u 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 5. 2009. godine u 13,00 sati 

Vilsonovo [etali{te 15, Sarajevo, sala 111 

________________

NOTICE OF PURCHASE 

RBL6-TET-2/09 

GOODS 

Section I: CONTRACTUAL BODY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTUAL BODY 

Company: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. 

Contact person: Munevera Avdi} 

Adress: Vilsonovo {etali{te 15 

Postcode: 71000 

City: Sarajevo 

Identification no: 20022515005 

Phone: ++387 33 751 440 

Fax: ++387 33 751 759 

Internet addresss: www.elektroprivreda.ba 

II.2. IS IT INTENDED TO CLOSE FRAMEWORK AGREEMENT? (Article 32 ZJN) 

No 

II.4. CONTRACT SUBJECT DESCRIPTION: 

Revitalization of the 0,6 kV electric plant on unit 6 in TPP "Tuzla" in Tuzla 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) ANP/OR SCOPE OF CONTRACT 

Quantity according to technical specifications from the tender documents 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open 

IV.4. CONDITIONS FOR ACQUIRING OF TENDER DOCUMENTS (Article 18 ZJN) 

Can be ensured from April 07th, 2009 to Maj 19th 2009 

Tender documents fee 200,00 KM 

Payments outside of Bosnia and Herzegovina are done through Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S against account 501012000-978-000-13 in favor of JP EPBiH - purchase of the tender documents RBL6-TET-2/09. 

IBAN CODE: BA391610600000043340 

Payment in Bosnia and Herzegovina is done through UniCredit Bank d.d. Mostar against the account 3389002208088319 in favor of JP EP BiH - purchase of the tender documents RBL6-TET-2/09. 

AIl costs are on tenderer's account (our...) 

IV.6.  DEADLINE FOR BIDS ACCEPTTNG/ REQUIREMENTS FOR PARTICIPATION 

May 19, 2009, Date: 12:00 hours (Time) 

IV 8. DATE AND PLACE OF BID OPENING (Article 33 ZJN, Article 13 UPZ) 

Date: May 19, 2009 in 13:00 hours 

PTZ EP BiH - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, room 111 

(1-11-5068-09) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Emir Cokoja, Armin Husika 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71 000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj:  4200225150005 

Telefon: 033/751-782, 032/771-133 

Fax: 033/751-780, 032/771-005 

E-mail: e.cokoja@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 105-05/09, Nabavka materijala za izolaciju parovoda u Podru`nici TE "Kakanj" 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka materijala za izolaciju parovoda u Podru`nici TE "Kakanj" 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehni~koj specifikaciji iz Aneksa V tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Termoelektrana Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dana uvo|enja izvo|a~a u posao 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija za ponudu mora iznositi 1,5% ponudbene vrijednosti (bez ura~unatog PDV-a), a minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 (trideset) dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za dostavu ponuda. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti od 120 dana od dana otvaranja ponude tj. opcija ponude plus 30 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava kojom se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da ponu|a~ nema smetnji u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    da ekonomsko finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora u skladu sa zahtjevima tenderske dokumentacije 

-    da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 ({est) mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave tendera u "Slu`benom glasniku BiH" 

-    ukupan promet u zadnje 2 (dvije) godine ne smije biti ispod 300,000,00 KM, a ako je dobavlja~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije manje od godine 150.000,00 KM 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

- u vezi sa ta~kom g. iz ~lana 26. ZJN stav (2) ugovorni organ ne}e odobriti zaklju~enje ugovora sa podugovara~em ako on ne ispunjava uslove predvi|ene ~l. 23, 24, 25. i 26. ovog Zakona 

- uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje 1 (jednog) ugovora ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor, u prethodnih 2 (dvije) godine, a ~ija vrijednost je ve}a od 100.000,00 KM 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 7. 4. 2009. godine do 7. 5. 2009. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 50,00 KM. U cijenu je ura~unat PDV. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije za tender broj 105-05/09, Nabavka materijala za izolaciju parovoda u Podru`nici TE "Kakanj"; IBAN CODE: BA391610600000043340 

Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu: "Sve tro{kove snosi nalogodavac"(our....) 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem UniCredit Bank d.d. Sarajevo na ra~un broj 3389002208088319 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije 

Tender broj 105-05/09, Nabavka materijala za izolaciju parovoda u Podru`nici TE "Kakanj". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 5. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 5. 2009. godine u 10 sati i 15 minuta 

Sarajevo, sala 111 

(1-11-5072-09) 


11 - JANAB 


KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: mr. ph. Ranka Kecman 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 4400928890000 

Telefon: 051/342-806 

Fax: 051/310-530 

E-mail: administracija@kc-bl.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak, tender broj 01-2500-1/09 od 19. 3. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka reagenasa za odre|ivanje neonatalnog TSH i Fenilalanina i prate}eg potro{nog materijala za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu Klini~kog centra Banja Luka 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao kod II.4. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco apoteka Klini~kog centra Banja Luka istovareno 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje za u~e{}e dobavlja~a u postupku javne nabavke precizirane ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdato od nadle`nog suda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    ovla{tenje proizvo|a~a da ponu|a~ mo`e ponuditi njegove proizvode na tenderu (autorizacija) 

-    izjava ponu|a~a da rok isporuke tra`enog materijala ne}e biti du`i od sedam dana 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenljivosti cijena (bez PDV-a) za vrijeme trajanja ugovora 

-    izjava da ponu|a~ pristaje na odgo|eno pla}anje od najmanje 90 dana od dana ispostavljanja fakture ukoliko ne ponudi du`i rok pla}anja 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku do tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju pla}a se u iznosu od 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 5. 2009. godine do 9,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 5. 2009. godine u 10,00 ~asova - Klini~ki centar Banja Luka, Dvanaest beba bb, sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" ponuda za snabdijevanje Klini~kog centra sa reagensima za odre|ivanje neonatalnog TSH i Fenilalanina i prate}eg potro{nog materijala za potrebe Zavoda za nuklearnu medicinu Klini~kog centra Banja Luka, na adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, Dvanaest beba bb. Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 4. 5. 2009. godine do 9,00 ~asova. 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 ~asova u sobi 11 (Centralni medicinski blok) kod {efa Odjeljenja op{tih poslova Majki} Du{ana, dipl. pravnika uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 100,00 KM. Uplata se vr{i na ‘iro-ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj 571010-00001017-20 kod Komercijalne banke a. d. u svrhu otkupa tenderske dokumentacije. 

Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

(1-11-5075-09) 


11 - JANAB 


"APOTEKARSKA USTANOVA" PO GRADI[KA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

RADOVI 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Apotekarska ustanova" PO Gradi{ka 

Kontakt osoba: Suboti} Marija, dipl. ekonomista 

Adresa: Vidovdanska 11 

Po{tanski broj: 78400 

Grad: Gradi{ka 

Identifikacioni broj: 401042160007 

Telefon: 051/813-622 

Faks: 051/814-768 

E-mail: apotekag@rskoming.net 

Internet adresa: www.apoteke-gradiska.rs.ba 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora Apotekarske ustanove Gradi{ka broj 01-171-XIV-3/08 NT od  13. 11. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izgradwa poslovnog prostora: objekat apoteke u Novoj Topoli   

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Obim ugovora nazna~en u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Apotekarske ustanove Gradi{ka, Nova Topola 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

90 dana od dana zakqu~ewa ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Izjava ovjerena od strane ponu|a~a da nema ograni~ewa u smislu ~l. 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    ta~an naziv i adresa ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra sa prilozima 

-    ovjerena kopija IB 

-    licenca da ispuwava uslove za izvo|ewe gra|. radova 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    lista usluga istih ili sli~nih predmetu ugovora koji je ugovorni organ imao u 2 posqedwe godine (referens lista) sa najmawe 3 ugovora 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena     u~e{}e 70% 

    2) uslovi i na~in pla}awa     u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 10. 4. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 300,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Svi slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

5. 5. 2009. godine na protokol Apotekarske ustanove 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponude dostaviti u posebno zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za izgradwu poslovnog prostora: objekat apoteke u Novoj Topoli - NE OTVARAJ" 7. 5. 2009. godine u 14,30 ~asova Apotekarska ustanova Gradi{ka, Vidovdanska 11 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Apotekarskoj ustanovi Gradi{ka, zgrada Proizvodno-galenskog laboratorija (u krugu medicinskog centra), Mladena Stojanovi}a 10, svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 ~asova od 10. 4. 2009. godine pa nadaqe. Kontakt osoba Marija Suboti}. 

Dokumentacija se preuzima prilagawem dokaza o bespovratnoj uplati naknade na ‘.rn. Apotekarske ustanove Gradi{a broj 5710200000030420, vrsta prihoda 722 521 kod Komercijalne banke, svrha: uplata za tendersku dokumentaciju. 

Od ponu|a~a se prilikom ponude mogu tra`iti dodatna obja{wewa i informacije u ciqu kvalitetnijeg odabira najpovoqnijeg ponu|a~a. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da u potpunosti ili djelimi~no prihvati ili odbije svaku ponudu prije zakqu~ivawa ugovora. 

Otvarawe ponuda je javno i zainteresovani ponu|a~i mogu da prisustvuju sjednici Komisije za javne nabavke. 

Dokumentacija koju ponu|a~ dostavi, mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. 

(1-11-5076-09) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO
PODRU@NICA TERMOELEKTRANA "TUZLA"
TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 08-704/09/PJ 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Amir Nuki} 

Adresa: 21. aprila 4 

Po{tanski broj: 75203 Bukinje 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: 035/305-131 

Fax: 035/305-009 

E-mail: a.nukic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Termoelektrana "Tuzla", Tuzla 

Komercijalna slu`ba - tel. +387-35-305-131 

75203 Bukinje - Tuzla 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Termoelektrana "Tuzla", Tuzla 

Komercijalna slu`ba - tel. +387-35-305-131 

75203 Bukinje - Tuzla 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.2. i I.3. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1 Mlijeko i mlije~ni proizvodi 

LOT 2 Suhomesnati proizvodi 

LOT 3 Riba 

LOT 4 Pile}e meso 

LOT 5 Mineralna voda 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Mlijeko i mlije~ni proizvodi prema specifikaciji 

LOT 2 Suhomesnati proizvodi prema specifikaciji 

LOT 3 Riba prema specifikaciji 

LOT 4 Pile}e meso prema specifikaciji 

LOT 5 Mineralna voda prema specifikaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji za nabavku. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Termoelektrana "Tuzla", Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci po svakom lotu 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Dodjela ugovora }e se vr{iti na osnovu najni`e cijene tehni~ki prihvatljive i kompletne ponude (kompletnost ponude je eliminatorni kriterij). 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

DA 5 % 

U skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki. 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

1.    izjavu ponu|a~a da najmanje 50% od ponu|enih roba imaju porijeklo iz BiH 

2.    potvrdu Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine da ponu|ena roba ima bh. porijeklo robe u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 6. 4. 2009.g. do 6. 5. 2009. g. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 00,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

8. 5. 2009. g. do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Datum: 8. 5. 2009. godine 

LOT 1 - 11,30; LOT 2 - 12,00; LOT 3 - 12,30; LOT 4 - 13,00 i LOT 5 -13,30 sati 

Mjesto: TE "Tuzla" Tuzla, sala za sjednice 

(1-11-5077-09) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 1037-CZ/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Emina Kustura, tel. 033/751-880; Mirza D`evlan, tel. 758-198 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-880 

Fax: 033/751-784 

E-mail: e.kustura@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija 11 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 1037-CZ/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kablovi i kablovski pribor za potrebe TE Tuzla i HE na Neretvi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehni~koj specifikaciji iz tenderske dokumentacije Anex 5, tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Termoelektrana Tuzla i Hidroelektrane na Neretvi 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema tehni~kom dijelu tenderske dokumentacije 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% od vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a, minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5%  od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da ponu|a~ nema smetnji za u~e{}e u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmetne nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    da ekonomsko i finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora 

-    da je ponu|a~ imao ukupan promet u zadnje dvije godine 140.000,00 KM, a ako je registrovan odnosno po~eo sa radom prije manje od godine dana 100.000,00 KM 

-    da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave u "Slu`benom glasniku BiH" 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje 2 ugovora ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onom koji se odnose na predlo`eni ugovor u prethodne tri godine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da   

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 6. 4. 2009. godine do 7. 5. 2009. godine u JP EP BiH d.d.,Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija 305. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978- 000-13 (IBAN CODE: BA391610600000043340) u korist JP EP BiH - Otkup tenderske dokumentacije br. 1037-CZ/09. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu: "Sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...). 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem UniCredit Bank dd Sarajevo na ra~un broj 3389002208088319 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije br. 1037-CZ/09. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 5. 2009. godine do 9,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 5. 2009. godine 

Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, zgrada PTZ Sarajevo, sala 111 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda u 11,00 sati 

(1-11-5081-09) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Emina Kustura (za komercijalna pitanja); Mirsada Jamak (za tehni~ka pitanja) 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni PDV broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-880; 033/751-741 

Fax: 033/751-773 

E-mail: e.kustura@elektroprivreda.ba 

            m.jamak@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

JP Elektroprivreda BiH, Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo (zgrada ED Sarajevo), kancelarija broj 305/IV 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak - Tender broj 08-01-SR108/2009 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Isporuka i monta`a opreme za mjerenje potencijala vjetra i iradijacije sunca 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Koli~ine prema tehni~koj specifikaciji iz tenderske dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

ED Sarajevo, ED Mostar, ED Biha} i ED Tuzla 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

60 dana od dodjele ugovora 

Monta`a stubova i mjerne opreme }e se izvr{iti nakon definisanja mikrolokacija na kojima }e biti uspostavljeno mjerenje a najkasnije 5 (pet) mjeseci nakon opreme. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda u formi i sadr`aju prema Aneksu 6 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bankovne garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija prema formi i sadr`aju kao u Aneksu 7. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da ponu|a~ nema smetnji u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    da ekonomsko i finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora 

2.    da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

3.    da ponu|a~ ima ukupan promet u zadnje dvije godine u iznosu od 400.000,00 KM, a ako je ponu|a~ po~eo sa radom prije manje od godine 200.000,00 KM. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    referenc lista sa najmanje 3 (tri) ugovora realizovana sa ponu|enom opremom i na poslovima monta`e mjernih stubova ili sli~nim poslovima u protekle dvije godine 

2.    certifikat kojim potvr|uje da je izvr{eno kalibriranje ure|aja sa datumom kalibriranja. Ponu|a~ tako|e daje prijedlog perioda za rekalibriranje mjerne opreme: 

a.    anemometar (pozicija 5 u tehni~koj specifikaciji) 

b.    piranometar (pozicija 6 u tehni~koj specifikaciji) 

3.    u vezi sa ta~kom g. iz ~lana 26. ZJN stav (2) ugovorni organ ne}e odobriti zaklju~enje ugovora s podugovara~em ako on ne ispunjava uslove predvi|ene ~l. 23., 24., 25. i 26. ovog Zakona. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

    Ponu|a~ treba da ponudi po sistemu "Klju~ u ruke" isporuku i monta`u opreme za mjerenje potencijala vjetra i iradijacije sunca prema specifikaciji i tehni~kim karakteristikama definisanim u poglavlju "Tehni~ka specifikacija mjerne opreme". 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa zakonskim propisima o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 6. 4. 2009. godine do 6. 5. 2009. godine u JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija 305/IV. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00KM. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH (IBAN CODE: BA391610600000043340) - Otkup tenderske dokumentacije za po tenderu br. 08-01-SR108/2009. Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu: "Sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...). 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem UniCredit Bank d.d. Sarajevo na ra~un broj 3389002208088319 u korist JP EP BiH -otkup tenderske dokumentacije br. 08-01-SR108/2009. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

6. 5. 2009. godine do 9,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, zelena zgrada, sala 111 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda: 

6. 5. 2009. godine u 10,00 sati 

(1-11-5082-09) 


12 - JANAB 


MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" TREBIWE
ZP "ELEKTRO-HERCEGOVINA" AD TREBIWE 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: MH ERS ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe 

Kontakt osoba: Neboj{a Rikalo, dipl. in`. el. 

Adresa: Trg Jovana Ra{kovi}a 6 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebiwe 

Identifikacioni broj: 401354720000 

Telefon: 059/279-829, 279-841 

Faks: 059/260-678 

E-mail: nrikalo@ers.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. (u kancelariji kod Neboj{e Rikalo, dipl. in`. el.) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka energetskih kablova 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Centralni magacin MH ERS ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Rok izvr{ewa definisan u tenderskoj dokumentaciji 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Nepotrebni 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i do 27. 4. 2009. godine u kancelariji 26, kod Neboj{e Rikala, dipl. in`. el. (ili slawem na dostavqenu e-mail adresu) u vremenu od 8,00 do 15,00 ~asova od dana objavqivawa obavje{tewa u "Slu`benom glasniku BiH", uz dokaz o uplati 40,00 (~etrdeset) KM po lotu. Primalac "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe, svrha doznake - uplata za tendersku dokumentaciju, na ra~un 56200800002287-32 (Razvojna banka Bawa Luka - Filijala Trebiwe). Tako|e, potrebno je dostaviti ID broj i ta~nu adresu i naziv firme. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavqaju samo na jednom od jezika konstitutivnih naroda u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajwi rok za dostavqawe ponuda je 5. 5. 2009. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana od dana otvarawa ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvarawe ponuda u prostorijama MH ERS ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe dana 5. 5. 2009. godine u 13,00 ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ponude koje prispiju nakon krajweg roka za dostavu ponuda (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene i ne}e se razmatrati. Na koverti mora stajati upozorewe "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA ZA NABAVKE". 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u slu~ajevima navednim ~l. 12. ZJN. 

(1-11-5090-09) 


11 - JANAB 


JP ZAVOD ZA UXBENIKE I NASTAVNA SREDSTVA AD ISTO^NO SARAJEVO 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Zavod za uxbenike i nastavna sredstva a.d. Isto~no Sarajevo 

Kontakt osoba: Svetlana Kova~ 

Adresa: Nikole Tesle 58 

Po{tanski broj: 71123 

Grad: Isto~no Sarajevo 

Mati~ni broj: 1765914 

Telefon: 057/340-046 

E-mail: zuns@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci robe 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka robe po lotovima: 

LOT 1  Fotokopir papr 

LOT 2  Fascikle 

LOT 3  Kancelarijski materijal 

LOT 4  Birooprema 

LOT 5  Toneri 

LOT 6  Blokovska roba 

LOT 7  Hamer i omotni papir 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{te Zavoda 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Zapi~iwe obostranim pootpisivawem i zavr{ava izvr{ewem ugovornih obaveza 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    uvjerewe nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, kao i da nije u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima ili obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti (ne starije od tri mjeseca) 

-    uvjerewe nadle`nog suda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u zadwih pet godina (ne starije od tri mjeseca) 

-    uvjerewe o izmirenim doprinosima za socijalno osigurawe (penziono i zdravstveno), ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerewe poreske uprave da je ponu|a~ izmirio obaveze u vezi pla}awa poreza na dodatu vrijednost (ne starije od tri mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    posqedwe drje{ewe o upisu u sudski registar sa svim prilozima (ovjerena fotokopija ne starija od tri mjeseca) 

-    ovla{}ewe za potpis ponude, ukoliko potpisnik ponude nije zakonski zastupnik ponu|a~a 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    finansijske izvje{taje za 2008. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    osposobqenost ponu|a~a i referens lista u posqedwe tri godine za iste poslove 

-    ostali zahtjevi su definisani u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

- ponu|ena cijena     70% 

- rok isporuke     10% 

- rok pla}awa     20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od dana objavqivawa oglasa svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 ~asova u prostorijama Zavoda. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 5. 5. 2009. godine do 16,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana od krajwseg roka za podno{ewe ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

6. 5. 2009. godine u 13,00 ~asova 

U prostorijama Zavoda za uxbenike i nastavna sredstva, Nikole Tesle 58, Isto~no Sarajevo 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se podnose u zatvorenoj koverti s potpisom i pe~atom, putem po{te ili li~no na protokol Zavoda na adresu navedenu pod 1.1. 

Na predwoj strani koverte navesti "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK - NE OTVARAJ". 

Na zadwoj strani koverte navesti naziv ponu|a~a, punu adresu, kontakt telefon i ime kontakt osobe. 

Sve stranice ponude numerisati. 

Dodatne informacije se mogu dobiti od kontakt osobe iz dijela I.1. 

(1-11-5093-09) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 103-009/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Alen Kulenovi} 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 033/751-753 

Fax: 033/751-756 

E-mail: a.kulenovic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender 103-009/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Rekonstrukcija vanjske rasvjete i gromobrana na depou uglja Hrasno za potrebe TE Kakanj 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

TE Kakanj 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom obostranog potpisa ugovora, a zavr{ava izvr{enjem ugovornih obaveza 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da bi u~estvovali u postupku javne nabavke dobavlja~i trebaju dostaviti originalnu garanciju za ozbiljnost ponude (u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos tra`ene garancije za ponudu je 1,5% od ponu|ene vrijednosti bez ura~unatog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za dostavu ponuda. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana (120 dana) od dana otvaranja ponuda. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava o obezbje|enju garantnog depozita za dobro izvr{enje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a, u slu~aju dodjele ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da ponu|a~ nema smetnji za u~e{}e u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    da ekonomsko i finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora 

2.    da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostave ponude, odnosno objave tendera u "Slu`benom glasniku BiH" 

3.    da ukupan promet u zadnje dvije godine ne smije biti ispod 800.000,00 KM 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

[to se ti~e tehni~ke i profesionalne sposobnosti, dobavlja~i trebaju ispuniti slijede}e minimalne uslove: 

a)    uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor, u prethodne 3 (tri) godine 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    Samo najni`a cijena 

Ugovor }e se dodijeliti dobavlja~u koji je dostavio najni`u cijenu tehni~ki zadovoljavaju}e ponude. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 6. 4. 2009. do 7. 5. 2009. godine. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama JP EP BiH - Poslovno tehni~ka zgrada Elektrodistribucije Sarajevo - Vilsonovo {etali{te 15 Sarajevo, kancelarija 305 u vremenu od 08,00 do 15,00 sati, uz podno{enje primjerka uplate tro{kova tendera. 

Tro{kovi tendera iznose 100,00 KM ili odgovaraju}a vrijednost u eurima prera~unata na dan uplate po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine. U cijenu je ura~unat PDV. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko: Raiffeisen Bank, d.d. BiH, SWIFT RZBABA2S, IBAN CODE BA391610600000043340, na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 103-009/09 valuta EUR. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko: UniCredit Bank d.d., ra~un broj 3389002208088319, za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 103-009/09 valuta KM. Sve tro{kove snosi nalogodavac-OUR. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od zvani~nih jezika Bosne i Hercegovine. Engleski jezik je primjenjiv, uz obavezu ponu|a~a da op{ti i komercijalni dio ponude prevede na jedan od zvani~nih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Rok za prijem ponuda je 11. 5. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponude }e se odr`ati na lokaciji JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 soba 111 dana 11. 5. 2009. godine u prisustvu dobavlja~a koji ‘ele prisustvovati u 10,15 sati. Ponu|a~i koji odlu~e prisustvovati javnom otvaranju ponuda trebaju imati ovla{tenja za prisustvo. Ponudu je potrebno pripremiti u dva primjerka 1 original i 1 kopija. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba za tehni~ka pitanja: 

Adem Lujnovi}, telefon: 032/771-020 

(1-11-5110-09) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. 

Kontakt osoba: Habiba Durmo, za komercijalna pitanja; Alma [upi}, za tehni~ka pitanja LOT 23; Nermin Dautovi}, za tehni~ka pitanja, lotovi 36 i 38 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15; Protokol - soba 19 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: 033/751-441; 033/751-424; 033/776-208 

Fax: 033/751-759 

E-mail: a.supic@elektroprivreda.ba 

             n.dautovic@elektroprivreda.ba 

             h.durmo@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 040-GU/09-07 Nabavka materijala/opreme za potrebe elektrodistributivnih dijelova JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 23  Kablovske stopice i ~ahure 

LOT 36  Materijal za uzemljenje 

LOT 38  Vijci     

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Za svaki lot prema specifikaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{ta elektrodistributivnih dijelova prema lokacijama datim u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

3 (tri) mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a, za svaki lot pojedina~no, za LOT 38 - 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda u formi i sadr`aju prema Aneksu 6. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija prema formi i sadr`aju kao u Aneksu 7 . 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da ponu|a~ nema smetnji u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    da ekonomsko finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora 

-    da ponu|a~ ima ukupan promet u zadnje tri godine u iznosu od: 1.500.000,00 KM, a ako je ponu|a~ po~eo sa radom prije manje od godine KM 500.000,00 za LOT 23; 1.600.000,00 KM, a ako je ponu|a~ po~eo sa radom prije manje od godine KM 550.000,00 za LOT 36; KM 200.000,00, a ako je ponu|a~ po~eo sa radom prije manje od godine KM 70.000,00 za LOT 38 

-    da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji u posljednje tri godine najmanje: 2 ugovora ~iji je predmet bila isporuka kablovskih stopica i ~ahura i druge srodne opreme za kablove i u`ad za LOT 23, 2 ugovora ~iji je predmet bila isporuka materijala za uzemljenje ili drugog srodnog materijala i opreme za LOT 36, 2 ugovora ~iji je predmet bila isporuka vijaka ili drugog srodnog materijala za LOT 38 

-    da je u zadnje tri godine: vrijednost isporu~enih kablovskih stopica i ~ahura i druge srodne opreme za kablove i u`ad, uklju~uju}i i isporuke koje su u toku u iznosu od KM 500.000,00 za LOT 23, za LOT 36   vrijednost isporu~enih materijala za uzemljenje ili drugog srodnog materijala i opreme uklju~uju}i i isporuke koje su u toku u iznosu od KM 400.000,00, za LOT 38 vrijednost isporu~enih vijaka ili drugog srodnog materijala,uklju~uju}i i ugovore ~ija je isporuka u toku u iznosu od 50.000,00 KM 

-    autorizacija proizvo|a~a za isporuku opreme koja je predmet svakog od lotova pojedina~no za slu~aj da ponu|a~ nudi robu koju nije sam proizveo 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni me|unarodni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa zakonskim propisima o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 7. 4. 2009. godine do 18. 5. 2009. godine u PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu. U cijenu je ura~unat PDV. 

Ponu|a~i izvan Bosne i Hercegovine su obavezni uplatiti iznos za otkup tenderske dokumentacije preko Raiffeisen bank d.d. Sara- jevo, SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 ( IBAN CODE: BA391610600000043340) u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije po tenderu broj 040-GU/09-07 lot... 

Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu: "Sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...) 

Ponu|a~i unutar Bosne i Hercegovine putem UniCredit Bank d.d na ra~un broj 3389002208088319 u korist JP EP BiH-otkup tenderske dokumentacije  po tenderu broj 040-GU/09-07 lot.... 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

19. 5. 2009. godine u 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

19. 5. 2009. godine 

Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo, sala 111 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Otvaranje ponuda }e se izvr{iti: 

19. 5. 2009. godine u slijede}im terminima: 

LOT 23 - 11,00 sati 

LOT 36 - 12,00 sati 

LOT 38 - 12,30 sati 

___________________

REPEATED NOTICE OF PURCHASE 

OPEN INTERNATIONAL PROCEDURE 

GOODS 

Section I: CONTRACTUAL BODY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTUAL BODY 

Company: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. 

Contact person: Mrs.Habiba Durmo (for commercial matters); Mrs. Alma [upi} (for technical matters) LOT 23; Mr. Nermin Dautovi} (for technical matters) lot 36, 38 

Adress: Vilsonovo {etali{te 15 

Postcode: 71000 

City: Sarajevo 

Identification no: 20022515005 

Phone: ++387 33 751 441; ++387 33 751 424; ++387 33 776 208 

Fax: ++387 33 751 759 

E-mail: a. supic@elektroprivreda.ba 

             n. dautovic@elektroprivreda.ba 

             h.durmo@elektroprivreda.ba 

Internet addresss: www.elektroprivreda.ba 

II.2. IS IT INTENDED TO CLOSE FRAMEWORK AGREEMENT? (Article 32 Z1N) 

No 

II.4. CONTRACT SUBJECT DESCRIPTION 

LOT 23 - Cables lugs (carri) and shells 

LOT 36 - Materials for earthing 

LOT 38 - Screws 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNITS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT 

Quantity according to technical specifications from the tender documents 

IV.1. TYPE OF PROCEDURE 

Open 

IV.4. CONDITIONS FOR ACQUIRING OF TENDER DOCUMENTS (Article 18 ZJN) 

Can be ensured from 7. 4. 2009. to 18. 5. 2009. 

Tender documents fee, if included vat 50.00 KM per lot 

Bidders outside Bosnia and Herzegovina are obliged to pay amount for tender documentation redeem, through Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S against account 501012000-978-000-13 IBAN CODE: BA 391610600000043340 in favor of JP EPBiH - tender documentation redeem No 040-GU/09-07 - lot.... 

By giving order for payment please note "all costs bear bidder, client "(our..) 

Bidders iside Bosnia and Herzegovina are paying through UniCredit Bank dd account 3389002208088319 in favor of JP EP BiH - tender documentation redeem No 040-GU/09-07 - lot.... 

IV.6.  DEADLINE FOR BIDS ACCEPTING/ REQUIREMENTS FOR PARTICIPATION 

May 19, 2009, 10:00 a.m. 

IV.8. DATE AND PLACE OF BID OPENING (Article 33 ZJN, Article 13 UPZ) 

Date: May 19, Room no. 111 

LOT 23 - 11:00 

LOT 36 - 12:00 

LOT 38 - 12: 30 

Place: Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15 

( 1-11-5111-09) 


11 - JANAB 


JU OSNOVNA [KOLA "HILMI EF. [ARI]" TAR^IN 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JU Osnovna {kola "Hilmi ef. [ari}" Tar~in 

Kontakt osoba: Kazazovi} Osman   

Adresa: Bratstva jedinstva 19 

Po{tanski broj: 71244 

Grad: Tar~in 

Identifikacioni broj: 4200228090003 

Telefon: 428-395 

Fax: 419-150 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka [kolskog odbora od 27. 3. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Nabavka lo`-ulja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Ukupna godi{nja koli~ina iznosi 60.000 litara 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JU Osnovna {kola "Hilmi ef. [ari}" Tar~in 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Do tri godine (maksimalna vrijednost ili obim ugovora, bit }e ograni~en na godi{njem nivou planom odobrenih sredstava ili obima koji je predvi|en Bud`etom Kantona Sarajevo) 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponudioca sa identifikacijskim brojem 

-    izvod iz registra nadle`nog suda 

-    potvrda da se ne vodi ste~ajni postupak 

-    uvjerenje poreske uprave o izmirenju obaveza, ne starije od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Kao pod III.5. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Nema posebnih uslova 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Dokumentacija se mo`e preuzeti li~no svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezik BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 5. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 5. 2009. godine u 10,30 sati u prostorijama {kole 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

2.    Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 

(1-11-5125-09) 


11 - JANAB 


JU DOM PENZIONERA U TREBIWU 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JU Dom penzionera u Trebiwu 

Kontakt osoba: Nada Stani{i} 

Adresa: Gradina bb 

Po{tanski broj: 89 101 

Grad: Trebiwe 

Identifikacioni broj: 4401942400003 

Telefon: 059/280-616 

Faks: 059/280-616 

E-mail: dompenz.tb@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka namje{taja, profesionalne ma{ine za prawe su|a i usluga servisirawa i odr`avawa instalacija, ure|aja i ma{ina 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka trpezarijskog namje{taja (stolovi i stolice), kreveta za opremawe soba, profesionalne ma{ine za prawe su|a, i usluga servisirawa i odr`avawa instalacija, ure|aja i ma{ina (elektro, gromobranske, instalacije grijawa, liftova, vatrodojavnog, SOS sistema, ma{ina) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji - lotovima po vrsti roba i uslugama 

NABAVKA ROBA: 

LOT 1 Trpezarijski namje{taj (stolovi i stolice) 

LOT 2 Profesionalna ma{ina za prawe su|a 

LOT 3 Kreveti 

NABAVKA USLUGA: 

LOT 4 

Servisirawe i odr`avawe instalacija, ure|aja i ma{ina 

(elektro instalacija, gromobranske instalacije, instalacije centralnog grijawa, solarnog grijawa, sistema vatrodojave, SOS sistema, liftova, {poreta, rashladnih ure|aja, ma{ina za prawe, su{ewe i peglawe ve{a) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Na adresi ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot i nekoliko lotova. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci od dodjele ugovora za usluge   

30 dana od dodjele ugovora za nabavku roba 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da se nijedan slu~aj iz ~lana 23. stav 1. ta~ke a) do ta~ke f) ZJN BiH  ne odnosi na wega, potpisana od strane odgovornog lica. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa dobavqa~a sa adresom i identifikacionim brojem 

-    ovjerena kopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili drugi dokument rje{ewe, referenca, iz kojeg je vidqivo da je ponu|a~ registrovan za bavqewe navedenom djelatno{}u 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izjava o ukupnom prometu dobavqa~a i o prometu u segmentu poslovawa koji je predmet ugovora, za posqedwe dvije finansijske godine, za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovawa u predmetnom segmentu, ako je dobavqa~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije mawe od dvije godine 

-    bilans uspjeha za posqedwu poslovnu godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Za nabavku roba: 

-    lista glavnih isporuka izvr{enih u posqedwe dvije godine s vrijednostima, datumima i primaocima, uz osigurawe potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci, ili ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan kontrole ponu|a~a, samo uz izjavu ponu|a~a o izvr{enim isporukama 

-    opis i fotografije roba koje su predmet isporuke a ~iju vjerodostojnost }e dobavqa~ potvrditi po zahtjevu ugovornog organa 

Za nabavku usluga: 

-    listu glavnih usluga pru`enih u posqedwe dvije godine s ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz potvrdu o izvr{enim uslugama koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan kontrole pru`aoca usluga, samo uz izjavu pru`aoca usluga o izvr{enim uslugama 

-     obrazovne i profesionalne kvalifikacije pru`aoca usluga i naro~ito kvalifikacije lica koja su odgovorna za pru`awe konkretnih usluga 

-    izjavu o tehni~koj opremqenosti i osposobqenosti kojima raspola`e pru`alac usluga za izvr{ewe konkretnih usluga i osigurawe kvaliteta 

-    saop{tewe elemenata ugovora koje pru`alac usluga namjerava podugovarati  

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 30. 4. 2009. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavqaju na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 5. 2009. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 5. 2009. godine u 13,00 ~asova 

Dom penzionera u Trebiwu, Trebiwe, Gradina bb 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da od najpovoqnijeg ponu|a~a prije zakqu~ewa ugovora zatra`i dokaze iz ~lana 23. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Ponuda treba da sadr`i cijenu bez pripadaju}ih poreza u KM. 

Tenderska dokumentacija - opis roba i usluga po lotovima se mo`e preuzeti ili }e se dostaviti na pismeni zahtjev ponu|a~a sa punim nazivom, brojem telefona i faksa, imenom i prezimenom lica kome se dostavqa. 

Ponuda treba da sadr`i sve dokumente navedene u ovom obavje{tewu o nabavci. 

Sva dokumenta moraju biti numerisana, potpisana i slo`ena redoslijedom sa jasno definisanim sadr`ajem. Svi listovi ponude moraju biti ~vrsto uvezani, sa ozna~enim stranicama i parafirani ili potpisani od lica koja su ovla{tena da zastupaju ponu|a~a. Zape~a}ene i zatvorene ponude sa punom adresom ponu|a~a i naznakom: "Ponuda za robe i usluge - ne otvaraj" sa obaveznom naznakom na koverti broja i naziva lota za koji se ponuda dostavqa, dostavqaju se li~no ili putem po{te na adresu ugovornog organa zakqu~no sa istekom roka nazna~enog pod IV.6. obavje{tewa o nabavci. 

Otvarawu ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a. 

Ponude koje stignu nakon isteka roka ne}e se uzeti u razmatrawe i bi}e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

(1-11-5146-09) 


11 - JANAB 


JP "9. SEPTEMBAR" DD SREBRENIK 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP "9. septembar" d.d. Srebrenik 

Kontakt osoba: Hasanovi} Suada 

Adresa: Kiseljaci bb 

Po{tanski broj: 75350 

Grad: Srebrenik 

Identifikacioni broj: 4209226990004 

Telefon: 035/645-714 

Fax: 035/644-032 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka broj 01-167/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Grupa 2    Materijal za odr`avanje gra|evinskih objekata 

    LOT 1    Posipni materijal 

    LOT 2    Farbe 

Grupa 3     Materijal za odr`avanje opreme 

Grupa 5    Ugalj 

Grupa 7    Rezervni dijelovi za vozila 

Grupa 8    Autogume 

Grupa 10    Usluge odr`avanja opreme 

    LOT 1    Vulkanizerske usluge 

    LOT 2    Usluge tehni~kog pregleda vozila 

Grupa 11    Zdravstvene usluge 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

2009. godina 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da nema smetnji za u~e{}e u javnom nadmetanju po ~lanu 23. ZJN BiH. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da ima pravo na obavljanje djelatnosti za koju dostavlja ponudu. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da finansijsko stanje garantira uspje{nu realizaciju ugovora. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da tehni~ka sposobnost garantira ispravno izvr{enje ugovora. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena ekonomski i tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Ne zahtijevaju se 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH ili ukoliko je dostavljena na jednom od me|unarodnih jezika mora biti zvani~an prevod na jezik na koji se priprema ponuda. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 5. 2009. godine do 15,00 sati 

Ponude koje stignu nakon navedenog roka bit }e vra}ene neotvorene. 

Pismene ponude dostaviti na originalnoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije, sa ostalom tra`enom dokumentacijom u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "NE OTVARAJ - PONUDA ZA __________" na adresu: JP "9. septembar" d.d., Kiseljaci bb, 75350 Srebrenik 

IV.7. MAKSIMALNI VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Opcija ponude je 60 dana od dana otvaranja ponude. U skladu sa ~lanom 15. Zakona o javnim nabavkama, naru~ilac mo`e zahtijevati produ`enje va`nosti ponude i tada va`e sve odredbe iz navedenog ~lana. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a koji svoje ovlasti dokazuju u pismenom obliku. Ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni o rezultatima izbora. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 035/645-714. 

(1-11-5150-09) 


11 - JANAB 


DOM ZDRAVLJA STOLAC 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: Dom zdravlja Stolac 

Kontakt osoba: Mladenka Bo{kovi} 

Adresa: Kneza Mihajla Vi{evi}a bb 

Po{tanski broj: 88360 

Grad: Stolac 

Telefon: 036/858-060 

Fax: 036/853-305 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Otvoreni postupak za nabavu roba 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabava roba kako slijedi: 

LOT 1 Lijekovi 

LOT 2 Zavojni i sanitetski materijal 

LOT 3 Laboratorijski materijal 

LOT 4 Sredstva za RTG dijagnostiku 

LOT 5 Zubarski materijal 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Dom zdravlja Stolac 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot, nekoliko lotova i za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Sukladno tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Ponuditelji su du`ni dostaviti dokaze (originale ili ovjerene kopije), ne starije od tri mjeseca iz ~lanka 23. stav (1) a, b, c, e, f i g ZJN. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

-    naziv ponuditelja s to~nom adresom i identifikacijskim brojem 

-    rje{enje o registraciji ili ovjerenu kopiju rje{enja ne stariju od tri mjeseca 

-    ovjerenu kopiju identifikacijskog broja 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u slu`bi za ra~unovodstvene poslove ugovornog organa svaki radni dan u vremenu od 8,00-15,00 sati uz predo~enje dokaza o uplati 50,00 KM po svakom lotu na ra~un Doma zdravlja Stolac broj 3382702200004363 kod UniCredit banke, Poslovnica Stolac. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

5. 5. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

5. 5. 2009. godine u 12,30 sati 

Dom zdravlja Stolac 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve cijene moraju biti izra`ene u KM. 

(1-11-5152-09) 


11 - JANAB 


"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 06-13-14-3127/12-09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP BH Po{ta d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Ferid Tabakovi} 

Adresa: Obala Kulina bana 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200682210005 

Telefon: 033/252-791 

Fax: 033/252-784 

E-mail: feridt@bhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Za LOT 1 

Ugovor o nabavci i isporuci zimske slu`bene odje}e za po{tono{e i ~uvare 

Za LOT 2 

Ugovor o nabavci i isporuci zimske slu`bene obu}e za po{tono{e i ~uvare 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 

Ugovor o nabavci i isporuci zimske slu`bene odje}e za po{tono{e i ~uvare (u skladu sa specifikaciojom tenderske dokumentacije) 

LOT 2 

Ugovor o nabavci i isporuci zimske slu`bene obu}e za po{tono{e i ~uvare (u skladu sa specifikaciojom tenderske dokumentacije) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Precizirano u specifikaciji tenderske dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Generalna direkcija sa sjedi{tem u Sarajevu i Centri po{ta: Sarajevo, Tuzla, Zenica, Biha}, Mostar, Travnik i Gora`de. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da (ponuda se mo`e dostaviti za jedan ili oba lota) . 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

90 dana od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude za svaki lot posebno u iznosu od 1% od vrijednosti ponude, s tim da ista ne smije biti manja od 2.000,00 KM, sa rokom opcije ponude + 30 dana. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Za ugovorni organ nije prihvatljiva garancija izdata od strane ABS banke d.d. - Sarajevo.     

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e u slu~aju dodjele ugovora,  obezbijediti bezuslovnu (bez prigovora) bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla u iznosu od 5% vrijednosti ugovora sa rokom va`nosti: garantni rok+30 dana, na na~in kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji (za svaki lot posebno) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Za ugovorni organ nije prihvatljiva garancija izdata od strane ABS banke d.d. - Sarajevo. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~l. 23. Zakona o javnim nabavkama, na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. 

Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave nadle`nih organa ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca ra~unaju}i od dana dostavljanja ponude. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji.     

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Potvrda banke kojom se dokazuje da ra~un dobavlja~a u zadnja 3 (tri) mjeseca, prije dostavljanja ponude, nije bio blokiran. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uzorci slu`bene odje}e i obu}e u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Ovaj uslov je eliminatornog karaktera. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ponu|a~ je  obavezan  ukoliko ‘eli  koristiti  pogodnosti  preferencijalnog  tretmana  utvr|enog Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05 i broj 105/06) dostaviti dokumente: 

-    izjavu kojom potvr|uje - dokazuje, da roba koju nudi ima najmanje 50% porijeklo iz BiH, odnosno uz izjavu i certifikat Vanjsko-trgovinske komore BiH o BH porijeklu robe. 

NAPOMENA: Ponuda ponu|a~a koji ne dostavi predlo`eni dokument biti }e tretirana bez primjene preferencijalnog tretmana ako ispunjava sve druge uslove ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

Ukoliko ugovorni organ ustanovi da je ponu|a~ dostavio la`nu izjavu, odnosno ne mo`e dokazati da predmet nabavke ima porijeklo iz BiH, biti }e tretiran u skladu sa odredbama ~lana 23. stav 1. pod g)  Zakona o javnim nabavkama BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah po objavljivanju. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju 30,00 KM po lotu. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 5. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 5. 2009. godine u 12,15 sati 

Obala Kulina bana 8-III - Velika sala. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti na Protokolu "JP BH PO[TA" d.o.o. - Sarajevo, Obala Kulina bana broj 8, Sarajevo uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa - 30,00 KM po lotu u koji je ura~unat PDV. Pla}anje je potrebno izvr{iti na ra~un broj: 1610000006210048 Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo, u korist "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, uz naznaku: "Tenderska dokumentacija za nabavku i isporuku zimske slu`bene odje}e i obu}e za po{tono{e i ~uvare". Ponu|a~ je du`an, prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije, uz kopiju uplatnice, dostaviti kopiju Uvjerenja o registraciji PDV obveznika. Zape~a}enu po jednu ponudu u originalu i jednu kopiju sa punom adresom ponu|a~a sa naznakom Ponuda za nabavku i isporuku zimske slu`bene odje}e LOT 1 i zimske slu`bene obu}e LOT 2, dostaviti na Protokol ugovornog organa ili preporu~enom po{iljkom na adresu: "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, najkasnije do 7. 5. 2009. godine do 12,00 sati. 

U razmatranje }e se uzeti samo ponude koje stignu na Protokol ugovornog organa najkasnije do 7. 5. 2009 godine do 12,00 sati. Neblagovremeno pristigle ponude, kao i ponude koje nisu prispjele ili predate na Protokol, u navedenom roku, bez obzira kada su poslane, ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. 

U slu~aju da ponu|a~ dostavi ponudu za vi{e lotova dovoljno je da pri jednom lotu dostavi originalne ili ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuje da ispunjava uslove i za druge lotove. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo, Velika sala, III. sprat dana 7. 5. 2009. godine u 12,15 sati. Predstavnici ponu|a~a mogu prisustovati javnom otvaranju ponuda. O rezultatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti naknadno obavije{teni. 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana ra~unaju}i od dana dostavljanja ponude 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivanja validnosti dokumenata, odnosno analize ponuda, primjenom ~lana 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), a u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda naknadno pisanim putem zatra`i dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti bitni aspekt ponude, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti, a da se time ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurencija. 

Zainteresovani ponu|a~i mogu u pisanoj formi od ugovornog organa, tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije nakasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podno{enje ponude tj. do 27. 4. 2009 godine putem faksa broj: 033/252-784 sa naznakom za "Tim za pripremu tenderske dokumentacije o nabavci i isporuci zimske slu`bene odje}e i obu}e". 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

Ugovorni organ, zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

Tekst Obavje{tenja o javnoj nabavci, objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" od 6. 4. 2009 godine, na web stranici www.bhp.ba , web stranici Javnih nabavki www.javnenabavke.ba. 

(1-11-5168-09) 


11 - JANAB 


BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA TUZLA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 09.5-20-115/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla 

Kontakt osoba: Senada Husari}, Jasmina Ibrahimagi} - za tehni~ke uslove, Miran Ibrahimagi}, Enesa Ze~evi}, Alma Gulamovi} - za ostalo 

Adresa: Aleja Alije Izetbegovi}a 29 

Po{tanski broj: 75000 

Grad: Tuzla 

Identifikacioni broj: 4200211100048 

PDV broj: 200211100005 

Telefon: 035/278-255, 272-004, 035/251-633, 035/277-166, 264-144 

Fax: 035/261-657, 035/264-646 

E-mail: senada.husaric@bhtelecom.ba 

             jasmina.ibrahimagic@bhtelecom.ba 

             alma.gulamovic@bhtelecom.ba 

             miran.ibrahimagic@bhtelecom.ba 

             enesa.zecevic@bhtelecom.ba    

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zahtjev za nabavku broj 09-5-20-115/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka/izrada namje{taja i druge opreme i izrada projekta tehni~ke za{tite i opremanje prostora projektovanim sistemom tehni~ke za{tite, Telecom centra "Barok" u Tuzli, za potrebe BH Telecom d.d. Sarajevo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehni~kim specifikacijama koje su sastavni dio tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zgrada "Barok" u Tuzli 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje danom uvo|enja u posao koji ne mo`e biti prije dostave garancije za dobro izvr{enje ugovora, a zavr{ava 60 kalendarskih dana ra~unaju}i od dana uvo|enja u posao. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da, 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Da, detaljnije u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da, 10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Da, detaljnije u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da, detaljnije u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da, detaljnije u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da, detaljnije u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da, detaljnije u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Za tendersku dokumentaciju se pla}a iznos od 20,00 KM. Zainteresovani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti do 5. 5. 2008. godine do 16,00 sati u zgradi BH TELECOM d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a 29, prvi sprat, kanc. br. 112 (na protokolu) ili putem po{te, uz prezentiranje dokaza o uplati na ‘.r. broj 1321000311634139 kod Tuzlanske banke d.d. Tuzla, uz naznaku: "Za tendersku dokumentaciju po obavje{tenju br: 09.5-20-115/09". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Prihvatljivi su svi slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

6. 5. 2009. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

6. 5. 2009. godine u 13,30 sati 

Direkcija Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a 29, prvi sprat, velika sala    

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

BH TELECOM d.d. Sarajevo, Direkcija Tuzla ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Naru~ilac zadr`ava pravo da u cilju razja{njenja nekih nejasno}a iz ponude, zatra`i od ponu|a~a dodatno poja{njenje vezano za dostavljenu ponudu. 

Sve ostale informacije se nalaze u tenderskoj dokumentaciji. 

(1-11-5171-09) 


11 - JANAB 


JU CENTAR ZA SLIJEPU I SLABOVIDU DJECU I OMLADINU U SARAJEVU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JU Centar za slijepu i slabovidu djecu i omladinu u Sarajevu 

Kontakt osoba: Samra Omerefendi} 

Adresa: Lukavi~ka 6 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200455230008 

Telefon: 033/473-019 

Fax: 033/473-020 

E-mail: infocentra@epn.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci hrane za potrebe Centra 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka hrane za {kolu i internet Centar 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, LOT 1 Nabavka hrane 

Podlot 1/1 Meso i mesni proizvodi 

Podlot 1/2 Mlijeko i mlije~ni proizvodi 

Podlot 1/3 Pekarski proizvodi (hljeb, peciva i kola~i) 

Podlot 1/4 Pite i pice 

Podlot 1/5 Vo}e i povr}e 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora, a zapo~inje istekom ranijih ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 30 .4. 2009. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28. dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" 

4. 5. 2009. godine do 16,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

5. 5. 2009. godine 

Sarajevo, Lukavi~ka 6 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Javno otvaranje ponuda 5. 5. 2009. godine. 

LOT 1 i podlotovi 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 u 9,00 sati u prostorijama srednje {kole JU Centar za slijepu i slabovidu djecu i omladinu u Sarajevu, Lukavi~ka 6. 

(1-11-5174-90) 


11 - JANAB 


ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
BOSANSKI PETROVAC 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 02-61/09 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac 

Kontakt osoba: Fahira Me{i}, Jasmina Hidi} 

Adresa: V korpusa 41 - za tender. dokum. - protokol 

Po{tanski broj: 37250 

Grad: Bosanski Petrovac 

Identifikacioni broj: 4263044230009 

Telefon: 037/881-018 

Fax: 037/881-229 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci roba i usluga 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka roba po lotovima za 2009. godinu 

LOT 1 Zavojni i drugi materijali 

LOT 2 Ampulirani lijekovi 

LOT 3 Ampulirani lijekovi 

LOT 4 Materijali za stomatolo{ku slu`bu 

LOT 5 Gorivo i mazivo za sanitetska i putni~ka vozila 

LOT 6 Reagensi za laboratorijsku slu`bu 

LOT 7 Spektrofotometar 

LOT 8 Automatski hematolo{ki analizator 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Koli~ine nazna~ene u tenderskoj dokumentaciji, ~ija }e nabavka biti sukcesivna. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

ZU "Dom zdravlja" Bosanski Petrovac, V Korpusa 41, skladi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponuda se mo`e dostaviti za jedan ili vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

U roku koji bude naveden u ponudi ponu|a~a kojem bude dodijeljen ugovor kao najuspje{nijem ponu|a~u (12 mjeseci). 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~l. 23. ZJN, ne starije od 90 dana na dan otvaranja ponude. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a (~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, uvjerenje o registraciji obveznika PDV-a  

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar; rje{enjem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javne nabavke (ne starije od 3 mjeseca) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2008. godinu 

-    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih {est mjeseci (ne stariju od 3 mjeseca) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista za 2008. godinu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude i to: 

    -     90 bodova za cijenu ponu|a~a 

    -     10 bodova za na~in i rok pla}anja 

        a) od 0 do 30 dana - 5 bodova 

        b) od 31 do 60 dana - 7,5 bodova 

        c) od 61 i vi{e dana - 10 bodova 

Maksimalan broj brodova (90) }e se dodijeliti ponu|a~u koji je predlo`io najni`u ukupnu cijenu tehni~ki zadovoljavaju}e ponude, uklju~uju}i i sve poreze. 

Drugi ponu|a~ }e u skladu s tim dobiti manji broj bodova. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, preferencijalni tretman doma}eg. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah nakon objave. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezik u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 5. 2009. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

5. 5. 2009. godine u 11,00 sati 

Bosanski Petrovac, III sprat-administracija 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti na protokolu ZU "Dom zdravlja" Bosanski Petrovac, V korpusa 41, uz dokaz o uplati. Pla}anje je potrebno izvr{iti na ‘irora~un broj 1990450002048495 ABS banka Bosanski Petrovac u korist ZU "Dom zdravlja" Bosanski Petrovac, uz naznaku: "Tenderska dokumentacija za nabavku roba za 2009. godinu", po cijeni od 50,00 KM po lotu. Ovaj iznos pokriva stvarne tro{kove i tro{kove slanja tenderske dokumentacije dobavlja~ima. 

Zape~a}enu ponudu sa punom adresom ponu|a~a sa naznakom: "Ponuda za nabavku roba za 2009. godinu" po lotu "NE OTVARATI", dostaviti na protokol ugovornog organa na adresu: ZU "Dom zdravlja" Bosanski Petrovac, V korpusa 41, najkasnije do 4. 5. 2009. godine. 

U razmatranje }e se uzeti samo ponude kaje stignu na protokol najkasnije do 4. 5. 2009. godine, do 15,00 sati. 

Neblagovremeno pristigle ponude, kao i ponude koje nisu prispjele ili predate na protokolu navedenom roku, ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a. 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se u prostorijama ZU "Dom zdravlja" Bosanski Petrovac-III sprat-administracija dana 5. 5. 2009 .godine, u 11,00 sati. Predstavnici ponu|a~a mogu prisustvovati javnom otvaranju dokumentacije. 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 

Tekst obavje{tenja o javnoj nabavci objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" od  6. 4. 2009. godine. 

(1-11-5176-09) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 104-009/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Kontakt osoba: Mediha Oru~evi} 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: 033/751-751 

Fax: 033/751-756 

E-mail: m.orucevic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

104-009/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka cijevi za {ljakovode i povratnu vodu za deponiju jezero II za TE "Tuzla" u Tuzli 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehni~kom opisu i specifikaciji iz Aneksa V  tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1. 9. 2009. godine od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez ura~unatog PDV-a.     

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da ponu|a~ nema smetnji za u~e{}e u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je vazana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    da ekonomsko i finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora 

-    ukupan promet u zadnje dvije godine ne smije biti ispod 2.500.000.00 KM, a ako je dobavlja~ registrovan odnosno po~eo sa radom prije manje od godine 500.000,00 KM 

-    da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave Tendera u "Slu`benom glasniku BiH", {to dokazuje izvje{tajem svoje banke. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da ponu|a~ posjeduje iskustvo u isporuci istih ili sli~nih cijevi kao {to je predmet nabavke, {to dokazuje referenc listom koja sadr`i spisak zaklju~enih ugovora u zadnje dvije godine, nov~ane vrijednosti ugovora, datume isporuka, nazive primaoca Obavezno prilo`iti kopiju najmanje jednog zaklju~enog ugovora. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti 6. 4. 2009. godine do 20. 5. 2009. godine u zgradi JP EP BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija 104. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH Sarajevo - Otkup tenderske dokumentacije br. 104-009/09 

IBAN CODE: BA391610600000043340 

Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu "sve tro{kove snosi nalogodavac" (our...). 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se putem UniCredit Bank d.d. Mostar na ra~un broj 3389002208088319 u korist JP EP BiH Sarajevo- otkup tenderske dokumentacije br. 104-009/09. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

20. 5. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

20. 5. 2009. godine 

Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, zgrada JP EP BiH (soba 111)      

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda: 

20. 5. 2009. godine u 13,00 sati 

_______________

NOTICE OF PURCHASE 104-009/09 

Of goods 

Section I: CONTRACTUAL BODY 

I.1. FULL NAME AND ADDRESS OF THE CONTRACTUAL BODY 

Company: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. 

Contact person: Mediha Oru~evi} 

Address: Vilsonovo {etali{te 15 

Post code: 71000 

City: Sarajevo 

Identification no: 20022515005 

Phone: ++387 33 751 751 

Fax: ++387 33 751 759 

Internet address: www.elektroprivreda.ba 

II.2. IS IT INTENDED TO CLOSE FRAMEWORK AGREEMENT? (Article 32. ZJN) 

No 

II.4. CONTRACT SUBJECT DESCRIPTION 

Procurement of slag transportation pipes and retutned water pipes for deposit jezero II for TPP "Tuzla" in Tuzla 

II.5. TOTAL QUANTITY (NUMBER OF UNTTS) AND/OR SCOPE OF CONTRACT 

Quantity according to technical specifications from the tender documents 

IV.1.TYPE OF PROCEDURE 

Open 

IV.4. CONDITIONS FOR ACQUIRING OF TENDER DOCUMENTS (article 18. ZJN) 

It couid be provided for from April 06 th 2009. 

Tender Documentation could be taken over in the premises of JP EP BiH-Business & Technical Building, Vilsonovo {etali{te 15, Sarajevo, Room no. 325 in period from 9 a.m. to 3 p.m. with presentation of a copy of tender costs payment. 

Tender documents fee, if required 50,00 KM 

Payments outside of Bosnia and Herzegovina are done through Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo 

SWIFT RZBABA2S against account 501012000-978-000-13 in favor of JP EPBiH - purchase of the tender documents 104-009/09. 

IBAN CODE: BA391610600000043340 

Payment in Bosnia and Herzegovina is done through UniCredit Bank d.d. Mostar against the account 3389002208088319 in favor of JP EP BiH - purchase of the tender documents 104-009/09. 

All costs are on tenderer's account (our....) 

IV.6. DEADLINE FOR BIDS ACCEPTING/REQUIREMENTS FOR PARTICIPATCON 

May 20 th 2009. (date) 12,00 hours (time) 

IV.8. DATE AND PLACE OF BID OPENING (Article 33. ZJN, Article 13. UPZ) 

Date, May 20 th 2009. in 13,00 hours 

Place: PTZ EP BiH - Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, room 111. 

(1-11-5182-09) 


11 - JANAB 


KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 4400928890000 

Telefon: 051/342-806 

Fax: 051/342-618 

E-mail: aministracija@kc-bl.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 01-2319-1/09 od 19. 3. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku rezervnih   dijelova potrebnih za servisiranje SWEL Lithostar multiline: 

1.    Udara~ka glava kompatibilna sa predmetnim
    aparatom    5 komada 

2.    Za{titna gumena navlaka    5 komada 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao pod II.4 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

FCO - magacin Klini~kog centra Banja Luka istovareno 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama. 

Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdato od nadle`nog suda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    ovla{tenje proizvo|a~a da ponu|a~ mo`e ponuditi njegove proizvode na ovom tenderu 

-    izjava ponu|a~a da rok isporuke tra`ene opreme ne}e biti du`i od 7 dana 

-    izjava ponu|a~a da pristaje na odgo|eno pla}anje od najmanje 30 dana 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenljivosti cijena bez PDV-a za vrijeme trajanja ugovora 

-    certifikat o garanciji kvaliteta ponu|enih artikala 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najbolja cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku do tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju pla}a se u iznosu od 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

7. 5. 2009. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

7. 5. 2009. godine u 10,30 ~asova 

Klini~ki centar Banja Luka, Dvanaest beba bb, sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA" ponuda za nabavku rezervnih dijelova potrebnih za servisiranje  SWEL Lithostar multiline: 

1.    Udara~ka glava kompatibilna sa predmetnim
    aparatom    5 komada 

2.    Za{titna gumena navlaka    5 komada 

na adresu KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, Dvanaest beba bb. Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 7. 5. 2009. godine do 10,00 ~asova. Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8,00-14,00 ~asova - Centralni medicinski blok kod referenta za javne nabavke Pani} Marka, dipl. oec man. uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa od 50,00 KM. 

Uplata se vr{i na ‘iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj  571010-00001017-20 kod Komercijalne banke Banja Luka u svrhu otkupa tenderske dokumentacije . 

Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

(1-11-5191-09) 


11 - JANAB 


VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH 

PONOVLJENA OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Br~ko Distrikt BiH 

Vlada Br~ko Distrikta 

Bulevar mira 1, Br~ko 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Br~ko Distrikta BiH, Odjel za stru~ne i administrativne poslove, Pododjel za javne nabave 

Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}, dipl. oec. 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacijski broj: 4600082130006 

Telefon: 049/240-616 

Fax: 049/240-616 

E-mail: j_dragan@bdcentral.net 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Br~ko Distrikta BiH 

Odjel za stru~ne i administrativne poslove, Pododjel za nabavu, Bulevar mira 1, 76100 Br~ko 

Ponude dostaviti u uredno zatvorenoj koverti sa naznakom: 

"Ponuda za nabavu ra~unarske opreme i software-a za potrebe Pravosudne komisije - NE OTVARAJ OTVARA KOMISIJA", osobnom predajom na prijemni {alter 7 ili 8 u zgradi Vlade na gore pomenutoj adresi, preporu~enom po{iljkom ili donijeti direktno na mjesto komisijskog otvaranja do 13,00.sati. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.b ostali, na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava ra~unarske opreme i software-a za potrebe Pravosudne komisije 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabava ra~unarskih servera, thin client-a, software-a za virtualizaciju, mre`ne opreme i {tampa~a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Pravosudna komisija Br~ko Distrikta 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od dana potpisivanja ugovora do momenta isporuke. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

^lanak 23. to~ka 1. pod a, b, c, d, e, f ZJN BiH. Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

Napomena: Navedena dokumentacija iz to~ke III.5., 6, 7. i 8. obavijesti je eliminatorna. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da, uz prilo`enu potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH da se radi o robama doma}eg porijekla. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

1)    Navedeno u to~ki I.2. 

2)    Za podizanje tenderske dokumentacije obvezno je dostaviti kopiju uplatnice o upla}enoj nepovratnoj naknadi za tro{kove tenderske dokumentacije u iznosu od 10,00 KM na jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta BiH broj 141-601-00053003-33; vrsta prihoda 721124; {ifra Op}ine 099 u svrhu "Otkup tenderske dokumentacije za nabavu ra~. opreme i software-a". Na uplatnici obvezno upisati PDV broj ponu|a~a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 9. 5. 2009. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

120 dana 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se dana 9. 5. 2009. godine u prostorijama Doma kulture u Br~kom, Mladena Maglova 2, u 13,15 sati. 

Neblagovremene ponude }e biti odbijene i vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

(1-11-5202-09) 


11 - JANAB 


KJP "POLJOPRIVREDNO DOBRO BUTMIR" DOO
SARAJEVO - ILID@A 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Kantonalno javno preduze}e "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Kaltak Esad 

Adresa: Bojni~ka 119, Iid`a 

Po{tanski broj: 71210 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200087410009 

Telefon: 033/621-286 

Fax: 033/621-160 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 04/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet nabavke je isporuka roba po tenderskoj dokumentaciji. 

LOT 1 Sijeno 

LOT 2 Potro{ni materijal (viljci, le`ajevi, filteri, rezne plo~e i dr.) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Ugovorni organ 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da, uslovi u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da, uslovi u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da, uslovi u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da, uslovi u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda 

Kriteriji za svaki pojedina~ni lot su navedeni u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se dobiti do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e. Nov~ana naknada za dobijanje tenderske dokumentacije u iznosu od 50,00 KM upla}uje se na na{ ‘iro-ra~un broj 3389002208884980 kod UniCredit Bank d.d. Sarajevo ili na blagajni Preduze}a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

6. 5. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

6. 5. 2009. godine u 14,00 sati 

Mjesto na kojem }e se otvoriti ponude je Bojni~ka 119 - Ilid`a, upravna zgrada, sala direktora 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa potpisom i pe~atom te naznakom:  

- Naziv firme, adresa, broj telefona i faksa 

- Naziv i broj lota 

"Ponuda - Ne otvaraj". 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/621-286. 

(1-11-5206-09) 


11 - JANAB 


VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BiH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e BiH Sarajevo 

Kontakt osoba: Sanin Mufti} 

Adresa: Kraljice Jelene 88 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200947700000 

Telefon: 033/707-500 

Fax: 033/707-550 

E-mail: sanin.muftic@hjpc.ba 

Internet adresa: www.hjpc.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a dr`avni organ 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj VSTV-05-0697-25032009 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka Application Load Balancer-a za potrebe centara za obradu i pohranu podataka Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

U skladu sa tenderskom dokumentacijom. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Uslovi navedeni u ~lanu 23. stav 1, ta~ke a), b), c), d), e) i f) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Uslov iz ~lana 24., kao i uslov da ponu|a~ mora biti ovla{teni distributer za predmetnu robu. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Uslov da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspje{nu realizaciju ugovora. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uslov da njihova tehni~ka i profesionalna sposobnost garantuje uspje{nu realizaciju ugovora. 

NAPOMENA: Svi uslovi navedeni u Odjeljku III }e se morati dokazati odgovaraju}om dokumentacijom, detaljno pobrojanom u tenderskoj dokumentaciji, koja }e biti obavezna i eliminatorna. Tako|er }e se primjenjivati diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije (po ~lanu 27. ZJN, stav 1.2.) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

^lan 34. Zakona o javnim nabavkama BiH ta~ka 1. alineja b) - najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija je besplatna, te se ista mo`e podi}i svakim radnim danom u slu`benim prostorijama VSTV BiH u periodu od 10:00 do 15:00 sati najkasnije do 5. maja 2009. godine, kontakt osoba Sanin Mufti}, 033/707-500, uz prethodnu najavu mailom ili telefonom dan ranije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

5. 5. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Opcija ponude - 60 dana nakon kranjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

5. 5. 2009. godine u 10,30 sati 

VSTV BiH, Kraljice Jelene 88, 71000, Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu u propisno zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa nazna~enom adresom, telefonom i kontakt osobom ponu|a~a i obaveznim navo|enjem naziva ponude za koju se ista podnosi, te naznakom: "NE OTVARATI - PONUDA ZA NABAVKU APPLICATION LOAD BALANCER-A". U koverti se trebaju nalaziti dvije zatvorene koverte i to jedna sa nazivom: "Finansijska ponuda" u kojoj }e biti ponu|ena jedini~na cijena za svaku stavku, te posebno obra~unata cijena sa PDV-om i druga sa nazivom: "Pravne, ekonomske i tehni~ke informacije" koja }e sadr`avati sve zahtijevane dokumente iz Odjeljka III ovog obavje{tenja o nabavci, kao i ta~ke 6. tenderske dokumentacije. 

2.    Ponudu dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: Visoko sudsko i tu`ila~ko vjje}e BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo najkasnije do maja 2009. godine do 10:00 sati. 

3.    Javnom otvaranju ponuda, mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik (pismeno ovla{tenje) svakog ponu|a~a koji je na vrijeme dostavio predmetnu ponudu. 

4.    Neblagovremene ponude }e se vratiti neotvorene; ponude obavezno dostaviti u skladu sa tehni~kom specifikacijom koja ~ini sastavni dio tenderske dokumentacije. 

5.    Ugovorni organ ne}e snositi tro{kove ponu|a~a po ovom javnom pozivu. 

(1-11-5208-09) 


11 - JANAB 


VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E BiH
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e BiH Sarajevo 

Kontakt osoba: Sanin Mufti} 

Adresa: Kraljice Jelene 88 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200947700000 

Telefon: 033/707-500 

Fax: 033/707-550 

E-mail: sanin.muftic@hjpc.ba 

Internet adresa: www.hjpc.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a dr`avni organ 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj VSTV-05-0698-25032009 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka servera i SAN opreme za potrebe centara za obradu i pohranu podataka Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

60 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Uslovi navedeni u ~lanu 23, stav 1, ta~ke a), b). c), d), e) i f). 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Uslov iz ~lana 24, kao i uslov da ponu|a~ mora bili ovla{teni distributer za predmetnu robu. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Uslov da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantujc uspje{nu realizaciju ugovora 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uslov da njihova tehni~ka i profesionalna sposobnost garantuje uspje{nu realizaciju ugovora 

NAPOMENA: Svi uslovi navedeni u Odjeljku III }e se morati dokazati odgovaraju}om dokumentacijom, detaljno pobrojanom u tenderskoj dokumentaciji, koja }e biti obavezna i eliminatorna.Tako|er }e se primjenjivati diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije (po ~lanu 27. ZJN, stav 1.2.) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

^lan 34. Zakona o javnim nabavkama BiH ta~ka I. alineja b) - najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija je besplatna, te se ista mo`e podi}i svakim radnim danom u slu`benim prostorijama VSTV BiH u periodu od 10,00 do 15,00 sati, najkasnije do 4. maja 2009. godine, kontakt osoba Sanin Mufti}, 033/707-500, uz prethodnu najavu mailom ili telefonom dan ranije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 5. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Opcija ponude 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje prijava 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 5. 2008. godine u 10,30 sati 

VSTV BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu u propisno zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa nazna~enom adresom, telefonom i kontakt osobom ponu|a~a i obaveznim navo|enjem naziva ponude za koju se ista podnosi, te naznakom "NE OTVARATI - PONUDA ZA NABAVKU SERVERA I SAN OPREME". U koverti se trebaju nalaziti dvije zatvorene koverte i to jedna sa nazivom "Finansijska ponuda" u kojoj }e biti ponu|ena jedini~na cijena za svaku stavku, te posebno obra~unata cijena sa PDV-om i druga sa nazivom "Pravne, ekonomske i tehni~ke informacije" koja }e sadr`avati sve zahtijevane dokumente iz Odjeljka III ovog obavje{tenja o nabavci, kao i ta~ke 6. tenderske dokumeentacije. 

2.    Ponudu dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo najkasnije do 4. 5. 2009. godine do 10,00 sati. 

3.    Javnom otvaranju ponuda, mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik (pismeno ovla{tenje) svakog ponu|a~a koji je na vrijeme dostavio predmetnu ponudu. 

4.    Neblagovremene ponude }e se vratiti neotvorene; obavezno ponude dostaviti u skladu sa tehni~kom specifikacijom koja ~ini sastavni dio tenderske dokumentacije. 

5.    Ugovorni organ ne}e snositi tro{kove ponu|a~a po ovom javnom pozivu.  

(1-11-5209-09) 


11 - JANAB 


JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar (JP HT d.o.o. Mostar) 

Kontakt osoba: Miro Pa`in 

Adresa: Kneza Branimira bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227270100006 

Telefon: 036/319-051 

Fax: 036/321-582 

E-mail: miro.pazin@ht.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Ugovor o nabavci implementacije rje{enja za upravljanje operativnim procesima u IT okru`enja koriste}i ITIL smjernice 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabava implementacije rje{enja za upravljanje operativnim procesima u IT okru`enju koriste}i ITIL smjernice 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Softver za upravljanje operativnim procesima u IT okru`enju koriste}i ITIL smjernice. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

HT d.o.o Mostar, Centralno skladi{te, Trn bb [iroki Brijeg 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok isporuke prema ponudi najboljeg ponuditelja. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

4.500,00 KM 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

U postupku mogu sudjelovati ponuditelji koji nemaju ograni~enja za sudjelovanje prema ~lanku 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

U postupku mogu sudjelovati ponuditelji koji imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti ili su registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgova~kim registrima 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

a)    nije poslovao s gubitkom u posljednje dvije godine 

b)    ima ra~un u banci koji nije bio blokiran u posljednjih {est mjeseci 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

a)    sva oprema koja se nudi je nova i nerabljena, a ponuditelj je autoriziran za prodaju, odr`avanje i tehni~ku podr{ku za opremu koja se nudi 

b)    uspje{no izvr{enje najmanje jednog ugovora istog ili sli~nog karaktera 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki prihvatljive ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u prostorijama JP HT d.o.o Mostar, Kneza Branimira bb, Protokol (prizemlje) uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za pretkvalifikacije s naznakom: Dokumentacija za nadmetanje: "Implementacija rje{enja za upravljanje operativnim procesima u IT okru`enju koriste}i ITIL smjernice". 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju u vrijednosti 100,00 KM uplatiti na ‘irora~un 3381002202842183. Na temelju pisanog zahtjeva ponuditelja, dokumentacija se mo`e poslati email-om ili po{tom, ali u tom slu~aju ugovorno tijelo ne preuzima odgovornosti za gubitak ili ka{njenje u dostavljanju dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 5. 2009. godine do 12,15 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za dostavljanje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

4. 5. 2009 godine u 12,30 sati 

Mjesto: Kao pod I.1. 

(1-11-5216-09) 


11 - JANAB 


JP RUDNIK MRKOG UGLJA "\UR\EVIK" U \UR\EVIKU 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" u \ur|eviku 

Kontakt osoba: Softi} Adnan 

Adresa: Magistralni put bb \ur|evik 

Po{tanski broj: 75272 

Grad: \ur|evik 

Identifikacioni broj: 4209284170009 

Telefon: 035/775-710; 035/772-681 

Fax: 035/772-667 

E-mail: rmu.djur@bih.net.ba 

Internet adresa: www.rmu.djurdjevik.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka direktora broj 03-1723/09 od 31. 3. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prehrambeni proizvodi i pi}a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Data u specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JP Rudnik mrkog uglja "\ur|evik" u \ur|eviku 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci   

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1% (jedan posto) od ponu|enih cijena 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

-    bezuslovna bankarska garancija 

-    period va`enja garancije je 30 dana du`i od opcije ponude 

-    garancija se dostavlja uz ponudu 

-    garancija sadr`i uslove za njenu realizaciju po ~lanu 16. stav (3) UPZ JN BiH 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponuda ponu|a~a }e biti odbijena ukoliko ponu|a~ ne ispunjava uslove iz ~lana 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgova~kim registrima. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ostvaren pozitivan poslovni rezultat za 2008. godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uspje{no iskustvo (kao osnovnog ugovara~a) u realizaciji najmanje dva ugovora ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor u prethodnih dvije godine.   

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) ponu|ena cijena    u~e{}e    95% 

    2) rok isporuke    u~e{}e    3% 

    3) rok pla}anja    u~e{}e    2% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti odmah po objavi obavje{tenja u "Slu`benom glasniku BiH" do 28. 4. 2009. godine do 15,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 7,00-15,00 sati. 

Uplata naknade za tendersku dokumentaciju se vr{i na blagajni preduze}a ili preko Tuzlanske banke d.d. Tuzla na ra~un 1321100309725659. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

5. 5. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

5. 5. 2009. godine u 10,30 sati 

"\ur|evik" Direkcija Rudnika   

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego {to je otkupe. 

(1-11-5224-09) 


    11 - JANAB 


JAVNO PREDUZE]E RADIO TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE BANJA LUKA 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e Radio televizija Republike Srpske 

Kontakt osoba: Du{ko Jankovi} 

Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 129 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 400970660006 

Telefon: 051/339-901 

Fax: 051/339-901 

E-mail: nabavna@rtrs.tv 

Internet adresa: www.rtrs.tv 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci goriva za teku}e poslovanje u 2009. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Gorivo BMB 95 i EURO DIZEL 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Specifikacija je sadr`ana u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Trajanje ugovora zapo~inje od dana potpisivanja ugovora i zavr{ava se 31. 12. 2009. godine. 

Isporuka robe }e se odvijati sukcesivno, po pojedina~nim narud`benicama kupca. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    potvrda nadle`nog suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom (ne starija od tri mjeseca) 

-    izjava ponu|a~a da nema smetnji u smislu ~lana 23. ZJN 

-    uvjerenje o pla}enim doprinosima za socijalno osiguranje (penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje) ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerenje nadle`ne poreske uprave o pla}enim porezima (ne starije od tri mjeseca) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Izjava dobavlja~a da }e za vrijeme trajanja ugovora periodi~no dostavljati nalaze o kvalitetu goriva 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Pozitivan bilans uspjeha za dvije posljednje finansijske godine 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokaz o uspje{noj realizaciji ugovora ~iji su karakter i kompleksnost isti ili sli~ni onima koji se odnose na predmet ugovora u protekle dvije godine. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu navedenih kriterijuma 

Kriterijumi su navedeni u tenderskoj dokumentaciji 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija }e biti dostavljena zainteresovanim ponu|a~ima u roku od tri dana od prijema pisanog zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

U obzir }e se uzeti ponude koje budu primljene na adresi navedenoj kao pod I.2. do 4. 5. 2009. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Ponude treba da ostanu validne u periodu od 90 kalendarskih dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 5. 2009. godine u 12,00 ~asova 

Banja Luka, zgrada JP RTRS 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude slati u zatvorenoj zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za nabavku goriva - ne otvarati". 

(1-11-5230-09) 


11 - JANAB 


ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 

Kontakt osoba: \e~evi} Saida (033 725-202); Safeta Borovac 

(033 725-209) 

Adresa: Lo`ioni~ka 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200178560003 

Telefon: 033/725-200 

Fax: 033/725-298 

Internet adresa: www.kzzosa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

01-1957-TD/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna isporuka traka za mjerenje {e}era u krvi za aparate proizvo|a~a "Roche", a za potrebe osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo koji ve} koriste aparate proizvo|a~a "Roche". 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo - Lo`ioni~ka 2 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nema 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1.    cijena    90% 

    2.    rok isporuke    5% 

    3.    uslovi pla}anja    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti svakim radnim danom od 7. 4. 2009. do 28. 4. 2009. godine u periodu od 9,00 do 15,00 sati u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Lo`ioni~ka 2, VII sprat-Protokol. 

Tenderska dokumentacija je besplatna, a izdaje se isklju~ivo na osnovu podnesenog zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

6. 5. 2009. godine u 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

6. 5. 2009. godine u 11,30 sati 

Sarajevo, Lo`ioni~ka 2,  X sprat - velika sala 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

2.    Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 

(1-11-5244-09) 


11 - JANAB 


JAVNO PREDUZE]E ZA KOMUNALNE I ZANATSKE USLUGE "RAD" LUKAVAC 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e za komunalne i zanatske usluge "RAD" Lukavac 

Kontakt osoba: Hod`i} Halid 

Adresa: Partizanski put bb 

Po{tanski broj: 75300 

Grad: Lukavac 

Identifikacioni broj: 4209472410009 

Porezni broj: 209472410009 

Telefon: 033/554-439 

Fax: 055/554-439 

E-mail: jprad@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 02-10-654/09 od 31. 3. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna isporuka nafte i benzina 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

cca 160.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kako je navedeno u TD 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje momentom potpisivanja i traje do 31. 12. 2009. godine, uz mogu}nost produ`enja u skladu sa ZJN. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi ponu|a~a da nema smetnji za njegovo sudjelovanje u javnom nadmetanju, u smislu odredaba navedenih u ~lanu 23. stav 1. podta~ka a, b, c, d, e, f. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), {to isti dokazuju validnom dokumentacijom ne starijom od tri mjeseca, od dana dostavljanja ponude (original ili ovjerena fotokopija). 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar (ne starija od tri mjeseca). 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2008. godinu (ovjerene fotokopije) 

-    potvrda banke da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci ra~unaju}i od dana dostavljanja ponude 

-    ovjeren originalan obrazac za cijenu ponude iz tenderske dokumentacije od strane ponu|a~a 

-    izjava o nepromjenljivosti cijena, izuzev za slu~aj promjene cijena na svjetskom tr`i{tu nafte, a koju }e ponu|a~ dokazati validnom dokumentacijom 

-    izjava ponu|a~a da }e i nakon izmjena cijena motornih goriva, nastalih kao posljedica promjena na svjetskom tr`i{tu, odobrenih od strane nadle`nih institucija, zadr`ati eventualno date propuste (rabat) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava da ponu|ena roba odgovara standardima kvaliteta, sa prilo`enim atestima i certifikatima koji odgovaraju ponu|enoj robi 

-    izjava ponu|a~a o posjedovanju pumpnih stanica na podru~ju Lukavca odnosno 10 km od sjedi{ta preduze}a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni ponovljeni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, mogu}nost kori{tenja preferencijalnog tretmana doma}eg dokazuje sa validnom dokumentacijom. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 30. 4. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 5. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 5. 2009. godine u 12,05 sati 

JP "RAD" Lukavac 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude mogu biti dostavljene li~no ili putem po{te na adresu: JP "RAD" Lukavac, Partizanski put bb, 75300 Lukavac. Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i su du`ni predo~iti dokaze o izvr{enoj uplati u iznosu od 50,00 KM na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog organa broj 1321200307860053 kod NLB Tuzlanske banke d.d. Tuzla, svrha: "Otkup tenderske dokumentacije za otvoreni postupak nabavke nafte i benzina". Javnom otvaranju ponuda mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a uz odgovaraju}e ovla{tenje. Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Za ponovljeni otvoreni postupak nabavke nafte i benzina, NE OTVARAJ". 

JP "RAD" Lukavac (ugovorni organ) zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu, okon~a postupak u skladu sa ~lanom 12. ZJN, a da pri tome ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a. 

(1-11-5250-09) 


11 - JANAB 


FOND ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Fond za povratak Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Nedo \oki} 

Adresa: Koste Hermana 11 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200957250002 

Telefon: 033/219 626; 033/219-651 

Fax: 033/552-631 

E-mail: info@fondzapov.gov.ba 

Internet adresa: www.fondzapov.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke robe, radova i usluga u Projektu interventne pomo}i odr`ivom povratku, Broj: 01-50-353-2/09 od 31. 3. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

-    Isporuka i monta`a 48 motokultivatora sa priklju~cima/kardanska prikolica, jednobrazdni plug i rotaciona freza za potrebe odr`ivog povratka na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine i 

-    Nabavka i isporuka 9 krava doma}e pasmine Gata~ko gove~e. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

LOT 1 

-    48 (~etrdesetosam) motokultivatora, 

-    48 (~etrdesetosam) kardanskih prikolica sa mogu}no{}u prik- lju~enja na motokultivator 

-    48 (~etrdesetosam) plugova, obrtnih sa mogu}no{}u priklju- ~ivanja na motokultivator 

-    48 (~etrdesetosam) rotacionih freza, sa mogu}no{}u priklju- ~ivanja na motokultivator 

-    48 (~etrdesetosam) priklju~aka za plug 

-    48 (~etrdesetosam) pro{iriva~a 

LOT 2 

-    9 (devet) krava doma}e pasmine Gata~ko gove~e 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

LOT 1 

Po op{tinama na {irem podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine po povratni~kim mjestima fco-krajnji korisnik, prema dinamici i nalogu koje utvrdi ugovorni organ 

LOT 2 

Po op{tinama na {irem podru~ju Bosne i Hercegovine po povratni~kim mjestima fco-krajnji korisnik, prema dinamici i nalogu koje utvrdi ugovorni organ 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

3 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da bi u~estvovali u postupku javne nabavke, kandidati su du`ni ugovornom organu uz ponudu dostaviti i bankovnu izjavu o mogu}nosti dobijanja bankovne garancije za ugovorenu vrijednost nabavke i isporuke robe iz predmeta ugovora u smislu ~lana 16. stav 2. ZJN. Garancija za izvr{enje treba da iznosi 10 % od vrijednosti ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Najuspje{niji dobavlja~ je du`an prije potpisa ugovora dostaviti ugovornom organu bezuslovnu bankovnu garanciju kojom garantira izvr{enje ugovora u skladu sa ta~kom 7. tenderske dokumentacije ugovornog organa. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ta~ka 3.2.1. tenderske dokumentacije ugovornog organa 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ta~ka 3.2.2. tenderske dokumentacije ugovornog organa 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ta~ka 3.2.3. tenderske dokumentacije ugovornog organa 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ta~ka 3.2.4. tenderske dokumentacije ugovornog organa 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti li~no na adresi kao pod I.1. ili na pismeni zahtjev putem faksa, do isteka krajnjeg roka za podno{enje ponuda u vremenu od 9,00 do 16,00 sati svaki radni dan. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 5. 2009. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

8. 5. 2009. godine u 11,00 ~asova LOT 1 

8. 5. 2009. godine u 12,00 ~asova LOT 2 

Fond za povratak BiH, Koste Hermana 11, Sarajevo 

(1-11-5252-09) 


11 - JANAB 


FOND ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Fond za povratak Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: Nedo \oki} 

Adresa: Koste Hermana 11 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200957250002 

Telefon: 033/219 626; 033/219-651 

Fax: 033/552-631 

E-mail: info@fondzapov.gov.ba 

Internet adresa: www.fondzapov.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke robe, radova i usluga u Projektu interventne pomo}i odr`ivom povratku, broj: 01-50-353-2/09 od 31. 3. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

-    Isporuka i monta`a 38 motokultivatora sa priklju~cima/kar- danska prikolica, jednobrazdni plug i rotaciona freza za potrebe odr`ivog povratka na podru~ju Republike Srpske i 

-     Isporuka i monta`a 10 plastenika za potrebe odr`ivog povratka na podru~ju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercego- vine 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

LOT 1 

38 (tridesetosam) motokultivatora 

38 (tridesetosam) kardanskih prikolica sa mogu}no{}u priklju~enja na motokultivator 

38 (tridesetosam) plugova, obrtnih sa mogu}no{}u priklju~ivanja na motokultivator 

38 (tridesetosam ) rotacionih freza, sa mogu}no{}u priklju~ivanja na motokultivator 

- 38 (tridesetosam) priklju~aka za plug 

- 38 (tridesetosam) pro{iriva~a 

LOT 2 

- 10 (deset) plastenika 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

LOT 1 

Po op{tinama na {irem podru~ju Republike Srpske po povratni~kim mjestima fco-krajnji korisnik, prema dinamici i nalogu koje utvrdi ugovorni organ 

LOT 2 

Po op{tinama na {irem podru~ju Bosne i Hercegovine po povratni~kim mjestima fco-krajnji korisnik, prema dinamici i nalogu koje utvrdi ugovorni organ 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

3 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da bi u~estvovali u postupku javne nabavke, kandidati su du`ni ugovornom organu uz ponudu dostaviti i bankovnu izjavu o mogu}nosti dobijanja bankovne garancije za ugovorenu vrijednost nabavke i isporuke robe iz predmeta ugovora u smislu ~lana 16. stav 2. ZJN. Garancija za izvr{enje treba da iznosi 10 % od vrijednosti ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Najuspje{niji dobavlja~ je du`an prije potpisa ugovora dostaviti ugovornom organu bezuslovnu bankovnu garanciju kojom garantira izvr{enje ugovora u skladu sa ta~kom 7. tenderske dokumentacije ugovornog organa. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ta~ka 3.2.1. tenderske dokumentacije ugovornog organa 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ta~ka 3.2.2. tenderske dokumentacije ugovornog organa 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ta~ka 3.2.3. tenderske dokumentacije ugovornog organa 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ta~ka 3.2.4. tenderske dokumentacije ugovornog organa 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti li~no na adresi kao pod I.1. ili na pismeni zahtjev putem faxa, do isteka krajnjeg roka za podno{enje ponuda u vremenu od 9,00 do 16,00 sati svaki radni dan. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 5. 2009. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

8. 5. 2009. godine u 13,00 ~asova LOT 1 

8. 5. 2009. godine u 14,00 ~asova LOT 2 

Fond za povratak BiH, Koste Hermana 11, Sarajevo 

(1-11-5253-09) 


11 - JANAB 


KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO
SARAJEVO 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 177/08-P 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl. ecc. 

Adresa: J. ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033/237-655 

Fax: 033/440-658 

E-mail: visnjas@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Karamustafi} Ra{id, dipl. ing. gra|. 

Adresa: Terezija broj 38 

Telefon; 033/203-059, lok. 106 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Karasalihovi} Lejla, ing. gra|. 

Adresa: Terezija broj 38, soba broj 36 

Telefon; 033/200-313 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o., ul. Terezije broj 38, soba broj 20 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka kanalizacionog materijala: 

LOT 1 Cijevi kerami~ke, lukovi i ra~ve 

LOT 2 Oprema na kanalizacionim objektima 

LOT 3 Poliesterske cijevi, spojni materijal, ogranci za priklju~ke 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka kanalizacionog materijala: 

LOT 1 Cijevi kerami~ke, lukovi i ra~ve 

LOT 2 Oprema na kanalizacionim objektima 

LOT 3 Poliesterske cijevi, spojni materijal, ogranci za priklju~ke 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljan opis i koli~ina data je u prilogu tenderske dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

FCO skladi{te ugovornog organa u Sarajevu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak (~lan 23. stav 1. ta~ka a. i ta~ka b. ZJN) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ (samo za pravno lice - firmu) nije pravosna`nom odlukom osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1 ta~ka c. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ (samo za pravno lice - firmu) nije pravosna`nom odlukom progla{en krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka d. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje (~lan 23. stav 1. ta~ka e. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem direktnih poreza (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, izdato od UIO ili nadle`nog organa za indirektno oporezivanje (~l. 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

Napomena: Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Original ili ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta koje nije starije od tri mjeseca (~l. 24. ZJN BiH). 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2008. godine (~lan 25. stav 1. ta~ka b. ZJN BiH) 

-    potvrda banke o aktivnosti transakcijskog ra~una koja nije starija od tri mjeseca 

-    izjava ponu|a~a obavezno potpisana i ovjerena, a koja se nalazi u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    certifikati proizvoda i atesti o kvalitetu izdati od strane proizvo|a~a i nadle`ne nacionalne institucije iz zemlje porijekla proizvoda 

-    izjava proizvo|a~a robe o garantnom periodu 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena     u~e{}e     95% 

    2) rok isporuke     u~e{}e     5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da - u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06).  

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 30. 4. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi po lotu 20,00 KM. 

Uplatu izvr{iti u korist "UniCredit Bank" d.d. Sarajevo broj ra~una 3389002208274753 uz naznaku: "Za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo, J. ^ernija 8. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

5. 5. 2009. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

5. 5. 2009. godine od 12,00 sati 

Sarajevo, Terezija 38, prostorije KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji ugovorni organ je definisao i slijede}e: 

LOT: 1, 2, 3: 

-    uslovi i na~in pla}anja: u roku od 90 dana od isporuke materijala 

Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade ponude. 

(1-11-5255-09) 


11 - JANAB 


RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK AD UGQEVIK 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Rudnik i TE Ugqevik a.d. Ugqevik 

Kontakt osoba: Rado Petri~evi}, Milenko Radi{i} i Stojanovi} Ne|o 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 4400449490005 

Telefon: 055/774-600 

Faks: 055/774-382 ili 771-516 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak broj 57/09 - Nabavka inhibitora i jonskih masa 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Otvoreni postupak broj 57/09 - Nabavka inhibitora i jonskih masa 

LOT 1  Nabavka inhibitora za tretman rashladne vode 

LOT 2  Nabavka jonskih masa 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te Termoelektrane 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

2% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Obrazlo`eno u tenderskom dokumentu 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

5% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Obrazlo`eno u tenderskom dokumentu 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji za predmetne poslove - ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim prilozima. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Pozitivan bilans uspjeha za 2008. godinu   

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi po ~lanu 26. ZJN  BiH, detaqno obrazlo`eno u tenderskom dokumentu. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a)    Samo najni`a cijena 

    1) cijena    u~e{}e 100% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Nov~ana naknada za iskup tenderske dokumentacije po lotu, bez ura~unatog PDV-a, iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

5. 5. 2009. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

5. 5. 2009. godine u 11,00 ~asova 

"Rudnik i TE Ugqevik" a.d. Ugqevik 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak Tender broj 57/09 - Nabavka inhibitora i jonskih masa - ne otvaraj". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a. 

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatrawe. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavqawe ponuda. 

Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata. 

Otkup tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenom ugovorom organu. Otkup tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenom ugovornom organu po dostavqenom predra~unu od strane ugovornog organa. 

Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sqede}e ra~une: 

u KM 55500100000074-38 

Nova Banka Bijeqina 

Na devizni ra~un: 

FIELD 32 (AMOUNT)    EUR 

FIELD 56a
(INTERMIDIARY)    DEUTSCHE BANK AG
    FRANKFURT/M 

    FRANKFURT AM MAIN 

    SWIFT: DEUTDEFF 

FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)    936 2419 00 

    Nova banka a.d. Bijeljina 

    SWIFT: NOBIBA22 

FIELD 59 

(BENEFICIARY)    /54000-01-000074/ 

    RUDNIK I TERMOELEKTRA-
    NA ZDP UGLJEVIK 

    UGLJEVIK 76330 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Rado Petri~evi}, Milenko Radi{i} i Stojanovi} Ne|o 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Telefon: 055/774-281 

Faks: 774-382 ili 771-516 

(1-11-5257-09) 


11 - JANAB 


ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGQEVIK" AD UGQEVIK 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: ZP "Rudnik i TE Ugqevik" a.d. Ugqevik 

Kontakt osoba: Vesko Koji}; Diko Jovanovi} 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 400449490005 

Telefon: 055/774-281; 774-336 

Faks: 055/771-183 

Internet adresa: www.riteugljevik.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak broj 66/09, Nabavka transportnih traka za potrebe RiTE 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka transportnih traka - za potrebe RJ - detaqnije u tenderskom dokumentu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskom dokumentu 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Rudnik i TE Ugqevik, magacin kupca na paritetu DDP 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci ili 360 dana od dodjele ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama, ne stariji od tri mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Pozitivan bilans stawa/uspjeha za poslovnu 2008. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista pru`enih isporuka u posqedwe tri godine koje su iste ili sli~ne predmetnoj nabavci (ne mawe od jedne izvr{ene isporuke) 

Detaqnije u tenderskom dokumentu 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 50,00 KM bez ura~unatog PDV-a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

6. 5. 2009. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

6. 5. 2009. godine u 11,00 ~asova 

ZP "Rudnika i TE" a.d. Ugqevik 

Upravna zgrada - sala broj 116 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak Tender broj 66/09 -  (naziv tendera, naziv lota) - ne otvaraj". Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a.   

Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u razmatrawe. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku za dostavqawe ponuda. 

Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret zainteresovanh kandidata. 

Otkup tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog zahtjeva dostavqenom ugovornom organu. 

Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na sqede}e ra~une: 

u KM 55500100000074-38 

Nova banka Bijeqina 


Na devizni ra~un:           

FIELD 32 (AMOUNT)    EUR 

FIELD 56a
(INTERMEDIARY)    DEUTSCHE BANK AG
    FRANKFURT/M 

    FRANKFURT AM MAIN 

    SWIFT: DEUTDEFF 

FIELD 57a
(ACCOUNT WITH INST.)    936 2419 00 

    Nova banka a.d. Bijeljina 

    SWIFT: NOBIBA22 

FIELD 59 

(BENEFICIARY)    /54000-01-000074/ 

    RUDNIK I TERMOELEKTRA-
    NA ZDP UGLJEVIK 

    UGLJEVIK 76330 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: ZP "RiTE Ugqevik" AD Ugqevik 

Kontakt osoba: Diko Jovanovi}; Vesko Koji} 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 400449490005 

Telefon: 055/774-281; 774-336 

FaKS: 055/774-183 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: ZP "RiTE Ugqevik" AD Ugqevik 

Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i} 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 400449490005 

Telefon: 055/774-203 

Faks: 055/774-382 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: ZP "RiTE Ugqevik" AD Ugqevik 

Kontakt osoba: Protokol preduze}a - Milka Peri} 

Adresa: Ugqevik bb 

Po{tanski broj: 76330 

Grad: Ugqevik 

Identifikacioni broj: 400449490005 

Telefon: 055/774-600 

(1-11-5258-09) 


11 - JANAB 


JP "KOMUNALNO BR^KO" DOO BR^KO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

Kontakt osoba: Mirza Salihovi} 

Adresa: Studentska 13 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacioni broj: 600244130005 

Telefon: 049/216-349 

Fax: 049/216-349; 049/216-118 

E-mail: mirza.salihovic@bdcentral.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Ponude dostaviti sa naznakom: "NE OTVARATI - PONUDA ZA ____ lot __", na adresu JP "Komunalno Br~ko" d.o.o., Studentska 13, 76100 Br~ko, putem po{te ili donijeti li~no na mjesto otvaranja ponuda do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. ovog obavje{tenja o nabavci. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da, na dvije godine 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Okvirni sporazum o javnoj nabavci materijala za servisiranje novih motornih vozila i servisiranja istih u garantnom roku a koja su u vlasni{tvu JP Komunalno Br~ko d.o.o. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 

Nabavka materijala za servisiranje novih motornih vozila marke VW i servisiranje istih u garantnom roku a koja su u vlasni{tvu JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

LOT 2 

Nabavka materijala za servisiranje novih motornih vozila marke Audi i servisiranje istih u garantom roku a koja su u vlasni{tvu JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan lot ili za oba lota. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Dvije godine od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ mora dokazati da nije isklju~en iz prava u~e{}a u postupcima javnih nabavki  u skladu sa ~lanom 23. ZJN (detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji)   

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru (detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji) kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave odre|enom djelatno{}u 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Napomena: Sva tra`ena dokumentacija (original ili ovejrene kopije) iz odjeljka III je obavezna. Svi navedeni uslovi su detaljno opisani u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    -     ukupna cijena usluga i materijala    u~e{}e    95% 

    -     vrijeme odziva na poziv u satima    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom Vije}a ministara BiH uz prilo`enu potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH da se radi o robama doma}eg porijekla. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM, a upla}uje se na ‘iro ra~un JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. broj 141-601-00037359-17 (kod Bosna Bank International BH) uz poziv na - vrstu prihoda 639000, {ifra op{tine 099. 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti do 4. 5. 2009. godine do 15,30 sati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

5. 5. 2009. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Opcija ponude minimalno 90 dana, nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

5. 5. 2009. godine u 11,30 sati, 

JP "Komunalno Br~ko" d.o.o., Studentska 13, Br~ko 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~ treba ponudu dostaviti u skladu sa zahtjevima navedenim u tenderskoj dokumentaciji. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

Kontakt osoba: Mirza Salihovi} 

Adresa: Studentska 13 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacioni broj: 600244130005 

Telefon: 049/216-349 

Fax: 049/216-349; 049/216-118 

E-mail: mirza.salihovic@bdcentral.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

Kontakt osoba: Mirza Salihovi} 

Adresa: Studentska 13 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacioni broj: 600244130005 

Telefon: 049/216-349 

Fax: 049/216-349; 049/216-118 

E-mail: mirza.salihovic@bdcentral.net 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: JP "Komunalno Br~ko" d.o.o. 

Kontakt osoba: Mirza Salihovi} 

Adresa: Studentska 13 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacioni broj: 600244130005 

Telefon: 049/216-349 

Fax: 049/216-349; 049/216-118 

E-mail: mirza.salihovic@bdcentral.net 

(1-11-5259-09) 


11 - JANAB 


MH ELEKTROPRIVREDA RS AD
ZP HE NA TREBI[WCI AD 

PONOVQENO OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: MH Elektroprivreda RS a.d. ZP HE na Trebi{wici a.d. 

Kontakt osoba: Ilija Tomanovi}, dipl. ma{. in`. 

Adresa: Obala Luke Vukalovi}a 2 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebiwe 

Identifikacioni broj: 4401355020001 

Telefon: 059/278-181 

Faks: 059/260-782 

E-mail: hetrazvoj@spinter.net 

Internet adresa: www.het.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

MH ELEKTROPRIVREDA RS AD 

ZP HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI AD 

Obala Luke Vukalovi}a broj 2, Trebiwe, RS/BiH 

059/278-286 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

MH ELEKTROPRIVREDA RS AD 

ZP HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI AD 

Kancelarija broj 47 

Obala Luke Vukalovi}a broj 2 

Trebiwe, RS/BiH 

059/278-116 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

MH ELEKTROPRIVREDA RS AD 

ZP HIDROELEKTRANE NA TREBI[WICI AD 

Protokol, kancelarija broj 1 

Obala Luke Vukalovi}a broj 2 

Trebiwe, RS/BiH 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

HET-JN-HIDR-STO-37/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka ispitnog hidrauli~kog stola 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Trebiwe/Gorica,  RS/BiH 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Zapo~iwe nakon potpisivawa ugovora i zavr{ava u roku od 80 dana 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Zahtijeva se garancija za ponudu u iznosu od 2% od vrijednosti ponude 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Va`ewe garancije 65 dana 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se garancija za dobro izvr{ewe ugovora 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    da ponu|a~/pravno lice nema ograni~ewa po ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama 

-    da je ponu|a~ registrovan za obavqawe predmetne djelatnosti 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    da ponu|a~ dostavi listu referenci na vrsti poslova koji su predmet javnog nadmetawa 

-    da ponu|a~ dostavi dokaz o profesionalnoj sposobnosti 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Da ponu|a~ dostavi dokaz o ekonomskoj i finansijskoj podobnosti 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da dostavi dokaze o tehni~kom kapacitetu 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena     u~e{}e     60% 

    2)    du`ina garantnog perioda i servis    u~e{}e    20% 

    3)    kvalitet     u~e{}e     10% 

    4)    uslovi pla}awa     u~e{}e     5% 

    5)    rok izvr{ewa posla     u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa aktuelnom Odlukom Savjeta ministara BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 30. 4. 2009. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti od 6. 4. 2009. godine u vremenu od 8,00 do 15,00 ~asova, svakim radnim danom, u kancelariji 47, ZP HE na Trebi{wici a.d. po izvr{enoj uplati od 100,00 KM na ‘iro ra~un HE na Trebi{wici a.d. broj 562-008-00000313-37, Razvojna banka Jugoisto~ne Evrope, Filijala Trebiwe. 

Za ponu|a~e iz inostranstva: Intermediary Bank BIC, DEUTDEFF, DEUTSCHE BANK FRANKFURT, ACCOUNT with institution BIC 936 2419 00 NOBIBA22, Nova Banka AD Bijeqina, Beneficiary Customer, HET Trebinje, Bosnia and Herzegovina, Acc. 54010-09-4811, IBAN BA39 5550 0900 0048 1182. Iznos uplate je 51,13 EUR. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

5. 5. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 5. 7. 2009. godine ili 60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda.  

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

5. 5. 2009. godine u 13,00 sati 

Slu`bene prostorije ZP HE na Trebi{wici a.d., sala 24 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku javne nabavke. 

(1-11-5262-09) 


11 - JANAB 


PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ
REPUBLIKE SRPSKE AD BANJALUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 15/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d. Banjaluka  

Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banjaluka 

Identifikacioni broj: 1878182 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Preduze}e za po{tanski saobra}aj RS a.d. Banjaluka 

Ulica Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka 

Telefon: 051/246-037, tel. faks 051/215-570 

Kontakt osoba: Rajko Komljenovi} 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka sigurnosne opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor o nabavci sigurnosne opreme 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Ukupna planska vrijednost za sve lotove je 591.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

fco glavni magacin ugovornog organa (sukcesivna isporuka) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1    Sigurnosni elektrohemijski modul za torbe    190 kom. 

LOT 2    Sigurnosne torbe - 50 kom. 

LOT 3    Metalni boksovi za transport vrijednosnih
        po{iljaka    10 kom. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Isporuka robe najkasnije 45 dana nakon potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da, 10% od vrijednosti ugovora 

Ponu|a~i su obavezni da dostave garanciju za dobro izvr{enje poslova za lotove u kojima u~estvuju. Detaljnije obja{njeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Kao garanciju za dobro izvr{enje ugovora ponu|a~ je obavezan dostaviti bezuslovnu bankovnu garanciju koja }e iznositi najmanje 10% od vrijednosti ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponude ponu|a~a }e biti odbijene u slu~aju da je ponu|a~: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan 

b)    predmet postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aran`mana sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan 

c)    osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

d)    progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

e)    nije ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan 

f)    nije ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan 

g)    propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`enje prema ~l. 23.-26. ovog Zakona 

Dokazi ne mogu biti stariji od 90 dana. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i uspjeha za poslovnu 2008. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka (koje su predmet tendera), izvr{enih u 2008. godini sa vrijednostima, datumima i primaocima uz obezbje|enje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci, ili ukoliko takve potvrde ne mogu da se obezbijede iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole, samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Ekonomski najpovoljnija ponuda tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

Kriterij 

U~e{}e 

Cijena 

80% 

Garantni rok 

20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 8,00 do 15,00 ~asova u Slu`bi za logistiku, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 100,00 KM i mo`e se uplatiti li~no na blagajni Preduze}a ili na ‘iro-ra~un broj 565-501-4200000-338 koji se vodi kod Bobar banke, Bijeljina. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 5. 2009. godine do 11,00 ~asova 

Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 5. 2009. godine u 11,30 ~asova 

Kancelarija za tendere, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude, mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

Napomena: 

Ponu|a~ je u obavezi da za vrijeme trajanja garantnog roka obezbijedi kompletno odr`avanje opreme u ispravnom stanju te da po prijavi kvara izvr{i popravku najkasnije u roku od 7 dana. 

Potrebno je da ponu|a~i dostave izjavu da }e u garantnom roku i 5 godina nakon isteka garantnog roka obezbijediti dobavlja~u mogu}nost kupovine ulo{ka sa hemijskim punjenjem. 

Uslovi i na~in pla}anja: 30 dana po isporuci robe. 

(1-11-5264-09) 


11 - JANAB 


PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ REPUBLIKE SRPSKE AD BANJALUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 14/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d. Banjaluka  

Adresa: Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banjaluka 

Identifikacioni broj: 1878182 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Preduze}e za po{tanski saobra}aj RS a.d. Banjaluka 

ulica Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka 

Telefon: 051/246-037, tel. faks 051/215-570 

Kontakt osoba: Rajko Komljenovi} 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka ure|aja za fiskalizaciju prodajnih mjesta u Preduze}u 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor o nabavci ure|aja za fiskalizaciju prodajnih mjesta u Preduze}u 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

450.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Po{te u Republici Srpskoj i fakturna mjesta prema popisu datom u prilogu u TD 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1 - 146 kom. fiskalnih {tampa~a 

LOT 2 - 213 kom. fiskalnih kasa 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Za LOT 1    Na lokacijama dobavlja~a prema spisku u prilogu
        navedenom TD 

Za LOT 2    fco glavni magacin dobavlja~a, Kralja Petra I
        Kara|or|evi}a 93 Banja Luka 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponude ponu|a~a }e biti odbijene u slu~aju da je ponu|a~: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan 

b)    predmet postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aran`mana sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan 

c)    osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

d)    progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

e)    nije ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan 

f)    nije ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan 

g)    propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`enje prema ~l. 23.-26. ovog Zakona 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

- bilans stanja i uspjeha za 2008. godinu 

- minimalno 500 komada ugra|enih fiskalnih ure|aja u BiH 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dostaviti dokaz da je ponu|a~ ovla{teni proizvo|a~ i ovla{teni serviser ili da ima ugovor sa ovla{tenim proizvo|a~em da mo`e vr{iti prodaju i servis. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    -    cijena     80% 

    -    cijena rezervnih dijelova, PC 232 kartica 

        (internih) za ra~unar ili adaptera 

        USB-PC 232 (eksternih)     15% 

    -    cijena servisa u vangarantnom roku    5% 

        (na godi{njem nivou) 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 8,00 do 15,00 ~asova u Slu`bi za logistiku, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju je 100,00 KM i mo`e se uplatiti li~no na blagajni Preduze}a ili na ‘iro ra~un broj 565-501-4200000-338 koji se vodi kod Bobar banke, Bijeljina. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 5. 2009. godine do 10,00 ~asova 

Po{te Srpske, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 5. 2009. godine u 10,30 ~asova 

Po{te Srpske, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, u sali namijenjenoj za otvaranje ponuda 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

Uslovi i na~in pla}anja: 30 dana nakon isporuke ure|aja 

(1-11-5265-09) 


11 - JANAB 


JP "[UMSKO-PRIVREDNO DRU[TVO ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA" DOO ZAVIDOVI]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP "[umsko-privredno dru{tvo Zeni~ko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovi}i 

Kontakt osoba: [ibonji} Halid, dipl. pravnik, telefon 032/877-834 

Adresa: Alije Izetbegovi}a 25 

Po{tanski broj: 72220 

Grad: Zavidovi}i 

Identifikacioni broj: 4218431050005 

Telefon: 032/877-834 

Fax: 032/879-029 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javno nadmetanje broj 13/09 

Broj 1458/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka rezervnih dijelova za potrebe JP "[PD ZDK" d.o.o. Zavidovi}i 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zavidovi}i JP "[PD ZDK" d.o.o. Zavidovi}i, Alije Izetbegovi}a 25 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, 

LOT 1 

Rezervni dijelovi za zglobne traktore TMB 225,240,350,i 380 i Rückezug 1410 

LOT 2 

Rezervni dijelovi za traktor LKT 81 T, BELT GV-70, TORPEDO TD-45, TORPEDO TD-90, IMT-539, [TAER M-968, freza PPHU TOREX GLEBOGRYZARKA 66 i freza IMT 1-2,5 m 

LOT 3 

Rezervni dijelovi za gra|evinske ma{ine 14. oktobar (utovariva~ ULT-160B, Buldo`eri TG-220B, TG-75 C, TG-110 B, TG-120, Bager BGH-600 IMK, Vibracioni valjak KVV-12 B) 

LOT 4 

Rezervni dijelovi za gra|evinske ma{ine proizvo|a~a Radoje Daki} (Greder MG 145, rovokopa~ G-700, utovarivs~ RD 130) 

LOT 5 

Rezervni dijelovi za ma{inu buldo`er "FIAT KOBELKO D 150" i greder "FIAT HITACSHI G 170" CASE 580 SLE i 590 SLE. 

LOT 6 

Rezervni dijelovi za Kompresor "Trudbenik" DSMA 2009, Bu{a~a kola SVG-730 i SVG-750 i Pionjar 120, 130, 140, vibrator za beton i pumpa za vodu 

LOT 7 

Rezervni dijelovi za FAP (1314,1820,1921) i IVECO MP 190 E30, IVECO-OTOJEL M 24 i TAM 75 i TAM 80 A50. 

LOT 8 

Rezervni dijelovi za VW PROGRAM; VW GOLF II, VW T 3, VW T 4, VW T5, VW L 46, [KODA FELICIJA, Mercedes kombi 208 D i 308 D. 

LOT 9 

Rezervni dijelovi sa defekta`om i ugradnjom za NISAN, HYUNDAI II1, TOYOTA, DAEWOO MUSSO 601 LA KOMBIBUS, LADA 1.3, 1.5, LADA NIVA 1.7. 

LOT 10 

Rezervni dijelovi sa defekta`om i ugradnjom za vozila [KODA SUPER B i [KODA FABIA; 

LOT 11 

Rezervni dijelovi za niskonose}u prikolicu "Gorica" TN-20-012 

LOT 12 

Akumulatori, filteri i remenje za putni~ka i teretna vozila i radne ma{ine 

LOT 13 

Hidrauli~na crijeva za teretna vozila i radne ma{ine 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~aja navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e 80% 

    2)    rok pla}anja    u~e{}e 10% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, na na~in i pod uslovima kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM po lotu 

IK banka d.d. Zenica 1340300000062287 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu sastaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 5. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

4. 5. 2009. godine u 11,00 sati 

Zavidovi}i 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

2.    Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starija od 90 dana. 

3.    Ugovorni organ zadr`ava pravo da prilikom utvr|ivanja validnosti dokumenata odnosno analize ponuda, primjenom ~lana 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH, a u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda naknadno pismeno zatra`i dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti bitni aspekt ponude, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti, a time se ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurencija. 

4.    Ponude dostaviti odvojeno u zape~a}enoj koverti po{tom ili na protokol ugovornog organa, a u skladu sa tenderskom dokumentacijom i do roka nazna~enog u ta~ki IV.6. 

5.    Na koverti uz punu adresu ponu|a~a obavezno nazna~iti: "Javno nadmetanje broj 13/09, "Ponuda sa cijenama", "Ne otvarati". 

6.    Ponude dostavljene poslije navedenog roka ne}e se uzimati u razmatranje. 

(1-11-5284-09) 


11 - JANAB 


RMU "BANOVI]I" DD BANOVI]I 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: RMU "Banovi}i" d.d. Banovi}i 

Kontakt osoba: Mersija Imamovi}, dipl. ecc. 

Adresa: Branilaca Banovi}a 36 

Po{tanski broj: 75290 

Grad: Banovi}i 

Identifikacioni broj: 4209329530001 

Telefon: 035/870-600 ili 870-404 

Fax: 035/876-734 

Internet adresa: www.rmub.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1.