LOGO-glas_2005-oglasni.JPG

Godina XIII/V
Ponedjeqak, 26. 1. 2009. godine 

Broj/Broj
5 

Godina XIII/V
Ponedjeljak, 26. 1. 2009. godine
 

1 - JANAB 

OTVORENI POSTUPAK (~lan 10. stav 1. ta~ka a) i ~lan 28. stav 1.) 

11 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za nabavku roba 

12 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za obavljanje usluga 

13 - JANAB 

Obavijest o otvorenom postupku za izvr{enje radova 

2 - JANAB 

OGRANI^ENI POSTUPAK SA PRETKVALIFIKACIJOM (~lan 10. stav 1. ta~ka b) i ~lan 29. stav 1. ta~ka b)
UBRZANI OGRANI^ENI POSTUPAK (~lan 2. stav 1., ~lan 21. stav 6. ta~ka c) 

21 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za nabavku roba 

22 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za obavljanje usluga 

23 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom postupku sa pretkvalifikacijom za izvr{enja radova 

24 - JANAB 

Obavijest o ograni~enom ubrzanom postupku 

3 - JANAB 

PREGOVARA^KI POSTUPAK SA OBJAVLJIVANJEM OBAVIJESTI O NABAVCI (~lan 10. stav 1. ta~ka c) i ~lan 30. stav 1.) 

31 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za nabavku roba 

32 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za obavljanje usluga 

33 - JANAB 

Obavijest o pregovara~kom postupku za izvr{enje radova 

4 - JANAB 

KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJE[ENJA (~lan 10. stav 1. ta~ka e) uz ~lan 2. stav 3. i ~l. 43. i 44.) ZA OBLAST PROSTORNOG URE\ENJA, URBANIZMA, ARHITEKTURE, GRA\EVINARSTVA ILI OBRADE PODATAKA 

41 - JANAB 

Obavijest o konkursu za izradu idejnog rje{enja 

5 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA (~lan 20. i ~lan 40. stav 1.) 

51 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavku roba 

52 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za obavljanje usluga 

53 - JANAB 

Obavijest o dodjeli ugovora za izvr{enje radova 

6 - JANAB 

DODATNA OBJAVA POZIVA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 46. stav 2. uz ~lan 45. stav 1. ta~ka b.)
- KONKURENTSKI ZAHTJEV
 

61 - JANAB 

Dodatna objava poziva za nabavku roba 

62 - JANAB 

Dodatna objava poziva za obavljanje usluga 

63 - JANAB 

Dodatna objava poziva za izvr{enje radova 

7 - JANAB 

DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA (~lan 45. sa ~l. 10. i 11. stav 3.) 

71 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za nabavku roba ispod doma}ih vrijednosti 

72 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za obavljanje usluga ispod doma}ih vrijednosti 

73 - JANAB 

Objava obavijesti za dodjelu ugovora za izvr{enje radova ispod doma}ih vrijednosti 

8 - JANAB 

OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA NA OSNOVU ZAKLJU^ENOG OKVIRNOG SPORAZUMA
(~lan 40. stav 2. i ~lan 32. stav 3.) 

81 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za svakodnevne usluge ili potro{ne robe 

82 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za robe i usluge ~ije se cijene ~esto mijenjaju 

83 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za stalne popravke ili radove na odr`avanju 

84 - JANAB 

Obavijest o dodjeli okvirnog sporazuma za vi{e identi~nih ugovora u toku jedne godine 

9 - JANAB 

OBAVIJEST O OTKAZIVANJU-PONI[TENJU (~lan 20. i ~lan 12. stav 2.) 

91 - JANAB 

Obavje{tenje o otkazivanju postupka o dodjeli ugovora 

10 - JANAB 

OBAVIJEST O IZMJENAMA, DOPUNAMA ILI POJA[NJENJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE
(~lan 13. stav 6. i ~lan 21. stav 8.) 

101 - JANAB 

Obavijest o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije 

102 - JANAB 

Obavijest o poja{njenju tenderske dokumentacije 

Cijena oglasa - obavje{tenja o javnoj nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju, koji se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH", je: 

Uplate se vr{e u korist ra~una: 

VAKUFSKA BANKA dd SARAJEVO    160 200 00005746 51 

UNICREDIT BANK DD     338 320 22000052 11 

RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO    161 000 00071700 57 

HYPO ALPE ADRIA BANK AD BANJALUKA, FILIJALA BR^KO    552 000 00000017 12 

ili u gotovini na blagajni JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Prijem  oglasa: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, ulica Magribija broj 3. 

Tel.: +387 (33) 554-111; fax: +387 (33) 554-110, 551-095
     E-mail:  oglasi
@sllist.ba - redakcija@sllist.ba - slist@bih.net.ba 

Internet  adresa:    www.sluzbenilist.ba - www.sluzbenenovine.ba - www.zakoni.ba - www.propisi.ba
                                         www.glasila.ba - www.sllist.ba
 

OGLASNIK JAVNE NABAVKE - OGLASNIK JAVNE NABAVKE/NABAVE – izlazi svakog ponedjeljka kao prilog "Slu`benog glasnika BiH" – Pretplata  na "Slu`beni glasnik BiH", za I polugodi{te iznosi 120,00 KM (u cijenu ura~unata cijena za OGLASNIK sa PDV-om). 

Tekstovi oglasa javnih nabavki/nabava, uz narud`benicu ili popratni akt, koji moraju biti ovjereni i potpisani od ovla{tene osobe ugovornog organa, dostavljaju se li~no, putem faksa ili po{tom, do utorka do 16 sati, na zakonom propisanim obrascima. 

Tako zaprimljeni oglasi bit }e objavljeni u prvom broju "Oglasnika javnih nabavki/nabavi" u ponedjeljak. 

Svi oglasi primljeni mimo zakonom predvi|enog roka, podrazumijevaju objavu u prvom narednom broju "Oglasnika javne nabavke/nabave". 

Ugovorni organi su du`ni izvr{iti uplatu u roku od 15 dana od  momenta izdavanja fakture uz obavezni poziv na broj fakture. 

OBAVJE[TENJE 

Obavje{tavaju se ugovorni organi iz ~lana 3. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 od 2. 11. 2004. godine) da su od 5. 5. 2005. godine OBAVEZNI pridr`avati se Uputstva (Naputka) o na~inu pripreme obavje{tenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poni{tenju postupka nabavke ("Slu`beni glasnik BiH", broj 17/05 od 28. 3. 2005. godine). 

Sve obrasce mo`ete na}i na na{em web siteu pod AKTUELNO. 

Izdava~: Ovla{tena slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdava~a: sekretar Doma naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine Marin Vukoja - Priprema i distribucija: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 554-160, 554-161 - Direktor: 554-150 - Pretplata:  554-570, Faks: 554-571 - Oglasni odjel: 554-111, faks: 554-110 - Ra~unovodstvo: 554-151 - Pretplata se utvr|uje polugodi{we, a uplata se vr{i UNAPRIJED  - [tampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za {tampariju: direktor Dru{tva Fehim [kaqi}  - Reklamacije za neprimqene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.
"Slu`beni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.
Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/
I - 2168/97 od 10. 7. 1997. godine. - Identifikacijski broj: 4200226120002. - Porezni broj: 01071019. - PDV broj: 200226120002.  
Internet izdawe: http://www.sllist.ba - godi{wa pretplata 200,00 KM.


OGLASNIK JAVNE NABAVKE 


1 - JANAB 

11 - JANAB 


OP]INA LUKAVAC 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op}ina Lukavac 

Kontakt osoba: Selimovi} Nermina 

Adresa: Trg slobode 1 

Po{tanski broj: 75300 

Grad: Lukavac 

Identifikacioni broj: 4209451920007 

Transakcijski ra~un broj 1610250023300029 otvoren kod Raiffeisen banke; vrsta prihoda 722439 

Telefon: 035/553-501 

Fax: 035 /553-554 

E-mail: administrator@lukavac.ba 

Internet adresa: www.lukavac.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Okvirni sporazum o javnoj nabavci usluga odr`avanja ra~unara, {tampa~a i fotokopirnih aparata, Odluka broj 02-02-1-1569/08 od 10. 11. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Odr`avanje ra~unara i {tampa~a 

LOT 2 Odr`avanje fotokopirnih aparata 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Okvirni sporazum }e se zaklju~iti sa najpovoljnijim dobavlja~em za LOT 1 na iznos od 5.000,00 KM i na LOT 2 za iznos od 6.000,00 KM na period do 31. 12. 2010. godine 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Usluge }e se pru`ati u sjedi{tu ugovornog organa Trg slobode 1, 75300, Lukavac 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje potpisivanjem i zavr{ava 31. 12. 2010. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena radnog sata usluge odr`avanja    u~e{}e    95% 

    2)    vrijeme odziva na poziv    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah nakon objave u "Slu`benom glasniku BiH". 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne napla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 2. 2009. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponude }e se otvarati 25. 2. 2009. godine u 10,00 sati 

Lukavac, zgrada Op}ine Lukavac, sala za sastanke, soba 28, I sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku dodjele ugovora, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

Zatvorene ponude sa naznakom: "Ponuda za - naziv lota" - NE OTVARAJ, se dostavljaju li~no putem pisarnice Op}ine ili na adresu navedenu pod I.1. 

(1-11-921-09) 


11 - JANAB 


UNION BANKA DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: UNION BANKA DD 

Kontakt osoba: Brodlija Emir i Zuli} Mesud 

Adresa: Dubrova~ka 6 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200640130001 

Transakcijski ra~un: 10200000000000023 

Telefon: 561-076 

Fax: 219-201 

E-mail: opos@unionban.com.ba; emir.brodlija@unionbank.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a dioni~ko dru{tvo 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Obavje{tenje o nabavci broj: 01-140/09 od 14. 1. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka putni~kog automboila Volkswagen Passat T B6 2.0 TDI 4 motion Highline, po sistemu staro za novo.U ponudi uklju~iti: 

1.    Boju - 2 T crna metalik 

2.    Rezervni to~ak, ~eli~ni 

3.    Trokut integriran u vratima prtlja`nika 

4.    Integrirana bijela svjetla za maglu 

5.    Multifukcionalni pokazatelj "plus" 

6.    Multifunkcionalni ko`ni upravlja~ (3-kraka) za radio i telefon 

7.    Obloga kugle mjenja~a od ko`e 

8.    Xenon svjetla sa svjetlom za vo`nju u krivini 

9.    Ure|aje za pranje svjetala 

10.    Automatsko dinami~ko pode{avanje visine svjetala 

11.    Radio "RCD 300" sa MP3 Playerom (8 zvu~nika) 

12.    Elektronska parkirna ko~nica sa Auto-Hold funkcijom 

13.    Zimski paket sa grijanjem vjetrobrana, prednjih i zadnjih sjedala 

14.    Automatsko grijanje prednjih mlaznica 

15.    Priprema za mobitel "Premium" sa Bluetooth (rSAP) i govornim biranjem. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a u otvorenom postupku imaju oni ponu|a~i koji nemaju smetnji u skladu sa ~lanom 23. ZJN, ta~ke a), b), c), d), e) i f), {to dokazuju potvrdama ili uvjerenjima nadle`nih organa (za ta~ku f dostaviti dokaze i za direktne i indirektne poreze). Navedeni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra o registraciji sa svim pojedina~nim ovjerenim prilozima, porezni i identifikacioni broj, ne stariji od 3 mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za 2008. godinu 

-    potvrde poslovnih banaka da u posljednja tri mjeseca ra~un firme nije bio blokiran ili izvod iz registra transakcijskih ra~una Centralne banke BiH 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista o poslovima iz predmeta obavje{tenja za koji se ponu|a~ prijavljuje 

-    spisak zaposlenika ponu|a~a koji su prijavljeni PIO/MIO sa 31. 12. 2008. godine (listing ovjeren od PIO/MIO) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda prema utvr|enim kriterijima: 

    1.    cijena    80% 

    2.    rok isporuke    20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 2. 2009. godine do 16,00 sati 

Sve ponude koje dospiju nakon navedenog termina ne}e se razmatrati. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana od isteka zadnjeg dana za dostavu ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

26. 2. 2009. godine u 13,00 sati 

Javnom otvaranju mo`e prisustvovati samo jedan uredno opunomo}eni predstavnik ponu|a~a. 

Sarajevo, glavna zgrada Banke, Dubrova~ka 6 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju u propisno zatvorenoj i zape~a}enoj koverti preporu~enom po{tom ili direktno na protokol banke, u roku nazna~enom u ovom obavje{tenju, sa naznakom: "Ponuda za isporuku putni~kog automobila, ne otvaraj". 

Na pole|ini koverte obavezno napisati naziv i adresu ponu|a~a, kontakt osobu i telefon za kontakte. 

Sva prilo`ena dokumentacija uz ponudu treba da bude originalna ili ovjerene fotokopije, specificirano, slo`eno i ozna~eno rednim brojevima po~ev od rednog broja 1. 

Procijenjena vrijednost vozila banke u ponudi treba da bude jasno nazna~ena. 

Cijena vozila koje se nudi mora biti iskazana tako da uklju~uje umanjenje cijene za iznos procijenjene vrijednosti vozila banke, Volkswagen Passat 1.9 TDI Comfortline. 

Ne}e se razmatrati  ponude koje ne sadr`e otkup vozila banke Volkswagen Passat 1.9 TDI Comfortline. 

Svi zainteresovani mogu pogledati putni~ki automobil Volkswagen Passat 1.9 TDI Comfortline, koji se prodaje radi kupovine po principu staro za novo, svaki radni dan, po~ev od 26. 1. pa do 20. 2. 2009. godine u vremenu od 9,00 do 12,00 sati, uz prethodnu najavu na telefon 061/106-704, kontakt osoba Dedi} Zahid. 

Union banka pod bilo kakvim okolnostima ne snosi tro{kove ponu|a~a. 

(1-11-923-09) 


11 - JANAB 


JU "KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 1-11-21454-08 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo 

Kontakt osoba: Ga{anin Elma 

Adresa: Azize [a}irbegovi} 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200115210002 

Telefon: 033/524-543 

Fax: 035/524-543 

E-mail: kcsr.ks@ks.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za dostavu ponuda broj 35/X-07-530-2567/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka kancelarijskog materijala i {kolskog pribora 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji (specifikacija ponude) 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1., uklju~uju}i i sve unutra{nje organizacione jedinice na podru~ju op}ine Kantona Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    potvrda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, dokaz: potvrda registarskog suda, ~lan 23. stav 1. ta~ka a 

-    potvrda da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja, ili za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju, dokaz: potvrda registarskog suda ~lan 23. stav 1. ta~aka b 

-    potvrda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, za pravno lice, ~lan 23. stav 1. ta~ka c i potvrda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od dvije godine za odgovorno lice 

-    potvrda da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno i zdravstveno osiguranje, dokaz: PIO ~lan 23. stav 1. ta~ka e i dokaz iz zavoda za zdravstveno osiguranje 

-    potvrda da je ispunio obavezu u vezi s pla}anjem poreza, potvrda nadle`nog organa, ~lan 23. stav 1. ta~ka f. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom 

-    ovjerena fotokopija identifikacionog broja 

-    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu dolje navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 60% 

    2)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 10% 

    3)    rok i na~in isporuke    u~e{}e 30% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Kompletnu tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti u prostorijama JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo, Azize [a}irbegovi} 2, uz prezentiranje dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 50,00 KM svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati. Uplatu izvr{iti na ra~un broj 3389002207983171 kod UniCredit banke, uz naznaku tenderska dokumentacija. Ponu|a~i kojima je vra}ena neotvorena ponuda po prvom obavje{tenju o nabavci, nisu obavezni upla}ivati gore navedeni iznos. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 2. 2009. godine do 9,00 sati 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 2. 2009. godine u 10,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Otvaranju mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju pismenog ovla{tenja. 

Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a dostaviti po{tom ili li~no na adresu: JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo, sa naznakom: "Ponuda za nabavku kancelarijskog materijala i {kolskog pribora - ne otvaraj". 

Neblagovremeno pristigle ponude bit }e vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. 

Ponude koje u svom sadr`aju ne budu imale sve tra`ene elemente/dokumente, bi}e odba~ene kao nepotpune i ne}e biti razmatrane. 

(1-11-926-09) 


11 - JANAB 


JAVNO PREDUZE]E "KOMUNALNO" DOO
BREZA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ T-1 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e "Komunalno" d.o.o. Breza 

Kontakt osoba: ^orbo Munib,  061/746-286 

Adresa: Hasana Kjafije 2 

Po{tanski broj: 71370 

Grad: Breza 

Identifikacioni broj: 218087170004 

Telefon: 032/783-491 

Fax: 032/783-491 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Javno preduze}e "Komunalno" d.o.o. Breza, T- 1 Nabavka roba za 2009. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Kancelarijski materijal 

LOT 2 Vodomaterijal za odr`avanje 

- grupa repromaterijal 

- grupa armature - ventili 

- grupa PHD cijevi 

LOT 3 Nabavka hlora 

LOT 4 Goriva, maziva 

LOT 5 Osiguranja vozila za registraciju 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Po lotovima utvr|en u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Javno preduze}e "Komunalno" d.o.o. Breza, Hasana Kjafije 2,  Breza 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 (dvanaest) mjeseci ili do izvr{enja ugovorenih obaveza 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Nije primjenjivo 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Nije primjenjivo 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Nije primjenjivo 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nije primjenjivo 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    potvrda da se ne vodi postupak ste~aja ili likvidacije, te da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja, izdata od nadle`nog suda, ne starije od 90 dana 

-    potvrda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu poslovnog pona{anja, niti je progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj u zadnjih 5 godina, izdata od nadle`nog suda, ne starije od 90 dana 

-    potvrda da ponu|a~ ispunjava obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za penziono osiguranje, izdata od nadle`ne PIO/MIO slu`be, ne starije od 90 dana 

-    potvrda da ponu|a~ ispunjava obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za zdravstveno osiguranje, izdata od nadle`nog zavoda zdravstvenog osiguranja, ne starije od 90 dana 

-    potvrda da ponu|a~ ispunjava obaveze u vezi sa pla}anjem poreza u skladu sa zakonom BiH - potvrda nadle`ne poreske uprave, ne starije od 90 dana 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    puni naziv, adresa, telefon, telefaks i e-mail ponu|a~a, poreski i identifikacioni PDV broj, naziv poslovne banke i broj transakcijskog ra~una - sve na memorandumu ponu|a~a 

-    ovjerena kopija sudske registracije ponu|a~a, ne starije od 90 dana 

-    ovjerena kopija uvjerenja o registraciji obveznika PDV, ne starije od 90 dana 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    kopije bilansa stanja i bilansa uspjeha ponu|a~a za 2006. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista uspje{no isporu~enih roba po ugovoru 

-    odgovaraju}i atesti i certifikati, te dokazi o kvaliteti za robe i proizvode koji su predmet ugovora, a koji su u trenutku otvaranja ponuda va`e}i prema pozitivnim zakonima u BiH 

-    izjava o trajanju garancije za isporu~ene robe 

-    izjava o uslovima pla}anja 

-    izjava o rokovima isporuke 

-    izjava o nepromjenjivosti cijena 

-    izjava o prihvatanju uslova tendera 

-    popunjeno i ovjereno Pismo ponude 

-    popunjen i ovjeren Tro{kovnik - Specifikacija, za predmetne robe, bez izmjena, sa nazna~enim iznosom PDV i sa cijenama izra`enim u KM 

-    nedostavljanje bilo kojeg od gore navedenih dokumenata povla~i diskvalifikaciju ponu|a~a 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    IV.2.1. za T -1 nabavka roba i usluga 2008. 

    -     cijena    75% 

    -     uslovi pla}anja    25% 

Napomena: U evaluaciji primljenih ponuda, a prema navedenim kriterijima, cijena }e biti najva`niji, ali ne i odlu~uju}i kriteriji kod izbora najpovoljnije ponude. Ugovorni organ }e tako|er zadr`ati pravo da zatra`i detaljnija poja{njenja, ako }e to pomo}i kvalitetnijem ocjenjivanju ponuda. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana u periodu od 26. 1. 2009. do 23. 2. 2009. godine, u prostorijama JP "Komunalno" d.o.o. Breza, Hasana Kjafije 2 u Brezi, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 sati, uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa tro{kova tendera od 50,00 KM, po lotu na transakcijski ra~un JP "Komunalno" d.o.o. Breza broj 1602000001002130, Vakufska banka d.d. Sarajevo - sa naznakom: "Uplata za LOT broj _______ JP "Komunalno" d.o.o. Breza" ili uplatom istog iznosa na blagajni ugovornog organa. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Zatvorenu kovertu sa ponudom, sa naznakom:" PONUDA  - NE OTVARAJ", dostaviti na adresu ugovornog organa JP "Komunalno" d.o.o. Breza, Hasana Kjafije 2, 71370 Breza, li~no ili preporu~enom po{tom, najkasnije do 24. 2. 2009. godine do 12,00 sati. Na koverti mora biti naveden puni naziv ponu|a~a, adresa, broj telefona i telefaksa, te broj lota, na koji se ponuda odnosi. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana po~ev od dana otvaranja ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje primljenih ponuda bit }e obavljeno u prostorijama Javnog preduze}a "Komunalno" d.o.o. Breza, u ul. Hasana Kjafije 24. 2. 2009. godine (utorak) po~ev u 13,00 sati. 

Svaki ponu|a~ na sesiju otvaranja ponuda mo`e uputiti jednog predstavnika sa pismenim ovla{tenjem. 

Ponude primljene nakon roka navedenog u obavje{tenju u javnoj nabavci ne}e biti prihva}ene i vratit }e se neotvorene ponu|a~u. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija sadr`ava sve neophodne informacije za kompletiranje i dostavljanje ponude. Za sva dodatna pitanja kontaktirati ugovornog organa i kontakt osobu za ovaj tender. 

(1-11-963-09) 


11 - JANAB 


UDRU@ENJE "LOKALNA AKCIONA GRUPA UNA-SANA"
SANSKI MOST 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Udru`enje "Lokalna akciona grupa Una-Sana" 

Kontakt osoba: [efik Velad`i} 

Adresa: Trg oslobodilaca bb / III sprat 

Po{tanski broj: 79 260 

Grad: Sanski Most 

Identifikacioni broj: 4263524790004 

Telefon: 061/815-293 

Fax: 037/684-112 

E-mail: lag.us@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.b na dr`avnom nivou, ostali 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka, isporuka i monta`a plastenika u okviru projekta "Podr{ka ruralnom razvoju u op}inama Sanski Most, Bosanska Krupa i Bu`im" 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Plastenici od 100 m2 sa monta`om plastenika i sistemom za navodnjavanje "kap po kap" (za svih 15 plastenika) i oprema za 15 plastenika od 100 m2 

Udru`enje Lokalna akciona grupa "Una-Sana" implementira projekat "Podr{ka ruralnom razvoju u op}inama Sanski Most, Bosanska Krupa i Bu`im" na podru~ju regije Una-Sana u okviru kojeg }e odabranim poljoprivrednim proizvo|a~ima kao korisnicima projekta biti dodijeljeni plastenici za pokretanje poljoprivredne proizvodnje u plastenicima na podru~ju op}ina Sanski Most, Bosanska Krupa i Bu`im. 

U svrhu nabavke sredstava, opreme i samih plastenika koji su potrebni za zasnivanje poljoprivredne proizvodnje u plastenicima, korisnici koji su zavr{ili proces edukacije za plasteni~ku poljoprivrednu proizvodnju u okviru projekta kandidati su za dobijanje plastenika za zasnivanje proizvodnje. LAG Una-Sana u projektu "Podr{ka ruralnom razvoju u op}inama Sanski Most, Bosanska Krupa i Bu`im" predvidjela je nabavku 15 plastenika veli~ine 100 m2 i dodijeliti po 5 plastenika korisnicima na svakoj od op}ina obuhva}enih projektom. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

15 plastenika veli~ine 100 m2 sa opremom i sistemom za navodnjavanje, definisana tenderskom dokumentacijom 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

15 krajnjih korisnika na podru~ju op}ina Sanski Most, Bosanska Krupa i Bu`im 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zapo~inje potpisom ugovora i zavr{ava realizacijom ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Nema 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovog postupka, osim onih koja su isklju~ena iz sudjelovanja u postupku javne nabavke prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) {to dokazuju potvrdama/uvjerenjima izdatim u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj su registrovana, ne starije od dana 90 dana, original ili ovjerena kopija i to: 

III.5.1.    ta~an naziv i adresa ponu|a~a 

III.5.2.    fotokopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa
        prilozima 

III.5.3.    popunjen obrazac za podno{enje ponude (obrazac A) 

III.5.4.    popunjen obrazac referenc liste ponu|a~a za
        posljednje 3 godine (obrazac B) 

III.5.5.    popunjenu prilo`enu formu finansijske ponude
        (obrazac C) 

III.5.6.    tehni~ku dokumentaciju za robu iz koje je predmet
        nabavke i to: skicu plastenika sa izvedbenim
        tehni~kim rje{enjima kao i skicu sistema za
        navodnjavanje 

Svaki od prilo`enih obrazaca mora sadr`avati potpis ovla{tenog lica i pe~at ponu|a~a. 

Nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

III.6.1.    ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar
        (ovjerena kopija ne starija od 90 dana) 

III.6.2.    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu
        vrijednost 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

III.7.1. Cijena 

a.    ponu|ena cijena ne mo`e se mijenjati u roku va`nosti opcije ponude 

b.    ponu|ena cijena mora sadr`avati sve eventualne tro{kove koji mogu nastati od po~etka nabavke do distribucije do krajnjeg korisnika, uklju~uju}i tro{kove monta`e plastenika, formiranja paketa i prevoza roba koje su predmet nabavke 

III.7.2. Isporuka 

1.    da je ponu|a~ u mogu}nosti izvr{iti monta`u robe iz predmetne nabavke najkasnije 10 dana od potpisa ugovora o nabavci 

2.    da isporuku roba iz predmetne nabavke treba da se izvr{i franco-prebivali{ta poljoprivrednih proizvo|a~a kao korisnika, a u skladu sa distributivnim listama koje }e biti dostavljene odabranom dobavlja~u 

a)    ponu|a~ treba da je u mogu}nosti da formira pakete roba koje su predmet nabavke u skladu sa planiranim povr{inama plastenika i to za povr{inu od 100 m2 na osnovu prethodno dostavljene specifikacije 

b)    na paketu je potrebno ozna~iti o kojoj se nabavci radi kao i kompletan sadr`aj paketa sa koli~inama pakovanja 

3.    ponu|a~i treba da navedu u ponudi najkra}e vrijeme za koje mogu isporu~iti svu robu navedenu u ponudi 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Garancija kvaliteta 

1.    da je roba koja je predmet nabavke originalnog porijekla i kvaliteta 

2.    za robe iz predmetne nabavke ponu|a~ treba da dostavi potvrdu o kvalitetu ~eli~nih vru}e pocin~anih cijevi, te potvrdu o kvalitetu folije iz koje je vidljivo da sadr`i zahtijevane stabilizatore 

3.    da za robe iz predmetne nabavke mo`e ponuditi garanciju na kvalitet konstrukcije i izvedeno stanje plastenika 

Detaljnije u tenderskoj dokumentaciji. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena     u~e{}e 70 bodova 

    2)    rok zavr{etka monta`e     u~e{}e 10 bodova 

    3)    garancija na kvalitet     u~e{}e 10 bodova 

    4)    referenc lista     u~e{}e 10 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 20. 2. 2009. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

22. 2. 2009. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

120 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

26. 2. 2009. godine u 12,00 sati 

u prostorijama LAG Una-Sana; Trg oslobodilaca bb/III sprat, Sanski Most 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno pravnih i su{tinskih nedostataka. 

V.2. Ukoliko postoje uslovi navedeni u ~lanu 14. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), ugovorni organ zadr`ava pravo na naknadno pismeno tra`enje dodatnih informaciju u cilju olak{anja procesa ispitivanja, ocjene i pore|enja ponuda kao i dodatne dokumente u tu svrhu, odnosno da mo`e prihvatiti ponudu koja sadr`i gre{ke ili propuste koji se mogu ispraviti a time ne mijenja bitni aspekt ponude niti naru{ava konkurenciju. 

V.3. Svaka stranica svih podloga i dokumenata, koje ponu|a~ prila`e uz ponudu, u donjem desnom uglu, mora biti ovjerena parafom ovla{tenog predstavnika i pe~atom ponu|a~a. 

V.4. Lokalna akciona grupa Una-Sana Sanski Most ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tenju o javnoj nabavci. 

V.5. Lokalna akciona grupa Una-Sana Sanski Most zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele ugovora iz razloga slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e objaviti obavje{tenje o otkazivanju. 

V.6. Napomena: Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo predstavnici ponu|a~a koji su upoznati sa ponudom, uz predo~enje pismenog ovla{tenja. 

V.7. Obavje{tenje o nabavci objavljeno je u "Slu`benom glasniku BiH". 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Udru`enje "Lokalna akciona grupa Una-Sana" 

Kontakt osoba: [efik Velad`i} 

Adresa: Trg oslobodilaca bb / III sprat 

Po{tanski broj: 79 260 

Grad: Sanski Most 

Identifikacioni broj: 4263524790004 

Telefon: 061/815-293 

Fax: 037/684-112 

E-mail: lag.us@bih.net.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Udru`enje "Lokalna akciona grupa Una-Sana" 

Kontakt osoba: [efik Velad`i} 

Adresa: Trg oslobodilaca bb / III sprat 

Po{tanski broj: 79 260 

Grad: Sanski Most 

Identifikacioni broj: 4263524790004 

Telefon: 061/815-293 

Fax: 037/684-112 

E-mail: lag.us@bih.net.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Udru`enje "Lokalna akciona grupa Una-Sana" 

Kontakt osoba: [efik Velad`i} 

Adresa: Trg oslobodilaca bb / III sprat 

Po{tanski broj: 79 260 

Grad: Sanski Most 

Identifikacioni broj: 4263524790004 

Telefon: 061/815-293 

Fax: 037/684-112 

E-mail: lag.us@bih.net.ba 

(1-11-965-09) 


11 - JANAB 


STRU^NA SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE
KANTONA SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Kanton Sarajevo, Stru~na slu`ba za zajedni~ke poslove 

Kontakt osoba: Durakovi} Samira    

Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 2 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200667410006 

Telefon: 033/562-094 

Fax: 033/562-220 

E-mail: sszp@ks.gov.ba 

Internet adresa: www.ks.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka i isporuka elektro i vodomaterijala 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka elektro i vodomaterijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2009. godini 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Centralna zgrada Kantona Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1 Elektro materijal 

LOT 2 Vodo i ostali potro{ni materijal 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Zapoo~inje potpisom ugovora i zavr{ava 31. 12. 2009. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Za tra`ene avanse za isporuku materijala neophodna je bankovna garancija  

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponu|a~ je obavezan pribaviti dokaze koji se odnose na ~lan 23. stav 1. ZJN i to: ta~ke a, b, c i d (potvrda od nadle`nog suda ili za ta~ku d. potvrda od MUP-a), ta~ke e i f (potvrda od poreske uprave odnosno potvrde o pla}enim porezima i doprinosima na federalnom i kantonalnom nivou) i ta~ka g (izjava). Navedeni dokumenti ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca. Izjava o prihvatanju tenederskih uslova. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ovjerena kopija upisa u sudski registar   

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i bilans uspjeha za 2007. godinu    

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Neophodno je da za ponu|eni materijal obezbijedite u svom skladi{tu po minimalno jedan uzorak i isti date na uvid Komisiji kada ista bude obilazila va{u firmu. Neobezbje|ivanje uzoraka ponu|enog materijala povla~i eliminaciju fime ponu|a~a iz daljnjeg postupka nabavke. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda   

    1.    cijena    50% ili 25 bodova 

    2.    kvalitet    30% ili 15 bodova 

    3.    rok isporuke    10% ili   5 bodova 

    4.    na~in pla}anja    10% ili   5 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 13. 2.  2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se upla}uje na ra~un: Kanton Sarajevo - depozitni ra~un, broj 3380002210019263, vrsta prihoda: 722631, bud`etska organizacija 2401001 (obavezno navesti), op}ina: Centar Sarajevo, svrha: Naknada za tendersku dokumentaciju za SSZP. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika konstitutivnih naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 2. 2009. godine do 15,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 23. 3. 2009. godine ili 1 mjesec ili 30 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 2. 2009. godine 

LOT 1 Elekktro materijal u 15,15 sati 

LOT 2 Vodo i ostali potro{ni materijal u 15,30 sati 

Multimedijalna sala u centralnoj zgradi KS 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Cijene moraju biti izra`ene u KM. 

Cijene moraju vrijediti za ispsoruku fco sjedi{te Kantona Sarajevo. 

Da bi ponuda bila uzeta u razmatranje pored ispunjavanja formalno pravnih uslova, neophodno je da ponudite sve tra`ene proizvode za minimalno 1 (jedan) lot. 

Isporuka tra`enog materijala mo`e se vr{iti u jednoj isporuci ili sukcesivno, u zavisnosti od ukazane potrebe odnosno u zavisnosti od raspolo`ivih sredstava. 

Op}i uvjeti ugovora nisu fiksni i isti se mogu mijenjati uz obostranu saglasnost. 

Ponu|a~i koji su u~estvovali na prvom javnom pozivu oslobo|eni su pla}anja kotizacije za u~e{}e. 

Zahtijevane koli~ine nisu fiksne i iste mogu oscilirati do 30% ispod i iznad tra`enih koli~ina. 

Kanton Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove u postupku nadmetanja i ne preuzima nikakve obaveze do potpisivanja ugovora. 

(1-11-978-09) 


11 - JANAB 


"APOTEKARSKA USTANOVA" PO GRADI[KA 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: "Apotekarska ustanova" PO Gradi{ka 

Kontakt osoba: Suboti} Mirjana, dipl. ecc. 

Adresa: Vidovdanska 11 

Po{tanski broj: 78400 

Grad: Gradi{ka 

Identifikacioni broj: 401042160007 

Telefon: 051/813-622 

Fax: 051/814-768 

E-mail: apotekag@rskoming.net 

Internet adresa: www.apoteke-gradiska.rs.ba 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora Apotekarske ustanove Gradi{ka broj 01-171-XIV-5/08 od  13. 11. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Filter ~ajevi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Obim ugovora nazna~en u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Apotekarska ustanova Gradi{ka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1 .1. 2009.  do 31. 12. 2009. g. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    izjava ovjerena od strane ponu|a~a da nema ograni~enja u smislu ~l. 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    ta~an naziv i adresa ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra 

-    ovjerena kopija IB 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    lista usluga istih ili sli~nih predmetu ugovora koji je ugovorni organ imao u 2 posljednje godine (referens lista) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena    u~e{}e 70% 

    2)    uslovi i na~in pla}anja    u~e{}e 20% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e 10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od 5 dana od dana objavljivanja. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se ne upla}uje. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Svi slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 2. 2009. godine do 12,00 ~asova na protokol Apotekarske ustanove 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka podno{enja ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponude dostaviti u posebno zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za filter ~ajeve - NE OTVARAJ" 

Ponude se otvaraju 25. 2. 2009. godine u 13,00 ~asova u Apotekarskoj ustanovi Gradi{ka, Vidovdanska 11, 1. sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u Apotekarskoj ustanovi Gradi{ka, zgrada Proizvodno-galenskog laboratorija (u krugu medicinskog centra), Mladena Stojanovi}a 10, svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 ~asova nakon pet dana od dana objavljivanja pa nadalje. Kontakt osoba Marija Suboti}. 

Od ponu|a~a se prilikom ponude mogu tra`iti dodatna obja{njenja i informacije u cilju kvalitetnijeg odabira najpovoljnijeg ponu|a~a. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da u potpunosti ili djelimi~no prihvati ili odbije svaku ponudu prije zaklju~ivanja ugovora. 

Otvaranje ponuda je javno i zainteresovani ponu|a~i mogu da prisustvuju sjednici Komisije za javne nabavke. 

Dokumentacija koju ponu|a~ dostavi mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopijii. 

(1-11-980-09) 


11 - JANAB 


KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 3/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl. ecc 

Adresa: J. ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033/237-655 

Fax: 033/440-658 

E-mail: visnjas@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Za LOT 1 

Kontakt osoba: Halilovi} Admir, dipl. ing. ma{. 

Adresa: Paromlinska 60 

Telefon: 033/649-932 

Za LOT 2 

Kontakt osoba: Borovac Zijad 

Adresa: Paromlinska 60 

Telefon: 033/649-932 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Karasalihovi} Lejla, ing. gra|. 

Adresa: Terezije 38, soba 36 

Telefon: 033/200-313 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o., ul. Terezije 38, soba 20 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka raznih vrsta roba 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka raznih vrsta roba 

LOT 1  Materijal za priklju~ke 

LOT 2  Boje, lakovi, razre|iva~i, premazi i ljepila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljan opis i koli~ine navedenih roba date su u prilogu tenderske dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco skladi{te ugovornog organa u Sarajevu   

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak (~lan 23. stav 1. ta~ka a. i ta~ka b. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ (samo za pravno lice - firmu) nije pravosna`nom odlukom osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka c. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ (samo za pravno lice - firmu) nije pravosna`nom odlukom progla{en krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5  godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka d. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje (~lan 23. stav 1. ta~ka e. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem direktnih poreza (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, izdato od UIO ili nadle`nog organa za indirektno oporezivanje (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

Napomena: Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca.   

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    original ili ovjerena fotokopija rje{enja upisa u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta koje nije starije od tri mjeseca (~l. 24. ZJN BiH) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2007. godine (~lan 25. stav 1. ta~ka b. ZJN BiH) 

-    potvrda banke o aktivnosti transakcijskog ra~una koja nije starija od tri mjeseca 

-    izjava ponu|a~a obavezno potpisana i ovjerena, a koja se nalazi u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    certifikati proizvoda i atesti o ispitivanju kvaliteta u skladu sa DVGW, OVGW zahtjevima izdati od strane proizvo|a~a i nadle`ne nacionalne institucije iz zemlje porijekla proizvoda (za LOT 1) 

-    izjava proizvo|a~a o isporuci originalnih roba dobavlja~a u skladu sa zahtjevima datim u tehni~kom opisu i zahtjevima (za LOT 1) 

-    izjava proizvo|a~a robe o garantnom periodu (za LOT 1) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Za LOT 1: 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    cijena     u~e{}e     95% 

    2)    rok isporuke     u~e{}e     5% 

Za LOT 2: 

a)    Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH" broj 105/06). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 17. 2. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi (po lotu) 20,00 KM. 

Uplatu izvr{iti u korist "UniCredit Bank" d.d. Sarajevo, broj ra~una 3389002208274753 uz naznaku: "Za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni  KJKP "ViK" d.o.o. - Sarajevo,  J. ^ernija 8.    

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 2. 2009. godine do 09,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 2. 2009. godine od 12,00 sati 

Sarajevo, Terezije 38, prostorije KJKP "ViK" d.o.o. - Sarajevo    

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji ugovorni organ definisao je i slijede}e: 

Za LOT 1: 

Rok isporuke: maks. do 45 dana 

Uslovi i na~in pla}anja: u roku od 90 dana od ispostavljanja fakture 

Za LOT 2:   

-    rok isporuke: u roku od 7 dana od dana prijema narud`be 

-    uslovi i na~in pla}anja: u roku od 90 dana od dana ispostavljanja fakture 

Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade ponude.    

(1-11-982-09) 


11 - JANAB 


ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
VELIKA KLADU[A 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladu{a 

Kontakt osoba: Senad Ponjevi} 

Adresa: Sulejmana Topi}a 1 

Po{tanski broj: 77230 

Grad: Velika Kladu{a 

Identifikacioni broj: 4263273340004   

Telefon: /faks: 037/770-010; 037/770-021 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba u skladu sa Planom nabavki za poslovnu 2009. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Nabavka i isporuka goriva za motorna vozila 

LOT 2 Nabavka i isporuka lo` ulja za grijanje 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladu{a, Sulejmana Topi}a 1, Velika Kladu{a 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati na jedan ili oba lota 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje odmah nakon zaklju~enja ugovora i traje 12 (dvanaest) mjeseci od dana zaklju~enja. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e, ukoliko bude izabran, izvr{avati ugovor u roku navedenom u odjeljku II. ta~ka 9. i u skladu sa ponu|enim rokom isporuke. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne tra`e se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a ne mogu ostvariti ponu|a~i koji su po ~lanu 23. isklju~eni iz postupka javnih nabavki uz dostavu slijede}ih dokumenata: 

1.    dokaz da se protiv ponu|a~a ne vodi ste~ajni postupak ili postupak likvidacije 

2.    dokaz o izmirenim poreskim obavezama, ne stariji od 3 mjeseca 

3.    dokazi o izmirenim doprinosima PIO/MIO, ne stariji od 3 mjeseca 

4.    dokaz o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje, ne stariji od 3 mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

1.    ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar sa prilozima, koje nije starije od 3 mjeseca 

2.    ovjerena kopija identifikacijskog broja JIB i PDV-a 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ne 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

1)    cijena     80 bodova 

2)    uslovi i na~in pla}anja     10 bodova 

3)    rok isporuke     5 bodova 

4)    ostale pogodnosti     5 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e obezbijediti odmah nakon objave do roka za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u otvorenom postupku. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju po lotu iznosi 50,00 KM. Uplatu za preuzimanje izvr{iti na ra~un 1610350014070086 Raiffeisen Bank, Poslovnica Velika Kladu{a, sa naznakom otkup tenderske dokumentacije. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na bilo kojem od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za prijem ponuda je 26. 2. 2009. godine do 15,00 sait 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 60 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Vrijeme otvaranja ponuda je 2. 3. 2009. godine sa po~etkom u 13,00 ~asova. Mjesto otvaranja ponuda je Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladu{a, Upravna zgrada II sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. Uz ponudu ponu|ai su du`ni dostaviti svu zahtijevanu dokumentaciju u skladu sa ta~kama III: III.3., III.5., III.6. kao i kopiju uplatnice o otkupu tenderske dokumentacije. Ponude koje ne budu dostavile istu ne}e se razmatrati u daljnjem postupku izbora. Sve dodatne informacije u vezi sa postupkom, poja{njenjem tenderske dokumentacije, lotom, mogu se dobiti svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 sati na telefon 037/770-010, fax: 037/770-021, kontakt osoba Senad Ponjevi}. 

Zape~e}ene ponude s naznakom: "Ponuda za konkurentski postupak - Ne otvaraj - otvara komisija" se mogu dostavljati li~no na protokol Doma zdravlja ili na adresu navedenu pod I.1. preporu~enom po{tom. 

(1-11-983-09) 


11 - JANAB 


JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE DD
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 20860-IKT-P/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Javno preduze}e Elektroprivreda Bosne i Hercego- vine d.d. 

Kontakt osoba: Vojislav Andri}, tel. 033/751-752; 

Amela ^ovrk, 033/751-340 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: 033/751-000 

Fax: 033/751-759 

E-mail: v.andric@elektroprivreda.ba 

             a.covrk@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

JP Elektroprivrreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, Vilsonovo {etali[te 15, Sarajevo, zelena zgrada, kancelarija broj 114 (Vojislav Andri}) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka broj 20860-IKT-P/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka ure|aja za snimanje govorne komunikacije za potrebe PJD Travnik i PJD Gora`de 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljne specifikacije i zahtjevi dati su u Aneksu broj 5 tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Detaljna uputstva su data u Aneksu broj 5 tenderske dokumentacije 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

45 (~etrdeset pet) dana od dana potpisa ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda, odnosno do 26. 6. 2009. godine 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez uklju~enog PDV-a 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da ponu|a~ nema smetnji za u~e{}e u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    da ekonomsko i finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora 

-    da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave tendera u "Slu`benom glasniku BiH" 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Da ispunjava uslove iz ~lana 26. ZJN stav (2) ta~ka a), b), c), d) i g) kao i ispunjenje zahtjeva iz tehni~kog dijela tenderske dokumentacije (Aneks 5) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi-cijena    u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja zadovoljava
        osnovne tehni~ke zahtjeve iz tendera    u~e{}e 30% 

a prema slijede}im kriterijima za tehni~ku ocjenu ponuda: 

T1-    Eliminatorni kriterij/kvalitet i osnovne tehni~ke karakteristike predmeta ponude prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije - 70 bodova 

T2-    Dodatne tehni~ke karakteristike roba, usluga i radova za koje nije postavljen poseban zahtjev, ali koje predstavljaju dodatnu vrijednost za kupca - maksimalno 15 bodova 

T4-    Postprodajni servis i tehni~ka pomo} - 10 bodova 

T3-    Funkcionalne i ekolo{ke karakteristike u kori{tenju roba, usluga i radova istog prozvo|a~a/izvo|a~a i tipa proizvoda
- maksimalno 5 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 23. 2. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EP BiH sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije broj 20860-IKT-P/09". Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu: "Sve tro{kove snosi nalogodavac" (our..). 

IBAN CODE: BA391610600000043340. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine se vr{i putem UniCredit Bank d.d. na ra~un broj 3389002208088319 u korist JP EP BiH sa naznakom: "Otkup tenderske dokumentacije broj 20860-IKT-P/09". 

Ponu|a~i koji su izvr{ili otkup tenderske dokumentacije po prvom javnom pozivu nisu obavezni ponovo upla}ivati navedeni iznos. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezka u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 2. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

26. 2. 2009. godine 

JP EPBiH Sarajevo 

Vilsonovo {etali{te 15, sala 111, mezanin 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda u 13,00 sati. 

(1-11-984-09) 


11 - JANAB 


OP[TINA [AMAC
U IME UGOVORNIH STRANA
(MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BiH, FOND ZA POVRATAK BiH,  ZEDP "ELEKTRO DOBOJ" AD DOBOJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina [amac u ime ugovornih strana (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fond za povratak BiH, ZEDP "Elektro Doboj" a.d. Doboj 

Kontakt osoba: Ratko Mihajlovi} 

Adresa: K. A. I. Kara|or|evi}a 4 

Po{tanski broj: 76230 

Grad: [amac 

Identifikacioni broj: 4400484130003 

Telefon: 054/620-840; 065/671-300 

Fax: 054/620-300 

E-mail: lag.samac@gmail.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na dr`avnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Elektrifikacija lokacija/objekata realizovanog povratka (pet povratni~kih MZ u op{tini [amac) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i isporuka roba (elektro-materijal) prema specifikaciji datoj u tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikaciji (predmjeru) u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"Elektrodistribucija" [amac, PTPO bb [amac 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok za nabavku i isporuku roba mo`e biti du`i od 30 kalendarskih dana 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% od vrijednosti ugovora u slu~aju dodjele ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Garancija za izvr{enje ugovora mora biti u formi bezuslovne bankovne garancije u skladu sa obrascem iz tenderske dokumentacije 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Pravo u~e{}a imaju svi ponu|a~i koji su registrovani za obavljanje poslova koji su predmet nabavke, osim ponu|a~a koji spadaju u kategoriju ponu|a~a iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04; 19/05, 52/05; 8/06; 24/06 i 70/06) 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 24. Zakona o javnim nabavkama. Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ugovora, za{to je potrebno podnijeti dokaze navedene u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 25. Zakona o javnim nabavkama. Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja ponu|a~a }e se izvr{iti na osnovu dokumenata koji su definisani u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

U skladu sa ~lanom 26. Zakona o javnim nabavkama. Ocjena tehni~ke i profesionalne sposobnosti ponu|a~a }e se izvr{iti na temelju dokumenata koji su definisani u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom Savjeta ministara Bosne i Hercegovine 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 26. 2. 2009. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM. Nov~anu naknadu uplatiti na ra~un Op{tine [amac kod NLB Razvojna banka broj 562-001-00001661-17, svrha doznake uplata za tendersku dokumentaciju za elektrifikaciju, vrsta prihoda 722521, bud`etska organizacija 9999999, op{tina 013. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

2. 3. 2009. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda   

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

2. 3. 2009. godine u 11,00 ~asova 

Op{tina [amac, K. A. I. Kara|or|evi}a 4, mala sala Op{tine 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude i kopije sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavlja~a, na kojoj }e pisati sljede}e: "Ponuda za nabavku roba za elektrifikaciju stambenih jedinica na lokacijama realizovanog povratka u op{tini [amac". 

Ponuda treba da sadr`i sve dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji. Svi dokumenti moraju biti numerisani, potpisani i slo`eni redoslijedom koji je datu u tenderskoj dokumentaciji sa jasno definisanim sadr`ajem. Svi listovi ponude moraju biti ~vrsto uvezani, sa ozna~enim stranicama i potpisani od lica koja su ovla{tena da zastupaju dobavlja~a. 

(1-11-1001-09) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA HRVTSKE ZAJEDNICE
 HERCEG BOSNE DD MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-10522/08-18 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Branka Denda 

Adresa: Mile Budaka 106A 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/335-773 

Fax: 036/335-788 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini. 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o ponovnoj provedbi postupka javne nabave broj I-10522/08-18 od 9. 12. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Stroj za kuvertiranje 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Opskrba elektri~nom energijom 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

2 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Forma jamstva za ponudu je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora (u KM) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Forma jamstva za izvr{enje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrascu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

-    izvod iz sudskog registra ili ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdan od nadle`nog sudskog ili organa uprave u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave iz koje dobavlja~ dolazi s ciljem dokazivanja da se ne odnosi na njega ~lanak 23. Zakona stavak 1. to~ke a) b) i c 

-    uvjerenje da odgovorna osoba u fizi~koj i pravnoj osobi nije ka`njavana za ozbiljan profesionalni prekr{aj izdano od nadle`nog suda u razdoblju od pet godina (uvjerenje ne starije od 3 mjeseca) 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izadana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je dobavlja~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja doprinosa za socijalna osiguranja (mirovinsko-invalidsko i zdravstveno) sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

-    uvjerenje ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdano od mjerodavnog tijela u BiH ili mjerodavnog tijela dr`ave na koju se odnose, da je dobavlja~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja poreza (izravnih i neizravnih) sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

-    dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran ili posebna izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo dobavlja~a da se profesionalno bavi relevantnom djelatno{}u 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran, za posljednje tri godine za koje raspola`e s podacima ili od datuma registracije ponu|a~a, odnosno od po~etka poslovanja ukoliko je dobavlja~ registriran, odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine, kao dokaz da je zbir prihoda u protekle tri godine jednak ili ve}i od ukupnog iznosa ponude. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka ponu|a~a izvr{enih u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja isporuka uz osiguranje dokumenta u obliku potvrda izvr{enih isporuka, koje su izdali primatelji, kao dokaz da je ponu|a~ isporu~ivao istovrsnu robu u prethodne tri godine minimalno vrijednosti ponude za svaku godinu. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da, 5% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 23. 2. 2009. godine.   

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 2. 2009. godine do 12,30 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

25. 2. 2009. godine u 13,00 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela 

Mile Budaka 106A, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani dobavlja~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev zu dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatra`iti na telefon 036/335-787. 

Popunjen zahtjev se dostavlja na faks 036/335-787. 

Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/335-787. 

Dobavlja~i koji su sudjelovali u prethodnom nadmetanju, oslobo|eni su pla}anja naknade za preuzimanje tenderske dokumentacije. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije dobavlja~i su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50,00 KM, na ime naknade tro{kova na ra~un ugovornog tijela broj 3381002200811294 kod UniCredit banke, za firme izvan BiH na ‘irora~un broj 7100-978-48-06-003539 s naznakom: 

"STROJ ZA KUVERTIRANJE". 

(1-11-1011-09) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE DD MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ I-10862/08-127 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar 

Kontakt osoba: Zdravko Jaka{evi}-tehni~ki dio; 

Branka Denda-op}i dio 

Adresa: Mile Budaka 106 A 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227248350007 

Telefon: 036/335-773 

Fax: 036/335-788 

Internet adresa: www.ephzhb.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka o provedbi postupka javne nabave broj I-10862/08-127 od 23. 12. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka i ugradnja ku}nog transformatora u HE Jajce II 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Proizvodnja elektri~ne energije-HE Jajce II 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

5 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Bankovna garancija na iznos od 5% od vrijednosti ugovora (u KM)   

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Forma jamstva za izvr{enje ugovora je bezuvjetno jamstvo, prema obrscu utvr|enom u tenderskoj dokumentaciji. 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

-    izvod iz sudskog registra ili ako ovo nije mogu}e, onda ekvivalentni dokument ne stariji od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdan od nadle`nog sudskog ili organa uprave u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave iz koje dobavlja~ dolazi s ciljem dokazivanja da se ne odnosi na njega ~lanak 23. Zakona stavak 1. to~ke a), b) i c) 

-    uvjerenje da odgovorna osoba u fizi~koj i pravnoj osobi nije ka`njavana za ozbiljan profesionalni prekr{aj izdano od nadle`nog suda u razdoblju od pet godina (uvjerenje ne starije od 3 mjeseca) 

-    uvjerenja ne starija od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdana od mjerodavnih tijela u BiH ili mjerodavnih tijela dr`ave na koju se odnose, da je dobavlja~ ispunio sve obaveze u svezi pla}anja doprinosa za socijalna osiguranja (mirovinsko-in- validsko i zdravstveno) sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

-    uvjerenje ne starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude izdano od mjerodavnog tijela u BiH ili mjerodavnog tijela dr`ave na koju se odnose, da je dobavlja~ ispunio sve obveze u svezi pla}anja poreza (izravnih i neizravnih) sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

-    dokaz o registraciji u relevantnom profesionalom ili trgova~kom registru u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran ili posebna izjava ili referenca kojom se dokazuje pravo dobavlja~a da se profesionalno bavi relevantnom djelatno{}u 

-    uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj 

-    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

-    poslovne bilance stanja i uspjeha, ukoliko je objava poslovne bilance zakonska obveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran, za posljednje tri godine za koje  raspola`e podacima ili od datuma registracije ponu|a~a, odnosno od po~etka poslovanja ukoliko je ponu|a~ registirran odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine, kao dokaz da je zbir prihoda u protekle tri godine jednak ili ve} od ukupnog iznosa ponude. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka ponu|a~a izvr{enih u posljednje tri godine s nazna~enim vrijednostima, datumima i nazivima primatelja isporuka uz osiguranje dokumenta u obliku potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primatelji, kao dokaz da je ponu|a~ isporu~ivao istovrsnu robu i u prethodne tri godine minimalno vrijednosti ponude za svaku godinu. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da, 5% 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati do 23. 2. 2009. godine 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 2. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

25. 2. 2009. godine u 12,30 sati 

Poslovna zgrada ugovornog tijela, Mile Budaka 106 A, 88000 Mostar 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresirani ponuditelji du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije. 

Pismeni zahtjev (postoji obrazac) zatra`iti na telefon 036/335-787. 

Popunjen zahtjev se dostavlja na fax: 036/335-787. 

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti svakim radnim danom od 9,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon 036/335-787. 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati u iznosu od 50,00 KM, na ime naknade tro{kova na ra~un ugovorenog tijela broj 3381002200811294 kod UniCredit banke za firme izvan BiH na ‘irora~un broj 7100-978-48-06-003539 s naznakom: "Nabavka i ugradnja ku}nog transformatora". 

(1-11-1012-09) 


11 - JANAB 


REPUBLI^KA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE REPUBLIKE SRPSKE
ISTO^NO SARAJEVO 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Republi~ka uprava civilne za{tite Republike Srpske 

Kontakt osoba: @eqko Andrija{evi} 

Adresa: Vuka Karaxi}a 17 

Po{tanski broj: 71123 

Grad: Isto~no Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4400549870000 

Telefon: 057/340-257 

Faks: 057/340-257 

E-mail: czrs@paleol.net 

Internet adresa: www.czrs.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou - Republika Srpska 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Ugovor o reparaciji i reatestirawu deminerskih
        pancira 

LOT 2    Ugovor o nabavci samonose}ih deminerskih vizira 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

1.    Reparacija deminerskih pancira da obezbijede za{titu prsa, le|a, genitalija, sa obaveznim naramenicima i okovratnicima prema ve`e}im standardima bezbjednosti (STANAG 2920), reatestirawe istih i dostavqawe potvrde o reatestu prema serijskim brojevima 

2.    Nabavka samonose}ih deminerskih vizira prema va`e}im standardima bezbijednosti (STANAG 2920) uz obavezan va`e}i atest proizvo|a~a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

LOT 1    Ukupna koli~ina 100 komada 

LOT 2    Ukupna koli~ina 50 komada 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

U sjedi{tu RUCZ RS 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

LOT 1  Reparacija i reatest deminerskih pancira 

LOT 2  Nabavka samonose}ih vizira 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Bi}e odre|eno ugovorom (sukcesivna dostava i isporuka u skladu sa ugovorom) 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    uvjerewe da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom izdato od strane nadle`ne institucije u skladu sa zakonskim odredbama ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerewe da nije u postupku progla{ewa ste~aja i izdavawa naloga za prisilnu likvidaciju u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerewe da nije osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u posqedwih pet godina, ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerewe da nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu do pet godina ne starije od tri mjeseca 

-    dokaz o izmirenim obavezama prema fondovima PIO, izdato od nadle`ne institucije ne starije od 90 dana 

-    dokaz o izmirenim obavezama zdravstvenog osigurawa izdato od nadle`ne institucije ne starije od 90 dana 

-    uvjerewe o pla}enim porezima izdato od stane nadle`ne poreske uprave ne starije od 90 dana 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja imaju sjedi{te i koja su registrovana na podru~ju Bosne i Hercegovine za djelatnost koja je predmet ovog nadmetawa, osim onih subjekata koji su iskqu~eni iz u~e{}a prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim pojedina~nim ovjerenim prilozima, ne starije od 90 dana 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izjava o ukupnom prometu u segmentu poslovawa koji je predmet ugovora 

-    bilans uspjeha 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavqa~a izvr{enih u posqedwe dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima uz obezbje|ewe dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili ukoliko takve potvrde ne mogu da se obezbijede iz razloga izvan dobavqa~eve kontrole, samo uz izjavu dobavqa~a o izvr{enim isporukama 

-    uvjerewe od agencije za kontrolu kvaliteta ~ija je kompetentnost priznata, u kome se jasno utvr|enim referentnim navo|ewem odgovaraju}ih specifikacija ili standarda, potvr|uje podobnost proizvoda 

-    saop{tewe/naznaka elemenata ugovora koje dobavqa~ namjerava podugovarati 

Napomena: Tra`ena dokumentacija iz dijela III je eliminatorna. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriterij za izbor najpovoqnije ponude je najpovoqnija cijena tehni~ki prihvatqive ponude, sa sqede}im omjerom kriterija:   

-     cijena     90% 

-    rok isporuke     10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH" u prostorijama Republi~ke uprave civilne za{tite, Isto~no Sarajevo, Vuka Karaxi}a broj 17, u vremenu od 9,00 do 15,00 ~asova. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 25. 2. 2009. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Opcija va`ewa ponude je najmawe 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe tenderskih ponuda koji je nazna~en u obavje{tewu o nabavci 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvarawe ponuda obavi}e se u prostorijama Republi~ke uprave civilne za{tite RS, Isto~no Sarajevo, Vuka Karaxi}a 17, dana 27. 2. 2009. godine u 12,30 ~asova u kancelariji broj 312 (nastavni kabinet) 

Ponude koje pristignu nakon isteka roka za podno{ewe ponuda ne}e biti razmatrane i vrati}e se ponu|a~u neotvorene. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji sa jednom kopijom, propisno ovjereno od strane ponu|a~a u propisno zape~a}enoj koverti s naznakom: "Ponuda za isporuku robe za lot/ove broj________ - NE OTVARAJ" li~no na protokol Republi~ke uprave civilne za{tite ili putem po{te na adresu: Republi~ka uprava civilne za{tite ili putem po{te na adresu: Republi~ka uprava civilne za{tite RS, Isto~no Sarajevo, Vuka Karaxi}a 17. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u otvorenom postupku i zadr`ava pravo neprihvatawa niti jedne ponude ili poni{tewa oglasa u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama. 

(1-11-1027-09) 


11 - JANAB 


REPUBLI^KA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE REPUBLIKE SRPSKE ISTO^NO SARAJEVO 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Republi~ka uprava civilne za{tite Republike Srpske 

Kontakt osoba: @eqko Andrija{evi} 

Adresa: Vuka Karaxi}a 17 

Po{tanski broj: 71123 

Grad: Isto~no Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4400549870000 

Telefon: 057/340-257 

Faks: 057/340-257 

E-mail: czrs@paleol.net 

Internet adresa: www.cz-rs.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou - Republika Srpska 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Ugovor o nabavci baterija 

LOT 2    Ugovor o nabavci drvenog koqa za obiqe`avawe
        minskih poqa 

LOT 3    Ugovor o nabavci traka za obiqe`avawe minskih
        poqa i vre}a za pijesak 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Baterije za detektore za mine, Valon lokator, GPS ure|aje i digitalne fotoaparate  

Drveno koqe veliko i malo za obiqe`avawe minskih poqa 

Plasti~ne trake za obiqe`avawe minskih poqa i plasti~ne vre}e za pijesak 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Koli~ne su navedene u tehni~koj specifikaciji za svaki lot posebno 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

U sjedi{tu RUCZ RS   

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

LOT 1 Baterije 

LOT 2 Drveno koqe 

LOT 3 Trake za obiqe`avawe i plasti~ne vre}e 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Bi}e odre|eno ugovorom (sukcesivna isporuka u skladu sa potrebama kupca) 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    uvjerewe da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom izdato od strane nadle`ne institucije u skladu sa zakonskim odredbama ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerewe da nije u postupku progla{ewa ste~aja i izdavawa naloga za prisilnu likvidaciju u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerewe da nije osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u posqedwih pet godina, ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerewe da nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu do pet godina ne starije od tri mjeseca 

-    dokaz o izmirenim obavezama prema fondovima PIO, izdato od nadle`ne institucije ne starije od 90 dana 

-    dokaz o izmirenim obavezama zdravstvenog osigurawa izdato od nadle`ne institucije ne starije od 90 dana 

-    uvjerewe o pla}enim porezima izdato od stane nadle`ne poreske uprave ne starije od 90 dana 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja imaju sjedi{te i koja su registrovana na podru~ju Bosne i Hercegovine za djelatnost koja je predmet ovog nadmetawa, osim onih subjekata koji su iskqu~eni iz u~e{}a prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim pojedina~nim ovjerenim prilozima, ne starije od 90 dana 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izjava o ukupnom prometu i o prometu u segmentu poslovawa koji je predmet ugovora 

-    bilans uspjeha 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavqa~a izvr{enih u posqedwe dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima uz obezbje|ewe dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili ukoliko takve potvrde ne mogu da se obezbijede iz razloga izvan dobavqa~eve kontrole, samo uz izjavu dobavqa~a o izvr{enim isporukama 

-    uvjerewe od agencije za kontrolu kvaliteta ~ija je kompetentnost priznata, u kome se jasno utvr|enim referentnim navo|ewem odgovaraju}ih specifikacija ili standarda potvr|uje podobnost proizvoda 

-    saop{tewe/naznaka elemenata ugovora koje dobavqa~ namjerava podugovarati 

Napomena: Tra`ena dokumentacija iz dijela III je eliminatorna. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriterij za izbor najpovoqnije ponude je najpovoqnija cijena tehni~ki prihvatqive ponude, sa sqede}im omjerom kriterija:   

-    cijena     90% 

-    kvalitet     5% 

-    rok isporuke     5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH" u prostorijama Republi~ke uprave civilne za{tite, Isto~no Sarajevo, Vuka Karaxi}a broj 17, u vremenu od 9,00 do 15,00 ~asova. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 25. 2. 2009. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Opcija va`ewa ponude je najmawe 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe tenderskih ponuda koji je nazna~en u obavje{tewu o nabavci 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvarawe ponuda obavi}e se u prostorijama Republi~ke uprave civilne za{tite RS, Isto~no Sarajevo, Vuka Karaxi}a 17, dana 26. 2. 2009. godine u 12,30 ~asova u kancelariji broj 312 (Nastavni kabinet) 

Ponude koje pristignu nakon isteka roka za podno{ewe ponuda ne}e biti razmatrane i vrati}e se ponu|a~u neotvorene. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji sa jednom kopijom, propisno ovjereno od strane ponu|a~a u propisno zape~a}enoj koverti s naznakom: "Ponuda za isporuku robe za lot/ove broj________ - NE OTVARAJ" li~no na protokol Republi~ke uprave civilne za{tite ili putem po{te na adresu: Republi~ka uprava civilne za{tite RS, Isto~no Sarajevo, Vuka Karaxi}a 17. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u otvorenom postupku i zadr`ava pravo neprihvatawa niti jedne ponude ili poni{tewa oglasa u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama. 

(1-12-1028-09) 


11 - JANAB 


REPUBLI^KA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE REPUBLIKE SRPSKE
ISTO^NO SARAJEVO 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Republi~ka uprava civilne za{tite Republike Srpske 

Kontakt osoba: @eqko Andrija{evi} 

Adresa: Vuka Karaxi}a 17 

Po{tanski broj: 71123 

Grad: Isto~no Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4400549870000 

Telefon: 057/340-257 

Faks: 057/340-257 

E-mail: czrs@paleol.net 

Internet adresa: www.cz-rs.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou - Republika Srpska 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Ugovor o nabavci akumulatora za vozila RUCZ RS 

LOT 2    Ugovor o nabavci filtera za vozila RUCZ RS 

LOT 3    Ugovor o nabavci uqa, maziva i te~nosti za vozila
        RUCZ RS 

LOT 4    Ugovor o nabavci lanaca sa tegovima za ma{inu FML
        200 i lanaca sa sjeka~ima za ma{inu Tempest MK5 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Akumulatori za sva vozila u voznom parku RUCZ RS i ma{inske timove u programu deminirawa RUCZ RS 

Filteri za sva vozila u voznom parku RUCZ RS i ma{inske timove u programu deminirawa RUCZ RS 

Uqa, maziva i te~nosti za sva vozila u voznom parku RUCZ RS i ma{inske timove u programu deminirawa RUCZ RS 

Lanci sa tegovima za mlatilicu ma{ine za deminirawe FML 200 i lanci sa sjeka~ima za mlatilicu ma{ine za uklawawe vegetacije, Tempest MK 5 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Koli~ne su navedene u tehni~koj specifikaciji za svaki lot posebno 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Skladi{te RUCZ RS na Stupu-Azi}i 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

LOT 1 Akumulatori 

LOT 2 Filteri 

LOT 3 Uqa, maziva i te~nosti 

LOT 4 Lanci i tegovi/sjeka~i za mlatilicu za ma{ine FML 200 i Tempest MK5 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Bi}e odre|eno ugovorom (sukcesivna isporuka) 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    uvjerewe da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom izdato od strane nadle`ne institucije u skladu sa zakonskim odredbama ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerewe da nije u postupku progla{ewa ste~aja i izdavawa naloga za prisilnu likvidaciju u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerewe da nije osu|en u sudskom postupku za kr{ewe zakona u smislu wegovog poslovnog pona{awa u posqedwih pet godina, ne starije od tri mjeseca 

-    uvjerewe da nije progla{en krivim za ozbiqan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu do pet godina ne starije od tri mjeseca 

-    dokaz o izmirenim obavezama prema fondovima PIO, izdato od nadle`ne institucije ne starije od 90 dana 

-    dokaz o izmirenim obavezama zdravstvenog osigurawa izdato od nadle`ne institucije ne starije od 90 dana 

-    uvjerewe o pla}enim porezima izdato od stane nadle`ne poreske uprave ne starije od 90 dana 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja imaju sjedi{te i koja su registrovana na podru~ju Bosne i Hercegovine za djelatnost koja je predmet ovog nadmetawa, osim onih subjekata koji su iskqu~eni iz u~e{}a prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim pojedina~nim ovjerenim prilozima, ne starije od 90 dana 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    izjava o ukupnom prometu i o prometu u segmentu poslovawa koji je predmet ugovora 

-    bilans uspjeha 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka dobavqa~a izvr{enih u posqedwe dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima uz obezbje|ewe dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili ukoliko takve potvrde ne mogu da se obezbijede iz razloga izvan dobavqa~eve kontrole, samo uz izjavu dobavqa~a o izvr{enim isporukama 

-    uvjerewe od agencije za kontrolu kvaliteta ~ija je kompetentnost priznata, u kome se jasno utvr|enim referentnim navo|ewem odgovaraju}ih specifikacija ili standarda potvr|uje podobnost proizvoda 

-    saop{tewe/naznaka elemenata ugovora koje dobavqa~ namjerava podugovarati 

Napomena: Tra`ena dokumentacija iz dijela III je eliminatorna. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriterij za izbor najpovoqnije ponude je najpovoqnija cijena tehni~ki prihvatqive ponude, sa sqede}im omjerom kriterija:   

-    cijena     90% 

-    kvalitet     5% 

-    rok isporuke     5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom od dana objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH" u prostorijama Republi~ke uprave civilne za{tite, Isto~no Sarajevo, Vuka Karaxi}a broj 17, u vremenu od 9,00 do 15,00 ~asova. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od zvani~nih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 25. 2. 2009. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Opcija va`ewa ponude je najmawe 90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe tenderskih ponuda koji je nazna~en u obavje{tewu o nabavci 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvarawe ponuda obavi}e se u prostorijama Republi~ke uprave civilne za{tite RS, Isto~no Sarajevo, Vuka Karaxi}a 17, dana 25. 2. 2009. godine u 12,30 ~asova u kancelariji broj 312 (Nastavni kabinet) 

Ponude koje pristignu nakon isteka roka za podno{ewe ponuda ne}e biti razmatrane i vrati}e se ponu|a~u neotvorene. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavqaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji sa jednom kopijom, propisno ovjereno od strane ponu|a~a u propisno zape~a}enoj koverti s naznakom: "Ponuda za isporuku robe za lot/ove broj________ - NE OTVARAJ" li~no na protokol Republi~ke uprave civilne za{tite ili putem po{te na adresu: Republi~ka uprava civilne za{tite RS, Isto~no Sarajevo, Vuka Karaxi}a 17. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a ponu|a~a u otvorenom postupku i zadr`ava pravo neprihvatawa niti jedne ponude ili poni{tewa oglasa u bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama. 

(1-11-1029-09) 


11 - JANAB 


BH TELECOM DD SARAJEVO
DIREKCIJA TRAVNIK 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 001-O/08 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik 

Kontakt osoba: Almadin Isakovi}, Bakaran Alina 

Adresa: Prnjavor 11 

Po{tanski broj: 72270 

Grad: Travnik 

PDV broj: 200211100005 

Telefon: 030/519-845, 519-817 

Fax: 030/519-813 

E-mail: almadin.isakovic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba/travnik.html 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom/lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak broj 001-O/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka kancelarijskog materijala kako slijedi: 

LOT 1 Toneri, ketrid`i i ink jet 

LOT 2 Kancelarijski materijal 

LOT 3 Sitan inventar, gotova {tampana roba, {tampana roba i ostalo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj specifikaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco Direkcija Travnik (sukcesivne isporuke) 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, kako je navedeno u opisu predmeta ugovora 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor traje godinu dana od momenta obostranog potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

U skladu sa va`e}im propisima, navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

U skladu sa va`e}im propisima, navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da   

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti od 26. 1. 2009. godine u Direkciji Travnik, Prnjavor 11 Travnik, II sprat kancelarija 87 ili uputiti zahtjev na fax broj 030/519-813. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Svaki radni dan od 8,00 do 15,00 sati od dana objavljivanja oglasa do 25. 2. 2009. godine u kancelariji br. 83 na adresi BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik, Prnjavor 11 

Datum i vrijeme podno{enja ponuda: do 25. 2. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e se odr`ati 25. 2. 2009. godine u 13,00 sati u sali 79 u BH TELECOM d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik, Prnjavor 11 Travnik 

(1-11-1031-09) 


11 - JANAB 


MINISTARSTVO UNUTRA[WIH POSLOVA
REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS 

Kontakt osoba: Milovan \uri} 

Adresa: Bulevar D. Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: 051/334-364 

Faks: 051/334-395 

E-mail: umf@mup.vladars.com 

Internet adresa: www.mup.vladars.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Vidi Aneks A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Vidi Aneks A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Vidi Aneks A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne, LOT 1, 2 i 3 

Da, LOT 4 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka kancelarijskog materijala, papira, tonera i ketrixa 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka papira i papirne konfekcije 

LOT 2    Nabavka kancelarijskog pribora 

LOT 3    Nabavka tonera, ketrixa za HP, Canon, Epson,
        Brother, Lexmark, Oki, Xerox, Minolta, Toshiba

        {tampa~e i kopir aparate 

LOT 4    Nabavka ra~unarskih komponenti i mre`ne opreme 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

LOT 1    cca 200.000,00 KM 

LOT 2    cca   40.000,00 KM 

LOT 3    cca 350.000,00 KM 

LOT 4    cca 120.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Bulevar D. Maksimovi} 4, 78000 Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude dostavqati pojedina~no po lotovima. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

12 mjeseci, isporuka 12 puta godi{ewe i sukcesivno po potrebi 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    dokaz o pla}enim porezima/uvjerewe uprave za oporezivawe ne starije od 90 dana, original ili ovjerena kopija 

-     dokaz o pla}enom zdravstvenom osigurawu zaposlenih/zavod za zdravstveno osigurawe, sa 12. mjesecom 2008. godine, original ili ovjerenu kopiju   

-     dokaz o pla}enim doprinosima za penziono osigurawe/zavod za PIO, sa 12. mjesecom 2008. godine, original ili ovjerena kopija    

-     potvrda da se ne vodi postupak ste~aja ili likvidacije ili da nije objavqeno okon~awe ste~aja ili likvidacije/dokaz registarskog suda, original ili ovjerenu kopiju ne stariju od 90 dana 

-     uvjerewe da pravno lice nije pravosna`nom presudom osu|eno na bilo koje kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa/dokaz nadle`nog suda, original ili ovjerena kopija ne starija od 90 dana 

-     uvjerewe da pravno lice nije ka`weno za privredni prestup, zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticawa dobiti/dokaz nadle`nog suda, original ili ovjerenu kopiju ne stariju od 90 dana, ili izjava odgovornog lica 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    rje{ewe o upisu u sudski registar iz predmeta nadmetawa/original ili ovjerena kopija 

-    jedinstveni identifikacioni broj/original ili ovjerenu kopiju 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stawa i uspjeha po uslovima iz tenderske dokumentacije 

-    izjava o cijenama prema uslovima iz tenderske dokumentacije 

-    izjava o prihvatawu pla}awa u roku od 60 ({ezdeset) dana od dana isporuke  

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    lista glavnih isporuka, usluga dobavqa~a izvr{enih u posqedwoj godini dana s vrijednostima, datumima i primaocima uz osigurawe dokumenata i formi potvrda izvr{enih isporuka, usluga koje su izdali primaoci, ili izjavu dobavqa~a o izvr{enim isporukama, uslugama 

-    certifikati proizvo|a~a za autorizovanog distributera (LOT 3 i LOT 4) 

-    izjava da }e isporu~eni proizvodi biti propisno deklarisani 

-    uzorke proizvoda koji su predmet isporuke, za LOT 2 

-    ponuda za svaki lot mora biti kompletna, tj. moraju biti ponu|eni svi artikli iz specifikacije, ina~e se nepotpune ponude ne}e uzimati u razmatrawe    

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

LOT 1, 2 i 3 

a)    Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

LOT 4 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda po pitawu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena    70% 

    2) kvalitet    30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od 3 dana od prijema zahtjeva za dostavqawe tenderske dokumentacije. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM po svakom lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 2. 2009. godine do 16,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

27. 2. 2009. godine u 10,00 ~asova 

Bawa Luka, Bulevar D. Maksimovi} 4 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Uplata naknade za tendersku dokumentaciju vr{i se na ra~un Javnih prihoda RS, broj 5620990000055687, vrsta prihoda 722511, buxetska organizacija 0712108, {ifra op{tine 002, sa naznakom nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju.  

Sredstva upla}ena za tro{kove tend. dokumentacije se ne vra}aju ponu|a~u.  

Ministarstvo unutra{wih poslova Bawa Luka ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimi~no svaku ponudu, poni{ti nadmetawe ili odbije sve ponude i bilo koje vrijeme prije sklapawa ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS 

Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove 

Kontakt osoba: An|elko Mihaqica 

Adresa: Bulevar D. Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401630930005 

Telefon: 051/334-368, 334-394 

Faks: 051/334-395 

E-mail: umf@mup.vladars.com 

Internet adresa: www.mup.vladars.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS 

Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove 

Kontakt osoba: Jasna Kova~evi} 

Adresa: Bulevar D. Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Telefon: 051/334-394 

Faks: 051/334-395 

E-mail: jasna.kovacevic@mup.vladars.com 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Ministarstvo unutra{wih poslova RS 

Uprava za materijalno-finansijske i imovinske poslove 

Adresa: Bulevar D. Maksimovi} 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Telefon: 051/334-364 

Faks: 051/334-395 

(1-11-1032-09) 


11 - JANAB 


MH ERS ZP "HIDROELEKTRANE NA DRINI" AD VI[EGRAD 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: MH ERS ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. Vi{egrad 

Kontakt osoba: Komercijalna slu`ba preduze}a 

Adresa: Nezuci 42 

Po{tanski broj: 73240 

Grad: Vi{egrad 

Identifikacioni broj: 400497620000 

Telefon: 058-635-211 

Fax: 058-620-202 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1 Odluka o nabavci broj NO-19-13/08 od 1. 12. 2008. godine 

LOT 2 Odluka o nabavci broj NO-19-22/08 od 1. 12. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet nabavke je:   

LOT 1 Kancelarijski materijal 

LOT 2 Toneri i ketrid`i 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji za oba lota posebno. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

LOT 1    MH ERS ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d. 

        Vi{egrad, Nezuci 42, 73240 Vi{egrad 

LOT 1    MH ERS ZP "Hidroelektrane na Drini" a.d.
        Vi{egrad, Nezuci 42, 73240 Vi{egrad 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

1.    uvjerenje da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

2.    uvjerenje da ponu|a~ nije predmet postupka za progla{enje ste~aja ili prisilne likvidacije 

3.    uvjerenje da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina 

4.    uvjerenje da je ponu|a~i ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje PIO/MIO i zdravstveno osiguranje 

5.    uvjerenje da je ponu|a~ ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza 

Sva uvjerenja moraju biti original ili ovjerene kopije ne starije od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

1.    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom 

2.    poreski i identifikacioni broj 

3.    rje{enje o upisu u sudski registar sa prilozima 

4.    uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatu vrijednost 

Svi dokumenti moraju biti ovjerene kopije ne starije od tri mjeseca. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

LOT 1    Ponu|a~i su obavezni dostaviti katalog za svu robu,
        a za pozicije koje su nazna~ene u tenderskoj
        dokumentaciji OBAVEZNI su dostaviti i uzorak 

LOT 2    Za sve pozicije u tenderskoj dokumentaciji obavezno
        je dostavljanje originalnih uzoraka 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ponu|ena cijena    u~e{}e    55% 

    2)    kvalitet    u~e{}e    40% 

    3)    rok isporuke    u~e{}e    5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa aktuelnom Odlukom Savjeta ministara BiH. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 20. 2. 2009. godine. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavljaju na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 2. 2009. godine do 11,30 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 2. 2009. godine 

Vi{egrad, Upravna zgrada ugovornog organa, Nezuci 42 

Za LOT 1 u 12,00 ~asova 

Za LOT 2 u 13,00 ~asova 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Prije kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, ponu|a~i mogu biti pozvani da daju dodatne informacije u vezi sa dostavljenom ponudom. 

2.    Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti li~no u prostorijama Preduze}a ili putem faxa na pismeni zahtjev, na poziv ponu|a~a na broj 058-620-202 do 20. 2. 2009. godine. 

3.    Ugovorni organ zadr`ava pravo da prihvati (u potpunosti ili djelimi~no) ponude, odbije sve ponude prije njihova prihvatanja ili poni{ti nadmetanje u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponu|a~ima i pri tome ne snosi nikakve tro{kove u vezi sa sudjelovanjem ponu|a~a u postupku nadmetanja, shodno ~lanu 12. Zakona o javnim nabavkam BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

4.    Pismene ponude se dostavljaju u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda - (LOT ____ , naziv nabavke) -  NE OTVARAJ" na adresu Preduze}a: "Hidroelektrane na Drini" a.d. 73240 Vi{egrad, Nezuci broj 42. 

(1-11-1046-09) 


11 - JANAB 


OP[TINA MRKOWI] GRAD 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Mrkowi} Grad 

Kontakt osoba: Milorad Pavlovi} 

Adresa: Trg kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1 

Po{tanski broj: 70260 

Grad: Mrkowi} Grad 

Identifikacioni broj: 4401198330000 

Telefon: 050/220-920 

Faks: 050/220-955 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj: 034-404-4/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka goriva za grijawe 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Op{tina  Mrkowi} Grad 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Otkup tenderske dokumentacije iznosi 100,00 KM po lotu. Uplata se vr{i na ‘iro ra~un 562-099-00013398-70, vrsta prihoda 722521, {ifra op{tine 067 (navesti broj lota za koji se vr{i uplata) 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ne 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 2. 2009. godine do 8,30 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvarawe ponuda }e se odr`ati u maloj sali Op{tine Mrkowi} Grad, 23. 2. 2009. godine u 9,00 sati 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Organ zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora, a da se pri tome ne izlo`i nikakvoj odgovornosti prema ponu|a~ima. 

(1-11-1047-09) 


11 - JANAB 


"APOTEKARSKA USTANOVA" PO GRADI[KA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

RADOVI 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Apotekarska ustanova" PO Gradi{ka 

Kontakt osoba: Suboti} Marija, dipl. ek. 

Adresa: Vidovdanska 11 

Po{tanski broj: 78400 

Grad: Gradi{ka 

Identifikacioni broj: 401042160007 

Telefon: 051/813-622 

Faks: 051/814-768 

E-mail: apotekag@rskoming.net 

Internet adresa: www.apoteke-gradiska.rs.ba 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora Apotekarske ustanove Gradi{ka broj 01-171-XIV-3/08 od  13. 11. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Adaptacija poslovnog prostora u prizemqu PGL-a za potrebe proizvodwe sirupa. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Obim ugovora nazna~en u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Proizvodno galenski laboratorij Apotekarske ustanove Gradi{ka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

90 dana od dana zakqu~ewa ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    izjava ovjerena od strane ponu|a~a da nema ograni~ewa u smislu ~l. 23. Zakona o javnim nabavkama. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    ta~an naziv i adresa ponu|a~a 

-    ovjerena fotokopija izvoda iz sudskog registra sa prilozima 

-    ovjerena kopija IB 

-    licenca da ispuwava uslove za izvo|ewe gra|. radova 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    lista usluga istih ili sli~nih predmetu ugovora koji je ugovorni organ imao u 2 posqedwe godine (referens lista) sa najmawe 3 ugovora 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena     u~e{}e 70% 

    2) uslovi i na~in pla}awa     u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 2. februara 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 200,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Svi slu`beni jezici BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 2. 2009. godine do 12,00 ~asova na protokol Apotekarske ustanove 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Ponude dostaviti u posebno zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za adaptaciju poslovnog prostora prizemqa PGL-a za potrebe proizvodwe sirupa - NE OTVARAJ" 

26. 2. 2009. godine u 14,30 ~asova Apotekarska ustanova Gradi{ka, Vidovdanska 11 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u Apotekarskoj ustanovi Gradi{ka, zgrada Proizvodno-galenskog laboratorija (u krugu medicinskog centra), Mladena Stojanovi}a 10, svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 ~asova od 2. februara pa nadaqe. Kontakt osoba Marija Suboti}. 

Dokumentacija se preuzima prilagawem dokaza o bespovratnoj uplati naknade na ‘.r. Apotekarske ustanove Gradi{ka broj 5710200000030420, vrsta prihoda 722 521 kod Komercijalne banke, svrha: uplata za tendersku dokumentaciju. 

Od ponu|a~a se prilikom ponude mogu tra`iti dodatna obja{wewa i informacije u ciqu kvalitetnijeg odabira najpovoqnijeg ponu|a~a. 

Ugovorni organ zadr`ava pravo da u potpunosti ili djelimi~no prihvati ili odbije svaku ponudu prije zakqu~ivawa ugovora. 

Otvarawe ponuda je javno i zainteresovani ponu|a~i mogu da prisustvuju sjednici Komisije za javne nabavke. 

Dokumentacija koju ponu|a~ dostavi mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. 

(1-11-1061-09) 


11 - JANAB 


ZAVOD ZA ZA[TITU @ENSKE DJECE I OMLADINE VI[EGRAD 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Zavod za za{titu ‘enske djece i omladine Vi{egrad 

Kontakt osoba: Nikoli} Milan 

Adresa: Bir~anska bb 

Grad: Vi{egrad 

Identifikacioni broj: 4400506120007 

Telefon: 058/620-099, 058/630-452 

Faks: 058/620-099 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba, Odluka broj 30/09 od 16. januara 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugaq za centralno grijawe prostorija ugovornog organa prema opisu u tenderskoj dokumentaciji. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Ugaq za kotlove centralnog grijawa................................ 350 tona 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Zavod za za{titu ‘enske djece i omladine Vi{egrad, Bir~anska bb. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Sukcesivna isporuka do 15. septembra 2009. godine prema rokovima datim u tenderskoj dokumentaciji 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena     85% 

    2) rok isporuke     10% 

    3) uslovi pla}awa     5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA (~lan 34. ZJN) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se izdaje na zahtjev ponu|a~a uz podno{ewe dokaza o uplati tenderske dokumentacije od 100,00 KM, na ‘iro ra~un ugovornog organa 5520180001331282 kod Hypobanke Bawa Luka, Ekspozitura Vi{egrad ili na blagajni ugovornog organa, sa oznakom "Otkup tenderske dokumentacije".  

O preuzimawu tenderske dokumentacije izdaje se potvrda. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude dostaviti na adresu ili na protokol ugovornog organa do 26. februara 2009. godine do 15,00 ~asova, bez obzira na na~in dostave. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

30 dana od dana nakon isteka krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Dana 27. februara 2009. godine, na sastanku Komisije za javne nabavke sa po~etkom u 11,00 ~asova u prostorijama ugovornog organa u Vi{egradu, Bir~anska bb. 

Javnom otvarawu ponuda mo`e prisustvovati po jedan ovla{teni predstavnik (pismeno ovla{tewe) svakog ponu|a~a koji je na vrijeme dostavio svoju ponudu. 

Neblagovremene ponude vrati}e se neotvorene. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponude se dostavqaju u zape~a}enoj koverti, sa nazivom ponu|a~a i wegovom adresom na jednom od slu`benih jezika u BiH, na adresu: Zavod za za{titu ‘enske djece i omladine Vi{egrad, Bir~anska bb. 

    Na koverti obavezno nazna~iti "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU, NE OTVARAJ". 

    Ponude se mogu dostavqati po{tom ili direktno na protokol ugovornog organa u mjestu sjedi{ta. 

2.    Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente u ovom obavje{tewu o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti odba~ena zbog formalno-pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

3.    Sva uvjerewa, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 

4.     Dokumenti u ponudi moraju biti poredani i numerisani rednim brojem iz ovog sadr`aja, osim kataloga, tehni~ke dokumentacije ili sertifikata. 

5.    Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a nastale po ovom obavje{tewu o javnoj nabavci. 

6.    Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak dodjele iz razloga-slu~ajeva navedenih u ~lanu 12. i 46. Zakona o javnim nabavkama, o ~emu }e obavijestiti ponu|a~e. 

(1-11-1073-09) 


11 - JANAB 


"JP BH PO[TA" DOO SARAJEVO
CENTAR PO[TA TRAVNIK 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10.7.6-13.73-371/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: "JP BH PO[TA" d.o.o. Centar po{ta Travnik 

Kontakt osoba: ^alki} Amir 

Adresa: Prnjavor 11 (za teh. dokumentaciju - Protokol) 

Po{tanski broj: 72270 

Grad: Travnik 

Identifikacioni broj: 4200682211150 

Telefon: 030/547-121 i 030/547-102 

Fax: 030/547-101 

E-mail: amirc@bhp.ba 

Internet adresa: www.bhp.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor(i( o nabavci te~nih goriva sa sukcesivnom isporukom putem benzinskih pumpi za potrebe Centra po{ta Travnik - shodno tenderskoj dokumentaciji. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet otvorenog postupka - dodjele ugovora - nabavka te~nih goriva (DIZEL - EN 590, BMB 95 - EN 228, MB 98-BAS 1001) sa sukcesivnom isporukom putem benzinskih pumpi za potrebe  "JP BN PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Centar po{ta Travnik u 2009. godini, po lotovima kako slijedi: 

LOT 1    Nabavka te~nih goriva sa sukcesivnom isporukom za
        podru~je op{tina Gornji Vakuf, Bugojno i Donji
        Vakuf 

LOT 2    Nabavka te~nih goriva sa skucesivnom isporukom za
        podru~ja op{tina Travnik, Novi Travnik i Vitez 

LOT 3    Nabavka te~nih goriva sa sukcesivnom isporukom za
        podru~je op}ine Fojnica 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Benzinske pumpe ponu|a~a kojima budu dodijeljeni ugovori o javnoj nabavci 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili dva lota ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Originalna bezuslovna bankovna garancija poslovne banke za ozbiljnost i osiguranje ponude za LOT 1 i LOT 2 POSEBNO u iznosu od 2.000,00 KM, sa rokom va`nosti opcije ponude. Za LOT 3 ugovorni organ ne zahtijeva garanciju ponude. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Za ugovorni organ nije prihvatljiva garancija izdata od strane ABS banke d.d. Sarajevo 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava ponu|a~a da }e u slu~aju dodjele ugovora, obezbijediti bezuslovnu (bez prigovora) bankarsku garanciju za dobro izvr{enje posla-ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora koja }e poslu`iti za pokrivanje {teta i tro{kova koje ugovorni organ mo`e imati ukoliko izabrani ponu|a~ prekr{i ugovor o nabavci od potpisivanja ugovora do isteka ugovora, na na~in kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Za ugovorni organ nije prihvatljiva garancija izdata od strane ABS banke d.d. Sarajevo 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama, na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji - sadr`aj ponude. 

Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave nadle`nih organa ne smiju biti starija od 3 (tri) mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ne 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ovla{tenja i izjave kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

-    certifikat o kvalitetu goriva prema va`e}im standardima 

-    lista sa lokacijama benzinskih pumpi prema zahtjevu u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 18. 2. 2009. godine do 16,00. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 2. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 2. 2009. godine u 12,15 sati 

Centar po{ta Travnik, Prnjavor 11, 72270 Travnik - sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti na Protokolu,"JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Centar po{ta Travnik, Prnjavor 11, 72270 Travnik, uz dokaz o uplati nepovratnog iznosa - 50,00 KM. Pla}anje je potrebno izvr{iti na ra~un broj 3389002210443964 kod UniCredit banke d.d. Glavna Filijala Travnik u korist "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Centar po{ta Travnik uz naznaku: "Tenderska dokumentacija za nabavku te~nih goriva za potrebe Centra po{ta Travnik". Ponu|a~ je du`an, prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije, uz kopiju uplatnice dostaviti i kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog formalno-pravnih ili su{tinskih nedostataka. Sva uvjerenja, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti starije od 90 dana. 

Ponu|a~ je du`an ponudu za svaki lot na koji se prijavljuje posebno zapakovati u kovertu i na istoj jasno nazna~iti obavje{tenje o nabavci sa brojem povodom kojeg se prijavljuje kao i broj lotova na koji se prijavljuje. 

Zape~a}enu ponudu (original) sa punom adresom ponu|a~a sa naznakom: "Ponuda za nabavku te~nih goriva - NE OTVARAJ" sa naznakom lotova za koje ponu|a~ dostavlja, dostavite po{tom ili li~no na Protokol "JP BH PO[TA" d.o.o. Sarajevo, Centar po{ta Travnik, Prnjavor 11, 72270 Travnik, najkasnije do roka navedenog u ta~ki IV.6. 

Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka bez obzira kada su poslane, ne}e biti uzete u razmatranje. 

Tekst javnog nadmetanja objavljen je u "Slu`benom glasniku BiH" i na web stranici www.bhp.ba. 

(1-11-1074-09) 


11 - JANAB 


OP]INA STOLAC 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Op}ina Stolac 

Kontakt osoba: \uro Prka~in, dipl. oecc. 

Adresa: Kralja Tomislava bb 

Po{tanski broj: 88360 

Grad: Stolac 

Identifikacijski broj: 4227208720006 

Telefon: 036/853-101 

Fax: 036/853-229 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava i isporuka gra|evinskog materijala za potrebe op}ine Stolac 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna nabava i isporuka gra|evinskog materijala za potrebe op}ine Stolac 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Podru~je op}ine Stolac 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godinu dana od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se preuzeti u uredu na~elnika svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM, a upla}uje se na ra~un javnih prihoda Op}ine Stolac broj 3380002200020018, vrsta prihoda 722439 otvoren kod UniCredit Bank d.d. Mostar, Poslovnica Stolac. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 2. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

45 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

24. 2. 2009. godine u salonu Op}ine Stolac sa po~etkom u 12,30 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Zape~a}ene ponude sa punom adresom ponu|a~a dostaviti osobno ili po{tom na adresu: 

Op}ina Stolac, Kralja Tomislava bb, sa naznakom: "Javni natje~aj za nabavu i isporuku gra|evinskog materijala za potrebe op}ine Stolac". 

(1-11-1094-09) 


11 - JANAB 


FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE/FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje/Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje 

Kontakt osoba: Eldijana [abanovi} i Anja Ba~i} 

Adresa: Dubrova~ka bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227137790008 

Telefon: 036/321-626, 033/723-120 

Fax: 036/313-284 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

Na telefon: 036/321-627 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

Kod Anje Ba~i} 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Odluka Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko/pen- zijsko i invalidsko osiguranje broj UO-17/08, UO-19/08, UO-20/08 i UO-21/08 od 22. 12. 2008. godine - Nabavka uredskog materijala, tonera i ribona, obrazaca i sanitarija za potrebe Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka uredskog i potro{nog materijala za potrebe
        Federalnog zavoda za MIO/PIO 

LOT 2    Nabavka tonera i ribona za potrebe FZMIO/PIO 

LOT 3    Nabavka obrazaca za potrebe FZMIO/PIO 

LOT 4    Nabavka potro{nog materijala (sanitarija) za potrebe
        FZMIO/PIO 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Poslove prostorije FZMIO/PIO u Sarajevu, Mostaru, Biha}u, Gora`du, Ljubu{kom, Ora{ju, Livnu, Travniku, Tuzli i Zenici. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot ili vi{e lotova. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1 (jedna) godina od dana dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda sa sljede}im potkriterijima: 

    1. cijena     80% 

    2. na~in pla}anja     20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se dobiti svaki radni dan od 26. 1. 2009. godine, do 20. 2. 2009. godine, uz prilo`eni dokaz o uplati 50,00 KM po lotu, na ra~un Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, broj 132 700 2000 763 709, otvoren kod kod NLB Tuzlanske banke, s naznakom "TRO[KOVI TENDERA FZ MIO/PIO, BROJ 4/08". 

Sredstva upla}ena za tro{kove tendera se ne vra}aju ponu|a~u.   

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 24. 2. 2009. godine: 

- do 11,00 sati za LOT 1 

- do 11,45 sati za LOT 2 

- do 12,30 sati az LOT 3 

- do 13,15 sati za LOT 4 

na Protokol Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Dubrova~ka b.b., Mostar. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

120 dana nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 2. 2009. godine: 

- u 11,15 sati za LOT 1 

- u 12,00 sati za LOT 2 

- u 12,45 sati za LOT 3 

- u 13,30 sati za LOT 4 

U zgradi Federalnog zavoda za MIO/PIO, Mostar, Dubrova~ka bb, III sprat 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponude se dostavljaju odvojeno za svaki lot u zatvorenoj koverti sa potpisom, pe~atom i naznakom LOT ___. 

Na prednjoj strani koverte navesti: "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK" - "NE OTVARAJ", Tender broj 4/08 za LOT____. 

Na pole|ini koverte navesti punu adresu, naziv, kontakt telefon i kontakt osobu ponu|a~a. 

Sve stranice ponude (sa prilozima) treba numerisati. 

Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a, te zadr`ava pravo da pribavi ili odbije svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN BiH.  

(1-11-1101-09) 


11 - JANAB 


ZDRAVSTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA KLJU^"
KLJU^ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Zdravstvena ustanova "Dom zdravlja Klju~" 

Kontakt osoba: Kova~evi} Almir, dipl. iur. 

Adresa: [ehi}ka 1 

Po{tanski broj: 79 280 

Grad: Klju~ 

Identifikacioni broj: 263133500001 

Telefon: 037/661-120 i 661-384 

Fax: 037/661-120 

E-mail: dzkljuc@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za sukcesivnu nabavku i pru`anje usluga u ZU Dom zdravlja Klju~ u 2009. godini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Sanitetski materijal; LOT 2 Laboratorijski materijal; LOT 3 Stomatolo{ki materijal; LOT 4 Gorivo i mazivo 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Utvr|ena je po lotovima u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

ZU "Dom zdravlja" Klju~, [ehi}ka 1, 79 280 Klju~ 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. ZJN (a, b, c, d, e, i f) i ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca. 

Svaki dokaz mora biti original ili ovjerena kopija. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dostaviti: 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona i faksa 

-    ovjereno rje{enje upisa u sudski registar 

-    ovjereni PDV broj 

-    dokazi ne stariji od tri mjeseca 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    uvjerenje ili potvrda poslovne banke o solventnosti ponu|a~a 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    na tenderskoj dokumentaciji ovjerenu ponudu sa ukupnim iznosom sa PDV-om izra`enim u KM 

-    izjavu ponu|a~a da rok isporuke tra`ene robe ne}e biti du`i od 10 dana 

-    izjavu o nepromjenljivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora izuzev LOT 4 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, sukladno Odluci Vije}a ministara BiH 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 22. 2. 2009. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 100,00 KM po lotu. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 2. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 2 mjeseca /ili 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 2. 2009. godine u 12,00 sati 

Klju~ 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti od 26. 1. 2009. godine u prostorijama uprave svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati, uz podno{enje dokaza o uplati na ime naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 100,00 KM po lotu, na broj ra~una 1990440002000723 kod ABS banke d.d. u Klju~u sa oznakom: "Otkup tenderske dokumentacije". 

Ponu|a~i su du`ni dostaviti ponudu u zape~a}enoj koverti sa naznakom: "PONUDA - NE OTVARAJ" i naznakom lota na koji se ponuda odnosi, li~no na protokol Ustanove ili preporu~eno po{tom na adresu Ustanove, do datuma i vremena navedenog u obavje{tenju. 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici ponu|a~a uz pismeno ovla{tenje. 

O rezultatima otvorenog postupka ponu|a~i }e biti obavije{teni u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku, zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje djelimi~no ili u cijelosti, prihvati ili odbije svaku ponudu u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima u skladu sa ~lanom 12. ZJN. 

(1-11-1107-09) 


11 - JANAB 


ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD
GACKO   

PONOVNO OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 84/08 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: ZP "Rudnik i Termoelektrana Gacko" a.d. Gacko 

Kontakt osoba: @arko Boqanovi}, dipl. ecc. 

Adresa: Industrijska zona bb 

Po{tanski broj: 89240 

Grad: Gacko 

Identifikacioni broj: 4401387900003 

Telefon: 059/464-222 

Faks: 059/464-085 

E-mail: rtegac08@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

Kontakt osoba za tehni~ka pitawa: Krtolica Milivoje, tel. 059/464-413 

Kontakt osoba za op{ta pitawa: Dragan Dra{kovi}, tel. 059/463-283 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

Kontakt osoba: @arko Boqanovi}, tel. 059/464-413 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Soba protokola, Upravna zgrada ZP "Rudnik i Termoelektrana" Gacko 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 84/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka dostavnog vozila "Ceddy" za potrebe Sektora komercijale ZP Rudnik i TE Gacko, a.d. Gacko 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Jedno vozilo. Detaqna specifikacija data je u tenderskom dokumentu. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Lokalitet: ZP Rudnik i TE Gacko, a.d. Gacko 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Maksimalno 90 dana od dana zakqu~ewa ugovora. 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti navedene garancije za dobro izvr{ewe posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatqive od strane ZP Rudnik i TE Gacko a.d. Gacko, ili sertifikovani ~ek ili kreditno pismo, u trajawu 30 dana vi{e od trajawa ugovora.   

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. ZJN, ne stariji od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar; ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera 

-    dokaz da je ponu|a~ ovla{teni zastupnik proizvo|a~a ili ovla{teni diler za predmetnu robu 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija bilansa stawa i bilansa uspjeha za 2007. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoqnija ponuda prema sqede}im potkriterijumima: 

    1.    cijena     u~e{}e 80% 

    2.    tehni~ka sposobnost     u~e{}e 20% 

    koji su razra|eni u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 5% prema Odluci Vije}a ministara BiH, "Slu`beni glasnik BiH", broj 50/05. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 26. 1. 2009. godine do  23. 2. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM / 51 evro. 

Pla}awe izvan BiH se vr{i preko Nove bawalu~ke banke, a.d. Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na telefon broj 059/464-413. 

Pla}awe unutar BiH vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem Nove bawalu~ke banke a.d. Bawa Luka na ra~un broj 5510560001580762,  u korist ZP "Rudnik i TE" Gacko, otkup tenderske dokumentacije,  tender  broj 84/08: Nabavka dostavnog vozila "Ceddy" za potrebe Sektora komercijale Rudnik i TE Gacko. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Do 23. 2. 2009. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 2. 2009. godine 

Gacko, Industrijska zona bb, Upravna zgrada "Rudnika  i TE" Gacko, a. d. Gacko 

Vrijeme otvarawa ponuda: 13,00 ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PRESTANAK POSTUPKA DODJELE UGOVORA I TRO[KOVI PONUDE 

Prestanak postupka dodjele ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN, a da pritom ZP "Rudnik i TE" a. d. Gacko, ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. 

(1-11-1111-09) 


11 - JANAB 


OP[TINA BIJEQINA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ OP-01/09 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Op{tina Bijeqina 

Kontakt osoba: Mitar [kori} 

Adresa: Trg kraqa Petra I Kara|or|evi}a 1 

Po{tanski broj: 76 300 

Grad: Bijeqina 

Identifikacioni broj: 4400358930002 

Telefon: 055/233-112 

Faks: 055/210-162 

E-mail: javnab.sobn@gmail.com 

Internet adresa: www.sobijeljina.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

"Nabavka roba za potrebe ~ajne kuhiwe Administrativne slu`be op{tine Bijeqina tokom 2009. godine i 2010. godine" 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

"Nabavka roba za potrebe ~ajne kuhiwe Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina tokom 2009. godine i 2010. godine" 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Op{tina Bijeqina 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne}e se prihvatiti alternativne ponude. 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Ima se obaviti najkasnije od dana potpisivawa ugovora do 31. 12. 2010. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Bankarska garancija za ozbiqnost ponude, u iznosu od  2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokaz prema ~lanu 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak sa zakqu~ivawem okvirnog sporazuma 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i uz prethodnu uplatu od 125,00 KM na ra~un javnih prihoda Op{tine Bijeqina kod ProCredit Bank broj 194-110-26411001-35, vrsta prihoda 729124, buxetska organizacija 9999999, sa nazivom javne nabavke. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude dostaviti na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude dostaviti u pisarnicu zgrade Administrativne slu`be op{tine Bijeqina zakqu~no sa 24. 2. 2009. godine do 13,30 ~asova, bez obzira na na~in dostave - vidjeti ta~ku I.4. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Minimalni vremenski period va`nosti ponude je 90 dana nakon otvarawa ponude. 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvarawe ponuda }e se komisijski izvr{iti 24. 2. 2009. godine u 14,00 ~asova u prostorijama Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda se dostavqa tako {to se tra`ena dokumentacija, zajedno sa ponudom upakuje u jednu kovertu sa naznakom: "Nabavka roba za potrebe ~ajne kuhiwe Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina tokom 2009. godine i 2010. godine" - NE OTVARAJ. 

Otvarawu ponuda mo`e prisustvovati jedan predstavnik ponu|a~a, uz pismeno ovla{tewe. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku. 

Razmatra}e se samo one ponude koje su pristigle zakqu~no sa 24. 2. 2009.  godine do 13,30 ~asova na pisarnicu Administrativne slu`be Op{tine Bijeqina. 

(1-11-1129-09) 


11 - JANAB 


KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO
SARAJEVO 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 145/08-P 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl. ecc. 

Adresa: Jaroslava ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033/237-655 

Fax: 033/200-313 

E-mail: visnjas@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba. 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Ra{id Karamustafi}, dipl . ing. gra|. 

Adresa: Terezija 38 

Telefon: 033/203-059 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Karaslihovi} Lejla, ing. gra|. 

Adresa: Terezije 38, soba 36 

Grad: Sarajevo 

Telefon: 033/200-313 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Adresa: Terezije 38 soba 20 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender 145-08-P; Nabavka kanalizacionog materijala (ponovljeni postupak) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 2 Betonske i drena`ne cijevi, {ahtovi i ivi~njaci 

LOT 3 PVC cijevi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljan opis i koli~ine su dati u specifikacijama koje su sastavni dio tenderskih dokumentacija 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco Skladi{te ugovornog organa u Sarajevu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak (~lan 23. stav 1. ta~ka a. i ta~ka b. ZJN) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije pravosna`nom odlukom osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka c  ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije pravosna{nom odlukom progla{en krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ( ~lan 23. stav 1. ta~ka d. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje (~lan 23. stav 1. ta~ka e. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem direktnih poreza (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, izdato od Uprave za indirektno oporezivanje ili nadle`nog organa za indirektno oporezivanje (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

Napomena: Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca.   

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    original ili ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta koje nije starije od tri mjeseca (~lan 24. ZJN BiH). 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-     ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2007. godine (~lan 25. stav 1. ta~ka b. ZJN BiH) 

-    potvrda banke o aktivnosti transakcijskog ra~una koja nije starija od tri mjeseca     

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    certifikati proizvoda i atesti o kvalitetu izdati od strane proizvo|a~a i nadle`ne nacionalne institucije iz zemlje porijekla proizvoda 

-    izjava proizvo|a~a o isporuci originalnih roba dobavlja~u u skladu sa tehni~kim zahtjevima 

-    izjava proizvo|a~a robe o garantnom periodu 

-    izjava dobavlja~a obavezno potpisana i ovjerena koja se nalazi u tenderskoj dokumentaciji (strana 22) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena     u~e{}e     95% 

    2) rok isporuke     u~e{}e     5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 18. 2. 2009. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM po jednom lotu. Uplatu izvr{iti u korist UniCredit Bank d.d. Sarajevo, broj ra~una 338-900-22082747-53 uz naznaku: "Za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo, J. ^ernija 8. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 2. 2009. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 2. 2009. godine od 12,45 sati 

Sarajevo, Terezije 38, prostorije KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji ugovorni organ je definisao i slijede}e: 

-    uslovi i na~in pla}anja: u roku od 90 dana od dana ispostavljanja fakture 

Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade ponude. 

(1-11-1137-09) 


11 - JANAB 


KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO
SARAJEVO 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 148/08-P 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl. ecc. 

Adresa: Jaroslava ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033/237-655 

Fax: 033/200-313 

E-mail: vi{njas@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba. 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

1. LOT 1, LOT 2 

Kontakt osoba: Munib Ku~uk, nast. hem. i bil. 

Adresa: J. ^ernija 8 

Telefon:  033/237-655 

2. LOT 3, LOT 4, LOT 5 

Kontakt osoba: Belma Husi}, dipl. ing. ma{. 

Adresa: J. ^ernija 8 

Telefon: 033/237-655 

3. LOT 6, LOT 7 

Kontakt osoba: Sakib Karasalihovi}, dipl. ing. el. 

Adresa: J. ^ernija 8 

Telefon:  033/237-655 

4. LOT 8 

Kontakt osoba: Mustafa Fejzi}, dipl. ing. ma{. 

Adresa: Terezija 38 

Telefon: 033/203-059 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Karasalihovi} Lejla, ing. gra|. 

Adresa: Terezija 38, soba 36 

Telefon: 033/200-313 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, Terezije 38 soba 20 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender 148-08-P; Nabavka raznih roba (ponovljeni postupak) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Reagensi za DR/2000 HACH za portabl laboratoriju 

LOT 2 Natrijum hipohlorit 

LOT 3 Obojeni metali 

LOT 4 Brave, okovi i spojnim materijal 

LOT 5 Plastika i guma 

LOT 6 Utika~i, prekida~i, uti~nice, patroni i osigura~i 

LOT 7 Razni elektro materijal 

LOT 8 Rezervni dijelovi za specijalna kombinovana vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljan opis i koli~ine su dati u specifikacijama koje su sastavni dio tenderskih dokumentacija 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco Skladi{te ugovornog organa u Sarajevu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak (~lan 23. stav 1. ta~ka a. i ta~ka b. ZJN) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije pravosna`nom odlukom osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka c  ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije pravosna{nom odlukom progla{en krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ( ~lan 23. stav 1. ta~ka d. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje (~lan 23. stav 1. ta~ka e. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem direktnih poreza (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, izdato od uprave za indirektno oporezivanje ili nadle`nog organa za indirektno oporezivanje (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

Napomena: Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca.   

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    original ili ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta koje nije starije od tri mjeseca (~lan 24. ZJN BiH). 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-     ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2007. godine (~lan 25. stav 1. ta~ka b. ZJN BiH) 

-    potvrda banke o aktivnosti transakcijskog ra~una koja nije starija od tri mjeseca     

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    izjava dobavlja~a obavezno potpisana i ovjerena koja se nalazi u tenderskoj dokumentaciji    

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

1.    Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude: 

    LOT 1, LOT 2 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 8 

    1) cijena     u~e{}e     95% 

    2) rok isporuke     u~e{}e     5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 18. 2. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi po jednom lotu 20,00 KM. 

Uplatu izvr{iti u korist UniCredit Bank d.d. Sarajevo, broj ra~una 338-900-22082747-53 uz naznaku: "Za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo, J. ^ernija 8. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 2. 2009. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 2. 2009. godine od 12,30 sati 

Sarajevo, Terezije 38, prostorije KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji ugovorni organ je definisao uslove i na~in pla}anja. 

Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade ponude. 

(1-11-1139-09) 


11 - JANAB 


FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURAWE REPUBLIKE SRPSKE BIJEQINA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: "Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike Srpske Bijeqina" 

Kontakt osoba: Sawa Ra{evi} 

Adresa: Wego{eva 28A 

Po{tanski broj: 76300 

Grad: Bijeqina 

Identifikacioni broj: 4400411170007 

Telefon: 055/211-660; 055/211-661 

Faks: 055/202-936 

E-mail: sanja.rasevic@fondpiors.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka lo`-uqa za grijawe objekata Fonda u Bijeqini 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Sukcesivna isporuka lo` uqa za grijnu sezonu 2009/10. godinu 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

60000 litara, sukcesivno po potrebi kupca 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Fond za PIO PS Bijeqina, Wego{eva 28 a, istankano u rezervoar kupca 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Do ispluwewa obaveza iz predmetnog ugovora 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na wega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. ZJN na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavqawe relevantne djelatnosti kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispuwewe uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispuwewe uslova kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriterijum za dodjelu ugovora je ekonomski najpovoqnija ponuda u smislu ni`e navedenih potkriterijuma: 

-    cijena     55 bodova 

-    uslovi i na~in pla}awa     35 bodova 

-    rok isporuke     10 bodova 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti nakon objavqivawa otvorenog postupka u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama Fonda za PIO RS Bijeqina, Wego{eva 28 A, soba 47, u vremenu od 10,00 do 16,00 ~asova. Zainteresirani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije i potvrde o uplati tro{kova tendera u iznosu od 50,00 KM na ra~un broj: 5651622900000154 u korist Fonda za PIO RS sa naznakom: "Za otkup tenderske dokumentacije za nabavku lo`-uqa". 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Nema posebnih uslova 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 2. 2009. godine do 13,00 ~asova na protokol ugovornog organa 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 2. 2009. godine sa po~etkom u 13,30 ~asova u prostorijama Fonda za PIO RS u Bijeqini u sobi 57. 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

1.    Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu Fond za PIO RS, Wego{eva 28 A, 76300 Bijeqina, sa naznakom: "Ponuda za javnu nabavku-ne otvaraj", sa naznakom predmeta nabavke na koji se odnosi. 

2.    Na pole|ini koverte nazna~iti ime predstavnika ponu|a~a koji }e prisustvovati otvarawu ponuda. 

3.    Ponude koje stignu nakon ovog roka ne}e se uzeti u razmatrawe i bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

4.    Sva uvjerewa, potvrde i druge javne isprave ne smiju biti     starije od 90 dana. 

5.    Fond zadr`ava pravo da poni{ti postupak dodjele ugovora iz razloga navedenih u ~lanu 12. ZJN, i ne snosi nikakve tro{kove koje ponu|a~i mogu imati u otvorenom postupku nadmetawa. 

(1-11-1140-09) 


11 - JANAB 


KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO
SARAJEVO 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 136/08-P 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl. ecc. 

Adresa: Jaroslava ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033/237-655 

Fax: 033/200-313 

E-mail: vi{njas@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba. 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Admir Halilovi}, dipl . ing. ma{. 

Adresa: Paromlinska 60 

Telefon: 033/649-932 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Karaslihovi} Lejla, ing. gra|. 

Adresa: Terezije 38, soba 36 

Grad: Sarajevo 

Telefon: 033/200-313 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, Terezije 38 soba 20 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender 136-08-P; Nabavka vodovodnog materijala (ponovljeni postupak) 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 ^eli~ne pocin~ane cijevi i fitinzi 

LOT 2 Spojni materijal, vijci, dihtunzi i olovo 

LOT 3 Materijal za ku}ne instalacije 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljan opis i koli~ine su dati u specifikacijama koje su sastavni dio tenderskih dokumentacija 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco skladi{te ugovornog organa 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak (~lan 23. stav 1. ta~ka a. i ta~ka b. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije pravosna`nom odlukom osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka c  ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ nije pravosna`nom odlukom progla{en krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ( ~lan 23. stav 1. ta~ka d. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje (~lan 23. stav 1. ta~ka e. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem direktnih poreza (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, izdato od uprave za indirektno oporezivanje ili nadle`nog organa za indirektno oporezivanje (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

Napomena: Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca.   

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    original ili ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta koje nije starije od tri mjeseca (~lan 24. ZJN BiH). 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2007. godine (~lan 25. stav 1. ta~ka b. ZJN BiH) 

-    potvrda banke o aktivnosti transakcijskog ra~una koja nije starija od tri mjeseca     

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    certifikati proizvoda i atesti o ispitivanju kvaliteta izdati od strane proizvo|a~a i nadle`ne nacionalne institucije iz zemlje porijekla proizvoda 

-    izjava proizvo|a~a o isporuci originalnih roba dobavlja~a u skladu sa tehni~kim zahtjevima 

-    izjava proizvo|a~a robe o garantnom periodu 

-    izjava dobavlja~a obavezno potpisana i ovjerena koja se nalazi u tenderskoj dokumentaciji   

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena     u~e{}e     95% 

    2) rok isporuke     u~e{}e     5% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 18. 2. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi po jednom lotu 20,00 KM. 

Uplatu izvr{iti u korist UniCredit Bank d.d. Sarajevo, broj ra~una 338-900-22082747-53 uz naznaku: "Za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo, J. ^ernija 8. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 2. 2009. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 2. 2009. godine od 12,00 sati 

Sarajevo, Terezije 38, prostorije KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji ugovorni organ je definisao i slijede}e: 

- Uslovi i na~in pla}anja: 90 dana od ispostavljanja fakture 

Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade ponude. 

(1-11-1141-09) 


11 - JANAB 


OP]INA GORA@DE 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op}ina Gora`de 

Kontakt osoba: Mirsad Pezo, Elvira Tirovi} 

Adresa: Mar{ala Tita 2 

Po{tanski broj: 73000 

Grad: Gora`de 

Identifikacioni broj: 4245025030009 

Telefon: 221-002 lok. 247, 214 

Fax: 038/221-332 

E-mail: Opcinago.@bih.net.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala i pribora 

LOT 2    Ugovor o nabavci tonera i ketrid`a 

LOT 3    Ugovor o nabavci usluga odr`avanja ra~unara,
        ra~unarske opreme i fotokopir aparata 

LOT 4    Ugovor o nabavci goriva, maziva i autokozmetike 

LOT 5    Ugovor o nabavci vulkanizerskih usluga 

LOT 6    Ugovor o nabavci usluga odr`avanja i servisiranja
        vozila 

LOT 7    Ugovor o nabavci higijenskog materijala 

LOT 8    Ugovor o nabavci materijala za teku}e odr`avanje
        zgrade 

LOT 9    Ugovor o nabavci gra|evinskog i drugog materijala
        za potrebe mjesnih zajednica Op}ine Gora`de 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka kancelarijskog materijala i pribora 

LOT 2    Nabavka tonera i ketrid`a 

LOT 3    Nabavka usluga odr`avanja ra~unara, ra~unarske
        opreme i fotokopir aparata 

LOT 4    Nabavka goriva, maziva i autokozmetike 

LOT 5    Nabavka vulkanizerskih usluga 

LOT 6    Nabavka usluga odr`avanja i servisiranja vozila 

LOT 7    Nabavka higijenskog materijala 

LOT 8    Nabavka materijala za teku}e odr`avanje zgrade 

LOT 9    Nabavka gra|evinskog i drugog materijala za
        potrebe mjesnih zajednica Op}ine Gora`de 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema specifikacijama iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

U Gora`du prema tenderskoj dokumentaciji 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostaviti za jedan LOT, nekoliko lotova ili sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godinu dana od dana potpisivanja ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne zahtijeva se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi da ponu|a~ nema ograni~enja po ~lanu 23. ZJN 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Po ~lanu 24. ZJN dostaviti dokaze 

- ovjerenu kopiju rje{enja o upisu u sudski registar sa ovjerenim prilozima 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 25. ZJN prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. ZJN prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu kriterija odre|enih tenderskom dokumentacijom 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 23. 2. 2009. godine svakim radnim danom do 16,00 sati, zahtjevom na faks broj 038/221-332 ili neposrednim preuzimanjem u kancelariji 39, zgrada Op}ine Gora`de. 

Kontakt osobe Pezo Mirsad i Elvira Tirovi}, telefon 038/221-002 lok. 247 i 256. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Samo jezici koji su slu`beni u Bosni i Hercegovini   

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 2. 2009. godine do 11,00 sati, zgrada Op}ine Gora`de u Centru za pru`anje usluga gra|ana neposrednom predajom ili putem po{te. 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 2. 2009. godine, Velika sala zgrade Op}ine Gora`de i to: 

Za lotove 1, 2, 3, 4 u 12,00 sati 

Za lotove 5, 6, 7, 8 i 9 u 12,30 sati 

Mjesto: zgrada Op}ine Gora`de 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve kopije dokumenata moraju biti propisno ovjerene. 

Ponu|a~i ili njihovi ovla{teni predstavnici imaju pravo prisustva na otvaranju ponuda. 

O izboru najpovoljnije ponude ponu|a~i }e biti obavije{teni u zakonskom roku. 

Op}ina Gora`de ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku, zadr`ava pravo da prihvati ili da odbije svaku ponudu, da odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije dodjele ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost.    

(1-11-1148-09) 


11 - JANAB 


DD "BH TELECOM" SARAJEVO
DIREKCIJA ZENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ OP-OS 01/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: BH Telecom Sarajevo Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Edina Aganovi}, dipl. ecc. 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032/406-373 

Fax: 032/242-902 

E-mail: edina.aganovic@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao u Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao u Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak sa okvirnim sporazumom broj OP-OS 01/09 od 26. 1. 2009. godine 

Nabavka i isporuka goriva za vozila Direkcije Zenica - za Op}inu Zenica 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka goriva za potrebe vozila Direkcije Zenica - Op}ine Zenica 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehni~koj specifikaciji iz tenderske dokumentacije: 

R/B 

NAZIV GORIVA 

Jed. mj./litar 

Ukupno/litara 

1. 

EURODISEL BAS EN 590 

litar 

80.000 

2. 

BEZOLOVNI BENZIN 95 BAS EN 228 

litar 

6.000 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Isporuka u kontinuitetu na paritetu FCO Benzinske pumpe ponu|a~a na podru~ju Op}ine Zenica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Zavr{ava u roku od 12 mjeseci od potpisa ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    uvjerenja nadle`nog suda da ne postoje zakonske smetnje, a koja se izdaju na osnovu podataka iz slu`bene evidencije koje vodi sud, sa va`no{}u 3 mjeseca od datuma izdavanja
(prema ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkam BiH) - kandidat ili ponu|a~ dostavlja potvrde koje izdaje sud da nije: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom ili je u{ao u odre|eni aran`man s povjeriocima, ili je obustavio ili ogran~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili i zemlji u kojoj je registriran 

b)    predmet postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aran`mana povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji registriran 

c)    osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

d)    progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva) 

Ponu|a~ dostavlja i uvjerenja nadle`nih organa, sa va`no{}u 3 mjeseca od datuma izdavanja da je: 

e)    ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

f)    ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili zemlji u kojoj je registriran 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, broj telefona/ telefaksa 

-    mjesto i broj rje{enja upisa ponu|a~a u sudski registar 

-    identifikacioni broj 

-    broj uvjerenja o registraciji poreznog obveznika na dodanu vrijednost (PDV) (Ukoliko je ponu|a~ PDV obveznik) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni postupak - sa okvirnim sporazumom 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena - tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 13. 2. 2009. godine.   

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

26. 2. 2009. godine do 10,00 sati 

Napomena: Ponude isklju~ivo predati na Protokol DD "BH Telecom" Direkcija Zenica do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana nakon krajnjeg roka za za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

26. 2. 2009. godine u 13,00 sati   

Zgrada Direkcije Zenica, Masarykova 46, 

sala na III katu 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Osim elemenata u ovog obavje{tenja koji su navedeni u prethodnim ta~kama, ponuda treba da sadr`i i: 

1.    Predra~un sa~injen na originalnoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije, sa iskazanim jedini~nim cijenama i ukupnom vrijednosti, sa prikazanim porezom na dodanu vrijednost (PDV), izra`eno u konvertibilnim markama (KM). 

    Ponu|ene cijene u momentu ponude moraju biti odobrene od strane Federalnog ministarstva trgovine - Mostar. 

    Predra~un mora sadr`avati sve pojedina~ne stavke, a svaka stranica predra~una mora biti potpisana od strane ovla{tene osobe i ovjerena pe~atom firme ponu|a~a. 

    Ukoliko ponu|a~ u predra~unu nije iskazao PDV kako se tra`i, daje obrazlo`enje o razlogu zbog kojeg PDV nije obra~unat i iskazan. 

2.    Izjavu da }e ukoliko do|e do promjene cijena, dostaviti zahtjev za imjenu uz odobrenje Federalnog ministarstva trgovine o promjeni cijena 

3.    Visina rabata - (ukoliko je ponu|a~ spreman isti ponuditi), sa izjavom o njegovoj nepromjenljivosti tokom trajanja ugovora 

4.    Dostavlja se tehni~ki dio ponude sastavljen u skladu sa specifikacijom iz tenderske dokumentacije, a koji daje informacije o karakteristikama PONU\ENOG GORIVA - odnosno dostavlja se GARANCIJA NA KVALITET prema navedenim normativima 

5.    Izjavu za uslove i na~in pla}anja (bez avansa, po isporuci) 

6.    Izjava ponu|a~a da }e fakture zajedno sa pregledom o utro{enom gorivu po svakom vozilu pojedina~no, izdavati po vrsti vozila (dvije kategorije vozila - putni~ka motorna vozila i teretna motorna vozila) 

7.    Izjavu ponu|a~a o preuzimanju obaveze za kontinuirano snabdijevanje sa definisanim najkra}im rokom isporuke u satima 

8.    Izjava ponu|a~a da }e na zahtjev ugovornog organa dozvoliti periodi~ne kontrole kvaliteta sipanog goriva od strane ovla{tene institucije za analizu kvaliteta goriva, te da }e snositi tro{kove popravke vozila u slu~aju havarije ili problema na motoru, prouzrokovanih lo{im kvalitetom goriva 

Okvirni sporazumi, a po okon~anoj proceduri za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a/ponude, se zaklju~uju na period trajanja do 1 (jedne) godine, a nabavka }e se realizirati zaklju~ivanjem periodi~nih ugovora koji }e sadr`avati konkretne koli~ine roba - utvr|enih OKVIRNIM SPORAZUMIMA. 

Kriterij za izbor je SAMO NAJNI@A CIJENA TEHNI^KI ZADOVOLJAVAJU]E PONUDE prema KRITERIJIMA iz ta~ke IV.2. a obavje{tenja. 

Ponuda mora biti dostavljena u jednoj zape~a~enoj koverti i ovjerena pe~atom firme ponu|a~a, po{tom ili li~no, na adresu DD "BH TELECOM" DIREKCIJA ZENICA, Masarykova 46, 72000 Zenica. 

Na koverti ista}i napomenu: PONUDA/NE OTVARATI, " ZA NABAVKU, I ISPORUKU GORIVA ZA VOZILA DIREKCIJE ZENICA ZA OP]INU ZENICA  broj OP-OS 01/09 od 26. 1. 2009. godine". 

Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti ~vrsto uvezani, sa ozna~enim stranicama. Sve listove ponude trebaju parafirati ili potpisati lica koja su ovla{tena da zastupaju dobavlja~a. U slu~aju da ponude dostavljaju grupe ponu|a~a, uz ponudu se mora dostaviti i punomo} kojom se navedena lica ovla{}uju da predstavljaju grupu ponu|a~a u toku postupka nabavke (punomo} mo`e tako|er sadr`avati i ovla{tenje za potpisivanje ugovora). 

Ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene elemente iz obavje{tenja i tenderske dokumentacije koja je ponu|a~ima dostupna odmah po objavi, bit }e odba~ene kao nekompletne i ne}e se razmatrati. 

Ponude treba da sadr`e i dostavljeni vam Nacrt ugovora parafiran od strane ovle{tenog lica, kojim parafom dajete saglasnost na tekst Nacrta ugovora. 

Naru~ilac ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele OKVIRNOG SPORAZUMA. 

U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: DD"BH TELECOM" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Ferid Zili}, dipl. ing.; Jozo Mija~, automehani~ar 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032/404-000 (F.Z); 032/243-506 (J.M) 

Fax: 032/242-902 

E-mail: ferid.zilic@bhtelecom.ba   

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: DD"BH TELECOM" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Nasiha Hamur, Protokol 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032/240-940 

Fax: 032/242-902 

E-mail: ze@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: DD"BH TELECOM" Sarajevo, Direkcija Zenica 

Kontakt osoba: Nasiha Hamur, Protokol 

Adresa: Masarykova 46 

Po{tanski broj: 72000 

Grad: Zenica 

Identifikacioni broj: 4200211100030 

Registracija na PDV broj: 200211100005 

Telefon: 032/240-940 

Fax: 032/242-902 

E-mail: ze@bhtelecom.ba 

Internet adresa: www.bhtelecom.ba 

(1-11-1167-09) 


11 - JANAB 


VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA
BIHA] 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Vlada Usnko-sanskog kantona 

Kontakt osoba: Mufida Dizdarevi} 

Adresa: Alije \erzeleza 6 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 4263249630000 

Telefon:    037/227-785 

Fax: 037/227-796 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na na kantonalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Zaklju~ak Vlade USK-a, broj 03-017-1132/2009 od 9. 1. 2009. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Robe 

LOT 1    Nabavka ra~unarske opreme, laptop, skener,
        video-projektor, aparata za spiralno uvezivanje,
        UPS, fotoaparat i printer 

LOT 2    Nabavka materijala za ~i{}enje i odr`avanje higijene 

LOT 3    Nabavka napitaka za kafe kuhinju 

LOT 4    Nabavka nafte i naftnih derivata (nafta, benzin,
        lo`-ulje) 

LOT 5    Nabavka potrebnog materijal za odr`avanje objekata 

Usluge 

LOT 1    Usluge redovnog odr`avanja ra~unarske opreme,
        laptopa, skenera video-projektora, fax aparata i
        prineta 

LOT 2    Usluge redovnog odr`avanja i servisiranja voznog
        parka 

LOT 3    Usluge {tampanja 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Vlada Unsko-sanskog kantona, Alije \erzeleza 6, Biha} 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Definisat }e se ugovorom 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Robe 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija za 

    LOT 1: 

    -    ponu|ena cijena     50% 

    -    garantni rok     20% 

    -    kvalitete robe-brend     10% 

    -    besplatni postrodajni servis u garantnom roku     10% 

    -    rok isporuke robe    10% 

    Za LOT 4 

    -    ponu|ena cijena     50% 

    -    mre`a pumpnih stanica na teritoriji BiH     20% 

    -    kvalitete robe     10% 

    -    referens lista dodijeljenih ugovora u
        2007. i 2008. godini     20% 

    LOT 2, 3, 5, 6 

    -    ponu|ena cijena     50% 

    -    kvalitet robe     20% 

    -    rok isporuke robe     10% 

    -    referens lista dodijeljenih ugovora u
        2007. i 208. godini     20% 

Usluge 

    Za LOT 1, 2, 3 

    -    ponu|ena cijena     50% 

    -    garancija na ugra|ene dijelove i izvr{ene usluge     20% 

    -    rok pru`anja usluge od momenta narud`be     10% 

    -    referens lista dodijeljenih ugovora u
        2007. i 2008. godini     20% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuditelji su du`ni predo~iti dokaze o uplati nepovratnog iznosa od 50,00 KM (po jednom lotu) na ime naknade tro{kova na ra~un naru~itelja. 

UniCredit banka na transakcijski ra~un 3380002210005877 "SN-ISPORUKA" (navesti broj i naziv lota), vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 2101001, preuzimanje tenderske dokumentacije u prostorijama Slu`be za zajedni~ke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona (zgrada "Brene"), Alije \erzeleza 6, od 8,00 do 15,00 sati. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objave obavje{tenaj u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda }e se obaviti 25. 2. 2009. u prostorijama Slu`be za zajedni~ke poslove u: 

Robe 

LOT 1 u 9,00 sati 

LOT 2 u 10,00 sati 

LOT 3 u 10,30 sati 

LOT 4 u 11,00 sati 

LOT 5 u 11,30 sati 

LOT 6 u 12,30 sati 

Usluge 

LOT 1 u 13,00 sati 

LOT 2 u 14,00 sati 

LOT 3 u 15,00 sati 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i dokumente u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Ponude koje ne budu sadr`avale sve tra`ene elemente iz tenderske dokumentacije ne}e se razmatrati. 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji ugovornog organa, u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti sa naznakom: "Ponuda za isporuku robe i vr{enje usluga za _____ - NE OTVARAJ". 

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati predstavnici i ponu|a~i uz pismeno ovla{tenje. 

Dodatne informacije u vezi sa predmetnom nabavkom se mogu dobiti na pismeni upit na faks 037/227-796. 

(1-11-1175-09) 


11 - JANAB 


KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 85/08-P-2 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl. ecc. 

Adresa: J. ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033/237-655 

Fax: 033/440-658 

E-mail: visnjas@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Puri{ Esnef, dipl. ing. ma{. 

Adresa: Jaroslava ^ernija 8 

Telefon: 033/774-923 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Karasalihovi} Lejla, ing. gra|. 

Adresa: Terezija 38, soba 36 

Telefon: 033/200-313 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o., Pogon "Kanalizacija", Terezija 38, soba 20 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka roba: 

LOT 2    Rezervni dijelovi za ure|aje za ispitivanje i
        kalibraciju vodomjera 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka roba: 

LOT 2    Rezervni dijelovi za ure|aje za ispitivanje i
        kalibraciju vodomjera 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljan opis i koli~ine date su u prilogu tenderske dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco skladi{te ugovornog organa u Sarajevu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak (~lan 23. stav 1. ta~ka a i ta~ka b. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ (samo za pravno lice-firmu) nije pravosna`nom odlukom osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ke c. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ (samo za pravno lice-firmu) nije pravosna`nom odlukom progla{en krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka d. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za  penziono i zdravstveno osiguranje (~lan 23. stav 1. ta~ka e. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem direktnih poreza (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, izdato od UIO ili nadle`nog organa za indirektno oporezivanje (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

Napomena: Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    original ili ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili ekvivalent odogovaraju}eg dokumenta koje nije starije od tri mjeseca (~l. 24. ZJN BiH). 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2007. godine (~lan 25. stav 1. ta~ka b. ZJN BiH) 

-    potvrda banke o aktivnosti transakcijskog ra~una koja nije starija od tri mjeseca 

-    izjava ponuda~a obavezno potpisana i ovjerena, a koja se nalazi u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da - u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{enju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06).  

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 18. 2. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi po lotu 20,00 KM. 

Uplatu izvr{iti u korist "UniCredit Bank" d.d. Sarajevo broj ra~una 3389002208274753 uz naznaku: "Za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo, J. ^ernija 8. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 2. 2009. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 2. 2009. godine u 14,15 sati 

Sarajevo, Terezija 38, prostorije KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade ponude. 

(1-11-1177-09) 


11 - JANAB 


KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 135/08-P 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl. ecc 

Adresa: J. ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033/237-655 

Fax: 033/440-658 

E-mail: visnjas@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Halilovi} Admir, dipl. ing. ma{. (LOT 1, 2) 

Adresa: Paromlinska 60 

Telefon: 033/649-932 

Kontakt osoba: Borovac Zijad (LOT 1, 2) 

Adresa: Paromlinska 60 

Telefon: 033/651-902 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Karasalihovi} Lejla, ing. gra|. 

Adresa: Terezije 38, soba 36 

Telefon: 033/200-313 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o., ul. Terezije 38, soba 20 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka raznih vrsta roba: 

LOT 1 Poluproizvodi od drveta 

LOT 2 Prozori i vrata 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka raznih vrsta roba: 

LOT 1 Poluproizvodi od drveta 

LOT 2 Prozori i vrata 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljan opis i koli~ina data je u prilogu tenderske dokumentacije. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco skladi{te ugovornog organa u Sarajevu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak (~lan 23. stav 1. ta~ka a. i ta~ka b. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ (samo za pravno lice - firmu) nije pravosna`nom odlukom osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka c. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ (samo za pravno lice - firmu) nije pravosna`nom odlukom progla{en krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5  godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka d. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje (~lan 23. stav 1. ta~ke e. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem direktnih poreza (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, izdato od UIO ili nadle`nog organa za indirektno oporezivanje (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

Napomena: Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    original ili ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta koje nije starije od tri mjeseca (~l. 24. ZJN BiH) 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2007. godine (~lan 25. stav 1. ta~ka b. ZJN BiH) 

-    potvrda banke o aktivnosti transakcijskog ra~una koja nije starija od tri mjeseca 

-    izjava ponu|a~a obavezno potpisana i ovjerena, a koja se nalazi u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH" broj 105/06). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 18. 2. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi (po lotu) 20,00 KM. 

Uplatu izvr{iti u korist "UniCredit Bank" d.d. Sarajevo, broj ra~una 3389002208274753 uz naznaku: "Za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni  KJKP "ViK" d.o.o. - Sarajevo,  J. ^ernija 8.   

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 2. 2009. godine do 09,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 2. 2009. godine od 13,45 sati 

Sarajevo, Terezije 38, prostorije KJKP "ViK" d.o.o. - Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji ugovorni organ je definisao i slijede}e: 

Uslovi i na~in pla}anja: u roku od 90 dana po prijemu fakture (LOT 1, 2) 

Rok isporuke: odmah po prijemu narud`be (LOT 1, 2) 

Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade ponude.   

(1-11-1179-09) 


11 - JANAB 


KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 90/08-P-2 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo 

Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl. ecc. 

Adresa: Jaroslava ^ernija 8 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200151950004 

Telefon: 033/237-655 

Fax: 033/440-658 

E-mail: vi{njas@viksa.ba 

Internet adresa: www.viksa.ba. 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kontakt osoba: Puri{ Esnef, dipl . ing. ma{. 

Adresa: J. ^ernija 8 

Telefon: 033/774-923 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Karasalihovi} Lejla, ing. gra|. 

Adresa: Terezije 38, soba 36 

Grad: Sarajevo 

Telefon: 033/200-313 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o., Pogon "Kanalizacija", Terezije 38, soba 20 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka raznih vrsta roba: 

LOT 2    Rezervni dijelovi za vakuumske hlor aparate
        proizvo|a~a Wallace&Tiernan 

LOT 3    Rezervni dijelovi za vakuumske hlor aparate
        proizvo|a~a Jesco 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka raznih vrsta roba: 

LOT 2    Rezervni dijelovi za vakuumske hlor aparate
        proizvo|a~a Wallace&Tiernan 

LOT 3    Rezervni dijelovi za vakuumske hlor aparate
        proizvo|a~a Jesco 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljan opis i koli~ine data je u prilogu tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco skladi{te ugovornog organa u Sarajevu 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Garancija za ozbiljnost ponude u vrijednosti od 2.000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Garancija poslovno prihvatljive banke, neopozive, bezuslovna, naplativa na prvi opoziv 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Garancija za dobro izvr{enje ugovora u visini 10% ugovorene vrijednosti (sa rokom va`nosti 30 dana od ispooruke robe) 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Garancija poslovno prihvatljive banke, neopozive, bezuslovna, naplativa na prvi opoziv 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vo|en ste~ajni i likvidacioni postupak (~lan 23. stav 1. ta~ka a. i ta~ka b. ZJN) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ (samo za pravno lice - firmu) nije pravosna`nom odlukom osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva (~lan 23. stav 1. ta~ka c.  ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja nadle`nog suda da ponu|a~ (samo za pravno lice - firmu) nije pravosna`nom odlukom progla{en krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekr{aj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ( ~lan 23. stav 1. ta~ka d. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerene fotokopije uvjerenja da su izmirene obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje (~lan 23. stav 1. ta~ka e. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa pla}anjem direktnih poreza (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

-    original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, izdato od UIO ili nadle`nog organa za indirektno oporezivanje (~lan 23. stav 1. ta~ka f. ZJN BiH) 

Napomena: Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca.   

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    original ili ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima ili ekvivalent odgovaraju}eg dokumenta koje nije starije od tri mjeseca (~lan 24. ZJN BiH). 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-     ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31. 12. 2007. godine (~lan 25. stav 1. ta~ka b. ZJN BiH) 

-    potvrda banke o aktivnosti transakcijskog ra~una koja nije starija od tri mjeseca     

-    izjava ponu|a~a obavezno potpisana i ovjerena, a koja se nalazi u tenderskoj dokumentaciji 

-    izjava ponu|a~a da }e obezbijediti neopozivu, bezuslovnu, plativu na prvi poziv bankovnu garanciju poslovno prihvatljive banke za ugovornog organa i to: 

-    garanciju za dobro izvr{enje ugovora u visini 10% ugovorene vrijednosti (sa rokom va`nosti: 30 dana od isporuke robe) 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    tehni~ki katalog sa nazna~enim pozicijama iz specifikacije roba koje je ponu|a~ ponudio uz katalo{ku oznaku proizvoda koji se nudi (za LOT 2 i 3) 

-    originalna autorizacija proizvo|a~a rezervnih dijelova da }e ponu|a~u biti isporu~eni originalni dijelovi koji se nabavljaju sa godinom proizvodnje identi~noj godini narud`be ili maksimalno lagerovani jednu godinu sa naznakom da }e za dijelove koji podlije`u ispitivanju uz iste biti isporu~eni i atesti i certifikati (za LOT 2 i 3) 

-    garancijsku izjavu proizvo|a~a o ispravnosti i funkcionalnosti za sve isporu~ene dijelove (za LOT 2 i 3) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, a u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 18. 2. 2009. godine. Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi po lotu 20,00 KM. 

Uplatu izvr{iti u korist UniCredit Bank d.d. Sarajevo, broj ra~una 3389002208274753 uz naznaku: "Za otkup tenderske dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo, J. ^ernija 8. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

25. 2. 2009. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

25. 2. 2009. godine od 13,15 sati 

Sarajevo, Terezije 38, prostorije KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

U tenderskoj dokumentaciji ugovorni organ je definisao i slijede}e: 

Uslovi i na~in pla}anja: u roku od 90 dana od dana isporuke robe (za LOT 2, 3) 

Rok isporuke: u roku od 45 dana od dana prijema narud`be (za LOT 2, 3) 

Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju. 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove dobavlja~a u postupku izrade ponude. 

(1-11-1181-09) 


11 - JANAB 


JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar 

Kontakt osoba: Lidija ]ori} 

Adresa: Kneza Branimira bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227270100006 

Telefon: 036/395-458 

Fax: 036/395-282 

E-mail: lidija.coric@ht.ba 

Internet adresa: www.ht.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava obrazaca za ra~une, promotivnog materijala i ostalih tiskarskih proizvoda temeljem Odluke odbora direktora ODNM-IS-290-19-12/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabava obrazaca za ra~une, promotivnog materijala i ostalih tiskarskih proizvoda 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Prema natje~ajnoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

DDP JP HT d.o.o. Mostar, Centralno skladi{te, Trn bb, [iroki Brijeg 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Da, 3.000 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ponuda dostavljena bez prihvatljivog jamstva za ponudu ne}e se razmatrati za dodjelu ugovora. 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Ne 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Potrebno dostaviti uvjerenja mjerodavnih tijela u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je ponuditelj registriran, da za ponuditelja nema ograni~enja za sudjelovanje prema ~lanku 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04). 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Mogu sudjelovati ponuditelji registrirani za obavljanje djelatnosti iz predmeta nadmetanja. Dokazuje se izvodom iz sudskog registra sa svakim pojedina~no ovjerenim prilogom, odnosno pravovaljanim dokumentom o registraciji (uklju~uju}i sve promjene u registraciji). Sva uvjerenja ne smiju biti starija od 3 mjeseca. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Da u posljednje 2 godine nije poslovao sa gubitkom. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Uspje{no iskustvo u realiziranju najmanje 2 ugovora ~iji su karakter i kompleksnost sli~ni onima koji se odnose na predlo`eni ugovor, u prethodnih 3 godine. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju ni`e navedenih kriterija: 

    1) najni`a cijena     u~e{}e 60% 

    2) kvalitet     u~e{}e 25% 

    3) rok isporuke     u~e{}e 15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti na adresi iz Odjeljka I to~ka I.3. (ured: Protokol; tel. 036/395-201, faks: 036/395-279) uz predo~enje dokaza o uplati nepovratne otkupnine: 

-    za uplate u KM na ra~un broj 3381002202842183 kod UniCredit Zagreba~ke banke d.d. Mostar ili 

-    za uplate u devizama na ra~un broj BA391610620000896745 kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo BiH (SWIFT: RZBABA2S) 

u korist JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar s naznakom: "Natje~ajna dokumentacija - Nabavka tiskarskih proizvoda". 

Mo`e se osigurati do 23. 2. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za natje~ajnu dokumentaciju iznosi 100,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Isklju~ivo na slu`benim jezicima BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 2. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

23. 2. 2009. godine u 12,10 sati 

Mostar, Kneza Branimira bb 

(1-11-1185-09) 


11 - JANAB 


SLU@BA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE SRPSKE
BAWA LUKA 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 01-2-054-30/09 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Predsjednik Republike, Slu`ba predsjednika Republike 

Kontakt osoba: Branislav Baji} 

Adresa: Bana Milosavqevi}a 4 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Bawa Luka 

Identifikacioni broj: 4401625340003 

Telefon: 051/248-154 

Faks: 051/248-164 

E-mail: sektorz.poslova@blic.net 

Internet adresa: www.predsjednikrs.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak za prikupqawe ponuda i izbor najpovoqnijeg ponu|a~a za nabavku kancelarijskog, {tampanog i potro{nog materijala, Bana Milosavqevi}a 4, Bawa Luka   

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Kancelarijski materijal 

LOT 2 [tampani materijal 

LOT 3 Materijal za odr`avawe higijene 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina, obim ugovora definisan je u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Palata Republike, Bana Milosavqevi}a 4, Bawa Luka 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavqati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Dato u tenderskoj dokumentaciji 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokaz ponu|a~a da nema smetwi za wegovo u~e{}e na javnom nadmetawu u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama 

Prilo`eni dokazi ne mogu biti stariji od 3 mjeseca i moraju biti izdati od strane nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a, poreski i identifikacioni broj ponu|a~a 

-    rje{ewe o upisu u sudski registar i priloga (ovjerena fotokopija) u kojima mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetawa 

-    detaqnije u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu poslovnu godinu 

-    potvrda poslovne banke o bonitetu firme u posqedwih 6 mjeseci prije prijave na javno nadmetawe i ~iwenica da ‘iro ra~un ponu|a~a nije bio u blokadi  

-    detaqnije u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    referenc lista ponu|a~a sa poslovima sli~nog sadr`aja u posqedwe 2 godine 

-    detaqnije u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Kriteriji }e biti navedeni detaqno u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e obezbijediti najkasnije do 7 (sedam) dana od dana objave. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponuda i svi dokumenti i korespondencija u vezi sa ponudom koje ponu|a~ i ugovorni organ razmijene bi}e na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

27. 2. 2009. godine do 16,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

30 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

2. 3. 2009. godine 

Sjedi{te ugovornog organa 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija: 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti u prostorijama Slu`be predsjednika Republike, Bana Milosavqevi}a 4, 78000 Bawa Luka, 7 dana po objavqivawu u "Slu`benom glasniku BiH" kontakt osoba Baji} Branislav, tel. 051/248-154, uz dprezentovawe dokaza o uplati nepovratnog nov~anog iznosa od 50,00 KM svakim radnim dnaom od 10,00 do 16,00 ~asova. 

Broj ra~una na koji }e se upla}ivati naknada za preuzimawe tenderske dokumentacije je ‘iro-ra~un Javnih prihoda Republike Srpske, broj: 562-099-00000556-87 sa naznakom vrste prihoda - 722511 i {ifre buxetske organizacije 0101001. 

Podno{ewe ponuda 

Zatvorene ponude sa punom adresom ponu|a~a i naznakom: "Ponuda za otvoreni postupak - nabavka kancelarijskog, {tampanog i potro{nog materijala- NE OTVARAJ", dostavqaju se li~no ili putem po{te na navedenu adresu. 

Rok za dostavqawe ponuda i otvarawe ponuda 

Ostaje otvoren 30 dana od dana objavqivawa obavje{tewa u "Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine", odnosno do 27. februara 2009. godine, a otvarawe ponuda }e se vr{iti 2. marta 2009. godine. 

(1-11-1194-09) 


11 - JANAB 


OP[TINA SOKOLAC 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op{tina Sokolac 

Kontakt osoba: Bojna Abazovi} 

Adresa: Glasina~ka bb 

Po{tanski broj: 71350 

Grad: Sokolac 

Identifikacioni broj: 4400632420008 

Telefon: 057/448-712, 057/448-713 

Fax: 057/448-646 

E-mail: opstina_sokolac@paleol.net 

             osokolac@teol.net 

Internet adresa: www.opstinasokolac.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka kancelarijskog (administrativnog) materijala za potrebe Op{tine Sokolac 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Oko 35.000,00 KM na godi{njem nivou 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Op{tina Sokolac 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne, ponude se mogu dostavljati za jedan lot. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili 365 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Uslovi propisani ~lanom 23. ZJN BiH pod ta~kom a, b, c, d, e, f 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji u skladu sa ~lanom 24. ZJN 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji u skladu sa ~lanom 25. ZJN 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji u skladu sa ~lanom 26. ZJN 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) najni`a cijena     u~e{}e 70% 

    2) na~in pla}anja     u~e{}e 20% 

    3) rok isporuke     u~e{}e 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 24. 2. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 2. 2009. godine do 12,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

12 mjeseci ili 365 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 2. 2009. godine u 14,00 ~asova 

Sala za sjednice SO-e Sokolac 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tra`ena dokumenta ne mogu biti starija od 90 dana u originalu ili uredno ovjerenoj kopiji. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 057/448-712 lokal 204. 

Uplata tenderske dokumentacije vr{i se na ‘iro ra~un Bud`eta Op{tine broj 562-001-00000015-13. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Op{tina Sokolac 

Kontakt osoba: Bojna Abazovi} 

Adresa: Glasina~ka bb 

Po{tanski broj: 71350 

Grad: Sokolac 

Identifikacioni broj: 4400632420008 

Telefon: 057/448-712 lok. 204 

Fax: 057/448-646 

E-mail: opstina_sokolac@paleol.net, osokolac@teol.net 

Internet adresa: www.opstinasokolac.org 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Op{tina Sokolac 

Kontakt osoba: Bojna Abazovi} 

Adresa: Glasina~ka bb 

Po{tanski broj: 71350 

Grad: Sokolac 

Identifikacioni broj: 4400632420008 

Telefon: 057/448-712 lok. 110 

Fax: 057/448-646 

E-mail: opstina_sokolac@paleol.net, osokolac@teol.net 

Internet adresa: www.opstinasokolac.org 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Op{tina Sokolac 

Kontakt osoba: Dajana Beatovi} 

Adresa: Glasina~ka bb 

Po{tanski broj: 71350 

Grad: Sokolac 

Identifikacioni broj: 4400632420008 

Telefon: 057/448-712 lok. 110 

Fax: 057/448-646 

E-mail: opstina_sokolac@paleol.net, osokolac@teol.net 

Internet adresa: www.opstinasokolac.org 

(1-11-1195-09) 


11 - JANAB 


MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE
ZP "ELEKTRO-HERCEGOVINA" AD
TREBIWE 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: MH ERS ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe 

Kontakt osoba: Neboj{a Rikalo, dip. in`. el. 

Adresa: Trg Jovana Ra{kovi}a 6 

Po{tanski broj: 89101 

Grad: Trebiwe 

Identifikacioni broj: 401354720000 

Telefon: 059/279-829, 279-841 

Faks: 059/260-678 

E-mail: nrikalo@ers.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. (u kancelariji kod Neboj{e Rikalo, dipl. in`. el.) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Okvirni sporazum se namjerava zakqu~iti za lotove: 1, 2, 3, 12, 13 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o kupoprodaji 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Nabavka rezervnih dijelova za vozila 

LOT 2    Nabavka autoguma 

LOT 3    Nabavka uqa i maziva za vozila i transformatore 

LOT 4    Nabavka drvenih stubova 

LOT 5    Nabavka spojnica, stezaqki i ovjesne opreme 

LOT 6    Nabavka stopica i tuqaka 

LOT 7    Nabavka opreme za kablove 

LOT 8    Nabavka opreme za SKS 

LOT 9    Nabavka alata za elektromontere 

LOT 10    Nabavka radioni~kog materijala-bravarskog 

LOT 11    Nabavka brojila elektri~ne energije i rezervnih
        dijelova za brojila 

LOT 12    Nabavka kancelarijskog materijala i obrazaca 

LOT 13    Nabavka tonera i rezervnih dijelova za {tampa~e i
        ra~unare 

LOT 14    Nabavka prekida~a, rastavqa~a i opreme za TS 

LOT 15    Nabavka ure|aja za kompenzaciju reaktivne energije 

LOT 16    Nabavka mjernoprikqu~nih ormara 

LOT 17    Nabavka materijala za mjerna mjesta i prikqu~ke 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Navedena u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Upravna zgrada MH ERS ZP "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Rok izvr{ewa definisan u tenderskoj dokumentaciji 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Nepotrebni 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Da, za LOT 4 - 10% od vrijednosti ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i u kancelariji 26 kod Neboj{e Rikala, dipl. in`. el. (ili slawem na dostavqenu e-mail adresu) u vremenu od 8,00 do 15,00 ~asova, od dana objavqivawa obavje{tewa u "Slu`benom glasniku BiH", uz dokaz o uplati 40,00 (~etrdeset) KM po lotu. Primalac "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebiwe, svrha doznake: "Uplata za tendersku dokumentaciju, na ra~un 56200800002287-32 (Razvojna banka Bawa Luka - Filijala Trebiwe). Tako|e, potrebno je dostaviti ID broj i ta~nu adresu i naziv firme. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se dostavqaju samo na jednom od jezika konstitutivnih naroda u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajwi rok za dostavqawe ponuda je 24. 2. 2009. godine do 11,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana od dana otvarawa ponude 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Otvarawe ponuda u prostorijama MH ERS ZP "Elektro-Hercego- vina" a.d. Trebiwe, 24. 2. 2009. godine u 12,00 ~asova 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ponude koje prispiju nakon krajweg roka za dostavu ponuda (bilo po{tom ili kurirom) bi}e vra}ene ponu|a~u neotvorene i ne}e se razmatrati. Na koverti mora stajati upozorewe: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA ZA NABAVKE". 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije svaku ponudu u slu~ajevima navedenim ~l. 12. ZJN. 

(1-11-1199-09) 


11 - JANAB 


FEDERALNO MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE
MOSTAR 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

USLUGE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke 

Adresa: Stjepana Radi}a 33 

Grad: Mostar 

Identifikacioni broj: 4227298610000 

Telefon: 036/355-700 

Fax: 036/355-742 

E-mail: kabinet@fmon.gov.ba 

Internet adresa: www.fmon.gov.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Otvoreni postupak broj 06-34-10-10661-1/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1    Kancelarijski i potro{ni materijal 

LOT 2    Materijal za ~i{}enje i odr`avanje higijene 

LOT 3    Servisiranje, popravka i odr`avanje ra~unara,
        fotokopir aparata i fax aparata 

LOT 4    Servisiranje i popravka slu`benih vozila 

LOT 5    Nabavka goriva za slu`bena vozila 

LOT 6    Osiguranje (obavezno i kasko) i registracija
        slu`benih vozila 

LOT 7    Osiguranje uposlenika od nesretnog slu~aja 

LOT 8    Nabavka autoguma 

LOT 9    Vulkanizerske i usluge pranja slu`benih vozila 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Ukupna koli~ina po lotovima utvr|ena je u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Kao pod I.1. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan ili vi{e lotova 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor se zaklju~uje na period od godinu dana, a primjenjuje se od dana utvr|enog u ugovoru za svaki lot pojedina~no sa odabranim ponu|a~em 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dati u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Ne 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u toku trajanja otvorenog postupka. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, Stjepana Radi}a 33, Mostar, soba 17, sa dokazom o izvr{enoj uplati. 

Naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 30,00 KM. 

Uplata se mo`e izvr{iti na ra~un 3389002211529491 UniCredit Bank. 

Svrha doznake: "Uplata za otkup tenderske dokumentacije za javnu nabavku roba i vr{enje usluga za 2009. godinu (za Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke). 

Primalac: Bud`et Federacije BiH - Federalno ministarstvo finan- sija/Federalno ministarstvo financija 

Vrsta prihoda: 722613 

Bud`etska organizacija: 5401001 

Op}ina Centar-077 

Nov~ana naknada koja se upla}uje za u~e{}e na javnom pozivu je nepovratna. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika Bosne i Hercegovine 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

28 dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana ra~unaju}i od isteka roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda izvr{it }e se u prostorijama Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Stjepana Radi}a 33, Mostar, sala za sastanke 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda izvr{it }e se petog radnog dana, nakon isteka roka od 28 dana 

- u 11,00 sati za robe 

- u 12,00 sati za usluge 

(1-11-1207-09) 


11 - JANAB 


OP]INA SREBRENICA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Op}ina Srebrenica 

Kontakt osoba: Za op}inu: Cvijetin Maksimovi} 

Adresa: Srebreni~kog odreda bb 

Po{tanski broj: 75430 

Grad: Srebrenica 

Identifikacioni broj: 4400301230004 

Telefon: 056/445-523 

Fax: 056/445-532 

E-mail: ddjs@srebrenica-opstina.org 

Internet adresa: Op}ina: www.srebrenica-opstina.org 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

Prema Aneksu A 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

Prema Aneksu A 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1., {alter sala 

Prema Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a upravni organ 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

LOT 1    Nabavka opreme za Dom kulture - bioskopsku salu,
        ure|enje enterijera i nabavka namje{taja 

LOT 2    Nabavka i ugradnja kino projektora i prate}e opreme 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka opreme za Dom kulture-bioskopsku salu, ure|enje enterijera, nabavka namje{taja i nabavka i ugradnja kino projektora i prate}e opreme 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

LOT 1    Nabavka opreme za Dom kulture - bioskopsku salu,
        ure|enje enterijera i nabavka namje{taja 

LOT 2    Nabavka i ugradnja kino projektora i prate}e opreme 

Bli`e opisano u obrascu finansijskog dijela ponude. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Ulica Srebreni~kog odreda bb, Kulturni centar - Dom kulture 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove.  

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30 dana od dodjele ugovora ili 

Zapo~inje 23. 2. 2009. i zavr{ava 23. 3. 2009. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

-    originalna bankovna garancija za ozbiljnost ponude u visini od 2.000.00,00 KM (dvijehiljade konvertibilnih maraka), sa rokom va`nosti od dana podno{enja ponude do isteka opcije ponude; ako je vi{e lotova onda po svakom lotu ide iznos utvr|en za ovu garanciju 

Napomena: Postupanje sa garancijom za ozbiljnost ponude vr{it }e se po pravilima utvr|enim Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i op}im aktima ugovornog organa. 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Nema 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da }e ponu|a~ u slu~aju dodjele ugovora, a prije po~etka realizacije ugovora obezbijediti bezuslovnu bankovnu garanciju za dobro izvr{enje posla-ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora koja }e poslu`iti za pokrivanje svih {teta i tro{kova koje ugovorni organ mo`e imati ukoliko izabrani ponu|a~ prekr{i ugovor o nabavci od potpisivanja ugovora do isteka garantnog roka 

Napomena: Bli`e odredbe o garanciji za dobro izvr{enje posla date su u tenderskoj dokumentaciji, odnosno regulisat }e se ugovorom sa izabranim ponu|a~em shodno pravilima utvr|enim Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i op}im aktima ugovornog organa. Da, 10% od vrijednosti ugovora na period od roka isporuke + 15 dana od dana potpisivanja ugovora. 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv i ta~na adresa ponu|a~a (ponu|a~ treba dostaviti ponudu na memorandumu ponu|a~a u kojoj se navode; naziv i adresa ponu|a~a, tekst ponude, ime i prezime odgovornog lica ponu|a~a) 

-    dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

-    ovjerena fotokopija uvjerenja o poreskoj registraciji kao i ovjerena fotokopija uvjerenja da je ponu|a~ PDV obveznik ili u suprotnom slu~aju da dostavi izjavu da nije PDV obveznik 

-    ovla{tenje ili ugovor o zastupanju proizvo|a~a za prodaju robe iz predmeta nadmetanja ukoliko ponu|a~ nije direktni proizvo|a~ i to za ponu|enu {asiju i ponu|enu nadogradnju 

Napomena: Sve ovo treba navesti u ponudi i prilo`iti validne dokaze. 

U postupku vrednovanja prispjelih ponuda, prema navedenim kriterijima tehni~ke karakteristike i kvalitet prema zahtjevu }e biti eliminatorni kriterij kod izbora najpovoljnije ponude. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Kao u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Tehni~ki ispravna, najni`a ponuda 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

U skladu sa ZJN 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 20. 2. 2009. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 50,00 KM. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude se podnose na jednom od zvani~nih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 2. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

2 mjeseca ili 60 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 2. 2009. godine u 11,00 sati 

Zgrada Op}ine Srebrenica 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i u Op}ini Srebrenica soba 25 i 26 u vremenu od 8,00 do 16,00 sati od dana objavljivanja obavje{tenja. Ponude se mogu dostavljati za jedan lot, za vi{e lotova i za sve lotove uz dokaz o uplati iznosa od 50,00 KM ili 25 eura pojedina~no za svaki lot. Pla}anje se mo`e izvr{iti na ra~un Op{tine broj 551-015-000-11210-51 ({ifra op}ine 097) kod Nove banjalu~ke banke Filijala Srebrenica, vrsta prihoda 722521. Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu: Op}ina Srebrenica, Srebreni~kog odreda bb op{tini Srebrenica, "Nabavka i ugradnja opreme-namje{taja za dom kulture-bioskopsku salu, ure|enje enterijera - nabavka i ugradnja kino projektora i prate}e opreme" sa naznakom za koji LOT, "NE OTVARATI PRIJE ROKA ZA OTVARANJE". 

Sva komunikacija izme|u ugovornog organa i ponu|a~a }e se odvijati isklju~ivo pismenim putem, putem faksa broj 445-532, 445-523. 

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo ovla{teni predstavnici ponu|a~a.  

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Op}ina Srebrenica 

Kontakt osoba: Cvijetin Maksimovi}, za op}inu 

Adresa: Srebreni~kog odreda bb 

Po{tanski broj: za op}inu: 75430 

Grad: Srebrenica 

Identifikacioni broj:4400301230004 

Telefon: 056/445-523 

Fax: 056/445-532 

E-mail: ddjs@srebrenica-opstina.org 

Internet adresa: www.srebrenica-opstina.org 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Kontakt osoba: Cvijetin Maksimovi}, za op}inu 

Po{tanski broj: 75430 

Identifikacioni broj: 4400301230004 

Fax: 056/445-532 

Internet adresa: www.srebrenica-opstina.org 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kontakt osoba: Cvijetin Maksimovi}, za op}inu 

Po{tanski broj: 75430 

Identifikacioni broj: 4400301230004 

Fax: 056/445-532 

Internet adresa: www.srebrenica-opstina.org 

(1-11-1215-09) 


11 - JANAB 


ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" AD
GACKO 

OBAVJE[TEWE 

O NABAVCI BROJ 03/09 

ROBE 

Dio I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: ZP "Rudnik i Termoelektrana Gacko" a.d. 

Kontakt osoba: Milivoje Krtolica, dipl. ekonomista 

Adresa: Industrijska zona bb 

Po{tanski broj: 89240 

Grad: Gacko 

Identifikacioni broj: 4401387900003 

Telefon: 059/464-222 

Faks: 059/464-085 

E-mail: rtegac08@teol.net 

Internet adresa: u pripremi 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

Kontakt osoba za tehni~ka pitawa: RJ Rudnik: @eqko Savi}, tel. 059/475-226, Kontakt osoba za op{ta pitawa: Dragan Dra{kovi}, tel. 059/463-283 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

Kontakt osoba: Krtolica Milivoje, tel. 059/464-413 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVQAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

Soba protokola, Upravna zgrada ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Dio II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKQU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender 03/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka originalnih rezervnih dijelova i specijalisti~kih usluga za motore i vozila iz proizvodnog programa MERCEDES-ACTROS 4141 (serija WDB 932 325) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaqna specifikacija sadr`ana je u tenderskom dokumentu     

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[EWA USLUGA ILI RADOVA 

Lokalitet: Magacin ZP Rudnik i TE Gacko 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, 2 lota 

LOT 1    Nabavka originalnih rezervnih dijelova za vozila i
        motore iz proizvodnog programa Mercedes Actros
        4141 

LOT 2    Nabavka specijalisti~kih usluga za vozila i motore
        iz proizvodnog programa Mercedes Actros 4141 

II.8. PRIHVATQIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJAWE UGOVORA ILI ROK IZVR[EWA 

Od datuma stupawa ugovora na snagu do 31. 12. 2009. godine 

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Da 1% (ali samo za ponude ~ija vrijednost prelazi 100.000 KM) 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Originalna garancija poslovne banke prihvatqive od strane ZP Rudnik i TE Gacko, AD Gacko, na iznos od minimalno 1% vrijednosti ponude, ili sertifikovani ~ek, ili kreditno pismo sa va`no{}u: Opcija ponude plus 30 dana. 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

 10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[EWE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava da se ponu|a~ bezuslovno obavezuje da }e, ukoliko bude izabran, obezbijediti navedene garancije za dobro izvr{ewe posla u vidu bankovne garancije prvoklasne poslovne banke prihvatqive od strane ZP Rudnik i TE Gacko a.d. Gacko, ili sertifikovani ~ek, ili kreditno pismo, u trajawu 30 dana du`e od perioda trajawa ugovora. 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. ZJN, ne stariji od 3 (tri) mjeseca 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVQAWE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar 

-    ovim rje{ewem mora biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet tendera 

-    ovla{}ewe ponu|a~a o zastupni{tvu proizvo|a~a rezervnih dijelova 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    ovjerena fotokopija bilansa stawa i bilansa uspjeha za 2007. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 2. 

Dio IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoqavaju}e ponude    

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 5% uz predo~ewe dokaza u skladu sa Odlukom Savjeta ministara BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 105/06). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJAWE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 26. 1. 2009. godine do 23. 2. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM/
51 evro. 

Pla}awe izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Nove bawalu~ke banke, a.d. Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti u slu`bi za Finansijsko-operativne poslove ZP Rudnik i TE Gacko, pozivom na telefon 059/475-229. 

Pla}awe unutar BiH vr{i se pla}awem na blagajni preduze}a ili putem Nove bawalu~ke banke a.d. Bawa Luka na ra~un broj 5510560001580762 u korist ZP R i TE Gacko, otkup tenderske dokumentacije, tender broj 03/09; Nabavka originalnih rezervnih dijelova i specijalisti~kih usluga za motore i vozila iz proizvodnog programa Mercedes-Actros 4141 (serija WDB 932 325) 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 2. 2009. godine do 10,00 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajweg roka za podno{ewe ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARAWA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 2. 2009. godine 

Gacko, Industrijska zona bb, Upravna zgrada R i TE, a.d. Gacko u 10,30 sati 

Dio V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. PRESTANAK POSTUPKA DODJELE UGOVORA I TRO[KOVI PONUDE 

Prestanak postupka dodjele ugovora mo`e biti okon~an samo u opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN, a da pri tome ZP Rudnik i TE, a.d. Gacko, ne snosi nikakve tro{kove u postupku javnog nadmetawa. 

V.2. OSTALE ODREDBE 

Sve potrebne informacije u vezi sa javnim nadmetawem mogu se dobiti radnim danom u vremenu od 9,00 do 14,00 ~asova na telefone navedene u odjeqku I - ugovorni organ. 

Ovaj oglas objavqen je u "Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine". 

(1-11-1219-09) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO 

PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA
BIHA] 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podru`nica Elektrodistribucija Biha} 

Kontakt osoba: Sudhan Gluhali} - za komercijalna pitanja, 

Dino Pjani} - za tehni~ka pitanja 

Adresa: Bosanska 25 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 037/229-316, 037/229-135 

Fax: 037/229-388, 037/229-109 

E-mail: s.gluhalic@elektroprivreda.ba 

            d.pjanic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ponovljeni postupak 10401-EDB-06/2009 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Nabavka GPS ure|aja i laserskog daljinomjera 

LOT 2 Nabavka fotokopir aparata 

LOT 3 Nabavka {tampa~a 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

U prilogu tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Centralno skladi{te ED Biha}, Krupska bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

1 mjesec i/ili 30 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Tra`eni iznos garancije za ponudu u iznosu od 1,5% od ponu|ene vrijednosti bez ura~unatog PDV-a, min. 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2,000,00 KM sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za dostavu ponuda   

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankovna garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti (bez PDV-a) po zaklju~enju ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava ponu|a~a da }e obezbijediti bankovnu garanciju u iznosu od 10% ukoliko bude izabran kao najpovoljniji izvo|a~   

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. stav (1), a, b, c, e  i  f Zakona o javnim nabavkama ne stariji od 3 (tri) mjeseca, original ili ovjerena kopija uvjerenja o zadnjim uplatama iz ta~ke e i f, ne mogu biti starija od tri mjeseca, ra~unaju}i od datuma objave tendera.   

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar za predmetnu djelatnost sa svim prilozima.   

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans uspjeha i bilans stanja za 2006. i 2007. godinu - potvrda da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 3. ta~ke a, b, c, d i f. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) ekonomski uvjeti - cijena     u~e{}e 70% 

    2) tehni~ki uslovi ponude     u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki ponu|a~ koji je zainteresiran za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku roba du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na ovla{teni faks 037/229-388. Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti od 2. 2. 2009. na adresi kao pod I.1., u vremenu od 09,00 do 15,00 sati u kancelariji slu`be nabavke i skladi{tenja, uz podno{enje potvrde o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju. 

Dokumentacija se mo`e obezbijediti do 4. 3. 2009. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi (25,00 KM + PDV). 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vi{i se preko Raiffeisen Bank d.d. BiH Filijala Biha} na ra~un broj 1610350001050940 u korist Elektrodistribucije Biha} - otkup tenderske dokumentacije po tenderu 10401-EDB-06/2009. 

Za ponu|a~e koji su prvi put u~estvovali u postupku tenderska dokumentacija je besplatna.    

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 3. 2009. godine do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca i/ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

6. 3. 2009. godine 

Biha}, Krupska bb, sala za sastanke, 10,15 sati 

(1-11-1228-09) 


11 - JANAB 


VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Br~ko Distrikt BiH 

Vlada Br~ko Distrikta 

Bulevar mira 1, Br~ko 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH, Odjel za stru~ne i administrativne poslove, Pododjel za javne nabave 

Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}, dipl. oec. 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacijski broj: 4600082130006 

Telefon: 049/240-616 

Fax: 049/240-616 

E-mail: j_dragan@net.hr 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjel za stru~ne i administrativne poslove, Pododjel za nabavu 

Adresa: Bulevar mira 1, 76100 Br~ko, Ponude dostaviti u uredno zatvorenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za nabavu testova i potro{nog materijala za potrebe biohemijskog laboratorija u Pododjelu za bolni~ku zdravstvenu za{titu-Ne otvaraj otvara komisija", osobnom predajom na prijemni {alter 7 ili 8 u zgradi Vlade na gore pomenutoj adresi, preporu~enom po{iljkom ili donijeti direktno na mjesto komisijskog otvaranja do 13,00 sati. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a ostali 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Ugovor o nabavi testova i potro{nog materijala za potrebe biohemijskog laboratorija u Pododjelu za bolni~ku zdravstvenu za{titu. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Kao pod II.3. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Detaljan opis dat u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Bolnica Br~ko Distrikta 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponuda se mo`e dostaviti za jedan lot, vi{e lotova ili za sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od dana potpisivanja okvirnog sporazuma do 31. 12. 2009. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

^lanak 23. ta~ka 1. pod a, b, c, d, e, f ZJN BiH. Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

Napomena: Navedena dokumentacija iz to~ke III.5., 6, 7 i 8 obavijesti je eliminatorna 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da, uz prilo`enu potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH da se radi o robama doma}eg porijekla. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

1)    Navedeno u to~ki I.2.    

2)    Za podizanje tenderske dokumentacije obvezno je dostaviti kopiju uplatnice o upla}enoj nepovratnoj naknadi za tro{kove tenderske dokumentacije u iznosu od 10,00 KM na jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta BiH broj 141-601-00053003-33, vrsta prihoda 721124, {ifra Op}ine 099 u svrhu "Otkup tenderske dokumentacije za nabavu testova i potro{nog materijala za laboratoriju". Na uplatnici obvezno upisati PDV broj ponu|a~a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 3. 3. 2009. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

120 dana 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se 3. 3. 2009. godine u prostorijama Doma kulture u Br~kom, Mladena Maglova 2 u 13,15 sati 

Neblagovremene ponude }e biti odbijene i vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

(1-11-1229-09) 


11 - JANAB 


VLADA BR^KO DISTRIKTA BiH 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Br~ko Distrikt BiH 

Vlada Br~ko Distrikt 

Bulevar mira 1, Br~ko 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Br~ko Distrikt BiH, Odjel za stru~ne i administrativne poslove, Pododjel za javne nabave 

Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}, dipl. oec. 

Adresa: Bulevar mira 1 

Po{tanski broj: 76100 

Grad: Br~ko 

Identifikacijski broj: 4600082130006 

Telefon: 049/240-616 

Fax: 049/240-616 

E-mail: j_dragan@net.hr 

Internet adresa: www.bdcentral.net 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Vlada Br~ko Distrikta BiH, Odjel za stru~ne i administrativne poslove, Pododjel za nabavu, Bulevar mira 1, 76100 Br~ko, Ponude dostaviti u uredno zatvorenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za nabavu hortikulturnih sadnica za potrebe odr`avanja javnih zelenih povr{ina - Ne otvaraj otvara komisija", osobnom predajom na prijemni {alter 7 ili 8 u zgradi Vlade na gore pomenutoj adresi, preporu~enom po{iljkom ili donijeti direktno na mjesto komisijskog otvaranja do 13,00 sati. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a ostali 

I.5.b na lokalnoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Ugovor o nabavi hortikulturnih sadnica za potrebe odr`avanja javnih zelenih povr{ina na podru~ju Br~ko Distrikta za 2009. godinu. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Nabava sezonskog cvije}a i repromaterijala 

LOT 2 Nabava li{}arskih i crnogori~nih ukrasnih sadnica 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Detaljan opis dat u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Odjel za javne poslove 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, 2 lota. Ponuda se mo`e dostaviti za jedan lot, ili za oba lota 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Od dana potpisivanja ugovora do 31. 12. 2009. godine - sukcesivna isporuka tokom 2009. godine. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

^lanak 23. ta~ka 1. pod a, b, c, d, e, f ZJN BiH. Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Navedeno u standardnoj tenderskoj dokumentaciji 

Napomena: Navedena dokumentacija iz to~ke III.5., 6, 7 i 8 obavijesti je eliminatorna 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da, uz prilo`enu potvrdu Vanjskotrgovinske komore BiH da se radi o robama doma}eg porijekla. 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

1)    Navedeno u to~ki I.2.    

2)    Za podizanje tenderske dokumentacije obvezno je dostaviti kopiju uplatnice o upla}enoj nepovratnoj naknadi za tro{kove tenderske dokumentacije u iznosu od 30,00 KM na jedinstveni ra~un Br~ko Distrikta BiH broj 141-601-00053003-33, vrsta prihoda 721124, {ifra Op}ine 099 u svrhu "Otkup tenderske dokumentacije za nabavu hortikulturnih sadnica". Na uplatnici obvezno upisati PDV broj ponu|a~a. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 5. 3. 2009. godine do 13,00 sati  

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

120 dana 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavit }e se 5. 3. 2009. godine u prostorijama Doma kulture u Br~kom, Mladena Maglova 2 u 13,15 sati 

Neblagovremene ponude }e biti odbijene i vra}ene ponu|a~u neotvorene. 

(1-11-1230-09) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA BIHA] 

PONOVLJENO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Podru`nica Elektrodistribucija Biha} 

Kontakt osoba: Sudhan Gluhali} - za komercijalna i tehni~ka pitanja 

Adresa: Bosanska 25 

Po{tanski broj: 77000 

Grad: Biha} 

Identifikacioni broj: 200225150005 

Telefon: 037/229-316 

Fax: 037/229-388 

E-mail: s.gluhalic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

10401-EDB-05/2009 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Nabavka ostalog kancelarijskog materijala i papira 

LOT 2 Nabavka tonera 

LOT 3 Usluge kontinuiranog {tampanja obrazaca 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Centralno skladi{te ED Biha}, Krupska bb 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci i/ili 365 dana od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Tra`eni iznos garancije za ponudu u iznosu od 1,5% od ponu|ene vrijednosti bez ura~unatog PDV-a, min. 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unati iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2,000,00 KM sa rokom va`nosti opcija ponude plus 30 dana ra~unaju}i od krajnjeg roka za dostavu ponuda   

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankovna garancija 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

10% ugovorene vrijednosti (bez PDV-a) po zaklju~enju ugovora 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Izjava ponu|a~a da }e obezbijediti bankovnu garanciju u iznosu od 10% ukoliko bude izabran kao najpovoljniji izvo|a~   

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 23. stav (1), a, b, c, e  i  f Zakona o javnim nabavkama ne stariji od 3 (tri) mjeseca, original ili ovjerena kopija uvjerenja o zadnjim uplatama iz ta~ke e i f, ne mogu biti starija od tri mjeseca, ra~unaju}i od datuma objave tendera.   

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar za predmetnu djelatnost sa svim prilozima    

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    bilans uspjeha i bilans stanja za 2006. i 2007. godinu 

-    potvrda da ra~un ponu|a~a nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Dokazi iz ~lana 26. Zakona o javnim nabavkama, stav 3. ta~ke a, b, c, d i f. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) ekonomski uvjeti - cijena     u~e{}e 70% 

    2) tehni~ki uslovi ponude     u~e{}e 30% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, 10% 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Svaki ponu|a~ koji je zainteresiran za u~e{}e u predmetnom otvorenom postupku za javnu nabavku radova du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na ovla{teni faks 037/229-388. Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti od 2. 2. 2009. na adresi kao pod I.1., u vremenu od 09,00 do 15,00 sati u kancelariji slu`be nabavke i skladi{tenja, uz podno{enje potvrde o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju. 

Dokumentacija se mo`e obezbijediti do 4. 3. 2009. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju se napla}uje u iznosu od 25,00 KM + PDV. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vi{i se preko Raiffeisen Bank d.d. BiH Filijala Biha} na ra~un broj 1610350001050940 u korist Elektrodistribucije Biha} - otkup tenderske dokumentacije po tenderu 10401-EDB-05/2009. Za ponu|a~e koji su prvi put u~estvovali u postupku tenderska dokumentacija je besplatna. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

4. 3. 2009. do 16,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

6. 3. 2009. godine u 10,00 sati 

Biha}, Krupska bb 

(1-11-1242-09) 


11 - JANAB 


JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "RAD" DOO SARAJEVO 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 14381/08 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: JKP "Rad" Sarajevo 

Kontakt osoba za komercijalna pitanja: Kukavica Haris; za tehni~ka pitanja: Adilovi} Elmaz; za pravna pitanja - Mahmutovi} Lejla 

Adresa: Paromlinska 57 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni PDV broj: 200316890001 

Telefon: 033/658-038 

Fax: 033/654-480 

Internet adresa: www.rad.com.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da, okvirni sporazum. 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Ugovor o nabavci potro{nog materijala za odr`avanje mehanizacije 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabavka i isporuka potro{nog materijala za odr`avanje mehanizacije. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Okvini sporazum 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

JKP "RAD" Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 3 Gume nove za gra|evinske ma{ine i spec. vozila 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Izjava o obezbje|enju garancije 10% za dobro izvr{enje posla 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

1.    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom i identifikacionim brojem 

2.    ovjerena fotokopija rje{enja o upisu u sudski registar sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima koja nije starija od tri mjeseca 

3.    uvjerenje suda da ponu|a~ nije u postupku ste~aja ili likvidacije, niti da je nad istim obavljen postupak ste~aja ili likvidacije ne starije od tri mjeseca 

4.    uvjerenje suda da se protiv odgovornog lica ne vodi krivi~ni postupak ne starije od tri mjeseca 

5.    uvjerenje da odgovorno lice i pravno lice nije ka`njavano za privredni prestup, zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticanja dobiti ne starije od tri mjeseca 

6.    izjava ponudioca da ne postoji zakonska smetnja za u~e{}e u javnom nadmetanju za slu~ajeve o kojima se ne vodi slu`bena evidencija - izjava ponudioca ima zna~aj dokaznog sredstva 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

7.    ovla{tenje ili ugovor o zastupanju proizvo|a~a i/ili kopija ugovora izme|u ponu|a~a i generalnog zastupnika/distributera (u ovom slu~aju mora se prilo`iti i ugovor izme|u principala i zastupnika kao prilog ugovoru ponu|a~a i generalnog zastupnika/distributera) za prodaju robe iz predmeta otvorenog postupka ukoliko ponu|a~ nije direktni proizvo|a~ ili generalni zastupnik u zemlji naru~ioca 

8.    pismena izjava da posjeduje skladi{te za ponu|enu robu, lager listu sa jedini~nim cijenama 

9.    homologacioni atesti proizvo|a~a RD-a ukoliko ponu|a~ nije direktni proizvo|a~  

10.    referens lista ponu|a~a koju ima u poslovima sli~nog sadr`aja, a koja je predmet ovog tendera 

Napomena: izjave pod rednim brojem 8 imaju zna~aju dokaznog sredstva 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

11.    izjava ponu|a~a ovjerena od strane ovla{tenog lica, a koja se odnosi na nepromjenljivost cijena 

12.    uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama ne starije od tri mjeseca 

13.    uvjerenje o izmirenim doprinosima (PIO/MIO, zdravstveno) ne starije od tri mjeseca 

14.    potvrda banke o aktivnosti transakcijskog ra~una 

15.    izjava o prihvatanju tenderskih uslova 

16.    cijena za ponu|enu opremu i to: 

-    DDP naru~ilac ocarinjeno, oporezovano i isporu~eno u valuti KM 

-    za doma}i proizvod bit }e kori{ten preferencijal 

-    dokaz za doma}i proizvod je potvrda Vanjskotrgovinske komore BiH 

17.    uslovi pla}anja 

18.    rok isporuke 

19.    opcija ponude minimalno 60 dana 

Napomena: Samo kompletne specifikacije bi}e uzete u razmatranje. 

Kopije dokumenta moraju biti ovjerene i ne starije od tri mjeseca a izjave ponu|a~a ovjerene i potpisane od strane odgovornog lica ponu|a~a. 

Ponu|a~i su du`ni tra`enu dokumentaciju numerisati u skladu sa prethodno navedenim naznakama i redoslijedom tra`enih dokumenata (1-19) 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    -     cijena     80% 

    -    (u~e{}e preferencijala za doma}i proizvod 5% cijene) 

    -     uslovi pla}anja     10 bodova 

    -     rok isporuke     10 bodova 

Napomena: U postupku vrednovanja prispjelih ponuda, prema navedenim kriterijima cijena }e biti najva`niji ali ne jedini i odlu~uju}i kriterij kod izbora najpovoljnije ponude. Kako se radi o nabavci auto guma koje se montiraju na vozila koja su izuzetno puno koriste za poslove odr`avanja saobra}ajnica i komunalne infrastrukture Kantona Sarajevo auto gume su svrstane u dvije grupe: A, B. Grupe su sa~injene na osnovu nekoliko zadnjih "consumers reports"-a ADAC-a i sli~nih institucija o testiranju auto guma koje se: 

"izuzetno preporu~uju" (PREMIUM BREND) ili "preporu~uju" (MEDIUM BREND) "low-cost"), te ostali brendovi koji su predmet ovog natje~aja samo u lotu 3. 

Za LOT 1 i LOT 2 

A.    "Izuzetno preporu~ujemo", Michelin, Goodyear, Bridgestone, Dunlop, Continental min. u~e{}e u ponudi 30% jedinica (komada guma) 

B.    "Preporu~ujemo" Pirelli, Firestone, Sava, Kormoran, Kleber, Fulda, Uniroyal, Semperit, BFGoodrich, Hankook, Yokohama - max. u~e{}e u ponudi do 70% jedinica (komada guma) 

Za LOT 3 

A.    "Izuzetno preporu~ujemo" Michelin, Goodyear, Bridgestone, Dunlop, Continental min. u~e{}e u ponudi 30% jedinica (komada guma) 

B.    "Preporu~ujemo" Pirelli, Firestone, Sava, Kormoran, Kleber, Fulda, Uniroyal, Semperit, BFGoodrich, Hankook, Yokohama- max. u~e{}e u ponudi do 50% jedinica (komada guma) 

Ostali brendovi max. u~e{}e u ponudi do 20% jedinica (komada guma) 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti od 26. 1. 2009. godine u sjedi{tu Javnog komunalnog preduze}a "RAD" Sarajevo, Paromlinska 57, u sobi 23, sa dokazom o izvr{enoj uplati nepovratnog iznosa tro{kova tendera LOT po 50,00 KM (ili protuvrijednost EURO) na ‘irora~un broj (za uplate u KM) 3389002208077649 UniCredit Bank Sarajevo, 154-001-1100043893 INTES SANPAOLO Banka d.d. Sarajevo. 

Za uplate u EURO 

UniCredit Bank Sarajevo SWIFT: UNCRBA22 

IBAN: 393389002208077649 

(na ‘irora~un broj (za uplate u KM) 3389002208077649 UniCredit Bank Sarajevo, 154-001-1100043893 UPI banka d.d. Sarajevo, ili na blagajni JKP "RAD" uz naznaku: "Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku i isporuku novih guma. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 2. 2009. godine do 12,00 sati 

Dokumente dostaviti u jednu zajedni~ku kovertu sa nazna~enim brojem lota 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

60 dana 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda obavi}e se u prostorijama JKP "RAD" 

23. 2. 2009. godine u 12,15 sati. 

U~estvovanju u otvorenom postupku mogu   pristupiti samo ponu|a~i koji su prethodno otkupili tendersku dokumentaciju kao u ta~ki    IV.4. obavje{tenja o nabavci. 

Svaki od ponu|a~a mo`e uputiti po jednog ovla{tenog predstavnika (pismeno ovla{tenje) da prisustvuje javnom otvaranju ponuda. 

Ponude primljene nakon isteka roka za podno{enje ponuda ne}e biti prihva}ene i vrati}e se ponu|a~u neotvorene. 

Samo kompletne specifkacije sa zbirom cijelog lota }e se uzeti u razmatranje. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

V.1. Za sve informacije u vezi obavje{tenja o javnoj nabavci mo`e se konkatirati 

- za komercijalna pitanja - Kukavica Haris 

- za tehni~ka pitanja - Adilovi} Elmaz 

- za pravna pitanja - Mahmutovi} Lejla 

(1-11-1243-09) 


11 - JANAB 


JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: JP Hrvatske telekomunkacije d.o.o. Mostar 

Kontakt osoba: Zdenko ^arapina 

Adresa: Kneza Branimira bb   

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227270100006 

Telefon: 036/328-223 

Fax: 036/333-630 

E-mail: zdenko.carapina@ht.ba 

Internet adresa: www.ht.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. (Ured: Protokol: tel. 036/395-201; faks 036/395-279) 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. (Ured: Protokol) 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Nabava opreme za sustav nadzora signalizacijskih protokola u realnom vremenu, temeljem Odluke Uprave dru{tva broj D-3-46-13/08 od 26. 11. 2008. godine. 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet ugovora je nabava i instaliranje opreme za sustav nadzora signalizacijskih protokola u realnom vremenu. 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Definirano je u dokumentaciji za nadmetanje 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

DDP HT d.o.o. Mostar, Centralno skladi{te, Trn [iroki Brijeg 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Sukladno dokumentaciji za nadmetanje i ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Da, 9.000,00 KM ili odgovaraju}a protuvrijednost u EUR 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

Da, 10% ugovorene vrijednosti 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 19. UPZ) 

Da, navedeni su u dokumentaciji za nadmetanje 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti dokaze da nema smetnje za njegovo sudjelovanje u otvorenom postupku za dodjelu ugovora u smislu odredbi iz ~lanka 23 ZJN. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti: naziv i to~nu adresu ponuditelja, ovjerenu kopiju rje{enja iz sudskog ili drugog relevantnog registra sa svim pojedina~no ovjerenim prilozima 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti bilancu stanja i bilancu uspjeha za posljednje dvije godine 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Ponuditelj je du`an dostaviti: 

a.    ovjerena i potpisana izjava proizvo|a~a ponu|ene opreme da je sva oprema nova i nerabljena i da je ponuditelj autoriziran za prodaju, odr`avanje i tehni~ku podr{ku za opremu koja se nudi 

b     potvrda proizvo|a~a opreme o partnerskom statusu ponuditelja 

c.    potvrda operatera kod kojega je instalirao opremu iz oblasti nadzora signalizacijskih protokola 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da, Odluka Vije}a ministara BiH ("Slu`beni glasnik BiH", 105/06 od 30. 12. 2006.) 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama HT d.o.o. Mostar, Kneza Branimira bb, protokol (prizemlje), uz predo~enje dokaza o uplati naknade za dokumentaciju za nadmetanje upla}enoj kod UniCredit Bank u korist HT d.o.o. Mostar s naznakom: "Dokumentacija za nadmetanje: Oprema za sustav nadzora signalizacijskih protokola u realnom vremenu": 

-  za ponuditelje iz BiH, 200,00 KM na ra~un 3381002202842183, 

- za strane ponuditelje protuvrijednost od 200,00 KM u EUR na ra~un IBAN BA393380604819621582, SWIFT: UNCRBA22. Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu dostaviti svoje ponude. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Najkasnije do 25. 2. 2009. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

25. 2. 2009. godine u 13,10 sati 

JP HT d.o.o. Mostar, Kneza Branimira bb 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Naru~itelj zadr`ava pravo odbijanja ponuda u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora na temelju odredbi ~lanka 12. stavak 1 b i c Zakona o javnim nabavama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05 i 52/05) i ne snosi nikakve tro{kove u svezi sa sudjelovanjem ponuditelja u nadmetanju. 

(1-11-1245-09) 


11 - JANAB 


KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU KLINI^KA APOTEKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Klini~ka apoteka   

Kontakt osoba: Dubravka Aleksi} Jovanovi} mr. ph. spec., Muli} Amina 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: kapoteka@bih.net.ba 

Internet adresa: . 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao u Aneksu A 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Da 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Me|unarodni otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za isporuku sanitetskog i zavojnog materijala. Detaljan opis materijala je dat u tenderskoj dokumentaciji, a navedene koli~ine su orijentacione.  

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javne nabavke je isporuka sanitetskog i zavojnog materijala 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Spisak lotova je dat u prilogu tenderske dokumentacije i mo`e se izvr{iti uvid u sadr`aj istih u prostorijama Klini~ke apoteke u ostavljenom roku. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

"Franko skladi{te kupca"  Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da, ponude se mogu dostavljati za jedan lot, nekoliko lotova i sve lotove. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

24 mjeseca od dodjele ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama: 

-    potvrda suda da ponu|a~ nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom 

-    potvrda da ponu|a~ nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od 5 godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    da ponu|a~ nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od 5 godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

-    potvrda o pla}anju doprinosa za socijalno osiguranje PIO/MIO ZZO 

-    potvrda poreske uprave i uprave za indirektno oporezivanje o ispunjenim poreskim obavezama 

Tra`eni dokumenti se odnose isklju~ivo na ponu|a~a koji je upisan u sudski registar ili registar drugih nadle`nih organa (pravno lice ili fizi~ko lice kao ponu|a~) i ne smiju biti stariji od 3 mjeseca od objave obavje{tenja o nabavci i moraju biti original ili ovjerene kopije. 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je kandidat, odnosno ponu|a~ registriran kod ovla{tenog suda za obavljanje profesionalne djelatnosti - dokaz izvod iz sudskog registra sa svim prilozima. 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Referenc listu isporuka tra`enih i sli~nih materijala prema drugim medicinskim centrima. Dokaz: ovjerena referencna lista od strane medicinskih centara. 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti i slijede}e: 

1.    obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa {emom koja je data u Aneksu 2. uz tendersku dokumentaciju 

2.    izjava dobavlja~a popunjena na originalnom obrascu koja je data uz Aneks 2. u prilogu 

3.    obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa {emom koja je data u Aneksu 3. uz tendersku dokumentaciju 

4.    popunjeni Aneksi: 4.i 5. na originalnim obrascima iz tenderske dokumentacije 

5.    izvod iz sudskog registra sa svim prilozima 

6.    certifikat o garanciji kvaliteta ponu|enih materijala 

7.    izjava ponu|a~a da rok isporuke tra`enog materijala ne}e biti du`i od 10 dana 

8.    izjava ponu|a~a kojom se obavezuje da }e rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke biti najmanje 70% njihovog cjelokupnog roka upotrebe 

9.    izjava ponu|a~a o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora 

10.    izjava ponu|a~a da pristaje na odgo|eno pla}anje 210 dana od dana ispostavljanja fakture, ukoliko ne ponudi du`i rok pla}anja 

11.    izjava dobavlja~a da }e na zahtjev ugovornog organa dostaviti kataloge i uzorke materijala, i to besplatno uzorke materijala ~ija vrijednost po jedinici mjere ne prelazi iznos od 100,00 KM 

Neprilaganje bilo kojeg dokaza diskvalifikuje dobavlja~a. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni me|unarodni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1) cijena     u~e{}e 85% 

    2) rok pla}anja preko 210 dana     u~e{}e 15% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti do 3 dana. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 10,00 KM po lotu + 17% PDV-a, a kompletna tenderska dokumentacija iznosi 200,00 KM + 17% PDV-a.  

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

10. 3. 2009. godine do 13,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

180 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

10. 3. 2009. godine u 14,00 sati 

KCUS-a TEB - soba 14   

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Tenderska dokumentacija se mo`e  preuzeti u KCUS-a - Klini~ka apoteka, Bolni~ka 25, u vremenu od 8,00-16,00 sati, uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati nerefundiraju}eg iznosa ili ovjeren dokaz o elektronskoj uplati od 10,00 KM po lotu plus 17% PDV-a ili kompletna tenderska dokumentacija 200,00 KM plus 17% PDV-a. 

Uplata se vr{i na transakcijski ra~un Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu broj: 3389002207951937 UniCredit banka Sarajevo, u svrhu: "Otkupa tenderske dokumentacije za nabavku - sanitetskog i zavojnog materijala". Kontakt osoba u vezi pla}anja tenderske dokumentacije: Samira Hajdarevi}, dipl. ecc. na telefon 033/663-723. 

Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj dokumentaciji KCUS-a, propisno zatvorene, zape~a}ene, putem po{te ili li~no na Protokol Klini~kog centra , objekat TEB-a, Bolni~ka 25. 

Dobavlja~ }e dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 kopije na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije sa pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom, tel/faxom dobavlja~a na kojoj }e pisati slijede}e rije~i: "Ponuda za dostavljanje sanitetskog i zavojnog materijala - ne otvarati - 

otvara komisija". 

Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati. 

Ugovorni organ }e sa najpovoljnijim ponu|a~em zaklju~iti okvirni sporazum na dvije godine. 

Aneks A 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Klini~ka apoteka   

Kontakt osoba: Dubravka Aleksi} Jovanovi} mr. ph. spec. 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: Nabava2@kapoteka.com.ba 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI DOKUMENTACIJA 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Klini~ka apoteka   

Kontakt osoba: Amina Muli} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-840 

Fax: 033/266-841 

E-mail: tsekretar@kapoteka.com.ba 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Organizacija: Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, Protokol KCUS-a, Objekat TEB-a 

Kontakt osoba: Amina Muli} 

Adresa: Bolni~ka 25 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200089110002 

Telefon: 033/266-832 

Fax: 033/266-841 

E-mail: Nabava2@kapoteka.com.ba 

______________

CLINICAL CENTER OF THE UNIVERSITY IN SARAJEVO 

SUMMARY OF INFORMATION OF GOODS PURCHASE 

Organisation: Clinical Centre of the University of Sarajevo,  Clinical Pharmacy 

Contact person: Dubravka Aleksi} Jovanovi} Mr.ph.spec. 

Muli} Amina 

Adress: Bolni~ka street No. 25     

Post.No: 71000 

Town: Sarajevo     

Identification No.4200089110002 

Telephone: 033/266-832     

Fax: 033/266-841 

Electronic post (e-mail): Nabava 2@kapoteka.com.ba 

Adress the offers are to be sent: Clinical Center of the University in Sarajevo, Building TEB, Protocoll KCUS, Bolni~ka 25 

International public procedure for collecting offers for selection of the best bidder for delivery of Sanitarian and Bandage Materials. 

The list of LOTs is given in the enclosure of tender documentation and it is available for the content review in the office of the Clinical Pharmacy within a given timeframe. 

A detailed description of materials that are the subject of the tender are quoted in the tender documents, and the quoted quantities in the tender documents are for orientation purpose. 

The offers can be submitted in one of languages of B&H peoples. 

It is foresecn conclusion of the contract to two years. 

The offers are to be attached with evidences that hindrances from the article 23. Law of Public Purchases do not exist: 

-    Court certificate that the bidder is not under bankruptcy or before liquidation 

-    Certificate that the bidder has not been condemned in the court proceedings for violation of law in the sense of his business behaviour in period of live years, that preceded the date of submitting request or offer. 

-    That the bidder has not been declared guilty for serious professional violation by Competent Court in the period of five years and that this violation preceded the date of submitting request or offer. 

-    Certificate of paying contribution for social insurance PIO/MIO ZZO (Social Security Administration and the Retirement Funds). 

-    Certificate from the Tax Administration Office and Administration Office for Indirect Taxation of satisfied tax obligations. 

-    Required documents are directed exclusively to the bidder who is recorded in the Court Register or Register of other authorised organs (legal person or physical person as a bidder) can not be older than three months from the announcement of publication of the Information of purchase and they must be the original ones or certified copies. 

-    Not enclosing any of the evidences will disqulify the candidate/bidder. 

-    That the candidate/bidder is registered with authorized court for professional activities - the evidence is Excerpt from the Court Register together with all enclosures (Article 24.Law of Public Purchases). 

-    Not enclosing any of the evidences will disqulify the candidate/bidder. 

The bidder is obliged to deliver the following (Article 26. Law of Public Purchases): 

1.    Reference list of deliveries of the asked and similar materials toward the other medical centers. Evidence: Certified Reference list of the Medical Centers. 

2.    Form for sending offer, filled up in accordance with the scheme provided in Annex 2. together with the tender documents. 

3.    Statement from the supplier filled up on the original form, provided in Annex 2. of the Enclosure. 

4.    Form for the price offer, completed in accordance with scheme, provided in Annex 3. with tender documentation. 

5.    Completed Annexes 4. and 5. using the original forms from the tender documents. 

6.    Excerpt from the Court Register with all enclosures. 

7.    Certificate of guaranty of quality of offered materials. 

8.    Statement of the bidder that delivery term of the asked material will be not longer than 10 days. 

9.    Declaration of the bidder obliging himself that the term of use of the contracted materials in the moment of delivery will be at least 70% of their complete period of usc. 

10.    Declaration of the bidder of prices unchangebility for duration period ot the contract. 

11.    Declaration of the bidder of his aeceptance to postponed payment of 210 days from issue of the invoice, if he does not offer longer payment period. 

12.    Declaration of the bidder, that he will send catalogues and samples of material, at request, free of charge, the value of which does not surpass 100,00 KM, for unit of meausrement. 

Not enclosing any evidence will disquality the purchaser 

1. 

Price 

Participation % 

85 

2. 

Term of payment longer than 210 days 

Participation % 

15 

Application of domastic preferencial treatment (Article 20 UPZ): Yes 

Deadline for receiveng offers is 40 days. 

Validity of offer is 180 days after the deadline term for submitting offers.  

Date of opening offers is: 10. 3. 2009. in the TEB building, room No 14., at 14,00 hours. 

Additional informations: 

Tender documentation can be obtained in KCUS - Clinical Pharmacy, Bolni~ka No. 25 street from 8,00 untill 16,00 hours, presenting the third verified copy of transfer order or certified evidence of electronic payment of non refundable amount of 10,00 KM, according LOT, plus 17% PDV or for complete tender documents 200,00 KM, plus 17% PDV. The payment is to be made to the transaction account of the Clinical Center of the University of Sarajevo No: 33890022079515937 UniCredit Bank Sarajevo, for purpose of "Buying tender documents for purchase of Sanitarian and Bandage Materials". Contact person for payment of tender documents: Samira Hajdarevi}, dipl.ecc. tel. 033/663-723. 

The Offers are to be delivered on the original tender documents of the KCUS , duly closed, sealed, through the postmail or in person to the Protocoll of Clinical Centre, TEB building, Bolni~ka street No. 25. 

The purchaser will provide an offer as one original document and 2 copies, clearly marked: "ORIGINAL OFFER" and "COPY OF THE OFFER". 

The offer and its copies with seal and signature should be sealed in a nontransparent envelope with name and adress tel/fax of purchaser with the following inscription: "Offer sent for delivery of Sanitarian and Bandage Materials, do not open - to be open by the board only". Untimely and uncomplete offers will not be taken into consideration. 

The contractual body will conclude the frame contract of purchase with the quoted materials with the most advantegous supplier to two years period. 

(1-11-1246-09) 


11 - JANAB 


PREDUZE]E ZA PO[TANSKI SAOBRA]AJ 

REPUBLIKE SRPSKE AD
BANJALUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 01/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj Republike Srpske a.d. Banjaluka 

Adresa: Kralja Petra I. Kara|or|evi}a 93 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banjaluka 

Identifikacioni broj: 1878182 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Organizacija: Preduze}e za po{tanski saobra}aj RS a.d. Banjaluka 

Kontakt osoba: Komljenovi} Rajko 

Adresa: Kralja Petra I. Kara|or|evi}a 93 

Grad: Banjaluka 

Telefon: 051/246-037 

Fax: 051/215-570 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.2. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Nabavka pismonosne ambala`e 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Ugovor o nabavci pismonosne ambala`e 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

100.000,00 KM 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

FCO Glavni magacin i Depo po{tanskih vrijednosti Banja Luka   

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

LOT 1 = 60.00,00 KM 

Pismonosna ambala`a za slu`bene potrebe i dalju prodaju 

LOT 2 = 40.000,00 KM 

Pismonosna ambala`a za potrebe hibridne po{te (za ma{insko pakovanje) 

Ponu|a~i mogu u~estvovati za jedan ili oba lota. 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Rok izvr{enja je rok naveden u ponudi najpovoljnijeg ponu|a~a 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne tra`i se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Ponude ponu|a~a }e biti odbijene u slu~aju da je ponu|a~: 

a)    pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan 

b)    predmet postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma/aran`mana sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan 

c)    osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

d)     progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude 

e)    nije ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan 

f)    nije ispunio obaveze u vezi sa pla}anjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan 

g)    propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`enje prema ~l. 23.-26. ovog Zakona 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima prema zemlji porijekla. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Bilans stanja i uspjeha za 2007. godinu 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Lista glavnih isporuka koje su predmet tendera, izvr{enih u posljednje dvije godine (2007. i 2008.) sa vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci, ili ukoliko takve potvrde ne mogu da se obezbijede iz razloga izvan kontrole dobavlja~a, samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama. 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Za LOT 1 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    -    cijena     80% 

    -    rok isporuke     20% 

Za LOT 2 

a)    Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e dobiti svaki radni dan od 8,00 ~asova do 15,00 ~asova u Slu`bi za logistiku, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka.  

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 100,00 KM i mo`e se uplatiti li~no na blagajni Preduze}a ili na ‘iro ra~un broj 565-501-4200000-338 koji se vodi kod Bobar banke, Bijeljina. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 2. 2009. godine do 10,00 ~asova 

Po{te Srpske, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, Banjaluka 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

23. 2. 2009. godine u 10,30 ~asova 

Po{te Srpske, Kralja Petra I Kara|or|evi}a 93, u sali namijenjenoj za otvaranje ponuda   

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponu|a~i da u toku razmatranja ponuda, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u vezi dostavljanja ponude. 

Narud`be robe za LOT 1 }e se vr{iti tromjese~no, a isporuka u roku datom u ponudi nakon ispostavljanja narud`benice. 

Isporuka robe za LOT 2 vr{i}e se sukcesivno, a rok isporuke ne mo`e biti du`i od 5 dana po ispostavljanju narud`benice. 

Uslovi i na~in pla}anja: 15 dana po ispostavljanju fakture. 

(1-11-1250-09) 


11 - JANAB 


HRVATSKA PO[TA DOO MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI BROJ D-01-3601-7/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar 

Kontakt osoba: Eduard [akota 

Adresa: Tvrtka Milo{a bb 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227270280004 

Telefon: 036/445-040 

Fax: 036/445-071 

E-mail: eduard.sakota@post.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a javno poduze}e 

I.5.b na entitetskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

Izbor najpovoljnijeg pnouditelja za nabavu sustava za automatsko lociranje vozila HP d.o.o. Mostar 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Ugovor o nabavi robe D-01-3601-7/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Izbor najpovoljnijeg pnouditelja za nabavu sustava za automatsko lociranje vozila HP d.o.o. Mostar 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

Sukladno tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

DDP, HP d.o.o. Mostar, Tvrtka Milo{a bb, 88000 Mostar 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Da 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Sukladno prihva}enoj ponudi 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU (~lanak 16. ZJN) 

Da 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU (~l. 16.-17. UPZ) 

Iznos jamstva za ponudu je 2% od vrijednosti ponude, s tim da ne mo`e biti manji od 2.000,00 KM 

III.3. IZNOS JAMSTVA ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lanak 16. ZJN) 

U iznosu 5% od vrijednosti ugovora 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

Pravo sudjelovanja u postupku dodjele ugovora imaju svi ponuditelji koji su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ponude, osim ponuditelji koji su isklju~eni iz prava sudjelovanja u postupku dodjele ugovora o javnim nabavama u skladu sa ~lanom 23. ZJN ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04), to ponuditelji dokazuju ovjerenom validnom dokumentacijom, koja je navedena u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. UVJETI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lanak 24. ZJN) 

Da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti {to se dokazuje dokumentima koji su navedeni u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. UVJETI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANCIJSKA PODOBNOST (~lanak 25. ZJN) 

[to se ti~e ekonomskog i financijskog stanja, dobavlja~i moraju ispunjavati slijede}e minimalne uvjete: 

-    da ponuditelj u 2007. nije poslovao s gubitkom za {to }e dostaviti dokaze pobli`e navedene u tenderskoj dokumentaciji. 

Dokazi za ispunjenje uvjeta bit }e definirani u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. UVJETI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lanak 26. ZJN) 

Da je kroz protekle 2 godine obavio bar 1 (jednu) uspje{nu implementaciju sustava iz predmeta nabave sa min. kapacitetom od 65 to~aka nadzora (tj. vozila koji su u sustavu AVL). 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Stavak 1. to~ka b) Zakona, kriterij ekonomski najpovoljnije ponude sa potkriterijima: 

    -     cijena     80% 

    -     garancija na sve komponente AVL sustava     20% 

    (jedinstvena za sve komponente AVL sustava - HW, SW) 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Dokumentacija za javno nadmetanje se mo`e preuzeti svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati na adresi Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar, Tvrtka Milo{a bb, 88000 Mostar, ured protokola broj 31, uz predo~enje dokaza o uplati nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu od 50,00 KM: 3381002202006334 kod UniCredit bank d.d. Mostar, s naznakom za: Uplata za tro{kove tenderske dokumentacije broj D-01-3786-1/08 (Nabava sustava za automatsko lociranje vozila HP d.o.o. Mostar). 

Za inozemne ponu|a~e: 

UniCredit Bank d.d. Mostar 

SWIFT CODE: UNCRBA22 

ACCOUNT EUR: 7100-48-06-16993-1 

Zainteresirani ponu|a~i koji nisu u mogu}nosti preuzeti dokumentaciju na navedenoj adresi trebaju poslati pismeni zahtjev sa punim nazivom i adresom ponu|a~a, brojem telefona i telefaksa, imenom i prezimenom osobe na koju }e se nasloviti po{iljka i kopiju dokaza o uplati gore navedene naknade, na adresu ugovornog tijela nakon ~ega }e im dokumentacija biti poslana po{tom. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Jedan od slu`benih jezika u BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

Ponude se dostavljaju u jednoj zape~a}enoj omotnici na adresu ugovornog tijela s naznakom: "NE OTVARAJ, PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK, TENDER BROJ D-01-3601-7/09". U obzir }e se uzeti ponude koje stignu do 24. 2. 2009. do 12,00 sati. 

Ponude koje stignu nakon navedenog roka ne}e biti uzete u razmatranje i neotvorene }e biti vra}ene ponuditelju. 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

24. 2. 2009. u 12,05 sati 

Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar, Tvrtka Milo{a bb, Uprava Dru{tva 

(1-11-1256-09) 


11 - JANAB 


VLADA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE/KANTONA
MOSTAR 

OBAVIJEST 

O NABAVI 

ROBE 

USLUGE 

RADOVI 

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
TIJELA 

Organizacija: Hercegova~ko-neretvanska ‘upanija - Vlada 

Kontakt osoba: Melanija ]ori} 

Adresa: Stjepana Radi}a 3 

Po{tanski broj: 88000 

Grad: Mostar 

Identifikacijski broj: 4227310410003 

Telefon/fax: 036/449-027 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG TIJELA (~lanak 3. ZJN) 

I.5.a tijelo uprave 

I.5.b na `upanijskoj razini 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

Usluge 

Radovi 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (^lanak 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG TIJELA 

Odluka Vlade HN@ broj 01 -1 -02-1782/08 od 11. 9. 2008. godine - Javne nabave za 2009. godinu 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT  1    Uredski materijal 

LOT  2    Pi}a i napitci 

LOT  3    Sredstva za odr`avanje ~isto}e 

LOT  4    Gorivo 

LOT  5    Lo`-ulje 

LOT  6    Tehni~ki pregled vozila 

LOT  7    Pranje slu`benih vozila 

LOT  8    Nabava gra|evnog materijala 

LOT  9    Osiguranje slu`benih vozila 

LOT 10    Tiskarske usluge 

LOT 11    Fizi~ka i tehni~ka za{tita objekata Vlade,
        ministarstava i drugih tijela ‘upanijske uprave 

LOT 12    Opskrba vodom kolektivnog centra Domanovi}i 

LOT 13    Odvoz sme}a iz kolektivnih centara Tasov~i}i i
        Domanovi}i 

LOT 14    Odvoz fekalija iz kolektivnog centra Domanovi}i 

LOT 15    Molerski radovi 

LOT 16    Nabava rezervnih dijelova za vozila 

LOT 17    Sitne vodoinstalaterske usluge 

LOT 18    Sitne elektroinstalaterske usluge 

LOT 19    Nabava i odr`avanje ra~unala i ra~unalne opreme 

LOT 20    Odr`avanje slu`benih vozila 

LOT 21    Odr`avanje kopir aparata 

LOT 22    Odr`avanje klima ure|aja 

LOT 23    Razne sitne gra|evinske usluge 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OPSEG UGOVORA 

23 lota 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Sjedi{ta Vlade i ministarstava u Mostaru te sudova, osnovnih i srednjih {kola u op}inama Hercegova~ko-neretvanske ‘upanije. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lanak 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

2009. godina 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. UVJETI ZA U^E[]E - OSOBNA SITUACIJA (~lanak 23. ZJN) 

1.    Pravo na sudjelovanje u nadmetanju imaju ponuditelji koji su u Bosni i Hercegovini registrirani za obavljanje djelatnosti iz predmeta nadmetanja. 

2.    Kako bi se kvalificirali za dodjelu ugovora, ponuditelji trebaju ispuniti uvjete za sudjelovanje po pitanju osobne situacije, sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, ekonomske i financijske podobnosti, te tehni~ke i/ili profesionalne sposobnosti. Naru~itelj }e kao zadovoljavaju}e prihvatiti slijede}e dokaze: 

-    ovjerenu kopiju rje{enja iz sudskog registra sa svakim pojedina~no ovjerenim prilogom, odnosno pravovaljan dokument o registraciji (uklju~uju}i sve promjene u registraciji) 

-    odgovaraju}i dokument koji je izdalo mjerodavno sudsko ili upravno tijelo u Bosni i Hercegovini kojim se dokazuje: 

-    da ponuditelj nije pod ste~ajem ili pred likvidacijom, da nije u{ao u odre|eni aran`man s vjerovnicima ili obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti 

-    da nije predmet postupka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanje sporazuma/aran`mana s vjerovnicima ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka sukladno relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini 

-    da nije osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u prethodnih 5 godina ra~unaju}i od datuma podno{enja ponude 

-    da nije progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane mjerodavnog suda u prethodnih 5 godina ra~unaju}i od datuma podno{enja ponude 

-    uvjerenje mjerodavne porezne uprave o izmirenim poreznim obvezama 

-    uvjerenje mjerodavnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje o izmirenim doprinosima za mirovinsko i invalidsko osiguranje 

-    uvjerenje mjerodavnog zavoda za zdravstveno osiguranje o izmirenim doprinosima za zdravstveno osiguranje 

-    dokumentaciju o financijskoj i ekonomskoj sposobnosti ponuditelja u protekle 3 godine (revidirana financijska i/ili bilanca stanja i uspjeha, izjava poslovne banke o solventnosti, te ostala dokumentacija po izboru ponuditelja a koja dokazuje njegovu ekonomsku i financijsku sposobnost) 

-    referentnu listu o poslovima iz predmeta ovog tendera u posljednje 2 godine 

Uvjerenja mjerodavnih institucija/ustanova mogu se dostaviti kao originalni dokument ili kopija koja mora biti ovjerena od op}ine, a datum izdavanja uvjerenja ne smije biti stariji od 90 (devedeset) dana ra~unaju}i od datuma odre|enog za dostavljanje ponuda. 

Izjava ponuditelja podrazumijeva izjavu u pisanom obliku potpisanu od osobe ovla{tene za zastupanje ponuditelja uz ovjeru (pe~at) ponuditelja. 

Naru~itelj }e isklju~iti iz daljnjeg postupka za dodjelu ugovora ponuditelje koji ne mogu osigurati naprijed navedene dokaze o sposobnosti, ponuditelje koji nisu dostavili ili su dostavili neto~ne podatke o sposobnosti ponuditelja, te ponuditelje za koje se utvrdi sudjelovanje u poslovima korupcije ili prijevare prilikom nadmetanja za dodjelu ugovora u ovom postupku. 

Ponuditelji u nadmetanju mogu dostaviti ponude samostalno ili u suradnji s drugim ponuditeljima. U slu~aju podno{enja zajedni~ke ponude vi{e ponuditelja, ponuditelji trebaju dokazati pojedina~nu i zajedni~ku sposobnost. Potrebno je tako|er uz ponudu dostaviti i originalni primjerak ugovora o njihovoj suradnji u kojem se obvezno navodi nositelj ponude i pojedina~na odgovornost svakog ponuditelja iz zajedni~ke ponude. Nositelj ponude }e u komunikaciji s naru~iteljem predstavljati sve sudionike u zajedni~koj ponudi. 

-    Ponuditelj koji samostalno podnosi ponudu ne mo`e sudjelovati u zajedni~koj ponudi 

-    Alternativne ponude nisu dopu{tene. Ponuda tako|er ne smije sadr`avati razli~ite varijante ponude (alternativne opcije). 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    Za LOT od 1 do 11 

    1.    ponu|ena cijena     80% 

    2.    rok pla}anja     10% 

    3.    popusti i druge pogodnosti     10% 

    Za LOT od 12 do 14 

    1.    ponu|ena cijena     90% 

    2.    na~in i rok pla}anja     10% 

    Za LOT od 15 do 23 

    1.    ponu|ena cijena     60% 

    2.    kvaliteta     20% 

        (jamstvo za isporu~ene dijelove i izvedene
        radove, postprodajni servis i dr.) 

    3.    rok pla}anja     10% 

    4.    popust i druge pogodnosti     10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lanak 20. UPZ) 

Da 

IV.4. UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lanak 18. ZJN) 

Mo`e se osigurati odmah - bez naknade. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi: 

Za sve lotove po 20,00 KM. 

Uplatu izvr{iti: 

- UniCredit banka 

- Ra~un 3380002200005953 

- Svrha doznake: uplata tenderske dokumentacije 

- Primalac: Prora~un HN@/K 

- Vrsta prihoda: 722631 

- Prora~unska organizacija: 1202001 

- Op}ina: 180 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lanak 8. ZJN) 

Slu`beni jezici u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 2. 2009. godine do 14,00 sati 

IV.7. MINIMALNO VREMENSKO RAZDOBLJE VA@NOSTI PONUDE KOJE JE PONUDITELJ DU@AN
OSIGURATI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponude 

IV.8. NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lanak 33. ZJN, ~lanak 13. UPZ) 

27. 2. 2009. godine u 9,00 sati, zgrada Vlade HN@ 

Javnom otvaranju ponuda mogu nazo~iti ovla{teni predstavnici ponuditelja na temelju pismene ovlasti. 

Nepravodobne ponude ne}e se razmatrati i bit }e vra}ene ponuditelju neotvorene. 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i i: 

-    specifikaciju prilo`ene dokumentacije 

-    jedini~ne i ukupne cijene u KM (sa ura~unatim PDV-om), te ostale tra`ene informacije na originalnoj tenderskoj dokumentaciji 

-    rokovi i na~in pla}anja 

-    rokovi isporuke i monta`e 

-    izjavu ponuditelja o nepromjenjivosti cijena 

-    izjavu o prihva}anju tenderskih uvjeta 

-    garantni rok 

Naru~itelj ne snosi nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. 

U cilju eventualnih poja{njena nejasno}a iz ponude mogu se pozvati odre|eni ponuditelji da, u tijeku razmatranja ponude, a prije dono{enja kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude daju dodatne informacije u svezi dostavljene ponude. 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj kuverti na adresu ponuditelja s naznakom: 

"NE OTVARAJ, PONUDA ZA JAVNE NABAVE U 2009. GODINI". 

Hercegova~ko-neretvanska ‘upanija/kanton 

VLADA 

Stjepana Radi}a 3 

88000 Mostar   

(1-11-1257-09) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 104-004/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo 

Kontakt osoba: Mediha Oru~evi} 

Adresa: Vilsonovo {etali{te 15 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200225150005 

Telefon: 033/751-751 

Fax: 033/751-756 

E-mail: m.orucevic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

104-004/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Nabavka vodenih duva~a i sistema upravljanja za kotlove 5, 6 i 7 u TE "Tuzla" u Tuzli 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tehni~kom opisu iz tenderske dokumentacije 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

30. 4. 2009. godine 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

1,5% od vrijednosti ponude bez uklju~enog PDV-a, a minimalno 2.000,00 KM u slu~aju da prera~unuti iznos od 1,5% od vrijednosti ponude bude manji od 2,000,00 KM 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija sa rokom va`nosti 120 dana od datuma otvaranja ponuda 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Izjava da se ponu|a~ obavezuje da }e obezbijediti garantni depozit za dobro izvr{enje posla u vidu bezuslovne bankarske garancije na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez ura~unatog PDV-a 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Bezuslovna bankarska garancija 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Da ponu|a~ nema smetnji za u~e{}e u smislu odredbi ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti, koja je predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima zemlje u kojoj je registrovan 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

-    da ekonomsko i finansijsko stanje ponu|a~a garantuje uspje{nu realizaciju ugovora 

-    da je ponu|a~ solventan u posljednjih 6 mjeseci prije dostavljanja ponude, odnosno objave tendera u "Slu`benom glasnika BiH" 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

-    da ponu|a~ posjeduje referense na primjeni navedenih ure|aja na sli~nim kotlovskim postrojenjima u svijetu u zadnjih pet godina 

-    kompletnost ponuda prema Anexu 5 tenderske dokumentacije 

-    obezbje|enje atesta proizvo|a~a prilikom isporuke opreme 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

a) Samo najni`a cijena 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, prema Odluci iz "Slu`benog glasnika BiH", broj 105/06, od 30. 12. 2006. godine.   

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti od 26. 1. 2009. godine do 23. 2. 2009. godine u zgradi JP EPBiH dd. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija 104. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo SWIFT RZBABA2S na ra~un broj 501012000-978-000-13 u korist JP EPBiH Sarajevo - Otkup tenderske dokumentacije broj 104-004/09 

IBAN CODE: BA391610600000043340 

Kod davanja naloga za pla}anje obavezno nazna~iti klauzulu "Sve tro{kove snosi nalogodavac" (our......). 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine se vr{i preko UniCredit Bank d.d. Mostar na ra~un broj 3389002208088319 u korist JP EPBiH Sarajevo - Otkup tenderske dokumentacije broj 104-004/09. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Na jednom od slu`benih jezka u Bosni i Hercegovini 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 2. 2009. godine do 12,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 2. 2009. godine 

Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 15, 

Zgrada JP EPBiH (soba 111) 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Vrijeme otvaranja ponuda 24. 2. 2009. godine u 13,00 sati. 

(1-11-1259-09) 


11 - JANAB 


JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO
PODRU@NICA HIDROELEKTRANE NA NERETVI
JABLANICA 

PONOVNO OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 10202-432/08 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 

Hidroelektrane na Neretvi Jablanica 

Kontakt osoba: Jusuf Jusi}, za kom. pitanja (036/758-145); Ismet Ni{tovi}, za teh. pitanja (036/758-510) 

Adresa: Jaroslava ^ernija 1 

Po{tanski broj: 88420 

Grad: Jablanica 

Identifikacioni broj: 4200225150072 

Telefon: 036/758-145 

Fax: 036/758-186 

E-mail: m.cosic@elektroprivreda.ba 

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

10202-432/08 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Rekonstrukcija upravljanja, za{tita i signalizacija pomo}nog i regulacionog temeljnog zatvara~a HE Grabovica 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljni podaci sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

HE Grabovica 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne tra`i se 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Dokumenti kojima ponu|a~ dokazuje da je upoznat i da se na njega ne odnosi nijedan od slu~ajeva navedenih u ~lanu 23. Zakona o javnim nabavkama na na~in i u formi kako je to nazna~eno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne djelatnosti kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Ponuda }e biti odba~ena ako dobavlja~ ne ispuni slijede}e minimalne kriterije:  

-    ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima  

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Uslovi i dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje uslova kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Ponovni otvoreni postupak 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija: 

    1)    ekonomski uslovi - cijena    u~e{}e 70% 

    2)    tehni~ki uslovi ponude koja zadovoljava 

        osnovne tehni~ke zahtjeve iz tendera    u~e{}e 30% 

Detaljni podaci sadr`ani su u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, na na~in i po uslovima kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti odmah. 

Tro{kovi tendera iznose 20,00 KM. U cijenu je ura~unat PDV. 

Od pla}anja su izuzeti ponu|a~i koji su otkupili dokumentaciju u prethodnom nadmetanju, te istu mogu preuzeti bez naknade. 

Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se preko: PBS filijala NERA expozitura Jablanica, ra~un broj 1011510000229804, za JP EP BiH Podru`nica "Hidroelektrane na Neretvi" Jablanica, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-432/08, valuta KM. 

Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine vr{i se preko Raiffeisen Bank, d.d BiH, SWIFT RZBABA2S na ra~un 501012000-978-000-13 za JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, sa pozivom na otkup tenderske dokumentacije broj 10202-432/08, valuta EUR. 

Ponu|a~ je du`an uz kopiju uplatnice dostaviti kopiju uvjerenja o registraciji PDV obveznika. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Nema posebnih uslova 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 2. 2009. godine do 11,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

24. 5. 2009. godine 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 2. 2009. godine u 11,30 sati, Hidroelektranama na Neretvi Jablanica, Jaroslava ^ernija 1, sala za sastanke iznad radni~kog restorana 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog formalno pravnih ili su{tinskih nedostataka. 

(1-11-1262-09) 


11 - JANAB 


LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI BROJ 010/09 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Lutrija Bosne i Hercegovine 

Kontakt osoba: [ukrija ^ingi} 

Adresa: Alije Isakovi}a 1 

Po{tanski broj: 71000 

Grad: Sarajevo 

Identifikacioni broj: 4200496180007 

Telefon: 033/714-320, lok 113 

Fax: 033/223-001 

E-mail: sukrija.cingic@lutrija-bih.ba 

Internet adresa: www.lutrijabih.ba 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Obavje{tenje o javnoj nabavci otvoreni postupak broj 010/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

27 (dvadesetsedam) skutera za potrebe nagradnih igara Lutrije BiH 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Detaljniji podaci predstavljeni u specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Lutrija BiH 

Alije Isakovi}a 1 

71000 Sarajevo 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Ne 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Godinu dana; zapo~inje po potpisivanju ugovora i zavr{ava po isteku ugovora 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Podaci iz ~lana 23. ZJN navedeni u tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

1.    ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra sa svim prilozima. 

Ovim rje{enjem mora  biti obuhva}ena djelatnost koja je predmet javnog nadmetanja.  

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

1.    ovjerena fotokopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2007. godinu i prvo polugodi{te 2008. godine. Ponude ponu|a~a koji posluje sa gubitkom ne}e se uzeti u razmatranje 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

1.    opis tehni~ke opremljenosti, certifikat o zastupni{tvu i  osposobljenost dobavlja~a za servisiranje skutera 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

b)    Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu ni`e navedenih kriterija 

    1. cijena     70% 

    2. garantni rok     10% 

    3. rok isporuke od momenta narud`be     10% 

    4. na~in i uslovi pla}anja     10% 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da, u skladu sa Odlukom o obaveznom kori{tenju preferencijalnog tretmana doma}eg u postupku javnih nabavki ("Slu`beni glasnik BiH", broj 50 od 26. 7. 2005. godine). 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti, uz zahtjev za dostavu tenderske dokumentacije i dokaz o upla}enom iznosu za otkup tenderske dokumentacije do 14. 2. 2009. godine. 

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 25,00 KM. 

Pla}anje unutar BiH (KM): Raiffeisen Bank, Danijela Ozme 3, broj ra~una 1610000004520017, otkup tenderske dokumentacije 010/09 

Pla}anje izvan BiH (EUR): SWIFT ADRESA RZBABA2S 

Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina 

IBAN CODE: BA391610600000807991 

Adresa korisnika: Lutrija Bosne i Hercegovine 

Alije Isakovi}a 1, 71000 Sarajevo 

Bosna i Hercegovina 

Otkup tenderske dokumentacije 010/09. 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponude moraju biti dostavljene na jednom od slu`benih jezika BiH. 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

24. 2. 2009. godine do 10,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

Do 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda   

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

24. 2. 2009. godine u 11,00 sati 

Lutrija BiH, Alije Isakovi}a 1/III, 71000 Sarajevo 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente navedene u ovom obavje{tenju o nabavci, poredane po redosljedu koji je dat u Odjeljku III. 5, 6, 7 i 8, kao i dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji, na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog nekvalifikovanosti i neuskla|enosti. 

Ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti isklju~ivo na protokol ugovornog organa, do roka navedenog u ta~ki IV.6. na adresu: Lutrija BiH, Alije Isakovi}a l/IV, 71000 Sarajevo BiH sa naznakom: "Za javnu nabavku otvoreni postupak broj  010/09 - Ne otvaraj". 

(1-11-1265-09) 


11 - JANAB 


AD "VODOVOD" DOBOJ 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: AD "Vodovod" Doboj 

Kontakt osoba: Branislav Cvijanovi}, dipl. ecc., tel. 053/204-820; Mladen Vuli}, dipl. ing., tel. 053/204-840 

Adresa: Vojvode Sin|eli}a 69 

Po{tanski broj: 74000 

Grad: Doboj 

Identifikacioni broj: JIB 4400124430006 

Telefon: 053/241-312 

Fax: 053/241-801 

E-mail: vodovod.doboj@teol.net 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javno preduze}e 

I.5.b na lokalnom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Plan nabavke roba i usluga za 2009. godinu broj 26/09 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

LOT 1 Vodovodne armature i ostali spojni materijal NP-10 

LOT 2 Nafta D2 

LOT 3 Fazonski komadi 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Prema tendeskoj dokumentaciji 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Odre|eno tenderskom dokumentacijom 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

12 mjeseci ili 365 dana (sukcesivna isporuka robe) 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU (~l. 16. - 17. UPZ) 

Ne 

III.3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 16. ZJN) 

Ne 

III.4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVR[ENJE UGOVORA (~lan 19. UPZ) 

Ne 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.7. USLOVI ZA U^E[]E - EKONOMSKA I
FINANSIJSKA PODOBNOST (~lan 25. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentaciji 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Prema tenderskoj dokumentacij 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,00 ~asova do 20. 2. 2009. godine kod tehni~kog sekretara ugovornog organa uz prethodnu uplatu naknade za tendersku dokumentaciju za LOT 1 - 100,00 KM; LOT 2 - 100,00 KM; LOT 3 - 100,00 KM, na blagajni preduze}a na ‘iro ra~un 5620050000320350 kod NLB Razvojna banka Doboj.  

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

Ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

23. 2. 2009. godine, do 11,30 ~asova 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

Javno otvaranje ponuda odr`at }e se: 

LOT 1 - 23. 2. 2009. godine (ponedjeljak) u 12,00 sati 

LOT 2 - 23. 2. 2009. godine (ponedjeljak) u 12,30 sati 

LOT 3 - 23. 2. 2009. godine (pondjeljak) u 13,00 sati 

AD "Vodovod" Doboj, Vojvode Sin|eli}a 69 

(1-11-1268-09) 


11 - JANAB 


KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG
ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: prof. dr. sc. med. Brano Topi} 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890000 

Telefon: 051/342-806 

Fax: 051/310-530 

E-mail: administracija@kc-bl.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 01-11366-1/08 od 2. 12. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Predmet javnog nadmetanja je prikupljanje ponuda za odabir najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku: 

LOT 1.1.    Pedeset setova za aparat Multifiltrat Kit 6 MPS-2 

LOT 1.2.    Pedeset kesa za otapanje rastvora za supstituciju
        od 3 litra 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao pod II.4. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

- fco apoteka Klini~kog centra Banja Luka istovareno 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje za u~e{}e dobavlja~a u postupku javne nabavke precizirane ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama BiH. 

Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca.    

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdato od nadle`nog suda   

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    ovla{tenje proizvo|a~a da ponu|a~ mo`e ponuditi njegove proizvede na ovom tenderu 

-    certifikat o garanciji kvaliteta ponu|ene robe 

-    izjava ponu|a~a o nepromjenljivosti cijena (bez PDV-a) za vrijeme trajanja ugovora 

-    izjava da ponu|a~ pristaje na odgo|eno pla}anje od najmanje 90 dana od dana ispostavljanja fakture, ukoliko ne ponudi du`i rok pla}anja 

-    izjava da rok isporuke tra`ene robe ne}e biti du`i od 20 dana 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Najbolja cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE (~lan 8. ZJN) 

jedan od jezika naroda BiH 

IV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA
U^E[]E 

5. 3. 2009. godine do 9,00 sati 

IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VA@NOSTI PONUDE KOJI JE PONU\A^ DU@AN
OBEZBIJEDITI 

3 mjeseca ili 90 dana nakon krajnjeg roka za podno{enje ponuda 

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (~lan 33. ZJN, ~lan 13. UPZ) 

5. 3. 2009. godine Klini~ki centar Banja Luka, Dvanaest beba bb, sala za sastanke u 10,00 ~asova 

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE 

Sve ponude se dostavljaju u jednoj zape~a}enoj koverti, sa punom adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem, brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA  - Ponuda za snabdijevanje Klini~kog centra sa (navesti broj lota sa kojim se u~estvuje na tenderu) na adresu: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA, Dvanaest beba bb. 

Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom preporu~eno, a primaju se do 5. 3. 2009. godine do 9,00 ~asova. 

Javnom otvaranju ponuda, uz prezentaciju pismenog ovla{tenja mo`e da prisustvuje po jedan predstavnik ponu|a~a. 

Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom postupku. Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora, u skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04).   

(1-11-1276-09) 


11 - JANAB 


KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA 

OBAVJE[TENJE 

O NABAVCI 

ROBE 

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 

I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA 

Organizacija: Klini~ki centar Banja Luka 

Kontakt osoba: doc. dr Radoslav Gajanin 

Adresa: Dvanaest beba bb 

Po{tanski broj: 78000 

Grad: Banja Luka 

Identifikacioni broj: 440028890000 

Telefon: 051/342-806 

Fax: 051/310-530 

E-mail: administracija@kc-bl.com 

I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI
DODATNE INFORMACIJE 

Kao pod I.1. 

I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MO@E DOBITI
DOKUMENTACIJA 

Kao pod I.1. 

I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ZAHTJEVI ZA U^E[]E 

Kao pod I.1. 

I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (~lan 3. ZJN) 

I.5.a javni subjekt 

I.5.b na entitetskom nivou 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA 

II.1. VRSTA UGOVORA 

Robe 

II.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM? (~lan 32. ZJN) 

Ne 

II.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA 

Tender broj 01-12105-1/08 od 23. 12. 2008. godine 

II.4. OPIS PREDMETA UGOVORA 

Otvoreni postupak radi nabavke opreme za Autopsijski dio Zavoda za patologiju: 

- LOT 1.1.  Zamrziva~ (do - 80 stepeni C)    1 kom. 

- LOT 1.2   Kabinet za odlaganje slajdova    1 kom. 

- LOT 1.3   Sto za preuzimanje materijala    1 kom. 

- LOT 1.4   Kolica za transport materijala    1 kom. 

- LOT 1.5   Aparat za ex tempore dijagnostiku (kriotom)    1 kom. 

- LOT 1.6   Plakari za instrumente    2 kom. 

- LOT 1.7   Obdukcioni sto    2 kom. 

- LOT 1.8   Rasvjeta za obdukcioni sto sa integrisanim
                  dnevnim svjetlom    2 kom. 

- LOT 1.9   Parni sterilizator instrumenata    2 kom. 

- LOT 1.10 Vise}a vaga do 9 kg    2 kom. 

- LOT 1.11 Set za obdukciju (namjenski)    2 kom. 

- LOT 1.12 Namjenska hladnja~a sa 9 mjesta    1 kom. 

- LOT 1.13 Hidrauli~na kolica - kompatibilna s
                  hladnja~om    1 kom. 

- LOT 1.14 Kompatibilna transportna kolica za
                  prijevoz mrtvih    4 kom. 

- LOT 1.15 Poklopac za transportna kolica    2 kom. 

- LOT 1.16 Pribor za obdukciju (namjenski za
                  obdukcije visoko infektivnih pokojnika)    1 kom. 

- LOT 1.17 Pokretni stoli} za instrumente    2 kom. 

- LOT 1.18 Hladnja~a s dva mjesta za infektivne
                  slu~ajeve    1 kom. 

- LOT 1.19 Hidrauli~na kolica kompatibilna s
                  hladnja~om    1 kom. 

- LOT 1.20   Vodootporna pila s vakuum sistemom    1 kom. 

- LOT 1.21   Visokotla~ni hladnovodni pera~ prostorije    1 kom. 

-LOT 1.22  Namje{taj (prema tenderskoj dokumentaciji) 

II.5. UKUPNA KOLI^INA (BROJ JEDINICA) I/ILI
OBIM UGOVORA 

Kao kod II.4. 

II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVR[ENJA USLUGA ILI RADOVA 

Fco magacin Klini~kog centra Banja Luka, istovareno. 

II.7. PODJELA NA LOTOVE 

Da 

II.8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH
PONUDA? (~lan 17. ZJN) 

Ne 

II.9. TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVR[ENJA 

Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora. 

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE INFORMACIJE 

III.5. USLOVI ZA U^E[]E - LI^NA SITUACIJA (~lan 23. ZJN) 

Uz ponudu dostaviti dokaze izdate od odgovaraju}eg organa da ne postoje smetnje iz ~lana 23. Zakona o javnim nabavkama 

Dokazi ne mogu biti stariji od tri mjeseca.   

III.6. USLOVI ZA U^E[]E - SPOSOBNOST ZA
OBAVLJANJE PROFESIONALNE
DJELATNOSTI (~lan 24. ZJN) 

-    naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa, identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe 

-    rje{enje o upisu u sudski registar sa svim prilozima izdato od nadle`nog suda 

III.8. USLOVI ZA U^E[]E - TEHNI^KA I/ILI
PROFESIONALNA SPOSOBNOST (~lan 26. ZJN) 

Ponu|a~ je du`an dostaviti: 

-    izjavu da ponu|a~ pristaje na odgo|eno pla}anje od najmanje 90 dana od dana ispostavljanja fakture 

-    kataloge na zahtjev 

-    certifikat o garanciji kvaliteta ponu|ene opreme 

-    izjavu ponu|a~a da rok isporuke tra`ene opreme ne}e biti du`i od trideset dana 

-    izjavu ponu|a~a o nepromjenljivosti cijena (bez PDV-a) za vrijeme trajanja ugovora 

Odjeljak IV: POSTUPAK 

IV.1. VRSTA POSTUPKA 

Otvoreni 

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (~lan 34. ZJN) 

Najbolja cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude 

IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG
TRETMANA DOMA]EG (~lan 20. UPZ) 

Da 

IV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE
DOKUMENTACIJE (~lan 18. ZJN) 

Mo`e se obezbijediti u roku od tri dana n