LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XVI - Broj 79 

Ponedjeqak, 21. 12. 2009. godine
S A R A J E V O
 


ISSN 1512-7079
 


UPISI U SUDSKI REGISTAR 


BIHA] 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 001 od 25. 2. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Op}a zemljoradni~ka zadruga "EKO - MILK" p.o. Klju~, OZ Zadruga "EKO - MILK" p.o. Klju~, Luke bb, Klju~, Klju~, 17-01-0019-09,4263556720008 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Halilovi} Grozdana, Luke A 1, Klju~, li~na karta: 04CMA2170 

Halilovi} Sulejman, Luke A1, Klju~, li~na karta: 04CMA8688 

Leme{ Hajrija, Vele~evo bb, Klju~, li~na karta: 05CMB1255 

Muhi} Asmir, Branilaca BiH bb, Klju~, li~na karta: 04CMB0650 

Pehad`i} \evad, Vele~evo bb, Klju~, li~na karta: 04CMA9301 

]emal Fahrudin, Velagi}i bb, Klju~, li~na karta: 04CMA1362 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Halilovi} Grozdana ugovoreni: 400, procenat: 20% 

Leme{ Hajrija ugovoreni: 300, procenat: 15% 

Halilovi} Sulejman ugovoreni: 400, procenat: 20% 

]emal Fahrudin ugovoreni: 300, procenat: 15% 

Muhi} Asmir ugovoreni: 300, procenat: 15% 

Pehad`i} \evad ugovoreni: 300, procenat: 15% 

ZASTUPNICI 

Halilovi} Grozdana, adresa: Luke A 1, Klju~, li~na karta: 04CMA2170, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 02.011 Uzgoj i za{tita {uma, 02.012 Iskori{tavanje {uma, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.830 Proizvodnja {e}era, 15.840 Proizvodnja kakaoa, ~okolade i konditorskih proizvoda, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.930 Proizvodnja vina (gro`|e), 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Zadruga }e obavljati i djelatnost vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-91/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 174 od 23. 3. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa DOO "MELI FUNGHI" Cazin upisani su podaci o osnivanju Dru{tva. 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "MELI FUNGHI" Cazin, d.o.o. "MELI FUNGHI" Cazin, Bajri}i 10, Bajri}i, Cazin, 17-01-0034-09, 4263560080005 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Had`i} Zuhdija, Stijena bb, Cazin, li~na karta: 04C0A4264 

Sivi} Fikret, Bajri}i 10, Cazin, li~na karta: 04C0A5560 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Had`i} Zuhdija ugovoreni: 1200, procenat: 60% 

Sivi} Fikret ugovoreni: 800, procenat: 40% 

ZASTUPNICI 

Sivi} Fikret, adresa: Bajri}i 10, Cazin, li~na karta: 04C0A5560, direktor, bez ograni~enja Had`i} Zuhdija, adresa: Stijena bb, Cazin, li~na karta: 04C0A4264, prokurist, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti, 

Me|unarodni prevoz robe u cestovnom prometu, 

Skladi{tenje robe, 

Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga. 

(SR-92/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 128 od 12. 3. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "PE]ANKA" Cazin, d.o.o. "PE]ANKA" Cazin, Pe}igrad bb, Pe}igrad, Cazin, 17-01-0029-09, 4263558770002 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Doli} Senad, Skokovi bb, Cazin, li~na karta: 05COC8489 

Lepuzanovi} Husnija, ]orali}i 173, Cazin, li~na karta: 05COC9664 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 20000 

Upla}eni kapital: 20000 

Lepuzanovi} Husnija ugovoreni: 10000, procenat: 50% 

Doli} Senad ugovoreni: 10000 procenat: 50% 

ZASTUPNICI 

Lepuzanovi} Husnija, adresa: ]orali}i 173, Cazin, li~na karta: 05COC9664, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti, 

Me|unarodni prevoz robe u cestovnom prometu, 

Skladi{tenje robe, 

Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga. 

(SR-93/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000118 od 26. 2. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ogarni~enom odgovorno{}u "KENITRA" Cazin, d.o.o. "KENITRA" Cazin, Slatina bb, Cazin, Cazin, 17-01-0023-09, 4263557290007 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Abdagi} Said, Slatina bb, Cazin, li~na karta: 06COE0647 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Abdagi} Said ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Abdagi} Said, adresa: Slatina bb, Cazin, li~na karta: 06COE0647, direktor, bez ograni~enja 

Abdagi} Rasim, adresa: Slatina bb, Cazin, li~na karta: 05COD2529, zamjenik direktora, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta. 63.120 Skladi{ta i stovari{ta. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

prehrambenih proizvoda u okviru upisane djelatnosti, neprehrambenih proizvoda u okviru upisane djelatnosti, posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, prevoz robe u drumskom saobra}aju, skladi{tenje robe. 

(SR-94/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000144 od 17. 3. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "METAL - MEHANIKA" Cazin, d.o.o. " METAL - MEHANIKA" Cazin, Mala Lisa bb, Cazin, Cazin, 17-01-0032-09, 4263558930000 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Kli~i} Mustafa, Kli~i}i 55, Cazin, li~na karta: 07CLF3964 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Kli~i} Mustafa ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Kli~i} Sulejman, adresa: Kli~i}i 55, Cazin, li~na karta: 08C0F4430, direktor, bez ograni~enja Kli~i} Mustafa, adresa: Kli~i}i 55, Kli~i}i, li~na karta: 08COF1764, prokurist, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.110 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila, 33.200 Proizvodnja instrumenata i ure|aja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za upravljanje industrijskim procesima, 35.110 Izgradnja i popravak brodova, 35.120 Izgradnja i popravak ~amaca za odmor i razonodu i sportskih ~amaca, 40.111 Proizvodnja hidroelektri~ne energije, 40.112 Proizvodnja termoelektri~ne energije, 40.113 Proizvodnja nuklearne elektri~ne energije, 40.114 Proizvodnja elektri~ne energije iz drugih izvora, 40.120 Prijenos elektri~ne energije, 40.130 Distribucija i prodaja elektri~ne energije, 40.210 Proizvodnja gasa, 40.220 Distribucija i prodaja gasovitih goriva distributivnom mre`om, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Prehrambeni i neprehrambeni proizvodi u okviru upisane djelatnosti, 

Izvo|enje ma{inskih i gra|evinskih radova u inostranstvu, 

Izgradnja brodova, 

Distribucija i prodaja elektri~ne energije, 

Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, 

Prevoz robe u drumskom saobra}aju, 

Skladi{tenje robe. 

(SR-95/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 142 od 12. 3. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"NECCO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu, export-import i usluge Velika Kladu{a, "NECCO" d.o.o. Velika Kladu{a, Poljanak 21, Velika Kladu{a, Velika Kladu{a, 17-01-0031-09, 4263558260004 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Mustafi} Enes, Poljanak 21, Velika Kladu{a, li~na karta: 06CPD2422 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Mustafi} Enes ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Mustafi} Senada, adresa: Poljanak 21, Velika Kladu{a, li~na karta: 04CPB0277, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

- prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u okviru upisane djelatnosti, 

- me|unarodni prevoz robe i putnika u cestovnom prometu, 

- me|unarodna {pedicija i usluge, 

- konsignaciona skladi{ta i usluge konsignacionih skladi{ta, 

- turisti~ke usluge, 

- zastupanje inostranih firmi u posredovanju, 

- izvo|enje radova i usluga iz okvira upisane djelatnosti, 

- izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranim licima u Bosnih i Hercegovini, i 

- usluge me|unarodnog faktoringa. 

(SR-96/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 109 od 26. 2. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "AUTO HARI" Sanski Most, DOO "AUTO HARI" Sanski Most, Muse ]azima ]ati}a bb, Sanski Most, Sanski Most, 17-01-0022-09, 4263557450004 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Hasanbegovi} Muharem, Krkojevci bb, Sanski Most, li~na karta: 2208971102389 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Hasanbegovi} Muharem, ugovoreni: 2000 procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

[eki} Eldin, adresa: Banjalu~ka 111, Sanski Most, li~na karta: 03CQA0248, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e obavljati i djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-97/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000111 od 5. 3. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "TRANSPORTKOMERC" BIHA], "TRANSPORTKOMERC" d.o.o. BIHA], Ko{are bb, Ripa~, Biha}, 17-01-0026-09, 4263557880009 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Hrki} Muho, Ko{are bb, Ripa~, li~na karta: 04CLD2742 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Hrki} Muho ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

]iri} Hamida, adresa: Ko{are bb, Ripa~, li~na karta: 04CLD2743, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

02.012 Iskori{tavanje {uma, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesom, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

prehrambenim proizvodima; 

neprehrambenim proizvodima; 

me|unarodni prevoz robe i putnika; 

me|unarodna {pedicija i {pediterske usluge; 

zastupanje i predstavljanje stranih pravnih i fizi~kih lica; 

konsignacija i prodaja robe u slobodnim carinskim prodavnicama i slobodnim carinskim zonama; 

usluge; 

sve u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-98/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 156 od 15. 3. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa DOO "TU[ - TRADE" Biha} upisani su podaci o osnivanju podru`nice Dru{tva u Modri~i. 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: "TU[ - TRADE" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge Biha} Podru`nica Modri~a 

Poreski podbroj: 4201274650087 

Sjedi{te: [ama~ki put bb, Modri~a, op{tina: Modri~a 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Dru{tva u Modri~i OPU broj 296/09 od 4. 2. 2009. godine 

Podru`nica }e obavljati sve djelatnosti u okviru djelatnosti upisane u Dru{tvu. 

Veli} Senad, li~na karta: 5404549, direktor, bez ograni~enja 

(SR-99/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 195 od 27. 3. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa DOO "TU[ - TRADE" Biha} upisani su podaci o osnivanju 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Veli} Senad, li~na karta: 5404549, direktor, bez ograni~enja 

Naziv: "TU[ - TRADE" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge Biha} Podru`nica Bijeljina 

Poreski podbroj: 4201274650184 

Sjedi{te: Stefana De~anskog bb, Bijeljina, op{tina: Bijeljina 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Dru{tva u Bijeljini OPU broj 303/09 od 4. 2. 2009. godine 

Podru`nica }e obavljati sve djelatnosti u okviru djelatnosti upisane u Dru{tvu. 

Veli} Senad, direktor, bez ograni~enja 

(SR-100/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 179 od 20. 3. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa DOO "TU[ - TRADE" Biha} upisani su podaci o osnivanju podru`nice Dru{tva u Sanskom Mostu. 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: "TU[ - TRADE" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge Biha} Podru`nica Sanski Most 

Poreski podbroj: 4201274650133 

Sjedi{te: ul. 17. vite{ke brigade bb, Sanski Most, op{tina: Sanski Most 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Dru{tva OPU broj 300/09 od 4. 2. 2009. godine 

Podru`nica }e obavljati sve djelatnosti u okviru djelatnosti upisane u Dru{tvu. 

Veli} Senad, direktor, bez ograni~enja 

(SR-101/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 187 od 24. 3. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa DOO "TU[ - TRADE" Biha} upisani su podaci o osnivanju podru`nice Dru{tva u Tuzli. 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: "TU[ - TRADE" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge Biha} Podru`nica Tuzla 

Poreski podbroj: 4201274650168 

Sjedi{te: Pa{a bunar bb, Tuzla, op{tina: Tuzla 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Dru{tva u Tuzli OPU broj 307/09 od 4. 2. 2009. godine 

Podru`nica }e obavljati sve djelatnosti u okviru djelatnosti upisane u Dru{tvu. 

Veli} Senad, li~na karta: 5404549, direktor, bez ograni~enja 

(SR-102/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 161 od 16. 3. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa DOO "TU[ - TRADE" Biha} upisani su podaci o osnivanju podru`nice Dru{tva u Mostaru. 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: "TU[ - TRADE" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge Biha} Podru`nica Mostar 

Poreski podbroj: 4201274650109 

Sjedi{te: Dr. Ante Star~evi}a bb, Centar II, Mostar, op{tina: Mostar 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Dru{tva u Mostaru OPU broj 312/09 od 4. 2. 2009. godine 

Podru`nica }e obavljati sve djelatnosti u okviru djelatnosti upisane u Dru{tvu. 

Veli} Senad, li~na karta: 5404549, direktor, bez ograni~enja 

(SR-103/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 141 od 12. 3. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa DOO "TU[-TRADE" Biha} upisani su podaci o osnivanju podru`nice Dru{tva u Doboju. 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: "TU[ -TRADE" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge Biha} Podru`nica Doboj 

Poreski podbroj: 4201274650079 

Sjedi{te: Pjeskovi bb, Doboj, op{tina: Doboj 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Dru{tva u Doboju OPU broj 292/09 od 4. 2. 2009. godine 

Podru`nica }e obavljati sve djelatnosti u okviru djelatnosti upisane u Dru{tvu. 

Veli} Senad, direktor, bez ograni~enja 

(SR-104/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 212 od 30. 3. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa DOO "TU[ - TRADE" Biha} upisani su podaci o osnivanju podru`nice Dru{tva u Br~kom. 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: "TU[ - TRADE" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge Biha} Podru`nica Br~ko 

Poreski podbroj: 4201274650117 

Sjedi{te: Desanke Maksimovi} bb, Br~ko, op{tina: Br~ko 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice u Br~kom OPU broj 305/09 od 4. 02. 2009. godine 

Podru`nica }e obavljati sve djelatnosti u okviru djelatnosti upisane u Dru{tvu. 

Veli} Senad, direktor, bez ograni~enja 

(SR-105/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 191 od 27. 3. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u ekolo{ki energetski sistemi "ek. es" BOSANSKI PETROVAC, "ek. es" d.o.o. BOSANSKI PETROVAC, Medeno Polje bb, Medeno Polje, Bosanski Petrovac, 17-01-0035-09, 4263560240002 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ivankovi} Marko, Pekiska 92, Bosanski Petrovac, li~na karta: 07DUC0026 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Ivankovi} Marko ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Ivankovi} Marko, adresa: Pekiska 92, Bosanski Petrovac, li~na karta: 07DUC0026, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

02.012 Iskori{tavanje {uma, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove: impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, 

Me|unarodni prevoz robe i putnika, 

Me|unarodna {pedicija i {pediterske usluge, 

Gra|evinarstvo, 

Zastupanje i predstavljanje stranih pravnih i fizi~kih lica, 

Konsignacija i prodaja robe u slobodnim carinskim prodavnicama i slobodnim carinskim zonama, 

Usluge, sve u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-106/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 047 od 9. 2. 2009. godine, u sudski registar ovog suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "IRIS DECORA" BIHA], "IRIS DECORA" d.o.o. BIHA], Mahmuta [akira Kurt}ehaji}a bb, Biha}, Biha}, 17-01-0012-09, 4263554510006, 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Durakovi} Almir, Mahmuta [akira Kurt}ehaji}a bb, Biha}, li}na karta: 05CLE3379 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Durakovi} Almir ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Tais Tihana, adresa: Vinka [amarli}a 59, Sarajevo, li~na karta: 04BOB5755, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 02.011 Uzgoj i za{tita {uma, 02.012 Iskori{tavanje {uma, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 73.101 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.530 Djelatnost botani~kih i zoolo{kih vrtova i drugih prirodnih rezervata. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, 

Me|unarodni prevoz robe i putnika, 

Me|unarodna {pedicija i {pediterske usluge, 

Zastupanje i predstavljanje stranih pravnih i fizi~kih lica, 

Konsignacija i prodaja robe u slobodnim carinskim prodavnicama i slobodnim carinskim zonama, 

Usluge - sve u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-107/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 178 od 20. 3. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa DOO "IZBOR" Cazin upisani su podaci o osnivanju podru`nice Dru{tva u Ilid`i. 

Naziv: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "IZBOR" Cazin Podru`nica Ilid`a 

Poreski podbroj: 4263136190569 

Sjedi{te: Butmirska cesta bb, Ilid`a, op{tina: Ilid`a 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice OPU broj 387/09 od 3. 3. 2009. godine 

Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo odje}om, trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama. 

Ferizovi} Emir, li~na karta: 04CLD8440, direktor, bez ograni~enja 

(SR-108/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 230 od 8. 4. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa DOO "TU[ - TRADE" Biha} upisani su podaci o osnivanju podru`nice Dru{tva u Sarajevu. 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: "TU[ - TRADE" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge Biha} Podru`nica Sarajevo 

Poreski podbroj: 4201274650257 

Sjedi{te: Stupska bb, Sarajevo, op{tina: Sarajevo 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nice Dru{tva od 4. 4. 2009. godine 

Djelatnost Podru`nice u okviru djelatnosti upisane u Dru{tvu. 

Veli} Senad, direktor, bez ograni~enja 

(SR-109/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 224 od 6. 4. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa DOO "TU[ - TRADE" Biha} upisani su podaci o osnivanju podru`nice Dru{tva u Ugljeviku. 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: " TU[ - TRADE" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge Biha} Podru`nica Ugljevik 

Poreski podbroj: 4201274650249 

Sjedi{te: Sjever IV. bb, Ugljevik, op{tina: Ugljevik 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Dru{tva Ugljevik OPU broj 309/09 od 4. 2. 2009. godine 

Podru`nica }e obavljati sve djelatnosti u okviru djelatnosti upisane u Dru{tvu. 

Veli} Senad, direktor, bez ograni~enja 

(SR-110/09-B) ZENICA 

Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa "MiS" Prozvodno trgovinsko ugostiteljsko i uslu`no dru{tvo Maglaj, d.o.o., "MiS" d.o.o. Maglaj, Ilijasa Smajlagi}a 19 A, Maglaj, Maglaj, 43-01-0363-08 (stari broj 1-6632), 4218050250008, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-003969 od 4. 12. 2008. g. o upisu uskla|ivanje djelatnosti i brisanje zamjenika direktora Dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"MiS" Prozvodno trgovinsko ugostiteljsko i uslu`no dru{tvo Maglaj, d.o.o., "MiS" d.o.o. Maglaj, Ilijasa Smajlagi}a 19 A, Maglaj, Maglaj, 43-01-0363-08 (stari broj 1-6632), 4218050250008 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Hrnji} Edina, Ilijasa Smajlagi}a 19 A, Maglaj, li~na karta: 04CZA3429 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Hrnji} Edina ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Hrnji} Edina, adresa: Ilijasa Smajlagi}a 19 A, Maglaj, li~na karta: 04CZA3429, direktor, bez ograni~enja ovla{}enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 17.710 Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i poliranje, 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n., 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 45.211 Visokogradnja, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.730 Popravak satova i nakita, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vajskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: "MIS" Proizvodno, trgovinsko, ugostiteljsko i uslu`no dru{tvo Maglaj d.o.o. - PODRU@NICA JELAH 

Poreski podbroj: 4218050250024 

Sjedi{te: Jelah bb, Jelah, op{tina: Te{anj 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice broj 02/05 od 30. 12. 2005. godine 

U okviru registrovane djelatnosti Dru{tva 

Hrnji} Edina, li~na karta: 04CZA3429, direktor, bez ograni~enja ovla{}enja 

Hrnji} Mirza, li~na karta: 04CZA9121, zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{}enja 

(SR-1083/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa FRUTTI-FUNGHI d.o.o. Visoko Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge export-import, FRUTTI-FUNGHI d.o.o. Visoko, Podvinci 37, Visoko, Visoko, 43-01-0486-08 (stari broj 1-9196), 4218468210002, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-003486 od 24. 11. 2008. godine o upisu promjene adresnih podataka za osniva~a i direktora Dru{tva, pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva, i uskla|ivanje djelatnosti, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

FRUTTI-FUNGHI d.o.o. Visoko Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge export-import, FRUTTI-FUNGHI d.o.o. Visoko, Podvinci 37, Visoko, Visoko, 43-01-0486-08 (stari broj 1-9196), 4218468210002 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Zukan Edin, Podvinjci 37, Visoko, li~na karta: 03DEA1265 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 240620.7 

Upla}eni kapital: 240620.7 

Zukan Edin ugovoreni: 240620.7, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Zukan Edin, adresa: Podvinjci 37, Visoko, li~na karta: 03DEA1265, direktor, bez ograni~enja ovla{}enja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgoviskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-1084/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa "UK-KOMERC" d.o.o. Te{anj, "UK-KOMERC" d.o.o. Te{anj, Husein-kapetana Grada{~evi}a bb, Jelah, Te{anj, 43-01-0351-08 (stari broj 1-9767), 4218581290004, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-003927 od 12. 12. 2008. godine o upisu promjene naziva firme i sjedi{ta, promjene osniva~a i uskla|ivanje djelatnosti, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"UK-KOMERC" d.o.o. Te{anj, "UK-KOMERC" d.o.o. Te{anj, Husein-kapetana Grada{~evi}a bb, Jelah, Te{anj, 43-01-0351-08 (stari broj 1-9767), 4218581290004 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Halilovi} Zlatko, [ije bb, Te{anj, li~na karta: 05CVC0882 

Mehmedovi} Samir, Lepenica bb, Te{anj, li~na karta: 04CVB2833 

Ru{ti} Emira, Taba~ka bb, Te{anj, li~na karta: 06CVD2363 

Tursi} Nura, Kulina bana bb, Zavidovi}i, li~na karta: 03DDA0622 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Mehmedovi} Samir ugovoreni: 500, procenat: 25% 

Halilovi} Zlatko ugovoreni: 500, procenat: 25% 

Tursi} Nura ugovoreni: 500, procenat: 25% 

Ru{ti} Emira ugovoreni: 500, procenat: 25% 

ZASTUPNICI 

Ru{ti} Jasmin, adresa: Taba~ka bb, Te{anj, li~na karta: 04CVA1921, direktor, bez ograni~enja ovla{}enja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

02.011 Uzgoj i za{tita {uma, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 36.300 Proizvodnja muzi~kih instrumenata, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.740 Popravak, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.150 Upravljanje holding dru{tvima, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djeatosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatposti. 

(SR-1085/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa "LIMORAD" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, "LIMORAD" d.o.o. @ep~e, Poslovni centar XP, @ep~e, @ep~e, 43-01-0478-08 (stari broj 1-7678), 4218129430001, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-003464 od 27. 11. 2008. godine o upisu uskla|ivanja djelatnosti Dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"LIMORAD" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, "LIMORAD" d.o.o. @ep~e, Poslovni centar XP, @ep~e, @ep~e, 43-01-0478-08 (stari broj 1-7678), 4218129430001 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Antolovi} Marijan, Bistrica bb, @ep~e, li~na karta: 04CYA7236 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 532438 

Upla}eni kapital: 532438 

Antolovi} Marijan ugovoreni: 532438, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Antolovi} Marijan, adresa: Bistrica bb, @ep~e , li~na karta: 04CYA7236, direktor, bez ograni~enja ovla{}enja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

02.012 Iskori{tavanje {uma, 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.130 Va|enje {kriljaca, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije, 31.300 Proizvodnja izolirane `ice i kablova, 31.500 Proizvodnja elektri~nih sijalica i ure|aja za osvjetljavanje, 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 64.200 Telekomunikacije, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e vr{iti vanjskotrgovinski promet i usluge u tom prometu i to: 

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti, 

Trgovina na veliko prehrambenim i neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti, a naro~ito: 

- izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje tih radova stranom licu u BiH, 

- zaklju~ivanje ugovora, zastupanje stranih firmi, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, utovar i sl., 

- usluge me|unarodnog transporta roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, utovar, trgovina u slobodnim zonama. 

(SR-1086/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "MCY" export-import d.o.o. Kakanj, "MCY" export-import d.o.o. Kakanj, Alije Izetbegovi}a bb - Zanatski centar, Kakanj, Kakanj, 43-01-0901-08 (stari broj 1-5277), 4218140080004, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-004662 od 30. 12. 2008. godine o upisu promjene sjedi{ta Dru{tva, uskla|ivanje djelatnosti i promjena lica ovla{tenih za zastupanje Dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "MCY" export-import d.o.o. Kakanj, "MCY" export-import d.o.o. Kakanj, Alije Izetbegovi}a bb - Zanatski centar, Kakanj, Kakanj, 43-01-0901-08 (stari broj 1-5277), 4218140080004 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Pavlovi} Jozo, Zeni~kog partizanskog odreda 56, Kakanj, li~na karta: 05CUB9076 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Pavlovi} Jozo ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Me|edovi} Ru`a, adresa: Bistrik bb, Kakanj, li~na karta: 07CUD1924, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

22.220 [tampanje, d.n., 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 33.400 Proizvodnja opti~kih instrumenata i fotografske opreme, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 74.810 Fotografske usluge. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e vr{iti vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom. 

Izvoz i Uvoz roba iz registrovane djelatnosti 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, prometi usluge "MCY" export-import d.o.o. Kakanj - Podru`nica - Poslovna jedinica broj 1 Ilija{ 

Poreski podbroj: 4218140080039 

Sjedi{te: Ilija{ke brigade bb, Ilija{, op{tina: Ilija{ 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice - Poslovne jedinice broj 1, Ilija{, broj 03-8/04od 23. 8. 2004. g. 

Djelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Imamovi} Sabina, li~na karta: 04BPA4051, upravnik Podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti Podru`nice 

(SR-1087/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Trgovinsko dru{tvo "P B Z-GLOBAL" d.o.o. Visoko, ^ekrek~ije 5, Visoko, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-003646 od 11. 12. 2008. godine o registraciji promjena - promjena adresnih podataka za osniva~a i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva. 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Musi} Jasmina, Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 37, Novo Sarajevo, li~na karta: 07BSH4507 Ze~evi} Zekerijah, ^ekrek~ije 5, Visoko, li~na karta: 06DED0539 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Ze~evi} Zekerijah ugovoreni: 1000, procenat: 50% 

Musi} Jasmina ugovoreni: 1000, procenat: 50% 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

17.210 Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa, 17.220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa, 17.230 Proizvodnja tkanina od ~e{ljanog prediva, 17.240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa, 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nih proizvoda, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.240 Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 65.210 Finansijski zakup (lizing), 65.230 Ostalo finansijsko posredovanje, d.n., 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.500 Posredovanje u zapo{ljavanju, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-1088/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Dru{tvo za trgovinu i usluge "SANTEX" d.o.o. Zenica, Dervi{a Imamovi}a 1, Zenica, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-004414 od 10. 12. 2008. godine o registraciji promjena - promjena sjedi{ta Dru{tva, uskla|ivanje adresnih podataka za osniva~a, pro{irenje i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva. 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo za trgovinu i usluge "SANTEX" d.o.o. Zenica, "SANTEX" d.o.o. Zenica, Blatu{a 64, Zenica, Zenica, 43-01-0502-08 (stari broj 1-9250), 4218481310008 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Sancakli Abdul, Gunja, Grani~arska 88, Hrvatska, putna isprava: 002494478, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 1. 6. 2005. godine, PP/@upanja 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 4000 

Upla}eni kapital: 4000 

Sancakli Abdul ugovoreni: 4000, procenat: 100% 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, 

- Usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

(SR-1089/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa Proizvodno-trgovinsko dru{tvo "METALIK" d.o.o. Visoko, "METALIK" d.o.o. Visoko, Kakanjska 24, Visoko, Visoko, 43-01-0396-08 (stari broj 1-4619), 4218113940000, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-004062 od 18. 12. 2008. g. o upisu promjene sjedi{ta Dru{tva, promjena adresnih podataka za osniva~a i direktora Dru{tva i uskla|ivaje djelatnosti, sa podacima:: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Proizvodno-trgovinsko dru{tvo "METALIK" d.o.o. Visoko, "METALIK" d.o.o. Visoko, Kakanjska 24, Visoko, Visoko, 43-01-0396-08 (stari broj 1-4619), 4218113940000 

OSNIVAenja ovla{}enja 

^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Leme{ Salih, Loznik bb, Visoko, li~na karta: 06DED1936 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Leme{ Salih ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Leme{ Namik, adresa: Veliko ^ajno bb, Visoko, li~na karta: 03DEA0952, direktor, bez ograni~ 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 17.210 Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa, 17.240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa, 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.510 Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nih proizvoda, 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 19.301 Serijska proizvodnja obu}e, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremomm, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-1090/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Proizvodno trgovinsko i uslu`no dru{tvo "DALLAS" d.o.o. @ep~e, Poslovni centar XP bb, @ep~e, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-003835 od 22. 12. 2008. godine o registraciji promjena - pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva. 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Mari} Antun, Brezovo Polje 16, @ep~e, li~na karta: 04CYA1079 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 826731.53 

Upla}eni kapital: 826731.53 

Mari} Antun ugovoreni: 826731.53, procenat: 100% 

(SR-1091/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "HIFA-BENZ" d.o.o. Dru{tvo za proizvodnju i promet naftom i naftnim derivatima Te{anj, Krndija bb, Te{anj, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-004422 od 10. 12. 2008. godine o registraciji promjena - uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

25.110 Proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za vozila, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.110 Proizvodnja ravnog stakla, 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 26.131 Proizvodnja ambala`nog stakla, 26.132 Proizvodnja ostalog {upljeg stakla, 26.150 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju~uju}i i tehni~ke staklene proizvode, 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnih ure|aja, 26.230 Proizvodnja kerami~kih izolatora i izolacionog pribora, 26.240 Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda od keramike, 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda, 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n., 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.232 U~eni~ki domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 73.102 istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza. 

93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-1092/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa Dru{tvo za grafi~ki dizajn i izdava{tvo "B PANEL" d.o.o. Zenica, "B PANEL" d.o.o. Zenica, Armije BiH 2, Zenica, Zenica, 43-01-0339-08 (stari broj 1-9670), 4218563710004, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-003909 od 2. 12. 2008. godine o upisu uskla|ivanja djelatnosti Dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo za grafi~ki dizajn i izdava{tvo "B PANEL" d.o.o. Zenica, "B PANEL" d.o.o. Zenica, Armije BiH 2, Zenica, Zenica, 43-01-0339-08 (stari broj 1-9670), 4218563710004 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Bajramovi} Dragan, Muftije [emsekadi}a 9A, Zenica, li~na karta: 03CTC0329 

[ehi} Almir, ]ire Truhelke 2-A., Zenica, li~na karta: 04CTE5823 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 13550 

Upla}eni kapital: 13550 

Bajramovi} Dragan ugovoreni: 6775, procenat: 50% 

[ehi} Almir ugovoreni: 6775, procenat: 50% 

ZASTUPNICI 

Bajramovi} Dragan, adresa: Muftije [emsekadi}a 9A, Zenica, li~na karta: 03CTC0329, direktor, bez ograni~enja ovla{}enja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

22.110 Izdavanje knjiga, 22.120 Izdavanje novina, 22.130 Izdavanje ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, 22.150 Ostala izdava~ka djelatnost, 22.210 [tampanje novina, 22.220 [tampanje, d.n., 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.810 Fotografske usluge, 74.830 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.130 Prikazivanje filmova. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Uvoz i izvoz roba iz registrovane djelatnosti: 

trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-1093/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Gra|evinsko-prometno i uslu`no dru{tvo I.K. BAU d.o.o. Zenica, Vojvodi}a put bb - Trgovka broj 10, Zenica, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-003739 od 15. 12. 2008. godine o registraciji promjena - promjena naziva Dru{tva, promjena sjedi{ta Dru{tva i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva. 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Gra|evinsko-prometno i uslu`no dru{tvo I.K. BAU d.o.o. Zavidovi}i, I.K. BAU d.o.o. Zavidovi}i, Radni~ka ul. bb, Zavidovi}i, Zavidovi}i, 43-01-0247-08 (stari broj 1-9301), 4218490900004 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklan'jom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOMA/ANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-1094/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-08-002844 od 16. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po zahtjevu subjekta upisa iz sudskog registra Javna ustanova Dje~iji centar "MOST" - Centar za porodi~no zbrinjavanje Zenica, Crkvice 48-A, a na osnovu odluka osniva~a Op}ine Zenica donesenih od strane Vije}a Op}ine Zenica: broj 01-01-5138/08 i broj 01-01-11047/08 od 5. 6. 2008. godine. 

(SR-1095/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-08-004372 od 26. 11. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Brisanje po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra "S E N I" d.o.o. KAKANJ Proizvodno prometno dru{tvo, sa sjedi{tem u Kaknju, Pedi}i 16, a na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica, broj 043-0-St-08-000008 od 24. 9. 2008. godine, koje Rje{enje je pravosna`no dana 4. 11. 2008. godine, kojim se odbija prijedlog za provo|enje ste~ajnog postupka i nala`e brisanje ovog Dru{tva iz sudskog registra. 

(SR-1096/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-08-004512 od 12. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra Preduze}e za promet roba i usluga "Samir-Promex" Zenica, d.j.l., Gorica 86, na osnovu pravosna`nog rje{enja Kantonalnog suda Zenica broj U/I-199/02 od 24. 1. 2002. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 7. 7. 2002. godine, kojim je utvr|en prestanak subjekta upisa zbog neuskla|ivanja statusa, a na osnovu ~lana 382. Zakona o privrednim dru{tvima. 

(SR-1097/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-08-004591 od 18. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra "SANY" d.o.o. TE[ANJ Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge, Jelah bb, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 043-0-L-08-000039 od 15. 10. 2008. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 7. 11. 2008. godine, kojim je zaklju~en likvidacioni postupak nad navedenom firmom. 

(SR-1098/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-09-000032 od 9. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge "STANDOX" Breza, Mahala bb, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 043-0-L-08-000051 od 4. 12. 2008. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 26. 12. 2008. godine, o zaklju~enju likvidacionog postupka. 

(SR-1099/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-08-004689 od 25. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra "KRUG" d.o.o. Zenica Proizvodno trgovinsko uslu`no dru{tvo, Prve zeni~ke brigade 23-A, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 043-0-L-08-000006 od 4. 11. 2008. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 28. 11. 2008. godine, kojim je zaklju~en likvidacioni postupak nad navedenom firmom. 

(SR-1100/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-09-000074 od 21. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra "BAJRI] GRADNJA" GRA\EVINSKO TRGOVA^KO I PROMETNO DRU[TVO d.o.o. MAGLAJ, Lije{nica bb, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 043-0-L-08-000016 od 15. 12. 2008. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 7. 1. 2009. godine, o zaklju~enju likvidacionog postupka. 

(SR-1101/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-08-004692 od 25. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra "D@EMO" d.o.o. Maglaj Dru{tvo za ugostiteljstvo, trgovinu, promet i usluge, Deseta ulica, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj: 043-0-L-08-000100 od 04.11.2008.godine, a koje rje{enje je pravosna`no dana 28.11.2008.godine, kojim je zaklju~en likvidacioni postupak nad navedenom firmom. 

(SR-1102/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-08-004498 od 11. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra USLU@NO TRGOVA^KO DRU[TVO "HADI" ZENICA, d.o.o., Stara Nemila 54, a na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 043-0-L-08-000025 od 15. 10. 2008. godine, koje Rje{enje je pravosna`no dana 7. 11. 2008. godine, kojim je zaklju~en likvidacioni postupak nad navedenom firmom. 

(SR-1103/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-08-004345 od 21. 11. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Brisanje po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra "B-JELI]" d.o.o. Dru{tvo za proizvodnju bezalkoholnih pi}a, trgovina na veliko i malo, uvoz-izvoz i ugostiteljstvo TE[ANJ, Kra{evo bb, a na osnovu pravosudnog rje{enja Op}inskog suda Zenica, broj 043-0-L-08-000034 od 21. 10. 2008. godine, koje Rje{enje je pravosna`no dana 14. 11. 2008. godine, kojim se zaklju~uje likvidacioni postupak nad navedenom firmom. 

(SR-1104/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-08-004497 od 11. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra PROMETNO USLU@NO DRU[TVO "ABECEDA" DOO ZENICA, Nemila - Patriotske lige bb, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 043-0-L-07-000094 od 17. 9. 2008. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 10. 10. 2008. godine, kojim je zaklju~en likvidacioni postupak nad navedenom firmom. 

(SR-1105/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-09-000027 od 9. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra TRGOVA^KO USLU@NO DRU[TVO "JACKO" DOO ZAVIDOVI]I, Zlatnih ljiljana bb, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 043-0-L-08-000075 od 15. 12. 2008. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 7. 1. 2009. godine, o zaklju~enju likvidacionog postupka. 

(SR-1106/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-09-000075 od 21. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra "ASSISPED" DOO USORA, DRU[TVO ZA TRANSPORT, POSREDOVANJE I USLUGE, @abljak bb, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 043-0-L-07-000095 od 3. 9. 2008. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 26. 9. 2008. godine, o zaklju~enju likvidacionog postupka. 

(SR-1107/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-08-004531 od 16. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra "ICG" DOO TE[ANJ PROIZVODNO-TRGOVINSKO I USLU@NO DRU[TVO, Kotlanice bb, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 043-0-L-07-000068 od 15. 9. 2008. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 10. 11. 2008. godine, kojim je zaklju~en likvidacioni postupak nad navedenom firmom. 

(SR-1108/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-08-004523 od 15. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra GRA\EVINSKO PROMETNO I USLU@NO DRU[TVO "PRE-FERO" d.o.o. ZENICA, Branislava Nu{i}a 14, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 043-0-L-08-000021 od 8. 10. 2008. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 28. 11. 2008. godine, kojim je zaklju~en likvidacioni postupak nad navedenom firmom. 

(SR-1109/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-08-004589 od 18. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra PRIVREDNO DRU[TVO ZA PROIZVODNJU I PROMET "FINATEX" DOO TE[ANJ, Bukva bb, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 043-0-L-08-000031 od 15. 10. 2008. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 7. 11. 2008. godine, kojim je zaklju~en likvidacioni postupak nad navedenom firmom. 

(SR-1110/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-08-004533 od 16. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra "D & F PERVAN" d.o.o. za graditeljstvo @EP^E, Ponijevo bb, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 043-0-L-07-000063 od 18. 6. 2008. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 11. 7. 2008. godine, kojim je zaklju~en likvidacioni postupak nad navedenom firmom. 

(SR-1111/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-08-004530 od 15. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra PROIZVODNO-ZANATSKO-TRGOVA^KO-USLU@NO EXPORT-IMPORT DRU[TVO "ELEKTRON - TRAFO - \URI]" d.o.o. Zavidovi}i, Patriotske lige 29, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 043-0-L-08-000046 od 27. 10. 2008. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 14. 11. 2008. godine, kojim je zaklju~en likvidacioni postupak nad navedenom firmom. 

(SR-1112/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-08-004694 od 25. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra Trgovinsko-uslu`no i gra|evinsko dru{tvo "MH COMMERCE" Zenica Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u, Travni~ka cesta 73, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 043-0-L-08-000023 od 20. 11. 2008. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 12. 12. 2008. godine, kojim je zaklju~en likvidacioni postupak nad navedenom firmom. 

(SR-1113/08-Z) 


Op}inski sud Zenica, kod subjekta upisa Tvornica cementa Kakanj, dioni~ko dru{tvo Kakanj, Selima ef. Merdanovi}a 146, Kakanj, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-004696 od 12. 1. 2009. godine o registraciji promjena - promjena ovla{tenog lica u Podru`nici Tvornica cementa Kakanj - Podru`nica Sarajevo 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: Tvornica cementa Kakanj, dioni~ko dru{tvo Kakanj - Podru`nica Sarajevo 

Poreski podbroj: 4218003250024 

Sjedi{te: Halilovi}i bb, Sarajevo, op{tina: Sarajevo 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Sarajevo, broj IV-782/04 od 5. 3. 2008. godine 

Djelatnost Podru`nice je u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Avdispahi} Suvad, li~na karta: 03CUA1073, rukovodilac Podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja 

(SR-1114/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Proizvodno-uslu`no privredno dru{tvo "EUROIMPEX-AN" d.o.o. Zavidovi}i, Donja Lovnica bb, Zavidovi}i, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-004050 od 20. 11. 2008. godine o registraciji promjena - uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, f 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-1115/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa "TABAK" Zenica, d.o.o., Proizvodno, prometno, uslu`no dru{tvo, "TABAK" Zenica, d.o.o., Ko~evska ~ikma bb, Zenica, Zenica, 43-01-0405-08 (stari broj 1-8562), 4218072730003, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-004083 od 4. 12. 2008. godine o upisu uskla|ivanja djelatnosti Dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"TABAK" Zenica, d.o.o., Proizvodno, prometno, uslu`no dru{tvo, "TABAK" Zenica, d.o.o., Ul. Ko~evska ~ikma bb, Zenica, Zenica, 43-01-0405-08 (stari broj 1-8562), 4218072730003 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Kadri} Ibrahim, Fra Ljube Hrgi}a 1A, Zenica, li~na karta: 03CTB5482 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Kadri} Ibrahim ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Kadri} Ibrahim, adresa: Fra Ljube Hrgi}a 1A, Zenica, li~na karta: 03CTB5482, direktor, bez ograni~enja ovla{}enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

01.132 Gajenje vo}a, 02.011 Uzgoj i za{tita {uma, 02.012 Iskori{tavanje {uma, 05.020 Uzgoj ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 16.001 Proizvodnja fermeniranog duhana, 16.002 Proizvodnja ostalih duhanskih proizvoda, 17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.620 Proizvodnja metli i ~etki, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, .270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 2.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.740 Popravak, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 74.700 ^i{}enje objekata, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Uvoz i izvoz roba iz registrovane djelatnosti 

- trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-1116/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju i primjenu kompjutera "MIKROTEH" d.o.o. Zavidovi}i, Patriotske lige bb, Zavidovi}i, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-003495 od 19. 12. 2008. godine o registraciji promjena - promjena prebivali{ta osniva~a i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva. 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Saletovi} Enes, Valtera Peri}a 7, Sarajevo, li~na karta: 05BRG1095 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 11006 

Upla}eni kapital: 11006 

Saletovi} Enes ugovoreni: 11006, procenat: 100% 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

22.110 Izdavanje knjiga, 22.120 Izdavanje novina, 22.130 Izdavanje ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, 22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.150 Ostala izdava~ka djelatnost, 22.210 [tampanje novina, 22.220 [tampanje, d.n., 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 30.010 Proizvodnja kancelarijskih ma{ina, 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, 31.500 Proizvodnja elektri~nih sijalica i ure|aja za osvjetljavanje, 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-1117/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "ILMA" d.o.o. Trgova~ko uslu`no dru{tvo Te{anj, Pilju`i}i 23, Te{anj, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-004749 od 23. 1. 2009. godine o registraciji promjena - pove}anje osnovnog kapitala i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva. 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Mudrov Nail, Pilju`i}i bb, Te{anj, li~na karta: 04CVA4968 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 302000 

Upla}eni kapital: 302000 

Mudrov Nail ugovoreni: 302000, procenat: 100% 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-1118/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa [IMEX" @ep~e, dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u, "[IMEX" @ep~e, d.o.o., Bistrica bb, @ep~e, @ep~e, 43-01-0115-09, 4218652810004, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-09-000033 od 27. 1. 2009. godine o upisu osnivanja dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"[IMEX" @ep~e, dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u, "[IMEX" @ep~e, d.o.o., Bistrica bb, @ep~e, @ep~e, 43-01-0115-09, 4218652810004 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

[umi} Mirko, Lupoglav bb, @ep~e, li~na karta: 04CYA1757 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

[umi} Mirko ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

[umi} Mirko, adresa: Lupoglav bb, @ep~e, li~na karta: 04CYA1757, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, (5.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-1119/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa "DRVEX" DOO @EP^E, "DRVEX" DOO @EP^E, Ponijevo bb, @ep~e, @ep~e, 43-01-0110-09, 4218652220002, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-004521 od 26. 1. 2009. godine o upisu osnivanja Dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"DRVEX" DOO @EP^E, "DRVEX" DOO @EP^E, Ponijevo bb, @ep~e, @ep~e, 43-01-0110-09, 4218652220002 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Lon~ar Jozo, Ponijevo bb, @ep~e, li~na karta: 04CYA6538 

Lon~ar Velimir, Ponijevo bb, @ep~e, li~na karta: 05CYB4996 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Lon~ar Jozo ugovoreni: 1000, procenat: 50% 

Lon~ar Velimir ugovoreni: 1000, procenat: 50% 

ZASTUPNICI 

Lon~ar Jozo, adresa: Ponijevo bb, @ep~e, li~na karta: 04CYA6538, zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja 

Lon~ar Velimir, adresa: Ponijevo bb, @ep~e, li~na karta: 05CYB4996, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

02.011 Uzgoj i za{tita {uma, 02.012 Iskori{tavanje {uma, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrmbenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-1120/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa PRIVREDNO DRU[TVO ZA INFORMATI^KI IN@ENJERING "A-NET" d.o.o., Mar{ala Tita bb, Zenica, objavljuje rje{enje, broj 043-0-Reg-08-003609 od 5. 1. 2009. godine o registraciji promjena - uskla|ivanje i pro{irenje djelatnosti Dru{tva i osnivanje Podru`nice Privredno dru{tvo za informati~ki in`enjering "A-NET" d.o.o., Poslovna jedinica Sarajevo 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

30.010 Proizvodnja kancelarijskih ma{ina, 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i drugih elektronskih komponenata, 32.200 Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju, 32.300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate}e opreme, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.720 Popravak elektri~nih aparata za doma}instvo, uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.200 Savjetovanje i ponuda programske opreme (software), 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.400 Reklama i propaganda, 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

- Trgovina na veliko i malo neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga u okviru registrovane djelatnosti, 

- Usluge istra`ivanja i kori{tenja informacija i znanja u tehni~koj i tehnolo{koj nauci u okviru registrovane djelatnosti, 

- Usluge konsaltinga u okviru registrovane djelatnosti, 

- Usluge faktoringa u okviru registrovane djelatnosti, 

- Ra~unarski in`enjering u okviru registrovane djelatnosti i 

- Druge usluge u okviru registrovane djelatnosti. 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: Privredno dru{tvo za informati~ki in`enjering "A-NET" d.o.o., Poslovna jedinica Sarajevo 

Poreski podbroj: 4218562660020 

Sjedi{te: Bra}e Begi} 41, Sarajevo, op}ina: Sarajevo-Centar 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju organizacionog dijela Privrednog dru{tva za informati~ki in`enjering "A-NET" d.o.o., broj A01-007/08 od 4. 8. 2008. godine 

U okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Strojil Adnan, li~na karta: 03BRA1327 , direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

(SR-1121/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-08-004529 od 15. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra "TEGROS" TRGOVA^KO DRU[TVO D.O.O. TE[ANJ, M. Tita 7, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 043-0-L-08-000029 od 27. 10. 2008. godine, a koje rje{enje je pravosna`no dana 14. 11. 2008. godine, kojim je zaklju~en likvidacioni postupak nad navedenom firmom. 

(SR-1122/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa "KEBEX" Dru{tvo za gra|evinarstvo, proizvodju i trgovinu d.o.o. Doboj Jug , "KEBEX" d.o.o. Doboj Jug, Usorska 96, Doboj Jug, Doboj Jug, 43-01-0904-08 (stari broj 1-6899), 4218174220000, objavljuje rje{enje od 043-0-Reg-08-004549 od 30. 1. 2009. godine o upisu promjene firme i sjedi{ta dru{tva, uskla|ivanje djelatnosti i ispravka podataka za lica ovla{tena za zastupanje dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"KEBEX" Dru{tvo za gra|evinarstvo, proizvodju i trgovinu d.o.o. Doboj Jug , "KEBEX" d.o.o. Doboj Jug, Usorska 96, Doboj Jug, Doboj Jug, 43-01-0904-08 (stari broj 1-6899), 4218174220000, 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Trbakovi} Emir, Hamze Brki}a bb, Jelah, li~na karta: 05CVC8270 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 10958.25 

Upla}eni kapital: 10958.25 

Trbakovi} Emir ugovoreni: 10958.25 procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Trbakovi} Emir, adresa: Hamze Brki}a bb, Jelah , li~na karta: 05CVC8270, direktor, bez ograni~enja ovla{}enja Trbakovi} Zulejha, adresa: 1. Proleterske brigade H30, Tesli} , li~na karta: 04EJA8627, zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{}enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enje kre~njaka i krede, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 24.110 Proizvodnja industrijskih gasova, 24.120 Proizvodnja boja i pigmenata, 24.130 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija, 24.140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija, 24.150 Proizvodnja vje{ta~kih |ubriva i azotnih jedinjenja, 24.160 Proizvodnja plasti~nih masa, u primarnim oblicima, 24.200 Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu, 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i poliranje, 24.620 Proizvodnja ljepila i `elatina, 24.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovaju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-1123/08-Z) MOSTAR 

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1082/08 od 22. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"GO COMPANY" d.o.o. Mostar je osnovalo podru`nicu pod nazivom "GO COMPANY" d.o.o. Mostar, Podru`nica Vitez, sa sjedi{tem u Vitezu, Poslovni centar 96. U pravnom prometu s tre}im osobama obavlja poslove u okviru djelatnosti mati~nog dru{tva, a za obveze Podru`nice odgovara mati~no dru{tvo svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Rukovoditelj Podru`nice je Zrinka Pehar, koja Podru`nicu, u okviru redovite djelatnosti, zastupa neograni~eno. 

(SR-106/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1112/08 od 15. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Daniel (Zdravko) Mikuli}, Mostar, Kralja Petra Kre{imira IV broj 3, JMB 1004971150075, svojom Odlukom od 15. 12. 2008. osniva dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u pod tvrtkom: TRC dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Mostar. Skra}ena tvrtka: TRC d.o.o. Mostar. Sjedi{te: Mostar, Vrap~i}i bb, sa ukupnim temeljnim kapitalom u iznosu od 2.000,00 KM. Djelatnosti Dru{tva: 22.310 Umna`anje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umna`anje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umna`anje (reprodukcija) ra~unalnih zapisa, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za ku}anstvo, 60.240 Prijevoz robe drumskom prometu, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora: ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu, 71.330 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uklju~uju}i i ra~unala, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u svezi ra~unalne opreme (hardwarea), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak uredskih, ra~unskih i ra~unalnih strojeva, 72.600 Ostale srodne ra~unalne djelatnosti, 74.402 Ostale usluge reklame i promid`be, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa su: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti; Marketing - Zastupanje ino tvrtki; Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga; Prodaja robe s konsignacijskih skladi{ta; Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama. 

UPRAVA DRU[TVA: Daniel (Zdravko) Mikuli}, Mostar, Kralja Petra Kre{imira IV broj 3, JMB 1004971150075. 

(SR-107/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-919/08 od 22. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Zoran ]ubela i Ivan Rai~ iz Mostara su osnovali dru{tvo pod tvrtkom "MZI-KOMERC" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Vojno bb. Temeljni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM. U pravnom prometu s tre}im osobama Dru{tva ima neograni~ene ovlasti, a za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu neograni~eno zastupa direktor Dru{tva Ru`ica Rai~. 

Djelatnosti Dru{tva su: 

45.310 Elektroinstalacijski radovi; 45.320 Izolacijski radovi; 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hla|enje; 45.340 Ostali instalacijski radovi; 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.440 Soboslikarski i staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; TRGOVINA NA VELIKO I MALO 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima; 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvom i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredni{tvo u trgovini strojevima, industrijskom opremom i zrakoplovima; 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljeznom robom; 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima; 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom; 51.180 Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda, d.n.; 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima; 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju; 51.510 Trgovina na veliko krutim, teku}im i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.531 Trgovina na veliko drvom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim strojevima; 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim strojevima; 51.630 Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju i strojevima za {ivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtni{tvo i plovidbu; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u spec. prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama; 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama; 52.720 Popravak elektri~nih aparata za ku}anstvo, uklju~uju}i radio opremu, televizijsku opremu i ostalu audio opremu i video opremu; 55.300 Restorani; 55.400 Barovi; 60.230 Ostali prijevoz putnika u cestovnom prometu; 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu; 63.120 Skladi{tenje robe; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu; 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost ostalih agencija u prometu; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza. 

USLUGE U PROMETU 

- Zastupanje stranih osoba, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- Prodaja strane robe s konsignacijskih skladi{ta, 

- Trgovinski centar, 

- Dostava i popuna robom prodavaonica iz dostavnog vozila. 

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa glase: 

- Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, 

- Prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu. 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga. 

- Zastupanje stranih osoba, 

- Prodaja strane robe s konsignacijskih skladi{ta, 

- Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica. 

(SR-108/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-53/09 od 5. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o osnivanju Podru`nice [IROKI BRIJEG broj AL-01-010/09 od 20. 1. 2009. godine osnovana je AUTO LIJANOVI]I d.o.o. Mostar - Podru`nica [iroki Brijeg. Sjedi{te Podru`nice je Visoka Glavica bb, [iroki Brijeg. Djelatnost Podru`nice glasi: 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza. Za rukovoditelja Podru`nice AUTO LIJANOVI]I d.o.o. Mostar - Podru`nica [IROKI BRIJEG odre|en je Miroslav Crnjac iz [irokog Brijega, Puringajska bb, JMB 0801969152404. Rukovoditelj Podru`nice zastupa osniva~a u okviru poslovanja Podru`nice bez ograni~enja. 

(SR-109/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-75/09 od 5. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Asmir (Murat) Zekovi}, nastanjen u Sarajevu, Dejzijina Biki}a 111, ro|en 7. 5. 1979. godine, po zanimanju dipl. ekonomista, JMB 0705979170010, nositelj li~ne karte broj 04BRE7051, izdane dana 24. 5. 2004. godine od strane MUP KS, Sarajevo Centar, sa rokom va`enja do 24. 5. 2014. godine je Odlukom broj OPU-120/09 od 30. 1. 2009. godine vlastitim stvarima osniva dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u u vlasni{tvu jednog osniva~a. Dru{tvo }e poslovati pod firmom: MEDIA PLAY dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, a skra}eni naziv firme glasi MEDIA PLAY. d.o.o. Mostar. Sjedi{te Dru{tva je u Mostaru na adresi Bore Radana 4. Ovla{tena osoba za zastupanje i predstavljanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu je Elvisa (Had`e) Mari}, nastanjena u Mostaru, Kneza Domagoja 8, ro|ena 7. 7. 1989. godine, po zanimanju student, JMB 0707989155012, li~na karta broj 08BDK3290, izdana dana 9. 1. 2008. godine, od strane MUP HNK Mostar, sa rokom va`enja do 9. 1. 2018. godine, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju Dru{tva. Za osnivanje i po~etak rada Dru{tva osniva~ osigurava sredstva odnosno vlastite stvari, ~ija vrijednost po procjeni sudskog vje{taka ma{inske struke iznosi 171.346,70 KM u ukupnom temeljnom kapitalu Dru{tva, tako da je ukupni temeljni kapital Dru{tva 171.346,70 KM ili 100 % udjela u Dru{tvu. 

Dru{tvo }e u unutarnjem prometu obavljati slijede}u djelatnost: 

15.200, 15.310, 15.320, 15.330, 15.410, 15.420, 15.430, 15.510, 15.520, 15.610, 15.620, 15.710, 15.720, 15.810, 15.820, 15.830, 15.840, 15.850, 15.860, 15.870, 15.880, 15.890, 15.910, 15.920, 15.930, 15.940, 15.950, 15.960, 15.970, 15.981, 15.982, 17.110, 17.120, 17.130, 17.140, 17.150, 17.160, 17.170, 17.210, 17.220, 17.230, 17.240, 17.250, 17.300, 17.401, 17.402, 17.510, 17.520, 17.530, 17.541, 17.542, 17.600, 17.710, 17.720, 18.100, 18.210, 18.221, 18.222, 18.230, 18.241, 18.242, 18.300, 19.100, 19.200, 19.301, 19.302, 20.101, 20.102, 20.200, 20.300, 20.400, 20.510, 20.521, 20.522, 36.220, 36.610, 45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.441, 45.442, 45.450, 45.500, 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.810, 51.820, 51.830, 51.840, 51.850, 51.860, 51.870, 51.880, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 52.710, 52.721, 52.722, 52.730, 52.740, 55.101, 55.102, 55.211, 55.212, 55.220, 55.231, 55.300, 55.401, 55.510, 55.520, 60.101, 60.102, 60.211, 60.212, 60.220, 60.230, 60.240, 60.300, 70.110, 70.120, 70.200, 70.310, 70.320, 71.100, 71.210, 71.220, 71.230, 71.310, 71.320, 71.330, 71.340, 71.400, 72.100, 72.210, 72.220, 72.300, 72.400, 72.500, 72.600, 73.101, 73.102, 73.201, 73.202, 74.120, 74.130, 74.140, 74.150, 74.200, 74.300, 74.401, 74.402, 74.500, 74.700, 74.810, 74.820, 74.850, 74.870, 90.010, 90.020, 90.030, 92.110, 92.120, 92.130, 92.310, 92.320, 92.330, 92.340, 92.400, 93.010, 93.020, 93.030, 93.040, 93.050, 95.000, 96.000, 97.000. U vanjskom prometu Dru{tvo }e obavljati slijede}u djelatnost: Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa su: 

Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrirane djelatnosti, Me|unarodni transport robe i putnika, Druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom/me|unarodna {pedicija skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i si., Ugostiteljske i turisti~ke usluge, Izvoz i uvoz roba i usluga koje se napla}uju uvozom i izvozom robe i usluge u istoj vrijednosti/kompenzacijski poslovi, Poslovi uvoza i izvoza roba i usluga, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje inostranih firmi i konsignacija, Zastupanje stranih lica u okviru registrirane djelatnosti, Usluge istra`ivanja, pru`anja i kori{tenja informacija i znanja u privredi i nauci (know-how), Prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta, Usluge atestiranja, usluge faktoringa i finansijski in`enjeringa, Izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje izgradnje investicionih objekata stranom licu u FBiH, Obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, Finansijski in`enjering i druge usluge. 

(SR-110/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-64/09 od 16. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o osnivanju br. OPU 923/08 od 15. 10. 2008. god., osniva~ Agim Ameti, iz Makedonije, Gostivar, Senokos, sa prebivali{tem u Mostaru, A. [anti}a 7, osniva AGIM AN d.o.o. Mostar. 

Naziv Dru{tva je: AGIM AN d.o.o. Mostar 

Sjedi{te Dru{tva je u Mostaru, M. Tita 130 

Djelatnost Dru{tva je: 

15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa; 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa; 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe; 15.310 Prerada i konzerviranje krompira; 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a; 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n.; 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti; 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti; 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti; 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira; 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa; 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda; 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od skroba; 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje; 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce; 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a; 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a; 15.830 Proizvodnja {e}era; 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda; 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na; 15.860 Prerada ~aja i kafe; 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredni{tvo u trgovini , namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima; 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima; 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}om i duhanom; 51.180 Posredni{tvo specijalizovano za trgovinu odre|enim proizvodima ili grupama proizvoda; 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na malo `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom; 51.220 trgovina na veliko cvije}em i sadnicama; 51.230 trgovina na veliko `ivom stokom; 51.240 Trgovina na veliko sirovom i {tavljenom ko`om; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljem i masno}ama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko alkoholnim alkoholnim i drugim pi}ima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove; 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porcelanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metalima; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Ttrgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama; 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priklju~cima i oru|em uklju~uju}i i traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima; 52.120 ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribom {koljkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonama i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za doma}instvo; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom; 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama; 55.101 Hoteli i moteli, sa restoranom; 55.102 Hoteli i moteli, bez restorana; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.510 Kantine ; 55.520 Ketering; 60.211 Prevoz putnika u drumskom saobra}aju, redovni (linijski); 60.212 prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobra}aju, redovni (linijski); 60.220 Taksi slu`ba; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.300 Usluge putni~kih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima, nd.n.; 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. 

Osniva~ki ulog iznosi 2.000.00 KM 

Direktor Dru{tva i lice ovla{teno za zastupanje: Agim Ameti, sin Nurimana, iz Makedonije, sa prebivali{tem u Mostaru, A. [anti}a 7, ovla{ten za zastupanje u zemlji i inostranstvu bez ograni~enja, u okviru registrovanih djelatnosti. 

Za preuzete obaveze sa tre}im licima, Dru{tvo odgovara svom svojom imovinom. 

(SR-111/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-37/09 od 5. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke osniva~a Institut za turbinske strojeve d.d. Ljubljana, sa sjedi{tem u Ljubljani - Sentvid, Rov{nikova ulica br. 7, broj OPU-692/08 od 10. 11. 2008. godine, osniva se Dru{tvo LJUTAHYDRO Preduze}e za proizvodnju, in`injering i projektovanje d.o.o. Konjic. Sjedi{te Dru{tva je u Konjicu na adresi Privredno-sportski centar "Partizanovo" Konjic. Skra}eni naziv Dru{tva je LJUTAHYDRO d.o.o. Konjic. Osniva~ki kapital Dru{tva je 39.116,00 KM. Dru{tvo }e u unutra{njem prometu obavljati djelatnosti: 

29.560, 31.100, 31.200, 31.620, 40.111, 40.112, 45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.441, 45.442, 45.450, 45.500, 51.190, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.810, 51.820, 51.830, 51.840, 51.850, 51.860, 51.870, 51.880, 51.900, 70.110, 70.120, 70.200, 70.320, 71.320, 71.330, 71.340, 72.100, 72.200, 72.300, 72.400, 72.500, 72.600, 73.102, 74.130, 74.140, 74.200, 74.300, 74.400, 74.840. U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati djelatnosti: vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti, usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrovane djelatnosti, izvoz i uvoz roba i usluga koje se napla}uju uvozom robe i usluga u istoj vrijednosti (kompezacioni poslovi), poslovi izvoza i uvoza robe i usluga, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, izvoz i uvoz roba i usluga,zastupanje inostranih firmi i konsignacija, zastupanje stranih lica u okviru registrovane djelatnosti. U unutra{njem i vanjskom prometu Dru{tvo }e zastupati direktor Fadil Sarajli}, nastanjen u Ljubljani, na adresi Celov{ka cesta 161, JMB 2705953183898, putna isprava br. P01168942. 

(SR-112/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1039/08 od 2. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Barina Mustafa, Bovan Vaso, ]orajevi} Arif, Demirovi} Hajrudin, Demirovi} Memnuna, Demirovi} Jasmina, Demirovi} Mirzo, Demirovi} Salko, Glava{ Vaso, Graho Milenko, Hasanagi} Emir, Hrnjez Ljubomir, Kajgo Dra`enko, Komlen Aleksandar, Lu~i} Milojka, Mujezinovi} Abdulah, Mujezinovi} Damir, Mujezinovi} Tima, Palavestra Slavo, Palavestra Slobodanka, Pudar Milorad, Pudar Jasna, Radosavljevi} Nermina, Rupar Drago, Rupar Du{an, Sjeran Milenko, Stevi} Jovo, Stupi} Bo`idar i Vukovi} Novica osnovali su poljoprivrednu zadrugu pod nazivom: Poljoprivredna zadruga "HODBINA" s potpunom odgovorno{}u, Mostar, skra}eno PZ "HODBINA" p.o. Mostar. Sjedi{te Zadruge je u Mostaru, Hodbina bb. Osniva~ki kapital Zadruge iznosi 2.320,00 KM sa ulozima zadrugara od po 80,00 KM, i od po 3,45% udjela. 

Djelatnost Zadruge u unutarnjem i vanjskom prometu je: 01.110, 01.120, 01.131, 01.132, 01.211, 01.212, 01.221, 01.230, 01.240, 01.251, 02.011, 02.012, 02.020, 05.010, 05.020, 15.110, 15.120, 15.130, 15.310, 15.320, 15.330, 15.510, 15.520, 15.610, 15.710, 15.720, 15.811, 15.870, 15.930, 15.940, 15.970, 15.982, 16.001, 20.300, 20.400, 41.100, 50.102, 50.200, 50.302, 50.402, 50.404, 51.110, 51.170, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.330, 51.340, 51.532, 51.660, 51.700, 52.110, 52.210, 52.220, 52.250, 52.460, 52.470, 52.485, 52.620, 52.630, 55.220, 55.230, 63.120, 70.120, 70.200, 71.210, 71.310, 74.400, 74.810, 74.820, 74.830, 90.000, 92.320, 92.330, 92.720. Djelatnost Zadruge u vanjskotrgovinskom poslovanju je: Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti, Me|unarodni transport roba, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih lica, Konsignaciona prodaja. U pravnom prometu s tre}im Zadruga odgovara svom imovinom kojom raspola`e - potpuna odgovornost. Jasmina Demirovi}, direktor Dru{tva, zastupa i predstavlja Zadrugu u okviru registrirane djelatnosti u unutarnjem i vanjskom prometu. 

(SR-113/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-163/09 od 3. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Marinko Prskalo iz Mostara osnovao je dru{tvo pod tvrtkom: II PRONTO d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Dubrova~kaa bb. Temeljni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM, sa ulogom Marinko Prskalo od 2.000,00 KM, 100% udjela. Djelatnost Dru{tva u unutarnjem prometu je: 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.810, 51.820, 51.830, 51.840, 51.850, 51.860, 51.870, 51.880, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 55.101, 55.102, 55.231, 55.234, 55.300, 55.401, 55.402, 55.403, 55.510, 55.520, 60.240, 63.110, 63.120, 63.210, 63.300, 70.120, 70.200, 71.100, 71.210, 71.330, 71.340, 71.400, 74.130, 74.140, 74.402, 74.870. U vanjskom prometu Dru{tvo }e obavljati sljede}e djelatnosti: Vanjska trgovina (uvoz i izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba, Prodaja strane robe sa konsignacijskog skladi{ta, Prijevoz robe (tereta) u me|unarodnom kopnenom prometu. Za obveze u pravnom prometu Dru{tvo odgovara svom imovinom kojom raspola`e-potpuna odgovornost. Direktor Dru{tva Slaven Glavina zastupa i predstavlja Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograni~enja. 

(SR-114/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1/09 od 12. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Amel (Salko) Krhan, nastanjen u Mostaru, Bulevar N. R. 43., ro|en 25. 7. 1972. godine, po zanimanju automehani~ar, JMB 2507972150023 je Odlukom o osnivanju dru{tva vlastitim sredstvima osnivao dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u u vlasni{tvu jednog osniva~a. Dru{tvo }e poslovati pod firmom AUTOTEHNA SERVIS I DIJELOVI dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, a skra}eni naziv firme glasi AUTOTEHNA SERVIS I DIJELOVI d.o.o. Mostar. Sjedi{te Dru{tva je u Mostaru na adresi Vrap~i}i M17 bb (do benzinske pumpe SELEX). Ovla{tena osoba za zastupanje i predstavljanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu je Amel Krhan bez ograni~enja ovla{tenja. Amel Krhan je jedini osniva~ Dru{tva i imalac temeljnog kapitala u iznosu od 2.000,00 KM ili 100% udjela u Dru{tvu. 

Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su: 01.110, 01.120, 01.131, 01.132, 01.211, 01.212, 02.011, 02.012, 02.020, 05.010, 05.020, 15.110, 15.120, 15.130, 15.200, 15.310, 15.320, 15.330, 15.410, 15.420, 15.430, 15.510, 15.520, 15.610, 15.620, 15.710, 15.720, 15.811, 15.812, 15.820, 15.830, 15.840, 15.850, 15.860, 15.870, 15.880, 15.890, 15.910, 15.920, 15.930, 15.940, 15.950, 15.960, 15.970, 15.981, 15.982, 17.110, 17.120, 17.130, 17.140, 17.150, 17.160, 17.170, 17.210, 17.220, 17.230, 17.240, 17.250, 17.300, 17.401, 17.402, 17.510, 17.520, 17.530, 17.541, 17.542, 17.600, 17.710, 17.721, 17.722, 17.723, 17.724, 18.100, 18.210, 18.221, 18.222, 18.230, 18.241, 18.242, 18.300, 19.100, 19.200, 19.301, 19.302, 20.101, 20.102, 20.103, 20.200, 20.300, 20.400, 20.510, 20.520, 36.220, 36.610, 45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.440, 45.450, 45.500, 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.610, 51.620, 51.630, 51.640, 51.650, 51.660, 51.700, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 52.710, 52.720, 52.730, 52.740, 55.110, 55.120, 55.210, 55.220, 55.230, 55.300, 55.400, 55.510, 55.520, 60.101, 60.102, 60.211, 60.212, 60.220, 60.230, 60.240, 60.300, 70.110, 70.120, 70.200, 70.310, 70.320, 72.100, 72.200, 72.300, 72.400, 72.500, 72.600, 93.010, 93.020, 93.030, 93.040, 93.050. 

U vanjskotgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti: Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrirane djelatnosti, Me|unarodni transport robe i putnika, Druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom me|unarodna {pedicija skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl., Ugostiteljske i turisti~ke usluge, Izvoz i uvoz roba i usluga koje se napla}uju uvozom i izvozom robe i usluge u istoj vrijednosti (kompenzacijski poslovi, Poslovi uvoza i izvoza roba i usluga, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje inostranih firmi i konsignacija, Zastupanje stranih lica u okviru registrirane djelatnosti, Usluge istra`ivanja, pru`anja i kori{tenja informacija i znanja u privredi i nauci (know-how), Prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta, Usluge 

atestiranja, usluge faktoringa, i finansijskog in`enjeringa, Izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje izgradnje investicionih objekata stranom licu u FBiH, Obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama i Finansijski in`enjering i druge usluge. 

(SR-115/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1103/08 od 30. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom br. 05/08. od 15. 12. 2008. godine Dru{tvo: JERKOVI] d.o.o. Bijakovi}i - ^itluk, osniva Podru`nicu u Trebinju, pod nazivaom: 

JERKOVI] d.o.o Bijakovi}i - ^itluk Podru`nica Trebinje 

Sjedi{te Podru`nice: Trebinje, Vidaka Babi}a 15. 

Djelatnosti Podru`nice u okviru djelatnosti Dru{tva osniva~a. 

Rukovoditelj Podru`nice: 

Svetlana Mulina, Trebinje, Srpska 27, broj osobne iskaznice: 03GDA6901, JMB 1711980158966, bez ograni~enja. 

(SR-116/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-231/08 od 20. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Euroherc osiguranje d.d. Mostar, Vukovarska 1, na temelju odluke Uprave Dru{tva br. U-I-05-01/07 od 17. 12. 2007. godine osniva Podru`nicu u Vogo{}i. Podru`nica }e poslovati pod tvrtkom Dru{tva i svojim nazivom koji glasi: EUROHERC OSIGURANJE d.d. Mostar, Podru`nica Vogo{}a. Sjedi{te Podru`nice je na adresi Jo{ani~ka 125/A. 

Djelatnost podru`nice je: 66.030 Ostalo osiguranje, 67.200 Pomo}ne djelatnosti za osiguranje i mirovinske fondove. 

Podru`nicu }e u pravnom prometu s tre}im osobama u okviru registrirane djelatnosti Podru`nice u ime i za ra~un Dru{tva predstavljati i zastupati direktor Podru`nice Mirsada [ari} i to pojedina~no, samostalno i bez ograni~enja. 

(SR-117/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1078/08 od 6. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Petar Kne`evi} iz Prozora-Rame je osnovao dru{tvo pod tvrtkom "KNE@EVI]-66" d.o.o. Prozor-Rama sa sjedi{tem u Prozoru-Rami Ometala bb. Temeljni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM. U pravnom prometu s tre}im osobama Dru{tva ima neograni~ene ovlasti, a za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Dru{tvo u unutarnjem i vanjskom prometu neograni~eno zastupa direktor Dru{tva Petar Kne`evi}, iz Prozora-Rame, Ometala bb, JMBG 0808966153560. 

Djelatnosti Dru{tva su: 

GRA\EVINARSTVO 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem, TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motorkota~a, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.3 10 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, UGOSTITELJSTVO 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kavane, PROMET, SKLADI[TENJE I KOMUNIKACIJE 60.240 Prijevoz robe u drumskom prometu, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., POSLOVNE DJELATNOSTI 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i promid`be, 74.500 Posredovanje pri upo{ljavanju, 74.600 Istra`ne i za{titne djelatnosti, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakiranja, 74.850 Tajni~ke o prevoditeljske djelatnosti, 74.860 Djelatnosti pozivnih centara, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa glase: 

- Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, 

- Prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu. 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga. 

- Zastupanje stranih osoba, 

- Prodaja strane robe s konsignacijskih skladi{ta, 

- Marketing. 

(SR-118/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-30/09 od 29. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o osnivanju poslovne jedinice Me|ugorje br. 01/09 od 5. 1. 2009. godine, Dru{tvo "DUGA-TEHNA" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge ^itluk osniva Poslovnu jedinicu u Me|ugorju pod tvrtkom - "DUGA-TEHNA" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge ^itluk - Poslovna jedinica Me|ugorje 

Sjedi{te Poslovne jedinice je: ^itluk, Me|ugorje - Krstine bb. 

Djelatnosti Poslovne jedinice u okviru djelatnosti Dru{tva osniva~a. Rukovoditelj Poslovne jedinice je: Mario Prskalo, ^itluk, Gradni}i bb, rukovoditelj, broj osobne iskaznice 06BFB0654, JMB 0101970151339, bez ograni~enja. 

(SR-120/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-969/08 od 18. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ dru{tva DRU[TVO ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE "DESTINY" DOO KONJIC (registrovanog Rje{enjem Kantonalnog suda u Mostaru broj UF/I-129/2000 od 

13. 6. 2000. godine na registarskom ulo{ku broj 1-245), Salihovi} Himzo iz Konjica, Ora{je 111, dana 30. 10. 2008. godine, donio je Odluku broj OPU 1300/08 o osnivanju podru`nice pod nazivom: 

DRU[TVO ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE "DESTINY" DOO KONJIC - Podru`nica Had`i}i 

Sjedi{te Podru`nice je: Binje`evo 156, Had`i}i 

Djelatnost Podru`nice je: 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.520 Ketering, 

60.220 Taksi prijevoz. 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice je Salihovi} Jasmin iz Konjica, Ora{je 70, rukovodilac bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-121/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-1120/08 od 12. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Miro Gugi} i @eijko Knezovi} iz [irokog Brijega osnivaju dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u. Dru{tvo }e poslovati pod tvrtkom: MOBY PLUS d.o.o. MOSTAR. Sjedi{te Dru{tva je u Mostaru na poslovnoj adresi Vihovi}i bb. Pe~at Dru{tva je pravokutnog oblika i slu`i za ovjeru dokumentacije poduze}a. Za osnivanje i po~etak rada Dru{tva osnivatelji osiguravaju sredstva odnosno temeljni kapital u iznosu 5.000,00 KM - u novcu. Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su: TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem, Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim, proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, Ijuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo {portskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Popravak ostalih elektri~nih aparata za ku}anstvo, Popravak, d.n., Restorani, Barovi, Prijevoz robe u cestovnom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu, Pru`anje konsultantskih usluga u svezi ra~unalne opreme (hardwer), Izrada softwarea, Ostale konzultantske usluge i izrada softwarea, Obrada podataka, Izrada i upravljanje bazama podataka, Odr`avanje i popravak uredskih, ra~unskih i ra~unalnih strojeva, Ostale srodne ra~unalne djelatnosti, Tehni~ko ispitivanje i analiza, Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; elektronska nadopuna bonova - ra~una za mobilne telefone. Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa glase: vanjska trgovina (uvoz - izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, usluge me|unarodne {pedicije, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacionog skladi{ta, prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu. Upravu Dru{tva ~ini jedan ~lan Damir Rozi} - direktor Dru{tva s ovla{tenjem zastupanja i predstavljanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja. 

(SR-122/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-84/09 od 10. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo: MO NET d.o.o. Mostar, Cim 6, svojom Odlukom od 21. 1. 2009. godine osniva podru`nicu Dru{tva u Livnu. 

Podru`nica posluje pod tvrtkom: 

MO NET d.o.o. Mostar 

Podru`nica Livno 

Sjedi{te Podru`nice: Livno, Kralja Tvrtka bb 

Podru`nica obavlja djelatnosti u okviru djelatnosti Dru{tva osniva~a. Rukovoditelj Podru`nice je: Mario Markoti}, Mostar, Ili}ka 609, JMB 2304971150013, broj osobne iskaznice: 04BDF7539, koji zastupa i predstavlja Podru`nicu bez ograni~enja u okviru u okviru redovite djelatnosti Podru`nice. 

(SR-123/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-147/08 od 24. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod dru{tva pod tvrtkom "TIHOMIR MI[I]" d.o.o. Mostar upisuje se osnivanje Podru`nice sa sjedi{tem u [irokom Brijegu pod tvrtkom: 

"TIHOMIR MI[I]" d.o.o. Mostar 

Podru`nica [iroki Brijeg 

Sjedi{te Podru`nice je u [irokom Brijegu, Vatroslava Lisinskog bb. 

Osniva~ Podru`nice je dru{tvo "TIHOMIR MI[I]" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Hrvatske mlade`i bb, upisano u Registru dru{tava Op}inskog suda u Mostaru, MRB 1-4085. Djelatnosti Podru`nice su u okviru registrirane djelatnosti mati~ne ku}e-osnivatelja. Podru`nicu zastupa Denis Bo`i} iz Mostara, Hrvatske mlade`i bb, JMB 1702973150039, kao rukovoditelj Podru`nice, koji Podru`nicu zastupa bez ograni~enja u okviru djelatnosti Podru`nice. 

(SR-124/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-69/09 od 4. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o osnivanju dru{tva s ograni~enom odgovornosti P.I.M.K. d.o.o. ^itluk, Me|ugorje, koja je notarski obra|ena od strane notara Tome [imi}a iz Ljubu{kog, pod poslovnim brojem OPU 66/2009, osniva~ i jedini ~lan Dru{tva @eljka (Mate) Mili}evi}, Gospin trg 1, Me|ugorje, JMB 2704968156335, osniva dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u. Dru{tvo }e poslovati pod tvrtkom P.I.M.K. d.o.o. ^itluk, Me|ugorje, a sjedi{te Dru{tva je na poslovnoj adresi Gospin trg 1, 88266 Me|ugorje. Temeljni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM i u cijelosti je upla}en u novcu. Djelatnosti Dru{tva u untarnjem prometu su: Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo {portskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Popravak, d.n., Hoteli i moteli s restoranom, Hoteli i moteli bez restorana, Dje~ja i omladinska odmarali{ta, Planinarski domovi i ku}e, Kampovi i kampirali{ta, Ostali smje{taj za boravak turista, Ostali smje{taj, d.n., Restorani, Barovi, Bifei (buffet), Kavane, Kantine, Ketering, Prijevoz putnika i robe, Prijevoz putnika u drumskom prometu, Prijevoz putnika u gradskom prometu, Taksi prijevoz, Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu, Prijevoz robe u drumskom prometu, Pretovar tereta, Skladi{ta i stovari{ta, Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu, Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., Djelatnost drugih posrednika u prometu, Stvaranje novih nekretnina za prodaju, Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, Agencije za nekretnine, Upravljanje nekretninama preko posrednika, Iznajmljivanje automobila, Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uklju~uju}i i ra~unala, Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n., Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo, d.n., Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, Poslovni i menad`ment konsalting, Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, Tehni~ko ispitivanje i analiza, Prire|ivanje sajmova, Ostale usluge reklame i promid`be, Posredovanje pri upo{ljavanju, ^i{}enje objekata, Fotografske usluge, Usluge pakiranja, Ostale poslovne djelatnosti, d.n., Ostale zabavne djelatnosti, d.n., Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n., Djelatnosti ku}anstava kao poslodavaca osoblju za odr`avanje ku}anstva. U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati djelatnosti: uvoz-izvoz proizvoda u okviru registrirane djelatnosti, ugostiteljske i turisti~ke usluge u okviru registrirane djelatnosti, prijevoz robe i putnika u me|unarodnom cestovnom prometu, zastupanje stranih pravnih osoba, prodaja robe s konsignacijskog skladi{ta, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, me|unarodno-prometno agencijski poslovi. Za direktora Dru{tva imenovana je @eljka (Mate) Mili}evi}, Gospin trg 1, 88266 Me|ugorje, JMB 2704968156335, s ovla{tenjem da zastupa i predstavlja Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, samostalno i pojedina~no bez ograni~enja. 

(SR-125/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-103/09 od 12. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom Skup{tine br. 01/09 od 20. 1. 2009. osniva se Zemljoradni~ka zadruga "BOROVNICA" p.o. 

Skra}eni naziv Zemljoradni~ke zadruge je: ZZ "BOROVNICA" p.o. 

Sjedi{te Zemljoradni~ke zadruge je na adresi s. Borovnica, Prozor-Rama. 

Osniva~i Zemljoradni~ke Zadruge su: 

1) Tarik (Osmana) Zajmovi}, JMB 1004954153559, iz Prozor-Rama, Borovnica bb, po zanimanju bravar, SSS 

2) D`enana (Tarika) Zajmovi}, JMB 1309985198106, iz Prozor-Rama, Borovnica bb, po zanimanju student, SSS 

3) Tarik (Tarika) Zajmovi}, JMB 1105989150049, iz Prozor-Rama, Borovnica bb, po zanimanju gimnazija, SSS 

4) Emina (Selme) Zajmovi}, JMB 2709964158564, iz Prozor-Rama, Borovnica bb, po zanimanju tekstilni tehni~ar, SSS 

5) Amila (Tarika) Zajmovi}, JMB 2501987155058, iz Prozor-Rama Borovnica bb, po zanimanju student, SSS 

Zemljoradni~ku zadrugu predstavlja i zastupa Tarik (Osmana) Zajmovi} iz Prozor-Rama, Borovnica bb, bez ograni~enja. 

Temeljni kapital ZZ je 500,00 KM upla}en kod poslovne banke, upla}en od zadrugara, kako slijedi: 

1) Tarik (Osmana) Zajmovi} upla}uje ulog u iznosu od 100,00 KM, {to predstavlja 20% udjela 

2) D`enana (Tarika) Zajmovi} upla}uje ulog u iznosu od 100,00 KM, {to predstavlja 20% udjela 

3) Tarik (Tarika) Zajmovi} upla}uje ulog u iznosu od 100,00 KM, {to predstavlja 20% udjela 

4) Emina (Selme) Zajmovi} upla}uje ulog u iznosu od 100,00 KM, {to predstavlja 20% udjela 

5) Amila (Tarika) Zajmovi} upla}uje ulog u iznosu od 100,00 KM, {to predstavlja 20% udjela 

Zemljoradni~ka Zadruga "BOROVNICA" p.o. obavljat }e djelatnosti kako slijedi: 01.110 Uzgoj `itarica i drugih usjeva i nasada, d.n., 01.121 Uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Uzgoj vo}a, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za mlijeka, 01.221 uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Uzgoj usjeva i zasada u kombinaciji s uzgojem `ivotinja, 01.413 Ostale poljoprivredneusluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u sto~arstvu, osim veterinarskih usluga, 01.500 Lov, stupi~arenja (traperstvo) i briga o divlja~i, uklju~uju}i i odgovaraju}e usluge, 05.010 Ribarstvo, 05.012 lov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 uzgoj ribe, 15.110 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa peradi i ze~jeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.310 Prerada i konzerviranje krumpira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.410 proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masno}a, 15.510 Proizvodnja mlijeka i proizvodnja mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i dugih zamrznutih smjesa, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.860 Prerada ~aja i kave, 15.870 Proizvodnja za~ina i dodataka jelima, 15.880 Proizvodnja homogenizirane gotove i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.920 Proizvodnja etilnog alkohola iz fermentiranih materijala, 15.930 Proizvodnja vina i gro`|a, 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pi}a, 15.960 Proizvodnja piva, 15.970 Proizvodnja slada, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja bezalkoholnih pi}a, 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 24.630 Proizvodnja eteri~nih ulja, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i umjetnog kamena, 36.620 Proizvodnja metli i ~etki, 45.420 Ostali zavr{ni radovi, 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovom i {tavljenim ko`ama, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladama i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.60 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priklju~cima i oru|em, uklju~uju}i traktore, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.660 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na molo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama,~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 70.310 Agencija za promet nekretninama, 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme, 73.101 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim znanostima, 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim znanostima, 73.201 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u dru{tvenim znanostima, 73.202 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u humanisti~kim znanostima, 74.700 ^i{}enje svih vrsta objekata, 74.820 Djelatnost pakiranja, 93.030 Djelatnost vezana za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja. 

Zadruga }e obavljati i slijede}e djelatnosti u vanjsko trgovinskom poslovanju: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima, iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih lica. 

(SR-126/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-996/08 od 12. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke osniva~a Motika Ibre, Prozor-Rama, [krobu}ani, JMB 0112960153556, broj OPU-608/08 od 3. 10. 2008. godine osniva se Dru{tvo "UNIVERZAL COMPANY" EXPORT-IMPORT Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, sa sjedi{tem na adresi Kutiliva~ bb, Mostar. Skra}eni naziv Dru{tva je "UNIVERZAL COMPANY" EXPORT-IMPORT" d.o.o. Mostar. Osniva~ki kapital Dru{tva je 2.000,00 KM. Dru{tvo }e u unutra{njem prometu obavljati djelatnosti: 01.110, 01.120, 01.131; 01.132; 02.012, 05.010, 05.020, 14.210, 15.130, 15.200, 15.310, 15.320, 15.330, 15.410, 15.420, 15.430, 15.510, 15.520, 15.610, 15.811, 15.812, 15.820, 15.830, 15.840, 15.850, 15.860, 15.870, 15.880, 15.890, 15.930, 15.940, 15.960, 15.970, 15.981, 15.982, 20.101, 20.102, 20.103, 20.200, 20.300, 20.400, 20.510, 26.220, 26.230, 26.240, 26.250, 26.260, 26.700, 31.200, 36.120, 36.130, 36.140, 36.630, 40.114, 45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.440, 45.450, 45.500, 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.560, 51.570, 51.610, 51.620, 51.630, 51.640, 51.650, 51.660, 51.700, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.630, 60.101, 60.240, 74.200, 93.050. U vanjskotrgovnskom prometu Dru{tvo }e obavljati djelatnosti: vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrirane djelatnosti, poslovi uvoza i izvoza roba i usluga, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje inostranih firmi i konsignacija, zastupanje stranih lica u okviru registrirane djelatnosti, prodaja strane robe s konsignacijskih skladi{ta. U unutra{njem i vanjskom prometu Dru{tvo }e zastupati direktor Sabira Motika, nastanjena u Mostaru, na adresi Kutiliva~ bb, JMB 2212962158557, l.k. broj 03BDC8418. 

(SR-127/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-135/09 od 1. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ dru{tva Jakov Markota osniva dru{tvo pod nazivom INTIMA - DESIGN dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar. Skra}eni naziv Dru{tva je INTIMA - DESIGN d.o.o. Mostar. Sjedi{te Dru{tva je Mostar, Stjepana Radi}a 104. Djelatnost Dru{tva je: Priprema i predenje vlakana pamu~nog tipa; Priprema i predenje vlakana vunenog tipa; Priprema i predenje vlakana lanenog tipa; Proizvodnja konca za {ivenje; Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana, Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa, Proizvodnja tkanina vunenog tipa, Proizvodnja tkanina od ~e{ljanog prediva, Proizvodnja tkanina od svilenog tipa, Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, Dovr{avanje tkanina, Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za ku}anstvo, Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod, Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, Proizvodnja radne odje}e, Proizvodnja rublja, Posredovanje u trgovini tekstilom odje}om, obu}om, i predmetima od ko`e, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivenje i pletenje, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo {portskom opremom, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Prijevoz robe u drumskom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Ostale usluge reklame i promid`be, Usluge pakiranja, Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo obavlja djelatnosti: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) iz okvira unutra{nje djelatnosti, Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu. 

U pravnom prometu Dru{tvo nastupa samostalno i bez ograni~enja. Dru{tvo zastupa i predstavlja direktor Dru{tva [unji} Renata u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-128/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-179/09 od 20. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sghedoni Fabio, Italija, Via Emilia Centra 64, 41100 Modena, put. br. G. 032901, svojom Odlukom od 14. 1. 2009. godine osniva Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u pod tvrtkom: 

HORIZONTI MIRA d.o.o. ^APLJINA 

Naziv tvrtke Dru{tva na talijanskom jeziku: ORIZZONTI DI PACE S.r.l. ^apljina. Sjedi{te: ^apljina, Zvirovi}i bb; sa ukupnim temeljnim kapitalom u iznosu od 2.000,00 KM. Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu su: 

01.121 Gajenje povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.132 Gajenje vo}a, 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od pluta, 22.220 Tiskanje, d.n., 22.310 Umna`anje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umna`anje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umna`anje (reprodukcija) ra~unalnih zapisa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n. 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljem i mastima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.486 Trgovina na malo gorivima za ku}anstvo, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet). 55.403 Kavane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering. 60.211 Prijevoz putnika u drumskom prometu, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom prometu, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu, 60.240 Prijevoz robe drumskom prometu, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu, 71.340 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n., 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i promid`be, 74.820 Usluge pakiranja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba, Prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu, Usluge me|unarodne {pedicije. 

Sghedoni Fabio, Italija, Via Emilia Centro 64, 41100 Modena, put. br. G. 032901 direktor bez ograni~enja. 

(SR-129/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-120/09 od 25. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Roberta (Armando) Conselvan, ro|ena 6. 6. 1983. godine, nastanjena na adresi Agna, ul. Aldo Moro 114 (Republika Italija), dr`avljanka Republike Italije, putna isprava broj AA3629120, Ada (Lino) Marchelle, ro|ena 16. 4. 1966. godine, nastanjena na adresi Agna, ul. Sant'orsola 11 (Republika Italija), dr`avljanka Republike Italije, putna isprava broj AA3629117, Daniele (Agostino) Tamiazzo, ro|en 26. 9. 1987. godine, nastanjen na adresi Agna, ul. Aldo Moro 114 (Republika Italija), dr`avljanin Republike Italije, putna isprava broj AA3629118, Stefania (Quintino) Maritan, ro|ena 21. 9. 1969. godine, nastanjena na adresi Agna, ul. Sant'orsola 11 (Republika Italija), dr`avljanka Republike Italije, putna isprava broj AA3629171, Barbara (Rinaldo) Longhin, ro|ena 24. 3. 1972. godine, nastanjena na adresi MonteGrotto, Trg Stazione broj 6 (Republika Italija), dr`avljanka Republike Italije, putna isprava broj AA3629123, izdana dana 15. 1. 2009. godine, Ottorina (Cesare) Tosello, ro|ena 27. 7. 1943. godine, nastanjena na adresi MonteGrotto, Trg Stazione broj 6 (Republika Italija), dr`avljanka Republike Italije, putna isprava broj AA3629115 i Mario (Liberale) Campaci, ro|en 6. 10. 1977. godine, nastanjen na adresi Agna, ul. Giovan Battista Cromer (Republika Italija), dr`avljanin Republike Italije, putna isprava broj AA3629119 su Ugovorom od 2. 2. 2009. godine vlastitim sredstvima osnovali dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u u vlasni{tvu sedam osniva~a. Dru{tvo }e poslovati pod firmom: MIR d.o.o. Me|ugorje, tvrtka na hebrejskom jeziku: YAHWEH d.o.o. Me|ugorje. Sjedi{te Dru{tva je u ^itluku, Me|ugorje bb (iznad supermarketa Konzum). Osoba ovla{tena za zastupanje i predstavljanje Dru{tva - direktor Dru{tva u unutra{njem i vanjskom prometu je Ada (Lino) Marchelle, ro|ena 16. 4. 1966. godine, nastanjena na adresi Agna, ul. Sant'orsola 11 (Republika Italija), dr`avljanka Republike Italije, putna isprava broj AA3629117, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju Dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu. Za osnivanje i po~etak rada Dru{tva svih sedam osniva~a osigurava nov~ana sredstva u iznosu od po 300,00 KM svaki od osniva~a, tako da su: Roberta Conselvan, Ada Marchelle, Daniele Tamiazzo, Stefania Maritan, Barbara (Rinaldo) Longhin, Ottorina (Cesare) Tosello i Mario (Liberale) Campaci svi vlasnici temeljnog kapitala u iznosu od po 300,00 KM ili po 14,28% udjela u Dru{tvu, tako da ukupni temeljni kapital Dru{tva iznosi 2.100,00 KM. Dru{tvo }e u unutarnjem prometu obavljati slijede}e djelatnosti: 74.130 i 74.402. U vanjskom prometu Dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti: Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrirane djelatnosti i zastupanje stranih lica u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-130/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-240/09 od 19. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ivan Gali}, sin Stanka, iz Mostara, nastanjen na adresi: Ra{tani bb, JMB 0408975150010 i Tihomir Pand`a, iz Mostara, nastanjen na adresi: Blajbur{kih `rtava 112, JMB 2911966150017 su Ugovorom od 12. 3. 2009. g. vlastitim sredstvima osnovali dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u u vlasni{tvu dva osniva~a. Dru{tvo }e poslovati pod tvrtkom: 4G dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, a skra}eni naziv tvrtke je: 4G d.o.o. Mostar. Sjedi{te Dru{tva je u Mostaru, na adresi: Blajbur{kih `rtava bb (SPC SLAVONIJA). Ukupni temeljni kapital tvrtke iznosi 30.000,00 KM u novcu, i to Ivan Gali} je imalac temeljnog kapitala u iznosu od 21.000,00 KM ili 70% udjela u Dru{tvu i Tihomir Pand`a je imalac 9.000,00 KM temeljnog kapitala ili 30% udjela u Dru{tvu. 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 05.011 Ulov ribe na moru, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enje kre~njaka i krede, 14.122 Va|enje sirovog gipsa, 14.130 Va|enje {kriljaca, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.220 Va|enje gline i kaolina, 14.300 Va|enje minerala za hemijsku proizvodnju i proizvodnju prirodnih mineralnih |ubriva, 14.400 Proizvodnja soli, 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.830 Proizvodnja {e}era, 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.930 Proizvodnja vina (gro`|e), 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermeniranih pi}a, 15.960 Proizvodnja piva, 15.970 Proizvodnja slada, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 16.001 Proizvodnja fermeniranog duhana, 16.002 Proizvodnja ostalih duhanskih proizvoda, 17.110 Priprema i predenje vlakana pamu~nog tipa, 17.120 Priprema i predenje vlakana vunenog tipa, 17.130 Priprema i predenje ~e{ljanih vlakana, 17.140 Priprema i predenje vlakana lanenog tipa, 17.150 Priprema i predenje vlakana svilenog tipa, uklju~uju}i otpadnu svilu i pravljenje sinteti~kih ili vje{ta~kih filamenata, 17.160 Proizvodnja konca za {ivenje, 17.170 Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana, 17.210 Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa, 17.220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa, 17.230 Proizvodnja tkanina od ~e{ljanog prediva, 17.240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa, 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odje}e, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, 17.710 Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa, 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nih proizvoda, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda, 19.301 Serijska proizvodnja obu}e, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove, impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 21.110 Proizvodnja celuloze, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.240 Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 22.130 Izdavanje ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, 22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.210 [tampanje novina, 22.220 [tampanje, d.n., 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem djelatno{}u, 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 23.100 Proizvodnja proizvoda koksovanja, 23.201 Proizvodnja derivata nafte, 23.202 Proizvodnja bitumenskih materijala za krovove i puteve, 24.120 Proizvodnja boja i pigmenata, 24.160 Proizvodnja plasti~nih masa, u primarnim oblicima, 24.170 Proizvodnja sinteti~kog kau~uka, u primarnim oblicima, 24.200 Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu, 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i poliranje, 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, 24.640 Proizvodnja fotografskog hemijskog materijala, 24.650 Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija, 24.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., 24.700 Proizvodnja vje{ta~kih vlakana, 25.110 Proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za vozila, 25.120 Protektiranje spoljnih guma, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.110 Proizvodnja ravnog stakla, 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 26.131 Proizvodnja ambala`nog stakla, 26.132 Proizvodnja ostalog {upljeg stakla, 26.140 Proizvodnja staklenih vlakana, 26.150 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju~uju}i i tehni~ke staklene proizvode, 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnih ure|aja, 26.230 Proizvodnja kerami~kih izolatora i izolacionog pribora, 26.240 Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda od keramike, 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda, 26.260 Proizvodnja vatrostalnih kerami~kih proizvoda, 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.510 Proizvodnja cementa, 26.520 Proizvodnja kre~a, 26.530 Proizvodnja gipsa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n., 27.100 Proizvodnja sirovog `eljeza i ~elika i ferolegura, 27.210 Proizvodnja cijevi od livenog `eljeza, 27.220 Proizvodnja cijevi od ~elika, 27.310 Hladno vu~enje, 27.320 Hladno valjanje uzanih traka, 27.330 Hladno oblikovanje profila, 27.340 Vu~enje `ice, 27.410 Proizvodnja plemenitih metala, 27.450 Proizvodnja ostalih obojenih metala, 27.510 Livenje `eljeza, 27.520 Livenje ~elika, 27.530 Livenje lakih metala, 27.540 Livenje ostalih obojenih metala, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.110 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila, 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.130 Proizvodnja slavina i ventila, 29.140 Proizvodnja le`aja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata, 29.210 Proizvodnja industrijskih pe}i, lo`i{ta i gorionika, 29.220 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za doma}instvo, 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n., 29.310 Proizvodnja traktora za poljoprivredu i {umarstvo, 29.320 Proizvodnja ostalih ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo, 29.410 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu metala, 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina d.n., 29.510 Proizvodnja ma{ina za metalurgiju, 29.520 Proizvodnja ma{ina za rudnike, kamenolome i gra|evinarstvo, 29.530 Proizvodnja ma{ina za industriju hrane, pi}a i duhana, 29.540 Proizvodnja ma{ina za industriju tekstila, odje}e i ko`e, 29.550 Proizvodnja ma{ina za industriju papira i kartona, 29.560 Proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne namjene, d.n., 29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo, 29.720 Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo, 30.010 Proizvodnja kancelarijskih ma{ina, 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, 31.100 Proizvodnja elektri~nih motora, generatora i transformatora, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije, 31.300 Proizvodnja izolirane `ice i kablova, 31.400 Proizvodnja akumulatora, primarnih }elija i primarnih baterija, 31.500 Proizvodnja elektri~nih sijalica i ure|aja za osvjetljavanje, 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n., 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i drugih elektronskih komponenata, 32.300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate}e opreme, 33.200 Proizvodnja instrumenata i ure|aja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za upravljanje industrijskim procesima, 33.500 Proizvodnja satova, 34.100 Proizvodnja motornih vozila, 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 35.410 Proizvodnja motocikla, 35.420 Proizvodnja bicikla, 35.500 Proizvodnja ostalih saobra}ajnih sredstava, d.n., 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n., 36.300 Proizvodnja muzi~kih instrumenata, 36.400 Proizvodnja sportske opreme, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.620 Proizvodnja metli i ~etki, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e proizvodima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.102 Vu~a vozova, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.221 Usluge u pomorskom saobra}aju, 63.222 Usluge u rije~nom i jezerskom saobra}aju, 63.230 Ostale prate}e djelatnosti u vazdu{nom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 64.120 Kurirske djelatnosti, osim djelatnosti javnih po{ta, 64.200 Telekomunikacije, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.150 Upravljanje holding dru{tvima, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.500 Posredovanje u zapo{ljavanju, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakovanja, 74.860 Djelatnosti pozivnih centara, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.130 Prikazivanje filmova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.400 Djelatnost novinskih agencija, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n., 96.000 Djelatnost doma}instava koja proizvode razli~itu robu za vlastitu upotrebu, 97.000 Djelatnost doma}instava koja proizvode razli~ite usluge za vlastitu upotrebu. 

U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti: 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrane djelatnosti, 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, 

- Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrirane djelatnosti, 

- Me|unarodni transport robe i putnika, 

- Druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl., 

- Ugostiteljske i turisti~ke usluge, 

- Izvoz i uvoz roba i usluga koje se napla}uju uvozom i izvozom robe i usluge u istoj vrijednosti (kompenzacijski poslovi), 

- Poslovi uvoza i izvoza roba i usluga, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- Zastupanje inostranih firmi i konsignacija, 

- Zastupanje stranih lica u okviru registrirane djelatnosti, 

- Usluge istra`ivanja, pru`anja i kori{tenja informacija i znanja u privredi i nauci (know-how), - Prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta, 

- Izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje izgradnje investicionih objekata stranom licu u FBiH, 

- Obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama. 

(SR-131/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-47/09 od 6. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Demi} Hajra, iz Mostara, Blagaj bb, JMB 1408940158152, je Odlukom o osnivanju dru{tva vlastitim sredstvima osnovala dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u. Dru{tvo }e poslovati pod nazivom firme: AD logistic dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar, a skra}eni naziv tvrtke glasi: AD logistic d.o.o. Mostar. Sjedi{te Dru{tva je u Mostaru na adresi ul. Gojka Vukovi}a 163c. Dru{tvo }e zastupati i predstavljati uprava koju ~ine dva ~lana i to direktor i izvr{ni direktor Dru{tva, i to: Hajra Demi} iz Mostara, Blagaj bb, JMB 1408940158152 je direktor Dru{tva bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju Dru{tva, a izvr{ni direktor Dru{tva je Amir Demi}, iz Nevesinja, op}ina Lakat, JMB 0508968153157, bez ograni~enja ovla{tenja u zastupanju Dru{tva u unutarnjem i vanjskom prometu. Osniva~ i jedini ~lan Dru{tva je Hajra Demi}, koja je imalac temeljnog kapitala u visini od 2.000,00 KM ili 100% udjelom u Dru{tvu. Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su: 01.110, 01.120, 01.131, 01.132, 01.211, 01.212, 02.011, 02.012, 02.020, 01.221, 01.222, 01.413, 01.240, 01.251, 01.252, 01.300, 05.010, 05.020, 15.110, 15.120, 15.130, 15.200, 15.310, 15.320, 15.330, 15.410, 15.420, 15.430, 15.510, 15.520, 15.610, 15.620, 15.710, 15.720, 15.811, 15.812, 15.820, 15.830, 15.840, 15.850, 15.860, 15.870, 15.880, 15.890, 15.910, 15.920, 15.930, 15.940, 15.950, 15.960, 15.970, 15.981, 15.982, 17.110, 17.120, 17.130, 17.140, 17.150, 17.160, 17.170, 17.210, 17.220, 17.230, 17.240, 17.250, 17.300, 17.401, 17.402, 17.510, 17.520, 17.530, 17.541, 17.542, 17.600, 17.710, 17.721, 17.722, 17.723, 17.724, 18.100, 18.210, 18.221, 18.222, 18.230, 18.241, 18.242, 18.300, 19.100, 19.200, 19.301, 19.302, 20.101, 20.102, 20.103, 20.200, 20.300, 20.400, 20.510, 20.520, 36.220, 36.610, 45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.440, 45.450, 45.500, 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.610, 51.620, 51.630, 51.640, 51.650, 51.660, 51.700, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 52.710, 52.720, 52.730, 52.740, 55.110, 55.120, 55.210, 55.220, 55.230, 55.300, 55.400, 55.510, 55.520, 60.101, 60.102, 60.211, 60.212, 60.220, 60.230, 60.240, 60.300, 63.300, 63.400, 64.120, 71.310, 71.320, 71.340, 70.110, 70.120, 70.200, 70.310, 70.320, 72.100, 72.200, 72.300, 72.400, 72.500, 72.600, 93.010, 93.020, 93.030, 93.040, 93.050. 

U vanjskotgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati slijede}e djelatnosti: Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrirane djelatnosti, Me|unarodni transport robe i putnika, Druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl., Ugostiteljske i turisti~ke usluge, Izvoz i uvoz roba i usluga koje se napla}uju uvozom i izvozom robe i usluge u istoj vrijednosti), kompenzacijski poslovi, Poslovi uvoza i izvoza roba i usluga, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje inostranih firmi i konsignacija, Zastupanje stranih lica u okviru registrirane djelatnosti, Usluge istra`ivanja, pru`anja i kori{tenja informacija i znanja u privredi i nauci (know-how), Prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta, Usluge atestiranja, usluge faktoringa i finansijski in`enjeringa, Izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje izgradnje investicionih objekata stranom licu u FBiH, Obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama i Finansijski in`enjering i druge usluge. 

(SR-132/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-134/09 od 18. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom broj OPU 16/09 od 15. sije~nja 2009. godine, Veselko Pervan iz ^itluka osnovao je dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u VESPER d.o.o. ^itluk, sa sjedi{tem Dru{tva u ^itluku, ^itluk selo bb. Temeljni kapital Dru{tva je 2000,00 KM, a osoba ovla{tena za zaszupanje u zemlji i inozemstvu, bez ograni~enja, je Veselko Pervan iz ^itluka, ^itluk selo bb. 

Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su: 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.110 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45..220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.441 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un. 

- Djelatnosti Dru{tva u vanjskom prometu su: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Posredni{tvo u vanjsko trgovinskoj djelatnosti iz okvira unutra{nje registrirane djelatnosti, Zastupanje stranih pravnih osoba, Me|unarodni prijevoz robe, Usluge me|unarodne {pedicije. 

(SR-133/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-176/09 od 4. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Uprava Dru{tva JP HT d.o.o. Mostar je dana 25. 1. 2009. godine donijela Odluku br. D-3-3-33/09 o osnivanju podru`nice Dru{tva u Jajcu, sa sjedi{tem na adresi Hrvoja Vuk~i}a Hrvatini}a bb, na koju Odluku je suglasnost dao Nadzorni odbor 4. 2. 2009. godine. Odlukom Uprave Dru{tva za rukovoditelja Podru`nice u Jajcu je imenovan Dra`en Parad`ik iz Vitine, op}ina Ljubu{ki, JMB 1908977152742. Podru`nica }e poslovati pod nazivom JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar - Podru`nica Jajce. 

(SR-134/09-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-O-170/09 od 4. 3. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

1. Osniva~ Vanja Pe{ut iz Mostara donio je Odluku o osnivanju dru{tva pod tvrtkom: VIP aviation d.o.o. Mostar. Sjedi{te Dru{tva: Mostar, Opine bb. 

2. Temeljni kapital Dru{tva iznosi 2.000 KM. 

3. Djelatnosti Dru{tva su: 62.100 Zra~ni promet redoviti (linijski), 62.200 Zra~ni promet, izvanredni (~arter), 63.230 Ostale prate}e djelatnosti u zra~nom prometu, 63.110 Pretovar tereta, 63,120 Skladi{tenje robe, 63.230 Ostale prate}e djelatnosti u zra~nom prometu, 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 55.520 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering), 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost ostalih agencija u prometu, 71.230 Iznajmljivanje zrakoplova, 80.410 Voza~ke {kole, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, komisione usluge,usluge otpreme i dopreme robe ({pedicija), Poduka i stru~no osposobljavanje leta~kog i zemaljskog osoblja. Vanjskotrgovinski promet: Me|unarodni prijevoz osoba i stvari u zra~nom prometu, Ugostiteljske i turisti~ke usluge u okviru registrirane djelatnosti, Me|unarodni prometno agencijski poslovi, Usluge me|unarodne {pedicije. 

4. Osoba ovla{tena za zastupanje Dru{tva je Gordan Vinskovi} iz Sarajeva i isti je ovla{ten da zastupa Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu bez ograni~enja u raspolaganju imovinom Dru{tva do vrijednosti od 10.000 KM, preko tog iznosa potrebna suglasnost ~lana Dru{tva. 

(SR-135/09-M)