LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XVI - Broj 65 

Srijeda, 14. 10. 2009. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLU@BENE OBJAVE 


SMANJENJE KAPITALA 

Na osnovu ~lana 358. stav 1. i 2. Zakona o privrednim dru{tvima, osniva~i d.o.o. "Nenis Transporti" Gra~anica, @epi} Sead i @epi} Fuad donijeli su, dana 12. 8. 2009. godine, 

ODLUKU 

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA 

I. 

Osnovni kapital "Nenis Transporti" d.o.o. za transport i trgovinu Gra~anica, Donja Lohinja, u ukupnom iznosu od 133.250,00 KM, sa pojedina~nim ulogom osniva~a @epi} Seada i @epi} Fuada od po 66.625,00 KM, smanjuju se za ukupan iznos od 131.250,00 KM, odnosno pojedina~no svaki od udjela za iznos od 65.625,00 KM. 

II. 

Osnovni kapital Dru{tva nakon smanjenja iznosi 2.000,00 KM, kako slijedi: 

III. 

Isplata vrijednosti udjela ~lanovima Dru{tva u iznosu od po 65.625,00 KM po osnovu smanjenja kapitala, izvr{it }e se nakon upisa smanjenja u registar. 

IV. 

Obavje{tavaju se povjerioci Dru{tva da je Dru{tvo spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje, te da svoje potra`ivanje mogu prijaviti u roku od 30 dana od dana objave ove Odluke u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i ista }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 12. augusta 2009. godine
Gra~anica 


Osniva~i
@epi} Sead, s. r.
@epi} Fuad, s. r. 

(so-1622/09) 


Na osnovu ~lana 169. i 170. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, i 29/03, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 84/08), te ~l. 39. i 102. Statuta "MAJEVICA" DD SREBRENIK, na prijedlog Nadzornog odbora, Skup{tina "MAJEVICA" DD SREBRENIK, 30. 7. 2009. godine, donosi 

ODLUKU 

O POKRI]U GUBITKA DRU[TVA, SMANJENJEM VRIJEDNOSTI OSNOVNOG KAPITALA I SMANJENJEM NOMINALNE VRIJEDNOSTI DIONICA 

I. 

Zbog pokri}a gubitka "MAJEVICA" DD SREBRENIK u periodu 2003. g. do 30. 6. 2009. godine, osnovni kapital Dru{tva u visini od 6.569.010,00 KM, smanjuje se za 3.361.920,00 KM, s tim da se u Fond rezervi prenosi 78.890,00 KM (ukupno smanjenje za 3.440.910,00 KM). 

II. 

Osnovni kapital, u skladu sa prethodnom ta~kom, nakon smanjenja i prenosa u Fond rezervi, iznosi 3.128.100,00 KM. 

Smanjenjem kapitala, po ~lanu 1. ove Odluke smanjuje se i nominalna vrijednost dionica sa 21,00 KM na 10,00 KM uz nepromijenjenu koli~inu dionica serije A, od 312.810. 

III. 

Smanjenje osnovnog kapitala ne}e uticati na izvr{enje obaveza prema povjeriocima ovog Dru{tva. 

IV. 

O izvr{enju ove Odluke starat }e se odgovorno lice u Dru{tvu, a eventualne korekcije ove Odluke, vr{it }e Nadzorni odbor. 

V. 

Odluka }e biti objavljena u Dnevnom listu koji izlazi na teritoriji FBiH i "Slu`benim novinama Federacije BiH", te dostavljena svim dioni~arima i povjeriocima Dru{tva. 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja, a primjenjivat }e se nakon dobivanja odobrenja od Komisije za vrijednosne papire. 


30. jula 2009. godine
Srebrenik 


Predsjedavaju}i Skup{tine
Sabrudin Had`iabdi}, s. r. 

(so-1638/09) NATJE^AJI
KONKURSI
OGLASI 

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Op}ine Tuzla, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI TUZLA 

-    Stru~ni saradnik za geodetsko-katastarske poslove u Slu`bi za geodetske i imovinsko-pravne poslove -1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene fotokopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci, 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton ulica Slatina broj 2, 75.000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita, kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, bi}e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uvjeta konkursa, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Sve tra`ene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2, 75 000 Tuzla
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini Tuzla" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1238-a-F/09) 


OP]INA KLADANJ 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), ~lana 5. Odluke o uslovima, kriterijima i postupku imenovanja u regulirane organe ("Slu`beni glasnik Op}ine Kladanj", broj 1/04) i Zaklju~ka broj 02-05-3135/09 od 02.10.2009. godine, op}inski na~elnik Op}ine Kladanj objavljuje 

DJELIMI^NO SE PONI[TAVA 

JAVNl OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA 

1.    Poni{tava se javni oglasa za izbor i imenovanje na pozicije predsjednika i ~lanova upravnih i nadzornih odbora broj: so-1368-a-F/08 objavljen u "Slu`benim novine Federacije BiH", broj 57/08 od 10. 09. 2008. godine u dijelu koji se odnosi na izbor i imenovanje: 

a)    2 ~lana Nadzornog odbora (predstavnika osniva~a) u JP "Komunalac" Kladanj, 

b)    predsjednika Upravnog odbora (predstavnika osniva~a) u JP Veterinarska stanica 

    1 ~lana Upravnog odbora (predstavnika osniva~a) 

    1 ~lana Upravnog odbora (iz reda uposlenika) 

c)    predsjednika Upravnog odbora (predstavnika, osniva~a) JU Dje~ije obdani{te "Edina ^amd`i}" Kladanj 

    ~lana Upravnog odbora (iz reda uposlenika) 

    ~lana Upravnog odbora (iz reda roditelja) 

d)    1 ~lana Upravnog odbora (iz reda uposlenika) u JU "Informativno kulturni centar" Kladanj 

e)    1 ~lana Upravnog odbora (iz reda uposlenika) u JU "Javna biblioteka "Kladanj. Na osnova ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), ~lana 5. Odluke o uslovima, kriterijima i postupku imenovanja u regulirane organe ("Slu`beni glasnik Op}ine Kladanj", broj 1/04) ~lana 7. Zakona o javnim preduze}ima u F BiH, broj 8/05) u postupku imenovanja na pozicije u regulirane organe iz nadle`nosti Op}ine Kladanj, o}inski na~elnik objavljuje 

PONOVNI JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE ^LANOVA UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA 

I. 

Objavljuje se ponovni javni oglas za izbor i imenovanje na pozicije ~lanova nadzornog odboa i upravnih odbora javnih preduze}a i ustanova kojima je Op}ina Kladanj osniva~. 

1.    J.P. "Komunalac" D.D. 

2.    JP Veterinarska stanica Kladanj 

3.    JU Dje~ije obdani{te "Edina ^amd`i}" Kladanj 

5.    JU informativno kulturni centar" Kladanj 

6.    JU "Javna biblioteka" Kladanj 

II. Opis pozicije - nadzorni odbor: 

III. Opis pozicije - upravni odbor: 

Mandat predsjednika i ~lanova upravnog/nadzornog odbora je ~etiri godine sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. 

Imenovane osobe imaju pravo na naknadu za rad u skladu sa op}im aktima preduze}a/ustanova i ista }e se ispla}ivati iz sredstava ustanove/preduze}a u koje budu imenovani. 

IV. Kandidati trebaju ispunjavati sljede}e op}e uslove: 

V. Pored op}ih uslova kandidati za ~lana upravnog/ nadzornog odbora treba da ispunjavaju sljede}e posebne uslove: 

Uz prijavu koja treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu stana i kontakt telefon, kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju uslova iz javnog oglasa. 

Dokumenti koji se prila`u uz prijavu za oglas moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. 

Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za podno{enje prijeve ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja. 

Rok za podno{enje prijava ra~una se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas. 

Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

U prijavi kandidati su du`ni nazna~iti na koju poziciju se kandidiraju i u koju ustanovu ili preduze}e. 

Prednost za ~lanove upravnih i nadzornog odbora imaju kandidati "srodne" struke ustanova, preduze}a za koje se imenuju upravni/nadzorni odbori. 

Napomena: Kandidat mo`e imati srednju stru~nu spremu prilikom kandidovanja za ~lanove upravnog odbora predstavnike ustanova i javnih preduze}a. 

Prijavu sa potrebnim dokumentima treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom sa naznakom "Prijava za javni oglas - ne otvarati" na adresu: Op}ina Kladanj - op}inski na~elnik ,75280 Kladanj, ulica Kladanjske brigade, broj 2. 

(so-1236-a-F/09) 


OP]INA/OP[TINA BOSANSKI PETROVAC 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), Zaklju~ka Op}inskog/ Op{tinskog vije}a, broj 02/1-49-1004-1/09 od 29.04.2009.godine i Rje{enja OV-a, broj 01/2-35-1488-14/09 od 27. 8. 2009. godine, stru~ni savjetnik za poslove vije}a - sekretar vije}a raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR KANDIDATA ZA IMENOVANJE ^LANA NADZORNOG ODBORA JAVNIH USTANOVA, ^IJI OSNIVA^ JE OP]INA/OP[TINA BOSANSKI PETROVAC 

I. 

Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za imenovanje ~lana nadzornog odbora javnih ustanova, ~iji osniva~ je Op}ina/Op{tina Bosanski Petrovac i to: 

1.    Za JU "Centar za kulturu i obrazovanje" Bosanski Petrovac, 

    - 1 ~lana Nadzornog odbora iz reda zaposlenih, 

2.    Za JU "Centar za socijalni rad" Bosanski Petrovac, 

    - 1 ~lana Nadzornog odbora ispred osniva~a. 

II. 

^lanovi Nadzornog odbora biraju se na period od 4 godine. 

III. 

Opis pozicije ~lana Nadzornog odbora je: 

IV. 

Svaki kandidat mora ispunjavati slijede}e uvjete/uslove; 

A) op}e/op{te: 

B) posebne: 

V. 

Uz prijavu kandidata, koja treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti: 

VI. 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta/uslova, dostaviti Op}inskom/Op{tinskom vije}u - Komisiji za izbor i imenovanje upravnih i nadzornih odbora, putem protokola, ulica Bosanska broj 110, Bosanski Petrovac. 

VII. 

Krajnji rok za podno{enje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja ovoga oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", dnevnom listu "Dnevni avaz" i oglasnoj plo~i Op}ine/Op{tine Bosanski Petrovac. 

VIII. 

U prijavi kandidati su du`ni nazna~iti na koju poziciju se kandidiraju. 

IX. 

Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzeti u razmatranje, a prijave podnosioca sa kojima se u roku od tri (3) dana po isteku oglasa ne mogne stupiti u kontakt ne}e biti uzete u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja. 

(so-1239-a-F/09) 


JP "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DD KLADANJ 

Na osnovu ~lana 130., a vezano za ~lan 139. i 141. Statuta Javnog preduze}a "[uma Tuzlanskog kantona" DD Kladanj, te u skladu sa odredbama Zakonu o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i Zakona o {umama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 20/02, 29/03 i 37/04), Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe ("Slu`bene novine TK", br. 9/03 i 12/03), Nadzorni odbor raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVE JAVNOG PREDUZE]A "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DD KLADANJ 

I. 

Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje ~lanova Uprave Javnog preduze}a "[ume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj za sljede}e pozicije: 

1.    Direktor {umskog gazdinstva - 4 (~etiri) izvr{ioca; 

a)    [G "Konjuh" Kladanj; 

b)    [G "Spre~ko" @ivinice; 

c)    [G "Majevi~ko" Srebrenik; 

d)    [G "Vlaseni~ko" Stari} - Kladanj; 

2.    Izvr{ni direktor za tehni~ke poslove - 1 izvr{ilac; 

3.    Izvr{ni direktor za ekonomsko-finansijske poslove - 1 izvr{ilac 

4.    Izvr{ni direktor za pravne poslove - 1 izvr{ilac 

Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri godine). 

II. 

Opis pozicije 

^lan Uprave Preduze}a je odgovorno lice u Preduze}u u smislu odredaba Zakona o javnim preduze}ima FBiH i op}im aktima Preduze}a, odgovoran je i nadle`an da: organizira rad i rukovodi poslovanjem Preduze}a, zastupa i predstavlja Preduze}e i odgovara za zakonitost poslovanja u poslovima i obimu utvr|enim pismenim aktom direktora Preduze}a, izvje{tava Nadzorni odbor na zahtjev Nadzornog odbora, provodi eti~ki kodeks, u~estvuje u izradi i nadgleda realizaciju planova poslovanja, izradi provedbenih propisa za postupak javnih nabavki i vr{i provedbu va`e}ih zakona i propisa u postupku javnih nabavki, u~estvuje u pripremanju prijedloga za raspodjelu profita, daje prijedloge za zapo{ljavanje novih zaposlenika i prijedloge za raskide ugovora o radu u skladu sa zakonom i op}im aktima Preduze}a. 

III. Uslovi konkursa: 

a) op}i uslovi: 

b) posebni uslovi: 

c) 

za poziciju pod rednim brojem 1. ( a - d ); 

za poziciju pod rednim brojem 2: 

za poziciju pod rednim brojem 3.: 

za poziciju pod rednim brojem 4.: 

ostali posebni uslovi za sve pozicije - 

Za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa, u postupku kona~nog izbora, uzet }e se u obzir i sljede}e: 

IV. 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. 

Prijave, uz dokaze o ispunjavanju uslova konkursa i kra}u biografiju, dostaviti na adresu: 

JP "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DD KLADANJ
Ul. Fadila Kurtagi}a br. 1
(uz naznaku: "konkurs za upravu - pozicija broj ___") 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. 

(so-1240-a-F/09) 


KJKP "PARK" DOO SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 30. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05) i ~lana 64. Statuta KJKP "Park" d.o.o. i Odluke broj 89-3, od 29. 09. 2009. godine, raspisuje se 

JAVNI KONKURS 

Raspisuje se javni konkurs za popunu radnog mjesta: 

Opis poslova: 

Uslovi: 

Pored op}ih uslova za zaklju~enje ugovora o radu kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove: 

Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti slijede}e: 

1.    biografiju, adresu i kontakt telefon 

2.    izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili kopija CIPS-ove li~ne karte 

3.    ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 ({est) mjeseci 

4.    diplomu fakulteta 

5.    certifikat ovla{tenog internog revizora 

6.    potvrdu o radnom iskustvu u struci 

7.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 

Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i u dnevnom listu "Dnevni avaz". 

Prijave sa tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: 

KJKP "Park" doo Sarajevo
Ulica Patriotske lige br. 58
71000 Sarajevo 

Na koverti obavezno nazna~iti: prijava na javni konkurs za popunu radnog mjesta vi{i interni revizor. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatranje. 

(so-1241-a-F/09) 


OP]INA KLJU^ 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03) i ~lana 37. Statuta Op}ine Klju~ - Pre~i{}eni tekst ("Slu`beni glasnik Op}ine Klju~", br. 10/08 i 3/09), op}inski na~elnik Op}ine Klju~ raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" KLJU^ KOJOJ JE OP]INA KLJU^ OSNIVA^ 

1.    Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje ~lanova upravnog i nadzornog odbora javne ustanove kojoj je Op}ina Klju~ osniva~ i to: 

    1. 1. Upravni odbor Javne ustanove "Centar za socijalni rad" Klju~ 

    1. 2. Nadzorni odbor Javne ustanove "Centar za socijalni rad" Klju~ 

2. Opis pozicije 

Predsjednik upravnog odbora rukovodi sjednicama upravnih odbora, stara se o pripremi materijala za sjednice upravnih odbora i o izvr{enju akata upravnog odbora i obaveza prema Op}ini Klju~, obavlja i druge poslove utvr|ene statutom i drugim aktima ustanove. 

Predsjednik i ~lanovi upravnog odbora javnih ustanova nadziru rad i poslovanje direktora ustanove, a naro~ito u segmentu upravljanja i raspolaganja kapitalom i imovinom preduze}a, utvr|uju politiku razvoja, razmatraju i usvajaju izvje{taje o poslovanju, donose op}a akta, rje{avaju u drugom stepenu po `albi na odluke direktora, predla`u raspodjelu i na~in upotrebe vi{ka prihoda i na~in pokri}a gubitka u poslovanju, te obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutom ustanova.Predsjednik nadzornog odbora javnih ustanova rukovodi sjednicama nadzornog odbora, stara se o pripremi materijala za sjednice nadzornog odbora i o izvr{enju akata nadzornog odbora i obaveza prema upravnom odboru i Op}ini Klju~, obavlja i druge poslove utvr|ene statutom i drugim aktima ustanove. 

Predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora javnih ustanova analiziraju poslovanje javne ustanove, zakonitost fmansijskog poslovanja i namjensko tro{enje sredstava i o na|enom stanju izvje{tavaju upravni odbor javne ustanove. 

3. Kandidati za imenovanje pozicije u upravnim i nadzornim odborima moraju ispunjavati: 

OP]I USLOVI za imenovanje su: 

POSEBNI USLOVI ZA IMENOVANJE UPRAVNIH ODBORA 

POSEBNI USLOVI ZA IMENOVANJE NADZORNIH ODBORA 

Pored ovih posebnih uslova za upravni i nadzorni odbor javnih ustanova kandidati treba da: 

Mandat predsjednika i ~lanova upravnog i nadzornog odbora je ~etiri godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. 

Visina naknade za rad predsjednika i ~lanova upravnog i nadzornog odbora odredit }e Op}insko vije}e rje{enjem o imenovanju upravnih i nadzornih odbora i ista }e se ispla}ivati iz sredstava ustanove u koje budu imenovani. 

Uz prijavu na javni oglas kandidati su du`ni prilo`iti: 

a)    uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci ili potvrda CIPS-a, 

b)    izvod iz mati~ne knjige ro|enih, ne starije od 6 mjeseci, 

c)    uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka od nadle`nog kantonalnog suda u skladu sa ~lanom IV. 1. Ustava BiH (ne starije od 3 mjeseca), 

d)    ovjerenu kopiju diplome 

e)    uvjerenje o radnom iskustvu, 

f)    uvjerenje od poslodavca da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine prije objavljivanja oglasa (za kandidate uposlene u dr`avnoj slu`bi). 

g)    ovjerena izjava kandidata o sljede}im ~injenicama: 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu bit }e pozvani na intervju. Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat koji je u{ao u u`i izbor dobit }e obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. 

Prije intervjua komisija mo`e tra`iti podatke od neposrednih ranijih rukovodilaca preporuke o 

kandidatima. Prilikom izbora uzet }e se u obzir priznanja i rezultati koje je kandidat do sada stekao u oblasti za koju se kandiduju. 

Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti slobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da se u procesu imenovanja nisu isposlovali principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH. 

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", dnevnom listu "Dnevni avaz", oglasnoj tabli Op}ine Klju~ i oglasnoj tabli JU "Centar za socijalni rad"Klju~. 

Rok za podno{enje prijava ra~una se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi oglas. 

Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom na adresu: Op}ina Klju~, Slu`ba za podr{ku upravi, ul. Branilaca BiH br.78 - 79280 Klju~ sa naznakom: "PRIJAVA NA OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" KLJU^- NE OTVARATI" 

U prijavi kandidati su du`ni nazna~iti na koju poziciju se kandidiraju. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka za podno{enje prijave ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja. 

NAPOMENA: Prednost za predsjednika i ~lanove upravnog i nadzornog odbora imaju kandidati "srodne" struke javnih ustanova za koje se imenuju upravni i nadzorni odbori kao i sa vi{im stepenom stru~ne spreme. 

(so-1242-a-F/09) 


SREDNJA [KOLA PERE ZE^EVI]A OD@AK 

Temeljem ~lanka 43. stavak 2. Zakona o srednjem {kolstvu ("Narodne novine @upanije Posavske", broj 3/04, 4/04 i 3/08), ~lanka 26. Statuta Srednje {kole Pere Ze~evi}a i ~lanka 6. stavak 1. Pravilnika o radnim odnosima Srednje {kole Pere Ze~evi}a Od`ak i Odluke [kolskog odbora broj 420/09, od 29. 09. 2009. godine, [kolski odbor Srednje {kole Pere Ze~evi}a Od`ak raspisuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA SREDNJE [KOLE PERE ZE^EVI]A OD@AK U OD@AKU 

Kandidati za izbor i imenovanje trebaju ispunjavati op}e i posebne uvjete. 

Op}i uvjeti su: 

Posebni uvjeti: 

Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to: (originali ili ovjerene kopije) 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natje~aja bit }e obavljen intervju. 

Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti lije~ni~ko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti ravnatelja. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 

Natje~aj ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u "Ve~ernjem listu" izdanje za BiH i u "Slu`benim novinama FederacijeBiH". 

Prijave dostaviti osobno ili putem po{te, preporu~eno, na adresu: 

Srednja {kola Pere Ze~evi}a Od`ak
D`emala Bijedi}a 13
76290 Od`ak
s naznakom: "Za natje~aj" 

(so-1243-a-F/09) 


[PD "UNSKO-SANSKE [UME" DOO BOSANSKA KRUPA 

Na osnovu ~lana 27. i 28. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05 i 81/08), ~lana 18. Statuta [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o. Bosanska Krupa i Odluke Odbora za reviziju [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o. Bosanska Krupa broj 020-1892-6/09 od 30. 09. 2009. godine raspisuje se 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ODJELJENJA ZA INTERNU REVIZIJU [PD "UNSKO-SANSKE [UME" DOO BOSANSKA KRUPA 

I. Opis pozicije 

Direktor Odjeljenja za internu reviziju [PD-a je nadle`an za: 

II. Uslovi 

Kandidat za direktora Odjeljenja za internu reviziju [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o. Bosanska Krupa mora ispunjavati op}e i posebne uslove i to: 

a) Op}i uslovi: 

b) Posebni uslovi: 

III. Prilikom procjene znanja i iskustva za izvr{enje poslova iz opisa pozicije, kao posebni uslovi }e se uzimati u obzir i slijede}i kriteriji: 

IV. 

Mandat direktora Odjeljenja za internu reviziju traje dvije godine s mogu}no{}u ponovnog imenovanja. 

Direktor Odjeljenja se anga`uje po 72 sata mjese~no, za {ta ostvaruje naknadu u iznosu 1,000,00 KM (hiljadu konvertibilnih maraka) neto, ukoliko nema odgovaraju}ih tarifa Ureda glavnog revizora ili Kantonalnog ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i {umarstvo Unsko-sanskog kantona. U nedostatku istih se primjenjuje normativni akt [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o. Bosanska Krupa. 

V. 

Kandidati koji u|u u u`i izbor }e biti pozvani na intervju. Sve informacije o toku postupka kandidiranja su transparentne, osim ako informacija o podnosiocima prijava nije povjerljiva u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01). 

VI. 

Odluku o imenovanju direktora Odjeljenja za internu reviziju donosi Odbor za reviziju [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o. Bosanska Krupa. 

VII. 

Kandidati su du`ni uz prijavu dostaviti dokaze u izvorniku ili ovjerenoj kopiji kojim dokumentuju da ispunjavaju uslove, kra}u biografiju, adresu, kontakt telefon. 

VIII. 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana zadnje objave. 

IX. 

Prijave se dostavljaju li~no ili putem po{te na adresu [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o. Bos.Krupa, Radni~ka bb, sa naznakom: "Komisija za izbor direktora Odjeljenja za internu reviziju - ne otvarati". 

X. 

Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati. 

(so-1246-a-F/09) 


JU O[ "HARMANI - I" BIHA] 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03) i na osnovu ~lana 157. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju ("Slu`beni glasnik USK", br. 5/04), te na osnovu ~lana 112. Pravila JU O[ "Harmani I" i Odluke [kolskog odbora od 8.10. 2009. godine [kolski odbor, na 3. redovnoj sjednici, raspisuje 

KONKURS/NATJE^AJ 

ZA IMENOVANJE DIREKTORA JU O[ "HARMANI I" BIHA] NA PERIOD OD 4 (^ETIRI) GODINE 

Opis pozicije direktora {kole: 

a)    rukovodi radom {kole 

b)    zastupa {kolu i odgovora za zakonitost rada {kole 

c)    stara se o ostvarenju nastavnog plana i programa {kole 

d)    odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada, odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, te u slu~aju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava Ministarstvo i Pedago{ki zavod 

e)    podnosi {kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada 

f)    izvr{ava odluke stru~nih organa i {kolskog odbora 

g)    informira {kolski odbor o financijskom poslovanju 

h)    vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima {kole 

i)    imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine 

Op}i uvjeti za imenovanje/nominiranje na upra`njenu poziciju direktora osnovne {kole su: 

Posebni uvjeti za imenovanje/nominiranje direktora osnovne {kole su: 

Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to : 

Konkurs/natje~aj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu SAN. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

Podnositelji prijave s kojim se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od dana isteka roka za podno{enje prijave ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku nominiranja/imenovanja. 

Kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred Komisiju za izbor direktora za osnovne i srednje {kole Unsko-sanskog kantona. 

Svaki kandidat koji u|e u u`i izbor dobit }e obrazac u kojem je du`an iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. 

Kandidat kojeg nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor direkora osnovne i srednje {kole Unsko-sanskog kantona, smatrat }e se da je najuspje{nije pro{ao konkurenciju. 

Nominiranje kandidata za direktora izvr{it }e Komisija za izbor direktora osnovnih i srednjih {kola Unsko-sanskog kantona, a kona~no imenovati {kolski odbor uz saglasnost ministra Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. 

U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku nominiranja/imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor ministru Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, a kopija se dostavlja Ombudsmenu F BiH. 

Prijave se podnose osobno ili preporu~enom po{iljkom na adresu: JU O[ "Harmani I" u Biha}u, Harmanski sokak br. 3., Biha} 77101. 

(so-1247-a-F/09) 


MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURU I SPORT BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORA@DE 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), te na osnovu ~lana 43. Zakona o radio-televiziji Bosansko - podrinjskog kantona Gora`de ("Slu`bene novine BPK-a Gora`de", broj 7/02 i 8/09), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de objavljuje 

OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA NA POZICIJU PREDSJEDNIKA I ^LANOVA SKUP[TINE JP RTV BPK-a GORA@DE 

Objavljuje se oglas za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Skup{tine JP RTV BPK-a Gora`de, od kojih su: 

Opis pozicije 

Skup{tina obavlja poslove od zna~aja za djelatnost kojima se bavi Javno preduze}e JP RTV BPK-a Gora`de i donosi odluke o slijede}em: 

Izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Skup{tine JP RTV BPK-a Gora`de vr{i se za mandatni period od 4 (~etiri) godine. 

Kandidat za izbor i imenovanje mora ispunjavati slijede}e op{te uslove: 

a.    da je dr`avljanin BiH (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu), 

b.    da je stariji od 18 godina, a mla|i od 70 godina na dan imenovanja (dokaz: izvod iz mati~ne knjige ro|enih), 

c.    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao razultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu najmanje 3 (tri) godine prije objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerenja od strane op}inskog nadle`nog organa), 

d.    da se na njega ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane op}inskog nadle`nog organa), 

e.    da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prijestup, niti se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (dokaz: uvjerenje op}inskog i kantonalnog suda), 

f.    da mu pravosna`nom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju za koju aplicira (dokaz: uvjerenje nadle`nog suda), 

g.    da nije izabrani zvani~nik, nosilac sudske ili izvr{ne funkcije ili savjetnik zvani~nicima i nosiocima izvr{nih funkcija (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane op}inskog nadle`nog organa), 

h.    da nije u funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (dokaz: potpisana izjava kandidata i ovjerena od strane op}inskog nadle`nog organa), 

i.    da nije direktor, ~lan uprave, predsjednik ili ~lan nadzornog odbora ili odbora za reviziju u drugom privrednom dru{tvu (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane op}inskog nadle`nog organa), 

j.    da nije u sukobu interesa u li~nom i profesionalnom odnosu sa dru{tvom u kom aplicira na poziciju predsjednika odnosno ~lana skup{tine. 

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih uslova ne mogu biti stariji od 6 ({est) mjeseci. Pored navedenih op{tih uslova kandidat koji se prijavljuje na oglas mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove: 

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata kao posebni uslovi uzimaju se u obzir i slijede}i kriteriji: 

U vezi posebnih uslova kandidati trebaju prilo`iti: 

Kandidat je du`an uz prijavu na oglas, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu, kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz za ispunjavanje op{tih i posebnih uslova tra`enih oglasom u roku od 15 (petnaest) dana od dana poslednjeg objavljivanja. 

Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Bosansko - podrinjskog kantona Gora`de", "Slu`benim novinama Federacije BiH", dnevnom listu "Dnevni avaz", oglasnoj plo~i BPK Gora`de, oglasnoj plo~i JP RTV BPK Gora`de, te na web stranici Bosansko - podrinjskog kantona Gora`de. 

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NE]E SE UZETI U RAZMATRANJE. 

Prijave na oglas dostavljaju se na adresu: BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON GORA@DE, VLADA BOSANSKO - PODRINJSKOG KANTONA GORA@DE, Komisiji za izbor i imenovanje sa naznakom: "Oglas za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Skup{tine JP RTV BPK Gora`de", sa naznakom NE OTVARAJ. 

Kandidati koje nakon intervjua predlo`i Komisija za izbor, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. 

Kona~no imenovanje predsjednika i ~lanova Skup{tine Javnog preduze}a Radio - televizija Bosansko - podrinjskog kantona Gora`de, izvr{it }e Vlada Bosansko - podrinjskog kantona Gora`de. 

(so-1248-a-F/09) OSTAVINSKI POSTUPAK 

Op}inski sud Mostar, po stru~noj suradnici Ivani Sivri}, u ostavinskom postupku iza umrlog Alije Hod`i}, sina Hasana iz mjesta Stri`evo, op}ina Mostar, koji je umro 21. 10. 1983. godine, dana 27. 2. 2009. godine, izdao je slijede}i 

OGLAS 

Poziva se zakonski nasljednik JUSUF HOD@I], sin Alije nepoznatog boravi{ta, da se javi ovom Sudu u roku od godinu dana od dana objave oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", jer u protivnom po isteku navedenog roka Sud }e raspraviti ostavinu na temelju izjave postavljenog privremenog zastupnika i podataka sa kojima raspola`e Sud. 


Broj 07 58 O 903179 05 0
27. velja~e 2009. godine
Mostar 


(so-1618/09) 


Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Mostaru objavljuje da je kod tog Suda pokrenut ostavinski postupak iza umrlog \uliman Sulejman, sin Omera, ro|. 9. 5. 1921. godine, umro dana 3. 6. 1993. godine bez oporuke. 

Pozivaju se nasljednici \uliman Zahida i sinovi \uliman Ejub i Enver, koji su sada nepoznatog boravi{ta, da se u roku od godinu dana od objave ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda prijave kao nasljednici Sudu. 

Ukoliko imenovani nasljednici ne postupe prema naprijed navedenom, nakon proteku roka Sud }e raspraviti ostavinu na temelju izjave postavljenog staratelja Adonisa \uliman, advokata iz Mostara, na temelju podataka kojima Sud raspola`e. 


Broj 07 58 O 016641 93 O
22. septembra 2009. godine
Mostar 


(so-1676/09) 


Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Mostaru objavljuje da je kod tog Suda pokrenut ostavinski postupak iza Mejre Omeragi} ro|. @ugor, umrla dana 19. 4. 1911. godine godine bez oporuke. 

Pozivaju se nasljednici i to Snje`ana Balavac, Zlate Alihod`i~ i [koro [efika, koji su sada nepoznatog boravi{ta, da se u roku od godinu dana od objave ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda prijave kao nasljednici Sudu. 

Ukoliko imenovani nasljednici ne postupe prema naprijed navedenom, nakon proteka roka Sud }e raspraviti ostavinu na temelju izjave postavljenog privremenog zastupnika Aide Omanovi}, advokata iz Mostara, na temelju podataka kojima Sud raspola`e. 


Broj 07 58 O 016454 03 O
28. septembra 2009. godine
Mostar 


(so-1684/09) 


Op}inski sud u Biha}u objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod ovog Suda vodi se ostavinski postupak iza ostaviteljice Pro{i} ro|. Pe~enkovi} Habibe, k}eri Huseina iz Biha}a, te kako je nepoznato boravi{e njenog nasljednika Pro{i} Halida, sin Hasana, postavljen mu je staratelj Flottman Sabina iz Biha}a, Grme~ka 21. 

Poziva se Pro{i} Halid, sin Hasana, sada nepoznatog boravi{ta, da se javi ovom Sudu, jer }e u suprotnom po proteku roka od godinu dana od dana objave oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ostavina raspraviti na temelju izjave postavljenog staratelja i podataka sa kojima raspola`e Sud. 


Broj 017-0-O-08-000509
2. oktobra 2009. godine
Biha} 


(so-1700/09) PROGLA[ENJE UMRLIM 

Op}inski sud Bugojno objavljuje 

OGLAS
U POSTUPKU PROGLA[ENJA NESTALOG LICA ZA UMRLO 

Kod ovog Suda vodi se postupak po prijedlogu ^avar Franje iz Jajca, Rika 50, radi progla{enja umrlim ^AVAR AUGUSTA, sina Marka i Luce ro|. Dra`eta, ro|. 16. 6. 1920. godine u Rici, op}ina Jajce, koji je nestao 1944. godine u vrijeme ratnih doga|anja. 

Poziva se svako lice koje o `ivotu imenovanog ne{to zna da se javi ovom Sudu ili privremenom staratelju Marku ^avar, sinu Franje iz Jajca, Rika 50, u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja oglasa. 

U protivnom }e nestali biti progla{en umrlim. 


Broj 046-1-V-09-000 044
6. oktobra 2009. godine
Jajce 


(so-1637/09) 


Op}inski sud u Grada~cu objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Grada~cu, u predmetu 28 0 V 010382 09 V, vodi se postupak za utvr|ivanje smrti Sarajli} Alije, k}eri Hurije i majke Munire, ro|ena 2. 11. 1925. godine u Janji, op}ina Bijeljina, a koja je navodno umrla 16. 10. 1994. godine u 22 sata u [pionici (izbjegli~ko naselje). 

Poziva se SARAJLI] ALIJA kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o njenom `ivotu ili smrti da u roku od 15 dana javi Sudu u Grada~cu, ul. Titova. 

Nakon isteka roka Sud }e odlu~iti po prijedlogu za utvr|ivanje smrti. 


Broj 28 0 V 010382 09 V
1. oktobra 2009. godine
Grada~ac 


(so-1672/09) POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA 

Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Ljubu{kom, u pravnoj stvari tu`itelja Mate Lozo iz Vitine, zastupan po odvjetniku Mladenu [imi} iz Ljubu{kog, protiv tu`enih Hafiza Krehi} i drugih, radi utvr|enja i uknji`be, Rje{enjem od 26. 8. 2009. godine tu`enima Hafizi Krehi}, Samiji Krehi}, Ivanu Grbavac, sinu Marijana, Milici Grbavac, k}eri Marijana, Peri Grbavac, sinu Marijana, Damjanu Grbavac, sinu Marijana, Milanu Grbavac, sinu Marijana, Karlu Grbavac, sinu Marijana, Dragici Grbavac, k}eri Marijana, Kati Grbavac, k}eri Marijana, Zekiji Kapetanovi} ro|. Fazlinovi}, Ivi Grbavac, Radmili Grbavac, [emsi Hrustanbegovi}, k}eri Mustafe i Aji{i Kapetanovi}, k}eri Mustafe, svi sada nepoznatog boravi{ta, postavio je privremenog zastupnika u osobi odvjetnika Jerke ^ili} iz Ljubu{kog, po{to su tu`eni nepoznatog boravi{ta, a nemaju punomo}nika, a postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi trajao dugo, tako da bi za stranku mogle nastati {tetne posljedice. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e vr{iti sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca. 


Broj 63 0 P 003751 09 P
29. rujna 2009. godine
Ljubu{ki 


(so-1625/09) 


Op}inski sud Ora{je objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Ora{ju vodi se postupak u pravnoj stvari tu`iteljice Ljiljane Stani}, k}i Jose iz Donje Mahale, A. [enoe 1, zastupane po punomo}niku odvjetniku Adamu Filipovi} iz Ora{ja, protiv tu`enika Hasana Arnautali}, sina Selima iz Ora{ja, radi utvr|enja prava kori{tenja k.~. br. 19/14 Gradili{te, zgrada, povr{ine od 20 m2 upisane u El. zk. ul. br. 964. KO Ora{je, a po novom kat operatu ozna~ene kao k.~. br. 38., zvana Radnja, u naravi Ku}a i zgrada 25 m2 i Dvori{te 5 m2, upisane u PL br. 1037/03 KO Ora{je I, kao posjed tu`iteljice sa dijelom od 1/1 i uknji`be, v.p.s. 1.000,00 KM. 

Sud je tu`eniku Hasanu Arnautali} postavio privremenog zastupnika u osobi Marijana Peji~i}, odvjetnika iz Ora{ja, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enog nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 


Broj 25 0 P 014392 09 P
23. septembra 2009. godine
Ora{je 


(so-1626/09) 


Op}inski sud u Kaknju objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Kaknju, po sudiji Mirko Lapajne, u pravnoj stvari tu`itelja: 1. Tenzila Draguni} R. Ali~kovi}, s. Obre, Kakanj 2. Ali~kov (Ibre) Ismet, 7. muslimanska S-9, Kakanj, 3. Ali~kovi} (Ibre) Nevzeta, s. Slijevnice 34, Kakanj, 4. Ali~kovi} (Ibre) Ibrahim, Alije Izetbegovi}a bb, Kakanj, svi zastupani po punomo}niku bratu Ali~kovi} Ismetu, iz Kaknja, protiv tu`enih 1. Rado{ Bo`e, sin Stjepana, Hrasnice bb, Kakanj, 2. Tomi} Joze, sin Joze, s. Turbi}i, Kakanj, 3. Be{li} Ru`e, k}i Mije, s. Gora, Kakanj, 4. Be{li} Mate, sin Marka, s. Slijevnice, Kakanj. 5. Be{li} Pere, sin Marka, s. Slijevnice, Kakanj, 6. Be{li} Joze, sin Marka iz Doboja, Kakanj i 7. Rado{ Marijana, sin Stjepana, s. Gora bb, Kakanj, svi nepoznatog prebivali{ta-boravi{ta, radi utvr|enja i upisa u zemlji{ne knjige v.s. 300,00 KM. 

Tu`enim od 1 do 7 i to: 1. Rado{ Bo`i, sin Stjepana, Hrasnice bb, Kakanj, 2. Tomi} Jozi, sin Joze, s. Turbi}i, Kakanj, 3. Be{li} Ru`i, k}i Mije, s. Gora, Kakanj, 4. Be{li} Mati, sin Marka, s. Slijevnice, Kakanj, 5. Be{li} Peri, sin Marka. s. Slijevnice, Kakanj. 6. Be{li} Jozi, sin Marka iz Doboja, Kakanj i 7. Rado{ Marijanu, sin Stjepana, s. Gora bb, Kakanj, svi nepoznatog prebivali{ta-boravi{ta, 

je Rje{enjem od 1. 10. 2009. godine postavio je tu`enim od 1 do 7 privremenog zastupnika [ljuka Hamdiju, advokata iz Kaknja, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enim dugo bi trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene u postupku sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Oglas objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benim novinama ZDK" i oglasnoj plo~i Suda. 


Broj 36 0 P 003295 09 P
1. oktobra 2009. godine
Kakanj 


(so-1627/09) 


Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Jusupovi} Rukiji, u predmetu spora po tu`bi tu`itelja Mustafi} Nijaz, Kalesija Gornja bb, op}ina Kalesija, zastupana po Juni~i} Muhamedu, advokatu iz Tuzle, protiv tu`enih Buljuba{i} Ines, k}i Ibrahima, nepoznatog prebivali{ta, Buljuba{i} Ibrahima, sin Mursela, iz Tuzle, Vikaljska 17 i Buljuba{i} Mirsada, k}i Mulage, nepoznatog prebivali{ta, radi utvr|ivanja ni{tavosti ugovora o poklonu sa prijedloga za izdavanje mjere osiguranja, dana 24. 9. 2009. godine, donio je slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Tu`enim Buljuba{i} Ines, k}i Ibrahima i Buljuba{i} Mirsadi, k}i Mulage, nepoznatog prebivali{ta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Relji} Dragi, advokatu iz Tuzle. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika koja }e vr{iti sve dok se tu`ene ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enim postavio staraoca. 


Broj 032-0-P-001496
24. septembra 2009. godine
Tuzla 


(so-1628/09) 


Kod Op}inskog suda u Ljubu{kom u tijeku je parnica koja se vodi pod posl. br. 63 0 P 003973 09 P, tu`itelja Stjepana [imi}a, sina Kre{imira iz Drinovaca i Tomislava [imi}a, sina Kre{imira iz Drinovaca, oba zastupani po punomo}niku Tomislavu Zeli}u, odvjetniku iz Ljubu{kog, protiv tu`enih Ivana [imi}a, sina Nikole iz Drinovaca, dr. Petra Nui}a, advokata iz Ljubu{kog, Zaharije [imi}a, sina Mate iz Drinovaca, svi sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja. 

Po{to je boravi{te tu`enih, Ivana [imi}a, sina Nikole iz Drinovaca, dr. Petra Nui}a, advokata iz Ljubu{kog i Zaharije [imi}a, sina Mate iz Drinovaca nepoznato, postavlja im se privremeni zastupnik u osobi Anke Hrsti}, odvjetnice iz Ljubu{kog, koja }e ta prava i du`nosti vr{iti sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok tijelo skrbni{tva ne izvijesti Sud da im je postavio skrbnika. 


Broj 63 0 P 003973 09 P
30. rujna 2009. godine
Ljubu{ki 


(so-1630/09) 


Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, i to sudija Prlja~a Fuad, u pravnoj stvari tu`itelja ]erimovi} Hasan, sin Mehe iz Vrnogra~a bb, Velika Kladu{a, JMB 2312968113835, zastupan po punomo}niku advokatu Azizu Adilagi}u iz Velike Kladu{e, protiv tu`enih: 1. Karaji} ro|. zvani Mehi} (Mumin) Mujo iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 2. Karaji} (Muho) Omer iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 3. Badnjevi}-Pa{ali} (Hasan) Ha{im iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 4. Gra~anin ro|. Karaji} (ud. Mehe) Ajka iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 5. Pajazetovi} (Tahir) Mujo iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 6. Rahmanovi} ro|. Bilki} (n.n) D`ehana iz Velike Kladu{e, 7. Karaji} (`ena Hasana) Ljubica iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 8. Karaji} (`ena Hasana) Sa}a iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 9. Karaji} (Hasan) Dragan iz Velike Kladu{e, Zagrad bb, 10. Karaji} (Hasan) Minka iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 11. Karaji} (`ena Dragana) Hasiba iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 12. Karaji} (Memija) Meho iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 13. Karaji} (Mumin) Arifa iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 14. Rizvi} (Salih) Vahid iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 15. Karaji} ro|. Rahmanovi} (n.n) Gara iz Velike Kladu{e, Zagrad bb, 16. Pajzetovi} ro|. Rahmanovi} (n.n) [aha iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 17. Pajazetovi} (Zarif) Huse iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 18. Pajazetovi} (Zarif) Mevlida iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 19. Pajazetovi} (Zarif) Zehida iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 20. Karaji} (Omer) [erif iz Velike Kladu{e, Zagrad bb, 21. Galija{evi} (Omer) Rubija iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 22. Karaji} (udova Mehe) Had`ira iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 23. Karaji} (udova Mehe) Fatima iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 24. Karaji} (Meho) D`emila iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 25. Karaji} (Meho) Ale iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 26. Karaji} (Meho) Hasan iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 27. Karaji} (Meho) Husein iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 28. Karaji} (Meho) Hasnija iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 29. Karaji} (Meho) Alaga iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 30. Durakovi} (Rasim) Be}ir iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 31. Ald`i} (n.n) Ismet iz Velike Kladu{e, Bu`im bb, 32. Ald`i} (`ena Ismeta) Fatima iz Velike Kladu{e, Bu`im bb, 33. Mustedenagi} (Be}o) Hasan iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 34. Karaji} (ud. Fehe) Hima iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 35. Karaji} (Feho) Zuhdija iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 36. Karaji} (Feho) Nurija iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 37. Karaji} (Feho) Maho iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 38. Pehli} ro|. Karaji} (Feho) Suada iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 39. Karaji} (Maho) Mujo iz Velike Kladu{e, Zagrad bb, 40. Karaji} (Feho) Husnija iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 41. Murti} (Besa) ]amil iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 42. Murti} (Hasan) Senada iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 43. Karaji} (Omer) Ismet iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 44. Karaji} (Omer) Hasan iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 45. Karaji} (Omer) Ale iz Velike Kladu{e, Zagrad bb, 46. Galija{evi} (Omer) Rubija iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 47. Karaji} (Omer) Kija iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 48. Karaji} (Omer) Rezija, adresa nepoznata, 49. Karaji} (Rasim) Jasmin iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 50. Karaji} (Rasim) Rasim iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 51. Ma{inovi} (k}i [erifa) Ramiza iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 52. Karaji} ([erifa) Ramiz iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 53. Alijagi} ([erif) Sa}a iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 54. Had`i} (k}i [erifa) [erifa iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 55. Pilipovi} ([erif) Hatid`a iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 56. Karaji} ([erif) Delveta iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 57. Karaji} ([erif) Dervi{a iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 58. Karaji} ([erif) Omer iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 59. Karaji} ([erif) Salih iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 60. ^atak (Ahmet) Nazif iz Velike Kladu{e, Ahmeta Mr`ljaka 7, 61. Durakovi} (Hasan) Esad iz Velike Kladu{e, Zagrad bb, 62. Feli} (Huse) Adnan iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 63. Karaji} (`ena Hasana) Amira iz Velike Kladu{e, Zagrad bb, 64. Karaji} (Hasan) Elvedina iz Velike Kladu{e, Zagrad bb, 65. Karaji} (Hasan) Aldijana iz Velike Kladu{e, Zagrad bb, 66. Karaji} ro|. Rizvi} (`ena Muje) Nafka iz Velike Kladu{e, Zagrad 8, 67. [akinovi} ro|. Karaji} (Mujo) Arnela iz Velike Kladu{e, Ive Marinkovi}a bb, 68. Karaji} (Mujo) Mirela iz Velike Kladu{e, Kraji{ka bb, 69. Murti} ro|. Karaji} (Mujo) Adela iz Velike Kladu{e, Poljanak b.b, 70. Karaji} (Mujo) Omeralda iz Velike Kladu{e, Zagrad 8, 71. Karaji} (Mujo) Omer iz Velike Kladu{e, Zagrad 8, 72. Muzaferovi} ro|. Duki} (n.n) Hanka iz Todorovske Slapnice, 73. Muzaferovi} (Mujo) Hasan iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 74. Mustedenagi} ro|. Muzaferovi} (n.n) Emina iz Velike Kladu{e, Podzvizd bb, 75.Muzaferovi} (Husein) Ibrahim iz Velike Kladu{e, Slapnica bb, 76. Muzaferovi} (Husein) Mehmed iz Velike Kladu{e, Slapnica bb, 77. Biti} ro|. Ejupovi} (n.n) Dervi{a iz Velike Kladu{e, Vrnogra~ bb, 78. Ejupovi} (Ale) Mehmed iz Velike Kladu{e, Vrnogra~ bb, 79. Ejupovi} (`ena Mehmeda) Hasnija iz Velike Kladu{e, adresa nepoznata, 80. Reki} ro|. Muhamedagi} (n.n) Asima iz Velike Kladu{e, Vrnogra~ bb, 81. Nani} (Fatma) Ferida iz Velike Kladu{e, Varo{ka Rijeka bb, 82. Nani} (Fatma) Zehida iz Velike Kladu{e, Varo{ka Rijeka bb, 83. Nani} (Fatima) Sulejman iz Velike Kladu{e, Varo{ka Rijeka bb, 84. Nani} (Fatima) Muhamed iz Velike Kladu{e, Varo{ka Rijeka bb, 85. Nani} (Fatma) Emina iz Velike Kladu{e, Varo{ka Rijeka bb, 86. Pehli} (Be}ir) [efkija iz Velike Kladu{e, Vrnogra~ bb, 87. Sefi} (Mehmed) Muharem iz Velike Kladu{e, Vrnogra~ bb, 88. ]erimovi} (Bajro) Esad iz Vmogra~ke Slapnice, Velika Kladu{a, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva dosjelo{}u, izvan ro~i{ta, dana kao dolje, izdaje 

OGLAS 

Tu`enim I. Karaji} ro|. zvani Mehi} (Mumin) Mujo iz Velike Kladu{e, 2. Karaji} (Muho) Omer iz Velike Kladu{e, 3. Badnjevi} - Pa{agi} (Hasan) Ha{im iz Velike Kladu{e, 4. Gra~anin ro|. Karaji} (ud. Mehe) Ajka iz Velike Kladu{e, 5. Pajazetovi} (Tahir) Mujo Rahmanovi} ro|. Bilki} (n.n.) D`ehana iz Velike Kladu{e, 7. Karaji} (`ena Hasana) Ljubica iz Velike Kladu{e, 8. Karaji} (`ena Hasana) Sa}a iz Velike Kladu{e, 9. Karaji} (Hasan) Dragan iz Velike Kladu{e, 10. Karaji} (Hasan) Minka iz Velike Kladu{e, 11. Karaji} (`ena Dragana) Hasiba iz Velike Kladu{e, 12. Karaji} (Memija) Meho iz Velike Kladu{e, 13. Karaji} (Mumin) Arifa iz Velike Kladu{e, 14. Rizvi} ( Salih) Vahid iz Velike Kladu{e, 15. Karaji} ro|. Rahmanovi} Gara iz Velike Kladu{e, 16. Pajazetovi} ro|. Rahmanovi} [aha iz Velike Kladu{e, 17. Pajazetovi} (Zarif) Mevlida iz Velike Kladu{e, 18. Karaji} (Omer) [erif iz Velike Kladu{e, 19. Galija{evi} (Omer) Rubija iz Velike Kladu{e, 20. Karaji} (udova Mehe) Had`ira iz Velike Kladu{e, 21.Karaji} (udova Mehe) Fatima iz Velike Kladu{e, 22. Karaji} (Meho) D`emila iz Velike Kladu{e, 23. Karaji} (Meho) Hasan iz Velike Kladu{e, 24. Karaji} (Meho) Husein iz Velike Kladu{e, 25. Karaji} (Meho) Alaga iz Velike Kladu{e, 26. Karaji} (Feho) Maho iz Velike Kladu{e, 27. Pehli} ro|. Karaji} (Fehe) Suada iz Velike Kladu{e, 28. Karaji} (Maho) Mujo iz Velike Kladu{e, 29. Karaji} (Meho) Hasnija iz Velike Kladu{e, 30. Murti} (Besa) ]amil iz Velike Kladu{e, 31. Murti} (Hasan) Senada iz Velike Kladu{e, 32. Karaji} (Omer) Ismet iz Velike Kladu{e, 33. Karaji} (Omer) Hasan iz Velike Kladu{e, 34. Karaji} (Omer) Ale iz Velike Kladu{e, 35. Galija{evi} (Omer) Rubija iz Velike Kladu{e, 36. Ma{inovi} (k}i [erifa) Amiza iz Velike Kladu{e, 37. Karaji} ([erifa) Ramiza iz Velike Kladu{e, 38. Had`i} (k}i [erifa) [erifa iz Velike Kladu{e, 39. Pilipovi} ([erif) Hatid`a iz Velike Kldu{e, 40. Karaji} ([erif) Delveta iz Velike Kladu{e, 41. Feli} (Huse) Adna iz Velike Kladu{e, 42. Karaji} (`ena Hasana) Amira iz Velike Kladu{e, 43. Karaji} (Hasan) Elvedina iz Velike Kladu{e, 44. Karaji} (Hasan) Aldijana iz Velike Kladu{e, 45. Karaji} ro|. Rizvi} (`ena Muje) Naika iz Velike Kladu{e, 46. Karaji} (Mujo) Mirela iz Vel. Kladu{e, 47. Karaji} (Mujo) Omeralda iz Velike Kladu{e, 48. Karaji} (Mujo) Omer iz Velike Kladu{e, 49. Muzaferovi} ro|. Duki} Hanka, 50. Muzaferovi} (Mujo) Hasan iz Velike Kladu{e, 51. Mustedanagi} ro|. Muzaferovi} Emina iz Velike Kladu{e, 52. Muzaferovi} (Husein) Ibrahim iz Velike Kladu{e, 53. Muzaferovi} (Husein) Mehemd iz Velike Kladu{e, 54. Biti} ro|. Ejupovi} Dervi{a iz Velike Kladu{e, 55. Ejupovi} (Ale) Mehmed iz Velike Kladu{e, 56. Ejupovi} (`ena Mehmeda) Hasnija iz Velike Kladu{e, 57. Reki} ro|. Muhaedagi} Asima iz Velike Kladu{e, 58. Nani} (Fatima) Ferida iz Velike Kladu{e, 59. Nani} (Fatma) Zehida iz Velike Kladu{e, 60. Nani} (Fatima) Sulejman iz Velike Kladu{e, 61. Nani} (Fatima) Muhamed iz Velike Kladu{e, 62. Nani} (Fatma) Emina iz Velike Kladu{e, 63. Sefi} (Mehmed) Muharem iz Velike Kladu{e, 64. ]erimovi} (Bajro) Esad iz Velike Kladu{e, ~ije je boravi{te nepoznato, a nemaju punomo}nika, postavlja se privremeni zastupnik u osobi advokata Stokrp Milana iz Velike Kladu{e. 

Privremeni zastupnik ima u postupku za koji je postavljen sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik vr{i sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 


Broj 023-0-P-08-000 394
2. oktobra 2009. godine
Velika Kladu{a 


(so-1644/09) 


Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Ljubu{kom, u pravnoj stvari tu`itelja Miroslav Kolobari} pok. Blage iz Gruda, zastupan po odvjetniku Marku Kraljevi} iz Ljubu{kog, protiv tu`enih Luke Mari} pok. Jure i Ivana Mari} pok. Jure, radi utvr|enja i uknji`be, Rje{enjem od 27. 8. 2009. godine tu`enim Luki Mari} pok. Jure i Ivanu Mari} pok. Jure, sada nepoznatog boravi{ta, u ovom postupku postavljen je privremeni zastupnik u osobi odvjetnika Jerke ^ili} iz Ljubu{kog, po{to su tu`eni nepoznatog boravi{ta, a nemaju punomo}nika i postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi trajao dugo, tako da bi za stranku mogle nastati {tetne posljedice. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e vr{iti sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca. 


Broj 63 0 P 004051 09 P
1. listopada 2009. godine
Ljubu{ki 


(so-1647/09) 


Op}inski sud u Tuzli, po sudiji [kripi} Aidi, u pravnoj stvari tu`ioca Imamovi} ]azima, sina Jusufa iz Tuzle, Muhameda Havaija Uskufija 8, zastupan po punomo}niku Sara~evi} Meliki, advokatu iz Tuzle, protiv tu`enih Imamovi} Hazima, sin Juse, Imamovi} Dervi{e ud. Nuhi}, Beganovi} ro|. Imamovi} Aj{e, Morenja~ki} Had`age, sin Ahmeta, Karahmetovi} Fehima, sin Omera, Karahmetovi} [ahbaza, sin Omera, Moranja~ki} Zilhe, k}i Had`age, Moranja~ki} Zlatke, k}i Had`age, Imamovi} Vesne, k}i E{efa, Karahmetovi} Sedife ro|. Moranja~ki}, k}i Bege, Kuduzovi} Safete, Salki} D`emile, Brkovi} D`emile, Me{kovi} Mirsade, Barjaktarevi} Samire, svi nepoznatog boravi{ta, te \uli} Envera iz Lukavca, Kuduzovi} Mensihe iz Lukavca, ]osi}ki} Hasibe ro|. Imamovi} iz Pura~i}a, Imamovi} Bilala, sina E{efa iz Lukavca, Imamovi} Milade, k}i E{efa iz Lukavca, \uzi} Enesa, sin Bege iz Lukavca i Liki} Mensude iz Modraca, svi zastupani po punomo}niku Guti} Vinki, advokatu iz Lukavca, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, Vsp. 1.000,00 KM, van ro~i{ta, dana 6. 10. 2009. godine, donio je slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda broj 032-0-P-09-00 1983 od 6. 10. 2009. godine, a na osnovu ~lana 296. stav 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, postavljen je tu`enim Imamovi} Hazimu sin Juse, Imamovi} Dervi{i ud. Nuhi}, Beganovi} ro|. Imamovi} Aj{i, Moranja~ki} Had`agi, sin Ahmeta, Karahmetovi} Fehimu, sin Omera, Karahmetovi} [ahbazu, sin Omera, Moranja~ki} Zilhi, k}i Had`age, Moranja~ki} Zlatki, k}i Had`age, Imamovi} Vesni, k}i E{efa, Karahmetovi} Sedifi ro|. Moranja~ki}, k}i Bege, Kuduzovi} Safeti, Salki} D`emili, Brkovi} D`emili, Me{kovi} Mirsadi, Barjaktarevi} Samiri, svi nepoznatog boravi{ta, privremeni zastupnik u osobi Guti} Vinke, advokata iz Lukavca, a u parnici radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, po tu`bi tu`ioca Imamovi} ]azima, sina Jusufa iz Tuzle. Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik tu`enih nepoznatog boravi{ta zastupati tu`ene sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enim postavio privremenog staraoca. 


Broj 032-0-P-09-00 1983
6. oktobra 2009. godine
Tuzla 


(so-1648/09) 


Op}inski sud Mostar, sudija Jesenka Ba{i}, u pravnoj stvari tu`itelja Ibrahim Handa} i dr., zastupani po punomo}nicima Miri Kebo i Semiru Guzin, adv. iz Mostara, protiv tu`enih Obradovi} Halilu, Esadu Berberovi} i dr., radi utvr|enja i uknji`be, vanraspravno, dana 30. 4. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Tu`enim Berberovi} Vezirki umr. Avdije, Pobri} Mustafi umr. Aliji i Berberovi} Izetu, sinu Avdije u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik u osobi Semira Kajtaz, advokata iz Mostara, po{to su tu`eni nepoznatog boravi{ta, a postupak bi oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, tako da bi za stranku mogle nastati {tetne posljedice. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e vr{iti sve dok se punomo}nik tu`enih ne pojavi pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca. 

O postavljanju privremenog zastupnika tu`enim obavje{tava se organ starateljstva u Mostaru, dostavom ovog Rje{enja. 

Budu}i da je privremeni zastupnik postavljen tu`enom iz razloga ozna~enog u ~l. 296. st. 2. ta~ka 5. ZPP-a FBiH, Sud }e izdati oglas koji }e objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda (~l. 298. ZPP-a FBiH). 


Broj 07 58 P 014834 03 P
2. oktobra 2009. godine
Mostar 


(so-1649/09) 


Op}inski sud u Kalesiji, po sudiji Halilovi} Muneveri, u pravnoj stvari tu`iteljice Ali} r. Sinanovi} Amele, k}erka Fikreta, zastupana po punomo}niku Mehinagi} Jasminki, advokatu iz Kalesije, protiv tu`enog Ali} Amira, sin Hasana, na adresi Okro`no sodi{}e v Celje, Pre{ernova 22. 3000 (zadru`ninski oddelek), sada nepoznatog mjesta boravka, radi razvoda braka, dana 6. 10. 2009. godine, donosi sljede}i 

OGLAS
O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda broj 29 0 P 003390 09 P od 6. 10. 2009. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. ZPP, tu`enom Ali} Amiru, sin Hasana, na adresi Okro`no sodi{}e v Celje, Pre{ernova 22. 3000 (zadru`ninski oddelek), sa nepoznatim mjestom boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik Pa{~anovi} Enver, advokat iz Kalesije. 

Tim Rje{enjem je utvr|eno da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enom postavio staratelja. 


Broj 29 0 P 003390 09 P
6. oktobra 2009. godine
Kalesija 


(so-1656/09) 


Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Brki} Emini, u pravnoj stvari tu`itelja Nezirovi} Salahudina, sin D`emala iz Tuzle, M. Tita 169, Nezirkovi} Ekrema, sin D`emala iz Lukavca, ORB 23, Galijatovi} ro|. Nezirovi} Hajrija, k}i D`emala iz Sarajeva i Hasanovi} ro|. Nezirovi} Urfeta, k}i D`emala iz Sarajeva, svi zastupani po punomo}niku Ulji} Rizahu, advokatu iz Tuzle, protiv tu`enih Ibrahima Mehmedovi}a um. Mehe iz Lukavca, [ogoljevi} [ahbaza, sina Mehmeda iz Lukavca, Kunosi} [ahe ro|. Kurti} iz Lukavca, Imamovi}-Avdi} Begana um. Bege iz Lukavca, Kunosi} Hatid`e udt. Spahi} iz Lukavca, Kunosi} Have ro|. Nezirovi} iz Lukavca, Kunosi} Kasima um. Emina iz Lukavca, Kunosi} Sibe um. Emina iz Lukavca, Kunosi} Hasibe udr. Red`i} iz Lukavca, Imamovi} Pa{ana um. Osme iz Lukavca, Imamovi} Osmana um. Hilme iz Lukavca, Kunosi} Dervi{a um. Mehmeda iz Lukavca, Kunosi} D`ehve um. Mehmeda iz Lukavca, Kunosi} Mehmeda um. Mehmeda iz Lukavca, Kunosi} Dervi{a um. Mehmeda iz Lukavca, Rukije Dautovi} ro|. Kunosi} iz Lukavca, Hatid`e Kunosi} ro|. Spahi} iz Lukavca, Kunosi} Muhameda, sin Mehmeda iz Lukavca, Imamovi} Osmana, sina Hilme iz Lukavca, Kunosi} Nermina, sin Muharema iz Lukavca, Kunosi} [evala, sin Muharema iz Lukavca, Kunosi} Nurije, sin Muharema iz Lukavca, Kunosi} Red`o, sin Emina, brat Jusufa - Juse iz Tuzle, Red`i} Hasibe, k}i Emina, sestra Jusufa - Juse iz Lukavca, Kunosi} Mirze, sin Ha{ima, brati} Jusufa - Juse, Kunosi} Mugdima, sin Muharema iz Lukavca i Kunosi} Enise, k}i Nermina, unuka Muharema iz Devetaka, svi nepoznatog boravi{ta, zastupani po privremenom zastupniku Telalovi} Mirzi, advokatu iz Tuzle, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva odr`ajem i uknji`be, vsp. 1.500 KM, objavljuje dana 30. 9. 2009. g. slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Tu`enima Ibrahimu Mehmedovi}u um. Mehe iz Lukavca, [ogoljevi} [ahbazu, sina Mehmeda iz Lukavca, Kunosi} [ahi ro|. Kurti} iz Lukavca, Imamovi}-Avdi} Begani um. Bege iz Lukavca, Kunosi} Hatid`i udt. Spahi} iz Lukavca, Kunosi} Havi ro|. Nezirovi} iz Lukavca, Kunosi} Kasimu um. Emina iz Lukavca, Kunosi} Sibi um. Emina iz Lukavca, Kunosi} Hasibi udr. Red`i} iz Lukavca, Imamovi} Pa{anu um. Osme iz Lukavca, Imamovi} Osmanu um. Hilme iz Lukavca, Kunosi} Dervi{i um. Mehmeda iz Lukavca, Kunosi} D`ehvi um. Mehmeda iz Lukavca, Kunosi} Mehmedu um. Mehmeda iz Lukavca, Kunosi} Dervi{i um. Mehmeda iz Lukavca, Rukiji Dautovi} ro|. Kunosi} iz Lukavca, Hatid`i Kunosi} ro|. Spahi} iz Lukavca, Kunosi} Muhamedu, sin Mehmeda iz Lukavca, Imamovi} Osmanu, sina Hilme iz Lukavca, Kunosi} Nerminu, sin Muharema iz Lukavca, Kunosi} [evalu, sin Muharema iz Lukavca, Kunosi} Nuriji, sin Muharema iz Lukavca, Kunosi} Red`i, sin Emina, brat Jusufa -Juse iz Tuzle, Red`i} Hasibi, k}i Emina, sestra Jusufa - Juse iz Lukavca, Kunosi} Mirzi, sin Ha{ima, brati} Jusufa - Juse, Kunosi} Mugdimu, sin Muharema iz Lukavca i Kunosi} Enisi, k}i Nermina, unuka Muharema iz Devetaka, svi nepoznatog boravi{ta, zastupani po privremenom zastupniku Telalovi} Mirzi, advokatu iz Tuzle. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika koja }e vr{iti sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavio staraoca. 


Broj 032-0-P-09-002085
30. septembra 2009. godine
Tuzla 


(so-1669/09) 


Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Brki} Emini, u pravnoj stvari tu`itelja Kre{i} Ivo, sin pok. Franje iz Tuzle, Par Selo 117, zastupan po Ulji} Rizahu, advokatu iz Tuzle, protiv tu`enih Kre{i} Anto pok. Milke iz Par Sela, Kre{i} Slavica pok. Milke iz Par Sela i Kre{i} Ivo pok. Mare iz Par Sela, svi pretpostavljeni nasljednici Tomi} udt. Kre{i} Ane i Tomi} Mare, k}eri Bo`e iz Par Sela, zastupani po punomo}niku Telalovi} Mirzi, adv. iz Tuzle, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, vsp. 1.500,00 KM, donio je dana 10. 9. 2009. g. slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Tu`enima Kre{i} Anto pok. Milke iz Par Sela, Kre{i} Slavica pok. Milke iz Par Sela i Kre{i} Ivo pok. Mare iz Par Sela, svi pretpostavljeni nasljednici Tomi} udt. Kre{i} Ane i Tomi} Mare, k}eri Bo`e iz Par Sela, zastupani po punomo}niku Telalovi} Mirzi, adv. iz Tuzle, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Telalovi} Mirzi, advokatu iz Tuzle. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika koja }e vr{iti sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavio staraoca. 


Broj 032-0-P-09-001 838
10. septembra 2009. godine
Tuzla 


(so-1670/09) 


Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Brki} Emini, u pravnoj stvari tu`itelja Ivakovi} Franjo, zastupan po Ulji} Rizahu, advokatu iz Tuzle, protiv tu`enih 1. Ivakovi} Anto pok. Luke, 2. Divkovi} Kata ro|. Ivakovi} pok. Luke, 3. Stjepi} Ljubica ro|. Ivakovi} pok. Luke, 4. Ankica ^oli}-Markovi} pok. Luke, 5. Ivakovi} Ana pok. Peje, 6. Marica Vujinovi} ro|. Ivakovi}, 7. Savi} Ljubica ro|. Ivakovi}, 8. An|eli} Janja ro|. Ivakovi}, 9. Tafi} Manda ro|. Ivakovi}, svi po pravu predstavljanja pretpostavljeni nasljednici iza umrlog Ivakovi} Peje iz Ljepunica, te svi zastupanni po punomo}niku Telalovi} Mirzi, adv. iz Tuzle, te 10. Ru`a Divkovi} ro|. \ulabi}, 11. Divkovi} ro|. \ulabi} Mara, 12. Divkovi} Finka umrlog Ive, 13. Divkovi} Ana umrlog Ive, 14. Ivo Divkovi}, sin Joze, 15. Stjepo Divkovi}, sin Joze, 16. Pavle Divkovi}, sin Joze, 17. Janja Divkovi}, k}i Tunje, bila zastupana po staratelju Iliji Divkovi}u, 18. Kata Divkovi} udata Lovri}, 19. Stjepan Divkovi}, sin Tunje, 20. Mijo Divkovi} um. Tunje, 21. Tadija Divkovi} um. Tunje, 22. Ilija Divkovi} um. Tunje, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, vsp. 1.500,00 KM, donio je dana 10. 9. 2009. g. slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Tu`enima: 10. Ru`a Divkovi} ro|. \ulabi}, 11. Divkovi} ro|. \ulabi} Mara, 12. Divkovi} Finka umrlog Ive, 13. Divkovi} Ana umrlog Ive, 14. Ivo Divkovi}, sin Joze, 15. Stjepo Divkovi}, sin Joze, 16. Pavle Divkovi}, sin Joze, 17. Janja Divkovi}, k}i Tunje, bila zastupana po staratelju Iliji Divkovi}u, 18. Kata Divkovi} udata Lovri}, 19. Stjepan Divkovi}, sin Tunje, 20. Mijo Divkovi} um. Tunje, 21. Tadija Divkovi} um. Tunje, 22. Ilija Divkovi} um. Tunje, svi nepoznatog boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Telalovi} Mirzi, advokatu iz Tuzle. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika koja }e vr{iti sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavio staraoca. 


Broj 032-0-P-09-001 786
10. septembra 2009. godine
Tuzla 


(so-1671/09) 


Op}inski sud u ^apljini objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud ^apljina, sudija Zlatko Tanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja tu`itelja Martina Vuleti}a pok. Vide iz Metkovi}a, Petra Kre{imira IV br. 36, RH, zastupan po Bo`i Jurkovi}, odvj. iz Gabela Polja, protiv tu`enika 1. Rai~ (pok. Vidoja) Vitkije iz Doljana, 2. Rai~ (Jure) Vide iz Doljana, 3. Rai~ (k}i pok. Vlade) An|elka iz Plo~a, RH, 4. Rai~ (pok. Vlade) Ivica iz Plo~a, RH, 5. Rai~ (ro|. Pervan) Matija iz ^apljine, A. Star~evi}a, 6. Rai~ (pok. Ivana) Jurinko iz ^apljine, Stepeni{te Agava 8, Neum, i 7. Rai~ (pok. Ivana) Branimir iz ^apljine, tu`eni pod 1 do 4 i pod 7 sada nepoznatog prebivali{ta i boravi{ta, radi utvr|enja prava vlasni{tva, v. sp. 3.001,00 KM, dana 29. 6. 2009. godine, postavio je tu`enicima privremenog zatupnika Moniku Rebac-Filipovi}, odvjetnicu iz ^apljine, na temelju ~l. 296. st. 1. i st. 2. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enika nepoznato, a nema punomo}nika i jer bi redovan postupak postavljanja zakonskog zaslupnika tu`eniku dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastupiti {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`enik ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 


Broj 53 0 P 021246 09 P
29. juna 2009. godine
^apljina 


(so-1678/09) 


Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Op}inski sud u Travniku objavljuje da je u pravnoj stvari tu`itelja Zuhdije Adilovi} i Ismeta Begi}, protiv tu`enih, Mile Radovanovi} i dr., tu`enim Radovanovi} Mile, Radovanovi} Luka, Radovanovi} Gjika, Radovanovi} Maksim, Vlasni} Sinana, ro|. Radovanovi}, Radovanovi} Mihajlo, Perli} Milja, ro|. Radovanovi}, Radovanovi} Nedeljko, Mari} \ur|ija, ro|. Radovanovi}, Trifkovi} An|a, ro|. Radovanovi}, Radovanovi} Jovo, sin Maksima Radovanovi} Jovo, sin Bo{ka, Radovanovi} Lazo, Radovanovi} Simeun, sin Bo{ka, Gavri} Savka, ro|. Radovanovi}, Radovanovi} \uro, Radovanovi} Spasoja, Radovanovi} Nedo, Radovanovi} Aran|ija, Simi~evi} Stana, ro|. Radovanovi}, Radovanovi} Mirko, Radovanovi} Nikola, Radovanovi} Rajko, Radovanovi} Sekula, Radovanovi} Marijan, Radovanovi} Rade, Radovanovi} Nedo, Peli} Du{anka, ro|. Radovanovi}, Devi} Stana za privremenog zastupnika postavio Marka Vujinovi}, odvjetnika iz Travnika, a zbog nemogu}nosti dostave tu`be i drugih pismena tu`enom. 

Postavljeni privremeni zastupnik }e zastupati tu`enog sve dok se on ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok se ne obavijesti Sud da mu je postavljen staratelj. 


Broj 51 0 P 020963 09 P
2. listopada 2009. godine
Travnik 


(so-1682/09) 


Op}inski sud u Kalesiji, po sudiji Halilovi} Muneveri, u pravnoj stvari tu`itelja Mehi} D`evada iz Sarajeva, Andrije Andrejevi}a 29, protiv tu`ene Anite Carolin r. Renner Mehi}, nastanjena u Njema~koj, Ulmen str. 24 A - Tursten Feldbruck, sada nepoznatog mjesta boravka, radi razvoda braka, dana 7. 10. 2009. godine, donosi sljede}i 

OGLAS
O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda broj 29 0 P 002115 08 P od 7. 10. 2009. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. ZPP, tu`enoj Anite Carolin r. Renner Mehi}, nastanjena u Njema~koj, Ulmen str. 24 A - Tursten Feldbruck, sa nepoznatim mjestom boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik Hasanovi} Safet, advokat iz Ilid`e, Ibrahima Ljubovi}a 58. 

Tim Rje{enjem je utvr|eno da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enim postavio staratelja. 


Broj 29 0 P 002115 08 P
7. oktobra 2009. godine
8Kalesija 


(so-1683/09) 


Op}inski sud Livno, Odjeljenje Suda u Tomislavgradu, po sucu Frani Parlain, u pravnoj stvari tu`itelja mldb. Marija Su~i}, k}i pok. Mate iz Kupresa, mldb. Ivan Su~i}, sin pok. Mate iz Kupresa, oboje zastupani po z.z. majci Ivanki Su~i} iz Kupresa, R. Bo{kovi}a 16, a svi zastupani po Predragu Kelavi, odvjetniku iz Tomislavgrada i Su~i} Zvonko, sin Marka iz Kupresa, R. Bo{kovi}a bb, protiv tu`enika Duman~i} ro| @ulj Mara ud. Ilije iz Zlosela, Duman~i} Slavko pok. Ilije iz Zlosela, Duman~i} Frano pok. Ilije iz Zlosela, Duman~i} Dra{ko pok. Ilije iz Goravaca, te Mihaljevi} Joze, sin Pere iz Zlosela, sada nepoznata boravi{ta, radi utvr|enja prava vlasni{tva i dr., vrijednost spora 500,00 KM, dana 23. 9. 2009. godine, donio je slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda broj 068-2-P-08-000 164 od 23. 9. 2009. godine tu`eniku: Mihaljevi} Jozi, sinu Pere iz Zlosela, sada nepoznata boravka, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Sanje Kraljevi}, odvjetnice iz Tomislavgrada. 

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika koje }e obavljati sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`eniku postavio staratelja. 


Broj 068-2-P-08-000 164
23. rujna 2009. godine
Tomislavgrad 


(so-1685/09) 


Op}inski sud u Tuzli, i to sudija Samira [ljivi}, u pravnoj stvari tu`itelja Durakovi} D`emala iz Tuzle, sin Safeta, zastupan po punom. Agi} Seadu, adv. iz Tuzle, protiv tu`enih Hati~i} r. Sultani} Zuhre i drugih, zastupani po punom, Sarihod`i} Seadu, adv. iz Tuzle i Me{elji} Zilka udova iza Me{elji} Alije, Mu{i} Agan, sin Alije, Jahi} Hamdija, sin Saliha, Jahi} Raif, sin Saliha, Jahi} Alema, k}i Saliha, Jahi} Ajka, k}i Saliha, Kari} Omer umrlog Salke, svi nepoznatog boravi{ta, radi utvr|ivanja vlasni{tva odr`ajem i uknji`be, dana 8. 10. 2009. godine izdaje 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda br. 032-0- P-09-001172 od 8. 10. 2009. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4 ZPP-a, tu`enima Me{elji} Zilka udova iza Me{elji} Alije, Mu{i} Agan, sin Alije, Jahi} Hamdija, sin Saliha, Jahi} Raif, sin Saliha, Jahi} Alema, k}i Saliha, Jahi} Ajka, k}i Saliha, Kari} Omer umrlog Salke, sada nepoznatog boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Sarihod`i} Seadu, adv. iz Tuzle, a u parnici radi utvr|ivanja vlasni{tva odr`ajem i uknji`bom, koji se vodi kod ovog Suda po tu`bi tu`ioca Durakovi} D`emala, zastupani po Agi} adv. iz Tuzle, pod brojem 032-0-P-09-001172. 

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene Me{elji} Zilka udova iza Me{elji} Alije, Mu{i} Agan, sin Alije, Jahi} Hamdija, sin Saliha, Jahi} Raif, sin Saliha, Jahi} Alema, k}i Saliha, Jahi} Ajka, k}i Saliha, Kari} Omer umrlog Salke u postupku sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enom postavio posebnog staraoca. 


Broj 032-0-P-09-001172
8. oktobra 2009. godine
Tuzla 


(so-1687/09) 


Op}inski sud u Kaknju objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Kaknju, po sudiji Mirko Lapajne, u pravnoj stvari tu`itelja Gra|evinsko, trgovinsko i uslu`no dru{tvo "DELLA" D.o.o. Kakanj, koga zastupa punomo}nik [ljuka Hamdija, advokat iz Kaknja, protiv tu`ene Trbi} Vidosave, k}i \or|e iz Kaknja, nepoznatog prebivali{ta-boravi{ta i dr., radi utvr|enja vlasni{tva i upisa u zemlji{ne knjige v.s. 1.0000,00 KM je Rje{enjem od 7. 10. 2009. godine postavio je tu`enoj Trbi} Vidosavi, k}i \or|e, privremenog zastupnika Agi} Suada, advokata iz Kaknja na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`ene nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enoj dugo bi trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enu Trbi} Vidosavu u postupku sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Oglas objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benim novinama ZDK Zenica" i oglasnoj plo~i Suda. 


Broj 36 0 P 003085 09 P
7. oktobra 2009. godine
Kakanj 


(so-1691/09) 


Op}inski sud u Ora{ju objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Ora{ju, u pravnoj stvari tu`itelja "Posavina Koka" DOO za proizvodnju i promet Ora{je, ul. XIV. bb, zastupanog po zakonskom zastupniku Dragi Miki}, a svi zastupani po punomo}niku Satki Red`epovi}, odvjetniku iz Ora{ja, protiv tu`enika Ambre (Ilije) @ivkovi}, @ivkovi} (Mate) Tunje, @ivkovi} (Mate) Pavke, @ivkovi} (ro|. Vukovi}) Mande, @ivkovi} (Ilije) Ilije, Bo`i} (@ivkovi}) Kate, Filipovi} (@ivkovi}) Luje, @ivkovi} (Ive) Ane, Bla`ovi} (Ive) Mate, Evi} (mu` Marijan) Kale, Grgi} (Bernatovi}) Nade, Grgi} (Pere) Joso, Grgi} (Pere) Ivo, Grgi} (Pere) Marine, Grgi} (Pere) Luke, svi iz Donje Mahale, Vidovi} Ilije i @ivkovi} (Tunje) Ambre i svi nepoznatog boravi{ta i adrese, radi utvr|enja i uknji`be prava vlasni{tva, nekretnina ozna~enih kao k.~. 109/3 {ljivik poslovni objekat i dvori{te pov. 611 m2 upisane u E. ZK. ul. 55 KO Donja Mahala, {to odgovara nekretnini ozna~enoj kao k.~. 867 podku}nica privredna zgrada 370 m2 i ekonomsko dvori{te pov. 241 m2 upisane u Pl. 1165/5 KO Donja Mahala I, VSP 2.000,00 KM, Sud je postavio svim tu`enim privremenog zastupnika u osobi Christiana Or{oli}, odvjetnika iz Ora{ja, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te svih tu`enih nepoznato, a nemaju punomo}nika, te redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enim dugo bi trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene u postupku sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 


Broj 25 0 P 014403 09 P
1. listopada 2009. godine
Ora{je 


(so-1699/09) 


Op}inski sud u Ljubu{kom, u pravnoj stvari tu`itelja Mate Petru{i}, zastupanog po punomo}niku odvjetniku Tomislavu Zeli}, protiv tu`enih Ive Kraljevi} i drugih, radi utvr|enja i uknji`be, donio je Rje{enje kojim je tu`enima Ivi Kraljevi}, Mati Petru{i}, sinu Joze, Marku Petru{i}, sinu Joze, Stanku Petru{i}, sinu Joze, Kati Petru{i} ud. Joze, Kati Grani} ro|. Petru{i}, Marku Petru{i} pok. Joze, Slavki Petru{i} ud. Ante, Ivi Petru{i} pok. Ante, Mari Petru{i} pok. Ante, Mati Petru{i} pok. Ante, Ivanu Petru{i} pok. Ante, Matiji Petru{i} ud. Ante, Jozi Petru{i} pok. Ante, Dragici Mihaljevi} ro|. Bili} i Mili Vu~i} ro|. Bi~li}, sada nepoznatog boravi{ta, u ovom postupku postavljen privremeni zastupnik u osobi odvjetnice Anke Hrsti}, po{to su tu`eni nepoznatog boravi{ta, a nemaju punomo}nika i postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi trajao dugo, tako da bi za stranku mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 


Broj 63 0 P 003127 08 P
29. rujna 2009. godine
Ljubu{ki 


(so-2821/08) 


Op}inski sud u Sarajevu, po sucu Nadi Papo, u pravnoj stvari tu`iteljica Medihe Zec i dr., zastupane po punomo}nici Azri Jamakovi}, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enika Melihe Arnautovi} i dr., radi utvr|enja i dr., izdaje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem ovog Suda broj 65 0 P 042748 05 P od 7. 9. 2009. godine, a na temelju ~lana 296. stav 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavlja se Sakib Matarad`ija, advokat iz Sarajeva, za privremenog zastupnika tu`enoj Muliji Ajhorn, sada nepoznatog boravi{ta, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`enu kao zakonski zastupnik u parni~nom postupku dok se ista tu`ena ili njezin punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne objavijesti Sud da joj je postavio staratelja. 


Broj 65 0 P 042748 05 P
7. septembra 2009. godine
Sarajevo 


(O-788/09) LIKVIDACIJE - STE^AJI 

Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanovi}, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "M-I7" dru{tvo za trgovinu i usluge, d.o.o. Mostar, Buna 81 F, zastupanog po z.z. direktoru Darki Bunti}, vanraspravno, dana 30. 9. 2009. godine, donosi sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "M-17" dru{tvo za trgovinu i usluge, d.o.o. Mostar, Buna 81 F. 

2.    Za likvidatora se imenuje Bo{ko Ragu` iz Mostara, Akademika Ivana Zovke 10. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Registarskom odjeljenju ovog Suda, na broj rje{enja U/I-335/2000 od 30. 3. 2000. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa br. 1-10197, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Ro~i{te radi ispitivanja prijavljenih potra`ivanja odr`at }e se dana 19. 11. 2009. god. u 12,00 sati u prostorijama Suda (soba 108/I). 

8.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 58 0 L 054551 09 L
30. septembra 2009. godine
Mostar 


(so-1620/09) 


Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanovi}, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Dru{tvo za trgovinu i usluge "KONI" d.o.o. Export-Import Konjic, sa sjedi{tem u Konjicu, Podora{ac bb, zastupanog po z.z. direktoru Nik{i} Almiru iz Konjica, vanraspravno, dana 2. 10. 2009.godine, donosi sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem Dru{tvo za trgovinu i usluge "KONI" d.o.o. Export-Import Konjic, Podora{ac bb. 

2.    Za likvidatora se imenuje Fatima Alikadi} iz Konjica, Zuke D`umhura S-D/8, Konjic. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Registarskom odjeljenju ovog Suda, na broj Rje{enja U/I-24/2001 od 30. 1. 2001. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa br. 1-1501, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Ro~i{te radi ispitivanja prijavljenih potra`ivanja odr`at }e se dana 23. 11. 2009. god. u 09,00 sati u prostorijama Suda (soba 108/I). 

8.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 58 0 L 053745 09 L
2. oktobra 2009. godine
Mostar 


(so-1621/09) 


Op}inski sud u Mostaru, po likvidacionom sucu Angeli Pu{i}, u likvidacionom postupku nad pravnim licem DOO "HERMES" Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Trg Ivana Krndelja 11f, na ro~i{tu odr`anom dana 1. 10. 2009. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim DOO "HERMES" Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Trg Ivana Krndelja 11-F, upisanog u registarski ulo`ak Kantonalnog suda u Mostaru br. 1-198, na temelju Rje{enja o upisu br. UF/I-64/2000 od 30. 3. 2000. godine. 

Za likvidatora se imenuje Heri} Salih, osniva~ i direktor Dru{tva iz Mostara, Trg Ivana Krndelja 11-f. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i obveza Dru{tva i navedene popise dostaviti likvidacionom sucu. 

Pozivaju se svi povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH", prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Zakazuje se ispitno ro~i{te za dan srijeda, 23. 12. 2009. godine s po~etkom u 11,00 sati u kancelariji suca br. 207/ kat II. 

Rje{enje o provo|enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Mostaru - Odjelu za registar, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 58 0 L 049754 09 L
1. listopada 2009. godine
Mostar 


(so-1633/09) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "IRGO-CONSULTING BH" d.o.o. Lukavac, Partizanski put bb, donio je dana 30. 9. 2009. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "IRGO-CONSULTING BH" d.o.o. Lukavac, Partizanski put bb, sa danom 30. 9. 2009. godine u 12.00 ~asova. 

Za likvidatora imenuje se Zaimovi} Samir, sin Muhameda iz Lukavca, Red`epa efendije Muminhod`i}a 10. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 18. 11. 2009. godine, sa po~etkom u 11,45 sati. 


Broj 032-0-L-09-000 147
30. septembra 2009. godine
Tuzla 


(so-1635/09) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "DINARDO" d.o.o. za export-import, trgovinu, ugostiteljstvo i prevoz Grada~ac, Raifa [aldi}a 41, donio je dana 30. 9. 2009. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "DINARDO" d.o.o. za export-import, trgovinu, ugostiteljstvo i prevoz Grada~ac, Raifa [aldi}a 41, sa danom 30. 9. 2009. godine u 12,00 sati. 

Za likvidatora imenuje se Mehi} Bahrudin, sin Akifa, iz Grada~ca, Raifa [aldi}a 41. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 18. 11. 2009. godine, sa po~etkom u 11,00 sati. 


Broj 032-0-L-09-000 125
30. septembra 2009. godine
Tuzla 


(so-1636/09) 


Op}inski sud u Mostaru, i to sudija Rabija Tanovi}, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "AUTO - CENTAR HERCEGOVINA" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, na adresi Rodo~ bb, zastupan po punomo}nicima Bernadici ^ovi} i Drinki Zadro, advokatima iz Mostara, van ro~i{ta, dana 26. 6. 2009. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE
- O ISPRAVCI RJE[ENJA - 

Ispravlja se Rje{enje ovoga Suda broj 58 0 L 047081 08, od 17. 6. 2009. godine, tako da u dispozitivu Rje{enja, u tre}em stavu, tekst: "osniva~ima Dru{tva, Zdravku (Mile) ^uljak iz Mostara i Hypo-Alpe Adria Bank DD Mostar, do kojeg iznosa osniva~i odgovaraju" se bri{e i upisuje tekst: "osniva~u Dru{tva Zdravku (Mile) ^uljak iz Mostara, do kojeg iznosa osniva~ odgovara" te u obrazlo`enju Rje{enja u predzadnjem pasusu, na kraju tekst "osniva~ima Dru{tva Zdravku ^uljak i Hypo Alpe Adria Banci" se bri{e i upisuje tekst "osniva~u Dru{tva Zdravku ^uljak". 

U preostalom dijelu Rje{enje ostaje neizmijenjeno. 


Broj 58 0 L 047081 08 L
28. augusta 2009. godine
Mostar 


(so-1641/09) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo za trgovinu i usluge "ECO-METAL" d.o.o. Zenica, Bulevar kralja Tvrtka I broj 17, mati~ni registarski broj subjekta upisa broj 1-8810. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Bajramovi} Habiba, iz Zenice, @eljezni~ka 11/5. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedena firma brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda u Zenici, zavedena pod mati~nim registarskim brojem subjekta upisa 1-8810, registrovana po Rje{enju Op}inskog suda u Zenici broj U/I-877/03 od 23. 6. 2003. godine i iz svih javnih registara, a ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 43 0 L 013991 09 L
1. oktobra 2009. godine
Zenica 


(so-1643/09) 


Op}inski sud u Mostaru, likvidacijski sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnom osobom Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "BON" DOO Konjic, sa sjedi{tem u Konjicu, @eljezni~ka 6/4, na ro~i{tu odr`anom dana 2. 10. 2009. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "BON" DOO Konjic, sa sjedi{tem u Konjicu, @eljezni~ka 6/4. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Fatima Alikadi}, ekonomist iz Konjica. 

3.    Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, navedena pravna osoba brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Mostaru, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-12357, a po Rje{enju broj Tt-O-853/08 od 30. 10. 2008. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

5.    Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlaga~a. 


Broj 58 0 L 052407 09 L
2. listopada 2009. godine
Mostar 


(so-1645/09) 


Op}inski sud u Mostaru, likvidacijski sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnom osobom "ZIKO PROM" DOO Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Bi{}e Polje 136, na ro~i{tu odr`anom dana 2. 10. 2009. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "ZIKO PROM" DOO Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Bi{}e Polje 136. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora direktor Dru{tva Zijad Husi} iz Mostara. 

3.    Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, navedena pravna osoba brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Mostaru, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-12047, a po Rje{enju broj Tt-O-380/07 od 16. 7. 2007. godine i Rje{enje br. Tt-O-796/07 od 12. 11. 2007. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

5.    Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlaga~a. 


Broj 58 0 L 049394 08 L
2. listopada 2009. godine
Mostar 


(so-1646/09) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "IRGEMS" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Srebrenik, donio je dana 2. 10. 2009. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "IRGEMS" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i suluge Srebrenik, sa danom 2. 10. 2009. godine u 12,00 sati. 

Za likvidatora imenuje se Aleti} Ramiz, sin Tahira iz Srebrenika, Novo naselje, Kiseljak bb. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 19. 11. 2009. godine, sa po~etkom u 19,15 sati. 


Broj 032-0-L-09-000 107
2. oktobra 2009. godine
Tuzla 


(so-1650/09) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom d.o.o. "IPE-COMERCE" Tuzla, Bratstva i jedinstva 13, donio je dana 5. 10. 2009. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom d.o.o. "IPE-COMERCE" Tuzla, Bratstva i jedinstva 13, sa danom 5. 10. 2009. godine u 12,00 sati. 

Za likvidatora imenuje se Duri} Ismet iz Tuzle, ^aslava Jovanovi}a - G br. 10. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 3. 12. 2009. godine, sa po~etkom u 08,30 sati. 


Broj 032-0-L-09-000 149
5. oktobra 2009. godine
Tuzla 


(so-1651/09) 


Op}inski sud u Tuzli objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom ,,AFEX" d.o.o. za proizvodnju i promet Kladanj, sa danom 5. 10. 2009.godine u 12,00 sati. 

Za likvidatora se imenuje Ahmetovi} Fatima iz Kladnja, Stari} 17. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan ponedjeljak, 30. 11. 2009. godine, sa po~etkom u 11,00 sati. 


Broj 032-0-L-09-000 033
5. oktobra 2009. godine
Tuzla 


(so-1652/09) 


Op}inski sud u Tuzli objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "ADIS" d.o.o. za unutra{nju i vanjsku trgovinu Gra~anica, sa danom 5. 10. 2009. godine u 12,00 sati. 

Za likvidatora se imenuje ]ori} Adem iz Gra~anice, Naselje Bazen 10/III. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru, prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan ponedjeljak, 30. 11. 2009. godine, sa po~etkom u 09,00 sati. 


Broj 032-0-L-09-000 084
5. oktobra 2009. godine
Tuzla 


(so-1653/09) 


Op}inski sud u Mostaru, po likvidacionom sucu Angeli Pu{i}, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "CENTAR" d.o.o. Konjic, sa sjedi{tem u Konjicu, X. hercegova~ke K-40, na ro~i{tu odr`anom dana 30. 9. 2009. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "CENTAR" d.o.o. Konjic, sa sjedi{tem u Konjicu ul. X. hercegova~ke K-40, upisanog u registarski ulo`ak Kantonalnog suda u Mostaru br. 1-927, na temelju Rje{enja o upisu br. UF/I-59/2000 od 21. 4. 2000. godine. 

Za likvidatora se imenuje Fatima Alikadi}, ecc. iz Konjica, Zuke D`umhura S-D/8, Konjic. 

Pozivaju se svi povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH", prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Zakazuje se ispitno ro~i{te za dan srijeda, 23. 12. 2009. godine s po~etkom u 10,00 sati u kancelariji suca br. 207, kat II. 

Rje{enje o provo|enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Mostaru - Odjelu za registar, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 58 0 L 052205 09 L
30. rujna 2009. godine
Mostar 


(so-1655/09) 


Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem ZEMLJORADNI^KA ZADRUGA "SIRKO", Vitovlje bb, TRAVNIK, skra}eni naziv ZZ "SIRKO" VITOVLJE, TRAVNIK, upisan u sudski registar Op}inskog suda u Travniku, mati~ni registarski broj subjekta upisa 3-161. 

Likvidator Selvedin Begovi}, sin Akifa, Vitovlje, Bruneji bb, razrje{ava se slu`be likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u svim javnim registrima. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 51 0 L 021972 09 L
18. augusta 2009. godine
Travnik 


(so-1658/09) 


Op}inski sud u Biha}u objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad dru{tvom "ADI" DOO Klju~, sa sjedi{tem u Klju~u, Donja Sanica bb, ~iji je dosada{nji zakonski zastupnik bila Crnoli} Fatima, nastanjena na istoj adresi, upisanog u reg. ulo`ak Kantonalnog suda Biha} br. 1-4113-00. 

Likvidator Crnoli} Fatima razrje{ava se du`nosti likvidatora u ovom likvidacionom postupku. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja Dru{tvo "ADI" DOO Klju~ brisat }e se iz sudskog registra ovog Suda i iz svih javnih registara, a sadr`aj ovog Rje{enja bit }e objavljen na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 17 0 L 007518 09 L
2. oktobra 2009. godine
Biha} 


(so-1673/09) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u postupku predlaga~a "NES-MAGAZA" d.o.o. Tuzla, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, dana 6. 10. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad du`nikom "NES-MAGAZA" d.o.o. Tuzla, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, na osnovu Rje{enja o upisu broj 032-0-Reg-07-001239 od 27. 8. 2007. godine. 

Likvidator Dalipovi} Ned`ib iz Tuzle, Armije BiH 556, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. 


Broj 032-0-L-08-000 188
6. oktobra 2009. godine
Tuzla 


(so-1674/09) 


Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u postupku predlaga~a "LAHOR" d.o.o. Kalesija, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, dana 6. 10. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad du`nikom "LAHOR" d.o.o. za proizvodnju, unutra{nju i spoljnu trgovinu i usluge Kalesija, Memi}i bb, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod mati~nim registarskim brojem subjekta upisa 1-8482. 

Likvidator Ferhatbegovi} Pa{an se razrje{ava du`nosti likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. 


Broj 032-0-L-08-000 198
6. oktobra 2009. godine
Tuzla 


(so-1675/09) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom d.o.o. "NI-NE BiH" za trgovinu, prevoz i usluge Klokotnica - Doboj-Istok, donio je dana 7. 10. 2009. godine, sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom d.o.o. "NI-NE BiH" za trgovinu, prevoz i usluge Klokotnica - Doboj-Istok, sa danom 7. 10. 2009. godine u 12,00 sati. 

Za likvidatora imenuje se Zaimovi} Nezira, ro|ena Suba{i}, k}i Hasiba, iz Klokotnice bb - Doboj-Istok. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 3. 12. 2009. godine, sa po~etkom u 09,00 sati. 


Broj 032-0-L-09-000 117
7. oktobra 2009. godine
Tuzla 


(so-1686/09) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "\ONATA TRADE" d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla, Ive Andri}a 47, donio je dana 7. 10. 2009. godine, sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "\ONATA TRADE" d.o.o. za trgovinu i usluge Tuzla, Ive Andri}a 47, sa danom 7. 10. 2009. godine u 12,00 sati. 

Za likvidatora imenuje se zakonski zastupnik Musi} Asmir, sin Bajre, iz Tuzla, Simin Han -Tanovi}i 44. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 3. 12. 2009. godine, sa po~etkom u 11,45 sati. 


Broj 032-0-L-09-000 143
7. oktobra 2009. godine
Tuzla 


(so-1688/09) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "FONIS" d.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga export-import @ivinice, Spre~ka 3-a, donio je dana 7. 10. 2009. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "FONIS" d.o.o. za proizvodnju i promet roba i usluga export-import @ivinice, Spre~ka 3-a, sa danom 7. 10. 2009. godine u 12,00 sati. 

Za likvidatora imenuje se punomo}nik predlaga~a Hogi} Enver, advokat iz Tuzle. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 3. 12. 2009. godine, sa po~etkom u 11,00 sati. 


Broj 032-0-L-09-000 141
7. oktobra 2009. godine
Tuzla 


(so-1689/09) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za projektovanje, proizvodnju i usluge "KUBA-MONT" d.o.o. Visoko, Okoli{}e 18, mati~ni broj subjekta upisa 1-7198. 

Za likvidatora se imenuje Vra~o Kemal, Okoli{}e 18. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 43 0 L 021564 09 L
2. oktobra 2009. godine
Zenica 


(so-1690/09) 


Op}inski sud u Biha}u, likvidacioni sudija Gara [ahinovi}, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem Spahi} D.o.o. Biha}, na ro~i{tu odr`anom dana 28. 9. 2009. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Spahi} D.o.o. Biha}, Me{e Selimovi}a 26. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Fuad Spahi}. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Biha}u, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-976-00. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a. 


Broj 17 0 L 008498 09 L
28. septembra 2009. godine
Biha} 


(so-1693/09) 


Op}inski sud u Biha}u objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad dru{tvom DOO "MUSA - COP" Velika Kladu{a, sa sjedi{tem u Velikoj Kladu{i, Zbori{te bb, ~iji je dosada{nji zakonski zastupnik bio ]ordi} Amel, sin Hamdije, nastanjen na adresi Vrhovska bb, Bu`im, upisane u reg. ulo`ak Op}inskog suda Biha} br. 17-01-0028-09. 

Likvidator ]ordi} Amel razrje{ava se du`nosti likvidatora u ovom likvidacionom postupku. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja dru{tvo DOO "MUSA - COP" Velika Kladu{a brisat }e se iz sudskog registra ovog Suda i iz svih javnih registara, a sadr`aj ovog Rje{enja bit }e objavljen na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 17 0 L 007908 09 L
5. oktobra 2009. godine
Biha} 


(so-1696/09) 


Op}inski sud u Biha}u, likvidacioni sudija Gara [ahinovi}, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem Euro-Plod D.o.o. Velika Kladu{a, na ro~i{tu odr`anom dana 28. 9. 2009. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Euro-Plod D.o.o. Velika Kladu{a, Golubovi}i 54. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Ha{i} Jasmin iz Velike Kladu{e, Golubovi}i 54. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Biha}u, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-4844-00, a po Rje{enju broj U/I-485/2002 od 10. 5. 2002. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a. 


Broj 17 0 L 003110 08 L
1. oktobra 2009. godine
Biha} 


(so-1697/09) 


Op}inski sud u Mostaru, postupaju}i po ste~ajnom sudiji Angela Pu{i}, rje{avaju}i po prijedlogu direktora "Bemix AQUARIUS" d.o.o. Mostar za otvaranje ste~ajnog postupka nad pravnim licem "Bemix AQUARIUS" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Kralja Zvonimira 2, podnesenog 11. 3. 2009. godine, nakon odr`anog ro~i{ta pred ovim Sudom od 28. 9. 2009. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Odbija se prijedlog direktora "Bemix AQUARIUS" d.o.o. Mostar, zaprimljen Sudu dana 11. 3. 2009. godine, da se otvori ste~ajni postupak nad pravnim licem "Bemix AQUARIUS" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Kralja Zvonimira 2, upisanog u registarski ulo`ak Op}inskog suda u Mostaru br. 1-9901, na temelju Rje{enja o upisu br. Tt-O-916/06 od 23. 1. 2007. godine. 

2.    Milka Musa, dipl. pravnik iz Mostara, Zagreba~ka 2, razrje{ava se du`nosti privremenog ste~ajnog upravitelja. 

3.    Ukidaju se sve izre~ene mjere obezbje|enja po Rje{enju ovog Suda br. 58 0 St 051033 09 St. od 4. 6. 2009. godine. 


Broj 58 0 St 051033 09 St
28. rujna 2009. godine
Mostar 


(so-1617/09) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Odbija se prijedlog za provo|enje ste~ajnog postupka nad privrednim subjektom Dru{tvo za trgovinu i usluge "OFFICE COMPANY" d.o.o. Visoko, zbog nepostojanja ste~ajne mase, te se nala`e brisanje ovog privrednog dru{tva iz sudskog registra, zavedenog pod reg. ul. 1-8049, a po pravosna`nosti ovoga Rje{enja. 


Broj 43 0 St 024546 09 St
18. septembra 2009. godine
Zenica 


(so-1619/09) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se ste~ajni postupak nad imovinom Preduze}a za trgovinu-ugostiteljstvo-promet i usluge "I.B.A." d.j.l. Zenica, Travni~ka cesta 118. 

Naknadno prona|ena imovina Preduze}a za trgovinu-ugostiteljstvo-promet i usluge "I.B.A." d.j.l. Zenica, koju ~ine potra`ivanja po osnovu vrijednosnih papira, ozna~enih u izvodu iz Registra vrijednosnih papira FBiH, mati~ni broj vlasnika 1285815, vr. papir IKBZRK2, klasa vp. ES, naziv emitenta i adresa IKB d.d. Zenica, broj ra~una 5316068, kod ~lana RVP, stanje na ra~unu na dan 31. 8. 2009. godine slobodno prenosivi 48 nominalna vrijednost 100, pripadaju isklju~ivo Jonji} r. Markovi} An|i, k}i Ive, iz Zenice, Travni~ka cesta 118, JMB 1903950195006, kao i eventualna i daljnja prava po osnovu istih. 


Broj 43 0 St 022861 09 St
18. septembra 2009. godine
Zenica 


(so-1624/09) 


Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Otvara se ste~ajni postupak nad imovinom Drvna industrija "JANJ" Tvornica plo~a i furnira dioni~ko dru{tvo Donji Vakuf, skra}ena oznaka DI "JANJ" Tvornica plo~a i furnira d.d. Donji Vakuf, sa sjedi{tem u ulici 770. slavne brdske brigade bb, Donji Vakuf. 

2.    Za ste~ajnog upravnika imenuje se Behrija Huseinbegovi}, diplomirani ekonomista iz Bugojna, Sultan Ahmedova 77. 

3.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objave Rje{enja o otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja kod ste~ajnog suda, pismenom prijavom u dva primjerka sa prilo`enim dokazima o osnovanosti potra`ivanja. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objave Rje{enja o otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH", obavijeste ste~ajnog upravnika koja prava osiguranja potra`uje nad predmetima imovine du`nika. Pri tome je potrebno navesti predmet na kojem se potra`uju pravo osiguranja, vrstu i osnov nastanka prava osiguranja kao i osigurano potra`ivanje. 

5.    Pozivaju se lica koja imaju obavezu prema ste~ajnom du`niku da te obaveze, bez odlaganja, izvr{avaju prema ste~ajnom du`niku. 

6.    Ste~ajni postupak je otvoren dana 24. 9. 2009. godine u 08,30 sati, nakon ~ega je ovo Rje{enje istaknuto na oglasnu plo~u Suda. 

7.    Otvaranje sta~ajnog postupka ima se upisati u sudski registar ovog Suda, te zemlji{ne knjige koje vodi Op}inski sud Travnik. 

8.    Ro~i{te povjerilaca na kojem }e se ispitati prijavljena potra`ivanja - ispitno ro~i{te - zakazuje se za dan utorak, 17. 11. 2009. godine u 11,00 sati u zgradi ovog Suda, Vezirska 2, u sobi br. 30, I sprat. 

9.    Ro~i{te povjerilaca na kojem }e se na osnovu izvje{taja ste~ajnog upravnika, odlu~iti o daljnjem toku ste~ajnog postupka - izvje{tajno ro~i{te - zakazuje se za dan srijeda, 18. 11. 2009. godine u 11,00 sati u zgradi ovog Suda, Vezirska 2, u sobi br. 30, I sprat. 


Broj 51 0 St 019730 09 St
24. septembra 2009. godine
Travnik 


(so-1629/08) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Odbija se prijedlog za provo|enje ste~ajnog postupka nad privrednim dru{tvom Dru{tvo za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam [MIN d.o.o. Kakanj, Osmana D`afi}a 5, zbog nepostojanja ste~ajne mase, te se nala`e brisanje ovog Dru{tva iz sudskog registra, zavedeno pod brojem U/I-529/95 od 20. 11. 1995. godine, reg. ul. br. 1-4742, a po pravosna`nosti ovog Rje{enja. 


Broj 43 0 St 025408 09 St
5. oktobra 2009. godine
Zenica 


(so-1654/09) 


Op}inski sud u Mostaru, postupaju}i po ste~ajnom sudiji Rabiji Tanovi}, povodom prijedloga zakonskog zastupnika Ja{arevi} Adisa za otvaranje ste~ajnog postupka nad imovinom ste~ajnog du`nika Auto-transportno i trgovinsko preduze}e "JA[AR[PED" Export-Import d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Zalik 10 B, donio je dana 8. 10. 2009. godine slijede}e 

RJE[ENJE 

Radi utvr|ivanja ustava za otvaranje ste~ajnog postupka nad pravnim licem Auto-transportno i trgovinsko preduze}e "JA[AR[PED" Export-Import d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Zalik 10 B, za privremenog ste~ajnog upravnika imenuje se Hujdur Atif, dipl. oec. iz Mostara. 

Privremeni ste~ajni upravnik ima sva prava iz obaveze iz ~lana 16. Zakona o ste~ajnom postupku i naro~ito je du`an: 

Privremeni ste~ajni upravnik je du`an podnijeti svoj izvje{taj ovom Sudu u roku od 30 dana od dana dono{enja ovog Rje{enja, u kojem }e izvijestiti Sud o preduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju. 

Privremeno se obustavljaju sva prinudna izvr{enja pokrenuta protiv naprijed navedenog Dru{tva, izlu~na i razlu~na prava povjerioci ne mogu ostvariti u prethodnom postupku. 

Auto-transportno i trgovinsko preduze}e "JA[AR[PED" Export-Import d.o.o. Mostar, kao ste~ajni du`nik ne smije vr{iti nikakva raspolaganja imovinom, bez saglasnosti ste~ajnog suda. 

Pozivaju se svi povjerioci da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja saop{te koje }e mjere osiguranja zahtijevati na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. 

Oglas o postavljenju privremenog ste~ajnog upravnika i odre|enim mjerama osiguranja iz ovoga Rje{enja objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 


Broj 58 0 St 053204 09 St
8. oktobra 2009. godine
Mostar 


(so-1677/09) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Daje se saglasnost za glavnu diobu i zakazuje ro~i{te u ste~ajnom postupku nad ste~ajnim du`nikom Privredno dru{tvo za turizam, ugostiteljstvo, proizvodnju i promet "ZVE^AJ" d.o.o. Te{anj, za dan 4. 11. 2009. godine u 11 sati na koje se pozivaju povjerioci i ste~ajni upravnik. 

Ukupno prijavljena potra`ivanja iznose 922.099,99 KM, a priznata potra`ivanja iznose 881.547,05 KM. U prvoj, drugoj, tre}oj i ~etvrtoj djelimi~noj diobi ukupno je ispla}eno 873.338,51 KM, ~ime su povjerioci namireni u procentu 95%. 

Ste~ajni upravnik }e na ro~i{tu za glavnu diobu polo`iti zavr{ni ra~un i podnijeti izvje{taj. 

Ujedno se upozoravaju povjerioci da su ispla}ena sredstva prve, druge, tre}e i ~etvrte djelimi~ne diobe, ujedno i raspored za glavnu diobu prilikom koje ne}e biti dodatnih isplata zbog nedostatka ste~ajne mase. 


Broj St-37/04
1. oktobra 2009. godine
Zenica 


(so-1692/09) 


Op}inski sud u Biha}u, postupaju}i po ste~ajnom sudiji Fikreta Had`i}, povodom prijedloga za otvaranje ste~ajnog postupka nad imovinom du`nika Behar-Prevoz D.o.o iz Bosanske Krupe, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

1.    Za privremenog ste~ajnog upravnika u privrednom dru{tvu DOO "BEHAR-PREVOZ" iz Bosanske Krupe imenuje se Asim Be}iragi}, dipl. ekonomista. 

Privremeni ste~ajni upravnik }e: 

    Privremeni ste~ajni upravnik je du`an podnijeti svoj izvje{taj ovom Sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rje{enja, u kojem }e izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju. 

2.    Ovo se Rje{enje objavljuje u "Slu`benim novinama Federacije BiH", te se povjerioci pozivaju da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja saop}e koje }e mjere osiguranja na predmetima ste~ajnog du`nika oni zahtijevati. 

3.    Zakazuje se ro~i{te radi naknadnog saslu{anja ste~ajnog du`nika za dan 7. 12. 2009. u 12,00 sati u zgradi ovog Suda, III sprat, soba br. 45, na koji se poziva dostavom ovog Rje{enja. 


Broj 17 0 St 009035 09 St
2. oktobra 2009. godine
Biha} 


(so-1694/09) 


Op}inski sud u Biha}u, postupaju}i po ste~ajnom sudiji Fikreta Had`i}, povodom prijedloga za otvaranje ste~ajnog postupka nad imovinom du`nika Duhan D.o.o. Klju~, iz Klju~a, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

1.    Za privremenog ste~ajnog upravnika u privrednom dru{tvu DOO DUHAN iz Klju~a imenuje se Dervi{i} Nijaz, dipl. ekonomista. 

Privremeni ste~ajni upravnik }e: 

    Privremeni ste~ajni upravnik je du`an podnijeti svoj izvje{taj ovom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rje{enja, u kojem }e izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju. 

2.    Ovo se Rje{enje objavljuje u "Slu`benim novinama Federacije BiH", te se povjerioci pozivaju da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja saop}e koje }e mjere osiguranja na predmetima ste~ajnog du`nika oni zahtijevati. 

3.    Zakazuje se ro~i{te radi saslu{anja ste~ajnog du`nika za dan 7. 12. 2009. godine u 11,00 sati u zgradi ovog Suda, III sprat, soba br. 45, na koji se poziva dostavom ovog Rje{enja. 


Broj 17 0 St 008907 09 St
2. oktobra 2009. godine
Biha} 


(so-1695/09) 


Op}inski sud u Biha}u, postupaju}i po ste~ajnom sudiji Fikreta Had`i}, povodom prijedloga za otvaranje ste~ajnog postupka nad imovinom du`nika Eni Comerc D.o.o. Biha}, iz Biha}a, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

1.    Za privremenog ste~ajnog upravnika u privrednom dru{tvu ENI COMERC D.o.o. Biha}, imenuje se Red`i} Hasan, dipl. ekonomista. 

Privremeni ste~ajni upravnik }e: 

    Privremeni ste~ajni upravnik je du`an podnijeti svoj izvje{taj ovom Sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rje{enja, u kojem }e izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju. 

2.    Ovo se Rje{enje objavljuje u "Slu`benim novinama Federacije BiH", te se povjerioci pozivaju da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja saop}e koje }e mjere osiguranja na predmetima ste~ajnog du`nika oni zahtijevati. 

3.    Zakazuje se ro~i{te radi saslu{anja ste~ajnog du`nika za dan 7. 12. 2009. u 09,00 sati u zgradi ovog Suda, III sprat, soba br. 45, na koji se poziva dostavom ovog Rje{enja. 


Broj 17 0 St 009443 09 St
2. oktobra 2009. godine
Biha} 


(so-1698/09) 


Op}inski sud u Mostaru, likvidacijski sudija Divna Bo{njak, u likvidacijskom postupku nad pravnom osobom "APOLONIA 2" DOO Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Blajbur{kih `rtava 100, na ro~i{tu odr`anom dana 25. 9. 2009. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

1.    Prima se na znanje izjava zak. zast. predlagatelja o povla~enju prijedloga za pokretanje likvidacijskog postupka nad pravnom osobom "APOLONIA 2" DOO Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Blajbur{kih `rtava 100. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Milka Musa iz Mostara, Zagreba~ka 2. 

3.    Po pravomo}nosti ovog Rje{enja ima se brisati zabilje{ka o pokretanju postupka likvidacije iz Registra Op}inskog suda Mostar, upisana u registarski mati~ni broj subjekta upisa 1-11047 u Rje{enju br. Tt-431/03 od 4. 7. 2003. godine. 


Broj 58 0 L 044500 08 L
28. rujna 2009. godine
Mostar 


(so-2819/08) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Odbija se prijedlog za provo|enje ste~ajnog postupka nad privrednim subjektom Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "RENI" d.o.o. Visoko, zbog nepostojanja ste~ajne mase, te se nala`e brisanje ovog privrednog dru{tva iz sudskog registra zavedenog pod reg. ul. 1-8751, a po pravosna`nosti ovog Rje{enja. 


Broj 43 0 St 025095 09 St
18. septembra 2009. godine
Zenica 


(so-2820/08) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "BITSOFT" Privredno dru{tvo za projektovanje, proizvodnju, in`injering ra~unarskih i informacionih sistema d.o.o. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 12, na ro~i{tu odr`anom dana 2. 10. 2009. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "BITSOFT" Privredno dru{tvo za projektovanje, proizvodnju, in`injering ra~unarskih i informacionih sistema d.o.o. Sarajevo, Vilsonovo {etali{te 12. 

2.    Za likvidatora se imenuje advokat Adina Buzurovi}. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-5567, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 65 0 L 111572 09 L
2. oktobra 2009. godine
Sarajevo 


(O-782/09) 


Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem MINE ACTION SERVICES LIMITED Privredno dru{tvo za uslu`ne djelatnosti d.o.o. Sarajevo, Juki}eva 116. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Nikolija Grbi}, advokat iz Sarajeva. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 1-23859, a po Rje{enju broj 65 0 L 035789 08 L od 14. 8. 2009. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 65 0 L 035789 08 L
6. oktobra 2009. godine
Sarajevo 


(O-783/09) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem ,,QUALITAS" Centar za edukaciju i kvalitet d.o.o Sarajevo, Salke Lagumd`ije 13, na ro~i{tu odr`anom dana 25. 9. 2009. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "QUALITAS" Centar za edukaciju i kvalitet d.o.o. Sarajevo, Salke Lagumd`ije 13. 

2.    Za likvidatora se imenuje Munib Tahirovi}, Antuna Hangija 15/2. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-24515, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 65 0 L 110761 09 L
25. septembra 2009. godine
Sarajevo 


(O-787/09) 


Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem BOD DOO za konsalting i usluge Sarajevo, Mehmeda Kantard`i}a 3. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora advokat Mehmed Spaho. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 65-01-0161-07, a po Rje{enju broj 65 0 L 064212 08 L od 17. 8. 2009. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 65 0 L 064212 08 L
6. oktobra 2009. godine
Sarajevo 


(O-790/09) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom DOO za proizvodnju, promet i usluge ,,LL" @ivinice, G. @ivinice, Lu}i}i bb, donio je dana 6. 10. 2009. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom DOO za proizvodnju, promet i usluge "LL" @ivinice, G. @ivinice, Lu}i}i bb, sa danom 6. 10. 2009. godine u 12,00 sati. 

Za likvidatora imenuje se Lu}i} Luka, sin Stjepana iz Gornjih @ivinica, @ivini~kih sokolova 372. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 24. 12. 2009. godine, sa po~etkom u 08,30 sati. 


Broj 032-0-L-08-000 092
6. oktobra 2009. godine
Tuzla 


(so-2824/08) 


Op}inski sud u Tuzli objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "POTOK-PROM" dru{tvo za promet, proizvodnju i usluge d.o.o. Cage - Srebrenik, sa danom 6. 10. 2009. godine. 

Za likvidatora se imenuje ]osi} Zlatka, Duboki Potok bb, Srebrenik. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan utorak, 1. 12. 2009. godine, sa po~etkom u 09,00 sati. 


Broj 032-0-L-09-000 012
6. oktobra 2009. godine
Tuzla 


(so-2825/08) 


Op}inski sud u Mostaru, ste~ajni sudija Angela Pu{i}, u ste~ajnom postupku nad JP "Zavod za urbanizam Grada Mostara", sa potpunom odgovorno{}u, sa sjedi{tem u Mostaru, Bra}e Feji}a 51, na ro~i{tu vezano za uslove za otvaranje ste~ajnog postupka, odr`anog dana 5. 10. 2009. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

1.    Otvara se ste~ajni postupak nad imovinom pravnog lica JP "Zavod za urbanizam Grada Mostara", sa potpunom odgovorno{}u, sa sjedi{tem u Mostaru, Bra}e Feji}a 51. 

2.    Za ste~ajnog upravnika imenuje se Leto Ismet, dipl. ecc. iz Mostara, Tekija 26. 

3.    Kao vrijeme otvaranja ste~ajnog postupka utvr|uje se 5. 10. 2009. godine u 12,00 sati. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa prijave svoja potra`ivanja Sudu u dva primjerka, sa dokazima, pozivom na broj 58 0 St 048762 08 St. 

4.    Uz prijavu du`nost je prilo`iti dokaz o upla}enoj taksi na prijavu potra`ivanja koja se pla}a u iznosu od 0,9% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 90,00 KM, niti ve}a od 9.000,00 KM. 

5.    Taksa se ima uplatiti na ra~un Suda broj 330002200005953 - vrsta prihoda 722221 kod UniCredit Bank d.d. Mostar. 

6.    Pozivaju se du`nici ste~ajnog du`nika da svoje dugove prema ste~ajnom du`niku izmire bez odlaganja. 

7.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste~ajnog upravnika koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. 

8.    Odre|uje se upis zabilje`be o otvaranju ste~ajnog postupka u Registru ovog Suda na mati~nom registarskom broju subjekta upisa. 

9.    Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka ima se objaviti odmah danas na oglasnoj tabli ovog Suda, a isti se ima dostaviti "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

10.    Zakazuje se ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja za dan srijeda, 23. 12. 2009. godine u 13,00 sati, u uredu suca br. 207, II kat. 

Istovremeno }e se odr`ati i izvje{tajno ro~i{te. 


Broj 58 0 St 048762 08 St
5. listopada 2009. godine
Mostar 


(so-2826/08) PE^ATI - [TAMBILJI 

Ogla{ava se neva`e}im pe~at firme "TERMOVENT" @IVINICE d.o.o. za zavr{ne radove u gra|evinarstvu. Pe~at je bio u sivom (omotu) okruglog oblika, promjera R-18 cm. U sredini pe~ata pi{e "TERMOVENT" @IVINICE, a u rubnom dijelu pe~ata pi{e d.o.o. za zavr{ne radove u gra|evinarstvu. 

(so-1623/09) USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-E-09-000 121, po zahtjevu Kaplan Lejle, k}i Alije, zastupane po punomo}niku Pjano Zuferu, advokatu iz Gora`da, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.l. br. 7/02 K.O. Gora`de II, ozna~ene kao k.~. 1630 zv. Bare, ku}a i zgrada 59 m2, dvori{te 242 m2; k.~. 1631 zv. Bare, njiva 3. klase 205 m2 i vo}njak 2. klase 162 m2; k.~. 1632 zv. Bare, njiva 3. klase 1200 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik nekretnine upisane u P.l. 7/02 K.O. Gora`de II je Aleta ro|. Efendi} D`emila, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 045-0-DN-E-09-000 121
28. septembra 2009. godine
Gora`de 


(so-1600/09-F) 


Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04, Op}inski sud Zavidovi}i 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN:09-000539, po zahtjevu Budimir Drage, sin Ivana iz Mlado{evice, op}ina @ep~e, zastupan po advokatu D`evadu Hrnji}u iz @ep~a, Zelena pijaca 5, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovnim listovima br. i to u PL: br. 60/07 k.o. Mlado{evica: 

k~. br. 958 - Gajevi njiva u povr{ini od 3050 m2 i njiva u povr{ini od 5686 m2, 

k~. br. 960 - Gajevi njiva u povr{ini od 444 m2, 

k~. br. 961 - Gajevi njiva u povr{ini od 137 m2, 

k~. br. 962 - Gajevi njiva u povr{ini od 754 m2, 

k~. br. 965/1 - Gajevi vo}njak u povr{ini od 4220 m2, 

k~. br. 965/2 - Gajevi vo}njak u povr{ini od 272 m2, 

k~. br. 967 - Gajevi vo}njak u povr{ini od 681 m2, 

k~. br. 968/1 - Gajevi njiva u povr{ini od 10993 m2, 

k~. br. 968/2 - Gornja njiva u povr{ini od 6852 m2, 

k~. br. 969 - Gajevi vo}njak u povr{ini od 321 m2, 

k~. br. 970 - Gajevi vo}njak u povr{ini od 451 m2, 

k~. br. l072 - Zalo`nica njiva u povr{ini od 4791 m2 i njiva od 2779 m2 i njiva od 2936 m2, upisano u katastru kao posjed Budimir Drago, sin Ivana sa dijelom 1/1, i 

br. i to u PL: br. 506/02 k.o. Mlado{evica i to: 

k~. br. 959 - Gajevi ku}a i zgrada u povr{ini od 844 m2, dvori{te od 500 m2 i pa{njak od 1788 m2, 

upisano u katastru kao posjed Budimir Drago, sin Ivana sa dijelom 1/1. 

Prema podacima iz katastra korisnik i posjednik gore navedenih nekretnina je Budimir Drago, sin Ive iz Mlado{evice, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 042-0-Dn-09-000 539
29. septembra 2009. godine
Maglaj 


(so-1632/09-F) 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj, 19/03 i 54/04), Op}inski sud Bosanska Krupa 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu, po zahtjevu "KIB BANKA" d.d. Velika Kladu{a Filijala Bosanska Krupa, koju zastupa po punomo}i D`aji} Zaim, adv. iz Bosanske Krupe, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovni list broj 728-NOV, katastarska op}ina Bosanska Krupa, na ime DOO "UNA-OM" Bosanska Krupa, ozna~ene sa: 

Katastarska ~estica broj 7/77-120 "STARA IVERICA" neplodno povr{ine 1088 m2, "KOMPRESORSKA STANICA" neplodno povr{ine 108 m2, "1/2 TRAFO STANICE" neplodno povr{ine 60 m2, "SKLADI[TE IVERICE" neplodno povr{ine 1155 m2, "ME\U PROSTOR" neplodno povr{ine 210 m2, "OTKRIVENA NASTRE[NICA" neplodno povr{ine 105 m2, "PILANA" neplodno povr{ine 2374 m2, "KOTLOVNlCA" neplodno povr{ine 446 m2, "STARA KOTLOVNICA" neplodno povr{ine 450 m2, "PARIONICE" neplodno povr{ine 534 m2, "SILOSI" neplodno povr{ine 91 m2, "PLAC I SLAGALI[TE STARE PILANE" neplodno povr{ine 23994 m2. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 18-0-Dn-000244-09
5. oktobra 2009. godine
Bosanska Krupa 


(so-1642/09-F) 


Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva @ivka Leko, sina Ante, iz [irokog Brijega, zastupanog po punomo}niku Dinku Nenadi}u, odvjetniku iz [irokog Brijega, radi novog uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu javno 

NAJAVLJUJE 

- Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine ozna~ene kao: k.~. 169/1, zvana "Oraj" u naravi ek. dvori{te povr{ine 160 m2, k.~. 171, u naravi privredna zgrada povr{ine 613 m2 i ekonomsko dvori{te povr. 1218 m2, k.~. 172/1, zvana "Oraj" u naravi gra|evno zemlji{te povr{ine 1831 m2 i k.~. 173/1, zvana "Oraj" u naravi prilazni put povr{ine 180 m2, koje nekretnine su upisane u posjedovnim listovima broj 171, 571, 572, k.o. Mokro po novom premjeru, na ime @ivka Leko, za cijelo 1/1 posjeda, kod Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Katastar Op}ine [iroki Brijeg. 

- Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e se produ`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza. 

- Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~iti sukladno dokazima ~l. 64. ZZK. 


Broj Dn 670/09
18. rujna 2009. godine
[iroki Brijeg 


(so-1662/09-F) 


Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva Stipe Kvesi}a, iz [irokog Brijega, G. Mami}i bb, radi novog uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu javno 

NAJAVLJUJE 

- Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretninu ozna~enu kao: k.~. 3387/6, zvana "Visoka Glavica", u naravi {uma povr{ine 2140 m2, upisana u Posjedovnom listu 734 k.o. Ljuboti}i, po novom premjeru na ime podnositelja zahtjeva s 1/1, kod Slu`be za geodetske, imovinsko-pravne poslove i Katastar Op}ine [iroki Brijeg. 

- Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e se produ`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza. 

- Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~iti sukladno dokazima ~l. 64. ZZK. 


Broj Dn 646/09
14. rujna 2009. godine
[iroki Brijeg 


(so-1664/09-F) 


Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva Ivana ]avara, iz [irokog Brijega, Kne{polje 150, radi novog uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu javno 

NAJAVLJUJE 

- Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine ozna~ene kao: k.~. 518/1, zvana "Metiljevac", u naravi pa{njak povr{ine 380 m2, k.~. 856, zvana "Gornji Dolac", u naravi njiva povr{ine 803 m2, k.~. 857/2, zvana "Gornji Dolac", u naravi {uma povr{ine 7605 m2, k.~. 859/1, u naravi ku}a povr{ine 111 m2, dvori{te 510 m2 i njiva 342 m2, k.~. 860/1, zvana "Gornji Dolac", u naravi vo}njak povr{ine 270 m2, k.~. 999, zvana "Solokovac", u naravi vrt povr{ine 241 m2, k.~. 1096, zvana "Njivetina", u naravi njiva povr{ine 58 m2, k.~. 2314, zvana "Njivetina", u naravi njiva povr{ine 1437 m2, k.~. 2412, zvana "Gornja Torina", u naravi njiva povr{ine 1820 m2, sve upisane u Posjedovnom listu broj 758 k.o. Kne{polje, po novom premjeru, na ime podnositelja zahtjeva s 1/1, kod Slu`be za geodetske, imovinsko-pravne poslove i Katastar Op}ine [iroki Brijeg. 

- Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e se produ`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza. 

- Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~iti sukladno dokazima ~l. 64. ZZK. 


Broj Dn 658/09
14. rujna 2009. godine
[iroki Brijeg 


(so-1665/09-G) 


Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva Ivana ]avara, iz [irokog Brijega, Kne{polje 150, radi novog uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu javno 

NAJAVLJUJE 

- Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine ozna~ene kao: k.~. 518/1, zvana "Metiljevac", u naravi pa{njak povr{ine 380 m2, k.~. 856, zvana "Gornji Dolac", u naravi njiva povr{ine 803 m2, k.~. 857/2, zvana "Gornji Dolac", u naravi {uma povr{ine 7605 m2, k.~. 859/1, u naravi ku}a povr{ine 111 m2, dvori{te 510 m2 i njiva 342 m2, k.~. 860/1, zvana "Gornji Dolac", u naravi vo}njak povr{ine 270 m2, k.~. 999, zvana "Solokovac", u naravi vrt povr{ine 241 m2, k.~. 1096, zvana "Njivetina", u naravi njiva povr{ine 58 m2, k.~. 2314, zvana "Njivetina", u naravi njiva povr{ine 1437 m2, k.~. 2412, zvana "Gornja Torina", u naravi njiva povr{ine 1820 m2, sve upisane u Posjedovnom listu broj 758 k.o. Kne{polje, po novom premjeru, na ime podnositelja zahtjeva s 1/1, kod Slu`be za geodetske, imovinsko-pravne poslove i Katastar Op}ine [iroki Brijeg. 

- Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e se produ`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza. 

- Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~iti sukladno dokazima ~l. 64. ZZK. 


Broj Dn 658/09
14. rujna 2009. godine
[iroki Brijeg 


(so-1666/09-F) 


Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-09-000113, po zahtjevu Katice Sinanovi}, k}i Mate iz Golije{nice, op}ina @ep~e, u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u Posjedovni list broj 298, katastarske op}ine Golije{nica, ozna~ene sa katastarska ~estica broj 29/17, naziva parcele: "Donje Pirevi{te"; kulture: ku}a i zgrada povr{ine 96 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i livada 2. klase, povr{ine 1404 m2. 

Kao posjednik navedenih nekretnina upisana je Katica Sinanovi}, k}i Mate iz Golije{nice, sa dijelom posjeda 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu postoje}ih dokaza. 


Broj 044-0-Dn-09-000113
2. listopada 2009. godine
@ep~e 


(so-1681/09-F) 


Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-08-000061, po zahtjevu PTUD "Kolodvor" d.o.o. @ep~e, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Posjedovni list broj 1922, katastarska op}ina @ep~e-van, ozna~ene sa: 

- katastarska ~estica broj 99/4 naziv parcele "Lug" kulture njiva 4. klase povr{ine 542 m2, 

- katastarska ~estica broj 99/5 naziv parcele "Lug" kulture njiva 4. klase povr{ine 420 m2, 

- katastarska ~estica broj 101/3 naziv parcele "Rosulja" kulture njiva 3. klase povr{ine 1310 m2, 

- katastarska ~estica broj 101/7 naziv parcele "Rosulja" kulture njiva 3. klase povr{ine 390 m2, 

- katastarska ~estica broj 151/10 naziv parcele "Put" kulture prilazni put povr{ine 330 m2, 

- katastarska ~estica broj 202/10 naziv parcele "@elj. pruga" kulture javna `eljeznica povr{ine 420 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je PTUD "Kolodvor" d.o.o. @ep~e, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 044-0-Dn-08-000061
1. oktobra 2009. godine
@ep~e 


(so-2823/08-F) OSTALE OBJAVE 

Op}inski sud u Mostaru, i to sudac Divna Bo{njak, u pravnoj stvari tu`itelja "Melifico" DOO Mostar, Rodo~ bb, Mostar, zastupani po punomo}niku Nenadu Rebac, odvjetniku iz Mostara, protiv tu`enog "Nobilis Vita" d.o.o. Mostar, radi isplate vsp. 13.964,79 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i 

TU@BENI ZAHTJEV 

Du`an je tu`eni na ime duga za isporu~enu robu isplatiti tu`itelju iznos od 13.964,79 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 24. 10. 2005. godine pa do isplate, kao i naknaditi mu tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe. 

Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli Suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. 

Upozorenje: Tu`enik je du`an pod prijetnjom dono{enja presude zbog propu{tanja, najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovoru na tu`bu u dva primjerka. 

Napomena: Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli Suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. 


Broj 58 0 Ps 040177 08 Ps
28. rujna 2009. godine
Mostar 


(so-2818/08) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola serijskog broja BH 1806999, izdata od Odjeljenja za administraciju i podr{ku Ilid`a, koju je koristilo putni~ko motorno vozilo marke "[koda Felicija" - karavan, reg. br. 837-E-384, broj {asije TMBEEA653X0005672, broj motora 2881316, plave boje, vlasni{tvo preduze}a "Dobrinja" d.d. iz Ilid`e, Mala aleja 14, op}ina Ilid`a. 

(O-781/09) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola za vozilo kombi VW T4, registrovano na firmu INTERGROUP DOO SARAJEVO, sa podacima: 

Reg. broj: 214-M-063 

Broj saobra}ajne: BH 2040912 

Broj {asije: WV2ZZZ70ZPH072929 

Broj motora: 1X0 086 950 

Izdata od Policijske uprave: Centar Sarajevo 

(O-784/09) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola izdata od Policijske uprave Novo Sarajevo za MV "WW" kombi: registarske oznake 034-T-390, vlasni{tvo "R.R.S. GRADNJA" d.o.o. Sarajevo. 

Identifikacijski podaci vozila: 

Broj {asije: WV2ZZZ70ZH056741 

Broj saobra}ajne/prometne dozvole: BH 1733688 

Vrsta vozila: teretno vozilo 

Marka: VOLKSWAGEN 

Tip: TRANSPORTER 

Boja: narand`asta 

Vrsta boje: obi~na 

Registarska oznaka: 034-T-390 

Broj registra: 32397 

Broj motora: AAB082588 

Oblik karoserije: otvorena 

Godina proizvodnje: 1993. 

Zapremina: 2370 

(O-785/09) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH3052307, za teretno vozilo Volkswagen T4, boja `uta obi~na, br. {asije WV1ZZZ70ZYH107894, br. motora AJT038227, registarske oznake 704-J-149, izdata od Policijske uprave Ilid`a, na ime GRIZELJ d.d. Sarajevo - Ilid`a. 

(O-786/09) BRISANJE IZ SUDSKOG REGISTRA 


TRAVNIK 

Op}inski sud u Travniku, po slu`benoj du`nosti, objavljuje 

RJE[ENJE
O BRISANJU DRU[TAVA 

Naziv i sjedi{te preduze}a, broj i datum rje{enja i registrarski broj: 

1.    "DVD" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Novi Travnik, Ljudevita Gaja 52/a, br. 051-0-Reg-08-001038 od 29. 1. 2009. godine, reg. br. 1-4596, nakon pripajanja drugom dru{tvu; 

2.    ,,ROBI-KOMERC" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Kiseljak, Zavr{je bb, 051-0-Reg-08-001068 od 7. 1. 2009., reg. br. 1-2531, nakon zaklju~enog likvidacionog postupka; 

3.    Dru{tvo za trgovinu i posredni{tvo "ETNA-A" d.o.o. Travnik, br. 051-0-Reg-09-000045 od 21. 1. 2009., reg. br. 1-5112, nakon zaklju~enog likvidacionog postupka; 

4.    "PRAKTIKER" d.o.o. Donji Vakuf, 14. septembra 104, br. 051-0-Reg-08-001071 od 22. 1. 2009. godine, nakon zaklju~enog likvidacionog postupka; 

5.    Proizvodno trgovinsko preduze}e ,,G-S TRANSPORT" d.o.o. Bugojno, Rostovska bb, br. 051-0-Reg-09-000085 od 9. 2. 2009. godine, nakon zaklju~enog likvidacionog postupka. 


Broj 051-0-Reg-08-001038; 1068; 1071/08; 045 i 85/09
11. februara 2009. godine
Travnik 


(so-1639/09) 


Op}inski sud u Travniku, po slu`benoj du`nosti, na osnovu odredbe ~lana 385. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03 i 68/05), donio je 

RJE[ENJE
O PRESTANKU PREDUZE]A 

Naziv i sjedi{te preduze}a, broj i datum rje{enja i registarski broj: 

1.    D.j.l. "AS-DURI]" export-import Kiseljak, Bilalovac bb, 051-0-Reg-07-000476 od 28. 3. 2007., reg. br. 1-4217, 

2.    D.j.l. "S-E PROJEKT" Fojnica, Gornja mahala 21, 051-0-Reg-07-000475 od 28. 3. 2007., reg. br. 4216, 

3.    D.j.l. "^UBREN" Kiseljak, Ljetovik-Brnjaci 28, 051-0-Reg-07-000473 od 28. 3. 2007., reg. br. 4214, 

4.    D.j.l. "FOJNICA-COMERC" exp.import Fojnica, Bosanska bb, 051-0-Reg-07-000472 od 28. 3. 2007., reg. 1-4212, 

5.    D.j.l. "NERTEKS" Fojnica, ul. Novo Naselje 2, 051-0-Reg-07-000471 od 28. 3. 2007., reg. br. 4211, 

6.    D.j.l. "NED@AD" exp.import Kiseljak, Hrastovi bb, 051-0-Reg-07-000470 od 28. 3. 2007., reg. br. 1-4210, 

7.    TUP "ME&HAMEL", d.j.l. Kiseljak, ul. 4. jula 8, 051-0-Reg-07-000469 od 28. 3. 2007., reg. 1-4209, 

8.    PUP "GRADIS" Vitez, sa p.o, [o{e Ma`ara 174, 051-0-Reg-07-000468 od 28. 3. 2007., reg. 1-3997, 

9.    TP "BOSS" Travnik sa p.o, M. Tita 215, 051-0-Reg-07-000467 od 28. 3. 2007., reg. br. 1-3978, 

10.    D.j.l. "CI BA" D. Vakuf, Gavranova bb, 051-0-Reg-07-000466 od 28. 3. 2007, reg. 1-3851, 

11.    D.j.l. "GAMA X" Novi Travnik, Kalinska 56/1, 051-0-Reg-07-000461 od 28. 3. 2007. g., reg. br. 1-3729, 

12.    D.j.l. "Z&M" Bugojno, Kova~u{a 2/l, 051-0-Reg-07-000457 od 28. 3. 2007., reg. br.1-3723, 

13.    D.j.l. "SLAP.TRANS" G. Vakuf, Bililo bb, 051-0-Reg-07-000454 od 28. 3. 2007., reg. br. 1 -3717, 

14.    D.j.l. "MIMOZA" Bugojno, Hendek VIII/20, 051-0-Reg-07-000453 od 28. 3. 2007. g., reg. br. 1-3716, 

15.    D.j.l. "SAN Biznis" G. Vakuf, Vrbaska bb, 051-0-Reg-07-000450 od 28. 3. 2007., reg. br. 1-3712, 

16.    D.j.l. "J&B" Gornji Vakuf, Vrbaska bb, 051-0-Reg-07-000449 od 28. 3. 2007., reg. br. 1-3711, 

17.    D.j.l. "PH CONSULTANCY" Travnik, Luka~ka 10, 051-0-Reg-07-000447 od 28. 3. 2007., reg. br. 1-3702, 

18.    D.j.l. "TRI -BRATA" Jajce, Vinac bb, 051-0-Reg-07-000445 od 28. 3. 2007., reg. br. 1-3699, 

19.    D.j.l. "HAD@I]" Jajce, Lupnica 1, Divi~ani, 051-0-Reg-07-000441 od 28. 3. 2007., reg. br. 1-3688, 

20.    D.j.l. "BANJE-ENKO" Busova~a, Klokoti, 051-0-Reg-07-000440 od 28. 3. 2007., reg. br. 1-3687, 

21.    D.j.l. "NOVOGRADNJA" Jajce, Lendi}i 15, 051-0-Reg-07-000438 od 28. 3. 2007., reg. br. 1-3681, 

22.    D.j.l. "PBSZ-TRADE" Novi Travnik, Trg Federacije bb, 051-0-Reg-07-000437 od 28. 3. 2007., reg. br. 1-3680, 

23.    D.j.l. "BOSNIA S&Z TRADE" Bugojno, Polje II/bb, 051-0-Reg-07-000432 od 28. 3. 2007., reg. br. 1-3666, 

24.    D.j.l. "EX TRADE" Bugojno, Jakli~ka 45, 051-0-Reg-07-000431 od 28. 3. 2007. g., reg. br. 1-3663, 

25.    D.j.l. "MAX-COMMERCE" D. Vakuf, Radni~ka 80 , 051-0-Reg-07-000430 od 28. 3. 2007., reg. 1-3661, 

26.    D.j.l. "AJLA" Travnik, Turbe bb, 051-0-Reg-07-000428 od 28. 3. 2007., reg. br. 1-3659, 

27.    D.j.l. "PENEZ" Bugojno, Armije BiH 2b, 051-0-Reg-07-000427 od 28. 3. 2007., reg. br. 1-3652, 

28.    D.j.l. "ZAHIROVI]" Bugojno, Crni~ka 39, 051-0-Reg-07-000426 od 28. 3. 2007., reg. br. 1-3651, 

29.    D.j.l. "MEHAPROM" Vitez, [ljiv~ica bb, 051-0-Reg-07-000425 od 28. 3. 2007., reg. br. 1-3647, 

30.    D.j.l. "DIAKOM" Travnik, Donja mahala, D`erdan IV/2 , 051-0-Reg-07-000 423 od 28. 3. 2007., reg. br. 1-3645, 

31.    D.j.l. "POVOJ" Travnik, Turbe bb, 051-0-Reg-07-000095 od 31. 1. 2007., reg. br. 1-3452, 

32.    PP "MUKA^A [." Fojnica, sa p.o., Plo~ari polje 8, 051-0-Reg-06-002136 od 18. 12. 2006., reg. br. 1-3301, 

33.    D.j.o. "EUROPA-COMMERC" Kre{evo, 051-0-Reg-07-000951 od 30. 4. 2007., reg. br. 1-1674, 

34.    D.j.l. "PERSPEKTIVA" Travnik, Aleja konzula 11, 051-0-Reg-07-002073 od 9. 10. 2007., reg. br. 1-1796, 

35.    DOO "KOLENDA" Nova Bila bb, Travnik, 051-0-Reg-07-003039 od 26. 9. 2007., reg. br. 1-1148, 

36.    PPUP "DOMINANT" sa p.o., Donji Vakuf, ul. Prvog maja 90, 051-0-Reg-07-001986 od 6. 9. 2007., reg. br. 2034, 

37.    PTPUP "GRADITELJ" sa p.o., Vitez, [o{e Ma`ara 131, 051-0-Reg-07-001590 od 10. 9. 2007., reg. br.1-540 i 2479, 

38.    PP "INTER-OMICO" export-imp. D.o.o. Travnik, Donje Puti~evo 108c, 051-0-Reg-07-001535 od 16. 8. 2007., reg. 1-689 , prip. 1-3296, 

39.    PUP "MATO[EVI]" sa p.o. Nova Bila, Podolac bb, 051-o-Reg-07-001569 od 16. 8. 2007., reg. br. 1-496. 

Na zahtjev povjerilaca za potra`ivanja prema du`niku, za koga je doneseno rje{enje o prestanku, podnesen Sudu u pismenom obliku najkasnije 60 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", registarski sud }e pokrenuti postupak likvidacije preduze}a, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim dru{tvima. 


Broj: Registar
25. oktobra 2007. godine
Travnik 


(so-1640/09) 


Op}inski sud u Travniku, po slu`benoj du`nosti, objavljuje 

RJE[ENJE
O BRISANJU DRU[TAVA 

Naziv i sjedi{te preduze}a, broj i datum rje{enja i registrarski broj: 

1.    "GRADAC" d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, transport, proizvodnju, usluge, ugostiteljstvo i turizam Nova Bila br. 051-0-Reg-09-000692 od 29. 9. 2009., reg. br. 1-1109, nakon zaklju~enog likvidacionog postupka; 

2.    Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "STANDARD-FOJNICA" d.o.o. Fojnica, Bosanska bb, br. 051-0-Reg-09-000678 od 29. 9. 2009., reg. br. 1-4848, nakon zaklju~enog likvidacionog postupka; 

3.    Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu "INDIRA F.E" Bugojno, Rostovska 24, br. 051-0-Reg-09-000680 od 29. 9. 2009., reg. br. 1-3436, nakon zaklju~enog likvidacionog postupka; 

4.    Dru{tvo za trgovinu, export-import, konsignaciju i usluge "TRI SESTRE" d.o.o. Fojnica, Partizanska 11, br. 051-0-Reg-09-000679 od 29. 9. 2009., reg. br. 1-3841, nakon zaklju~enog likvidacionog postupka; 

5.    "CAKO" Gospodarsko dru{tvo za promet i usluge d.o.o. Busova~a, Kaonik bb, br. 051-0-Reg-09-000681 od 29. 9. 2009., MBS-51-01-0025-08, nakon zaklju~enog likvidacionog postupka; 

6.    "PROVIDNOST" Gospodarsko dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Vitez, PC-96, br. 051-0-Reg-09-000619 od 4. 9. 2009., reg. br. 1-4170, nakon zaklju~enog likvidacionog postupka; 

7.    ,,KD" Dru{tvo za zanatsku i prometnu djelatnost d.o.o Travnik, Kalibunar bb, br. 051-0-Reg-09-000602 od 17. 8. 2009., reg. br. 1-4114, nakon zaklju~enog likvidacionog postupka. 


Broj 051-0-Reg-09-000602, 619, 679, 681, 692, 678 i 680
2. oktobra 2009. godine
Travnik 


(so-1657/09) 


Op}inski sud u Tuzli upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Utvr|uje se zaklju~enje likvidacije i brisanje subjekta upisa iz sudskog registra za slijede}e subjekte upisa: 

1.    "ASFALTNE DJELATNOSTI" d.o.o. Tuzla, u likvidaciji, Rje{enjem 032-0-Reg-09-001174 od 7. 9. 2009. g. 

2.    "MONG" d.o.o. Sapna, u likvidaciji, Rje{enjem 032-0-Reg-09-001175 od 20. 8. 2009. g. 

3.    "NARPROM" d.o.o. Grada~ac, u likvidaciji, Rje{enjem 032-0-Reg-09-001189 od 21. 8. 2009. g. 

4.    ,,TLT" d.o.o. Tuzla, u likvidaciji, Rje{enjem 032-0-Reg-09-00194 od 7. 9. 2009. g. 

5.    "MORPHEUS" d.o.o. Tuzla, u likvidaciji, Rje{enjem 032-0-Reg-09-001241 od 26. 8. 2009. g. 

6.    "ZANDI" d.o.o. Tuzla, u likvicaciji, Rje{enjem 032-0-Reg-09-001251 od 26. 8. 2009. g. 

7.    "AGRO BEST" d.o.o. Lukavac, u likvidaciji, Rje{enjem 032-0-Reg-09-001257 od 26. 8. 2009. g. 

8.    "SPACE" d.o.o. Tuzla, u likvidaciji, Rje{enjem 032-0-Reg-09-001337 od 17. 9. 2009. g. 


Broj 032-0-Su-09-000008-10
5. oktobra 2009. godine
Tuzla 


(so-1659/09) 


Op}inski sud u Tuzli upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Utvr|uje se prestanak zbog neuskla|ivanja oblika dru{tva, kapitala, firme i statusa sa odredbama Zakona o privrednim dru{tvima; Op}inski sud u Tuzli donio je po slu`benoj du`nosti rje{enja o prestanku i to: 

1.    Rje{enjem br. 032-0-Reg-09-001267 od 14. 9. 2009. godine "A&D @U]O" d.o.o.. Lukavac 

2.    Rje{enjem br. 032-0-Reg-09-001356 od 23. 9. 2009. godine "HERBA-MED" d.j.l. Tuzla 

3.    Rje{enjem br. 032-0-Reg-06-001681 od 31. 10. 2006. godine "KOVA^I]I-KLADANJ" p.p. Kladanj 


Broj 032-0-Reg-09-000007-13
5. oktobra 2009. godine
Tuzla 


(so-1660/09) UPISI U SUDSKI REGISTAR 


ZENICA 

Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "WIeNER" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Visoko, ulica Bra}e Ze~evi} broj 3A, Visoko, objavljuje rje{enje, broj 043-0-Reg-08-002984 od 13.10.2008. godine o registraciji promjena- pove}anje broja osniva~a, pove}anje temeljnog kapitala i pro{irenje djelatnosti u unutra{njem poslovanju Dru{tva 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

"REMIS" dru{tvo za trgovinu na veliko i malo i usluge d.o.o. Visoko, Bosna i Hercegovina, ulica Bra}e Ze~evi} broj 3A, 1-6254 

Zuki} Halim, ulica Bare bb, Visoko, li~na karta: 05DEC6420 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 1612622.5 Upla}eni kapital: 1612622.5 

Zuki} Halim ugovoreni: 200000 procenat: 12.4022% 

"REMIS" dru{tvo za trgovinu na veliko i malo i usluge d.o.o. Visoko ugovoreni: 1412622.5 procenat: 87.5978% 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n.; 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja; 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina; 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka; 01.221 Uzgoj ovaca i koza; 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi 01.240 Uzgoj peradi; 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska; 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja); 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina; 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga; 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge; 02.011 Uzgoj i za{tita {uma; 02.012 Iskori{tavanje {uma; 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma; 05.011 Ulov ribe na moru; 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima; 05.020 Uzgoj ribe; 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta; 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove; 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli; 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta; 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; 20.521 Proizvodnja predmeta od plute; 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala; 22.130 Izdavanje ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja; 22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa; 22.150 Ostala izdava~ka djelatnost; 22.220 [tampanje, d.n.; 22.230 Knjigoveza~ki radovi; 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem; 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem; 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa; 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa; 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa; 25.110 Proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za vozila; 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila; 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume; 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa; 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa; 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa; 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa; 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe; 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe; 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese; 26.640 Proizvodnja maltera; 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda; 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena; 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo; 30.010 Proizvodnja kancelarijskih ma{ina; 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka; 31.100 Proizvodnja elektri~nih motora, generatora i transformatora; 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije; 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n.; 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta; 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine; 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja; 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja; 36.150 Proizvodnja madraca; 36.400 Proizvodnja sportske opreme; 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka; 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n.; 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka; 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e; 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata; 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo; 52.730 Popravak satova i nakita; 52.740 Popravak d.n.; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.102 Hoteli i moteli bez restorana; 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta; 55.212 Planinarski domovi i ku}e; 55.220 Kampovi i logori{ta; 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista; 55.234 Ostali smje{taj, d.n.; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.403 Kafane; 55.510 Kantine; 55.520 Ketering; 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju; 60.220 Taksi prijevoz; 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.221 Usluge u pomorskom saobra}aju; 63.222 Usluge u rije~nom i jezerskom saobra}aju; 63.230 Ostale prate}e djelatnosti u vazdu{nom saobra}aju; 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 64.120 Kurirske djelatnosti, osim djelatnosti javnih po{ta; 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju; 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un; 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 70.310 Agencije za nekretnine; 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika; 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava; 71.230 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima; 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme; 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare; 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n.; 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n.; 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer); 72.210 Izrada softwarea; 72.300 Obrada podataka; 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina; 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti; 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting; 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande; 74.700 ^i{}enje objekata; 74.810 Fotografske usluge; 74.820 Usluge pakovanja; 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti; 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; 92.120 Filmska i videodistribucija; 92.130 Prikazivanje filmova; 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n.; 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta; 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje; 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

Broj 043-0-Reg-08-002984; 13. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-661/08-Z) 


Op}inski sud Zenica za subjekat upisa Tvornica cementa Kakanj, dioni~ko dru{tvo Kakanj, Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj, Selima ef. Merdanovi}a 146, Kakanj, Kakanj, 43-02-0009-08 (stari broj 1-1731), 4218003250008, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-003001 od 13.10.2008. godine o upisu uskla|ivanja djelatnosti dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Tvornica cementa Kakanj, dioni~ko dru{tvo Kakanj, Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj, Selima ef. Merdanovi}a 146, Kakanj, Kakanj, 43-02-0009-08 (stari broj 1-1731), 4218003250008, 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

prema listi dioni~ari, nepoznata, li~na karta: nepoznata 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 94765400 Upla}eni kapital: 94765400 

prema listi dioni~ari ugovoreni: 94765400 procenat: 100% 

prema listi dioni~ari klasa: A vrijednost po dionici: 10 ukupno: 94765400 

ZASTUPNICI 

Obralija Zehra, adresa: Zgo{}anska P+4+M, Kakanj , li~na karta: 04CUB0446, Izvr{ni direktor za finansijska pitanja, Ovla{tena lica zastupaju Dru{tvo uvijek zajedni~kim potpisima od strane dva ~lana uz ograni~enje da Nadzorni odbor mora prethodno odobriti sve odluke o raspolaganju nov~anim sredstvima i ostalom imovinom Dru{tva iznad iznosa od 5.000.000 KM Neimarlija Izudin, adresa: ]ati}i br. 38, Kakanj, li~na karta: 04CUB3632, Izvr{ni direktor za proizvodnju i tehni~ka pitanja, Ovla{tena lica zastupaju Dru{tvo uvijek zajedni~kim potpisima od strane dva ~lana uz ograni~enje da Nadzorni odbor mora prethodno odobriti sve odluke o raspolaganju nov~anim sredstvima i ostalom imovinom Dru{tva iznad iznosa od 5.000.000 KM Muid`a Branimir, adresa: Pula, J.Puljanina br.4., Hrvatska , putna isprava: 002869582 ,datum i mjesto izdavanja putne isprave: 29.05.2006. godine PU Pula, Direktor, Ovla{tena lica zastupaju Dru{tvo uvijek zajedni~kim potpisima od strane dva ~lana uz ograni~enje da Nadzorni odbor mora prethodno odobriti sve odluke o raspolaganju nov~anim sredstvima i ostalom imovinom Dru{tva iznad iznosa od 5.000.000 KM. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU; 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo; 14.121 Va|enje kre~njaka i krede; 14.122 Va|enje sirovog gipsa; 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska; 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n.; 26.510 Proizvodnja cementa; 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe; 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe; 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese; 26.640 Proizvodnja maltera; 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda; 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 55.510 Kantine; 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 73.101 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima iz registrovane djelatnosti. 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: Tvornica cementa Kakanj, dioni~ko dru{tvo Kakanj-Podru`nica Banja Luka 

Poreski podbroj: 4218003250032 

Sjedi{te: Lo`ioni~ka bb, Banja Luka, op{tina: Banja Luka 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice u Banja Luci br. l-4247od 19.12.2006. godine 

Djelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Kos Darko, li~na karta: 03GCE4546, Rukovodilac podru`nice, u pravilu nije ovla{ten da u ime i za ra~un osniva~a sti~e prava i preuzima obaveze tj. da zastupa Podru`nicu u pravnom prometu u zemlji, osim ako su mu ta ovla{tenja data odlukom Nadzornog odobra osniva~a. 

Naziv: Tvornica cementa Kakanj, dioni~ko dru{tvo Kakanj-Podru`nica Sarajevo 

Poreski podbroj: 4218003250024 

Sjedi{te: Ul. Halilovi}i bb, Sarajevo, op{tina: Sarajevo 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Sarajevo, broj IV-782/04 od 05.03.2008. godine 

Djelatnost Podru`nice je u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Tursun Bajazid, li~na karta: 03BRC5749, Rukovodilac podru`nice, u pravilu nije ovla{ten da u ime i za ra~un osniva~a sti~e prava i preuzima obaveze tj. da zastupa Podru`nicu u pravnom prometu u zemlji, osim ako su mu ta ovla{tenja data odlukom Nadzornog odobra osniva~a. 

Broj 043-0-Reg-08-003001; 13. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-662/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Proizvodno trgovinsko dru{tvo "BEHARPROMET" d.o.o. @ep~e, "BEHARPROMET" d.o.o. @ep~e, Donja Golubinja bb, @ep~e, @ep~e, 43-01-0348-08 (stari broj 1-8334), 4218027940005, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-003371 od 15.10.2008. godine o upisu uskla|ivanja djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Proizvodno trgovinsko dru{tvo "BEHARPROMET" d.o.o. @ep~e, "BEHARPROMET" d.o.o. @ep~e, Donja Golubinja bb, @ep~e, @ep~e, 43-01-0348-08 (stari broj 1-8334), 4218027940005, 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Hod`i} Velid, Golubinja bb, @ep~e, li~na karta: 05CYB0116 

Valenti} Omer, Ul. Zije Dizdarevi}a br.24, Zenica, li~na karta: 03TCA6070 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 4000 Upla}eni kapital: 4000 

Hod`i} Velid ugovoreni: 2000 procenat: 50% 

Valenti} Omer ugovoreni: 2000 procenat: 50% 

ZASTUPNICI 

Hod`i} Velid, adresa: Golubinja bb, @ep~e, li~na karta: 05CYB0116, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovan djelatnosti. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU; 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo; 14.121 Va|enje kre~njaka i krede; 15.860 Prerada ~aja i kafe; 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka; 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka; 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Tcgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.403 Kafane; 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza; 74.401 Prire|ivanje sajmova; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande; 74.820 Usluge pakovanja; 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti; 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ robe iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-003371; 15. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-663/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Dru{tvo za trgovinu i usluge "GAMA-KOMERC" d.o.o. @ep~e, Papratnica bb, @ep~e objavljuje rje{enje, broj 043-0-Reg-08-003686 od 15.10.2008.godine o registraciji promjena- uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU; 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo; 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska; 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta; 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove; 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli; 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta; 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila; 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa; 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe; 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe; 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata; 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta; 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine; 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja; 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja; 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka; 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka; 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata; 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.403 Kafane; 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 74.401 Prire|ivanje sajmova; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande; 74.810 Fotografske usluge; 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje; 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ robe iz registrirane djelatnosti: 

-Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

-Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-003686; 15. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-664/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Dru{tvo za proizvodnju i preradu drvenih proizvoda "^ULOV" d.o.o. Visoko, "^ULOV" d.o.o. Visoko, Ul. Mehmeda Had`ijahi}a br. 34., Visoko, Visoko, 43-01-0273-08 (stari broj 1-6433), 4218092500004, objavljuje rje{enje broj 043-0-Reg-08-003338 od 02.10.2008. g. o upisu uskla|ivanja djelatnosti dru{tva i promjena adresnih podataka za osniva~a i direktora dru{tva, sa podacima 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo za proizvodnju i preradu drvenih proizvoda "^ULOV" d.o.o. Visoko, "^ULOV" d.o.o. Visoko, Ul. Mehmeda Had`ijahi}a br. 34., Visoko, Visoko, 43-01-0273-08 (stari broj 1-6433), 4218092500004, 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

^ulov Salko, Ul. Muhameda Had`ijahi}a br.34, Visoko, li~na karta: 03DEA1892 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 80500 Upla}eni kapital: 80500 

^ulov Salko ugovoreni: 80500 procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

^ulov Salko, adresa: Ul. Muhameda Had`ijahi}a br.34, Visoko, li~na karta: 03DEA1892, direktor bez ograni~enja ovla{tenja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU; 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta; 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta; 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; 45.420 Ugradnja stolarije; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

uvoz i izvoz roba iz registrovane djelatnosti 

trgovina na veliko prehrambenim proizvodima 

trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-003338; 2. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-665/08-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Enida Had`iomerovi}, odlu~uju}i po prijavi subjekta upisa Proizvodno, transportno i trgovinsko dru{tvo "ZOVKO OIL" d.o.o. @ep~e, Golije{nica bb, @ep~e od 24.04.2008.godine, koju zastupa punomo}nik [i{i} Biljana iz @ep~a, Novo Naselje bb u predmetu upisa u sudski registar promjena lica ovla{tenog za zastupanje Podru`nice "ZOVKO OIL" d.o.o. @ep~e, Podru`nica Gradi{ka, Dositejeva bb, Gradi{ka, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 04.05.2005. godine i broj 68/05 od 07.12.2005.godine), dana 13.05.2008. godine, donosi 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Proizvodno, transportno i trgovinsko dru{tvo "ZOVKO OIL" d.o.o. @ep~e, Golije{nica bb, @ep~e upisane su promjene: promjena lica ovla{tenog za zastupanje Podru`nice "ZOVKO OIL" d.o.o. @ep~e, Podru`nica Gradi{ka, Dositejeva bb, Gradi{ka, pa je subjekat upisa nakon izvr{enih promjena, sa podacima: 

Naziv: Proizvodno, transportno i trgovinsko dru{tvo "ZOVKO OIL" d.o.o. @ep~e-Podru`nica Gradi{ka 

Poreski podbroj: 4218340090691 

Sjedi{te: Dositejeva bb, Gradi{ka, op{tina: Gradi{ka 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Gradi{ka, broj OPU-1152/07 od; 16.08.2007. godine 

Djelatnost podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Doj~inovi} Milo{, li~na karta 04EAA1642 

Direktor Podru`nice, bez ograni~enja. 

Broj 043-0-Reg-08-002110; 13. 5. 2008. godine 

Zenica 

(SR-666/08-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Enida Had`iomerovi}, odlu~uju}i po prijavi subjekta upisa Proizvodno, transportno i trgovinsko dru{tvo "ZOVKO OIL" d.o.o. @ep~e, Golije{nica bb @ep~e od 24.04.2008. godine, koju zastupa punomo}nik [i{i} Biljana iz @ep~a, Novo Naselje bb, u predmetu upisa u sudski registar brisanje Podru`nice "ZOVKO OIL" d.o.o. @ep~e-Podru`nica-Poslovna jedinica Gra~anica, Gra~ani~ka bb, Gra~anica, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 04.05.2005. godine i broj 68/05 od 07.12.2005.godine), dana 08.07.2008. godine, donosi 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Proizvodno, transportno i trgovinsko dru{tvo "ZOVKO OIL" d.o.o. @ep~e, Golije{nica bb, @ep~e upisane su promjene: brisanje Podru`nice "ZOVKO OIL" d.o.o. @ep~e-Podru`nica-Poslovna jedinica Gra~anica, Gra~ani~ka bb, Gra~anica. 

Broj 043-0-Reg-08-002111; 8. 7. 2008. godine 

Zenica 

(SR-667/08-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Enida Had`iomerovi}, odlu~uju}i po prijavi subjekta upisa Proizvodno, transportno i trgovinsko dru{tvo "ZOVKO OIL" d.o.o. @ep~e, Golije{nica bb, @ep~e od 18.04.2008. godine, koju zastupa direktor Dru{tva Peranovi} Dragan iz Zenice, ul. Reisa ^au{evi}a broj 5, u predmetu upisa u sudski registar promjena lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 04.05.2005. godine i broj 68/05 od 07.12.2005. godine), dana 25.04.2008. godine, donosi 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Proizvodno, transportno i trgovinsko dru{tvo "ZOVKO OIL" d.o.o. @ep~e, Golije{nica bb, @ep~e upisane su promjene: promjena lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva, pa je subjekat upisa nakon izvr{enih promjena, sa podacima: 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Peranovi} Dragan, direktor bez ograni~enja. 

Broj 043-0-Reg-08-002031; 25. 4. 2008. godine 

Zenica 

(SR-668/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Dru{tvo "LEBO" d.o.o. Zenica, Ul. Lond`a br. 83, Zenica objavljuje rje{enje, broj 043-0-Reg-08-002343 od 17.10.2008. godine o registraciji osnivanja Dru{tva 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo "LEBO" d.o.o. Zenica, "LEBO" d.o.o. Zenica, Ul. Lond`a br. 83, Zenica, Zenica, 43-01-0357-08, 4218642180002, 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

[pehonja Humbert, Nova Gorica, Vojkova 111, SLOVENIA, putna isprava: P00372180, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 29.05.2002.g. UE Nova Gorica 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 10298467 Upla}eni kapital: 10298467 

[pehonja Humbert ugovoreni: 10298467 procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

[pehonja Humbert, adresa: Nova Gorica, Vojkova 111, SLOVENIA , putna isprava: P00372180, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 29.05.2002.g. UE Nova Gorica, direktor bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU; 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe; 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe; 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese; 26.640 Proizvodnja maltera; 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda; 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena; 27.210 Proizvodnja cijevi od livenog `eljeza; 27.220 Proizvodnja cijevi od ~elika; 27.310 Hladno vu~enje; 27.320 Hladno valjanje uzanih traka; 27.330 Hladno oblikovanje profila; 27.340 Vu~enje `ice; 27.510 Livenje `eljeza; 27.520 Livenje ~elika; 27.530 Livenje lakih metala; 27.540 Livenje ostalih obojenih metala; 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija; 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata; 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala; 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje; 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje; 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha; 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala; 28.520 Op}i mehani~ki radovi; 28.610 Proizvodnja sje~iva; 28.620 Proizvodnja alata; 28.630 Proizvodnja brava i okova; 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika; 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala; 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda; 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga; 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.; 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora; 29.130 Proizvodnja slavina i ventila; 29.140 Proizvodnja le`aja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata; 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za doma}instvo; 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n.; 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila; 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.540 trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Vanjska trgovina uvoz-izvoz proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Broj 043-0-Reg-08-002343; 17. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-669/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa"LINPAC PLASTICS d.o.o Dru{tvo za proizvodnju plasti~nih masa Te{anj Ul. Kra{evo bb (poslovna zgrada DC-a), objavljuje rje{enje broj 043-0-Reg-08-003353 od 15.10.2008. godine o upisu promjena firme i sjedi{ta Dru{tva, promjena podataka za osniva~a, uskla|ivanje djelatnosti, promjena adresnih podataka direktora i promjena firme Podru`nice 1 Banja Luka, sa podacima 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"LINPAC PACKAGING". d.o.o. Te{anj, Dru{tvo za proizvodnju plasti~nih proizvoda, "LINPAC PACKAGING". d.o.o. Te{anj, Industrijska zona Bukva bb, Bukva, Te{anj, 43-01-0292-08 (stari broj 1-8935), 4218412180003, 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

LINPAC Packaging d.o.o. proizvodnja plasti~nih proizvoda Logatec, SLOVENIA, Obrtni{ka ulica 16,1370 Logatec, 1893114000 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 Upla}eni kapital: 2000 

LINPAC Packaging d.o.o. proizvodnja plasti~nih proizvoda Logatec ugovoreni: 2000 procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Medari} Senad, adresa: Krndija TKD 5/10, Te{anj, li~na karta: 04CVA8475, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU; 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa; 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa; 29.530 Proizvodnja ma{ina za industriju hrane, pi}a i duhana; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer); 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea; 72.300 Obrada podataka; 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina; 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim i neprehrambenim proizvodima Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu: 

- Zastupanje stranih firmi. 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: "LINPAC PACKAGING", d.o.o. Te{anj, Dru{tvo za proizvodnju plasti~nih proizvoda -Podru`nica 1, Banja Luka 

Poreski podbroj: 4218412180020 

Sjedi{te: Banja Luka, Ul. Put srpskih branilaca br. 332, Banja Luka, op{tina: Banja Luka 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o promjeni firme "LINPAC PLASTICS-AGOJA" d.o.o. Te{anj-Podru`nica 1 Banja Luka, broj 02/08 od 25.07.2008.g. 

Djelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

[trbac Bla`imir, li~na karta: 03GCB2256 , Rukovodilac podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-003353; 15. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-670/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "TEL TRADE" d.o.o. Te{anj, Kra{evo (zgrada DC-a), Kra{evo, Te{anj objavljuje rje{enje, broj 043-0-Reg-08-003817 od 09.10.2008. godine o registraciji - osnivanje Dru{tva 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"TEL TRADE" d.o.o. Te{anj, "TEL TRADE" d.o.o. Te{anj, Kra{evo (zgrada DC-a), Kra{evo, Te{anj, 43-01-0324-08, 4218641370002, 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Galija{evi} Amir, Krndija 2 TKE, Te{anj, li~na karta: 05CVC2575 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 Upla}eni kapital: 2000 

Galija{evi} Amir ugovoreni: 2000 procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Galija{evi} Emina, adresa: Krndija 2 TKE, Te{anj, li~na karta: 05CVC2576, direktor bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

-Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

-Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-003817; 9. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-671/08-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Ramo Ljevakovi}, odlu~uju}i po prijavi subjekta upisa Komora zdravstvenih tehni~ara Zeni~ko-Dobojskog kantona, Ulica Stjepana Radi}a 4 (zgrada Hotela "Rudar") Zenica od 22.08.2008. godine, koju zastupa Predsjednik Komore Huremovi} Zejna iz Te{nja, Medakovo bb, u predmetu upisa u sudski registar promjena lica ovla{tenog za zastupanj e Komore, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 04.05.2005. godine i broj 68/05 od 07.12.2005. godine), dana 22.08. 2008. godine, donosi 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Komora zdravstvenih tehni~ara Zeni~ko-Dobojskog kantona, Ulica Stjepana Radi}a 4 (zgrada Hotela "Rudar") Zenica upisane su promjene: promjena lica ovla{tenog za zastupanje Komore, pa je subjekat upisa nakon izvr{enih promjena, sa podacima: 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu 

Huremovi} Zejna, predsjednik komore utvr|en Zakonom i Statutom. 

Broj 043-0-Reg-08-002904; 22. 8. 2008. godine 

Zenica 

(SR-672/08-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Enida Had`iomerovi}, odlu~uju}i po prijavi subjekta upisa Dru{tvo za unutra{nju, spoljnutrgovinu, saobra}aj, gra|evinarstvo i usluge "DOKSO"d.o.o. Visoko, Donje Mo{tre bb, Op}ina Visoko od 18.06.2008. godine, koju zastupa Dokso Nihad, direktor Dru{tva, u postupku upisa u sudski registar pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 04.05.2005.g. i broj 68/05 od 07.12.2005.g.), dana 06.08.2008. godine, donos 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Dru{tvo za unutra{nju, spoljnu trgovinu, saobra}aj, gra|evinarstvo i usluge "DOKSO" d.o.o. Visoko, Donje Mo{tre bb, Op}ina Visoko, upisane su promjene:pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva, pa je subjekat upisa nakon izvr{enih promjena, sa podacima: 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 210.114,00 Upla}eni kapital: 210.114,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~ Ugovorni kapital Procenat 

Dokso Nihad 210,114,00 100,00% 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu; 25.110 Proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za vozila; 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila; 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.101 Hoteli i moteli bez restorana; 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju; 60.220 Taksi prijevoz; 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju;60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar terata; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 70.310 Agencije za nekretnine; 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava; 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme; 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n.; 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu u doma}instvu, d.n.; 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande; 74.500 Posredovanje u zapo{ljavanju; 74.600 Istra`ne i za{titne djelatnosti; 74.700 ^i{}enje objekata; 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

uvoz i izvoz roba iz registrovane djelatnosti 

trgovina na veliko prehrambenim proizvodima 

trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-002754; 6. 8. 2008. godine 

Zenica 

(SR-673/08-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Ramo Ljevakovi}, odlu~uju}i po prijavi subjekta upisa Gra|evinsko proizvodno i trgovinsko dru{tvo "AD@I]-ASFALT" d.o.o. @ep~e, Tatarbud`ak bb, Op}ina @ep~e od 19.06.2008. godine, koju zastupa Ad`i} Branko, direktor dru{tva, u postupku upisa u sudski registar pro{irenje i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 04.05.2005.g. i broj 68/05 od 07.12.2005.g.), dana 18.08.2008. godine, donosi 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjektaupisa Gra|evinsko proizvodno i trgovinsko dru{tvo "AD@I]-ASFALT" d.o.o. @ep~e, Tatarbud`ak bb, Op}ina @ep~e, upisane su promjene: pro{irenje i uskla|ivanje 

djelatnosti Dru{tva, pa je subjekat upisa nakon izvr{enih promjena, sa podacima: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu; 14.121 Va|enj e kre~njaka i krede; 14.130 Va|enje {kriljaca; 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska; 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n.; 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta; 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove; 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli; 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta; 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; 20.521 Proizvodnja predmeta od plute; 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala; 23.202 Proizvodnja bitumenskih materijala za krovove i puteve; 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe; 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe; 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese; 26.640 Proizvodnja maltera; 26.650 Proizvodnja vlaknastih za cementiranih proizvoda; 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena; 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo; 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda; 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli ~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju; 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava; 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme; 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti. 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-002764; 18. 8. 2008. godine 

Zenica 

(SR-674/08-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Ramo Ljevakovi}, odlu~uju}i po prijavi subjekta upisa "INSTALLTECH" d.o.o. Zenica, Dru{tvo za izvo|enje instalacionih radova u inozemstvu, Ulica Sarajevska broj 97, Op}ina Zenica od 08.07.2008. godine, koju zastupa Bajramovi} D`ejna, direktor Dru{tva, u postupku upisa u sudski registar promjena lica ovla{tenog za zastupanje-brisanje zamjenika direktora Dru{tva, a na osnovu ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 04.05.2005.g. i broj 68/05 od 07.12.2005.g.), dana 28.08.2008. godine, donosi 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa "INSTALLTECH "d.o.o. Zenica, Dru{tvo za izvo|enje instalacionih radova u inozemstvu, Ulica Sarajevska broj 97.Op}ina Zenica, upisane su promjene: promjena lica ovla{tenog za zastupanje- brisanje zamjenika direktora Dru{tva, pa je subjekat upisa nakon izvr{enih promjena, sa podacima. 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Bajramovi} D`ejna, direktor bez ograni~enja ovla{tenja. 

Broj 043-0-Reg-08-003003; 28. 8. 2008. godine 

Zenica 

(SR-675/08-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Ramo Ljevakovi}, odlu~uju}i po prijavi subjekta upisa "FARO" d.o.o. Zenica, Dru{tvo za trgovinu metalima, transport i usluge u transportu, ul. Stjepana Radi}a 4, Zenica od 28.02.2008. godine, koju zastupa direktor Dru{tva Ma{i} Haris iz Zenice, Ul. Armije BiH bb, u predmetu upisa u sudski registar promjena sjedi{ta Dru{tva, promjena osniva~a Dru{tva i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 04.05.2005. godine i broj 68/05 od 07.12.2005.godine), dana 01.09.2008. godine, donosi 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa FARO" d.o.o. Zenica, Dru{tvo za trgovinu metalima, transport i usluge u transportu, ul. Stjepana Radi}a 4, Zenica upisane su promjene: promjena sjedi{ta Dru{tva, promjena osniva~a Dru{tva i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva, pa je subjekat upisa nakon izvr{enih promjena, sa podacima: 

Firma: "FARO" d.o.o. Zenica, Dru{tvo za trgovinu metalima, transport i usluge u transportu 

Skra}ena oznaka firme: "FARO" d.o.o. Zenica 

Sjedi{te: ul. Sarajevska broj 364 A, Zenica, Zenica 

MBS: 1-8566 

JIB:4218219000006 

Pravni osnov upisa: 

II Aneks ugovora o osnivanju "Faro" d.o.o. Zenica, broj OPU-395/08 od 04.02.2008. godine (Notar Sabira Sarvan-Zenica) 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime Adresa 

Bajramovi} Sabahudin SUZZARA, via don BOSCO 

GIOVANNI n.6, ITALY 

Ma{i} Haris Ulica Armije BiH bb, Zenica 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 395.146,25 

Upla}eni kapital: 395.146,25 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~ Ugovoreni kapital Procenat 

Bajramovi} Sabahudin 39.514,62 10% 

Ma{i} Haris 355.631,63 90% 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e vr{iti i vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom i to: 

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

-Trgovine na veliko prehrambenim i neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: izvo|enje investicionih radova u inostranstvu, usluge me|unarodnog transporta roba i putnika, turisti~ke usluge, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga i druge usluge u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Broj 043-0-Reg-08-000971; 1. 9. 2008. godine 

Zenica 

(SR-676/08-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Enida Had`iomerovi}, odlu~uju}i po prijavi subjekta upisa Proizvodno prometno dru{tvo "NERZZ BE[LAGI]" d.o.o. Visoko, Ozrakovi}i-Industrijska zona bb, Op}ina Visoko od 17.07.2008. godine, koju zastupa Be{lagi} Emir, direktor Dru{tva, u postupku upisa u sudski registar uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 04.05.2005.g. i broj 68/05 od 07.12.2005.g.), dana 19.08.2008. godine, donosi 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Proizvodno prometno dru{tvo "NERZZ BE[LAGI]" d.o.o. Visoko, Ozrakovi}i-Industrijska zonabb, Op}ina Visoko, upisane supromjene: uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva, pa je subjekat upisa nakon izvr{enih promjena, sa podacima: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu; 18.100 Proizvodnj a ko`ne odje}e; 18.210 Proizvodnja radne odje}e; 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri; 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e; 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora; 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna; 19.100 [tavljenje i obrada ko`e; 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda; 19.301 Serijska proizvodnja obu}e; 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama; 23.201 Proizvodnja derivata nafte; 26.510 Proizvodnja cementa; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.102 Hoteli i moteli bez restorana; 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta; 55.212 Planinarski domovi i ku}e; 60.101 Prijevoz putnika i robe; 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati i vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu, i to: IZVOZ I UVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima. 

Usluge u vanjskotrgovinskom pometu su: zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog prometa, zastupanjestranih firmi, me|unarodna {pedicija, me|unarodni transport robe i putnika, usluge u ugostiteljstvu, agencijske usluge, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti dru{tva. 

Broj 043-0-Reg-08-003142; 19. 8. 2008. godine 

Zenica 

(SR-677/08-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Ramo Ljevakovi}, odlu~uju}i po prijavi subjekta upisa Javna ustanova u dr`avnoj svojini Op}a gimnazija "EDHEM MULABDI]"Maglaj, I ulica bb, Maglaj od 12.05.2008. godine, koju zastupa direktor Javne ustanove Musaefendi} Asim iz Maglaja, ^etvrta ulica, u predmetu upisa u sudski registar promjena naziva Javne ustanove i adresnih podataka sjedi{ta Javne ustanove, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 04.05.2005. godine i broj 68/05 od 07.12.2005.godine), dana 28.08.2008. godine, donosi 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Javna ustanova u dr`avnoj svojini Op}a gimnazija "EDHEM MULABDI]" Maglaj, I ulica bb, Maglaj upisane su promjene: primjena naziva Javne ustanove i adresnih podataka sjedi{ta Javne ustanove, pa je subjekat upisa nakon izvr{enih promjena, sa podacima: 

Firma: Javna ustanova Gimnazija "EDHEM MULABDI]" Maglaj 

Skra}ena oznaka firme: Gimnazija Maglaj 

Sjedi{te: Aleja ljiljana broj 50, Maglaj, Maglaj 

MBS: 2-229 

JIB:4218132490007 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o promjeni naziva Javna ustanova Op}a gimnazija "Edhem Mulabdi}", Maglaj u Javna ustanova Gimnazija "Edhem Mulabdi}", Maglaj, broj: 02-05-13069/08 od 09.04.2008. godine. 

Broj 043-0-Reg-08-002296; 28. 8. 2008. godine 

Zenica 

(SR-678/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Dru{tvo za proizvodnju i trgovinu "PREVENT SARAJEVO" d.o.o. Visoko, "PREVENT SARAJEVO" d.o.o. Visoko, ul. Goru{a bb, Visoko, Visoko, 1-7745, 4218023440008, objavljuje Rje{enje broj:043-0-Reg-08-003960 od 23.10.2008.g. o upisu promjene osniva~a Dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo za proizvodnju i trgovinu "PREVENT SARAJEVO" d.o.o. Visoko, "PREVENT SARAJEVO" d.o.o. Visoko, ul.Goru{a bb, Visoko, Visoko, 1-7745, 4218023440008, 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Dru{tvo za ekonomski finansijski i pravni konaslting "Establish" d.o.o.Sarajevo, BOSNIA AND HERZEGOVINA, ul. Bulevar Me{e Selimovi}a 16, Bosna i Hercegovina, 1-22301 

Imamovi} Nihad, Husrefa Red`i}a 21/111, Sarajevo, li~na karta: 03BRB7749 

PREVENT CUTTING d.o.o. Visoko, BOSNIA AND HERZEGOVINA, Topuzovo polje bb, 1-9353 

PREVENT GLOBAL dru`ba za upravljanje, investicije in razvoj d.d., SLOVENIA, 2380 Slovenj Gradec, Kidri~eva 6., 5036488 

PREVENT-HALOG avtokonfekcija d.o.o., SLOVENIA, 2330 Lenart v Slovenskih Goricah, Kidri~eva ulica 14., 5928486 

Smailbegovi} Adnan, Jedileri 7., Sarajevo, li~na karta: 05BMD6460 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 1100000 Upla}eni kapital: 1100000 

Smailbegovi} Adnan ugovoreni: 82500 procenat: 7,5% 

Imamovi} Nihad ugovoreni: 55000 procenat: 5% 

PREVENT-HALOG avtokonfekcija d.o.o. ugovoreni: 495000 procenat: 45% 

PREVENT GLOBAL dru`ba za upravljanje, investicije in razvoj d.d. ugovoreni: 275000 procenat: 25% Dru{tvo za ekonomski finansijski i pravni konaslting "Establish" d.o.o. Sarajevo ugovoreni: 110000 procenat: 10% 

PREVENT CUTTING d.o.o. Visoko ugovoreni: 82500 procenat: 7,5% 

Broj 043-0-Reg-08-003960; 23. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-679/08-Z) 


Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra Preduze}e za trgovinu i usluge - dru{tvo jednog lica "EUROBiH - TRADE" ZENICA, Ul. A.A.Bori}a br.35-C, na osnovu pravosna`nog rje{enja Kantonalnog suda Zenica br. L-57/00 od 19.04.2000. godine. 

Broj U/I-1633/03; 4. 12. 2003. godine 

Zenica 

(SR-680/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "HIFA" d.o.o. Krndija bb-Te{anj, Dru{tvo za trgovinu, uslu`ne i proizvodne djelatnosti, Krndija bb, Te{anj objavljuje rje{enje, broj 043-0-Reg-08-003906 od 21.10.2008. godine o registraciji promjena- osnivanje Podru`nice HIFA" d.o.o. Krndija bb-Te{anj, Dru{tvo za trgovinu, uslu`ne i proizvodne djelatnosti-Podru`nica Visoko, ul. Mule Hod`i}a broj 57, Visoko 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: "HIFA" d.o.o. Krndija bb-Te{anj, Dru{tvo za trgovinu, uslu`ne i proizvodne djelatnosti-Podru`nica Visoko 

Poreski podbroj: 4218015000074 

Sjedi{te: ul. Mule Hod`i}a broj 57, Visoko, op{tina: Visoko 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice u op}ini Visoko, broj OPU-2264/08 od 13.10.2008. godine. 

U okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Pridjev~i} Damir, li~na karta: 04CZB3579, Rukovodilac podru`nice. Uz ograni~enja ovla{tenja do 10.000,00 KM, a preko tog iznosa uz supotpisnika, direktora Dru{tva. 

Broj 043-0-Reg-08-003906; 21. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-681/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa Dru{tvo za industrijski remont i usluge "IRR-E.E." d.o.o. @ep~e, "IRR-E.E." d.o.o. @ep~e, @eljezno polje bb, @ep~e, @ep~e, 43-01-0450-08 (stari broj 1-5647), 4218191070003, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-003477 od 13. 11. 2008. godine o upisu uska|ivanje djelatnosti u unutra{njem i spoljnotrgovinskom prometu Dru{tva, brisanje zamjenika direktora Dru{tva i uskla|ivanje broja li~ne karte za osniva~a i direktora Dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo za industrijski remont i usluge "IRR-E.E." d.o.o. @ep~e, "IRR-E.E." d.o.o. @ep~e, @eljezno polje bb, @ep~e, @ep~e, 43-01-0450-08 (stari broj 1-5647), 4218191070003 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Efendi} Eniz, @eljezno Polje bb, @ep~e, li~na karta: 04CYA1413 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Efendi} Eniz ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Efendi} Eniz, adresa: @eljezno Polje bb, @ep~e, li~na karta: 04CYA1413, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 29.510 Proizvodnja ma{ina za metalurgiju, 29.560 Proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne namjene, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada, 90.030 Sanitarne i druge djelatnosti, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e vr{iti i vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom, i to: 

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima 

(SR-771/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Dru{tvo za trgovinu "UNIPROMEX" d.o.o. Zavidovi}i, "UNIPROMEX" d.o.o. Zavidovi}i, Ali}i bb, Zavidovi}i, Zavidovi}i, 43-01-0479-08 (stari broj 1-2577), 4218140320005, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-002969 

od 21. 11. 2008. godine o upisu pove}anja osnovnog kapitala Dru{tva i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo za trgovinu "UNIPROMEX" d.o.o. Zavidovi}i, "UNIPROMEX" d.o.o. Zavidovi}i, Ali}i bb, Zavidovi}i, Zavidovi}i, 43-01-0479-08 (stari broj 1-2577), 4218140320005 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Muhi} Refik, Ali}i bb, Zavidovi}i, li~na karta: 03DDA0560 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 45000 

Upla}eni kapital: 45000 

Muhi} Refik ugovoreni: 45000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Muhi} Refik, adresa: Ali}i bb, Zavidovi}i, li~na karta: 03DDA0560, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sediarskih i sara~kih proizvoda, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovaju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizivodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-772/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa OP]A POLJOPRIVREDNA ZADRUGA "NEMILA" NEMILA, p.o., Patriotske lige bb, Nemila, Zenica, objavljuje Rje{enje, broj 043-0-Reg-08-001539 od 12. 11. 2008. godine o registraciji promjena - promjena osniva~a Op}e poljoprivredne Zadruge 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ahmetspahi} Ibrahim, Nemila, Nemila, li~na karta: 03CTA2148 

Ahmetspahi} Naidin, Nemila, Nemila, li~na karta: 03CTA9214 

Berilo Almir, Tali}a brdo 13, Zenica, li~na karta: 08CTK9804 

Be~i} Ned`ad, Nemila, Nemila, li~na karta: 04CTG3624 

Dedi} Rahman, Smaji}i, Smaji}i, li~na karta: 03CTC2529 

Drapi} Nezir, Smaji}i, Smaji}i, li~na karta: 04CTF1918 

Fejzi} Nezir, Koli}i, Koli}i, li~na karta: 05CTI0293 

Fejzi} Ramo, Koli}i, Koli}i, li~na karta: 04CTH1509 

Gulami} Vahid, Vukoti}i, Vukoti}i, li~na karta: 03CTA2515 

Halilovi} Tahir, [eri}i, [eri}i, li~na karta: 04CTD7189 

Husejnovi} Hazba, [eri}i, Zenica, li~na karta: 04CTG1605 

Ibrakovi} Sejad, Bistri~ak, Zenica, li~na karta: 05CTI4315 

Imamovi} Almir, Nemila, Nemila, li~na karta: 03CTB8930 

Kahriman Nazif, Starina, Starina, li~na karta: 05CTI2929 . 

Kahriman Sadet, Starina, Starina, li~na karta: 05CTI1488 

Kru{ko Senad, Jastrebac, Zenica, li~na karta: 03CTA0856 

Lu`i} Fuad, Nemila, Nemila, li~na karta: 03CTB7853 

Lu`i} Midhat, Orahovica, Orahovica, li~na karta: 04CTG9375 

Muji~i} Mirsad, Nemila, Nemila, li~na karta: 03CTA0142 

Oki} Dijana, Fra Ljube Hrgi}a 10, Zenica, li~na karta: 04CTC9621 

Pezo Mubera, Lond`a 92, Zenica, li~na karta: 04CTG0133 

Red`i} Hasan, Bistri~ak, Zenica, li~na karta: 03CTB7639 

Red`i} Kasim, [eri}i, [eri}i, li~na karta: 04CTE8608 

Red`i} Miralem, Nemila, Nemila, li~na karta: 04CTF6411 

Re{i} Nihad, [eri}i, [eri}i, li~na karta: 04CTF7622 

Skopljak Kasim, Top~i} Polje, Top~i} Polje, li~na karta: 03CTB4622 

Sulji} Zijad, Nemila, Nemila, li~na karta: - 

Topi} Salih, [eri}i, [eri}i, li~na karta: 04CTD1093 

^ajlakovi} Mehmedalija, Vukoti}i, Vukoti}i, li~na karta: 03CTC0545 

^ajlakovi} Salih, [eri}i, Zenica, li~na karta: 03CTC3453 

^elenka Ahmed, [eri}i, [eri}i, li~na karta: 04CTF6321 

^olakovi} Mirsad, Nemila, Nemila, li~na karta: 04CTE3518 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 8000 

Upla}eni kapital: 8000 

Re{i} Nihad ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Gulami} Vahid ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Topi} Salih ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Halilovi}Tahir ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Be~i} Ned`ad ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

^olakovi} Mirsad ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Fejzi} Ramo ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Fejzi} Nezir ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Skopljak Kasim ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Oki} Dijana ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

^ajlakovi} Mehmedalija ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

^elenka Ahmed ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Red`i} Hasan ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Lu`i} Fuad ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Ahmetspahi} Ibrahim ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Lu`i} Midhat ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Dedi} Rahman ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Red`i} Kasim ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Drapi} Nezir ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Red`i} Miralem ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Sulji} Zijad ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Ahmetspahi} Naidin ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Kru{ko Senad ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Muji~i} Mirsad ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Imamovi} Almir ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Kahriman Sadet ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Ibrakovi}Sejad ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Pezo Mubera ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Kahriman Nazif ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Berilo Almir ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

^ajlakovi} Salih ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

Husejnovi} Hazba ugovoreni: 250 procenat: 3,125% 

(SR-773/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa Gra|evinsko dru{tvo "EMBAS GRAD" Zavidovi}i, d.o.o., "EMBAS GRAD" d.o.o. Zavidovi}i, Titova ulica 15, Zavidovi}i, Zavidovi}i, 43-01-0512-08 (stari broj 1-9228), 4218477550002, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-003454 od 3. 12. 2008. godine o upisu uskla|ivanja djelatnosti Dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Gra|evinsko dru{tvo "EMBAS GRAD" Zavidovi}i, d.o.o., "EMBAS GRAD" d.o.o. Zavidovi}i, Titova ulica 15, Zavidovi}i, Zavidovi}i, 43-01-0512-08 (stari broj 1-9228), 4218477550002 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Bernauer Birgit Agnes, Augsburg, Obstmarkt 9, GERMANY, putna isprava: M 0904723 

Hasan~i} Emin, Pa{in konak bb, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDA2348 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2020 

Upla}eni kapital: 2020 

Hasan~i} Emin ugovoreni: 1000, procenat: 49.505% 

Bernauer Birgit Agnes ugovoreni: 1020, procenat: 50.495% 

ZASTUPNICI 

Hasan~i} Emin, adresa: Pa{in konak bb, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDA2348, direktor, bez ograni~enja ovla{}enja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.510 Proizvodnja cementa, 26.520 Proizvodnja kre~a, 26.530 Proizvodnja gipsa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-774/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "GUMITEHNA-MAHMI]" Dru{tvo za proizvodnju i trgovinu export-import Maglaj, d.o.o., III. ulica 20, Maglaj, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-004122 od 2. 12. 2008. godine o registraciji promjena - uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 27.340 Vu~enje `ice, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.620 Proizvodnja alata, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

-Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

-Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-775/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa Dru{tvo za trgovinu i usluge "[G-GORJE" d.o.o. @ep~e, "[G-GORJE" d.o.o. @ep~e, Donje Ravne bb, @ep~e, @ep~e, 43-01-0345-08 (stari broj 1-8862), 4218404670000, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-003923 od 1. 12. 2008. godine o upisu uskla|ivanja djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa Dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo za trgovinu i usluge "[G-GORJE" d.o.o. @ep~e, "[G-GORJE" d.o.o. @ep~e, Donje Ravne bb, @ep~e, @ep~e, 43-01-0345-08 (stari broj 1-8862), 4218404670000 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Gali} Mirjana, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 033, Hrvatska, putna isprava: 001334054, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 28. 11. 2002. godine 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Gali} Mirjana ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Gali} Mirjana, adresa: Velika Gorica, Trg Kralja Tomislava 033, Hrvatska, putna isprava: 001334054, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 28. 11. 2002. godine, direktor, bez ograni~enja ovla{}enja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ robe iz registrirane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-776/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "GAMON", d.o.o. Visoko, Kralja Tvrtka 25, Visoko, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-004270 od 27. 11. 2008. godine o registraciji promjena - uskla|ivanje djelatnosti i promjena lica ovla{tenih za zastupanje Dru{tva 

ZASTUPNICI 

Limo Jasminka, adresa: Perendina 15, Visoko, li~na karta: 04DEA8135, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 05.020 Uzgoj ribe, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, 17.710 Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa, 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nih proizvoda, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda, 19.301 Serijska proizvodnja obu}e, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.510 Proizvodnja cementa, 26.520 Proizvodnja kre~a, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.740 Popravak, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

-Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

-Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-777/08-Z) 


Op}inski sud Zenica, kod subjekta upisa Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge "MONING" d.o.o. @ep~e, Omladinska 3, @ep~e, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-004314 od 28. 11. 2008. godine o registraciji promjena - pro{irenje djelatnosti i izmjena upisa u vanjskotrgovinskom prometu Dru{tva 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda, 19.301 Serijska proizvodnja obu}e, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 5.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.232 U~eni~ki domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom oposlovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim i neprehrambenim proizvodima 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti kao i izvo|enje investicionih radova u inostranstvu. 

(SR-778/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju, transport, trgovinu i usluge "BAJTARA" d.o.o. Zenica, Prve zeni~ke brigade 9 D, Zenica, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-003832 od 17. 11. 2008. godine o registraciji promjena - promjena sjedi{ta Dru{tva, uskla|ivanje adresnih podataka za osniva~a-ovla{teno lice i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo za proizvodnju, transport, trgovinu i usluge "BAJTARA" d.o.o. Zenica, "BAJTARA" d.o.o. Zenica, Vatrogasni put 1/I/3, Zenica, Zenica, 43-01-0309-08 (stari broj 1-5555), 4218072900006 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Bajtarevi} Nermin, Uzunovi}a put 6A, Zenica, li~na karta: 03CTA7787 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Bajtarevi} Nermin ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Bajtarevi} Nermin, adresa: Uzunovi}a put 6A, Zenica, li~na karta: 03CTA7787, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.730 Popravak satova i nakita, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 61.200 Saobra}aj unutra{njim vodenim putevima, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 80.410 Djelatnost {kola za voza~e. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

- Vanjska trgovina prehrambenim artiklima, uvoz-izvoz, 

- Vanjska trgovina neprehrambenim artiklima, uvoz-izvoz, 

- Usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

(SR-779/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat "ORTOZE" d.o.o. Zenica, Dru{tvo za prozvodnju ortopedskih pomagala, promet i usluge, "ORTOZE" d.o.o. Zenica, Prve zeni~ke brigade 11, Zenica, Zenica, 43-01-0314-08 (stari broj 1-5403), 4218029990000, 4218029990000 objavljuje Rje{enje broj 0433-0-Reg-08-003859 od 1. 12. 2008. godine o upisu uskla|ivanja i pro{irenja djelatnosti Dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"ORTOZE" d.o.o. Zenica, Dru{tvo za prozvodnju ortopedskih pomagala, promet i usluge, "ORTOZE" d.o.o. Zenica, Prve zeni~ke brigade 11, Zenica, Zenica, 43-01-0314-08 (stari broj 1-5403), 4218029990000, 4218029990000 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

[abi} Ned`ad, @eljezni~ka broj 1, Zenica, li~na karta: 04CTD9319 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 101502.9 

Upla}eni kapital: 101502.9 

[abi} Ned`ad ugovoreni: 101502.9, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Kadriba{i} Nedim, adresa: Crkvice 3-L-A, Zenica, li~na karta: 03CTA5797, direktor, bez ograni~enja ovla{}enja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 19.301 Serijska proizvodnja obu}e, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 22.110 Izdavanje knjiga, 22.220 [tampanje, d.n., 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 24.420 Proizvodnja farmaceutskih preparata, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i poliranje, 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 27.330 Hladno oblikovanje profila, 27.340 Vu~enje `ice, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 33.100 Proizvodnja medicinske i hiru{ke opreme i ortopedskih pomagala, 35.430 Proizvodnja invalidskih kolica 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko, parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.740 Popravak, d.n., 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 65.210 Finansijski zakup (lizing), 65.230 Ostalo finansijsko posredovanje, d.n., 67.120 Posredovanje u poslovima s vrijednosnim papirima, 67.130 Pomo}ne djelatnosti u finansijskom posredovanju, d.n., 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 73.202 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u humanisti~kim naukama, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.500 Posredovanje u zapo{ljavanju, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 85.143 Ostali vidovi zdravstvene za{tite, 85.321 Djelatnost organizacija za zbrinjavanje invalida, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti 

Trgovine na veliko prehrambenim i neprehrambenim proizvodima 

Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-780/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu, usluge i zastupanje "PODinol" d.o.o. @ep~e, "PODinol" d.o.o. @ep~e, Orahovica 83, @ep~e, @ep~e, 43-01-0256-08 (stari broj 1-8648), 4218078770007, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-003749 od 28. 11. 2008. godine o upisu uskla|ivanja djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa Dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu, usluge i zastupanje "PODinol" d.o.o. @ep~e, "PODinol" d.o.o. @ep~e, Orahovica 83, @ep~e, @ep~e, 43-01-0256-08 (stari broj 1-8648), 4218078770007 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Gali} Franjo, Orahovica broj 83, @ep~e, li~na karta: 07CYC3553 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Gali} Franjo ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Gali} Marko, adresa: Orahovica bb, @ep~e, li~na karta: 08CYC5413, direktor, bez ograni~enja ovla{}enja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 05.020 Uzgoj ribe, 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enje kre~njaka i krede, 14.130 Va|enje {kriljaca, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.960 Proizvodnja piva, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 19.301 Serijska proizvodnja obu}e, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.150 Ostala izdava~ka djelatnost, 22.220 [tampanje, d.n., 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 25.110 Proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za vozila, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 26.230 Proizvodnja kerami~kih izolatora i izolacionog pribora, 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 27.340 Vu~enje `ice, 27.510 Livenje `eljeza, 27.520 Livenje ~elika, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.130 Proizvodnja slavina i ventila, 29.140 Proizvodnja le`aja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata, 29.220 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za doma}instvo, 29.530 Proizvodnja ma{ina za industriju hrane, pi}a i duhana, 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 35.410 Proizvodnja motocikla, 35.420 Proizvodnja bicikla, 35.430 Proizvodnja invalidskih kolica, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 36.400 Proizvodnja sportske opreme, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.810 Fotografske usluge, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.410 Djelatnost {kola za voza~e, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZV09Z robe iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-781/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat upisa Dru{tvo za proizvodnju i promet obu}e "CHEJWAN" d.o.o. Visoko, "CHEJWAN" d.o.o. Visoko, Dobrinje bb, Visoko, Visoko, 43-01-0231-08 (stari broj 1-6412), 4218186820002, objavljuje Rje{enje o upisu broj 043-0-Reg-08-003728 od 1. 12. 2008. g. o upisu uskla|ivanje djelatnosti, promjena lica ovla{tenih za zastupanje Dru{tva i ispravka podataka u prezimenu osiva~a, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo za proizvodnju i promet obu}e "CHEJWAN" d.o.o. Visoko, "CHEJWAN" d.o.o. Visoko, Dobrinje bb, Visoko, Visoko, 43-01-0231-08 (stari broj 1-6412), 4218186820002 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

]ejvan Husein, Patriotske lige 7, Visoko, li~na karta: 04DEA3372 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

]ejvan Husein ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

]ejvan Amela, adresa: Dobrinje bb, Visoko, li~na karta: 03DEA0220, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

19.301 Serijska proizvodnja obu}e, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vajskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-782/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, za subjekat "INO GRADNJA" d.o.o. @ep~e, in`injering, investicije i nekretnine, "INO GRADNJA" d.o.o. @ep~e, Golije{nica bb, @ep~e, @ep~e, 43-01-0350-08 (stari broj 1-9663), 4218563040009, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-003925 od 1. 12. 2008. godine o upisu uskla|ivanja djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa Dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"INO GRADNJA" d.o.o. @ep~e, in`injering, investicije i nekretnine, "INO GRADNJA" d.o.o. @ep~e, Golije{nica bb, @ep~e, @ep~e 43-01-0350-08 (stari broj 1-9663), 4218563040009 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Mari} Antun, Stockholms, Poliismyndigheten I, SWEDEN, putna isprava: 23038705, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 25. 2. 2002. godine, Stockholms. 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Mari} Antun ugovoreni: 2000 procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Trogrli} Ana, adresa: Ljubna bb, @ep~e, li~na karta: 05CYB1544, direktor dru{tva, bez ograni~enja ovla{}enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 64.200 Telekomunikacije, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ robe iz registrirane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veiko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-783/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "EUROAD Agencija" d.o.o. Dru{tvo za intelektualne, posredni~ke, razvojne i poduzeti~ke usluge Zavidovi}i, M. Tita 15/2, Zavidovi}i, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-003246 od 1. 12. 2008. godine o registraciji promjena - promjena naziva Dru{tva, promjena sjedi{ta Dru{tva, promjena osniva~kih udjela, uskla|ivanje djelatnosti i promjena lica ovla{tenih za zastupanje Dru{tva. 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"EUROAD Agencija" d.o.o. Dru{tvo za intelektualne, posredni~ke, razvojne i poduzeti~ke usluge , "EUROAD Agencija" d.o.o., M. Tita 15, Te{anj, Te{anj, 43-01-0262-08 (stari broj 1-9348), 4218501280003 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Dizdar Enver, Talirovi}a 11, Stari Grad, li~na karta: 03BMA6119 

Hod`i} Ferid, 106 Rue Arnesbach L-9511, Wlitz, Luxemburg, Zavidovi}i, li~na karta: 04DDA7220 

Lorang Jean Victor, 245. Rue de Longwy L-1941 Luxembourg, LUXEMBOURG, putna isprava: 701008464988, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 31. 3. 2003. godine, Luxembourg 

Muki} Semir, 28. Rue L. Van Bethoven L-1224 Luxembourg, LUXEMBOURG, putna isprava: GBN7948, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 5. 04. 2007. g., Ministere des Affaires etrangeres Luxembourg 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Muki} Semir ugovoreni: 1400, procenat: 70% 

Lorang Jean Victor ugovoreni: 200, procenat: 10% 

Dizdar Enver ugovoreni: 200 procenat: 10% 

Hod`i} Ferid ugovoreni: 200 procenat: 10% 

ZASTUPNICI 

Muki} Semir, adresa: 28. Rue L. Van Bethoven L-1224 Luxembourg, LUXEMBOURG , putna isprava: GBN7948, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 5. 4. 2007. g., Ministere des Affaires etrangeres Luxembourg, generalni direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

[ahinovi} Milada, adresa: Vare{ka 8, Sarajevo, li~na karta: 04BMC8903, izvr{ni direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

67.130 Pomo}ne djelatnosti u finansijskom posredovanju, d.n., 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 75.144 Pomo}ne aktivnosti za funkcionisanje vlade na nivou kantona ili regije, 75.146 Pomo}ne aktivnosti za funkcionisanje vlade na lokalnom - op}inskom nivou, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

- Intelektualne usluge, 

- Zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja, 

- Iznala`enje partnera stranih ulaganja, 

- Projekti ekolo{ke za{tite. 

(SR-784/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "EURO-METALI" d.o.o. Dru{tvo za trgovinu i usluge Doboj-Jug, Sarajevska 17, Matuzi}i, Doboj-Jug, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-004269 od 1. 12. 2008. godine o registraciji promjena - pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

"HIFA-OIL" d.o.o. Dru{tvo za promet naftom i naftnim derivatima Te{anj, Bosna i Hercegovina, Krndija bb, 1-8492 Ahmetli} Izudin, Vukovo bb, Te{anj, li~na karta: 08CVD8526 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 390000 

Upla}eni kapital: 390000 

Ahmetli} Izudin ugovoreni: 20000, procenat: 5,1282% 

"HIFA-OIL" d.o.o. Dru{tvo za promet naftom i naftnim derivatima Te{anj ugovoreni: 370000, procenat: 94,8718% 

(SR-785/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa OP]A POLJOPRIVREDNA ZADRUGA "NEMILA" NEMILA, p.o., Patriotske lige bb, Nemila, Zenica, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-001540 od 12. 11. 2008. godine o registraciji promjena - promjena lica ovla{tenog za zastupanje Op}e poljoprivredne Zadruge 

ZASTUPNICI 

Spahi} Jasmin, adresa: Jalijski put 9A, Zenica, li~na karta: 03CTC2913, direktor, bez ograni~enja ovla{}enja 

(SR-786/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "Game World" d.o.o. Dru{tvo za prire|ivanje igara na sre}u na automatima, Te{anj, Muftije Mesuda Smailbegovi}a 6, Te{anj, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-004019 od 6. 11. 2008. godine o registraciji promjena - brisanje Podru`nice "Game World" d.o.o. Dru{tvo za prire|ivanje igara na sre}u na automatima, Te{anj - Podru`nica Tuzla, ZAVNOBiH-a 13, Hotel "TUZLA" d.o.o. Tuzla. 

(SR-787/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-08-003796 od 2. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra "PLUS " Poduze}e za unutra{nju i vanjsku trgovinu na veliko i malo, sa potpunom odgovorno{}u, Papratnica bb, na osnovu pravosna`nog rje{enja Kantonalnog suda Zenica broj U/I-3626/02 od 27. 12. 2002. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 5. 3. 2003. godine, kojim je utvr|en prestanak subjekta upisa, zbog neuskla|ivanja statusa, a na osnovu ~lana 382. Zakona o privrednim dru{tvima. 

(SR-788/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-08-003794 od 2. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Brisanje po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra TRGOVINSKO, PROIZVODNO-USLU@NO DRU[TVO "VO]E-KOMERC" DOO ZENICA, Kanal-Skladi{te "Market-Komerc" d.d. Zenica, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda u Zenici, broj 043-0-L-07-000056 od 18. 6. 2008.godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 26. 9. 2008. godine, kojim se zaklju~uje likvidacioni postupak nad navedenom firmom. 

(SR-789/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-08-003843 od 8. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Brisanje po slu`benoj du`nosti Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "AGROVET" d.o.o. Zavidovi}i, Prvomajska bb, Gradska tr`nica, a na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-L-07-000070 od 21. 8. 2008. godine, kojim se zaklju~uje likvidacioni postupak nad navedenom firmom. 

(SR-790/08-Z) GORA@DE 

Op}inski sud u Gora`du, Rje{enjem broj 045-0-Reg-07-000 056 od 2. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Fejzi} Ekrem - osniva~ dru{tva "EKOPROM" dru{tro sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju metalne i plasti~ne robe, unutra{nju i vanjsku trgovinu Gora`de, dana 25. 7. 2007. godine donio je Odluku broj 01/07 o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva. Na osnovu ove Odluke za direktora Dru{tva u unutra{njem i spoljnotrgovinskom poslovanju, bez ograni~enja u obimu ovla{tenja za zastupanje imenuje se Fejzi} Hajrija iz Parauna - Gora`de. 

Prestaju ovlasti za zastupanje dosada{njeg direktora Dru{tva Fejzi} Ekrema. 

(SR-1/09-G) 


Op}inski sud u Gora`du, po sudiji pojedincu Balti} Radiji, a rje{avaju}i po prijavi "LEPENICA - COMPANY" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za gra|evinarstvo, trgovinu i usluge Gora`de, koju zastupa direktor Lepenica Sinan, u predmetu upisa uskla|ivanja i dopune djelatnosti Dru{tva, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 3. februara 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "LEPENICA - COMPANY" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za gra|evinarstvo, trgovinu i usluge Gora`de upisani su podaci o uskla|ivanju i dopuni djelatnosti Dru{tva. 

Firma: "LEPENICA - COMPANY" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za gra|evinarstvo, trgovinu i usluge Gora`de 

Skra}ena oznaka firme: "LEPENICA - COMPANY" d.o.o. Gora`de 

Sjedi{te: Rabite 47, Gora`de, Gora`de 

MBS: 45-01-0001-09 (stari broj 1-178) 

JIB: 424500314005 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju i dopuni djelatnosti Dru{tva broj OPU 21/09 od 20. 1. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Lepenica Sinan, ul. 16. muslimanske brigade 2, Gora`de, li~na karta: 03AUA1490 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 118.362,70 

Upla}eni kapital: 118.362,70 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Lepenica Sinan 

Ugovoreni kapital: 118.362,70 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Lepenica Sinan, adresa: ul. 16. muslimanske brigade 2, Gora`de, li~na karta: 03AUA1490, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.132 Gajenje vo}a, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti. 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti Dru{tva. 

- Me|unarodni transport roba i usluga. 

- Zastupanje i posredovanje u prometu roba i usluga. 

Broj 045-0-Reg-09-000002 

3. februara 2009. godine 

Gora`de 

(SR-2/09-G) 


Op}inski sud u Gora`du, po sudiji pojedincu Spahi} Ahmedu, a rje{avaju}i po prijavi "Digital art" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu, ra~unarske i srodne aktivnosti Gora`de, koju zastupa direktor Dragolj Emir, u predmetu upisa promjene lica ovla{tenog za zastupanje, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 4. februara 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "Digital art" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovi: ra~unarske i srodne aktivnosti Gora`de upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje. 

Firma: "Digital art" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu, ra~unarske i srodne aktivnosti Gora`de 

Skra}ena oznaka firme: "Digital art" d.o.o. Gora`de 

Sjedi{te: Zaima Imamovi}a 11, Gora`de, Gora`de 

MBS: 1-383 

JIB: 4245049990003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje broj OPU-13/09 od 14. 1. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

Dragolj Amer, Halida Hubjera 4, Gora`de 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Dragolj Amer 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Efendi} Muamer, li~na karta: 03AUA2665, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.200 Savjetovanje i ponuda programske opreme (softwarea), 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinsko poslovanje iz okvira registrovane djelatnosti 

Broj 045-0-Reg-09-000 001 

4. februara 2009. godine 

Gora`de 

(SR-3/09-G) 


Op}inski sud u Gora`du, po sudiji pojedincu Spahi} Ahmedu, a rje{avaju}i po prijavi Javne ustanove Srednja stru~na {kola "D`emal Bijedi}" Gora`de, koju zastupa direktor Safet Begovi}, u predmetu upisa promjene lica ovla{tenog za zastupanje i uskla|ivanju djelatnosti, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 3. februara 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Javna ustanova Srednja stru~na {kola "D`emal Bijedi}" Gora`de upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje i uskla|ivanju djelatnosti. 

Firma: Javna ustanova Srednja stru~na {kola "D`emal Bijedi}" Gora`de 

Skra}ena oznaka firme: JU SS[ "D`emal Bijedi}" Gora`de 

Sjedi{te: Mar{ala Tita 19, Gora`de, Gora`de 

MBS: 2-31 

JIB: 4245033990003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o imenovanju direktora JU SS[ "D`emal Bijedi} Gora`de broj 84/08 od 28. 2. 2008. godine i Odluka o uskla|ivanju djelatnosti 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma: Bosansko-podrinjski kanton Gora`de 

Sjedi{te: BOSNIA AND HERZEGOVINA, Vi{egradska 2a 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 1.449.915,87 

Upla}eni kapital: 1.449.915,87 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Bosansko-podrinjski kanton Gora`de 

Ugovoreni kapital: 1.449.915,87 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu 

Begovi} Safet, Gora`de, li~na karta: 04AUB2321, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

80.220 Tehni~ko i stru~no srednje obrazovanje 

Broj 045-0-Reg-08-000018 

3. februara 2009. godine 

Gora`de 

(SR-4/09-G) 


Op}inski sud u Gora`du, po sudiji pojedincu Spahi} Ahmedu, a rje{avaju}i po prijavi "BEKTO-PRECISA" Dru{tvo sa ograni~enom dogovorno{}u Gora`de, koju zastupa direktor Bekto Enisa, u predmetu upisa ispravke Rje{enja o upisu pove}anja osnovnog kapitala Dru{tva, a na temelju odredbe ~lana 61. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 28. januara 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "BEKTO-PRECISA" Dru{tvo sa ograni~enom dogovorno{}u Gora`de upisani su podaci o ispravci Rje{enja o upisu pove}anja osnovnog kapitala Dru{tva. 

Firma: "BEKTO-PRECISA" Dru{tvo sa ograni~enom dogovorno{}u Gora`de 

Skra}ena oznaka firme: "BEKTO-PRECISA" d.o.o. Gora`de 

Sjedi{te: Ibrahima Popovi}a bb, Gora`de, Gora`de 

MBS: 1-357 

JIB: 4245044170008 

Pravni osnov upisa: 

Ispravka Rje{enja o upisu pove}anja osnovnog kapitala Dru{tva 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

Bekto Rasema, Bezirkshauptmannschaft Gussing 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 21.214.081,57 

Upla}eni kapital: 21.214.081,57 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Bekto Rasema 

Ugovoreni kapital: 21.214.081,57 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Bekto Enisa, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.620 Proizvodnja alata, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- Zaklju~ivanje ugovora o zastupanju stranih preduze}a i prodaje strane i doma}e robe na konsignacionom skladi{tu, 

- Me|unarodni transport robe i putnika ({pedicija), 

- Izvo|enje investicionih radova u inostranstvu. 

Broj 045-0-Reg-09-000004 

28. januara 2009. godine 

Gora`de 

(SR-5/09-G) 


Op}inski sud u Gora`du, po sudiji pojedincu Spahi} Ahmedu, a rje{avaju}i po prijavi Javno komunalno preduze}e "U[]E" d.o.o. Fo~a - Ustikolina, koju zastupa direktor Kanli} Junuz, u predmetu upisa promjene lica ovla{tenog za zastupanje, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 11. februara 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Javno komunalno preduze}e "U[]E" d.o.o. Fo~a - Ustikolina upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje. 

Firma: Javno komunalno preduze}e "U[]E" d.o.o. Fo~a - Ustikolina 

Skra}ena oznaka firme: JKP "U[]E" d.o.o. Fo~a - Ustikolina 

Sjedi{te: Ustikolina bb, Ustikolina, Fo~a 

MBS: 45-05-0001-08 

JIB: 4245058040000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o imenovanju direktora broj OPU 25/2009 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma: OP]INA FO^A - USTIKOLINA 

Sjedi{te: BOSNIA AND HERZEGOWINA, Fo~a, Ustikolina bb 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: OP]INA FO^A - USTIKOLINA 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Kanli} Junuz, adresa: 43. drinske brigade 10/3, Gora`de, li~na karta: 03AUA4748, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 36.620 Proizvodnja metli i ~etki, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 40.300 Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom, 41.000 Sakupljanje, pre~i{}avanje i distribucija vode, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zav{ni radovi, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 51.532 Trgovina ra veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.485 Trgovina na maio cvije}em, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 60.300 Cjevovodni transport, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.700 ^i{}enje objekata, 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada, 90.030 Sanitarne i druge djelatnosti, 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjskotrgovinski promet robom iz okvira registrovane djelatnosti. 

Broj 045-0-Reg-09-000006 

11. februara 2009. godine 

Gora`de 

(SR-6/09-G) 


Op}inski sud u Gora`du, po sudiji pojedincu Spahi} Ahmedu, a rje{avaju}i po prijavi "AUTO SALON" d.o.o. Gora`de, koju zastupa direktor Jamakovi} Jasmin, u predmetu upisa promjene lica ovla{tenog za zastupanje, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 11. februara 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "AUTO SALON" d.o.o. Gora`de upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje. 

Firma: "AUTO SALON" d.o.o. Gora`de 

Skra}ena oznaka firme: "AUTO SALON" d.o.o. Gora`de 

Sjedi{te: Mravinjac bb, Mravinjac, Gora`de 

MBS: 45-01-0013-08 

JIB: 4245058120003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje OPU 75/08 od 19. 12. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Jamakovi} Ramiz, Bogu{i}i bb, Bogu{i}i, li~na karta: 04AUB4844 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 4.000,00 

Upla}eni kapital: 4.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Jamakovi} Ramiz 

Ugovoreni kapital: 4.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Jamakovi} Jasmin, adresa: Mravinjac bb, Gora`de, li~na karta: 04AUB4844, direktor 

bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

34.100 Proizvodnja motornih vozila, 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 35.110 Izgradnja i popravak brodova, 35.120 Izgradnja i popravak ~amaca za odmor i razonodu i sportskih ~amaca, 35.410 Proizvodnja motocikla, 35.420 Proizvodnja bicikla, 35.430 Proizvodnja invalidskih kolica, 35.500 Proizvodnja ostalih saobra}ajnih sredstava, d.n., 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.740 Popravak, d.n., 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina svim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti, 

Usluge u oblasti vanjskotrgovinskog prometa iz okvira registrovane djelatnosti, 

Usluge me|unarodnog transporta roba i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu u drumskom saobra}aju i sl.), 

Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, te konsignaciona prodaja roba, 

Prodaja robe stranog porijekla i robe doma}e proizvodnje, 

Izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH, 

Vr{enje servisnih usluga za odr`avanje uvozne opreme i trajnih dobara za li~nu potro{nju, 

Ugostiteljske i sli~ne usluge. 

Broj 045-0-Reg-09-000008 

11. februara 2009. godine 

Gora`de 

(SR-7/09-G) TRAVNIK 

Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Proizvodno prometno i uslu`no dru{tvo "PALMA" DOO Travnik, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar brisanje Podru`nice Zavidovi}i, osnovane Rje{enjem broj 051-0-Reg-07-002375 od 8. 1. 2008. godine Op}inskog suda Travnik, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 13. 1. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Proizvodno prometno i uslu`no dru{tvo "PALMA" DOO Travnik upisani su podaci o brisanju Podru`nice u Zavidovi}ima, osnovane Rje{enjem broj 051-0-Reg-07-002375 od 8. 1. 2008. godine, kako slijedi: 

Firma: Proizvodno prometno i uslu`no dru{tvo "PALMA" DOO Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "PALMA" DOO TRAVNIK 

Sjedi{te: @itarnica - Objekat C/II, Travnik, Travnik 

MBS: 1-2231 

JIB: 4236051800000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o prestanku sa radom PJ "PALMA" Zavidovi}i i brisanje iz Registra dru{tva broj OPU-5772/08 od 22. 12. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Maktouf Abduladhim, Fatmi} lamela III/35, Travnik, li~na karta: 03DFA2214 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 992.990,00 

Upla}eni kapital: 992.990,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Ugovoreni kapital: Procenat: 

Maktouf Abduladhim 992.990,00 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

]uk Atif, adresa: Bosanska 165, Travnik, li~na karta: 03DFB0977, direktor, bez ograni~enja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n., 36.300 Proizvodnja muzi~kih instrumenata, 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina naveliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.112 Ostali pravni poslovi, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.130 Prikazivanje filmova, 92.200 Radio i televizijske djelatnosti, 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.610 Djelatnost sportskih objekata i stadiona, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vajska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti uvoz-izvoz. Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti uvoz-izvoz. Usluge u vajskotrgovinskom prometu su: me|unarodni transport robe i putnika; me|unarodna {pedicija; skladi{tenje agencijske usluge u transportu; posredovaje i zastupanje u prometu roba i usluga; ugostiteljske i turisti~ke usluge. 

Broj 051-0-Reg-09-000004 

13. januara 2009. godine 

Travnik 

(SR-1/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "VINTEX" Tvornica tekstilnih proizvoda, d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 22. 1. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "VINTEX" Tvornica tekstilnih proizvoda, d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "VINTEX" Tvornica tekstilnih proizvoda, d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 

Skra}ena oznaka firme: "VINTEX" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 

Sjedi{te: Branitelja domovine bb, Gornji Vakuf-Uskoplje, Gornji Vakuf-Uskoplje 

MBS: 51-01-0019-09 (stari broj 1-291) 

JIB: 4236331910005 

Carinski broj: 236331910005 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o promjeni direktora Dru{tva broj 38/08 od 31. 12. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Kartali} Anto, Palo~ bb, Gornji Vakuf-Uskoplje, li~na karta: 08DGB6733 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 1.013.274,52 

Upla}eni kapital: 1.013.274,52 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Ugovoreni kapital: Procenat: 

Kartali} Anto 1.013.274,52 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Kartali} Ivan, adresa: Palo~ki put bb, Gornji Vakuf-Uskoplje, li~na karta: 05DGB1051, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati poslove vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registriranih djelatnosti, a naro~ito: 

- vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ, 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz regiistrirane djelatnosti sukladno odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju, 

- zastupanja stranih tvrtki, 

- prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga (komisioni, kompenzacioni, konsignacioni i lizing poslovi), 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

Broj 051-0-Reg-09-000028 

22. januara 2009. godine 

Travnik 

(SR-2/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Proizvodno, trgovinsko i ugostiteljsko dru{tvo "METABO" d.o.o. Donje Puti}evo, Travnik, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene sjedi{ta Poslovne jedinice br. 2 i promjene naziva Poslovne jedinice br. 2, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 27. 1. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Proizvodno, trgovinsko i ugostiteljsko dru{tvo "METABO" d.o.o. Donje Puti}evo, Travnik, upisani su podaci o promjeni sjedi{ta Poslovne jedinice br. 2 i promjeni naziva Poslovne jedinice br. 2, kako slijedi: 

Firma: Proizvodno, trgovinsko i ugostiteljsko dru{tvo "METABO" d.o.o. Donje Puti}evo, Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "METABO" d.o.o. Donje Puti}evo, Travnik 

Sjedi{te: Donje Puti}evo bb, Puti}evo, Travnik 

MBS: 51-01-0032-09 (stari broj 1-4288) 

JIB: 4236037050006 

Carinski broj: 236037050006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Poslovne jedinice broj 2 Ilid`a - Sarajevo, zbog promjene sjedi{ta Poslovne jedinice br. 2 i promjene naziva Poslovne jedinice broj 2 broj OPU-47/09 od 7. 1. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Topalovi} @eljko, Bosanska 29, Travnik, li~na karta: 05DFD7606 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 152.000,00 

Upla}eni kapital: 152.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Topalovi} @eljko 

Ugovoreni kapital: 152.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Topalovi} @eljko, adresa: Bosanska 29, Travnik, li~na karta: 05DFD7606, osniva~ Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

Babi} Vjekoslav, adresa: Marjanovi}a brdo bb, Travnik, li~na karta: 03DFB0091, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ. 

Dru{tvo }e vr{iti poslove usluge u vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrirane djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskoj politici ("Slu`beni glasnik BiH", br. 7/98), a naro~ito: oblicima uvoza i izvoza robe; zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja; usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti sukladno sa citiranim Zakonom i to: usluge me|unarodnog transporta putnika i robe, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl.; izvo|enje investicionih raodva u inostranstvu i ustupanje tih radova stranom licu u BiH; obavljanje vajskotrgovinskog prometa uslobodnim zonama, te druge usluge iz registrirane djelatnosti poslova vanjskotrgovinskog prometa; zastupanje stranih firmi; ugostiteljske i turisti~ke usluge; te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: Proizvodno, trgovinsko i ugostiteljsko dru{tvo "METABO" d.o.o. Donje Puti}evo Travnik, Podru`nica br. 1 Sanski Most 

Poreski podbroj: 4236037050049 

Sjedi{te: Bulevar 7. korpusa bb, Sanski Most, op{tina: Sanski Most 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br. 1 Sanski Most br. OPU-2557/07 od 10. 12. 2007. 

Djelatnost Podru`nice 

52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i tlelevizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.500 Trgovina rabljenom robom i prodavnicama. 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Babi} Vjekoslav, li~na karta: 03DFB0091, voditelj Poslovnice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnosti 

Naziv: Proizvodno, trgovinsko i ugostiteljsko dru{tvo "METABO" d.o.o., Podru`nica broj 2 - Zenica 

Poreski podbroj: 4236037050057 

Sjedi{te: Zmaja od Bosne 1, Zenica, op{tina: Zenica 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivnaju Poslovne jedinice br. 2 Ilid`a - Sarajevo br. OPU-2557/2007-1 od 10. 12. 2007. godine 

Djelatnost Podru`nice 

52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.500 Trgovina rabljenom robom u prodavnicama. 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Babi} Vjekoslav, li~na karta: 03DFB0091, voditelj Poslovnice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnosti 

Broj 051-0-Reg-09-000024 

27. januara 2009. godine 

Travnik 

(SR-3/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge export-import "TRENDY" d.o.o. Novi Travnik, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar brisanje Poslovne jedinice broj 3 u Visokom, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 22. 1. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge export-import "TRENDY" d.o.o. Novi Travnik upisani su podaci o brisanju Poslovne jedinice broj 3 u Visokom, osnovane Rje{enjem Kantonalnog suda Novi Travnik broj U/I-586/04 od 27. 10. 2004. godine, kako slijedi: 

Firma: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge export-import "TRENDY" d.o.o. Novi Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "TRENDY" d.o.o. Novi Travnik 

Sjedi{te: Kasapovi}i bb, Novi Travnik, Novi Travnik 

MBS: 51-01-0347-08 (stari broj 1-4702) 

JIB: 4236318900009 

Carinski broj: 236318900009 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o brisanju Poslovne jedinice br. 3 u Visokom broj OPU-37/09 od 8. 1. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

^aki} Semir, Kasapovi}i bb, Novi Travnik, li~na karta: 04DQA7526 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 136.000,00 

Upla}eni kapital: 136.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Ugovoreni kapital: Procenat: 

^aki} Semir 136.000,00 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

^aki} Samira, adresa: Kasapovi}i bb, Novi Travnik, li~na karta: 04DQA7525, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Poslovi u vanjskotrgovinskom poslovanju subjekta upisa obavljat }e se u okviru registrovane djelatnosti 

U okviru djelatnosti iz prethodnog ~lana Dru{tvo ~e obavljati poslove vanjskotrgovinskog prometa prema Odluci o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/95), a naro~ito: 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa citiranim Zakonom, 

- usluge me|unarodnog transporta, 

- komisioni, konsignacioni i kompenzacioni poslovi, 

- zastupanje stranih firmi, 

- skladi{tenje, 

- posredni{tvo, i 

- druge usluge u okviru registrirane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge export-import "TRENDY" d.o.o. Novi Travnik, Poslovna jedinica "TRENDY SHOP" Travnik 

Poreski podbroj: 4236318900106 

Sjedi{te: Dom Armije, Lamela II, Travnik, op{tina: Travnik 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br. OPU-3466/08 od 23. 12. 2008. 

Djelatnost Podru`nice 

Djelatnosti Poslovne jedinice su djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar. 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

^aki} Samira, li~na karta: 04DQA7525, {ef Poslovne jedinice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

Broj 051-0-Reg-09-000018 

22. januara 2009. godine 

Travnik 

(SR-4/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "BUBA COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene sjedi{ta Poslovne jedinice broj 4 [iroki Brijeg, brisanje Poslovne jedinice broj 2 Vitez i imenovanje prokuriste u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 22. 1. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "BUBA COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez upisani su podaci o promjeni sjedi{ta Poslovne jedinice broj 4 [iroki Brijeg, brisanje Poslovne jedinice broj 2 Vitez osnovane Rje{enjem Op}inskog suda Travnik broj 051-0-Reg-06-000 609 od 1. 6. 2006. godine i imenovanje prokuriste u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "BUBA COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez 

Skra}ena oznaka firme: "BUBA COMMERCE" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Poslovni centar 96, Jardol, Vitez 

MBS: 51-01-0020-09 (stari broj 1-412) 

JIB: 4236075060007 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o prestanku rada Podru`nice broj 2 u Vitezu broj OPU-612/08 od 13. 2. 2008. godine; Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju PJ br. 4 [iroki Brijeg radi promjene sjedi{ta, Odluka o davanju prokure za privredno dru{tvo broj 01-09/2009 od 7. 1. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Jur~evi} Stipo, Ilije Petrovi}a bb, Vitez, li~na karta: 04DNA7258 

Jur~evi} Zdravko, [anti}i bb, Vitez, li~na karta: 04DNA5507 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 3.924.547,00 

Upla}eni kapital: 3.924.547,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

Jur~evi} Zdravko 1.962.273,50 50% 

Jur~evi} Stipo 1.962.273,50 50% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Jur~evi} Slavica, adresa: Buhine ku}e bb, Vitez, li~na karta: 04DNA4012, prokurist, uz ograni~enje ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnosti poslova koji se ti~u optere}enja i prenosa nekretnina bez posebnog odobrenja 

Jur~evi} Dragan, adresa: Stjepana Radi}a bb, Vitez, li~na karta: 03DNA0315, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.830 Proizvodnja {e}era, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.940 Proizvodnjajabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermeniranih pi}a, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ. 

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registriranih djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/95), a naro~ito: oblicima uvoza i izvoza robe; zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja u skladu sa odredbama ~l. 27. citiranog Zakona, a naro~ito: usluge u me|unarodnom transportu robe, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl., zastupanje stranih firmi; obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa; usluge ugostiteljstva i turizma. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "BUBA COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez, Podru`nica broj 1 Vitez 

Poreski podbroj: 4236075060023 

Sjedi{te: Poslovni centar 96, Jardol, op{tina: Vitez 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice 1 Vitez br. 15/03 od 22. 10. 2003. godine 

Djelatnost Podru`nice 

28.110; 28.400; 28.510; 28.520; 28.720; 28.730: 28.740; 28.750; 29.240; 45.110; 45.211; 45.212; 45.213; 45.220; 45.310; 45.320; 45.330; 45.340; 45.410; 45.420; 45.430; 45.441; 45.442; 45.450; 50.101; 50.102; 50.103; 50.200; 50.301; 50.302; 50.303; 50.500; 51.110; 51.120; 51.130; 51.150; 51.160; 51.170; 51.180; 51.190; 51.210; 51.220; 51.310; 51.320; 51.330; 51.340; 51.350; 51.360; 51.370; 51.380; 51.410; 51.421; 51.422; 51.430; 51.440; 51.450; 51.460; 51.470; 51.510; 51.531; 51.532; 51.540; 51.560; 51.570; 51.900; 52.110; 52.210; 52.220; 52.230; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.330; 52.410; 52.420; 52.430; 52.441; 52.442; 52.450; 52.460; 52.481; 52.483; 52.486; 52.487; 52.620; 52.630; 55.101; 55.102; 55.231; 55.234; 55.300; 55.401; 55.402; 55.403; 55.510; 55.520; 60.240; 63.110; 63.120; 63.210; 63.300. 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Jur~evi} Slavica, li~na karta: 04DNA4012, rukovodilac Podru`nice, bez ograni~enja 

Naziv: "BUBA-COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez, Poslovna jedinica 3 Zenica 

Poreski podbroj: 4236075060040 

Sjedi{te: I. zeni~ke brigade bb - objekat paviljon, Zenica, op{tina: Zenica 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br. OPU-2074/07 od 

23. 10. 2007. 

Djelatnost Podru`nice 

50.101; 50.102; 50.103; 50.200; 50.301; 50.302; 50.303; 50.500; 51.110; 51.120; 51.130; 51.150; 51.160; 51.170; 51.180; 51.190; 51.210; 51.220; 51.310; 51.320; 51.330; 51.330; 51.340; 51.350; 51.360; 51.370; 51.380; 51.410; 51.421; 51.422; 51.430; 51.440; 51.450; 51.460; 51.470; 51.510; 51.531; 51.532; 51.540; 51.560; 51.570; 51.900; 52.110; 52.210; 52.220; 52.230; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.330; 52.410; 52.420; 52.430; 52.441; 52.442; 52.450; 52.460; 52.481; 52.483; 52.486; 52.487; 52.620; 52.630. 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Jur~evi} Slavica, li~na karta: 04DNA4012, rukovodilac Podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja 

Naziv: "BUBA COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez, Poslovna jedinica broj 4 "BUBA-COMMERCE" Mostar 

Poreski podbroj: 4236075060058 

Sjedi{te: Put za aluminijum bb, Bri{}e Polje, Mostar, op{tina: Mostar 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br. OPU-561/08 od 11. 2. 2008. godine 

Djelatnost podru`nice 

50.101; 50.102; 50.103; 50.200; 50.301; 50.302; 50.303; 50.500; 51.110; 51.120; 51.130; 51.150; 51.160; 51.170; 51.180; 51.190; 51.210; 51.220; 51.310; 51.320; 51.330; 51.340; 51.350; 51.360; 51.370; 51.380; 51.410; 51.421; 51.422; 51.430; 51.440; 51.450; 51.460; 51.470; 51.510; 51.531; 51.532; 51.540; 51.560; 51.570; 51.900; 52.110; 52.210; 52.220; 52.230; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.330; 52.410; 52.420; 52.430; 52.441; 52.442; 52.450; 52.460; 52.481; 52.483; 52.486; 52.487; 52.620; 52.630. 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Jur~evi} Slavica, li~na karta: 04DNA4012, rukovoditelj Poslovne jedinice Sarajevo, bez ograni~enja 

Broj 051-0-Reg-09-000008 

22. januara 2009. godine 

Travnik 

(SR-5/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Otvoreni univerzitet "APEIRON" Travnik, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 29. 1. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Otvoreni univerzitet "APEIRON" Travnik upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: Otvoreni univerzitet "APEIRON" Travnik 

Skra}ena oznaka firme: Univerzitet "APEIRON" Travnik 

Sjedi{te: [kolska 23, Travnik, Travnik 

MBS: 51-05-0005-08 

JIB: 4236444360001 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o imenovanju rektora broj 154/08 od 17. 9. 2008. godine, Rje{enje Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta br. 03-38-1287/08 od 10. 11. 2008. 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma, sjedi{te, reg. br./MBS: 

Fakultet poslovne ekonomije/College of modern management Travnik, Bosna i Hercegovina, [kolska 23, 2-222 

Fakultet poslovne informatike/College of IT Management Travnik, Bosna i Hercegovina, [kolska 23, 2-223 

Fakultet pravnih nauka/Law College Travnik, Bosna i Hercegovina, [kolska 23, 2-220 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.100,00 

Upla}eni kapital: 2.100,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

Fakultet poslovne ekonomije/College of modern management Travnik 700,00 33,3333% 

Fakultet pravnih nauka/Law College Travnik 700,00 33,3333% 

Fakultet poslovne informatike/College of IT Management Travnik 700,00 33,3333% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu 

Grabovac Nikola, adresa: Milana Preloga 22, Sarajevo, li~na karta: 07BTM3103, rektor 

bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

22.110 Izdavanje knjiga, 22.130 Izdavanje ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, 22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.150 Ostala izdava~ka djelatnost, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 55.300 Restorani, 55.510 Kantine, 73.101 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama, 73.201 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u dru{tvenim naukama, 73.202 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u humanisti~kim naukama, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi uvezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 80.302 Visoko obrazovanje, 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n. 

Broj 051-0-Reg-09-000010 

29. januara 2009. godine 

Travnik 

(SR-6/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "ELTEST" DOO Travnik, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti i promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 28. 1. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "ELTEST" DOO Travnik upisani su podaci o promjeni djelatnosti i promjeni lica ovla{tenog za zastupanje, kako slijedi: 

Firma: "ELTEST" DOO Travnik 

Skra}ena oznaka firme: nema 

Sjedi{te: Dolac na La{vi, Ciglana bb, Travnik, Travnik 

MBS: 51-01-0035-09 (stari broj 1-4656) 

JIB: 4236308930007 

Carinski broj: 236308930007 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva radi uskla|ivanja djelatnosti OPU-27/09 od 9. 1. 2009. godine, Odluka o promjeni direktora broj 2/09 od 9. 1. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Sujold`i} Enver, Fatimi}i 3L, Travnik, li~na karta: 04DFB4095 

[traki} Mehmed, Kulina bana 3K, Travnik, li~na karta: 04DFA8991 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

[traki} Mehmed 600,00 30% 

Sujold`i} Enver 1.400,00 70% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

[traki} Mehmed, adresa: Kulina bana 3K, Travnik, li~na karta: 04DFA8991, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- zastupanje stranih lica, 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, 

- privremeni uvoz i izvoz (lizing poslovi), 

- kompenzacioni, konsignacioni i komisioni poslovi, 

- spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz. 

Broj 051-0-Reg-09-000032 

28. januara 2009. godine 

Travnik 

(SR-7/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "MARS" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Vitez, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u sudski registar promjene sjedi{ta Dru{tva, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 23. 1. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "MARS" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Vitez upisani su podaci o promjeni sjedi{ta subjekta upisa, kako slijedi: 

Firma: "MARS" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Vitez 

Skra}ena oznaka firme: "MARS" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Stjepana Radi}a 6, broj 01 u objektu PC-03, Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0221-08 (stari broj 1-4665) 

JIB: 4236310320003 

Carinski broj: 236310320003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o promjeni sjedi{ta Dru{tva br. OPU-124/09 od 15. 1. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Bo{njak Mara Dobri} bb, [iroki Brijeg, li~na karta: 05DUB5115 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Bo{njak Mara 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Ramljak Dragan, adresa: Polog 106, MOSTAR, li~na karta: 04BDF0443, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskoj politici ("Slu`beni glasnik BiH", br. 72/98), a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe, 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja, 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa navedenim Zakonom i to: usluge me|unarodnog transporta putnika i roba me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni, lizing poslovi, te utovar i sl., 

- zastupanje stranih firmi, 

- ugostiteljsko turisti~ke usluge, 

- te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 051-0-Reg-09-000040 

23. januara 2009. godine 

Travnik 

(SR-8/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "PRESS GRANA" Gospodarsko dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa promjene sjedi{ta subjekta upisa i promjene lica ovla{tenog za zastupanje subjekta upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 23. 1. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "PRESS GRANA" Gospodarsko dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez upisani su podaci o promjeni sjedi{ta i lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "PRESS GRANA" Gospodarsko dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez 

Skra}ena oznaka firme: "PRESS GRANA" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Stjepana Radi}a 5, br. 01. objekat PC-03, Vitez, Vitez 

MBS: 1-3792 

JIB: 4236185830002 

Carinski broj: 236185830002 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o promjeni sjedi{ta Dru{tva OPU-123/09 od 15. 1. 2009. godine 

Odluka o promjeni direktora Dru{tva broj 17/09 od 15. 1. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Kraljevi} Anita, Fra Marijana [unji}a 6, Vitez, li~na karta: 06DNB7911 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 506.310,20 

Upla}eni kapital: 506.310,20 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Kraljevi} Anita 

Ugovoreni kapital: 506.310,20 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Kraljevi} Slaven, adresa: Fra Marijana [unji}a bb, Vitez, li~na karta: 04DNA9519, direktor Dru{tva, bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

15.981 Proizvodnja mineralne vode, 22.110 Izdavanje knjiga, 22.120 Izdavanje novina, 22.130 Izdavanje ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, 22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.150 Ostala izdava~ka djelatnost, 22.210 [tampanje novina, 22.220 [tampanje, d.n., 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 24.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n., 36.400 Proizvodnja sportske opreme, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina na veliko prehrambenim proizvodima uvoz-izvoz 

Vanjska trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja i to: 

- zaklju~ivanje ugovora, 

- zastupanje stranih tvrtki 

- komisioni, konsignacioni i kompenzacioni poslovi, 

- usluge u me|unarodnom transportu roba, 

- me|unarodna {pedicija i skladi{tenje, 

- agencijske usluge, 

- obavljanje vanjskotrgovinskog prometa u slobodnim zonama 

- prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom pometu, 

- druge usluge u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "PRESS GRANA" Gospodarsko dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez, Podru`nica-Poslovna jedinica broj 2 Travnik 

Poreski podbroj: 4236185830053 

Sjedi{te: Stani~na bb, Travnik, op{tina: Travnik 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br. OPU-721/07 od 25. 7. 2007. godine 

Djelatnost Podru`nice 

52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.480 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487 Trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti na drugom mjestu nespomenute. 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Franji} Bo`ana, li~na karta: 04DNA8778, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

Naziv: "PRESS GRANA" Gospodarsko dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez, Poslovna jedinica Novi Travnik 

Poreski podbroj: 4236185830029 

Sjedi{te: Kralja Tvrtka 18, Novi Travnik, op{tina: Novi Travnik 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br. 03/2003 od 8. 1. 2003. 

Djelatnost podru`nice 

Djelatnosti Dru{tva upisane Rje{enjem @upanijskog/Kantonalnog suda u Travniku broj U/I-54/2000 od 1. 2. 2000. g. i prema Rje{enju o pro{irenju djelatnosti Dru{tva broj U/I-1264/00 od 17. 9. 2000. g., sve upisano u reg. ul. br. 1-3792 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Kraljevi} Anita, li~na karta: 06DNB7911, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

Naziv: "PRESS GRANA" Gospodarsko dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez, Podru`nica-Poslovna jedinica Travnik 

Poreski podbroj: 4236185830037 

Sjedi{te: Bosanska, Travnik, op{tina: Travnik 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice-Poslovne jedinice br. 12/06 od 16. 1. 2006. 

Djelatnost Podru`nice 

52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.480 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487 Trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti na drugom mjestu nespomenute. 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Kraljevi} Anita, li~na karta: 06DNB7911, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

Naziv: "PRESS GRANA" Gospodarsko dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez 

Poreski podbroj: 4236185830045 

Sjedi{te: 307. motorizovane brigade, Bugojno, op{tina: Bugojno 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice-Poslovne jedinice br. 12/06 od 16. 1. 2006. 

Djelatnost Podru`nice 

52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.330 Trgovina ha malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.480 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487 Trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti na drugom mjestu nespomenute. 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Kraljevi} Anita, li~na karta: 06DNB7911, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

Naziv: "PRESS GRANA" Gospodarsko dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez, Podru`nica-Poslovna jedinica br. 4 Travnik 

Poreski podbroj: 4236185830061 

Sjedi{te: Bosanska bb, Travnik, op{tina: Travnik 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br. OPU-721/07 od 25. 7. 2007. 

Djelatnost Podru`nice 

52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.480 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487 Trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti na drugom mjestu nespomenute. 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Franji} Bo`ana, li~na karta: 04DNA8778, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

Naziv: "PRESS GRANA" Gospodarsko dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez, Podru`nica-Poslovna jedinica broj 3 Travnik 

Poreski podbroj: 4236185830070 

Sjedi{te: Stani~na bb (Autobusni kolodvor), Travnik, op{tina: Travnik 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br. OPU-722/07 od 25. 7. 2007. 

Djelatnost Podru`nice 

52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.480 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487 Trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti na drugom mjestu nespomenute. 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Franji} Bo`ana, li~na karta: 04DNA8778, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

Broj 051-0-Reg-09-000039 

23. januara 2009. godine 

Travnik 

(SR-9/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Goran Duji}, a rje{avaju}i po prijavi "[UMA-KOMERC" Dru{tvo za primarnu i finalnu preradu drveta gra|evinarstvo promet i usluge d.o.o. Jajce, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 6. 1. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "[UMA-KOMERC" Dru{tvo za primarnu i finalnu preradu drveta gra|evinarstvo promet i usluge d.o.o. Jajce upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "[UMA-KOMERC" Dru{tvo za primarnu i finalnu preradu drveta gra|evinarstvo promet i usluge d.o.o. Jajce 

Skra}ena oznaka firme: "[UMA-KOMERC" d.o.o. Jajce 

Sjedi{te: Lendi}i bb, Jajce, Jajce 

MBS: 51-01-0005-09 (stari broj 1-1723) 

JIB: 4236115030009 

Carinski broj: 236115030009 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva OPU1067/08 od 18. 6. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Me{trovac Fatima, Volijak 10, Jajce, li~na karta: 05DMB6827 

Me{trovac Sulejman, Valijak 10, Jajce, li~na karta: 06DMC0283 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 18.500,00 

Upla}eni kapital: 18.500,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

Me{trovac Fatima 11.100,00 60% 

Me{trovac Sulejman 7.400,00 40% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Me{trovac Sulejman, adresa: Valijak 10, Jajce , li~na karta: 06DMC0283, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovinana veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovinana veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.441 Trgovinana malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati poslove vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovanih djelatnosti i to: 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

Dru{tvo }e obavljati usluge u vanjskotrgovinskom prometu u smislu ~l. 27. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/95), a naro~ito: 

- posredovanje u prometu roba i usluga, 

- zastupanje stranih firmi, 

- me|unarodni transport roba i putnika, 

- komisioni konsignacioni poslovi. 

Broj 051-0-Reg-08-000948 

6. januara 2009. godine 

Travnik 

(SR-10/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "MESO MIX&-SMAJI]" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Travnik, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar osnivanja dru{tva ograni~ene odgovornosti, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 29. 1. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "MESO MIX&-SMAJI]" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Travnik upisani su podaci o osnivanju dru{tva ograni~ene odgovornosti, kako slijedi: 

Firma: "MESO MIX&-SMAJI]" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "MESO MIX&-SMAJI]" Travnik d.o.o. 

Sjedi{te: Dolac na La{vi bb, Travnik, Travnik 

MBS: 51-01-0040-09 

JIB: 4236468380003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Dru{tva broj OPU-55/09 od 8. 1. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Smaji} Halil, Donja ~ar{ija bb, Travnik, li~na karta: 04DFC6826 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Smaji} Halil 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Smaji} Halil, adresa: Donja ~ar{ija bb, Travnik, li~na karta: 04DFC6826, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.240 Uzgoj peradi, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 14.130 Va|enje {kriljaca, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.220 Va|enje gline i kaolina, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.940 Proizvodnjajabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pi}a, 15.960 Proizvodnja piva, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 17.130 Priprema i predenje ~e{ljanih vlakana, 17.140 Priprema i predenje vlakana lanenog tipa, 17.150 Priprema i predenje vlakana svilenog tipa, uklju~uju}i otpadnu svilu i pravljenje sinteti~kih ili vje{ta~kih filamenata, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 41.000 Sakupljanje, pre~i{}avanje i distribucija vode, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e se u svom poslovanju baviti u okviru registrovane djelatnosti: 

Uvozom i izvozom prehrambenih proizvoda, 

Uvozom i izvozom neprehrambenih proizvoda. 

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrirane djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskoj politici, a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe, iz registrovane djelatnosti, 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja, 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti, a naro~ito: usluge me|unarodnog transporta roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni, te utovar i sl., 

- zastupanje stranih firmi, 

- ugostiteljsko turisti~ke usluge, 

- te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti Dru{tva. 

Broj 051-0-Reg-09-000023 

29. januara 2009. godine 

Travnik 

(SR-11/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "KANTINA GAZI]" dru{tvo ograni~ene odgovornosti Bugojno, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar osnivanje dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 29. 1. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "KANTINA GAZI]" dru{tvo ograni~ene odgovornosti Bugojno upisani su podaci o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, kako slijedi: 

Firma: "KANTINA GAZI]" dru{tvo ograni~ene odgovornosti Bugojno 

Skra}ena oznaka firme: "KANTINA GAZI]" d.o.o. Bugojno 

Sjedi{te: Ko`arska 18, Bugojno, Bugojno 

MBS: 51-01-0039-09 

JIB: 4236468030002 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Dru{tva broj OPU-2781/08 od 16. 12. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Gazi} Halim Podgaj bb, Bugojno, li~na karta: 04DOA8238 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Gazi} Halim 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Gazi} Halim, adresa: Podgaj bb, Bugojno, li~na karta: 04DOA8238, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom poslovanju obavljati slijede}e djelatnosti: 

- obavljati vanjskotrgovinske poslove u slobodnim zonama, 

- konsignacijskih skladi{ta i prodaje robe s konsignacijskih skladi{ta, 

- prodaja robe u slobodnim zonama, 

- zastupanje stranih pravnih osoba, i 

- graditeljski i investicijski radovi u inozemstvu i povjeravanje tih radova stranim pravnim osobama u BiH. 

Broj 051-0-Reg-09-000017 

29. januara 2009. godine 

Travnik 

(SR-12/09-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "RELOTA" Proizvodno prometno dru{tvo d.o.o. Busova~a, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar osnivanja dru{tva ograni~ene odgovornosti, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 29. 1. 2009. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "RELOTA" Proizvodno prometno dru{tvo d.o.o. Busova~a upisani su podaci o osnivanju dru{tva ograni~ene odgovornosti, kako slijedi: 

Firma: "RELOTA" Proizvodno prometno dru{tvo d.o.o. Busova~a 

Skra}ena oznaka firme: "RELOTA" d.o.o. Busova~a 

Sjedi{te: Kr~evine 51, Busova~a, Busova~a 

MBS: 51-01-0041-09 

JIB: 4236468460007 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Dru{tva broj OPU-30/09 od 9. 1. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Relota Ivica, Kr~evine 51, Busova~a, li~na karta: 05DLB0787 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Relota Ivica 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Relota Miroslav, adresa: Kr~evine 51, Busova~a, li~na karta: 05DLA9180, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 33.100 Proizvodnja medicinske i hiru{ke opreme i ortopedskih pomagala, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/95) i to trgovina na veliko prehrambenim i neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz, a naro~ito: 

Usluge u me|unarodnom prevozu robe, zastupanje stranih firmi u prometu robe i usluga, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, kori{tenje prostora u slobodnim bescarinskim zonama, i druge usluge u okviru djelatnosti Dru{tva upisanih u sudski registar. 

Broj 051-0-Reg-09-000025 

29. januara 2009. godine 

Travnik 

(SR-13/09-TR) ORA[JE 

Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "DEA LENS PROJECT" d.o.o. za proizvodnju i promet o~ne i instrumentalne optike, Ora{je, ul. II. bb, koju u zastupa Damir Borovac kao osniva~, u predmetu upisa dopune djelatnosti, promjene direktora i upisa prokure, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 27. 1. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "DEA LENS PROJECT" d.o.o. za proizvodnju i promet o~ne i instrumentalne optike, Ora{je, ul. II. bb, upisani su podaci o dopuni djelatnosti, promjeni direktora i upisu prokure. 

Firma: "DEA LENS PROJECT" d.o.o. za proizvodnju i promet o~ne i instrumentalne optike 

Skra}ena oznaka firme: "DEA LENS PROJECT" d.o.o. Ora{je 

Sjedi{te: ul. II. bb, Ora{je, Ora{je 

MBS: 25-01-0031-08 

JIB: 4254113230009 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o utvr|ivanju Statuta Dru{tva "DEA LENS PROJECT" d.o.o. Ora{je, OPU broj 5-3575/08 od 1. 12. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma: "DEA LENS PROJECT" d.o.o. Osijek 

Sjedi{te: Hrvatska, J. J. Strossmayera 150 

Reg. br./MBS: 030092784 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: "DEA LENS PROJECT" d.o.o. Osijek 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Nuri} [emsa, adresa: ul. XXX. br. 18, Ora{je, li~na karta: 05BVB268, prokurist, bez ograni~enja ovla{tenja 

Maro{evi} @eljko, adresa: V. Nazora 92, Tolisa, li~na karta: 08BVB9804, direktor, Bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, osim proizvoda ~iji je promet Zakonom ograni~en 

- Posredovanje u vanjskoj trgovini, 

- Zastupanje inozemnih tvrtki. 

Broj 025-0-Reg-09-000 013 

27. januara 2009. godine 

Ora{je 

(SR-1/09-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "STIV" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, O{tra Luka, Kralja Tomislava 45, koju zastupa Joso Or{oli} kao direktor, u predmetu upisa uskla|ivanja djelatnosti Dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 26. 1. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "STIV" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, O{tra Luka, Kralja Tomislava 45, upisani su podaci o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva. 

Firma: "STIV" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "STIV" d.o.o. O{tra Luka 

Sjedi{te: Kralja Tomislava 45, O{tra Luka, Ora{je 

MBS: 1-215 

JIB: 4254053230004 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva OPU broj 1011/08 od 28. 6. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Or{oli} Joso, Kralja Tomislava 45, O{tra Luka, li~na karta: 04BVA7462 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 11.383,37 

Upla}eni kapital: 11.383,37 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Or{oli} Joso 

Ugovoreni kapital: 11.383,37 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Or{oli} Joso, adresa: Kralja Tomislava 45, O{tra Luka, li~na karta: 04BVA7462, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.220 [tampanje, d.n., 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnih ure|aja, 26.230 Proizvodnja kerami~kih izolatora i izolacionog pribora, 26.240 Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda od keramike, 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda, 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 33.100 Proizvodnja medicinske i hiru{ke opreme i ortopedskih pomagala, 33.400 Proizvodnja opti~kih instrumenata i fotografske opreme, 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.620 Proizvodnja metli i ~etki, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.740 Popravak, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.410 Djelatnost {kola za voza~e, 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n., 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, osim gotovih lijekova, medicinskih i farmaceutskih sirovina, proizvoda i preparata, sredstava za za{titu bilja i stoke, oru`ja, municije i eksploziva, 

- Prijevoz robe i putnika u me|unarodnom cestovnom prometu, 

- Me|unarodno otpremni{tvo u zemlji i inozemstvu. 

Broj 025-0-Reg-09-000 004 

26. sije~nja 2009. godine 

Ora{je 

(SR-2/09-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "AUTOSERVIS SENKOVI]" d.o.o. trgovina i odr`avanje motornih vozila, Od`ak, Titova 108, koju zastupa Petar Senkovi} kao direktor, u predmetu upisa uskla|ivanja djelatnosti Dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 30. 1. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "AUTOSERVIS SENKOVI]" d.o.o. trgovina i odr`avanje motornih vozila, Od`ak, Titova 108, upisani su podaci o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva. 

Firma: "AUTOSERVIS SENKOVI]" d.o.o. trgovina i odr`avanje motornih vozila 

Skra}ena oznaka firme: "AUTOSERVIS SENKOVI]" d.o.o. Od`ak 

Sjedi{te: Titova 108, Od`ak, Od`ak 

MBS: 1-1181 

JIB: 4254029440006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju djelatnosti dru{tva OPU broj 229/09 od 28. 1. 2009. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Senkovi} Petar, Mar{ala Tita 108, Od`ak, li~na karta: 04BWA3107 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 128.000,00 

Upla}eni kapital: 128.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Senkovi} Petar 

Ugovoreni kapital: 128.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Juri} Antonija, adresa: Mar{ala Tita bb, Od`ak, izvr{ni direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

Senkovi} Petar, adresa: Mar{ala Tita 108, Od`ak, li~na karta: 04BWA3107, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Trgovina motornim vozilima, motociklima i dijelovima i priborom za motorna vozila i motocikle 

Broj 025-0-Reg-09-000 015 

30. sije~nja 2009. godine 

Ora{je 

(SR-3/09-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "DAKAR" d.o.o. za promet i usluge, Od`ak, Red`e [kangi}a bb, koju zastupa Zoran Stani} kao direktor, u predmetu upisa uskla|ivanja i dopune djelatnosti Dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 27/05 i 68/05), dana 28. 1. 2009 godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "DAKAR" d.o.o. za promet i usluge, Od`ak, Red`e [kangi}a bb, upisani su podaci o uskla|ivanju i dopuni djelatnosti Dru{tva. 

Firma: "DAKAR" d.o.o. za promet i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "DAKAR" d.o.o. Od`ak 

Sjedi{te: Red`e [kangi}a bb, Od`ak, Od`ak 

MBS: 1-874 

JIB: 4254030020002 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o dopuni i uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva, OPU broj 114/09 od 16. 1. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Stani} Zoran, Od`ak, li~na karta: 09BWB7074 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 3.000,00 

Upla}eni kapital: 3.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Stani} Zoran 

Ugovoreni kapital: 3.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Stani} Ljiljana, adresa: Red`e [kangi}a bb, Od`ak, osoba ovla{tena za zastupanje, bez ograni~enja ovla{tenja 

Stani} Zoran, Od`ak, li~na karta: 09BWB7074, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 55.401 Barovi, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina neprehrambenim i prehrambenim proizvodima, osim proizvoda ~iji je promet zakonom ograni~en 

Broj 025-0-Reg-09-000 008 

28. januara 2009. godine 

Ora{je 

(SR-4/09-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "MARINA" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Grebnice, Svetog Ilije 122, koju zastupa Marko Lu{i} kao direktor, u predmetu upisa prijenosa udjela, istupanje jednog ~lana i pristupanje novog ~lana Dru{tva, promjena adrese sjedi{ta Dru{tva, imenovanje ~lana Uprave - izvr{nog direktora Dru{tva i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 2. 2. 2009 godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "MARINA" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Grebnice, Sv. Ilije 122, upisani su podaci o prijenosu udjela, istupanju jednog ~lana i pristupanju novog ~lana Dru{tva, promjeni adrese sjedi{ta Dru{tva, imenovanju ~lana Uprave - izvr{nog direktora Dru{tva i uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva. 

Firma: "MARINA" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "MARINA" d.o.o. Grebnice 

Sjedi{te: Svetog Ilije 122, Grebnice, Domaljevac-[amac 

MBS: 1-2 

JIB: 4254046960005 

Pravni osnov upisa: 

Ugovor o prijenosu udjela i istupu osniva~a Dru{tva OPU broj 17/09 od 12. 1. 2009. godine i Potvrda Statuta dru{tva "MARINA" d.o.o. Grebnice, OPU broj 19/09 od 12.01.2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Lu{i} Marko, Sv. Ilije 122, Grebnice, li~na karta: 04BXA1387 

Lu{i} Miljenko, Sv. Ilije 124, Grebnice, li~na karta: 04BXA1461 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 97.906,20 

Upla}eni kapital: 97.906,20 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

Lu{i} Marko 48.953,10 50% 

Lu{i} Miljenko 48.953,10 50% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Lu{i} Miljenko, adresa: Sv. Ilije 124, Grebnice, li~na karta: 04BXA1461, izvr{ni direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

Lu{i} Marko, adresa: Sv. Ilije 122, Grebnice, li~na karta: 04BXA13 87, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.220 [tampanje, d.n., 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnih ure|aja, 26.230 Proizvodnja kerami~kih izolatora i izolacionog pribora, 26.240 Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda od keramike, 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda, 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline,26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 33.100 Proizvodnja medicinske i hiru{ke opreme i ortopedskih pomagala, 33.400 Proizvodnja opti~kih instrumenata i fotografske opreme, 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.620 Proizvodnja metli i ~etki, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parflmerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.740 Popravak, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 80.410 Djelatnost {kola za voza~e, 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, d.n., 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, osim gotovih lijekova, medicinskih i farmaceutskih sirovina, proizvoda i preparata, sredstava za za{titu bilja i stoke, oru`ja, municije i eksploziva, 

- Prijevoz robe i putnika u me|unarodnom cestovnom prometu, 

- Me|unarodno otpremni{tvo u zemlji i inozemstvu. 

Broj 025-0-Reg-09-000 012 

2. velja~e 2009. godine 

Ora{je 

(SR-5/09-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "ADAM^EVI]" d.o.o. za prijevoz putnika i robe, Domaljevac, Matije Gupca 61, koju zastupa Josip Adam~evi} kao direktor, u predmetu upisa razrje{enja postoje}eg direktora, imenovanje novog direktora i imenovanje osniva~a za zastupnika Dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 27. 1. 2009. godine, doni je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "ADAM^EVI]" d.o.o. za prijevoz putnika i robe, Domaljevac, M. Gupca 61, upisani su podaci o razrje{enju postoje}eg direktora, imenovanju novog direktora i imenovanju osniva~a za zastupnika Dru{tva. 

Firma: "ADAM^EVI]" d.o.o. za prijevoz putnika i robe 

Skra}ena oznaka firme: "ADAM^EVI]" d.o.o. Domaljevac 

Sjedi{te: Matije Gupca 61, Domaljevac, Domaljevac-[amac 

MBS: 1-1044 

JIB: 4254074310008 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o razrje{enju postoje}eg direktora Dru{tva, imenovanju novog direktora Dru{tva i imenovanju osniva~a Dru{tva za zastupnika Dru{tva, OPU broj 38/09 od 19. 1. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Adam~evi} Marko, Matije Gupca 61, Domaljevac, li~na karta: 04BXA0430 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Adam~evi} Marko 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Adam~evi} Marko, adresa: Matije Gupca 61, Domaljevac, li~na karta: 04BXA0430, osniva~-zastupnik, bez ograni~enja ovla{tenja 

Adam~evi} Josip, adresa: Matije Gupca 61, Domaljevac, li~na karta: 07BXA4050, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 05.011 Ulov ribe na moru, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.960 Proizvodnja piva, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 16.002 Proizvodnja ostalih duhanskih proizvoda, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 20.101 Proizvodnja rezane grade, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, osim gotovih lijekova, medicinskih i farmaceutskih sirovina, proizvoda i preparata, sredstava za za{titu bilja i stoke, oru`ja, municije i eksploziva, 

- Prijavoz robe i putnika u me|unarodnom cestovnom prometu, 

- Me|unarodno otpremni{tvo, 

- Ugostiteljstvo. 

Broj 025-0-Reg-09-000 014 

27. sije~nja 2009. godine 

Ora{je 

(SR-6/09-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "TN Expo Service International" d.o.o. za promet i usluge, uvoz-izvoz, Prud 246, koju zastupa Zoran Petri} kao direktor, u predmetu upisa uskla|ivanja djelatnosti Dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 4. 2. 2009 godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "TN Expo Service International" d.o.o. za promet i usluge, uvoz-izvoz, Prud 246, upisani su podaci o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva. 

Firma: "TN Expo Service International" d.o.o. za promet i usluge, uvoz-izvoz 

Skra}ena oznaka firme: "TN Expo Service International" d.o.o. Prud 

Sjedi{te: Prud 246, Prud, Od`ak 

MBS: 1-1328 

JIB: 4254066210002 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskladenju djelatnosti dru{tva OPU broj 168/09 od 22. 1. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Petri} Zoran, Prud, li~na karta: 04BWA0807 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Petri} Zoran 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Petri} Zoran, Prud, li~na karta: 04BWA0807, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, osim proizvoda ~iji je promet zakonom ograni~en, 

- Me|unarodni promet, uvoz-izvoz. 

Broj 025-0-Reg-09-000 017 

4. velja~e 2009. godine 

Ora{je 

(SR-8/09-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "MANGO" d.o.o. za proizvodnju i usluge, Gornji Svilaj bb, koju zastupa Tomo Gudelj kao direktor, u predmetu upisa uskla|ivanja djelatnosti Dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 68/05), dana 29. 1. 2009. godine, doni je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "MANGO" d.o.o. za proizvodnju i usluge, Gornji Svilaj bb, upisani podaci o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva. 

Firma: "MANGO" d.o.o. za proizvodnju i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "MANGO" d.o.o. Gornji Svilaj 

Sjedi{te: Gornji Svilaj bb, Gornji Svilaj, Od`ak 

MBS: 1-1473 

JIB: 4254098500002 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|enju djelatnosti Dru{tva, OPU broj 34/09 od 7. 1. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Gudelj Tomo, Gornji Svilaj bb, Gornji Svilaj, li~na karta: 05BWA9999 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Gudelj Tomo 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Gudelj Tomo, adresa: Gornji Svilaj bb, Gornji Svilaj, li~na karta: 05BWA9999, direktor 

bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.230 Uzgoj svinja, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 45.211 Visokogradnja, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.720 Popravak elektri~nih aparata za doma}instvo, uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, osim gotovih lijekova, medicinskih i farmaceutskih sirovina, otrova, oru`ja, streljiva i sredstava obrane i za{tite. 

Broj 025-0-Reg-09-000 009 

29. sije~nja 2009. godine 

Ora{je 

(SR-9/09-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, arje{avaju}i po prijavi "ECO" d.o.o za proizvodnju, promet i usluge, Od`ak, Titova bb, koju zastupa Juro Vriji} kao direktor, u predmetu upisa uskla|ivanja djelatnosti Dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 27/05 i 68/05), dana 4. 2. 2009 godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "ECO" d.o.o za proizvodnju, promet i usluge, Od`ak, Titova bb, upisani su podaci o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva. 

Firma: "ECO" d.o.o za proizvodnju, promet i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "ECO" d.o.o. Od`ak 

Sjedi{te: Titova bb, Od`ak, Od`ak 

MBS: 1-1259 

JIB: 4254088960005 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|enju djelatnosti Dru{tva OPU broj 149/09 od 21. 1. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Vrlji} Juro, Prud 268, Prud, li~na karta: 05BWB1842 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Vrlji} Juro 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Vrlji} Juro, adresa: Prud 268, Prud, li~na karta: 05BWB1842, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n. 

37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, osim proizvoda ~iji je promet Zakonom ograni~en, 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima. 

Broj 025-0-Reg-09-000 016 

4. velja~e 2009. godine 

Ora{je 

(SR-10/09-OR) LIVNO 

Op}inski sud u Livnu, Rje{enjem broj 068-0-Reg08-000708 od 22. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Uskla|ivanje djelatnosti pod tvrtkom: 

"BOR^ANI" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tomislavgrad 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

U skladu sa registriranom djelatnosti. 

(SR-1/09-L) 


Op}inski sud u Livnu, Rje{enjem broj 068-0-Reg-08-000645 od 18. 11. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Promjena rukovoditelja podru`nica pod tvrtkom: 

VIOLETA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu TOMISLAVGRAD, Kolo bb 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: Poslovnica Vitez 

Evi} Tomislav, li~na karta: 05DSA5399, rukovoditelj Podru`nice, bez ograni~enja do iznosa od 20.000,00 KM po pojedinom aktu raspolaganja, a preko tog iznosa uz suglasnost direktora Dru{tva. 

Razrje{uje se du`nosti Ivan [teko. 

Naziv: Podru`nica Grude 

Evi} Tomislav, li~na karta: 05DSA5399, rukovoditelj Podru`nice, bez ograni~enja do iznosa od 20.000,00 KM po pojedinom aktu raspolaganja, a preko tog iznosa uz suglasnost direktora Dru{tva. 

Razrje{uje se du`nosti Stjepan Milo{. 

Naziv: Podru`nica Tuzla 

Evi} Tomislav, li~na karta: 05DSA5399, rukovoditelj Podru`nice, bez ograni~enja do iznosa od 20.000,00 KM po pojedinom aktu raspolaganja, a preko tog iznosa uz suglasnost direktora Dru{tva. 

Razrje{uje se du`nosti Dubravko Tomi}. 

Naziv: Podru`nica Biha} 

Evi} Tomislav, li~na karta: 05DSA5399, rukovoditelj Podru`nice, bez ograni~enja do iznosa od 20.000,00 KM po pojedinom aktu raspolaganja, a preko tog iznosa uz suglasnost direktora Dru{tva. 

Razrje{uje se du`nosti Ante ^elan. 

Naziv: Podru`nica Te{anj-Jelah 

Evi} Tomislav, li~na karta: 05DSA5399, rukovoditelj Podru`nice, bez ograni~enja do iznosa od 20.000,00 KM po pojedinom aktu raspolaganja, a preko tog iznosa uz suglasnost direktora Dru{tva. 

Razrje{uje se du`nosti Mario Bandi}. 

Naziv: Podru`nica Sarajevo 

Evi} Tomislav, li~na karta: 05DSA5399, rukovoditelj Podru`nice, bez ograni~enja, do iznosa od 20.000,00 KM po pojedinom aktu raspolaganja, a preko tog iznosa uz suglasnost direktora Dru{tva. 

Razrje{uje se du`nosti Tomislav [o{e. 

Naziv: Podru`nica Trebinje 

Evi} Tomislav, li~na karta: 05DSA5399, rukovoditelj Podru`nice, bez ograni~enja do iznosa od 20.000,00 KM po pojedinom aktu raspolaganja, a preko tog iznosa uz suglasnost direktora Dru{tva. Razrje{uje se du`nosti Stjepan Peji}. 

Naziv: Podru`nica Lakta{i 

Evi} Tomislav, li~na karta: 05DSA5399, rukovoditelj Podru`nice, bez ograni~enja do iznosa od 20.000,00 KM po pojedinom aktu raspolaganja, a preko tog iznosa uz suglasnost direktora Dru{tva. 

Razrje{uje se du`nosti Darko Leko. 

(SR-2/09-L) 


Op}inski sud u Livnu, Rje{enjem broj 068-0-Reg-08-000661 od 10. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Prijenos udjela i uskla|ivanje djelatnosti pod tvrtkom: 

"STUDIO- N" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Livno, Splitska bb 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Br~i} Silvija, Brina bb, Livno, li~na karta: 04AXB5614 

Mihaljevi} @eljka, Zagreba~ka 1, Livno, li~na karta: 03AXA0444 

Veli} Jasmir, Obrtni~ka 15, Livno, li~na karta: 04AXB0469 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 10500 

Upla}eni kapital: 10500 

Br~i} Silvija ugovoreni: 3500, procenat: 33,3333% 

Mihaljevi} @eljka ugovoreni: 3500, procenat: 33,3333% 

Veli} Jasmir ugovoreni: 3500, procenat: 33,3333% 

ZASTUPNICI 

Br~i} Silvija, adresa: Brina bb, Livno, li~na karta: 04AXB5614, direktor, bez ograni~enja 

Mihaljevi} @eljka, adresa: Zagreba~ka 1, Livno, li~na karta: 03AXA0444, zamjenik direktora, Bez ograni~enja 

Veli} Jasmir, adresa: Obrtni~ka 15, Livno, li~na karta: 04AXB0469, zamjenik direktora, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 92.200 Radio i televizijske djelatnosti. 

(SR-3/09-L) [IROKI BRIJEG 

Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001777 od 21. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 31. Statuta, ~lan Uprave - direktor dru{tva JOKO d.o.o. [IROKI BRIJEG Jozo Ko`ul dana 1. 11. 2008. godine u [irokom Brijegu donosi Odluku o prestanku rada Podru`nice u ^apljini. Prestaje rad Podru`nice Dru{tva u ^apljini s danom 1. 11. 2008. Prestankom rada Podru`nice prestaju ovlasti za zastupanje i predstavljanje rukovoditelja Podru`nice. 

(SR-1/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001776 od 21. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 31. Statuta, ~lan Uprave - direktor dru{tva ROLORAD d.o.o. [IROKI BRIJEG Dragan [anti} dana 15. 12. 2008. godine u [irokom Brijegu donosi Odluku o prestanku rada Podru`nice u Ilid`i. Prestaje rad Podru`nice Dru{tva u Ilid`i s danom 15. 12. 2008. Prestankom rada Podru`nice prestaju ovlasti za zastupanje i predstavljanje rukovoditelja Podru`nice. 

(SR-2/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-000011 od 27. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 31. Statuta, ~lan Uprave - direktor dru{tva Boma d.o.o. [IROKI BRIJEG Mara Matijevi} dana 31. 12. 2008. godine donosi Odluku o promjeni rukovoditelja Podru`nice u Sarajevu. Razrje{uje se du`nosti rukovoditelja Podru`nice Irfan Tihi}. Istovremeno se za rukovoditelja Podru`nice imenuje Mara Matijevi} iz [irokog Brijega. Rukovoditelj Podru`nice ovla{ten je zastupati i predstavljati Podru`nicu u svezi poslovanja Podru`nice bez ograni~enja. 

(SR-3/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001674 od 14. 1. 2009. godine, upisao je slijede}e podatke o poslovnom subjektu: 

Naziv subjekta: GRUPA ESPRESSO d.o.o. Ljubu{ki, GRUPA ESPRESSO d.o.o. Ljubu{ki, Bana Jela~i}a bb, Ljubu{ki, Ljubu{ki, MBS: 64-01-0113-08 (stari broj 1-3322), JIB: 427204368000, Carinski broj: 27204368000 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Julius Meinl Industrieholding Gmb, AUSTRIA, Be~, Julius Meinl G.3-7, FN 102559 Y Petrovi} Jozo, Klobuk bb, Klobuk, li~na karta: 06DRB7193 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Petrovi} Jozo ugovoreni: 200, procenat: 10% 

Julius Meinl Industrieholding Gmb ugovoreni: 1800, procenat: 90% 

ZASTUPNICI 

Petrovi} Jozo, adresa: Klobuk bb, Klobuk, li~na karta: 06DRB7193, direktor, sukladno Odluci o promjeni u zastupanju direktora Dru{tva od 15. 10. 2007 

Simoneta Luigi, adresa: Zagreb, Palmoti}eva 4, ITALY, putna isprava: 249088 U, datum i mjesto izdavanja putne isprave: Italija, prokurist, bez ograni~enja uklju~uju}i i pravne poslove koji se odnose na prijenos i optere}enje nekretnina 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

15.860 Prerada ~aja i kafe, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.740 Popravak, d.n., 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, 

Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, 

Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacionog skladi{ta, 

Usluge me|unarodne {pedicije, 

Usluge me|unarodnog transporta roba. 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: GRUPA ESPRESSO d.o.o. Ljubu{ki - Podru`nica SARAJEVO 

Poreski podbroj: 4272043680026 

Sjedi{te: Ismeta A. [erbe 30, Sarajevo, op{tina: Sarajevo 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju 

51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.620 Trgovina na malo {tandovima i tr`nicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica. 

- Posredovanje, zastupanje, konsignacione usluge, otprema i doprema robe robe ({pedicija) i marketing 

Popovi} Josip, putna isprava: 002391319, datum i mjesto izdavanja: Zagreb, rukovodilac Podru`nice, sukladno Odluci o promjenama u zastupanju podru`nica od 15. 10. 2007. 

Naziv: GRUPA ESPRESSO d.o.o. Ljubu{ki - Podru`nica BANJA LUKA 

Poreski podbroj: 4272043680034 

Sjedi{te: Njego{ova 46, Banja Luka, op{tina: Banja Luka 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju br. 01/06 od 1. 2. 2006. 

51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.620 Trgovina na malo {tandovima i tr`nicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica. 

- Posredovanje, zastupanje, konsignacione usluge, otprema i doprema robe robe ({pedicija) i marketing 

Lazi} Dragan, li~na karta: 04GCM2027, rukovoditelj Podru`nice, bez ograni~enja 

(SR-4/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001800 od 21. 1. 2009. godine, upisao je u Registar Suda slijede}e podatke o poslovnom subjektu: 

VIJA-PROM d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Grude, VIJA-PROM d.o.o. Grude, Peji}i bb, Sovi}i, Grude, 64-01-0009-09 (stari broj 1-2382), 4272105380008 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Peji} Vinka, Sovi}i - Peji}i bb, Sovi}i, li~na karta: 04DSA2603 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Peji} Vinka ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Peji} Jago, adresa: Sovi}i - Peji}i bb, Sovi}i, li~na karta: 04DSA4309, izvr{ni direktor, bez ograni~enja 

Peji} Martina, adresa: Sovi}i - Peji}i bb, Sovi}i, li~na karta: 04DSA2604, direktor, bez ograni~enja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.510 Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod, 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

- prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, 

- usluge me|unarodne {pedicije, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta, 

- vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa. 

(SR-5/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001796 od 21. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 38. Statuta, ~lan Uprave dru{tva DALMACIJAVINO BH d.o.o. [IROKI BRIJEG direktor Jozo Vukoja dana 29. 12. 2008. godine donosi Odluku o promjeni rukovoditelja Podru`nice u Had`i}ima. Razrje{uje se du`nosti rukovoditelja Podru`nice Zdenko Zovko. Istovremeno se za rukovoditelja Podru`nice imenuje Jozo Vukoja iz [irokog Brijega. Rukovoditelj Podru`nice ovla{ten je zastupati i predstavljati Podru`nicu u svezi poslovanja Podru`nice bez ograni~enja. 

(SR-6/09-[B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u [irokom Brijegu broj 064-0-Reg-08-001732 od 31. 12. 2008. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda slijede}i podaci: 

Odluka o uskla|ivanju, promjena osobe za zastupanje i promjena adrese br. OPU 3036/08 od 5. 12. 2008. godine dru{tva MAGNUM d.o.o. Posu{je, Fra Petra Bakule 47 

Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; Visokogradnja; Izgradnja objekata niskogradnje; Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; Izgradnja prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena; Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; Izolacijski radovi; Postavljanje cijevnih instalacija; Ostali instalacijski radovi; Fasadni i {trukaturni radovi; Ugradnja stolarije; Postavljanje podnih i zidnih obloga; Farbarski radovi; Staklarski radovi; Ostali zavr{ni radovi; Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem; Trgovina motornih vozila na veliko; Trgovina motornih vozila na malo; Posredovanje u trgovini motornim vozilima; Odr`avanje i popravak motornih vozila; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo; Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom; Odr`avanje i popravak motorkota~a; Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; Trgovina na veliko vo}em i povr}em; Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima; Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; Trgovina na veliko kemijskim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; Trgovina na veliko otpacima i ostacima; Trgovina na veliko alatnim strojevima; Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo; Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje; Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom; Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom; Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju; Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; Trgovina na malo vo}em i povr}em; Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na malo proizvodima od duhana; Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; Trgovina na malo tekstilom; Trgovina na malo odje}om; Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; Trgovina na malo namje{tajem; Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n.; Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; Trgovina na malo {portskom opremom; Trgovina na malo igrama i igra~kama; Trgovina na malo cvije}em; Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo; Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama; Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu; Prijevoz robe u cestovnom prometu; Pretovar tereta; Skladi{ta i stovari{ta, Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu; Stvaranje novih nekretnina za prodaju; Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un; Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un. 

(SR-7/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-1762 od 9. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke o poslovnom subjektu: 

Naziv subjekta: BRAVARIJA M d.o.o. Ljubu{ki, BRAVARIJA M d.o.o. Ljubu{ki, sjedi{te: Humac bb, Ljubu{ki, Ljubu{ki, MBS: 64-01-0129-08 (stari broj 1-4124), JIB: 4272204520008 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Muci} Davor, Humac bb, Ljubu{ki, li~na karta: 04DRA9229 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 528299.24 

Upla}eni kapital: 528299.24 

Muci} Davor ugovoreni: 528299.24, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Muci} Gordana, adresa: Humac bb, Ljubu{ki, li~na karta: 04DRA7123, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.420 Ugradnja stolarije, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, 

Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacionog skladi{ta. 

(SR-8/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08001769 od 9. 1. 2009. godine upisao je u Registar Suda slijede}e podatke o poslovnom subjektu: 

Naziv subjekta: CROATIA OSIGURANJE d.d., CROATIA OSIGURANJE d.d., sjedi{te: Nikole Kordi}a bb, Ljubu{ki, Ljubu{ki, MBS: 64-02-0003-08 (stari broj 1-3338), JIB: 4272062390004, Carinski broj: 272062390004 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Vlasnici dioni~ari 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 0 

Upla}eni kapital: 0 

Vlasnici dioni~ari ugovoreni: 0 procenat: 0% 

Vlasnici dioni~ari klasa: A, B, C, vrijednost po dionici: 266, ukupno: 8018304 

ZASTUPNICI 

Markoti} Mladen, adresa: Nikole Kordi}a bb, Ljubu{ki, li~na karta: 03DRA0259, direktor, bez ograni~enja, a u prometu nekretnina koja ~ine osnovna sredstva (preko 100.000 KM) uz suglasnost Nadzornog odbora. 

Srzi} Sini{a, adresa: Makarska, Kralja P. Kre{imira IV 33, CROATIA , putna isprava: 000954100, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 29. 5. 2002. god., PP Makarska, izvr{ni direktor, bez ograni~enja, a u prometu nekretnina koja ~ine osnovna sredstva (preko 100.000 KM) uz suglasnost Nadzornog odbora. Organizira rad, zastupa i predstavlja Dru{tvo u obimu utvr|enom u Odluci direktora. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

66.010 @ivotno osiguranje, 66.030 Ostalo osiguranje, 67.200 Pomo}ne djelatnosti za osiguranje i penzijske fondove. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

@ivotno osiguranje (osiguranje `ivota), 

Ne`ivotno osiguranje (ostalo osiguranje), 

Pomo}ne djelatnosti za osiguranje i mirovinske fondove. 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: CROATIA OSIGURANJE d.d. - Podru`nica TUZLA 

Poreski podbroj: 4272062390438 

Sjedi{te: Ismeta Mujezinovi}a bb, Tuzla, op{tina: Tuzla 

Akt o osnivanju Podru`nice: Rje{enje U/I-12/98 

Iz okvira upisanih djelatnosti mati~nog dru{tva 

Popovi} Milan, rukovodilac Podru`nice, bez ograni~enja, osim kod kupovine, prodaje, optere}enja nekretnina, uzimanja kredita i pozajmica, te investicija ~ija vrijednost prelazi 10.000 KM, za {to mu je potrebna suglasnost direktora 

Naziv: CROATIA OSIGURANJE d.d. - Podru`nica SARAJEVO 

Poreski podbroj: 4272062390268 

Sjedi{te: Zmaja od Bosne 16, Novo Sarajevo, op{tina: Sarajevo 

Akt o osnivanju Podru`nice: Rje{enje U/I-396/99 

Iz ovira upisanih djelatnosti mati~nog dru{tva 

Bili} Nino, li~na karta: 04DRA9243, rukovodilac Podru`nice, bez ograni~enja, osim kod kupovine, prodaje, optere}enja nekretnina, uzimanja kredita i pozajmica, te investicija ~ija vrijednost prelazi 10.000 KM, za {to mu je potrebna suglasnost direktora 

Naziv: CROATIA OSIGURANJE d.d. - Podru`nica LIVNO 

Poreski podbroj: 4272062390098 

Sjedi{te: Kralja Tvrtka bb, Livno, op{tina: Livno 

Akt o osnivanju Podru`nice: Rje{enje U/I-823/00 

Iz okvira upisanih djelatnosti mati~nog dru{tva 

[ari} Filip, rukovodilac Podru`nice, bez ograni~enja, osim kod kupovine, prodaje, optere}enja nekretnina, uzimanja kredita i pozajmica, te investicija ~ija vrijednost prelazi 10.000 KM, za {to mu je potrebna suglasnost direktora 

Naziv: CROATIA OSIGURANJE d.d. - Podru`nica MOSTAR 

Poreski podbroj: 4272062390039 

Sjedi{te: Kneza Domagoja 11B, Mostar, op{tina: Grad Mostar 

Akt o osnivanju Podru`nice: Rje{enje U/I-824/00 

Iz okvira upisanih djelatnosti mati~nog dru{tva 

Lasi} Zoran, rukovodilac Podru`nice, bez ograni~enja, osim kod kupovine, prodaje, optere}enja nekretnina, uzimanja kredita i pozajmica, te investicija ~ija vrijednost prelazi 10.000 KM, za {to mu je potrebna suglasnost direktora 

Naziv: CROATIA OSIGURANJE d.d. - Podru`nica VITEZ 

Poreski podbroj: 4272062390152 

Sjedi{te: Fra Grge Marti}a bb, Vitez, op{tina: Vitez 

Akt o osnivanju Podru`nice: Rje{enje U/I-825/00 

Iz okvira upisanih djelatnosti mati~nog dru{tva 

Pejakovi} Zoran, rukovodilac Podru`nice, bez ograni~enja, osim kod kupovine, prodaje, optere}enja nekretnina, uzimanja kredita i pozajmica, te investicija ~ija vrijednost prelazi 10.000 KM, za {to mu je potrebna suglasnost direktora 

Naziv: CROATIA OSIGURANJE d.d. - Podru`nica BR^KO 

Poreski podbroj: 4272062390195 

Sjedi{te: Bulevar mira 4, Br~ko, op{tina: Br~ko 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Dru{tva br. 03-252-49/03 od 22. 9. 2003. 

Iz okvira upisanih djelatnosti mati~nog dru{tva 

Juri} Anto, rukovodilac Podru`nice, bez ograni~enja, osim kod kupovine, prodaje, optere}enja nekretnina, uzimanja kredita i pozajmica, te investicija ~ija vrijednost prelazi 10.000 KM, za {to mu je potrebna suglasnost direktora 

Naziv: CROATIA OSIGURANJE d.d. - Podru`nica GORA@DE 

Poreski podbroj: 4272062390586 

Sjedi{te: Trg branilaca grada bb, Gora`de, op{tina: Gora`de 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka br. 03-45-35/04 od 23. 3. 2004. 

Iz okvira upisanih djelatnosti mati~nog dru{tva 

Tafro Sead, rukovodilac Podru`nice, bez ograni~enja, osim kod kupovine, prodaje, optere}enja nekretnina, uzimanja kredita i pozajmica, te investicija ~ija vrijednost prelazi 10.000 KM, za {to mu je potrebna suglasnost direktora 

Naziv: CROATIA OSIGURANJE d.d. - Podru`nica CAZIN 

Poreski podbroj: 4272062390594 

Sjedi{te: Izeta Nani}a bb, Cazin, op{tina: Cazin 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka direktora Dru{tva br. 03-11-65/07 od 21. 8. 2007. 

Iz okvira upisanih djelatnosti mati~nog dru{tva 

Had`iabdi} Fuad, rukovodilac Podru`nice, bez ograni~enja, osim kod kupovine, prodaje, optere}enja nekretnina, uzimanja kredita i pozajmica, te investicija ~ija vrijednost prelazi 10.000 KM, za {to mu je potrebna suglasnost direktora 

Naziv: CROATIA OSIGURANJE d.d. - Podru`nica BIHA] 

Poreski podbroj: 4272062390608 

Sjedi{te: Bedem 10, Biha}, op{tina: Biha} 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka br. 03-7-172/07 od 3. 12. 2007. 

Iz okvira upisanih djelatnosti mati~nog dru{tva 

Had`iabdi} Fuad, rukovodilac Podru`nice, bez ograni~enja, osim kod kupovine, prodaje, optere}enja nekretnina, uzimanja kredita i pozajmica, te investicija ~ija vrijednost prelazi 10.000 KM, za {to mu je potrebna suglasnost direktora 

Naziv: CROATIA OSIGURANJE d.d. - Podru`nica BANJA LUKA 

Poreski podbroj: 4272062390578 

Sjedi{te: Kralja Petra I. Kara|or|evi}a 109, Banja Luka, op{tina: Banja Luka 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka br. 17-25/05 od 23. 5. 2005 

Iz okvira upisanih djelatnosti mati~nog dru{tva 

Medi} Branko, rukovodilac Podru`nice, bez ograni~enja, osim kod kupovine, prodaje, optere}enja nekretnina, uzimanja kredita i pozajmica, te investicija ~ija vrijednost prelazi 10.000 KM, za {to mu je potrebna suglasnost direktora 

(SR-9/09-[B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u [irokom Brijegu broj 064-0-Reg-09-000040 od 16. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Promjena osobe ovla{tene za zastupanje Dru{tva, promjena adrese Dru{tva i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Standardnom klasifikacijom djelatnosti u BiH kod VMS d.o.o. Posu{je prema Odluci br. OPU 10/09 od 5. 1. 2009. g. 

Dosada{nji direktor Dru{tva Bago Mate razrje{ava se ove du`nosti, a za direktora ovog Dru{tva imenuje se Bago Slaven iz Posu{ja, Stjepana Toma{evi}a 20, JMB 2911973153358. 

Mijenja se dosada{nja adresa Dru{tva, tako da je sada adresa Dru{tva: Posu{je, Stjepana Toma{evi}a 20. 

Upisana djelatnost Dru{tva uskla|uje se sa Standardnom klasifikacijom djelatnosti u BiH. 

(SR-10/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001761 od 9. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 31. Statuta, jedini ~lan Uprave dru{tva FAMA d.o.o. [IROKI BRIJEG direktor Vlado PAVKOVI] iz [irokog Brijega dana 1. prosinca 2008. godine donosi Odluku o promjeni rukovoditelja Podru`nice u Trebinju. 

Razrje{uje se du`nosti dosada{nji rukovoditelj Podru`nice u Trebinju Ljubica Uljarevi}. 

Za rukovoditelja Podru`nice u Trebinju imenuje se Divna ]avar iz [irokog Brijega, Mostarska 6, JMB 2209969157385. 

Divna ]avar rukovoditelj Podru`nice zastupa i predstavlja Podru`nicu u svezi poslovanja Podru`nice bez ograni~enja. 

(SR-11/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001759 od 9. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ugovorom o prijenosu udjela od 9. 9. 2008. mijenja se osniva~ ustanove MANDI] PHARM LJEKARNE LJUBU[KI. 

Iz Ustanove istupa dosada{nji osniva~ Dubravka Mandi} iz Ljubu{kog, a Ustanovi pristupa ATLANTIC FARMACIA d.o.o. iz Zagreba kao jedini osniva~ Ustanove i vlasnik udjela od 2.000,00 KM. 

Odlukom o promjeni naziva od 17. 11. 2008. mijenja se naziv Ljekarni~ko zdravstvene ustanove MANDI] PHARM LJEKARNE LJUBU[KI u Ljekarni~ko zdravstvena ustanova FARMACIA LJUBU[KI. 

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-12/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001760 od 14. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar slijede}e podatke o poslovnom subjektu: 

Naziv subjekta: Srednja strukovna {kola s pravom javnosti "Centar za obrazovanje" [iroki Brijeg, "Centar za obrazovanje" [iroki Brijeg, sjedi{te: Trnska cesta 187, [iroki Brijeg, [iroki Brijeg, MBS : 64-05-0015-08 (stari broj 2-67), JIB: 4272220050003 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

[evo Mila, Nikole Kordi}a 60, Ljubu{ki, li~na karta: 03DRA3745 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 100 

Upla}eni kapital: 100 

[evo Mila ugovoreni: 100, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Raspudi} Mario, adresa: Rodo~ 150, Rodo~, li~na karta: 03BDC7880, ravnatelj, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

80.220 Tehni~ko i stru~no srednje obrazovanje, 80.410 Djelatnost {kola za voza~e, 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, d.n. - obrazovanje koje nije definisano stepenima obrazovanja. 

(SR-13/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001774 od 9. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o razrje{enju v.d. direktora br. 01-1879/08-51-1 od 22. 10. 2008. razrje{uje se du`nosti v.d. direktora RUDNIKA BOKSITA d.o.o. za eksploataciju rude POSU[JE Mario Ore~ iz Posu{ja. 

Odlukom o imenovanju v.d. direktora 01-2096/08-53-1 od 1. 12. 2008. za v.d. direktora RUDNIKA BOKSITA d.o.o. za eksploataciju rude POSU[JE imenuje se Ivan ^amber iz Posu{ja. 

Odlukom o usugla{avanju djelatnosti RUDNIKA BOKSITA d.o.o. POSU[JE postoje}e djelatnosti unutarnjeg prometa usugla{avaju se s va`e}om nomenklaturom djelatnosti utvr|enom Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH. 

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-14/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-000010 od 9. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dana 7. 1. 2009. godine u funkciji Skup{tine dru{tva kao jedini ~lan dru{tva Nui} Josip za dru{tvo VINOGRADI NUI] d.o.o. Ljubu{ki, sa sjedi{tem u Ljubu{kom, Crnopod bb, donio je i usvojio Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva br. 01/2009 od 7. 1. 2009. godine, koja se odnosi na uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa KD BiH i Odluku br. 02/2009 od 07. 1. 2009. godine, koja se odnosi na promjenu ~lana uprave Dru{tva - direktora Dru{tva, a koja je notarski obra|ena u notarskoj ispravi OPU br. 10/2009 od 7. 1. 2009. godine kod notara Zdenka Pulji}a, sa sjedi{tem u Ljubu{kom. 

Odlukom br. 01/2009 uskla|ena je djelatnost Dru{tva sa KD BiH. 

Odlukom br. 02/2009 razrije{en je du`nosti dosada{nji direktor u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju Nui} Josip, a imenovan je direktor Marinovi} Ivan iz Ljubu{kog, Mostarska vrata 61, JMB 2910983152752, koji Dru{tvo zastupa u poslovima pravnog prometa u zemlji bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti i Dru{tvo zastupa u vanjskotrgovinskom poslovanju bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti. 

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-15/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001736 od 31. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o promjeni osobe ovla{tene za zastupanje dru{tva MODUS-M d.o.o. Ljubu{ki, broj 02/08 od 10. 12. 2008. godine, osniva~ i jedini ~lan gospodarskog dru{tva MODUS-M d.o.o. Ljubu{ki, sa sjedi{tem u Ljubu{kom, na poslovnoj adresi Put za Me|ugorje bb, MBS: 64-01-0027-08, razrje{uje du`nosti dosada{njeg direktora Dru{tva Ivanu (Mladena) [korput, iz Ljubu{kog, Fra Petra Bakule 7, JMB 1205987157733, a na mjesto direktora Dru{tva MODUS-M d.o.o. Ljubu{ki imenuje se Danijela (Mladen) Mihaljevi}, s adresom prebivali{ta Va{arovi}i bb, op}ina Ljubu{ki, JMB 2705974157730, s ovla{tenjem da zastupa i predstavlja Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju samostalno i pojedina~no bez ograni~enja. 

(SR-16/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001764 od 31. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dana 4. 12. 2008. godine u funkciji Skup{tine kao jedini ~lan Jur~i} An|elko za dru{tvo BAR d.o.o. Ljubu{ki donio je i usvojena je Odluka o promjeni ~lana Uprave dru{tva - direktora Dru{tva br. 01/2008 od 4. 12. 2008. godine. 

Ovom Odlukom razrje{uje se dosada{nji direktor Jur~i} An|elko, osoba ovla{tena za zastupanje Dru{tva u unutarnjem prometu i imenuje se za ubudu}e osoba ovla{tena za zastupanje Dru{tva u unutarnjem prometu direktor Dru{tva Brki} Robert iz Ljubu{kog, Vitina bb, koji Dru{tvo zastupa bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti u unutarnjem prometu. 

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-17/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001397 od 18. 12. 2008. godine, upisao je slijede}e podatke o poslovnom subjektu: 

Naziv subjekta: INTERIJER export-import d.o.o. dru{tvo za trgovinu, ugostiteljstvo, gra|evinarstvo, usluge, promet i proizvodnju Ljubu{ki, INTERIJER d.o.o. Ljubu{ki, Put za Me|ugorje bb, Ljubu{ki, Ljubu{ki, MBS: 64-01-0126-08 (stari broj 1-18), JIB: 4272009310007, Carinski broj 272009310007 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Bubalo Marijen, Vladimira Preloga 2, Ljubu{ki, li~na karta: 08DRC2571 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 3034199.16 

Upla}eni kapital: 3034199.16 

Bubalo Marijen ugovoreni: 3034199.16 procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Bubalo Marijan, adresa: Vladimir Preloga 2 Ljubu{ki, li~na karta: 08DRC2571, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.510 Kantine, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 67.130 Pomo}ne djelatnosti u finansijskom posredovanju, d.n., 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, Prijevoz robe (tereta) u me|unarodnom cestovnom prometu, Prodaja robe s konsignacijskih skladi{ta, Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga. 

(SR-18/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001557 od 31. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 21. Statuta, ~lan Uprave - direktor dru{tva EUROPAPIER - HERCEGTISAK d.o.o. [IROKI BRIJEG Ante Suton dana 24. listopada 2008. godine u [irokom Brijegu donosi Odluku o promjeni rukovoditelja Podru`nice u Tuzli. 

Razrje{uje se du`nosti rukovoditelja Podru`nice u Tuzli Milijan Lu~i}. 

Istovremeno se za rukovoditelja Podru`nice imenuje Ned`ad Sulejmanovi} iz Tuzle. 

Rukovoditelj Podru`nice ovla{ten je zastupati i predstavljati Podru`nicu u svezi poslovanja Podru`nice bez ograni~enja do iznosa od 10.000,00 KM, a preko tog iznosa uz suglasnost generalnog direktora Dru{tva. 

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-19/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001775 od 16. 1. 2009. godine, upisao je slijede}e podatke o poslovnom subjektu: 

Naziv subjekta: MURI] export-import d.o.o. za proizvodnju metalne i plasti~ne gra|evinske stolarije, trgovinu i usluge LJUBU[KI, MURI] d.o.o. LJUBU[KI, sjedi{te: Predgra|e bb, Ljubu{ki, Ljubu{ki, MBS: 64-01-0134-08 (stari broj 1-2256), JIB: 4272117040008 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Bo{njak Dragan, Predgra|e bb, Ljubu{ki, li~na karta: 04DRA6403 

Bo{njak Mate, Predgra|e bb, Ljubu{ki, li~na karta: 03DRA0542 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 439785 

Upla}eni kapital: 439785 

Bo{njak Dragan ugovoreni: 219892.5, procenat: 50% 

Bo{njak Mate ugovoreni: 219892.5, procenat: 50% 

ZASTUPNICI 

Bo{njak Dragan, adresa: Predgra|e bb, Ljubu{ki, li~na karta: 04DRA6403, izvr{ni direktor, bez ograni~enja 

Bo{njak Ivan, adresa: Predgra|e bb, Ljubu{ki, li~na karta: 08DRC2634, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermeniranih materijala, 15.930 Proizvodnja vina (gro`|e), 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermeniranih pi}a, 15.960 Proizvodnja piva, 15.970 Proizvodnja slada, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.110 Proizvodnja ravnog stakla, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 45.420 Ugradnja stolarije, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Zastupanje stranih pravnih osoba, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu, Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvo|enja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji. 

(SR-20/09-[B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u [irokom Brijegu broj 064-0-Reg-09-000032 od 15. 1. 2009. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda slijede}i podaci: 

Pro{irenje djelatnosti kod CICI] - COMMERCE d.o.o. Posu{je prema Odluci br. OPU 24/09 od 8. 1. 2009 .g. 

Dosada{nja djelatnost Dru{tva pro{iruje se za slijede}e djelatnosti u unutarnjem prometu: 

Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, vo}nih sadnica, vo}a, biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, za proizvodnju mlijeka, za priplod, ovaca i koza, konja, magaraca, mula i mazgi, svinja, peradi, p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, ostalih `ivotinja, d.n., Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), Proizvodnja i konzerviranje mesa, mesa peradi i ze~jeg mesa, Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, Prerada i konzerviranje krumpira, Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, gotove hrane za doma}e `ivotinje, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinaama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, namje{tajem, predmetimna za ku}anstvo, metalnom i `eljeznom robom, tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, hranom, pi}em i duhanom, specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem, `ivim `ivotinjama, sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, sirovim duhanom, ostalom hranom uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, obu}om, ostalim poluproizvodima, otpacima i ostacima, alatnim strojevima, strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, ostalim elektronskim dijelovima i opremom, ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, rabljenom robom, u prodavaonicama, preko ku}a koje robu poro|aju preko po{te, na {tandovima i tr`nicama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Skladi{ta i stovari{ta, Usluge pakiranja. 

(SR-21/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001799 od 21. 1. 2009. godine, upisao je u Registar Suda slijede}e podatke o poslovnom subjektu: 

BILI BRIG d.o.o. za trgovinu i usluge GRUDE, BILI BRIG d.o.o. GRUDE, Gojka [u{ka 9, Grude, Grude, 64-01-0013-09 (stari broj 1-1318), 4272080450006 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

[imi} Igor, Dragi}ina 28, Grude, li~na karta: 04DSA2136 

[imi} Ivan, Dragi}ina bb, Grude 

[imi} Rosan, Dragi}ina 28, Grude, li~na karta: 04DSA3281 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2440103 

Upla}eni kapital: 2440103 

[imi} Ivan ugovoreni: 5065.09, procenat: ,2076% 

[imi} Rosan ugovoreni: 1295530.49, procenat: 53,0933% 

[imi} Igor ugovoreni: 1139507.42, procenat: 46,6992% 

ZASTUPNICI 

[imi} Igor, adresa: Dragi}ina 28, Grude, li~na karta: 04DSA2136, izvr{ni direktor, bez ograni~enja 

[imi} Rosan, adresa: Dragi}ina 28, Grude, li~na karta: 04DSA3281, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Usluge me|unarodne {pedicije, 

Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacionog skladi{ta, Prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu. 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: BILI BRIG d.o.o. za trgovinu i usluge GRUDE - Podru`nica ILID@A 

Poreski podbroj: 4272080450022 

Sjedi{te: Bla`uj 78, llid`a, op{tina: Sarajevo 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Dru{tva br. 01/08 od 14. 2. 2008. 

Iz okvira upisanih djelatnosti mati~nog dru{tva 

[imi} Rosan, li~na karta: 04DSA3281, rukovoditelj Podru`nice, bez ograni~enja 

(SR-22/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001501 od 3. 11. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 8. Statuta dru{tva, jedini ~lan Dru{tva SABMES d.o.o. GRUDE Goran Sabljo iz Gruda, Mate Bobana 3, JMB 1004965151639, dana 15. listopada 2008. godine donosi Odluku o promjeni poslovne adrese, pro{irenju i usugla{avanju djelatnosti SABMES d.o.o. GRUDE. 

Poslovna adresa Dru{tva se mijenja i glasi Boravi{te bb, Grude. Bri{e se dosada{nja adresa Dru{tva K. Katarine 7, Grude. 

Djelatnosti unutarnjeg prometa se pro{iruju i usugla{avaju s va`e}om nomenklaturom djelatnosti utvr|enom Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH. 

Utvr|uje se da je do{lo do promjene adrese stanovanja ~lana i direktora Dru{tva, tako da }e u Registru dru{tava stajati: Goran Sabljo iz Gruda, Mate Bobana 3, JMB 1004965151639. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-23/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001771 od 9. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ugovorom o kupoprodaji i prijenosu udjela u dru{tvu HERCEGOVINA TABAK d.o.o. Ljubu{ki, koji je notarski obra|en kod notara Tome [imi}a iz Ljubu{kog, pod poslovnim brojem OPU 2645/2008 od 15. 12. 2008. godine, iz Dru{tva je istupio dosada{nji osniva~ i ~lan Dru{tva Spasoje (\uro) Ragu`, Ante Star~evi}a bb, ^apljina, JMB 0602948151138, a Dru{tvu je pristupila Miroslava (Luke) Tomi}, Mostarska vrata 35, Ljubu{ki, JMB 2707962187971, kao jedini osniva~ i ~lan gospodarskog dru{tva HERCEGOVINA TABAK d.o.o. Ljubu{ki. 

Odlukom o usugla{avanju i pro{irenju djelatnosti, OPU 2646/2008 od 15. 12. 2008. godine, Dru{tvo je izvr{ilo usugla{avanje i pro{irenje djelatnosti, pa su sukladno tome djelatnosti u unutarnjem prometu: Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacijskih povr{ina, Ostale poljoprivredne usluge, Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, Va|enje kre~njaka i krede, Va|enje sirovog gipsa, Va|enje {kriljaca, Va|enje {ljunka i pijeska, Va|enje gline i kaolina, Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., Proizvodnja fermentiranog duhana, Proizvodnja ostalih duhanskih proizvoda, Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Prijevoz robe u drumskom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu, Djelatnost drugih posrednika u prometu, Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme, Istra`ivanje i eksperimentalni razvitak u prirodnim znanostima, Istra`ivanje i eksperimentalni razvitak u tehni~kim i tehnolo{kim znanostima, Tehni~ko ispitivanje i analiza, Usluge pakiranja. 

U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo obavlja djelatnosti: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima u okviru unutarnjeg prometa, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba, Prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu, Usluge me|unarodnog otpremni{tva. 

Dru{tvo je izvr{ilo i promjenu osobe ovla{tene za zastupanje Dru{tva, pa se dosada{nji direktor Spasoje (\ure) Ragu`, Ante Star~evi}a bb, ^apljina, 0602948151138, bri{e iz sudskog registra, a upisuje novi Miroslava (Luke) Tomi}, Mostarska vrata 35, Ljubu{ki, JMB 2707962187971, s ovla{tenjem da zastupa i predstavlja Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, samostalno i pojedina~no, bez ograni~enja. 

(SR-24/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001770 od 9. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o usugla{avanju i dopuni Stauta dru{tva GENERAL TOBACCO INDUSTRY d.o.o. Ljubu{ki, broj 03/2008 od 15. 12. 2008. godine, koja je potvr|ena od strane notara Tome [imi}a iz Ljubu{kog, pod poslovnim brojem OPU 2675/2008 od 15. 12. 2008. godine, Dru{tvo je izvr{ilo usugla{avanje i pro{irenje djelatnosti, pa su sukladno tome djelatnosti u unutarnjem prometu: Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, Gajenje vo}nih sadnica, Gajenje sadnica loze, Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacijskih povr{ina, Ostale poljoprivredne usluge, Prerada ~aja i kave, Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., Proizvodnja fermentiranog duhana, Proizvodnja ostalih duhanskih proizvoda, Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Biljne ljekarne, izdavanje i pravljenje lijekova od trava, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Restorani, Barovi, Bifei (buffet), Kavane, Kantine, Prijevoz putnika u drumskom prometu, Prijevoz robe u drumskom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Djelatnost drugih posrednika u prometu, Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, Agencije za nekretnine, Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme, Istra`ivanje i eksperimentalni razvitak u prirodnim znanostima, Istra`ivanje i eksperimentalni razvitak u tehni~kim i tehnolo{kim znanostima, Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza, Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, Poslovni i menad`ment konsalting, Tehni~ko ispitivanje i analiza, Prire|ivanje sajmova, Ostale usluge reklame i promid`be, Usluge pakiranja, Ostale poslovne djelatnosti, d.n. U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo obavlja slijede}e djelatnosti: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje inozemnih firmi i konsignacija, Prijevoz robe i putnika u me|unarodnom cestovnom prometu. Dru{tvo je izvr{ilo i promjenu osobe ovla{tene za zastupanje Dru{tva, pa se dosada{nji direktor Ivica (Drage) Tomi}, Mostarska vrata bb, Ljubu{ki, JMB 2301964152737, bri{e iz sudskog registra, a upisuje novi Miroslava (Luke) Tomi}, Mostarska vrata 35, Ljubu{ki, JMB 2707962187971, s ovla{tenjem da zastupa i predstavlja Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, samostalno i pojedina~no, bez ograni~enja. 

(SR-25/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001768 od 31. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Miroslav ^olak iz Gruda, Donji Mami}i - Ledinac 150, JMB 1602941151632, kao jedini ~lan dru{tva LAKTAT d o.o. Posu{je izvr{io je pove}anje temeljnog kapitala Dru{tva, tako da sada ukupni temeljni kapital iznosi 16.238.582,00 KM u stvarima i novcu, {to u odnosu na raniji iznos temeljnog kapitala Dru{tva (2.000,00 KM u novcu) predstavlja pove}anje temeljnog kapitala za 16.236.582,00 KM u stvarima. Pojedina~ni udio ~lana Dru{tva sada iznosi: 

1. Miroslav ^olak iz Gruda, Donji Mami}i - Ledinac 150 - 16.238.582,00 KM ili 100% 

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-26/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001784 od 21. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Franko Ili~i} iz Gruda osniva dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u. Dru{tvo }e poslovati pod tvrtkom: DINGO d.o.o. GRUDE. Sjedi{te Dru{tva je u Grudama, na poslovnoj adresi Ru`i}i, Ljiljku{a bb. Pe~at Dru{tva je pravokutnog oblika i slu`i za ovjeru dokumentacije poduze}a. Za osnivanje i po~etak rada Dru{tva osnivatelj osigurava sredstva odnosno temeljni kapital u iznosu 2.000,00 KM - u novcu. Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su: Proizvodnja mlinskih proizvoda, Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba, Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, Proizvodnja {e}era, Proizvodnja kakaoa, ~okolade i konditorskih proizvoda, Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, Prerada ~aja i kave, Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo {portskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Prijevoz robe u cestovnom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Ostale usluge reklame i promid`be, Usluge pakiranja. Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa glase: vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, usluge me|unarodne {pedicije, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacionog skladi{ta, prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu. Upravu Dru{tva ~ini jedan ~lan: Franko Ili~i} iz Gruda, direktor Dru{tva s ovla{tenjem zastupanja i predstavljanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja. 

(SR-27/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001801 od 23. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

SCAME PARRE s.p.a. iz Italije i MANDEKS d.o.o. [IROKI BRIJEG iz [irokog Brijega osnivaju dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u. Dru{tvo }e poslovati pod tvrtkom: SCAME SEE d.o.o. [IROKI BRIJEG. Sjedi{te Dru{tva je u [irokom Brijegu, na poslovnoj adresi Kvaternikova bb. Pe~at Dru{tva je pravokutnog oblika i slu`i za ovjeru dokumentacije poduze}a. Za osnivanje i po~etak rada Dru{tva osnivatelji osiguravaju sredstva odnosno temeljni kapital u iznosu 100.000,00 KM - u novcu. Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su: TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo {portskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Popravak, d.n., prijevoz robe u cestovnom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa glase: vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, usluge me|unarodne {pedicije, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacionog skladi{ta, prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu. Upravu Dru{tva ~ini jedan ~lan Mario Misir - direktor Dru{tva s ovla{tenjem zastupanja i predstavljanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja. 

(SR-28/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001737 od 8. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o osnivanju dru{tva s ograni~enom odgovorno{}u DI-NAUTIKA d.o.o. Ljubu{ki, OPU 2538/2008 od 4. 12. 2008. godine, koja je notarski obra|ena od strane notara Tome [imi}a iz Ljubu{kog, Boris ]u`e, Nikole Kordi}a 28, Ljubu{ki, kao osniva~ i jedini ~lan, osniva dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u. Dru{tvo }e poslovati pod tvrtkom: DI-NAUTIKA d.o.o. Ljubu{ki, a sjedi{te Dru{tva je na poslovnoj adresi Humac bb, Ljubu{ki. Temeljni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM i upla}en je u novcu. 

Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem poslovanju su: 

Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i {portske odje}e, Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, Proizvodnja pumpi i kompresora, Proizvodnja {portske opreme, Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo {portskom opremom, Hoteli i moteli s restoranom, Hoteli i moteli bez restorana, Ostali smje{taj za boravak turista, Ostali smje{taj, d.n., Restorani, Barovi, Bifei (buffet), Kavane, Kantine, Ketering, Pomorski promet i promet u priobalnim morskim vodama, Promet unutarnjim vodenim putovima, Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo, d.n., Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, Obrada podataka, Izrada i upravljanje bazama podataka, Ostale srodne ra~unalne djelatnosti, Tehni~ko ispitivanje i analiza, Ostale {portske djelatnosti. 

U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati djelatnosti: 

vanjska trgovina (uvoz- izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, usluge me|unarodne {pedicije, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacijskih skladi{ta, usluge me|unarodnog transporta robe. 

Za osobu ovla{tenu za zastupanje, direktora Dru{tva DI-NAUTIKA d.o.o. Ljubu{ki, Odlukom o imenovanju direktora, broj 02/2008 od 4. 12. 2008. godine, imenovan je Boris (Nikola) ]u`e, Nikole Kordi}a 28, Ljubu{ki, JMB 1108979152735, s ovla{tenjem da zastupa i predstavlja Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu bez ograni~enja. 

(SR-29/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001049 od 4. 9. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Nada Leko iz Gruda i Renata Brzica iz Mostara osnivaju dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u. Dru{tvo }e poslovati pod tvrtkom: FARMA JAZINE d.o.o. GRUDE. Sjedi{te Dru{tva je u Grudama, na poslovnoj adresi Dragi}ina bb. Pe~at Dru{tva je pravokutnog oblika i slu`i za ovjeru dokumentacije poduze}a. Za osnivanje i po~etak rada Dru{tva osnivatelji osiguravaju sredstva odnosno temeljni kapital u iznosu 2.000,00 KM - u novcu. Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su: Uzgoj `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, Uzgoj goveda za priplod, Uzgoj ovaca i koza, Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, Uzgoj svinja, Uzgoj peradi, Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, Uzgoj ostalih `ivotinja, d. n., Uzgoj usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), Proizvodnja i konzerviranje mesa, Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~jeg mesa, Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima. Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo {portskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Prijevoz robe u cestovnom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Usluge pakiranja. 

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa glase: vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, usluge me|unarodne {pedicije, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacionog skladi{ta, prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu. Osoba ovla{tena za zastupanje Dru{tva je Nada Leko - direktor Dru{tva s ovla{tenjem zastupanja i predstavljanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja. 

(SR-30/09-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001613 od 26. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo PAVONE d.o.o. [iroki Brijeg, Fra Didaka Bunti}a 96, osnovalo je podru`nicu u Ora{ju. 

Podru`nica }e poslovati pod nazivom: PAVONE d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica Ora{je. 

Sjedi{te Podru`nice je u Ora{ju, Tre}a ulica bb. Rukovoditelj Podru`nice je Mario Crnjac, koji je ovla{ten zastupati Podru`nicu bez ograni~enja do iznosa od 500,00 KM po pojedinom poslu, a preko uz suglasnost direktora Dru{tva. 

Podru`nica }e obavljati slijede}e djelatnosti: 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom. 

(SR-31/09-[B) SARAJEVO 

Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-06-002385 od 30. 1. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju br. 2/2006 od 16. 11. 2006. g., Global Payments Europe, s.r.o., Praha 10, Stra{nice, V Ol{inách 80/626, ^e{ka Republika, kao osniva~ Global Payments Europe Privredno dru{tvo za projektovanje, programiranje informacionih sistema i trgovinu d.o.o. Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, Mehmeda Spahe 24 (Dru{tvo registrovano Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu br. 065-0-Reg-06-001762 od 1. 11. 2006., mati~ni reg. br. 1-25955), mijenja osniva~a i mijenja lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva. 

Osniva~ dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u je: 

Global Payments Europe, s.r.o., Praha 10, Stra{nice, V Ol{inách 80/626, ^e{ka Republika, sa udjelom u osnovnom kapitalu Dru{tva od 2.000,00 KM u novcu (100%). 

Nakon spajanja sa dru{tvom PGT Capital d.o.o. Praha 1, Klimentska 46, ^e{ka Republika, od 1. 10. 2006. g. - prestaje svojstvo osniva~a dosada{njem osniva~u Dru{tva: Global Payments Europe, a.s., Praha 10, Stra{nice, V Ol{inách 80/626, ^e{ka Republika. 

Prestaje ovla{tenje za zastupanje Sedla~ek Petr, Dolakova 551/20, Praha 8 - Bohnice, ^e{ka Republika, direktor - bez ograni~enja. 

Lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i spoljnotrgovinskom prometu je Mustafa Bekti}, ^ekalu{a 62, Sarajevo, direktor - bez ograni~enja. 

(SR-26/09-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-06-002937 od 2. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Yan Jiping iz Republike Kine, sa privremenim boravi{tem u Br~ko Distriktu BiH, Bijela bb, osniva~ je Dru{tva: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge "BAU LI" Br~ko Distrikt BiH, sa sjedi{tem: Br~ko Distrikt, Tr`nica "Arizona", koje je upisano u Registar Osnovnog suda Br~ko Distrikta BiH, Rje{enjem broj D-1425/02 od 5. 11. 2002. godine, Rje{enjem broj D-1976/03 od 28. 11. 2003. godine, i upisano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-530, mijenja Odluku o osnivanju broj 1/2002 od 10. 10. 2002. godine 

Osniva~ Dru{tva donio je Odluku o uskla|ivanju od zna~aja za pravni promet broj 02/2006 od 18. 12. 2006. godine, a kojom Odlukom vr{i: "promjena adrese i naziva", kako slijedi: 

Naziv glasi: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge "BAU LI" Sarajevo 

Skra}eni naziv: "BAU LI" d.o.o. SARAJEVO 

Sjedi{te Dru{tva: Sarajevo, Safeta Zajke do broja 372 

(SR-29/09-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-06-002062 od 8. 1. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-06-001399 od 15. 8. 2006. godine je izvr{en upis promjene u nazivu dru{tva RAIFFEISEN OSIGURANJE dioni~arsko dru{tvo BOSNA I HERCEGOVINA Sarajevo, koje se nakon izvr{enog upisa zove UNIQA Osiguranje dioni~arsko dru{tvo Sarajevo, te je u skladu sa tim izvr{en upis promjene u nazivu Filijale Mostar ovog Dru{tva, osnovane Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-1968/02 od 3. 3. 2003. godine, umjesto dosada{njeg naziva RAIFFEISEN OSIGURANJE dioni~arsko dru{tvo BOSNA I HERCEGOVINA Sarajevo, Filijala Mostar, kako slijedi: 

- UNIQA Osiguranje dioni~arsko dru{tvo Sarajevo, Filijala Mostar; 

- Skra}eni naziv: UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo, Filijala Mostar. 

(SR-37/09-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-06-002063 od 8. 1. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-06-001399 od 15. 8. 2006. godine je izvr{en upis promjene u nazivu dru{tva RAIFFEISEN OSIGURANJE dioni~arsko dru{tvo BOSNA I HERCEGOVINA Sarajevo, koje se nakon izvr{enog upisa zove UNIQA Osiguranje dioni~arsko dru{tvo Sarajevo, te je u skladu sa tim izvr{en upis promjene u nazivu Filijale Zenica ovog Dru{tva, osnovane Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-1529/99 od 2. 9. 1999. godine (registarski broj subjekta upisa 1-19748-03), umjesto dosada{njeg naziva RAIFFEISEN OSIGURANJE dioni~arsko dru{tvo BOSNA I HERCEGOVINA Sarajevo, Filijala Zenica, kako slijedi: 

- UNIQA Osiguranje dioni~arsko dru{tvo Sarajevo, Filijala Zenica; 

- Skra}eni naziv: UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo, Filijala Zenica. 

(SR-38/09-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-06-002064 od 8. 1. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-06-001399 od 15. 8. 2006. godine je izvr{en upis promjene u nazivu dru{tva RAIFFEISEN OSIGURANJE dioni~arsko dru{tvo BOSNA I HERCEGOVINA Sarajevo, koje se nakon izvr{enog upisa zove UNIQA Osiguranje dioni~arsko dru{tvo Sarajevo, te je u skladu sa tim izvr{en upis promjene u nazivu Filijale Biha} ovog Dru{tva, osnovane Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-1521/02 od 24. 10. 2002. godine, umjesto dosada{njeg naziva RAIFFEISEN OSIGURANJE dioni~arsko dru{tvo BOSNA I HERCEGOVINA Sarajevo, Filijala Biha}, kako slijedi: 

- UNIQA Osiguranje dioni~arsko dru{tvo Sarajevo, Filijala Biha}; 

- Skra}eni naziv: UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo, Filijala Biha}. 

(SR-39/09-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-06-002065 od 8. 1. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-06-001399 od 15. 8. 2006. godine je izvr{en upis promjene u nazivu dru{tva RAIFFEISEN OSIGURANJE dioni~arsko dru{tvo BOSNA I HERCEGOVINA Sarajevo, koje se nakon izvr{enog upisa zove UNIQA Osiguranje dioni~arsko dru{tvo Sarajevo, te je u skladu sa tim izvr{en upis promjene u nazivu Filijale Br~ko ovog Dru{tva, osnovane Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-715/02 od 17. 5. 2002. godine, umjesto dosada{njeg naziva RAIFFEISEN OSIGURANJE dioni~arsko dru{tvo BOSNA I HERCEGOVINA Sarajevo, Filijala Br~ko, kako slijedi: 

- UNIQA Osiguranje dioni~arsko dru{tvo Sarajevo, Filijala Br~ko; 

- Skra}eni naziv: UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo, Filijala Br~ko. 

(SR-40/09-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-06-002066 od 8. 1. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-06-001399 od 15. 8. 2006. godine je izvr{en upis promjene u nazivu dru{tva RAIFFEISEN OSIGURANJE dioni~arsko dru{tvo BOSNA I HERCEGOVINA Sarajevo, koje se nakon izvr{enog upisa zove UNIQA Osiguranje dioni~arsko dru{tvo Sarajevo, te je u skladu sa tim izvr{en upis promjene u nazivu Filijale Tuzla ovog Dru{tva, osnovane Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-1315/98 od 15. 6. 1998. godine, umjesto dosada{njeg naziva RAIFFEISEN OSIGURANJE dioni~arsko dru{tvo BOSNA I HERCEGOVINA Sarajevo, Filijala Tuzla, kako slijedi: 

- UNIQA Osiguranje dioni~arsko dru{tvo Sarajevo, Filijala Tuzla; 

- Skra}eni naziv: UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo, Filijala Tuzla. 

Odlukom Uprave Dru{tva br. 289-408/06 od 27. 2. 2006. godine utvr|en je prestanak radnog odnosa po sili zakona Salkanovi} Nijaza kao direktora Filijale Tuzla, bez ograni~enja, a Odlukom Uprave Dru{tva br. 450-882/06 od 1. 7. 2006. godine za direktora Filijale Tuzla, bez ograni~enja, imenovan je Halilagi} Nedib, te je u skladu s tim izvr{en upis u sudski registar promjene ovla{tenog lica za zastupanje Filijale Tuzla, kako slijedi: 

- prestaje ovla{tenje Salkanovi} Nijazu, direktoru Fjlijale Tuzla, bez ograni~enja, 

- ovla{teno lice za zastupanje Filijale Tuzla - direktor, bez ograni~enja je Halilagi} Nedib. 

(SR-41/09-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-000185 od 22. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i privrednog dru{tva za reklamu i marketing "HOT SHOP" d.o.o. Sarajevo Belma Kulenovi} iz Sarajeva, Zelenih beretki 7, Bojan Had`ihalilovi} iz Sarajeva, Branislava \ur|evi}a 4, Sandro Drinovac iz Sarajeva, Tina Ujevi}a 19, Vanesa Prodanovi} iz Sarajeva, Adija Mulabegovi}a 12 i Tarik Hod`i} iz Sarajeva, Ferde Hauptmana 26, koje je upisano Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-1726/05 od 17. 2. 2006., reg ulo`ak 1-25509, donijeli su Odluku o izmjeni Ugovora o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u broj 1/2005 od 1. 9. 2005., broj 35/07 od 8. 1. 2007. godine, kojom vr{e promjenu sjedi{ta Dru{tva i lica ovla{tenog za zastupanje. 

Sjedi{te Dru{tva: Sarajevo, Zelenih beretki 7 

Rje{enjem Kantonalnog suda Sarajevo broj UF/I-1726/05 od 17. 2. 2006. Dru{tvo je poslovalo sa sjedi{tem u Sarajevu, [a}ira Sikiri}a 8. 

Prestaje ovla{tenje dosada{njem direktoru Drinovac Sandru iz Sarajeva, Tina Ujevi}a 19, direktor bez ograni~enja ovla{tenja, a ovla{}uje se za zastupanje u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Hod`i} Tarik, Ferde Hauptmana 26. 

(SR-46/09-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-000126 od 23. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo "OXYGEN" d.o.o. Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, Romana Petrovi}a 2, upisano je u Registar pravnih osoba kod Kantonalnog suda u Sarajevu, Rje{enjem broj UF/I-3706/00 od 20. 3. 2001 god., u registarskom ulo{ku broj 1-12064 D. 

Odlukom o izmjeni Ugovora o usagla{avnju statusa preduze}a sa Zakonom o privrednim dru{tvima br. 01/07 od 8. 1. 2007. god. osniva~ Dru{tva Ejub Ku~uk vr{i izmjenu Ugovora o uskla|ivanju statusa preduze}a sa Zakonom o privrednim dru{tvima, br. 01/2000 od 5. 3. 2000. god., u pogledu evidentiranja promjene sjedi{ta Dru{tva. 

Novo Sjedi{te Dru{tva je u Sarajevu, Topal Osman-pa{e 20. 

Dru{tvo je do sada poslovalo sa sjedi{tem u ul. Romana Petrovi}a 2, Sarajevo. 

(SR-50/09-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-000415 od 19. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Rje{enja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o osnivanju i poslovanju Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo V br. 162/97 od 4. 9. 1997. godine, izvr{en je upis je u sudski registar Investicijske banke d.o.o. Sarajevo Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/I 3843/97 od 31. 12. 1997. godine , na registarskom ulo{ku br. 1-20085. 

Rje{enjem Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine br. 04-1-155/07 od 24. 1. 2007. godine okon~an je postupak privremene uprave i istim Rje{enjem razrije{en je sa du`nosti privremenog upravnika u Investicijskoj banci Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo sa 24. 1. 2007. godine Miralem Babaji}. 

Privremeni nadzorni odbor Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, dana 14. 8. 2006. godine, broj 2585-PU/06, donio je prijedlog Odluke o imenovanju direktora Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, kojom imenuje za direktora Ramiza D`aferovi}a, dipl. ecc. iz Sarajeva, Mehmeda Spahe 26/3, bez ograni~enja u zastupanju u pravnom prometu u zemlji i u vanjskotrgovinskom poslovanju. 

Na osnovu dostavljenog prijedloga Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost za imenovanje D`aferovi} Ramiza za direktora Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, broj 04-3-657-8/06 od 24. 8. 2006. godine. 

(SR-74/09-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-000045 od 15. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

ABS BANKA DD SARAJEVO - Filijala Sarajevo - Agencija Gora`de, registrovana pod brojem UF/I-1885/05 od 6. 12. 2005. godine, registarski broj subjekta upisa 1-21946-27, na osnovu Odluke o promjeni organizacionog oblika agencije ABS BANKE DD SARAJEVO, broj 6502-02-08-06 od 23. 11. 2006. godine i Saglasnosti Agencije za bankarstvo FBiH, broj 04-3-1561/06 od 29. 12. 2006. godine, izvr{ena je promjena organizacionog oblika, te }e sada ABS BANKA DD SARAJEVO - Filijala Sarajevo - Agencija Gora`de poslovati kao ABS BANKA DD SARAJEVO - Filijala Gora`de, sa sjedi{tem u Gora`du, Trg branilaca bb. Djelatnost Filijale je: Primanje svih vrsta nov~anih depozita i drugih nov~anih sredstava; Davanje kredita i finansijski lizing u obimu i na na~in predvi|en posebnim aktima Banke; Davanje svih oblika nov~anog jemstva u obimu i na na~in predvi|en posebnim aktima Banke; U~e{}e, kupovina i prodaja instrumenata tr`i{ta kapitala za svoj i tu|i ra~un; Usluge platnog prometa i prenosa novca; Kupovina i prodaja strane valute; Izdavanje i upravljanje sredstvima pla}anja (uklju~uju}i kreditne kartice, putne i bankarske ~ekove); Pohranjivanje i upravljanje vrijednosnim papirima i drugim vrijednostima; Usluge finansijskog menad`menta; Kupovina i prodaja vrijednosnih papira; Ostali poslovi iz poslovanja d.d. u obimu i na na~in predvi|en posebnim aktima Banke. 

Ovla{teno lice za zastupanje je Enes Omerbegovi} iz Gora`da, Vi{egradska 29, direktor ABS BANKE DD SARAJEVO - Filijala Gora`de, bez ograni~enja. 

(SR-82/09-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-000055 od 15. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

ABS BANKA DD SARAJEVO - Filijala Tuzla - Agencija Br~ko, registrovana pod brojem 065-0-Reg-06-000208 od 11. 7. 2006. godine, registarski broj subjekta upisa 1-21946-13, na osnovu Odluke o promjeni organizacionog oblika agencije ABS BANKE DD SARAJEVO, broj 6503-02-08-06 od 23. 11. 2006. godine i Saglasnosti Agencije za bankarstvo FBiH, broj 04-3-1561/06 od 29. 12. 2006. godine, izvr{ena je promjena organizacionog oblika, te }e sada ABS BANKA DD SARAJEVO - Filijala Tuzla - Agencija Br~ko poslovati kao ABS BANKA DD SARAJEVO - Filijala Br~ko, sa sjedi{tem u Br~kom, Bulevar mira 30. 

Djelatnost Filijale je: Primanje svih vrsta nov~anih depozita i drugih nov~anih sredstava; Davanje kredita i finansijski lizing u obimu i na na~in predvi|en posebnim aktima Banke; Davanje svih oblika nov~anog jemstva u obimu i na na~in predvi|en posebnim aktima Banke; U~e{}e, kupovina i prodaja instrumenata tr`i{ta kapitala za svoj i tu|i ra~un; Usluge platnog prometa i prenosa novca; Kupovina i prodaja strane valute; Izdavanje i upravljanje sredstvima pla}anja (uklju~uju}i kreditne kartice, putne i bankarske ~ekove); Pohranjivanje i upravljanje vrijednosnim papirima i drugim vrijednostima; Usluge finansijskog menad`menta; Kupovina i prodaja vrijednosnih papira; Ostali poslovi iz poslovanja, d.d. u obimu i na na~in predvi|en posebnim aktima Banke. 

Ovla{teno lice za zastupanje je Jasminka Be}irovi} iz Br~kog, Bosne Srebrene 33, direktor ABS BANKE DD SARAJEVO - Filijala Br~ko, bez ograni~enja. 

(SR-84/09-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-000040 od 22. 1. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ugovorom o izmjenama Ugovora o uskla|ivanju statusa dru{tva br. 04/2006 od 15. 12. 2006. godine, osniva~i: Alispahi} Bakir, iz Sarajeva, Soukbunar I, niz A 17, li~na karta br. 03BRA2317, i Topalovi} Ivan, dr`avljanin Francuske, sa stalnim mjestom prebivali{ta u Monaco 98000, 17. Avenue De l' Annonciade, paso{ br. 94 AE 12611, izdat od Francuskog konzulata u Monaku, izvr{ili su promjenu lica ovla{tenog za zastupanje kod subjekta upisa: "PROCAFFÉ" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, preradu, distribuciju i promet na veliko i malo kafom, srodnim i ostalim proizvodima Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, Zmaja od Bosne 16, koje je upisano u sudski registar Kantonalnog suda u Sarajevu Rje{enjem br. UF/I-1838/00 od 30. 11. 2000. godine, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-20595, kako slijedi: 

Prestala su ovla{tenja Pezo Hajrudina, iz Sarajeva, Milana Preloga 17, dosada{njeg direktora bez ograni~enja. 

Za direktora Dru{tva imenuje se Terzi} Emir, iz Sarajeva, Potoklinica 23 i ovla{}uje za zastupanje Dru{tva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju, bez ograni~enja. 

(SR-90/09-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-000059 od 13. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o dopuni br. 01/06 od 23. 12. 2006. god., osniva~: Krasniqi Deli iz Sarajeva, Kurpuzova 18, u "VI[NJA" d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, Lukavi~ka cesta 152, registrovano kod Kantonalnog suda u Sarajevu Rje{enjem br. UF/I-192/04 od 20. 2. 2004. god., ispravka Rje{enja UF/I-192/04 od 19. 1. 2007. god. i Rje{enje UF/I-251/02 od 21. 3. 2005. god, mati~nog registarskog br. 1-24519, vr{i: imenovanje direktora nabave u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju. 

- Demaj Reshat, Romaja, Prizren - SRBIJA, sa privremenim boravi{tem u Sarajevu, Lukavi~ka cesta 152, imenuje se direktorom nabave - bez ograni~enja. 

(SR-94/09-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-000210 od 1. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Dru{tva donijela je Odluku o osnivanju Dru{tva saograni~enom odgovorno{}u broj 01/2007 od 19. 1. 2007. godine 

Naziv Dru{tva je: "EDEKA" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge d.o.o. Sarajevo 

Skra}ena firma Dru{tva glasi: "EDEKA" d.o.o. Sarajevo 

Sjedi{te Dru{tva je: Ilija{, Mo{eva~ka 143-A 

Osniva~ Dru{tva je: Kova~ Mehmed iz Ilija{a, Mo{evi~ka bb, JMB 0710950171127. 

Osnovni kapital Dru{tva unesen u novcu: 

- novac u iznosu u od 2.000,00 KM, {to raspoola`e sa 100% 

Za direktora imenuje se: Kova~ Zemira iz Ilija{a, Mo{evi~ka bb, JMB 2001980176146, koja zastupa i predstavlja Dru{tvo u zemlji i zastupa Dru{tvo u vanjskotrgovinskom poslovanju -bez ograni~enja ovla{tenja. 

Djelatnost Dru{tva u zemlji: 

15.32 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.33 15.330 Proizvodnja i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja bezalkoholnih pi}a, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko djelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelova i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima njihovim djelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim djelovima i priborom, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.11 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredni{tvo u trgovini, gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.13 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvetom i gra|evinskim materijalom, 51.15 51.150 Posredni{tvo u trgovini namje{tajem, predmetima i aparatima za doma}instvo i drugim metalnim proizvodima, 51.16 51.160 Posredni{tvo u trgovini tekstila, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.17 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanima, 51.18 51.180 Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda na drugom mjestu nepomenuto, 51.19 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.21 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i sadnicama, 51.23 51.230 Trgovina na veliko `ivom stokom, 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama, 51.31 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.33 51.330 Trgovina na veliko milijkom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masno}ama, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom uklju~uju}i ribe {koljke i rakove, 51.39 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}em i duhanskim proizvodima, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko proculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterd`entima i ostalim proizvodima za ~i{}enje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.46 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima (osim lijekova), 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacionim materijalom i opremom, za vodovod i grijanje 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.61 51.610 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.62 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama, 51.64 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.65 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.66 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priklju~cima, oru|em, uklju~uju}i i traktore, 51.70 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama prete`no, hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.21 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima, 52.24 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kola~ima, tjesteninama, bombonima i slatki{ama, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pi}ima, 52.26 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.32 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odjevinim predmetima, 52.43 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparartima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarom, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, 52.61 52.610 Trgovina na malo putem po{te, 52.62 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnice, 55.30 55.300 Restorani, 55.40 55.400 Barovi, 55.51 55.510 Kantine (menze), 55.22 55.220 Kampovi i kampirali{ta, 60.24 60.240 Prevoz robe (tereta u drumskom saobra}aju), 63.11 63.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladi{tenje robe, 63.30 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.40 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju, 65.21 65.210 Finanskjski zakup (leasing), 70.11 70.100 Stvaranje novih nekretnina, 70.12 70.120 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, 70.20 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.31 70.310 Agencije za promet nekretnina, 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.33 71.330 Iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i ra~unare (kompjutere), 71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, 72.10 72.100 Pru`anje savjeta o ra~unarskoj opremi (hardwareu), 72.20 72.200 Savjetovanje i ponuda programske opreme (softwarea), 72.30 72.300 Obrada podataka, 72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 74.12 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza, 74.13 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.14 74.140 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, 74.20 74.200 Arhitektonaske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.30 74.300 Tehni~ko ispitivaje i analiza, 74.40 74.400 Reklama i propaganda, 74.82 74.820 Djelatnost pakovanja, 74.83 74.830 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.84 74.840 Ostale poslovne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute, 92.33 92.330 Djelatnost sajmova i zabavnih parkova, 93.05 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti; d.n. 

Dru{tvo obavlja djelatnost vanjske trgovine i usluga: 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti, 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti, 

- Usluge iz oblasti vanjskotrgovinskog prometa iz okvira registrovane djelatnosti, 

- Zastupanje stranih firmi iz okviru registrovane djelatnosti, 

- Usluge me|unarodnog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i drumskom saobra}aju, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga iz okvira registrovane djelatnosti, 

- Izvo|enje investicionih radova u iznozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH, 

- Prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta, 

- Izvoz i uvoz robe i usluga. 

(SR-100/09-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-0000306 od 15. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o prestanku rada ABS BANKE DD SARAJEVO - Filijale Visoko - Agencija Breza, broj 538-02-03/06 od 27. 12. 2006. godine, bri{e se organizacioni dio ABS BANKA DD SARAJEVO - Filijala Visoko - Agencija Breza, Bosanskih namjesnika 27, Breza. 

(SR-112/09-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-000142 od 12. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o imenovanju predsjedavaju}eg Uprave i izvr{nih direktora Volksbank BH d.d. od 1. 12. 2006. godine, vr{i se promjena adrese - prebivali{ta lica ovla{tenog za zastupanje u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju direktora Mag. Reinholda Kollanda, tako da nakon promjene lica ovla{tena za zastupanje u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju Volksbank BH d.d., upisane u sudski registar Rje{enjem Op}inskog suda UF/I 065-0 Reg-06-002158 od 27. 12. 2006. godine, pod mati~nim brojem 1-22427, su: 

Mag Reinhold Kolland Hautzenbichlstrasse br. 7, 8720 Knittelfeld, Austrija, direktor, ograni~enjem izjave volje u ime i za ra~un Banke su pravosna`ne, ako su potpisane od strane direktora i jednog izvr{nog direktora ili u slu~aju izostanka ili sprije~enosti direktora, onda od strane zamjenika direktora i jednog izvr{nog direktora, na osnovu Statuta Volksbank BH DD 

Tupkovi} Senad iz Sarajeva, Trg Grada Prato 24 71000 Sarajevo, izvr{ni direktor, sa ograni~enjem izjave volje u ime i za ra~un Banke su pravosna`ne, ako su potpisane od strane direktora i jednog izvr{nog direktora ili u slu~aju izostanka ili sprije~enosti direktora, onda od strane zamjenika direktora i jednog izvr{nog direktora 

Peter Andreas Burkhardt, Hanflingweg 1, 86156 Augsburg, Njema~ka, izvr{ni direktor, a slu~aju izostanka direktora - zamjenik direktora, sa ograni~enjem izjave volje u ime i za ra~un Banke su pravosna`ne, ako su potpisane od strane direktora i jednog izvr{nog direktora ili u slu~aju izostanka ili sprije~enosti direktora, onda od strane zamjenika direktora i jednog izvr{nog direktora, na osnovu Statuta Volksbank BH DD 

(SR-115/09-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-000103 od 2. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu odredbi ~lana 311. stav 2. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03) i odredbi Zakona o standardnoj klasifikaciji djelatnosti ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 28/98), Uprava Raiffeisen Leasinga d.o.o. Sarajevo, Branilaca Sarajeva 20, 71000 Sarajevo BiH, zastupana po direktoru Belmi Sekavi}-Bandi} i izvr{nom dir. Amili Ferhatbegovi}, na sjednici odr`anoj 14. 12. 2006. godine, donosi Odluku o osnivanju "V-SPV" d.o.o. Sarajevo, Dru{tva za promet i usluge broj AS/608/06 od 14. 12. 2006. godine. Skra}eni naziv Dru{tva je: "V-SPV" d.o.o. Sarajevo. Sjedi{te Dru{tva je u Sarajevu: Branilaca Sarajeva 20. 

Djelatnost Dru{tva je: 

50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.20 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 i Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikala; 51.14 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.18 51.180 Posredni{tvo u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nespomenuta; 51.61 51.610 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.62 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama; 51.63 51.630 Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje; 51.64 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom 51.65 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu zanatstvo i navigaciju; 51.70 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unarima, 52.61 I 52.610 Trgovina na malo putem po{te; 63.12. 63.120 Skladi{tenje robe; 65.21 65.210 Finansijski zakup (leasing); I 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina; 70.12 70.120 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina; 70.20 70.200 j Iznajmljivanje vlastitih nekretnina; 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru; 71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava; 71.22 71.220 Iznajmljivanje vodenih saobra}ajnih sredstava; 71.23 71.230 Iznajmljivanje vazdu{nih saobra}ajnih sredstava; 71.31 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme; 71.32 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 71.33 71.330 Iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i ra~unare (kompjutere); 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, na drugom mjestu nespomenuto; 71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo. 

U okviru navedenih djelatnosti Dru{tvo }e obavljati i vanjskotrgovinsku djelatnost - Uvoz roba iz registrovane djelatnosti. Osnovni kapital Dru{tva je u novcu i iznosi: =2.000,00 KM (slovima: dvijehiljadekonvertibilnihmaraka). Procenat u~e{}a osniva~a u osnovnom kapitalu Dru{tva 100%. Dru{tvo mo`e obavljati sve poslove iz okvira registrovane djelatnosti u unutra{njem i vanjskom pravnom prometu i pri tome sticati prava i preuzimati obaveze u ime i za ra~un Dru{tva. Za obaveze Dru{tvo odgovara svojom imovinom. Za direktora Dru{tva - sa ograni~enjem u svim poslovima vrijednost preko =2.000,00 KM, u pravnom prometu u zemlji i pravnom prometu u vanjskotrgovinskom poslovanju, uz izri~itu saglasnost/punomo} osniva~a, imenuje se Velida Begovi} iz Sarajeva, Bulevar Me{e Selimovi}a 49, Sarajevo BiH, JMB 0101976136544. 

Direktor Dru{tva mo`e zaklju~ivati ugovore i vr{iti druge pravne poslove i radnje u vezi sa redovnim poslovanjem Dru{tva u zemlji i inostranstvu i mo`e preuzimati obaveze koje se odnose isklju~ivo na redovno obavljanje djelatnosti Dru{tva u unutra{njem i vanjskom trgovinskom poslovanju u vrijednosti posla do =2.000,00 KM. 

(SR-116/09-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-000102 od 31. 1. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu odredbi ~lana 311. stav 2. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03) i odredbi Zakona o standardnoj klasifikaciji djelatnosti ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 28/98) Uprava Raiffeisen Leasinga d.o.o. Sarajevo, Branilaca Sarajeva 20, 71000 Sarajevo BiH, zastupana po direktoru Belmi Sekavi}-Bandi} i izvr{nom dir. Amili Ferhatbegovi}, na sjednici odr`anoj 14. 12. 2006. godine, donosi Odluku o osnivanju "R-SPV" d.o.o. Sarajevo, Dru{tva za promet i usluge broj AS/607/06 od 14. 12. 2006. godine. Skra}eni naziv Dru{tva je: "R-SPV" d.o.o. Sarajevo. Sjedi{te Dru{tva je u Sarajevu: Branilaca Sarajeva 20. 

Djelatnost Dru{tva je: 

50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima; 50.20 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredni{tvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredni{tvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikala; 51.14 51.140 Posredni{tvo u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.18 51.180 Posredni{tvo u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nespomenuta; 51.61 51.619 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.62 51.620 Trgovina na veliko gra|evinskim ma{inama; 51.63 51.630 i Trgovina na veliko ma{inama za tekstilnu industriju i ma{inama za {ivanje i pletenje; 51.64 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.65 51.650 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu zanatstvo i navigaciju; 51.70 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparati na za doma}instvo, radioure|ajima i TV ure|ajima; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unarima, 52.61 52.610 Trgovina na malo putem po{te; 63.12. 63.120 Skladi{tenje robe; 65.21 65.210 Finansijski zakup (leasing); 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina; 70.12 70.120 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina; 70.20 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina; 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru; 71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava; 71.22 71.220 Iznajmljivanje vodenih saobra}ajnih sredstava; 71.23 71.230 Iznajmljivanje vazdu{nih saobra}ajnih sredstava; 71.31 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme; 71.32 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 71.33 71.330 Iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i ra~unare (kompjutere); j 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, na drugom mjestu nespomenuta; 71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo. 

U okviru navedenih djelatnosti Dru{tvo }e obavljati i vanjskotrgovinsku djelatnost - Uvoz roba iz registrovane djelatnosti. Osnovni kapital Dru{tva je u novcu i iznosi: =2.000,00 KM (slovima: dvijehiljadekonvertibilnihmaraka). Procenat u~e{}a osniva~a u osnovnom kapitalu Dru{tva 100%. 

Dru{tvo mo`e obavljati sve poslove iz okvira registrovane djelatnosti u unutra{njem i vanjskom pravnom prometu i pri tome sticati prava i preuzimati obaveze u ime i za ra~un Dru{tva. Za obaveze Dru{tvo odgovara svojom imovinom. Za direktora Dru{tva - sa ograni~enjem u svim poslovima vrijednost preko =2.000,00 KM, u pravnom prometu u zemlji i pravnom prometu u vanjskotrgovinskom poslovanju, uz izri~itu saglasnost/punomo} osniva~a, imenuje se Rusmir Pa{i} iz Sarajeva, Grbavi~ka 28, Sarajevo, BiH, JMB 1808977172196. Direktor Dru{tva mo`e zaklju~ivati ugovore i vr{iti druge pravne poslove i radnje u vezi sa redovnim poslovanjem Dru{tva u zemlji i inostranstvu, i mo`e preuzimati obaveze koje se odnose isklju~ivo na redovno obavljanje djelatnosti Dru{tva u unutra{njem i vanjskom trgovinskom poslovanju u vrijednosti posla do =2.000,00 KM. 

(SR-117/09-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-000266 od 8. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o izmjenama Odluke o uskla|ivanju dru{tva broj 1/2003 od 11. 11. 2003. g. broj 1/2007 od dana 25. 1. 2007. g. osniva~ dru{tva "CRN^EVI]" d.o.o. za unutra{nju i spoljnu trgovinu i ugostiteljstvo Sarajevo (reg. broj 1-13499, Rje{enje Kantonalnog suda u Sarajevu broj Uf/I-2414/03 od dana 5. 3. 2004. g.) 

Crn~evi} Hamdija je izvr{io dopunu djelatnosti u unutra{njem poslovanju na na~in da je dopisao slijede}e djelatnosti: 

45.11 45.110 Ru{enje gra|evinskih objekata i zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Niskogradnja, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.22 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.25 45.250 Ostali gra|evinski radoiv koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.31 45.310 Elektroinstalacijski radovi, 45.32 45.320 Izolacijski radovi, 45.33 45.330 Postavljanje instalacije za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hla|anje, 45.34 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.41 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.44 45.440 Farbarski i staklarski radovi, 45.45 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.50 45.500 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gradnju ili ru{enje, sa rukovateljem, 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina, 70.12 70.120 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina, 70.20 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.31 70.310 Agencija za promet nekretnina, 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po dogovoru. 

Dru{tvo nastavlja poslovanje bez drugih promjena. 

(SR-118/09-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-000261 od 29. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~: Grawe LIEGENSCHAFTEN Beteiligungs GmbH, Glacisstr. 69, 8010 Graz, Republika Austrija, osniva~ je "Grawe nekretnine" Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u za promet nekretninama Sarajevo, Mehmeda Spahe 26/II, Sarajevo, upisano u Registar Op}inskog suda u Sarajevu, Rje{enjem UF/I-2311/05 od 19. 1. 2006. godine i upisano u registarski ulo`ak broj 1-25460. 

Naziv: "Grawe nekretnine" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za promet nekretninama Sarajevo 

Skra}eni naziv: "Grawe nekretnine" d.o.o. Sarajevo 

Na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju br. 001-1/2007 od 29. 1. 2007. godine, izvr{ena je promjena sjedi{ta Dru{tva. 

Ranija adresa Dru{tva je Sarajevo, Mehmeda Spahe 26/II. 

Nova adresa Dru{tva je Sarajevo, Trg solidarnosti 2. 

(SR-229/09-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-000258 od 15. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o izmjeni Odluke o uskla|ivanju statusa Dru{tva sa Zakonom o privrednim dru{tvima br. 01-4/2006. od 23. 1. 2007. godine Dru{tvo Imperial Tobacco Overseas Holdings Ltd., sa sjedi{tem u Upton, Road Bristol BS99 7UJ, p.o. Box 244, Engleska, kao osniva~ Dru{tva TOBA^NA GROSIST BOSS d.o.o. za proizvodnju, unutarnju i spoljnu trgovinu, Sarajevo, registrovanog Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu, pod mati~nim registarskim brojem subjekta upisa 1-9408, vr{i slijede}u promjenu u Dru{tvu: 

- promjenu lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva 

- promjenu funkcije lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva 

Razrje{ava se du`nosti v.d. direktor Dru{tva Polimac Esma iz Sarajeva, Azize [a}irbegovi} 24, a imenuje se direktor Dru{tva Jaki} Kemal iz Sarajeva, Trg Grada Prato 12, tako da: 

- u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: 

prestaje ovla{tenje Polimac Esmi - dosada{njem v.d. direktoru Dru{tva, sa ograni~enjem u poslovima investicionih ulaganja, za koje je potrebna prethodna saglasnost osniva~a, a ovla{}uje se Jaki} Kemal, novi direktor Dru{tva, sa ograni~enjem u poslovima investicionih ulaganja, za koje je potrebna prethodna saglasnost osniva~a. 

(SR-131/09-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-000031 od 22. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Privredno dru{tvo za zastupanje unutra{nju i vanjsku trgovinu "DIAX" d.o.o. Sarajevo upisano je u sudski registar Kantonalnog suda u Sarajevu Rje{enjem broj UF/I-1480/02 od 6. 8. 2002. godine, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-2166. 

Na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o istupanju stranog osniva~a i izmjeni osniva~kog akta Dru{tva broj 5/05 od 4. 7. 2005. godine, Privrednog dru{tva za zastupanje, unutra{nju i vanjsku trgovinu "DIAX" Sarajevo, broj 02-2/2007 od 6. 2. 2007. godine osniva~ \ani Klaser iz Sarajeva, Nerkeza Smailagi}a 5, izvr{io je promjenu sjedi{ta Dru{tva. 

Ovom Odlukom promijenjeno je sjedi{te Dru{tva "DIAX" d.o.o. Sarajevo, Olovska 27 b, Sarajevo. 

Novo sjedi{te Privrednog dru{tva za zastupanje, unutra{nju i vanjsku trgovinu "DIAX" Sarajevo je u Sarajevu u ulici Nedima Filipovi}a 27 F. 

(SR-147/09-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 212, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu odredaba Zakona o javnim preduze}ima u FBiH, Upravni odbor @eljeznica Federacije Bosne i Hercegovine je donio Odluku o uskla|ivanju oblika organizovanja, naziva firme, osnovnog kapitala i djelatnosti @eljeznica Federacije BiH Sarajevo sa Zakonom o javnim preduze}ima u Federaciji BiH broj UO-3425-3/05 od 23. 6. 2005. godine na koju je Vlada Federacije BiH dala saglasnost svojom Odlukom V. broj 499/05 od 14. 10. 2005. godine. 

Prva Skup{tina Javnog preduze}a @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine, dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u, Sarajevo, odr`ana je 30. 3. 2006.godine na kojoj je donesena Odluka o uskla|ivanju oblika organizovanja, naziva firme, osnovnog kapitala i djelatnosti JP @FBiH, d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduze}ima u Federaciji BiH broj S-1644-1/06 od 30. 3. 2006. godine i Statut JP @FBiH, d.o.o. Sarajevo broj S-1644-2/06 od 30. 3. 2006. godine. 

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o davanju saglanosti na Statut JP @FBiH d.o.o. Sarajevo, broj V. 206/06 od 11. 5. 2006. godine. 

Nadzorni odbor Dru{tva je donio Odluku o imenovanju predsjednika Uprave - generalnog direktora JP @FBiH, d.o.o. Sarajevo, broj NO-2890-3B/06 od 29. 5. 2006. godine, a na istu Odluku Vlada Federacije BiH je dala saglasnost svojom Odlukom V. broj 267/06 od 8. 6. 2006. godine. 

Raniji naziv Preduze}a registrovan Rje{enjem Kantonalnog suda Sarajevo broj UF/I-634/02 od 5. 6. 2002. godine i broj UF/I-1544/03 od 26. 9. 2003. godine, bio je: 

@ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, sa sjedi{tem u Sarajevu, Musala 2. 

OSNIVA^I FIRME SU: 

1. FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, SARAJEVO, Trg Bosne i Hercegovine bb, 

2. "EUROFOND-1" DD TUZLA, ZAVNOBiH-a 15, 

3. ZUHRA HAD@I], CAZIN, Nurije Pozderca bb, 

4. IVAN KNEZOVI], MOSTAR, Cimska 48 A, 

5. NERMIN HA[IMBEGOVI], SARAJEVO, Dejzina Biki}a 2 F, 

6. ZLATAN MESI], SARAJEVO, Grbavi~ka 119/V, 

7. PIF "BOSFIN", SARAJEVO, Vilsonovo {etali{te broj 10, 

8. BIG-INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO, Pru{~akova 13, 

9. NASIR SILAJD@I], @UP]A, Podgora 138, 

10. ADNAN BUNJO, KISELJAK, Rudi ^ajevca 12, 

11. HALID KURTOVI], SARAJEVO, Adema Bu}e 56, 

12. MIRSAD DURI], TUZLA, Slavinovi}i, Slanac 9, 

13. ERMIN KAPETANOVI], ZENICA, Bilimi{}e 105, 

14. VIDE KRMEK, ^APLJINA, Trg Svetog Franje 8, 

15. ANDRIJA GAGRO, MOSTAR, Karla Batka 3, 

16. MIRELA PA[OVI], SARAJEVO, Bulevar Me{e Selimovi}a 5/II, 

17. SAKIB EMKI], SREBRENIK, 211. oslobodila~ke 9, 

18. PIF "BONUS" DD SARAJEVO, Skenderija 48, 

19. FARUK SMAILBEGOVI], ZENICA, Obalni bulevar 30 A, 

20. ENES FAZLI], MAO^A, Mao~a bb, 

21. SADIK DURI], TUZLA, Slavinovi}i, Slanac 13, 

22. NEDIM KURBA[I], TUZLA, Pere Kosori}a 8, 

23. AZIZ SIKIRA, DONJA PAPRATNICA, Donja Papratnica 44, 

24. EMIR TRO@I], SANSKI MOST, Banjalu~ka 80 D, 

25. ISMETA PA[ANOVI], SARAJEVO, Nusreta [i{i}a Dede 9, 

26. [ERIF ALIBABI], BIHA], Pokoj 141, 

27. AHMED GLUM^EVI], TUZLA, Fra Grge Marti}a 21/IV, 

28. OSMAN DEMIROVI], TUZLA, Ljuba}e 120, 

29. OSMAN HASANBEGOVI], SARAJEVO, Paromlinska 30/III, 

30. AZRA SMAILBEGOVI]-\UHEVI], ZENICA, @eljezni~ka 9, 

31. RASIM MUHIBI], SARAJEVO, Zaima [arca 96, 

32. MIODRAG KALUD@EROVI], SARAJEVO, Alipa{ina 16, 

33. ENES ARNAUTOVI], VRA@I]I, Vra`i}i, 

34. FARUK SIJER^I], SARAJEVO, Radni~ka 19 B, 

35. AMER JERLAGI], SARAJEVO, Muhameda efendije Pand`e broj 389, 

36. ZUHRA EKINOVI], ZENICA, Jalijski put 3, 

37. EDHEM KUREVI], TUZLA, Dragodol 74, 

38. HALIMA SIJER^I], SARAJEVO, Mula Mustafe Ba{eskije 22, 

39. SEJFO KOVA^, SLADNA, Pirage 119, 

40. FERID ^ALUK, KAKANJ, Alije Izetbegovi}a "Niz C" 13, 

41. SUAD SPAHI], KAKANJ, Alije Izetbegovi}a 3, 

42. SEMIN MA[I], ILID@A, Jahjela Fincija 1, 

43. ROBERT [UNJI], SARAJEVO, Koste Hermana 9, 

44. ENVER ARNAUTOVI], VRA@I]I, Vra`i}i, 

45. HRVOJE [UNJI], SARAJEVO, Valtera Peri}a 11, 

46. KLOD DILBER, TOMISLAVGRAD, Kraljice Teute 3, 

47. MIRSAD FETI], BOSANSKA KRUPA, Podgrme~ka bb, 

48. ADEM [AHINOVI], BOSANSKA OTOKA, Ljusina bb, 

49. SENAD JA[ARSPAHI], KAKANJ, Zgo{}anska 67, 

50. [EFIK BE^IROVI], TUZLA, Armije BiH 10, 

51. SALIH BADNJEVI], SANSKI MOST, Zdenska 24, 

52. JOSIP KRE[I], ^APLJINA, Petra Kre{imira IV/2, 

53. MIRAD HAD@IAHMETOVI], ZENICA, Vojvodi}a 4, 

54. MIRKO KEKI], NOVI TRAVNIK, Ive Andri}a 31/IV, 

55. NAMIR NEIMARLIJA, KAKANJ, Branilaca bb, 

56. MUHIDIN KRKA, SARAJEVO, Komatin 4, 

57. CRIS DILBER, TOMISLAVGRAD, Kraljice Teute 3, 

58. ADIS ZAHIROVI], TOMISLAVGRAD, Dr. Mije Feri}a bb, 

59. INDIR KAPI], TE[ANJ, Dobropolje 28, 

60. NIKOLA KRE[I], SARAJEVO, Grbavi~ka 4 B, 

61. SUAD SU]ESKA, SARAJEVO, Br~kanska 7/V, 

62. EDIS KUSTURICA, SARAJEVO, Grbavi~ka 6 A/X, 

63. DAMIR KAPETANOVI], KLADANJ, XVI. muslimanske brigade 4, 

64. VEDRAN VRA@ALI], SARAJEVO, Obala Kulina bana 26, 

65. EDIN HAD@I], DOBOJ-JUG, Matuzi}i bb, 

66. JOSIP GRABOVAC, MOSTAR, Ili}ka 27, 

67. ISMET JUSI], BIHA], ZAVNOBiH-a 18/II. 

Novi naziv firme je: JAVNO PREDUZE]E @ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u, Sarajevo. 

Skra}eni naziv firme je: JP @FBiH, d.o.o. Sarajevo. 

Sjedi{te firme je: Sarajevo, Musala 2. 

Visina osnovnog kapitala je: 1.461.830,332,00 KM. 

Dio osnovnog kapitala u iznosu od 1.376.593.192,50 KM ili 94,16915% od ukupnog osnovnog kapitala predstavlja dr`avni kapital u vlasni{tvu Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo. 

Dio osnovnog kapitala privatiziran putem javne ponude dionica iznosi 85.237.139,90 KM ili 5,830850% od ukupnog osnovnog kapitala, od ~ega na ~lanove pojedina~no otpada: 

1.    "EUROFOND-1" DD Tuzla, sa visinom udjela od 46.697.935,79 KM, {to predstavlja 3,194484 % od iznosa ukupnog kapitala, 

2.    Zuhra Had`i}, Cazin, sa visinom udjela od 11.437.111,04 KM, {to predstavlja 0,782383% od iznosa ukupnog kapitala, 

3.    Ivan Knezovi}, Mostar, sa visinom udjela od 6.254.400,23 KM, {to predstavlja 0,427847% od iznosa ukupnog kapitala, 

4.    Nermin Ha{imbegovi}, Sarajevo, sa visinom udjela od 3.984.885,50 KM, {to predsta-vlja 0,272596% od iznosa ukupnog kapitala, 

5.    Zlatan Mesi}, Sarajevo, sa visinom udjela od 2.724.041,09 KM, {to predstavlja 0,186345% od iznosa ukupnog kapitala, 

6.    PIF "BOSFIN" Sarajevo, sa visinom udjela od 2.390.513,42 KM, {to predstavlja 0,163529% od iznosa ukupnog kapitala, 

7.    BIG - INVESTICIONA GRUPA DD Sarajevo, sa visinom udjela od 1.556.592,56 KM, {to predstavlja 0,106482% od iznosa ukupnog kapitala, 

8.    Nasir Silajd`i}, @up}a, sa visinom udjela od 826.031,44 KM, {to predstavlja 0,056507% od iznosa ukupnog kapitala, 

9.    Adnan Bunjo, Kiseljak, sa visinom udjela od 778.293,54 KM, {to predstavlja 0,053241% od iznosa ukupnog kapitala, 

10.    Halid Kurtovi}, Sarajevo, sa visinom udjela od 778.293,54 KM, {to predstavlja 0,053241% od iznosa ukupnog kapitala, 

11.    Mirsad Duri}, Tuzla, sa visinom udjela od 763.008,58 KM, {to predstavlja 0,052195% od iznosa ukupnog kapitala, 

12.    Ermin Kapetanovi}, Zenica, sa visinom udjela od 466.973,93 KM, {to predstavlja 0,031944% od iznosa ukupnog kapitala, 

13.    Vide Krmek, ^apljina, sa visinom udjela od 457.243,49 KM, {to predstavlja 0,031279% od iznosa ukupnog kapitala, 

14.    Andrija Gagro, Mostar, sa visinom udjela od 443.963,73 KM, {to predstavlja 0,030370% od iznosa ukupnog kapitala, 

15.    Mirela Pa{ovi}, Sarajevo, sa visinom udjela od 409.992,98 KM, {to predstavlja 0,028047% od iznosa ukupnog kapitala, 

16.    Sakib Emki}, Srebrenik, sa visinom udjela od 405.354,75 KM, {to predstavlja 0,027729% od iznosa ukupnog kapitala, 

17.    PIF "BONUS" DD Sarajevo, sa visinom udjela od 311.314,12 KM, {to predstavlja 0,021296% od iznosa ukupnog kapitala, 

18.    Faruk Smailbegovi}, Zenica, sa visinom udjela od 311.314,12 KM, {to predstavlja 0,021296% od iznosa ukupnog kapitala, 

19.    Enes Fazli}, Mao}a, sa visinom udjela od 308.200,93 KM, {to predstavlja 0,021083% od iznosa ukupnog kapitala, 

20.    Sadik Duri}, Tuzla, sa visinom udjela od 285.465,14 KM, {to predstavlja 0,019528% od iznosa ukupnog kapitala, 

21.    Nedim Kurba{i}, Tuzla, sa visinom udjela od 275.512,37 KM, {to predstavlja 0,018847% od iznosa ukupnog kapitala, 

22.    Aziz Sikira, Donja Papratnica, sa visinom udjela od 206.522,82 KM, {to predstavlja 0,014128% od iznosa ukupnog kapitala, 

23.    Emir Tro`i}, Sanski Most, sa visinom udjela od 186.786,28 KM, {to predstavlja 0,012778% od iznosa ukupnog kapitala, 

24.    Ismeta Pa{anovi}, Sarajevo, sa visinom udjela od 174.803,90 KM, {to predstavlja 0,011958% od iznosa ukupnog kapitala, 

25.    [erif Alibabi}, Biha}, sa visinom udjela od 156.072,24 KM, {to predstavlja 0,010676% od iznosa ukupnog kapitala, 

26.    Ahmed Glum~evi}, Tuzla, sa visinom udjela od 155.654,32 KM, {to predstavlja 0,010648% od iznosa ukupnog kapitala, 

27.    Osman Demirovi}, Tuzla, sa visinom udjela od 155.654,32 KM, {to predstavlja 0,010648% od iznosa ukupnog kapitala, 

28.    Osman Hasanbegovi}, Sarajevo, sa visinom udjela od 155.654,32 KM, {to predstavlja 0,010648% od iznosa ukupnog kapitala, 

29.    Azra Smailbegovi}-\uhevi}, Zenica, sa visinom udjela od 155.654,32 KM, {to predstavlja 0,010648% od iznosa ukupnog kapitala, 

30.    Rasim Muhibi}, Sarajevo, sa visinom udjela od 155.654,32 KM, {to predstavlja 0,010648% od iznosa ukupnog kapitala, 

31.    Miodrag Kalud`erovi}, Sarajevo, sa visinom udjela od 140.150,60 KM, {to predstavlja 0,009587% od iznosa ukupnog kapitala, 

32.    Enes Arnautovi}, Vra`i}i, sa visinom udjela od 124.522,36 KM, {to predstavlja 0,008518% od iznosa ukupnog kapitala, 

33.    Faruk Sijer~i}, Sarajevo, sa visinom udjela od 123.588,40 KM, {to predstavlja 0,008454% od iznosa ukupnog kapitala, 

34.    Amer Jerlagi}, Sarajevo, sa visinom udjela od 111.758,26 KM, {to predstavlja 0,007645% od iznosa ukupnog kapitala, 

35.    Zuhra Ekinovi}, Zenica, sa visinom udjela od 98.226,13 KM, {to predstavlja 0,006719% od iznosa ukupnog kapitala, 

36.    Edhem Kurevi}, Tuzla, sa visinom udjela od 89.965,88 KM, {to predstavlja 0,006154% od iznosa ukupnog kapitala, 

37.    Halima Sijer~i}, Sarajevo, sa visinom udjela od 88.720,60 KM, {to predstavlja 0,006069% od iznosa ukupnog kapitala, 

38.    Sejfo Kova~, Sladna, sa visinom udjela od 86.164,57 KM, {to predstavlja 0,005894% od iznosa ukupnog kapitala, 

39.    Ferid ^aluk, Kakanj, sa visinom udjela od 77.824,42 KM, {to predstavlja 0,005324% od iznosa ukupnog kapitala, 

40.    Suad Spahi}, Kakanj, sa visinom udjela od 77.824,42 KM, {to predstavlja 0,005324 % od iznosa ukupnog kapitala, 

41.    Semin Ma{i}, Ilid`a, sa visinom udjela od 70.041,43 KM, {to predstavlja 0,004791% od iznosa ukupnog kapitala, 

42.    Robert [unji}, Sarajevo, sa visinom udjela od 63.795,91 KM, {to predstavlja 0,004364% od iznosa ukupnog kapitala, 

43.    Enver Arnautovi}, Vra`i}i, sa visinom udjela od 62.258,44 KM, {to predstavlja 0,004259% od iznosa ukupnog kapitala, 

44.    Hrvoje [unji}, Sarajevo, sa visinom udjela od 52.515,94 KM, {to predstavlja 0,003592% od iznosa ukupnog kapitala, 

45.    Klod Dilber, Tomislavgrad, sa visinom udjela od 49.417,66 KM, {to predstavlja 0,003381% od iznosa ukupnog kapitala, 

46.    Mirsad Feti}, Bosanska Krupa, sa visinom udjela od 49.334,42 KM, {to predstavlja 0,003375% od iznosa ukupnog kapitala, 

47.    Adem [ahinovi}, Bosanska Otoka, sa visinom udjela od 49.334,42 KM, {to predstavlja 0,003375% od iznosa ukupnog kapitala, 

48.    Senad Ja{arspahi}, Kakanj, sa visinom udjela od 46.692,46 KM, {to predstavlja 0,003194% od iznosa ukupnog kapitala, 

49.    [efik Be~irovi}, Tuzla, sa visinom udjela od 46.692,46 KM, {to predstavlja 0,003194% od iznosa ukupnog kapitala, 

50.    Salih Badnjevi}, Sanski Most, sa visinom udjela od 35.207,03 KM, {to predstavlja 0,002415% od iznosa ukupnog kapitala, 

51.    Josip Kre{i}, ^apljina, sa visinom udjela od 35.297,03 KM, {to predstavlja 0,002415% od iznosa ukupnog kapitala, 

52.    Mirad Had`iahmetovi}, Zenica, sa visinom udjela od 31.344,17 KM, {to predstavlja 0,002144% od iznosa ukupnog kapitala, 

53.    Mirko Keki}, Novi Travnik, sa visinom udjela od 31.126,48 KM, {to predstavlja 0,002129% od iznosa ukupnog kapitala, 

54.    Namir Neimarlija, Kakanj, sa visinom udjela od 31.126,48 KM, {to predstavlja 0,002129% od iznosa ukupnog kapitala, 

55.    Muhidin Krka, Sarajevo, sa visinom udjela od 19.841,14 KM, {to predstavlja 0,001357% od iznosa ukupnog kapitala, 

56.    Cris Dilber, Tomislavgrad, sa visinom udjela od 19.731,05 KM, {to predstavlja 0,001350% od iznosa ukupnog kapitala, 

57.    Adis Zahirovi}, Tomislavgrad, sa visinom udjela od 19.731,05 KM, {to predstavlja 0,001350% od iznosa ukupnog kapitala, 

58.    Indir Kapi}, Te{anj, sa visinom udjela od 19.314,09 KM, {to predstavlja 0,001321% od iznosa ukupnog kapitala, 

59.    Nikola Kre{i}, Sarajevo, sa visinom udjela od 18.095,42 KM, {to predstavlja 0,001238% od iznosa ukupnog kapitala, 

60.    Suad Su}eska, Sarajevo, sa visinom udjela od 15.560,50 KM, {to