LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XVI - Broj 63 

Srijeda, 7. 10. 2009. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLU@BENE OBJAVE 


SMANJENJE KAPITALA 

Na temelju ~lana 357. Zakona o gospodarskim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99) i ~lana 26. Statuta firme COMPANI RAD DOO DRVAR (u daljnjem tekstu: Dru{tvo), osniva~ Dru{tva, dana 10. 9. 2009. godine, donosi slijede}u 

ODLUKU 

O SMANJENJU TEMELJNOG KAPITALA DRU[TVA 

^lan 1. 

Temeljni kapital Dru{tva u iznosu od 175.110,00 KM smanjuje se za 173.110,00 KM iznosom nekretnina iz kapitala Dru{tva. 

^lan 2. 

Temeljni kapital Dru{tva sada iznosi 2.000,00 KM u novcu. 

^lan 3. 

Ova Odluka stupa na snagu odmah i mora se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 052-09/09
10. septembra 2009. godine
Drvar Osniva~
Ne|o Tomazovi}, s. r. 

(so-1555/09) 


Na osnovu ~lana 343. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i ~lana 40. i 74. Statuta Oslobo|enja d.o.o. Sarajevo, broj 2130-15/09 od 16. 4. 2009. godine, OPU-IP 77/09, te na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, ~lana 20. stav 2., Skup{tina Oslobo|enja d.o.o. Sarajevo je, na svojoj II sjednici odr`anoj dana 15. 9. 2009. godine, donijela 

ODLUKU 

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA OSLOBO\ENJA DOO SARAJEVO 

^lan 1. 

Osnovni kapital Oslobo|enja dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u Sarajevo (skra}ena oznaka firme: Oslobo|enje d.o.o. Sarajevo), sa sjedi{tem u D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo, Ilid`a, MBS 65-01-0931-08, Rje{enje Op}inskog suda u Sarajevu o registraciji broj 065-0-Reg-08-001894 od 11. 2. 2009. godine i broj 065-0-Reg-09-001375 od 15. 6. 2009. godine (u daljnjem tekstu: Dru{tvo), u iznosu 24.019.308,50 KM smanjuje se za 21.359.662,23 KM. 

Osnovni kapital nakon smanjenja iznosi 2.661.244,77 KM. 

^lan 2. 

Smanjenje osnovnog kapitala Dru{tva vr{i se radi naknade akumuliranog gubitka koji je Oslobo|enje d.o.o. Sarajevo iskazalo u poslovanju zaklju~no sa 30. 6. 2009. godine. 

^lan 3. 

Ova Odluka }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ovom Odlukom Oslobo|enje d.o.o. Sarajevo obavje{tava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje. 

Rok za podno{enje prijava je 8 dana od dana objavljivanja ove Odluke u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Protekom objavljenog roka za prijavu povjerilaca Oslobo|enje d.o.o. Sarajevo }e podnijeti prijavu za upis smanjenja osnovnog kapitala u Registar dru{tava. 


Broj OPU-IP: 391/09
15. septembra 2009. godine
Sarajevo 


Predsjednik
Skup{tine
Nazif Brankovi}, s. r. 

(so-1594/09) NATJE^AJI
KONKURSI
OGLASI 

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva unutra{njih poslova Hercegova~ko-neretvanskog kantona, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU UNUTRA[NJIH POSLOVA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKOG KANTONA 

-    Inspektor za za{titu od po`ara i eksplozija u Odsjeku za za{titu od po`ara i eksplozija - Sektor za administraciju - Uprava za administraciju i potporu - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BIH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06. 04. 1992. godine) 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, ulica Stjepana Radi}a br. 3, Mostar ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita op{teg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op{teg znanja i stru~nog ispita kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih uslova konkursa, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton
Stjepana Radi}a 3, 88000 Mostar
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu unutra{njih poslova
Hercegova~ko-neretvanskog kantona". 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1217-a-F/09) 


JAVNO PREDUZE]E "GRIJANJE" DOO ZENICA 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH, broj 34/03), ~lana 31. i 34. Statuta Javnog preduze}a za proizvodnju i distribuciju toplote "Grijanje" d.o.o. Zenica broj 02-01-5293/08 od 6. marta 2008. godine, Nadzorni odbor Javnog preduze}a "Grijanje" d.o.o. Zenica raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE IZVR[NOG DIREKTORA ZA PRAVNE I EKONOMSKE POSLOVE KAO ^LANA UPRAVE JAVNOG PREDUZE]A "GRIJANJE" DOO ZENICA 

Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje izvr{nog direktora za pravne i ekonomske poslove kao ~lana Uprave Javnog preduze}a "Grijanje" d.o.o. Zenica, na period od 4 (~etiri) godine s mogu}no{}u obnove mandata. 

I - OPIS POZICIJE IZVR[NOG DIREKTORA ZA PRAVNE I EKONOMSKE POSLOVE, KAO ^LANA UPRAVE JP "GRIJANJE" DOO ZENICA 

(1)    Izvr{ni direktor za pravne i ekonomske poslove, kao ~lan Uprave Javnog preduze}a "Grijanje" d.o.o. Zenica, nadle`an je i odgovoran za: 

(2)    Osim naprijed navedenih nadle`nosti i odgovornosti izvr{ni direktor za pravne i ekonomske poslove kao ~lan Uprave JP "Grijanje" d.o.o. Zenica, nadle`an je i odgovoran za sljede}e: 

II - KANDIDAT KOJI APLICIRA ZA POZICIJU NAVEDENU U TA^KI I, MORA ISPUNJAVATI SLJEDE]E USLOVE: 

a) OP]E 

b) POSEBNE 

III - POTREBNI DOKUMENTI ZA POZICIJU NAVEDENU U TA^KI I. 

Prijave kandidata treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu stana i kontakt telefon. 

Uz prijavu treba dostaviti sljede}e dokumente (originalne ili ovjerene kopije): 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Podnosioci prijava koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. 

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja. 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom sa naznakom i na adresu: 

PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANA UPRAVE JP "GRIJANJE" DOO ZENICA - NE OTVARATI JAVNO PREDUZE]E "GRIJANJE" DOO ZENICA
Bilmi{}e br. 107, 72000 Zenica 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

Preduze}e nije obavezno vra}ati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. 

(so-1209-a-F/09) 


MINISTARSTVO PRIVREDE
KANTON SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), a u postupku imenovanja na pozicije u organe u kojima kantonalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojima, prema va`e}im zakonima, pravilima i propisima, imaju zakonito pravo da vr{e nominaciju, odnosno imenovanja, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA JEDNOG (1) KANDIDATA ZA ^LANA NADZORNOG ODBORA "TERMALNA RIVIJERA ILID@A" DOO SARAJEVO 

Opis pozicije ~lana Nadzornog odbora: 

Mandat ~lana Nadzornog odbora je ~etiri (4) godine. 

Kona~no imenovano lice ostvarit }e pravo na naknadu za svoj rad u Nadzornom odboru. 

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata, uzet }e se u obzir i slijede}e: 

Pored navedenih kriterija, svaki kandidat treba ispunjavati i slijede}e op}e uslove: 

Podnosilac prijave sa kojim se ne stupi u kontakt u roku od deset (10) dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzet u razmatranje u daljnjem procesu kandidiranja. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju. 

Sve informacije u toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

Kandidat kojeg nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor, smatrat }e se da je najuspje{nije pro{ao otvorenu konkurenciju, a ministar privrede osigurat }e da se izvr{i i javno objavi kona~no imenovanje na upra`njenu poziciju. 

Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti, mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako postoje dokazi da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi i postupci utvr|eni zakonom. Prigovor se podnosi istovremeno ministru privrede Kantona Sarajevo i Ombudsmenu Federacije BiH. 

Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti original ili ovjerene kopije dokaza o stru~noj spremi (diploma VSS), o iskustvu iz okvira djelatnosti dru{tva, uvjerenje o neka`njavanju ne starije od tri (3) mjeseca, uvjerenje o neka`njavanju za privredni prijestup i uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo ne starije od tri (3) mjeseca, potpisane i ovjerene izjave od strane nadle`nog op}inskog organa. 

Oglas }e biti objavljen u listu "Dnevni avaz" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. 

Prijave sa tra`enom dokumentacijom treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom: "Prijava na javni oglas - ne otvarati", na slijede}u adresu: Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1, Sarajevo. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 

(so-1214-a-F/09) 


FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLI[A I TURIZMA
SARAJEVO 

Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o raspisivanju javnog natje~aja za izbor ~lanova Upravnog odbora Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine broj 685/09 od 14. 9. 2009. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA IZBOR ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZA[TITU OKOLI[A FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

I. 

Raspisuje se javni natje~aj za izbor ~lanova Upravnog odbora Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine. 

Upravni odbor Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine ima sedam ~lanova. 

II. 

Upravni odbor u svom djelokrugu vr{i sljede}e poslove: 

III. 

Kandidat za ~lana Upravnog odbora Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine mora ispunjavati op}e i posebne kriterije navedene u Odluci Vlade Federacije BiH, o utvr|ivanju kriterija za izbor ~lanova Upravnog odbora Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine. 

1. Op}i kriteriji za izbor ~lanova su: 

2. Posebni kriteriji za izbor ~lanova su: 

IV. 

^lanovi Upravnog odbora Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine imenuju se na period od ~etiri godine. 

V. 

Uz prijavu na javni natje~aj, kandidati su du`ni prilo`iti sljede}e dokumente: 

Navedeni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji. 

Dokumenti prilo`eni uz prijavu na javni natje~aj ne}e se vra}ati kandidatima. 

VI. 

Sve kandidate s liste s u`im izborom na intervju }e pozvati Povjerenstvo za izbor kandidata za imenovanje ~lanova Upravnog odbora Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine. 

VII. 

Javni natje~aj ostaje otvoren 15 dana od dana zadnjeg objavljivanja u dnevnim novinama, odnosno "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Prijave na javni natje~aj s tra`enim dokumentima dostavljaju se putem po{tanske slu`be preporu~eno, na adresu: 

Federalno ministarstvo okoli{a i turizma
Alipa{ina 41, Sarajevo
s naznakom:
"Prijava na Javni natje~aj za izbor ~lanova Upravnog odbora 

Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine" 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1215-a-F/09) 


[PD/[GD "SREDNJOBOSANSKE [UME"
[UME SREDI[NJE BOSNE DOO
DONJI VAKUF 

Na osnovu ~lana 8. stav 1. ta~ka 3 i ~lana 26. Zakona o javnim poduze}ima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09) ~lana 246. stav 1. ta~ka 13. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 91/07), ~lana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 34/03), ~lana 18. Statuta Dru{tva, te Odluke Nadzornog odbora broj 02-3727/09 od 18. 09. 2009. godine, raspisuje se 

JAVNI KONKURS/NATJE^AJ 

ZA ODABIR KANDIDATA ODBORA ZA REVIZIJU [GD/[UME SREDI[NJE BOSNE/[PD SREDNJOBOSANSKE [UME DOO DONJI VAKUF 

I. 

Objavljuje se javni konkurs za odabir i predlaganje 3 (tri) kandidata (i to jedan kandidat pravne struke, jedan kandidat ekonomske struke i jedan kandidat {umarske struke), za sastav Odbora za reviziju [GD/[ume Sredi{nje Bosne/[PD Srednjobosanske {ume d.o.o. Donji Vakuf (u daljnjem tekstu: Dru{tvo). 

II. 

Odabir i predlaganje kandidata za izbor ~lanova Odbora za reviziju izvr{it }e Nadzorni odbor ve}inom glasova na temelju provedenog javnog natje~aja koji }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i u najmanje dva dnevna lista koji se distribuiraju na teritoriji F BiH. 

III. 

Imenovanje ~lanova Odbora za reviziju izvr{it }e Skup{tina Dru{tva. 

IV. 

Mandat izabranih ~lanova Odbora za reviziju traje ~etiri godine, sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom. 

V. 

Du`nosti Odbora za reviziju utvr|ene su ~lanom 28. Zakona o javnim poduze}ima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09). 

VI. 

Naknada i druga prava ~lanova Odbora za reviziju utvr|uju se ugovorom na temelju odluke 

Skup{tine Dru{tva. 

VII. 

Kandidat koji aplicira za ~lana Odbora za reviziju Dru{tva mora ispunjavati sljede}e uslove: 

A) OP]I USLOVI 

1.    da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list ili kopija CIPS-ove li~ne karte) 

2.    da je dr`avljanin Bosne i Hereegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od {est mjeseci). 

3.    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa/ natje~aja (dokaz: ovjerena izjava kandidata) 

4.    da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji ~l. IX ta~ka 1. Ustava BiH (dokaz: ovjerena izjava kandidata) 

5.    da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima 

6.    da nije osu|ivan za krivi~no dijelo ili privredni prestup nespojive sa du`no{}u ~lana Odbora za reviziju Du{tva pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upra`njenje pozicije, te da mu presudom nije zabranjeno obavljanje du`nosti u odboru za reviziju (dokaz: uvjerenje o neka`njavanju, ne starije od tri mjeseca, izdato od strane nadle`nog MUP-a 

7.    da nije ~lan Nadzornog odbora i uprave, zaposlen, niti da ima direktni ili indirektni financijski interes u Dru{tvu (dokaz: ovjerena izjava kandidata) 

8.    da nije stariji od {ezdesetpet (65) godina na dan imenovanja 

9.    da nije izabrani du`nosnik, nositelj izvr{nih du`nosti ili savjetnik izabranim du`nosnicima i nosiocima izvr{nih du`nosti u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08) (dokaz: ovjerena izjava kandidata). 

B) POSEBNI USLOVI 

1.    VSS - visoka stru~na sprema (VII stupnja) ekonomskog, pravnog ili {umarskog smjera (dokaz: ovjerena kopija diplome) 

2.    najmanje pet (5 ) godina radnog iskustva na poslovima finansija, ra~unovodstva, privrednog prava ili poslova u {umarstvu (dokaz: potvrda o radnom iskustvu) 

3.    stru~na znanja iz djelatnosti Dru{tva i upu}enost u sadr`aj i na~in rada tijela upravljanja privrednih dru{tava (provjerit }e se tijekom intervjua). 

VIII. 

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet }e se u obzir sljede}e: 

IX. 

Svi kandidati koji budu na listi u`eg izbora bit }e pozvani na intervju. 

X. 

Sve informacije o toku postupka kandidiranja su transparentne, osim ako informacija o podnositeljima prijava nije povjerljiva u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

XI. 

Prijava kandidata treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. 

Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti dokaze navedene pod ta~kom VII op}i i posebni uvjeti. 

XII. 

Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom (prijava na javni konkurs za odabir ~lanova Odbora za reviziju za [GD-[PD - ne otvarati) na adresu: [GD "[ume Sredi{nje Bosne/[PD Srednjobosanske [ume d.o.o. Donji Vakuf, ul. 770. slavne brdske brigade, Donji Vakuf. 

XIII. 

Javni natje~aj za podno{enje prijava ostaje otvoren petnaest (15 ) dana od dana javnog objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

XIV. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-1218-a-F/09) 


ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJE^ILI[TE "GATA" BIHA] 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZU LJE^ILI[TE "GATA" BIHA] 

I. OPIS POZICIJE DIREKTORA 

Direktor se imenuje na period od 4 godine i po isteku mandata mo`e biti ponovo izabran. 

II. OP]I USLOVI 

Op}i uslovi za imenovanje na upra`njenu poziciju direktora su: 

III. POSEBNI USI.OV1 

Posebni uslovi za imenovanje na upra`njenu poziciju direktora su: 

Po`eljno je da kandidat ima: 

IV. Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju uslova; 

Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije. 

V. OSTALE NAPOMENE 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana zadnje objave. Konkurs }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz". Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom sa naznakom "Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora - ne otvarati" na adresu: ZU Lje~ili{te "Gata" Biha}, Biha}, Gata - Ilid`a br. 9, Komisija za izbor i imenovanje direktora. 

(so-1220-a-F/09) 


OP]INA VOGO[]A 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), op}inski na~elnik Op}ine Vogo{}a raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KULTURNO-SPORTSKI CENTAR" VOGO[]A 

Ogla{avaju se upra`njene pozicije u JU "Kulturno-sportski centar" Vogo{}a: 

1. Nadzorni odbor 

    (najmanje jedan ~lan Nadzornog odbora imenuje se iz reda zaposlenika u Ustanovi) 

1. OPIS POZICIJE 

Nadzorni odbor 

Analizira izvje{taje o radu i poslovanju Ustanove; Obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad imovine u Ustanovi; Pregleda godi{nje izvje{taje, periodi~ne obra~une i godi{nje obra~une; Pregleda i provjerava zakonitost i a`urnost vo|enja poslovnih knjiga; O rezultatima nadzora izvje{tava u pisanoj formi Upravni odbor Ustanove; Za odre|eni nadzor pokrenut po inicijativi osniva~a, direktora ili Upravnog odbora izvje{taje dostavlja inicijatoru nadzora i Upravnom odboru. 

(Naknada za rad u Nadzornom odboru }e se odrediti u skladu sa preporukom Op}ine Vogo{}a). 

Op}i uslovi koje kandidat treba da ispunjava su sljede}i: 

Pored op}ih uslova, kandidati trebaju ispunjavati sljede}e posebne uslove: 

Mandat predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora je ~etiri godine uz mogu}nost ponovnog izbora. 

Prijava kandidata treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu u`eg izbora bit }e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor, nakon ~ega }e Komisija putem pismene preporuke predlo`iti rang-listu sa najboljim kandidatima. 

Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba ima pravo podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da se u procesu imenovanja nisu ispo{tovali principi utvr|eni zakonom. 

Prigovor se istovremeno podnosi op}inskom na~elniku i ombudsmenima Federacije BiH. 

Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz" i ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti: 

Na protokol Op}ine Vogo{}a ili preporu~eno po{tom na adresu: 

Ul. Jo{ani~ka broj 80, 71320 Vogo{}a,
Sa naznakom: "Prijava na javni oglas - na otvaraj" za "Komisiju za izbor i imenovanje za pozicije u Nadzornom odboru JU "Kulturno-sportski centar" Vogo{}a". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-1229-a-F/09) 


OP]INA KLADANJ 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), i Odluke o utvr|ivanju kriterija i raspisivanju oglasa za imenovanje ~lanova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Kladanj, Op}insko vije}e Kladanj objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JZU DOM ZDRAVLJA KLADANJ 

1. Raspisuje se javni oglas za imenovanje (~lanova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Kladanj i to: 

2. Opis pozicije: Upravni odbor 

Mandat predsjednika i ~lanova Upravnog odbora je ~etiri godine sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. 

Kona~no imenovana lica ostvarit }e pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru u skladu sa zakonom i uvjetima utvr|enim op}im aktom Ustanove. 

3. Kandidati trebaju ispunjavati sljede}e uslove: 

A) Op}i uslovi: 

B) Posebni uslovi: 

Uz prijavu koja treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu stana i kontakt telefon, kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju uslova iz javnog oglasa. 

Dokumenti koji se prila`u uz prijavu za oglas moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

Oglas za podno{enje prljava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. 

Rok za podno{enje prijava ra~una se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas. 

Prijavu sa potrebnim dokumentima treba dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom sa naznakom "Prljava za javni oglas -ne otvarati" na adresu: Op}ina Kladanj - Op}inski vije}e, 75280 Kladanj, ulica Kladanjske brigade broj 2. 

Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. Nakon intervjua Komisija za izbor }e putem pismene preporuke predlo`iti rang listu sa najboljim kandidatima i dostaviti je Op}inskom vije}u na dalje razmatranje i kona~no imenovanje. 

Kona~no imenovanje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za podno{enje prijave ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane 

(so-1232-a-F/09) 


JP "OLIMPIJSKI BAZEN" OTOKA
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 28.Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/07), ~lana 41.Statuta JP "Olimpijski bazen Otoka" d.o.o. Sarajevo i Odluke Odbora za reviziju donijete na VI redovnoj sjednici, broj 09-06-1/09-1100 od 31. augusta 2009. godine, Odbor za reviziju raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR VANJSKOG REVIZORA ZA 2009. GODINU 

I. 

Objavljuje se konkurs: 

Za izbor vanjskog revizora za 2009. godinu u JP "Olimpijski bazen Otoka" d.o.o. Sarajevo. 

II. 

Odabir vanjskog revizora za 2009. godinu u JP "Olimpijski bazen Otoka" d.o.o. Sarajevo izvr{it }e Odbor za reviziju Preduze}a ve}inom glasova, na osnovu provedenog konkursa. 

Zadatak vanjskog revizora je da izvr{i reviziju finansijskog poslovanja JP "Olimpijski bazen Otoka" d.o.o. Sarajevo za 2009. godinu. 

III. 

Kandidati koji se prijavljuju du`ni su uz prijavu dostaviti slijede}e: 

IV. 

Kriteriji za izbor najpovoljnije prijave su: 

Konkurs }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i jednom dnevnom listu i ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja. 

Prijave na konkurs za izbor vanjskog revizora za 2009. godinu dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom na adresu: 

JP "Olimpijski bazen Otoka" d.o.o. Sarajevo
Bulevar Me{e Selimovi}a 83b
Sarajevo
(Odboru za reviziju)
Na koverti obavezno nazna~iti: "Prijava na konkurs za izbor vanjskog revizora - NE OTVARATI". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatranje. 

(so-1233-a-F/09) 


OP]INA KLADANJ 

Na osnovu ~lana 23. i 30. stav 6. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/05), op}inski na~elnik objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA POPUNU UPRA@NJENOG RADNOG MJESTA U JEDNISTVENOM OP]INSKOM ORGANU UPRAVE OP]INE KLADANJ NA ODRE\ENO VRIJEME DO POVRATKA NAMJE[TENIKA SA BOLOVANJA 

1. Referent - higijani~ar - 1 izvr{ilac - na odre|eno vrijeme, do povratka namje{tenika sa bolovanja 

Kandidat za naprijed navedenu poziciju mora ispunjavati op{te uslove propisane Zakonom o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine i posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji Jedinstvenog op}inskog organa uprave Op}ine Kladanj, kako slijedi: 

Posebni uvjeti utvr|eni Pravilnikom Jedinstvenog op}inskog organa uprave Op}ine Kladanj su: NS - osnovna {kola i {est mjeseci radnog iskustva 

Uz prijavu na oglas potrebno je dostaviti original ili ovjerene kopije slijede}ih dokumenta: 

1.    uvjerenje o dr`avljanstvu, 

2.    izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 

3.    diplomu ili svjedo~anstvo o zavr{enoj {koli navedenoj u oglasu, 

4.    pismenu izjavu ovjerenu od nadle`nog op}inskog organa da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be po osnovu disciplinske kazne, 

5.    pismenu izjavu kandidata ovjerenu od nadle`nog op}inskog organa da nije odgovarao po osnovu krivi~ne odgovornosti koja je predvi|ena u ~lanu IX. 1. Ustava BiH, 

6.    potvrdu o radnom sta`u. 

Napomena: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izdato od nadle`ne zdravstvene ustanove, kandidati }e dostaviti prilikom zasnivanja radnog odnosa. 

Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. 

Prijave slati na adresu: Op}ina Kladanj, Patriotske lige br. 1, sa naznakom: "Za komisiju za sprovo|enje javnog oglasa". 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-1226-a-F/09) PROGLA[ENJE UMRLIM 

Op}inski sud u Gora`du, i to sudija Radija Balti}, u vanparni~nom postupku predlagatelja Sumbula Karkelja iz Kopa~a, radi dokazivanja smrti Duda Repuh, od oca Salka iz Gora`da, na osnovu ~lana 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Duda Repuh, od oca Salka i majke ^elebije, ro|ene Lagumd`ija, ro|ena 5. 3. 1904. godine u Graboviku, op}ina Rudo, umrla dana 29. 12. 1989. godine u Gora`du, ali ~injenica smrti nije upisana u mati~ne knjige umrlih. 

Poziva se DUDA REPUH, od oca Salka, ili bilo koje drugo lice koje ne{to zna o `ivotu ili smrti Repuh Dude da se javi ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na adresu Op}inski sud Gora`de, Zaima Imamovi}a 3. 

Po isteku roka od 30 dana Sud }e donijeti rje{enje po prijedlogu. 


Broj 45 0 V 013292 09 V
22. septembra 2009. godine
Gora`de 


(so-1584/09) 


Op}inski sud u Kalesiji, postupaju}i po stru~noj saradnici Fazli} Nevresi, u vanparni~nom postupku, po prijedlogu Jusi} Mejru{e, k}erke Avde iz Mahale, op}ina Osmaci, radi dokazivanja smrti protivnika predlaga~a Jusi} Nesiba, sin Mehmeda iz Mahale, op}ina Osmaci, zastupan po staratelju [migalovi} Senadu, radniku CZSR Kalesija, shodno ~lanu 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje slijede}i 

OGLAS 

Jusi} Nesib, sin Mehmeda i majke Mejru{e, ro|en dana 1. 10. 1968. godine u mjestu Mahala, op}ina Kalesija, gdje je imao i posljednje mjesto prebivali{ta, navodno je umro dana 22. 4. 1992. godine u mjestu Stare Kolibe, op}ina Modri~a. 

Poziva se JUSI] NESIB, kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o njegovom `ivotu ili smrti, da se javi ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa. 

Nakon isteka roka Sud }e odlu~iti po prijedlogu za dokazivanje smrti Jusi} Nesiba. 


Broj 29 0 V 004425 09 V
25. septembra 2009. godine
Kalesija 


(so-1604/09) POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA 

Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Ljubu{kom, u pravnoj stvari tu`itelja Mila Skoko i drugi, zastupani po punomo}niku odvjetniku Tomislavu Zeli}u, odvjetniku iz Ljubu{kog, protiv tu`enih ]amila Dra~o i drugih, radi utvr|enja i uknji`be, Rje{enjem od 26. 8. 2009. godine postavio je tu`enima ]amilu Dra~, Alki Mahi}, Veliji Mahi}, Hajrudinu Mahi}, Kasimu Mahi}, Esmi Mahi}, Salki Mahi}, D`evahiri Hrnji~evi}, Radi Pehar pok. Vida, Murti Guji}, \ulagi zv. Bego Guji}, Sulejmanu Guji}, Rukiji Boro ro|. Guji}, Sabiri Mehmedba{i} ro|. Guji}, Ivanu Pehar pok. Vida, Mariji Pehar pok. \ure, Nadi Pehar pok. \ure, Bo`i Pehar pok. \ure, Miji Pehar pok. Mije i Bo`i Pehar pok. Joze privremenog zastupnika u osobi odvjetnice Anke Hrsti}, na temelju ~l. 296. st. 1. to~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enih nepoznato, a nemaju punomo}nika i redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika dugo bi trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 


Broj 63 0 P 003189 09 P
21. septembra 2009. godine
Ljubu{ki 


(so-1592/09) 


Op}inski sud u ^apljini, sudija Fatima @ujo, u pravnoj stvari tu`itelja Filip Jurkovi}, sin Luke iz Gabele, op}ina ^apljina, zastupan po punomo}niku Moniki Rebac-Filipovi}, odvjetnici iz ^apljine, protiv tu`enika 1. Jozo Jurkovi}, sin Andrije i dr., radi utvr|enja prava kori{tenja, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem ovog Suda br. 53 0 P 021221 09 P od 23. 9. 2009. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavlja se Azra Kati}, odvjetnica iz ^apljine, za privremenog zastupnika tu`enim 5. Ru`a Vego udova Nikole, 6. Nikola Vego, sin Ivan, 7. Mara ^uljak ro|. Vego, `ena Pere, sada nepoznatog boravi{ta, koja }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`ene kao zakonski zastupnik u parni~nom postupku dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. 


Broj 53 0 P 021221 09 P
23. septembra 2009. godine
^apljina 


(so-1586/09) 


Op}inski sud u Ora{ju objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Kod Op}inskog suda u Ora{ju vodi se postupak u pravnoj stvari prvotu`itelja Jasmina Omerovi}, sina Karanfila iz Od`aka, Brodska bb i drugotu`itelja Karanfila Omerovi}, sina Karanfila iz Od`aka, Brodska bb, protiv tu`enika Muje Salkanovi}, sin Selima, Alije Horoskovi}, sina Mustafe, Huse Horoskovi}, sin Mustafe, Adema Horoskovi}, sina Mustafe, Ibrahima Tori}, sin Sulje, Junuza Tori}, sin Sulje, Jahije Tori}, sin Sulje, Jusufa Tori}, sin Sulje, Stjepana Petri{i}, sin Nikole, Hasana Horoskovi}, sin Mustafe, [evke Salkanovi}, r. Biki}, Hajre Salkanovi}, sin Red`e, Nurija Salkanovi}, sin Red`e, Fahre Salkanovi}, sin Red`e, Mehmeda Lipovac, sin Huseina, Alije Lipovac, sin Huseina, Advije Lipovac, k}i Huseina, Asije Lipovac, udana Muli}, Fate \onlagi} r. Salkanovi}, [a}ira Salkanovi}, sin Muje, Ramiza Salkanovi}, sin Muje, Alije Horoskovi}, sin Muhe, Sevlete Horoskovi}, k}i Muhe, Fate Tori} ro|. Horoskovi}, Hate Dubri} ro|. Horoskovi}, Mede Salkanovi}, sin Salke, Nejre Salkanovi} udana Omi~evi}, Rizaha Salkanovi}, sin Muharema, Hate Omi~evi} ro|. Salkanovi}, Nure D`enanovi} ro|. Salkanovi}, D`emala Salihovi}, sin Mede, Mustafe Deved`i} sin Ibre, Hate Salkanovi} ro|. Huremovi}, Mehmeda Salkanovi}, sin Ibrahima, Ifete Deli} ro|. Salkanovi}, Mejra Salkanovi} ro|. Salihovi}, Hane Salkanovi} ro|. Hasandi}, Jusufa Mehi}, sin Dervi{a, Mustafe Horoskovi}, sin Muje, Emine Tori} ro|. Horoskovi}, [amije Pobri} ro|. Horoskovi}, Munira Pobri} ro|. Horoskovi}, Senija Gaji} ro|. Horoskovi}, Sadika Mujkanovi}, ro|. Horoskovi}, [abana Horoskovi}, sin Muhe, Mehmedalije Salkanovi}, sin Ferida, D`emala Salkanovi}, sin Ferida, D`evad Salkanovi}, sin Ferida, Mijaz Salkanovi}, sin Ferida, Zijad Salkanovi}, sin Ferida, Hasan Salkanovi}, sin Ferida, Razije Omi~evi} ro|. Salkanovi}, Sabrije Zoloti} ro|. Salkanovi}, Huse Salihovi}, sin Mede, Selvete Be}irba{i} ro|. Salihovi}, Sabihe [uba{i} ro|. Salihovi}, Ibre Brki}, sin [abana, Zahida Brki}, sin [abana, Kemala Brki}, sin [abana, Ned`ada Brki}, sin D`emala, Edina Brki}, k}i D`emala, Hazbe Deli} ro|. Salkanovi}, Fatime Hod`i}-Mehi} ro|. Salkanovi}, Alije Puzi} ro|. Salkanovi}, Hanife Omi~evi} ro|. Salkanovi}, Mejreme Kari} ro|. Salkanovi}, Dervi|a Salkanovi}, sin Dede, Sulje Salkanovi}, sin Dede, Bak{e Salkanovi} rod. Ahmetovi}, Taibe Salkanovi} udova Uzeira, Raifa Salkanovi}, sin Uzeira, Muradifa Salkanovi}, sin Uzeira, Senija Brki} udova Jusufa, Mirsade Herdi} ro|. Brki}, k}i Jusufa, Dervi{a Salkanovi}, sin Huseina, Emine [a}irovi} ro|. Salkanovi} i Sabine Salkanovi}, k}i Huseina, svi iz Od`aka, radi utvr|enja prava vlasni{tva i to drugotu`itelja Omerovi} Karanfila na nekretninama ozna~enim kao k.~. br. 2102/10 Podku}nica, ku}a i zgrada povr{ine 59 m2, dvori{te povr{ine 201 m2, ukupne povr{ine 260 m2 upisane u PL 2012 za KO Od`ak, a {to prema podacima starog kat. Operata predstavlja parcelu k.~. br. 92/19 Dvori{te, ku}a u naravi Potku}nica, ku}a, zgrada i dvori{te povr{ine 260 m2 u zk. ul. br. 560 za KO Od`ak, a prvotu`itelja Omerovi} Jasmina na nekretninama ozna~enih kao k.~. br. 2102/11 Podku}nica, ku}a i zgrada povr{ine 82 m2, dvori{te povr{ine 500 m2, njiva povr{ine 14 m2, ukupne povr{ine 596 m2 upisane u PL br. 5241, a {to prema podacima iz starog kat. Operata predstavlja parcelu k.~. br. 92/20 Dvori{te, ku}a u naravi Potku}nica, ku}a, zgrada, dvori{te i njiva povr{ine 596 m2 u zk. ul. br. 560 m2 za KO Od`ak, i to sa dijelom za svakoga od po 1/1, v.p.s. 3.000,00 KM. 

Sud je tu`enima postavio privremenog zastupnika u osobi Zorana Raki}, odvjetnika iz Od`aka, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 


Broj 25 0 P 014072 09 P
24. septembra 2009. godine
Ora{je 


(so-1587/09) 


Op}inski sud u Kaknju objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Kaknju, po sudiji Mirko Lapajne, u pravnoj stvari tu`itelja: 1. Tenzila Draguni} r. Ali~kovi}, s. Obre, Kakanj, 2. Ali~kovi} Ismet, sin Ibre, ul. 7. muslimanska S-9, Kakanj, 3. Ali~kovi} (Ibre) Nevzeta, s. Slijevnice 34, Kakanj, 4. Ali~kovi} (Ibre) Ibrahim, Alije Izetbegovi}a bb, Kakanj, koje zastupa punomo}nik-brat Ali~kovi} Ismet iz Kaknja, protiv tu`enih: 1. Ali~kovi} Mustafe, sin Mustafe, s. D. Kakanj, Kakanj, 2. Ali~kovi} r. Smaka Munibe, k}i Be~ira, s. Dumanac 55, Kakanj, 3. Ali~kovi} (Zajke) Sulejman, Vrtli{te, Karaula, Kakanj, 4. Fejzi} (Hasana) Ramiza, s. Vrtli{te, Kakanj, 5. Gluhi} H. D`emila, ud. Sulejmana, Brnjic, Hrastovac, op}ina Kakanj, 6. Alild`anovi} (Hajdara) Ekrem, s. Vrtli{te, Kakanj, 7. Ali~kovi} (Salke) Zajko, Kakanj, 8. Ali~kovi} udt. Silajd`i} Hanumica, Konjavci, 9. Ali~kovi} (Salih) Hasan, s. Ribnica, Kakanj, 10. Ali~kovi} (Hasana) Mustafa, Kakanj, 11. Ali~kovi} (Hasana) Ibro, s. Ti~i}i, Kakanj, 12. ^elebi} (Mehmeda) Vejsil, s. Ti~i}i, Kakanj, 13. ^elikovi} (Mehmeda) Sakib, D. Kakanj, Kakanj i 14. ^elikovi} udt. Kari} (Mehmeda) [uhra, s. Putovi}i, Zenica, tu`eni od 3 do 14 nepoznatog boravi{ta i prebivali{ta, radi utvr|enja prava vlasni{tva i upisa u zemlji{ne knjige v.s. 1.000,00 KM, je 

Tu`enim od 3 do 14 i to: 

3. Ali~kovi} (Zajke) Sulejmanu, Vrtli{te, Karaula, Kakanj, 4. Fejzi} (Hasana) Ramizi, s. Vrtli{te, Kakanj, 5. Gluhi} H. D`emili, ud. Sulejmana, Brnjic, Hrastovac, op}ina Kaknj, 6. Alild`anovi} (Hajdara) Ekremu, s. Vrtli{te, Kakanj. 7. Ali~kovi} (Salke) Zajki, Kakanj, 8. Ali~kovi} udt. Silajd`i} Hanumici, Konjavci, 9. Ali~kovi} (Salih) Hasanu. s. Ribnica, Kakanj, 10. Ali~kovi} (Hasana) Mustafi, Kakanj, 11. Ali~kovi} (Hasana) Ibri, s. Ti~i}i, Kakanj, 12. ^elebi} (Mehmeda) Vejsilu, s. Ti~i}i, Kakanj, 13. ^elikovi} (Mehmeda) Sakibu, D. Kakanj, Kakanj i 14. ^elikovi} udt. Kari} (Mehmeda) [uhri, s. Putovi}i, Zenica, svi nepoznatog prebivali{ta i boravi{ta, Rje{enjem od 23. 9. 2009.godine postavio privremenog zastupnika [ljuka Hamdiju, advokata iz Kaknja, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enih od 3 do 14 nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enim bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Oglas objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benim novinama ZE-DO kantona" i oglasnoj plo~i Suda. 


Broj 36 0 P 003269 09 P
23. septembra 2009. godine
Kakanj 


(so-1591/09) 


Op}inski sud Livno, Odjeljenje suda u Tomislavgradu, po sucu Frani Parlain, u pravnoj stvari tu`itelja Milenko Vila, sin Marka iz Kupresa, zastupan po Predragu Kelavi, odvjetniku iz Tomislavgrada, protiv tu`enika Vila Ante pok. Nikole iz Kupresa, ^oli} ro|. Su~i} Dragojka iz Kupresa, Su~i} Stipe (Ivin) iz Kupresa, Su~i} ro|. Svetinovi} Viktorija iz Kupresa, Su~i} Anka pok. Mara iz Kupresa, Su~i} Nada pok. Marka iz Kupresa, Su~i} Marko pok. Marka iz Kupresa, ^oli} ro|. Su~i} Dragojka iz Kupresa, Basara ro|. Br~i} Hamida, k}i Juse iz Zanesovi}a, Bosto ro|. Br~i} Zejna, k}i Juse iz Zanesovi}a, Br~i} Mehmed, sin Juse iz Bugojna, Pilanovi} [ida, k}i Im{ira iz Kupresa, Pilanovi} Ragib umrl. Im{ira iz Kupresa, Pilanovi} Salih umrl. Ahmeta iz Kupresa, Su~i} Slavko, sin Jandre iz Kupresa, Su~i} Zvonko, sin Jandre iz Zagreba, Fekonja ro|. Su~i} Jelena iz Ptuja, Krle`a ro|. Su~i} An|elka iz Zagreba, D`aja ro|. Su~i} Nevenka iz Zagreba, Roje Josip, sin Zvonimira iz Splita, Su~i} Nada (Ivicina) iz Zagreba, Vila Zora pok. Nikole iz Kragujevca, Basara ro|. Br~i} Hamida k}i Juse iz Zanesovi}a, svi sada nepoznata boravi{ta te Vila Ivo, sin Jandre iz Kupresa, na adresi sina Pero Vila, sin Ive iz Kupresa, Vila Pere, sin Mate iz Kupresa, na adresi sina Mijo Vila, sin Pere iz Kupresa, Vila Milka pok. Ilije iz Kupresa, Vila ro|. Kuna Mara iz Kupresa, Vila Dragun, sin Ilije iz Kupresa, na adresi `ene Zdenka Vila ud. Draguna iz Kupresa, Vila Zdenka ud. Draguna iz Kupresa i Op}ine Kupres, radi utvr|enja prava vlasni{tva i dr., vrijednost spora 500,00 KM, dana 25. 9. 2009. godine, donio je slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda broj 068-2-P-08-000 151 od 25. 9. 2009. godine, tu`enicima: Vila Ante pok. Nikole iz Kupresa, ^oli} ro|. Su~i} Dragojka iz Kupresa, Su~i} Stipe (Ivin) iz Kupresa, Su~i} ro|. Svetinovi} Viktorija iz Kupresa, Su~i} Anka pok. Mara iz Kupresa, Su~i} Nada pok. Marka iz Kupresa, Su~i} Marko pok. Marka iz Kupresa, ^oli} ro|. Su~i} Dragojka iz Kupresa, Basara ro|. Br~i} Hamida, k}i Juse iz Zanesovi}a, Bosto ro|. Br~i} Zejna, k}i Juse iz Zanesovi}a, Br~i} Mehmed, sin Juse iz Bugojna, Pilanovi} [ida, k}i Im{ira iz Kupresa, Pilanovi} Ragib umrl. Im{ira iz Kupresa, Pilanovi} Salih umrl. Ahmeta iz Kupresa, Su~i} Slavko, sin Jandre iz Kupresa, Su~i} Zvonko, sin Jandre iz Zagreba, Fekonja ro|. Su~i} Jelena iz Ptuja, Krle`a ro|. Su~i} An|elka iz Zagreba, D`aja ro|. Su~i} Nevenka iz Zagreba, Roje Josip, sin Zvonimira iz Splita, Su~i} Nada (Ivicina) iz Zagreba, Vila Zora pok. Nikole iz Kragujevca, Basara ro|. Br~i} Hamida, k}i Juse iz Zanesovi}a, svi sada nepoznata boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Sanje Kraljevi}, odvjetnice iz Tomislavgrada. 

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika koje }e obavljati sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`eniku postavio staratelja. 


Broj 068-2-P-08-000 151
25. rujna 2009. godine
Tomislavgrad 


(so-1601/09) 


Kod Op}inskog suda u Ljubu{kom u tijeku je parnica koja se vodi pod posl. br. 63 0 P 003752 09 P, tu`itelja Milenka Medi}a, Ju{i}i, Rupnjak 4, op}ina Matulj, Opatija, RH, zastupan po punomo}niku Mladenu [imi}u, odvjetniku iz Ljubu{kog, protiv tu`enih Ante (Filipa) Medi}a, Radi{i}i bb, Ljubu{ki, Drage (Filipa) Medi}, Radi{i}i bb, Ivana (Filipa) Medi}, Radi{i}i bb, Anice Medi}, Radi{i}i bb i Ibrahima (Salke) Alendar, sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja. 

Po{to je boravi{te tu`enog Ibrahima (Salke) Alendar nepoznato, postavlja mu se privremeni zastupnik u osobi Jerke ^ili}a, odvjetnika iz Ljubu{kog, koji }e ta prava i du`nosti vr{iti sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok tijelo skrbni{tva ne izvijesti Sud da mu je postavio skrbnika. 


Broj 63 0 P 003752 09 P
25. rujna 2009. godine
Ljubu{ki 


(so-1605/09) 


Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Jusupovi} Rukiji, u predmetu spora po tu`bi tu`itelja Ki{i} Seada iz Turije, zastupan po punomo}niku Memi} Jakubu, adv. iz Lukavca, protiv tu`enih Mujkanovi} Jusufa i dr., zastupani po punomo}niku Hasanovi} Sulejmanu, adv. iz Lukavca, i 15-eto tu`enoj Dubravi} Raziji, sada nepoznatog prebivali{tva, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, v.sp. 1.900,00 KM, mimo ro~i{ta, dana 24. 9.2009. godine, donio je slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Tu`enoj Dubravi} Raziji, k}i Adema, nepoznatog prebivali{ta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Hasanovi} Sulejmanu, advokatu iz Lukavca. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika, koja }e vr{iti sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enoj postavio staraoca. 


Broj 032-0-P-09-000 441
24. septembra 2009. godine
Tuzla 


(so-1606/09) LIKVIDACIJE - STE^AJI 

Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "BB-COMMERC" d.o.o. Olovo, Olovske Luke bb, mati~ni registarski broj subjekta upisa broj 1-8797. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Bogilovi} Mirsad iz Sarajeva, Muhameda Pand`e 99. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedena firma brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda u Zenici, zavedena pod mati~nim registarskim brojem subjekta upisa 1-8797, registrovana po Rje{enju Kantonalnog suda u Zenici broj U/I-787/03 od 2. 6. 2003. godine i iz svih javnih registara, a ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 043-0-L-07-000077
22. septembra 2009. godine
Zenica 


(so-2817/09) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "MEHAR COMPANY" Dru{tvo za trgovinu, proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo, na ro~i{tu odr`anom dana 28. 9. 2009. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MEHAR COMPANY" Dru{tvo za trgovinu, proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo. 

2.    Za likvidatora se imenuje Alsina Ni{i}, ^emerina 12. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-20709, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 65 0 L 059867 08 L
28. septembra 2009. godine
Sarajevo 


(O-765/09) 


Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem KANES DOO SARAJEVO, Trg ZAVNOBiH-a 12. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Kepi} Azreta iz Srajeva, Trg djece Dobrinje 18. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 1-25146, a po Rje{enju broj 65 0 L 053638 08 L od 2. 6. 2009. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 65 0 L 053638 08 L
29. septembra 2009. godine
Sarajevo 


(O-767/09) 


Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem SUPER ECONOMIC GROUP DOO SARAJEVO, Prnjavorska 2. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora ]urovac Ferid, Ramiza Ali}a 39, Hotonj - Vogo{}a. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 1-26389, a po Rje{enju broj 65 0 L 074061 09 I od 20. 5. 2009. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 65 0 L 074061 09 I
29. septembra 2009. godine
Sarajevo 


(O-768/09) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "KUPUJMO I KORISTIMO DOMA]E" Dru{tvo za trgovinu na veliko i malo d.o.o. Sarajevo, Himze Polovine 12, na ro~i{tu odr`anom dana 30. 9. 2009. godine donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "KUPUJMO I KORISTIMO DOMA]E" Dru{tvo za trgovinu na veliko i malo d.o.o. Sarajevo, Himze Polovine 12. 

2.    Za likvidatora se imenuje Kapo Admir iz Sarajeva, Senada Mandi}a Dende 1. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-24818, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 65 0 L 058699 08 L
30. septembra 2009. godine
Sarajevo 


(O-772/09) 


Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem FEEL RED PRODUCTION Dru{tvo za marketing i usluge d.o.o. Sarajevo, D`emala Bijedi}a 202. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora advokat Biser Adnan. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 1-24106, a po Rje{enju broj 65 0 L 061615 08 L od 1. 6. 2009. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 65 0 L 061615 08 L
30. septembra 2009. godine
Sarajevo 


(O-773/09) 


Op}inski sud u Sarajevu, i to ste~ajni sudija Zajmovi} Hakija, rje{avaju}i po prijedlogu Atifa D`evlana, da se nad du`nikom "RAPOD" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za promet roba i usluga Sarajevo, ]umurija br. 3/III, otvori ste~ajni postupak, dana 28. 9. 2009. godine, donio je slijede}e 

OGLAS 

1.    Otvara se ste~ajni postupak nad pravnim licem "RAPOD" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za promet roba i usluga Sarajevo, ]umurija 3/III. 

2.    Za ste~ajnog upravnika imenuje se [kamo Adil, Hamdije ^emerli}a 10. 

3.    Vrijeme otvaranja ste~ajnog postupka utvr|uje se ponedeljak, 28. 9. 2009. godine u 11,00 sati. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa ~lanom 110. Zakona o ste~ajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su du`ni prilo`iti i potvrdu o upla}enoj sudskoj taksi, kako slijedi: 

    Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 20,00 KM niti ve}a od 10.000,00KM. 

    Taksu uplatiti na ra~un br. 3380002210019263 kod UniCredit Bank Sarajevo. 

    Razlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi dio imovine ste~ajnog du`nika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potra`ivanja po predvi|anju ne}e biti pokrivena tim razlu~nim pravom. 

    Izlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi. 

5.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste~ajnog upravnika koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. 

6.    Pozivaju se du`nici da svoje dugove prema ste~ajnom du`niku izmire bez odlaganja. 

7.    Odre|uje se upis zabilje`be o otvaranju ste~ajnog postupka u sudskom registru Op}inskog suda u Sarajevu u mati~nom registarskom broju subjekta upisa broj 1-8780. 

8.    Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka istaknut }e se na oglasnoj tabli Suda istog dana, 28. 9. 2009. godine, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". 

9.    Zakazuje se ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja za utorak, 24. 11. 2009. godine u 10,00 sati, soba broj 228/II. 

    Istog dana, nakon ispitnog ro~i{ta, odr`at }e se Skup{tina povjerilaca, na kojoj }e se, nakon izvje{taja ste~ajnog upravnika, odlu~iti o daljnjem toku ste~ajnog postupka. 


Broj 65 0 St 059121 08 St
28. septembra 2009. godine
Sarajevo 


(O-776/09) 


Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Halilovi} Vahida, u postupku predlaga~a "Alternativna televizija" d.o.o. Banovi}i, Branilaca Banovi}a 62, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, dana 24. 9. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad du`nikom "ALTERNATIVNA TELEVIZIJA" d.o.o. Banovi}i, Branilaca Banovi}a 62, upisano u registarski ulo`ak Op}inskog suda u Tuzli, broj 1-10956, na osnovu Rje{enja o upisu broj U/I-2122/98, od 20. 7. 1998. godine. 

Likvidator Zrnanovi} Safer, sin Osmana iz Banovi}a, Rudarska 72, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. 


Broj 032-0-L-08-000 100
24. septembra 2009. godine
Tuzla 


(so-1578/09) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "[AMIJA-PROMET" d.j.l. za proizvodnju, usluge i marketing Gra~anica, Stra`evac bb, donio je dana 24. 9. 2009. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "[AMIJA-PROMET" d.j.l. za proizvodnju, usluge i marketing Gra~anica, Stra`evac bb, sa danom 24. 9. 2009. godine u 12,00 ~asova. 

Za likvidatora imenuje se Leti} Mehmed, sin Ibre iz Gra~anice, Stra`evac bb. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 5. 11. 2009. godine, sa po~etkom u 11,00 sati. 


Broj 032-0-L-09-000 099
24. septembra 2009. godine
Tuzla 


(so-1579/09) 


Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Angela Pu{i}, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem Hypo Office Center d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Kralja Petra Kre{imira IV - PC Rondo, na ro~i{tu odr`anom dana 22. 9. 2009. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Hypo Office Center d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Kralja Petra Kre{imira IV - PC Rondo. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Bo{ko Ragu`, dipl. iur. iz Mostara, Akademika Ivana Zovke 10/III. 

3.    Nov~ana sredstva u iznosu od 2.000,00 KM, deponovana kod Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar i u iznosu od 466,00 KM na blagajni Dru{tva, nakon prestanka pravnog lica vra}aju se osniva~u Hypo Alpe Adria-Immobilien AG, R Austrija, MRB 235759f. 

4.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Mostaru, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-12224, a po Rje{enju broj Tt-O-170/08 od 7. 3. 2008. godine. 

5.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

6.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a. 


Broj 58 0 L 050025 09 L
22. septembra 2009. godine
Mostar 


(so-1580/09) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom "FENIS-PROMET""d.o.o. Kakanj, Trgova~ko, transportno dru{tvo, Kakanj, ul. 7. muslimanske brigade bb, mati~ni registarski broj subjekta upisa broj 1-9540. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Sunulahpa{i} Asima, dipl. ecc. iz Busova~e. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedena firma brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda u Zenici, zavedena pod mati~nim registarskim brojem subjekta upisa 1-9540, registrovana po Rje{enju Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-06-001277 od 20. 7. 2006. godine i iz svih javnih registara, a ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 43 0 L 016733 09 L
18. septembra 2009. godine
Zenica 


(so-1582/09) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Saobra}ajno dru{tvo "LESON" d.o.o. Jelah-Te{anj, Bra}e Kotori} bb, mati~ni broj subjekta upisa 43-01-0009-07. 

Za likvidatora se imenuje Agi} Tahir iz Te{nja, Krndija TKD 6/3. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 43 0 L 021060 09 L
22. septembra 2009. godine
Zenica 


(so-1583/09) 


Op}inski sud u Biha}u, po likvidacionom sudiji kao sudiji pojednicu Ivani{ Vlatki, u likvidacionom predmetu po prijedlogu predlaga~a [abi} Arifa iz Bosanske Krupe za pokretanje likvidacionog postupka nad DOO "Slo`na bra}a i Alija" iz Bosanske Krupe, dana 17. 9. 2009. godine donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom DOO "Slo`na bra}a i Alija", sa sjedi{tem u Bosanskoj Krupi, Veliki Badi} bb. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja, a ukoliko nitko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni postupak }e biti zaklju~en. 

Za likvidatora firme iz prethodnog stava postavlja se [abi} Arif, direktor i osniva~ ovog pravnog lica. 

Po proteku navedenog roka iz stava 1. ovog Rje{enja i pravomo}nosti Rje{enja o zaklju~enju postupka DOO "Slo`na bra}a i Alija" iz Bosanske Krupe, upisano u registarski ulo`ak broj 1-830-00, po Rje{enju Kantonalnog suda Biha} br. U/I-1279/99 od 31. 12. 1999. godine, brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Biha} i iz svih javnih registara, a osniva~ se obavezuje da snosi sve tro{kove likvidacionog postupka. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Odre|uje se upis zabilje`be o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom registru Op}inskog suda Biha}. 


Broj 17 0 L 009996 09 L
17. septembra 2009. godine
Biha} 


(so-1585/09) 


Op}inski sud u Biha}u, po sudiji [ahinovi} Gari, u likvidacionom postupku nad pravnim licem D.o.o. "[ime" Biha}, na ro~i{tu odr`anom dana 16. 9. 2009. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem D.o.o. "[ime" Biha}, Hasana Kjafije Pru{~aka SPO 2. 

2.    Za likvidatora se imenuje ^eti} Ibrahim, direktor du`nika. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Registru ovog Suda, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 17 0 L 010858 09 L
17. septembra 2009. godine
Biha} 


(so-1589/09) 


Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanovi}, u likvidacionom postupku nad Dru{tvom "INFOTRADE" d.o.o. za informati~ki in`enjering d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru u ul. Fra Didaka Bunti}a 145, zastupanog po zakonskom zastupniku direktoru ]ori} Slavku, vanraspravno, dana 28. 9. 2009. donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem Dru{tvom "INFOTRADE" d.o.o. za informati~ki in`enjering d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru u ul. Fra Didaka Bunti}a 145. 

2.    Za likvidatora se imenuje Bo{ko Ragu` iz Mostara, Akademika Ivana Zovke 10. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Registarskom odjeljenju ovog suda, na broj Rje{enja U/I-1551/93 od 22. 11. 2002. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa br. 1-4737, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Ro~i{te radi ispitivanja prijavljenih potra`ivanja odr`at }e se dana 12. 11. 2009. god. u 08,30 sati u prostorijama Suda (soba 108/I). 

8.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 58 0 L 054834 09 L
28. septembra 2009. godine
Mostar 


(so-1593/09) 


Op}inski sud u Livnu, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Poduze}e "Zelina" DOO Livno, na ro~i{tu odr`anom dana 25. 9. 2009. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem Poduze}e "Zelina" DOO Livno. 

2.    Za likvidatora se imenuje - @eljka Romi} iz Priluke. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Livnu - na broj Rje{enja broj U/I-189/2004 od 26. 4. 2004. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-3905, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 68 0 L 009270 09 L
25. septembra 2009. godine
Livno 


(so-1602/09) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom ,,API PHARM" d.o.o. Tuzla, Armije RBiH 25, donio je dana 29. 9. 2009. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom ,,API PHARM" d.o.o. Tuzla, Armije RBiH 25, sa danom 29. 9. 2009. godine u 13,00 ~asova. 

Za likvidatora imenuje se Poljo Emir, sin Sakiba, Tuzla, Armije RBiH 25. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 18. 11. 2009. godine, sa po~etkom u 08,30 sati. 


Broj 032-0-I-09-000 119
29. septembra 2009. godine
Tuzla 


(so-1607/09) 


Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Halilovi} Vahida, u postupku predlaga~a d.o.o. ,,EPOXIPODOVI" za proizvodnju, promet i usluge ^eli}, Mevludina Ljalji}a 4, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, dana 28. 9. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad du`nikom d.o.o. ,,EPOXIPODOVI" za proizvodnju, promet i usluge ^eli}, Mevludina Ljalji}a 4, upisano kod Op}inskkog suda u Tuzli MBS 1-13050, na osnovu Rje{enja o upisu broj 032-0-Reg-07-000 368 od 19. 3. 2007. godine. 

Likvidator Ljalji} Ned`ad, sin Fikreta sa Ilid`e, Ustani~ka 21, razrje{ava se du`nosti likvidatora. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Pokretna imovina likvidacionog du`nika i to "Owerlock" ma{ine za {ivanje 2 komada; ma{ine za {tepanje ravno 3 komada, ma{ine za {tepanje trostruki transport 1 komad i kroja~ki no` 1 komad, prenose se u vlasni{tvo osniva~a Sulji} Mehdina. 

Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. 


Broj 032-0-L-08-000 122
28. septembra 2009. godine
Tuzla 


(so-1608/09) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "SANEL GRADNJA" za gra|evinarstvo, trgovinu, promet i usluge Grada~ac, Vu~kovci bb, donio je dana 25. 9. 2009. godine sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "Sanel Gradnja" d.o.o. za gra|evinarstvo, trgovinu, promet i usluge Grada~ac, Vu~kovci bb, sa danom 25. 9. 2009. godine u 12,00 ~asova. 

Za likvidatora imenuje se Deliba{i} Sanel, sin Razima iz Vu~kovaca bb, Grada~ac. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 17. 11. 2009. godine, sa po~etkom u 11,15 sati. 


Broj 032-0-L-09-000 095
25. septembra 2009. godine
Tuzla 


(so-1609/09) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom d.o.o. "FLAM" Klokotnica - Doboj-Istok bb, donio je dana 25. 9. 2009. godine, sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom d.o.o. "FLAM" Klokotnica - Doboj-Istok, sa danom 25. 9. 2009. godine u 12,00 sati. 

Za likvidatora imenuje se Junuzovi} Alena, k}i Sejfudina iz Klokotnice bb, Doboj-Istok. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 17. 11. 2009.godine, sa po~etkom u 09,15 sati. 


Broj 032-0-L-09-000 155
25. septembra 2009. godine
Tuzla 


(so-1610/09) 


Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom d.o.o. RehaGlobal" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, Mehmedalije Maka Dizdara 78, Stupine B-9/II/20, donio je dana 25. 9. 2009. godine, sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom d.o.o. "RehaGlobal" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, Mehmedalije Maka Dizdara 78, Stupine B-9/II/20, sa danom 25. 9. 2009. godine u 12,00 sati. 

Za likvidatora imenuje se Schlierf Emina, k}i Ismeta iz Tuzle, Goste Lazarevi}a 166 (privatna ku}a). 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. 

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 17. 11. 2009. godine, sa po~etkom u 08,30 sati. 


Broj 032-0-L-09-000 111
25. septembra 2009. godine
Tuzla 


(so-1611/09) 


Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanovi}, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Dru{tvom "EKOSTIL" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Rodo~ bb, zastupanog po z.z. direktoru Ivanu ^uljak, a ovaj po punomo}niku Bernadici ^ovi} i Drinki Zadro, advokatima iz Mostara, vanraspravno, dana 25. 9. 2009. godine, donosi sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem Dru{tvom "EKOSTIL" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Rodo~ bb. 

2.    Za likvidatora se imenuje Bo{ko Ragu` iz Mostara, Akademika Ivana Zovke 10. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Registarskom odjeljenju ovog Suda, na broj Rje{enja U/I-342/94 od 10. 9. 2007. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa br. 1-5137, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Ro~i{te radi ispitivanja prijavljenih potra`ivanja odr`at }e se dana 16. 11. 2009. god. u 08,30 sati u prostorijama Suda (soba 108/I). 

8.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 58 0 L 054421 09 L
25. septembra 2009. godine
Mostar 


(so-1612/09) 


Op}inski sud u Mostaru, po likvidacionom sucu Angeli Pu{i}, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "OFTALMOLO[KA AMBULANTA ORBITA" Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Titova 151, na ro~i{tu odr`anom dana 28. 9. 2009. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "OFTALMOLO[KA AMBULANTA ORBITA" MOSTAR, sa sjedi{tem u Mostaru, Titova 151, upisanog u registarski ulo`ak Op}inskog suda u Mostaru br. 2-293, na temelju Rje{enja o upisu br. Tt-O-368/07 od 21. 6. 2007. godine. 

Za likvidatora se imenuje Fatima Alikadi}, ecc. iz Konjica, Zuke D`umhura S-D/8, Konjic. 

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i obveza pravnog lica i navedene popise dostaviti likvidacijskom sucu. 

Pozivaju se svi povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH", prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Rje{enje o provo|enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Mostaru - Odjelu za registar, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

Zakazuje se ispitno ro~i{te za dan srijeda, 23. 12. 2009. godine s po~etkom u 9,00 sati u kancelariji suca br. 207, kat II. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 58 0 L 053475 09 L
28. rujna 2009. godine
Mostar 


(so-1613/09) 


Op}inski sud u Mostaru, u likvidacionom postupku nad pravnim licem - "MAR-ANT" d.o.o. Mostar, zastupan po zz direktoru Marki} Mariu, sa sjedi{tem u Mostaru u ul. Kneza Vi{eslava bb, Mostar, van ro~i{ta, dana 22. 9. 2009. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad Dru{tvom ,,MAR-ANT" d.o.o. Mostar, zastupan po zz direktoru Marki} Mariu, sa sjedi{tem u Mostaru u ul. Kneza Vi{eslava bb, Mostar. 

Za likvidatora Dru{tva imenuje se Milka Musa iz Mostara, Zagreba~ka 2, Mostar. 

Isti je du`an likvidacijskom sucu predo~iti popis imovine i sve obveze Dru{tva. 

Oglas o pokretanju likvidacijskog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca, likvidacijski postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacijskog postupka postane pravomo}no, Dru{tvo }e se brisati iz Registra Suda, kao i iz svih drugih javnih registara. 

Tro{kovi postupka padaju na teret Dru{tva. 

Ovo Rje{enje slu`i kao poziv za ro~i{te radi ispitivanja potra`ivanja, koje je zakazano za dan petak, 27. 11. 2009. godine u 09,00 sati u uredu suca br. 206, II kat. 


Broj 58 0 L 050584 09 L
22. rujna 2009. godine
Mostar 


(so-1614/09) 


Op}inski sud u Mostaru, likvidacijski sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnom osobom "PATENT" DOO Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, ^evrina 1, na ro~i{tu odr`anom dana 25. 9. 2009. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "PATENT" DOO Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, ^evrina 1. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Bo{ko Ragu`, dipl. ecc. iz Mostara. 

3.    Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, navedena pravna osoba brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Mostaru, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-4715, a po Rje{enju broj U/I-1513/93 od 17. 11. 1993. godine, br. Tt-482/04 od 28. 6. 2004. godine i po Rje{enju br. Tt-O-512/07 od 1. 8. 2007. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

5.    Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlaga~a. 


Broj 58 0 L 052288 09 L
25. septembra 2009. godine
Mostar 


(so-1615/09) 


Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudac Angela Pu{i}, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem "PROMING" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Biskupa Buconji}a 32-a, na ro~i{tu odr`anom dana 24. 9. 2009. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnim licem "PROMING" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Biskupa Buconji}a 32-a, upisanim u registarski ulo`ak @upanijskog suda u Mostaru br. 1-5801, na temelju Rje{enja o upisu br. U/I-349/2000 od 8. 5. 2000. godine. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Bo{ko Ragu`, dipl. iur. iz Mostara, Akademika Ivana Zovke 10/III, Mostar. 

Imovina Dru{tva, odnosno nov~ana sredstva u iznosu od 2.000,00 KM deponirana kod UniCredit Bank d.d. Mostar, nakon prestanka pravne osobe vra}aju se osniva~u Slavku Mandi}u iz Mostara, do kojeg iznosa osniva~ odgovara za obveze likvidiranog pravnog lica prema tre}im licima koja bi eventualno imala imovinsko-pravne zahtjeve prema likvidiranom dru{tvu. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Mostaru, a ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 58 0 L 050226 09 L
24. rujna 2009. godine
Mostar 


(so-1616/09) 


Op}inski sud u Zenici, ste~ajni sudija Ramo Ljevakovi}, dana 10. 9. 2009. godine objavljuje slijede}i 

OGLAS 

U ste~ajnom postupku nad firmom "ALPIS" d.o.o. TE[ANJ, zakazuje se naknadno ispitno ro~i{te za dan ponedjeljak, 19. 10. 2009. godine u 11,00 sati. 

Ro~i{te }e se odr`ati u Op}inskom sudu Zenica, u zgradi ovog Suda, sudnica br. 27/II. 

Na ro~i{tu }e se ispitati naknadne prijave povjerilaca koje nisu ispitane na ispitnom ro~i{tu, a blagovremeno su podnesene, pa se pozivaju povjerioci koji su blagovremeno podnijeli naknadne prijave na ovo ro~i{te, kao i ste~ajni du`nik odnosno ste~ajni upravnik, a istom mogu prisustvovati i svi ostali povjerioci firme u ste~aju. 


Broj 043-0-St-07-000002
10. septembra 2009. godine
Zenica 


(so-1581/09) 


Op}inski sud u Ora{ju, ste~ajni sudija Momir \o{anovi}, u ste~ajnom postupku nad "Tipo" d.o.o. za proizvodnju promet i usluge Od`ak, Titova bb, na ro~i{tu vezano za uslove za otvaranje ste~ajnog postupka, odr`anog dana 24. 9. 2009. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Otvara se ste~ajni postupak nad imovinom pravnog lica "Tipo" d.o.o. za proizvodnju promet i usluge Od`ak, Titova bb. 

2.    Za ste~ajnog upravnika imenuje se Hajrudin Kunali} iz Doboja, Solunskih dobrovoljaca 15/153. 

3.    Kao vrijeme otvaranja ste~ajnog postupka utvr|uje se 24. 9. 2009. godine u 15,30 sati. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa prijave svoja potra`ivanja Sudu u dva primjerka, sa dokazima, pozivom na broj 25 0 St 013821 09 St . Uz prijavu du`nost je prilo`iti dokaz o upla}enoj taksi na prijavu potra`ivanja u iznosu od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 KM niti ve}a od 10.000,00 KM. 

5.    Taksa se ima uplatiti na ra~un Suda broj 3380002200002267 kod UniCredit Bank PJ Ora{je, a dokaz o uplati prilo`iti uz prijavu potra`ivanja. 

6.    Pozivaju se du`nici ste~ajnog du`nika da svoje dugove prema ste~ajnom du`niku izmire bez odlaganja. 

7.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste~ajnog upravnika koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. 

8.    Odre|uje se upis zabilje`be o otvaranju ste~ajnog postupka u Registru Op}inskog suda Ora{je u mati~nom registarskom broju subjekta upisa 1-1275. 

9.    Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka ima se objaviti odmah danas na oglasnoj tabli ovog Suda, a isti se ima dostaviti "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

10.    Zakazuje se ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja za 12. 11. 2009. godine sa po~etkom u 12,30 sati. 

Istovremeno }e se odr`ati i izvje{tajno ro~i{te. 


Broj 25 0 St 013821 09 St
24. septembra 2009. godine
Ora{je 


(so-1588/09) 


Op}inski sud u Biha}u, postupaju}i po ste~ajnom sudiji Vlatka Ivani{, povodom prijedloga Mujanovi} Muhameda, zastupanog po punomo}niku Hasanu Velad`i}, advokatu iz Biha}a, za otvaranje ste~ajnog postupka nad imovinom du`nika "Eco Stolarija" DOO Velika Kladu{a, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

1.    Za privremenog ste~ajnog upravnika u privrednom dru{tvu DOO "Eco stolarija" Velika Kladu{a imenuje se Asim Be}iragi} iz Cazina, dipl. ekonomista. 

Privremeni ste~ajni upravnik Be}iragi} Asim }e: 

    Privremeni ste~ajni upravnik je du`an podnijeti svoj izvje{taj ovom Sudu u roku od 30 dana od dana dono{enja ovog Rje{enja, u kojem }e izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju. 

    Nala`e se ste~ajnom du`niku da vje{taku omogu}i uvid u materijalno-finansijsku dokumentaciju, i da mu da potrebne informacije u vezi sa poslovanjem preduze}a. 

    Nala`e se sudskom vje{taku da u roku od 30 dana od dono{enja ovog Rje{enja dostavi Sudu svoj pismeni nalaz i mi{ljenje, u ~etiri primjerka. 

2.    Ovo se Rje{enje objavljuje u "Slu`benim novinama Federacije BiH", te se povjerioci pozivaju da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja saop}e koje ce mjere osiguranja na predmetima ste~ajnog du`nika oni zahtijevati. 


Broj 17 0 St 005914 09 St
29. septembra 2009. godine
Biha} 


(so-1603/09 PE^ATI - [TAMBILJI 

Med`lis Islamske zajednice @ep~e donosi 

ODLUKU 

da se slu`beni pe~at MIZ-e @ep~e proglasi neva`e}im, jer je izgubljen. 

(so-1575/09) USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-E-09-000 119, po zahtjevu Ga{i ro|. Ko{i Samile, k}i Nazmija, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.l. br. 877/04 K.O. Vrani}i, ozna~ene kao k.~. 4361/3 zv. Milatovi}i, livada 3. klase 1405 m2 i k.~. 4362 zv. Rakite, ku}a i zgrada 48 m2 i vo}njak 1. klase 5223 m2

Prema podacima iz katastra posjednik nekrenine upisane u P.l. 877/04 K.O. Vrani}i je Ga{i Muhamed-Ali, sin Muhameda, sa 1/1 dijela. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 045-0-DN-E-09-000 119
28. septembra 2009. godine
Gora`de 


(so-1596/09-F) 


Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-E-09-000 120, po zahtjevu Rahman Samira, sin Huseina, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.l. br. 238/03 K.O. Ustikolina, ozna~ene kao k.~. 711 zv. Dvori{te, ku}a i zgrada 77 m2i dvori{te 193 m2

Prema podacima iz katastra posjednik nekrenine upisane u P.l. 238/03 K.O. Ustikolina je Rahman Samir, sin Huseina, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 045-0-DN-E-09-000 120
28. septembra 2009. godine
Gora`de 


(so-1598/09-F) OSTALE OBJAVE 

Ogla{ava se neva`e}om ,,C" licenca za voza~a motornih vozila serijski broj 18349, izdata od Ministarstava prometa i kumunikacija Kantona Sarajevo, na ime "GRAMAS" d.o.o. Sarajevo. 

(O-763/09) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, na ime "LIMAS TRADE" d.o.o. Sarajevo, sa podacima: 

Broj {asije: SALLHAMM4KA642656 

Broj saobra}ajne dozvole: BH 2604580 

Vrasta vozila: teretno vozilo 

Marka: ROVER 

Tip: RANGE ROVER 

Boja: zelena 

Vrsta boje: obi~na 

Registarska oznaka: 435-T-048 

Broj registra: 58418 

Broj motora: 96D22141A 

Zapremina: 3987 

Nominalna snaga: 136 

(O-764/09) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 00730679 i registarske tablice broj 205-84 SA, izdate od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, koje se odnose na priklju~no vozilo poluprikolica-kiper, marke Gorica, broj {asije 911391, vlasni{tvo "Centrotrans Tranzit" DD Sarajevo. 

(O-766/09) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2617717, izdata od Policijske uprave Ilid`a, na ime "DALLAS BH" d.o.o. Sarajevo, sa sljede}im podacima za vozilo: 

- marka: CITROEN 

- tip vozila: SAXO 

- broj {asije: VF7SOVJZF56916078 

- broj motora: 10FY8N07196382 

- model: 1,5 D 

- reg. oznake: 193-E-768 

(O-774/09) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2768537, za vozilo marke Volkswagen, tip Golf IV, reg. oznaka 421-J-399 (broj {asije WVWZZZ1JZ3W663636), izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, vlasni{tvo Franjeva~ke teologije Sarajevo. 

(O-777/09) UPISI U SUDSKI REGISTAR 


ZENICA 

Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Proizvodno, prometno i uslu`no dru{tvo "GRADINA-EXPORT-IMPORT", d.o.o. Kakanj, Malje{ bb, Kakanj objavljuje rje{enje, broj 043-0-Reg-08-003658 od 08.10. 2008. godine o registraciji promjena-promjena sjedi{ta Dru{tva i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Proizvodno, prometno i uslu`no dru{tvo "GRADINA-EXPORT-IMPORT", d.o.o. Kakanj, PPUD "GRADINA-EXPORT-IMPORT", d.o.o. Kakanj, Bre`ani bb, Kakanj, Kakanj, 43-01-0221-08 (stari broj 1-763), 4218243720001, 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU; 10.201 Va|enje i briketiranje lignita; 10.202 Va|enje i briketiranje mrkog uglja; 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta; 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove; 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli; 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta; 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; 20.521 Proizvodnja predmeta od plute; 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala; 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe; 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese; 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena; 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e vr{iti vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom i to: 

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

-Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

-Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Broj 043-0-Reg-08-003658; 8. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-640/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "SSAM plast" d.o.o. za proizvodnju i promet Jelah, Ciglanska bb, Jelah, Te{anj objavljuje rje{enje, broj 043-0-Reg-08-002980 od 03.10.2008. godine o registraciji promjena-brisanje Podru`nice "SSAM plast" d.o.o. za proizvodnju i promet Jelah-Podru`nica Tuzla, Stupine B-12/C, Tuzla. 

Broj 043-0-Reg-08-002980; 3. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-641/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Proizvodno, trgovinsko i uslu`no dru{tvo "SLI[KO" d.o.o. @ep~e, Lug bb, @ep~e objavljuje rje{enje, broj 043-0-Reg-08-003687 od 08.10.2008. godine o registraciji promjena- uskla|ivanje adresnih podataka za osniva~a i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Sli{kovi} Stipo, Donji Lug bb, @ep~e, li~na karta: 04CYA7544 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU; 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo; 14.121 Va|enje kre~njaka i krede; 14.130 Va|enje {kriljaca; 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska; 14.220 Va|enje gline i kaolina; 14.300 Va|enje minerala za hemijsku proizvodnju i proizvodnju prirodnih mineralnih |ubriva; 14.400 Proizvodnja soli; 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n.; 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta; 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove; 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli; 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta; 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; 24.130 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija; 24.140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija; 24.150 Proizvodnja vje{ta~kih |ubriva i azotnih jedinjenja; 24.160 Proizvodnja plasti~nih masa, u primarnim oblicima; 24.170 Proizvodnja sinteti~kog kau~uka, u primarnim oblicima; 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova; 24.410 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda; 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i poliranje; 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata; 24.620 Proizvodnja ljepila i `elatina; 24.630 Proizvodnja eteri~nih ulja; 24.640 Proizvodnja fotografskog hemijskog materijala; 24.650 Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija; 24.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n.; 25.120 Protektiranje spoljnih guma; 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume; 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa; 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa; 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa; 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa; 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe; 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe; 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese; 26.640 Proizvodnja maltera; 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena; 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo; 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija; 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata; 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala; 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje; 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje; 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala; 28.520 Osnovni ma{inski radovi; 28.630 Proizvodnja brava i okova; 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika; 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala; 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda; 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga; 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.; 33.200 Proizvodnja instrumenata i ure|aja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za upravljanje industrijskim procesima; 33.300 Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima; 33.400 Proizvodnja opti~kih instrumenata i fotografske opreme 33.500 Proizvodnja satova; 34.100 Proizvodnja motornih vozila; 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica; 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore; 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 45.241Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e; 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata; 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo; 52.730 Popravak satova i nakita; 52.740 Popravak d.n.; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.102 Hoteli i moteli bez restorana; 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta; 55.220 Kampovi i logori{ta; 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.403 Kafane; 55.510 Kantine; 55.520 Ketering; 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju; 60.220 Taksi prijevoz; 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 70.310 Agencije za nekretnine; 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava; 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer); 72.210 Izrada softwarea; 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea; 72.300 Obrada podataka; 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting; 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata; 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza; 74.401 Prire|ivanje sajmova; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande; 74.700 ^i{}enje objekata; 74.810 Fotografske usluge; 74.820 Usluge pakovanja; 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; 80.410 Djelatnost {kola za voza~e; 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta; 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje; 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ robe iz registrirane djelatnosti: 

-Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

-Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-003687 

8. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-642/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa EXPORT-IMPORT "FINEX" d.o.o. Visoko, "FINEX" d.o.o. Visoko, ^ajengradska bb, Visoko, Visoko, 43-01-0305-08, 4218640640006, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-003767 od 07.10.2008. godine o upisu osnivanja dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

EXPORT-IMPORT "FINEX" d.o.o. Visoko, "FINEX" d.o.o. Visoko, ^ajengradska bb, Visoko, Visoko, 43-01-0305-08, 4218640640006, 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Isi} Mufid, Ulica Gornjovakufska br. 14., Sarajevo, li~na karta: 04BSE3912 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 Upla}eni kapital: 2000 

Isi} Mufid ugovoreni: 2000 procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Isi} Mufid, adresa: Ulica Gornjovakufska br. 14., Sarajevo, li~na karta: 04BSE3912, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n.; 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja; 01.122 Gajenje vo}nih sadnica; 01.132 Gajenje vo}a; 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina; 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa; 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa; 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; 15.310 Prerada i konzerviranje krompira; 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a; 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n.; 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira; 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa; 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija; 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posjedovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.102 Hoteli i moteli bez restorana; 55.234 Ostali smje{taj, d.n.; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.403 Kafane; 55.510 Kantine; 55.520 Ketering; 60.101 Prijevoz putnika i robe; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un; 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 70.310 Agencije za nekretnine; 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika; 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare; 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n.; 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer); 72.210 Izrada softwarea; 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea; 72.300 Obrada podataka; 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina; 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande; 74.820 Usluge pakovanja; 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti; 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima: 

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-003767 

7. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-643/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici kod subjekta upisa Trans-Reno d.o.o. @ep~e, Transportno-trgovinsko-ugostiteljsko i proizvodno dru{tvo Ulica Prva bb, @ep~e, objavljuje rje{enje, broj 043-0-Reg-08-002926 od 07.10.2008. godine o registraciji promjena-smanjenje osnovnog kapitala i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 Upla}eni kapital: 2000 

Rojnica Renato ugovoreni: 2000 procenat: 100% 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima;51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.102 Hoteli i moteli bez restorana; 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta; 55.212 Planinarski domovi i ku}e; 55.220 Kampovi i logori{ta; 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista; 55.300 Restorani; 55.510 Kantine; 55.520 Ketering; 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju; 60.220 Taksi prijevoz; 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

-Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

-Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-002926 

7. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-644/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "SSAM plast" d.o.o. za proizvodnju i promet Jelah, Ciglanska bb, Jelah, Te{anj, objavljuje rje{enje, broj 043-0-Reg-08-002971 od 03.10.2008. godine o registraciji promjena- uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU; 17.300 Dovr{avanje tkanina; 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo; 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda; 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e; 18.210 Proizvodnja radne odje}e; 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri; 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri; 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda; 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama; 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 55.300 Restorani; 55.510 Kantine; 55.520 Ketering; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un; 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 70.310 Agencije za nekretnine; 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika; 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava; 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare; 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n.; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

-Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

-Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-002971 

3. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-645/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa "[AMOT" Dru{tvo za proizvodnju, marketing, trgovinu i usluge d.o.o. Visoko, "[AMOT" d.o.o. Visoko, Ulica Sarajevska broj 1., Visoko, Visoko, 43-01-0303-08 (stari broj 1-9510), 4200963650004, objavljuje rje{enje broj 043-0-Reg-08-003326 od 07.10.2008. godine o upisu uskla|ivanja djelatnosti dru{tva i promjena lica ovla{tenih za zastupanje dru{tva, sa podacima 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"[AMOT" Dru{tvo za proizvodnju, marketing, trgovinu i usluge d.o.o. Visoko, "[AMOT" d.o.o. Visoko, Ulica Sarajevska broj 1., Visoko, Visoko, 43-01-0303-08 (stari broj 1-9510), 4200963650004, 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

A{i} Jo`ef, Ljubljana, ^ebelarska ulica 11., SLOVENIA, putna isprava: P00067996, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 07.01.2002. Kisovec, Ljubljana 

[ijanec Andrej, Ljubljana, ^ebelarska ulica 7., SLOVENIA, putna isprava: P00067989, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 07.01.2002. Moravci v Slov. goricah 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 Upla}eni kapital: 2000 

[ijanec Andrej ugovoreni: 1000 procenat: 50% 

A{i} Jo`ef ugovoreni: 1000 procenat: 50% 

ZASTUPNICI 

Nefi} Sead, adresa: Ulica Mehmeda Spahe bb, Breza, li~na karta: 04DAA2336, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

Me|edovi} Taip, adresa: Ljubljana, Preglov trg 7., SLOVENIA, putna isprava: P00396099, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 24.04.2002. YUG Paralovo, Ljubljana, Prokurist, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU; 26.260 Proizvodnja vatrostalnih kerami~kih proizvoda; 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline; 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe; 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe; 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese; 26.640 Proizvodnja maltera; 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena; 28.520 Osnovni ma{inski radovi; 29.210 Proizvodnja industrijskih pe}i, lo`i{ta i gorionika; 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.410 Fasadni i {tukatumi radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivirha i sli~nim proizvodima; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n.; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje; 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande; 74.700 ^i{}enje objekata; 74.820 Usluge pakovanja; 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti; 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta; 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje; 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja; 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

uvoz i izvoz roba iz registrovane djelatnosti 

trgovina na veliko prehrambenim proizvodima 

trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Broj 043-0-Reg-08-003326 

7. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-646/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Regionalna ekonomska zajednica "REZ" d.o.o. Zenica, "REZ" d.o.o. Zenica, [trosmajerova 11/III, Zenica, Zenica, 43-01-0218-08 (stari broj 1-8986), 4218426640007, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-07-002270 od 01.10.2008. godine o upisu pro{irenja i uskla|ivanja djelatnosti, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Regionalna ekonomska zajednica "REZ" d.o.o. Zenica, "REZ" d.o.o. Zenica, [trosmajerova 11/III, Zenica, Zenica, 43-01-0218-08 (stari broj 1-8986), 4218426640007, 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Asocijacija privrednika i poslodavaca Op}ine Zenica, Bosna i Hercegovina, Ul. Mar{ala Tita br. 22, 542 knjiga II 

CHF International USA, Bosna i Hercegovina, ul. Skenderija 68, 121 knjiga I 

Mikrokreditna organizacija "LIDER" Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Ul. Skenderija 68., 9. knjiga I 

OP]INA ZAVIDOVI]I, Bosna i Hercegovina, Ul Safveta-bega Ba{agi}a bb, 

OP]INA @EP^E-, Bosna i Hercegovina, Ul. Stjepana Radi}a br. 1., 

Op}ina Bugojno, Bosna i Hercegovina, Ul. 307. motorizovane brigade 92, 

Op}ina Busova~a, Bosna i Hercegovina, Ul. 16. Kolovoz bb, 

Op}ina Doboj Jug, Bosna i Hercegovina, Matuzi}i, 

Op}ina Donji Vakuf, Bosna i Hercegovina, Ul. 14. septembar bb, 

Op}ina Gornji Vakuf-Uskoplje, Bosna i Hercegovina, Ul. Branilaca grada, 

Op}ina Kakanj, Bosna i Hercegovina, ulica Zgo{}anska, 

Op}ina Maglaj, Bosna i Hercegovina, Ul. Vite{ka bb, 

Op}ina Novi Travnik, Bosna i Hercegovina, Ulica Kralja Tvrtka bb, 

Op}ina Te{anj, Bosna i Hercegovina, Ulica Mar{ala Tita bb, 

Op}ina Travnik, Bosna i Hercegovina, Ul. Konatur bb, 

Op}ina Usora, Bosna i Hercegovina, Ul. Siv{a bb, 

Op}ina Vitez, Bosna i Hercegovina, Ul. Stjepana Radi}a broj 1., 

Op}ina Zenica, Bosna i Hercegovina, Trg BiH broj 6, 

Srednjobosanski kanton Travnik, Bosna i Hercegovina, 

    Udruga poduzetnika i poslodavaca @ep~e, Bosna i Hercegovina, Ul. 111xp brigade HVO bb, 345 knjiga II 

    Udruga poslodavaca Busova~a, Bosna i Hercegovina, Ul. 16. kolovoza bb, 235 knjiga 01 

    Udruga poslodavaca Vitez, Bosna i Hercegovina, Ul. Stjepana Radi}a 8/II, 49 knjiga 02 

    Udru`enje poslodavaca Novi Travnik, Bosna i Hercegovina, ul. Kralja Tvrtka bb, 206 knjiga 02 

    Udru`enje poslodavaca-udruga gospodarstvenika op}ine Gornji Vakuf-Uskoplje, Bosna i Hercegovina, Fra.A. Zvizdovi}a bb,; 256 knjiga 02 

    Udru`enje privrednika "Motrix" @ep~e, Bosna i Hercegovina, Ul. Zelena pijaca broj 13., 598 knjiga II 

    Udru`enje privrednika Bugojno, Bosna i Hercegovina, Ul. 307. motorizovane brigade broj 92, 268 knjiga 02 

    Udru`enje privrednika Op}ine Kakanj, Bosna i Hercegovina, Zgo{}anska Sol.2 , 632 knjiga III 

    Udru`enje privrednika biznis klub "La{va" Vitez, Bosna i Hercegovina, Ul. Branilaca bb, 199 knjiga 02 

    Udru`enje privrednika-Biznis centar Jelah, Bosna i Hercegovina, [ibovi bb, 591 knjiga II 

    Udru`enje privrednika-poslodavaca Op}ine Donji Vakuf, Bosna i Hercegovina, Ul. 770. Slavne brdske brigade bb, 93 knjiga 03 

    Udru`enje samostalnih privrednika "Zavidovi}i" Zavidovi}i, Bosna i Hercegovina, Ul. Patriotske lige bb, 387 knjiga II 

    Udru`enje samostalnih privrednika Maglaj, Bosna i Hercegovina, Aleja Ljiljana 9., 373 knjiga II 

    Udru`enje-Udruga privrednika Travnik, Bosna i Hercegovina, Ul. Luka~ka 5., 210 knjiga 02 

Zeni~ko-dobojski kanton Zenica, Bosna i Hercegovina, Ul. Ku~ukovi}a br. 2, 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 6800 Upla}eni kapital: 6800 

Op}ina Bugojno ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

Op}ina Doboj Jug ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

Op}ina Busova~a ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

Op}ina Donji Vakuf ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

Op}ina Gornji Vakuf-Uskoplje ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

Op}ina Kakanj ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

Op}ina Maglaj ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

Op}ina Novi Travnik ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

Op}ina Te{anj ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

Op}ina Travnik ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

Op}ina Vitez ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

Op}ina Usora ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

OP]INA ZAVIDOVI]I ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

Op}ina Zenica ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

OP]INA @EP^E- ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

Zeni~ko-dobojski kanton Zenica ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

    Udru`enje privrednika Bugojno ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

    Udruga poslodavaca Busova~a ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

    Udru`enje privrednika-poslodavaca Op}ine Donji Vakuf ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

    Udru`enje poslodavaca-udruga gospodarstvenika op}ine Gornji Vakuf-Uskoplje ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

    Udru`enje privrednika Op}ine Kakanj ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

    Udru`enje samostalnih privrednika Maglaj ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

    Udru`enje poslodavaca Novi Travnik ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

    Udru`enje privrednika-Biznis centar Jelah ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

    Udru`enje-Udruga privrednika Travnik ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

    Udru`enje privrednika biznis klub "La{va" Vitez ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

    Udruga poslodavaca Vitez ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

    Udru`enje samostalnih privrednika "Zavidovi}i" Zavidovi}i ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

    Udru`enje privrednika "Motrix" @ep~e ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

CHF International USA ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

Mikrokreditna organizacija "LIDER" Sarajevo ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

Srednjobosanski kanton Travnik ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

Asocijacija privrednika i poslodavaca Op}ine Zenica ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

Udruga poduzetnika i poslodavaca @ep~e ugovoreni: 200 procenat: 2,9412% 

ZASTUPNICI 

Mali}begovi} Amela, adresa: Ul. Sarajevska broj 63., Zenica, li~na karta: 04CTH3016, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n.; 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja; 01.131 Vinogradarstvo; 01.132 Gajenje vo}a; 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; 

01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka; 01.213 Uzgoj goveda za priplod; 01.221 Uzgoj ovaca i koza; 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi; 01.230 Uzgoj svinja; 01.240 Uzgoj peradi; 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska; 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n.; 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja); 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina; 01.413 Ostale poljoprivredne usluge; 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga; 02.011 Uzgoj i za{tita {uma; 02.012 Iskori{tavanje {uma; 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma; 05.020 Uzgoj ribe; 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa; 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa; 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a; 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n.; 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti; 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti; 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti; 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira; 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa; 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda; 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba; 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje; 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce; 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a; 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a; 15.830 Proizvodnja {e}era; 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda; 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na; 15.860 Prerada ~aja i kafe; 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani; 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane; 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.; 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a; 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermeniranih pi}a; 15.981 Proizvodnja mineralne vode; 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta; 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove; 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli; 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta; 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; 20.521 Proizvodnja predmeta od plute; 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletafskih materijala; 22.110 Izdavanje knjiga; 22.120 Izdavanje novina; 22.130 Izdavanje ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja; 22.150 Ostala izdava~ka djelatnost; 22.220 [tampanje, d.n.; 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem; 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem; 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa; 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa; 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa; 24.630 Proizvodnja eteri~nih ulja; 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa; 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa; 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha; 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala; 28.520 Osnovni ma{inski radovi; 28.610 Proizvodnja sje~iva; 28.620 Proizvodnja alata; 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu metala; 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina d.n.; 29.530 Proizvodnja ma{ina za industriju hrane, pi}a i duhana; 29.540 Proizvodnja ma{ina za industriju tekstila, odje}e i ko`e; 29.560 Proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne namjene, d.n.; 30.010 Proizvodnja kancelarijskih ma{ina; 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka; 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta; 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine; 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja; 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja; 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n.; 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka; 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije); 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka; 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka; 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.410 Fasadni i {tukatumi radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem; 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta; 55.212 Planinarski domovi i ku}e; 55.220 Kampovi i logori{ta; 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista; 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 64.200 Telekomunikacije; 65.210 Finansijski zakup (lizing); 65.230 Ostalo finansijsko posredovanje, d.n.; 67.130 Pomo}ne djelatnosti u finansijskom posredovanju, d.n.; 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju; 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un; 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 70.310 Agencije za nekretnine; 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika; 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme; 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare; 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer); 72.200 Savjetovanje i ponuda programske opreme (software) 72.300 Obrada podataka; 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 73.101 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama; 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama; 73.201 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u dru{tvenim naukama; 73.202 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u humanisti~kim naukama; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting; 74.150 Upravljanje holding dru{tvima; 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje; 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza; 74.400 Reklama i propaganda; 74.500 Posredovanje u zapo{ljavanju; 74.700 ^i{}enje objekata; 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti; 74.860 Djelatnosti pozivnih centara; 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n.; 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda; 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada; 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe; 92.522 Za{tita kulturnih dobara, prirodnih i drugih znamenitosti; 92.620 Ostale sportske djelatnosti. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti, a naro~ito: 

- zaklju~ivanje ugovora, 

- zastupanje stranih firmi 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, 

- druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

Broj 043-0-Reg-08-002270 

1. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-647/08-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Enida Had`iomerovi}, odlu~uju}i po prijavi subjekta upisa Proizvodno prometno uslu`no dru{tvo "ZE-KOR" Zenica, d.o.o., Ulica Kraljice Katarine broj 16, Zenica od 10.06.2008. godine, koju zastupa direktor Dru{tva Tavi} Berislav iz Zenice, Ulica Bulevar Kulina Bana broj 30B, u predmetu upisa u sudski registar uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva i promjena lica ovla{tenih za zastupanje Dru{tva, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 04.05.2005. godine i broj 68/05 od 07.12.2005. godine), dana 28.08.2008. godine, donosi 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Proizvodno prometno uslu`no dru{tvo "ZE-KOR" Zenica, d.o.o., Ulica Kraljice Katarine broj 16, Zenica upisane su promjene: uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva i promjena lica ovla{tenih za zastupanje Dru{tva, pa je subjekat upisa nakon izvr{enih promjena, sa podacima: 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Tavi} Berislav, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu; 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa; 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa; 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa; 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija; 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata; 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala; 28.520 Osnovni ma{inski radovi; 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.; 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka; 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka; 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 i Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.740 Popravak d.n.; 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista; 55.234 Ostali smje{taj, d.n.; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.403 Kafane; 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; 60.220 Taksi prijevoz; 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.221 Usluge u pomorskom saobra}aju; 63.222 Usluge u rije~nom i jezerskom saobra}aju; 63.230 Ostale prate}e djelatnosti u vazdu{nom saobra}aju; 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 65.230 Ostalo finansijsko posredovanje, d.n.; 70.310 Agencije za nekretnine; 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare; 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n.; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.401 Prire|ivanje sajmova; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande; 74.700 ^i{}enje objekata; 74.820 Usluge pakovanja; 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje; 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

-Vanjska trgovina prehrambenim artiklima, uvoz-izvoz, 

-Vanjska trgovina neprehrambenim artiklima, uvoz-izvoz, 

-Usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Broj 043-0-Reg-08-002664 

28. 8. 2008. godine 

Zenica 

(SR-648/08-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Enida Had`iomerovi}, odlu~uju}i po prijavi subjekta upisa Dru{tvo zatrgovinu i usluge "ZE-TEHNA" d.o.o. Zenica, Ulica Mustafe ^au{evi}a broj 1, Zenica od 18.07.2008. godine, koju zastupa direktor Dru{tva Ibrahimovi} Osman iz Zenice, Ko~eva 35, u predmetu upisa u sudski registar pripajanje Proizvodno-prometno i uslu`nog dru{tva "NOVOTEH" d.o.o. Zenica, Ulica Mustafe ^au{evi}a broj 1, Zenica Dru{tvu Dru{tvo za trgovinu i usluge "ZE-TEHNA" d.o.o. Zenica, Ulica Mustafe ^au{evi}a broj 1, Zenica, uskla|ivanje adresnih podataka za sjedi{te Dru{tva, uskla|ivanje adresnih podataka za osniva~a-ovla{teno lice i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 04.05.2005. godine i broj 68/05 od 07.12.2005. godine), dana 25.08.2008. godine, donosi 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Dru{tvo za trgovinu i usluge "ZE-TEHNA" d.o.o. Zenica, Ulica Mustafe ^au{evi}a broj 1, Zenica upisane su promjene: pripajanje Proizvodno-prometno i uslu`nog dru{tva "NOVOTEH" d.o.o. Zenica, Ulica Mustafe ^au{evi}a broj 1, Zenica Dru{tvu Dru{tvo za trgovinu i usluge "ZE-TEHNA" d.o.o. Zenica, Ulica Mustafe ^au{evi}a broj 1, Zenica, uskla|ivanje adresnih podataka za sjedi{te Dru{tva, uskla|ivanje adresnih podataka za osniva~a-ovla{teno lice i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva, pa je subjekat upisa nakon izvr{enih promjena, sa podacima: 

Firma: Dru{tvo za trgovinu i usluge "ZE-TEHNA" d.o.o. Zenica 

Skra}ena oznaka firme: "ZE-TEHNA" d.o.o. Zenica 

Sjedi{te: Ulica Mustafe ^au{evi}a broj 1, Zenica, Zenica 

MBS: 1-9298 

JIB:4218491540001 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju d.o.o. "ZE-TEHNA" Zenica, broj: OPU-3046/08 od 17.07.2008. godine (Notar Emir [eper-Zenica) 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime 

Ibrahimovi} Osman 

Adresa 

Ko~eva 35, Zenica 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 9.221,25 

Upla}eni kapital: 9.221,25 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~ Ugovoreni kapital Procenat 

Ibrahimovi} Osman 9,221.25 100.00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Ibrahimovi} Osman, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu; 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta; 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove; 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta; 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; 22.210 [tampanje novina; 22.230 Knjigoveza~ki radovi; 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa; 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa; 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa; 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa; 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija; 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata; 28.520 Osnovni ma{inski radovi; 28.610 Proizvodnja sje~iva; 28.620 Proizvodnja alata; 28.630 Proizvodnja brava i okova; 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga; 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.; 29.410 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa vlastitim pogonom; 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu metala; 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina d.n.; 29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo; 29.720 Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo; 30.010 Proizvodnja kancelarijskih ma{ina; 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka; 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta; 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine; 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata; 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.403 Kafane; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare; 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer); 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina; 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti; 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata; 74.401 Prire|ivanje sajmova; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande; 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

-Vanjska trgovina prehrambenim artiklima, uvoz-izvoz 

-Vanjska trgovina neprehrambenim artiklima, uvoz-izvoz, 

-Usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Broj 043-0-Reg-08-003153 

25. 8. 2008. godine 

Zenica 

(SR-649/08-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Enida Had`iomerovi}, odlu~uju}i po prijavi subjekta upisa Investiciono -komercijalna banka dioni~arsko dru{tvo Zenica, Ul. Trg Bosne i Hercegovine broj 1 od 21.08.2008. godine, koju zastupa Ibranovi} Suvad, direktor Dioni~kog dru{tva, u postupku upisa osnivanja Podru`nice pod nazivom: Investiciono - komercijalna banka d.d. Zenica-Ekspozitura Sarajevo, Ul. Trg Me|unarodnog prijateljstva br. 15, Sarajevo, Novo Sarajevo, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 04.05.2005.g. i broj 68/05 od 07.12.2005.g.), dana 27.08.2008. godine, donosi 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Investiciono -komercijalna banka dioni~arsko dru{tvo Zenica, Ul. Trg Bosne i Hercegovine broj 1, upisuje se osnivanje Podru`nice pod nazivom: Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica-Ekspozitura Sarajevo, Ul. Trg Me|unarodnog prijateljstva br. 15, Sarajevo, Novo Sarajevo, pa je subjekat upisa sa podacima: 

Naziv: Investiciono-komercijalna banka D.D. Zenica-Ekspozitura Sarajevo 

Poreski podbroj: 4218250930135 

Sjedi{te: Trg Me|unarodnog prijateljstva br. 15 Sarajevo, Novo Sarajevo, Sarajevo, op{tina: Novo 

Sarajevo. 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Ekspoziture Sarajevo, br. 01/3-4577/08 od 24.03.2008. godine i Odluka broj 01/3-9990/08 od 30.06.2008.g. 

Djelatnost podru`nice 

Podru`nica }e obavljati djelatnosti u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Mehanovi} Ekrem, li~na karta: 05CUC0041 

Rukovodilac ekspoziture, Zastupanje i predstavljanje u pravnom prometu u granicama ovla{tenja koja proizilaze iz Statuta Banke i Odluke o osnivanju Expoziture Sarajevo 

Broj 043-0-Reg-08-003411 

27. 8. 2008. godine 

Zenica 

(SR-650/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa "DanDino" d.o.o. Zenica, Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, "DanDino" d.o.o. Zenica, Ul. Zmaja od Bosne bb, Zenica, Zenica, 43-01-0304-08, 4218640560002, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-003744 

od 07.10.2008. godine o upisu osnivanja dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"DanDino" d.o.o. Zenica, Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, "DanDino" d.o.o. Zenica, Ul. Zmaja od Bosne bb, Zenica, Zenica, 43-01-0304-08, 4218640560002, 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Hrnji} Hajrudin, Ul. Bulevar Kulina bana br.3/11, Zenica, li~na karta: 05CTI6576 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 Upla}eni kapital: 2000 

Hrnji} Hajrudin ugovoreni: 2000 procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Hrnji} Fuada, adresa: Ul. Bulevar Kulina bana 3/11, Zenica , li~na karta: 07CTK4809, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja; 01.132 Gajenje vo}a; 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina; 01.240 Uzgoj peradi; 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska; 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n.; 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina; 02.011 Uzgoj i za{tita {uma; 02.012 Iskori{tavanje {uma; 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma; 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska; 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a; 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n.; 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira; 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda; 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a; 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa, proizvodnja trajnih peciva i kola~a; 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda; 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na; 15.860 Prerada ~aja i kafe; 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a; 15.981 Proizvodnja mineralne vode; 17.300 Dovr{avanje tkanina; 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo; 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda; 17.541 Proizvodnja pozamanterije; 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e; 18.210 Proizvodnja radne odje}e; 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri; 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri; 18.230 Proizvodnja rublja; 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e; 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora; 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna; 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda; 19.301 Serijska proizvodnja obu}e; 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama; 22.220 [tampanje, d.n.; 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem; 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa; 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa; 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa; 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe; 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena; 28.630 Proizvodnja brava i okova; 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga; 29.110 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila; 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora; 29.130 Proizvodnja slavina i ventila; 29.210 Proizvodnja industrijskih pe}i, lo`i{ta i gorionika; 29.220 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje; 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za doma}instvo; 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n.; 29.320 Proizvodnja ostalih ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo; 29.530 Proizvodnja ma{ina za industriju hrane, pi}a i duhana; 29.560 Proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne namjene, d.n.; 29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo; 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka; 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n.; 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n.; 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta; 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine; 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja; 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka; 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.441 Farbarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e; 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata; 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo; 52.740 Popravak d.n.; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.220 Kampovi i logori{ta; 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.403 Kafane; 55.510 Kantine; 55.520 Ketering; 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju; 60.220 Taksi prijevoz; 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 70.310 Agencije za nekretnine; 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika; 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n.; 72.210 Izrada softwarea; 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea; 72.300 Obrada podataka; 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting; 74.700 ^i{}enje objekata; 74.810 Fotografske usluge; 74.820 Usluge pakovanja; 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti; 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; 85.323 Ustanove za dnevni boravak djece; 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n.; 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta; 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje; 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja; 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinsm poslovanju i drugim propisima, vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ robe iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-003744 

7. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-651/08-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Enida Had`iomerovi}, odlu~uju}i po prijavi subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "Metal Arte" d.o.o. Zenica, ul. Bulevar kralja Tvrtka I broj 17, (Poslovna zona [ljivik-hala broj 7) Zenica od 17.06.2008. godine, koju zastupa punomo}nik-advokat Jonji} Anto iz Zenice, Branilaca Bosne broj 8, u predmetu upisa u sudski registar promjena-pristupanje osniva~a, uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva i promjena direktora Dru{tva, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 04.05.2005. godine i broj 68/05 od 07.12.2005.godine), dana 27. 08. 2008. godine, donosi 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "Metal Arte" d.o.o. Zenica, ul. Bulevar kralja Tvrtka I broj 17, (Poslovna zona [ljivik-hala broj 7) Zenica upisane su promjene: promjena-pristupanje osniva~a, uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva i promjena direktora Dru{tva, pa je subjekat upisa nakon izvr{enih promjena, sa podacima: 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime Adresa 

Hand`i} Alan Prve zeni~ke brigade br.l-A., Zenica 

Serdarevi} Samir ul. Zije Dizdarevi}a broj 10-A, Zenica 

Guarino Salvatore via Michelangelo Buonaroti 56, Monte Calvo, Infoglia, ITALY 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~ Ugovoreni kapital Procenat 

Hand`i} Alan 800,00 40,00% 

Serdarevi} Samir 600,00 30,00% 

Guarino Salvatore 600,00 30,00 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Hand`i} Alan, direktor bez ograni~enja ovla{}enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu; 27.100 Proizvodnja sirovog `eljeza i ~elika i ferolegura; 27.310 Hladno vu~enje; 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija; 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata; 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala; 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje; 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje; 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha; 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala; 28.520 Osnovni ma{inski radovi; 28.610 Proizvodnja sje~iva; 28.620 Proizvodnja alata; 28.630 Proizvodnja brava i okova; 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika; 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala; 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda; 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga; 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.; 29.130 Proizvodnja slavina i ventila; 29.140 Proizvodnja le`aja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata; 29.210 Proizvodnja industrijskih pe}i, lo`i{ta i gorionika; 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za doma}instvo; 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n.; 29.410 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa vlastitim pogonom; 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu metala; 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina d.n.; 29.510 Proizvodnja ma{ina za metalurgiju; 29.520 Proizvodnja ma{ina za rudnike, kamenolome i gra|evinarstvo; 29.530 Proizvodnja ma{ina za industriju hrane, pi}a i duhana; 29.540 Proizvodnja ma{ina za industriju tekstila, odje}e i ko`e; 29.550 Proizvodnja ma{ina za industriju papira i kartona; 29.560 Proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne namjene, d.n.; 29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo; 29.720 Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo; 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica; 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore; 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta; 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine; 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja; 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja; 36.150 Proizvodnja madraca; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i 

poluproizvodima; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na vel iko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.221 Usluge u pomorskom saobra}aju; 63.222 Usluge u rije~nom i jezerskom saobra}aju; 63.230 Ostale prate}e djelatnosti u vazdu{nom saobra}aju; 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava; 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima; 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih saobra}ajnih sredstava; 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme; 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare; 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n.; 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e vr{iti i vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom i to: 

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

-Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

-Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-002738 

27. 8. 2008. godine 

Zenica 

(SR-652/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa KLIMARENT D.O.O. ZENICA, DRU[TVO ZA PRU@ANJE USLUGA, KLIMARENT D.O.O. ZENICA, Kamberovi}a ~ikma bb (Zgrada Kalena), Zenica, Zenica, 43-01-0261-08 (stari broj 1-9096), 4218450190004, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-003557 od 07.10.2008.g. o upisu pove}anja osnovnog kapitala Dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

KLIMARENT D.O.O. ZENICA, DRU[TVO ZA PRU@ANJE USLUGA, KLIMARENT D.O.O. ZENICA, Kamberovi}a ~ikma bb (Zgrada Kalena), Zenica, Zenica, 43-01-0261-08 (stari broj 1-9096), 4218450190004, 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

INPRO in`enjering, nadzor, projektiranje d.o.o. Novo Mesto, SLOVENIA, Novo Mesto, 8351 Stra`a, Loke 14, 5514347 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 344709,2 Upla}eni kapital: 344709,2 

INPRO in`enjering, nadzor, projektiranje d.o.o. Novo Mesto ugovoreni: 344709,2 procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Lavri} Ladislav-Jo`ef, adresa: Novo Mesto-Stra`a, Loke br. 14, SLOVENIA , putna isprava: P00530763 ,datum i mjesto izdavanja putne isprave: 03.06.2002. godine PJ Novo Mesto, direktor, bez ograni~enja. 

Broj 043-0-Reg-08-003557 

7. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-653/08-Z) 


Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "DECOR-LAND d.o.o. ZENICA, Ul. Branilaca Bosne br.2-a., na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 043-0-L-07-000043 od 17.03.2008.godine, a koje rje{enje je pravosna`no dana 11.04.2008. godine, kojim je zaklju~en likvidacioni postupak nad navedenom firmom, a na osnovu ~lana 14. i 15. Zakona o likvidacionom postupku. 

Broj 043-0-Reg-08-002392; 20. 5. 2008. godine 

Zenica 

(SR-654/08-Z) 


Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra GRA\EVINSKO, TRGOVA^KO I USLU@NO DRU[TVO "TELMONT" D.O.O. ZENICA, Ul. Ivana Cankara br.4., na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 043-0-L- 07-000051 od 09.07.2008. godine, a koje rje{enje je pravosna`no dana 01.08.2008. godine, kojim se zaklju~uje likvidacioni postupak nad navedenom firmom. 

Broj 043-0-Reg-08-003283 

5. 8. 2008. godine 

Zenica 

(SR-655/08-Z) 


Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra "NIS-PROM" d.o.o. Zenica Dru{tvo za trgovinu, usluge i transport, Ul. Gnjusanski put br.73., na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 043-0-L-07-000047 od 06.05.2008. godine, a koje rje{enje je pravosna`no dana 06.06.2008. godine, kojim je zaklju~en likvidacioni postupak nad navedenom firmom. 

Broj 043-0-Reg-08-003022 

10. 7. 2008. godine 

Zenica 

(SR-656/08-Z) 


Bri{e se po slu`benoj du`nosti iz sudskog registra Dru{tvo za unutra{nju i spoljnu trgovinu i usluge "MA[URA" d.o.o. Visoko, Ul. [ahinovi}a br.5., na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica broj 043-0-L-07-000057 od 28.05.2008. godine, a koje rje{enje je pravosna`no dana 15.07.2008. godine, kojim je zaklju~en likvidacioni postupak nad navedenom firmom. 

Broj 043-0-Reg-08-003102 

16. 7. 2008. godine 

Zenica 

(SR-657/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa Trgova~ko dru{tvo "FEM" d.o.o. Visoko, ul. Mehe Patka br. 27, Visoko objavljuje rje{enje, broj 043-0-Reg-08-002642 od 15.10.2008. godine o registraciji promjena- uskla|ivanje adresnih podataka za osniva~a, uskla|ivanje djelatnosti i promjena lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Halilbegovi} Ibrahim, ul. Muftije Numanagi}a 33, Visoko, li~na karta: 04DEA4866 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 Upla}eni kapital: 2000 

Halilbegovi} Ibrahim ugovoreni: 2000 procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Halilbegovi} Muhamed, adresa: ulica Muftije Numanagi}a broj 33, Visoko, li~na karta: 04DEA4867, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n.; 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja; 01.122 Gajenje vo}nih sadnica; 01.132 Gajenje vo}a; 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka; 01.221 Uzgoj ovaca i koza; 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska; 02.011 Uzgoj i za{tita {uma; 02.012 Iskori{tavanje {uma; 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo; 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska; 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa; 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa; 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; 15.310 Prerada i konzerviranje krompira; 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a; 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n.; 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira; 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda; 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje; 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a; 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a; 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda; 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na; 15.860 Prerada ~aja i kafe; 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani; 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane; 15.981 Proizvodnja mineralne vode; 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; 17.300 Dovr{avanje tkanina; 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo; 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda; 17.510 Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod; 17.520 Proizvodnja u`adi, konopca, pletenica i mre`a; 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odje}e; 17.541 Proizvodnja pozamanterije; 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda; 17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina; 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e; 18.210 Proizvodnja radne odje}e; 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri; 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri; 18.230 Proizvodnja rublja; 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e; 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora; 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna; 19.100 [tavljenje i obrada ko`e; 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda; 19.301 Serijska proizvodnja obu}e; 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama; 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta; 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove; 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta; 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; 20.521 Proizvodnja predmeta od plute; 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala; 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona; 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe; 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala; 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n.; 22.230 Knjigoveza~ki radovi; 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova; 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i poliranje; 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata; 24.620 Proizvodnja ljepila i `elatina; 24.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n.; 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume; 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa; 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa; 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa; 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa; 26.110 Proizvodnja ravnog stakla; 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla; 26.131 Proizvodnja ambala`nog stakla; 26.132 Proizvodnja ostalog {upljeg stakla; 26.140 Proizvodnja staklenih vlakana; 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta; 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnih ure|aja; 26.230 Proizvodnja kerami~kih izolatora i izolacionog pribora; 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda; 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a; 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline; 26.520 Proizvodnja kre~a; 26.530 Proizvodnja gipsa; 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe; 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe; 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena; 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo; 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda; 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n.; 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija; 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata; 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala; 28.610 Proizvodnja sje~iva; 28.620 Proizvodnja alata; 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala; 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga; 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.; 29.320 Proizvodnja ostalih ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo; 29.410 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa vlastitim pogonom; 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu metala; 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina d.n.; 29.530 Proizvodnja ma{ina za industriju hrane, pi}a i duhana; 29.540 Proizvodnja ma{ina za industriju tekstila, odje}e i ko`e; 29.550 Proizvodnja ma{ina za industriju papira i kartona; 29.560 Proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne namjene, d.n.; 31.300 Proizvodnja izolirane `ice i kablova; 31.500 Proizvodnja elektri~nih sijalica i ure|aja za osvjetljavanje; 33.400 Proizvodnja opti~kih instrumenata i fotografske opreme; 33.500 Proizvodnja satova; 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore; 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta; 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja; 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja; 36.150 Proizvodnja madraca; 36.300 Proizvodnja muzi~kih instrumenata; 36.400 Proizvodnja sportske opreme; 36.620 Proizvodnja metli i ~etki; 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n.; 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka; 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka; 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e; 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata; 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo; 52.730 Popravak satova i nakita; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.102 Hoteli i moteli bez restorana; 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta; 55.212 Planinarski domovi i ku}e; 55.220 Kampovi i logori{ta; 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista; 55.232 U~eni~ki domovi; 55.233 Studentski domovi; 55.234 Ostali smje{taj, d.n.; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.403 Kafane; 55.510 Kantine; 55.520 Ketering; 60.101 Prijevoz putnika i robe; 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju; 60.220 Taksi prijevoz; 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 70.310 Agencije za nekretnine; 72.210 Izrada softwarea; 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea; 72.300 Obrada podataka; 74.401 Prire|ivanje sajmova; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande; 74.820 Usluge pakovanja; 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e obavljati spoljnotrgovinski promet i to: 

-Spoljna trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, 

-Usluge skladi{tenja, 

-Usluge posredovanja i zastupanja u prometu robe i usluga, 

-Ugostiteljske i turisti~ke usluge, 

-Usluge spoljnotrgovinskog poslovanja u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-002642 

15. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-658/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Tvornica cementa Kakanj, dioni~ko dru{tvo Kakanj, Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj, Selima ef. Merdanovi}a 146, Kakanj, Kakanj, 43-02-0009-08 (stari broj 1-1731), 4218003250008, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-003279 od 13.10.2008. godine o upisu pro{irenja djelatnosti Dru{tva, sa podacima 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Tvornica cementa Kakanj, dioni~ko dru{tvo Kakanj, Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj, Selima ef. Merdanovi}a 146, Kakanj, Kakanj, 43-02-0009-08 (stari broj 1-1731), 4218003250008, 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

prema listi dioni~ari, nepoznata,, li~na karta: nepoznata 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 94765400 Upla}eni kapital: 94765400 

prema listi dioni~ari ugovoreni: 94765400 procenat: 100% 

prema listi dioni~ari klasa: A vrijednost po dionici: 10 ukupno: 94765400 

ZASTUPNICI 

Obralija Zehra, adresa: Zgo{}anska P+4+M, Kakanj, li~na karta: 04CUB0446, Izvr{ni direktor za finansijska pitanja, Ovla{tena lica zastupaju Dru{tvo uvijek zajedni~kim potpisima od strane dva ~lana uz ograni~enje da Nadzorni odbor mora prethodno odobriti sve odluke o raspolaganju nov~anim sredstvima i ostalom imovinom Dru{tva iznad iznosa od 5.000.000 KM Neimarlija Izudin, adresa: ]ati}i br. 38, Kakanj, li~na karta: 04CUB3632, Izvr{ni direktor za proizvodnju i tehni~ka pitanja, Ovla{tena lica zastupaju Dru{tvo uvijek zajedni~kim potpisima od strane dva ~lana uz ograni~enje da Nadzorni odbor mora prethodno odobriti sve odluke o raspolaganju nov~anim sredstvima i ostalom imovinom Dru{tva iznad iznosa od 5.000.000 KM Muid`a Branimir, adresa: Pula, J. Puljanina br.4., Hrvatska, putna isprava: 002869582, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 29.05.2006. godine PU Pula, direktor, Ovla{tena lica zastupaju Dru{tvo uvijek zajedni~kim potpisima od strane dva ~lana uz ograni~enje da Nadzorni odbor mora prethodno odobriti sve odluke o raspolaganju nov~anim sredstvima i ostalom imovinom Dru{tva iznad iznosa od; 5.000.000 KM. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU; 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo; 14.121 Va|enje kre~njaka i krede; 14.122 Va|enje sirovog gipsa; 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska; 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n.; 26.510 Proizvodnja cementa; 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe; 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe; 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese; 26.640 Proizvodnja maltera; 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda; 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena; 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 55.510 Kantine; 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 73.101 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama; 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting; 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata; 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima i drugim robama iz registrovane djelatnosti,kao i pru`anje usluga u spoljnotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: Tvornica cementa Kakanj, dioni~ko dru{tvo Kakanj-Podru`nica Banja Luka 

Poreski podbroj: 4218003250032 

Sjedi{te: Lo`ioni~ka bb, Banja Luka, op{tina: Banja Luka 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice u Banja Luci br. I-4247 od 19.12.2006. godine. 

Djelatnost Podru`nice u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Kos Darko, li~na karta: 03GCE4546, Rukovodilac podru`nice, u pravilu nije ovla{ten da u ime i za ra~un osniva~a sti~e prava i preuzima obaveze tj. da zastupa Podru`nicu u pravnom prometu u zemlji, osim ako su mu ta ovla{tenja data odlukom Nadzornog odobra osniva~a. 

Naziv: Tvornica cementa Kakanj, dioni~ko dru{tvo Kakanj-Podru`nica Sarajevo 

Poreski podbroj: 4218003250024 

Sjedi{te: Ul. Halilovi}i bb, Sarajevo, op{tina: Sarajevo 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Sarajevo, broj IV-782/04 od 05.03.2008. godine 

Djelatnost Podru`nice je u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Tursun Bajazid, li~na karta: 03BRC5749, Rukovodilac podru`nice, u pravilu nije ovla{ten da u ime i za ra~un osniva~a sti~e prava i preuzima obaveze tj. da zastupa Podru`nicu u pravnom prometu u zemlji, osim ako su mu ta ovla{tenja data odlukom Nadzornog odobra osniva~a. 

Broj 043-0-Reg-08-003279 

13. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-659/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa GRA\EVINSKO-PROIZVODNO DRU[TVO "KRIVAJA-GRADNJA" d.o.o. ZAVIDOVI]I, Tvorni~ka b.b., Zavidovi}i objavljuje rje{enje, broj 043-0-Reg-08-003775 od 13.10.2008. godine o registraciji promjena- promjena adresnih podataka osniva~a, uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva i promjena lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Goralija Safet, Ulica 311. lahke brigade bb, Kakanj, li~na karta: 04CUA5585 Mujezin [emso, Ulica Olovska broj 84, Sarajevo, li~na karta: 04BSD4762 Valjevac Mirsad, ulica Kadije Uvejsa broj 23, Visoko, li~na karta: 05DEC6982 

ZASTUPNICI 

Valjevac Mirsad, adresa: ulica Kadije Uvejsa broj 23, Visoko, li~na karta: 05DEC6982, direktor bez ograni~enja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja; 01.122 Gajenje vo}nih sadnica; 01.123 Gajenje sadnica loze; 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka; 01.240 Uzgoj peradi; 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska; 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo; 14.121 Va|enje kre~njaka i krede; 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska; 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa; 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa; 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe; 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a; 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a; 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermeniranih materijala; 15.930 Proizvodnja vina (gro`|e); 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a; 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermeniranih pi}a; 15.960 Proizvodnja piva; 15.981 Proizvodnja mineralne vode; 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e; 18.210 Proizvodnja radne odje}e; 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna; 19.100 [tavljenje i obrada ko`e; 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda; 19.301 Serijska proizvodnja obu}e; 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta; 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove; 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli; 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta; 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; 20.521 Proizvodnja predmeta od plute; 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala; 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona; 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova; 24.620 Proizvodnja ljepila i `elatina; 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa; 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa; 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa; 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta; 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnih ure|aja; 26.230 Proizvodnja kerami~kih izolatora i izolacionog pribora; 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda; 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a; 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline; 26.520 Proizvodnja kre~a; 26.530 Proizvodnja gipsa; 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe; 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe; 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese; 26.640 Proizvodnja maltera; 26.650 Proi zvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda; 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena; 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo; 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda; 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n.; 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija; 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata; 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala; 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje; 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha; 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala; 28.520 Osnovni ma{inski radovi; 28.610 Proizvodnja sje~iva; 28.620 Proizvodnja alata; 28.630 Proizvodnja brava i okova; 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika; 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala; 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda; 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga; 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.; 29.220 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje; 29.320 Proizvodnja ostalih ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo; 29.410 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa vlastitim pogonom; 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu metala; 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina d.n.; 29.510 Proizvodnja ma{ina za metalurgiju; 29.520 Proizvodnja ma{ina za rudnike, kamenolome i gra|evinarstvo; 29.530 Proizvodnja ma{ina za industriju hrane, pi}a i duhana; 29.540 Proizvodnja ma{ina za industriju tekstila, odje}e i ko`e; 29.550 Proizvodnja ma{ina za industriju papira i kartona; 29.560 Proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne namjene, d.n.; 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta; 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine; 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja; 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja; 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka; 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka; 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko katom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata; 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo; 52.740 Popravak d.n.; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.102 Hoteli i moteli bez restorana; 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta; 55.212 Planinarski domovi i ku}e; 55.220 Kampovi i logori{ta; 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.510 Kantine; 55.520 Ketering; 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju; 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju; 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un; 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 70.310 Agencije za nekretnine; 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika; 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava; 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo; 72.300 Obrada podataka; 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting; 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata; 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande; 74.700 ^i{}enje objekata; 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda; 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada; 90.030 Sanitarne i druge djelatnosti; 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta; 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje; 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

-Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

-Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane. 

Broj 043-0-Reg-08-003775 

13. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-660/08-Z) TRAVNIK 

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "B.S.I." dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju i trgovinu ferolegurama Jajce, u predmetu upisa u Registar pripajanja dru{tva "Metalleghe" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju i trgovinu ferolegurama Jajce u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 27. 2. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "B.S.I." dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju i trgovinu ferolegurama Jajce upisani su podaci o pripajanju dru{tva "Metalleghe" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju i trgovinu ferolegurama Jajce, kako slijedi: 

Firma: "B.S.I." dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju i trgovinu ferolegurama Jajce 

Skra}ena oznaka firme: "B.S.I." d.o.o. Jajce 

Sjedi{te: Brune Bu{i}a bb, Jajce, Jajce 

MBS: 51-01-0119-08 (stari broj 1-4642) 

JIB: 4236304190009 

Carinski broj: 236304190009 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o pripajanju Metalleghe dru{tva sa ograni~enom odgovornosti za proizvodnju i trgovinu ferolegurama, Jajce Dru{tvu B.I.S. dru{tvo ograni~ene odgovornosti za proizvodnu trgovinu ferolegurama Jajce, broj OPU-2475/08 od 26. 11. 2008. godine. 

Odluka o prihvatanju pripajanju dru{tva Metalleghe d.o.o. Jajce dru{tvu B.S.I. d.o.o. Jajce, broj OPU 116/09 od 23. 1. 2009. godine 

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama statuta B.S.I. d.o.o. Jajce, broj OPU-2479/08 od 26. 11. 2008. godine 

Odluka o usvajanju plana reorganizacije Metallege d.o.o. Jajce od 1. 8. 2008. godine 

Revizorski izvje{taj od Revizija-Auditing d.o.o. Mostar dru{tvo za reviziju finansijskih izvje{taja za B.S.I. d.o.o. Jajce od 30. 6. 2008. godine 

Finansijski izvje{taj neovisnog revizora Turkovi} Zoran, Revizija-Auditing d.o.o. Mostar za Metalleghe d.o.o. Jajce od 30. 6. 2008. godine 

Izvje{taj neovisnog revizora Turkovi} Zoran, Revizija-Auditing d.o.o. Mostar, pripajanje dru{tva "METALLEGHE" d.o.o. Jajce dru{tvu B.S.I. d.o.o. Jajce 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma: Metalleghe S.p.A. 

Sjedi{te: ITALY, Flero (BS) Via, E. Fermi 12/14 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.831.695,60 

Upla}eni kapital: 2.831.695,60 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Metalleghe S.p.A. 

Ugovoreni kapital: 2.831.695,60 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Deki} Zoran, adresa: Rijeka, Mar~evlji, Mavri 12, Hrvatska, putna isprava: 000240030 Hrvatska, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 17. 8. 2000. godine, PU Rijeka, Republika Hrvatska, prokurist, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnosti, osim otu|enja i optere}enja nekretnina. 

Ferdinando Giusepe, adresa: Italija, Nantrano, Camparada Viala Grigna 35a, ITALY, putna isprava: B 794185, Italija, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 29. 10. 2003., II Questore di Milano, Republika Italija, izvr{ni direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u skladu sa ugovorom o osnivanju br. 1/2004 i Statuta 

Majstorovi} Vladimir, adresa: Jajce, li~na karta: 06DMC0787, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u skladu sa ugovorom o osnivanju br. 1/2004 

Dusi Guido, adresa: Italija, Brescia, Via Cave 5, ITALY, putna isprava: 290101 V Italija, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 5. 4. 2005. godine, Brescia, Republika Italija, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

27.100 Proizvodnja sirovog `eljeza i ~elika i ferolegura, 27.210 Proizvodnja cijevi od livenog `eljeza, 27.220 Proizvodnja cijevi od ~elika, 27.310 Hladno vu~enje, 27.320 Hladno valjanje uzanih traka, 27.330 Hladno oblikovanje profila, 27.340 Vu~enje `ice, 27.410 Proizvodnja plemenitih metala, 27.420 Proizvodnja aluminija, 27.430 Proizvodnja olova, cinka i kalaja, 27.440 Proizvodnja bakra, 27.450 Proizvodnja ostalih obojenih metala, 27.510 Livenje `eljeza, 27.520 Livenje ~elika, 27.530 Livenje lakih metala, 27.540 Livenje ostalih obojenih metala, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina (Uvoz-Izvoz) iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, prodaja rebe iz slobodnih carinskih prodavnica, usluge me|unarodne {pedicije, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga-zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacionog skladi{ta, prevoz robe (tereta u me|unarodnom cestovnom prometu). 

Broj 051-0-Reg-08-001108 

27. februara 2009. godine 

Travnik 

(SR-916/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo za trgovinu i gra|evinarstvo "KARAD@A-TRADE-KA[MIR" d.o.o. Bugojno, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar pove}anja osnovnog kapitala dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 8. 1. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo za trgovinu i gra|evinarstvo "KARAD@A-TRADE-KA[MIR" d.o.o. Bugojno upisani su podaci o pove}anju osnovnog kapitala Dru{tva, kako slijedi: 

Firma: Dru{tvo za trgovinu i gra|evinarstvo "KARAD@A-TRADE-KA[MIR" d.o.o. Bugojno 

Skra}ena oznaka firme: "KARAD@A-TRADE-KA[MIR" d.o.o. Bugojno 

Sjedi{te: Podgaj bb, Bugojno, Bugojno 

MBS: 1-2006 

JIB: 4236144480005 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o pove}anju kapitala OPU-2491/08 od 21. 11. 2008. godine, Statutarna odluka o izmjenama Statuta Dru{tva broj OPU-2819/08 od 19. 12. 2008. godine, Nalaz i mi{ljenje po osnivu zahtjeva "KARAD@A-TRADE-KA[MIR" d.o.o. Bugojno po vje{taku Huseinbegovi} Behrija broj 1-12-UL/08 od 23. 12. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Karad`a Fahrudin (Ahmeta), Podgaj bb, Bugojno, li~na karta: 04DOA4420 

Karad`a Zekija (Tahira) Podgaj bb, Bugojno, li~na karta: 04DOA4441 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 1.851.681,88 

Upla}eni kapital: 1.651.681,88 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

Karad`a Zekija (Tahira) 925.840,94 50% 

Karad`a Fahrudin (Ahmeta) 925.840,94 50% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Karad`a Zekija (Tahira), adresa: Podgaj bb, Bugojno, li~na karta: 04DOA4441, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

Karad`a Fahrudin, adresa: Podgaj bb, Bugojno, li~na karta: 04DOA4420, zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

17.160 Proizvodnja konca za {ivenje, 17.210 Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa, 17.220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa, 17.230 Proizvodnja tkanina od ~e{ljanog prediva, 17.240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa, 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odje}e, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, 17.710 Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa, 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nih proizvoda, 18.230 Proizvodnja rublja, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrovanih djelatnosti i to: 

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ, 

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ. 

Dru{tvo }e obavljati i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u smislu ~l. 27. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/95), a naro~ito: 

- zastupanje posredovanje u prometu roba i usluga, 

- zastupanje stranih firmi, 

- me|unarodni transport roba i putnika, 

- komisioni, konsignacioni kompenzacioni poslovi, 

- skladi{tenja i pretovar robe. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: Dru{tvo za trgovinu i gra|evinarstvo "KARAD@A-TRADE-KA[MIR" d.o.o. Bugojno - Podru`nica broj 2 Livno 

Poreski podbroj: 4236144480030 

Sjedi{te: Kneza Mutimira 44, Livno, op{tina: Livno 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br. 05/05 od 12. 4. 2005. godine 

Djelatnost Podru`nice 

52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem. 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Karad`a Fahrudin (Ahmeta), li~na karta: 04DOA4420, rukovodilac Podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

Naziv: Dru{tvo za trgovinu i gra|evinarstvo "KARAD@A-TRADE-KA[MIR d.o.o. Bugojno, Podru`nica - "KA[MIR 3" Gornji Vakuf-Uskoplje 

Poreski podbroj: 4236144480021 

Sjedi{te: Branilaca grada bb, Gornji Vakuf-Uskoplje, op{tina: Gornji Vakuf-Uskoplje 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br. 2/2002 

Djelatnost Podru`nice 

52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama prete`no hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovinana malo odijevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom. 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Karad`a Fahrudin (Ahmeta), li~na karta: 04DOA4420, rukovodilac, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

Naziv: Dru{tvo za trgovinu i gra|evinarstvo "KARAD@A-TRADE-KA[MIR" d.o.o. Bugojno, Podru`nica Proizvodnja broj 5 Bugojno 

Poreski podbroj: 4236144480048 

Sjedi{te: Podgaj 5, Bugojno, op{tina: Bugojno 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br. OPU-923/07 od 4. 9. 2007. 

Djelatnost Podru`nice 

17.300 Dovr{avanje tekstila, 17.401 proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 proizvodnja ostalih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.530 proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, 17.230 proizvodnja rublja, 36.110 proizvodnja stolica i sjedala, 36.120 proizvodnja ostalog namje{taja za poslovne i prodajne prostore, 36.130 proizvodnja kuhinjskog namje{taja, 36.140 proizvodnja ostalog namje{taja na drugom mjestu nespomenuto, 60.240 prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu, 63.210 ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Karad`a Fahrudin, li~na karta: 04DOA4420, rukovodilac, bez ograni~enja ovla{tenja 

Broj 051-0-Reg-08-001018 

8. januara 2009. godine 

Travnik 

(SR-917/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "VERAGO" Gospodarsko dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, u predmetu upisa promjene djelatnosti u subjektu upisa, prenosu udjela i pove}anje kapitala u subjektu upisa i promjena osobe ovla{tene za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 24. 2. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "VERAGO" Gospodarsko dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, prenosu udjela i pove}anje kapitala u subjektu upisa i promjeni osobe ovla{tene za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "VERAGO" Gospodarsko dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez 

Skra}ena oznaka firme: "VERAGO" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Marina Dr`i}a 5, Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0147-09 (stari broj 1-4346) 

JIB: 4236205020002 

Carinski broj: 236205020002 

Pravni osnov upisa: 

Ugovor o prijenosu udjela broj 182/08 od 1. 11. 2008. godine 

Odluka o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva i izmjenama Statuta broj OPU-5190/08 od 6. 11. 2008. godine 

Odluka o pove}anju kapitala br. OPU-5215/08 od 7. 11. 2008. godine, Odluka o razrje{enju du`nosti direktora br. 185/08 od 20. 2. 2009. godine i Odluka o promjeni direktora broj 184/08 od 1. 11. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Papi} Goran, Vitez, Marina Dr`i}a 5, li~na karta: 07DNB9725 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 30.000,00 

Upla}eni kapital: 30.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Papi} Goran 

Ugovoreni kapital: 30.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Papi} Goran, adresa: Marina Dr`i}a 5, Vitez, li~na karta: 07DNB9725, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih direktor djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 67.130 Pomo}ne djelatnosti u finansijskom posredovanju, d.n., 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e vr{iti vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom poslovanju u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i to: 

- izvoz i uvoz u okviru registrirane djelatnosti, 

- prevoz robe (tereta) u cestovnom prometu, 

- usluge u vanjskotrgovinskom poslovanju u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i to: 

- zaklju~ivanje ugovora, 

- zastupanje stranih tvrtki, 

- komisioni, konsignacioni i kompenzaiconi poslovi, 

- usluge me|unarodnog transporta roba, 

- me|unarodna {pedicija i sskladi{tenje, 

- druge usluge u okviru registrirane djelatnosti Dru{tva. 

Broj 051-0-Reg-08-000967 

24. februara 2009. godine 

Travnik 

(SR-918/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Proizvodno trgova~ko dru{tvo "RADU[A-DRVO" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti i promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 16. 2. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Proizvodno trgova~ko dru{tvo "RADU[A-DRVO" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje upisani su podaci o usagla{avanju djelatnosti i promjeni lica za zastupanje, kako slijedi: 

Firma: Proizvodno trgova~ko dru{tvo "RADU[A-DRVO" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Skra}ena oznaka firme: PTD "RADU[A-DRVO" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 

Sjedi{te: Voljice bb, Gornji Vakuf-Uskoplje, Gornji Vakuf-Uskoplje 

MBS: 51-01-0124-08 (stari broj 1-1717) 

JIB: 4236027920002 

Carinski broj: 236027920002 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o pro{irenju djelatnosti i promjeni lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva OPU-2569/08 od 1. 12. 2008. godine 

Odluka o razrje{enju direktora broj 25/08 od 20. 11. 2008. godine, Odluka o postavljanju direktora broj 26/08 od 21. 11. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Priji} Amir, Voljice bb, Gornji Vakuf-Uskoplje, li~na karta: 04DGA1983 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 43.000,00 

Upla}eni kapital: 43.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Priji} Amir 

Ugovoreni kapital: 43.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Priji} Lejla, adresa: Voljice bb, Gornji Vakuf-Uskoplje, li~na karta: 04DGA6829, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 02.011 Uzgoj i za{tita {uma, 02.012 Iskori{tavanje {uma, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina naveliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.850 Trgovina naveliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati poslove spoljnotrgovinskog prometa prema Odluci o standardnoj klasifikaciji djelatnosti i Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/95) i to: 

Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ, 

Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e pru`ati usluge u spoljnotrgovinskom poslovanju saglasno ~l. o spoljnotr. poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/95) i to: 

Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

Prodaja robe sa konsignacijskih skladi{ta. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: Trgova~ko dru{tvo "RADU[A-DRVO" DOO Gornji Vakuf-Uskoplje Poslovna jedinica - Podru`nica Gradi{ka 

Poreski podbroj: 4236027920029 

Sjedi{te: Brestov~ina bb, Gradi{ka, op{tina: Gradi{ka 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice - Podru`nice br. 014/03 od 27. 11. 2003. godine 

Djelatnost Podru`nice 

51.531 Trgovina na veliko drvom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom, 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju. 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Budi{a Predrag, {ef Podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru poslovanja PJ. 

Broj 051-0-Reg-08-001016 

16. februara 2009. godine 

Travnik 

(SR-919/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "BUZUK" dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Kiseljak, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 9. 10. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "BUZUK" dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Kiseljak upisani su podaci o predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "BUZUK" dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Kiseljak 

Skra}ena oznaka firme: "BUZUK" d.o.o. Kiseljak 

Sjedi{te: Brnjaci bb, Kiseljak, Kiseljak 

MBS: 51-01-0187-08 (stari broj 1-4456) 

JIB: 4236241840008 

Carinski broj: 236241840008 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva radi uskla|ivanja djelatnosti OPU-3204/08 od 8. 9. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Buzuk Danijel, Brnjaci 109, Kiseljak, li~na karta: 04DPA1085 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Buzuk Danijel 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Buzuk Miroslav, adresa: Brnjaci bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA0204, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinsko poslovanje u okviru registriranih djelatnosti, a naro~ito: vanjska trgovina (izvoz-uvoz) prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru registriranih djelatnosti unutarnjeg prometa, usluge me|unarodnog opremni{tva, me|unarodno prometno-agencijski poslovi, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje inozemnih firmi i konsignacija, posredni{tvo u oblasti pometa roba i usluga, komisione, kompenzacione, konsignacione i lizing poslove. 

Broj 051-0-Reg-08-000842 

9. oktobra 2008. godine 

Travnik 

(SR-920/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "Mlije~na i mesna industrija Stani}" d.o.o. Kre{evo, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 20. 8. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "Mlije~na i mesna industrija Stani}" d.o.o. Kre{evo upisani su podaci o predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "Mlije~na i mesna industrija Stani}" d.o.o. Kre{evo 

Skra}ena oznaka firme: "MIS" d.o.o. Kre{evo 

Sjedi{te: Velego{}e 21, Kre{evo, Kre{evo 

MBS: 1-4154 

JIB: 4236037300002 

Carinski broj: 236037300002 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva br. OPU-909/08 od 17. 3. 2008. i Izmjene i dopune Statuta br. OPU-910/08 od 17. 3. 2008. 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

Stani} Goran, Troska bb, Kre{evo 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Stani} Goran 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Okuka \oko, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrov. djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- uvoz i izvoz prehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, 

- usluge me|unarodnog transporta robe, 

- ostale usluge u vezi s me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija), 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta, 

- ostale usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelatnosti. 

Broj 051-0-Reg-08-000424 

20. augusta 2008. godine 

Travnik 

(SR-921/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "STANI] INVEST" d.o.o. Kre{evo, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 19. 8. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "STANI] INVEST" d.o.o. Kre{evo upisani su podaci o predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "STANI] INVEST" d.o.o. Kre{evo 

Skra}ena oznaka firme: "STANI] INVEST" d.o.o. Kre{evo 

Sjedi{te: Resnik bb, Kre{evo, Kre{evo 

MBS: 1-4544 

JIB: 4236273370003 

Carinski broj: 236273370003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva br. OPU-911/08 odi 7. 3. 2008. i Izmjene i dopune Statuta br. OPU-912/08 od 17. 3. 2008. 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma, sjedi{te, reg. br./MBS: 

"BARIT" DD Kre{evo, Resnik bb, 1-742 

"MESNA INDUSTRIJA STANI]" DOO Kre{evo, Velego{}e 20, 1-1122 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 10.000,00 

Upla}eni kapital: 10.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

"BARIT" DD Kre{evo 7.500,00 75,00% 

"MESNA INDUSTRIJA STANI]" DOO Kre{evo 2.500,00 25,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Okuka \oko, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 65.210 Finansijski zakup (lizing), 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrirane djelatnosti u skladu sa odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju: 

- oblicima uvoza i izvoza robe, 

- usluge u me|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komision, utovar..., 

- zastupanje stranih firmi, 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa, 

- usluge ugostiteljstva i turizma. 

Broj 051-0-Reg-08-000425 

19. augusta 2008. godine 

Travnik 

(SR-922/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "BILEKS PROM" Jajce, u predmetu upisa u Registar osnivanje dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 11. 2. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "BILEKS PROM" Jajce upisani su podaci o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, kako slijedi: 

Firma: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "BILEKS PROM" Jajce 

Skra}ena oznaka firme: DOO "BILEKS PROMET" Jajce 

Sjedi{te: Kulina bana 1, Jajce, Jajce 

MBS: 51-01-0067-09 

JIB: 4236470280008 

Pravni osnov upisa: 

Ugovor o osnivanju Dru{tva broj OPU-2728/08 od 22. 12. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Buri} Alemka, Volijak 34, Jajce, li~na karta: 04DMA4501 

Leko Nada, Dragi}ina 80, Grude, li~na karta: 08DSB2115 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

Buri} Alemka 1.000,00 50% 

Leko Nada 1.000,00 50% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Leko Nada, adresa: Dragi}ina 80, Grude, li~na karta: 08DSB2115, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.620 Proizvodnja alata, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 31.300 Proizvodnja izolirane `ice i kablova, 31.500 Proizvodnja elektri~nih sijalica i ure|aja za osvjetljavanje, 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n., 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 60.300 Cjevovodni transport, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina u okviru upisane djelatnosti. 

Broj 051-0-Reg-08-001121 

11. februara 2009. godine 

Travnik 

(SR-923/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "INOS" Dru{tvo za promet i usluge d.o.o. Busova~a, u predmetu upisa u Registar pristupanje novog ~lana i imenovanje zamjenika direktora u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 11. 2. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "INOS" Dru{tvo za promet i usluge d.o.o. Busova~a upisani su podaci o pristupanju novog ~lana i imenovanje zamjenika direktora u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "INOS" Dru{tvo za promet i usluge d.o.o. Busova~a 

Skra}ena oznaka firme: "INOS" d.o.o. Busova~a 

Sjedi{te: Nikole [ubi}a Zrinskog bb, Busova~a, Busova~a 

MBS: 1-599 

JIB: 4236198570000 

Carinski broj: 236198570000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, broj OPU 5158/08 od 27. 11. 2008. godine; Ugovor o prenosu udjela, broj OPU 3011/08 od 16. 7. 2008. godine; Odluka o imenovanju zamjenika direktora Dru{tva, broj 02-R/08 od 16. 7. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta, putna isprava: 

Guardafigo Valentino Santo Stimo Di Livenza (VE)via Fosson 10, ITALY, putna isprava: F 533128, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 9. maja 2006. godine, Santo Stimo Di Livenza 

Vukovi} Suljo, Mionica I bb, Grada~ac, li~na karta: 06CCD3184 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 62.000,00 

Upla}eni kapital: 62.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

Guardafigo Valentino 53.320,00 86% 

Vukovi} Suljo 8.680,00 14% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Vukovi} Suljo, adresa: Mionica I bb, Grada~ac, li~na karta: 06CCD3184, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

Marchetto Mirko, adresa: Casali Valderie 23, Palazzolo dello stella, ITALY, putna isprava: D 530271, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 28. 11. 2005. godine, zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 51.310 Trgovina naveliko vo}em i povr}em, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n. 

63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrirane djelatnosti i Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju i to: 

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ, 

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ, 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu, 

- usluge u ugostiteljstvu i turizma, 

- druge usluge u okviru registrirane djelatnosti Dru{tva. 

Broj 051-Reg-08-000872 

11. februara 2009. godine 

Travnik 

(SR-924/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "INOS" Dru{tvo za promet i usluge d.o.o. Busova~a, u predmetu upisa u Registar osnivanja Podru`nice u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 11. 2. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "INOS" Dru{tvo za promet i usluge d.o.o. Busova~a upisani su podaci o osnivanju Podru`nice u Pelagi}evu u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "INOS" Dru{tvo za promet i usluge d.o.o. Busova~a 

Skra}ena oznaka firme: "INOS" d.o.o. Busova~a 

Sjedi{te: Nikole [ubi}a Zrinskog bb, Busova~a, Busova~a 

MBS: 51-01-0074-09 (stari broj 1-599) 

JIB: 4236198570000 

Carinski broj: 236198570000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Podru`nice Pelagi}evo OPU-5165/08 od 27. 11. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta, putna isprava: 

Guardafigo Valentino Santo Stimo Di Livenza (VE)via Fosson 10, ITALY, putna isprava: F 533128, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 9. maja 2006. godine, Santo Stimo Di Livenza 

Vukovi} Suljo, Mionica I bb, Grada~ac, li~na karta: 06CCD3184 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 62.000,00 

Upla}eni kapital: 62.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

Guardafigo Valentino 53.320,00 86% 

Vukovi} Suljo 8.680,00 14% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Vukovi} Suljo, adresa: Mionica I bb, Grada~ac, li~na karta: 06CCD3184, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

Marchetto Mirko, adresa: Casali Valderie 23, Palazzolo dello stella, ITALY, putna isprava: D 530271, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 28. 11. 2005. godine, zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. 

S DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrirane djelatnosti i Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju i to: 

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ, 

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ, 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu, 

- usluge u ugostiteljstvu i turizma, 

- druge usluge u okviru registrirane djelatnosti Dru{tva. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "INOS" Dru{tvo za promet i usluge d.o.o. Busova~a, Podru`nica Pelagi}evo 

Poreski podbroj: 4236198570026 

Sjedi{te: Ledenice Donje bb, Pelagi}evo, op{tina: Pelagi}evo 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Pelagi}evo, broj OPU 5165/08 od 27. 11. 2008. godine 

Djelatnost Podru`nice 

Djelatnosti Podru`nice su djelatnosti Dru{tva. 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Vukovi} Suljo, li~na karta: 06CCD3184, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnosti 

Broj 051-0-Reg-09-000031 

11. februara 2009. godine 

Travnik 

(SR-925/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Goran Duji}, a rje{avaju}i po prijavi "KAISER" d.o.o. Kiseljak Dru{tvo za transport, gra|evinarstvo i usluge koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 1. 12. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "KAISER" d.o.o. Kiseljak Dru{tvo za transport, gra|evinarstvo i usluge upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "KAISER" d.o.o. Kiseljak Dru{tvo za transport, gra|evinarstvo i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "KAISER" d.o.o. Kiseljak 

Sjedi{te: Duhri bb, Kiseljak, Kiseljak 

MBS: 51-01-0303-08 (stari broj 1-3862) 

JIB: 4236079210003 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva radi uskla|ivanja djelatnosti broj OPU-3874/08 od 23. 10. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Agi} Selver Duhri bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA1893 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 50.500,00 

Upla}eni kapital: 50.500,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Agi} Selver 

Ugovoreni kapital: 50.500,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Agi} Selver, adresa: Duhri bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA1893, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 19.301 Serijska proizvodnja obu}e, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina naveliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: 

- izvo|enje investicijskih radova u inostranstvu i ustupanje tih radova stranim licima u R/F Bosni i Hercegovini, usluge me|unarodnog transporta roba, 

- druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim tansportom/me|unarodna {pedicija, agencijske usluge u transportu i sl., 

- druge usluge u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Broj 051-0-Reg-08-000961 

1. decembra 2008. godine 

Travnik 

(SR-926/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "DIGITALIS" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Novi Travnik, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa Odluka o usagla{avanju djelatnosti Dru{tva br. OPU-1408/08 od 12. 06. 2008., Potvrda Statuta Dru{tva br. OPU-1409/08 od 12. 6. 2008., Izmjene i dopune Statuta br. OPU-1410/08 od 12. 6. 2008., a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 4. 7. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "DIGITALIS" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Novi Travnik upisani su podaci o Odluci o usagla{avanju djelatnosti Dru{tva br. OPU-1408/08 od 12. 6. 2008., Potvrda Statuta Dru{tva br. OPU-1409/08 od 12. 6. 2008., Izmjene i dopune Statuta br. OPU-1410/08 od 12. 6. 2008., kako slijedi: 

Firma: "DIGITALIS" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Novi Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "DIGITALIS" d.o.o. Novi Travnik 

Sjedi{te: Mehmeda Spahe 2A/30, Novi Travnik, Novi Travnik 

MBS: 1-4168 

JIB: 4236174980002 

Carinski broj: 236174980002 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o usagla{avanju djelatnosti Dru{tva br. OPU-1408/08 od 12. 6. 2008., Potvrda Statuta Dru{tva br. OPU-1409/08 od 12. 6. 2008., Izmjene i dopune Statuta br. OPU-1410/08 od 12. 6. 2008. 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

Halilovi} Denis, Mehmeda Spahe 2A, Novi Travnik 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Halilovi} Denis 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Halilovi} Denis, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: 

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, UVOZ-IZVOZ, 

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, UVOZ-IZVOZ. 

Dru{tvo }e obavljati usluge u vanjskotrgovinskom prometu, a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe, 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja, 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz reg. djelatnosti, a naro~ito: usluge me|unarodnog transporta putnika i roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl., zastupanje stranih tvrtki, te druge usluge u okviru reg. djelatnosti. 

Broj 051-0-Reg-08-000434 

4. jula 2008. godine 

Travnik 

(SR-927/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "TAHBANA-X" d.o.o. Proizvodno, prometno i uslu`no dru{tvo Novi Travnik, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 18. 7. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "TAHBANA-X" d.o.o. Proizvodno, prometno i uslu`no dru{tvo Novi Travnik upisani su podaci o predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "TAHBANA-X" d.o.o. Proizvodno, prometno i uslu`no dru{tvo Novi Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "TAHBANA-X" d.o.o. Novi Travnik 

Sjedi{te: Kasapovi}i bb, Kasapovi}i, Novi Travnik 

MBS: 1-22 

JIB: 4236018850000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o usagla{avanju djelatnosti Dru{tva br. OPU-1639/08 od 30. 6. 2008., Izmjene Statuta Dru{tva br. OPU-1640/08 od 30. 6. 2008. 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

Krnji} Meho, Kasapovi}i bb, Novi Travnik 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Krnji} Meho 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Krnji} Meho, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 60.220 Taksi prijevoz, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n., 95.000 Djelatnosti doma}instava kao poslodavaca osoblju za odr`avanje doma}instva. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{vo }e vr{itit i vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/95) i to: 

- IZVOZOM i UVOZOM roba iz registrovane djelatnosti, 

- trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: 

- izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje tih radova stranim licima u R/FBIH, 

- usluge me|unarodnog transporta roba, 

- druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge u transportu i sl.), 

- turisti~ke usluge, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- druge usluge u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 051-0-Reg-08-000545 

18. jula 2008. godine 

Travnik 

(SR-928/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Goran Duji}, a rje{avaju}i po prijavi Trgovinsko uslu`no privredno dru{tvo "KARTA MN" d.o.o. Bugojno, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 28. 11. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Trgovinsko uslu`no privredno dru{tvo "KARTA MN" d.o.o. Bugojno upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: Trgovinsko uslu`no privredno dru{tvo "KARTA MN" d.o.o. Bugojno 

Skra}ena oznaka firme: "KARTA MN" d.o.o. Bugojno 

Sjedi{te: Donji}i I br. 82, Bugojno, Bugojno 

MBS: 51-01-0300-08 (stari broj 1-3642) 

JIB: 4236013200007 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva, radi uskla|ivanja djelatnosti br. OPU 1423/08 od 23. 7. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Musi} Ned`ad, Donji}i 182, Bugojno, li~na karta: 04DOA8541 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Musi} Ned`ad 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Musi} Ned`ad, adresa: Donji}i I 82, Bugojno, li~na karta: 04DOA8541, osniva~ Dru{tva, bez ograni~enja Dru{tva 

Musi} Mirsada, adresa: Donji}i I 82, Bugojno, li~na karta: 04DOA8599, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e vr{iti vanjskotrgovinski promet i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i to: 

- trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima, 

Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju 

Oblicima uvoza i izvoza roba 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima spoljnotrgovinskog poslovanja usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz reg. djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovnju, a naro~ito: 

- usluge me|unarodnog transporta roba putnika me|unarodna {pedicija skladi{tenje agencijske usluge posredni{tvo komisioni konpenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl., 

- zastupanje stranih firmi, 

- obavljanje spoljnotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru reg. djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa, 

- usluge u turizmu. 

Broj 051-0-Reg-08-000947 

28. novembra 2008. godine 

Travnik 

(SR-929/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "TRUTINA" d.o.o. Kiseljak, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 30. 1. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "TRUTINA" d.o.o. Kiseljak upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "TRUTINA" d.o.o. Kiseljak 

Skra}ena oznaka firme: "TRUTINA" d.o.o. Kiseljak 

Sjedi{te: Kraljice mira 32, Kiseljak, Kiseljak 

MBS: 51-01-0043-09 (stari broj 1-4552) 

JIB: 4236276550002 

Carinski broj: 236276550002 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva radi uskla|ivanja djelatnosti br. OPU-4294/08 od 17. 12. 2008. 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, putna isprava: 

Trutina Ivica, Sesvete, Glavna 30, Hrvatska, putna isprava: 001808801, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 25. 8. 2003., PP/Sesvete, Republika Hrvatska 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 15.000,00 

Upla}eni kapital: 15.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Trutina Ivica 

Ugovoreni kapital: 15.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Trutina Natalija, adresa: Kraljice Mira bb, Kiseljak, li~na karta: 04DOA9574, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 65.210 Finansijski zakup (lizing), 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Uvoz-izvoz proizvoda iz okvira registrirane djelatnosti, 

- Usluge u oblasti vanjskotrgovinskog prometa iz okvira registrirane djelatnosti, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, te konsignaciona prodaja roba, 

- Izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranoj osobi u BiH, 

- Vr{enje servisnih usluga za odr`avanje uvezane opreme i trajnih dobara za osobnu potro{nju. 

Broj 051-0-Reg-08-001083 

30. januara 2009. godine 

Travnik 

(SR-930/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo za prevoz putnika i roba "EURO-TURIST" Bugojno, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti i promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 5. 3. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

Obustavlja se postupak u dijelu prijave kojim se tra`i upis promjene osobe ovla{tene za zastupanje subjekta upisa. 

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo za prevoz putnika i roba "EURO-TURIST" Bugojno upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: Dru{tvo za prevoz putnika i roba "EURO-TURIST" Bugojno 

Skra}ena oznaka firme: "EURO-TURIST" d.o.o. Bugojno 

Sjedi{te: Terzi}i 32/1, Bugojno, Bugojno 

MBS: 51-01-0029-09 (stari broj 1-3091) 

JIB: 4236164750009 

Carinski broj: 236164750009 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva OPU-1679/08 od 18. 8. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta, putna isprava: 

Kuki} Ramiz, Od`ak bb, Bugojno, li~na karta: 04DOA5762 

Rustempa{i} Selvedina, Maltatti gase 43-19, Wien, Austrija, AUSTRIA, putna isprava: L 0149183 8, datum i mjesto izdavanja putne isprave: Hagistrat der stay Wijen MBA FUR DEN 17 Benz od 7. 3. 2005. godine 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 227.370,00 

Upla}eni kapital: 227.370,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

Rustempa{i} Selvedina 164.500,00 72,349% 

Kuki} Ramiz 62.870,00 27,651% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Kuki} Ramiz, adresa: Od`ak bb, Bugojno, li~na karta: 04DOA5762, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

17.210 Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa, 17.220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa, 17.230 Proizvodnja tkanina od ~e{ljanog prediva, 17.240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa, 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nih proizvoda, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, d.n. - obrazovanje koje nije definisano stepenima obrazovanja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

U skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinkom poslovanju Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrirane djelatnosti i to: 

IZVOZ-UVOZ roba trgovine na veliko u okviru registrirane djelatnosti 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge vanjskotrgovinkog prometa u okviru registrirane djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinkom poslovanju, a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe, 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja iz registrirane djelatnosti, u skladu sa ~l. 27. citiranog Zakona, a naro~ito: usluge u me|unarodnom transportu robe, me|unarodna {pedicija, agencijske usluge, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, 

- zastupanje stranih firmi, 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u carinskim zonama, te 

- druge usluge u okviru registrirane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

Broj 051-0-Reg-08-001090 

5. marta 2009. godine 

Travnik 

(SR-931/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Proizvodno, trgova~ko i uslu`no dru{tvo "KOMERC-3" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 18. 8. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Proizvodno, trgova~ko i uslu`no dru{tvo "KOMERC-3" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje upisani su podaci o predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: Proizvodno, trgova~ko i uslu`no dru{tvo "KOMERC-3" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 

Skra}ena oznaka firme: "KOMERC-3" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 

Sjedi{te: Batu{ki lug bb, Gornji Vakuf-Uskoplje, Gornji Vakuf-Uskoplje 

MBS: 1-1656 

JIB: 4236038370004 

Carinski broj: 236038370004 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva radi uskla|ivanja djelatnosti br. OPU-1135/08 od 25. 6. 2008. 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

[ljivo Muhamed, [umelji IV bb, Bugojno 

[ljivo Zekir, 305. sl.b.br.bb, Gornji Vakuf-Uskoplje 

Abazovi} [ahbaz, Bistrica bb, Gornji Vakuf 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 429.363,00 

Upla}eni kapital: 429.363,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

[ljivo Muhamed 143.121,00 33,30% 

[ljivo Zekir 143.121,00 33,30% 

Abazovi} [ahbaz 143,121.00 33,30% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Kulenovi} Hafiza, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrov. djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 26.520 Proizvodnja kre~a, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina naveliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.730 Popravak satova i nakita, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.310 Agencije za nekretnine, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registriranih djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/95), a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe, 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog prometa, 

- usluge u me|unarodnom transportu roba i putnika, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl., 

- zastupanje stranih firmi, 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa, 

- usluge ugostiteljstva i turizma. 

Broj 051-0-Reg-08-000550 

18. augusta 2008. godine 

Travnik 

(SR-932/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "LOVCOMMERCE" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Kiseljak, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 16. 2. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "LOVCOMMERCE" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Kiseljak upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "LOVCOMMERCE" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Kiseljak 

Skra}ena oznaka firme: "LOVCOMMERCE" d.o.o. Kiseljak 

Sjedi{te: Dra`evi}i bb, Kiseljak, Kiseljak 

MBS: 51-01-0070-09 (stari broj 1-416) 

JIB: 4236054730002 

Carinski broj: 236054730002 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o usagla{avanju djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti BiH br. OPU-2735/08 od 30. 6. 2008. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva br. OPU-488/09 od 10. 2. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Lovri} Jozo, Kova~i bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA3210 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 427.992,31 

Upla}eni kapital: 427.992,31 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Lovri} Jozo 

Ugovoreni kapital: 427.992,31 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Lovri} Jozo, adresa: Kova~i bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA3210, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnsoti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima i svim ostalim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti 

- Usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelatnosti, 

- Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u BiH, 

- Usluge me|unarodnog transporta roba i putnika, osim zra~nog i `eljezni~kog prometa, te druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom robe (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, lu~ke i aerodromske usluge, agencijske usluge u transportu i sl.) 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- Prodaja robe sa konsignacijskih skladi{ta strane robe, 

- Prodaja robe stranog porijekla i robe doma}e proizvodnje iz slobodnih carinskih prodavnica. 

- Uvoz i izvoz robe i usluga u slobodnim zonama, 

- Usluge istra`ivanja, pru`anja i kori{tenja informacija i znanja u privredi nauci, 

- Usluge atestiranja usluge faktoringa, finansijski in`injering i druge usluge, 

- Ugostiteljske i turisti~ke usluge. 

Broj 051-0-Reg-08-001021 

16. februara 2009. godine 

Travnik 

(SR-933/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "ADELINA-F" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Travnik, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti, promjene osniva~a i prenos udjela u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 19. 3. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "ADELINA-F" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Travnik upisani su podaci o uskla|ivanju djelatnosti, promjena osniva~a i prenos udjela u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "ADELINA-F" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "ADELINA-F" d.o.o. Travnik 

Sjedi{te: Dolac n/L, Ciglana bb, Travnik, Travnik 

MBS: 51-01-0264-09 (stari broj 1-4966) 

JIB: 4236379520004 

Carinski broj: 236379520004 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju, pro{irenju djelatnosti i izmjeni Statuta Dru{tva broj OPU-5827/08 od 26. 12. 2008. godine. 

Ugovor o prenosu udjela Dru{tva broj OPU-3694/08 od 5. 12. 2008. godine 

Odluka o potvr|ivanju, prenosu udjela i izmjenama Statuta broj OPU-3720/08 od 6. 8. 2008. godine 

Ugovor o prenosu udjela u Dru{tvo od 25. 12. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Gerin Muazem, Luka~ka 9, Travnik, li~na karta: 04DFC1495 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 419.204,53 

Upla}eni kapital: 419.204,53 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Gerin Muazem 

Ugovoreni kapital: 419.204,53 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Gerin Muazem, adresa: Luka~ka 9, Travnik, li~na karta: 04DFC1495, direktor Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti uz ograni~enja poduzimanja zadu`enja Dru{tva preko 50.000,00 KM, te prometovanje nekretninama i osnovnim sredstvima bez suglasnosti Nadzornog odbora, odnosno Skup{tine Dru{tva 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.840 Proizvodnja kakaoa, ~okolade i konditorskih proizvoda, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, 

- Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavnica, 

- Usluge me|unarodnog otpremni{tva, 

- Ugostiteljske i turisti~ke usluge s inozemstvom, 

- Me|unarodni prometno-agencijski poslovi, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluge, 

- Zastupanje inozemnih firmi i konsignacija, 

- Posredni{tvo u oblasti prometa roba i usluga, komision, kompenzacijske, konsignacione i lizing poslove, 

- Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu, 

- Prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu. 

Dru{tvo obavlja i druge djelatnosti koje slu`e djelatnostima iz st. 1. i 2. ovog ~lanka ili koje pridonese potpunijem iskori{tenju kapaciteta i materijala koji se upotrebljava za obavljanje navedenih djelatnosti. 

Broj 051-0-Reg-08-001116 

19. marta 2009. godine 

Travnik 

(SR-934/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Goran Duji}, a rje{avaju}i po prijavi Privredno dru{tvo "SERVISTRANS" d.o.o. Donji Vakuf, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 24. 11. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Privredno dru{tvo "SERVISTRANS" d.o.o. Donji Vakuf upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: Privredno dru{tvo "SERVISTRANS" d.o.o. Donji Vakuf 

Skra}ena oznaka firme: "SERVISTRANS" d.o.o. Donji Vakuf 

Sjedi{te: 770. slavne brdske brigade bb, Donji Vakuf, Donji Vakuf 

MBS: 51-01-0247-08 (stari broj 1-1579) 

JIB: 4236080060007 

Carinski broj: 236080060007 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva radi uskla|ivanja djelatnosti br. OPU 1633/08 od 12. 8. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Abdagi} Borka, 770. slavne brdske brigade 25, Donji Vakuf, li~na karta: 04DHA5705 

Balihod`i} Ned`ad Bosanska 2, Donji Vakuf, li~na karta: 08DHB2244 

Bandulaja Zdravko, Kamenja~a bb, Donji Vakuf 

Begovi} Besim, Duge njive, Donji Vakuf 

Behara Zoran, Kop~i}, Bugojno 

Bilal Mirsada, Vladimira Nazora 9, Donji Vakuf 

Boloban Milivoje, Komar, Donji Vakuf 

Boroja Drago, Kutanja bb, Donji Vakuf 

Boroja Goran, Boroje bb, Donji Vakuf 

Boroja Zorka, Boroje, Donji Vakuf 

Bo`i} Ljubo, Pribra}a bb, Donji Vakuf 

Buda~ Pero, Sime [olaje bb, Donji Vakuf 

Bulaja Ilijas, Babin potok bb, Donji Vakuf, li~na karta: 04DHA7616 

Cvijanovi} Nedeljko, Petra Ko~i}a bb, Donji Vakuf 

Daji} Elvedin, Jevad`ike, Donji Vakuf 

Daji} Sead, 770. slavne brdske brigade bb, Donji Vakuf, li~na karta: 03DHA0293 

Dervi{i} Suljo, 770. slavne brdske brigade 1/3, Donji Vakuf 

Despotovi} Svjetlana, Jaz 55, Donji Vakuf 

Dizdarevi} Ibrahim, Kuri}a kula bb, Donji Vakuf 

Doveden Mladenko, Oborci bb, Donji Vakuf 

Doveden Simo Kutanja, Donji Vakuf 

Draginovi} Ragib, Jevad`ike bb, Donji Vakuf, li~na karta: 03DHA0215 

Draginovi} Ramiz, Jevad`ige, Donji Vakuf 

Drpi} D`emal, Odvode, Gornji Vakuf-Uskoplje 

Gale{i} \emil, Oborci bb, Donji Vakuf, li~na karta: 05DHA9294 

Ganibegovi} Emir, Oborci, Donji Vakuf 

Glamo~ak Zora, 770. slavne brdske brigade III/B, Donji Vakuf 

Goli} Risto, Kutanja, Donji Vakuf 

Gradina Mirko, Komar bb, Donji Vakuf 

Had`i} Mehmed, Zlatnih ljiljana 85, Donji Vakuf 

Hatari} Dervi{, Nova Travni~ka 28, Donji Vakuf, li~na karta: 03DFA8787 

Hatari} [aban, 770. slavne brdske brigade bb, Donji Vakuf, li~na karta: 03DHA0467 

Hod`i} Berka, Ispod strane bb, Donji Vakuf, li~na karta: 04DHA2329 

Hod`i} Jusuf, Jemanli}i bb, Donji Vakuf, li~na karta: 04DHA4263 

Horoz [erif, Jevad`ike bb, Donji Vakuf 

Hozi} Midhat, Guvna bb, Donji Vakuf, li~na karta: 03DHA0349 

Huber Zuhdija, Autobusna stanica 25, Donji Vakuf 

Hubijar Asaf, Prusac bb, Donji Vakuf, li~na karta: 04DHA2124 

Jandri} Makso, Kutanja, Donji Vakuf 

Janjanin Milan, Sime [olaje, Donji Vakuf 

Jankovi} An|elko, Komar, Donji Vakuf 

Jugo Re{id, [eher, Donji Vakuf 

Jugo [erif, [eher, Donji Vakuf 

Juri{i} Nedeljko, Komar, Donji Vakuf 

Kalajd`ija Milan, Brezi}ani, Donji Vakuf 

Karali} Vehab, Zlatnih ljiljana bb, Donji Vakuf, li~na karta: 04DHA2756 

Katki} Hamid, Kutanja, Donji Vakuf 

Keli} Sulejman, 770. slavne brdske brigade, Donji Vakuf 

Kisin Neboj{a, Ma~i}, Donji Vakuf 

Kunovac Simo, Kunovci, Bugojno 

Kuri} Melisa, 14. septembra, Donji Vakuf, li~na karta: 04DHA2000 

Lizalovi} Hidajet, Vinac bb, Donji Vakuf 

Ljubi~i} Milo{, Komar, Donji Vakuf 

Ljubi~i} \uro, Komar bb, Donji Vakuf 

Markovi} Grozdan, Gaj bb, Bugojno 

Milak Ratko, Rast~evo, Donji Vakuf 

Milosavac Radivoje, Komar, Donji Vakuf 

Mustajbegovi} Fikret, Gavranova 10, Donji Vakuf 

Mustajbegovi} Semir, Gavranova 10, Donji Vakuf 

Ne`i} Mehrid`ana, 770. slavne brdske brigade V/B, Donji Vakuf 

Ne`i} Miodrag, Ne`i}i, Donji Vakuf 

Obradovi} Milan, Solarac, Donji Vakuf 

Opardija D`evad, Klimenta 19, Donji Vakuf, li~na karta: 04DHA1363 

Opardija Fikret, Alekse [anti}a bb, Donji Vakuf, li~na karta: 04DHA4497 

Opardija Mesud, ^ehaji}i bb, Donji Vakuf, li~na karta: 04DHA1569 

Opardija Re{id, ^ehaji}i bb, Donji Vakuf, li~na karta: 04DHA2086 

Orlovi} Sead, Kop~i}, Bugojno 

Osmi} Eset, Potok, Donji Vakuf 

Pale{ki} Muhamed, Vu~i}a sokak, Donji Vakuf 

Pand`i} Milan, 770. slavne brdske brigade, Donji Vakuf 

Pejovi} Milan, 770. slavne brdske brigade, Donji Vakuf 

Perenda Namik 770. slavne brdske brigade, Donji Vakuf 

Pisari} Bogdan, 14. septembra, Donji Vakuf 

Ponjevi} Mile, 770. slavne brdske brigade, Donji Vakuf 

Popovi} Ilija, 14. septembra, Donji Vakuf 

Popovi} Suzana, Jakli}, Bugojno 

Poturovi} Mirsad, Torlakovac bb, Donji Vakuf, li~na karta: 04DHA7159 

Prole Stanislav, Sime [olaje, Donji Vakuf 

Radi} Rajko, Urija, Donji Vakuf 

Radoj~i} Branislav, Jaz 55, Donji Vakuf 

Rahmanovi} Adem, Vrbas bb, Donji Vakuf, li~na karta: 04DHA2580 

Rahmanovi} Mithat, Potok 25, Donji Vakuf, li~na karta: 03DHA0139 

Rahmanovi} Mujo, Vrbas bb, Donji Vakuf, li~na karta: 03DHA0481 

Rahmanovi} Safet, Rahmani, Donji Vakuf 

Rahmanovi} Zahir, Rahmani, Donji Vakuf 

Red`ovi} Selman, Gornja Mahala bb, Donji Vakuf, li~na karta: 06DHB0594 

Rujanac Salko, Suhodol, Donji Vakuf 

Simeti} Cvijo, Ljusa, Donji Vakuf 

Skrobo Besim, Zlatnih ljiljana, Donji Vakuf 

Skrobo Nermin, Zlatnih ljiljana 55, Donji Vakuf, li~na karta: 04DHA1755 

Skrobo Salih, Alekse [anti}a, Donji Vakuf 

Smaji} Emira, Radni~ka 2, Donji Vakuf, li~na karta: 04DHA5695 

Smaji} Sabit, Stara travni~ka bb, Donji Vakuf, li~na karta: 04DHA8279 

Smaji} Semir, Stara travni~ka 16, Donji Vakuf, li~na karta: 04DHA5004 

Srdija Neda, Brezi}ani, Donji Vakuf 

Suba{i} Ned`ad, Gromile, Bugojno 

Taslid`an Azra, Nova travni~ka 4, Donji Vakuf, li~na karta: 03DHA0364 

Terzi} Nermin, Prusac bb, Donji Vakuf, li~na karta: 03DHA0460 

Tuti} Esad, Duge njive, Donji Vakuf 

Vasi} Jordanka, Sime [olaje, Donji Vakuf 

Vasi} Mihajlo, Urije, Donji Vakuf 

Vasi} Vesna, Sime [olaje, Donji Vakuf 

Vrco Salih, Oborci bb, Donji Vakuf, li~na karta: 08DHB2620 

Vrebac Hajra, 14. septembra, Donji Vakuf 

Vujini} Vlado, 14. septembra, Donji Vakuf 

Zagorac Jovan, Zagorci, Donji Vakuf 

Zagorac \or|o, Zagorci, Donji Vakuf 

Zeljko Vlado, Klade, Donji Vakuf 

Zlojo @eljko, Gromile, Donji Vakuf 

Zulfi} Kemal, 770. slavne brdske brigade, Donji Vakuf 

Zuli} Rukija, 770. slavne brdske brigade, Donji Vakuf 

[atara Slobodan, Satare, Donji Vakuf 

[i{i} Ljubo, Daljan, Donji Vakuf 

[i{i} Novo, Daljan, Donji Vakuf 

[kandro Senad, Prusac, Donji Vakuf 

[utkovi} Tahir, Duge njive, Donji Vakuf 

[u{ljik Rista, Urlija, Donji Vakuf 

@dralovi} Bakir, 770. slavne brdske brigade, Donji Vakuf 

@uljko Ahmet, Prusac bb, Donji Vakuf, li~na karta: 04DHA2328 

^aber Jasmin, Vrbanja bb, Donji Vakuf 

^alki} Sajma, Javi} bb, Gornji Vakuf-Uskoplje 

^ati} Novo Klade bb, Donji Vakuf 

^epalo Ibrahim, Musala-Prusac bb, Donji Vakuf 

^izmo Bahrudin, Prusac bb, Donji Vakuf, li~na karta: 04DHA4078 

^izmo Dervi{, Prusac bb, Donji Vakuf 

\ulovi} Munib, Alekse [anti}a bb, Donji Vakuf, li~na karta: 08DHB2722 

\urki} @eljko, Komar, Donji Vakuf 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 535.413,00 

Upla}eni kapital: 535.413,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~    Ugovoreni kapital    Procenat 

Abdagi} Borka    4.537,50    0,8475% 

Balihod`i} Ned`ad    2.362,50    0,4412% 

Bandulaja Zdravko    175,00    0,0327% 

Begovi} Besim    187,50    0,035% 

Behara Zoran    200,00    0,0374% 

Bilal Mirsada    6.137,50    1,1463% 

Boloban Milivoje    125,00    0,0233% 

Boroja Zorka    100,00    0,0187% 

Boroja Goran    187,50    0,035% 

Boroja Drago    187,50    0,035% 

Bo`i} Ljubo    212,50    0,0397% 

Buda~ Pero    200,00    0,0374% 

Bulaja Ilijas    9.012,50    1,6833% 

Cvijanovi} Nedeljko    200,00    0,0374% 

^aber Jasmin    7.175,00    1,3401% 

^alki} Sajma    5.900,00    1,102% 

^epalo Ibrahim    8.462,50    1,5806% 

^izmo Bahrudin    8.462,50    1,5806% 

^izmo Dervi{    187,50    0,035% 

^ati} Novo    225,00    0,042% 

Daji} Sead    8.200,00    1.5315% 

Daji} Elvedin    9.525,00    1,779% 

Dervi{i} Suljo    5.125,00    0,9572% 

Despotovi} Svjetlana    125,00    0,0233% 

Dizdarevi} Ibrahim    187,50    0,035% 

Doveden Simo    162,50    0,0304% 

Doveden Mladenko    175,00    0,0327% 

Draginovi} Ragib    10.050,00    1,8771% 

Draginovi} Ramiz    175,00    0,0327% 

Drpi} D`emal    162,50    0,0304% 

\ulovi} Munib    2.687,50    0,5019% 

Pale{ki} Muhamed    125,00    0,0233% 

Pand`i} Milan    162,50    0,0304% 

Pejovi} Milan    162,50    0,0304% 

Perenda Namik    162,50    0,0304% 

Pisari} Bogdan    187,50    0,035% 

Ponjevi} Mile    187,50    0,035% 

Popovi} Ilija    200,00    0,0374% 

Popovi} Suzana    187,50    0,035% 

Poturovi} Mirsad    8.712,50    1,6272% 

Prole Stanislav    187,50    0,035% 

Radi} Rajko    187,50    0,035% 

Radoj~i} Branislav    187,50    0,035% 

Rahmanovi} Safet    7.912,50    1,4778% 

Rahmanovi} Zahir    187,50    0,035% 

Rahmanovi} Mithat    8.487,50    1,5852% 

Rahmanovi} Adem    9.075,00    1,695% 

Rahmanovi} Mujo    9.025,00    1,6856% 

Red`ovi} Selman    7.987,50    1,4918% 

Rujanac Salko    7.212,50    1,3471% 

Simeti} Cvijo    187,50    0,035% 

Skrobo Nermin    10.237,50    1,9121% 

Skrobo Salih    225,00    0,042% 

Skrobo Besim    225,00    0,042% 

Smaji} Emira    17.712,50    3,3082% 

Smaji} Sabit    2.462,50    0,4599% 

Smaji} Semir    16.412,50    3,0654% 

Srdija Neda    125,50    0,0234% 

Suba{i} Ned`ad    162,50    0,0304% 

[atara Slobodan    200,00    0,0374% 

[i{i} Novo    212,50    0,0397% 

[i{i} Ljubo    150,00    0,028% 

[kandro Senad    175,00    0,0327% 

[u{ljik Rista    112,50    0,021% 

[utkovi} Tahir    9.012,50    1,6833% 

Taslid`an Azra    10.512,50    1,9634% 

Terzi} Nermin    16.912,50    3,1588% 

Tuti} Esad    125,00    0,0233% 

Vasi} Mihajlo    162,50    0,0304% 

Vasi} Vesna    112,50    0,021% 

Vasi} Jordanka    125,00    0,0233% 

Vrco Salih    5.425,00    1,0132% 

Vrebac Hajra    2.687,50    0,5019% 

Vujini} Vlado    175,00    0,0327% 

Zagorac \or|o    200,00    0,0374% 

\urki} @eljko    125,00    0,0233% 

Gale{i} \emil    7.937,50    1,4825% 

Ganibegovi} Emir    175,00    0,0327% 

Glamo~ak Zora    137,50    0,0257% 

Goli} Risto    187,50    0,035% 

Gradina Mirko    200,00    0,0374% 

Had`i} Mehmed    4.400,00    0,8218% 

Hatari} Dervi{    325,00    0,0607% 

Hatari} [aban    5.325,00    0,9946% 

Hod`i} Berka    5.362,50    1,0016% 

Hod`i} Jusuf    10.250,00    1,9144% 

Horoz [erif    6.212,50    1,1603% 

Hozi} Midhat    9.262,50    1,73% 

Huber Zuhdija    4.412,50    0,8241% 

Hubijar Asaf    8.200,00    1,5315% 

Jandri} Makso    187,50    0,035% 

Jankovi} An|elko    200,00    0,0374% 

Janjanin Milan    187,50    0,035% 

Jugo Re{id    6.462,50    1,207% 

Jugo [erif    187,50    0,035% 

Juri{i} Nedeljko    225,00    0,042% 

Kalajd`ija Milan    125,00    0,0233% 

Karali} Vehab    12.362,50    2,309% 

Katki} Hamid    325,00    0,0607% 

Keli} Sulejman    212,50    0,0397% 

Kisin Neboj{a    162,50    0,0304% 

Kunovac Simo    200,00    0,0374% 

Kuri} Melisa    17.175,00    3,2078% 

Lizalovi} Hidajet    7.175,00    1,3401% 

Ljubi~i} \uro    150,00    0,028% 

Ljubi~i} Milo{    187,50    0,035% 

Markovi} Grozdan    200,00    0,0374% 

Milak Ratko    125,00    0,0233% 

Milosavac Radivoje    150,00    0,028% 

Mustajbegovi} Semir    162,50    0,0304% 

Mustajbegovi} Fikret    4.362,50    0,8148% 

Ne`i} Miodrag    200,00    0,0374% 

Ne`i} Mehrid`ana    112,50    0,021% 

Obradovi} Milan    125,00    0,0233% 

Opardija Mesud    16.137,50    3,014% 

Opardija Fikret    8.712,50    1,6272% 

Opardija Re{id    11.275,00    2,1059% 

Opardija D`evad    101.887,50    19,0297% 

Orlovi} Sead    237,50    0,0444% 

Osmi} Eset    175,00    0,0327% 

Zagorac Jovan    150,00    0,028% 

Zeljko Vlado    237,50    0,0444% 

Zlojo @eljko    150,00    0,028% 

Zulfi} Kemal    200,00    0,0374% 

Zuli} Rukija    125,00    0,0233% 

@dralovi} Bakir    10.037,50    1,8747% 

@uljko Ahmet    27.225,50    5,0849% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Opardija D`evad, adresa: Klimenta 19, Donji Vakuf, li~na karta: 04DHA1363, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Uvoz i izvoz 

Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima iz registrovane djelatnosti 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz registrovane djelatnosti 

- posredni{tvo, 

- komisioni, konsignacioni, kompenzacioni poslovi, 

- zastupanje stranih firmi, 

- uskladi{tenje robe, 

- te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

Broj 051-0-Reg-08-000821 

24. novembra 2008. godine 

Travnik 

(SR-935/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "ROYAL INTERIJERI" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Kre{evo, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 25. 7. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "ROYAL INTERIJERI" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Kre{evo upisani su podaci o predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "ROYAL INTERIJERI" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Kre{evo 

Skra}ena oznaka firme: "ROYAL INTERIJERI" d.o.o. Kre{evo 

Sjedi{te: Ratkovi}i 11, Kre{evo, Kre{evo 

MBS: 1-5055 

JIB: 4236391650002 

Carinski broj: 236391650002 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o usagla{avanju djelatnosti br. OPU-2603/08 od 23. 6. 2008. 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

Nuji} Pero, Ratkovi}i 11, Kre{evo 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Nuji} Pero 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Nuji} Pero, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

45.211 Visokogradnja, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti unutarnjeg prometa, 

- Prodaja robe iz slobodnih carinskih zona, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe sa konsignacijskih skladi{ta. 

Broj 051-0-Reg-08-000539 

25. jula 2008. godine 

Travnik 

(SR-936/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "TULUM" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge, Kiseljak d.o.o., koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 8. 10. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "TULUM" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge, Kiseljak d.o.o. upisani su podaci o predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "TULUM" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge, Kiseljak d.o.o. 

Skra}ena oznaka firme: "TULUM", Kiseljak d.o.o. 

Sjedi{te: Zeni~ki put bb, Kiseljak, Kiseljak 

MBS: 51-01-0184-08 (stari broj 1-4795) 

JIB: 4236336390000 

Carinski broj: 236336390000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta radi uskla|ivanju djelatnosti broj OPU-3478/08 od 24. 9. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Kraljevi} Kristijan, Troska bb, Kre{evo, li~na karta: 05DKA2944 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Kraljevi} Kristijan 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Kraljevi} Marinko, adresa: Troska bb, Kre{evo, li~na karta: 08DLB4270, zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti 

Kraljevi} Nada, adresa: Troska bb, Kre{evo, li~na karta: 04DKA1739, zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti 

Kraljevi} Kristijan, adresa: Troska bb, Kre{evo, li~na karta: 05DKA2944, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina (izvoz-uvoz) iz okvira registrirane djelatnosti unutarnjeg prometa, 

- Prevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- Zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja robe sa konsignacionih skladi{ta, 

- prodaja robe iz slobodnih carinskih zona i prodavnica. 

Broj 051-0-Reg-08-000846 

8. oktobra 2008. godine 

Travnik 

(SR-937/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "ALPROM" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, prijevoz i usluge Kiseljak, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 10. 2. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "ALPROM" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, prijevoz i usluge Kiseljak upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "ALPROM" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti za proizvodnju, prijevoz i usluge Kiseljak 

Skra}ena oznaka firme: "ALPROM" d.o.o. Kiseljak 

Sjedi{te: Kova~i bb, Kiseljak, Kiseljak 

MBS: 51-01-0063-09 (stari broj 1-1117) 

JIB: 4236059450008 

Carinski broj: 4236059450008 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva radi uskla|ivanju djelatnosti br. OPU-285/09 od 3. 2. 2009. 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Lovri} Ivica, Kova~i bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA0765 

Lovri} Vesna, Kova~i bb, Kiseljak, li~na karta: 05DBP3579 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 16.400,00 

Upla}eni kapital: 16.400,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

Lovri} Ivica 12.400,00 75,6098% 

Lovri} Vesna 4.000,00 24,3902% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Lovri} Ivica, adresa: Kova~i bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA0765, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 45.420 Ugradnja stolarije, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

- UVOZ I IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti, 

- trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 051-0-Reg-09-000009 

10. februara 2009. godine 

Travnik 

(SR-938/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "ANAMIC" prometno uslu`no dru{tvo d.o.o. Kiseljak, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 24. 10. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "ANAMIC" prometno uslu`no dru{tvo d.o.o. Kiseljak upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "ANAMIC" prometno uslu`no dru{tvo d.o.o. Kiseljak 

Skra}ena oznaka firme: "ANAMIC" d.o.o. Kiseljak 

Sjedi{te: Azapovi}i 111, Kiseljak, Kiseljak 

MBS: 51-01-0223-08 (stari broj 1-815) 

JIB: 4236175520005 

Carinski broj: 236175520005 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva radi uskla|ivanja djelatnosti broj OPU 3746/08 od 14. 10. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Cigelj Ana, Azapovi}i bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA5046 

Cigelj Mijo, Azapovi}i bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA5048 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 10.000,00 

Upla}eni kapital: 10.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

Cigelj Mijo 5.000,00 50% 

Cigelj Ana 5.000,00 50% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Cigelj Ana, adresa: Azapovi}i bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA5046, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 

- posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima, 

- posredni{tvo u trgovini gra|. drvom i gra|. materijalom, 

- posredni{tvo u trgovini namje{tajem, ku}anskim proizvodima i drugom `eljenom rudom, 

- posredni{ttvo u tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 

- posredni{tvo u trgovini hranom, pi}em i duvanom, 

- posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 

- ostala trgovina na veliko, 

- ostali prijevoz putnika u cestovnom prometu, 

- me|unarodni prijevoz roba u cestovnom prometu, 

- prekrcaj tereta 

- skladi{tenje roba, 

- ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu, 

- djelatnost putni~kih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima, na drugom mjestu nespomenute, 

Djelatnost ostalih agencija u prometu. 

Broj 051-0-Reg-08-000898 

24. oktobra 2008. godine 

Travnik 

(SR-939/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dioni~ko dru{tvo REMONTNI ZAVOD Travnik, u predmetu upisa u Registar smanjenje kapitala u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 24. 3. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Dioni~ko dru{tvo REMONTNI ZAVOD Travnik upisani su podaci o smanjenju kapitala u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: Dioni~ko dru{tvo REMONTNI ZAVOD Travnik 

Skra}ena oznaka firme: REMONTNI ZAVOD DD Travnik 

Sjedi{te: Aleja konzula 5, Travnik, Travnik 

MBS: 51-02-0017-09 (stari broj 1-464) 

JIB: 4236063210003 

Carinski broj: 236063210003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o smanjenju temeljnog kapitala "Remontnog zavoda" d.d. Travnik, br. OPU 3197/2008 od 12. 6. 2008. godine 

Rje{enje Komisije za vrijednosne papire FBiH br. 03/1-19-367/08 od 23. 7. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma: Dioni~ari DD REMONTNI ZAVOD Travnik upisani u Registar Komisije za vrijednosne papire FBiH 

Sjedi{te: Bosna i Hercegovina 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Dioni~ari DD REMONTNI ZAVOD Travnik upisani u Registar Komisije za vrijednosne papire FBiH 

Klasa: II 

Broj dionica: 108270 

Vrijednost: 82,00 

Ukupno: 8.878.140,00 

Procenat: 100,0000% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Adilovi} Hazim, adresa: Kljaci 54, Travnik, li~na karta: 03DFA3873, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 32.200 Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 64.200 Telekomunikacije, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e u okviru registrirane djelatnosti obavljati poslove vanjskotrgovinskog poslovanja u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`beni list RBiH", br. 20/95) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji i prometu naoru`anja i vojne opreme ("Slu`beni list RBiH", br. 11/92, 13/93 i 2/96), a naro~ito: 

- oblicima uvoza-izvoza robe, neprehrambenih proizvoda, 

- oblicima uvoza-izvoza robe, prehrambenih proizvoda, 

- oblicima uvoza-izvoza robe, 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja, 

- usluge o vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti, posredovanja i zastupanje u prometu robe i usluga, 

- zastupanje u prometu robe i usluga, 

- zastupanje stranih lica, 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, 

- proizvodnja, remont i promet naoru`anja i vojne opreme. 

Broj 051-0-Reg-08-000877 

24. marta 2009. godine 

Travnik 

(SR-940/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "M-Z-M-KOMERC" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Jajce, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 18. 3. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "M-Z-M-KOMERC" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Jajce upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "M-Z-M-KOMERC" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Jajce 

Skra}ena oznaka firme: "M-Z-M-KOMERC" d.o.o. Jajce 

Sjedi{te: Bu~i}i 55, Jajce, Jajce 

MBS: 51-01-0263-09 (stari broj 1-3861) 

JIB: 4236045820007 

Carinski broj: 236045820007 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjeni Odluke o uskla|ivanju djelatnosti i izmjeni Statuta (OPU-2950) broj OPU-624/09 od 25. 2. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Maki} Zuhdija, Bu~i}i 53, Jajce, li~na karta: 07DMC2356 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 10.000,00 

Upla}eni kapital: 10.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Maki} Zuhdija 

Ugovoreni kapital: 10.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Maki} Mirzad, adresa: Bu~i}i bb, Jajce, li~na karta: 04DMA3335, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 28.520 Op}i mehani~ki radovi, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjskotrgovinski promet UVOZ-IZVOZ 

Dru{tvo }e vr{iti vanjskotrgovinski promet u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 051-0-Reg-09-000145 

18. marta 2009. godine 

Travnik 

(SR-941/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Trgova~ko uslu`no dru{tvo ograni~ene odgovornosti "DZESSIH" Bugojno, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 21. 7. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Trgova~ko uslu`no dru{tvo ograni~ene odgovornosti "DZESSIH" Bugojno upisani su podaci o predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: Trgova~ko uslu`no dru{tvo ograni~ene odgovornosti "DZESSIH" Bugojno 

Skra}ena oznaka firme: "DZESSIH" d.o.o. Bugojno 

Sjedi{te: Ko`arska bb, Bugojno, Bugojno 

MBS: 1-3376 

JIB: 4236144990003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva radi uskla|ivanja djelatnosti broj OPU 1193/08 od 30. 6. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

[e~i} Semin, Ko`arska bb, Bugojno 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: [e~i} Semin 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

[e~i} Semin, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim podavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Poslovi vanjskotrgovinskog prometa i privrednih djelatnosti u inostranstvu koje preduze}e obavlja shodno odredbama ~lanova Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/95) sa slijede}im: 

A - Vanjskotrgovinski promet: 

- promet prehrambenim proizvodima iz okvira registrovanih djelatnosti UVOZ-IZVOZ Promet neprehrambenim proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti UVOZ-IZVOZ 

B - Usluge u vanjskotrgovinskom prometu: 

- zaklju~ivanje ugovora, zastupanje stranih firmi, komisioni, konsignacioni i lizing poslovi, usluge me|unarodnog transporta roba i putnika, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje agencijske usluge, utovar, posred. u oblasti prometa roba i usluga, 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH. 

Broj 051-0-Reg-08-000567 

21. jula 2008. godine 

Travnik 

(SR-942/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku po sudiji, pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Privatno trgovinsko-proizvodno-uslu`no i ugostiteljsko dru{tvo "HARI" d.o.o. Novi Travnik, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar osnivanje Poslovne jedinice br. 22 u Bugojnu, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 8. 9. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Privatno trgovinsko-proizvodno-uslu`no i ugostiteljsko dru{tvo "HARI" d.o.o. Novi Travnik upisani su podaci o predmetu upisa u Registar osnivanje Poslovne jedinice br. 22 u Bugojnu, kako slijedi: 

Firma: Privatno trgovinsko-proizvodno-uslu`no i ugostiteljsko dru{tvo "HARI" d.o.o. Novi Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "HARI" d.o.o. Novi Travnik 

Sjedi{te: Kalinska br. 9, Novi Travnik, Novi Travnik 

MBS: 1-3102 

JIB: 4236001530001 

Carinski broj: 236001530001 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Poslovne jedinice u Bugojnu broj OPU-2016/08 od 11. 8. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Agovi} Safet, Kalinska 9, Novi Travnik, li~na karta: 04DQA3687 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 1.119.122,30 

Upla}eni kapital: 1.119.122,30 

Naziv: Privatno trgovinsko-proizvodno-uslu`no i ugostiteljsko dru{tvo "HARI" d.o.o. Novi Travnik, Poslovna jedinica "P-22 BUGOJNO" Bugojno 

Poreski podbroj: 4236001530214 

Sjedi{te: Zlatnih ljiljana 18, naselje Centar, Bugojno, op{tina: Bugojno 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br. OPU-2016/08 od 11. 8. 2008. godine 

Djelatnost Podru`nice 

Djelatnosti Poslovne jedinice su djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar. 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Agovi} Safet, li~na karta: 04DQA3687, direktor Poslovne jedinice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

Broj 051-0-Reg-08-000732 

8. septembra 2008. godine 

Travnik 

(SR-943/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dioni~ko dru{tvo REMONTNI ZAVOD Travnik, u predmetu upisa u Registar smanjenje kapitala u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 31. 3. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Dioni~ko dru{tvo REMONTNI ZAVOD Travnik upisani su podaci o smanjenju kapitala u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: Dioni~ko dru{tvo REMONTNI ZAVOD Travnik 

Skra}ena oznaka firme: REMONTNI ZAVOD DD Travnik 

Sjedi{te: Aleja konzula 5, Travnik, Travnik 

MBS: 51-02-0017-09 (stari broj 1-464) 

JIB: 4236063210003 

Carinski broj: 236063210003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o smanjenju temeljnog kapitala "Remontnog zavoda" d.d. Travnik, br. OPU 3197/2008 od 12. 6. 2008. godine 

Rje{enje Komisije za vrijednosne papire FBiH br. 03/1-19-367/08 od 23. 7. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma: Dioni~ari DD REMONTNI ZAVOD Travnik upisani u Registar Komisije za vrijednosne papire FBiH 

Sjedi{te: Bosna i Hercegovina 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Dioni~ari DD REMONTNI ZAVOD Travnik upisani u Registar Komisije za vrijednosne papire FBiH 

Klasa: II 

Broj dionica: 108270 

Vrijednost: 75,00 

Ukupno: 8.120.250,00 

Procenat: 100,0000% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Adilovi} Hazim, adresa: Kljaci 54, Travnik, li~na karta: 03DFA3873, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 32.200 Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 64.200 Telekomunikacije, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e u okviru registrirane djelatnosti obavljati poslove vanjskotrgovinskog poslovanja u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`beni list RBiH", br. 20/95) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji i prometu naoru`anja i vojne opreme ("Slu`beni list RBiH", br. 11/92, 13/93 i 2/96), a naro~ito; 

- oblicima uvoza-izvoza robe, neprehrambenih proizvoda, 

- oblicima uvoza-izvoza robe, prehrambenih proizvoda, 

- oblicima uvoza-izvoza robe, 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja, 

- usluge o vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti, posredovanja i zastupanje u prometu robe i usluga, 

- zastupanje u prometu robe i usluga, 

- zastupanje stranih lica, 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, 

- proizvodnja, remont i promet naoru`anja i vojne opreme. 

Broj 051-0-Reg-08-000877 

31. marta 2009. godine 

Travnik 

(SR-944/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "DUNO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti Kiseljak, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti, i promjene adrese osniva~a i direktora u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 16. 2. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "DUNO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Kiseljak upisani su podaci o uskla|ivanju djelatnosti i promjeni adrese osniva~a i direktora, kako slijedi: 

Firma: "DUNO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Kiseljak 

Skra}ena oznaka firme: "DUNO" d.o.o. Kiseljak 

Sjedi{te: Sarajevska cesta 24, Kiseljak, Kiseljak 

MBS: 51-01-0071-09 (stari broj 1-1781) 

JIB: 4236097110008 

Carinski broj: 236097110008 

Pravni osnov upisa: 

Utvr|ivanje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva broj OPU-170/09 od 10. 1. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Pecirep Gordana, Fra Bone Ostoji}a bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA2108 

Pecirep Nenad, Fra Bone Ostoji}a bb, Kiseljak, li~na karta: 03DFA8241 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 62.071,00 

Upla}eni kapital: 62.071,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

Pecirep Nenad 31.035,00 49,9992% 

Pecirep Gordana 31.036,00 50,0008% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Pecirep Nenad, adresa: Fra Bone Ostoji}a bb, Kiseljak, li~na karta: 03DFA8241, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

31.400 Proizvodnja akumulatora, primarnih }elija i primarnih baterija, 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n., 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

- Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrirane djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/95), a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza roba, 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja, 

- usluge me|unarodnog transporta robe i putnika me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl., 

- zastupanje stranih firmi, 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa, 

- usluge ugostiteljstva i turizma. 

Broj 051-0-Reg-08-001106 

16. februara 2009. godine 

Travnik 

(SR-945/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Goran Duji}, a rje{avaju}i po prijavi Privatno zanatsko uslu`no dru{tvo "GRIJANJE-KLIM" d.o.o. Travnik, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa i pove}anje temeljnog kapitala u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 3. 12. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Privatno zanatsko uslu`no dru{tvo "GRIJANJE-KLIM" d.o.o. Travnik upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa i pove}anje temeljnog kapitala u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: Privatno zanatsko uslu`no dru{tvo "GRIJANJE-KLIM" d.o.o. Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "GRIJANJE-KLIM" d.o.o. Travnik 

Sjedi{te: Bosanska broj 14, Travnik, Travnik 

MBS: 51-01-0308-08 (stari broj 1-2599) 

JIB: 4236100270003 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta privrednog dru{tva radi promjene djelatnosti uskla|enih sa va`e}om Klasifikacijom i pove}anja kapitala, OPU 5082/08 od 30. 10. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Gegi} Ahmed, [ehida Centar I Lamela 3, Travnik, li~na karta: 04DFC5563 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 4.500,00 

Upla}eni kapital: 4.500,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Gegi} Ahmed 

Ugovoreni kapital: 4.500,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Gegi} Ahmed, adresa: [ehida Centar 1 Lamela 3, Travnik, li~na karta: 04DFC5563, osoba ovla{tena za zastupanje, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.310 Agencije za nekretnine, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet: UVOZ-IZVOZ 

Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima iz registrovane djelatnosti, 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz registrovane djelatnosti. 

Dru{tvo }e obavljati i usluge u vanjskotrgovinskom poslovanju i to: 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- kompenzacioni komisioni konsignacioni i lizing poslovi, 

- zastupanje stranih firmi, 

- me|unarodni prijevoz robe i usluga, i 

- druge usluge iz registrirane djelatnosti. 

Broj 051-0-Reg-08-000973 

3. decembra 2008. godine 

Travnik 

(SR-946/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Op{ta zemljoradni~ka zadruga "ADRIA" Travnik potpuna odgovornost, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti, promjene osniva~a, promjene osniva~kog udjela i promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 14. 5. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Op{ta zemljoradni~ka zadruga "ADRIA" Travnik potpuna odgovornost upisani su podaci o promjeni djelatnosti, promjeni osniva~a, promjeni osniva~kog udjela i promjena lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: Op{ta zemljoradni~ka zadruga "ADRIA" Travnik potpuna odgovornost 

Skra}ena oznaka firme: OZZ "ADRIA" Travnik p.o. 

Sjedi{te: Mehuri} bb, Travnik, Travnik 

MBS: 51-05-0025-09 (stari broj 3-158) 

JIB: 4236382150005 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjeni Zadru`nih pravila OPU-334/09 od 9. 3. 2009. godine 

Ispravka Odluke o izmjeni zadru`nih pravila OPU-334/09 od 17. 4. 2009. godine 

Odluka o imenovanju direktora broj 2/09 od 6. 3. 2009.godine 

Ugovor o prenosu udjela OPU 1875/08; OPU 393/09; OPU 1877/08. 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Burekovi} Ermin, \erzelezova 21 B, Zenica, li~na karta: 07CTK6035 

Burekovi} Fadila, \erzelezova bb, Zenica, li~na karta: 04CTG7524 

Burekovi} Kenan, \erzelezova bb, Zenica, li~na karta: 06CTJ8606 

Dervi{agi} Dervi{, Bistua Nova 10, Zenica, li~na karta: 04CTH1872 

Merdan Aldin, Had`ije Mazi}a put 156 B, Zenica, li~na karta: 04CTF5923 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 10.000,00 

Upla}eni kapital: 10.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

Merdan Aldin 400,00 4% 

Dervi{agi} Dervi{ 400,00 4% 

Burekovi} Fadila 8.400,00 84% 

Burekovi} Kenan 400,00 4% 

Burekovi} Ermin 400,00 4% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Burekovi} Osman, adresa: \erzeloezova, bb, Zenica, li~na karta: 04CTE6951, prokurist, preuzima sve pravne radnje i poslove u ime i za ra~un Zadruge, osim pravnih poslova i radnji kojima bi prokurist vr{io prenos i optere}enje nekretnina Zadruge 

Zuki} Emir, adresa: Braji}i 17, Travnik, li~na karta: 03DFA3358, v.d. direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gaj enj e vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.510 Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, 17.710 Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa, 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nih proizvoda, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda, 26.520 Proizvodnja kre~a, 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n., 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.620 Proizvodnja metli i ~etki, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

IZVOZ I UVOZ roba iz registrovane djelatnosti 

- trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, i 

- trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Zadruga }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: 

- ugostiteljske i turisti~ke usluge, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- druge usluge u okviru registrovane djelatnosti Zadruge. 

Broj 051-0-Reg-09-000170 

14. maja 2009. godine 

Travnik 

(SR-947/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno otpremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo, Travnik, u predmetu upisa u Registar osnivanje poslovne jedinice u Mostaru u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 3. 3. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno otpremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo, Travnik upisani su podaci o osnivanju poslovne jedinice u Mostaru u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno otpremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo, Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "AURO[PED" d.o.o. Travnik 

Sjedi{te: Donje Puti}evo bb, Travnik, Travnik 

MBS: 51-01-0027-09 (stari broj 1-1014) 

JIB: 4236015590007 

Carinski broj: 236015590007 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju podru`nice-poslovne jedinice Mostar broj OPU-2601/08 od 14. 10. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Bilan|ija Goran, Kneza Branimira 6, Mostar, li~na karta: 03BDA1655 

Lu~i} Dragan, Stjepana Radi}a 8, Novi Travnik, li~na karta: 04DQA1527 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 100.000,00 

Upla}eni kapital: 100.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

Lu~i} Dragan 70.000,00 70% 

Bilan|ija Goran 30.000,00 30% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Lu~i} Dragan, adresa: Stjepana Radi}a b8, Novi Travnik, li~na karta: 04DQA1527, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina naveliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrirane djelatnosti i Zakona o vanjskotrgovinskoj djelatnosti i to: 

- vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

- Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/95/, a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe, 

- zaklju~ivanje ugovora, o posebnim oblicima vanjskotrgovinskih poslova, 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti u skladu sa ~l 27. citiranog Zakona, a naro~ito me|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, 

- me|unarodni transport robe utovar pretovar i sl., 

- zastupanje stranih tvrtki, 

- obavljanje vanjskotrgovinskog prometa u slobodnim zonama, 

- druge usluge u okviru registrirane djelatnosti dru{tva i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno opremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo Travnik, Poslovna jedinica Tomislavgrad 

Poreski podbroj: 4236015590023 

Sjedi{te: Kralja Tvrtka bb, Carinski terminal, Tomislavgrad, op{tina: Tomislavgrad 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nica-poslovnih jedinica broj 7/2002 od 26. 6. 2002 

Djelatnost Podru`nice 

63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju i djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

[piki} Mijo, li~na karta: 03AYA0349, ovla{tena osoba za zastupanje i predstavljanje Poslovne jedinice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti Podru`nice 

Naziv: "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno opremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo, 

Travnik, Podru`nica-Poslovna jedinica Livno 

Poreski podbroj: 4236015590031 

Sjedi{te: Carinski terminal Livno, Splitska bb, Livno, op{tina: Livno 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nica-poslovnih jedinica broj 7/2002 od 26. 6. 2002. godine 

Djelatnost Podru`nice 

63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju i djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

\iki} Dragica, li~na karta: 03AXA0546, lice ovla{teno za zastupanje, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti Podru`nice 

Naziv: "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno otpremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo, Travnik, Podru`nica-Poslovna jedinica Jajce 

Poreski podbroj: 4236015590040 

Sjedi{te: Carinski terminal Jajce, Brune Bu{i}a bb, Jajce, op{tina: Jajce 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nica-poslovnih jedinica broj 7/2002 od 26. 5. 2002. godine 

Djelatnost Podru`nice 

63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju i djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Svalina Janja, osoba ovla{tena za zastupanje, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti Podru`nice 

Naziv: "AURO[PED"d.o.o. za me|unarodno otpremni{tvo, trgovinu i usluge Donje 

Puti}evo, Travnik, Podru`nica-Poslovna jedinica Ora{je 

Poreski podbroj: 4236015590058 

Sjedi{te: Carinski terminal, Ora{je, op{tina: Ora{je 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nica-poslovnih jedinica broj 7/2002 od 26. 6. 2002. godine 

Djelatnost Podru`nice 

63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju i djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Miki} Dijana, li~na karta: 06BVB4550, osoba ovla{tena za zastupanje, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti Podru`nice 

Naziv: "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno opremni{tvo, trgovinu i usluge Donje 

Puti}evo, Travnik, Podru`nica-Poslovna jedinica "AUROTOURS" Vitez 

Poreski podbroj: 4236015590074 

Sjedi{te: Poslovni centar FIS, Vitez, op{tina: Vitez 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br. 3/03 od 27. 8. 2003. 

Djelatnost Podru`nice 

63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju i djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Lu~i} Vlatka, li~na karta: 04DQA2202, ovla{tena osoba za zastupanje Podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti 

Naziv: "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno otpremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo, Travnik, Podru`nica-Poslovna jedinica Dolac na La{vi 

Poreski podbroj: 4236015590139 

Sjedi{te: Dolac na La{vi, Travnik, op{tina: Travnik 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br. 27/03 od 27. 10. 2003. 

Djelatnost Podru`nice 

63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju i djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Rajkovi} Goran, li~na karta: 04DFD3946, osoba ovla{tena za zastupanje PJ, bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti podru`nice 

Naziv: "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno otpremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo, Travnik, Podru`nica-Poslovna jedinica Kamensko 

Poreski podbroj: 4236015590147 

Sjedi{te: Korita bb, Tomislavgrad, op{tina: Tomislavgrad 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nica-poslovnih jedinica br. 7/2002 od 26. 6. 2002. 

Djelatnost Podru`nice 

63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju i djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

[piki} Mijo, li~na karta: 03AYA0349, osoba ovla{tena za zastupanje PJ, bez ograni~enja u okviru regirstrirane djelatnosti Podru`nice 

Naziv: "AURO[PED" d.o.o. za me|unarodno otpremni{tvo, trgovinu i usluge Donje Puti}evo, Travnik, PODRU@NICA-POSLOVNA JEDINICA MOSTAR 

Poreski podbroj: 4236015590155 

Sjedi{te: Rodi}i bb, Mostar, op{tina: Mostar 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice-poslovne jedinice u Mostaru broj OPU-2601/08 od 14. 10. 2008. godine 

Djelatnost Podru`nice 

63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

[piki} Mijo, li~na karta: 03AYA0349, osoba ovla{tena za zastupanje Podru`nice-Poslovne jedinice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru reg. djelatnosti 

Broj 051-0-Reg-08-000910 

3. marta 2009. godine 

Travnik 

(SR-948/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "CARBONE" d.o.o. Kiseljak, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 29. 12. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "CARBONE" d.o.o. Kiseljak upisani su podaci o promjeni djelatnosti subjekta upisa, kako slijedi: 

Firma: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "CARBONE" d.o.o. Kiseljak 

Skra}ena oznaka firme: "CARBONE d.o.o. Kiseljak 

Sjedi{te: Hrastovi bb, Kiseljak, Kiseljak 

MBS: 51-01-0349-08 (stari broj 1-4434) 

JIB: 4236231370003 

Carinski broj: 236231370003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva i dopunama Statuta pod OPU-5731/08 od 19. 12. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Selman Omer, Velike Sotnice bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA6467 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Selman Omer 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Selman Senada, adresa: Hrastovi bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA5392, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 20.101 Proizvodnja rezane grade, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 24.140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina naveliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

a) Vanjski promet prehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti 

b) Vanjski promet neprehrambenim proizvodima u okviru registriranih djelatnosti 

Zastupanje stranih lica u FBiH u okviru registriranih djelatnosti 

Prodaja roba putem konsignacionih skladi{ta u okviru registrirane djelatnosti 

Broj 051-0-Reg-08-001098 

29. decembra 2008. godine 

Travnik 

(SR-949/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "VRCI]-KOMERC" d.o.o. za trgovinu, usluge i proizvodnju Kiseljak, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 20. 8. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "VRCI]-KOMERC" d.o.o. za trgovinu, usluge i proizvodnju Kiseljak upisani su podaci o predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "VRCI]-KOMERC" d.o.o. za trgovinu, usluge i proizvodnju Kiseljak 

Skra}ena oznaka firme: "VRCI]-KOMERC" d.o.o. Kiseljak 

Sjedi{te: Brnjaci bb, Kiseljak, Kiseljak 

MBS: 1-529 

JIB: 4236095410004 

Carinski broj: 236095410004 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o usagla{avanju djelatnosti Dru{tva br. OPU-2421/08 od 1. 7. 2008., Odluka o izmjenama i dopunama Statuta br. OPU-2420/08 od 1. 7. 2008. 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

Vrci} Anto, Brnjaci 14, Kiseljak 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.500,00 

Upla}eni kapital: 2.500,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Vrci} Anto 

Ugovoreni kapital: 2.500,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Rajkova}a Sne`ana, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n., 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i drugih elektronskih komponenata, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

- Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrirane djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/95), a naro~ito: 

- izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u BiH, 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti u skladu sa ~l. 27. citiranog Zakona, a naro~ito: usluge me|unarodnog transporta roba i usluga, osim zra~nog i `eljezni~kog prometa me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl., 

- zastupanje stranih firmi i prodaja robe sa konsignacijskih skladi{ta strane robe, 

- prodaja robe stranog porijekla i robe doma}e proizvodnje iza slobodnih carinskih prodavnica, 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti poslova vanjskotrgovinskog prometa, 

- usluge ugostiteljstva i turizma. 

Broj 051-0-Reg-08-000588 

20. augusta 2008. godine 

Travnik 

(SR-950/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Goran Duji}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo za proizvodnju, monta`u i opremanje objekata "PROMO" d.o.o. Donji Vakuf, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti i smanjenje osnovnog kapitala u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 18. 2. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo za oproizvodnju, monta`u i opremanje objekata "PROMO" d.o.o. Donji Vakuf upisani su podaci o promjeni djelatnosti i smanjenju osnovnog kapitala u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: Dru{tvo za oproizvodnju, monta`u i opremanje objekata "PROMO" d.o.o. Donji Vakuf 

Skra}ena oznaka firme: "PROMO" DOO Donji Vakuf 

Sjedi{te: 770. sbbr bb, Donji Vakuf, Donji Vakuf 

MBS: 51-01-0085-09 (stari broj 1-1546) 

JIB: 4236105820001 

Carinski broj: 236105820001 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva pod brojem OPU-197/08 od 7. 11. 2008. godine.; Ispravka Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Dru{tva, broj OPU-197/08 od 2. 12. 2008. godine; Odluka o smanjenju kapitala, broj 01/6 od 06. 11. 2006. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

^olak Kemal, Sulejmana Kapi}a bb, Donji Vakuf, li~na karta: 03DFA7799 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 1.183.852,72 

Upla}eni kapital: 1.183.852,72 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: ^olak Kemal 

Ugovoreni kapital: 1.183.852,72 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

^olak Kemal, adresa: Sulejmana Kapi}a bb, Donji Vakuf, li~na karta: 03DFA7799, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

20.101 Proizvodnja rezane grade, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.560 Trgovina naveliko ostalim poluproizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

Dru{tvo }e obavljati i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u smislu ~l. 27. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/95, a naro~ito: 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- zastupanje stranih firmi, 

- me|unarodni transport robe i putnika, 

- komisioni, konsignacioni i kompenzacioni poslovi, 

- skladi{tenje i pretovar robe. 

Broj 051-0-Reg-08-000984 

18. februara 2009. godine 

Travnik 

(SR-951/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Rudnik mrkog uglja "ABID LOLI]" d.o.o. Travnik - Bila, u predmetu upisa u Registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 20. 5. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Rudnik mrkog uglja "ABID LOLI]" d.o.o. Travnik - Bila upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: Rudnik mrkog uglja "ABID LOLI]" d.o.o. Travnik - Bila 

Skra}ena oznaka firme: RMU "ABID LOLI]" d.o.o. Travnik - Bila 

Sjedi{te: Bila, Dolac, Travnik, Travnik 

MBS: 51-01-0336-08 (stari broj 1-2528) 

JIB: 4236078160002 

Carinski broj: 236078160002 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izboru i imenovanju vr{ioca du`nosti direktora broj 7838/08 od 27. 11. 2008. godine 

Saglasnost ministarstva na Odluku Nadzonog odbora o izboru i imenovanju vr{ioca du`nosti direktora Dru{tva, broj 08-34-798/09 od 2. 4. 2009. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma: DR@AVA BOSNA I HERCEGOVINA, Federacija Bosne i Hercegovine 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 1.097.457,00 

Upla}eni kapital: 1.097.457,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: DR@AVA BOSNA I HERCEGOVINA, Federacija Bosne i Hercegovine 

Ugovoreni kapital: 1.097.457,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Nurkovi} Vehbija, adresa: Prve zeni~ke brigade 15A, Zenica, li~na karta: 04CTG1899, v.d. direktor Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

05.020 Uzgoj ribe, 10.202 Va|enje i briketiranje mrkog uglja, 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.130 Proizvodnja slavina i ventila, 29.520 Proizvodnja ma{ina za rudnike, kamenolome i gra|evinarstvo, 31.100 Proizvodnja elektri~nih motora, generatora i transformatora, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije, 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n., 40.111 Proizvodnja hidroelektri~ne energije, 40.114 Proizvodnja elektri~ne energije iz drugih izvora, 40.120 Prijenos elektri~ne energije, 40.130 Distribucija i prodaja elektri~ne energije, 40.300 Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.510 Kantine, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

IZVOZ I UVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, i 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: 

- Izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje tih radova stranim licima u R/F Bosne i Hercegovine 

- usluge me|unarodnog transporta roba i putnika, 

- druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom, skladi{tenja, agencijske usluge u transportu i sl., 

- usluge istra`ivanja, pru`anja i kori{tenja informacija i znanja u privredi, nauci, 

- druge usluge u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

Broj 051-0-Reg-08-001100 

20. maja 2009. godine 

Travnik 

(SR-952/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "DAVID" d.o.o. Novi Travnik, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 27. 10. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "DAVID" d.o.o. Novi Travnik upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "DAVID" d.o.o. Novi Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "DAVID" d.o.o. Novi Travnik 

Sjedi{te: Rastovci 10, Novi Travnik, Novi Travnik 

MBS: 51-01-0227-08 (stari broj 1-587) 

JIB: 4236344570009 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o usagla{avanju djelatnosti Dru{tva broj OPU-2615/08 od 16. 10. 2008. godine. Izmjena Statuta Dru{tva broj OPU-2616/08 od 16. 10. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Davidovi} @aklina, Rastovci bb, Novi Travnik, li~na karta: 04DQA1483 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Davidovi} @aklina 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Davidovi} Stipo, adresa: Rankovi}i 10, Novi Travnik, li~na karta: 03DQA0561, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registroranih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.132 Gajenje vo}a, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n., 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45:320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina u okviru upisane djelatnosti i usluge iz strukture upisa djelatnosti 

Broj 051-0-Reg-08-000914 

27. oktobra 2008. godine 

Travnik 

(SR-953/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "PLINOMATIC" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge Kiseljak, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti i vanjskotrgovinskog poslovanja u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 26. 9. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "PLINOMATIC" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge Kiseljak upisani su podaci o predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti i vanjskotrgovinskog poslovanja u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "PLINOMATIC" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge Kiseljak 

Skra}ena oznaka firme: "PLINOMATIC" d.o.o. Kiseljak 

Sjedi{te: Brestovsko bb, Kiseljak, Kiseljak 

MBS: 51-01-0154-08 (stari broj 1-4843) 

JIB: 4236346270002 

Carinski broj: 236346270002 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva radi uskla|ivanja djelatnosti OPU-316/08 od 1. 9. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Bilan Vlatko, Gromiljak bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA0132 

Marijanovi} Stipo, Jehovac bb, Kiseljak, li~na karta: 06DPB5547 

Vujica Mato ,Kazagi}i bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA5779 

Vujica Zvonko, ^izma bb, Kiseljak, li~na karta: 03DFA5854 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 310.000,00 

Upla}eni kapital: 310.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

Vujica Zvonko 77.500,00 25% 

Vujica Mato 77.500,00 25% 

Bilan Vlatko 77.500,00 25% 

Marijanovi} Stipo 77.500,00 25% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Vujica Mato, adresa: Kazagi}i bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA5779, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrov. direktor djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

23.201 Proizvodnja derivata nafte, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 29.130 Proizvodnja slavina i ventila, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za doma}instvo, 40.210 Proizvodnja gasa, 40.220 Distribucija i prodaja gasovitih goriva distributivnom mre`om, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama,52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

UVOZ-IZVOZ proizvoda u okviru registrirane djelatnosti 

Dru{tvo }e obavljati poslove i usluge usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrirane djelatnosti, a sukladno Zakonu o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/95) a naro~ito: 

- UVOZ-IZVOZ roba i usluga u okviru registrirane djelatnosti, 

- izvozom robe i usluge koje se napla}uju uvozom roba i usluga u istoj vrijednosti (kompenzacijski poslovi), 

- usluge me|unaarodnog transporta roba i putnika u cestovnom prometu, 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja, 

- usluge vanjskotrgovinskog prometa iz registrirane djelatnosti, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga. 

Broj 051-0-Reg-08-000800 

26. septembra 2008. godine 

Travnik 

(SR-954/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Trgovinsko uslu`no dru{tvo "BUMEJ" d.o.o. Bugojno, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnostni u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 1. 9. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Trgovinsko uslu`no dru{tvo "BUMEJ" d.o.o. Bugojno upisani su podaci o predmetu upisa u Registar promjene djelatnostni u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: Trgovinsko uslu`no dru{tvo "BUMEJ" d.o.o. Bugojno 

Skra}ena oznaka firme: "BUMEJ" d.o.o. Bugojno 

Sjedi{te: Sultan Ahmedova bb, Bugojno, Bugojno, Bugojno 

MBS: 1-3329 

JIB: 4236181840003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva radi uskla|ivanja djelatnosti br. OPU 1683/08 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

Ljubun~i} Muhamed, Hendek IV 19, Bugojno 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Ljubun~i} Muhamed 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Ljubun~i} Muhamed, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 74.820 Usluge pakovanja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrovanih djelatnosti i to: 

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ, 

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ. 

Dru{tvo }e obavljati i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u smislu ~l. 27. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/95), a naro~ito: 

- zastupanje posredovanje u prometu roba i usluga, 

- zastupanje stranih firmi, 

- me|unarodni transport roba i putnika, 

- komisioni, konsignasioni kompenzacioni poslovi, 

- skladi{tenje i pretovar robe. 

Broj 051-0-Reg-08-000759 

1. septembra 2008. godine 

Travnik 

(SR-955/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "THERMO FLUX" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Jajce, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjena djelatnosti u subjektu upisa, promjene sjedi{ta Dru{tva, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 4. 8. 2008 godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "THERMO FLUX" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Jajce upisani su podaci upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, promjene sjedi{ta Dru{tva, kako slijedi: 

Firma: "THERMO FLUX" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Jajce 

Skra}ena oznaka firme: "THERMO FLUX" d.o.o. Jajce 

Sjedi{te: Skela bb, Jajce, Jajce 

MBS: 1-5096 

JIB: 4236401980006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, broj OPU 1394/08 od 12. 7. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Ladan Tomislav, Prudi 53, Jajce, li~na karta: 04DMA0958 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Ladan Tomislav 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Ladan Tomislav, adresa: Prudi 53, Jajce, li~na karta: 04DMA0958, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.130 Proizvodnja slavina i ventila, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- trgovina na veliko `eljeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod grijanje, 

- ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 

- trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evinskim materijalom. 

Broj 051-0-Reg-08-000443 

4. augusta 2008. godine 

Travnik 

(SR-956/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Guran Duji}, a rje{avaju}i po prijavi Trgovinsko, prometno i uslu`no dru{tvo "ZOVKO AUTO" d.o.o. Busova~a, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar brisanja Podru`nica Tomislavgrad i Sarajevo u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 8. 1. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Trgovinsko, prometno i uslu`no dru{tvo "ZOVKO AUTO" d.o.o. Busova~a upisani su podaci o brisanju Podru`nica Tomislavgrad i Sarajevo u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: Trgovinsko, prometno i uslu`no dru{tvo "ZOVKO AUTO" d.o.o. Busova~a 

Skra}ena oznaka firme: "ZOVKO AUTO" d.o.o. Busova~a 

Sjedi{te: Kaonik bb, Kaonik, Busova~a 

MBS: 51-01-0010-09 (stari broj 1-4328) 

JIB: 4236030120009 

Carinski broj: 236030120009 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o prestansku rada Podru`nice Tomislavgrad broj OPU 5794/08 od 15. 12. 2008. godine; Odluka o prestansku rada Podru`nice Sarajevo broj OPU 5795/08 od 15. 12. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Zovko Marinko, Tatarbud`ak bb, @ep~e, li~na karta: 04CYA1011 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Zovko Marinko 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPIS 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Popovi} Zvonko, adresa: ul. Prve zeni~ke brigade br.l A, Zenica , li~na bez ograni~enja ovla{tenja karta: 04CTE2807, direktor 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.220 Taksi prijevoz, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 65.210 Finansijski zakup (lizing), 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.400 Reklama i propaganda, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e vr{iti i vanjskotrgovinski promet, kao i usluge vanjskotrgoviskom prometu u skladu sa Zakonom i to: IZVOZ-UVOZ robe iz registrovane djelatnosti. Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: 

izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stanom licu u Federaciji; usluge me|unarodnog transporta i putnika; druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportim (me|unarodnom {pedicijom, skladi{tenjem i sl.); ugostiteljske i turisti~ke usluge; posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; finansijski in`enjering; druge usluge u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: Trgovinsko, prometno i uslu`no dru{tvo "ZOVKO AUTO" d.o.o. Busova~a - PODRU@NICA MAGLAJ 

Poreski podbroj: 4236030120050 

Sjedi{te: Tre}a ulica bb, Maglaj, op{tina: Maglaj 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Maglaj od 25. 6. 2007. godine 

Djelatnost Podru`nice 

50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.140, 51.150, 51.180, 51.190, 51.510, 51.520, 51.540, 51.560, 51.610, 51.620, 51.640, 51.650, 51.660, 51.700, 52.110, 52.120, 52.460, 52.486, 52.470, 55.110, 55.120, 55.230, 55.300, 55.400, 60.220, 60.240, 63.110, 63.120, 63.210, 70.110, 70.120, 70.200, 70.320, 71.100, 71.210, 71.340, 74.120, 74.140, 74.200, 74.300, 74.400, 74.840, 92.720, 93.050. 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Ba{i} Baid, li~na karta: 04CTF3989, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registririane djelatnosti 

Naziv: Trgovinsko, prometno i uslu`no dru{tvo "ZOVKO AUTO" d.o.o. Busova~a-PODRU@NICA ZENICA 

Poreski podbroj: 4236030120068 

Sjedi{te: Bulevar kralja Tvrtka I br. 13, Zenica, op{tina: Zenica 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Zenica br. OPU 1153/07 od 18. 8. 2007. 

Djelatnost Podru`nice 

50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.140, 51.150, 51.180, 51.190, 51.510, 51.520, 51.540, 51.560, 51.610, 51.620, 51.640, 51.650, 51.660, 51.700, 52.110, 52.120, 52.460, 52.486, 52.470, 55.110, 55.120, 55.230, 55.300, 55.400, 60.220, 60.240, 63.110, 63.120, 63.210, 63.400, 65.210, 65.230, 67.200, 70.110, 70.120, 70.200, 70.310, 70.320, 71.100, 71.210, 71.340, 74.120, 74.140, 74.200, 74.300, 74.400, 74.840, 92.720, 93.050. 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Eminovi} Dino, li~na karta: 03CTC2059, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

Naziv: Trgovinsko, prometno i uslu`no dru{tvo "ZOVKO AUTO" d.o.o. Busova~a, AUTO KU]A @ep~e 

Poreski podbroj: 4236030120025 

Sjedi{te: Golije{nica bb, @ep~e, op{tina: @ep~e 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju br. 01/02 od 28. 6. 2002. 

Djelatnost Podru`nice 

"ZOVKO AUTO" d.o.o. Busova~a - AUTO KU]A @ep~e obavljat }e djelatnost u okviru registrirane djelatnosti Dru{tva. 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Ubiparipovi} Ranko, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

Broj 051-0-Reg-08-000990 

8. januara 2009. godine 

Travnik 

(SR-957/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Trgova~ko dru{tvo na veliko i malo "IMB-KOMERC" d.o.o. Bugojno, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar pove}anja kapitala u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 28. 1. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Trgova~ko dru{tvo na veliko i malo "IMB-KOMERC" d.o.o. Bugojno upisani su podaci o pove}anju kapitala u sbjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: Trgova~ko dru{tvo na veliko i malo "IMB-KOMERC" d.o.o. Bugojno 

Skra}ena oznaka firme: "IMB-KOMERC" d.o.o. Bugojno 

Sjedi{te: Kova~u{a III, Bugojno, Bugojno 

MBS: 51-01-0034-09 (stari broj 1-3322) 

JIB: 4236190670005 

Carinski broj: 236190670005 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o pove}anju kapitala Dru{tva br. OPU-627/08 od 24. 12. 2008.,Odluka o izmjenama i dopunama Statuta radi pove}anja kapitala br. OPU-628/08 od 24. 12. 2008., Odluka o pove}anju osnovnog kapitaka br. 34-2/08 od 7. 11. 2008., Nalaz i mi{ljenje vje{taka Helez Alije iz Bugojna o pove}anju osnovnog kapitaka Dru{tva od 31. 12. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Be}irovi} Irhad, Donji}i II/71, Bugojno, li~na karta: 03DOA1553 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 176.662,17 

Upla}eni kapital: 176.662,17 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Be}irovi} Irhad 

Ugovoreni kapital: 176.662,17 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Be}irovi} Irhad, adresa: Donji}i II/71, Bugojno, li~na karta: 03DOA1553, direktor, bez ogranie~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.132 Gajenje vo}a, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 05.020 Uzgoj ribe,10.300 Va|enje i briketiranje treseta, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n., 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.170 Posredovanj e u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinsko poslovanje u okviru registrovane djelatnosti na na~in i pod uslovima utvr|enim Odlukom o uskla|ivanju statusa Dru{tva sa Zakonom o privrednim dru{tvima i Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 20/95), kako slijedi: 

Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti UVOZ-IZVOZ 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti UVOZ-IZVOZ 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja, a naro~ito: 

posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, zastupanje stranih firmi, usluge me|unarodne i unutarnje {pedicije, me|unarodni prevoz robe i putnika, usluge ugostiteljstva i turizma, carinjenje robe, te druge poslove u okviru registrovane djelatnosti poslova vanjskotrgovinskog prometa Dru{tva. 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: Trgova~ko drus{tvo na veliko i malo "IMB-KOMERC" d.o.o. Bugojno, Podru`nica br. 1 Donji Vakuf 

Poreski podbroj: 4236190670021 

Sjedi{te: Zlatnih ljiljana 1, Donji Vakuf, op{tina: Donji Vakuf 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br. 01/04 od 23. 2. 2004. godine 

Djelatnost Podru`nice 

51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.nepomenuto, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uji}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama. 

Lice ovla{teno za zastupanje Podru`nice 

Omeragi} Jakub, li~na karta: 04DHA1701, rukovodilac, zastupa i predstavlja Podru`nicu u okviru registrirane djelatnosti bez ograni~enja 

Broj 051-0-Reg-08-001110 

28. januara 2009. godine 

Travnik 

(SR-958/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi TVORNICA MOTORNIH PILA d.o.o. Bugojno, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 10. 9. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa TVORNICA MOTORNIH PILA d.o.o. Bugojno upisani su podaci o predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: TVORNICA MOTORNIH PILA d.o.o. Bugojno 

Skra}ena oznaka firme: TMP d.o.o. Bugojno 

Sjedi{te: Armije BiH 171, Bugojno, Bugojno 

MBS: 1-2182 

JIB: 4236204130009 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dru{tva, radi uskla|ivanja djelatnosti broj OPU 1323/08 od 10. 7. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Huski} Senad, Ciglana II 23, Bugojno, li~na karta: 03DOA1090 

Pleci} Emir, Vrbas II 8D, Bugojno, li~na karta: 03DOA1109 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 3.038.200,00 

Upla}eni kapital: 3.038.200,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

Pleci} Emir 1.519.100,00 50,0000% 

Huski} Senad 1.519.100,00 50,0000% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Kico Adil, adresa: Gra~anica bb, Bugojno, li~na karta: 007DOC6486, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovnih djelatnosti Dru{tva 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

28.620 Proizvodnja alata, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 29.410 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu metala, 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

U skladu sa Zakonom o vanjskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/95) poduze}e }e poslovati i obavljati poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovanih djelatnosti i to: 

Spoljna trgovina na veliko prehrambenim proizvodima IZVOZ-UVOZ, 

Spoljna trgovina na veliko neprehrambenim proizvodma IZVOZ-UVOZ. 

Usluge: 

Obavljanje spoljnotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, Zastupanje inostranih firmi i reeksport, Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, Obavljanje spoljnotrgovinskih poslova u slobodnim zonama. 

Broj 051-0-Reg-08-000702 

10. septembra 2008. godine 

Travnik 

(SR-959/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo ograni~ene odgovornosti - Javno poduze}e "VETERINARSKA STANICA" Vitez, u predmetu upisa u Registar sa Zakonom nakon izvr{ene privatizacije u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 17. 4. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo ograni~ene odgovornosti -J avno poduze}e "VETERINARSKA STANICA" Vitez upisani su podaci o uskla|ivanju sa Zakonom nakon izvr{ene privatizacije u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: Dru{tvo ograni~ene odgovornosti-Javno poduze}e "VETERINARSKA STANICA" Vitez 

Skra}ena oznaka firme: JP "VETERINARSKA STANICA" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Stjepana Radi}a bb, Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0419-09 (stari broj 1-4431) 

JIB: 4236237810005 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju pravnog statusa JP Veterinarska stanica Vitez sa Zakonom o javnim poduze}ima broj OPU-2477/08 od 25. 9. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma: OP]INA VITEZ, OP]INSKO VIJE]E VITEZ 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: OP]INA VITEZ, OP]INSKO VIJE]E VITEZ 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

@uljevi} Zdravko, adresa: Stjepana Radi}a bb, Vitez, li~na karta: 04DNB2706, v.d. direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 74.700 ^i{}enje objekata, 85.122 Zdravstveno-preventivna praksa, 85.200 Veterinarske djelatnosti. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelantosti, Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelantosti, Usluge u spoljnotrgovinskom prometu: posredni{tvo u oblasti prometa robe i usluga, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te druge uluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova spoljnotrgovinskog prometa. 

Broj 051-0-Reg-08-000900 

17. aprila 2009. godine 

Travnik 

(SR-960/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Privredno dru{tvo za proizvodnju i prodaju poljoprivrednih proizvoda "AGRO DUR" d.o.o. Fojnica, koju zastupa direktor Dru{tva, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 28. 10. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Privredno dru{tvo za proizvodnju i prodaju poljoprivrednih proizvoda "AGRO DUR" d.o.o. Fojnica upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: Privredno dru{tvo za proizvodnju i prodaju poljoprivrednih proizvoda "AGRO DUR" d.o.o. Fojnica 

Skra}ena oznaka firme: "AGRO DUR" d.o.o. Fojnica 

Sjedi{te: Bosanska bb, Fojnica, Fojnica 

MBS: 51-01-0233-08 (stari broj 1-4292) 

JIB: 4236029890003 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju djelatnosti i izmjeni Statuta, broj OPU 3009/2008 od 27. 6. 2008. godine 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.240 Uzgoj peradi, 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.312 Biljne apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova od trava, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e vr{iti vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to u skladu sa Zakonom: 

- izvoz i uvoz roba i registrirane djelatnosti, 

- trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti, a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe, 

- zaklju~ivanje ugovora o poebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja, 

- zastupanje stranih firmi, 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

Broj 051-0-Reg-08-000696 

28. oktobra 2008. godine 

Travnik 

(SR-961/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "PUTNIK-AUTOSAOBRA]AJ" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Novi Travnik, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, prenosu udjela u subjektu upisa i promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 7. 8.2009. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "PUTNIK-AUTOSAOBRA]AJ" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Novi Travnik upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, prenosu udjela u subjektu upisa i promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi: Firma: "PUTNIK-AUTOSAOBRA]AJ" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Novi Travnik Skra}ena oznaka firme: "PUTNIK-AUTOSAOBRA]AJ" d.o.o. Novi Travnik 

Sjedi{te: Stojkovi}i bb, Novi Travnik, Novi Travnik 

MBS: 51-01-0276-08 (stari broj 1-4692) 

JIB: 4236328880006 

Carinski broj: nema 

Pravni osnov upisa: 

Ugovor o prenosu udjela br. OPU-313/09 od 5. 2. 2009. godine 

Ugovor o prenosu udjela br. OPU-5759/08-1 od 22. 12. 2008. 

Ugovor o prenosu udjela br. OPU-5758/08 od 22. 12. 2008. 

Ugovor o prenosu udjela br. OPU-Ov-11/09 od 17. 3. 2009. 

Ugovor o prenosu udjela br. OPU-2202/08 od 16. 5. 2008. 

Odluka o imenovanju direktora 26. 12. 2007. 

Odluka o izmjeni Odluke o uskla|ivanju djelatnosti, prenos udjela i izmjenama Statuta br. OPU-IP-811/09 od 6. 8. 2009. 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa, li~na karta: 

Alibabi} Fikra, Pokoj 140, Biha}, li~na karta: 04CLC6101 

Bla`evi} Sofija, Bu~i}i bb, Novi Travnik li~na karta: 07DQB8524 

Burzi} Fikreta, Trg zlatnih ljiljana 10 B, Biha}, li~na karta: 04CLC3257 

Dujmovi} @arko, G. Puti}evo 44/C, Travnik, li~na karta: 04DFB7816 

Ere{ Petar, Studenci bb, Ljubu{ki, li~na karta: 04DRA6522 

Havi} Husein, Pokoj 21, Biha}, li~na karta: 04CLC1729 

Levarda Nela, I. Me{trovi}a 44, Novi Travnik 

Lozan~i} Damir, Miroslava Krle`e 31, Novi Travnik, li~na karta: 04DQA9915 

Martinovi} Mirko, I. Andri}a 25/11, Novi Travnik, li~na karta: 04DQA9915 

Sikiri} Slavko Paklarevo 13, Travnik, li~na karta: 04DFC0855 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 398.997,28 

Upla}eni kapital: 398.997,28 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

Dujmovi} @arko 1.433,60 0,3593% 

Martinovi} Mirko 932,82 0,2338 % 

Levarda Nela 598,97 0,1501% 

Ere{ Petar 466,41 0,1169% 

Lozan~i} Damir 309,30 0,0775% 

Bla`evi} Sofija 162,02 0,0406% 

Burzi} Fikreta 157,11 0,0394% 

Sikiri} Slavko 394.750,48 98,9356% 

ZAJEDNI^KI UDJEL 186.57 0,05% 

Havi} Husein 

Alibabi} Fikra 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Petra{ Ivanka, adresa: Ru|era Bo{kovi}a 17, Novi Travnik, li~na karta: 05DOB2678, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 71.100 Iznajmljivanje automobila. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati i poslove vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrovane djelatnosti i to: 

- prijevoz robe i putnika u me|unarodnom cestovnom prometu, 

- prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama, 

- usluge me|unarodnog otpremni{tva, 

- me|unarodni prometno-agencijski poslovi, 

- zastupanje stranih tvrtki, 

- promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima (uvoz-izvoz), 

- vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, 

- posredni{tvo u oblasti prometa roba i usluga. 

Broj 051-0-Reg-09-000213 

7. augusta 2009. godine 

Travnik 

(SR-962/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avajuc} po prijavi Dru{tvo za promet putnika i robe "JOLDI] TRANS" d.o.o. Jajce koju zastupa direktor dru{tva, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa , a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), 15. augusta 2008. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo za promet putnika i robe "JOLDI] TRANS" d.o.o. Jajce upisani su podaci o predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: Dru{tvo za promet putnika i robe "JOLDI] TRANS" d.o.o. Jajce 

Skra}ena oznaka firme: "JOLDI] TRANS" d.o.o. Jajce 

Sjedi{te: Lendi}i bb., Jajce, Jajce 

MBS: 1-4670 

JIB: 4236312450001 

Carinski broj: 236312450001 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju djelatnosti i izmjeni statuta dru{tva br. OPU-3076/08 od 04.07.2008. 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Adresa 

Joldi} Ramiz Lendi}i bb., Jajce 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Joldi} Ramiz 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICE OVLA[TENO U ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu Joldi} Ne|ad, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

[ifra Naziv 

28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija; 28.520 Osnovni ma{inski radovi; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 

50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 60.101 Prijevoz putnika i robe; 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju; 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati poslove vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti i to: 

- Vanjska trgovina prehrambenim proiizvodima uvoz - izvoz 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz - izvoz 

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju, a naro~ito: 

zaklju~ivanje ugovora, zastupanje stranih firmi, komisionim, kompenzacioni i lizing poslovi, 

posredni{tvo u oblasti roba i usluga, usluge u me|unarodnom transporetu roba i putnika, obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti 

Broj 051-0-Reg-08-000673 

15. augusta 2008. godine 

Travnik 

(SR-496/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "PIK-ASS" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Novi Travnik koju zastupa direktor dru{tva, u predmetu upisa u registar osnivanja dru{tva ograni~ene odgovornosti, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), 5. septembra 2008. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "PIK-ASS" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Novi Travnik upisani su podaci o predmetu upisa u registar osnivanja dru{tva ograni~ene odgovornosti, kako slijedi: 

Firma: "PIK-ASS" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Novi Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "PIK-ASS" d.o.o. Novi Travnik 

Sjedi{te: Stjepana Radi}a 2/2, Novi Travnik, Novi Travnik 

MBS: 51-01-0116-08 

JIB: 4236457770004 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, broj OPU 4091/2008 od 28.08.2008.godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Marijanovi} Nikola 

Adresa:Rankovi}i b.b., Novi Travnik 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Marijanovi} Nikola 

Ugovoreni kapital: 2,000.00 

Procenat: 100.00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu 

Marijanovi} Nikola, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

92.710 Djelatnost kockarnica i kladionica 

Broj 051-0-Reg-08-000772 

5. septembra 2008. godine 

Travnik 

(SR-497/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Uslu`no trgovinsko dru{tvo "[PICO-PROM" d.o.o. Bugojno koju zastupa direktor dru{tva, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), 3. septembra 2008.godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Uslu`no trgovinsko dru{tvo "[PICO-PROM" d.o.o.Bugojno upisani su podaci o predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: Uslu`no trgovinsko dru{tvo "[PICO-PROM"d.o.o. Bugojno 

Skra}ena oznaka firme: "[PICO-PROM" d.o.o. Bugojno 

Sjedi{te: Udurlije bb, Bugojno, Bugojno 

MBS: 1-1298 

JIB: 4236051550003 

Carinski broj: 236051550003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama statuta Dru{tva radi uskla|ivanja djelatnosti br. OPU: 1237/08 od 03.07.2008. 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Pocrnja Tihomir 

Adresa: Udurlije bb, Bugojno 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 63.000,00 

Upla}eni kapital: 63.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Pocrnja Tihomir 

Ugovoreni kapital: 63.000,00 Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Pocrnja Tihomir, direktor bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n.; 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka; 01.213 Uzgoj goveda za priplod; 01.221 Uzgoj ovaca i koza; 01.213 Uzgoj goveda za priplod; 01.230 Uzgoj svinja; 01.240 Uzgoj peradi; 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska; 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna); 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa; 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n.; 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira; 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa; 15.860 Prerada ~aja i kafe; 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a; 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta;m 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.102 Hoteli i moteli bez restorana; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju; 60.220 Taksi prijevoz; 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju;60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 64.200 Telekomunikacije; 70.310 Agencije za nekretnine71.100 Iznajmljivanje automobila; 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer); 72.210 Izrada softwarea 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea; 72.300 Obrada podataka; 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina; 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti; 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta; 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje; 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti; 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati poslove vanjskotrgovinskog prometa u okviru reg. djelatnosti i to: 

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ Dru{tvo }e obavljati usluge u vanjskotrgovinskom prometu u smislu ~lana 27. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/95) a naro~ito: 

- posredovanje u prometu roba i usluga 

- zastupanje stranih firmi 

- me|unarodni transport roba i putnika 

- komisioni i konsignacioni poslovi 

Broj 051-0-Reg-08-000737 

3. septembra 2008. godine 

Travnik 

(SR-497/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "ANTI]" EXPORT-IMPORT d.o.o. Kiseljak koju zastupa direktor dru{tva, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), 4. septembra 2008.godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "ANTI]" EXPORT-IMPORT d.o.o. Kiseljak upisani su podaci o predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "ANTI]" EXPORT-IMPORT d.o.o. Kiseljak 

Skra}ena oznaka firme: "ANTI]" d.o.o. Kiseljak 

Sjedi{te: Dra`evi}i b.b., Kiseljak, Kiseljak 

MBS: 1-433 

JIB:4236092740003 

Carinski broj: 236092740003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjeni i dopuni statuta dru{tva radi uskla|ivanja djelatnosti br. OPU-2725/08 od 30.06.2008., Odluka o izmjenama i dopunama odluke o uskla|ivanju br. OPU-2724/08 od 30.06.2008. 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime 

Anti} Franjo 

Adresa: Dra`evi}i bb, Kiseljak 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Anti} Franjo Ugovoreni kapital: 2.000,00 Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Anti} Franjo, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

- prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavnica 

- prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga-zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta 

Broj 051-0-Reg-08-000716 

4. septembra 2008. godine 

Travnik 

(SR-497/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "K-ISKOP" d.o.o. za promet, proizvodnju i usluge Kiseljak koju zastupa direktor dru{tva, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), 5. septembra 2008. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "K-ISKOP" d.o.o. za promet, proizvodnju i usluge Kiseljak upisani su podaci o predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "K-ISKOP" d.o.o. za promet, proizvodnju i usluge Kiseljak 

Skra}ena oznaka firme: "K-ISKOP" d.o.o. Kiseljak 

Sjedi{te: Kraljice mira bb., Kiseljak, Kiseljak 

MBS: 1-5075 

JIB: 4236396370008 

Carinski broj: 236396370008 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama statuta radi uskla|ivanja djelatnosti br. OPU-1163/08 od 15.07.2008. 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Pecirep Dragan Adresa: Kraljice mira bb, Kiseljak 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Pecirep Dragan 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Pecirep Dragan, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.; 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo; 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda; 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda; 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e; 19.301 Serijska proizvodnja obu}e; 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama; 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 28.520 Osnovni ma{inski radovi; 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; 4.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.410 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farabarski radovi; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.5450 Ostali zavr{ni radovi; 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornim vozilima; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302. Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo dn.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.102 Hoteli i moteli bez restorana; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata; 74.401Prire|ivanje sajmova; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande; 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima i svim ostalim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelatnosti, 

- izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u BiH, 

- usluge me|unarodnog transporta robe (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, lu~ke i aerdronske usluge agencijske usluge u transportu i sl.) 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga 

- prodaja roba sa konsignacijskih skladi{ta strane robe, 

- prodaja robe stranog porijkla i robe doma}e proizvodnje iz slobodnih carinskih prodavnica uvoz i izvoz robe i usluga u slobodnim zonama 

Broj  051-0-Reg-08-000672 

5. septembra 2008. godine 

Travnik 

(SR-500/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Proizvodnja konsalting i trgovina "AGROMAX" d.o.o. Bugojno koju zastupa direktor dru{tva, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa i promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa , a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), 5. septembra 2008. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Proizvodnja konsalting i trgovina "AGROMAX" d.o.o. Bugojno upisani su podaci o predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa i promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa , kako slijedi: 

Firma: Proizvodnja konsalting i trgovina "AGROMAX" d.o.o. Bugojno 

Skra}ena oznaka firme: "AGROMAX" DOO BUGOJNO 

Sjedi{te: Kulina Bana br. 1, Bugojno, Bugojno 

MBS: 1-2135 

J1B: 4236096810006 

Carinski broj: 236096810006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama statuta Dru{tva radi uskla|ivanja djelatnosti br. OPU: 1219/08 od 

3.07.2008.godine i Odluka o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje OPU: 1635/08 od 12.08.2008.godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Ma{i} Mustafa 

Adresa: Vrbas naselje D6, Bugojno 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 48.680,00 

Upla}eni kapital: 48.680,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Ma{i} Mustafa 

Ugovoreni kapital: 48.680,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Ma{i} Ramiza, direktor bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n.; 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja; 01.122 Gajenje vo}nih sadnica; 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu; 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina; 01.413 Ostale poljoprivredne usluge; 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima; 05.020 Uzgoj ribe; 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa; 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe; 15.310 Prerada i konzerviranje krompira; 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a; 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n.; 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira; 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa; 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda; 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba; 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje; 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a; 15.830 Proizvodnja {e}era; 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda; 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na; 15.860 Prerada ~aja i kafe; 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani; 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.; 15.930 Proizvodnja vina (gro`|e); 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a; 15.960 Proizvodnja piva; 15.970 Proizvodnja slada; 15.981 Proizvodnja mineralne vode; 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 55.300 Restorani; 55.510 Kantine; 55.520 Ketering; 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; 60.220 Taksi prijevoz; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi, savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.140 Poslovni i menad`ment konsaltning; 74.700 ^i{}enje objekata; 93.050. Ostale uslu`ne djelatnosti. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti. 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti. 

Usluge iz registrovane djelatnosti. 

Broj  051-0-Reg-08-000772 

5. septembra 2008. godine 

Travnik 

(SR-501/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "KIM TEC" Vitez Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez koju zastupa direktor dru{tva, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), 5. septembra 2008. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "KIM TEC" Vitez Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez upisani su podaci o predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "KIM TEC" Vitez Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez 

Skra}ena oznaka firme: "KIM TEC" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Poslovni centar 96-2, Vitez, Vitez 

MBS: 1-1897 

JIB:4236098430006 

Carinski broj: 236098430006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta radi uskla|ivanja djelatnosti, broj OPU 3288/2008 od 18.07.2008.godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma 

"M SAN GRUPA" dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju ra~unala,trgovinu i uvoz i izvoz Zagreb, kojeg zastupa direktor Stipo Mati} iz Zagreba, Slunjska 32, JMBG 

Sjedi{te: Zagreb, Buzinski prilaz 10 

Reg. br./MBS: 080157581 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 16.974.472,02 

Upla}eni kapital: 16.974.476,02 

Sjedi{te Reg. br./MBS 

Zagreb, Buzinski prilaz 10080157581 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~ 

"M SAN GRUPA" dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju 

ra~unala, trgovinu i uvoz i izvoz Zagreb, kojeg zastupa direktor Stipo Mati} iz Zagreba, Slunjska 32, JMBG 2307967330197 

Ugovoreni kapital: 16.974,472,02 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: 

Karin Ton~o, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

22.220 [tampanje, d.n.; 

22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa; 30.010 Proizvodnja kancelarijskih ma{ina; 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 70.110Stvaranje novih nekretnina za prodaju; 70.120Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 70.310Agencije za nekretnine; 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika; 71.330Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare; 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer); 72.210 Izrada softwarea; 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea 72.300 Obrada podataka; 72.400Izrada i upravljanje bazama podataka; 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina; 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti; 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim o neprehrambenim proizvodima isvim ostalim 

proizvodima u okviru registrovane djelatnosti. 

Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira regiatrovane djelatnosti, 

Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga 

Uvoz i izvoz roba i usluga u slobodnim zonama 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "KIM TEC" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, Podru`nica broj 1 Sarajevo 

Poreski podbroj: 4236098430022 

Sjedi{te: Aleja Bosne srebrene 34, Sarajevo, op{tina: Sarajevo 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice Br. 03/03 od 03.09.2003.godine 

Djelatnost podru`nice 

22-220, 22.330, 30.010,30.020, 50.401, 50.402, 50.403, 51.170, 51.470, 51.640, 52.110, 52.481, 72.100, 72.200, 72.300, 72.400, 72.500,72.600. 74.130, 74.830, 80.422, 70.110, 70.120, 70.200, 70.310, 70.320, 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Karin Ton~o, li~na karta: 04DN Al 574 rukovodilac podru`nice, Bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti 

Naziv: "KIM-TEC" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, Podru`nica br. 2 sa sjedi{tem u Sarajevu 

Poreski podbroj: 4236098430049 

Sjedi{te: Tvorni~ka br.3, Sarajevo, op}ina: Sarajevo 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br. 2 Sarajevo, br. OPU-550/07 od 

Djelatnost podru`nice 

51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.700 Ostala trgovina na veliko 63.110 Pretovar robe; 63.120 Skladi{tenje robe; 72.500 Odr`avanje, popravka kancelarijskih i knjigovodstvenih ma{ina i ra~unarskih sistema (ra~unara); 72.600 Ostale srodne ra~unarske aktivnosti. 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Karin Ton~o, li~na karta: 04DN Al 574 

Direktor Podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

Broj  051-0-Reg-08-000728 

5. septembra 2008. godine 

Travnik 

(SR-502/08-TR) BIHA] 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 032 od 21. 1. 2009 godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa DOO "[PEDICIJA UNA SANA" Biha} upisani su podaci o promjeni djelatnosti Dru{tva. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.221 Usluge u pomorskom saobra}aju, 63.222 Usluge u rije~nom i jezerskom saobra}aju, 63.230 Ostale prate}e djelatnosti u vazdu{nom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 64.120 Kurirske djelatnosti, osim djelatnosti javnih po{ta. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Me|unarodni prevoz robe i putnika, 

Unutra{nja {pedicija i usluge, 

Me|unarodna {pedicija i usluge, 

Konsignacijska skladi{ta i usluge konsignacijskih skladi{ta. 

(SR-1/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 017 od 12. 1. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa DOO "UNA METAL IT" Bosanska Krupa upisani su podaci o promjeni firme i dopuni djelatnosti Dru{tva. Dru{tvo je ranije poslovalo pod firmom D.o.o. "UNA METAL" Bosanska Krupa. 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "UNA METAL IT" Bosanska Krupa, D.o.o. "UNA METAL IT" Bosanska Krupa, Biha}ka 26, Bosanska Krupa, Bosanska Krupa, 1-4478-00 

(SR-2/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 028 od 16. 1. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa DOO "ONLINE" Cazin upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva. Odlukom osniva~a od 15. 1. 2009. godine raniji direktor Lejla Muri} je razrije{ena du`nosti. 

ZASTUPNICI 

Be}kanovi} Eldin, adresa: Mala Lisa bb, Cazin, li~na karta: 06COE4207, direktor, bez ograni~enja 

(SR-3/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 021 od 19. 1. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa d.d. "CAMELIJA" Biha} upisani su podaci o osnivanju Poslovnice broj 51 Doboj-Istok. 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: Dioni~ko dru{tvo za osiguranje "CAMELIJA" Biha} Poslovnica br. 42 Doboj-Jug 

Sjedi{te: Matuzi}i bb, Matuzi}i, op{tina: Doboj-Jug 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovnice od 6. 11. 2006. godine 

Ostalo osiguranje 

^avki} Irfan, li~na karta: 03CLA9497, direktor, bez ograni~enja 

Navrboc [eval, {ef Podru`nice, ograni~eno do 1.000,00 KM 

(SR-4/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 020 od 21. 1. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa DOO "MAID EXPRESS" Biha} upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje. Odlukom osniva~a od 9. 1. 2009. godine raniji direktor Ernes [krijelj je razrije{en du`nosti. 

ZASTUPNICI 

Nadarevi} Maid, adresa: Mali lug 164, Biha}, li~na karta: 04CLC3764, direktor, bez ograni~enja 

(SR-5/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj: 017-0-Reg-09-000 011 od 09.01.2009.godine, u sudski registar ovog suda, kod subjekta upisa DOO " MILLENIUM " Biha} upisani su podaci o brisanju podru`nice dru{tva u Cazinu. 

(SR-6/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000010 od 9. 1. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa DOO "TEHNOCEN" Biha} upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva. Odlukom osniva~a od 29. 12. 2008. godine raniji direktor Hasan Jusi} je razrije{en du`nosti. 

ZASTUPNICI 

Beganovi} Jasna, adresa: Mala Lisa bb, Cazin, li~na karta: 05COD2256, direktor, bez ograni~enja 

Su{a Janez, adresa: Log Dragomer, Log pri Brezovici, Cesta v Lipovce 035, SLOVENIA, putna isprava - PB0105209, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 17. 9. 2008. godine UE Vrhnika, zamjenik direktora, ograni~ena ovla{tenja u saglasnosti sa direktorom 

(SR-7/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-0000 006 od 8. 1. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa DOO "BND" Biha} upisani su podaci o promjeni sjedi{ta Dru{tva i pove}anju osnovnog kapitala. Dru{tvo je ranije imalo sjedi{te u Biha}u, Jablanska 122. Prije pove}anja osnovni kapital Dru{tva iznosio je 113.060,00 KM. 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "BND" Biha}, DOO "BND" Biha}, Jablanska 88, Biha}, Biha}, 1-4843-00 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Behrem Rasim, Mali Lug bb, Biha}, li~na karta: 03CLA1851 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 143060 

Upla}eni kapital: 143060 

Behrem Rasim ugovoreni: 143060, procenat: 100% 

(SR-8/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 787 od 6. 1. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa DOO "Austrotherm BH" Biha} upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva. Odlukom osniva~a od 10. 12. 2008. godine raniji direktor Amsal Ibrahimpa{i} je razrije{en du`nosti. 

ZASTUPNICI 

Winkler Bernhard, adresa: Waldherrweg 12, 7201 Neudoerfl Austrija, AUSTRIA, putna isprava: P 2516394, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 29. 1. 2008. godine u BH Mattersburg, direktor, bez ograni~enih ovla{tenja, osim ~l. 23. Odluke 

(SR-9/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 022 od 16. 1. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "FARMA BEGI]" Staband`a, Velika Kladu{a, DOO "FARMA BEGI]" Staband`a, Velika Kladu{a, Staband`a 69, Staband`a, Velika Kladu{a, 17-01-0008-09, 4263553200003 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Begi} Nazir, Staband`a 69, Velika Kladu{a, li~na karta: 04CPA9582 

Begi} Zijad, Staband`a 69, Velika Kladu{a, li~na karta: 04CPC1691 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Begi} Zijad ugovoreni: 1000, procenat: 50% 

Begi} Nazir ugovoreni: 1000, procenat: 50% 

ZASTUPNICI 

Begi} Zijad, adresa: Staband`a 69, Velika Kladu{a, li~na karta: 04CPC1691, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOMA/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Sve u okviru upisane djelatnosti 

(SR-10/09-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 002 od 9. 1. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa DOO "PROMEX - TRADE" d.o.o. Biha} upisani su podaci o promjeni sjedi{ta Dru{tva. Dru{tvo je ranije imalo sjedi{te u Biha}u, Mehmed-pa{e Sokolovi}a 34. 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"PROMEX - TRADE" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge Biha}, "PROMEX - TRADE" d.o.o. Biha}, Grabe{ka bb, Biha}, Biha}, 1-5535-00 

(SR-11/09-B) 
OSOBNE ISPRAVE I DOKUMENTI 


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPORABA
SLJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 


SARAJEVSKI KANTON 

^au{evi}/Munever/Amela, Radna knji`ica izdata u Op}ini Visoko 

190/2 

Banda/Alija/Nusreta, radna knji`ica izdata u Op}ini Prijepolje 

190/4 

[ahmanija/Selim/Minela, Svjedo~anstvo od I-III razreda Mje{ovita srednja poljop.veterinarska i prehrambena {kola Sarajevo 

190/5 

Husi}/Mirsad/Aner, Li~na karta broj 04BQB8658 izdata u PU Ilid`a 

190/6 

Muminovi}/Elvir/Elis, Indeks broj 3904 Gra|evinski fakultet Sarajevo 

190/7 

Fulurija/Alija/Zada, Li~na karta broj 04BQD0670 izdata u PU Ilid`a 

190/8 

Dedi}/[erif/Muhamed, Li~na karta broj 07DED3535 izdata u PU Visoko 

190/9 

Dedi}/[erif/Muhamed, Voza~ka dozvola broj 08DEB5665 izdata u PU Visoko 

190/10 

\oki}/Vjekoslav/Dubravka, Li~na karta broj 03BQA0204 izdata u PU Ilid`a 

190/11 

Dedi}/[erif/Muhamed, Saobra}ajna dozvola broj BH3262620 izdata u Visoko 

190/13 

Baru~ija/Adem/Mustafa, Svjedo~anstvo od III razreda Ma{inska-tehni~ka {kola Sarajevo 

190/14 

Mu{i}/Idriz/[a}ir, Li~na karta broj 04BSF6028 izdata u PU Novo Sarajevo 

190/15 

Mu{i}/Branko/Desanka, Li~na karta broj 04BSE4225 izdata u PU Novo Sarajevo 

190/16 

Begi}/Alija/Mustafa, Li~na karta broj 07BSH5589 izdata u PU Novo Sarajevo 

190/19 

[trafela/Andrej/Matej, Svjedo~anstva od I-III razreda Mje{ovita srenja {kola za Elektroenergetiku Sarajevo 

190/20 

^oli}/Munib/Jasmina, Li~na karta broj 06BME0183 izdata u PU Stari Grad 

190/22 

Ja{arevi}/Ahmo/Hajrija, Li~na karta broj 04BMD1648 izdata u PU Stari Grad 

190/23 

Hrnjez/Nikola/Draginja, Li~na karta broj 05BTK4274 izdata u PU Novi Grad 

190/25 

\elilovi}/Enver/Aldijana, Li~na karta broj 07BSH6356 izdata u PU Novo Sarajevo 

190/26 

\elilovi}/Enver/Aldijana, Voza~ka dozvola broj 07BSD1016 izdata u PU Novo Sarajevo 

190/27 

Huji}/Nezir/Sanin, Diploma o zavr{nom ispitu Mje{ovita srednja {kola Had`i}i 

190/28 

Kozari}/Had`e/Mirza, bankovni ra~un broj 19000664113 izdat kod Raiffeiseb bank dd BIH Sarajevo 

190/29 

Smaka/Ferid/Munever, Li~na karta broj 04CUA4133 izdata u PU Kakanj 

190/30 

D`ananovi}/Mustafa/Amir, Li~na karta broj 06BTL1653 izdata u PU Novi Grad 

190/31 

Hod`i}/Mehemed/Amir, radna knji`ica izdata u Op}ini Rogatica 

190/32 

Durgut/Mehmed/Hadjira, Li~na karta broj 04BTF9045 izdata u PU Novi Grad 

190/34 

Muli}/D`emaludin/Jasmin, Voza~ka dozvola broj 04BMA8300 izdata u PU Stari Grad 

190/35 

Sando/Nermin/Sanela, Li~na karta broj 09BTN8001 izdata u PU Novi Grad 

190/36 

Husovi}/Ajet/Edis, Svjedo~anstvo od III razreda Mje{ovita srednja {kola za Energoenergetiku Sarajevu 

190/37 

Smje~anin/Osman/Adin, Li~na karta broj 08BRH6687 izdata u PU Centar 

190/38 

Pamuk/Mujo/Dino, Li~na karta broj 05BQE7379 izdata u PU Ilid`a 

190/39 

Jankovi}/-/Slavka, radna knji`ica izdata u Op}ini Centar 

190/40 

Abad`i}/Muhamed/Gorana, Paso{ broj 5196005 od 16.08.2006. godine izdat u MUP-u Kantona Sarajevo 

190/44 

Lu~i}/Vinko/Jozefina, Li~na karta broj 03BTB7493 izdata u PU Novi Grad 

190/47 

Kari{ik/Sadik/Selver, Voza~ka dozvola broj 62872 ser.br.BH0634710 izdata u PU Novi Grad 

190/48 

D`alto/-/Zrinka, radna knji`ica izdata u Op}ini Gornji Vakuf 

190/50 

Zametica/Ismet/Amer, radna knji`ica izdata u Op}ini Centar 

190/51 

Kuraja/Saip/Sead, Saobra}ajna dozvola broj BH3041252 izdata u PU Centar 

190/52 

Omeragi}/Ahmed/Ena, Li~na karta broj 08BQG7448 izdata u PU Ilid`a 

190/53 

Listo/Jusuf/Miralem, Bankovni ra~un broj 190007972-2 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

190/54 

[tefati}/Ivan/Dejan, Li~na karta broj 04BRE0241 izdata u PU Centar 

190/56 

Be{lija/-/Ramiza, Li~na karta broj 05DCA8591 izdata u PU Olovo 

190/57 

Batki}/Misim/Alta, Li~na karta broj 04BQC1120 izdata u PU Ilid`a 

190/58 

Zvizdi}/[erif/Aaron, Indeks broj 3365/G Prirodno-matemati~ki fakultet Sarajevo 

190/59 

Ceri}/Nizo/Emir, Li~na karta broj 07BRG9959 izdata u PU Centar 

190/61 

Kramo/Emin/Admir, Voza~ka dozvola broj 07BRC9538 izdata u PU Centar 

190/62 

D`iko/]amil/Muniba, Bankovni ra~un broj 090022573-1 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

190/65 

[ljivo/Alija/Sanel, Voza~ka dozvola broj 04BOA0985 izdata u PU Had`i}i 

191/4 

[ljivo/Alija/Sanel, Li~na karta broj 04BOA3342 izdata u PU Had`i}i 

191/5 

Hajrovi}/Rame/Mirzeta, Paso{ broj 5821557 od 01.02.2008. godine izdat od strane Ambasade BIH u Bernu 

191/6 

Karavdi}/Ferid/Fahrudin, Oru`ni list broj85/2004 godine izdat u PU Olovo 

191/8 

Softi}/Rasim/Elma, Indeks broj 27 Univerzitet u Zenici-Pravni fakultet Zenica 

191/10 

Had`iahmetovi}/Iljaz/Asmir, Li~na karta broj 03BTA8579 izdata u PU Novi Grad 

191/13 

Imamovi}/Ned`ib/Armin, Indeks broj 387-PT Saobra}ajni fakultet Sarajevo 

191/14 

Gili}/Ganija/Lejla, Voza~ka dozvola broj 07BTE7914 izdata u PU Novi Grad 

191/15 

Ramovi}/Mirsad/Amila, Li~na karta broj 07BQG1736 izdata u PU Ilid`a 

191/16 

Hujdur/Omer/Muamer, Voza~ka dozvola broj 08BRD2822 izdata u PU Centar 

191/19 

Hujdur/Omer/Muamer, Li~na karta broj 08BRH3423 izdata u PU Centar 

191/20 

Muri}/Huso/Ramo, Li~na karta broj 05BTJ5396 izdata u PU Novi Grad 

191/21 

Hujdur/Omer/Muamer, Saobra}ajna dozvola broj BH2755781 izdata u PU Centar 

191/22 

Bauer/-/Marjana, Bankovni ra~un brpj 040004542-3 izdat kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

191/23 

Muci}/Nurudina/Sabina, Li~na karta broj 03BSB3044 izdata u PU Novo Sarajevo 

191/24 

Vu~ki}/Asim/Ermin, Svjedo~anstva od I i II razreda Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo 

191/25 

Hajdarevi}/Ra{id/Amra, [tedna knji`ica br 090014062-5 izdata od Raiffeisen bank u Sarajevu 

191/26 

Navratil/Aleksandar/Davor, Li~na karta br.04BRF0673 izdata od PU Centar Sarajevo 

191/27 

Hafizovi}/Aziz/Amel, Indeks broj 3540 Fakultet politi~kih nauka Sarajevo 

191/28 

He}o/[erfo/Amir, Li~na karta broj 04BQD3062 izdata u PU Ilid`a 

191/29 

Miokovi}/Neboj{a/Ismar, Indeks broj 64731 Ekonomski fakultet Sarajevo 

191/30 

Turulja/Suvad/Sabina, Indeks broj 4447 Fakultet politi~kih nauka Sarajevo 

191/33 

^olpa/Fuad/Ermin, paso{ broj 5354820 od 22.03.2007. godine izzdat u MUP-u Kantona Sarajevo 

191/34 

[tefati}/Ivan/Dejan, Voza~ka dozvola broj 05BRC5124 izdata u PU Centar 

191/35 

Pandurevi}/Ne|eljko/Neboj{a, Svjedo~anstvo od I i II razred Trgovinska {kola sa Prakti~nom nastavom Sarajevo 

191/40 

Hajri}/Fuad/Selma, bankovni ra~un broj 190002439-7 izdat kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

191/42 

Smolo/Hazim/D`emal, Voza~ka dozvola br.04CUA3192  izdata od PU Kakanj 

191/43 

Hod`i}/-/Fata, Li~na karta broj 04BUA1528 izdata u PU Trnovo-F BIH 

192/1 

Vreto/Ramiz/Faruk, Voza~ka dozvola broj 08BTF2795 izdata u PU Novi Grad 

192/3 

Vreto/Ramiz/Faruk, Li~na karta broj 04BTG1701 izdata u PU Novi Grad 

192/4 

Kr{lak/Sead/Tamara, Li~na karta br.04BTE5649 izdata od PU Novi grad Sarajevo 

192/5 

Kr{lak/Sead/Tamara, Voza~ka dozvola br.08BTF1826 izdata od PU Novi grad Sarajevo 

192/6 

Rihtman/Du{an/Sanja, Radna knji`ica izdata u Op}ina Centar 

192/7 

Ali}/Mehmed/Aldin, Li~na karta br. 06BTK7887 izdata od PU Novi grad Sarajevo 

192/8 

Ali}/Mehmed/Aldin, Voza~ka dozvola br.09BTF5442 izdata od PU Novi grad Sarajevo 

192/9 

Dedi}/Ahmed/Sanija, Li~na karta broj 04BQD9835 izdata u PU Ilid`a 

192/10 

Omerbegovi}/Fadil/Hamza, radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo 

192/11 

Mer|an/Mustafa/Admir, Bankovni ra~un broj 19000620250 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

192/12 

Grahi}/Sead/Alem, Iskaznica za voza~a mot.vozila br.028993 izdata  ZE-DO kantona Min.za prost.ure|.prom i kom 

192/14 

Ko{po/Ibro/Sabiha, Li~na karta broj 04BOA2942 izdata u PU Had`i}i 

192/15 

Arnautovi}/Refik/Izet, Slu`bena policijska zna~ka broj 0476 izdata kod Ministarstvo unutra{njih poslova Zenica 

192/17 

Keki}/Sulejman/Mubera, Li~na karta broj 03BSA1362 izdata u PU Novo Sarajevo 

192/18 

Stijepi}/Joze/Vedran, Voza~ka dozvola broj 09CUB3796 izdata u PU Kakanj 

192/19 

Stijepi}/Joze/Vedran, Li~na karta broj 07CUD2950 izdata u PU Kakanj 

192/20 

\edovi}/Hakija/Mirela, [ehidska iskaznica za prevoz  broj 00434 izdata u Op}ini Novi Grad 

192/21 

Mazgi}/Husein/Aida, Svjedo~anstvo od I-IV raz. i diploma o zav.ispitu Srednjo{kolski centar "\uro Radmanovi}"Bos.Novi 

192/22 

[etki}/]amil/Lejla, Li~na karta broj 07BTM2441 izdata u PU Novi Grad 

192/23 

Abazovi}/Omer/Naida, Indeks broj 59188 Pravni fakultet Sarajevo 

192/25 

^izmo/Ra{id/Senad, Li~na karta broj 03BTC3854 izdata u PU Novi Grad 

192/27 

^izmo/Ra{id/Senad, Voza~ka dozvola broj 03BTA5407 izdata u PU Novi Grad 

192/28 

Kokor/Asim/Zarka, Bankovni ra~un broj 190052231-7 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

192/30 

Ajdinovi}/Asim/Dinaida, Indeks broj 4757 Fakultet Politi~kih nauka Sarajevo 

192/31 

Ba{i}/Hamid/Ibro, Svjedo~anstvo od I razreda Srednja trgova~ka {kola Sarajevo 

192/32 

Re{/Paula/Sanja, Radna knji`ica izdata u Op}ini Centar 

192/33 

Duri}/Salim/Mirela,  Indeks broj 16721 /07 Medicinski fakultet Sarajevo 

192/34 

Had`iomerovi}/Nihad/Zana, Li~na karta broj 07BME1503 izdata u PU Stari Grad 

192/35 

Suba{i}/[emso/Vasvija, radna knji`ica izdata u Op}ini Rudo 

192/37 

Pa{anovi}/Hasan/Sulejman, Li~na karta broj 04BMC9949 izdata u PU Stari Grad 

192/39 

[krijelj/Reko/Adisa, Li~na karta broj 07BQG1702 izdata u PU Ilid`a 

192/40 

^ebo/Memsudin/Kemal, Indeks broj 259/04 Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo 

192/42 

Sayed Hokan/-/Kenan, Svjedo~anstvo od I razreda Gazi Husrev-begova medresa Sarajevo 

192/43 

Fazlagi}/Mirsad/Ned`ad, Voza~ka dozvola broj 04BRB1356 izdata u PU Centar 

192/45 

Zild`ovi}/Ismet/Sanela, Li~na karta broj 04BQC3954 izdata u PU Ilid`a 

193/2 

Turkovi}/Salih/Had`o, Li~na karta broj 04BQD1808 izdata u PU Ilid`a 

193/3 

Ra{idovi}/Hajro/D`evahira, Li~na karta broj 03BSB9481 izdata u PU Novo Sarajevo 

193/4 

Durgut/Hamid/Juso, Li~na karta broj 07BQG1720 izdata u PU Ilid`a 

193/5 

Kozi}/Zahid/Aldina, radna knji`ica izdata u Op}ini Vogo{}a 

193/6 

Alihod`i}/Mu{an/Husein, Li~na karta broj 04BTD9788 izdata u PU Novi Grad 

193/7 

Alihod`i}/Mu{an/Husein, Voza~ka dozvola broj 04BTC3250 izdata u PU Novi Grad 

193/8 

Alihod`i}/Mu{an/Husein, Saobra}ajna dozvola broj BH2044220 izdata u PU Novi Grad 

193/9 

]ati}/Muharem/Fila, Li~na karta broj 04BTD4912 izdata u PU Novi Grad 

193/10 

^elbovski/-/Sanel, radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad 

193/11 

Deli}/Mustafa/Naza, Li~na karta br.04CUB3341 izdata od PU Kakanj 

193/12 

Hod`i}/Hamed/Lejla, Svjedo~anstvo o zavr{enom II razredu Mj. srednje Ugostiteljsko turisti~ke {kole u Sarajevu 

193/13 

Stankovi}/Zoran/Vedran, Diploma o zavr{enoj Mje{ovitoj srednjoj {koli za Elektro-energetiku u Sarajevu 

193/15 

[e~i}/Sabrija/Melita, Index-prepis br.162/07 izdat od strane Pravnog fakulteta u Zenici 

193/16 

Boguni}/Emir/Adisa, Index br.2859/08 izdat od strane Fakulteta Politi~kih nauka u Sarajevu 

193/17 

Kahriman/Ibrahim/Mujo, Li~na karta br.03BNA1044 izdata od PU Vogo{}a 

193/18 

Bajrovi}/Halil/Mevlida, Li~na karta br.03BQA2798 IZDATA OD PU Ilid`a 

193/19 

Had`imusi}/Mesud/Edin, Li~na karta br.03BSB6244 izdata od PU Novo sarajevo 

193/20 

Lisi}/Mehmed/Halid, Li~na karta broj 04BSF9074 izdata u PU Novo Sarajevo 

193/21 

Lisi}/Mehmed/Halid, Voza~ka dozvola broj 05BSC3276 izdata u PU Novo Sarajevo 

193/22 

Bjel~i}/Mijo/Branka, Li~na karta broj 03BRB9533 izdata u PU Centar 

193/23 

Vejo/Avdo/Nevzeta, Li~na karta broj 04BSF2242 izdata u PU Novo Sarajevo 

193/24 

Ke}o/Avdo/Nasuf, Bankovni ra~un broj 090070027-9 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

193/25 

[ehovac/-/Du{an, bankovni ra~un broj 130027291-9 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

193/26 

Karovi}/Murat/Nusreta, Li~na karta br.04BQC4936 izdata od PU Ilid`a 

193/28 

Asoti}/Zeko/Azim, Li~na karta broj 08BTN1450 izdata u PU Novi Grad 

193/30 

Demirovski/Hamed/Admira, Li~na karta broj 08BTN2580 izdata u PU Novi Grad 

193/31 

Majmunovi}/Mitar/Ljiljana, Li~na karta broj 08BSI0650 izdata u PU Novo Sarajevo 

193/34 

Mo~evi}/Milan/Igor, Voza~ka dozvola broj 06BTE2062 izdata u PU Novi Grad 

193/35 

Mo~evi}/Milan/Igor, Li~na karta broj 05BTJ8392 izdata u PU Novi Grad 

193/36 

Red`ovi}/-/Ismihana, Li~na karta broj 05BMD7670 izdata u PU Stari Grad 

193/37 

^ohad`i}/-/Amer, saobra}ajna dozvola broj BH2335790 izdata u PU Novo Sarajevo 

193/38 

Kari}/Suljo/Esed, Li~na karta broj 04DCA4871 izdata u PU Olovo 

193/39 

Kurti}/Avdo/Abdulah, Li~na karta broj 07BTL5898 izdata u PU Novi Grad 

193/40 

]erani}/Lazar/Angelina, radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo 

193/41 

[ukalo/Nurija/Amir, Saobra}ajna dozvola broj BH3059194 izdata u PU Novo Sarajevo 

193/42 

Kr{o/Fehbija/D`evada, [ehidska iskaznica za prevoz broj 00573 izdata u op}ini Ilid`a 

193/43 

[abanovi}/Mu{an/Mevlida, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo 

194/1 

^ukurija/-/Adnan, Bankovni ra~un broj 090030701-8 izdat kod Raiffeiaen bank dd BIH Sarajevo 

194/2 

Hota/Mujo/Almas, Li~na karta broj 03BTD4211 izdata u PU Novi Grad 

194/4 

Ristovi}/-/Milka, Diploma o zavr{nom ispiti Srednja Trgova~ka {kola Sarajevu 

194/5 

Li~ina/Lazo/@eljko, Diploma o zavr{nom ispitu Mje{ovita srednja {kola Vogo{}a 

194/6 

Kola{inac/Murat/Sead, Diploma o zavr{nom ispitu Gra|evinsko-hidrotehni~ka {kola u Sarajevu 

194/7 

@eri}/Muharem/Senad, Svjedo~anstvo od VIII razreda O[ "Pavle Goranin" Saerajevo 

194/8 

[abanovi}/Huse/Melisa, Voza~ka dozvola broj 04DAA2333 izdata u PU Breza 

194/9 

[abanovi}/Huse/Melisa, Li~na karta broj 04DAA6895 izdata u PU Breza 

194/10 

[ukalo/Zijad/Ena, Svjedo~anstvo od II razreda Mje{ovita srednja ugostiteljsko-turisti~ka {kola Sarajevo 

194/11 

Berisha/Hakia/Sadina, paso{ broj 5381356 od 03.05.2007. godine izdata u MUP-u Kantona Sarajevo 

194/13 

Keri}/Ibro/Fadil, Li~na karta broj 03BSB7017 izdata u PU Novo Sarajevo 

194/14 

Durmi{i/Ibrahim/Salman, Li~na karta broj 04BNB4501 izdata u PU Vogo{}a 

194/15 

Mari~i}/Rajko/Darko, Uvjerenje o pol.ispitima broj 23497/84 od 20,03,1991,godina Filozofski fakultet Sarajevo 

194/17 

Miftar/Ekrem/Roni, Li~na karta broj 03BRB0918 izdata u PU Centar 

194/18 

Milovanovi}/Stanka/Neboj{a, Svjedo~anstvo od IV razreda Srednja {kola za metalska zanimanja Sarajevo 

194/19 

Cucak/[emso/Sedina, Li~na karta broj 04BQB8201 izdata u PU Ilid`a 

194/20 

Osmanovi}/Huseina/Mirsad, Li~na karta broj 04BQC8410 izdata u PU Ilid`a 

194/21 

Osmanovi}/Huseina/Mirsad, Voza~ka dozvola broj 04BQA8772 izdata u PU Ilid`a 

194/22 

@ero/Muhamed/Mirela, Svjedo~anstvo od III i IV razreda i diploma o zavr{nom ispitu Peta Gimnazija Sarajevo 

194/23 

Ho`bo/Atifa/Ekrem, paso{ broj 4931322 od 19.08.2005. godine izdat u MUPu Kantona Sarajevo 

194/24 

Trnka/Hamed/Ramiz, Bankovni ra~un broj 09000978232 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

194/25 

Nokto/Ahmo/Ismir, Li~na karta broj 04BMC6529 izdata u PU Stari Grad 

194/26 

@ivojevi}/Zahir/Sabina, Svjedo~anstvo od I-IV raz. i dip. o zav.ispitu Elektrotehni~ki {kolski centar"Jaroslav ^erni" Sarajevo 

194/27 

Kelemi{/Sead/Senka, Li~na karta broj 06DED1307 izdata u PU Visoko 

194/28 

Kelemi{/Sead/Senka, Voza~ka dozvola broj 06DEB3383 izdata u PU Visoko 

194/29 

^amo/Mehmed/Adnan, Voza~ka dozvola broj 07BTE8765 izdata u PU Novi Grad 

194/30 

Vatre{/Sabrija/Zijo, Li~na karta broj 08BME5988 izdata u PU Stari Grad 

194/31 

Red`epagi}/Ramo/Azra, Li~na karta broj 04BRE0479 izdata u PU Centar 

194/32 

Muli}/Muhamed/Sando, Li~na karta 06BRG5255 izdata u PU Centar 

194/34 

Barlov/Rasim/Alen, Li~na karta broj 08BTM8179 izdata u PU Novi Grad 

194/36 

Spahi}/Dervi{/Ajla, Li~na karta broj 04BMC7912 izdata u PU Stari Grad 

194/37 

Kokot/Savo/Radojka, Li~na karta broj 06BRG6829 izdata u PU Centar 

194/38 

Deli}/]iril/Ana, Li~na karta broj 03BTB7679 izdata u PU Novi Grad 

194/39 

Aganovi} /Fuad/Mahmuta-Ma{a, Voza~ka dozvola broj 04BRB1915 izdata u PU Centar 

194/40 

Aganovi} /Fuad/Mahmuta-Ma{a, Li~na karta broj 04BRD8542 izdata u PU Centar 

194/41 

Nad`ak/Arif/Muharem, Li~na karta broj 03BSA4532 izdata u PU Novo Sarajevo 

194/42 

Krije{torac/Me{a/Jasmin, Li~na karta broj 06BTK9063 izdata u PU Novi Grad 

194/43 

Baru~ija/Ibrahim/Belma, Svjedo~anstvo od III razreda Srednja trgova~ka {kola Sarajevo 

194/44 

Had`iosmanovi}/Alija/Vildana, Uvjerenje o polo`enim ispitima broj 3331/85 od 30.12.1991. Filozofski fakultet Sarajevo 

194/47 

Red`epagi}/Ramo/Azra, Voza~ka dozvola broj 06BRC8041 izdata u PU Centar 

194/48 

Zolota/Osman/Mersiha, Li~na karta br04BQD7147 izdata od PU Ilid`a 

194/50 

Kapetanovi}/[emso/Osman, Li~na karta broj 03BRB8603 izdata u PU Centar 

194/53 

Kaplan/Zahid/Almir, Saobra}ajna dozvola broj BH2745501 izdata u PU Visoko 

194/54 

Kaplan/Zahid/Almir, registarska tablica broj 402-M-954 izdata u PU Visoko 

194/55 

Frljak/Sead/Admir, Voza~ka dozvola broj 06DAA4822 izdata u PU Breza 

194/56 

Kapo/Zijo/Belma, Voza~ka dozvola broj 08BRD3183 izdata u PU Centar 

194/58 

Demir/Sejad/Amer/, Li~na karta broj 04BMD2989 izdata u PU Stari Grad 

194/60 

Deli}/[evko/Ismir, Li~na karta broj 07BTM3240 izdata u PU Novi Grad 

194/64 

Aganovi}/Osman/Fatima, LI~na karta broj03BRA0824 izdata u PU Centar 

194/65 

Silajd`i}/Hazema/Sadet, Li~na karta broj 05DAA7917 izdata u PU Breza 

195/2 

Selim/-/Adisa, Svjedo~anstvo od VI i VII razreda O["Katoli~ki {kolski centar Sarajevo 

195/3 

Ja`i}/-/Ahmed, Li~na karta broj 04BQB3136 izdata u PU Ilid`a 

195/11 

Jelovac/Salih/Amira, Li~na karta broj 04BSG1028 izdata u PU Novo Sarajevo 

195/12 

Pa{ovi}/Iso/Alma, Radna knji`ica izdata 25.09.1990 godine  u Op}ini Ro`aje-Crna Gora 

195/14 

Ribar/Slobodan/Dragan, Li~na karta broj 09BQG9876 izdata u PU Ilid`a 

195/15 

Tutund`i}/Muenes/Lejla, Radna knji`ica izdata od Op}ine Novi grad Sarajevo 

195/18 

Omerovi}/Ismet/Izudin, Li~na karta br. 05BRG0364 izdata od PU Centar Sarajevo 

195/19 

Omerovi}/Skender/D`ulistana, Li~na karta br.05BRG0363 izdata od PU Centar Sarajevo 

195/20 

^akala/Ramiz/Azra, Svjedo~anstvo o zavr{enom I razredu Srednjo{kolsog centra  Vogo{}a 

195/21 

Fazli}/Mujo/Imra, [ehitska kartica br.0397/98 izdata od Bora~ko Invalidske za{tite Ilid`a 

195/22 

^i~ak/Muhamed/Anel, Radna knji`ica izdata u Op}ini Stari grad Sarajevo 

195/23 

Omerovi}/Ismet/Izudin, Voza~ka dozvola 05BSC2058 izdata u PU Novo Sarajevo 

195/25 

^engi}/Midhat/Nedim, Indeks broj 49707 Ekonomski fakultet Sarajevo 

195/26 

[efki}-Durmi}/Ismet/Lejna, radna knji`ica izdata u Op}ini Centar 

195/27 

Simonovi}/Ljuborad/Petar, Paso{ broj 5173944 od 28.07.2006. godine izdat kod MUP-a Kantona Sarajevo 

195/28 

Mili~evi}/Jakob/Agneza, Li~na karta broj 07BSH4401 izdata u PU Novo Sarajevo 

195/29 

Ribi}/]amil/Melika, Li~na karta broj 04BQD1016 izdata u PU Ilid`a 

195/32 

Juri}/@eljimir/Maja-Mirela, Indeks broj 59974 Pravni fakultet Sarajevo 

195/33 

Hala}/Nihad/Adnan, Li~na karta broj 04BRF3295 izdata u PU Centar 

195/34 

Biber/-/Irhada, Svjedo~anstvo od I i II razreda Trgova~ka {kola Sarajevo 

195/35 

Topalovi}/Hamid/Hasan, Saobra}ajna dozvola broj BH3057610 izdata u PU Had`i}i 

195/36 

[krijelj/Reko/Adisa, Voza~ka dozvola broj 07BQC2688 izdata u PU Ilid`a 

195/37 

Kova~evi}/Slavko/Darko, Voza~ka dozvola broj 04BTC5744 izdata u PU Novi Grad 

195/38 

Kova~evi}/Slavko/Darko, Li~na karta broj 04BTF7050 izdata u PU Novi Grad 

195/39 

Kos/Sait/Hajrija, Li~na karta broj 06BSH2967 izdata u PU Novo Sarajevo 

195/40 

Deli}/Muamir/Aida, radna knji`ica izdata u Op}ini Centar 

195/41 

Buran~i}/Enver/Benjamin, radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad 

195/42 

Tur~inovi}/Safet/Edin, Li~na karta broj 09BSI5755 izdata u PU Novo Sarajevo 

195/44 

Drlja~a/Rade/Radojka, Diploma o zavr{nom ispitu  Drvna-tehni~ka {kola Sarajevo 

195/45 

Lon~ar/Rasim/Muharem, radna knji`ica izdata u Op}ini Sokolac 

195/46 

Haski}/Osman/Salko, Li~na karta broj 04BOA3707 izdata u PU Had`i}i 

195/48 

Haski}/Osman/Salko, Voza~ka dozvola broj 04BOA3255 izdata u PU Had`i}i 

195/49 

Ahmetovi}/Idriz/Samir, Li~na karta broj 04BRC9217 izdata u PU Centar 

195/53 

Fazli}/Meho/Selma, Li~na karta brojk 04BSE3998 izadata u PU Novo Sarajevo 

195/54 

Fazli}/Meho/Selma, Voza~ka dozvola broj 08BSD4027 izdata u PU Novo Sarajevo 

195/55 

Alispahi}/Safet/Mevlida, Li~na karta broj 07BTL8378 izdata u PU Novi Grad 

195/56 

Korjeni}/Mensur/Adis, Li~na karta br.07BNC4167 izdata od PU Vogo{}a 

195/57 

Korjeni}/Mensur/Adis, Voza~ka dozvola br.05BNA7199 izdata od PU Vogo{}a 

195/58 

Korjeni}/Avdo/Mensur, Saobra}ajna dozvola br.BH3058630 izdata od Pu Vogo{}a 

195/59 

Golo/Dervi{/Sabid, Li~na karta broj 03BTC4081 izdata u PU Novi Grad 

195/60 

Had`imehanovi}/Ramiz/Senada, Li~na karta broj 05BPB3651 izdata u PU Ilija{ 

195/61 

^elik Mersiha, li~na karta broj 05BPB1598, izdata Policijska uprava Ilija{ 

175 

Ajdini Edin, li~na karta broj 08BPC2610, izdata Policijska uprava Ilija{ 

176 

[e}i} Hatid`a, li~na karta broj 06BPB7528, izdata Policijska uprava Ilija{ 

177 

Gladovi} Bjelka, li~na karta broj 07BPB7750, izdata Policijska uprava Ilija{ 

178 

Ali} Melisa, li~na karta broj 04BPA8409, izdata Policijska uprava Ilija{ 

179 

UNSKO-SANSKI KANTON 

^aji} Nisveta, li~na karta broj 04CMA8097, izdata 19. 10. 2004. Odsjek za administraciju Klju~ 

1335 

Olji} Denis, voza~ka dozvola broj 08CPB6836, izdata 15. 9. 2008. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1336 

[ahinovi} Ned`ad, voza~ka dozvola broj 04CSA2309, izdata 28. 10. 2004. Odsjek za administraciju Bu`im 

1337 

Handanagi} Hase, li~na karta broj 04COA6515, izdata 2. 3. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

1338 

]ordi} Husein, li~na karta broj 04CPA4997, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1339 

Mujezinovi} Jasmina, li~na karta broj 04CMA9414, izdata 16. 6. 2004. Odsjek za administraciju Klju~ 

1340 

Selimovi} (Huseina) Suad, radna knji`ica broj 657/90, izdata 31. 8. 1990. Op}ina Cazin 

1341 

Rakai} Edin, li~na karta broj 03CLA2740, izdata 27. 5. 2003. Odsjek za administraciju Biha} 

1342 

Bajri} Suad, li~na karta broj 06COE1755, izdata 22. 5. 2006. Odsjek za administraciju Cazin 

1343 

Bajri} Suad, voza~ka dozvola broj 06COB9408, izdata 14. 11. 2006. Odsjek za administraciju Cazin 

1344 

Samard`i} Mujo, paso{ broj 5797989, izdat 17. 1. 2008. KMUP Biha} 

1345 

Kopi} Asmir, li~na karta broj 06COE5859, izdata Odsjek za administraciju Cazin 

1346 

Rami} Armin, li~na karta broj 07CRC3960, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1347 

Pe}anin Denis, voza~ka dozvola broj 05CRA6925, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1348 

Pe}anin Denis, li~na karta broj 05CRB8088, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1349 

Rakovi} Senada, putna isprava broj 6133333, izdata KMUP Biha} 

1350 

Sedi} Jusuf, putna isprava broj 4334061, izdata KMUP Biha} 

1351 

Lipova~a Ismeta, putna isprava broj 4091045, izdata KMUP Biha} 

1352 

Sivi} Sabit, saobra}ajna dozvola broj BH 1294087, za traktorsku prikolicu tehnostroj ljutomjer ETK 410, reg. oznaka 289-J-599, izdata 13. 9. 2001. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1353 

Sivi} Sabit, saobra}ajna dozvola broj BH 1294086, za traktor marke ferguson, reg. oznaka 289-J-598, izdata 13. 9. 2001. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1354 

Ceri} [uhra, knji`ica, partija broj 19350150337 kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, Filijala Sanski Most 

1355 

Durakovi} Bajro, li~na karta broj 07CRC3099, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1356 

Be}irevi} Hasmir, putna isprava broj 4977439, izdata 22. 12. 2005. KMUP Biha} 

1357 

Samard`i} Mujo, voza~ka dozvola broj 08COC2595, izdata 11. 1. 2008. Odsjek za administraciju Cazin 

1358 

Holi} Zumret, li~na karta broj 04CPA4684, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1359 

Skaki} Hasiban, voza~ka dozvola broj 05COB2448, izdata 4. 1. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 

1360 

Malko~ Safet, li~na karta broj 03CLA8550, izdata 21. 8. 2003. Odsjek za administraciju Biha} 

1361 

Ke{ki} Jasmin, putna isprava broj 6284934, izdata 28. 5. 2009. Odsjek za administraciju Biha} 

1362 

Bajri} Junuz, li~na karta broj 04CLC2012, izdata 13. 4. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 

1363 

Morison Batas, li~na karta broj 05CLE3652, izdata 10. 3. 2005. Odsjek za administraciju Biha} 

1364 

Muri} Adis, li~na karta broj 07COE6349, izdata Odsjek za administraciju Cazin 

1365 

Vili} Anel, li~na karta broj 03COA2761, izdata 24. 12. 2003. Odsjek za administraciju Cazin 

1366 

Kapi} Asima, li~na karta broj 05COC9120, izdata 2. 2. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 

1367 

Zuli} Mujo, oru`ni list broj 620/08, 619/08, 618/08, serijski broj 002107, izdat MUP Klju~ 

1368 

Behri} Nurka, svjedo~anstva za II i IV razred srednje {kole Medresa "D`emaludin ef. ^au{evi}" u Cazinu 

1369 

Veli} Ismir, radna knji`ica broj 506/02, izdata Op}ina Cazin 

1370 

Ma{inovi} Edina, indeks broj E-2584-670/08 Pedago{kog fakulteta u Biha}u 

1371 

D`ani} D`evad, li~na karta broj 07CNA7371, izdata Odsjek za administraciju Bosanski Petrovac 

1372 

Mahmi} Rasim, ra~uni broj 09350189557 i 19350143239 kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, Filijala Bosanska Krupa 

1373 

Brki} Mevlida, li~na karta broj 03CLA8234, izdata 15. 8. 2003. Odsjek za administraciju Biha} 

1374 

Konjevi} Snje`ana, voza~ka dozvola broj 04CLB6492, izdata 12. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 

1375 

Had`i} Nasiha, li~na karta broj 05CMB1679, izdata 15. 7. 2005. Odsjek za administraciju Klju~ 

1376 

Ba{agi} Esad, li~na karta broj 04COB4072, izdata 5. 7. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

1377 

Mustedanagi} Selma, voza~ka dozvola broj 05CPB1121, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1378 

Doli} Malik, putna isprava broj 4886156, izdata 28. 7. 2005. KMUP Biha} 

1379 

D`ebi} Elvedin, putna isprava broj 5690985, izdata 3. 10. 2007. KMUP Biha} 

1380 

Miski} Meris, li~na karta broj 08CPE1796, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1381 

Hafizovi} Mine, radna knji`ica broj 69/03, izdata Op}ina Cazin 

1382 

POSAVSKI KANTON 

Brki} Slobodan, osobna iskaznica broj 09BVA4798, izdata 22. 5. 2009. MUP PK Domaljevac 

204 

Jurki} Luja, osobna iskaznica broj 04BWA5468, izdata Odsjek za MUP PK Od`ak 

205 

Gali} Benko, registarske tablice 905-T-116, izdate MUP PK Ora{je 

206 

@ivkovi} Mato, putna isprava broj 5803541, izdata MUP PK Ora{je 

207 

Salkanovi} Mujo, putna isprava broj 5065470, izdata MUP PK Ora{je