LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XVI - Broj 60 

Srijeda, 23. 9. 2009. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLU@BENE OBJAVE


SMANJENJE KAPITALA 

Profine BH d.o.o. Dru{tvo za proizvodnju, gra|evinarstvo, promet i usluge @ivinice, privredno dru{tvo, donosi 

ODLUKU 

O SMANJENJU KAPITALA 

^lan 1. 

Smanjuje se osnovni kapital Dru{tva koji sada iznosi 5.991.626,30 KM u novcu, za iznos od 4.621.626,30 KM, iskazivo u novcu i isti sada iznosi 1.370.000,00 KM, iskazivo u novcu. 

Saglasno smanjenju osnovnog kapitala Dru{tva, sada pojedina~ni ulozi osniva~a u osnovnom kapitalu Dru{tva iznose: 

1.    "profine", GmbH 1.233.000,00 KM ili 90% 

2.    "profine Austria" GmbH 109.600,00 KM ili 8% 

3.    "profine Croatia" d.o.o. Velika Gorica, Republika Hrvatska 27.400,00 KM ili 2% 

Na osnovu uloga osniva~i Dru{tva sti~u udjele u procentima navedenim u prethodnom stavu. 

^lan 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. 8. septembra 2009. godine
Tuzla 


Osniva~i
Zastupani po punomo}niku Fo~ak Samiru, s. r. 

(so-1488/09) NATJE^AJI
KONKURSI
OGLASI 

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeni~ko-dobojskog kantona, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU ZA RAD, SOCIJALNU POLITIKU I IZBJEGLICE ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA 

01.    Stru~ni savjetnik za poslove rada i zapo{ljavanja u Sektoru za rad i socijalnu politiku -1 (jedan) izvr{ilac 

02.    Stru~ni savjetnik za socijalnu i porodi~nu za{titu i civilne `rtve rata u Sektoru za rad i socijalnu politiku -1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Opis poslova ( pozicija 01. i 02.) sadr`an je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Za poziciju 01: 

Za poziciju 02: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 

2.    dokaz/uvjerenje o radnom sta`u u struci, nakon sticanja VSS 

3.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu - Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete konkursa, bi}e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uvjeta konkursa, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ku~ukovi}i br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeni~ko-dobojskog kantona" 

Frame3

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1174-a-F/09) 


AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U KANTONALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE TUZLANSKOG KANTONA 

-    Kantonalni veterinarski inspektor - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine), 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon polo`enog stru~nog ispita, 

3.    dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za doktora veterinarske medicine, 

4.    dokaz o polo`enom stru~nom inspektorskom ispitu (za kandidate koji takav ispit imaju polo`en), 

5.    dokaz o polo`enom ispitu za voza~a "B" kategorije, 

6.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, 

7.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita, kandidati koji ispunjavaju uvjete konkursa, bi}e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat koji nema polo`en stru~ni inspektorski ispit, isti je du`an polo`iti kada se za to steknu Zakonom utvr|eni uslovi. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uvjeta konkursa, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Sve tra`ene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2., 75000 Tuzla
sa naznakom
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1180-a-F/09) 


VLADA FEDERACIJE BiH
SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 10. Zakona o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/08), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u funkciji Skup{tine Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA PONOVNI IZBOR I IMENOVANJE ^LANA NADZORNOG ODBORA RAZVOJNE BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Objavljuje se ponovni javni oglas za izbor i imenovanje 1 (jednog) ~lana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. 

Status 

^lan Nadzornog odbora imenuje se na period od 5 (pet) godina, odnosno do isteka mandata ostalih ~lanova Nadzornog odbora. 

^lan Nadzornog odbora ne zasniva radni odnos u Banci, a ostvaruje pravo na naknadu u skladu sa aktima Banke. 

Opis poslova Nadzornog odbora 

Nadzorni odbor obavlja op{ti nadzor nad Upravom i poslovanjem Banke, usvaja izvje{taj uprave o poslovanju po polugodi{njem i godi{njem obra~unu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i izvje{taj interne i vanjske revizije, podnosi Skup{tini godi{nji izvje{taj o poslovanju Banke, predla`e raspodjelu i na~in upotrebe dobiti i na~in pokri}a gubitka kao i druge poslove u okviru nadle`nosti Nadzornog odbora koje su propisane Zakonom o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine. 

Op{ti uslovi 

Kandidati za izbor ~lana Nadzornog odbora trebaju ispunjavati slijede}e op{te uslove: 

Posebni uslovi 

Kandidati za izbor i imenovanje ~lana Nadzornog odbora trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove: 

Posebni dokumenti 

Uz prijavu, kandidati su du`ni dostaviti dokaze (u originalnom primjerku ili ovjerene fotokopije) o ispunjenju kriterija iz ovog oglasa: 

Na osnovu procjene kvalifikacija i iskustva prijavljenih kandidata i obavljenog inervjua, Komisija za provo|enje javnog konkursa utvrdit }e prijedlog liste kandidata. 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine }e nakon dostavljenog mi{ljenja Komisije za provo|enje javnog oglasa donijeti Rje{enje o imenovanju ~lana Nadzornog odbora Banke. 

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 

Prijave sa tra`enom dokumentacijom se mogu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: 

Federalno ministarstvo finansija/financija,
Ulica Mehmeda Spahe broj 5 Sarajevo, sa naznakom:
"Za javni oglas za ponovni izbor i imenovanje ~lana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine." 

(so-1166-a-F/09) 


OP]INA VOGO[]A 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 od 28.03.2003. godine) i ~l. 25. i 27. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list R BiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94) i ~l. 72. i 128. Statuta op}ine Vogo{}a ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo broj 3/09 - Novi Pre~i{}eni tekst) u postupku imenovanja ~lanova Upravnog odbora u Javnoj ustanovi "Kulturno-sportski centar" Vogo{}a, op}inski na~elnik Op}ine Vogo{}a 

PONI[TAVA JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANA UPRAVNOG ODBORA JU "KULTURNO-SPORTSKI CENTAR" VOGO[]A 

Objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 41/09 i u dnevnom listu "Dnevni avaz" dana 01. 07. 2009. godine i ujedno raspisuje 

PONOVNI JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KULTURNO-SPORTSKI CENTAR" VOGO[]A 

1. Objavljuje se ponovni javni oglas za izbor ~lana Upravnog odbora JU "Kulturno-sportski centar" Vogo{}a i to: 

2. Upravni odbor vr{i sljede}e poslove: 

3. Op}i uslovi koje svaki kandidat treba da ispunjava su slijede}i: 

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su: 

4. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva u obzir }e se uzeti i sljede}i kriteriji: 

5. Prijava kandidata treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. 

6. Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti sljede}e dokumente: 

Svi prilo`eni dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. 

^lan Upravnog odbora imenuju se za vrijeme od ~etiri godine i mo`e biti ponovo imenovan. 

S kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove iz javnog oglasa bit }e obavljen intervju. 

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 7 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja, bez posebnog dostavljanja pismene odbijenice. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje. 

Javni oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz", a krajnji rok za podno{enje prijava je 10 (deset) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. 

Prijave sa svim tra`enim dokumentima mogu se dostaviti li~no ili po{tom, preporu~eno na adresu Op}ina Vogo{}a, ulica Jo{ani~ka broj 80, Vogo{}a, Komisija za izbor i imenovanje sa naznakom "Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje ~lana Upravnog odbora Javne ustanove "Kulturno-sportski centar" Vogo{}a -NE OTVARAJ- Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), ~lana 348. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`beni list R BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 88/08), ~lana 35. Statuta RTV "Vogo{}a" d.o.o. Vogo{}a, broj 06-1-471/03 od 20. 11. 2003. godine i ~l. 72. i 128. Statuta op}ine Vogo{}a ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 3/09 - Novi Pre~i{}eni tekst) u postupku imenovanja ~lanova Upravnog odbora u RTV "Vogo{}a" d.o.o. Vogo{}a, op}inski na~elnik Op}ine Vogo{}a objavljuje 

PONOVNI JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANA UPRAVNOG ODBORA RTV "VOGO[]A" DOO VOGO[]A 

1. Objavljuje se ponovni javni oglas za izbor i to: 

2. Upravni odbor vr{i sljede}e poslove: 

3. Op}i uslovi koje svaki kandidat treba da ispunjava su slijede}i: 

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su: 

4. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva u obzir }e se uzeti i sljede}i kriteriji i to: 

5. Prijava kandidata treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. 

6. Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti sljede}e dokumente: 

Svi prilo`eni dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. 

^lan Upravnog odbora imenuje se za vrijeme od ~etiri godine i mo`e biti ponovo imenovan. 

S kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove iz javnog oglasa bit }e obavljen intervju. 

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 7 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja, bez posebnog dostavljanja pismene odbijenice. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje. 

Javni oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz", a krajnji rok za podno{enje prijava je 10 (deset) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. 

Prijave sa svim tra`enim dokumentima mogu se dostaviti li~no ili po{tom, preporu~eno na adresu Op}ina Vogo{}a, ulica Jo{ani~ka broj 80, Vogo{}a, sa naznakom "Prijava na ponovni javni oglas za izbor i imenovanje ~lana Upravnog odbora RTV "Vogo{}a" d.o.o. Vogo{}a" -NE OTVARAJ- 

(so-1168-a-F/09) 


SKUP[TINA KANTONA SARAJEVO
KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA I ADMINISTRATIVNA PITANJA 

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Skup{tine Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj 09. 09. 2009. godine povodom razmatranja Informacije o provedenom oglasu na poziciju zamjenika pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo, donijela je sljede}i 

 ZAKLJU^AK 

Oglas za upra`njenu poziciju zamjenika pravobranioca Pravobranila{tva Kantona Sarajevo, objavljen u dnevnim listovima " Avaz" i "Oslobo|enje" dana 21. 05. 2009. godine i 27. 05. 2009. godine u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 36/09), stavlja se van snage zbog nedostatka sredstava i restrikcije Bud`eta Kantona Sarajevo. 

(so-1169-a-F/09) 


OP]INA ORA[JE 

Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 34/03) i Odluka Op}inskog vije}a Ora{je, broj: 01-02-981/09, broj: 01-02-982/09, broj: 0-02-983/39, broj: 01-02-985/09 i 01-02-989/09, od dana 10.09.2009.godine, op}inski na~elnik raspisuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNIH ODBORA JAVNIH PODUZE]A I UPRAVNIH VIJE]A JAVNIH USTANOVA ^IJI JE OSNIVA^ OP]INA ORA[JE 

I.    Predmet javnog natje~aja je izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova nadzornih odbora javnih poduze}a i upravnih vije}a javnih ustanova ~iji je osniva~ Op}ina Ora{je i to: 

1.    Nadzorni odbor JP "Veterinarska stanica" d.o.o. Ora{je: 

a)    predsjednik Nadzornog odbora 

b)    2 ~lana Nadzornog odbora 

2.    Nadzorni odbor JP "Vodovod i odvodnja" d.o.o. Ora{je: 

a)    predsjednik Nadzornog odbora 

b)    2 ~lana Nadzornog odbora 

3.    Nadzorni odbor JP "Komunalac" d.o.o. Ora{je: 

a)    predsjednik Nadzornog odbora 

b)    2 ~lana Nadzornog odbora 

4.    Upravno vije}e JU Dje~ji vrti} "P~elica" d.o.o. Ora{je: 

a)    3 ~lana - ispred osniva~a 

b)    1 ~lan - iz reda odgajatelja u vrti}u 

c)    1 ~lan - iz reda roditelja djece korisnika usluga vrti}a 

5.    Upravno vije}e JU Dom zdravlja Ora{je: 

a)    1 ~lan-predstavnik zdravstvenih djelatnika Doma zdravlja 

II. Opis pozicija 

Nadzorni odbor nadzire poslovanje i rad poduze}a, upravlja imovinom i kapitalom, priprema eti~ki kodeks i predla`e ga skup{tini, utvr|uje strategiju razvoja poduze}a, razmatra i usvaja izvje{}e o poslovanju, predla`e raspodjelu i na~in uporabe vi{ka prihoda i na~in pokri}a gubitka, imenuje i razrje{ava ~lanove uprave sukladno postupcima utvr|enim u poslovanju, te va`e}im propisima, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom poduze}a. 

Upravno vije}e upravlja ustanovom, donosi Statut i druge op}e akte ustanove, odlu~uje o financijskom planu i godi{njem obra~unu, imenuje i razrje{ava ravnatelja ustanove, daje prijedloge i mi{ljenja o pojedinim pitanjima ravnatelju, te obavlja i druge poslove sukladno zakonu, statutu ustanove i aktu o osnivanju. 

^lanovi nadzornih odbora javnih poduze}a i upravnih vije}a javnih ustanova imenuju se na period od ~etiri godine, izuzev ~lana iz to~ke I pod 5. ovog javnog natje~aja, gdje se radi o popunjavanju upra`njenog mjesta ~lana Upravnog vije}a koji se imenuje na period do isteka mandata Upravnog vije}a imenovanog Rje{enjem o razrje{enju i imenovanju ~lanova Upravnog vije}a Doma zdravlja Ora{je ("Slu`beni glasnik Op}ine Ora{je" broj 4/09). 

Za svoj rad i anga`iranje predsjednik i ~lanovi nadzornih odbora i upravnih vije}a iz to~ke I. ovog javnog natje~aja imaju pravo na naknadu koja }e se ispla}ivati iz sredstava javnog poduze}a, odnosno javne ustanove, u skladu sa Odlukom o utvr|ivanju visine naknade za rad nadzornih odbora i upravnih vije}a javnih poduze}a i ustanova ("Slu`beni glasnik Op}ine Ora{je", broj 5/07). 

III. Kriteriji za imenovanje kandidata: 

a) op}i uvjeti za kandidata: 

1)    da je dr`avljanin BiH, 

2)    da je stariji od 18 godina i mla|i od 65 godina na dan imenovanja, 

3)    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini BiH u vremenu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 

4)    da se na njega ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava BiH, 

5)    da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, 

6)    da nije izabrani du`nosnik, nositelj izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08), 

7)    da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lanka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03). 

8)    da nema osobni financijski interes u javnom poduze}u, odnosno javnoj ustanovi. 

b) posebni uvjeti za kandidata: 

1)    zavr{ena visoka ili vi{a {kolska sprema (VII/VI stupanj stru~ne spreme), 

2)    najmanje tri godine radnog iskustva nakon stjecanja odgovaraju}e stru~ne spreme, 

3)    da ne od jednog upravnog tijela. 

Pored navedenih kriterija, prilikom rangiranja kandidata uzet }e se u obzir i komunikacijske i organizacijske sposobnosti, sposobnost za savjesno, objektivno, nepristrano i odgovorno dono{enje odluka i obavljanje pozicije ~lana upravnog tijela, izra`ena inicijativa i nezavisnost u radu i dono{enju odluka, sposobnost upravljanja financijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu, a {to }e se procijeniti putem intervjua. 

IV. Potrebna dokumentacija 

Kandidat je du`an dostaviti sljede}e dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natje~aja: 

Dokumenti koji se prila`u moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. 

Nepravovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

V. Podno{enje prijava 

Prijave sa tra`enim dokazima dostavljaju se u propisno zape~a}enoj koverti, osobno na protokol u [alter sali Op}ine Ora{je ili putem po{te na adresu: Op}ina Ora{je, Ulica III broj 45, 76270 Ora{je, uz naznaku: "Prijava na javni natje~aj za nadzorni odbor/upravno vije}e______ - ne otvarati!". 

" Krajnji rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objave natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

VI. Ostale informacije 

Prijave kandidata s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od dana krajnjeg roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzete u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja. 

Komisije koje je imenovalo Op}insko vije}e Ora{je, pregledat }e prijave i uz po{tivanje principa utvr|enih zakonom i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata, sastaviti liste sa u`im izborom kandidata za svaki nadzorni odbor/upravno vije}e. Svi kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju, na kojem }e dobiti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njihovog imenovanja. 

Komisije }e utvrditi rang-liste najboljih kandidata i dostaviti iste Op}inskom vije}u Ora{je na kona~no imenovanje. 

U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu po{tovani principi i postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje sukladno Zakonu. Prigovor se podnosi Op}inskom vije}u Ora{je, a kopija ombudsmanu za ljudska prava Federacije BiH. 

Op}ina Ora{je ne snosi nikakve tro{kove u~e{}a kandidata postupku javnog natje~aja. 

Ovaj javni natje~aj bit }e objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Ve~ernjem listu", oglasnoj plo~i i slu`benoj web stranici Op}ine Ora{je (www.orasje.ba). 

(so-1171-a-F/09) 


JAVNA USTANOVA
MEDICINSKA [KOLA
BIHA] 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ~lana 134. i 135. i ~lan 137. Zakona o srednjoj {koli ("Slu`beni glasnik USK-a", broj 3/97), ~lana 112. i 113. Pravila JU Medicinske {kole Biha}, [kolski odbor, na 2. sjednici odr`anoj 15. 9. 2009. godine, donio je odluku kojom se raspisuje 

NATJE^AJ/KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU MEDICINSKE [KOLE BIHA] 

1. Opis upra`njene pozicije: 

a)    rukovodi radom {kole 

b)    zastupa {kolu i odgovoran je za zakonitost {kole, 

c)    stara se o ostvarivanju nastavnog plana i programa, 

d)    odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada, te u slu~aju neispunjavanja obaveza izvje{tava Ministarstvo i Pedago{ki zavod, 

e)    podnosi [kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada, 

f)    izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora, 

g)    odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, 

h)    informira [kolski odbor o financijskom poslovanju, 

i)    vr{i i druge poslove u skladu sa pravilima {kole, 

imenovanje direktora se vr{i na mandatni period od 4 godine i mo`e biti jo{ jednom imenovan. 

2. Op}i uvjeti: 

Kandidat za izbor i imenovanje na poziciju direktora {kole treba da ispunjava sljede}e op}e uslove: 

3. Posebni uvjeti: 

Pored op}ih uvjeta iz ta~ke 2. kandidat mora ispunjavati i sljede}e posebne uvjete propisane Zakonom o srednjoj {koli ("Slu`beni glasnik USK-a", broj 3/97) i Pravilima {kole: 

4. Potrebni dokumenti: (original ili ovjerena kopija diplome) 

Rok za podno{enja prijave je 15 dana od dana objavljivanja. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

Dokumente dostaviti na adresu: JU Medicinska {kola Biha}, Safvet-bega Ba{agi}a br. 22, 77000 Biha}. 

(so-1172-a-F/09) 


OP]INA STARI GRAD SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 45. i 46. Zakona o pravobranila{tvu-novi pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 33/08), i ~l. 11. i 12. Odluke o pravobranila{tvu Op}ine Stari Grad Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 18/09) i Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje pravobranioca Op}ine Stari Grad Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 21/03), na~elnik Op}ine Stari Grad Sarajevo objavljuje 

JAVNI OGLAS 

PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODRE\ENO VRIJEME 

1. Zamjenik pravobranioca Op}ine Stari Grad Sarajevo - 1 izvr{ilac 

Uslovi: 

Kandidati za zamjenika op}inskog pravobranioca du`ni su da ispunjavaju slijede}e op}e uslove: 

Prilikom ocjene kvalifikacije i iskustva kandidata uzet }e se u obzir i slijede}e: 

Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti kra}u biografiju i dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova (original ili ovjerene kopije): 

1.    diploma o zavr{enom pravnom fakultetu 

2.    uvjerenje o polo`enom pravosudnom ispitu 

3.    uvjerenje o radnom iskustvu 

4.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 

5.    izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci) 

6.    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) 

7.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) 

8.    izjavu da kandidat nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije. 

9.    izjavu da kandidat nije obuhva}en ~lanom IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine. 

Javni oglas ostaje otvoren petnaest dana od dana objavljivanja. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 

Prijave kandidata sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: 

Op}ina Stari Grad Sarajevo, sa naznakom: "Komisiji za izbor zamjenika op}inskog pravobranioca" ulica Zelenih beretki broj 4, Sarajevo. 

(so-1175-a-F/09) 


JAVNO PODUZE]E [UMSKO GOSPODARSKO DRU[TVO "[UME HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE" DOO MOSTAR 

Na temelju ~lanka 246. i 284. Zakona o gospodarskim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), ~lanka 8. i 26. Zakona o javnim poduze}ima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), ~lanka 75 . Statuta Javnog poduze}a [umsko gospodarskog dru{tva "[ume Hercegova~ko-neretvanske" d.o.o. Mostar (Narodne novine H-N@/K, broj 8/06) i Odluke Nadzornog odbora Javnog poduze}a [umsko gospodarskog dru{tva "[ume Hercegova~ko-neretvanske" d.o.o. Mostar broj NO-02-5/09 od 3. 09. 2009. godine, Nadzorni odbor objavljuje 

JAVNI KONKURS/NATJE^AJ 

ZA ODABIR I PREDLAGANJE KANDIDATA ODBORA ZA REVIZIJU JAVNOG PODUZE]A [UMSKO GOSPODARSKOG DRU[TVA "[UME HERCEGOVA^KO - NERETVANSKE" DOO MOSTAR 

1. 

Objavljuje se javni konkurs/natje~aj za odabir i predlaganje kandidata Odbora za reviziju Javnog poduze}a [umsko gospodarskog dru{tva "[ume Hercegova~ko-neretvanske" d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: Dru{tvo). 

2. 

Odabir i predlaganje kandidata za izbor Odbora za reviziju Dru{tva izvr{it }e Nadzorni odbor Dru{tva nakon provedene procedure i temeljem dostavljene rang liste od strane Povjerenstva/ Komisije za izbor. 

Kona~nu odluku o imenovanju donosi Skup{tina Dru{tva. 

Odbor za reviziju ~ine tri (3) ~lana, izme|u kojih }e se izabrati predsjednik Odbora. 

Mandat izabranih ~lanova Odbora za reviziju Dru{tva traje ~etiri (4) godine. 

Naknada i druga prava predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju ure|uju se ugovorom, a na temelju odluke Skup{tine Dru{tva. 

Du`nost odbora za reviziju utvr|ene su Statutom i Zakonom o javnim poduze}ima u FBiH. 

3. 

Kandidat koji aplicira za ~lana Odbora za reviziju mora ispunjavati sljede}e uvjete: 

A) OP]I UVJETI: 

1.    da je stariji od 18 godina; 

2.    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine: 

3.    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa/natje~aja; 

4.    da se na kandidata ne odnosi ~lanak IX to~ka 1. Ustava BiH); 

5.    da nije osu|ivan za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojivo sa du`no{}u ~lana Odbora za reviziju pet godina od dana pravomo}nosti presude, isklju~uju}i vrijeme izdr`avanja zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; 

6.    da nije osoba kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje du`nosti u Odboru za revizjju Dru{tva; 

7.    da ne postoji sukob interesa u smislu ~lanka 5. Zakona o Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine; 

8.    da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak; 

9.    da nije ~lan Nadzornog odbora u Dru{tvu niti da ima izravni ili neizravni financijski i drugi interes u Dru{tvu, odnosno da nije predsjednik ili ~lan Nadzornog ili Upravnog odbora gospodarskih dru{tava i institucija; 

10.    da nije izabrani du`nosnik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik izabranim du`nosnicima i nositeljima izvr{nih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08); 

11.    da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja; 

B) POSEBNI UVJETI: 

1.    visoka stru~na sprema, najmanje VII/1 stupnja obrazovanja (ekonomskog i pravnog smjera); 

2.    najmanje pet (5) godina radnog iskustva na poslovima financija, ra~unovodstva i gospodarskog prava, 

3.    stru~na znanja iz djelatnost Dru{tva i upu}enost u sadr`aj i na~in rada tijela. 

C) POTREBNI DOKUMENTI 

Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta: 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred Povjerenstvo/Komisiju za izbor. 

Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. 

Osobni/li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo sukladno Zakonu o za{titi li~nih podataka BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

Kompletna dokumentacija koja se prila`e kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta treba da bude u originalu ili ovjerenom presliku ne starija od tri mjeseca. 

Dokumenti prilo`eni uz prijavu na konkurs/natje~aj ne}e se vra}ati kandidatima. 

Javni konkurs/natje~aj }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Dnevnom avazu" i ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana zadnjeg objavljivanja. 

Prijave sa svom tra`enom dokumentacijom mogu se dostaviti osobno ili preporu~enom putem po{tanske slu`be, na adresu: 

Javno poduze}e [umsko gospodarsko dru{tvo
"[ume hercegova~ko-nerervanske" d.o.o. Mostar
NADZORNI ODBOR
Povjerenstvo/Komisija za izbor
ulica Hrvatskih branitelja b.b.
Mostar
uz naznaku: "Prijava na javni konkurs/natje~aj za odabir i imenovanje Odora za reviziju J.P. [umsko gospodarskog dru{tva "[ume Hercegova~ko-neretvanske" d.o.o. Mostar"
- ne otvarati - 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Na temelju ~lanka 269. stavak 1. to~ka 5. Zakona o gospodarskim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), ~lanka 12. Zakona o javnim poduze}ima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), ~lanka 49. stavak 9. Zakona o {umama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 20/02, 29/03 i 37/04), ~lanaka 30. i 31. Statuta Javnog poduze}a [umsko gospodarskog dru{tva "[ume Hercegova~ko-neretvanske" d.o.o. Mostar (Narodne novine H-N@/K, broj 8/06) i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta broj Pdk-02/09 od 09. 03. 2009. godine i Odluke Nadzornog odbora Javnog poduze}a [umsko gospodarskog dru{tva "[ume Hercegova~ko-neretvanske" d.o.o. Mostar broj NO-02-4/09 od 3. 09. 2009. godine, Nadzorni odbor objavljuje 

JAVNI KONKURS/NATJE^AJ 

ZA ODABIR I PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DIREKTORA/RAVNATELJA JAVNOG PODUZE]A [UMSKO GOSPODARSKOG DRU[TVA "[UME HERCEGOVA^KO - NERETVANSKE" DOO MOSTAR 

1. 

Objavljuje se javni konkurs/natje~aj za odabir i predlaganje kandidata za direktora/ravnatelja Javnog poduze}a [umsko gospodarskog dru{tva "[ume Hercegova~ko-neretvanske" d.o.o. Mostar (u daljnjem tekstu: Dru{tvo). 

2. 

Odabir i predlaganje kandidata za izbor direktora/ravnatelja Dru{tva izvr{it }e Nadzorni odbor Dru{tva ve}inom glasova nakon provedene procedure i temeljem dostavljene rang liste od strane Povjerenstva/Komisije za izbor iz reda kandidata koji po znanju i iskustvu najbolje odgovaraju za izvr{enje menad`erskih, operativnih i poslovnih potreba Dru{tva, a po prethodno pribavljenom mi{ljenju ministrice poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede. 

Direktor/ravnatelj stupa na du`nost nakon potvrde imenovanja od strane Skup{tine Dru{tva. 

Mandat izabranog direktora/ravnatelja Dru{tva traje ~etiri (4) godine, s mogu}no{}u ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. 

Opis pozicije za direktora/ravnatelja: 

Direktor/ravnatelj Dru{tva je mjerodavan za poslove propisane ~lankom 34. Statuta Javnog poduze}a [umsko gospodarskog dru{tva "[ume Hercegova~ko-neretvanske" d.o.o. Mostar ("Narodne novine H-N@/K", broj 8/06), te poslove propisane odredbama Zakona o javnim poduze}ima i Zakona o gospodarskim dru{tvima. 

3. 

Kandidat koji aplicira za direktora/ravnatelja Dru{tva mora ispunjavati sljede}e uvjete: 

A) OP]I UVJETI: 

1.    da je stariji od 18 godina; 

2.    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine: 

3.    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja javnog konkursa/natje~aja; 

4.    da se na kandidata ne odnosi ~lanak IX to~ka 1. Ustava BiH); 

5.    da nije osu|ivan za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojivo sa du`no{}u direktora/ravnatelja Dru{tva pet godina od dana pravomo}nosti presude, isklju~uju}i vrijeme izdr`avanja zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; 

6.    da nije osoba kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje du`nosti direktora/ravnatelja Dru{tva; 

7.    da ne postoji sukob interesa u smislu ~lanka 14. Zakona o javnim poduze}ima; 

8.    da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lanka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine; 

9.    da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak; 

10.    da nije ~lan Nadzornog odbora u Dru{tvu niti da ima izravni ili neizravni financijski i drugi interes u Dru{tvu, odnosno da nije predsjednik ili ~lan nadzornog ili upravnog odbora gospodarskih dru{tava i institucija; 

11.    da nije izabrani du`nosnik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik izabranim du`nosnicima i nositeljima izvr{nih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08); 

12.    da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja. 

B) POSEBNI UVJETI: 

1.    visoka stru~na sprema, najmanje VII/1 stupnja obrazovanja (ekonomski, pravni i {umarski fakultet); 

2.    najmanje sedam (7) godina radnog iskustva u struci, na rukovode}im poslovima; 

3.    da ponudi Program rada za mandatni period. 

Izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti direktora/ravnatelja Dru{tva. 

4. 

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete konkursa/natje~aja, u postupku kona~nog odabira uzet }e se u obzir i sljede}e: 

5. 

Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta: 

6. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred Povjerenstvo/Komisiju za izbor. 

Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. 

Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo sukladno Zakonu o za{titi li~nih podataka BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

Kompletna dokumentacija koja se prila`e kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta treba da bude u originalu ili ovjerenom presliku ne starija od tri mjeseca. Dokumenti prilo`eni uz prijavu na konkurs/natje~aj ne}e se vra}ati kandidatima. 

Javni konkurs/natje~aj }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Dnevnom avazu" i ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana zadnjeg objavljivanja. 

Prijave sa svom tra`enom dokumentacijom mogu se dostaviti osobno ili preporu~eno putem po{tanske slu`be, na adresu: 

Javno poduze}e [umsko gospodarsko dru{tvo"[ume Hercegova~ko-neretvanske" d.o.o. Mostar
NADZORNI ODBOR
Povjerenstvo/Komisija za izbor
ulica Hrvatskih branitelja b.b. Mostar
Uz naznaku: "Prijava na javni konkurs/natje~aj za direktora/ravnatelja JP [umsko gospodarskog dru{tva "[ume Hercegova~ko-neretvanske" d.o.o. Mostar"
- ne otvarati - 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1179-a-F/09) 


MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), ~lana 34. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), kao i ta~ke VI. Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i ~lanova nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 29/04, 33/07 i 2/08), ministar zdravstva Kantona Sarajevo raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE ^LANA NADZORNOG ODBORA IZ REDA STRU^NIH RADNIKA JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA KOJI JE OSNIVA^ KANTON SARAJEVO 

Objavljuje se javni oglas za nominiranje/imenovanje ~lana Nadzornog odbora iz reda stru~nih radnika javnih zdravstvenih ustanova kojih je osniva~ Kanton Sarajevo, i to: 

Nadzorni odbor je organ kontrole poslovanja javne zdravstvene ustanove ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo, a sastoji se od tri (3) ~lana, od kojih se jedan (1) ~lan imenuje iz reda stru~nih radnika zaposlenih u ustanovi. 

Po ovom javnom oglasu bira se ~lan Nadzornog odbora iz reda stru~nih radnika, naprijed navedenih ustanova. 

Opis poslova Nadzornog odbora: 

Nadzorni odbor imenuje Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog ministra zdravstva Kantona Sarajevo, sa mandatom na period od ~etiri (4) godine i mogu}no{}u reizbora. 

Za ~lana Nadzornog odbora javne zdravstvene ustanove mo`e biti nominiran/imenovan kandidat koji ispunjava slijede}e op}e uvjete: 

Pored ispunjavanja op}ih uvjeta, kandidat koji se nominira/imenuje za ~lana Nadzornog odbora javne zdravstvene ustanove treba da ispunjava i slijede}e posebne uvjete, i to: 

Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu, kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta tra`enih ovim oglasom. 

Prijave sa tra`enim dokumentima, kao dokazom se dostavljaju li~no ili po{tom preporu~eno, u zatvorenoj koverti, sa naznakom "PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - NADZORNI ODBOR JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE ^IJI JE OSNIVA^ KANTON SARAJEVO (navesti naziv javne zdravstvene ustanove u ~iji se nadzorni odbor kandiduje) -NE OTVARAJ". 

Prijave koje ne sadr`e propisano iz ovog oglasa odbacit }e se kao nepotpune. Prijave se dostavljaju na slijede}u adresu: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1, Sarajevo. 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja ovog oglasa. 

Javni oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnim novinama "Dnevni avaz". 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom, bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. 

Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije. 

Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/06). 

Bilo koji kandidat, odnosno ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje predsjednika i ~lanova nadzornog odbora javne - zdravstvene ustanove u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Prijave kandidata koji su na funkciji u politi~koj stranci }e se odbaciti (kandidati koji se ne kvalificiraju) u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), ~lana 50. stav 5. i 8. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/97), kao i ta~ke V Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje ~lanova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 23/03, 30/04 i 2/08), ministar zdravstva Kantona Sarajevo raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE JEDNOG (1) ^LANA UPRAVNOG ODBORA, PREDSTAVNIKA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO U JU ZAVOD SA ZDRAVSTVENU ZA[TITU ZAPOSLENIKA MUP-a KANTONA SARAJEVO KAO I NOMINIRANJE/IMENOVANJE JEDNOG (1) ^LANA UPRAVNOG ODBORA, PREDSTAVNIKA OSNIVA^A U JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 

Objavljuje se javni oglas za nominiranje/imenovanje jednog (1) ~lana Upravnog odbora, predstavnika Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo u JU Zavod za zdravstvenu za{titu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Zavod) kao i nominiranje/imenovanje jednog (1) ~lana Upravnog odbora - predstavnika osniva~a u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Dom zdravlja). 

Upravni odbor je organ upravljanja zdravstvenom ustanovom, a sastoji se od pet (5) ~lanova i ~ine ga predstavnici: 

Po ovom javnom oglasu bira se jedan (1) ~lan, predstavnik Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo u Upravni odbor Zavoda i jedan (1) ~lan, predstavnik osniva~a u Upravni odbor Doma zdravlja. 

Opis poslova Upravnog odbora: 

Nadle`nosti Upravnog odbora su: donosi Statut zdravstvene ustanove, imenuje i razrje{ava direktora zdravstvene ustanove uz konsultaciju sa ministrom zdravstva Kantona Sarajevo i uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, utvr|uje planove rada i razvoja, utvr|uje godi{nji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, donosi op{ti akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge op{te akte, u skladu sa zakonom, Statutom i osniva~kim aktom, odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi koje je zdravstvena ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ zdravstvene ustanove, usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, rje{ava sva pitanja odnosa sa Osniva~em, odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog Statutom zdravstvene ustanove, odgovara Osniva~u za rezultate rada, odlu~uje u drugom stepenu o prigovoru radnika na rje{enje kojim je drugi organ odre|en Statutom zdravstvene ustanove odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa, podnosi osniva~u najmanje jednom godi{nje izvje{taj o poslovanju zdravstvene ustanove, te vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom, odnosno osniva~kim aktom. 

Upravni odbor imenuje Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog ministra zdravstva Kantona Sarajevo. 

Za ~lana Upravnog odbora zdravstvene ustanove mo`e biti nominiran/imenovan kandidat koji ispunjava slijede}e op}e uvjete: 

Pored ispunjavanja op}ih uvjeta, kandidat koji se nominira/imenuje za ~lana Upravnog odbora zdravstvene ustanove treba da ispunjava i slijede}e posebne uvjete, i to: 

Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta tra`enih ovim oglasom. 

Prijave sa tra`enim dokumentima, kao dokazom se dostavljaju li~no ili po{tom preporu~eno, u zatvorenoj koverti, sa naznakom "PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - UPRAVNI ODBOR JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE ^IJI JE OSNIVA^ KANTON SARAJEVO (obavezno navesti naziv javne zdravstvene ustanove u ~iji se upravni odbor kandiduje) - NE OTVARAJ". 

Prijave koje ne sadr`e propisano iz ovog oglasa odbacit }e se kao nepotpune. 

Prijave se dostavljaju na slijede}u adresu: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1, Sarajevo. 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja ovog oglasa. 

Javni oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo" i dnevnim novinama "Dnevni avaz". 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom, bit }e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. 

Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije. 

Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/06). 

Bilo koji kandidat, odnosno ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje predsjednika i ~lanova upravnog odbora javne zdravstvene ustanove u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Prijave kandidata koji su na funkciji u politi~koj stranci }e se odbaciti (kandidati koji se ne kvalificiraju) u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. 

(so-1181-a-F/09) 


JAVNA USTANOVA
UMJETNI^KA [KOLA BIHA] 

Na osnovu Odluke [kolskog odbora JU Umjetni~ke {kole Biha}, broj 604/09 od 16. 9. 2009. godine 

PONI[TAVA SE JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA [KOLE 

objavljen 26. 11. 2008. godine u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 75/08. Na osnovu ~lana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), ~lana 135. i 137. Zakona o srednjoj {koli ("Slu`beni glasnik Unsko - sanskog kantona", broj 3/97), te na osnovu Pravila JU Umjetni~ke {kole Biha}, [kolski odbor JU Umjetni~ke {kole Biha} je, na IV. sjednici odr`anoj 16.09.2009. godine, donio Odluku broj 605/09 o raspisivanju 

JAVNOG KONKURSA 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA 

I. 

Opis pozicije direktora: 

a)    rukovodi radom {kole 

b)    zastupa {kolu i odgovoran je za zakonitost rada {kole, osim u poslovima pravnog savjetovanja i zakonskog zastupanja pred sudovima i drugim nadle`nim organima, odnosno tijelima, a odnose se na za{titu imovine i imovinskih interesa {kole, koje obavlja Pravobranila{tvo Unsko - sanskog kantona 

c)    stara se o ostvarenju nastavnog plana i programa 

d)    predla`e godi{nji program rada {kole 

e)    odlu~uje o raspore|ivanju zaposlenih u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada, te u slu~aju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa postupa u skladu sa prate}im zakonima 

f)    podnosi [kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada 

g)    izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora 

h)    odlu~uje o pravima i obavezama zaposlenika iz radnog odnosa 

i)    informira [kolski odbor o financijskom poslovanju 

j)    naredbodavac je za utro{ak sredstava i izvr{enje financijskog plana 

k)    posje}uje ~asove nastave i drugih oblika rada u cilju predlaganja mjera za pobolj{anje rada ustanove 

l)    odobrava pla}eno i nepla}eno odsustvo 

m)    izri~e odgojno - disciplinske mjere u~enicima, odnosno zaposlenicima iz svoje nadle`nosti 

n)    priprema, saziva i vodi sjednice Nastavni~kog vije}a 

o)    vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima. 

II. 

Op}i uvjeti za imenovanje/nominiranje na upra`njenu poziciju {kole su: 

a)    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine 

b)    da je stariji od 18 godina 

c)    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije objavljivanja upra`njene pozicije 

d)    da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX. 1 Ustava Bosne i Hercegovine) 

e)    da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03) 

f)    da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02 ) 

g)    da nema privatni financijski interes u instituciji u koju se kandidira 

h)    da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u instituciji u koju se kandidira, pet godina od dana pravosna`ne presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne 

i)    da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u koju se kandidira 

III. 

Posebni uvjeti za imenovanje/nominiranje na upra`njenu poziju direktora {kole: 

a)    visoko obrazovanjeVII stepen, te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovaraju}e {kole, odnosno psihologa i pedagoga i na najmanje tri godine radnog iskustva neposredno u struci nakon polo`enog stru~nog ispita 

b)    sposoban za savjesno, odlu~no i odgovorno rukovo|enje {kolom i vo|enje pedago{ke aktivnosti {kole 

c)    imenovanje direktora {kole vr{i se na period od ~etiri godine, a po isteku mandata ista osoba mo`e biti ponovo jo{ jednom imenovana. 

IV. 

Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta: 

a)    kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon 

b)    uvjerenje da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine 

c)    uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak u vezi sa ~lanom 9.1. Ustava BiH 

d)    izjavu da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine) 

e)    izjavu da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 ) 

f)    izjavu da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02 ) 

g)    potvrdu da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u instituciji u koju se kandidira, pet godina od dana pravosna`ne presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne 

h)    potvrdu da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u koju se kandidira 

i)    ovjerenu kopiju diplome 

j)    uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu. 

V. 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz". 

VI. 

Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: JU Umjetni~ka {kola Biha}, ul. 5. korpusa broj 2, Biha}, sa naznakom: "Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora {kole". 

VII. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1183-a-F/09) OSTAVINSKI POSTUPAK 

Op}inski sud Mostar, po stru~noj suradnici Ivani Sivri}, u ostavinskom postupku iza umrle Fatime Bijedi}, k}i Ibrahima ro|. Huskovi}, koja je ro|ena 15. 6. 1928. godine, a umrla 24. 10. 1994. godine, sa posljednjim prebivali{tem u Mostaru, izdao je dana 2. 9. 2009. godine slijede}i 

OGLAS 

Pozivaju se nasljednici Sanja Delseth i Selma Had`i}, k}eri ostavitelji~inog brata Vahida Huskovi}, nepoznatog boravi{ta u inozemstvu, da se kao zakonske nasljednice II. nasljednog reda jave ovom Sudu, jer }e u suprotnom po proteku roka od godinu dana od dana objave oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" Sud raspraviti zaostav{tinu na temelju izjave postavljenog staratelja i podataka sa kojima raspola`e Sud. 


Broj 07 58 O 016489 03 O
2. rujna 2009. godine
Mostar 


(so-1527/09) 


Op}inski sud Mostar, po stru~noj suradnici Ivani Sivri}, u ostavinskom postupku iza umrle Ane Amalije [ogorovi} ro|. Buba{, k}i Franje udove Mihajla iz Mostara, koja je umrla 19. 11. 1992. godine, izdao je dana 4. 6. 2009. godine slijede}i 

OGLAS 

Poziva se unuk ostaviteljice Mihajlo [ogorovi}, sin Milana, nepoznatog boravi{ta u Njema~koj, da se kao testamentarni nasljednik javi ovom Sudu, jer }e u suprotnom po proteku roka od godinu dana od dana objave oglasa u " Slu`benim novinama Federacije BiH" Sud raspraviti zaostav{tinu na temelju izjave postavljenog staratelja i podataka sa kojima raspola`e Sud. 


Broj 07 58 O 016532 98 O
4. lipnja 2009. godine
Mostar 


(so-1528/09) PROGLA[ENJE UMRLIM 

Op}inski sud Sarajevo, to sudija Aliba{i} Jasmina, u pravnoj stvari predlagatelja Blagov~anin Milica, zastupana po advokatu Mu{inovi} Halilu iz Sarajeva, radi utvr|enja smrti za Mla|en Kuzmana, zastupane po posebnom staratelju Poropat Senija, po Rje{enju Slu`be socijalne za{tite op}ine Vogo{}a od dana 16. 9. 2009. g., na osnovu ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Navodno umrli Kuzman Mla|en, sin Nikole i majke Stake, ro|en 1881. godine u Vogo{}i, sa posljednjim prebivali{tem u Vogo{}i u ul. Gornja Jo{anica 1, koji je navodno umro prirodnom smr}u dana 27. 5. 1987. godine u Vogo{}i. 

Poziva se navodno umrli KUZMAN MLA\EN kao i bilo koja druga osoba koja ima saznanje o kretanju istog poslije 27. 5. 1987. godine, da se jave Op}inskom sudu Sarajevo, [enoina 1, soba br. 36/pr. 

Ukoliko se ne javi Kuzman Mla|en ili bilo koja druga osoba koja ima saznanje o kretanju iste poslije datuma smrti, a po isteku roka od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Sud }e donijeti odluku po prijedlogu. 


Broj 65 0 V 091972 09 V
16. septembra 2009. godine
Sarajevo 


(O-738/09) 


Op}inski sud Bugojno - Odjeljenje u Jajcu, po stru~nom suradniku Alemu Ribi}u, u vanparni~nom postupku predlagatelja Mi}e Markovinovi} iz Jajca, Klimenta 1 radi progla{enja nestale Ivke Markovinovi} umrlom, na temelju ~l. 65. ZVP-a objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Poziva se nestala IVKA MARKOVINOVI], k}i Marka iz Smionice, op}ina Jajce, ro|ena 4. 1. 1953. godine, sa posljednjim prebivali{tem u Klimenti, op}ina Jajce, nestala dana 6. 2. 2009. godine, da se bez odlaganja javi ovom Sudu. 

Istovremeno se poziva i svaka druga osoba koja bilo {ta zna o `ivotu ili smrti Ivke Markovinovi} da to bez odlaganja javi ovom Sudu, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Po isteku roka od tri mjeseca Sud }e donijeti rje{enje po prijedlogu predlagateljice. 


Broj 046-1-V-09-000 039
15. rujna 2009. godine
Jajce 


(so-1525/09) POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA 

Op}inski sud u Livnu objavljuje slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA TU@ENICIMA 

Op}inski sud u Livnu, po sudiji Izeti D`end`o, u pravnoj stvari tu`itelja Ive Vukadin, sina Vinka iz Sr|evi}a kod Livna, zastupanog po Stipi Babi}u, odvjetniku iz Livna, protiv tu`enih 1. Agata Bijader ro|. Vukadin `. Nike, 2. Mara Vukadin pok. Mate, 3. Joza Vukadin pok. Mate 4. Ru`a Vukadin pok. Mate, 5. Zdravko Vukadin pok. Ante, 6. Vinko Vukadin Matin, 7. Marko Vukadin Nikole, 8. Milka Vukadin udv. Joze, sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i uknji`be, svojim Rje{enjem od 27. 4. 2009. godine postavio je tim tu`enicima privremenog zastupnika u osobi Mile Ivan~i}a, odvjetnika iz Livna, jer je boravi{te tu`enih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika dugo bi trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 


Broj 68 0 P 009094 09 P
11. septembra 2009. godine
Livno 


(so-1529/09) 


Op}inski sud u ^apljini, sudac Emilija Zrni}, u pravnoj stvari tu`itelja Kemal Zukanovi}, sin Hasana iz Vi{i}a, op}ina ^apljina, zastupan po punomo}nicima Vladimir Lukenda i Goran Lukenda, odvjetnici iz ^apljine, protiv tu`enika 1. [koro (Saliha) Nefa i dr., radi utvr|enja i uknji`be, izdaje sljede}i 

OGLAS 

Rje{enjem ovog Suda br. 53 0 P 020921 09 P od 7. 5. 2009.godine, a na osnovu CL 296 st 2. t~. 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavlja se Branko Mandrapa, odvjetnik iz ^apljine, za privremenog zastupnika tu`enim [koro (Saliha) Nefa, Kavara (Osmana) Meho, Kavara ro|. Trnovac (`. Saliha) Zejna, Popovac ro|. Kavara (`. Mehmeda) D`evahira, [koro (Saliha) D`ed`a, Zukanovi} (Mehmeda) Ekrem, Zukanovi} (Mehmeda) [erifa, Zukanovi} (Mehmeda) Zulka, Zukanovi} (um. [a}ira) Zamira, sada nepoznatog boravi{ta, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`ene kao zakonski zastupnik u parni~nom postupku, dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. 


Broj 53 0 P 020921 09 P
9. rujna 2009. godine
^apljina 


(so-1530/09) 


Op}inski sud u ^apljini, sudija Fatima @ujo, u pravnoj stvari tu`itelja Fazlija [ahovi} um. Ze}ira iz Konjica, Ora{je L22/5, zastupan po punomo}niku Branku Mandrapa, odvjetniku iz ^apljine, protiv tu`enika 1. Danilo Spahi}, Ilijin iz Tasov~i}a i dr., radi utvr|enja i uknji`be izdaje slijede}i 

OGLAS 

Rje{enjem ovog Suda br. 53 0 P 021316 09 P od 8. 9. 2009. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavlja se Vladimir Lukenda, odvjetnik iz ^apljine, za privremenog zastupnika tu`enim 1. Danilo Spahi}, Ilijin, iz Tasov~i}a, 2. Manojlo Spahi}, Ilijin iz Tasov~i}a, 3. Ana Spahi} ud. Du{ana iz Tasov~i}a, 4. Du{anka Spahi}, Du{anova iz Tasov~i}a, 5. Vojislav Spahi}, Du{anovi} iz Tasov~i}a, 6. Savka Spahi}, Du{anova iz Tasov~i}a, 7. Jagoda Spahi}, Maksimova iz Tasov~i}a, 8. Jovanka Spahi}, Maksimova iz Tasov~i}a, 9. Branka Spahi}, Maksimova iz Tasov~i}a, 11. Ljuba Spahi} ud. Ljubana iz Tasov~i}a, 12. Milica Spahi} ud. Maksima iz Tasov~i}a, sada nepoznatog boravi{ta, koji }e imati sva prava i du`nosti zastupati tu`ene kao zakonski zastupnik u parni~nom postupku dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. 


Broj 53 0 P 012316 09 P
8. septembra 2009. godine
^apljina 


(so-1534/09) 


Op}inski sud u Livnu objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Livnu, po sudiji Nevenka Mladina, u pravnoj stvari tu`itelja Iva Vrdoljak pok. Mirka i Mate Vrdoljak pok. Mirka iz Bile, zastupanog po udvjetniku Mile Ivan~i}, protiv tu`enika Zvonko Vrdoljak, radi utvr|enja i uknji`be, postavio je tu`eniku Zvonko Vrdoljak privremenog zastupnika u osobi Stipe Babi}, odvjetnika iz Livna, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enog nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika dugo bi trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 


Broj 68 0 P 010337 09 P
31. augusta 2009. godine
Livno 


(so-1535/09) LIKVIDACIJE - STE^AJI 

Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad Zanatska proizvodno-uslu`na zadruga "SLOGA" Zavidovi}i, o. sup. o., Mar{ala Tita bb, mati~ni registarski broj subjekta upisa 3-150. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeni pravni subjekt brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda u Zenici, zavedena pod mati~nim registarskim brojem subjekta upisa 3-150, registrovana po Rje{enju Osnovnog suda udru`enog rada Zenica broj U/I-317/84 od 21. 5. 1984. godine i iz svih javnih registara, a ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 43 0 L 018368 09 L
25. augusta 2009. godine
Zenica 


(so-1435/09) 


Op}inski sud u Livno, likvidacijski sudac Sofija Vrdoljak, u likvidacijskom postupku nad pravnom osobom "LIBERTAS" d.o.o. Livno, Sr|evi}i bb, koji se vodi po prijedlogu predlagatelja Zdravka Peri{e iz Sr|evi}a, na ro~i{tu dana 8. 9. 2009. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "LIBERTAS" d.o.o. Livno, Sr|evi}i bb, upisanom u sudski registar koji se vodi kod Op}inskog suda Livno, registarski ulo`ak broj 1-5588, po Rje{enju br. U/I-1033/94 od 12. 5. 1994. godine. 

Likvidator Zdravko Peri{a iz Sr|evi}a razrje{ava se du`nosti likvidatora Dru{tva "LIBERTAS" d.o.o. Livno, Sr|evi}i bb. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, navedena pravna osoba brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda u Livnu i iz svih javnih registara. 

Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret pravne osobe. 


Broj 68 0 L 009111 09 L
8. rujna 2009. godine
Livno 


(so-1477/09) 


Op}inski sud u Gora`du objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Azab" d.o.o. Ustikolina. 

2.    Utvr|uje se da je El Azab Mohamed Fekry vlasnik osniva~kog udjela u dijelu 1/1 privrednog subjekta ,,Fekry" d.o.o. Ustikolina. 

3.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Kumro Aziz iz Gora`da. 

4.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Gora`du. 

5.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

6.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 45 0 L 012257 09 L
8. septembra 2009. godine
Gora`de 


(so-1518/09) 


Op}inski sud u Gora`du objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Narcis DOO za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge Gora`de. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Kumro Aziz iz Gora`da. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Registra Op}inskog suda u Gora`du. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 45 0 L 011928 09 L
7. septembra 2009. godine
Gora`de 


(so-1519/09) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo za trgovinu i usluge ,,Ii-Computers" d.o.o. Zenica, Sarajevska 31, mati~ni registarski broj subjekta upisa 43-01-0488-08 (stari broj 1-8615). 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora ^engi} Mirza iz Zenice, Armije BiH 10. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda u Zenici, zavedena pod mati~nim registarskim brojem subjekta upisa 43-01-0488-08 (stari broj 1-8615), registrovana po Rje{enju Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-08-004369 od 9. 12. 2008. godine i iz svih javnih registara, a ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 43 0 L 020842 09 L
8. septembra 2009. godine
Zenica 


(so-1520/09) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom "FERUM" Dru{tvo za unutra{nju i vanjsku trgovinu d.o.o. Visoko, Muftije Numanagi}a 7, mati~ni broj subjekta upisa 1-6371. 

Za likvidatora se imenuje Muzaferija Asim iz Visokog, Muftije Numanagi}a 7. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Fedeacije BiH". 


Broj 43 0 L 021226 09 L
8. septembra 2009. godine
Zenica 


(so-1522/09) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Trgovinsko-prometno dru{tvo na veliko i malo i uvoz-izvoz ,,ROBEX" d.o.o. Zenica, Obalni bulevar 19, mati~ni broj subjekta upisa 1-1541. 

Za likvidatora se imenuje Komljenovi} Branko iz Zenice, Dr. Muminovi}a 21. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 43 0 L 024016 09 L
8. septembra 2009. godine
Zenica 


(so-1536/09) 


Op}inski sud u Sarajevu, ste~ajni sudija Zajmovi} Hakija, u ste~ajnom postupku nad privrednim dru{tvom "MOTIVACTION BH" DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, Patriotske lige 4, dana 7. 9. 2009. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se ste~ajni postupak otvoren nad imovinom ste~ajnog du`nika ""MOTIVACTION BH" DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, Patriotske lige 4, Rje{enjem ovog Suda od 22. 9. 2008. godine. 

2.    Obavje{tavaju se ste~ajni du`nik, ste~ajni upravnik i povjerioci da pravne posljedice zaklju~enja ste~ajnog postupka nastupaju 8 dana nakon objave ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

3.    Po pravomo}nosti ovog Rje{enja isto se ima dostaviti Odjeljenju za registar ovog Suda, kome se nala`e da ste~ajnog du`nika "MOTIVACTION BH" DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, Patriotske lige 4, bri{e iz sudskog registra, koji je upisan u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-21414. 


Broj 65 0 ST 038145 08 ST
7. septembra 2009. godine
Sarajevo 


(so-1487/09) 


Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Otvara se likvidacioni postupak nad predlagateljem Ugostiteljsko turisti~ko i prometno dru{tvo "MH" d.o.o. Turbe, Aleja bb. 

Ukoliko nitko od povjeritelja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i ovog Suda ne prijavi svoje potra`ivanje, smatrat }e se da je likvidacioni postupak zaklju~en. 

Za likvidatora se postavlja Besim Mehi}, sin Mustafe, direktor Dru{tva, koji je du`an postupiti u svemu sukladno odredbama Zakona o likvidacionom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03). 

Po proteku navedenog roka i pravomo}nosti Rje{enja, predlagatelj iz stavka 1. brisat }e se iz sudskog registra koji se vodi pod brojem U/I-157/01 od 12. 4. 2001. godine, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-4109. 

Imovina koja je preostala pripada osniva~u poduze}a, kojom ne odgovara za obvezu prema tre}im osobama, koje bi eventualno, nakon pravomo}nosti Rje{enja imale imovinsko-pravne zahtjeve prema likvidiranom poduze}u. 

Oglas o likvidaciji predlagatelja objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda, nakon ~ega }e biti zakazano ispitno ro~i{te u postupku zaklju~enja likvidacije. 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagatelja. 


Broj 51 0 L 016399 08 L
4. septembra 2009. godine
Travnik 


(so-2812/08) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Stupar Braco, u likvidacionom postupku nad "RIFA CITORE" DOO SARAJEVO Proizvodno, trgova~ko, uslu`no dru{tvo, export-import iz Sarajeva, Antuna Hangija 102, na ro~i{tu dana 10. 9. 2009. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "RIFA CITORE" DOO SARAJEVO Proizvodno, trgova~ko, uslu`no dru{tvo, export-import iz Sarajeva, Antuna Hangija 102. 

Za likvidatora se imenuje Osmi} Fahrudin iz Sarajeva. 

Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, na mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-24923, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 

Zakazuje se ispitno ro~i{te za dan ~etvrtak, 12. 11. 2009. godine u 10,00 sati, soba broj 200/II. 


Broj 65 0 L 105343 09 L
10. septembra 2009. godine
Sarajevo 


(O-730/09) 


Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem STARBOARD HOTELS DOO SARAJEVO Dru{tvo za promet nekretnina i izgradnju hotelijerstva Sarajevo, D`emala Bijedi}a 125/I. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Hod`i} Dino, pripravnik kod advokata Ko~o Midhata. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni registarski broj 65-01-0010-08. 

4.    a po Rje{enju broj 65 0 L 086208 09 L od 15. 9. 2009. godine. 

5.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

6.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 65 0 L 086208 09 L
15. septembra 2009. godine
Sarajevo 


(O-733/09) 


Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem SANBIDE Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge, export-import d.o.o. Sarajevo, Hamdije ^emerli}a 1. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Sabaha Mirjam Tauber iz Sarajeva, Mali ^ur~iluk 2. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 1-25122, a po Rje{enju broj 65 0 L 073781 09 L od 5. 5. 2009. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 65 0 L 073781 09 L
15. septembra 2009. godine
Sarajevo 


(O-734/09) 


Op}nski sud u Sarajevu, ste~ajni sudija Zajimovi} Hakija, postupaju}i po prijedlogu Privredno dru{tvo "FAREX" dru{tvo za proizvodnju, trgovinu, turizam i marketing d.o.o. Sarajevo, Gajev trg 4, da se nad istim privrednim dru{tvom otvori ste~ajni postupak, donio je dana 14. 9. 2009. godine slijede}i 

OGLAS 

1.    Otvara se ste~ajni postupak nad pravnim licem "Privredno dru{tvo "FAREX" dru{tvo za proizvodnju, trgovinu, turizam i marketing d.o.o. Sarajevo, Gajev trg 4. 

2.    Za ste~ajnog upravnika imenuje se Hand`o Mustafa, Aleja lipa 46. 

3.    Vrijeme otvaranja ste~ajnog postupka utvr|uje se ponedeljak, 14. 9. 2009. godine u 11,00 sati. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa ~lanom 110. Zakona o ste~ajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su du`ni prilo`iti i potvrdu o upla}enoj sudskoj taksi, kako slijedi: 

    Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potra`ivanja s tim da ne mo`e biti manja od 20,00 KM niti ve}a od 10.000,00 KM. 

    Taksu uplatiti na ra~un br. 3380002210019263 kod UniCredit Bank Sarajevo. 

    Razlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi dio imovine ste~ajnog du`nika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potra`ivanja po predvi|anju ne}e biti pokrivena tim razlu~nim pravom. 

    Izlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi. 

5.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste~ajnog upravnika koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika. 

6.    Pozivaju se du`nici da svoje dugove prema ste~ajnom du`niku izmire bez odlaganja. 

7.    Odre|uje se upis zabilje`be o otvaranju ste~ajnog postupka u sudskom registru Op}inskog suda u Sarajevu u mati~nom registarskom broju subjekta upisa broj 1-4715. 

8.    Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka istaknut }e se na oglasnoj tabli Suda istog dana, 14. 9. 2008. godine, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo. 

9.    Zakazuje se ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja srijeda, 4. 11. 2009. godine u 11,30 sati. 

    Istog dana, nakon ispitnog ro~i{ta, odr`at }e se Skup{tina povjerilaca, na kojoj }e se, nakon izvje{taja ste~ajnog upravnika, odlu~iti o daljnjem toku ste~ajnog postupka. 


Broj 65 0 St 080341 09 St
14. septembra 2009. godine
Sarajevo 


(O-735/09) 


Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem SVILA MEB SAN DOO SARAJEVO, Trg heroja 27. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Prlja~a Dila, Trg heroja 27. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 1-22814, a po Rje{enju broj 65 0 L 052163 08 L od 19. 5. 2009. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 65 0 L 052163 08 L
16. septembra 2009. godine
Sarajevo 


(O-737/09) 


Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem KHAIROS Dru{tvo za promet, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, Bazadr`ani 1. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Kova~ An|elka, Br~anska 4. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 1-24315, a po Rje{enju broj 65 0 L 094769 09 L od 18. 6. 2009. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 65 0 L 094769 09 L
15. septembra 2009. godine
Sarajevo 


(O-739/09) 


Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem INVEST GROUP DOO za in`injering i gra|evinarstvo Sarajevo, Marka Maruli}a 2. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora advokat Amila Eterovi}. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-15809, a po rje{enju broj 65 0 L 044723 08 L od 4. 2. 2009. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 65 0 L 044723 08 L
14. septembra 2009. godine
Sarajevo 


(O-744/09) 


Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i 

OGLAS 

1.    Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem INTEL P.V.X. Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Sarajevo, Kolodvorska 12. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Bori{i} Husein, Smaila [ikala 112. 

3.    Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 1-21666, a po Rje{enju broj 65 0 L 060216 08 L od 13. 5. 2009. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

5.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 


Broj 65 0 L 060216 08 L
17. septembra 2009. godine
Sarajevo 


(O-745/09) 


Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "ELVIR & SONS DOO SARAJEVO, Hamdije Kre{evljakovi}a 68, na ro~i{tu odr`anom dana 17. 9. 2009. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem ELVIR & SONS DOO SARAJEVO, Hamdije Kre{evljakovi}a 68. 

2.    Za likvidatora se imenuje Muminovi} Elvir, Sedrenik 54. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni pos tupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-1829, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 65 0 L 095784 09 L
17. septembra 2009. godine
Sarajevo 


(O-746/09) USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva Gojka ^olaka, sina Ivana, iz Du`ica, zastupanog po punomo}niku Dinku Nenadi}u, odvjetniku iz [irokog Brijega, radi novog uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu javno 

NAJAVLJUJE 

- Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine ozna~ene kao: k.~. 1361, zvana Njiva u naravi {uma povr{ine 520 m², k.~. 1362, zvana Njiva u naravi pa{njak, povr{ine 1641 m², k.~. 3305, zvana Vrta u naravi njiva povr{ine 330 m², k.~. 3306, zvana Ogradica u naravi [uma povr{ine 3318 m² i k.~. 3307, zvana Ogradica u naravi pa{njak 1644 m², upisane u P.l. 27/1 k.o. Du`ice na ime podnositelja zahtjeva s 1/1, kod Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Katastar Op}ine [iroki Brijeg. 

- Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e se produ`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza. 

- Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~iti sukladno dokazima ?l. 64. ZZK. 


Broj Dn 406/09
9. lipnja 2009. godine
[iroki Brijeg 


(so-1503/09-F) 


Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva Slobodna Toki}a, iz [irokog Brijega, zastupanog po punomo}niku Dinku Nenadi}u, odvjetniku iz [irokog Brijega, radi novog uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu javno 

NAJAVLJUJE 

- Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine ozna~ene kao: k.~. 1039/8, zvana Bubrig, k.o. Trn, u naravi poslovna zgrada povr{ine 268 m² i dvori{te 61 m² i k.~. 604/4 k.o. Li{tica, u naravi stambena ku}a povr{ine 119 m² i dvori{te 306 m², koje nekretnine su upisane u Posjedovni list broj 887 k.o. Trn, i 2098 k.o. Li{tica, po novom premjeru, na ime Slobodana Toki}a s 1/1, kod Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Katastar Op}ine [iroki Brijeg. 

- Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e se produ`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza. 

- Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~iti sukladno dokazima ?l. 64. ZZK. 


Broj 518/09
7. kolovoza 2009. godine
[iroki Brijeg 


(so-1505/09-F) 


Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva An|elka Zovko iz [irokog Brijega, radi novog uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu javno 

NAJAVLJUJE 

- Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine ozna~ene kao: k.~. 399, zvana "Kr~evina" u naravi {uma povr{ine 3165 m², k.~. 400, zvana "Kr~evina" u naravi livada povr{ine 1990 m², k.~. 401/1, zvana "Kr~evina" u naravi {uma povr{ine 4455 m², k.~. 401/2, zvana "Kr~evina", u naravi {uma povr{ine 510 m², k.~. 402, zvana "Kne{polje", u naravi ku}a i zgrada povr{ine 122 m² i dvori{te povr{ne 298 m², upisano u Posjedovnom listu broj 121 i 833 k.o. Kne{polje, po novom premjeru na ime podnositelja zahtjeva s 1/1 posjeda, kod Slu`be za geodetske, imovinsko-pravne poslove i Katastar Op}ine [iroki Brijeg. 

- Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e se produ`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza. 

- Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~iti sukladno dokazima ?l. 64. ZZK. 


Broj DN 572/09
1. rujna 2009. godine
[iroki Brijeg 


(so-1507/09-F) 


Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva Milke Lovri} iz Uzari}a, zastupanog po odvjetniku Dinka Nenadi}a iz [irokog Brijega, radi uspostavljanja novog zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu javno 

NAJAVLJUJE 

- Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine ozna~ene kao k.~. 1369/3 i 1370/2. k.o. Kne{polje u naravi poslovno stambena zgrada i dvori{te, upisane u P.L. 786 k.o. Kne{polje, na ime podnositeljice zahtjeva sa 1/1. 

- Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e se produ`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza. 

- Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~iti sukladno dokazima ?l. 64. ZZK. 


Broj Dn. 60/09
1. srpnja 2009. godine
[iroki Brijeg 


(so-1509/09-F) 


Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva Tajane Jeli}, k}i Tome, Fra Didaka Bunti}a 38, [iroki Brijeg, radi novog uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu javno 

NAJAVLJUJE 

- Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine ozna~ene kao k.~. 1829, 1830, 1833, upisane u P.L. 1160 k.o. Trn ({to odgovara dijelom k.~. 2809/19 i dijelu k.~. 2809/5 po starom premjeru k.o. Mokro). 

- Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e se produ`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza. 

- Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~iti sukladno dokazima ~l. 64. ZZK. 


Broj Dn 500/09
7. kolovoza 2009. godine
[iroki Brijeg 


(so-1511/09-F) 


Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva "Zoimpex" d.o.o. iz [irokog Brijega, Kne{polje bb, zastupano po punomo}niku Dinku Nenadi}u, odvjetniku iz [irokog Brijega, radi novog uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu javno 

NAJAVLJUJE 

- Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine ozna~ene kao: k.~.1550, zvana Barica, u naravi livada povr{ine 955 m², k.~. 1551 zvana Njiva, u naravi ekonomsko dvori{te povr{ine 1880 m² i k.~. 1552 zvana Njiva, u naravi privredna zgrada povr{ine 239 m² i ekonomsko dvori{te povr{ine 2617 m², upisane u Posjedovni list 777 k.o. Kne{polje, po novom premjeru, na ime Zoimpex d.o.o. s 1/1, kod Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Katastar Op}ine [iroki Brijeg. 

- Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e se produ`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza. 

- Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~iti sukladno dokazima ?l. 64. ZZK. 


Broj Dn 98/09
1. srpnja 2009. godine
[iroki Brijeg 


(so-1513/09-F) 


Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-E-09-000 111, po zahtjevu Juri{i} Fatime, k}i Husa, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.l. br. 230/04 K.O. Ustikolina, ozna~ene kao k.~. 180 zv. Vi{ pruge, po kulturi ku}a i zgrada 47 m² i dvori{te 88 m²

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Mari} An|a, k}i Milana sa 1/1 dijela. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 045-0-DN-E-09-000 111
14. septembra 2009. godine
Gora`de 


(so-1515/09-F) 


Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-E-09-000 108, po zahtjevu Ku{und`ija Arifa, sin Muharema, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.l. br. 102/02 K.O. Kolakovi}i, ozna~ene kao k.~. 1362 zv. Podstijena, po kulturi ku}a i zgrada 34 m² , njiva 7. klase 3936 m² i {uma 7. klase 567 m², k.~. 1374 zv. Brijest, po kulturi njiva 6. klase 1116 m², k.~. 1387 zv. Do po kulturi livada 7. klase povr{ine 1710 m², te nekretnine upisane u P.l. br. 138/01 K.O. Jabuka, ozna~ene kao k.~. 712/1 zv. Gajevi po kulturi njiva 7. klase povr{ine 1362 m², k.~, 712/2 zv. Gajevi po kulturi livada 6. klase povr{ine 10838 m² i k.~. 1236 zv. Kova~i} po kulturi livada 3. klase povr{ine 1142 m² i {uma 5. klase povr{ine 518 m²

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Ku{und`ija Muharem, sin Arifa sa 1/1 dijela. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 


Broj 045-0-DN-E-09-000 108
14. septembra 2009. godine
Gora`de 


(so-1517/09-F) OSTALE OBJAVE 

Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2624386, na ime "TELOPTIC" d.o.o. Sarajevo, izdata od Policijske stanice Had`i}i, za MV "Fiat Ducato", reg. oznaka 797-J-683, sa podacima: 

Marka vozila: FIAT 

Tip vozila: DUCATO 

Godina proizvodnje: 1999. 

Broj {asije: ZFA23000005725288 

Broj motora: 2801044 

(O-729/09) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola serijskog broja BH 3054654, za TMV Cadyy, registarskih oznaka 723-K-529, broj {asije WV1ZZZ9KZWR514987, broj motora 1Y737778, vlasni{tvo firme "D.T. comerc" d.o.o. Sarajevo-Ilid`a, izdata od Odjeljenja za administraciju i podr{ku Ilid`a. 

(O-732/09) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2335748, izdata od Policijske uprave Novo Sarajevo, sa podacima: 

Broj {asije: 002793 

Vrsta vozila: teretno vozilo 

Marka vozila: ZASTAVA 

Tip: RIVAL 

Boja: bijela 

Vrsta boje: obi~na 

Reg. oznaka: 170-J-024 

Broj registra: 42731 

Vlasni{tvo firme: "ARK" d.o.o. Sarajevo 

(O-736/09) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2769726, za vozilo [koda Octavia, reg. broj 218-M-496, broj {asije TMDB6212483150583, broj motora BKD 884310, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, na ime ASA PSS d.o.o. Sarajevo. 

(O-748/09) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 3047569, za vozilo Pasat, reg. broj 286-T-516, broj {asije WVW2223CZ89000081, broj motora BKP 250005, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, na ime ASA PVA d.o.o. Sarajevo. 

(O-749/09) 


Ogla{avaju se neva`e}im police kasko osiguranja TRIGLAV BH OSIGURANJA DD Sarajevo i to: 

- polica kasko osiguranja (~etiri primjerka police) broj 07-0024338 

(O-747/09) UPISI U SUDSKI REGISTAR 


ZENICA 

Op}inski sud u Zenici kod subjekta upisa "TECHNOMONT" d.o.o. Metalno proizvodno-uslu`no dru{tvo, Jelah-Te{anj, ul. 1. marta bb, Jelah, Te{anj, objavljuje reje{enje broj 043-0-Reg-08-003475 od 03.10.2008. godine o registraciji promjena-smanjenje broja osniva~a, uskla|ivanje djelatnosti i brisanje zamjenika direktora dru{tva 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Jaran Muradif, Jelah bb, Te{anj, li~na karta: 08CVE0078 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 10000 Upla}eni kapital: 10000 

Jaran Muradif ugovoreni: 10000 procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Jaran Muradif, adresa: Jelah bb, Te{anj, li~na karta: 08CVE0078, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

27.210 Proizvodnja cijevi od livenog `eljeza; 27.220 Proizvodnja cijevi od ~elika; 27.310 Hladno vu~enje; 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija; 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata; 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala; 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje; 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha; 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala; 28.520 Osnovni ma{inski radovi; 45.211 Visokogradnja; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.120 Skladi{tenje robe. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

- UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

-Trgovina na veliko prehrambenim i neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu: 

- Zastupanje stranih firmi. 

Broj 043-0-Reg-08-003475 

3. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-633/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa "N S-COMPANY" d.o.o. Dru{tvo za trgovinu, promet i usluge, Doboj Jug, Matuzi}i bb, Doboj Jug objavljuje rje{enje, broj 043-0-Reg-08-003752 od 03.10.2008. godine o registraciji promjena-promjena sjedi{ta Dru{tva 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"N S-COMPANY" d.o.o. Dru{tvo za trgovinu, promet i usluge, Doboj Jug, "N S-COMPANY" d.o.o. Doboj Jug, ul. 203 brigade br. 221, Matuzi}i, Doboj Jug, 43-01-0294-08 (stari broj 1-8945), 4218416760004. 

Broj 043-0-Reg-08-003752 

3. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-634/08-Z) 


Op}inski sud Zenica, sudija Ramo Ljevakovi}, odlu~uju}i po prijavi subjekta upisa Kablovska televizija d.o.o. Zavidovi}i, Prvomajska 2, Zavidovi}i od 03.06.2008. godine, koju zastupa direktor Dru{tva Mujanovi} Mustafa iz Zavidovi}a, Proleterska 24, u predmetu upisa u sudski registar uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva, a na osnovu odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 od 04.05. 2005.godine i broj 68/05 od 07.12.2005. godine), dana 22.08.2008. godine, donosi 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar subjekta upisa Kablovska televizija d.o.o. Zavidovi}i, Prvomajska 2, Zavidovi}i upisane su promjene: uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva, pa je subjekat upisa nakon izvr{enih promjena, sa podacima: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata; 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo; 64.200 Telekomunikacije; 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer); 72.210 Izrada softwarea; 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea; 72.300 Obrada podataka; 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina; 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti; 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata; 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjsko -trgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

-Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

-Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-002543 

22. 8. 2008. godine 

Zenica 

(SR-635/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici, kod subjekta upisa JAVNA USTANOVA OSNOVNA SPECIJALNA [KOLA, Mehmedalije Tarabara 10, Zenica objavljuje rje{enje, broj 043-0-Reg-08-000595 od 06.10.2008. godine o registraciji promjena - promjena lica ovla{tenog za zastupanje Javne ustanove 

ZASTUPNICI 

Dra~o Had`ira, adresa: Bulevar Kulina Bana 20, Zenica, li~na karta: 03CTA4745, direktor, bez ograni~enja. 

Broj 043-0-Reg-08-000595 

6. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-636/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici kod subjekta upisa "HIFA" d.o.o. Krndija bb-Te{anj, Dru{tvo za trgovinu, uslu`ne i proizvodne djelatnosti, Krndija bb, Te{anj objavljuje rje{enje, broj 043-0-Reg-08-003468 od 06.10.2008.godine o registraciji promjena- brisanje Podru`nice "HIFA" d.o.o. Krndija bb-Te{anj, Dru{tvo za trgovinu, uslu`ne i proizvodne djelatnosti Podru`nica Br~ko-Bo}e bb, Bo}e bb, Br~ko. 

Broj 043-0-Reg-08-003468 

6. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-637/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "MU[INBEG-KOMERC" d.o.o. Visoko, "MU[INBEG-KOMERC" d.o.o. Visoko, Kolo{i}i bb, Visoko, Visoko, 43-01-0272-08 (stari broj 1-6410), 4218246820007, objavljuje rje{enje broj 043-0-Reg-08-003126 od 02.10.2008.g. o upisu pove}anja osnovnog kapitala Dru{tva i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "MU[INBEG-KOMERC" d.o.o. Visoko, "MU[INBEG-KOMERC" d.o.o. Visoko, Kolo{i}i bb, Visoko, Visoko, 43-01-0272-08 (stari broj 1-6410), 4218246820007, 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Mu{inbegovi} Ahmed, Donje Mo{tre, Kolo{i}i bb, Visoko, li~na karta: 06DEC8919 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 260808,8 Upla}eni kapital: 260808,8 

Mu{inbegovi} Ahmed ugovoreni: 260808,8 procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Mu{inbegovi} Ahmed, adresa: Donje Mo{tre, Kolo{i}i bb, Visoko, li~na karta: 06DEC8919, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli; 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta; 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha; 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala; 28.520 Osnovni ma{inski radovi; 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda; 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga; 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.; 29.110 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila; 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora; 29.130 Proizvodnja slavina i ventila; 29.220 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje; 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n.; 29.520 Proizvodnja ma{ina za rudnike, kamenolome i gra|evinarstvo; 31.100 Proizvodnja elektri~nih motora, generatora i transformatora; 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije; 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica; 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine; 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja; 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka; 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka; 45.211 Visokogradnja; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e; 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata; 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo; 52.730 Popravak satova i nakita; 52.740 Popravak d.n.; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.300 Restorani; 60.220 Taksi prijevoz; 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 60.300 Cjevovodni transport; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava; 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande; 74.700 ^i{}enje objekata; 74.820 Usluge pakovanja; 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda; 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada; 90.030 Sanitarne i druge djelatnosti 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOMA/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

uvoz i izvoz roba iz registrovane djelatnosti 

trgovina na veliko prehrambenim proizvodima 

trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-003126 

2. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-638/08-Z) 


Op}inski sud u Zenici za subjekat upisa "NIKO-PROMET" d.o.o. @ep~e, Proizvodno, trgovinsko i uslu`no dru{tvo, "NIKO-PROMET" d.o.o. @ep~e, Papratnica bb, @ep~e, @ep~e, 43-01-0275-08 (stari broj 1-7682), 4218215270009, objavljuje Rje{enje broj 043-0-Reg-08-002829 od 01.10.2008. g. o upisu uskla|ivanja djelatnosti dru{tva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"NIKO-PROMET" d.o.o. @ep~e, Proizvodno, trgovinsko i uslu`no dru{tvo, "NIKO-PROMET" d.o.o. @ep~e, Papratnica bb, @ep~e, @ep~e, 43-01-0275-08 (stari broj 1-7682), 4218215270009, 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ramljak Franjo, Papratnica br. 130, @ep~e, li~na karta: 06CYB8394 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 189159,14 Upla}eni kapital: 189159,14 

Ramljak Franjo ugovoreni: 189159,14 procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Ramljak Franjo, adresa: Papratnica br. 130, @ep~e, li~na karta: 06CYB8394, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n.; 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja; 01.122 Gajenje vo}nih sadnica; 01.123 Gajenje sadnica loze; 01.131 Vinogradarstvo; 01.132 Gajenje vo}a; 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina; 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka; 01.213 Uzgoj goveda za priplod; 01.221 Uzgoj ovaca i koza; 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi; 01.230 Uzgoj svinja; 01.240 Uzgoj peradi; 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska; 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n.; 02.012 Iskori{tavanje {uma; 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma; 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima; 05.020 Uzgoj ribe; 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo; 14.121 Va|enje kre~njaka i krede; 14.122 Va|enje sirovog gipsa; 14.130 Va|enje {kriljaca; 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska; 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa; 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa; 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe; 15.310 Prerada i konzerviranje krompira; 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a; 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n.; 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta; 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume; 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa; 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa; 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa; 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa; 26.260 Proizvodnja vatrostalnih kerami~kih proizvoda; 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a; 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline; 26.510 Proizvodnja cementa; 26.520 Proizvodnja kre~a; 26.530 Proizvodnja gipsa; 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe; 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe; 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese; 26.640 Proizvodnja maltera; 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda; 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena; 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo; 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda; 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta; 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine; 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja; 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja; 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama;51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.403 Kafane; 55.510 Kantine; 55.520 Ketering; 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju; 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vr{iti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrirane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u va 

njskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 043-0-Reg-08-002829 

1. 10. 2008. godine 

Zenica 

(SR-639/08-Z) MOSTAR 

Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-0-955/08 od 16. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Zadruga "Index" P.O. Mostar, skra}enog naziva S.Z. Index P.O. sa sjedi{tem u USRC Midhat Hujdur - Hujka, 88.104 Mostar. 

Osniva~i: 

1. Elvir Helji}, JMB 2403980151969 

2. Vedran Milavi}, JMB 2603981150027 

3. Amir [elo, JMB 0312987150027 

4. Ermin Sukovi}, JMB 0904988150009 

5. Goran Tiro, JMB 0307981150013; osnivaju Zadrugu ,,Index" P.O. Mostar, skra}enog naziva Z. Index P.O.. sa sjedi{tem u USRC Midhat Hujdur- Hujka, 88104 Mostar. 

Direktor Zadruge "Index" P.O. Mostar je Amir [elo, predsjednik Nadzornog odbora je Ermin Sukovi}, a ~lanovi Nadzornog odbora su Goran Tiro i Vedran Milavi}. 

Iznos upla}enog temeljnog-osnovnog kapitala je 500,00 KM, odnosno po udjelu osniva~a od 1/5 - 20%. 

Djelatnosti kojima se bavi Z. Index P.O. su: 

22.110 Izdavanje knjiga, 22.120 Izdavanje novina, 22.130 Izdavanje ~asopisa i periodi~nih publikacija, 22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.150 Ostala izdava~ka djelatnost, 22.210 [tampanje novina, 22.220 [tampanje, na drugom mjestu nepomenuto, 22.230 Knjigoveza~ki i zavr{ni radovi, 22.240 Priprema i izrada {tamparske forme, 22.250 Ostale usluge u vezi sa {tampanjem, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) kompjuterskih zapisa, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 55.210 Omladinski hoteli i planinarski domovi, 55.230 Ostali smje{taj za kra}i boravak, 55.400 Barovi, 55.510 Kantine (menze), 60.220 Taxi prijevoz, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 65.230 Ostalo finansijsko posredovanje, d.n., 70.3 10 Agencija za nekretnine, 71.330 Iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~iv{i i kompjutere, 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, 72.100 Pru`anje savjeta o ra~unarskoj opremi (hardwareu), 72.200 Savjetovanje i ponuda programske opreme (softwarea), 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada baze podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih i knjigovodstvenih ma{ina te ra~unarskih sistema (ra~unara), 72.600 Ostale srodne ra~unarske aktivnosti, 73.101 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama, 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 73.201 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u dru{tvenim naukama, 73.202 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u humanisti~kim naukama, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.500 Agencije za zapo{ljavanje i posredovanje radne snage, 74.700 ^i{}enje svih vrsta objekata, 74.830 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 92.110 Snimanje filmova i videofilmova, 92.120 Distribucija filmova i videofilmova, 92.200 Radio i televizijske djelatnosti, 92.310 Umjetni~ko i knji`evno stvarala{tvo, scensko izvo|enje (reproduktivna umjetnost), 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute, 92.400 Djelatnost novinskih agencija. 

(SR-881/08-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-0-1032/08 od 10. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"CITY EXPRESS" d.o.o. Mostar je osnovalo podru`nicu pod nazivom "CITY EXPRESS" d.o.o. Mostar, Podru`nica Banja Luka, sa sjedi{tem u Banjoj Luci, Kozarska 61 A. U pravnom prometu s tre}im osobama obavlja poslove u okviru djelatnosti mati~nog dru{tva, a za obveze Podru`nice odgovara mati~no dru{tvo svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Rukovoditelj Podru`nice je @eljka Banjac, koja Podru`nicu, u okviru redovite djelatnosti, zastupa neograni~eno. 

(SR-882/08-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-0-131/08 od 19. 2. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Kod dru{tva "LAV SIMBOLIX" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u ^apljina, sa sjedi{tem: ^apljina, Mate Bobana bb, razrje{uje se du`nosti direktora: @eljko \ugum, Mi{kov, s prebivali{tem: Metkovi}, Dubrova~ka 22/1, Republika Hrvatska, Putovnica RH broj 001771490, a za direktora Dru{tva imenuje: Daliborka Vuleti}, k}i Stanka, s prebivali{tem: ^apljina, Trg Sv. Franje 8, JMB 0810975156135, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti, u unutarnjem prometu. 

(SR-883/08-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-0-929/08 od 3. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Jedini osniva~, ~lan gospodarskog dru{tva "STAR-MO-GO" d.o.o. Mostar, II. bojne rudni~ke 13, Ilka Juri}, nastanjena na adresi II. bojne rudni~ke, Mostar, JMB 3101930155006, Ugovorom o prijenosu vlasni~kih udjela, istupanju i pristupanju u dru{tvu "STAR-MO-GO" d.o.o. Mostar, zaklju~enog dana 20. 10. 2008. godine, na kojem su potpisi ovjereni kod notara Jurice Muse iz Mostara, pod brojem OPU 220/08 od 20. 10. 2008. godine, prenijela je darovanjem svoje udjele u cijelosti na Michelin-Natali Juri} iz Mostara, II. bojne rudni~ke 13, JMB 1106971155007, koja je na taj na~in postala vlasnik 100% udjela u Dru{tvu i preuzela sva ovla{tenja Skup{tine Dru{tva. ^lan Dru{tva Michelin-Natali Juri} iz Mostara, II. bojne rudni~ke 13, JMB 1106971155007, Odlukom broj 01/08 od 20. 10. 2008. godine vr{i razrje{enje dosada{njeg direktora Dru{tva Gorana (Tomislav) Juri}a iz Mostara, II. bojne rudni~ke 13, te imenuje novog ~lana uprave Dru{tva i to novog direktora Michelin-Natali Juri} iz Mostara, II. bojne rudni~ke 13, JMB 1106971155007, koja zastupa Dru{tvo bez ograni~enja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu. ^lan Dru{tva Michelin-Natali Juri} iz Mostara, II. bojne rudni~ke br. 13, JMB 1106971155007, Odlukom broj 03/08 od 20. 10. 2008. mijenja raniju adresu sjedi{ta dru{tva "STAR-MO-GO" d.o.o. Mostar, koja je glasila: II. bojne rudni~ke 13, Mostar, tako da adresa sjedi{ta Dru{tva sada glasi: Dr. Ante Star~evi}a 66, Mostar. 

(SR-884/08-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-0-1066/08 od 23. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom br. 02/08 od 22. 10. 2008. godine razrije{en je du`nosti dosada{nji rukovoditelj podru`nice dru{tva "SUPER NOVA" dru{tvo s ograni~enom odgovorno}u za trgovinu Mostar - Podru`nica 03 - Posu{je Marin - Marinko Mihalj, a na mjesto rukovoditelja je imenovan Milan Vukni} Odlukom br. 03/08 od 22. 10. 2008. godine na vremenski period od 22. 10. 2008. godine do 22. 10. 2012. Milan Vukni} kao rukovoditelj Podru`nice dru{tva "SUPER NOVA" dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu Mostar - Podru`nica 03, Posu{je, nije ovla{}en da zastupa Podru`nicu u u odnosima sa tre}im osobama. 

(SR-885/08-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-0-946/08 od 29. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Temeljem Ugovora o pristupanju novih ~lanova dru{tvu EUROLEASING d.o.o. Mostar, broj OPU 1295/08 od 26. 8. 2008. g. Dru{tvu EUROLEASING d.o.o. Mostar pristupili su novi ~lanovi i unijeli u Dru{tvo nov~ana sredstva. Dru{tvu EUROLEASING d.o.o. Mostar kao novi ~lan pristupa EURODAUS d.d. Split, EUROAGRAM TIS d.o.o. Zagreb i EURODOM d.o.o. Osijek, te isti pove}avaju temeljni kapital Dru{tva u iznosu od 3.236.923,35 KM (slovima: trimilionatristodvadest{esttisu}adevetstodvadesettri KM i tridesetpet feninga). Nakon pove}anja ukupni temeljni kapital EUROLEASING d.o.o. Mostar iznosi 9.168.336,35 KM, od toga EUROLEASING d.o.o. Zagreb iznosi 4.521.413,00 KM, {to predstavlja 49,31% udjela, AGRAM d.d. Ljubu{ki iznosi 10.000,00 KM, {to predstavlja 0,11% udjela, SUNCE osiguranje d.d. Sarajevo iznosi 1.400.000,00 KM, {to predstavlja 15,27% udjela, te EURODAUS d.d. Split unosi 1.078.974,45 KM, {to predstavlja 11,77% udjela, EUROAGRAM TIS d.o.o. Zagreb unosi 1.078.974,45 KM, {to predstavlja 11,77% udjela, te EURODOM d.o.o. Osijek unosi 1.078.974,45 KM, {to predstavlja 11,77% udjela. 

Temeljem provedenog pristupanja Dru{tvu novih ~lanova i pove}anja temeljnog kapitala Dru{tva, donesena je i Odluka kojom je izvr{ena izmjena i dopuna Statuta Dru{tva Euroleasing d.o.o. Mostar broj OPU 1295/08 od 26. 8. 2008. g., na osnovu koje je izmijenjen ~lanak 8. i 9. Statuta Dru{tva i uskla|en sa izvr{enim pristupanjem Dru{tvu novih ~lanova i pove}anjem temeljnog kapitala Dru{tva. 

(SR-886/08-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-0-1056/08 od 19. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom privrednog dru{tva "B&I-01" d.o.o. ^apljina broj 001/2008, osnovana je podru`nica Dru{tva pod nazivom "B&I-01" d.o.o. ^apljina, Podru`nica 2, sa sjedi{tem u ulici Nikole Tesle bb, Lukavica, Isto~no Sarajevo. Podru`nica }e obavljati djelatnosti registrirane u okviru mati~ne ku}e Dru{tva. Za rukovoditelja Podru`nice imenovan je Vladimir Kapor, JMBG 0804981170158, Besarovi}eva 39, Isto~no Sarajevo, koji zastupa i predstavlja Podru`nicu bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-887/08-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-0-306/08 od 7. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom Uprave dru{tva JP HT d.o.o. Mostar br. D-3-7-26/08 od 28. 2. 2008. godine osniva se podru`nica u Br~kom, na adresi Bulevar mira 2. Za rukovoditelja Podru`nice je Odlukom uprave br. D-3-9-35/08 dana 13. 3. 2008. godine imenovan Predrag Todorovi}, nastanjen na adresi Dragi{e Vasi}a 7, Banja Luka, JMB 3010968100056, raspore|en na radno mjesto voditelj ekipe 2 u sektoru za prodaju Direkcije za pokretnu mre`u. 

(SR-888/08-M) 


Op}inski sud u Mostaru, Rje{enjem broj Tt-0-830/08 od 14. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o pripajanju br. 01/07 od 6. 11. 2007. godine i Odlukom o prihvatanju pripajanja br. 02/07 od 6. 11. 2006. godine, dru{tvo: Dru{tvo za trgovinu, investicije i zastupanje stranih tvrtki "TIM ZIP" d.o.o. Sarajevo, Vase Butozana 3 (dru{tvo prednik), pripaja se dru{tvu: "TIM-ZIP" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Mostar, Ili}ka 747 (dru{tvo sljednik). 

Sva prava i obveze pripojenog dru{tva (dru{tva prednika), prihvata dru{tvo kojem se ono pripaja (dru{tvo sljednik). Naziv i tvrtka dru{tva sljednika ostaje nepromijenjena. Temeljni kapital dru{tva sljednika uve}ava se za temeljni kapital dru{tva prednika i iznosi 12.000,00 KM. Djelatnosti dru{tva slijednika pro{iruju se za djelatnosti dru{tva prednika i glase: 

15.610 Proizvodnja mlinarskih proizvoda, 15.811 Proizvodnja kruha i peciva,15.812 Proizvodnja svje`e tjestenine i kola~a,15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kola~a, 15.850 Proizvodnja suhe tjestenine, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredni{tvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 51.110 Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredni{tvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima, 51.130 Posredni{tvo u trgovini gra|evinskim drvom i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredni{tvo u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 51.180 Posredni{tvo u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili skupine proizvoda, d.n., 51.190 Posredni{tvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko `itaricama, sjemenjem i sto~nom hranom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljem i masno}ama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim `ive`nim namirnicama, uklju~uju}i ribe, {koljke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i ko`nim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i ku}anskim predmetima, na drugom mjestu nespomenuto, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama, staklom i ostalim gra|evnim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, 52.620 Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 55.510 Kantine, (menze), 55.520 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering), 60.230 Ostali prijevoz putnika u cestovnom prometu, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu, 63.110 Prekrcaj tereta, 63.120 Skladi{tenje robe, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost ostalih agencija u prometu, 70.110 Stvaranje novih nekretnina, 70.120 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina, 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.310 Agencija za promet nekretninama, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje plovila, 71.400 Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo, 72.100 Pru`anje savjeta o ra~unalnoj opremi (hardwareu), 72.200 Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwarea), 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada baze podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva i ra~unalnih sustava (ra~unala-kompjutora), 72.600 Ostale srodne ra~unalne (kompjutorske) aktivnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.400 Promid`ba (reklama i propaganda), 74.830 Tajni~ke i prevoditeljske djelatnosti, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.122 Distribucija filmova i videofilmova, 92.330 Djelatnost sajmova i zabavnih parkova, 92.621 Djelatnost marina, 92.622 Djelatnost skija{kih centara i skijali{ta, 92.623 Ostale {portske djelatnosti, 93.030 Djelatnosti vezane za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja. * posredovanje, zastupanje, komisione usluge, marketing. 

Uprava Dru{tva ostaje neizmijenjena. 

(SR-889/08-M) [IROKI BRIJEG 

Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001404 od 30. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 20. Statuta @ULJ TRADE d.o.o. GRUDE, jedini ~lan Dru{tva Ilija Milas iz Gruda, dana 1. listopada 2008. godine, donosi Odluku o pro{irenju djelatnosti @ULJ TRADE d.o.o. GRUDE. Djelatnosti unutarnjeg prometa pro{iruju se za sljede}e djelatnosti: Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, Uzgoj ovaca i koza, Uzgoj svinja, Uzgoj peradi, Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., Proizvodnja i konzerviranje mesa, Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~jeg mesa, Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, Hoteli i moteli s restoranom, Hoteli i moteli bez restorana, Dje~ja i omladinska odmarali{ta, Planinarski domovi i ku}e, Kampovi i kampirali{ta, Ostali smje{taj za boravak turista, Ostali smje{taj, d.n. Restorani, Barovi, Bifei (buffet), Kavane, Kantine (menze), Ketering. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-321/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001371 od 22. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 20. Statuta Dru{tva CENTAR MOTOR d.o.o. [IROKI BRIJEG, jedini ~lan Dru{tva Milan [evo iz Ljubu{kog, dana 25. 9. 2008. godine, donosi Odluku o promjeni direktora Dru{tva. 

Razrje{uje se du`nosti dosada{nji ~lan Uprave - direktor Dru{tva Ivan [evo iz Ljubu{kog. 

Istovremeno se za ~lana Uprave - direktora Dru{tva imenuje Nelica Martinovi} iz ^itluka, s ovla{tenjem zastupanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-322/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001160 od 8. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osnivatelj Jozo Petrovi}, iz Klobuka, osniva~kim aktom br. 01/08 od 30. 6. 2008. god. osnovao je dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u koje }e poslovati pod tvrtkom: Komunikacije d.o.o. Ljubu{ki. Sjedi{te Dru{tva je u Ljubu{kom, Nikole Kordi}a bb. Djelatnost Dru{tva je: naklada novina, naklada ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, naklada zvu~nih zapisa, ostala nakladni~ka djelatnost, tiskanje novina, posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, poslovni i menad`ment konsalting, reklama i promid`ba, ostale usluge reklame i promid`be, radio i televizijske djelatnosti, ostale uslu`ne djelatnosti, d.n., u vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati poslove: vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti unutarnjeg prometa, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacijskih skladi{ta, prijevoz robe u me|unarodnom carinskom prometu, marketing i promid`bene usluge. 

(SR-323/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001145 od 22. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo HORTUS d.o.o. Ljubu{ki izvr{ilo je promjenu direktora Dru{tva i imenovanje prokuriste. Djelatnost Dru{tva se usugla{ava sa va`e}om nomenklaturom djelatnosti: Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su: Posredni{tvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalima, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje Trgovina na veliko parfimerijskim kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Ljekarne, izdavanje i spravljanje lijekova po recepturi, Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljenje i predmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima,Trgovina na malo `eljeznom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama novinama i pisa}im materijalom, Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nim opremom, Trgovina na malo {portskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivima za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Djelatnost drugih posrednika u prometu, Ostale usluge reklame i promid`be. Djelatnosti Dru{tva u vanjskotrgovinskom prometu su: Vanjska trgovina (uvoz- izvoz), proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Usluge me|unarodne {pedicije, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacijskih skladi{ta, Prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu. Osniva~ i jedini ~lan Dru{tva HORTUS d.o.o. Ljubu{ki, Ivana (Jure) Bandur, Humac bb, Ljubu{ki, JMB 0406974157736, donosi Odluku o promjeni direktora Dru{tva i imenuje prokuristu. Razrje{uje se du`nosti direktor Luka (Jure) Vranje{ i istovremeno se za direktora imenuje Ivana (Jure) Bandur, sa prebivali{tem Humac bb, Ljubu{ki, JMB 0406974157736, koja mo`e zastupati i prestavljati Dru{tvo bez ograni~enja. Za prokuristu Dru{tva HORTUS d.o.o. Ljubu{ki imenuje se Luka (Jure) Vranje{, JMB 2301972152738, sa adresom prebivali{ta i boravi{ta Humac bb, Ljubu{ki. 

(SR-324/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001234 od 23. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o osnivanju dru{tva s ograni~enom odgovorno{}u LA-BRA-CO proizvodnja, usluge i trgovina d.o.o. Ljubu{ki, koja Odluka je notarski obra|ena kod notara Tome [imi}a iz Ljubu{kog, pod poslovnim brojem OPU 1052/2008 od 27. 6. 2008. godine i upisana je u evidenciju registrovanih akata o stranim ulaganjima Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, pod brojem RSU-501/08, osniva~ gospodarsko dru{tvo LA-BRA-CO proizvodnja, usluge i trgovina d.o.o. sa sjedi{tem u Zagrebu, Bukova~ka cesta 335, koje Dru{tvo je registrirano kod Trgova~kog suda u Zagrebu, mati~ni broj subjekta upisa 080281180, zastupano po ~lanu Uprave, direktoru Jano{ (Jano{) Ko~i{, kao strana pravna osoba, osniva dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u. 

Dru{tvo }e poslovati pod tvrtkom LA-BRA-CO proizvodnja, usluge i trgovina d.o.o. Ljubu{ki, a sjedi{te Dru{tva je na poslovnoj adresi A. [imi}a bb, Ljubu{ki. Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su: 

Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, Proizvodnja ambala`e od drveta, Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, Proizvodnja stolaca i sjedala, Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, Proizvodnja ostalog namje{taja, Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, Visokogradnja, Izgradnja objekata niskogradnje, Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, Izgradnja prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena, Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, Izolacijski radovi, Postavljanje cijevnih instalacija, Ostali instalacijski radovi, Fasadni i {trukaturni radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Farbarski radovi, Staklarski radovi, Ostali zavr{ni radovi, Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo {portskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Prijevoz robe u cestovnom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Djelatnost drugih posrednika u prometu, Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza, Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati djelatnosti: 

vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, usluge me|unarodne {pedicije, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacionog skladi{ta, izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvo|enja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji, prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu. 

Temeljni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM i upla}en je u novcu. 

Osoba ovla{tena za zastupanje gospodarskog dru{tva LA-BRA-CO d.o.o. Ljubu{ki u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu je jedini ~lan Uprave Dru{tva, direktor, Damir (@arko) \inki}, JMB 0106964150020, sa prebivali{tem na adresi Cim bb, Mostar, Bosna i Hercegovina, a zastupa Dru{tvo bez ograni~enja. 

(SR-325/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-000968 od 29. 8. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ugovorom o istupanju iz dru{tva, ustupanju osniva~kog uloga i promjeni osniva~a koji je zaklju~en kod notara Tome [imi}a iz Ljubu{kog, pod poslovnim brojem OPU 881/2008 od 10. 6. 2008. godine, Dru{tvo AUTO PLIN BANDUR d.o.o. Ljubu{ki, Vitina, Grabovo Vrelo bb, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-4253, promijenilo je osniva~a, ~lana Dru{tva, pa je novi osniva~ i jedini ~lan Dru{tva Grgo (Frane) Bandur, Donji Proboj bb, Ljubu{ki, JMB 2402972152739. Odlukom o usugla{avanju i pro{irenju djelatnosti u unutarnjem prometu i promjeni poslovne adrese Dru{tva, OPU 882/2008 od 10. 6. 2008. godine. Dru{tvo je izvr{ilo i usugla{avanje i pro{irenje djelatnosti unutarnjeg prometa, pa je sukladno tome djelatnost Dru{tva u unutarnjem prometu: Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Restorani, Barovi, Bifei (buffet), Kavane, Prijevoz robe u drumskom prometu, Djelatnost drugih posrednika u prometu, Iznajmljivanje automobila, Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava, Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n. Vanjskotrgovinsko poslovanje: Vanjska trgovina izvoz-uvoz proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Zastupanje stranih pravnih osoba, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Prodaja robe s konsignacijskih skladi{ta, Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama, Usluge me|unarodne {pedicije, Ugostiteljske usluge u okviru registriranih djelatnosti. Vr{i se i promjena, poslovne adrese Dru{tva, pa }e Dru{tvo sada imati sjedi{te na poslovnoj adresi Proboj bb, Ljubu{ki. 

(SR-326/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001365 od 23. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Vinko ^olak iz [irokog Brijega osniva dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u. Dru{tvo }e poslovati pod tvrtkom: COLPHARM d.o.o. [IROKI BRIJEG. Sjedi{te Dru{tva je u [irokom Brijegu na poslovnoj adresi Trnska cesta 16. Pe~at Dru{tva je pravokutnog oblika i slu`i za ovjeru dokumentacije poduze}a. Za osnivanje i po~etak rada Dru{tva osnivatelj osigurava sredstva odnosno temeljni kapital u iznosu 2.000,00 KM - u novcu. Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su: PROIZVODNJA Prerada ~aja i kave, Proizvodnja parfema i toaletnih preparata; GRA\EVINARSTVO, Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, Visokogradnja, Izgradnja objekata niskogradnje, Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, Izgradnja prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena, Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, Izolacijski radovi, Postavljanje cijevnih instalacija, Ostali instalacijski radovi, Fasadni i {trukaturni radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Farbarski radovi, Staklarski radovi, Ostali zavr{ni radovi, Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem, TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom,Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na .veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo {portskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu, Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., Djelatnost drugih posrednika u prometu, Stvaranje novih nekretnina za prodaju, Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, Agencije za nekretnine, Upravljanje nekretninama preko posrednika, Iznajmljivanje automobila, Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava, Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putovima, Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme, Iznajmljivanje strojeva i opreme za gra|evinarstvo, Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uklju~uju}i i ra~unala, Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n., Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo, d.n., Usluge pakiranja. Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa glase: vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, usluge me|unarodne {pedicije, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacionog skladi{ta, prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu, izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvo|enja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji. Upravu Dru{tva ~ini jedan ~lan: Nikola ^olak iz [irokog Brijega, direktor Dru{tva s ovla{tenjem zastupanja i predstavljanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja. 

(SR-327/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001310 od 14. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U sudskom registru izvr{en je upis osnivanja dru{tva s ograni~enom odgovorno{}u. Tvrtka dru{tva glasi: LAKTAT d.o.o. Posu{je. Sjedi{te Dru{tva je u Posu{ju, Gornji Juki}i bb. 

Osnivatelj i jedini ~lan Dru{tva je Miroslav ^olak iz Gruda, Donji Mami}i, Ledinac 150, JMB 1602941151632, sa upla}enim temeljnim kapitalom u iznosu od 2.000,00 KM. Djelatnosti koje }e Dru{tvo obavljati u unutarnjem prometu su: 01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n.; 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja; 01.131 Vinogradarstvo; 01.132 Gajenje vo}a; 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka; 01.221 Uzgoj ovaca i koza; 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi; 01.230 Uzgoj svinja; 01.240 Uzgoj peradi; 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska; 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja d.n.; 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja); 01.413 Ostale poljoprivredne usluge; 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja , osim veterinarskih usluga; 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa; 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~jeg mesa; 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe; 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda d.n.; 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a; 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermentiranih materijala; 15.930 Proizvodnja vina (gro`|a); 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motorkota~a; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupama proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i TV ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklarijom, zidnim tapetama, i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i TV ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama; 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.102 Hoteli i moteli, bez restorana; 55.211 Dje~ja i omladinska odmarali{ta; 55.220 Kampovi i kampirali{ta; 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.510 Kantine; 55.520 Ketering; 60.211 Prijevoz putnika u drumskom prometu; 60.212 Prijevoz putnika u gradskom prometu; 60.220 Taksi slu`ba; 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu; 60.240 Prijevoz robe u drumskom prometu; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu; 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.340 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme d.n.,72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u svezi ra~unalne opreme (hardwarea); 72.220 Ostale konzultantske usluge i izrada softvvarea; 72.300 Obrada podataka; 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 72.500 Odr`avanje i popravak uredskih ra~unskih i ra~unalnih strojeva; 72.600 Ostale srodne ra~unalne djelatnosti; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza; 74.140 Poslovni menad`ment, konsalting; 74.150 Upravljanje holding-dru{tvima; 74.402 Ostale usluge reklame i promid`be; 74.820 Usluge pakiranja. 

U vanjskotrgovinskom poslovanju Dru{tvo }e obavljati djelatnosti: Vanjska trgovina uvoz-izvoz iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa; Prodaja robe iz slobodnih carinskim prodavaonica; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Prijevoz robe i putnika u cestovnom prometu; Usluge me|unarodne {pedicije; Prodaja strane robe sa konsignacijskog skladi{ta i zastupanje stranih pravnih osoba; Usluga carinskih skladi{ta, carinskih smjesti{ta; Usluge opskrbe inozemnih i doma}ih prometnih sredstava. 

Osoba ovla{tena za zastupanje Dru{tva u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju je Boris Sli{kovi} iz [irokog Brijega, Trn bb, JMB 0707958152384 - direktor -zastupa i predstavlja Dru{tvo pojedina~no i samostalno bez ograni~enja, osim u poslovima kupnje i prodaje osnovnih sredstava, te zadu`enja kreditima i hipotekarnim poslovima za {to mu je potrebna suglasnost ~lana Dru{tva. 

(SR-328/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001375 od 23. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Gospodarsko dru{tvo NUI] d.o.o. za trgovinu i usluge Ljubu{ki, sa sjedi{tem u Ljubu{kom, na poslovnoj adresi Crnopod bb, koje Dru{tvo je upisano u registarski ulo`ak broj 1-1188 kod Op}inskog suda u [irokom Brijegu, Odlukom o osnivanju Podru`nice Dru{tva NUI] d.o.o. Ljubu{ki u Vitezu, koja Odluka je notarski obra|ena kod notara Tome [imi}a iz Ljubu{kog, pod poslovnim broiem OPU 1592/2008 od 2. 9. 2008. godine, osnovalo je Podru`nicu Dru{tva u Vitezu. Podru`nica }e poslovati pod nazivom NUI] d.o.o. za trgovinu i usluge Ljubu{ki - Podru`nica VITEZ, a sjedi{te Podru`nice je na poslovnoj adresi [anti}i bb, Vitez. Djelatnost Podru`nice je u okviru registrirane djelatnosti Dru{tva i to: Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Restorani, Barovi, Bifei (buffet), Kavane, Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu, Prijevoz robe u drumskom prometu, Djelatnost drugih posrednika u prometu, Iznajmljivanje automobila. Za rukovoditelja Podru`nice imenuje se Marijan (Ivo) Frankovi}, s adresom prebivali{ta Vi{njica bb, op}ina Kiseljak, JMB 2011969172002, sa ovla{tenjem da zastupa Podru`nicu Dru{tva bez ograni~enja. 

(SR-329/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001240 od 20. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Franjo Bevanda iz [irokog Brijega osniva dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u. Dru{tvo }e poslovati pod tvrtkom: FERENC [PORT d.o.o. [IROKI BRIJEG. Sjedi{te Dru{tva je u [irokom Brijegu na poslovnoj adresi Fra Didaka Bunti}a 44 A. Pe~at Dru{tva je pravokutnog oblika i slu`i za ovjeru dokumentacije poduze}a. Za osnivanje i po~etak rada Dru{tva osnivatelj osigurava sredstva odnosno temeljni kapital u iznosu 2.000,00 KM - u novcu. Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su: TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, Trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo {portskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Prijevoz robe u cestovnom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Usluge pakiranja. 

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa glase: vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, usluge me|unarodne {pedicije, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacionog skladi{ta, prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu. Upravu Dru{tva ~ini jedan ~lan: Marija Mandi}, direktor Dru{tva i Franjo Bevanda, prokurist, s ovla{tenjem zastupanja i predstavljanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja. 

(SR-330/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001246 od 13. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 20. Statuta dru{tva, jedini ~lan Dru{tva KOFINTT d.o.o. [IROKI BRIJEG Jozo Kolobari}, dana 25. 8. 2008. godine, donosi Odluku o promjeni direktora i usugla{avanju djelatnosti KOFINTT d.o.o. [IROKI BRIJEG. Razrje{uje se du`nosti direktora Dru{tva Jozo Kolobari} iz [irokog Brijega, s ovla{tenjem zastupanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa. Istovremeno se za direktora Dru{tva umjesto razrije{enog ~lana imenuje Tihana Kolobari} iz iz [irokog Brijega, s ovla{tenjem zastupanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja. Djelatnosti unutarnjeg prometa pro{iruju se sljede}im djelatnostima: Pru`anje konzultantskih usluga u svezi ra~unalne opreme (hardwarea), Obrada podataka, Izrada i upravljanje bazama podataka, Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza. Postoje}e djelatnosti unutarnjeg prometa usugla{avaju se s va`e}om nomenklaturom djelatnosti utvr|enom Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH. 

Odlukom o davanju prokure daje se prokura Jozi Kolobari}u iz [irokog Brijega, Trn bb, JMBG 1901958152397. Prokura se daje kao pisana ovlast za poduzimanje svih pravnih radnji i poslova u ime i za ra~un Dru{tva, uklju~uju}i i pravne poslove koji se odnose na prijenos i optere}enja nekretninama. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-331/08-[B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u [irokom Brijegu br. 064-0-Reg-08-001370 od 15. 10. 2008. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda slijede}i podaci: 

Osnivanje dru{tva s ograni~enom odgovorno{}u prema Odluci br. OPU 2330/08 od 19. 9. 2008. godine. Tvrtka ovoga dru{tva je: D L S AUTO d.o.o. Posu{je. Sjedi{te Dru{tva je: Posu{je, Kova~i bb. Osniva~ Dru{tva je Jagoda Kova~ iz Posu{ja, Domovinskog rata 13, JMB 1210975158355. Osniva~ Dru{tva ula`e u ovo Dru{tvo novac u iznosu 2.000,00 KM, {to ~ini njegov udjel u Dru{tvu (100%).Temeljni kapital ovoga Dru{tva iznosi 2.000,00 KM. 

Trgovina motornim vozilima na veliko, na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motociklima i njihovim dijelovima i priborom na veliko, na malo, Posredovanje u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motocikla, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama metala i industrijskim kemikalijama, drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom `eljezarskom robom, tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, hranom, pi}ima i duhanom, specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, cvije}em i rastinjem, `ivim `ivotinjama, sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, sirovim duhanom, vo}em i povr}em, mesom i proizvodima od mesa, mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, alkoholnim i drugim pi}ima, duhanskim proizvodima, {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, ostalom hranom, uklju~uju}i i ribe, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, odje}om, obu}om, elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, ostalim proizvodima za ku}anstvo, ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, metalima i metalnim rudama, drvom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, kemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, otpacima i ostacima, alatnim strojevima, strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, ostalim uredskim strojevima i opremom, ostalim elektronskim dijelovima i opremom, ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za osobni ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, mesom i proizvodima od mesa, ribom, ljuskarima i meku{cima, kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, alkoholnim i drugim pi}ima, proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, namje{tajem, opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo d.n., elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, metalnom robom, bojama, staklom, knjigama, novinama i pisa}im materijalom, uredskom opremom i ra~unalima, satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, sportskom opremom, igrama i igra~kama, cvije}em, gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo polovnom robom, u prodavaonicama, preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, na {tandovima i tr`nicama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, radio i televizijskih aparata, ostalih elektri~nih aparata za ku}anstvo, satova i nakita, Popravak, d.n., Prijevoz robe u cestovnom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Iznajmljivanje automobile, ostalih kopnenih prometnih sredstava, sredstava za porijevoz vodenim putovima, zrakoplovnih prometnih sredstava, poljoprivrednih strojeva i opreme, strojeva i opreme za gra|evinarstvo, uredskih strojeva i opreme, uklju~uju}i ra~unala, ostalih strojeva i opreme, d.n., predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo, d.n. Vanjska trgovina: uvoz, izvoz u skladu s registriranom djelatno{}u u unutarnjem prometu, Usluge me|unarodnog prijevoza robe, Zastupanje i posredovanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba. 

Uprava - direktor Dru{tva Jagoda Kova~ iz Posu{ja, Domovinskog rata 13, JMB 1210975158355, zastupa Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgova~kom prometu bez ograni~enja u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-332/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001362 od 15. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ljilja Hrka} iz [irokog Brijega osniva dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u. Dru{tvo }e poslovati pod tvrtkom: RBR KOZMETIKA d.o.o. [IROKI BRIJEG. Sjedi{te Dru{tva je u [irokom Brijegu na poslovnoj adresi Trnska cesta 181. Pe~at Dru{tva je pravokutnog oblika i slu`i za ovjeru dokumentacije poduze}a. Za osnivanje i po~etak rada Dru{tva osnivatelj osigurava sredstva odnosno temeljni kapital u iznosu 2.000,00 KM - u novcu. Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su: TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko strojevima za Industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, Ijuskarima i meku{cima, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo {portskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Prijevoz robe u cestovnom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Usluge pakiranja. 

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa glase: vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, usluge me|unarodne {pedicije, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacionog skladi{ta, prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu. Upravu Dru{tva ~ini jedan ~lan: Ljilja Hrka} iz [irokog Brijega, direktor Du{tva, s ovla{tenjem zastupanja i predstavljanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja. 

(SR-333/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001193 od 3. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 31. Statuta, direktor - dru{tva COPP BENZ d.o.o. [IROKI BRIJEG Mario Hrka} iz [irokog Brijega, dana 5. kolovoza 2008. godine u [irokom Brijegu donosi Odluku o promjeni rukovoditelja Podru`nice u Posu{ju. Razrje{uje se du`nosti rukovoditelja Podru`nice u Posu{ju Oliver Dragoja iz Posu{ja, Rastova~a bb, JMB 0110977153352. Istovremeno se za rukovoditelja Podru`nice imenuje Miljenko Be{li} iz Posu{ja, Tina Ujevi}a 8, JMB 1901982152381. Rukovoditelj Podru`nice ovla{ten je zastupati i predstavljati Podru`nicu u svezi poslovanja Podru`nice, bez ograni~enja. 

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-334/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001005 od 3. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo IVANKOVI] d.o.o. za trgovinu i usluge [iroki Brijeg, [iroki Brijeg, Visoka Glavica bb, osnovalo je podru`nicu u ^itluku. Podru`nica }e poslovati pod nazivom: IVANKOVI] d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica ^itluk. Sjedi{te Podru`nice je u ^itluku, Trome|a bb (TC "MALI[I]"). Rukovoditelj Podru`nice je Stanko Ivankovi}, koji je ovla{ten zastupati Podru`nicu bez ograni~enja. 

Podru`nica }e obavljati sljede}e djelatnosti: 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom. 

(SR-335/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001653 od 4. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 31. Statuta, ~lan Uprave, direktor dru{tva OSCAR dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u [IROKI BRIJEG Damir Jerkovi} iz ^itluka, dana 17. 11. 2008. godine u [irokom Brijegu, donosi Odluku o promjeni adrese i rukovoditelja, Podru`nice u Br~kom. Podru`nica }e poslovati u Br~kom na poslovnoj adresi Reisa D`emaludina ^au{evi}a bb. Bri{e se dosada{nja poslovna adresa Tr`nica Arizona, Br~ko. 

Razrje{uje se du`nosti dosada{nji rukovoditelj Podru`nice u Br~kom Damir Jerkovi} iz ^itluka. 

Za rukovoditelja Podru`nice u Br~kom imenuje se Iva Penavi} iz [irokog Brijega, zastupa i predstavlja Podru`nicu u svezi poslovanja Podru`nice bez ograni~enja. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-336/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001654 od 5. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U Dru{tvu OSCAR dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u [iroki Brijeg izvr{ena je izmjena osoba ovla{tenih za zastupanje. Bri{e se Damir Jerkovi} - direktor, zastupa i predstavlja Dru{tvo samostalno i pojedina~no bez ograni~enja, osim u poslovima kupnje i prodaje osnovnih sredstava, zadu`enja kreditima i hipotekarnim poslovima, za {to mu je potrebna suglasnost ~lana Dru{tva. Upisuje se Ivan [akota, JMB 0611980152382, iz [irokog Brijega, Bana Jela~i}a bb - direktor, zastupa i predstavlja Dru{tvo samostalno i pojedina~no bez ograni~enja, osim u poslovima kupnje i prodaje osnovnih sredstava, zadu`enja kreditima i hipotekarnim poslovima, za {to mu je potrebna suglasnost ~lana Dru{tva. 

(SR-337/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001139 od 25. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 17. Statuta dru{tva, jedini ~lan Dru{tva PU@ d.o.o. POSU[JE Ivan Ramljak, dana 10. 6. 2008. godine, donosi Odluku o promjeni adrese, direktora i usugla{avanju djelatnosti PU@ d.o.o. POSU[JE. 

Poslovna adresa Dru{tva se mijenja i glasi: ^itluk bb, Posu{je 

Bri{e se dosada{nja adresa Dru{tva Fra G. Marti}a bb, Posu{je. 

Razrje{uje se du`nosti direktora Dru{tva Ivan Ramljak iz Posu{ja, s ovla{tenjem zastupanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa. 

Istovremeno se za direktora Dru{tva umjesto razrije{enog ~lana imenuje Ante Ramljak iz Posu{ja, s ovla{tenjem zastupanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja. 

Postoje}e djelatnosti unutarnjeg prometa usugla{avaju se s va`e}om nomenklaturom djelatnosti utvr|enom Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH. 

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-338/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-000974 od 29. 8. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 14. Statuta, a u svezi s ~lankom 11. Zakona o gospodarskim dru{tvima, ~lan Uprave - direktor dru{tva GRIOSS d. o. o. za trgovinu i recikla`u GRUDE Daniela Bu{i}, iz Gruda, JMB 2807969156634, dana 18. 6. 2008. godine u Grudama donosi Odluku o prestanku rada Podru`nice u Ilija{u. Prestaje rad Podru`nice Dru{tva u Ilija{u s danom 18. 6. 2008. 

(SR-339/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001130 od 25. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

DU@-COMMERCE d.o.o. [iroki Brijeg pove}alo je temeljni kapital Dru{tva u skladu s Odlukom o pove}anju temeljnog kapitala Dru{tva broj 01/08 od 21. srpnja 2008. godine. Temeljni kapital Dru{tva je pove}an na na~in da je jedini ~lan Dru{tva Zoran Bogdan u temeljnu glavnicu Dru{tva uplatio ulog u novcu u iznosu od 78.000,00 KM. Nakon izvr{ene uplate temeljni kapital Dru{tva iznosi 108.005,00 KM. 

DU@-COMMERCE d.o.o. [iroki Brijeg je temeljem Odluke o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva broj 02/08 od 21. srpnja 2008. godine, a u skladu s Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06), izvr{ilo uskla|ivanje djelatnosti u unutarnjem prometu, slijedom ~ega se utvr|uju sljede}e djelatnosti Dru{tva: 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motorkota~a, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupama proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i TV ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 22.220 Tiskanje d.n., 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 60.240 Prijevoz robe u drumskom prometu, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu, 74.402 Ostale usluge reklame i promid`be. 

(SR-340/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001132 od 24. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ugovorom o istupanju iz dru{tva, ustupanju osniva~kog uloga i promjeni osniva~a koji je zaklju~en kod notara Tome [imi}a iz Ljubu{kog, pod poslovnim brojem OPU 1182/2008 od 18. 7. 2008. godine, Dru{tvo KONFEKCIJA VITINA d.o.o. Ljubu{ki, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-531, promijenilo je osniva~a, ~lana Dru{tva, pa je novi osniva~ i jedini ~lan Dru{tva Dalibor (Bo`e) Medi}, Donji Hamzi}i bb, ^itluk, JMB 0505965151332 i vlasnik je 100% temeljnog kapitala Dru{tva koji iznosi 468.000,00 KM. Odlukom o usugla{avanju djelatnosti u unutarnjem prometu Dru{tva, OPU 1183/2008 od 18. 7. 2008. godine, Dru{tvo je izvr{ilo usugla{avanje djelatnosti unutarnjeg prometa, pa je sukladno tome djelatnost Dru{tva u unutarnjem prometu: Priprema i predenje vlakana pamu~nog tipa, Priprema i predenje vlakana vunenog tipa, Priprema i predenje ~e{ljanih vlakana, Priprema i predenje vlakana svilenog tipa, uklju~uju}i otpadnu svilu i pravljenje sinteti~nih ili umjetnih filamenata, Proizvodnja konca za {ivanje, Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana, Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa, Proizvodnja tkanina vunenog tipa, Proizvodnja tkanina od ~e{ljanog prediva, Proizvodnja tkanina svilenog tipa, Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, Dovr{avanje tkanina, Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod, Proizvodnja u`adi, konopca, pletenica i mre`a, Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odje}e, Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa, Proizvodnja ko`ne odje}e, Proizvodnja radne odje}e, Proizvodnja rublja, Dorada i bojanje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, [tavljenje i obrada ko`e, Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo {portskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Djelatnost drugih posrednika u prometu. Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa su: vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, usluge me|unarodne {pedicije, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta. 

(SR-341/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001236 od 6. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Gospodarsko dru{tvo MRGO 04 d.o.o. Ljubu{ki, sa sjedi{tem u Ljubu{kom, na poslovnoj adresi Va{arovi}i bb, mati~ni registarski broj subjekta 1-4107, izvr{ilo je usugla{avanje djelatnosti Dru{tva sa Standardnom klasifikacijom djelatnosti u BiH i izmjenu osobe ovla{tene za zastupanje Dru{tva. Djelatnost Dru{tva se usugla{ava sa va`e}om nomenklaturom djelatnosti, pa su sukladno tome djelatnosti unutarnjeg prometa: Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo^B^joi televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo {portskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Prijevoz robe u cestovnom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Djelatnost drugih posrednika u prometu, Pru`anje konzultantskih usluga u svezi ra~unalne opreme (hardwarea), Izrada softwarea, Ostale konzultantske usluge i izrada softwarea, Obrada podataka, Izrada i upravljanje bazama podataka, Odr`avanje i popravak uredskih, ra~unskih i ra~unalnih strojeva, Ostale srodne ra~unalne djelatnosti. U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo obavlja slijede}e djelatnosti: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Usluge me|unarodne {pedicije, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga-zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacionog skladi{ta, Prijevoz robe (tereta) u me|unarodnom cestovnom prometu. Osniva~ i jedini ~lan dru{tva MRGO 04 d.o.o. Ljubu{ki razrje{uje du`nosti dosada{njeg ~lana Uprave Dru{tva -direktora Dru{tva Danijelu (Mladen) Mihaljevi}, Va{arovi}i bb, Ljubu{ki, JMB 2705974157730, a za novog ~lana Uprave, direktora Dru{tva, imenuje se Veselko (Pero) Mihaljevi}, sa prebivali{tem na adresi Va{arovi}i bb, 88326 Vitina, op}ina Ljubu{ki, JMB 2109951152748, s ovla{tenjem da zastupa Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu bez ograni~enja. 

(SR-342/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001335 od 13. 10. 2008. godine, upisao je slijede}e podatke o poslovnom subjektu: 

Naziv subjetka: Zdravstvena ustanova LJEKARNE ^OLAK [iroki Brijeg, Zdravstvena ustanova LJEKARNE ^OLAK [iroki Brijeg, sjedi{te: Trnska cesta 16, [iroki Brijeg, [iroki Brijeg, 2-52, MBS:4272097000004 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

^olak Vinko, Kralja Zvonimira 2, [iroki Brijeg, li~na karta: 05DUB4426 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

^olak Vinko ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

^olak Mirjana, adresa: Kralja Zvonimira 2, [iroki Brijeg, li~na karta: 05DUB4475, ravnatelj, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

52.311 Apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova po recepturi, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima. 

(SR-343/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001372 od 15. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Nenad Ba{i} iz Posu{ja osniva dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u. Dru{tvo }e poslovati pod tvrtkom: NENO d.o.o. POSU[JE. Sjedi{te Dru{tva je u Posu{ju na poslovnoj adresi Bro}anac, Ba{i}i bb. Pe~at Dru{tva je pravokutnog oblika i slu`i za ovjeru dokumentacije poduze}a. Za osnivanje i po~etak rada Dru{tva osnivatelj osigurava sredstva odnosno temeljni kapital u iznosu 2.000,00 KM - u novcu. Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su: 

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima,Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, Ijuskarima i meku{cima, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo {portskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Prijevoz robe u cestovnom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Iznajmljivanje automobila, Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava. Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa glase: vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, usluge me|unarodne {pedicije, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacionog skladi{ta, prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu. Upravu Dru{tva ~ini jedan ~lan: Nenad Ba{i} iz Posu{ja, direktor Dru{tva s ovla{}enjem zastupanja i predstavljanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja. 

(SR-344/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001391 od 13. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 85. Statuta, a u svezi s ~lankom 102. Statuta, ~lan Uprave - direktor dru{tva AGRAM d.d. Radoslav Lavri} dana 10. 7. 2008. donosi Odluku o promjeni poslovne adrese Podru`nice u Sarajevu. 

Podru`nica }e poslovati u Sarajevu na poslovnoj adresi Trg me|unarodnog prijateljstva bb. 

Bri{e se dosada{nja poslovna adresa Vlakova 10. 

Razrje{uje se du`nosti dosada{nji rukovoditelj podru`nice Renata Peri}. 

Istovremeno se za rukovoditelja Podru`nice imenuje Haris Jagnjo iz Sarajeva, Nerkesijina 12, JMB 2208970173517. 

Haris Jagnjo rukovoditelj Podru`nice, zastupa i predstavlja Podru`nicu u svezi poslovanja Podru`nice bez ograni~enja. 

(SR-345/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001335 od 15. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo "KARLIKO" export-import DOO Ljubu{ki vr{i uskla|ivanje djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti, pa uskla|ene djelatnosti Dru{tva glase: 

15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje peradi i ze~jeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvodi od mesa i mesa peradi, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.404 Odr`avanje i popravak motorkota~a, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredni{tvo u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.1310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljem i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.550 Trlovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovini na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.150 Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, 51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, pisa}im materijalom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (Buffet), 55.403 Kavane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu, 60.240 Prijevoz robe u drumskom prometu, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu, 67.130 Pomo}ne djelatnosti u financijskom posredovanju, d.n., 70.120 Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 72.300 Obrada podataka, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i promid`be. Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, Usluge me|unarodnog transporta robe i putnika, Me|unarodna {pedicija, Skladi{tenje Promid`ba (reklama i propaganda), Zastupanje stranih osoba, Posredovanje i zastupanj u prometu robe i usluga, Prodaja robe s konsignacijskih skladi{ta, Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama. 

^lan Dru{tva "KARLIKO" EXPORT-IMPORT d.o.o. Ljubu{ki vr{i izmjenu rukovoditelja Podru`nice u Sarajevu. Novi rukovoditelj Podru`nice je: Anel (Idriz) Selimovi}, Sarajevo Grbavi~ka 5, rukovoditelj Podru`nice Sarajevo, broj osobne iskaznice: 078SH6579, bez ograni~enja, JMB 0203979110012. 

Bri{e se iz Registra dru{tava kao rukovoditelj Podru`nice Sarajevo Sanela (Ibrahima) Avdagi}-Tankovi}, Sarajevo, D`amijska 5. 

(SR-346/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001330 od 13. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Pove}anje temeljnog kapitala, pro{irenje djelatnosti u usugla{avanje upisane djelatnosti sa standardnom klasifikacijom djelatnosti u BiH kod NAVIGATOR d.o.o. Posu{je prema Odluci br. OPU 2229/08 od 4. 9. 2008. g. 

Temeljni kapital ovog Dru{tva do sada je iznosio 2.000,00 KM (zate~ena sredstva). ^lan Dru{tva Milan \uri{i} pove}ava temeljni kapital ovog Dru{tva ulogom u Dru{tvo 20.000,00 KM u novcu (unesena sredstva), tako da ukupni ulog ~lana u Dru{tvo iznosi 22.000,00 KM (zate~ena i unesena sredstva), {to ~ini njegov udio u Dru{tvu (100%). Ukupni temeljni kapital ovog Dru{tva iznosi 22.000,00 KM. 

Postoje}a i upisana djelatnost Dru{tva pro{iruje se za slijede}u djelatnost u unutarnjem prometu: Skladi{ta i stovari{ta. 

Postoje}a i upisana djelatnost Dru{tva usugla{ava se sa Standardnom klasifikacijom djelatnosti u BiH. 

(SR-347/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001237 od 13. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 20. Statuta AVE d.o.o. POSU[JE, jedini ~lan Dru{tva Petar Ba{i} iz Posu{ja, Bro}anac bb, JMB 3107983153356, dana 25. kolovoza 2008. godine donosi Odluku o pro{irenju i usugla{avanju djelatnosti Dru{tva, promjeni prebivali{ta ~lana Dru{tva i prezimena direktora Dru{tva AVE d.o.o. POSU[JE. 

Utvr|uje se da je ~lan Dru{tva Petar Ba{i} promijenio mjesto prebivali{ta iz Stobre~a, Republika Hrvatska u Posu{je, BiH, tako da }e u Registru dru{tava stajati: Petar Ba{i} iz Posu{ja, Bro}anac bb, JMB 3107983153356. 

Istovremeno se utvr|uje da je do{lo do promjene prezimena direktora Dru{tva, tako da }e u Registru dru{tava stajati: Vesna Ba{i} iz Posu{ja, Antuna Branka [imi}a 16, JMB 1702982157380. 

Djelatnosti unutarnjeg prometa pro{iruju se sljede}im djelatnostima: 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 74.820 Usluge pakiranja. 

Postoje}e djelatnosti unutarnjeg prometa usugla{avaju se s va`e}om nomenklaturom djelatnosti utvr|enom Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-348/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001175 od 3. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom broj 45/08 od 1. 4. 2008. godine, osnivatelj Dru{tva METALAC d.o.o. [iroki Brijeg, Mirko Grbe{i}, Dobrkovi}i bb, vr{i promjenu osobe ovla{tene za zastupanje. U unutarnjem i vanjskom prometu Dru{tvo }e zastupati Miroslav Matijevi}, Uzari}i bb, [iroki Brijeg, JMB 3009964152382, ~lan Uprave - direktor Dru{tva bez ograni~enja. Bri{e se iz sudskog registra dosada{nji ~lan Uprave Dru{tva Zdravko Leko. 

Ovom Odlukom postoje}e djelatnosti unutarnjeg i vanjskog prometa usugla{avaju se s va`e}om nomenklaturom djelatnosti utvr|enim Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06). 

Djelatnost Dru{tva u unutarnjem prometu je: 

Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, Proizvodnja cisterni, spremnika i posuda od metala, Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, Kovanje, pre{anje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, Povr{inska obrada i prevla~enje metala, Temeljni strojarski radovi, Proizvodnja sje~iva, Proizvodnja alata, Proizvodnja brava i okova, Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, Proizvodnja ambala`e od lakih metala, Proizvodnja `i~anih proizvoda, Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila, Proizvodnja pumpi i kompresora, Proizvodnja slavina i ventila, Proizvodnja le`aja, prijenosnika, prijenosnih i pogonskih elemenata, Proizvodnja industrijskih pe}i, lo`i{ta i gorionika, Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje. 

(SR-349/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-000905 od 1. 8. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanaka 5. i 39. Statuta DJE^IJEG VRTI]A "PETAR PAN" LJUBU[KI, osniva~ Vrti}a Jadranka Kozina iz Ljubu{kog, na prijedlog Upravnog vije}a, dana 26. 5. 2008. godine, donosi Odluku o promjeni naziva, razrje{enju ravnatelja i imenovanju v.d. ravnatelja DJE^IJEG VRTI]A "PETAR PAN" LJUBU[KI. 

Dosada{nji naziv Vrti}a: Dje~iji vrti} "PETAR PAN" LJUBU[KI se mijenja, tako da isti sada glasi: Dje~ji vrti} "PETAR PAN" LJUBU[KI 

Razrje{uje se ravnatelj Vrti}a Jadranka Kozina iz Ljubu{kog, Hra{ljani, Ligat bb, JMB 1809962157766. 

Za vr{itelja du`nosti ravnatelja Vrti}a imenuje se: Andrea Ra{i} iz Ljubu{kog, Klobuk, Dabrnja bb, JMB 1011985157737. 

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-350/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-000994 od 4. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osnivanje dru{tva s ograni~enom odgovorno{}u prema Odluci br. OPU 1310/08 od 10. 6. 2008. g. Tvrtka ovoga dru{tva je: G L K - P E P O d.o.o. Posu{je. Sjedi{te Dru{tva je: Posu{je, Fra Petra Bakule 6. Osniva~ dru{tva je Zdenko Begi} iz Posu{ja, Fra Petra Bakule 6, JMB 0302981150046. Osniva~ Dru{tva ula`e u ovo Dru{tvo novac u iznosu 2.000,00 KM, {to ~ini njegov udjel u Dru{tvu (100%). Temeljni kapital ovoga Dru{tva iznosi 2.000,00 KM. Dru{tvo obavlja slijede}u djelatnost u unutarnjem i vanjskotrgova~kom prometu: 

Ru{enje i razbijanje objekata i zemljani radovi, Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, Visokogradnja, Izgradnja objekata niskogradnje, Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, Izgradnja prometnica, zrakoplovnih pista i sportskih terena, Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, Izolacijski radovi, Postavljanje cijevnih instalacija, Ostali instalacijski radovi, Fasadni i {trukaturni radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Farbarski radovi, Staklarski radovi, Ostali zavr{ni radovi, Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, sa rukovateljem, Trgovina motornim vozilima na veliko, na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motociklima i njihovim dijelovima i priborom na veliko, na malo, Posredovanje u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motocikla, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama metala i industrijskim kemikalijama, drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom `eljezarskom robom, tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, hranom, pi}ima i duhanom, specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda d.n., raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, cvije}em i rastinjem, `ivim `ivotinjama, sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, sirovim duhanom, vo}em i povr}em, mesom i proizvodima od mesa, mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, alkoholnim i drugim pi}ima, duhanskim proizvodima, {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, ostalom hranom, uklju~uju}i i ribe, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, odje}om, obu}om, elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, ostalim proizvodima za ku}anstvo, ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, metalima i metalnim rudama, drvom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, kemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, otpacima i ostacima, alatnim strojevima, strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, ostalim uredskim strojevima i opremom, ostalim elektronskim dijelovima i opremom, ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, ukjlju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za osobni ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, mesom i proizvodima od mesa, ribom, ljuskarima i meku{cima, kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, alkoholnim i drugim pi}ima, proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama.Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, namje{tajem, opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo d.n., elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, metalnom robom, bojama, staklom, knjigama, novinama i pisa}im materijalom, uredskom opremom i ra~unalima, satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom.sportskom opremom, igrama i igra~kama, cvije}em, gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo polovnom robom, u prodavaonicama, preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, na {tandovima i tr`nicama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, radio i televizijskih aparata, ostalih elektri~nih aparata za ku}anstvo, satova i nakita, Popravak, d.n., Prijevoz robe u cestovnom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Iznajmljivanje automobila,ostalih kopnenih prometnih sredstava, poljoprivrednih strojeva i opreme, strojeva i opreme za gra|evinarstvo, ostalih strojeva i opreme, d.n., predmeta za osobnu upotrebu i doma}instvo, d.n., Vanjska trgovina: uvoz, izvoz u skladu s registriranom djelatno{}u u unutarnjem prometu, Usluge me|unarodnog prijevoza robe, Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvo|enja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji. Uprava-direktor Dru{tva Zdenko Begi} zastupa Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgova~kom prometu bez ograni~enja u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-351/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-000756 od 30. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Promjena direktora kod ZNT d.o.o. Posu{je prema Odluci o promjeni osobe ovla{tene za zastupanje i uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Standardnom klasifikacijom u BiH br. OPU 998/08 od 15. 5. 2008. g. Dosada{nji direktor ZNT d.o.o. Posu{je Ljerka Toli} razrje{uje se ove du`nosti, a za direktora ZNT d.o.o. Posu{je imenuje se Dino Toli} iz Posu{ja, Fra Grge Marti}a bb, JMB 1008975153368. Ovom Odlukom tako|er se uskla|uje djelatnost Dru{tva sa Standardnom klasifikacijom djelatnosti u BiH. 

(SR-352/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001116 od 18. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 20. Statuta dru{tva, jedini ~lan Dru{tva ONKEL d.o.o. [IROKI BRIJEG Antonija Gali}, dana 15. 7. 2008. godine donosi Odluku o promjeni direktora i usugla{avanju djelatnosti ONKEL d.o.o. [IROKI BRIJEG. Razrje{uje se du`nosti direktora Dru{tva Antonija Gali} iz [irokog Brijega, s ovla{tenjem zastupanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa. Istovremeno se za direktora Dru{tva umjesto razrije{enog ~lana imenuje Mila Ivankovi} iz [irokog Brijega, s ovla{tenjem zastupanja dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja. Postoje}e djelatnosti unutarnjeg prometa usugla{avaju se s va`e}om nomenklaturom djelatnosti utvr|enom Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-353/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001055 od 15. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o pripajanju dru{tava OPU 1032/2008 od 30. 6. 2008. dru{tvo ADRIA [PORT d.o.o. [iroki Brijeg pripaja se dru{tvu START SPORT d.o.o. [iroki Brijeg. 

Odlukom o prestanku dru{tva zbog pripajanja od 30. 6. 2008. bri{e se dru{tvo ADRIA [PORT d.o.o. [iroki Brijeg zbog pripajanja dru{tvu START [PORT d.o.o. [iroki Brijeg. 

(SR-354/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001695 od 12. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o promjeni poslovne adrese Podru`nice Dru{tva NUI] d.o.o. Ljubu{ki u Tomislavgradu, koja je notarski obra|ena od strane notara Tome [imi}a iz Ljubu{kog, pod poslovnim brojem OPU 2459/2008 od 20. 11. 2008. godine, gospodarsko dru{tvo NUI] d.o.o. za trgovinu i usluge Ljubu{ki, sa sjedi{tem u Ljubu{kom, na poslovnoj adresi Crnopod bb, koje Dru{tvo je upisano u registarski ulo`ak broj 1-1188 kod Op}inskog suda u [irokom Brijegu, izvr{ilo je promjenu poslovne adrese Podru`nice Dru{tva u Tomislavgradu. NUI] d.o.o. za trgovinu i usluge Ljubu{ki - Podru`nica Tomislavgrad, umjesto dosada{nje adrese Sarajlije bb, Tomislavgrad, sada }e imati sjedi{te na poslovnoj adresi Obilaznica bb, Tomislavgrad. 

(SR-355/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001263 od 4. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 31. Statuta, a u svezi s ~lankom 11. Zakona o gospodarskim dru{tvima, ~lan Uprave dru{tva P [PORT d.o.o. za trgovinu i usluge [IROKI BRIJEG direktor Tomislav Primorac iz [irokog Brijega, dana 30. srpnja 2008. godine u [irokom Brijegu donosi Odluku o promjeni rukovoditelja Podru`nice u Vitezu. 

Razrje{uje se du`nosti rukovoditelja podru`nice u Vitezu Gordana @uljevi} iz Viteza, Stara Bila, Zabilje 17, JMB 1708980198614. 

Istovremeno se za rukovoditelja Podru`nice imenuje: Damir [afradin iz Viteza, Josipa Kurevije bb, JMB 2506982193034. 

Rukovoditelj Podru`nice ovla{ten je zastupati i predstavljati Podru`nicu u svezi poslovanja Podru`nice, bez ograni~enja. 

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-356/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem Op}inskog suda u Livnu broj 064-0-Reg-08-000721 od 15. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Promjena osobe ovla{tene za zastupanje i promjena adrese osniva~a dru{tva GALANT d.o.o. Posu{je prema Odluci br. OPU 3050/08 od 08. 12. 2008. g. Dosada{nji direktor ovog Dru{tva Miljenko @aja rezrije{en je s ove du`nosti, a za direktora ovog Dru{tva imenuje se Bo`e Lovri} iz Posu{ja, Dive Grabov~eve bb, JMB 1711987153358. 

Osniva~ ovog dru{tva Miljenko @aja promijenio je osobnu iskaznicu koja ima broj 08DTB3409, te prebivali{te odnosno adresu koja je sada u Posu{ju, Dive Grabov~eve bb. 

(SR-357/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-0011637 od 5. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ugovorom o pristupanju Dru{tvu i prijenosu dijela osniva~kog uloga, koji je notarski obra|en kod notara Tome [imi}a iz Ljubu{kog, pod poslovnim brojem OPU 2408/2008 od 14. 11. 2008. godine, gospodarskom dru{tvu KONFEKCIJA VITINA d.o.o. Ljubu{ki, sa sjedi{tem u Ljubu{kom, na poslovnoj adresi Vitina bb, Ljubu{ki, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-531, pristupio je osniva~ i ~lan Dru{tva Ranko (Ante) Bunoza, Donji Radi{i}i 151, Radi{i}i, Ljubu{ki, JMB 1205959152750 i preuzeo 25% dosada{njeg temeljnog kapitala Dru{tva, pa su nakon pristupanja Dru{tvu i prijenosu dijela osniva~kog uloga, osniva~i i ~lanovi gospodarskog dru{tva KONFEKCIJA VITINA d.o.o. Ljubu{ki: 1. Medi} (Bo`e) Dalibor, ~iji udio iznosi 351.000,00 KM ili 75% od ukupnog temeljnog kapitala Dru{tva i 2. Bunoza (Ante) Ranko, ~iji udio iznosi 117.000,00 KM ili 25% od ukupnog temeljnog kapitala Dru{tva. Ukupni temeljni kapital Dru{tva je 468.000,00 KM ili 100%. 

(SR-358/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001144 od 26. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ugovorom o istupanju iz dru{tva i ustupanju osniva~kog uloga u dru{tvu MIV & MM d.o.o. Ljubu{ki, sa sjedi{tem u Ljubu{kom, na poslovnoj adresi Centar II, Lamela 2, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-4214, koji Ugovor je notarski obra|en kod notara Tome [imi}a iz Ljubu{kog, pod poslovnim brojem OPU 1240/2008 od 24. srpnja 2008. godine, iz Dru{tva istupa osniva~ i ~lan Dru{tva, Mara (Joze) Vuk{i} iz Ljubu{kog, Centar II, Lamela 2, JMB 1304972156348, te svoj osniva~ki udio koji u temeljnom kapitalu Dru{tva iznosi 80% ili 1.600,00 KM, u cijelosti ustupa osniva~u i ~lanu Dru{tva @eljko (Stjepana) Jandri}, Splitska 5 A, Mostar, JMB 0902966172189. 

@eljko (Stjepana) Jandri} postaje jedini osniva~ i ~lan gospodarskog dru{tva MIV & MM d.o.o. Ljubu{ki, sa osniva~kim udjelom od 2.000,00 KM ili 100% temeljnog kapitala Dru{tva. 

(SR-359/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001556 od 15. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 21. Statuta, ~lan Uprave - direktor dru{tva EUROPAPIER - HERCEGTISAK d.o.o. [IROKI BRIJEG Ante Suton, dana 24. listopada 2008. godine u [irokom Brijegu donosi Odluku o promjeni rukovoditelja Podru`nice u Sarajevu. 

Razrje{uje se du`nosti rukovoditelja Podru`nice u Sarajevu Ned`ad Sulejmanovi} iz Tuzle. 

Istovremeno se za rukovoditelja Podru`nice imenuje: Nedim Rami} iz Vogo{}e, Kobilja Glava 64, JMB 0110972174351. 

Rukovoditelj Podru`nice ovla{ten je zastupati i predstavljati Podru`nicu u svezi poslovanja Podru`nice bez ograni~enja do iznosa od 10.000,00 KM, a preko tog iznosa uz suglasnost generalnog direktora Dru{tva. 

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-360/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001555 od 12. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 21. Statuta, ~lan Uprave - direktor dru{tva EUROPAPIER - HERCEGTISAK d.o.o. [IROKI BRIJEG Ante Suton, dana 24. listopada 2008. godine u [irokom Brijegu donosi Odluku o promjeni rukovoditelja Podru`nice u Banjoj Luci. 

Razrje{uje se du`nosti rukovoditelja Podru`nice u Banjoj Luci Sa{a Milankovi}. 

Istovremeno se za rukovoditelja Podru`nice imenuje: Bojana Radi} iz Banje Luke. 

Rukovoditelj Podru`nice ovla{ten je zastupati i predstavljati Podru`nicu u svezi poslovanja Podru`nice bez ograni~enja do iznosa od 10.000,00 KM, a preko tog iznosa uz suglasnost generalnog direktora Dru{tva. 

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-361/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001726 od 15. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 38. Statuta, ~lan Uprave - direktor dru{tva AUTOKU]A BO[NJAK d.o.o. [IROKI BRIJEG David Bo{njak iz [irokog Brijega, dana 10. 12. 2008. godine donosi Odluku o promjeni poslovne adrese Podru`nice u Mostaru. Podru`nica }e poslovati u Mostaru na poslovnoj adresi Dr. Ante Star~evi}a 48. Bri{e se dosada{nja poslovna adresa Kneza Domagoja 12. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-362/08-[B) OSOBNE ISPRAVE I DOKUMENTI 


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPORABA
SLIJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 


SARAJEVSKI KANTON 

Hajdarevi} Hamed, saobra}ajna dozvola broj BH 2622558, izdata Policijska uprava Ilija{ 

165 

Ibrahimovi} Nadina, voza~ka dozvola broj 07BPA6320, izdata Policijska uprava Ilija{ 

166 

Ibrahimovi} Nadina, li~na karta broj 04BPA4183, izdata Policijska uprava Ilija{ 

167 

UNSKO-SANSKI KANTON 

[abi} Magdalena, li~na karta broj 07CRC4377, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1216 

Novkini} Mirsad, li~na karta broj 04CRA7308, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1217 

Had`i} Mirela, li~na karta broj 07CRC3431, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1218 

Velad`i} Admir, li~na karta broj 04CLD9783, izdata 17. 12. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 

1219 

Hergi} Ena, putna isprava broj 3550541, izdata KMUP Biha} 

1220 

Ja{arevi} Slada, li~na karta broj 04CMA4578, izdata 23. 6. 2004. Odsjek za administraciju Klju~ 

1221 

Islamagi} Enver, li~na karta broj 04CMA0617, izdata 15. 1. 2004. Odsjek za administraciju Klju~ 

1222 

Bajramovi} Zekija, putna isprava broj 4472639, izdata 7. 10. 2004. KMUP Biha} 

1223 

[akinovi} Sejad, li~na karta broj 04CPB4588, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1224 

Melki} Enver, voza~ka dozvola broj 04CPA6210, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1225 

Veli} Fikret, voza~ka dozvola broj 04COA2581, izdata 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

1226 

Kol~akovi} Damir, putna isprava broj 3474578, izdata Odsjek za administraciju Biha} 

1227 

Ba{anovi} Avdo, li~na karta broj 05CLE3489, izdata 8. 2. 2005. Odsjek za administraciju Biha} 

1228 

[akinovi} Sejad, voza~ka dozvola broj 05CPB1376, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1229 

Delali} Velaga, voza~ka dozvola broj 05COB5647, izdata 2005. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1230 

Pr{i} Fedha, li~na karta broj 04CMA4629, izdata 25. 6. 2004. Odsjek za administraciju Klju~ 

1231 

Galija{evi} Zlatko, voza~ka dozvola broj 04CPA5507, izdata 16. 9. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1232 

Kajtazovi} E{ef, li~na karta broj 04CPA8361, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1233 

Begovi} Zlatko, li~na karta broj 05CPC9202, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1234 

]ehaji} Osman, putna isprava broj 4685071, izdata 16. 9. 2004. Odsjek za administraciju Klju~ 

1235 

Alibegi} Abdija, voza~ka dozvola broj 04CPA6630, izdata 20. 10. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1236 

Smlati} Fikret, li~na karta broj 04CRB4641, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1237 

]ehi} Anel, li~na karta broj 04CRA5595, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1238 

Pa{i} Haris, li~na karta broj 07CRC5371, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1239 

ILMA d.o.o. Biha}, saobra}ajna dozvola broj BH 2901301, izdata Policijska uprava Biha} 

1240 

Had`i} Nelvedin, li~na karta broj 07CRC4732, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1241 

"ALIOS" DOO Biha}, saobra}ajna dozvola broj BH 2587980, izdata 23. 6. 2009. Policijska uprava Biha} 

1242 

Had`ipa{i} Emina, li~na karta broj 08CRC6765, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1243 

Had`ipa{i} Emina, paso{ broj 5868251, izdat KMUP Biha} 

1244 

Jerkovi} Marija, li~na karta broj 08CRC6076, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1245 

Muhamedagi} Ahmet, li~na karta broj 07COE6996, izdata 22. 2. 2007. Odsjek za administraciju Cazin 

1246 

Abazovi} Kemal, li~na karta broj 04COA5013, izdata 6. 2. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

1247 

Had`i} Hasib, li~na karta broj 07COE8774, izdata 18. 6. 2007. Odsjek za administraciju Cazin 

1248 

Nuhanovi} Edvin, li~na karta broj 04CPA7726, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1249 

Ale{evi} Fikreta, saobra}ajna dozvola broj BH 1793541, izdata Policijska uprava Velika Kladu{a 

1250 

Had`imuli} Amela, li~na karta broj 03CLA5554, izdata 10. 7. 2003. Odsjek za administraciju Biha} 

1251 

Smlati} Fikret, oru`ni list br. 6/97, izdat MUP Bosanska Krupa 

1252 

[ari} Zumra, li~na karta broj 04CRA4497, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1253 

Hasanagi} Nihada, li~na karta broj 04COC0864, izdata 8. 10. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

1254 

I~anovi} Adem, li~na karta broj 07CPD6061, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1255 

Majeti} Zinaid, li~na karta broj 04COA9934, izdata 26. 4. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

1256 

I~anovi} Adem, voza~ka dozvola broj 07CPB5853, izdata 17. 12. 2007. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1257 

Budimli} Ha{im, radna knji`ica broj 432/06, izdata Op}ina Cazin 

1258 

Halilagi} Samir, paso{ broj 5854694, izdat 5. 3. 2008. KMUP Biha} 

1259 

Hu{idi} Veldina, paso{ broj 4742298, izdat 14. 4. 2005. KMUP Biha} 

1260 

Nuhanovi} Amir, voza~ka dozvola broj 03CCA0334, izdata 7. 11. 2003. Odsjek za administraciju Cazin 

1261 

Dizdarevi} Samra, svjedo~anstvo od 2001/2002. Medresa "D`emaludin ef. ^au{evi}" Cazin 

1262 

Pozderac Zlatko, saobra}ajna dozvola broj BH 1495354, izdata 27. 5. 2003. Policijska uprava Cazin 

1263 

Samard`i} Esed, li~na karta broj 04COA5522, izdata 13. 2. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

1264 

Ekme~i} Ramala, li~na karta broj 04COA6892, izdata 9. 3. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

1265 

Karaji} Jasmin, li~na karta broj 06CPA3515, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1266 

[istek Jusuf, putna isprava broj 5182244, izdata 27. 7. 2006. KMUP Biha} 

1267 

Muhamedagi} Fatma, li~na karta broj 04CPA6917, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1268 

POLJO-PROM d.o.o. Biha}, saobra}ajna dozvola broj BH 1677559, izdata 25. 3. 2004. Policijska uprava Biha} 

1269 

Behi} Brankica, voza~ka dozvola broj 04CLB4752, izdata 29. 11. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 

1270 

Pa{i} Rade, saobra}ajna dozvola broj BH 2965317, izdata Policijska uprava Biha} 

1271 

Hafizovi} Sadeta, saobra}ajna dozvola broj BH 3194109, izdata 13. 2. 2009. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1272 

Halki} Habib, li~na karta broj 03CRA0509, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

1273 

Botonji} Jasmin, saobra}ajna dozvola broj BH 2811088, izdata Odsjek za administraciju Biha} 

1274 

Lipova~a Ismeta, putna isprava broj 4091045, izdata KMUP Biha} 

1275 

[ahinovi} Admira, li~na karta broj 06CLF4213, izdata 18. 8. 2006. Odsjek za administraciju Biha} 

1276 

Sedi} Jusuf, paso{ broj 4334061, izdat KMUP Biha} 

1277 

Deli} Aldin, voza~ka dozvola broj 05CPB1182, izdata 6. 7. 2005. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1278 

Sefi} Hasiba, li~na karta broj 06CPD2121, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1279 

Sefi} Ismeta, li~na karta broj 04CPB6271, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1280 

Hajrulahovi} Adnan, voza~ka dozvola broj 04COB1480, izdata Odsjek za administraciju Cazin 

1281 

Karaji} Rasim, saobra}ajna dozvola broj BH 2594915, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1282 

Ki{metovi} Adem, li~na karta broj 03CSA0313, izdata 30. 12. 2003. Odsjek za administraciju Bu`im 

1283 

Hairlanovi} [aho, saobra}ajna dozvola broj BH 1839145, izdata 24. 1. 2009. Odsjek za administraciju Cazin 

1284 

Hairlanovi} [aho, voza~ka dozvola broj 05COB4544, izdata 25. 2. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 

1285 

Nuhanovi} Sead, radna knji`ica broj 382/78, ser. broj 1127/67, izdata Op}ina Cazin 

1286 

Topi} Ibrahim, voza~ka dozvola broj 05CLC0431, izdata 8. 8. 2005. Odsjek za administraciju Biha} 

1287 

Kapi} Murat, li~na karta broj 04COC2105, izdata 26. 10. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

1288 

Rakovi} Senada, li~na karta broj 08CLG1185, izdata 18. 9. 2008. Odsjek za administraciju Biha} 

1289 

Rakovi} Senada, putna isprava broj 6133333, izdata KMUP Biha} 

1290 

Sulejmanagi} Maida, putna isprava broj 4623890, izdata 17. 6. 2004. KMUP Biha} 

1291 

^iri} Elvisa, li~na karta broj 09CLG4223, izdata 11. 8. 2009. Odsjek za administraciju Biha} 

1292 

Mehi} Kasim, li~na karta broj 03CPA0493, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

1293 

POSAVSKI KANTON 

Kopi} \uro, osobna iskaznica broj 05BVB3527, izdata 29. 6. 2005. MUP PK Ora{je 

186 

Miji} Ivan, voza~ka dozvola broj 04BXA0679, izdata MUP PK Domaljevac-[amac 

187 

Omerovi} Said, osobna iskaznica broj 04BVA3340, izdata 22. 1. 2004. MUP PK Ora{je 

188 

Mijatovi} Marijan, osobna iskaznica broj 05BVB2301, izdata 17. 1. 2005. MUP PK Ora{je 

189 

[a}erovi} Adaleta, osobna iskaznica broj 06BWB3306, izdata MUP PK Od`ak 

190 

Filipovi} Pavo, osobna iskaznica broj 04BVA5889, izdata 22. 4. 2004. MUP PK Ora{je 

191 

Zraki} Pavo, osobna iskaznica broj 04BWA5650, izdata MUP PK Od`ak 

192 

Klai} Mario, osobna iskaznica broj 06BVB5795, izdata 26. 9. 2006. MUP PK Ora{je 

193 

Grgi} Nada, osobna iskaznica broj 05BVB3263, izdata 27. 4. 2005. MUP PK Ora{je 

194 

Vilju{i} Davor, osobna iskaznica broj 06BVB5985, izdata 26. 10. 2006. MUP PK Ora{je 

195 

Vinkovi} Ivo, osobna iskaznica broj 04BVA2931, izdata 12. 1. 2004. MUP PK Ora{je 

196 

Red`epovi} Armin, osobna iskaznica broj 07BVB7515, izdata 30. 7. 2007. MUP PK Ora{je 

197 

TUZLANSKI KANTON 

Ali} Mustafa, voza~ka dozvola broj 04CFB0029, izdata 23. 12. 2004. CIPS Gra~anica 

832 

Softi} [efik, paso{ broj 5043090, izdat 25. 4. 2006. CIPS Gra~anica 

833 

Alibegovi} Hamdija, paso{ broj 5712424, izdat CIPS Gra~anica 

834 

Hasi} Sedina, svjedo~anstvo I razreda broj 01-403/3 od 15. 7. 1994. Gimnazije "Dr. M. Kamari}" u Gra~anici 

835 

Hasi} Sedina, svjedo~anstvo II razreda od 29. 6. 1995. Gimnazije "Dr. M. Kamari}" u Gra~anici 

836 

Miljanovi} Cvija, ra~un broj 092504335-8 kod Raiffeisen Bank d.d. BiH Filijala Tuzla 

837 

[u{njar Mirza, svjedod`ba o zavr{enom obrazovanju za tehni~ara elektronike broj 0-93/95 od 27. 6. 1995., izdata od MS[ Doboj Istok 

838 

Omerovi} Nedim, putna isprava broj 5224037, izdata 18. 9. 2006. CIPS Gra~anica 

839 

[estan Damir, putna isprava broj 6293073, izdata 1. 6. 2009. CIPS Gra~anica 

840 

Avdi} Amel, li~na karta broj 08CFE4437, izdata 20. 5. 2008. CIPS Gra~anica 

841 

Kurti} Sevad, li~na karta broj 05CKA6229, izdata 10. 1. 2005. Odjeljenje za administraciju Banovi}i 

842 

Kahrimanovi} Enes, saobra}ajna dozvola broj BH 2639104, izdata 5. 5. 2009. Odjeljenje za administraciju Banovi}i 

843 

[ari} Elvis, svjedo~anstvo I razreda broj 01/03-355-20/07 Saobra}ajne stru~ne {kole Doboj Istok 

844 

Be{i} Mevludin, svjedo~anstvo II razreda broj 05690-3/07 Gimnazije u @ivinicama 

845 

Mujakovi} Alma, indeks broj I-1721/07 Ekonomskog fakulteta u Tuzli 

846 

ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON 

Bukvi} Harisa, Zavidovi}i, putna isprava broj 5976481, izdata 21. 8. 2008. MUP ZE-DO Zenica 

1274 

Pa{i} Adnana, li~na karta broj 06DDC9997, izdata CIPS Zavidovi}i 

1275 

Mu{i} Aldin, li~na karta broj 07DDD4691, izdata CIPS Zavidovi}i 

1276 

Peri} Ivica, voza~ka dozvola broj 07CXA2229, izdata 5. 10. 2007. CIPS Usora 

1277 

Hr{umovi} Mahira, li~na karta broj 08DBB0562, izdata CIPS Vare{ 

1278 

Avdi} Eniz, osobna iskaznica broj 04CYA7303, izdata CIPS @ep~e 

1279 

Kaner Mevludin, radna knji`ica, izdata Op}ina Breza 

1280 

^amd`i} Edhem, li~na karta broj 04DDC1249, izdata CIPS Zavidovi}i 

1281 

Zilki} Ismet, li~na karta broj 04DDC0687, izdata CIPS Zavidovi}i 

1282 

Bukvi} Hamdo, li~na karta broj 04DDB3563, izdata CIPS Zavidovi}i 

1283 

Mufti} Ernad, osobna iskaznica broj 04CYA3909, izdata CIPS @ep~e 

1284 

Had`i} Vehid, osobna iskaznica broj CYO9153, izdata CIPS @ep~e 

1285 

Jozinovi} Ljuba, osobna iskaznica broj 05CYB1434, izdata 17. 3. 2005. CIPS @ep~e 

1286 

Had`i} Vehid, voza~ka dozvola broj 06CYA8214, izdata CIPS @ep~e 

1287 

Muratovi} Ragib, li~na karta broj 04DDB2295, izdata CIPS Zavidovi}i 

1288 

Bulagi} Amina, saobra}ajna dozvola broj BH 3346567, izdata Policijska uprava Zenica 

1289 

Berbi} Mirna, li~na karta broj 04CUA9257, izdata Policijska uprava Kakanj 

1290 

D`ananovi} Samir, li~na karta broj 05CTI4340, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1291 

Mutap~i} Arnela, li~na karta broj 03CTB4564, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1292 

Peji} Dragan, li~na karta broj 05CTJ3164, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1293 

Babi} Nermin, li~na karta broj 04CTF4419, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1294 

]ori} Damir, li~na karta broj 07CTK8843, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1295 

Dedi} Dra`en, li~na karta broj 04CTF1927, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1296 

Fazlihod`i} Nail, li~na karta broj 05CTI5247, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1297 

Kundali} Sini{a, li~na karta broj 06CTK1732, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1298 

Mujki} Nusreta, li~na karta broj 04CTE9383, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1299 

Radeta Branko, li~na karta broj 07CTK4188, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1300 

Seferovi} Tajib, li~na karta broj 03CTC3458, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1301 

Spahi} Ra{ida, li~na karta broj 04CTF2301, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1302 

[i{i} Amir, li~na karta broj 07CTK5816, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1303 

Taslaman Edin, li~na karta broj 09CTL6993, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1304 

Zili} Izeta, li~na karta broj 05CTI5201, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1305 

Ba{i} Mirsad, li~na karta broj 04CTF0997, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1306 

Ba{i} Raif, li~na karta broj 05CTI3359, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1307 

Selimhod`i} Damir, li~na karta broj 05CTI2370, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1308 

Arnautovi} Safet, li~na karta broj 04CTD1920, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1309 

Bajtarevi} Alma, li~na karta broj 03CTA8185, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1310 

\ulan Nezir, li~na karta broj 04CTF5242, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1311 

Tursanovi} Mustafa, li~na karta broj 05CTI0727, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1312 

Baji` D`ana, li~na karta broj 06CTJ1277, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1313 

Beganovi} Amar, li~na karta broj 07CTK6192, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1314 

^unjalo Armin, li~na karta broj 04CTD9220, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1315 

He~ko Zoltan, li~na karta broj 03CTA0921, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1316 

Kolar Vesna, li~na karta broj 04CTG2112, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1317 

[ehi} Mersija, li~na karta broj 04CTF6443, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1318 

Grahi} Alem, li~na karta broj 07CTK4446, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1319 

Sejdi} Samir, li~na karta broj 06CTJ6747, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1320 

Smailovi} Faika, li~na karta broj 04CTH4926, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1321 

Tali} Eldina, li~na karta broj 05CTI9591, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1322 

Uzeirbegovi} Admir, li~na karta broj 03CTB5414, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1323 

Grahi} Alem, voza~ka dozvola broj 07CTD8195, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1324 

Sejdi} Samir, voza~ka dozvola broj 06CTD5464, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1325 

Jugi} [efik, voza~ka dozvola broj 07CTD6280, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1326 

Kolar Vesna, voza~ka dozvola broj 04CTB6881, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1327 

\ulan Husein, voza~ka dozvola broj 07CTD6888, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1328 

Ba{i} Mirsad, voza~ka dozvola broj 04CTB3382, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1329 

D`ananovi} Samir, voza~ka dozvola broj 08CTE2977, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1330 

He~imovi} Ajla, voza~ka dozvola broj 06CTD3853, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

1331 

SREDNJOBOSANSKI KANTON 

Aganovi} Semin, li~na karta broj 08DFF2373, izdata 23. 6. 2008. Odsjek za administraciju Travnik 

1312 

Matkovi} Augustina, li~na karta broj 05DFD8929, izdata 14. 3. 2005. Odsjek za administraciju Travnik 

1313 

Pali} Sanita, li~na karta broj 07DFE9165, izdata 10. 7. 2007. Odsjek za administraciju 

1314 

Mato{evi} Jozo, li~na karta broj 04DFD5778, izdata 7. 12. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

1315 

Durakovi} Nedim, li~na karta broj 06DFE4972, izdata 4. 8. 2006. Odsjek za administraciju Travnik 

1316 

Alispahi} Ahmet, li~na karta broj 04DFC0811, izdata 13. 4. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

1317 

Kafadar Jozo, li~na karta broj 06DFE5335, izdata 29. 8. 2006. Odsjek za administraciju Travnik 

1318 

Sureta Slavko, li~na karta broj 03DFA8068, izdata 13. 8. 2003. Odsjek za administraciju Travnik 

1319 

Mameled`ija Kasim, li~na karta broj 07DFE9001, izdata 2. 7. 2007. Odsjek za administraciju Travnik 

1320 

Bajramovi} Senija, li~na karta broj 05DFD9504, izdata 29. 3. 2005. Odsjek za administraciju Travnik 

1321 

Magli} Smajo, li~na karta broj 03DFA0327, izdata 24. 3. 2003. Odsjek za administraciju Travnik 

1322 

Kova~ Ru`ica, li~na karta broj 06DFE4886, izdata 1. 8. 2006. Odsjek za administraciju Travnik 

1323 

Marijanovi} Ena, li~na karta broj 06DFE3302, izdata 14. 4. 2006. Odsjek za administraciju Travnik 

1324 

Rami} Abaz, li~na karta broj 03DFA1867, izdata 28. 4. 2003. Odsjek za administraciju Travnik 

1325 

Schmidt Vesna, li~na karta broj 04DFC8713, izdata 6. 8. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

1326 

Kula{ Fuad, saobra}ajna dozvola broj BH 3212336, izdata 17. 6. 2010. Odsjek za administraciju Travnik 

1327 

Mameled`ija Mervin, li~na karta broj 04DFC1015, izdata 15. 4. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

1328 

Kula{ Fuad, li~na karta broj 07DFF0644, izdata 13. 11. 2007. Odsjek za administraciju Travnik 

1329 

Gale{i} Meliha, li~na karta broj 05DFD8335, izdata 21. 2. 2005. Odsjek za administraciju Travnik 

1330 

Zori} Svjetlana, li~na karta broj 06DFE5370, izdata 1. 9. 2006. Odsjek za administraciju Travnik 

1331 

Beganovi} Me{ko, li~na karta broj 07DFE7911, izdata 29. 3. 2007. Odsjek za administraciju Travnik 

1332 

Miki} Dehvet, li~na karta broj 04DFD5637, izdata 3. 12. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

1333 

Akelji} Mihra, li~na karta broj 04DFB8696, izdata 16. 3. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

1334 

Bili} Vlado, li~na karta broj 09DFF4557, izdata 4. 3. 2009. Odsjek za administraciju Travnik 

1335 

Terzi} Hajrija, li~na karta broj 05DFE1135, izdata 29. 7. 2005. Odsjek za administraciju Travnik 

1336 

Kari} Edina, li~na karta broj 03DFB1860, izdata 27. 11. 2003. Odsjek za administraciju Travnik 

1337 

Salihovi} Albin, li~na karta broj 04DFB7448, izdata 27. 2. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

1338 

Klepi} \evad, li~na karta broj 07DFE7150, izdata 18. 1. 2007. Odsjek za administraciju Travnik 

1339 

[~eti} Fetah, li~na karta broj 04DFB7830, izdata 4. 3. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

1340 

Bo`i} Bruno, li~na karta broj 08DFF1916, izdata 9. 5. 2008. Odsjek za administraciju Travnik 

1341 

Jur~evi} Milica, li~na karta broj 04DFC0576, izdata 9. 4. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

1342 

Bo`i} Bruno, voza~ka dozvola broj 03DFA2458, izdata 21. 8. 2003. Odsjek za administraciju Travnik 

1343 

Salihovi} Albin, voza~ka dozvola broj 04DFA5688, izdata 27. 2. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

1344 

Bili} Vlado, voza~ka dozvola broj 04DFB2077, izdata 12. 11. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

1345 

Miki} Dehvet, voza~ka dozvola broj 04DFB2295, izdata 3. 12. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 

1346 

Rezo Svjetlana, li~na karta broj 06DGB3688, izdata 19. 9. 2006. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

1347 

Kelava Pavka, li~na karta broj 04DGA6621, izdata 9. 12. 2004. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

1348 

Zuki} Ishak, li~na karta broj 08DGB6254, izdata 4. 3. 2006. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

1349 

Pili} Mara, li~na karta broj 06DGB3910, izdata 10. 10. 2006. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

1350 

Muminovi} [uhra, li~na karta broj 06DGB3658, izdata 15. 9. 2006. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

1351 

Malinar Finka, li~na karta broj 05DGA9380, izdata 18. 3. 2005. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

1352 

Filipovi} Hamdija, voza~ka dozvola broj 05DGA4613, izdata 26. 8. 2005. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

1353 

Balihod`i} Fatima, li~na karta broj 04DHA7835, izdata 1. 12. 2004. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

1354 

Ke`a Mevludin, li~na karta broj 05DHA8763, izdata 27. 1. 2005. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

1355 

Veli} Sedin, li~na karta broj 06DHB0194, izdata 29. 5. 2006. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

1356 

[vago Rezija, li~na karta broj 06DHB0671, izdata 18. 9. 2006. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

1357 

Sunulahpa{i} Asim, prometna dozvola broj BH 3023773, izdata CIPS Busova~a 

1358 

Zatagi} Ibri{a, putna isprava broj 4977990, izdata 20. 1. 2006. CIPS Busova~a 

1359 

Sunulahpa{i} Asim, voza~ka dozvola broj 07DLA5521, izdata 30. 3. 2007. CIPS Busova~a 

1360 

Merdan Ferida, osobna iskaznica broj 04DLA5940, izdata 17. 11. 2004. CIPS Busova~a 

1361 

Be{i} Zufer, osobna iskaznica broj 07DLB3429, izdata 27. 11. 2006. CIPS Busova~a 

1362 

Burekovi} Behaija, jedna registarska tablica 746-M-644, izdata MUP Fojnica 

1363 

Osmanovi} ismet, osobna iskaznica broj 07DNB9811, izdata CIPS Vitez 

1364 

Marjanovi} Albert, radni~ka knji`ica broj 243/89, izdata Op}ina Vitez 

1365 

^angalovi} Enver, osobna iskaznica broj 04DNA8816, izdata CIPS Vitez 

1366 

^angalovi} Enver, voza~ka dozvola broj 04DNA6282, izdata CIPS Vitez 

1367 

Tomi} Kristijan, osobna iskaznica broj 04DNA4176, izdata CIPS Vitez 

1368 

Muratovi} Mersed, osobna iskaznica broj 09DNC3384, izdata CIPS Vitez 

1369 

Varupa Alma, osobna iskaznica broj 05DNB6763, izdata CIPS Vitez 

1370 

Bare{i} Ivka, osobna iskaznica broj 04DNA4724, izdata CIPS Vitez 

1371 

Mlaki} Oliver, osobna iskaznica broj 04DNA7039, izdata CIPS Vitez 

1372 

Kaji} Drago, prometna dozvola broj BH 1673722, izdata 7. 5. 2004. MUP Vitez 

1373 

Kos Amela, osobna iskaznica broj 08DNC2427, izdata CIPS Vitez 

1374 

Valjan Bruno, voza~ka dozvola broj 07DNA9801, izdata CIPS Vitez 

1375 

Buhi} Suzana, osobna iskaznica broj 09DNC2680, izdata CIPS Vitez 

1376 

Buhi} Suzana, voza~ka dozvola broj 07DNA9223, izdata CIPS Vitez 

1377 

Fafulovi} Zahid, radni~ka knji`ica, izdata Op}ina Vitez 

1378 

Gudelj Ivan, osobna iskaznica broj 06DNB8573, izdata CIPS Vitez 

1379 

Gudelj Ivan, voza~ka dozvola broj 07DNA9549, izdata CIPS Vitez 

1380 

Sarajli} Almir, osobna iskaznica broj 04DNA5188, izdata CIPS Vitez 

1381 

Rebihi} Kasim, radni~ka knji`ica broj 599/06, izdata 11. 12. 2006. Op}ina Vitez 

1382 

Stojanovi} Dejan, osobna iskaznica broj 07DPB7562, izdata 9. 11. 2007. Odsjek za administraciju Kiseljak 

1383 

Mlivo Naim, li~na karta broj 04DOA3079, izdata 16. 1. 2004. Odsjek za administraciju Bugojno 

1384 

Tupo Izet, li~na karta broj 04DOB0085, izdata 5. 7. 2004. Odsjek za administraciju Bugojno 

1385 

Markanovi} Zoran, voza~ka dozvola broj 04DPA0782, izdata 13. 2. 2004. Odsjek za administraciju Kiseljak 

1386 

Markanovi} Zoran, li~na karta broj 04DPA1405, izdata 13. 2. 2004. Odsjek za administraciju Kiseljak 

1387 

Ajkuni} Semir, voza~ka dozvola broj 07DMA7078, izdata 6. 3. 2007. Odsjek za administraciju Jajce i Dobreti}i 

1388 

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON 

]ehaji} Husein, voza~ka dozvola broj 04AUA1804, izdata MUP BPK Gora`de 

18 

HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON 

Isakovi} D`evad, diploma broj 04/III-1242, izdata 15. 2. 1985. od Pedago{ke akademije u Mostaru 

200 

Odak Josip, {tedna knji`ica broj 0920444932 kod Raiffeisen Bank d.d. BiH Filijala ^itluk 

201 

Kevri} Said, saobra}ajna dozvola broj BH 3031957, izdata 25. 8. 2008. Grupa za administraciju i podr{ku Jablanica 

202 

Stojanovi} Ivanka, li~na karta broj 04BHA2366, izdata 14. 5. 2004. MUP HNK Jablanica 

203 

Spahi} Said, li~na karta broj 04BHA5225, izdata 23. 9. 2004. MUP HNK Jablanica 

204 

Spahi} Said, voza~ka dozvola broj 07BHA3510, izdata 2. 2. 2007. MUP HNK Jablanica 

205 

[}uk Semir, voza~ka dozvola broj 08BHA3993, izdata 6. 8. 2008. MUP HNK Jablanica 

206 

ZAPADNOHERCEGOVA^KI KANTON 

Vla{i} Rudolf, voza~ka dozvola broj 05DSA4604, izdata 3. 6. 2005. CIPS Grude 

526 

Ja`o [imun, osobna iskaznica broj 08DTB3051, izdata 28. 7. 2008. CIPS Posu{je 

527 

Lavri} Ante, voza~ka dozvola broj 04DRA2734, izdata 6. 2. 2004. CIPS Ljubu{ki 

528 

Nik{i} Irhana, putovnica broj 4593197, izdata 29. 6. 2004. CIPS Ljubu{ki 

529 

Lon~ar Petar, osobna iskaznica broj 05DTA7795, izdata 11. 8. 2005. CIPS Posu{je 

530 

[u{ak Pero, osobna iskaznica broj 04DUA1031, izdata 5. 2. 2004. CIPS [iroki Brijeg 

531 

Macan Dra`en, osobna iskaznica broj 05DSA7801, izdata 16. 6. 2005. CIPS Grude 

532 

Ra{i} Josip, voza~ka dozvola broj 04DRA2537, izdata 23. 1. 2004. CIPS Ljubu{ki 

533 

Kara~i} Ru`ica, osobna iskaznica broj 05DUB5796, izdata 19. 10. 2005. CIPS [iroki Brijeg 

534 

Ra{i} Josip, osobna iskaznica broj 08DRC3108, izdata 3. 9. 2008. CIPS Ljubu{ki 

535 

]orluka Marinko, osobna iskaznica broj 04DSA2907, izdata 20. 9. 2004. CIPS Grude 

536 

Stipi} Ivan, osobna iskaznica broj 08DSB2117, izdata 31. 1. 2008. CIPS Grude 

537 

Bok{i} Jure, voza~ka dozvola broj 04DUA0373, izdata 26. 1. 2004. CIPS [iroki Brijeg 

538 

KANTON 10 

Mati} Mara, osobna iskaznica broj 06AXC3089, izdata CIPS Livno 

179 

Kri`an Pero, osobna iskaznica broj 04AXB3032, izdata CIPS Livno 

180 

Mami} Antonio, osobna iskaznica broj 03AXA2983, izdata CIPS Livno 

181 

[koro Mara, osobna iskaznica broj 03AXA5022, izdata CIPS Livno 

182 

Cerom Ajlana, osobna iskaznica broj 03AXA2753, izdata CIPS Livno 

183 

Pelivan Stanko, osobna iskaznica broj 03AXA3324, izdata CIPS Livno 

184 

Spiliopovlos Zora, osobna iskaznica broj 05axc0651, izdata CIPS Livno 

185 

Matan Stanko, osobna iskaznica broj 03AXA5568, izdata CIPS Livno 

186 

Vejzagi} Hana, osobna iskaznica broj 07AXC5835, izdata CIPS Livno 

187 

Vrebac Nihad, osobna iskaznica broj 03AXA4480, izdata CIPS Livno 

188 

^e~ura Zoran, osobna iskaznica broj 05AXB9333, izdata CIPS Livno 

189 

Kri`an Ante, osobna iskaznica broj 08AXC6987, izdata CIPS Livno 

190 

Baji} Josip, osobna iskaznica broj 07AXC5985, izdata CIPS Livno 

191 

Mi{kovi} Ivica, osobna iskaznica broj 04AXB6053, izdata CIPS Livno 

192 

Gali} Anita, osobna iskaznica broj 07AXC5450, izdata CIPS Livno 

193 

]enan Martin, osobna iskazica broj 04AXA8127, izdata CIPS Livno 

194 

]enan Ivan, osobna iskaznica broj 05AXB9297, izdata CIPS Livno 

195 

Mr|an Niko, osobna iskaznica broj 06AXC3282, izdata CIPS Livno 

196 

Veli} Anto, osobna iskaznica broj 03AXA4797, izdata CIPS Livno 

197