LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XVI - Broj 49 

Srijeda, 29. 7. 2009. godine
S A R A J E V O
 


ISSN 1512-7079
 

SLU@BENE OBJAVE 


SMAWEWE KAPITALA 

"ISOWOOD" d.o.o. za proizvodnju i preradu drveta, gra|evinarstvo, trgovinu i usluge Gra~anica, Spre~anski put bb (Industrijska zona), Bosna i Hercegovina, u skladu sa ~lanom 358. stav 2. Zakona o privrednim dru{tvima, objavljuje 

OGLAS 

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA 

I. 

Na osnovu ~lana 357. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, i ~lana 25. stav 1. pod 1) Statuta "Isowood" d.o.o. Gra~anica, Skup{tina ,,Isowood" d.o.o. Gra~anica, na sjednici odr`anoj dana 26. 5. 2009. godine, donijela je Odluku kojom se Odluka Skup{tine ,,Isowood" d.o.o. Gra~anica o pove}anju osnovnog kapitala Dru{tva broj I-08/08 Pov. Kap od 27. 8. 2008. godine u odnosu na pove}anje osnovnog kapitala Dru{tva za iznos od 3.436.800,00 KM (u nekretninama u iznosu od 1.423.177,00 KM; u pokretnim stvarima za iznos od 1.599.949,70 KM i u nov~anom sredstvima na ime neraspore|ene akumulirane dobiti u iznosu od 413.674,00 KM) u cijelosti stavlja van snage. 

II. 

Saglasno navedenoj Odluci kojom je smanjen osnovni kapital Dru{tva, osnovni kapital Dru{tva sada iznosi 688.845,31 KM. Od ovog iznosa 19.775,00 KM je u novcu, a 669.070,31 KM je u stvarima. 

Iznosi udjela ~lanova Dru{tva sada iznose: 

1.    "Isoform leek" b.v. Holandija 49%, {to iznosi 337.619,45 KM (9.775,00 KM u novcu i 327.844,45 KM u stvarima), 

2.    Zori} Suljo 25,5%, {to iznosi 175.613,10 KM (5.000,00 KM u novcu i 150.613,10 KM u stvarima), i 

3.    Ahmeta{evi} Bego 25,5% ili 175.613,10 KM (5.000,00 KM u novcu i 150.613,10 KM u stvarima). 

III. 

Objavljivanjem ovog oglasa Dru{tvo obavje{tava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje. 

IV. 

Rok za podno{enje prijava povjerilaca, u skladu sa ta~kom III. ovog oglasa, je osam dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Pozivaju se povjerioci da u navedenom roku prijave svoja potra`ivanja. 

V. 

Po proteku roka iz ta~ke IV. ovog oglasa Dru{tvo }e podnijeti zahtjev Op}inskom sudu u Tuzli - Registru privrednih subjekata, za upis nastalih promjena u Dru{tvu. 


Broj 559/09
16. jula 2009. godine
Gra~anica Direktor
Bego Ahmeta{evi}, s. r. 

(so-1229/09) 


Na osnovu ~lana 12. Odluke o organizovanju, osniva~ i direktor Dru{tva ,,ALK" DOO OLOVO, Olovo, Tuzlanska bb, Halilovi} Zaim, dana 20. 6. 2009. godine, donio je 

ODLUKU 

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA 

I. 

Osnovni ukupni kapital Dru{tva u iznosu od 120.291,50 KM, od ~ega 2.000,00 KM u novcu i 118.291,50 KM u stvarima, smanjuje se za 91.751,50 KM u stvarima i sada iznosi 2.000,00 KM u novcu i 26.540,50 KM u stvarima ili ukupno 28.540,50 KM. 

II. 

Smanjenje osnovnog kapitala uslijedilo je nakon ustanovljenja gre{kom upisane vrijednosti dijela porodi~ne ku}e osniva~a u osnovni kapital Dru{tva. 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i ima se upisati u Registar privrednih subjekata nadle`nog Op}inskog suda u Zenici. 


Broj 01106/09
20. juna 2009. godine
Olovo Osniva~-direktor
Zaim Halilovi}, s. r. 

(so-1260/09) KONKURSI
OGLASI
NATJE^AJI 

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lanka 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva financija @upanije Posavske, objavljuje 

Frame3

 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU FINANCIJA @UPANIJE POSAVSKE 

-    Stru~ni suradnik za izradu zakonskih izvje{}a    - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Priprema izvje{}a o izvr{enju prora~una za ministra, Vladu i Skup{tinu @upanije; priprema mjese~na, periodi~na i zavr{na konsolidirana izvje{}a o izvr{enju prora~una za Federalno ministarstvo financija, i Me|unarodni monetarni fond (MMF); pravovremeno dostavlja izvje{}a vezana zakonskim i ugovornim rokovima; priprema izvje{}a o izvr{enju prora~una @upanije ukupno i za prora~unske korisnike po njihovim razdjelima; priprema, po zahtjevima, prikaz svih neophodnih i tra`enih podataka o izvr{enju prora~una @upanije; izra|uje izvje{}a iz oblasti izvr{enja prihoda, rashoda i izdataka; priprema i vodi registar i evidenciju teku}e pri~uve Vlade @upanije, teku}e pri~uve predsjednika Vlade, zamjenika predsjednika Vlade i ministra financija, te evidenciju potpisanih odluka, koje se odnose na teku}e pri~uve i sa~injava izvje{}e o utro{ku iste sukladno Zakonu o izvr{avanju prora~una; priprema i vodi evidenciju primljenih kredita i potpora; priprema i vodi evidenciju obveza i evidenciju izvr{enja subvencija kamata sukladno rje{enjima i aktima koji reguliraju subvencioniranje kamata; sudjeluje u izradi godi{njeg izvje{}a o radu Ministarstva; obavlja i druge poslove ovog radnog mjesta po nalogu {efa odsjeka; za svoj rad odgovara neposredno {efu odsjeka. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lankom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom sta`u, iskustvu u struci nakon zavr{ene VSS, 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita, kandidati koji ispunjavaju uvjete natje~aja, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uvjeta natje~aja, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima natje~aja. 

Sve tra`ene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2., 75000 Tuzla
sa naznakom:
"Javni natje~aj za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu financija @upanije Posavske" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1009-a-F/09) 


AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

 Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ine Usora, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI USORA 

-    Stru~ni saradnik za bora~ka pitanja - 1 (jedan ) izvr{ilac 

Opis poslova: Izu~ava i provodi zakone i propise iz oblasti bora~ke za{tite, prava branitelja i ~lanova njihovih obitelji; vodi upravni postupak u predmetima priznavanja prava na osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomo} od druge osobe, ortopedski dodatak i druga prava ratnih vojnih invalida; priznavanje prava ~lanovima obitelji poginulog, umrlog, nestalog branitelja i umrlog vojnog invalida na: obiteljsku invalidninu, uve}anje obiteljske invalidnine, pomo} u slu~aju smrti i druga prava pobrojana u zakonu; u~estvuje u pokretanju inicijativa za bolji status RVI, obitelji poginulih branitelja; pravi izvje{}a o radu; radi na poslovima socijalnog zbrinjavanja RVI i obitelji poginulih; vodi ra~una o lije~enju i rehabilitaciji RVI i ~lanova obitelji poginulih; vodi evidenciju o demobiliziranim braniteljima, korisnicima socijalne pomo}i, osobnim invalidninama, dodacima za njegu i pomo} od druge osobe, ortopedskim dodacima i drugim; vodi obra~un osobne i porodi~ne invalidnine; prati i vodi evidencije o svim obra~unima; obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom, za svoj rad direktno je odgovoran {efu Slu`be. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 

3.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu - Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji, uz prijavu na javni konkurs, dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uvjeta konkursa, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i 

Srednjobosanski kanton
Ku~ukovi}i br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini Usora" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1014-a-F/09) 


OP]INA/OP[TINA BOSANSKI PETROVAC 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), Odluke o preuzimanju prava i obaveza osniva~a prema Javnoj ustanovi "Centar za socijalni rad" Bosanski Petrovac ("Slu`beni glasnik Op}ine/Op{tine Bosanski Petrovac", broj 01/01, te Zaklju~ka Op}inskog/ Op{tinskog vije}a, broj 02/1-35-1488-1/09 od 30. juna 2009. godine, predsjedavaju}i Op}inskog/Op{tinskog vije}a raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR KANDIDATA ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" BOSANSKI PETROVAC ^IJI OSNIVA^ JE OP]INA/OP[TINA BOSANSKI PETROVAC 

I. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove "Centar za socijalni rad " Bosanski Petrovac i to: 

a)    1 predsjednika i 2 ~lana Upravnog odbora (2 ~lana ispred osniva~a i 1-og ~lana iz reda zaposlenih) i 

b)    1 predsjednika i 2 ~lana Nadzornog odbora (2 ~lana ispred osniva~a i 1-og ~lana iz reda zaposlenih) 

II. ^lanovi Upravnog i Nadzornog odbora biraju se na period od 4 godine. 

III. Opis pozicije predsjednika- ~lana Upravnog odbora je: 

IV. Opis pozicije predsjednika-~lana Nadzornog Odbora je: 

V. Svaki kandidat mora ispunjavati slijede}e uvjete/uslove: 

A) op}e/op{te: 

B) posebne: 

IV. Uz prijavu kandidata, koja treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti: 

V. Prijave sa dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta/uslova, dostaviti Op}inskom/Op{tinskom vije}u - Komisiji za izbor i imenovanje Upravnih i Nadzornih odbora, ulica Bosanska, broj 110, Bosanski Petrovac. 

VI. Krajnji rok za podno{enje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja ovoga oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", dnevnom listu "Dnevni avaz" i oglasnoj plo~i Op}ine/ Op{tine Bosanski Petrovac. 

VII. U prijavi kandidati su du`ni nazna~iti na koju poziciju se kandidiraju. 

VIII. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzeti u razmatranje, a prijave podnosioca sa kojima se u roku od tri (3) dana po isteku oglasa ne mogne stupiti u kontakt ne}e biti uzete u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja. 

(so-989-a-F/09) 


JP "UBORAK" DD
MOSTAR 

Na osnovu ~lana 8. i ~lana 26. Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05 i 81/08), Zakona o Privrednim dru{tvima i ~lana 52. Statuta dru{tva JP UBORAK" d.d. Nadzorni odbor Dru{tva objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ODBORA ZA REVIZIJU JP"UBORAK "DD MOSTAR 

1.    Predsjednik Odbora za reviziju - 1 izvr{ilac 

2.    ^lan Odbora za reviziju - 2 izvr{ioca 

II. Kandidati za imenovanje na navedene pozicije moraju ispunjavati op}e uslove i to; 

III. Pored navedenih op}ih uslova kandidat mara ispunjavati i sljede}e posebne uslove: 

IV. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustava kandidata, uzet }e se u obzir i sljede}i kriteriji: 

Svi kandidati koji ispune formalne uslove konkursa i u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju u roku od 7 (sedam) dana od dana isteka roka za podno{enje prijava. Prijave kandidata sa kojima se ne stupi u kontakt u navedenom roku ne}e se uzimati u razmatranje u daljnjem postupku izbora. 

Prijedlog kandidata za predsjednika i ~lanove Odbora za reviziju }e utvrditi Nadzorni odbor JP "Uborak" d.d. Mostar nakon izbora kandidata ve}inom glasova, a odluku o kona~nom imenovanju predsjednika i ~lanova }e donijeti Skup{tina Preduze}a, 

V. 

Mandat predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju traje 2 (dvije) godine. 

Naknada za rad predsjedniku i ~lanovima Odbora za reviziju ure|uje se ugovorom na temelju odluke Skup{tine Preduze}a. 

VI.  

Kandidati su du`ni da uz prijavu na konkurs dostave kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, kao i originalnu ili ovjerenu kopiju dokumenata kojim se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uslova, koji su navedeni kao dokazi. 

VII. 

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja. 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju tra`enih uslova kandidati su du`ni dostaviti li~no ili preporu~eno putem po{te na adresu: 

J.P."Uborak "d.d. Mostar, Vrap~i}i bb, 88113 Mostar-za Nadzorni odbor sa naznakom, prijava za javni konkurs-ne otvarati. 

(so-990-a-F/09) 


JP "VODOVOD" DOO
BIHA] 

Na osnovu ~lana 8. i 26. Zakona o javnim preduze}ima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), ~lana 70. Statuta JP "Vodovod" d.o.o. Biha} i Odluke Nadzornog odbora broj 01-1067/09 od 6. jula 2009. godine, objavljuje se 

KONKURS 

ZA IZBOR KANDIDATA ZA ^LANA ODBORA ZA REVIZIJU JP "VODOVOD" DOO BIHA] 

I. 

Objavljuje se ponovljeni javni konkurs za izbor kandidata za ~lana Odbora za reviziju JP "Vodovod" d.o.o. Biha}. 

II. Opis pozicije 

Odbor za reviziju ima slijede}e nadle`nosti: 

III. Na~in izbora 

Javni konkurs za predlaganje kandidata i ~lana Odbora za reviziju raspisuje Nadzorni odbor. 

Nadzorni odbor provodi postupak za odabir i ve}inom glasova svojih ~lanova predla`e jednog kandidata ~lana Odbora za reviziju. 

^lanove Odbora za reviziju imenuje Skup{tina Dru{tva, na prijedlogu Nadzornog odbora. 

Mandat izabranog ~lana Odbora za reviziju traje do kraja mandata trenutno imenovanog Odbora za reviziju, to jest do jula 2011. godine. 

Izabranom ~lanu Odbora za reviziju pripada naknada za rad u Odboru, iz sredstava Dru{tva, ~iju visinu utvr|uje Skup{tina Dru{tva. 

Imenovani ~lan Odbora za reviziju sa Dru{tvom zaklju~uju ugovor o anga`manu za rad u Odboru. 

IV. Kriteriji izbora 

OP]I 

POSEBNI 

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata, kao posebni uvjeti uzimaju se u obzir i slijede}i kriteriji: 

V. Potrebni dokumenti i dodatne informacije 

Prijave kandidata treba da sadr`e: 

Prijave sa svim tra`enim podacima treba dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: 

JP "Vodovod" d.o.o. Biha}
Ulica Ivana Frane Juki}a bb
Biha} 

Prijava na konkurs za izbor i imenovanje ~lana Odbor za reviziju - ne otvarati. 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja U "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se ni razmatrati. 

(so-1002-a-F/09) 


JP RADIO TELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA DOO
TUZLA 

Na osnovu ~lana 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Radio televiziji Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine TK", br. 6/02, 5/04, 11/04 i 5/06), ~lana 44. Statuta JP RTV TK d.o.o. Tuzla i Odluke Nadzornog odbora broj 955/09 od 20. 7. 209. godine, Nadzorni odbor raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP RTV TK 

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JP RTV TK d.o.o. Tuzla 

1. Kratak opis upra`njene pozicije 

Direktor se bira na period od 4 godine. 

2. Kandidat treba da ispunjava sljede}e uslove: 

a) op{ti uslovi 

b) posebni uslovi 

Uz prijavu na konkurs sa kra}om biografijom potrebno je prilo`iti sljede}e: 

Program rada za naredne 4 godine. 

Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerena kopija, ne starija od 6 mjeseci. 

Prijave sa tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: 

JP RTV TK d.o.o. Tuzla, ul. Mije Kero{evi}a broj 20,
75000 Tuzla,
PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS
(za izbor i imenovanje direktora RTV TK)
- NE OTVARATI - 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove obavit }e se intervju. 

Javni konkurs }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i jednom dnevnom listu i ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja. 

(so-1004-a-F/09) 


OP]INA VELIKA KLADU[A 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03) i na osnovu ~lana 157. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju ("Slu`beni glasnik USK", broj 5/04) u postupku imenovanja, odnosno nominacije na upra`njenu nominaciju direktora JU O[ "25. novembar" Velika Kladu{a, [kolski odbor raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA USTANOVE 

Op}i uvjeti za imenovanje/nominiranje na upra`njenu poziciju direktora osnovne {kole su: 

Posebni uvjeti za imenovanje/nominiranje direktora osnovne {kole su: 

Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, i to: 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Oslobo|enju". 

Kandidati }e biti pismeno obavije{teni u roku od 8 dana od dana dono{enja odluke. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 

Prijave se podnose osobno ili preporu~enom po{iljkom na adresu: JU O[ "25. novembar", ul. Biha}ka broj 7, 77230 Velika Kladu{a. Kontakt telefon: 037/770-208. 

(so-1007-a-F/09) 


JU "PRVA OSNOVNA [KOLA"
BOSANSKA KRUPA 

[kolski odbor na svojoj drugoj (2) redovnoj sjednici odr`anoj 20. jula 2009. godine stavio je van snage Odluku broj 01-478/06 od 12. juna 2006. godine o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora {kole ~ime se poni{tava konkurs koji je iza{ao u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 31/06 od 21. juna 2006.godine 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (,,Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), ~lana 155. stav 3. ta~ka d) i ~lana 157. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju (,,Slu`beni glasnik USK-a", broj 5/04), [kolski odbor JU "Prva osnovna {kola" Bosanska Krupa na svojoj drugoj (2) redovnoj sjednici odr`anoj 20. jula 2009. godine, donio je Odluku broj 01-621/09 kojom raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU "PRVA OSNOVNA [KOLA" BOSANSKA KRUPA 

OPIS POZICIJE DIREKTORA [KOLE: 

a)    rukovodi radom {kole 

b)    zastupa {kolu i odgovoran je za zakonitost rada {kole 

c)    stara se o ostvarenju nastavnog plana i programa {kole 

d)    odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada, te u slu~aju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava Ministarstvo i Pedago{ki zavod 

e)    podnosi [kolskom odbora izvje{taj o radu i rezultatima rada 

f)    izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora 

g)    informira [kolski odbor o financijskom poslovanju 

h)    vr{i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima {kole 

i)    imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine 

OP]I UVJETI ZA IMENOVANJE/NOMINIRANJE NA UPRA@NJENU POZICIJU DIREKTORA [KOLE SU: 

POSEBNI UVJETI ZA IMENOVANJE/NOMINIRANJE 

UZ PRIJAVU KANDIDATI SU DU@NI PRILO@ITI DOKAZE O ISPUNJAVANJU PROPISANIH UVJETA I TO: 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu velikog tira`a. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Podnositelji prijave s kojim se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku nominiranja/imenovanja. 

Kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred Komisiju za izbor direktora za osnovne {kole USK-a. 

Svaki kandidat koji u|e u u`i izbor dobit }e obrazac u kojem je du`an iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Kandidat kojeg nakon intervjua preporu~i komisija za izbor direktora osnovne {kole USK-a, smatrat }e se da je najuspje{nije pro{ao konkurenciju. 

Nominiranje kandidata za direktora izvr{it }e Komisija za izbor direktora osnovne {kole USK-a, a kona~no imenovati [kolski odbor uz saglasnost ministra Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. 

U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja/ nominiranja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije B i H, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor ministru Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, a kopija se dostavlja Ombudsmenu Federacije BiH. 

Prijave se podnose preporu~eno po{tom na adresu: JU "Prva osnovna {kola", Trg Avde ]uka bb 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom: za Konkurs za izbor i imenovanje direktora. 

(so-1010-a-F/09) 


VLADA ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i ta~ke I. Zaklju~ka o ogla{avanju upra`njene pozicije ~lana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeni~ko-dobojskog kantona, broj 02-34-17541/09 od 17. juna 2009. godine, a u postupku imenovanja, odnosno nominacije na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima u kojima kantonalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojima, prema va`e}im zakonima, pravima i propisima imaju zakonito pravo da vr{e nominiranje, Vlada Zeni~ko-dobojskog kantona objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA POPUNU UPRA@NJENE POZICIJE ^LANA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA 

1. ^lan Upravnog odbora -1 

Opis pozicije ~lana Upravnog odbora 

^lan Upravnog odbora prisustvuje sjednicama Upravog odbora, u~estvuje u razmatranju dostavljenih materijala koji se odnose na dnevni red sjednice Upravnog odbora, u~estvuje u izvr{avanju svih obaveza prema Vladi Zeni~ko-dobojskog kantona i obavlja sve druge poslove u nadle`nosti Upravnog odbora utvr|ene Statutom i drugim op}im aktima Agencije. 

Mandat ~lana Upravnog odbora Agencije traje do isticanja mandata Upravnog odbora Agencije za privatizaciju imenovanog Rje{enjem Vlade Zeni~ko-dobojskog kantona broj 02-34-22351/08 od 09. 06. 2008. godine. 

Kona~no imenovana lica ostvarit }e pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru Agencije za privatizaciju. 

Kandidati za imenovanja/nominiranja na upra`njenu poziciju u Agenciji za privatizaciju Zeni~ko-dobojskog kantona moraju ispunjavati op}e i posebne uslove. 

Op}i uslovi: 

1.    da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, 

2.    da je stariji od 18 godina, 

3.    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 

4.    da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX. 1. Ustava BiH), 

5.    da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o mirustarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), 

6.    da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02 i l2/04), 

7.    da nema privatni /finansijski interes u instituciji u koju se kandiduje, 

8.    da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv s du`no{}u u instituciji u kojoj se kandiduje, 5 godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, 

9.    da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u koju se kandiduje, 

10.    da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja. 

Posebni uslovi: 

1.    VSS (VII/I) 

2.    5 godina radnog iskustva, 

3.    da nije ~lan nadzornog ili upravnog odbora, odnosno odbora za reviziju u vi{e od jednog privrednog dru{tva, 

4.    da posjeduje stru~no znanje iz oblasti dru{tvenih ili tehni~kih nauka, vezanih za oblast privatizacije, 

5.    da je objavljivao radove iz oblasti privatizacije, 

6.    sposobnost kreativnog doprinosa reformi, privatizaciji i tranziciji dr`avne imovine, 

7.    sposobnost za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanje upra`njene pozicije, 

8.    sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, 

9.    komunikacijske i organizatorske sposobnosti, 

10.    sposobnost tuma~enja ekonomskih, tehnolo{kih i pravnih analiza i propisa, 

11.    rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere, 

12.    preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca; 

Uz prijavu na ovaj javni oglas kandidati su du`ni prilo`iti: 

a)    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili CIPS -potvrdu, 

b)    rodni list, 

c)    dokaz da nije osu|ivan za krivi~na djela (ne starije od tri mjeseca) od nadle`nog MUP-a, 

d)    ovjerena izjava kandidata da: 

e)    univerzitetsku diplomu, odnosno, dokaz o stru~noj spremi, 

f)    dokaz o radnom iskustvu i znanju u skladu sa stru~nom spremom. 

Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerene kopije. 

Prijave kandidata s kojima se ne stupi u kontakt u roku od deset (10) dana od isteka roka za podno{enja prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja (zbog formalnih nedostataka), bez posebnog dostavljanja pismene odbijenice. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu u`eg izbora bit }e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci }e se dostaviti kandidatima prije intervjua. 

Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. 

Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba - ~lan javnosti slobodno mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu po{tovana na~ela utvr|ena Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Prigovor se podnosi istovremeno Vladi Kantona i ombudsmanu Federacije Bosne i Hercegovine. 

Oglas }e se objaviti u dnevnom listu "Dnevni avaz" i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave. 

Prijave sa svim tra`enim ispravama, dostaviti li~no ili po{tom, preporu~eno na adresu: 

VLADA
ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
Stru~na slu`ba Vlade
Komisija za izbor na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima Vlade Zeni~ko-dobojskog kantona
Ku~ukovi}i broj 2, 72000 Zenica
Uz naznaku:
"Prijava na javni oglas za izbor ~lana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Zeni~ko-dobojskom kantonu".
- ne otvarati - 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1011-a-F/09) 


MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA I
SOCIJALNE SKRBI HN@/K
MOSTAR 

Na temelju ~lanka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ~lanka 101. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 30/097, 7/02 i 70/08), i Odluke Vlade HN@/K o raspisisivanju ponovnog javnog oglasa za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog vije}a Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@/K broj 01-1-02-1213/09 od 23. juna 2009. godine, ministar zdravstva, rada i socijalne skrbi HN@ raspisuje 

PONOVNI JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVNOG VIJE]A ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HN@ 

Upravno vije}e Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@, sastoji se od 9 (devet) ~lanova, i to: 

U prijavi kandidati su du`ni nazna~iti u ime koga se kandidiraju (u ime osiguranika, u ime poslodavaca, u ime zdravstvenih djelatnika). 

NADLE@NOST UPRAVNOG VIJE]A 

Svaki kandidat treba ispunjavati slijede}e OP]E uvjete: 

Pored op}ih uvjeta kandidat za ~lana upravnog vije}a Zavoda zdravstvenog osiguranje treba da ispunjava i slijede}e POSEBNE uvjete: 

Prilikom procjene svih kandidata vodit }e se ra~una o slijede}im kriterijima: 

Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}i `ivotopis, adresu i kontakt telefon prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata: 

1.    rodni list (ne stariji od 6 mjeseci), 

2.    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili CIPS-ovu osobnu iskaznicu, 

3.    uvjerenje od poslodavca da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere u razdoblju od 3. godine prije objavljivanja oglasa, 

4.    uvjerenje o neka`njavanju i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak izdanog od mjerodavnog tijela (ne starije od 3 mjeseca) 

5.    dokaz o ispunjavanju uvjeta {kolske spreme i radnog iskustva 

6.    izjava da se na njega ne odnosi ~lanak IX. to~ka 1. Ustava Bosne i Hercegovine odnosno da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine na podru~ju biv{e Jugoslavije, 

7.    izjava da nema privatni financijski interes u Zavodu, 

8.    izjava da nije izabrani zvani~nik, nositelj izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa, 

9.    izjava da nije na funkciji u politi~koj stranci, 

10.    izjava da nije ravnatelj zdravstvene ustanove, odnosno zavoda, 

11.    izjava da nije ~lan vi{e od jednog upravnog, odnosno nadzornog vije}a, (sve izjave moraju biti ovjerene od strane mjerodavnog organa) 

Izbor i imenovanje ~lanova Upravnog vije}a vr{i se na razdoblje od ~etiri (4) godine s mogu}no{}u ponovnog imenovanja. 

Svi kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju, koji }e biti obavljen sukladno ~lanku 11. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. 

Osobni podaci o kandidatima su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo sukladno odredbama Zakona o za{titi osobnih podataka BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

Nepotpune i nepravovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" "Dnevnom listu" i "Dnevnom avazu". 

Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti osobno ili preporu~eno po{tom na adresu: 

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi
Mostar, ulica Stjepana Radi}a br. 3
Uz naznaku
"Prijava na ponovni javni oglas za izbor i imenovanje Upravnog vije}a Zavoda zdravstvenog osiguranja HN@"
-NE OTVARAJ- 

(so-1012-a-F/09) 


JU "U^ITELJSKA [KOLA I GIMNAZIJA OBALA"
SARAJEVO 

Na osnovu Odluke [kolskog odbora broj 1003/09 od 18. juna 2009. godine, raspisuje se 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA 

I) nastavnik/nastavnica za nastavne predmete: 

1.    bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost 

    1 izvr{ilac; puna nastavna norma; na neodre|eno vrijeme i izvr{ilac; 12 ~asova sedmi~no; na odre|eno vrijeme do 30. 06. 2010. god. 

2.    njema~ki jezik 

    1 izvr{ilac; puna nastavna norma; na neodre|eno vrijeme 1 izvr{ilac; 6 ~asova sedmi~no; na odre|eno vrijeme do 3l. 08. 2010. god. 

3.    latinski jezik 

    1 izvr{ilac; 19 ~asova sedmi~no; na odre|eno vrijeme do 31. 08. 2010. god. 

4.    sociologija 1 izvr{ilac; puna nastavna norma; na neodre|eno vrijeme 

5.    fizika 

    1 izvr{ilac; 15 ~asova sedmi~no; na odre|eno vrijeme do 31. 08. 2010. god. 

6.    hemija 

    1 izvr{ilac; 9 ~asova sedmi~no; na odre|eno vrijemedo 31. 08. 2010. god. 

7.    geografija 

    1 izvr{ilac; 15 ~asova sedmi~no; na neodre|eno vrijeme 

8.    islamska vjeronauka 

    1 izvr{ilac; 12 ~asova sedmi~no; na odre|eno vrijeme do 31. 08. 20l0. god. 

II) portir 

    1 izvr{ilac; puno radno vrijeme; na neodre|eno vrijeme. 

Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom, kandidati za radna mjesta: 

Nastavu iz ovih nastavnih predmeta mogu izvoditi i lica sa zavr{enim najmanje II (drugim) ciklusom odgovaraju}eg studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij) sa akademskom titulom i stru~nim zvanjem magistra za odre|enu oblast, odnosno zavr{enim tre}im ciklusom studija i nau~nim zvanjem doktor nauka i odgovaraju}im stru~nim profilom. 

pod II. portir: PK - II stepen 

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`ni prilo`iti original ili ovjerene fotokopije slijede}ih dokumenata: 

za radno mjesto pod r. br. 8 i saglasnost nadle`nog organa islamske zajednice - ured muftije - diplomu o zavr{enoj stru~noj {koli (za radno mjesto pod II) 

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti prilo`iti po izvr{enom izboru kandidata. 

Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. 

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz javnog konkursa dostaviti na adresu [kole, sa naznakom: "za javni konkurs". 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-1013-a-F/09) 


JU "DJE^IJI VRTI]"
BIHA] 

Na osnovu ~lana 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03) i na osnovu ~lana 16. Zakona o pred{kolstvu ("Slu`beni glasnik USK", broj 3/97), Odluke 260/09 od 28. aprila 2009. godine i Odluke 421/09 od 23. jula 2009. godine, Upravni odbor 

PONI[TAVA KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
JU "DJE^IJI VRTI]" BIHA] 

Objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od 03.05 2009.g. i "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 33/09 od 13. 05. 2009. g., te raspisuje ponovni 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
JU "DJE^IJI VRTI]" BIHA] 

Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora JU "Dje~iji vrti} " Biha}. Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine. 

II. OPIS POZICIJE DIREKTORA PRED[KOLSKE USTANOVE 

Direktor pred{kolske ustanove, pored poslova i zadataka utvr|enih zakonom, obavlja i slijede}e poslove: 

a)    predla`e Upravnom odboru program pred{kolske ustanove, 

b)    podnosi Upravnom odboru Izvje{taj o radu pred{kolske ustanove, 

c)    odlu~uje o raspore|ivanju stru~nih radnika unutar ustanove, kao i prijem i raspore|ivanje ostalih radnika u vrti}u, 

d)    rukovodi radom stru~nog vije}a, 

e)    obavlja i druge poslove i zadatke predvi|ene ovim zakonom i pravilima pred{kolske ustanove. 

III. OP]I UVJETI 

Kandidat za polo`aj direktora mora ispunjavati op}e uvjete u skladu sa ~lanom 7. stav l. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03): 

IV. POSEBNI UVJETI 

V. POTREBNA DOKUMENTACIJA 

VI. PODNO[ENJE PRIJAVA 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 

Kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom, bi}e pozvani na intervju pred Komisiju za izbor i imenovanje direktora JU " Dje~iji vrti} " Biha}. 

Svaki kandidat koji u|e u u`i izbor dobit }e obrazac u kojem je du`an iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. 

Kandidat kojeg nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor i imenovanje direktora vrti}a smatrat }e se da je najuspje{nije pro{ao konkurenciju. 

Nominiranje kandidata za direktora izvr{it }e Komisija za izbor direktora vrti}a, a kona~no imenovani Upravni odbor uz saglasnost ministra Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. 

U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku nominiranja/ imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor ministru Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, kopija se dostavlja ombudsmenu Federacije BiH. 

Prijave se podnose preporu~eno po{tom ili osobnom dostavom na adresu: 

JU "Dje~iji vrti}"
502. vite{ke brigade bb, 77 000 Biha} 

(so-1015-a-F/09) 


BH TELECOM DD
SARAJEVO 

Odbor za reviziju Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo, na osnovu Zaklju~ka broj 00.2-2.1-9535-4/09 od 16. 7. 2009. godine, objavljuje 

PONI[TENJE 

JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA ODJELA ZA INTERNU REVIZIJU DIONI^KOG DRU[TVA BH TELECOM SARAJEVO. 

(so-1016-a-F/09) 


OP]INA RAVNO
OP]INSKO VIJE]E RAVNO 

Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), Odluke o pokretanju postupka za imenovanje ~lanova tijela upravljanja javnih ustanova i drugih institucija kojima je Op}ina Ravno osniva~ ("Narodni list - Slu`beno glasilo op}ine Ravno", broj 2/09) i Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje ~lanova tijela upravljanja javnih ustanova, institucija i dru{tava kojima je Op}ina Ravno osniva~ ili u kojima ima odre|eni pravni interes ("Narodni list- Slu`beno glasilo Op}ine Ravno", broj 1/09), Op}insko vije}e Ravno objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IMENOVANJE ^LANOVA TIJELA UPRAVLJANJA JAVNIH USTANOVA I DRUGIH INSTITUCIJA KOJIMA JE OP]INA RAVNO OSNIVA^ 

1. Objavljuje se javni oglas za imenovanje ~lanova tijela upravljanja javnih ustanova i drugih institucija kojima je Op}ina Ravno osniva~ i to: 

a)    Nadzorni odbor " JP Vjetrenica-Popovo polje" d.o.o Ravno 

b)    Upravno vije}e Doma zdravlja Ravno 

c)    Upravno vije}e JKP " Popovo" Ravno 

2. Opis pozicije: 

^lanovi upravnih odbora (upravnih vije}a navedenih pod to~kom 1. ovog oglasa) nadziru rad i poslovanje ustanove dru{tva, a naro~ito u dijelu upravljanja i raspolaganja imovinom ustanove, utvr|uju politiku razvitka, razmatraju i usvajaju izvje{}a u poslovanju, donose op}a akta, predla`u raspodjelu i na~in uporabe vi{ka sredstava i na~in pokri}a gubitka u poslovanju, te obavljaju i druge poslove sukladno zakonima i statutima ustanova - dru{tava 

3. Kandidati za imenovanje na poziciju iz ovog oglasa moraju ispunjavati op}e i posebne uvjete: 

OP]I UVJETI ZA IMENOVANJA 

POSEBNI UVJETI ZA IMENOVANJA 

Kandidat koji se kandidira na poziciju navedenu u ovom oglasu mora ispunjavati i sljede}e posebne uvjete: 

Izme|u kandidata koji ispunjavaju op}e i posebne uvjete, izbor }e se vr{iti po slijede}im dodatnim kriterijima : 

Mandat ~lana tijela upravljanja iz ovog oglasa je 4 (~etiri) godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. 

Du`nost se obna{a volonterski. 

Uz prijavu na javni oglas kandidati su du`ni prilo`iti: 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu bit }e pozvani na razgovor. 

Na temelju principa iz ~lanka 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima i kriterija propisanih u ovom oglasu bit }e sastavljena lista sa u`im izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanja. 

Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja. 

Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba iz javnosti, slobodni su podnijeti prigovor na kona~no imenovanje ako sumnjaju u po{tivanje na~ela utvr|enih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (~lanak 16.). 

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Rok za podno{enje prijava ra~una se od dana objave oglasa u glasilu. 

Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti osobno ili preporu~eno po{tom na adresu: 

OP]INA RAVNO -OP]INSKO VIJE]E
88370 RAVNO
Trg don Ivana Musi}a bb
S naznakom:
- PRIJAVA ZA OGLAS ZA IMENOVANJE ^LANOVA TIJELA UPRAVLJANJA - NE OTVARATI. 

U prijavi kandidati su du`ni nazna~iti na koju poziciju se kandidiraju. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-1017-a-F/09) 


PROGLA[EWE UMRLIM 

Op}inski sud u Kalesiji, postupaju}i po stru~noj saradnici Fazli} Nevresi, u vanparni~nom postupku, po prijedlogu Ra{idovi} D`emila, sina Mustafe iz Sapne, Sapna, radi dokazivanja smrti protivnice predlaga~a Ra{idovi} Hanife, k}erke Huse iz Sapne, zastupana po staratelju Fejzi} Ademu, radniku CZSR Zvornik, shodno ~lanu 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje slijede}i 

OGLAS 

Ra{idvoi} ro|ena Ja{arevi} Hanifa, k}erka Huse i majke Zibe ro|ene Osmanovi}, ro|ene dana 5. jula 1914. godine u Sapni, gdje je imala i posljednje mjesto prebivali{ta, navodno je umrla dana 28. 8. 1996. godine u Sapni. 

Poziva se RA[IDOVI] HANIFA, kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o njenom `ivotu ili smrti, da se javi ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa. 

Nakon isteka roka Sud }e odlu~iti po prijedlogu za dokazivanje smrti Ra{idovi} Hanife. 


Broj 29 0 V 003015 09 V
21. jula 2009. godine
Kalesija 


(so-1254/09) POSTAVQEWE ZASTUPNIKA 

Na osnovu odredbe ~lana 296. stav 2. to~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Despeni} Aleksandar, u pravnoj stvari tu`itelja mldb. Jusupovi} Emir iz Sarajeva, Gugo~a 16 a, zastupan po punomo}niku Esadu Hrva~i}u, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih Muji} Almira iz Srebrenice, Baratova 13/2 i Muji} Almira iz Srebrenice, Baratova 13/2, radi priznanja o~instva, van ro~i{ta, dana 3. 7. 2009. god., donio je slijede}i 

OGLAS
PO RJE[ENJU 

Postavlja se privremeni zastupnik tu`enom Muji} Almiru u li~nosti advokata Rasima Radovovi}a u postupku utvr|ivanje o~instva. 

Privremeni zastupnik }e u postupku imati prava i du`nosti zakonskog zastupnika i ta prava i du`nosti }e obavljati sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca. 


Broj 65 0 P 052245 08 P
3. jula 2009. godine
Sarajevo 


(O-627/09) 


Op}inski sud u Livnu objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Livnu, po sudiji Nevenka Mladina, u pravnoj stvari tu`itelja Edin Omeragi}, sin E{efa iz Grboreza, zastupanog po pun. Stipi Babi}u, odvjetniku iz Livna, protiv tu`enika 1) Selim Omeragi}, sin Ibre, 2) Juso Omeragi}, sin Ibre, 3) Muharem Omeragi} umrl. ]amila, 4) Munib Omeragi} umrl. ]amila, 5.) Ale Omeragi} umrl. Hase, svi nepoznata mjesta boravi{ta, radi utvr|enja i uknji`be, postavio je tu`enima privremenog zastupnika u osobi Mile Ivan~i}, odvjetnika iz Livna, na temelju ~l. 296. st. 1. i 2. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enog nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 


Broj 68 0 P 009642 09 P
18. juna 2009. godine
Livno 


(so-1237/09) 


Op}inski sud u Livnu objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Livnu, po sudiji Nevenka Mladina, u pravnoj stvari tu`itelja Nikola Popovi}, sin Joze iz @abljaka - Stupe, zastupanog po odvjetniku Stipo Babi}, iz Livna, protiv tu`enika: 1) Slavko Popovi}, sin Joze, 2) Bo`o Popovi}, sin Joze, 3) Stipo Popovi}, sin Ive, 4) Ante Popovi}, sin Ive, 5) Mirko Popovi}, sin Ive, 6) Horvat ro|. Popovi} Zorka, k}i Ivina, 7) Lovri} Kate pok. Ive, 8) D`anko Mirka pok. Ive, 9) Mudres Ljeposava pok. Ive, 10) Srem~evi} Ljubica ro|. Vidovi}, 11) Glogovac Olga ro|. Vidovi}, 12) Zubi} Obrenija ro|. Vidovi}, 13) Vidovi} Ignjatije pok. Ignjatije, 14) Vidovi} Uro{ pok. Ignjatije, 15) Savi} Ljiljana - Dragutina, 16) Stjepkovi} Bo`idar, sin Julkin, 17) No`ini} Negoj{a - Antonija, 18) No`i} Drenka - Antonija, radi utvr|enja i uknji`be, postavio je tu`enima privremenog zastupnika u osobi Gorana Bradari}, odvjetnika iz Livna, na temelju ~l. 296. st. 1. i 2. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enog nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 


Broj 68 0 P 009653 09 P
22. juna 2009. godine
Livno 


(so-1238/09) 


Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

U skladu sa ~lanom 296. stav 1. ta~ka 4. i 5., ~lanom 297. i ~lanom 298. Zakona o parni~nom postupku FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03 i 73/03), Op}inski sud u Travniku objavljuje da je u pravnoj stvari tu`itelja Muj~i} Nejira, sina Zulfe iz Travnika, Slimena 47, protiv tu`enog Had`i Alije Torli}, sina Had`i Mustafe, sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja prava vlasni{tva na nakretninama, v.s. 10.000,00 KM, Rje{enjem ovog Suda broj 51 0 P 020071 09 P od 11. 6. 2009. godine tu`enom Had`i Aliji Torli} postavio privremenog zastupnika u osobi advokata Bekira Ferizovi}a iz Travnika, jer je tu`eni nepoznatog boravi{ta, a nema punomo}nika u ovoj parnici, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enom bi trajao dugo, tako da bi mogle nastupiti {tetne posljedice za stranke. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enog u ovom postupku sve dok se isti ili njegov punomo}nik ne pojave pred ovim Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti ovaj Sud da mu je postavio staratelja. 


Broj 51 0 P 020071 09 P
16. jula 2009. godine
Travnik 


(so-1241/09) 


Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Admiri Sejrani}, u predmetu spora po tu`bi tu`itelja Salihovi} Mevlije i Salihovi} Saliha iz Tuzle, oboje zastupani po punomo}niku Begi} Zlati, advokatu iz Tuzle, protiv tu`enih Stani}-Kalesi} Kristine iz Dervente, nepoznatog boravi{ta, i Op}ine Tuzla, zastupane po Op}inskom pravobranila{tvu Tuzla, radi neosnovanog oboga}enja, v.sp. 10.000,00 KM, van ro~i{ta, objavljuje dana 17. 7. 2009. godine slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Prvotu`enoj Stani}-Kalesi} Kristini, nepoznatog boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi \uzi} Subhiji, advokatu iz Tuzle. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika koja }e vr{iti sve dok se prvotu`ena ili njen punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je prvotu`enoj postavio staraoca. 


Broj 032-0-P-07-002756
17. jula 2009. godine
Tuzla 


(so-1242/09) 


Op}inski sud u Zavidovi}ima izdaje slijede}i 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Op}inski sud u Zavidovi}ima, sudija Poli} Zineta, u pravnoj stvari tu`iteljice Ba{i} Halime, k}i Kasima, iz Poljica bb, op}ina Zavidovi}i, koju zastupa punomo}nik Sulji} Mirad, advokat iz Zavidovi}a, protiv tu`enog Ba{i} Mensuda, sin Jusufa, iz Brezika bb, op}ina Zavidovi}i, posljednjeg poznatog prebivali{ta u Zavidovi}ima, Brezik bb, sada nepoznatog boravi{ta u Republici Hrvatskoj, radi razvoda braka, postavio je tu`enom, Rje{enjem ovog Suda 42 0 P 002387 09 P od 17. 7. 2009. godine, privremenog zastupnika - Kantonalni zavod za pravnu pomo} Zenica, sa sjedi{tem u Zenici, Ko~evska ~ikma 1, a na osnovu ~l. 296. st. 2. to~ka 4. Zakona o parni~nom postupku FBiH. 

Privremeni zastupnik }e tu`enog zastupati u ovoj pravnoj stvari dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok mu organ starateljstva ne postavi staratelja. 


Broj 42 0 P 002387 09 P
17. jula 2009. godine
Zavidovi}i 


(so-1245/09) 


Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i 

OGLAS
OGLAS POSTAVLJANJE PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Op}inski sud u Travniku objavljuje da je u pravnoj stvari tu`itelja BH "Triglav" Osiguranje d.d. Sarajevo, zastupan po zz, protiv tu`enog Danko Tadi}, sada nepoznatog boravi{ta, postavio tu`enom privremenog zastupnika Vi{nja Miku{, advokat iz Travnika, a zbog nemogu}nosti dostave tu`be i drugih pismena tu`enom. 

Postavljeni privremeni zastupnik }e zastupati tu`enog sve dok on ili njegov punomo}nik ne pojave se pred Sudom, odnosno dok se ne obavijesti sud da mu je postavljen staratelj. 


Broj 51 0 P 001613 05 P
13. jula 2009. godine
Travnik 


(so-1247/09) 


Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i 

OGLAS 

Op}inski sud u Mostaru, u pravnoj stvari poslovni broj 58 0 P 047079 08 P, tu`itelja Miralema Brkana, sina Ibre iz Mostara, Bak{im - Tadinovac 37-e, zastupan po punomo}niku Zdravku Raji}u, odvjetniku iz Mostara, protiv tu`enog Marijana Glibi}a, sina Ivana iz Mostara, Ili}i bb, sada nepoznata boravi{a, radi utvr|enja i uknji`be vsp. 3.000,00 KM, je Rje{enjem broj donji od 3. 6. 2009. godine postavio tu`enom Marijanu Glibi}u iz Mostara, sada nepoznatog boravi{ta, privremenog zastupnika Josipa Kre{i}a, odvjetnika iz Mostara, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 53/03, 73/05, 19/06,) jer je tu`eni nepoznatog boravi{ta, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`eniku bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`enik ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti 

Sud da je postavio staratelja. 


Broj 58 0 P 047079 08 P
8. jula 2009. godine
Mostar 


(so-1248/09) 


Op}inski sud u Kalesiji, po sudiji Halilovi} Muneveri, u pravnoj stvari tu`itelja \uri} Ljube iz Zvornika, Ulice - Novo Naselje, zastupan po punomo}niku Omerovi} Fatimi, advokatu iz Kalesije, protiv tu`enih Todorovi} Lazara iz Dubnice, Paji} Stanka iz Dubnice, Paji} r. Jovanovi} Kate iz Dubnice, Stokanovi} Krunoslava iz Dubnice, Stokanovi} Dobrenke iz Dubnice, Stokanovi} Timke iz Dubnice, Bo{kovi} Miladina iz Dubnice, Markovi} Stanoje iz Dubnice, Markovi} Vasilije iz Dubnice, Markovi} Marka iz Dubnice, Risti} r. Te{i} An|e iz Dubnice, Risti} Risti iz Dubnice, Risti} Ljubomiru iz Dubnice, Risti} Stojanu iz Dubnice i Risti} Jovanu iz Dubnice, sada nepoznatog mjesta boravka, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, v.s. 500,00 KM, dana 21. 7. 2009. godine, donosi sljede}i 

OGLAS
O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda broj 29 0 P 003846 09 P od 21. 7. 2009. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. ZPP, tu`enim Todorovi} Lazaru iz Dubnice, Paji} Stanku iz Dubnice, Paji} r. Jovanovi} Kati iz Dubnice, Stokanovi} Krunoslavu iz Dubnice, Stokanovi} Dobrenki iz Dubnice, Stokanovi} Timki iz Dubnice, Bo{kovi} Miladinu iz Dubnice, Markovi} Stanoji iz Dubnice, Markovi} Vasiliji iz Dubnice, Markovi} Marku iz Dubnice, Risti} r. Te{i} An|i iz Dubnice, Risti} Risti iz Dubnice, Risti} Ljubomiru iz Dubnice, Risti} Stojanu iz Dubnice i Risti} Jovanu iz Dubnice, sa nepoznatim mjestom boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik Mehanovi} Salih, advokat iz Kalesije. 

Tim Rje{enjem je utvr|eno da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enim postavio staratelja. 


Broj 29 0 P 003846 09 P
21. jula 2009. godine
Kalesija 


(so-1255/09) 


Op}inski sud u Kalesiji, po sudiji Halilovi} Muneveri, u pravnoj stvari tu`itelja ^elebi} Fikreta iz Kamenice, zastupan po punomo}niku Omerovi} Fatimi, advokatu iz Kalesije, protiv tu`enih Tadi} Steve iz Rainaca, Tadi} Ga{e iz Rainaca, Milanovi} r. Tadi} Jelke iz Jablanice i Mati} Ane iz Jeginovog Luga, sada nepoznatog mjesta boravka, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, v.s. 500,00 KM, dana 21. 7. 2009. godine, donosi sljede}i 

OGLAS
O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda broj 29 0 P 003770 09 P od 21. 7. 2009. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. ZPP, tu`enim Tadi} Stevi iz Rainaca, Tadi} Ga{i iz Rainaca, Milanovi} r. Tadi} Jelki iz Jablanice i Mati} Ani iz Jeginovog Luga, sa nepoznatim mjestom boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik Mehanovi} Salih, advokat iz Kalesije. 

Tim Rje{enjem je utvr|eno da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enim postavio staratelja. 


Broj 29 0 P 003770 09 P
21. jula 2009. godine
Kalesija 


(so-1256/09) 


Op}inski sud u Kalesiji, po sudiji Halilovi} Muneveri, u pravnoj stvari tu`itelja Fazli} Hamida iz D. Hrasna, zastupan po punomo}niku Omerovi} Fatimi, advokatu iz Kalesije, protiv tu`enih Mujdi} r. Fazli} Hafizi iz Me|e|e, Hod`i} r. Fazli} [ahziji iz Hrasna, Hod`i} r. Fazli} Emini iz Seljublja, Fazli} Hamid iz G. Hrasna, Smailovi}-Junuzovi} Abdija iz Miljanovaca, Fazli} Mujo iz Hrasna, Hod`i} Emina iz Seljublja, Mujkanovi} Sulejmana iz Hrasna, Mujkanovi} Ahmeta iz Hrasna, Kadi} Hasnije iz Hrasna, Huremovi} Ra{ide, `ena Salke iz Hrasna, Kadi} Hane iz Hrasna, Husi} Aji{e iz Hrasna, Husi} Hasana iz Lipovice, Husi} Rame iz Hrasna, Huremovi} Zilije iz Hrasna, Huremovi} Salke iz Hrasna, Kadi} r. Mujki} Bejze iz Hrasna, Kadi} Muharema iz Hrasna, Kadi} Nazila iz Hrasna, Kadi} Ajke iz Hrasna, Saki} Fazile iz Kika~a, Mujki} Mejre iz Prnjavora, H. Sulji} Aj{e iz G. Tuzle, Huremovi} Saliha iz Seljublja, Huremovi} Aj{e iz D. Hrasna, Huremovi} Safeta iz Bukinja - Tuzla, Fazli} Ajke iz G. Hrasna, Hod`i} Ibrahima iz Lipovice, Husi} Zlatije, `ena Ha{ima iz Lipovice, Smaji} Hafize, `ena Osmana iz Seljublja, Hod`i} r. Hod`i} D`evke, `ena Mrkonje iz Lipovice, Bukvarevi} r. Hod`i} Ra{ida iz Hrasna, Smaji} Emina iz Seljublja, Bukvarevi} Ajke iz Hrasna, Bukvarevi} Ibrahima iz Hrasna, Bukvarevi} Ferida iz Hrasna, Bukvarevi} Emina iz Hrasna, Bukvarevi} r. Husi} Mejre iz Hrasna, Hod`i} r. Fazli} [ehrije iz Miljanovaca, Hod`i} r. Fazli} Emine iz Seljublja i Fazli} ^erke, `ena Muje iz Hrasna, sada nepoznatog mjesta boravka, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, v.s. 500,00 KM, dana 21. 7. 2009. godine, donosi sljede}i 

OGLAS
O POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rje{enjem ovog Suda broj 29 0 P 003369 09 P od 21. 7. 2009. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. ZPP, tu`enim Mujdi} r. Fazli} Hafizi iz Me|e|e, Hod`i} r. Fazli} [ahziji iz Hrasna, Hod`i} r. Fazli} Emini iz Seljublja, Fazli} Hamidu iz G. Hrasna, Smailovi}-Junuzovi} Abdiji iz Miljanovaca, Fazli} Muji iz Hrasna, Hod`i} Emini iz Seljublja, Mujkanovi} Sulejmanu iz Hrasna, Mujkanovi} Ahmetu iz Hrasna, Kadi} Hasniji iz Hrasna, Huremovi} Ra{idi, `ena Salke iz Hrasna, Kadi} Hani iz Hrasna, Husi} Aji{i iz Hrasna, Husi} Hasanu iz Lipovice, Husi} Rami iz Hrasna, Huremovi} Ziliji iz Hrasna, Huremovi} Salki iz Hrasna, Kadi} r. Mujki} Bejzi iz Hrasna, Kadi} Muharemu iz Hrasna, Kadi} Nazilu iz Hrasna, Kadi} Ajki iz Hrasna, Saki} Fazili iz Kika~a, Mujki} Mejri iz Prnjavora, H. Sulji} Aj{i iz G. Tuzle, Huremovi} Salihu iz Seljublja, Huremovi} Aj{i iz D. Hrasna, Huremovi} Safetu iz Bukinja - Tuzla, Fazli} Ajki iz G. Hrasna, Hod`i} Ibrahimu iz Lipovice, Husi} Zlatiji, `ena Ha{ima iz Lipovice, Smaji} Hafizi, `ena Osmana iz Seljublja, Hod`i} r. Hod`i} D`evki, `ena Mrkonje iz Lipovice, Bukvarevi} r. Hod`i} Ra{idi iz Hrasna, Smaji} Eminu iz Seljublja, Bukvarevi} Ajki iz Hrasna, Bukvarevi} Ibrahimu iz Hrasna, Bukvarevi} Feridu iz Hrasna, Bukvarevi} Eminu iz Hrasna, Bukvarevi} r. Husi} Mejri iz Hrasna, Hod`i} r. Fazli} Sehriji iz Miljanovaca, Hod`i} r. Fazli} Emini iz Seljublja i Fazli} ^erki, `ena Muje iz Hrasna, sa nepoznatim mjestom boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik Mehanovi} Salih, advokat iz Kalesije. 

Tim Rje{enjem je utvr|eno da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enim postavio staratelja. 


Broj 29 0 P 003369 09 P
21. jula 2009. godine
Kalesija 


(so-1257/09) LIKVIDACIJE - STE^AJI 

Op}inski sud u Zenici, ste~ajni sudija Ljevakovi} Ramo, objavljuje 

OGLAS 

Odbija se prijedlog za provo|enje ste~ajnog postupka nad privrednim dru{tvom Proizvodno prometno uslu`no dru{tvo "ABAA" d.o.o. Zavidovi}i, Gazihusref-begova bb, zbog nepostojanja ste~ajne mase, te se nala`e brisanje ovog privrednog dru{tva iz sudskog registra zavedenog pod brojem reg. ul-1-9001, a po pravosna`nosti ovoga Rje{enja. 


Broj 043-0-St-07-000005
14. jula 2009. godine
Zenica 


(so-2791/08) 


Op}inski sud u Mostaru, po sucu Divni Bo{njak, u likvidacijskom postupku nad pravnom osobom "APOLLONIA 2" DOO MOSTAR, sa sjedi{tem u Mostaru, Blajbur{kih `rtava 100, vanraspravno, dana 9. 7. 2009. godine, donio je slijede}e 

RJE[ENJE 

1.    Provest }e se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "APOLLONIA 2" DOO MOSTAR, sa sjedi{tem u Mostaru, Blajbur{kih `rtava 100. 

2.    Za likvidatora se imenuje Milka Musa iz Mostara, Zagreba~ka 2. 

3.    Likvidator je du`an likvidacijskom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravne osobe. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacijski postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Mostaru odjel Registra, na broj Rje{enja Tt-431/03 od 4. 7. 2003. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-11047, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacijskog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit }e se na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret osniva~a. 

8.    Ovo Rje{enje ujedno slu`i kao poziv za ro~i{te zakazano u predmetu stvari za dan petak, 25. 9. 2009. godine u 9,00 sati u uredu suca 206. 


Broj 58 0 L 08 04450008
9. jula 2009. godine
Mostar 


(so-2792/08) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom EUROMAX d.o.o. Zavidovi}i, Donja Lovnica, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-9665. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Avdi} Besim iz Zavidovi}a, Dragovac bb. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedena firma brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda u Zenici, zavedena pod mati~nim registarskim brojem subjekta upisa 1-9665, registrovana po Rje{enju Op}inskog suda u Zenici broj 043-0-Reg-07-00025 od 9. 2. 2007. godine i iz svih javnih registara, a ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 043-0-L-08-000087
9. jula 2009. godine
Zenica 


(so-2793/08) 


Op}inski sud Mostar, kao likvidacijski, po likvidacijskom sucu Divni Bo{njak, odlu~uju}i o zahtjevu za pokretanje postupka likvidacije nad Dru{tvom "PATENT" d.o.o. Poduze}e za proizvodnju telekomunikacione opreme i usluge, Export-import Mostar, zastupan po Mariu Ore~ iz Mostara, sa sjedi{tem Dru{tva u Mostaru, ^evrina 1, donio je dana 8. 7. 2009. godine 

RJE[ENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad Dru{tvom "PATENT" d.o.o. Poduze}e za proizvodnju telekomunikacione opreme i usluge, Export-import Mostar. 

Za likvidatora Dru{tva imenuje se Bo{ko Ragu` iz Mostara, Akademika I. Zovke 10/III. 

Isti je du`an likvidacijskom sucu predo~iti popis imovine i sve obveze Dru{tva. 

Oglas o pokretanju likvidacijskog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca, likvidacijski postupak }e se zaklju~iti. 

Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacijskog postupka postane pravomo}no, Dru{tvo }e se brisati iz Registra Suda, kao i iz svih drugih javnih registara. 

Tro{kovi postupka padaju na teret Dru{tva. 

Ovo Rje{enje slu`i kao poziv za ro~i{te radi ispitivanja potra`ivanja, koje je zakazano za dan petak, 25. 9. 2009. godine u 10,00 sati u uredu suca 206/II kat. 


Broj 58 0 L 052288 09 L
8. srpnja 2009. godine
Mostar 


(so-1228/09) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo za promet roba i usluga na veliko i malo, export-inport ,,HEMAX" d.o.o. Te{anj, ]azima Golali}a bb, mati~ni-registarski broj subjekta upisa 1-7741. 

Za likvidatora se imenuje Had`ismailovi} Esmir iz Te{nja, ]azima Golali}a bb. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 43 0 L 020436 09 L
15. jula 2009. godine
Zenica 


(so-1230/09) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom Prometno-uslu`no dru{tvo "HEDAS" @ep~e d.o.o. @ep~e, Zeni~ki put 33, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-7530. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Halilovi} Sead iz @ep~a, Zeni~ki put 33. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedena firma brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda u Zenici, zavedena pod mati~nim registarskim brojem subjekta upisa 1-7530, registrovana po Rje{enju Op}inskog suda u Zenici broj U/I-461/00 od 14. 7. 2000. godine i iz svih javnih registara, a ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 43 0 L 006786 08 L
15. jula 2009. godine
Zenica 


(so-1231/09) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge ,,MD-KAJI]" d.o.o. @ep~e, Matije Gupca bb, mati~ni-registarski broj subjekta upisa 43-01-0417-08 (stari broj 1-9304). 

Za likvidatora se imenuje Kaji} Mario iz @ep~a, Luke bb. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 43 0 L 020720 09 L
15. jula 2009. godine
Zenica 


(so-1232/09) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom "JOB-AGENT" d.o.o. Zenica, Muhameda Seida Serdarevi}a 27 a, mati~ni broj subjekta upisa 1-9811. 

Za likvidatora se imenuje I~anovi} Elis iz Zenice, Tali}a brdo 9. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 43 0 L 020728 09 L
14. jula 2009. godine
Zenica 


(so-1233/09) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom "ALEPH" Dru{tvo za promet nekretnina Zenica, d.o.o. Zenica, Crkvice 54 A-2, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-5244. 

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Dervi{aj Amila iz Zenice, Kranj~evi}a 1. 

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedena firma brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda u Zenici, zavedena pod mati~nim registarskim brojem subjekta upisa 1-5244, registrovana po Rje{enju Op}inskog suda u Zenici broj U/I-1287/96 od 15. 10. 1996. godine i iz svih javnih registara, a ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 43 0 L 010589 09 L
9. jula 2009. godine
Zenica 


(so-1234/09) 


Op}inski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Prometno uslu`no dru{tvo ,,ZENOMAX" Zenica, d.o.o. Zenica, Josipa Daki}a 52/a, mati~ni-registarski broj subjekta upisa 1-7861. 

Za likvidatora se imenuje Ahmetspahi} Asim iz Zenice, Josipa Daki}a 52/a. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 


Broj 43 0 L 020588 09 L
14. jula 2009. godine
Zenica 


(so-1235/09) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu objavljuje sljede}i 

OGLAS 

Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad dru{tvom FARMA KLOBUK d.o.o. Posu{je, upisanog u sudski registar @upanijskog suda u [irokom Brijegu pod brojem 1-3911. 

Likvidator Ivan Barbari} se razrje{ava du`nosti likvidatora Dru{tva. 

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja dru{tvo FARMA KLOBUK d.o.o. Posu{je brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda u [irokom Brijegu i iz svih javnih registara. 

Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i ovog Suda. 

Tro{kovi likvidacijskog postupak padaju na teret pravne osobe. 


Broj 64 0 L 004693 08 L
14. srpnja 2009. godine
[iroki Brijeg 


(so-1240/09) 


Op}inski sud u Mostaru, likvidacijski sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u postupku provodjenja likvidacije nad pravnom osobom "B-AJLINA" Export-Import DOO Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Bijelo polje, Humi bb, na ro~i{tu odr`anom dana 9. 7. 2009. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom ,,B-AJLINA" Export-Import DOO Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Bijelo polje, Humi bb. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Hamid Tipura iz Mostara, Podgorani bb, Potoci. 

3.    Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, navedena pravna osoba brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Mostaru, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-1125, a po Rje{enju Kantonalnog suda Mostar br. UF/I-344/2000 od 25. 9. 2000. godine. 

4.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

5.    Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlaga~a. 


Broj 58 0 L 050095 09 L
9. jula 2009. godine
Mostar 


(so-1249/09) 


Op}inski sud u Mostaru, likvidacijski sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnom osobom "GI-TEH" DOO ^apljina, sa sjedi{tem u ^apljini, Pr}avci bb - Usjek, na ro~i{tu odr`anom dana 9. 7. 2009. godine, donio je sljede}e 

RJE[ENJE 

1.    Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "GI-TEH" DOO ^apljina, sa sjedi{tem u ^apljini, Pr}avci bb - Usjek. 

2.    Razrje{ava se du`nosti likvidatora Bo{ko Ragu` iz Mostara, Akademika I. Zovke 10/III. 

3.    Po zaklju~enom postupku likvidacije, preostala sredstva Dru{tva, iznos od 2.000,00KM, na ra~unu Dru{tva kod Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar, Poslovnica ^apljina, imaju se vratiti osniva~u Dru{tva: Toma` Gro{elj iz Slovenije, Spodnje Jar{e, Jar{ka cesta 027. 

4.    Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, navedeno pravna osoba brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Mostaru, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-12084, a po Rje{enju Op}inskog suda Mostar broj Tt-O-582/07 od 7. 9. 2007. godine. 

5.    Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 

6.    Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlaga~a. 


Broj 58 0 L 049404 08 L
9. srpnja 2009. godine
Mostar 


(so-1250/09) USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA 

Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu, po zahtjevu Senada Nesimovi}a, sina Rahmana iz Biha}a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u PL 1042/01 ko Zalo`je: 

- k.~. br. 1025/1 njiva Obarak 4. kl. pov. 93 m2

- k.~. br. 1025/2 ku}a i zgrada pov. 102 m2 i dvori{te pov. 262 m2

Prema podacima iz katastra posjednik navednih nekretnina je Senad Nesimovi}, sin Rahmana iz Biha}a. 

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Lica koja pola`u pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu tada pribavljenih dokaza. 


Broj 017-0-Dn-09-00 1347
16. jula 2009. godine
Biha} 


(so-1251/09-F) 


Na osnovu ~lana 63., ~lana 67. i ~lana 71. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA 

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-09-000 029, po zahtjevu JP NOVA TRGOVINA DD @ep~e, u tijeku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine upisane u Posjedovni list broj 1966, katastarska op}ina @ep~e-van, ozna~ene kao katastarska ~estica broj 877/8; naziva parcele: "Poslovna zgrada i dvori{te"; kulture: dvori{te povr{ine: 915 m2 i privredna zgrada povr{ine 155 m2

Prema podacima iz katastra navedena nekretnina je upisana kao dr`avno vlasni{tvo, posjednik TPP NOVA TRGOVINA DD @ep~e, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se osobe koje pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na gore navedenim nekretninama, da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u razmatranje prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. 

Osobe koje pola`u pravo na predmetnim nekretninama mogu navedeni rok uz zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu prikupljenih dokaza. 


Broj 044-0-Dn-09-000 029
16. jula 2009. godine
@ep~e 


(so-1253/09-F) OSTALE OBJAVE 

Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2768439, za vozilo [KODA FABIA, reg. br. 421-J-333, broj {asije TMBAH15J68S501138, broj motora BZG 096251, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, na ime ASA ABANKA LEASING d.o.o. Sarajevo. 

(O-625/09) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 3003043, za teretno motorno vozilo marke Iveco 35 S 12, broj {asije ZCFC3583005745151, broj motora 783631, registarskih oznaka 991-E-254, izdata od Policijske uprave Breza, na ime PERUTNINA PTUJ-B d.o.o. Breza, Potkrajska bb. 

(O-629/09) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2082443, za teretno motorno vozilo STEYR DAIMLER PUCH, registarskih oznaka 290-T-802, registrovano na ime firme "Kriva Rijeka" d.o.o. Olovo, sa podacima: 

Broj {asije: 14914967409 

Broj motora: 6156114408 

Snaga i zapremina motora: 191 KW, 9726 CCM 

Vrsta goriva: dizel 

(O-630/09) 


Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 3045103, za vozilo CHEVROLET AVEO 3DR HB, registarskih oznaka 335-K-556, broj motora B12D1026728KC3, broj {asije KL1SF08DJ8B312222, izdata od Policijske uprave Novo Sarajevo, na ime UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo, D`emala Bijedi}a 2. 

(O-633/09) BRISAWE IZ SUDSKOG REGISTRA 


ORA[JE 

Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, rje{avaju}i po slu`benoj du`nosti o brisanju iz sudskog registra poslovnog subjekta "POSAVSKA BANKA" d.d. Ora{je, ul. Tre}a bb, po Rje{enju Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, broj 04-1917/09 od 17. 6. 2009. godine, na temelju ~lanka 21. st. 4. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 23. 6. 2009. godine, donio je 

RJE[ENJE 

Bri{e se iz Registra ovog Suda poslovni subjekt "POSAVSKA BANKA" d.d. Ora{je, ul. Tre}a bb, koje je upisano u Registar na mati~nom broju subjekta 1-223, a na temelju Rje{enja Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine broj 04-1917/09 od 17. 6. 2009. godine, kojim je zaklju~en likvidacijski postupak nad subjektom upisa. 

Broj 025-0-Reg-09-000 101 

23. lipnja 2009. godine 

Ora{je 

(so-1262/09) UPISI U SUDSKI REGISTAR 


SARAJEVO 

Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-000381, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o osnivanju broj 05-136/2001 od dana 15. 3. 2001. g. osniva~ HO AL-HARAMAIN &AL-Masjed Al-Aqsa CharitY Foundation iz Saudijske Arabije je osnovao Dje~iji dom "AL WALIDEIN" Sarajevo. Skra}eni naziv Doma glasi: "AL WALIDEIN" Sarajevo. Sjedi{te je u Sarajevu ulici Hasiba Brankovi}a 2 a. Za direktora doma imenovan je Ibrahim Mohamed Satti. Navedenom Oldukom Dom je preuzeo sva prava i obaveze dotada{njeg intertnata koji je djelovao u okviru Osnovne {kole "RODITELJSKI DOM-GAZZAZ" Sarajevo. Ugovorom o ustupanju i prihvatanju osniva~kog prava od 26. 7. 2004. g. osniva~ka prava u Domu je preuzela Fondacija Sretna budu}nost Sarajevo, dok je istupio prvobitni osniva~ gore opisan. Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju br. 1/2004 od 7. 9. 2004. g. izvr{ena je registracija navedenih promejna, te je na mjesto v.d. direktora imenovana Aziza D`aji}. Rje{enje Op}inskog suda Sarajevo broj Reg-362/06 od dana 5. 5. 2006. g. izvr{ena je promjena v.d. direktora, te je umjesto Azize D`aji} imenovan sada{nji direktor Buljuba{i} Huso. 

Na osnovu ugovora o istupanju i pristupanju broj OPU 512/07 iz ustanove "AL WALIDEIN" SARAJEVO, sa sjedi{tem u Sarajevu, Hasiba Brankovi}a broj 2a (registrovan kod Op}inskog suda u Sarajevu Reg-2-51) je istupio osniva~ Fondacija "Sretna budu}nost" Sarajevo, a pristupio je novi osniva~ "VAKUFSKA DIREKCIJA" SARAJEVO, sa sjedi{tem u Sarajevu, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 2 (reg. broj 3-125) i preuzela sva prava i obaveze. Odlukom o izmjenama Odluke o osnivanju Dje~ijeg doma "AL WALIDEIN" Sarajevo broj 05-136/2001 od 15. 3. 2001. g. broj OPU 513/07 izvr{ena je registracija navedenih promjena, ta ko {to je stavljena van snage Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Dje~ijeg doma "AL WALIDEIN" Sarajevo broj 01/2004 od 7. 9. 2004. g., a kojom Odlukom je umjesto prvobitnog osniva~a Humanitarne organizacije AL HARAMAIN & AL MASJED AL AQSA CHARITY FONDATION pristupio osniva~ Fondacija "SRETNA BUDU]NOST" Sarajevo. 

Ugovorom o istupanaju i pristupanju novog osniva~a broj OPU 1460/07 istupio je dosada{nji osniva~ Vakufska direkcija Sarajevo, a pristupio novi osniva~ Fondacija za obrazovne i socijalne usluge "AL-AMANA" Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu u ulici Hasiba Brankov}a 2A. Odlukom o izmjeni Odluke o osnivnju Dje~ijeg doma "AL -WALIDEIN" Sarajevo broj 05-136/01 broj OPU 1501/07 izvr{ena je registracija navedenih promjena, te je stavljena van snage Odluka i izmjenama odluke o osnivanju broj OPU 513/07 od dana 9. 8. 2007. g. 

Ostale odredbe Odluke o osnivanju broj 05-136/2001 od 15. 3. 2001. g. ostaju na snazi i ustanova nastavlja poslovanje sa novim osniva~em Fondacija za obrazovne i socijalne usluge "AL-AMANA" SARAJEVO, bez drugih promjena. 

(SR-1154/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-08-000705 od 10. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

"ELTRIM" Dru{tvo za projektovanje, in`enjering, proizvodnju, promet, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, Kolodvorska, 12 (Energoinvest - VMC), koje je upisano u Registar privrednih dru{tava Op}inskog suda u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-000913 od 22. 5. 2007. godine, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-26333, Ugovorom o uskla|ivanju podataka od zna~aja za pravni promet dru{tva, broj OPU-015/08, od 9. 1. 2008. godine, vr{i promjenu osniva~a, ustupanje udjela i uskla|ivanje izmjena i dopuna djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06). 

Skra}ena firma Dru{tva je: "ELTRIM" d.o.o. Sarajevo 

Sjedi{te Dru{tva je: Sarajevo, Kolodvorska 12 (Energoinvest - VMC) 

Osniva~i su: 1. [eta Emina 

2. Ga}e{a Mirko 

Osnovni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM (dvijehiljade konvertibilnih maraka) u novcu 

1. [eta Emina, Sarajevo, Mravovac 1A, sa udjelom od 1000 KM (slovima: jednahiljada konvertibilnih maraka) u novcu 

2. Ga}e{a Mirko, Sarajevo, D`emala Bijedi}a 88, sa udjelom od 1000 KM (slovima: jednahiljada konvertibilnih maraka) u novcu 

Dru{tvo zastupa i predstavlja u unutra{njem prometu: 

direktor Dru{tva Ga}e{a Mirko, Sarajevo, D`emala Bijedi}a 88 - bez ograni~enja ovla{tenja. 

Djelatnost Dru{tva je: 

22.23 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.24 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.25 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.31 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.32 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.33 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 28.12 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.51 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.52 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 29.56 29.560 Proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne namjene, d.n., 29.71 29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo, 29.72 29.720 Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo, 31.20 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije, 31.50 31.500 Proizvodnja elektri~nih sijalica i ure|aja za osvjetljavanje, 3 1.62 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 32.10 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i drugih elektronskih komponenata, 32.20 32.200 Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju, 32.30 32.300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate}e opreme, 33.20 33.200 Proizvodnja instrumenata i ure|aja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za upravljanje industrijskim procesima, 33.30 33.300 Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima, 45.11 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.12 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.23 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.25 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.31 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.32 45.320 Izolacioni radovi, 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.41 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.45 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.50 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.19 5 1.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.31 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.3451.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.3951.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.46 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.5651.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.8751.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.8851.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.21 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.32 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.43 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.61 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.30 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.51 55.510 Kantine, 60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.11 63.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.221 Usluge u pomorskom saobra}aju, 63.222 Usluge u rije~nom i jezerskom saobra}aju, 63.30 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.40 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 65.21 65.210 Finansijski zakup (lizing), 70.3 1 70.310 Agencije za nekretnine, 71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.33 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 72.10 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.30 72.300 Obrada podataka, 72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.21 72.210 Izrada softwarea, 72.22 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 74.402 Ostale usluge reklame i propaganda, 74.12 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.13 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.14 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.20 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje (osim stru~ne izrade planskih dokumenata), 74.30 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.8174.810 Fotografske usluge, 74.85 74. 850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.87 74. 870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.01 93. 010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.05 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

Dru{tvo vr{i poslove vanjskotrgovinskog prometa: 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti; 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti; 

- Usluge iz oblasti vanjskotrgovinskog prometa iz okvira registrovane djelatnosti; 

- Izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH; 

- Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga iz okvira registrirane djelatnosti; 

- Prodaja strane robe sa konsignacijskih skladi{ta; 

- Usluge me|unarodnog transporta roba i putnika; 

- Usluge istra`ivanja, pru`anja i kori{tenja informacija i znanja u privredi i nauci; 

- Usluge atestiranja, usluge faktoringa, finansijski in`enjering i druge usluge; 

- Izvoz i uvoz robe i usluga koje se napla}uju kroz kompenzacione poslove sa inostranim partnerima. 

(SR-1184/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-08-001078 od 11. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u broj OPU145/08 (notar Nedim [trik) Sead Vrani} iz Sarajeva, nastanjen u ul. Trg nezavisnosti 6/V, sa l.k. broj 03BTB8220, kao jedini osniva~ osnovao je dioni~arsko dru{tvo pod nazivom: HYDRO WEYS dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za in`enjering, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, skra}eni naziv firme: HYDRO WEYS d.o.o. Sarajevo, sjedi{te firme Sarajevo, Halilovi}i 6. 

Osnovni kapital Dru{tva iznosi 2000,00 KM u novcu ili 100%; 

Dru{tvo ima pe~at okruglog oblika i {tembilj ~etvrtastog oblika. 

Djelatnost Dru{tva u unutra{njem prometu prema Klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine glasi: 

29.11 29.110 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila, 29.12 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.13 29.130 Proizvodnja slavina i ventila, 29.21 29.210 Proizvodnja industrijskih pe}i, lo`i{ta i gorionika, 29.22 29.220 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, 29.23 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za doma}instvo, 29.24 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n., 29.53 29.530 Proizvodnja ma{ina za industriju hrane, pi}a i duhana, 29.56 29.560 Proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne namjene, d.n., 45.11 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.12 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.23 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.25 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.31 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.32 45.320 Izolacioni radovi, 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.41 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.45 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.50 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gradom i gra|evinskim materijalom, 51.14 5 1.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklari jom. zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.51 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina naveliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za, vodovod i grijanje, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.84 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.88 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.61 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.74 52.740 Popravak, d.n., 60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.11 63.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.30 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 65.21 65.210 Finansijski zakup (lizing), 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.31 70.3 10 Agencije za nekretnine, 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.31 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.32 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 72.10 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.21 72.210 Izrada softwarea, 72.22 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.30 72.300 Obrada podataka, 72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.50 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.60 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.12 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.13 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.14 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.20 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planske dokumentacije, 74.30 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.70 74.700 ^i{}enje objekata, 74.82 74.820 Usluge pakovanja, 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.05 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

Dru{tvo u vanjskotrgovinskom prometu obavlja sljede}e djelatnosti: 

- Vanjska trgovina proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti; 

- Usluge vanjskotrgovinskog prometa iz okvira registrovane djelatnosti; 

- Zastupanje stranih pravnih lica iz okvira registrovane djelatnosti; 

- Posredovanje i zastupanja u prometu roba i usluga iz okvira registrovane djelatnosti; 

- Izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH. 

Na du`nost direktora Dru{tva imenuje se Vrani} Sead iz Sarajeva, Trg nezavisnosti 6/V, l.k. broj 03BTB8220, izdata od MUP-aKantona Sarajevo, JMB 1604957172659 - direktor, zastupa i predstavlja Dru{tvo u unutra{njem i vanjskom prometu bez ograni~enja ovla{tenja. 

(SR-1178/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-08-000229 od 21. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i Tri{i} (Nedeljko) Ranko iz Sarajeva, @rtava fa{izma 1 i Tadi} (Ivan) Marko iz Mostara, Rudarska 173 A, dana 29. 10. 2007. g. zaklju~ili su Ugovor o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u OPU-834/07. Dru{tvo }e poslovati pod nazivom: "MEDITEH" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu, usluge i zastupanje Sarajevo. Skra}eni naziv firme glasi: "MEDITEH" d.o.o. Sarajevo. Sjedi{te Dru{tva je: Antuna Branka [imi}a 10, Sarajevo. Osnovni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM (slovima: dvijehiljade konvertibilnih maraka) u novcu. Osniva~i upisuju i upla}uju osniva~ki kapital Dru{tva kako slijedi: Osniva~ Tri{i} Ranko 1.000,00 KM u novcu, 50%, osniva~: Tadi} Marko 1.000,00 KM u novcu, 50%. 

Djelatnost Dru{tva je: 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje,niskogradnje i njihovih dijelova, 45.25 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.31 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.32 45.320 Izolacioni radovi, 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.41 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.45 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.31 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.33 51.330 Trgovinana veliko mlijekom,mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.35 51.350 Trgovinana veliko duhanskim proizvodima, 51.3651.360 Trgovina na veliko {}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.39 51.390 Nespecijalizirana trgovina naveliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.45 51.450 Trgovina naveliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.46 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima (osim lijekova), 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.51 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina naveliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima (osim otrova i prekluzora), 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.5751.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.83 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila, i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.84 51.840 Trgovina naveliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.88 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.21 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.32 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.43 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 55.30 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.1163.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.30 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 72.50 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 74.14 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti, Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti, Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrovane djelatnosti, Zastupanje inostranih firmi i konsignacija, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, Obavljanje vanjsko-trgovinskih poslova u slobodnim zonama. Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju zastupa Uprava koju predstavlja: Tri{i} Ranko iz Sarajeva, @rtava fa{izma 1, direktor - bez ograni~enja. 

(SR-1250/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-003174 od 21. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i dru{tva Mrkva Adnan, nastanjen u Americi, Phenix, Arizona i Capin Amel, nastanjen u Americi, Phenix, Arizona, dana 25. 9. 2007. godine donijeli su Ugovor o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u broj OPU 1305/071, osnovali dru{tvo pod nazivom: 

"MRKVA GROUP" dru{tvo za proizvodnju, promet, ugostiteljstvo i ostale usluge d.o.o. Sarajevo, "MRKVA GROUP" d.o.o. Sarajevo 

Sjedi{te Sarajevo, Mali Bravad`iluk 5 

Osnovni kapital osniva~a je 2.000,00 KM u novcu ili 100% kapitala kako slijedi: 

Mrkva Adnan 1.000,00 KM u novcu ili 50% osnovnog kapitala 

Capin Amel 1.000,00 KM u novcu ili 50% osnovnog kapitala 

Lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju je Adnan Mrkva iz Sarajeva, Carina 11, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01 23 01.230 Uzgoj svinja, 01.24 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.30 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.42 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 05.011 Ulov ribe na moru, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.02 05.020 Uzgoj ribe, 15.11 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.12 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.13 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.20 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.43 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 15.51 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.52 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.71 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim 

hemikalijama, 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}emi duhanom, 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.1951.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.23 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.2551.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.31 51,310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnimi drugim pi}ima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.39 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.46 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima (osim lijekova), 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.51 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.5651.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.83 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.84 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.88 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.21 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.312 Biljne apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova od trava, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.32 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.43 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.61 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.22 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.232 U~eni~ki domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.30 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.51 55.510 Kantine, 55.52 55.520 Ketering. 

U VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti 

Usluge vanjskotrgovinskog prometa iz okvira rgistrovane djelatnosti Zastupanje stranih lica iz okvira registrovane djealtnosti 

Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga iz okvira registrovane djelatnosti, Izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje inveticonih radova strnaom licu u BiH, Prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta, 

Vr{enje servisnih usluga za odr`avanje uvezene opreme i trajnih dobara za li~nu potro{nju. 

(SR-1139/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-08-001065, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Kr`ilo Kenan iz Sarajeva, Trg djece Dobrinje 9, Odlukom o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u br. OPU-693/08 od 21. 03. 2008., osnovao je dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u, tako da je: 

Dru{tvo }e poslovati pod sljede}om firmom: 

Puni naziv: Dru{tvo za trgovinu i posredovanje motociklima "KMK" d.o.o. Sarajevo 

Skra}eni naziv: "KMK" d.o.o. Sarajevo 

Sjedi{te: Sarajevo, Zmaja od Bosne 95, op}ina Novo Sarajevo 

Osnovni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM u novcu ili 100% od osnovnog kapitala. 

Djelatnost Dru{tva je: 

17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.60 17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, 18.10 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.21 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri, 18.23 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.20 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.30 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.51 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 22.22 22.220 [tampanje, d.n., 22.31 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.32 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.33 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 36.12 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.14 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.23 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.25 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.31 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.32 45.320 Izolacioni radovi, 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.41 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi 45.45 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.23 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.31 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.3451.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.39 51.390 Ne specijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.51 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.83 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.84 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.8751.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.88 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.21 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.43 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.61 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.71 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.73 52.730 Popravak satova i nakita, 52.74 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.22 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.30 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.51 55.510 Kantine, 55.52 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 63.11 63.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.31 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.32 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 72.10 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom hardwareom), 72.21 72.210 Izrada softwarea, 92.11 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.12 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.20 92.200 Radio i televizijske djelatnosti, 92.32 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.33 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.34 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.61 92.610 Djelatnost sportskih objekata i stadion, 92.72 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.03 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.04 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.05 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

Djelatnost Dru{tva u vanjskotrgovinskom prometu je: 

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti; 

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti; 

- usluge vanjskotrgovinskog prometa iz okvira registrovane djelatnosti; 

- zastupanje stranih lica iz okvira registrovane djelatnosti; 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga iz okvira registrovane djelatnosti; 

- izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH; 

- prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta; 

- vr{enje servisnih usluga za odr`avanje uvezene opreme i trajnih dobara za li~nu potro{nju. 

Lice ovla{teno za vo|enje poslovanja Dru{tva u unutra{njem i u vanjskotrgovinskom prometuje Kr`ilo Kenan iz Sarajeva, Trg djece Dobrinje 9, direktor bez ograni~enja. 

(SR-1166/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-08-001008, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u br. OPU 668/08 od 19. 3. 2008. g., osniva~ Bujak D`enita iz Sarajeva, Ragiba D`inde 95, osniva Dru{tvo Osteo-med dru{tvo za trgovinu, posredovanje i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sljede}im podacima: 

NAZIV DRU[TVA: Osteo-med dru{tvo za trgovinu, posredovanje i usluge d.o.o. Sarajevo 

SKRA]ENI NAZIV: Osteo-med d.o.o. Sarajevo 

SJEDI[TE: Sarajevo, Zagrba~ka 29 

Osoba ovla{tena za zastupanje i predstavljanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu je: direktor Bujak D`enita iz Sarajeva, Ragiba D`inde 95, bez ograni~enja ovla{tenja. 

Visina osniva~kog kapitala Dru{tva je 2.000,00 KM (dvijehiljade) u novcu. 

Osniva~ Bujak D`enita ula`e u Dru{tvo, kao osnovni kapital iznos od 2.000,00 KM (dvijehiljade) ili 100% osnovnog kapitala. 

1. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA 

1.1. U UNUTRA[NJEM PROMETU 

51.18 51.180 Posredovane u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.46 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, osim lijekova, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.32 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima 

1.2. U VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti, 

- Usluge iz oblasti vanjskotrgovinskog prometa iz okvira registrovane djelatnosti, 

- Izvoz i uvoz robe i usluga koje se napla}uju uvozom roba i usluga u istoj vrijednosti (kompanzacijoni poslovi), 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga iz okvira registrovane djelatnosti, 

- Zastupanje stranih lica u okviru registrovane djelatnosti, 

- Zastupanje stranih firmi iz okvira registrovane djelatnosti, 

- Usluge istra`ivanje, pru`anja i kori{tenja informacija i znanja u privredi i nauci (know-how) 

- Prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta, 

- Druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti, 

- Vanjska trgovina iz okvira registrovane djelatnosti. 

(SR-1214/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-08-000789 od 25. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ Dru{tva donio je Odluku o osnivanju Dru{tva saograni~enom odgovorno{}u broj OPU-270/08 od 29. 2. 2008. godine 

Naziv Dru{tva je: "DEPO" Dru{tvo za filmsku TV i internet produkciju d.o.o. Sarajevo Skra}ena firma Dru{tva glasi: "DEPO" d.o.o. Sarajevo 

Sjedi{te Dru{tva je: Sarajevo, Kemala Kapetanovi}a 17. 

Osniva~ Dru{tva je: Albijani}-Durakovi} Angelina iz Sarajeva, Marka Maruli}a 17, JMB 2212968825016 

Osnovni kapital Dru{tva unesen u novcu 10.000,00 KM, ili 100% 

Direktor Dru{tva je: Albijani}-Durakovi} Angelina iz Sarajeva, Marka Maruli}a 17, koja neograni~eno zastupa i predstavlja Dru{tvo u zemlji i zastupa Dru{tvo u vanjskotrgovinskom poslovanju - direktor, bez ograni~enja. 

Djelatnost Dru{tva u zemlji: 

22.11 22.110 Izdavanje knjiga, 22.12 22.120 Izdavanje novina, 22.13 22.130 Izdavanje ~asopisa i periodi~nih izdanja, 22.14 22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.15 22.150 Ostala izdava~ka djelatnost, 22.2122.210 [tampanje novina, 22.22 22.220 [tampanje, d.n., 22.23 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.24 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.25 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.31 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.32 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.33 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, i radio i televizijskim ure|ajima, 51.84 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.90 51.900 Otala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.61 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.74 52.740 Popravci, d.n., 55.101 Hoteli i moteli, sa restoranom, 55.102 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.22 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.232 U~eni~ki domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smje{taj, d.n. 55.30 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 63.30 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.40 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 64.12 64.120 Kurirske djelatnosti, osim djelatnosti javnih po{ta, 64.20 64.200 Telekomunikacije, 65.21 65.210 Finansijski zakup (lizing), 71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila, 72.10 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi sa ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.2172.210 Izrada softwarea, 72.22 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.30 72.300 Obrada podataka, 72.40 72.400 Izrada i upravljnje bazama podataka, 72.50 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.60 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.12 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.13 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.14 74.140 Poslovi i menand`ment konsalting, 74.30 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.8174.810 Fotografske usluge, 74.85 74.850 Sekeretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.86 74.860 Djelatnosti pozivnih centara, 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 64.12 64.120 Kurirske djelatnosti, osim djelatnosti javnih po{ta, 64.20 64.200 Telekomunikacije, 80.42 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, d.n. - obrazovanje koje nije definisano stepenima obrazovanja, 92.11 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.12 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.13 92.130 Prikazivanje filmova, 92.20 92.200 Radio i televizijske djelatnosti, 92.31 92.310 Umjetni~ko i knji`evno stvarala{tvo i scenska umjetnost, 92.32 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.34 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.40 92.400 Djelatnost novinskih agencija, 92.511 Djelatnost biblioteka, 93.05 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n., 97.00 97.000 Djelatnost doma}instava koja proizvode razli~ite usluge za vlastitu upotrebu. 

Dru{tvo obavlja djelatnost vanjske trgovine i usluga: 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti, 

- Usluge iz oblasti vanjskotrgovinskog prometa iz okvira registrovane djelatnosti, 

- Zastupanje stranih firmi iz okviru registrovane djelatnosti, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga iz okvira registrovane djelatnosti i konsignaciona prodaja roba kao i konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, 

- Prodaja strane robe sa konsignacionih skladi{ta, 

- Izvoz i uvoz robe, 

- Usluge istra`ivnja, pru`anja i kori{}enja informacija i znanja u privredi i nauci (konw-how) 

- Usluge atestranja, usluge faktoringa i finansijski in`enjering. 

(SR-1226/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-08-001016 od 25. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~i Dru{tva i to: ^engi} Muamer, iz Sarajeva, Ned`ada Mu{i}a 60 i Marlovi} Sa{a iz Sarajeva, Hamdije ^emerli}a 18 su zaklju~ili Ugovor o osnivanju Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u (notarski obra|ena po notaru [kalji} Merd`ani iz Sarajeva, pod br. OPU-133/08 od 4. 2. 2008. godine), kojim se osniva Dru{tvo sa podacima kako slijedi: Firma Dru{tva glasi: KASKO TEAM Dru{tvo za zastupanje u osiguranju d.o.o., Sarajevo, Skra}ena firma Dru{tva glasi: KASKO TEAM d.o.o. Sarajevo. Sjedi{te Dru{tva: Sarajevo, ^ekalu{a 2. Ugovoreni i upla}eni osnovni kapital Dru{tva i udjel osniva~a je 2.000,00 KM, od ~ega je: ^engi} Muamer unio ulog u novcu u iznosu od 1.000,00 KM ili 50% udjela u osnovnom kapitalu, a Marlovi} Sa{a unio ulog u novcu u iznosu od 1.000,00 KM ili 50% udjela u osnovnom kapitalu. Lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva kako u unutra{njem poslovanju je: Begovi} D`enan iz Sarajeva, S. H. Muvekita 5 - direktor Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja (Odluka o imenovanju direktora Dru{tva KASKO-TEAM d.o.o. Sarajevo, notarski obra|ena po notaru [kalji} Merd`ani iz Sarajeva, pod br. OPU-134/08 od 4. 2. 2008. g.) 

Djelatnost Dru{tva glasi: 67.20 67.200 Pomo}ne djelatnosti za osiguranje i penzijske fondove. 

(SR-1247/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-003567, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Rje{enja o nasljedjivanju Op}inskog suda u Sarajevu broj 065-0-O-07 -001429 od 20. 8. 2007. godine, osniva~ dru{tva PRO-BAU Dru{tvo za gra|evinarstvo, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, Trampina 12 Centar (registrovanog Rje{enjem Op}inskog suda u Sarajevu broj UF/I-1678/05 od 30. 9. 2005. godine, na registarskom ulo{ku broj 1-25326), Njem~evi} Samir iz Sarajeva, Ljubljanska 16A, dana 12. 11. 2007. godine donio je Odluku broj OPU 2904/07 i izvr{io izmjenu Odluke o osnivanju dru{tva broj 01/05 od 29. 8. 2005. godine i izvr{io slijede}e promjene; 

- Promjenu osniva~a dru{tva na osnovu Rje{enja o nasljedjivanju, pa je sada{nji osniva~ Dru{tva Njem~evi} Samir iz Sarajeva, Ljubljanjska 16a, sa osnovnim kapitalom u iznosu od 2.000,00 KM u novcu. 

- Promjenu lica ovla{tenog za zastupanje, tako {to prestaje ovla{tenje za zastupanje u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju dosada{njem direktoru Njem~evi} Muhamedu iz Sarajeva, Vratnik Mejdan 34, bez ograni~enja ovla{tenja, a ovla{}uje se za zastupanje Njem~evi} Samir iz Sarajeva, Ljubljanjska 16a, direktor bez ograni~enja ovla{tenja za zastupanje u unutra{njem i vanjsktorgovinskom poslovanju. 

(SR-1120/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-08-001295 od 23. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dana 15. 4. 2008. god., Liki} Ejub iz Sarajeva, Branislava Nu{i}a 1, donio je Odluku o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u broj OPU 1206/08, kojom osniva dru{tvo pod nazivom ,,LIK-ing" d.o.o. Dru{tvo za projektovanje, in`injering i konsalting Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, Te{anjska 5, op}ina Centar. Skra}eni naziv Dru{tva je "LIK-ing" d.o.o. Sarajevo. Osnovni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM u novcu i vlasni{tvo je osniva~a Liki} Ejuba 100%. Lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju je Liki} Ejub iz Sarajeva, Branislava Nu{i}a 1 - direktor bez ograni~enja. Djelatnost Dru{tva je: 

20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.20 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.30 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.40 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.51 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 26.12 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 26.15 26.150 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju~uju}i i tehni~ke staklene proizvode, 26.61 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.62 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.63 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.64 26.640 Proizvodnja maltera, 26.65 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.66 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.70 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 28.11 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.12 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.21 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.40 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.51 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.52 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 36.12 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.14 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 45.11 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.12 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.23 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.25 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.31 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.32 45.320 Izolacioni radovi, 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.41 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.45 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.50 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.51 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.83 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.84 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.88 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.12 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.21 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.3170.310 Agencije za nekretnine, 71.32 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.33 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 74.20 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~nih poslova izrade planske dokumentacije, 74.30 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.70 74.700 ^i{}enje objekata, 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.31 92.310 Umjetni~ko i knji`evno stvarala{tvo i scenska umjetnost, 92.32 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe. 

SPOLJNA TRGOVINA 

Djelatnost Dru{tva u vanjskotrgovinskom prometu je: 

- spoljna trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti, 

- usluge u okviru registrovane djelatnosti, 

- konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, 

- zastupannje stranih firmi u okviru registrovane djelatnosti 

- druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova spoljnotrgovinskog poslovanja. 

(SR-1242/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-003955 od 21. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu odredaba Odluke o osnivanju broj 83/06 od 7. 12. 2006. godine, "ELOB - CATV", Dru{tvo za usluge, proizvodnju i trgovinu, d.o.o. Sarajevo, Behd`eta Muteveli}a 2b/20 (koje je upisano u Registar Kantonalnog suda u Sarajevu Rje{enjem broj UF/I-912/02 od 5. 6. 2002 godine, sa izmjenama Rje{enjem UF/I-1578/03 od 8. 10. 2003. godine, Rje{enjem broj UF/I 2418/03 od 15. 1. 2004. godine, Rje{enjem UF/I-441/04 od 17. 3. 2004. godine, Rje{enjem UF/I-295/05 od 11. 3. 2005. godine, Rje{enjem UF/I-1152/05 od 16. 6. 2005. godine, Rje{enjem UF/I-1309/05 od 8. 7. 2005. godine, Rje{enjem 065-0-Reg-06-000098 od 17. 5. 2006. godine, Rje{enjem 065-0-Reg-06-002378 od 31. 1. 2007. godine i Rje{enjem 065-0-Reg-07-000850 od 10. 5. 2007. godine, mati~ni reg. broj 1-23693), Nadzorni odbor Dru{tva "ELOB - CATV", predsjednik Marko Mulej, dana 28. 11. 2007. godine, donio je Odluku o opozivu prokure, broj 524/07, dana 3. 12. 2007. godine, Odluku o imenovanju direktora Dru{tva uz istovremeno razrje{enje dosada{njeg direktora, broj 533/07, te je "MBM KOMUNIKACIJE", dru`ba za tr`enje telekomunikacij in in`eniring d.o.o. sa sjedi{tem u Republici Sloveniji, Ljubljana, kao osniva~ dru{tva "ELOB - CATV", Dru{tvo za usluge, proizvodnju i trgovinu po punomo}niku Biki} Jasmini iz Sarajeva, JMB 0507975176506, donio Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u broj 83/06 od 7. 12. 2007. godine, OPU 1579, od 17. 12. 2007. godine i izvr{ili slijede}e promjene: 

l) Opoziva se prokura Mat Jazu Gerdenu, dr`avljanin Republije Slovenije - Ljubljana, Pru{nikova 040, JMB 0709966500262, posjeduje paso{ Republike Slovenije br. P00607561, izdat u Ljubljani 9. 7. 2002. godine. 

2) Vr{i se promjena lica ovla{tenog za zastupanje (direktora): razrje{ava se du`nosti Esad Brkovi}, dr`avljanin BiH, Francuske revolucije 105, Ilid`a i imenuje se za direktora Dru{tva Slavenko Krsti}, dr`avljanin BiH, Tina Ujevi}a 5, Sarajevo. 

3) Vr{i se brisanje djelatnosti i uskla|ivanje djelatnosti dru{tva u unutra{njem trgovinskom prometu sa Klasifikacijom djelatnosti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 84/06) 

(SR-1133/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-08-000381, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Bosna Bank International d.d. Sarajevo, upisana u Registar Op}inskog suda u Sarajevu pod brojem UF/I-4777/00 od 19. 10. 2000. godine, vr{i slijede}e promjene: 

Na osnovu Odluke o osnivanju organizacionog dijela banke - Filijala Zenica, broj 08-926/08 od 14. 3. 2008. godine, te Odluke o imenovanju rukovodioca Filijale Zenica, broj 08-927/08 od 14. 3. 2008. godine, a u skladu sa Rje{enjem Agencije za bankarstvo FBiH, broj 04-3-388-3/08 od 31. 3. 2008. godine, kojim je Bosna Bank International d.d. Sarajevo data saglasnost za osnivanje organizacionog dijela Banke, BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, Trg djece Sarajeva bb, osnovala je Filijalu pod nazivom: Bosna Bank International d.d. Sarajevo - Filijala Zenica, sa sjedi{tem u Zenici, Trg Alije Izetbegovi}a 37, skra}eni naziv: BBI d.d. Sarajevo - Filijala Zenica. 

Djelatnost Filijale je: Primanje nov~anih depozita i drugih nov~anih sredstava od pravnih i fizi~kih lica; Prijem zahtjeva za fmansiranje pravnih i fizi~kih lica; Usluge platnog prometa i prijenosa novca u zemlji i inostranstvu; Kupovina i prodaja stranih valuta; Davanje svih oblika nov~anog jemstva; Drugi bankarski i finansijski poslovi u okviru djelatnosti Banke, utvr|ene Statutom i drugim propisima Banke, upisane u sudski registar. 

Ovla{teno lice za zastupanje je Topalovi} Nihad iz Zenice, Kulina bana 34 E, rukovodilac Filijale - sa ograni~enjem, da raspola`e sa gotovinom na internoj blagajni Filijale do iznosa od 500,00 KM. 

(SR-1023/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-003122 od 28. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Rje{enjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/I-581/03 od 22. 5. 2003. godine upisana je u sudski registar JU "Prva osnovna {kola " - Ilid`a, mati~ni broj 3-49. 

Dana 26. 7. 2007. god. do{lo je do promjene lica ovla{tenog za zastupanje kod JU "Prva osnovna {kola" Ilid`a, Mala aleja 15. Odlukom [kolskog odbora broj 38-266/07 od 26. 7. 2007. god. prestaje ovla{}enje za zastupanje vr{iocu du`nosti direktora Mehmedaliji Arnautu, a ovla{}uje se direktor Muhovi} D`eko da zastupa i predstavlja JU "Prvu osnovu {kolu" - Ilid`a bez ograni~enja, na osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Javne ustanove "Prva osnovna {kola " - Ilid`a broj 02-05-17325-12/07 od 21. 6. 2007. godine i Odluke [kolskog odbora broj 28-267/07 od 26. 7. 2007. godine. 

(SR-1077/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-003640 od 25. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Nadzorni odbor Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo je na 34. sjednici odr`anoj dana 15. juna 2007. godine, donio Odluku o organizovanju Podru`nice Telecom centra Banja Luka kao poslovne jedinice Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo broj 00.1-2.1-9942/07 od 15. 6. 2007. godine. Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo upisano je u sudski registar Rje{enjem br. UF/I-520/04 od 12. 3. 2004. godine, sa sjedi{tem u ul. Obala Kulina bana 8, u Sarajevu, sa mati~nim registarskim brojem 1-23391, broj identifikacione oznake 1. Podru`nica Telecom centar Banja Luka }e poslovati pod nazivom: Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo - Podru`nica Telecom centar Banja Luka, a skra}ena oznaka firme bit }e BH Telecom d.d. Sarajevo - Podru`nica Telecom centar Banja Luka. Sjedi{te Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo - Podru`nice Telecom centra Banja Luka bit }e u Banjoj Luci u ulici Jevrejska bb. Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo - Podru`nica Telecom centar Banja Luka u pravnom prometu u zemlji zastupa upravitelj centra, Jasmina Alihod`a, iz Travnika, Mehmed-pa{e Kukavice 19, bez ograni~enja, u okviru registrovanih djelatnosti, osim za ugovore bilo koje vrste koji prelaze iznos od 10.000 KM, gdje je potrebna saglasnost generalnog direktora Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo. 

Registrovane djelatnosti Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo - Podru`nice Telecom centra Banja Luka su: 

64.20. 64.200 Telekomunikacije 

- prenos zvuka, slike, podataka ili informacija kablom, radio difuzijom, relejem ili satelitom, 

- telefonske, telegrafske i teleks komunikacije (veze), 

- odr`avanje komunikacione mre`e, 

- prenos radio programa i TV programa, 

45.21. 45.212 Niskogradnja 

- izgradnja objekata niskogradnje: mostova, uklju~uju}i one za uzdignute autoputeve, vijadukta, tunela i podzemnih `eljeznica, magistralnih cjevovoda, komunikacionih i energetskih vodova, 

51.43. 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, 52.45. 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio ure|ajima i TV ure|ajima, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 71.33. 71.330 Iznajmljivanje kancelarijskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i ra~unare (kompjutere), 71.34. 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto: - radijske, televizijske i telekomunikacione profesionalne opreme, 72.10. 72.100 Pru`anje savjeta o ra~unarskoj opremi (hardwareu), 72.20. 72.200 Savjetovanje i ponuda programske opreme (softwarea), 72.30. 72.300 Obrada podataka, 72.40. 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.50. 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih i knjigovodstvenih ma{ina i ra~unarskih sistema (ra~unara), 74.20. 74.200 Arhitektonske i in`injerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.40. 74.400 Reklama i propaganda. 

(SR-1119/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-004017, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, upisano u sudski registar Rje{enjem br. UF/I-520/04 od 12. 3. 2004. godine, sa registarskim mati~nim brojem 1-23391, ovim putem vr{i upis promjene funkcije lica ovla{tenog za zastupanje u Dioni~kom dru{tvu BH Telecom Sarajevo - Direkcija Mostar. Uprava Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo je Odlukom br. 00.1-2.1- 19753/07-1 od 6. 11. 2007. godine imenovala [ari} Ibrahima kao direktora Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo - Direkcije Mostar. Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo - Direkcija Mostar, Bra}e Feji}a bb, upisana je u sudski registar Rje{enjem br. UF/I-527/04 od 19. 3. 2004. godine, sa mati~nim registarskim brojem 1-23391-02. 

Lice ovla{teno za zastupanje Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo - Direkcije Mostar u zemlji je [ari} Ibrahim, sa adresom prebivali{ta Podharem 1, Mostar. 

(SR-1107/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-004016, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, upisano u sudski registar Rje{enjem br. UF/I-520/04 od 12. 3. 2004. godine, sa registarskim mati~nim brojem 1-23391, ovim putem vr{i upis promjene funkcije lica ovla{tenog za zastupanje u Dioni~kom dru{tvu BH Telecom Sarajevo - Direkcija Sarajevo. Uprava Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo je Odlukom br. 00.1-2.1- 19755/07-1 od 6. 11. 2007. godine imenovala Hajrudina [umana kao direktora Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo - Direkcije Sarajevo. Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo - Direkcija Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, upisana je u sudski registar Rje{enjem br. UF/I-523/04 od 19. 3. 2004. godine, sa mati~nim registarskim brojem 1-23391-03. Lice ovla{teno za zastupanje Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo - Direkcije Sarajevo u zemlji je Hajrudin [uman, sa adresom prebivali{ta Kranj~evi}eva 27, Sarajevo. 

(SR-1108/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-004013, pisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, upisano u sudski registar Rje{enjem br. UF/I-520/04 od 12. 3. 2004. godine, sa registarskim mati~nim brojem 1-23391, ovim putem vr{i upis promjene funkcije lica ovla{tenog za zastupanje u Dioni~kom dru{tvu BH Telecom Sarajevo - Direkcija Zenica. Uprava Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo je Odlukom br. 00.1-2.1-19751/07-1 od 6. 11. 2007. godine imenovala je Brdarevi} Fikreta kao direktora Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo - Direkcija Zenica. Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo - Direkcija Zenica, Masarikova 46, Zenica, upisana je u sudski registar Rje{enjem br. UF/I-526/04 od 19. 3. 2004. godine, sa mati~nim registarskim brojem 1-23391-06. Lice ovla{teno za zastupanje Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo - Direkcija Zenica u zemlji je Brdarevi} Fikret, sa adresom prebivali{ta Nurije Pozderca 2, Zenica. 

(SR-1109/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-004018, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, upisano u sudski registar Rje{enjem br. UF/I-520/04 od 12. 3. 2004.godine, sa registarskim mati~nim brojem 1-23391, ovim putem vr{i upis promjene funkcije lica ovla{tenog za zastupanje u Dioni~kom dru{tvu BH Telecom Sarajevo - Direkcija Travnik. Uprava Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo je Odlukom br. 00.1-2.1-19750/07-1 od 6. 11. 2007. godine imenovala Hafizadi} Refika kao direktora Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo - Direkcije Travnik. Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo - Direkcija Travnik, Prnjavor 11, Travnik, upisana je u sudski registar Rje{enjem br. UF/I-521/04 od 19. 3. 2004. godine, sa mati~nim registarskim brojem 1-23391-01. Lice ovla{teno za zastupanje Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo - Direkcije Travnik u zemlji je Hafizadi} Refik, sa adresom prebivali{ta ^abru{a bb, Travnik. 

(SR-1103/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-004019, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, upisano u sudski registar Rje{enjem br. UF/I-520/04 od 12. 3. 2004. godine, sa registarskim mati~nim brojem 1-23391, ovim putem vr{i upis promjene funkcije lica ovla{tenog za zastupanje u Dioni~kom dru{tvu BH Telecom Sarajevo - Direkcija Biha}. Uprava Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo je Odlukom br. 00.1-2.1-19749/07-1 od 6. 11. 2007. godine imenovala [ehi} Mehmeda kao direktora Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo - Direkcija Biha}. Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo - Direkcija Biha}, Bosanska 1, Biha}, upisana je u sudski registar Rje{enjem br. UF/I-524/04 od 19. 3. 2004. godine, sa mati~nim registarskim brojem 1-23391-07. 

Lice ovla{teno za zastupanje Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo - Direkcija Biha} u zemlji je [ehi} Mehmed, sa adresom prebivali{ta Trg slobode 7, Biha}. 

(SR-1104/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-004020, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, upisano u sudski registar Rje{enjem br. UF/I-520/04 od 12. 3. 2004. godine, sa registarskim mati~nim brojem 1-23391, ovim putem vr{i upis promjene funkcije lica ovla{tenog za zastupanje u Dioni~kom dru{tvu BH Telecom Sarajevo - Direkcija Gora`de. Uprava Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo je Odlukom br. 00.1-2.1-19754/07-1 od 6. 11. 2007. godine imenovala Ferida Bu~u kao direktora Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo - Direkcija Gora`de. Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo - Direkcija Gora`de, Ferida Dizdarevi}a 3, Gora`de, upisana je u sudski registar Rje{enjem br. UF/I-525/04 od 19. 3. 2004. godine, sa mati~nim registarskim brojem 1-23391-04. Lice ovla{teno za zastupanje Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo - Direkcija Gora`de u zemlji je Ferid Bu~o, sa adresom prebivali{ta Panorama 8, Gora`de. 

(SR-1105/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-07-004014, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, upisano u sudski registar Rje{enjem br. UF/I-520/04 od 12. 3. 2004. godine, sa registarskim mati~nim brojem 1-23391, ovim putem vr{i upis promjene funkcije lica ovla{tenog za zastupanje u Dioni~kom dru{tvu BH Telecom Sarajevo - Telecom In`enjering. 

Uprava Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo je Odlukom br. 00.1-2.1-19748/07-1 od 06. 11. 2007. godine imenovala je Mustafu ^engi}a kao direktora Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo - Telecom In`enjeringa. 

Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo - Telecom In`enjering, Bulevar Me{e Selimovi}a 18, Sarajevo, upisana je u sudski registar Rje{enjem br. UF/I-528/04 od 19. 3. 2004. godine, sa mati~nim registarskim brojem 1-23391-08. 

Lice ovla{teno za zastupanje Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo - Telecom In`enjering u zemlji je Mustafa ^engi}, sa adresom prebivali{ta Hamdije Kre{evljakovi}a 61, Sarajevo. 

(SR-1106/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-08-002029 od 2. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osniva~ dru{tva Fetahovi} Rifat iz Sarajeva, Hakije Turajli}a 7, dana 17. 6. 2008. godine, donio je Odluku broj OPU 841/08 o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u pod nazivom: 

"RIFF INTERNATIONAL" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo 

Skra}eni naziv je: "RIFF INTERNATIONAL" d.o.o. Sarajevo 

Sjedi{te je Sarajevo, Hakije Turajli}a 7 - op}ina Novi Grad 

Osnovni kapital Dru{tva iznosi ukupno 2.000,00 KM ili 100% kapitala. 

Lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju je Fetahovi} Rifat iz Sarajeva, Hakije Turajli}a 7, direktor bez ograni~enja ovla{tenja. 

01.10 01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.24 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.30 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja, (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 05.02 05.020 Uzgoj ribe, 15.11 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.12 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.13 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.20 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.31 15.310 Prerada i konzerviran)e krompira, 15.32 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.33 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.41 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.42 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.43 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 15.51 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.52 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.61 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.62 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.71 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.72 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.81 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.82 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.83 15.830 Proizvodnja {e}era, 15.84 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda, 15.85 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.86 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.87 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.88 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.89 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.91 15.910 Proizvodnj a destiliranih alkoholnih pi}a, 15.92 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermentiranih materijala, 15.93 15.930 Proizvodnja vina (gro`|e), 15.94 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.95 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermeniranih pi}a, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 17.11 17.110 Priprema i predenje vlakana pamu~nog tipa, 17.12 17.120 Priprema i predenje vlakana vunenog tipa, 17.13 17.130 Priprema i predenje ~e{ljanih vlakana, 17.14 17.140 Priprema i predenje vlakana lanenog tipa, 17.15 17.150 Priprema i predenje vlakana svilenog tipa, uklju~uju}i otpadnu svilu i pravljenje sinteti~kih ili vje{ta~kih filamenata, 17.16 17.160 Proizvodnja konca za {ivenje, 17.17 17.170 Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana, 17.21 17.210 Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa, 17.22 17.220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa, 17.23 17.230 Proizvodnja tkanina od ~e{ljanog prediva, 17.24 17.240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa, 17.25 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.30 17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.51 17.510 Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod, 17.52 17.520 Proizvodnja u`adi, konopca, pletenica i mre`a, 17.53 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odje}e, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 17.60 17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, 17.71 17.710 Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa, 17.72 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nih proizvoda, 18.10 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.21 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri, 18.23 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.30 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.10 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 19.20 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda, 19.301 Serijska proizvodnja obu}e, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.20 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.30 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.40 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.51 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 21.1121.110 Proizvodnja celuloze, 21.12 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.21 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.22 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.23 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.24 21.240 Proizvodnja tapeta, .25 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 2.11 22.110 Izdavanje knjiga, 22.12 22.120 Izdavanje novina, 22.13 22.130 Izdavanje ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, 22.14 22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.15 22.150 Ostala izdava~ka djelatnost, 22.21 22.210 [tampanje novina, 22.22 22.220 [tampanje, d.n., 22.23 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.24 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.25 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.31 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.32 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.33 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 23.202 Proizvodnja bitumenskih materijala za krovove i puteve, 24.12 24.120 Proizvodnja boja i pigmenata, 24.13 24.130 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija, 24.14 24.140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija, 24.16 24.160 Proizvodnja plasti~nih masa, u primarnim oblicima, 24.17 24.170 Proizvodnja sinteti~kog kau~uka, u primarnim oblicima, 24.20 24.200 Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu, 24.30 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, 24.51 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i poliranje, 24.52 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, 24.62 24.620 Proizvodnja ljepila i `elatina, 24.63 24.630 Proizvodnja eteri~nih ulja, 24.64 24.640 Proizvodnja fotografskog hemijskog materijala, 24.65 24.650 Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija, 24.66 24.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., 24.70 24.700 Proizvodnja vje{ta~kih vlakana, 25.11 25.110 Proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za vozila, 25.12 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.13 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.21 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.22 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.23 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.24 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.11 26.110 Proizvodnja ravnog stakla, 26.12 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 26.131 Proizvodnja ambala`nog stakla, 26.132 Proizvodnja ostalog {upljeg stakla, 26.14 26.140 Proizvodnja staklenih vlakana, 26.15 26.150 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju~uju}i i tehni~ke staklene proizvode, 26.21 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, 26.22 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnih ure|aja, 26.23 26.230 Proizvodnja kerami~kih izolatora i izolacionog pribora, 26.24 26.240 Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda od keramike, 26.25 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda, 26.26 26.260 Proizvodnja vatrostalnih kerami~kih proizvoda, 26.30 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 26.40 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.51 26.510 Proizvodnja cementa, 26.52 26.520 Proizvodnja kre~a 26.53 26.530 Proizvodnja gipsa, 26.61 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.62 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.63 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.64 26.640 Proizvodnja maltera, 26.65 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.66 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.70 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 26.81 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 26.82 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n., 27.10 27.100 Proizvodnja sirovog `eljeza i ~elika i ferolegura, 27.21 27.210 Proizvodnja cijevi od livenog `eljeza, 27.22 27.220 Proizvodnja cijevi od ~elika, 27.32 27.320 Hladno valjanje uzanih traka, 27.33 27.330 Hladno oblikovanje profila, 27.34 27.340 Vu~enje `ice, 27.42 27.420 Proizvodnja aluminija, 28.11 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.12 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.21 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.22 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.40 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.51 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.52 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.61 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.62 28.620 Proizvodnja alata, 28.63 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.71 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.72 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.73 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.74 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.75 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.12 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.13 29.130 Proizvodnja slavina i ventila, 29.14 29.140 Proizvodnja le`aja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata, 29.22 29.220 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, 29.23 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za doma}instvo, 29.24 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n., 29.32 29.320 Proizvodnja ostalih ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo, 29.41 29.410 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 29.42 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu metala, 29.43 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina, d.n., 29.52 29.520 Proizvodnja ma{ina za rudnike, kamenolome i gra|evinarstvo, 29.53 29.530 Proizvodnja ma{ina za industriju hrane, pi}a i duhana, 29.54 29.540 Proizvodnja ma{ina za industriju tekstila, odje}e i ko`e, 29.55 29.550 Proizvodnja ma{ina za industriju papira i kartona, 29.56 29.560 Proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne namjene, d.n., 29.71 29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo, 29.72 29.720 Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo, 30.01 30.010 Proizvodnja kancelarijskih ma{ina, 30.02 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, 31.10 31.100 Proizvodnja elektri~nih motora, generatora i transformatora, 31.20 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije, 31.30 31.300 Proizvodnja izolirane `ice i kablova, 31.40 31.400 Proizvodnja akumulatora, primarnih }elija i primarnih baterija, 31.50 31.500 Proizvodnja elektri~nih sijalica i ure|aja za osvjetljavanje, 31.61 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n., 31.62 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 32.10 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i drugih elektronskih komponenata, 32.20 32.200 Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju, 32.30 32.300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate}e opreme, 33.20 33.200 Proizvodnja instrumenata i ure|aja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za upravljanje industrijskim procesima, 33.30 33.300 Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima, 33.40 33.400 Proizvodnja opti~kih instrumenata i fotografske opreme, 34.20 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 34.30 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 35.41 35.410 Proizvodnja motocikla, 35.42 35.420 Proizvodnja bicikla, 35.43 35.430 Proizvodnja invalidskih kolica, 35.50 35.500 Proizvodnja ostalih saobra}ajnih sredstava, d.n., 36.11 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.12 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.13 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.14 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.15 36.150 Proizvodnja madraca, 36.22 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n., 36.40 36.400 Proizvodnja sportske opreme 36.50 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.61 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.62 36.620 Proizvodnja metli i ~etki, 36.63 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.10 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.20 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.11 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.12 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.23 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.25 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.31 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.32 45.320 Izolacioni radovi, 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.41 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.45 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.50 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n. 51.1951.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.23 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.31 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.39 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.51 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.56 51.560 Trgovina naveliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.83 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.84 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.88 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.21 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.32 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.43 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 61 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.71 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.74 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.22 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.30 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.51 55.510 Kantine, 55.52 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.23 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.11 63.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.21 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.30 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.40 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 64.12 64.120 Kurirske djelatnosti, osim djelatnosti javnih po{ta, 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.31 70.310 Agencije za nekretnine, 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.1071.100 Iznajmljivanje automobila, 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.31 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.32 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.33 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 72.10 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.21 72.210 Izrada softwarea, 72.22 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.30 72.300 Obrada podataka, 72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.50 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.60 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.12 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.13 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.14 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.20 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planske dokumentacije, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.70 74.700 ^i{}enje objekata, 74.81 74.810 Fotografske usluge, 74.82 74.820 Usluge pakovanja, 74.85 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.33 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.34 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.62 92.620 Ostale sportske djelatnosti, 92.72 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.01 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.02 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.05 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

SPOLJNA TRGOVINA 

Spoljna trgovina svih vrsta proizvoda iz okvira registrovanih djelatnosti Dru{tva, 

Usluge iz oblasti spoljnotrgovinskog prometa iz okvira registrovane djelatnosti Dru{tva, 

Uvoz i izvoz proizvoda iz okvira registrovane djelatnosti Dru{tva, 

Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

Zastupanje stranih lica iz okvira registrovane djelatnosti, 

Usluge istra`ivanja, pru`anja i kori{tenja informacija i znanja u privredi i nauci (know-how), 

Finansijski in`injering, faktoring i leasing, 

Konsignaciona prodaja. 

(SR-971/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-08-001550 od 8. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o izmjeni, Odluke br. 1/2007 o osnivanju d.o.o. od 3. 4. 2007. godine, koja je obra|ena kod notara Rasima Trnke na Ilid`i, pod brojem OPU 209/08 od 6. 2. 2008. godine, strano pravno lice "MOJE DELO" spletni marketing d.o.o. Ljubljana, Proleterska ulica 4, Republika Slovenija, mat. br. 1875876, kao osniva~ privrednog dru{tva "BOLJI POSAO" Dru{tva za internetni marketing d.o.o. Sarajevo, Hamdije ^emerli}a 2, Sarajevo, upisanog u Registar Op}inskog suda u Sarajevu, pod mat. br. 1-26372, vr{i izmjenu Odluke br. 1/2007 o osnivanju d.o.o. od 3. 4. 2007. godine (u daljnjem tekstu: Odluka o osnivanju) u pogledu promjene sjedi{ta Dru{tva i promjene ovla{tene osobe za zastupanje u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju Dru{tva. 

Sjedi{te Dru{tva bilo je u Sarajevu, Hamdije ^emerli}a 2, a sada je u Sarajevu, Ramiza Ja{ara 17, Ilid`a. 

Lice ovla{teno za zastupanje Dru{tva u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuje Vesna Rizvanovi} iz Sarajeva, Olimpijska 33 JMB 1004966505205, direktor bez ograni~enja ovla{tenja. Prestaju ovla{tenja Toma`u Dimniku iz Republika Slovenije, dosada{njem direktoru bez ograni~enja ovla{tenja u unutra{njem i vanjskotrgovinskom poslovanju Dru{tva. 

(SR-919/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-08-002087, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o osnivanju broj OPU 1329/2008 od 12. 6. 2008. godine osniva se dru{tvo pod punim nazivom: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "TARIK TOURS" d.o.o. Sarajevo. Skra}ena oznaka firme: "TARIK TOURS" d.o.o. Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, op}ina Centar, adresa: Josipa Vanca{a 32. Osniva~ Dru{tva je Ayad Salah Ashawish , sin Salaha, ro|en 7. 10. 1948. godine u Tripoliu, Libija, privremeno nastanjen u Sarajevu, Zaima [arca 80. Osniva~ki kapital Dru{tva ~ine nov~ana sredstva i to: u novcu 2.000,00 KM (dvijehiljade KM). Ovla{}eno lice za zastupanje Dru{tva u zemlji i vanjskotrgovinskom prometu je Ayad Salah Ashawish - direktor Dru{tva - bez ograni~enja ovla{tenja. 

Djelatnost Dru{tva je slijede}a: 17.11 17.110 Priprema i predenje vlakana pamu~nog tipa; 17.12 17.120 Priprema i predenje vlakana vunenog tipa; 17.13 17.130 Priprema i predenje ~le{ljanih vlakana; 17.14 17.140 Priprema i predenje vlakana lanenog tipa; 17.15 17.150 Priprema i predenje vlakana svilenog tipa, uklju~uju}i otpadnu svilu i pravljenje sinteti~kih ili vje{ta~kih filamenata; 17.16 17.160 Proizvodnja konca za {ivanje; 17.17 17.170 Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana; 7.21 17.210 Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa; 17.22 17.220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa; 17.23 17.230 Proizvodnja tkanina od ~e{ljanog prediva; 17.24 17.240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa; 17.25 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina; 17.30 17.300 Dovr{avanje tkanina; 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.51 17.510 Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod; 17.52 17.520 Proizvodnja u`adi, konopaca, pletenica i mre`a; 17.53 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odje}e; 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda; 17.60 ,7.600 proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina; 17.71 17.710 Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa; 17.72 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nih proizvoda; 18.10 18.100 Prouizvodnja ko`ne odje}e; 18.21 18.210 Proizvodnja radne odje}e 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim one {ivane po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivane po mjeri, 18.23 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.30 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna; 19.10 19.100 [tavljenje i obrada ko`e; 19.20 19.200 Proizvodnja kofera,ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda; 19.301 Serijska proizvodnja obu}e; 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama; 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.20 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.30 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.40 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta; 20.51 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute; 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 45.11 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; 45.12 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.23 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; 45.25 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.31 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.32 45.320 Izolacioni radovi; 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.41 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi; 45.42 45.420 Ugradnja stolarije; 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.45 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.50 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rovokopa~em; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.20 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima i njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima i njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom; 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstila, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}ima i duhanima; 0 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode, ili grupe proizvoda, d.n.; 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.23 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.31 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.33 51.330 Trgovina na veliko milijkom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima; 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.36 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.39 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.43 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 51.44 51.440 Trgovina na veliko proculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.82 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.83 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.84 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.88 51.880 Trgovina na veliko poljeprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.21 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ama; 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}em i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.42 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.43 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.45 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparartima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama; 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.71 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e; 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata; 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo; 52.73 52.730 Popravak satova i nakita; 52.74 52.740 Popravak, d.n.; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.102 Hoteli i moteli bez restorana; 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta; 55.212 Planinarski domovi i ku}e; 55.22 55.220 Kampovi i logori{ta; 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista; 55.232 U~eni~ki domovi; 55.233 Studentski domovi; 55.234 Ostali sje{taj, d.n.; 55.30 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.403 Kafane; 55.51 55.510 Kantine; 55.52 55.520 Ketering; 60.101 Prevoz putnika i robe; 61.10 61.100 Pomorski saobra}aj i saobra}aj u priobalnim morskim vodama; 61.20 61.200 Saobra}aj unutra{njim vodenim putevima; 62.10 62.100 Zra~ni saobra}aj, linijski; 62.20 62.200 Zra~ni saobra}aj, vanredni (~arter); 63.30 63.300 Djelatnosti putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.40 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju; 70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un; 70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 70.31 70.310 Agencije za nekretnine; 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika; 71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava; 71.22 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prevoz vodenim putevima; 71.23 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih saobra}ajnih sredstava; 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande; 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

Poslovi vanjskotrgovinskog poslovanja su: Usluge iz okvira registrovane djelatnosti Dru{tva, Izvoz i uvoz robe i usluga iz okvira registrovane djelatnosti, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga. 

(SR-943/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-08-001971 od 2. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o izmjeni Statuta Privrednog dru{tva za preradu `itarica, bra{na, proizvodnju prehrambenih i konditorskih proizvoda, ugostiteljstvo i turizam, spoljnu trgovinu i trgovinu na veliko i malo "Klas" d.d. Sarajevo, OPU-829/08 od 30. 5. 2008. godine, potvr|ena od strane notara Vesne Tataragi}, vr{i se uskla|ivanje djelatnosti shodno Zakonu o klasifikaciji djelatnosti u BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/07) i Odluci o klasifikaciji djelatnosti u BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06) i glasi: 01.110 gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 gajenje vo}nih sadnica, 01.123 gajenje sadnica loze, 01.132 gajenje vo}a, 01.133 gajenjebilj aka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.411 iskori{}avanje voda za poljoprivredu, 01.412 ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 ostale poljoprivredne usluge, 15.330 prerada i konzerviranje vo}a i povr}a d.n., 15.610 proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.710 proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.830 proizvodnja {e}era, 15.840 proizvodnja kakaoa, ~okolade i konditorskih proizvoda, 15.850 proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 prerada ~aja i kafe, 15.870 proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.880 proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 45.213 odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.310 postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 izolacioni radovi, 45.330 postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 ostali instalacioni radovi, 45.410 fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 ugradnja stolarije, 45.430 postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 farbarski radovi, 45.442 staklarski radovi, 50.200 odr`avanje i popravak motornih vozila, 51.160 posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 posredovanje u trgovini hranom, pi}ima i duhanom, 51.180 posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.230 trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.310 trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, 51.340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 trgovina na veliko tekstilom, 51.421 trgovina na veliko odje}om, 51.422 trgovina na veliko obu}om, 51.440 trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 trgovina na veliko drvetom, 51.532 trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.570 trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.860 trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 ostala trgovina na veliko isklju~ivo na vlastiti ra~un, 52.110 trgovina na malo nespecijalizovanim prodavnicama prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.210 trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 trgovina na malo tekstilom, 52.420 trgovina na malo odje}om, 52.430 trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 trgovina na malo namje{tajem, 52.442 trgovina na malo opremom za osvjetljivanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televiziskim ure|ajima, 52.460 trgovina na malo metalnom robom, bojama, staklom, 52.470 trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.485 trgovina na malo cvije}em, 52.487 ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.231 ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 ostali smje{taj, d.n., 55.300 restorani, 55.510 kantine, 55.520 ketering, 60.211 prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.240 prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 pretovar tereta, 63.120 skladi{ta i stovari{ta, 70.200 iznajmljivanje nekretnina na vlastiti ra~un, 70.320 upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.320 iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 73.101 stra`ivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama, 73.102 istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 74.300 tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 prire|ivanje sajmova, 74.402 ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ~i{}enje objekata, 74.820 usluge pakovanja, 93.040 djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja. 

(SR-972/08-S) 


Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-08-001869 od 9. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na osnovu Odluke o izmjenama odluke o osnivanju Dru{tva za prodaju, iznajmljivanje, odr`avanje i popravak motornih vozila "SCANIA BH" d.o.o. Sarajevo broj OPU-1205 od dana 3. 6. 2008. godine, upisano u Registar Op}inskog suda Sarajevo, pod mati~nim registarskim brojem 1-23174 (u daljnjem tekstu: Dru{tvo), osniva~ Dru{tva i to Scania CV Aktiebolag, sa sjedi{tem u 151 87 Södertalje, [vedska, vr{i promjenu jednog od prokuratora Dru{tva, te uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 84/06), tako da se za novog prokuratora Dru{tva imenuje Bo Gunnar Danielsson, paso{ broj 45788454, izdat u [vedskoj, dana 8. 12. 2004. godine, sa prebivali{tem u Pod Vrbami 26, Ljubljana, Slovenija, sa ovla{tenjem da poduzima sve pravne radnje i poslove u ime i za ra~un Dru{tva, uklju~uju}i i prenos i optere}enje nekretnina Dru{tva. 

Uskla|ena djelatnost Dru{tva glasi: 

45.50 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.88 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 65.21 65.210 Finansijski zakup (lizing), 71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.31 71.310 Iznaj mlj ivanj e polj opri vrednih ma{ina i opreme, 71.32 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.33 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 72.10 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.22 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softvvarea, 72.60 72.600 Ostale srodne ra~unalne djelatnosti, 74.12 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.13 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.14 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.30 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

(SR-914/08-S) BIHA] 

Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 822 od 7. 1. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda kod subjekta upisa DOO "TERMOGLAS" Velika Kladu{a upisani su podaci o dopuni djelatnosti Dru{tva. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 26.110 Proizvodnja ravnog stakla, 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 26.131 Proizvodnja ambala`nog stakla, 26.132 Proizvodnja ostalog {upljeg stakla, 26.140 Proizvodnja staklenih vlakana, 26.150 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju~uju}i i tehni~ke staklene proizvode, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.720 Popravak elektri~nih aparata za doma}instvo, uklju~uju}i radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, 

Me|unarodna {pedicija i transport, 

Me|unarodni prevoz roba i putnika. 

(SR-571/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 812 od 30. 12. 2008. godine, u sudski registar ovog Suda, kod subjekta upisa DOO "AGRA" Biha} upisani su podaci o promjeni sjedi{ta Dru{tva. Dru{tvo je ranije imalo sjedi{te u Biha}u, Bosanskog stanka 48. 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "AGRA" Biha}, d.o.o. "AGRA" Biha}, Ivana Frane Juki}a 3, Biha}, Biha}, 1-4783-00 

(SR-572/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 810 od 8. 1. 2008. godine, u sudski registar ovog Suda kod subjekta upisa DOO "SCHWARZ" Cazin upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva. Odlukom osniva~a od 22. 12. 2008.godine raniji direktor Zijad Mizi} je razrije{en du`nosti. 

ZASTUPNICI 

Hairlahovi} Smail, adresa: Kasima Ljubijanki}a - ^aruge bb, Cazin, li~na karta: 04COB1505, direktor, bez ograni~enja 

(SR-573/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 771 od 23. 12. 2008. godine, u sudski registar ovog Suda kod subjekta upisa DOO "Ljubijanki} S - Comerc" Bu`im upisani su podaci o promjeni osniva~a Dru{tva. Rje{enjem o naslje|ivanju od 28. 11. 2008. godine za zakonskog nasljednika iza ostavitelja Mehmeda Ljubijanki}a progla{en je Samir Ljubijanki}. 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ljubijanki} Samir, Pomajdan bb, Bu`im, li~na karta: 04CSA597770 

(SR-574/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000750 od 1. 12. 2008. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda slijede}i podaci o upisu pove}anja osnovnog kapitala Dru{tva. Prije pove}anja osnovni kapital Dru{tva iznosio je 52.000,00 KM. 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za me|unarodni prevoz roba "EURO-TRANSPORTI" Cazin, DOO "EURO-TRANSPORTI" Cazin, ]orali}i 566, ]orali}i, Cazin, 1-5041-00 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Kapi} Izet, ]orali}i 566, ]orali}i, li~na karta: 04COC1714 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 132000 

Upla}eni kapital: 132000 

Kapi} Izet ugovoreni: 132000, procenat: 100% 

(SR-575/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 745 od 3. 12. 2008. godine, u sudski registar ovog Suda kod subjekta upisa DOO "BURGSTALLER" Bosanska Krupa upisani su podaci o promjeni sjedi{ta Dru{tva, lica ovla{tenog za zastupanje i imenovanju prokuriste Dru{tva. 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju i promet "BURGSTALLER" Bosanska Krupa, DOO "BURGSTALLER" Bosanska Krupa, Perna Me`dre bb, Bosanska Krupa, Bosanska Krupa, 1-4655-00 

ZASTUPNICI 

[krgi} Sadmir, adresa: Nurije Pozderca bb, Cazin, li~na karta: 05COC7106, direktor, bez ograni~enja 

[krgi} Rasim, adresa: Liskovac 173, Liskovac, li~na karta: 04COA5946, prokurist, bez ograni~enja 

(SR-576/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 050 od 12. 1. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda kod subjekta upisa ZU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA] upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje Ustanove. Raniji direktor Munira Mihel~i} razrije{ena du`nosti Rje{enjem od 23. 12. 2008. godine. 

ZASTUPNICI 

Cepi} Jasmina, adresa: Repu{ine bb, Biha}, li~na karta: 04CLC7987, direktor, bez ograni~enja 

(SR-577/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 796 od 24. 12. 2008. godine, u sudski registar ovog Suda kod subjekta upisa DOO "CAZING" Cazin upisani su podaci o imenovanju zamjenika direktora Dru{tva. 

ZASTUPNICI 

Beganovi} Jasna, adresa: Mala Lisa bb, Cazin, li~na karta: 05COD2256, direktor, bez ograni~enja 

Su{a Janez, adresa: Log Dragomer, Log pri Brezovici, Cesta v Lipovce 035, SLOVENIA, putna isprava: PB0105209, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 17. 9. 2008. godine UE Vrhnika, zamjenik direktora, ograni~ena ovla{tenja u saglasnost sa direktorom 

(SR-578/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 009 od 9. 1. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda kod subjekta upisa DOO "TOM" Velika Kladu{a upisani su podaci o promjeni obima ovlasti za direktora Dru{tva. 

ZASTUPNICI 

[krgi} Rasim, adresa: Polje bb, Velika Kladu{a, li~na karta: 05CPD0239, direktor, neograni~ena ovla{}enja, osim u poslovima preko 50.000,00 KM i prometa stalnim sredstvima Dru{tva. 

(SR-579/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 761 od 17. 12. 2008. godine, u sudski registar ovog Suda kod subjekta upisa DOO "KAPA" Klju~ upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva i podru`nice Dru{tva. Odlukom osniva~a od 30. 11. 2008.godine raniji direktor i {ef podru`nica Enes Pr{i} se razrje{ava du`nosti. 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "KAPA" Klju~, DOO "KAPA" Klju~, Kulina bana 28 A, Klju~, Klju~, 1-1526-00 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Pr{i} Kadrija, Kulina bana 28 A, Klju~ 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Pr{i} Kadrija ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Pr{i} Kadrija, adresa: Kulina bana 28 A, Klju~, direktor, bez ograni~enja 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "KAPA" za izdava{tvo, trgovinu i usluge Klju~ Podru`nica "BAROVI" Sanski Most 

Sjedi{te: Trg oslobodilaca bb, Sanski Most, op{tina: Sanski Most 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nice "Barovi" Sanski Most 

Barovi 

Pr{i} Kadrija, {ef Podru`nice, bez ograni~enja 

Naziv: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "KAPA" za izdava{tvo, trgovinu i usluge Klju~, Podru`nica "Knji`ara" Sanski Most 

Sjedi{te: Trg oslobodilaca bb, Sanski Most, op{tina: Sanski Most 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nice "Knji`ara" Sanski Most 

Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovorenoj osnovi (posredni~ka prodaja), trgovina na veliko ku}anskim proizvodima, ostala trgovina na veliko. 

Trgovina na malo: Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom) u specijaliziranim prodavaonicama, trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, ostala trgovina na malo izvan prodavaonica. 

Pr{i} Kadrija, {ef Podru`nice, bez ograni~enja 

(SR-580/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 811 od 29. 12. 2008. godine, u sudski registar ovog Suda kod subjekta upisa DOO "KRUPI]" Sanski Most upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje Dru{tva. Odlukom osniva~a od 23. 12. 2008. godine raniji direktor Hasija Ahmetagi} je razrije{ena du`nosti. 

ZASTUPNICI 

Mujezinovi} Amir, adresa: Branilaca BiH bb, Klju~, li~na karta: 03CMA0144, direktor, bez ograni~enja 

(SR-581/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 774 od 5. 1. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda kod subjekta upisa DOO "STIL - PAR" Sanski Most upisani su podaci o prenosu udjela i promjeni sjedi{ta Dru{tva. Raniji osniva~ Zlatko Ademovi} prenio je svoj udio u Dru{tvu Ugovorom o prenosu udjela od 16. 4. 2008. godine. Dru{tvo je ranije imalo sjedi{te u Donjem Vakufu, Slavne brdske brigade bb. 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju usluge trgovinu i export-import "STIL-PAR" Sanski Most, DOO "STIL-PAR" Sanski Most, Bulevar VII. korpusa, Sanski Most, Sanski Most, 51-01-0036-08, 4236440960004 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

\uki} Mehmed, Dugi sokak 1, Donji Vakuf, li~na karta: 03DFA6783 

(SR-582/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 741 od 6. 1. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda kod subjekta upisa "BIHA]KA PIVOVARA" d.d. Biha} upisani su podaci o promjeni lica ovl{tenog za zastupanje. Odlukom Nadzornog odbora od 28. 11. 2008. godine raniji direktor Adem Ibrahimpa{i} je razrije{en du`nosti. 

ZASTUPNICI 

Viki} Osman, adresa: Brezove Poljane, Gata, Biha}, li~na karta: 03CLB4747, direktor, bez ograni~enja 

(SR-583/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000805 od 31. 12. 2008. godine, u sudski registar ovog Suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "LUTOR" Biha}, D.o.o. " LUTOR" Biha}, Irfana Ljubijanki}a 225, Biha}, Biha}, 17-01-0169-08, 4263551840005 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Duz Claudio, Morsano Al Tagliamento, ITALY, putna isprava: 502927 Z, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 3. 12. 2001. godine PER IL MINISTRO 

Tortora Melucci Lorenzo, ITALY, putna isprava: AA 2681746, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 23. 10. 2008. godine IL MINISTRO 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Duz Claudio ugovoreni: 200, procenat: 10% 

Tortora Melucci Lorenzo ugovoreni: 1800, procenat: 90% 

ZASTUPNICI 

Ho{i} Aziza, adresa: Hamdije ]emerli}a 16, Biha}, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

02.012 Iskori{tavanje {uma, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 61.200 Saobra}aj unutra{njim vodenim putevima, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.222 Usluge u rije~nom i jezerskom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinsku djelatnost u okviru upisanih djelatnosti Dru{tva. 

(SR-585/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 756 od 22. 12. 2008. godine, u sudski registar ovog Suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"LMS" dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Cazin, "LMS" d.o.o. Cazin, Krivaja bb, Krivaja, Cazin, 17-01-0164-08, 4263550950001 

OSNIVA^I/]LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Luli} Enis, Krivaja bb, Krivaja, li~na karta: 04COC0644 

Luli} Edin, Krivaja bb, Krivaja, li~na karta: 05COD4186 

Macanovi} Denis, Krivaja bb, Krivaja, li~na karta: 08COF5264 

Suljevi} Jasmin, Srbljani bb, Srbljani, li~na karta: 08CLG1705 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Macanovi} Denis ugovoreni: 500, procenat: 25% 

Suljevi} Jasmin ugovoreni: 500, procenat: 25% 

Luli} Enis ugovoreni: 500, procenat: 25% 

Luli} Edin ugovoreni: 500, procenat: 25% 

ZASTUPNICI 

Luli} Enis, adresa: Krivaja bb, Krivaja, li~na karta: 04COC0644, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e obavljati djelatnosti u okviru upisanih djelatnosti Dru{tva. 

(SR-586/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 001 od 8. 1. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "CILI - PEK" Klju~, DOO "CILI - PEK" Klju~, Pudin Han bb, Klju~, Klju~, 17-01-0001-09, 4263552490008 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ti~evi} Suvad, Pudin Han bb, Klju~, li~na karta: 04CMA5843 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Ti~evi} Suvad ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Ti~evi} Jasminka, adresa: Pudin Hab bb, Klju~, li~na karta: 04CMA5844, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.830 Proizvodnja {e}era, 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.232 U~eni~ki domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 74.820 Usluge pakovanja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Vanjskotrgovinski promet roba i usluga u okviru upisanih djelatnosti Dru{tva. 

(SR-587/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000788 od 25. 12. 2008. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "ECO TIM" Cazin, DOO "ECO TIM" Cazin, Rujnica bb, Cazin, Cazin, 17-01-0166-08, 4263551500000 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Dizdarevi} Ismet, Glem 023, Koper, SLOVENIA, putna isprava: PB0068886, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 4. 5. 2007. godine UE Koper 

Lahajnar Peter, Generala Levi~nika 024B Koper, SLOVENIA, putna isprava: P00902907, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 23. 10. 2002. godine UE Koper Capodistria 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Lahajnar Peter ugovoreni: 1040, procenat: 52% 

Dizdarevi} Ismet ugovoreni: 960 procenat: 48% 

ZASTUPNICI 

Be}i} Azize, adresa: Rujnica bb, Rujnica, li~na karta: 08CLG1256, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 23.202 Proizvodnja bitumenskih materijala za krovove i puteve, 25.110 Proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za vozila, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 27.210 Proizvodnja cijevi od livenog `eljeza, 27.220 Proizvodnja cijevi od ~elika, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.410 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu metala, 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina, d.n., 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Neprehrambenim proizvodima, 

Zastupanje i predstavljanje stranih pravnih i fizi~kih lica, 

Konsignacija i prodaja robe u slobodnim carinskim prodavnicama i slobodnim carinskim zonama, 

Usluge, 

Sve u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-588/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000806 od 31. 12. 2008. godine, u sudski registar ovog Suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "ELAN - BOSS" Cazin, d.o.o. " ELAN - BOSS" Cazin, Donja Koprivna bb, Donja Koprivna, Cazin, 17-01-0168-08, 4263551920009 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Robovi} Ibrahim, Margita 23, Zenica, li~na karta: 03CTA3141 

[abi} Hasan, Nijaza Begi}a S - 32, Cazin, li~na karta: 05COC8523 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

[abi} Hasan ugovoreni: 1000, procenat: 50% 

Robovi} Ibrahim ugovoreni: 1000, procenat: 50% 

ZASTUPNICI 

[abi} Hasan, adresa: Nijaza Begi}a S - 32, Cazin, li~na karta: 05COC8523, direktor, bez ograni~enja 

Robovi} Ibrahim, adresa: Margita 23, Zenica, li~na karta: 03CTA3141, prokurist, neograni~enih ovla{tenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

17.110 Priprema i predenje vlakana pamu~nog tipa, 17.120 Priprema i predenje vlakana vunenog tipa, 17.130 Priprema i predenje ~e{ljanih vlakana, 17.140 Priprema i predenje vlakana lanenog tipa, 17.150 Priprema i predenje vlakana svilenog tipa, uklju~uju}i otpadnu svilu i pravljenje sinteti~kih ili vje{ta~kih filamenata, 17.160 Proizvodnja konca za {ivenje, 17.170 Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana, 17.210 Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa, 17.220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa, 17.230 Proizvodnja tkanina od ~e{ljanog prediva, 17.240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa, 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.510 Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod, 17.520 Proizvodnja u`adi, konopca, pletenica i mre`a, 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odje}e, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, 17.710 Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa, 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nih proizvoda, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Prehrambeni i neprehrambeni proizvodi u okviru upisane djelatnosti, 

Me|unarodni prevoz robe u cestovnom prometu, 

Skladi{tenje robe, 

Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga. 

(SR-589/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 736 od 3. 12. 2008. godine u sudski registar ovog Suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"POWERDIS" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Biha}, "POWERDIS" d.o.o. Biha}, Jablanska 297, Biha}, Biha}, 17-01-0157-08, 4263549270005 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Vreto Mirsad, Trg Zlatnih ljiljana B-6, D-5, Biha}, li~na karta: 04CLB6990 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Vreto Mirsad ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Vreto Mirsad, adresa: Trg Zlatnih ljiljana B-6, D-5, Biha}, li~na karta: 04CLB6990, direktor, Bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Op}i mehani~ki radovi, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.130 Proizvodnja slavina i ventila, 29.140 Proizvodnja le`aja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata, 29.220 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za doma}instvo, 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n., 29.410 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu metala, 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina, d.n., 29.510 Proizvodnja ma{ina za metalurgiju, 29.530 Proizvodnja ma{ina za industriju hrane, pi}a i duhana, 29.540 Proizvodnja ma{ina za industriju tekstila, odje}e i ko`e, 29.550 Proizvodnja ma{ina za industriju papira i kartona, 29.560 Proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne namjene, d.n., 29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo, 29.720 Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo, 31.100 Proizvodnja elektri~nih motora, generatora i transformatora, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije, 31.500 Proizvodnja elektri~nih sijalica i ure|aja za osvjetljavanje, 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 35.430 Proizvodnja invalidskih kolica, 35.500 Proizvodnja ostalih saobra}ajnih sredstava, d.n., 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.400 Proizvodnja sportske opreme, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 70.310 Agencije za nekretnine, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Uvoz robe i usluga koje se napla}uju uvozom roba i usluga u istoj vrijednosti i kompenzacioni poslovi, zastupanje stranih firmi, projektovanje i nadzor, konsalting poslove, izvoz robe u okviru registrirane djelatnosti, izvoz roba i usluga iz okvira registriranih djelatnosti. 

(SR-590/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 754 od 16. 12. 2008. godine, u sudski registar ovog Suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "PLASTERMONT" Velika Kladu{a, d.o.o. "PLASTERMONT" Velika Kladu{a, D`emala Bijedi}a 93, Velika Kladu{a, Velika Kladu{a, 17-01-0162-08, 4263550100008 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Bajramovi} Mersud, Krtina 50 A, Dom`ale, SLOVENIA, putna isprava: P00929430, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 7. 10. 2002. godine u Dom`ale 

Janez ^rnak, Bratov U~akar 138, Ljubljana, SLOVENIA, putna isprava: P00660629, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 1. 7. 2002. godine u Ljubljani 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Janez ^rnak ugovoreni: 1000, procenat: 50% 

Bajramovi} Mersud ugovoreni: 1000, procenat: 50% 

ZASTUPNICI 

Dervi{evi} Safet, adresa: Had`in Potok, [turli}, li~na karta: 03COA0795, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45 241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom,51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Neprehrambeni proizvodi u okviru upisane djelatnosti, 

Izvo|enje ma{inskih i gra|evinskih radova u inostranstvu, 

Me|unarodni prevoz robe u cestovnom prometu, 

Skladi{tenje robe - konsignaciona skladi{ta, 

Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga. 

(SR-591/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 616 od 6. 11. 2008. godine, u sudski registar ovog Suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "FÄSSLER" BIHA], "FÄSSLER" d.o.o. BIHA], Sokolac bb, Biha}, Biha}, 17-01-0140-08, 4263546330007 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Fässler Michael, A-6850 DORNBIRN, Mozartstrasse 13, AUSTRIA, putna isprava: H 23.03.20 0367792 7, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 23. 3. 2001. godine u PU Dornbirn 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Fässler Michael ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Fässler Michael, adresa: A-6850 DORNBIRN, Mozartstrasse 13, AUSTRIA, putna isprava: H 23.03.20 0367792 7, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 23. 3. 2001. godine u PU Dornbirn, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Neprehrambenim proizvodima, 

Me|unarodni prevoz robe i putnika, 

Me|unarodna {pedicija i {pediterske usluge, 

Gra|evinarstvo, 

Zastupanje i predstavljanje stranih pravnih i fizi~kih lica, 

Konsignacija i prodaja robe u slobodnim carinskim prodavnicama i slobodnim carinskim zonama, 

Usluge sve u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-592/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 755 od 11. 12. 2008. godine, u sudski registar ovog Suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "ISFAHAN" Biha}, D.o.o. "ISFAHAN" Biha}, Had`iabdi}a mahala 41, Biha}, Biha}, 17-01-0161-08, 4263550010009 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Halilagi} Suada, Had`iabdi}a mahala 41, Biha}, li~na karta: 08CLG1501 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Halilagi} Suada ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Halilagi} Suada, adresa: Had`iabdi}a mahala 41, Biha}, li~na karta: 08CLG1501, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 22.110 Izdavanje knjiga, 22.120 Izdavanje novina, 22.130 Izdavanje ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, 22.150 Ostala izdava~ka djelatnost, 22.220 [tampanje, d.n., 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e obavljati djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-593/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 760 od 18. 12. 2008. godine, u sudski registar ovog Suda kod subjekta upisa DOO "ACMA" Bosanska Krupa upisani su podaci o osnivanju poslovne jedinice Dru{tva u Kozarcu. 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "ACMA" Bosanska Krupa, Poslovna jedinica "Prodavnica broj 2" Kozarac 

Poreski podbroj: 4263162940053 

Sjedi{te: Mladena Stojanovi}a 35, Kozarac, op{tina: Prijedor 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice Ov. broj 25175/08 od 10. 12. 2008. godine 

Poslovna jedinica }e obavljati djelatnosti u okviru upisane djelatnosti Dru{tva. 

Be{i} Anel, direktor, bez ograni~enja 

(SR-594/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000792 od 25. 12. 2008. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"KESEROVI]" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Bu`im 

Sjedi{te; Bu`im, 505. vite{ke brigade bb, Bu`im, Bu`im 

MBS: 17-01-0167-08 

JIB: 4263551330007, 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Keserovi} Mirsad, Trnovi br. 86, Velika Kladu{a, li~na karta: 04CPC3060 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Keserovi} Mirsad ugovoreni: 2000 procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Keserovi} Mirsad, adresa: Trnovi br. 86, Velika Kladu{a, li~na karta: 04CPC3060, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.510 Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod, 17.520 Proizvodnja u`adi, konopca, pletenica i mre`a, 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odje}e, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute,20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 25.110 Proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za vozila, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti, 

Me|unarodni prevoz robe i putnika u cestovnom prometu, 

Me|unarodna {pedicija i usluge, 

Konsignaciona skladi{ta i usluge konsignacionih skladi{ta, 

Turisti~ke usluge, 

Zastupanje inostranih firmi u posredovanju, 

Izvo|enje radova i usluga iz okvira upisane djelatnosti, 

Usluge me|unarodnog faktoringa. 

(SR-595/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 743 od 17. 12. 2008. godine, u sudski registar ovog Suda kod subjekta upisa DOO "BOB" Biha} upisani su podaci o promjeni sjedi{ta Dru{tva. Dru{tvo je ranije imalo sjedi{te u Biha}u, Iza~i} bb. 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet roba i usluga "BOB" Biha}, d.o.o. "BOB" Biha}, Plje{evi~ka bb, Biha}, Biha}, 1-158-00 

(SR-596/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000807 od 6. 1. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda kod subjekta upisa DOO "TURBO-TRADE" Cazin upisani su podaci o pove}anju osnovnog kapitala Dru{tva. Prije pove}anja osnovni kapital Dru{tva iznosio je 2.000,00 KM. 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 150000 

Upla}eni kapital: 150000 

Kova~evi} Adnan ugovoreni: 150000, procenat: 100% 

(SR-597/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 773 od 19. 12. 2008. godine, u sudski registar ovog Suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "Halilovi}" Sanski Most, d.o.o. "Halilovi}" Sanski Most, Donji Kamengrad bb, Donji Kamengrad, Sanski Most, 17-01-0163-08, 4263550790004, 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Halilovi} [aban, Donji Kamengrad bb, Donji Kamengrad, li~na karta: 04CQB8138 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Halilovi} [aban ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Halilovi} [aban, adresa: Donji Kamengrad bb, Donji Kamengrad, li~na karta: 04CQB8138, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 02.011 Uzgoj i za{tita {uma, 02.012 Iskori{tavanje {uma, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.610 Djelatnost sportskih objekata i stadiona, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Uvoz i izvoz robe i usluga u okviru registrovane djelatnosti, 

Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

Zastupanje stranih lica, 

Transport roba. 

(SR-598/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 815 od 8. 1. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "EXPERTO" Biha}, "EXPERTO" d.o.o. Biha}, 502. vite{ke brigade bb, Biha}, Biha}, 17-01-0003-09, 4263552570001 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Sulji} Edin, ul. 501. slavne brigade bb, Biha}, li~na karta: 04CLD6240 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2500 

Upla}eni kapital: 2500 

Sulji} Edin ugovoreni: 2500, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Sulji} Edin, adresa: ul. 501. slavne brigade bb, Biha}, li~na karta: 04CLD6240, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.232 U~eni~ki domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smje{taj, d.n.. 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.102 Vu~a vozova, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 61.200 Saobra}aj unutra{njim vodenim putevima, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.222 Usluge u rije~nom i jezerskom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo }e obavljati i djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa u okviru registriranih djelatnosti. 

(SR-599/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 776 od 22. 12. 2008. godine, u sudski registar ovog Suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "ISMAR TOURS" Biha}, D.o.o. "ISMAR TOURS" Biha}, Brekovica 44, Brekovica, Biha}, 17-01-0165-08, 4263550870008 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Had`i} Amir, Brekovica 44, Brekovica, li~na karta: 04CLC0640 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Had`i} Amir ugovoieni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Had`i} Amir, adresa: Brekovica 44, Brekovica, li~na karta: 04CLC0640, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Vanjskotrgovinski promet u okviru upisanih djelatnosti. 

(SR-600/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 797 od 8. 1. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "MEVFIS" Cazin, d.o.o. "MEVFIS" Cazin, Glogovac 48, Cazin, Cazin, 17-01-0004-09, 4263552730009 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Muji} Senad, Glogovac 48, Cazin 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Muji} Senad ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Muji} Senad, adresa: Glogovac 48, Cazin, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45,420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Izvo|enje gra|evinskih radova u inostranstvu, 

Neprehrambenih proizvoda u okviru upisane djelatnosti, 

Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, 

Prevoz robe u drumskom saobra}aju, 

Skladi{tenje robe. 

(SR-601/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 724 od 1. 12. 2008. godine, u sudski registar ovog Suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu, export-import i usluge "ZEDA INTERNATIONAL" Velika Kladu{a, "ZEDA INTERNATIONAL" d.o.o. Velika Kladu{a, Milana Pilipovi}a bb, Velika Kladu{a, Velika Kladu{a, 17-01-0154-08, 4263548540009, 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Miljkovi} Zlatko, Milana Pilipovi}a bb, Velika Kladu{a, li~na karta: 04CPB9180 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Miljkovi} Zlatko ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Miljkovi} Zlatko, adresa: Milana Pilipovi}a bb, Velika Kladu{a, li~na karta: 04CPB9180, Direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 25.110 Proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za vozila, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti, 

Me|unarodni prevoz robe i putnika u cestovnom prometu, 

Me|unarodna {pedicija i usluge, 

Konsignaciona skladi{ta i usluge konsignacionih skladi{ta, 

Turisti~ke usluge, 

Zastupanje inostranih firmi u posredovanju, 

Izvo|enje radova i usluga u okviru upisane djelatnosti, 

Izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranim licima u BiH, 

Usluge me|unarodnog faktoringa. 

(SR-602/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-08-000 703 od 12. 1. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu, export-import i usluge "ELID" Velika Kladu{a, D.o.o. "ELID" Velika Kladu{a, Kuli{te 26, Velika Kladu{a, Velika Kladu{a, 17-01-0006-09, 4263552900001 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Omeragi} Elmas, Kuli{te 26 , Velika Kladu{a, li~na karta: 04CPB1720 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Omeragi} Elmas ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Omeragi} Elmas, adresa: Kuli{te 26, Velika Kladu{a, li~na karta: 04CPB1720, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra}unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, me|unarodni prevoz robe i putnika u cestovnom prometu, me|unarodna {pedicija i usluge, konsignaciona skladi{ta i usluge konsignacionih skladi{ta, turisti~ke usluge, zastupanje inostranih firmi u posredovanju, izvo|enje radova i usluga u okviru upisane djelatnosti, izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranim licima u Bosni i Hercegovini, usluge me|unarodnog faktoringa. 

(SR-603/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000004 od 9. 1. 2009. godine, u sudski registar ovog Suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "MES - TRADE" CAZIN, "MES - TRADE" d.o.o. CAZIN, Bra}e {ehida bb, Cazin, Cazin, 17-01-0005-09, 4263552810002 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Memi} Enis, Alije \erzeleza 3, Biha}, li~na karta: 08CLF8101 

Memi} [emsudin, Bra}e {ehida bb, Cazin, li~na karta: 04COA9823 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Memi} Enis ugovoreni: 1000, procenat: 50% 

Memi} [emsudin ugovoreni: 1000 procenat: 50% 

ZASTUPNICI 

Memi} Enis, adresa: Alije \erzeleza 3, Biha}, li~na karta: 08CLF8101, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, me|unarodni prevoz robe i putnika, me|unarodna {pedicija i {pediterske usluge, gra|evinarstvo, zastupanje i predstavljanje stranih pravnih i fizi~kih lica, konsignacija i prodaja robe u slobodnim carinskim prodavnicama i slobodnim carinskim zonama, usluge, sve u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-604/08-B) 


Rje{enjem Op}inskog suda u Biha}u, broj 017-0-Reg-09-000 015 od 15. 1. 2009. godine u sudski registar ovog Suda upisani su podaci o osnivanju dru{tva: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u "FORSTER METAL" Velika Kladu{a, D.o.o. "FORSTER METAL" Velika Kladu{a, Banijska bb, Velika Kladu{a, Velika Kladu{a, 17-01-0007-09, 4263553110004 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Deli}-Foerster Sefija, Banijska bb, Velika Kladu{a, li~na karta: 06CPD4104 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Deli}-Foerster Sefija ugovoreni: 2000 procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Deli}-Foerster Sefija, adresa: Banijska bb, Velika Kladu{a, li~na karta: 06CPD4104, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n. 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 27.100 Proizvodnja sirovog `eljeza i ~elika i ferolegura, 27.210 Proizvodnja cijevi od livenog `eljeza, 27.220 Proizvodnja cijevi od ~elika, 27.310 Hladno vu~enje, 27.320 Hladno valjanje uzanih traka, 27.330 Hladno oblikovanje profila, 27.340 Vu~enje `ice, 27.410 Proizvodnja plemenitih metala, 27.420 Proizvodnja aluminija, 27.430 Proizvodnja olova, cinka i kalaja, 27.440 Proizvodnja bakra, 27.510 Livenje `eljeza, 27.520 Livenje ~elika, 27.530 Livenje lakih metala, 27.540 Livenje ostalih obojenih metala, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.110 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila, 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.130 Proizvodnja slavina i ventila, 29.140 Proizvodnja le`aja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata, 29.210 Proizvodnja industrijskih pe}i, lo`i{ta i gorionika, 29.220 Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za doma}instvo, 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n., 29.310 Proizvodnja traktora za poljoprivredu i {umarstvo, 29.320 Proizvodnja ostalih ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo, 29.410 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu metala, 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina, d.n., 29.510 Proizvodnja ma{ina za metalurgiju, 29.520 Proizvodnja ma{ina za rudnike, kamenolome i gra|evinarstvo, 29.530 Proizvodnja ma{ina za industriju hrane, pi}a i duhana, 29.540 Proizvodnja ma{ina za industriju tekstila, odje}e i ko`e, 29.550 Proizvodnja ma{ina za industriju papira i kartona, 29.560 Proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne namjene, d.n., 29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo, 29.720 Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo, 31.100 Proizvodnja elektri~nih motora, generatora i transformatora, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije, 31.300 Proizvodnja izolirane `ice i kablova, 31.400 Proizvodnja akumulatora, primarnih }elija i primarnih baterija, 31.500 Proizvodnja elektri~nih sijalica i ure|aja za osvjetljavanje, 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n., 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i drugih elektronskih komponenata, 32.200 Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju, 32.300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate}e opreme, 33.200 Proizvodnja instrumenata i ure|aja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za upravljanje industrijskim procesima, 33.300 Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima, 36.620 Proizvodnja metli i ~etki, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.740 Popravak, d.n., 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Spoljna trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti, 

Me|unarodni prevoz robe i putnika u cestovnom prometu, 

Me|unarodna {pedicija i usluge, 

Konsignaciona skladi{ta i usluge konsignacionih skladi{ta, 

Turisti~ke usluge, 

Zastupanje inostranih firmi u posredovanju, 

Izvo|enje radova i usluga u okviru upisane djelatnosti, 

Izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranim licima u Bosni i Hercegovini, 

Usluge me|unarodnog faktoringa. 

(SR-605/08-B) [IROKI BRIJEG 

Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001247 od 15. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 42. Statuta \ULI] d.o.o. [IROKI BRIJEG, Skup{tina Dru{tva, odr`ana dana 27. 8. 2008. godine, donosi Odluku o usugla{avanju djelatnosti i promjeni direktora Dru{tva. 

Postoje}e djelatnosti unutarnjeg prometa, usugla{avaju se s va`e}om nomenklaturom djelatnosti utvr|enom Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH. 

Razrje{uju se dosada{nji ~lan Uprave Ivan ^uljak - direktor Dru{tva. 

Istovremeno se za ~lana Uprave - direktora Dru{tva imenuje @eljko ^uljak iz [irokog Brijega, Fra Vencela Kosira bb, JMB 0110983152392. 

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-245/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001047 od 8. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

U sudskom registru izvr{ena je dopuna djelatnosti dru{tva FARMA KOZA MU[A d.o.o [iroki Brijeg, sa sjedi{tem u [irokom Brijegu, Ko~erin Crne Lokve bb. 

Djelatnosti koje }e Dru{tvo obavljati u unutarnjem prometu su: 

01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka; 01.213 Uzgoj goveda za priplod; 01.221 Uzgoj ovaca i koza; 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi; 01.230 Uzgoj svinja; 01.240 Uzgoj peradi; 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska; 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja d.n.; 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja); 01.413 Ostale poljoprivredne usluge; 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa; 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~jeg mesa; 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; 15.310 Prerada i konzerviranje krumpira; 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti; 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti; 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira; 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje; 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a; 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermentiranih materijala; 15.930 Proizvodnja vina (gro`|a); 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupama proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama; 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.102 Hoteli i moteli bez restorana; 55.212 Planinarski domovi i ku}e; 55.220 Kampovi i kampirali{ta; 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.510 Kantine; 55.520 Ketering; 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu; 60.240 Prijevoz robe u drumskom prometu. 

Djelatnosti Dru{tva u vanjskotrgovinskom prometu su: 

Vanjska trgovina uvoz-izvoz iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, 

Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama, 

Prijevoz robe i putnika u me|unarodnom cestovnom prometu. 

(SR-246/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-000698 od 5. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odluku o pro{irenju i usugla{avanju djelatnosti "TIM-Z" d.o.o. za proizvodnju, usluge i trgovinu [iroki Brijeg, broj 1/08 od 13. 5. 2008. godine, ~lanovi Dru{tva Ivan Zeljko i Tihomir Zeljko iz [irokog Brijega izvr{ili su pro{irenje i usugla{avanje djelatnosti Dru{tva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine. Dru{tvo }e prema navedenim odlukama obavljati sljede}e djelatnosti u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu: 

Djelatnost Dru{tva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu je: Va|enje i briketiranje kamenog ugljena, Va|enje i briketiranje lignita, Va|enje i briketiranje mrkog ugljena, Va|enje i briketiranje treseta, Va|enje sirove nafte, Va|enje prirodnog plina, Uslu`ne djelatnosti u va|enju nafte i plina, osim istra`iva~kih radova, Va|enje ruda urana i torija, Va|enje ruda `eljeza, Va|enje boksita, Va|enje ruda olova i cinka, Va|enje ruda ostalih obojanih metala, Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, Va|enje kre~njaka i krede, Va|enje sirovog gipsa, Va|enje {kriljaca, Va|enje {ljunka i pijeska, Va|enje gline i kaolina, Va|enje minerala za kemijsku proizvodnju i proizvodnju prirodnih mineralnih gnojiva, Proizvodnja soli, Va|enje ostalih ruda i kamena d.n., Proizvodnja eksploziva, Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda d.n., Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, Visokogradnja, Izgradnja objekata niskogradnje, Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, Izgradnja prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena, Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, Izolacijski radovi, Postavljanje cijevnih instalacija, Ostali instalacijski radovi, Fasadni i {rtukaturni radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Farbarski radovi, Staklarski radovi, Ostali zavr{ni radovi, Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima. 

(SR-247/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001083 od 18. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 20. Statuta NULA - JEDAN d.o.o. [IROKI BRIJEG, jedini ~lan Dru{tva Marko Zeljko iz [irokog Brijega, dana 1. srpnja 2008. godine donosi Odluku o promjeni direktora dru{tva NULA - JEDAN d.o.o. [IROKI BRIJEG. 

Razrje{uje se du`nosti ~lan uprave - direktor Dru{tva Ivan Pavlovi} iz [irokog Brijega, s ovla{tenjem zastupanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa. 

Za ~lana uprave direktora Dru{tva umjesto razrije{enog ~lana imenuje se: Igor Cigi} iz [irokog Brijega, Ilirska 5, JMB 1204983150053, s ovla{tenjem zastupanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja. 

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-248/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001012 od 24. 8. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 20. Statuta Dru{tva CENTAR MOTOR d.o.o. [IROKI BRIJEG, jedini ~lan Dru{tva Milan [evo iz Ljubu{kog, dana 10. lipnja 2008. godine donosi Odluku o promjeni direktora i usugla{avanju djelatnosti Dru{tva. 

Razrje{uje se du`nosti dosada{nji ~lan Uprave - direktor Dru{tva Nelica Martinovi} iz ^itluka. 

Istovremeno se za ~lana Uprave - direktora Dru{tva imenuje Ivan [evo iz Ljubu{kog, Nikole Kordi}a 60, s ovla{tenjem zastupanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja. 

Postoje}e djelatnosti unutarnjeg prometa usugla{avaju se s va`e}om nomenklaturom djelatnosti utvr|enom Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-249/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-000957 od 1. 8. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~l. 14 Statuta "INTERCOM" export-import d.o.o. Ljubu{ki, jedini ~lan dru{tva Mate Tomi}, Radi{i}i bb, Ljubu{ki, JMB 2403970152738, donosi Odluku o promjeni direktora Dru{tva. Razrje{uje se du`nosti direktor Mate (Ludvig) Tomi}. Istovremeno se za direktora Dru{tva imenuje Ivan (Tomo) Tomi}, JMB 1605988150064, sa prebivali{tem na adresi Gornji Radi{i}i bb, Ljubu{ki, koji mo`e zastupati i predstavljati Dru{tvo bez ograni~enja. 

(SR-250/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001585 od 27. 11. 2008. godine, u Registar Suda upisao je podatke o poslovnom subjektu: 

VOKEL trgovinsko i uslu`no dru{tvo import-export d.o.o. Vinjani-Posu{je, VOKEL d.o.o. Vinjani-Posu{je, Vinjani bb, Vinjani, Posu{je, 64-01-0092-08 (stari broj 1-704), 4272029000004, 272029000004 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Lon~ar Veljko, Vinjani bb, Vinjani, li~na karta: 07DTB1813 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 11850779.37 

Upla}eni kapital: 11850779.37 

Lon~ar Veljko ugovoreni: 11850779.37, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Lon~ar Veljko, adresa: Vinjani bb, Vinjani, li~na karta: 07DTB1813, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 65.210 Finansijski zakup (lizing), 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, 

Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvo|enja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji, 

Me|unarodni transport robe i putnika, 

Me|unarodna {pedicija, 

Skladi{tenje, 

Ugostiteljske usluge iz okvira registrirane djelatnosti, 

Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacionog skladi{ta. 

PODRU@NICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: VOKEL trgovinsko i uslu`no dru{tvo import-export d.o.o. Vinjani-Posu{je - Podru`nica MOSTAR 

Poreski podbroj: 4272029000039 

Sjedi{te: Bi{}e Polje bb, Mostar, op{tina: Mostar 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br. 01/04 od 16. 9. 2004. 

U okviru registrirane djelatnosti mati~nog dru{tva 

Protrka Ante, rukovodilac Podru`nice, bez ograni~enja 

Naziv: VOKEL trgovinsko i uslu`no dru{tvo import-export d.o.o. Vinjani-Posu{je - Podru`nica SARAJEVO 

Poreski podbroj: 4272029000047 

Sjedi{te: Kurta Schorka 5A, Sarajevo, op{tina: Sarajevo 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br. 01/06 od 3. 5. 2006. 

U okviru upisanih djelatnosti mati~nog dru{tva 

Knezovi} Mate, rukovodilac Podru`nice, bez ograni~enja 

Naziv: VOKEL trgovinsko i uslu`no dru{tvo import-export d.o.o. Vinjani-Posu{je - Podru`nica BIHA] 

Poreski podbroj: 4272029000055 

Sjedi{te: Pritoka bb, Pritoka, op{tina: Biha} 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br. 04/06 od 3. 5. 2006. 

U okviru upisanih djelatnosti mati~nog dru{tva 

Be{i} Emir, rukovodilac podru`nice, bez ograni~enja 

Naziv: VOKEL trgovinsko i uslu`no dru{tvo import-export d.o.o. Vinjani-Posu{je - Podru`nica PRIJEDOR 

Poreski podbroj: 4272029000063 

Sjedi{te: Svale bb, Prijedor, op{tina: Prijedor 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nice br. 01/07 od 8. 2. 2007. 

U okviru upisanih djelatnosti mati~nog dru{tva 

Simi} ^edomir, rukovodilac podru`nice, bez ograni~enja 

Naziv: VOKEL trgovinsko i uslu`no dru{tvo import-export d.o.o. Vinjani-Posu{je - Podru`nica JAJCE 

Poreski podbroj: 4272029000071 

Sjedi{te: Skela bb, Jajce, op{tina: Jajce 

Akt o osnivanju Podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br. 01/08 od 25. 4. 2008. 

Iz okvira upisanih djelatnosti unutarnjeg prometa mati~nog dru{tva 

Ladan Zvonko, li~na karta: 04DMA0959, rukovodilac Podru`nice, bez ograni~enja 

(SR-251/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001635 od 27. 11. 2008., u Registar Suda upisao je slijede}e podatke o poslovnom subjektu: 

@ELJKA TEKSTIL d.o.o. Posu{je, @ELJKA TEKSTIL d.o.o. Posu{je, Fra Grge Marti}a 13, Posu{je, Posu{je, 64-01-0101-08 (stari broj 1-4379), 4272259180001 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

^utura Dinka, Rastova~a bb, Posu{je, li~na karta: 05DTA6514 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

^utura Dinka ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

^utura Branko, adresa: ^uture bb, Rastova~a, li~na karta: 04DTA2459, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Vanjska trgovina: uvoz-izvoz robe u skladu s registriranom djelatnosti u unutarnjem prometu 

(SR-252/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001092 od 19. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Gospodarsko Dru{tvo "NI@I]-[PORT" export-import, d.o.o. za trgovinu i usluge Ljubu{ki izvr{ilo je promjenu rukovoditelja Podru`nice u Mostaru. Osniva~-direktor i jedini ~lan Dru{tva "NI@I]-[PORT" export-import d.o.o. za trgovinu i usluge Ljubu{ki Milenko Ni`i}, Crveni Grm 13, Ljubu{ki, JMB 2909967152736, donosi Odluku o razrje{enju dosada{njeg rukovoditelja podru`nice gospodarskog dru{tva "NI@I]-[PORT" export-import d.o.o. za trgovinu i usluge Ljubu{ki - Podru`nica Mostar, Kralja Tomislava bb, Mostar, Ni`i} Mladena, Crveni Grm 13, JMB 1911972152737, a radom iste Podru`nice upravljat }e Ni`i} Tihomir, Crveni Grm 13, Ljubu{ki, JMB 0201971152740, rukovoditelj Podru`nice, zastupa i predstavlja Podru`nicu bez ograni~enja. 

(SR-253/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001093 od 22. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Gospodarsko Dru{tvo "NI@I]-[PORT" export-import, d.o.o. za trgovinu i usluge Ljubu{ki, izvr{ilo je promjenu rukovoditelja Podru`nice u Livnu. Osniva~-direktor i jedini ~lan Dru{tva "NI@I]-[PORT" export-import d.o.o. za trgovinu i usluge Ljubu{ki Milenko Ni`i}, Crveni Grm 13, Ljubu{ki, JMB 2909967152736, donosi Odluku o razrje{enju dosada{njeg rukovoditelja podru`nice gospodarskog dru{tva "NI@I]-[PORT" export-import d.o.o. za trgovinu i usluge Ljubu{ki - Podru`nica Livno, Obrtni~ka bb, Livno, Petrovi} Ivanku JMB 2011947157755, iz Livna, Gori~ka 24, a radom iste Podru`nice upravljat }e Ni`i} Milenko JMB 2909967152736, Crveni Grm 13, Ljubu{ki, rukovoditelj Podru`nice, zastupa i predstavlja Podru`nicu bez ograni~enja. 

(SR-254/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001018 od 28. 8. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 31. Statuta, ~lan Uprave - izvr{ni direktor dru{tva OSCAR dru{tvo s ograni~enim odgovorno{}u [IROKI BRIJEG, Damir Jerkovi} iz ^itluka, dana 12. lipnja 2008. godine u [irokom Brijegu donosi Odluku o promjeni adrese i rukovoditelja Podru`nice u Neumu. Podru`nica }e poslovati u Neumu na poslovnoj adresi Zagreba~ka bb. 

Bri{e se dosada{nja poslovna adresa Jazine 54. (PC Karaka) 

Razrje{uje se du`nosti dosada{nji rukovoditelj Podru`nice u Neumu Damir Jerkovi} iz ^itluka. 

Za rukovoditelja Podru`nice u Neumu imenuje se Dijana Mati} iz Neuma, Kardinala Stepinca 23, JMB 0206980158036. 

Dijana Mati}, rukovoditelj Podru`nice, zastupa i predstavlja Podru`nicu u svezi poslovanja Podru`nice bez ograni~enja. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-255/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-00975 od 7. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dru{tvo pod tvrtkom IVEMA d.o.o. za trgovinu i usluge [iroki Brijeg, [iroki Brijeg, Fra Didaka Bunti}a 96, mijenja osobu ovla{tenu za zastupanje, te se bri{e dosada{nji direktor Dru{tva Tonko Ivankovi}, a Dru{tvo zastupa i predstavlja pojedina~no i samostalno bez ograni~enja Tomislav Ivankovi} iz [irokog Brijega, Trn bb, JMB 0904983150000. 

Vr{i se uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u FBiH, tako da ona sada glasi u unutarnjem prometu: 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; Trgovina motornih vozila na malo; Trgovina motornih vozila na malo; Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motorkota~a; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupama proizvoda, d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i TV ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 52.481 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.580 Trgovina na veliko alatnim strojevima; 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju i strojevima za {ivanje i pletenje; 81.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.481 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.450 Trgovina na malo namje{tajem; 52.451 Trgovina na malo opremom za osvjetljivanje i predmetima za ku}anstvo, d.n.; 52.460 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i TV ure|ajima; 52.470 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.481 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.500 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; 52.501 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.502 Trgovina na malo {portskom opremom; 52.503 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.504 Trgovina na malo cvije}em; 52.505 Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo; 52.506 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama; 52.610 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama; 52.620 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.630 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 55.101 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica; 55.401 Hoteli i moteli s restoranom; 55.402 Hoteli i moteli bez restorana; 55.510 Ostali smje{taj za boravak turista; 51.880 Restorani; 52.430 Barovi; 52.481 Kantine; 55.520 Katering. 

Djelatnosti u vanjskotrgovinskom prometu: 

- Vanjska trgovina(uvoz-izvoz) iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, 

- Zastupanje stranih pravnih lica, 

- Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- Prodaja robe s konsignacijskog skladi{ta. 

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-256/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-000925 od 28. 8. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osnivanje dru{tva s ograni~enom odgovorno{}u prema Odluci br. OPU 1112/08 od 28. 5. 2008. g. Tvrtka ovoga dru{tva je: MIVIKO d.o.o. Posu{je. Sjedi{te Dru{tva je: Posu{je, Mostarska 16. Osniva~i Dru{tva su: Bojan Mihajlovi} iz Austrije, Wien, Obere Amtshausgasse 20/40, br. putovnice L 0440876 2 (strani osniva~) i VICAN TRADE d.o.o. Posu{je, Mostarska 16, ident. br. 4272003620004 (doma}i osniva~). Svaki osniva~ ula`e u MIVIKO d.o.o. Posu{je novac u iznosu 1.000,00 KM, {to ~ini njihove udjele u dru{tvu (po 50%). Temeljni kapital ovoga Dru{tva iznosi 2.000,00 KM. 

Dru{tvo obavlja slijede}u djelatnost u unutarnjem i vanjskotrgova~kom prometu: 

Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, ambala`e od plasti~nih masa, proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, ostalih proizvoda od plasti~nih masa, izolirane `ice i kablova, elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n., Ostale elektri~ne opreme, d.n., Trgovina notornim vozilima na veliko, na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motociklima i njihovim dijelovima i priborom na veliko, na malo, Posredovanje u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motocikla, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama metala i industrijskim kemikalijama, drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom `eljezarskom robom, tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, hranom, pi}ima i duhanom, specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda d.n., raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, cvije}em i rastinjem, `ivim `ivotinjama, sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, sirovim duhanom, vo}em i povr}em, mesom i proizvodima od mesa, mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, alkoholnim i drugim pi}ima, duhanskim proizvodima, {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, ostalom hranom uklju~uju}i i ribe, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, odje}om, obu}om, elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, ostalim proizvodima za ku}anstvo, ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, metalima i metalnim rudama, drvom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, kemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, otpacima i ostacima, alatnim strojevima, strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, ostalim uredskim strojevima i opremom, ostalim elektronskim dijelovima i opremom, ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, ukjlju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za osobni ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, mesom i proizvodima od mesa, ribom, ljuskarima i meku{cima, kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, alkoholnim i drugim pi}ima, proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, namje{tajem, opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo d.n., elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, metalnom robom, bojama, staklom, knjigama, novinama i pisa}im materijalom, uredskom opremom i ra~unalima, satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom,sportskom opremom, igrama i igra~kama, cvije}em, gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo polovnom robom, u prodavaonicama, preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, na {tandovima i tr`nicama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, radio i televizijskih aparata, ostalih elektri~nih aparata za ku}anstvo, satova i nakita, Popravak, d.n., Prijevoz robe u cestovnom prometu, Skladi{ta i stovari{ta. 

Vanjska trgovina: uvoz, izvoz u skladu s registriranom djelatno{}u u unutarnjem prometu, Usluge me|unarodnog prijevoza robe, Zastupanje stranih pravnih osoba, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga. Uprava - direktor Dru{tva Darko Vican zastupa Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgova~kom prometu bez ograni~enja u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-257/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001041 od 25. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 67. stavak 1. alineja 19. Statuta AGRAM d.d., Skup{tina Dru{tva, odr`ana dana 27. lipnja 2008. godine, donosi Odluku o pro{irenju i usugla{avanju djelatnosti Dru{tva, te utvr|ivanju promjene adrese i tvrtke ~lanova - dioni~ara dru{tva AGRAM d.d. 

Djelatnosti unutarnjeg prometa pro{iruju se novim djelatnostima: 

63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu, 67.200 Pomo}ne djelatnosti za osiguranje i mirovinske fondove, 71.340 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n., 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

Postoje}e djelatnosti unutarnjeg prometa usugla{avaju se s va`e}om nomenklaturom djelatnosti utvr|enom Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH. 

Utvr|uje se da je kod ~lana Dru{tva JADRANSKO OSIGURANJE d.d. do{lo do promjene sjedi{ta, tako da je ~lan Dru{tva - dioni~ar promijenio sjedi{te iz Splita, Put Supavla 1/II u Zagreb, Listopadska 2. 

Utvr|uje se da je kod ~lana Dru{tva EURODAUS d.d. iz Splita do{lo do promjene, tako da je Dru{tvo kroz postupak podjele osnivanjem promijenilo tvrtku u EURO DAUS 1963 d.d. 

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-258/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001180 od 14. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju Odluke o osnivanju dru{tva OPU br. 1008/2008 od 8. 8. 2008. godine, Marina Boljanovi} iz ^apljine, Metkova~ka bb, ro|ena 5. 10. 1963. godine, JMB 0510963157744, osniva dru{tvo LAN d.o.o. Ljubu{ki. Sjedi{te Dru{tva je u Ljubu{kom, Put za Me|ugorje bb (u poslovnom prostoru vlasni{tvo dru{tva INTERIJER d.o.o. Ljubu{ki), sa ukupnim temeljnim kapitalom od 2.000,00 KM (u novcu). 

Djelatnost Dru{tva u unutarnjem prometu je: 

17.110 Priprema i predenje vlakana pamu~nog tipa, 17.120 Priprema i predenje vlakana vunenog tipa, 17.130 Priprema i predenje ~e{ljanih vlakana, 17.140 Priprema i predenje vlakana lanenog tipa, 17.150 Priprema i predenje vlakana svilenog tipa, uklju~uju}i otpadnu svilu i pravljenje sinteti~nih ili umjetnih filamenata, 17.160 Proizvodnja konca za {ivanje, 17.170 Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana, 17.210 Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa, 17.220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa, 17.230 Proizvodnja tkanina od ~e{ljanog prediva, 17.240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa, 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za ku}anstvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.510 Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod, 17.520 Proizvodnja u`adi, konopca, pletenica i mre`a, 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odje}e, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, 17.710 Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa, 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki}anih pulovera, jakni i sli~nih proizvoda, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivane po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i {portske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.210 Proizvodnja valovitog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za ku}anstvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja uredskog papirnog materijala, 21.240 Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 22.110 Naklada knjiga, 22.120 Naklada novina, 22.130 Naklada ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, 22.140 Naklada zvu~nih zapisa, 22.150 Ostala nakladni~ka djelatnost, 22.210 Tiskanje novina, 22.220 Tiskanje, d.n., 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u svezi tiskanja, 22.250 Pomo}ne djelatnosti u svezi tiskanja, 22.310 Umna`anje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umna`anje (reprodukcija) video zapisa, 22.330 Umna`anje (reprodukcija) ra~unalnih zapisa, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.450 Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i TV ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.402 Ostale usluge reklame i promid`be, 74.500 Posredovanje pri upo{ljavanju. 

Djelatnost Dru{tva u vanjskotrgovinskom prometu je: 

- vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, 

- prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, 

- usluge me|unarodne {pedicije, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba, 

- prodaja strane robe s konsignacionog skladi{ta, 

- prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu. 

Za ~lana uprave, direktora Dru{tva, imenovana je: Marina Boljanovi} iz ^apljine, Metkova~ka bb, JMB 0510963157744, koja zastupa Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskog prometu kao direktor bez ograni~enja. 

(SR-259/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001094 od 19. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Gospodarsko Dru{tvo "NI@I]-[PORT" export-import, d.o.o. za trgovinu i usluge Ljubu{ki vlastitim sredstvima osniva podru`nicu Dru{tva u Sarajevu. Djelatnost Podru`nice je i u okviru registrirane djelatnosti Dru{tva i to: Posredovanje u trgovini trkstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo {portskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Prijevoz robe u drumskom prometu, Djelatnost drugih posrednika u prometu. 

Djelatnosti u vanjskotrgovinskom poslovanju: Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, Usluge u me|unarodnim prometu robe, Me|unarodna {pedicija, Zastupanje stranih osoba, Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, Prodaja robe s konsignacijskih skladi{ta, Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama. Podru`nica }e poslovati pod tvrtkom: ,,NI@I]-[PORT" d.o.o. Ljubu{ki - Podru`nica Sarajevo. Sjedi{te Podru`nice je u Sarajevu na poslovnoj adresi Kolodvorska 12. Radom Podru`nice upravljat }e Milenko Ni`i} iz Ljubu{kog, Crveni Grm 13, JMB 2909967152736, rukovoditelj Podru`nice, zastupa i predstavlja Podru`nicu bez ograni~enja. 

(SR-260/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-000969 od 16. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ugovorom o prijenosu udjela br. 02/08 od 29. 5. 2008. u dru{tvu MODELIA d.o.o. POSU[JE iz Dru{tva istupa dosada{nji ~lan Slavka Ba{i} i svoj udio prenosi na MODELIU d.o.o. POSU[JE koja stje~e vlastiti udio u vrijednosti 100.000,00 KM, {to predstavlja 33,33% od temeljnog kapitala. 

Djelatnosti unutarnjeg prometa ostaju nepromijenjene i usugla{avaju se s va`e}om klasifikacijom djelatnosti. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-261/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001008 od 4. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 20. Statuta dru{tva jedini ~lan Dru{tva MAJOMI d.o.o. [IROKI BRIJEG Ivan Mikuli} dana 20. 6. 2008. godine donosi Odluku o promjeni direktora i usugla{avanju djelatnosti MAJOMI d.o.o. [IROKI BRIJEG. Razrje{uje se du`nosti direktora Dru{tva Ivan Mikuli} iz [irokog Brijega, s ovla{tenjem zastupanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa. Istovremeno se za direktora Dru{tva umjesto razrije{enog ~lana imenuje Meri Musa iz iz [irokog Brijega, s ovla{tenjem zastupanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja. Postoje}e djelatnosti unutarnjeg prometa usugla{avaju se s va`e}om nomenklaturom djelatnosti utvr|enom Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-262/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001369 od 5. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Ugovorom o prijenosu udjela br. 01/08 od 5. 8. 2008 u Dru{tvu VELIMAL d.o.o. [iroki Brijeg iz Dru{tva istupa dosada{nji ~lan Jozo Gali}, a Dru{tvu pristupaju novi ~lanovi Ivan Musa i Marinko Lovri} iz [irokog Brijega, koji postaju vlasnici udjela u iznosu od po 152.879,285 KM, {to predstavlja po 50% od temeljne glavnice. 

Nakon pristupanja Dru{tvu stanje temeljnog kapitala i udjela }e biti: Ivan Musa 152.879,285 KIM ili 50% i Marinko Lovri} 152.879,285 KM ili 50%. Ukupno temeljni kapital Dru{tva iznosi 305.758,57 KM. 

Tvrtka Dru{tva se mijenja i glasi VEKTOR GRADNJA d.o.o. [IROKI BRIJEG. 

Sjedi{te Dru{tva ostaje nepromijenjeno u [irokom Brijegu, a poslovna adresa Dru{tva se mijenja i glasi Fra Didaka Bunti}a 72. Djelatnosti unutarnjeg prometa pro{iruju se sljede}im djelatnostima: Stvaranje novih nekretnina za prodaju, Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, Agencije za nekretnine, Upravljanje nekretninama preko posrednika, Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje. 

Postoje}e djelatnosti unutarnjeg prometa, usugla{avaju se s va`e}om nomenklaturom djelatnosti utvr|enom Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH. 

Na temelju ~lanka 42. Statuta dru{tva VEKTOR GRADNJA d.o.o. [IROKI BRIJEG, Skup{tina Dru{tva, odr`ana dana 5. kolovoza 2008. godine, donosi Odluku o promjeni direktora dru{tva VEKTOR GRADNJA d.o.o. [IROKI BRIJEG. Razrje{uje se du`nosti ~lan uprave - direktor Dru{tva Jozo Gali} iz Mostara. Za ~lana uprave direktora Dru{tva umjesto razrije{enog ~lana imenuje se: Ivan Lovri} iz [irokog Brijega, Uzari}i 216, JMB 1802986150016, s ovla{tenjem zastupanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa, bez ograni~enja. 

Na temelju ~lanaka 26. i 42. Statuta Dru{tva VEKTOR GRADNJA d.o.o. [IROKI BRIJEG, Skup{tina Dru{tva, dana 5. kolovoza 2008. godine, donosi Odluku o davanju prokure. 

Daje se prokura Marinku Lovri}u iz [irokog Brijega i Ivanu Musi iz [irokog Brijega. 

Prokura se daje kao pisana ovlast za poduzimanje svih pravnih radnji i poslova u ime i za ra~un Dru{tva, uklju~uju}i i pravne poslove koji se odnose na prijenos i optere}enja nekretninama. 

(SR-263/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001048 od 1. 8. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Dalibor Barbari}, Sre}ko Matijevi} i Stanislav ]avar, svi iz [irokog Brijega, osnivaju dru{tvo s ograni~enom odgovornosti. Dru{tvo }e poslovati pod tvrtkom: PAMS - AUTO d.o.o. [IROKI BRIJEG. Sjedi{te Dru{tva je u [irokom Brijegu na poslovnoj adresi Fra Didaka Bunti}a bb. Pe~at Dru{tva je pravokutnog oblika i slu`i za ovjeru dokumentacije poduze}a. Za osnivanje i po~etak rada Dru{tva osnivatelji osiguravaju sredstva odnosno temeljni kapital u iznosu 24.000,00 KM - u novcu. Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su: TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima. Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima. Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima,Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem, Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softvvareom, Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, Ijuskanma i meku{cima, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo {portskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Restorani, Barovi, Prijevoz robe u cestovnom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu, Iznajmljivanje automobila, Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava, Tehni~ko ispitivanje i analiza, Usluge pakiranja. Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa glase: vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, usluge me|unarodne {pedicije, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacionog skladi{ta, ugostiteljske usluge s inozemstvom, prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu. Osobe ovla{tena za zastupanje dru{tva su Stjepan Kraljevi} - direktora Dru{tva, Dalibor Barbari}, Sre}ko Matijevi} i Stanislav ]avar, prokuristi, s ovla{tenjem zastupanja i predstavljanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja. 

(SR-264/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001379 od 15. 10. 2008. godine, u Registar Suda upisao je slijede}e podatke o poslovnom subjektu: 

MEGA d.o.o. Posu{je, MEGA d.o.o. Posu{je, Ju`na zaobilaznica bb, Posu{je, Posu{je, 1-3715,4272148270001, 272148270001 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Karamati} Ante, J. F. Kenedija bb, Posu{je, li~na karta: 07DTB2131 

Karamati} Trpimir, J. F. Kenedy bb, Posu{je, li~na karta: 04DTA3016 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 329609 

Upla}eni kapital: 329609 

Karamati} Ante ugovoreni: 328609, procenat: 99.6966% 

Karamati} Trpimir ugovoreni: 1000, procenat: .3034% 

ZASTUPNICI 

Karamati} Trpimir, adresa: J. F. Kenedy bb, Posu{je, li~na karta: 04DTA3016, direktor, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz djelatnosti unutarnjeg prometa, 

Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvo|enja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji, 

Zastupanje stranih pravnih osoba, 

Prodaja strane robe s konsignacionog skladi{ta, 

Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica. 

(SR-265/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001182 od 11. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Josip Juki} iz Gruda osniva dru{tvo s ograni~enom odgovornosti. Dru{tvo }e poslovati pod tvrtkom: SIVEKO d.o.o. GRUDE. Sjedi{te Dru{tva je u Grudama na poslovnoj adresi Dr. Franje Tu|mana 101. Pe~at Dru{tva je pravokutnog oblika i slu`i za ovjeru dokumentacije poduze}a. Za osnivanje i po~etak rada Dru{tva osnivatelj osigurava sredstva odnosno temeljni kapital u iznosu 950.370,00 KM - u novcu i stvarima. 

Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su: 

PROIZVODNJA: Proizvodnja papira i kartona, Proizvodnja valovitog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, Proizvodnja papirnih proizvoda za ku}anstvo, higijenske i toaletne potrebe, Proizvodnja uredskog papirnog materijala, Proizvodnja tapeta, Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka. GRA\EVINARSTVO, Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, Visokogradnja, Izgradnja objekata niskogradnje, Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, Izgradnja prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena, Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, Izolacijski radovi, Postavljanje cijevnih instalacija, Ostali instalacijski radovi, Fasadni i {trukaturni radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Farbarski radovi, Staklarski radovi, Ostali zavr{ni radovi, Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem, TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupa proizvoda, Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo {portskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu, Djelatnost drugih posrednika u prometu, Stvaranje novih nekretnina za prodaju, Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, Agencije za nekretnine, Upravljanje nekretninama preko posrednika. 

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa su: 

vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, usluge me|unarodne {pedicije, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacionog skladi{ta, izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvo|enja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji, prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu. 

Upravu Dru{tva ~ini jedan ~lan: Josip Juki} iz Gruda, direktor Dru{tva s ovla{tenjem zastupanja i predstavljanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja. 

(SR-266/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001051 od 18. 8. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

ELJUGAPROM d.o.o. za trgovinu i proizvodnju GRUDE vlastitim sredstvima osniva Podru`nicu Dru{tva u [irokom Brijegu. Podru`nica }e poslovati pod tvrtkom ELJUGAPROM d.o.o. za trgovinu i proizvodnju GRUDE, Podru`nica [iroki Brijeg. Sjedi{te Podru`nice je u [irokom Brijegu, na poslovnoj adresi Stjepana Radi}a 63. Djelatnosti Podru`nice u unutarnjem prometu su u okviru upisanih djelatnosti Dru{tva. Radom Podru`nice upravljat }e Nedjeljka Perko iz [irokog Brijega, rukovoditelj Podru`nice, zastupa i predstavlja Podru`nicu bez ograni~enja. 

(SR-267/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001124 od 8. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

SANCTA DOMENICA d.o.o. iz Svete Nedelje - Republika Hrvatska, osniva dru{tvo s ograni~enom odgovornosti. Dru{tvo }e poslovati pod tvrtkom: SANCTA DOMENICA d.o.o. POSU[JE. Sjedi{te Dru{tva je u Posu{ju, na poslovnoj adresi Kralja Tomislava 20. Pe~at Dru{tva je pravokutnog oblika i slu`i za ovjeru dokumentacije poduze}a. Za osnivanje i po~etak rada Dru{tva osnivatelj osigurava sredstva odnosno temeljni kapital u iznosu 60.000,00 KM - u novcu. 

Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su : 

TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima,Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem, Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo {portskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, POPRAVCI, Popravak radio i televizijskih aparata, Popravak ostalih elektri~nih aparata za ku}anstvo, Popravak satova i nakita, Popravak d.n., UGOSTITELJSTVO, Hoteli i moteli s restoranom, Hoteli i moteli bez restorana, Dje~ja i omladinska odmarali{ta, Planinarski domovi i ku}e, Kampovi i kampirali{ta, Ostali smje{taj za boravak turista, Ostali smje{taj , d.n., Restorani, Barovi, Bifei (buffet), Kavane, Kantine (menze), Ketering, Prijevoz putnika u cestovnom prometu, Prijevoz putnika u gradskom prometu, Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu, Prijevoz robe u cestovnom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu, Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., Djelatnost drugih posrednika u prometu. 

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa glase: vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, usluge me|unarodne {pedicije, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacionog skladi{ta, ugostiteljske i turisti~ke usluge s inozemstvom, prijevoz robe i putnika u me|unarodnom prometu. 

Upravu Dru{tva ~ini jedan ~lan: Zdravka Ramljak iz Posu{ja - direktor Dru{tva s ovla{tenjem zastupanja i predstavljanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja. 

(SR-268/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001023 od 1. 8. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom broj 01/2008 od 28. 6. 2008. godine, Miljenko Mari} iz Gruda, Mari}a strana bb, Ru`i}i, osnovao je vlastitim sredstvima dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u u vlasni{tvu jednog osnivatelja. Dru{tvo }e poslovati pod tvrtkom: puni naziv tvrtke "ANTUKI]" d.o.o. Grude. Sjedi{te Dru{tva je u Grudama, Mari}a strana bb, Ru`i}i. Temeljni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM. 

Djelatnost Dru{tva u unutarnjem prometu je: Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja; Gajenje vo}nih sadnica; Gajenje sadnica loze; Vinogradarstvo; Gajenje vo}a; Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina; Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a; Proizvodnja etil-alkohola iz fermeniranih materijala; Proizvodnja vina (gro`|e); Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a; Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermeniranih pi}a; Proizvodnja piva; Proizvodnja slada; Proizvodnja mineralne vode; Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; Tiskanje novina; Tiskanje d.n.; Knjigove`a~ki radovi; Pripremne djelatnosti u svezi tiskanja; Pomo}ne djelatnosti u svezi tiskanja; Umna`anje (reprodukcija) zvu~nih zapisa; Umna`anje (reprodukcija) videozapisa; Umna`anje (reprodukcija) ra~unalnih zapisa; Proizvodnja ure|aja za dizanje i preno{enje; Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi; Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; Visokogradnja; Izgradnja objekata niskogradnje; Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; Izgradnja prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena; Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; Izolacijski radovi; Postavljanje cijevnih instalacija; Ostali instalacijski radovi; Fasadni i {trukaturni radovi Ugradnja stolarije; Postavljanje podnih i zidnih obloga; Farbarski radovi; Staklarski radovi; Ostali zavr{ni radovi; Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem; Trgovina motornih vozila na veliko; Trgovina motornih vozila na malo; Posredovanje u trgovini motornim vozilima; Odr`avanje i popravak motornih vozila; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo; Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom; Odr`avanje i popravak motorkota~a; Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama; Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima; Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom; Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom; Trgovina na veliko vo}em i povr}em; Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima; Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; Trgovina na veliko tekstilom; Trgovina na veliko odje}om; Trgovina na veliko obu}om; Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje; Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo; Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima; Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; Trgovina na veliko drvetom; Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; Trgovina na veliko kemijskim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; Trgovina na veliko otpacima i ostacima; Trgovina na veliko alatnim strojevima; Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo; Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje; Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom; Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom; Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju; Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; Trgovina na malo vo}em i povr}em; Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; Trgovina na malo proizvodima od duhana; Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; Trgovina na malo tekstilom; Trgovina na malo odje}om; Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; Trgovina na malo namje{tajem; Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n.; Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima; Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima; Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; Trgovina na malo {portskom opremom; Trgovina na malo igrama i igra~kama; Trgovina na malo cvije}em; Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo; Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama; Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama; Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; Trgovina na malo na tezgama i pijacama; Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica; Hoteli i moteli s restoranom; Hoteli i moteli bez restorana; Dje~ja i omladinska odmarali{ta; Planinarski domovi i ku}e; Kampovi i kampirali{ta; Ostali smje{taj za boravak turista; Restorani; Barovi; Bifei (buffet); Kavane; Kantine; Ketering; Prijevoz robe u drumskom prometu; Stvaranje novih nekretnina za prodaju; Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un; Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; Agencije za nekretnine; Upravljanje nekretninama preko posrednika; Iznajmljivanje automobila; Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava; Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putovima; Iznajmljivanje zrakoplovnih prometnih sredstava; Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme; Iznajmljivanje strojeva i opreme za gra|evinarstvo; Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uklju~uju}i i ra~unala; Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n.; Tehni~ko ispitivanje i analiza. 

Djelatnost Dru{tva u vanjskom prometu je: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa; Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga; Zastupanje ino tvrtki; Prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta; Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica; Prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu Ugostiteljske usluge s inozemstvom; Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvo|enja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji; Me|unarodni marketing. 

Upravu Dru{tva ~ini jedna osoba: Miljenko Mari} iz Gruda, Mari}a strana b., Ru`i}i, direktor Dru{tva s ovla{tenjem predstavljanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja. 

(SR-269/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-000755 od 13. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 31. Statuta, jedini ~lan Uprave - direktor dru{tva STAR [PORT d.o.o. za trgovinu i usluge [IROKI BRIJEG Ivan CRNJAC iz [irokog Brijega dana 15. travnja 2008. godine donosi Odluku o promjeni rukovoditelja Podru`nice u ^apljini. Razrje{uje se du`nosti dosada{nji rukovoditelj Podru`nice u ^apljini @eljka [utalo. Za rukovoditelja Podru`nice u ^apljini imenuje se Ines Njavro iz ^apljine, zastupa i predstavlja Podru`nicu u svezi poslovanja Podru`nice bez ograni~enja. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-270/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001026 od 16. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 42. Statuta dru{tva VISOKA d.o.o. GRUDE, Skup{tina Dru{tva, na sjednici odr`anoj dana 26. lipnja 2008. godine donijela je Odluku o pro{irenju i usugla{avanju djelatnosti Dru{tva. 

Djelatnosti unutarnjeg prometa pro{iruju se djelatnostima: Pomo}ne djelatnosti u financijskom posredovanju, d.n., Iznajmljivanje automobila, Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava, Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putovima, Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme, Iznajmljivanje strojeva i opreme za gra|evinarstvo, Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uklju~uju}i i ra~unala, Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d. n., Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo, d. n. 

Postoje}e djelatnosti unutarnjeg prometa usugla{avaju se s va`e}om nomenklaturom djelatnosti utvr|enom Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-271/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001104 od 16. 7. 2007. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda za dru{tvo DIZAJN R d.o.o. Ljubu{ki promjene sa slijede}im podacima: 

DIZAJN R dru{tvo za trgovinu i proizvodnju namje{taja d.o.o. Ljubu{ki, DIZAJN R d.o.o. Ljubu{ki, Put za Me|ugorje bb, Ljubu{ki, Ljubu{ki, MBS 1-4260, 

JIB: 4272236300000, 

Osniva~: Bubalo Marijan, Vladimir Preloga 2, Ljubu{ki 

Ugovorni kapital: 2000,00 

Upla}eni kapital: 2000,00 

Bubalo Marijan u novcu: 2000, u stvarima: 0, u pravima: 0 

Osoba ovla{tena za zastupanje u nutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu je: Bubalo Marijan, direktor, bez ograni~enja u okviru rgistrirane djelatnosti. 

17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 22.120 Izdavanje novina, 22.130 Izdavanje ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju. 

- vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutrnjeg prometa, 

- prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, 

- usluge me|unarodne {pedicije, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba, 

- prodaja strane robe s konsignacionog skladi{ta, 

- prijevoz robe u me|unarodnom drumskom prometu. 

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-272/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001024 od 11. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom o osnivanju dru{tva s ograni~enom odgovorno{}u, 1535/08 od 26. 6. 2008. godine, Ljiljana Bo{njak, Provo bb, [iroki Brijeg, JMB 0809971109118, osniva dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u: PARALELE d.o.o., sa sjedi{tem Dru{tva u: Provo bb, [iroki Brijeg, BiH, s ukupnim temeljnim kapitalom u iznosu od 2.000,00 KM. Djelatnosti Dru{tva: POLJOPRIVREDA: Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, Uzgoj ovaca i koza, Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacijskih povr{ina, Ostale poljoprivredne usluge, Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, PRERA\IVA^KE DJELATNOSTI: Prerada i konzerviranje krumpira, Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., Proizvodnja sirovih ulja i masti, Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, Prerada mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, Proizvodnja sladoleda i drugih zamrznutih smjesa, Proizvodnja mlinskih proizvoda, Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, Prerada ~aja i kave, Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, Proizvodnja etil-alkohola iz fermentiranih materijala, Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pi}a, Proizvodnja piva, Proizvodnja slada, Proizvodnja mineralne vode, Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, Proizvodnja eteri~nih ulja, Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, Proizvodnja gotove betonske smjese, Proizvodnja maltera, Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, GRA\EVINARSTVO: Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, Izgradnja objekata niskogradnje, Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, Izolacijski radovi, Postavljanje cijevnih instalacija, Ostali instalacijski radovi, Fasadni i {trukaturni radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Farbarski radovi, Staklarski radovi, Ostali zavr{ni radovi, Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem, TRGOVINA NA VELIKO I MALO: Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motocikla, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljezarskom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem, Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribe, {koljke i rakove, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na veliko krutim, teku}im i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Poljoprivredne ljekarne, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za rasvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radioure|ajima i TV ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo {portskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Trgovina na malo na {tandovima i tr`nicama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, UGOSTITELJSTVO: Restorani, Barovi, Bifei (buffet), Kavane, PROMET, SKLADI[TENJE, Prijevoz robe u cestovnom prometu, Pretovar tereta, Skladi{ta i stovari{ta, POSLOVANJE NEKRETNINAMA: Stvaranje novih nekretnina za prodaju, Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, Upravljanje nekretninama preko posrednika, IZNAJMLJIVANJE: Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme, Iznajmljivanje strojeva i opreme za gra|evinarstvo, Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i ku}anstvo, d.n., OSTALE POSLOVNE DJELATNOSTI: Usluge pakiranja. Vanjskotrgovinske djelatnosti: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, Zastupanje ino tvrtki, Usluge me|unarodne {pedicije, Prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu, Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvo|enja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji, Me|unarodni marketing. UPRAVU Dru{tva ~ini: Miroslav Bo{njak, Provo bb, [iroki Brijeg, BiH, JMB 2807965152383, direktor Dru{tva, zastupa i predstavlja Dru{tvo samostalno i bez ograni~enja u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa. 

(SR-273/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001086 od 16. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Odlukom br. 01/08. od 1. 7. 2008. godine. Dru{tvo: "KOLEX" d.o.o. Ljubu{ki vr{i pro{irenje djelatnosti i uskla`ivanje djelatnosti Dru{tva sa novom Klasifikacijom djelatnosti. 

Nakon ovih promjena djelatnosti Dru{tva glase: 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i umjetnog kamena, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metala rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima za ku}anstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 60.240 Prijevoz robe drumskom prometu, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu. 

(SR-274/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-000711 od 12. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

TERMOMONT d.o.o. za trgovinu i usluge Grude vlastitim sredstvima osniva Podru`nicu Dru{tva u Mostaru. Podru`nica }e poslovati pod tvrtkom: TERMOMONT d.o.o. za trgovinu i usluge Grude - Podru`nica MOSTAR. Sjedi{te Podru`nice je u Mostaru, na poslovnoj adresi Bleibur{kih `rtava 9 A. Djelatnosti Podru`nice u unutarnjem prometu su u okviru upisanih djelatnosti mati~nog dru{tva. Radom Podru`nice upravljat }e Mario Misir, rukovoditelj Podru`nice, zastupa i predstavlja Podru`nicu bez ograni~enja. 

(SR-275/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-000745 od 13. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osnivatelj Ton}o Mari} iz Gruda Odlukom br. 01/08 od 5. 5. 2008. g. i Odlukom br. 02/08 od 9. 5. 2008. g. izvr{io je uskla|ivanje djelatnosti dru{tva BILO TRADE d.o.o. Grude sa va`e}om Klasifikacijom djelatnosti u BiH, te osnovao Podru`nicu u Banjoj Luci, tako da je djelatnost Dru{tva sada: proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, proizvodnje ambala`e od lakih metala, trgovina motornim vozilima na veliko, trgovina motornim vozilim malo, posredovanje u trgovini motornim vozilima, odr`avanje i popravak motornih vozila, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, trgovina dijelovima i priborom z motorna vozila na malo, posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, odr`avanje i popravak motorkota~a, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama,posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, posredovanje u trgovini strojevima industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, trgovina na veliko sirovim duhanom, trgovina na veliko vo}em i povr}em, trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odje}om, trgovina na veliko obu}om, trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko drvetom, trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko kemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko otpacima i ostacima, trgovina na veliko alatnim strojevima, trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i traktore, ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, trgovina na malo vo}em i povr}em, trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, trgovina na malo proizvodima od duhana, ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo odje}om, trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, trgovina na malo namje{tajem, trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, trgovina na malo {portskom opremom, trgovina na malo igrama i igra~kama, trgovina na malo cvije}em, trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, trgovina na malo na tezgama i pijacama, ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, kantine, prijevoz robe u drumskom prometu, skladi{ta i stovari{ta, reklama i promid`ba, ostale usluge reklame i promid`be, usluge pakiranja. 

U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo obavlja poslove: vanjske trgovine proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, usluge me|unarodne {pedicije, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja robe s konsignacijskog skladi{ta, prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu. 

Podru`nica u Banjoj Luci poslovat }e pod nazivom: BILO TRADE d.o.o. Grude, Podru`nica Banja Luka, Put srpskih branitelja 74. Podru`nica }e obavljati poslove iz okvira registrirane djelatnosti unutarnjeg prometa Dru{tva. Podru`nicu zastupa i predstavlja {ef Podru`nice Zoran Vujokovi}, {ef Podru`nice Banja Luka, bez ograni~enja u okviru djelatnosti Podru`nice. 

(SR-276/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-000822 od 11. 7. 2008. godine, upisao je slijede}e podatke o osnivanju dru{tva pod nazivom: 

AVISTA d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge Ljubu{ki, AVISTA d.o.o. Ljubu{ki, 

Bija~a bb, Ljubu{ki, Ljubu{ki, MBS: 64-01-0052-08, JIB: 4272283130007 

Osniva~: James Robert Roche, Wexford, Irska, IRELAND, 

Ugovorni kapital: 2000,00 KM, 

Upla}eni kapital: 2000,00 KM 

James Robert Roche u novcu: 2000,00 KM, u stvarima: 0, u pravima: 0 

Osoba ovla{tena za zastupanje Dru{tva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu: 

Jerkovi} Zlata, direktor, bez ograni~enja 

01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena,45.241 Izgradnja hidro gra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje. 

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, 

- izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u zemlji, 

- zastupanje stranih pravnih osoba, 

- posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, 

- prodaja robe s konsignacijskih skladi{ta, 

- prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama. 

(SR-277/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001077 od 16. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Uskla|ivanje djelatnosti dru{tva sa standardnom klasifikacijom u BiH i promjeni osobe ovla{tene za zastupanje kod "IVKO" d.o.o. Posu{je prema Odluci br. OPU 1689/08 od 08. 7. 2008. godine. 

Navedenom Odlukom uskla|uje se upisana djelatnost Dru{tva sa standardnom klasifikacijom djelatnosti u BiH. 

Istom Odlukom mjenja se osoba ovla{tena za zastupanje kod "IVKO" d.o.o. Posu{je, dosada{nji direktor razrje{ava se du`nosti Ivan Begi}, a za direktora "IVKO" d.o.o. 

Posu{je, imenuje se Helena Begi}, Voju{a bb, Posu{je JMB 2509974158350. 

Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`no prehrambeni, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Prijevoz robe u cestovnom prometu. 

U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati djelatnost u skladu sa registriranom djelatnosti. 

(SR-278/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001082 od 16. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Pro{irenje djelatnosti, usugla{avanje upisane djelatnosti sa standardnom klasifikacijom u BiH, pove}anje temeljnog kapitala, promjena osobe ovla{tene za zstupanje i promjena adrese dru{tva kod GRANDEX d.o.o. Posu{je prema Odluci br. OPU 1710/08 od 10. 7. 2008. g. 

Nakon pro{irenja djelatnosti i usugla{avanja upisane djelatnosti sa standardnom klasifikacijom u BiH, djelatnost ovog Dru{tva u unutarnjem i vanjskotrgova~kom prometu je: Ru{enje i razbijanje objekata i zemljani radovi, Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, Visokogradnja, Izgradnja objekata niskogradnje, Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, Izgradnja prometnica, zrakoplovnih pista i sportskih terena, Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, Izolacijski radovi, Postavljanje cijevnih instalacija, Ostali instalacijski radovi, Fasadni i {trukaturni radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Farbarski radovi, Staklarski radovi, Ostali zavr{ni radovi, Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, sa rukovateljem, Trgovina motornim vozilima na veliko, na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motociklima i njihovim dijelovima i priborom na veliko, na malo, Posredovanje u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motocikla, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama metala i industrijskim kemikalijama, drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom `eljezarskom robom, tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, hranom, pi}ima i duhanom, specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, cvije}em i rastinjem, `ivim `ivotinjama, sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, sirovim duhanom, vo}em i povr}em, mesom i proizvodima od mesa, mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, alkoholnim i drugim pi}ima, duhanskim proizvodima, {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, ostalom hranom uklju~uju}i i ribe, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, odje}om, obu}om, elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, ostalim proizvodima za ku}anstvo, ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, metalima i metalnim rudama, drvom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, metalnom robom.cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, kemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, otpacima i ostacima, alatnim strojevima, strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, ostalim uredskim strojevima i opremom, ostalim elektronskim dijelovima i opremom, ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, ukjlju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za osobni ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, mesom i proizvodima od mesa, ribom, ljuskarima i meku{cima, kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, alkoholnim i drugim pi}ima, proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, namje{tajem, opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo d.n., elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, metalnom robom, bojama, staklom, knjigama, novinama i pisa}im materijalom, uredskom opremom i ra~unalima, satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, sportskom opremom, igrama i igra~kama, cvije}em, gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo polovnom robom, u prodavaonicama, preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, na {tandovima i tr`nicama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Cjevovodni transport, Prijevoz robe u cestovnom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu, Vanjska trgovina: uvoz, izvoz u skladu s registriranom djelatno{}u u unutarnjem prometu, Usluge me|unarodnog prijevoza robe. ^lan Dru{tva Petar Lon~ar pove}ava temeljni kapital Dru{tva ulaganjem u Dru{tvo nekretnina u vrijednosti 534.757,00 KM, tako da ukupni temeljni kapital Dru{tva iznosi 536.860,63 KM (zate~ena i unesena sredstva). Udio ~lana u Dru{tvu iznosi 536.860,63 KM (100%). Dosada{nji direktor Dru{tva Petar Lon~ar razrje{ava se ove du`nosti, a za direktora Dru{tva imenuje se Zorka Lon~ar iz Posu{ja, Stjepana Kosa~e 17, JMB 1204955196250. Dosada{nja adresa Dru{tva se mijenja i sada je: Posu{je, Stjepana Kosa~e 17. 

(SR-279/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-000936 od 1. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 21. Statuta Dru{tva PROMETINFO-USLUGE d.o.o. LJUBU[KI, jedini ~lan Dru{tva ZAPADNOHERCEGOVA^KI AUTO-MOTO KLUB sa sjedi{tem u [irokom Brijegu u funkciji Skup{tine, a u njegovo ime Upravni odbor Kluba dana 30. svibnja 2008. godine donosi Odluku o promjeni uprave i usugla{avanju djelatnosti dru{tva PROMETINFO - USLUGE d.o.o. LJUBU[KI. 

Razrje{uje se du`nosti dosada{nji ~lan Uprave: Dalibor Lasi} sa [irokog Brijega, Jare bb, JMB 0106982152383 - direktor Dru{tva s danom dono{enja ove Odluke. 

Istovremeno se za ~lana Uprave - direktora Dru{tva imenuje: Ivica Mikuli} iz [irokog Brijega, Ko~erin, Potkraj 89, JMB 0410981152380, s ovlastima zastupanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja do iznosa 2.500,00 KM po pojedinom aktu raspolaganja, a preko tog iznosa uz suglasnost Upravnog odbora ~lana Dru{tva. 

Postoje}e djelatnosti unutarnjeg prometa usugla{avaju se s va`e}om nomenklaturom djelatnosti utvr|enom Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-280/08-[B) LIVNO 

Op}inski sud u Livnu, Rje{enjem broj 068-0-Reg-08-000648 od 18. 11. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Uskla|ivanje sa Zakonom pod tvrtkom: 

KRIKO d.o.o. LIVNO, Livno, Dobro bb 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo u vanjskotrgovinskom prometu posluje u okviru registrirane djelatnosti, - vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim sirovinama, poluproizvodima i proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti, - prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, - usluge me|unarodne {pedicije, 

- posredovanje i zstupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja robe s konsignacijskih skladi{ta, - ugostiteljske i turisti~ke usluge s inozemstvom, iz okvira registrirane djelatnosti, - izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvo|enja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji. 

(SR-161/08-L) 


Op}inski sud u Livnu, Rje{enjem broj 068-0-Reg-08-000048 od 6. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Op}inski sud u Livnu 

Osnivanje d.o.o. pod tvrtkom: 

"GRADNJA KASELJ" d.o.o. LIVNO 

Skra}ena oznaka: "GRAK" d.o.o. LIVNO, Sturba bb 

MBS: 68-01-0008-08 

JIB: 4281182440004 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA Kaselj Mirko, Sturba bb, Livno, li~na karta: 06AXC3685 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA Ugovoreni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 Kaselj Mirko ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Kaselj Mirko, adresa: Sturba bb, Livno , li~na karta: 06AXC3685, direktor, bez ograni~enja DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 05.020 Uzgoj ribe, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme,45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

U vanjskotrgovinskom poslovanju Dru{tvo }e obavljati djelatnosti u okviru registriranih djelatnosti. 

(SR-162/08-L) 


Op}inski sud u Livnu, Rje{enjem broj 068-0-Reg-08-000257 od 2. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osnivanje d.o.o. pod tvrtkom: 

"CRIS-SKI" d.o.o. KUPRES, ^aju{a bb, Kupres 

MBS: 68-01-0041-08 

JIB: 4281188480008 

Osniva~: 

Walker Christine, Velika Britanija, 14. Swain Street Rochhdale, UNITED KINGDOM 

Ugovorni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Walker Christine u novcu: 2000, u stvarima: 0, u pravima: 0 

Osoba ovla{tena za zastupanje: 

Walker Christine, direktor, neograni~eno ovla{tenje 

Djelatnosti u unutarnjem prometu: 

45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.102 Vu~a vozova, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 60.300 Cjevovodni transport, 61.100 Pomorski saobra}aj i saobra}aj u priobalnim morskim vodama, 61.200 Saobra}aj unutra{njim vodenim putevima, 62.200 Zra~ni saobra}aj, vanredni (~arter), 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.221 Usluge u pomorskom saobra}aju, 63.222 Usluge u rije~nom i jezerskom saobra}aju, 63.230 Ostale prate}e djelatnosti u vazdu{nom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 92.610 Djelatnost sportskih objekata i stadiona, 92.620 Ostale sportske djelatnosti, 92.710 Djelatnosti kockarnica i kladionica, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

Vanjskotrgovinski promet u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-163/08-L) 


Op}inski sud u Livnu, Rje{enjem broj 068-0-Reg-08-000324 od 1. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Uskla|ivanje djelatnosti pod tvrtkom: 

"INRO-PROMET" d.o.o. TOMISLAVGRAD, Mati}a pazari{te 8, Tomislavgrad 

Djelatnosti u unutarnjem prometu: 17.300 Dovr{avanje tkanina, 21.110 Proizvodnja celuloze, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.240 Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 22.110 Izdavanje knjiga, 22.120 Izdavanje novina, 22.130 Izdavanje ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, 22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.150 Ostala izdava~ka djelatnost, 22.210 [tampanje novina, 22.220 [tampanje, d.n., 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 25.110 Proizvodnja vanjskih i unutra{njih guma za vozila, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

- Uvoz-izvoz prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, u okviru registrirane djelatnosti, 

- usluge me|unarodnog transporta robe, 

- ostale usluge u vezi s me|unarodnim transportom (me|unarodna {pedicija), 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta. 

(SR-164/08-L) 


Op}inski sud u Livnu, Rje{enjem broj 068-0-Reg-08-000325 od 12. 8. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Uskla|ivanje djelatnosti pod tvrtkom: 

"LI-PEK" d.o.o. LIVNO PREHRAMBENA PROIZVODNJA, Splitska bb 

Djelatnosti u unutarnjem prometu: 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.960 Proizvodnja piva, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.710 Djelatnosti kockarnica i kladionica, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

- Uvoz-izvoz prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u okviru registrirane djelatnosti, 

- Usluge me|unarodnog transporta robe i prijevoza putnika, 

- Ostale usluge u svezi me|unarodnim transportom, 

- Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- Zastupanje stranih pravnih osoba, prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta. 

(SR-165/08-L) 


Op}inski sud u Livnu, Rje{enjem broj 068-0-Reg-08-000377 od 9. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Uskla|ivanje djelatnosti pod tvrtkom: 

"DUDU[A" d.o.o. LIVNO, Veliki Guber bb 

Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu: 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 02.011 Uzgoj i za{tita {uma, 02.012 Iskori{tavanje {uma, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enje kre~njaka i krede, 14.122 Va|enje sirovog gipsa, 14.130 Va|enje {kriljaca, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.220 Va|enje gline i kaolina, 14.300 Va|enje minerala za hemijsku proizvodnju i proizvodnju prirodnih mineralnih |ubriva, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.830 Proizvodnja {e}era, 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermeniranih materijala, 15.930 Proizvodnja vina (gro`|e), 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermeniranih pi}a, 15.960 Proizvodnja piva, 15.970 Proizvodnja slada, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 21.110 Proizvodnja celuloze, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.510 Proizvodnja cementa, 26.520 Proizvodnja kre~a, 26.530 Proizvodnja gipsa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 40.111 Proizvodnja hidroelektri~ne energije, 40.112 Proizvodnja termoelektri~ne energije, 40.114 Proizvodnja elektri~ne energije iz drugih izvora, 40.120 Prijenos elektri~ne energije, 40.130 Distribucija i prodaja elektri~ne energije, 40.210 Proizvodnja gasa, 40.220 Distribucija i prodaja gasovitih goriva distributivnom mre`om, 40.300 Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom, 41.000 Sakupljanje, pre~i{}avanje i distribucija vode, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama, poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.312 Biljne apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova od trava, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 73.101 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama, 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.130 Prikazivanje filmova, 92.200 Radio i televizijske djelatnosti, 92.310 Umjetni~ko i knji`evno stvarala{tvo i scenska umjetnost, 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.610 Djelatnost sportskih objekata i stadiona, 92.620 Ostale sportske djelatnosti, 92.710 Djelatnosti kockarnica i kladionica, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

U vanjskotrgovinskom poslovanju Dru{tvo }e obavljati sve registrirane djelatnosti. 

(SR-166/08-L) 


Op}inski sud u Livnu, Rje{enjem broj 068-0-Reg-08-000398 od 28. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Pro{irenje i uskla|ivanje djelatnosti pod tvrtkom: 

"LI-MONT" d.o.o. LIVNO, Golonjevo bb 

Djelatnosti Dru{tva: 

14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gradom i gra|evinskim materijalom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom. 

- Vanjska trgovina izvoz-uvoz u okviru djelatnosti unutarnjeg prometa, 

- prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama, 

- usluge me|unarodne {pedicije, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta, - ugostiteljske usluge s inozemstvom, 

- uvoz izvoz svih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, osim gotovih lijekova, medicinskih i farmaceutskih sirovina i preparata, oru`ja, streljiva, eksploziva i antikviteta. 

(SR-167/08-L) 


Op}inski sud u Livnu, Rje{enjem broj 068-0-Reg-08-000449 od 11. 8. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Pristupanje osniva~a i uskla|ivanje djelatnosti pod tvrtkom: 

Gra|evinsko transportno poduze}e "ZB MIHALJEVI]" d.o.o. KUPRES, Zlosela bb Osniva~i: 

Mihaljevi} Zvonimir, Stjepana Radi}a 11, Kupres 

Mihaljevi} Branko, Josipa bana Jela~i}a bb, Kupres Ugovorni kapital: 3500 

Upla}eni kapital: 3500 Mihaljevi} Zvonimir u novcu: 1000, u stvarima: 750, u pravima: 0 Mihaljevi} Branko u novcu: 1000, u stvarima: 750, u pravima: 0 

Mihaljevi} Zvonimir, direktor, bez ograni~enja 

Djelatnosti dru{tva u unutarnjem prometu: 

02.011 Uzgoj i za{tita {uma, 02.012 Iskori{tavanje {uma, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada, 90.030 Sanitarne i druge djelatnosti. 

U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati djelatnosti iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa. 

(SR-168/08-L) 


Op}inski sud u Livnu, Rje{enjem broj 068-0-Reg-08-000451 od 11. 8. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Uskla|ivanje djelatnosti pod tvrtkom: 

"KMB" dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u LIVNO, Begova~a bb, Livno 

Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu: 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 02.011 Uzgoj i za{tita {uma, 02.012 Iskori{tavanje {uma, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 10.201 Va|enje i briketiranje lignita, 10.202 Va|enje i briketiranje mrkog uglja, 10.300 Va|enje i briketiranje treseta, 11.101 Va|enje sirove nafte, 11.102 Va|enje prirodnog gasa, 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enje kre~njaka i krede, 14.122 Va|enje sirovog gipsa, 14.130 Va|enje {kriljaca, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.220 Va|enje gline i kaolina, 14.300 Va|enje minerala za hemijsku proizvodnju i proizvodnju prirodnih mineralnih |ubriva, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 21.110 Proizvodnja celuloze, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.240 Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnih ure|aja, 26.230 Proizvodnja kerami~kih izolatora i izolacionog pribora, 26.240 Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda od keramike, 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda, 26.260 Proizvodnja vatrostalnih kerami~kih proizvoda, 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.510 Proizvodnja cementa, 26.520 Proizvodnja kre~a, 26.530 Proizvodnja gipsa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n., 35.500 Proizvodnja ostalih saobra}ajnih sredstava, d.n., 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 36.210 Proizvodnja kovanog novca, 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n., 36.300 Proizvodnja muzi~kih instrumenata, 36.400 Proizvodnja sportske opreme, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 36.620 Proizvodnja metli i ~etki, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 40.111 Proizvodnja hidroelektri~ne energije, 40.112 Proizvodnja termoelektri~ne energije, 40.113 Proizvodnja nuklearne elektri~ne energije, 40.114 Proizvodnja elektri~ne energije iz drugih izvora, 40.120 Prijenos elektri~ne energije, 40.130 Distribucija i prodaja elektri~ne energije, 40.300 Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom, 41.000 Sakupljanje, pre~i{}avanje i distribucija vode, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina naveliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.312 Biljne apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova od trava, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 73.101 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama, 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.150 Upravljanje holding dru{tvima, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.500 Posredovanje u zapo{ljavanju, 74.600 Istra`ne i za{titne djelatnosti, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja. 

U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati sve registrirane djelatnosti. 

(SR-169/08-L) 


Op}inski sud u Livnu, Rje{enjem broj 068-0-Reg-08-000452 od 11. 8. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Uskla|ivanje djelatnosti pod tvrtkom: 

"PAVI]" d.o.o. LIVNO, @abljak bb 

Djelatnosti u unutarnjem prometu: 

15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.830 Proizvodnja {e}era, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 72.300 Obrada podataka, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom. 

Trgova~ka djelatnost: Uvoz i izvoz prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u okviru registrirane djelatnosti, osim: gotovih lijekova, medicinskih i farmaceutskih sirovina, proizvoda i preparata, antikviteta, oru`ja, streljiva i eksplozivnih naprava i sredstava namijenjenih obrani. 

- Poslovne usluge u okviru registrirane djelatnosti, 

- Turisti~ka djelatnost u okviru registrirane djelatnosti, 

- Ugostiteljstvo u okviru registrirane djelatnosti, 

- Usluge u oblasti prometa u okviru registrirane djelatnosti, 

- Cestovni promet u okviru registrirane djelatnosti, 

- Gra|evinarstvo u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-170/08-L) 


Op}inski sud u Livnu, Rje{enjem broj 068-0-Reg-08-000468 od 20. 8. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Uskla|ivanje djelatnosti pod tvrtkom: "VITARA" d.o.o. LIVNO, Sr|evi}i bb 

Djelatnosti u unutarnjem prometu: 

45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 60.300 Cjevovodni transport, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje. 

Dru{tvo u vanjskotrgovinskom prometu posluje u okviru registrirane djelatnosti 

- vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim sirovinama, poluproizvodima i proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti, 

- prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, 

- usluge me|unarodne {pedicije, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja robe s konsignacijskih skladi{ta, 

- prijevoz robe i putnika u me|unarodnom cestovnom prometu, 

- ugostiteljske i turisti~ke usluge s inozemstvom, iz okvira registrirane djelatnosti, 

- izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvo|enja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji. 

(SR-171/08-L) 


Op}inski sud u Livnu, Rje{enjem broj 068-0-Reg-08-000479 od 15. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Prijenos udjela i uskla|ivanje djelatnosti pod tvrtkom: 

MLJEKARA LIVNO d.o.o. za proizvodnju i preradu mlijeka, MLJEKARA LIVNO d.o.o. LIVNO, Livno, Splitska 3, Livno, Livno, 1-1299, 4281001670003 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

MCI d.o.o. [iroki brijeg, [iroki Brijeg, [iroki Brijeg, Vara`dinska bb, 1-3312 

Marijan @eljko, Livno, Priluka bb, Livno, li~na karta: 03AXA5755 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 6177783.02 

Upla}eni kapital: 6177783.02 

Marijan @eljko ugovoreni: 1235556.6, procenat: 20% 

MCI d.o.o. [iroki brijeg ugovoreni: 4942226.42, procenat: 80% 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobra}aju, 74.112 Ostali pravni poslovi, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

- uvoz i izvoz prehrambenih i neprehrambenih proizvoda iz okvira registrirane djelatnosti, 

- zastupanje stranih tvrtki iz okvira regist. djelatnosti, 

- trgovina na veliko prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz okvira regist. djelatnosti, 

- usluge iz okvira registriranih djelatnosti, 

- prodaja strane robe sa konsignacijskih skladi{ta, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga iz okvira regist. djelatnosti. 

(SR-172/08-L) 


Op}inski sud u Livnu, Rje{enjem broj 068-0-Reg-08-000619 od 13. 11. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"VETERINARSKA STANICA KU-VET" d.o.o. KUPRES, Vukovarska 15 

ZASTUPNICI 

Musa Grgo, adresa: ^erigaj bb, [iroki Brijeg, li~na karta: 04DUA6243, direktor, bez ograni~enja 

Iz Registra bri{e se dosada{nji direktor Aner Begi}. 

(SR-173/08-L) 


Op}inski sud u Livnu, Rje{enjem broj 068-0-Reg-08-000632 od 13. 11. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Promjena adrese sjedi{ta i uskla|ivanje djelatnosti pod tvrtkom: 

"TRIBANJ" DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U LIVNO, Sv. Ive bb 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 22.210 [tampanje novina, 22.220 [tampanje, d.n., 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 64.200 Telekomunikacije, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Dru{tvo u vanjskotrgovinskom prometu posluje u okviru registrirane djelatnosti. 

- vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim sirovinama, poluproizvodima i proizvodima iz okvira registriranih djelatnosti, 

- prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, 

- usluge me|unarodne {pedicje, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja robe s konsignacijskih skladi{ta, 

- prijevoz robe i putnika u me|unarodnom cestovnom prometu, 

- ugostiteljske i turisti~ke usluge s inozemstvom, iz okvira registriranih djelatnosti, 

- izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvo|enja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji. 

(SR-174/08-L) 


Op}inski sud u Livnu, Rje{enjem broj 068-0-Reg-08-000582 od 10. 11. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Promjena sjedi{ta i dopuna djelatnosti pod tvrtkom: 

"VRELO" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Drvar 

Ranije sjedi{te dru{tva: Travnik, Marijanovi}a brijeg bb 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

02.012 Iskori{tavanje {uma, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ IZVOZ 

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrirane djelatnosti sukaldno sa Zakonom o vanjskotrgovinskoj politici ("Slu`beni glasnik BiH", br. 72/98), a naro~ito: oblicima uvoza i izvoza robe, zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja, usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti sukladno navedenom Zakonu i to: usluge me|unarodnog transporta putnika i roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni lizing poslovi, te utovar i sl., zastupanje stranih firmi, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-175/08-L) 


Op}inski sud u Livnu, Rje{enjem broj 068-0-Reg-08-000574 od 24. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Pove}anje kapitala i uskla|ivanje djelatnosti pod tvrtkom: 

"ZABRI[]E B&M" d.o.o. Livno , Zabri{}e bb 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

[i{ko Branko, Livno, Zabri{}e bb, Livno 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 3428598,39 

Upla}eni kapital: 3428598,39 

[i{ko Branko ugovoreni: 3428598,39, procenat: 100% 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i bombonima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 

60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{tenje robe. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima i vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima osim: trgovine gotovim lijekovima, medicinskim i farmaceutskim proizvodima, sirovinama i preparatima, antikviteta, vojne opreme i predmeta naoru`anja, 

- prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama, 

- prodaja strane robe sa konsignacijskog skladi{ta, 

- zastupanje stranih pravnih osoba i posredovanje u prometu roba i usluga, 

- usluge me|unarodne {pedicije, 

- usluge reklame i ekonomske propagande, 

- komercijalni poslovi u ostvarivanju funkcije prometa roba i usluga, 

- prijevoz robe i putnika u me|unarodnom cestovnom prometu, 

- ugostiteljski i turisti~ki poslovi s inozemstvom u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-176/08-L) 


Op}inski sud u Livnu, Rje{enjem broj 068-0-Reg-08-000637 od 14. 11. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Pove}anje kapitala, uskla|ivanje djelatnosti i imenovanje izvr{nog direktora pod tvrtkom: "KAPIS" d.o.o. Tvornica kabela Tomislavgrad, Malog Marijana bb 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

"KAPIS" d.o.o. Petrov~e, SLOVENIA, Novo Celje 8, Slovenija, 5856965 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 9352091,75 

Upla}eni kapital: 9352091,75 

"KAPIS" d.o.o. Petrov~e ugovoreni: 9352091,75 procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

^ovi} Predrag, adresa: Ljuti Dolac bb, [iroki Brijeg, direktor, bez ograni~enja 

Pikl Iztok, adresa: Slovenija, SLOVENIA, putna isprava: P 00058945, izvr{ni 

direktor, bez ograni~enja 

Perkovi} Ilija, adresa: Kova~i, Tomislavgrad, zamjenik direktora, bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 24.130 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija, 24.140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija, 24.160 Proizvodnja plasti~nih masa, u primarnim oblicima, 24.170 Proizvodnja sinteti~kog kau~uka, u primarnim oblicima, 24.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 27.310 Hladno vu~enje, 27.320 Hladno valjanje uzanih traka, 27.330 Hladno oblikovanje profila, 27.340 Vu~enje `ice, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 31.300 Proizvodnja izolirane `ice i kablova, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{tenje robe. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ 

VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati djelatnosti kako slijedi: 

- vanjska trgovina uvoz-izvoz iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, 

- prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama, 

- usluge me|unarodne {pedicije, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga-zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja robe s konsignacijskog skladi{ta. 

(SR-177/08-L) 


Op}inski sud u Livnu, Rje{enjem broj 068-0-Reg-08-000638 od 14. 11. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Pove}anje kapitala pod tvrtkom: 

"FOREST" d.o.o. GLAMO^, Josipa bana Jela~i}a bb 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

[teti} Nedeljko, Kabli}i bb, Livno, li~na karta: 07AZA4179. pove}ava kapital u novcu u iznosu od 41.068,00 KM i u stvarima u iznosu od 250.009,50 KM. 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 807803,5 

Upla}eni kapital: 807803,5 

[teti} Nedeljko ugovoreni: 807803,5, procenat: 100% 

(SR-178/08-L) 


Op}inski sud u Livnu, Rje{enjem broj 068-0-Reg-08-000256 od 13. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osnivanje d.o.o. pod tvrtkom: 

"EKO-SKI" d.o.o. KUPRES, ^aju{a bb, MBS: 68-01-0044-08 

JIB: 4281188640005 

Osniva~: 

Kendall Barry, Velika Britanija, UNITED KINGDOM 

Ugovorni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Kendall Barry u novcu: 2000, u stvarima: 0, u pravima: 0 

Osobe ovla{tene za zastupanje u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

Kendall Barry, direktor, bez ograni~enja 

Kendall Lesley Jennifer, zamjenik direktora, neograni~eno ovla{tenje 

Djelatnosti u unutarnjem prometu: 

45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi 45.410 Fasadni i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila,50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.102 Vu~a vozova, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 60.300 Cjevovodni transport, 61.100 Pomorski saobra}aj i saobra}aj u priobalnim morskim vodama, 61.200 Saobra}aj unutra{njim vodenim putevima, 62.100 Zra~ni saobra}aj, linijski, 62.200 Zra~ni saobra}aj, vanredni (~arter), 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.221 Usluge u pomorskom saobra}aju, 63.222 Usluge u rije~nom i jezerskom saobra}aju, 63.230 Ostale prate}e djelatnosti u vazdu{nom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 92.610 Djelatnost sportskih objekata i stadiona, 92.620 Ostale sportske djelatnosti, 92.710 Djelatnosti kockarnica i kladionica, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati djelatnosti u okviru registriranih djelatnosti. 

(SR-179/08-L) 


Op}inski sud u Livnu, Rje{enjem broj 068-0-Reg-08-000369 od 25. 8. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Osnivanje d.o.o. pod tvrtkom: 

"LEVAN" d.o.o. TOMISLAVGRAD, Kongora 30 

MBS: 68-01-0049-08 

JIB: 4281189700001 

Osniva~: 

Joli} Leonardo, Kongora 30, Tomislavgrad 

Ugovorni kapital: 2000 

Upla}eni kapital: 2000 

Joli} Leonardo u novcu: 2000, u stvarima: 0, u pravima: 0 

Joli} Leonardo, direktor, neograni~eno ovla{tenje 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 02.011 Uzgoj i za{tita {uma, 02.012 Iskori{tavanje {uma, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.830 Proizvodnja {e}era,15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pi}a, 15.960 Proizvodnja piva, 15.970 Proizvodnja slada, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i poliranje, 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, 24.630 Proizvodnja eteri~nih ulja, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasaderski i {trukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n. 

Djelatnost Dru{tva u vanjskotrgovinskom prometu je: 

- vanjska trgovina: uvoz, izvoz roba u skladu sa registriranom djelatnosti u unutarnjem prometu. 

(SR-180/08-L) MOSTAR 

Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-950/08 od 3. 12. 2008. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Odlukom o razrje{enju dosada{njeg i imenovanju novog direktora Dru{tva broj 02/08 od 29. 6. 2008. godine dosada{nji direktor Dru{tva za proizvodnju, promet i usluge "NERETVA - T.N." d.o.o. Glavati~evo - Konjic, Tinjak D`emal razrje{ava se du`nosti. 

Na osnovu iste Odluke Dru{tvo u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu zastupa direktor Tinjak Nazif iz Konjica, Glavati~evo bb, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-781/08-M) 


Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-966/08 od 1. 12. 2008. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Dru{tvo "ENERGOCONTROL" d.o.o. Mostar upisuje izmjenu adrese sjedi{ta Dru{tva Mostar, Biskupa ^ule bb., a upisuje se, Mostar A. Star~evi}a bb. 

(SR-782/08-M) 


Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-1035/08 od 9. 12. 2008. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Kod dru{tva: SLAVONIJA TRGOVINA Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar je Ugovorom br. OPU: 2014/08 od 24. 10. 2008. godine izvr{en prenos dijela udjela na novog ~lana koji pristupa dru{tvu: BRODOMERKUR d.o.o. za trgovinu i gra|enje [IROKI BRIJEG, a kojeg zastupa direktor Miroslav Matijevi}, kao i drugim ugovorima je izvr{eno istupanje Davora Mandi}a i drugih 13 ~lanova dru{tva fizi~kih i pravnih osoba, tako da su sada novi ~lanovi Dru{tva nakon izmjena: BRODOMERKUR d.o.o. za trgovinu i gra|enje [IROKI BRIJEG, koji je imalac temeljnog kapitala u iznosu od 504.242,00 KM ili 74,01 % udjela, Jozo Raji~ je imalac temeljnog kapitala u iznosu od 45.795,00 KM ili 6,75 % udjela, Mirko Bo{njak je imalac temeljnog kapitala od 10.721,00 KM ili 1,58 % udjela i ostalih 48 fizi~kih i pravnih osoba koji su imaoci temeljnog kapitala u iznosu od 119.777,00 KM ili 17,66 % udjela, tako da ukupni temeljni kapital Dru{tva ostaje neizmijenjen kao i do sada i to: 680.535,00 KM. 

(SR-783/08-M) 


Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-502/08 od 30. 10. 2008. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

1. Izmjena osobe ovla{tene za zastupanje : 

- dosada{nji direktor Dru{tva Ante Topi} je razrje{en 

- novi direktor Dru{tva je @elimir Mari} 

iz Mostara ulica Splitska 25 JMBG 0209965150028 

2. izmjena sjedi{ta Dru{tva : 

- dosada{nje sjedi{te dru{tva u ulici Kralja Tvrtka 18 Mostar mijenja se i 

- novo sjedi{te dru{tva je u ulici Hrvatskih branitelja 8/A Mostar 

Adresa za prijem pismena je Maxima-or d.o.o. Mostar Hrvatskih branitelja 8/A 

(SR-784/08-M) 


Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-904/08 od 27. 11. 2008. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Na temelju Ugovora o prijenosu dijela udjela i pristupanju ~lana Dru{tvu br. OPU - 631/08 od 22. 7. 2008. godine ~lan Dru{tva Mehmet INCE izvr{io je prijenos dijela svog udjela u visini od 49% i dio temeljenog uloga od 980,00 KM u Dru{tvu "CESAR'S" d.o.o. Mostar na gospodina Muratu INCE, tako da se nakon izvr{enog prijenosa po naprijed citiranom ugovoru u Dru{tvu "CESAR'S" d.o.o. Mostar Mehmet INCE iskazuje kao imalac udjela od 51% sa temeljnim ulogom od 1.020,00 KM, a Murat INCE kao imalac 49% udjela sa temeljnim ulogom od 980,00 KM. 

(SR-785/08-M) 


Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-657/08 od 24. 11. 2008. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Odlukom o izmjeni adrese podru`nice Dru{tva "MIJA" d.o.o. ^itluk, Industrijska zona b.b. ~lan Dru{tva mijenja adresu sjedi{ta poslovnice na na~in da se iz sudskog registra bri{e ranije registrirana adresa podru`nice u Sarajevu, D`emala Bijedi}a 127 i upisuje nova adresa 71215 Bla`uj, ul. Bla`uj 78. 

(SR-786/08-M) 


Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-980/08 od 21. 11. 2008. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

U Dru{tvu ME\UGORJE AIRLINES d.o.o. Mostar izmijenjen je ~lan Dru{tva tako da je novi ~lan Dru{tva BRAWOtec Establishment sa sjedi{tem u 9490 VADUZ, Herrengasse Liechtenstin s udjelom od 2.000,00 KM ili 100% svih udjela, te je izmijenjena Uprava tako 

da je za jedinog ~lana Uprave, direktora, imenovan Zvonko Bratu{a iz Mostara I Ulica 6, a dosada{nji direktor Gordan Vinkovi} je razrije{en du`nosti direktora. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-787/08-M) 


Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-350/08 od 27. 11. 2008. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Kod Dru{tva "MOVITA" Mljekara, d.o.o. Mostar, sjedi{te poduze}a; Mostar, ul. Kneza Vi{eslava br. 4., vr{i se upis prijenosa udjela-uloga sa dosada{njeg ~lana Dru{tva Humanitarna organizacija Caritas Biskupija Mostar-Duvno i Trebinje. Mrkan na novog ~lana Dru{tva "Dalmata" trgovina, export-import ugostiteljstvo d.o.o.Gabela polje-^apljina, sa sjedi{tem u ^apljina, Gabela polje bbu iznosu uloga od 3.411.420,48 KM KM - uloga ili 100% udjela u temeljnom kapitalu Dru{tva. 

(SR-788/08-M 


Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-992/08 od 5. 12. 2008. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

U Dru{tvu: EUROVIP d.o.o. za proizvodnju i usluge ^itluk izvr{ena je izmjena direktora Dru{tva. Umjesto dosada{njeg direktora Grge Stoji}a imenuje se novi direktor Dru{tva Zdravko Mili}evi} iz ^itluka. 

(SR-789/08-M 


Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-1007/05 od 27. 11. 2008. godine upisao je u sudski registar ovog Suda slijede}e podatke: 

Dru{tvo "GLOBAL PRESS DIRECT" d.o.o. ^itluk je izvr{ilo promjenu direktora Dru{tva. Razrije{ilo dosada{njeg direktora Jerku Bradvicu, a za novog direktora imenovanje ROBERT (Slavko) SKELO , Sarajevo, Mustafe Behmena br. 24a. JMBG:3008971190002, koji Dru{tvo neograni~eno zastupa u unutarnjem i vanjskom prometu. Jerko Bradvica se bri{e iz sudskog registra kao direktor Dru{tva sa svim ovlastima. 

(SR-790/08-M 


Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-759/08 od 26. 11. 2008. godine upisao je sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno Odluci o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mre`e UniCredit Bank d.d. br. 02-1511-4/08 od 13. 2. 2008. godine, u sudskom registru se mijenja naziv poslovnice u Kalesiji i to: UniCredit Bank d.d. Poslovnica u @ivinicama, ulica Oslobo|enja bb, @ivinice. 

(SR-791/08-M) 


Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-760/08 od 27. 11. 2008. godine upisao je sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno Odluci o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mre`e UniCredit Bank d.d. br. 02-1511-4/08 od 13. 2. 2008. godine u sudski registar se mijenja naziv poslovnice u Grada~cu i to: UniCredit Bank d.d. Poslovnica u Grada~cu, Ulica {ehida 1, Grada~ac. 

(SR-792/08-M) 


Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-762/08 od 27.11 2008. godine upisao je sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno Odluci o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mre`e UniCredit Bank d.d. br. 02-1511-4/08 od 13. 2. 2008. godine, u sudskom registru se mijenja naziv poslovnice 6 u Sarajevu i to: UniCredit Bank d.d. Poslovnica 6 u Sarajevu, Branilaca Sarajeva 20, Sarajevo. 

(SR-793/08-M) 


Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-757/08 od 26. 11. 2008. godine upisao je sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno Odluci o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mre`e UniCredit Bank d.d. br. 02-1511-4/08 od 13. 2. 2008. godine, u sudskom registru se mijenja naziv poslovnice i voditelj poslovnice u Neumu i to: 

UniCredit Bank d.d. 

Poslovnica u Neumu 

Dr. Franje Tu|mana bb, Neum 

Voditelj poslovnice: Nada Previ{i} imenovana Odlukom direktora Banke br. 04-1-253/67/08 od 6. 3. 2008. godine 

Iz sudskog registra bri{e se voditelj poslovnice Branka Ragu` razrije{ena odlukom direktora 

Banke br. 04-1-253/67/08 od 6. 3. 2008. godine 

(SR-794/08-M) 


Op}inski sud u Mostaru Rje{enjem broj Tt-0-761/08 od 27. 11. 2008. godine upisao je sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Sukladno Odluci o ustroju organizacijskih dijelova prodajne mre`e UniCredit Bank d.d. br. 02-1511-4/08 od 13. 2. 2008. godine, u sudskom registru se mijenja naziv poslovnice u Tuzli 1 i to: 

UniCredit Bank d.d. 

Poslovnica 1 u Tuzli 

D`afer mahala 53-55, Tuzla 

(SR-795-08-M) 

LI^NE  ISPRAVE I DOKUMENTI 


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLIJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 


SARAJEVSKI KANTON 

Bajramovi}/Ismet/Jasminko, Li~na karta broj 04BTF1050 izdata u PU Novi Grad 

141/3 

Bajramovi}/Ismet/Jasminko, Bankovni ra~un broj 090052435-6; 130028137-3;190053041-9 izdat kod Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

141/4 

Brankovi}/Adil/Fadil, Voza~ka dozvola br.04BMA9645 izdata od PU Stari grad 

141/6 

Radivojevi}/Petar/Sofija, Li~na karta broj 04DEA8855 izdata u PU Visoko 

141/7 

Omi}/Mujo/Razija, Li~na karta broj 03BSB9601 izdata u PU Novo Sarajevo 

141/8 

Samard`i}/Slavko/Nikola, Diploma broj 1288/83 [umarski fakultet Sarajevo 

141/9 

Brutus/Safet/Senad, Saobra}ajna dozvola broj BH3262979 izdata u PU Novi Grad 

141/10 

Selimovi}/Fadil/Irma, Li~na karta broj 05BOB7282 izdata u PU Had`i}i 

141/11 

Nezir/Halil/Suno, Voza~ka dozvola broj 03BMA4018 izdata u PU Stari Grad 

141/12 

Ru`di}/Fuad/Sanin, Voza~ka dozvola broj 05BSC2968 izdata u PU Novo Sarajevo 

141/13 

Ru`di}/Fuad/Sanin, Li~na karta broj 07BSH8738 izdata u PU Novo Sarajevo 

141/14 

Bajrami/-/Nevrija, Li~na karta broj 08BQG4010 izdata u PU Ilid`a 

141/15 

Vrabac/Memi{/Fehim, Li~na karta broj 04BRE8802 izdata u PU Centar 

141/16 

Heri}/Muhamed/Selma, Li~na karta broj 04BOA0652 izdata u PU Had`i}i 

141/17 

Veljan/Durmo/Salih, Rje{enje za obavljanje sam.djelatnosti br 03-21-193/99 od 13.10.1999.god izdato u Op}ini Novi Grad 

141/18 

Ga{evi}/Salim/Sadulah, Li~na karta broj 04BOA0346 izdata u PU Had`i}i 

141/19 

[ari}/Mujo/Asima, Li~na karta broj 04BOB1849 izdata u PU Had`i}i 

141/20 

Duri}-Tuti} Jasmina, Li~na karta broj 09BME7290 izdata u PU Stari Grad 

141/21 

D`ananovi}/Mehmed/Sedina, Saobra}ajna dozvola broj BH3059105 izdata u PU Novo Sarajevo 

141/22 

Malagi}/Senad/Dinka, Indeks broj 0858 Fakultet Kriminalisti~kih nauka Sarajevo 

141/23 

Zolj/Ahmet/Selma, Li~na karta broj 04BTG9054 izdata u PU Novi Grad 

141/24 

Vu~kovi}/Ranko/Nina, Li~na karta broj 07BSH5465 izdata u PU Novo Sarajevo 

141/25 

Stani}/Mate/Mladen, saobra}ajna dozvola broj BH1642849 izdata u PU Ilid`a 

141/26 

Spahovi}/Abid/Sead, Svjedo~anstva od I-III razreda Srednja {kola metalskih zanimanja 

141/27 

Spahovi}/Abid/Sead, Radna knji`ica izdata u Op}ini Centar 

141/28 

]atovi}/Almas/Enis, Voza~ka dozvola broj 04BTB4290 izdata u PU Novi Grad 

141/29 

Zukan/Red`ib/Zakira, Li~na karta broj 07DED4784 izdata u PU Visoko 

141/30 

Mujezinovi}/Halil/Munevera, Paso{ broj 4973140 od 09.12.2005. godine izdat u MUP-u Kantona Sarajevo 

141/31 

Tabakovi}/Mirsad/Ermin, paso{ broj 5837258 od 22.02.2008. godine izdat u Ambasadi BIH u Bonnu 

141/32 

Bajri}/Himzo/Anesa, Bankovni ra~un broj 190040674-3 izdat kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

141/33 

Muharemovi}/Fikret/Adnan, Li~na karta broj 04BSE7127 izdata u PU Novo Sarajevo 

141/34 

U{anovi}/Halid/Amra, Li~na karta broj 04BMC3135 izdata u PU Stari Grad 

141/35 

U{anovi}/Halid/Amra, Voza~ka dozvola broj 04BMA7041 izdata u PU Stari Grad 

141/36 

Demoraes Campos Ana Luisa, Identifikaciona iskaznica broj S100990 izdata u Min.inostranih poslova BIH 

141/37 

Deli} Maria Anna, L^i~na karta broj 06BTK8721 izdata u PU Novi Grad 

141/39 

Kova~/Osmo/Safet, Li~na karta br,04BTE1055 izdata od PU Novi grad 

141/40 

Lu~i}/Ljubi{a/Sandra, saobra}ajna dozvola broj BH1740861 izdata u PU Centar 

141/41 

Tolja/Damir/Nadina, Indeks broj 7936/2 Veterinarski fakultet u Sarajevu 

141/42 

^uli}/Mustafa/Amer, Li~na karta broj 04BTG6800 izdata u PU Novi Grad 

141/43 

\uri}/Ivan/Inga, Li~na karta broj 03BTC3195 izdata u PU Novi Grad 

141/44 

Selak/-/Ibro, LI~na karta broj 03BMB3129 izdata u PU Stari Grad 

141/45 

Tahirovi}/-/Sadik, Li~na karta broj 07BRH0565 izdata u PU Centar 

141/46 

Tahirovi}/-/Sadik, Voza~ka dozvola broj 07BRD1118 izdata u PU Centar 

141/47 

^amd`i}/[efkija/Mahira, Li~na karta broj 08BSI0999 izdata u PU Novo Sarajevo 

141/48 

Kr{lakovi}/Fikret/Mirnes, Voza~ka dozvola broj 05BTD4686 izdata u PU Novi Grad 

141/49 

Limo/Nezir/Muharem, Li~na karta broj 04DEB5382 izdata u PU Visoko 

141/51 

[abi}/-/Hana, Voza~ka dozvola broj 03BTA1188 izdata u PU Novi Grad 

141/54 

Kubura/Azim/Haris, Li~na karta broj 04CUA8227 izdata u PU Kakanj 

142/1 

Arslanagi}/Mahmut/Ismet, saobra}ajna dozvola broj BH3252623 izdata u PU Novo Sarajevo 

142/3 

Potur/Husref/Ramiz, Li~na karta broj 04BSD4081 izdata u PU Novo Sarajevo 

142/5 

Ma{i}/Mu{an/Bahra, Li~na karta broj 03BTC7013 izdata u PU Novi Grad 

142/6 

Abdovi}/-/Ismet, Li~na karta broj 05BTJ7616 izdata u PU Novi Grad 

142/7 

Maloski/Idriz/Adil, Li~na karta broj 06BOB8340 izdata u PU Had`i}i 

142/8 

D`omba/Murat/Edin, Voza~ka dozvola broj 04BTC6874 izdata u PU Novi Grad 

142/11 

Balta/Stanko/Gordana, Bankovni ra~un broj 190039720-7 izdata u  Raiffeisen bank dd Sarajevo 

142/12 

Lali}/Vahid/[ejla, Voza~ka dozvola broj 04BSB2698 izdata u PU Novo Sarajevo 

142/13 

Lali}/Vahid/[ejla, Li~na karta broj 04BSE3916 izdata u PU Novo Sarajevo 

142/14 

Kapo/Hasan/Fikreta, Li~na karta broj 04BTI6370 izdata u PU Novi Grad 

142/15 

Be}arevi}/Hazim/Ermin, Li~na karta broj 03BMB2781 izdata u PU Stari Grad 

142/16 

Selimi}/Mustafa/Lejla, Li~na karta broj 04BQC7369 izdata u PU Ilid`a 

142/17 

Smirnov/Aleksandar/Andreja, Li~na karta broj 04BSE0780 izdata u PU Novo Sarajevo 

142/18 

Alajbegovi}/Salem/Tarik, Voza~ka dozvola broj 04BSC1695 izdata u PU Novo Sarajevo 

142/20 

[uka/Pa{aga/Iza, Diploma broj 3665/80 Prirodno-matemati~ki fakultet u Sarajevu 

142/21 

[ahinagi}/Avdo/Mehmed, Radna knji`ica izdata u Op}ini Centar 

142/22 

Fulurija/-/Zada, [ehidska kartica broj 00534 izdata u Op}ini Ilid`a 

142/23 

Bajrovi}/Asim/Enes, radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo 

142/24 

Hamzi}/E{efa/Izet, Diploma Vi{a Komercijalna {kola u Saerajevu 

142/25 

Arslanagi}/Saliha/Kadrija, Li~na karta broj 03BSA4177 izdata u PU Novo Sarajevo 

142/26 

Dervi{i/-/Abdulkadri, Radna knji`ica izdata u Op}ini Stari Grad 

142/27 

Krsmanovi}/Miroslav/Ana, radna knji}`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo 

142/28 

Rizvanovi}/Ahmet/Ned`ad, radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad 

142/30 

Kne`evi}/Pero/Nikola, radna knji`ica izdata u Op}ini Stolac 

142/31 

Abdagi}/-/Edin, saobra}ajna dozvola broj BH2020112 izdata u PU Novi Grad 

142/32 

Hod`i}/-/Mirsad, Li~na karta broj 04DCA2899 izdata u PU Olovo 

142/33 

Hod`i}/-/Mirsad, Voza~ka dozvola broj 04DCA1004 izdata u PU Olovo 

142/34 

Dedaji}/Amir/Semir, Saobra}ajna dozvola broj BH2133792 izdata u PU Novi Grad 

142/35 

Imamovi}/Vejsil/Dika, Li~na karta broj 03BRB1467 izdata u PU Centar 

142/37 

Markovi}/Esad/Vesna, Li~na karta broj 07BRG7603 izdata u PU Centar 

142/38 

Markovi}/Esad/Vesna, Voza~ka dozvola broj 07BRC9084 izdata u PU Centar 

142/39 

Imamovi}/Hamdija/Adnan, Voza~ka dozvola broj 06BRC7370 izdata u PU Centar 

142/40 

Kari}/Ramiz/Sadik, Voza~ka dozvola broj 08BMB9562 izdata u PU Stari Grad 

142/42 

Deli}/Rifat/[uhra, Voza~ka dozvola broj 03BQA1883 izdata u PU Ilid`a 

143/4 

Deli}/Rifat/[uhra, Li~na karta broj 03BQA6830 izdata u PU Ilid`a 

143/5 

Omanovi}/Husein/Midhat, Li~na karta broj 08BSI5339 izdata u PU Novo Sarajevo 

143/6 

Stani}/Pero/Danijel, Voza~ka dozvola broj 04BQA3496 izdata u PU Ilid`a 

143/7 

Stani}/Pero/Danijel, Li~na karta broj 04BQB1820 izdata u PU Ilid`a 

143/8 

[ahman/Salko/Mujo, Li~na karta broj 04AUA6436 izdata u PU Gora`de 

143/9 

[ahman/Salko/Mujo, Voza~ka dozvola broj 04AUA1466 izdata u PU Gora`de 

143/10 

[ahman/Mujo/Salko, Li~na karta broj 03AUA2464 izdata u PU Gora`de 

143/11 

Struji}/Jozo/Marija, Li~na karta broj 04BQC1545 izdata u PU Ilid`a 

143/12 

Boguni}/Emir/Adisa, Li~na karta broj 07BSH6306 izdata u PU Ilid`a 

143/13 

Pijad`er/Mujo/Elfad, Paso{ broj 6265358 od 07.05.2009.godine izdat u MUP-u Kantona Sarajevo 

143/14 

Hrusto/Hamdo/D`evad, Li~na karta broj 04CUB0254 izdata u PU Kakanj 

143/15 

Hrusto/Hamdo/D`evad, Voza~ka dozvola broj 04CUA4124 izdata u PU Kakanj 

143/16 

Hrusto/Hamdo/D`evad, saobra}ajna dozvola broj BH2303853 izdata u PU Kakanj 

143/17 

^elebi}/Salko/Miralem, Li~na karta broj 03BTD0061 izdata u PU Novi Grad 

143/18 

Erovi}/Mirko/Jasna, Bankovni ra~un broj 090042575-2 izdat kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

143/20 

Vi{nji}/Kamber/Nusret, Li~na karta broj 03BMA8956 izdata u PU Stari Grad 

143/21 

Pleh/Smail/Admin, Li~na karta broj 03BSB2478 izdata u PU Novo Sarajevo 

143/22 

Boguni}/Emir/Adisa, Voza~ka dozvola broj 07BSD2430 izdata u PU Novo Sarajevo 

143/23 

Paldum/Nezir/Ned`ib, Li~na karta broj 09BQG9862 izdata u PU Ilid`a 

143/24 

Tursum/Hidajet/Nedim, Voza~ka dozvola broj 06CUB0153 izdata u PU Kakanj 

143/25 

Tursum/Hidajet/Nedim, Li~na karta broj 08CUD5238 izdata u PU Kakanj 

143/26 

Tursum/Hidajet/Nedim, Saobra}ajna dozvola broj BH2744516 izdata u PU Kakanj 

143/27 

Gagula/Mujo/\ula, Li~na karta br.04BQD4276 izdata od PU Ilid`a 

143/28 

A{lama/Edhem/Muhamed, Li~na karta broj 04DEA3068 izdata u PU Visoko 

143/29 

Lon~ar/Senad/Adisa, Li~na karta broj 04BSD1630 izdata u PU Novo Sarajevo 

143/30 

Muji}/Emir/Sabina, Li~na karta broj 09BRH7427 izdata u PU Centar 

143/31 

Kanuri}/Hasan/Irfad, Li~na karta broj 07BQF8450 izdata u PU Ilid`a 

143/32 

Vasi}/Dragoslav/Snje`ana, Li~na karta br.04BSF6859 izdata od PU Novo Sarajevo 

143/33 

[abi}/Salih/Eldin, Li~na karta broj 04DEA2239 izdata u PU Visoko 

143/34 

Mahini}/Enver/Neven, Li~na karta broj 09BRH7816 izdata u PU Centar 

143/35 

Me{anovi}/Engin/Ma{a, Bankovni ra~un broj 090031395-8 izdat kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

143/40 

Paravli}/Husejin/Senad, Voza~ka dozvola broj 03BSA0302 izdata u PU Novo Sarajevo 

143/41 

Paravli}/Husejin/Senad, Li~na karta broj 03BSA2474 izdata u PU Novo Sarajevo 

143/42 

D`aji}/Kasim/Rea, Svjedo~anstvo od I razreda U~iteljska {kola i gimnazija Obala sarajevo 

143/43 

[ender/Mla|en/Ne|eljko, saobra}ajna dozvola broj BH 2292596 izdata u PU Novi Grad 

143/44 

Ad`ovi}/Ahmed/Ibrahim, Bankovni ra~un broj 040003766-9 izdat u Raiffeisen bank  Sarajevo 

143/45 

Heganovi}/Sakib/Fatima, Li~na karta br.03BTB0868 izdata od PU Novi grad 

144/2 

Divovi}/Halil/Kasim, Li~na karta br. 06BSG9433 izdata od Pu Novo Sarajevo 

144/3 

@eljo/Hasan/Hanadi, Li~na karta broj 04BTE2524 izdata u PU Novi Grad 

144/5 

Salihbegovi}/Murat/Esad, saobra}ajna dozvola broj BH1738146 izdata u PU Novo Sarajevo 

144/6 

Huji}/Namir/Raid, Li~na karta broj 07BSH9709 izdata u PU Novo Sarajevo 

144/7 

Mandi}/Nedeljko/Helena, Voza~ka dozvola broj 05BRC4892 izdata u PU Centar 

144/8 

Mandi}/Nedeljko/Helena, Li~na karta broj 04BRE5363 izdata u PU Centar 

144/9 

Remizi/-/\emila, Bankovna kartica broj 130026467-6 izdata kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

144/10 

Remizi/-/\emila, Li~na karta broj 04BTE4602 izdata u PU Novi Grad 

144/11 

Panzalovi}/Jakov/Igor, Li~na karta broj 04BRF2140 izdata u PU Centar 

144/13 

Fulin/Safet/Azemina, Li~na karta broj 06BQF4827 izdata u PU Ilid`a 

144/14 

Ademovi}/Zlatan/Amela, Li~na karta broj 07BQG2583 izdata u PU Ilid`a 

144/15 

Geki}/D`evad/Esad, Voza~ka dozvola broj 04BSB2825 izdata u PU Novo Sarajevo 

144/16 

Geki}/D`evad/Esad, Li~na karta broj 04BSE0948 izdata u PU Novo Sarajevo 

144/17 

Puri{-Zahirovi} Aldijana, Li~na karta broj 04BSF1830 izdata u PU Novo Sarajevo 

144/18 

Peki}/Arif/Hatid`a, Li~na karta broj 04BRD6949 izdata u PU Centar 

144/20 

Zuki}/Mehmed/Sanela, Rje{enje za obav.sam.djelatnosti br.03-320-128 od 14.10.1995. godine  Op}ina Novi Grad 

144/21 

Milo{/Mate/Jozo, Bankovni ra~un broj 19000687848 izdat kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

144/23 

Fetahagi}/Miralem/Sanjin, Radna knji`ica izdata u Op}ini Ilid`a 

144/24 

Lamber{ek/-/Bogdan, Voza~ka dozvola broj 09BSD6155 izdata u PU Novo Sarajevo 

144/27 

Tahiri/Sejdo/Nezir, radna knji`ica izdata u Op}ini Ilid`a 

144/28 

^elik/Fehim/Hasiba, Li~na karta broj 04BMC5997 izdata u PU Stari Grad 

144/29 

El-Basti-Amar, Bankovni ra~un broj 19000649989 izdat kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

144/30 

Selimba{i}/Osmo/Amer, Li~na karta broj 07BSH5397 izdata u PU Novo Sarajevo 

144/32 

Vatre{/Zulfo/Adnan, radna knji`ica broj 1161/2006 izdata u Op}ini Novi Grad 

144/34 

Be}ar/Asim/Hatid`a, Li~na karta broj 06BTL0324 izdata u PU Novi Grad 

144/35 

]urak/Omer/Ha{ima, Voza~ka dozvola broj 06BRC5697 izdata u PU Centar 

144/36 

Brkani}/Faruk/Faris, Li~na karta broj 04BMD3033 izdata u PU Stari Grad 

144/37 

Pipi}/Omer/Osman, Li~na karta broj 07BQF8931 izdata u PU Ilid`a 

144/38 

Had`iahmetovi}/Mustafa/Sead, radna knji`ica izdata u Op}ini Centar 

144/40 

Lasica/Vjekoslav/An|a, Li~na karta broj 04BTG1890 izdata u PU Novi Grad 

144/41 

Lasica/\or|o/Dragana, Li~na karta broj 04BTG0456 izdata u PU Novi Grad 

144/42 

Lasica/\or|o/Dragana, Voza~ka dozvola broj 04BTB7184 izdata u PU Novi Grad 

144/43 

Banjin-^ard`i} Maja, saobra}ajna dozvola broj BH3248273 izdata u PU Centar 

144/45 

Hod`i}/Esad/Ermin, Li~na karta broj 04BRF0137 izdata u PU Centar 

144/46 

Sijer~i}/Emir/Ada, Li~na karta broj 04BMC6455 izdata u PU Stari Grad 

144/48 

Mahmutovi}/-/Mirela, Bankovni ra~un broj 090028198-1 izdat kod Raiffeisen bank dd 

145/1 

Silajd`ija/Ibrahim/Sakib, Li~na karta broj 04DEB5366 izdata u PU VIsoko 

145/2 

Ademovi}/Zijad/Midhat, Voza~ka dozvola broj 05BMB4143 izdata u PU Stari Grad 

145/5 

Ademovi}/Zijad/Midhat, Li~na karta broj 03BMA0636 izdata u PU Stari Grad 

145/6 

[abanovi}/-/Mustafa, saobra}ajna dozvola broj BH2042288 izdata u PU Novo Sarajevo 

145/9 

Fi{evi}/Vejsil/Narima, Voza~ka dozvola broj 05BRC2855 izdata u PU Centar 

145/10 

Trifkovi}/-/Maja, Saobra}ajna dozvola broh BH2764904 izdata u PU Novi Grad 

145/12 

Me{i}/-Ahmo, saobra}ajna dozvola broj BH1521936 izdata u PU Vogo{}a 

145/13 

Metiko{/Milenko/Vasilije, Li~na karta broj 04BRF4569 izdata u PU Centar 

145/14 

Arnautovi}/D`evad/[a}ir, Saobra}ajna dozvola broj BH2042500 izdata u PU Novo Sarajevo 

145/16 

Kukuljac/-/D`emila, Bankovni ra~un broj 19000686956 izdata kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

145/18 

Podrug/Suad/Nihad, Li~na karta broj 03BTD4147 izdata u PU Novi Grad 

145/19 

Podrug/Suad/Nihad, Voza~ka dozvola broj 04BTB2749 izdata u PU Novi Grad 

145/20 

Biki}/Azem/D`enana, Li~na karta broj 03BMB4923 izdata u PU Stari Grad 

145/21 

Li~ina/Faik/Amir, Li~na karta broj 03BTB6219 izdata u PU Novi Grad 

145/22 

Merdan/Mujo/Edina, Saobra}ajna dozvola br. BH 3006723 izdata u Olovu 10.11/08 

145/23 

Aleksi}/-/Radomir, Svjedo~anstva od I-III razreda i diploma o zavr{nom ispitu MS[ za Elektroenergetiku Sarajevo 

145/27 

Bukva/Mehmed/Hasan, Li~na karta broj 03BRB3973 izdata u PU Centar 

145/29 

[pijodi}/Mu{an/E{ef, radna knji`ica izdata u Op}ini Vogo{}a 

145/31 

^i~ak/Reuf/Refik, Voza~ka dozvola broj 04DEA0878 izdata u PU Visoko 

145/32 

Alibegovi}/Osman/Damir, Saobra}ajna dozvola BA2752034 izdata u PU Stari Grad 

145/35 

Hasanovi}/Zufer/Fatima, Li~na karta broj 05BTK0600 izdata u PU Novi Grad 

145/36 

Ali}/-/Munib, saobra}ajna dozvola broj BH2621005 izdata u PU Vogo{}a 

145/39 

Zaimovi}/Seid/Indira, Voza~ka dozvola broj 04BSB4466 izdata u PU Novo Sarajevo 

145/42 

Spre~o/Ferid/Mersiha, Voza~ka dozvola broj 07BSD0428 izdata u PU Novo Sarajevo 

145/43 

Spre~o/Ferid/Mersiha, Li~na karta broj 04BSE7082 izdata u PU Novo Sarajevo 

145/44 

Srna/Ru{id/Huso, Voza~ka dozvola broj 03BSA1382 izdata u PU Novo Sarajevo 

145/45 

Srna/Ru{id/Huso, Li~na karta broj 03BSA8124 izdata u PU Novo Sarajevo 

145/46 

Mujanovi}/Agan/Irfan, radna knji`ica izdata u Op}ini Vogo{}a 

145/47 

[endelj/Mustafa/D`evida, bankovni ra~un broj 190004295-1 izdat kod Raiffeisen bank dd 

145/49 

Bubalo/Ahmet/Kemal, Voza~ka dozvola broj 09BSD6362 izdata u PU Bovo Sarajevo 

145/50 

Spahi}/Nijaz/Senad, Li~na karta broj 09BME7802 izdata u PU Stari Grad 

145/51 

Ulemi}-Had`iabdi} D`enana, Voza~ka dozvola broj 04BSB2571 izdata u PU Novo Sarajevo 

145/52 

Klipo/Omer/Nedim, Li~na karta broj 07BQG0554 izdata u PU Ilid`a 

145/53 

Dervi{evi} Meliha, li~na karta broj 05BPB3491, izdata Policijska uprava Ilija{ 

132 

Veli} Sanela, voza~ka dozvola broj 08BPA7210, izdata Policijska uprava Ilija{ 

133 

Peri} Mare, li~na karta broj 08BNC7479, izdata 3. 9. 2008. Policijska uprava Vogo{}a 

134 

Huji} ]amil, voza~ka dozvola broj 06BPA5045, izdata Policijska uprava Ilija{ 

135 

Kartal Mujesira, li~na karta broj 04BPA2586, izdata Policijska uprava Ilija{ 

136 

Kozi} Melisa, li~na karta broj 04BPA6917, izdata Policijska uprava Ilija{ 

137 

Kitovnica Emira, saobra}ajna dozvola broj BH 2622811, izdata Policijska uprava Ilija{ 

138 

UNSKO-SANSKI KANTON 

Selman Azra, li~na karta broj 08CMB5426, izdata 29. 4. 2008. Odsjek za administraciju Klju~ 

928 

Merdani} Haris, li~na karta broj 08CLF8291, izdata 1. 2. 2008. Odsjek za administraciju Biha} 

929 

Jugi} Rehila, li~na karta broj 08CPE2835, izdata 19. 8. 2008. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

930 

Kugelmeier, Zijad, li~na karta broj 08CSB4627, izdata 9. 6. 2008. Odsjek za administraciju Bu`im 

931 

Osman~evi} Nijaz, radna knji`ica broj 2085, izdata 1996. Op}ina Cazin 

932 

[i{i} Mulajma, putna isprava broj 4849998, izdata 11. 7. 2005. Ambasada u Londonu 

933 

Pajazetovi} Edina, li~na karta broj 08CPE2886, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

934 

^izmi} Hazim, voza~ka dozvola broj 04COA1767, izdata 9. 1. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

935 

Had`i} Ajdin, li~na karta broj 08CMB5168, izdata 3. 1. 2008. Odsjek za administraciju Klju~ 

936 

Selimanovi} Indira, li~na karta broj 08CMB5316, izdata 21. 3. 2008. Odsjek za administraciju Klju~ 

937 

Kadi} Mersudin, li~na karta broj 04COB5443, izdata 26. 7. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

938 

Kadi} Mersudin, voza~ka dozvola broj 05COB2733, izdata 12. 1. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 

939 

Okugi} Osman, putna isprava broj 5577130, izdata 30. 7. 2007. KMUP Biha} 

940 

Selmi} Jasmin, li~na karta broj 07CRC3218, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

941 

Muhi} Hase, li~na karta broj 05COD2186, izdata 10. 3. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 

942 

Mahi} Hata, li~na karta broj 04CPB3868, izdata 4. 8. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

943 

Topi} Vahida, li~na karta broj 07COE8176, izdata 15. 5. 2007. Odsjek za administraciju Cazin 

944 

Komi} Esmira, li~na karta broj 08CPE0755, izdata 18. 2. 2008. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

945 

Skenderovi} Senija, li~na karta broj 05CSA9506, izdata 31. 1. 2005. Odsjek za administraciju Bu`im 

946 

Mujagi} Nihad, saobra}ajna dozvola broj BH 2811645, izdata 28. 4. 2009. Odsjek za administraciju Biha} 

947 

Deli} Denis, li~na karta broj 07CLF4087, izdata 17. 4. 2007. Odsjek za administraciju Biha} 

948 

[ahinovi} Mirela, li~na karta broj 04CLB5450, izdata 14. 1. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 

949 

Had`i} Emina, saobra}ajna dozvola broj BH 1812686, izdata 5. 5. 2005. Odsjek za administraciju Klju~ 

950 

Red`i} Adnan, li~na karta broj 04CLE7576, izdata 24. 6. 2004. Odsjek za administraciju Biha} 

951 

Abazi Afan, putna isprava broj 4120557, izdata 12. 11. 2002. KMUP Biha} 

952 

Begi} Alaga, li~na karta broj 08CLF9732, izdata 25. 6. 2008. Odsjek za administraciju Biha} 

953 

^au{evi} Adnan, li~na karta broj 06CLF0966, izdata 8. 8. 2006. Odsjek za administraciju Biha} 

954 

Pajali} Rasima, li~na karta broj 04CSA2386, izdata 16. 3. 2004. Odsjek za administraciju Bu`im 

955 

Pjani} Rasim, saobra}ajna dozvola broj BH 2352881, izdata 30. 10. 2008. Odsjek za administraciju Biha} 

956 

Kabiljagi} [erif, li~na karta broj 04CRA7288, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

957 

Be{irevi} Ines, paso{ broj 4736768, izdat KMUP Biha} 

958 

Hasanovi} Sejad, paso{ broj 6098012, izdat KMUP Biha} 

959 

Mid`i} Haris, li~na karta broj 05CLE2649, izdata 16. 2. 2005. Odsjek za administraciju Biha} 

960 

]ehaji} Sanda, paso{ broj 4855381, izdat KMUP Biha} 

961 

Hozi} Husein, li~na karta broj 07CPE0255, izdata 19. 12. 2007. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

962 

Husi} Sedina, li~na karta broj 08CSB5290, izdata 4. 12. 2008. Odsjek za administraciju Bu`im 

963 

POSAVSKI KANTON 

Klai} Mato, osobna iskaznica broj 07BVB7085, izdata 15. 5. 2007. MUP PK Ora{je 

134 

Radulovi} Dalibor, voza~ka dozvola broj 07BXA5012, izdata MUP PK Ora{je 

135 

Mar{i} Pejo, osobna iskaznica broj 08BVB9585, izdata 20. 10. 2005. MUP PK Ora{je 

136 

Luci} Ru`a, osobna iskaznica broj 07BWB5353, izdata MUP PK Od`ak 

137 

Ivki} Ivo, osobna iskaznica broj 04BVA9810, izdata 22. 9. 2004. MUP PK Ora{je 

138 

Ivki} Ivo, voza~ka dozvola broj 04BVA5520, izdata 12. 11. 2004. MUP PK Ora{je 

139 

TUZLANSKI KANTON 

Fazli} Aida, indeks broj 1186/08 Pravnog fakulteta u Tuzli 

674 

Suba{i} Almina, li~na karta broj 07CGA9132, izdata Policijska uprava Doboj Istok 

675 

Junuzovi} Tajiba, li~na karta broj 05CGA3934, izdata 30. 6. 2005. Policijska uprava Doboj Istok 

676 

Nezirovi} Edin, voza~ka dozvola broj 06CFB4972, izdata 6. 7. 2006. CIPS Gra~anica 

677 

Muji} Senad, voza~ka dozvola broj 04CKA0541, izdata 27. 9. 2004. Odjeljenje za administraciju Banovi}i 

678 

[krbo Kasim, li~na karta broj 05CGA6248, izdata 14. 10. 2005. Policijska uprava Doboj Istok 

679 

[krbo Kasim, voza~ka dozvola broj 05CGA2334, izdata Policijska uprava Doboj Istok 

680 

Krije{torac Fatima, li~na karta broj 06CFD7758, izdata 13. 7. 2006. CIPS Gra~anica 

681 

Sokolu{i} Adna, li~na karta broj 08CFE5219, izdata 1. 8. 2008. CIPS Gra~anica 

682 

Sokolu{i} Adna, voza~ka dozvola broj 09CFB9018, izdata 12. 2. 2009. CIPS Gra~anica 

683 

Had`i} Jasmin, voza~ka dozvola broj 04CFA9334, izdata 13. 12. 2004. CIPS Gra~anica 

684 

Had`i} Jasmin, li~na karta broj 04CFC1797, izdata 13. 12. 2004. CIPS Gra~anica 

685 

Bulji} Sanel, li~na karta broj 03CFA0357, izdata 16. 10. 2003. CIPS Gra~anica 

686 

Bulji} Sanel, voza~ka dozvola broj 04CFA6404, izdata 21. 9. 2004. CIPS Gra~anica 

687 

Konji} Izeta, li~na karta broj 04CFA9058, izdata 27. 5. 2004. CIPS Gra~anica 

688 

Juki} Elvedin, paso{ broj 5677639, izdat CIPS Gra~anica 

689 

Alji} [aban, li~na karta broj 05CFD2233, izdata 15. 7. 2005. CIPS Gra~anica 

690 

ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON 

Had`iabdi} Zehrid, li~na karta broj 05DCA7158, izdata 8. 2. 2005. CIPS Olovo 

982 

Jakovljevi} Ivica, li~na karta broj 04DDB3395, izdata CIPS Zavidovi}i 

983 

Mehanovi} Akif, li~na karta broj 04DCA2075, izdata 30. 6. 2004. CIPS Olovo 

984 

Osmanovi} Alija, li~na karta broj 05DAA9391, izdata CIPS Breza 

985 

Fejzovi} Amna, li~na karta broj 09CUD6688, izdata 21. 5. 2009. CIPS Kakanj 

986 

Zilki} Mustafa, voza~ka dozvola broj 05DDA8930, izdata CIPS Zavidovi}i 

987 

Ibri} Zekir, li~na karta broj 05CYB2878, izdata CIPS @ep~e 

988 

Matijevi} Sanja, voza~ka dozvola broj 04CYA1548, izdata CIPS @ep~e 

989 

Praklja~i} Dra`en, voza~ka dozvola broj 06CXA1867, izdata 23. 2. 2006. CIPS Usora 

990 

[ogolj Hajrija, li~na karta broj 05DDC7450, izdata CIPS Zavidovi}i 

991 

Sinanovi} Niaz, li~na karta broj 04DDA4545, izdata CIPS Zavidovi}i 

992 

SREDWOBOSANSKI KANTON 

A.[. "MAGNUM" Fojnica, jedna registarska plo~ica 172-J-862, izdata Odsjek za administraciju Fojnica 

1033 

Petrovi} Tomislav, jedna reistarska plo~ica 555-T-907, za pmv marke "VOLKSWAGEN", tip "GOLF" 19E", izdata Odsjek za administraciju Fojnica 

1034 

Bi{~evi} Hruste, jedna registarska plo~ica 468-M-545, izdata Odsjek za administraciju Fojnica 

1035 

Stani} Lucija, osobna iskaznica broj 04DPB1037, izdata 28. 12. 2004. Odsjek za administraciju Kiseljak 

1036 

Tadi} Mario, osobna iskaznica broj 05DPB4024, izdata 12. 7. 2005. Odsjek za administraciju Kiseljak 

1037 

Jahi} Elmin, li~na karta broj 06DPB5966, izdata 3. 10. 2006. Odsjek za administraciju Kiseljak 

1038 

Crnjak Mirko, voza~ka dozvola broj 06DOA9531, izdata 28. 11. 2006. Odsjek za administraciju Bugojno 

1039 

Crnjak Mirko, li~na karta broj 06DOC5263, izdata 28. 11. 2006. Odsjek za administraciju Bugojno 

1040 

\idi} Edin, osobna iskaznica broj 04DNA7818, izdata CIPS Vitez 

1041 

Kne`evi} Anto, osobna iskaznica broj 04DNA5600, izdata CIPS Vitez 

1042 

Papi} Marko, osobna iskaznica broj 09DNC2654, izdata CIPS Vitez 

1043 

Duman~i} Emilija, osobna iskaznica broj 06DNB7758, izdata CIPS Vitez 

1044 

Grebenar Karlo, voza~ka dozvola broj 04DNA1756, izdata CIPS Vitez 

1045 

Varupa Mirzad, osobna iskaznica broj 09DNC2662, izdata CIPS Vitez 

1046 

Tahirovi} Danijel, osobna iskaznica broj 04DNA5053, izdata CIPS Vitez 

1047 

Grbavac Ivan~ica, osobna iskaznica broj 08DNC1978, izdata CIPS Vitez 

1048 

Mikuli} Augustin, li~na karta broj 04DPA5555, izdata 26. 7. 2004. Odsjek za administraciju Kiseljak 

1049 

Pervan Marija, voza~ka dozvola broj 08DKA2459, izdata 9. 6. 2008. Odsjek za administraciju Kre{evo 

1050 

Me{trovac Vahid, voza~ka dozvola broj 04DMA3084, izdata 17. 11. 2004. Odsjek za administraciju Jajce i Dobreti}i 

1051 

Grabovac Mara, li~na karta broj 04DPA2555, izdata 29. 3. 2004. Odsjek za administraciju Kiseljak 

1052 

Durakovi} Fahrudin, voza~ka dozvola broj 04DOA5204, izdata 1. 9. 2004. Odsjek za administraciju Bugojno 

1053 

Hod`i} Mediha, li~na karta broj 07DOC7583, izdata 16. 8. 2007. Odsjek za administraciju Bugojno 

1054 

Gali} An|a, li~na karta broj 07DPB7164, izdata 24. 7. 2007. Odsjek za administraciju Kiseljak 

1055 

Jeli~i} Vili, osobna iskaznica broj 07DMC1818, izdata 9. 12. 2004. Odsjek za administraciju Jajce 

1056 

[trkalj Josip, osobna iskaznica broj 07DMC2369, izdata 17. 7. 2007. Odsjek za administraciju Jajce 

[ahman Nisveta, osobna iskaznica broj 06DMB0867, izdata 3. 12. 2004. Odsjek za administraciju Jajce 

1057 

Tomazi} Zorka, voza~ka dozvola broj 07DMA7503, izdata 19. 7. 2007. Odsjek za administraciju Jajce i Dobreti}i 

1058 

Omerinovi} Selma, osobna iskaznica broj 07DMC2850, izdata 24. 7. 2007. Odsjek za administraciju Jajce 

1059 

Me{trovac Vahid, osobna iskaznica broj 04DMB0127, izdata 17. 11. 2004. Odsjek za administraciju Jajce 

1060 

Andrija{evi} Marijana, radni~ka knji`ica broj 162/95, izdata Op}ina Busova~a 

1061 

Pa{i} Namir, radni~ka knji`ica duplikat broj 137/03, izdata 26. 3. 2003. Op}ina Busova~a 

1062 

Kova~evi} Azrudin, li~na karta broj 05DLB0374, izdata CIPS Busova~a 

1063 

Hod`i} Adnan, osobna iskaznica broj 08DLB4406, izdata 3. 11. 2008. CIPS Busova~a 

1064 

BOSANSKO-PODRIWSKI KANTON 

Karkelja Enver, li~na karta broj 03AUA0045, izdata 25. 3. 2003. MUP BPK Gora`de 

Karkelja Enver, voza~ka dozvola broj 05AUA6411, izdata 8. 4. 2005. MUP BPK Gora`de 

Bezdrob Azra, li~na karta broj 04AUA6384, izdata 30. 1. 2004. MUP BPK Gora`de 

D`omba Edin, li~na karta broj 07AUC5683, izdata 19. 4. 2007. MUP BPK Gora`de 

HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON 

Guto{i} Amel, putna isprava broj 5588825, izdata 3. 8. 2007. MUP HNK Mostar 

153 

Leti} Zahir, li~na karta broj 03BHA0093, izdata 27. 11. 2003. MUP HNK Jablanica 

154 

Taslid`a D`enita, putna isprava broj 5944328, izdata 16. 5. 2008. MUP HNK Mostar 

155 

ZAPADNOHERCEGOVA^KI KANTON 

Vuk{i} Mara, osobna iskaznica broj 04DRB1921, izdata 8. 9. 2004. CIPS Ljubu{ki 

395 

Alilovi} Mira, osobna iskaznica broj 06DUB8066, izdata 24. 8. 2006. CIPS [iroki Brijeg 

396 

Martinovi} Ivan, osobna iskaznica broj 05DUB4610, izdata 7. 6. 2005. CIPS [iroki Brijeg 

397 

Duman~i} Marija, osobna iskazica broj 07DTB2278, izdata 21. 11. 2007. CIPS Posu{je 

398 

Glava{ Avdija, voza~ka dozvola broj 04DSA1029, izdata 5. 8. 2004. CIPS Grude 

399 

Glava{ Avdija, osobna iskaznica broj 04DSA1759, izdata 5. 8. 2004. CIPS Grude 

400 

Mikuli} Mate, osobna iskaznica broj 09DSB3350, izdata 10. 3. 2009. CIPS Grude 

401 

Kvesi} Ante, voza~ka dozvola broj 05DUA7290, izdata 1. 9. 2004. CIPS [iroki Brijeg 

402 

^uljak Dragana, osobna iskaznica broj 08DRC3118, izdata 5. 9. 2008. CIPS Ljubu{ki 

403 

Radi} Mladen, osobna iskaznica broj 03DRA0613, izdata 13. 5. 2003. CIPS Ljubu{ki 

404 

Primorac Anita, osobna iskaznica broj 08DUC2617, izdata 20. 8. 2008. CIPS [iroki Brijeg 

405 

Ivankovi} Martina, osobna iskaznica broj 09DRC3741, izdata 16. 1. 2009. CIPS Ljubu{ki 

406 

Ivankovi} Martina, voza~ka dozvola broj 05DRA8373, izdata 25. 3. 2005. CIPS Ljubu{ki 

407 

Bunti} Kristina, osobna iskaznica broj 04DRA9915, izdata 8. 7. 2004. CIPS Ljubu{ki 

408 

Pulji} Denis, osobna iskaznica broj 08DRC3571, izdata 9. 12. 2008. CIPS Ljubu{ki 

409 

Bo{njak Luka, osobna iskaznica broj 07DUC0357, izdata 4. 6. 2007. CIPS [iroki Brijeg 

410 

Zori} Zvonimir, osobna iskaznica broj 06DSA9386, izdata 4. 4. 2006. CIPS Grude 

411 

Markota Ljubica, osobna iskaznica broj 04DTA0727, izdata 12. 8. 2004. CIPS Posu{je 

412 

Medak Stanka, osobna iskaznica broj 04DRA6807, izdata 10. 3. 2004. CIPS Ljubu{ki 

413 

]uk Leonardo, osobna iskaznica broj 04DTA3606, izdata 22. 12. 2004. CIPS Posu{je 

414