LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XVI - Broj 44 

Ponedjeljak, 13. 7. 2009. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLU@BENE OBJAVE 

POSTBANK BH
SARAJEVO 

SPISAK
INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA SA STANJEM
NA DAN 31. 5. 2009. GODINE 

 

RED. BR. 

NAZIV 

SJEDI[TE 

ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RA^UN 

15 I 

35 I 

90 I 

 

VI[E DANA 

1. 

AA KAPITAL BROKERS BROKERSKO DILERSKA
KU]A DD 

BIHA] 

BOSANSKA 6 /3 

Ra~un:1872000009221602 

  

  

2. 

ADARIO TRADE D O O ILID@A 

SARAJEVO 

FRANCUSKE REVOLUCIJE 102 

Ra~un:1872000000014750 

  

  

3. 

AF COMERC DOO 

KLADANJ 

STARIC BB KLADANJ 

Ra~un:1872000000067615 

  

  

4. 

ALMA SZR FRI SALON VL TALOVIC RAM ZIVIN 

@IVINICE 

PRVA ULICA BB @IVINICE 

Ra~un:1871211000016259 

  

  

5. 

AMRA TR @IVINICE 

@IVINICE 

PRVA ULICA @IVINICE 

Ra~un:1871210000023956 

  

  

6. 

AMUR TRADE DOO 

SARAJEVO 

FERHADIJA 17 SARAJEVO 

Ra~un:1872000000064996 

  

  

7. 

A[]ERI] GINEKOLO[KA ORDINACIJA 

SARAJEVO 

TEPEBA[INA 1 SARAJEVO 

Ra~un:1871200000023423 

  

  

8. 

AUSTROTRADING DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TRG HEROJA 21 SARAJEVO 

Ra~un:1872000000006990 

  

  

9. 

AUTOP BRCANINOVIC SAMIR @IVINICE 

@IVINICE 

16. MUSLIMANSKA @IVINICE 

Ra~un:1871210000021143 

  

  

10. 

AUTOP SKALJIC ASMIR @IVINICE 

@IVINICE 

16. MUSLIMANSKA @IVINICE 

Ra~un:1871211000022855 

  

  

11. 

AUTOPREV BRCANINOVIC PASAN @IVINICE 

@IVINICE 

16. MUSLIMANSKA 123 @IVINICE 

Ra~un:1871211000033622 

  

  

12. 

AUTOPREV HAJDAREVIC SUKRIJA @IVINICE 

@IVINICE 

KOVA^I NOVO NASELJE @IVINICE 

Ra~un:1871210000041998 

  

  

13. 

AVANGLION DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZELENIH BERETKI BB SARAJEVO 

Ra~un:1872000000065384 

  

  

14. 

BARAN D.O.O.GORA@DE 

GORA@DE 

D@INI]I BB GORA@DE 

Ra~un:1872000009482338 

  

  

15. 

BEDEM-EM D.O.O.BIHA] 

BIHA] 

IVANA FRANE JUKI]A BB 

Ra~un:1872000009417251 

  

  

16. 

BEDR BOSNA DOO PJ NOVO SARAJEVO 

SARAJEVO 

AZIZE [A]IRBEGOVI] 104 SARAJEVO 

Ra~un:1872000000008833 

  

  

17. 

BELMIN COMMERC DOO @IVINICE 

@IVINICE 

PRVA ULICA BB @IVINICE 

Ra~un:1872000000041716 

  

  

18. 

BH STAR DOO @IVINICE 

@IVINICE 

MAR[ALA TITA 51 @IVINICE 

Ra~un:1872000000008057 

  

  

19. 

BITAS DD SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 74 N.SARAJEVO 

Ra~un:1872000000007184 

  

  

20. 

BITUMENKA ASFALT DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 74 SARAJEVO 

Ra~un:1872000000035023 

  

  

21. 

BOSENA DOO @IVINICE 

@IVINICE 

ZEMA BB @IVINICE 

Ra~un:1872000000027360 

  

  

22. 

BOSNA EKSPRES EURO FOTO VIDEO SZR @IVINICE 

@IVINICE 

PRVA ULICA 60 @IVINICE 

Ra~un:1871210000028903 

  

  

23. 

BOSNIAWOOD BREZA D.O.O.HRENOVICA,PRA^A 

HRENOVICA 

HRENOVICA BB, PRA^A, PALE 

Ra~un:1872000009381555 

  

  

24. 

BREDA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

BARDAK^IJE BR.18 SARAJEVO 

Ra~un:1872000000067421 

  

  

25. 

BULLS SZR MESNICA @IVINICE 

@IVINICE 

MAR[ALA TITA BB @IVINICE 

Ra~un:1871211000016550 

  

  

26. 

CELTIC D O O TUZLA 

TUZLA 

RUDOLFA VIKI]A 4 TUZLA 

Ra~un:1872000000052677 

  

  

27. 

CENTROS TRGOVA^KA RADNJA 

MOSTAR 

LIVA^ BB 

Ra~un:1872001009334864 

  

  

28. 

CONVEX D O O SARAJEVO 

SARAJEVO 

ANTE BABI]A 7 SARAJEVO 

Ra~un:1872000000050349 

  

  

29. 

DD TKAONICA ]ILIMA SARAJEVO-ILID@A 

ILID@A 

BLA@UJSKI DRUM BR.2 SARAJEVO 

Ra~un:1872000000065578 

  

  

30. 

DENIS TR @IVINICE 

@IVINICE 

DRUGA KRAJI[KA BB @IVINICE 

Ra~un:1871210000017069 

  

  

31. 

DJUG AUTO DOO 

@IVINICE 

MAGISTRALNI PUT BB @IVINICE 

Ra~un:1872000000005341 

  

  

32. 

DOO PALADIJUM SARAJEVO 

SARAJEVO 

DJECA DOBRINJE 9 SARAJEVO 

Ra~un:1872000000032113 

  

  

33. 

DURIKOM DOO SARAJEVO,VOGO[]A 

VOGO[]A 

KOBILJA GLAVA BR.22 VOGO[]A 

Ra~un:1872000000066839 

  

  

34. 

DVA LAVA DOO G.RAINCI KALESIJA 

RAINCI GORNJI 

RAINCI GORNJI BB 

Ra~un:1872000009404059 

  

  

35. 

D@ADA SUR 

SARAJEVO 

LIVANJSKA 31 SARAJEVO 

Ra~un:1871200000044278 

  

  

36. 

EKO ING DOO @IVINICE 

@IVINICE 

ORB BR 180 @IVINICE 

Ra~un:1871210000043453 

  

  

37. 

EKO STIL DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

BULEVAR ME[E SELIMOVI]A 27 

Ra~un:1872000000004177 

  

  

38. 

EMS DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

DERVI[A NUMI]A DO 70 SARAJEVO 

Ra~un:1872000000063929 

  

  

39. 

EMSPROM DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

N SISICA DEDE 14 SARAJEVO 

Ra~un:1872000000050252 

  

  

40. 

ENERGODATA PROJEKT COMPUTERS DOO 

SARAJEVO 

MUHAMEDA H. USKUFIJA BR 19 

Ra~un:1872000000001849 

  

  

41. 

EUROLJILJAN DOO ZA PROIZ. TRG. I USLUGE 

SARAJEVO 

MAR[ALA TITA 52 SARAJEVO 

Ra~un:1872000000049573 

  

  

42. 

EUROSHOP D O O 

SARAJEVO 

FRANJEVA^KA BR 6 E SARAJEVO 

Ra~un:1872000000029882 

  

  

43. 

FEROELEKTRO DISTRIBUCIJA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

HALILOVI]I BB 

Ra~un:1872000009118879 

  

  

44. 

FOR TU COMPANY DOO @IVINICE 

@IVINICE 

OSLOBO\ENJA BB @IVINICE 

Ra~un:1872000000065190 

  

  

45. 

FRANKO DOO @IVINICE 

@IVINICE 

G @IVINICE BB @IVINICE 

Ra~un:1872000000025905 

  

  

46. 

GAGULA KOMERC SARAJEVO 

SARAJEVO 

IZA HRIDA 20 SARAJEVO 

Ra~un:1872000000045208 

  

  

47. 

GALIJA PR@IONICA KAFE @IVINICE 

@IVINICE 

PRVA ULICA BB @IVINICE 

Ra~un:1871210000017166 

  

  

48. 

GEOSONDA BH DOO ZA SPEC. HIDROG. GRAD TUZLA 

TUZLA 

RUDARSKA 65 TUZLA 

Ra~un:1872000000052968 

  

  

49. 

GLE^ER DOO 

SARAJEVO 

NALINA 4 SARAJEVO 

Ra~un:1872000000064317 

  

  

50. 

GOLD STAR DOO SARAJEVO 

ILID@A 

ISMETA ALAJBEGOVI]A [ERBE 30 

Ra~un:1872000000065869 

  

  

51. 

GOLETIC DOO @IVINICE 

@IVINICE 

\UR\EVIK BB @IVINICE 

Ra~un:1872000000012519 

  

  

52. 

GROM BH DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

OTE[KOG BATALJONA DO BROJA 59 

Ra~un:1872000000067227 

  

  

53. 

HAADRO POLJOPRIVREDNI PROIZVO\AC OLOVO 

OLOVO 

HADRE BB OLOVO 

Ra~un:1871201000065972 

  

  

54. 

HAMO DOM DOO @IVINICE 

@IVINICE 

OSLOBO\ENJE BB @IVINICE 

Ra~un:1872000000015526 

  

  

55. 

HANI STR SARAJEVO 

SARAJEVO 

EJUBA ADEMOVI]A 9 SARAJEVO 

Ra~un:1871201000010294 

  

  

56. 

IMB COMPANY DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

PUT @IVOTA 2 

Ra~un:1872000009030512 

  

  

57. 

INTER COLOR CENTAR 

SARAJEVO 

IGMANSKA 36 VOGO[]A 

Ra~un:1872000000048312 

  

  

58. 

INTERGLAS DJL 

SARAJEVO 

KAPTOL 4 SARAJEVO 

Ra~un:1872000000017951 

  

  

59. 

JABLANICA TR BARICE @IVINICE 

@IVINICE 

BARICE BB @IVINICE 

Ra~un:1871210000028321 

  

  

60. 

JABUKA II TR VL [EHI] SELMA @IVINICE 

@IVINICE 

OSLOBO\ENJA BB @IVINICE 

Ra~un:1871210000030552 

  

  

61. 

JABUKA TR VL [EHI] M @IVINICE 

@IVINICE 

DRUGA ULICA BB @IVINICE 

Ra~un:1871210000046169 

  

  

62. 

JP.HORIZONTALA DOO @IVINICE 

@IVINICE 

OSLOBO\ENJA 11 @IVINICE 

Ra~un:1872000000006602 

  

  

63. 

KABLIRANJE D O O SARAJEVO 

SARAJEVO 

TEREZIJE 58 SARAJEVO 

Ra~un:1872000000001364 

  

  

64. 

KOKA-EMI DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TRG SOLIDARNOSTI BB SARAJEVO 

Ra~un:1872000000068779 

  

  

65. 

KOLOVRAT DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

STUPSKO BRDO BB SARAJEVO 

Ra~un:1872000000058691 

  

  

66. 

KOLUMBO UR GORNJE DUBRAVE @IVINCE 

@IVINICE 

GORNJE DUBRAVE @IVINICE 

Ra~un:1871210000040058 

  

  

67. 

LESKO DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

POFALI]KA 28 NOVO SARAJEVO 

Ra~un:1872000000067906 

  

  

68. 

LINA INTERNATIONAL D O O SARAJEVO 

SARAJEVO 

FERHADIJA 15 SARAJEVO 

Ra~un:1872000000047342 

  

  

69. 

LOKVE D O O HAD@I]I 

HAD@I]I 

LOKVE ZOVIK 8 HAD@I]I 

Ra~un:1872000000042783 

  

  

70. 

LOVAC UR BUFFET @IVINICE 

@IVINICE 

DRUGA KRAJI[KA 107 @IVINICE 

Ra~un:1871211000012379 

  

  

71. 

M E DOO 

@IVINICE 

M TITA 72 @IVINICE 

Ra~un:1872000000003983 

  

  

72. 

MAD@ D O O SARAJEVO 

SARAJEVO 

PEHLIVANU[A 11 SARAJEVO 

Ra~un:1872000000026584 

  

  

73. 

MECOM DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

AVDAGE [AHINAGI]A 18 

Ra~un:1872000000005147 

  

  

74. 

MERI FRIZERSKI SALON VL HADZIC FATA 

@IVINICE 

DONJE DUBRAVE BB @IVINICE 

Ra~un:1871211000018393 

  

  

75. 

MINEX D O O ZENICA 

ZENICA 

BRANILACA BOSNE 6 ZENICA 

Ra~un:1872000000034635 

  

  

76. 

MINEX D O O ZENICA P J SARAJEVO 

SARAJEVO 

ISEVI]A SOKAK 4 SARAJEVO 

Ra~un:1872000000034538 

  

  

77. 

MM DOO SARAJEVO-ILIDZA 

SARAJEVO 

HIVZI BJELAVCA 68/3 SARAJEVO 

Ra~un:1872000000068876 

  

  

78. 

MMFSPECIJAL AUTOSERVIS DOO SARAJEVO 

ILID@A 

PUT FAMOSA 38 SARAJEVO ILID@A 

Ra~un:1872000000004274 

  

  

79. 

MOJ DOM HUMANITARNA ORG @IVINICE 

@IVINICE 

LUG MLINI[TE BB @IVINICE 

Ra~un:1871210000025217 

  

  

80. 

MORANKA KOMERC D O O SARAJEVO 

SARAJEVO 

STUPSKO BRDO BB SARAJEVO 

Ra~un:1872000000054908 

  

  

81. 

MOSTAL DOO ILIDZA 

ILID@A 

DR. KASIMA BEGICA ILID@A 

Ra~un:1872000000065093 

  

  

82. 

NANA STR VL NADZIBEGOVIC HURIJA 

SARAJEVO 

MALI ]UR^ILUK BR 18 SARAJEVO 

Ra~un:1871200000048449 

  

  

83. 

ORLIC DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

AKIFA [EREMETA 48 SARAJEVO 

Ra~un:1872000000055102 

  

  

84. 

PAQUITO DOO ZA UGOST.I USLUGE 

SARAJEVO 

ZAHIRA PANJETE 150 NOVO SARAJEVO 

Ra~un:1872000000065675 

  

  

85. 

PKB SARAJEVO DD 

SARAJEVO 

ISMETA ALAJBEGOVI]A [ERBE BR.30 

Ra~un:1872000000044723 

  

  

86. 

PRIJATELJI HUMANITARNA ORG @IVINICE 

@IVINICE 

OMLADINSKIH BRIGADA 180 @IVINICE 

Ra~un:1872000000022510 

  

  

87. 

PRIMAR ELEKTROMEHANICARSKI SERVIS KLADAN 

KLADANJ 

AVDAGE HASICA KLADANJ 

Ra~un:1871210000040155 

  

  

88. 

PROM DOO ZIVINICE 

@IVINICE 

MAGISTRALNI PUT BB @IVINICE 

Ra~un:1872000000001461 

  

  

89. 

RH SALONI DOO @IVINICE 

@IVINICE 

DRUGA ULICA BB @IVINICE 

Ra~un:1872000000026875 

  

  

90. 

RIO TEHNIKA DOO KALESIJA 

KALESIJA 

KALESIJA 

Ra~un:1872000000020182 

  

  

91. 

S A M GLASIC DOO 

@IVINICE 

DRUGA KRAJI[KA 69 @IVINICE 

Ra~un:1872000000009609 

  

  

92. 

S Z R ASM STUDIO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TRG NEZAVISNOSTI 7 SARAJEVO 

Ra~un:1871200000032541 

  

  

93. 

SABO DOO @IVINICE 

@IVINICE 

16 MUSLIMANSKE BRIG 32 A @IVINICE 

Ra~un:1872000000020958 

  

  

94. 

SABOMA COMMERCE DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

F BECIRBEGOVICA 23 SARAJEVO 

Ra~un:1872000000035508 

  

  

95. 

SAJ KOMERC DJL 

SARAJEVO 

HALILOVI]I BB SARAJEVO 

Ra~un:1872000000049282 

  

  

96. 

SAMIJA PROMET STRA@EVAC GRA^ANICA 

GRA^ANICA 

STRA@EVAC GRA^ANICA 

Ra~un:1872000000036963 

  

  

97. 

SAMKO-PROMET DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

PRIJEDORSKA 11 A SARAJEVO 

Ra~un:1872000000067324 

  

  

98. 

SAS TRGOVINSKA RADANJA VL.]UROVAC ALDINA 

GORA@DE 

ZAIMA IMAMOVICA BB 

Ra~un:1872000009347702 

  

  

99. 

SETRO DOO KRE[EVO 

KRE[EVO 

VELEGO[]E 20 

Ra~un:1872000009128094 

  

  

100. 

SIRANO DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

BRANILACA SARAJEVA 35 SARAJEVO 

Ra~un:1872000000009318 

  

  

101. 

STANI] TRADE DOO SARAJEVO 

ILID@A 

BOJNI^KA 31 SARAJEVO ILID@A 

Ra~un:1872000000002916 

  

  

102. 

STENLIR DOO ZA NISKOGR.PROIZ.IPROM @IVINICE 

@IVINICE 

\UR\EVIK LIJEHA BB @IVINICE 

Ra~un:1872000000066548 

  

  

103. 

STR ANESA SARAJEVO VL TINJAK ADIS 

SARAJEVO 

ALEJA BOSNE SREBRENE BB 

Ra~un:1871201000055302 

  

  

104. 

STR I SZR [ABARED@OVI] SARAJEVO 

SARAJEVO 

E. [EHOVICA 34 SARAJEVO 

Ra~un:1871200000044181 

  

  

105. 

STR NINA SARAJEVO 

SARAJEVO 

AZI]I BR 32 ILID@A SARAJEVO 

Ra~un:1871200000039525 

  

  

106. 

SULJKIC DOO @IVINICE 

@IVINICE 

PRVA ULICA BB @IVINICE 

Ra~un:1872000000034344 

  

  

107. 

SUR AMRA VL. FETIC AMRA 

SARAJEVO 

SAFET BEG BA[AGI]A BB SARAJEVO 

Ra~un:1871201000065293 

  

  

108. 

SUR GIANNINI CAFE SLASTI^ARNA 

SARAJEVO 

VLADISLAVA SKARI]A 2 SARAJEVO 

Ra~un:1871201000045505 

  

  

109. 

SUR KOLIBA JELIK VL.KALKAN FIKRET 

SARAJEVO 

NI[I]I BB ILIJA[ 

Ra~un:1871201000064129 

  

  

110. 

SUR RAFAELO SARAJEVO 

SARAJEVO 

JUKI]EVA SARAJEVO 

Ra~un:1871200000014014 

  

  

111. 

S.Z.R GRAFI^AR BIROGRAFIKA SARAJEVO 

SARAJEVO 

PAROMLINSKA 34 

Ra~un:1872001001719685 

  

  

112. 

SZR PEKARA GALEB SARAJEVO 

SARAJEVO 

BRA]E MULI]A BB SARAJEVO 

Ra~un:1871200000046412 

  

  

113. 

SZTR VEDO 

SARAJEVO 

TRG SARAJEVSKE DJECE 13 SARAJEVO 

Ra~un:1871200000019446 

  

  

114. 

TAHMID DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

RUKODOL BB SARAJEVO 

Ra~un:1872000000043074 

  

  

115. 

TA[LING INZINJRING DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

BRANILACA SARAJEVA 11 SARAJEVO 

Ra~un:1872000000008736 

  

  

116. 

TETEGE DOO @IVINICE 

@IVINICE 

BULeVAR BB ZPC BOSANKA @IVINICE 

Ra~un:1872000000045693 

  

  

117. 

THD COMERC D O O SARAJEVO 

SARAJEVO 

BAKAREVI]A 13 SARAJEVO STARI G 

Ra~un:1872000000061795 

  

  

118. 

UNO BIFE VL KRE[I] SLAVICA @IVINICE 

@IVINICE 

PRVA ULICA BB @IVINICE 

Ra~un:1871210000028709 

  

  

119. 

VENECIJA TR @IVINICE 

@IVINICE 

UL OSLOBO\ENJA @IVINICE 

Ra~un:1871200000054560 

  

  

120. 

VIHOR EXPORT-IMPORT 

VARE[ 

ZVIJEZDA 17 VARES 

Ra~un:1872000000067712 

  

  

121. 

VOLTA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

MUSTAJPA[IN MEJDAN 15 SARAJEVO 

Ra~un:1872000000007766 

  

  

122. 

VRELA KOMERC DOO 

SARAJEVO 

STUPSKO BRDO BB SARAJEVO 

Ra~un:1872000000054811 

  

  

123. 

APEKS KOMERC 

SARAJEVO 

BRANILACA SARAJEVA 20 

Ra~un:1872000000019305 

  

  

(Bi-59-a-F/09) 


PROCREDIT BANK DD SARAJEVO 

SPISAK INSOLVENTNIH KLIJENATA ZA MJESEC MAJ 2009. GODINE 

LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA 15 I VI[E DANA SA PREKIDIMA 

RB 

NAZIV 

SJEDI[TE 

ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RA^UN 

1. 

 AUTOTRANSPORT CVIJETI] DOO 

TUZLA 

HUSINO PRANJI]I 5 

194-104-29847021-71 

2. 

ADENI DOO 

BIHA] 

IVANA FRANE JUKI]A BB 

194-103-06529001-11 

3. 

AIDA STR 

ZENICA 

JEVREJSKA 

194-112-10070001-10 

4. 

AL-BI STR 

Sarajevo 

Reljevska broj 105 

194-101-79724001-23 

5. 

AMIGRAF d.o.o. 

Sarajevo 

Sagrd`ije broj 67 

194-001-68542001-78 

6. 

ANI-NELI TR VL.IM[IROVI] ASMIRA 

BIHA] 

TURIJA BB 

194-103-25371001-82 

7. 

AUTO TRADER MAGAZI 

Sarajevo 

Dobrinjske bolnice bb 

194-101-68085001-30 

8. 

Autoprevoznik Alibegovi} Jasmin 

Konjic 

Bulatovi}i bb 

194-120-21340011-05 

9. 

AUTOPREVOZNIK MU[IJA SEMIR 

KAKANJ 

ALIJE IZETBEGOVI]A 

194-112-26280001-87 

10. 

BADJO DOO 

BIHA] 

501 SLAVNE 68 

194-003-30019011-46 

11. 

BAMBINO STR 

Pale 

Dobroslava Jev|evi}a bb 

194-118-04066001-77 

12. 

BEN BAU d.o.o. 

Sarajevo 

Vlakovo bb 

194-102-06621001-25 

13. 

BERBI] FAHRUDIN 

@EP^E 

BEGOV HAN 

194-112-01415021-87 

14. 

BIG TRADE DOO 

NOVI TRAVNIK 

^EHOVA 

194-125-01580001-83 

15. 

BOOMERANG DOO 

Grada~ac 

Sarajevska bb 

194-115-23593001-46 

16. 

BOSNA SUR 

Sarajevo 

Terezije bb 

194-117-04530001-76 

17. 

BRIDISTEL DOO 

Br~ko 

Bosne Srebrene 

194-115-22460001-69 

18. 

BROJLER @UTO PILE 

Konjic 

Donje selo bb 

194-120-03736001-94 

19. 

CAFFE BAR 10 UR 

CAZIN 

H.OMANOVI]A 

194-107-04300001-23 

20. 

CALCIO CO 

TRAVNIK 

BOSANSKA 

194-111-03112001-47 

21. 

CATURS-TRADE DOO 

CAZIN 

KRIVAJA 

194-107-01124001-04 

22. 

CENTAR TR 

TRAVNIK 

GOLE[ 

194-111-10197001-75 

23. 

CENTRALMEDIA DOO 

TRAVNIK 

NOVA BILA 

194-125-01508021-04 

24. 

DD TRADE d.o.o. 

Vi{egrad 

U`i~kog korpusa bb 

194-113-46456001-38 

25. 

DEMEXIM d.o.o. 

Sarajevo 

Kemala Kapetanovi}a bb 

194-101-61939001-76 

26. 

DUNJA STR 

ZENICA 

PERIN HAN 

194-112-22911001-75 

27. 

E.M.S.&STAHL DOO 

BR^KO 

ZAIMA MU[ANOVI]A 

194-129-01078011-29 

28. 

EDO-BAU DOO 

ZAVIDOVI]I 

JOLDE 

194-112-14142001-93 

29. 

EKO BRIKET d.o.o. 

Kiseljak 

Lug bb 

194-128-01268001-80 

30. 

EL MONT OBRT ZA UG.STOL. 

CAZIN 

KRIVAJA 

194-107-11553001-63 

31. 

ELBRA SZD 

ZENICA 

ZIJE DIZDAREVI]A 

194-112-11722001-31 

32. 

ELIX DOO 

MOSTAR 

BLEIBUR[KIH @RTAVA BB 

194-105-23773001-50 

33. 

EM MARKET TR 

Kiseljak 

Pale{ka ]uprija bb 

194-128-02230031-31 

34. 

EROTIC-DREAMS DOO 

ZENICA 

M.TARABARA 

194-112-07041001-50 

35. 

FAIMA d.o.o. 

Sarajevo 

Butmirska cesta broj 109 

194-102-20864001-10 

36. 

FARE STR 

Sarajevo 

Akifa [eremeta broj 6 

194-102-09514001-03 

37. 

FAST FOOD EVROPA 

ZENICA 

OBALNI BULEVAR 

194-112-06965001-03 

38. 

FEBAS d.o.o. 

Sarajevo 

Gli{e Jankovi}a broj 3 

194-002-42420001-20 

39. 

GALIJA d.o.o. 

Sarajevo 

B. Muteveli}a broj 26 

194-102-16768001-50 

40. 

GORAN^I] d.o.o. 

Sokolac 

Kula bb 

194-113-33452011-63 

41. 

GROM BH d.o.o. 

Sarajevo 

Ote{kog bataljona do br 59 

194-102-30825001-91 

42. 

GVO@\ARA TR 

NEVESINJE 

NEVESINJSKIH USTANIKA 75 

194-105-32208011-89 

43. 

HAM-MERC DOO 

BIHA] 

BIHA]KIH BRANILACA BB 

194-103-02488021-85 

44. 

IMTECH d.o.o. 

Sarajevo 

Merhemi}a Trg broj 3 

194-117-04322001-75 

45. 

INTER-PROMET d.o.o. 

Rogatica 

S.Sloge bb 

194-113-13167011-76 

46. 

IVANA TR 

TUZLA 

TUZLANSKIH BRANILACA KOLONA DO BR 33 

194-104-23122001-04 

47. 

JOLDI] ELVIR 

ZAVIDOVI]I 

JOLDE 

194-112-18826001-95 

48. 

KAFFE-BAR TIME UR 

BIHA] 

SARAJEVSKA BB 

194-103-03730011-79 

49. 

KARERA DOO 

@IVINICE 

OSLOBO\ENJA BB 

194-104-21389001-95 

50. 

KISS NO 2 S.Z. STOLARSKA RADNJA 

ZAVIDOVI]I 

ALI]I 

194-112-07155001-72 

51. 

KOKA EMI d.o.o. 

Sarajevo 

Abad`iluk broj 4 

194-101-09965001-08 

52. 

KOKOS STR 

ZENICA 

S.SERDAREVI]A 

194-112-07219001-35 

53. 

KONDOR VL.MURI] NIJAZ TR 

CAZIN 

TR@AC 

194-107-07794011-07 

54. 

KONIX 2000 d.o.o. 

Sarajevo 

Ibrahima Hafiza Ri|anovi}a 86 

194-102-31585001-76 

55. 

KONJIC PROMET d.o.o. 

Konjic 

Mar{ala Tita broj 8 

194-120-05253021-80 

56. 

KORZO TR 

Konjic 

Mar{ala Tita bb 

194-120-01783001-03 

57. 

KREATIV HOBY SZTR 

Sarajevo 

Terezije bb 

194-001-71546001-57 

58. 

MADIS DOO 

MOSTAR 

OPINE 6 

194-105-32533001-66 

59. 

MALKOMPS DOO 

BIHA] 

KALINA 40 

194-003-41487001-36 

60. 

MAYA STR 

ZENICA 

ASKA BORI]A 

194-112-07141001-71 

61. 

ME[A-PREVOZ DOO 

TUZLA 

MARINA GLAVA 80 

194-104-22766001-34 

62. 

MICRON DOO 

TRAVNIK 

DOLAC NA LA[VI 

194-111-02575001-71 

63. 

MIRM DOO 

TUZLA 

BRATSTVA I JEDINSTVA 12 

194-004-49207001-95 

65. 

MOMO COMERC 

Sokolac 

Gazivode bb 

194-101-12145001-39 

66. 

OD KERAMIKA VL.ME[ALJI] MIRNES 

SREBRENIK 

ZAHIROVI]I 

194-129-01276001-87 

67. 

OP]A STOMATOLO[KA ORDINACIJA 

BIHA] 

DRINSKA 1 

194-103-15198001-69 

68. 

ORANGE DOO 

SARAJEVO 

MEHMEDA MUJEZINOVI]A 

194-112-15187001-36 

69. 

PANDA-COMERC DOO 

BIHA] 

BRA]E KUKOLJ 21 

194-003-43608001-42 

70. 

PELLE SZR 

Sarajevo 

Zelenih Beretki bb 

194-101-10379001-93 

71. 

PICASO SUR 

Sarajevo 

Resnik broj 45 

194-102-28355001-67 

72. 

RAPID DOO 

MOSTAR 

BI[]E POLJE BB 

194-105-25241001-44 

73. 

RO[A DOO 

TE[ANJ 

KRA[EVO BB 

194-104-17554001-22 

74. 

SAMMY MERC SD 

CAZIN 

OSTRO@AC 

194-107-04862001-77 

75. 

SAMOSTALNI RA^UNOVO\A MID@I] AHMET SD 

BIHA] 

PRIVILI^KA 9 

194-103-26130001-60 

76. 

SANDI STR 

Modri~a 

Naselje [ljivik, Tarevci 

194-115-06547021-71 

77. 

SEL TR 

TRAVNIK 

PA[AMAHALA 

194-111-05692001-65 

78. 

SETRO d.o.o. 

Kre{evo 

Velego{}e broj 20 

194-128-01805041-33 

79. 

STR K I M 

ZENICA 

BULEVAR KULINA BANA 

194-112-02074001-07 

80. 

SUMEJA TR 

CAZIN 

]UPRIJA BB 

194-107-05503001-05 

81. 

[EJLA STR 

Sarajevo 

Grbavi~ka broj 14c 

194-101-47870001-48 

82. 

TAPETAR-DEKORATER SZR 

BIHA] 

HAMZE HUME 21 

194-003-43681001-68 

83. 

TR DAMM-PROM VL.MURATOVI] ALEN 

SREBRENIK 

PODORA[JE I 

194-129-01278011-71 

84. 

UNA-VO]E DOO 

BIHA] 

SREBRENI^KA 60 

194-103-04939001-36 

85. 

UZI TRGOVA^KA RADNJA 

ZAVIDOVI]I 

MEDNJIK 

194-112-26145001-15 

86. 

VETERINA-AGRAR DOO 

TUZLA 

HUSINSKE BUNE 77 

194-104-02665001-74 

87. 

ZDRAVA HRANA STR 

Sarajevo 

Had`eli bb 

194-102-38844001-61 

88. 

ZVRK SUR 

Sarajevo 

Harisa Merzi}a broj 33 

194-102-11239001-50 

LI.STA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA 30 I VI[E DANA NEPREKIDNO 

.RB 

NAZIV 

SJEDI[TE 

ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RA^UN 

1. 

ACTIV-TRANS DOO 

TUZLA 

TR@NI CENTAR SIPOREKS BB 

194-104-35487001-35 

2. 

ADO TNM 

LUKAVAC 

PROKOSOVI]I BB 

194-104-39272001-49 

3. 

ALEM STR 

Sarajevo 

Ferde Hauptmana bb 

194-101-59359001-58 

4. 

ALKAS STR 

ZENICA 

MAR[ALA TITA 

194-112-09054001-76 

5. 

ALMEDINA STR 

Sarajevo 

Halid Bega Hrasnice broj 24 

194-002-36869001-60 

6. 

ALMUFAS OR 

Kakanj 

Donji Kakanj bb 

194-102-39111001-87 

7. 

AMASE d.o.o. 

Sarajevo 

Ustani~ka broj 32 

194-102-21485001-89 

8. 

AMINA SUR 

ZENICA 

TRAVNI^KA CESTA 

194-112-09263001-84 

9. 

ANTURIUM DOO 

GRA^ANICA 

A.PA[E BUDIMLIJE BB 

194-104-18512001-35 

10. 

AREA DOO 

MOSTAR 

RADE BITANGE 42 

194-105-25956001-05 

11. 

ASK-KEY CENTAR SZR 

BIHA] 

GAZIHUSREFBEGOVA BB 

194-103-09589001-91 

12. 

ASS STR 

Sarajevo 

Ustani~ka broj 50 

194-102-10024001-81 

13. 

AUTO BISS TR 

TRAVNIK 

ZENJAK 

194-111-07447001-31 

14. 

AUTO KU]A TRAVNIK DOO 

TRAVNIK 

MOSTARSKA ULICA 

194-111-14644001-67 

15. 

AUTOPREVOZNIK ^EHAJI] ADMIR 

KAKANJ 

OMERA MASLI]A 

194-112-29591001-81 

16. 

AUTOPREVOZNIK MIRALEM ME[I] 

MAGLAJ 

KOSOVA 19 

194-112-20220001-56 

17. 

AZRA SZTR 

Vogo{}a 

Svrake II broj 1 

194-102-36566001-23 

18. 

BARBI TR 

NEVESINJE 

NEVESINJSKIH USTANIKABB 

194-105-31412001-76 

19. 

BE-EN KNJIGOVODSTVENI SERVIS 

ZENICA 

STJEPANA RADI]A 

194-112-09347001-90 

20. 

BENJA STR 

ZENICA 

GORA@DANSKA 

194-112-00601001-75 

21. 

BETOVEN d.o.o. 

Sarajevo 

Radni~ka broj 19A 

194-102-05678011-87 

22. 

BIG MAMA 2 SUR 

Sarajevo 

Bravad`iluk broj 26 

194-102-36609001-33 

23. 

Bikesr SUR Caffe bar 

Ljubu{ki 

Vitina bb 

194-134-01473021-90 

24. 

BISERA STR 

Sarajevo 

Ferhadija broj 11 

194-101-14809001-63 

25. 

BLUE SKAY STR 

TE[ANJ 

LEPENICA 

194-112-20577001-33 

26. 

BOSNA-VE DOO 

ZENICA 

CRKVICE 

194-112-08806001-86 

27. 

BRAND-X DOO 

CAZIN 

25 NOVEMBAR BB 

194-107-04054001-47 

28. 

BRKO PROMET d.o.o. 

Sokolac 

Jove Jankovi}a bb 

194-113-52214011-59 

29. 

CENTAR 

ZENICA 

@ELJEZNI^KA 

194-112-20676001-47 

30. 

CENTAR SZR PEKARA 

Sarajevo 

Humska broj 2 

194-101-67831001-95 

31. 

CHROMOPLAST ZZ 

TUZLA 

B.GARADA BB 

194-104-09934001-32 

32. 

]IRKO EXPORT IMPORT 

ZENICA 

BEGAGI]A PUT 

194-112-19816001-41 

33. 

]IRO STR 

ZENICA 

SEJMENSKA 

194-112-00512001-34 

34. 

DACH d.o.o. 

Sarajevo 

Zavidovi~ka broj 16 

194-101-16809001-95 

35. 

DDA STR 

Sokolac 

Luke bb 

194-113-55087001-24 

36. 

DEDO STR 

Sarajevo 

^izmed`iluk broj 25 

194-001-69078001-47 

37. 

DENI TR 

MOSTAR 

G. VUKOVI]A 160 

194-105-01726011-18 

38. 

DIG ING DOO 

Grada~ac 

Sarajevska bb 

194-115-20874001-25 

39. 

DUNJA TR 

TUZLA 

P.KOSORI]A 14 

194-104-14374001-72 

40. 

D@ELAL OBRT 

ZENICA 

MEJDAN\IK 

194-112-27459001-95 

41. 

ELMEX d.o.o. 

Sarajevo 

Triglavska broj 22 

194-001-72726001-72 

42. 

ELMUOM d.o.o. 

Sarajevo 

Jaroslava ^ernija broj 1 

194-001-39162011-28 

43. 

EMBA d.o.o. 

Sarajevo 

^izmed`iluk broj 17 

194-001-74664001-58 

44. 

EMBA d.o.o. 

Sarajevo 

^izmed`iluk broj 17 

194-001-74664001-58 

46. 

EMINA STR 

Sarajevo 

Had`i Ahmeda Kandelije broj 4 

194-102-06264001-48 

47. 

ENA TR 

ZAVIDOVI]I 

ULICA 8. MART 

194-112-03689001-60 

48. 

ERKE STR 

ZENICA 

BISTUA NUOVA 

194-112-28540001-96 

49. 

FAZE-PROM DOO 

SREBRENIK 

M.TITA BB 

194-104-22019001-43 

50. 

FEROBETON 

ZENICA 

LUKOVO POLJE 

194-112-09605001-53 

51. 

GOGAL [PED d.o.o. 

Sokolac 

Ustibar bb 

194-113-54936001-34 

52. 

GSM PLANET STR 

Sarajevo 

126. Ilija{ke brigade broj 21 

194-117-04254021-24 

53. 

HMD ALDI DOO 

TUZLA 

A.LEBENI^NIK 39 

194-104-29716001-87 

54. 

I.K.BAU DOO 

ZENICA 

VOJVODI]A PUT BB 

194-112-05678001-15 

55. 

IMB UNION DOO 

TUZLA 

H.RUDARA BB 

194-004-43309001-34 

56. 

INCOLL d.o.o. 

Sokolac 

Selo Luke bb 

194-113-22965001-16 

57. 

INTRADE DOO 

ZAVIDOVI]I 

MAR[ALA TITA 

194-112-16614001-34 

58. 

IRMA STR 

Sarajevo 

Osik broj 44 

194-102-12792001-57 

59. 

Kadi} STR 

Sarajevo 

Smaila [ikala broj 172 

194-101-52071001-64 

60. 

KAPLJICA TR 

TRAVNIK 

BOSANSKA 

194-111-18182001-98 

61. 

KIOSK TR 

BIHA] 

DR.IRFANA LJUBIJANKI]A 65 

194-003-39986001-05 

62. 

KLAS-IES DOO 

ZENICA 

MASARYKOVA 

194-112-03355001-02 

63. 

KORSAL 

Grada~ac 

Sarajevska bb 

194-115-10460001-71 

64. 

KRIN d.o.o. 

Zenica 

Adolfa Goldbergera broj 6 

194-001-49203011-87 

65. 

KRIN DOO 

ZENICA 

ADOLFA GOLDBERGERA 

194-112-00360002-34 

66. 

KROVOVI BISTRO SUR 

Sarajevo 

Plandi{te do broja 80 

194-102-27931001-09 

67. 

KULA GRADNJA d.o.o. 

Breza 

Banjevac broj 102 

194-101-39966001-10 

68. 

KUSMI-PROM DOO 

TUZLA 

MIKELJE TE[I]A 55 

194-104-41725001-04 

69. 

LARPROM DOO 

Grada~ac 

H.K.Grada{~evi}a 

194-115-14359011-77 

70. 

LORA Fast Food 

Sarajevo 

Josipa Bana Jela~i}a bb 

194-102-18725001-72 

71. 

LUKA STR 

Sokolac 

Ravna Romanija bb 

194-113-51975001-65 

72. 

LJEKOVITO BILJE TRAVAR VL.KAJTEZOVI] SENADA 

BIHA] 

BIHA]KIH BRANILACA 22 

194-103-23494001-38 

73. 

MAC OIL DOO 

ZENICA 

GORA@DANSKA 

194-112-23414001-07 

74. 

MAGISTRAL OR PEKARA 

LUKAVAC 

MACAN MARIJE BB 

194-104-37957001-59 

75. 

M-ARALL d.o.o. 

Sarajevo 

Krivajevi}i bb 

194-101-61495001-72 

76. 

MARKET 90 

ZENICA 

GORA@DANSKA 

194-112-10178001-87 

77 

MARKET HRID STR 

Sarajevo 

Veliki Ka~anik broj 26 

194-101-58530001-75 

78. 

MAX COMPANY d.o.o. 

Sokolac 

Zanatski centar bb 

194-113-46263001-45 

79. 

M-BJELI SZD 

CAZIN 

LOJI]KA BB 

194-107-02938001-92 

80. 

MEDRESA SZR 

Sarajevo 

Arapova broj 39 

194-101-35488001-92 

81. 

MELIHA d.o.o. 

Sarajevo 

Jar~edoli bb 

194-001-71470001-10 

82. 

MERC d.o.o. 

Sarajevo 

Gazihusrevbegova broj 176 

194-117-02782001-62 

83. 

MI BASTA d.o.o. 

Sarajevo 

Ferhadija broj 17b 

194-101-22597001-65 

84. 

MIK-I CAFFE 

TRAVNIK 

CENTAR FAZA II TRAVNIK 

194-111-16562001-10 

85. 

MIR PROMET DOO 

ZENICA 

LUKOVO POLJE 

194-112-23604001-76 

86. 

MIRE d.o.o. 

Sarajevo 

Azize [a}irbegovi} broj 102 

194-101-31162001-74 

87. 

MIRSEN SUR 

Sarajevo 

Safeta Zajke bb 

194-102-10430001-13 

88. 

MODNI SALON CD 

ZENICA 

M.S.SERDAREVI]A 

194-112-07490001-89 

89. 

MUNE SZR 

ZENICA 

ARNAUTI 

194-112-07979001-20 

90. 

N&K STR 

ZENICA 

MEHMEDALIJE TARABARA 

194-112-08167001-75 

91. 

NELE STR 

Sarajevo 

Kova~i broj 7 

194-101-54579001-63 

92. 

NELE STR 

Sarajevo 

Stupsko brdo bb 

194-102-09255001-33 

93. 

NEMILA PZ 

ZENICA 

PATRIOTSKE LIGE 

194-112-27687001-42 

94. 

NIL STR 

ZENICA 

TRAVNI^KA CESTA 

194-112-09355001-49 

95. 

NILL UR 

CAZIN 

HAMDIJE OMANOVI]A 

194-107-06116001-28 

96. 

NN-MIT KA 

Sarajevo 

Ramiza Ja{ara broj 3 

194-102-12397001-08 

97. 

OMEGA UR PIZZERIA 

CAZIN 

HAMDIJE OMANOVI]A 

194-107-08399001-04 

98. 

OZBEK Industrial Product 

Visoko 

Sarajevski put bb 

194-102-29533001-68 

99. 

OZBEK Industrial Product 

Visoko 

Sarajevski put bb 

194-102-29533012-35 

100. 

PAJI] PROM d.o.o. 

Sarajevo 

Milana Tepi}a broj 104 

194-101-14688001-89 

101. 

PANDA STR 

Pale 

Srpskih Ratnika broj 85 

194-118-03249001-81 

102. 

PARADISO SUR 

Sarajevo 

D`emala Bijedi}a broj 47 

194-101-69973001-54 

103. 

PIKOLO SUR 

Sarajevo 

Jo{ani~ka broj 125 

194-117-03501001-51 

104. 

PIRAMIDA SUR 

Sarajevo 

Adema Bu}e broj 16A 

194-002-46363001-73 

105. 

PRAGMA PRINT SZR 

Sarajevo 

Umihane ^uvidine broj 14 

194-102-19907001-04 

106. 

PRAVDA DOO 

@EP^E 

ORAHOVICA 

194-112-02698001-10 

107. 

PRIMAVERA STR 

Sokolac 

Jevrejska bb 

194-113-55148011-33 

108. 

PRIMERO d.o.o. 

Sarajevo 

Trg Ote{kog Bataljona bb 

194-102-35647001-89 

109. 

PROIZVODNJA I PROMET DRVENOG UGLJA 

BUSOVA^A 

BUSELJSKI PUT 

194-111-12480001-51 

110. 

PT COMPANY d.o.o. 

Sarajevo 

Safeta Zajke broj 165 

194-101-08349011-15 

111. 

RAJ TR 

BIHA] 

IZA^I] BB 

194-103-23111001-73 

112. 

RAPEL I MS d.o.o. 

Vlasenica 

Draga{evac 

194-113-47006001-08 

113. 

RED@I] NEJZO 

KAKANJ 

SOPOTNICA 

194-112-12519001-81 

114. 

REMIKS-MONT DOO 

LUKAVAC 

9. MAJ 

194-129-01975011-03 

115. 

ROYAL SERVIS ZA ^I[]ENJE 

TUZLA 

ALBINA HERLJEVI]A 6 

194-104-33887001-87 

116. 

S.G. STR 

Sarajevo 

Odoba{ina broj 1b 

194-101-36990001-33 

117. 

SAMOSTALNI PREVOZNIK 

VITEZ 

[ANTI]I 

194-111-17930001-80 

118. 

SAVONA d.o.o. 

Sarajevo 

Bosanskih Gazija broj 14 

194-002-42297001-32 

119. 

SAZ-R DOO 

ZAVIDOVI]I 

SAFET BEGA BA[AGI]A 

194-112-18830001-26 

120. 

SB LUKI] DOO 

Modri~a 

Dobrinja 

194-115-16203021-54 

121. 

SELEKTA DOO 

BIHA] 

PLITVI^KA BB 

194-003-30316011-88 

122. 

SLOGA-MUHAREMOVI] DOO 

ZAVIDOVI]I 

KRIVAJSKA 

194-112-01507001-15 

123. 

SMART BAG-1 

ZENICA 

MAR[ALA TITA 

194-112-10362001-17 

124. 

SOMUN PO 

CAZIN 

DONJA KOPRIVNA 17 

194-107-12271001-45 

125. 

SSIGEN DOO 

ZENICA 

NIKOLE TESLE 

194-112-27788001-70 

126. 

SU-NE-SA DOO 

BIHA] 

KASIMA ]EHAJI]A 40 

194-003-40109001-90 

127. 

SUPER AUTO DOO 

GRUDE 

SOVI]I BB, GRUDE 

194-109-03798021-37 

128. 

SUTIGRAF DOO 

TUZLA 

LJUBA^E 69 

194-004-33441001-22 

129. 

[INA KOMERC d.o.o. 

I. Sarajevo 

Gornji Miljevi}i bb 

194-101-28538001-39 

130. 

[KORPION OR 

Kiseljak 

Par`evi}ka bb 

194-128-03380011-90 

131. 

[PALTEX COMERC d.o.o. 

Vogo{}a 

Ozrakovi}i bb 

194-102-27614001-21 

132. 

TUTI FRUTI STR 

ZENICA 

MEJDAND@IK 

194-112-13825001-08 

133. 

UNACOMFORT DOO 

BIHA] 

DR.IRFANA LJUBIJANKI]A 201 

194-103-17319001-75 

134. 

VEGA PAK DOO 

ZENICA 

IVE ANDRI]A 

194-112-06210001-53 

135. 

VIT STR 

Sarajevo 

Nahorevska broj 173 

194-101-21206001-28 

136. 

VULKANIZER OBRTNI^KA RADNJA 

TRAVNIK 

BOSANSKA 

194-111-18000011-55 

137. 

XL STR 

ZENICA 

HUSEINA KULENOVI]A 

194-112-08148001-39 

138. 

XXL DESIGN SZTR 

Sarajevo 

Halid bega Hrasnice broj 28 

194-102-17764001-38 

139. 

ZAHIROVI] MENSICA OR 

TUZLA 

SLATINA 10 A 

194-104-34991001-55 

140. 

ZANATSTVO DOO 

CAZIN 

IZETA NANI]A 

194-107-03315001-15 

141. 

ZIDAR OBRT VL.HRNJICA ZUHDIJA 

BIHA] 

ORA[AC BB 

194-103-25294001-28 

142. 

@ITOPROMET DOO 

MOSTAR 

MILE BUDAKA 97 

194-105-32176001-89 

LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA 90 I VI[E DANA NEPREKIDNO 

RB 

NAZIV 

SJEDI[TE 

ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RA^UN 

1. 

AFI TR 

BIHA] 

VIKI]I BB 

194-103-07967001-86 

2. 

22 APRIL DO 

ILID@A 

MALA ALEJA 34 

194-002-50670001-55 

3. 

24 EKO[ d.o.o. 

Sarajevo 

Kotromani}a 3 

194-101-39170001-64 

4. 

3 D@I DOO 

CAZIN 

BEGOVE KAFANE BB 

194-107-01126001-18 

5. 

5 SUR 

ILIDZA 

Stupsko Brdo bb 

194-002-43097001-06 

6. 

A&R STR 

Sarajevo 

Trg heroja 6 

194-101-19910001-74 

7. 

AA FRIZERSKI SALON SZR 

N. GRAD 

SMAILA [IKALA 45 

194-102-06409001-93 

8. 

AAMI STR 

Sarajevo 

Sedrenik 2B 

194-001-73187001-98 

9. 

AARMANI ODJ 

Sarajevo 

Asima Behmena 13 

194-101-67696001-23 

10. 

ABA COMMERCE d.o.o. 

Sarajevo 

Spasoja Blagovca 35 

194-101-04782011-72 

11. 

ABBRACIO SUR CAFFE BAR 

ILIDZA 

MUSTAFE PINTOLA BB 

194-102-34061001-45 

12. 

ABE d.o.o. 

Sarajevo 

Toromanova 17 

194-101-37387001-96 

13. 

ACTIO DOO 

TUZLA 

STUPINE B 7 

194-104-10274001-84 

14. 

AD COMPANY DOO 

MOSTAR 

MLADENA BALORDE 48 

194-105-12633001-58 

15. 

ADE SUR 

Sarajevo 

Terezije bb 

194-001-66470001-27 

16. 

ADI MINI MARKET 

Sarajevo 

Bakarevi}a 26 

194-001-73658001-97 

17. 

ADNAN STR 

ILIDZA 

Stari drum 6 

194-002-46249001-51 

18. 

ADVOKAT [I[I] ENIS 

TRAVNIK 

BEGLUCI I, BUGOJNO 

194-130-01565031-31 

19. 

AEMS DOO 

HAD@I]I 

ZOVIK BB 

194-102-09400001-78 

20. 

AF-KOMERC DOO 

Kladanj 

Avdage Hasi}a bb 

194-004-35388001-71 

21. 

AG-JOZI] DOO 

MOSTAR 

RODO^ 24 

194-105-04127001-74 

22. 

AGRO-OPREMA TR 

BIHA] 

DR.IRFANA LJUBIJANKI]A 221 

194-103-11987001-96 

23. 

AGROPLOD d.o.o. 

Sarajevo 

Igmanska 14 

194-001-67973001-72 

24. 

AIS [PEDITRANS d.o.o. 

Sarajevo 

D`emala Bijedi}a 160 

194-101-00562001-50 

25. 

AJLA STR 

SARAJEVO 

SOUKBUNAR 46 

194-102-13678001-51 

26. 

AJLA STR 

SARAJEVO 

ALEJA BOSNE SREBRNE BB 

194-102-13328001-26 

27. 

AJLA TR 

TRAVNIK 

STANI^NA BB 

194-111-05190001-43 

28. 

AJLA-CE DOO 

BOSANSKA KRUPA 

STARI GRAD BB 

194-103-07716001-75 

29. 

ALBIM DOO 

[IROKI BRIJEG 

FRA DOMINKA MANDI]A 1 

194-109-00236001-92 

30. 

ALDI DOO 

BIHA] 

JABLANSKA BB 

194-003-36602011-52 

31. 

ALFA & OMEGA DOO 

BIHA] 

SULEJMANA VELI^ANSTVENOG BB 

194-103-05025001-56 

32. 

ALFONA DOO 

BIHA] 

HATINAC BB 

194-103-07296001-45 

33. 

ALIPS d.o.o. 

SARAJEVO 

EMIRA BOGUNI]A ^ARLIJA 3 

194-002-40242001-03 

34. 

AL-JAMI STR 

Sarajevo 

Safeta Isovi}a 29 

194-101-53234001-57 

35. 

ALMAGRO d.o.o. 

Sarajevo 

R.Ne{kovi}a bb 

194-101-13158001-49 

36. 

ALMINA STR 

SARAJEVO 

SAFETA ZAJKE BB 

194-002-35846001-77 

37. 

ALNACO DOO 

BIHA] 

BIHA]KIH BRANILACA 5 

194-103-05088001-12 

38. 

ALPROM STR 

SARAJEVO 

Teheranski trg 1 

194-002-39139001-41 

39. 

AM COPMANY d.o.o. 

Sarajevo 

Kasindolski Bataljon 1 

194-101-19457001-07 

40. 

AMBASADOR KAFFE-BAR UR 

BIHA] 

CERAVA^KA BRDA 112 

194-103-05212001-07 

41. 

AMI COMERC d.o.o. 

Sarajevo 

Alipa{ina bb 

194-117-02689001-90 

42. 

AMI-]EVABD@INICA SUR 

BIHA] 

CERAVA^KA BRDA 115 

194-103-06039001-73 

43. 

AMILA SUR 

N. SARAJEVO 

MUHAMEDA EF. PAND@E 9 

194-102-09317001-79 

44. 

AMIN STR 

ILID@A 

JAHIJELA FINCIJA 32 

194-102-13151001-48 

45. 

AMKO STR 

N. GRAD 

BULEVAR MIMAR SINANA BB 

194-102-16796001-52 

46. 

AMMAR TOBACCO STR 

Sarajevo 

Olovska bb 

194-101-43070001-10 

47. 

AMRA SUR 

Sarajevo 

Safvet bega Ba{agi}a 

194-101-31011011-54 

48. 

AMRA TRADE DOO 

ZENICA 

M.S.SERDAREVI]A 

194-112-07150001-37 

49. 

AMSTRONG d.o.o. 

Sarajevo 

Igmanska 8 

194-101-46798001-13 

50. 

ANADOLIJA GRILL SUR 

ILIDZA 

Stupska Pijaca bb 

194-002-49722001-15 

51. 

ANEL STR 

ZENICA 

MAR[ALA TITA 

194-11209344001-69 

52. 

ANELA STR 

ZENICA 

MAR[ALA TITA 

194-112-19047001-90 

53. 

ANIMA DOO 

TUZLA 

Klosterska 14 

194-004-48464001-35 

54. 

ANIS STR 

Sarajevo 

K.Kapetanovi}a bb 

194-101-29928001-69 

55. 

ANIS TEX TNM 

Lukavac 

Trg Bremena 

194-004-53522001-36 

56. 

ANSOFT d.o.o. 

Sarajevo 

A.[a}irbegovi} bb 

194-101-52810001-96 

57. 

ANTONIO-AD DOO 

 TRAVNIK 

N.BILA TRAVNIK 

194-111-02842001-97 

58. 

AP PROFILI, OBRTNI^KA RADNJA 

BUGOJNO 

ARMIJE BIH 

194-111-05681001-85 

59. 

APERITIV SUR 

Sarajevo 

^obanija 2 

194-001-76784001-57 

60. 

AP-PROFILI DOO 

BUGOJNO 

ARMIJE BIH 

194-111-13534001-57 

61. 

APROM STR 

HAD@I]I 

MOSTARSKO RASKR[]E 88 

194-102-05872001-20 

62. 

AQUA-TERRA DOO 

TUZLA 

PETRA KO^I]A 10, TUZLA 

194-104-15529001-09 

63. 

AR STR 

SARAJEVO 

Kenana Demirovi}a 4 

194-002-50159001-67 

64. 

ARA KU]NI LJUBIMCI d.o.o. 

Sarajevo 

Eniza Cocali}a 10 

194-001-76354001-54 

65. 

ARDI d.o.o. 

Sarajevo 

Terezija 2 

194-101-11875001-89 

66. 

ARDOR d.o.o. 

Sarajevo 

Teheranski trg 9 

194-101-43204001-75 

67. 

ARI[ DOO 

BIHA] 

VELIKO ZALO@JE 70 

194-003-45553001-77 

68. 

ARMIRA^ d.o.o. 

Sarajevo 

Valtera Peri}a 3 

194-101-25738001-33 

69. 

ARMIX WASH DOO SARAJEVO 

HAD@I]I 

DUPOVCI 56 

194-102-30233001-21 

70. 

ARNEL STR 

Sarajevo 

Bratuna~ka bb 

194-101-53809001-08 

71. 

AROMA UR ZDRAVLJAK 

CAZIN 

CAZINSKIH BRIGADA 

194-107-05232001-48 

72. 

ART FAST-FOOD 

TRAVNIK 

VEZIRSKA BB, TRAVNIK 

194-111-01986001-22 

73. 

AS FAMOS SUR FAST FOOD 

ILID@A 

PUT FAMOSA 38 

194-102-07177001-37 

74. 

AS NO 1 SARAJEVO 

ILID@A 

EJUBA SARAJKI]A BB 

194-002-56446001-38 

75. 

AS STR 

Sarajevo 

Bolni~ka 30 

194-101-16511001-46 

76. 

AS SUR FAST FOOD 

SARAJEVO 

Aleja Bosne Srebrene bb 

194-002-49003001-26 

77. 

AS SUR KONOBA,EM[O ISMET 

VOGO[]A 

DONJI HOTONJ 12 

194-002-48013001-80 

78. 

AS-ALBI DOO 

ILID@A 

HIFZI BELEVCA 70 

194-102-20612001-89 

79. 

ASEA TR 

BIHA] 

ABDULAHA [LJAKI]A 1 

194-003-41420001-52 

80. 

ASH TR 

CAZIN 

TR@.PLATNICA BB 

194-107-02024001-96 

81. 

ASKO 2 STR 

Sarajevo 

Hipodrom broj 63 

194-102-07802001-47 

82. 

ASMIR AUTO-[KOLA SR VL.AVDI] ASMIR 

BIHA] 

BOSANSKIH [EHIDA BB 

194-103-23408001-18 

83. 

ASMIR TR 

CAZIN 

]EHI]I BB 

194-107-01178001-91 

84. 

ASPID DOO 

MOSTAR 

SPLITSKA 

194-105-01631021-02 

85. 

ATLANTIC SZTR 

Sarajevo 

Aleja Lipa bb 

194-101-09085001-56 

86. 

AUTO DELALI] d.o.o. 

Sarajevo 

Saltanski put 20 

194-001-64756001-57 

87. 

AUTO KU]A TALI] 

ZENICA 

PEHARE 

194-112-10865001-46 

88. 

AUTO SERVIS OMEGA 

ILID@A 

BUTMIRSKA CESTA 15 

194-002-49847001-17 

89. 

AUTO SERVISNI CENTAR FORMULA RS SOR 

MOSTAR 

RUDE HROZNI^EKA 56 

194-105-16821001-80 

90. 

AUTO TAXI BE]AR EDIB 

Sarajevo 

Ispod oraha 7 

194-101-48944001-97 

91. 

AUTO TAXI VL. BAJRAMOVI] ADNAN 

ZENICA 

KO^EVA ZENICA 

194-112-07543001-72 

92. 

AUTOGAS 

ZENICA 

ZMAJA OD BOSNE 

194-112-14134001-37 

93. 

AUTOLIMARSKA RADNJA 

GRUDE 

VI[NJICA BB 

194-109-00656001-25 

94. 

AUTO-MIX TR 

BIHA] 

SALIHA MU[ANOVI]A BB 

194-003-47047001-59 

95. 

AUTOPREVOZ PUTNI^KI SAOBRA]AJ DOO 

MOSTAR 

STJEPANA RADI]A 39 

194-105-14733001-14 

96. 

AUTOPREVOZNIK DEDI] SAMIR SD 

BIHA] 

JABLANSKA 179 

194-003-42147001-97 

97. 

AUTOPREVOZNIK OSMAN HAD@I] 

Vare{ 

Vare{ 

194-101-32761001-15 

98. 

AUTO[PED d.o.o. 

Kiseljak 

Han Plo~a bb 

194-101-13272001-71 

99. 

AUTO-[PED DOO 

KISELJAK 

HAN PLO^A BB 

194-102-07907001-06 

100. 

AUTOUNION d.o.o. 

Sarajevo 

Marka Maruli}a 5 

194-101-26421001-61 

101. 

AUTRA DOO 

ZENICA 

CRKVICE 

194-112-01039001-37 

102. 

AVANGLION d.o.o. 

Sarajevo 

Zelenih beretki bb 

194-101-16678001-51 

103. 

AZRA STR 

Sarajevo 

Malta bb 

194-101-39021001-88 

104. 

AZRA UR POKRETNI UGOSTITELJSKI OBJEKAT 

BIHA] 

V KORPUSA BB 

194-103-15787001-21 

105. 

AZUR TR 

CAZIN 

Z.@ALI]A BB 

194-107-01728001-61 

106. 

BABILON KAFFE-BAR UR 

BIHA] 

KAMENICA BB 

194-103-08516001-49 

107. 

BABILON UR 

BIHA] 

PLITVI^KA 59 

194-103-20906001-61 

108. 

BA]A d.o.o. 

Sokolac 

Cara Lazara bb 

194-113-12859001-84 

109. 

BAER DOO 

MOSTAR 

STJEPANA RADI]A 27 

194-105-17187001-23 

110. 

BAJADERA STR 

Sarajevo 

Safeta Had`i}a 110 

194-101-08946001-53 

111. 

BAKMAZ d.o.o. 

Han Pijesak 

Bukova glava 

194-101-17761001-66 

112. 

BAMBUS PIZZERIA 

Sarajevo 

Ferhadija bb 

194-001-77568001-16 

113. 

BAMIM DOO 

SAPNA 

KARALJEVI]I BB 

194-104-34912001-84 

114. 

BANANA-MEN DOO 

BIHA] 

EDHEMA MULABDI]A 123 

194-003-40166001-04 

115. 

BARCA d.o.o. 

Sarajevo 

O~aktanum 60 

194-101-56286001-81 

116. 

BARM PIVNICA 

Tuzla 

Titova 129 

194-104-06207001-36 

117. 

BASTON SUR BISTRO 

SARAJEVO 

Safeta Zajke 11 

194-002-48732001-69 

118. 

BAUWERKER DOO 

GRA^ANICA 

PODRINJSKA 5 

194-104-16480001-70 

119. 

BAZA SUR 

Sarajevo 

Milana Simovi}a 24 

194-118-01899021-77 

120. 

BAZAR SZR 

MOSTAR 

BRA]E BRKI]A 14 

194-105-00491021-73 

121. 

BB STR 

Sarajevo 

Fetaha Be}irbegovi}a 19 

194-001-72460001-53 

122. 

B-BALKAN DOO 

BOSANSKA KRUPA 

[EHIDSKA BB 

194-103-05022001-35 

123. 

BE JAS DOO 

N. GRAD 

ANDREJA ANDREJEVI]A 29 

194-002-37172001-47 

124. 

BECOM ERC d.o.o. 

Sarajevo 

Ferde Hauptmana 7 

194-101-56911001-91 

125. 

BEDEM-HNE DOO 

@ivinice 

Naselje sjever bb 

194-004-06249021-29 

126. 

BEDR d.o.o. 

Sarajevo 

Trg heroja 9 

194-101-00778011-77 

127. 

BEG-SERVIS DOO 

CAZIN 

]ORALI]I BB 

194-003-30209011-18 

128. 

BELLISSIMA DOO 

POSU[JE 

VRANI] BB 

194-109-02362001-36 

129. 

BELMA SZTR 

SARAJEVO 

TRG ZAVNOBIHA 9 

194-002-42263001-85 

130. 

BELMA-TREID CO DOO 

CAZIN 

]UPRIJA BB 

194-107-06901001-91 

131. 

BENADY DOO 

TRAVNIK 

DOLAC NA LA[VI TRAVNIK 

194-111-12571001-09 

132. 

BENAVI DOO 

TUZLA 

Gradska 17 

194-004-45239001-61 

133. 

BENBAU d.o.o. 

SARAJEVO 

VLAKOVO BB 

194-102-06621001-25 

134. 

BENI SUR 

Sarajevo 

Zagreba~ka 13 

194-001-71553001-09 

135. 

BERINA DOO 

MOSTAR 

BI[]A POLJE BB 

194-005-13879001-03 

136. 

BERINEX DOO 

ILID@A 

BUTMIRSKA CESTA 1 

194-002-46595001-48 

137. 

BERINO SUR FAST FOOD 

N. SARAJEVO 

PUT @IVOTA BB 

194-102-09148001-60 

138. 

BEROX DOO 

Tuzla 

\.\urovi}a 14 

194-004-44109001-08 

139. 

BERT-RO DOO 

TUZLA 

P.MARKOVI]A 140 

194-104-19873001-56 

140. 

BES DOO 

VELIKA KLADU[A 

IZETA NANI]A BB 

194-003-47245001-87 

141. 

BESIANA STR 

ILIDZA 

Dzemala Bijedica bb 

194-002-46892001-80 

142. 

BE[I] PEKARA 

Tuzla 

VRAP^E 1,TUZLA 

194-104-16414001-93 

143. 

BH PETROL d.o.o. 

Sarajevo 

Igmanska 36 

194-101-25849001-34 

144. 

BH PETROL d.o.o. 

Sarajevo 

Igmanska 36 

194-101-51437001-88 

145. 

BIG STR 

Sarajevo 

Mitra [u}ura 30 

194-101-16349001-76 

146. 

BIH SKONADINO DOO 

BIHA] 

DR.IRFANA LJUBIJANKI]A 88 

194-003-30050011-69 

147. 

BIH TRANS d.o.o. 

Sarajevo 

Rakovi}a bb 

194-102-10703001-81 

148. 

BIHIS d.o.o. 

Sarajevo 

Velika Berku{a 10 

194-101-10533001-07 

149. 

BIKAVAC DOO 

ILID@A 

PUT FAMOSA 38 

194-102-08209001-83 

150. 

BIROGRAFIKA GRAFI^AR SZR 

Sarajevo 

Paromlinska 34 

194-101-59176001-38 

151. 

BIS STR 

Sarajevo 

Grbavi~ka 

194-001-70126001-11 

152. 

BISERA STR 

Sarajevo 

Ferhadija bb 

194-001-73492001-02 

153. 

BISTRO M 82 SUR 

ILID@A 

RUSTEMPA[INA 86 

194-102-08841001-45 

154. 

BISTRO MEDEX UR 

BIHA] 

M.[.KURT]EHAJI]A BB 

194-103-16663001-42 

155. 

BISTRO MM SUR 

Sarajevo 

Put `ivota bb 

194-001-64822001-34 

156. 

BISTRO PIVNICA SUR 

Sarajevo 

Pehlivanu{a 2 

194-101-09496001-23 

157. 

BISTRO SUR VL MEKI] A 

HAD@I]I 

BINJE@EVO 171 

194-102-06127001-59 

158. 

BIZON d.o.o. 

Sarajevo 

B.M.Selimovi}a 7 

194-001-70050001-61 

159. 

BK TRADE DOO KISELJAK 

KISELJAK 

DRA@EVCI BB 

194-128-22998001-94 

160. 

BLAGOJEVI] STR 

Sarajevo 

Bravad`iluk 36 

194-001-76123001-86 

161. 

BLEKO COMERC DOO 

DOBRI^ 

[IROKI BRIJEG 

194-105-11448001-08 

162. 

BMV ZICER d.o.o. 

Pale 

Stari grad Hre{a 

194-101-21176001-12 

163. 

BOEM DOO 

ZENICA 

STJEPANA RADI]A 

194-112-08425001-38 

164. 

BO-EX EXPORT IMPORT DOO 

Grada~ac 

Sarajevska bb 

194-115-21434001-65 

165. 

BONA FIDES SZR 

Sarajevo 

Safvet-bega Ba{agi}a 

194-001-61448001-84 

166. 

BONUS-RB DOO 

BIHA] 

VINI^KA 86 

194-103-23072001-91 

167. 

BOR d.o.o. 

Sarajevo 

Renovica Pra~a 

194-101-20160001-78 

168. 

BORAVEL d.o.o. 

Pale 

D.Jev|evi}a bb 

194-101-20507001-82 

169. 

BOROVAC COMMERCE DOO 

MOSTAR 

M.TITA BR 90 

194-005-06311001-86 

170. 

BOROVAC d.o.o. 

Sarajevo 

Trg heroja 7 

194-101-10438001-21 

171. 

BOSANSKOHERCEGOVA^KA STRANKA PRAVA-BSP 

BIHA] 

BIHA]KIH BRANILACA 5 

194-103-12353001-39 

172. 

BOSFOR 

N.GRAD 

ANTE BABI]A BB 

194-002-44020001-65 

173. 

BOS-MONT DOO 

ILILD@A 

ALEJA B.SREBRENE 87 

194-002-24550011-30 

174. 

BOSNA ENKO DOO 

@ivinice 

XVI Ulica bb 

194-004-56053001-02 

175. 

BOSNA PEKARA SZR 

BIHA] 

RAZE OMANOVI] 28 

194-103-10643001-97 

176. 

Bosna USD 

Sarajevo 

Hamze Hume broj 2 

194-117-05434001-02 

177. 

BOSNA ZR 

BOSANSKI PETROVAC 

SAFETA HIDI]A 1 

194-003-42196001-52 

178. 

BOSOIL DOO 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA 11A 

194-102-13475001-85 

179. 

BOSS FAST-FOOD UR 

BIHA] 

MAKA DIZDARA 2 

194-103-18687001-48 

180. 

BOTARIA DOO 

KAKANJ 

VINSKI PUT 

194-112-02703001-45 

181. 

BOUTIQUE SERGIO 

MOSTAR 

TRG MUSALA BB 

194-105-26027001-17 

182. 

BRACA BERLINCI SUR 

ILIDZA 

Blazuj 12 

194-002-49508001-69 

183. 

BRACA FEHRIC DJL 

ILIDZA 

Francuske Revolucije 15/04 

194-002-38519001-32 

184. 

BRAZILIJA KAFFE-BAR UR 

BIHA] 

TR@NI CENTAR HARMANI BB 

194-003-40083001-05 

185. 

BREGAVA TRANS DOO 

MOSTAR 

BI[]E POLJE 

194-105-11769001-24 

186. 

BRKO MENSUR 

ILID@A 

MEKOTE DO 14 

194-102-03556001-07 

187. 

BROD DOO 

CAZIN 

GNJILAVAC BB 

194-107-01128001-32 

188. 

BRUNOST DOO 

SARAJEVO 

Esada Pa{ali}a 8 

194-002-46041001-50 

189. 

BSS DOO 

CAZIN 

MIOSTRAH BB 

194-003-38467001-42 

190. 

BUCO STR 

N. GRAD 

ZAIMA IMAMOVI]A 10 

194-002-49094001-81 

191. 

Buda Bar SUR 

Sarajevo 

 

194-117-03913011-92 

192. 

BUGATI 2 CAFFE BAR SUR 

POSU[JE 

SJEVERNA ZAOBILAZNICA BB 

194-109-00779001-13 

193. 

BUHRAN STR 

Sarajevo 

Adema Bu}e 386 

194-101-64709001-66 

194. 

BUKVI] d.o.o. 

Konjic 

^elebi}i broj 343 

194-120-15775001-74 

195. 

BULFEX d.o.o. 

Sarajevo 

Brusuje 31 

194-001-65613001-42 

196. 

CAFE BAR SUNRISE SUR 

ILID@A 

DR.MUSTAFE PINTOLA BB 

194-102-12751001-61 

197. 

CAFFE BAR 505 UR 

BU@IM 

GENERALA IZETA NANI]A 28 

194-003-47260001-95 

198. 

CAFFE BAR BOLERO UR 

BIHA] 

UMIHANE ^UVIDINE 43 

194-103-14456001-16 

199. 

CAFFE BAR TI AMO SUR 

ILID@A 

MALA ALEJA 63 

194-102-06167001-48 

200. 

CAFFE BAR VOLAN 

POSU[JE 

BRO]ANAC-VRANI] BB 

194-109-00460001-11 

201. 

CAMASTRA DOO 

VISOKO 

PODVISOKI 84 

194-102-18550001-11 

202. 

CANDA d.o.o. 

Sarajevo 

D`emala Bijedi}a 42 

194-001-67528001-61 

203. 

CAR NETWORK DOO 

ILID@A 

BOSANSKIH GAZIJA 6 

194-102-13128001-81 

204. 

CARGO U.G. 

Sarajevo 

B.Mateja Ninoslava 18 

194-101-11166001-73 

205. 

Cartieer d.o.o. 

Sokolac 

Jove Jankovi}a bb 

194-113-45673001-86 

206. 

CASABLANCA PIZZERIJA SUR 

ILID@A 

EMIRA BOGUNI]A ^ARLIJA 

194-102-06618001-04 

207. 

CASPER SUR 

Sarajevo 

M.had`ijahi}a 38 

194-001-69706001-78 

208. 

CE d.o.o. 

Pale 

Srpskih ratnika bb 

194-101-20534001-77 

209. 

CENTAR SUR 

Sarajevo 

Kaptol 6 

194-001-68591001-33 

210. 

CENTAR SUR 

Sarajevo 

Valtera Peri}a 20 

194-001-72767001-68 

211. 

CICI d.o.o. 

Sarajevo 

Kra~ule bb 

194-101-39778001-52 

212. 

CICIBAN KINDERTON d.o.o. 

Sarajevo 

Hasana Brki}a 14 

194-001-72452001-94 

213. 

CINCO CAFFE BAR 

STOLAC 

HUMSKA BB 

194-105-20323001-53 

214. 

CITRON 

VITEZ 

STARA BILA 

194-111-05251001-82 

215. 

CMG d.o.o. 

Sarajevo 

Alekse [anti}a 5 

194-101-27502001-62 

216. 

CO FRANC DOO 

POSU[JE 

POKLE^ANI BB 

194-109-00570001-05 

217. 

COLDING 2000 DOO 

MOSTAR 

FRA F. MILI^EVI]A 23 

194-105-09769001-89 

218. 

COMPANY BA[I] DOO 

POSU[JE 

VRANI] BB 

194-109-00993001-56 

219. 

COMPANY RITAM DOO 

TUZLA 

Mahmuta Bu{atlije 7/39 

194-004-45023001-04 

220. 

COP COMPANY DOO 

ZENICA 

KAMBEROVI]A ^IKNMA 

194-112-02760001-56 

221. 

CORONA d.o.o. 

Sarajevo 

Veliki ^ur~iluk 51 

194-001-74060001-98 

222. 

CREATIVA d.o.o. 

Sarajevo 

Mala Aleja broj 67 

194-002-40705001-43 

223. 

CRISTIAN GRADNJA DOO 

[IROKI BRIJEG 

RASNO 98 

194-105-08985011-03 

224. 

CROASAN d.o.o. 

Sarajevo 

Kranj~evi}eva 4 

194-101-13900001-05 

225. 

^ARDAK EDO SUR FAST FOOD 

ILID@A 

USTANI^KA 8 

194-002-47288001-49 

226. 

^EAP^INICA 94, VL. [ERO EMIR 

TRAVNIK 

KALIBUNAR TRAVNIK 

194-111-03670001-73 

227. 

^EZA BISTRO UR 

BIHA] 

KAMENICA BB 

194-103-05326001-29 

228. 

^ILI STR 

SARAJEVO 

Luja Patera 1 

194-002-44855001-90 

229. 

]ASA III STR 

ILID@A 

SMAJE [IKALA 28 

194-002-47981001-50 

230. 

]EHAJI]-S DOO 

ZAVIDOVI]I 

STIPOVI]I 

194-112-14656001-05 

231. 

]ERA MERC DOO SARAJEVO 

ILD@A 

MALA ALEJA 24 

194-002-39194001-39 

232. 

]I[A SHOP DOO 

ILID@A 

GLI[E JANKOVI]A 

194-002-24733001-80 

233. 

]ORKA EXPORT IMPORT 

ILIDZA 

Francuske Revolucije 116 

194-002-44159001-52 

234. 

]UK TRADE DOO 

POSU[JE 

VRANI] BB 

194-109-00180001-88 

235. 

]URI] ADNAN 

ZAVIDOVI]I 

^ESME 

194-112-13899001-41 

236. 

]UROVAC ]AMIL 

N. GRAD 

JANKA JOLOVI]A 2 

194-002-05633001-46 

237. 

D & M STR 

POSU[JE 

PUT ZA TOMISLAVGRAD BB 

194-109-00750001-04 

238. 

D&M FAST FOOD 

ZENICA 

ISLAMBEGOVI]A PUT 

194-112-01601001-91 

239. 

DADA STR 

Sarajevo 

Trg Sarajevske olimpijade 

194-101-42504001-25 

240. 

DADA STR DEDOVI] 

ILID@A 

13 JUNI 20 

194-002-49201001-54 

241. 

DADA STR [IKALO 

ILID@A 

Safeta Zajke 53 

194-002-43618001-64 

242. 

DAG d.o.o. SA 

SARAJEVO 

ANTUNA BRANKA [IMI]A 10 

194-102-32929001-75 

243. 

DAKAR-TRANS DJL 

Srebrenik 

Duboki potok 55 

194 004 28359001 47 

244. 

DALILA STR 

Sarajevo 

Ko|ina broj 99 

194-002-44608001-10 

245. 

DAN I NO] STR 

SARAJEVO 

HUMSKA BB 

194-002-43675001-75 

246. 

DANIGO MARKET 

MOSTAR 

AKADEMIKA I ZOVKE 14 

194-005-07699011-72 

247. 

DANIJEL & MARTIN DOO 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA 15B 

194-105-17743001-35 

248. 

DANIROZA DOO 

BIHA] 

DR.IRFANA LJUBIJANKI]A BB 

194-103-07112001-18 

249. 

DARIMPEX DOO 

GRUDE 

GORICA 96 

194-105-02503001-50 

250. 

DAUT STR 

Sarajevo 

Grbavi~ka 

194-101-09209001-51 

251. 

DE TRANS DOO 

ILID@A 

LATI^KA 13 

194-102-07997001-54 

252. 

DE-EL DOO 

ZENICA 

ASKA BORI]A 

194-112-25961001-85 

253. 

DEGE d.o.o. 

Sarajevo 

Vele{i}i 43 

194-001-77550001-84 

254. 

DEKI M.K DOO 

ILID@A 

IVANA BRKI]A 31 

194-102-32021001-24 

255. 

DELIJA d.o.o. 

GRA^ANICA 

SOKO,DELI]I BB 

194-104-32630001-18 

256. 

DELIKATES FAST FOOD SUR 

Sarajevo 

Kova~i 

194-101-30413001-69 

257. 

DELIKATES STR 

Sarajevo 

Ferhadija 15 

194-101-42234001-75 

258. 

DELKOM DOO 

Tuzla 

Franje Markovi}a 

194-004-45304001-31 

259. 

DELTA DOO 

VITEZ 

STJEPANA RADI]A 

194-111-03188001-94 

260. 

DELUX COMPANY d.o.o. 

Sarajevo 

Trg heroja bb 

194-101-33884001-19 

261. 

DEMIA DOO 

MOSTAR 

MLADENA BALORDE 35 

194-105-23509001-45 

262. 

DENI GRILL SUR 

Sarajevo 

^ekalu{a 

194-001-68658001-17 

263. 

DENIZ DOO 

BIHA] 

502.VITE[KE BB 

194-003-39630001-35 

264. 

DERVI] KOMERC DOO 

BU@IM 

KONJODOR 136 

194-003-35158001-62 

265. 

DERVI[BEG PROM DOO 

TUZLA 

PA[A BUNAR 91 

194-104-33959001-09 

266. 

DESTILAT ZR 

GRA^ANICA 

MIRI^INA,POLJE BB 

194-104-25208001-56 

267. 

DIDAS INVEST d.o.o. 

Sarajevo 

Vojvode S.Stepanovi}a 15 

194-101-42824001-34 

268. 

DIDO STR 

Vi{egrad 

Okoli{ta bb 

194-101-32772001-92 

269. 

DIFI DOO 

Doboj 

Stani} Rijeka 

194 004 17089001 18 

270. 

DIGITRON INTER DOO 

SARAJEVO 

DERVI[A NUMI]A 18 

194-002-35819001-67 

271. 

DIJAMANT SZR 

ZENICA 

M.S.SERDAREVI]A 

194-112-02325001-18 

272. 

DIL INVEST DOO 

[IROKI BRIJEG 

KNE[POLJE BB 

194-109-00399001-69 

273. 

DINA DOO 

Tuzla 

V.LUKI]A 225 

194-104-14589001-25 

274. 

DINO GRADNJA d.o.o. 

Sarajevo 

Josipa [tadlera 24 

194-001-76628001-32 

275. 

DIVKO d.o.o. 

Pale 

Srpskih ratnika broj 44 

194-101-54894001-37 

276. 

DIVKO d.o.o. 

Pale 

Srpskih ratnika broj 44 

194-118-54894011-47 

277. 

DIVLJA ORHIDEJA DOO 

BIHA] 

RADOSLAVA LOPA[I]A 34 

194-003-42709001-54 

278. 

DMD DOO 

BIHA] 

HASKE IBRAHIMPA[I]A 115 

194-003-23980011-65 

279. 

DOBOJ 109 DOO 

Doboj Istok 

Klokotnica 

194-004-55576001-58 

280. 

DOHA STR 

ILIDZA 

Bla`ujsku drum 69 

194-002-47767001-07 

281. 

DOLCE VITA SUR 

POSU[JE 

JUKI]A OKU^ BB 

194-109-00370001-60 

282. 

DOLI]-TEMPO GO 

CAZIN 

RUJNICA 

194-107-10877011-54 

283. 

DOLMA SUR 

Sarajevo 

K.Kapetanovi}a bb 

194-101-33136001-21 

284. 

DOM ENERGO d.o.o. 

Sarajevo 

Hulusina 1 

194-001-83079001-84 

285. 

DOM VINAJ DOO 

POSU[JE 

VINJANI BB 

194-109-00767001-26 

286. 

DOMA]A RADINOST OBRT 

BIHA] 

HAMDIJE KAPID@I]A 20 

194-103-25496001-84 

287. 

DONA HAS d.o.o. 

Sarajevo 

Adema Bu}e 271 

194-101-35266001-90 

288. 

DOUBLE d.o.o. 

GRA^ANICA 

PRIBAVA BB 

194-104-26023001-38 

289. 

DRAGA STD 

LJUBU[KI 

GRABOVO VRELO 

194-134-01461011-40 

290. 

DRAGOJE DOO 

MOSTAR 

KNEZA VI[ESLAVA 77B 

194-105-02519001-70 

291. 

DRVO SAN DOO 

PRUSAC D. VAKUF 

PRUSAC BB 

194-111-02774001-09 

292. 

DRVOOPREMA DOO 

^ITLUK 

PODPOLJE BB 

194-105-11949001-23 

293. 

DTD LIVNO 

LIVNO 

BRINA BB 

194-105-17776001-72 

294. 

DUDI SUR 

Sarajevo 

Zaima [arca 34 

194-101-39070001-43 

295. 

DUGA BRIK DOO 

FOJNICA 

BOSANSKA BB 

194-102-20609001-68 

296. 

DUGA DOO 

BIHA] 

ME[E SELIMOVI]A 60 

194-003-35943011-95 

297. 

DUGA-HB DOO 

BIHA] 

BIHA]KIH BRANILACA 1 

194-003-46098001-12 

298. 

DUNER RAJS DOO 

TUZLA 

119. BRDSKE BRIGADE 56 

194-104-13552001-33 

299. 

DURAK-KOMERC DOO 

BIHA] 

SULEJMANA VELI^ANSTVENOG BB 

194-103-05487001-89 

300. 

DUVAR COLOR molersko farbarska 

Tuzla 

Neretvanska 2 

194-004-44133001-79 

301. 

DVOJKA TR 

BIHA] 

]AMILA SALIHOD@I]A 123 

194-003-39077001-44 

302. 

DZANKOVIC COMPANY DJL 

ILID@A 

Kasindolska 62 

194-002-23792011-59 

303. 

D@ALMA ZAVR[NI RADOVI U GR 

SARAJEVO 

ADEMA BU]E 229 

194-002-44350001-47 

304. 

D@ANA STR 

Sarajevo 

Bare kod Stupa 32 

194-101-68521001-75 

305. 

D@ANA STR 

TE[ANJ 

Trep~e bb, Te{anj 

194-104-16380001-49 

306. 

D@ARA COMERC d.o.o. 

Sarajevo 

Skendera Kulenovi}a 61 

194-001-70316001-80 

307. 

D@EKO KOMERC DOO 

Srebrenik 

XVI muslimanske brigade 166 

194-004-33789011-03 

308. 

D@EMI TR 

BIHA] 

TURIJA BB 

194-003-37592001-28 

309. 

D@ENATA DOO 

BIHA] 

5 KORPUSA 113 

194-003-45579001-65 

310. 

D@ULI STR - TOM VIDEOTEKA 

ILID@A 

IBRAHIMA HAFIZA RI\ANOVI]A 57 

194-102-07106001-25 

311. 

\IP SANELA STR BESIANA 

ILID@A 

D@EMALA BIJEDI]A BB 

194-002-46892001-90 

312. 

\ULI]-TRANS DOO 

BU@IM 

BU@IM 66 

194-003-38319001-73 

313. 

E&G COMPANY d.o.o. 

Sarajevo 

Grada Bakua broj 3 

194-102-22946001-34 

314. 

E&S TR 

Grada~ac 

Hasana Durmi{evi}a 

194-115-21054001-24 

315. 

EA-COMMERC DOO 

BIHA] 

JABLANSKA BB 

194-103-04969001-52 

316. 

EDAXA DOO 

TUZLA 

Franje Markovi}a 

194-116-18133011-62 

317. 

EDEKA COMMERCE 

ILID@A 

HRASNI^KA 54 

194-102-03491001-37 

318. 

EDI STR 

Sarajevo 

Mi{evi}i 200 

194-101-45743001-97 

319. 

EDIHAD COMMERCE d.o.o. 

Sarajevo 

Nahorevska 89 

194-001-75695001-97 

320. 

EDINA STR 

ILID@A 

Trg 22. Aprila 78 

194-102-06207001-37 

321. 

EDINS-PROM DOO 

Br~ko 

Z.Paji}a 99 

194-104-07102001-93 

322. 

EDISON d.o.o. 

Sarajevo 

Veliki ^ur~iluk 29 

194-101-67497001-85 

323. 

EDMAG EXPORT-IMPORT 

Sarajevo 

^ur~iluk mali 15 

194-001-73013001-44 

324. 

EDNA TR 

BIHA] 

@EGAR BB 

194-103-20261001-08 

325. 

EDO STR 

ILID@A 

Hrasnicka cesta 94-d 

194-002-47221001-65 

326 

EFEKTA SZR 

Sarajevo 

Grude bb 

194-102-38969001-63 

327. 

EGG-COMMERCE DOO 

KRE[EVO 

FRA GRGE MARTI]A 23 

194-102-06235001-39 

328. 

EKIS d.o.o. 

Sarajevo 

Skenderija 24 

194-001-22309001-39 

329. 

EKO KIRMICO DOO 

MOSTAR 

PUTA ZA OPINE BB 

194-105-18107001-61 

330. 

EKOHEMIJA d.o.o. 

Sarajevo 

Patke bb 

194-001-51316011-37 

331. 

EKOM DOO 

BIHA] 

CERAVA^KA BRDA 160 

194-003-44150001-53 

332. 

EKOS DOO 

MOSTAR 

16 ULICA 134 

194-005-04083001-10 

333. 

EKO-STAN OD VL.MUJANOVI] HASRET 

TUZLA 

HASANA BRKI]A BB 

194-104-37597001-61 

334. 

EKSTREM d.o.o. 

GRA^ANICA 

DONJA LOHINJA BB 

194-104-40196001-18 

335. 

ELAMI d.o.o. 

Sarajevo 

Dr.F.Be}irbegovi}a 23 

194-101-45403011-15 

336. 

ELEKTRON SZR 

BIHA] 

BREKOVICA 44 

194-003-40620001-78 

337. 

ELIDAPROM d.o.o. 

Sarajevo 

Jar~edoli 32 

194-001-69011001-63 

338. 

ELIKS STR SARAJEVO 

ILIDZA 

BUTMIRSKA CESTA 98 

194-002-40846001-60 

339. 

ELIR NIKOLA TESLA DD 

TUZLA 

S.KOVA^EVI]A 11 

194-104-20413001-53 

340. 

ELISTAN DOO 

MOSTAR 

STJEPANA RADI]A 72 

194-105-18257001-44 

341. 

ELKO SUR 

ILIDZA 

Blazuj do br. 38 

194-002-45332001-34 

342. 

ELMA SZR 

Sarajevo 

Bjelave 74 

194-001-81560001-24 

343. 

ELMED-SAMI DOO 

TRAVNIK 

MUDRIKE BB 

194-111-09613001-61 

344. 

ELMOFRIZ DOO 

^APLJINA 

BRA]E RADI]A BB 

194-105-25603001-56 

345. 

ELSAL STR 

Sarajevo 

Velika Berku{a 14 

194-001-61976001-94 

346. 

ELTRING STR 

Sarajevo 

Terezije bb 

194-101-44460001-40 

347. 

ELVAN d.o.o. 

Sarajevo 

Rajlova~ka cesta bb 

194-102-25639041-44 

348. 

ELVIS STR 

ILIDZA 

Drage Filipovica 31 

194-002-47668001-90 

349. 

EM PRO MD DOO 

Modri~a 

Milo{a Crnjanskog 

194-115-21034001-78 

350. 

EMEL GPP d.o.o. 

Sarajevo 

Pope 61 

194-001-83822001-47 

351. 

EMGI-1 DOO 

BIHA] 

SAFVET BEGA BA[AGI]A 2 

194-003-46585001-26 

352. 

EMINA STR VL.KRASNI] LARISA 

Tuzla 

Veljka Lukica bb 

194-004-30405001-13 

353. 

EN FAST FOOD 

Sarajevo 

Bolni~a 

194-101-25391001-29 

354. 

ENAX DOO 

BIHA] 

HUSREFA RED@I]A 3 

194-103-05045001-02 

355. 

ENERGOINVEST MAZIVA d.o.o. 

Sarajevo 

Banjalu~ka 12 

194-101-08582001-27 

356. 

ENES MINI MARKET STR 

IILD@A 

KRSTE HEGEDU[I]A 24 

194-002-54516001-11 

357. 

ENI DOO TRAVNIK 

TRAVNIK 

BOSANSKA 

194-111-02785001-86 

358. 

ENISA SZR 

Sarajevo 

Dervi{ Pa{e Bajezidagi}a broj 20 

194-102-12462001-75 

359. 

ER ZUR 

Sarajevo 

Mar{ala Tita 54 

194-001-69250001-87 

360. 

ERC [PED DOO 

CAZIN 

RASIMA DELI]A 12 

194-107-01906001-46 

361. 

ERMI TRANSPORT DOO 

SREBRENIK 

BABUNOVI]I 

194-129-01509011-39 

362. 

ERMINA STR 

ILID@A 

Stanjevac 1 

194-002-42073001-16 

363. 

ES-COMERC DOO 

ZENICA 

KANAL 

194-112-06507001-95 

364. 

ESMA STR 

ILIDZA 

Poligonska 18 

194-002-43568001-05 

365. 

ESO PROM 2 STR 

Sarajevo 

Milana Preloga bb 

194-101-38591001-85 

366. 

EURO FAMA d.o.o. 

Sarajevo 

Grbavi~ka broj 34 

194-101-31447001-32 

367. 

EURO PEKARA SZR 

BIHA] 

IVANA FRANE JUKI]A 16 

194-103-08316001-07 

368. 

EURO TR 

BIHA] 

GOLUBI] BB 

194-103-06821001-18 

369. 

EURODOM DOO 

POSU[JE 

PUT MOSTARA BB 

194-109-00317001-77 

370. 

EURO-FRUIT DOO 

CAZIN 

LOJI]KA 

194-107-12872001-81 

371. 

EUROGRAND COMPANY d.o.o. 

Sarajevo 

Alipa{ina 

194-101-30585001-12 

372. 

EURO-MARKET STR 

ZENICA 

SARAJEVSKA 

194-11208888001-78 

373. 

EURO-MAX DOO 

CAZIN 

@RTAVA DOMOVINSKOG RATA 

194-107-04156001-82 

374. 

EUROMEBEL DOO 

MOSTAR 

UNIVERZITETSKI CENTAR M.H. HUJKA 

194-105-02708001-35 

375. 

EVROPA SUR 

ZENICA 

OBALNI BULEVAR 

194-112-01470001-47 

376. 

EXPRESSO SZR 

BIHA] 

MUSLI]I 30 

194-003-45017001-11 

377. 

FA-COMMERCE DOO 

CAZIN 

HASANA MUJEZINOVI]A 

194-107-01073001-35 

378. 

FAHMAN DOO 

KALESIJA 

CENTAR BB 

194-004-45270001-84 

379. 

FAJA STR 

N. SARAJEVO 

GRBAVI^KA 50 

194-102-07555001-64 

380. 

FAKTUM DOO 

TUZLA 

ROMANIJSKA 66 

194-104-18673001-95 

381. 

FANI DOO 

BIHA] 

NIJAZA SALIHOD@I]A 2 

194-003-13593011-09 

382. 

FAREX d.o.o. 

Sarajevo 

Gajev Trg 4 

194-001-83541001-20 

383. 

FAS STR 

Sarajevo 

Topal Osman Pa{e bb 

194-101-26602001-67 

384. 

FAST FOOD KAHVED@I] SEID 

N. GRAD 

AERODROMSKA 23 

194-102-04307001-26 

385. 

FATIH STR 

ZENICA 

M.S.SERDAREVI]A 

194-112-01629001-93 

386. 

FA-TULUZ DOO 

Tuzla 

Aleje bosanskih vladara 24 

194-004-45973001-58 

387. 

Fenix Auto{kola 

Sarajevo 

Sulejmana Filipovi}a broj 6 

194-101-48890001-10 

388. 

FERO-BETON SD 

ZENICA 

LUKOVO POLJE 32 A 

194-112-01438001-17 

389. 

FESS d.o.o. 

SARAJEVO 

GORA@DANSKA 138 

194-002-47353001-19 

390. 

FIFI DOO 

BIHA] 

SAFVET-BEGA BA[AGI]A 45 

194-103-06674001-56 

391. 

FIKO TERM DOO 

CAZIN 

BA[^E BB 

194-107-01113001-24 

392. 

FK SARAJEVO UG 

Sarajevo 

Mar{ala Tita 

194-101-09282001-77 

393. 

FLAMINGO SZTR 

Sarajevo 

^obanija 3 

194-001-73377001-70 

394. 

FLORIDA STOJ^EVAC 

Sarajevo 

I.Bataljona 169 

194-101-08657001-67 

395. 

FOLHAK STR 

N. GRAD 

SULEJMANA FILIPOVI]A 8 

194-002-41679001-71 

396. 

FORTEGLAS DOO 

VISOKO 

FERHATOVI]A 16 

194-102-22957001-14 

397. 

FORTUNA X DOO 

BIHA] 

PATRIOTSKE LIGE 13 

194-103-17820001-90 

398. 

FRANS TR 

Grada~ac 

H.K.Grada{~evi}a 

194-115-20926001-98 

399. 

FRATELO PIZZERIA FAST FOOD 

ILIDZA 

B. Mese Selimovica 97 

194-002-46082001-46 

400. 

FRIKOS d.o.o. 

Sarajevo 

Gornji Miljevi}i 2 

194-101-14544001-51 

401. 

FRIZERSKA RADNJA 23 

Sarajevo 

H.Red`i}a 9 

194-101-54171001-20 

402. 

FRIZERSKI SALON SABIAD 

Grada~ac 

Sarajevska bb 

194-115-20864001-52 

403. 

FUTURA MEDIA d.o.o. 

Sarajevo 

Trampina 12 

194-101-08807001-50 

404. 

G&M DOO 

MOSTAR 

M. BALORDE 48 A 

194-105-02166001-24 

405. 

G.H.R.M. DOO 

CAZIN 

RUJNICA 

194-107-03912001-23 

406. 

GAGULA KOMERC d.o.o. 

Sarajevo 

Iza Hrida 20 

194-001-68971001-74 

407. 

GALAL-COMERC DOO 

ZENICA 

KLOPA^KI PUT 

194-112-11480001-83 

408. 

GALANT EXPORT-IMPORT 

Sarajevo 

Dr.F.Be}irbegovi}a 23 

194-001-63485001-84 

409. 

GALAXIA DISKO KLUB 

LUKAVAC 

BERKOVICA-DOM KULTURE 

194-129-01163001-72 

410. 

GALAXY SUR 

Sarajevo 

Avde Smajlovi}a 9 

194-101-09187001-91 

411. 

GALEB COMPANY d.o.o. 

Sarajevo 

Cara Lazara bb 

194-101-12235001-87 

412. 

GALERIJA ARGENTA 

Sarajevo 

Branilaca Sarajeva 

194-101-35887001-72 

413. 

GALERIJA DOO 

CAZIN 

8.KRAJI[KE BB, CAZIN 

194-107-04467001-28 

414. 

GAMADEUS DOO 

Kalesija 

OSLOBODILACA 21 

194-104-22115001-36 

415. 

GARO d.o.o. 

Sarajevo 

Alije Nametka 27 

194-101-47252001-87 

416. 

GAVRILOVI] PLUS SZMR 

Pale 

Srpskih ratnika bb 

194-113-46384001-19 

417. 

GIANT DOO 

VOGO[]A 

GORNJA JO[ANICA II DO 27 

194-102-16253001-34 

418. 

GLAMOUR FRIZERSKI SALON SZR 

BIHA] 

D@EMALA BIJEDI]A 1 

194-103-08231001-91 

419. 

GOJAK DESIGN DOO 

N. GRAD 

NUMAN-PA[E ^UPRILI]A ^IKME 15 

194-102-19575001-08 

420. 

GORA d.o.o. 

Sarajevo 

Isovi}a sokak 

194-101-37706001-98 

421. 

GOSTU[A DOO 

[IROKI BRIJEG 

TRN BB 

194-105-08614001 55 

422. 

GRADITELJ PROMET d.o.o. 

Sarajevo 

Ivana Cankara 12 

194-101-16839001-14 

423. 

GRADITELJ SZR 

@EP^E 

BEGOV HAN 

194-112-01416001-57 

424. 

GRAND EX COMPANY d.o.o. 

Sarajevo 

Halida Kajtaza 

194-001-68153001-71 

425. 

GRANINI DOO 

ILID@A 

TRG OTE[KOG BATALJONA 107 

194-102-15101001-21 

426. 

GRBE[I] MARIJA 

MOSTAR 

VUKODOLSKA 37 

194-105-30716001-54 

427. 

GRIVI]I SUR 

HAD@I]I 

HAD@ELI 38 

194-002-51504001-73 

428. 

GS STR 

Sarajevo 

Kujund`iluk 1 

194-001-73005001-85 

429. 

GSM MOBILE STR 

ILID@A 

MALA ALEJA 44 

194-102-06561001-90 

430. 

GSM WORLD d.o.o. 

Sarajevo 

H.Kre{evljakovi}a 7 

194-001-79044001-66 

431. 

G-SYSTEM d.o.o. 

Sarajevo 

Lukavi~ka cesta 121 

194-101-15904001-65 

432. 

H M STR 

ILID@A 

TERMINAL BB 

194-102-07269001-02 

433. 

HABANA BR DOO 

ILILD@A 

N. STAROSJEDILACA BB 

194-102-09363001-13 

434. 

HADI -COMMERCE DOO 

TRAVNIK 

GOSTILJ TRAVNIK 

194-111-03427001-21 

435. 

HAD@IBEGI] KENAN SZKFR 

Sarajevo 

Sara~i 44 

194-001-83731001-89 

436. 

HAD@I] SUR 

ILID@A 

SAMIRA ^ATOVI]A KOBRE 8 

194-002-43451001-59 

437. 

HAJDUK SUR 

SARAJEVO 

Zmaja od Bosne 42 

194-102-07058001-77 

438. 

HAKS COMMERCE d.o.o. 

Sarajevo 

S.Bega Ba{agi}a 95 

194-001-78327001-91 

439. 

HAMDIJEVI] DOO 

KALESIJA 

RAINCI G BB 

194-104-18248001-30 

440. 

HAME STR 

ILID@A 

MUSTAFE ICE VOLJEVICE 12 

194-002-35465001-29 

441. 

HANA-MERC KIOSK TR 

BIHA] 

VLADIMIRA NAZORA 23 

194-003-40794001-35 

442. 

HARBA[-COMPANY DOO 

BOSANSKA KRUPA 

VRANJSKA BB 

194-103-09711001-72 

443. 

HAREL STR 

ILID@A 

STUPSKO BRDO BB 

194-102-07264001-64 

444. 

HARI STR KIOSK 

ILID@A 

EMIRA BOGUNI]A ^ARLIJA 36 

194-102-30226001-69 

445. 

HARI-5 DOO 

@ivinice 

Dubrave Gornje 

194-004-52110001-46 

446. 

HARIS STR 

Sarajevo 

Grbavi~ka 

194-101-17708001-83 

447. 

HARISKO KAFFE-BAR UR 

BIHA] 

HAD@IABDI]A MAHALA 5 

194-103-07990001-53 

448. 

HARMANI RESTORAN UR 

BIHA] 

\URE PUCARA STAROG BB 

194-003-45702001-53 

449. 

HARTA TRADE d.o.o. 

Sarajevo 

Brodac 6 

194-101-19461001-35 

450. 

HAS d.o.o. 

Sarajevo 

Nerkesijina 46 

194-101-40669001-81 

451. 

HASKO-TOURS DOO 

BIHA] 

JAPODSKIH KONJANIKA 6 

194-003-47468001-96 

452. 

HAVANA d.o.o. 

Sarajevo 

Semira Fra{te 3 

194-101-08836001-59 

453. 

HAZARD DOO 

SREBRENIK 

HAZIMA VIKALA BB 

194-004-32906001-60 

454. 

HEDOEMA DOO 

ILID@A 

STANJEVAC 8 

194-102-16381001-57 

455. 

HEKT d.o.o. 

Sarajevo 

Ko{evo 28 

194-101-09358001-27 

456. 

HERTZ FAST FOOD SUR 

SARAJEVO 

GRADA^A^KA 2 

194-002-46306001-62 

457. 

HIMS-MS DOO 

BIHA] 

HAD@IABDI]A MAHALA 16 

194-103-15929001-45 

458. 

H-L STR 

Sarajevo 

Butmirska cesta broj 105 

194-102-16303001-93 

459. 

HOBBY LINE SZR 

Sarajevo 

Zelenih beretki bb 

194-001-71330001-97 

460. 

HOD@I] SUR BUREGD@INICA 

TRNOVO 

TRNOVO BB 

194-102-10043001-20 

461. 

HOLLYWOOD SZFR 

Sarajevo 

Juraja Najtaharta 4 

194-001-81164001-65 

462. 

HORTEN COMERCE DOO 

BOSANSKA KRUPA 

MAHMI]I BB 

194-003-40703001-77 

463. 

HRAPOVI] AHMED 

Sarajevo 

Kamenica 25 

194-001-05239011-23 

464. 

HRNJA SZR 

Sarajevo 

Ljubni}i bb 

194-117-04283001-93 

465. 

H-S ANITA DOO 

BOSANSKA KRUPA 

HOD@INAC 74 

194-003-47344001-04 

466. 

HUBI] BAU GRADNJA d.o.o. 

Sarajevo 

Banjevac 104 

194-101-25613001-31 

467. 

HUSKANOVI] IBRAHIM TAXI PREVOZ 

SREBRENIK 

[PIONICA D. 

194-104-22900001-02 

468. 

HUSO DOO 

Doboj Istok 

Brijesnica Velika 

194-004-47573001-06 

469. 

IBRAHIMPA[I] DOO 

CAZIN 

TRG ZLATNIH LJILJANA 

194-107-01951001-70 

470. 

IBRO STR 

ILID@A 

LEPENI^KA 37A 

194-102-12366001-82 

471. 

ICON COMPUTERS d.o.o. 

Sarajevo 

Trg Heroja 41 

194-101-20275001-10 

472. 

IG MARI] DOO 

Derventa 

Osinje bb 

194-104-05188021-21 

473. 

IGUANA DOO 

ILID@A 

RUSTEMPA[INA 86 

194-102-33676001-66 

474. 

IKAR DOO 

NOVI TRAVNIK 

NEVI] POLJE 

194-125-01327001-58 

475. 

IKO DOO 

CAZIN 

TR@AC BB, CAZIN 

194-107-01629001-47 

476. 

ILI] DOO 

MODRI^A 

SVETOSAVSKA BB 

194-104-04020001-53 

477. 

IL-IS STR 

Sarajevo 

Hladivode 7 

194-101-10358001-43 

478. 

IMPALA DOO 

ILID@A 

DOGLODI 84 

194-102-08937001-38 

479. 

INDEX BUREGD@INICA SUR 

ILID@A 

ANTE BABI]A 3 

194-002-47015001-78 

480. 

INDPOSTING d.o.o. 

Sarajevo 

Cara Lazara bb 

194-113-50603001-64 

481. 

INES STR 

SARAJEVO 

HAMZE ^ELENKE 56 

194-102-20126001-82 

482. 

INFO CLUB DOO 

POSU[JE 

A.STEPINCA BB 

194-109-00203001-55 

483. 

INFO TOP BUSSINESS SOR 

NOVI TRAVNIK 

RU\ERA BO[KOVI]A 

194-111-06181001-93 

484. 

INGA KNJI@ARA 

Sarajevo 

Umihane ^uvidine broj 43 

194-102-09800001-65 

485. 

INKASO DOO 

MOSTAR 

CIM MA[I]I 17 

194-105-07319001-11 

486. 

INKUBATORSKA STANICA DOO 

 VITEZ 

BILA BB 

194-111-10388001-54 

487. 

INTERIJER MUSTAPI] DOO 

STOLAC 

POPLATI BB 

194-005-18803001-36 

488. 

INTIMA DOO 

SRPSKA ILID@A 

SVETOG NIKOLE 5 

194-102-09224001-10 

489. 

INTIMA KAFE BAR UR 

BIHA] 

D@EMALA BIJEDI]A BB 

194-103-05030001-91 

490. 

IPON DOO 

ZAVIDOVI]I 

MAR[ALA TITA 

194-112-10061001-44 

491. 

IRBA ORIENT d.o.o. 

Sarajevo 

Skenderpa{ina 31 

194-001-77238001-34 

492. 

IRIS TR 

BIHA] 

OMERA MUJAD@I]A 55 

194-103-08317001-14 

493. 

IRMA TR 

BIHA] 

MUSTAFE OMEROVI]A 8 

194-103-08796001-69 

494. 

ISEINI MUJEDIN SUR 

Sarajevo 

Bravad`iluk 7 

194-001-73633001-19 

495. 

ITALIA SUR 

SARAJEVO 

Kenana Demirovi}a 41 

194-002-50118001-71 

496. 

ITALIJA FAST FOOD 

Sarajevo 

Envera [ehovi}a 8 

194-101-20582001-25 

497. 

ITD KAFFE-BAR UR 

BIHA] 

HARMANSKI SOKAK BB 

194-003-39150001-70 

498. 

IZOLATER DOO 

N. GRAD 

LUKAVI^KA CESTA 67 

194-002-54532001-26 

499. 

JABUKA SUR CAFFE BAR 

ILIDZA 

Ibrahima Ljubovica 2 

194-002-43089001-47 

500. 

JASENICA METAL SZR 

MOSTAR 

JASENICA BB 

194-005-12756001-96 

501. 

JASKO PROM STR 

NOVI GRAD 

SULJE JAHI]A 146 

194-102-15195001-90 

502. 

JASKO PROM STR 

SARAJEVO 

SULJE JAHI]A 146 

194-102-15195001-97 

503. 

JASMINA CAFFE BAR 

TRAVNIK 

ZENJAK 

194-111-05415001-66 

504. 

JASMINA STR 

BIHA] 

DOBRIH BO[NJANA 57 

194-003-48326001-88 

505. 

JASNA SHOP STR 

ILID@A 

TOME ME\E 1 

194-002-47551001-47 

506. 

JASO DOO 

MOSTAR 

M. BALORDE 48 A 

194-005-10800001-81 

507. 

JA[AREVI] FUAD STR 

Sarajevo 

S.Bega Ba{agi}a 95 

194-001-74938001-36 

508. 

JA[AR[PED DOO 

MOSTAR 

ZALIK BR 10/B 

194-005-10792001-25 

509. 

JA[KI] AZRA 

ZAVIDOVI]I 

A.V.ILHAMIJA 

194-112-14572001-96 

510. 

JAZZ-UDRU@ENJE MUZI^ARA 

Sarajevo 

Zagreba~ka 13 

194-101-59081001-52 

511. 

JEDNO MJESTO SUR 

Sokolac 

Podromanija bb 

194-113-54219001-59 

512. 

JELKOMERC d.o.o. 

Sarajevo 

D`amijska 15 

194-001-69110001-77 

513. 

JELOVICA d.o.o. 

Sarajevo 

Safeta Zajke bb 

194-101-09197001-64 

514. 

JE@ STR 

Sarajevo 

Travni~ka 1 

194-001-73195001-57 

515. 

JMS d.o.o. 

Sarajevo 

Zmaja od Bosne 48 

194-001-51191011-35 

516. 

JOB INVEST d.o.o. 

Sarajevo 

M.Mustafe Ba{eskije 61 

194-101-30489001-19 

517. 

JOKI] RAJKO 

Pale 

Mokro 

194-101-35559001-07 

518. 

JO[OTI] DOO 

[. BRIJEG 

JAPLANI^KA 

194-105-06154001-04 

519. 

JU Osnovna {kola Grivice 

Banovi}i 

Grivice 

194-104-04073011-06 

520. 

JUBIL DOO 

STARI GRAD 

SARA^I 77 

194-102-10276001-02 

521. 

JUMBO FAST FOOD 

TRAVNIK 

STANI^NA 

194-111-04113001-70 

522. 

JUTRO DOO 

KRE[EVO 

FRA GRGE MARTI]A 108 

194-102-09429001-87 

523. 

JUVEX TRADE d.o.o. 

Sarajevo 

Glamo~ka 

194-101-16168001-70 

524. 

K & L DOO 

BIHA] 

VEDROPOLJSKA BB 

194-003-45132001-40 

525. 

K.B.WEST d.o.o. 

Sarajevo 

Nerkeza Smailagi}a 4 

194-101-13325001-54 

526. 

KADRIJI NAZMI 

Sarajevo 

Bra}e Begi} 

194-101-22671001-98 

527. 

KAFANA HRASTOVI SUR 

Sarajevo 

Barda~kije 105 

194-001-65274001-94 

528. 

KAKTUS SUR 

ZENICA 

KULINA BANA 19 

194-112-02858001-63 

529. 

KALEX K-EL DOO 

ZENICA 

KAMBEROVI]A ^IKMA 

194-112-02083001-70 

530. 

KALIPSO d.o.o. 

Kiseljak 

Brnjaci broj 40 

194-102-16494001-72 

531. 

KALIPSO d.o.o. 

Kiseljak 

Brnjaci broj 40 

194-102-16494001-72 

532. 

KAMIN DOO 

POSU[JE 

M.BRIG BB 

194-109-00094001-68 

533. 

KAMING DOO 

Tuzla 

Stupine B 4/6 

194-104-06276001-34 

534. 

KANTINA TRI SUR 

Sarajevo 

Vilsonovo {etali{te bb 

194-101-11319001-77 

535. 

KARITEX DOO 

LUKAVAC 

GNOJNICA 510 

194-104-07000001-58 

536. 

KAVAZ d.o.o. 

I. SARAJEVO 

DONJI KOTORAC 110 

194-102-09163001-68 

537. 

KEMOBOJA A.M. d.o.o. 

Sarajevo 

Porodice Ribar 39 

194-101-08552001-11 

538. 

KENO SUR FAST FOOD 

SARAJEVO 

TRG NEZAVISNOSTI BB 

194-002-34773001-35 

539. 

KENOPROMET 

ZENICA 

LUKOVO POLJE 

194-112-06536001-07 

540. 

KETTELE IVA DOO 

POSU[JE 

PUT ZA JUKI]E BB 

194-109-00568001-88 

541. 

KIBORG SZR 

Sarajevo 

[trosmajerova 6 

194-001-76925001-74 

542. 

KIDFASHION d.o.o. 

Sarajevo 

Hasana Brki}a 14 

194-101-32790001-24 

543. 

KIKI] EDIN 

Grada~ac 

Po`ari~ka bb 

194-115-19281001-29 

544. 

KIOSK STR 

Sarajevo 

@ljebovi bb 

194-113-44260001-89 

545. 

KIS COMMERCE DOO 

ZENICA 

MARJANOVI]A PUT 58 A 

194-112-00138001-35 

546. 

KISELJAK TOURS DOO 

KISELJAK 

ZANATSKI CENTAR KISELJAK 

194-111-03309001-68 

547. 

KI[ DOO 

Modri~a 

Kneza Milo{a 

194-115-01461031-38 

548. 

KI[I]-VD DOO 

POSU[JE 

VRPOLJE BB, RAKITNO 

194-109-00740001-31 

549. 

KIWI DOO 

BUGOJNO 

KOVA^U[A IV 

194-111-09740001-77 

550. 

KLACKALICA STR 

Sarajevo 

Vrbanju{a 129 

194-001-71421001-55 

551. 

KLESARSKA-KAMENOREZA^KA SZR 

BIHA] 

MATE VUKOVI]A BB 

194-103-05074001-11 

552. 

KLESARSTVO ZULI] DOO 

CAZIN 

KLI^I]I 

194-107-09129001-70 

553. 

KLIMA MEDIA OD 

TUZLA 

ZLATANA ME[I]A 51 

194-116-01260001-30 

554. 

KOD ADISE BIFFE UR 

BIHA] 

IVANA FRANE JUKI]A 4 

194-003-44838001-19 

555. 

KOD APE BISTRO UR 

BIHA] 

JABLANSKA 111 

194-003-39564001-58 

556. 

KOD DAJD@E SUR FAST FOOD 

ILID@A 

D`emala Bijedi}a bb 

194-002-48609001-81 

557. 

KOD EDE SUR 

Sarajevo 

Trg Heroja 1 

194-001-74987001-88 

558. 

KOD KEME SUR 

Sarajevo 

\ulagina 8 

194-001-75232001-57 

559. 

KOD MUJE SUR FAST FOOD 

ILID@A 

[kolska 6 

194-002-43634001-79 

560. 

KOD OMERA BIFE SUR 

ILID@A 

13. JUNI 18 

194-002-49219001-83 

561. 

KOD SAJE SUR 

HAD@I]I 

HAD@ELI 104 

194-102-08130001-15 

562. 

KOLIBA JELIK SUR 

ILIJA[ 

NI[I]I BB 

194-102-11766001-53 

563. 

KOMMART DOO 

BUGOJNO 

SULTAN AHMEDOVA 

194-111-05712001-11 

564. 

KOMPROMIS DOO 

@ivinice 

Maline bb,@ivinice 

194-104-13234001-46 

565. 

KONOTJERA DOO 

ILID@A 

BLA@UJSKI DRUN 14 

194-102-18023001-08 

566. 

KONZUMPROMET DOO 

TUZLA 

M.BU[ATLIJE 25 

194-104-18835001-65 

567. 

KOOPERACIJA d.o.o. 

Sarajevo 

D`emala Bijedi}a 42 

194-001-69938001-53 

568. 

KORNET SUR 

Sarajevo 

Zmaja od Bosne 89 

194-001-73070001-55 

569. 

KOVA^I MINIMARKET STR 

ILIDZA 

STARI DRUM 100 

194-002-50555001-26 

570. 

KRAFT STR 

ILIDZA 

Stari Drum 21 

194-002-48104001-38 

571. 

KREHI] DOO 

ZENICA 

SARAJEVSKA 

194-112-00794001-68 

572. 

KRIAM DOO 

ILID@A 

BARE 22 

194-102-11253001-51 

573. 

KRONN-EXPORT DOO 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA 11 A 

194-102-10238001-27 

574. 

KUNA IN@ENJERING d.o.o. 

Sarajevo 

D`emala Bijedi}a 75 

194-001-76479001-56 

575. 

KURAHOVI] MIRSAD SZKD 

Sarajevo 

Veliki ^ur~iluk 38 

194-001-76495001-71 

576. 

KVAK DOO 

BIHA] 

EDHEMA MULABDI]A BB 

194-003-39697001-19 

577. 

KVARC d.o.o. 

Sarajevo 

Skendera Kulenovi}a 52 

194-001-81594001-68 

578. 

KVELE AS STR 

ILID@A 

]AMILA MARI]A 18 

194-102-19488001-78 

579. 

L.L. KOMISION 

NEVESINJE 

USTANI^KA BR 13 

194-005-17649001-09 

580. 

LA GITARA SUR 

Sarajevo 

Gabeline 25 

194-001-74227001-06 

581. 

LADY STR 

Sarajevo 

I Samostalne brigade 2 

194-001-58279001-17 

582. 

LADY STR 

ZENICA 

KAMBEROVI]A POLJE 

194-112-0862001-45 

583. 

LARI-TOURS DOO 

TUZLA 

SLOBODANA PRINCIPA SELJE 1 

194-104-20101001-03 

584. 

LASTA DOO 

CAZIN 

OSTRO@AC BB 

194-003-44010001-43 

585. 

LATAKIJA d.o.o. 

Han Pijesak 

JNA 16 

194-113-48641001-07 

586. 

LAV DOO 

BIHA] 

MATE VUKOVI]A BB 

194-003-39952001-58 

587. 

LAVIRINT SUR 

ILID@A 

EMIRA BOGUNI]A ^ARLIJA 13 

194-102-23528001-34 

588. 

LD COMPANY DOO 

BUSOVA^A 

KAONIK 

194-125-01597001-08 

589. 

LDU DOO 

POSU[JE 

VITEZA MILE BO[NJAKA BB 

194-109-00651001-87 

590. 

LEA KIOSK TR 

BIHA] 

JABLANSKA 97 

194-003-48177001-15 

591. 

LEDA DOO 

CAZIN 

GENERALA HAMDIJE OMANOVI]A BB 

194-107-01182001-22 

592. 

LEGENDE SUR 

Sarajevo 

Dervi{a Numi}a 70 

194-101-53190001-40 

593. 

LEJLA TR 

CAZIN 

OSREDAK BB, CAZIN 

194-107-02249001-22 

594. 

LESKO d.o.o. 

Sarajevo 

Pofali}ka 28 

194-101-69471001-32 

595. 

LIBERTAS d.o.o. 

Kakanj 

Zgo{}anska bb 

194-101-05145001-24 

596. 

LIBRA d.o.o. 

Sarajevo 

JNA 16 

194-101-21752001-67 

597. 

LIDER SUR CAFFE BAR 

ZENICA 

SEJMENSKA 

194-112-14627001-93 

598. 

LIFRA DOO 

KISELJAK 

BRNJACI BB 

194-102-09976001-36 

599. 

LIMARSKA TREJI] SZR 

BIHA] 

DR.IRFANA LJUBIJANKI]A 145 

194-003-47435001-59 

600. 

LINA STR 

Sarajevo 

Faleti}i 35 

194-001-73088001-84 

601. 

LIPA DJL 

Gra~anica 

Stjepan Polje 

194-004-55998001-05 

602. 

LIPA STR SARAJEVO 

SARAJEVO 

NUMSKA 694 

194-002-45779001-59 

603. 

LIVI TRADE DOO 

POSU[JE 

GRADAC BB 

194-109-00495001-62 

604. 

LM COMPANY DOO 

[amac 

Cara Du{ana 

194-115-04487021-07 

605. 

LM COMPANY DOO 

[amac 

Cara Du{ana 

194-115-04487032-71 

606. 

L-MARKET STR 

Sarajevo 

Sulejmana Filipovi}a 

194-101-54986001-02 

607. 

LON^AR SZR 

Sarajevo 

Oprkanj 

194-101-54690001-64 

608. 

LOTOS SZFR 

SARAJEVO 

HAMDIJE KAPID@I]A 12 

194-102-05973001-48 

609. 

LOZAN^I] DOO 

NOVI TRAVNIK 

STJEPANA TOMA[VI]A 

194-111-06941001-78 

610. 

LUKANOVI] GORAN autoprevoznik 

Lukavac 

Donji Bistarac 

194-004-52698001-88 

611. 

LUKE d.o.o. 

I.Sarajevo 

Bulozi bb 

194-10134951001-19 

612. 

LUKSOR d.o.o. 

Sarajevo 

Antuna Hangija 37 

194-101-44756001-75 

613. 

LUNA TR 

BIHA] 

TURIJA BB 

194-003-33419011-81 

614. 

LU-PROM DOO 

@ivinice 

NASELJE GORNJE @IVINICE 

194-104-05495001-96 

615. 

LUTVO DOO 

ILID@A 

BUTMIRSKOG BAT.107 

194-002-37784001-63 

616. 

LUZERN DOO 

TUZLA 

ARMIJE BIH 136 

194-004-44976001-63 

617. 

LJUBA^E-SLATKI DOO 

TUZLA 

LJUBA^E 31 

194-104-36139001-40 

618. 

LJU[A MUHAMED SZR 

Sarajevo 

Veliki ^ur~iluk 55 

194-101-13418001-26 

619. 

M - I COMPANY DOO 

NEVESINJE 

NEVESINJSKIH USTANIKA BR. 15 

194-105-02556001-38 

620. 

M- COM DOO 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA 11B 

194-105-06988001-22 

621. 

M&DIKTA d.o.o. 

Sarajevo 

Hercegova~ka 3 

194-101-16570001-71 

622. 

M&H DOO 

CAZIN 

KLISA BB , CAZIN 

194-107-01029001-18 

623. 

M&K TRADE DOO 

TREBINJE 

NIK[I]KI PUT BB 

194-105-03464001-89 

624. 

M&K TRADE DOO 

TREBINJE 

NIK[I]KI PUT BB 

194-105-03464001-89 

625. 

M&L STR 

SARAJEVO 

Mekote 37 

194-002-46322001-77 

626. 

M.E.F. DOO 

BIHA] 

HARMANI H3/2 

194-003-44358001-54 

627. 

M.S. STR 

Sarajevo 

Zelenih beretki bb 

194-101-15178001-27 

628. 

MABO DOO 

MOSTAR 

KRALJA ZVONIMIRA 15B 

194-105-02192001-12 

629. 

MACARENA STR 

BIHA] 

SALIHA MU[ANOVI]A 12 

194-003-39309001-19 

630. 

MA^ DOO 

Tuzla 

Pere Kosori}a 14 

194-004-47789001-63 

631. 

MAGLI] DRAGAN 

TRAVNIK 

MUDRIKE BB 

194-111-11437001-25 

632. 

MAJ 92 DOO 

BOSANSKA KRUPA 

OSTRU@NICA BB 

194-103-05371001-53 

633. 

MAJA DOO 

BIHA] 

D@EMALA BIJEDI]A 9 

194-003-45918001-13 

634. 

MAJANCE - TRANSPORT DOO 

N. SARAJEVO 

MUHAMEDA RID@ANOVI]A 18 

194-002-51538001-20 

635. 

MAKI STR 

ILIDZA 

Ibrahima Ljubovi}a 2 

194-102-05821001-51 

636. 

MALAHIT DOO 

Tuzla 

PLANE BB 

194-004-43044001-22 

637. 

MALIND SZR 

Sarajevo 

Strelja~ka 16 

194-101-21669001-68 

638. 

MALTA STR 

Sarajevo 

A.[a}irbegovi} bb 

194-001-75133001-43 

639. 

MALTA STR 

Sarajevo 

A.[a}irbegovi} bb 

194-101-10283001-03 

640. 

MALTA STR 

Sarajevo 

B.M.Selimovi}a 5 

194-101-26063001-77 

641. 

MALVEX d.o.o. 

Sarajevo 

D`emala Bijedi}a 

194-001-73039001-32 

642. 

MAMBA TRADE DOO 

SARAJEVO 

Trg Me|unarodnog Prijat.2 

194-002-36729011-20 

643. 

MAMBI STR 

SARAJEVO 

Safeta Zajke do 5 

194-002-36547001-37 

644. 

MANGO STR 

Sarajevo 

Kranj~evi}eva 4 

194-101-44493001-77 

645. 

MANUFAKTURA ZUR 

Sarajevo 

H.Kre{evljakovi}a 92 

194-101-23280001-93 

646. 

MARGARITA DOO 

LJUBU[KI 

VITINSKA 44 

194-105-17320001-81 

647. 

MARIJA STR 

Vi{egrad 

Vojvode putnika 37 

194-113-51111001-31 

648. 

MARISOL DOO 

MOSTAR 

PUT ZA [.BRIJEG BR. 3 

194-105-04589001-10 

649. 

MARKET M STR 

ILID@A 

]AMILA MARI]A 32 

194-002-45886001-32 

650. 

MARKET S STR 

ILID@A 

ZIJE KRAJINE 85 

194-102-12140001-52 

651. 

MARKET STR 

SARAJEVO 

Smaje [ikala 116 

194-002-46389001-61 

652. 

MARKET STR 

Sarajevo 

Pehlivanu{a 43 

194-101-48495001-58 

653. 

MARKIZA SZTR 

Sarajevo 

Magribija 10 

194-101-40835001-79 

654. 

MART.MARK DOO 

BIHA] 

VIKTORA BUBNJA 43 

194-103-05475001-05 

655. 

MATRIX OBRT VL.OSMANAGI] SEAD 

BIHA] 

DANA DR@AVNOSTI 6 

194-103-17633001-42 

656. 

MAX MEDIA DOO 

MOSTAR 

TRG IVANA KRNDELJA 

194-105-19131001-51 

657. 

MBE STR SARAJEVO 

SARAJEVO 

Trg Djece Dobrinje 43 

194-102-28658001-54 

658. 

MEDITERAN DOO 

CAZIN 

]UPRIJA BB 

194-107-01172001-49 

659. 

MEDITERAN DOO 

CAZIN 

]UPRIJA BB 

194-107-01172012-16 

660. 

MEDO SHOP STR 

Sarajevo 

Terezije bb 

194-117-01859001-03 

661. 

MEJDAN DOO 

ILID@A 

BARSKA 59 

194-102-26483001-58 

662. 

MEKI SZR 

MOSTAR 

VRAP^I]I BB 

194-005-09463001-34 

663. 

MEL STR 

Sarajevo 

Avde Smajlovi}a 3 

194-101-26911001-96 

664. 

MELI STR 

HAD@I]I 

KAHRIMANI BB 

194-102-11712001-63 

665. 

MELINA STR 

ILID@A 

IZETA MUSI]A 4 

194-002-47692001-64 

666. 

MEMI[EVI] d.o.o. 

Sarajevo 

Pod`up~a bb 

194-101-42995001-67 

667. 

MEMO TRGOVINA 

MOSTAR 

ZALIK 17 

194-105-24065001-57 

668. 

MEMOVI] [EMSUDIN SZPR 

Sarajevo 

Po`egina 34 

194-001-81032001-14 

669. 

MENAGMENT GABI DOO 

RADI[I]I 

LJUBU[KI 

194-105-05029001-83 

670. 

MENPROM DOO 

Tuzla 

Aleja bos. Vladara 31 

194-004-28193011-19 

671. 

MERCES-M 

ZAVIDOVI]I 

ALIJE IZETBEGOVI]A 

194-112-13944001-65 

672. 

MERI STR 

SARAJEVO 

BRANISLAVA NU[I]A 8 

194-102-06386001-29 

673. 

MERIX STR 

ILID@A 

SALIHA @IGE 1 

194-002-55133001-62 

674. 

MERLIN SZR 

Sarajevo 

Soukbunar bb 

194-001-67262001-42 

675. 

MES STR 

Sarajevo 

Avde Smajlovi}a 3 

194-001-56950011-93 

676. 

MESNICA DELI] SZR 

BIHA] 

VELJKA VLAHOVI]A BB 

194-103-08632001-85 

677. 

MESNICA IKI] TR 

BIHA] 

TRG SLOBODE BB 

194-103-08314001-90 

678. 

MESNICA KOD AGE 

ZAVIDOVI]I 

GAZI HUSREV BEGOVA 

194-112-02046001-05 

679. 

MESNICA KURTOVI] TR 

BIHA] 

DANA DR@AVNOSTI 10 

194-003-44168001-82 

680. 

MESNICA SZR DEDI] ANES 

GRA^ANICA 

SARAJEVSKA 7 

194-104-16729001-67 

681. 

ME[I]-COMERC DOO 

BOSANSKI PETROVAC 

DIDOVI]I BB 

194-103-11351001-09 

682. 

METALKO SZR 

LUKAVAC 

[I]I 30 

194-004-43226001-35 

683. 

METEOR d.o.o. 

Sarajevo 

[eher ^ehajina ^ikma 1 

194-101-25816001-94 

684. 

MEXI SZR 

Sarajevo 

Adema Bu}e bb 

194-101-64038001-25 

685. 

MF STR 

Sarajevo 

M.Mujezinovi}a 5 

194-101-25948001-48 

686. 

MI LESNINA DOO 

MOSTAR 

ZAGREBA^KA 15 

194-005-13192001-44 

687. 

MIAMI DOO 

SARAJEVO 

SALKE LAGUMD@IJE 15 

194-002-35853001-29 

688. 

MIBIS COMERC DOO 

ILID@A 

ALEJA BOsne Srebrene 31S 

194-002-37982001-91 

689. 

MIKO AUTOPRAONICA 

Sarajevo 

Feriza Merkuza 72 

194-101-20993001-89 

690. 

MILI^EVI] IVAN 

POSU[JE 

VRPOLJE BB 

194-005-03417002-98 

691. 

MI-LIJANOVI]I DOO 

[IROKI BRIJEG 

VISOKA GLAVICA BB 

194-105-03156001-67 

692. 

MILKA-B STR 

MOSTAR 

DR A STAR^EVI]A 32D 

194-105-05967011-23 

693. 

MIMOZA SNEK-BAR UR 

BOSANSKA KRUPA 

29.NOVEMBRA BB 

194-003-40497001-90 

694. 

MIMOZA STR 

ILID@A 

MALA ALEJA BB 

194-002-41687001-30 

695. 

MINA STR 

Sarajevo 

Terziba{ina 14 

194-101-46170001-79 

696. 

MINAH d.o.o. 

Sarajevo 

Had`eli bb 

194-102-39594001-73 

697. 

MINASCO DOO 

SARAJEVO 

D@EMALA BIJEDI]A 182 

194-002-48534001-41 

698. 

MING-KAFEE DOO 

Bijeljina 

[ABA^KIH \AKA 

194-104-08552001-58 

699. 

MINI MARKET E-EM SZTR 

Sarajevo 

Hamdije ^emerli}a broj 9 

194-101-35925001-47 

700. 

MINI MARKET FA 2 

SARAJEVO 

Vitkovac 162 

194-002-42172001-30 

701. 

MINI MARKET KENAN STR 

ILID@A 

Partizanska 15 a 

194-002-45787001-18 

702. 

MINI MARKET [AHINPA[I] STR 

ILID@A 

KASINDOLSKA 22 

194-002-44079001-90 

703. 

MINOR DOO 

Modri~a 

VIDOVDANSKA 66,MODRI^A 

194-104-05354001-79 

704. 

MIR PUZO PP d.o.o. 

Sarajevo 

Igmanska cesta broj 17 

194-102-13709001-74 

705. 

MIRELA SUR 

Sarajevo 

Mali ^ur~iluk bb 

194-101-44006001-63 

706. 

MIRNI KROVOVI KONOBA 

TUZLA 

FRANJEVA^KA 11 

194-004-45338001-75 

707. 

MIRSEN COMPANY DOO 

SARAJEVO 

BRIJE[]E BRDO 195 

194-002-40184001-82 

708. 

MIRVI] INVEST d.o.o. 

Sarajevo 

Radni~ka 33 

194-101-52805001-61 

709. 

MIX STR 

ILID@A 

Bla`uj bb 

194-002-45431001-48 

710. 

MODELS SUR 

Sarajevo 

Zmaja od Bosne 18 

194-101-54293001-98 

711. 

MODIS STR 

Sarajevo 

Bra}e Begi} 5 

194-117-01482001-80 

712. 

MOINT SZR 

MOSTAR 

RIFATA FRENJE BR. 3 

194-005-12442001-32 

713. 

MONA STR 

Sarajevo 

Husrefa Red`i}a 17 

194-001-72536001-03 

714. 

MONERA DOO 

MOSTAR 

ZAGREBA^KA 18 

194-105-12684001-27 

715. 

MONTPELLIER CAFFE SLASTI^. 

ILID@A 

KSIRC 

194-002-42602001-33 

716. 

MOSTEC d.o.o. 

Sarajevo 

Vojkovi}i 

194-101-18236001-93 

717. 

MRKONJI] DOO 

G.ORAHOVICA 

G.ORAHOVICA BB 

194-104-19798001-16 

718. 

MSES BOSIA d.o.o. 

Sarajevo 

Zije Dizdarevi}a 26 

194-001-76982001-85 

719. 

MSM STR 

SARAJEVO 

GRADA^A^KA 146 

194-002-44095001-08 

720. 

MUBBA DOO 

Tuzla 

MARINA GLAVA 66 

194-104-06777001-49 

721. 

MUFAD-HARFA 

GRA^ANICA 

LUKAVICA BB 

194-104-05329011-68 

722. 

MUGO TR 

SREBRENIK 

DONJI MORANJCI 

194-129-01994021-09 

723. 

Muminovi} Rejhana SZR 

Sarajevo 

Trgovke broj 21 

194-001-76313001-58 

724. 

MUSI] FAHIR 

ZENICA 

KOZARCI 

194-11200689001-12 

725. 

MUSI] SENA 

ZENICA 

FRA LJUBE GRGI]A 

194-112-05394001-64 

726. 

MU[I] AZEM 

KONJIC 

BRADINA 27 

194-102-21358001-73 

727. 

MUZUR SZTR 

Sarajevo 

Ejuba Saralki}a broj 1 

194-002-51231001-05 

728. 

N&H d.o.o. 

SARAJEVO 

TRG ZAVNOBIHA 9 

194-102-33878001-25 

729. 

NADIN TR 

MOSTAR 

KAZAZI]A 2 

194-105-14983001-18 

730. 

NAKE"D OR 

Sarajevo 

Bjelave 12 

194-117-01479001-59 

731. 

NAMKA STR 

Sarajevo 

Nahorevska bb 

194-001-66231001-03 

732. 

NAN STR 

Sarajevo 

Kazazi 14 

194-001-72429001-30 

733. 

NANA STR 

ZENICA 

ARMIJE BIH 

194-112-10121001-76 

734. 

NANA STR 

ZENICA 

MAR[ALA TITA 

194-112-13310001-89 

735. 

NA-NI d.o.o. 

Sarajevo 

Milana Preloga 3 

194-001-71173001-65 

736. 

NARCIS UR PIZZERIA 

CAZIN 

STIJENA 

194-107-10668001-76 

737. 

NARODNO GRIJANJE DOO 

ILID@A 

TUKOVI 64 B 

194-002-36463011-98 

738. 

NARODNO GRIJANJE-MINI TOPLANE DOO 

ILID@A 

TUKOVI 64 B 

194-102-28461001-33 

739. 

NA[A STVAR STR 

[IROKI BRIJEG 

STJEPANA RADI]A 1 

194-105-13386001-91 

740. 

NAUTILUS SZR 

Sarajevo 

Gazihusrefbegov 

194-001-76214001-44 

741. 

NAVONA STR 

Sarajevo 

@agari}i 6 

194-001-74706001-61 

742. 

NEDMANS DOO 

Tuzla 

SIMIN HAN 11 

194-004-43275001-87 

743. 

NEDO STR 

ZENICA 

JALIMAMOV PUT 

194-112-07098001-61 

744. 

NEKRETNINE PELAK d.o.o. 

Sarajevo 

Terezije bb 

194-101-16644001-07 

745. 

NELA STR 

Sarajevo 

Aleja Lipa 58 

194-101-09488001-64 

746. 

NEO[PED DOO 

BIHA] 

IRFANA LJUBIJANKI]A 118 

194-003-24814001-16 

747. 

NERDI COMERCE TRGOVINA DOO 

N. GRAD 

SMAJE [IKALA 26 

194-102-35668001-42 

748. 

NERKAL DOO 

HAD@I]I 

BJELA[NI^KA 20 

194-102-09670001-28 

749. 

NERMAL d.o.o. 

Sarajevo 

Balibegovi}a 20 

194-101-19064001-69 

750. 

NERMIX 2 STR 

SARAJEVO 

Trg Me|. prijateljstva bb 

194-002-57345001-26 

751. 

NERMIX STR 

SARAJEVO 

TREBINJSKA 26 

194-002-40457001-53 

752. 

NESEL COMPANY STR 

Sarajevo 

Juki}eva 152 

194-001-74631001-21 

753. 

NESH SUR 

Sarajevo 

Envera [ehovi}a 32 

194-101-68167001-22 

754. 

NEVZETPROMET DOO 

VISOKO 

OKOLI[]E 65 

194-002-25789011-70 

755. 

NEWSBAR BISTRO SUR 

Sarajevo 

Husrefa Red`i}a 14 

194-101-21256001-87 

756. 

NEZIROVI] DOO 

MOSTAR 

GNOJNICE 149 

194-005-13994001-32 

757. 

NINA TRGOVKA 

TUZLA 

IVANA RIBARA BB 

194-104-37117001-96 

758. 

NIP CROATICA DOO 

MOSTAR 

KRALJA TVRTKA 2 

194-005-19165001-48 

759. 

NIS PROM DOO 

Br~ko 

Cerik 

194-115-05001021-16 

760. 

NOSTRO AZZURRO d.o.o. 

Sarajevo 

Dr.F.Be}irbegovi}a 2 

194-001-64467001-71 

761. 

NT-MURI] DOO 

CAZIN 

TR@AC BB, CAZIN 

194-107-01168001-21 

762. 

OBAR IMPEX d.o.o. 

Sarajevo 

Terezije bb 

194-001-05890001-51 

763. 

OD SERVIS ZA BICIKLE 

TUZLA 

HUSINSKIH RUDARA 3 

194-104-34693001-06 

764. 

OGLED STR 

Sarajevo 

Posavska 18 

194-101-69506001-83 

765. 

OICERIJA DON SUR 

Sarajevo 

Trg Heroja 13 

194-101-18443011-57 

766. 

OKIPOL DOO 

Gra~anica 

STJEPAN POLJE BB,GRA^ANICA 

194-104-07988001-87 

767. 

OLIMPIC DOO 

MOSTAR 

BIJELI BRIJEEG III 

194-105-06314001-57 

768. 

OMEROVI] AAS DOO 

TUZLA 

RUDARSKA 55 

194-104-13997001-52 

769. 

OMNICOM DOO 

Gra~anica 

Patriotske lige 37 

194-004-13047011-18 

770. 

OPATIJA 

ZENICA 

M.S. SERDAREVI]A 

194-112-003355001-02 

771. 

ORA[AC PEKARA VL.EMINOVI] JUSUF OBRT 

BIHA] 

ORA[AC BB 

194-103-22987011-48 

772. 

ORBITAL d.o.o. 

Pale 

Srpskih ratnika 24 

194-101-14432001-43 

773. 

ORTOPEDIJA LA[VA DOO 

TRAVNIK 

FATMI] FAZA III 

194-111-23205001-48 

774. 

OSA MINI MARKET 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA BB 

194-105-14707001-26 

775. 

OZZY COMMERC DOO 

Grada~ac 

Vida II, 6.bataljona 

194-115-23265001-78 

776. 

PACIFIK DOO 

BOSANSKA KRUPA 

511.SLAVNA BRIGADA BB 

194-003-42618001-96 

777. 

PAJA SUR 

Sarajevo 

^ekalu{a bb 

194-001-76537001-74 

778. 

PAKO STR 

Sarajevo 

Gornja Breka 

194-001-80000001-65 

779. 

PALAS STR 

Pale 

Sumbulovac bb 

194-101-12532001-32 

780. 

PALETTI STR 

SARAJEVO 

Josipa Pan~i}a 8 

194-002-52361001-58 

781. 

PALINA STR 

ILID@A 

MALA ALEJA 49 

194-102-07245001-28 

782. 

PALINA SUR CAFFE BAR 

ILIDZA 

Terminal PP"A" 

194-002-42917001-07 

783. 

PANDA VIDEOTEKA 

MOSTAR 

SPLITSKA BB 

194-005-13705001-46 

784. 

PARFIMERIJA NANE STR 

ILIDZA 

KSIRC Ilidza 

194-002-47858001-62 

785. 

PA[ALI] DOO 

SARAJEVO 

JURAJA NAJTHARTA 1 

194-002-39087001-66 

786. 

PATKE APOTEKA 

Sarajevo 

Patke 5 

194-001-70639001-13 

787. 

PAVLOVICA ROSTOVO ZZ 

NOVI TRAVNIK 

PAVLOVICA 

194-111-01701001-64 

788. 

PECARA TRGOVA^KA RADNJA 

MOSTAR 

STJEPANA RADI]A 70 

194-105-25844001-94 

789. 

PEKARA EVROPA-2 SZR 

BIHA] 

VASIF-BEGA BI[]EVI]A 1 

194-103-12403001-98 

790. 

PEKARA HO[I] SZR 

BIHA] 

@RTAVA FA[IZMA II PRILAZ BB 

194-103-06334001-04 

791. 

PEKARA KOD [ERE SZR 

BIHA] 

BIHA]KIH BRANILACA 74 

194-103-04077011-83 

792. 

PEKARA MUJAGI] SZR 

BIHA] 

]AMILA SALIHOD@I]A 71 

194-003-43186001-95 

793. 

PEKARA NERO SZR 

BIHA] 

IZA^I] BB 

194-103-12729001-52 

794. 

PELCER DOO 

Grada~ac 

Mionica II 

194-115-21580001-20 

795. 

PELLEGRINO DOO 

MOSTAR 

FALAD@I]A 

194-105-06019001-29 

796. 

PERO STR 

Sarajevo 

Milinkladska 8 

194-101-57869001-07 

797. 

PEZI]-TRANSPORT DOO 

BIHA] 

KLOKOT BB 

194-103-07352001-49 

798. 

PH-MERC DOO 

CAZIN 

PU[KARI BB 

194-107-01148001-75 

799. 

PIANO d.o.o. 

Sarajevo 

Porodice Ribar 1 

194-101-25425001-73 

800. 

PICCOLLO MONDO CAFFE SLAS. 

TUZLA 

TR@NI CENTAR SJENJAK BB 

194-104-12312001-91 

801. 

PIKOLO SZR 

Sarajevo 

Zagreba~ka 30 

194-001-74029001-75 

802. 

PIL DOO 

MOSTAR 

BUNA BB 

194-105-06815001-72 

803. 

PILOTINA DOO 

GRUDE 

DRINOVCI BB 

194-105-17204001-45 

804. 

PINO NO]NI BAR 

Pale 

Zanatski centar 

194-118-02040001-57 

805. 

PIZE STR 

Sarajevo 

^eljigovi}i 36 

194-001-71009001-81 

806. 

PLUS STR 

N. GRAD 

TRG ZLATNIH LJILJANA 10 

194-102-19501001-72 

807. 

PODHRASTOVI STR 

Sarajevo 

Barda~kije 29 

194-001-71264001-23 

808. 

PODROMANIJA d.o.o. 

Sokolac 

Podromanija bb 

194-101-13059011-05 

809. 

POLJOPRIVREDA SPD 

Sarajevo 

Paljevska 66 

194-101-41644001-19 

810. 

POSAVLJAK DOO 

KISELJAK 

GROMLJAK BB 

194-102-09128001-17 

811. 

POSLASTI^ARNA BEHAR 

CAZIN 

HASANA MUJEZINOVI]A BB 

194-107-01221001-04 

812. 

PRAZINA SAMIR SUR 

Sarajevo 

Gajev Trg bb 

194-101-23247001-56 

813. 

PRIPOLJAC-ASA DOO 

VITEZ 

STJEPANA RADI]A 

194-111-00093001-60 

814. 

PROFESIONAL DOO 

Tuzla 

ALEKSE [ANTI]A 9 

194-004-44455001-05 

815. 

PROFI GRADNJA DOO 

MOSTAR 

ALAJBEGOVI]A BR. 2 

194-105-02826001-85 

816. 

PROFIT DOO 

Modri~a 

Popa Save Bo`i}a 

194-115-06683011-83 

817. 

PROIZVODNJA I PROMET DRVENOG 

BUSOVA^A 

PODSTIJENA 

194-111-12479001-44 

818. 

PROMET DOO 

SARAJEVO 

Trg Djece Dobrinje 31 

194-002-51447001-62 

819. 

PROMEX TV 

ZVORNIK 

MAJEVI^KA 31 

194-104-06655001-68 

820. 

PROMIRO STR 

Sarajevo 

Kninska 21 

194-101-34309012-51 

821. 

PROTEX DOO 

BIHA] 

OZIMICE I P 8/II 

194-103-07881001-66 

822. 

PT Company d.o.o. 

Sarajevo 

Safeta Zajke broj 165 

194-101-08349011-15 

823. 

QSI 3 BUTIK 

MOSTAR 

LACINA BB VILA NERETVA 

194-105-32587001-56 

824. 

R.M.I. STR 

Sarajevo 

Safeta Zajke 

194-101-53014001-69 

825. 

RAINCIPROMET DOO 

KALESIJA 

PRNJAVOR BB 

194-104-04002001-24 

826. 

RAMA-DUS DOO 

BIHA] 

BOSANSKIH KRALJEVA BB 

194-003-42733001-28 

827. 

RAMI] PETROL DOO 

BOSANSKA KRUPA 

OTOKA 2 

194-103-23792001-87 

828. 

RAMINA DOO 

ILID@A 

USTANI^KA 21 

194-102-06780001-71 

829. 

RAMIZ KALJANAC DOO 

HAD@I]I 

MI[EVI]I 200 

194-102-08787001-55 

830. 

RAN^ ZELENA DOLINA SPD 

CAZIN 

PRO[I]I BB 

194-103-09718001-24 

831. 

RAS d.o.o. 

Sarajevo 

Srpskih ratnika 

194-101-08898001-08 

832. 

RASKO DOO 

BUGOJNO 

GROMILE I 

194-111-03348001-50 

833. 

RASKO STR 

Sarajevo 

Hercegova~ka bb 

194-001-67767001-85 

834. 

RASMIN DOO 

BOS.KRUPA 

JEZERSKI BB 

194-107-02199001-60 

835. 

RASS DOO 

ZENICA 

KULINA BANA 

194-112-098663001-16 

836. 

RAZELDA DOO 

TUZLA 

NIKOLE TESLE 25/I 

194-104-19676001-35 

837. 

REAL WORLD DOO 

ILID@A 

IBRAHIMA LJUBOVI]A 52 

194-102-11708001-35 

838. 

RGP DOO 

ZENICA 

BI^ER 

194-112-23725001-50 

839. 

RH-SALONI DOO 

@ivinice 

Druga Kraji{ka bb 

194-004-41923001-32 

840. 

RHZ-COMERCE DOO 

VELIKA KLADU[A 

TRG AHMETA MR@LJAKA BRENE 2/IV 

194-003-45603001-39 

841. 

RIGIPS BAU d.o.o. 

Sarajevo 

Strelja~ka 14 

194-101-26326001-75 

842. 

R-INVEST d.o.o. 

Sokolac 

Margeti}i bb 

194-113-51633001-96 

843. 

RIO BRAZILIJA SZTR 

SARAJEVO 

BULEVAR ME[E SEL. 5 

194-002-43683001-34 

844. 

RIO KAFFE BAR UR 

BIHA] 

KOSTELA BB 

194-103-26281001-50 

845. 

RIZVI] SP 

Br~ko 

Dubrave 

194-115-09539011-93 

846. 

RODAN DOO 

VELIKA KLADU[A 

IZETA NANI]A BB 

194-003-37261001-39 

847. 

ROKO BAROKO d.o.o. 

Pale 

Serdar Janka Vukoti}a 

194-101-27832001-44 

848. 

ROLEX SUR 

MOSTAR 

BARI[E SMOLJANA 1 

194-105-14673001-79 

849. 

ROMA PIZZERIA UR 

BIHA] 

M.M.BE[ESKIJE BB 

194-103-05006001-20 

850. 

ROMANCE SZR 

I. ILID@A 

SRPSKIH PALIH BORACA 169 

194-102-34822001-37 

851. 

ROMANCE SZR 

Sokolac 

Srpskih palih boraca 169 

194-118-00933001-68 

852. 

ROMA-X SUR 

ILID@A 

BOJNI^KA 55 

194-102-10123001-95 

853. 

ROMINA STR 

ZENICA 

KO^EVSKA ^IKMA 

194-112-04050001-65 

854. 

ROYAL BISTRO SUR 

ILID@A 

AZI]I 4 

194-102-07467001-30 

855. 

ROYAL CLUB UR 

BIHA] 

AUGUSTA CESARCA BB 

194-103-08885001-13 

856. 

ROYAL KAFFE-BAR UR 

BIHA] 

ZAVNOBIH-A TR@NI CENTAR HARMANI BB 

194-103-17150001-56 

857. 

ROYAL SZFTR 

Sarajevo 

^obanija 3 

194-001-60473001-49 

858. 

R-TEAM SZR 

Sarajevo 

Stupska broj 7 

194-102-24611001-49 

859. 

RUDOPROM d.o.o. 

Rudo 

Mio~e bb 

194-101-20186001-66 

860. 

RULLMO DOO 

MOSTAR 

BLAJBUR[KIH @RTAVA BB 

194-005-13432001-75 

861. 

S&E COMERCE SP 

Br~ko 

Dubrave 

194-115-21676001-13 

862. 

S.B. ZLATARSKA RADNJA SZTR 

SARAJEVO 

DOBRINJSKE BOLNICE BB 

194-002-51843001-21 

863. 

SA GRADITELJ 

ILIDZA 

Rakovi~ka cesta 118 

194-002-41943001-76 

864. 

SABAD DOO 

MOSTAR 

BI[]E POLJE BB 

194-005-12707001-44 

865. 

SABAH SZR 

ILID@A 

STUPSKO BRDO BB 

194-002-50514001-30 

866. 

SABAHA FRIZERSKI SALON 

TUZLA 

HASANA BRKI]A BB 

194-004-45320001-46 

867. 

SABE-KOMERC DOO 

ZENICA 

ASKA BORI]A 

194-112-09377001-09 

868. 

SADA COMPANY d.o.o. 

Sarajevo 

Humska 414 

194-001-71876001-39 

869. 

SAD@IDA STR 

ILID@A 

GENERALA IZETA NANI]A 2 

194-102-21436001-37 

870. 

SAFET BIFFE UR 

BIHA] 

PETOG KORPUSA BB 

194-103-05369001-39 

871. 

SAIBORG DOO 

SARAJEVO 

Fetaha Be}irbegovi}a 23 

194-102-08911001-50 

872. 

SALE STR 

SARAJEVO 

Adema Bu}e 54 

194-002-42784001-46 

873. 

SALEX STR 

N. GRAD 

VRBOVSKA 22 

194-102-07622001-48 

874. 

SALON ZA ZABAVU STRES VL. KATARINA JUKI] 

POSU[JE 

FRA GRGE MARTI]A BB 

194-109-0039700-155 

875. 

SAMAJA FRIZERSKI SALON SZR 

BIHA] 

ALEKSE [ANTI]A 13 

194-003-43277001-53 

876. 

SAMANTHA SZFR 

VISOKO 

DONJA VRATNICA 11 

194-102-06479001-98 

877. 

SAMB STR 

Sarajevo 

Bakarevi} 14 

194-101-41639001-81 

878. 

SAMI STR 

Sarajevo 

Trg Barcelone 4 

194-101-27136001-22 

879. 

SAMIR SUR 

N. GRAD 

SMAILA [IKALA 27 

194-002-49078001-66 

880. 

SAMKO PROMET d.o.o. 

Sarajevo 

Prijedorska 11 

194-101-46724001-77 

881. 

SAMOSTALANA AUTOLIMARSKA RADNJA 

POSU[JE 

FRA GRGE MARTI]A BB 

194-109-00482001-68 

882. 

SAMOSTALNA POLJOPRIVREDNA DJELATNOST SPD 

BIHA] 

SEGETSKA BB 

194-103-09824001-87 

883. 

SAMP STR 

Sarajevo 

Kasindolska 40 

194-001-82162001-67 

884. 

SAMS d.o.o. 

Sarajevo 

Sedrenik 2B 

194-001-77956001-16 

885. 

SAN LEJ SUR 

Sarajevo 

Velikih drveta 3 

194-101-24452001-52 

886. 

SANA DOO 

MOSTAR 

BI[]E POLJE BB 

194-105-00183001-14 

887. 

SANA SHOP STR 

N. GRAD 

SAFETA ZAJKE 322 

194-102-22282001-42 

888. 

SANA STR 

Sokolac 

Omladinska bb 

194-113-51472001-36 

889. 

SANDRA-TRADE DOO 

BIHA] 

^AVKI]KA 6 

194-003-32353011-88 

890. 

SANI STR 

Sarajevo 

M.EF.Pand`e 59 

194-001-75646001-45 

891. 

SAPOLI DOO 

POSU[JE 

BATIN KAMENICA BR.1 

194-109-00074001-25 

892. 

SAPPIT DOO 

POSU[JE 

G. JUKI]I 

194-105-02172001-66 

893. 

SARA 103 SUR 

Sarajevo 

Partizanskog odreda Zvijezda broj 28 

194-001-73518001-87 

894. 

SARAJ-PRZIONICA KAHVE 

SARAJEVO 

Trebinjska 96 

194-002-45910001-06 

895. 

S-A-S TRANS DOO 

BIHA] 

MUJAD@I] KANAL BB 

194-003-33518011-95 

896. 

SAVREMENA PEKARA 

ILID@A 

Harisa Merzi}a 19 

194-002-37834001-25 

897. 

SAVREMENA PEKARA SZR 

Sarajevo 

M.M.Ba{eskije 17 

194-101-72896001-48 

898. 

SEAM DOO 

BOSANSKA KRUPA 

SOKAK 49 

194-003-43939001-31 

899. 

SEAT-INTERNATIONAL DOO 

TUZLA 

Tu{anj 44 

194-104-23030001-39 

900. 

SEGEVRK DOO 

MOSTAR 

SALAKOVAC 

194-105-26426001-94 

901. 

SEKA BUTIK TR 

BIHA] 

BIHA]KIH BRANILACA 70 

194-003-41073001-48 

902. 

SELI d.o.o. 

Sarajevo 

Trg Heroja 21 

194-101-10513001-61 

903. 

SEM COMMERCE DOO 

Grada~ac 

Hasana Kiki}a 

194-115-04602021-36 

904. 

SEMIR DOO 

N. GRAD 

GRADA^A^KA 20 

194-002-46132001-08 

905. 

SEMIR STR 

Sarajevo 

Bistrik 30 

194-001-63683001-15 

906. 

SEMIR STR 

Sarajevo 

Baruthana 23 

194-001-71223001-27 

907. 

SESA-COMERC DOO 

BIHA] 

TR@NI CENTAR HARMANI 2 

194-003-34805001-16 

908. 

SGM CEMENT DOO 

Grada~ac 

Sarajevska bb 

194-115-20996001-06 

909. 

SH-2000 DOO 

MOSTAR 

VRAP^I]I BB 

194-105-24596001-88 

910. 

SHARK SUV VL. BE]IROVI] DANA 

HAD@I]I 

IGMANSKA 74 

194-102-09844001-82 

911. 

SHELL SUR 

ZENICA 

BISTUA NUOVA 

194-112-09399001-66 

912. 

SIBEL d.o.o. 

Sarajevo 

Humska 40 

194-101-09442001-33 

913. 

SIENA DOO 

SARAJEVO 

ADIJA MULABEGOVI]A 6 

194-102-11104001-75 

914. 

SIMERS STR 

ILID@A 

D@EMALA BIJEDI]A BB 

194-002-44996001-10 

915. 

SIN PTTUD TRAVNIK DOO 

TRAVNIK 

BOSANSKA BB TRAVNIK 

194-111-00266001-10 

916. 

SISTEM HS d.o.o. 

Sarajevo 

Dobrinjska broj 7 

194-101-34918001-79 

917. 

SITI FAST-FOOD UR 

BIHA] 

MAKA DIZDARA BB 

194-103-07357001-84 

918. 

SI-TRADE DOO 

BIHA] 

@RTAVA FA[IZMA BB 

194-003-38020001-17 

919. 

SKANDAL STR 

Pale 

Milana Simovi}a TC TOM bb 

194-118-00029001-45 

920. 

SKIN d.o.o. 

Sarajevo 

Zmaja od Bosne 90 

194-101-31821001-31 

921. 

SKRB-COMERC DOO 

BIHA] 

BOSANSKA 22 

194-003-38855001-42 

922. 

SLAVUJ SUR 

Sarajevo 

Telali 12 

194-101-09268001-76 

923. 

S-LEYN DOO 

BIHA] 

DRVARSKA 18 

194-103-02687011-53 

924. 

SMAJI] COMERC DOO 

FOJNICA 

NADBARE BB 

194-002-49888001-13 

925. 

SMAJI] MUFID STR 

Sarajevo 

]ulhan 2 

194-001-70530001-26 

926. 

SMEM DOO 

MOSTAR 

ZALIK BR 7 

194-005-13135001-33 

927. 

SMM STR 

ILIDZA 

Blazujski Drum 41 

194-002-44103001-64 

928. 

SOFRA UR A[^INICA 

ZAVIDOVI]I 

ZLATNIH LJLILJANA 

194-112-12549001-97 

929. 

SOJTARI] DOO 

TRAVNIK 

PA[A MAHALA TRAVNIK 

194-111-02218001-94 

930. 

SOKOLOVI]I SZR 

ILID@A 

KONJI^KA 128 

194-002-54821001-12 

931. 

SOLARIS SUR 

SARAJEVO 

D@EMALA BIJEDI]A 45 

194-102-18491001-83 

932. 

SOLIDARNOST SUR 

ILID@A 

TRG SOLIDARNOSTI 37 

194-002-51264001-42 

933. 

SPECT DOO 

BIHA] 

JABLANSKA 5 

194-003-44531001-04 

934. 

SPIDER STR VL.MUJI] MUHAREM 

TUZLA 

M.BU[ATLIJE 97 

194-116-01136001-35 

935. 

SPORT SA-TREND d.o.o. 

Sarajevo 

Terezije bb 

194-101-06487001-09 

936. 

SPOT INVEST STR 

Sarajevo 

[kerova 33 

194-001-58238011-88 

937. 

SPRING 91 DOO 

ILID@A 

STARI DRUM DO 73 

194-102-10424001-68 

938. 

SPRING DOO 

BOSANSKA KRUPA 

511 SBBR BB 

194-003-47179001-13 

939. 

SREBROVI] DOO 

POSU[JE 

MELJAKU[A II BB 

194-109-00161001-52 

940. 

SSEJT STR 

Sarajevo 

Isevi}a sokak 4 

194-001-71561001-65 

941. 

ST% POSTO DOO 

MOSTAR 

VRAP^I]I BB 

194-105-04016001-73 

942. 

STAKLAR SZR 

BIHA] 

FERHAT PA[E SOKOLOVI]A 3 

194-003-41024001-93 

943. 

STANDARD KONFEKCIJA DOO 

SARAJEVO 

Trg ZAVNOBIH-a 18 

194-002-37511001-92 

944. 

STARA ^AR[IJA STR 

Tuzla 

17.septembra 36 

194-004-45718001-19 

945. 

STARE VRBE SUR 

Sarajevo 

Juki}eva 73 

194-001-71367001-15 

946. 

STARI GRAD BIFFE UR 

BIHA] 

BIHA]KIH BRANILACA BB 

194-103-06869001-63 

947. 

Stark d.o.o. 

Sarajevo 

Dervi{a Numi}a broj 18A 

194-101-67875001-15 

948. 

STARO HRASNO STR 

Sarajevo 

Milana Preloga 8 

194-101-12586001-22 

949. 

STIG d.o.o. Sarajevo 

Sarajevo 

Kundurd`iluk broj 20A 

194-101-08463001-67 

950. 

STIL SZR 

MOSTAR 

BRA]E ]I[I]A 

194-005-18050001-03 

951. 

STR GALI] VL ZVONKO GALI] 

POSU[JE 

FRA GRGE MARTI]A BB 

194-109-00398001-62 

952. 

STR IVO 

POSU[JE 

FRA GRGE MARTI]A BB 

194-109-01407001-44 

953. 

STR NEDA 

POSU[JE 

FRA GRGE MARTI]A BB 

194-109-00396001-48 

954. 

STUP SUR GOSTIONICA 

ILID@A 

BOJNI^KA 13 

194-002-43212001-35 

955. 

SU]ESKA DOO 

SARAJEVO 

M.EF.PAND@E 151 

194-002-08108001-08 

956. 

SULEX PROMET d.o.o. 

Sarajevo 

O~aktanum 30 

194-001-68633001-36 

957. 

SUMA DOO 

POSU[JE 

MARASOV BRIG BB 

194-109-00483001-75 

958. 

SUMMER PROMEX DOO 

SARAJEVO 

Smaje [ikala 178 

194-002-39988001-68 

959. 

SUNCE PIZZERIA I CAFFE BAR SUR 

ILID@A 

MALA ALEJA 14 

194-102-16100001-30 

960. 

SUNCE STR 

SARAJEVO 

TRG ZLATNIH LJILJANA 12 

194-002-35002001-86 

961. 

SUR "MK" VL. MARiJAN BE[LI] 

POSU[JE 

BARTOLA KA[I]A BB 

194-109-02493001-80 

962. 

SUR MONZA 

POSU[JE 

BLIDINJSKA BB 

194-109-00431001-02 

963. 

SUR STAR VL DIJANA KOVA^ 

POSU[JE 

JUKI]A OKU^ BB 

194-109-00512001-84 

964. 

SZR VI]ALOVI] VL DRAGO REZO 

POSU[JE 

SUTINA 

194-109-00238011-76 

965. 

[AD-KOMERC DOO 

BIHA] 

GORNJI SASTAVCI 1 

194-103-05675001-47 

966. 

[AHINOVI]-TOURS DOO 

BU@IM 

[EHIDSKA 26 

194-003-34920001-45 

967. 

[AJS DOO 

SARAJEVO 

TRG BARCELONE 2 

194-002-37370001-75 

968. 

[AMIN GAJ SUR 

ILID@A 

RAKOVI^KA CESTA 6 

194-002-49409001-55 

969. 

[ANTI] STR 

[IROKI BRIJEG 

OBILAZNA CESTA 

194-105-15214001-83 

970. 

[ENTILJ SUR 

Visoko 

Tu{nji}i bb 

194-128-03504021-55 

971. 

[IPAD d.d. 

Sarajevo 

Mar{ala Tita 13 

194-101-17644001-23 

972. 

[I[OVI] DOO 

POSU[JE 

VRPOLJE BB 

194-109-00072001-11 

973. 

[NJACO FAST-FOOD UR 

BIHA] 

D@ANI]A MAHALA BB 

194-103-19102001-43 

974. 

[PILJA COMMERCE d.o.o. 

Sarajevo 

Bardak~ije 18 

194-001-71777001-25 

975. 

[UTRA d.o.o. 

Travnik 

Kralja P.Kre{imira 

194-001-82089001-41 

976. 

TABAK MIRSAD AUTOPREVOZNIK 

HAD@I]I 

BUDMOLI]I 39 

194-102-09179001-83 

977. 

TAJM DOO 

BIHA] 

VIKTORA BUBNJA 48 

194-003-48003001-58 

978. 

TAKT-CO DOO 

Grada~ac 

Mionica 

194-115-21893001-77 

979. 

TALI] KOMERC d.o.o. 

Zenica 

Pehare 78 

194-101-18330001-72 

980. 

TANDEM STR 

Sarajevo 

Stupsko brdo bb 

194-002-48419001-12 

981. 

TARE STR 

N. GRAD 

SEMIRA FRA[TE 7 

194-102-24470001-32 

982. 

TAXI ESMIN GRABUS 

TRAVNIK 

VAKUF 

194-111-18032001-18 

983. 

TAXON TRADE d.o.o. 

Sarajevo 

Alipa{ina bb 

194-101-25320001-17 

984. 

TBM-SYSTEM d.o.o. 

Sarajevo 

Srebreni~ka broj 8 

194-101-57488001-56 

985. 

TEA 1 SOR 

MOSTAR 

TRG IVANA KRNDELJA 1 

194-105-23436001-19 

986. 

TEHNOGRADNJA ZR 

VELIKA KLADU[A 

PODZVIZD BB 

194-107-22235021-87 

987. 

TEHNO-PEK DOO 

BIHA] 

PRIVILI^KA BB 

194-003-27817011-55 

988. 

TEKSTIL-BH STR 

NOVI TRAVNIK 

KRALJA TVRTKA 13 

194-111-04021001-08 

989. 

TELECOM LINE d.o.o. 

Sarajevo 

Terezije bb 

194-101-09159001-89 

990. 

TEMPO SUR 

ILID@A 

LU@ANSKO POLJE 8 

194-102-11496001-06 

991. 

TERMINAL EXP-IMP DOO 

ILIDZA 

Bistricki put 8 

194-002-46579001-33 

992. 

TERMOELEKTRO d.o.o. 

Sarajevo 

Dobrinjske bolnice broj 1 

194-101-09044001-60 

993. 

TESORO d.o.o. 

Sarajevo 

Kundurd`iluk bb 

194-001-83277001-15 

994. 

TIL CVJE]ARNA 

MOSTAR 

RUDARSKA 97 

194-105-27086001-58 

995. 

TIMBER DOO 

BREZA 

Banjevac bb 

194-002-43550001-73 

996. 

TIME T.C. DOO 

ILID@A 

JOSIPA PAN^I]A 7 

194-102-19600001-86 

997. 

TIN CAFFE BAR 

LJUBU[KI 

S-RADI]A BB LJUBU[KI 

194-134-01906011-50 

998. 

TISAK MEDI] DOO 

[IROKI BRIJEG 

PROVO BB 

194-105-09934001-80 

999. 

TNT FRIZERSKI SALON 

TUZLA 

D@AFER MAHALA 24 

194-104-23355001-83 

1000. 

TO^EV DOO 

BIHA] 

CERAVA^KA BRDA 160 

194-103-15791001-49 

1001. 

TOMISLAV KARAMATI] 

POSU[JE 

KARAMATI]I BB 

194-109-01698001-44 

1002. 

TOPLICE BIFFE UR 

BIHA] 

VRSTA BB 

194-003-46023001-69 

1003. 

TORLAK SZFR 

Sarajevo 

Gazihusrefbegova 4 

194-101-09287001-15 

1004. 

TOSCA d.o.o. 

Sarajevo 

Urijan dedina 6 

194-101-46544001-78 

1005. 

TRANS PROMET DOO 

VITEZ 

\URE PUCARA 8 

194-111-00314001-55 

1006. 

TRANSSIT DOO 

PODBOR 

PROZOR 

194-105-03087001-69 

1007. 

TREND SZR 

Sarajevo 

Zvorni~ka 27 

194-101-09082001-35 

1008. 

TRGOIN@INJERING DOO 

SARAJEVO 

Rakovi~ka Cesta 

194-002-40341001-17 

1009. 

TROPIC SZR 

ILID@A 

STUPSKO BRDO 44 

194-102-11694001-34 

1010. 

TROPIK DOO 

OD@AK 

TITOVA BB 

194-105-03764001-55 

1011. 

TS DOO 

CAZIN 

GNJILAVAC 160 

194-003-33708011-67 

1012 

TURKE[-KOMERC DOO 

Tuzla 

Hasana Kiki}a bb 

194-004-43440001-78 

1013. 

TURKU[O] SAKIB SUR 

Sarajevo 

M.Mustafe Ba{eskije 22 

194-001-81883001-54 

1014. 

TWIX STR 

ILID@A 

Plandi{te 78 

194-002-45050001-97 

1015. 

UFO EXPORT-IMPORT DOO 

TRAVNIK 

LUKA^KA 

194-111-02989001-59 

1016. 

UNA PR@IONICA KAFE SZR 

BIHA] 

HASAN PA[E PREDOJEVI]A 43 

194-103-08181001-32 

1017. 

UNA-P DOO 

BIHA] 

PLJE[EVI^KA BB 

194-003-38657001-14 

1018. 

UNAROT DOO 

BIHA] 

VELIKI LUG BB 

194-003-44705001-58 

1019. 

UNION ELEKTRO DOO 

MOSTAR 

ORTIJE[-POGRANI^NO NASELJE BB 

194-105-12889001-57 

1020. 

UNO-TRADE DOO 

ZENICA 

JALIJSKI PUT 

194-112-18818001-39 

1021. 

URAN KREATIVNA INTEL d.o.o. 

Sarajevo 

Kolodvorska 11 

194-101-37187001-54 

1022. 

URANAK SUR 

Sarajevo 

Bentba{a 3 

194-001-68427001-49 

1023. 

U[ANOVI] ZIJAD SZTR 

Sarajevo 

Bardak~ije 33 

194-001-76917001-18 

1024. 

Uzgoj koka nosilja 

Sarajevo 

Gornje Vlakovo broj 101 

194-102-11723001-43 

1025. 

VAHA TRADE DOO 

TRAVNIK 

POTURMAHALA TRAVNIK