SADR@AJ
41/09

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

SLU@BENE OBJAVE

REORGANIZACIJA DRU[TVA

ODLUKA O NAMJERAVANOJ REORGANIZACIJI DRU[TVA DNEVNI LIST d-o.o. MOSTAR

ODLUKA O NAMJERAVANOJ REORGANIZACIJI DRU[TVA NATIONAL HOLDING DOO LJUBU[KI

KONKURSI NATJE^AJI OGLASI

JAVNI NATJE^AJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U UPRAVI ZA CESTE KANTONA 10

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U KANTONALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE TUZLANSKOG KANTONA

JAVNI NATJE^AJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA I UPRAVNIH VIJE]A PODUZE]A I USTANOVA KOJIMA JE OSNIVA^ OP]INA LIVNO

OGLAS ZA IZBOR KANDIDATA ZA POZICIJU DIREKTORA REGIONALNE DEPONIJE "US REG-DEP" DOO BIHA]

PONOVNI JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANA UPRAVNOG ODBORA RTV "VOGO[]A" DOO VOGO[]A

DIO JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JU "KULTURNO-SPORTSKI CENTAR" VOGO[]A

PONOVNI JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KULTURNO-SPORTSKI CENTAR" VOGO[]A

JAVNI POZIV ZA PODNO[ENJE PRIJAVA ZA U^E[]E U RADU KOMISIJA ZA TEHNI^KI PREGLED GRA\EVINA I ZAHVATA IZ NADLE@NOSTI OP]INE

NATJE^AJ ZA IZBOR ^LANOVA (2) [KOLSKIH ODBORA IZ REDA OSNIVA^A ZA SREDNJU [KOLU "KUPRES" IZ KUPRESA I SREDNJU STRUKOVNU [KOLU IZ TOMISLAVGRADA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO

JAVNI NATJE^AJ ZA ODABIR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG VIJE]A HRVATSKOG KULTURNOG CENTRA DOMALJEVAC, UPRAVNOG VIJE]A CENTRA ZA SOCIJALNI RAD DOMALJEVAC, UPRAVNOG VIJE]A DOMA ZDRAVLJA DOMALJEVAC-[AMAC, NADZORNOG ODBORA U JKD "DOMOKOM" DOO DOMALJEVAC I [KOLSKOG ODBORA O[ "BRA]E RADI]" DOMALJEVAC

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA KJP "SARAJEVO-[UME" DOO SARAJEVO

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU UNUTRA[NJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO

PONI[TENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA

OSTAVINSKI POSTUPAK

PROGLA[ENJE UMRLIM

POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA

LIKVIDACIJE - STE^AJI

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

PE^ATI - [TAMBILJI

OSTALE OBJAVE

BRISANJE IZ SUDSKOG REGISTRA

UPISI U SUDSKI REGISTAR