LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XVI - Broj 41 

Srijeda, 1. 7. 2009. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLU@BENE OBJAVE 

BOR BANKA DD
SARAJEVO 

PREGLED INSOLVENTNIH KOMITENATA
ZA MAJ 2009. GODINE 

 

RED. BR. 

NAZIV 

SJEDI[TE 

ADRESA 

RA^UN 

DANA
90 I VI[E
 

DANA
30 I VI[E
 

DANA
15 I VI[E 

DANA 

1. 

INTER - FAGUS DOO BUSOVA^A 

BUSOVA^A 

LUGOVI BB 

1820000000033646 

   

2. 

COMPANY EUROGRAND DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ALIPA[INA 19 

1820000000048196 

   

3. 

STR SABAH VL SEMI] BAHRIJA VISOKO 

VISOKO 

TOPUZOVO POLJE BB 

1820000000048875 

   

4. 

MIRDEM DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TRAMPINA 6 

1820000000049069 

   

5. 

VICTORY HAUS DOO OLOVO 

OLOVO 

BRANILACA 17 

1820000000050815 

   

6. 

VERT DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 28 

1820000000054792 

   

7. 

DOM [TAMPE DD ZENICA 

ZENICA 

M.TARABARA BR.20 

1820000000055956 

   

8. 

KIBO-KOMERC DOO [IROKI BRIJEG 

[IROKI
BRIJEG 

TRN BB 

1820000000057508 

   

9. 

JATA DOO SREBRENIK 

SREBRENIK 

ZLATNIH LJILJANA BB 

1820000000061970 

   

10. 

SMEM EXPORT-IMPORT DOO MOSTAR 

MOSTAR 

OPINE 87 

1820000000062067 

   

11. 

^IMBA DOO PROZOR 

PROZOR 

HRVOJA VUK^I]A HRVATINI]A 

1820000000062358 

   

12. 

[PILJA COMMERCE DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

BARDAK^IJE 18 

1820000000062843 

   

13. 

^AMD@E DOO LUKAVAC 

LUKAVAC 

BABICE BB 

1820000000067984 

   

14. 

NUR DOO TRAVNIK 

TRAVNIK 

PRNJAVOR BR.12 

1820000000068081 

   

15. 

DURIKOM DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

KOBILJA GLAVA 22 

1820000000070021 

   

16. 

SIMKE - KOMERC DOO PALE 

PALE 

ILIJE GRBI]A 16 PALE 

1820000000071185 

   

17. 

ZALT DOO @IVINICE 

@IVINICE 

SJEVER 1 

1820000000073707 

   

18. 

ITT INGRAP DOO TE[ANJ 

TE[ANJ 

KRNDIJA BB TE[ANJ 

1820000000074580 

   

19. 

[IPAD ENTERIJER DD SARAJEVO 

SARAJEVO 

D@EMALA BIJEDI]A 127 

1820000000074774 

   

20. 

NEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TEREZIJE SKEND BAZAR BB 

1820000000075550 

   

21. 

GRANINI DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

TRG OTE[KOG BATALJONA 

1820000000077587 

   

22. 

BOSOIL DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA 11 A 

1820000000077781 

   

23. 

NEKRETNINE 2A DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

KEMALA KAPETANOVI]A 

1820000000078363 

   

24. 

^A\O DOO ISTO^NO SARAJEVO 

ISTO^NO SARAJEVO 

VUKA KARAD@I]A 62 

1820000000078945 

   

25. 

GALEB-KOMPANI DOO SOKOLAC 

SOKOLAC 

CARA LAZARA BB 

1820000000080109 

   

26. 

BOSNATRANSPORT DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ENVERA [EHOVI]A 34 

1820000000083213 

   

27. 

PUB DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

SAFETA ZAJKE BB 

1820000000082728 

   

28. 

AIF COMPANY DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

ABDESTHANA 4 

1820000000088742 

   

29. 

ITP DOO KRE[EVO KRE[EVO 

KRE[EVO 

KRE[EVSKI KAMENIK BB 

1820000000093398 

   

30. 

MIRISNA POLJA DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

KOLODVORSKA 11A 

1820000000100091 

   

31. 

DI JANJ DOO DONJI VAKUF 

DONJI VAKUF 

770. SL. BR. BRIGADE BB 

1820000000077005 

   

32. 

ENERGOINVEST COMET DD SARAJEVO 

SARAJEVO 

HAMDIJE ^EMERLI]A BB 

1820000000098151 

   

33. 

KA ELECTRONIC DOO HADZICI 

HAD@I]I 

GAROVCI 14 

1820000000084086 

   

34. 

BERBIR DOO SARAJEVO 

SARAJEVO 

PATRIOTSKE LIGE BB 

1820000000076326 

   

35. 

SMAILBEGOVI] SR VL.SMAILBEGOVI] ISHAK BREZA 

BREZA 

VRBOVIK BB 

1820000000072834 

   

36. 

A.M.A.R. DOO BUSOVA^A 

BUSOVA^A 

KA]UNI BB 

1820000000082922 

   

37. 

M-ARALL DOO ILIJA[ 

ILIJA[ 

KRIVAJEVI]I BB 

1820000000096308 

   

38. 

AUTO DIJELOVI DOO HAD@I]I 

HAD@I]I 

HAD@ELI BB 

1820000000098830 

   

39. 

DRU[TVO AM DELIX DOO MOSTAR 

MOSTAR 

VRAP^I]I BB 

1820000000103292 

   

40. 

LJUBA^E SLATKI DOO TUZLA 

TUZLA 

LJUBA^E 31 

1820000000069633 

   

41. 

SZR MEDRESA VL. FERHATOVI] OMER ILIJA[ 

ILIJA[ 

BOSANSKI PUT 117 

1820000000092816 

 

 

42. 

KUNOVAC COMPANY DOO ILID@A - SARAJEVO 

ILID@A 

RUSTEMPA[INA 41/III 

1820000000071961 

   

(Bi-56-a-F/09) 


FIMA BANKA DD SARAJEVO 

INSOLVENTNA PRAVNA I FIZI^KA LICA KOJA IMAJU TRANSAKCIJSKI RA^UN KOD FIMA BANKE DD SARAJEVO ZA MAJ 2009. GODINE 

R. BR. 

NAZIV KOMITENTA 

SJEDI[TE 

BR. TRANSAKCIJSKOG RN 

15 i vi{e dana 

30 i vi{e dana 

90 i vi{e dana 

1. 

ABC NET DOO SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 24 

SARAJEVO 

1370406000864029 

 

 

2. 

AD BH COMMERC DOO OSMANA EF MERDANOVI]A BB 

KAKANJ 

1370426001314108 

   

3. 

AD GROUP DOO ISMETA A [ERBE 30 

ILID@A 

1370426001022041 

   

4. 

ADNA STR ZENICA OBALNI BULEVAR 28 

ZENICA 

1370455020261975 

   

5. 

ADO STR VL MEMIC ADMIR OMERA KOVA^A 28 

SARAJEVO 

1370425020188014 

   

6. 

ADRI MINI MARKET OLIMPIJSKA 52 

SARAJEVO 

1370425020207608 

   

7. 

ADVOKAT ]OROVI] BOJAN ZELENIH BERETKI 38 

SARAJEVO 

1370405020305579 

   

8. 

AGROKOMERC DD PODRUZ.SARAJEVO STUPSKA BB 

SARAJEVO 

1370426001374733 

   

9. 

AJLA STR VL PEKI] SAMIR FERDE HAUPTMANA BB 

SARAJEVO 

1370425020278127 

   

10. 

ALEX DOO MERHEMI]A TRG BB 

SARAJEVO 

1370405020206736 

   

11. 

ARGO DOO SRBAC MOME VIDOVI]A BB 

SRBAC 

1370426000956760 

   

12. 

AUTO KU]A TALI] DOO PEHARE 78 

ZENICA 

1370456001185048 

 

 

13. 

AUTOGRANA DOO SARAJEVO BUL. M. SELIMOVI]A 23 

SARAJEVO 

1370425020305287 

   

14. 

AUTOUNION DOO MARKA MARULI]A 5 

SARAJEVO 

1370425020005460 

   

15. 

BAER DOO MOSTAR STJEPANA RADI]A 27 

MOSTAR 

1375006000929662 

   

16. 

BAJPROM DOO BULEVAR KULINA BANA BB 

ZENICA 

1370455020285158 

   

17. 

BARUNICA SUR FAST FOOD GRBAVI^KA BB 

SARAJEVO 

1370425020274150 

   

18. 

BATAN 1MB DOO JASENICE BB 

MOSTAR 

1375006000936840 

   

19. 

BEG PROMETNO USLUZNO DRU[TVO CRKVICE 17 

ZENICA 

1370456000990078 

   

20. 

BENJA STR VL SPAHI] SENAD GORA@DANSKA 126 

ZENICA 

1374806001020173 

 

 

21. 

BERINEX DOO BUTMIRSKA CESTA 1 

SARAJEVO 

1370405020298110 

   

22. 

BES COMPANY DOO IGMANSKA 4 

SARAJEVO 

1370426001041926 

   

23. 

BIROSTROJ COMPUTERS AZ1ZE [A]lRBEGOVI] 124 

SARAJEVO 

1370425020120017 

   

24. 

BOEM DOO STJEPANA RADI]A 4 

ZENICA 

1370456000996577 

   

25. 

BONO COMMERC DOO TRG HEROJA 32 

SARAJEVO 

1370425020163570 

   

26. 

BRACAN SUR BUFET IGMANSKOG BATALJONA BB 

SARAJEVO 

1370425020226717 

   

27. 

BRACO STR MALTA 13 

SARAJEVO 

1370425020240394 

   

28. 

BSR GIPO DOO SALKE LAGUMD@IJE 6 

SARAJEVO 

1370425020051923 

   

29. 

BUCO DOO TALIREVICA 11/A 

SARAJEVO 

1370405020010311 

   

30. 

BULFEX DOO BRUSULJE BR. 31 

SARAJEVO 

1370425020088686 

   

31. 

BURENCE CAFFE BAR KRANJ^EVI]A 

SARAJEVO 

1370425020230791 

   

32. 

^ARDAK SUR FAST FOOD VL. BASIC M TRG SOLID. BB 

SARAJEVO 

1375406001437049 

 

 

33. 

CENING DOO ZMAJA OD BOSNE 50 

SARAJEVO 

1370425020249124 

   

34. 

CENTRA COMMERCE DOO HUMAC BB LJUBU[KI 

LJUBU[KI 

1375506001365943 

   

35. 

]EVABD@INICA VL UZUNOVI] ESAD ZAIMA SARCA 22 

SARAJEVO 

1370405020267264 

   

36. 

CREATIVA DOO KSC ILID@A MALA ALEJA 67 

ILID@A 

1375106001138013 

   

37. 

CRNI BOR DOO PISTALINE 216 

BOS. KRUPA 

1374906001434746 

   

38. 

CUPA STR VL TALIC DRAGICA IVE LOLE RIBARA 4 

BANJA LUKA 

1375606001686523 

 

 

39. 

CUPRO COMERC DOO KOLODVORSKA 12 

SARAJEVO 

1370425020012541 

   

40. 

DD ENERGOINVEST COMET HAMDIJE ^EMERLI]A BB 

SARAJEVO 

1370425010234650 

   

41. 

DELTRA DOO ALOJZA STEPINCA 26 

LJUBU[KI 

1375506001183292 

   

42. 

DEUS DOO NOVOPAZARSKA 444 

SARAJEVO 

1370425020013026 

   

43. 

DHC DOO HAZIMA DEDICA 4 VISOKO 

VISOKO 

1370426000941434 

   

44. 

DINAL PROM DOO MARKA MARULI]A 25 

SARAJEVO 

1370425020176859 

   

45. 

DJANDAN DOO KOBILJA GLAVA 56 

VOGO[]A 

1370405020015549 

   

46. 

DONNA STR TEREZIJE BB 

SARAJEVO 

1370425020249318 

   

47. 

DRU[TVO ARMEX DOO TRG. IVANA KRNDELJA BR 5 

MOSTAR 

1375006000891347 

   

48. 

DUOREX DOO DR.HALID BEGA HRASNICE 8 

SARAJEVO 

1370425020216920 

   

49. 

DVA GOLUBA SZPR PEKARA D@. BIJEDI]A BB 

SARAJEVO 

1370425020247766 

   

50. 

D@ADA SUR BUFFET VL. OPIJA^ D@. KOLODVORSKA 5 

SARAJEVO 

1370425020276642 

   

51. 

D@ENI DOO OSMANA \IKI]A 12 

SARAJEVO 

1370425020015839 

   

52. 

EDO STR VELE[I]I 59 

SARAJEVO 

1370425020238648 

   

53. 

EMSPROM DOO NUSRETA [I[I]A DEDE 14 

SARAJEVO 

1370405020020011 

   

54. 

E.T.FRIZERSKI SALON PORODICE RIBARA 5 

SARAJEVO 

1370425020175695 

   

55. 

EURO^ELIK DOO OBALNI BULEVAR BB 

ZENICA 

1370455010260693 

   

56. 

EUROGOLD DOO JOSIPA VRANCA[A 32 

SARAJEVO 

1370405020180158 

   

57. 

EVROPA ZENICA OBALN1 BULEVAR 28 

ZENICA 

1370455020126563 

   

58. 

EX IMSTOL HALILBASICA BR 3 A 

SARAJEVO 

1370405020297043 

   

59. 

FAGIO DOO TISOVAC BB 

BUSOVA^A 

1370456001668011 

   

60. 

FEMAX SZTR JABUKA 13 

SARAJEVO 

1370425020219927 

   

61. 

FINPROM DOO GORA@DANSKA BR 69 A 

ZENICA 

1370455020310378 

   

62. 

FOREST PRODUCT DOO SIME MILUTINOVI]A SAR. 1 

SARAJEVO 

1370405020163183 

   

63. 

FREZIJA SZR VL MLINAR M. UL .ASKE BORI]A BB 

ZENICA 

1370455020253148 

   

64. 

GIGANT DOO ZMAJA OD BOSNE 19 

SARAJEVO 

1370405020267846 

   

65. 

GIS DOO KISELJAK JOSIPA BANA JELA^I]A BB 

KISELJAK 

1375206001110945 

 

 

66. 

GRANIT DD @ELJEZNI^KA 15 

JABLAN1CA 

1370426001588230 

   

67. 

GROS STR AZIZE [A]IRBEGOVI] 56 

SARAJEVO 

1370425020223904 

   

68. 

GROUP COP COMPANY KAMBEROVI]A ^IKMA BB 

ZENICA 

1370456000881438 

 

 

69. 

GSM MOBIL VL KARABEGOVIC ELVEDIN TRG RUDARA 

ZENICA 

1370455020293694 

   

70. 

HAD@O DOO HOD@I]I BB 

VARE[ 

1370426001165213 

   

71. 

HARIL GRAF ALEJA LIPA 59 

SARAJEVO 

1370425020263189 

   

72. 

HASKO PROMET KULINA BANA BR 48 

ZENICA 

1370455020235591 

   

73. 

HELLAS PHONE DOO KRANJ^EVI]A 13 

SARAJEVO 

1370405020302087 

   

74. 

HI FI CENTAR DOO HIVZI BJELAVCA 82 

SARAJEVO 

1370426000942986 

 

 

75. 

HMD ALDI DOO RUDARSKA 61 

TUZLA 

1375806001717844 

 

 

76. 

H.M.TRADE SlROKI BRIJEG TRN 41 

[. BRIJEG 

1375306001011709 

   

77. 

HOLAND DOO ROTILJ BB 

KISELJAK 

1375206001090478 

 

 

78. 

HOTONJ GRADNJA DOO JOSANICKA 33 

VOGO[]A 

1370425020116137 

   

79. 

ICON COMPUTERS DOO TRG HEROJA 41 

SARAJEVO 

1370426000933480 

   

80. 

INKASO DOO CIM MACICI 17 

MOSTAR 

1375006000951681 

   

81. 

INOVA S.Z.D. CAZINSKA 21 

SARAJEVO 

1370425020219345 

   

82. 

INTER STIL GORA@DANSKA 94 A 

ZENICA 

1370455020239180 

   

83. 

IRMID DOO BOSNE SREBRENE BB 

TUZLA 

1375806001703682 

 

 

84. 

ISKRA PRINS BH DOO NI@E BANJE 4 

SARAJEVO 

1370405020172398 

   

85. 

ISKRA PRINS DOO NI@E BANJE 4 

SARAJEVO 

1370405020029032 

   

86. 

IT COMPUTERS DOO KORI]A HAN BB 

GRA^ANICA 

1375806001699123 

   

87. 

1TD STR UL.HAMDIJE KRESEVLJAKOVI]A 61 

SARAJEVO 

1370405020227106 

   

88. 

JASMIN STR SAFETA ZAJKE 83 

SARAJEVO 

1370425020189275 

   

89. 

JELOVICA BOS DOO SAFETA ZAJKE BB 

SARAJEVO 

1370425020263480 

 

 

90. 

JMS DOO ZMAJA OD BOSNE 48 

SARAJEVO 

1370425020190633 

   

91. 

JUH PROM DOO SPOMENIK BR 26 

ILID@A 

1370425020290446 

   

92. 

JUMP CANON DOO D@EMALA BIJEDI]A 133 A 

SARAJEVO 

1370405020277546 

   

93. 

KAMENI MOST ZENICA KULINA BANA 52 

ZENICA 

1370455020229189 

   

94. 

KATO SUR BIFE HAMDIJE ^EMERLI]A 19 

SARAJEVO 

1370425020263383 

   

95. 

KENOPROMET ZENICA LUKOVO POLJE 46 

ZENICA 

1370456000967283 

   

96. 

KGH IN@ENJERING DOO GRBAVI^KA BR 6A 

SARAJEVO 

1370425020119331 

   

97. 

KNJIGOVODSTVO DOO ZENICA OBALNI BULEVAR 28A 

ZENICA 

1370455020235688 

   

98. 

KNJI@ARA INGA VL. KOVA^EVI] A UMIHANE CUVID 43 

ILID@A 

1375106001325223 

 

 

99. 

KNJI@ARA SEMIR STR S.HADI]A BB 

SARAJEVO 

1370425020238551 

   

100. 

KOPLAST DOO OSJE^ANI BB 

DOBOJ 

1375606001781777 

 

 

101 

LAHAJ DOO BRANILACA SARAJEVA 49 

SARAJEVO 

1370405020039508 

   

102. 

LA MIA DOO OMLADINSKA BB 

LUKAVAC 

1375806001469233 

   

103. 

LEONE DOO MUFTIJE [EMSE KADI]A BR. 9 

ZENICA 

1370455020253245 

   

104. 

LESKO DOO POFALICKA 28 

SARAJEVO 

1370425020084612 

   

105. 

LINE HA DJL TRG ZLATNIH LJILJANA 11 

SARAJEVO 

1370425020114197 

   

106. 

LU LI DOO HARISA MERZI]A 40 

SARAJEVO 

1370405020289671 

   

107. 

M.MARKET VL.SELIMOVIC N. GRDONJ BR 14 

SARAJEVO 

1370405020276091 

   

108. 

MAKSUR FERDE HAUTMANA BB 

SARAJEVO 

1370425020199072 

   

109. 

MANECO COMPUTERS DOO DUBROVA^KA BB 

MOSTAR 

1375006002034104 

   

110. 

MAONA SUR CAFFE BAR AZIZE [A]IRBEGOVI] 16 

SARAJEVO 

1370405020223614 

   

111. 

MA[I] D@EVAD AUTOPREVOZNIK RELJEVO DVOR 25 

SARAJEVO 

1370425020138544 

   

112. 

MEL A MIS MULA MUSTAFE BA[ESKIJE 8/I 

SARAJEVO 

1370405020078308 

   

113. 

MIG 6 POLJE 53 KRE[EVO 

KRE[EVO 

1375206001027816 

   

114. 

MIGROS DJL ILID@A BUNICA 24 

ILID@A 

1370425020040089 

   

115. 

MINIS MS HUMSKA 13 

SARAJEVO 

1370425020244177 

   

116. 

MM DOO HIVZI BJELAVCA 68/3 

SARAJEVO 

1370425020308197 

   

117. 

MODUL UIN@ENJERING DOO IGMANSKA BR. 1 

SARAJEVO 

1370425020311398 

 

 

118. 

MONERA DOO ZAGREBA^KA 18 MOSTAR 

MOSTAR 

1375006000944212 

   

119. 

MOTO OIL DOO BOSANSKI PUT BB ILIJA[ 

SARAJEVO 

1370426001130002 

   

120. 

MUCES DOO BREKA 72 

SARAJEVO 

1370405020139612 

   

121. 

MUSIC SHOP RONDO KNEZA BRANIM1RA BR 6 

MOSTAR 

1375006000964097 

   

122. 

NANA SAMOSTALNA TRG. RADNJA VL. TERZO E. TITA 78 

ZENICA 

1370456001338793 

 

 

123. 

NEA SUR CAFFE BAR AZIZE [A]IRBEGOVI] 42 

SARAJEVO 

1370425020275314 

   

124. 

NEDIM SHOP STR URIJAN DEDINA 137 

SARAJEVO 

1370405020103722 

   

125. 

NERKO STR VL AFAN C TVORNI^KA CESTA BR 19 

ZENICA 

1370455020238113 

   

126. 

NIN STR ZVORNI^KA BB 

SARAJEVO 

1370425020252810 

   

127. 

NOVA OBNOVA DOO J.VRACESA 10 A 

SARAJEVO 

1370425020205377 

   

128. 

ODBOJKA[KI KLUB SINPOS OBALA KULINA BANA BR 1 

SARAJEVO 

1370405030286394 

   

129. 

OLTEN SUR MARKA MARULI]A 3 A 

SARAJEVO 

1370425020157265 

   

130. 

OPA^AK EX-IMP DOO DRINSKA 7 

SARAJEVO 

1370425020268136 

   

131. 

OSKAR SR SARAJEVO TRG HEROJA 22 

SARAJEVO 

1370425020263286 

   

132. 

PAGAS DOO HIMZE POLOVINE BR 13 

SARAJEVO 

1370405020236224 

   

133. 

PALMA SUR VL.LIGATA RAMIZA AZIZE [. BB 

SARAJEVO 

1370425020246311 

   

134. 

PA[A INTERNATIONAL DOO VINKA SAMARLI]A 9 

ILID@A 

1375106000998818 

   

135. 

PLAVI JADRAN DOO GORNJA KOPRIVNA 208 

CAZIN 

1374906000948097 

 

 

136. 

PRIBOS DOO HIVZI BJELAVCA 4 ILIDZA 

SARAJEVO 

1370425020243789 

   

137. 

PROZOR INVEST VL FAHRA CEBI] BEGOV HAN BB 

@EP^E 

1370456001024319 

   

138. 

Q BE DOO SARAJEVSKA BB 

GRADA^AC 

1375806002012821 

   

139. 

QUEEN TRADE DOO KRANJ^EVI]A 13 

SARAJEVO 

1370405020103043 

   

140. 

RESTA INO DOO SALKE LAGUMD@IJE 6 

SARAJEVO 

1370425020231567 

   

141. 

ROMA SZR ZENICA M TITA BB 

ZENICA 

1370456001127527 

   

142. 

SAN SUR ZDRAVLJAK ZENICA KULINA BANA 3 

ZENICA 

1370455020262654 

   

143. 

SANBIH COMPANY DOO BLA@UJ 25 

BLA@UJ 

1375106000990767 

   

144. 

SANKOMERC DJL BOJNI^KA BR 85 

SARAJEVO 

1370425020054736 

   

145. 

SANZELIZE DOO BRANILACA SARAJEVA 49 

SARAJEVO 

1370405020225166 

   

146. 

[ELE STR SARAJEVSKIH GAZIJA 13 

SARAJEVO 

1370405020265712 

   

147. 

SENA SUR BUREKDZINICA GRBAVICKA 46 

SARAJEVO 

1370405020220510 

   

148. 

SESTRE D DOO FIRDUSBEGOVA 32 

SARAJEVO 

1370405020249998 

   

149. 

SETRO DOO VELEGO[]E BR 20 

KRE[EVO 

1375206000975145 

   

150. 

SOMUN PEKARSKI OBRT DONJA KOPRIVNA 17 

CAZIN 

1374906000915602 

 

 

151. 

SPAR STR ALIPASINA 201 

SARAJEVO 

1370405020223420 

   

152. 

SR MAGNET VL NERMIN ASLANI UL.M.S.SERDAREVICA BR 1 

ZENICA 

1370455020284479 

   

153. 

STARI MOST SZR SMAJE [IKALA 28 

SARAJEVO 

1370425020247669 

   

154. 

STOCK SUR AZIZE [A]IRBEGOVI] 104 

SARAJEVO 

1370425020233992 

   

155. 

STR ASIMA VL KLICO ASIMA NAHOREVSKA 101 

SARAJEVO 

1370425020304608 

   

156. 

STR JASMIN GORNJI VELE[I]I BR. 155 

SARAJEVO 

1370425020158720 

   

157. 

STR KAMION. PRODAJA VL DONKO TC HECOPROM 144 

SARAJEVO 

1375106001208435 

   

158. 

STR PJANIC VELDINA KULINA BANA BB 

ZENICA 

1370455020251984 

   

159. 

STR SAMIR VL.SPIODIC SAMIR D@. BIJEDI]A BR 72 

SARAJEVO 

1370425020298691 

   

160. 

STR TISA VL TIKVIC IVANKA TRAVNI^KA BB 

ZENICA 

1370455020306886 

 

 

161. 

SUNAJ SPT SARAJEVO K.LELENA 74 

SARAJEVO 

1370425020203631 

   

162. 

SUR BISTRO NE NE VL.SINANOVIC UL. SAKIBA NI[I]A 1 

SARAJEVO 

1370425020295296 

   

163. 

SUR CAFE BAR IRONIC VL.MUJANOVIC UL.EMIRA B. ^ARLIJA BR. 61 

ILID@A 

1370425020299176 

   

164. 

SUR LIPA VL.UKA NUSRET ALEJA LIPA BB 

SARAJEVO 

1370405020280068 

   

165. 

SVR ESO, VL. BADI] ESAD GNJILAVAC BB 

CAZIN 

1374906001047231 

   

166. 

SWEET MASON DOO BULEVAR ME[E SELIMOVI]A 19 

SARAJEVO 

1370425020245438 

   

167. 

SZR \ENIR VL. SIR^O PATRIOTSKE LIGE 51 NEMILA 

ZENICA 

1370455020287098 

   

168. 

SZR FRIZ. SAL. MAGDAVL. [AHOVI] BUL. M. SELIMOVI] 33 

SARAJEVO 

1370425020288215 

   

169. 

SZR KORAK KRALJICE JELENE 11 

[IROKI BRIJEG 

1375306001123938 

   

170. 

SZR KROJA^ SAL. VL. PALAVRTI] GRBAVI^KA BR. 76 

SARAJEVO 

1370425020284626 

   

171. 

SZR PRAGMA PRINT VL OSMANOVIC R UMIHANE C BB 

ILID@A 

1375106001103675 

 

 

172. 

[AMPINJON POLJ. OBRT VL. S. KASIM MUTNIK - PRKOS BB 

CAZIN 

1374906000953044 

 

 

173. 

T.R.AQUAMARINVL.SOFIJA PAVLOVIC KNEZ BRANIMIR 6 

MOSTAR 

1375006000974864 

   

174. 

TANGO II VL. ELVEDINA KARAHMET MASARIKOVA BR 30 

ZENICA 

1370455020280793 

   

175. 

TANGO STR VL.ALMA JURICEVIC OBALNI BULEVAR BB 

ZENICA 

1370455020280696 

   

176. 

TAXI PREVOZNIK HENDA KEMAL BAKARI]EVA 31 

SARAJEVO 

1370405020239813 

   

177. 

TEDY SUR CAFFE SLASTI^ARNA MILANA PRELOGA 12 

SARAJEVO 

1370425020187238 

   

178. 

TEHNOMERC DOO DOBRINJSKE BOLNICE 12 

SARAJEVO 

1370425020309070 

   

179. 

TEXA DOO PRVE ZEN.BRIGADE 1D 

ZENICA 

1370456001260029 

   

180. 

TIMNAX TREJD DOO MAHMUTA \IKI]A BR. 32 

ZENICA 

1370456001013261 

   

181. 

TRANSJUG DD HAMDIJE ^EMERLI]A 3-5 

SARAJEVO 

1370425010183434 

   

182. 

TREND ZENICA BILIMI[]E 68 

ZENICA 

1370455020255864 

   

183. 

TRG.RADNJA RIM M.TITA 48 

ZENICA 

1370456001200568 

   

184. 

U.Z. IGMAN ABDULAHA EFED. KANTAMIRIJE 1 

ILID@A 

1370426001079077 

   

185. 

UKA DOO ALEJA LIPA BB 

SARAJEVO 

1370425020273568 

   

186. 

ULJARA KONZUM DOO GRABE[KA BROJ 1 

BIHA] 

1374906001176241 

 

 

187. 

UNIMAR DOO RASTOVA^KO POLJE BB 

POSU[JE 

1375006000939265 

   

188. 

UPI INDUSTRIJA TRANS DP RAJLOVA^KA BB 

SARAJEVO 

1370425010064318 

   

189. 

VEDO SZTR VL.SAL^IN KEMAL TRG SAR. OLIMPIJADE 13 

SARAJEVO 

1370425020208675 

   

190. 

VERONA CAFE BAR ZENICA M.S.SERDAREVICA 27 B 

ZENICA 

1370455020250335 

   

191. 

VERT DOO ADEMA BU]E BR. 102 

SARAJEVO 

1370425020108571 

   

192. 

VRANICA DD ANTUNA B. [IMI]A 8 

SARAJEVO 

1370426001026406 

 

 

193. 

ZANATSTVO DOO IZETA NANI]A 79 

CAZIN 

1374906001162758 

 

 

194. 

ZEMD STR VL.SELMANOVIC TREBINJSKA 75 

SARAJEVO 

1370425020193834 

   

195. 

ZENICA ^ELIK ZENICA KRALJA TVRTKA 1-5 

ZENICA 

1370455030236485 

   

196. 

14 STR VL SULJI] SEAD BARDAK^IJE BB 

SARAJEVO 

1370425020152706 

 

 

(Bi-57-a-F/09) 


UNION BANKA DD SARAJEVO 

SPISAK
INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA ZA MAJ 2009. GODINE 

Red. br. 

Naziv 

Sjedi{te 

Adresa 

Transakcijski ra~un 

15 i 

30 i 

90 i 

vi{e dana 

1. 

PATAK TRGOVA^KA RADNJA 

MOSTAR 

M.TITA 141 

1020010000003369 

   

2. 

GLOBUS TURISTI^KO-PROMET. DOO 

MOSTAR 

KRALJA TOMISLAVA L1 3 

1020010000000362 

   

3. 

BAROK TRGOVA]KA RADNJA 

MOSTAR 

BRA]E BRKI]A 16 

1020010000002205 

   

4. 

NERFIL D.O.O. 

MOSTAR 

VRAP^I]I BB 

1020010000003757 

   

5. 

PITERIJA [EMOVAC UGOST.RADNJA 

MOSTAR 

ONE[]UKOVA 49 

1020010000003272 

   

6. 

AX2 OBAVLJ. OBRTA AUTOPRAONA 

MOSTAR 

M.TITA 13 A 

1020010000005891 

   

7. 

VELMOS DD 

MOSTAR 

RODO^ BB 

1020010000001429 

   

8. 

EURO - TRADE CO DOO 

MOSTAR 

BRA]E BRKI]A 5 

1020010000007637 

   

9. 

SOKO PROIZVODNJA OPREME DD 

MOSTAR 

M.TITA 302 

1020010000001332 

   

10. 

MO-NET SZUR 

MOSTAR 

B.FEJI]A 26 

1020010000000653 

   

11. 

BIM SLU@ANJ DOO 

^ITLUK 

SLU@ANJ BB 

1020010000003854 

   

12. 

NATAN STR DROGERIJA VL.PAJO N. 

LJUBU[KI 

Z.FRANKOPANA BB 

1020010000000556 

   

13. 

RULLMO DOO 

MOSTAR 

BLAJBUR[KIH @RTAVA 

1020010000007346 

   

14. 

BAMBI STR 

MOSTAR 

XII 2 

1020010000001817 

   

15. 

LIDO RESTORAN SUR 

MOSTAR 

ONE[]UKOVA 27 

1020010000001138 

   

16. 

AUTOSAOBRA]AJ DOO 

GORA@DE 

RU@DIJE ISLAMAGI]A 3 

1020070000003075 

   

17. 

UPJ ROBNA KU]A GORA@DANKA 

GORA@DE 

F. DIZDAREVI]A 4 

1020070000007440 

   

18. 

STR "DM" 

GORA@DE 

DUBI[TE BB 

1020070000009671 

   

19. 

ZIS COMERCE DOO 

GORA@DE 

M.TITA 10 

1020070000000844 

   

20. 

BAZNA HEMIJA DOO 

VITKOVI]I 

1.DRINSKE BRIGADE 3 

1020070000003948 

   

21. 

UR "LION" VL.HRELJA ED@EVIT 

GORA@DE 

R.ISLAMOVI]A BB 

1020070000011902 

   

22. 

GRAFIKA DOO 

GORA@DE 

VITKOVI]I BB 

1020070000004045 

   

23. 

THE TWILIGHT ZONE CAFFE BAR 

GORA@DE 

Z.IMAMOVI]A BB 

1020070000009865 

   

24. 

SAR "BE]O" 

GORA@DE 

M. MA[I]A MUNJE 69 

1020070000003560 

   

25. 

BURE UGOST.RAD. VL.NEVESINJAC 

GORA@DE 

ZAIMA IMAMOVI]A BB 

1020070000015588 

   

26. 

ELEKTROAKUSTIK DOO 

GORA@DE 

GAMEL ABDEL GANEMA 

1020070000006179 

   

27. 

BOR DOO 

PRA^A 

RENOVICA BB 

1020070000018304 

   

28. 

LEJLA TRGOVINSKA RADNJA 

VITKOVI]I 

M.BAJI]A-BAJE 1 

1020070000004821 

   

29. 

CONSTRUKTOR DOO 

GORA@DE 

MRAVINJAC BB 

1020070000000650 

   

30. 

PODRINJE DD 

GORA@DE 

M. MA[I]A MUNJE 2 

1020070000021893 

   

31. 

VEKTOR DOO 

GORA@DE 

ZAIMA IMAMOVI]A44 

1020070000002008 

   

32. 

MALOTONA@NA HEMIJA DOO 

VITKOVI]I 

1.DRINSKE BRIGADE BB 

1020070000004239 

   

33. 

SAZZD & ING DOO 

USTIKOLINA 

CVILIN BB 

1020070000020147 

   

34. 

RALEX TR VL.MURATSPAHI] M. 

GORA@DE 

ZDRAV.RADNIKA BB 

1020070000008895 

   

35. 

MOTEL BAZENI DOO VITKOVI]I 

VITKOVI]I 

VITKOVI]I BB 

1020070000003754 

   

36. 

SABIX PRODUKT D.O.O. 

GORA@DE 

MUHIDINA M. MUNJE 2 

1020070000026161 

 

 

37. 

CACH DOO 

KONJIC 

TRG DR@AVNOSTI BB 

1020080000040080 

   

38. 

IDEAL DJL 

KONJIC 

VARDA 44 

1020080000035327 

   

39. 

DOO HANNAH 

KONJIC 

PODORA[AC BB 

1020080000040565 

   

40. 

STR STIL VL.BUTUROVI] E. 

KONJIC 

TRG DR@AVNOSTI BB 

1020080000030768 

   

41. 

STR HIT VL. NUHI] A. 

KONJIC 

KOLONIJA 64 

1020080000020583 

   

42. 

STARI - GATSBY SUR 

KONJIC 

SUHI DO 5 

1020080000031932 

   

43. 

STARI ASOVI SUR 

KONJIC 

LUKA 19 

1020080000042117 

   

44. 

BIG-BEN SUR 

KONJIC 

VARDA 33 

1020080000026597 

   

45. 

ALMA STR 

KONJIC 

PLEHA C 2/1 

1020080000023493 

   

46. 

[IPAD NOVA PILANA DOO 

KONJIC 

SARAJEVSKA 31 

1020080000000892 

   

47. 

BOSNA- FLORA DOO 

KONJIC 

SUHI DO 3 

1020080000003802 

   

48. 

NERETVA STR VL.BORI] 

KONJIC 

DONJE POLJE BB 

1020080000006518 

   

49. 

LIGATURA STYLE DOO 

KONJIC 

@ELJEZNI^KA 16 

1020080000014278 

   

50. 

ZZ BUTUROVI] POLJE 

KONJIC 

B. POLJE BB 

1020080000028925 

   

51. 

MERHAMET MDD OSN. ODBOR 

KONJIC 

M.TITA BB 

1020080000021553 

   

52. 

TERMAL DOO 

JABLANICA 

MIRKE 46 

1020080000026306 

   

53. 

MINI MARKET VL. M. BAJI] 

KONJIC 

TRG DR@AVNOSTI 2 

1020080000026888 

   

54. 

BOS STR SEONICA 

KONJIC 

SEONICA BB 

1020080000035230 

   

55. 

BA]KO STR VL. TRE[NJO N. 

KONJIC 

PRKANJ 16 

1020080000031544 

   

56. 

KRALJU[NICA STR VL. VRTI] 

KONJIC 

GRABOVCI BB 

1020080000029119 

   

57. 

AUTOPREVOZNIK NOVALI] 

KONJIC 

VRDOLJE 9 

1020080000045221 

   

58. 

AUTO-KOMERC STR VL. HUHI] M. 

KONJIC 

KOLONIJA BB 

1020080000024948 

   

59. 

LAZUR STR VL. KORI] FERID 

KONJIC 

M.TITA BB 

1020080000043281 

   

60. 

MERCI STR VL. OSMANOVI] AIDA 

KONJIC 

M.TITA 72 

1020080000048422 

   

61. 

STAKLOREZ-OPTI^ARSKA RADNJA 

KONJIC 

VARDA 2 

1020080000028343 

   

62. 

UNA STR VL. ZOVKO-MACANOVI] 

KONJIC 

@ELJEZNI^KA 5 

1020080000007585 

   

63. 

ELA STR VL. ]IBO ESMA 

KONJIC 

TRG DR@AVNOSTI 4 

1020080000017382 

   

64. 

TVORNICA MA[INA DD 

KONJIC 

TRBI]A POLJE BB 

1020080000001862 

   

65. 

ADNA SUR VL.KARI] A. 

KONJIC 

[UNJI 8 

1020080000041535 

   

66. 

GOLF STR VL. ]OSI] I. 

KONJIC 

BOLNI^KA BB 

1020080000036879 

   

67. 

JAVNI PREVOZ STVARI MAND@UKA 

KONJIC 

3. MARTA 83 

1020080000006421 

   

68. 

PREVOZNIK KORI] IBRAHIM 

KONJIC 

PODORA[AC BB 

1020080000010689 

   

69. 

SAMOSTALNI PRIVREDNIK MASLE[A 

KONJIC 

^ELEBI]I 

1020080000023687 

   

70. 

CAFFE AVANTI 

KONJIC 

10.HERCEG.BB DRECELJ 

1020080000057443 

   

71. 

MOS-MUSLIMANSI OMLAD.SAVEZ 

KONJIC 

10.HERC.BRIGADE 1 

1020080000024172 

   

72. 

MENSO MERC DOO 

KONJIC 

3. MARTA 20 

1020080000015733 

   

73. 

SAMOST.PRIVREDNIK PIRIJA HIMZO 

KONJIC 

PODORA[AC BB 

1020080000017576 

   

74. 

MILX DOO 

KONJIC 

VARDA BB 

1020080000053466 

   

75. 

^EVABD@INICA NI VL.VELJKOVI] N. 

KONJIC 

M.TITA BB 

1020080000006712 

   

76. 

]OSI] TRANS DOO 

KONJIC 

PRKANJ BR 20 

1020080000019807 

   

77. 

LINA STR VL.MAKSUMI] HIDAJETA 

KONJIC 

KOLONIJA BB 

1020080000041244 

   

78. 

PE]INA SUR V.BUKVI] FIKRET 

KONJIC 

^ELEBI]I 343 

1020080000045124 

   

79. 

AMELKO STR VL.]ESIR IZETA 

KONJIC 

CIVIL.@RTAVA RATA BB 

1020080000020971 

   

80. 

[KORPION SUR MA[I] EDINA 

KONJIC 

^ELEBI]I BB 

1020080000027858 

   

81. 

SABINA SZR-FRIZER VL.DIDIK S. 

KONJIC 

S.MUJI]A 15 

1020080000017188 

   

82. 

HMMA STR VL.NUHANOVI] FATIMA 

KONJIC 

MOSTARSKA BB 

1020080000027373 

   

83. 

AMINA SZR VL.SKORUPAN ADISA 

KONJIC 

BOLNI^KA BB 

1020080000046482 

   

84. 

BELDI DOO 

KONJIC 

M.TITA 68 

1020080000038140 

   

85. 

LOJI] STR 

KONJIC 

BULATOVI]I BB 

1020080000025336 

   

86. 

SAJONARA STR ^ELEBI]I 

KONJIC 

^ELEBI]I BB 

1020080000024754 

   

87. 

BALI] SZR ^ELEBI]I 

KONJIC 

^ELEBI]I BB 

1020080000048907 

   

88. 

ALDINKO STR VL. ^ESIR [EVKO 

KONJIC 

M.TITA BB 

1020080000018934 

   

89. 

BOSNA STR VL. LEPARA FAZILA 

KONJIC 

LISI^I]I BB 

1020080000019322 

   

90. 

ZIDARSKO-FASAD. SZR FALAN I. 

JABLANICA 

RODI]I 32 

1020080000054630 

   

91. 

NEJRA STR VL.LAVI] RASEMA 

KONJIC 

DONJE SELO BB 

1020080000009234 

   

92. 

AME-PROMET STR 

KONJIC 

SAFETA MUJI]A BB 

1020080000023202 

   

93. 

AIDA STR 

KONJIC 

TRG DR@AVNOSTI BB 

1020080000035909 

   

94. 

GP IZGRADNJA D.D. 

KONJIC 

KOLONIJA BB 

1020080000047646 

   

95. 

DAN STR 

KONJIC 

M.TITA BB 

1020080000053660 

   

96. 

AUTOPEVOZNIK RAMI] ZIJO 

KONJIC 

BRD@ANI BB 

1020080000025433 

   

97. 

AMELA STR VL.BRKAN FATIMA 

KONJIC 

ORA[JE 1 

1020080000027955 

   

98. 

EMINA STR 

KONJIC 

ORAHOVICA BB 

1020080000055309 

   

99. 

SCREAM SZR 

KONJIC 

STARI GRAD BB 

1020080000039886 

   

100. 

DINO STR VL. TINJAK MUNEVERA 

KONJIC 

M.TITA 73 

1020080000035812 

   

101. 

KONSTRUKCIJE SZR VL.IDRIZOVI] B. 

KONJIC 

SELJANI 5 

1020080000019031 

   

102. 

HAJDUK SUR VL.HAJDUK ALIJA 

KONJIC 

KOLONIJA 37 

1020080000031447 

   

103. 

NAR SUR VL.[ORLIJA SULEJMAN 

KONJIC 

VARDA 21 

1020080000019710 

   

104. 

ORA[JE STR VL.POTUR TANJA 

KONJIC 

ORA[JE BB 

1020080000045609 

 

  

105. 

ARNESA SAM.ZANATSKA RADNJA 

KONJIC 

M.TITA 42 

1020080000009331 

   

106. 

MARKET T.R. VL.ALI] FATIMA 

KONJIC 

HOMOLJE 17 

1020080000009913 

   

107. 

MALI[ANI ]EVABD@INICA 

KONJIC 

B.POLJE BB 

1020080000044639 

   

108. 

STOMATOLO[KA ORD.DR. DUHOLJ I. 

KONJIC 

TU[^ICA 3 

1020080000060741 

   

109. 

FAST-FOD SUR 

KONJIC 

M.TITA 58 

1020080000052981 

   

110. 

DRVENIK UR BIFFE VL.PREVLJAK P. 

KONJIC 

TU[^ICA 6 

1020080000032514 

   

111. 

DENIS ZAN.-VODOINST.VL.SARAJLI] 

KONJIC 

BRA]E BEGTA[EVI]A 90 

1020080000018158 

   

112. 

BREKALO SZR VL.BREKALO Z. 

KONJIC 

JURE JURI]A 28 

1020080000056473 

   

113. 

ADVOKAT [UTA ASIM IZ STOCA 

KONJIC 

BRA]E BEL[E (PLEHA) 3 

1020080000027082 

   

114. 

MP-NERETVA DOO 

KONJIC 

M.TITA BB 

1020080000030186 

   

115. 

TURIST BEST DD 

KONJIC 

DONJE POLJE 42 

1020080000016315 

   

116. 

AUTOPREVOZNIK MU[INOVI] ESAD 

KONJIC 

DONJE POLJE BB 

1020080000013405 

   

117. 

AUTOPREVOZNIK GRLICA KASIM 

KONJIC 

4. MUSLIMANSKE 16/8 

1020080000038916 

   

118. 

CACADU PIZZERIA SUR VL.HONDO A 

KONJIC 

M.TITA 8 

1020080000036491 

   

119. 

SAMOST.AUTOPREVOZNIK GRCI] S. 

KONJIC 

4.MUSL.BRIGADE 20/17 

1020080000037461 

   

120. 

EURO - HAS DOO 

KONJIC 

BUTUROVI] POLJE 

1020080000022329 

   

121. 

ZUKI] SZR 

JABLANICA 

MIRKE BB 

1020080000065203 

   

122. 

VOLKSWAGEN SAM.SP.R.VL.^OSI] 

KONJIC 

BOLNI^KA 2 

1020080000041826 

   

123. 

JEZERO STR KRALUPI - KONJIC 

KONJIC 

KRALUPI BB 

1020080000058898 

   

124. 

SUBLIME INTERNATIONAL DOO 

OSTRO@AC 

GLODNICA BB 

1020080000058122 

   

125. 

AJLA STR VL.TINJAK MENSUD 

KONJIC 

GLAVATI^EVO BB 

1020080000006809 

   

126. 

LASTA STR VL NERMA.HALILOVI] 

KONJIC 

GORNJE POLJE 2 

1020080000019516 

   

127. 

AUTOB. STANICA SUR ZDRAVLJAK 

KONJIC 

KOLONIJA BB 

1020080000010010 

   

128. 

ODEON SUR 

KONJIC 

ZUKE D@UMHUR BB 

1020080000062681 

   

129. 

AUTOPREVOZNIK MU[I] HUSO 

KONJIC 

BRADINA BB 

1020080000073448 

   

130. 

BRIJA^KO-FRIZER.RAD. VL.HALEBI] 

KONJIC 

STARA ^AR[IJA 8 

1020080000070053 

   

131. 

KONFEKCIJA DD 

KONJIC 

TRE[ANICA 11 

1020080000003220 

   

132. 

[ARAN SUR 

KONJIC 

BUTUROVI] POLJE BB 

1020080000047064 

   

133. 

BORA[NICA DD 

KONJIC 

M.TITA BR. 68 

1020080000062487 

   

134. 

EXPRES-RESTORAN VL.]ESIR N. 

KONJIC 

M.TITA BB 

1020080000039207 

   

135. 

LAMES STR 

KONJIC 

PRKANJ BB 

1020080000048810 

   

136. 

KONTAKT DOO 

KONJIC 

M. TITA BB 

1020080000000213 

   

137. 

ZENITA SUR VL.HOD@I] 

JABLANICA 

OSTRO@AC BB 

1020080000025045 

   

138. 

VIDEOTEKA \ENA VL.[URKOVI] \. 

KONIC 

M.TITA BB 

1020080000046288 

   

139. 

AMM - TRADE DOO 

KONJIC 

KOLONIJA BB 

1020080000056958 

   

140. 

SAAB DOO 

KONJIC 

M.TITA BB 

1020080000059286 

   

141. 

KONJICPROMET DOO 

KONJIC 

M.TITA BB 

1020080000000407 

   

142. 

KARBOS SZR 

KONJIC 

POKOJI[TE BB 

1020080000059868 

   

143. 

UNIS TADIV DOO 

KONJIC 

DONJE POLJE 42 

1020080000001571 

   

144. 

TAJO-RAFT VL.HEJUB AIDA 

KONJIC 

ORA[JE L/19/7 

1020080000070247 

   

145. 

AUTOPREVOZNIK GLAMO^ SENAD 

KONJIC 

HUSEINBEGOVA 31 

1020080000045512 

   

146. 

RAAB DOO 

KONJIC 

ZELENIH BERETKI 24 

1020080000044542 

   

147. 

BIO-PAK STR VL.HAD@IMAHOVI] S. 

KONJIC 

TRG DR@AVNOSTI 30 

1020080000034163 

   

148. 

MAN-[PED DOO 

KONJIC 

BRAN.KONJICA 321 

1020080000022232 

   

149. 

EMINA STR VL.SULTANI] HAJNA 

KONJIC 

TRE]I MART 88 

1020080000026985 

   

150. 

MINELA TR.RADNJA VL.BEGOVI] M. 

JABLANICA 

DONJA JABLANICA BB 

1020080000075582 

   

151. 

PRIVATNA BILJNA APOTEKA 

KONJIC 

BOLNI^KA 6 

1020080000028634 

   

152. 

TAXI VL. KA[I] MUAMER 

KONJIC 

VARDA 1/5 

1020080000072478 

   

153. 

BUKVI] DOO 

KONJIC 

^ELEBI]I 343 

1020080000061323 

   

154. 

SRCE SZR 

KONJIC 

BRADINA 9 

1020080000056570 

   

155. 

JASMINA SZR 

KONJIC 

KOLONIJA 2 

1020080000052690 

   

156. 

ADAN STR 

KONJIC 

TRBI]A POLJE BB 

1020080000062778 

   

157. 

SULTANI] DOO 

KONJIC 

PODORO[AC 5 

1020080000050556 

   

158. 

PIRA SAMOST. ZANAT.RADNJA FRIZER ZA @ENE I MU[K. KONJIC 

KONJIC 

M.TITA BB 

1020080000032902 

 

 

159. 

[&M-CO DOO 

PROZOR-RAMA 

KRALJA TOMISLAVA BB 

1020080000002444 

 

 

160. 

ASTERIX CAFFE BAR SAMOSTALNA UGOSTITELJS.DJEL. MUHIBI] SANJIN 

KONJIC 

M.TITA 23 

1020080000038043 

 

 

161. 

NERETVA DRVNA INDUSTRIJA DD 

KONJIC 

VINKA BORASA 31 

1020080000067240 

 

 

162. 

BAGREM D.O.O. 

JABLANICA 

PERE BILI]A 1 

1020080000002735 

   

163. 

PREVLJAK SZR.ZAN.USL.VULK.DJEL. 

KONJIC 

MUSALA BB 

1020080000068307 

   

164. 

BROJLER-@UTO PILE SPR FARMA PIL. 

KONJIC 

DONJE SELO BB 

1020080000080141 

   

165. 

ALLAN FORD-TNT CAFFE BAR 

KONJIC 

VARDA BB 

1020080000077328 

   

166. 

BALKANIKA D.O.O. 

KONJIC 

SELJANI BB 

1020080000038431 

   

167. 

DERLI] DOO 

@EP^E 

RAVNE BB 

1020100000011852 

   

168. 

LARIX DOO 

ZAVIDOVI]I 

PATRIOT. LIGE L-10 

1020100000022716 

   

169. 

STR TANGO 

ZENICA 

OBALNI BUL.BB 

1020100000025335 

   

170. 

ABISA DOO 

ZENICA 

PRVE.ZEN.BRIG. 1A 

1020100000022134 

   

171. 

^AGO PP DJL 

ZENICA 

ZMAJA OD BOSNE 2 

1020100000017090 

   

172. 

DRA^I STR 

ZENICA 

KULINA BANA 48 

1020100000029894 

   

173. 

SAM DOO 

ZENICA 

BRANILACA BOSNE 5 

1020100000018739 

   

174. 

GRA\. POSLOVI VL. BEGANOVI] 

ZENICA 

GORICA 46 

1020100000014665 

   

175. 

SUR FAST FUD BACARDI VL.[AHMI] 

ZENICA 

ZENICA 

1020100000018545 

   

176. 

KROJA^KI SALON VL. ALI] 

ZENICA 

M.S. SERDAREVI]A 4 

1020100000014083 

   

177. 

AIDA STR VL. SPAHI] 

ZENICA 

PUHOVAC 6 

1020100000014471 

   

178. 

MARKET-JASMIN 

ZENICA 

OBALNI BUL. 4 

1020100000003510 

   

179. 

PEEL DOO 

ZENICA 

H. MAZI]A PUT 115 

1020100000022231 

   

180. 

KALEN DOO 

ZENICA 

KAMBEROVI]A ^IKMA 

1020100000032998 

   

181. 

"PODRUM PI]A" STR VL.MILETI] Z. 

ZENICA 

VRANDU^KA 12 

1020100000015635 

   

182. 

ENERGOHOLZ DOO NEMILA 

ZENICA 

PATRIOTSKE LIGE BB 

1020100000034744 

   

183. 

RVI-NBA DOO 

ZENICA 

CRKVICE 42 

1020100000032416 

   

184. 

BOSNATOURS DJL 

ZENICA 

RASPOTO^JE 111 

1020100000021843 

   

185. 

STR KOKOS VL.D@AFI] AZRA 

ZENICA 

SEJDE SERDAREVI]A 1 

1020100000028148 

   

186. 

"2 E" STR VL.ZAHIROVI] ELVIR 

ZENICA 

LOND@A 66 

1020100000002734 

   

187. 

GRAFUS GRAFI^KO TRG. PRED. 

ZENICA 

ARMIJE BiH 52 

1020100000016120 

   

188. 

AVANTI DOO 

ZENICA 

PEHARE 205 

1020100000038139 

   

189. 

INPEK DD 

ZENICA 

SARAJEVSKA 113 

1020100000019612 

   

190. 

MG CAFFE BAR VL.NESLANOVI] S. 

ZENICA 

TOP^I] POLJE 133 

1020100000019806 

   

191. 

TEA STR VL. ZGR^O IGDA 

ZENICA 

TITOVA 55 

1020100000009330 

   

192. 

SUR PIZZERIJA KAKTUS IR-2 

ZENICA 

KRANJ^EVI]EVA 9-A 

1020100000022522 

   

193. 

VERONA CAFFE-SLAST.VL.SKENDER 

ZENICA 

STARA ^AR[IJA 21 

1020100000020873 

   

194. 

STR @ELE^ANKA VL.P. UDOV^I] 

@EP^E 

@ELE^A 

1020100000028342 

   

195. 

INTERIJER KOMERC DOO 

ZENICA 

PEHARE 36C 

1020100000013113 

   

196. 

^EN\ SUR VL.KRAJI[NIK JASMINA 

ZENICA 

PRVE ZENI^KE BRIG.19 

1020100000021455 

   

197. 

AGENCIJA BULBULTON VL.ISMI] A. 

ZENICA 

FRA GRGE MARTI]A 15 

1020100000033871 

   

198. 

HAD@I] STR VL.HAD@I] ZEMIR 

@EP^E 

@ELJEZNO POLJE 

1020100000018836 

   

199. 

TR. OAZA VL.BAJRAMOVI] NASIHA 

ZENICA 

[TROSMAJEROVA 18 

1020100000031058 

   

200. 

ENI STR VL.MULI] JASMINKA 

ZENICA 

KRALJA TVRTKA 34 

1020100000036684 

   

201. 

FAO-LIV DOO PROIZ.TRG.DRU[TVO 

VISOKO 

H.B. GRADA[^EVI]A 15 

1020100000039982 

   

202. 

JAVOR DOO 

ZENICA 

ASKA BORI]A 11 

1020100000007584 

   

203. 

TISAK DOO 

ZENICA 

JALIJSKI PUT 6 

1020100000000212 

   

204. 

BOSNATOURS - TRADE DOO 

ZENICA 

KRALJA TVRTKA I 13 

1020100000019321 

   

205. 

ZENICA RUDNIK MRKOG UGLJA DOO 

ZENICA 

STJEPANA RADI]A 2 

1020100000041922 

   

206. 

KANDIT STR VL.^AJLAKOVI] N. 

ZENICA 

@I^ARA 32 

1020100000037751 

   

207. 

EXTRA SR PRAONICA VL.BURDALI] 

ZENICA 

ZMAJA OD BOSNE 42 

1020100000034065 

   

208. 

PINK DOO 

ZENICA 

SARAJEVSKA 92 

1020100000023880 

   

209. 

DOM [TAMPE DD 

ZENICA 

M.TARABARA 2 

1020100000018060 

   

210. 

IZGRADNJA-INVEST DD 

ZENICA 

[TROSMAJEROVA 11 

1020100000042698 

   

211. 

ITT INGRAP DOO TE[ANJ PODRU@. 

ZENICA 

ASKA BORI]A 23 

1020100000017478 

   

212. 

^ELIK FAST FOOD VL.ZLATAREVI] H 

ZENICA 

BUL.KRALJA TVRTKA I-9 

1020100000024365 

   

213. 

BOSNA -VE DOO 

ZENICA 

CRKVICE 60 

1020100000035229 

   

214. 

UKUS POSLASTI^ARSKO-VL.L.SALIJI 

ZENICA 

FAKULTETSKA 40 

1020100000007390 

   

215. 

ROMANO CENTRO-UDRU@. GRA\AN 

ZENICA 

NIKOLE TESLE 5 

1020100000040273 

   

216. 

RAFA STR VL.SMAJI] FADIL 

ZENICA 

KUL. BANA A-18 

1020100000016993 

   

217. 

@GP ZENICA DRU[.ZA GRA\.RAD. 

ZENICA 

BUL.K.TVRTKA 3 

1020100000021261 

   

218. 

D@IMI- PROMET DOO 

ZENICA 

SARAJEVSKA 424 

1020100000035326 

   

219. 

SEJMEN-FAST FOOD VL.KUTI[I \. 

ZENICA 

LOND@A BB 

1020100000026790 

   

220. 

SINDIK.METALACA -SIND.PRIM 

ZENICA 

SARAJEVSKA 135 

1020100000001667 

   

221. 

ES-COMERC 

ZENICA 

KANAL 38 

1020100000042504 

   

222. 

OPATIJA DOO 

ZENICA 

M.S.SERDAREVI]A 21 

1020100000036781 

   

223. 

CASSABO BUTIK VL.TODOROVI] G. 

ZENICA 

MASARYKOVA 28 

1020100000043183 

   

224. 

GROUPCOP COMPANY DOO 

ZENICA 

KAMBEROVI]A ^IK. BB 

1020100000043668 

 

 

225. 

KOMRAD J.P. 

ZENICA 

BISTUA NUOVA 17 

1020100000003025 

 

 

226. 

BNT KOVA^NICA 

N. TRAVNIK 

MEHMEDA SPAHE 1 

1020110000017623 

   

227. 

STR LINEA 

TRAVNIK 

BOSANSKA 

1020110000015198 

   

228. 

ENS DOO 

TRAVNIK 

LUKA^KA BB 

1020110000015004 

   

229. 

RESTORAN DIVAN 

TRAVNIK 

ZENJAK 

1020110000005886 

   

230. 

SLOBODNA ZONA DOO 

TRAVNIK 

KALIBUNAR BB 

1020110000018981 

   

231. 

FRIZER .SALON VL.DERVI] 

TRAVNIK 

[ARENA D@AMIJA 

1020110000016459 

   

232. 

MAX-PROM DOO 

VITEZ 

KAMENJA^E BB 

1020110000026450 

   

233. 

FAN STR VL. PUZOVI] 

TRAVNIK 

BOSANSKA 119 

1020110000010154 

   

234. 

FI]O SUR VL.GRABUS 

TRAVNIK 

[EHIDA CEN.I L-III 

1020110000020630 

   

235. 

AGI] DOO 

TRAVNIK 

KONATUR 2D 

1020110000019757 

   

236. 

BISTRO AKVARIJUM SUR 

TRAVNIK 

[EHIDA 17 

1020110000005983 

   

237. 

BADA PROMET DOO 

NOVA BILA 

NOVA BILA 10 

1020110000026741 

   

238. 

KAKTUS SUR 

N. TRAVNIK 

TRG ZL.LJILJANA 1 

1020110000023055 

   

239. 

I.D.E. DOO 

TRAVNIK 

BA[BUNAR 32-A 

1020110000013646 

   

240. 

^EVABD@INICA ALMA VL.GASAL H. 

TRAVNIK 

STANI^NA BB 

1020110000024122 

   

241. 

KROJA^KI SALON GEMUS 

TRAVNIK 

VARO[ BB 

1020110000016556 

   

242. 

CAFFE SAN VL.JUSI] 

TRAVNIK 

BOJNA 17 

1020110000012288 

   

243. 

CAFFE BAR OAZA 7 

TRAVNIK 

KALIBUNAR 

1020110000016653 

   

244. 

PIROTA STR 

TRAVNIK 

PIROTA BB 

1020110000011221 

   

245. 

BIFE MIS VL.KADI] 

TRAVNIK 

PIROTA BB 

1020110000015780 

   

246. 

RESTORAN TARABOVAC 

TRAVNIK 

E. BRANDISA 1 

1020110000013355 

   

247. 

PIZZERIA PICASSO 

TRAVNIK 

LUKA^KA 7/A 

1020110000017914 

   

248. 

^EVABD@. GOLD-M 

TRAVNIK 

ZEL.PIJACA TRGOV.A-3 

1020110000018787 

   

249. 

OBU]AR .Z.R.NUHI] A. 

TRAVNIK 

[EHIDA BB 

1020110000018496 

   

250. 

PORCELAN PROMET DOO 

TRAVNIK 

KALIBUNAR BB 

1020110000009863 

   

251. 

AUTOPREVOZNIK ]UK JASMIN 

TURBE 

[UMARIJA 9 

1020110000021018 

   

252. 

A[^INICA ^AR[IJA 

TRAVNIK 

ZELENA PIJACA 

1020110000009184 

   

253. 

SS - JUCKO STR 

TRAVNIK 

BOSANSKA 147 

1020110000013937 

   

254. 

MIRELA STR VL. SKROBO N. 

KARAULA 

TURBE GRADINA BB 

1020110000022473 

   

255. 

BIFE GOSTILJ 

TRAVNIK 

TURBE-GOSTILJ 

1020110000016071 

   

256. 

DIP JANJ HOLDING 

DONJI VAKUF 

770 SBBR BB 

1020110000004043 

   

257. 

POLJO-KOMERC DOO 

BUSOVA^A 

KA^UNI BB 

1020110000016265 

   

258. 

RESTORAN KEOPS 

TRAVNIK 

ERIKA BRANDISA BB 

1020110000019466 

   

259. 

AUTO SERVIS KIFFE 

TRAVNIK 

GUVNA 26-C 

1020110000023540 

   

260. 

ABID LOLI] RMU DOO 

TRAVNIK 

DOLAC BB BILA 

1020110000022764 

   

261. 

MARGO DOO 

TRAVNIK 

BOSANSKA 156 

1020110000021794 

   

262. 

[IPAD NOVA PILANA DOO 

TURBE 

ALEJA BB 

1020110000003073 

   

263. 

GA[I-PROM DOO 

TRAVNIK 

BOSANSKA 182 

1020110000017429 

   

264. 

MAX & R DOO 

N.TRAVNIK 

KALINSKA 15 

1020110000009572 

   

265. 

BOSS DOO 

TRAVNIK 

SLIMENA BB 

1020110000017235 

   

266. 

[ELS-TRAVNIK DOO 

TRAVNIK 

29 NOVEMBRA BB 

1020110000024704 

   

267. 

HUM-COMMERC DOO 

TRAVNIK 

MEHURI]I 24 

1020110000010542 

   

268. 

BOSNA ^EVABD@INICA VL.ASANI R. 

TRAVNIK 

BOSANSKA BB 

1020110000009960 

   

269. 

PIN- KOMERC DOO 

TRAVNIK 

DOLAC NA LA[VI 8 

1020110000023152 

   

270. 

SIN DOO 

TRAVNIK 

BOSANSKA 145 

1020110000010445 

   

271. 

RESTORAN KARUSEL VL.^ABRI] B. 

DOLAC N/L 

DOLAC N/L 

1020110000028972 

   

272. 

FASAM-KOMERC DOO 

TRAVNIK 

LUKA 2C 

1020110000015489 

   

273. 

SOJTARI] DOO 

TRAVNIK 

PA[A MAHALA 58 

1020110000025965 

   

274. 

MEDICUS UDRU@ENJE LJEKARA 

TRAVNIK 

KALIBUNAR BB 

1020110000021988 

   

275. 

DENIS 5 T.R.VL.RIZVI] E. 

TRAVNIK 

BOSANSKA 183 

1020110000034016 

   

276. 

KOBRA STR VL.MAGLI] NERMIN 

TRAVNIK 

@ITARNICA 

1020110000013161 

   

277. 

AZEM DOO 

TRAVNIK 

VARO[ 24 

1020110000001133 

   

278. 

G-WEBER DOO 

TRAVNIK 

JANKOVI]I 22B 

1020110000011803 

   

279. 

IRENA FRIZER.SALON VL.JOVI^I] N. 

TRAVNIK 

ZENJAK BB 

1020110000031009 

   

280. 

^O[E MLIJE^.RESTORAN VL.IND@I] 

TRAVNIK 

@ITARNICA BB 

1020110000012385 

   

281. 

G.M.I. DOO N.TRAVNIK 

N.TRAVNIK 

KALINSKA 17/3 

1020110000031397 

   

282. 

DIONIS RESTORAN VL.HAD@IABDI] 

TRAVNIK 

BOSANSKA 3 

1020110000015683 

   

283. 

BELI - TRADE DOO 

TRAVNIK 

KLJACI 11A 

1020110000018690 

   

284. 

ROSA CAFFE-BAR VL.DURA^AK A. 

TRAVNIK 

ZELENA PIJACA BB 

1020110000031591 

   

285. 

BOBI FICHER CAFE VL.ARNAUTOVI] 

TRAVNIK 

BOSANSKA 139 

1020110000014907 

   

286. 

DRVOPROMET DOO 

TRAVNIK 

LAGERSKA BB 

1020110000012191 

   

287. 

BORAC [TAMP. IZDAV.I PROMET DD 

TRAVNIK 

TVORNI^KA BB 

1020110000019272 

   

288. 

AMN-SLOGA DOO 

TRAVNIK 

@ITARNICA BB 

1020110000024510 

   

289. 

AUTO BISS SERVIS VL.SOKANOVI] 

TRAVNIK 

KALIBUNAR BB 

1020110000023928 

   

290. 

OPREMA DOO NOVI TRAVNIK 

N. TRAVNIK 

OMLADINSKA BB 

1020110000011124 

   

291. 

AMI FRIZ.SALON VL.SELIMOVI] E. 

TRAVNIK 

BOSANSKA 74 

1020110000007632 

   

292. 

MH UGOS.TURIST. I PROMET.DRU[T. 

TRAVNIK 

TURBE-ALEJA BB 

1020110000020533 

   

293. 

MAH DOO 

VITEZ 

S.RADI]A BB 

1020110000012967 

   

294. 

KONAK TURIST DOO 

TRAVNIK 

VEZIRA BB 

1020110000009378 

   

295. 

BA@DARENJE VAGA VL.ME[INOVI] 

TRAVNIK 

ILOVA^A BB 

1020110000037411 

   

296. 

MARKER DOO 

TRAVNIK 

MALI NIZ BB 

1020110000025480 

   

297. 

BORAC PROIZ.OBU]E DD 

TRAVNIK 

TVORNI^KA BB 

1020110000000648 

   

298. 

BRANDEW JEANS DOO 

TRAVNIK 

KALIBUNAR 24 A 

1020110000031979 

   

299. 

HADI-COMMERCE DOO 

TRAVNIK 

GOSTILJ BB 

1020110000029263 

   

300. 

SENFNER GROUP DOO TEHNOLOGIJA ME\.TRGOV. I FINANSIJE 

TRAVNIK 

FATMI] 1 

1020110000031494 

   

301. 

UFO DRU[TVO ZA TRGOVINU EXPORT IMPORT DOO 

TRAVNIK 

LUKA^KA 4 

1020110000034792 

   

302. 

MUKI] DOO 

TRAVNIK 

N.NASELJE 63 

1020110000013743 

 

 

303. 

LISA TR. RAD. VL.SALIH ME[INOVI] 

TRAVNIK 

[UME].PLAVA VODA BB 

1020110000040709 

 

 

304. 

DEENS DOO TURBE-TRAVNIK 

TURBE 

BA^VICE BB 

1020110000033725 

 

 

305. 

NEZAV. RAD. TELEV. TRAVNIK 

TRAVNIK 

BOSANSKA 133 

1020110000001618 

 

 

306. 

ATOM SAM.EL.MEHAN.RADNJA 

TRAVNIK 

PUTI]EVO B.B. 

1020110000038672 

   

307. 

TIA-GRADNJA DOO 

TUZLA 

VELJKA VLAHOVI]A 71 

1020130000026546 

   

308. 

SLANA BANJA LJE^ILI[TE 

TUZLA 

OKTOBARSKA 5 

1020130000000841 

   

309. 

RUDHEM FEROELEKTRO DD 

TUZLA 

M. TRIFUNOVI]A U^E 6 

1020130000019077 

   

310. 

TEBEIS KOMERC 

TUZLA 

VELJKA VLAHOVI]A 4 

1020130000026352 

   

311. 

MI^IGEN COMPANY 

TUZLA 

BRATSTVA JEDINST. 32/6 

1020130000011220 

   

312. 

BOSNA- ENKO DOO 

@IVINICE 

XIV ULICA BB 

1020130000017622 

   

313. 

UNIMA DOO 

TUZLA 

BIR^ANSKOG ODREDA 10 

1020130000013742 

   

314. 

[KORPION DOO 

TUZLA 

SLAVINOVI]I HB-2 

1020130000022666 

   

315. 

S-COMERCE DOO 

TUZLA 

RUDARSKA 72 

1020130000024703 

   

316. 

TALETOVI] DOO 

TUZLA 

DOBRNJA 30 

1020130000006273 

   

317. 

FK SLOBODA 

TUZLA 

RUD. STADION TU[ANJ 

1020130000032269 

   

318. 

AIDA FABRIKA OBU]E 

TUZLA 

18. HRV.BRIGADE 2 

1020130000027225 

   

319. 

TUZKO DD 

TUZLA 

BIR^ANSKOG ODREDA 3 

1020130000004139 

   

320. 

KVIN MAYA DOO 

TUZLA 

M. TRIFUNOVI]A 2 

1020130000000356 

   

321. 

RAD STR VL.KADRIBA[I] 

TUZLA 

MARINA GLAVA 

1020130000038089 

   

322. 

INTEGRA IN@ENJERING 

TUZLA 

G. LAZAREVI]A 190 

1020130000042066 

   

323. 

LIVRES DOO 

TUZLA 

ZLOKOVAC 1A 

1020130000012772 

   

324. 

FINOVA SDR 

TUZLA 

PERE KOSORI]A 16 

1020130000021890 

   

325. 

TIM DOO 

TUZLA 

BOSNE SREBRENE 10 

1020130000043036 

   

326. 

TUZLA KEM DOO 

TUZLA 

SOLNI TRG 6 

1020130000002781 

   

327. 

TEGOLIM DOO 

TUZLA 

H. BRKI]A BB 

1020130000028680 

   

328. 

RADNIK DOO 

TUZLA 

RUDARSKA 61 

1020130000027613 

   

329. 

D@ADA DOO 

@IVINICE 

DUBRAVE DONJE BB 

1020130000009474 

   

330. 

NEKRETNINA- PROMET 

TUZLA 

4 JULI 21 

1020130000043521 

   

331. 

TEHNOGRAD 

TUZLA 

[I]KI BROD BB 

1020130000024606 

   

332. 

HILL-COMERCE DOO 

TUZLA 

PRVI MAJ 111 

1020130000016264 

   

333. 

IKRA BISTARAC 

TUZLA 

STUPINE B-4 

1020130000015779 

   

334. 

TAXI PREVOZ ISLAMOVI] 

TUZLA 

D.GRABOVICA DO BR.3 

1020130000037798 

   

335. 

DENI SUR 

TUZLA 

GRADINA 

1020130000050214 

   

336. 

UNIZANATI DOO 

TUZLA 

SAKIBA KUNOSI]A 2 

1020130000023345 

   

337. 

ESNAF - IN@INJERING DOO 

TUZLA 

RUDARSKA B-7/36 

1020130000016167 

   

338. 

JANA COMPANY DOO 

TUZLA 

V. LUKI]A KURJAKA 4 

1020130000032851 

   

339. 

TAXI NIKOLI] GORAN 

TUZLA 

ALEKSE [ANTI]A 2 

1020130000039641 

   

340. 

AMER. KLUB "ATLANTA" 

KALESIJA 

KALESIJA BB 

1020130000031881 

   

341. 

TAXI PREVOZ MUJ^INOVI] 

TUZLA 

F. JAHI]A [PANCA 51 

1020130000035373 

   

342. 

OBP " 4 RU@E" VL. SOVI] 

TUZLA 

STUPINE B-11 

1020130000045461 

   

343. 

[ABO DOO 

@IVINICE 

16 MUSLIMANSKE 32A 

1020130000039059 

   

344. 

KVARTET DOO 

@IVINICE 

PRVA ULICA 59 

1020130000026643 

   

345. 

ERKER-ING. DOO 

TUZLA 

RUDARSKA B-7 

1020130000038768 

   

346. 

TUZLAPUTEVI DD 

TUZLA 

PETRA KO^I]A 7 

1020130000040126 

   

347. 

HAD@I-TRADE DOO 

TUZLA 

RUDARSKA 400 

1020130000015682 

   

348. 

TAXI PREVOZ MALKO^EVI] 

TUZLA 

G. LIPNICA 33 

1020130000026837 

   

349. 

SADEL-COMERC DOO 

TUZLA 

I. MUJEZINOVI]A 23 

1020130000029553 

   

350. 

AHMO TRADE DOO 

@IVINICE 

DUBRAVE DONJE BB 

1020130000013936 

   

351. 

MESNICA "GERO" 

TUZLA 

SLATINA 10-A 

1020130000024218 

   

352. 

LRC DOO 

TUZLA 

S.B. BA[AGI]A 63 

1020130000044006 

   

353. 

MTV-KOMERC 

BIJELJINA 

BIJELJINSKIH \AKA BB 

1020130000051863 

   

354. 

SPLENDID DOO 

GRADA^AC 

HAZNA 9 

1020130000034791 

   

355. 

KANDELA DOO 

TUZLA 

RUDARSKA 21 

1020130000043327 

   

356. 

FEHTILIJEK DOO 

TUZLA 

M. TITA 199 

1020130000046334 

   

357. 

KOKSNO HEMISKI KOMBINAT DD 

LUKAVAC 

@ELJZNI^KA 1 

1020130000054385 

   

358. 

SHKENDIJA DOO 

TUZLA 

TUNJE MILJANOVI]A BB 

1020130000025964 

   

359. 

TAXI PREVOZ A. \ULI] 

TUZLA 

HUSINSKIH RUDARA 359 

1020130000034403 

   

360. 

INSTALATER D.O.O. 

LUKAVAC 

GNOJNICA BB 

1020130000057392 

   

361. 

AUTO-COMERCE T.R. VL.ALIJEVI] E. 

@IVINICE 

II KRAJI[KE BB 

1020130000041678 

   

362. 

"^AMD@E" VL. ^AMD@I] MIRSAD 

LUKAVAC 

BABICE BB 

1020130000030038 

   

363. 

FAGOT DOO 

TUZLA 

STUPINE B-11 

1020130000000647 

   

364. 

EMI - BEGANOVI] D.O.O 

@IVINICE 

[ERI]I BB 

1020130000044103 

   

365. 

BEOM TRADE DOO 

TUZLA 

BOSNE SREBRENE 44 

1020130000003266 

   

366. 

TU[ANJ TR VL.ATIKOVI] MAIDA 

TUZLA 

VOJE KNE@EVI]A 1 

1020130000055937 

   

367. 

WEST STR 

TUZLA 

I.MUJEZINOVI]A 25 

1020130000023539 

   

368. 

BRAVO DOO 

TUZLA 

T.C. SIPOREX BB 

1020130000055355 

   

369. 

CENTURY 21 D.O.O. 

TUZLA 

HASANA KIKI]A 13 

1020130000048177 

   

370. 

NEDITAM DOO 

@IVINICE 

ORB 78 

1020130000001714 

   

371. 

DAJANA TRGOVKA VL.JURI] S. 

TUZLA 

KOLOVRAT 7 

1020130000028971 

   

372. 

U.R. KONOBA"MORE"VL.PJANI] 

TUZLA 

M.BU[ATLIJE 19 

1020130000035470 

   

373. 

TAXI PREVOZ MITI] SUAD 

TUZLA 

ZENI^KA 32 

1020130000036828 

   

374. 

ELEKTROMONTA@A DOO 

TUZLA 

SAVE KOVA^EVI]A 11 

1020130000034694 

   

375. 

PA[I] Z.T.R VL. ISMET PA[I^ 

TUZLA 

D@AFER MAHALA 7 

1020130000029844 

   

376. 

ADVOKAT IBRI[IMOVI] ZLATAN 

TUZLA 

KLOSTERSKA 20 

1020130000061369 

   

377. 

AMIX SERVIS - ^I[^ENJE OBJEKATA 

TUZLA 

BANJALU^KA 24 

1020130000041581 

   

378. 

ISRA APEX DOO EXPORT-IMPORT 

TUZLA 

M.TITA 88 

1020130000040805 

   

379. 

LIVNICA ^ELIKA DOO 

TUZLA 

BOSNE SREBRENE 14 

1020130000028583 

   

380. 

MRKVE CAFFE-BAR VL.MAZI] N. 

TUZLA 

TR@.CENTAR SJENJAK BB 

1020130000024994 

   

381. 

BEEM-COMPANY ZA TRG.I USLUGE 

TUZLA 

XVIII HRVATSKE BRIG.45 

1020130000041484 

   

382. 

GRADNJA SZR 

BANOVI]I 

BANOVI]I SELO 

1020130000047983 

   

383. 

CA IRA COMPAGNIE DOO 

TUZLA 

TURALIBEGOVA 55 

1020130000001326 

   

384. 

CAFFE BAR RIJAD VL.JA[AREVI] J. 

TUZLA 

TURALIBEGOVA 20 

1020130000045073 

   

385. 

FOREST BH DOO 

TUZLA 

LJUBA^E BB 

1020130000052445 

   

386. 

KARITEX DOO 

LUKAVAC 

GNOJNICA 510 

1020130000056713 

   

387. 

HAMGRAF D.J.L. 

@IVINICE 

SJEVER 1 

1020130000011026 

   

388. 

TAXI PRIJEVOZ HALIL^EVI] MIRSAD 

TUZLA 

B.KIDRI^A 7 

1020130000038865 

   

389. 

ROYAL TRAVEL DOO 

TUZLA 

MUFTIJE EF. KURTA 25 

1020130000018398 

   

390. 

ABES COMPANY DOO 

TUZLA 

I.MUJEZINOVI]A 3 

1020130000018495 

   

391. 

ABASIDA DOO 

TUZLA 

SLATINA TR@. CENTAR 1 

1020130000002684 

   

392. 

FERING - SERVIS DOO 

GRA^ANICA 

ZLATNIH LJILJANA 24 

1020130000001520 

   

393. 

NJAM-NJAM OBJEKAT BRZE PREHR. 

TUZLA 

SLATINA 2 

1020130000063503 

   

394. 

EUROMONT DOO 

LUKAVAC 

TUZLANS. ODREDA BB 

1020130000057198 

   

395. 

OLING DOO 

OLOVO 

BRANILACA 1 

1020130000055646 

   

396. 

JAVNO PRED. INV. I TEK. ODR@. ZAJED. DIJ. ZGRADA,STAN. I POS.PR. 

TUZLA 

ALEJA BOS. VLADARA 4 

1020130000045558 

   

397. 

MEHMEDOVI] DOO 

ZAVIDOVI]I 

KRIVAJSKA BB 

1020130000023830 

   

398. 

PIERO MODE TR. VL.TOP^AGI] AZUR 

TUZLA 

HASANA BRKI]A DO 23 

1020130000031008 

   

399. 

DINA DOO 

TUZLA 

VELJKA LUKI]A 225 

1020130000052736 

   

400. 

ATS DOO 

TUZLA 

STUPINE B-6 

1020130000027031 

   

401. 

VIS-LEGIS DOO 

TUZLA 

KULINA BANA 6 

1020130000004818 

   

402. 

OBP GRIL VL.MILETI] AHMET 

TUZLA 

H.BRKI]A 65 

1020130000040223 

   

403. 

GEPARD-21 DOO 

TUZLA 

BIR^ANSKOG ODREDA DO BR. 2 

1020130000032463 

 

 

404. 

TIM HANS DOO 

TUZLA 

TRG OSLOBO\ENJA 24 

1020130000024412 

   

405. 

LENAS TRGOVKA VL.HASI] \. 

TUZLA 

[.BROD V.TUTNJI]A 68 

1020130000017719 

   

406. 

TAXI MUJNOVI] ZLATKO 

LUKAVAC 

BOKAVI]I BB 

1020130000035276 

   

407. 

BATVA STR VL.SINANOVI] SENIJA 

TUZLA 

RUDARSKA 19 

1020130000019853 

   

408. 

TM I M-KOMERC DOO 

KLADANJ 

KLADANJSKE BRIGADE 

1020130000058750 

   

409. 

ADECCO DOO 

TUZLA 

I.MUJEZINOVI]A 27 

1020130000035955 

   

410. 

BORAC TVOR.KONF. D.D.BANOVI]I 

BANOVI]I 

BRANILACA BANOVI].83 

1020130000065346 

 

 

411. 

SPIDER STR VL.MUJI] MUHAREM 

TUZLA 

M.BU[ATLIJE DO 98 

1020130000046625 

   

412. 

MINIKA COMERC DOO 

TUZLA 

M.@.CRNOGOR^EVI]A 15 

1020130000004915 

   

413. 

ADVOKAT AJNA DEMIROVI] 

TUZLA 

ALEJA BOS.VLADARA 9 

1020130000024121 

   

414. 

D@AMM KNJIG.SERVIS VL AVDI] D@. 

TUZLA 

M.BU[ATLIJE 7-8/33 

1020130000059720 

   

415. 

ONO COMMERCE DOO 

TUZLA 

VELJKA LUKI]A 126 

1020130000036149 

   

416. 

GUMA VULKANIZERSKA RADNJA VL. DEDAJI] SEAD 

TUZLA 

RUDARSKA 32 

1020130000012966 

   

417. 

ETALI COMERC D.O.O. 

TUZLA 

SLAVI.PUT CVJE]ARA BB 

1020130000047207 

 

 

418. 

TAXI PRIJEVOZ VL.ALIBA[I] ELDAR 

TUZLA 

HASANA BRKI]A 219 

1020130000051281 

   

419. 

DVA LAVA D.O.O. 

KALESIJA 

RAINICI GORNJI BB 

1020130000053997 

   

420. 

HAZNEDAR DOO 

BUGOJNO 

KOVA^U[A V BB 

1020170000001421 

   

421. 

[PEDICIJA ATP DD 

BUGOJNO 

SLOBODE 163 

1020170000013255 

   

422. 

C. DESING STUDIO ADLER 

BUGOJNO 

HAD@ALI] OGRADA II 12 

1020170000002294 

   

423. 

CAFINO CAFFE BAR VL.HAD@I] N. 

DONJI VAKUF 

770 SBB BB 

1020170000014031 

   

424. 

SUR RESTORAN DUGA 

DONJI VAKUF 

PRUSAC 

1020170000007532 

   

425. 

JANJ HOLDING DRVNA IND. D.D 

DONJI VAKUF 

770 SBBR BB 

1020170000011315 

   

426. 

PLAVAC COMPANY DOO 

BUGOJNO 

GROMILE I 12 

1020170000001227 

   

427. 

HOZI] TURIST DOO 

DONJI VAKUF 

GUVNA BB 

1020170000017329 

   

428. 

HEMBA SUR VL.MARI] E. 

BUGOJNO 

KOVA^U[A II BR.9 

1020170000005398 

   

429. 

SIND. TVOR.KO@NE OBU]E 

BUGOJNO 

KO@ARSKA 78 

1020170000019851 

   

430. 

NEON TEHNIK SZR VL.KI[IJA SEAD 

BUGOJNO 

VRBAS NASELJE D4 

1020170000000742 

   

431. 

HLADNJA^A I KLAONICA D.D 

BUGOJNO 

TERZI]I BB 

1020170000022955 

   

432. 

BELLAMIEE D.J.L 

G. VAKUF 

BRATSTVA JEDINSTVA 10 

1020170000008405 

   

433. 

FRANC [PED DOO 

KUPRES 

INDUSTRIJSKA ZONA BB 

1020170000009957 

   

434. 

SEDMERAC CAFFE BAR VL.HEGI] N. 

BUGOJNO 

S.AHMEDOVA 75 

1020170000030812 

   

435. 

BUGOJNO - BUS D.O.O 

BUGOJNO 

SLOBODE 163 

1020170000000839 

   

436. 

PUTNIK-DO DOO 

BUGOJNO 

BOSANSKA 2 

1020170000009860 

   

437. 

UZORKOMERC DOO 

BUGOJNO 

SLOBODE BB 

1020170000015874 

   

438. 

KVALITET DD 

BUGOJNO 

KO@ARSKA 18 

1020170000023537 

   

439. 

OLD WIEN CAFFE-BAR VL.ME[AN R. 

BUGOJNO 

PORI^E BB 

1020170000026544 

   

440. 

GIOVANI DOO 

D.VAKUF 

NOVA TRAVNI^KA BB 

1020170000019366 

   

441. 

MODENA STR VL.RUSTEMPA[I] [. 

BUGOJNO 

ZLATNIH LJILJANA BB 

1020170000002003 

   

442. 

GRANIT MERMER INTERNACIONAL 

G.VAKUF 

BATU[KI LUG BB 

1020170000015777 

   

443 

SURF-CENTAR INTERNET KLUB SUR 

BUGOJNO 

NUGLE II BB 

1020170000018396 

   

444. 

BINAS DD 

BUGOJNO 

ARMIJE BIH 171 

1020170000029163 

   

445. 

FELIX RESTORAN SUR VL.MORI] S. 

D.VAKUF 

14.SEPTEMBAR BB 

1020170000012382 

   

446. 

ELIS DOO 

BUGOJNO 

VESELA BB 

1020170000028775 

   

447. 

PRIMONT-S DOO 

BUGOJNO 

KULINA BANA 1 

1020170000004622 

   

448. 

ELEKTRO-HIS DOO 

BUGOJNO 

ZOHOVAC BB 

1020170000016650 

   

449. 

NIK-STIL DOO 

BUGOJNO 

VESELA 59 

1020170000007726 

   

450. 

TIM KAFE BAR SUR VL.BRE^I] M. 

BUGOJNO 

SLOBODE 220 

1020170000029745 

   

451. 

TREF STR VL.HOD@I] RASIM 

BUGOJNO 

S.AHMEDOVA 75 

1020170000002585 

   

452. 

FEJZI] DOO 

BUGOJNO 

POLJE 2 

1020170000028581 

   

453. 

DEMINER DOO 

BUGOJNO 

GAJ III 5 

1020170000019269 

   

454. 

RASKO DOO 

BUGOJNO 

GROMILE II/1 

1020170000033237 

   

455. 

BATA STR VL.^OLI] FERID 

BUGOJNO 

ZLATNIH LJILJANA BB 

1020170000008308 

   

456. 

FUDBALSKI KLUB BUGOJNO 

BUGOJNO 

BOSANSKA BB 

1020170000027708 

   

457. 

BOSNA PLAST OB..RADNJA VL.HERO 

BUGOJNO 

HENDEK VIII/1 

1020170000032170 

   

458. 

VELPEK PEK.RADNJA VL.VELAGI] I. 

BUGOJNO 

VESELA BB 

1020170000003361 

   

459. 

[PEDICIJATURIST DD 

BUGOJNO 

[EHITLUCI I BB 

1020170000002488 

   

460. 

ROBERT SCHNEIDER DOO 

BUGOJNO 

KOVA^U[A BB 

1020170000018978 

   

461. 

AMSTERDAM CAFFE BAR SUR 

BUGOJNO 

VOZNIK IV 56 

1020170000023149 

   

462. 

ELEKTRO & PLIN DOO 

BUGOJNO 

GAJ III 1/A 

1020170000023246 

   

463. 

DARVIL STR VL.LON^AR D@ANA 

BUGOJNO 

SULTAN AHMEDOVA 135 

1020170000004040 

   

464. 

KONDOR DD 

D. VAKUF 

14 SEPTEMBAR BB 

1020170000000354 

   

465. 

KRISTAL DOO 

BUGOJNO 

KOP^I] 43 

1020170000003458 

   

466. 

PATRON SZR VL.MURIZ HAD@IABDI] 

BUGOJNO 

NUGLE 51 

1020170000003070 

   

467. 

GOLD CAFE- BAR VL.BE^IROVI] Z. 

BUGOJNO 

S. AHMEDOVA 78 

1020170000029939 

   

468. 

KBM DRU[T.ZA TRGOV. I USL. DOO 

G.VAKUF 

VRSE BB 

1020170000020336 

   

469. 

ISKRA RESTORAN SUR VL.ALITI A. 

BUGOJNO 

S.AHMETOVA 84 

1020170000032073 

   

470. 

BOS-ITA DOO 

BUGOJNO 

KO@ARSKA 18 

1020170000018784 

   

471. 

ELEKTRO-SERVIS VL.D@ALILOVI] S. 

G.VAKUF 

NIKOLE MILISAVA 

1020170000004816 

   

472. 

BB KROJA^KI SALON VL.BUREK S. 

BUGOJNO 

K.BANA 28 

1020170000035274 

   

473. 

BATI]-KOMPANI DOO 

BUGOJNO 

PORI]E BB 

1020170000010927 

   

474. 

BEDEM DOO 

D.VAKUF 

BARICE BB 

1020170000000160 

   

475. 

DRVO SAN DOO PROIZ.I PROD.NAMJ. 

D.VAKUF 

PRUSAC BB 

1020170000030521 

   

476. 

ISKRA NOGOMETNI KLUB 

BUGOJNO 

JAKLI^KA BB 

1020170000008502 

   

477. 

MO[US FRIZ.SALON VL.[LJIVO S. 

BUGOJNO 

SULTAN AHMEDOVA 131 

1020170000032267 

   

478. 

GORICA DD 

BUGOJNO 

KULINA BANA 1 

1020170000010830 

   

479. 

GORENJE SAM.RADNJA VL.HARA^I] 

BUGOJNO 

SULTAN AHMEDOVA 112 

1020170000027223 

   

480. 

VISOKOGRADNJA IND.GRA\.DD 

D.VAKUF 

770 SBB 83A 

1020170000013352 

   

481. 

CHEMOMETAL DOO 

D.VAKUF 

BUKA 7 

1020170000012673 

   

482. 

RADU[A-DRVO DOO 

G.VAKUF 

VOLJICE BB 

1020170000011024 

   

483. 

MAR[AL CAFFE BAR VL.HOD@I] B. 

BUGOJNO 

VRBAS NASELJE II BB 

1020170000040027 

   

484. 

FICH-^ELI] DOO 

G.VAKUF 

BOSANSKA BB 

1020170000006756 

   

485. 

MEHDI DOO 

D.VAKUF 

717.SL.BRIGADE BB 

1020170000019657 

   

486. 

TREF CAFE BAR SUR VL.HOD@I] R. 

BUGOJNO 

SULTAN AHMEDOVA 73 

1020170000018687 

   

487. 

POTO^ANI SUR HOTEL VL.KERO A. 

BUGOJNO 

POTO^ANI BB 

1020170000040415 

   

488. 

MM SUR VL. RAMI] ALMIR 

D.VAKUF 

770 SBBR 

1020170000039348 

   

489. 

MT - TRANSPORT DOO 

BUSOVA^A 

POLJE BB 

1020170000033722 

   

490. 

SAMOBORKA KOMCEL D.D. 

D.VAKUF 

770 BRIGADE BB 

1020170000015680 

 

 

491. 

MONTER DOO 

D.VAKUF 

11.SEPTEMBAR BB 

1020170000008114 

   

492. 

MEMIX DOO 

PROZOR-RAMA 

KRALJA TOMISLAVA BB 

1020170000010345 

   

493. 

GOLF SUR-RESTORAN VL.HAD@I] ELDINA 

BUGOJNO 

^AU[LIJE (PROSTORIJE AMK)B 

1020170000039445 

   

494. 

BUPLAST D.D. 

BUGOJNO 

ARMIJE BIH 171 

1020170000034595 

 

 

495. 

MLINEX DOO 

BUGOJNO 

SULTAN AHMEDOVA BB 

1020170000040512 

 

 

496. 

AP-PROFILI OB.RA VL.PLAVAC AIDA 

BUGOJNO 

ARMIJE BIH 171 

1020170000041482 

 

 

497. 

ADVOKAT [I[I] ENIS 

BUGOJNO 

BOSANSKA 63 

1020170000012091 

 

 

498. 

DAUTBEGOVI] AG.PAK OBR.RADNJA 

BUGOJNO 

DRVETINE BB 

1020170000038087 

 

 

499. 

LUPING DISKO BAR SUR 

BUGOJNO 

SULTAN AHMEDOVA 141 

1020170000039542 

 

 

500. 

VIB TRADE D.O.O. 

G.VAKUF 

KRALJA TOMISLAVA BB 

1020170000010636 

 

 

501. 

JUNIOR XXL STR-BUTIK 

BUGOJNO 

KULINA BANA BB 

1020170000043519 

 

 

502. 

SANKOMERC DOO 

SARAJEVO 

BOJNI^KA 85 

1020180000003506 

   

503. 

BAMBI SUR 

SARAJEVO 

ADEMA BU]E 63-B 

1020180000006222 

   

504. 

TIKET PROMET DOO 

ILID@A 

STUPSKO BRDO BB 

1020180000008550 

   

505. 

MORANKA KOMERC DOO 

ILID@A 

STUPSKO BRDO BB 

1020180000009035 

   

506. 

PAN - NAM DOO 

SARAJEVO 

A. [A]IRBEGOVI]A 98 

1020180000007871 

   

507. 

SAS COMERC DJL 

ILID@A 

D@. BIJEDI]A 2 

1020180000003797 

   

508. 

AUTODIJELOVI M&D DOO 

SARAJEVO 

BARE 20 

1020180000011848 

   

509. 

FRUTI STR VL. ZAJKO SANELA 

ILID@A 

OSKI 19-A 

1020180000010102 

   

510. 

BONEKSID DOO 

ILID@A 

DRAGE FILIPOVI]A 68 

1020180000011266 

   

511. 

GLOBE LINE DOO 

SARAJEVO 

ENVERA [EHOVI]A 17-A 

1020180000002730 

   

512. 

BIKAVAC DOO 

SARAJEVO 

PUT FAMOSA 38 

1020180000005058 

   

513. 

JUH-PROM DOO 

ILID@A 

SPOMENIK 26 

1020180000009811 

   

514. 

KRISTAL SUR VL.MUSLI] ISMET 

SARAJEVO 

MUSTAFE KAMERI]A 8 

1020180000009520 

   

515. 

REVIJE PRESS DD 

SARAJEVO 

D@. BIJEDI]A 185 

1020180000011169 

   

516. 

DJURI] COMPANY DOO 

SARAJEVO 

STUPSKA BB 

1020180000013982 

   

517. 

^OBA DOO 

ILID@A 

DRAGANA KULID@ANA 4 

1020180000010587 

   

518. 

STOMAT. ORD. VL.A.DR.^EHAJI] 

ILID@A 

E.BOGUNI]A ^ARLIJA 63 

1020180000008841 

   

519. 

AUTOPREVOZNIK HO[I] ZAIM 

TRNOVO 

LUKAVAC BB 

1020180000009714 

   

520. 

ZLAJA STR NA MALO-KIOSK [LIVO H 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

1020180000008744 

   

521. 

JASNA FRIZ. SALON SZR [ATROVI] A 

SARAJEVO 

OLIMPIJSKA 36 

1020180000006804 

   

522. 

AMPER-TEST DOO 

HAD@I]I 

\OKE MR\ANA 127 

1020180000013497 

   

523. 

MALVEX DOO 

SARAJEVO 

D@EMALA BIJEDI]A BB 

1020180000014758 

   

524. 

BJELA[NICA DD 

HAD@I]I 

HAD@ELI 1 

1020180000006513 

   

525. 

STIL SZR FRIZER.SALON VL.^ENGI] 

ILID@A 

J.SLAVENSKOG DO 4 

1020180000007677 

   

526. 

LIBOR SUR VL.MRANJAVAC M. 

ILID@A 

LU@ANSKO POLJE 9 

1020180000012721 

   

527. 

POLJOTRA DOO 

SARAJEVO 

D@.BIJEDI]A 202 

1020180000009229 

   

528. 

AUTO BOSCH STR VL.MI[KI] S. 

ILID@A 

E.EKE D@UBURA BB 

1020180000013109 

   

529. 

ERFEX DOO 

ILID@A 

HENDEKU[A 72 

1020180000012236 

   

530. 

LEJLA BISTRO SUR VL. ROV^ANIN NUSRET 

ILID@A 

DRAGANA KULID@ANA 14 

1020180000013594 

   

531. 

]ORKA EXPORT-IMPORT D.O.O. 

ILID@A 

FARNC.REVOLUCIJE 116 

1020180000010005 

 

 

532. 

GP IZGRADNJA DD 

BIHA] 

MIROSLAVA KRLE@E 2 

1020220000014659 

   

533. 

CENTROMARKET DD 

BIHA] 

BOSANSKA 21 

1020220000026978 

   

534. 

SANA DI DD 

SANSKI MOST 

VELJKA MILEVI]A 3 

1020220000018539 

   

535. 

HAMDA[ UR KAFFE BAR 

BIHA] 

HARMANSKI SOKAKA 19 

1020220000010197 

   

536. 

MB LIPOVA^A DJL 

BIHA] 

DR. I..LJUBIJANKI]A 32 

1020220000032022 

   

537. 

ROVO-KOPA^KA SZD 

BIHA] 

OZIMICE 1 L-3 

1020220000002825 

   

538. 

MUSTANG KONJI^KI KLUB 

BIHA] 

B.\UR\EVA 16 

1020220000021255 

   

539. 

ELMES DOO 

BIHA] 

ZAOBILAZNICA GORENJE 

1020220000024068 

   

540. 

SAFET SUR 

BIHA] 

PUT V KORPUSA BB 

1020220000033186 

   

541. 

MARKET UNA 

BIHA] 

BJELOVARSKA BB 

1020220000016114 

   

542. 

KRAJINAMETAL DD 

BIHA] 

JABLANSKA BB 

1020220000000109 

   

543. 

"KOD HUSE" UR BIFFE 

BIHA] 

KASIMA ^EHAJI]A 43 

1020220000032507 

   

544. 

IFTI] -IN@INJERING DOO 

BIHA] 

MAHALA 64 

1020220000032313 

   

545. 

DIVLJA ORHIDEJA DOO 

BIHA] 

R. LOPA[I]A BB 

1020220000014756 

   

546. 

UNITED UR VL.TOPI] 

BIHA] 

TR.CENTAR HARMANI 

1020220000017763 

   

547. 

TR D@EMI 

BIHA] 

CERAVA^KA BRDA 

1020220000023777 

   

548. 

EVRO-KRUITIK DOO 

BIHA] 

M. OMEROVI]A 60 

1020220000020867 

   

549. 

PAPIR - COMERCE DOO 

BIHA] 

HARMANSKI SOKAK 14 

1020220000030761 

   

550. 

CAFFE BAR UNA 

BIHA] 

OZIMICE LAMELA 3/4 

1020220000009906 

   

551. 

ZZ OSTROVICA 

KULEN VAKUF 

SASTAVA^KA 1 

1020220000016793 

   

552. 

"LEJLA" SUR VL.HUJI] F. 

BIHA] 

OZIMICE II B-D 

1020220000010682 

   

553. 

OMEGAKOMERC DOO 

BIHA] 

@ELJEZNI^KA 16 

1020220000022710 

   

554. 

SUR SNEK BAR COBRA 

BIHA] 

KAJE POPOVI]A 22 

1020220000035902 

   

555. 

BO[NJ.STRANKA PRAVA 

BIHA] 

BIHA]KIH BRANILACA BB 

1020220000039103 

   

556. 

BIMES DD 

BIHA] 

GRABE[KA 4 

1020220000034544 

   

557. 

ADAMS DOO 

BIHA] 

VRSTA BB 

1020220000038521 

   

558. 

BIMP IND.MLIJE^.PROIZ. DOO 

BIHA] 

MATE VUKOVI]A 34 

1020220000015241 

   

559. 

EURO-MLIJEKO DOO 

KLJU^ 

HANLOVSKA BB 

1020220000015047 

   

560. 

HA&DO DOO 

CAZIN 

RASIMA DELI]A 8 

1020220000012913 

   

561. 

ROVO-KOPA^KA SZD DURATOVI] M. 

BIHA] 

MALI LUG 

1020220000021061 

   

562. 

KAREKA UR PIVNICA KE^ALOVI] T 

BIHA] 

DANA DR@AVNOSTI 2 

1020220000007287 

   

563. 

CENTAR ZA PODUZETNI[TVO DOO 

BIHA] 

HASANA K. PRU[^AKA B 

1020220000027172 

   

564. 

A-IN@INJERING D.O.O. 

BIHA] 

KRALJA TVRTKA 11 

1020220000003892 

   

565. 

ALFA & OMEGA D.O.O. 

BIHA] 

S.VELI^ANSTVENOG BB 

1020220000019897 

   

566. 

MA[OMONT D.O.O. 

BIHA] 

IVANA FRANE JUKI]A 

1020220000009130 

   

567. 

DELTA D.O.O 

BIHA] 

VJEKE ^ELEBI]A BB 

1020220000029112 

   

568. 

EDINO-COMERC D.O.O TRAVNIK PODRU@NICA.BIHA] 

BIHA] 

V KORPUSA BB 

1020220000013592 

   

569. 

CITRUS DOO 

BIHA] 

OMERA NOVLJANINA 1 

1020220000039297 

   

570. 

BUTIK SEKA TR VL.SMAJI] M. 

BIHA] 

BIH.BRANILACA 70 

1020220000005541 

   

571. 

UNA TEKSTIL DOO 

BIHA] 

HAMZE HUME BB 

1020220000039685 

   

572. 

TR KIOSK "ALSA" VL.RED@I] K. 

BIHA] 

@RTAVA FA[IZMA 32 

1020220000039782 

   

573. 

AZRA-TRADE DOO 

BIHA] 

S.BEGA BA[AGI]A 38 

1020220000039588 

   

574. 

UR FAST.FOOD"MILANO"VL.MUSLI] 

BIHA] 

MAKA DIZDARA BB 

1020220000036387 

   

575. 

KAFFE BAR PRIZMA VL.BRKI] S. 

BIHA] 

N.SMAILAGI]A BB 

1020220000034059 

   

576. 

LION DOO 

BIHA] 

OZIMICE I TO-10 

1020220000037551 

   

577. 

EDO.GPU DOO 

BIHA] 

HARMANI H-11 

1020220000030567 

   

578. 

BIMM-AUTO DOO 

BIHA] 

OZIMICE II BLOK X 1/6 

1020220000013689 

   

579. 

MODUS DOO 

BIHA] 

SARAJEVSKA 13 

1020220000007772 

   

580. 

MESNICA DELI] DOO 

BIHA] 

H.POZDERCA 18 

1020220000021546 

   

581. 

RAK-KAFFE BAR UR VL.ZJAKI] E. 

BIHA] 

BIHA^. BRANILACA 106 

1020220000043565 

   

582. 

S M B DRU[TVO SA OGRAN.ODGOV. 

BIHA] 

UNSKA 7 

1020220000041043 

   

583. 

POLIETILENKA DD 

BIHA] 

PRILAZ JABLANSKOJ 45 

1020220000039976 

   

584. 

UR KAFFE BAR "HAMDA[" VL.KURI] 

BIHA] 

HARMANSKI SOKAK 19 

1020220000039879 

   

585. 

KE^ALOVI] DOO 

BIHA] 

@RTAVA FA[IZMA BB 

1020220000040558 

   

586. 

[.A.S. EXPORT-IMPORT DOO 

BIHA] 

HATINA^KI PRILAZ 4 

1020220000023971 

   

587. 

KAFFE BAR OSKAR VL.LJUBIJANKI] 

BIHA] 

MUHSINA RIZVI]A BB 

1020220000040073 

   

588. 

FELIX DOO 

BIHA] 

MIROSLAVA KRLE@E 2 

1020220000030858 

   

589. 

KRAJINAPUTEVI DD 

BIHA] 

BEDEM 1 

1020220000030470 

   

590. 

5M KAFFE BAR VL.RAKOVI] ASIM 

BIHA] 

IZA^I] BB 

1020220000044826 

   

591. 

LIMEE DOO 

BIHA] 

SU^EVI]A ISLAMOVAC 11 

1020220000034932 

   

592. 

LEOKOMERC DOO 

BIHA] 

OZIMICE II BLOK 7D-1 

1020220000021352 

   

593. 

BEREKIN DOO 

CAZIN 

MALA LISA BB 

1020220000040170 

   

594. 

LABAMBA KAFFE-BAR VL.VIKI] R. 

BIHA] 

VIKI]I 80 

1020220000025038 

   

595. 

DALAS KAFFE-BAR UR VL.RAKOVI] 

BIHA] 

PREKOUNJE KRAJ.DIV.BB 

1020220000024941 

   

596. 

STELLA-TOURS DOO 

BIHA] 

BOSANSKA 21 

1020220000035029 

   

597. 

TERMINATOR DOO 

BIHA] 

BIHA^.BRANILACA 52 

1020220000024456 

   

598. 

UNION IN@ENJERING DD 

BIHA] 

M.[.KURT]EHAJI]A BB 

1020220000002728 

   

599. 

KNJIG.SER. SR JURI] MATIJA 

BIHA] 

CEROVA^KA BRDAV 160 

1020220000026493 

   

600. 

INDI TR-A VL.^U^KOVI] INDIRA 

BIHA] 

DVORANA LUKE BB 

1020220000047736 

   

601. 

DOM ZDRAVLJA BIHA] 

BIHA] 

PUT 5. KORPUSA BB 

1020220000018345 

   

602. 

MART MARK DOO 

BIHA] 

V.BUBNJA 43 

1020220000015726 

   

603. 

NE-VA DOO 

BIHA] 

DARIVALACA KRVI BB 

1020220000043953 

   

604. 

@ELJEZNICE BIH DIREKCIJA BIHAC 

BIHAC 

BIH.BRANILACA BB 

1020220000014077 

   

605. 

BARON UR-POK.OBJ.VL.SAMARD@I] 

BIHAC 

DOBRIH BO[NJAKA 

1020220000050840 

   

606. 

GIGANT DOO 

BIHA] 

CEROVA^KA BRDA 84 

1020220000004571 

   

607. 

[IMECKI INTERNATIONAL DOO 

BIHA] 

5.KORPUSA 5 

1020220000001370 

   

608. 

MIKI COMMERC DOO 

BIHA] 

OZIMICE II B-7 D-1 

1020220000022031 

   

609. 

VOGUE TR VL.DUBAJI] DEJAN 

BIHA] 

BIH.BRANILACA 10 

1020220000049288 

   

610. 

SELEKTA DOO 

BIHA] 

PLITVI^KA BB 

1020220000002534 

   

611. 

POLET AUTO-MOTO KLUB 

BIHA] 

V KORPUSA BB 

1020220000048221 

   

612. 

TEHNO-PEK DOO 

BIHA] 

PRIVILI^KA BB 

1020220000014368 

   

613. 

[IPAD BINA DD 

BIHA] 

BIHA]KIH BRANILACA 89 

1020220000009518 

   

614. 

NAVIKA UR-A BISTRO VL.]EHAJI] M 

BIHA] 

DR.I.LJUBIJANKI]A 47 

1020220000043371 

   

615. 

EROLL KAFFE BAR VL.BI[]EVI] D. 

BIHA] 

BOS.KRALJEVA 2 

1020220000048415 

   

616. 

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU USK 

BIHA] 

MIROSLAVA KRLE@E 2 

1020220000011264 

   

617. 

TEHNO-PEK DOO 

BIHA] 

PRIVILI^KA BB 

1020220000050549 

   

618. 

SANELA UR BIFE VL.REKI] IZETA 

BIHA] 

BANJSKA 5 

1020220000032798 

   

619. 

PANDA-COMERC DOO 

BIHA] 

BRA]E KUKOLJ 21 

1020220000023583 

   

 X 

620. 

SEMI] DOO ZA FIN. POSREDOVANJE 

CAZIN 

RASIMA DELI]A 6 

1020220000013107 

   

621. 

SEKA FRIZERSKI SALON VL. IBUKI]-DAUTOVI] (MEHMEDA) NASIHA 

BIHA] 

DOBRIH BO[NJANA 55 

1020220000049385 

   

622. 

DONA TR KIOSK VL.ALI^I] RUBIJA 

BIHA] 

HIMZE POLOVINE 12 

1020220000028918 

   

623. 

BISTRO 077 UGOSTITELJSKA RADNJA VL.KULENOVI] NEMIN 

BIHA] 

\URE PUCARA STAROG BB 

1020220000010391 

 

 

624. 

@ELJEZNI^AR UR.A[^INICA 

BIHA] 

BIHA]KIH BRANILACA BB 

1020220000026105 

 

 

625. 

UNA UDRU@ENJE RONILA^KI KLUB 

BIHA] 

502 VITE[KE/DOM KULT./ 

1020220000027657 

 

 

626. 

SEDEX D.O.O. 

BIHA] 

ZAKLOPAC 43 

1020220000047445 

 

 

627. 

ASK-KEY CENTAR SZR. 

BIHA] 

GAZIHUSREFBEGOVA BB 

1020220000007093 

 

 

628. 

EDI] SZR-A OPTIKA 

BIHA] 

TRG SLOBODE 7 

1020220000042983 

   

629. 

YUANG DONG INTER.ECON.TRADE 

SARAJEVO 

^ELJIGOVI]I 15 

1020290000008011 

   

630. 

GOLD TOP DJL 

SARAJEVO 

NIKE KOLUMBI]A 28 

1020290000009078 

   

631. 

ZHUBI DOO 

SARAJEVO 

DIZDAREVA 8 

1020290000006944 

   

632. 

ZVRK STR 

SARAJEVO 

NISETA 9 

1020290000009466 

   

633. 

HUA-FEI EXPORT-IMPORT DOO 

SARAJEVO 

EJUBA ADEMOVI]A 2 

1020290000006265 

   

634. 

HEI - JUNQ DOO 

SARAJEVO 

MEDRESE 5 

1020290000005877 

   

635. 

^AR KOMERC DOO 

SARAJEVO 

PIRIN GRIJEG15 

1020290000005295 

   

636. 

YE EXPORT-IMPORT D.O.O 

ILID@A 

SOKOLOV.BATALJON 2 

1020290000011309 

   

637. 

FAREX DOO 

SARAJEVO 

GAJEV TRG 4 

1020290000011503 

   

638. 

BAGS-PDS DOO 

ILIJA[ 

SREDNJE BB 

1020290000010630 

   

639. 

MAD@ DOO 

SARAJEVO 

PEHLIVANU[A 17 

1020290000012279 

   

640. 

BISERA STR VL.]ERIMAGI] BISERA 

SARAJEVO 

FERHADIJA 11 

1020290000012861 

   

641. 

FUNIU INTERNATIONAL DOO 

SARAJEVO 

DONJI KARTAL 15 

1020290000005780 

   

642. 

NATUR-PHARM DOO 

SARAJEVO 

H.KRE[EVLJAKOVI]A 61 

1020290000018196 

   

643. 

VOLTA DOO 

SARAJEVO 

MUSTAJPA[IN MEJDAN 15 

1020290000017129 

   

644. 

AMRA SUR VL. FETI] AMRA 

SARAJEVO 

S.BEGA BA[AGI]A BB 

1020290000012958 

   

645. 

DONG YI DOO 

SARAJEVO 

SAGRAD@IJE 23 

1020290000006168 

   

646. 

GRANAP T VL.MOSTARAC AMELA 

SARAJEVO 

PEHLIVANU[A 33 

1020290000014219 

   

647. 

MECOM DOO 

SARAJEVO 

AVDE [AHINAGI]A 18 

1020290000013734 

   

648. 

INTERMERKUR DOO 

ZAVIDOVI]I 

M. TITA 7 

1020320000003887 

   

649. 

COLORADO SUR VL.MUJKI] SADAT 

ZAVIDOVI]I 

DR.PINKASA BANDTA BB 

1020320000001268 

   

650. 

JASMINA STR 

ZAVIDOVI]I 

PODUBRAVLJE BB 

1020320000006409 

   

651. 

ADA SUR FAST FOOD VL.STAR^EVI] 

ZAVIDOVI]I 

LAMELA 5 

1020320000005730 

   

652. 

ADI-H TRG.RAD.VL.HAD@I] AMIRA 

ZAVIDOVI]I 

8 MART BB 

1020320000004663 

   

653. 

TILU-LILU GRILL VL.KOVA^I] M. 

ZAVIDOVI]I 

M.TITA BB 

1020320000002529 

   

654. 

KRIVAJA IND.PRED.DD 

ZAVIDOVI]I 

RADNI^KA BB 

1020320000003111 

   

655. 

SPEKTRA KOMERC DOO 

ZAVIDOVI]I 

BOSANSKA BB 

1020320000010774 

   

656. 

START SZR PEKARA VL.BEGI] F. 

ZAVIDOVI]I 

KRIVAJSKA 8 

1020320000007379 

   

657. 

AMNEM DOO 

ZAVIDOVI]I 

ME^EVI]I BB 

1020320000007476 

   

658. 

ZLATAR SZR VL.MEMAGI] ISMET 

ZAVIDOVI]I 

SAFET BEGA BA[AGI]A BB 

1020320000000395 

   

659. 

DIJAMANT TR VL.MEHMED [OGOLJ 

ZAVIDOVI]I 

DONJA LOVNICA BB 

1020320000001947 

   

660. 

GRADNJA SZR BE^I] SIFET 

ZAVIDOVI]I 

GORNJI JUNUZOVI]I BB 

1020320000000880 

   

661. 

KE-BO T.R. VL.KARAHASANOVI] N. 

ZAVIDOVI]I 

DONJA LOVNICA BB 

1020320000011744 

   

662. 

MOST-GRAD DOO 

ZAVIDOVI]I 

ZLATNIH LJILJANA BB 

1020320000002335 

   

663. 

AUTOMEHANI^AR SZR VL. BE^IRAGI] MIRSAD 

ZAVIDOVI]I 

DUBROVA^KI PUT BB 

1020320000003305 

   

664. 

KOD MUJE S.Z. MESARSKA RADNJA 

ZAVIDOVI]I 

RATRIOTSKE LIGE BB 

1020320000006603 

   

665. 

^EHAJI]-S DOO 

ZAVIDOVI]I 

STIPOVI]I 220 

1020320000001074 

   

666. 

GRADSKA PEKARA JP 

ZAVIDOVI]I 

@ELJEZNI^KA BB 

1020320000005439 

   

667. 

GRADSKI DJE^JI VRTI] J.U. 

ZAVIDOVI]I 

PRVOMAJSKA BB 

1020320000003402 

   

668. 

JAGERMEISTER DOO 

ZAVIDOVI]I 

H.K.GRADA[^EVI]A L1-B 

1020320000015624 

   

669. 

]EPEL EXPORT-IMPORT DOO 

ZAVIDOVI]I 

RIBNICA 143 

1020320000019892 

   

670. 

ROYAL CAFFE BAR VL.AVDI] Z. 

ZAVIDOVI]I 

STADION LAMELA 2 

1020320000002820 

   

671. 

[OGOLJ-S DOO 

ZAVIDOVI]I 

LOVNICA BB 

1020320000006312 

   

672. 

DI-MARKETING DOO 

ZAVIDOVI]I 

VOZU]A BB 

1020320000018631 

   

673. 

SELEX- EKSTRA DOO 

ZAVIDOVI]I 

NASELJE GAJ L 3/4 

1020320000002917 

   

674. 

RAHELA-A TRGOVA^KA RADNJA VL. KAPETANOVI] RAHEL 

ZAVIDOVI]I 

TR@NICA BB 

1020320000010192 

   

675. 

SLOGA-MUHAREMOVI] DOO PRIV.DR.ZA OTKUP TR.KOOPER.USL. 

ZAVIDOVI]I 

KRIVAJSKA 21 

1020320000016206 

 

 

676. 

ERDI DOO 

ZAVIDOVI]I 

SKROZE BB 

1020320000002432 

 

 

677. 

D@OKEJ DOO 

SARAJEVO 

BA^I]I BB 

1020440000016297 

   

 

 " 

 " 

 " 

1020180000003118 

   

678 

AUTO-TAXI POPARA INES 

SARAJEVO 

D@. BIJEDI]A 95 

1020440000009992 

   

679 

GARMOND SZD 

SARAJEVO 

GRADA^A]KA 28 

1020440000015327 

   

680 

SILVER FRIZ. SALON 

SARAJEVO 

B.MIMAR SINANA BB 

1020440000012902 

   

681 

STUR GRIL VL. AMETI NED@BEDIN 

SARAJEVO 

B. ZENUNIJA 1 

1020440000014551 

   

682 

EKAM DJL 

SARAJEVO 

HRASNI^KA 36 

1020440000023669 

   

683 

SELI DOO 

SARAJEVO 

TRG HEROJA 21 

1020440000002717 

   

684 

MAMBA TRADE DOO 

SARAJEVO 

TRG ME\. PRIJATELJS.2 

1020440000027549 

   

685 

AMBRAMONT D.O.O 

SARAJEVO 

OLIMPIJSKA 17 

1020440000025027 

   

686 

VRELO BOSNE GZP DJL 

SARAJEVO 

MALA ALEJA 14 

1020440000001650 

   

 

 " 

 " 

 " 

1020180000001081 

   

687. 

PLASTIKS SZR VL.MUZAFERIJA K. 

SARAJEVO 

RAJLOVA^KA BB 

1020440000027743 

   

688. 

TURBO STR [ALT.USLU@.VL.MUSI] N 

SARAJEVO 

GRADA^A^KA BB 

1020440000020856 

   

689. 

"IDA" FAST FOOD VL.BIBI] [EFIKA 

SARAJEVO 

TRG SOLIDARNOSTI BB 

1020440000031720 

   

690. 

MONTEX DJL 

SARAJEVO 

TETOVSKA 16 

1020440000010380 

   

691. 

K.B. WEST DOO 

SARAJEVO 

N. SMAJILAGI]A 4 

1020440000003978 

   

692. 

WEI RONG DOO 

SARAJEVO 

RAGIBA D@INDE 90 

1020440000032496 

   

693. 

BUROVI] DOO 

SARAJEVO 

STUPSKO BRDO A7 

1020440000015036 

   

694. 

SRCE SZ-SLASTI^ARSKA RADNJA 

SARAJEVO 

TRG BARCELONE 3 

1020440000005336 

   

695. 

KOLEKCION MISS VL.KOM[I] M. 

SARAJEVO 

T.C. V. POLJE 

1020440000033369 

   

696. 

AROMA SUR BUREG.I CAFFE SLASTI^ARNA VL.ZENDELJI E. 

SARAJEVO 

TRG SOLIDARNOSTI 11 

1020440000035891 

   

697. 

MAHO SZR BRIJA^ 

SARAJEVO 

GRADA^A^KA 108 

1020440000006985 

   

698. 

MERI SAM.KROJA^KA RADNJA 

SARAJEVO 

OLIMPIJSKA 32 

1020440000030653 

   

699. 

PALMA STR VL.@IGOVI] MURAT 

SARAJEVO 

V.^UR^I]A 34 

1020440000021632 

   

700. 

FLORA STR VL.KANLI] ZAHID 

SARAJEVO 

H.SU]ESKE BB 

1020440000008925 

   

701. 

A+A SUR CAFFE BAR VL.HASETA A. 

SARAJEVO 

AZIZE [A]IRBEGOVI] 82 

1020440000030944 

   

702. 

ZEBA TOURS DOO 

SARAJEVO 

D@. BIJEDI]A 174 

1020440000001068 

   

703. 

AMSTERDAM SUR VL.ARNAUTOVI] 

ILID@A 

BOJNI^KA 55 

1020440000036570 

   

704. 

EM-2 STR VL.MIZDRAK ELVIRA 

SARAJEVO 

TRG GRADA PRATO BB 

1020440000033757 

   

705. 

TAFI] COMMERCE DOO 

SARAJEVO 

AVDE HOD@I]A 58 

1020440000038704 

   

706. 

ELEKTROINSTALATER SZD VL.BU[I] 

SARAJEVO 

SAFETA ZAJKE 296 

1020440000037928 

   

707. 

GORDANA STR VL.MIRKOVI] G. 

SARAJEVO 

M.KRLE@E DO 1 

1020440000034921 

   

708. 

DINO SZR AUTOPRAONICA 

SARAJEVO 

S. HAD@IJA 23 

1020440000007955 

   

709. 

JUBIL DOO 

SARAJEVO 

SARA^I 77 

1020440000039965 

   

710. 

PORTA URBIS DOO 

SARAJEVO 

D@.BIJEDI]A 145 

1020440000035018 

   

711. 

TAFI] DOO 

SARAJEVO 

AVDE HOD@I]A 58 

1020440000042390 

   

712. 

IND DOO P.J. PRODAVNICA BR.1 

SARAJEVO 

TR@NI CENT.DOBRINJA II 

1020440000039674 

   

713. 

D@ENI DOO 

SARAJEVO 

OSMANA \IKI]A 12 

1020440000009798 

   

714. 

IND DOO 

SARAJEVO 

SAFETA HAD@I]A 90 

1020440000003493 

   

715. 

ZIJO FAST FOOD SUR VL. TEMA [ERIFA 

ILID@A 

D@.BJEDI]A TC HECOPROM B 

1020440000040450 

   

716. 

OLIMPIK FUDBALSKI KLUB 

SARAJEVO 

TRG. SOLIDARNOSTI 17 

1020440000037055 

   

717. 

^OLA STR VL.^OLI] EMIR 

SARAJEVO 

MUSTAFE DOVAD@ILE 20A 

1020440000011156 

   

718. 

SPRING$ 91 DOO 

HRASNICA 

STARI DRUM DO 73 

1020440000012514 

   

719. 

OKI DOO GRA\.PROIZ.PROM.I.USL. 

SARAJEVO 

R.ABAZOVI]A 18 

1020440000038995 

   

720. 

MELIS FAST FOOD SUR VL.MULAHMETOVI] MERKA 

SARAJEVO 

SAFETA HAD@I]A BB 

1020440000038219 

   

721. 

SYDNEY 2000 STR VL.NUHANOVI] Z. 

SARAJEVO 

SAFETA ZAJKE BB 

1020440000026288 

   

722. 

ELKHAN DOO 

SARAJEVO 

TE[ANJSKA 7 

1020440000040256 

   

723. 

IZOLATER DOO 

SARAJEVO 

LUKAVI^KA CESTA 67 

1020440000003202 

   

724. 

AGO SUR FAST FOOD VL. AHMETSPAHI] AGO 

ILID@A 

D@.BIJEDI]A(TC ZORA)BB 

1020440000009022 

 

 

725. 

TWISTER LJETNA BA[TA SUR 

SARAJEVO 

TRG SOLIDARNOSTI BB 

1020440000028616 

 

 

726. 

MEDENA-TEXSTR.VL.ABAZI SELMAN 

SARAJEVO 

KRALJICE JELENE 2 

1020440000030071 

 

 

727. 

AUTOPREVOZNIK HAMZI] 

SARAJEVO 

SUMBUL ]ESMA 33 

1020500000042775 

   

728. 

BUREKD@INICA ELEZOVI] N. 

SARAJEVO 

M.TITA 4 SARAJEVO 

1020500000029292 

   

729. 

EURO LJILJAN D.O.O. SARAJEVO 

SARAJEVO 

MAR[ALA TITA 52 

1020500000002617 

   

730. 

[IPAD FOJNICA DOO 

FOJNICA 

BOSANSKA BB 

1020500000027740 

   

731. 

]ESKOPROMEX COMPANY DOO 

SARAJEVO 

M.TITA 5 

1020500000051408 

   

732. 

ALI CORPORACIJA DOO 

SARAJEVO 

AZIZE [A^IRBEGOVI] 102 

1020500000035985 

   

733. 

MIRDEM DOO 

SARAJEVO 

TRAMPINA 6 

1020500000029971 

   

734. 

TESSANTEX DOO 

SARAJEVO 

ANTUNA HANGIJA 83 

1020500000056258 

   

735. 

ZEC SUR VL. DIZDAREVI] 

SARAJEVO 

KO[EVO 10 

1020500000046946 

   

736. 

FAST FOOD MANCE 

SARAJEVO 

ASIMA FERHATOVI]A BB 

1020500000052475 

   

737. 

PAVAROTI SUR 

SARAJEVO 

ZAGREBA^KA BB 

1020500000028128 

   

738. 

PLAVI TURS DJL 

SARAJEVO 

ALEJA LIPA 93 

1020500000048304 

   

739. 

PLAY BACK SUR CAFFE BAR 

SARAJEVO 

TRG HEROJA 6 

1020500000038313 

   

740. 

LOKVE DOO 

HAD@I]I 

ZOVIK 8 

1020500000011929 

   

741. 

BEMIS DOO 

SARAJEVO 

ALIPA[INA 51 

1020500000014257 

   

742. 

ME[ANOVI] SZR 

SARAJEVO 

KRALJA TVRTKA 12 

1020500000010280 

   

743. 

CITY LOOK 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

1020500000024345 

   

744. 

MUKI STR 

SARAJEVO 

H.KRE[EVLJAKOVI]A 

1020500000045588 

   

745. 

KANTINA SUR 

SARAJEVO 

N.SMAJLAGI]A-V GIMN. 

1020500000037731 

   

746. 

GRA\. DEMOKRATS. STRANKA BIH 

SARAJEVO 

M.TITA 9A 

1020500000025024 

   

747. 

NESEL COMPANY DOO 

SARAJEVO 

HASANA SU[I]A 21 

1020500000031232 

   

748. 

S.M.A. DJL 

SARAJEVO 

PATRIOTSKE LIGE BB 

1020500000029583 

   

749. 

SAMEX DOO 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 18A 

1020500000034239 

   

750. 

HUM DD 

SARAJEVO 

TE[ANJSKA 72 

1020500000021629 

   

751. 

SOKOLICA DOO 

TUZLA 

VUKOVARSKA 2 

1020500000057325 

   

752. 

CODIM DOO 

SARAJEVO 

KRANJ^EVI]EVA BB 

1020500000042678 

   

753. 

AUTOPREVOZNIK HIRKI] F. 

SARAJEVO 

JAGODI]A 5 

1020500000055482 

   

754. 

DEM - NAP DOO 

SARAJEVO 

NOVOPAZARSKA 62 

1020500000057519 

   

755. 

SAN REMO STR 

SARAJEVO 

KOTUROVA 2 

1020500000044424 

   

756. 

LEONARDO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

1020500000027158 

   

757. 

BELA VULKANIZER SZR 

SARAJEVO 

OLOVSKA BB 

1020500000040447 

   

758. 

UNIS BIOKOVO DJL 

VOGO[]A 

GORNJA JO[ANICA 2 

1020500000017846 

   

759. 

ME[ANOVI] ZEM.ZADRUGA 

HAD@I]I 

HAD@ELI 25 

1020500000030165 

   

760. 

HASI] SUAD I OSTALI DNO 

SARAJEVO 

GETEOVA 15 

1020500000048886 

   

761. 

REPAL SA DOO 

SARAJEVO 

GABELINA 2 

1020500000035403 

   

762. 

TELEKOM LINE DOO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

1020500000028031 

   

763. 

ALHOS-ALIJA HOD@I] DD 

SARAJEVO 

TE[ANJSKA 24 

1020500000050438 

   

764. 

ALFA NOVA DOO 

SARAJEVO 

H. ^EMERLI]A 6 

1020500000016488 

   

765. 

KTK VISOKO 

VISOKO 

PRIJEKO 1 

1020500000063824 

 

 

766. 

MESSENGER A.N DOO 

SARAJEVO 

TEKIJA 6 

1020500000015712 

   

767. 

RIGTIS D.O.O 

SARAJEVO 

KULINA BANA 3 

1020500000040835 

   

768. 

RAIF GRADNJA D.O.O 

SARAJEVO 

A.[A]IRBEGOVI] 102-5 

1020500000054706 

   

769. 

SILCA SZR 

SARAJEVO 

HISETA BB 

1020500000038022 

   

770. 

MALBODUA DOO 

SARAJEVO 

ENVERA [EHOVI]A 14 

1020500000017361 

   

771. 

DELTA RA^UNARSKI IN@INJERING 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 14 C 

1020500000027934 

   

772. 

LJUCA KOMERC DOO 

SARAJEVO 

JADRANSKA 1 

1020500000050923 

   

773. 

FAMINEX D.O.O. 

ILID@A 

PLANDI[TE 66 

1020500000030068 

   

774. 

BORSALINO SUR RESTORAN 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

1020500000041029 

   

775. 

SELMA STR 

SARAJEVO 

^EKALU[A 21 

1020500000018137 

   

776. 

K.K. TRANS DOO 

SARAJEVO 

SARAJEVSKIH GAZIJA 24 

1020500000011153 

   

777. 

FLJORIJA KOMPANI DOO 

SARAJEVO 

CIGLANSKA BB 

1020500000063145 

   

778. 

GEOIN@ENJERING DOO 

SARAJEVO 

NEDIMA FILIPOVI]A 7 

1020500000006691 

   

779. 

INTEGRA DJL 

SARAJEVO 

ZMAJA OD BOSNE 16 

1020500000030456 

   

780. 

KALTENBERG DOO 

SARAJEVO 

M.KRLE@E 13 

1020500000044036 

   

781. 

[IPAD DD ZA KOLSANTING POSL. 

SARAJEVO 

TITOVA 13 

1020500000001550 

   

782. 

BLACK AND WHITE SUR CAFFE BAR 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

1020500000041126 

   

783. 

MINASCO DOO 

SARAJEVO 

D@EMALA BIJEDI]A 182 

1020500000045685 

   

784. 

NATUR LAND STR BILJNA APOTEKA 

SARAJEVO 

MERHEMI]A TRG BB 

1020500000005527 

   

785. 

DADO SZR 

SARAJEVO 

M. TITA 7A 

1020500000021726 

   

786. 

DUNDEE DOO 

SARAJEVO 

PATRIOTSKE LIGE 29 

1020500000031426 

   

787. 

GONG SUR VL.TOSKI] SEDIKA 

SARAJEVO 

OBALA MAKA DIZDARA 8 

1020500000050147 

   

788. 

SELEK COMPANY DOO 

SARAJEVO 

DRAGE FILIPOVI]A 75 

1020500000060914 

   

789. 

AUTOPREVOZNIK HAND@AR M. 

SARAJEVO 

BISTRIK MEDRESA 41 

1020500000064115 

   

790. 

SAJ-KOMERC DOO 

SARAJEVO 

HALILOVI]I BB 

1020500000063339 

   

791. 

NIZAM PROMET DOO 

SARAJEVO 

KRANJ^EVI]A BB 

1020500000038992 

   

792. 

DRVO MASIVA TRADE DOO 

VOGO[]A 

@ELJEZN.CESTA BB 

1020500000009989 

   

793. 

MALOPRODAJA KLJU^-[IK DD 

SARAJEVO 

D@.BIJEDI]A 144 

1020500000062854 

   

794. 

HUBI] BAU-GRADNJA DOO 

BREZA 

BANJEVAC 104 

1020500000074688 

   

795. 

MEDECO DOO 

SARAJEVO 

CIGLANSKA BB 

1020500000021338 

   

796. 

VITEX TEKSTILNA IND.DD 

VISOKO 

KAKANJSKA 4 

1020500000049759 

   

797. 

ISSAY DOO ZA UNUTR. I VANJ. TRG. 

SARAJEVO 

BA^I]I BB 

1020500000068674 

   

798. 

KAMEN DOO 

SARAJEVO 

A. MUHAREMIJA 2 

1020500000019398 

   

799. 

UNIONKOMERC INOS.ZASTUPS.DD 

SARAJEVO 

D@.BIJEDI]A 2 

1020500000011347 

   

800. 

VOLVOX DOO 

SARAJEVO 

TRG HEROJA 29 

1020500000021823 

   

801. 

TERRA PROJECT DOO 

SARAJEVO 

H.^EMERLI]A 13A 

1020500000006594 

   

802. 

INTERNEON DD 

SARAJEVO 

JEZERO 8 

1020500000075076 

   

803. 

MOBILEX DOO 

SARAJEVO 

A.[A]IRBEGOVI] 12 

1020500000077307 

   

804. 

ELTEHNA DOO 

SARAJEVO 

IBRAHIMA LJUBOVI]A 43 

1020500000015518 

   

805. 

BH PETROL DOO 

VOGO[]A 

IGMANSKA 36 

1020500000066734 

   

806. 

HOTELI ILID@A BANJ. REK. PR. DJL 

ILID@A 

HRASNI^KA CESTA14 

1020500000034627 

   

807. 

AUTOSAOBRA^AJ DOO 

GORA@DE 

RU@DIJE ISLAMAGI]A 3 

1020500000053251 

   

808. 

[IPAD EXPORT IMPORT DD 

SARAJEVO 

M TITA 15 

1020500000021047 

   

809. 

IZGRADNJA GRA\-ZANAT.RADOVI 

SARAJEVO 

A.[A]IRBEGOVI] 24 

1020500000016197 

   

810. 

LINO DOO 

SARAJEVO 

BRIJE[]ANSKA 23 

1020500000011056 

   

811. 

SATEX DD 

SARAJEVO 

BISTRIK 9 

1020500000075658 

   

812. 

STUP]ANICA [IP 

OLOVO 

H.K.GRADA[^EVI]A 1 

1020500000073330 

   

813. 

DURIKOM DOO 

VOGO[]A 

KOBILJA GLAVA 22 

1020500000076337 

   

814. 

ENERGODATA-PROJEKT COMPUTERS 

SARAJEVO 

M.H.USKUFIJA 19 

1020500000072263 

   

815. 

BRA]A KURTOVI] DOO 

SARAJEVO 

ALIPA[INA BB 

1020500000071778 

   

816. 

EKO KOMERC DOO 

SARAJEVO 

BREKA 152 @ 

1020500000070323 

   

817. 

UNIS INIDATA DD 

SARAJEVO 

I.MUJEZINOVI]A 24 

1020500000058974 

   

818. 

N.S. DOO 

SARAJEVO 

PAROMLINSKA BB 

1020500000060041 

   

819. 

ZELENIKA H.Z.M. DOO 

SARAJEVO 

BRA]E ESKENAZI 3 

1020500000065764 

   

820. 

THD-COMERC DOO 

SARAJEVO 

S.BAKAREVI]A 13 

1020500000074591 

   

821. 

NOVI GRAD KO[ARKA[KI KLUB 

SARAJEVO 

M.KAMERI]A 12 

1020500000071196 

   

822. 

ELTRING DOO 

SARAJEVO 

TEREZIJE BB 

1020500000005139 

   

823. 

PRIVREDNI INFORMATIVNI ZAVOD 

SARAJEVO 

H.KRE[EVLJAKOVI]A 18 

1020500000046073 

   

824. 

BOSNAPUTEVI GRA\.PRED.DD 

SARAJEVO 

PEHLIVANU[A 3/3 

1020500000015130 

   

825. 

PUCAN S.P.D.VL.JA[AREVI] AMIR 

SARAJEVO 

FALETI]I 57 

1020500000063048 

   

826. 

YSKE DOO 

SARAJEVO 

BRANIL. SARAJEVA 19A 

1020500000020950 

   

827. 

EKMI] DOO 

SARAJEVO 

MEJILINA 6 

1020500000047625 

   

828. 

PIKOK DOO 

SARAJEVO 

SKENDERIJA 27 

1020500000036664 

   

829. 

VAKO EXPORT-IMPORT DOO 

SARAJEVO 

GRADA KALGARIJA 1 

1020500000008728 

 

 

830. 

MUROVAC D.O.O. 

SARAJEVO 

VRATNIK MEJDAN 15 

1020500000067510 

 

 

831. 

EUROTRADE D.O.O. 

SARAJEVO 

HALILOVI]I 9 

1020500000011832 

 

 

832. 

ZENITH D.O.O. 

SARAJEVO 

DANIJELA OZME 2 

1020500000025412 

 

 

833. 

VIHOR EXPORT-IMPORT D.O.O. 

VARE[ 

PUT MIRA 28 

1020500000074882 

 

 

834. 

ALMA FAST-FOOD SUR. 

SARAJEVO 

HALILOVI]I B.B. 

1020500000055288 

 

 

835. 

MIKAS & JASMIN D.O.O. 

SARAJEVO 

HAKIJE KULENOVI]A 1. 

1020500000003490 

   

(Bi-60-a-F/09) 


REORGANIZACIJA DRU[TVA 

Na temelju ~lanka 64. stavak 2. Zakona o gospodarskim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), ~lanka 42. stavak 1. alineja 10. Statuta DNEVNI LIST d.o.o. MOSTAR, Skup{tina, na prijedlog Uprave Dru{tva, na sjednici odr`anoj dana 17. lipnja 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O NAMJERAVANOJ REORGANIZACIJI DRU[TVA DNEVNI LIST d-o.o. MOSTAR 

I. 

Dru{tvo NATIONAL HOLDING d.o.o. LJUBU[KI, Radi{i}i bb, pripaja se dru{tvu: 

DNEVNI LIST d.o.o. MOSTAR, Kralja Petra Kre{imira IV br. 66/2, danom upisa pripajanja u Registar dru{tava. 

II. 

Bilanca stanja i bilanca uspjeha sa stanjem na dan 31. prosinca 2008. godine temelj je za prijenos imovine i obveza na dru{tvo kojem se pripaja (DNEVNI LIST d.o.o. MOSTAR). 

III. 

Pripajanje dru{tva provest }e se prema Planu reorganizacije. 

IV. 

Zadu`uje se Uprava Dru{tva da pripremi prijedlog Plana reorganizacije. 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. 


Broj 051/09
17. lipnja 2009. godine
Mostar Predsjedatelj Skup{tine
Miroslav Ra{i}, v. r. 

(so-989/09) 


Na temelju ~lanka 64. stavak 2. Zakona o gospodarskim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), te ~lanka 42. stavak 1. alineja 10. Statuta dru{tva NATIONAL HOLDING d.o.o. Ljubu{ki, Skup{tina, na prijedlog Uprave Dru{tva, na sjednici odr`anoj dana 17. lipnja 2009. godine, donijela je 

ODLUKU 

O NAMJERAVANOJ REORGANIZACIJI DRU[TVA NATIONAL HOLDING DOO LJUBU[KI 

I. 

Dru{tvo NATIONAL HOLDING d.o.o Ljubu{ki, Radi{i}i bb, pripaja se dru{tvu DNEVNI LIST d.o.o. Mostar, Kralja Petra Kre{imira IV 66/2, danom upisa pripajanja u Registar dru{tava. 

II. 

Bilanca stanja i bilanca uspjeha sa stanjem na dan 31. prosinca 2008. godine temelj je za prijenos imovine i obveza na dru{tvo kojem se pripaja (DNEVNI LIST d.o.o. MOSTAR) 

III. 

Pripajanje dru{tva provest }e se prema Planu reorganizacije. 

IV. 

Zadu`uje se Uprava Dru{tva da pripremi Plan reorganizacije. 

V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. 


Broj 051-NH/09
17. lipnja 2009. godine
Ljubu{ki Predsjedatelj Skup{tine
Miroslav Ra{i}, v. r. 

(so-990/09) 


KONKURSI
NATJE^AJI
OGLASI 

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na temelju ~lanka 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Uprave za ceste Kantona 10, objavljuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U UPRAVI ZA CESTE KANTONA 10 

- direktor Uprave - 1 (jedan) izvr{itelj 

Opis poslova: Neposredno rukovodi upravom; zastupa i predstavlja upravu i vr{i osobito sljede}e poslove: organizira vr{enje svih poslova iz nadle`nosti uprave; donosi propise i druge op}e i pojedina~ne akte za koje je zakonom i drugim propisima ovla{ten i sukladno zakonu i drugim propisima odlu~uje o pravima, du`nostima i odgovornostima slu`benika i namje{tenika iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom u dr`avnoj slu`bi i vr{i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadle`nost. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutarnjem ustroju, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ, nakon 6. 4. 1992. godine), 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH, Odjeljenje agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton, Trg kralja Tomislava bb, 80101 Livno, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati koji ispunjavaju uvjete konkursa bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uvjeta konkursa izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dostavljanja obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Trg kralja Tomislava bb
80101 Livno
sa naznakom:
" Javni natje~aj za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Upravi za ceste
Kantona 10" 

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-870-a-F/09) 


AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U KANTONALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE TUZLANSKOG KANTONA 

01.    Kantonalni saobra}ajni inspektor - 2 (dva) izvr{ioca 

02.    Kantonalni inspektor socijalne za{tite, za{tite civilnih `rtava rata i za{tite porodice sa djecom - 1 (jedan) izvr{ilac 

03.    Kantonalni veterinarski inspektor - 1 (jedan) izvr{ilac 

01. Opis poslova: Vr{i inspekcijski nadzor nad provo|enjem zakona i propisa koji se odnose na: javne ceste, njihovu gradnju, rekonstrukciju, kori{tenje i odr`avanje; upravljanje i za{titu javnih cesta i njezine infrastrukture; za{titni cestovni pojas i njegovo kori{tenje; odvijanje javnog prijevoza lica i stvari u unutra{njem cestovnom saobra}aju (linijski cestovni prijevoz autobusom, taxi prijevoz, rentakar, prijevoz za li~ne potrebe i dr.); licence za pojedine vrste prijevoza u unutra{njem cestovnom saobra}aju; rad autobusnih i teretnih stanica i cjenovnik usluga koji je pod nadzorom; provo|enje propisa u me|unarodnom i me|uentiteskom cestovnom saobra}aju, osim u nadzoru koji vr{e organi dr`avne grani~ne slu`be; vr{i i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadle`nost, kao i poslove koje mu, u cilju redovnog i nesmetanog funkcionisanja Uprave odredi glavni kantonalni inspektor i direktor Uprave; obavlja i druge inspekcijske poslove po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Uprave; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave. 

02. Opis poslova: Vr{i inspekcijski nadzor iz oblasti socijal- ne za{tite, za{tite civilnih `rtava rata i za{tite porodice sa djecom, na osnovu i u granicama ovla{tenja utvr|enim zakonom i podzakonskim aktima i odlu~uje o preduzimanju upravnih i drugih mjera; vr{i nadzor nad pravilno{}u primjene propisa u upravnom postupku-stru~ni nadzor; vr{i inspekcijski nadzor nad radom udru`enja i fondacija registrovanih u Tuzlanskom kantonu na osnovu i u granicama zakonskih ovla{tenja; u~estvuje u izradi analiza, informacija, izvje{taja i drugih stru~nih materijala o postoje}em stanju u oblasti socijalne za{tite, za{tite civilnih `rtava rata i za{tite porodice sa djecom i predla`e mjere za pobolj{anje stanja u tim oblastima; vr{i nadzor po pitanjima ispunjavanja uslova utvr|enih zakonom za osnivanje, odnosno rad ustanove socijalne za{tite; kontroli{e za{titu prava maloljetnika, djece i lica pod starateljstvom u kori{tenju socijalne pomo}i; kontroli{e za{titu prava porodice sa djecom; kontroli{e poduzimanje mjera na za{titi interesa korisnika socijalne za{tite do imenovanja novog staraoca; kontroli{e za{titu imovine djece bez roditeljskog staranja i lica pod starateljstvom; kontroli{e za{titu korisnika kojima su uskra}ena ili ograni~ena prava; kontroli{e spre~avanje smje{taja lica u drugu porodicu koja nije podobna da primi dijete na smje{taj; kontroli{e osiguranje kontrole ustanova koje ne prime lice koje je uputio nadle`ni organ starateljstva; kontroli{e postupanje po odluci o izdr`avanju kod svake isplate stalnih nov~anih primanja; vr{i kontrolu otpusta korisnika iz ustanove suprotno zakonu; kontroli{e vo|enje evidencije i dokumentacije o licima pod starateljstvom; kontroli{e vo|enje evidencije i dokumentacije o usvojenoj djeci; kontroli{e vo|enje evidencije o izdr`avanju djece i roditelja; vodi evidenciju o izvr{enim inspekcijskim pregledima, radi mjese~ne izvje{taje i dostavlja ih glavnom kantonalnom inspektoru; obavlja i druge inspekcijske poslove po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Uprave; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave. 

03. Opis poslova: Vr{i inspekcijski nadzor nad provo|enjem zakona i propisa koji se odnose na: zdravstvenu za{titu `ivotinja, kretanje i transport; suzbijanje i otklanjanje zaraznih bolesti `ivotinja; zdravstvenu ispravnost sirovina i proizvoda `ivotinjskog porijekla u proizvodnji, preradi i prometu; ispunjavanje veterinarsko-zdravstvenih uvjeta za objekte za proizvodnju proizvoda `ivotinjskog porijekla, njihovo dr`anje i uskladi{tenje, promet i dr., kao i druge objekte (za proizvodnju hrane, oplodnju i dr.); obavljanje veterinarske djelatnosti, upotrebu veterinarskih lijekova i sjemena za vje{ta~ku oplodnju; proizvodnju, promet i upotrebu hrane za `ivotinje; organiziranje i obavljanje veterinarske djelatnosti u veterinarskim organizacijama i samostalnoj veterinarskoj praksi; vr{enje javnih ovlasti u primjeni zakona i drugih propisa o veterinarstvu; obavlja i druge inspekcijske poslove po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Uprave; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji i to: 

Za poziciju 01: 

Za poziciju 02: 

Za poziciju 03: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj od dr`ava, nastaloj raspadom SFRJ, nakon 6. 4. 1992. godine), 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon zavr{ene visoke stru~ne spreme, a za poziciju 03 nakon polo`enog stru~nog ispita, 

3.    dokaz o polo`enom stru~nom inspektorskom ispitu (za kandidate koji takav ispit imaju polo`en), 

4.    dokaz o polo`enom ispitu za voza~a "B" kategorije, 

5.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, 

6.    dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za doktora veterinarske medicine (za poziciju 03), 

7.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita, kandidati koji ispunjavaju uvjete konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Kandidati koji nemaju polo`en stru~ni inspektorski ispit, isti su du`ni polo`iti kada se za to steknu Zakonom utvr|eni uslovi. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uvjeta konkursa, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Sve tra`ene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2., 75000 Tuzla
sa naznakom: 

"Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-871-a-F/09) 


OP]INA LIVNO 

Temeljem ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03) i ~lanka 4. Odluke o utvr|ivanju uvjeta i postupka izbora kandidata za kona~na imenovanja u regulirana tijela Op}ine Livno ("Slu`beni glasnik Op}ine Livno", broj 3/05), op}inski na~elnik raspisuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA I UPRAVNIH VIJE]A PODUZE]A I USTANOVA KOJIMA JE OSNIVA^ OP]INA LIVNO 

1. U Nadzorni odbor Javnog poduze}a "Veterinarska stanica d.o.o. Livno biraju se i imenuju kandidati za sljede}e pozicije: 

-  tri ~lana (od kojih jedan ~lan mo`e biti uposlenik poduze}a) 

2. U Upravno vije}e Narodnog sveu~ili{ta Livno biraju se i imenuju kandidati za sljede}e pozicije: 

- ~etiri ~lana (ispred osniva~a) 

3. U Upravno vije}e Dje~jeg vrti}a "P~elice" biraju se i imenuju kandidati za sljede}e pozicije: 

- tri ~lana (ispred osniva~a) 

4. U Upravno vije}e Gradske ljekarne Livno bira se i imenuje kandidat za sljede}u poziciju: 

- jedan ~lan (ispred osniva~a) 

Opis pozicije i period imenovanja 

Nadzorni odbor i upravna vije}a su organi upravljanja i obavljaju du`nosti iz nadle`nosti organa upravljanja utvr|enim zakonom i statutom poduze}a, odnosno ustanove. Imenovanje na pozicije koje su predmet ovog natje~aja vr{i se na period od 4 (~etiri) godine. ^lanovi nadzornog odbora i upravnih vije}a pod to~kom 1., 2. i 4. imaju pravo na naknadu u skladu s odlukom Op}inskog vije}a i aktima poduze}a odnosno ustanove, dok ~lanovi upravnog vije}a pod to~kom 3. nemaju pravo na naknadu u skladu s Zakonom i odlukom op}inskog vije}a. 

Op}i uvjeti 

Svi kandidati u reguliranim tijelima koji su predmet ovog natje~aja moraju ispunjavati sljede}e op}e uvjete: 

Posebni uvjeti 

Pored op}ih svi kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete: 

Potrebni dokumenti 

Prijave kandidata za sve pozicije trebaju sadr`avati kratak `ivotopis, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu potrebno je prilo`iti dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta i to: 

Razmatranje prijava, intervju, rang lista, prigovori 

Povjerenstvo za izbor kojeg imenuje op}inski na~elnik }e, nakon provedenog postupka i obavljenog intervjua s kandida- tima, predlo`iti rang listu s najboljim kandidatima i dostaviti prijedloge za kona~no imenovanje op}inskom na~elniku u roku od 15 dana od dana isteka roka za primitak prijava. Imenovanje kandidata na svim pozicijama izvr{it }e op}inski na~elnik. 

Svaki kandidat koji bude stavljen na listu s u`im izborom bit }e pozvan na intervju, a Povjerenstvo za izbor mo`e zatra`iti i dostavljanje dodatne dokumentacije. 

Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e se uzimati u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja. 

Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba slobodna je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje ako vjeruje da se u postupku imenovanja nisu po{tovali principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim ili drugim imenovanjima Federacije BiH. Prigovor se podnosi istovremeno op}inskom na~elniku i ombudsmanima Federacije BiH (kopija). 

Rok za prijavu, ogla{avanje 

Prijave uz navedene dokaze u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku od 15 dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH" na adresu: 

OP]INSKI NA^ELNIK
POVJERENSTVO ZA IZBOR
Livno, Trg branitelja 1
Sa naznakom: "PRIJAVA NA NATJE^AJ - NE OTVARATI" 

U prijavi su kandidati du`ni navesti na koju poziciju se kandidiraju i u koju ustanovu odnosno poduze}e. Za svaku poziciju podnosi se posebna prijava. 

Nepotpune i nepravovremene prijave ne}e se razmatrati. 

Ovaj oglas }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Dnevnom listu i putem Radio Livna. 

(so-872-a-F/09) 


REGIONALNA DEPONIJA
"US REG-DEP" DOO BIHA] 

Na osnovu ~lanova 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03), ~lana 27. ta~ka 6. Statuta Dru{tva, Odluke Skup{tine Dru{tva o utvr|ivanju standarda i kriterija za imenovanje direktora Dru{tva broj 01-79/09 i Odluke o raspisivanju Oglasa za poziciju direktora broj 01-75/09 od 4. 6. 2009. godine, Skup{tina dru{tva Regionalne deponije "US REG-DEP" d.o.o. Biha} objavljuje 

OGLAS 

ZA IZBOR KANDIDATA ZA POZICIJU DIREKTORA REGIONALNE DEPONIJE "US REG-DEP" DOO BIHA] 

Kandidati za imenovanje na poziciju direktora Regionalne deponije "US REG-DEP" d.o.o. Biha}, du`ni su da ispunjavaju slijede}e uslove: 

1. OP]I USLOVI 

a)    da su stariji od 18 godina; 

b)    da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog oglasa; 

c)    da se na njih ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine. 

2. POSEBNI USLOVI 

a)    visoka stru~na sprema; 

b)    tri godine radnog iskustva; 

c)    izra`en smisao za rukovo|enje; 

d)    poznavanje rada na ra~unaru; 

e)    po`eljno poznavanje jednog stranog svjetskog jezika. 

3. Kandidat za upra`njenu poziciju direktora ne mo`e biti lice: 

a)    osu|ivano za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojivo s du`no{}u direktora, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne; 

b)    kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje funkcije direktora; 

c)    starije od 70 godina na dan imenovanja; 

d)    koje je ve} direktor ili ~lan Nadzornog odbora drugih dru{tava, i 

e)    koje je bilo direktor dru{tva koje je prestalo ste~ajem. 

4. Uz prijavu koja treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su du`ni dostaviti slijede}u dokumentaciju: 

a)    uvjerenje o dr`avljanstvu; 

b)    uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od tri mjeseca); 

c)    dokaz o {kolskoj spremi; 

d)    dokaz o radnom iskustvu; 

e)    dokaz i/ili pismena izjava o nepostojanji smetnji iz ovog oglasa. 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenim kopijama. 

5. Prijave sa tra`enom dokumentacijom podnose se u roku od 14 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", na adresu: 

Regionalna deponija "US REG-DEP" d.o.o. Biha}, ulica 5. korpusa br. 15/1 sa naznakom "ZA KONKURSNU KOMISIJU". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. 

Kona~no imenovanje po ovom oglasu na prijedlog konkursne komisije vr{i Skup{tina dru{tva Regionalna deponija "US REG-DEP" d.o.o Biha}. 

(so-273-a-F/09) 


OP]INA VOGO[]A 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), ~lana 348. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`beni list RBiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91, 07, 84/08 i 88/08), ~lana 35. Statuta RTV "Vogo{}a" d.o.o. Vogo{}a, broj 06-1-471/03 od 20. 11. 2003. godine i ~l. 72. i 128. Statuta Op}ine Vogo{}a ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 3/09 - Novi pre~i{}eni tekst) u postupku imenovanja ~lanova Upravnog odbora u RTV "Vogo{}a" d.o.o. Vogo{a, op}inski na~elnik Op}ine Vogo{}a objavljuje 

PONOVNI JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANA UPRAVNOG ODBORA RTV "VOGO[]A" DOO VOGO[]A 

1. Objavljuje se ponovni javni oglas za izbor 1 (jednog) ~lana Upravnog odbora RTV "Vogo{}a" d.o.o. Vogo{}a, iz reda osniva~a. 

2. Upravni odbor vr{i sljede}e poslove: 

3. Op}i uslovi koje svaki kandidat treba da ispunjava su slijede}i: 

Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, da je stariji od 18 godina, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave upra`njenog polo`aja, da nije obuhva}en odredbama ~lana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, da nije izabrani strana~ki zvani~nik, nositelj javnih funkcija, savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02 i 12/04), da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup, da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. 

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su: 

Da posjeduju univerzitetsku diplomu (VII stepen) i najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci, zna~ajno radno iskustvo u oblasti kulture, sporta, obrazovanja i vaspitanja. 

4. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva u obzir }e se uzeti i sljede}i kriteriji i to: 

Rezultati ostvareni u dosada{njem radu, sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, sklonost prema timskom radu, te komunikacijske i organizacijske sposobnosti. 

5. Prijava kandidata treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. 

6. Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti sljede}e dokumente: 

Svi prilo`eni dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. 

^lan Upravnog odbora imenuje se za vrijeme od ~etiri godine i mo`e biti ponovo imenovan. 

S kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove iz javnog oglasa bit }e obavljen intervju. 

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 7 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanje, bez posebnog dostavljanja pismene odbijenice. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje. 

Javni oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz", a krajnji rok za podno{enje prijava je 10 (deset) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. 

Prijave sa svim tra`enim dokumentima mogu se dostaviti li~no ili po{tom, preporu~eno na adresu Op}ina Vogo{}a, ulica Jo{ani~ka broj 80, Vogo{}a, sa naznakom: 

"Prijava na ponovni javni oglas za izbor i imenovanje ~lana Upravnog odbora RTV "Vogo{}a" d.o.o. Vogo{}a. 

- NE OTVARAJ - 

____________________
 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), ~lana 25. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94) i ~l. 72. i 128. Statuta Op}ine Vogo{}a ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 3/09 - Novi pre~i{}eni tekst) u postupku imenovanja ~lanova Upravnog odbora u Javnoj ustanovi "Kulturno-sportski centar" Vogo{}a, op}inski na~elnik Op}ine Vogo{}a poni{tava 

DIO JAVNOG OGLASA 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JU "KULTURNO-SPORTSKI CENTAR" VOGO[]A 

Poni{tava se dio javnog oglasa za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove "Kulturno-sportski centar" Vogo{}a, i to za poziciju 1 (jedan) ~lan iz reda zaposlenih, objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" broj 16/09 i u dnevnom listu "Dnevni avaz" dana 18. 3. 2009. godine i ujedno raspisuje 

PONOVNI JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE
"KULTURNO-SPORTSKI CENTAR" VOGO[]A 

1. Objavljuje se ponovni javni oglas za izbor ~lana Upravnog odbora JU "Kulturno-sportski centar" Vogo{a, i to: 

1 (jedan) ~lan - iz reda zaposlenih 

2. Upravni odbor vr{i sljede}e poslove: 

3. Op}i uslovi koje svaki kandidat treba da ispunjava su slijede}i: 

Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, da su stariji od 18 godina, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave upra`njenog polo`aja, da nije obuhva}en odredbama ~lana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, da nije izabrani strana~ki zvani~nik, nositelj javnih funkcija, savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02 i 12/04), da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup, da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. 

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su: 

4. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva u obzir }e se uzeti i sljede}i kriteriji: 

Rezultati ostvareni u dosada{njem radu, sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, sklonost prema timskom radu, te komunikacijske i organizacijske sposobnosti. 

5. Prijava kandidata treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. 

6. Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti sljede}e dokumente: 

Svi prilo`eni dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. 

^lan Upravnog odbora imenuje se za vrijeme od ~etiri godine i mo`e biti ponovo imenovan. 

S kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove iz javnog oglasa bit }e obavljen intervju. 

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 7 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja, bez posebnog dostavljanja pismene odbijenice. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje. 

Javni oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz", a krajnji rok za podno{enje prijava je 10 (deset) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. 

Prijave sa svim tra`enim dokumentima mogu se dostaviti li~no ili po{tom, preporu~eno na adresu Op}ina Vogo{}a, ulica Jo{ani~ka broj 80, Vogo{}a, sa naznakom "Prijava na ponovni javni oglas za izbor i imenovanje ~lana Upravnog odbora Javne ustanove "Kulturno-sportski centar" Vogo{}a. 

- NE OTVARAJ - 

(so-877-a-F/09) 


OP]INA KAKANJ 

Na osnovu ~lana 65. Zakona o gra|enju ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona" broj 1/05), pomo}nik op}inskog na~elnika Op}ine Kakanj objavljuje 

JAVNI POZIV 

ZA PODNO[ENJE PRIJAVA ZA U^E[]E U R