LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XVI - Broj 34 

Srijeda, 20. 5. 2009. godine
S A R A J E V O
 


ISSN 1512-7079
 

SLU@BENE OBJAVE 


KONKURSI
OGLASI
NATJE^AJI 

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}inskog suda u Bugojnu, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INSKOM SUDU U BUGOJNU 

-    Stru~ni suradnik za vo|enje zemlji{nih knjiga (zemlji{noknji`ni referent) - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Rje{ava i provodi pravomo}ne odluke sudova i nadle`nih organa, te ugovora o prometu nekretnina na osnovu kojih se tra`i upis u zemlji{ne knjige; po zahtjevu stranaka omogu}ava uvid u zemlji{ne knjige; donosi rje{enje o zemlji{noknji`nim predmetima; radi rje{enja o KPU predmetima; sa~injava i potpisuje zemlji{noknji`ne izvatke; obra|uje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, prijepisa, kopija i zemlji{noknji`nih izvadaka sa istorijatom; po zahtjevu stranaka omogu}uje uvid u zemlji{ne knjige, vr{i kontrolu zaprimljenih zahtjeva i dokumentacije za uknji`bu i daje strankama obavje{tenja i upute u vezi zemlji{noknji`nog postupka; rje{ava predmete oznake "Rz" i "Nar"; vr{i unos podataka iz pisanog u elektronski medij; verificira i potpisuje zemlji{noknji`ne ulo{ke preuzete u elektronsku bazu podataka; usagla{ava podatke preuzetog katastra nekretnina sa Zakonom o zemlji{nim knjigama i otklanja gre{ke; preuzima podatke novog katastarskog premjera u zemlji{nu knjigu; sa~injava izvje{taje iz djelokruga radnog mjesta po nalogu {efa ureda, predsjednika i sekretara Suda; po potrebi i tra`enju sa~injava izvje{}a rukovoditelju Odjeljenja, predsjedniku Suda ili tajniku Suda; vr{i i druge poslove iz nadle`nosti Odjeljenja po zahtjevu rukovoditelja Odjeljenja, predsjednika Suda ili tajnika Suda. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 

2.    dokaz/uvjerenje o radnom sta`u u struci, 

3.    dokaz o polo`enom ispitu za zemlji{no-knji`nog referenta, 

4.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, 

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu - Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bi}e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uvjeta konkursa, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i
Srednjobosanski kanton
Ku~ukovi}i br. 2, 72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}inskom sudu u Bugojnu" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-707-a-F/09) 


AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Jedinstvenog op{tinskog organa uprave Op{tine Glamo~, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNJAVANJE RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U JEDINSTVENOM OP[TINSKOM ORGANU UPRAVE OP[TINE GLAMO^ 

01.    Pomo}nik na~elnika za privredu, finansije i inspekcijske poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

02.    Vi{i stru~ni saradnik za geodetske poslove, odr`avanje i premjer katastra zemlji{ta - 1 (jedan) izvr{ilac 

01. Opis poslova: Rukovodi radom Slu`be i predstavlja slu`bu u skladu sa zakonom, statutom i pravilnikom o organizaciji; organizuje rad Slu`be i osigurava zakonitost, pravilnost, pravovremenost i ekonomi~nost u izvr{avanju poslova i zadataka; predla`e i preduzima mjere za rje{avanje pitanja iz nadle`nosti Slu`be; pru`a stru~nu pomo} u cilju pravilnog obavljanja poslova iz nadle`nosti rada Slu`be; u~estvuje u radu Op{tinskog vije}a po pitanjima iz djelokruga rada Slu`be; prati zakonske propise i stru~nu literaturu vezanu za rad Slu`be; prati izvr{enja plana rada Slu`be, odluka i drugih akata, a odnose se na rad Slu`be; u~estvuje u izradi izvje{taja o radu i planu rada Slu`be; utvr|uje kona~ne tekstove odluka, analiza, izvje{taja, informacija i drugih stru~nih materijala iz nadle`nosti Slu`be; inicira, izra|uje i odgovara za realizaciju planova, programa i projekata iz nadle`nosti Slu`be; izvje{tava op{tinski stru~ni kolegij, Op{tinsko vije}e, druge organe i organizacije o stanju u oblasti za koju je formirana Slu`ba; osigurava saradnju sa drugim organima i organizacijama; potpisuje pojedina~ne akte iz nadle`nosti Slu`be za koje ima ovla{tenje od op{tinskog na~elnika; u skladu sa zakonom odlu~uje o pravima, du`nostima i odgovornostima zaposlenih u Slu`bi; nadzire rad zaposlenih u Slu`bi i osigurava provo|enje odluka; predla`e na~elniku raspored radnika unutar Slu`be; redovno informi{e op{tinskog na~elnika o stanju u oblasti za koju je Slu`ba obrazovana; obavlja i druge poslove koje mu povjeri na~elnik Op{tine; direktno je odgovoran op{tinskom na~elniku. 

2. Opis poslova: Obavlja poslove odr`avanja premjera i katastra zemlji{ta u skladu sa zakonom: vr{i parcelizaciju zemlji{ta po zahtjevu stranke (fizi~kih i pravnih lica); vr{i geodetsko snimanje parcela i objekata; vr{i iskol~enje objekata i zemlji{ta; izra|uje prijavne listove za katastar zemlji{ta; obavlja geodetske poslove za potrebe urbanizma; vr{i preno{enje projekata na teren; vr{i kontrolu terenskih i kancelarijskih radova odr`avanja premjera i katastra zemlji{ta; vr{i premjer i utvr|ivanje nastalih promjena na zemlji{tu u skladu sa Zakonom; obavlja radnje u postupku eksproprijacije, arondacije i komasacije; provodi: promjene u katastarskim planovima te promjene u spisku parcela i ra~unanje povr{ina; vr{i poslove vje{ta~enja i davanja stru~nog nalaza sa mi{ljenjem u pogledu utvr|ivanja oblika i povr{ina gra|evinske parcele, utvr|uju}i sporne me|e za potrebe upravnog postupka; vodi sve vrste katastarskih evidencija utvr|ene Zakonom o katastru, premjeru i drugim propisima; vr{i vje{ta~enje za potrebe u upravnom postupku; vr{i identifikaciju parcela, starog i novog premjera; vr{i i druge poslove koje mu povjeri pomo}nik na~elnika; za svoj rad odgovoran je pomo}niku na~elnika. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: 

Za poziciju 01 

Za poziciju 02 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 

3.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba) 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bi}e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uvjeta konkursa, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Trg kralja Tomislava bb, 80101 Livno
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Jedinstvenom op{tinskom organu uprave
Op{tine Glamo~ " 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-708-a-F/09) 


AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLI[A I TURIZMA 

-    [ef kabineta - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: [ef kabineta rukovodi radom kabineta i ima ovla{tenja utvr|ena u ~lanku 23. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i neposredno vr{i sljede}e poslove: obavlja stru~ne poslove za potrebe ministra; skrbi oko pripreme izvje{}a, analiza i informacija; skrbi o protokolarnim obvezama ministra; organizira sastanke po nalogu ministra; skrbi o redovnom funkcioniranju kabineta; organizira blagovremenu pripremu sastanaka i u~estvuje u pripremi materijala za ministra; skrbi o osiguranju materijala i po potrebi izra|uje zabilje{ke sa tih sastanaka i obavlja druge poslove koje mu naredi ministar. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete utvr|ene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi, nastaloj rasapadom SFRJ, nakon 06.04.1992.), 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci sa VSS, 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu u ulici Avde Hume broj 15 ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

O datumu,vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavanju uvjete konkursa, bi}e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uvjeta konkursa, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dostavljanja obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton
Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Federalnom ministarstvu okoli{a i turizma" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. 

(so-709-a-F/09) 


AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA TUZLANSKOG KANTONA 

-    Stru~ni saradnik za sport  - 1 (jedan) izvr{ilac 

Opis poslova: Sa~injava prijedloge godi{njih i periodi~nih programa i planova rada za oblast sporta; po potrebi, sara|uje sa drugim slu`benicima Odjeljenja i sekretarom Ministarstva, radi blagovremenog, kvalitetnog, cjelovitog i efikasnog izvr{enja poslova za podru~je svoga rada; prikuplja gra|u i u~estvuje u pripremama nacrta propisa iz oblasti sporta u saradnji sa vi{im stru~nim saradnikom za normativno-pravne poslove; ustrojava, a`urira i vodi bazu podataka o sportistima, sportskim klubovima, sportskim savezima, sportskim rezultatima i drugim aktivnostima u oblasti sporta; vodi mati~nu evidenciju u~enika anga`ovanih u sportu; prati doma}i i me|unarodni sistem takmi~enja; stvara uslove za nau~ni i istra`iva~ki rad u oblasti sporta; radi na uspostavi sistema {kolskih takmi~enja u vi{e grana sporta; prati primjenu zakona i drugih propisa u oblasti sporta; vr{i stru~ni nadzor nad radom sportskih pravnih i fizi~kih lica; predla`e upravne i druge mjere u cilju otklanjanja nepravilnosti i nedostataka i predla`e mjere za unapre|enje rada Sportskog saveza Kantona; vr{i prikupljanje podataka za izradu godi{njeg programa rada i finansijskog plana Ministarstva u oblasti sporta; vr{i prikupljanje i objedinjavanje izvje{taja i podataka o radu sportista, sportskih kubova i saveza; u~estvuje u izradi prijedloga raznih izvje{taja i informacija i drugih stru~nih i analiti~kih materijala kojima se vr{i informisanje nadle`nih organa o stanju i problemima u oblasti sporta; priprema odgovore na poslani~ka pitanja; edukativno i po ukazanoj potrebi, pru`a stru~nu pomo} uposlenima; svojim radom uti~e na vidljivo pobolj{anje rada; vr{i nadzor nad primjenom zakona iz oblasti sporta (inspekcijski nadzor) po ovla{tenju ministra; radi na svom stru~nom usavr{avanju; vr{i i druge poslove iz oblasti sporta po nalogu pomo}nika ministra za kulturu i sport i ministra; za svoj rad neposredno odgovara pomo}niku ministra za kulturu i sport. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj od dr`ava, nastalih raspadom SFRJ, nakon 06. 04. 1992. godine), 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci, 

3.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, 

4.    dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (engleskog ili njema~kog), 

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita, kandidati koji ispunjavaju uvjete konkursa, bi}e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uvjeta konkursa, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Sve tra`ene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
Slatina broj 2, 75000 Tuzla
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-710-a-F/-09) 


AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE 

01.    Pomo}nik ministra u Sektoru industrije  - 1 (jedan) izvr{ilac 

02.    Stru~ni saradnik za metalnu industriju u Sektoru industrije - Odsjek za metalnu i elektroindustriju - 1 (jedan) izvr{ilac 

03.    Pomo}nik ministra u Sektoru za pravne i ekonomske poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 

04.    Stru~ni saradnik za sigurnost i za{titu u proizvodnji u Federalnoj direkciji za namjensku industriju - Sektor za proizvodnju, remont, razvoj, sigurnost i za{titu u proizvodnji - Grupa za razvoj proizvoda, sigurnost i za{titu u proizvodnji -1 (jedan) izvr{ilac 

05.    Stru~ni saradnik za marketing u Federalnoj direkciji za namjensku industriju - Sektor za marketing i ekonomsku analizu - Grupa za marketing - 1 (jedan) izvr{ilac 

01. Opis poslova: Rukovodi Sektorom i u tom pogledu ima ovlasti utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji Ministarstva i neposredno vr{i najslo`enije poslove iz nadle`nosti Sektora, i to: priprema plan i program rada Sektora i stara se o njihovoj realizaciji; istra`uje i prati uvjete privre|ivanja i ekonomskog polo`aja gospodarskih dru{tava, pojedinih grana, i utjecaj mjera ekonomske politike na rezultate poslovanja, i predla`e mjere teku}eg i dugoro~nog sistemskog karaktera; priprema srednjoro~ne i dugoro~ne strategije razvoja industrije u Federaciji; priprema regulativu za uklju~ivanje u gospodarske produkcije u EU, WTO i dr.; prati i primjenjuje propise iz oblasti industrije; sudjeluje u pripremi zakona i drugih propisa iz oblasti industrije i obavlja i druge poslove po nalogu ministra koji se odnose na poslove iz nadle`nosti Sektora kojim rukovodi. 

02. Opis poslova: Prati i istra`uje promjene i pojave u oblasti metalne industrije i vr{i izradu potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim promjenama i pojavama; vr{i prikupljanje, sre|ivanje, evidentiranje i obradu podataka prema metodolo{kim i drugim uputstvima i uspostavljanje odgovaraju}ih dokumentacionih materijala; vr{i stru~nu obradu sistemskih rje{enja od zna~aja za oblast metalne industrije; vr{i izradu tipskih izvje{}a i izradu redovnih i periodi~nih informacija te obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovoditelj Odsjeka. 

03. Opis poslova: Rukovodi Sektorom i u tom pogledu ima ovlasti utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji Ministarstva i neposredno vr{i najslo`enije poslove iz nadle`nosti Sektora, i to: priprema plan i program rada Sektora i stara se o njihovoj realizaciji; sudjeluje u izradi analiza, izvje{}a, informacija i drugih stru~nih i analiti~kih materijala na osnovu odgovaraju}ih podataka iz oblasti gospodarskog sustava; sudjeluje u izradi propisa u vezi gospodarskog sustava, posebice statusa gospodarskih dru{tava, reorganizacije i privatizacije gospodarskih dru{tava, upravljanja i rukovo|enja u gospodarskim dru{tvima sa dr`avnim kapitalom i obavlja i druge poslove po nalogu ministra koji se odnose na poslove iz nadle`nosti Sektora. 

04. Opis poslova: Vr{i izradu tipskih izvje{}a, redovnih i periodi~nih informacija vezanih za provo|enje usvojenih programa sigurnosti i za{tite u proizvodnji; sudjeluje u izradi pravilnika i uputstava za provo|enje podzakonskih akata koji prizilaze iz Zakona koji regulira oblast proizvodnje i prometa NVO; prikuplja, sre|uje, evidentira i obra|uje podatke prema metodolo{kim i drugim uputstvima; prati i istra`uje promjene i pojave u oblasti sigurnosti i za{titi proizvodnje u gospodarskim dru{tvima NVO i vr{i izradu potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim promjenama i pojavama; obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovoditelj Grupe. 

05. Opis poslova: Vr{i izradu tipskih izvje{}a, redovitih i periodi~nih informacija vezanih sa realizacijom planova izvoza-uvoza NVO kao i marketin{ki nastup u zemlji i inozemstvu; sudjeluje na izradi pravilnika i uputstava za provo|enje podzakonskih akata koji prizilaze iz Zakona koji reguli{e oblast marketinga; prikuplja, sre|uje, evidentira i obra|uje podatke prema metodolo{kim i drugim uputstvima; prati i istra`uje promjene i pojave u oblasti marketinga i vr{i izradu potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim promjenama i pojavama; obavlja i druge poslove koje mu odredi rukovoditelj Grupe. 

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove, i to: 

Za poziciju 01: 

Za poziciju 02: 

Za poziciju 03: 

Za poziciju 04: 

Za poziciju 05: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) 

1.    fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi, nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine) 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, ulica Stjepana Radi}a br. 3, Mostar ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bi}e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH, izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa 

Sve tra`ene dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{tanske slu`be, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton
Stjepana Radi}a 3, 88000 Mostar
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije". 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-714-a-F/09) 


AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Jedinstvenog op}inskog organa uprave Op}ine Bosanska Krupa, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U JEDINSTVENOM OP]INSKOM ORGANU UPRAVE OP]INE BOSANSKA KRUPA 

01.    Stru~ni savjetnik Op}inskog vije}a - sekretar Op}inskog vije}a - 1 (jedan) izvr{ilac 

01. Opis poslova: Radi na pripremi i izradi nacrta prjedloga op}ih i pojedina~nih akata iz nadle`nosti Op}inskog vije}a kao i izmjene i dopune istih; izra|uje nacrte i prijedloge akata ~iji su predlaga~i radna tijela Op}inskog vije}a; u pismenoj formi daje stru~na mi{ljenja o nacrtima i prijedlozima svih akata koje donosi Op}insko vije}e u pogledu njihove uskla|enosti sa Ustavom, zakonskim i drugim propisima, kao i Statutom Op}ine, a prije upu}ivanja tih akata u proceduru; radi na pripremi analiza, izvje{taja, informacija i sl. za Op}insko vije}e; koordinira izradu i radi na pripremi i izradi Programa rada Op}inskog vije}a, do kraja teku}e za narednu godinu; koordinira rad na izradi i u~estvuje u izradi godi{njeg izvje{taja o radu Op}inskog vije}a, do kraja tre}eg mjeseca teku}e za proteklu godinu; odgovoran je za pripremu i organizaciju sjednica Op}inskog vije}a i sjednica radnih tijela Op}inskog vije}a; odgovoran za kompletiranje materijala za sjednice OV i dostavu vije}nicima, najmanje sedam dana prije odr`avanja sjednice OV; obra|uje i priprema materijale Op}inskog vije}a za objavu u Slu`benom glasniku i na web stranici Op}ine; odgovoran je za objavu Slu`benog glasnika najkasnije 15 (petnaest) dana po odr`anoj sjednici Op}inskog vije}a; prisustvovanje sjednicama Op}inskog vije}a i pru`a stru~nu pomo} predsjedavaju}em OV u vo|enju sjednica; odgovornost za ure|enje zapisnika sa sjednica OV i uvo|enje u knjigu zapisnika OV; vodi i ~uva dokumentaciju o poslovima Op}inskog vije}a i vodi arhivu OV; odgovoran za organizaciju sjednica radnih tijela OV; u~estvuje u radu radnih tijela OV te daje stru~na mi{ljenja, kada je to potrebno; na osnovu analiza potreba organizira i prema iskazanim potrebama provodi edukaciju vije}nika; sura|uje sa institucijama koje organiziraju i provode edukaciju vije}nika; organizira prisustvo medija i gra|ana sjednicama OV i radnih tijela OV; podnosi pismene mjese~ne, a po zahtjevu i sedmi~ne izvje{taje o svom radu pomo}niku op}inskog na~elnika; odgovoran je za provedbu propisanih postupaka i procedura o internoj kontroli koji se odnose na rad Op}inskog vije}a; u~estvuje u izradi i implementaciji strategije i planova Op}ine; po potrebi obavlja i druge stru~ne poslove iz djelokruga rada Slu`be, a prema zahtjevu i uputama pomo}nika op}inskog na~elnika; za svoj rad neposredno je odgovoran pomo}niku op}inskog na~elnika. 

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uvjete, i to: 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi, nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine), 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, 

3.    dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH, Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton,Trg kralja Tomislava bb, 80101 Livno, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba) 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati koji ispunjavaju uvjete konkursa bi}e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uvjeta konkursa izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dostavljanja obavje{tenja o rezultatima konkursa. 

Tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: 

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Trg kralja Tomislava bb, 80101 Livno
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Jedinstvenom op}inskom organu uprave
op}ine Bosanska Krupa" 

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-725-a-F/09) 


VLADA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE @UPANIJE
MOSTAR 

Na temelju ~lanka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i ~lanka 11. i 12. Zakona o @upanijskoj Agenciji za privatizaciju ("Narodne novine HN@", broj 4/98) i Odluke o utvr|ivanju kriterija za utvr|ivanje prijedloga kandidata za ~lanove Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u HN@ broj 01-1-02-302/05 od 14. velja~e 2005. godine, Vlada Hercegova~ko-neretvanske `upanije raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U HERCEGOVA^KO-NERETVANSKOJ @UPANIJI 

Upravni odbor Agencije se sastoji od 10 ~lanova, a imenuje se za razdoblje od 4 godine. 

Kona~no imenovanje ~lanova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u HN@ izvr{it }e Vlada HN@. 

^lanovi Upravnog odbora se imenuju iz reda stru~njaka, gospodarstvenika i znanstvenika u @upaniji. 

Upravni odbor Agencije obavlja sljede}e poslove: 

Kandidati za ~lanove Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u HN@ trebaju ispunjavati sljede}e uvjete: 

a) Op}i uvjeti 

Posebni uvjeti 

Prilikom procjene svih kandidata vodit }e se ra~una o sljede}im kriterijima: 

Uz prijavu za izbor i imenovanje kandidati su du`ni prilo`iti: 

Dokumenti koji se prila`u uz prijavu na javni oglas moraju biti originali ili ovjerene kopije. Kandidati koji u|u u u`i izbor, bit }e pozvani na intervju. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta dostaviti na adresu: 

Vlada HN@ - Povjerenstvo za izbor
Ulica Stjepana Radi}a broj 3. 

Krajnji rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i jednom dnevnom listu dostupnom na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine. 

Po~etak roka ra~una se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas. 

Nepotpune i nepravodobne prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-701-a-F/09) 


OP[TINA GLAMO^ 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03) i Odluke o utvr|ivanju uslova i postupku izbora kandidata za kona~no imenovanje u regulisana tijela Op{tine Glamo~, Op{tinsko vije}e Glamo~ objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNIH TIJELA JAVNIH USTANOVA I PREDUZE]A KOJIMA JE OSNIVA^ OP[TINA GLAMO^ 

I. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje na pozicije ~lanova {kolskog odbora i upravnih odbora javnih ustanova kojima je Op{tina Glamo~ osniva~ i to: 

1.    Osnovna {kola "Fra Franjo Glavini}" Glamo~ 

2.    Kulturno-obrazovna ustanova "Narodni univerzitet Glamo~" Glamo~ 

3.    Javna ustanova dje~ji vrti} "Leptiri}i" Glamo~ 

II. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje na pozicije ~lanova upravnih odbora u javnim preduze}ima kojima je Op{tina Glamo~ osniva~ i to: 

1.    Javno preduze}e "Komunalac-Glamo~" Glamo~ 

2.    Javno preduze}e "Veterinarska stanica Glamo~" Glamo~ 

III. Opis pozicija 

[kolski odbor ima polo`aj i ovla{tenja tijela upravljanja, te obavlja poslove utvr|ene Zakonom i Statutom {kole. 

^lanovi [kolskog odbora imenuju se na vrijeme od 4(~etiri) godine, a rad u istom je dobrovoljan i besplatan. 

Upravni odbor obavlja poslove propisane Zakonom i op{tim aktima ustanova i preduze}a. 

IV. Kandidati trebaju ispunjavati slijede}e uslove: 

A) 

a)    da je dr`avljanin BiH, 

b)    da je stariji od 18 godina, 

c)    da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 

d)    da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX. 1. Ustava BiH). 

B) Posebni uslovi: 

a)    Visoka, vi{a ili srednja stru~na sprema (IV stepen), 

b)    najmanje jedna godina radnog iskustva nakon sticanja visoke, vi{e ili srednje {kolske spreme, 

c)    da nije ~lan niti jednog upravnog odbora, nadzornog odbora ili upravnog vije}a, 

d)    da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH, 

e)    da nije ~lan organa zakonodavne vlasti, izvr{ne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH, ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08). 

V. Potrebni dokumenti 

Pismene prijave kandidata treba da sadr`e adresu stana i kontakt telefon. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu na javni oglas moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. Uz pismenu prijavu treba dostaviti: 

Mandat ~lanova upravnog odbora je 4 godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja. 

Kona~no imenovana lica ostvari}e pravo na naknadu za rad u upravnim odborima u skladu sa Zakonom i uslovima utvr|enim op{tim aktima ustanova i preduze}a. 

Oglas ostaje otvoren za podno{enje prijava 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", jednom dnevnom listu i oglasnoj tabli zgrade Op{tine Glamo~, ra~unaju}i od dana posljednjeg objavljivanja. 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no putem prijemne kancelarije Op{tine Glamo~ ili preporu~eno po{tom u zatvorenim kovertama na adresu: Op{tina Glamo~, Nikole Bojinovi}a bb., 80230 Glamo~ sa naznakom "Prijava na javni oglas za pozicije u regulisanim tijelima Op{tine Glamo~ - ne otvaraj". 

U prijavi kandidati su du`ni nazna~iti na koju poziciju se kandiduju. 

Sve prijave koje stignu u propisanom roku pregleda}e Komisija za izbor koja }e sastavit listu sa u`im izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uslove i kriterije za imenovanje. Svi kandidati sa liste sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju. 

Nakon intervjua Komisija za izbor }e putem pismene preporuke predlo`iti rang listu sa najboljim kandidatima Op{tinskom vije}u na daljnje razmatranje i kona~no imenovanje. Kona~na imenovanja bi}e objavljena u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana, a nakon roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzete u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 

(so-703-a-F/09) 


OP]INA BIHA] 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03), Zaklju~ka o utvr|ivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i ~lanova upravnog i nadzornog odbora javnih ustanova ~iji je osniva~ Op}insko vije}e Op}ine Biha} broj 07/2-05-1165/09 od 30. januara 2009.godine, op}inski na~elnik Op}ine Biha} raspisuje 

PONOVNI JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA U JAVNIM USTANOVAMA ^IJI JE OSNIVA^ OP]INSKO VIJE]E OP]INE BIHA] 

I. NADZORNI ODBOR 

1.    Javna ustanova "Kulturni centar" Biha} 

2.    Javna ustanova "Gradska galerija" Biha} 

3.    Javnu ustanova za sport, odmor i rekreaciju, Biha} 

4.    Javna ustanova "Centar za socijalni rad" Biha} 

II. OPIS POZICIJA 

POZICIJE I (1-4) 

Nadzorni odbor ustanove; analizira izvje{taje o poslovanju ustanove, obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad, pregleda godi{nji izvje{taj o poslovanju i godi{nji obra~un, pregleda i provjerava urednost i zakonitost vo|enja poslovnih knjiga, izvje{tava osniva~a, upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora. 

III. MANDAT I NAKNADA ZA RAD ZA POZICIJE I.(1-4) 

Predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora se imenuju za vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovo imenovani, a za svoj rad u nadzornom odboru imaju pravo na naknadu u visini utvr|enoj odlukom nadzornog odbora u skladu sa odlukom Op}inskog vije}a. 

IV. OP]I USLOVI ZA POZICIJE I. (1-4) 

Svi kandidati za pozicije koje su predmet ovog javnog oglasa moraju ispunjavati sljede}e op}e uslove: 

V. POSEBNI USLOVI ZA POZICIJE I. (1-4) 

A) STEPEN OBRAZOVANJA I STRU^NA SPREMA 

B) OSTALI POSEBNI USLOVI ZA POZICIJE I. (1-4) 

VI. POTREBNI DOKUMENTI 

Prijava na javni oglas treba da sadr`i oznaku pozicije za koju se kandiduje i u kojoj ustanovi, kratku biografiju, adresu i kontakt telefon. 

Prijava se mo`e podnijeti samo za jednu od pozicija u jednoj ustanovi. 

Uz prijavu se prila`u original ili ovjerena fotokopija slijede}ih dokumenata: 

VII. OSTALE NAPOMENE 

Javni oglas }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH", dnevnom listu "Oslobo|enje" i sedmi~nom listu Unsko-sanske novine "Krajina". 

Rok za podno{enje prijava je 15 dana, a ra~una se od datuma zadnje objave oglasa. 

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom, u zatvorenoj koverti, na adresu: Op}ina Biha}. Komisija za provo|enje izbora u regulirane organe u op}ini Biha}, 77000 Biha}; ul. Bosanska br. 4 sa naznakom: "Prijava na oglas - NE OTVARATI". 

Komisija }e uz po{tivanje principa utvr|enih Zakonom, a na osnovu kriterija za imenovanje sastaviti listu sa u`im izborom najboljih kandidata. 

Svi kandidati na listi sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju, i uz poziv }e dobiti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. 

Nakon obavljenog intervjua Komisija }e predlo`iti rang listu sa najboljim kandidatima i proslijediti je op}inskom na~elniku na kona~no imenovanje. 

Kona~na imenovanja }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benom glasniku Op}ine Biha}". 

Bilo koji kandidat ili ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako raspola`e dokazima da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni zakonom. 

Prigovor na kona~no imenovanje se podnosi op}inskom na~elniku, a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava u Federaciji BiH. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana po isteku roka za podno{enje prijave, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja. 

(so-706-a-F/09) 


MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE,
KULTURE I [PORTA HERCEGBOSANSKE @UPANIJE
LIVNO 

Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03) i ~lanka 61. stavak 5. Zakona o srednjem {kolstvu ("Narodne novine HB@", broj 12/04 i 12/08), Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i {porta raspisuje 

NATJE^AJ 

ZA IZBOR ^LANOVA (2) [KOLSKIH ODBORA SREDNJIH [KOLA HB@ IZ REDA OSNIVA^A 

Natje~aj se objavljuje za izbor kandidata za imenovanje {kolskih odbora sljede}ih srednjih {kola u Hercegbosanskoj `upaniji: 

OP]INA LIVNO 

1.    Gimnazija 

OP]INA TOMISLAVGRAD 

1.    Gimnazija Marka Maruli}a 

2.    Srednja strukovna {kola 

OP]INA KUPRES 

1.    S[ "Kupres" 

OP]INA DRVAR 

1.    Srednja {kola 

Kandidati moraju ispunjavati sljede}e uvjete: 

l. OP]I UVJETI 

2. POSEBNI UVJETI 

Prijava kandidata pored naziva srednje {kole za koju se prijavljuje, kra}e biografije, adrese i kontakt telefona treba sadr`avati: 

^lanovi {kolskih odbora imenuju se na period od 4 godine. 

[kolski odbor obavlja poslove utvr|ene u ~lanku 63. Zakona o srednjem {kolstvu. 

Rad u {kolskim odborima je dragovoljan i besplatan. 

Sastav {kolskih odbora mora odra`avati nacionalni sastav zajednice u kojoj {kola djeluje. 

Prijave o dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta dostaviti na adresu: Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i {porta, Stjepana II. Kotromani}a bb., Livno, s naznakom " za natje~aj za {kolski odbor". 

Krajnji rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana objavljivanja natje~aja u "Slu`benom novinama Federacije BiH". 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-711-a-F/09) 


MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, [UMARSTVA I VODOPRIVREDE TUZLANSKOG KANTONA 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i ta~ke III. Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj 9/03 i 12/03 i broj 02/1-34-7497/09 od 8. maja 2009. godine), Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona 

PONI[TAVA JAVNI OGLAS 

ZA NOMINIRANJE ^ETIRI KANDIDATA ZA UPRA@NJENE POZICIJE ^LANOVA, ODNOSNO PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JP "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DD KLADANJ, ISPRED DR@AVNOG KAPITALA 

Objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" broj 18/08 od 9. 4. 2008. godine i dnevnom listu "San", dana 8. 4. 2008. godine, te raspisuje 

PONOVNI JAVNI OGLAS 

ZA NOMINIRANJE ^ETIRI KANDIDATA ZA UPRA@NJENE POZICIJE ^LANOVA, ODNOSNO PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA JP "[UME TUZLANSKOG KANTONA" DD KLADANJ, ISPRED DR@AVNOG KAPITALA 

a) Opis pozicije: ^lan, odnosno predsjednik Nadzornog odbora JP "[ume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj (u daljnjem tekstu: Javno preduze}e), obavljat }e poslove propisane Zakonom o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i Zakonom o javnim preduze}ima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05 i 81/08). 

Kona~no imenovane osobe ostvarivat }e pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru. Mandat predsjednika, odnosno ~lanova Nadzornog odbora je ~etiri godine, s mogu}no{}u ponovnog imenovanja. 

b) Kandidat mora ispunjavati slijede}e op}e uslove: 

c) kao i slijede}e posebne uslove: 

d) Uz prijavu kandidata, koja treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, potrebno je prilo`iti slijede}u dokumentaciju: 

1.    dokaz o {kolskoj spremi; 

2.    dokaz o radnom iskustvu iz ta~ke c) alineja 2; 

3.    uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); 

4.    izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci); 

5.    uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja izabrani kandidat-ne starije od 6 mjeseci); 

6.    uvjerenje organa dr`avne slu`be o ispunjavanju uslova iz ta~ke b) alineja 4. ovog oglasa (dostavljaju kandidati koji su radili ili rade u organu dr`avne slu`be); 

7.    uvjerenje MUP-a da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo i uvjerenje op}inskog suda da nije osu|ivan za privredni prijestup iz ta~ke b) alineja 5. ovog oglasa (uvjerenja ne starija od 6 mjeseci); 

8.    ovjerene izjave kandidata o ispunjavanju uslova iz ta~ke b) alineja 6. 7. i 8. ovog oglasa; 

9.    ovjerene izjave kandidata o ispunjavanju uslova iz ta~ke c) alineja 3. 4. i 5. ovog oglasa. 

c) Dokumenti koji se prila`u uz prijavu na javni oglas moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. 

f) Neblagovremene ili nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. 

g) Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor, obavit }e se intervju. 

h) Javni oglas }e biti objavljen u dnevnim novinama "San" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". Prijavu sa tra`enim dokumentima dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog oglasa na slijede}u adresu: 

TUZLANSKI KANTON
Ulica Slatina br. 2.
TUZLA
Za Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede
(Sa naznakom: "Komisija za izbor kandidata u Nadzorni odbor JP "[ume TK" DD Kladanj - NE OTVARAJ) 

(so-713-a-F/09) 


JAVNO PREDUZE]E "GRADSKO GROBLJE" DOO ZENICA 

Na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH". broj 8/05), ~lana 29. Statuta Javnog preduze}a "Gradsko groblje" Zenica d.o.o. broj 02-01-5293/08. od 6. marta 2008. godine, Nadzorni odbor Javnog preduze}a "Gradsko groblje" Zenica d.o.o. raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR l IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZE]A "GRADSKO GROBLJE" ZENICA DOO 

Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora JP "Gradsko groblje" Zenica d.o.o. na period od 4 (~etiri) godine. 

I. OPIS POZICIJE DIREKTORA JP "GRADSKO GROBLJE" ZENICA D.O.O. 

Direktor Javnog preduze}a "Gradsko groblje " Zenica d.o.o., kao predsjednik Uprave Preduze}a, nadle`an je i odgovoran za: 

II. KANDIDAT KOJI APLICIRA ZA POZICIJU DIREKTOR JP "GRADSKO GROBLJE" ZENICA DOO MORA ISPUNJAVATI SLIJEDE]E USLOVE: 

a) OP]E 

b) POSEBNE 

III. POTREBNI DOKUMENTI 

Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu stana i kontakt telefon. 

Uz prijavu treba dostaviti slijede}e dokumente (originalne ili ovjerene kopije): 

Podnosioci prijave du`ni su dostaviti Program razvoja Preduze}a za period od ~etiri godine. Podnosioci prijava koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. 

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja. 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom sa naznakom i na adresu: 

"PRIJAVA NA KONKURS-NE OTVARATI"
JAVNO PREDUZE]E "GRADSKO GROBLJE" DOO
ZENICA
Ul. {kolske br. l
72 000 Zenica
uz naznaku:
Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora JP "Gradsko groblje" Zenica d.o.o. 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

Preduze}e nije obavezno vra}ati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. 

(so-715-a-F/09) 


FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNI[TVA I OBRTA
MOSTAR 

Na temelju to~ke VII. Odluke o usvajanju Programa utro{ka dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfer za poticaj razvoja, poduzetni{tva i obrta" utvr|en prora~unom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu poduzetni{tva i obrta ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/09) ~lanka 3. Pravilnika o postupcima u provedbi programa razvoja malog gospodarstva ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 18/09), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta raspisuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA "TRANSFER ZA POTICAJ RAZVOJA PODUZETNI[TVA I OBRTA" 

I. PREDMET NATJE^AJA 

Predmet javnog natje~aja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava iz dijela sredstava "Transfer za poticaj razvoja, poduzetni{tva i obrta" utvr|enog u razdjelu 50. Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetni{tva i obrta ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 87/08 i 24/09). 

II. NAZIVI PROJEKATA, CILJEVI, KRITERIJI I KORISNICI SREDSTAVA 

Nazivi projekata, ciljevi, kriteriji i korisnici sredstava svrstani su u slijede}e lotove: 

LOT 1.  Izgradnja poduzetni~ke infrastrukture 

Ciljevi projekta su: 

Poticanje lokalne uprave za dono{enjem prostornih planova i uvr{tavanje poduzetni~kih, specijaliziranih i industrijskih zona u isti; poticanje izgradnje: poduzetni~kih zona, tehnolo{kih parkova, poslovnih centara, inkubatora, klastera; prostor F BiH u~initi konkurentnim za strana ulaganja (u poduzetni{tvo) u odnosu na zemlje okru`enja; izrada projekta i druge dokumentacije za zonu i opremanje postoje}ih poduzetni~kih zona, tehnolo{kih parkova i tehni~ko-inovacijskih centara. 

Kriteriji za izbor projekta: 

Kvaliteta ponu|enog projekta; iskazan poduzetni~ki interes; osiguranje ve}e uposlenosti; namjena poduzetni~ke zone (proizvodno-prera|iva~ki gospodarski subjekti, tehnolo{ko-razvojno-inovacijski centri, logisti~ko-distributivni centri); poduzetni~ki potencijal; mogu}nost eventualnog pro{irenja poduzetni~ke zone; stanje infrastrukture do zone; dinamika izgradnje infrastrukture unutar zona i na~ini i izvori financiranja. 

Korisnici sredstava: 

Op}ine; gradovi; poduzetnici-vlasnici subjekata malog gospodarstva i poduzetni~ka udru`enja koji imaju odluke jedinica lokalne uprave o izgradnji poduzetni~ke infrastrukture. 

LOT 2.  Potpora udru`enjima poduzetnika i obrtnika 

Ciljevi projekta su: 

Razvoj i afirmacija poduzetni{tva i obrta; interesno umre`avanje poduzetnika i obrtnika, organizirano zastupanje interesa poduzetnika i obrtnika i ravnomjerniji regionalni razvoj. 

Kriteriji za izbor projekta: 

Kvaliteta ponu|enog projekta iz oblasti afirmacije poduzetni{tva i obrta; organiziranost i broj ~lanova udru`enja; djelokrug rada. 

Korisnici sredstava: 

Udru`enja poduzetnika i obrtnika 

LOT 3.  Razvoj tradicionalnih i starih obrta 

Ciljevi projekta: 

O~uvanje obrtni~ke tradicije i kulturnog i povijesnog naslije|a poticanjem tradicionalnih i starih obrtni~kih djelatnosti kroz sufinansiranje tro{kova: provedbe poslovnog plana, nabavke alata, pobolj{anja uslova rada u radionici, edukacije i stru~nog osposobljavanja zaposlenih i izradu reklamnog materijala. 

Kriteriji za izbor projekta: 

Kvalitet ponu|enog investicijskog projekta (poslovnog plana), vrsta djelatnosti (proizvodna ili uslu`no - proizvodna), starost obrta, autohtoni proizvod tradicionalnog ili starog obrta, ostvarena priznanja na sajmovima i izlo`bama, doprinos o~uvanju kulturnog i povijesnog naslije|a, pove}anje uposlenosti. 

Korisnici sredstava: 

Obrtnici koji obavljaju obrtni~ku djelatnost u skladu sa Uredbom o za{titi tradicionalnih i starih zanata ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 62/05) i posluju najmanje 12 mjeseci. 

LOT 4.  Izgradnja inovativnog gospodarstva (inovacije, uvo|enje ISO standarda, osiguranje CE znaka, transfer znanja i tehnologija) 

Ciljevi projekta su: 

Izgradnja inovativnog gospodarstva; pove}anje broja subjekata malog gospodarstva zasnovanih na znanju; dovo|enje inovacije do proizvoda; uvo|enje ISO standarda; postavljenje CE znaka za proizvode iz Federacije BiH; poticanje transfera znanja i tehnologija. 

Kriteriji za izbor projekta: 

Kvaliteta ponu|enog projekta; veli~ina ciljne skupine; pove}anje uposlenosti; pove}anje broja MSP-a; konkurentnost. 

Korisnici sredstava: 

Subjekti malog gospodarstva i obrtnici, {kole, fakulteti, udruge poduzetnika, pravne osobe, fizi~ke osobe (samo za inovacije). 

LOT 5.  Potpora novoosnovanim subjektima malog gospodarstva i obrtnicima 

Ciljevi projekta su: 

Subvencioniranje tro{kova registracije, subvencioniranje tro{kova doprinosa za novouposlene radnike u trajanju do jedne godine. 

Kriteriji za izbor projekta: 

Kvaliteta ponu|enog projekta; pove}anje uposlenosti (demobilisanih branitelja, `ena, mladih...) 

Korisnici sredstava: 

Subjekti malog gospodarstva i obrtnici registrirani poslije 01.01.2009. godine. 

III. PRAVO U^E[]A 

Pravo u~e{}a u ovom natje~aju, imaju sljede}e kategorije: 

Sve navedene kategorije osim kategorije fizi~ke osobe moraju imati najmanje jednog uposlenog djelatnika na neodre|eno radno vrijeme, sa minimalno 51 %- tnim privatnim vlasni{tvom dr`avljana BiH. Sjedi{te, odnosno prebivali{te svih kategorija mora biti na podru~ju Federacije BiH. 

Kategorije obuhva}ene u prethodnom stavu imaju pravo u~e{}a po pojedinim lotovima, odnosno imaju pravo da se prijave za u~e{}e po pojedinim lotovima, samo ako su navedeni kao "Korisnici sredstava" za pojedine lotove iz poglavlja II. ovog javnog natje~aja 

Va`na napomena: 

Podnosioci prijava koji do zavr{etka ovog natje~aja nisu opravdali dodijeljena financijska sredstva ovog Ministarstva po ranije preuzetim obvezama kori{tenja poticajnih sredstava, nemaju pravo u~e{}a na ovom natje~aju, odnosno njihove prijave se ne}e uzeti u razmatranje. 

Prethodna odredba ne odnosi se na jedinice lokalne samouprave koji uz prijavu za ovaj natje~aj dostave dokaz o po~etku realizacije ugovorom preuzetih obaveza iz 2008. godine. 

Podnosioci prijava koji su ve} koristili poticajna financijska sredstva ovog Ministarstva 2 (dva) i vi{e puta, nemaju pravo u~e{}a na natje~aju najmanje 3 (tri) godine od posljednje godine kori{tenja istih. Ovo ograni~enje ne odnosi se na obrtnike koji obavljaju obrt u skladu sa Uredbom o za{titi tradicionalnih i starih zanata ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 62/05.), jedinice lokalne samouprave, Federalnu obrtni~ku komoru i `upanijske obrtni~ke komore i izuzetno uz suglasnost federalnog ministra razvoja poduzetni{tva i obrta na udru`enja poduzetnika koja imaju pismenu podr{ku nadle`nog `upanijskog ministarstva o va`nosti konkretnog projekta za razvoj {ire dru{tvene zajednice. 

Kategorije iz Poglavlja III. ovog natje~aja koje koriste kreditna sredstva Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta po kreditnoj liniji sa Razvojnom bankom Federacije Bosne i Hercegovine nemaju pravo u~e{}a na ovom natje~aju. 

Podnosioci prijava mogu ostvariti pravo na dodjelu financijskih sredstava samo na jednom javnom natje~aju koji raspisuje ovo Ministarstvo. Podnosilac prijave koji se prijavi na ovaj natje~aj mo`e konkurirati samo na 1 (jedan ) LOT iz ovog natje~aja. 

IV. SADR@AJ PRIJAVE ZA U^E[]E NA JAVNOM NATJE^AJU ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTICAJNIH SREDSTAVA 

Prijava mora biti ura|ena sadr`ajno po elementima zahtijevanim u potrebnoj dokumentaciji ovisno o pojedinom projektu. 

Prijavu razmatra Povjerenstvo za izbor korisnika, ako su dostavljeni: 

(a) Zahtjev za uklju~ivanje u projekt 

Pod pojmom zahtjev za uklju~ivanje u projekt podrazumijeva se uredno popunjen obrazac "Zahtjev za uklju~ivanje u projekt" 

(b) Kompletan projekt 

Pod pojmom kompletan projekt podrazumijeva se onaj projekt koji sadr`i: glavni investicioni projekt ura|en sadr`ajno po elementima zahtijevanim iz potrebne dokumentacije i uvjetima navedenim u ovom natje~aju za pojedine projekte, sa`etak projekta, te uredno popunjene obrasce iz potrebne dokumentacije. Ukoliko projekt nije kompletan, odbit }e se i ne}e biti predmet daljeg razmatranja Povjerenstva za izbor korisnika. 

(c) Ostali prilozi 

Pod ostalim prilozima podrazumijevaju se oni prilozi koji se tra`e od podnosioca prijave, kojima podnosilac prijave dokazuje da li je kompetentan, pouzdan i da li redovno ispunjava svoje zakonske obaveze. Lista priloga koja se zahtijeva od podnosioca prijava nalazi se u tabeli kako slijedi. 

Prijave koje ne sadr`e kumulativno i op}e i posebne priloge koji se zahtijevaju, bit }e odbijene i ne}e biti predmet daljeg razmatranja Povjerenstva za izbor korisnika. Sva prilo`ena dokumenta moraju biti izdana od strane nadle`nih sudskih ili upravnih organa Federacije BiH (izuzev uvjerenja za PDV). Prilo`ena dokumenta ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ovog natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", izuzev rje{enja o registraciji pravnog subjekta, uvjerenja o poreznoj registraciji i uvjerenja o registraciji PDV-a. Sve prilo`ene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadle`nih upravnih organa ili notara ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja javnog natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj prihva}enih prijava, te visina sredstava koja }e se dati na raspolaganje podnosiocu prijave, ovisit }e isklju~ivo o razini kvalitete i stupnju povoljnosti projekta. 

Prednost }e imati kandidati koji nisu koristili financijska sredstva poticaja od strane Ministarstva. 

V. KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVE I IZBOR KORISNIKA 

Kriteriji za ocjenu prijave utvr|eni su posebno za svaki LOT u poglavlju II. pod nazivom "Kriteriji za izbor programa". 

Izbor korisnika financijskih sredstava vr{i Stru~no povjerenstvo za izbor korisnika, koje ima zadatak da, sukladno odredbama Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja malog gospodarstva ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 18/09), i na temelju propisanih kriterija iz Odluke o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera za poticaj razvoja poduzetni{tva i obrta" i ovog natje~aja, izvr{i izbor korisnika grant financijskih sredstava. Stru~no povjerenstvo imenuje federalni ministar razvoja, poduzetni{tva i obrta. 

VI. NA^IN PREUZIMANJA POTREBNE DOKUMENTACIJE 

Potrebnu dokumentacija za u~e{}e na javnom natje~aju, pripremilo je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta i ista se mo`e preuzeti u prostorijama Ministarstva u Mostaru, ulica Stjepana Radi}a 33, svakim radnim danom u vremenu od 10-14 sati ili elektronskim putem na web stranici Ministarstva (www.fmrpo.gov.ba). 

Frame7

JAVNI POZIV - GRANTOVI

Prijave koje ne sadr`e kumulativno i op}e i posebne priloge koji se zahtijevaju, bit }e odbijene i ne}e biti predmet daljeg razmatranja Povjerenstva za izbor korisnika. Sva prilo`ena dokumenta moraju biti izdana od strane nadle`nih sudskih ili upravnih organa Federacije BiH (izuzev uvjerenja za PDV). Prilo`ena dokumenta ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja ovog natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", izuzev rje{enja o registraciji pravnog subjekta, uvjerenja o poreznoj registraciji i uvjerenja o registraciji PDV-a. Sve prilo`ene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadle`nih upravnih organa ili notara ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja javnog natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Broj prihva}enih prijava, te visina sredstava koja }e se dati na raspolaganje podnosiocu prijave, ovisit }e isklju~ivo o razini kvalitete i stupnju povoljnosti projekta. 

Prednost }e imati kandidati koji nisu koristili financijska sredstva poticaja od strane Ministarstva. 

V. KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVE I IZBOR KORISNIKA 

Kriteriji za ocjenu prijave utvr|eni su posebno za svaki LOT u poglavlju II. pod nazivom "Kriteriji za izbor programa". 

Izbor korisnika financijskih sredstava vr{i Stru~no povjerenstvo za izbor korisnika, koje ima zadatak da, sukladno odredbama Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja malog gospodarstva ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 18/09), i na temelju propisanih kriterija iz Odluke o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Transfera za poticaj razvoja poduzetni{tva i obrta" i ovog natje~aja, izvr{i izbor korisnika grant financijskih sredstava. Stru~no povjerenstvo imenuje federalni ministar razvoja, poduzetni{tva i obrta. 

VI. NA^IN PREUZIMANJA POTREBNE DOKUMENTACIJE 

Potrebnu dokumentacija za u~e{}e na javnom natje~aju, pripremilo je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta i ista se mo`e preuzeti u prostorijama Ministarstva u Mostaru, ulica Stjepana Radi}a 33, svakim radnim danom u vremenu od 10-14 sati ili elektronskim putem na web stranici Ministarstva (www.fmrpo.gov.ba). 

VII. NA^IN PODNO[ENJA PRIJAVE 

Prijave sa odgovaraju}im prilozima iz poglavlja IV. {alju se preporu~eno po{tom ili osobno u zape~a}enim kovertama na adresu: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta, 88000 Mostar, ulica Stjepana Radi}a 33, sa naznakom: 

Ne otvarati - po javnom natje~aju za Lot br.___ 

"Poticaj za razvoj poduzetni{tva i obrta" 

Na pole|ini koverte obavezno navesti naziv - ime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon i ovjeriti pe~atom firme. 

Rok za dostavu je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javnog natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", odnosno do 19. 06. 2009. godine. 

Prijave primljene nakon isteka roka bit }e odba~ene i ne}e biti predmet razmatranja. 

U postupku javnog natje~aja Ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove u~esnicima na natje~aju, te zadr`ava pravo da u slu~aju opravdanosti prijavu prihvati u cijelosti, djelomi~no ili je u potpunosti odbije ili poni{ti javni natje~aj. 

Prispjela dokumentacija ne}e se vra}ati. 

VIII. OSTALE ODREDBE 

Sa podnosiocima prijava ~ije se prijave prihvate Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta potpisuje Ugovor o implementaciji financijskih sredstava, kojim }e se definirati me|usobna prava i obaveze ugovornih strana, a posebno na~in i dinamika kori{tenja dodijeljenih financijskih sredstava, te nadzor nad utro{kom istih. 

Podnosioci prijava ~ije se prijave odbace ili odbiju, mogu ulo`iti prigovor Ministarstvu u roku od sedam dana od dana objave rezultata natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", radi provjere ~injenica i objektivnosti ocjene ponude. 

Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni natje~aj mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/449 -126 ili 036/449-120 u vremenu od 10 -14 sati kao i na web stranici Ministarstva (www.fmrpo.gov.ba) Na temelju to~ke III. Odluke o odobravanju utro{ka dijela sredstava "Transfer za poticaj razvoja, poduzetni{tva i obrta" utvr|en prora~unom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetni{tva i obrta, ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 26/09), ~lanka 3. Pravilnika o postupcima u provedbi programa razvoja malog gospodarstva ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 18/09), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta raspisuje 

JAVNI NATJE^AJ 

ZA ODABIR KORISNIKA KREDITNIH SREDSTAVA, IZ SREDSTAVA "TRANSFER ZA POTICAJ RAZVOJA PODUZETNI[TVA I OBRTA", RADI REALIZACIJE PROJEKTA "KREDITNI POTICAJ RAZVOJA PODUZETNI[TVA I OBRTA" 

I. PREDMET NATJE^AJA 

Predmet javnog natje~aja je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava iz dijela sredstava "Transfer za poticaj razvoja, poduzetni{tva i obrta" utvr|enog u razdjelu 50. Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 87/08 i 24/09), Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetni{tva i obrta, radi realizacije Projekta " Kreditni poticaj razvoja poduzetni{tva i obrta". 

Sredstva za realizaciju Projekta iz stavka 1. ove to~ke plasirat }e se putem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, na revolving osnovi sa rokom povrata sredstava na JRR Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine od sedam godina, grejs periodom od dvije godine i kamatnom stopom do 2 %. Iznos kredita po korisniku mo`e iznositi za d.d. i d.o.o. od 50.000,00 do 150.000,00 KM, a za obrte od 20.000,00 do 80.000,00 KM. Jednokratni tro{kovi obrade kredita od strane Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine iznose 1 % od odobrenog iznosa kredita. 

Cilj Projekta je da se na bazi komisione kreditne linije pru`i financijska podr{ka mikro, malim i srednjim poduze}ima koja imaju dovoljne kapacitete ili obezbje|uju nove kapacitete, a neophodna su im dodatna ulaganja u stalna i obrtna sredstva koja }e omogu}iti pro{irenje proizvodnje, pove}anje razine usluga, ve}e iskori{tenje proizvodnih i uslu`nih kapaciteta, ulaganja u razvoj i nabavu novih tehnologija, razvoj novih proizvoda i usluga, pove}anje zaposlenosti. 

II. KORISNICI KREDITA - PRAVO U^E[]A 

Korisnici kredita mogu biti: pravne osobe-subjekti malog gospodarstva, mikro, mala i srednja poduze}a registrirana kao d.d., d.o.o. i obrti ~ije je sjedi{te na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine, a nalaze se u minimalno 51% - tnom privatnom vlasni{tvu dr`avljana BiH, te imaju najmanje 3 (tri) zaposlena djelatnika na neodre|eno vrijeme. 

Va`na napomena 

Podnositelji prijava koji nisu opravdali dobivena financijska sredstva ovog Ministarstva po ranije preuzetim obvezama kori{tenja poticajnih sredstava do zavr{etka ovog natje~aja, nemaju pravo u~e{}a na ovom natje~aju, odnosno njihove prijave se ne}e uzeti u razmatranje. 

Podnositelji prijava mogu ostvariti pravo na dodjelu financijskih sredstava samo na jednom javnom natje~aju koji raspisuje ovo Ministarstvo. 

III. SADR@AJ PRIJAVE POTREBNE ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTJEVA 

Prijava mora biti ura|ena sadr`ajno po elementima zahtijevanim u potrebnoj dokumentaciji. Prijavu za u~e{}e }e razmatrati Stru~no povjerenstvo samo ako su dostavljeni: 

1. Zahtjev za dodjelu kredita 

Potpuno, uredno i ~itko popunjen obrazac "Zahtjev za dodjelu kredita" koji se nalazi u potrebnoj dokumentaciji. 

2. Prilozi 

Pod prilozima se podrazumijevaju oni prilozi - dokumenti, koji se tra`e od podnositelja prijave, kojima podnositelj prijave dokazuje da li je kompetentan, pouzdan i da li redovito ispunjava svoje zakonske obveze (pod 2.1.), kao i potrebna dokumentacija za osiguranje kredita (pod 2.2.). 

Popis potrebne dokumentacije dat je u slijede}oj tabeli, u kojoj su nazna~eni potrebni dokumenti za pojedinu kategoriju korisnika. 

2.1. Potrebna dokumentacija 

JAVNI POZIV - KREDITI

Svi zahtijevani prilozi-dokumenti, moraju biti izdati od strane nadle`nih sudskih ili upravnih organa Federacije BiH (izuzev uvjerenja za PDV). Prilo`ena dokumenta ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja javnog natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", izuzev onih dokumenata ~iji datumi izdavanja po prirodi posla moraju biti stariji od naprijed navedenog roka. Sve prilo`ene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od strane nadle`nih upravnih organa ili notara ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca od dana objavljivanja Javnog natje~aja u Slu`benim novinama Federacije BiH. 

2.2. Instrumenti osiguranja 

Kredit se obezbje|uje u skladu sa bankarskom procedurom i slijede}im instrumentima osiguranja: 

Podnositelj prijave du`an je uz zahtjev dostaviti ovjerenu izjavu da }e hipotekom ili zalogom obezbijediti kreditna sredstva. Uz izjavu je potrebno dostaviti procjenu vrijednosti ponu|ene nepokretne imovine (hipoteka)/pokretne imovine (zalog) od strane sudskog vje{taka, kao i dokaze da je vlasnik ponu|ene nepokretne imovine (z.k. izvadak ne stariji od 30 dana), odnosno dokaze da je vlasnik ponu|ene pokretne imovine koju daje u zalog ili 

-bankarskom garancijom (pismo namjere poslovne banke da }e izdati bankarsku garanciju ukoliko se odobri kredit) 

3. Investicijski projekt 

Investicijski projekt mora biti ura|en sukladno propisanoj Metodologiji investicijskog projekta prilo`enog u potrebnoj dokumentaciji. Uz investicijski projekt potrebno je prilo`iti pripadaju}i poslovni plan prema donjoj tabeli. Poslovni plan mora biti ura|en u elektronskoj formi i dostavljen u {tampanom obliku. 

Metodologija investicijskog projekta, Zahtjev za dodjelu kredita, poslovni planovi za pravne i fizi~ke osobe sa pripadaju}im tabelama, Suglasnost CRK (obrasci 1 i 1A), te izjava o povezanim dru{tvima sadr`ani su u elektronskoj formi na CD - u koji je sastavni dio potrebne dokumentacije, a mogu se preuzeti i na web stranci ovog Ministarstva www.fmrpo.gov.ba 

IV. KRITERIJ ZA OCJENU PRIJAVE I IZBOR KORISNIKA 

Kriterij za izbor programa su: kvaliteta programa, vrsta djelatnosti, orijentiranost ka izvozu, pove}anje uposlenosti i nivo samofinanciranja. 

Pri odlu~ivanju Stru~no povjerenstvo }e prednost dati zahtjevima koji osiguravaju: 

Prijedlog za izbor korisnika kredita vr{it }e Stru~no povjerenstvo, koje imenuje federalni ministar razvoja, poduzetni{tva i obrta. Stru~no povjerenstvo, rukovode}i se ocjenom boniteta podnosioca zahtjeva, kvalitetom projekta i opravdanosti ulaganja, utvr|uje prijedlog korisnika na temelju kriterija iz stavka jedan i dva ovog poglavlja. Kona~nu odluku o dodjeli kreditnih sredstava donosi ministar, vode}i ra~una o ravnomjernom regionalnom razvoju. Lista korisnika kredita iz financijskih sredstava iz stavka dva poglavlja I. ovog javnog natje~aja, objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Ugovore sa korisnicima kredita zaklju~ivat }e Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, nakon {to od strane Razvojne banke Federacije BiH bude prihva}en ponu|eni instrument osiguranja iz ta~ke 2.2.- kolaterala (upis hipoteke i/ili zalo`nog prava, ili garanciju banke). Ugovorom }e se definirati me|usobne obaveze i prava ugovornih strana, te na~in kori{tenja kreditnih sredstava, ovisno o ponu|enom projektu. Kontrolu namjenskog utro{ka kredita vr{it }e Razvojna banka Federacije BiH. 

V. NA^IN PREUZIMANJA POTREBNE DOKUMENTACIJE 

Potrebnu dokumentaciju za prijavu za u~e{}e na ovom javnom natje~aju, pripremilo je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta i ista se mo`e preuzeti u prostorijama ministarstva u Mostaru, ulica Stjepana Radi}a 33, svakim radnim danom u vremenu od 10-14 sati ili elektronskim putem na web stranici Ministarstva. 

VI. NA^IN PODNO[ENJA PRIJAVE 

Prijave sa odgovaraju}im prilozima iz poglavlja III., {alju se preporu~eno po{tom ili osobno u zape~a}enim kovertama na adresu: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta, 88000 Mostar, ulica Stjepana Radi}a 33, sa naznakom: 

Ne otvarati-po javnom natje~aju za Program 

"Kreditni poticaj razvoja poduzetni{tva i obrta" 

Na pole|ini koverte obavezno navesti naziv - ime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon i ovjeriti pe~atom firme. 

Rok za dostavu prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja ovog javnog natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", odnosno do 19. 06. 2009. godine. 

Prijave primljene nakon isteka roka bit }e odba~ene i ne}e biti predmet daljeg razmatranja. 

U postupku javnog natje~aja Ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove u~esnicima na natje~aju, te zadr`ava pravo da u slu~aju opravdanosti prijavu prihvati u cijelosti ili je u potpunosti odbije ili poni{ti javni natje~aj. 

Prispjela dokumentacija ne}e se vra}ati. 

VII. OSTALE ODREDBE 

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta tako|er zadr`ava pravo vr{enja kontrole utro{ka kreditnih sredstava, sa ovla{tenjem da poni{ti odluku o dodjeli kreditnih sredstava i izda nalog Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine da raskine kreditni ugovor sa korisnikom kredita, ukoliko ustanovi da korisnik kredita nije ispo{tovao ugovor. 

Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni natje~aj mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/449-126 ili 036/449-120 u vremenu od 10-14 sati kao i na web stranici Ministarstva (www.fmrpo.gov.ba). 

(so-717-a-F/09) 


MINISTARSTVO PRIVREDE, [UMARSTVA I VODOPRIVREDE H-N@/K
MOSTAR 

Na temelju ~lanaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03 ), i Zaklju~ka o utvr|ivanju kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije ~lanova Nadzornog odbora JP [umsko gospodarskog dru{tva "[ume Hercegova~ko-neretvanske" d.o.o. Mostar broj 11-01-976/09 od 30. travnja 2009. godine, ministrica poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA ^LANOVE NADZORNOG ODBORA JP [UMSKO GOSPODARSKOG DRU[TVA "[UME HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE" DOO MOSTAR 

I. Ogla{ava se prikupljanje prijava kandidata na poziciju ~lana Nadzornog odbora Javnog poduze}a [umsko gospodarskog dru{tva "[ume Hercegova~ko-neretvanske" d.o.o. Mostar. 

Nadzorni odbor se sastoji od 5 (pet) ~lanova. 

Nadzorni odbor obavlja poslove propisane ~lankom 25. Statuta Javnog poduze}a [umsko gospodarskog dru{tva "[ume Hercegova~ko-neretvanske" d.o.o. Mostar, te poslove propisane odredbama Zakona o javnim poduze}ima i Zakona o gospodarskim dru{tvima. 

A. Op}i kriteriji: 

Kandidati za ~lanove Nadzornog odbora Javnog poduze}a [umsko gospodarskog dru{tva "[ume Hercegova~ko-neretvanske" d.o.o. Mostar moraju ispunjavati sljede}e op}e kriterije: 

B. Posebni uvjeti: 

Pored navedenih kriterija kandidat mora ispunjavati i sljede}e: 

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzet }e se u obzir i sljede}e: 

Potrebni dokumenti: 

Uz prijavu na javni oglas kandidati su du`ni prilo`iti sljede}e dokumente: 

Svi prilo`eni dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenom presliku. Dokumenti prilo`eni uz prijavu na javni oglas ne}e se vra}ati kandidatima. 

Ostale napomene 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred Povjerenstvo za izbor kojeg imenuje ministrica poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede HN@/K. 

Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima od kojih se mogu dobiti preporuke/informacije o kandidatima. 

Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo sukladno Zakonu o za{titi li~nih podataka BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

Podno{enje prijava 

Javni oglas objavljuje se u "Slu`benim novinama Federacije BiH", te u dnevnim novinama "Dnevni avaz" i "Dnevni list". 

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana zadnjeg objavljivanja. 

Prijave na javni oglas sa svim tra`enim dokumentima mogu se dostaviti osobno ili putem po{tanske slu`be preporu~eno, na adresu: 

Ministarstvo poljoprivrede, {umarstva i vodoprivrede H-N@/K
Povjerenstvo za izbor
Bi{}e Polje bb
Mostar
uz naznaku: "Prijava na javni oglas za ~lanove Nadzornog odbora JP [umsko gospodarskom dru{tvu "[ume Hercegova~ko-neretvanske" d.o.o. Mostar".
- ne otvarati - 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

(so-718-a-F/09) 


JKP "10. JULI" DOO
BOSANSKA KRUPA 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03) ~lana 7. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05) i ~lana 16. Odluke o uskla|ivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduze}a "10. Juli" Bosanska Krupa broj 0l/V-I-5/97 od 17. marta 1997. godine, u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima i Zakonom o javnim preduze}ima od dana 19. juna 2006. godine, broj O1/V-02-736-7/06 ("Slu`beni glasnik Op}ine Bosanska Krupa", broj 6/06), Skup{tina Dru{tva raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "10. JULI" DOO BOSANSKA KRUPA 

Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje kandidata na upra`njenu poziciju Nadzornog odbora u JKP "10. JULI" d.o.o. Bosanska Krupa i to: 

a) ^lanovi Nadzornog odbora - 5 ~lanova; 

I. OPIS POZICIJE 

Pored nadle`nosti utvr|enih Zakonom o privrednim dru{tvima Federacije BiH, Zakonom o javnim preduze}ima Federacije BiH, Statutom i Osniva~kim aktom, Nadzorni odbor ima i sljede}e nadle`nosti: 

II. MANDAT 

Nadzorni odbor se imenuje na period od 4 (~etiri) godine, po~ev od dana kona~nog imenovanja, uz mogu}nost obnove mandata. 

^lanovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad u visini odre|enoj Odlukom Skup{tine Dru{tva. Nakon kona~nog imenovanja ~lanovi Nadzornog odbora zaklju~it }e sa Upravom Dru{tva, Ugovor o anga`manu u Nadzornom odboru na koji saglasnost daje Skup{tina Dru{tva. 

III. OP]I USLOVI 

1.    da su stariji od 18 godina, a da nisu stariji od 70 godina na dan imenovanja, 

2.    da su dr`avljani Bosne i Hercegovine, 

3.    da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 

4.    da se na njih ne odnosi ~lan IX.1. Ustava BiH, 

5.    da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija u smislu odredbi Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i institucijama vlasti FBiH, 

6.    da se protiv njih ne vodi krivi~ni potupak, odnosno da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili privredni prestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenu poziciju u roku od 5 (pet) godina od dana izdr`ane, izvr{ene, zastarjele ili opro{tene kazne, prije objavljivanja upra`njene pozicije, 

7.    da nisu na funkciji u organima politi~kih stranaka, 

8.    da nisu ~lanovi upravnog ili nadzornog odbora drugog javnog preduze}a, ustanove, institucije ili drugog organa. 

IV. POSEBNI USLOVI 

1.    VI/VII stepen slo`enosti zanimanja, VSS/V[S zavr{en fakultet dru{tvenog ili tehni~kog smjera, ili zavr{ena vi{a {kola dru{tvenog ili tehni~kog smjera, 

2.    najmanje 2 godine radnog sta`a u struci, 

3.    stru~ne, iskustvene, komunikacijske i organizacijske sposobnosti za vr{enje poslova finansijskog nadzora, 

4.    sposobnost tuma~enja i primjena zakona i drugih propisa, a naro~ito iz djelatnosti Dru{tva, 

5.    prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje pozicije za koju se kandiduje, 

6.    sposobnost odlu~nog i nepristrasnog dono{enja odluka, 

7.    rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog anga`mana i preporuka poslodavca, 

8.    poznavanje organizacije i na~ina rada, te raniji anga`man u javnim preduze}ima i/ili privrednim dru{tvima, komunalne ili sli~ne djelatnosti. 

V. POTREBNI DOKUMENTI 

Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova: 

Tra`ena dokumentacija mora biti u originalu, ne starija od tri mjeseca ili ovjerene kopije originalnih dokumenata koji ne smiju biti stariji od tri mjeseca. 

Kandidati koji u|u u u`i izbor, bi}e pozvani na intervju u roku od 8 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava. 

Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac (ili o navedenom dati izajvu) u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. 

Postupak za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva provodi Komisija za izbor imenovana Rje{enjem Skup{tine Dru{tva. 

U postupku za izbor i imenovanje Komisija pregleda sve blagovremeno prispjele prijave, te na osnovu na~ela utvr|enih u zakonu i drugim propisima sastavlja listu sa u`im izborom najboljih kandidata, koji ispunjavaju kriterije za imenovanje. 

Nakon obavljenog intervjua, i na temelju dokumentiranih Odluka, Komisija za izbor uz pismenu preporuku predla`e rang listu najboljih kandidata i dostavlja je Skup{tini Dru{tva na daljnje razmatranje. 

Nakon {to primi predlo`enu rang listu sa preporukom, Skup{tina Dru{tva ima obavezu da osigura da se izvr{i kona~no imenovanje kandidata koji je najuspje{nije pro{ao otvorenu konkurenciju, osim ako iz opravdanih razloga smatra da na~ela i procedure propisane zakonom nisu ispo{tovane, ili bi imenovanje bilo kog od kandidata sa predlo`ene rang liste dovelo do sukoba interesa. 

Odluku o kona~nom imenovanju ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva donosi Skup{tina. 

Protiv Odluke o kona~nom imenovanju ~lanova Nadzornog odbora, svaki u~esnik u konkursu i svaki drugi ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor Skup{tini Dru{tva, a njegovu kopiju dostaviti ombdusmenu za ljudska prava u BiH. 

Na postupak po prigovoru protiv Odluke o kona~nom imenovanju primjenjuju se odredbe Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. 

VI. ROK ZA PODNO[ENJE PRIJAVA 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Prijave na konkurs sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na adresu: JKP "10. JULI" DOO BOSANSKA KRUPA, ulica D`emaludina ^au{evi}a 4, 

PRIJAVA NA KONKURS ZA NADZORNI ODBOR - NE OTVARAJ". 

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. 

Dru{tvo nije u obavezi kandidatima vra}ati dokumentaciju prispjelu na konkurs. 

(so-719-a-F/09) 


OP]INA JABLANICA 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH"} broj: 34/03), i ~lana 17. Odluke o postupku imenovanja upravnih odbora subjekata ~iji je osniva~ Op}ina Jablanica ( "Slu`beni glasnik Op}ine Jablanica", broj 6/04) op}inski na~elnik Op}ine Jablanica objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNIH, [KOLSKIH I UPRAVNIH ODBORA JAVNIH PREDUZE]AI USTANOVA KOJIMA JE OSNIVA^ OP]INA JABLANICA 

I. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje na pozicija predsjednika i ~lanova nadzornih, {kolskih i upravnih odbora javnih preduze}a i ustanova kojima je osniva~ Op}ina Jablanica, i to: 

1. Nadzorni odbor JKP "Jablanica" d.d. Jablanica 

2. Nadzorni odbor JP "RTV Jablanica" d.o.o Jablanica 

3. [kolski odbor JU Srednja {kola Jablanica 

4. [kolski odbor JU Osnovna [kola "Suljo ^ili}" Jablanica 

5. Upravni odbor JU Dje~ije obdani{te "P~elica" Jablanica 

6. Upravni odbor JU Centar za socijalni rad Jablanica 

7. Upravni odbor JU Muzej "Bitka na Neretvi" Jablanica 

8. Upravni odbor JU "Dom za stara i iznemogla lica" Jablanica 

U prijavi kandidati su du`ni nazna~iti u ime koga se kandidiraju (u ime osniva~a, u ime zaposlenih, u ime roditelja ili ispred Ministarstva). 

II. OPIS POZICIJA UPRAVNIH ODBORA- Javnih preduze}a (1, 2) 

- Utvr|uje razvojnu i poslovnu politiku; donosi odluku o usvajanju planova razvoja i poslovanja; odlu~uje o statusnim promjenama; odlu~uje o osnivanju drugih preduze}a i imenuje upravni odbor tih preduze}a uz saglasnost osniva~a; odlu~uje o smanjenju i pove}anju osniva~kog kapitala; odlu~uje o raspodjeli dobiti; donosi investicione odluke; odlu~uje o kupovini dionice; odnosno udjela drugih preduze}a; usvaja izvje{taj o poslovanju preduze}a i godi{nji obra~un; donosi akt o unutra{njoj organizaciji i vr{i i druge poslove utvr|ene statutom. 

OPIS POZICIJA [KOLSKIH ODBORA (3, 4) 

- Donosi godi{nji plan i program rada {kole i prati njegovo ostvarivanje; raspisuje konkurs za izbor direktora i prijem ostalih radnika {kole; imenuje i razrje{ava direktora uz predhodnu saglasnost Ministarstva; daje direktoru smjernice i prijedloge o pitanjima od interesa za pobolj{anje rada {kole; rje{ava o upravnoj stvari iz svog djelokruga kao prvostepeni i drugostepeni organ; donosi op}a akta {kole; razmatra i rje{ava `albe i prigovore u~enika i roditelja; razmatra primjedbe i prijedloge gra|ana o pitanjima od interesa za rad {kole; podnosi osniva~u najmanje jednom godi{nje izvje{taj o poslovanju i odgovara za rezultate rada i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom, aktom o osnivanju i statutom {kole. 

OPIS POZICIJA UPRAVNIH ODBORA - Javnih ustanova (5, 6, 7, 8) 

- Donosi pravila ustanove; imenuje, razrje{ava, usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje direktora; utvr|uje planove rada i razvoja; utvr|uje godi{nji program rada; donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un; donosi op{te akte, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove; odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti rada kojih je ustanova osnovana; rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em; odlu~uje o kori{tenju sredstava; odgovara osniva~u za rezultate rada ustanove; odlu~uje o prigovoru radnika na rje{enje kojim je drugi organ odre|en pravilima ustanove odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa; podnosi osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taj o poslovanju ustanove; vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove. 

NAKNADA 

Naknada za rad u nadzornim i upravnim odborima utvr|uje se posebnom odlukom. 

Du`nosti ~lanova {kolskog odbora Osnovne i Srednje {kole obavljaju se dobrovoljno i bez naknade. 

III. OP]I USLOVI 

POSEBNI USLOVI 

Posebni uvjeti predstavljaju i kriterije za imenovanja. 

Izuzetno, u obzir mogu do}i i kandidati koji imaju IV stepen {kolske spreme koji se prijave na poziciju predstavnika zaposlenih. 

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava svih kandidata uzet }e se u obzir i slijede}e: 

IV. OP]I PODACI 

Sve prijave, koje stignu u propisanom roku pregledat }e Komisija za izbor koju imenuje op}inski na~elnik i koja }e sastaviti listu sa u`im izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred nadle`nu Komisiju za izbor, nakon ~ega }e Komisija putem pismene preporuke predlo`iti rang listu sa najboljim kandidatima op}inskom na~elniku, a za za poziciju pod 6. ministar zdravstva, rada i socijalne za{tite/skrbi HNK/ HN@ daje prijedlog za imenovanje predstavnika Ministarstva Op}ini Jablanica kao osniva~u. 

Nadle`ni organ }e nakon provedene procedure izvr{iti imenovanja na upra`njene pozicije u regulirane organe. Ukoliko se predvi|ena procedura za pojedine pozicije, iz objektivnih razloga ne sprovede do kraja, ne}e se vr{iti imenovanje za takve pozicije. 

Jedno lice mo`e biti imenovano u najvi{e dva upravlja~ka tijela. 

Mandat ~lanova upravnih i {kolskih odbora je 4 godine s mogu}no{}u ponovnog imenovanja bez ograni~enja. 

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od isteka roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu kandidovanja. 

Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. 

Uz prijavu treba dostaviti; 

Oglas ostaje otvoren 15 dana nakon objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a isti }e biti objavljen i u dnevnom listu "Dnevni avaz" i Web stranici Op}ine Jablanica (www.jablanica.ba) 

Prijave sa tra`enom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no ili putem po{te preporu~eno sa naznakom: "PRIJAVA NA OGLAS ZA POZICIJU U NADZORNOM/ [KOLSKOM/ UPRAVNOM ODBORU - ne otvaraj" na adresu: Op}ina Jablanica, ulica Pere Bili}a br. 25. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 

(so-720-a-F/09) 


MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU,
KULTURU I SPORT ZE-DO KANTONA
ZENICA 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), a u skladu sa Odlukom o utvr|ivanju standarda i kriterija Vlade Zeni~ko-dobojskog kantona za imenovanje/nominiranje na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima Zeni~ko-dobojskog kantona, broj 02-34-17151/03 od 13. augusta 2003. godine, 02-34-25853/04, od 10. decembra 2004. godine i 02-34-31551/05, od 07. novembra 2005. godine, u vezi sa ~lanom 18. Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 6/05 11/06 i 6/09), ministrica Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeni~ko-dobojskog kantona objavljuje 

OGLAS 

ZA IMENOVANJE NA POZICIJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA UNIVERZITETA U ZENICI IZ REDA OSNIVA^A 

Ogla{avaju se upra`njene pozicije u Upravnom odboru Univerziteta u Zenici 

1.    predsjednik Upravnog odbora iz reda osniva~a - 1 

2.    ~lan Upravnog odbora iz reda osniva~a - 3 

Imenovanje na upra`njene pozicije ~lanova Upravnog odbora Univerziteta u Zenici vr{i se na mandatni period od ~etiri godine. 

Opis upra`njene pozicije predsjednika i ~lana Upravnog odbora: 

U~estvuje u obavljanju poslova Upravnog odbora koji su mu, Zakonom o visokom obrazovanju, aktom o osnivanju i Statutom, utvr|eni kao nadle`ni poslovi, a naro~ito: donosi Statut Univerziteta, op}i akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i drugih op}ih akata u skladu sa zakonskim propisima i Statutom, donosi odluku o osnivanju drugih pravnih lica shodno zakonu i Statutu, donosi kona~nu odluku o izboru i razrje{enju direktora Studentskog centra, utvr|uje planove finansiranja i razvoja Univerziteta, donosi godi{nji program rada, usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad rektora, odgovara osniva~u za rezultate rada Univerziteta i podnosi izvje{taj osniva~u o poslovanju Univerziteta. 

Op}i uvjeti koje kandidat treba da ispunjava su slijede}i: 

Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, da je stariji od 18 godina, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be, kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije objavljivanja upra`njene pozicije, da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji), da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa, da nema privatni/finansijski interes u Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici, da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u Upravnom odboru Univerziteta, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti Upravnog odbora, da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja. 

Posebni standardi/kriteriji za izbor i ocjenjivanje za upra`njene pozicije: 

Prijava kandidata treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu treba dostaviti ovjerene kopije dokaza o dr`avljanstvu BiH, stru~noj spremi, radnom iskustvu i znanju u skladu sa stru~nom spremom, uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od tri mjeseca), kao i druge dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova oglasa. 

Podnosioci prijave s kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja. 

Kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor na upra`njene pozicije. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu dobiti u sjedi{tu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeni~ko-dobojskog kantona (adresa: Zmaja od Bosne, bb) ili na web stranici: www zdk.ba.  Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 

Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. 

U slu~aju kad postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor za kona~no imenovanje. Prigovor se podnosi Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeni~ko-dobojskog kantona. 

Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i jednom od dnevnih listova, kao i na web stranici Vlade Zeni~ko-dobojskog kantona: www zdk.ba. 

Rok za podno{enje prijava je ~etrnaest dana od dana objavljivanja oglasa u posljednjem objavljenom glasilu. 

Prijave sa svim tra`enim dokumentima sa naznakom na koju se poziciju kandidat prijavljuje se mogu dostaviti li~no na protokol Zeni~ko-dobojskog kantona, adresa Ku~ukovi}i broj 2 ili po{tom preporu~eno na istu adresu, sa naznakom "prijava na javni oglas za ~lana Upravnog odbora Univerziteta - ne otvarati". 

Neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje. 

(so-721-a-F/09) 


JP "HORIZONTALA-@IVINICE" DOO
@IVINICE 

U skladu sa ~lanom 246. i 283. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03), ~lana 28. Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05), ~lana 35. Statuta, Odbor za reviziju JP "Horizontala-@ivinice" d.o.o. @ivinice u @ivinicama raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR VANJSKOG REVIZORA ZA 2008. GODINU 

I. 

Objavljuje se konkurs za izbor vanjskog revizora za 2008.godinu u JP "Horizontala" @ivinice" d.o.o. @ivinice. 

II. 

Odabir vanjskog revizora za 2008. godinu u JP "Horizontala-@ivinice" d.o.o. @ivinice izvr{it }e Odbor za reviziju Preduze}a, ve}inom glasova na osnovu provedenog konkursa. 

Zadatak vanjskog revizora je da izvr{i reviziju finansijskog poslovanja JP "Horizontala-@ivinice" d.o.o. @ivinice za 2008. godinu. Naknada za izvr{enu reviziju ureduje se ugovorom. 

III. 

Kandidati koji se prijavljuju du`ni su uz prijavu dostaviti slijede}e: 

IV. 

Kriteriji za izbor najpovoljnije prijave su: 

V. 

Konkurs }e biti objavljen u"Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "SAN" i ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

Prijave na konkurs za izbor vanjskog revizora za 2008. godinu dostaviti li~no ili po{tom na adresu: 

JP "Horizontala-@ivinice" d.o.o. @ivinice
Oslobo|enja 13, 75270 @ivinice
(Odbor za reviziju).
Na koverti posebno nazna~iti "Prijava na konkurs za izbor vanjskog revizora - NE OTVARATI". 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatranje. 

(so-727-a-F/09) 


REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO 

Na osnovu ~l. 11., 12d. i 13. Zakona o Registru vrijednosnih papira ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04) u vezi sa ~l. 260. i 275. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09), ~l. 41., 52. i 53. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 26/09) i Odluke Nadzornog odbora Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo sa XXIII. sjednice, broj 04-NO-XXIII-2118/09 od 7. maja 2009. godine, Registar vrijednosnih papira d.d. Sarajevo ogla{ava 

PONI[TENJE 

KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA I ZAMJENIKA DIREKTORA REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA DD SARAJEVO 

Poni{tava se Konkurs za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo, objavljenog u dnevnim novinama "Dnevni avaz" dana 15.04.2009. godine, "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 26/09 od 15.04.2009. godine, na web stranicama Registra www.rvp.ba i Portala tr`i{ta kapitala www.capitalmarker.ba. dana 15.04.2009. godine. Na osnovu ~lanova 11., 12d. i 13. Zakona o Registru vrijednosnih papira ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04) u vezi sa ~l. 260. i 275. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i ~lanova 41., 52. i 53. Statuta Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 26/09) i Odluke Nadzornog odbora Registra vrijednosnih papira, broj 04-NO-XXIII-2119/09 od 7. maja 2009. godine, Registar vrijednosnih papira d.d. Sarajevo objavljuje 

PONOVNI  KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA I ZAMJENIKA DIREKTORA REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA DD SARAJEVO 

I. Raspisuje se ponovni konkurs za izbor i imenovanje: 

1.    direktora Registra vrijednosnih papira d. d. Sarajevo i 

2.    zamjenika direktora Registra vrijednosnih papira d. d. Sarajevo. 

Imenovanje direktora i zamjenika direktora Registra vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu: Registar) vr{i se na period od ~etiri godine. 

II. Op}i uslovi 

Na du`nost direktora, odnosno zamjenika direktora Registra mo`e biti imenovan kandidat koji ispunjava sljede}e op}e uslove: 

1.    dr`avljanin je Bosne i Hercegovine; 

2.    nije stariji od 65 godina na dan imenovanja ili nema vi{e od 40 godina sta`a; 

3.    nije osu|ivan za krivi~no djelo ili za privredni prijestup za radnje nespojive s du`no{}u u upravi dru{tva pet godina od dana pravosna`ne presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, niti mu je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti uprave dru{tva; 

4.    nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti, niti ~lan nadzornog odbora pravnog lica iz ~lana 6. stav 3. Zakona o Registru vrijednosnih papira, banke, investicionog fonda, penzijskog fonda niti osiguravaju}eg dru{tva; 

5.    nije predsjednik ili ~lan nadzornog ili upravnog odbora privrednog dru{tva ili institucije; 

6.    nije ~lan nadzornog odbora i odbora za reviziju u dioni~kom dru{tvu, banki i osiguravaju}em dru{tvu, berzi, profesionalnom posredniku, dru{tvu za upravljanje fondovima i fondu, ~lan organa upravljanja agencija; 

7.    ne posjeduje direktno ili indirektno vi{e od 5% vrijednosnih papira pravnog lica iz ~lana 6. stav 3. Zakona o Registru vrijednosnih papira, banke, dru{tva za upravljanje fondovima, investicionog fonda, penzijskog fonda niti osiguravaju}eg dru{tva; 

8.    ne obavlja du`nosti u politi~koj stranci, niti u~estvuje u politi~kim aktivnostima; 

9.    ne obavlja aktivnosti koje nisu u skladu sa principima za{tite investitora i neovisnosti Registra; 

10.    nije u me|usobnom braku ili srodstvu u uspravnoj liniji niti u pobo~noj liniji ili po tazbini zaklju~no s tre}im stepenom sa kandidatom koji se istovremeno imenuje na drugu du`nost po ovom konkursu; 

11.    ne obavlja druge poslove uz naknadu, osim nau~nih, istra`iva~kih, obrazovnih i predava~kih aktivnosti. 

12.    nije dva uzastopna mandata obavljao du`nost direktora, odnosno zamjenika direktora Registra. 

III. Posebni uslovi 

Na du`nost direktora, odnosno zamjenika direktora Registra mo`e biti imenovan kandidat koji ispunjava sljede}e posebne uvjete: 

1.    ima visoku stru~nu spremu, zavr{en ekonomski ili pravni fakultet; 

2.    ima pet godina radnog iskustva na rukovode}im poslovima; 

Za direktora Registra mo`e biti imenovana osoba, koja pored op}ih i posebnih uslova iz ta~ke II i III ove Odluke, ima odgovaraju}e stru~no znanje i uz prijavu na ovaj konkurs dostavi prijedlog Programa rada Registra u narednom mandatu. 

Pod stru~nim znanjem se podrazumijeva nu`no ili po`eljno iskustvo kandidata s obzirom na prirodu poslova koje obavlja Registar. 

IV. Opis poslova 

1. Direktor Registra u skladu sa zakonom i Statutom Registra vrijednosnih papira d. d. Sarajevo obavlja sljede}e poslove: 

2. Zamjenik direktora Registra u skladu sa zakonom i Statutom Registra obavlja sljede}e poslove: 

V. Potrebni dokumenti uz prijavu 

Uz pismenu prijavu kandidat treba dostaviti original ili ovjerenu fotokopiju sljede}e dokumentacije: 

Napomena: Ukoliko je kandidat sta` na rukovode}oj poziciji ostvario kod vi{e poslodavaca, potvrdu izdaje poslodavac kod kojeg je ostvaren sta` na rukovode}oj poziciji; 

Napomena: ukoliko kandidat trenutno obna{a neku od du`nosti ili aktivnost iz ta~ke II. podt~. 4. do 12. ove odluke, dostavlja izjavu (ovjerenu kod nadle`nog organa) da }e na iste dati ostavku, ukoliko bude imenovan na poziciju iz Konkursa. 

Sva dokumentacija treba da bude na slu`benom jeziku BiH, a ukoliko nije, uz istu se dostavlja i prevod ovjeren od strane stalnog sudskog tuma~a. 

VI. Podno{enje prijava 

Ovaj konkurs se objavljuje u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i jednom doma}em dnevnom listu. 

Tekst konkursa }e se objaviti na web stranici Registra i Portalu tr`i{ta kapitala. 

Rok za podno{enje prijava kandidata je 15 dana, ra~unaju}i od dana kasnijeg objavljivanja u slu~aju da konkurs u navedenim glasilima ne bude objavljen istog dana. 

Prijave na konkurs dostavljaju se li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: Registar vrijednosnih papira u Federaciji BiH, 71000 Sarajevo, ulica Mar{ala Tita 62/II, u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Prijava na ponovljeni konkurs za izbor i imenovanje direktora/zamjenika direktora - ne otvarati". 

Prijave na konkurs za direktora i prijave na konkurs za zamjenika direktora podnose se i razmatraju odvojeno. 

Uz prijavu na konkurs obavezno se dostavljaju isprave i izjave kandidata kojima se dokazuje ispunjavanje navedenih op}ih i posebnih uvjeta, te kra}a pisana biografija sa profesionalnim referencama kandidata. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. 

Izbor izme|u kandidata koji ispunjavaju navedene op}e i posebne uvjete izvr{i}e se po kriterijima stru~nosti, relevantnog radnog iskustva i uspje{nosti u obavljanju dosada{njih poslova, te sposobnosti savjesnog, odlu~nog, odgovornog i nepristrasnog obavljanja poslova za koje se kandidat prijavio. 

Zadovoljavanje navedenih kriterija }e se cijeniti na osnovu profesionalnih referenci i putem intervjua, pri ~emu }e se uzeti u obzir ostvareni rezultati i ste~ena priznanja kandidata. 

Prilikom ocjene kandidata koji ispunjavaju sve op}e i posebne uvjete, Konkursna komisija }e uzeti u obzir certifikate, potvrde i uvjerenja koje kandidati dostave uz prijavu: 

Kandidati koji budu uvr{teni u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. 

Direktora i zamjenika direktora Registra imenuje Nadzorni odbor Registra, uz prethodnu suglasnost Komisije za vrijednosne papire FBiH u skladu s odredbama ~lana 12d. Zakona o Registru vrijednosnih papira. 

Polo`aj, ovla{tenja, odgovornosti i prava direktora, odnosno zamjenika direktora Registra, bli`e se ure|uju ugovorom sa Nadzornim odborom Registra, kojim }e se urediti i pla}a direktora i zamjenika direktora, uz pisanu suglasnost premijera Vlade Federacije BiH u skladu sa Zakonom o pla}ama i drugim materijalnim pravima ~lanova organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduze}a u ve}inskom vlasni{tvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/09). 

(so-728-a-F/09) 


MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
KANTONA SARAJEVO 

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ~lana 50. stav 5. i 8. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/97), kao i ta~ke V. Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje ~lanova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 23/03, 30/04 i 2/08), ministar zdravstva Kantona Sarajevo raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNIH ODBORA JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA KOJIMA JE OSNIVA^ KANTON SARAJEVO 

Objavljuje se javni oglas za nominiranje/imenovanje ~lanova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova kojima je osniva~ Kanton Sarajevo, i to: 

(u daljnjem tekstu: javne zdravstvene ustanove) 

Upravni odbor je organ upravljanja javne zdravstvene ustanove, a sastoji se od pet (5) ~lanova i ~ine ga predstavnici: 

Opis poslova upravnog odbora: 

Nadle`nosti upravnog odbora javne zdravstvene ustanove ~iji je osniva~ Kanton Sarajevo su: donosi statut zdravstvene ustanove, imenuje i razrje{ava direktora zdravstvene ustanove uz konsultaciju sa ministrom zdravstva Kantona Sarajevo i uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, utvr|uje planove rada i razvoja, utvr|uje godi{nji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, donosi op{ti akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge op{te akte, u skladu sa zakonom, statutom i osniva~kim aktom, odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi koje je zdravstvena ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ zdravstvene ustanove, usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, rje{ava sva pitanja odnosa sa Osniva~em, odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog statutom zdravstvene ustanove, odgovara Osniva~u za rezultate rada, odlu~uje u drugom stepenu o prigovoru radnika na rje{enje kojim je drugi organ odre|en statutom zdravstvene ustanove odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa, podnosi osniva~u najmanje jednom godi{nje izvje{taj o poslovanju zdravstvene ustanove, te vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom, odnosno osniva~kim aktom. 

Upravni odbor imenuje Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog ministra zdravstva Kantona Sarajevo, sa mandatom na period od ~etiri (4) godine i mogu}no{}u reizbora. 

Za ~lana upravnog odbora javne zdravstvene ustanove mo`e biti nominiran/imenovan kandidat koji ispunjava slijede}e op}e uvjete: 

Pored ispunjavanja op}ih uvjeta, kandidat koji se nominira/ imenuje za ~lana upravnog odbora javne zdravstvene ustanove treba da ispunjava i slijede}e posebne uvjete, i to: 

Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu, kontakt telefon, navesti i ispred kojih se predstavnika kandiduju u upravni odbor, te prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta tra`enih ovim oglasom. 

Kod izbora ~lana upravnog odbora iz reda zaposlenika-zdravstvenih radnika javne zdravstvene ustanove, uzet }e se u obzir i prijedlog stru~nog vije}a zdravstvene ustanove kandidata za ~lanove upravnog odbora. 

Prijave sa tra`enim dokumentima, kao dokazom, se dostavljaju li~no ili po{tom preporu~eno, u zatvorenoj koverti, sa naznakom "PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - UPRAVNI ODBOR JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE KOJE JE OSNIVA^ KANTON SARAJEVO (navesti naziv javne zdravstvene ustanove u ~iji se upravni odbor kandiduje) -NE OTVARAJ". 

Prijave koje ne sadr`e propisano iz ovog oglasa odbacit }e se kao nepotpune. 

Prijave se dostavljaju na slijede}u adresu: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1, Sarajevo. 

Oglas ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja ovog oglasa. 

Javni oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo" i dnevnim novinama "Dnevni avaz". 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom, bit }e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. 

Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije. 

Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/06). 

Bilo koji kandidat, odnosno ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje predsjednika i ~lanova upravnog odbora javne zdravstvene ustanove u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Prijave kandidata koji su na funkciji u politi~koj stranci }e se odbaciti (kandidati koji se ne kvalificiraju) u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. 

(so-735-a-F/09) LIKVIDACIJE - STE^AJI 

Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "STARBOARD HOTELS" DOO SARAJEVO, Dru{tvo za promet nekretnina i izgradnju hotelijerstva Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a br, 125/I, kancelarija broj 3, na ro~i{tu odr`anom dana 5. maja 2009. godine, donio je slijede}i 

OGLAS 

1.    Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem STARBOARD HOTELS" DOO SARAJEVO, Dru{tvo za promet nekretnina i izgradnju hotelijerstva Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a br. 125/I, kancelarija broj 3. 

2.    Za likvidatora se imenuje Hod`i} Dino, pripravnik kod advokata Ko~o Midhata. 

3.    Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 

5.    Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 065-0-Reg.-07-003808, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 

7.    Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. 


Broj 65 0L 08620809L
5. maja 2009. godine
Sarajevo 


(so-222-a-F/09) OSTALE OBJAVE 

Objavljuje se neva`e}om voza~ka dozvola broj 05DAA3794, vlasnika Tarika Smailbegovi}a, izdata 28. 2. 2005. u CIPS-u Breza 

Objavljuje se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 1930303, izdata 28. 4. 2005. god. od strane Odsjeka za administraciju Breza, vlasnika Tarika Smailbegovi}a. 

(O-6312-F/09) UPISI U SUDSKI REGISTAR 


TRAVNIK 

Op}inski sud u Travniku po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "KONTO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Travnik koju zastupa direktor dru{tva, u predmetu upisa u registar osnovanja dru{tva ograni~ene odgovornosti , a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 4. augusta 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "KONTO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Travnik upisani su podaci upisa u registar osnovanja dru{tva ograni~ene odgovornosti kako slijedi: 

Firma: "KONTO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "KONTO" d.o.o. Travnik 

Sjedi{te: Luka~ka br.9, Travnik, Travnik 

MBS: 51-01-0100-08 

JIB:4236454830006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju dru{tva br. OPU-560/08 od 21.06.2008. 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Ani} Mato; Adresa: Luka~ka br. 9, Travnik 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Ani} Mato, Ugovoreni kapital: 2,000.00, Procenat; 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu Ani} Mato, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

72.300 Obrada podataka; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi uvezi s porezom; 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting. 

Broj 051-0-Reg-08-000691 

4. augusta 2008. godine 

Travnik 

(SR-466/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "VASKI]" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Vitez, koju zastupa direktor dru{tva, u predmetu upisa u registar osnivanja dru{tva ograni~ene odgovornosti , a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 30. jula 2008. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "VASKI]" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Vitez upisani su podaci o upisu u registar osnivanja dru{tva ograni~ene odgovornosti kako slijedi: 

Firma: "VASKI]" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Vitez 

Skra}ena oznaka firme: "VITEZ" d.o.o. Travnik 

Sjedi{te: Gajeva bb, Vitez, Vitez 

MBS: 51-01-0094-08 

JIB: 4236454080007 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju dru{tva br. OPU-3145/08 od 8.7.2008. 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Vaski} Dejan, Adresa: Gajeva bb, Vitez 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Vaski} Dejan, Ugovoreni kapital: 2,000.00, Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Vaski} Dejan, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostlaom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfirmerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

Dru{tvo }e obavljati djelatnost vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrovanih djelatnosti u skladu sa odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`beni glasnik R BiH", br. 7/98), a naro~ito: oblicima uvoza i izvoza robe, zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima, vanjskotrgovinskog poslovanja, usluge u vanjskotgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa citiranim Zakonom i to: 

usluge me|unarodnog transporta putnika i roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl., zastupanje stranih firmi, te druge usluge u okviru registrovanih djelatnosti. 

Broj 051-0-Reg-08-000632 

30. jula 2008. godine 

Travnik 

(SR-467/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "NEVISTI]" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Nova Bila Travnik koju zastupa direktor dru{tva, u predmetu upisa u registar osnivanja dru{tva ograni~ene odgovornosti , a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 06.08.2008. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "NEVISTI]" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Nova Bila Travnik upisani su podaci o osnivanju dru{tva ograni~ene odgovornosti kako slijedi: 

Firma: "NEVISTI]" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Nova Bila Travnik 

Skra}ena oznaka firme: "NEVISTI]" d.o.o. Nova Bila-Travnik 

Sjedi{te: Nova Bila bb., Travnik, Travnik 

MBS: 51-01-0101-08 

JIB: 4236454320008 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju dru{tva s ograni~enom odgovorno{}u br. OPU-2981/08 od 27.06.2008.; Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u OPU-2981/2008 od 27.06.2008. god., broj OPU-3563/2008 od 28.07.2008. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: 

Nevisti} Ivica; Adresa: Nova Bila bb, Travnik 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Nevisti} Ivica, Ugovoreni kapital: 2,000.00, Procenat: 100.00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu Nevisti} Ivica, direktora, bez ograni~enja ovla{tenja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 

51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 55.300 Restorani; 55.402 Bifei (buffet); 55.403 Kafane; 60.101 Prijevoz putnika i robe; 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju; 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju; 60.220 Taksi prijevoz; 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima d.n.; 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 71.100 Iznajmljivanje automobila; 

Broj 051-0-Reg-08-000607 

6. augusta 2008. godine 

Travnik 

(SR-468/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "A-T USLUGE" Dru{tvo za monta`ne i uslu`ne djelatnosti d.o.o. Busova~a, koju zastupa dirktor dru{tva, u predmetu upisa u registar osnivanja dru{tva ograni~ene odgovornosti, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 04.08.2008 godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "A-T USLUGE" Dru{tvo za monta`ne i uslu`ne djelatnosti d.o.o. Busova~a, upisani su podaci upisa u registar osnivanja dru{tva ograni~ene odgovornosti, kako slijedi 

Firma: "A-T USLUGE" Dru{tvo za monta`ne i uslu`ne djelatnosti d.o.o. Busova~a 

Skra}ena oznaka firme: "A-T USLUGE" Busova~a 

Sjedi{te: N.[. Zrinskog bb, Busova~a, Busova~a 

MBS: 51-01-0097-08 

JIB: 423645470002 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u br. OPU-1883/08 od 22. 7. 2008. godine. 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: La{tro Miroslav; Adresa: Ravan bb, Busova~a 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00; Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: La{tro Miroslav; Ugovoreni kapital; 2,000.00; Procenat: 100.00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu i vanjskotrgovinskom prometu 

Juri{i} Igor, direktora, bez ograni~enja ovla{tenja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

28.520 Osnovni ma{inski radovi; 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njhovih dijelova; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnsoti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata; 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza; 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e obavljati i vanjskotrgovinski promet i vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu, a naro~ito: 

- trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz 

Usluge u vanjskotrgovinskom prometu: usluge u me|unarodnom transportu robe, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, izvo|enje radova u inostranstvu, promet roba i usluga u bescarinskim zonama, druge usluge u okviru registrovanih djelatnosti dru{tva upisanih u sudski registar. 

Broj 051-0-Reg-08-000693 

4. augusta 2008. godine 

Travnik 

(SR-469/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "BLAGAJ" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Donji Vakuf koju zastupa direktor dru{tva, u predmetu upisa u registar osnivanja dru{tva ograni~ene odgovornosti, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 30. jula 2008. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "BLAGAJ" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Donji Vakuf upisani su podaci o upisu u registar osnivanja dru{tva ograni~ene odgovornosti kako slijedi: 

Firma: "BLAGAJ" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Donji Vakuf 

Skra}ena oznaka firme: "BLAGAJ" d.o.o. Donji Vakuf 

Sjedi{te: Nova Travni~ka 32A, Donji Vakuf, Donji Vakuf 

MBS: 51-01-0095-08 

JIB: 4236453940002 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju dru{tva ograni~ene odgovornosti br. OPU-1729/08 od 8. 7. 2008. godine. 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Rosi} Malik; Adresa: Nova Travni~ka 32A, Donji Vakuf 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00; Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Rosi} Malik; Ugovoreni kapital; 2,000.00; Procenat: 100.00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Rosi} Malik, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a; 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a; 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambneih proizvoda pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 

52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.620 Trgovina na malo tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.403 Kafane; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 74.820 Usluge pakovanja; 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e se baviti vanjskotrgovinskim prometom i vr{enjem usluga i to: trgovina na veliko prehrambenim i neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz. 

Usluge u vanjskotrgiovnskom prometu: usluge u me|unarodnom prevozu robe, posredovanje i zastupanje stranih firmi u prometu roba i usluga, kompenzacioni, konsignacioni i lizing poslovi u prometu robe i usluga, druge usluge u okviru registrovane djelatnosti dru{tva upisane u sudski registar. 

Broj 051-0-Reg-08-000638 

30. jula 2008. godine 

Travnik 

(SR-470/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "ESTA" Dru{tvo za in`injering usluge i promet d.o.o. Busova~a koju zastupa direktor dru{tva, u predmetu upisa u registar promjena djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 7. augusta 2008. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "ESTA" Dru{tvo za in`injering usluge i promet d.o.o. Busova~a upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa kako slijedi: 

Firma: "ESTA" Dru{tvo za in`injering usluge i promet d.o.o. Busova~a 

Skra}ena oznaka firme: "ESTA" d.o.o. Busova~a 

Sjedi{te: Matice hrvatske bb., Busova~a, Busova~a 

MBS: 1-2737 

JIB: 4236022960006 

Carinski broj: 236022960006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o usagla{avanju djelatnosti dru{tva broj OPU-1705/08 od 04. 07. 2008.godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Tali} Ahmed; Adresa: T. Ujevi}a br. 4, Busova~a 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Tali} Ahmed; Ugovoreni kapital: 2,000.00; Procenat: 100.00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Tali} Ahmed, direktor bez ograni~enja ovla{tenja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

27.530 Livenje lakih metala; 27.540 Livenje ostalih obojenih metala; 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija; 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata; 29.210 Proizvodnja industrijskih pe}i, lo`i{ta i gorionika; 31.100 Proizvodnja elektri~nih motora, generatora i transformatora; 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije; 31.300 Proizvodnja izolirane `ice i kablova; 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n.; 33.200 Proizvodnja instrumenata i ure|aja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za upravljanje industrijskim procesima; 33.300 Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 51.390 Nespecijalizirana trgovina naveliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer); 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea; 72.300 Obrada podataka; 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti; 73.101 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama; 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama; 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata; 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande; 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Dru{tvo }e vr{iti vanjskotrgovinski promet i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/95) i to: IZVOZOM I UVOZOM roba iz registrovane djelatnosti: 

- trgovina na veliko prehrambenim proizvodima 

- trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima 

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgoivnskom prometu u okviru registrovane djelatnosti, a u skladu sa ~lanom 27. Zakona o vanjskotrgoivnskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", 2/95), a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe, 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskom poslovanja, 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa ~lanom 27. citiranog Zakonom, a naro~ito: usluge me|unarodnog transporta roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. 

- zastupanje stranih firmi 

- obavljanje vanjskotrgoivnskih poslova u slobodnim zonama te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa 

- usluge turizma 

Broj 051-0-Reg-08-000704 

7. augusta 2008. godine 

Travnik 

(SR-471/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "SPEKTAR" Gospodarsko dru{tvo za unutra{nju i vanjsku trgovinu d.o.o. Vitez koju zastupa direktor dru{tva, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti dru{tva, promjene sjedi{ta dru{tva, pove}anja broja ~lanova u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 06. augusta 2008. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "SPEKTAR" Gospodarsko dru{tvo za unutra{nju i vanjsku trgovinu d.o.o. Vitez upisani su podaci o promjeni djelatnosti dru{tva, promjeni sjedi{ta dru{tva, pove}anju broja ~lanova u subjektu upisa kako slijedi: 

Firma: "SPEKTAR" Gospodarsko dru{tvo za unutra{nju i vanjsku trgovinu d.o.o. Vitez 

Skra}ena oznaka firme: "SPEKTAR" d.o.o. Vitez 

Sjedi{te: Poslovni centar 96, Vitez, Vitez 

MBS: 1-284 

JIB:4236066150001 

Carinski broj: 236066150001 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o prenosu udjela, uskla|ivanju djelatnosti i promjeni sjedi{ta i izmjene Statuta dru{tva, broj OPU 3019/2008 od 30.06.2008. godine; Ugovor o prijenosu udjela, broj 11-72/08 od 28.06.2008. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: @uljevi} Vesna 

Adresa: Kr~evine 1, Vitez 

Prezime i ime: @uljevi} Tomislav 

Adresa: Kr~evine 1, Vitez 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 6.000,00 

Upla}eni kapital: 6.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: @uljevi} Vesna 

Ugovoreni kapital: 3,000.00 

Procenat: 50,00% 

Osniva~: @uljevi} Tomislav 

Ugovoreni kapital: 3,000.00 

Procenat: 50,00% 

LICE OVLA[TENO ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

@uljevi} Vesna, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

45.110 Ru{enje i razbijanje objekata, zemljani radovi; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njhovih dijelova; 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvode d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfirmerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambneih proizvoda pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.102 Hoteli i moteli bez restorana; 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.510 Kantine; 55.520 Katering; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima d.n.; 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

Dru{tvo }e obavljati djelatnost vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrovanih djelatnosti u skladu sa odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/95), a naro~ito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe 

- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgoivnskog poslovanja u skladu sa odredbama ~l. 27. citiranog Zakona, a naro~ito: usluge u me|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. 

- zastupanje stranih firmi 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinaskog prometa 

- usluge ugostiteljstva i turizma 

Broj 051-0-Reg-08-000529 

6. augusta 2008. godine 

Travnik 

(SR-472/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Proizvodno, gra|evinsko, trgovinsko i uslu`no dru{tvo "AGROKOP" d.o.o. Travnik koju zastupa direktor dru{tva, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, promjene firme u subjektu upisa, pove}anje osnovnog kapitala dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u u subjektu upisa, upis u sudski registar prokura za subjekt upisa , a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 04.08.2008. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

I. 

ODBIJA SE prijava u dijelu kojim se tra`i upis pove}anja temeljenog kapitala za subjekt upisa Proizvodno, trgovinsko i uslu`no dru{tvo "AGROKOP" DOO Travnik po podnositelju prijave Mujki} Selmi kao direktora dru{tva, podnijeta sudu dana 11.06.2008.godine. 

II. 

U sudski registar, kod subjekta upisa Proizvodno, gra|evinsko, trgovinsko i uslu`no dru{tvo "AGROKOP" d.o.o. Travnik upisani su podaci upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, promjene firme subjekta upisa, prokure za subjekt upisa kako slijedi: 

Firma: Proizvodno, gra|evinsko, trgovinsko i uslu`no dru{tvo "AGROKOP" d.o.o. Travnik 

Skra}ena oznaka firme: PGTUD "AGROKOP" d.o.o. Travnik 

Sjedi{te: Luka~ka br.6, Travnik, Travnik 

MBS: 1-1800 

JIB:4236125930008 

Carinski broj: 236125930008 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju djelatnosti dru{tva, pove}anju kapitala, izmjene naziva i izmjene statuta dru{tva br. OPU-2496/08 od 10.06.2008.; Odluka o davanju prokure, broj OPU-2599/2008 od 10. 06. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Isakovi} Nijaz; Adresa: Luka~ka 6, Travnik 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 37.488,30 

Upla}eni kapital: 37.488,30 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Isakovi} Nijaz; Ugovoreni kapital: 37.488,30; Procenat: 100,00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Mujaki} Selma, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnosti; Isakovi} Nijaz, prokurist, bez ograni~enja ovla{tenja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA-u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada d.n.; 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja; 01.122 Gajenje vo}nih sadnica; 01.123 Gajenje sadnica loze; 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka; 01.213 Uzgoj goveda za priplod; 01.221 Uzgoj ovaca i koza; 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi; 01.240 Uzgoj peradi; 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska; 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja d.n.; 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna); 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina; 01.413 Ostale poljoprivredne usluge; 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja osim veterinarskih usluga; 05.011 Ulov ribe na moru; 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima; 05.020 Uzgoj ribe; 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo;14.121 Va|enje kre~njaka i krede; 14.122 Va|enje sirovog gipsa; 14.130 Va|enje {kriljca; 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska;14.220 Va|enje gline i kaolina; 14.300 Va|enje minerala za hemijsku proizvodnju i proizvodnju prirodnih mineralnih |ubriva; 14.500 Va|enje ostalilh ruda i kamena d.n; 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa; 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa; 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; 15.310 Prerada i konzerviranje krompira; 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a; 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n.; 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira; 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa; 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda; 15.620 Proizvodnja skroba i prozvoda od skroba; 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje; 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimca; 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a; 15.830 Proizvodnja {e}era; 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda;15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na; 15.860 Prerada ~aja i kafe; 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani;15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane; 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda d.n.; 15.981 Proizvodnja mineralne vode; 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a; 24.200 Proizvodnja pesticida i drugih hemikalija za poljoprivredu; 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa; 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa;25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa; 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa; 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija; 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata; 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala; 28.520 Osnovni ma{inski radovi; 28.730 Proizvodnja `i~anih proizvoda; 28.740 Proizvodnja veznih elemenata vij~anih proizvoda, lanaca i opruga; 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda d.n.; 29.310 Proizvodnja traktora za poljoprivredu i {umarstvo; 29.320 Proizvodnja ostalih ma{ina za poljoprivredu i {umarstvo; 29.410 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa vlastitim pogonom; 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu metala; 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina d.n.; 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata, zemljani radovi; 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njhovih dijelova; 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata; 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata; 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu; 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.340 Ostali instalaiconi radovi; 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i proborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla; 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom; 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom; 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e; 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvode d.n.; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.380 Trgovina na veliko ostlaom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfirmerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.620 Trgovina na malo tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.740 Popravak d.n.; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.510 Kantine; 55.520 Katering; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju; 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un;70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un; 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika; 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava; 71.310 Agencije za nekretnine;71.320 Iznajmljivanje ma{ina i oprme za gra|evinarstvo; 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare; 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n.; 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer); 72.210 Izrada softwarea; 72.300 Obrada podataka; 72.400 Izrada i upravljanje bazama podatakka; 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih ra~unskih i ra~unarskih ma{ina; 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting; 74.150 Upravljanje holding dru{tvima; 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande; 74.700 ^i{}enje objekata; 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - vanjskotrgovinskom prometu 

Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz: 

Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima izvoz-uvoz. 

Dru{tvo }e vr{iti usluge u spoljnotrgovinskom prometu i to: 

- me|unarodni prijevoz robe, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- zastupanje stranih firmi 

- obavljanje vanjsko-trgovinskih poslova u slobodnim zonama 

- privremeni uvoz-izvoz (lizing poslovi) 

- kompenzacioni, konsignacioni i komisioni poslovi. 

Broj 051-0-Reg-08-000400 

4. augusta 2008. godine 

Travnik 

(SR-473/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "BENIX-TREYD" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Donji Vakuf koju zastupa direktor dru{tva, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 18.07.2008. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "BENIX-TREYD" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Donji Vakuf upisani su podaci o predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: 

Firma: "BENIX-TREYD" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Donji Vakuf 

Skra}ena oznaka firme: "BENIX-TREYD" Donji Vakuf 

Sjedi{te: Sokolina bb. Donji Vakuf, Donji Vakuf 

MBS: 1-5120 

JIB: 4236406430004 

Carinski broj: 236406430004 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama statuta Dru{tva radi uskla|ivanja djelatnosti br. OPU-1175/08 od 27.06.2008. 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Draginovi} [evko, Adresa: Sokolina bb., Donji Vakuf 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Draginovi} [evko, Ugovoreni kapital: 2.000,00 Procenat: 100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Draginovi} [evko, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti. 

DJELATNOSTI SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove, impregnacija drveta; 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove; 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata; 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta; 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda pi}a i duhanskih proizvoda; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama; 52.620 Trgovina na malo tezgama i pijacama; 55.401 Barovi; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ IZVOZ 

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vajskotrgovinskog poslovanja u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskoj politici ("Slu`beni glasnik BiH", broj 72/98) a naro~ito oblicima uvoza i izvoza roba. 

Zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa navedenim Zakonom i to: usluge me|unarodnog transporta putnika i roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi i te utovar i sl. 

Zastupanje stranih firmi 

Ugostiteljsko turisti~ke usluge te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 051-0-Reg-08-000538 

18. jula 2008. godine 

Travnik 

(SR-474/08-TR) 


Rje{enjem Op}inski sud u Travniku broj 051-0-Reg-08-000130 od 3. 3. 2008. godine, upisane su promjene u sudski registar ovog suda broj 1-4811 "FIS-PROFESSIONAL" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez slijedi: 

Dru{tvo je donijelo odluku o prenosu udjela dru{tva OPU-1827/07 od 03.10.2007., Odluku o izmjenama i dopunama Statuta dru{tva OPU-350/08 od 01.02.2008.; Odluka o razrje{enju osobe ovla{tene za zastupanje dru{tva br. 01-71/07 od 31. 12. 2007. godine. 

Visina upla}enog temeljnog kapitala: 42.000,00 KM (Gudelj Sne`ana 37.800,00 KM -90% i Ru`i} Karlo 4.200,00 KM- 10%) 

Osoba ovla{tena za zastupanje Ru`i} Karlo, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti, Gudelj Sne`ana, osniva~, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru regsitrovane djelatnosti. 

Djelatnost dru{tva: 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje; 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem; 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em; 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era; 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odje}om; 51.422 Trgovina na veliko obu}om; 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje; 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo; 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama;51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama; 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em; 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima; 52.26/) Trgovina na malo proizvodima od duhana; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.312 Biljne apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova od trava; 52.313 Poljoprivredne apoteke; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odje}om; 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e; 52.441 Trgovina na malo namje{tajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima; 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima;52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama; 52.485 Trgovina na malo cvije}em; 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te; 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladi{ta i stovari{ta; 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju; 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju; 67.130 Pomo}ne djelatnosti u finansijskom posredovanju, d.n.; 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi -savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.700 ^i{}enje objekata. 

Broj 051-0-Reg-08-000130 

3. marta 2008. godine 

Travnik 

(SR-475/08-TR) 


Op}inski sud u Travniku po sudiji pojedincu Halisi Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "[ERATON" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Donji Vakuf koju zastupa direktor dru{tva, u predmetu upisa u registar osnivanja dru{tva ograni~ene odgovornosti, a na temelju odredbe ~lana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 47/05), 4. 8. 2008. godine donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "[ERATON" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Donji Vakuf upisani su podaci u registar osnivanja dru{tva ograni~ene odgovornosti kako slijedi: 

Firma: "[ERATON" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Donji Vakuf. 

Skra}ena oznaka firme: "[ERATON" d.o.o. Donji Vakuf. 

Sjedi{te: 770. slavne brdske brigade bb, Donji Vakuf, Donji Vakuf 

MBS: 51-01-0098-08 

JIB: 4236454670009 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju dru{tva br. OPU-3403 od 21.07.2008. 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Habib D`enana, Adresa: 707 Slavne Brdske brigade bb., Donji Vakuf 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~: Habib D`enana, Ugovoreni kapital: 2,000.00, Procenat: 100.00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu 

Habib D`enana, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

92.710 Djelatnost kockarnica i kladionica. 

Broj 051-0-Reg-08-000687 

4. augusta 2008. godine 

Travnik 

(SR-476/08-TR) ORA[JE 

Op}inski sudu Ora{ju po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "ORA" d.o.o. za razrez drveta i usluge, Ora{je, ul. Ugljarska bb, koju zastupa Marijan Benkovi} kao direktor, u predmetu upisa uskla|ivanja djelatnosti dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 27/05 i 68/05), dana 2. 9. 2008. godine, donosi: 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "ORA" d.o.o. za razrez drveta i usluge, Ora{je, ul. Ugljarska bb, upisu podaci o uskla|ivanju djelatnosti dru{tva. 

Firma: "ORA" d.o.o. za razrez drveta i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "ORA" d.o.o. Ora{je 

Sjedi{te: Ugljarska bb, Ora{je, Ora{je 

MBS: 1-1417 

JIB: 4254034010001 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u dru{tvu "ORA" d.o.o. Ora{je, OPU broj: 3-1797/08 od 30.06.2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Benkovi} Marijan 

Firma: "MAXI" d.o.o. 

Adresa: Ugljarak br.103, Ugljara 

Sjedi{te: Bosna i Hercegovina, ul. VIII br. 44 

Li~na karta - JMB/Putna isprava 

li~na karta: 03BVA0591 Reg. br./MBS 1-1290 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 537.137,48 

Upla}eni kapital: 537.137,48 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~:    Ugovorni kapital    Procenat 

Benkovi} Marijan    537.137,48    100.0000% 

"MAXI" d.o.o.    537.137,48    100.0000% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: 

Benkovi} Marijan, adresa: Ugljarak br. 103, Ugljara, li~na karta: 03BVA0591, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 45.211 Visokogradnja, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima osim proizvoda ~iji je promet zakonom ograni~en 

- Zastupanje inozemnih tvrtki i konsignacijska skladi{ta 

Broj: 025-0-Reg-08-000 

2. srpnja 2009. godine 

Ora{je 

(SR-305/08-OR) 


Op}inski sud u Ora{ju po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "MOBILIA-COMMERCE" d.o.o. promet i usluge, Donji Svilaj br. 301, koju zastupa An|elka Nedi} kao direktor, u predmetu upisa uskla|ivanja djelatnosti dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 27/05 i 68/05), dana 5. 8. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "MOBILIA-COMMERCE" d.o.o. promet i usluge, Donji Svilaj br. 301, upisani su podaci o uskla|ivanju djelatnosti dru{tva. 

Firma: "MOBILIA-COMMERCE" d.o.o. promet i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "MOBILIA-COMMERCE" d.o.o. Donji Svilaj 

Sjedi{te: Donji Svilaj br. 301, Donji Svilaj, Od`ak 

MBS: 1-664 

JIB:4254025450007 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju djelatnosti dru{tva OPU broj: 1994/08 od 19. 6. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime    Adresa 

]utuni} Juro    Donji Svilaj, Donji Svilaj 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 

7.000,00 

Upla}eni kapital: 7.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~    Ugovoreni kapital    Procenat 

]utuni} Juro    7,000.00    100.00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: 

Nedi} An|elka, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina neprehrambenim i prehrambenim proizvodima, osim proizvoda ~iji je promet zakonom ograni~en 

Broj: 025-0-Reg-08-000 237 

5. kolovoza 2008. godine 

Ora{je 

SR-306/08-OR 


Op}inski sud u Ora{ju po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "RIJA-BOX" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Ora{je, ul. VI br. 2, koju zastupa Mirza Tukulj kao direktor, u predmetu upisa uskla|ivanja djelatnosti dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 i 68/05), dana 10/13/2008 godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "RIJA-BOX" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Ora{je, ul. VI1 upisani su podaci o uskla|ivanju djelatnosti dru{tva. 

Firma: "RUA-BOX" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "RIJA-BOX" d.o.o. Ora{je 

Sjedi{te: ul. VI br. 2, Ora{je, Ora{je 

MBS: 1-1051 

JIB: 4254008440006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|ivanju djelatnosti Dru{ta i izmjenama Statuta dru{tva, OPU broj: 911/08 od 17. 6. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: 

Tukulj Elvidana 

Adresa: ul. VII br. 6, Ora{je 

Li~na karta - JMB/Putna isprava 

li~na karta: 04BVA3565 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 69.806,00 

Upla}eni kapital:69.806,00 

Osniva~    Ugovoreni kapital    Procenat 

Tukulj Elvidana    69.806,00    100% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: 

Tukulj Mirza, adresa: ul. VII br. 6, Ora{je, li~na karta: 05BVB3060, bez ograni~enja ovla{tenja direktor 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda,15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa 25.220, Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicamt, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 55.101Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.111 Advokatski poslovi, 74.112 Ostali pravni poslovi 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima 

- Zastupanje inozemnih tvrtki 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, osim gotovih lijekova, medicinskih i farmaceutskih sirovina, oru`ja i streljiva 

- Me|unarodni transport robe i putnika u cestovnom prometu 

- Me|unarodna {pedicija 

Broj: 025-0-Reg-08-000 

13. listopada 2008. godine 

Ora{je 

SR-307/08-OR 


Op}inski sud u Ora{ju po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "B-H [PED" d.o.o. za trgovinu i otpremni{tvo, Ora{je, Carinski terminal, kontejner br. 10, koju zastupa Ilija Mili~i} kao direktor, u predmetu upisa prijeno sa udjela i istup osniva~a dru{tva, uskla|ivanja dj elatnosti i promj ena Uprave dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 27/05 i 68/05), dana 9. 9. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "B-H [PED" d.o.o. za trgovinu i otpremni{tvo, Ora{je, Carinski terr kontejner br. 10, upisani su podaci o prijenosu udjela i istupu jednog osniva~a dru{tva, uskla|ivanju djela promjeni Uprave dru{tva. 

Firma: "B-H [PED" d.o.o. za trgovinu i otpremni{tvo 

Skra}ena oznaka firme: "B-H [PED" d.o.o. Ora{je 

Sjedi{te: Carinski terminal, kontejner br. 10, Ora{je, Ora{je 

MBS: 1-821 

JIB: 4254027070007 

Pravni osnov upisa: 

Ugovor o prijenosu udjela i istupu osniva~a OPU broj: 1203/08 od 31.07.2008. godine i Odluka o uskla|ivanju djelatnosti dru{tva, promjeni Uprave dru{tva i dono{enju i usvajanju Statuta dru{tva OPU broj: 1204/08 od 31. 7. 2008. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime    Adresa    Li~na karta  

Mili~i} Ilija    ul. Vladimira Nazora 

    br. 412, Tolisa     04BVA3572 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 10.000,00 

Upla}eni kapital: 10.000,00 

U]E[]E U KAPITALU 

Osniva~    Ugovoreni kapital    Procenat 

Mili~i} Ilija    10.000,00    100.0000 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: 

Mili~i} Ilija, adresa: ul. Vladimira Nazora br. 412, Tolisa, li~na karta 04BVA3572, direktor bez ograni~enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, osim robe koja podlije`e posebnom tretmanu prilikom uvoza i izvoza (oru`je, lijekovi i sli~no) 

- Usluge me|unarodne {pedicije, posredni{tva i komisionih poslova 

Broj: 025-0-Reg-08-000 272 

9. rujna 2008. godine 

Ora{je 

SR-308/08-OR 


Op}inski sudu Ora{ju po sucu pojedincu @eljku Miki}u, arje{avaju}i po prijavi "STANOGRADNJA" d.o.o. za graditeljstvo, unutarnju i vanjsku trgovinu, Od`ak, ul. Brodska bb, koju zastupa Anto Juri{i} kao direktor, u predmetu upisa uskla|ivanja djelatnosti dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05 i 68/05), dana 31.10.2008 godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "STANOGRADNJA" d.o.o. za graditeljstvo, unutarnju i vanjsku trgovinu Od`ak, ul. Brodska bb, upisani su podaci o uskla|ivanju djelatnosti dru{tva. 

Firma: "STANOGRADNJA" d.o.o. za graditeljstvo, unutarnju i vanjsku trgovinu 

Skra}ena oznaka firme: "STANOGRADNJA" d.o.o. Od`ak 

Sjedi{te: ul. Brodska bb, Od`ak, Od`ak 

MBS: 1-889 

JIB: 4254024050005 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskladenju djelatnosti dru{tva, OPU broj: 3067/08 od 3. 10. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime:    Adresa:    Li~na karta 

Juri{i} Anto    Od`ak, Od`ak    05BWA9783 

Topi} Stipo    ul. Hankas 1/13, Od`ak 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 118.000,00 

Upla}eni kapital: 118.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~    Ugovoreni kapital    Procenat 

Juri{i} Anto    82.600,00    70% 

Topi} Stipo    35.400,00    30% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu: 

Topi} Stipo, adresa: ul. Hanka S 1/13, Od`ak, li~na karta: nepoznata, ~lan uprave dru{tva bez ograni~enja 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu: 

Juri{i} Anto, adresa: Od`ak, Od`ak , li~na karta: 05BWA9783, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska 28.120, Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova 45.220, Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata 45.310, Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicam}, 55.300 Restorani, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina neprehrambenim i prehrambenim proizvodima, osim proizvoda ~iji je promet zakonom ograni~en 

Broj: 025-0-Reg-08-000 336 

31. listopada 2008. godine 

Ora{je 

SR-309/08-OR 


Op}inski sud u Ora{ju po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "[I[I]" d.o.o. za proizvodnju i promet elektro-opreme, Od`ak, ul. Red`e Porobi}a bb, koju zastupa Adnan [i{i} kao direktor, u predmetu upisa uskla|ivanja djelatnosti dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 27/05 i 68/05), dana 11. 8. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "[I[I]" d.o.o. za proizvodnju i promet elektro-opreme, Od`ak, ul. Red`e Porobi}a bb, upisani su podaci o uskla|ivanju djelatnosti dru{tva. 

Firma: "[I[I]" d.o.o. za proizvodnju i promet elektro-opreme 

Skra}ena oznaka firme: "[I[I]" d.o.o. Od`ak 

Sjedi{te: ul. Red`e Porobi}a bb, Od`ak, Od`ak 

MBS: 1-949 

JIB:4254043350001 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|enju djelatnosti dru{tva OPU broj: 1955/08 od 19. 6. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime    Adresa 

[i{i} Adnan    ul. Red`e Porobi}a bb, Od`ak 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 546.165,00 

Upla}eni kapital: 546.165,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~    Ugovoreni kapital    Procenat 

[i{i} Adnan    546,165.00    100.00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.620 Proizvodnja alata, 29.110 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila, 30.010 Proizvodnja kancelarijskih ma{ina, 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, 31.100 Proizvodnja elektri~nih motora, generatora i transformatora, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije, 31.500 Proizvodnja elektri~nih sijalica i ure|aja za osvjetljavanje, 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n., 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 40.114 Proizvodnja elektri~ne energije iz drugih izvora, 40.130 Distribucija i prodaja elektri~ne energije, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziramm prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti 

- Izvo|enje investicijskih radova stranoj osobi u zemlji 

- Usluge me|unarodnog transporta robe, putnika i druge usluge vezane sa me|unarodnim transportom 

- Zastupanje inozemnih firmi i konsignacija 

- Obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama 

Broj: 025-0-Reg-08-000 244 

11. kolovoz 2008. godine 

Ora{je 

SR-310/08-OR 


Op}inski sud u Ora{ju po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "INTEGRAL" d.o.o. za promet i usluge, Od`ak, ul. Red`e Porobi}a bb, koju zastupa Zlatko Osmanovi} kao direktor, u predmetu upisa prijenosa udjela i uskla|ivanja djelatnosti dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 27/05 i 68/05), dana 29.10.2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "INTEGRAL" d.o.o. za promet i usluge, Od`ak, ul. Red`e Porobi}a upisani su podaci o prijenosu udjela i uskla|ivanju djelatnosti dru{tva. 

Firma: "INTEGRAL" d.o.o. za promet i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "INTEGRAL" d.o.o. Od`ak 

Sjedi{te: ul. Red`e Porobi}a bb, Od`ak, Od`ak 

MBS: 1-1459 

JIB: 4254099900004 

Pravni osnov upisa: 

Ugovor o prijenosu udjela na ~lanove dru{tva slobodnom prodajom i uskla|ivanju djelatnosti dru{tva, OPU broj 2650/08 od 26.08.2008. godine 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime    Adresa    Li~na karta 

isprava 

Drobnjak Jelica    Vase Pelagi}a bb, Modri~a     06ELC0716 

Med`ikovi} Ahmet    ul. Red`e Porobi}a bb, 

    Od`ak     04BWA5741 

Med`ikovi} Mehmed    ul. Red`e 

    Porobi}a bb, Od`ak     05BWB0490 

Mustafi} Asim    Red`e Porobi}a bb, 

    Od`ak    04BWA3721 

Osmanovi} Zlatko    ul. Mike Mileti}a 

    br. 2, Od`ak     06BWB2671 

\uki} Milorad    ul. Svetoslavska bb, 

    Modri~a 

Firma    Sjedi{te    Reg. br./MBS 

"INTEGRAL" d.o.o.    Bosna i Hercegovina, 

    ul. Red`e Porobi}a bb    1-1459 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 93.378,76 

Upla}eni kapital: 93.378,76 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~    Ugovoreni kapital    Procenat 

Mustafi} Asim    4.547,54    4,87% 

Drobnjak Jelica    3.697,79    3,96 % 

\uki} Milorad    3.137,52    3,36 % 

Osmanovi} Zlatko    54.439,80    58,3 % 

Med`ikovi} Mehmed    17.023,00    18,2301% 

Med`ikovi} Ahmet    3.529,71    3,78 % 

Osniva~    Ugovoreni kapital    Procenat 

"INTEGRAL" d.o.o.    7.003,40    7,5 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem prometu 

Osmanovi} Zlatko, adresa: ul, Mike Mileti}a br. 2, Od`ak, li~na karta 06BWB2671, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 22.210 [tampanje novina, 22.220 [tampanje, d.n., 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420    Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 32.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim artiklima, osim proizvoda ~iji je promet zakonom ograni~en 

Broj: 025-0-Reg-08-000 330 

29. 10. 2008.godine 

Ora{je 

SR-311/08-OR 


Op}inski sud u Ora{ju po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "IMPA" d.o.o. za promet, trgovinu i usluge, Od`ak, Poslovni centar "STADION", koju zastupa Ivka Pavlovi}-Petri} kao direktor, u predmetuupisapromj ene prezimena direktora, brisanja poslovne jedinice u Ora{ju, te uskla|ivanja djelatnosti dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 27/05 i 68/05), dana 30. 10. 2008 godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "IMPA" d.o.o. za promet, trgovinu i usluge, Od`ak, Poslovni centar "STADION", upisani su podaci o promjeni prezimena direktora, brisanju poslovne jedinice u Ora{ju, te uskla|ivanju djelatnosti dru{tva. 

Firma: "IMPA" d.o.o. za promet, trgovinu i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "IMPA" d.o.o. Od`ak 

Sjedi{te: Poslovni centar "STADION", Od`ak, Od`ak 

MBS: 1-509 

JIB: 4254012800009 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o promjeni prezimena i uskla|ivanju djelatnosti dru{tva, OPU broj: 1942/08 od 25. 6. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime    Adresa    Li~na karta: 

Pavlovi}-Petri} Ivka    Od`ak, Od`ak    06ELC3092 

Petri} Ivo    Vrbovac - 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 11.000,00 

Upla}eni kapital: 11.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~    Ugovoreni kapital    Procenat 

Pavlovi}-Petri} Ivka    6.000,00    54,5455 % 

Petri} Ivo    5.000,00    45,4545 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Pavlovi}-Petri} Ivka, adresa: Od`ak, Od`ak, li~na karta: 06ELC3092 direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

45.110    Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410    Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanj e u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900    Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.220    Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260    Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120    Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400    Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, osim proizvoda ~iji je promet zakonom ograni~en 

- Zastupanje inozemnih tvrtki i konsignacijska skladi{ta 

- Me|unarodni prijevoz roba i putnika 

- Me|unarodna {pedicija 

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "IMPA" d.o.o. za promet, trgovinu i usluge, Podru`nica Domaljevac-[amac, Carinski terminal bb 

Poreski podbroj: 4254012800033 

Sjedi{te: Carinski terminal bb, Domaljevac-[amac, op{tina: Domaljevac-Samac 

Akt o osnivanju podru`nice: Statut - upis podru`nice broj: 01/02 od 15. 10. 2002. godine 

Djelatnost podru`nice 

60.240 Prijevoz robe u drumskom prometu, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom prometu, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice 

Pavlovi}-Petri} Ivka, li~na karta: 06ELC3092, rukovoditelj podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja 

Broj: 025-0-Reg-08-000 323 

30. listopad 2008. godine 

Ora{je 

SR-312-08-OR 


Op}inski sud u Ora{ju po sucu pojedincu Momiru \o{anovi}u, a rje{avaju}i po prijavi "DULEX MOBIL" d.o.o. za trgovinu i usluge, Ora{je, ul. III bb, koju zastupa Sini{a Vukovi} kao direktor, u predmetu upisa promjene sjedi{ta, prijenosu udjela i promjena direktora, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 27/05 i 68/05), dana 14. 8. 2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "DULEX MOBIL" d.o.o. za trgovinu i usluge, Ora{je, ul. III bb, upisani su podaci o promjeni sjedi{ta, prijenosu udjela i promjeni direktora. 

Firma: "DULEX MOBIL" d.o.o. za trgovinu i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "DULEX MOBIL" d.o.o. Ora{je 

Sjedi{te: ul. III bb, Ora{je, Ora{je 

MBS: 25-01-0024-08 (stari broj 1-16283-00) 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o promjeni sjedi{ta, prijenosu ~lanskog udjela i promjeni direktora u dru{tvu "DULEX MOBIL" d.o.o., OPU broj: 4-2190/08 od 07.08.2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime    Adresa 

Vukovi} Sini{a    ul. Ustani~ki put bb, Banja Luka 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Upla}eni kapital: 2.000,00 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~    Ugovoreni kapital    Procenat 

Vukovi} Sini{a    2,000.00    100.00% 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu 

Vukovi} Sini{a, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

45.500    Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robo, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330    Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440    Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli ~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softvvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicam, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.740 Popravak d.n., 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Zastupanje stranih firmi 

- Vanjskotrgovinski promet, uvoz i izvoz roba iz okvira registriranih djelatnosti 

Broj: 025-0-Reg-08-000 255 

14. kolovoz 2008. godine 

Ora{je 

SR-313/08-OR 


Op}inski sud u Ora{ju po sucu pojedincu @eljku Miki}u, a rje{avaju}i po prijavi "TIPO" d.o.o. zaproizvodnju, promet i usluge, Od`ak, ul. Titova bb, koju zastupa Suljo D`ananovi} kao direktor, u predmetu upisa uskla|ivanja djelatnosti dru{tva, a na temelju odredbe ~lanka 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekatau Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 27/05 i 68/05), dana 12.09.2008. godine, donio je 

RJE[ENJE O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "TIPO" d.o.o. zaproizvodnju, promet i usluge, Od`ak, ul. Titova bb upisani su podaci o uskla|ivanju djelatnosti dru{tva. 

Firma: "TIPO" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge 

Skra}ena oznaka firme: "TIPO" d.o.o. Od`ak 

Sjedi{te: ul. Titova bb, Od`ak, Od`ak 

MBS: 1-1275 

JIB: 4254048310008 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o uskla|enju djelatnosti dru{tva OPU broj: 1523/08 od 3. 6. 2008. godine 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime    Adresa 

D`ananovi} Suljo    ul. Mike Mileti}a br. 20, Od`ak Li~na karta: 05BVVA9600 

Leeuwerik Paulus Johannes nepoznata, NETHERLANDS Putna isprava: NH2087377, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 7. 8. 2008. godine, Maarsseveen 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 9.952.794,76 

Upla}eni kapital: 9.952.794,76 

U^E[]E U KAPITALU 

Osniva~    Ugovoreni kapital    Procenat 

D`ananovi} Suljo    5.971.676,86    60,00 % 

Leeuwerik Paulus Johannes    3.981.117,90    40,00 % 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 

14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 55.300 Restorani, 55.510 Kantine, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima 

- Zastupanje inozemnih tvrtki i konsignacija 

- Prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu 

Broj: 025-0-Reg-08-000 279 

12. rujan 2008. godine 

Ora{je 

SR-314-08-OR [IROKI BRIJEG 

Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001340, od 29. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke o poslovnom subjektu: 

PT-HERT d.o.o. [iroki Brijeg, PT-HERT d.o.o. [iroki Brijeg, Trn - Zavoznik bb, Trn, [iroki Brijeg, MBS: 64-01-0064-08, 4272286580003, 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Pavkovi} Ton}o, Trn - Zavoznik bb, [iroki Brijeg, li~na karta: 06DUB6579 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 Upla}eni kapital: 2000 

Pavkovi} Ton}o ugovoreni: 2000 procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Pavkovi} Ton}o, adresa: Trn - Zavoznik bb, [iroki Brijeg , li~na karta: 06DUB6579, Direktor, Bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

- Vanjska trgovina (uvoz - izvoz) iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta, 

- usluge me|unarodne {pedicije. 

(SR-195/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001042, od 26. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 85. Statuta a u svezi s ~lankom 102. Statuta ~lan Uprave - direktor dru{tva AGRAM d.d. Radoslav Lavri}, dana 2. 7. 2008. donosi Odluku o promjeni poslovne adrese Podru`nice u Tomislavgradu. Podru`nica }e poslovati u Tomislavgradu na poslovnoj adresi Kralja Tvrtka bb. Bri{e se dosada{nja poslovna adresa Mijata Tomi}a br. 159. 

(SR-196/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001176, od 17. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na Skup{tini dru{tva AS-KRAMAR d.o.o. za trgovinu i usluge Ljubu{ki, Mostarska vrata bb, odr`anoj dana 6. 8. 2008. godine sukladno odredbama ~lanka 246., a u svezi sa ~lankom 310. Zakona o gospodarskim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 29/03 i 68/05) donijeta je STATUTARNA ODLUKA pod to~kom 5. dnevnog reda ovog dru{tva tj. usvojena je Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama STATUTA dru{tva AS-KRAMAR d.o.o. za trgovinu i usluge Ljubu{ki, Mostarska vrata bb, broj: 03/2008 od 6. 8. 2008. godine i koja stupa na pravnu snagu odmah i sastavni je dio STATUTA broj 2/2004 od 2. travnja 2004. godine i Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta broj 02/07 od 2. svibnja 2004. godine, a primjenjivati }e se od dana njenog upisa u sudski registar dru{tva Op}inskog suda [iroki Brijeg. 

Iz dru{tva su istupili osnivatelji ~lanovi dru{tva Dragana Kraljevi} i Veselka Maru{i}, a pristupili su novi ~lanovi dru{tva Mario Kraljevi} iz Ljubu{kog, Crveni Grm bb i Mirko Maru{i} iz [irokog Brijega, A. [enoe bb. 

Razrije{ene su osobe ovla{tene za zastupanje direktor Dragana Kraljevi} i izvr{ni direktor Veselka Maru{i} i imenuje se za ubudu}e osobe ovla{tena za zastupanje direktor Dru{tva Mario Kraljevi} iz Ljubu{kog, Crveni Grm bb i izvr{ni direktor Dru{tva Mirko Maru{i} iz [irokog Brijega, A. [enoe bb, koji Dru{tvo zastupaju bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti kako u unutarnjem prometu tako i u vanjskotrgovinskom poslovanju. 

Uskla|ena je djelatnost Dru{tva sa standardnom klasifikacijom u BiH. 

Pove}an je temeljni kapital dru{tva sa 10.000,00 KM na 1.099.295,00 KM od ~ega je osniva~ki ulog Maria Kraljevi}a 549.647,50 KM ili 50% udjela, a osniva~ki ulog Mirka Maru{i}a je 549.647,50 KM ili 50% udjela. 

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-197/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001264, od 17. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke O POSLOVNOM SUBJEKTU: 

Naziv firme: SPEKTAR 4 AM d.o.o. GRUDE, Sjedi{te: Dr Franje Tu|mana 102, Grude 

MBS: 64-01-0063-08, 

JIB: 4272286150009, 

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Musa Dario, Dr. Franje Tu|mana 102, Grude, li~na karta: 05DSA8560 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 Upla}eni kapital: 2000 

Musa Dario ugovoreni: 2000 procenat: 100% 

ZASTUPNICI - OSOBA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE DRU[TVA U UNUTARNJEM I VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU: 

Musa Dario, adresa: Dr. Franje Tu|mana 102, Grude, li~na karta: 05DSA8560, direktor, Bez ograni~enja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 

21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.240 Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 22.110 Izdavanje knjiga, 22.130 Izdavanje ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, 22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.150 Ostala izdava~ka djelatnost, 22.220 [tampanje, d.n., 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, Ijuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{tenje robe, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

- vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, 

- prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, 

- usluge me|unarodne {pedicije, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacionog skladi{ta, 

- ugostiteljske usluge s inozemstvom, 

- prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu. 

(SR-198/08-[B) 


Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-08-001099, od 8. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: 

Na temelju ~lanka 15. Statuta Ljekarni~ke zdravstvene ustanove MANDI] PHARM Ljekarne Ljubu{ki, Ljubu{ki, Z. Frankopana bb, osnivatelj Dubravka Mandi} iz Ljubu{kog, Humac 1, Odlukom br. 01/08 od 3. 3. 2008. godine o razrje{enju ravnatelja Ustanove, razrje{ava se du`nosti ravnatelj Ustanove, Dubravka Mandi}. 

Na temelju ~lanka 15. Statuta Ljekarni~ke zdravstvene ustanove MANDI] PHARM Ljekarne Ljubu{ki, Ljubu{ki, Z. Frankopana bb, osnivatelj Dubravka Mandi} iz Ljubu{koga, Humac 1, Odlukom br. 02/08 od 3. 3. 2008. godine o imenovanju ravnatelja Ustanove, za ravnatelja Ustanove imenuje se Zoran [anti} iz [irokog Brijega, Obilazna cesta 24, 88220 [iroki Brijeg, JMB 2312971152388 ovla{tenjima zastupanja i predstavljanja Ustanove u poslovima unutarnjeg poslovanja bez ograni~enja. 

Na temelju ~lanka 41. Statuta Ljekarni~ke zdravstvene ustanove MANDI] PHARM Ljekarne Ljubu{ki, Osnivatelj Ustanove Dubravka Mandi} iz Ljubu{kog, Humac 1, Odlukom 3/08 od 3. 3.2008. godine i 4/08 od 3. 3. 2008. godine, vr{i se uskla|ivanje djelatnosti Dru{tva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/07), tako da ona sad glasi: 52.311 Ljekarne, izdavanje i pravljenje lijekova po recepturi; 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima. 

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-199/08-[B) 


LI^NE  ISPRAVE I DOKUMENTI 


DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLIJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM 


SARAJEVSKI KANTON 

Smaji}/Mustafa/Amela, Svjedo~anstvo od VIII razreda O[ Vuk Karad`i} Sarajevo 

91/1 

^engi}/-/Rusmir, Li~na karta broj 04BRE0162 izdata u PU  Centar 

91/4 

Biogradli}/E{ref/Ibrahim, Li~na karta broj 04BRD7234 izdata u PU  Centar 

91/6 

Imamovi}/Aljo/Alma, Voza~ka dozvola broj 05BUA0465 izdata u PU  Trnovo-F BIH 

91/8 

Imamovi}/Aljo/Alma, Li~na karta broj 04BUA0629 izdata u PU  Trnovo-F BIH 

91/9 

Dru{ki}-Jeki} Rikardo, Li~na karta broj 07BRH1783 izdata u PU  Centar 

91/10 

Nizi}/E{ref/Melis, Li~na karta broj 05BOB5772 izdata u PU  Had`i}i 

91/11 

Makarevi}/-/Hasan, Li~na karta broj 08BRH4942 izdata u PU  Centar 

91/13 

Hrvat/Nazif/Hamdija, radna knji`ica izdata u Op}ini Rudo 

91/14 

Be{lagi}/Omer/Refik, Voza~ka dozvola broj 06BRC6243 izdata u PU  Centar 

91/15 

Be{lagi}/Omer/Refik, Li~na karta broj 06BRG3212 izdata u PU  Centar 

91/16 

Hasanovi}/Memo/Mejra, Li~na karta broj 03BSC7607 izdata u PU  Novo Sarajevo 

91/17 

Hasanovi}/Alija/Melisa, Li~na karta broj 09BSI5994 izdata u PU  Novo Sarajevo 

91/18 

Konjevod/Ilija/Vladimir, Bankovni ra~un broj 090055590-5 izdata u Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

91/19 

Hod`i}/Suvad/Alema, bankovna kartica broj 092484 21 15877 izdat kod Bosna Bank International dd 

91/20 

Hod`i}/Suvad/Alema, Li~na karta broj 08BQG6945 izdata u PU  Ilid`a 

91/21 

Josipovi}/Mirko/Tanja, Diploma broj 8838 od 30,03,1990, godine Pravni  fakultet Sarajevo 

91/22 

Alajbegovi}/Fetaha/Mevlis, Li~na karta broj 09CUD5898 izdata u PU  Kakanj 

91/25 

^olakovi}/]azim/Faruk, Indeks broj 15058 Elektrotehni~ki fakultet Sarajevo 

91/27 

Zul~i}/Hajdar/Ahmet, Li~na karta broj 03BTB7868 izdata u PU  Novi Grad 

91/30 

Dimi}/Vaso/Ljubinka, Li~na karta broj 05BOB8066 izdata u PU  Had`i}i 

91/31 

Tur~inovi}/Muharem/Muhamed, bankovni ra~uni broj 090009946-6 i 190024057-1 izdati kod Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

91/32 

Muji}/Izet/Safija, Li~na karta broj 04BTD9017 izdata u PU  Novi Grad 

91/34 

Feru{i}/Asim/Zijah, Li~na karta broj 03BRA6453 izdata u PU  Centar 

91/35 

Zeba/Enver/Emir, Li~na karta broj 07BTL9318 izdata u PU  Novi Grad 

91/36 

Hasanovi}/-/Zehra, bankovni ra~un broj 09000911544 izdata u Raiffeien bank dd Sarajevo 

91/37 

Sara~/Zijad/Amela, Li~na karta broj 07BTL7180 izdata u PU  Novi Grad 

91/39 

Kadri}/Nurko/Aldin, Svjedo~anstva od I-III razreda i diploma o zav.ispitu Srednja {kola metalskih zanimanja Sarajevo 

91/40 

Granulo/Zeinil/Nermina, Li~nu kartu br.03BTA2617 izdatu u PU Novi Grad Sarajevo 

91/41 

Kold`i}/-/Edin, Saobra}ajna dozvola broj BH 2804002 izdata u PU   cazin 

91/42 

Omanovi}/Osman/Esad, Li~na karta broj 04DAA4998 izdata u PU  Breza 

91/43 

Gali}/Ante/Boris, diploma o zavr{nom ispitu od IV razreda ET[C Jaroslav ^erni Sarajevo 

91/44 

Be}irspahi}/Nusret/Alma, LI~na karta broj 06BTL2884 izdata u PU  Novi Grad 

91/45 

^izmi}/Sabahudin/Irhad, Li~na karta broj 08DED7644 izdata u PU  Visoko 

91/50 

Sara~evi}/Ibro/Fatima, Li~na karta broj 03BRA4121 izdata u PU  Centar 

91/51 

Fetahi/Fetah/Kadri, LI~na karta broj 04BTH0194 izdata u PU  Novi Grad 

91/53 

Fetahi/Fetah/Kadri, Voza~ka dozvola broj 05BTD3285 izdata u PU  Novi Grad 

91/54 

Bu~an/Tafil/Adnan, Li~na karta broj 05BMD4931 izdata u PU  Stari Grad 

91/55 

Hasanbegovi}/Huso/Hasan, Li~na karta broj 04BNB1398 izdata u PU  Vogo{}a 

92/3 

Kantar/Halim/Zahida, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad 

92/5 

Hulusi}/Damir/Nina, Li~na karta broj 07BRH0680 izdata u PU  Centar 

92/7 

Boli}/Ahmet/Fatima, Svjedio~anstvo od I razred Srednja medicinska {kola Sarajevo 

92/8 

Kora}/D`emal/Admir, radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad 

92/10 

^au{evi}/Ramiz/Suvada, Diploma o zavr{nom ispitu Srednja stru~na trgovinsks {kola u Sarajevu 

92/11 

Mazgi}/Nezir/Ferid, radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo 

92/12 

Mazgi}/Nezir/Ferid, Diploma o zavr{nom ispitu Srednja saobra}ajna {kola Sarajevo 

92/13 

Prazina/Alija/Samir, Li~na krata broj 05BRF8209 izdata u PU  Centar 

92/16 

Prazina/Alija/Samir, Iskaznica RVI broj 23088 izdata u Op}ini Centar 

92/17 

Husejinovi}/Red`o/Muhamed, paso{ broj 5435803 izdat 17,05,2007. godine u MUP-u Kantona Sarajevo 

92/21 

Cviko/Dervi{/[erif, Li~na karta broj 03BTC2609 izdata u PU  Novi Grad 

92/22 

@iga/Ejub/Almir, saobra}ajna dozvola broj BH1587408 izdata u Pol.upravu Novi Grad 

92/24 

Kazi}/Zulfo/Sabiha, Li~na karta broj 03BSB9975 izdata u PU  Novo Sarajevo 

92/27 

Dizdar/Hasan/Ahmid, Voza~ka dozvola broj 05BTD7521 izdata u PU  Novi Grad 

92/28 

Dizdar/Hasan/Ahmid, Li~na karta broj 05BTJ7468 izdata u PU  Novi Grad 

92/29 

Dizdar/Hasan/Ahmid, radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad 

92/30 

Mari}/Aleksandar/Sr|an, Li~na karta broj 03BRC0741 izdata u PU  Centar 

92/31 

^obo/Rasim/Sajima, Li~na karta broj 04CUA5144 izdata u PU  Kakanj 

92/32 

^obo/Rasim/Sajima, Voza~ka dozvola broj 04CUA1652 izdata u PU  Kakanj 

92/33 

^orbeg/\ulbeg/Sanail, Li~na karta broj 07BRG7653 izdata u PU  Centar 

92/34 

Ba{i}/Sulejman/Fatima, Li~na karta broj 04BRF4672 izdata u PU  Centar 

92/35 

Kosovi}/Ragib/Lamija, Radna knji`ica izdata u Op}ini Centar 

92/37 

Rov~anin/Denijal/Edin, Indeks broj 65859 Ekonomski fakultet Sarajevo 

92/38 

Hukara/Salko/Edin, Svjedo. od I-IV raz.i diploma o zav.ispitu Mje{ovito Ugostiteljsko-turisti~ki {kolski centar Sarajevo 

92/39 

[eta/Abdulkadir/Hajrija, Li~na karta broj 07BME1384 izdata u PU  Stari Grad 

92/40 

Abazovi}/[aban/Lejla, Li~na karta broj 03BRC5487 izdata u PU  Centar 

92/41 

Abazovi}/[aban/Lejla, Voza~ka dozvola broj 03BRA6640 izdata u PU  Centar 

92/42 

Brkan/Bajro/Nejra, Paso{ broj 5505616 izdat 05,07,2007. gidine u MUP-u Kantona Sarajevo 

92/45 

Osmanovi}/Suljo/D`emal, Li~na karta broj 03BSB3349 izdata u PU  Novo Sarajevo 

93/2 

Vrani}/Hamid/Mahir, Voza~ka dozvola broj 06BSC6881 izdata u PU  Novo Sarajevo 

93/3 

Bad`i}/Huzeir/Elma, Li~na karta broj 03BRA6896 izdata u PU  Centar 

93/4 

[ljivo/Meho/]amila, Li~na karta broj 03BMB4248 izdata u PU  Stari Grad 

93/5 

Musli}/Vejsil/Alma, Li~na karta broj 07BRG9839 izdata u PU  Centar 

93/6 

Musli}/Vejsil/Alma, Voza~ka dozvola broj 05BRC5512 izdata u PU  Centar 

93/7 

Oru~evi}/Hamid/Mujo, Li~na karta broj 04BUA0932 izdata u PU  Trnovo-F BIH 

93/9 

Bajramovi}/Husein/Edina, Svjedo~.o zavr{nom ispitu Srednje trgovinske {kole Sarajevo 

93/12 

Osmanovi}/Suljo/D`emal, Voza~ku dozvolu br.03BSA3844 izdatu u PU Novo Sarajevo 

93/13 

Osmanovi}/Suljo/D`emal, Saobra}.dozvolu br.BH 2042859 izdatu u PU Novo Sarajevo 

93/14 

Alad`uz/Osman/Fuad, Li~nu kartu br.04BTF2893 izdatu u PU Novi Grad Sarajevo 

93/15 

Brki}/Enver/Enida,  Teku}i ra~u br.090051434-0 Raiffeisen bank Sarajervo 

93/16 

Nikoli}/Alojzije/Sre}ko, Li~na karta broj 04BTE5370 izdata u PU  Novi Grad 

93/18 

Kadi}/Ibro/Medina, Li~na karta broj 04BTG7382 izdata u PU  Novi Grad 

93/20 

Njegovi}/Mustafa/Mehmed, Li~na karta broj 07BRH2038 izdata u PU  Centar 

93/21 

Gandura/Jusuf/Muhamed, Diploma o zavr{nom ispitu Srednja Elektroma{inska  {kola u sarajevu 

93/23 

Mehmedba{i}/Miroslav/Sa{a, Svjedo~anstvo od II razreda Mje{ovita srednja gra|evinsko-geodetska {kola u Sarajevu 

93/25 

Bori{i}/Ma{o/Mejra, Li~na karta broj 08BTM7967 izdata u PU  Novi Grad 

93/26 

Bekri}/Zakir/Adnan, Li~na karta broj 05DEC5307 izdata u Pol.Visoko 

93/27 

Bekri}/Zakir/Adnan, Voza~ka dozvola broj 05DEB0154 izdata u PU  Visoko 

93/28 

Hamza/Omer/Mustafa, Paso{ broj 5848119 izdat 21,03,2008. godine u MUP-u HNK Mostar 

93/29 

[krijelj/Kadrija/Jasmin, Li~na karta broj 04BRE1654 izdata u PU  Centar 

93/31 

Obradovi}/Nikola/Miodrag, Li~na karta broj 04BNA9793 izdata u PU  Vogo{}a 

93/33 

[ljivo/-/]amila, Legitimacija RVI 0058 izdata u Op}ini Stari Grad 

93/34 

[ljivo/-/]amila, Legitimacija RVI br.G-00022296 izdata u Op}ini Stari Grad 

93/35 

[abi}/Sulejman/Sejad, Bankovni ra~un broj 090063035-1 izdat kod Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

93/36 

Osmanovi}/Jusuf/Sabit, Li~na karta broj 04BRF1348 izdata u PU  Centar 

93/37 

Vukas/Jusuf/Benjamin, Saobra~ajna dozvola broj BH3048428 izdata u PU  Novi Grad 

93/40 

[i{i}/Avdo/Fata, Li~na karta broj 03BTC5737 izdata u PU  Novi Grad 

93/41 

Toka~a/-/Safi, Voza~ka dozvola broj 06BTE3494 izdata u PU  Novi Grad 

93/42 

Toka~a/-/Safi, Li~na karta broj 07BTM4032 izdata u PU  Novi Grad 

93/43 

Sejdinovi}/Azem/Salmir, Li~na karta broj 08BRH4630 izdata u PU  Centar 

93/44 

Garibovi}/Edhem/Azra, Li~na karta broj 03BMA0489 izdata u PU  Stari Grad 

93/45 

Spahi}/Izet/Edisa, Li~na karta broj 07BOC0561 izdata kod Pol.uprave Had`i}i 

93/46 

Fako/Salkan/Edin, Bankovni ra~uni broj 090003990-0 i 190035191-5 izdati kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

93/47 

Su{i}/D`emal/Dino, Li~na karta broj 05BMD5593 izdata u PU  Stari Grad 

94/1 

Abazovi}/Musa/D`evat, Li~na karta broj 03BRC5282 izdata u PU  Centar 

94/3 

Jahi}/Halil/Sabahudin, Li~na karta broj 06DPB5505 izdata u PU  Kiseljak 

94/5 

Trgo/Abduselam/Amra, Voza~ka dozvola broj 07BRD2182 izdata u PU  Centar 

94/6 

Trgo/Abduselam/Amra, Li~na karta broj 03BRB6899 izdata u PU  Centar 

94/7 

Drakovac/[emso/Ramiz, Diploma o zavr{nom ispitu [umarski {kolski centar Sarajevo 

94/8 

Hasanagi}/Abdulah/Ajdin, Uvjerenje o zavr{enom VI razredu O[ Osman Nuri Had`i} 

94/10 

Be~irovi}/Vejsil/Muamer, Li~na karta broj 06DED2254 izdata u PU  Visoko 

94/11 

Be~irovi}/Vejsil/Muamar, Voza~ka dozvola broj 06DEB3834 izdata u PU  Visoko 

94/12 

[ehovi}/Salko/Azra, Li~na karta broj 04DEA6340 izdata u PU  Visoko 

94/13 

Klico/Ramo/Almir, Li~na karta broj 06BRG3310 izdata u PU  Centar 

94/14 

[a}irovi}/Nurdin/Emir, Voza~ka dozvola broj 07BSD2076 izdata u PU  Novo Sarajevo 

94/16 

Jamakovi}/Mustafa/Merima, Indeks broj 62645-r-04 Ekonomski fakultet u Sarajevo 

94/18 

Muji}/Husein/Besim, Bankovna kartica broj 190037162-4 izdata u Raiffeisen bank dd Sarajevo 

94/19 

Kadri}/Midhat/Kerim, Paso{ broj 5439380 od 18,05,2007. godine izdat u MUP-u Kantona Sarajevo 

94/20 

Kurspahi}/Smajo/Halima, Li~na karta broj 04BSE7062 izdata u PU  Novo Sarajevo 

94/22 

Kurspahi}/Hamed/Suljo, Li~na karta broj 04BSC8858 izdata u PU  Novo Sarajevo 

94/23 

^urekovi}/Ismet/Belma, bankovni ra~un broj 190004832-1 izdat kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

94/25 

Be}irovi}/Osman/Amina, Li~na karta broj 08BSI5406 izdata u PU  Novo Sarajevo 

94/26 

^anku{i}/Meho/[evala, Radna knji`ica br 909/88  izdata u Op}ini  Novo Sarajevo 

94/27 

Koprd`a/Adil/Alen, Li~na karta br.04DAA1696 izdata od PU Breza 

94/28 

Hod`i}/Rasim/Rusmir, Li~na karta broj 08BME4848 izdata u PU  Stari Grad 

94/29 

Buri}/Ibrahim/Admir, Indeks broj 333/3 Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo 

94/31 

Halilovi}/Demir/Ramiza, radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad 

94/32 

Roti}/Zaim/Nijaz, Li~na karta broj 04DCA1849 izdata u PU  Olovo 

94/33 

Roti}/Zaim/Nijaz, Voza~ka dozvola broj 04DCA0684 izdata u PU  Olovo 

94/34 

Imamovi}/Alija/Fatima, Li~na karta broj 04BMD1509 izdata u PU  Stari Grad 

94/35 

D`afi}/[aban/Abdulah, Li~na karta broj 08DED7108 izdata u PU  Visoko 

94/38 

[uvalija/Mustafa/Belma, Li~na karta broj 04BQC9069 izdata u PU  Ilid`a 

94/39 

[uvalija/Mustafa/Belma, Voza~ka dozvola broj 04BQB1028 izdata u PU  Ilid`a 

94/40 

Grebo/Asim/Almir, Li~na karta broj 08BSI2751 izdata u PU  Novo Sarajevo 

94/41 

Pe{ti}/Ljupko/Boro, Li~na karta broj 03BSB5258 izdata u PU  Novo Sarajevp 

94/43 

@uti}/Re{ad/Elvis, Voza~ka dozvola broj 03BRA3525 izdata u PU  Centar 

94/44 

@uti}/Re{ad/Elvis, Li~na karta broj 04BSF9473 izdata u PU  Novo Sarajevo 

94/45 

Efendi}/Enver/Merima, Li~na karta broj 07BQG2904 izdata u PU  Ilid`a 

94/47 

Dub~ek/Petar/Vera, Indeks broj 1947 Prirodno matemati~ki fakultet Sarajevo 

94/49 

]esko/Kasim/Salim, radna knji`ica izdata u Op}ini Rogatica 

94/50 

Kuri}/Nazif/Ismeta, Diploma  Vi{a {kola za socijalne radnike Sarajevo 

94/52 

Jairo Dorado Cadilla,  Diplomatska li~na karta broj S100868 izdata u Ministarstvo inostranih poslova BIH Sarajevo 

94/53 

Lendo/Mu{an/Fehrat, Li~na karta broj 03BQA4294 izdata u PU  Ilid`a 

94/57 

Dedi}/Alija/Adnan, bankovni ra~un broj 190001201-2 izdat kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

94/58 

Mladenovi}/Zulfo/Esma, Li~na karta broj 03BRB9967 izdata u PU  Centar 

94/59 

Gratz/-/Harry, Voza~ka dozvola broj 08BRD2396 izdata u PU  Centar 

94/63 

Dugalija/Red`o/Mubera, Li~na karta broj 04BTE9329 izdata kod Pol.uprave Novi Grad 

94/65 

Krama/Almedin/Almedina, Voza~ka dozvola broj 07BNA9541 izdata u PU  Vogo{}a 

94/66 

Krama/Almedin/Almedina, Li~na karta broj 07BNC4310 izdata u PU  Vogo{}a 

94/67 

Mu{i}/Meho/Adis, Indeks broj 13085/91-98 Medicinski fakultet u Sarajevu 

95/1 

[kulj/[erif/Senad, Li~na karta broj 04CUB7638 izdata u PU  Kakanj 

95/3 

Dabi}/Slobodan/Igor, Svjedo~anstvo od IV razreda i diploma o zav.ispitu Gra|evinsko-geodetska {kola u Sarajevu 

95/5 

Torlakovi}/Murat/Raifa, Li~na karta broj 04BNB4298 izdata u PU  Vogo{}a 

95/7 

Kaliman/-/Haris, Saobra}ajna dozvola broj BH2946946 izdata u PU  Centar 

95/8 

]ivi}/Mustafa/Izeta, Li~na karta broj 07CUD0264 izdata u PU  Kakanj 

95/10 

[ari}/Ivan/Milka, Li~na karta broj 03BRB0649 izdata u PU  Centar 

95/11 

[ehovi}/Edib/Irma, Li~na karta broj 07BTM0513 izdata u PU  Novi Grad 

95/13 

Todi}/Delija/Selima, Li~na karta broj 05BQE9757 izdata u PU  Ilid`a 

95/17 

Filipovi}/Stipo/Dejan, Indeks broj 39889/2005 Filozofski fakultet Sarajevo 

95/18 

Hrnji~evi}/Salih/Ines, Li~na karta broj 03BRA8367 izdata u PU  Centar 

95/19 

Filipovi}/Mahmut/Mirza, Svjedo~anstvo o zav.ispitu Peta gimnazija-birotehni~ka {kola Sarajevo 

95/20 

Samard`i}/Enver/Elvedina, voza~ka dozvola broj BH00415333 od 25,10,1979. izdata u OSUP-u Prozor -Rama 

95/21 

Huski}/Esed/Hazim, Indeks broj 60865 Pravni fakultet Sarajevo 

95/26 

Bahtanovi}/Hasan/\emila, Li~na karta broj 04BTF7213 izdata u PU  Novi Grad 

95/27 

Red`i}/Fuad/Dra`en, radna knji`ica izdata u Op}ini Stari Grad 

95/28 

^engi}/Alija/Alen, Li~na karta broj 04BMD4074 izdata u PU  Stari Grad 

95/29 

Sav~i}/Milan/Nevenka, Li~na karta broj 03BRC2376 izdata u PU  Centar 

95/31 

Hukara/Mumin/Meliha, Li~na karta broj 04BQC4972 izdata u PU  Ilid`a 

95/32 

Dedi}/Zijad/Amel, Voza~ka dozvola broj 05BQB8573 izdata ui PU  Ilid`a 

95/33 

Ait Idir Mustafa, Bankovni ra~un broj 190011694-6 izdat kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

95/34 

Rahi}/Ibrahim/Admir, Li~na karta broj 03BMA6154 izdata u PU  Stari Grad 

95/35 

Ivanovi}/Uzejr/Jasmina, Li~na karta broj 03BRA0414 izdata u PU  Centar 

95/38 

^erkez/Sead/Sarah, Paso{ broj 4874077 od 24,06,2005. godine izdat u MUP-u Kantona Sarajevo 

95/39 

Banda/Muzafer/Ermin, bankovni ra~un broj 13000287688 izdat kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

95/41 

Titori}/[erif/Husein, Saobra}ajna dozvola broj BH1867527 izdata u PU  Centar 

95/43